P. 1
CHỈ ĐỊNH THẦU

CHỈ ĐỊNH THẦU

|Views: 4,539|Likes:
Được xuất bản bởiĐỗ Đình Quang

More info:

Published by: Đỗ Đình Quang on Dec 15, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

CHỈ ĐỊNH THẦU

Điều 40. Các trường hợp được chỉ định thầu Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 101 của Luật Xây dựng. Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng, bao gồm: 1. Các trường hợp quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; 2. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập, đánh giá báo cáo chiến lược, quy hoạch trong trường hợp chủ đầu tư phải bảo đảm chứng minh được chỉ có nhà thầu duy nhất có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; 3. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đầu tư; 4. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư trong trường hợp cấp bách và chủ đầu tư phải đảm bảo xác định rõ được năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của gói thầu; trường hợp không cấp bách thì phải tổ chức đấu thầu; 5. Gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; 6. Đối với gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135: trường hợp cộng đồng dân cư địa phương có thể đảm nhiệm thì giao cho người dân ở địa phương đó thực hiện; trường hợp có nhiều tổ chức đoàn thể tại địa phương có nhu cầu tham gia thì lựa chọn tổ chức đoàn thể đưa ra phương án thực hiện hiệu quả nhất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình chỉ định thầu áp dụng cho trường hợp này; 7. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu trên cơ sở đề nghị của các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước và văn bản thẩm định về danh mục các dự án này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước có dự án liên quan phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án đó theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 8. Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có dự án liên quan và báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

xây lắp và gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng). thời gian thực hiện. đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực. Quy trình chỉ định thầu 1. kinh nghiệm. b) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này để bên mời thầu gửi cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất. giải thích. Hồ sơ yêu cầu a) Bên mời thầu lập hồ sơ yêu cầu. yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất. phạm vi và chất lượng công việc. chất lượng. thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác. làm rõ hoặc sửa đổi. 3. yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng hàng hoá. 2. xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu. Căn cứ quy mô. đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. năng lực. tiêu chuẩn và giải pháp kỹ thuật. thương nại. giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công của hồ sơ yêu cầu. thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu. phạm vi. tính chất của từng gói thầu mà đưa ra yêu cầu cụ thể trong hồ sơ yêu cầu song cần bảo đảm có các nội dung sau đây: . kinh nghiệm của nhà thầu. số lượng chuyên gia. đ) Thương thảo. yêu cầu về nội dung.Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá. c) Đánh giá. bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính. Hồ sơ đề xuất Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất trên cơ sở hồ sơ yêu cầu. d) Trình duyệt. bao gồm: a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu. yêu cầu về thời gian và địa điểm thực hiện. khối lượng công việc. không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu. xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu a) Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu. bên mời thầu có thể mời nhà thầu đến thương thảo.Điều 41. b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất. chất lượng công việc. tiến độ. Đánh giá.Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực. hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Trong quá trình đánh giá. yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất. Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí "đạt". yêu cầu đề xuất về giá. b) Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi hồ sơ đề xuất đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: . . xây lắp. thời hạn hiệu lực hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác. yêu cầu đề xuất về giá. . "không đạt" và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu. gói thầu lựa chọn tổng thầu (trừ tổng thầu thiết kế): yêu cầu về kinh nghiệm. 4.Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu.

5. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng. bên mời thầu tiến hành thương thảo. tài sản đó và nhà thầu phải tiến hành các thủ tục xác định khối lượng và giá trị công việc để hai bên ký kết hợp đồng làm cơ sở cho việc thực hiện và thanh toán. chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn có giá dưới 500 triệu đồng. sự cố cần khắc phục ngay theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu thì việc chỉ định thầu không phải thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này nhưng sau không quá 15 ngày. gói thầu mua sắm hàng hóa. 8. Trong trường hợp này. địch họa. 7. thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu a) Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ định thầu.. chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình. khi áp dụng hình thức chỉ định thầu cần thực hiện theo trình tự sau đây: a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu. thời gian thực hiện. xây lắp.Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán (giá gói thầu) được duyệt cho gói thầu. Trình duyệt. kể từ ngày chỉ định thầu. . chất lượng công việc. xây lắp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng đối với các gói thầu thuộc dự án quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi. dự toán là giá trị tương ứng với khối lượng công việc được người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự án phê duyệt. . gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên. hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu. hàng hoá cần đạt được và giá trị tương ứng. 10. dịch vụ. Đối với các gói thầu thuộc trường hợp sự cố bất khả kháng do thiên tai. nội dung công việc cần thực hiện. Trường hợp được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án tiến hành việc lập và phê duyệt dự toán theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật Đấu thầu. b) Đối với gói thầu thực hiện chỉ định thầu thuộc dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu. 6. gói thầu mua sắm hàng hoá. phạm vi công việc và giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu để chủ đầu tư ký kết hợp đồng. người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên. báo cáo thẩm định. Thương thảo. gói thầu mua sắm hàng hoá.Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá. sửa chữa lớn của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu được áp dụng chỉ định thầu khi thấy cần thiết nhưng phải bảo đảm quy trình chỉ định thầu quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này. Đối với các gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng. xây lắp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng thuộc dự án cải tạo. trừ trường hợp nêu tại khoản 10 Điều này. 9. chủ đầu tư trình báo cáo kết quả chỉ định thầu lên người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 7 Điều 40 Nghị định này.

