P. 1
Ke Hoach Nhan Su

Ke Hoach Nhan Su

|Views: 754|Likes:
Được xuất bản bởiLe Van Ban

More info:

Published by: Le Van Ban on Dec 13, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ, TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

MỤC TIÊU CHUNG DOANH NGHIỆP: Tăng doanh số: bánh 25%, kẹo 23%, quà tết 20%, thực phẩm dd 18%.

1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Sơ đồ tổ chức BMQL

Công ty Bibica đã lập sơ đồ tổ chức với sự phân công quyền hạn và trách nhiệm cho các bộ phận đảm bảo cho quá trình thực hiện công việc được trôi chảy và giảm sự rối rắm trong tổ chức.

Công ty có chính sách mô tả công việc cho từng bộ phận chức năng thuộc sơ đồ tổ chức Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty. Là nơi đưa ra các chính sách về chiến lược phát triển công ty, bầu ra Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. Là nơi đưa ra các định hướng hoạt động kinh doanh của công ty , quyết định bộ máy quản lý điều hành kinh doanh của công ty bao gồm giám đốc và các phó giám đốc. Giám đốc công ty là người điều hành mọi hoạt động hằng ngày của công ty. Chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về mọi hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

quản trị nhãn hàng và thiết kế bao bì mẫu mã. tìm nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn của công ty. quản lý các hoạt động kiểm tra chất lượng. trách nhiệm. cung cấp kịp thời sản phẩm cho chi nhánh ở Hà Nội. Nhiệm vụ chính là tổ chức. nguồn hơi và nguồn gió nén trong công ty. bảo dưỡng máy móc thiết bị trong toàn công ty. Khối nghiên cứu phất triển nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm và nghiên cứu sản xuất thử các sản phẩm mới. sự hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của cb-cnv Mỗi cán bộ công nhân viên ở mỗi phòng ban đều có bản mô tả công việc của mình. quản lý hoạt động sản xuất hiệu quả. Quản lý hoạt động xuất khẩu và quản lý hoạt động các chi nhánh. Tham gia vào các hoạt động quản trị dự án. Khối bán hàng quản lý hoạt động hệ thống phân phối trên cả nước. Quản lý hoạt động hành chính quản trị và quản lý đội xe. Sau đây là bản mô tả công việc của Tổng giám đốc: . lập dự toán ngân sách và cơ cấu tài chính cho từng thời kỳ. Nhà máy bánh kẹo Biên Hoà II hoạt động như một nhà máy sản xuất trực thuộc công ty.2. 1. Lập kế hoạch và điều độ sản xuất và quản lý hoạt động sản xuất các phân xưởng. Khối kỹ thuật quản lý các hoạt động bảo trì. phân tích tình hình tài chính. Quản lý thiết bị. Bảng mô tả công việc. các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm. nguồn nước. Khối sản xuất quản lý hệ thống chất lượng.Khối hành chính nhân sự quản lý toàn bộ hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong toàn công ty. Khối mua hàng cung ứng vật tư nguyên vật liệu trong nước và cung ứng vật tư nguyên vật liệu nhập khẩu. các nhà máy trực thuộc. quyền hạn. lề lối và các mối quan hệ. Mỗi chức vụ đều nêu rõ các khoản mục như thông tin chung. hệ thống nguồn điện. quản lý việc ban hành các tiêu chuẩn chất lượng trong toàn công ty. Khối tài chính kế toán có chức năng hạch toán kế toán nghiệp vụ kinh tế tại công ty. nhiệm vụ chính. tóm tắt công việc. Vì vậy mỗi cán bộ công nhân viên đều xác định rõ được vai trò và trách nhiệm của bản thân. Phối hợp với các bộ phận giải quyết các trở ngại về công nghệ. Khối thị trường có trách nhiệm quản trị marketing. các chi nhánh.

