P. 1
CHỈ ĐỊNH THẦU

CHỈ ĐỊNH THẦU

|Views: 4,539|Likes:
Được xuất bản bởiĐỗ Đình Quang

More info:

Published by: Đỗ Đình Quang on Dec 15, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

CHỈ ĐỊNH THẦU

Điều 40. Các trường hợp được chỉ định thầu Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 101 của Luật Xây dựng. Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng, bao gồm: 1. Các trường hợp quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; 2. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập, đánh giá báo cáo chiến lược, quy hoạch trong trường hợp chủ đầu tư phải bảo đảm chứng minh được chỉ có nhà thầu duy nhất có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; 3. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đầu tư; 4. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư trong trường hợp cấp bách và chủ đầu tư phải đảm bảo xác định rõ được năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của gói thầu; trường hợp không cấp bách thì phải tổ chức đấu thầu; 5. Gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; 6. Đối với gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135: trường hợp cộng đồng dân cư địa phương có thể đảm nhiệm thì giao cho người dân ở địa phương đó thực hiện; trường hợp có nhiều tổ chức đoàn thể tại địa phương có nhu cầu tham gia thì lựa chọn tổ chức đoàn thể đưa ra phương án thực hiện hiệu quả nhất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình chỉ định thầu áp dụng cho trường hợp này; 7. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu trên cơ sở đề nghị của các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước và văn bản thẩm định về danh mục các dự án này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước có dự án liên quan phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án đó theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 8. Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có dự án liên quan và báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

kinh nghiệm. Trong quá trình đánh giá. yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất.Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá. hoàn thiện và ký kết hợp đồng. kinh nghiệm của nhà thầu. c) Đánh giá.Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực. thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác. đ) Thương thảo. giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công của hồ sơ yêu cầu. tiến độ. phạm vi. Hồ sơ đề xuất Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất trên cơ sở hồ sơ yêu cầu.Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu. yêu cầu về nội dung. thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Đánh giá. xây lắp. Hồ sơ yêu cầu a) Bên mời thầu lập hồ sơ yêu cầu. Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí "đạt". xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu. b) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này để bên mời thầu gửi cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất. tính chất của từng gói thầu mà đưa ra yêu cầu cụ thể trong hồ sơ yêu cầu song cần bảo đảm có các nội dung sau đây: . đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. bên mời thầu có thể mời nhà thầu đến thương thảo. 4. thương nại. b) Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi hồ sơ đề xuất đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: . Quy trình chỉ định thầu 1. bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính. xây lắp và gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá. làm rõ hoặc sửa đổi. đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng hàng hoá. năng lực. khối lượng công việc. không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu. xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu a) Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu. yêu cầu đề xuất về giá. 3. thời hạn hiệu lực hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác. . chất lượng công việc. b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất. chất lượng. gói thầu lựa chọn tổng thầu (trừ tổng thầu thiết kế): yêu cầu về kinh nghiệm. Căn cứ quy mô. . bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực. phạm vi và chất lượng công việc. bao gồm: a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng). d) Trình duyệt. yêu cầu về thời gian và địa điểm thực hiện. yêu cầu đề xuất về giá. yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất. số lượng chuyên gia. 2. giải thích.Điều 41. tiêu chuẩn và giải pháp kỹ thuật. thời gian thực hiện. "không đạt" và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.

thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu a) Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ định thầu. Trường hợp được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án tiến hành việc lập và phê duyệt dự toán theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật Đấu thầu. hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi. dịch vụ. 5. phạm vi công việc và giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. hàng hoá cần đạt được và giá trị tương ứng. chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn có giá dưới 500 triệu đồng. gói thầu mua sắm hàng hoá. gói thầu mua sắm hàng hoá. bên mời thầu tiến hành thương thảo. sự cố cần khắc phục ngay theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu thì việc chỉ định thầu không phải thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này nhưng sau không quá 15 ngày. tài sản đó và nhà thầu phải tiến hành các thủ tục xác định khối lượng và giá trị công việc để hai bên ký kết hợp đồng làm cơ sở cho việc thực hiện và thanh toán.. 8. kể từ ngày chỉ định thầu. người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên. nội dung công việc cần thực hiện. 7. thời gian thực hiện. xây lắp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng thuộc dự án cải tạo. gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên. hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu để chủ đầu tư ký kết hợp đồng. chất lượng công việc. sửa chữa lớn của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu được áp dụng chỉ định thầu khi thấy cần thiết nhưng phải bảo đảm quy trình chỉ định thầu quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này. Đối với các gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng. b) Đối với gói thầu thực hiện chỉ định thầu thuộc dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu. xây lắp. xây lắp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng đối với các gói thầu thuộc dự án quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu. chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình. Trong trường hợp này. gói thầu mua sắm hàng hóa. . báo cáo thẩm định. khi áp dụng hình thức chỉ định thầu cần thực hiện theo trình tự sau đây: a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu. dự toán là giá trị tương ứng với khối lượng công việc được người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự án phê duyệt.Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán (giá gói thầu) được duyệt cho gói thầu. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng. địch họa. Trình duyệt. 10. 9. . chủ đầu tư trình báo cáo kết quả chỉ định thầu lên người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 7 Điều 40 Nghị định này. trừ trường hợp nêu tại khoản 10 Điều này.Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá. Đối với các gói thầu thuộc trường hợp sự cố bất khả kháng do thiên tai. 6. Thương thảo.

