P. 1
Nhiem Vu KSDC Cat Lai (19.10.2010)

Nhiem Vu KSDC Cat Lai (19.10.2010)

|Views: 223|Likes:
Được xuất bản bởiducbk99

More info:

Published by: ducbk99 on Dec 17, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2012

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NHIỆM V
!H"# $%T Đ&A CH'T
Công trình : CH(NG C) C%T *%I
Địa điểm : +H),NG C%T *%I- .(/N 0- T+1 HCM
Năm 2010
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NHIỆM V
!H"# $%T Đ&A CH'T
Công trình : CH(NG C) C%T *%I
Địa điểm : +H),NG C%T *%I- .(/N 0- T+1 HCM
2AN .*3A Đ4( T)
X56 37NG THỦ THI8M
CHỦ Đ4( T)
Tp. HCM, ngày tháng năm 2010
Đ9N V& */+ NHIỆM V
h!n "i#n $h%a h&' 'ông ngh# (!y )*ng
mi+n Nam
Năm 2010
GI:I THIỆ(
T;n dự <n: CH(NG C) C%T *%I
Địa điểm: h,-ng Cát .ái, /01n 2, Tp. HCM
Ch= >?@ AB: 2an 304n 56 )* án đ70 t, (!y )*ng Th8 Thi9m
Địa 'h:: .70 1, Ca% ;' <n .=', ph,-ng <n h>, /01n 2, Tp. HCM
ĐCn DE TB DFn AhGHA IH: Công ty '? ph7n t, "@n (!y )*ng T?ng HAp
$h4% Bát địa 'h@t phC' "C 'h% (!y )*ng, hay Dh4% Bát địa 'h@t 'ông trình EĐCCTF,
5à "i#' nghi9n 'G0, đánh giá, t?ng hAp đi+0 Di#n t* nhi9n '8a "Hng hay địa điểm (!y
)*ng. Đ!y 5à 'ông "i#' mI đ70 Dhông thể thiJ0 tr%ng (!y )*ng.
$h4% Bát ĐCCT nhKm th0 th1p nhLng B; 5i#0 '7n thiJt "+ địa hình, địa mM%, địa
'h@t, 'á' tNnh 'h@t 'O 56, B* ph!n P; tr%ng Dhông gian 'á' 5Qp đ@t, đá, 'á' /0á trình "à
hi#n t,Ang địa 'h@t đ=ng 5*' 'ông trình, 'Rng nh, đS' điểm "+ DhN t,Ang, th8y "ăn 'T
5i9n /0an.... Ui#' này gi>p 5*a 'h&n "ị trN (!y )*ng 'ông trình phH hAp, t,Ong thN'h "Qi
/0y mô 'ông trình. ĐVng th-i gi>p ng,-i thiJt DJ 51p đ,A' P4n thiJt DJ 'ông trình hAp 56,
5*a 'h&n 'á' gi4i pháp thi 'ông, (W 56 n+n mTng an t%àn, tiJt Di#m, )* Pá% nhLng PiJn
đ?i '8a môi tr,-ng địa 'h@t 'T thể n4y Binh tr%ng /0á trình (!y )*ng "à đ,a 'ông trình
"à% BW )Cng Ba0 này.
$h;i 5,Ang 'ông "i#' "à ph,Ong pháp Dh4% Bát địa 'h@t )*a tr9n:
1. Cá' nghị định '8a ChNnh ph8, 30yJt định '8a Xy Pan nh!n )!n, Thông t, "à Ti90
'h0Yn Z!y )*ng '8a 2= Z!y )*ng Pan hành[
2. $Jt /04 Dh4% Bát địa 'h@t tr%ng Dh0 "*' đ\ 'T[
]. Đi+0 Di#n ĐCCT Dh0 "*' (!y )*ng[
^. 30y mô 'ông trình.
