P. 1
Ke Toan Von Bang Tien

Ke Toan Von Bang Tien

|Views: 2,834|Likes:
Được xuất bản bởiAnh Tu

More info:

Published by: Anh Tu on Dec 17, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Lời nói đầu

Thực hiện lời nói của Bác Hồ “Học đi đôi với hành”. Qua ba năm đ!c học "#$ và
%&n lu'ện (ới mái "%ờn) *a+ ,-n) *ôn) .)hiệ$ /ệ" 0a' Thời T%an) Hà .1i2
đ!c các "h3' cô )iá+ (4' b5+ và "%u'6n đ4" nh7n) 8i9n "h:c c; b5n v6 b1 môn 89
"+án (+anh n)hiệ$ <5n =u>"2 nhn) mới là $h3n l? "hu'9". ,@ đ5m b5+ "%ớc 8hi %a
"%ờn) có m1" "%Anh đ1 chu'Bn môn n)hiệ$ vC v7n)2 có "h@ $hCc vC "D" nh>" "%+n)
côn) việc mà mAnh đ5m nh#n và $hCc vC đ>" nớc "hA nh>" "hi9" $hE Fua "hực "#$.

Thực "#$ "%+n) "hực "9 <G )iH$ Im nh#n "h:c <Ju <Kc h;n v6 l? "hu'9" đL học )Kn
li6n lM "hu'9" với "hực "92 v#n (Cn) l? "hu'9" và+ "hực "9 đ@ đ5m b5+ việc học $h5i đi
đôi với hành.
NDn bOn) "i6n là c; <P2 là "i6n đ6 c3n "hi9" ch+ m1" (+anh n)hiệ$ hAnh "hành và "ồn
"4i2 là đi6u 8iện c; b5n đ@ (+anh n)hiệ$ h+àn "hành cQn) nh "hực hiện Fuá "%Anh <5n
=u>" 8inh (+anh của mAnh.
T%+n) đi6u 8iện hiện na'2 $h4m vi h+4" đ1n) của (+anh n)hiệ$ 8hôn) cRn bS )iới
h4n P "%+n) nớc mà đL đ!c mP %1n) "ăn) cờn) h!$ "ác với nhi6u nớc "%Bn "h9
)iới. /+ đó2Fu' mô và 89" c>u vDn bOn) "i6n %>" lớn và $h:c "4$2 việc <T (Cn) và
Fu5n l? chHn) có 5nh hPn) lớn đ9n hiệu Fu5 <5n =u>" 8inh (+anh của (+anh n)hiệ$.
0U" 8hác2 89 "+án là côn) cC đ@ đi6u hành Fu5n l? các h+4" đ1n) "Mnh "+án 8inh "9
và 8i@m "%a việc b5+ vệ "ài <5n2 <T (Cn) "i6n vDn nhOm đ5m b5+ Fu'6n chủ đ1n) ch+
<5n =u>" 8inh (+anh của (+anh n)hiệ$. T%+n) côn) "ác 89 "+án của (+anh n)hiệ$ chia
%a làm nhi6u 8hJu2 nhi6u $h3n nh7n) )i7a chHn) có mDi Fuan hệ h7u c; )Kn bó "4+
"hành m1" hệ "hDn) Fu5n l? "hực <ự có hiệu Fủa ca+. Thôn) "in 89 "+án là nh7n)
"hôn) v6 "Mnh hai mU" của mVi hiện "!n) mVi Fuá "%AnhW NDn và n)uồn2 "ăn) và )i5m
X0Vi "hôn) "in "hu đ!c là 89" Fu5 của Fuá "%Anh có "Mnh hai mU" "hôn) "in và 8i@m
"%a. /+ đó2 việc "Y ch:c h4ch "+án vDn bOn) "i6n là nhOm đa %a nh7n) "hôn) "in đ3'
đủ nh>"2 chMnh =ác nh>" v6 "hực "%4n) và c; c>u của vDn bOn) "i6n v6 các n)uồn "hu
và <ự chi "iBu của chHn) "%+n) Fuá "%Anh 8inh (+anh đ@ nhà Fu5n l? có "h@ nKm bK"
nh7n) "hôn) "in 8inh "9 c3n "hi9"2 đa %a nh7n) Fu'9" đSnh "Di u nh>" v6 đ3u " chE
"iBu "%+n) ";n) lai nh "h9 nà+. BBn c4nh nh7n) 8i@m "%a các ch:n) "Z2 <Y <ách v6
"Anh hAnh "i6n "ệ2 Fua đó chHn) "a bi9" đ!c hiệu Fu5 8inh "9 của đ;n vS mAnh.
Nới <ự hớn) ([n nhiệ" "Anh của cô H+àn) Th\' ]+an^ _9 "+án "%Pn) của côn) "'2
c\n) với <ự "#n "Anh của cô XX.` )iá+ viBn hớn) ([n "%ực "i9$2 đL )iH$ Im "Am hi@u
chun) v6 các chu'Bn đ6 89 "+án và Im đL lựa chọn đi <Ju 8a h;n và+ chu'Bn đ6 “_9
"+án vDn bOn) Ti6n”.
1
.1i (un) chu'Bn đ6 bá+ cá+ NDn bOn) Ti6n )ồm b ch;n)W
Chương I: ciới "hiệu chun) v6 *ôn) T' *Y dh3n Th;n) 04i Nà /Sch NC eH*
Niệ" .am.
Chương IIW *; <P l? lu#n chun) v6 89 "+án NDn BOn) Ti6n và các 8h+5n "hanh "+án
"4i các (+anh n)hiệ$ <5n =u>".
Chương III: Thực "%4n) côn) "ác NDn BOn) Ti6n "4i *ôn) T' *Y dh3n Th;n)
04i Nà /Sch NC eH* Niệ" .am.
Chương IVW 01" <D nh#n =f" và 8i9n n)hS nhOm c5i "hiện côn) "ác 89 "+án "4i *ôn)
T' *Y dh3n Th;n) 04i Nà /Sch NC eH* Niệ" .am.
2
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC Ṭ!
g.g _hahi Fuah" vBi côn) "'W
TBn )ia+ (ijch cuka côn) "'W C"ng T# C"$ !h%̀ n Đ%̀u Tư Thương &'̣i ('̀ )ị*h Vụ
+HC Vi,̣- N'./
,ija chikW 0"́ 112Hu#̀nh Thú* 3h'́ng2Đ"́ng Đ'2 H'̀ N"̣i
,iBjn "h+ajiW 4566/721/24728'9: 4566/721/417
ciJh' $hIh$ 8inh (+anh <ôhW 1/456285
Taii 8h+aknW 561/141/414/2:7/T'̣i Ng%n H'̀ng N"ng Nghi,̣; V'̀ !h'́- T<i,$nN"ng
Th"n H'̀ N"̣i/
0al <ôh "huBhW 4/144/527/=17/
*ôn) "' *Y $h3n ,3u T Th;n) 04i Nà /Sch NC eH* Niệ" .am là m1" côn) "' có
đủ " cách $há$ nhJn 8inh (+anh "hực hiện ch9 đ1 h4ch "+án đ1c l#$ mP "ài
8h+5n "4i .)Jn Hàn) .ôn) .)hiệ$ Nà dhá" T%i@n .ôn) Thôn Hà .1i.