so với hình thức đấu thầu rộng rãi. bí mật an ninh quốc phòng…thì làm sao có thể công khai tất cả. mất điện. thì phải cho chỉ định thầu để mà sửa ngay. Thế giới cho phép mà Việt Nam cấm thì hơi vô lý .b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng. * Những vấn đề xung quanh chỉ định thầu: Chỉ định thầu: Hạn chế hay mở rộng? Ngọc Thu thực hiện – Theo Báo Công nghiệp Việt Nam số 54 ngày 10/8/2005 Thời gian qua. Trong thực tế. bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu.Nếu tính cạnh tranh của chỉ định thầu không mạnh. bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo. dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công đang được trình Quốc hội xem xét và có khá nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc nên mở rộng hay thu hẹp hình thức chỉ định thầu. tại sao chúng ta không loại bỏ hình thức này? .Tôi cho rằng.Nhiều ý kiến cho rằng. . Hoặc những vấn đề liên quan đến sản phẩm thử nghiệm. không khắc phục ngay mà lại đi thông báo mời thầu. mức tiết kiệm trong đấu thầu rộng rãi (mức mà ta trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi so với giá gói thầu ban đầu-PV) vào khoảng 15-16%. Tuy nhiên. Số liệu thống kê cho thấy. so với hình thức đấu thầu rộng rãi. Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thành viên Ban Soạn thảo đã có cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Công nghiệp Việt Nam. Chỉ có điều cần đưa ra những thủ tục. Cho nên đây được coi là một hình thức đặc biệt chứ không phải là hình thức chủ yếu trong quy chế đấu thầu. chỉ định thầu không hiệu quả bằng. lập hồ sơ đánh giá mất hàng tháng thì không thể được. Chẳng hạn.3 hoặc 0%. Rồi những gói thầu trị giá nhỏ như trong Quy chế quy định là dưới 1 tỷ đồng… . Về vấn đề này. trong quá trình thực hiện cũng phát hiện ra một số vấn đề làm giảm hiệu quả của các dự án và giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp. hình thức chỉ định thầu đã đem lại hiệu quả không nhỏ trong việc phát huy nội lực của các doanh nghiệp Việt Nam. Hay một cái giếng khoan dầu mang lại doanh thu hàng triệu USD một ngày nếu bị tắc. Hiện. c) Sau khi thương thảo. chỉ định thầu ở một số trường hợp là tối cần thiết. chỉ định thầu không hiệu quả bằng. một nhà máy điện có sự cố. hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để ký kết hợp đồng. Phải nói rằng chỉ định thầu có tính cạnh tranh không bằng các hình thức khác. còn trong chỉ định thầu thì khoảng 0. ông có ý kiến gì về những nhận định trên? Ông Nguyễn Việt Hùng: Quả thật. thế giới cho phép dùng hình thức chỉ định thầu mà Việt Nam cấm nó thì hơi vô lý. hoàn thiện hợp đồng xong. chế tài nào để giảm thiểu những rủi ro của hình thức này. Trong đấu thầu hạn chế thì con số này vào khoảng 8-9%.