Th_% y90 '70 '8a Ch8 đ70 t,, Công ty '? ph7n t, "@n (!y )*ng T?ng HAp 51p Nhi#m
"C Dh4% Bát địa 'h@t 'h% 'ông trình tr9n gVm 'á' n=i )0ng 'hNnh Ba0:
I.CĂN CỨ PHÁP LÝ..........................................................................................................2
II.MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT..................................................................................................2
III.PHẠM VI KHẢO SÁT VÀ QUY MÔ CÔNG TRNH.......................................................2
IV.PH!"NG PHÁP KHẢO SÁT........................................................................................#
V.KH$I L!%NG TH&C HI'N(..........................................................................................)
VI.CÁC TI*U CHU+N KHẢO SÁT Đ!%C ÁP ,ỤNG .....................................................)
VII.TI-N Đ. TH&C HI'N................................................................................................../
0
I1 CJN CK +H%+ *L
 Nghị định B; 12`200a NĐbC ngày 10`02`200a '8a ChNnh ph8 "+ "i#' /04n 56
)* án đ70 t, (!y )*ng 'ông trình[
 Nghị định B; 20a`200^ NĐbC ngày 1c`12`200^ '8a ChNnh ph8 "+ "i#' /04n 56
'h@t 5,Ang 'ông trình (!y )*ng[
 Thông t, 0c`200c`TTb2Zd ngày 10`11`200c '8a 2= Z!y )*ng "+ H,Qng )en
Dh4% Bát địa Df th01t phC' "C 5*a 'h&n địa điểm "à thiJt DJ (!y )*ng 'ông trình[
 30yJt định ac]0`3Đbg2Nd ngày 0a`h`2010 "+ thYm định, ph9 )0y#t /0y
h%M'h 'hi tiJt ti 5# 1`j00 /0y mô j,hha th0=' )* án $h0 )!n ', Cát .ái )i#n tN'h
1j2,a2ha, ph,-ng Cát .ái, /01n 2.
II1 MC ĐMCH !H"# $%T
Công tá' Dh4% Bát địa 'h@t 'ông trình tMi đ!y nhKm mC' đN'h:
 Th0 th1p, ph!n tN'h "à t?ng hAp 'á' tài 5i#0 "+ đi+0 Di#n địa 'h@t 'ông trình '8a
Dh0 "*' Dh4% Bát[
 C0ng '@p 'á' thông tin "+ '@0 tr>' '8a n+n địa 'h@t tr%ng Dh0 "*' Dh4% Bát, Pa%
gVm: thJ nKm, ph!n P; Dhông gian '8a 'á' 5Qp đ@t, đá, tNnh 'h@t "1t 56 "à 'O h&' Eđ=
P+nF '8a 'á' 5Qp đ@t, đá nKm tr%ng Dh0 "*' Dh4% Bát[
 C0ng '@p 'á' thông tin "+ địa 'h@t th8y "ăn, m*' n,Q' ng7m '8a Dh0 "*' Dh4%
Bát[
 h0k' "0k 'h% 'ông tal' 5!kp ),k al n đ!m0 t,.
III1 +HNM VI !H"# $%T VO .(6 MP CPNG TQRNH
 hMm "i Dh4% Bát:
o Địa điểm: h,-ng Cát .ái, /01n 2[
o di#n tN'h Dh0 đ@t: jh.0^1,21 m
2
[
o nanh giQi Dh0 đ@t:
b hNa T!y 2o': piáp đ,-ng gia% thông B; c1, c] "à Dh0 nhà 5i9n DJ
",-n[
b hNa T!y Nam: piáp Dh0 nhà 5i9n DJ ",-n "à trC' đ,-ng B; jq[
b hNa Đông Nam: piáp đ,-ng B; ca EtrC' gia% thông đ;i ng%Mi, 5= giQi
c0mF[
b hNa Đông 2o': piáp đ,-ng B; ^^ "à Dh0 đ@t /0y h&a'h tr,-ng đMi h&'
Hàng H4i.
2
 30y mô 'ông trình: ^ P5%'D 'h0ng ', 12 t7ng, 2 P5%'D 'h0ng ', 1^ t7ng, 2
P5%'D 'h0ng ', 1q t7ng.