Pheâ duyeät vaø baùo caùo HÑQT taát caû caùc quy ñònh. Ñeà xuaát caùc chieán löôïc kinh doanh. TOÙM TAÉT COÂNG VIEÄC: Hoaïch ñònh. Xaây döïng phöông aùn haïch toaùn keá toaùn – Quaûn lyù nguoàn voán.BAÛNG MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC TOÅNG GIAÙM ÑOÁC I. ñôn giaù. Maõ chöùc danh: 3. chòu söï giaùm saùt cuûa HÑQT vaø chòu traùch nhieäm tröôùc Phaùp luaät. Quyeát ñònh caùc chi tieâu veà taøi chaùnh. ñaàu tö cho HÑQT. caùc XN cuï theå trong Coâng ty theo keá hoaïch phaùt trieån do HÑQT pheâ duyeät. ñònh möùc kinh teá. Caáp treân tröïc tieáp: Coâng ty coå phaàn Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò 5. Ñeà xuaát phöông aùn traû coå töùc hoaëc xöû lyù loã trong kinh doanh cho HÑQT. TRAÙCH NHIEÄM: Laø ngöôøi ñieàu haønh coâng vieäc kinh doanh haøng ngaøy cuûa Coâng ty. III. Toå chöùc thöïc hieän caùc Nghò quyeát cuûa HÑQT vaø Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. tieàn löông phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa Ñieàu leä coâng ty vaø caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. tieâu chuaån chaát löôïng. - . Ñòa chæ nôi laøm vieäc: TP. keá hoaïch haønh ñoäng haøng naêm vaø keá hoaïch ñaàu tö phaùt trieån cuûa Coâng ty trình HÑQT. THOÂNG TIN CHUNG: 1. Trình HÑQT pheâ chuaån keá hoaïch kinh doanh chi tieát cho naêm taøi chaùnh tieáp theo. IV. toå chöùc thöïc hieän vaø kieåm soaùt toaøn boä hoaït ñoäng cuûa Coâng ty theo quy cheá giao vieäc cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò (HÑQT). thieáu traùch nhieäm trong coâng taùc ñieàu haønh quaûn lyù theo caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø Coâng ty. tröôùc HÑQT caùc sai soùt xaûy ra do yeáu toá chuû quan. Quyeát ñònh ngaân saùch hoaït ñoäng cho caùc Phoøng. Chòu traùch nhieäm khi ñeå xaûy ra caùc vaán ñeà laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. quy cheá quaûn lyù noäi boä Coâng ty cho HÑQT. NHIEÄM VU CHÍNH: Thieát laäp cô caáu toå chöùc nhaân söï töøng böôùc ñöa Coâng ty ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh. Teân chöùc danh: Toång Giaùm Ñoác 2. Ñôn vò coâng taùc: 4.HCM II. Ñeà xuaát phöông aùn toå chöùc Coâng ty. Xaây döïng caùc chieán löôïc. giaùm saùt vaø kieåm tra taát caû caùc hoaït ñoäng kinh doanh vaø phöông aùn ñaàu tö cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc HÑQT vaø Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua.

