P. 1
h

h

|Views: 31|Likes:
Được xuất bản bởichhuhoa

More info:

Published by: chhuhoa on Dec 17, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2010

pdf

text

original

Ngày soạn:...........................

Tù chän - TIẾT 4 : rÌn luyÖn kün¨ng vÏ biÓu ®å ( tiÕp theo)
I. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần
- TiÕp tôc ®¹t ®îc vµ hoµn thiÖn c¸c kÜ n¨ng vÏ biÓu ®å
- biÕt vËn dông ®Ó lµ c¸c bµi tËp c! li"n #u$n
- %&ng c' kÜ n¨ng vÏ biÓu ®å
- ()n lu*Ön kÜ n¨ng nhËn +,t- ph.n t/ch biÓu ®å vµ kh$i th¸c th0ng
tin t1 biÓu ®å
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- 23t 4' biÓu ®å lµ 5u
- %¸c b6ng 4' liÖu
III . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định !"
. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '()
- 7iÓ t8$ t8ong #u¸ t89nh lµ bµi c&$ h:c 4inh
. b!i "#i
$%&' ®(ng c)*
gi+% vi,n v! häc
-inh
.(i /ung ch0nh
;< ®$ 8$ 3t 4'
bµi tËp *"u c=u >?@
- AhËn d¹ng- lB$
ch:n biÓu ®å phC
hîp
- <Ï biÓu ®åDE
- AhËn +,t
FiÓu ®å c3t
1!i '23 14
%ho b6ng 4' liÖu 4$u
tæng diÖn tÝch rõng, rõng tù nhiªn, rõng trång ë níc ta
qua c¸c n¨m (®n !"# triÖu ha$

G
FiÓu ®å c3t
FiÓu ®å c3t t8ång

$E <Ï biÓu ®å thÓ hiÖn 4B biÕn ®3ng tHng diÖn
t/ch 81ng- 81ng tB nhi"n- 81ng t8ång I nJc t$ #u$
c¸c n¨
bE AhËn +,t
1!i '23 24
%ho b6ng 4' liÖu 4$u
%&n '(ng ')a ë níc ta giai ®o*n +,-. / 0..-
KLMn vN@
T8iÖu tOnP
A¨ GQR
S
GQR
T
GQR
Q
GQQ
T
USS
S
USS
V
USS
R
?6n lîng GG-
W
GT-
Q
GQ-
S
UT-
S
VU-
W
VX-
W
VR-
Y
$E <Ï biÓu ®å thÓ hiÖn 46n lîng lZ$ I nJc t$ gi$i
®o¹n GQRS - USSR
bE AhËn +,t[
1!i '23 4
%ho b6ng 4' liÖu 4$u
1 c2u 3inh tÕ ph4n theo ng5nh ë 6ång 78ng %9ng
:ång
KLM
n vN@\P
Agµnh GQQS GQQT USSS USST
7<] XTEW VUEW UVEX GWER
7<]] UUEY UTEX VUEY VQEV
7<]]] VGEY XUES XVEQ XVEQ
$E vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn cM cOu kinh tÕ ph.n
th^o ngµnh I Lång b_ng ?0ng >ång
U
.¨" 156

1578 15
9
155
:
155
5
2;;

2;;
:
T<ng
/iÖn
'0ch
r=ng
GXE
V
GGEG YEU QEV GSEQ GUEG GUEY
>=ng

nhi,n
GXE
V
GGES WER REV QEX GSES GSEU
>=ng
'rång
SES SEG SEX GES GET UEG UET
bE AhËn +,t
I?. @)ng cA4
%ho >:c 4inh lµ 3t 4' bµi tËp
?. h%&' ®(ng nAi 'iB34
TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c bµi tËp
Agµ*EEEEEEEEEEEth¸ngEEEEEEEEEEEEE n¨EEEEEEEEE
TH t8Ing
du*Öt
T8=n `u.n
T8ang
Ngày soạn:...........................
Tù chän - TIẾT * : hÖ CuD chuyÓn ®(ng 'ù Cu*y Cu*nh 'rEc c)*
'r+i ®F'. @+ch '0nh giG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01:
- >iÓu ®îc c¸c hÖ #u6 tB #u$* #u$nh t8ôc c&$ T8¸i LOt
# Hi$u %&'c v( sa) có c*c Zi gia kh¸c nhau+
2+,- .3 n4n5:
# FiÕt c¸ch t/nh gia
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# ,ản %- c¸ Zi gia t8"n thÕ giJi
# ./a %0a cầu+
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
V
2. #$%& '()
# S*ch, v1, %- 23ng học 45p c/a học sinh
6+ B7$ &!$:
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
<,:
b"u c=u h:c 4inh nhcc l¹i c¸c hÖ
#&$ tB #u$nh #u$nh t8ôc c&$ T8¸i
LOt
%>@ 23t 4' lu d khi t/nh gia[
<,4 ;v ®$ 8$ 3t 4' v/ dô
H(' 'r2n bIng ®+ J Knh '<
chLc v!% 1:h ng!y ;7M;6M2;;9
®Nc 'ruyOn hPnh 'rùc 'iB3 .
T0nh giG 'ruyOn hPnh 'rùc 'iB3
'&i c+c kinh ®( c)* c+c CuAc gi*
-*u
eu'
c
gi$
<iÖt
A$
fn
h
gF
Ag$
h+t8.*
li$
>o$
79
7in
h
®3
GST
S
L
S
S
XT
S
L
GTS
S
L GUS
T
;ia
[
GT
h
%>@ iB$ vµo bµi tËp t8"n hj* +¸c
®Nnh GST
S
L- S
S
- XT
S
L- GTS
S
L- GUS
S
T
thu3c nhkng Zi gia nµo[
I. @+c hÖ C)* 'ù Cu*nh Cu*nh
'rEc c)* Tr+i QF'
- ?B lu.n phi"n ngµ* ®"
- >iÖn tîng gia t8"n T8¸i LOt vµ ®-
ang chu*Ón ngµ* #u'c tÕ
- ?B lÖch hJng chu*Ón ®3ng c&$
vËt thÓ
II. @+ch '0nh giG
R Su T
- T8¸i LOt ®îc chi$ thµnh UX Zi
gia
- ;ia I Zi 4' S ®îc lO* lµ gia
#u'c tÕ
- 2li Zi 83ng GT ®3 kinh tu*Õn
- 2li Zi c¸ch nh$u G gia ®ång

2li Zi gia c¸ch nh$u Gh- li
kinh tu*Õn c¸ch nh$u GT
S
- nJc fnh
thu3c Zi 4' S- µ gia I Zi 4' S
®îc lO* lµ gia #u'c tÕ Kgia
;2TPE A"n @
<A KGST
S
LP thu3c Zi gia 4' Y- gF
Ag$ KXT
S
LP thu3c Zi gia 4' V-
h+t8.*li$ KGTS
S
LP thu3c Zi gia
4' GS- >7 KGUS
S
TP thu3c Zi gia
4' GWE
fi%T @ T m To n
X
To @ gia ;2T m GT
2 @ 4' tho tB Zi giaE
T @ gia I Zi E
KLu ý : NÕu ®i tõ phÝa §
sang phÝa T qua kinh tuyÕn gèc
180
0
th× t¨ng thª 1 ng!y "#ch$
c%n nÕu ®i tõ phÝa T sang phÝa
§ qua kinh tuyÕn ®& th× "'i 1
ng!y "#ch (
T$ c! kÕt #u6 4$u @
<i @ <A thu3c Zi gia 4' Y- n"n
fi%T t8"n t$ c! @ TY m GT n Y m
UUh
>o$ 79 @ TGW m GT n GW m
VG p UX m Yh
I?. @)ng cA4
%ho >:c 4inh lµ 3t 4' bµi tËp
?. h%&' ®(ng nAi 'iB34
- %huqn bN bµi h:c tiÕp th^o
Agµ*EEEEEEEEEEEth¸ngEEEEEEEEEEEEE n¨EEEEEEEEE
TH t8Ing
du*Öt
T8=n `u.n
T8ang
Ngày soạn:...........................
Tù chän - TIẾT B : c+ch '0nh gIc nh23 U&
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
T
+.,- .$/n 'h01:
- >iÓu ®îc thÕ nµo lµ g!c nhËp +¹
2+,- .3 n4n5:
# FiÕt c¸ch t/nhg!c nhËp +¹
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- ?M ®å vN t8/ c¸c ngµ* 2rt T8ai l"n thi"n dsnh
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '()
23t 4' bµi tËp t/nh gia
6+ B7$ &!$:
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
<,:
b"u c=u h:c 4inh #u$n 4¸t ?M ®å vN
t8/ c¸c ngµ* 2rt T8ai l"n thi"n ®snh
vµ ®:c t"n c¸c ngµ* rt t8"n li"n
thi"n®snh[
I. .g!y HV' TrGi l,n 'hi,n
®Wnh
- Agµ* UUtW 2rt T8ai l"n
thi"n ®snh t¹i ch/ tu*Õn
bcc
- Agµ* UGtV vµ UVtQ 2rt
T8ai l"n thi"n ®snh t¹i +/ch
®¹o
- Agµ* UUtGU 2rt T8ai l"n
thi"n ®snh t¹i ch/ tu*Õn
n$
- >iÖn tîng gia t8"n T8¸i LOt
vµ ®ang chu*Ón ngµ* #u'c

- ?B lÖch hJng chu*Ón ®3ng
c&$ vËt thÓ
II. @+ch '0nh gIc nh23 U&4
)*+ng th,c t-ng qu.t
$% X 5;
%
- * YZb
T8ong ®!
>o@ ;!c nhËp +¹
UUtW
UVtQ
UUtGU
UGtV S
o
UV
o
UY
u
F
UV
o
UY
u
A
W
<,4 ;v ®$ 8$ c0ng thoc t/nh g!c nhËp

$@ <Ü ®3 c=n t/nh
b@ ®3 lÖch c&$ g!c chiÕu
4¸ng 4o vJi +/ch ®¹o m
nv2
%
27
[
- (i"ng h$i ngµ* UGtV vµ
UVtQ 2rt t8ai l"n thi"n dsnh
t¹i +/ch ®¹o n"n b m S mw
>o m QS
o
- $
) NÕu /0 ®1 c2n tÝnh n3
ng4!i khu /5c n6i chÝ tuyÕn
- .g!y 22M8
>obccm QS
o
- $ n b
>o n$ m QS
o
- $ - b
- .g!y 22M12
>obccm QS
o
- $ - b
>o n$ m QS
o
- $ n b
) NÕu /0 ®6 c2n tÝnh n3
ng4!i khu /5c n6i chÝ tuyÕn
- .g!y 22M8
>obccm QS
o
- b n $
>o n$ m QS
o
- b - $
- .g!y 22M12
>obccm QS
o
- b - $
>o n$ m QS
o
- b n $
I?. @)ng cA4
%ho >:c 4inh lµ 3t 4' bµi tËp ¸p dông
?. h%&' ®(ng nAi 'iB34
- %huqn bN bµi h:c tiÕp th^o
Agµ*EEEEEEEEEEEth¸ngEEEEEEEEEEEEE n¨EEEEEEEEE
TH t8Ing
du*Öt
T8=n `u.n
T8ang
Y
Ngày soạn:...........................
Tù chän - TIẾT C : c+ch '0nh gIc nh23 U& (tiÕt 0$
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01:
- >iÓu ®îc thÕ nµo lµ g!c nhËp +¹
2+,- .3 n4n5:
# FiÕt c¸ch t/nhg!c nhËp +¹
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- ?M ®å vN t8/ c¸c ngµ* 2rt T8ai l"n thi"n dsnh
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '()
23t 4' bµi tËp
6+ B7$ &!$:
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
G6 ®$ 8$ 3t 4' bµi tËp ®Ó h:c
4inh lµ
%>@ t/nh Góc nh5p 78 c/a c*c vĩ %9 4:)ng
n; t¹i c¸c vÜ ®3 ®N$ ld dJi ®.*
<0a %i$= >?@A và >A@B >>@C >>@?>
BD
D
,
CC
D
AAE,
>A
D
>FE,
D
D

II. 1!i '23 '0nh gIc nh23 U&4
)*+ng th,c t-ng qu.t
$% X 5;
%
- * YZb
T8ong ®!
>o@ ;!c nhËp +¹
$@ <Ü ®3 c=n t/nh
b@ ®3 lÖch c&$ g!c chiÕu 4¸ng 4o
R
>A
D
>FEN
CC
D
AAEN
BD
D
N
%hZ d@ ;i¸o vi"n *"u c=u h:c 4inh
lËp luËn 8åi Ji ®ixn kÕt #u6
- >4 nhcc l¹i c0ng thoc t/nh g!c
nhËp +¹ ®'i vJi t1ng t8ang hîp cô
thÓ
vJi +/ch ®¹o m nv2
%
27
[
7Õt #u6
<0a %i$= >?@A và >A@B >>@C >>@?>
BD
D
,
CC
D
AAE,
>A
D
>FE,
D
D
>A
D
>FEN
CC
D
AAEN
BD
D
N
D
D
>A
D
>FE
CC
D
AAE
BD
D
CC
D
AAE
>A
D
>FE
D
D
>A
D
>FE
GC
D
HGE
BD
D
CC
D
AAE
GA
D
DCE
D
D

D
D
GA
D
DCE
CC
D
AAE
BD
D
GC
D
HGE
>A
D
>FE
I?. @)ng cA4
%ho >:c 4inh lµ 3t 4' bµi tËp ¸p dông
?. h%&' ®(ng nAi 'iB34
- %huqn bN bµi h:c tiÕp th^o
Agµ*EEEEEEEEEEEth¸ngEEEEEEEEEEEEE n¨EEEEEEEEE
TH t8Ing
du*Öt
T8=n `u.n
T8ang
Q
Ngày soạn:...........................
Tù chän - TIẾT D: ThuyB' kiBn '&% "Dng
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01:
- >iÓu ®îc thÕ nµo lµ Thu*Õt kiÕn t¹o 6ng vµ ngu*"n nh.n do ®.u
µ c!thu*Õt kiÕn t¹o 6ng
2+,- .3 n4n5:
# FiÕt c¸ch chong inh- t89nh bµ*
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- ?M ®å c¸c 6ng kiÕn t¹o lJn t8"n T8¸i LOt
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '()
23t 4' bµi tËp t/nh g!c nhËp +¹
6+ B7$ &!$:
GS
I?. @)ng cA4
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
;< t89nh bµ* vx thu*ÕtkiÕn t¹o
6ng

%>@ kÓ t"n c¸c 6ng kiÕn t¹o lJn
t8"n T8¸i LOt
%>@ %¸c kiÓu chu*Ón dNch ch/nh
c&$ c¸c 6ng kiÕn t¹o[
I. 'huyB' kiBn '&% "Dng
# IhuyJ4 KiJn 48) =ảng Lhay cMn gọi Nà
4huyJ4 4*ch giOn %*y %8i 2&Png, h)Qc
4huyJ4 KiJn 48) 4)àn cầuR Nà Nu5n 4huyJ4
bàn vS sT chuy$n %9ng c/a c*c =ảng NUc
%0a và %8i 2&Png+ IhuyJ4 này :a %Vi và)
nhWng n;= CD c/a 4hJ KX YY 4:Zn cP s1
4huyJ4 [NUc %0a 4:!i\ c/a nhà b*c học ng&Vi
<]c ^+_`g`n`: L?aaD b ?BADR+
# IhuyJ4 [NUc %0a 4:!i\ %&'c ^+_`g`n`:
c!ng bố n;= ?B?H 2Ta và) nhWng ch]ng
cớ " sT Khớp nhau c/a c*c %&Vng bV bi$n
LbV %!ng c/a Na= cd và bV 4ey c/a cheu
fhiR, sT Khớp nhau vS %* và cgu 4:úc %0a
chg4 L%* có 4uhi ca:b)n c/a n&ớc ^nh và
2Oy ^paNa4 1 cdR, c*c Nớp ph/ baian 1
G:`nN`n2 và c*c %ả) 1 ,ắc cd+
II. >E 'h7nh '98 1;) đị) hFnh G@) HE ?$
1h@I%n 1;) 1J1 &Kn5.
# I:)ng Khi 2i chuy$n, c*c =ảng có 4h$ 7!
và) nhau h)Qc 4*ch 7a nhau+ H)84 %9ng
chuy$n 20ch c/a =94 số =ảng Nớn 4:Zn I:*i
<g4 Nà nguyZn nhen sinh :a c*c h)84 %9ng
KiJn 48)+
# hi hai =ảng :Vi 7a nhau L4*ch giOnR, c*c
vJ4 n]4 Nớn %&'c 48) :a, c*c 2ung nha= 4:à) NZn và h(nh 4hành c*c 2Oy núi 2ọc 4h`) vJ4
# hi hai =ảng 4iJn s*4 và) nhau L2-n épR
sj 2-n nén và Nà= uốn nJp c*c Nớp %* NZn
Khki =Q4 %g4, 48) :a c*c 2Oy núi uốn nJp
LHai =ảng ^n <9 và lu b m 7! và) nhau
48) 4hành 2Oy Hi=aNayaR+
# hi =ảng %8i 2&Png chuy$n %9ng 4iJn
s*4 và) =ảng NUc %0a , =ảng %8i 2&Png sj
chui 7uống =ảng NUc %0a, neng :(a NUc %0a
NZn và uốn nJp c*c Nớp %* 4:ầ= 4nch 1 %*y
%8i 2&Png 4hành núi L6n 2U " =ảng Ih*i
,(nh o&Png gQp =ảng m b lu, 4h( =ảng
Ih*i ,(nh o&Png sj ch(= 7uống 2&ới
=ảng m b lu, h(nh 4hành hp 4hống vMng
cung %ả) =à 4:Zn %ó %Su 7ug4 hipn %9ng
%g4 và núi Nqa, bZn 4:)ng vMng cung %ả) Nà
bi$n :(a NUc %0a, bZn ng)ài vMng cung %ả)
Nà c*c =*ng núi seu %8i 2&Png+
- NJu hai =ảng gQp nhau :-i chuy$n
GG
%ho >:c 4inh lµ t! tct kh¸i #u¸t vx thu*Õt kiÕn t¹o 6ng
?. h%&' ®(ng nAi 'iB34
- %huqn bN bµi h:c tiÕp th^o
Agµ*EEEEEEEEEEEth¸ngEEEEEEEEEEEEE n¨EEEEEEEEE
TH t8Ing
du*Öt
T8=n `u.n
T8ang
C*c Kinh 4uyJn C*c vĩ 4uyJn hu vTc 4&Png
%ối chnnh 7*c
hu vTc Ké=
chnnh 7*c
fh&Png v0 %]ng
H(nh nón %]ng
H(nh 4:U %]ng
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP:
HS vj sP %- c*c N)8i phép chiJu bản %- cP bản+
rrrrrrrrrrrrrrr
GU
Ngày soạn:.....................
TIẾT 2 P BÀI 2: MNT >O PHQRN< PHSP BITU HIUN
CSC MOI TQVN< MỊW LX TRÊN BYN MZ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
#Hi$u và 4:(nh bày %&'c =94 số ph&Png ph*p bi$u hipn c*c %ối 4&'ng %0a Ns 4:Zn bản %-
#Hi$u %&'c :tng =uốn %ọc bản %- %0a Ns 4:&ớc hJ4 phải 4(= bảng chú giải L &ớc hipu R c/a
bản %-
>+,- .3 n4n5:
.ua &ớc hipu c/a bản %-, học sinh nh5n biJ4 %&'c c*c %ối 4&'ng %0a Ns 4h$ hipn 4:Zn bản
%-
#Ih!ng uua phép chiJu h(nh bản %-, 2T %)*n Khu vTc nà) Nà Khu vTc 4&Png %ối chnh 7*c,
Khu vTc nà) Ké= chnnh 7*c hPn 4:Zn bản %-+
A+,- 'hJ$ đ:
Ihgy %&'c sT cần 4hiJ4 c/a bản %- 4:)ng học 45p và 4:)ng %Vi sống
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
#,ản %- c!ng nghipp 6ip4 Na=
#,ản %- n!ng nghipp 6ip4 Na=
#,ản %- Khn h5u 6ip4 Na=
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !":
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '() [7$ 1\:
Ceu ?" nZu sT Kh*c bip4 giWa phép chiJu ph&Png v0 %]ng và phép chiJu h(nh nón %]ngv
Ceu >" nZu sT Kh*c bip4 giWa phép chiJu h(nh nón %]ng và phép chiJu h(nh 4:U %]ngv
6. [7$ &!$:
I:&ớc 4iZn, giới 4hipu bản %- Khung 6ip4 Na=, sau %ó giới 4hipu =94 số bản %- 6ip4 Na=
với c*c n9i 2ung Kh*c nhau và yZu cầu HS ch) biJ4 btng c*ch nà) chúng 4a bi$u hipn
%&'c n9i 2ung bản %-
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM: Nhó=
B]!1 +: G6 chia Nớp :a 4hành c*c nhó=
nhk 4w C#a HS
B]!1 2: G6 yZu cầu c*c nhó= uuan s*4
c*c bản %- 4:)ng SG, nh5n 7é4 và phen
1. Phương pháp ký hiệu:
a+ <ối 4&'ng bi$u hipn"
,i$u hipn c*c %ối 4&'ng phen bố 4h`) nhWng
%i$= cU 4h$+ NhWng Ks hipu %&'c %Q4 chnnh
7*c và) v0 4:n phen bố c/a %ối 4&'ng 4:Zn
GV
4nch vS" <ối 4&'ng bi$u hipn và Khả n;ng
bi$u hipn c/a 4wng ph&Png ph*p"
Nhó= ?" NghiZn c]u h(nh >+? và h(nh >+>
4:)ng SG h)Qc bản %- c!ng nghipp 6N+
Nhó= >" NghiZn c]u h(nh >+A 4:)ng SG
h)Qc bản %- Khn h5u 6N
Nhó= A" NghiZn c]u h(nh >+G 4:)ng SG +
Nhó= G" NghiZn c]u h(nh >+H và bản %-
c!ng nghipp 6N+
B]!1 6: G6 yZu cầu %8i 2ipn A nhó= 4:(nh
bày nhWng %iSu %O uuan s*4 và nh5n 7é4+
G6 giúp HS chuxn b0 KiJn 4h]c+
G6 yZu cầu hs Ngy vn 2U 4w N&'c %- 4:)ng
sgK h)Qc bản %M 4:`) 4&Vng %$ =inh ch]ng
ch) 4wng 4hu9c 4nnh c/a %ối 4&'ng, cU 4h$
với H>+> b c!ng nghipp %ipn 6ip4 Na="
# IZn và v0 4:n c/a %ối 4&'ng" nhà =*y 4h/y
%ipn Ih*c ,à, nhà =*y nhip4 %ipn fhả L8i
# .ui =! nhà =*y 4h/y %ipn, nhip4 %ipn"
Knch 4h&ớc c*c ng!i sa)
# Chg4 N&'ng c/a %ối 4&'ng" =àu sắc Kn
hipu, ch) biJ4 nhà =*y 4h/y %ipn %ang 7ey
2Tng, %O %i và) h)84 %9ng
G6 yZu cầu hs uuan s*4 H>+A %$ Nà= :y c*c
4hu9c 4nnh c/a %ối 4&'ng
# H&ớng 2i chuy$n c/a %ối 4&'ng" gió =3a
=3a %!ng có h&ớng %!ng bắc+ gió =3a =3a
h8 có h&ớng 4ey na=
# Iần sug4 c/a gió và bO)"
z Gió " 2Ta và) h)a gió với ?== c*nh h)a
gió { ?|
z ,O)" 2Ta và) %9 2ày, =ảnh c/a =}i 4Zn
G6 N&u s hs" 1 ph&Png ph*p chg= %i$=
%iSu uuan 4:ọng Nà gia 4:0 c/a =~i chg=
%i$=
bản %-+
b+ C*c 28ng Ks hipu"
# s hipu h(nh học
# s hipu chW
# s hipu 4&'ng h(nh
c+ hả n;ng bi$u hipn L4hu9c 4nnh c/a %ối
4&'ng R
# IZn và v0 4:n phen bố c/a %ối 4&'ng
# Số N&'ng Luui =!Rc/a %ố 4&'ng
# Chg4 N&'ng c/a %ối 4&'ng
2. Phương pháp đường chuyển độn
a+ <ối 4&'ng bi$u hipn
,i$u hipn sT 2i chuy$n c/a c*c %ối
4&'ng,hipn 4&'ng 4T nhiZn và Kinh 4J b 7O
h9i+
b+ hả n;ng bi$u hipn:
# H&ớng 2i chuy$n c/a %ối 4&'ng+
# hối N&'ng,4ốc %9 2i chuy$n c/a %ối 4&'ng
3. Phương pháp chấ điể
a+ <ối 4&'ng bi$u hipn
,i$u hipn c*c %ối 4&'ng phen bố Kh!ng
%-ng %Su btng nhWng %i$= chg= có gi* 4:0
nh& nhau+
GX
G6 yZu cầu hs =inh ch]ng c*c 4hu9c 4nnh
c/a %ối 4&'ng 4h!ng uua H>+G
G6 yZu cầu hs =inh ch]ng c*c 4hu9c 4nnh
c/a %ối 4&'ng 4h!ng uua H>+G
b+ hả n;ng bi$u hipn
# ST phen bố c/a %ối 4&'ng
# Số N&'ng c/a %ối 4&'ng+
4. Ph]^n5 "hJ" [Kn đ_P [$%@ đ_
a+ <ối 4&'ng bi$u hipn
,i$u hipn c*c %ối 4&'ng phen bố 4:)ng
nhWng %Pn v0 phen chia NOnh 4hh btng c*c
bi$u %- %Q4 4:)ng c*c %Pn v0 NOnh 4hh %ó+
b+ hả n;ng bi$u hipn
# Số N&'ng c/a %ối 4&'ng
# Chg4 N&'ng c/a %ối 4&'ng
# CP cgu c/a %ối 4&'ng+
I,. @)ng cA4
HOy %iSn nhWng n9i 2ung 4hnch h'p và) bảng sau 2ey"
Ph]^n5 "hJ" [$%@ h$`n <ối 4&'ng bi$u
hipn
hả n;ng bi$u
hipn
•ng 2Ung và)
N)8i bản %-
fh&Png ph*p Ks hipu
fh&Png ph*p Ks hipu %&Vng
chuy$n %9ng
fh&Png ph*p chg= %i$=
fh&Png ph*p bản %- b bi$u %-
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP:
Là= bài 45p > 4:ang ?G SG
Ngày soạn:...........................
TIẾT 6 P BÀI 6: >a DỤN< BYN MZ TRLN< HỌC TbP ,À McI >ON<
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# Ihgy %&'c sT cần 4hiJ4 c/a bản %- 4:)ng học 45p và %Vi sống+
# Nắ= %&'c =94 số %iSu cần N&u s Khi sq 2Ung bản %-
>+,- .3 n4n5:
.ua &ớc hipu c/a bản %-, học sinh nh5n biJ4 %&'c c*c %ối 4&'ng %0a Ns 4h$ hipn 4:Zn bản
%-
#Ih!ng uua phép chiJu h(nh bản %-, 2T %)*n Khu vTc nà) Nà Khu vTc 4&Png %ối chnh 7*c,
Khu vTc nà) Ké= chnnh 7*c hPn 4:Zn bản %-+
A+,- 'hJ$ đ:
# fh*4 4:i$n Kd n;ng sW 2Ung bản %-+
# Có s 4h]c và 4hói uu`n sq 2Ung bản %- 4:)ng học 45p+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# ,ản %- 4T nhiZn 6ip4 Na=
GT
# ,ản %- Kinh 4J chung 6ip4 Na=
# ,ản %- s!ng ngMi 6ip4 Na=
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !":
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '():
.uan s*4 bản %- Khn h5u vip4 na= ch) biJ4 4Zn c/a c*c ph&Png ph*p bi$u hipn c*c %ối
4&'ng, 4h$ hipn nhWng %ối 4&'ng nà) và %Qc %i$= c/a %ối 4&'ng %&'c 4h$ hipn 4:Zn bản
%-v
6. B7$ &!$:
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Cả Nớp
G6 4:`) bản %- s!ng ngMi 6ip4 Na=
B]!1 +: G6 yZu cầu HS cả Nớp suy nghĩ và
ph*4 bi$u vS vai 4:M 4:)ng học 45p và 4:)ng
%Vi sống 4h!ng uua yZu cầu 2&ới %ey"
CH: .uan s*4 bản %- s!ng ngMi 6ip4 Na=
hOy 4(= hi$u vS s!ng H-ng vS" nPi bắ4
ngu-n, h&ớng 2Mng chảy, nPi KJ4 4húc 2Mng
chảy, nh5n 7é4 vS %9 2ốc NMng s!ngv
HS uuan s*4 bản %- và 4:ả NVi %&'c s!ng
H-ng bắ4 ngu-n 4w I:ung .uốc chảy và)
6ip4 Na= 4h`) h&ớng 4ey bắc b %!ng na=,
%h :a v0nh ,ắc ,9 1 cqa ,a L84, %9 2ốc
NMng s!ng nhk+
de G6 yZu ceu HS :ú4 :a nhWng vai 4:M c/a
bản %- 4:)ng học 45p
CH: hOy Ngy c*c vn 2U vS c*c ngành, nghS
cần sq 2Ung bản %-v
B]!1 2: G6 ghi 4g4 cả c*c s KiJn ph*4 bi$u
c/a HS NZn bảng +
B]!1 6: G6 nh5n 7é4 c*c s KiJn ph*4 bi$u
và sắp 7Jp c*c s KiJn 4h`) 4wng Nĩnh vTc
4&Png ]ng+
HM 2: Cả Nớp
B]!1 +: G6 yZu cầu HS ph*4 bi$u vS
nhWng vgn %S cần N&u s Khi sW 2Ung bản %-
I. ,)$ '(f 1;) [7n đ_ '(8n5 hg1 'h" =7
'(8n5 đi$ Hjn5 :
+.T(8n5 hg1 'h":
Giúp học sinh :€n Nuypn Kd n;ng %0a Ns học
48i Nớp, học 48i nhà, Nà= Ki$= 4:a+
2. T(8n5 đi$ Hjn5:
,ản %- Nà ph&Png 4ipn %&'c sq 2Ung :9ng
:Oi 4:)ng %Vi sống hàng ngày
II. >k ?ln5 [Kn đ_m )'J' '(8n5 hg1 'h" :
+. Nhnn5 =on đ-n 1pn ]@ q
# Chọn bản %- ph3 h'p với n9i 2ung cần 4(=
GW
4:)ng học 45p %&'c nZu :a 4:)ng SG+
B]!1 2: G6 yZu cầu HS giải 4hnch s nghĩa
c/a nhWng %iSu cần N&u s %ó và ch) vn 2U
4h!ng uua =94 số bản %- cU 4h$+
r G6 N&u s ch) HS phần 4X Np bản %-" 4X Np
bản %- ch) biJ4 ?c= 4:Zn bản %- sj 4&Png
]ng với ba) nhiZu K= ng)ài 4hTc 4J+ %$ biJ4
%&'c chX cần %hi c= :a K=,? 4huK= {
?DDDDD c=
62" bản %- có 4X Np ?@?DDDDDD, ?c= 4:Zn
bản %- sj 4&Png ]ng với ?DK= ng)ài 4hTc
4J
CH: ch) vn 2U ch]ng =inhv
L I(= hi$u %Qc %i$= =94 c)n s!ng 4:Zn bản
%- %0a h(nh, cần 4(= hi$u =ối NiZn uuan c/a
c*c %Qc %i$= c)n s!ng %ó với yJu 4ố %0a
h(nh nPi %ey R
CH: giải 4hnch 48i sa) <,SH và <,SCL N8i
Nà hai vTa Núa Nớn c/a cả n&ớcv
G6 g'i s cần 2Ta và) nhWng yJu 4ố nà) %$
giải 4hnch•
HS cần 4hgy %&'c phải 2Ta và) nhWng &u
4hJ c/a hai %-ng btng này nh& %g4 %ai, %0a
h(nh, n&ớc, 4h0 4:&Vng Na) %9ng và 4h0
4:&Vng 4iZu 4hU•{‚ 4]c Nà 1 %ey 4a phải 4(=
hi$u c*c bản %- có NiZn uuan %$ giải 4hnch
hi$u
# <ọc bản %- phải 4(= hi$u vS 4ƒ Np và Ks
hipu bản %-+
# Y*c %0nh ph&Png h&ớng 4:Zn bản %-+
2. TF& h$%@ &j$ G@)n h` 5$n) 1J1 I/@ 'j
đị) q '(sn [Kn đ_m '(8n5 W')'
# <ọc %&'c =ối uuan hp giWa c*c 2gu hipu 1
bản %-
# <ọc bản %- 1 a4Na4, giải 4hnch =94 sT v54,
hipn 4&'ng cần phải 4(= hi$u c*c bản %- có
n9i 2ung có NiZn uuan
I,. c)ng cA4
„Zu cầu HS chuxn b0 và 4:(nh bày 4:&ớc Nớp vS vipc sq 2Ung bản %- 4:)ng học 45p c/a
=(nh+
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP:
# Là= ceu >, A 4:ang ?C SG+
# Là= bài 45p sau" ch) biJ4 Ac= 4:Zn bản %- ]ng với ba) nhiZu K= ng)ài 4hTc 4J 1 c*c bản
%- có 4X Np sau
?@?>DDDD ?@?DDDDDD
?@>HDDDD ?@CDDDDDD
rrrrrrrrrrrrrrrr
Ngày soạn:...........................
GY
TIẾT 4 P BÀI 4: THtC HÀNH: uSC MỊNH MNT >O PHQRN< PHSP
BITU HIUN CSC MOI TQVN< MỊW LX TRÊN BYN MZ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# Hi$u :y =94 số ph&Png ph*p bi$u hipn c*c %ối 4&'ng %0a Ns 4:Zn bản %-
# nh5n biJ4 %&'c nhWng %Qc 4nnh c/a %ối 4&'ng %0a Ns %&'c bi$u hipn 4:Zn bản %-
>+,- .3 n4n5:
# fhen N)8i %&'c 4wng ph&Png ph*p bi$u hipn 4:Zn c*c N)8i bản %- Kh*c nhau
# Nh5n biJ4 %&'c nhWng %Qc 4nnh c/a %ối 4&'ng %0a Ns bi$u hipn 4:Zn bản %-+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# C*c h(nh >+>, >+A, >+G phóng 4)
# c94 số bản %-"
v ,ản %- c!ng nghipp chung 6ip4 Na=
v ,ản %- Khn h5u 6ip4 Na=
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !":
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '():
CH: hi sq 2Ung bản %- 4:)ng học 45p cần N&u s nhWng vgn %S g(v
6. [7$ &!$:
GR
,I. c)ng cA4
.uan s*4 H?D LSG I+Aa R, H?>+>, H?>+A L SG I+GC R hOy ch) biJ4"
# IZn c*c ph&Png ph*p bi$u hipn %ối 4&'ng %0a Ns 4:Zn N&'c %-v
# C*c ph&Png ph*p %ó 4h$ hipn %ối 4&'ng %0a Ns nà)v
# .ua %ó biJ4 %&'c nhWng %Qc %i$= nà) c/a %ối 4&'ngv
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP:
Chuxn b0 bài H " 6} 4:U, Hp cQ4 I:Vi và I:*i <g4+ Hp uuả 4T uuay uuanh 4:Uc c/a I:*i
<g4
Ngày soạn:...........................
$%&' ®(ng c)* \? v! $] .(i /ung ch0nh
HM +: C* nhen@ Nớp
CH: K$ 4Zn =94 số ph&Png ph*p 4h$ hipn
%ối 4&'ng %0a Ns 4:Zn bản %- %O %&'c họcv
HM 2: CQp@ nhó=
# G6 chia Nớp 4hành G nhó=
v Nhó= ?" fh&Png ph*p Ks hipu+
v Nhó= >" fh&Png ph*p Ks hipu %&Vng
chuy$n %9ng+
v Nhó= A" fh&Png ph*p chg= %i$=+
v Nhó= G" fh&Png ph*p bản %-, bi$u %-+
# G6 h&ớng 2…n n9i 2ung 4:(nh bày c/a
c*c nhó= 4h`) 4:(nh 4T sau"
v IZn bản %-
v N9i 2ung bản %-
v fh&Png ph*p bi$u hipn n9i 2ung 4:Zn
bản %-" IZn ph&Png ph*p, %ối 4&'ng bi$u
hipn ph&Png ph*p, hả n;ng bi$u hipn
ph&Png ph*p L 4hu9c 4nnh c/a %ối 4&'ng R
# HS 4hả) Nu5n, Nần N&'4 c*c nhó= NZn 4:(nh
bày vS ph&Png ph*p %O %&'c phen c!ng"
v Nhó= ?" fh&Png ph*p Ks hipu+
v Nhó= >" fh&Png ph*p Ks hipu %&Vng
chuy$n %9ng+
v Nhó= A" fh&Png ph*p chg= %i$=+
v Nhó= G"fh&Png ph*p bản %-, bi$u %-+
Sau =~i Nần 4:(nh bày, c*c nhó= cMn N8i
nh5n 7é4, bh sung+
# G6 nh5n 7é4, %*nh gi* và 4hng KJ4 bài
Na= c/a học sinh
I. N:$ ?@n5:
Y*c %0nh =94 số ph&Png ph*p 4h$ hipn c*c
%ối 4&'ng %0a Ns 4:Zn bản %-
II. T$/n h7nh
Tsn
[Kn đ_
whFnhx
Ph]^n5 "hJ" [$%@ h$`n
IZn
ph&Png
ph*p bi$u
hipn
<ối
4&'ng
bi$u hipn
hả n;ng
bi$u hipn
GQ
TIẾT * P BÀI *: ,y TRỤ. HU MzT TRcI ,À TRSI M{T
HU |UY CHUYTN MNN< Tt |UWY |UWNH TRỤC C}W TRSI M{T
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# Nh5n 4h]c %&'c 6} I:U Nà v! c3ng :9ng Nớn+ Hp cQ4 I:Vi 4:)ng %ó có I:*i <g4 chX Nà
=94 b9 ph5n nhk bé c/a 6} I:U+
# Hi$u và 4:(nh bày %&'c Kh*i uu*4 vS hp cQ4 I:Vi, I:*i <g4 4:)ng Hp cQ4 I:Vi+
# I:(nh bày và giải 4hnch %&'c c*c hipn 4&'ng" Luen phiZn ngày %Z=, giV 4:Zn 4:*i %g4, sT
Npch h&ớng chuy$n %9ng c/a c*c v54 4h$ 1 4:Zn bS =Q4 I:*i <g4+
>+,- .3 n4n5:
# Y*c %0nh %&'c h&ớng chuy$n %9ng c/a c*c hành 4inh 4:)ng Hp cQ4 I:Vi, v0 4:n c/a I:*i
<g4 4:)ng Hp cQ4 I:Vi+
# Y*c %0nh %&'c c*c =úi giV, h&ớng Npch c/a c*c v54 4h$ Khi chuy$n %9ng 4:Zn bS =Q4 %g4+
A+,- 'hJ$ đ:
Nh5n 4h]c %úng %ắn vS sT 4-n 48i Kh*ch uuan c/a c*c hipn 4&'ng 4T nhiZn+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# ./a %0a cầu, =94 ngọn %€n Lh)Qc =94 cey nJnR
# C*c h(nh phóng 4) 4:)ng bài H
# <ĩa Co, b;ng h(nh vS 6} I:U, I:*i <g4 và bầu 4:Vi LnJu cóR
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !":
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '():
i$= 4:a vipc h)àn 4hipn bài 4hTc hành c/a học sinh
6. B7$ &!$:
M~ [7$: †= biJ4 g( vS Hp cQ4 I:Vi, vS I:*i <g4 4:)ng hp cQ4 I:Viv Chúng 4a 4h&Vng
ngh` nói vS 6} I:U+ 65y 6} I:U Nà g(v 6} I:U %&'c h(nh 4hành nh& 4hJ nà)v
Sau Khi HS %&a :a s KiJn %$ 4:ả NVi c*c ceu hki 4:Zn, G6 nói" ,ài học h!= nay sj giúp c*c
`= giải %*p vS vgn %S này+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: cả Nớp
HS 2Ta và) h(nh H+? KZnh chW 4:)ng
SG,vốn hi$u biJ4, 4:ả NVi c*c ceu hki"
#6} 4:U Nà g(v
# fhen bip4 IhiZn hà với oải Ngen Hà
zIhiZn hà" c94 45p h'p c/a :g4 nhiSu
I. #hJ$ G@J' =- ,\ T(lm H` M•' T(i$m T(J$
Mo' '(8n5 h` M•' T(i$.
+. ,\ T(l:
# Là Kh)ảng Kh!ng gian v! 45n, ch]a hàng
4:;= 4ƒ 4hiZn hà+
# c~i 4hiZn hà Nà =94 45p h'p nhiSu 4hiZn 4h$ z
US
4hiZn 4h$ Lc*c ng!i sa), hành 4inh, vp
4inh, sa) chhi•R, Khn bUi, b]c 78 %ipn 4w+
z oải Ngen Hà" Là 4hiZn hà nh&ng có
ch]a Hp cQ4 I:Vi c/a chúng 4a+
Ch@I%n q: H` M•' T(i$ 1;) 1h€n5 ')
1• đ•1 đ$%& 5F‚
HM 2: C* nhen@ cQp
B]!1 +:
HS 2Ta và) h(nh H+> KZnh chW 4:)ng
SG, vốn hi$u biJ4, 4:ả NVi c*c ceu hki"
# HOy =! 4ả vS Hp cQ4 I:Viv
LC*c 4hiZn 4h$ g-=" C*c hành 4inh,
4i$u hành 4inh, vp 4inh, sa) chhi, 4hiZn
4h8chR
# $ 4Zn c*c hành 4inh 4:)ng Hp cQ4 I:Vi
4h`) 4h] 4T 7a 2ần cQ4 I:Viv
# H(nh 28ng uuĩ %8) và h&ớng chuy$n
%9ng c/a c*c hành 4inh 4:)ng hp =Q4
4:Viv
<ƒ$ q" uud %8) c*c hành 4inh h(nh `Nip
gần 4:Mn và %Su nt= 4:Zn =94 =Q4 ph‡ng
L4:w uud %8) c/a oiZ= 6&Png 4inhR,
h&ớng cuả c*c uuĩ %8) %Su %i 4w <!ng
sang Iey+
B]!1 2: HS ph*4 bi$u, G6 chuxn KiJn
4h]c +
Ch@I%n q: T9$ H)8 T(J$ Mp' 1• HE Hjn5m
1J1 h7nh '$nh .hJ1 .h„n5 1•. Ch€n5
') 1…n5 'F& h$%@ '(J$ đo' '(8n5 h` &•'
'(i$.
HM 6: CQp@ nhó=
B]!1 +:
HS uuan s*4 c*c h(nh H+>, SG và 2Ta
và) KiJn 4h]c %O học, 4:ả NVi c*c ceu hki
sau"
#I:*i <g4 N* hành 4inh 4h] =gy 4h`) v0 4:n
7a 2ần cQ4 I:Viv 60 4:n %ó có s nghĩa
nh& 4hJ nà) %ối với sT sốngvLv0 4:n 4h]
A,giúp ch) I:*i <g4 Nà hành 4inh 2uy nhg4
có sT sốngR
#I:*i <g4 có =gy chy$n %9ng chnnh, %ó
Nà c*c chuy$n %9ng nà)vL chuy$n %9ng
40nh 4iJn uuanh =Q4 4:Vi và chuy$n %9ng
bUi Khn, b]c 78 =Q4 4:Vi+
# IhiZn hà có ch]a Hp =Q4 4:Vi c/a chúng 4a Nà
2ải Ngen hà+
2.H` M•' T(i$
v Nà =94 45p h'p c*c 4hiZn 4h$ nt= 4:)ng oải
Ngen Hà+ I:)ng %ó cQ4 4:Vi Nà 4:ung 4e=+
v a hành 4inh uuay 7ung uuanh =Q4 4:Vi z c*c
bUi Khn, 4i$u hành 4inh, sa) chhi•+
6.T(J$ Mo' '(8n5 H` M•' '(i$
v 60 4:n 4h] A, c*ch cQ4 I:Vi Nà ?GB,H 4:ipu K=
v sT 4T uuay {‚ I:*i <g4 nh5n %&'c N&'ng
nhip4 và *nh s*ng ph3 h'p với sT sống+
v I:*i <g4 vwa 4T uuay, vwa chuy$n %9ng 40nh
4iJn uuanh cQ4 I:Vi {‚ c*c hp uuả %0a Ns uuan
4:ọng+
II. H` G@K 1;) =hn đ:n5 'E G@)I 1;) T(J$
Mo'
UG
4T uuay uuanh 4:UcR
# I:*i <g4 4T uuay 4h`) h&ớng nà)v
I:)ng Khi 4T uuay, có %i$= nà) 4:Zn bS
=Q4 I:*i <g4 Kh!ng 4hay %hi v0 4:nv IhVi
gian I:*i <g4 4T uuayL4h`) h&ớng 4w Iey
sang <!ng, > cTcR
B]!1 2:
HS 4:(nh bày KJ4 uuả, 23ng uuả <0a cầu
bi$u 2iˆn h&ớng 4T uuay và h&ớng
chuy$n %9ng c/a I:*i <g4 uuanh cQ4
I:Vi
# G6 giúp HS chuxn KiJn 4h]c , Kd n;ng
<ƒ$ q"
,i$u 2iˆn hipn 4&'ng 4T uuay" ./a <0a
Cầu 4:Zn bàn, 23ng 4ay %xy ch) uuả <0a
Cầu uuay 4w 4:*i sang phải, %ó chnnh Nà
h&ớng 4T uuay c/a I:*i <g4+
HM 4: Cả Nớp
G6 yZu cầu HS cả Nớp 2Ta và) KiJn 4h]c
%O học 4:ả NVi ceu hki"
# 6( sa) 4:Zn I:*i <g4 có ngày và %Z=v
# 6( sa) ngày %Z= KJ 4iJp Kh!ng ngwng
4:Zn I:*i <g4v
HM *: C* nhen @ cQp
B]!1 +: HS uuan s*4 h(nh H+A, KZnh chW
SG KJ4 h'p với nhWng KiJn 4h]c %O học
4:ả NVi ceu hki"
# fhen bip4 sT Kh*c nhau giWa giV %0a
ph&Png và giV uuốc 4J+
# I:Zn I:*i <g4 có ba) nhiZu =úi giVv
C*ch %*nh số c*c =úi giV+ 6ip4 Na= 1
=úi giV số =gyv
# 6( sa) :anh giới c*c =úi giV h)àn 4)àn
Kh!ng 4h‡ng 4h`) Kinh 4uyJnv
# 6( sa) có %&Vng %hi ngày uuốc 4Jv
# I(= 4:Zn h(nh H+A v0 4:n %&Vng %hi ngày
uuốc 4J và nZu uui &ớc uuốc 4J vS %hi
ngày+
# G'i s" I:*i <g4 có Khối cầu và 4T uuay
4w Iey sang <!ng nZn c3ng =94 4hVi
%i$= có giV Kh*c nhau+ <$ 4hống nhg4
c*ch 4nnh giV 4:Zn h)àn 4)àn 4:Zn 4hJ giới
ng&Vi 4a chia I:*i <g4 4hành >G =úi giV,
+. >E @†n "h$sn n57I =7 đs&:
# I:*i <g4 có h(nh cầu " ‰ %&'c cQ4 4:Vi chiJu
s*ng Nà ngày, ‰ Kh!ng %&'c chiJu s*ng Nà
%Z=+
# I:*i <g4 4T uuay uuanh 4:Uc 4w 4ey sang %!ng
{‚ hipn 4&'ng Nuen phiZn ngày %Z=+
2. <$i '(sn T(J$ Mo' =7 đ]in5 1h@I%n n57I
G@j1 '/:
). <$i '(sn '(J$ đo':
# IhVi gian 4:*i %g4 4T uuay ? vMng Nà ? ngày và
%Z= Lchia :a Nà= >G giV R
# <$i đị) "h]^n5 LgiV cQ4 I:ViR" C*c %0a
%i$= 4hu9c c*c Kinh 4uyJn Kh*c nhau sj có giV
Kh*c nhau+
# <$i .h@ =E1 LgiV =úiR" Nà giV 4:)ng c3ng
=94 =úi giV, Ngy giV c/a Kinh 4uyJn %i uua
giWa =úi Nà= giV chung ch) cả =úi
# <$i G@j1 '/: =úi giV số D %&'c Ngy Nà= giV
uuốc 4J hay giV GcI L có %&Vng Kinh 4uyJn
gốc %i uua %ài 4hiZn v;n G:`nŠichR
[. M]in5 1h@I%n n57I G@j1 '/: Ngy Kinh
4uyJn ?aD
D
%i uua giWa =úi giV số ?>
# <i 4w %!ng #‚ 4ey Kinh 4uyJn ?aD" N3i N8i =94
ngày N0ch+
# <i 4w 4ey #‚ %!ng Kinh 4uyJn ?aD" 4;ng 4hZ=
UU
Ngy Khu vTc có %&Vng Kinh 4uyJn gốc %i
uua Nà Khu vTc giV gốc+
B]!1 2: HS ph*4 bi$u, 7*c %0nh 4:Zn .uả
<0a Cầu =úi giV số D và Kinh 4uyJn ?aD
D
,
G6 chuxn KiJn 4h]c+
HM B: C* nhen @ cQp
B]!1 +: HS 2Ta và) h(nh H+G, SG
4:ang >a và vốn hi$u biJ4"
# Ch) biJ4, 1 ,*n cầu ,ắc c*c v54 chuy$n
%9ng b0 Npch sang phna nà),1 b*n cầu
Na= c*c v54 chuy$n %9ng b0 Npch sang
phna nà) s) với h&ớng chuy$n %9ng ban
%ầuL nh(n 7u!i 4h`) h&ớng chuy$n %9ngR
# Giải 4hnch v( sa) N8i có sT Npch h&ớng
%ó+
# LTc Nà= Npch h&ớng c*c chuy$n %9ng
có 4Zn Nà g( v Nó 4*c %9ng 4ới chuy$n
%9ng c/a c*c 4h$ nà) 4:Zn I:*i <g4v
B]!1 2: HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn
4h]c
=94 ngày N0ch+
6. >E `1h h]!n5 1h@I%n đ:n5 1;) 1J1 =h'
'h%
# LTc Nà= Npch h&ớng Nà NTc C!:i!Ni4+
# ,i$u hipn"
v Nqa cầu ,ắc" Lpch vS bZn phải+
v Nqa cầu Na=" Lpch vS bZn 4:*i+
Lnh(n 7u!i 4h`) h&ớng chuy$n %9ngR
# NguyZn nhen" I:*i <g4 uuay 4h`) h&ớng
ng&'c chiSu Ki= %-ng h- với v5n 4ốc 2ài ngắn
Kh*c nhau 1 c*c vĩ %9+
# LTc C!:i!Ni4 4*c %9ng %Jn chuy$n %9ng c/a
Khối Khn, 2Mng bi$n, 2Mng s!ng, %&Vng %8n bay
4:Zn bS =Q4 I:*i <g4•
I,. c)ng cA:
?+ 6} 4:U Nà g(v Hp cQ4 I:Vi Nà g(v †= có nhWng hi$u biJ4 g( vS hành 4inh c/a I:*i <g4v
>+ HOy 4:(nh bày c*c hp uuả %0a Ns c/a v5n %9ng 4T uuay c/a I:*i <g4+
A+ HOy sắp 7Jp c*c hành 4inh 4h`) 4h] 4T 7a 2ần cQ4 I:Vi+
a+ i= 4inh `+ Hải v&Png 4inh
b+Ihuƒ 4inh ‹+ Ihh 4inh
c+I:*i <g4 g+ IhiZn 6&Png 4inh
2+ c9c 4inh h+ Hka 4inh
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP:
# HS Nà= bài 45p A SG 4:ang >?
# <ọc và chuxn b0 bài C
Ngày soạn:...........................
TIẾT B P BÀI B: HU |UY CHUYTN MNN<
uUN< |UWNH MzT TRcI C}W TRSI M{T
UV
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
+ .,- .$/n 'h01:
Giải 4hnch %&'c c*c hp uuả chuy$n %9ng c/a I:*i og4 7ung uuanh cQ4 I:Vi" chuy$n
%9ng bi$u KiJn htng n;= c/a cQ4 I:Vi, c*c =3a, ngày %Z= 2ài ngắn Kh*c nhau 4h`) =3a
và 4h`) vĩ %9
2. ,- .3 n4n5:
oTa và) c*c h(nh 4:)ng SG %$"
# Y*c %0nh %&Vng chuy$n %9ng bi$u KiJn c/a cQ4 I:Vi 4:)ng =94 n;=
# Y*c %0nh góc chiJu s*ng c/a 4ia cQ4 I:Vi 4:)ng c*c ngày" >?@A, >>@C, >A,B, >>,?> Núc
?>h 4:&a %$ :ú4 :a KJ4 Nu5n" 4:Uc I:*i <g4 nghiZng và Kh!ng %hi ph&Png 4:)ng Khi chuy$n
%9ng uuanh =Q4 4:Vi, 4ới hipn 4&'ng =3a và ngày %Z= 2ài ngắn 4h`) =3a+
6. ,- 'hJ$ đ:
Nh5n 4h]c %úng %ắn vS sT 4-n 48i Kh*ch uuan c/a c*c hipn 4&'ng 4T nhiZn+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# fhóng 4) c*c h(nh vj 4:)ng SG+
# c! h(nh I:*i <g4 b cQ4 I:Vi
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !":
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '():
# I:(nh bày c*c N)8i giV 4:Zn I:*i <g4v
# Là= bài 45p A 4:)ng SG 4:ang >?+
6. B7$ &!$:
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: C* nhen@cQp
B]!1 +: oTa và) KZnh chW và h(nh C+?
SG %$ 4:ả NVi"
# IhJ nà) Nà chuy$n %9ng biJn KiJn c/a
cQ4 I:Vi 4:)ng =94 n;=vLG6 có 4h$ 2iˆn 4ả
hipn 4&'ng =Q4 4:Vi NZn và NQn 1 hai h&ớng
Kh*c nhau nh&ng Kh!ng phải 2) =Q4 4:Vi
chuy$n %9ngR
# Ceu hki =Uc Π4:)ng SGv
B]!1 2: HS 2Ta và) h(nh vj %$ 4:(nh bày,
G6 chuxn KiJn 4h]c+
# Giải 4hnch v( sa)" c3a 7uen g= *p, =3a
I. Ch@I%n đ:n5 [$/n .$/n h‡n5 n4& 1;)
h` M•' T(i$:
r cQ4 4:Vi NZn 4hiZn %Xnh
Là hipn 4&'ng =Q4 4:Vi 1 %úng %Xnh %ầu
ng&Vi Núc ?>h 4:&a+
r Chuy$n %9ng KiJn c/a =Q4 4:Vi"
# cQ4 4:Vi %]ng yZn, I:*i %g4 chuy$n %9ng
40nh 4iJn 7ung uuanh cQ4 4:Vi+
# I:Uc I:*i <g4 nghiZng Kh!ng %hi ph&Png
Khi chuy$n %9ng uuanh cQ4 I:Vi+
{‚ Chúng 4a có ả) gi*c cQ4 4:Vi 2i chuy$n,
%ó Nà chuy$n %9ng bi$u KiJn c/a =Q4 4:Vi+
UX
h8 nóng b]c, =3a 4hu =*4 =•, =3a %!ng
N8nh Nj)+
# 6( sa) c*c =3a c/a > nqa cầu 4:*i ng&'c
nhauv
# G'i s" hi giải 4hnch vS =3a cần chú s
=ối uuan hp giWa 4:Uc nghiZng Kh!ng %hi
h&ớng c/a I:*i <g4 Khi chuy$n %9ng uuanh
=Q4 I:Vi với %9 Nớn c/a góc chiJu s*ng và
sT hgp 4hu nhip4, 4ka nhip4 c/a bS =Q4 I:*i
<g4+
,A ?l: 4w >? 4h*ng A %Jn >> 4h*ng C, 2)
4:Uc nghiZng nZn nqa cầu ,ắc ngả vS cQ4
I:Vi 2…n 4ới góc nh5p 78 Lgóc h'p b1i 4ia
s*ng cQ4 I:Vi với bS =Q4 I:*i <g4R Nớn,
%iSu %ó Nà= ch) nqa cầu bắc nh5n %&'c
nhiSu nhip4 4w cQ4 I:Vi, nh&ng 2) =Q4 %g4
vwa b0 h)* N8nh và) =3a %!ng nZn Núc này
=ới g= NZn, %ó Nà =3a 7uen+
B]!1 6: HS 4:(nh bày, G6 giúp HS chuxn
KiJn 4h]c
Ch@I%n q: Ms& 'hJn5 n4& 1h]) n‡& đˆ
HJn5m n57I 'hJn5 &]i$ 1h]) 1]i$ đˆ 'j$.
T9$ H)8 9$ 1• h$`n ']ƒn5 n7I‚
HM 6: CQp@ nhó=
B]!1 +: HS 2Ta và) h(nh C+>, C+A và KZnh
chW, vốn hi$u biJ4, 4hả) Nu5n 4h`) g'i s"
# IhVi gian nà), nhWng =3a nà) nqa cầu
,ắc có ngày 2ài hPn %Z=v 6( sa)v
# NZu KJ4 Nu5n vS hipn 4&'ng ngày %Z= 2ài
ngắn 4h`) =3a 4:Zn I:*i <g4+
# 6à) nhWng ngày nà) Khắp nPi 4:Zn I:*i
<g4 có ngày btng %Z=v
# Hipn 4&'ng ngày %Z= 2ài ngắn Kh*c nhau
có 4hay %hi nh& 4hJ nà) 4h`) vĩ %9v 6( sa)v
G'i s" hi uuan s*4 h(nh C+A chú s"
# 60 4:n c/a %&Vng phen chia s*ng 4ối s) với
hai cTc ,ắc, Na=+
# S) s*nh 2ipn 4nch %&'c chiJu s*ng với
2ipn 4nch 4:)ng bóng 4ối c/a =94 nqa cầu
II. CJ1 &…) '(8n5 n4&:
# c3a Nà Kh)ảng 4hVi gian 4:)ng =94 n;=
có nhWng %Qc %i$= :iZng vS 4hVi 4iJ4 và Khn
h5u+
+. N5@Isn nh†n"
# o) 4:Uc I:*i <g4 nghiZng và Kh!ng %hi
ph&Png nZn b*n cầu Na= và b*n cầu ,ắc
Nần N&'4 ngả vS phna cQ4 I:Vi Khi I:*i <g4
chuy$n %9ng 4:Zn uud %8)+
# o) I:*i <g4 h(nh cầu
2. H` G@K"
# Có G =3a" Yuen, h8, 4hu, %!ng+
Ih`) 2&Png N0ch 1 b*n cầu ,ắc
Ž Iw >?@A {‚ >>@C" =3a 7uen
Ž Iw >>@C {‚ >A@B" =3a h8
Ž Iw >A@B {‚ >>@?>" =3a 4hu
Ž Iw >>@?> {‚ >?@A" =3a %!ng
# c3a 1 > ,*n cầu 4:*i ng&'c nhau+
III. N57I đs& ?7$ n5‰n 'hŠ8 &…) =7 'hŠ8
=3 đ::
+. ThŠ8 &…):
o) 4:Uc I:*i <g4 nghiZng và Kh!ng %hi
h&ớng Khi chuy$n %9ng uuanh cQ4 I:Vi
nZn 43y v0 4:n I:*i <g4 =à ngày %Z= 2ài
ngắn 4h`) =3a+
# c3a 7uen và h8 có ngày 2ài %Z= ngắn++
Ngày >>@C có ngày 2ài nhg4 và %Z= ngắn
nhg4
# c3a 4hu và %!ng có ngày ngắn %Z= 2ài++
Ngày >>@?> có %Z= 2ài nhg4 và ngày ngắn
nhg4
# •iZng >?@A và >A@B " ngày 2ài btng %Z= 1
Khắp =ọi nPi 4:Zn I:*i <g4
2. ThŠ8 =3 đ::
# • 7nch %8)" %9 2ài ngày và %Z= btng
UT
4:)ng c3ng =94 4hVi %i$=L>>@C h)Qc >>@?>R
B]!1 2: HS 4:(nh bày, G6 giúp HS chuxn
KiJn 4h]c
nhau+
# Càng 7a 7nch %8) vS > cTc %9 2ài ngày
%Z= càng chZnh Npch+
# Iw > vMng cTc vS hai cTc, có hipn 4&'ng
ngày h)Qc %Z= 2ài >G giV+
# I8i > cTc có C 4h*ng ngày và C 4h*ng %Z=+
I,. C}N< CO:
?+Giải 4hnch ceu ca 2a) 6ip4 Na="
<Z= 4h*ng n;= ch&a nt= %O s*ng
Ngày 4h*ng =&Vi, ch&a c&Vi %O 4ối‘
>+ST 4hay %hi c*c =3a có 4*c %9ng 4hJ nà) %Jn cảnh uuan 4hiZn nhiZn h)84 %9ng sản 7ug4
và %Vi sống c)n nguVi+
A+ h)anh 4:Mn chW c*i %ầu s `= ch) Nà %úng+
r Hipn 4&'ng chuy$n %9ng bi$u KiJn c/a cQ4 I:Vi 4:)ng =94 n;= Nà g(v
a+ ST %i NZn %i 7uống có 4h54 c/a cQ4 I:Vi 4h`) ph&Png ,ắc Na=
+b+ Chuy$n %9ng %i NZn %i 7uống giWa > chn 4uyJn c/a cQ4 I:Vi 2) I:*i %g4 chuy$n
%9ng 40nh 4iJn 7ung uuanh cQ4 I:Vi sinh :a
c+ Hipn 4&'ng cQ4 I:Vi NZn 4hiZn %Xnh 1 c*c %0a %i$= 4:)ng vMng giWa > chn 4uyJn
r C*c %0a %i$= nt= 4:)ng v3ng giWa > chn 4uyJn 4:)ng =94 n;= %Su có"
a+ c94 Nần cQ4 I:Vi NZn 4hiZn %Xnh
+b+ Hai Nần cQ4 I:Vi NZn 4hiZn %Xnh
c+ ,a Nần cQ4 I:Vi NZn 4hiZn %Xnh
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP:
# HS Nà= bài 45p A SG 4:ang >G
# Chuxn b0 bài 4iJp 4h`)
Ngày soạn:...........................
CHQRN< III: C{U TR‹C C}W TRSI M{T
CSC|UYTN C}W LỚP ,Œ MỊW LX
UW
TIẾT C P BÀI C: C{U TR‹C C}W TRSI M{T. THẠCH CuyÓn
THUYẾT #IẾN TẠL HDn\
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# c! 4ả %&'c cgu 4:úc c/a I:*i <g4 và 4:(nh bày %Qc %i$= c/a =~i Nớp cgu 48) I:*i <g4
2Ta và) KZnh h(nh+
# ,iJ4, hi$u Kh*i nip= Ih8ch uuy$n, phen bip4 %&'c vk I:*i <g4 và Ih8ch .uy$n+
# I:(nh bày %&'c n9i 2ung chnnh c/a 4huyJ4 KiJn 48) =ảng+
2. ,- .3 n4n5:
# ,iJ4 sq 2Ung KZnh h(nh" H(nh vj, N&'c %-, bản %-• %$ uuan s*4 và nh5n 7é4 cgu 4:úc
c/a I:*i <g4, giải 4hnch %&'c c*c hipn 4&'ng KiJn 48), %9ng %g4, núi Nqa• 4h`) 4huyJ4
KiJn 48) =ảng+
6.,- 'hJ$ đ::
65n 2Ung 4huyJ4 KiJn 48) =ảng %$ có nh5n 4h]c %úng %ắn vS v5n %9ng 48) núi c/a I:*i
<g4
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# c! h(nh L 4:anh h)Qc ảnhR vS cgu 48) I:*i <g4+
# ,ảng %- c*c =ảng KiJn 48), c*c vành %ai %9ng %g4 và núi Nqa 4:Zn 4hJ giới+
# ,ản %- 4T nhiZn 4hJ giới+
III .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !":
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '():
# Ch) biJ4 chuy$n %9ng bi$u KiJn c/a cQ4 I:Vi Nà g(v HOy ch) biJ4 nPi nà) 4:Zn I:*i <g4
4:)ng n;= có cQ4 I:Vi NZn 4hiZn %Xnh hai Nần, =94 Nần, nPi nà) Kh!ng có hipn 4&'ng cQ4
I:Vi NZn 4hiZn %Xnh
# NZu hipn 4&'ng ngày %Z= 2ài ngắn Kh*c nhau 4h`) vĩ %9v
6. B7$ &!$:
M~ [7$: NZu vgn %S" I:*i <g4 có cgu 4:úc nh& 4hJ nà)v Là= 4hJ nà) %$ biJ4 %&'c cgu
4:úc c/a I:*i <g4v 6k I:*i <g4 %&'c cgu 48) b1i c*c =ảng nt= KS nhau và có sT chuy$n
20ch+I8i sa) có sT chuy$n 20ch c*c =ảng KiJn 48), KJ4 uuả c/a sT chuy$n 20ch %ó Nà g(v
UY
I,. c)ng cA4
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: C* nhen @ cQp
# G6 giới 4hipu Kh*i uu*4 48i sa) c*c nhà
Kh)a học 4h&Vng 23ng ph&Png ph*p %0a
chgn L ph&Png ph*p gi*n 4iJpR%$ nghiZn
c]u cgu 4:úc c/a I:*i <g4+
# HS %ọc n9i 2ung KZnh chW và uuan s*4
HF+?@ F+>LSGR ch) biJ4"
v Cgu 48) bZn 4:)ng c/a I:*i <g4 g-= =gy
Nớpv NZu 4Zn 4wng Nớp+
v I:(nh bày %Qc %i$= c/a 4wng Nớp
v I:(nh bày vai 4:M uuan 4:ọng c/a Nớp vk
I:*i %g4, Nớp can4i+
v ST Kh*c bip4 cP bản c/a vk NUc %0a và vk
%8i 2&Pngv
v Ih8ch uuy$n ba) g-= nhWng b9 ph5n
nà)v
r G6 KJ4 Nu5n" I:*i <g4 %&'c cgu 48)
4hành nhiSu Nớp, g-= A Nớp chnnh+ o) có
sT Kh*c bip4 vS cgu 48) %0a chg4, vS %9 2ày
nZn Nớp vk I:*i <g4 phen :a hai Ki$u" 6k
NUc %0a và vk %8i 2&Png+ Lớp vk I:*i <g4
Nà Nớp vk =kng nhg4 nh&ng N8i :g4 uuan
4:ọng v( %ey Nà nPi 4-n 48i c*c 4hành phần
Kh*c c/a I:*i <g4 nh& Kh!ng Khn, n&ớc c*c
sinh v54•
Lớp can4i, g-= > 4ầng chnnh+ 654 chg4 c/a
ba) can4i 4:Zn có 4:8ng 4h*i uu*nh 2•),
Kh!ng chảy Nkng %&'c nh&ng v…n có 4h$
chuy$n %9ng %&'c 4hành c*c %ối N&u # %ey
Nà =94 4:)ng nhWng nguyZn nhen Nà= ch)
Nớp 4h8ch uuy$n 2i chuy$n 4:Zn Nớp uu*nh
2•) này++
HM 2: CQp@nhó=
B]!1 +:
# G6 giới 4hipu Kh*i uu*4 %$ học sinh biJ4
4:&ớc %ey %O có 4huyJ4 4:!i NUc %0a nghiZn
c]u vS sT 2i chuy$n c/a c*c =ảng KiJn 48)
nh&ng =ới chX 2Ta 4:Zn uuan s*4 vS h(nh
4h*i, 2i 4nch hóa 4h8ch•
# H&ớng 2…n HS uuan s*4, nh5n 7é4 vS sT
;n Khớp c/a bV <!ng c*c NUc %0a ,ắc cd,
Na= cd với bV Iey NUc %0a fhi 4:Zn bản
I. Co@ '(€1 1;) T(J$ Mo'
+. L!" =• T(J$ đo'"
# Là Lớp vk c]ng, =k=g, %9 2ầy 4w H#‚FD
K=+
# Cgu 48) 4w ng)ài và) 4:)ng"
v Iầng 4:ầ= 4nch" Kh!ng NiZn 4Uc Khắp bS
=Q4 I:*i %g4 và %9 2ày Kh!ng %Su
v Iầng g:ani4" Nà= 4hành nSn c*c NUc %0a+
v Iầng baian" 4h&Vng N9 :a 2&ới %*y %8i
2&Png+
# o) Kh*c bip4 vS cgu 48) và %9 2ày {‚ vk
I:*i %g4 phen 4hành > Ki$u" vk NUc %0a và vk
%8i 2&Png+
2. L!" M)n '$:
# • 2&ới vk I:*i %g4 #‚ %9 seu >BDD K=,
chiJ= aD| 4h$ 4nch và Ca,H| Khối N&'ng
I:*i %g4+
# Cgu 48)"
v Iầng can4i 4:Zn L?H b FDDK=R" có 4:8ng
4h*i uu*nh 2•)+
v Iầng can4i 2&ới LFDD b >BDDK=R" có
4:8ng 4h*i :ắn+
!"hạch #uyển : g-= vk I:*i %g4 z phần
4:Zn Nớp can4i L%9 seu %Jn ?DDK=R
6. Nh†n T(J$ Mo':
# Có %9 2ày AGFD =, 4hành phần ch/ yJu
Nà niK`n, sắ4
# Cgu 48)"
v Nhen ng)ài" 4w >BDD {‚ H?DDK=, 1 4:8ng
4h*i Nkng+
v Nhen 4:)ng" 4w H?DD {‚ CAFD K=, 1 4:8ng
4h*i :ắn+
II. Th@I/' .$/n '98 &Kn5
# .u* 4:(nh h(nh 4hành" vk I:*i %g4 b0 biJn
28ng 2) c*c %]4 gOy và 4*ch :a 4hành nhWng
=ảng KiJn 48)+
# H)84 %9ng" 2) c*c 2Mng %ối N&u v54 chg4
uu*nh 2•) và nhip4 %9 ca) 4:)ng Nớp can4i
{‚ C*c =ảng KiJn 48) nh’, nhi và 20ch
chuy$n, va ch8= và) nhau+
# C*c 4:&Vng h'p 4iJp 7úc chnnh
z chuy$n 20ch 7! và) nhau" Nà= %* b0 nén
ép, 2-n N8i và nh! NZn h(nh 4hành núi ca),
UR
GE NZu vai 4:M uuan 4:ọng c/a Nớp vk I:*i <g4 và Nớp can4i+
>+ I:(nh bày n9i 2ung chnnh c/a 4huyJ4 KiJn 48) =ảng+
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP:
# H)àn 4hành sP %- 4h$ hipn cgu 48) c/aI:*i <g4 4h`) SGL4:ang >aR+
# Chuxn b0 bài 4iJp 4h`)
Ngày soạn:...........................
TIẾT D P BÀI D: TSC MNN< C}W NNI LtC MẾN MỊW HÌNH
BŽ MzT TRSI M{T
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# Hi$u Kh*i nip= n9i NTc và nguyZn nhen gey :a n9i NTc+
# fhen 4nch %&'c c*c 4*c %9ng c/a n9i NTc 4h$ hipn uua v5n %9ng KiJn 48), 4h`) ph&Png
4h‡ng %]ng và 4h`) ph&Png nt= ngang %Jn %0a h(nh bS =Q4 I:*i <g4+
2. ,- .3 n4n5:
.uan s*4 và nh5n biJ4 %&'c KJ4 uuả c/a c*c v5n %9ng KiJn 48) %Jn %0a h(nh bS =Q4 I:*i
<g4 uua 4:anh ảnh, h(nh vj
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
c94 số 4:anh ảnh h)Qc b;ng, %ĩa h(nh 4h$ hipn 4*c %9ng c/a n9i NTc %Jn %0a h(nh bS =Q4
I:*i <g4+
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '():
# HOy s) s*nh c*c Nớp cgu 48) c/a I:*i <g4 vS v0 4:n, %9 2ày, 4:8ng 4h*i v54 chg4
# H)àn 4hành sP %- cgu 48) I:*i <g4v
6. B7$ &!$:
M~ [7$: G6 nZu vgn %S" I:*i <g4 có 28ng h(nh cầu nh&ng 4hTc 4J bS =Q4 c/a nó có %Qc
%i$= Nà :g4 g- ghS Lcó nPi nh! NZn, có nPi h8 4hgp 7uống, nPi Nà NUc %0a, nPi Nà %8i
2&Png•R NguyZn nhen Nà= ch) bS =Q4 c/a I:*i <g4 b0 biJn %hi
H89' đ(n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
UQ
HM + " Cả Nớp
# G6 nói" I:Zn bS =Q4 I:*i <g4, nPi có c*c
NUc %0a, %8i 2&Png, nPi có núi, %-ng
btng•+ N9i NTc có vai 4:M :g4 uuan 4:ọng
4:)ng vipc h(nh 4hành NUc %0a %8i 2&Png và
c*c 28ng %0a h(nh+
# G6 phen 4nch KJ4 h'p 23ng h(nh vj sT
chu$n %9ng c/a c*c 2Mng %ối N&u và yZu
cầu HS %ọc =Uc Œ 4:)ng SG %$ hi$u Kh*i
nip= n9i NTc và nguyZn nhen sinh :a n9i
NTc"
v N9i NTc Nà nhWng NTc %&'c sinh :a 1 bZn
4:)ng I:*i <g4+
v NguyZn nhen sinh :a n9i NTc" C*c ngu-n
n;ng N&'ng 4:)ng NMng I:*i <g4 LC*c h)84
%9ng vS sT phen h/y c*c chg4 phóng 78"
“:aniu=, aNi•ST chuy$n 20ch, sắp 7Jp
N8i c*c v54 chg4 cgu 48) I:*i <g4 4h`) 4:ọng
NTc" v54 chg4 nh’ 2i chuy$n NZn 4:Zn, nQng
7uống 2&ới++ 7ảy :a 1 4:)ng NMng I:*i <g4
và sinh :a ngu-n n;ng NTPng Kh* NớnR
Chuy$n s" N9i NTc g-= nhWng v5n %9ng
nà)v Chúng có 4*c %9ng nh& 4hJ nà) %Jn
%0a h(nh bS =Q4 I:*i <g4v
HM 2: CK !"
# CH " oTa và) SG, vốn hi$u biJ4, `=
hOy ch) biJ4 4*c %9ng c/a n9i NTc %Jn %0a
h(nh bS =Q4 I:*i <g4 4h!ng uua nhWng v5n
%9ng nà)v
#G6 nói" 65n %9ng KiJn 48) Nà= ch) Nớp vk
I:*i <g4 có nhWng biJn %hi Nớn" nPi %&'c
neng NZn, nPi h8 4hgp, có nPi b0 n]c n•, %]4
gOy•+NhWng v5n %9ng này có 4h$ 4h`)
chiSu 4h‡ng %]ng h)Qc 4h`) chiSu nt=
ngang+
# G6 vj h(nh vS sT chuy$n %9ng c/a c*c
2Mng %ối N&u 4:)ng Nớp can4i %$ h&ớng 2…n
HS uuan s*4 và nhgn =8nh" ST chuy$n 20ch
c/a c*c =ảng KiJn 48) 7ảy :a 2) nhiSu
nguyZn nhen, nh&ng nguyZn nhen 4:Tc 4iJp
Nà 2) chuy$n %9ng c/a c*c 2Mng %ối N&u+
NPi c*c 2Mng %ối N&u %i NZn, vk I:*i <g4
%&'c neng NZn, nPi c*c 2Mng %ối N&u %i
I. N:$ E1:
r h*i nip=" Nà NTc ph*4 sinh 4w bZn 4:)ng
I:*i <g4
r NguyZn nhen"
# Ngu-n n;ng N&'ng 4:)ng NMng I:*i <g4
# ST 20ch chuy$n c/a c*c 2Mng v54 chg4
4h`) 4:ọng NTc+
II. TJ1 đ:n5 1;) n:$ E1
+.,hn đ:n5 'hŠ8 "h]^n5 'h^ng đ0n5:
r h*i nip=" Là nhWng v5n %9ng neng NZn,
h8 7uống c/a vk I:*i <g4, 7ảy :a :g4 ch5=
và 4:Zn =94 2ipn 4nch Nớn+
r Hp uuả"
# Là= ch) =94 b9 ph5n NUc %0a %&'c neng
NZn Lbi$n 4h)*iR, =94 b9 ph5n NUc %0a Kh*c
h8 7uống Lbi$n 4iJnR
# Hipn 4&'ng phun 4:à) cac=a Lnúi NqaR,
%9ng %g4•
VS
7uống, vk I:*i <g4 b0 h8 7uống•+
# HS %ọc KZnh chW c/a =Uc Œ+ ? SG 4:ả NVi
ceu hki"
v NhWng bi$u hipn c/a v5n %9ng 4h`)
ph&Png 4h‡ng %]ng và hp uuả c/a nó+
v NhWng bi$u hipn c/a v5n %9ng c/a nó+
v NhWng bi$u hipn c/a v5n %9ng 4h‡ng
%]ng hipn nay +
HM 6: CQp @ nhó=
B]!1 +:
# HS 4:a) %hi , Nà= vipc 4h`) nhó= uuan s*4
h(nh a+?, a+>, a+A, a+G, a+H SG và sq 2Ung
bản %- IT nhiZn 4hJ giới, bản %- 4T nhiZn
6ip4 Na= ch) biJ4"
v IhJ nà) Nà v5n %9ng 4h`) ph&Png nt=
ngang, hipn 4&'ng uốn nJp, %]4 gOyv
v LTc 4*c %9ng c/a uu* 4:(nh uốn nJp, %]4
gOy+
v fhen bip4 c*c 28ng %0a h(nh, %0a hà) %0a
Nud+
v Y*c %0nh %&'c c*c v3ng uốn nJp, nh}ng
%0a hà) , %0a Nud• 4:Zn bản %-+ NZu =94 số
vn 2U 4hTc 4J+
B]!1 2:
# <8i 2ipn c*c nhó= HS 4:(nh bày, phen 4nch
%&'c 4*c %9ng c/a v5n %9ng 4h`) ph&Png
nt= ngang %ối với %0a h(nh bS =Q4 I:*i
<g4+
# C*c nhó= Kh*c bh sung, góp s KiJn +
<, ./' @hn"
# Có nhiSu c*ch phen N)8i v5n %9ng KiJn
48), nh&ng uuan 4:ọng nhg4 Nà" 65n %9ng
4h`) ph&Png 4h‡ng %]ng và v5n %9ng 4h`)
ph&Png nt= ngang+
# LiZn uuan %Jn c*c v5n %9ng này h)84
%9ng %9ng %g4, núi Nqa+
# 65n %9ng 4h`) ph&Png 4h‡ng %]ng 2iˆn :a
ch5= ch8p, Neu 2ài Nà= =1 :9ng,4hu h’p
2. ,hn đ:n5 'hŠ8 "h]^n5 n_" n5)n5:
r h*i nip=" Nà hipn 4&'ng vk I:*i <g4 b0
nén ép 1 Khu vTc này, 4*ch giOn 1 Khu vTc
Kia+
). H$`n ']ƒn5 @jn n/":
o” CmC L•C N–N –f IH†” fH—˜NG N™c
NG^NG • NHšNG 6›NG <m Cœ <• ož”
C^”
CmC gJy <m ,Ÿ “N IH¡NH N¢f, NH—NG
H£NG fHm 6¤ I¥NH CH¦I LŒ§N I¨C C©^
CHªNG
G«Œ L¡ 6¬N <•NG I-” NªŒ
[. H$`n ']ƒn5 đ0' 5ˆI:
o” ImC <•NG C©^ L•C N™c NG^NG •
NHšNG 6›NG <m C•NG
CmC L®f <m ,Ÿ <•I, G¯„ 6¡ oŸCH
CH“„°N NG—±C H—®NG NH^“ IH†”
fH—˜NG IH²NG <•NG H^„ N™c
NG^NG
I-” •^ Hžc 6•C H^„ IH“NG L³NG
r hi sT 20ch chuy$n với biZn %9 Nớn"
# C*c Nớp %* có b9 ph5n 4:-i NZn" <0a Hà)+
VG
2ipn 4nch NUc %0a, bi$n• 65n %9ng 4h`)
ph&Png nt= ngang sinh :a Khi hai =ảnh
KiJn chuy$n 20ch , va ch8= nhau, sinh :a
c*c hipn 4&'ng uốn nJp, %]4 gOy•
# C*c Nớp %* có b9 ph5n sU4 7uống" <0a L}y
I,. C}N< CO:
H)àn 4hành bài 45p A phần c/ng cố 4:)ng SG6
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP
# S) s*nh hai uu* 4:(nh uốn nJp, %]4 gOy+
# Là= ceu > 4:ang A? SG
# Chuxn b0 bài 4iJp 4h`)
Ngày soạn:...........................
TIẾT • P BÀI •: TSC MNN< C}W N<LẠI LtC MẾN MỊW HÌNH
BŽ MzT TRSI M{T wTIẾT +x
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# Hi$u Kh*i nip= vS ng)8i NTc và nguyZn nhen sinh :a và c*c 4*c nhen ng)8i NTc+
# I:(nh bày %&'c c*c 4*c %9ng c/a ng)8i NTc Nà= biJn %hi %0a h(nh uua uu* 4:(nh phen
hóa+ fhen bip4 c*c uu* 4:(nh ph)ng hóa
2. ,- .3 n4n5:
.uan s*4, nh5n 7é4 4*c %9ng c/a uu* 4:(nh ph)ng hóa %Jn %0a h(nh bS =Q4 I:*i <g4 uua
4:anh ảnh, h(nh vj•
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
H(nh vj, 4:anh ảnh =94 số 28ng %0a h(nh 2) ng)8i NTc 48) 4hành
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '() w.$%& '() +* "h€'x
H)àn 4hành bảng sau"
N9i 2ung Hipn 4&'ng uốn nJp Hipn 4&'ng %]4 ngOy
VU
h*i nip=
NguyZn nhen
Yảy :a 1 Khu vTc %* có
%Qc %i$= g(
,i$u hipn
J4 uuả
6. B7$ &!$:
H89' 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM+: Cả Nớp
HS uuan s*4 4:anh ảnh vS sT 4*c %9ng c/a
gió, =&a, n&ớc chảy,• J4 h'p %ọc =Uc Œ
4:)ng SG "
#NZu Kh*i nip= c/a ng)8i NTc
NZu nguyZn nhen sinh :a ngọai NTc,ch) vn
2U+LNZu 4*c %9ng c/a =&a gey :a 7ói =Mn
4:Zn c*c s&Vn núi, nhWng 2Mng s!ng v5n
chuy$n ph3 sa 48) nZn nhWng %-ng btng•R
#/' @hn: H)84 %9ng c/a gió,=&a, n&ớc
chảy•Sinh :a ngu-n n;ng N&Png 4*c %9ng
NZn bS =Q4 I:*i <g4 + Ng)8i NTc sinh :a 2)
nhWng ngu-n n;ng N&'ng 1 bZn ng)ài I:*i
<g4+ NguyZn nhen ch/ yJu Nà 2) n;ng N&'ng
b]c 78 c/a =Q4 I:Vi+
Chuy$n s" Ng)8i NTc 4*c %9ng %Jn %0a h(nh
nh& 4hJ nà)v
HM 2: CQp@ nhó=
B]!1 +:
HS 2Ta và) KiJn 4h]c %O học, %ọc =Uc ŒŒ +?
SG và uuan s*4 h(nh B+? và uuan s*4 c*c
4:anh ảnh Kh*c 4(= hi$u vS ph)ng h)* Ns
học 4h`) g'i s"
# C*c N)8i %* có cgu 4:úc %-ng nhg4 Kh!ngv
Innh chg4 c/a c*c N)8i %* :a sa) v
# hi có sT 4hay %hi %94 ng94 c/a nhip4 %9
48i sa) %* N8i v1 :avL 6( c*c Khóang v54 cgu
48) %* có hp số giản n1 Kh*c nhau, nhip4
2ung Kh*c nhau•hi 4hay %hi nhip4 %9
chúng giản n1, có :ú4 Kh*c nhau Nà= ch) %*
b0 ph* huƒ, n]4 v1R+
# ST Nớn NZn c/a :ˆ cey có ảnh h&1ng nh&
4hJ nà) %Jn %*v
# I8i sa) 1 h)ang =8c ph)ng h)* Ns học N8i
ph*4 4:i$nv Lcó sT 2a) %!ng nhip4 29 ca)R
I. N589$ E1:
# h*i nip=" Nà NTc sinh :a bZn ng)ài, 4:Zn
bS =Q4 I:*i <g4
# NguyZn nhen ch/ yJu"
o) ngu-n n;ng N&'ng b]c 78 c/a cQ4
I:Vi+
II. TJ1 đ:n5 1;) n589$ E1
+. |€) '(Fnh "h8n5 h8J: Nà uu* 4:(nh ph*
h/y và Nà= biJn %hi c*c N)8i %* và Kh)*ng
v54 2) sT 4hay %hi c/a c*c yJu 4ố sinh :a
ng)8i NTc
VV
# Nh5n 7é4 và :ú4 :a Kh*i nip= ph)ng h)* Ns
họcv
# I8i s8) sT KJ4 4inh c/a =uối và 2!ng b;ng
c/a n&ớc N8i Nà= ch) %a b0 ph* h/yv
B]!1 2:
# <8i 2ipn HS 4:(nh bày KJ4 uuả+ Cả Nớp bh
sung, góp s+
G6 KJ4 Nu5n vS uu* 4:(nh ph)ng h)* Ns học"
v Là= ch) %* b0 v1 vUn , 4hay %hi Knch
4h&ớc, Kh!ng Nà= 4hay %hi 4hành phần hóa
học, 4nnh chg4•
v C&Vng %9 c/a uu* 4:(nh này phU 4hu9c
và) %iSu Kipn Khn h5u, 4nnh chg4 %* và cgu
4:úc %*•
v • h)ang =8c,có sT 4hay %hi ngày, %Z=
:g4 Nớn+ ,S =Q4 %g4 và) ban ngày :g4 nóng ,
ban %Z= 4ả) nhip4 và ngu9i N8nh nhanh Nà=
ch) %* 2ˆ b0 ph* h/y vS =Q4 cP học+
HM 6: cQp@nhó=
G6" c*c %a và Kh)*ng v54 có 4hành phần
h)* học Kh*c nhau "
z G6 nZu =!4 số c!ng 4h]c h)* học c/a
=94 số Kh)*ng v54 48) %*, vn 2U" 4h8ch anh #
Si”
>,
`=a4i4 # ´`”
A
HiNisa4L H>Si”
A
, H
G
Si”
G•R
B]!1 +: HS 2Ta và) KiJn 4h]c h)* học,
7`= 4:)ng
h(nh, 4:anh ảnh KJ4 h'p n!i 2ung SG"
# NZu =94 vài phản ]ng h)* học sj 7ảy :a
với =94 số Kh)*ng v54+
# NZu vn 2U vS 4*c %9ng c/a n&ớc Nà= biJn
%hi 4hành phần hóa học c/a %* và Kh)*ng
v54 48) nZn 28ng %0a h(nh ca74P %9c %*) 1
n&ớc 4a+
B]!1 2: HS 4:(nh bày, G6 giúp HS chuxn
KiJn 4h]c"
h!ng Khn, n&ớc và nhWng Kh)*ng chg4 hMa
4an 4:)ng n&ớc•+ I*c %9ng và) %* và
Kh)*ng chg4, 7ảy :a c*c phản ]ng h)* học
Kh*c nhauL)7y h)*, h)à 4an•R
# C*c Kh)*ng v54 b0 sT 4*c %9ng %ó Kh!ng
cMn 2uy 4:( 28ng 4inh 4h$ c/a =(nh =à b0
phen huƒ, chuy$n 4:8ng 4h*i, 2ần 2ần 4:1
). Ph8n5 h8J A hg1
# h*i nip=" uu* 4:(nh ph* h/y %* nh&ng
Kh!ng Nà= biJn %hi =àu sắc, 4hành phần
Kh)*ng v54, hóa học c/a %*+
# NguyZn nhen" 2) 4hay %hi nhip4 %9, %óng
b;ng hay 4*c %9ng =a s*4 va %5p c/a gió,
sóng, nuớc chảy, h)84 %9ng sản 7ug4+
# J4 uuả" <* b0 :8n n]4, vµ 4hành 4ảng và
=ảnh vUn
[. Ph8n5 h8J h8J hg1
# h*i nip=" Nà uu* 4:(nh ph* h/y Nà= biJn
%hi 4hành phần, 4nnh chg4 hóa học c/a %* và
Kh)*ng v54+
# NguyZn nhen" 2) c*c h'p chg4 hMa 4an
4:)ng n&ớc, Khn cacb)nic, !7y và a7i4 hWu
cP c/a sinh v54•
# J4 uuả" 48) 4hành nhWng 28ng %0a h(nh
Kh*c nhau 4:Zn =Q4 %g4 và 1 2&ới seu {‚
uu* 4:(ng Cac74P+
VX
4hành Khối %g4 4an b1+
# I:)ng %iSu Kipn Khn h5u x= &ớ4, ph)ng
h)* h)* học ph*4 4:i$n+ 6( v5y, 1 =iSn nhip4
%ới x=, c5n 7nch %8) 4h( uu* 4:(nh ph)ng
h)* h)* học 2iˆn :a =8nh =j+
HM 4: C* nhen @ cả Nớp
# HS 2Ta và) h(nh B+A 4:)ng SG KJ4 h'p
với KiJn 4h]c h)* học nZu 4*c %9ng c/a sinh
v54 %Jn %* và Kh)*ng v54 btng c)n %&Vng
cP giới và hóa học "
G'i s"
v ST Nớn NZn c/a :ˆ cey, 48) s]c ép và)
v*ch, Kh` n]4 Nà= vµ %*+
v Sinh v54 bài 4iJ4 :a Khn C”>+ a7i4 hWu cP
c}ng ph* huƒ %* vS =Q4 hóa học+
CH: Iw nhWng KiJn 4h]c vS A Ki$u ph)ng
h)*, KJ4 h'p %ọc phần %ầu =Uc ŒŒ+? SG
`= hOy ch) biJ4"
v .úa 4:(nh ph)ng h)* Nà g(v
v Có =gy N)8i ph)ng hóa v
G6 nói"
# eZ$ 4:(nh ph)ng h)* Nà uu* 4:(nh chuxn b0
ch) sT chuxn b0 v54 Nipu, Nà b&ớc %ầu c/a
uu* 4:(nh ng)8i NTc, Nà= biJn %hi %*+
# oiˆn :a 4h&Vng 7uyZn 4:Zn bS =Q4 <0a cầu
với nhWng c&Vng %9 Kh*c nhau 1 c*c Khu
vTc 4T nhiZn +
I:)ng 4hTc 4J c*c uu* 4:(nh ph)ng h)* 2iˆn
:a %-ng 4hVi+ Iuy nhiZn, 4u¶ và) %iSu Kipn
Khn h5u, 4nnh bSn vWng c/a %*• có 4h$ có
Ki$u ph)ng h)* này 4:9 hPn Ki$u ph)ng h)*
Kia+
1. Ph8n5 h8J H$nh hg1
# h*i nip=" Nà sT ph* h/y %* và Kh)*ng
v54 2&ới 4*c %9ng c/a sinh v54+
# NguyZn nhen" o) sT Nớn NZn c/a :ˆ cey,
sT bài 4iJ4 c/a sinh v54, c*c vi Khuxn,
ng=•
# J4 uuả" %* và Kh)*ng v54 b0 ph* h/y vS
=Q4 cP giới và hóa học+
I,. C}N< CO:
I:ả NVi ceu hki và N5p bản s) s*nh c*c uu* 4:(nh ph)ng h)* 4h`) =…u sau
Các quá trình phong hóa Khái niệm Tác nhân chủ yếu Kết quả
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP:
# Là= c*c ceu ?, >, A 4:ang AG SG
VT
# Chuxn b0 bài 4iJp 4h`)
Ngày soạn:...........................
TiB' 1; - BÀI •: TSC MNN< c)* N<LẠI LtC MẾN MỊW HÌNH
BŽ MzT TRSI M{Tw'$/" 'hŠ8x
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# I:(nh bày, phen 4nch 4*c %9ng c/a ng)8i NTc %Jn %0a h(nh bS =Q4 I:*i <g4+
# fhen bip4 c*c Kh*i nip= bóc =Mn, v5n chuy$n và b-i 4U+
# fhen 4nch =ối uuan hp giWa A uu* 4:(nh" bóc =Mn, v5n chuy$n và b-i 4U
2. ,- .3 n4n5:
.uan s*4 và nh5n 7é4 4*c %9ng c/a ng)8i NTc uua 4:anh ảnh, h(nh vj, b;ng %ĩa h(nh•+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
H(nh vj, 4:anh ảnh =94 số 28ng %0a h(nh NiZn uuan %Jn bài học
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '()
# S) s*nh sT Kh*c nhau giWa ph)ng hóa Nn học và ph)ng hóa hóa học, ph)ng hóa sinh học
# Ih`) `= uu* 4:(nh ph)ng hóa 2iˆn :a =8nh nhg4 1 nPi nà)v 6( sa)v
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC
I:anh ảnh, h(nh vj,Lh)Qc b;ng, %ĩa h(nh R vS c*c 28ng %0a h(nh 2) 4*c %9ng c/a n&ớc,
gió, sóng bi$n, b;ng hà 48) 4hành+
VW
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
G6 yZu cầu HS nhắc N8i ng)8i NTc Nà g(v fhen bip4 ph)ng h)* v54 Ns và ph)ng h)* h)*
học+ Ng)8i NTc có 4*c %9ng nh& 4hJ nà) %Jn %0a h(nh bS =Q4 I:*i <g4 #‚ và) bài+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +"CQp@nhó=
B]!1 +:
# HS uuan s*4 4:anh ảnh, c*c h(nh B+G, B+H,
B+C và %ọc n9i 2ung 4:)ng SG 4(= hi$u vS
7e= 4hTc, 4hhi =Mn, =ài =Mn"
v Ye= 4hTc, 4hhi =Mn Nà g(v
v <Qc %i$= chnnh c/a =~i uu* 4:(nh %ó+
v J4 uuả 48) 4hành %0a h(nh c/a =~i uu*
4:(nh +
v NZu vn 2U 4hTc 4J vS sT 4*c %9ng c/a uu*
4:(nh bóc =Mn 48) 4hành nhWng 28ng %0a
h(nh Kh*c nhau+,ipn ph*p h8n chJ uu* 4:(nh
7e= 4hTcv
B]!1 2:
# <8i 2ipn c*c nhó= 4:(nh bày vS sT 4*c
%9ng c/a c*c uu* 4:(nh 2Ta và) 4:anh ảnh,
h(nh vj•
r <, 1hj' 9$ .$/n 'h01
P G6 có 4h$ vj h(nh, yZu cầu HS 4hu 4h5p
4:anh ảnh h&ớng 2…n HS uuan s*4, KJ4 h'p
n9i 2ung 4:)ng SG %$ hi$u và 4:(nh bày sT
4*c %9ng c/a c*c uu* 4:(nh+ 6n 2U" ST 4*c
%9ng c/a n&ớc Nà= N1 s!ng, c*c Kh` :Onh 1
%-i núi 2) nh}ng 2Mng chảy 48= 4hVi 48)
4hành•
# Ye= 4hTc có vai 4:M ch/ yJu Nà= chuy$n
2Vi c*c sản phx= ph)ng h)*+
.úa 4:(nh này 2iˆn :a Kh!ng chX 4:Zn =Q4
=à cả 2&ới seu, với 4ốc %9 nhanh + 6( v5y
ng&Vi 4a phải có nhWng bipn ph*p %$ giả=
uu* 4:(nh 7e= 4hTc, bả) vp %g4LK€ s!ng,
4:-ng :wng•R
# Ihhi =Mn " ST 4*c %9ng c/a gió %ối với
%0a h(nh 48) :a nhWng 28ng %0a h(nh %9c
%*), :y :p4 nhg4 Nà nhWng v3ng h)ang =8c+
# .úa 4:(nh =ài =Mn c}ng Nà uu* 4:(nh 7e=
4hTc nh&ng 2iˆn :a ch/ yJu 4:Zn bS =Q4 %g4
%*+
# ,óc =Mn"
2. |€) '(Fnh [•1 &fn:
# o) 4*c %9ng c/a ng)8i NTc, Nà= chuy$n
2Vi c*c sản phx= ph)ng hóa Khki v0 4:n ban
%ầu c/a nó+