IV1 +H)9NG +H%+ !H"# $%T
d*a tr9n /0y mô 'ông trình, 'á' ti90 'h0Yn Df th01t 5i9n /0an EmC' UrF, đOn "ị
T, "@n ThiJt DJ đ+ (0@t "i#' Dh4% Bát gVm nhLng 'ông tá' nh, Ba0, Dh;i 5,Ang 'C thể
tr%ng mC' U.
S1 NhGTU DV ch= WH@
#.L12 345
6.T78 9:7;<3 =52>9 ?;>5 @75A9
).Q5B9 CD? 3E@ 9FG@ 9:H3 ?IJ9: 7K L7JB9
/.LMN N7;O5 PF5 LQ 7K L7JB9
R.T78 9:7;<3 ?IJ9: N7S9:
T.LMN UDJ @DJ
0.K7JB9
2.T78 9:7;<3 =52>9 ?;>5 @75A9 VSPTW
#.L12 345 9:52>9 XY9:
6.L12 345 9FG@ ?IJ9: 7K L7JB9
).T78 9:7;<3 ?IJ9: N7S9:
/.LMN UDJ @DJ L7ZJ CD? [\B @71?( / U] U^9: ?;O9: V;<?.
2. Khoan
 $h%an đ,A' tiJn hành th_% ti90 'h0Yn 22 TCN 2jab2000[
 ThiJt Pị Dh%an: BW )Cng 5à máy Zsb1 h%S' Ztb100 "à 'á' thiJt Pị phC trA[
 h,Ong pháp: Dh%an (%ay t07n h%àn )0ng )ị'h. CT thể BW )Cng P_nt%nit_ để
'h;ng B1p thành h; Dh%an nJ0 Dh%an tr%ng t7ng đ@t 'át.
X1 *FW UY@
CT 2 5%Mi me0: ng0y9n )Mng "à Dhông ng0y9n )Mng.
 Me0 ng0y9n )Mng đ,A' 5@y th_% ti90 'h0Yn TCUN 2cq]:1aa1[
 Me0 Dhông ng0y9n )Mng đ,A' 5@y tu thN nghi#m vT th_% ti90 'h0Yn TCZd
22c:1aaa. Cá' me0 Dhông ng0y9n )Mng )Hng để B% Bánh "Qi me0 thN nghi#m tr%ng
phwng "ì "1y n9n đ,A' P4% /04n tr%ng h=p h%S' t>i nh*a để )x )àng /0an Bát.
Z1 Th[ n\hGTU ]@W;n AG;@ ch@^n
 ThN nghi#m vT đ,A' tiJn hành th_% ti90 'h0Yn TCZd 22c:1aaa[
 ThiJt Pị thN nghi#m: đ70 đTng "à P>a đTng. Đ70 đTng 'T đ,-ng DNnh j1mm, )ài
^j0mm. 2>a 'T Dh;i 5,Ang c],j Dg[
#
 h,Ong pháp thN nghi#m: t,Ong Gng "Qi thiJt Pị n90 tr9n.
_1 .@`n a<A Uực nBbc n\?U Acon\ hd Iho`n
 $hi DJt th>' Dh%an Ba0 2^h, tiJn hành đ% m*' n,Q' tr%ng h; Dh%an, nhKm ghi
nh1n m*' n,Q' ng7m ?n định tr%ng h; Dh%an tMi th-i điểm Dh%an. phi 'hyp m*' n,Q'
ng7m "à% phiJ0 5,0 D6 h; Dh%an 5àm B; 5i#0 tham Dh4% 'h% đOn "ị thiJt DJ "à thi 'ông[
đVng th-i, 5@y me0 n,Q' để ph!n tN'h tNnh ăn mwn '8a n,Q' đ;i "Qi P9 tông "à Dim 5%Mi.
