P. 1
Ke Hoach Nhan Su

Ke Hoach Nhan Su

|Views: 754|Likes:
Được xuất bản bởiLe Van Ban

More info:

Published by: Le Van Ban on Dec 13, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ, TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

MỤC TIÊU CHUNG DOANH NGHIỆP: Tăng doanh số: bánh 25%, kẹo 23%, quà tết 20%, thực phẩm dd 18%.

1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Sơ đồ tổ chức BMQL

Công ty Bibica đã lập sơ đồ tổ chức với sự phân công quyền hạn và trách nhiệm cho các bộ phận đảm bảo cho quá trình thực hiện công việc được trôi chảy và giảm sự rối rắm trong tổ chức.

Công ty có chính sách mô tả công việc cho từng bộ phận chức năng thuộc sơ đồ tổ chức Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty. Là nơi đưa ra các chính sách về chiến lược phát triển công ty, bầu ra Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. Là nơi đưa ra các định hướng hoạt động kinh doanh của công ty , quyết định bộ máy quản lý điều hành kinh doanh của công ty bao gồm giám đốc và các phó giám đốc. Giám đốc công ty là người điều hành mọi hoạt động hằng ngày của công ty. Chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về mọi hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Phối hợp với các bộ phận giải quyết các trở ngại về công nghệ. Khối kỹ thuật quản lý các hoạt động bảo trì. hệ thống nguồn điện. Quản lý hoạt động xuất khẩu và quản lý hoạt động các chi nhánh.Khối hành chính nhân sự quản lý toàn bộ hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong toàn công ty. Khối sản xuất quản lý hệ thống chất lượng. Khối nghiên cứu phất triển nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm và nghiên cứu sản xuất thử các sản phẩm mới. Khối bán hàng quản lý hoạt động hệ thống phân phối trên cả nước. Mỗi chức vụ đều nêu rõ các khoản mục như thông tin chung. Khối tài chính kế toán có chức năng hạch toán kế toán nghiệp vụ kinh tế tại công ty. lập dự toán ngân sách và cơ cấu tài chính cho từng thời kỳ. trách nhiệm. tìm nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn của công ty. quản trị nhãn hàng và thiết kế bao bì mẫu mã. Bảng mô tả công việc. quyền hạn. Nhiệm vụ chính là tổ chức. quản lý hoạt động sản xuất hiệu quả. Tham gia vào các hoạt động quản trị dự án. 1. tóm tắt công việc. lề lối và các mối quan hệ. Quản lý hoạt động hành chính quản trị và quản lý đội xe. sự hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của cb-cnv Mỗi cán bộ công nhân viên ở mỗi phòng ban đều có bản mô tả công việc của mình. Khối thị trường có trách nhiệm quản trị marketing. Khối mua hàng cung ứng vật tư nguyên vật liệu trong nước và cung ứng vật tư nguyên vật liệu nhập khẩu. cung cấp kịp thời sản phẩm cho chi nhánh ở Hà Nội. nhiệm vụ chính. Nhà máy bánh kẹo Biên Hoà II hoạt động như một nhà máy sản xuất trực thuộc công ty. nguồn nước. quản lý các hoạt động kiểm tra chất lượng. các nhà máy trực thuộc. Lập kế hoạch và điều độ sản xuất và quản lý hoạt động sản xuất các phân xưởng. Quản lý thiết bị. nguồn hơi và nguồn gió nén trong công ty. các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Vì vậy mỗi cán bộ công nhân viên đều xác định rõ được vai trò và trách nhiệm của bản thân. quản lý việc ban hành các tiêu chuẩn chất lượng trong toàn công ty. bảo dưỡng máy móc thiết bị trong toàn công ty. Sau đây là bản mô tả công việc của Tổng giám đốc: . phân tích tình hình tài chính.2. các chi nhánh.

