P. 1
Cac Phuong Phap Giai Bat Phuong Trinh(2)

Cac Phuong Phap Giai Bat Phuong Trinh(2)

|Views: 166|Likes:
Được xuất bản bởiphanmemmaytinh

More info:

Published by: phanmemmaytinh on Dec 13, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

CHƯƠNG 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH

§1. Phương pháp sử dụng tính ơn !"# $%& h'( s):
Thí dụ 12*: Giải bất phương trình: (1) 5 4 2x 9 x > + + +
+,! g!-!:
Đặt f(x) = VT(1), ! f(x) x" #$nh: (1)
( % ) 2 x
2 x
9 x
& 4 2 x
& 9 x
− ≥ ⇔
¹
'
¹
− ≥
− ≥

¹
'
¹
≥ +
≥ +

f(x) x" #$nh, 'i(n t) tr(n (%) !:
&
4 2x 2
1
9 x 2
1
(x) f
*
>
+
+
+
·
+,i ∀x -
.2
n(n f(x) #/ng bi0n tr(n (%)1 23 #!:
& x
2 x
& x
f ( & ) f ( x ) ( 1 ) > ⇔
¹
'
¹
− ≥
>
⇔ > ⇔
V45 bất phương trình ! nghi67: & x > 1
Thí dụ 12.: Giải bất phương trình: (1) 5 5 x x ≤ − +
+,! g!-!:
Đặt f(x) = VT(1), ! f(x) x" #$nh: (1)
( % ) 5 x
5 x
& x
& 5 x
& x
≥ ⇔
¹
'
¹¹
'
¹
≥ −f(x) x" #$nh, 'i(n t) tr(n (%) !:
&
5 x 2
1
x 2
1
(x) f
*
>

+ ·
+,i 5 x > ∀
n(n f(x) #/ng bi0n tr(n (%)123 #!:
5 x
5 x
5 x
f ( 5 ) f ( x ) ( 1 ) · ⇔
¹
'
¹


⇔ ≤ ⇔
V45 bất phương trình ! nghi67: 5 x · 1
Thí dụ 1/0: Giải bất phương trình: (1) 89 5 8 2
x x x
≥ + +
+,! g!-!:
Đặt f(x) = VT(1), ! f(x) x" #$nh +: 'i(n t) +,i 7;i x < ∈ !:
& 'n5 5 'n8 8 'n2 2 (x) f
x x x *
> + + · +,i 7;i x < ∈ n(n f(x) #/ng bi0n tr(n
(%)123
#!
2 x
< x
2 x
f ( 2 ) f ( x ) ( 1 ) ≥ ⇔
¹
'
¹


⇔ ≥ ⇔
V45 bất phương trình ! nghi67: 2 x ≥ 1
Thí dụ 1/1: (=T>.2&&&) Giải bất phương trình:
(1) 2 2) (4 '3g 1) (2 '3g
x
8
x
2
≤ + + +
+,! g!-!:
Đặt f(x) = VT(1),! f(x) x" #$nh,'i(n t) +,i 7;i < x∈ !:
&
2)'n8 (4
'n4 4
1)'n2 (2
'n2 2
(x) f
x
x
x
x
*
>
+
+
+
· +,i 7;i < x ∈
n(n f(x) #/ng bi0n tr(n (%)123 #!:
& x
< x
& x
f ( & ) f ( x ) ( 1 ) ≤ ⇔
¹
'
¹


⇔ ≤ ⇔
V45 bất phương trình ! nghi67: & x ≤ 1
Thí dụ 1/2: (T?.2&&&) Giải bất phương trình: (1) 2x 5 x . 8 2 x − < − +
+,! g!-!:
f(2) & 2x 5 x . 8 2 x f(x) (1) · < − − − + · ⇔
T@ ! f(x) x" #$nh Ahi +: hB Ahi
( % )
2
5
x 2
& 2 x 5
& x . 8
& 2 x
≤ ≤ − ⇔
¹
¹
¹
'
¹
≥ −

≥ +
f(x) x" #$nh, 'i(n t) tr(n (%) !:
&
2x . 5 2
1
x . 8 2
1
2 x 2
1
(x) f
*
> + +
+
·
+,i
2
5
x 2 < < − n(n f(x) #/ng bi0n
tr(n (%)1 23 #!:
2 x 2
2
5
x 2
2 x
f ( 2 ) f ( x ) ( 1 ) ≤ ≤ − ⇔
¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤ −
<
⇔ ≤ ⇔
V45 bất phương trình ! nghi67: 2 x 2 ≤ ≤ − 1
Thí dụ 1//: Giải bất phương trình: (1) C 818 212 1
x x x
< + +
+,! g!-!:
T@ !: < x & C (D3 (2) 1
2
1
81
8
1
21
C
1
(1)
x
x x x
∈ ∀ > <
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
⇔ )
Đặt f(x) = VT(2), ! f(x) x" #$nh, 'i(n t) +,i 7;i < x∈ !:
< x &
2
1
'n
2
1
81
8
1
'n
8
1
21
C
1
'n
C
1
(x) f
x x x
*
∈ ∀ <
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
· n(n f(x) ngh$h
bi0n tr(n <, D3 #! (
1 x
< x
1 x
f ( 1 ) f ( x ) ( 2 ) 1 ) < ⇔
¹
'
¹

<
⇔ < ⇔ ⇔
V45 bất phương trình ! nghi67: 1 x < 1
Thí dụ 1/1: Giải bất phương trình: (1) x 4 8 2 1C x C x 8 x 2
2 8
− + < + + +
+,! g!-!:
T@ !: (2) f(1) 8 2 x 4 1C Cx 8x 2x f(x) (1)
2 8
· < − − + + + · ⇔
Đặt f(x) = VT(2), ! f(x) x" #$nh Ahi +: hB Ahi:
¹
'
¹
≥ −
≥ + +

¹
'
¹
≥ −
≥ + + +
& x 4
& 9 ) x . 2 ) ( 2 x ( x
& x 4
& 1 C C x 8 x 2 x
2 2 8
¹
'
¹

> + ≥ +

4 x
& ) 9 x . 2 x ( D 3 & 2 x
2

(%) 4 x 2 ≤ ≤ − ⇔
f(x) x" #$nh, 'i(n t) tr(n (%) !:
&
x 4 2
1
1C Cx 8x 2x 2
C Cx . Cx
(x) f
2 8
2
*
>

+
+ + +
+
·
+,i 4 x 2 < < −
n(n f(x) #/ng bi0n tr(n (%)123 #!
1 x f(1) f(x) (1) < ⇔ < ⇔
E0t hFp +,i (%) t@ #ưF: 1 x 2 < ≤ − 1
V45 bất phương trình ! nghi67: 1 x 2 < ≤ − 1
§2: Phương pháp ph2n 3h4-ng t5p 6á$ 7nh:
Thí dụ 1/8: Giải h6 thG
( ) ( )
x
2
'3g 2 24 x 2 x 14 1
x
2
12 x H x 2
x
2 2
+ − − ≤
,
_

¸
¸
− + − +
+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n:

¸

·
·

¹
¹
¹
'
¹
≥ − + −
≥ + −
≠ >
4 x
8 x
& 2 4 x 1 4 x 2
& 1 2 x H x
1 x , & x
2
2
. V,i x = 8 bất phương trình trK th:nh bất #Lng thG
2 8
8
1
8 8
8 2 8
8
2
8
2
'3g
8
1
8
2
'3g 2 1
8
2
2 ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≤ − ⇒ ≤
,
_

¸
¸


(M@i)
. V,i x = 4 bất phương trình trK th:nh
2
1
2 '3g
2
1
2
1
'3g
2
1
4
2
'3g 2 1
4
2
2
4 4 4
− · − ≤

⇒ ≤ − ⇒ ≤
,
_

¸
¸

(#Nng)
V45 bất phương trình #O h3 ! nghi67 ': x = 41
Thí dụ 1/9: Giải h6 thG: '3g x (x P 1) = 'g1,5 (1)
+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n: & Q x ≠ 1
. RSt & Q x Q 1 Ahi #! '3gx(xP1) Q '3gx1 = & Q 'g1,51 V45 phương trình (1) AhTng
! nghi67 tr3ng Ah3ảng n:5
. RSt 1 Q x Q P∞ Ahi #! '3gx(xP1) - '3gxx = 1 - 'g1,51 V45 phương trình (1)
AhTng ! nghi67 tr3ng Ah3ảng n:5
T!7 'Ui (1) +T nghi671
Thí dụ 1/:: Giải h6 thG 2
x
2 4 x x 8
2
<
+ + + −
+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n:
( % ) & x V
8
1
1 x 1
& 4 x x 8
& x
2
≠ ≤ ≤ − ⇔
¹
'
¹
≥ + + −

1 V,i #iIJ Ai6n #! t@ !:
2 x 2 4 x x 8
2
− < + + −
( )
H
9
x
H
9
x & x
1 x
& x 9 x H
1 x
2 x 2 4 x x 8
& 2 x 2
2
2
2
> ⇔
¹
¹
¹
'
¹
> ∨ <
>

¹
'
¹
> −
>

¹
'
¹
− < + + −
> −

E0t hFp +,i #iIJ Ai6n (%) t@ #ưF
8
4
x
H
9
≤ < 1
Thí dụ 1/*: Giải h6 thG
¹
¹
¹
'
¹
> + −
< − +
) 2 ( & 1 x 8 x
) 1 ( & 1 x 2 x 8
8
2
+,! g!-!:
(1) ⇔
8
1
x 1 < < −
(%)
Đặt 5 = x
8
. 8x P 1 h:7 MW x" #$nh 'i(n t) tr(n < ! 5
X
= 8x
2
. 8V 5
X
= & Ahi x = 1
x = . 1 t@ ! bảng bi0n thi(n:
x .1
8
1
5
X
&
5
2H
1

=ghi67 Y@ h6:
8
1
x 1 < < − 1
Thí dụ 1/.: Giải ( ) ( ) & 1 C x 2 x 9
x
1
5
x
'3g 1 8 x 4 x
2
5
2
≤ + − − + + + − (1)
+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n:
8 x V 1 x
8 x 1
8 x 1 x
& x
& C x 2 x 9
& 8 x 4 x
& x
2
2
· · ⇔
¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤
≥ ∨ ≤
>

¹
¹
¹
'
¹
≥ − −
≥ + −
>
. V,i x = 1 thì (1) ⇔
& & 1 1 & 1
5
1
'3g
5
≤ · + − ⇔ ≤ +
('JTn #Nng)
. V,i x = 8 thì (1) ⇔
5
1
125
2H
5
5
8
&
8
1
5
8
'3g
8
1
5
≤ ⇔ ≤ ⇔ ≤ +

