CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ___________

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: - Lãnh đạo Văn phòng Đòan ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lãnh đạo Phòng HC-TC-QT thuộc Văn phòng Đòan ĐBQH&HĐND tỉnh. Tôi tên: Nguyễn Thanh Trúc Hiện đang công tác tại Văn phòng Đòan ĐBQH và HĐND tỉnh. Thực hiện đề nghị của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và đồng chí UVTT HĐND tỉnh, kính đề nghị Lãnh đạo Phòng HC-TC-QT và Lãnh đạo Văn phòng Đòan ĐBQH và HĐND tỉnh xem xét cho mua 01 thanh Ram ( 512M) trang bị thêm cho máy vi của đ/c PCT HĐND tỉnh và 01 thiết bị ngọai vi ( con chuột) trang bị cho máy vi tính của đồng chí UVTT HĐND tỉnh. Kính đề nghị Lãnh đạo Văn phòng xem xét giải quyết./. Quy Nhơn, ngày tháng Người đề nghị năm 2010

Nguyễn Thanh Trúc

ngày tháng Người đề nghị năm 2010 Nguyễn Thanh Trúc .Lãnh đạo Văn phòng Đòan ĐBQH và HĐND tỉnh. Kính đề nghị Lãnh đạo Văn phòng xem xét giải quyết. .Lãnh đạo Phòng HC-TC-QT thuộc Văn phòng Đòan ĐBQH&HĐND tỉnh. Tôi tên: Nguyễn Thanh Trúc Hiện đang công tác tại Văn phòng Đòan ĐBQH và HĐND tỉnh. kính đề nghị Lãnh đạo Phòng HC-TC-QT và Lãnh đạo Văn phòng Đòan ĐBQH và HĐND tỉnh xem xét cho mua 02 máy điện thọai trang bị cho Phòng làm việc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và Phòng làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Liên –Phó Phòng HC-TC-QT để phục vụ công việc cơ quan./. Quy Nhơn.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ___________ GIẤY ĐỀ NGHỊ Kính gửi: .

Lãnh đạo Văn phòng Đòan ĐBQH và HĐND tỉnh./. Kính đề nghị Lãnh đạo Văn phòng xem xét giải quyết. kính đề nghị Lãnh đạo Phòng HC-TC-QT và Lãnh đạo Văn phòng Đòan ĐBQH và HĐND tỉnh xem xét cho mua 01 hộp mực máy in Laser 1006 để phục vụ cho kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ___________ GIẤY ĐỀ NGHỊ Kính gửi: . Tôi tên: Nguyễn Thanh Trúc Hiện đang công tác tại Văn phòng Đòan ĐBQH và HĐND tỉnh. ngày tháng Người đề nghị năm 2010 Nguyễn Thanh Trúc . . Quy Nhơn.Lãnh đạo Phòng HC-TC-QT thuộc Văn phòng Đòan ĐBQH&HĐND tỉnh.