). u†& 'hE1:
v o) 4*c %9ng c/a n&ớc chảy 4:Zn bS =Q4
%0a h(nh+
v <0a h(nh b0 biJn 28ng 4hành" :Onh n!ng,
Kh` :Onh 7ói =Mn, 4hung N}ng s!ng# suối+
[. Th•$ &fn:
v o) 4*c %9ng c/a gió
v H(nh 4hành nhWng hố t8zng, bS =Q4 %*
4h )ng, %* só4 h(nh ng=+
1. M7$ &fn:
v o) 4*c %9ng c/a n&ớc, sóng bi$n, uu*
4:(nh 4h&Vng 7ảy :a :g4 ch5=+
v H(nh 4hành c*c 28ng %0a h(nh b5c 4hS=
sóng v~, hà= Jch sóng v~, v*ch bi$n+
VY
C}ng 4&Png 4T nh& phần 4:Zn, 4w nhWng
KiJn 4h]c 7e= 4hTc, 4hhi =Mn, =ài =Mn,
G6 giúp HS Kh*i uu*4, 4hng h'p Kh*i nip=
bóc =Mn+
HM 2: C* nhen@ Cả Nớp
# HS %ọc n9i 2ung SG %$ hi$u Kh*i nip=
v5n chuy$n +
65n chuy$n Nà sT 4iJp 4Uc c/a uu* 4:(nh bóc
=Mn+65n chuy$n có 4h$ 7ảy :a 4:Tc 4iJp nhV
4:ọng NTc h)Qc gi*n 4iJp nhV nhWng 4*c nhen
ng)8i NTc nh& gió, n&ớc chảy, b;ng hà+

HM 6: C* nhen@ Nớp
# HS phen 4nch 4:anh ảnh, nZu nhWng vn 2U
4hTc 4J vS uu* 4:(nh b-i 4U+
# G6 nhgn =8nh" 6ipc phen 4*ch h)84 %9ng
48) 4hành %0a h(nh c/a c*c 4*c nhen ng)8i
NTc 4hành c*c uu* 4:(nh 4:Zn =ang 4nnh chg4
uui &ớc v( :anh giới giWa chúng Kh!ng :y
:àng,•
,S =Q4 I:*i <g4 ch0u ảnh h&1ng c/a sT 4*c
%9ng 4w :g4 nhiSu nhen 4ố ng)8i NTc và n9i
NTc+ N9i NTc và ng)8i NTc %Su 4*c %9ng %-ng
4hVi NZn bS =Q4 I:*i <g4, 4:)ng 4hiZn nhiZn
Khó có 4h$ phen bip4 %&'c :8ch :Mi•
6. |€) '(Fnh =hn 1h@I%n:
# h*i nip=" .úa 4:(nh 2i chuy$n v54 Nipu 4w
nPi này %Jn nPi Kh*c+
# NguyZn nhen" 2) %9ng n;ng c/a c*c
ngọai NTc và 4:ọng N&'ng, Knch 4h&ớc c/a
c*c v54 Nipu, %iSu Kipn 4T nhiZn c/a bS =Q4
%p= {‚ v54 Nipu %&'c v5n chuy$n 7a h)Qc
gần+
# H(nh 4h]c"
z cuốn %i nhV %9ng n;ng c/a ng)8i NTc
Lgi*n 4iJpR
z L;n, 4:&'4 4:Zn =Q4 2ốc v %9ng n;ng c/a
ng)8i NTc
4. |€) '(Fnh [_$ 'l:
# h*i nip=" .úa 4:(nh 4nch 4U c*c v54 Nipu+
# NguyZn nhen" phU 4hu9c và) %9ng n;ng
c/a c*c nhen 4ố ng)8i NTc+
# H(nh 4h]c"
z hi %9ng n;ng giả= 2ần {‚ v54 Nipu sj
4nch 4U 2ần 4:Zn %&Vng 2i chuy$n 4h`) 4h]
4T Knch 4h&ớc và 4:ọng N&'ng c/a v54 Nipu
giả= 2ần+
z hi %9ng n;ng giả= %94 ng94 {‚ 4g4 cả
v54 Nipu 4nch 4U N8i =94 chh và phen Nớp 4h`)
4:ọng N&'ng Lv54 Nipu nQng 1 2&ới, v54 Nipu
nh’ bZn 4:ZnR
I,. c)ng cA4
?. S) s*nh hai uu* 4:(nh ph)ng h)* và bóc =Mn+
>+ fhen bip4 c*c uu* 4:(nh bóc =Mn, v5n chuy$n, b-i 4U+
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP
# fhen 4nch, s) s*nh c*c uu* 4:(nh ng)8i NTc 4h`) c*c ceu hki 4:)ng SG+
# NZu nhWng vn 2U 4hTc 4J vS uu* 4:(nh 4*c %9ng ng)8i NTc+
# Chuxn b0 bài 4iJp 4h`)
VR
Ngày soạn:...........................
TiB' 11 - BÀI +‘: THtC HÀNH
NHbN u’T ,Ž >t PH“N BO CSC ,ÀNH MWI MNN< M{Tm N‹I
S`* ,À CSC ,”N< N‹I TR• TRÊN BYN MZ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# ,iJ4 %&'c sT ph5n bố c*c vành %ai %9ng %g4, núi Nqa, c*c v3ng núi 4:• 4:Zn 4hJ giới
# Nh5n 7é4, nZu %&'c =ối uuan hp c/a c*c Khu vTc nói 4:Zn với c*c =ảng KiJn 48)+
2. ,- .3 n4n5:
# •€n Nuypn Kd n;ng %ọc, 7*c %0nh v0 4:n c/a c*c Khu vTc nói 4:Zn 4:Zn bản %-+
# Y*c %0nh =ối uuan hp, 4:(nh bày c*c =ối uuan hp %ó btng bản %-, N&'c %-•
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# ,ản %- c*c =ảng KiJn 48), c*c vành %ai %9ng %g4 và núi Nqa 4:Zn 4hJ giới+
# ,ản %- IT nhiZn nhiZn 4hJ giới+
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. aiÓ" 'r*4
- yh.n t/ch 'i #u$n hÖ gik$ b$ #u¸ t89nh@ phong h!$- vËn chu*Ón
vµ båi tô[
- ?B kh¸c nh$u gik$ #u¸ t89nh vËn chu*Ón vµ båi tô[
VQ
. 1!i "#i4
M~ [7$: G6 nZu nhip= vU c/a bài học
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Là= v0Zc 4h`) cQp
G6 yZu cầu HS uuan s*4 h(nh ?D, bản %-
c*c =ảng KiJn 48), c*c vành %ai %9ng %g4
và núi Nqa· bản %- 4T nhiZn 4hJ giới h)Qc
45p bản %- IhJ giới và c*c cheu NUc %$ 7*c
%0nh"
z C*c Khu vTc có nhiSu %9ng %g4, núi Nqa
h)84 %9ng+
z C*c v3ng núi 4:•+
z I:Zn bản %- nhWng Khu vTc này %&'c
bi$u hipn vS Ks hipu, =àu sắc %0a h(nh•
nh& 4hJ nà)v
z Nh5n 7é4 vS sT phen bố c*c vành %ai
%9ng %g4, núi Nqa và c*c v3nng núi 4:•+
z Sq 2Ung N&'c %-, bản %- %$ %ối chiJu, s)
s*nh nZu %&'c =ối NiZn uuan giWa c*c vành
%ai" sT phen bố 1 %euv <ó Nà nPi nh& 4hJ
nà) c/a I:*i <g4v 60 4:n c/a chúng có 4:3ng
với nhau Kh!ngv+++
z J4 h'p với KiJn 4h]c %O học vS 4huyJ4
KiJn 48) =ảng 4:(nh bày vS =ối NiZn uuan
c/a c*c vành %ai %9ng %g4, núi Nqa· c*c
v3ng núi 4:• với c*c =ảng KiJn 48) c/a
4h8ch uuy$n+
HM 2: Cả Nớp
# <¹i 2ipn HS 7*c %0nh và nh5n 7é4 sT phen
bố c*c Khu vTc %9ng %g4, núi Nqa, c*c v3ng
núi 4:• và 4:(nh bày KJ4 uuả 4:Zn bản %-+
# Cả Nớp bh sung, góp s KiJn+
r G6 chuxn 7*c N8i KiJn 4h]c nh& sau"
# Có sT 4:3ng NQp vS v0 4:n c*c v3ng có nhiSu
%9ng %g4, núi Nqa, c*c v3ng núi 4:•+ ST h(nh
4hành chúng c) NiZn uuan với v3ng 4iJp 7úc
c/a c*c =ảng KiJn 48) c/a 4h8ch uuy$n+
# ST phen bố c/a %9ng %g4, núi Nqa 4h`) Khu
vTc+ Núi Nqa 4h&Vng 45p 4:ung 4hành =94 số
v3ng Nớn, 4:3ng với nhWng v3ng %9ng %g4
và 48) núi h)Qc 4:3ng với nh}ng %&Vng KiJn
48) Nớn c/a I:*i <g4+ <ó Nà" 6ành %ai Nqa
Ih*i ,(nh o&Png, Khu vTc <0a I:ung Hải,
+. uJ1 định 1J1 =7nh đ)$ đ:n5 đo'm n€$
k)– 1J1 =…n5 n€$ '(— '(sn [Kn đ_
P <µnh ®$i ®3ng ®¸t- nZi l{$ vµ
nZi t8|
n <µnh ®$i Th¸i F9nh iMng@
nh¸nh G ph.n b' d:c c¸c ®6o-
#u=n ®6o ph/$ ®0ng ch.u ¸K b®
%$4$ttc$ p AhËt F6n p yhilippin p
]ndon^+i$P p Aiudil$n- nh¸nh U
ph.n b' d:c ba t.* ch.u 2ÜK t1
fl$4k$ p %hil^P
n 7hu vBc LN$ T8ung >6] p `u*"n
¸@ T1 ;ib8$nt$ p A$ }u p A$ ¸
n <µnh ®$i L¹i T.* iMng@ bct
®=u t{ #® %$pv^ p F¨ng
®6oK ®6o ;8Mnl^nP
n i6i L0ng yhi@ T1 "ti0pi$ p 7"ni$
- 23t 4' vCng nZi t8|
n ij* %oocdi^ K Fcc 2ÜP
n ij* fnd^t K A$ 2ÜP
n ij* >i$l$*$ K %h.u ¸P
n ij* y8in^d^ K%h.u .uP
2. >E "h†n [j 1J1 =7nh đ)$ đ:n5 đo'm n€$
k)m 1J1 =…n5 n€$ '(—
%¸c vµnh ®$i ®3ng ®Ot- nZi l{$
vµ nZi t8| thang ph.n b' t8Cng khJp
nh$u
6. Mj$ $sn G@)n 5$n) HE "h†n [j 1J1
=7nh đ:n5 đo'm n€$ k)m 1J1 =…n5 n€$ '(—
=!$ 1J1 &Kn5 .$/n '98 1;) 'h91h CuyÓn
%¸c vµnh ®$i ®3ng ®Ot- nZi l{$
vµ vCng nZi t8| thang n_ I c¸c
vCng tiÕp +Zc c&$ c¸c 6ng kiÕn
t¹o c&$ Th¹ch #u*Ón p lµ nMi ho¹t
®3ng kiÕn t¹o di~ 8$ ¹nh
XS
Khu vTc <!ng fhi•H)84 %9ng núi Nqa
c}ng Nà KJ4 uuả c/a c*c 4hVi K¶ KiJn 48) 1
4:)ng NMng I:*i <g4, có NiZn uuan với c*c
v3ng 4iJp 7úc c/a c*c =ảng+
# C*c núi 4:•, =ới h(nh 4hành c*ch %ey
Kh!ng Neu, c*c 2Oy núi ch&a b0 bà) =Mn, h8
4hgp =à cMn %ang %&'c neng ca) 4hZ=" oOy
^npP, Capca, fi:`n`L Cheu euR, Hy=aNaya
1 Cheu m và C)óc 2i`, ^n2`4 1 Cheu cd•
ST h(nh 4hành chúng c}ng NiZn uuan với c*c
v3ng 4iJp 7úc c/a c*c =ảng KiJn 48)+
I?. @)ng cA
- >? l"n chs t8"n b6n ®å tB nhi"n thÕ giJi c¸c vµnh ®$i ®3ng ®Ot- nZi
l{$ vµ nZi t8|
?. $%&' ®(ng nAi 'iB3
- %huqn bN bµi tiÕp th^o
Ngày soạn:...........................
TIBT 12 - BÀI ++: #H˜ |UYTN
>t PH“N BO NHIUT MN #H™N< #H˜ TRÊN TRSI M{T
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01:
>iÓu 8•@
# Cgu 4:úc c/a Khn uuy$n+ C*c Khối Khn vµ t/nh chOt c&$ chZng+ %¸c ‹:!ng, 4B di
chu*Ón c&$ c¸c €80ng vµ t/nh chOt c&$ chZng
- Aguån cung cOp nhiÖt ch& *Õu cho kh0ng kh/ I t=ng ®'i lu lµ nhiÖt
c&$ bx rt T8¸i LOt do rt t8ai cung cOp
- %¸c nh.n t' 6nh hIng ®Õn 4B th$* ®Hi nhiÖt ®3 kh0ng kh/
2. ,- .3 n4n5:
# fhen 4nch h(nh vj, bảng số Nipu, bản %-• %$ biJ4 %&'c cgu 48) c/a Khn uuy$n, phen bố
nhip4 và giải 4hnch sT phen bố %ó+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# yh!ng to c¸c h9nh GGEG- GGEU- GGEV vµ b6ng GG
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
XG
2. aiÓ" 'r*4
7Ó t"n 3t 4' vµnh ®$i ®3ng ®Ot- nZi l{$ vµ vCng nZi t8| t8"n thÕ giJiE
AhËn +,t vx 4B ph.n b' c¸c vµnh ®$i ®![
. 1!i "#i4
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: C* nhen h)Qc 4h`) cQp
# G6 giới 4hipu Kh*i uu*4 ch) HS biJ4
Khn uuy$n g-= nhWng chg4 Khn nà),
4ƒ Np c/a chúng 4:)ng Kh!ng Khn và
vai 4:M c/a hPi n&ớc 4:)ng Khn
uuy$n+
$ư%c 1:
# HS %ọc n9i 2ung SG, uuan s*4
h(nh ??+? KJ4 h'p với vốn hi$u biJ4
h)àn 4hành phiJu học 45p+
# NJu có 4h$, G6 chiJu h(nh ảnh vS
cầu v-ng, =94 số hipn 4&'ng 4T
nhipn 7Oy :a 4:)ng Nớp Kh!ng Khn, %Qc
bip4 1 4ầng %ối N&u giúp HS nhgn
=8nh %&'c vai 4:M uuan 4:ọng nhg4
c/a 4ầng %ối N&u+
$ư%c 2:
# HS 4:(nh bày KJ4 G6 giúp HS
chuxn KiJn KiJn 4h]c c/a phiJu học
45pLphU NUcR
I. #hA G@I%n:
r #hJ$ n$`&: gµ lJp kh0ng kh/ b$o +ung
#u$nh T8¸i LOt
r X n5h3): b6o vÖ T8¸i LOt- 6nh hIng
®Õn 4B tån t¹i vµ ph¸t t8iÓn c&$ 4inh
vËt t8"n T8¸i LOt
+. Co@ '(€1 1;) .hA G@I%n: g-= H 4ầng
Tbn
g
\i#i h&n QVc ®iÓ" ?*i
'rc
T=n
g
L'i
lu
GWkK+®P
- RkKcBcP
# I5p 4:ung
aD| Khối
N&'ng Kh!ng
Khn c/a Khn
uuy$n, ¸
N&'ng hPi
n&ớc và 4:)
bUi, =uối, vi
sinh v54•
# h!ng Khn
chuy$n %9ng
4h`) chiSu
4h‡ng %]ng+
# Nhip4 %9
giả= 4h`) %9
ca)
- Lixu
h•$
nhiÖt
®3
T8¸i LOt
- ii~n
8$ c¸c
ho¹t
®3ng
kh/ t-
îng@
.*-
$DE
F9n
h lu
T1 ;iJi h¹n
t8"n c&$
t=ng ®'i
lu ®Õn
®3 c$o
TSk
# fhần Nớn Nà
!i!n,
# Kh!ng Khn
lojng, Kh! và
chuy$n %9ng
4h`) chiSu
ngang,
# Nhip4 %9
F6o vÖ
T8¸i LOt
XU
HM 2"C* nhen@ cQp
$ư%c 1:
# HS %ọc =Uc Œ+> , ŒŒ+A
z NZu 4Zn và 7*c %0nh v0 4:n c*c Khối
Khn+
z Nh5n 7é4 và giải 4hnch vS %Qc %i$=
c/a c*c Khối Khn+ NZu vn 2U vS 4nnh
chg4Khối Khn !n %ới NUc %0aLfcR, 7ug4
ph*4 4w Yibia 4*c %9ng %Jn cheu m và
6ip4 Na=+
G6 n"u v/ dô ®Ó h:c 4inh
n"u ®îc
z ´:!ng Nà g(v
z IZn và v0 4:n c/a c*c ‹:!ng
z I*c %9ng c/a ‹:!ng Khi %i uua =94
Khu vTc+
$ư%c 2:
# <8i 2ipn HS 4:(nh bày KJ4 uuả và
7*c %0nh 4:Zn bản %- v0 4:n h(nh 4hành
c*c Khối KhnL 1 NUc %0a, %8i 2&Png, vĩ
%9 4hgp, vĩ %9 ca)•R
# C*c nhó= Kh*c bh sung, góp s+
r G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c, giải 4hnch
:y hPn vS nguyZn nhen h(nh 4hành và
nhWng %Qc %i$= c/a c*c Khối Khn" ST
h(nh 4hành c*c Khối Khn nóng ,N8nh
NiZn uuan %Jn N&'ng nhip4 nh5n %&'c
4;ng 2ần 4h`)
%9 ca)+
T=n
g
;ik
$
TS - RSk - kh0ng
kh/ 8Ot
lojng
# Nhip4 %9
giả= =8nh
4h`) %9 ca)
T=n
g
]ong
RS-
RSSk
# h!ng Khn
8Ot N)Ong,
ch]a nhiSu
i)n =ang %ipn
4nch 2&Png
h)Qc e=
fhản h-i
sóng v!
4uyJn
%ipn 4w
=Q4 %g4
4:uySn
NZn+
T=n
g
ngo
µi
RSSS ®Õn
wUSSSk
2. CJ1 khAi .hA:
# c~i b*n cầu có G Khối Khn chnnh"
z hối Khn cTc :g4 N8nh L
z hối Khn !n %ới N8nh LfR
z hối Khn chn 4uyJn :g4 nóng LIR
z hối Khn 7nch %8) nóng x= L†R+
# c~i Khối Khn chia 4hành Ki$u hải 2&Png # x=
L=R, Ki$u NUc %0a # Kh! LcR
6. š(„n5:
# Là =Q4 4iJp 7úc giWa hai Khối Khn có ngu-n gốc,
4nnh chg4 Kh*c nhau+
# c~i b*n cầu có hai ‹:!ng cP bản"
z ´:!ng %0a cTc L´^R,
z ´:!ng !n %ới L´fR+
# • Y<, c*c Khối Khn 4iJp 7úc nhau %Su Nà Khối
Khn nóng x=, chX có h&ớng gió Kh*c nhau {‚ 48)
4hành 2ải h9i 4U nhip4 %ới chung ch) cả hai nWa
cầu
XV
4w cQ4 I:Vi 1 c*c vĩ %9 ca), 4hgp
Kh*c nhau+ C*c Khối Khn cMn %T)c
h(nh 4hành 1 nhWng nPi có sT Kh*c
bip4 vS nhip4 %9, %9 x=, ảnh h&1ng
4ới Nớp Kh!ng Khn gần =Q4 %g4+ hối
Khn Nu!n 2i chuy$n, chúng Nà= 4hay
%hi 4hVi 4iJ4 nPi chúng vwa %i uua và
b0 biJn 4nnh+
I:)ng =94 Khối Khn, c*c 4nnh chg4 vS
nhip4 %9, Khn *p, %9 x=, 4:ọng N&'ng
%-ng nhg4+ Nh&ng, 1 c*c ‹:!ng, gió
4hhi ng&'c h&ớng nhau, nhip4 %9
chZnh nhau• hi c*c ‹:!ng chuy$n
%9ng %Jn %eu Nà= ch) nhip4 %9, *p
sug4, h&ớng gió 4hay %hi nhanh
chóng, có =ay và =&a+ 6( v5y, 2…n
%Jn sT biJn %hi %94 ng94 c/a 4hVi 4iJ4
1 nPi %ó+
HM 6: Cả Nớp
# G6 nói" Ngu-n cung cgp nhip4 ch/
yJu ch) =Q4 %g4 Nà b]c 78 cQ4 I:Vi+
r G6 nZu :y hPn vS b]c 78 cQ4
I:Vi "
# Là c*c 2Mng v54 chg4 và n;ng N&'ng
c/a cQ4 I:Vi 4ới =Q4 %g4, ch/ yJu Nà
c*c sóng %ipn 4w# c*c 4ia *nh s*ng
nh(n 4hgy và Kh!ng nh(n 4hgy+
# CH " oTa và) SG , ch) biJ4 b]c
78 cQ4 I:Vi 4ới =Q4 %g4 %&'c phen
bố nh& 4hJ nà)v
# CH" Nhip4 cung cgp %/ ch) Kh!ng
Khn 1 4ầng %ối N&u Nà 2) %au =à cóv
Nhip4 N&'ng 2) =Q4 I:Vi =ang %Jn
I:*i <g4 Nà 2) %eu =à cóv
Nhip4 N&'ng 2) cQ4 I:Vi =ang %Jn
I:*i <g4 4hay %hi 4h`) yJu 4ố nà)v
Ch) vn 2U+
r J4 Nu5n" Nhip4 N&'ng 2) cQ4 I:Vi
=ang %Jn bS =Q4 I:*i <g4 4hay %hi
4h`) góc chiJu+ Nh(n chung, 4ia b]c
78 càng gần hai cTc càng chJch, góc
chiJu càng nhk, N&'ng b]c 78 càng
giả=+

II. >E "h†n [j 1;) nh$`' đ: .h„n5 .hA '(sn
T(J$ Mo':
+. B01 ›9 =7 nh$`' đ: .h„n5 .hA:
&. $'c (ạ )*+ ",ời:
gµ ngu-n cung cgp nhip4 ch/ yJu ch) 4:*i %g4+
-. Nhiệ+ độ kh.ng kh/:
# Nhip4 1 4ầng %ối N&u Nà nhip4 c/a bS =Q4 I:*i <g4
%&'c cQ4 I:Vi %ố4 nóng+
# Góc chiJu c/a 4ia b]c 78 cQ4 I:Vi càng Nớn,
N&'ng nhip4 4hu %&'c càng Nớn và ng&'c N8i+
2. >E "h†n [j nh$`' đ: .h„n5 .hA:
XX
HM 4: CQp@ nhó= có 4h$ chia Nớp
4hành C nhó=
$ư%c 1:
r HS nhó= ?,> 2Ta và) h(nh ??+>,
??+> , bảng 4hống KZ 4:ang G? SG
bản %- nhip4 %9, Khn *p và gn) 4hJ
giới,hOy nh5n 7é4 và giải 4hnch"
z ST 4hay %hi nhip4 %9 4:ung b(nh
htng n;= 4h`) vĩ %9+
z ST 4hay %hi biZn nhip4 %9 4:)ng
n;= 4h`) vĩ %9+
z I8i sa) có sT 4hay %hi %óv
# HS c*c nhó= A,G 2Ta và) h(nh ??+>
KZnh chW SG+
z Y*c %0nh %0a %i$= 6`c#Kh)i ban
4:Zn bản %-+
<ọc 4:0 số nhip4 %9 4:ung b(nh n;=
c/a %0a %i$= này+
z Y*c %0nh Khu vTc có nhip4 %9 ca)
nhg4, %&Vng %‡ng nhip4 n;= ca) nhg4
4:Zn bản %-+
z Nh5n 7é4 sT 4hay %hi c/a biZn nhip4
%9 1 c*c %0a %i$= nt= 4:Zn Kh)ảng
vĩ 4uyJn H>
D
, +
z Giải 4hnch 48i sa) có sT Kh*c nhau
vS nhip4 giWa NUc %0a và %8i 2&Pngv
# HS c*c nhó= H,C 2Ta và) h(nh
??+A, KZnh chW, vốn hi$u biJ4"
z Ch) biJ4 %0a h(nh có ảnh h&1ng
nh& 4hJ nà) 4ới nhip4 %9L G6 ph.n
t/ch hGGEX ®Ó >? 8Zt 8$
nhËn +,tP
z Giải 4hnch v( sa) càng NZn ca) nhip4
%9 càng giả=
z fhen 4nch =ối uuan hp giWa h&ớng
phPi c/a s&Vn với góc nh5p 78 và
N&'ng nhip4 nh5n %&'c +
$ư%c 2:
# <8i 2ipn c*c nhó= 4:(nh bày KJ4
uuả 2Ta 4:Zn bản %-, cả Nớp bh sung
và góp s, G6 giúp HS chuxn KiJn
4h]c+
r G6 có 4h$ giới 4hipu 4hZ=L Khi
). Ph†n [j 'hŠ8 =3 đ: đị) q: Nhip4 %9 giả= 2ần
4w 7nch %8) vS cTc L4w vĩ %9 4hgp %Jn vĩ %9 ca)R,
bi"n ®3 nhiÖt th9 ngîc l¹i
[. Ph†n [j 'hŠ8 l1 đị) =7 đ9$ ?]^n5:
# Nhip4 %9 4:ung b(nh n;= ca) nhg4 và 4hgp nhg4
%Su 1 NUc %0a
# o) sT hgp 4hu nhip4 c/a %g4 và n&ớc Kh*c nhau
{‚ <8i 2&Png có biZn %9 nhip4 %9 nhk, NUc %0a có
biZn %9 nhip4 Nớn +
# o) ảnh h&1ng c*c 2Mng bi$n {‚ Nhip4 %9 4hay
%hi 4h`) bV c*c NUc %0a+
1. Ph†n [j 'hŠ8 đị) hFnh:
# Nhip4 %9 Kh!ng Khn giả= 4h`) %9 ca)" 2) càng
NZn ca) Kh!ng Khn càng N)Ong, b]c 78 =Q4 %g4
càng =8nh
# Nhip4 %9 Kh!ng Khn 4hay %hi 4h`) %9 2ốc và
h&ớng phPi c/a 4an núi" 4an cµng ®!c lîng
nhiÖt nhËn ®îc cµng /t vµ ngîc l¹i- 4an
cCng chixu ¸nh 4¸ng rt t8ai nhËn ®îc
lîng nhiÖt /t hMn 4an ngîc chixu ¸nh
4¸ng rt t8ai
r Nh$`' đ: .h„n5 .hA 1\n5 'h)I đ•$ .h$ 1• HE
XT
cầnR"
# Iu¶ 4h`) vĩ %9, góc chiJu c/a 4ia
s*ng cQ4 I:Vi Kh*c nhau, =Q4 %g4
nh5n %&'c =94 N&'ng nhip4 Kh!ng
giống nhau+ Nh(ng chung nhip4 %9
giả= 2ần 4w 7nch %8) vS cTcL 4w vĩ %9
4hgp %Jn vĩ %9 ca)R+
# C*c %0a %i$= 1 gik$ NUc %0a có
chJ %9 nhip4 cTc %)anLNhip4 %9 4:ung
b(nh n;= ca) nhg4 Nà 1 Khu vTc
uuanh sa =8c Saha:a 1 Cheu fhi,
6éc#Kh!i ban có nhip4 %9 4:ung b(nh
Nà ?C
D
C, biZn nhip4 %9 Nà CH
D
CR+
• nh}ng =iSn gần bi$n vS =3a h8
=*4 hPn và =3a %!ng g= hPn, biZn
nhip4 nhk hPn nhWng =iSn nt= seu
4:)ng NUc %0a+ Càng và) seu 4:)ng NUc
%0a 2) =3a %!ng N8nh, =3a h€ nóng
nZn biZn %9 nhip4 n;= càng 4;ng+
o) nhip4 2ung Kh*c nhau, %g4 và
n&ớc có sT hgp 4hU nhip4 Kh*c
nhau+N&ớc có Khả n;ng 4:uySn nhip4
nhk hPn s) với %g4 nZn nóng NZn và
ngu9i %i ch5= hPn %g4+hi nóng
nhip4 %9 Kh!ng Khn 4:Zn =Q4 n&ớc
4hgp hPn 4:Zn =Q4 %g4+ hi N8nh 4h(
nhip4 %9 Kh!ng Khn 4:Zn =Q4 n&ớc N8i
ca) hPn 4:Zn =Q4 %g4+ o) sT Kh*c bip4
%ó, nhip4 %9 Kh!ng Khn 1 nhWng =iSn
gần bi$n vS =3a h8 =*4 hPn và =3a
%!ng g= hPn, biZn %9 nhip4 nhk hPn
nhWng =iSn nt= seu 4:)ng NUc %0a+
# I:)ng 4ầng %ối N&u, 4:ung b(nh NZn
ca) ?DD= nhip4 %9 giả= D+C
D
C 2)"
càng NZn ca), Kh!ng Khn càng N)Ong
hPn 1 2&ới 4hgp, Kh!ng giW %&'c
nhiSu nhip4 1 c*c =iSn núi, %9 ca)
c/a %0a h(nh càng Nớn 4h( nh0Z4 %9
Kh!ng Khn càng giả=+
# S&Vn núiLcó c*c 4ia b]c 78 chiJu
4h‡ng 4ớiR càng 2ốc 4h( góc nh5p 78
càng Nớn, N&'ng nhip4 nh5n %&'c
càng ca)+S&Vn núiLcó =Q4 2ốc 4h`)
'J1 đ:n5 1;) 1J1 nh†n 'j: !" "h; 'hE1 =h'–
h89' đ:n5 HKn ›@o' 1;) 18n n5]i$.
XW
h&ớng c*c 4ia b]c 78R 4h( góc nh5p
78 nhk hPn, s&Vn càng 2ốc 4h( góc
càng nhk, c&Vng %9 b]c 78 càng
Ké=+H&ớng phPi c/a s&Vn núi ng&'c
với chiSu nt= c/a *nh s*ng cQ4 I:Vi
4h&Vng có góc nh5p 78 Nớn, N&'ng
nhip4 nh5n %&'c ca)+H&ớng phPi c/a
s&Vn núi c3ng chiSu với *nh s*ng
=Q4 I:Vi, 4h&Vng có góc nh5p 7a nhk
hPn và N&'ng nhip4 nh5n %&'c 4hgp
hPn+
ST 4*c %9ng c/a nhWng nhen 4ố nh&
2Mng bi$n nóng, N8nh• c}ng Nà=
ch) nhip4 %9 Kh!ng Khn 4hay %hi+
I,. c)ng cA4
?+ NZu nhWng %Qc %i$=, vai 4:M Kh*c nhau c/a c*c 4ầng Khn uuy$n+
>+ fhen 4nch sT Kh*c nhau vS ngu-n gốc, 4nnh chg4 c/a c*c Khối Khn, ‹:!ng+
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP:
P HS Nà= ceu A 4:ang GA SG
P %huqn bN bµi tiÕp th^o
Ngày soạn:...........................
TiB' 1 - BÀI +2: >t PH“N BO #H˜ SPm MNT >O LLẠI <Iœ CH˜NH
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
>iÓu 8•@
# NguyZn nhen 2…n %Jn sT 4hay %hi c/a Khn *p, sT phen bố Khn *p 4:Zn I:*i <g4+
# NguyZn nhen sinh :a =94 số N)8i gió chnnh và sT 4*c %9ng c/a chúng 4:Zn I:*i <g4+
2. ,- .3 n4n5:
# <ọc, phen 4nch N&'c %-, bản %-, bi$u %-, h(nh vj vS Khn *p, gió+
- AhËn biÕt ®îc ngu*"n nh.n h9nh thµnh c&$ 3t 4' lo¹i gi! th0ng
#u$ b6n ®å vµ c¸c h9nh vÏ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# yh!ng to c¸c h9nh GUEG- GUEU- GUEV t8ong ?;7
- %¸c h9nh c•n l¹i t8ong ?;7
# ,ản %- IT nhiZn nhiZn 4hJ giới+
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
XY
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. aiÓ" 'r*4
- A"u cOu t8Zc c&$ kh/ #u*ÓnE A"u v$i t8• c&$ t=ng 0‚0n ®Ji vJi T8¸i LOt
- T89nh bµ* vµ gi6i th/ch 4B th$* ®Hi nhiÖt ®3 kh0ng kh/ t8"n T8¸]
LOt th^o vÜ ®3 vµ th^o ®3 c$o ®N$ h9nh
. 1!i "#i4
#h~$ đ:n5: G6 nói" • Nớp C và c*c Nớp F,a c*c `= %O %&'c học vS Khn *p và gió+ ,8n
nà) có 4h$ ch) biJ4 Khn *p Nà g(vI:Zn I:*i <g4 có nhWng %ai Khn *p và gió 4h&Vng 7uyZn
nà)vSau Khi HS 4:ả NVi, G6 2…n 2ắ4 và) bài+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Cả Nớp
#G6 yZu cầu HS %ọc =Uc > SG KJ4 h'p
với KiJn 4h]c %O học 1 Nớp C IHCS, 4:a) %hi
cả Nớp %$ biJ4 Kh*i nip= vS Khn *p, giải
4hnch %&'c nguyZn nhen 2…n %Jn sT 4hay
%hi c/a Khn *p+ Lhorc c! thÓ ph.n
t/ch ®Ó h:c 4inh hiÓu ®îc ngu*"n
nh.n c&$ 4B th$* ®Hi kh/ ¸pP
#G6 có 4h$ sq 2Ung h(nh vj 4h$ hipn %9 ca),
%9 2ày• c/a c94 Kh!ng Khn, 48) s]c ép NZn
bS =Q4 I:*i <g4+
# HS uuan s*4 h(nh ?>+> và ?>+A KJ4 h'p với
KiJn 4h]c %O học, ch) biJ4"
z I:Zn bS =Q4 I:*i <g4 Khn *p %&'c phen bố
nh& 4hJ nà)v
z C*c %ai Khn *p 4hgp và Khn *p ca) 4w 7nch
%8) %Jn cTc có NiZn 4Uc Kh!ng v I8i sa) có
chia cắ4 nh& v5yv
rJ4 Nu5n"
# Càng NZn ca), Kh!ng Khn càng N)Ong, s]c
ép càng nhk, Khn *p càng giả=+
# NhWng nPi có nhip4 %9 ca), Kh!ng Khn n1
:a, 4ƒ 4:ọng giả= %i, Khn *p h8+ NhWng nPi
có nhip4 %9 4hgp, Kh!ng Khi c) N8i, 4ƒ 4:ọng
4;ng NZn, Khn *p 4;ng+
# h!ng Khn có ch]a nhiSu hPi n&ớc Khn *p
I. >t PH“N BO #H˜ SP:
hn *p Nà s]c nén c/a Kh!ng Khn 7uống =Q4
I:*i <g4+
+. N5@Isn nh†n 'h)I đ•$ 1;) .hA J":
r Ihay %hi 4h`) %9 ca)" càng NZn ca) Kh!ng
Khn càng N)Ong, s]c nén càng nhk {‚ Khn *p
giả=+
r Ihay %hi 4h`) nhip4 %9" nhip4 %9 4;ng
Kh!ng Khn n1, 4X 4:ọng giả= {‚ Khn *p giả=
và ng&'c N8i+
r Ihay %hi 4h`) %9 x=" Kh!ng Khn ch]a
nhiSu hPi n&ớc {‚ Khn *p giả=+
2. Ph†n [j 1J1 đ)$ .hA J" '(sn T(J$ Mo':
# C*c %ai *p ca), *p 4hgp phen bố 7`n Kj
và %ối 7]ng uua %ai *p 4hgp 7nch %8)+
# yh.n b' kh0ng li"n tôc
XR
c}ng h8 v( 4:ọng N&'ng :iZng c/a Kh!ng Khn
x= nhk hPn Kh!ng Khn Kh!+• nhWng v3ng
có nhip4 %9 ca), hPi n&ớc bốc NZn nhiSu,
chiJ= 2ần chh c/a Kh!ng Khn Kh! Nà= giả=
Khn *p %i+
# oọc 7nch %8) Nà %ai *p 4hgp+ Hai %ai *p
ca) 1 c5n chn 4uyJn 1 Kh)ảng > vĩ 4uyJn
AD
D
, và N+ Hai %ai *p 4hgp 1 Kh)ảng > vĩ
4uyJn CD
D
, và N+ Hai *p ca) 1 > cTc ,ắc và
Na=+
# IhTc 4J, ch/ yJu 2) sT phen bố 7`n Kj
giWaNUc %0a và %8i 2&Png nZn c*c %ai Khn *p
Kh!ng NZn 4Uc =à chia cắ4 4hành nhWn gKhu
Khn *p :iZng bip4+
HM 2: C•"• nh•&
$ư%c 1:
# G6 4{ 2Ung sP %- c*c %ai gió %$ g'i s và
yZu cầu HS nhắc N8i Kh*i uu*4 KiJn 4h]c c}
vS Kh*i n0Z= gió, nguyZn nhen sinh :a gió,
NTc C!#:i#!#Ni4 Nà= Npch h&ớng chuy$n %9ng
c/a gió+
# C*c vành %ai *p Nà nhWng 4e= h)84 %9ng
%iSu Khi$n c*c h)84 %9ng chung c/a Khn
uuy$n Nà= sinh :a c*c N)8i gió có 4nnh chg4
vành %ai nh& gió c5u 20ch, gió Iey,gn)
<!ng cTc•
$ư%c 2: HS Nà= vipc 4h`) nhó=
r Nhó= số ch‡n 4(= hi$u vS gió Iey và gió
=5u 20ch
# <ọc n9i 2ung =Uc ?, uuan s*4 h(nh ?>+?
4:(nh bày vS L4hhi 4w %eu %Jn %euR %Qc %i$=
c/a gió Iey !n %ới và gió c5u 20ch 4h`)
2àn s"
z fh8= vi h)84 %9ng LthHi t1 ®.u vx
®.u dB$ vµo h9nh GUEGP
z IhVi gian h)84 %9ng
z H&ớng gió 4hhi L®rt dOu thËp vµo
®=u zi t"nP
z Innh chg4 c/a gió
r Nhó= số N•"
# oTa và) c*c h(nh ?>+>,?>+A,?>+A KJ4 h'p
với KiJn 4h]c %O học %$ phen 4nch, 4:(nh bày
vS nguyZn nhen và h)84 %9ng c/a gió =3a
II. MNT >O LLẠI <Iœ CH˜NH:
+. \iI T†I „n đ!$:
# fh8= vi h)84 %9ng" Ihhi 4w *p ca) c5n
nhip4 vS *p 4hgp !n %ới
# IhVi gian h)84 %9ng" uuanh n;=+
# H&ớng Iey L,,C h&ớng Iey na=, N,C
h&ớng Iey bắcR+
# Innh chg4" x=, =&a nhiSu+