('3Ui)
V45 bất phương trình ! nghi67 ': x = 11
Thí dụ 110: Giải h6 thG ( ) 1 8 4 x 8
2 x 2 4 x
2
≥ − +
· −
(1)
+,! g!-!:
. V,i
2 x >
thì x
2
Z 4 - & +: x Z 2 - &1 23 #!
1 8 8
& 4 x
2
· >

(+ì h:7 #/ng
bi0n)
n(n VT(1) - 1 = V[(1)1 \ất phương trình AhTng ! nghi67 tr3ng Ah3ảng tr(n
. V,i
2 x <
thì x
2
Z 4 Q & +: x Z 2 Q &1 23 #!
1 8 8
& 4 x
2
· <

(+ì h:7 #/ng
bi0n)
+: (x
2
.4)8
x.2
Q & n(n VT(1) Q 1 = V[(1)1 \ất phương trình AhTng ! nghi67 tr3ng
Ah3ảng tr(n
. V,i x = 2 th@5 +:3 th]@ 7On1
V45 bất phương trình ! nghi67 DJ5 nhất x = 21
Thí dụ111: Giải bất phương trình
( ) 1 2 x 1 x
1 x 8
5
8
≥ + +

(1)
+,! g!-!:
. V,i x Q & thì
& x
8
<
7: 2
x.1
- & n(n
( ) & 2 x V 1 1 x
1 x 8
5
8
< < +

1 23 #!
VT(1) Q 11 V45 bất phương trình AhTng ! nghi67 tr3ng Ah3ảng tr(n
. V,i x ≥ & thì & x
8
≥ 7: 2
x.1
- & n(n ( ) & 2 x V 1 1 x
1 x 8
5
8
≥ ≥ +

1 23 #!
VT(1) ≥ 1
V45 bất phương trình ! nghi67 x ≥ &1
Thí dụ 112: Giải phương trình 1 x '3g 2 4
2
x x 1 x
2
− · −
− −
(1)
+,! g!-!:
. =0J & Q x ≤ 1 thì ( ) ( )
x
1 x
2
1 x x x 1 x
2 2 2 4
2
− − − −
− · − Ahi #! V[ ^ .1V VT - .1
. =0J x - 1 thì
( ) 2 x 2 '3g ) x x ( '3g
) 1 x ( 2
) 1 x ( x
'3g V[
2
2
2 2
− − − ·


·
7:
VT = 2
2x.2
.
x x
2
2

1 23 #!: (1) ⇔
x x
2
2

P ( ) 2 x 2 '3g ) x x ( '3g
2
2
2
− · − P2
2x.2
(1
X
)

RSt h:7 MW f(x) = 2
t
P '3g2t x" #$nh 'i(n t) tr(n <
P
+::
f
X
(x) = t1'n2 P
2 'n 1 t
1
Q & n(n f(x) ngh$h bi0n tr(n <
P
(1
X
) ⇔ x
2
Z x = 2x Z 2 ⇔ x
2
Z 8x P 2 = & ⇔ x = 1 ('3Ui)V x = 2 (th]@ 7On)1
V45 phương trình ! nghi67 x = 21
Thí dụ 11/: Giải phương trình 19 2 x C x x
2
· + + + (1)
+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n: x P 2 ≥ & ⇔ x ≥ Z 21 Đặt f(x) = 2 x C x x
2
+ + + ! f(x) x" #$nh,
'i(n t) tr(n
[ ) +∞ − V 2
+: f
X
(x) = 2x P 1 P
2 x
8
+
. =0J x _ & thì f
X
(x) - & n(n VT(1) ': h:7 #/ng bi0n 7: V[(1) = 3nMt D3 #!
phương trình ! nghi67 DJ5 nhất x = 2
. =0J Z2 ^ x Q & thì VT(1) Q 19 = V[(1) n(n phương trình AhTng ! nghi67
tr3ng Ah3ảng tr(n 1
T!7 'Ui phương trình ! nghi67 DJ5 nhất x = 21
Thí dụ 111: Giải phương trình: x
4
P x
8
P 5 2 x + = 2 P 5 2 (1)
+,! g!-!:
Đặt f(x) = 1 x 5 x x
8 4
+ + + ! f(x) x" #$nh 'i(n t) tr(n
[ ) +∞ −V 1

f
X
(x) =
1 x 2
5
x 8 x 4
2 8
+
+ +
. =`J x _ & thì f
X
(x) - & n(n f(x) #/ng bi0n D3 #! VT(1) #/ng bi0n 7:
V[(1) = 3nMt1 Vì +45 x = 1 ': nghi67 DJ5 nhất Y@ phương trình
. =0J Z1^ x Q & t@ thấ5 VT(1) Q C Q V[(1)1
V45 phương trình ! nghi67 DJ5 nhất x = 11
§/: Phương pháp h'( ;!<n tụ$:
Thí dụ 118: Giải bất phương trình
) 1 ( &
x x 4
8 x 2
4
x
tg
2
<
− −
+ +
π
+,! g!-!:
Đặt
x x 4
8 x 2
4
x
tg
) x ( f
2
− −
+ +
π
·
V f(x) x" #$nh Ahi +: hB Ahi:
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹


Ζ ∈ + ≠

¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
≠ − −
≥ −
Ζ ∈ π +
π

π
2 x
2 x
) A ( 2 A 4 x
& x x 4
& x 4
) A ( A
2 4
x
2
2
) (
2 x
2 x

¹
'
¹

<

& 8 x 2
4
x
tg ) x ( g & ) x ( f · + +
π
· ⇔ · 1 a! g(x) x" #$nh tr(n
) (∗
+:
& 2
4
x
3M 4
) x ( * g
2
> +
π
π
·
+,i x ∀ th3ả 7On
) (∗
n(n g(x) #/ng bi0n tr(n
) (∗
1 x ) 1 ( g ) x ( g − · ⇔ − · 1 x & ) x ( f − · ⇔ · ⇒
23 f(x) 'i(n t) tr(n
) (∗ &
8 H
) 2 1 ( 2
2
8
f >
+
+
·
,
_

¸
¸
− V
> · <

,
_

¸
¸

2
8
) & ( f , &
5
C
f &V &
8 H
) 2 H ( 2
2
8
f <

+
·
,
_

¸
¸
n(n t@ ! bảng xSt DấJ
f(x) tr(n
) (∗
x ∞ − 2 − 2 − 1 − 2 2
∞ +
f(x)
P Z & P Z
Tb bảng t@ #ưF (1) ! nghi67 2 x 2 1 x 2 < < ∨ − < < − 1
Thí dụ 119: Giải bất phương trình: ) 1 ( &
1 2
1 x 2 2
x
x 1


+ −

+,! g!-!:
Đặt
1 2
1 x 2 2
) x ( f
x
x 1

+ −
·

, f(x) x" #$nh Ahi +: hB Ahi:
( ) ( ) ) ( : V & & V x & x & 1 2
x
∗ · +∞ ∨ ∞ − ∈ ⇔ ≠ ⇔ ≠ −
RSt phương trình & 1 x 2 2 ) x ( g & ) x ( f
x 1
· + − · ⇔ ·

1 a! g(x) x" #$nh, 'i(n
t) tr(n
) (∗
& 2 2 'n 1 2 ) x ( * g
x 1
< − − ·

+,i
) ( x ∗ ∈ ∀
n(n g(x) ngh$h bi0n tr(n
) (∗
1 x ) 1 ( g ) x ( g · ⇔ · 1 x & ) x ( f · ⇔ · ⇒
23 f(x) 'i(n t) tr(n
(%) & 14 ) 1 ( f < − · −
V
& 2 2
2
1
f > + ·
,
_

¸
¸
V
&
C
5
) 2 ( f <

·
=(n t@ ! bảng xSt DấJ f(x) tr(n (%)
x
∞ − & 1
∞ +
f(x) . P & .
Tb bảng t@ #ưF (1) ! nghi67 1 x & x ≥ ∨ < 1
Thí dụ 11:: Giải bất phương trình: ) 1 ( 9 x 4 x ) 8 x (
2 2
− ≤ − −
+,! g!-!:
& ) 8 x 4 x )( 8 x ( ) x ( f ) 1 (
2
≤ − − − − · ⇔ , f(x) x" #$nh Ahi +: hB Ahi
( ] [ ) ) ( : V 2 2 V x & 4 x
2
∗ · +∞ ∨ − ∞ − ∈ ⇔ ≥ −
& ) 8 x 4 x )( 8 x ( & ) x ( f
4
· − − − − ⇔ ·

¸

β + · −
α · −

) ( 8 x 4 x
) ( & 8 x
2
8 x ) ( · ⇔ α
¹
'
¹
+ · −
≥ +
⇔ β
2 2
) 8 x ( 4 x
& 8 x
) (
¹
'
¹
· +
− ≥

& 1 8 x C
8 x
¹
¹
¹
'
¹

·
− ≥

C
1 8
x
8 x
C
18
x

· ⇔
f(x) 'i(n t) tr(n
) (∗ & 5 C ) 8 ( f < − · − V
& 5 ) 2 ( f > · −
V
& H 8 2 ) 4 ( f < − ·
=(n t@ ! bảng xSt DấJ f(x) tr(n
) (∗
x
∞ −
C
18
− 2 − 2 8
∞ +
f(x
)

+ − &

− + &
Tb bảng t@ #ưF (1) ! nghi67 8 x
C
18
x ≥ ∨

≤ 1
Thí dụ 11*: Giải bất phương trình ) 1 ( 12 x 9 2 1 x 2 1 8 2 1 x x 4
x 2 x 1 x 2
2
+ + > + +
+
+,! g!-!:
(1)
& 12 x 9 2 1 x 2 1 8 2 1 x x 4
x 2 x 1 x 2
2
> − − − + + ⇔
+

& ) 4 2 )( 8 x 2 x (
2
x 2
< − − − ⇔
& ) 4 4 )( 8 x 2 x (
2
x
2
2
< − − − ⇔


& ) 1 4 )( 8 x 2 x (
2
2 x
2
2
< − − − ⇔

&
2
2 x
) 1 4 )( 8 x 2 x (
2
2
<

− − − ⇔
& ) 2 x )( 2 x )( 8 x )( 1 x ( < − + − + ⇔ 8 x 2 1 x 2 < < ∨ − < < − ⇔ 1
V45 (1) ! nghi67 8 x 2 1 x 2 < < ∨ − < < − 1
Thí dụ 11.: Giải bất phương trình:
) 1 ( 1 ) x 8 ( '3g
) x 8 ( x
> −

+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n:
) (
& 1 x 8 x
8 x &
1 , & ) x 8 ( x
& x 8
2