ñaàu tö cho HÑQT. THOÂNG TIN CHUNG: 1. TRAÙCH NHIEÄM: Laø ngöôøi ñieàu haønh coâng vieäc kinh doanh haøng ngaøy cuûa Coâng ty. ñôn giaù. Toå chöùc thöïc hieän caùc Nghò quyeát cuûa HÑQT vaø Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. keá hoaïch haønh ñoäng haøng naêm vaø keá hoaïch ñaàu tö phaùt trieån cuûa Coâng ty trình HÑQT. Teân chöùc danh: Toång Giaùm Ñoác 2. Ñeà xuaát caùc chieán löôïc kinh doanh. III. Maõ chöùc danh: 3. Ñôn vò coâng taùc: 4. - . Quyeát ñònh ngaân saùch hoaït ñoäng cho caùc Phoøng.BAÛNG MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC TOÅNG GIAÙM ÑOÁC I. toå chöùc thöïc hieän vaø kieåm soaùt toaøn boä hoaït ñoäng cuûa Coâng ty theo quy cheá giao vieäc cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò (HÑQT). TOÙM TAÉT COÂNG VIEÄC: Hoaïch ñònh. quy cheá quaûn lyù noäi boä Coâng ty cho HÑQT. ñònh möùc kinh teá. IV. Caáp treân tröïc tieáp: Coâng ty coå phaàn Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò 5.HCM II. Pheâ duyeät vaø baùo caùo HÑQT taát caû caùc quy ñònh. thieáu traùch nhieäm trong coâng taùc ñieàu haønh quaûn lyù theo caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø Coâng ty. Ñeà xuaát phöông aùn toå chöùc Coâng ty. giaùm saùt vaø kieåm tra taát caû caùc hoaït ñoäng kinh doanh vaø phöông aùn ñaàu tö cuûa Coâng ty ñaõ ñöôïc HÑQT vaø Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua. tieàn löông phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa Ñieàu leä coâng ty vaø caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Ñeà xuaát phöông aùn traû coå töùc hoaëc xöû lyù loã trong kinh doanh cho HÑQT. tieâu chuaån chaát löôïng. Xaây döïng phöông aùn haïch toaùn keá toaùn – Quaûn lyù nguoàn voán. Ñòa chæ nôi laøm vieäc: TP. chòu söï giaùm saùt cuûa HÑQT vaø chòu traùch nhieäm tröôùc Phaùp luaät. Quyeát ñònh caùc chi tieâu veà taøi chaùnh. Trình HÑQT pheâ chuaån keá hoaïch kinh doanh chi tieát cho naêm taøi chaùnh tieáp theo. Chòu traùch nhieäm khi ñeå xaûy ra caùc vaán ñeà laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. caùc XN cuï theå trong Coâng ty theo keá hoaïch phaùt trieån do HÑQT pheâ duyeät. NHIEÄM VU CHÍNH: Thieát laäp cô caáu toå chöùc nhaân söï töøng böôùc ñöa Coâng ty ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh. tröôùc HÑQT caùc sai soùt xaûy ra do yeáu toá chuû quan. Xaây döïng caùc chieán löôïc.