2. \iI Mh@ Dị1h:
# fh8= vi h)84 %9ng" Ihhi 4w hai ca) *p c5n
chn 4uyJn vS Khu vTc *p 4hgp 7nch %8)+
# IhVi gian h)84 %9ng " uuanh n¨
# H&ớng" <!ng L,,C" h&ớng <!ng bắc,
N,C" h&ớng <!ng na=
# Innh chg4" h!, n4 =&a

XQ
4h`) nhWng g'i s 2&ới %ey"
z Y*c %0nh 4:Zn bản %-, N&'c %- =94 số
4:ung 4e= *p, h&ớng gió và 2ải h9i 4U nhip4
%ới và) 4h*ng ? và 4h*ng F+
z NZu sT 4*c %9ng c/a chúng+ Ch) vn 2U+
z Y*c %0nh 4:Zn h(nh ?G+? 4hJ giới Khu vTc
có gió =3a" On <9, <!ng Na= m+
$ư%c 3:
<8i 2ipn c*c nhó= 2Ta và) bản %- sP %-
4:(nh bày KJ4 uuả+ G6 giúp HS chuxn KiJn
4h]c+
# Nh(n chung, gió c5u 20ch và gió Iey !n
%ới Nu!n 4hhi 4h&Vng 7uyZn, 4h`) =94
h&ớng Kh!ng %hi+
# ;i! Ëu dNch 7ug4 ph*4 4w c*c *p ca)
c5n chn 4uyJn, Kh!ng Khn Kh!, Kh!ng ch)
=&a+
\iI "d*
# c3a %!ng, 4:Zn NUc %0a h(nh 4hành Khu *p
ca) nh& *p ca) Yi#bi#a 4:Zn NUc %0a m#
^u•,gn) 4hhi 4w NUc %0a :a %8i 2&Png =ang
4h`) Kh!ng Khn Kh!+ c3a h8 :g4 nóng, 4:Zn
NUc %8i N8i h(nh 4hành *p 4hgp nh& *p 4hgp
Œ:an•, gió 4hhi 4w %8i 2&Png và) NUc %0a
=ang 4h`) Kh!ng Khn x=, gey =&a+
• v3ng nhip4 %ới, hai b*n cầu Núc nà) c}ng
1 và) hai =3a 4:*i ng&'c nhau, có sT Nuen
phiZn b0 %ố4 nóng+ c3a %!ng b*n cầu
,ắcL b*n cầu Na= Nà =3a h8R" NhWng
Nu-ng Nớn Kh!ng Khn chuy$n %9ng 4w c*c
ca) *p b*n cầu ,ắc sang c*c ca) *p b*n cầu
Na=+ H&ớng gió ch/ yJu Nà L!ng ,ắc bIey
Na=, c3ng h&ớng với gió c5u 20ch ,ắc
b*n cầu+ hi v&'4 uua 7nch %8) gi! chuy$n
h&ớng 4hành 4ey bắc b %!ng na=+ L)8i gió
này Kh! , nhip4 %9 4hgp+
# Ng&'c N8i, và) =3a h8 c/a b*n cầu
,ắcL =3a %!ng c/a b*n cầu Na=R" I:Zn c*c
NUc %0a b*n cầu ,ắc Khn *p 7uống :g4 4hgp+
C*c *p 4hgp này NiSn với *p 4hgp 7nch %8)+
C*c *p ca) c5n chn 4uyJn Na= b*n cầu bành
4:&ớng :g4 :9ng, Kh!ng Khn chuy$n %9ng 4w
c*c * ca) này NZn c*c *p 4hgp ,ắc b*n cầu
6. \iI &…):
# Gió 4hhi 4h`) =3a, h&ớng gió hai =3a
ng&'c chiSu nhau+
# Ih&Vng có 1 %ới nóng và =94 số nPi
4hu9c vĩ %9 4:ung b(nh
# NguyZn nhen"
z ST chZnh Npch nhiSu vS nhip4 và Khn *p
giWa NUc %0a và %8i 2&Png 4h`) =3a+
z o) chZnh Npch vS nhip4 và Khn *p giWa
b*n cầu ,ắc và b*n cầu Na=+

4.<A• đị) "h]^n5 :
&. 0i1 đấ+2 gi1
TS
4h`) h&ớng %!ng na=, c3ng h&ớng gió với
gió =5u 20ch Na= b*n cầu, v&'4 uua 7nch
%8) gió chuy$n h&ớng 4hành Iey na=+
HM 6: Cả Nớp
;v ch) h4 ph.n t/ch 'i #u$n hÖ
gik$ nhiÖt ®3 vµ kh/ ¸p c&$ ®Ot
lixn vµ biÓn ®Ó h4 biÕt thÕ nµo
lµ gi! ®Ot- thÕ nµo lµ gi! biÓn
# HS uuan s*4 h(nh ?>+G, %ọc n9i 2ung =Uc
a %$ h)àn 4hành n9i 2ung sau"
z I:(nh bày h)84 %9ng c/a gn) bi$n , gió
%g4+
z Giải 4hnch nguyZn nhen h(nh 4hành N)8i
gió này+
# HS 2Ta và) h(nh ?>+H và KiJn 4h]c %O học
hOy" nhËn +,t vx ®3 q vµ $ I
h$i 4an nZi
z I:(nh bày h)84 %9ng c/a gió ‹Pn+
z NZu 4nnh chg4 c/a gió 1 hai s&Vn núi+
# Giải 4hnch sT h(nh 4hành và 4nnh chg4 c/a
gió ‹Pn+NZu vn 2U nhWng nPi có N)8i gió này
1 6ip4 Na=+
# G6 chố4 N8i KiJn 4h]c nh& sau"
z ST chZnh Npch nhip4 %9 giWa %g4 và n&ớc
1 c*c v3ng v`n bi$n Nà= sinh :a gió %g4 và
gió bi$n+ ,an ngày, =Q4 %g4 nóng nhanh
hPn, nhip4 %9 NZn ca), Kh!ng Khn n1 :a 4:1
4hành Khu *p 4hgp+ N&ớc bi$n nóng ch5=
hPn =Q4 <g4, n&ớc v…n cMn N8nh, Kh!ng Khn
4:Zn =Q4 4:1 4hành Khu *p ca), µ gi! l¹i
thHi t1 ¸p c$o vx ¸p thOp mw sinh
:a gió 4hhi và) %g4 NiSn+ ,an %Z= 4h( ng&'c
N8i, nZn có gió 4hhi 4w %g4 :a bi$n+
• v`n s!ng, h- Nớn c}ng có N)8i gió này+
# • nhWng nPi có %0a h(nh ca), chQn Kh!ng
Khn x= 4ới, %xy NZn ca) 4h`) s&Vn núi+ <Jn
=94 %9 ca) nà) %ó, nhip4 %9 h8 4hgp, hPi
n&ớc ng&ng 4U, =ey h(nh 4hành gey =&a
bZn s&Vn %ón gió+ hi gn) v&'4 núi sang
s&Vn bZn Kia và 2i chuy$n 7uống, hPi n&ớc
giả= nhiSu, nhip4 %9 4;ng NZnL 4:ung b(nh
?DD= 4;ng ?
D
CR nZn gió này :g4 Kh! và
nóng+
# H(nh 4hành 1 v3ng v^n bi$n
# Ihay %hi h&ớng 4h`) ngày và %Z=" ,an
ngày gió 4w bi$n 4hhi và) %g4 NiSn và ng&'c
N8i+
-. 0i1 3ơn 4phơn5
# Gió 4hhi v&'4 uua =94 2Oy núi
# S&Vn %ón gió hPi n&ớc ng&ng 4U, gey
=&a+ # S&Vn Khug4 gió có gió Kh!, :g4 nóng+
TG
# NhWng nPi có gió này nh& c*c v3ng 4hung
N}ng IhUy Sĩ, ^), c*c =8ch núi phna Iey,
,ắc cd• • n&ớc 4a, gió này 4hhi 4w phna
Iey :-i v&'4 2Oy núi I:&Vng SPn và) n&ớc
4a 4:)ng =3a h8 nZn :g4 Kh!, nóng+ Nhen
2en 4a uu`n gọi Nà gió Là) hay gió ‹Pn Iey
Na=+
I,. c)ng cA4
1. 67p (8p các ý 9 cộ+ : ;%i cộ+ $ s&o cho đ<ng+
W .<$• B. Ph9& =$ h89' đ:n5
?+ Gn) Iey !n %ới
>+ Gn) =5u 20ch
A+ Gn) %!ng cTc
a+Ihhi 4w *p ca) %0a cTc vS *p 4hgp !n %ới
b+ Ihhi 4w *p ca) c5n chn 4uyJn vS *p 4hgp
!n %ới
c+Ihhi 4w *p ca) c5n chn 4uyJn vS *p 4hgp
7nch %8)
2+ Ihhi 4w *p ca) %0a cTc vS *p 4hgp 7nch
%8)
2. =oại gi1 nào +h>i #u&nh n?2 +hường &ng +h@o ư&A
a+ Gn) %!ng cTc c+ Gn) =5u 20ch
b+ Gn) Iey !n %ới 2+ Gn) c3a
3. ;i< B& Cà Coại gi1 +h>i
a+ Ih&Vng 7uyZn, có =&a nhiSu uuanh n;=
b+Ih`) =3a, h&ớng gió hai =3a Kh*c nhau
c+ Ih&Vng 7uyZn, h&ớng gió hai =3a Kh*c nhau
2+ Ih`) =3a, 4nnh chg4 gió hai =3a nh& nhau
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP
# S) s*nh sT giống nhau và Kh*c nhau giWa gió =3a với gió bi$n, gió %g4+
# %huqn bN bµi tiÕp th^o
Ngày soạn:...........................
TiB' 16 - BÀI +6: N<QN< MỌN< HRI NQỚC TRLN< #H˜ CuyÓn . MQW
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# >iÓu 8• 4B h9nh thµnh 4Mng C- .* vµ $
- >iÓu 8• c¸c nh.n t' 6nh hIng ®Õn lîng $
- AhËn biÕt 4B ph.n b' $ th^o vÜ ®3
2. ,- .3 n4n5:
# yh.n t/ch 'i #u$n hÖ nh.n #u6 gik$ c¸c *Õu t'@ nhiÖt ®3- kh/ ¸p-
®¹i dMngDvJi lîng $
TU
- yh.n t/ch biÓu ®å K®å thNP ph.n b' lîng $ th^o vÜ ®3
- L:c vµ gi6i th/ch 4B ph.n b' lîng $ t8"n b6n ®å Kh9nh GVEUP do
6nh hIng c&$ ®¹i dMng
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# F6n ®å yh.n b' lîng $ t8"n thÕ giJi vµ b6n ®å TB nhi"n thÕ giJiE
- <Ï ph!ng to h9nh GVEG t8ong ?;7
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. aiÓ" 'r*4
- T89nh bµ* ho¹t ®3ng c&$ gi! T.* 0n ®Ji vµ gi! Ëu dNch[
- T89nh bµ* vµ gi6] th/ch ho¹t ®3ng c&$ gi! LOt vµ gi! FiÓn[
- t89nh bµ* ho¹t ®3ng c&$ gi! C$ I vCng A$ ¸ vµ L0ng A$ ¸[
. 1!i "#i4
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Là= vipc cả Nớp
G6 nhắc N8i Kh*i nip= vS %9 x= Kh!ng Khn,
hPi n&ớc có 4:)ng Kh!ng Khn Nà 2) bốc hPi
4w a), h-, s!ng, bi$n, %8i 2&Png %O %&'c
học 1 Nớp C+ „Zu cầu HS %ọc =Uc ?, ch)
biJ4 Khi nà) 4h( hPi n&ớc ng&ng %ọng
LnhWng %iSu Kipn %$ hPi n&ớc ng&ng %ọngR+
G'i s" hi x= 4&Png %ối Nà ?DD| nghĩa Nà
Kh!ng Khn %O bO) hMa hPi n&ớc+
# G6 nói " hi hPi n&ớc ng&ng %ọng sj sinh
:a s&Png :a s&Png =ey, =&a• s&Png =3 Nà
=94 4:)ng nhWng N)8i s&Png có gey ảnh
h&1ng nhiSu %Jn %Vi sống và sản 7ug4
# ch" oTa và) SG, vốn hi$u biJ4, `= hOy
ch) biJ4 s&Png =3 4h&Vng sinh :a 4:)ng
%iSu Kipn nà)v
HM 2: C* nhen@ cQp
$ư%c 1: HS 2Ta và) SG + vốn hi$u biJ4
4:ả NVi c*c ceu hki\
# c! 4ả uu* 4:(nh h(nh 4hành =ey, =&a
# hi nà) 4h( có 4uyJ4 :Piv
# c&a %* 7ảy :a nh& 4hJ nà)v
I. N5]n5 đgn5 h^$ n]!1 '(8n5 .hA G@I%n
+. N5]n5 đgn5 h^$ n]!1"
h!ng Khn %O bjo hMa =à v…n 4iJp 4Uc
%&'c bh sung 4hZ= hPi n&ớc h)Qc gQp N8nh
{‚ N&'ng hPi n&ớc 4hwa sj ng&ng %ọng và
Khi có h84 nhen ng&ng %ọng+
2. >]^n5 &…:
<iSu Kipn" %9 x= ca), Khn uuy$n hn %0nh
4h`) chiSu 4h‡ng %]ng và có gió nh’+
6. M†I =7 &]):
- Mây: Kh!ng Khn NZn ca) N8nh, hPi n&ớc
%ọng 4hành nhWng h84 nhk, nh’ 4U 4hành
4wng %*= %ó Nà =ey+
- Mưa: Khi c*c h84 n&ớc 4:)ng =ey có Knch
4h&ớc Nớn, Nu-ng Kh!ng Khn 4h‡ng Kh!ng %/
s]c %xy NZn, c*c h84 n&ớc này :Pi 7uống
TV
HPi n&ớc ng&ng %ọng 4hành nhWng h84 nhk,
nh’ 4U N8i 4hành nhWng %*= =ey+ C*c h84
n&ớc 4:)ng %*= =ey 4h&Vng 7uyZn v5n
%9ng, chúng KJ4 h'p với nhau, ng&ng 4U
4hZ=, Knch 4hh&ớc 4:1 nZn Nớn hPn %/ %$
4hắng nhWng 2Mng 4h;ng c/a Kh!ng Khn và
:Pi 7uống 4hành =&a+
$ư%c 2: HS 4:(nh bày KJ4 uuả, G6 giúp HS
chuxn KiJn 4h]c+
HM 6: Là= vipc 4h`) nhó=
$ư%c 1: C*c nhó= 2Ta và) SG , vốn hi$u
biJ4, 4hả) Nu5n 4h`) c*c ceu hki+
fhen vipc"
# C*c nhó= ?, > 4(= hi$u vS nhen 4ố Khn *p
và ‹:!ng+
# C*c nhó= A,G 4(= hi$u vS nhen 4ố gió và
‹:!ng+
# C*c nhó= H,C 4(= hi$u vS nhen 4ố 2Mng
bi$n, %0a h(nh +
# Ceu hki c/a nhó= ?,>"
z I:)ng nhWng Khu vTc có *p 4hgp h)Qc *p
ca), nPi nà) hú4 gió hay hú4 gió hay ph*4
gióv
z • nPi hú4 gió hay ph*4 gió Kh!ng Khn
chuy$n %9ng :a sa)v
z hi hai Khối Khn nóng và N8nh gQp nhau sj
2…n %Jn hipn 4&'ng g(v I8i sa)v
z oTa và) KiJn 4h]c %O học, giải 4hnch vS sT
4*c %9ng c/a Khu vTc có *p 4hgp h)Qc *p
ca) và ‹:!ng ảnh h&1ng 4ới N&'ng =&av
# Ceu hki c/a nhó= A,G"
z I:)ng c*c N)8i gió 4h&Vng 7uyZn N)8i gió
nà) gey =&a nhiSu, N)8i gió nà) gey =&a
n4v 6( sa)v
z ciSn có gió =3a =&a nhiSu hay n4v 6(
sa)v
z 6( sa) Khi ‹:!ng %i uua 4h( hay =&av
z I:ả NVi ceu hki =Uc A 4:)ng SG
# Ceu hki nhó= H, C"
z 6( sa) nPi có 2Mng bi$n nóng %i uua 4h(
=&a nhiSu, nPi có 2Mng bi$n N8nh %i uua 4h(
=&a n4v
=Q4 %g4 %ó Nà =&a+
- Tuyết rơi: N&ớc :Pi gQp nhip4 %9 D
D
C
4:)ng %iSu Kipn Kh!ng Khn yZn 4Xnh+
- Mưa á: 4:)ng %iSu Kipn 4hVi 4iJ4 nóng vS
=3a h8, c*c h84 n&ớc b0 %xy NZn 7uống
nhiSu Nần, 4$u ®! gQp N8nh 4:1 4hành c*c
h84 b;ng+
II. Nhnn5 nh†n 'j Knh h]~n5 đ/n ]ƒn5
&])
+. #hA J"
# hu vTc *p 4hgp" hú4 gió, %xy Kh!ng Khn
x= NZn ca) sinh :a =ey {‚ 4h&Vng có N&'ng
=&a Nớn+
# hu vTc *p ca)" 7h0ng kh/ kh0 t8"n
c$o n,n +u'ng vµ ph.n t¸n ®i
n"n Kh!ng Khn x= Kh!ng bốc NZn %&'c {‚
=&a n4 h)Qc Kh!ng =&a+
2. š(„n5:
ciSn có ‹:!ng, 2ải h9i 4U %i uua {‚ có =&a
nhiSu+
6. <$•:
# ciSn có gió =3a" =&a nhiSu LnJc b'c
hMi nhixuP
# ciSn có gió =5u 20ch" =&a n4
4. Dfn5 [$%n: • v`n bV c*c %8i 2&Png Ln-
Jc b'c hMi 8Ot /tP
# NPi có 2Mng bi$n nóng %i uua {‚ =&a
nhiSu
# NPi có 2Mng bi$n N8nh %i {‚ =&a n4+
*. Mị) hFnh:
P Càng NZn ca) nhip4 %9 càng giả=, hPi
n&ớc ng&ng 4U {‚ gey =&a+
P IiJp 4Uc NZn ca), %9 x= Kh!ng Khn giả=
{‚ Kh!ng cMn =&a+
{‚ S&Vn %ón gió =&a nhiSu, s&Vn Khug4
gió =&a n4+
TX
z Giải 4hnch sT ảnh h&1ng c/a %0a h(nh %Jn
N&'ng =&a+
$ư%c 2:
# <8i 2ipn c*c nhó= 2Ta và) bản %- 4:(nh
bày KJ4 uuả, G6 giúp HS chuxn KiJn 4h]c+
! 0D chuEn (ác ki8n +h'c:
# • c*c v3ng v`n bi$n, gió 4w %8i 2&Png
4hhi và) =ang 4h`) hPi n&ớc, 4h&Vng =&a
nhiSu nh& Khu vTc !n %ới, gió Iey =ang
hPi n&ớc 4w bi$n 2i chuy$n và) gey =&a 1
v`n c*c NUc %0a nh& Iey .u, s&Vn Iey c/a
c*c hp 4hống núi v`n bV bi$n ,ắc cd, Chi
LZ• ciSn có gió =3a %!ng c}ng =&a
nhiSu 2) gió =3a =3a h8 =ang hPi n&ớc 4w
%8i 2&Png và)+
# NhWng v3ng 1 seu 4:)ng c*c NUc %0a,
Kh!ng có gió 4w %8i 2&Png 4hhi và), :g4 n4
=&a+ ciSn có gió c5u 20ch c}ng n4 =&a 2)
4nnh chg4 c/a gió này Kh!+
# • v`n bV c*c %8i 2&Png, nhWng nPi có
2Mng bi$n nóng %i uua, =&a nhiSu 2) Kh!ng
Khn 4:Zn 2Mng bi$n nóng ch]a nhiSu hPi
n&ớc, Khi có gió 4hhi =ang hPi n&ớc và) bV
gey =&a· nPi có 2Mng N8nh %i uua Khó =&a
v( Kh!ng Khn 4:Zn 2Mng bi$n này b0 N8nh, hPi
n&ớc Kh!ng 4h$ bốc NZn %&'c+ • %ey,
4h&Vng h(nh 4hành nhWng h)ang =8c nh&
Na=ip, CaNaha:i, CaNi‹))cnia•
HM 4: Là= vipc 4h`) cQp
$ư%c 1:
# oTa và) h(nh ?A+?, ?A+> vàKiJn 4h]c %O
học"
z Nh5n 7é4 và giải 4hnch vS 4(nh h(nh phen
bố N&'ng =&a 1 c*c Khu vTc 7nch %8), chn
4uyJn, !n %ới, cTc+
z Ch) biJ4 1 =~i %ới, 41 Iey sang <!ng
N&'ng =&a c/a c*c Khu vTc có nh nhau
Kh!ngv Chúng phen h)* :a sa)vGiải 4hnchv
# I:ả NVi ceu hki c/a =Uc > 4:ang H> SG+
$ư%c 2:
III. >E "h†n [j &]) '(sn T(J$ Mo':
+. #h„n5 đ-@ 'hŠ8 =3 đ:"
z hu vTc 7nch %8)" =&a nhiSu nhg4+
z Hai Khu vTc chn 4uyJn" =&a n4 +
z Hai Khu vTc !n %ới " =&a nhiSu
z Hai Khu vTc 1 cTc " =&a n4 nhg4
2. #h„n5 đ-@ ?8 Knh h]~n5 1;) đ9$
?]^n5"
z fhU 4hu9c và) 2Mng bi$n+
z I3y 4h`) v0 4:n 7a hay gần %8i 2&Png
TT
HS 4:(nh bày KJ4 uuả+
0D gi<p F6 chuEn ki8n +h'c+
- Ah9n chung lîng gi6 d=n t1
vÜ ®3 thOp l"n vÜ ®3 c$o
# Nh(n chung, c*c =iSn Khn h5u nóng có
N&'ng =&a Nớn hPn, =iSn Khn h5u N8nh có
N&'ng =&a nhk hPn+
# 63ng 7nch %8) =&a nhiSu 2) nhip4 %9 ca),
c! ®$i *p 4hgp, nhiSu %8i 2&Png và :wng,
sT 4h;ng NZn =8nh =j c/a Kh!ng Khn, n&ớc
bốc hPi =8nh•
# 7< ch/ tu*Õn $ /t dokhi4 ¸p
c$o- ts lÖ lôc ®N$ tMng ®'i lJn
# 6Mng %ai !n %ới =&a c}ng ph)ng phú 2)
ảnh h&1ng c/a 2Mng bi$n nóng, gió Iey
=ang hPi n&ớc 4w bi$n và), c! ®$i ¸p
thOp D
# • cTc- kh/ ¸p c$o, boc 78 cQ4 I:Vi
yJu, nhip4 %9 4hgp, N&'ng bốc hPi Kh!ng
%*ng K$, =&a n4+
I?. c)ng cA4
I:ả NVi ceu hki ? và > 4:ang H> SG
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP
?+ Là= ceu A 4:ang H> SG
>+ I8i sa) Khu vTc Iey ,ắc cheu fhi c3ng nt= 1 vĩ %9 nh& n&ớc 4a nh&ng ,ắc fhi có
Khn h5u nhip4 %ới h)ang =8c, cMn n&ớc 4a N8i có Khn h5u nhip4 %ới x= =&a nhiSuv
,I. PHỤ LỤC: Ih!ng 4in phản h-i ch) ceu > h)84 %9ng nối 4iJp"
Iey ,ắc cheu fhi có Khn h5u h)ang =8c, v( nt= 1 Khu vTc ca) *p 4h&Vng 7uyZn, ch/
yJu ch0u 4*c %9ng c/a gió =5u 20ch, v`n bV có 2Mng bi$n N8nh+ N&ớc 4a nt= 1 Khu
vTc Khn h5u nhip4 %ới gi! =3a, Kh!ng b0 ca) *p ngT 4:0 4h&Vng 7uyZn nZn Kh!ng có
Khn h5u h)ang =8c+
Ngày soạn:...........................
TiB' 1: - BÀI +4: THtC HÀNH
MỌC BYN MZ >t PH“N HœW CSC MỚI ,À CSC #ITU #H˜ HbU TRÊN
TRSI M{T. PH“N T˜CH BITU MZ MN >O #ITU #H˜ HbU
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
?.,- .$/n 'h01:
# >iÓu 8• 4B ph.n h!$ c¸c ®Ji kh/ hËu t8"n T8¸i LOt
- AhËn +,t 4B ph.n h!$ c¸c kiÓu kh/ hËu I ®Ji kh/ hËu nhiÖt ®Ji ch&
*Õu th^o vÜ ®3- I ®Ji 0n ®Ji ch& *Õu th^o kinh ®3
TW
- >iÓu 8• 3t 4' kiÓu kh/ hËu ti"u biÓu c&$ b$ ®Ji
2. ,- .3 n4n5:
# <ọc bản %-" Y*c %0nh :anh giới c*c %ới Khn h5u, nh5n 7é4 sT phen h)* 4h`) %ới, 4h`)
Ki$u c/a Khn h5u
# fhen 4nch bi$u %- nhip4 %9 và N&'ng =&a %$ biJ4 %&'c %Qc %i$= ch/ yJu c/a =94 số Ki$u
Khn h5u+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# F6n ®å c¸c ®Ji kh/ hËu t8"n T8¸i LOt
# ,i$u %- nhip4 %9 và N&'ng =&a c/a =94 số Ki$u Khn h5u 4:)ng SG +
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !"
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. aiÓ" 'r*4
- T89nh bµ* nhkng nh.n t' 6nh hIng ®Õn lîng $
- >j* t89nh bµ* vµ gi6] th/ch t9nh h9nh ph.n b' lîng $ th^o vÜ ®3
số Ki$u Khn h5u 4:)ng SG +
6. 1!i "#i
TY
$® 14
G6 *"u c=u >? ®:c ph=n chZ gi6i
®Ó biÕt k/ hiÖu µu 4cc t1ng ®Ji
kh/ hËu- 8$nh giJi c¸c ®Ji kh/ hËu
K®ang µu ®ƒP
@$4
- eu$n 4¸t h9nh GXEG n"u t"n- +¸c
®Nnh ph¹ vi t1ng ®Ji kh/ hËu
- AhËn +,t vN t8/ c¸c ®Ji kh/ hËu
t8"n b6n ®å
>? l"n b6ng t89nh bµ*- chs b6n
®å vµ nhËn +,t
CH: eu$n 4¸t h9nh GXEG- +¸c ®Nnh
c¸c ®Ji ®îc ph.n chi$ thµnh c¸c
kiÓu kh/ hËu nµo[ A"u t"n c¸c kiÓu
kh/ hËu ®![
;< chi$ lJp thµnh X nh! lJn@
- Ah! G@ T9 hiÓu vx kiÓu kh/
hËu nhiÖt ®Ji gi! C$ K <iÖt n$P
- Ah! U@ T9 hiÓu vx kiÓu kh/
hËu cËn nhiÖt LN$ T8ung >6i
y$l^coK ]t$li$P
- Ah! V@ T9 hiÓu vx kiÓu kh/
hËu 0n ®Ji lôc ®N$ Kgi"n F$ng Ag$P
- Ah! X@ T9 hiÓu vx kiÓu kh/
hËu 0n ®Ji h6i dMng K <$l^n+i$P
Th^o c¸c n3i dung 4$u
- Thu3c ®Ji kh/ hËu nµo[ kiÓu kh/
hËu nµo[
# %hÕ ®3 nhiÖt t8ung b9nh[ Th¸ng
c! nhiÖt ®3 c$o nhOt vµ thOp
nhOt- bi"n ®3 nhiÖt n¨[
1. Qäc bDn ®å c+c ®#i kh0 h2u
'r,n Tr+i QF'4
a= 1¸c ®íi 3hÝ h>u !5 ?ù ph4n
7@
- 2li b¸n c=u c! Y ®Ji kh/ hËu
n %Bc „
n %Ën cBc „ t1 v•ng cBc ®Õn cBc
n hn ®Ji K6;
;
e 8;
;
(1f .P
n %Ën nhiÖt@ n_ t1 kho6ng vÜ
tu*Õn 2
;
27
[
1 e 6;
;
1 vµ kho6ng
vÜ tu*Õn 2
;
27
[
. e 6:
;
.
n AhiÖt ®Ji@ n_ t1 kho6ng vÜ
tu*Õn 1;
;
1 e ;
;
1 vµ kho6ng vÜ
tu*Õn :
;
. e 2:
;
.
n %Ën +/ch ®¹o …
n `/ch ®¹o … A_ gik$ vÜ
tu*Õn :
;
. vµ 1;
;
1
- %¸c ®Ji kh/ hËu c! ph¹ vi
ph.n b' kh0ng li"n tôc
- %¸c ®Ji kh/ hËu ph.n b' g=n
®'i +ong nh$u #u$ `/ch L¹o
7= %ù ph4n h<a c¸c ®íi 3hÝ
h>u
- LJi kh/ hËu 0n ®Ji chi$ 8$ lµ
h$i kiÓu@ kiÓu lôc ®N$ vµ kiÓu
h6] dMng
- LJi kh/ hËu cËn nhiÖt KcËn ch/
tu*ÕnP c! b$ kiÓu@ lôc ®N$- gi!
C$- LN$ T8ung >6i
- LJi kh/ hËu nhiÖt ®Ji c! h$i
kiÓu@ lôc ®N$ vµ gi! C$
- I ®Ji 0n ®Ji- c¸c kiÓu kh/ hËu
ph.n h!$ ch& *Õu th^o kinh ®3†
I ®Ji nhiÖt ®Ji ph.n h!$ ch&
*Õu th^o vÜ ®3
2. ghhn '0ch biÓu ®å nhiÖ'
®( v! lNng "* c)* c+c kiÓu
kh0 h2u4
a= 6Ac 7iBu ®å nhiÖt ®C !5 'D
(ng ma#
TR
Qi*
®iÓ"
?i 'r0 'hu(c @hB ®( nhiÖ'
T1 (
;
c)
@hB ®( "*
LJi 7> 7iÓu 7>
Th¸n
g
thOp
nhOt
ThOn
g c$o
nhOt
Fi"n
®3

THn
g l-
îng
$
K
P
yh.n b' $
>µ n3i
AhiÖt
®Ji
AhiÖt ®Ji
gi! C$
GR VS GU
GWQ
X
- %h& *Õu
vµo C$ h)
KtT-tWP
- %h"nh
lÖch lîng
gik$ h$i
C$ nhƒ
y$l^c0
%Ën
nhiÖt
%Ën nhiÖt
LT>
GSET UU GGET WQU
- %h& *Õu
vµo C$ thu-
®0ng
- %h"nh
lÖch lîng $
h$i C$ kh¸
lJn
‡ph$
0n ®Ji
0n ®Ji lôc
®N$
-
GXET
GQ VVET TRX
- 7h¸ ®xu
t8ong n¨
4ong nhixu
hMn vµo
C$ h¹
v$l^n+i$ 0n ®Ji
0n ®Ji h6i
dMng
R GY Q
GXG
W
- 2$ nhixu
#u$nh n¨
- 2C$ thu-
®0ng $
nhixu hMn
C$ h)
-. %o ?¸nh nhEng ®iBm gi@ng !5 3h¸c nhau cFa mCt ?@ 3iBu
3hÝ h>u#
@$4 iB$ vµo biÓu ®å lîng $ vµ nhiÖt ®3cu$8 3t 4' ®N$ ®iÓ
Kh9nh GXEUP n"u ®rc ®iÓ gi'ng vµ kh¸c nh$u c&$ kiÓu kh/ hËu 0n
dJi h6i dMng vJi 0n ®Ji lôc ®N$- kiÓu kh/ hËu cËn nhiÖt LN$ T8ung >6i
vµ nhiÖt ®Ji gi! C$ KnhiÖt ®3- lîng $P
>? t89nh bµ*- ;< chuqn +¸c kiÕn thoc th^o b6ng 4$u@
7iÓu kh/ hËu ;i'ng nh$u 7h¸c nh$u
TQ
hn ®Ji h6i d-
Mng
0n ®Ji lôc ®N$
- AhiÖt ®3 t8ung
b9nh n¨ thOp
- gîng $ TF n¨
®xu I oc t8ung
b9nh
- hn ®Ji h6i dMng th¸ng thOp nhOt
v5n t8"n S
S
%- bi"n ®3 nhiÖt n¨
nhƒ- $ nhixu hMn vµo C$ T - L
- AhiÖt ®3 th¸ng thOp nhOt ˆS
S
%-
bi"n ®3 nhiÖt n¨ lJn- $ /t hMn-
ch& *Õu tËp chung vµo C$ h)
- AhiÖt
®Ji gi! C$
- cËn nhiÖt
LN$ T8ung >6i
- AhiÖt ®3 TF
n¨ c$o
- %! 3t C$ vµ
3t C$ kh0 8•
8Öt
- %! nhiÖt ®3 c$o hMn- lîng $ lJn
hMnE $ nhixu vµo C$ h)- C$ T -
L /t $- kh0
- %! nhiÖt ®3 thOp hMn- $ /t
hMn- $ vµo C$ T - L- C$ h) n!ng
kh0
I,. @)ng cA4
# HS %ối chiJu KJ4 uuả Nà= vipc c/a =(nh
# G6 nh5n 7é4, %*nh gi* KJ4 uuả Nà= vipc c/a HS+
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP:
6S nhà h)àn 4hipn nố4 bài 4hTc hành+
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ngày soạn:...........................
TiB' 184 jn '23
I. HEc 'i,u4
?$u bµi 0n tËp >? c=n@
- Ac ®îc n3i dung- hiÓu 8• vµ vËn dông kiÕn thoc 3t c¸ch kho$
h:c- c! hÖ th'ng
P >Ö th'ng ®îc kiÕn thoc #u$ c¸c bµi ®j h:c- bµi ®îc 0n lu*Ön- hJng
d5n
- ()n lu*Ön kÜ n¨ng ®:c b6n ®å
- Th0ng #u$ b6n ®•- biÓu ®å- lîc ®• ®Ó nhËn +,t- ph.n t/ch c¸c
th0ng tin c! li"n #u$n
- thµnh th¹o c¸ch t/nh gia- ts lÖ b6n ®åD
II. ThiB' bi /&y häc4
- 23t 4' bµi tËp 8)n lu*Ön kÜ n¨ng cho h:c 4inh
- F6n ®å@ %¸c ®Ji kh/ hËu t8"n T8¸i LOt- b6n ®å tB nhi"n thÕ giJi
III. TiBn 'rPnh l,n l#34
1. <n ®inh l#3
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
WS
2. aiÓ" 'r*4
7iÓ t8$ ph=n n3i dung thBc hµnh c=n tiÕp tôc hoµn thiÖn 4$u tiÕt GT
. b!i "#i4
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Cả Nớp
#G6 n"u l¹i kiÕn thoc 3t c¸ch kh¸i
#u¸t t1 bµi G ®Õn bµi GX
Ch@I%n q: I:)ng 4)àn b9 Khối n&ớc 4:Zn
NUc %0a, n&ớc ngọ4 chX chiJ= A|, cMn N8i Nà
n&ớc =Qn+S!ng chX chiJ= =9 phần :g4 nhk
N&'ng n&ớc ngọ4 nh&ng N8i có vai 4:M 4ối
uuan 4:ọng 4:)ng cu9c sống c/a nhen N)8i#‚
và) phần >+
# ;< cho >? lµ 3t 4' bµi tËp
li"n #u$n ®Õn@ T/nh gia- ts lÖ b6n
®å- t/nh ®3 c$o c&$ ®N$ h9nh
dB$ vµo ch"nh lÖch nhiÖt ®3
# G6 chuxn KiJn 4h]c
I. hÖ 'hAng kiBn 'hLc ck bDn
- %¸c ph,p chiÕu h9nh b6n ®å cM
b6n
- Ts lÖ b6n ®å
- >Ö #u6 chu*Ón ®3ng tB #u$*
#u$nh t8ôc c&$ T8¸i LOt
n T8¸i LOt t8ong >2T
n ?B lu.n phi"n ngµ* ®"
n ;ia t8"n T8¸] LOt vµ ®ang
chu*Ón ngµ* #u'c tÕ
- >Ö #u6 chu*Ón ®3ng +ung
#u$nh 2rt T8ai c&$ T8¸i LOt
n %¸c C$ t8ong n¨
n Agµ*- ®" dµi ngcn th^o C$
vµ th^o vÜ ®3
- %Ou t8Zc T8¸i LOt
n gJp 2$nti
n Thu*Õt kiÕn t¹o 6ng
- 23t 4' lo¹i gi! ch/nh
II. >Ìn luyÖn kl n¨ng
1. T0nh giGf ng!y
T/nh gia c&$ 3t 4' ®N$ ®iÓ
khi biÕt Zi gia vµ c¸c ®N$ ®iÓ
kh¸c c! th0ng tin vx gia- ngµ*-
thu3c Zi gia 4' O*[
2. TW lÖ bDn ®å
# c3t c t8"n b6n ®å ong vJi b$o
nhi"u k ngoµi thBc tÕ
- FiÕt chixu dµi ong vJi ngoµi thBc
t^^4 hj* 4u* 8$ b6n ®å ong vJi ts
lÖ lµ b$o nhi"u
- ?B ch"nh lÖch nhiÖt ®3 ®Ó t/nh
®îc ®3 c$o
I?. c)ng cA4
1T4 23t con ®ang c! chixu dµi USSSk- chixu dµi c&$ con ®ang t8"n
b6n ®å lµ USc E >j* cho biÕt con ®ang ®! ®îc thÓ hiÖn t8"n b6n ®å
c! ts lÖ b$o nhi"u[ Kt1 USc t8"n b6n ®å m USSSk ngoµi thBc tÕ mw
WG
Gc t8"n b6n ®å m GSSk ngoµi thBc tÕ mw ts lÖ b6n ®å lµ
GtGSSKkP m GtGSSSSSSSKcPP
?. h%&' ®(ng nAi 'iB34
P >4 chuqn bN bµi kiÓ t8$ 3t tiÕt
Gg5H ?o*nIIIII==
TiB' 174 aiÓ" 'r* "(' 'iB'
I. HEc 'i,u4
;iZp h:c 4inh
- %&ng c' l¹i kiÕn thoc ®j h:c
# 7iÓ t8$- ®¸nh gi¸ viÖc nc vµ vËn dông kÜ n¨ng c&$ h:c 4inh #u$
bµi kiÓ t8$
<Ji gi¸o vi"n
- FH 4ung kiÕn thoc- th$* ®Hi horc ®ixu chsnh n3i dung- phMng
ph¸p d¹* I tiÕt 4$u
II. Qå /dng - 'hiB' bi /&y häc
Lx bµi- ®¸p ¸n- th$ng ®iÓ
III. TiBn 'rPnh l,n l#3
1. <n ®inh l#3
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
WU
2. aiÓ" 'r*4
7iÓ t8$ 4B chuqn bN c&$ h:c 4inh
. 1!i "#i4
QO b!i
@hu1 (6 ®iÓ")4 T89nh bµ* 4B th$* ®Hi lîng $ th^o vÜ ®3 vµ th^o
®¹i dMng[ ;i6i th/ch 4B th$* ®Hi lîng th^o vÜ ®3
@hu2 ( ®iÓ")4 ;i6i th/ch c.u c$ d$o <iÖt A$
7 §ª th.ng n¨$ cha n3 ®8 s.ng
Ng!y th.ng 9i cha c9i ®8 tèi :
@hu ( ®iÓ")4
%ho b6ng 4' liÖu 4$u@
?6n lîng lZ$ I nJc t$ gi$i ®o¹n GQRS p USSR
KLMn vN@
T8iÖu tOnP
A¨ GQR
S
GQRT GQR
Q
GQQ
T
GQQ
Y
USS
S
USS
V
USS
R
?6n lîng GG-
W
GT-Q GQ-S UT-S UY-T VU-W VX-W VR-
Y
cE <Ï biÓu ®å thÓ hiÖn 46n lîng lZ$ I nJc t$ gi$i ®o¹n GQRS - USSR
dE AhËn +,t[
Q+3 +n
@hu 1(6 ®iÓ")
+= ph4n 7@ m a
). #h„n5 đ-@ 'hŠ8 =3 đ:"
z hu vTc 7nch %8)" =&a nhiSu nhg4+ (;.: ®iÓ")
z Hai Khu vTc chn 4uyJn" =&a n4 (;.: ®iÓ")
z Hai Khu vTc !n %ới " =&a nhiSu (;.: ®iÓ")
z Hai Khu vTc 1 cTc " =&a n4 nhg4 (;.: ®iÓ")
[. #h„n5 đ-@ ?8 Knh h]~n5 1;) đ9$ ?]^n5"
z fhU 4hu9c và) 2Mng bi$n (;.: ®iÓ")
z I3y 4h`) v0 4:n 7a hay gần %8i 2&Png (;.: ®iÓ")
0= ;i&i thÝch ?ù ph4n 7@ '(ng ma theo !J ®C
# 63ng 7nch %8) =&a nhiSu 2) nhip4 %9 ca), c! ®$i *p 4hgp, nhiSu %8i 2&Png và :wng,
sT 4h;ng NZn =8nh =j c/a Kh!ng Khn, n&ớc bốc hPi =8nh• (;.2: ®iÓ")
# 7< ch/ tu*Õn $ /t do kh/ ¸p c$o- ts lÖ lôc ®N$ tMng ®'i lJn (;.2:
®iÓ")
# 6Mng %ai !n %ới =&a c}ng ph)ng phú 2) ảnh h&1ng c/a 2Mng bi$n nóng, gió Iey =ang
hPi n&ớc 4w bi$n và), c! ®$i ¸p thOp D(;.2: ®iÓ")
# • cTc- kh/ ¸p c$o, boc 78 cQ4 I:Vi yJu, nhip4 %9 4hgp, N&'ng bốc hPi Kh!ng %*ng
K$, =&a n4 (;.2: ®iÓ")
@hu 2 ( ®iÓ")
WV
- io t8ôc T8¸i LOt nghi"ng vµ kh0ng ®Hi phMng n"n c! hiÖn tîng ngµ*
®" dµi ngcn kh¸c nh$u th^o C$
- <µo th¸ng T K. lNchP g=n tMng ®Mng vJi ®iÓ h¹ ch/- b¸n c=u
Fcc chZc nhixu vx ph/$ rt t8ai n"n ®.* lµ lZc ngµ* dµi- ®"
ngcn
- <µo th¸ng GS K. lNchP g=n tMng ®Mng vJi ®iÓ ®0ng ch/- b¸n
c=u A$ ng6 vx ph/$ rt t8ai n"n ®.* lµ lZc ®" dµi- ngµ* ngcn
@hu ( ®iÓ")
a= KL 7iBu ®å# (+=M ®iBm$
- b"u c=u@
n FiÓu ®å h9nh c3t
n <Ï ®& c¸c n¨- ch/nh +¸c- ®‰pE ;hi ®=* ®& t"n biÓu ®å- 4' liÖu-
chZ gi6i
7= Gh>n NOt (+=M ®iBm$
- ?6n lîng lZ$ nJc t$ t¨ng kh¸ nh$nh t8ong gi$i ®o¹n GQRS p USSR
- T'c ®3 t¨ng kh0ng ®xu@
n gi$i ®o¹n GQRS p GQRT- USSV p USSR t¨ng chË
n gi$i ®o¹n GQRQ p USSS t¨ng nh$nh
Gg5H ?o*n===================
TiB' 19 - BÀI +*: THUž |UYTN. MNT >O NH“N TO YNH HQŸN< TỚI
CHẾ MN NQỚC >™N<. MNT >O >™N< LỚN TRÊN TRSI M{T
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01:
>iÓu 8•@
# %¸c v•ng tu=n hoµn nJc t8"n T8¸i LOtE
- Ahkng nh.n t' 6nh hIng tJi t'c ®3 d•ng ch6*E
- Ahkng nh.n t' 6nh hIng tJi chÕ ®3 c&$ 3t con 40ngE
WX
- 23t 4' kiÓu 40ng
2. ,- .3 n4n5:
# fhen bip4 %&'c =ối uuan hp giWa c*c yJu 4ố 4T nhiZn với chJ %9 2Mng chảy c/a =94 c)n
s!ng+
6. ?O 'h+i ®(f h!nh vi4
%! d thoc b6o vÖ 81ng- b6o vÖ c¸c hå cho$ nJc
II. 'hiB' BỊ DẠY HỌC:
# F6n ®å c¸c ®Ji kh/ hËu t8"n thÕ giJi
# F6n ®å tB nhi"n thÕ giJi
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
+. Ổn định !":
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. aiÓ" 'r*4
7Õt hîp t8ong #u¸ t89nh h:c bµi Ji
6. 1!i "#i
#h~$ đ:n5:
<ọc =94 vài ceu 4hP 4:)ng bài [IH¹ N”N N—®C c/a IºN <¡\, nhgn =8nh ceu" [N&ớc %i
:a b$ N8i =&a vS ngu-n\+ G6 hki HS" 6S nghĩa %`n ceu 4hP gy =! 4ả hipn 4&'ng g( c/a 4T
nhiZnv [N&ớc %i :a b$\ :-i uuay [ vS ngu-n\ btng nhWng c)n %&Vng nà)v#‚ và) bài+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Cả Nớp
# G6 h)Qc HS nZu Kh*i nip= 4huƒ uuy$n+
# G6 N&u s ch) HS" N&ớc ngọ4 4:Zn I:*i
<g4 chX chiJ= A|, n&ớc s!ng va h) chX
chiJ= =94 phần :g4 nhk 4:)ng số %ó+
Ch@I%n q: N&ớc 4:)ng c*c bi$n, %8i
2&Png, 4:Zn NUc %0a và hPi n&ớc 4:)ng Khn
uuy$n có uuan hp g( với nhau Kh!ngv
HM 2: C* nhen
B]!1 +: HS 2Ta và) h(nh H ?H+? Nà= phiJu
học 45p ?+
G'i s" S) s*nh ph8= vi và uu* 4:(nh 2iˆn :a
c/a vMng 4uần h)àn Nớn và vMng 4uần h)àn
nhk+ I(= :a =ối uuan hp giWa > vMng 4uần
h)àn+ NZu vn 2U cU 4h$+
B]!1 2: Gọi HS NZn bảng 4:(nh bày 2Ta và)
I. Th@ G@I%n
+.#hJ$ n$`&: ><#
2.T@pn h87n 1;) n]!1 '(sn T(J$ Mo'
a+ 6Mng 4uần h)àn nhk"
A&ớc b'c hMi t1 bi$n, ®¹i dMng++++ {‚
l"n c$o t¹o thµnh =ey {‚ gQp h84 nhen
ng&ng KJ4 {‚ 48) =&a :Pi 7uống 48i chl+
`+ 6Mng 4uần h)àn Nớn"
- A&ớc b'c hMi t1 bi$n, ®¹i dMng++++
{‚ l"n c$o t¹o thµnh =ey {‚ gió %&a
=ey và) NUc %0a {‚ gQp h84 nhen ng&ng KJ4
WT
h(nh ?H+? 4:Zn bảng+ G6 chuxn 7*c KiJn
4h]c+ G6 N&u s vMng 4uần h)àn Nớn có 4h$
phen N)8i :a 4hành > N)8i L A giai %)8n và
bốn giai %)8nR+ I:)ng vMng 4uần h)àn nhk,
có 4h$ bh sung 4hZ= sT bốc hPi c/a sinh
v54+
Ch@I%n q: I:)ng 4)àn b9 Khối n&ớc 4:Zn
NUc %0a, n&ớc ngọ4 chX chiJ= A|, cMn N8i Nà
n&ớc =Qn+ S!ng chX chiJ= =9 phần :g4 nhk
N&'ng n&ớc ngọ4 nh&ng N8i có vai 4:M 4ối
uuan 4:ọng 4:)ng cu9c sống c/a nhen N)8i
#‚ và) phần >+
HM 6: Nhó=
B]!1 +:
Nhó= ?" <ọc SG , 4hả) Nu5n, nZu vn 2U
ch]ng =inh chJ %9 =&a, b;ng 4uyJ4 và
n&ớc ngầ= ảnh h&1ng %Jn chJ %9 n&ớc
s!ng+
G'i s" Có 4h$ chọn =94 c)n s!ng 1 v3ng
nhip4 %ới có chJ %9 =&a =3a và =94 c)n
s!ng 1 v3ng !n %ới N8nh h)Qc =iSn núi ca)
%$ ch]ng =inh+
#Nhó= >" Giải 4hnch v( sa) %0a 4hJ, 4hTc v54
và h- %ầ= N8i ảnh h&1ng %Jn sT %iSu h)à
c/a chJ %9 n&ớc s!ng+
G'i s" oTa và KiJn 4h]c %O học và bản %-
4T nhiZn 6N , giải 4hnch v( sa) =Tc n&ớc N}
1 c*c s!ng ngMi =iSn I:ung 4h&Vng NZn :g4
nhanh, cMn N} 1 <-ng ,tng S!ng Cqu
L)ng 4h( ng&'c N8i+ Giải 4hnch v( sa) hipn
4&'ng N} uué4 N8i 7ảy :a 2W 29i 1 =iSn núi,
nPi :wng v0 4àn ph* nghiZ= 4:ọng+
B]!1 2: <8i 2ipn c*c nhó= NZn 4:(nh bày,
=inh họa 4:Zn c*c bản %- 4:`) 4:Zn bảng+
G6 bh sung, chuxn 7*c KiJn 4h]c+ Có 4h$
hki 4hZ= c*c ceu hki sau"
# I8i sa) phải bả) vp :wng %ầu ngu-nv
# HOy nZu vn 2U =inh h)8 vS =ối uuan hp
giWa chJ %9 n&ớc s!ng với chJ %9 =&a+
# • N&u vTc cqa s!ng, :wng phMng h9
4h&Vng %&'c 4:-ng 1 %euv 6( sa)v
# 6( sa) s!ng cZ !ng có chJ %9 n&ớc
{‚ 48) =&a :Pi 7uống Ld¹ng tu*Õt 8Mi-
$ d¹ng nJcEEEP
- AJc 8Mi t8"n lôc ®N$
n 23t ph=n b'c hMi ng$* l"n kh/
#u*Ón
n 23t ph=n ch6* t8"n bx rt lôc
®N$ thµnh 40ng- hå- $oEEE
n 23t ph=n thO #u$ t=ng ®¸
thO nJc t¹o thµnh nJc ng=
mw %¸c d•ng ch6* t8"n rt vµ
d•ng ch6* ng= cu'i cCng czng
ch6* vx biÓn- ®¹i dMng
6Mng 4uần h)àn Nớn ba) g-= cả vMng 4uần
h)àn nhk c/a n&ớc+

II. M:' Hj nh†n 'j Knh h]~n5 '!$ 1h/ đ:
n]!1 H„n5
+. Ch/ đ: &])m [4n5 '@I/' =7 n]!1
n5p&:
P ciSn Khn h5u nóng, Khu vTc Khn h5u !n
%ới L nPi %0a h(nh 4hgpR" ngu-n 4iJp n&ớc
ch/ yJu Nà n&ớc =&a {‚ chJ %9 n&ớc s!ng
phU 4hu9c và) sT phen bố N&'ng =&a+
# 63ng %g4, %* 4hg= n&ớc nhiSu {‚ n&ớc
ngầ= có vai 4:M %iSu hMa chJ %9 n&ớc c/a
s!ng+
# ciSn !n %ới N8nh, nPi s!ng bắ4 ngu-n 4w
núi ca)" ngu-n 4iJp n&ớc Nà b;ng 4uyJ4 4an+
2. Mị) 'h/ 'hE1 =h' =7 h_ đp&:
# <0a h(nh" • =iSn núi 2) có %9 2ốc {‚
n&ớc s!ng chảy nhanh hPn %-ng btng+
# IhTc v54" %iSu hMa 2Mng chảy ch) s!ng
ngMi, giả= N} NU4+
# H-, %ầ=" Khi nuớc s!ng 2eng ca) =94
phần chảy và) h- %ầ=, Khi nuớc s!ng h8
4hgp n&ớc h- %ầ= chảy :a {‚ %iSu h)à chJ
%9 n&ớc s!ng+
WW
%iSu h)à hPn s!ng H-ngv
Ch@I%n q: „Zu cầu HS 2Ta 4:Zn c*c bảng
%- 4:Zn bảng, 7*c %0nh =94 số s!ng Nớn 1
4wng cheu NUc#‚ và) phần ŒŒŒ+
HM 4: Nhó=
B]!1 +: C*c nhó= uuan s*4 bản %- 4:Zn
bảng h)Qc 45p bản %- IhJ Giới và c*c cheu
NUc và %ọc SG , 4hả) Nu5n, h)àn 4hành c*c
phiJu học 45p 4h`) sT phen c!ng 2&ới %ey"
Nhó= ?" H)àn 4hành phiJu học 45p ?
Nhó= >" H)àn 4hành phiJu học 45p >
Nhó= A" H)àn 4hành phiJu học 45p A
B]!1 2:
<8i 2ipn c*c nhó= NZn 4:(nh bày+Cần 7*c
%0nh v0 4:n và h&ớng chảy c/a s!ng 4:Zn bản
%-+
# G6 chuxn KiJn 4h]c+ L&u s Khắc seu c*c
s sau" 60 4:n c/a s!ng, 2ipn 4nch N&u vTc,
nPi bắ4 ngu-n , chiSu 2ài, ngu-n cung cgp
n&ớc chnnh+ „Zu cầu HS 7*c %0nh 4:Zn bản
%- =94 số s!ng Nớn Kh*c" I:&Vng Giang,
H)àng Hà, Htng•
III. M:' Hj H„n5 !n '(sn T(J$ Mo'
?+S!ng Nin
>+S!ng ^#=a#i!n
A+S!ng Œ#Z#nn4#7Z#i
I,. c)ng cA4
+. oTa và) KiJn 4h]c %O học và c*c bản %- 4:Zn bảng , `= hOy sắp 7Jp c94 ^ và , sa) ch)
h'p Ns"
W.CJ1 H„n5 B.N5@_n 1@n5 1o" n]!1 1h; Is@
?+ S!ng ^#=a#i!n
>+ S!ng Nin
A+ S!ng Htng
G+ S!ng H)àng Hà
H+ S!ng Cqu L)ng
C+ S!ng H-ng
a+ N&ớc =&a
b+ N&ớc ngầ=
c+ ,;ng, 4uyJ4 4an
>+Ceu nà) sau %ey saiv
^+ Nin Nàn s!ng 2ài nhg4 4hJ giới+
,+ ^#=a#i!n Nà s!ng Nớn nhg4 4hJ giới+
C+ Ngu-n cung cgp n&ớc ch/ yJu c/a s!ng Œ#Z#nn4#7Z#i Nà n&ớc =&a và n&ớc ngầ=+
A+Sắp 7Jp c*c s 1 c94 ^ và c94 , sa) ch) h'p Ns"
^+ 6Mng 4uần h)àn c/a n&ớc ,+ C*c giai %)8n
?+6Mng 4uần h)àn nhk ,ốc hPi
WY
>+6Mng 4uần h)àn Nớn oMng chảy
Ngg=•
N&ớc :Pi
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP
Là= phần ceu hki và bài 45p 4:)ng SG+
,I. PHỤ LỤC
rfhiJu học 45p ?
6Mng 4uần h)àn c/a n&ớc 6Mng 4uần h)àn nhk 6Mng 4uần h)àn Nớn
C*c giai %)8n
C*c giai %)8n
fhen N)8i ? fhen N)8i >
?+
>+
?+
>+
A+
?+
>+
A+
G+
rfhiJu học 45p >
S!ng Nin NPi bắ4
ngu-n
oipn 4nch N&u
vTc
ChiSu 2ài 60 4:n Ngu-n cung
cgp n&ớc
chnnh
rfhiJu học 45p A
S!ng ^#=a
#i!n
NPi bắ4
ngu-n
oipn 4nch N&u
vTc
ChiSu 2ài 60 4:n Ngu-n cung
cgp n&ớc
chnnh
rfhiJu học 45p G
S!ng Œ#Z#nn4#
7Z#i
NPi bắ4
ngu-n
oipn 4nch N&u
vTc
ChiSu 2ài 60 4:n Ngu-n cung
cgp n&ớc
chnnh
Ih!ng 4in phản h-i c*c phiJu học 45p >,A,G+
>„n5 N^$ [‰'
n5@_n
D$`n 'A1h
]@
=E1w.&
2
x
Ch$-@
?7$w.&x
,ị '(A N5@_n 1@n5
1o" n]!1
1hAnh
Nin H- 6ic4):ia >aa?DDD CCaH hu vTc 7nch c&a và n&ớc
WR
%8), c5n 7nch
%8),c5n nhip4·
cheu fhi+
ngầ=
^#=a #i!n oOy ^n%é4 F?FDDDD CGAF hu vTc 7nch
%8), Cheu cd
c&a và n&ớc
ngầ=
Œ#Z#nn4#7Z#i oOy 7aian >HaDDDD G?D> hu vTc !n %ới
N8nh, Cheu m
,;ng, 4uyJ4
4an
NQỚC TRÊN TRSI M{T