¹
'
¹
≠ + −
< <

¹
'
¹
≠ > −
> −
1 V,i #iIJ Ai6n #!:
& ) x 8 ( '3g 1 ) 1 (
) x 8 ( x
< − − ⇔


& ) x 8 ( '3g ) x 8 ( x '3g
) x 8 ( x ) x 8 ( x
< − − − ⇔
− −

& x '3g
) x 8 ( x
< ⇔

[ ] & ) 1 x ( 1 ) x 8 ( x < − − − ⇔

& ) 1 x )( 1 8 x (
2
> − + − ⇔
& ) 1 x (
2
5 8
x
2
5 8
x > −

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸

− ⇔

2
5 8
x 1 x
2
5 8 +
> ∨ < <


V45 (1) ! nghi67 8 x
2
5 8
1 x
2
5 8
< <
+
∨ < <

1
Thí dụ 180: Giải bất phương trình: & x 2 3M x Min x 3M > − − (1) +,i
( ) · π ∈ : 2 V & x (%)1
+,! g!-!:
Đặt
x 2 3M x Min x 3M ) x ( f − − ·
, ! f(x) x" #$nh, 'i(n t) tr(n (%) f(x) = &
& x 2 3M x Min x 3M · − − ⇔
& ) x Min x (3M x Min x 3M
2 2
· − − − ⇔
& ) x Min x 3M 1 )( x Min x (3M · − − − ⇔
1 x Min x 3M & x Min x 3M · + ∨ · − ⇔

¸

·
,
_

¸
¸ π

·

,
_

¸
¸ π


2
2
4
x 3M
&
4
x Min
) A (
Ax 2
4 4
x
Ax 2
4 4
x
Ax
4
x
Ζ ∈

¸

+
π
− ·
π

+
π
·
π

·
π

⇔ ∈

¸

·
+
π
·
+
π
·
⇔ A (
Ax 2 x
Ax 2
2
x
Ax
4
x
c)
E0t hFp +,i
) (∗
t@ !
4
5
x
2
x
4
x
π
· ∨
π
· ∨
π
· 1
23 f(x) 'i(n t) tr(n (%) +: &
2
2 8
C
f <

·
,
_

¸
¸ π
V
& 2
2
8
f ) ( f < − ·
,
_

¸
¸ π
− · π
=(n t@ ! bảng xSt DấJ f(x) tr(n
) (∗
R
∞ − &
4
π

2
π

4

π 2
∞ +
f(x)
+ − + − & & &
Tb bảng t@ #dF (1) ! nghi67 π < <
π

π
< <
π
2 x
4
5
2
x
4
1
Thí dụ 181: Giải bất phương trình:
) 1 ( 2 '3g 2 '3g
1 x ) x 2 x ( + − +

+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n:
¹
¹
¹
'
¹

>

¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
≠ > +
≠ > − +
≥ +

≥ +
4
1
x
& x
1 , & 1 x
1 , & x 2 x
& 1 x
& x
& 2 x
(%)1 V,i #iIJ Ai6n #!:
1 x '3g
1
) x 2 x ( '3g
1
) 1 (
2 2
+

− +


1 x '3g ) x 2 x ( '3g
2 2
+ ≥ − + ⇔
& 1 x '3g ) x 2 x ( '3g
2 2
≥ + − − + ⇔
&
1 x
x 2 x
'3g
2

+
− +
⇔ & 1
1 x
x 2 x
) 1 2 ( ≥

,
_

¸
¸

+
− +
− ⇔
&
1 x
1 x x 2 x

+
+ − − +

& 1 x x 2 x ≥ + − − + ⇔

) 1 x ( x 2 1 x x 2 x + + + + ≥ + ⇔ ) 1 x ( x 2 x 1 + ≥ − ⇔

¹
'
¹
+ ≥ −
≥ −

) 1 x ( x 4 ) x 1 (
& x 1
2
¹
'
¹
≤ − +


& 1 x C x 8
1 x
2

¹
¹
¹
'
¹
+ −
≤ ≤
− −


8
8 2 8
x
8
8 2 8
1 x
8
8 2 8
x
8
8 2 8 + −
≤ ≤
− −

E0t hFp +,i (%) t@ #ưF (1) ! nghi67
8
8 2 8
x &
+ −
≤ < 1
Thí dụ 182: Giải bất phương trình: ) 1 ( &
4 x 8 x
) 1 x ( '3g ) 1 x ( '3g
2
8
8
2
2
>
− −
+ − +
+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n:
¹
'
¹

− >

¹
¹
¹
'
¹
≠ − −
> +
> +
4 x
1 x
& 4 x 8 x
& ) 1 x (
& ) 1 x (
2
8
2
(%)1 V,i #iIJ Ai6n #!:
[ ] & ) 4 x 8 x ( ) 1 x ( '3g 8 ) 1 x ( '3g 2 ) 1 (
2
8 2
> − − + − + ⇔
¹
¹
¹
'
¹
> − +

,
_

¸
¸+ +
& ) 4 x ) ( 1 x (
8 ' 3 g
8
2 ' 3 g
2
& x
1 x 1 x

¹
¹
¹
'
¹
> − ++ +
+ +
& ) 4 x ) ( 1 x (
8 ' 3 g 1 2 ' 3 g
2 ' 3 g 8 8 ' 3 g 2
& x
1 x 1 x
1 x 1 x
¹
'
¹
> − + + + −


+ +
& ) 4 x ) ( 1 x ) 1 ( 1 x ( ' 3 g ) 1 1 x ( ' 3 g ) 1 9 ' 3 g 9 ( ' 3 g
& x
8 2 1 x 1 x
¹
¹
¹
'
¹
> − + + +


+
& ) 4 x ) ( 1 x ) 1 ( 1 x ( ' 3 g ) 1 1 x ( ' 3 g 1
9
9
' 3 g
& x
8 2 1 x
¹
¹
¹
'
¹
> − + + +


+
& ) 4 x ) ( 1 x ) 1 ( 1 x ( ' 3 g ) 1 1 x ( ' 3 g 1
9
9
' 3 g
& x
8 2 1 x
¹
¹
¹
'
¹
> − + − + − − + − − − +


& ) 4 x ) ( 1 x ) 1 ( 1 1 x ) ( 1 8 ) 1 ( 1 1 x ) ( 1 2 ) 1 ( 1
9
9
) ( 1 1 x (
& x
¹
'
¹
> − +


& ) 4 x ) ( 1 x ( x
& x
8

& ) 4 x )( 1 x ( x > − + ⇔
4 x & x 1 > ∨ < < − ⇔
E0t hFp +,i (%) t@ #ưF (1) ! nghi67 4 x & x 1 > ∨ < < − 1
§1: Phương pháp (=t ph>ng t4? @:
Thí dụ 18/: Tì7 7 #` h6:
¹
¹
¹
'
¹
< + −
≤ −
& ) 7 x ) ( x 7 (
& 1 x
2
2
+T nghi(7 (1)
+,! g!-!:
Đặt 7 = 5 +: 3i (1) ': h6 2 en xV 51 T@ !:
(1)
¹
'
¹
< + −
≤ −
& ) 5 x ) ( x 5 (
& 1 x
2
2

¹
'
¹
− < < −
≤ ≤ −
f x V x 7 @ x g 5 f x V x 7 i n g
1 x 1
2 2

¹
'
¹
− < <
≤ ≤ −
x 5 x
1 x 1
2
h3ặ
¹
'
¹
< < −
≤ ≤ −
2
x 5 x
1 x 1
(2)
Tr(n 7ặt phLng t3U #h +i " #ưjng: x = &V x = Z1V 5 = Z xV 5 = x
2
\i`J Dikn nghi67 tbng th:nh phln Y@ (2) r/i A0t hFp 'Ui t@ #ưF 7iIn nghi67 =
Y@ (2) ': 7iIn #ưF gUh hS3 AhTng 'ấ5 bi(n tr(n hình +i
.1 1
.1
1
2
6
A
5 =
.
x
5 = xm2
x=
.
1
x=
1
=ghi67 Y@ (1) hnnh ': nghi67 Y@ (2) Gng +,i 5 = 7 tG ': nghi67 Y@ (1) ':
h3:nh #h Y@ " #i`7 thJh phln hJng Y@ #ưjng thLng 5 = 7 ( ⊥5o35) +: =1
Tb nh4n xSt tr(n +: hình +i t@ ! (1) +T nghi67 Ahi 5 = 7 +: = AhTng ! #i`7
hJng, Ahi +: hB Ahi 7 Q Z1 h3ặ 7 - 1
V45 p7p - 1 ': " gi" tr$ ln tì7 #` h6 (1) +T nghi671
Thí dụ 181: Tì7 7 #` h6
¹
¹
¹
'
¹
≤ + + + −
≤ − + −
& 7 7 x ) 1 7 2 ( x
& 7 1 x 2 x
2 2
2
! nghi67 DJ5 nhất
+,! g!-!:
Đặt 7 = 5 +: 3i h6 #O h3 ': h6 (1) +,i 2 en xV 5 t@ !:
(1)
¹
¹
¹
'
¹
≤ + + + −
≤ − + −
& 5 5 x ) 1 5 2 ( x
& 5 1 x 2 x
2 2
2

¹
¹
¹
'
¹
≤ − + − −
− ≥
& x x 5 ) 1 x 2 ( 5
) 1 x ( 5
2 2
2

¹
'
¹
≤ ≤ −
− ≥
x 5 1 x
) 1 x ( 5
2
(2)
Tr(n 7ặt phLng t3U #h +i " #ưjng: 5 = (xZ1)
2
V 5 = x Z 1V 5 = x
\i`J Dikn nghi67 tbng th:nh phln Y@ (2) r/i A0t hFp 'Ui t@ #ưF 7iIn nghi67 =
Y@ (2) ': phln gUh hS3 'ấ5 ả bi(n tr(n hình +i
1 2 8 4
1
2
8
4
6
A
5 = x
.
1
5 = (x
.
1)m2
5 = x
=ghi67 Y@ (1) hnnh ': nghi67 Y@ (2) Gng +,i 5 = 7 tG ': nghi67 Y@ (1) ':
h3:nh #h Y@ " #i`7 thJh phln hJng Y@ #ưjng thLng 5 = 7 ( ⊥5o35) +: =1
Tb nh4n xSt tr(n +: tb hình +( t@ thJ #ưF (1) ! nghi67  #ưjng thLng 5 = 7 (
⊥5o35) +: = ! #i`7 hJng  & ^ 7 ^
2
5 8 +
V45 & ^ 7 ^
2
5 8 +
': " gi" tr$ ln tì7 #` phương trình ! nghi671
Thí dụ 188: Tì7 7 #` h6
¹
¹
¹
'
¹
≤ + +
≤ + +
7 x 2 5 x
7 5 2 5 x
2 2
2 2
(1) ! nghi67 DJ5 nhất
+,! g!-!:
(1)
¹
¹
¹
'
¹
+ ≤ + +
+ ≤ + +
1 7 5 ) 1 x (
1 7 ) 1 5 ( x
2 2
2 2
RSt 2 #ưjng trqn (r): x
2
P (5 P 1)
2
= 7 P 1 ! ts7 >(&V Z1)V < = 1 7+
(t): (x P 1)
2
P 5
2
= 7 P 1 ! ts7 \(Z1V &)V < = 1 7+
u6 (1) ! nghi67 DJ5 nhất Ahi +: hB Ahi (r) +: (t) ! DJ5 nhất 1 #i`7 hJng
 (r) +: (t) ti0p xN ng3:i +,i nh@J Ahi #!:
>\ = 2 1 7+ 
2
) & 1 ( ) 1 & (
2
− − + + = 2 1 7+
 2 = 2 1 7+  7 = Z
2
1