CBNV Coâng ty thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình theo chöùc traùch. chæ thò ñeå thöïc hieän nhieäm vuï theo yeâu caàu cuûa Chuû tòch HÑQT Haøng ngaøy . Leà loái laøm vieäc: Toång Giaùm Ñoác laø ngöôøi chòu traùch nhieäm quaûn lyù ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty vaø coù thaåm quyeàn quyeát ñònh cao nhaát trong Coâng ty. V. Toång Giaùm Ñoác laø ngöôøi giao nhieäm vuï. Quyeát ñònh löông vaø phuï caáp (neáu coù) ñoái vôùi CBNV trong Coâng ty keå caû caùn boä quaûn lyù thuoäc thaåm quyeàn boå nhieäm cuûa Toång Giaùm Ñoác. Chòu traùch nhieäm tröôùc Chuû tòch HÑQT veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. baûo toaøn vaø phaùt trieån voán theo phöông aùn ñaõ ñöôïc HÑQT pheâ duyeät. Quyeát ñònh tuyeån duïng. Quyeát ñònh boå nhieäm. Ñieàu leä coâng ty. QUYEÀN HAÏN: Söû duïng. hôïp ñoàng lao ñoäng kyù vôùi Coâng ty vaø quyeát ñònh cuûa HÑQT. CBNV Coâng ty coù nghóa vuï chaáp haønh söï phaân coâng vaø baùo caùo coâng taùc cho Toång Giaùm Ñoác. LEÀ LOÁI LAØM VIEÄC VAØ MOÁI QUAN HEÄ: 1. Quyeát ñònh caùc vaán ñeà lieân quan ñeán coâng vieäc kinh doanh haøng ngaøy cuûa Coâng ty caên cöù theo quy cheá giao vieäc cuûa HÑQT. tröø caùc chöùc danh thuoäc thaåm quyeàn cuûa HÑQT. kieåm tra. quyeàn haïn ñöôïc Coâng ty quy ñònh döôùi söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Toång Giaùm Ñoác. VI. Quyeát ñònh taát caû vaán ñeà kinh doanh. boá trí phaân coâng coâng vieäc CBNV trong Coâng ty. ñaùnh giaù keát quaû vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho CBNV hoaøn thaønh coâng taùc ñöôïc giao. baõi nhieäm caùc chöùc danh quûan lyù trong Coâng ty. Chòu traùch nhieäm neáu thieáu kieåm tra giaùm saùt daãn ñeán caùc ñôn vò trong Coâng ty haønh xöû khoâng hôïp lyù. toå chöùc nhaân söï vaø caùc vaán ñeà khaùc khoâng thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng vaø HÑQT.- Chòu traùch nhieäm khi khoâng kieåm tra kieåm soaùt daãn ñeán gaây thieät haïi veà vaät chaát taïi caùc ñôn vò trong Coâng ty. Chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vaø phaûi boài thöôøng thieät haïi cho coâng ty neáu ñieàu haønh khoâng ñuùng quy ñònh phaùp luaät. ñaàu tö taøi chaùnh. ñôn vò coù quan heä Chuû tòch HÑQT Thôøi ñieåm quan heä Muïc ñích quan heä Tieáp nhaän meänh leänh. 2. vi phaïm quy ñònh cuûa Coâng ty vaø phaùp luaät. tröø caùc chöùc danh thuoäc thaåm quyeàn cuûa HÑQT. Moái quan heä coâng taùc: (khoâng bao goàm quan heä vôùi CBNV caáp döôùi) Phaïm vi Noä i boä X Beân ngoa øi Caù nhaân. Quyeát ñònh khen thöôûng hoaëc kyû luaät CBNV trong Coâng ty. mieãn nhieäm.

thực phẩm dinh dưỡng 18% doanh nghiệp đang cần tuyển thêm 1 lực lượng lao động tương đối. Lao động cần tuyển ( số lượng. đáp ứng sản phẩm cho khách hàng tại đại lý. điều phối hoạt động sản xuất và vạch ra các chiến lược. Tiếp đến là các công nhân có trình độ kỹ thuật lành nghề có khả năng pha chế và đảm nhận trưởng cửa hàng. Với số lượng cần tuyển như sau: TRÌNH ĐỘ trên đại học đại học SỐ NGƯỜI 0 25 . bộ phận nhân sự đã vạch kế hoạch tuyển thêm nhân sự để đáp ứng tình hình trên. người nào) Cơ cấu lao động năm 2010 theo trình độ: Nhu cầu tuyển thêm: với mục tiêu chung của doanh nghiệp là mở rộng và tăng danh số. chi phí. Bên cạnh đó doanh nghiệp cần các lao động có trình độ cao đẳng và đại học để chỉ đạo. trong đó phần nhiều là lao động phổ thông đảm nhận công việc bán hàng cho các đại lý và một số làm công tác sản xuất cho nhà máy. Với mục tiêu tăng doanh số: bánh 25%.3. đề ra phương hướng hoạt động cho doanh nghiệp cũng như ở các đại lý. kẹo 23%. kieán nghò caùc yù kieán Caùc ñôn vò ngoaøi coâng ty Thöïc hieän theo noäi quy.Baùo caùo keát quaû thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa Chuû tòch HÑQT hoaëc theo quy ñònh Ñeà xuaát. quy cheá laøm vieäc cuûa Coâng ty theo töøng phaàn vieäc ñöôïc uûy quyeàn cuûa Chuû tòch HÑQT Khi phaùt sinh söï vieäc X 1. quà tết 20%.