Khác 0,9%
Nước mặn
(đại dương)
97%
Nước mặt
ngọt(lỏng)
Nước trên Trái Đất

Ngày soạn:...........................
BÀI +B: ]I.\ Th)m TRIŽU. D¡N< BITN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
1. aiBn 'hLc4
# I:(nh bày vµ hiÓu Kh*i nip= vS sóng bi$n và nguyZn nhen ch/ yJu gey :a sóng bi$n,
sóng 4hần+
WQ
# Hi$u :y 4&Png uuan giWa v0 4:n cQ4 I:;ng, cQ4 I:Vi và I:*i <g4 %O ảnh h&1ng 4ới 4huƒ
4:iSu nh& 4hJ nà)
>+al n¨ng4
# Nh5n biJ4 %&'c %Qc %i$= phen bố c/a c*c 2Mng bi$n 4:Zn I:*i <g4+
# ,iJ4 phen 4nch h(nh vj, 4:anh ảnh và bản %- %$ %i %Jn n9i 2ung bài học+
# Nh5n 4h]c %&'c nguyZn nhen sinh :a 4huƒ 4:iSu+ ,iJ4 %&'c c*ch v5n 2Ung hipn 4&'ng
này 4:)ng cu9c sống+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
# H(nh ?C+G b C*c 2Mng bi$n Lphóng 4) 4h`) SGR+
# C*c h(nh 4:)ng SG Lphóng 4)R+
#I:anh ảnh sóng bi$n, sóng 4hần•
# ,ản %- 4T nhiZn 4hJ giới, 45p bản %- 4hJ giới và c*c cheu NUc+
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
II. $%&' ®(ng /&y v! häc 4
1. <n ®inh '< chLc4
Ngày giảng Lớp Sĩ số
Ghi chú vắng
Có phép h!ng phép
2. #$%& '()
# S*ch, v1, %- 23ng học 45p c/a học sinh
6+ B7$ &!$:
M~ [7$:
Ch) HS 7`= c*c b]c ảnh vS sóng bi$n, uuan cảnh bOi bi$n Khi 4h/y 4:iSu NZn, 7uống và
ch) uuan s*4 c*c 2Mng bi$n 4:Zn bản %- IT nhiZn 4hJ giới+G6 hki" <ó Nà nhWng hipn
4&'ng g(v NguuyZn nhen h(nh 4hành chúng
Hg)' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
YS
HM +: Nhó=
B]!1 +: C*c nhó= %ọc SG , uuan s*4 c*c
4:anh ảnh G6 gắn 4:Zn bảngL sóng bi$n,
sóng 4hần•R, 4:a) %hi c*c n9i 2ung sau"
# Sóng Nà g(v
# NguyZn nhen gey :a sóngv
# IhJ nà) Nà sóng b8c %ầuv
# NguyZn nhen gey :a sóng 4hầnv
# ciZu 4ả =94 số %!i né4 vS sóng 4hần+
B]!1 2: <8i 2ipn c*c nhó= NZn 4:(nh bày+
G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c+ Có 4h$ bh sung
c*c ceu hki sau"
# †= biJ4 g( vS %'4 sóng 4hần gần %ey nhg4
c/a nhen Nọai+v
# Là= 4hJ nà) %$ nh5n biJ4 sóng 4hần sắp
7ảy :av
G6 có 4h$ bh sung c*c 2gu hipu %$ nh5n
biJ4 sóng 4hầnL cả= 4hgy %g4 :ung nh’ 2&ới
chen Khi %]ng 4:Zn bV· sau %ó n&ớc bi$n s/i
bọ4· =94 4hVi gian sau,n&ớc bi$n %94 ng94
:ú4 :a :g4 7a bV· cuối c3ng =94 b]c 4&Vng
n&ớc Khhng N- sj %94 ng94 4iJn nhanh và)
bV, 4àn ph* 4g4 cả nhWng g( 4:Zn %&Vng
chúng %i ngang uuaR+
Ch@I%n q: Ch) HS 7`= hai b]c 4:anh"
.uang cảnh 4h/y 4:iSu NZn và 7uống c/a
c3ng =94 bOi bi$n, G6 hki" ,]c 4:anh bi$u
hipn hipn 4&'ng g(v I8i sa) có hipn 4&'ng
%óv
HM 2: Cả Nớp
G6 yZu cầu HS nghiZn c]u Kd c*c h(nh
4:)ng SG, Nần ,N&'4 4:ả NVi c*c ceu hki sau"
# Ih/y 4:iSu Nà g(v
# NguyZn nhen h(nh 4hành 4huƒ 4:iSuv
# hi nà) 2a) %9ng 4h/y 4:iSu Nớn nhg4vLúc
%ó I:*i <g4 sj nh(n 4hgy cQ4 I:;ng nh& 4hJ
nà)v
# hi nà) 2a) %9ng 4h/y 4:iSu nhk nhg4vLúc
%ó I:*i <g4 sj nh(n 4hgy cQ4 I:;ng nh& 4hJ
nà)v
# NghiZn c]u vS 4h/y 4:iSu có nghĩa nh& 4hJ
nà) %Jn sản 7ug4 và uuen sTv
Ch@I%n q: hi nhắc %Jn Kh*i nip= [2Mng
I. >•n5 [$%n
++ #hJ$ n$`&: Là h(nh 4h]c 2a) %9ng c/a
n&ớc bi$n 4h`) chiSu 4h‡ng %]ng+
2. N5@Isn nh†n: Ch/ yJu Nà 2) gió
z Gió =8nh %xy c*c h84 n&ớc NZn ca), :Pi
7uống, va %5p và) nhau, vµ 4ung 4hành bọ4
4:ắng {‚ sóng b8c %ầu
z <9ng %g4 và núi Nqa ngầ= 2&ới %*y %8i
2&Png phun h)Qc bO) {‚ sóng 4hần
II. Th;I '($-@
+. #hJ$ n$`&: Ih/y 4:iSu Nà hipn 4&'ng
chuy$n %9ng 4h&Vng 7uyZn c/a c*c Khối
n&ớc 4:)ng c*c bi$n và %8i 2&Png+
2. N5@Isn nh†n: 2) s]c hú4 c/a cQ4
I:;ng, cQ4 4:Vi
# cI:;ng, cI:Vi, I< nt= 4h‡ng hàng 4h(
2a) %9ng 4h/y 4:iSu Nớn nhg4+
# cQ4 I:;ng, cQ4 I:Vi, I:*i <g4 nt= vu!ng
góc với nhau 4h( 2a) %9ng 4h/y 4:iSu nhk
nhg4+
III. Dfn5 [$%n
# C*c 2Mng bi$n nóng 4h&Vng ph*4 sinh 1
hai bZn 7nch %8), chảy vS h&ớng Iey, Khi
gQp NUc %0a 4h( chuy$n h&ớng chảy vS cTc+
# C*c 2Mng bi$n N8nh 7ug4 ph*4 4w Khkang vĩ
4uyJn AD#GD
D
, chảy vS phna 7nch %8)+
# • nWa cầu ,ắc có nhWng 2Mng bi$n N8nh
7ug4 ph*4 4w v3ng cTc, =`n 4h`) bV Iey c*c
%8i 2&Png chảy vS phna 7nch %8)+
# • v3ng gió =3a 4h&Vng 7ug4 hipn c*c
YG
s!ng\, chúng 4a sj h(nh 2ung ngay %Jn
nhWng 2Mng s!ng 7inh %’p 4:Zn NUc %0a+H!=
nay chúng 4a N8i 4(= hi$u nhWng [2Mng
s!ng\ Kh!ng chảy 4:Zn NUc %0a =à chảy
ngay 4:)ng b i$n cả+#‚ Giới 4hipu phần ŒŒŒ+
HM 6: Nhó=
B]!1 +: C*c nhó= nghiZn c]u Kd n9i 2ung
4:)ng SG, uuan s*4 Kd H?C+G, 45p bản %-
4hJ giới và c*c cheu NUc, bản %- 4T nhiZn 4hJ
giới, 4hả) Nu5n, hMan 4hành c*c nhip= vU
sau"
Nhó= ?" HMan 4hành phiJu học 45p ?+
LC*c 2Mng bi$n nóng ,,CR
Nhó= >"HMan 4hành phiJu học 45p >
LC*c 2Mng bi$n N8nh ,,CR
Nhó= A"HMan 4hành phiJu học 45p A+
LC*c 2Mng bi$n N8nh N,CR
Nhó= G"HMan 4hành phiJu học 45p G
LC*c 2Mng bi$n N8nh N,CR
B]!1 2:
<8i 2ipn c*c nhó= NZn 4:(nh bày KJ4 h'p với
chX H+?C+G 4:Zn bảng h)Qc bản %- 4T nhiZn
4hJ giới+G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c và bh sung
c*c ceu hki sau"
#I*c %9ng c/a 2Mng bi$n nóng N8nh %ối với
Khn h5u nPi nó chảy uuav
# HOy ch]ng =inh c*c 2Mng bi$n 4h&Vng
chảy %ối 7]ng giWa hai bZn bV c/a %8i
2&Png+
# I8i sa) h&ớng chảy c/a c*c vMng hMan
N&u Nớn 1 b*n cầu ,ắc 4h`) chiSu Ki= %-ng
h-, cMn 1 b*n cầu Na= 4h( ng&'c N8i+v
2Mng n&ớc %hi chiSu 4h`) =3a+
# C*c 2Mng bi$n nóng và N8nh chảy %ối
7]ng uua hai bV c/a c*c %8i 2&Png+
I,. c)ng cA4
+. C†@ n78 ?]!$ đ†I .h„n5 1hAnh ›J1:
^+ Sóng bi$n Nà h(nh 4h]c 2a) %9ng c/a n&ớc bi$n 4h`) chiSu 4h‡ng %]ng+
,+ Sóng bi$n Nà h(nh 4h]c 2a) %9ng c/a n&ớc bi$n 4h`) chiSu nt= ngang+
C+ NguyZn nhen ch/ yJu sinh :a sóng 4hần Nà 2) %9ng %g4 2&ới %*y bi$n+
o+ NguyZn nhen ch/ yJu c/a sóng bi$n và sóng b8c %ầu Nà gió+
2. Nj$ 1J1 ?n .$`n H)@ H)8 1h8 hƒ" q nho'.
YU

,. HỌWT MNN< NOI TIẾP
Là= phần ceu hki » và bài 45p 4:)ng SG
,I. PHỤ LỤC
Ph$/@ hg1 'h" Hj +:
,*n cầu Innh chg4 2Mng
bi$n
IZn gọi NPi 7ug4 ph*4 H&ớng chảy
,ắc Nóng
Ph$/@ hg1 'h" Hj2:
,*n cầu Innh chg4 2Mng
bi$n
IZn gọi NPi 7ug4 ph*4 H&ớng chảy
,ắc L8nh
Ph$/@ hg1 'h" Hj 6:
,*n cầu Innh chg4 2Mng
bi$n
IZn gọi NPi 7ug4 ph*4 H&ớng chảy
Na= Nóng
Ph$/@ hg1 'h" Hj 4:
,*n cầu Innh chg4 2Mng
bi$n
IZn gọi NPi 7ug4 ph*4 H&ớng chảy
Na= L8nh
Ih!ng 4in phản h-i
,*n
cầu
Innh chg4
2Mng bi$n
IZn gọi NPi 7ug4 ph*4 H&ớng chảy
,ắc Nóng
L8nh
?+oMng bi$n ,ắc Ih*i
,(nh o&Png
>+oMng bi$n
GuN‹ss4:`a=L,ắc <8i Iey
o&PngR
A+oMng bi$n Ghin`
G+oMng bi$n 4h`) gió =3a
H+oMng bi$n ,ắc 7nch %8)+
?+oMng bi$n CaNi‹):nia+
>+oMng bi$n Lab:a2)+
A+oMng bi$n Cana:y
#Ynch %8)
#hkang vĩ
4uyJn AD#
GD
D
, h)Qc 4w
cTc
#Chảy vS h&ớng Iey,
Khi gQp NUc %0a 4h(
chảy NZn h&ớng ,ắc+
#c`n 4h`) bV Iey c/a
c*c %8i 2&Png chảy
vS 7nch %8)
YV
2Qt T8Vi
2Qt
T8;ng
T8ƒi <gt
At t8an
Š&Vng
th‡ng
i$o Š9ng
th/* t8iSu
nhk nhgt
<‹o cƒc ng‹*
Y v‹ UV •
At
vuông
gZc với
nh$u
i$o Š9ng
th/* t8iSu
lớn nhgt
<‹o cƒc ng‹*
G v‹ GT •
Na= Nóng
L8nh
G+oMng bi$n ”iasiv)
?+oMng bi$n ,:aiiN
>+oMng bi$n c)ia=bich
A+oMng bi$n <!ng ªC
G+oMng bi$n Na= 7nch
%8)
?+oMng bi$n 4h`) gió Iey
>+oMng bi$n f`:u+
A+oMng bi$n ,`ngh`Na
G+oMng bi$n Iey “c
#Ynch %8)
# hkang vĩ
4uyJn AD#GD
D
Na=
#Chảy vS h&ớng Iey,
Khi gQp NUc %0a 4h(
chuy$n h&ớng vS phna
Na= cTc+
#Chảy vS phna 7nch
%8)+
Ngày soạn:...........................
YX
BÀI +C: THỔ NHQ¢N< |UYTN.
CSC NH“N TO HÌNH THÀNH THỔ NHQ¢N<
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#I:(nh bày %&'c c*c Kh*i nip= 4hh nh&µng L %g4R, %9 ph( c/a %g4, 4hh nh&µng uuy$n
#,iJ4 %&'c c*c nhen 4ố h(nh 4hành %g4, hi$u %&'c vai 4:M c/a =~i nhen 4ố 4:)ng sT h(nh
4hành %g4+
#•€n Nuypn Kd n;ng %ọc, hi$u giải 4hnch KZnh h(nh, 7*c N5p =ối uuan hp giWa c*c nhen 4ố
%ối với sT h(nh 4hành %g4+
#¼ 4h]c %&'c sT cần 4hiJ4 bả) vp %g4 4:)ng sản 7ug4 và %Vi sống+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
PC*c h(nh vj 4:)ng SG
#I:anh ảnh vS sT 4*c %9ng c/a c)n ng&Vi 4:)ng vipc h(nh 4hành %g4 1 nhiSu Khu vTc Khn
h5u Kh*c nhau+
III. CSC HỌWT MNN< DẠY HỌC
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: C* nhen
,&ớc ?"
HS 2Ta và) h(nh ?F+?, KZnh chW SG, vốn
hi$u biJ4 4:ả NVi c*c ceu hki"
#I:(nh bày Kh*i nip= 4hh nh&µngL %g4R, %9
ph( c/a %g4, 4hh nh&µng uuy$n+
#6( sa) nói %g4 Nà v54 4h$ 4T nhiZn %9c %*)v
#I:ả NVi ceu hki c/a =Uc Œ, 4:ang C> SG+
,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c+
Ch@I%n q: <g4 %&'c h(nh 4hành 4w c*c chg4
hWu cP và v! cP 2) 4*c %9ng c/a c*c nhen
4ố 4T nhiZn+6ey có c*c nhen 4ố nà) 4ha=
gia và) uu* 4:(nh h(nh 4hành %g4+c~i nhen
4ố có vai 4:M nh& 4hJ nà) 4:)ng vipc h(nh
4hành %g4+
HM 2:Nhó=
,&ớc ?" c~i nhó= 4(= hi$u > nhen 4ố
Nhó= ?,> " oTa và) SG, h(nh ?B+>Lc*c
nhó= %g4 chnnh 4:Zn 4hJ giớiR, vốn hi$u biJ4
4hả) Nu5n 4h`) c*c ceu hki"
#Nhen 4ố %* =’ và Khn h5u có vai 4:M g(
4:)ng uu* 4:(nh h(nh 4hành %g4vCh) vn 2U+
#C*c ceu hki 1 =Uc ŒŒ 4:)ng SG +
G'i s" #C*c `= có 4h$ 4ha= Khả) %ối chiJu
I.Th• nh]£n5w><#x
#Ihh nh&µng L%g4R" Là Nớp v54 chg4 =S=,
7ốp 4:Zn bS =Q4 NUc %0a %&'c %Qc 4:&ng b1i
%9 ph(+
#<9 ph( " Là Khả n;ng cung cgp n&ớc , Khn,
nhip4 và c*c chg4 2inh 2&µng cần 4hiJ4 ch)
4hTc v54 sinh 4:&1ng và ph*4 4:i$n+
#Ihh nh&µng uuy$n" Lớp vk ch]a v54 chg4
4Pi 7ốp 4:Zn bS =Q4 c*c NUc %0a+
YT
h(nh ?A+> với c*c h(nh ?G+G %$ biJ4 =ối
uuan hp giWa nhip4 %9, %9 x=, Khn h5u với
vipc h(nh 4hành %g4, 4w %ó nh5n 4h]c %&'c
]ng với c*c Ki$u Khn h5u Kh*c nhau có
nhWng Nọai %g4 Kh*c nhau+
Nhó= A,G "oTa và) KZnh chW SG , vống
hi$u biJ4, 4hả) Nu5n 4h`) c*c ceu hki"
#Nhen 4ố sinh v54 và %0a h(nh có vai 4:M g(
4:)ng uu* 4:(nh h(nh 4hành %g4vCh) vn 2U+
#Ceu hki =Uc A 4:)ng SG+
G'i s"
Chú s"6ai 4:M c/a sinh v54 4:)ng vipc h(nh
4hành Nớp =3n ch) %g4+
#ST Kh*c nhau vS h(nh 4h*i c/a %0a h(nh, %9
ca) %0a h(nh có ảnh h&1ng nh& 4hJ nà) 4ới
h(nh 4hành %g4+
Nhó= H,C"HS 2Ta và) SG, 4:anh ảnh, vốn
hi$u biJ4 4hả) Nu5n 4h`) c*c ceu hki"
#Nhen 4ố 4hVi gian và c)n ng&Vi có vai 4:M
g( 4:)ng uu* 4:(nh h(nh 4hành %g4v
#6( sa) %g4 c/a nhip4 %ới có 4uhi già nhg4v
#Ceu hki c/a =Uc C 4:)ng SG+
G'i s"Chú s phen 4nch c*c 4*c %9ng c/a c)n
ng&Vi 4:Zn cả hai =Q4" Inch cTc và 4iZu cTc+
B]!1 2" <8i 2ipn nhó= 4:(nh bày, c*c
nhó= góp s
G6 chuxn KiJn 4h]c
G6 NiZn hp 4hTc 4Jy L ch) vn 2U cU 4h$R vS
hipn 4:8ng sW 2Ung %g4 1 6N %$ gi*) 2Uc s
4h]c, 4h*i %9 bả) vp %g4 ch) HS+
6n 2U"I(nh 4:8ng %ố4 :wng Nà= :…y, Nối sống
2u canh 2u c&, vipc N8= 2Ung phen hóa học
4:)ng uu* 4:(nh sản 7ug4, 4(nh 4:8ng nhiˆ=
=Qn, nhiˆ= ph€n•
II.CJ1 nh†n 'j hFnh 'h7nh đo'
+.MJ &¤
#h*i nip=" Là nhWng sản phx= ph)ng hóa
4w %* gốc+
#6ai 4:M"Là ngu-n cung cgp v54 chg4 v! cP
ch) %g4, uuyJ4 %0nh 4hành phần Khóang v54,
4hành phần cP giới và ảnh h&1ng 4ới c*c
4nnh chg4 c/a %g4+
2.#hA hh@
#Nhip4, x= Nà= %* gốc b0 ph* h/y {‚ sản
phx=ph)ng hóa {‚ ph)ng hóa 4hành %g4+
#Nhip4, x= {‚ hMa 4an, :qa 4:!i, 4nch 4U v54
chg4· =!i 4:&Vng %$ vi sinh v54 phen giải,
4hng h'p chg4 hWu cP+
6.>$nh =h'
#IhTc v54" Cung cgp v54 chg4 hWu cP ch)
%g4, ph* h/y %*+
#6i sinh v54" fhen giải 7*c v54 chg4 hWu cP
4hành =3n+
#<9ng v54" Góp phần Nà= 4hay %hi 4nnh chg4
%g4+
YW
4.Mị) hFnh
#63ng núi"nhip4 %9 4hgp {‚ %* b0 ph* h/y
ch5= {‚ %g4 h(nh 4hành yJu+
#<0a h(nh 2ốc" %g4 b0 7ói =Mn {‚ Nớp %g4
=kng+
#63ng btng ph‡ng" %g4 =àu =µ
*.Thi$ 5$)n
PIhVi gian h(nh 4hành %g4 Nà 4uhi %g4
#<g4 có 4uhi già nhg4 1 =iSn nhip4 %ới, 4uhi
4:• nhg4 1 cTc và !n %ới+
B.C8n n5]i$
C*c họa4 %9ng sản 7ug4, %ố4 :wng Nà= :…y
{‚ biJn %hi 4nnh chg4 c/a %g4
I,. MSNH <IS
Nối c*c s 1 c94 ^ và c94 , sa) ch) h'p Ns"
W. Nh†n 'j Knh h]~n5 B. ,)$ '(f m đ•1 đ$%&
?#<* =’
>#Sinh v54
A#hn h5u
G#C)n ng&Vi
H#IhVi gian
C#<0a h(nh
a+ Là= %g4 b0 gi*n %ọan h)Qc 4hay %hi
h&ớng ph*4 4:i$n+
b+Cung cgp v54 chg4 v! cP ch) %g4+
c+^nh h&1ng gi*n 4iJp %Jn h(nh 4hành %g4+
2+^nh h&µng %Jn uu* 4:(nh h(nh 4hành %g4
4h!ng uua sT 4hay %hi N&'ng nhip4 và %9 x=+
`+^nh h&1ng 4:Tc 4iJp %Jn c*c giai %ọan
h(nh 4hành %g4
‹+Là nhWng sản phx= ph)ng hóa 4w %* gốc+
g+.uyJ4 %0nh 4uhi %g4+
h+<óng vai 4:M ch/ %8) 4:)ng vipv h(nh
4hành %g4+
,.HỌWT MNN< NOI TIẾP
HS 4:ả NVi ceu hki 4:ang CG SG +
YY
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI +D: >INH |UYTN
CSC NH“N TO YNH HQŸN< TỚI >t PHST TRITN
,À PH“N BO C}W >INH ,bT
I.MỤC TIÊU C}W BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#I:(nh bày %&'c Kh*i nip= sinh uuy$n, 7*c %0nh %&'c giới h8n, vai 4:M c/a sinh uuy$n+
#Hi$u và 4:(nh bày %&'c vai 4:M c/a 4wng nhen 4ố v! cP, sinh v54 và c)n ng&Vi %Jn sT ph*4
4:i$n và phen bố c/asinh v54+
#,iJ4 phen 4nch, nh5n 7é4 c*c h(nh vj, bản %- %$ :ú4 :a nhWng KJ4 Nu5n cần 4hiJ4+
#Y*c N5p =ối uuan hp giWa c*c yJu 4ố 4T nhiZn và c)n ng&Vi %ối với sinh v54+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#,ản %- c*c 4hả= 4hTc v54 và c*c nhó= %g4 chnnh 4:Zn I:*i <g4+
#I:anh ảnh vS 4*c %9ng c/a c)n ng&Vi %Jn sT phen bố sinh v54L ph* :wng, 4:-ng :wng•R+
III.CSC HỌWT MNN< DẠY ¥HỌC
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: C* nhen @cQp
,&ớc ?"
HS 2Ta và) h(nh >H+? , KZnh chW SG ,
vốn hi$u biJ4 4:ả NVi c*c ceu hki"
#Sinh uuuy$n Nà g(v
#Ceu hki =Uc ? 4:)ng SG+
,&ớc >
HS ph*4 bi$u , G6 giúp HS chuxn KiJn
4h]c+
#G6 " Giới h8n 4:Zn c/a sinh uuy$n Nà nPi
gi*p với 4ầng )i!n, giới h8n 2&ới Nà %*y
vTc 4h‡= %8i 2&Png, 4:)ng NUc %0a Nà giới
h8n cuối c3ng c/a vk ph)ng hóaL 4:ung
b(nh Nà CD=R
#‚ Sinh uuy$n ba) g-= "Iầng 4hgp c/a Khn
uuy$n và vk ph)ng hóa+
Ch@I%n q: Tương t! như "! hình th#nh $#
I.>$nh G@I%n
?+h*i nip=" Là uuy$n ch]a 4Man b9 c*c
sinh v54 sinh sống
>+Giới h8n c/a sinh uuy$n" 4)àn b9 Nớp
4h/y uuy$n,Nớp Khn uuy$n s*4 =Q4 %g4, Nớp
ph/ 4hh nh&µng và Nớp vy ph)ng hóa+
II. CJ1 nh†n 'j Knh h]~n5 đ/n HE "h†n
[j 1;) H$nh =h'
+.#hA hh@:
#Nhip4 %9" =~i N)ài sinh v54 chX 4hnch nghi
với =94 giới h8n nhip4 nhg4 %0nh+
#N&ớc, %9 x=" .uyJ4 %0nh sT sống c/a sinh
v54+
#ST 4hay %hi nhip4 %9 4h`) vĩ %9 2…n %Jn sT
4hay %hi 4hTc v54 4h`) vĩ %9+
#^nh s*ng" uuyJ4 %0nh uu* 4:(nh uuang h'p
c/a 4hTc v54+
YR
phân hóa $# phân %& của 't()inh $*t c+ng
ch,u ảnh hư-ng của các yếu t& t! nhi.n:
Kh/ h*u
HM 2: Nh•&:
B]!1 +:
Nhó= ?"oTa và) h(nh ?B+? , KZnh chW
SG , vốn hi$u biJ4 4hả) Nu5n 4h`) ceu hki"
#Nhen 4ố Khn h5u có ảnh h&1ng g( %Jn S6v
Ch) vn 2U+
Nhó= >"oTa và) SG , vốn hi$u biJ4 , 4hả)
Nu5n 4h`) c*c ceu hki"
#Nhen 4ố %g4 và %0a h(nh có ảnh h&1ng nh&
4hJ nà) %Jn sinh v54v Ch) vn 2U
I:ả NVi ceu hki c/a =Uc A 4:)ng SG +
Nhó= A" oTa và) SG , vốn hi$u biJ4 ,
4hả) Nu5n 4h`) g'i s "
#Nhen 4ố sinh v54 và c)n ng&Vi ảnh h&1ng
nh& 4hJ nà) %Jn sinh v54v
#Ceu hki c/a =}c 4:)ng SG+
G'i s ch) nhó= A"
#cối uuan hp giWa I6 và <6
#^nh h&1ng 4nch cTc và 4iZu cTc c/a c)n
ng&Vi %ối với sinh v54+
,&ớc >" <8i 2ipn nhó= NZn 4:(nh bày, c*c
nhó= Kh*c bh sung +G6 giúp HS chuxn
KiJn 4h]c+
2.Mo'–
c~i N)8i %g4 chX 4hnch h'p ch) =94 N)8i
4hTc v54 nhg4 %0nh+
6.Mị) hFnh
<9 ca), h]Png s&Vn, %9 2ốc c/a %0a h(nh
ảnh h&1ng %Jn sT phen bố sinh v54 v3ng
núi {‚ 6ành %ai sinh v54 4hay %hi 4h`) %9
ca)+
4.>$nh =h'
Ih]c ;n uuyJ4 %0nh sT ph*4 4:i$n và phen
bố c/a %9ng v54 {‚ nPi nà) có 4hTc v54
ph)ng phú 4h( %9ng v54 ph)ng phú và
ng&'c N8i
*.C8n n5]i$
o) nhu cầu sinh sống {‚ c)n ng&ới %O 4hu
h’p hay =1 :9ng v3ng phen bố sinh v54+
I,.MSNH <˜W
Nj$ q ~ 1:' W =7 1:' B H)8 1h8 hƒ" q
Nh†n 'j ,)$ '(f
?#Sinh v54
>#hn h5u
A#C)n ng&Vi
G#<0a h(nh
H#<g4
a+^nh h&1ng 4:Tc 4iJp 4h!ng uua " nhip4 %9,
%9 x=, N&'ng =&a, *nh s*ng+
b+c1 :9ng h)Qc 4hu h’p ph8= vi phen bố
c/a sinh v54,
c+^nh h&1ng =8nh =j %Jn sT uuan h'p c/a
4hTc v54+
2+.uyJ4 %0nh h)84 %9ng sT sống, ph*4 4:i$n
và phen bố c/a 4hTc v54+
`+I8) nZn sT phen bố 4hTc v54 4h`) vĩ %9+
‹+H(nh 4hành vành %ai S6 4hay %hi 4h`) %9
ca)+
,.H89' đ:n5 nj$ '$/"
YQ
#I(= nhWng vn 2U 1 6N ch]ng =inh ảnh h&1ng c/a c*c nhen 4ố 4T nhiZn %ối với sT phen
bố c/a sinh v54+
#Là= c*c ceu >,A 4:ang Ca SG+
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: ...........................
"i8+ PPH": .......................
BÀI +•: >t PH“N BO C}W >INH ,bT ,À M{T TRÊN TRSI M{T
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#Hi$u và 4:(nh bày uuy Nu54 sT phen bố c/a sinh v54 và %g4 4h`) vĩ %9 và %9 ca)
#$ 4Zn =94 số 4hả= 4hTc v54 và nhó= %g4 chnnh 4:Zn I:*i <g4+
#,iJ4 nh5n 7é4, phen 4nch bản %-, N&'c %-, 4:anh ảnh %$ :ú4 :a KJ4 Nu5n+
#fhen bip4 %&'c =94 số Ki$u 4hả= 4hTc v54+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
#,ản %- c*c 4hả= 4hTc v54 và nhó= %g4 chnnh 4:Zn 4hJ giới
#I:anh ảnh vS =94 số 4hả= 4hTc v54 %i$n h(nh 4:Zn I:*i <g4
#,;ng h(nh vi2`) vS c*c cảnh uuan 4:Zn I:*i <g4+
III.HỌWT MNN< DẠY HỌC
RS
#h~$ đ:n5:
G6 yZu cầu HS nZu c*c nhen 4ố ảnh h&1ng %Jn sT phen bố c/a %g4 và sinh v54+Sau %ó
G6 nón"ST phen vố c/a %g4 và sinh v54 ch0u ảnh h&1ng c/a nhiSu nhen 4ố+65y 4:Zn 4hTc
4J, %g4 và sinh v54 phen bố nh& 4hJ nà)vST phen bố này có 4nnh uuy Nu54 Kh!ngv6( sa)v
B7$ &!$:
D9I &l1 I: >E "h†n [j 1;) H$nh =h' =7 đo' 'hŠ8 =3 đ:
Ph]^n5 Jn +:
HM +: Cả Nớp
#G6 yZu cầu HS 2Ta và) SG, vốn hi$i biJ4 ch) biJ4 4hJ nà) Nà 4hả= 4hTc v54v
#G6 %&a : ahp 4hống ceu hki %0nh h&ớng và ch) HS 7`= b;ng h(nh vS c*c cảnh uuan
4:Zn I:*i <g4v
Ceu hki %0nh h&ớng"
L?R Iw 7nch %8) 4:1 vS hai cTc có nhWng %ới cảnh uuan nà)v
L>R c~i %ới có %Qc %i$= g( vS Khn h5u , 4hTc v54, %g4vcối uuan hp giWa c*c yJu 4ố
4:)ng =94 %ớiv
LAR 6( sa) N8i có sT phen hóa c*c 4hả= 4hTc v54 4h`) vĩ %9v
HM 2: CQp @nhó=
,&ớc ?"
#C*c nhó= có số ch‡n Nà= phiJu học 45p ?+
#C*c nhó= có số Nj Nà= phiJu >+
,&ớc >" C*c nhó= 4:(nh bày KJ4 uuả, chX bản %- 4:`) 4&Vng vS sT phen bố 4hả= 4hTc
v54 và c*c nhó= %g4 chnnh 4:Zn 4hJ giới, G6 giúp HS chuxn KiJn 4h]c
Ph]^n5 Jn 2
HM +: Cả Nớp
HS 2Ta và) SG, vốn hi$u biJ4 4:ả NVi ceu hki" Ihả= 4hTc v54 Nà g(v
HM 2: Nhó=
Chia Nớp 4hành C nhó=
,&ớc ?" HS 2Ta và) bảng 4hống KZ 4:ang CB SG , c*c h(nh ?B+?,?B+>, c*c h(nh Kh*c c/a
bài và vốn hi$u biJ4"
#Y*c %0nh v0 4:n phen bố c/a c*c 4hả= 4hTc v54 và %g4 4:Zn N&'c %-Lh(nh ?B+?, ?B+>R
#I:ả NVi c*c ceu hki 4&Png ]ng c/a =UcŒ 4:)ng SG+
fhen vipc"
#Nhó= ?,> 4(= hi$u vS 4hTc v54 và %g4 1 %ài nguyZn và !n %ới
#Nhó= A, G 4(= hi$u vS 4hTc v54 và %g4 1 c5n nhip4+
#Nhó= H, C 4(= hi$u vS 4hTc v54 và %g4 1 nhip4 %ới+
NJu có b;ng@%ĩa h(nh c*c %ới cảnh uuan , G6 b54 ch) HS 7`= 4:)ng Khi Nà= bài 45p+
,&ớc >" HS 4:(nh bày KJ4 uuả, chX bản %-, G6 giúp HS chuxn KiJn 4h]c+G6 hki "NguyZn
nhen nà) Nà= ch) 4hTc v54 và %g4 phen bố 4h`) vĩ %9v
D9I &l1 II .>E "h†n [j H$nh =h' =7 đo' 'hŠ8 đ: 1)8
HM 6: C* nhen@ cQp
,&ớc ?" .uan s*4 h(nh ?B+? 4:ả NVi c*c ceu hki sau"
#Y*c %0nh c*c vành %ai 4hTc v54 và %g4 4w chen núi NZn %Xnh núiv
#NguyZn nhen c/a sT 4hay %hi %ó+
RG
Câu h0i g1i 2:
?#6( sa) có sT 4hay %hi c*c 4hả= 4hTc v54 và %g4 nh& v5yv
>#L&'ng =&a và nhip4 %9 4hay %hi nh& 4hJ nà) 4h`) %9 ca)v
A#Nhen 4ố nà) Nà= ch) c*c 4hả= 4hTc v54 và %g4 4hay %hi cả 4h`) %9 ca)v
,&ớc >" G6 4ó= 4ắc và chuxn 7*c KiJn 4h]c
#C*c vành %ai I6 và %g4 4hay %hi 4w chen núi NZn %Xnh núi
>]in n€$ "hA) T†I ?ˆI C)"P1)
M: 1)8 w&x ,7nh đ)$ 'hE1 =h' Mo'
D#HD •wng s-i <k c5n nhip4
HDD#?>DD •wng 2• Neu s…=
?>DD#?CDD •wng NOnh sa= fố42!n
?CDD#>DDD <-ng ck anpin <g4 %-ng ck núi
>DDD#>aDD o0a y và cey bUi 6*ch %*
NguyZn nhen" Nhip4 %9 và N&'ng =&a 4hay %hi 4h`) %9 ca) 2…n %Jn sT 4hay %hi c/a c*c
4hả= 4hTc v54 và %g4+
Ch) HS 7`= nhWng 4:anh ảnh vS c*c 4hả= 4hTc v54 4:Zn I:*i <g4 %$ s) s*nh %Qc %i$= c/a
c*c 4hả= 4hTc v54 và nh5n 2ipn 7`= 4hả= 4hTc v54 nà) có 1 6Nv G6 và) bài+
I,. MSNH <IS
rPh]^n5 Jn +:
?+I:(nh bày %Qc %i$= phen bố c/a 4hTc v54 và %g4 4h`) vĩ %9 và %9 ca)+
>+NZu nguyZn nhen 2…n 4ới sT phen bố 4hO= 4hTc v54 và %g4 4h`) vĩ %9+ Ch) vn 2U =inh
họa
A+$ 4Zn và =! 4ả =94 số 4hả= 4hTc v54 2Ta và) 4:anh ảnh, %0a h(nh+
rPh]^n5 Jn 2:
HS 7`= b;ng h(nh vi2`) vS c*c %ới cảnh uuan 4:Zn I:*i <g4 và ch) biJ4 %ới Khn h5u
4&Png ]ng c/a =hi cảnh uuan+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
HS Nà= ceu hki số A 4:ang FA SG+
,I.PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TbP
Ph$/@ Hj +:oTa và) n9i 2ung c/a b;ng h(nh và c*c h(nh ?B+?, ?B+>, SG 4:ả NVi c*c ceu
hki sau"
?RIw Ynch <8) 4:1 vS hai CTc có nhWng %ới cảnh uuan nà) v
>Rc~i %ới có %Qc %i$= g( vS Khn h5u, 4hTc v54 , %g4v cối uuan hp giWa c*c yJu 4ố 4:)ng
=94 %ớiv
AR6( sa) N8i có sT phen hóa 4hành c*c 4hO= 4hTc v54 4h`) vĩ %9v
Ph$/@ Hj 2:oTa và) n9i 2ung c/a b;ng h(nh và c*c h(nh ?B+?, ?B+>, SG hMan 4hành
bảng sau"
<ới 4T nhiZn #$%@ .hA hh@ #$%@ 'hˆ&
'hE1 =h' 1h;
I/@
Nh•& đo'
1hAnh
Ph†n [j 1h;
I/@
RU
Th„n5 '$n "hKn h_$
M!$ 'E nh$sn #$%@ .hA hh@ #$%@ 'hˆ&
'hE1 =h' 1h;
I/@
Nh•& đo'
1hAnh
Ph†n [j
M7$ n5@Isn C5n cTc NUc %0a •Zu, %0a y <ài nguyZn CD
D
4:1 NZn, 1 :(a
bắc ^u bm ,
,ắc cd+
Ln đ!$ ”n %ới N8nh
”n %ới hải
2&Png
”n %ới N&c
%0aLNWa Kh!
h8nR
•wng N* Ki=
•wng N* :9ng
Ihả) nguyZn
fố42!n"
Neu, 7*=
<`n
bắc ^u bm ,
,ắc cd+
Iey l“ , I:ung
l“, <!ng ,ắc
cd
Chn nh$`' C5n nhip4 gió
=3a
C5n nhip4 <0a
I:ung Hải
C5n nhip4 NUc
%0a
•wng c5n nhip4
x=
•wng cey bUi N*
c]ng c5n nhip4
,*n h)ang =8c,
h)ang =8c
<k vàng
Neu %k
Y*=
^u bm , ,ắc
cd+
Na= eu, Iey
H)a ¶, <!ng
Na= ^us4:aNia
Nh$`' đ!$ Nhip4 %ới NUc
%0a
C5n 7nch %8)
gió =3a
Nhip4 %ới gió
=3a,7nch %8)
,*n h)ang =8c,
h)ang =8c
Yavan
•wng nhip4 %ới
x=
•wng 7nch %8)
Y*=
<k, neu %k
<k vàngL‹`:aNi4R
I:ung fhi,Iey
fhi, I:ung Na=
cd, <!ng Na=
m, I:ung cd,
I:ung fhi, Na=
cd+