Hiện "4i *ôn) "' có ch:c năn) 8inh (+anh các mU" hàn) <auW
` _inh (+anh các mU" hàn) nôn) <5n "hực $hmm.
` _inh (+anh mU" hàn) ma' mUc2 (Cn) cC )ia đAnh2 "%an) "hi9" bS n1i "h>".
` _inh (+anh các mU" hàn) v#" liệu =J' (ựn) n<K"2 "hf$2 =i măn)2 ...o.
` _inh (+anh các (Sch vC v6 ăn uDn)2 n)hE n);i.
` TY ch:c liBn 89" 8inh "9 làm đ4i l? ch+ các c; <P <5n =u>"2 các đ;n vS 8inh "9 8inh
(+anh và các cá nhJn "%+n) nớc.
1/2/ T> *h?* 0@n 9uA- -Bi C"ng -# C> !hần Đầu Tư Thương &Bi (C )D*h VE
+HC ViF- N'./
6
Gui -<Hnh Iinh JK'nh -Bi C"ng -#:
+ơ đL 1/1: &" hHnh IhMi NuM- (O Nu# -<Hnh Iinh JK'nh -Bi *"ng -#/


*ôn) "' *d,TT0 Nà /N eH* Niệ" .am có hệ "hDn) bán lp "%5i 8hK$ "hS "%ờn) Hà
.1i. *ôn) "' có qr đ;n vS 8inh (+anh "%ực "hu1c.
s g văn $hRn) *ôn) "'.
s t "%4m bán buôn.
s u cTa hàn) bán lp.
*ác "%4m và cTa hàn) có nhiệm vC "i9$ c#n b5+ Fu5n (ự "%72 "Y ch:c bán %a <5n
l!n) hàn) h+á đL đ!c )ia+ 89 h+4ch và "hực hiện mọi nhiệm vC đDi với *ôn) "'.
*h:c năn) nhiệm vC chủ '9u của *ôn) "' là bán buôn2 bán lp các n)ành hàn)
côn) n)hệ "hực $hmm2 hàn) "iBu(\n)2 "hực $hmm ";i <Dn)2 v#" liệu =J' (ựn)2 ch>"
đD" ... *ôn) "' đ!c Fu'6n Fuan hệ2 8? 89" h!$ đồn) mua bán hàn) h+á2 liBn (+anh2
liBn 89" với 8hách hàn) "%+n) c5 nớc2 "Y ch:c "hanh l? các h!$ đồn) mua bán với
8hách hàn) 8hi 89" "hHc h!$ đồn).
eau 8hJu bán buôn và bán lp "hA h+á đ;n và "i6n mU" <G đ!c chu'@n v6 ch+ Thủ
Fuv làm việc.
*ôn) "' luôn cD )Kn) mP %1n) mDi Fuan hệ và "4+ đ!c nhi6u n)uồn hàn). ,9n
na' *ôn) "' đL có đ!c nhi6u h!$ đồn) 8inh "9 đDi với các /+anh n)hiệ$ lớn "%+n)
nớc nh W
s *ôn) "' bón) đ&n $hMch nớc w4n) ,ôn).
s *ôn) "' ThuDc lá Thăn) ]+n).
5
Hàn) hóa
Bán buôn
Thủ Fuv
Bán lp
.h#$ 8h+
s ]iBn (+anh *ôn) "' Bia Ti)I%.
s .hà má' Bia Hà .1i.
s ]iBn (+anh côn) "' nớc 8h+án) ]aviI.
g.x TY ch:c b1 má' Fu5n l? của *ôn) "' cY $h3n ,3u T Th;n) 04i và /Sch NC
eH* Niệ" .am.
*ôn) "' có "Yn) <D cán b1 côn) nhJn viBn là tbq n)ời.
T%Anh đ1 chu'Bn mônW
s TD" n)hiệ$ ,4i HọcW gg n)ời.
s TD" n)hiệ$ *a+ ,-n)W xt n)ời.
s TD" n)hiệ$ T%un) *>$W yu n)ời.
s *ôn) nhJnW gtt n)ời.
B1 má' Fu5n l? của *ôn) "' *d,T"m Nà /NeH* Niệ" .am đ!c 8hái Fuá" (ới
đJ'W
e; đồ g.tW TY ch:c b1 má' Fu5n l? "4i côn) "'.

* Đại hội cổ đôngW là c; Fuan Fu'9" đSnh ca+ nh>" của *ôn) "' ba+
1
,4i h1i cY đôn)
H1i đồn) Fu5n "%S
Ban 8i@m <+á"
ciám đDc đi6u hành
Phßng tæ
chøc
Phßng kÕ
ho¹ch
Phßng kÕ
to¸n
Cöa
hµng
b¸n lÎ
1
Cöa
hµng
b¸n lÎ
2
Cöa
hµng
T.S¬
n
TrÇm
Cöa
hµng
Than
h !
Tr¹m
b¸n
b"#n
c#ng
ngh$
Tr¹m
b¸n
b"#n
%&$n
m¸'
Cöa
hµng
()
m¸'
)ồm ">" c5 các cY đôn) có Fu'6n bi@u Fu'9" của *ôn) "'.
,4i h1i cY đôn) có các Fu'6n <auW
` B3u bLi nhiệm các "hành viBn H,QT2 "hành viBn 8i@m <+á".
` Qu'9" đSnh =in $hf$ %a h4n h+4" đ1n)2 "Y ch:c l4i2 )i5i "h@.
` ,!c "hôn) Fua bá+ cá+ Fu'9" "+àn của *ôn) "'.
` Qu'9" đSnh chia l!i ":c cY $h3n và <D l!i nhu#n "%Mch l#$ các Fuv.
* Hội đồng quản trịW là c; Fuan Qu5n l? của *ôn) "' có "+àn Fu'6n nhJn (anh *ôn)
"' đ@ Fu'9" đSnh mọi v>n đ6 liBn Fuan đ9n mCc đMch Fu'6n l!i của *ôn) "'2 "%Z
nh7n) v>n đ6 "hu1c Fu'6n h4n của ,H*, "hA H,QT có nh7n) Fu'6n h4n <auW
` Qu'9" đSnh hu' đ1n) "hBm vDn2 lựa chọn $h;n) án đ3u ".
` BY nhiệm2 bLi nhiệm )iám đDc2 $hó )iám đDc2 89 "+án "%Pn) và các ch:c (anh
8hác "hI+ Fu' đSnh.