V45 gi" tr$ ln tì7 Y@ 7 ': 7 = Z
2
1
1
Thí dụ 189: Tì7 7 #` h6
¹
¹
¹
'
¹
· +
≥ +
+
7 5 2 x
1 ) 5 x ( ' 3 g
2 2
5 x
(1) ! nghi67
+,! g!-!:
T@ !: '3g
2 2
5 x +
(x P 5) = 1 (2)
 & Q x P 5 ^ x
2
P 5
2
Q 1 h3ặ x P 5 _ x
2
P 5
2
- 1

¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

,
_

¸
¸
− +

,
_

¸
¸

< +
> +
2
1
2
1
5
2
1
x
1 5 x
& 5 x
2 2
2 2
h3ặ
¹
¹
¹
'
¹

,
_

¸
¸
− +

,
_

¸
¸

> +
2
1
2
1
5
2
1
x
1 5 x
2 2
2 2
(2)
Tr(n 7ặt phLng t;@ #h vx5 +i #/ th$ Y@ " h:7 MW:
w: x P 5 = &V (T
1
): x
2
P 5
2
= 1V (T
2
): (x Z
2
1
)
2
P (5 Z
2
1
)
2
=
2
1
.1 1
.1
1
2
6
A
1
T
2
T
x
:
x P 5 = &
1
2
m
y
x
·
+
2
2
m
y
x
·
+
>
\i`J Dikn nghi67 tbng th:nh phln r/i A0t hFp 'Ui t@ #ưF 7iIn nghi67 = Y@ (2)
': phln gUh hS3 tr(n hình +i AhTng 'ấ5 nhyng #i`7 thJh (T
2
) +: (w)
RSt #ưjng thLng: x P 25 = 7 tUi 2 +$ trn Gng +,i 7
1
+: 7
2
a! #/ th$ Y@ h:7 MW: x P 25 = 7
1
#i zJ@ #i`7 >(
2
1
VZ
2
1
) ⇒ 7
1
= Z
2
1
Đ/ th$ Y@ h:7 MW: x P 25 = 7
2
ti0p xN +,i (T
2
) tUi #i`7 thJh g! phln tư
thG nhất ⇒ 7
2
=
2
1& 8 +
(1) ! nghi67  #ưjng thLng x P 25 = 7 +: = ! #i`7 hJng
 Z
2
1
Q 7 ^
2
1& 8 +
V45 Z
2
1
Q 7 ^
2
1& 8 +
': nhyng gi" tr$ ln tì71
Thí dụ 18:: Tì7 7 #` h6
¹
¹
¹
'
¹
≤ +
≥ + + +
1 5 x
1 x 5 2 7 5 x
(1)
@) a! nghi671
b) VT nghi671
+,! g!-!:
(1)
¹
¹
¹
'
¹
≥ + − ≥ +
≤ +
& ) 5 x ( 1 x 5 2 7
1 5 x

¹
'
¹
+ + + − ≥ +
≤ +
2
) 5 x ( ) 5 x ( 2 1 x 5 2 7
1 5 x

¹
'
¹
− + − ≥ +
− ≤
) 8 ( ) 1 x ( ) 1 5 ( 1 7
) 2 ( x 1 5
2 2
Tr(n 7ặt phLng t3U #h vx5 +i #/ th$ Y@ " h:7 MW:
5 = 1 Z x (w)V (x Z 1)
2
P (5 Z 1)
2
= 7 P 1 (r)
.1 1 2 8
.1
1
2
8
6
A
(r) {
T@ thấ5 nghi67 Y@ (2) ': t3:n bh phln 7ặt phLng n|7 phn@ tr(n #ưjng thLng w
qn nghi67 Y@ (8) ': nhyng #i`7 n|7 tr3ng +: tr(n #ưjng trqn r
=(n:
@) (1) ! nghi67 Ahi +: hB Ahi #/ th$ h:7 MW Y@ (w) +: (r) ! #i`7 hJng
 D(}V w) ^ < (}(1V 1)V < ': ts7 Y@ (r))

2 2
1 1
p 1 1 1 p
+
− +
^ 1 7+ (7 _ Z1) 
2
1
^ 1 7+  Z
2
1
^ 7
V45 nhyng gi" tr$ Y@ 7 ln tì7 #` (1) ! nghi67 ': 7 _ Z
2
1
1
b) =h4n thấ5 nhyng gi" tr$ qn 'Ui Y@ 7 tr(n t4p < ': nhyng gi" tr$ ':7 h3 (1)
+T nghi671
V45 nhyng gi" tr$ Y@ 7 ln tì7 #` (1) +T nghi67 ': 7 Q Z
2
1
1
Thí dụ 18*: \i6n 'J4n th~3 @ MW nghi67 Y@ h6:
¹
'
¹
β · − −
α · +
) ( & ) @ 5 ) ( @ 2 x (
) ( 4 p 5 p 2 p x p
+,! g!-!:
(r)
¹
'
¹
· +
≥ ≥
4 5 2 x
& 5 V & x
+
¹
'
¹
· −
≤ ≥
4 5 2 x
& 5 V & x
+
¹
'
¹
· + −
≥ ≤
4 5 2 x
& 5 V & x
+
¹
'
¹
− · +
≤ ≤
4 5 2 x
& 5 V & x
Tr(n 7ặt phLng t3U #h vx5, bi`J Dikn nghi67 Y@ (r) ': hình th3i >\a2 như
hBnh CD:
aqn (t) 
¸

∆ ·
∆ ·
) ( @ 5
) ( @ 2 x
2
1
\i`J Dikn nghi67 Y@ (t) ': t4p G g/7 2 #ưjng thLng: w
1
+: w
2
1 Vì w
1
•t w
2
tUi € ! t;@ #h (2@V @) n(n € hU5 tr(n #ưjng thLng w: x Z 25 = &
w #i zJ@ #i`7 v(&V&) +: M3ng M3ng +,i >2 +: \a1
•W nghi67 Y@ h6 ': MW #i`7 hJng Y@ G +,i hình th3i >\a21 Tr(n hình th3i
xSt 4 #i`7 #ặ bi6t EV [V ‚V =
Tb nh4n xSt tr(n +: tb hình +i t@ thJ #ưF:
Ehi € n|7 ng3:i #3Un E=  p@p - 2 thì h6 +T nghi67
Ehi €∈gEV =f p@p = 2 thì h6 ! 2 nghi67 phsn bi6t
Ehi €∈g[V ‚f p@p = 1 thì h6 ! 8 nghi67 phsn bi6t
Ehi €∈ƒE=„ … gEV [V ‚V =f  p@p Q 2 +: p@p † 1 thì h6 ! 4 nghi67 phsn bi6t1
Thí dụ 18.: Tì7 @ #` bất phương trình M@J ! nghi67 s7: 8 Z p x Z @ p - x
2
(1)
+,! g!-!:
Đặt @ = 5 +: 3i (1) ': h6 bất phương trình 2 en xV 5 thì (1)8 Z p x Z 5 p - x
2
Ehi #! 5IJ lJ b:i r@ tương #ương +,i:

¹
¹
¹
'
¹
− < −
<
≥ −
2
2
x 8 p 5 x p
& x
V & x 8

¹
¹
¹
'
¹
− < − < −
< ≤ −
2 2
x 8 5 x 8 x
& x 8

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
− + >
+ + − <
< ≤ −
8 x x 5
8 x x 5
& x 8
2
2
(2)
Tr(n 7ặt phLng t3U #h vx5 +i " #ưjng:
x = &V 5 = Zx
2
P x P8V 5 = x
2
P x Z 8V x = Z 8
\i`J Dikn nghi67 tbng th:nh phln Y@ (2) r/i A0t hFp 'Ui t@ #ưF 7iIn nghi67 =
Y@ (2) ': phln gUh hS3 AhTng 'ấ5 bi(n tr(n hình +i
.5 .4 .8 .2 .1 1 2 8 4 5
.5
.4
.8
.2
.1
1
2
8
4
6
A
5 = xm2Px.8
5= .x
2
P xP 8
N
=ghi67 Y@ (1) hnnh ': nghi67 Y@ (2) Gng +,i 5 = @, tG ': nghi67 x Q & Y@
(1) ': h3:nh #h #i`7 hJng Y@ #ưjng thLng 5 = @ +,i =
Tb " nh4n xSt tr(n +: tb hình +i t@ !: (1) ! nghi67 s7  Z
4
18
Q @ Q 8
V45 Z
4
18
Q @ Q 8 ': " gi" tr$ ln tì71
Thí dụ 190: ah3 phương trình @ x − (x
2
Z x Z @)(2@ P 2 Z x) = & (1)
1) \i6n 'J4n th~3 @ MW nghi67 Y@ phương trình1
2) Tì7 @ #` 7;i nghi67 Y@ phương trình #IJ thJh #3Un ƒ&V 4„1
+,! g!-!:
Đặt @ = 5 +: 3i (1) ': phương trình 2 en xV 5 thì:
(1) 
5 x −
(x
2
Z x Z 5 )(25 P 2 Z x ) = &