Số liệu thống kê cho thấy. bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu. mức tiết kiệm trong đấu thầu rộng rãi (mức mà ta trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi so với giá gói thầu ban đầu-PV) vào khoảng 15-16%. Hiện. Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thành viên Ban Soạn thảo đã có cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Công nghiệp Việt Nam. lập hồ sơ đánh giá mất hàng tháng thì không thể được. không khắc phục ngay mà lại đi thông báo mời thầu. bí mật an ninh quốc phòng…thì làm sao có thể công khai tất cả. * Những vấn đề xung quanh chỉ định thầu: Chỉ định thầu: Hạn chế hay mở rộng? Ngọc Thu thực hiện – Theo Báo Công nghiệp Việt Nam số 54 ngày 10/8/2005 Thời gian qua.3 hoặc 0%.Nhiều ý kiến cho rằng. Trong thực tế. trong quá trình thực hiện cũng phát hiện ra một số vấn đề làm giảm hiệu quả của các dự án và giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp. thì phải cho chỉ định thầu để mà sửa ngay. Rồi những gói thầu trị giá nhỏ như trong Quy chế quy định là dưới 1 tỷ đồng… . dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công đang được trình Quốc hội xem xét và có khá nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc nên mở rộng hay thu hẹp hình thức chỉ định thầu. so với hình thức đấu thầu rộng rãi. mất điện. Chỉ có điều cần đưa ra những thủ tục. hình thức chỉ định thầu đã đem lại hiệu quả không nhỏ trong việc phát huy nội lực của các doanh nghiệp Việt Nam. . Hay một cái giếng khoan dầu mang lại doanh thu hàng triệu USD một ngày nếu bị tắc. c) Sau khi thương thảo. một nhà máy điện có sự cố. còn trong chỉ định thầu thì khoảng 0. Tuy nhiên. hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để ký kết hợp đồng. Về vấn đề này. Chẳng hạn.Nếu tính cạnh tranh của chỉ định thầu không mạnh. Hoặc những vấn đề liên quan đến sản phẩm thử nghiệm. hoàn thiện hợp đồng xong. bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo. ông có ý kiến gì về những nhận định trên? Ông Nguyễn Việt Hùng: Quả thật. Phải nói rằng chỉ định thầu có tính cạnh tranh không bằng các hình thức khác. chế tài nào để giảm thiểu những rủi ro của hình thức này.Tôi cho rằng. thế giới cho phép dùng hình thức chỉ định thầu mà Việt Nam cấm nó thì hơi vô lý. Cho nên đây được coi là một hình thức đặc biệt chứ không phải là hình thức chủ yếu trong quy chế đấu thầu. chỉ định thầu ở một số trường hợp là tối cần thiết.b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng. chỉ định thầu không hiệu quả bằng. tại sao chúng ta không loại bỏ hình thức này? . chỉ định thầu không hiệu quả bằng. Thế giới cho phép mà Việt Nam cấm thì hơi vô lý . Trong đấu thầu hạn chế thì con số này vào khoảng 8-9%. so với hình thức đấu thầu rộng rãi.