không có giới hạn bằng tiền là dự án giá trị bao nhiêu sẽ được chỉ định thầu. Sau đó người ta mới đánh giá với mức chào hàng như vậy đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật. Đặc biệt giá trong chỉ định thầu phải là dự toán được duyệt và không được vượt mức dự toán đó. . nếu như nhà thầu không đáp ứng được hoặc bị chấm không đạt thì người ta có thể lựa chọn đơn vị khác để chỉ định thầu hoặc nhà thầu sẽ phải làm lại hồ sơ đó. hay một công trình mang tính cấp bách của Nhà máy lọc dầu Dung Quất là san lấp mặt bằng được chỉ định thầu 65 tỷ đồng và một loạt công trình thủy điện hiện tại được Thủ tướng cho phép thực hiện theo hình thức tổng thầu. tuy nhiên qua tinh thần báo cáo về Pháp lệnh đấu thầu thì các đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng có lẽ hiện trạng cho phép chỉ định thầu trong Quy chế là hơi rộng quá. Cũng là chỉ định thầu nhưng có nơi làm rất tốt. thậm chí là không bảo đảm chất lượng.Trong Thông tư gần đây nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn hết sức chi tiết trình tự. Nhưng vấn đề này còn phải trao đổi . tiến độ và các chi phí. Để tăng cường hiệu quả cũng như quản lý chặt hơn tiền của Nhà nước.Ông nói cần đưa ra những chế tài để giảm thiểu những rủi ro của hình thức chỉ định thầu. đơn vị được chỉ định thầu đưa ra giải pháp. Tuy nhiên các quy định dù tốt đến mấy thì cũng chỉ là trên giấy. kế hoạch thực hiện. có thể hiểu những chế tài hiện hành của ta chưa đủ mạnh? .200 tỷ đồng. có nơi làm rất kém. Đó là sản phẩm của người thực hiện. Phải lý giải được tại sao không đấu thầu rộng rãi. đấu thầu hạn chế mà lại chỉ định thầu? Chúng ta có nhiều công trình được chỉ định thầu mà tôi thấy không gặp phải vấn đề gì cả. Nó cũng na ná như một quá trình đấu thầu nhưng mà rút gọn hơn. Thu hẹp hay mở rộng diện được chỉ định thầu còn phải bàn . quy trình chỉ định thầu là tương đối chặt chẽ.Vậy trong dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công sẽ bị thu hẹp hình thức chỉ định thầu? .Luật Đấu thầu mua sắm công mới dự thảo lần đầu. tài chính…thì người ta mới chuyển sang thương thảo ký hợp đồng. quy trình thực hiện chỉ định thầu. Cũng có người cho rằng chỉ định thầu cần được mở rộng hơn. Theo đó. Điều đó có nghĩa rằng. bên chủ đầu tư sẽ đưa ra các yêu cầu tương tự như một hồ sơ mời thầu để xem công việc cần những gì. nhiều đại biểu cho rằng cần phải thu hẹp hơn diện được chỉ định thầu và có những quản lý chặt chẽ hơn. Điều quan trọng là có đủ lý do để mà chỉ định thầu hay không.Không có giới hạn dự án giá trị bao nhiêu sẽ được chỉ định thầu . Những ý kiến này cho rằng con số 1 vài tỷ đối với một số địa phương là con số quá nhỏ không cần phải đưa lên duyệt ở cấp cao hơn. trên cơ sở đó.Như vậy sẽ không có giới hạn là dự án giá trị bao nhiêu sẽ được chỉ định thầu? . nên để ở địa phương chủ động hơn trong quá trình thực hiện. ví dụ đường Hồ Chí Minh hồi chỉ định thầu tổng dự toán vào khoảng 3. Như vậy.Đúng vậy.