¸

− ·
− ·
·
1 x
2
1
5
x x 5
x 5
2
(2)
Tr(n 7ặt phLng t;@ #h vx5 +i " #ưjng 5 = xV 5 = x
2
Z xV 5 =
2
1
x Z 1
\i`J Dikn nghi67 tbng th:nh phln Y@ (2) r/i A0t hFp 'Ui t@ #ưF nghi67 Y@ (2)
': h3:nh #h " #i`7 thJh #/ th$ Y@ " h:7 MW 5 = xV 5 = x
2
Z xV 5 =
2
1
x Z
1
.12 .1& .9 .C .4 .2 2 4 C 9 1& 12 14
.1&
.9
.C
.4
.2
2
4
C
9
1&
12
14
6
A
5 = .1X2x.1
5 =x
A E 6
2
F6
=ghi67 Y@ (1) hnnh ': nghi67 Y@ (2) Gng +,i 5 = @1 TG ': nghi67 Y@ (1)
hnnh ': h3:nh #h phln #i`7 hJng Y@ #ưjng thLng 5 = @ +,i #/ th$ Y@ "
h:7 MW 5 = xV 5 = x
2
Z xV 5 =
2
1
x Z 1
G;i x
&
': nghi67 Y@ phương trình @ x − = & thì x
&
= @
x
1
': nghi67 Y@ phương trình 2@ P 2 Z x = & thì x
1
= 2(@ P 1)
x
2
Q x
8
': nghi67 Y@ phương trình x
2
Z x Z @ = & thì:
x
2
=
2
@ 4 1 1 + −
V x
8
=
2
@ 4 1 1 + +
(@ _ Z
4
1
)
Tb " nh4n xSt tr(n +: tb hình +i t@ !:
[hương trình 'JTn ! 2 nghi67 x = @V x = 2(@ P 1) ∀@ ∈ <
Ehi @ _ Z
4
1
phương trình ! th(7 2 nghi67 x =
2
@ 4 1 1 + −
V x =
2
@ 4 1 1 + +
23 #!: (‡)
¹
¹
¹
'
¹
· −
· −
& ) 1 5 ( 5
& ) 1 x ( x
8
8


¹
'
¹
· ∨ ·
· ∨ ·
1 5 & 5
1 x & x

¹
'
¹
·
·
& 5
& x
+
¹
'
¹
·
·
1 5
& x
+
¹
'
¹
·
·
& 5
1 x
+
¹
'
¹
·
·
1 5
1 x
Th@5 +:3 (r) t@ tì7 #ưF nghi67 Y@ h6 #O h3 '::
¹
'
¹
·
·
1 5
& x
+:
¹
'
¹
·
·
& 5
1 x
2) ˆ(J lJ b:i r@ tương #ương +,i
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

¸

− ·
− ·
·
≤ ≤
1 x
2
1
5
x x 5
x 5
4 x &
2
(4)
Tr(n 7ặt phLng t3U #h vx5 +i " #ưjng: 5 = xV 5 = x
2
Z xV 5 =
2
1
x Z 1
.5 .4 .8 .2 .1 1 2 8 4 5 C H 9 9
.1
1
2
8
4
5
C
H
9
9
1&
11
12
18
6
A
5 = x
5 = xm2
.
x
x=
&
x=
4
5 = 1X2%x
.
1
\i`J Dikn nghi67 tbng th:nh phln Y@ (4) r/i A0t hFp 'Ui t@ #ưF nghi67 Y@ (4)
': phln #/ th$ = (phln #ưF tT #47) ': " h:7 MW 5 = xV 5 = x
2
Z x V 5 =
2
1
x Z
1 +i tr3ng #3Un ƒ& V 4„1 =ghi67 x∈ƒ&V 4„ Y@ (1) ': nghi67 Y@ (4) +,i 5 = @ tG
': h3:nh #h #i`7 hJng Y@ #ưjng thLng 5 = @ ( ⊥5o35) +,i (=)
Tb " nh4n xSt tr(n +: tb hình +i t@ ! #` 7;i nghi67 Y@ (1) #IJ thJh Ah3ảng
ƒ&V 4„ thì Z1 ^ @ ^ 14
V45 Z1 ^ @ ^ 14 ': " gi" tr$ ln tì71
Thí dụ 191: Giải +: bi6n 'J4n: p x
2
Z 2x P@ p _ p2x
2
Z 8x Z@ p (1)
+,! g!-!:
Đặt @ = 5 +: 3i (1) ': h6 2 en xV 5 thì (1)p x
2
Z 2x P5 p _ p2x
2
Z 8x Z5 p (2)
23 2 +0 Y@ (2) ‰ng _ & n(n:
(2)(x
2
Z 2x P5)
2
_ (2x
2
Z 8x Z5)
2
 (8x
2
Z5x)(x
2
ZxZ25) ^ &

¹
¹
¹
'
¹
≥ − −
≤ −
& 5 2 x x
& x 5 x 8
2
2

¹
¹
¹
'
¹
≤ − −
≥ −
& 5 2 x x
& x 5 x 8
2
2

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹


≤ ≤
2
x x
5
8
5
x &
2

¹
¹
¹
'
¹


≤ ≤
2
x x
5
8
5
x &
2
(8)
Tr(n 7ặt phLng t3U #h +i " #ưjng: x = &V x =
8
5
V 5 =
2
x x
2

(r)
.2 .1 1 2 8
.1
1
2
8
6
A
x=5X8
5 = (xm2
.
x)X2
x=&
\i`J Dikn nghi67 tbng th:nh phln Y@ (8) r/i A0t hFp 'Ui t@ #ưF 7iIn nghi67 =
Y@ (8) ': phln gUh hS3 'ấ5 ả bi(n tr(n hì7h +i1 =ghi67 Y@ (1) ': nghi67
Y@ (2) +,i 5 = 11
TG ': nghi67 Y@ (1) ': h3:nh #h phln hJng Y@ #ưjng thLng 5 = @ ( ⊥5o35)
+,i =1 G;i x
1
Q x
2
': h3:nh #h gi@3 #i`7 Y@ 5 = @ +,i (r) thì x
1
V x
2
':
nghi67 Y@ phương trình:
@ =
2
x x
2

 x
2
ZxZ2@ = &  x
1
=
2
@ 9 1 1 + −
+: x
2
=
2
@ 9 1 1 + +
(@ _ Z
9
1
)
Tb " nh4n xSt tr(n +: tb hình +i t@ #ưF:
Ehi @ ^ Z
9
1
thì (1) ! nghi67 & ^ x ^
8
5
Ehi Z
9
1
Q @ ^ & thì (1) ! nghi67 x∈ƒ&V
2
@ 9 1 1 + −
„ ∩ ƒ
2
@ 9 1 1 + +
V
8
5

Ehi & Q @ ^
9
5
thì (1) ! nghi67 x∈ƒ
2
@ 9 1 1 + −
V &„ ∩ ƒ
2
@ 9 1 1 + +
V
8
5

Ehi @ -
9
5
thì (1) ! nghi67 x∈ƒ
2
@ 9 1 1 + −
V &„ ∩ ƒ
8
5
V
2
@ 9 1 1 + +
„1
Thí dụ 19/: Tì7 p #` h@i bất phương trình
(x
2
Z x Z p )(x P p Z 1) - & +: x
2
Z 2x Z 8 ^ & AhTng ! nghi67 hJng
+,! g!-!:
u@i bất phương trình (x
2
Z x Z p )(x P p Z 1) - & +: x
2
Z 2x Z 8 ^ & AhTng !
nghi67 hJng Ahi +: hB Ahi h6
¹
¹
¹
'
¹
≤ − −
> − + − −
& 8 x 2 x
& ) 1 p x ) ( p x x (
2
2
(1) +T nghi67
Đặt p = 5 +: 3i (1) ': h6 2 en xV 5 t@ !:

¹
¹
¹
'
¹
≤ − −
> − + − −
& 8 x 2 x
& ) 1 5 x ) ( 5 x x (
2
2

¹
¹
¹
'
¹
≤ − −
> − +
> − −
& 8 x 2 x
& 1 5 x
& 5 x x
2
2

¹
¹
¹
'
¹
≤ − −
< − +
< − −
& 8 x 2 x
& 1 5 x
& 5 x x
2
2

¹
¹
¹
'
¹
− <
+ − >
≤ ≤ −
x x 5
1 x 5
8 x 1
2

¹
¹
¹
'
¹
− >
+ − <
≤ ≤ −
x x 5
1 x 5
8 x 1
2
(2)
Tr(n 7ặt phLng t3U #h +i " #ưjng x = Z1V x = 8V 5 = Z x P 1V 5 = x
2
Z x
\i`J Dikn nghi67 tbng th:nh phln Y@ (2) r/i A0t hFp 'Ui t@ thJ #ưF 7iIn
nghi67 = Y@ (2) ': phln #ưF gUh hS3 tr(n hình +i (phln 'ấ5 bi(n ! 7:J #])
=ghi67 Y@ (1) hnnh ': nghi67 Y@ (2) Gng +,i 5 = p tG ': nghi67 Y@ (1) ':
h3:nh #h phln hJng Y@ #ưjng thLng 5 = p ( ⊥5o35) +,i =
.4 .8 .2 .1 1 2 8 4 5 C
.2
.1
1
2
8
4
5
C
H
9
6
A
5 = 1
.
x
5 = xm2
.
x
x=
8
Tb " nh4n xSt tr(n +: tb hình +i t@ ! (1) +T nghi67 Ahi +: hB Ahi #ưjng 5 = p
( ⊥5o35) AhTng ! #i`7 hJng +,i = D3 ! p ^ Z 2 h3ặ p _ C
V45 p∈(ZŠVZ2„ ∩ ƒCVPŠ) ': " gi" tr$ ln tì71
CHƯƠNG /: GHT IJ KẤN LM NHOC
§1: Cá$ phương pháp 3há$
Thí dụ 191: (ĐI MW 84.4.@)
ah3 h:7 MW f(x) = x
2
P bx P 1 +,i b )
2
H
, 8 ( ∈ 1 Giải bất phương trình f(f(x)) - x
+,! g!-!:
T@ ! f(f(x)) Z x = [ ] [ ] 1 x ) 1 b ( x 2 b x ) 1 b ( x
2 2
+ − + + + + +
f(f(x)) Z x - & [ ] [ ] 1 x ) 1 b ( x 2 b x ) 1 b ( x
2 2
+ − + + + + + - &
Đặt g(x) = x
2
P (b Z 1)x P 1, h(x) = x
2
P (b P 1)x P b P 2V
H b 2 b , 8 b 2 b
2
h(x)
2
) x ( g
− − · ∆ − − · ∆
Vì b )
2
H
V 8 ( ∈ n(n ) x ( g

- & +: ) x ( h

Q &1 [hương trình g(x) = & ! 2 nghi67
2
8 b 2 b b 1
x ,
2
8 b 2 b b 1
x
2
2
2
1
− − + −
·
− − − −
·
V45 bất phương trình ! nghi67 x Q x1 h3ặ x - x21
Thí dụ 198: (ĐI MW 148.4)
Giải +: bi6n 'J4n th~3 @, b phương trình x = @ Z b( @ Z bx
2
)
2
( 1 )
+,! g!-!:
(1)  (bx
2
P x Z @)(b
2
x
2
Z bx Z @b P 1) = & 