` Qu'9" đSnh )i5i "h@ chi nhánh2 văn $hRn) đ4i (iện của *ôn) "'.
` Qu'9" đSnh )ó$ vDn liBn (+anh2 liBn 89"2 mua cY $h3n của các /. 8hác.
* Ban Giám đốcW Ba+ )ồm m1" )iám đDc và m1" $hó )iám đDc
Giám đốcW là n)ời chSu "%ách nhiệm chMnh "%+n) việc Fu5n l? đi6u hành2 chE đ4+
mọi h+4" đ1n) của *ôn) "' và "%ớc dhá$ lu#" v6 h+4" đ1n) 8inh (+anh của *ôn) "'
v6 "+àn b1 h+4" đ1n) của *ôn) "'2 đồn) "hời cQn) là n)ời đ4i (iện ch+ Fu'6n l!i
của cán b1 *.N "hI+ lu#" đSnh. ciám đDc là n)ời $hC "%ách chun)2 "%ực "i9$ chE đ4+
các côn) việc <auW
s TY ch:c nhJn <ự2 đ6 b4" cán b12 Fu'9" đSnh v6 "i6n l;n) "i6n "hzn) <T (Cn) các
Fuv.
s ,Snh hớn) 8inh (+anh và Fu'9" đSnh các chủ "%;n) lớn v6 $há" "%i6n 8inh (+anh
"%+n) nớc.
s Qu'9" đSnh các 89 h+4ch 8inh (+anh2 "ài chMnh2 mP %1n) m4n) lới 8inh (+anh.
s _? (u'ệ" $hi9u "hu2 chi2 Fu'9" "+án "hI+ đSnh 8{.
P
s _? văn b5n )Ti các c; Fuan c>$ "%Bn.
- Phó Giám đốcW là n)ời )iH$ việc ch+ ciám đDc "%+n) Fu5n l? và đi6u hành lanh
vực đ!c $hJn côn)2 chSu "%ách nhiệm "%ớc ciám đDc và dhá$ ]u#" v6 89" Fu5 chE
đ4+2 đi6u hành và )i5i Fu'9" các côn) việc đ!c $hJn côn) h+Uc u| Fu'6n 8hi ciám
đDc đi vKn) và "%ực "i9$ đi6u hành.
Các phòng ban chc n!ng"
- Ban kiểm soátW có x "hành viBn (+ ,H*, b3u %a2 có nhiệm vC Fu'6n h4n <auW
s _i@m "%a "Anh h!$ l?2 h!$ $há$ "%+n) Fu5n l?2 "%+n) )hi chf$ <Y 89 "+án và+ B*T*2
8i@m "%a "Zn) v>n đ6 có liBn Fuan đ9n "ài chMnh và việc đi6u hành h+4" đ1n) của
*ôn) "'.
s Thờn) =u'Bn bá+ cá+ với H,QT v6 89" Fu5 h+4" đ1n) 8inh (+anh2 bá+ cá+
,H*, v6 "Mnh chMnh =ác2 "%un) "hực h!$ $há$ của việc )hi chf$ lu ch7 ch:n) "Z và
l#$ <Y 89 "+án2 B*T*.
- Phòng tổ chức Hành chínhW có nhiệm vC "ham mu lBn ciám đDc đ@ bD "%M <K$ =9$
b1 má' "Y ch:c và côn) "ác cán b1 của *ôn) "'2 "hực hiện chMnh <ách đà+ "4+2 bồi
(}n) la+ đ1n)2 bY =un) "hBm la+ đ1n) các ch9 đ1 chMnh <ách v6 BH~H2 BH•T
"hI+ Fu' đSnh hiện hành. Qu5n "%S văn $hRn)2 chE đ4+ côn) "ác b5+ vệ.
- Phòng Kế toánW có ch:c năn) )iH$ đ} ciám đDc *ô n) "' Fu5n l? và <T (Cn) vDn2
"ham )ia các Fuá "%Anh đ3u " "ài chMnh2 =J' (ựn) các 89 h+4ch 8inh (+anh và 89
h+4ch "ài chMnh hàn) năm2 hàn) Fu? "hực hiện và chE đ4+ các cTa hàn) "%ực "hu1c
*ôn) "' h4ch "+án 89 "+án "hI+ đHn) các văn b5n $há$ Fu' của .hà .ớc.
- Phòng Kế hoạchW có nhiệm vC "ham mu ch+ lLnh đ4+ "%+n) =J' (ựn) và chE đ4+
"hực hiện 89 h+4ch 8inh "92 8v "hu#" "ài chMnh2 đSnh hớn) 8inh (+anh2 "Am 8i9m
n)uồn hàn)2 8hai "hác b4n hàn) đ@ mua hàn) h+á2 liBn (+anh liBn 89". TYn) h!$ 89"
Fu5 <5n =u>" 8inh (+anh bá+ cá+ lBn €B./ "hành $hD và <P Thu;n) m4i.
~u>" $há" "Z ch:c năn)2 nhiệm vC và đUc đi@m v6 8inh (+anh của *ôn) "'. B1 má'
Fu5n l? của *ôn) "' đ!c bD "%M m1" cách h!$ l?2 8h+a học )ọn nh• $h\ h!$ với đUc
đi@m2 ch:c năn)2 nhiệm vC của họ2 $hJn %‚ Fu'6n hành "%ách nhiệm2 (u' "%A đ!c 8|
:
lu#". ,ồn) "hời các mệnh lệnh2 nhiệm vC và "hôn) bá+ cQn) đ!c chu'@n "Z lƒnh đ4+
*ôn) "' đ9n c>$ (ới cuDi c\n) đ!c "hực hiện m1" cách nhanh chón)2 chMnh =ác.
Tu' nhiBn nó đRi hzi <ự $hDi h!$ chU" chG )i7a các $hRn) ban n)hiệ$ vC
"%+n) *ôn) "' và hiệu Fu5 làm việc "Di đa của các nhà Fu5n l? *ôn) "'.
1.4 §Æc ®iÓm t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh
doanh cña c«ng t
1/5/1 NguLn hHnh -hCnh -Ci 0@n *Q' *"ng -#/
,@ đá$ :n) nhu c3u v6 vDn ch+ h+4" đ1n) <5n =u>" 8inh (+anh2côn) "' hu' đ1n)
vDn "Z các n)uồn <auW
` NDn hu' đ1n) "Z các cY đôn)
` NDn va' "Z các "Y ch:c "Mn (Cn)
` NDn côn) "' "ự bY <un) hàn) năm và+ n)uồn vDn 8inh (+anh.
` .)+ài %a2côn) "' có "h@ hu' đ1n) vDn "hôn) Fua việc "hực hiện việc chi9m (Cn)
vDn h!$ $há$ nhWcác 8h+5n $h5i "%5 n)ời bán2:n) "%ớc2các 8h+5n $h5i "%5
n)Jn <ách2các 8h+5n $h5i "%5 8hác.