Khoảng từ 2. thành phố gửi về có thể lên đến 150. Nhưng người ta vẫn lách luật được vì chế tài xử lý chưa hiệu quả. . hình thức chỉ định thầu có điểm gì khác so với Quy chế hiện hành? . Hai là có những điều nghiêm cấm không được vi phạm như thông đồng. ông Đặng Huy Đông. theo ước tính của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). bằng khoảng một nửa tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2009. Nếu người có thẩm quyền mà không khách quan thì rất khó.000 -160. với phương châm chờ cắt bớt đi là vừa”. nội dung thì Quy chế hiện hành của chúng ta không thua kém quy định về đấu thầu trên thế giới.Trong dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công. Người ta vẫn lách luật vì các chế tài xử lý chưa hiệu quả .3.Về mặt kỹ thuật. Ba là những vi phạm không gây hiệu quả nghiêm trọng sẽ bị nhắc nhở. “Một số địa phương gần như đưa tất cả các dự án trên địa bàn vào diện chỉ định thầu. Chỉ định thầu là một trong những giải pháp để góp phần thực hiện chủ trương kích cầu . một số địa phương đã “nhanh chân” gửi danh mục dự án. gian lận…sẽ bị đưa vào danh sách đen. con số có thể lên đến 60-70%. Xử phạt danh sách đen có thể không chỉ bằng tiền mà còn cấm không được tham gia đấu thầu trong một thời gian nào đó.nhiều.Ông cho rằng với chế tài như vậy. Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu bức xúc. tổng số vốn trong danh mục dự án chỉ định thầu của các tỉnh. thất thoát thì người nào gây ra (có thể là chủ đầu tư.Trong dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công có điểm mới là đưa ra một loạt các chế tài xử lý vi phạm. những tiêu cực trong chỉ định thầu sẽ được hạn chế? . móc ngoặc. Nếu tính cả các bộ.000 tỷ đồng.000 tỷ đồng trung bình mỗi địa phương. chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh. cơ quan quản lý…) phải đền bù bằng tiền. nhà thầu. hoặc bên mời thầu. Chỉ định thầu: Coi chừng bị lợi dụng! • (Đăng ngày 27 tháng 02 năm 2009) Sau chủ trương ủy quyền cho các bộ trưởng. Theo đó có 3 loại hình xử lý vi phạm: Một là nếu như vi phạm gây ra thua thiệt tài chính.000 . thành phố trực thuộc Trung ương được quyết định chỉ định thầu đối với dự án có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng. cảnh cáo. Hiện tại việc xử lý vi phạm vẫn thuộc về người có thẩm quyền ra quyết định.

“Điểm mới” của dự thảo so với văn bản chỉ đạo của Thủ tướng là cho phép các tập đoàn. có dự án ODA kéo dài 10 năm cũng xin được chỉ định thầu. tránh thất thoát là vấn đề không dễ giải quyết. đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho rằng cần cụ thể hóa hơn công trình nào. “Bàn về 20%. dẫn đến thời gian triển khai còn ít và trở nên cấp bách một . ngành. “Có thể bị lợi dụng để trục lợi!” Sự cẩn trọng của cơ quan soạn thảo là không thừa. có ý kiến cho rằng như vậy các dự án của Tập đoàn Điện lực sẽ “nằm trọn” trong diện này. Để “khống chế” các dự án chỉ định thầu. Quan điểm phản biện cho rằng. chỉ định thầu được hết!” Một trong những điều kiện để gói thầu nằm trong diện chỉ định thầu là phải thuộc dự án cấp bách. địa phương và tập đoàn.000 tỷ đồng. Vì vậy. với mức quy mô dưới 5 tỷ thì các dự án ở xã. bởi những “kẽ hở” và “lỗ thủng” của chính sách rất có thể bị lợi dụng để trục lợi. thực tế cho thấy nhiều dự án. “Đưa tiêu chí thế. Một ví dụ liên quan cũng được ông Đặng Huy Đông đưa ra. phường thuộc diện này hết. với khoảng 11. trong trọn sáng ngày 26/2. tổng công ty cũng được chỉ định thầu. hay gói thầu nào “chứ nếu cứ đưa tiêu chí thế này mà ra văn bản thì chúng tôi chỉ định thầu được hết”. theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. dự án. dự án cầu Vĩnh Tuy trị giá 7. Cụ thể. thực hiện chỉ định thầu trong điều kiện vẫn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn.000 tỷ đồng là chỉ định thầu. dù có kế hoạch từ rất sớm. Theo dự kiến. một điểm được ban soạn thảo đưa ra. an ninh an toàn năng lượng. yêu cầu đặt ra là phải được triển khai sớm. thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên. Tuy nhiên. ông Đặng Huy Đông nói. đó là tổng giá trị các gói thầu đề nghị chỉ định thầu trong danh mục dự án không vượt quá 20% tổng vốn Nhà nước cho xây dựng cơ bản trong năm kế hoạch. vì lợi ích quốc gia. Nêu quan điểm về vấn đề này. thực tế là địa phương chúng tôi đã vượt quá rất nhiều”. Xét đối với điều kiện dự án an ninh an toàn năng lượng.000-8. tổng công ty để lấy ý kiến cho dự thảo. Cục Quản lý đấu thầu đã thảo luận với các bộ. Đại diện của Hà Nội cho biết. “Chỉ định thầu thì rủi ro về trục lợi cá nhân rất lớn”. Với điều kiện là gói thầu “cấp bách”. “rào cản” này có thể khó phát huy hiệu lực. nhưng lại bị cố ý kéo dài. theo một số ý kiến. đã là dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thì đều là vì lợi ích quốc gia cả.của Chính phủ. vị này nói. Chỉ có khoảng 10 ngày để trình văn bản hướng dẫn lên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. văn bản sẽ được ký vào ngày mai để kịp ban hành trong tháng 2/2009.000 xã phường thì tổng số vốn dự án chỉ định thầu đã có thể lên đến 55.