¸

· + − −
· − +
) ii ( & 1 @b bx x b
) i ( & @ x bx
2 2
2
. V,i b = & thì (1) ! nghi67 x = @
. V,i b † &
P) =0J ( i ) ! @b 4 1+ · ∆ 1 Ehi @b _
4
1
− phương trình ! nghi67
b 2
@b 4 1 1
x ,
b 2
@b 4 1 1
x
2 1
+ − −
·
+ + −
·
P) =0J ( ii ) ! ) 8 @b 4 ( b
2
− · ∆ 1Ehi @b _
4
8
phương trình ! nghi67
2
2
4
2
2
8
b 2
) 8 @b 4 ( b b
x ,
b 2
) 8 @b 4 ( b b
x
− −
·
− +
·
E0t 'J4n: =0J b = & thì x = @
=0J b † & V,i
4
8
- @b _
4
1
− phương trình ! nghi67 x1, x2
V,i @b _
4
8
phương trình ! nghi67 x1, x2, x8, x4 1
V,i @b Q
4
1
− phương trình +T nghi67 1
Thí dụ 199: (T=.99) Tì7 7 #` phương trình x P 8(7.8x
2
)
2
= 7 (}) ! nghi67
+,! g!-! :
(1)( 8x
2
P x Z 7 )( 9x
2
Z 8x P 1 Z 87 ) = & 

¸

· − + −
· − +
) 2 ( & 7 8 1 x 8 x 9
) 1 ( & 7 x x 8
2
2
Đ` (}) ! nghi67 thì 7ht tr3ng h@i phương trình (1) h3ặ (2) phải ! nghi67,
#iIJ #! xả5 r@ Ahi +: hB Ahi

¸

≥ − · ∆
≥ + · ∆
& 2H 7 1&9
& 7 12 1
2
1
 7 _
12
1

V45 7 _
12
1
− ': " gi" tr$ ln tì71
Thí dụ 19:: Giải phương trình x @ @ x + + · (1)
+,! g!-!:
V,i x @ ) x ( f + · : h:7 #/ng bi0n tr(n
+
<
(1)
x )) x ( f ( f · ⇔ x ) x ( f · ⇔
x x @ · + ⇔ & @ x x · − − ⇔

)
4
1
@ (
4
@ 4 1 @ 2 1
2
@ 4 1 1
x
4
@ 4 1 @ 2 1
2
@ 4 1 1
x
2
2
2
1
− ≥

¸

+ − +
·

,
_

¸
¸
+ −
·
+ + +
·

,
_

¸
¸
+ +
·

V45 phương trình ! nghi67 x
1
V x
2
1
Thí dụ 19*: Giải phương trình x @ @ x + + · (1)
+,! g!-!:
V,i f(x) = x @ + x" #$nh +,i 7;i x ≥.@, ! @ x &
x @ 2
1
) x ( f − 〉 ∀ 〉
+
· ′
=(n f(x) #/ng bi0n tr(n t4p x" #$nh Y@ n!, D3 #!:
(1)
x )) x ( f ( f · ⇔ x ) x ( f · ⇔
x x @ · + ⇔
¹
'
¹
· − −


) 2 ( & @ x x
( % ) & x
2
)
4
1
@ (
x :
2
@ 4 1 1
x
(%)) 7On th3@ ( x :
2
@ 4 1 1
x
) 2 (
2
1
− ≥

¸

·
+ −
·
·
+ +
·

2
x th]@ 7On (%) Ahi +: hB Ahi
& @
4
1
& @ 4 1 1 & @ 4 1 1 ≤ ≤ − ⇔ ≥ + ≥ ⇔ ≥ + −
V45 (1) ! nghi67 V
4
1
@ Ahi x
1
− ≥ & @
4
1
Ahi x
2
≤ ≤ − 1
Thí dụ 19.: Giải phương trình
H H
x @ x @ + · − (1)
+,! g!-!:
(1)
H H
x @ x @ + + · ⇔ 1 V,i
H
x @ ) @ ( f + · x" #$nh +,i 7;i @ thJh <, !:
&
) @ x ( H
1
) @ ( f
H C

+
· ′
+,i
x @ − ≠ ∀

@ )) @ ( f ( f ) 1 ( · ⇔ @ ) @ ( f · ⇔
@ x @
H
· + ⇔ @ @ x
H
− · ⇔
Thí dụ 1:2: Giải phương trình 5 x 2 x
2
+ − P 1& x 2 x
2
+ + = 29 (1)
+,! g!-!:
Đặt

J
(xZ1V 2)V

J
(ZxZ1V 8), t@ !:
p

J
pPp

+
p _ p

J
P

+
p  5 x 2 x
2
+ − P 1& x 2 x
2
+ + _ 29
ĐLng thG xả5 r@ Ahi

J
XX

+

1 x
1 x
− −

=
8
2
 x =
5
1
(th3ả 7On (1))
V45 nghi67 Y@ (1) ': x =
5
1
1
Thí dụ 1:/: Giải phương trình p 5 x 4 x
2
+ − Z 5& x 1& x
2
+ − p = 5 (1)
+,! g!-!:
Đặt >(Z2V1), \(5V5), €(xV&) thì:
>\ = 5>€=
2 2
1 ) 2 x ( + − = 5 x 4 x
2
+ −
\€ =
2 2
5 ) 5 x ( + − = 5& x 1& x
2
+ − 7: p>€Z\€p ^ >\ (zJ5 t• 8 #i`7)
23 #! VT(1) = p 5 x 4 x
2
+ − Z 5& x 1& x
2
+ − p ^ 5 = V[(1)
ĐLng thG xả5 r@ Ahi >V \V € thLng h:ng +: a n|7 ng3:i #3Un >\

¹
¹
¹
'
¹
>
·
→ − → −
& A
a \ A a >

¹
¹
¹
'
¹
·
− · −
>
A 5 1
) x 5 ( A x 2
& A

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
4
5
x
5
1
A
V45 phương trình ! nghi67 DJ5 nhất x =
4
5
1
Thí dụ 1:1: Giải phương trình:
( ) ( ) 8 1 x 1 8 x 2 1 x 1 8 x 2 1 x 2 x 2
2 2 2
· + + + + + − − + + − (1)
+,! g!-!:
[hương trình #O h3 tương #ương +,i:
( ) ( ) 2 8 2 x 1 8 2 x 4 2 x 1 8 2 x 4 2 x 4 x 4
2 2 2
· + + + + + − − + + −
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 8 1 x x 8 1 1 x x 8 1 1 1 x 2
2 2 2
2
2
· + + + + + + − + + − ⇔
Đặt ( ) ( ) ( ) 1 x V x 8 1 p V 1 x V x 8 1 + V x 2 1 V 1 J + + + − −
  
‹p D)ng bất #Lng thG
( )
n 2 1
n
1 i
i
n
1 i
i
@ 1111111111 @ @ * @ @
    
↑↑ ↑↑ ↑↑ · ≤
∑ ∑
· ·
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) 1 V[ 2 8 8 8 1 VT
1 x 1 x x 2 1 x 8 1 x 8 1 1 1 VT
p + J p + J 1 VT
2 2
2
2
· · + ≥ ⇔
+ + + + − + + + − + ≥ ⇔
+ + ≥ + + ·
     
23 #! ( ) p + J 1
  
↑↑ ↑↑ ⇔
¹
'
¹
·
·

p n J
+ A J
 
 
( )
( )
( )
( )
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
>
+ · −
+ ·
+ · −
− ·

& n V A
1 x n x 2 1
x 8 1 n 1
1 x A x 2 1
x 8 1 A 1
( )
( )
( )
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
+ · −
− + + ·
> ·

x 8 1 A 1
1 x A x 2 1
x 8 1 x 8 1 A 1
& n A

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
+ · −
·

8
1
x
5
1
x
x 8 1 2
1 x x 4 2
2
1
A
('3Ui)
V45 h6 #O h3 +T nghi671
Thí dụ 1:8: Giải phươnh trình ( ) 1 1 x 2 x 8 x 1 x
2
+ · − + +
+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n:
( % ) 8 x 1
& x 8
& x 1
≤ ≤ − ⇔
¹
'
¹
≥ −
≥ +
1 Đặt ( ) ( ) 1 V x + V x 8 V x 1 J
 
− − +
‹p D)ng \ĐT thG
( )
n 2 1
n
1 i
i
n
1 i
i
@ 1111111111 @ @ : @ @
    
↑↑ ↑↑ ↑↑ · ≤
∑ ∑
· ·
!:
( ) ( ) 1 V[ 1 x 2 + J + 1 J x 8 x 1 x 1 VT
2
· + · · · − + + ·
   
ĐiIJ #! ! nghŒ@ '::
¹
¹
¹
'
¹
· −
· +
⇔ ↑ ↑ ⇔ ·
A x 8
A x x 1
+ J + 1 J + 1 J
     
T@ !:
( )

¸

+ ·
·

¹
'
¹
− · +


2 1 x
1 x
x x 8 x 1
& x
) 1 (
2

V45 phương trình ! nghi67 2 1 x V 1 x + · · 1
Thí dụ 1:9: Giải phương trình:
4 x 4 x x
2 8
+ + + +
= x x P 2
+,! g!-!:
ĐiIJ Ai6n x _ & +: x
8
P x
2
P 4x P 4 _ &  x _ & (%)
Đặt

J
(xV 2) +:

+
( x V 1)1 T@ !:

J
1

+
^ p

J
p1p

+
p
h@5 x x P 2 ^
4 x
2
+
1 1 x + ^
4 x 4 x x
2 8
+ + + +
ĐLng thG xả5 r@ Ahi

J
XX

+

x
x
= 2  x = 4 (th3ả 7On #iIJ Ai6n (%))
V45 nghi67 Y@ phương trình ': x = 41
Thí dụ 1::: Giải phương trình:
¹
¹
¹
'
¹
· + +
· + +
H • 2 5 x
1 • 5 x
2 2 2
4 4 4
+,! g!-!:
Đặt

J
(x
2
V 5
2
V •
2
)V

+
(1V 1V 2), !