e1 *ập phGH@ lB@ If hd Iho`n
 hiJ0 5,0 D6 h; Dh%an đ,A' ghi 'hyp 'á' yJ0 t;, nh,: D6 hi#0 h; Dh%an, đ= B!0
h; Dh%an, đ= B!0 5@y me0, mô t4 "1t 5i#0, ranh giQi 5Qp đ@t, thN nghi#m vT, m*' n,Q'
?n định Ba0 2^h, ngày DhIi 'ông, ngày DJt th>'z
g1 Th[ n\hGTU Acon\ phhn\
 Thành ph7n hMt : TCUN ^1aq:1aaj
 Đ= Ym : TCUN ^1ac:1aaj
 d0ng tr&ng : TCUN ^202:1aaj
 $h;i 5,Ang ri9ng : TCUN ^1aj:1aaj
 piQi hMn <tt_rP_rg : TCUN ^1ah:1aaj
 ThN nghi#m 'ot ph{ng : TCUN ^1aa:1aaj
 ThN nghi#m nyn 5>n : TCUN ^200:1aaj
 ThN nghi#m me0 n,Q' ăn mwn P9 tông : TCUN jh^h:1aa][
 ThN nghi#m ] trC' th_% BO đV gg : ASTM D 2850-95
 ThN nghi#m ] trC' th_% BO đV Cg : ASTM D 4767-95
 h!n 5%Mi đ@t th_% ti90 'h0Yn : TCUN jh^h:1aa]
 v; 5i#0 thN nghi#m đ,A' th;ng D9 "à 'h:nh 56 th_% /0y trình : 20TCNh^b1aqh.
i1 *ập j<o c<o
2á% 'á% địa 'h@t Pa% gVm 'á' ph7n Ba0:
+h?n Ik Th@WHA UGnh Il Ah@ậA
1. piQi thi#0
2. h,Ong án "à Dh;i 5,Ang Dh4% Bát
]. Đi+0 Di#n địa 'h@t 'ông trình "à địa 'h@t th8y "ăn
^. $Jt 501n "à DiJn nghị
+h?n IIk +hV lVc
1. vO đV P; trN h; Dh%an
2. Hình trC h; Dh%an
6
]. MSt 'ot địa 'h@t
^. 24ng t?ng hAp 'á' tNnh 'h@t 'O 56
j. 24ng th;ng D9 tNnh 'h@t 'O 56
6. Cá' Piể0 DJt /04 thN nghi#m: tNnh 'h@t 'O h&' "à tNnh 'h@t "1t 56 đ@t.
V1 !HmI *)nNG TH7C HIỆNk
d*a tr9n /0y mô 'ông trình, 'á' ti90 'h0Yn Df th01t 5i9n /0an EmC' UF, đOn "ị T,
"@n ThiJt DJ đ+ (0@t Dh;i 5,Ang Dh4% Bát )* DiJn nh, Ba0:
S1 !ho`n
Căn 'G "à% TCZd 1c0:1aqh, $h4% Bát địa Df th01t phC' "C 'h% thiJt DJ "à thi 'ông
mTng '&', Dh;i 5,Ang Dh%an Dh4% Bát )* DiJn nh, Ba0:
 $h%an 12 h; Dh%an, m|i h; B!0 c0m. T?ng '=ng: h20m[
 $h%an 0^ h; Dh%an, m|i h; B!0 q0m. T?ng '=ng: ]20m[
01 Th[ n\hGTU ]@W;n AG;@ ch@^n o$+Tp
TiJn hành m|i 2m. T?ng '=ng: j20 thN nghi#m.
X1 *FW UY@ n\@W;n dạn\
TiJn hành m|i 2m, tMi đ= B!0 Dhông thN nghi#m vT. T?ng '=ng: j1j me0.
Z1 *FW UY@ nBbc Acon\ hd Iho`n
.@y 10 me0 n,Q' tMi 10 tr%ng 1c h; Dh%an.
_1 Th[ n\hGTU Acon\ phhn\
 Th[ n\hGTU q chr AG;@ cC lf Ahsn\ AhBtn\k gVm đ= Ym, )0ng tr&ng, ti tr&ng, giQi
hMn 'h4y, giQi hMn )}%, thành ph7n hMt, 5*' )Nnh, gT' ma Bát tr%ng, h# B; nyn 5>n 'h%
j1j me0 ng0y9n )Mng.