ông Đông nói. mặc dù một số gói thầu mua sắm thuốc dập dịch thuộc diện được chỉ định thầu. nhưng cho dù đã được chuẩn bị từ năm 2007. Đại diện Bộ Y tế cho biết. do phía chủ đầu tư có doanh nghiệp “ăn cánh”. còn lại 85% là các nguyên nhân khác như giải phóng mặt bằng. Ngược lại. “Nguyên nhân chậm chế ảnh hưởng đến dự án thì đấu thầu chỉ chiếm khoảng 15%. Như vậy. ông Đông trầm giọng. Chậm là do con người. nhưng Bộ này cũng không “dám” chỉ định mà chuyển qua đấu thầu hết vì “ngại” trách nhiệm. một đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. và nếu vậy. chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là đặt cả trách nhiệm rất lớn vào người đưa ra quyết định chỉ định thầu. dự án liên quan đến sự kiện Việt Nam đăng cai giải thể thao trong nhà vào năm 2010. Ví dụ. ông Đông đặt vấn đề. trường hợp chỉ định thầu thì phải đối chiếu với đơn giá của Nhà nước. vùng xa. ông Đặng Huy Đông lập luận rằng nếu chỉ có một nhà thầu thì theo Luật vẫn chấp nhận để trúng thầu. Kinh nghiệm từ thực tế. không “cự nự” gì. Vị Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu cũng dẫn chứng một số trường hợp. dự án đặc thù. quá trình thanh toán sẽ thuận lợi hơn nhiều. các dự án vào diện “cấp bách” cả! Nhiều quan điểm cho rằng khu vực vùng sâu. Cuối cùng mục đích là để được chỉ định thầu cho đơn vị thân quen. Viện dẫn Luật Đấu thầu. dự án đầu tư thiết bị công nghệ cao… thuộc diện ít có nhà thầu đủ khả năng đảm đương thì nên cho phép chỉ định thầu.HCM . và thường rất mất thời gian cho phía nhà thầu để nhận được tiền theo tiến độ khối lượng thi công. đã lập hồ sơ mời thầu để không đơn vị nào có thể trúng thầu được. đến nay có dự án vẫn chưa đâu vào đâu. nhưng chỉ định thầu thì giải quyết được!”. kho bạc Nhà nước cứ căn cứ hợp đồng mà thanh toán. Thẳng thắn nhìn nhận. nhùng nhằng quyền lợi…”. “Có những dự án cho chỉ định thầu thì vẫn chậm. Và cứ như vậy. Cũng đồng tình với quan điểm này. ông Đặng Huy Đông chia sẻ thêm thông tin. chỉ bởi vì trong nội bộ phía chủ đầu tư có xung đột lợi ích. vị Cục trưởng này còn chỉ rõ trách nhiệm của phía chủ đầu tư.cách “cưỡng bức”. “Tôi không hiểu lý do gì mà đấu thầu thì không ai tham gia. mọi dự án cũng đều có cơ hội “lọt vào” diện được chỉ định thầu. khiến việc chỉ định nhà thầu chưa thể được ký duyệt. “Nếu thấy trách nhiệm thì hãy đấu thầu!” Việc trao quyền chỉ định thầu vào tay bộ trưởng. quy hoạch…”.

. Nếu thấy trách nhiệm thì hãy đấu thầu!”. ông Đông kết. ông Đông cho rằng trường hợp có thể đầu thầu thì nên để đấu thầu sẽ tốt hơn cho nhà thầu trong khâu thanh toán. ông Đặng Huy Đông nhận định: “Vừa rồi.. Vì còn ngại thanh tra. Nếu cho quyết thì chắc gì dám quyết tràn lan đâu. giảm áp lực trách nhiệm với phía chủ đầu tư.cho biết. có ý thức thì đâu cần bàn tới văn bản hướng dẫn chỉ định thầu. Cùng quan điểm. các địa phương đưa danh sách dự án thế thôi.”. Khẳng định thêm quan điểm nên hạn chế chỉ định thầu. ngại công an vào cuộc. “Nếu đều có trách nhiệm. địa phương này có tới 400 dự án trình lên Chính phủ trong danh mục các dự án chỉ định thầu. nhưng bản thân phía Thành phố không ủng hộ việc chỉ định thầu "tràn lan" với các dự án này. Theo VnEconomy .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->