… 1. kỹ sư trở lên. mức thưởng là ½ tháng lương công việc. Với số lượng công nhân KT lành nghề sẽ tuyển bằng 1/3 so với lượng lao động phổ thông sẽ giúp cho quá trình hoạt động cấp đại lý cũng như bộ phận sản xuất vào việc mở rộng quy mô được thực hiện trôi chảy và hiệu quả hơn. - Điều chỉnh tăng hệ số lương công việc thêm 0.000 đồng) Áp dụng phụ cấp cho Trưởng ca SX.000 đồng/tháng.000 đồng cho các NM Biên Hoà và Bình Dương.000 lên 800. BKS và CBCNV từ cấp cử nhân. Trong năm 2010 Công ty đã trích từ quĩ khen thưởng phúc lợi mua 49. marketing. tổ trưởng sản xuất và công nhân kỹ thuật có tay nghề mức phụ cấp từ 100.cao đẳng trung cấp CNKT lành nghề lao động phổ thông 12 55 157 Lượng lao động phổ thông cần với số lượng lớn như vậy là do việc mở rộng hệ thống kênh phân phối và sản xuất sản phẩm để đáp ứng đủ nhân lực đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. . thưởng Trong năm 2011 công ty ban hành chính sách mới nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện Nghị quyết số 1726/NQ-HĐQT ngày 06/04/2007 của HĐQT về việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho CBCNV.000 đồng đến 500. Mũi Né và Nha Trang.2 ( tương đương 200.4. cụ thể: Điều chỉnh tăng lương cơ bản từ 540. thủ tục áp dụng Chính sách tiền lương. Tổ chức nghỉ mát cho toàn thể CBCNV tại Vũng Tàu. Công ty có chính sách thưởng hàng quí cho CBCNV nếu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.000 đồng đối với Văn phòng công ty và NM Bibica Hà Nội và 740.590 cổ phần của Công ty để thưởng cho thành viên HĐQT. Việc tuyển thêm các nhân viên có trình độ đại học và cao đẳng là để đáp ứng cho nhu cầu phát triển ở hiện tại đồng thời là nhân tố quyết định lớn cho tương lai của doanh nghiệp vì đây là bộ phận quan trọng giúp doanh nghiệp đề ra các chiến lược tổ chức sản xuất. Chính sách.