CHQRN< ,I.: MNT >O |UY LUbT C}W LỚP ,Œ MỊW LX
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 2‘:LỚP ,Œ MỊW LX. |UY LUbT THON< NH{T
,À HLÀN CH¦NH C}W LỚP ,Œ CYNH |UWN
RV
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#Y*c %0nh %&'c 4hành phần cgu 48) c/a Nớp vk %0a Ns, =ối uuan hp giWa c*c 4hành phần
4:)ng Nớp vk %0a Ns+
#I:(nh bày %&'c Kh*i nip=, bi$u hipn, s nghĩa và giải 4hnch %&'c nguyZn nhen 48) nZn
uuy Nu54 4hống nhg4 và h)àn chXnh c/a Nớp vk cảnh uuan+
#,iJ4 Khai 4h*c 4:i 4h]c 4w KZnh h(nh %$ :ú4 :a KJ4 Nu5n cần 4hiJ4+
#NZu %&'c vn 2U 4hTc 4iˆn+
#Nh5n 4h]c %&'c sT cần 4hiJ4 phải nghiZn c]u 4nnh 4hống nhg4 và h)àn chXnh c/a Nớp vk
%0a Ns 4:)ng vipc sW 2Ung và bả) vp 4T nhiZn+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#h~$ đ:n5:
#SP %- Nớp vk %0a Ns c/a I:*i <g4Lphóng 4)R
#I:anh ảnh+
#,ản %- 4T nhiZn 6N
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
#h~$ đ:n5:
rPh]^n5 Jn +:.úa 4:(nh ph*4 sinh và ph*4 4:i$n c/a c*c 4hành phần 4T nhiZn "<0a h(nh ,
Khn h5u , s!ng ngMi, %g4 và sinh v54 2iˆn :a 1 %euvChúng ảnh h&1ng %Jn nhau nh& 4hJ
nà)vH)84 %9ng sản 7ug4 c/a c)n ng&Vi 4*c %9ng :a sa) %Jn chúngv#‚Giới 4hipu bài+
rPh]^n5 Jn 2:<&a :a =94 số 4:anh ảnh " •wng b0 chQ4 4:Ui #‚%-i 4:ọc #‚%g4 b0 7ói =Mn, N}
uué4 1 v3ng ca), G6 hki" C*c 4hành phần 4T nhiZn có =ối uuan hp với nhau nh& 4hJ nà)v
#‚Giới 4hipu bài+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: C* nhen @ cả Nớp
,&ớc ?" HS %ọc SG, nghiZn c]u Kd h(nh
>D+? h)àn 4hành phiJu học 45p ?+
,&ớc >"
Gọi HS NZn 4:(nh bày, yZu cầu sW 2Ung h(nh
>D+? b SP %- Nớp vk %0a Ns c/a I:*i <g4 4:Zn
bảng+G6 %&a phiJu phản h-i 4h!ng 4in+
#G6 7*c %0nh N8i giới h8n c/a Nớp vk %0a Ns
4:Zn h(nh >D+? và nZu c*c 4hành phần c/a
nó+
#„Zu cầu HS 2Ta và) bản %- 4T nhiZn 6N ,
nZu =94 số vn 2U vS =ối uuan hp giWa %0a
h(nh và s!ng ngMi, giWa %0a h(nh và Khn
h5u•
#„Zu cầu HS nh5n 7é4 vS bS 2ày c/a Nớp vk
%0a Ns và Nớp vk I:*i <g4 L • %8i 2&Png và
NUc %0aR+
G6 hki"
#fhải ch;ng c*c 4hành phần 4T nhiZn 4:Zn
I.L!" =• đị) q
oầy Kh)ảng AD#‚ AH K=, g-=" Nớp Khn
uuy$n s*4 =Q4 %g4, 4)àn b9 4h/y uuy$n và
sinh uuy$n, Nớp 4:Zn c3ng c/a 4h8ch uuy$n
{‚ chúng 7e= nh5p và 4*c %9ng và) nhau+
II.|@I @h' 'hjn5 nho' =7 hf)n 1h§nh
1;) !" =• đị) q
+.#hJ$ n$`&
Là uuy Nu54 vS =ối uuan hp uuy %0nh N…n
RX
I:*i <g4 Nu!n 7e= nh5p và 4*c %9ng N…n
nhau+<iSu %ó %&'c bi$u hipn cU 4h$ nh& 4hJ
nà)vNghiZn c]u nó =ang N8i s nghĩa g(v
HM 2: Cả Nớp
#G6 yZu cầu HS %ọc SG nZu Kh*i nip=
c/a uuy Nu54 và nguyZn nhen 48) nZn uuy
Nu54+
G6 hki"
#IhJ nà) Nà =ối uuan hp uui %0nh N…n nhauv
#HOy nZu c*c 4hành phần c/a 4T nhiZn+
#HOy giải 4hnch nguyZn nhen h(nh 4hành uuy
Nu54+
HM 6: Nhó=
,&ớc ?"
Nhó= ?"NghiZn c]u Kd c*c bi$u hipn c/a
uui Nu54 4h!ng uua vn 2U 4:)ng SG +IT
nghĩ :a n4 nhg4 =94 vn 2U Kh*c+
Nhó= >" NghiZn c]u Kd c*c vn 2U vS s
nghĩa 4hTc 4iˆn c/a uuy Nu54 4h!ng uua c*c
vn 2U 4:)ng SG+I(= 4hZ= n4 nhg4 =94 vn 2U
Kh*c
,&ớc >" <8i 2ipn c*c nhó= NZn 4:(nh bày
+G6 4h ch]c ch) cả Nớp 4hả) Nu5n 4wng vgn
%S+<&a :a =94 số 4:anh ảnh 4&Png ]ng với
c*c vn 2U 4:)ng SG và h&ớng 2…n HS phen
4nch+G6 hki"
#6ipc ph* :wng %ầu ngu-n sj gey nhWng
h5u uuả g( %ối với %Vi sống và =!i 4:&Vng
4T nhiZnv
,&ớc A"NJu cMn 4hVi gian, 4h ch]c ch) HS
2iˆn 4i$u phx=L Kh)ảng H phú4R g-= > vai
chnnh " oMng s!ng và Khu :wng+oiˆn 4ả sT
4hay %hi c/a 2Mng s!ng và sT NUi 4àn c/a
c*nh :wng Khi c)n ng&Vi %ắp %5p, ng;n
s!ng Nà= 4h/y %ipn+
,&ớc G" G6 4hng KJ4+hắc seu s nghĩa c/a
uui Nu54+
nhau giWa c*c 4hành phần và c/a =~i b9
ph5n NOnh 4hh c/a Nớp vk %0a Ns+
rnguyZn nhen Nà 2) 4g4 cả nhWng 4hành
phần c/a Nớp vy %0a Ns %Su %-ng 4hVi ch0u
4*c %9ng 4:Tc 4iJp hay gi*n 4iJp c/a n9i NTc
và ng)8i NTc+
2.B$%@ h$`n
ChX cần =94 4hành phần 4hay %hi, c*c 4hành
phần Kh*c sj 4hay %hi 4h`)+
6.X n5h3)
Cần phải nghiZn c]u Kd càng và 4)àn 2ipn
%iSu Kipn %0a Ns c/a bg4 c] NOnh 4hh nà)
4:&ớc Khi sW 2Ung chúng+
I,.MSNH <IS
?+Ceu nà) sau %ey Kh!ng chnnh 7*c vS Nớp vk %0a Ns"
^+G-= Khn uuy$n,4h/y uuy$n,4hh nh&µng , sinh uuy$n và 4h8ch uuy$n+
,,GiWa c*c 4hành phần có =ối uuan hp chQ4 chj với nhau+
C+Lớp vk %0a Ns 1 NUc %0a 2ày hPn Nớp vk %0a Ns 1 %8i 2&Png+
o+fh*4 4:i$n 4h`) nhWng uuy Nu54 %0a Ns chung nhg4
RT
>+ChiSu 2ày c/a Nớp vk %0a Ns Khkang"
^+ AD#AH K= ,+AD#GD K= C+GD#HD K=
A+Chúng 4a nắ= vWng uuy Nu54 4hống nhg4 và h)àn chXnh c/a Nớp vk cảnh uuan nht="
^+,iJ4 c*ch bả) vp 4T nhiZn+
,+Hi$u :tng 2ipn 4nch :wng sj b0 ng5p Khi %ắp %5p, ng;n s!ng+
C+Hi$u %&'c =ối uuan hp giWa 4T nhiZn với 4T nhiZn và giWa 4T nhiZn với họa4 %!ng Kinh
4J c/a c)n ng&Vi+
o+ ^,,,C %úng+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
Là= phần ceu hki và bài 45p 4:)ng SG+
,I.PHỤ LỤC
rPh$/@ hg1 'h"
L!" =• đị) q #hJ$ n$`& Ph9& =$w 1h$-@ ?7Ix M•1 đ$%&
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 2+: |UY LUbT MỊW MỚI ,À PHI MỊW MỚI
RW
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#Hi$u và 4:(nh bày %&'c Kh*i nip=, nguyZn nhen và bi$u hipn c/a uuy Nu54 %0a %ới+
#I:(nh bày %&'c nhWng bi$u hipn và nguyZn nhen c/a uuy Nu54 phi %0a %ới"uuy Nu54 %0a !
và uuy Nu54 %ai ca)+
#,iJ4 Khai 4h*c KiJn 4h]c 4w KZnh h(nh 4:)ng SG, KJ4 h'p với KiJn 4h]c %O học, giải 4hnch
sT phen bố c*c vành %ai nhip4, c*c %ai Khn h5u, c*c 4hả= 4hTc v54•
#Có uuan %i$= 4hng h'p Khi phen 4nch sT v54, hipn 4&'ng %0a Ns+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
#C*c h(nh 4)ng SG L phóng 4)R
#H(nh c*c vMng %ai nhip4, c*c %ai *p và c*c %ới gió, c*c %ới Khn h5u 4:Zn I:*i <g4, c*c
vành %ai 4hTc vg4 4h`) %9 ca) 4:Zn núi Chi=#b!#:a#gi!, c*c vành %ai 4hTc v54 4h`) %9 ca)
c/a núi ^npP+
#,ản %- c*c 4hả= 4hTc v54 và c*c nhó= %g4 chnnh 4:Zn IG+
#c94 số 4:anh ảnh vS c*c cảnh uuan 1 chen núi, %Xnh núi, bV <!ng, bV Iey c/a NUc %0a+
III.HỌWT MNN< DẠY HỌC
#h~$ đ:n5:
Ph]^n5 Jn +:G6 nhắc N8i Kh*i nip= và bi$u hipn c/a uuy Nu54 4hống nhg4 và h)àn chXnh
Nớp vk cảnh uuan+h‡ng %0nh %ó =ới chX Nà =94 4:)ng số c*c uuy Nu54 %0a Ns #‚ và) bài+
Ph]^n5 Jn 2:G6 K$ chuypn cảnh uuan 4T nhiZn 4:Zn %Xnh Ch! b=! bNung#=a +Sau %ó
yZu cầu HS nhắc N8i sT 4hay %hi c*c %ới sinh v54 và %g4 4w 7nch %8) vS > cTc+I8i sa) N8i có
sT phen hóa nh& v5yv #‚Giới 4hipu bài+
Hg)' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: C* nhen
,&ớc ?" HS %ọc SG, h)àn 4hành phiJu
học 45p
,&ớc >" <8i 2ipn HS NZn 4:(nh bày +G6 %&a
phiJu 4h!ng 4in phản h-i+Giải 4hnch Kh*i
nip= c/a uuy Nu54 %0a %ới+G6 hki"
#I8i sa) c*c 4hành phần 4T nhiZn và cảnh
uuan %0a Ns N8i 4hay %hi =94 c*ch có uuy
Nu54 nh& v5yv
#G6 vj nhanh h(nh NZn bảng+„Zu cầu HS
nh5n 7é4 sT 4hay %hi c/a 4ia s*ng cQ4 I:Vi
Khi %Jn I< 4w 7nch %8) vS hai cTc, ảnh
h&1ng c/a nóv #‚ HS 4T :ú4 :a nguyZn nhen
c/a uuy Nu54 %0a %ới+
Iia s*ng cQ4 I:ViI. |@I @h' đị) đ!$
+.#hJ$ n$`&: Là sT 4hay %hi có uuy Nu54
c/a 4g4 cả c*c 4hành phần %0a Ns và cảnh
uuan %0a Ns 4h`) vĩ %9+
2.N5@Isn nh†n:
Góc chiJu c/a 4ia s*ng cQ4 I:Vi 4ới bS =Q4
%g4 nhk 2ần 4w 7nch %8) vS > cTc #‚ N&'ng
b]c 78 cI c}ng giả= 4h`)+
RY
T8ƒi
<gt
G6 Khắc seu KiJn 4h]c bài >D"Ig4 cả c*c
4hành phần c/a Nớp vk %0a Ns %Su %-ng 4hVi
ch0u 4*c %9ng 4:Tc 4iJp h)Qc gi*n 4iJp c/a
b]c 78+
HM 2: Nhó=
,&ớc ?"
Nhó= ?" <ọc SG và uuan s*4 h(nh c*c
vMng %ai nhip4 4:Zn I:*i <g4 4:Zn bảng, 7*c
%0nh c*c vMng %ai nhip4 4:Zn I<, nh5n 7é4+
Nhó= >" .uan s*4 h(nh H ?>+?, 7*c %0nh
c*c %ai Khn *p và c*c %ới gió chnnh 4:Zn I<,
nh5n 7é4+
Nhó= A"<ọc SG, 2Ta và) h(nh c*c %ới
Khn h5uL 4:Zn bảngR và 2Ta và) KiJn 4h]c
%O học, hOy ch) biJ4 nguyZn nhen h(nh
4hành c*c %ới Khn h5u, K$ 4Zn c*c %ới Khn
h5u 4:Zn I< +
#Nhó= G" oTa và) H+?B+? và H+?B+>, hOy
ch) biJ4"
#ST phen bố c/a c*c 4hả= 4hTc v54 và c*c
nhó= %g4 có 4uen 4h`) uui Nu54 %0a %ới
Kh!ngv
#HOy Nần N&'4 K$ 4Zn 4wng 4hả= 4hTc v54 4w
cTc vS 7nch %8)+
,&ớc >"
<8i 2ipn HS c*c nhó= NZn 4:(nh bày, 2Ta
và) c*c h(nh phóng 4) 4:Zn bảng và c*c bản
%-+
G6 =! 4ả N8i sT phen bố =94 c*ch có uuy
Nu54 c/a c*c yJu 4ố và uu* 4:(nh 4T nhiZn
vwa nZu 4:Zn+hắc seu nguyZn nhen h(nh
4hành+
Ch@I%n q: Ia %O biJ4 c*c 4hành phần %0a Ns
và cảnh uuan %Su 4hay %hi =94 c*ch có uuy
Nu54 4w 7nch %8) vS hai cTc+IhJ nh&ng h(nh
>?, và h(nh c*c vành %ai 4hTc v54 4h`) %9
ca) 4:Zn núi Chi= bb! b:a#gi! L 4:Zn bảngR
N8i bi$u hipn sT 4hay %hi c*c %ới cảnh uuan
4h`) h&ớng <!ng Iey và 4h`) %9 ca)+I8i
sa) v5yv
HM 6: Cả Nớp
G6 yZu cầu HS 4(= %ọc Kh*i nip= và
6.B$%@ h$`n
a+ST phen bố c/a c*c vMng %ai nhip4 "
z 6Mng %ai nóng Lnhip4 %ớiR" nt= giWa >
chn 4uyJn+
z > vMng %ai !n hMa L!n %ớiR" giWa chn
4uyJn và vMng cTc+
z > vMng %ai N8nh Lhàn %ớiR" 4w vMng cTc
%Jn cTc+
b+C*c %ai *p và c*c %ới gió 4:Zn I:*i <g4"
z Có F %ai Khn *p"
#A %ai *p 4hgp" ? 1 Y<, > 1 !n %ới+
#G %ai *p ca)" > 1 chn 4uyJn, > 1 cTc+
z Có C %ới gió"
#> %ới gió Inn ph)ng+
#> %ới gió Iey !n %ới+
#> %ới gió <!ng cTc+
c+C*c %ới Khn h5u 4:Zn I:*i <g4"
z<ới Khn h5u cTc+
z<ới Khn h5u c5n cTc+
z<ới Khn h5u !n %ới+
z<ới Khn h5u c5n nhip4+
z<ới Khn h5u nhip4 %ới+
z<ới Khn h5u c5n 7nch %8)+
z<ới Khn h5u 7nch %8)+
2+C*c %ới %g4 và c*c 4hả= 4hTc v54"
#Có ?D Ki$u 4hả= 4hTc v54
#Có ?D nhó= %g4
II.|@I @h' "h$ đị) đ!$
+.#hJ$ n$`&
Là uuy Nu54 phen bố Kh!ng phU 4hu9c và)
4nnh chg4 phen bố 4h`) %0a %ới c/a c*c 4hành
phần %0a Ns và cảnh uuan+
2.N5@Isn nh†n
o) ngu-n n;ng N&'ng bZn 4:)ng NMng %g4
{‚ phen chia bS =Q4 %g4 4hành " NUc %0a, %8i
2&Png và %0a h(nh núi ca)+
6.B$%@ h$`n
a+.uy Nu54 %ai ca)" ><#
#h*i nip=" ST 4hay %hi có uuy Nu54 c/a c*c
4hành phần 4T nhiZn và c*c cảnh uuan %0a Ns
4h`) %9 ca) c/a %0a h(nh+
#NguyZn nhen"o) sT 4hay %hi nhip4 x= 4h`)
RR
nguyZn nhen c/a vipc h(nh 4hành uuy Nu54
fhi %0a giới+
#G6 giải 4hnch nguyZn nhen+Giải 4hnch 4h54
cQn Kj c*c =ối uuan hp nhen uuả gi*n 4iJp,
4w ngu-n n;ng N&'ng 4:)ng NMng %g4 #‚ c*c
2Oy núi #‚ uuy Nu54 %ai ca)· sT phen bố NUc
%0a và %8i 2&Png #‚ uuy Nu54 %0a !+
HM 4: Nhó=
,&ớc ?" C*c nhó= nghiZn c]u SG , uuan
s*4 Kd
#C*c vành %ai 4hTc v54 4h`) %9 ca) 4:Zn núi
Chi=#b!#:a#gi!L 4:Zn bảngR, 4hả) Nu5n vS
Kh*i nip=, nguyZn nhen và bi$u hipn c/a
4nnh %ai ca)+
#„Zu cầu c*c nhó= uuan s*4 sT 4hay %hi c*c
vành %ai 4hTc v54 4w chen núi NZn %Xnh núi
uua h(nh c*c vành %ai 4hTc v54 4h`) %9 ca)
4:Zn núi Chi= bb!#:a#gi!L 4:Zn bảngR và
h(nh c*c vành %ai 4hTc v54 4h`) %9 ca) c/a
núi ^npPL 4:Zn bảngR+S) s*nh 4w %ó nZu
%&'c =ối uuan hp giWa uuy Nu54 %0a %ới và
fhi %0a %ới+
,&ớc >"HS NZn 4:(nh bày, yZu cầu sW 2Ung
c*c h(nh 4:Zn bảng+G6 chuxn 7*c KiJn
4h]c+Có 4h$ bh sung ceu hki sau"
#S) s*nh nguyZn nhen nhip4 %9, nh(n chung
giả= 4w 7nch %8) vS hai cTc và nguyZn
nhen nhip4 %9 giả= 4h`) %9 ca)+
HM *: Nhó=
,&ớc ?" HS nghiZn c]u SG, uuan s*4 Kƒ
H+>?, 4hả) Nu5n phần Kh*i nip=, nguyZn
nhen và phần bi$u hipn c/a 4nnh %0a !+L&u s
sT 4hay %hi c*c %ới 4hTc v54 4h`) chiSu I#<
1 c*c vĩ %9 GD
D
, và >D
D
N, N&u s %Jn sT
phen bố %g4 và %8i 2&Png %$ giải 4hnch
nguyZn nhen+
,&ớc >"
HS NZn 4:(nh bày, G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c+
Có 4h$ bh sung c*c ceu hki sau"
#.uan s*4 H+>?, hOy ch) biJ4 2ọc 4h`) vĩ
4uyJn GDD, 4w <!ng sang Iey có nhWng
4hả= 4hTc v54 nà)v 6( sa) c*c 4hả= 4hTc
v54 N8i phen bố nh& v5yv
%9 ca) +
#,i$u hipn" ST phen bố c*c vành %ai 4hTc
v54 4h`) %9 ca)+
b+.uy Nu54 %0a !" ><#
#h*i nip=" Là sT 4hay %hi có uuy Nu54 c/a
c*c 4hành phần 4T nhiZn và c*c cảnh uuan
4h`) Kinh %9
#NguyZn nhen" o) sT phen bố %g4, bi$n và
%8i 2&Png+
#,i$u hipn" ST 4hay %hi c*c 4hả= 4hTc v54
4h`) Kinh %9+
RQ
#HOy ch]ng =inh c*c uuy Nu54 %0a %ới và
phi %0a %ới 2iˆn :a %-ng 4hVi và 4&Png hh
N…n nhau+
I,.MSNH <IS
?+C*c %ới gió phen bố 4w hai cTc vS 7nch %a) Nần N&'4 Nà"
^+Gn) Iey !n <ới, gió <!ng cTc, c5u 20chL Inn ph)ngR+
,+ c5u 20ch, Gn) Iey !n <ới, gió <!ng cTc+
C+ Gió <!ng CTc, Gn) Iey !n <ới, c5u 20ch+
>+HOy sắp 7Jp c*c s 1 c94 ^ và c94 , sa) ch) ph3 h'p"
W. CJ1 G@I @h' B.B$%@ h$`n
?+.uy Nu54 %0a %ới
>+.uy Nu54 phi %0a %ới
a+ST phen bố c*c vành %ai nhip4+
b+ST 4hay %hi c*c cảnh uuan 4h`) Kinh %9+
c+ C*c %ới %g4 và c*c 4hả= 4hTc v54+
2+C*c %ai Khn *p và c*c %ới gió 4:Zn I< +
`+ST 4hay %hi c*c 4hả= 4hTc v54 4h`) %ai
ca)+
A+ <i$= Kh*c nhau cP bản giWa uuy Nu54 %0a %ới và uuy Nu54 phi %0a %ớiNà"
^+NguyZn nhen h(nh 4hành +
,+H(nh 4h]c bi$u hipn+
C+ST phen bố NUc %0a và %8i 2&Png+
o+ST phen bố c*c vành %ai Khn *p+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
Là= phần ceu hki và bài 45p 4:)ng SG +
,I. PHỤ LỤC
rPh$/@ hg1 'h": oTa và) SG, h)àn 4hành bảng sau"
|@I @h' đị) đ!$ #hJ$ n$`& N5@Isn nh†n B$%@ h$`n
QS
PH¨N HWI
MỊW LX #INH TẾ u© HNI
CHQRN< ,. MỊW LX D“N CQ
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 22: D“N >O ,À >t <IW TªN< D“N >O
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#,iJ4 %&'c uuy =! 2en số, 4(nh h(nh biJn %9ng 2en số 4hJ giới và giải 4hnch %&'c nguyZn
nhen c/a chúng+
#Hi$u %&'c c*c 4hu54 ngW" Iƒ sug4 sinh 4h! và4q 4h!+fhen bip4 %&'c gia 4;ng 2en số 4T
nhiZn, gi; 4;ng 2en số cP học và gia 4;ng 2en số +
#fhen 4nch %&'c h5u uuả c/a gia 4;ng 2en số Kh!ng h'p Ns+
#,iJ4 4nnh 4ƒ sug4 sinh,4ƒ sug4 4q, 4ƒ sug4 gia 4;ng 2en số 4T nhiZn và 4ƒ sug4 gia 4;ng 2en
số+
QG
#Nh5n 7é4, phen 4nch bi$u %-, N&'c %-,bảng %- số Nipu vS 4ƒ sug4 sinh , 4ƒ sug4 4q và 4ƒ sug4
gia 4;ng 4T nhiZn+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#,ản %- 2en c& và %! 4h0 Nớn 4:Zn IhJ Giới
#,i$u %- 4ƒ sug4 sinh 4h!, 4ƒ sug4 4ƒ 4h!+
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$:
rPh]^n5 Jn +: c1 bài nh& g'i s 4:)ng s*ch gi*) viZn+
rPh]^n5 Jn 2: c1 bài btng c*ch nZu :a =94 số ceu hki nht= %0nh h&ớng h)84 %9ng
nh5n 4h]c c/a HS +6n 2U" oen số 4hJ giới Nu!n có sT biJn %9ng, uuy =! 2en số 1 c*c
n&ớc, c*c v3ng NOnh 4hh Kh!ng giống nhau, v( sa)v+ST gia 4;ng 2en số Kh!ng h'p Ns có
ảnh h&1ng nh& 4hJ nà) %ối với sT ph*4 4:i$n Kinh 4J b 7O h9iv+++
B7$ &!$:
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: HS Nà= vipc c* nhen
#HS %ọc =Uc Œ 4:)ng SG và :ú4 :a nh5n 7é4
vS uuy =! 2en số 4hJ giới+Ch) 2…n ch]ng
ch]ng =inh+
#G6 4ó= 4ắ4 và nh5n =8nh 4hZ=".uy =!
2en số có sT chZnh Npch giWa > nhó= n&ớc
ph*4 4:i$n và %ang ph*4 4:i$nL 2…n ch]ng R+
#HS 2Ta và) bảng số Nipu 2en số 4:Zn 4hJ
giới 4w n;= ?aDG %Jn n;= >DD?, nh5n 7é4
vS 4(nh h(nh ph*4 4:i$n 2en số 4hJ giới+
#G6 g'i s " Innh số n;= 2en số 4;ng 4hZ= ?
4ƒ ng&Vi, 2en số 4;ng ggp %!i :-i :ú4 :a nh5n
7é4+
HM 2:
3hương án 4: HS Nà= vipc 4h`) cQp
#G6 gia) nhip= vU" <ọc =Uc ?L fhần a,b,cR
và 2Ta và) bi$u %- >>+?,>>+>, N&'c %- >>+A
hOy"
zCh) biJ4 4ƒ sug4 sinh 4h! , 4ƒ sug4 4q 4h! và
4ƒ sug4 gia 4;ng 4T nhiZn Nà g(v
zNh5n 7é4 vS 7u h&ớng biJn %9ng 4ƒ sug4
I.D†n Hj =7 'Fnh hFnh "hJ' '($%n ?†n Hj
'h/ 5$!$
+.D†n Hj 'h/ 5$!$:
PC• CGFF 4:i`u ng&Vi LN;= >DDHR+
PCó ?? n&ớc %!ng 2en nhg4 IG L‚
?DD 4:ipu ng&ViR và ?F n&ớc 4hgp 2en nhg4
IG L½ D,? 4:ipu ng&ViR
6.TFnh hFnh "hJ' '($%n ?†n Hj '(sn 'h/
5$!$
#IhVi gian 2en số 4;ng 4hZ= =94 4ƒ ng&Vi
và 4hVi gian 2en số 4;ng ggp %!i ngày càng
:ú4 ngắn {‚Iốc %9 gia 4;ng 2en số nhanh
{‚ […n5 n• ?†n Hj+
II.<$) '4n5 ?†n Hj
+.<$) '4n5 'E nh$sn: sT biJn %9ng 2en
số 4:Zn IG 2) nguyZn nhen sinh %• và 4q
v)ng+
a+Iƒ sug4 sinh 4h!LSGR
b+Iƒ sug4 4q 4h!L SGR
c+Gia 4;ng 4T nhiZn LIg 4nnh btng |R
{ 4ƒ sug4 sinh 4h! b 4ƒ sug4 4q 4h!
#NJu Ig ‚ D" 2en số 4;ng
Ig { D" 2en số Kh!ng biJn %9ng
QU
sinh 4h! c/a 4hJ giới , c/a c*c n&ớc ph*4
4:i$n và c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n giai %)8n
?BHD# >DDD+
#HS Nà= vipcL Kh)ảng ?H phú4 R+Sau %ó =94
vài HS 4:(nh bày KJ4 uuả 4:&ớc Nớp+
#G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c và giải 4hnch 4hZ=
c*c yJu 4ố 4*c %9ng %Jn 4ƒ sug4 sinh và 4q 1
c*c nhó= n&ớc có =]c GIIN Kh*c nhau+
# G6 giải 4hnch v( sa) 4ƒ sug4 gia 4;ng 4T
nhiZn %&'c c)i Nà %9ng NTc ph*4 4:i$n 2en
số+
#G6 %Q4 ceu hki" H5u uuả c/a vipc gia 4;ng
2en số Kh!ng h'p NsL uu* nhanh h)Qc suy
giả= 2en sốR %ối với Kinh 4J, 7O h9i và =!i
4:&Vngv
3hương án 5: HS Nà= vipc 4h`) nhó=
#G6 chia ch) HS 4:)ng Nớp 4hành a nhó=
và gia) ch) hai nhó= 4(= hi$u =94 n9i
2ung"
?+ Iƒ sug4 sinh 4h!
>+ Iƒ sug4 4q 4h!
A+ Gia 4;ng 4T nhiZn
G+H5u uuả c/a gia 4;ng 4T nhiZn
LY`= yZu cầu 4:)ng phiJu học 45p ?,>,A,GR
#HS 4hả) Nu5n nhó=L Khkang ?D phú4 R
#HS b*) c*) KJ4 uuả Nà= vipc 4:&ớc NớpL %8i
2ipn c/a G nhó=, c*c nhó= Kh*c bh sungR
#G6 nh5n 7é4 và chố4 KiJn 4h]c
HM 6:Cả Nớp
#G6 4huyJ4 4:(nh , giảng giải"
zGia 4;ng cP học Nà g(v NguyZn nhen gey
nZn c*c Nu-n 2i chuy$n c/a 2en c&+
zIƒ sug4 nh5p c&, 4ƒ sug4 7ug4 c& và 4ƒ sug4
gia 4;ng cP học
z^nh h&1ng c/a gia 4;ng 2en số cP học %ối
với sT biJn %hi 2en số c/a 4hJ giới nói
chung, c/a 4wng Khu vTc, 4wng uuốc gia nói
:iZng+
#G6 %Q4 ceu hki" C*ch 4nnh 4ƒ sug4 gia 4;ng
2en sốv
Ig ½ D" 2en số giả=
#Iƒ sug4 GIIN %&'c c)i Nà %9ng NTc ph*4
4:i$n 2en số +
2+H5u uuả c/a gia 4;ng 2en số Kh!ng
h'p Ns {‚ gey s]c ép NZn sT ph*4 4:i$n K4#7h
và =!i 4:&Vng+
2.<$) '4n5 1^ hg1
#ST 2i chuy$n c/a 2en c& 4w nPi này sang
nPi Kh*c
#Iƒ sug4 gia 4;ng cP học { 4ƒ sug4 nh5p c&
# 4ƒ sug4 7ug4 c&+
#Gia 4;ng cP học Kh!ng ảnh h&1ng Nớn %Jn
vgn %S 2en số 4:Zn 4)àn 4hJ giới+
6.<$) '4n5 ?†n Hj: Iƒ sug4 gia 4;ng 2en số
c/a =94 uuốc gia L|R { 4ƒ sug4 gia 4;ng 4T
nhiZn z 4ƒ sug4 gia 4;ng cP học+
I,.MSNH <IS
h)anh 4:Mn chX =94 chW c*i in h)a %]ng 4:&ớc s %úng 4:)ng c*c ceu sau"
QV
?+Iƒ sug4 sinh 4h! Nà"
^+Số 4:• `= %&'c sinh :a 4:)ng =94 n;=
,+Số 4:• `= %&'c sinh :a 4:)ng =94 n;= s) với 2en số 4:ung b(nh
C+ Số 4:• `= %&'c sinh :a 4:)ng =94 n;= s) với 2en số 4:ung b(nh c3ng 4hVi gian %ó+
o+I&Png uuan giWa số 4:• `= %&'c sinh :a 4:)ng =94 n;= s) với 2en số 4:ung b(nh c3ng
4hVi gian %ó+
>+Iƒ sug4 gia 4;ng 2en số 4T nhiZn Nà"
^+ST chZnh Npch giWa 4ƒ sug4 4q 4h! và 4ƒ sug4 sinh 4h!
,+ST chZnh Npch giWa 4ƒ sug4 sinh 4h! và 4ƒ sug4 4q 4h!
C+Cả hai ph&Png *n 4:Zn+
A+Gia 4;ng 2en số %&'c 7*c %0nh btng "
^+Ihng số giWa gia 4;ng 4T nhiZn và 4ƒ sug4 gia 4;ng cP học+
,+Hipu số giWa gia 4;ng 4T nhiZn và 4ƒ sug4 gia 4;ng cP học+
C+ Cả hai ph&Png *n 4:Zn
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
Là= c*c ceu hki ?,A 4:ang aC SG
,I.PHỤ LỤC
Ph$/@ hg1 'h" +
?+Iƒ sug4 sinh 4h! Nà g(v
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+oTa và) h(nh >>+? , nh5n 7é4 7u h&ớng biJn %9ng vS 4ƒ sug4 sinh 4h! c/a 4hJ giới, c*c
n&ớc ph*4 4:i$n và c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A+NZu và phen 4nch c*c yJu 4ố ảnh h&1ng %Jn 4ƒ sug4 sinh 4h!+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ph$/@ hg1 'h" 2
?+Iƒ sug4 4q 4h! Nà g(v
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+oTa và) h(nh >>+>, nh5n 7é4 7u h&ớng biJn %9ng vS 4ƒ sug4 4q 4h! c/a 4hJ giới, c*c
n&ớc ph*4 4:i$n và c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A+NZu và phen 4nch c*c yJu 4ố ảnh h&1ng %Jn 4ƒ sug4 4q 4h!+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ph$/@ hg1 'h" 6
?+Iƒ sug4 gia 4;ng 4T nhiZn Nà g(v
QX
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+oTa và) h(nh >>+A , nh5n 7é4 4(nh h(nh gia 4;ng 2en số 4T nhiZn htng n;= 4:Zn 4hJ giới
4hVi K¶ ?BBH#>DDD
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ph$/@ hg1 'h" 4
?+H5u uuả c/a sT gia 4;ng 2en số uu* nhanh %ối với Kinh 4J, 7O h9i và =!i 4:&Vngv
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+H5u uuả c/a suy giả= 2en số %ối với Kinh 4J, 7O h9iv
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 26. CR C{U D“N >O
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#Hi$u và phen bip4 %&'c c*c N)8i cP cgu 2en số" cP cgu 2en số 4h`) %9 4uhi và giới· cP cgu
2en số 4h`) Na) %9ng, Kh vTc Kinh 4J và 4:(nh %9 v;n hóa+
QT
#Nh5n biJ4 %&'c ảnh h&1ng c/a cP cgu 2en số %Jn sT ph*4 4:i$n 2en số và ph*4 4:i$n Kinh
4J#7O h9i+
#,iJ4 c*ch phen chia 2en số 4h`) nhó= 4uhi và c*ch bi$u hipn 4h*p 4uhi+
#Nh5n 7é4,phen 4nch bảng số Nipu vS cP cgu 2en số 4h`) %9 4uhi, 4h`) 4:(nh %9 v;n hóa·
nh5n 7é4 và phen 4nch 4h*p 4uhi· nh5n 7é4 và vj bi$u %-Š cP cgu 2en số 4h`) Khu vTc Kinh
4J+
II.THIẾT< BỊ DẠY HỌC
#,ản %- 2en c& và %9 4h0 Nớn 4:Zn 4hJ giới+
#I:anh vS A Ki$u 4h*p 4uhi+
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$
rPh]^n5 Jn +: c1 bài nh& g'i s 4:)ng SG6
rPh]^n5 Jn 2: c1 bài btng c*ch nZu :a =94 số ceu hki nht= %0nh h&ớng h)84 %9ng
nh5n 4h]c c/a HS +6n 2U " CP cgu 2en số Nà g(v Có c*c N)8i c) cgu 2en số nà)v C) cgu 2en
số có ảnh h&1ng nh& 4hJ nà) %ối với sT ph*4 4:i$n Kinh 4J b 7O h9iv+++
B7$ &!$
#G6 giải 4hnch 4hu54 ngW [CP cgu 2en số\ và s nghĩa c/a vipc nghiZn c]u cP cgu 2en số
HM +: HS Nà= vipc 4h`) nhó=
,&ớc ?" G6 chia HS 4:)ng Nớp 4hành nhiSu
nhó= nhk và chia nhip= vU ch) c*c nhó="
z?@> số nhó= 4(= hi$u cP cgu 2en số 4h`) giới
và 4h`) %9 4uhiL phiJu học 45p ?R
z?@> số nhó= 4(= hi$u vS 4h*p 4uhi+LphiJu học
45p >R
,&ớc >" HS 4:(nh bày KJ4 uuả, G6 giúp HS
chuxn KiJn 4h]c"
HM 2: Cả Nớp
HS 2Ta và) SG , vốn hi$u biJ4 4:ả NVi c*c ceu
hki"
#CP cgu 2en số 4h`) Na) %9ng ch) 4a biJ4 %iSu
g(v
#IhJ nà) Nà ngu-n Na) %9ngv
#fhen bip4 sT Kh*c nhau giWa nhó= 2en số h)84
%9ng Kinh 4J và nhó= 2en số Kh!ng h)84 %9ng
Kinh 4Jv
J4 Nu5n"
HM 6: C* nhen @ cQp
I . C^ 1o@ H$nh hg1
+. C^ 1o@ ?†n Hj 'hŠ8 5$!$:
#h*i nip=" bi$u 4h0 sT 4&Png uuan giWa
giới na= s) với giới nW h)Qc s) với
4hng số 2en+
#<Qc %i$=" có sT biJn %9ng 4h`) 4hVi
gian và Kh!ng gian+
#NguyZn nhen" 4:(nh %9 ph*4 4:i$n K4#7h,
4ai n8n, 4uhi 4họ 4b nW 4h&Vng ca) hPn
na=, chuy$n c&+
#¼ nghĩa" ảnh h&1ng 4ới sT phen bố s7,
4h ch]c %Vi sống 7h và h)8ch %0nh
chiJn N&'c ph*4 4:i$n K4#7h+
2.C^ 1o@ ?†n Hj 'hŠ8 đ: '@•$:
#h*i nip=" sT 45p h'p nhWng nhó=
ng&Vi sắp 7Jp 4h`) nhWng nhó= 4uhi
nhg4 %0nh+
#<Qc %i$=" chia 4hành A nhó= 4uhi
chnnhLSGR
#¼ nghĩa" 4h$ hipn 4hng h'p 4(nh h(nh
sinh, 4q, 4uhi 4họ, Khả n;ng ph*4 4:i$n
2en số và ngu-n Na) %9ng c/a =94
n&ớc+
6.ThJ" ?†n Hj: Nà bi$u %- bi$u hipn
2en số 4h`) 4uhi và giới Lcó A Ki$u 4h*p
4uhi b SGR
QW
,&ớc ?" HS 2Ta và) SG , h(nh >A+>"
#Ch) biJ4 2en số h)84 %9ng 1 Khu vTc Kinh 4J
%&'c chia Nà= =gy Khu vTcv <ó Nà nhWng Khu
vTc nà)v
#I:ả NVi ceu hki =Uc ŒŒ+?+, 4:ang B? SG
,&ớc >" HS 4:(nh bày KJ4 uuả, G6 giúp HS
chuxn KiJn 4h]c+
HM 4: C* nhen@cQp
,&ớc ?" HS 2Ta và) SG,vốn hi$u biJ4, 4:ả NVi
c*c ceu hki"
#CP cgu 4h`) 4:(nh %9 v;n hóa ch) biJ4 %iSu g(v
#Ng&Vi 4a 4h&Vng 2Ta và) nhWng 4iZu chn nà) %$
7*c %0nh cP cgu 2en số 4h`) 4:(nh %9 v;n hóav
#oTa và) bảng >A, nZu nh5n 7é4 vS 4ƒ Np ng&Vi
biJ4 chW và số n;= %i học c/a c*c nhó= n&ớc
4:Zn 4hZ giới+LiZn hp 6N+
#Ng)ài c*c cP cgu 4:Zn, cMn có c*c N)8i cP cgu
2en số nà) Kh*cv
,&ớc >" HS 4:(nh bày KJ4 uuả, G6 chuxn KiJn
4h]c+
II. C^ 1o@ ›ˆ h:$ 1;) ?†n Hj
+. C^ 1o@ ?†n Hj 'hŠ8 )8 đ:n5
a+6gu7n 8ao 9ng :
#oen số 4w ?H 4uhi 4:1 NZn có Khả n;ng
4ha= gia Na) %9ng+
#Chia 4hành > nhó=" 2en số h)84 %9ng
Kinh 4J và 2en số Kh!ng h)84 %9ng Kinh
4J+
b+:ân "& ho;t 9ng th<o =hu $!c =inh
tế
#H)84 %9ng K4 chia Nà= A Khu vTc
LSGR
#oen số Na) %9ng 1 A Khu vTc có sT
Kh*c nhau giWa c*c nhó= n&ớc+
2.C^ 1o@ ?†n Hj 'hŠ8 '(Fnh đ: =4n
h•)
#C;n c] 4ƒ Np ng&Vi biJ4 chW L 4w ?H 4uhi
4:1 NZnR và số n;= %i học c/a nhWng
ng&Vi 4w >H 4uhi 4:1 NZn+
I,. MSNH <IS
h)anh 4:Mn chX =94 chW c*i in h)a %]ng 4:&ớc s %úng 4:)ng c*c ceu sau"
aR CP cgu 2en số 4h`) giới bi$u 4h0"
^+I&Png uuan giWa giới na= s) với giới nW
,+I&Png uuan giWa giới nW s) với giới na=
C+I&Png uuan giWa giới na= s) với 4hng số 2en
o+Cả hai s ^ và C+
bR Iƒ Np nhó= 4uhi D#?G 4:)ng cP cgu 2en số 4:• Nà"
^+ o&ới AD| C+I:Zn AD|
,+o&ới AH| o+I:Zn AH|
cR i$u 4h*p 4uhi hn %0nh 4h$ hipn"
^+Iƒ sug4 sinh ca), 4uhi 4họ 4:ung b(nh 4hgp
,+ Iƒ sug4 sinh ca), 4uhi 4họ 4:ung b(nh ca)+
C+Iƒ sug4 sinh 4hgp,4uhi 4họ 4:ung b(nh ca)+
o+ Iƒ sug4 sinh 4hgp,4uhi 4họ 4:ung b(nh 4hgp+
>+Innh 4ƒ số giới 4nnh c/a 6N n;= >DD?
,iJ4" oen số 6N n;= >DD? Nà Fa,F 4:ipu ng&Vi, 4:)ng %ó số na= Nà Aa,F 4:ipu và số nWa Nà
GD,D 4:ipu+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
Là= ceu A 4:ang B> SG+
,I. PHỤ LỤC
QY
Ph$/@ hg1 'h" +
? +CP cgu 2en số 4h`) giới và cP cgu 2en số 4h`) %9 4uhi Nà g(v
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+oTa và) bảng số NipuL =Uc >R, s) s*nh 4ƒ Np c*c nhó= 4uhi 4:)ng cP cgu 2en số 4:• và cP
cgu 2en số già+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A+NhWng Khó Kh;n c/a cP cgu 2en số 4:• và cP cgu 2en số già %ối với vipc ph*4 4:i$n Kinh
4J b7O h9iv
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ph$/@ hg1 'h" 2
?+Có c*c N)8i 4h*p 4uhi cP bản nà)v HOy =! 4ả c*c Ki$u 4h*p 4uhi %ó+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+NZu nhWng %Qc 4:&ng cP bản c/a 2en s ố %&'c 4h$ hipn 1 4wng 4h*p 4uhi+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
QR
BÀI 24. PH“N BO D“N CQ. CSC LLẠI HÌNH |U¨N CQ
,À M™ THỊ HœW
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#I:(nh bày %&'c Kh*i nip= phen bố 2en c&, %Qc %i$= phen bố 2en c& 4:Zn 4hJ giới và c*
nhen 4ố ảnh h&1ng 4ới sT phen bố 2en c&+
#fhen bip4 %&'c c*c N)8i h(nh uuần c&, %Qc %i$= và ch]c n;ng c/a chúng+
#Hi$u %&'c bản chg4, %Qc %i$= c/a %! 4h0 hóa và ảnh h&1ng c/a %! 4h0 hóa %Jn ph*4 4:i$n
Kinh 4J# 7O h9i và =!i 4:&Vng+
#,iJ4 c*ch 4nnh =54 %9 2en số+
#Nh5n 7é4, phen 4nch bản %-, N&'c %- , bản số Nipu, ảnh %0a Ns vS 4(nh h(nh phen bố 2en c&,
c*c h(nh 4h*i uuần c& và 2en 4hành 4h0+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
#,ản %- 2en c& và %- 4h0 Nớn 4:Zn 4hJ giới+
#L&'c %- 4ƒ Np 2en 4hành 4h0 4hJ giới+
#c94 số h(nh ảnh vS n!ng 4h!n, vS c*c 4hành phố Nớn 4:Zn 4hJ giới+
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$
Ph]^n5 Jn +:c1 bài nh& g'i s 4:)ng SG6
Ph]^n5 Jn 2: c1 bài btng c*ch nZu :a =94 số ceu hki nht= %0nh h&ớng h)84 %9ng nh5n
4h]c c/a HS+6n 2U" oen c& 4:Zn 4hJ giới phen bố :a sa)v Có nhWng nhen 4ố nà) ảnh h&1ng
4ới sT phen bố 2en c&v Có =gy N)8i h(nh uuần c&v c~i N)8i có ch]c n;ng và %Qc %i$=
g(v+++
B7$ &!$
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: HS Nà= vipc c* nhen
#G6 gia) nhip= vU" <ọc =Uc ?, 4(= hi$u Kh*i
nip= phen bố 2en c& và =54 %9 2en sốL Kh)ảng H
phú4R+
#HS 4:(nh bày Kh*i nip= phen bố 2en c& và =54
%9 2en số+
#G6 giải 4hnch, Nà= :y Kh*i nip= phen bố 2en c&
và =54 %9 2en số+
#G6 cung cgp số Nipu vS 2ipn 4nch, 2en số n&ớc 4a
và yZu cầu HS v5n 2Ung c!ng 4h]c 4nnh =54 %9
2en số n&ớc 4a+
HM 2: La= vipc 4h`) nhó=
B]!1 +:
#G6 gia) nhip= vU " <ọc =Uc >, =Uc A KJ4 h'p
với bản số Nipu =54 %9 2en số c*c Khu vTc 4:Zn 4hJ
giới, sT biJn %9ng 2en c& 4h`) 4hVi gian và 4:ả NVi
I.>E "h†n [j ?†n 1]
+.#hJ$ n$`&L SGR+
2.Mh' đ: ?†n Hj: số 2en 4:ung b(nh
4:Zn =94 %Pn v0 2ipn 4nch nhg4 %0nh
Lng@K=>R
6.M•1 đ$%& "h†n [j ?†n 1] 'h/ 5$!$
).Ph†n [j .h„n5 đ-@ 'hŠ8 .h„n5
5$)n:
#c54 %9 2en số 4:ung b(nh 4:Zn 4hJ
giới Nà Ga ng&Vi @ K=
>
+
#NPi có =54 %9 2en số ca)" Iey eu,
Ca#:i#bZ, I:ung na= *•+
#NPi có =54 %9 2en số 4hgp" Cheu %8i
2&Png, ,ắc cd, ,I:ung fhi, •
[.Ph†n [j ?†n 1] 'h/ 5$!$ [$/n
đ:n5 'hŠ8 'hi$ 5$)n L4h$ hipn 1 sT
QQ
ceu hki 4:)ng phiJu học 45p+
B]!1 2:
PHS 4hả) Nu5n nhó=L Kh)ảng ?D phú4R+
B]!1 6:
#HS b*) c*) KJ4 uuả 4hả) Nu5n, chX 4:Zn bản %- c*c
v3ng %!ng 2en, 4h&a 2enL %8i 2ipn =94 vài nhó=R+
#G6 4ó= 4ắ4, chuxn 7*c KiJn 4h]c+
#G6 %Q4 ceu hki" 6( sa) nói nhen 4ố uuyJ4 %0nh
%Jn sT phen bố 2en c& Nà ph&Png 4h]c sản 7ug4,
4:(nh %9 ph*4 4:i$n c/a NTc N&'ng sản 7ug4v
#G6 nZu Kh*i nip= uuần c& và giải 4hnch c*c %iSu
Kipn Nà= 7ug4 hipn và ph*4 4:i$n =8ng N&ới 2en
c&+
HM 6: HS Nà= vipc c* nhen
<ọc =Uc > và ch) biJ4"
?RC*c N)8i h(nh uuần c&v
>RCP s1 phen chia c*c N)8i h(nh uuần c&v
ARST Kh*c nhau cP bản giWa c*c N)8i h(nh uuần
c&v
#HS 4:(nh bày n9i 2ung %O 4(= hi$u+
#G6 4ó= 4ắ4 và chuxn 7*c KiJn 4h]c+
rChuy$n s" Chúng 4a 4h&Vng ngh` nói %Jn 4w [%!
4h0 hóa\+65y %! 4h0 hóa Nà g(v <! 4h0 hóa có ảnh
h&1ng nh& 4hJ nà) %Jn ph*4 4:i$n Kinh 4J#7O h9i+
HM 4: HS Nà= vipc 4h`) cQp
B]!1 +:
#<ọc =Uc ? KJ4 h'p với bản số Nipu vS 4ƒ Np 2en
c& 4hành 4h0 và n!ng 4h!n, N&'c %- 4ƒ Np 2en 4hành
4h0 4:Zn 4hJ giới, nZu %Qc %i$= c/a %9 4h0 hóa và
ch) 2…n ch]ng ch]ng =inh+
#HS 4:a) %hi4h`) cQpLKh)ang H#F phú4R+
B]!1 2:
#HS 4:(nh bày KJ4 uuả Nà= vipc+
#G6 4ó=4ắ4 , chuxn 7*c KiJn 4h]c và bh sung
4hZ= số Nipu 4:)ng SG6 %$ Nà= :y %Qc %i$= c/a
%! 4h0 hóa+
HPn HD 4hành phố có số 2en hPn H 4:ipu ng&Vi
+c94 số Khu vTc , cheu NUc có 4ƒ Np 2en 4hành 4h0
ca)L,ắc cd,Na= cd, ”74:ey#Ni#a•
#Hki " Iw c*c %Qc %i$= 4:Zn, `= nà) có 4h$ biJ4 %!
4h0 h)* Nà g(v
#Hki" ,tng sT hi$u biJ4 c/a bản 4hen, hOy nZu
nhWng ảnh h&1ng c/a %! 4h0 h)* %Jn ph*4 4:i$n
4hay %hi 4ƒ 4:ọng 2en c& c/a c*c cheu
NUc giai %)8n ?CHD#>DDD+R
4.CJ1 nh†n 'j Knh h]~n5 '!$ HE
"h†n [j ?†n 1]:
zNhen 4ố uuyJ4 %0nh" 4:(nh %9 ph*4
4:i$n NTc N&'ng sản 7ug4, 4nnh chg4 c/a
nSn Kinh 4J•
zC*c nhen 4ố Kh*c" %iSu Kipn 4T nhiZn,
N0ch sq %0nh c&•+
II.CJ1 89$ hFnh G@pn 1]
+.#hJ$ n$`&w><#x
2.Ph†n 89$ =7 đ•1 đ$%&:
z.uần c& n!ng 4h!n"
#Yug4 hipn sớ=+
#Ch]c n;ng s7 n!ng nghipp+
# cang 4nnh chg4 phen 4*n 4:)ng
Kh!ng gian+
z.uần c& 4hành 4h0"
#Yug4 hipn sau+
#Ch]c n;ng s7 phi n!ng nghipp
#c]c %9 45p 4:ung 2en số ca)+
zo) ảnh h&1ng uu* 4:(nh %! 4h0 hóa
{‚ uuần c& n!ng 4h!n có nhiSu 4hay
%hi vS ch]c n;ng, cgu 4:úc và h&ớng
ph*4 :i$n+
III. M„ 'hị h•):
+.#hJ$ n$`&: w><#x
2.M•1 đ$%&:
Poen c& 4hành 4h0 có 7u h&ớng 4;ng
nhanh
#oen c& 45p 4:ung và) c*c 4hành phố
Nớn, cTc Nớn
#fhh biJn :9ng :Oi Nối sống 4hành 4h0+
6.Wnh h]~n5 1;) đ„ 'hị h8J đ/n
"hJ' '($%n .$nh '/P ›ˆ h:$ =7 &„$
'(]in5
#Inch cTc" LSGR
#IiZu cTc" <! 4h0 hóa Kh!ng 7ug4 ph*4
4w c!ng nghipp hóa
#N!ng 4h!n" 4hiJu hU4 NTc N&'ng Na)
%9ng+
#Ihành 4h0" 4hiJu vipc Nà=, %iSu Kipn
sinh h)84 ngày càng 4hiJu 4hốn, !
GSS
Kinh 4J# 7O h9i và =!i 4:&Vngv nhiˆ= =!i 4:&Vng {‚ 4p n8n 7h+
I,.MSNH <IS
?+h)anh 4:Mn chX =94 chW c*i in h)a %]ng 4:&ớc s %úng 4:)ng c*c ceu sau"
aRfhen bố 2en c& Nà sT sắp 7Jp 2en số =94 c*ch"
^+IT ph*4 4:Zn =94 NOnh 4hh nhg4 %0nh
,+IT gi*c 4:Zn =94 NOnh 4hh nhg4 %0nh
C+IT ph*4 h)Qc 4T gi*c 4:Zn =94 NOnh 4hh nhg4 %0nh
o+IT ph*4 h)Qc 4T gi*c 4:Zn =94 NOnh 4hh nhg4 %0nh, ph3 h'p với %iSu Kipn sống và c*c
yZu cầu c/a 7O h9i+
bRNhen 4ố uuyJ4 %0nh %Jn sT phen bố 2en c& Nà"
^+<iSu Kipn 4T nhiZn
,+C*c 2Mng chuy$n c&+
C+fh&Png 4h]c sản 7ug4
o+L0ch sq Khai 4h*c NOnh 4hh+
cR.uần c& n!ng 4h!n và uuần c& 4hành 4h0 có sT Kh*c nhau cP bản vS"
^+Ch]c n;ng
,+c]c %9 45p 4:ung 2en c&
C+fh)ng cảnh KiJn 4:úc
o+Cả > s ^ và ,+
>+<Qc %i$= c/a uu* 4:(nh %! 4h0 hóa Nà g(v
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
Là= ceu A 4:ang BF bSG
,I. PHỤ LỤC
Ph$/@ hg1 'h"
?+c54 %9 2en số 4:ung b(nh 4:Zn 4hJ giớiv
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+Nh5n 7é4 vS 4(nh h(nh phen bố 2en c& 4:Zn 4hJ giới
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A+Nh5n 7é4 vS sT 4hay %hi vS 4ƒ 4:)ng 2en c& c/a c*c cheu NUc 4:Zn 4hJ giới giai %)8n
?CHD#>DDG+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
G+NZu và phen 4nch c*c nhen 4ố ảnh h&1ng %Jn sT phen bố 2en c&+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
GSG
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 2*. THtC HÀNH
PH“N T˜CH LQVC MZ PH“N BO D“N CQ THẾ <IỚI
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
#C}ng cố KiJn 4h]c vS phen bố 2en c&, c*c h(nh 4h*i uuần c& và %! 4h0 hóa+
#•€n Nuypn Kĩ n;ng %ọc, phen 4nch và nh5n 7é4 N&'c %-+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
,ản %- 2en c& và %! 4h0 Nớn 4:Zn 4hJ giới+
III. CSC HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$: G6 nZu nhip= vU c/a bài học
IiJn hành"
,&ớc ?" CQp@ nhó=
#G6 chia HS 4hành nhiSu nhó= nhkL =~i nhó= 4w G# C HSR+
#G6 gia) nhip= vU"
aR Y*c %0nh c*c Khu vTc 4h&a 2en và c*c Khu vTc %!ng 2en+Ch) vn 2U cU 4h$+
bRGiải 4hnch v( sa) N8i có sT phen bố 2en c& Kh!ng %-ng %Su nh& v5y+
#G6 g'i s"
zC*c Khu vTc 4h&a 2en Nà c*c Khu vTc có =54 %9 2en số 2&ới ?D ng&Vi@K=
>
,cMn c*c Khu
vTc %!ng 2en có =54 %9 2en số 4w ?D? ng&Vi %Jn >DD ng&Vi @K=
>
z<$ giải 4hnch sT phen bố 2en c& Kh!ng %-ng %Su 4:Zn 4hJ giới cần 2&a và) c*c nhen 4ố
ảnh h&1ng %Jn sT phen bố 2en c& L nhen 4ố 4T nhiZn, nhen 4ố Kinh 4J#7O h9iR+
zoTa và) phU NUc 1 cuối bài 2en số và sT gia 4;ng 2en số %$ Ngy vn 2U+
#HS 4hả) Nu5n 4h`) nhó=L Kh)ảng ?HR+
,&ớc >"
#HS b*) c*) KJ4 uuả 4hả) Nu5nL %8i 2ipn =94 vài nhó=R và góp s, bh sung ch) nhau+
#G6 4ó= 4ắ4, chuxn 7*c và h)àn chXnh n9i 2ung bài"
aRoen c& 4:Zn 4hJ giới phen bố Kh!ng %-ng %Su , %8i b9 ph5n c& 4:ú 1 ,ắc ,*n Cầu+
#C*c Khu vTc %!ng 2en" <!ng m, Na= m, <!ng Na= m, cheu l“•
#<8i b9 ph5n 2en c& 4hJ giới 45p 4:ung 1 cUc NUc %0a m#l“+
#C*c Khu vTc 4h&a 2en" Cheu <8i 2&Png, ,ắc và I:ung m, ,ắc cdL Cana2aR,
^=a2!nLNa= cdR, ,ắc fhi•
bR Giải 4hnch"
SU phen bố 2en c& Kh!ng %-ng %Su Nà 2) 4*c %9ng c/a c*c nhen 4ố 4T nhiZn và Kinh 4J b 7O
h9i+
GSU
#Nhen 4ố 4T nhiZn" NhWng nPi có Khn h5u ph3 h'p với s]c Khk` c)n ng&Vi, %iSu Kipn 4T
nhiZn 4hu5n N'i ch) c*c h)84 %9ng sản 7ug4#‚ 2en c& %!ng %úcL c*c v3ng Khn h5u !n hMa,
g= *p· cheu 4hh c*c c)n s!ng· c*c v3ng %-ng btng có %0a h(nh btng ph‡ng, %g4 %ai =ầu
=µ•R+NhWng nPi có Khn h5u Khắc nghip4 L nóng N8nh h)Qc =&a nhiSu uu*R, c*c v3ng núi
ca) #‚ 2en c& 4h&a 4hớ4+
#Nhen 4ố Kinh 4J b 7O h9i"
zI:(nh %9 ph*4 4:i$n c/a NTc N&'ng sản 7ug4 #‚ 4hay %hi phen bố 2en c&+
zInnh chg4 c/a nSn Kinh 4J+6n 2U" H)84 %9ng c!ng nghipp #‚ 2en c& %!ng %úc hPn n!ng
nghipp+
zL0ch sq Khai 4h*c NOnh 4hh" NhhWng Khu vTc Khai 4h*c Neu %Vi có 2en c& %!ng %úc hPn
nhWng Khu vTc =ới Khai 4h*c+
I,. MSNH <IS
G6 4h ch]c ch) HS c*c nhó= %*nh gi* KJ4 uuả c/a nhau+
G6 4h ch]c ch) HS c*c nhó= %*nh gi* KJ4 uuả c/a nhau+
CHQRN< ,I. CR C{U NŽN #INH TẾ
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 2B.: CR C{U NŽN #INH TẾ
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#I:(nh bày %&'c Kh*i nip= nguốn nhen NTc· hi$u %&'c c*c N)8i ngu-n NTc và vai 4:M c/a
chúng %ối với sT ph*4 4:i$n Kinh 4J# 7O h9i+
GSV
#Hi$u Kh*i nip= cP cgu Kinh 4J và c*c b9 ph5n h'p 4hành cP cgu Kinh 4J+
#fhen 4nch c*c sP %-, bảng số Nipu vS ngu-n NTc ph*4 4:i$n Kinh 4J và cP cgu nSn Kinh 4J+
#,iJ4 c*ch 4nnh cP cgu Kinh 4J 4h`) ngành, vj bi$u %- 4h$ hipn cP cgu ngành Kinh 4J c/a
c*c nhó= n&ớc+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#SP %- ngu-n NTc và cP cgu nSn Kinh 4J+
#,i$u %- cP cgu và sT chuy$n 20ch cP cgu Kinh 4J+
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$: G6 có 4h$ %&a :a =94 vài ceu hki nht= %0nh h&ớng h)84 %9ng nh5n 4h]c c/a
HS+6n 2U" Ngu-n NTc ph*4 4:i$n Kinh 4J Nà g(v CP cgu nSn Kinh 4J Nà g(v Có c*c N)8i ngu-n
NTc nà)v 6ai 4:M c/a =hi N)8i ngu-n NTc %ối với sT ph*4 4:i$n Kinh 4J# 7O h9i nh& 4hJ
nà)v+++
B7$ &!$
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
3hương án 4:
HM +: HS Nà= vipc c* nhen
#G6 gia) nhip= vU" <ọc =Uc ? và 2Ta và) sP %-, hOy nZu
Kh*i nip= ngu-n NTc và c*c N)8i ngu-n NTc+
#HS Nà= vipc %9c N5pL Kh)ảng H phú4R+
#G6 chX %0nh =94 vài HS 4:ả NVi ceu hki+
#G6 4ó= 4ắ4 và giải 4hnch :y hPn Kh*i nip= và sT phen chia
c*c N)8i ngu-n NTc+G6 nói 4hZ= vS ngu-n NTc bZn
4:)ngL n9i NTcR và ngu-n NTc bZn ng)àiL ng)8i NTcR+
HM 2: HS Nà= vipc 4h`) cQp
#G6 gia) nhip= vU" <ọc =Uc A, hOy nZu vai 4:M c/a 4wng
N)8i ngu-n NTc %ối với sT ph*4 4:i$n Kinh 4J# 7O h9i và ch)
vn 2U ch]ng =inh+
#HS 4hả) Nu5n 4h`) cQpL Kh)ảng H phú4R+
#G6 chX %0nh =94 vài HS 4:ả NVi, sau %ó 4ó= 4ắ4, chuxn 7*c
KiJn 4h]c và bh sung, Nà= :y 4hZ= vai 4:M c/a 4wng N)8i
ngu-n NTc+
3hương án 5: HS Nà= vipc 4h`) nhó=
#G6 gia) nhip= vU" <ọc n9i 2ung =Uc Œ và 2Ta và) sP %-,
4:ả NVi c*c ceu hki 4:)ng phiJu học 45p+
#HS 4hả) Nu5n nhó= L Kh)ang ?D phú4R+
#HS b*) c*) KJ4 uuả 4hả) Nu5nL %8i 2ipn =94 vài nhó=
Kh*c góp s KiJnR+
#G6 4ó= 4ắ4, chuxn 7*c KiJn 4h]c và giải 4hnch 4hZ=+
r HS Nà= vipc cả Nớp
#G6 giải 4hnch Kh*i nip= cP cgu nSn Kinh 4J+
#G6 yZu cầu HS 2Ta và) sP %- cP cgu nSn Kinh 4J và nZu
c*c b9 ph5n c/a cP cgu nSn Kinh 4J+
#G6 yZu cầu HS 2Ta và) bảng số Nipu vS cP cgu Gof 4h`)
I.CJ1 n5@_n nh†n E1 "hJ'
'($%n .$nh '/.
+.#hJ$ n$`&wSGR
2.CJ1 89$ n5@_n E1 w><#x
6.,)$ '(f 1;) n5@_n E1 đj$
=!$ "hJ' '($%n .$nh '/
#60 4:n %0a Ns {‚ 4hu5n N'i
h)Qc Khó Kh;n ch) vipc gia)
N&u giWa c*c n&ớc
#Ngu-n NTc 4T nhiZn {‚ cP s1
4T nhiZn c/a uu* 4:(nh s7+
#Ngu-n NTc Kinh 4J b7O h9i
{‚ cP s1 ch) vipc NTa chọn
chiJn N&'c ph*4 4:i$n Kinh 4J
4wng n&ớc+
II.C^ 1o@ n-n .$nh '/
+.#hJ$ n$`&w ><#x
2.CJ1 [: "hhn hƒ" 'h7nh
1^ 1o@ n-n .$nh '/ w><#x
a+CP cgu ngành" Nà b9
ph5n cP bản c/a cP cgu K4,
phản *nh 4:(nh %9 phen c!n
Na) %9ng 7h và 4:(nh %9 ph*4
4:i$n c/a NTc N&'ng sản 7ug4+
b+CP cgu 4hành phần Kinh
4J" %&'c h(nh 4hành 2Ta 4:Zn
cP s1 chJ %9 s1 hWu ba) g-=
nhiSu 4hành phần Kinh 4J có
4*c %9ng uua N8i với nhau+
GSX
ngành 4hVi K¶ ?BBD#>DDG, nh5n 7é4 sT chuy$n 20ch cP cgu
Kinh 4J 4h`) ngành c/a 4hJ giới, c*c n&ớc ph*4 4:i$n, c*c
n&ớc %ang ph*4 4:i$n và c/a 6N+
#G6 giải 4hnch Kh*i nip= cP cgu NOnh 4hh và =ối uuan hp
giWa cP cgu NOnh 4hh và cP cgu ngành+
#G6 giải 4hnch, Nà= :y cP cgu 4hành phần Kinh 4J, phen 4nch
=ối uuan hp giWa b9 ph5n c/a cP cgu nSn Kinh 4J, N&u s vai
4:M uuan 4:ọng c/a cP cgu ngành+
c+CP cgu NOnh 4hh" Là sản
phx= c/a uu* 4:(nh phen
c!ng Na) %9ng 4h`) NOnh 4hh,
%&'c 4h ch]c chQ4 ch• 4:)ng
=94 Kh!ng gian 4hống nhg4+
I,.MSNH <IS
HOy sắp 7Jp c*c 4w và cU= 4w ch) 4:)ng ng)QcL %&Vng Nối chnnh s*ch, 4h0 4:&Vng, Khn h5u,
Kinh 4J, chnnh 4:0 , sinh v54R và) 4wng N)8i ngu-n NTc 4hnch h'p
a+60 4:n %0a Ns"
b+Ngu-n NTc 4T nhiZn"
c+Ngu-n NTc Kinh 4J b 7O h9i+
>+Nối =~i s 1 c94 ^ với =94 s 1 c94 , ch) %úng với vai 4:M c/a 4wng N)8i ngu-n NTc+
W.N5@_n E1 B.,)$ '(f
?+60 4:n %0a Ns a+<$ NTa chọn chiJn N&'c ph*4 4:i$n ph3 h'p
>+Ngu-n NTc 4T nhiZn b+I8) %iSu Kipn 4:)ng vipc 4:a) %hi giWa c*c
v3ng 4:)ng =94 n&ớc, giWa c*c uuốc gia với
nhau
A+Ngu-n NTc Kinh 4J b7O h9i c+Là cP s1 4T nhiZn c/a c*c uu* 4:(nh sản
7ug4+
A+N9i 2ung ch/ yJu c/a cP cgu Kinh 4J Nà g(v C*c b9 ph5n h'p 4hành cP cgu Kinh 4Jv
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
#H&ớng 2…n Nà= bài 45p số > 4:ang ?D> SG"
zYq Ns số Nipu" 4nnh 4ƒ Np | c/a =~i Khu vTc sản 7ug4, sau %ó N5p bản số Nipu =ới+
z6j G bi$u %- h(nh 4:Mn" c~i Khu vTc Nà =94 h(nh 4:Mn+
#G6 yZu cầu HS vS nhà h)àn 4hành bài 45p+
,I.PHỤ LỤC
Ph$/@ hg1 'h"
?+Ngu-n NTc ph*4 4:i$n Kinh 4J Nà g(v
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+C*c N)8i ngu-n NTcv
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
GST
CHQRN< ,II. MỊW LX N™N< N<HIUP
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 2C: ,WI TR¡m MzC MITMm CSC NH“N TO YNH HQŸN<
TỚI PH“N BO N™N< N<HIUP. MNT >O HÌNH TH«C TỔ CH«C
L©NH THỔ N™N< N<HIUP
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
#Hi$u và 4:(nh bày %&'c vai 4:M, %Qc %i$= c/a n!ng nghipp+
#fhen 4nch %&'c ảng h&1ng c/a c*c nhen 4ố 4T nhiZn, Kinh 4J#7O h9i 4ới sT ph*4 4:i$n và
phen bố n!ng nghipp+
#fhen bip4 %&'c =94 số h(nh 4h]c ch/ yJu c/a 4h ch]c NOnh 4hh n!ng nghipp+
#,iJ4 phen 4nch sP %-, bảng 4hống KZ %$ 4(= KiJn 4h]c+
#Iha= gia , /ng h9 4nch cTc và) vipc 4hTc hipn chnnh s*ch ph*4 4:i$n n!ng nghipp cU 4h$ 1
%0a ph&Png+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#SP %- c*c nhen 4ố ảnh h&1ng 4ới phen bố n!ng nghipp+
#c94 số h(nh ảnh vS c*c v3ng n!ng nghipp %i$n h(nh, vS sq 2Ung 4iJn b9 Kh)a học b Kd
4hu54 4:)ng n!ng nghipp+
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$: N!ng nghipp Nà ngành sản 7ug4 v54 chg4 7ug4 hipn sớ= nhg4, n!ng nghipp có vai
4:M nh& 4hJ nà) %ối với %Vi sống và sản 7ug4v Sản 7ug4 n!ng nghipp có %Qc %i$= g(v ST
phen bố n!ng nghipp ch0u ảnh h&1ng c/a nhWng nhen 4ố nà)v <ó Nà nhWng ceu hki chúng
4a phải 4:ả NVi 4:)ng bài học h!= nay+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Là= vipc cả Nớp
HS 2Ta và) SG , vốn hi$u biJ4 %$ 4:ả NVi
c*c ceu hki"
#N!ng nghipp 4h`) nghĩa :9ng g-= nhWng
ngành nà)v
#N!ng nghnipp 7ug4 hipn 4w Khi nà)v
#N!ng nghipp có vai 4:M g( %ối với %Vi sống
và sản 7ug4v
I.,)$ '(f =7 đ•1 đ$%& 1;) n„n5 n5h$`"
+.,)$ '(f:
#Cung cgp N&Png 4hTc, 4hTc phx=+
#Cung cgp nguyZn Nipu ch) c!ng nghipp
nh’# 4hTc phx=+
#Ngu-n hàng 7ug4 Khxu, 4hu ng)8i 4p+
2.M•1 đ$%&
a+<g4 4:-ng Nà 4& Nipu sản 7ug4 ch/ yJu và
GSW
#Ceu hki 1 =Uc ? 4:)ng SG+
HM 2: C* nhen@ cQp
,&ớc ?" HS 2Ta và) SG, vốn hi$u biJ4
4:(nh bày %Qc %i$= c/a sản 7ug4 n!ng
nghipp+
#,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c+
HM 6: CQp@ nhó=
,&ớc ?" HS 2Ta và) KZnh chW 4:)ng SG ,
vốn hi$u biJ4 %$ 4:ả NVi"
#Có nhWng nhó= nhen 4ố nà) ảnh h&1ng 4ới
phen bố n!ng nghippv c~i nhó= có nh}ng
nhen 4ố nà)v
#fhen 4nch ảnh h&1ng c/a 4wng nhen 4ố 4ới
phen bố n!ng nghipp, Ngy vn 2U cU 4h$ %$
ch]ng =inh+
G'i s" G6 có 4h$ gia) ch) nh)=?, > phen
4nch yJu 4ố 4T nhiZn, nhó= A,G phen 4nch yJu
4ố I# YH+
,&ớc >"HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c+
HM 4: C* nhen @ cQp
,&ớc ?" HS 2Ta và) KZnh chW SG, vốn
hi$u biJ4 %$ 4:ả NVi"
#6ai 4:M c/a c*c h(nh 4h]c 4h ch]c NOnh 4hh
n!ng nghippv
#Có =gy h(nh 4h]c 4h ch]c NOnh 4hh n!ng
nghippv 6ai 4:M và %Qc %i$= c/a c*c h(nh
4h]c 4:Znv
#Ceu hki 1 =Uc ŒŒŒ SG 4:ang ?DCv
,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c+
Kh!ng 4hay 4hJ %&'c
b+<ối 4&'ng c/a sản 7ug4 n!ng nghipp Nà
cey 4:-ng, v54 nu!i+
c+Sản 7ug4 n!ng nghipp có 4nnh =3a vU+
2+Sản 7ug4 n!ng nghipp phU 4hu9c chQ4
chj và) %iSu Kipn 4T nhiZn Lnhip4 %!, n&ớc,
*nh s*ng, Kh!ng Khn, 2inh 2&µngR+
`+I:)ng nSn Kinh 4J hipn %8i, n!ng nghipp
4:1 4hành hàng hóa+
II.CJ1 nh†n 'j Knh h]~n5 '!$ HE "hJ'
'($%n =7 "h†n [j n„n5 n5h$`":
+.Nh†n 'j 'E nh$sn
#<g4" ảnh h&1ng 4ới uuy =! sản 7ug4, cP cgu
và phen bố cey 4:-ng, v54 nu!i, n;ng sug4+
#hn h5u# n&ớc" ^nh h&1ng %Jn 4hVi vU, cP
cgu cey 4:-ng v54 nu!i, Khả n;ng 7`n canh
4;ng vU, 4nnh hn %0nh hay bgp bZnh c/a sản
7ug4 n!ng nghipp+
#Sinh v54" CP s1 48) nZn c*c giống cey 4:-ng
# v54 nu!i· cP s1 4h]c ;n ch) gia súc+
2.Nh†n 'j .$nh '/ ¥ ›ˆ h:$
#oen c& Na) %9ng"vwa Nà NTc N&'ng s7 vwa Nà
ngu-n 4iZu 4hU sản phx=+
#S1 hWu :u9ng %g4" ^nh h&1ng %Jn c)n
%&Vng ph*4 4:i$n n!ng nghipp+
#IiJn b9 Kh)a học b Kd 4hu54" Gnúp ch/
%9ng 4:)ng sản 7ug4, neng ca) n;ng sug4,
chg4 N&'ng và sản N&'ng+
#Ih0 4:&Vng 4iZu 4hU" ảnh h&1ng %Jn gi* cả
n!ng sản· %iSu 4iJ4 sản 7ug4 và h&ớng
chuyZn =!n hóa+
III.M:' Hj hFnh 'h01 '• 1h01 ˆnh 'h•
n„n5 n5h$`"
LSGR
GSY
G'i s"G6 K• bản v0 4:n, vai 4:M , %Qc %i$=
ch) HS ghi+
#• 6N "
zH(nh 4h]c 4:ang 4:8i ph*4 4:i$n %ầu 4h5p Kƒ
BD có ?>D+DDD 4:ang 4:8i c*c N)8i h(nh 4h]c
Kh*c nhau+
zCó c*c 7n nghipp n!ng nghipp ng)8i 4hành
phUc vU 4:-ng :au uuả, cey 4hTc phx=•
cung cgp ch) 2en c& 4hành phố+
z63ng n!ng nghipp %-ng btng s!ng H-ng
có %g4 ph3 sa, Khn h5u nhip4 %ới gió =3a x=,
2en %!ng %úc, cP s1 chJ biJn h&ớng chuyZn
=!n hóa" Núa, cey 4hTc phx=, ch;n nu!i
N'n•
I,. MSNH <IS
?+I8i sa) nói hipn nay c}ng nh& sau này Kh!ng có ngành nà) có 4h$ 4hay 4hJ %&'c sản
7ug4 n!ng nghippv
>+Ngành sản 7ug4 n!ng nghipp có nhWng %Qc %i$= g(v Ih`) `= %Qc %i$= nà) uuan 4:ọng
nhg4v
A+Sắp 7Jp c*c s 2&ới %ey và) bảng sa) ch) h'p Ns+
aR Gắn với uu* 4:(nh c!ng nghipp hóa+
bRSq 2Ung có hipu uuả nhg4 v0 4:n %0a Ns, c*c %iSu Kipn sản 7ug4+
cRfhen bố h'p Ns và chuyZn =!n hóa %úng %ắn sản 7ug4 n!ng nghipp+
2R .uy =! %g4 %ai :g4 Nớn+
%R .uy =! %g4 %ai 4&Png %ối Nớn+
`R.uy =! %g4 %ai Nớn+
gR Có sT NiZn KJ4 giWa c*c 7n nghipp n!ng nghipp với c!ng nghipp chJ biJn và h)84 %9ng
20ch vU+
hRChuyZn =!n hóa và 4he= canh+
iRCó %iSu Kipn sinh 4h*i n!ng nghipp, 4:(nh %9 4he= canh, chJ %9 canh 4*c, cP s1 v54 chg4
4&Png %ối %-ng nhau+
I:ang 4:8i n!ng nghnipp Ih$ 4hng h'p n!ng nghipp 63ng n!ng nghipp

,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
HS Ngy vn 2U ch]ng =inh c/a c*c ảnh h&1ng nhen 4ố 4ới sản 7ug4 và phen bố n!ng nghipp+