Quyeát ñònh löông vaø phuï caáp (neáu coù) ñoái vôùi CBNV trong Coâng ty keå caû caùn boä quaûn lyù thuoäc thaåm quyeàn boå nhieäm cuûa Toång Giaùm Ñoác. LEÀ LOÁI LAØM VIEÄC VAØ MOÁI QUAN HEÄ: 1. vi phaïm quy ñònh cuûa Coâng ty vaø phaùp luaät. boá trí phaân coâng coâng vieäc CBNV trong Coâng ty.- Chòu traùch nhieäm khi khoâng kieåm tra kieåm soaùt daãn ñeán gaây thieät haïi veà vaät chaát taïi caùc ñôn vò trong Coâng ty. Ñieàu leä coâng ty. ñôn vò coù quan heä Chuû tòch HÑQT Thôøi ñieåm quan heä Muïc ñích quan heä Tieáp nhaän meänh leänh. Toång Giaùm Ñoác laø ngöôøi giao nhieäm vuï. 2. quyeàn haïn ñöôïc Coâng ty quy ñònh döôùi söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Toång Giaùm Ñoác. Chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vaø phaûi boài thöôøng thieät haïi cho coâng ty neáu ñieàu haønh khoâng ñuùng quy ñònh phaùp luaät. Quyeát ñònh caùc vaán ñeà lieân quan ñeán coâng vieäc kinh doanh haøng ngaøy cuûa Coâng ty caên cöù theo quy cheá giao vieäc cuûa HÑQT. mieãn nhieäm. V. baûo toaøn vaø phaùt trieån voán theo phöông aùn ñaõ ñöôïc HÑQT pheâ duyeät. Quyeát ñònh taát caû vaán ñeà kinh doanh. Quyeát ñònh boå nhieäm. tröø caùc chöùc danh thuoäc thaåm quyeàn cuûa HÑQT. Chòu traùch nhieäm neáu thieáu kieåm tra giaùm saùt daãn ñeán caùc ñôn vò trong Coâng ty haønh xöû khoâng hôïp lyù. toå chöùc nhaân söï vaø caùc vaán ñeà khaùc khoâng thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng vaø HÑQT. baõi nhieäm caùc chöùc danh quûan lyù trong Coâng ty. chæ thò ñeå thöïc hieän nhieäm vuï theo yeâu caàu cuûa Chuû tòch HÑQT Haøng ngaøy . Leà loái laøm vieäc: Toång Giaùm Ñoác laø ngöôøi chòu traùch nhieäm quaûn lyù ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty vaø coù thaåm quyeàn quyeát ñònh cao nhaát trong Coâng ty. hôïp ñoàng lao ñoäng kyù vôùi Coâng ty vaø quyeát ñònh cuûa HÑQT. CBNV Coâng ty coù nghóa vuï chaáp haønh söï phaân coâng vaø baùo caùo coâng taùc cho Toång Giaùm Ñoác. Chòu traùch nhieäm tröôùc Chuû tòch HÑQT veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. tröø caùc chöùc danh thuoäc thaåm quyeàn cuûa HÑQT. CBNV Coâng ty thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình theo chöùc traùch. Quyeát ñònh khen thöôûng hoaëc kyû luaät CBNV trong Coâng ty. kieåm tra. Moái quan heä coâng taùc: (khoâng bao goàm quan heä vôùi CBNV caáp döôùi) Phaïm vi Noä i boä X Beân ngoa øi Caù nhaân. Quyeát ñònh tuyeån duïng. ñaàu tö taøi chaùnh. QUYEÀN HAÏN: Söû duïng. VI. ñaùnh giaù keát quaû vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho CBNV hoaøn thaønh coâng taùc ñöôïc giao.

Với số lượng cần tuyển như sau: TRÌNH ĐỘ trên đại học đại học SỐ NGƯỜI 0 25 . đáp ứng sản phẩm cho khách hàng tại đại lý. quy cheá laøm vieäc cuûa Coâng ty theo töøng phaàn vieäc ñöôïc uûy quyeàn cuûa Chuû tòch HÑQT Khi phaùt sinh söï vieäc X 1. Với mục tiêu tăng doanh số: bánh 25%. kẹo 23%. đề ra phương hướng hoạt động cho doanh nghiệp cũng như ở các đại lý. điều phối hoạt động sản xuất và vạch ra các chiến lược.3. người nào) Cơ cấu lao động năm 2010 theo trình độ: Nhu cầu tuyển thêm: với mục tiêu chung của doanh nghiệp là mở rộng và tăng danh số. kieán nghò caùc yù kieán Caùc ñôn vò ngoaøi coâng ty Thöïc hieän theo noäi quy. Bên cạnh đó doanh nghiệp cần các lao động có trình độ cao đẳng và đại học để chỉ đạo. Tiếp đến là các công nhân có trình độ kỹ thuật lành nghề có khả năng pha chế và đảm nhận trưởng cửa hàng. thực phẩm dinh dưỡng 18% doanh nghiệp đang cần tuyển thêm 1 lực lượng lao động tương đối.Baùo caùo keát quaû thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa Chuû tòch HÑQT hoaëc theo quy ñònh Ñeà xuaát. Lao động cần tuyển ( số lượng. chi phí. quà tết 20%. bộ phận nhân sự đã vạch kế hoạch tuyển thêm nhân sự để đáp ứng tình hình trên. trong đó phần nhiều là lao động phổ thông đảm nhận công việc bán hàng cho các đại lý và một số làm công tác sản xuất cho nhà máy.