1/5/2 3R- Nu@ Iinh JK'nh *Q' *"ng -# -<Kng gi'i đKBn gần đ%#/
*ôn) "' *Y dh3n ,3u T Th;n) 04i và /Sch NC eH* Niệ" .am "hành l#$
cha lJu nhn) đ@ h+à nh#$ và+ <ự chu'@n đYi c; ch9 Fu5n l? 8inh "9 "hS "%ờn) "%Bn
"+àn FuDc2 côn) "' đL <ớm đYi mới c; c>u2 hAnh "h:c2 chi9n l!c 8inh (+anh nhOm
đá$ :n) nhu c3u "hS "%ờn) $hCc vC "D" nh>". *ôn) "' đL đ!c %>" nhi6u u' "Mn và đ4"
đ!c nhi6u "hành "Mch "%+n) lanh vực 8inh (+anh cQn) nh "%+n) các lanh vực 8hác.
*\n) với <ự "ăn) "%Pn) chun) v6 8inh "9 của Hà .1i nói %iBn) và của c5 nớc
nói chun)2 côn) "' luôn 8inh (+anh với =u hớn) "ăn) ca+ h+àn "hành "D" g <D chE
"iBu 8inh "9 c; b5n "%+n) t năm ntqqy` tqqro "hI+ b5n) <auW
S@ng IR- Nu@ hKB- đTng Iinh JK'nh *Q' *"ng -# C> ;hần đầu -ư -hương .Bi (C
JD*h (E +HC ViF- N'.
7
eTT *hE "iBu ,NT tqqy tqqr e+ <ánh
g /+anh "hu T%iệu đồn) „….g„y y„.„yr
s
y.ugg
gq2r†
t ]!i nhu#n T%iệu đồn) x„2y bu2u s r.r tb†
x .1$ .e.. T%iệu đồn) tuq2b xqq2r
s
uq.b
tq2g†
b
TYn) <D la+
đ1n)
.)Ri txq tbq s gq b2x†
u
Thu nh#$ bAnh
FuJn
T%iệu
đồn)‡n)ời
g2u g2y s q2t gx2x†
„ NDn lu đ1n) T%iBu đồn) „„r ybg syx gq2…†
y NDn cD đSnh T%iệu đồn) xrr bu… syg gr.x†

Qua b5n) 89" Fu5 h+4" đ1n) 8inh (+anh của *ôn) "' t năm Fua2 nhAn chun) "a
"h>' các chE "iBu 8inh "9 có =u hớn) "ăn) ca+ cC "h@ nhW
` /+anh "hu "Z năm tqqy` tqqr có chi6u hớn) "ăn) %‚ %ệ". *ôn) "' đ[ %>" cD
)Kn) "Am %a mọi )i5i $há$ "D" nh>"2 h!$ l? và có hiệu Fu5 nBn đ9n năm tqqr "ăn) đ9n
gq2r† <+ với năm tqqy.
` ]!i nhu#n "Z năm tqqy` tqqr cQn) "ăn) đ9n tb†. Tu' )U$ m1" <D 8hó 8hăn
nhn) côn) "' đL =Im =f"2 8i@m "%a và đa %a các biện $há$ đi6u chEnh h!$ l?.
` .1$ n)Jn <ách .hà .ớc "ăn) lBn (+ l!i nhu#n "ăn). .ăm tqqr "ăn) h;n
tq2g† <+ với năm tqqy.
` TYn) <D la+ đ1n) năm tqqr côn) "' "u'@n "hBm đ!c gq la+ đ1n)2 làm "ăn) <D
la+ đ1n) lBn c+n <D tbq2 "ăn) b2x† <+ với năm tqqy.
` Thu nh#$ bAnh FuJn W "%+n) t năm tqqy và tqqr luôn Yn đSnh và n)à' càn) ca+.
*ôn) "' v[n luôn Fuan "Jm đ9n côn) nhJn2 )iH$ họ "ăn) "hBm "hu nh#$ c5i "hiện đời
<Dn) đ@ 'Bn "Jm côn) "ác.
=
` NDn đi6u lệ của côn) "' năm tqqr là g.tqq.qqq.qqq ";n) :n) với gt.qqq cY
$h3n2 "%+n) đó vDn cD đSnh W ybg.qqq.qqq2 vDn lu đ1n) W bu….qqq.qqq. e+ với năm
tqqy "hA "ăn) h;n gq†.
1/1 ĐUC ĐIV& TW CHXC SY &Z[ 3\ T]ZN^H_NH THXC 3\ T]ZN V`
CZC CH\ ĐY 3\ T]ZN Z! )aNG TbI CcNG T[ CW !HdN ĐdU TƯ
THƯƠNG &bI V` )eCH Va +HC VIfT Ng&/
1/1/1 Đh* đii. -> *h?* jT .M# IR -KMn
` NDn đi6u lệ của côn) "' năm tqqr là g.tqq.qqq.qqq ";n) :n) với gt.qqq cY
$h3n2 "%+n) đó vDn cD đSnh W ybg.qqq.qqq2 vDn lu đ1n) W bu….qqq.qqq. e+ với năm
tqqy "hA "ăn) h;n gq†.
/+ đUc đi@m "Y ch:c h+ạ" đ1n) 8inh (+anh và nh7n) đi6u 8iện "Y ch:c côn) "ác
89 "+án mà côn) "' "Y ch:c b1 má' 89 "+án "hI+ hAnh "h:c "#$ "%un).
ThI+ hAnh "h:c nà' "hA mDi Fuan hệ )i7a các b1 $h#n 89 "+án "%+n) *ôn) "' đ!c
"h@ hiện bOn) <; đồ <auW
+ơ đL 1/6: T> *h?* jT .M# IR -KMn -Bi C"ng T# C> !hần Đầu Tư Thương &Bi
(C )D*h VE +HC ViF- N'..
14

ˆ #$ t%án tr&'ng: là n)ời đ:n) đ3u b1 má' 89 "+án2 là n)ời )iH$ việc "ham mu
ch+ ciám đDc v6 côn) "ác chu'Bn môn2 "hực hiện côn) "ác ch9 đ1 Fu5n l? "ài chMnh
(+ .hà nớc ban hành. ,ồn) "hời =ác đSnh 89" Fu5 h+4" đ1n) <5n =u>" 8inh (+anh và
l#$ Bá+ cá+ Tài chMnh ch+ "Zn) 8{ h4ch "+án. _9 "+án "%Pn) "%ực "i9$ )ia+ (Sch "i6n
"ệ với .)Jn hàn) và "hanh "+án mọi h!$ đồn) 8inh "92 chSu "%ách nhiệm "%ớc c>$
"%Bn v6 việc ch>$ hành "h@ lệ ch9 đ1 "ài chMnh v6 vDn và hu' đ1n) vDn của *ôn) "'.