GSR
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 2D: MỊW LX N<ÀNH TRZN< TRỌT
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bai học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#Nắ= %&'c %Qc %i$= sinh 4h*i, 4(nh h(nh ph*4 4:i$n và phen bố cey 4:-ng ch/ yJu 4:Zn 4hJ
giới+
#,iJ4 %&'c vai 4:M và hipn 4:8ng ph*4 4:i$n c/a ngành 4:-ng :wng+
2.,- .¬ n4n5
#Y*c %0nh %&'c 4:Zn bản %- nhWng Khu vTc phen bố c*c cey N&Png 4hTc chnnh+
#Nh5n 2ipn %&'c h(nh 4h*i c/a =94 số cey N&Png 4hTc, cey c!ng nghipp ch/ yJu 4:Zn 4hJ
giớiL Kh!ng 4:-ng 1 6NR+
#Yey 2Tng và phen 4nch bi$u %- sản N&'ng N&'ng 4hTc 4)àn 4hJ giới+
6.,- 'hJ$ đ: mh7nh =$
#Nh5n 4h]c %&'c nhWng 4hJ =8nh c}ng nh& h8n chJ 4:)ng vipc 4:-ng cey N&Png 4hTc và
c*c cey c!ng ngh0Zp 1 n&ớc 4a và %0a ph&Png +
#Iha= gia 4nch cTc và /ng h9 nhWng ch/ 4:&Png , chnnh s*ch ph*4 4:i$n cey N&Png 4hTc,
cey c!ng nghipp, 4:-ng :wng c/a <ảng và Nhà N&ớc+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#,ản %- gi*) Kh)a 4:`) 4&Vng N!ng nghipp 4hJ giới+
GSQ
#L&'c %-Lphóng 4) 4h`) SGR phen bố c*c cey N&Png 4hTc và phen bố c*c cey c!ng
nghipp chnnh+
#,i$u %- 4h$ hipn sản N&'ng N&Png 4hTc 4hJ giới uua c*c n;=L G6 4T vjR+
#I:anh, ảnh, b;ng h(nh =! 4ả =94 số cey 4:-ng 4:)ng bàiL Kh!ng có =Q4 1 6NR+
III. CSC HLẠT MNN< DẠYP HỌC
#h~$ đ:n5
G6 yZu cầu HS nZu c*c nhen 4ố ảnh h&1ng %Jn sT ph*4 4:i$n và phen bố c/a n!ng nghipp+
G6 nói" I:-ng 4:ọ4 Nà nSn 4ảng c/a sản 7ug4 n!ng ngh0Zp, 4:)ng %ó uuan 4:ọng nhg4 Nà cey
N&Png 4hTc, cey c!ng nghipp+I:Zn 4hJ giới ngành 4:-ng 4:ọ4 có sT ph*4 4:i$n và phen bố
nh& 4hJ nà)v C*c nhen 4ố 4:Zn có ảnh h&1ng nh& 4hJ nà) 4ới ngành 4:-ng 4:ọ4v
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +:Cả Nớp
HS 2Ta và) SG, vốn hi$u biJ4 nZu vai 4:M
c/a ngành 4:-ng 4:ọ4+
HM 2: CQp@ nhó=
,&ớc ?" HS Nà= vipc 4h`) phiJu học
45pL phần phU NUcR
C*c nhó= có số N• 4(= hi$u vS cey N&Png
4hTcL phiJu số ?R+C*c nhó= có số ch¾n 4(=
hi$u vS cey c!ng nghipp L phiJu số ?R
L Chú s" c~i nhó= nhk 4(= hi$u vS ?,> cey
sau %ó 4hng h'p 4hành KJ4 uuả chungR
,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 giúp HS chuxn
KiJn 4h]c+
HM 6: Cả Nớp
HS 2Ta và) SG,vốn hi$u biJ4 %$ 4:ả NVi
ceu hki"
#6ai 4:M c/a ngành 4:-ng :wng+
#¼ nghĩa Kinh 4J#7O h9i c/a ngành 4:-ng
:wng+
#6( sa) phải ph*4 4:i$n 4:-ng :wngv
#I:(nh bày 4(nh h(nh 4:-ng :wng 4:Zn 4hJ
giới+
#$ 4Zn nhWng n&ớc 4:-ng nhiSu :wng+
r,)$ '(f 1;) n57nh '(_n5 '(g':
#Là nSn 4ảng c/a sản 7ug4 n!ng nghipp+
#Cung cgp N&Png 4hTc, 4hTc phx= ch) 2en
c&+
#Cung cgp nguyZn Nipu ch) c!ng nghipp chJ
biJn+
#CP s1 ph*4 4:i$n ch;n nu!i+
#Ngu-n 7ug4 Khxu có gi* 4:0+
II. Mị) q 1†I ]^n5 'hE1:
Lghi 4h`) phần 4h!ng 4in phản h-i c/a phiJu
số ?# phần phU NUcR
III.Mị) q 1†I 1„n5 n5h$`"
+.,)$ '(f=7 đ•1 đ$%&
a(>ai tr?
#NguyZn Nipu ch) c!ng nghipp chJ biJn+
#I5n 2Ung 4ài nguyZn %g4, ph* 4hJ %9c canh,
bả) vp =!i 4:&Vng+
#cQ4 hàng 7ug4 Khxu có gi* 4:0+
%(@Ac iBm
Cey &a nhip4, x=, %g4 4:-ng 4hnch h'p, chJ
%9 ch;= sóc ca)• nZn chX %&'c 4:-ng 1
nhWng nPi có %iSu Kipn 4hu5n N'i {‚ 4:-ng
45p 4:ung+
2.CJ1 1†I 1„n5 n5h$`" 1h; I/@ w><#x
I,. N57nh '(_n5 (-n5:
+.,)$ '(f =7 đ•1 đ$%&:
#<iSu hMa N&'ng n&ớc 4:Zn =Q4 %g4, N* phhi
GGS
7anh c/a I:*i <g4, bả) vp %g4, chống 7ói
=Mn+
#Cung cgp Ne= %Qc, %Qc sản phUc vU sản
7ug4, %Vi sống
2.TFnh hFnh '(_n5 (-n5
#<ang b0 4àn ph* nghiZ= 4:ọng {‚ ảnh
h&1ng =!i 4:&Vng+
#oipn 4nch 4:-ng :wng 4:Zn 4hJ giới" ?BaD
L?F,a 4:ipu haR·?BBD LGA,C 4:ipu haR+
#N&ớc 4:-ng :wng nhiSu" I:ung .uốc, ^n
<9, L, Nga, H)a ¶, Nh54 bản, ,:a7in,
Ih*i Lan•
I,.MSNH <IS
?+HOy nZu b]c 4:anh phen bố c/a Núa =(, Núa g8),ng! 4:Zn 4hJ giới+Giải 4hnch nguyZn
nhenv
>+I8i sa) phải 4:-ng :wngv
A+h)anh 4:Mn chW c*i 1 %ầu s `= ch) Nà %úng h)Qc %úng nhg4+
a+Lúa g8) Nà cey 4:-ng phh biJn 1 v3ng Khn h5u nà)v
^+”n %ới
,+C5n nhip4 %ới
C+Nhip4 %ới gió =3a
o+Nhip4 %ới Kh!+
b+Lúa g8) 7ug4 Khxu n4 s) với Núa =( và ng! Nà 2)"
^+63ng 4:-ng Núa g8) có số 2en cu& %!ng hPn+
,+Nhen 2en có 45p uu*n 4iZu 23ng g8)+
C+Cả hai s ^ va ,+
c+¼ nà) Kh!ng 4hu9c %Qc %i$= c/a c*c cey c!ng nghippv
^+<Mi hki %g4 4hnch h'p
,+oˆ 4nnh , Kh!ng Kén %g4
C+<a số Nà cey &a nhip4 , x=+
o+Cần nhiSu Na) %9ng có Kd 4hu54 và Kinh nghip= sắp 7Jp+
G+Sắp 7Jp s 1 c94 ^ và c94 , sa) ch) %úng"
C†I 1„n5 n5h$`" Ph†n [j
?+cna
>+C/ cải %&Vng
A+,!ng
G+Ch€
H+Cà phZ
C+Ca) su
a+ciSn !n %ới
b+ciSn c5n nhip4
c+ciSn nhip4 %ới
2+x=
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP
Ph$/@ hg1 'h" 1;) h89' đ:n5 2
fhiJu số ?
GGG
oTa và) KZnh chW và h(nh >a+? 4:)ng SG, vốn hi$u biJ4"
?+NZu vai 4:M c/a cey N&Png 4hTc+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+HMan 4hành bảng sau"
Cey N&Png 4hTc <Qc %i$= sinh 4h*i 6ai 4:M và 4(nh h(nh
sản 7ug4
fhen bố ch/ yJu
#Lúa g8)
#Lúa =¶
#Ng!
#C*c cey N&Png 4hTc
Kh*c
ThCng tin phản h7i phiếu "& 4
?+NZu vai 4:M c/a cey N&Png 4hTc
#Cung cgp 4inh b94 và 2inh 2&µng ch) ng&Vi, gia súc+
#Cung cgp nguyZn Nipu ch) ngành c!ng nghipp chJ biJn+
#Yug4 Khxu có gi* 4:0+
>+H)àn 4hành bảng sau"
Cey N&Png 4hTc <Qc %i$= sinh 4h*i 6ai 4:M, 4(nh h(nh
sản 7ug4
fhen bố ch/ yJu
#Lúa g8)
#Lúa =¶
#Ng!
#C*c cey N&Png 4hTc
Kh*cL h)a =àuR
#—a Khn h5u nóng
x=, chen :u9ng ng5p
n&ớc+
#Cey c5n nhip4, &a
Khn h5u g=, Kh!,%g4
=àu =µ, nhiSu phen
bón, nhip4 %9 4hgp
và) 4hVi K¶ %ầu sinh
4:&1ng+
#Cey c/a =iSn nhip4
%ới, c5n nhip4+
#oˆ 4nnh, Kh!ng Kén
%g4, Kh!ng %Mi hki
nhiSu phen bón,
#Sản N&'ng Khkang
HaD 4:ipu 4gn @ n;=
#ChiJ= >a| SLLI,
nu!i sống hPn HD|
2en số 4hJ giới +
#Lúa g8) sản 7ug4
ch/ yJu 23ng 4:)ng
n&ớc+
#Sản N&'ng Khkang
HHD 4:ipu 4gn @ n;=,
chiJ= >a| SLLI+
>D#AD| sản N&'ng
%&'c bu!n b*n 4:Zn
4h0 4:&Vng+
#Sản N&'ng Kh)ảng
CDD 4:ipu 4gn @ n;=
chiJ= >B| SLLI
#Ch/ yJu Nà= 4h]c
;n ch) ch;n nu!i,
nguyZn Nipu ngu
#Cheu m gió =3a
chiJ= B@?D sản N&'ng+
#N&ớc 7ug4 Khxu
nhiSu g8)" Ih*i Lan,
6ip4 Na=, H)a ¶•
#C*c n&ớc sản 7ug4
nhiSu" I:ung .uốc,
¦N <•, H)a ¶,L,
Nga, Cana2a, £ 74:ey
Nia+
#N&ớc 7ug4 Khảu
nhiSu" H)a K¶,
Cana2a+
#C*c n&ớc sản 7ug4
nhiSu"H)a ¶L >@H
sản N&'ng ng! 4hJ
giớiR, I:ung .uốc,
,:a7in,cZhic!,
fh*p,^ch`n4ina+
#”n %ới" %8i =8ch,
yJn =8ch, Kh)ai 4ey+
GGU
c!ng ch;= sóc, có
Khả n;ng ch0u h8n
giki+
:&'u, c-n, bia•
#L&Png 4hTc ch) c*c
n&ớc %ang ph*4 4:i$n
#Nhip4 %ới và c5n
nhip4 Kh!" Z,ca)
N&Png, Kh)ai Nang,
sắn+
fhiJu số >
oTa và) SG và vốn hi$u biJ4"
?+I:(nh bày vai 4:M %Qc %i$=c/a cey c!ng nghipp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+I:(nh bày %Qc %i$= sinh 4h*i và sT phen bố c/a c*c cey c!ng nghipp ch/ yJu 4:Zn 4hJ
giới+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 2•: MỊW LX N<ÀNH CHªN NU™I
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#,iJ4 %&'c vai 4:M và %Qc %i$= c/a ngành ch;n nu!i+
#Hi$u %&'c 4(nh h(nh phen bố c*c ngành ch;n nu!i uuan 4:ọng 4:Zn 4hJ giới, Ns giải %&'c
nguyZn nhen ph*4 4:i$n+
#,iJ4 %&'c vai 4:M và 7u h&ớng ph*4 4:i$n c/a ngành nu!i 4:-ng 4h/y sản+
2.,- .¬ n4n5
#Y*c %0nh %&'c 4:Zn bản %- 4hJ giới nhWng v3ng và uuốc gia ch;n nu!i, nu!i 4:-ng 4h/y
sản ch/ yJu+
GGV
#Yey 2Tng và phen 4nch bi$u %-, N&'c %- vS %Qc %i$=c/a ch;n nu!i và %0a Ns c*c ngành
ch;n nu!i+
6.,- 'hJ$ đ:m h7nh =$
#Nh5n 4h]c %&'c Ns 2) ngành ch;n nu!i 1 6N và %0a ph&Png cMn =g4 cen %ối với 4:-ng
4:ọ4+
#“ng h9 ch/ 4:&Png, chnnh s*ch ph*4 4:i$n ch;n nu!i c/a <ảng và Nhà N&ớc+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#H(nh >B+A 4:)ng SGL phóng 4)R+
#,i$u %- 4h$ hipn số N&'ng gia súc, gia cầ=+
#C*c sP %- vS %Qc %i$= và %0a Ns c*c ngành ch;n nu!i+
#C*c h(nh ảnh, b;ng h(nh, %ĩa Co vS cảnh ch;n nu!i, c*c h(nh 4h]c ch;n nu!i•
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$:
Ch;n nu!i Nà =94 b9 ph5n uuan 4:ọng c/a n!ng nghipp, ch;n nu!i có nhWng vai 4:M, %Qc
%i$= g( Kh*c bip4, phen bố và 7u h&ớng ph*4 4:i$n c/a v54 nu!i, nu!i 4:-ng 4h/y hải sản :a
sa)v
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Cả Nớp
HS 2Ta và) SG,vốn hi$u biJ4 %$ 4:ả NVi
c*c ceu hki"
#Ngành ch;n nu!i có vai 4:M nh& 4hJ nà) %ối
với %Vi sống và sản 7ug4v
#Ceu hki 1 =Uc ΠSG+
HM 2: C* nhen@ cQp
,&ớc ?" G6 vj sP %- =ối uuan hp giWa cP
s1 4h]c ;n và ch;n nu!i NZn bảngL sP %- 4h]
nhg4 1 4:ang ?>B SG6R"
HS 2Ta và) sP %- 4:Zn và nh5n 7é4"
#CP s1 4h]c ;n có vai 4:M nh& 4hJ nà)v
#HOy nZu ngu-n 4h]c ;n ch/ yJu ch) ch;n
nu!iv
#c~i N)8i 4h]c ;n Nà %iSu Kipn %$ ph*4 4:i$n
h(nh 4h]c ch;n nu!i nà)v
,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn
4h]c+G6 có 4h$ hp 4hống hóa =ối uuan hp
giWa ngu-n 4h]c ;n với ph*4 4:i$n ch;n
nu!ivL7`= sP %h 4h] > 4:ang ?>B SG6R+
HM 6:CQp @ nhó=
,&ớc ?" HS 2Ta và) SG và h(nh >B+A
I.,)$ '(f =7 đ•1 đ$%& 1;) n57nh 1h4n
n@„$
+.,)$ '(f
#Cung cgp ch) c)n ng&Vi 4hTc phx= 2inh
2&µng ca), c*c %8= %9ng v54 nh& 4h04 ,
4:]ng , sWa•
#Cung cgp nguyZn Nipu ch) c!ng nghipp nh’
và Nà =Q4 hàng 7ug4 Khxu có gi* 4:0+
#Cung cgp s]c Ké), phen bón ch) ngành
4:-ng 4:ọ4+
2.M•1 đ$%&
#<Qc %i$= uuan 4:ọng nhg4" ST ph*4 4:i$n và
phen bố ngành ch;n nu!i phU 4hu9c chQ4 chj
và) cP sµ 4h]c ;n c/a nó+
#I:)ng nSn n!ng nghipp hipn %8i, ngành
ch;n nu!i có nhiSu 4hay %hi vS h(nh 4h]c và
h&ớng chuyZn =!n hóa+
II.CJ1 n57nh 1h4n n@„$
N9i 2ung nh& bảng 4:)ng SG
GGX
4:ang ??H %$ 4:ả NVi"
#Ch) biJ4 cP cgu ngành ch;n nu!iv
#6i 4:M , %Qc %i$=, phen bố c/a =94 số v54
nu!i
fhen vipc"
zC*c nhó= có số ch¾n" I(= hi$u vS ch;n
nu!i gia súc Nớn và gia cầ=+
zC*c nhó= có số N•" I(= hi$u vS ch;n nu!i
gia súc nhk
,&ớc >"HS 4:(nh bày KJ4 uuả, chX bản %-,
G6 giúp HS chuxn KiZn 4h]c+
HM 4 Là= vipc cả Nớp
HS 2Ta và) SG, vốn hi$u biJ4 %$ 4:ả NVi
c*c ceu hki"
#I:(nh bày vai 4:M c/a nu!i 4:-ng 4h/y sảnv
#I(nh h(nh nu!i 4:-ng 4h/y sản 4:Zn 4hJ giớiv
# LiZn hp với 6Nv
6N %ang ph*4 4:i$n =8nh, 4*c 2Ung 4nch cTc
4:)ng vipc %a 28ng hóa sản 7ug4 n!ng
nghipp, 7óa %ói giả= ngh€), giải uuyJ4 vipc
Nà=, %xy =8nh 7ug4 Khxu+
III.N57nh n@„$ '(_n5 'h;I HKn
+.,)$ '(f
#Cung cgp %8=, nguyZn 4ố vi N&'ng 2ˆ 4iZu
hóa, 2ˆ hgp 4hU+
#Ngu-n nguyZn Nipu ch) c!ng nghipp 4hTc
phx=, 7ug4 Khxu có gi* 4:0+
2.TFnh hFnh HKn ›@o' =7 "h†n [j
#G-="hai 4h*c và nu!i 4:-ng
#Nu!i 4:-ng ngày càng ph*4 4:i$n+
#Sản N&'ng 4h/y sản nu!i 4:-ng 4;ng ggp A
Nần, %84 AH 4:ipu 4gnL ?D n;= 4:1 N8i %eyR+
#NhWng n&ớc nu!i 4:-ng 4h/y sản nhiSu"
I:ung .uốc, Nh54 ,ản,fh*p, H)a ¶, <!ng
Na= m•
I,. MSNH <IS
?+NZu vai 4:M c/a ngành ch;n nu!iv
>+6( sa) ngành nu!i 4:-ng 4h/y sản ngày càng ph*4 4:i$nv
A+h)anh 4:Mn chX =94 chW c*i 1 %ầu s `= ch) Nà %úng h)Qc %úng nhg4
a+Ngành nà) chiJ= v0 4:n hàng %ầu 4:)ng ngành ch;n nu!i"
^+Nu!i 4:eu
,+Nu!i bM+
C+Nu!i N'n+
o+Nu!i gia cầ=+
b+Iey ^u,H)a ¶• Là nhWng nPi có ngành nu!i bM sWa ph*4 4:i$n, v( có"
^+Có nhiSu %-ng ck 4&Pi 4ố4+
,+S¾n 4h]c ;n c!ng nghipp %ả= bả) chg4 2inh 2&µng+
C+Nhu cầu sWa c/a 2en c& và c*c nhà =*y chJ biJn Nớn
o+Ig4 cả c*c yJu 4ố 4:Zn+
c+N&ớc nà) Kh!ng 4hu9c hàng c*c n&ớc sản 7ug4 nhiSu 4h04 và sWa bM nhg4v
GGT
^+H)a ¶+
,+C*c n&ớc †“+
C+,:a7in+
o,¦N %9+
2+I:ung .uốc, C*c n&ớc Na= m và <!ng Na= m nu!i nhiSu 4:eu v("
^+<ey Nà c*c n&ớc %!ng 2en+
,+hn h5u nhip4 %ới nóng x=, ck 4&Pi 4ố4
C+Có 4:uySn 4hống nu!i 4:eu %$ Ngy s]c Ké), Ngy 4h04+
o+Cả s , và C+
`+NhWng n&ớc nà) Kh!ng 4hu9c hàng c*c n&ớc nu!i nhiSu N'n nhg4v
^+I:ung .uốc,H)a ¶, ,:a7in
,+CHL, <]c, 6ip4 Na=+
C+C*c n&ớc Na= m, Iey m+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
HS Nà= bài 45p > SG 4:ang ??C+
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 6‘: THtC HÀNH
,® ,À PH“N T˜CH BITU MZ ,Ž >YN LQVN< LQRN< THtCm
D“N >O C}W THẾ <IỚI ,À MNT >O |UOC <IW
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
C/ng cố KiJn 4h]c vS %0a Ns cey N&Png 4hTc+
2.,- .¬ n4n5
#•€n Nuypn Kd n;ng vS bi$u %- c94+
GGW
#,iJ4 c*c 4nnh b(nh uuen N&Png 4hTc 4h`) %àu ng&ViL %Pn v0" Kg@ ng&ViR và nh5n 7é4 4w số
Nipu %O 4nnh 4)*n+
II.CHU¯N BỊ
#Ih&ớc K•, bú4 ch(, bú4 =àu+
#c*y 4nnh c* nhen+
#Gigy vj h)Qc gigy Kj ! Ny+
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$
G6 nZu nhip= vU c/a bài học"6j bi$u %-, 4nnh b(nh uuen N&Png 4h]c 4h`) %ầu ng&Vi và
nZu nh5n 7é4+
HM +: Cả Nớp
G6 hki" ^i có 4h$ nZu c*ch vj bi$u %-
NJu HS Kh!ng nZu %&'c 4h( G6 bắ4 %ầu h&ớng 2…n c*ch vj"
#6j =94 hp 4ọa %9 g-="
zHai 4:Uc 4ung %9"
• c94 4:Uc 4h$ hipn số 2enL 4:ipu ng&ViR+
• c94 4:Uc 4h$ hipn sản N&'ng N&Png 4hTcL 4:ipu 4gnR+
zI:Uc hManh 4h$ hipn 4Zn uuốc gia+
#c~i =94 uuốc gia vj hai c94" c94 c94 2en số, =94 c94 4h$ hipn sản N&'ng N&Png 4hTc+
#Ghi"zIZn bi$u %-+
zChú giải
HM 2: C* nhen
HS 4T vj bi$u %-
HM 6: Cả Nớp
#Hki " †= nà) có 4h$ nZu c*ch 4nnh b(nh uuen N&Png 4hTc 4h`) %ầu ng&Vi
#G6 ghi NZn bảng c!ng 4h]c 4nnh"
Sản N&'ng N&Png 4hTc cả n;=
,(nh uuen N&Png 4hTc %ầu ng&Vi{ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
oen số 4:ung b(nh n;=
#G6 yZu cầu =~i nhó= 4nnh b(nh uuen N&Png 4hTc c/a =94 n&ớc sau %ó %ọc KJ4 uuả, G6
ghi Nần N&'4 c*c %*p số và) bảng, HS ghi KJ4 uuả và) v1 4h`) bảng 2&ới %ey"
N]!1 BFnh G@†n ]^n5 'hE1 đp@ n5]i$ n4& 2‘‘2w .5• n5]i$x
I:ung .uốc
H)a ¶
fh*p
Œn%!n`7ia
¦N %9
6ip4 Na=
I)àn 4hJ giới
A?>
?DGD
??C?
>CF
>?>
GCD
A>F
HM 4: CQp@ nhó=
,&ớc ?" HS c;n c] và) KJ4 uuả %O 4nnh, nZu nh5n 7é4+
GGY
,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c+
<*p *n
#NhWng n&ớc %!ng 2en" I:ung .uốc, ¦N %9, H)a ¶, Œn%!nZ7ia+
#NhWng n&ớc có sản N&'ng N&Png 4hTc Nớn Nà" I:ung .uốc, H)a ¶, ¦N %9+
#NhWng n&ớc có b(nh uuen N&Png 4hTc %ầu ng&Vi ca) nhg4, ggp A Nần b(nh uuen N&Png
4hTc %ầu ng&Vi c/a 4)àn 4hJ giới Nà H)a ¶ và fh*p+
#I:ung .uốc và ¦N %9 4uy có sản N&'ng N&Png 4hTc ca) nh&ng v( 2en số nhiSu nhg4 4hJ
giới nZn b(nh uuen N&Png 4hTc %ầu ng&Vi 4hgp hPn =]c b(nh uuen 4)àn 4hJ giới+Œn%!nZ7ia
có sản N&'ng N&Png 4hTc 1 =]c ca) nh&ng 2) 2en %!ng nZn b(nh uuen N&Png 4hTc %ầu
ng&Vi 1 =]c 4hgp+
#6ip4 Na= 4uy Nà =94 uuốc gia %!ng 2en s)nh nhV có sản N&'ng N&Png 4hTc ngày càng gia
4;ng nZn b(nh uuen N&Png 4hTc %gu ng&Vi và) N)8i Kh*+
I,. MSNH <IS
#HS 4T %*nh gi* và %*nh gi* KJ4 uuả+
#G6 chg= bài c/a HS+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
HS nà) ch&a vj 7)ng vS h)àn 4hipn bài+
GGR
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
CHQRN< ,III. MỊW LX C™N< N<HIUP
BÀI 6+:,WI TR¡ ,À MzC MITM C}W C™N< N<HIUP
CSC NH“N TO YNH HQŸN< TỚI >t PHST TRITN
,À PH“N BO C™N< N<HIUP
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#,iJ4 %&'c vai 4:M và %Qc %i$= c/a sản 7ug4 c!ng nghipp+
#Hi$u %&'c ảnh h&1ng c/a c*c nhen 4ố 4T nhiZn và Kinh 4J# 7O h9i 4ới sT phen c!ng
nghipp+
2.,- .3 n4n5
,iJ4 phen 4nch và nh5n 7é4 sP %- vS c*c %Qc %i$= ph*4 4:i$n, và ảnh h&1ng c/a c*c
%iSu Kipn 4T nhiZn và Kinh 4J# 7O h9i %ối với sT ph*4 4:i$n và phen bố c!ng nghipp+
6.,- 'hJ$ đ: h7nh =$
HS nh5n 4h]c %&'c c!ng nghipp n&ớc 4a ch&a ph*4 4:i$n =8nh, 4:(nh %9 Kh)a học và
c!ng nghp cMn 4hua Ké= nhiSu c*c n&ớc 4:Zn 4hJ giới và Khu vTc, %Mi hki sT cố gắng
c/a 4hJ hp 4:•+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
#,ản %- %0a Ns c!ng nghipp 4hJ giới
#c94 số 4:anh ảnh vS h)84 %9ng c!ng nghipp, vS 4iJn b9 Kh)a học# Kƒ 4hu54 4:)ng c!ng
nghipp+
#SP %- hp 4hống hóa KiJn 4h]c+
III.CSC HLẠT MNN< DẠY ¥HỌC
M~ [7$L Ih`) SG6R
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: C* nhen
,&ớc ?" HS 2Ta và) SG, vốn hi$u biJ4 %$
4:ả NVi c*c ceu hki"
#I:(nh bày vai 4:M c/a ngành c!ng nghipp+
#I8i sa) 4ƒ 4:ọng c!ng nghipp 4:)ng cP cgu
Gof %&'c Ngy Nà= chX 4iZu %*nh gi* 4:(nh
%9 ph*4 4:i$n c/a =94 n&ớc+
+. ,)$ '(f
P<óng vai 4:M ch/ %8) 4:)ng nSn Kinh 4J
uuốc 2en v( 48) :a Khối N&'ng c/a cải v54
chg4 :g4 Nớn, 48) :a c*c 4& Nipu sản 7ug4, 7ey
2Tng cP sµ v54 chg4 Kd 4hu54 ch) 4g4 cả c*c
ngành Kinh 4J và neng ca) 4:(nh %9 v;n
GGQ
#.úa 4:(nh c!ng nghipp hóa Nà g(v
,&ớc >" HS ph*4 bi$u, G6 chuxn KiJn 4h]c+
Ch@I%n q: Ngành c!ng nghipp %óng vai
4:M :g4 uuan 4:ọng 4:)ng nSn Kinh 4J uuốc
2en, v5y sản 7ug4 c!ng nghipp có %Qc %i$=
g(v
HM 2:C* nhen @ cQp
,&ớc ?" HS 2Ta và) SG , vốn hi$u biJ4,
4:ả NVi c*c ceu hki"
#I:(nh bày c*c %Qc %i$= c/a c!ng nghipp,
s) s*nh với sàn 7ug4 n!ng nghipp+
oTa và) %eu %$ phen N)8i c!ng nghippv
#có =gy nó= ngành c!ng nghipp, %ó Nà
nhWng nhó= nà)v
,&ớc >"HS ph*4 bi$u, G6 chuxn KiJn 4h]c+
Ch@I%n q: ST ph*4 4:i$n và phen bố c!ng
nghipp ch0u ảnh h&1ng c/a nhWng nhen 4ố
nà)v
HM 6: Nhó=
,&ớc ?""
rfh&Png *n ?" Chia A nhó=" C*c nhó=
2Ta và) sP %- 4:)ng SG , vốn hi$u biJ4
phen 4nch ảnh h&1ng c/a c*c nhen 4ố 4ới sT
ph*4 4:i$n và phen bố c!ng nghipp
#Nhó= ?" fhen 4nch ảnh h&1ng c/a v0 4:n
%0a Ns+
#Nhó= >" fhen 4nch ảnh h&1ng c/a c*c
nhen 4ố 4T nhiZn+
#Nhó= A" fhen 4nch ảnh h&1ng c/a c*c
nhen 4ố Kinh 4J# 7O h9iv
=inh c/a 4)àn 7O h9i+
#C!ng nghipp hóa" .úa 4:(nh chuy$n 4w
Kinh 4J n!ng nghipp sang Kinh 4J 2Ta và)
cP bản sản 7ug4 c!ng nghipp+
2.M•1 đ$%&:
#Có A %Qc %i$="
zG-= > gia %)8n" Giai %)8n 4*c %9ng và)
%ối 4&'ng Na) %9ng và giai %)8n chJ biJn+
zSản 7ug4 c!ng nghipp có 4nnh 45p 4:ung
ca)+
zNhiSu ngành ph]c 48p, phen c!ng 4ƒ =ƒ,
phối h'p chQ4 chj+
#fhen N)8i" > nhó=
zC!ng nghipp nQngL nhó= ^R" G-= c*c
ngành sản 7ug4 4& Nipu sản 7ug4
#C!ng nghipp nh’Lnhó= ,R" Sản 7ug4 sản
phx= phUc vU 4:Tc 4iJp ch) c)n ng&Vi+
II.CJ1 nh†n 'j Knh h]~n5 '!$ HE "hJ'
'($%n =7 "h†n [j 1„n5 n5h$`"
GUS
G'i s" zhi nZu phần v0 4:n, %iSu Kipn 4T
nhiZn và 4ài nguyZn 4hiZn nhiZn có 4h$ Ngyh
v0 4:n c/a c*c Khu c!ng nghipp, c*c Khu chJ
7ug4 c/a 6ip4 Na= %$ 4w %ó :ú4 :a KJ4
nhWng yJu 4ố ảnh h&1ng 4ới phen bố và
ph*4 4:i$n c!ng nghipp+
zNhen 4ố Kinh 4J# 7O h9i 45p 4:ung và) 2en
c& và ngu-n Na) %9ng, 4iJn b9 Kh)a học Kd
4hu54 , 4h0 4:&Vng+
zChú s NiZn hp 4hTc 4iˆn 6ip4 Na=+
,&ớc >" <8i 2ipn c*c nhó= NZn 4:(nh bày,
G6 chuxn KiJn 4h]c+
rfh&Png *n >" G6 phóng 4) sP %- 4:)ng
SG 4:ang ?>D NZn bảng và ch) HS cả Nớp
c3ng phen 4nch+
P60 4:n %0a Ns" NTa chọn %0a %i$=, cP cgu
ngành c!ng nghipp, h(nh 4h]c 4h ch]c NOnh
4hh+
#Nhen 4ố 4T nhiZn" .uy =! c*c 7n nghipp,
sT phen bố c!ng nghipp+
#inh 4J# 7O h9i" fhen bố c!ng nghipp ph3
h'p, h'p Ns, 4húc %xy h)Qc K(= hO=, 4hu5n
N'i h)Qc cản 4:1, c)n %&Vng ph*4 4:i$n c!ng
nghipp, h(nh 4h]c 4h ch]c NOnh 4hh+
I,.MSNH <IS
?+HOy ch]ng =inh vai 4:M ch/ %8) c/a c!ng nghipp 4:)ng ngành Kinh 4J uuốc 2en+
>+HOy s) s*nh %Qc %i$= c/a sản 7ug4 c!ng nghipp và sản 7ug4 n!ng nghipp
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP
HS Nà= ceu A 4:ang ?>D SG+
GUG
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 62: MỊW LX CSC N<ÀNH C™N< N<HIUP
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#Hi$u %&'c vai 4:M, cP cgu ngành n;ng N&'ng, 4(nh h(nh sản 7ug4 và phen bố c/a ngành
c!ng nghipp n;ng N&'ng" Khai 4h*c 4han, Khai 4h*c 2ầu và c!ng nghipp %ipn NTc+
#Hi$u %&'c vai 4:M, 4(nh h(nh sản 7ug4 và phen bố ngành c!ng nghipp Nuypn Ki=+
2.,- .3 n4n5
#Y*c %0nh 4:Zn bảng %- nhWng Khu vTc phen bố 4:W N&'ng 2ầu =k, nhWng n&ớc Khai 4h*c
4han, 2ầu =k và sản 7ug4 %ipn ch/ yJu 4:Zn 4hJ giới+
#,iJ4 nh5n 7é4 bi$u %- cP cgu sq 2Ung n;ng N&'ng 4hJ giới+
6.,- 'hJ$ đ: h7nh =$
Nh5n 4h]c %&'c 4ầ= uuan 4:ọng c/a ngành n;ng N&'ng và Nuypn Ki= 4:)ng sT nghipp c!ng
nghipp hóa hipn %8i hóa n&ớc 4a, nhWng 4hu5n N'i c}ng nh& nhWng h8n chJ c/a hai ngành
này s) với 4hJ giới+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#C*c h(nh ảnh =inh họa vS ngành c!ng nghipp Khai 4h*c 4han, 2ầu, %ipn NTc, Nuypn Ki=
%`n và =àu 4:Zn 4hJ giới và 1 6N+
#H(nh A>+G và A>+H 4:)ng SG L phóng 4)R+
#,ản %- gi*) Kh)a 4:`) 4&Vng" <0a Ns Khóang sản 4hJ giới+
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$: H!= nay chúng 4a c3ng 4(= hi$u %0a Ns c*c ngành c!ng nghipp+I:&ớc hJ4 Nà
ngành c!ng nghipp n;ng N&'ng, c!ng nghipp Nuypn Ki=, Nà nhWng ngành Kinh 4J cP bản và
uuan 4:ọng 4:)ng uu* 4:(nh c!ng nghipp hóa c/a =94 %g4 n&ớc+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Là= vipc cả Nớp I.C„n5 n5h$`" n4n5 ]ƒn5
GUU
HS 2Ta và) SG %$ nZu vai 4:M c/a cP cgu
ngành c!ng nghipp n;ng N&'ng+
HM 2:CQp@ nhó=
,&ớc ?" HS 2Ta và) h(nh A>+A và A>+G SG
%$ 4:ả NVi"
#Ngành c!ng nghipp Khai 4h*c 4han, Khai
4h*c 2ầu, c!ng nghipp %ipn NTc có vai 4:M,
4:W N&'ng , phen bố nh& 4hJ nà)v
#Ceu hki =Uc ΠSG+
,&ớc >"HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c+
Sản N&'ng Khai 4h*c 4han"
zI:ung .uốc" ?AHF 4:iZu 4gn
zH)a ¶" BB> 4:ipu 4gn
z¦N %9, L, Nga, fh*p, £ 74:eyNia, Na=
fhi+
I:W N&'ng 2ầu =k"
zI:ung <!ngL CH| 4:W N&'ng c/a 4hJ giớiR
z,ắc cd G,G|, cd La4inh F,>|, Cheu fhi
B,A|, L, Nga và <!ng l“ F,B|, Iey l“
?,C|, Cheu m và cheu %8i 2&Png G,C|+
z6ip4 Na= %]ng 4h] A? 4:)ng aH n&ớc sản
7ug4 2ầu Khn+
HM 6: Là= vipc cả Nớp
,&ớc ?" HS 2Ta và) h(nh A>+H và KZnh chW
+.,)$ '(f
Là ngành Kinh 4J uuan 4:ọng và cP bản, nSn
sản 7ug4 hipn %8i chX ph*4 4:i$n %&'c với sT
4-n 48i c/a cP s1 n;ng N&Png, Nà 4iSn %S c/a
4iJn b9 Kh)a học bKd 4hu54+
2.C^ 1o@m 'Fnh hFnh HKn ›@o'm "h†n [•
G-=" C!ng nghipp %ipn NTc, Khai 4h*c 4han,
Khai 4h*c 2ầu+
a(Khai thác than
#6ai 4:M"
zNgu-n n;ng N&'ng 4:uySn 4hống cP bản
zNhiZn Nipu ch) CN %ipn, Nuypn Ki=
zNguyZn Nipu ch) CN hóa chg4
#I:W N&'ng" h)ảng ?A+DDD 4ƒ 4gnL ¸ Nà 4han
%*R
#hai 4h*c Khkang H 4ƒ 4gn@ n;=
#N&ớc Khai 4h*c nhiSu" Nà nhWng n&ớc có 4:W
N&'ng Nớn" H)a ¶, L, Nga, I:ung .uốc+
D(Khai thác EFu
#6ai 4:M"
zNhiZn Nipu uuan 4:ọng [ vàng %`n\
zNguyZn Nipu ch) c!ng nghipp hóa chg4+
#I:W N&'ng &ớc 4nnh GDD#HDD 4ƒ 4gn, chắc
chắn" ?GD 4ƒ 4gn+
#hai 4h*c Kh)ảng A,a 4ƒ 4gn@ n;=
#N&ớc Khai 4h*c nhiSu" C*c n&ớc %ang ph*4
4:i$n 4hu9c Khu vTc I:ung <!ng,,ắc
fhi,cd La 4inh,<!ng Na= m,•
c(CCng nghiệp iện 8!c
#6ai 4:M" CP s1 %$ ph*4 4:i$n nSn c!ng
nghipp hipn %8i, neng ca) %Vi sống ,v;n
=inh+
#CP cgu" Nhip4 %ipn, 4h/y %ipn, %ipn nguyZn
4q, %ipn 4q n;ng N&'ng gió, =Q4 4:Vi•
#Sản N&'ng Kh)ảng ?HDDD 4X _h+
#fhen bố" Ch/ yJu 1 c*c n&ớc ph*4 4:i$n và
c*c n&ớc c!ng nghipp hóa+
II.C„n5 n5h$`" @I`n .$&
GUV
SG %$ 4:ả NVi"
#6ai 4:M , %Qc %i$=, phen bố c/a c!ng
nghipp Nuypn Ki=+
#C*c ceu hki =Uc ŒŒ SG+
,&ớc >" HS 4:ả NVi, G6 chuxn KiJn 4h]c+
#G6 K• bảng nh& sau"
C„n5 n5h$`" @I`n .$& đŠn C„n5 n5h$`" @I`n .$& &7@
6ai 4:M #Hầu nh& c*c ngành Kinh 4J
%Su sq 2Ung sản phx= c/a
ngành Nuypn Ki= %`n+
#Là cP s1 ph*4 4:i$n c!ng
nghipp chJ 48) =*y, sản 7ug4
c!ng cU Na) %9ng+
#NguyZn Nipu 48) sản phx= 4iZu
23ng+
#Cung cgp v54 Nipu ch) 7ey
2Tng+
#Cung cgp nguyZn Nipu ch) chJ 48) =*y,
chJ 48) !4!, =*y bay•
#fhUc vU ch) c!ng nghipp hóa học và c*c
ngành Kinh 4J uuốc 2en Kh*c+
#i= N)8i =àu uus hiJ= phUc vU ch)
c!ng nghipp %ipn 4q, n;ng N&'ng nguyZn
4q+
<Qc %i$=
Kinh 4J Kƒ
4hu54
<Mi hki uuy 4:(nh c!ng nghp
ph]c 48p"
#fhải sq 2Ung c*c bipn ph*p 4hng h'p
nht= :ú4 4ối %a c*c nguyZn 4ố uus có
4:)ng uuQng+
fhgn bố #NhWng n&ớc sản 7ug4 nhiSu
Ki= N)8i %`n Nà nhWng n&ớc
ph*4 4:i$n nh&"Nh54 ,ản,L,
Nga, H)a ¶,•
#NhWng n&ớc có 4:W N&'ng sắ4
h8n chJ 4h( ch/ yJu nh5p uuQng
1 c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n+
#NhWng n&ớc sản 7ug4 nhiSu Ki= N)8i
=ầu 4:Zn 4hJ giới Nà nhWng n &ớc c!ng
nghipp ph*4 4:i$n+
#C*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n có Ki= N)8i
=àu nh&ng chX Nà nPi cung cgp uuQng
nh& ,:a7in,Àa=aica•
I,. MSNH <IS
?+NZu :y vai 4:M c/a ngành c!ng nghipp %ipn NTc+
>+NZu vai 4:M c/a c!ng nghipp Nuypn Ki= và Nuyp= Ki= =àu+
A+h)anh 4:Mn chX =94 chW c*i 1 %ầu s `= ch) Nà %úng h)Qc %úng nhg4
a+hu vTc nà) có 4:W N&'ng 2ầu =k Nớn nhg4 4hJ giớiv
^+,ắc cd C+I:ung <!ng
,+cd La4inh o+,ắc fhi
b+N&ớc nà) có sản N&'ng Khai 4h*c 2ầu =k Nớn nhg4 4hJ giớiv
^+H)a ¶ C+º •5p YZ ú4
,+L, Nga o+I:ung .uốc
c+Có sản N&'ng %ipn Nớn nhg4 4hJ giớiv
^+Nh54 ,ản C+ L, Nga
,+ H)a ¶ o+ I:ung .uốc
G+C*c ceu sau %úng hay saiv Giải 4hnch v( sa) `= ch) Nà %úng h)Qc `= ch) Nà sai+
a+Ngành Nuypn Ki= %`n chX ph*4 4:i$n =8nh 1 c*c n&ớc có nhiSu uuQng sắ4+
b+Ngành Nuypn Ki= =àu ph*4 4:i$n =8nh 1 c*c n&ớc ph*4 4:i$n+
GUX
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
HS Nà= bài 45p ?#SG vS nhà 4:ang ?>H+
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 62: MỊW LX CSC N<ÀNH C™N< N<HIUP
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01:
#,iJ4 %&'c vai 4:M, %Qc %i$= sản 7ug4 và phen bố c/a ngành c!ng nghipp cP Khn %ipn 4q#
4in học và c!ng nghipp hóa chg4+
#Hi$u %&'c vai 4:M c/a c!ng nghipp sản 7ug4 hàng 4iZu 23ng nói chung, c!ng nghipp 2p4#
=ay nói :iZng· c/a ngành c!ng nghipp 4hTc phx= c}ng nh& %Qc %i$= phen bố c/a chúng+
2.,- .¬ n4n5
#fhen bip4 %&'c c*c phen ngành c/a c!ng nghipp cP Khn, %ipn 4q b4in học, c!ng nghipp
hóa chg4 c}ng nh& c!ng nghipp sản 7ug4 hàng 4iZu 23ng và c!ng nghipp 4hTc phx=+
#,iJ4 phen 4nch và nh5n 7é4 N&'c %- sản 7ug4 !4! và =*y 4hu h(nh+
6.,- 'hJ$ đ: m h7nh =$
#Nh5n 4h]c %&'c 4ầ= uuan 4:ọng c/a c*c ngành c!ng nghipp cP Khn, %ipn 4q# 4in học, hóa
chg4, c!ng nghipp sản 7ug4 hàng 4iZu 23ng và c!ng nghipp 4hTc phx= 4:)ng sT nghipp
c!ng nghipp hóa, hipn %8i hóa 1 6N+
#Ihgy %&'c nhWng 4hu5n N'i và Khó Kh;n c/a c*c ngành này 1 n&ớc 4a và %0a ph&Png+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
GUT
#C*c h(nh ảnh vS h)84 %9ng sản 7ug4 c/a c*c ngành c!ng nghipp cP Khn, %ipn 4q b4in học,
c!ng nghipp sản 7ug4 hàng 4iZu 23ng và c!ng nghipp 4hTc phx=+
#SP %- c!ng nghipp cP Khn, hóa chg4 4:)ng SG L phóng 4)R+
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$: H!= nay chúng 4a c3ng 7é4 c*c ngành c!ng nghipp" ngành c!ng nghipp cP Khn
%&'c c)i Nà [ uuả 4i= c/a c!ng nghipp nQng\· %ipn 4q# 4in học %&'c 7Jp v0 4:n hàng %ầu
4:)ng c*c ngành c!ng nghipp 4hJ Kƒ YYŒ· c!ng n ghipp hóa chg4 %&'c c)i Nà ngành c!ng
nghipp =/i nhọn, sản 7ug4 hàng 4iZu 23ng và c!ng nghipp 4hTc phx= Kh!ng 4h$ 4hiJu
%&'c 4:)ng %Vi sống c/a nhen 2en+Sau %ey chúng 4a c3ng %i 4(= hi$u c*c nganh 4:Zn+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Nhó=
,&ớc ?" HS 2Ta và) SG, vốn hi$u biJ4
h)àn 4hành phiJu học 45p
fhen vipc"
#C*c nhó= ?,> 4(= hi$u ngành c!ng nghipp
cP Khn+
#C*c nhó= A,G 4(= hi$u ngành c!ng nghipp
%ipn 4q b4in học+
#C*c nhó= H, C 4(= hi$u ngành c!ng nghipp
hóa chg4
,&ớc >" HS 4:(nh bày, chX bản %-, G6
chuxn KiJn 4h]c+
HM 2: CQp @ nhó=
,&ớc ?" HS 2Ta và) SG, vốn hi$u biJ4 4:ả
NVi"
#6ai 4:M c/a c!ng nghipp sản 7ug4 hàng 4iZu
23ng v
#I:)ng c!ng nghipp sản 7ug4 hàng 4iZu
23ng, ngành nà) Nà ngành ch/ %8)v
#fhen bố 1 n&ớc nà)v
,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c+
Chuy$n s" I:)ng c*c ngành c!ng nghipp,
ngành c!ng nghipp 4hTc phx= hipn nay %O
giải phóng ch) ng&Vi phU nW 4h)*4 Khki
cảnh phU 4hu9c bJp núc nhV c*c họa4 %9ng
chJ biJn s¾n, 4ipn sq 2Ung+
HM 6: Cả Nớp
HS 2Ta và) SG, vốn hi$u biJ4 4:ả NVi c*c
ceu hki"
#6ai 4:M c/a c!ng nghipp 4hTc phx=v
#<Qc %i$= Kinh 4J và c*c ngành c!ng
nghipp 4hTc phx=v
III.C„n5 n5h$`" 1^ .hA
I,.C„n5 n5h$`" đ$`n 'k ¥'$n hg1
,.C„n5 n5h$`" h•) 1ho'
LN9i 2ung" 4h!ng 4in phản h-i 1 phần phU
NUcR
,I.C„n5 n5h$`" HKn ›@o' h7n5 '$s@ ?…n5
#<a 28ng, ph)ng phú nhiSu ngành, phUc vU
=ọi 4ầng Nớp nhen 2en
#C*c ngành chnnh" 2p4 =ay, 2a giày , nhTa,
sành s], 4h/y 4inh+
#Ngành 2p4 =ay Nà ch/ %8)+
#C*c n&ớc có ngành 2p4 =ay ph*4 4:i$n "
I:ung .uốc, ^n <9, H)a ¶, Nh54 ,ản•
,II.C„n5 n5h$`" 'hE1 "h°&
+.,)$ '(f
#Cung cgp 4hTc phx=, %*p ]ng nhu cầu
hàng ngày c/a c)n ng&Vi vS ;n, uống+
2.M•1 đ$%& .$nh '/
#Yey 2Tng 4ốn n4 vốn %ầu 4&+
#.uay vMng vốn nhanh+
#I;ng Khả n;ng 4nch N}y ch) nSn Kinh 4J#
uuốc 2en+
#Chia Nà= A ngành chnnh"
zC!ng nghipp chJ biJn c*c sản phx= 4w
GUW
ch;n nu!i+
zC!ng nghipp chJ biJn 4h/y hải sản+
I,. MSNH <IS
?+NZu vai 4:M c/a ngành c!ng nghipp %ipn 4q cP Khn 4in học+
>+I8i sa) c!ng nghipp hóa chg4 N8i %&'c c)i Nà ngành sản 7ug4 =}i nhọn+
A+I8i sa) ngành c!ng nghipp 2p4 và c!ng nghipp 4hTc phx= N8i %&'c phen bố :9ng :Oi 1
nhiSu n&ớc, K$ cả c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
HS Nà= bài 45p A SG 4:ang ?AD+
,I. PHỤ LỤC
fhiJu học 45p c/a HM +
oTa và) SG, vốn hi$u biJ4, h)àn 4hành bảng sau"
C!ng nghpp cP Khn C!ng nghipp %ipn 4q
#4in học
C!ng nghipp hóa
chg4
6ai 4:M
fhen N)8i
fhen bố ch/ yJu
Ih!ng 4in phản h-i
C!ng nghpp cP Khn C!ng nghipp %ipn 4q
#4in học
C!ng nghipp hóa chg4
,)$ '(f #<óng vai 4:M ch/
%8) 4:)ng vipc 4hTc
hipn cu9c c*ch =8ng
Kd 4hu54 , neng ca)
n;ng sug4 Na) %9ng,
cải 4hipn %iSu Kipn
sống ch) c)n ng&Vi+
#Là 4h&ớc %) 4:(nh %9
ph*4 4:i$n Kinh 4J# Kd
4hu54 c/a =ọi uuốc
gia+
#Là ngành =}i nhọn+
#•ng 2Ung :9ng :Oi
và) sản 7ug4, %Vi
sống và c*c chJ
phx= c/a nó c}ng
%&'c sq 2Ung :9ng
:Oi+
#Ngành n!ng nghipp
4h( ngành hóa chg4
giúp 4hTc hipn uu*
4:(nh hóa học hóa,
4;ng 4:&1ng sản
7ug4•
#Cung cgp phen bón ,
4huốc 4:w seu•
Ph†n 89$ zCP Khn 4hiJ4 b0 4)àn
b9+
zCP Khn =*y c!ng
cU+
zCP Khn hàng 4iZu
23ng+
zCP Khn chnnh 7*c
#c*y 4nnh+
#IhiJ4 b0 %ipn 4q+
#<ipn 4q 4iZu 23ng+
#IhiJ4 b0 viˆn 4h!ng +
Chia Nà= A nhó="
zHóa chg4 cP bản
zHóa 4hng h'p hWu
cP+
zHMa 2ầu" Y;ng, 2ầu
hka,2&'c phx=, chg4
4hP=+
GUY
Ph†n [j 1h; I/@ #C*c n&ớc ph*4 4:i$n"
%i %ầu vS 4:(nh %9
c!ng nghp+
#C*c n&ớc %ang ph*4
4:i$n" sqa chqa , Nắp
:*p+
#<]ng %ầu Nà "H)a
¶ , Nh54 ,ản, †“•
#C*c n&ớc ph*4 4:i$n·
%/ ngành
#C*c n&ớc %ang ph*4
4:i$n" ch/ yJu Nà hóa
chg4 cP bản, chg4 2•)+
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 66: MNT >O HÌNH TH«C CH} YẾU
C}W TỔ CH«C L©NH THỔ C™N< N<HIUP
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#fhen bip4 %&'c =94 số h(nh 4h]c ch/ yJu c/a 4h ch]c NOnh 4hh c!ng nghippL ICLICNR+
#,iJ4 %&'c sT ph*4 4:i$n 4w 4hgp NZn ca) c/a c*c h(nh 4h]c này+
2.,- .¬ n4n5
#Nh5n 2ipn %&'c nhWng %Qc %i$= chnnh c/a ICLICN+
6.,- 'hJ$ đ:m h7nh =$
#,iJ4 %&'c c*c h(nh 4h]c ICLICN 1 6N và %0a ph&Png+
GUR
#“ng h9 và có nhWng %óng góp 4nch cTc 4:)ng c*c h(nh 4h]c cU 4h$ 1 %0a ph&PngL %i$=
c!ng nghipp, Khu c!ng nghipp, Khu chJ 7ug4•R
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
#SP %- c*c h(nh 4h]c ICLICN ch/ yJuL phóng 4) 4h`) SG h)Qc 23ng =*y chiJu h(nhR+
#C*c 4:anh ảnh, b;ng h(nh vS c*c h(nh 4h]c này 1 4:Zn 4hJ giới hay 1 6N và %0a ph&Png+
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
#c1 bài
#fhần =1 %ầu 4:)ng SG+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Là= vipc cả Nớp
Hki" oTa và) SG, ch) biJ4 c*c h(nh 4h]c
4h ch]c NOnh 4hh c!ng nghippv
#NZu Kh*i nip= c/a %i$= c!ng nghippv
#<Qc %i$= nh& 4hJ nà)v
#Có uuy =! :a sa)v
HM 2: CQp@ nhó=
,&ớc ?" oTa và) KZnh chW và sP %- SG
4:ả NVi"
#h*i nip= Khu c!ng nghippv
#<Qc %i$=v
#.uy =!v
,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c+
I.,)$ '(f 1;) '• 1h01 ˆnh 'h• 1„n5
n5h$`"
#Sq 2Ung h'p Ns ngu-n 4ài nguyZn 4hiZn
nhiZn , v54 chg4 và Na) %9ng+
#Góp phần 4hTc hipn c!ng vipc c!ng nghipp
hóa, hipn %8i hóa +
II.M:' Hj hFnh 'h01 1;) '• 1h01 ˆnh 'h•
1„n5 n5h$`"
+.M$%& 1„n5 n5h$`"
P#hJ$ n$`&: Là h(nh 4h]c 4h ch]c %Pn giản
nhg4, 4:Zn %ó có =94 h)Qc hai, ba 7n nghipp
phen bố 1 nPi có ngu-n nguyZn Nipu, nhiZn
Nipu với ch]c n;ng Khai 4h*c hay sP chJ
nguyZn Nipu h)Qc 1 nhWng %i$= 2en c& nt=
4:)ng v3ng nguyZn Nipu n!ng, Ne=,4h/y sản+
PM•1 đ$%&:
zG-= nhiSu 7n nghipp phen bố N• 4•, phen
4*n, giWa c*c 7n nghipp n4 h)Qc Kh!ng có =ối
NiZn hp sản 7ug4+
z fhen c!ng Na) %9ng vS =Q4 %0a Ns, c*c 7n
nghipp %9c N5p vS Kinh 4J có c!ng nghp sản
phx= h)àn chXnh+
P|@I &„: 6ài chUc h)Qc vài 4:;=, hàng
ngh(n c!ng nhen 43y 4hU!c 4nnh chg4 4wng 7n
nghipp+
2.#h@ 1„n5 n5h$`" 'h" '(@n5
P#hJ$ n$`&: hu vTc %g4 %ai có :anh giới
nhg4 %0nh, có KJ4 cgu h8 4ầng 4&Png %ối 4ố4
và Khả n;ng c8nh 4:anh 4h0 4:&Vng 4:Zn 4hJ
giới+
PM•1 đ$%&:
zh!ng có 2en sinh sống, v0 4:n %0a Ns 4hu5n
N'i+
zI5p 4:ung nhiSu c*c 7n nghipp c!ng nghipp
GUQ
HM 6: C* nhen
,&ớc ?" HS NiZn hp với 6N có Khu c!ng
nghipp và Khu chJ 7ug4 nà)v
,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c+
HM 4: Là= vipc cả Nớp
HS 2&a và) KZnh chW và sP %- SG %$ 4:ả
NVi ceu hki"
#h*i nip= 4:ung 4e= c!ng nghippv
#<Qc %i$=v
#.uy =!v
#LiZn hp với 6ip4 Na= có 4:ung 4e= c!ng
nghipp nà)v
HM *: Là= vipc cả Nớp
HS 2Ta và) KZnh chW và sP %- SG %$ 4:ả
NVi ceu hki"
#h*i nip= v3ng c!ng nghippv
#<Qc %i$=v
#I:Zn 4hJ giới có v3ng c!ng nghipp nhi
4iJng nà)v
, h'p 4*c sản 7ug4 ca), có &u %Oi :iZng+
zChn phn sản 7ug4 4hgp+
zc!i 4:&Vng chnnh 4:0 và Nu54 ph*p hn %0nh+
P|@I &„: Iw HDha 4:1 NZn vài 4:;= ha+
#<Jn 4h*ng F@>DD>" Có Ca Khu c!ng nghipp
và G Khu chJ 7ug4L hu chJ 7ug4 Ien Ihu5n,
Linh I:ang ?, Linh I:ang >,, <à N¾ngR, có
? Khu c!ng nghp ca)L HMa L8cR+
6.T(@n5 '†& 1„n5 n5h$`"
P#hJ$ n$`&: Là h(nh 4h]c 4h ch]c c!ng
nghipp 1 4:(nh %9 ca),Nà Khu vTc 45p 4:ung
c!ng nghipp gắn với %! 4h0 vwa và Nớn+
PM•1 đ$%&:
z G-= nhiSu 7n nghipp Nớn, có 4h$ 7n nghipp
NiZn h'p, h&1ng chuyZn =!n hóa c/a 4:ung
4e= c!ng nghipp 2) 7n nghipp này uuyJ4
%0nh+
zC*c 7n nghipp này2Ta 4:Zn 4hJ =8nh vS 4ài
nguyZn 4hiZn nhiZn, ngu-n Na) %9ng, vn 4:n
4hu5n N'i•
P|@I &„: G-= c*c Khu c!ng nghipp và
nhiSu 7n nghipp có uuan hp chQ4 chj vS sản
7ug4, Kd 4hu54 , Kinh 4J và uuy 4:(nh c!ng
nghp
L$sn h` =!$ ,$`' N)&: I:ung 4e= c!ng
nghipp 4hành phố H- Chn cinh, Hà N9i, Hải
fhMng•
4.,…n5 1„n5 n5h$`"
P#hJ$ n$`&: <ey Nà h(nh 4h]c ca) nhg4 c/a
4h ch]c NOnh 4hh c!ng nghipp+
PM•1 đ$%&:
zChia Nà= > v3ng"
63ng c!ng ngh0Zp ngành" Là 45p h'p vS
NOnh 4hh c*c 7n nghipp c3ng N)8i+
63ng c!ng nghipp 4hng h'p" Gọi Nà v3ng
c!ng nghipp Kh!ng gian :9ng Nớn g-= nhiSu
7n nghipp, cU= c!ng nghipp, Khu c!ng
nghipp, 4:ung 4e= c!ng nghipp có =ối NiZn
hp với nhau+
zCó né4 4&Png %-ng vS 4ài nguyZn, v0 4:n %0a
GVS
Ns, nhiSu Na) %9ng c3ng sq 2Ung chung n;ng
N&'ng, gia) 4h!ng v5n 4ải+
zCó =94 vài ngành ch/ %8) 48) h&ớng
chuyZn =!n hóa+
,…n5 1„n5 n5h$`" n•$ '$/n5 '(sn 'h/ 5$!$
nh]: 63ng L):`n 1 fh*p, v3ng •ua 1
CHL, <]c•
I,. MSNH <IS
?+.uan s*4 h(nh AA+?, %iSn 4Zn c*c h(nh 4h]c 4h ch]c NOnh 4hh c!ng nghipp và) 4wng h(nh
sa) ch) %úng+
>+Sắp 7Jp c*c s 1 c94 ^ với c94 , sa) ch) h'p Ns
W.HFnh 'h01 '• 1h01 ˆnh 'h• 1„n5
n5h$`"
B.M•1 đ$%&
?+<i$= c!ng nghipp
>+hu c!ng nghipp
A+I:ung 4e= c!ng ngh0Zp
G+63ng c!ng nghipp
a+c94 %Jn hai 7n nghipp gần v3ng nguyZn
Nipu, Kh!ng có =ối NiZn hp giWa c*c 7n
nghipp+
b+NhiSu %i$= c!ng nghipp, Khu c!ng
nghipp, 4:ung 4e= c!ng nghipp có =ối NiZn
hp sản 7ug4 và có nhWng né4 4&Png %-ng
4:)ng uu* 4:(nh sản 7ug4 +
c+I5p 4:ung nhiSu 7n nghipp với Khả n;ng
h'p 4*c sản 7ug4 ca)
2+,a) g-= Khu c!ng nghipp, %i$= c!ng
nghipp, nhiSu 7n nghipp có =ối NiZn hp chQ4
chj vS sản 7ug4, Kd 4hu54, c!ng nghp+
,. HLẠT MNN< NOI TIẾP
HS Nà= bài 45p A 4:ang ?A> SG+
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 64. THtC HÀNHP,® BITU MZ TÌNH HÌNH >YN uU{T
MNT >O >YN PH¯M C™N< N<HIUP THẾ <IỚI
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
GVG
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
C/ng cố KiJn 4h]cc vJ %0a Ns c*c ngành c!ng nghipp n;ng N&'ng và c!ng nghipp Nuypn
Ki=+
2.,- .¬ n4n5
#,iJ4 c*ch 4nnh 4)*n 4ốc %9 4;ng 4:&1ng c/a c*c sản phx= ch/ yJu" 4han, 2ầu, %ipn , 4hép+
#•€n Nuypn Kd n;ng vj bi$u %- và nh5n 7é4+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
#Ih&ớc K•, bú4 ch(, bú4 =àu+#c*y 4nnh c* nhen#Gigy K• ! Ni+
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$: G6 nZu yZu cầu HS phải hMan 4hành 4:)ng giV học + G6 nói :y c*ch 4h]c 4iJn
hành" 4:&ớc hJ4 7q Ns số Nipu, Ngy n;= ?BHD{ ?DD|+
HM +:Nhó=
,&ớc ?" chi nhó= 4nnh =94 2Oy số Nipu+
#Nhó= ? 4nnh 4ốc %9 4;ng 4:&1ng c/a 4han+
# Nhó=> 4nnh 4ốc %9 4;ng 4:&1ng c/a 2ầu
# Nhó= A 4nnh 4ốc %9 4;ng 4:&1ng c/a %ipn
# Nhó= G 4nnh 4ốc %9 4;ng 4:&1ng c/a 4hép+
,&ớc >"
#C*c nhó= NZn %iSn KJ4 uuả %O 4nnh và) bảng K• s¾n 1 4:Zn bảng
#HS ghi KJ4 uuả và) v1
Sản phx= ?BHD ?BCD ?BFD ?BaD ?BBD >DD>
Ihan ?DD ?GA ?C? >DF ?aC >B?
oầu ?DD >D? GGF HaC CAF FGC
<ipn ?DD >Aa H?A a>A ?>>G ?HAH
Ihép ?DD ?aA A?G AC? GDF GCD
HM 2: C* nhen
,&ớc ?"
#HS vj bi$u %- và) v1+
#oTa và) bi$u %- nZu nh5n 7é4+
,&ớc >" HS 4:(nh bày, G6 chuxn KiJn 4h]c"
#<ey Nà sản phx= c/a c*c ngành c!ng nghipp uuan 4:ọng" N;ng N&'ng và Nuypn Ki=+
zIhan" N;ng N&'ng 4:uySn 4hống, 4:)ng vMng HD n;= 4;ng 4:&1ng Kh* %Su, %Jn nay có
chWng N8i 2) 4(= %&'c c*c ngu-n n;ng N&'ng Kh*c 4hay 4hJ+
zoầu =k" o) có nhWng &u %i$= nh& Khả n;ng sinh nhip4, 2ˆ n8p nhiZn Nipu, nguyZn Nipu
ch) c!ng nghipp hóa 2ầu nZn có 4ốc %9 4;ng 4:&1ng Kh* nhanh, 4:ung b(nh n;= Nà ?G,A|+
z<ipn" Ngành c!ng nghipp n;ng N&'ng 4:•, ph*4 4:i$n nhanh, 4:ung b(nh n;= Nà AA| và
ngày càng 4;ng 4:&1ng ca)
zIhép" Là sản phx= c/a c!ng nghipp Nuypn Ki= %`n, %&'c sq 2Ung :9ng :Oi 4:)ng c*c
ngành c!ng nghipp, nhg4 Nà c!ng nghipp chJ 48) cP Khn, 4:)ng 7ey 2Tng và %Vi sống+ Iốc
%9 4;ng 4:&1ng Kh* %Su, 4:ung b(nh n;= B|+
GVU