thưởng Trong năm 2011 công ty ban hành chính sách mới nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.000 đồng) Áp dụng phụ cấp cho Trưởng ca SX. - Điều chỉnh tăng hệ số lương công việc thêm 0.… 1.590 cổ phần của Công ty để thưởng cho thành viên HĐQT. Việc tuyển thêm các nhân viên có trình độ đại học và cao đẳng là để đáp ứng cho nhu cầu phát triển ở hiện tại đồng thời là nhân tố quyết định lớn cho tương lai của doanh nghiệp vì đây là bộ phận quan trọng giúp doanh nghiệp đề ra các chiến lược tổ chức sản xuất. BKS và CBCNV từ cấp cử nhân.4. Với số lượng công nhân KT lành nghề sẽ tuyển bằng 1/3 so với lượng lao động phổ thông sẽ giúp cho quá trình hoạt động cấp đại lý cũng như bộ phận sản xuất vào việc mở rộng quy mô được thực hiện trôi chảy và hiệu quả hơn. .000 đồng/tháng. Trong năm 2010 Công ty đã trích từ quĩ khen thưởng phúc lợi mua 49. tổ trưởng sản xuất và công nhân kỹ thuật có tay nghề mức phụ cấp từ 100. thủ tục áp dụng Chính sách tiền lương.000 đồng đối với Văn phòng công ty và NM Bibica Hà Nội và 740. Công ty có chính sách thưởng hàng quí cho CBCNV nếu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Tổ chức nghỉ mát cho toàn thể CBCNV tại Vũng Tàu. mức thưởng là ½ tháng lương công việc. kỹ sư trở lên. marketing. Mũi Né và Nha Trang.000 lên 800. Chính sách. Thực hiện Nghị quyết số 1726/NQ-HĐQT ngày 06/04/2007 của HĐQT về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho CBCNV.000 đồng đến 500.2 ( tương đương 200.cao đẳng trung cấp CNKT lành nghề lao động phổ thông 12 55 157 Lượng lao động phổ thông cần với số lượng lớn như vậy là do việc mở rộng hệ thống kênh phân phối và sản xuất sản phẩm để đáp ứng đủ nhân lực đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. cụ thể: Điều chỉnh tăng lương cơ bản từ 540.000 đồng cho các NM Biên Hoà và Bình Dương.