tuy nhiên qua tinh thần báo cáo về Pháp lệnh đấu thầu thì các đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng có lẽ hiện trạng cho phép chỉ định thầu trong Quy chế là hơi rộng quá. tài chính…thì người ta mới chuyển sang thương thảo ký hợp đồng. quy trình thực hiện chỉ định thầu. đơn vị được chỉ định thầu đưa ra giải pháp. Điều đó có nghĩa rằng. Tuy nhiên các quy định dù tốt đến mấy thì cũng chỉ là trên giấy.Vậy trong dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công sẽ bị thu hẹp hình thức chỉ định thầu? . không có giới hạn bằng tiền là dự án giá trị bao nhiêu sẽ được chỉ định thầu. trên cơ sở đó. nhiều đại biểu cho rằng cần phải thu hẹp hơn diện được chỉ định thầu và có những quản lý chặt chẽ hơn. nếu như nhà thầu không đáp ứng được hoặc bị chấm không đạt thì người ta có thể lựa chọn đơn vị khác để chỉ định thầu hoặc nhà thầu sẽ phải làm lại hồ sơ đó.Đúng vậy. Để tăng cường hiệu quả cũng như quản lý chặt hơn tiền của Nhà nước.Luật Đấu thầu mua sắm công mới dự thảo lần đầu. bên chủ đầu tư sẽ đưa ra các yêu cầu tương tự như một hồ sơ mời thầu để xem công việc cần những gì.200 tỷ đồng. Sau đó người ta mới đánh giá với mức chào hàng như vậy đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật.Như vậy sẽ không có giới hạn là dự án giá trị bao nhiêu sẽ được chỉ định thầu? . nên để ở địa phương chủ động hơn trong quá trình thực hiện. Nhưng vấn đề này còn phải trao đổi . Đặc biệt giá trong chỉ định thầu phải là dự toán được duyệt và không được vượt mức dự toán đó. Điều quan trọng là có đủ lý do để mà chỉ định thầu hay không. Đó là sản phẩm của người thực hiện. Những ý kiến này cho rằng con số 1 vài tỷ đối với một số địa phương là con số quá nhỏ không cần phải đưa lên duyệt ở cấp cao hơn.Trong Thông tư gần đây nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn hết sức chi tiết trình tự. tiến độ và các chi phí. Nó cũng na ná như một quá trình đấu thầu nhưng mà rút gọn hơn. kế hoạch thực hiện.Không có giới hạn dự án giá trị bao nhiêu sẽ được chỉ định thầu . .Ông nói cần đưa ra những chế tài để giảm thiểu những rủi ro của hình thức chỉ định thầu. Phải lý giải được tại sao không đấu thầu rộng rãi. Theo đó. Thu hẹp hay mở rộng diện được chỉ định thầu còn phải bàn . có thể hiểu những chế tài hiện hành của ta chưa đủ mạnh? . Như vậy. đấu thầu hạn chế mà lại chỉ định thầu? Chúng ta có nhiều công trình được chỉ định thầu mà tôi thấy không gặp phải vấn đề gì cả. quy trình chỉ định thầu là tương đối chặt chẽ. có nơi làm rất kém. Cũng là chỉ định thầu nhưng có nơi làm rất tốt. hay một công trình mang tính cấp bách của Nhà máy lọc dầu Dung Quất là san lấp mặt bằng được chỉ định thầu 65 tỷ đồng và một loạt công trình thủy điện hiện tại được Thủ tướng cho phép thực hiện theo hình thức tổng thầu. Cũng có người cho rằng chỉ định thầu cần được mở rộng hơn. ví dụ đường Hồ Chí Minh hồi chỉ định thầu tổng dự toán vào khoảng 3. thậm chí là không bảo đảm chất lượng.

Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu bức xúc.000 tỷ đồng. Hai là có những điều nghiêm cấm không được vi phạm như thông đồng. gian lận…sẽ bị đưa vào danh sách đen.Trong dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công. cảnh cáo. . những tiêu cực trong chỉ định thầu sẽ được hạn chế? . hoặc bên mời thầu. cơ quan quản lý…) phải đền bù bằng tiền.000 tỷ đồng trung bình mỗi địa phương. bằng khoảng một nửa tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2009. ông Đặng Huy Đông. một số địa phương đã “nhanh chân” gửi danh mục dự án. theo ước tính của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Khoảng từ 2.Về mặt kỹ thuật. thành phố trực thuộc Trung ương được quyết định chỉ định thầu đối với dự án có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng. nhà thầu. con số có thể lên đến 60-70%. với phương châm chờ cắt bớt đi là vừa”. “Một số địa phương gần như đưa tất cả các dự án trên địa bàn vào diện chỉ định thầu. thành phố gửi về có thể lên đến 150. Xử phạt danh sách đen có thể không chỉ bằng tiền mà còn cấm không được tham gia đấu thầu trong một thời gian nào đó. hình thức chỉ định thầu có điểm gì khác so với Quy chế hiện hành? .Trong dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công có điểm mới là đưa ra một loạt các chế tài xử lý vi phạm. móc ngoặc. Nhưng người ta vẫn lách luật được vì chế tài xử lý chưa hiệu quả. Chỉ định thầu: Coi chừng bị lợi dụng! • (Đăng ngày 27 tháng 02 năm 2009) Sau chủ trương ủy quyền cho các bộ trưởng. Nếu người có thẩm quyền mà không khách quan thì rất khó.000 . Hiện tại việc xử lý vi phạm vẫn thuộc về người có thẩm quyền ra quyết định. Chỉ định thầu là một trong những giải pháp để góp phần thực hiện chủ trương kích cầu .nhiều. nội dung thì Quy chế hiện hành của chúng ta không thua kém quy định về đấu thầu trên thế giới. thất thoát thì người nào gây ra (có thể là chủ đầu tư. Nếu tính cả các bộ.3. chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh. Theo đó có 3 loại hình xử lý vi phạm: Một là nếu như vi phạm gây ra thua thiệt tài chính.Ông cho rằng với chế tài như vậy. Ba là những vi phạm không gây hiệu quả nghiêm trọng sẽ bị nhắc nhở. tổng số vốn trong danh mục dự án chỉ định thầu của các tỉnh.000 -160. Người ta vẫn lách luật vì các chế tài xử lý chưa hiệu quả .

vì lợi ích quốc gia. hay gói thầu nào “chứ nếu cứ đưa tiêu chí thế này mà ra văn bản thì chúng tôi chỉ định thầu được hết”. dẫn đến thời gian triển khai còn ít và trở nên cấp bách một . địa phương và tập đoàn. với khoảng 11. Cụ thể. thực tế là địa phương chúng tôi đã vượt quá rất nhiều”. “rào cản” này có thể khó phát huy hiệu lực. Tuy nhiên. có ý kiến cho rằng như vậy các dự án của Tập đoàn Điện lực sẽ “nằm trọn” trong diện này. “Đưa tiêu chí thế. dự án.000-8. yêu cầu đặt ra là phải được triển khai sớm. đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho rằng cần cụ thể hóa hơn công trình nào. với mức quy mô dưới 5 tỷ thì các dự án ở xã. Vì vậy. ông Đặng Huy Đông nói. Với điều kiện là gói thầu “cấp bách”. tổng công ty để lấy ý kiến cho dự thảo. một điểm được ban soạn thảo đưa ra. trong trọn sáng ngày 26/2. Để “khống chế” các dự án chỉ định thầu.000 xã phường thì tổng số vốn dự án chỉ định thầu đã có thể lên đến 55. Theo dự kiến. Cục Quản lý đấu thầu đã thảo luận với các bộ. đã là dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thì đều là vì lợi ích quốc gia cả. dự án cầu Vĩnh Tuy trị giá 7. thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đầu tư. văn bản sẽ được ký vào ngày mai để kịp ban hành trong tháng 2/2009. Một ví dụ liên quan cũng được ông Đặng Huy Đông đưa ra. theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. đó là tổng giá trị các gói thầu đề nghị chỉ định thầu trong danh mục dự án không vượt quá 20% tổng vốn Nhà nước cho xây dựng cơ bản trong năm kế hoạch. “Có thể bị lợi dụng để trục lợi!” Sự cẩn trọng của cơ quan soạn thảo là không thừa. thực tế cho thấy nhiều dự án. dù có kế hoạch từ rất sớm.của Chính phủ. ngành. tổng công ty cũng được chỉ định thầu. phường thuộc diện này hết. Quan điểm phản biện cho rằng. vị này nói. “Điểm mới” của dự thảo so với văn bản chỉ đạo của Thủ tướng là cho phép các tập đoàn. bởi những “kẽ hở” và “lỗ thủng” của chính sách rất có thể bị lợi dụng để trục lợi. nhưng lại bị cố ý kéo dài. Tuy nhiên. Nêu quan điểm về vấn đề này.000 tỷ đồng là chỉ định thầu.000 tỷ đồng. Xét đối với điều kiện dự án an ninh an toàn năng lượng. Chỉ có khoảng 10 ngày để trình văn bản hướng dẫn lên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đại diện của Hà Nội cho biết. an ninh an toàn năng lượng. chỉ định thầu được hết!” Một trong những điều kiện để gói thầu nằm trong diện chỉ định thầu là phải thuộc dự án cấp bách. theo một số ý kiến. “Chỉ định thầu thì rủi ro về trục lợi cá nhân rất lớn”. thực hiện chỉ định thầu trong điều kiện vẫn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn. “Bàn về 20%. có dự án ODA kéo dài 10 năm cũng xin được chỉ định thầu. tránh thất thoát là vấn đề không dễ giải quyết.