*#$ t%án (ốn b)ng ti*n: )hi chf$ các 8h+5n "hu chi "i6n mU"2 n1$ và %H" Ti6n )Ti
n)Jn hàn)2 chi "%5 "i6n "hPn) và các 8h+5n "%Mch "hI+ l;n)2 các 8h+5n "hanh "+án
bOn) "i6n 8hác.
k #$ t%án chi ph+ công n,: "hanh "+án côn) n! các 8h+an chi bOn) "i6n2 các 8h+5n
$h5i "hu $h5i "%5 8hác2 chi "%5 "i6n l;n) và các 8h+5n "%Mch "hI+ l;n).
k #$ t%án mua bán h-ng h%á:
` Thực hiện việc $hJn l+4i2 đánh )iá hàn) h+á $h\ h!$ với n)u'Bn "Kc2 chumn
mực 89 "+án2 lu#" 89 "+án và các 'Bu c3u Fu5n "%S 8inh (+anh của /..
11
_9 "+án "%Pn)
_9 "+án chi $hM côn)
n!
_9 "+án vDn
bOn) Ti6n
_9 "+án mua bán hàn)
h+á
_9
"+án
cTa
hàn)
<D g
_9
"+án
cTa
hàn)
<D t
_9 "+án
cTa
hàn)
Thanh
0v
_9
"+án
cTa
hàn)
TeT
_9
"+án
cTa
hàn)
~I
0á'
_9
"+án
ch4m
bán
buôn
*..
_9
"+án
ch4m
bán
buôn
,.0
` TY ch:c ch:n) "Z2 "ài 8h+5n2 <Y và bá+ cá+ 8hác2 89 "+án $h\ h!$ với $h;n)
$há$ 89 "+án hàn) "ồn 8h+ á$ (Cn) "%+n) /. đ@ )hi chf$2 $hJn l+4i2 "Yn) h!$ <D liệu
đ3' đủ 8S$ "hời <D hiện có và "Anh hAnh "ăn) )i5m của hàn) h+á "%+n) Fuá "%Anh 8inh
(+anh nhOm cun) c>$ "hôn) "in đ@ =ác đSnh l!n) hàn) h+á =u>" 8h+2 "ồn 8h+2 )iá
vDn hàn) "ồn 8h+.
` _i@m "%a "Anh hAnh "hực hiện các chE "iBu 89 h+4ch v6 mua bán hàn) h+á2 89
h+4ch bán hàn)2 (ự "%7 hàn) h+á $hCc vC ch+ 8inh (+anh và 'Bu c3u Fu5n l? 8inh "9
"ài chMnh.
*#. t%án (ốn b)ng ti*n: )hi chf$ các 8h+5n "hu chi "i6n mU"2 n1$ và %H" Ti6n )Ti
n)Jn hàn)2 chi "%5 "i6n "hPn) và các 8h+5n "%Mch "hI+ l;n)2 các 8h+5n "hanh "+án
bOn) "i6n 8hác.
ˆ #$ t%án chi phi công n,: "hanh "+án côn) n! các 8h+an chi bOn) "i6n2 các 8h+5n
$h5i "hu $h5i "%5 8hác2 chi "%5 "i6n l;n) và các 8h+5n "%Mch "hI+ l;n).
ˆ #$ t%án mua bán h-ng h%á:
` Thực hiện việc $hJn l+4i2 đánh )iá hàn) h+á $h\ h!$ với n)u'Bn "Kc2 chumn
mực 89 "+án2 lu#" 89 "+án và các 'Bu c3u Fu5n "%S 8inh (+anh của /..
` TY ch:c ch:n) "Z2 "ài 8h+5n2 <Y và bá+ cá+ 8hác2 89 "+án $h\ h!$ với
$h;n) $há$ 89 "+án hàn) "ồn 8h+ á$ (Cn) "%+n) /. đ@ )hi chf$2 $hJn l+4i2 "Yn)
h!$ <D liệu đ3' đủ 8S$ "hời <D hiện có và "Anh hAnh "ăn) )i5m của hàn) h+á "%+n) Fuá
"%Anh 8inh (+anh nhOm cun) c>$ "hôn) "in đ@ =ác đSnh l!n) hàn) h+á =u>" 8h+2 "ồn
8h+2 )iá vDn hàn) "ồn 8h+.
` _i@m "%a "Anh hAnh "hực hiện các chE "iBu 89 h+4ch v6 mua bán hàn) h+á2 89
h+4ch bán hàn)2 (ự "%7 hàn) h+á $hCc vC ch+ 8inh (+anh và 'Bu c3u Fu5n l? 8inh "9
"ài chMnh.
ˆ #$ t%án các c/a h-ng:
12
chi chf$ đ3' đủ ">" c5 các n)hiệ$ vC 8inh "9 $há" <inh2 "#$ h!$ các ch:n) "Z
liBn Fuan "4i cTa hàn)2 bá+ cá+ "%ực "i9$ lBn 89 "+án "%Pn).
1/1/2 HHnh -h?* IR -KMn (C *M* *hR đT IR -KMn M; JEng -Bi C"ng T# C> !hần Đầu
Tư (C )D*h VE +HC ViF- N'./
* Các h0nh thc 1$ t%án chung2
*ôn) "' "Y ch:c v#n (Cn) ch9 đ1 89 "+án (+anh n)hiệ$ "hI+ Fu'9" đSnh <D
gu‡tqq„‡Q,`BT* n)à' tq‡qx‡tqq„ của b1 "%Pn) "ài chMnh.
` .iBn đ1 89 "+án đ!c côn) "' =ác đSnh "hI+ 8{.
` ,;n vS "i6n "ệ mà côn) "' <T (Cn)W N., nNiệ" .am ,ồn)o
` HAnh "h:c )hi <Y của côn) "' "hI+ hAnh "h:c “.h#" 8? chun)”.
` _9 "+án n)u'Bn v#" liệu <T (Cn) $h;n) $há$ 8B 8hai "hờn) =u'Bn2 "Mnh )iá
=u>" "hI+ $h;n) $há$ bAnh FuJn )ia Fu'6n.
` Tài <5n cD đSnh "Mnh 8h>u ha+ "hI+ $h;n) $há$ đờn) "h-n).
` _i@m 8B Fuv "i9n hành hàn) "hán) và+ cuDi "hán).
` dh;n) $há$ "Mnh "hu9 )iá "%S )ia "ăn)W *ôn) "' á$ (Cn) "Mnh "hu9 cTcT "hI+
$h;n) $há$ 8h>u "%Z.
` dh3n m6m 89 "+án hiện na' <T <Cn) là $h3n m6m 0i<a e0‰ y.…`wx. dh3n m6m
nà' ba+ )ồm gg $hJn hệW 0ua hàn)2 Fu5n l? 8h+2 n)Jn hàn)2 Fu5n l? Fuv2 "i6n
l;n)2 "ài <5n cD đSnh2 "hu92 h!$ đRn)2)iá "hành2 bán hàn)2 $hJn hệ "%un) "Jm là <Y
cái. dh3n m6m đ!c Fu5n "%S c; <P (7 liệu bPi hệ Fu5n "%S c; <P (7 liệu Q] <I%vI%
đ5m b5+ việc b5+ m#" cP <P (7 liệu.