CHQRN< Iu. MỊW LX DỊCH ,Ụ
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 6*: ,WI TR¡m CSC NH“N TO YNH HQŸN< ,À MzC MITM
PH“N BO CSC N<ÀNH DỊCH ,Ụ TRÊN THẾ <IỚI
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#,iJ4 %&'c cP cgu và vai 4:M c/a c*c ngành 20ch vU+
#Hi$u %&'c ảnh h&1ng c/a c*c nhen 4ố Kinh 4J b 7O h9i 4ới sT ph*4 4:i$n và phen bố c*c
ngành 20ch vU+
#,iJ4 %&'c nhWng %Qc %i$= phen bố c*c ngành 20ch vU 4:Zn 4hJ giới+
2.,- .¬ n4n5
#,iJ4 %ọc và phen 4nch, N&'c %- vS 4X 4:ọng c*c ngành 20ch vU 4:)ng cP cgu Gof c/a c*c
n&ớc 4:Zn 4hJ giới+
#Y*c %0nh %&'c 4:Zn bản %- c*c 4:ung 4e= 20ch vU 4:Zn 4hJ giới+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#c94 số h(nh ảnh vS h)84 %9ng 20ch vU 1 c*c n&ớc ph*4 4:i$n và c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n+
#SP %- 4:)ng SG L phóng 4)R+
#H(nh AH+? 4:)ng SG L phóng 4)R+
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
#h~$ đ:n5:
rPh]^n5 Jn +: „Zu cầu HS K$ 4Zn A nhó= ngành Kinh 4J và K$ 4Zn c*c nhó= ngành %O
học #‚ G6 giới 4hipu ngành 20ch vU+
rPh]^n5 Jn 2: Ch) HS 7`= A bi$u %- vS cP cgu Gof phen 4h`) c*c ngành Kinh 4J c/a
Nh54 ,ản, H)a ¶ và 6ip4 Na=+„Zu cầu HS nZu nh5n 7é4 4ƒ 4:ọng c/a c*c nhó=
GVV
ngành+G6 chố4 N8i" • c*c ph*4 4:i$n nhó= ngành 20ch vU chiJ= 4ƒ 4:)ng ca) nhg4 4:)ng cP
cgu nSn Kinh 4J+6( sa) nh& v5yv #‚ 6à) bài+
rPh]^n5 Jn 6: Ch) HS 7`= nhWng 48p chn, 4V b*) , 4V :Pi, 4:anh ảnh vS ngành 20ch
vU+G6 hki"NhWng 4ài Nipu này bi$u hipn %iSu g(vChúng 4hu9c nhó= ngành nà) 4:)ng A
nhó= ngành Kinh 4J chnnhv #‚ 6à) bài+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Cả Nớp
„Zu cầu HS K$ 4Zn =94 số ngành nghS Kh!ng
4hu9c ngành NN và CN, 4w %ó h(nh 4hành
ch) HS Kh*i nip= ngành 20ch vU+H&ớng 2…n
HS phen bip4 %&'c sT Kh*c nhau cP bản giWa
ngành o6 với c*c ngành NN và CN+
HM 2: Nhó=
,&ớc ?"
Nhó= ?" oTa và) hi$u biJ4 và SG, 4hả)
Nu5n vS cP cgu c/a c*c ngành 20ch vU, nZu vn
2U ch) 4wng nhó= ngành #‚ phen bip4 sT
Kh*c nhau cP bản giWa c*c nhó= ngành+
Nhó= >" Ihả) Nu5n vS vai 4:M c/a ngành 20ch
vU+I(= vn 2U =inh họa+
G1i 2 cho nhóm 5:
oTa và) bản %- 4T nhiZn 4hJ giới và bản %-
4T nhipn 6ip4 Na=,ou N0ch 6ip4 Na= nZu vn
2U ch) s 4h] A+
Nhó= A" NZu và phen 4nch %Qc %i$= và 7u
h&ớng pha4a 4:i$n c/a ngành 20ch vU+I(= vn
2U =inh họa+
G1i 2 cho nhóm H:
hai 4h*c N&'c %- vS 4ƒ Np Na) %9ng Nà= o6+
,&ớc >"<8i 2ipn c*c nhó= 4:(nh bày, G6
chuxn 7*c KiJn 4h]c+
G6 hki"
#I8i sa) nói c*c ngành 20ch vU ph*4 4:i$n
=8nh có 4*c 2Ung 4húc %xy c*c ngành sản
7ug4 v54 chg4v
#I8i sa) cP cgu Na) %9ng 4:)ng ngành 20ch vU
ngày càng 4;ngv
#NZu vn 2U cU 4h$ vS cP cgu Na) %9ng 1 =94
số n&ớc ph*4 4:i$n và =94 số n&ớc %ang ph*4
4:i$n+
Giải 4hnch+
Ch@I%n q: I8i sa) ngành 20ch vU chiJ= 4ƒ
4:)ng ca) nhg4 và ngày càng ca) 4:)ng cP cgu
I.C^ 1o@ =7 =)$ '(f 1;) 1J1 n57nh ?ị1h
=l
+.C^ 1o@
#o6 Kinh 2)anh
#o6 4iZu 23ng
#o6 c!ng c9ng+
2.,)$ '(f
#Ihúc %xy c*c ngành sản 7ug4 v54 chg4+
#Sq 2Ung 4ố hPn ngu-n Na) %9ng #‚ I8)
4hZ= vipc Nà=+
#hai 4h*c 4ố4 hPn 4ài nguyZn 4hiZn nhiZn,
2i sản v;n hóa, N0ch sW, và c*c 4hành 4Tu
c/a Kh)a học+
6.M•1 đ$%& =7 ›@ h]!n5 "hJ' '($%n
#CP cgu Na) %9ng 4:)ng ngành o6 4;ng
nhanh+
#Có sT c*ch bip4 :g4 Nớn vS cP cgu Na) %9ng
4:)ng ngành 20ch vU giWa n&ớc ph*4 4:i$n
GVX
Gof c/a c*c n&ớc ph*4 4:i$nv
HM 6: Nhó=
,&ớc ?"
C*c nhó= 2Ta và) KiJn 4h]c %O có, 2Ta và)
sP %-, c*c bản %-, NTPc %- 4:)ng SG và 4:Zn
bảng, phen 4nch và 4(= vn 2U =inh họa ch)
c*c nhen 4ố ảnh h&1ng %Jn sT ph*4 4:i$n và
phen bố ngành 20ch vU 4h`) sT phen c!ng
2&ới %ey"
L<*nh số c*c s 4:)ng sP %- 4:)ng SG Nần
N&'4 4w ?#‚CR
Nhó= ?" fhen 4nch và 4(= vn 2U ch) s ?+
Nhó= >" fhen 4nch và 4(= vn 2U ch) s >+
Nhó= A" fhen 4nch và 4(= vn 2U ch) s A+
Nhó= G" fhen 4nch và 4(= vn 2U ch) s G+
Nhó= H" fhen 4nch và 4(= vn 2U ch) s H+
Nhó= C" fhen 4nch và 4(= vn 2U ch) y C+
,&ớc >" <8i 2ipn HS NZn 4:(nh bày 2Ta và)
c*c bản %-, N&'c %- 4:Zn bản nJu có NiZn
uuan+
G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c+G6 hki"
#oen c& phen 4*n 4hành %i$= nhk gey Khó
Kh;n g( ch) h)84 %9ng 20ch vUv
#HOy =! 4ả nhWng h)84 %9ng 20ch vU s!i nhi
phUc vU IJ4 NguyZn <*n 1 %0a ph&Png `=+
#HOy nZu =94 vài 4ài nguyZn 2u N0ch 1 %0a
ph&Png `=+
Ch@I%n q:Ia %O biJ4 ngành 20ch vU chiJ= 4ƒ
4:ọng Nớn 4:)ng cP cgu Gof 1 c*c n&ớc ph*4
4:i$n+<iSu %ó giúp 4a có 4h$ h(nh 2ung b]c
4:anh phen bố ngành 20ch vU 4:Zn 4hJ giới+
Nh&ng cU 4h$ nh& 4hJ nà)v
HM 4: C* nhen @ cQp
,&ớc ?" Nh5n 7é4 sT phen hóa vS 4ƒ 4:ọng
c/a c*c ngành 20ch vU 4:)ng cP cgu Gof c/a
c*c n&ớc 4:Zn 4hJ giới uua H+AH+?
,&ớc >" Y*c %0nh 4:Zn bản %- c*c n&ớc 4:Zn
4hJ giới+
,&ớc A" G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c+$ chuypn
vS c*c n&ớc có c*c 4hành phố chuyZn =!n
hóa =94 số N)8i o6 LH)NNyŠ))2" Ihành phố
%ipn ảnh nhi 4iJng nhg4 4hJ
giới+Lasv`gas,c)nac)" Ihành phố nhi 4iJng
và %ang ph*4 4:i$n+
II.CJ1 nh†n 'j Knh h]~n5 '!$ HE "hJ'
'($%n =7 "h†n [j n57nh ?ị1h =l.
wSP %- c*c nhen 4ố ảnh h&1ng %Jn sT ph*4
4:i$n và phen bố ngành 20ch vU , SGR+
III.M•1 đ$%& "h†n [j n57nh ?ị1h =l
'(sn 'h/ 5$!$.
#• c*c n&ớc ph*4 4:i$n, ngành o6 chiJ= 4ƒ
4:ọng ca) 4:)ng cP cgu Gof+
#C*c 4hành phố cTc Nớn chnnh Nà c*c 4:ung
4e= o6 Nớn #‚ có vai 4:M 4) Nớn 4:)ng nSn
Kinh 4J 4)àn cầu+
#• =~i n&ớc N8i có c*c 4hành phố chuyZn
=!n hóa vS =94 số N)8i 20ch vU+
#C*c 4:ung 4e= gia) 20ch, 4h&Png =8i h(nh
4hành 4:)ng c*c 4hành phố Nớn+
GVT
nhg4 vS 20ch vU và sMng b8c,•R
I,. MSNH <IS
?+Sắp 7Jp c*c s 1 c94 ^ và , sa) ch) h'p Ns"
W.CJ1 nh•& n57nh .$nh '/ B.CJ1 n57nh .$nh '/
Œ+C!ng nghipp và 7ey 2Tng
ŒŒ+N!ng ,Ne=, ng& nghipp
ŒŒŒ+o0ch vU +
?+Ih/y sản
>+65n 4ải và 4h!ng 4in NiZn N8c
A+H)84 %9ng Kh)a học và c!ng nghp+
G+Sản 7ug4 %ipn
H+I:-ng 4:ọ4
C+hai 4h*c =k
F+C!ng nghp giải 4:n+
a+ChJ biJn 4h]c ;n gia súc+
B+Sản 7ug4 phần =S=+
?D+ChJ 48) =*y c!ng cU+
??+Ch;n nu!i+
?>+Gi*) 2Uc và %à) 48)+
?A+<ipn 4q+
?G+Nu!i 4:-ng 4h/y hải sản+
?H+h*ch s8n và nhà hàng+
?C+,ả) hi$= 7O h9i+
?F+Sản 7ug4 7i =;ng+
?a+H)84 %9ng v;n hóa 4h$ 4ha)+
?B+Sản 7ug4 g8ch ngói+
>D+I:-ng :wng+
rChọn ceu 4:ả NVi %úng nhg4"
>++o0ch vU Nà ngành"
^+ChiJ= 4ƒ 4:ọng ca) 4:)ng cP cgu Gof c/a c*c n&ớc 4:Zn 4hJ giới+
,+ChiJ= 4ƒ 4:ọng ca) nhg4 4:)ng cP cgu Gof c/a c*c n&ớc ph*4 4:i$n+
C+ChiJ= 4ƒ 4:ọng Kh* 4hgp 4:)ng cP cgu Gof c/a c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n+
o+^,,,C %úng+
†+,,C %úng+
A+Nhen 4ố uuyJ4 %0nh sT phen bố và ph*4 4:i$n ngành 20ch vU Nà"
^+IT nhiZn, N0ch sq+
,+inh 4J# 7O h9i+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP.
Là= bài 45p A và G 4:)ng SG, phần ceu hki và bài 45p+
GVW
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 6B: ,WI TR¡m MzC MITM CSC NH“N TO
YNH HQŸN< MẾN >t PHST TRITN ,À PH“N BO
N<ÀNH <IWL TH™N< ,bN TYI
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#Nắ= %&'c vai 4:M , %Qc %i$= c/a c*c ngành gia) 4h!ng v5n 4ải và c*c chX 4iZu %*nh gi*
Khối N&'ng 20ch vU c/a h)84 %9ng v5n 4ải+
#,iJ4 %&'c ảnh h&1ng c/a c*c nhen 4ố 4T nhiZn, Kinh 4J#7O h9i %Jn sT ph*4 4:i$n và phen
bố ngành gia) 4h!ng v5n 4ải c}ng nh& sT h)84 %9ng c/a c*c ph&Png 4ipn v5n 4ải+
2.#¬ n4n5
#Có Kd n;ng sP %- hóa =94 hipn 4&'ng, uu* 4:(nh %&'c nghiZn c]u+
#Có Kd n;ng phen 4nch =ối uuan hp uua N8i và =ối uuan hp nhen u/a giWa c*c hipn 4&'ng
Kinh 4J# 7O h9i+
#Có Kd n;ng NiZn hp 4hTc 4J 1 6ip4 Na= và 1 %0a ph&Png %$ hi$u %&'c =]c %9 ảnh h&1ng
c/a c*c nhen 4ố 4ới sT ph*4 4:i$n và phen bố ngành gia) 4h!ng v5n 4ải+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
GVY
#c94 số h(nh ảnh vS c*c h)84 %9ng v5n 4ải và c*c ph&Png 4ipn gia) 4h!ng v5n 4ải %Qc 4h3
ch) =94 số v3ng 4T nhiZn 4:Zn 4hJ giới+
#,ản %- 4:`) 4&Vng vS Kinh 4Z 6ip4 Na=+
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
#h~$ đ:n5
rPh]^n5 Jn +: G6 hki" GI6I 4hu9c nhó= ngành Kinh 4Z nà)vSau %ó %&a c*c 4:anh ảnh
7` và =*y bay ch1 Kh*ch, 4àu 4h/y ch1 hàng, 7` b-n ch1 2ầu,7` 4ải ch1 7i =;ng, 4hép• ,
G6 hki" nhWng h(nh ảnh 4:Zn bi$u hipn %iSu g(v I:`) bản %- gia) 4h!ng 6ip4 Na=, yZu
cầu HS nh5n 7é4 =8ng N&ới GI6I 1 v3ng <, ,ắc ,9 và Iey NguyZn #‚ Giới 4hipu bài+
rPh]^n5 Jn 2: G6 giới 4hipu GI6I 4hu9c nhó= ngành o6,ghi %S bài NZn bảng, yZu cầu
HS ch) biJ4 bài học g-= =gy phần chnnh #‚ giới 4hipu vài né4 Kh*i uu*4 nhWng n9i 2ung
cP bản c/a bài học+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Cả Nớp
G6 2*n 4:anh ảnh NZn bảng+
„Zu cầu HS nghiZn c]u SG và 2Ta và)
c*c 4:anh ảnh 4:Zn bảng, nZu vai 4:M c/a
ngành GI6I +„Zu cầu HS nZu vn 2U =inh
họa ch) 4wng vai 4:M+
I:)ng uu* 4:(nh h&ớng 2…n HS 7ey 2Tng
KiJn 4h]c ch) =Uc ?, G6 có 4h$ Nần N&'4
yZu cầu HS 4:ả NVi c*c ceu hki sau"
#I8i sa) nói" <$ ph*4 4:i$n Kinh 4J, v;n hóa
=iSn núi, GI6I phải %i 4:&ớc =94 b&ớcv
#I8i sa) nói" GI6I có vai 4:M c/ng cố 4nnh
4hống nhg4 c/a nSn Kinh 4Jv
#HOy 4(= vn 2U ch]ng =inh :tng nhWng 4iJn
b9 c/a ngành v5n 4ải %O có 4*c %9ng 4) Nớn
Nà= 4hay %hi sT phen bố sản 7ug4 và 2en c&
4:Zn 4hJ giới+
#oTa và) nhWng hi$u biJ4 vS N0ch sq, v;n
học n&ớc nhà h)Qc 4hJ giới, `= hOy ch]ng
=inh GI6I có vai 4:M :g4 Nớn 4:)ng vipc
bả) vp 4h uuốc+
HM 2: C* nhen@ cQp
,&ớc ?" HS h)àn 4hành phiJu học 45p ? và
phiJu học 45p >
<ƒ$ q: <ối với phiJu học 45p > , g'i s ch)
HS 2Ta và) %Pn v0 c/a c*c chX 4iZu %*nh
gi* #‚ suy :a c*ch 4nnh cT Ny v5n chuy$n
4:ung b(nh+
,&ớc >" Gọi > HS NZn bảng 4:(nh bày Nần
N&'4 KJ4 uuả phiJu học 45p ? và > +G6
I.,)$ '(f =7 đ•1 đ$%& h7nh 5$)8 'h„n5 =hn
'K$
+.,)$ '(f
#Giúp ch) c*c uu* 4:(nh 2iˆn :a NiZn 4Uc và
b(nh 4h&Vng+
#fhUc vU nhu cầu %i N8i c/a ng&Vi 2en+
#Góp phần 4hTc hipn c*c =ối NiZn hp Kinh 4J#
7O h9i giWa c*c %0a ph&Png, #‚ c/ng cố
4hống nhg4 nSn Kinh 4J· 48) nZn =ối gia) N&u
Kinh 4J giWa c*c n&ớc+
#Ihúc %xy h)84 %9ng Kinh 4J, v;n hóc 1
nhWng v3ng 7a 7!i+
#I;ng c&Vng s]c =8nh uuốc phMng+
2.M•1 đ$%&
#Sản phx= Nà sT chuyZn ch1 ng&Vi và hàng
hóa+
#ChX 4iZu %*nh gi*"
GVR
chuxn 7*c KiJn 4h]c+„Zu cầu HS 4:ả NVi c*c
ceu hki sau"
#fhen bip4 sản phx= c/a nhó= ngành
NN,CN với ngành o6 nói chung và ngành
GI6I nói :iZng+
#fhen bip4 Khối N&'ng v5n chuy$n và Khối
N&'ng Nuen chuy$n+
#IhJ nà) Nà cT Ni v5n chuy$n 4:ung b(nhv
Ch@I%n q: ST h(nh 4hành, phen bố và ph*4
4:i$n ngành GI6I 4h&Vng 2Ta 4:Zn nhWng
%iSu Kipn g(v
HM 6: Nhó=
,&ớc ?"
Nhó= ?" oTa và) bản %- 4T nhiZn 4hJ giới,
bản %- 4T nhiZn 6ip4 Na= và SG, hOy
ch]ng =inh <IN uui %0nh sT có =Q4 và
vai 4:M c/a =94 số N)8i h(nh gia) 4h!ng v5n
4ải+
Nhó= >" oTa và) =94 số 4:anh ảnh L =94
sốy cầu Nớn bắc uua s!ng, %&Vng hầ=
7uyZn núi, %&Vng %€)•R và SG, hOy
ch]ng =inh oIN ảnh h&1ng Nớn %Jn
c!ng 4*c 4hiJ4 KJ và Khai 4h*c c*c c!ng
4:(nh GI6I+
Nhó= A"oTa và) Kinh nghip= 4hTc 4iˆn,
hOy nZu vài vn 2U %$ 4hgy :y Khn h5u và 4hVi
4iJ4 ảnh h&1ng seu sắc 4ới h)84 %9ng c/a
c*c ph&Png 4ipn v5n 4ải+
,&ớc >"<8i 2ipn c*c nhó= NZn 4:(nh bày,
G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c+
G6 hki"
#†= hOy K$ =94 số N)8i ph&Png 4ipn v5n 4ải
%Qc 4:&ng c/a v3ng h)ang =8c, c/a v3ng
b;ng gi* gần cTc ,ắc+
#c8ng N&ới s!ng ngMi 2ày %Qc 1 n&ớc 4a có
ảnh h&1ng nhn& 4hJ nà) %Jn ngành GI6Iv
Ch@I%n q:C*c `= %O ch]ng =inh %&'c
nhWng ảnh h&1ng seu sắc c/a %iSu Kipn 4T
nhiZn %ối với sT phen bố và ph*4 4:i$n
GI6I+CMn c*c nhen 4ố I#YH 4h( sa)v
G6 %Q4 vgn %S" GiWa > nhen 4ố 4:Zn,4h`)
`=, nhen 4ố nà) %óng vai 4:M uuyJ4 %0nhv
HM 4: Nhó=
rhối N&'ng v5n chuy$nL số hành Kh*ch, số
4gn hàng hóaR+
rhối N&'ng Nuen chuy$nL ng&Vi+K=·4gn@
K=R+
rCT Ni v5n chuy$n 4:ung b(nhLK=R+
II.CJ1 nh†n 'j Knh h]~n5 đ/n HE "hJ'
'($%n =7 "h†n [j n57nh 5$)8 'h„n5 =hn 'K$
+.CJ1 đ$-@ .$`n 'E nh$sn
#.uy %0nh sT có =Q4 và vai 4:M c/a =94 số
N)8i h(nh v5n 4ải+
#^nh h&1ng Nớn %Jn c!ng 4*c 4hiJ4 KJ c*c
c!ng 4:(nh GI6I+
#hn h5u và 4hVi 4iJ4 ảnh h&1ng seu sắc 4ới
h)84 %9ng c/a c*c ph&Png 4ipn GI6I+
2.CJ1 đ$-@ .$`n .$nh '/ ¥ ›ˆ h:$
GVQ
,&ớc ?" C*c nhó= 2Ta và) KiJn 4h]c %O có
và sP %- 4:)ng SG, phen 4nch 4*c %9ng c/a
c!ng nghipp 4ới sT ph*4 4:i$n và phen bố ,
c}ng nh& sT h)84 %9ng c/a ngành gia)
4h!ng v5n 4ải+
G'i s"
#fhen 4nch CN với vai 4:M Nà Kh*ch hàng
c/a ngành GI6I +NZu yZu cầu %ối với
GI6I c/a vipc sản 7ug4 =94 số =Q4 hàng
CN cU 4h$+
#fhen 4nch vai 4:M c/a CN 4:)ng vipc 4:ang
b0 cP s1 v54 chg4 Kƒ 4hu54 ch) ngành
GI6I+NZu vn 2U cU 4h$+
#I:Zn cP s1 %O phen 4nch, KJ4 Nu5n vS sT 4*c
%9ng c/a c!ng nghipp 4ới sT ph*4 4:i$n,
phen bố và h)84 %9ng c/a ngành GI6I #‚
J4 Nu5n vS s nghĩa uuyJ4 %0nh c/a sT phen
bố và ph*4 4:i$n c*c ngành Kinh 4J uuốc 2en
%ối với GI6I+
,&ớc >" <8i 2ipn HS NZn 4:(nh bày, G6
chuxn 7*c KiJn 4h]c+„Zu cầu HS 2Ta và)
bản %- GI6I 6ip4 Na="
zNh5n 7é4 =8ng N&ới GI6I 1 Iey NguyZn
và <-ng ,tng S!ng H-ng +Giải 4hnch sT
Kh*c bip4 gy+
zY*c %0nh c*c 4uyJn %&Vng nối NiSn <!ng
Na= ,9 và Iey Na= ,9+„Zu cầu HS nZu
c*c =Q4 hàng uua N8i > chiSu+H(nh 2ung vS
c&Vng %9 c*c Nu-n v5n chuy$n %ó+
G6 KJ4 Nu5n vS vai 4:M uuyJ4 %0nh c/a c*c
ngành Kinh 4J uuốc 2en+
HM *: Cả Nớp
#G6 chX 4:Zn bản %- 4uyJn %&Vng uuốc N9 ?
nối NiSn c*c 4hành phố, c*c v3ng =iSn 4w
,ắc và) Na=+c! 4ả nhu cầu %i N8i c/a
ng&Vi 2en 1 c*c nPi+Ch) HS 7`= ảnh c*c
bJn 7`, nhà ga,sen bay,• 48i If H- Chn
cinh và) 20p IJ4+
Ch) HS 7`= ảnh c*c N)8i ph&Png 4ipn v5n
4ải 1 4hành phốL 7` !4!, 7` bus4, 4àu %ipn
ngầ=,•R
#‚Yey 2Tng bi$u 4&'ng N)8i h(nh gia)
4h!ng v5n 4ải 4hành phố+
#ST ph*4 4:i$n và phen bố c*c nganh Kinh 4J
uuyJ4 %0nh sT ph*4 4:i$n, phen bố, h)84 %9ng
c/a ngành GI6I+
L SP %- 4:)ng SGR
#ST phen bố 2en c&, %Qc bip4 c*c 4hành phố
Nớn, c*c ch3= %! 4h0 ảnh h&1ng seu sắc 4ới
v5n 4ải hành Kh*ch+
GXS
I,. MSNH <IS
HOy chọn ceu 4:ả NVi %úng nhg4+
?+<iSu Kipn 4T nhiZn uuyJ4 %0nh sT có =Q4 c/a N)8i h(nh GI6I"
^+<&Vng !4! và 7` Nqa C+<&Vng ống và %&Vng hàng Kh!ng
,+<&Vng s!ng và %&Vng bi$n o +Ceu , và C %úng+
>+Sản phx= c/a ngành GI6I Nà"
^+Hành Kh*ch %/ =ọi N]a 4uhi, giới 4nnh
,+Yi =;ng, sắ4 4hép, g8ch, g~, %- sành s]
C+ST v5n chuy$n ng&Vi và hàng hóa+
o+^,,,C %úng+
A+I:0 4uyp4 %ối c/a Khối N&'ng v5n chuy$n c/a =94 ph&Png 4ipn v5n 4ải nà) %ó 4:)ng =94
Kh)ảng 4hVi gian nhg4 %0nh 4h&Vng"
^+Lớn hPn Khối N&'ng Nuen chuy$n
,+Nhk hPn Khối N&'ng Nuen chuy$n
C+,tng Khối N&'ng Nuen chuy$n
o+^ và C %úng+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
#Là= ceu số ? và ceu số A L 4:ang ?G?, SGR+
,I.PHỤ LỤC
rfhiJu học 45p ?
M•1 đ$%&
n57nh <T,T
>Kn "h°& Ch§ '$s@ đJnh 5$J
hối N&'ng Nuen
chuy$nL ng&Vi,
K=,•++R
rfhiJu học 45p >
HOy h)àn 4hành bảng 2&ới %ey
CJ1 89$ đ]in5 #hj$ ]ƒn5 =hn
1h@I%n w n5hFn 'onx
#hj$ ]ƒn5 @†n
1h@I%n w '($`@ 'on•
.&x
CE $ =hn 1h@I%n
'(@n5 [Fnh w.&x
<&Vng sắ4 C>AB ?B>?
<&Vng !4! aCa>?,a GFBB,A
<&Vng s!ng >BFC? A?HG,C
<&Vng bi$n ?>HFC >aHHD,B
<&Vng hàng Kh!ng GG,a ??A,>
GXG
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 6C : MỊW LX CSC N<ÀNH <IWL TH™N< ,bN TYI
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học , HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#Nắ= %&'c c*c &u %i$= và h8n chJ c/a 4wng N)8i h(nh v5n 4ải+
#,iJ4 %&'c %Qc %i$= ph*4 4:i$n và phen bố c/a 4wng ngành v5n 4ải 4:Zn 4hJ giới, 7u h&ớng
=ới 4:)ng sT ph*4 4:i$n và phen bố c/a 4wng ngành này+
#Ihgy =94 số vần %S vS =!i 4:&Vng 2) sT h)84 %9ng c/a c*c ph&Png 4ipn v5n 4ải và 2) c*c
sT cố =!i 4:&Vng 7ảy :a 4:)ng uu* 4:(nh h)84 %9ng c/a ngành GI6I+
2.,- . n4n5
#,iJ4 Nà= vipc với bản %- GI6I 4hJ giới+Y*c %0nh %&'c 4:Zn bản %- =94 số 4uyJn %&Vng
gia) 4h!ng uuan 4:ọngL %&Vng !4!, %&Vng 4h/y, %&Vng hàng Kh!ngR, v0 4:n c/a =94 số %ầu
=ối GI6I uuốc 4J+
#,iJ4 giải 4hnch c*c nguyZn nhen ph*4 4:i$n và phen bố ngành GI6I+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
#,ản %- GI6I 4hJ giới
#H(nh AF+A 4:)ng SG L phóng 4)R+
#c94 số h(nh ảnh vS c*c ph&Png 4ipn v5n 4ải và h)84 %9ng c/a c*c %ầu =ối GI6I 4iZu
bi$u+
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
#h~$ đ:n5:
Ph]^n5 Jn +: G6 nhắc N8i bài c}"Nhen 4ố Kinh 4J b 7O h9i uuyJ4 %0nh sT phen bố và ph*4
4:i$n GI6I+L)ài ng&Vi %O 4iJn nhWng b&ớc :g4 7a vS Kinh 4J và Kh)a học Kd 4hu54+S)ng
hành c3ng ph*4 4:i$n gy, ngày nay chúng 4a %O có nhWng N)8i h(nh và ph&Png 4ipn GI6I
nà)v Chúng có nhWng &u , nh&'c %i$= g(v Chúng 4a %O 4hay %hi :a sa) 4:)ng uu* 4:(nh
ph*4 4:i$nv #‚ 6à) bài+
Ph]^n5 Jn 2: G6 K$ ch) HS ngh` ceu chuypn GI6I %ầu 4iZn Nà g(L phần phU NUcR, sau
%ó hki" Ngày nay c)n ng&Vi có nhWng N)8i h(nh ph&Png 4ipn GI6I nà)v —u , nh&'c
%i$=v <Qc %i$= và 7u h&ớng ph*4 4:i$n c/a chúng 4:)ng 4&Png Naiv 6à) bài+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: CQp@ nhó=
,&ớc ?" HS nghiZn c]u SG, 4hả) Nu5n và
h)àn 4hành phiJu học 45p ?+
I.N57nh =hn 'K$ đ]in5 H‰'
+.Q@ đ$%&
#Ch1 hàng nQng, %i 7a, 4ốc %9 nhanh , gi* :•+
GXU
,&ớc >" <8i 2ipn > nhó= NZn 4:(nh bày+G6
chuxn 7*c KiJn 4h]c+Ch) HS 7`= h(nh c*c
7` Nqa 4w ch 7&a %Jn hipn %8iL 7` Nqa 2)
ngTa Ké), 7` Nqa ch8y btng hPi n&ớc, ch8y
btng %ipn•R, h(nh Khh c*c %&Vng :ey Kh*c
nhau+Có 4h$ bh sung 4hZ= c*c ceu hki"
#<iSu bg4 4ipn nhg4 c/a 7` Nqa Nà g(v
#I8i sa) sT phen bố =8ng N&ới %&Vng sắ4
4:Zn 4hJ giới N8i phản ảnh Kh* :y sT phen bố
c!ng nghipp 1 c*c n&ớc, c*c cheu NUcv
#HOy ch]ng =inh %iSu Kipn I#YH uuyJ4
%0nh sT phen bố và ph*4 4:i$n ngành v5n 4ải
%&Vng sắ4+
HM 2: CQp @ nhó=
,&ớc ?" HS 2Ta và) SG, 4hả) Nu5n và
h)àn 4hành phiJu học 45p >
,&ớc >" <8i 2ipn > nhó= NZn 4:(nh bày+G6
chuxn 7*c KiJn 4h]c+Ch) HS 7`= 4:anh ảnh
c*c N)8i 7` ! 4! 4w ch 7&a %Jn hipn %8i+ $
chuypn vS sT :a %Vi và ph*4 4:i$n c/a ngành
v5n 4ải !4!+Có 4h$ yZu cầu HS 4:ả NVi c*c
ceu hki sau"
#6( sa) ngành v5n 4ải !4! có 4h$ c8nh 4:anh
Khốc Nip4 với ngành %&Vng sắ4v
#I8i sa) nói" £ 4! Nà ph&Png 4ipn 2uy nhg4
có 4h$ phối h'p 4ố4 với c*c ph&Png 4ipn v5n
4ải Kh*cv NZu vn 2U =inh họa+
#oTa và) H AF+>, hOy nh5n 7é4 vS %Qc %i$=
phen bố c*c ngành v5n 4ải !4! 4:Zn 4hJ giới"
#†= biJ4 g( vS nhWng N)8i !4! Kh!ng gey !
nhiˆ= =!i 4:&Vngv
HM 6: C* nhen
L,ài 45p vS nhàR
?+H&ớng 2…n HS hMan 4hành phiJu học 45p
A+
>+„Zu cầu HS 2Ta và) KiJn 4h]c %O có,
SG L bài AH và bài A>R và I5p bản %- 4hJ
giới và c*c cheu NUc, 4:ả NVi c*c ceu hki sau"
#I8i sa) chiSu 2ài %&Vng ống 2…n 2ầu N8i
Kh!ng ngwng 4;ng NZn 48i I:ung <!ng, L,
Nga, I:ung .uốc,và H)a ¶v
2mNh]ƒ1 đ$%&
#ChX h)84 %9ng 4:Zn c*c 4uyJn %&Vng %Su cố
%0nh, %ầu 4& Nớn+
6.M•1 đ$%& =7 ›@ h]!n5 "hJ' '($%n
#<ầu =*y hPi n&ớc #‚ ch8y 2ầu#‚ ch8y
%ipn+
#hh %&Vng :ay ngày càng :9ng Nớn+
#Iốc %9 và s]c v5n 4ải ngày càng 4;ng+
#c]c %9 4ipn nghi ngày càng ca), c*c 4)a
chuy$n 2Ung ngày càng %a 28ng+
#<ang b0 c8nh 4:anh Khốc Nip4 b1i %&Vng
!4!+
#fhen bố "
zNPi ph*4 4:i$n =8nh" Cheu l“ , H)a ¶•
II.N57nh =hn 'K$ „'„
+.Q@ đ$%&
#Iipn N'i, cP %9ng, 4hnch ]ng ca) với c*c
%iSu Kipn %0a h(nh+
#Có hipu uuả Kinh 4J ca) 1 c*c cT Ni ngắn và
4:ung b(nh+
#fhối h'p với c*c ph&Png 4ipn v5n 4ải Kh*c+
2.Nh]ƒ1 đ$%&
#Chi 23ng nhiSu nguyZn , nhiZn Nipu+
#£ nhiˆ= =!i 4:&Vng, *ch 4ắc gia) 4h!ng+
6.M•1 đ$%& =7 ›@ h]!n5 "hJ' '($%n
#fh&Png 4ipn v5n 4ải và hp 4hống %&Vng
ngày càng %&'c cải 4iJn+
#hối N&'ng Nuen chuy$n ngày càng 4;ng+
#ChJ 48) c*c N)8i n4 4ốn nhiZn Nipu, n4 gey !
nhiˆ= =!i 4:&Vng+
4.Ph†n [j
PIey eu, H)a Á•
III. N57nh =hn 'K$ đ]in5 jn5
LIh!ng 4in phản h-i phiJu học 45p AR
I,.N57nh =hn 'K$ đ]in5 H„n5 h_.
LIh!ng 4in phản h-i phiJu học 45p GR
,.N57nh =hn 'K$ đ]in5 [$%n
+.Q@ đ$%&
#<ả= bả) phần Nớn 4:)ng v5n 4ải hàng hóa
uuốc 4J+
#hối Nuen chuy$n hàng hóa Nớn nhg4+
#Gna Kh* :•+
2.Nh]ƒ1 đ$%&
GXV
#I8i sa) H)a ¶ có hp 4hống 2…n 2ầu 2ài và
2ày %Qc nhg4 4hJ giớiv
#Ceu nói sau %ey %úng hay sai" NhWng n&ớc
Kh!ng có 2ầu =k 4h( Kh!ng cần 4hiJ4 phải
7ey 2Tng %&Vng ống 2…n 2ầuvGiải 4hnch+
HM 4: C* nhen
L ,ài 45p vS nhàR
„Zu cầu HS , 7`= bản %- 4T nhiZn IG, IT
nhiZn Cheu l“, 4T nhiZn cheu cd 4:)ng 45p
bản %- 4hJ giới và c*c cheu NUc h)àn 4hành
phiJu học 45p G+
HM *: Nhó=@ cả Nớp
,&ớc ?" „Zu ce3 HS %ọc SG, 7`= bản %-
GI6I 4hJ giới và bản %- 4T nhiZn 4hJ giới,
4hả) Nu5n nhó=, h)àn 4hành phiJu học 45p H+
,&ớc >" <8i 2ipn c*c nhó= NZn 4:(nh bày,
yZu cầu phần phen bố phải =inh họa 4:Zn
bản %-+
rG6 %&a phiJu 4h!ng 4in phản h-i, chuxn
7*c KiJn 4h]c+Có 4h$ yZu cầu HS 4:ả NVi c*c
ceu hki sau"
#Y*c %0nh 4:Zn bản %- GI6I 4hJ giPn, A
4:ung 4e= Kinh 4J Nớn nh*4 4hJ giới #‚ Y*c
%0nh N)8i h(nh GI6I hàng hóa ch/ yJu giWa
A nPi này+ Giải 4hnch sT chọn NTa c/a =(nh+
#I8i sa) vipc ch1 2ầu btng 4àu Nớn Nu!n %`
2ọa ! nhiˆ= bi$nv
#I8i sa) phần Nớn c*c hải cảng 4:Zn 4hJ giới
%Su phen bố ch/ yJu 1 hai bZn bV <8i Iey
o&Pngv
#I8i sa) •ố4#4`c#%a= N8i 4:1 4hành hải cảng
Nớn nhg4 4hJ giớiv
#HOy 7*c %0nh c*c Nu-n v5n chuy$n hàng
hóa btng %&Vng bi$n ch/ yJu 4:Zn 4hJ giới
uua H+AF+A+
#$ 4Zn và 7*c %0nh v0 4:n c*c KZnh bi$n 4:Zn
bản %- GI6I 4hJ giới
HM B: Cả Nớp
H6 yZu cầu HS %ọc SG, Nần N&'4 4:ả NVi
ceu hki"
#—u %i$= nhi b54v
#Nh&'c %i$=v
#C*c c&Vng uuốc hàng Kh!ng 4:Zn 4hJ giới v
#Sản phx= ch/ yJu Nà 2ầu 4h! và c*c sản
phx= 2ầu =k #‚ ! nhiˆ= bi$n+
6.M•1 đ$%& =7 ›@ h]!n5 "hJ' '($%n
#C*c %9i 4àu bu!n 4;ng+
#C*c KZnh bi$n %&'c %à) #‚ :ú4 ngắn
Khkang c*ch+
#fh*4 4:i$n =8nh c*c cảng c)n4ain`:+
4.Ph†n [j
rC*c cảng bi$n bV <8i Iey o&Png và Ih*i
,(nh o&Png+
rC*c KZnh bi$n"
#Znh Y“„#§, fana=a, i#`n+
rC*c n&ớc có %9i 4àu bu!n Nớn"
#Nh54 ,ản, Li#bZ#:i#a, fa#na#=a•
,I. N5)nh =hn 'K$ đ]in5 h7n5 .h„n5
+.Q@ đ$%&
#<ả= bả) =ối gia) N&u uuốc 4J+
#Sq 2Ung có 4hành uuả 4hành 4Tu =ới nhg4
c/a Kh)a học Kd 4hu54+
#Iốc %9 nhanh nhg4+
2.Nh]ƒ1 đ$%&
#•g4 %ắ4
#I:)ng 4ải 4hgp+
#£ nhiˆ=+
6.CJ1 1]in5 G@j1 h7n5 .h„n5 '(sn 'h/
5$!$.
#H)a ¶, ^NH, fHmf, <•C, L, NG^+
4.CJ1 '@I/n h7n5 .h„n5 Hp& @o' nho'
#C*c 4uuyJn 7uyZn %8i Iey o&Png
#C*c 4uyJn nối H)a ¶ với Cheu m# Ih*i
,(nh o&Png+
GXX
L G6 7*c %0nh 4:Zn bản %-R+
#C*c 4uyJn hàng Kh!ng sầ= ug4 nhg4vL G6
7*c %0nh 4:Zn bản %-R+