.. của đối tác.. Tức là tạo cho mình thói quen làm việc có trách nhiệm. Không khí làm việc Tạo môi trường mang tác phong công nghiệp Tác phong công nghiệp thể hiện rõ nhất ở việc biết tuân thủ và quí trọng thời gian: đi làm đúng giờ. đối tác có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. của khách hàng.. Nó làm cho khách hàng. làm hỏng. sắp xếp chỗ làm việc. 1.. Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Được quyền khiếu nại và tranh chấp trên hợp đồng lao động. Tác phong công nghiệp còn thể hiện ở chỗ là biết chịu trách nhiệm ví dụ như lúc làm sai. .. cố gắng làm đến cùng để đẩy hiệu quả công việc đạt mức cao hơn sự mong đợi của cấp trên. Được tạo điều kiện trong lao động và học tập. Tạo một môi trường làm việc từ góc nhìn hình thức Hình thức ở đây là trang phục. bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình làm việc theo qui định.Các chính sách khác Ngoài các chính sách nói trên. Được quyền ưu tiên mua cổ phần khi Công ty phát hành thêm cổ phiếu (nếu có). làm chậm trễ cái gì đó thì không có thói quen đưa ra lý do để biện minh mà sẽ nhận sai và tìm cách khắc phục vấn đề một cách tối ưu nhất. Tính chuyên nghiệp toát lên từ bộ đồng phục của nhân viên rất mạnh mẽ. hoàn thành công việc đúng tiến độ. các chính sách khác được áp dụng theo đúng luật lao động của Việt Nam quy định.5. Nếu công ty may đồng phục cho nhân viên và qui định nhân viên khi đến sở làm chỉ được mặc đồng phục của công ty thì sẽ góp phần không nhỏ vào việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp trong công ty. đến đúng hẹn.

và sôi nổi giúp người lao động phát huy khả năng làm việc của mình giúp tăng hiệu suất làm việc Tạo ra một giá trị văn hoá riêng biệt cho tập thể toàn công ty: năng động.1.489 tỷ năm 2010 240 7. sáng tạo và quyết tâm.601 tỷ năm 2011 249 8.043 tỷ năm 2010 1677 53.554 tỷ năm 2009 1437 46. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2. tạo thành một tập thể vững mạnh góp phần không nhỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.2. tránh việc so đo về quyền lợi và trách nhiệm giữa các cá nhân với nhau. Các chỉ tiêu chính Lao động bình quân Quỹ lương thực hiện năm 2008 1305 40. Tạo môi trường văn hoá doanh nghiệp Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra một không khí làm việc năng động. Việc hướng đến cơ cấu trả lương công bằng sẽ là nguồn động lực để người lao động làm việc có hiệu suất cao. Xây dựng chương tình. tiến trình thời gian. Lập ngân sách đào tạo và phát triển nnl . Tài liệu nào để ở vị trí nào để khi cần có thể lấy nhanh. Công ty suy xét đến từng mức độ phức tạp của công việc.. Tạo ra các hoạt động thể thao tập thể để nâng cao tinh thần đoàn kết.000 tỷ 2..644 tỷ năm 2011 1927 61. Cái gì lấy dùng xong cho vào vị trí của nó thì lúc sau dùng không phải tìm kiếm mất thời gian. 2.664 tỷ Nhu cầu tuyển thêm: Các chỉ tiêu chính Lao động bình quân Quỹ lương thực hiện năm 2009 132 5. Tổng quỹ lương và thu nhập mỗi cb-cnv Việc duy trì đội ngũ CBCNV giỏi choc ho công ty luôn được đặt lên hàng đầu vì vậy bên cạnh việc trả lương cao ở mức độ hợp lý chưa đủ mà cần phải thể hiện tính công bằng trong nội bộ doanh nghiệp.- Một chỗ làm việc được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ và khoa học cũng là nhân tố tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