.... Được quyền ưu tiên mua cổ phần khi Công ty phát hành thêm cổ phiếu (nếu có). Tính chuyên nghiệp toát lên từ bộ đồng phục của nhân viên rất mạnh mẽ. Không khí làm việc Tạo môi trường mang tác phong công nghiệp Tác phong công nghiệp thể hiện rõ nhất ở việc biết tuân thủ và quí trọng thời gian: đi làm đúng giờ. cố gắng làm đến cùng để đẩy hiệu quả công việc đạt mức cao hơn sự mong đợi của cấp trên. 1. đối tác có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Được tạo điều kiện trong lao động và học tập. Tạo một môi trường làm việc từ góc nhìn hình thức Hình thức ở đây là trang phục. Nó làm cho khách hàng. của khách hàng. Được quyền khiếu nại và tranh chấp trên hợp đồng lao động.. Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội. đến đúng hẹn.Các chính sách khác Ngoài các chính sách nói trên.5.. hoàn thành công việc đúng tiến độ. Tức là tạo cho mình thói quen làm việc có trách nhiệm. Tác phong công nghiệp còn thể hiện ở chỗ là biết chịu trách nhiệm ví dụ như lúc làm sai. Nếu công ty may đồng phục cho nhân viên và qui định nhân viên khi đến sở làm chỉ được mặc đồng phục của công ty thì sẽ góp phần không nhỏ vào việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp trong công ty. các chính sách khác được áp dụng theo đúng luật lao động của Việt Nam quy định. làm hỏng. làm chậm trễ cái gì đó thì không có thói quen đưa ra lý do để biện minh mà sẽ nhận sai và tìm cách khắc phục vấn đề một cách tối ưu nhất. bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình làm việc theo qui định. của đối tác. . sắp xếp chỗ làm việc.

644 tỷ năm 2011 1927 61.489 tỷ năm 2010 240 7.2. 2.043 tỷ năm 2010 1677 53. Tạo ra các hoạt động thể thao tập thể để nâng cao tinh thần đoàn kết. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2. Tạo môi trường văn hoá doanh nghiệp Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra một không khí làm việc năng động. Việc hướng đến cơ cấu trả lương công bằng sẽ là nguồn động lực để người lao động làm việc có hiệu suất cao.000 tỷ 2.601 tỷ năm 2011 249 8. Tổng quỹ lương và thu nhập mỗi cb-cnv Việc duy trì đội ngũ CBCNV giỏi choc ho công ty luôn được đặt lên hàng đầu vì vậy bên cạnh việc trả lương cao ở mức độ hợp lý chưa đủ mà cần phải thể hiện tính công bằng trong nội bộ doanh nghiệp..554 tỷ năm 2009 1437 46.1. Các chỉ tiêu chính Lao động bình quân Quỹ lương thực hiện năm 2008 1305 40. Cái gì lấy dùng xong cho vào vị trí của nó thì lúc sau dùng không phải tìm kiếm mất thời gian. Lập ngân sách đào tạo và phát triển nnl . Công ty suy xét đến từng mức độ phức tạp của công việc. sáng tạo và quyết tâm.664 tỷ Nhu cầu tuyển thêm: Các chỉ tiêu chính Lao động bình quân Quỹ lương thực hiện năm 2009 132 5. tiến trình thời gian.- Một chỗ làm việc được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ và khoa học cũng là nhân tố tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tài liệu nào để ở vị trí nào để khi cần có thể lấy nhanh. Xây dựng chương tình. và sôi nổi giúp người lao động phát huy khả năng làm việc của mình giúp tăng hiệu suất làm việc Tạo ra một giá trị văn hoá riêng biệt cho tập thể toàn công ty: năng động.. tránh việc so đo về quyền lợi và trách nhiệm giữa các cá nhân với nhau. tạo thành một tập thể vững mạnh góp phần không nhỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lao động có thái độ và hành vi phù hợp với tổ chức Được sự quan tâm của ban lãnh đạo Bibica nhiều lao động rất chủ động trong công việc. Tuy vậy còn một số lao động rât thụ động. không dám lãnh trách nhiệm về mình. Lao động có nhiều kỹ năng đa dạng Bibica không ngừng cải thiện và nâng cao kỹ năng làm việc của người lao động thông qua các chương trình đào tạo hàng năm. chúng tôi tiến hành đào tạo tại chỗ. Nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Vì vậy trình độ người lao động ngày càng được nâng cao. ít người thực sự hiểu rằng. Những lao động này có thể đảm đương các công việc có tính chất thay thế và có khả năng lãnh đạo và kiểm soát công việc của đội nhóm. Hầu hết họ đều tự xem mình như người làm thuê và cố gắng tìm kiếm một công việc ổn định an nhàn. các kỹ năng mềm được công ty chú trọng và thường xuyên trau dồi cho lao động nên chất lượng lao động ngày càng được cải thiện đáng kể. 4 tiêu chuẩn liên quan đến yếu tố con người Lao động phù hợp với công việc Công ty Bibica từng bước phân bổ nguồn nhân lực phù hợp với công việc thông qua việc tuyển dụng chặt chẽ. ít khả năng dám nghĩ dám làm. 3. chúng tôi sẽ bố trí công việc cho các nhân viên này có điều kiện học hỏi cách thức làm việc từ những người có kinh nghiệm. Bên cạnh đó với các nhân viên có nhu cầu nâng cao trình độ tay nghề và có tố chất học hỏi nâng cao Công ty sẵn sàng tạo điều kiện để đào tạo để tăng thêm kỹ năng người lao động nhằm phục vụ tốt cho doanh nghiệp. những gì họ làm ra thì họ được hưởng một phần và một phần đóng góp cho sự phát triển xã hội Lao động được tạo điều kiện phát triển .1.Với kế hoạch tuyển thêm 249 nhân viên làm việc vào năm 2011 nhằm phát triển nguồn nhân lực và góp phần vào việc đem lại hiệu quả cao và lâu dài cho doanh nghiệp. HOẠCH ĐỊNH KẾ HOACH NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 3.tận tâm và trung thành với công ty.