I, . MSNH <IS
?+Sắp 7Jp c*c s 1 c94 ^ và c94 , sa) ch) h'p Ns+
W.CJ1 n57nh <T,T B.Q@ =7 nh]ƒ1 đ$%&
?+Ngành v5n 4ải %&Vng sắ4
>+Ngành v5n 4ải !4!
A+Ngành v5n 4ải %&Vng ống
a+Iipn N'i, cP %9ng+
b+Gna :•+
c+Gey ! nhiˆ= =!i 4:&Vng+
2+ChX h)84 %9ng 4:Zn 4uyJn %&Vng cố %0nh+
%+65n chuy$n %&'c c*c =Q4 hàng nQng 4:Zn
nhWng 4uyJn %&Vng 7a+
`+Có 4h$ phối h'p với c*c ph&P 4ipn v5n 4ải
Kh*c+
‹+<Mi hki vốn %ầu 4& Nớn +
h+ Ihnch nghi với =ọi 28ng %0a h(nh+
i+cQ4 hàng v5n chuy$n h8n chJ+
Â+Gey :a nhiSu 4ai n8n gia) 4h!ng+
>+Ceu nà) sau %ey Kh!ng %úng ngành v5n 4ải %&Vng sắ4"
^+Iốc %9 nhanh+
,+•g4 cP %9ng+
C+IhiJu %9ng cP+
o+Cgn có %&Vng :ay+
A+Sắp 7Jp c*c s 1 c94 ^ và , sa) ch) h'p Ns"
W.N57nh 5$)8 'h„n5 =hn 'K$ B.Q@ nh]ƒ1 đ$%&
?+Ngành v5n 4ải %&Vng s!ng h-
>+Ngành v5n 4ải %&Vng bi$n+
A+Ngành v5n 4ải %&Vng hàng Kh!ng
a+Gey ! nhiˆ= %8i 2&Png
b+h!ng nhanh
c+Iốc %9 :g4 nhanh
2+fh&Png 4ipn %a 28ng 4w 4h! sP %Jn hipn
%8i+
`+hối N&'ng Nuen chuy$n hàng hóa Nớn
nhg4+
‹+I:ọng 4ải 4hgp+
g+65n chuy$n ch/ yJu 2ầu =k, Khn %ố4+
h+•g4 %ắ4+
i+C*c N)8i ph&Png 4ipn :g4 %a 28ng+
Â+Gey 4hn h8i 4ầng !i!n+
K+Yug4 hipn 4w :g4 sớ=+
G+fh&Png 4ipn GI6I gey ! nhiˆ= ch) =!i 4:&Vng nhiJu nhg4"
^+c*y bay và 7` Nqa+
,+£ 4! và 4àu 2u N0ch+
GXT
C+ £ 4! và =*y bay+
o+Iàu 2u N0ch và 7` Nqa+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
#Là= phần ceu hki và bài 45p 4:)ng SG+
#H)àn 4hành phiJu A,G và c*c ceu hki K€= 4h`)+IiJ4 sau sj Ki$= 4:a =ipng phần này+
#<ọc 4:&ớc bài Aa+oTa và) > bảng số Nipu 4:ang ?GF và ?Ga, 4nnh uuOng %&Vng v5n chuy$n
c/a 4wng 4uyJn uua KZnh Yuy#Z và KZnh fana=a %&'c :ú4 ngắn ba) nhiZu phần 4:;= s)
với 4uyJn Kh!ng uua KZnh+
#I(= 4hZ= c*c 4ài Nipu vS KZnh Yuy#Z và KZnh fana=a, 2Ta và) c*c 4ài Nipu 4:)ng SG,
viJ4 =94 số né4 Kh*i uu*4 vS hai K`nh này+
#S&u 4ầ= =94 số 4:anh ảnh vS này+
,I. PHỤ LỤC
rfhiJu học 45p ?
Ngành GI6I —u %i$= Nh&'c %i$= <Qc %i$= và 7u
h&ớng ph*4 4:i$n
NPi phen bố ch/
yJu
Ngành v5n 4ải
%&Vng sắ4
rfhiJu học 45p >
Ngành GI6I —u %i$= Nh&'c %i$= <Qc %i$= và 7u
h&ớng ph*4 4:i$n
NPi phen bố ch/
yJu
Ngành v5n 4ải
%&Vng !4!
rfhiJu học 45p A
oTa và) SG, h)àn 4hành bảng sau"
Ngành GI6I —u %i$= Nh&'c %i$= <Qc %i$= và 7u
h&ớng ph*4 4:i$n
LiZn hp 6ip4
Na=
Ngành v5n 4ải
%&Vng ống
rfhiJu học 45p G
Ngành GI6I —u %i$= Nh&'c %i$= <Qc %i$= và 7u
h&ớng ph*4 4:i$n
NPi phen bố ch/
yJu
Ngành v5n 4ải
%&Vng s!ng
rfhiJu học 45p H
Ngành GI6I —u %i$= Nh&'c %i$= <Qc %i$= và 7u
h&ớng ph*4 4:i$n
NPi phen bố ch/
yJu
Ngành v5n 4ải
%&Vng bi$n
GXW
rTh„n5 '$n "hKn h_$ "h$/@ hg1 'h" 6
Ngành GI6I <Qc %i$= và 7u
h&ớng ph*4 4:i$n
NPi phen bố ch/ yJu LiZn hp 6ip4 Na=
Ngành v5n 4ải %&Vng
ống
#I:•+
#Gắn NiSn với nhu
cầu v5n chuy$n 2ầu
=k và Khn %ố4
#ChiSu 2ài 4;ng NiZn
4Uc
#I:ung <!ng
#L, Nga
#I:ung .uốc
#H)a K¶
#<ang %&'c ph*4
4:i$n
#GDDK= ống 2…n 2ầu+
HFD K= ống 2…n Khn+
rC†@ 1h@I`n =- <T,T.
PHQLN< TIUN <IWL TH™N< ,bN TYI M¨U TIÊN LÀ <Ì‚
NJu b8n b0 N8c và) 4ới =94 hMn %ả) h)ang và b8n cần 2i chuy$n =94 4h] g( %ó 4w chh này
%Jn chh Kh*c 4h( b8n sj Nà= g(v é) NZ nó %i ch;ngv • 4hVi ch %8i, s]c =8nh cP bắp c/a
c)n ng&Vi Nà ph&Png 4ipn 2i chuy$n %9c nhg4+,ản 4hen c)n ng&Vi Nà [ súc v54 4h-\ c/a
:iZng =(nh+Sau %ó c)n ng&Vi %O 4huần 28y súc v54, 28y chúng biJ4 ch1 ng&Vi và ch1 hàng
hóa+,M %Tc, Nwa, ngTa, 4:eu, N8c %à %&'c ng&Vi ch %8i Khắp nPi 4:Zn 4:*i %g4 sq 2Ung và)
vipc chuyZn ch1+
<iSu %ó uuả Nà 4hu5n 4ipn ch) c)n ng&Vi 4:)ng suố4 hàng 4hJ Kƒ, nh&ng sau %ó c)n
ng&Vi N8i =uốn 4(= c*ch %$ súc v54 có 4h$ chuyZn ch1 hàng hóa nhiSu hPn+Ng&Vi 4a %O
s*ng chJ :a c*c 7` 4:&'4 4:Zn 4uyJ4 và 7` Ké) %$ 4hắng c*c súc v54 %ó+Y` 4:&'4 Nớn và nhk
với càng 4:&'4 ch8y 4:Zn 4uyJ4 :g4 2ˆ 2àng s)ng chúng h)àn 4)àn v! 2ung 4:Zn =Q4 %g4+C)n
ng&Vi %O s*ng chJ N)8i 7` Ké) N;ng b*nh+Y` này g-= c*c Khúc g~ 4hay ch) b*nh 7` %&'c
%Q4 1 2&ới gầ= 7` Ké) h)Qc 4h3ng sàn+hi Ké) chiJc 7`, c*c Khúc g~ nt= 1 phna 2&ới N;n
%i+ <iSu %ó KhiJn c!ng vipc Nà= 2ˆ 2àng hPn Nà %Pn giản N!i Ké) 4h3ng 7` 4:Zn =Q4 %g4+Y`
N;n 4:Zn c*c Khúc g~, %$ N8i nhWng Khúc g~ %ó 1 phna sau =(nh+NhWng Khúc g~ gy ng&Vi 4a
N8i nhQ4 NZn, :-i N8i %Q4 chúng và) 4:&ớc %ầu 4h3ng 7`+6à 4g4 cả c*c %9ng 4*c %&'c NQp N8i+
Có ng&Vi nà) %ó %O nghĩ :a c*ch cắ4 Khúc g~ và %Uc =94 Nh 4h/ng 1 gi}a Khúc g~
%ó+,*nh 7` %O 7ug4 hipn 4:)ng 4:&Vng h'p nh& 4hJ %gy, %ey Nà =94 4:)ng nhWng ph*4 =inh
vĩ %8i c/a c)n ng&Vi+Sau %ó > b*nh 7` %&'c nối N8i với nhau btng 4:Uc, cMn 4:Uc 4h( gắn
và) 4h3ng sàn+IhJ Nà 7ug4 hipn chiJc 7` Ké) 4h! S`c#c:i#4P#:i+
NhWng b*nh 7` btng Khối g~ %Qc nQng nS và ( 8ch, 4hZ= nWa N8i :g4 =au hkng+I:)ng
vMng hàng 4hJ Kƒ sau c)n ng&Vi %O h)àn 4hipn b*nh 7`+IhiJ4 KJ b*nh 7` 4w nhWng h 4:Uc,
hng Nó4, vành 7` và nan h)a :iZng :j, họ %O Nà= ch) b*nh 7` nh’ hPn và hipu uuả hPn+C)n
ng&Vi %O Nà= vành 7` và Nốp 7` btng %-ng h)Qc sắ4 %$ chúng 23ng %&'c Neu hPn+Cuối
c3ng họ %O học %&'c c*ch Nà= s;= Nốp btng ca) su+
LI:nch 4hJ giới uuanh 4a b 45p >, Hà 6ip4
^nh, NY,GoR
GXY
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 6D: THtC HÀNH ¥,IẾT BSL CSL N<±N
,Ž HWI #ÊNH MÀL : uUYPÊ ,À PWPNWPMW
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#Nắ= %&'c v0 4:n chiJn N&'c c/a hai c)n KZnh nhi 4iJng 4hJ giới Nà Yuy#Z và fa#na#=a· vai
4:M c/a hai c)n KZnh này 4:)ng ngành v5n 4ải bi$n 4hJ giới+
#Nắ= %&'c nhWng N'i nch vS Kinh 4J nhV có sT h)84 %9ng c/a c*c KZnh %à) này+
2.,- .3 n4n5
#,iJ4 4hng h'p c*c 4ài N0Zu 4w c*c ngu-n Kh*c nhau, 4w c*c Nĩnh vTc Kh*c nhau+
#Có Kĩ n;ng phen 4nch bản số Nipu KJ4 h'p với phen 4nch bản %-+
#Có Kĩ n;ng viJ4 b*) c*) ngắn và 4:(nh bày 4:&ớc Nớp+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#C*c N&'c %- KZnh Yuy#Z và KZnh fa#na#=a 4:)ng SGL phóng 4)R+
#,ản %- c*c n&ớc 4:Zn 4hJ giới+
#,ản %- 4T nhiZn Cheu fhi+
#,ản %- 4T nhiZn Cheu cĩ+
#L&'c %- 4hJ giới, 4:Zn %ó có %*nh 2gu v0 4:n c/a c*c KZnh %à), c*c cảng bi$n nói %Jn 4:)ng
bài 45p 4hTc hành+
#C*c 4ài Nipu bh sung vS KZnh %à) Yuy#Z và KZnh fa#na#=a+
III. HLẠT MNN< DẠY HỌC
M~ [7$:
GXR
#G6 nZu nhip= vU c/a bài 4hTc hành" H)àn 4hành c*c bài 45p vS KZnh %à) Yuy#Z và KZnh
fa#na#=a+
B7$ 'h" Hj +
HM +: Cả Nớp
G6 " yZu cầu HS 7*c %0nh 1 45p bản %- 4hJ giới và c*c cheu NUc v0 4:n c/a KZnh %à) Yuy#Z,
7*c %0nh c*c %8i 2&Png, bi$n %&'c nối NiSn 4h!ng uua KZnh %à)+Sau %ó gọi =94 vài HS NZn
bảng chX 4:Zn bản %- 4hJ giới c*c %ối 4&'ng vwa 4(=+G6 chuxn KiJn 4h]c+
HM 2: CQp @ nhó=
,&ớc ?"HS h)àn 4hành phiJu học 45p ?+
G6 K• phiJu học 45p ? NZn bảng+
,&ớc >" Gọi ? HS NZn bảng %iSn c*c 4h!ng 4in cMn 4hiJu+Cả Nớp góp s chXnh sqa+G6 %&a
bảng 4h!ng 4in phản h-i+
HM 6.Nhó=
,&ớc ?" C*c nhó= %ọc SG, 2Ta và) KJ4 uuả vwa 4nnh 4)*n, 2Ta và) c*c bản %-, N&'c %-
4:Zn bảng, 4hả) Nu5n c*c ceu hki sau"
#H)84 %9ng %Su %Qn c/a KZnh %à) Yuy#Z %a= N8i nhWng N'i nch g( ch) ngành hàng hải IGv
#NJu KZnh %à) b0 %óng cqa nh& 4hVi gian a n;=L?BCF#?BFHR 2) chiJn 4:anh, 4h( sj gey
nhWng 4hn 4hg4 Kinh 4J nh& 4hJ nà) %ối với ^i C5p, c*c n&ớc v`n <0a I:ung Hải và bi$n
<`nv
,&ớc >" <8i 2ipn nhó= NZn 4:(nh bày+G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c+Có 4h$ yZu cầu HS 4:ả NVi
c*c ceu hki sau"
#I8i sa) KZnh %à) Yuy#Z N8i :Pi và) 4ay %J uuốc ^nhv
#<J uuốc ^nh %O %&'c N'i g( 4w KZnh %à) nàyv
#NhWng N'i nch 2) sT h)84 %9ng c/a KZnh %à) và nhWng 4hip4 h8i nJu nh& KZnh %à) b0
%óng cqav
,&ớc A" G6 có 4h$ 4hng KJ4 phần này nh& sau"
zZnh Yuy#Z
rL'i nch"
#•ú4 ngắn %&'c 4hVi gian v5n chuy$n, 2ˆ 2àng =1 :9ng 4h0 4:&Vng+
#Giả= chi phn v5n 4ải, giả= gi* 4hành sản phx=+
#^n 4)àn hPn ch) ng&Vi và hàng hóa, có 4h$ 4:*nh %&'c 4hiZn 4ai s) với vipc v5n chuy$n
4:Zn %&Vng 2ài+
#<`= N8i ngu-n 4hu nh5p Nớn ch) ^i C5p 4hống uua 4huJ hải uuan+
#•
rNhWng 4hn 4hg4 Kinh 4J"
• <ối với ^i C5p"
#cg4 ngu-n 4hu nh5p 4h!ng uua 4huJ hải uuan+
#Gia) N&u 4:a) %hi bu!n b*n với c*c n&ớc Kh*c 4:Zn 4hJ giới b0 h8n chJ+
• <ối với c*c n&ớc <0a I:ung Hải và bi$n <`n"
#I;ng chn v5n chuy$n hàng hóa+
#é= an 4)àn hPn ch) ng&Vi và hàng hóa+
#•
HM 4:Nhó= @ c* nhen
GXQ
,&ớc ?" I:Zn cP s1 4h!ng 4in vwa có %&'c, KJ4 h'p với 4& Nipu vS KZnh %à) Yuy#Z 1
phần ŒŒŒ c*c 4& Nipu 4T s&u 4ầ= %&'c, 4hả) Nu5n nhó=, sau %ó ghi N8i nhWng né4 chnnh vS
KZnh %à) Yuy#Z+
<ƒ$ q: Có 4h$ 45p h'p =94 số 4h!ng 4in vS KZnh %à) uua c*c s sau"
PIhu9c uuốc gia nà)+
PC*c bi$n và c*c %8i 2&Png %&'c nối NiSn+
PChiSu 2ài, chiSu :9ng+
PI:ọng 4ải 4àu uua+
PIhVi gian 7ey 2Tng+
PN&ớc uuản Ns 4:&ớc Kia+
PN;= %&'c %&a vS n&ớc ch/ uuản++
PNhnWng N'i nch KZnh %à) Yuy#Z có 4h$ %`= N8i ch) ngành hàng hải IG+
PNhWng 4hn 4hg4 Kinh 4J %ối với ^i C5p c*c n&ớc v`n <0a I:ung Hải và bi$n <`n nJu
KZnh %à) b0 %óng cqa+
P•
,&ớc >" <8i 2ipn > nhó=NZn 4:(nh bày, =~i nhó= > HS , =94 HS 4:(nh bày, =94 HS ghi
ngắn gọn c*c s chnnh NZn bảng+„Zu cầu sq 2Ung bản %- %$ =inh họa Khi cần 4hiJ4+
G6 KhuyJn Khnch c*c `= nZu nhWng 4h!ng 4in, nhWng ceu chuypn vS KZnh %à) Yuy#Z
=à c*c `= %O 4(= %&'c 4:)ng 4hVi gian chuxn b0 bài 1 nhà+G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c, bh
sung 4hZ= =94 số 4h!ng 4in ch&a %&'c %S c5p+
rGhi chú"fhần KZnh %à) fa#na#=a có 4h$ 4iJn hành 4&Png 4T nh& KZnh %à) Yuy#Z nJu
cMn %/ 4hVi gian Nà= 48i Nớp+NJu Kh!ng, G6 h&ớng 2…n ch) HS vS Nà= 1 nhà, %ầy %/
nh& với KZnh %à) fa#na#=a, 4uần sau có 4h$ yZu cầu HS n9p bài b*) c*) %$ Ngy %i$=
Ki$= 4:a ?H phú4+
<ƒ$ q:Có 4h$ h&ớng 2…n HS h)àn 4hành bài 45p 1 nhà, h)Qc ngay 48i Nớp nJu cMn 4hVi
gian, 4h`) 4:(nh 4T 2&ới %ey"
+.Y*c %0nh KZnh %à) fa#na#=a 4:Zn bản %- nh& %O nZu 4:)ng SG+
2.H)àn 4hành phiJu học 45p >
6.oTa và) phiJu học 45p %O h)àn 4hành, 2Ta và) c*c bản %-L45p bản %- IG và c*c cheu
NUcR, c}ng nh& KiJn 4h]c %O có , hOy "
PCh) biJ4 KZnh %à) fa#na#=a %`= N8i nhWng N'i nch g( ch) sT 4;ng c&Vng gia) N&u giWa
c*c nSn Kinh 4J v3ng Cheu m#Ih*i ,(nh o&Png với nSn Kinh 4J H)a cd+
PI8i sa) nói vipc H)a ¶ phải 4:a) 4:ả KZnh %à) fa#na#=a ch) chnnh uuySn và nhen
2en fa#na#=a Nà =94 4hắng N'i Nớn c/a n&ớc nàyv
4.I:Zn cP s1 c*c 4h!ng 4in 4:Zn, 4:Zn cP s1 4& Nipu vS KZnh %à) fa#na#=a 1 phần ŒŒŒ,
c3ng nhWng 4h!ng 4in c*c `= %O 4(= hi$u %&'c, yZu cầu c*c `= h)àn 4hipn =94 bài viJ4
ngắn vS vS KZnh %à) này+
rL]@ q: fhần viJ4 bài viJ4 ngắn vS KZnh fa#na#=a có 4h$ 4&Png 4T nh& KZnh Yuy#
Z+Iuy nhiZn cần chú s %Jn c*c eu 4àu 1 KZnh fa#na#=a, Ns giải v( sa) phải 23ng c*c eu
4àu, nZu nhWng h8n chJ c/a vipc phải sq 2Ung c*c eu 4àu+
I, . MSNH <IS
GTS
huyJn Khnch =94 vài HS 7ung ph)ng NZn bảng 7*c %0nh > KZnh %à)L h)Qc KZnh %à)
Yuy#ZR 4:Zn ,< và nZu =94 số né4 Kh*i uu*4 vS hai KZnh %à)L h)Qc KZnh %à) Yuy#ZR
=à c*c `= có 4h$ nhớ %&'c uua bài học+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
6iJ4 b*) ca) ngắn vS K`nh %à) fa#na#=a+
,I.PHỤ LỤC
fhiJu học 45p ?" H)àn 4hảnh bảng 2&ới %ey"
Lh)ảng c*ch uuOng %&Vng %&'c :ú4 ngắn Khi uua KZnh %à) Yuy#ZR
T@I/n #h8Kn5 1J1hw hK$ qx |@ˆn5 đ]in5 đ]ƒ1 (€' n5‰n
6Mng Cheu
phi
.ua Yuy#Z Hải Ns |
£#%é4#7a#‚ cubai ??a?a G?Ba
ci#na aN b^#h=a#%i#‚ GiZ#n)a ??DCB GFDH
ci#na aN b^#h=a#%i#‚ •!4#4`c#
%a=
??BA> HHCD
ci#na aN b^#h=a#%i#‚,an#4i#
=)
?>DAB aCa?
,a#NiK#pa#pan #‚•!4#4`c#%a= ?>Da? BADA
rfhiJu học 45p >"H)àn 4hành bảng 2&ới %ey"
Lh)ảng c*ch uuOng %&Vng %&'c :ú4 ngắn Khi uua KZnh %à) fa#na#=aR
T@I/n #h8Kn5 1J1h whK$ qx |@ˆn5 đ]in5 đ]ƒ1 (€'
n5‰n
<&Vng Kh*c
Kh!ng uua
KZnh
.ua fa#na#=a Hải Ns |
Niu Œ#))c #‚Yanfh:an#7i#
7c!
?A?DF H>CA
Niu Œ#))c #‚ 6an#cu#vP ?ABDF CDHD
Niu Œ#))c #‚6an#pa#:ai#7! aAAF ?C>F
Li#vP#pun #‚ Yanfh:an#7i#
7c!
?AHDF FBAD
Niu Œ#))c #‚Œ#!#c!#ha#=a ?ADG> BFDD
Niu Œ#))c #‚Yi4#ni ?ADH? BCB>
Niu Œ#))c #‚Ih&'ng Hải ?>A>? ?DHaG
Niu Œ#))c #‚Yin#ga#p) ?D?G? aaaH
rIh!ng 4in phản h-i phiJu học 45p ?"
Lh)ảng c*ch uuOng %&Vng %&'c :ú4 ngắn Khi uua KZnh %à) Yuy#ZR
T@I/n #h8Kn5 1J1h whK$ qx |@ˆn5 đ]in5 đ]ƒ1 (€' n5‰n
6Mng Cheu
phi
.ua Yuy#Z Hải Ns |
£#%é4#7a#‚ cubai ??a?a G?Ba FC>D CG
ci#na aN b^#h=a#%i#‚ GiZ#n)a ??DCB GFDH CACG HF
GTG
ci#na aN b^#h=a#%i#‚ •!4#4`c#
%a=
??BA> HHCD CAF> HA
ci#na aN b^#h=a#%i#‚,an#4i#
=)
?>DAB aCa? AACa >a
,a#NiK#pa#pan #‚•!4#4`c#%a= ?>Da? BADA >FFa >A
rIh!ng 4in phản h-i phiJu học 45p >"
Lh)ảng c*ch uuOng %&Vng %&'c :ú4 ngắn Khi uua KZnh %à) fa#na#=aR
T@I/n #h8Kn5 1J1h whK$ qx |@ˆn5 đ]in5 đ]ƒ1 (€'
n5‰n
<&Vng Kh*c
Kh!ng uua
KZnh
.ua fa#na#=a Hải Ns |
Niu Œ#))c #‚Yanfh:an#7i#
7c!
?A?DF H>CA FaGG CD
Niu Œ#))c #‚ 6an#cu#vP ?ABDF CDHD FaHF HC
Niu Œ#))c #‚6an#pa#:ai#7! aAAF ?C>F CF?D aD
Li#vP#pun #‚ Yanfh:an#7i#
7c!
?AHDF FBAD HHFF G?
Niu Œ#))c #‚Œ#!#c!#ha#=a ?ADG> BFDD AAG> >C
Niu Œ#))c #‚Yi4#ni ?ADH? BCB> AAHB >C
Niu Œ#))c #‚Ih&'ng Hải ?>A>? ?DHaG ?FAF ?G
Niu Œ#))c #‚Yin#ga#p) ?D?G? aaaH ?>HC ?>
rB7$ đg1 'hs&
B7$ [J8 +w đ4n5 '$n n57I 22P2P2‘‘2m [J8 '$n '01x
N;= >DD?, 4hu nh5p 4w c*c 4àu %i uua KZnh %à) Su`i giả= nh’, %84 ?,B 4ƒ “So, giả=
GF 4:ipu “So s) với n;= >DDD+Ih`) !ng ch/ 40ch KZnh %à) Su`i, nguyZn nhen 2…n %Jn
giả= sú4 c/a n;= >DD? Nà 2) sT Kipn ??@B 48i cd và h5u uuả c/a nó %ối với 4h0 4:&Vng
v5n 4ải bi$n 4hJ giới+N;= nay 4hng c9ng có ?A,BaC N&'4 4àu uua KZnh, n4 hPn n;= >DDD
Nà ?HH N&'4 4àu+Iuy nhiZn N&'ng hàng hóa uua KZnh Nai 4;ng hPn G|, %84 GHC,? 4:ipu
4gn+Hàng ngày 4:ung b(nh có Kh)ảng GD N&'4 4àu uua KZnh+Znh %à) Su`i Nà =94 4:)ng
nhWng ngu-n 4hu ng)8i 4p chnnh c/a ^i C5p c3ng với 2u N0ch và 7ug4 Khxu 2ầu+
B7$ [J8 2w 'hJn5 CP2‘‘6x
CP uuan uuản Ns KZnh %à) fa#na#=a L^CfR vwa 4:i$n Khai hp 4hống nh5n 28ng 4T %9ng
L^ŒSR %$ h~ 4:' vipc hàng hải =à 4g4 cả c*c 4àu hipn nay bắ4 bu9c %Su phải có 4hiJ4 b0
này+NhiJu hipu Npnh hàng hải 4:Zn KZnh %à) sj %&'c giả= bớ4 v( h)a 4iZu bey giV %O có
4h$ uuan s*4 4ố4 hPn =ọi v54 4h$ 2i chuy$n 4:Zn KZnh %à)+IhZ= và) %ó,cP uuan uuản Ns
KZnh %à) fa#na#=aL^CfR sj cải 4hipn c!ng 4*c uuản Ns Nu-ng gia) 4h!ng 4:Zn KZnh và
Kh)ảng c*ch giWa c*c 4àu ch8y 4:Zn KZnh+
,F H)8 n5]i$ ') =A .snh đ78 P)Pn)P&) 7 1h$/1 1p@ 1;) 'h/ 5$!$.
LNgu-n " NhWng %iSu K( 4hú, NY, La) %9ng và YO h9iR
GTU
I:Zn bản %- Cheu cĩ có =94 2Oy %g4 h’p 1 =iSn I:ung, nó giống nh& c*i N&ng )ng c/a
NUc %0a Iey ,*n cầu, %ó chnnh Nà `) bi$n fa#na#=a với =94 bZn Nà Ih*i ,(nh o&Png và
=94 Nà <8i Iey o&Png+
I:Zn %ó có c)n KZnh %à) fa#na#=a 4h!ng hai %8i 2&Png 4:Zn, và nó 4:1 4hành :anh
giới giWa ,ắc cĩ và Na= cĩ+ fa#na#=a :g4 h’p,=8ch núi ch5p 4:3ng, 1 giWa N&ng )ng
có =94 c*i h- 4hiZn nhiZn gọi Nà H- Ga4un, h- này c*ch =Q4 n&ớc bi$n >C=+Ng&Vi 4a
N'i 2Ung h- này %à) hp 4hống KZnh %à) > %ầu %$ 4h!ng giWa > %8i 2&Png+o) =Q4 n&ớc
h- ca) và =Tc n&ớc giWa > %8i 2&Png chZnh Npch nhau :g4 Nớn, nZn ng&Vi 4a phải 7ey
2Tng hp 4hống van và hp 4hống 7` %ipn Ké) 4:Zn bV %$ 4:€) NZn 4:&'4 7uống, giống nh&
7` hPi hPi 4:Zn NUc %0a phải uua chiJc cầu vM= ch) nZn =ọi ng&Vi h(nh 4&'ng hóa %ó Nà
[chiJc cầu n&ớc\+
Cầu n&ớc ba) g-= A nhó= van n&ớc,=~i van n&ớc có > %&Vng 4àu %i, có 4h$ %i %-ng
4hVi > chiJc 4àu 7u!i ng&'c =à Kh!ng ảnh h&1ng N…n nhau+Iàu 4huySn uua %ey =g4 ?C
4iJng với %9 2ài Kh)ảng a?,AK=+LSG CG K=R+
Znh %à) Khai 4h!ng n;= ?BG? %Jn n;= ?BFBLCH n;=R có 4:Zn HD DDD chiJc 4àu viˆn
2&Png uua %ey + I:)ng 4hVi gian %8i chiJn chX :iZng uuen h8= uua KZnh này 4ới HADD
chiJc+C*c 4àu 4huySn cung ]ng uuen sT Nà aHDD chiJc+h!ng chX Nà c)n %&Vng hàng hải
=à cMn Nà c)n %&Vng chiJn N&'c uuen sT+
C†@ 1h@I`n 6:T9$ H)8 .snh đ78 P)Pn)P&) 9$ 1• nhnn5 1k) 1jn5‚
LNgu-n"Ceu chuypn vS c*c K¶ uuan 4hJ giới, NY, 4:•R
c94 4:)ng nhWng c!ng 4:(nh %*ng chú s nhg4 4:)ng Nich sq 7ey 2Tng Nà KZnh %à)
fana=a+<ey Nà c)n %&Vng gia) 4h!ng uuan 4:ọng 4:Zn 4hJ giới+Nó ch) phép nhiSu hải
cảng hai bZn bV <8i Iey 2&Png và Ih*i ,(nh o&Png :ú4 ngắn Kh)ảng c*ch có %Jn
aDDD hải Ns và 4w n&ớc ^nh c}ng giả= %&'c ?HDD hải Ns+
<ầu 4iZn , KZnh này %&'c =94 K ĩ s& ng&Vi fh*p 4hiJ4 KJ, 7ey 2Tng+J h)8ch nht=
%à) =94 c)n KZnh ngang btng với =Q4 bi$n, seu Kh)ảng B=,và %*y :9ng Kh)ảng
>>,H=+Nh&ng v( nhiSu Nn 2) =à KJ h)8ch này Kh!ng 4hTc hipn %&'c+<Jn na= ?BDG,
H)a ( bắ4 4ay và) 7ey 2Tng c)n KZnh này+J h)8ch c/a fh*p Nà %à) c)n KZnh này
2&ới =Tc n&ớc bi$n %$ 4h!ng 4w <8i Iey 2&Png sang Ih*i ,(nh 2&Png+Nh&ng Nà= 4hJ
4h( :g4 nguy hi$= %-ng 4hVi c!ng %à) sj :g4 Nớn+o) %ó H)a ( 4hTc hipn Nà= 4h`)
ph&Png *n cqa cống+<iSu này có nghĩa Nà Nà= 4hJ nà) %$ %iSu chXnh %&'c =Tc n&ớc 1
4wng %)8n sa) ch) có %9 ca) ngang btng nhau+
Cqa cống 48) 4hành nhWng Kh)ang n&ớc ch) 4àu %i ngang+<Pn giản nh& 4hJ này"hi
4àu %i 4w %8i Iey o&Png và) %Jn H- Ga4unL %)8n này =Tc n&ớc ca)R 4h( ng&ng
N8i+I:)ng Khi gy =Tc n&ớc 1 giWa %)8n %&Vng h- Ga4un và GaiNa:2 Cu4L4hgp hPnR N8i
%&'c neng ca) NZn ch) ngang với =Tc n&ớc 1 h- Ga4un+Iàu %i ngang uua %)8n KZnh
này %Jn GaiNa:2 Cu4 4h( ng&ng N8i %$ neng =Tc n&ớc 1 %)8n phna sau ch) btng =Tc
n&ớc %ang %5u+6à 4àu %i uua cqa cống+C] nh& v5y =Tc n&ớc Núc nà) c}ng %&'c %iSu
chXnh %$ Núc nà) 4àu c}ng 2i chuy$n 4:Zn =Tc n&ớc ngang btng nhau ch) %Jn Khi uua
%8i 2&Png bZn Kia+I:)ng Khi 2i chuy$n KZnh, 4àu Kh!ng =1 =*y ch8y =à nhV =*y
=óc 1 hai bZn Nà= ch) 2i chuy$n+
GTV
,tng c*ch %iSu chXnh =Tc n&ớc nh& v5y, 4àu Nớn có 4h$ %i uua =à Kh!ng cần %à)
uu* seu, %-ng 4hVi =Tc n&ớc giWa hai %8i 2&Png Kh!ng 4:1 4hành nhWng cản 4:1 Kh!ng
4h$ v&'4 uua %ối với c*c c)n 4àu+
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 6•:MỊW LX N<ÀNH TH™N< TIN LIÊN LẠC
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học , HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#Nắ= %&'c vai 4:M 4) Nớn c/a ngành 4h!ng 4in NiZn N8c, %Qc bip4 4:)ng 4hVi %8i 4h!ng 4in và
4)àn cầu hóa hipn nay+
#,iJ4 %&'c sT ph*4 4:i$n nhanh chóng c/a ngành viˆn 4h!ng 4:Zn 4hJ giới và %Qc %i$= phen
bố 20ch vU viˆn 4h!ng hipn nay+
2.,- .3 n4n5
GTX
#Có Kĩ n;ng Nà= vipc với bản %-, N&'c %-+
#Có Kĩ n;ng vj bi$u %- 4hnch h'p 4w bản số Nipu %O ch)+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#H(nh AB 4:)ng SG Lphóng 4)R
#C*c h(nh ảnh vS c*c 4hiJ4 b0 20ch vU và 4h!ng 4in NiZn N8c hipn %a0+
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
#h~$ đ:n5
rPh]^n5 Jn +: G6 K$ vS nhWng ph&Png 4h]c 4h!ng 4in c/a c)n ng&Vi 4w 4hu1 sP
KhaiL Ch)n 4:)ng c*c chuypn ?,>,A,G ,H bphần phU NUcR+G6 hki"Ngành 4h!ng 4in %O 4hay
%hi nh& 4hJ nà)v #‚6à) bài+
rPh]^n5 Jn 2: G6 K$ ceu chuypn C,hki" C)n ng&Vi %O 4:ải uua =gy cu9c c*ch =8ng
4h!ng 4invC*c cu9c c*ch =8ng 4h!ng 4in %ó có vai 4:M uuan 4:ọng nh& 4hJ nà) %ối với %Vi
sống c)n ng&Viv #‚ 6à) bài+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Cả Nớp
Lần N&'4 sq 2Ung c*c ceu hki sau,KhuyJn
Khnch HS 2Ta và) SG và nhWng hi$u biJ4
c/a bản 4hen %$ 4:ả NVi c*c ceu hki sau"
#HOy ch]ng =inh 4h!ng 4in NiZn N8c %O có 4w
4hu1 sP Khai
#NZu vai 4:M c/a ngành 4h!ng 4in NiZn N8c
4:)ng %Vi sống và sản 7ug4+
#I8i sa) có 4h$ c)i sT ph*4 4:i$n c/a IILL
nh& Nà 4h&ớc %) c/a nSn v;n =inh nhen
N)8iv
#S) s*nh sản phx= c/a GI6I và IILL+
#HOy ch]ng =inh IILL %O h8n chJ %&'c
Kh)ảng c*ch Kh!ng gian và 4hVi gian+
#I(= =94 số vn 2U %$ ch]ng =inh IILL %O
góp phần 4) Nớn và) vipc ph*4 4:i$n Kinh 4Z
4hJ giới+
Ch@I%n q: S)ng s)ng với N0ch sq ph*4 4:i$n
c/a nhen N)8i, IILL %O có nhWng b&ớc 4iJn
4hần K(+NhWng b&ớc 4iJn 4hần K( gy %&'c
bi$u hipn cU 4h$ nh& 4hJ nà)v
HM 2: CQp@ nhó=
,&ớc ?" HS 4hả) Nu5n và h)àn 4hành phiJu
học 45p+
,&ớc >" <8i 2ipn nhó= NZn 4:(nh bày,G6 bh
sungL %Qc bip4 phần n;= :a %ViR,chuxn 7*c
KiJn 4h]c+
G6 hki"
#oTa và) h(nh H AB, hOy phen 4nch %Qc %i$=
I.,)$ '(f 1;) n57nh TTLL
#<ả= nhip= sT v5n chuy$n 4in 4]c nhanh
chóng và K0p 4hVi+
#Góp phần 4hTc hipn c*c =ối gia) N&u giWa
c*c %0a ph&Png và c*c n&ớc+
Ihay %hi =8nh =j uuan nip= c/a c)n
ng&Vi vS 4hVi gian+
#I*c %9ng seu sắc %Jn vipc 4h ch]c %Vi sống
7O h9i,4h ch]c NOnh 4hh c*c h)84 %9ng Kinh
4J+
#Ih&ớc %) c/a nSn v;n =inh+
II.TFnh hFnh "hJ' '($%n =7 "h†n [j 1;)
n57nh 'h„n5 '$n $sn 91.
+.M•1 đ$%& 1h@n5
#IiJn b9 Kh!ng ngwng 4:)ng N0ch sW ph*4
4:i$n N)ài ng&Vi+
#ST ph*4 4:i$n gắn NiSn với c!ng nghp 4:uySn
2…n+
2.CJ1 89$
#<ipn b*)" Là hp 4hống phi 4h)ai :a %Vi 4w
GTT
phen bố =*y %ipn 4h)8i 4:Zn 4hJ giới+
#HOy phen 4nch %Qc %i$= phen bố =*y 4nnh
c*c nhen 4:Zn 4hJ giới uua N&'c %- b(nh
uuen số =*y 4nnh c* nhen 4:Zn 4hJ giớiL 4:Zn
bảngR+
L&u s" ,ài này,nJu có %iSu Kipn, nZu biZn
s)8n btng gi*) *n %ipn 4q+
n;= ?aGG+
#<ipn 4h)8i "o3ng %$ chuy$n 4nn hipu e=
4hanh giWa c)n ng&Vi với c)n ng&Vi+
#I`N`7" Là N)8i 4hiJ4 b0 %ipn b*) hipn %8i+
#´a7" I:uySn v;n bản và h(nh %i 7a 2ˆ 2àng
và :• 4iSn+
#•a2i) và v! 4uyJn 4:uySn h(nh +
#c*y 4nnh c* nhen và in4`:n`4++
I,. MSNH <IS
?+¼ nà) 2&ới %ey Kh!ng 4hu9c vS vai 4:M c/a IILL+v
^+<ả= nh5n vipc v5n chuy$n 4in 4]c =94 c*ch nhanh chóng+
,+IhTc hipn c*c =ối gia) N&u 4:)ng n&ớc và 4:Zn 4hJ giới+
C+IILL góp phần %ả= bả) nhu cầu 4(nh cả= c/a c)n ng&Vi+
o+IILL có vai 4:M :g4 uuan 4:)ng với ng&Vi ch 7&a+
>+Sắp 7Jp c*c s 1 c94 ^ và c94 , sa) ch) h'p Ns"
W.Dị1h =l TTLL B.C„n5 ?ln5 =7 đ•1 đ$%&
?+<ipn b*)
>+<ipn 4h)8i
A+I`N`7
G+´a7
H+•a2i)
C+I`N`visi)n
F+Œn4`:n`4
aR I:uySn 2W Nipu giWa c*c =*y 4nnh
bR I:uySn v;n bản và h(nh %- họa+
cR LiZn N8c > chiSu giWa c* nhen+
2R Y`= phi= và ch&Png 4:(nh 4hVi sT+
`R Ngh` 4in 4]c, ngh` ca nh8c+
‹R Gqi 4h&, nh5n 4h&+
gR c94 N)8i 4hiJ4 b0 %ipn b*) hipn %8i+
hR I:uy c5p 4h!ng 4in
iR Hp 4hống phi 4h)8i :a %Vi n;= ?aaG
ÂR Chuy$n 4nn hipu e= 4hanh giWa ng&Vi
với ng&Vi+
KR Là hp 4hống 4h!ng 4in %8i chúng+
NR I8) :a 4:ang _`2 giới 4hipu sản
phx=+
=R cua sắ= và Kinh 2)anh+
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP.
Là= phần ceu hki và bài 45p 4:)ng SG+
,I.PHỤ LỤC
rfhiJu học 45p
oTa và) SG, vốn hi$u biJ4"
?+NZu %Qc %i$= ph*4 4:i$n c/a ngành IILL+
>+H)àn 4hành bảng sau"
Dị1h =l 'h„n5 '$n $sn 91 N4& () đi$ C„n5 ?ln5 =7 đ•1 đ$%&
<ipn b*)
<ipn 4h)8i
I`N`7 và ´a7
•a2i) và I`N`visi)n
GTW
c*y 4nnh c* nhen và Œn4`:n`4
rIh!ng 4in phản h-i
Dị1h =l 'h„n5 '$n $sn 91 N4& () đi$ C„n5 ?ln5 =7 đ•1 đ$%&
<ipn b*) ?aaG Là hp 4hống phi 4h)8i
Sq 2Ung :9ng :Oi 4:)ng
ngành hàng hải và hàng
Kh!ng
<ipn 4h)8i ?aFC o3ng %$ chuy$n 4nn hipu e=
4hanh giWa c)n ng&Vi với
c)n ng&Vi, 4:uySn 2W Nipu
giWa c*c =*y 4nnh+
I`N`7 và ´a7 ?BHa I`N`7" I:uySn 4in nhắn và
c*c số Nipu 4:Tc 4iJp với
nhau+
´a7"I:uySn v;n bản và h(nh
%- họa %i 7a+
•a2i) và I`N`visi)n •a2i)" ?aBH
I`N`visi)n" ?BAC
Là hp 4hống 4h!ng 4in %8i
chúng+
c*y 4nnh c* nhen và Œn4`:n`4 c8ng 4)àn cầu" ?BaB Là 4hiJ4 b0 %a ph&Png 4ipn+
Ch) phép 4:uySn %i e=
4hanh, h(nh ảnh, v;n bản+
fhần =S=•
Ngày càng ph*4 4:i$n =8nh
=j+
r,ài %ọc 4hZ=
C†@ 1h@I`n +: fH—˜NG IH•C IH£NG IŒN C©^ C”N NG—ÃŒ IH“• S˜ H^Œ
NH— IH¢ N¡”v
LNgu-n "I8i sa)v NY, 6H#IIR
• 4hVi %8i 7a 7&a, s]c =8nh c/a c)n ng&Vi Núc %ầu :g4 Ké=+cuốn 4-n 48i c)n ng&Vi
phải uuần 4U N8i với nhau :-i 2Ta và) s;n bắn =à sống+I:)ng s;n bắn, ng&Vi 4a h! 4) %$
2ọa n84 uy hiJp và 4:uy %uhi 4hhú :wng+cQ4 Kh*c nhV h! 4) nhWng ng&Vi %i s;n chX :a
h&ớng ch8y 4:ốn c/a 4hú :wng, nJu gQp nguy hi$= ng&Vi 4a c}ng N8i h! 4) %$ b*) ch) =ọi
ng&Vi biJ4 %$ c]u giúp+Có 4h$ nói h! 4) Nà ph&Png 4h]c 4h!ng 4in ban %ầu c/a nhen N)8i, Nà
bản n;ng chgn 29ng 4hanh %ới %$ ph*4 :a e= 4hanh, e= 4hanh này ca) 4hgp, ngắn 2ài Kh*c
nhau 2) %ó chúng có 4h$ bi$u %84 ch) =94 s nghĩa nà) %ó giống nh& ng!n ngW+Ng!n ngW
c/a chúng 4a 7ug4 ph*4 4w 4iJng h! ban %ầu :-i 2ần h(nh 4hành nh& ngày nay+
C†@ 1h@I`n 2: NG“ÄN GC C©^ CmC C“•C IHŒ CH-„ c^•^I£NG
LNgu-n"I8i sa)v NY, 6H#IIR
• 4hVi ch %8i, ch8y %$ %&a 4in 4]c Nà =94 ph&Png 4h]c 4h!ng 4in uuen sT+N;= GBD
4:&ớc c!ng nguyZn+Ng&Vi Hy L8p %*nh b8i uuen 7e= N&'c ,aI& 1 %-ng btng ca:a4!ng
GTY
gần 4h/ %! ^4h`n+6ới NMng =)ng =uốn %$ ch) ng&Vi 2en 4h/ %! biJ4 %&'c 4in =wng này,
ng&Vi Nnnh 4:uySn Npnh 4Zn Nà ´i2ipshi, 4w %-ng btng ca:a4!ng ch8y =94 =8ch GDK= vS
uuàng 4:&Vng ^4h`n+Sau Khi h! NZn =94 ceu [ Chúng 4a %O 4hắng :-i\ nh&ng 2) anh 4a Na)
NTc uu* nZn %O hy sinh+Sau này %$ KX nip= 4hắng N'i và 4&1ng nhớ ng&Vi Nnnh ´i2ipshi nZn
1 4hJ v5n h9i Nần 4h] nhg4 n;= ?aBC ng&Vi 4a bắ4 %ầu 4h ch]c cu9c 4hi ca:a4!ngLCT Ni
GDK=R+
C†@ 1h@I`n 6: I•NG C³NG Cœ IH° I•“„¹N IH£NG IŒN
LNgu-n "I8i sa)v NY, 6H#IIR
• 4hVi nay,4:ống Nà =94 nh8c cU nh&ng 4h/a sP Khai, 4:ống chX Nà =94 c!ng cU %$
4:uySn %84 4nn hipu+I:&ớc %ey, 4:Zn ADDD n;=, N)ài ng&Vi %O sq 2Ung nhWng N)8i 4:ống %$
4:uySn %84 4nn hipu+Ng&Vi 4a 23ng %-ng %$ %úng :a nhWng N)8i 4:ống có %&Vng Knnh vài
=é4 gọi Nà [ 4:ống vàng\ %Q4 4:&ớc nhWng gi* ca)+hi uuen 7e= ph8= bV cyi+Iay 4:ống sj
%*nh 4:ống với nhWng 4iJ4 4gu và %9 =8nh %$ 4:uySn c*c 4h!ng 4in %i =ọi h&ớng+Ng&Vi 4a
ngh` %&'c nhWng 4iJng 4:ống này Nà có 4h$ biJ4 %&'c nhWng 4in 4]c vS số N&'ng và ph&Png
h&ớng c/a K• %0ch+NhV v5y,uuen %9i có 4h$ 4iJn hành phMng vp và phen Nnnh có hipu uuả
Khi phản c!ng có 4iJng 4:ống 4:uySn Npnh phản c!ng,Khi 4hu uuen có 4iJng 4:ống 4hu uuen++
C†@ 1h@I`n 4" IHÃŒ CÅ <-Œ NG—ÃŒ I^ CH“„°N IH— I¥N <Œ ,™NG fH—˜NG
IŒÆN GÇv
LNgu-n "I8i sa)v NY, 6H#IIR
IhVi 7&a, 4h& 4w nhV ng&Vi %i b9, h)Qc %i ngTa %&a %Jn ch) ng&Vi nh5n+c94 ph)ng
4h& =uốn %&a %Jn 4ay ng&Vi nh5n cần :g4 nhiSu 4hVi gian+• 4hVi %ó, ph&Png 4h]c %&a 4h&
nhanh nhg4 Nà %i ngTa+
Sau Khi 4hống nhg4 C n&ớc, Iần Ih/y H)àng 7ey 2Tng %&Vng s* Khắp =ọi nPi gọi Nà
[20ch %8)\+I:Zn 20ch %8) , c] c*ch nhau =94 Khkang c*ch nhg4 %0nh 4h( có =94 uu*n nhk
gọi Nà [20ch 4:8=\+o0ch 4:8= Nà 4:8= 2ọc %&Vng c/a ng&Vi %&a 4h&, %$ ng&Vi %&a 4h& 4:ú
%Z= h)Qc %hi ngTa+• c*c 20ch 4:8= Nu!n có nhWng c)n ngTa Khk` =8nh gọi Nà " 20ch
=O\+hi =uốn chuy$n 4h& %i, 4h& 4nn sj %&'c nhWng ng&Vi c&µi 20ch =O %&a %Jn =94
20ch 4:8= KJ 4iJp, c] 4hJ 4:8= sau sj %&a 4h& %i ch) %Jn 4ay ng&Vi nh5n+IhVi %ó 20ch =O
có 4h$ ch8y với 4ốc %9 ?HK=@h %$ %&a 4h&, %Jn nhiSu nPi 4:Zn %g4 n&ớc :9ng Nớn+
C†@ 1h@I`n *: CHŒc Cl“ <—^ IH—
LNgu-n "I8i sa)v NY, 6H#IIR
I:)ng cu9c chiJn fh*p#fhh L?aFDR+Ih/ %! fa:is b0 uuen fhh 7iJ4 chQ4 vMng vey
4:3ng %ipp Kh!ng cMn vMng vey NiZn N8c với bZn ng)ài+
Ng&Vi 4a chX cMn c*ch Nà nhV vả %Jn chi= ceu %&a 4h&, v&'4 vMng vey %$ cầu c]u
vipn binh+I:)ng 4hJ chiJn 4h] nhg4, chi= ceu %&a 4h& %i N8i nh& 4h)i %&a, v&'4 hka 4uyJn
=ang :g4 nhiSu 4in 4]c uuan 4:ọng, nhV v5y =à uuen %9i N5p NZn nhWng chiJn c!ng hi$n
h*ch+65y 48i sa) chi ceu có 4h$ %&a 4h&v
GTR
<ó Nà ng&Vi 4a N'i 2Ung %Qc 4nnh phen :y ph&Png h&ớng và 4(= %&'c %&Vng uuay 4:1
vS 4h c/a chi= ceu %$ hugn Nuypn, b-i 2&µng 4hành nhWng c)n chi= ceu %Qc bip4 %$ %&a
4h&+c~i giV chi= có 4h$ bay %&'c FDK= và uua hugn Nuypn nó có 4h$ %&a 4h& %i N8i 4:)ng
ph8= vi vài 4:;= K=+
C†@ 1h@I`n B: Cœ ,^” NHŒ§“ C“•C CmCH c-NG IH£NG IŒNv
LNgu-n "I8i sa)v NY, 6H#IIR
Iw 7&a %Jn nay, v( =)ng =uốn 4hu %&'c nhiSu 4h!ng 4in h)Qc Nà =uốn %xy =8nh
uu* 4:(nh gia) N&u 4h!ng 4in nZn N)ài ng&Vi %O 4iJn hành H cu9c c*ch =8ng 4h!ng 4in"
Lần 4h] nhg4"Yug4 hipn 4h!ng 4in btng ng!n ngW, cU 4h$ Nà 7ug4 hipn 4iJng nói giWa c)n
ng&Vi với c)n ng&Vi, nhV v5y =à 4h 4iZn chúng 4a có 4h$ 4:a) %hi và 4:uySn b* 4h!ng 4in+
Lần 4h] hai" L)ài ng&Vi s*ng 48) :a chWa viJ4 nhV v5y N)ài ng&Vi có 4h$ v&'4 uua nhWng
ng;n cản vS Kh!ng gian và 4hVi gian %$ 4:uySn %i và 4:a) %hi 4h!ng 4in N…n nhau+
Lần ba" fh*4 =inh :a Kd 4hug4 in gn và sản 7ug4 gigy Nà= ch) N&u giW và 4:uySn 4h!ng 4in
%i 4hu5n N'i hPn+
Lần bốn" •ng 2Ung %ipn b*), %ipn 4h)8i và 4ivi, v( v5y Kh!ng nhWng 4:uySn %i chW viJ4
=à cMn cả e= 4hanh và h(nh ảnh+
Lần n;="•ng 2Ung Œn4`:n`4, nhV v5y =à =ọi ng&Vi %O số hóa %&'c 4in 4]c %$ 4:uySn %i
4]c 4hVi Kh!ng b0 h8n chJ b1i Kh!ng gian và 4hVi gian+
GTQ
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 4‘: MỊW LX N<ÀNH THQRN< MẠI
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#,iJ4 %&'c vai 4:M c/a ngành 4h&Png =8i %ối với sT ph*4 4:i$n c/a ngành Kinh 4J uuốc 2en
và %ối với vipc phUc vU %Vi sgng c/a nhen 2en, %Qc bip4 Nà 4:)ng nSn Kinh 4J 4h0 4:&Vng
hipn nay+
#Hi$u %&'c nhWng né4 cP bản c/a 4h0 4:&Vng 4hJ giới và biJn %9ng c/a nó 4:)ng nhWng
n;= gần %ey·nhWng 4h ch]c 4h&Png =8i Nớn 4:Zn 4hJ giới hipn nay+
2.,- .3 n4n5
fhen 4nch %&'c c*c sP %-, bi$u %- , bảng 4hống KZ+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
C*c sP %-, bi$u %-, bảng 4hống KZ 4:)ng SGL phóng 4)R+
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC.
#h~$ đ:n5
rPh]^n5 Jn +: „Zu cầu HS nhắc N8i nhó= ngành 20ch vU g-= nhWng ngành chnnh nà) v
Lớp %O học uua ngành nà)v #‚6à) bài+
rPh]^n5 Jn 2: c94 4:)ng nhWng nhip= vU c/a GI6I Nà chuyZn ch1 hàng hóa 4w nPi sản
7ug4 %Jn nPi 4iZu 4hU+Nh&ng =uốn sản phx= %Jn 45n 4ay ng&Vi 4iZu 23ng cMn phải uua
=94 Kheu 4:ung gian %ó Nà ngành 4h&Png =8i+Nói %Jn 4h&Png =8i Nà nói %Jn 4h0 4:&Vng
4:)ng và ng)ài n&ớc, 4]c Nà nói %Jn 7ug4 nh5p Khxu+Ih0 4:&Vng Nà g(vH)84 %9ng :a sa)vI*c
2Ung c/a ngành 4h&Png =8ivIhJ nà) Nà c*n cen 7ug4 nh5p Khxuv #‚Giới 4hipu bài+
rPh]^n5 Jn 6: Ch) HS 7`= ảnh" ch',siZu 4h0,cqa hàng· c*c N)8i 4iSn 4p·uuang cảnh c*c
bJn cảng, sen bay %ang bốc 2µ và 7Jp hàng•hki"NhWng b]c ảnh 4:Zn nói %iSu g(v #‚6à)
bài+
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: Cả Nớp
#„Zu cầu HS uuan s*4 sP %- h)84 %9ng c/a
4h0 4:&Vng #‚ 4T :ú4 :a Kh*i nip= Ih0
4:&Vng
I.#hJ$ n$`& =- 'hị '(]in5
rc94 s- Kh*i nip=
+.Thị '(]in5
Là nPi gQp gµ giWa ng&Vi =ua và ng&Vi b*n+
GWS
#Ihq nZu =94 số hàng hóa %&'c bày b*n 1
=94 hàng 48p hóa gần nha #‚NZu Kh*i nip=
hàng hóa+
#654 ngang gi* Nà g(vI8i sa) Kh!ng 23ng
hàng hóa %$ 4:a) %hi với nhau =à phài 23ng
IiSnv
#.ui Nu54 cung cầu Nà g(vNZu vn 2U 4hTc 4J
ch) 4wng 4:&Vng h'p Lcung ‚cầu· cung ½
cầu· cung { cầuR+
HM 2: Nhó=@ cả Nớp
,&ớc ?"HS 2Ta và) SG, vốn hi$u biJ4,
4hả) Nu5n 4h`) g'i s"
#I:(nh bày vai 4:M c/a ngành 4h&Png =8i+
#Ngành n9i 4h&Png có vai 4:M g(vI8i sa) sT
ph*4 4:i$n c/a ngành n9i 4h&Png sj 4húc %gy
sT phen c!ng Na) %9ng 4h`) NOnh 4hh giWa
c*c v3ngv
#Ngành ng)8i 4h&Png có vai 4:M g(v
#H)84 %9ng 7ug4 Khxu và nh5p Khxu có =ối
uuan hp với nhau nh& 4hJ nà)vI8i sa) nói
4h!ng uua vipc %xy =8nh h)84 %9ng 7ug4
nh5p Khxu, nSn Kinh 4J 4:)ng n&ớc sj có
%9ng NTc =8nh =j %$ ph*4 4:i$nv
,&ớc >" <8i 2ipn c*c nhó= NZn 4:(nh
bày+G6 chuxn 7*c KiJn 4h]c+Có 4h$ yZu cầu
HS 4:ả NVi c*c ceu hki sau"
HM 6: C* nhen
,&ớc ?" HS %ọc SG, h)àn 4hành phiJu
học 45p+
,&ớc >" Gọi ? HS NZn 4:(nh bày, G6 bh
sung và chuxn 7*c KiJn 4h]c+
HM 4: Cả Nớp
#.uan s*4 sP %- bu!n b*n giWa c*c Khu vTc
Nớn 4:Zn 4hJ giới, `= có nh5n 7é4 g( vS 4(nh
h(nh 7ug4 nh5p Khxu 4:Zn 4hJ giớiv
#NghiZn c]u bảng số Nipu gi* 4:0 7ug4 Khxu
và nh5p Khxu uua =94 số n&ớc n;= >DD?,
`= có 4h$ :ú4 :a nh5n 7é4 g( vS 4(nh h(nh
ng)8i 4h&Png =94 số n&ớc có nSn ng)8i
4h&Png ph*4 4:i$n hàng %ầu IGv
Ch@I%n q: $ ch) HS ngh` ceu chuypn
2.H7n5 h•)
654 %`= :a =ua, b*n 4:Zn 4h0 4:&Vng+
6.,h' n5)n5 5$J
Là= 4h&ớc %) gi* 4:0 c/a hàng hóa+654
ngang gi* hipn %8i Nà 4iSn+
rH)84 %9ng" Ih0 4:&Vng h)84 %9ng 4h`) uui
Nu54 cung cầu+
II.N57nh 'h]^n5 &9$
#Là Kheu nối giWa sản 7ug4 và 4iZu 23ng+
#<iSu 4iJ4 sản 7ug4, h&ớng 2…n 4iZu 23ng+
#Ngành n9i 4h&Png " Là= nhip= vU 4:a) %hi
hàng hóa, 20ch vU giWa c*c uuốc gia+
a+C*n cen 7ug4 nh5p Khxu
zh*i nip="
Là hipu số giWa gi* 4:0 7ug4 Khxu và gi* 4:0
nh5p Khxu+
zfhen N)8i"
#Yug4 siZu" 7ug4 Khxu ‚ nh5p Khxu+
#Nh5p siZu" 7ug4 Khxu ½ nh5p Khxu+
b+CP cgu hàng hóa 7ug4 nh5p Khxu+
#C*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n"
zYug4" Sản phx= cey c!ng nghipp,Ne=
sản,nguyZn Nipu và Kh)*ng sản+
zNh5p"Sản ph=x c/a CN chJ biJn, =*y
c!ng cU, N&Png 4hTc, 4hTc phx=+
#C*c n&ớc ph*4 4:i$n" Ngu'c N8i
III.M•1 đ$%& 1;) 'hị '(]in5 'h/ 5$!$.
#I)àn cầu hóa nSn Kinh 4J Nà 7u 4hJ uuan
4:ọng nhg4+
#Cheu l“,Cheu *,,ắc cĩ có 4ƒ 4:ọng bu!n
b*n 4:)ng n9i v3ng và 4:Zn 4hJ giới %Su Nớn+
#hối N&'ng bu!n b*n 4:Zn 4)àn 4hJ giới 4;ng
NiZn 4Uc 4:)ng nhWng n;= uua+
#,a 4:ung 4e= bu!n b*n Nớn nhg4 IG Nà H)a
(,Iey eu,Nh54 ,ản+
#H)a (,CHL, <]c,Nh54 ,ản,^nh,fh*p Nà
c*c c&Vng uuốc vS 7ug4 nh5p Khxu #‚ ng)8i
4p =8nh+
I,.CJ1 '• 1h01 'h]^n5 &9$ T<
GWG
4:)ng phần phU NUcL 4h54 ngắn gọnR+„Zu cầu
HS nhắc N8i "C*c 4h ch]c 4h&Png =8i IG :a
%Vi nht= =Uc %nch g(vHipn có ba) nhiZu 4h
ch]c 4h&Png =8i 4hJ giớiv
HM *: Cả Nớp
#„Zu cầu HS %ọc SG,nZu =94 số né4 cP
bản vS _I”+
#„Zu cầu HS %ọc Kĩ n;ng =94 số Khối Kinh
4J Nớn 4:Zn 4hJ giới, nZu =94 số %Qc %i$=
chung ch) 4wng Khối+
G6 4i$u KJ4 vS vai 4:M c/a c*c Khối Kinh 4J
4:Zn 4hJ giới+Có 4h$ hki 4hZ= c*c ceu hki
sau"
#HOy 7*c %0nh c*c n&ớc 4hành viZn c/a 4h
ch]c ^SŒ^N và N^´I^ 4:Zn bản %-+
#6ip4 Na= hipn %ang Nà 4hành viZn c/a c*c
4h ch]c Kinh 4J 4hJ giới nà)v
#NZu nhWng 4h!ng 4in =ới nhg4 vS uu* 4:(nh
7in gia nh5p _I” c/a 6NvC*c chuyZn gia
2T %)*n Khi nà) 6N sj %&'c gia nh5p v¼
KiJn :iZng c/a `=v
+.T• 1h01 'h]^n5 &9$ T< ²TL
#•a %Vi ngày ?H@??@?BBG, h)84 %9ng chnnh
4h]c 4w D?@D?@?BBH, Núc %ầu g-= ?>H n&ớc
4hành viZn+
#Là 4h ch]c uuốc 4J %ầu 4iZn %S :a Nu54 Np
bu!n b*n uui =! 4)àn cầu và giải uuyJ4 c*c
4:anh chgp uuốc 4J+
#Ihúc %xy sT ph*4 4:i$n uuan hp bu!n b*n
IG+
2.M:' Hj .hj$ .$nh '/ !n '(sn 'h/ 5$!$
N4& 2‘‘‘w><#x
I,. MSNH <IS
IiSn 4p %`= 4:a) %hi 4:Zn 4h0 4:&Vng có 4h$ %&'c 7`= Nà"
^+Ih&ớc %) gi* 4:0 c/a hàng hóa+
,+654 ngang gi*+
C+L)8i hàng hóa +
o+^ và , %úng+
>+Ih`) uui Nu54 cung b cầu, Khi cung Nớn hPn cầu 4h("
^+Sản 7ug4 hn %0nh, gi* cả phải ch;ng+
,+Sản 7ug4 sj giả= sú4, gi* cả :•+
C+Sản 7ug4 sj ph*4 4:i$n =8nh, gi* cả %ắ4+
o+^,,,C %úng+
A+Sắp 7Jp c*c s 1 c94 ^ và c94 , sa) ch) h'p Ns"
W.Nh•& n]!1 B.CJ1 &•' h7n5 ›@o' nhh" .h°@
?+fh*4 4:i$n
>+<ang ph*4 4:i$n
aR G8),Núa =(, Kh)ai 4ey, sắn
bR c*y c!ng cU, c*c =Q4 hàng %ipn 4q+
cR Ihan , sắ4 , 2ầu 4h!+
2R Y;ng, 2ầu hka+
`R C*c sản phx= hóa 2ầu+
‹R Ihép c*n, 4hép 4g=, 2ey %-ng+
gR Ca) su,ca ca),cà phZ+
hR owa, =n4 chuối+
G+Ih ch]c 4h&Png =8i Nớn nhg4 IG Nà"
GWU
^+†“ ,+_I”
C+^SŒ^N o+N^´I^
,.HLẠT MNN< NOI TIẾP
Là= ceu hai, 4:ang ?Ha,SG+
rfhiJu học 45p c/a H< A"
CJn 1†n ›@o'
nhh" .h°@
#hJ$ n$`& Ph†n 89$ C^ 1o@ &•' h7n5 ›@o' nhh"
.h°@
Yug4
siZu
Nh5p siZu C*c n&ớc ph*4
4:i$n
C*c n&ớc
%ang ph*4
4:i$n
HIUP MỊNH CHUN< ,Ž THUẾ |UWN M“Ụ DỊCH w<WTTx
,À TỔ CH«C THQRN< MẠI THẾ <IỚI
• c94 số Kh*i uu*4"
Hipp %0nh chung vS 4huJ uuan và =5u 20ch %&'c viJ4 4ắ4 Nà G^II L Iw 4iJng anh"
G`n`:aN ^g:``=`n4 )n Ia:i‹‹s an2 I:a2`R+Hipp %0nh có hipu NTc 4w 4h*ng D?#
?BGa+G^II Nà =94 hipp %0nh %&'c ?>A n&ớc Kn KJ4, chiJ= BD| Ki= ng8ch 4h&Png =8i
4hJ giới+G^II %óng 4:U s1 48i Gi)n`v`LIhUy SĩR+
• cUc %nch"
cUc %nch cP bản c/a G^II Nà 4T 2) hóa =5u 20ch, %&a 4h&Png =8i uuốc 4J và) =94
Khu!n Khh ph*p Ns nht= 4húc %xy sT ph*4 4:i$n c/a Kinh 4J 4hJ giới+
• G^II có nhWng ch]c n;ng cP bản sau"
Là =94 c!ng cU uuốc 4J chung %iSu 4iJ4 =ọi h)84 %9ng 4h&Png =8i c/a c*c n&ớc 4ha=
gia Kn KJ4+
Là 2iˆn %àn 4h&Png N&'ng %a ph&Png Nớn nhg4 %$ 4hả) Nu5n vipc 4wng b&ớc 4T 2) h)*
4h&Png =8i uuốc 4J vS hàng hóa và 20ch vU+
Là =94 4Ma *n uuốc 4J %$ chnnh ph/ c*c n&ớc giải uuyJ4 nhWng vgn %S 4:anh chgp 4:)ng
ph8= vi c*c n&ớc 4hành viZn+
• C*c nguyZn 4ắc và n9i 2ung cP bản"
Hipp %0nh G^II Nà =94 v;n Kipn 2ài g-= G phần và có Aa %iSu+Có 4h$ 4ó= 4ắ4 n9i
2ung hipp %0nh 4h`) c*c nguyZn 4ắ4 sau"
#h!ng phen bip4 %ối 7q 4:)ng 4h&Png =8iLcMn gọi Nà nguyZn 4ắ4 4ối hup uuốcR+<ey Nà
nguyZn 4ắc ba) 4:3= và uuan 4:ọng nhg4 uui %0nh c*c n&ớc 4hành viZn 2ành ch) nhau
uuy chJ [ 4ối hup uuốc\ 4:)ng vipc %*nh 4huJ 7ug4 nh5p Khxu và %ối 7q b(nh %‡ng 4:)ng
4h&Png =8i"NguyZn 4ắc này có hai ng)8i Np"
<ối với nhWng sT 2àn 7Jp =5u 20ch Khu vTc"C*c n&ớc 4ha= gia c*c Khối =5u 20ch
4T 2) hay NiZn =inh 4huJ uuan nh& †“, N^´I^, ^´I^ có uuySn 7*c %0nh với nhau =94
bi$u 4huJ, =94 hàng :à) phi 4huJ uuan :iZng+
C*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n %&'c &u %Oi :iZng, %&'c h&1ng hp 4hống &u %Oi chung+Hipn
48i có ?C N)8i 4:)ng hp 4hống này %ối với c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n+
GWV
#NguyZn 4ắc có %i có N8i"c94 n&ớc uuyJ4 %0nh =1 cqa 4h0 4:&Vng c/a =(nh Lh8 4huJ
nh5p Khe/u, bk bớ4 c*c uui %0nh %ối với hàng nh5pR có uuySn %Mi hki c*c 4hành viZn Kh*c
có nhWng nh&'ng b9 4&Png 4T+
#NguyZn 4ắc c!ng Khai và c8nh 4:anh Nành =8nh" „Zu cầu c*c n&ớc Kh!ng %&'c 4;ng
và 4wng b&ớc giả= hàng :à) phi 4huJ uuan+
#NguyZn 4ắc [ Kh&ớc 4w\ =94 số nghĩa vU c/a G^II %$ bả) vp nSn c!ng nghipp 4:)ng
n&ớc h)Qc 2) Khó vS c*n cen 4hanh 4)*n btng c*ch h8n chJ nh5p Khxu h)Qc %(nh chX
nhWng nh&'ng b9 vS 4huJ uuan+
#NguyZn 4ắc &u 4iZn ch) hàng hóa c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n"Ng)ài hp 4hống &u %Oi
chung, cMn có &u %Oi vS 4iJp c5n 4h0 4:&Vng và n4 b0 :àng bu9c hPn 4:)ng nguyZn 4ắc có %i
có N8i+
• 6ipc chuy$n G^II 4hành 4h ch]c 4h&Png =8i 4hJ giới+
zh*i uu*4"Iw ngày D?#D?#?BBH,G^II chnnh 4h]c chuy$n 4hành 4h ch]c 4h&Png =8i 4hJ
giới L viJ4 4ắ4 Nà _I”, 43 4iJng ^nh" _):N2 I:a2` ”:ganiia4i)nR+6S nhWng nguyZn 4ắc và
n9i 2ung h)84 %9ng 4h( _I” KJ 4hwa c/a G^II, nh&ng vai 4:M và ch]c n;ng c/a _I”
:9ng hPn·ba) uu*4 hPn G^II+C}ng nh& G^II 4:&ớc %ey, ngen s*ch hàng n;= c/a _I”
2) c*c h9i viZn %óng góp 4h`) 4ƒ 4:ọng bu!n b*n c/a họ 4:Zn 4h0 4:&Vng 4hJ giới+
Hipn nay _I” ba) g-= ?>a 4hành viZn+I:ung .uốc chuxn b0 gia nh5p _I”+Ngày
?D#?D#>DDD, H)a ( L có 4iJng nói 4:ọng N&'ng 4:)ng _I”R %O Kn ban hảnh %8) Nu54 vS
uuan hp 4h&Png =8i b(nh 4h&Vng Neu 2ài với I:ung .uốc và /ng h9 I:ung .uốc gia nh5p
_I”+
zCh]c n;ng và h)84 %!ng c/a _I”
#Ch]c n;ng"
 Ihúc %xy vipc 4hTc hipn hipp %0nh _I”+
 Là 2iˆn %àn c/a c*c 4hành viZn 4h&Png N&'ng vS nhWng uuan hp 4h&Png =8i %a
ph&Png+
 ChX %8) giải uuyJ4 c*c cu9c 4:anh chgp và 7`= 7é4 chnnh s*ch 4h&Png =8i+
 H'p 4*c với Œc´ và _, nht= %84 sT 4hống nhg4 hPn nWa 4:)ng vipc 4hả) :a c*c
chnnh s*ch Kinh 4J 4)àn cầu
zNhWng 4h ch]c %&'c N5p :a %$ %ả= bả) 4hTc hipn vai 4:M c/a _I”+
#H9i ngh0 b9 4:&1ng họp n4 nhg4 hai n;= =94 Nần+H9i ngh0 này sj 4hành N5p c*c /y ban
sau"“ƒ ban ngen s*ch, 4ài chnnh và hành chnnh· /y ban 4h&Png =8i và ph*4 4:i$n· /y ban
h8n chJ 4h&Png =8i %$ cen btng c*n cen 4hanh 4)*n+
#H9i %-ng chung L họp Khi cần 4hiJ4R"IhTc hipn ch]c n;ng c/a cP uuan giải uuyJ4 c*c
4:anh chgp và cP 7`= 7é4 chnnh s*ch 4h&Png =8i+o&ới h9i %-ng chung cMn c*c h9i %-ng
Kh*c"
 H9i %-ng 4h&Png =8i hàng hó¾
 H9i %-ng 4h&Png =8i 20ch vU
 H9i %-ng 4h&Png =8i c*c sản phx= NiZn uuan 4ới s1 hWu c!ng nghipp+
#,an 4h& Kn _I” g-= hPn ADD ng&Vi, %]ng %ầu Nà 4hng 4h& Kn, 4:U s1 hipn nay %óng
48i GiPn`v`L IhUy SĩR+,an 4h& Kn %&'c chia 4hành B vU, =~i vU phU 4:*ch =94 Nĩnh vTc
4h&Png =8i+
GWX
C}ng nh& G^II, c*c uuyJ4 %0nh c/a _I” 4h&Vng %&'c 4h!ng uua btng nguyZn 4ắc
bi$u uuyJ4 4*n 4hành+I:)ng 4:&Vng h'p phải bk phiJu 4h( uuyJ4 %0nh 4h!ng uua btng %a số
4h&Vng L =~i n&ớc =~i phiJuR, 4:w 4:&Vng h'p uuyJ4 %0nh %ối với c*c vgn %S ngen s*ch và
4ài chnnh 4h( phải có >@A số phiJu 4:1 NZn 4*n 4hành+
Hipn nay, 6ip4 Na= c}ng %ang bày 4k s %0nh gia nh5p _I”+Ih ch]c này c}ng bày 4k sT
/ng h9 =8nh =j %ối với ch/ 4:&Png h9i nh5p Kinh 4J 4hJ giới c/a n&ớc 4a 4:)ng uu* 4:(nh
4iJn 4ới gia nh5p _I”+
L&u s" I. hipn %O Nà 4hành viZn c/a _I”+
CHQRN< u.M™I TRQcN< ,À >t PHST TRITN BŽN ,³N<
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 4+: M™I TRQcN< ,À TÀI N<UYÊN THIÊN NHIÊN
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#Nắ= %&'c Kh*i nip= cP bản vS =!i 4:&Vng, phen bip4 %&'c c*c N)8i =!i 4:&Vng+
GWT
#Nắ= %&'c ch]c n;ng c/a =!i 4:&Vng và vai 4:M c/a =!i 4:&Vng %ối với sT ph*4 4:i$n
7O h9i N)ài ng&Vi+
#Nắ= %&'c Kh*i nip= 4ài nguyZn, c*c c*ch phen N)8i 4ài nguyZn+
2.,- .3 n4n5
#ĩ n;ng NiZn hp với 4hTc 4iˆn 6N, phen 4nch có 4nnh phZ ph*n nhWng 4*c %9ng 7gu 4ới
=!i 4:&Vng+
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC
#SP %- vS =!i 4:&Vng sống c/a c)n ng&Vi và sP %- phen N)8i 4ài nguyZn 4hiZn nhiZn+
#,ản %- %0a Nn 4T nhiZn 4hJ giới+
#C*c N)8i bản %- vS 4ài nguyZn 4hJ giới+
#c94 số h(nh ảnh vS c)n ng&Vi Khai 4h*c và cải 48) 4T nhiZn+
III.CSC HLẠT MNN< DẠY ¥ HỌC
M~ [7$: G6 có 4h$ =1 bài nh&"c!i 4:&Vng 4uy Kh!ng có vai 4:M uuyJ4 %0nh %Jn sT
ph*4 4:i$n c/a 7O h9i, s)ng =!i 4:&Vng c3ng với c*c N)8i 4ài nguyZn 4hiZn nhiZn 4-n 48i
4:)ng =!i 4:&Vng N8i có vai 4:M :g4 uuan 4:ọng %ối với 7O h9i N)ài ng&Vi+c!i 4:&Vng Nà
g(v Iài nguyZn 4hiZn nhiZn Nà g(v+++
B7$ &!$
H89' đ:n5 ?9I hg1 N:$ ?@n5 1hAnh
Ph]^n5 Jn +:
HM +: HS Nà= vipc c* nhen
,&ớc ?" HS %ọc =Uc ? 2Ta và) sP %-, 4:ả
Nới c*c ceu hki"
?Rc!i 4:&Vng Nà g(v
>R c!i 4:&Vng sống c/a c)n ng&Vi Nà g(v
c!i 4:&Vng sống ba) g-= c*c N)8i =!i
4:&Vng nà)v
,&ớc >"
#HS 4:(nh bày n9i 2ung %O 4(= hi$u+
#G6 4ó= 4ắc và chuxn 7*c KiJn 4h]c+
#G6 hki"ST Kh*c nhau cP bản giWa =!i
4:&Vng 4T nhiZn và cI nhen 48) Nà 1 %i$=
nà)v
#G6 giải 4hnch vS v0 4:n c/a c)n ng&Vi 4:)ng
sinh uuy$n+
HM 2: Cả Nớp
#G6 hki"HOy nZu c*c ch]c n;ng chnnh c/a
=!i 4:&Vng và ch) 2…n ch]ng ch]ng =inh+
#G6 giải 4hnch vS vai 4:M c/a =!i 4:&Vng %0a
Ns+
HM 6: CQp@ nhó=
,&ớc ?" HS 2Ta và) =Uc ŒŒŒ và vốn hi$u
I.M„$ '(]in5
#c!i 4:&Vng 7ung uuanh hay =!i 4:&Vng %0a
Ns Nà =!i 4:&Vng ba) uuanh I:*i %g4, có uuan
hp 4:Tc 4iJp %Jn sT 4-n 48i và ph*4 4:i$n c/a
7O h9i N)ài ng&Vi+
#c!i 4:&Vng sống c/a c)n ng&Vi L SGR ba)
g-= cI 4T nhiZn , cI 7O h9i và cI nhen
48)+
#cI 4T nhiZn 7ug4 hipn 4:Zn I:*i <g4 Kh!ng
phU 4hu9c và) c)n ng&Vi và ph*4 4:i$n 4h`)
uui Nu54 :iZng c/a nó+
#cI nhen 48) Nà KJ4 uuả Na) %9ng c/a c)n
ng&Vi, 4-n 48i hMan 4Mn phU 4hu9c và) c)n
ng&Vi+
#C)n ng&Vi Nà sinh v54 %Qc bip4, có 4*c %9ng
Nà= biJn %hi 4T nhiZn+
II.Ch01 n4n5 1;) &„$ '(]in5.,)$ '(f 1;)
&„$ '(]in5 đj$ =!$ HE "hJ' '($%n ›ˆ h:$
87$ n5]i$.
#c!i 4:&Vng %0a Ns có A ch]c n;ng
chnnhL SGR
#c!i 4:&Vng %0a Nn có vai 4:M :g4 uuan 4:ọng
%ối với 7O h9i N)ài ng&Vi, nh&ng Kh!ng có
vai 4:M uuyJ4 %0nh %Jn sT ph*4 4:i$n c/a 7O
GWW
biJ4"
#NZu Kh*i nip= vS 4ài nguyZn 4hiZn nhiZn
và phen N)8i ININ+
#I(= vn 2U ch]ng =inh :tng 4:)ng N0ch sq
ph*4 4:i$n c/a 7O h9i N)ài ng&Vi, số N&'ng
c*c N)ài 4ài nguyZn %&'c bh sung Kh!ng
ngwng+
#Lgy vn 2U vS 4ài nguyZn 4hiZn nhiZn Kh!ng
Kh!i phUc %&'c, 4ài nguyZn Kh!i phUc %&'c
và 4ài nguyZn Kh!ng b0 ha) Kip4+
#Ch) biJ4 v( sa) phải sq 2Ung 4ài nguyZn
Kh)*ng sản =94 c*ch 4iJ4 Kip= và phải bả)
vp =!i 4:&Vngv
,&ớc >" HS 4:(nh bày KJ4 uuả, G6 giải 4hnch
4hZ= và giúp HS h)àn 4hipn KiJn 4h]c+
Ph]^n5 Jn 2: HS Nà= vipc 4h`) nhó=
#G6 chia HS 4:)ng Nớp 4hành nhiSu nhó=
nhk và gia) ch) =94 nWa số nhó= 4(= hi$u
vS =!i 4:&Vng , =94 nWa cMn N8i 4(= hi$u vS
4ài nguyZn 4hiZn nhiZn+
#G6 yZu cầu =~i c* nhen 4:)ng Nớp Nà=
vipc %9c N5p, sau %ó 4hả) Nu5n nhó=L 2Ta
và) n9i 2ung phiJu học 45pR+J4 uuả 4hả)
Nu5n nhó= có 4h$ %iSn và) phiJu học 45p
h)Qc ghi :a gigy :iZng+
#HS b*) c*) KJ4 uuả 4hả) Nu5n L %8i 2ipn
=94 vài nhó=R và góp s ,bh sung ch) nhau+
#G6 4ó= 4ắ4 , chuxn 7*c KiJn 4h]c+Sau =~i
phần, G6 %Q4 4hZ= c*c ceu hki ch) HS,
%-ng 4hVi giải 4hnch h)Qc nhgn =8nh 4hZ=
nhWng n9i 2ung cần 4hiJ4 L nh& ph&Png *n
?R+
h9i+
III.T7$ n5@Isn 'h$sn nh$sn
#h*i nip= 4ài nguyZn 4hiZn nhiZnL SGR+
#Có nhiSu c*ch phen N)8i 4ài nguyZn "
zIh`) 4hu9c 4nnh 4T nhiZn+
zIh`) c!ng 2Ung Kinh 4J
zIh`) Khả n;ng có 4h$ b0 ha) Kip4
#Ih`) Khả n;ng có 4h$ b0 ha) Kip4"
zIài nguyZn có 4h$ b0 ha) Kip4 g-= 4ài
nguyZn Kh!ng Kh!i phUc %&'c và 4ài nguyZn
Kh!i phUc %&'c+
zIài nguyZn Kh!ng b0 ha) Kip4++
I, . MSNH <IS
?+h)anh 4:Mn chX =94 chW c*i in h)a %]ng 4:&ớc s %úng 4:)ng ceu sau"
c!i 4:&Vng sống c/a c)n ng&Vi Nà"
^+Ig4 cả h)àn cảnh ba) uuanh c)n ng&Vi, có ảnh h&1ng %Jn sT sống và ph*4 4:i$n c/a
c)n ng&Vi
,+Ig4 cả h)àn cảnh ba) uuanh c)n ng&Vi, có ảnh h&1ng %Jn sT sống và ph*4 4:i$n c/a
c)n ng&Vi, %Jn chg4 N&'ng cu9c sống c/a c)n ng&Vi+
C+h!ng gian ba) uuanh I:*i <g4, có uuan hp 4:Tc 4iJp %Jn sT 4-n 48i và ph*4 4:i$n c/a
7O h9i N)ài ng&Vi+
GWY
>+Sắp 7Jp c*c 4ài nguyZn 4:)ng ng)QcL n&ớc, %g4, Kh)*ng sản, 4hTc v54,Kh!ng KhnR và)
=~i N)8i ch) %úng"
#L)8i 4ài nguyZn Kh!ng Kh!i phUc %&'c++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
# L)8i 4ài nguyZn Kh!i phUc %&'c +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#L)8i 4ài nguyZn Kh!ng b0 ha) Kip4 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A+Ceu nói sau %ey %úng hay saiv6( sa)v
[c!i 4:&Vng %0a Ns có vai 4:M uuyJ4 %0nh %Jn sT ph*4 4:i$n c/a 7O h9i\+
,. PHỤ LỤC
Ph$/@ hg1 'h"" 1;) "h]^n5 Jn 2
Ph$/@ Hj +
?+c!i 4:&Vng Nà g(v
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+c!i 4:&Vng sống c/a c)n ng&Vi Nà g(v
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A+C*c N)8i =!i 4:&Vng sốngv ST Kh*c nhau giWa =!i 4:&Vng 4T nhiZn và =!i 4:&Vng
nhen 48)v
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
G+C*c ch]c n;ng c/a =!i 4:&Vng %0a Nnv
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
H+6ai 4:M c/a =!i 4:&Vng %0a Nn %ối với sT ph*4 4:i$n c/a 7O h9iv
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ph$/@ Hj 2
?+Iài nguyZn 4hiZn nhiZn Nà g(v
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>+NZu c*c c*ch phen N)8i 4ài nguyZn+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A+$ 4Zn =94 số 4ài nguyZn 4hu9c =~i N)8i sau %ey"
aRL)8i 4ài nguyZn Kh!ng Kh!i phUc %&'c
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
bRL)8i 4ài nguyZn Kh!i phUc %&'c
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
cRL)8i 4ài nguyZn Kh!ng b0 ha) Kip4+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
GWR
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ngày soạn:...........................
Ngày Gạy: .............................
"i8+ PPH": .......................
BÀI 42: M™I TRQcN< ,À >t PHST TRITN BŽN ,³N<
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học ,HS cần"
+.,- .$/n 'h01
#Hi$u %&'c =ối uuan hp giWa =!i 4:&Vng và ph*4 4:i$n nói chung, 1 c*c n&ớc ph*4 4:i$n
và %ang ph*4 4:i$n nói :iZng+
#Hi$u %&'c nhWng =eu 4hu…n, nhWng Khó Kh;n =à c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n phải giải
uuyJ4 4:)ng =ối uuan hp giWa =!i 4:&Vng và ph*4 4:i$n+
#Hi$u %&'c =~i 4hành viZn 4:)ng 7O h9i %Su có 4h$ %óng góp nht= giải uuyJ4 =ối
uuan hp giWa =!i 4:&Vng và ph*4Pn =Uc 4iZu ph*4 4:i$n bSn vWng+
2.,- 'hJ$ đ:.
#Y*c %0nh 4h*i %9 và hành vi 4:)ng bả) vp =!i 4:&Vng, 4uyZn 4:uySn gi*) 2Uc bả) vp
=!i 4:wPng+
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
C*c h(nh ảnh phản *nh c*ch giải uuyJ4 =ối uuan hp giWa =!i 4:&Vng và ph*4 4:i$n 1
c*c n&ớc Kh*c nhau, 1 c*c chJ %9 7O h9i Kh*c nhau, c*c nSn Kinh 4Z có 4:(nh %9 ph*4
4:i$n và 4:(nh %9 uuản Nn Kh*c nhau+
III.HLẠT MNN< DẠY HỌC
H89' đ:n5 1;) <, =7 H> N:$ ?@n5 1hAnh
HM +: HS Nà= vipc 4h`) cQp
#G6 gia) nhip= vU" <ọc và 4(= hi$u nhWng
n9i 2ung chnnh %&'c %S c5p %Jn 4:)ng =Uc
?+
#HS 4:(nh bày n9i 2ung %O 4(= hi$u+
#G6 4ó= 4ắ4, chuxn 7*c KiJn 4h]c+
#G6 giải 4hnch Kh*i nip=" fh*4 4:i$n bSn
vWng,! nhiˆ= và suy 4h)*i =!i 4:&Vng+
#G6 %Q4 ceu hki" I8i sa) vgn %S =!i 4:&Vng
N8i có 4nnh 4)àn cầu và vipc giải uuyJ nhWng
vgn %S =!i 4:&Vng %Mi hki phải có sT phối
h'p giWa c*c uuốc giav
HM 2: HS Nà= vipc c* nhen
#G6 gia) nhip= vU" <ọc =Uc ŒŒ, ch) biJ4
I.>k ?ln5 hƒ" q '7$ n5@Isnm [K8 =` &„$
'(]in5 7 đ$-@ .$`n đ% "hJ' '($%n
#ceu 4hu…n giWa sT ph*4 4:i$n nSn sản 7ug4
ngày càng 4;ng với ngu-n ININ có h8n+
#ST 4iJn b9 4:)ng Kinh 4J và H#I #‚ =!i
4:&Vng sinh 4h*i b0 ! nhiˆ= và suy 4h)*i
nghiZ= 4:ọng
#fhải sq 2Ung h'p Nn 4ài nguyZn, bả) vp =!i
4:&Vng #‚ ph*4 4:i$n bSn vWng +
#6iZc giải uuyJ4 vgn %S =!i 4:&Vng cần phải
có nhWng nh NTc Nớn vS chnnh 4:0, Kinh 4J và
H#I· có sT phối h'p nh NTc chung c/a
c*c uuốc gia· chg= 2]4 ch8y %ua v} 4:ang,
chg= 2]4 chiJn 4:anh•
II.,on đ- &„$ '(]in5 =7 "hJ' '($%n ~ 1J1
n]!1 "hJ' '($%n
GWQ
nhWng vgn %S vS =!i 4:&Vng 1 c*c n&ớc
ph*4 4:i$n và nguyZn nhen c/a nó+
#HS 4:(nh bày n9i 2ung %O 4(= hi$u+
#G6 4ó= 4ắ4 và chuxn 7*c KiJn 4h]c, nhgn
=8nh 4:*ch nhip= c/a c*c n&ớc ph*4 4:i$n
với vgn %S ! nhiˆ= 4)àn cầu và 1 c*c n&ớc
%ang ph*4 4:i$n+
HM 6: HS Nà= vipc 4h`) nhó=
#G6 gia) nhip= vU " %ọc =Uc ŒŒŒ và 4hả)
Nu5n vS"
z6gn %S =!i 4:&Vng và ph*4 4:i$n 1 c*c
n&ớc ph*4 4:i$n+
zNhWng Khó Kh;n vS =Q4 Kinh 4J 7O h9i Khi
giải uuyJ4 vgn %S =!i 4:&Vng 1 c*c n&ớc
%ang ph*4 4:i$nv
#HS 4hả) Nu5n nhó=L Kh)ảng ?D phú4R
#HS b*) c*) KJ4 uuả 4hả) Nu5nL %8i 2ipn =94
vài nhó=, c*c nhó= Kh*c góp sR
#G6 4ó= 4ắ4, chuxn 7*c KiJn 4h]c và Nà= :y
=ối uuan hp giWa sT ch5= ph*4 4:i$n, b3ng
nh 2en số với sT h/y h)8i =!i 4:&Vng, 2) %ó
vipc giải uuyJ4 nhWng vgn %S =!i 4:&Vng
gắn NiSn với vipc giải uuyJ4 nhWng vgn %$ 7O
h9i+
#G6 Nà= :y =ối uuan hp giWa sT 4iJn b9
H#I với vipc 4iJ4 Kip= %&'c 4:)ng sq
2Ung nguyZn, nhiZn Nipu #‚ ST 4hip4 4hki c/a
c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n 4:)ng 7ug4 Khxu
Kh)*ng sản+
#G6 giải 4hnch %$ HS hi$u :tng c*c vgn %S
vS =!i 4:&Vng và 4ài nguyZn 1 c*c n&ớc
%ang ph*4 4:i$n Kh!ng 4*ch :Vi với vgn %S
ph*4 4:i$n 1 c*c n&ớc I,CN ph*4
4:i$nL SG6R+
#ST ph*4 4:i$n c/a c!ng nghipp,%! 4h0 #‚ 4*c
%9ng %Jn =!i 4:&Vng+
#C*c n&ớc ph*4 4:i$n %O gey nZn c*c hipn
4&'ng ! nhiˆ= 4)àn cầu· 4h/ng 4ần !i!n,
hipu ]ng nhà Knnh, =&a a7n4•
#C*c n&ớc ph*4 4:i$n %O Nà= 4:ầ= 4:ọng
4hZ= vgn %S =!i 4:&Vng 1 c*c n&ớc %ang
ph*4 4:i$n+
III.,on đ- &„$ '(]in5 "hJ' '($%n ~ 1J1
n]!1 đ)n5 "hJ' '($%n
+.CJ1 n]!1 đ)n5 "hJ' '($%n 7 n^$ 'h"
'(@n5 nh$-@ =on đ- &„$ '(]in5 =7 "hJ'
'($%n
#C*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n chiJ= hPn ‰
2ipn 4nch c*c NUc %0a và ¸ 2en số 4hJ giới, Nà
nPi giàu 4ài nguyZn 4hiZn nhiZn+
#C*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n Nà c*c n&ớc
ngh€), ch5= ph*4 4:i$n, s]c ép 2en số, b3ng
nh 2en số•
#‚ =!i 4:&Vng b0 h/y h)8i nghiZ= 4:ọng {‚
c*c n&ớc ph*4 4:i$n N'i 2Ung nhWng Khó
Kh;n vS Kinh 4J c/a c*c n&ớc %ang ph*4
4:i$n %$ bóc N94 nhWng 4ài nguyZn+
2.#h)$ 'hJ1 =7 1h/ [$/n .h•)n5 HKn ~ 1J1
n]!1 đ)n5 "hJ' '($%n.
#hai 4h*c và chJ biJn Kh)*ng sản có v0 4:n
%Q4 bip4 uuan 4:ọng 4:)ng nSn Kinh 4J c/a
nhiSu n&ớc %ang ph*4 4:i$n #‚ 7ug4 Khxu +
#6ipc Khai 4h*c c*c =k Nớn #‚ ! nhiˆ=
ngu-n n&ớc, %g4, Kh!ng Khn•
6.,$`1 .h)$ 'hJ1 '7$ n5@Isn n„n5m †&
n5h$`" ~ 1J1 n]!1 đ)n5 "hJ' '($%n
#6ipc %ốn :wng, 4(nh 4:8ng %ố4 n&Png Nà=
:…y, ph* :wng %$ Ngy c/i,=1 :9ng 2ipn 4nch
canh 4*c và %-ng ck·vipc ch;n 4hả gia súc
uu* =]c• #‚ Hàng 4:ipu ha %g4 :wng b0 =g4
%i, =1 :9ng 2ipn 4nch %-i núi 4:ọc và 4húc
%xy uu* 4:(nh h)ang =8c hóa+
I,. MSNH <IS
?+h)anh 4:Mn chW c*i in h)a %]ng 4:&ớc s %úng 4:)ng c*c ceu sau"
aI)! phát triBn %Bn $Jng 8# "! phát triBn ảm %ảo cho:
^+C)n ng&Vi có %Vi sống v54 chg4, 4inh 4hgn ngày càng ca)+
,+c!i 4:&Vng sống Nành =8nh+
GYS
C+ST ph*4 4:i$n h!= nay Kh!ng Nà= h8n chJ sT ph*4 4:i$n c/a ngày =ai+
o+Ig4 cả c*c s 4:Zn
%I 6guy.n nhân chủ yếu gây ra nhiKu $'n K mCi trưLng to#n cFu 8# Eo:
^+6ipc Khai 4h*c 4ài nguyZn Kh)*ng sản 1 c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n
,+I(nh 4:8ng ch5= ph*4 4:i$n Kinh 4J#7O h9i 1 c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n
C+ST ph*4 4:i$n CN c/a c*c n&ớc ph*4 4:i$n
cI@B giải quyết $'n K mCi trưLng cFn phải:
^+Chg= 2]4 ch8y %ua v} 4:ang, chg= 2]4 chiJn 4:anh
,+Giúp c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n 4h)*4 Khki cảnh %ói ngh€)
C+^p 2Ung c*c 4iJn b9 H#I %$ Ki$= s)*4 4(nh 4:8ng =!i 4:&Vng+
o+Sq 2Ung h'p Nn 4ài nguyZn , giả= bớ4 4*c %9ng 7gu %Jn =!i 4:&Vng
†+Ig4 cả c*c s 4:Zn
>+6( sa) nói c*c vgn %S =!i 4:&Vng và 4ài nguyZn 1 c*c n&ớc %ang ph*4 4:i$n Kh!ng
4*ch :Vi với vgn %S ph*4 4:i$n 1 c*c n&ớc I,CN ph*4 4:i$nv
GYG

N¨m Tæng diÖn tÝch rõng Rõng tù nhiªn Rõng trång

194 1976 19 3 83 14. 11.1 7.2 3 14. 3 0.0 11.0 0.1 6.8 0.4

199 5 9.3

199 9 10.9

200 3 12.1

200 5 12.7

8.3 1.0

9.4 1.5

10.0 2.1

10.2 2.5

BiÓu ®å cét

a. VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn sù biÕn ®éng tæng diÖn tÝch rõng, rõng tù nhiªn, rõng trång ë níc ta qua c¸c n¨m b. NhËn xÐt BiÓu ®å cét trång Bµi tËp 2: Cho b¶ng sè liÖu sau
S¶n lîng lóa ë níc ta giai ®o¹n 1980 – 2008

(§¬n vÞ: TriÖu tÊn) N¨m 198 198 198 199 200 0 5 9 5 0 S¶n lîng 11, 15, 19, 25, 32, 6 9 0 0 6 a. VÏ biÓu ®å thÓ hiÖn s¶n lîng lóa ®o¹n 1980 - 2008 b. NhËn xÐt? Bµi tËp 3: Cho b¶ng sè liÖu sau 200 3 34, 6 ë níc 200 8 38, 7 ta giai

C¬ cÊu kinh tÕ ph©n theo ngµnh ë §ång b»ng S«ng Hång

(§¬ n vÞ:%) Ngµnh 1990 1995 2000 2005 KVI 45.6 32.6 23.4 16.8 KVII 22.7 25.4 32.7 39.3 KVIII 31.7 42.0 43.9 43.9 a. vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn c¬ cÊu kinh tÕ ph©n theo ngµnh ë §ång b»ng S«ng Hång
2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->