tận tâm và trung thành với công ty. Lao động có nhiều kỹ năng đa dạng Bibica không ngừng cải thiện và nâng cao kỹ năng làm việc của người lao động thông qua các chương trình đào tạo hàng năm.1. chúng tôi sẽ bố trí công việc cho các nhân viên này có điều kiện học hỏi cách thức làm việc từ những người có kinh nghiệm. HOẠCH ĐỊNH KẾ HOACH NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 3. 3. Vì vậy trình độ người lao động ngày càng được nâng cao. ít khả năng dám nghĩ dám làm. Tuy vậy còn một số lao động rât thụ động. những gì họ làm ra thì họ được hưởng một phần và một phần đóng góp cho sự phát triển xã hội Lao động được tạo điều kiện phát triển . Lao động có thái độ và hành vi phù hợp với tổ chức Được sự quan tâm của ban lãnh đạo Bibica nhiều lao động rất chủ động trong công việc. không dám lãnh trách nhiệm về mình. ít người thực sự hiểu rằng. Bên cạnh đó với các nhân viên có nhu cầu nâng cao trình độ tay nghề và có tố chất học hỏi nâng cao Công ty sẵn sàng tạo điều kiện để đào tạo để tăng thêm kỹ năng người lao động nhằm phục vụ tốt cho doanh nghiệp. 4 tiêu chuẩn liên quan đến yếu tố con người Lao động phù hợp với công việc Công ty Bibica từng bước phân bổ nguồn nhân lực phù hợp với công việc thông qua việc tuyển dụng chặt chẽ. Những lao động này có thể đảm đương các công việc có tính chất thay thế và có khả năng lãnh đạo và kiểm soát công việc của đội nhóm.Với kế hoạch tuyển thêm 249 nhân viên làm việc vào năm 2011 nhằm phát triển nguồn nhân lực và góp phần vào việc đem lại hiệu quả cao và lâu dài cho doanh nghiệp. chúng tôi tiến hành đào tạo tại chỗ. Nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Hầu hết họ đều tự xem mình như người làm thuê và cố gắng tìm kiếm một công việc ổn định an nhàn. các kỹ năng mềm được công ty chú trọng và thường xuyên trau dồi cho lao động nên chất lượng lao động ngày càng được cải thiện đáng kể.

ISO. bồi dưỡng đội ngũ nhân sự đang có. Bibica cũng thường xuyên cập nhật các vấn đề kinh tế thời sự cho nhân viên thông qua các khóa hội thảo cập nhật môi trường kinh doanh bên ngoài. Thực hiện nhiều chính sách mới để duy trì nguồn nhân lực và thu hút nhân tài. Bibica đã thực hiện 3 khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý cho hơn 100 cán bộ quản lý sơ và trung cấp 3. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng về chiều sâu. • • • . công ty cũng có kế hoạch thu hút nhân sự giỏi bên ngoài nhằm có được một lực lượng nguồn nhân lực quản trị theo kịp với sự phát triển. Bibica đã liên tục đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển cán bộ nhân viên. Bên cạnh việc xây dựng. Trong năm 2010.. Các chương trình đào tạo của Bibica chú trọng vào nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.Để bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực nội bộ theo kịp sự phát triển của công ty. Bên cạnh đó. giúp cho việc đánh giá nhân sự minh bạch và công bằng hơn. Việc quản trị hệ thống thành tích dựa trên KPIs sẽ trở nên khoa học. từ đó nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm đầu ra. Trong năm 2010. Bibica đã tổ chức đào tạo cho 1458 lượt người. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự cấp cao của công ty. bibica đang triển khai hệ thống KPIs dưới sự tư vấn của đối tác nước ngoài.. tăng 17% so với năm 2009. mở rộng của công ty trong tương lai. Việc này nhằm giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực trở nên dễ dàng và thuận tiện. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng Tập đoàn và phát triển hệ thống các công cụ quản trị tương xứng với quy mô mới: Hiện tại. các kỹ năng. tố chất phù hợp với sự phát triển công ty hiện tại và trong tương lai. Bibica đã xây dựng một Trung tâm đào tạo nhân sự riêng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng năng lực. song song với việc đào tạo đội ngũ quản trị cấp trung và cấp cơ sở nhằm thích ứng với mô hình quản trị hiện đại và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn. Định dạng HTQL NS để đưa DN đến thành công kế hoạch điều hành • Xây dựng phần mềm nhân sự trên hệ thống SAP: bibica sẽ là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đi tiên phong trong việc triển khai phần mềm nhân sự trên nền SAP nhằm vi tính hóa nhiều công đoạn trong quy trình quản lý nhân sự.2..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->