16
1/1/6 HHnh -h?* M; JEng *h?ng -l ghi 0> IR -KMn -Bi C"ng T# C> !hần Đầu Tl
(C )D*h VE +HC ViF- N'.
0Vi /. đ6u $h5i căn c: và+ "Anh hAnh2 đUc đi@m <5n =u>" 8inh (+anh của
mAnh và "%Anh đ1 89 "+án cQn) nh việc á$ (Cn) "hành "ựu 8h+a học 8v "hu#" và+
côn) "ác 89 "+án mà lựa chọn m1" hAnh "h:c 89 "+án $h\ h!$.
Hiện na' côn) "' lựa chọn hAnh "h:c 89 "+án 34h5t 16 Chng t73. ThI+ hAnh
"h:c nà' <; đồ <auW ThA "%Anh "ự luJn chu'@n của ch:n) "Z2 )hi <Y 89 "+án "4i côn) "'
đ!c "h@ hiện bOn).
+ơ đL 1/ 5 Ch?ng -l ghi 0> IR -KMn -Bi C"ng T# C> !hần Đầu Tư (C )D*h VE
+HC ViF- N'./

chi chHW
chi hàn) n)à'
chi cuDi "hán)
,Di chi9u 8i@m "%a
ngo Hàn) n)à' căn c: và+ các ch:n) "Z )Dc h!$ lệ đ@ )hi và+ b5n) 8B2 <au đó
)hi và+ .h#" 8? ch:n) "Z.
nto wiBn) các ch:n) "Z c3n h4ch "+án chi "i9" mà cha "h@ $h5n ánh và+ b5n)
8B và các ._*T "hA đ!c )hi và+ <Y _9 "+án chi "i9".
15
*h:n) "Z )Dc
eY Fuv Fuv
B5n) 8B
.h#" 8? ch:n)
"Z
eY chi "i9"
eY cái
B5n) "Yn)
h!$ chi "i9"
Bá+ cá+ "ài
chMnh
nxo *h:n) "Z liBn Fuan đ9n "hu2 chi "i6n mU" hàn) n)à' "hủ Fuv )hi và+ <Y Fuv
<au đó chu'@n ch+ 89 "+án )hi và+ B5n) 8B2 ._*T.
nbo *uDi "hán) căn c: và+ các <D liệu đL l#$ P B5n) 8B2 ._*T liBn Fuan đ@
)hi eY *ái.
nuo *uDi "hán) căn c: và+ các <Y 89 "+án chi "i9" đ@ )hi và+ B5n) "Yn) h!$ <D
liệu chi "i9".
n„o TYn) h!$ ">" c5 các <D liệu đL có l#$ "hành Bá+ cá+ Tài chMnh.
Hệ "hDn) <Y 89 "+án W
` eY ch:n) "Z W <Y ch:n) "Z "i6n mU"2 Tc.H2 $h5i "hu n1i b12 n)u'Bn v#" liệu2
côn) cC (Cn) cC2 <Y ch:n) "Z hàn) h+á2 Te*,2 các 8h+5n "hu9 $h5i n1$ nhà nớc2
$h5i "%5 côn) nhJn viBn2 $h5i "%5 $h5i n1$ 8hác2 <Y ch:n) "Z các 8h+5n đ3u " *_.
` eY "Yn) h!$ W B5n) 8B g2 t2 x2 b2 u2 y2 gg.
` .h#" 8? ch:n) "Z g2 t2 x2 b2 u2 „2 y2 r2 gg.
2 eY cái W T_ xxb2 T_ xxr2 T_ ggg2 T_ ggt.
CHƯƠNG II
Cm +m Ln LUoN CHUNG Vp 3\ T]ZN VqN SrNG TIpN V` CZC
3H]sN THgNH T]ZN TbI CZC )]gNH NGHIf! +sN tUuT/
11
I/ 3hMi niF. (C ngu#,n -v* IR -KMn (wn jxng -iOn (C *M* IhK@n -h'nh -KMn -Bi
*M* JK'nh nghiF; 0@n 9uA-/
1/ 3hMi niF. (C nhiF. (E IR -KMn (wn jxng -iOn/
NDn bOn) "i6n là m1" b1 $h#n của vDn <5n =u>" 8inh (+anh "hu1c "ài <5n n)Kn
h4n của (+anh n)hiệ$ đ!c hAnh "hành chủ '9u "%+n) Fuá "%Anh bán hàn) và "%+n)
các Fuan hệ "hanh "+án.
NDn bOn) "i6n của (+anh n)hiệ$ ba+ )ồmW Ti6n mU" "ồn Fuv2 "i6n )Ti n)Jn hàn)2
và "i6n đan) chu'@n n8@ c5 n)+4i "ệ2 vàn)2 b4c28im 8hM Fu?2 đá Fu?o.
,@ $h5n ánh với )i>m đDc chU" chG vDn bOn) "i6n2 89 "+án $h5i "hực các nhiệm vC
chủ '9u <auW
` dh5n ánh 8S$ "hời2 đ3' đủ2 chMnh =ác <D hiện có2 "Anh hAnh bi9n đ1n) vDn bOn) "i6n
của (+anh n)hiệ$.
` ciám đDc chU" chG "Anh hAnh <T (Cn) vDn bOn) "i6n2 việc ch>$ hành ch9 đ1 Fu'
đSnh v6 Fu5n l? "i6n "ệ2 n)+4i "ệ2 8im l+4i Fu?2 việc ch>$ hành ch9 đ1 "hanh "+án
8hôn) (\n) "i6n mU".
t. Ngu#,n -v* IR -KMn (wn jxng -iOnW
` Ngu#,n -v* -iOn -F -hwng nhA-: 0ọi n)hiệ$ vC 8inh "9 $há" <inh đ!c 89 "+án <T
(Cn) m1" đ;n vS "i6n "ệ "hDn) nh>" là đồn) Niệ" .am nN./o
` Ngu#,n -v* *y; nhy-: _9 "+án $h5i $h5n ánh chMnh =ác2 8S$ "hời <D "i6n hiện có
và "Anh hAnh "hu chi các l+4i "iện2 mY <Y chi "i9" "hI+ (‚i các l+4i n)+4i "ệ n"hI+
n)u'Bn "ệ và "hI+ N./ Fu' đYio2 "Zn) l+4i vàn)2 b4c2 đá Fu? n"hI+ <D l!n) "%ọn)
l!n)2 Fu' cách2 đ1 "uYi2 8Mch "hớc2 )iá "%iXo
` Ngu#,n -v* Nu# đ>i -z giM hwi đKMi: 0ọi n)hiệ$ vC liBn Fuan đ9n n)+4i "ệ n)+ài
việc "hI+ (‚i chi "i9" "hI+ n)u'Bn "ệ cRn $h5i Fu' đYi %a N./ đ@ )hi <Y. T| )iá Fu'
đôi là "| )iá mua2 bán "hực "9 bAnh FuJn "%Bn "hS "%ờn) liBn n)Jn hàn) (+ n)Jn hàn)
nhà nớc Niệ" .am chMnh "h:c côn) bD "4i "hời đi@m $há" <inh n)hiệ$ vC.