J
1

+
^ p

J
p p

+
p
h@5 x
2
P 5
2
P2•
2
^
4 4 4
• 5 x + +  H ^ C (ĐiIJ n:5 ': +T 'n)
V45 phương trình +T nghi671
Thí dụ 1:.: Giải phương trình ( ) 1 x 5 2 x 2
8 2
+ · + (1)
+,! g!-!:
Đặt 1 x + V 1 x x J
2
+ · + − · thì J1+ = x
8
P 1 +: J P + = x
2
P 2 n(n #iIJ Ai6n #`
(1) x" #$nh ': + ≥ & (Vì J 'JTn 'ơn hơn &)1 V,i #iIJ Ai6n #!:
(1) trK th:nh 2(J P +) = 5 J+ ⇔
J
+
5
J
+
2 2 · + (J ≠ &)
( )

¸

β ·
α ·

2
1
J
+
) ( 2
J
+
% V,n (α ) t@ !:
( )
¹
'
¹
< ∆ · + −
− ≥

¹
'
¹
+ − · +
≥ +
⇔ ·
+ −
+
) & ( & 8 x 5 x 4
1 x
1 x x 4 1 x
& 1 x
2
1 x x
1 x
2 2
2
(+T ngh67)
% V,i (β ) t@ !:
( )
¹
'
¹
· − −
− ≥

¹
'
¹
+ − · +
≥ +
⇔ ·
+ −
+
& 1 x 8 x
1 x
1 x x 1 x 2
& 1 x
2
1
1 x x
1 x
2 2
2
2
1 8 8
x V
2
1 8 8
x
2
1 8 8
x
2
1 8 8
x
1 x

·
+
· ⇔
¹
¹
¹
'
¹

· ∨
+
·
− ≥

V45 phương trình ! nghi67 '::
2
18 8
x V
2
18 8
x

·
+
· 1
Thí dụ 1*0: Giải phương trình 4Min
8
x = Minx P 3Mx (1)
+,! g!-!:
(1) ⇔ 4Min
8
x Z Minx Z 3Mx = & ⇔ Minx(2Min
2
x Z 1) P 2Min
8
x Z 3Mx = &
⇔ Minx(1 Z 23M
2
x) P 2Min
8
x Z 3Mx = &
⇔ 2Minx(Minx Z 3x)(Minx P 3Mx) P (Minx Z 3Mx) = &
⇔ (Minx Z 3Mx)(2Min
2
x P 2Minx3Mx P 1) = &

¸

β · + +
α · −
) ( & 1 x 3M x Min 2 x Min 2
) ( & x 3M x Min
2
( ) ) c A ( A
4
x
A 2 x
2
x
A 2 x
2
x
x
2
M i n x 3 M x M i n ∈ π +
π
· ⇔

¸

π + +
π
·
π + −
π
·

,
_

¸
¸

π
· · ⇔ α
( ) ( )
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
·
· +
⇔ · + + ⇔ β
& x M i n
& x 3 M
& x M i n 2
& x 3 M x M i n
& x M i n 2 x 3 M x M i n
2
2
2
(+T nghi67)
V45 phương trình ! nghi67 ': ( ) c A A
4
x ∈ π +
π
· 1
Thí dụ 1*1: Giải phương trình M@J
( ) ( ) ( )
8
2
8
2
8
2
1 x 2 x 8 8 x 5 x 2 4 x 8 x − − · + − + − +
+,! g!-!:
Đặt b 8 x 5 x 2 V @ 4 x 8 x
2 2
· + − · − + thì @ P b = 8x
2
Z 2x Z 1 +: (1) trK th:nh
@
8
P b
8
= (@ P b)
8

⇔ 8@b(@ P b) = &

¸

· − −
· + −
· − +

& 1 x 2 x 8
& 8 x 5 x 2
& 4 x 8 x
2
2
2

2
8
x 1 x
8
1
x 4 x · ∨ · ∨ − · ∨ − ·
V45 phương trình ! t4p nghi67 '::
¹
)
¹
¹
'
¹
− − ·
2
8
V 1 V
8
1
V 4 •
1
Thí dụ 1*2: Giải h6:
¹
'
¹
+ · +
· +
2 2 5 5
8 8
5 x 5 x
1 5 x
(})
+,! g!-!:
(})
( ) ( )
¹
¹
¹
'
¹
+ + · +
· +

8 8 2 2 5 5
8 8
5 x 5 x 5 x
) 1 ( 1 5 x
( ) ¹
¹
¹
'
¹
· +
· +

& 5 x 5 x
1 5 x
2 2
8 8
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

¸

· +
·
·
· +

& 5 x
& 5
& x
1 5 x
8 8
P) V,i x = & th@5 +:3 (1) t@ ! 5 = 1
P) V,i 5 = & th@5 +:3 (1) t@ ! x = 1
P) V,i x P 5 = & ⇔ x = Z 5 th@5 +:3 (1) t@ ! Z5
8
P 5
8
= 1 ⇔ & = 1 (+T 'n)
V45 h6 ! " ặp nghi67 (xV 5) ': (&V 1)V (1V &)1
Thí dụ 1*/: Giải h6
¹
'
¹
· −
· −
2 ) 5 x ( x 5
H 5 x
8 8
+,! g!-!:
u6 b:i h3 tương #ương +,i
( )
¹
¹
¹
'
¹
· − − −
· −
) 2 ( & ) 5 x ( x 5 H 5 x 2
) 1 ( H 5 x
8 8
8 8
(2) ⇔ (x Z 5)(2x
2
P 25
2
Z 5x5) = & ⇔
¹
'
¹
· − +
· −
& x 5 5 5 2 x 2
& 5 x
2 2
. =0J x Z 5 = & ⇔ x = 5 th@5 +:3 (1) t@ #ưF
8
2
H
5 x · ·
. =0J 2x
2
P 25
2
. 5x5 = & (8)
P) V,i 5 = & t@ #ưF x = & th@5 +:3 (1) thấ5 +T 'Ž
P) V,i 5 ≠ & hi@ h@i +0 Y@ (8) h3 5
2
t@ #ưF:

¸

·
·
⇔ · +

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
2
1
5
x
2
5
x
& 2
5
x
5
5
x
2
2
Ehi x = 25 thì (1) ⇔ 95
8
Z 5
8
= H ⇔ H5
8
= H ⇔ 5 = 1 n(n x = 2
Ehi 5 = 2x tương td t@ #ưF x = Z1V 5 = Z2
V45 h6 ! " ặp nghi67 (xV 5) ': ) 2 , 1 ( )V 1 V 2 ( )V
2
H
V
2
H
(
8 8
− − 1
Thí dụ 1*1: Giải h6
¹
'
¹
· + −
+ − · −
8 5 x 5 x
) 8 x 5 2 ) ( 5 x ( 5 9 x 2
2 2
8 8
(})
+ ,! g!-! :
(}) 
¹
'
¹
· + −
+ − + − · −
8 5 x 5 x
) 5 x 5 x x 5 2 ) ( 5 x ( 5 9 x 2
2 2
2 2 8 8

¹
'
¹
· + −
· −
8 5 x 5 x
& 5 9 x
2 2
8 8
¹
¹
¹
'
¹
· + −
· + + −

8 5 x 5 x
& ) 5 4 x 5 2 x ) ( 5 2 x (
2 2
2 2

¹
'
¹
· + −
∈ ∀ ≥ + + · −
8 5 x 5 x
) < x & 5 4 x 5 2 x 2 3 ( & 5 2 x
2 2
2 2

¸

¹
'
¹
− ·
− ·
¹
'
¹
·
·
1 5
2 x
1 5
2 x
V45 phương trình ! nghi67 (xV 5) = (2V 1)V (Z2V Z1)1
Thí dụ 1*8: (‚G>.9H) Giải h6
¹
¹
¹
'
¹
· −
· −
5
x
4 x 8 5
x
5
4 5 8 x
(})
+ ,! g!-! :
ĐiIJ Ai6n: x, 5 † &1 V,i #iIJ Ai6n #!
(}) 
¹
'
¹
· −
· −
x 4 x 5 8 5
5 4 x 5 8 x
2
2

¹
'
¹
· −
− · −
5 4 x 5 8 x
) x 5 ( 4 5 x
2
2 2

¹
'
¹
· −
· + + −
5 4 x 5 8 x
& ) 4 5 x ) ( 5 x (
2

¸

¹
'
¹
· −
· + +
¹
'
¹
· −
· −
5 4 x 5 8 x
& 4 5 x
5 4 x 5 8 x
& 5 x
2
2

¸

− · ·

¸

· ·
− · ·
2 5 x
& 5 x
2 5 x
(?3Ui D3 x, 5 † &)
V45 h6 ! nghi67 DJ5 nhất x = 5 = Z21
Thí dụ 1*9: (V€v.9C) Giải h6
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
+

·
+
+
2 4 )
5 x
1
1 ( 5 H
2 )
5 x
1
1 ( x 8
(})
+ ,! g!-! :
2k thấ5 n0J (xV 5) ': nghi67 Y@ h6 (}) thì xV 5 - &
23 #! (}) 
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
− ·
+
+ ·