còn lại 85% là các nguyên nhân khác như giải phóng mặt bằng. nhưng chỉ định thầu thì giải quyết được!”. ông Đông nói. do phía chủ đầu tư có doanh nghiệp “ăn cánh”.HCM . mọi dự án cũng đều có cơ hội “lọt vào” diện được chỉ định thầu. “Nếu thấy trách nhiệm thì hãy đấu thầu!” Việc trao quyền chỉ định thầu vào tay bộ trưởng. dự án liên quan đến sự kiện Việt Nam đăng cai giải thể thao trong nhà vào năm 2010. Chậm là do con người. đến nay có dự án vẫn chưa đâu vào đâu. Ví dụ. nhưng Bộ này cũng không “dám” chỉ định mà chuyển qua đấu thầu hết vì “ngại” trách nhiệm. “Nguyên nhân chậm chế ảnh hưởng đến dự án thì đấu thầu chỉ chiếm khoảng 15%. khiến việc chỉ định nhà thầu chưa thể được ký duyệt. và thường rất mất thời gian cho phía nhà thầu để nhận được tiền theo tiến độ khối lượng thi công. ông Đặng Huy Đông lập luận rằng nếu chỉ có một nhà thầu thì theo Luật vẫn chấp nhận để trúng thầu. trường hợp chỉ định thầu thì phải đối chiếu với đơn giá của Nhà nước. đã lập hồ sơ mời thầu để không đơn vị nào có thể trúng thầu được. Đại diện Bộ Y tế cho biết. kho bạc Nhà nước cứ căn cứ hợp đồng mà thanh toán. mặc dù một số gói thầu mua sắm thuốc dập dịch thuộc diện được chỉ định thầu. nhưng cho dù đã được chuẩn bị từ năm 2007. Viện dẫn Luật Đấu thầu. quá trình thanh toán sẽ thuận lợi hơn nhiều. ông Đông trầm giọng. các dự án vào diện “cấp bách” cả! Nhiều quan điểm cho rằng khu vực vùng sâu. không “cự nự” gì. “Có những dự án cho chỉ định thầu thì vẫn chậm.cách “cưỡng bức”. ông Đông đặt vấn đề. Ngược lại. chỉ bởi vì trong nội bộ phía chủ đầu tư có xung đột lợi ích. Kinh nghiệm từ thực tế. Vị Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu cũng dẫn chứng một số trường hợp. và nếu vậy. Cũng đồng tình với quan điểm này. vùng xa. một đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Và cứ như vậy. dự án đầu tư thiết bị công nghệ cao… thuộc diện ít có nhà thầu đủ khả năng đảm đương thì nên cho phép chỉ định thầu. nhùng nhằng quyền lợi…”. “Tôi không hiểu lý do gì mà đấu thầu thì không ai tham gia. ông Đặng Huy Đông chia sẻ thêm thông tin. dự án đặc thù. chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là đặt cả trách nhiệm rất lớn vào người đưa ra quyết định chỉ định thầu. Thẳng thắn nhìn nhận. Cuối cùng mục đích là để được chỉ định thầu cho đơn vị thân quen. vị Cục trưởng này còn chỉ rõ trách nhiệm của phía chủ đầu tư. quy hoạch…”. Như vậy.

các địa phương đưa danh sách dự án thế thôi. Theo VnEconomy . Khẳng định thêm quan điểm nên hạn chế chỉ định thầu. Cùng quan điểm. Nếu cho quyết thì chắc gì dám quyết tràn lan đâu. có ý thức thì đâu cần bàn tới văn bản hướng dẫn chỉ định thầu. ông Đông cho rằng trường hợp có thể đầu thầu thì nên để đấu thầu sẽ tốt hơn cho nhà thầu trong khâu thanh toán.cho biết. ông Đặng Huy Đông nhận định: “Vừa rồi. ngại công an vào cuộc.. Nếu thấy trách nhiệm thì hãy đấu thầu!”. Vì còn ngại thanh tra. ông Đông kết.”. địa phương này có tới 400 dự án trình lên Chính phủ trong danh mục các dự án chỉ định thầu. giảm áp lực trách nhiệm với phía chủ đầu tư. nhưng bản thân phía Thành phố không ủng hộ việc chỉ định thầu "tràn lan" với các dự án này. “Nếu đều có trách nhiệm..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->