Các chương trình đào tạo của Bibica chú trọng vào nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.. Bên cạnh đó.. mở rộng của công ty trong tương lai.Để bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực nội bộ theo kịp sự phát triển của công ty. song song với việc đào tạo đội ngũ quản trị cấp trung và cấp cơ sở nhằm thích ứng với mô hình quản trị hiện đại và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn.. Trong năm 2010. từ đó nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm đầu ra. Việc quản trị hệ thống thành tích dựa trên KPIs sẽ trở nên khoa học. tố chất phù hợp với sự phát triển công ty hiện tại và trong tương lai. Bibica đã liên tục đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển cán bộ nhân viên. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng Tập đoàn và phát triển hệ thống các công cụ quản trị tương xứng với quy mô mới: Hiện tại. Thực hiện nhiều chính sách mới để duy trì nguồn nhân lực và thu hút nhân tài. Trong năm 2010. tăng 17% so với năm 2009. Bibica đã tổ chức đào tạo cho 1458 lượt người. Bibica đã thực hiện 3 khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý cho hơn 100 cán bộ quản lý sơ và trung cấp 3. các kỹ năng. Bibica đã xây dựng một Trung tâm đào tạo nhân sự riêng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng năng lực. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự cấp cao của công ty. bibica đang triển khai hệ thống KPIs dưới sự tư vấn của đối tác nước ngoài. Định dạng HTQL NS để đưa DN đến thành công kế hoạch điều hành • Xây dựng phần mềm nhân sự trên hệ thống SAP: bibica sẽ là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đi tiên phong trong việc triển khai phần mềm nhân sự trên nền SAP nhằm vi tính hóa nhiều công đoạn trong quy trình quản lý nhân sự. ISO. bồi dưỡng đội ngũ nhân sự đang có. • • • . Bibica cũng thường xuyên cập nhật các vấn đề kinh tế thời sự cho nhân viên thông qua các khóa hội thảo cập nhật môi trường kinh doanh bên ngoài. Bên cạnh việc xây dựng.2. Việc này nhằm giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực trở nên dễ dàng và thuận tiện. công ty cũng có kế hoạch thu hút nhân sự giỏi bên ngoài nhằm có được một lực lượng nguồn nhân lực quản trị theo kịp với sự phát triển. giúp cho việc đánh giá nhân sự minh bạch và công bằng hơn. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng về chiều sâu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->