 Th[ n\hGTU X AcVc Ahuo aC >v (( Dw C(k TiJn hành tr%ng 'á' 5Qp đ@t 5%Mi Byt, Dh;i
5,Ang thN nghi#m )* tNnh 'h% '4 2 5Mi h0 me0.
 Th[ n\hGTU UY@ nBbc xn Uhn j; Asn\k 10 me0[
6. *ập j<o c<o Ihyo a<A >E` chFAk c P= PKng tiJng Ui#t.
VI. C%C TI8( CH(zN !H"# $%T Đ)nC %+ 3NG
 TCUN ^^1a:1aqh, $h4% Bát 'h% (!y )*ng b Ng0y9n to' 'O P4n[
 TCZd 20j:1aqh, s90 '!m0 đôli "Oli Dha~% Balt[
 TCZd 1c0:1aqh, $h4% Bát địa Df th01t phC' "C 'h% thiJt DJ "à thi 'ông mTng '&'[
 22TCN 2ja:2000, 30y trình Dh%an thăm )w địa 'h@t 'ông trình[
)
 TCZd 22c:1aaa, Đ@t (!y )*ng b h,Ong pháp thN nghi#m hi#n tr,-ng thN nghi#m
(0y9n ti90 'h0Yn EvTF[
 TCZd 2cq]:1aa1, Đ@t (!y )*ng • h,Ong pháp Pa% gTi, "1n 'h0yển "à P4% /04n
me0[
 TCUN ^1aq[1aaj: h,Ong pháp (á' định thành ph7n hMt[
 TCUN ^1ac:1aaj, h,Ong pháp (á' định đ= Ym[
 TCUN ^1aj:1aaj, h,Ong pháp (á' định Dh;i 5,Ang ri9ng[
 TCUN ^202:1aaj, h,Ong pháp (á' định Dh;i 5,Ang thể tN'h[
 TCUN ^1ah:1aaj, h,Ong pháp (á' định 'á' giQi hMn <tt_rP_rg[
 TCUN ^1aq:1aaj, h,Ong pháp (á' định thành ph7n hMt[
 TCUN ^1aa:1aaj, h,Ong pháp (á' định BG' 'h;ng 'ot PKng máy 'ot ph{ng[
 TCUN ^200:1aaj, h,Ong pháp (á' định tNnh nyn 5>n[
 TCUN jh^h:1aa], Đ@t (!y )*ngb ph!n 5%Mi[
 22 TCN c1:1aq^, ThN nghi#m me0 n,Q' ăn mwn thyp, P9 tông[
 <vTM d ^hchbaj, ThN nghi#m ] trC' th_% BO đV Cg[
 <vTM d 2qj0baj, ThN nghi#m ] trC' th_% BO đV gg[
 20TCNh^:1aqh, T?ng hAp B; 5i#0 thN nghi#m.
VII1 TI{N ĐỘ TH7C HIỆN
 $h%an Dh4% Bát ng%ài th*' địa: ]0 ngày, Dể tu ngày DhIi 'ông[
 ThN nghi#m tr%ng phwng: 12 ngày, Ba0 Dhi DJt th>' Dh%an ng%ài th*' địa[
 .1p Pá% 'á% DJt /04 Dh4% Bát: ] ngày, Ba0 Dhi DJt th>' thN nghi#m me0 tr%ng phwng[
 T?ng th-i gian để th*' hi#n )* DiJn 5à: ^j ngày.
/

TP.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT Công trình : CHUNG CƯ CÁT LÁI Địa điểm : PHƯỜNG CÁT LÁI. QUẬN 2. HCM BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM CHỦ ĐẦU TƯ Tp. ngày tháng năm 2010 ĐƠN VỊ LẬP NHIỆM VỤ Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Nam Năm 2010 . HCM.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->