x. NTi Jung *M* IhK@n -h'nh -KMn:
1P
` CM* IhK@n ;h@i -hu: dh5i "hu 8hách hàn)2 )iá "%S "ài <5n "hi9u chờ =T l? bồi
"hờn) v#" ch>" (+ cá nhJn "#$ "h@ )J' %a đL đ!c =T l? bK" bồi "hờn)2 các 8h+5n
ch+ va' m!n "4m "hời 8hôn) l>' lLi2 "am :n) ch+ côn) nhJn viBn2 các 8h+5n "h9
ch>$ đ@ 8? Fuv 8? c!cX
` CM* IhK@n ;h@i -<@: *ác 8h+5n n! của *ôn) "' với nhà cun) c>$2 8hách hàn)2
các 8h+5n $h5i n1$ .)Jn <ách .hà nớc2 "ài <5n "hZa chờ =T l?2 <D "i6n "%Mch "hanh
"+án BH~H2 BH•T2 _d*,2 cY ":c $h5i "%5 ch+ cY đôn)2 <D "i6n "hu "%ớc của 8hách
hàn) v6 ch+ "huB "ài <5n2 c; <P h4 "3n)X
II/ ThQ -E* (C *h?ng -l IR -KMn 0{ JEng/
1/ Đwi (|i -iOn .h- -Bi Nu}:
` dhi9u "huW 0[u <D qg`TT.
` dhi9u chiW 0[u <D qt`TT.
` BiBn lai "hu "i6nW 0[u <D q„`TT.
` B5n) 8B vàn)2 b4c2 8im 8hM Fu?2 đL Fu?W 0[u qy`TT.
.)+ài các ch:n) "Z bK" bu1c "%Bn2 89 "+án cRn <T (Cn) m1" <D ch:n) "Z hớn) ([n
<auW
` B5n) 8i@m 8B Fu'W 0[u <D qra`TT2 qrb`TT.
` B5n) 8B chi "i6nW 0[u <D q…`TT.
eY 89 "+án <T (Cn)W
` eY "Yn) h!$.
` eY Fuv "i6n mU"W 0[u <D eqy`/.
2/ Đwi (|i -iOn g{i ng%n hCng:
` ci>' bá+ *ó
` ci>' bá+ .!
1:
` B5n <a+ 8B của n)Jn hàn) 8&m "hI+ ch:n) "Z )Dc nủ' nhiệm "hu2 ủ' nhiệm chi2
<fc chu'@n 8h+5n2 <fc b5+ chi2Xo.
eY 89 "+án <T (Cn)W
` eY "i6n )Ti n)Jn hàn)W 0[u <D eqr`/..
6/ Đwi (|i *M* IhK@n -h'nh -KMn:
` *h:n) "Z <T (Cn)W
~ B5n) 8B <D u n)hi có T_ xxgo
~ B5n) 8B <D gg n)hi n! T_ xxgo
s .h#" 8? ch:n) "Z <D gq n)hi có T_ gx„2 gxr2 gbg2 gbb2 tbb2 xx„2 xxrXo
eY 89 "+án <T (Cn)W
s eY cái gxg2 xxg.
s eY chi "i9" "hanh "+án với n)ời mua2 n)ời bán.
III/ 3R -KMn (wn jxng -iOn (C *M* IhK@n -h'nh -KMn/
g. 3R -KMn -iOn .h- -Bi Nu}/
1/1/ TCi IhK@n 0{ JEng (C ;hương ;hM; hB*h -KMn/
'/ HB*h -KMn T3 111 *ần -"n -<•ng .T- 0w Nu# đDnh 0'u:
€1• *hi $h5n ánh và+ T_ggg <D "i6n mU"2 n)+4i "ệ "hực "9 nh#$2 =u>" Fuv
"i6n mU". ,Di với 8h+5n "i6n "hu đ!c chu'@n n1$ và+ n)a' n)Jn hàn) n8hôn) Fua
Fuv "i6n mU"o "hA )hi và+ bBn .! T_ ggx.
€2• *ác 8h+5n "i6n mU" (+ (+anh n)hiệ$ 8hác và cá nhJn 8? c!c2 8? Fuv
"4i (+anh n)hiệ$ đ!c Fu5n l? và h4nh "+án nh các l+4i "ài <5n bOn) "i6n của (+anh
n)hiệ$.
€6• _hi "i9n hành nh#$2 =u>" Fuv "i6n mU" $h5i có $hi9u "hu2 $hi9u chi và có
đủ ch7 8? của n)ời nh#n2 n)ời )ia+2 n)ời ch+ $hf$ nh#$2 =u>" Fuv "hI+ Fu' đSnh
của ch:n) "Z 89 "+án.
17
€5• _9 "+án Fuv "i6n mU" $h5i có "%ách nhiệm mP <Y 89 "+án Fuv "i6n mU" )hi
chf$ hàn) n)à' liBn "Cc "hI+ "%Anh "ự $há" <inh các 8h+5n "hu2 chi2 =u>"2 nh#$ Fuv "i6n
mU"2 n)+4i "ệ và "Mnh %a <D "ồn Fuv "4i mọi "hời đi@m.
€1• Thủ Fuv chSu "%ách nhiệm Fu5n l? và nh#$2 =u>" Fuv "i6n mU". Hàn)
n)à'2 "hủ Fuv $h5i 8i@m 8B <D "ồn Fuv "i6n mU" "hực "92 đDi chi9u <D liệu <Y Fuv "i6n
mU" và <Y 89 "+án "i6n mU". .9u có chBnh lệch2 89 "+án và "hủ Fuv $h5i 8i@m "%a l4i đ@
=ác đSnh n)u'Bn nhJn và 8i9n n)hS biện $há$ =T l? chBnh lệch.
€P• T%+n) nh7n) /. có n)+4i "ệ nh#$ Fuv "i6n mU" $h5i Fu' đYi n)+4i "ệ %a
N. "hI+ "| )iá )ia+ (Sch "hực "9 h+Uc "| )iá )ia+ (Sch bAnh FuJn "%Bn "hS "%ờn) liBn
n)Jn hàn) (+ n)Jn hàn) nhà nớc N. côn) bD "4i "hời đi@m $há" <inh n)hiệ$ vC 8inh
"9 đ@ )hi <Y 89 "+án.