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
+

·
+
+
( 2 )
5 H
2 2
x 8
1
5 x
1
( 1 )
5 H
2 2
8 x
1
1

5 H
2 4
5 x
1
1
x 8
2
5 x
1
1
=hsn tbng +0 Y@ (1) +: (2) t@ #ưF:
5 H
9
x 8
1
5 x
1
− ·
+
 21x5 = (x P 5)(H5 Z 24x)  H5
2
Z 89x5 Z 24x
2
= &
 (5 Z Cx)(H5 P 4x) = &  5 = Cx (23 xV 5 - &)
Th@5 5 = Cx +:3 (1) t@ #ưF
x 42
2 2
x 8
1
1 + ·
199
21 12 5H
x
+
· ⇒
C8
21 24 114
5
+
· ⇒ (th• 'Ui thấ5 th3ả 7On)
V45 h6 ! nghi67 (xV 5) = (
C8
21 24 114
V
199
21 12 5H + +
)
Thí dụ 1*:: Giải bi6n 'J4n th~3 @ phương trình @
x
= (@ Z 1)x P 1 (@ - &)
+ ,! g!-! :
(1) & 1 x ) 1 @ ( @ ) x ( f
x
· − − − · ⇔ 1 =h4n xSt r|ng:
@
3
Z (@ Z 1)1& Z 1 = 1 Z 1 = &V @
1
Z (@ .Z 1)11 Z 1 = & n(n (1) ! nt nhất h@i nghi67
phsn bi6t x = &V x = 11
Giả M• (1) ! nhiIJ hơn h@i nghi67 thì Ahi #! D3 f(x) x" #$nh +: 'i(n t) tr(n <
n(n th~3 h6 zJả #$nh 'n r3''~ t@ !: f
X
(x) ! nt nhất 2 nghi671
Tương td f
XX
(x) ! nt nhất 1 nghi67 7: f
X
(x) = @
x
'n@ Z (@ Z 1)
f
XX
(x) = @
x
('n@)
2
- & < x ∈ ∀ (#iIJ n:5 tr"i +,i A0t zJả tr(n)
V45 & @ > ∀ phương trình (1) ! 2 nghi67 phsn bi6t x = &V x = 11
Thí dụ 1**: Giải phương trình: 8
x
P 2
x
= 8x Z 2
+,! g!-!:
T@ !: (2)  f(x) = 8
x
P 2
x
Z 8x Z 2 = &1 =h4n xSt r|ng:
8
3
P 2
3
Z 81& Z 2 = 1 P 1 Z 2V 8
1
P 2
1
Z 811 Z 2 = 5 Z 5 = & n(n (2) ! nt nhất h@i
nghi67 phsn bi6t x = &V x = 11
Giả M• (2) ! nhiIJ hơn h@i nghi67 thì Ahi #! D3 f(x) x" #$nhV 'i(n t) tr(n <
n(n th~3 h6 zJả #$nh 'n r3''~ t@ !: f
X
(x) ! nt nhất h@i nghi671
Tương td f
XX
(x) ! nt nhất 1 nghi67 7: f
X
(x) = 8
x
'n8 P 2
x
'n2 Z 8
f
XX
(x) = 8
x
('n8)
2
P 2
x
('n2)
2
- & < x ∈ ∀ (#iIJ n:5 tr"i +,i A0t zJả tr(n)
V45 phương trình #O h3 ! h@i nghi67 x = &V x = 11
Thí dụ 1*.: ahGng 7inh r|ng +,i ∀n∈=
%
V n h•n +: +,i ∀pV z∈< thì phương
trình x
n
P px P z = & (8) AhTng th` ! zJ" h@i nghi67 thd phsn bi6t
+ ,! g!-! :
Giả M• (8) ! nhiIJ hơn h@i nghi67 thd phsn bi6t1 Ehi #! D3 f(x) = x
n
P px P z
x" #$nh 'i(n t) tr(n < n(n th~3 h6 zJả #$nh 'Ž <3''~ t@ ! phương trình f
X
(x) = &
! nt nhất h@i nghi671
Tương td f
XX
(x) = & ! nt nhất 1 nghi67 7: f
X
(x) = n1x
n Z 1
P pV f
XX
(x) = n(n Z 1)x
n Z 2
23 n ∈=
%
V n h•n n(n n(n Z 1) - & +: n Z 2 h•n
⇒f
XX
(x) - & ∀x∈< (#iIJ n:5 tr"i +,i A0t zJả tr(n)
V45 (8) AhTng th` ! zJ" h@i nghi67 thd phsn bi6t (#p7)1
Thí dụ 1.0: ahGng 7inh r|ng n0J @, b, , D #Ti 7ht Ah" nh@J thì phương trình
(x Z @)(x Z b)(x Z ) P (x Z D)(x Z b)(x Z ) P (x Z @)(x Z D)(x Z ) P (x Z @)(x Z b) 1
(x Z D) = & (4) 'JTn ! b@ nghi67 phsn bi6t
+ ,! g!-! :
Đặt f(x) = VT(4) +: ‘(x) = (x Z @)(x Z b)(x Z )(x Z D) x" #$nh 'i(n t) tr(n <, D3
‘(@) = ‘(b) = ‘() = ‘(D) = & n(n phương trình ‘(x) = & ! 4 nghi67 phsn bi6t1
Th~3 h6 zJả #$nh 'Ž <3''~ ! ‘
X
(x) = & ! nt nhất 8 nghi67 phsn bi6t 7:

X
(x) = f(x) ⇒f(x) ! nt nhất 8 nghi67 phsn bi6t1
=hưng f(x) ': #@ thG b4 8 n(n n! ! nhiIJ nhất 8 nghi67 phsn bi6t
V45 (4) ! #Nng 8 nghi67 phsn bi6t (#p7)1
Thí dụ 1.1: ahGng 7inh r|ng +,i ∀@, b, ∈< phương trình
@3M8x P b3M2x P 3Mx P Minx = & (5) 'JTn ! nghi67 x ∈
[ ] π 2 V &
(%)
+ ,! g!-! :
Đặt ( ) 1 3M x 2 Min
2
b
x 8 Min
8
@
x ‘ + + + · t@ ! ‘(x) x" #$nh +: 'i(n t) tr(n
[ ] π 2 V & V Ahả +i ( ) π 2 V & 7: ‘(&) = ‘(2’) = & ∀@VbV ∈< n(n th~3 #$nh 'Ž <3''~
phương trình ‘
X
(x) = & 'JTn ! nghi67 x ∈(&V2’)
[ ] π ⊂ 2 V &
7: ‘
X
(x) = VT(5)
V45 (5) 'JTn ! nghi67 x∈
[ ] π 2 V &
1
Thí dụ 1.2: ahGng 7inh r|ng +,i ∀@, b, , D, ~ ∈< phương trình M@J 'JTn !
nghi67 ‘(x) = @3MC P b3M5 P Min4x P D3M8x P ~Minx = &
+ ,! g!-! :
Đặt ( ) ~
4

C
@
x 3M ~ x 8 Min
8
D
x 4 3M
4

x 5 Min
5
b
x C Min
C
@
x ‘ + + + − + − + − ·
T@ ! ‘(x) x" #$nh +: 'i(n t) tr(n [ ] π 2 V & V Ahả +i ( ) π 2 V & 7: ‘(&) = ‘(2’) =
& ∀@, b, , D, ~ ∈< n(n th~3 #$nh 'Ž <3''~ phương trình ‘
X
(x) = & 'JTn ! nt nhất
7ht nghi67 x ∈(&V2’)
[ ] π ⊂ 2 V &
€: ‘
X
(x) = f(x)
V45 phương trình #O h3 'JTn ! nghi671
Thí dụ 1./: ah3 f(x) = @nx
n
P @n.1x
n.1
P “1 P @1x P @31 ahGng 7inh r|ng n0J
∃n∈=
%
M@3 h3 &
7
@
1 7
@
1111
1 n 7
@
n 7
@
3 1 11 n n
· +
+
+ +
− +
+
+

thì phương trình
f(x) = & 'JTn ! nghi67 x ∈(&V1)1
+ ,! g!-! :
Đặt & x
7
@
x
1 7
@
1111 x
1 n 7
@
x
n 7
@
) x ( ‘
7 3 1 7 1 1 n 7 1 n n 7 n
· +
+
+ +
− +
+
+
·
+ − + − +
T@ ! ‘(x) x" #$nh +: 'i(n t) tr(n [ ] 1 V & V Ahả +i ( ) 1 V & +: ! ‘(&) = ‘(1) = &
n(n th~3 #$nh 'Ž <3''~ phương trình ‘
X
(x) = & 'JTn ! nt nhất 7ht nghi67 x
∈(&V1)
€: ‘
X
(x) = @n x
n P 7 Z 1
P @n . 1 x
n P 7 Z 2
P “ P @1 x
7
P @3x
7 Z 1
= x
7 Z 1
(@n x
n
P @ n Z 1 x
n . 1
P“1P@1x P @3)
⇒=0J g;i x3∈ (&V 1) ': 7ht nnghi67 Y@ phương trình ‘
X
(x) = & thì:
x
7.1
(@nx
n
P @n.1x
n.1
P“1P @1x P @3) = &
⇔ f(x3) = & (x3 ∈(&V1))
V45 phương trình f(x) = & 'JTn ! nghi67 (x ∈(&V 1))1
Thí dụ 1.1: Giải bất phương trình
&
1 x 8 2
x 5
x 5
'g
) x ( f
x
<
+ −

+
·
(1)
+ ,! g!-! :
ĐiIJ Ai6n:
( % )
& 1 x 8 2
5 x 5
& 1 x 8 2
&
x 5
x 5
x
x
¹
'
¹
≠ + −
< < −

¹
¹
¹
'
¹
≠ + −
>

+
RSt phương trình g(x) = 2
x
Z 8x P 1 = &, ! g(x) x" #$nh 'i(n t) tr(n < +:
2
1
Z 811 P 1 = &V 2
8
Z 812 P 1 = &
=(n phương trình g(x) = & ! nt nhất h@i nghi67 x = 1V x = 81
Giả M• phương trình g(x)=& ! nhiIJ hơn h@i nghi67, Ahi #! th~3 #$nh 'Ž <3''~
phương trình g
X
(x) = & 'JTn ! nt nhất h@i nghi67 +: phương trình g
XX
(x) = & ! nt
nhất 1 nghi67 7: g
X
(x) = 2
x
'n2 Z 8V g
XX
(x) = 2
x
('n2)
2
∀x ∈< (#iIJ n:5 tr"i +,i giả
thi0t tr(n)
23 #! g(x) = & ⇔ x = &V x = 8 ⇒g(x) †& ⇔ x † &V x † 8
V45 (%) ⇔ ) ( %
8 x
1 x
5 x 5
1
¹
¹
¹
'
¹


< < −
V,i #iIJ Ai6n #! xSt phương trình:
f(x) = &
)) (% T€ ( & x 1
x 5
x 5
&
1 x 8 2
x 5
x 5
'g
1
x
· ⇔ ·

+
⇔ ·
+ −

+

⇒ [hương trình f(x) = & ! nghi67 DJ5 nhất x = &1
23 f(x) x" #$nh 'i(n t) tr(n (%1) +:
& ) 4 ( f V & ) 2 ( f V &
2
1
f V & ) 1 ( f > < >
,
_

¸
¸
< −
=(n t@ ! bảng xSt DấJ f(x) tr(n (%1) như M@J:
BPNG QRT
SẤT
Thí dụ 1.*: ahGng 7inh r|ng +,i ∀@AV bA∈<V @n P bn † & phương trình
( )

·
· +
n
1 A
A A
& Ax 3M b Ax Min @ 'JTn ! nghi67
+ ,! g!-! :
Đặt ‘(x) = ( )

·
+
n
1 A
A A
Ax 3M b Ax Min @ thì ‘(x) x" #$nh 'i(n t) tr(n ƒ&V 2’„V Ahả
+i (&V 2’) +: ‘(&) = ‘(2’) =


A
@
A
1 23 #! th~3 #$nh 'Ž <3''~ thì phương trình

X
(x) = & 'JTn ! nt nhất 7ht nghi67 x ∈(&V 2’) 7: ‘
X
(x) = VT(1)
V45 phương trình 'JTn ! nt nhất 7ht nghi67 (#p7)1
Thí dụ 200: ahGng 7inh r|ng +,i ∀@, b, #@ thG
[(x) = x
5
Z 2x
4
P 2x
8
P @x P bx P ! AhTng zJ" 8 nghi67
+ ,! g!-! :
Giả M• [(x) ! nhiIJ hơn 8 nghi67 thì Ahi #! th~3 #$nh 'Ž <3''~ phương trình [
X
(x) = & 'JTn ! nt nhất b@ nghi67 +: phương trình [
XX
(x) = & ! nt nhất h@i nghi67V
phương trình [
XXX
(x) = & ! nt nhất 7ht nghi67 7:
[
X
(x) = 5x
4
Z 9x
8
P Cx
2
P 2@x P bV [
XX
(x) = 2&x
8
Z 24x
2
P 12x P 2@V
[
XXX
(x) = C&x
2
Z 49x P 12 - & (#iIJ n:5 tr"i +,i A0t zJả tr(n)
V45 phương trình #O h3 ! AhTng zJ" 8 nghi67 (#p7)1

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->