T%ờn) h!$ mua n)+4i "ệ v6 nh#$ Fuv "i6n mU" bOn) đồn) N. "hA
đ!c Fu' đYi %a đồn) N. "hI+ "| )iá mua h+Uc "| )iá "hanh "+án. BBn *ó
mua T_ gggt đ!c Fu' đYi n)+4i "ệ %a đồn) N. "hI+ "| )iá )hi <Y 89 "+án
"hI+ m1" "%+n) các $h;n) $há$W bAnh FuJn )ia Fu'6nŠ nh#$ "%ớc2 =u>"
"%ớcŠ nh#$ <au2 =u>" "%ớcŠ )iá "hực "9 đMch (anh nnh m1" l+4" hàn) hóa
đUc biệ"o.
Ti6n mU" bOn) n)+4i "ệ đ!c h4ch "+án chi "i9" "hI+ "Zn) l+4i n)u'Bn
"ệ "%Bn T_ qqy “.)u'Bn "ệ các l+4i”.
€:• ,Di với vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? $h5n ánh P "ài 8h+5n "i6n mU" chE
á$ (Cn) ch+ các /. 8hôn) đăn) 8? 8inh (+anh vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? P các
/. có vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? nh#$ Fuv "i6n mU" "hA việc nh#$ =u>" đ!c h4ch
"+án nh các l+4i hàn) "ồn 8h+2 8hi <T (Cn) đ@ "hanh "+án chi "%5 đ!c h4nh "+án nh
n)+4i "ệ.
b. TCi IhK@n IR -KMn 0{ JEng: T3 1112 TiOn .h-/
` TM* JEngW Tài 8h+5n nà' (\n) đ@ $h5n ánh "Anh hAnh "hu2chi2"ồn Fuv "4i
Fuv (+anh n)hiệ$ ba+ )ồmW Ti6n Niệ" .am2 n)+4i "ệ2 vàn) b4c28im 8hM
Fu?2 đá Fu?.
1=
2 3R- *Au (C nTi Jung ;h@n Mnh *Q' T3 1112TiOn .h-
S,n N‚:
` *ác 8h+5n "i6n mU"2 n)+4i "ệ2 vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? nh#$ Fuv.
` eD "i6n mU"2 n)+4i "ệ2 vàn) b4c28im h8<i Fu?2 đá Fu? "hZa P Fuv $há" hiện 8hi
8i@m 8B.
` *hBnh lệch "ăn) "| )iá hDi đ+ái (+ đánh )iá l4i <D ( n)+4i "ệ cuDi 8{n đDi với "i6n
mU" n)+4i "ệo.
S,n CóW
` *ác 8h+5n "i6n mU"2 n)+4i "ệ2 vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? =u>" Fuv.
` eD "i6n mU"2 n)+4i "ệ2 vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? "hi9u hC" P Fuv $há" hiện 8hi
8i@m 8B.
` *hBnh lệch )i5m "| )iá hDi đ+ái (+ đánh )iá l4i <D ( n)+4i "ệ cuDi 8{n đDi với
"i6n mU" n)+4i "ệo.
+w Jư j,n N‚W *ác 8h+5n "i6n mU"2 n)+4i "B2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? cRn "ồn Fuv "i6n
mU".
T3 111` TiOn .h- *ó 46 T3 *A; 2:
T_ gggg` Ti6n Niệ" .amW dh5n ánh "Anh hAnh "hu2 chi2 "ồn Fuv "i6n N. "4i Fuv
"i6n mU".
T_ gggt ^ .)+4i "ệW dh5n ánh "Anh hAnh "hu2 chi2 "ăn)2 )i5m "| )iá và "ồn Fuv
n)+4i "ệ "4i Fuv "i6n mU" "hI+ )iá "%S Fu' đYi %a đồn) N..
T8 gggx ^ Nàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu?W dh5n náh )iá "%S vàn) b4c2 8im 8hM
Fu?2đá Fu? nh#$2 =u>"2 "ồn Fuv.
c. !hương ;hM; hB* -KMn/
ngo Thu "i6n bán <5n $hmm2 hàn) hóa 2 cun) c>$ la+ vC2 (Sch vC nh#$ Fuv "i6n mU"W
24
` T%ờn) h!$ bán <5n $hmm2 hàn) hóa2cun) c>$ (Sch vC "huDc đDi "!n) chSu "hu9
cTcT "Mnh "hI+ $h;n) $há$ 8h>u "%Z và (+anh n)hiệ$ n1$ "hu9 cTcT "hI+ $h;n)
$há$ 8h>u "%Z2 )hiW
.! T_ gggW TYn) )iá "hanh "+án.
*ó T_ xxxgnxxxggoW Thu9 cTcT $h5i n1$.
*ó T_ uggW cMa bán cha có "hu9 cTcT.
*ó T_ ugtW cMa bán cha có "hu9 cTcT.
` T%ờn) h!$ bán <5n $hmm2 hàn) hóa2 cun) c>$ (Sch vC 8hôn) "hu1c đDi "!n) chSu
"hu9 cTcT h+Uc "hu1c đDi "!n) cTcT "hI+ $h;n) $há$ "%ực "i9$2 )hiW
.! T_ gggW TYn) )iá "hanh "+án.
*ó T_ uggW TYn) )iá "hanh "+án.
*ó T_ ugtW TYn) )iá "hanh "+án.
nto _hi nh#n đ!c "i6n của n)Jn <ách nhà nớc "hanh "+án v6 8h+5n "%! c>$2 "%! )iá
bOn) "i6n mU"2 )hiW
.! T_ gggW
*ó T_ xxxnxxx…oW
nxao
_hi $há" <inh các 8h+5n (+anh "hu h+4" đ1n) "ài chMnh2 các 8h+5n "hu nh#$ 8hác
"hu1c đDi "!n) chSu "hu9 cTcT và (+anh n)hiệ$ n1$ "hu9 cTcT "hI+ $h;n) $há$
8h>u "%Z bOn) "i6n mU" nh#$ Fuv2 )hiW
.! T_ gggW TYn) )iá "hanh "+án.
*ó T_ xxxg nxxxggoW TYn) )iá "hanh "+án
*ó T_ uguW ciá bán cha có "hu9 cTcT.
*ó T_ yggW ciá bán cha có "hu9 cTcT.
21
nxbo
_hi $há" <inh các 8h+5n (+anh "hu h+4" đ1n) "ài chMnh2 các 8h+5n "hu nh#$ 8hác
"hu1c đDi "!n) chSu "hu9 cTcT h+Uc 8hôn) "hu1c đDi "!n) chSu "hu9 và (+anh
n)hiệ$ n1$ "hu9 cTcT "hI+ $h;n) $há$ "%ực "i9$ bOn) "i6n mU" nh#$ Fuv2 )hiW
.! T_ gggW TYn) )iá "hanh "+án.
*ó T_uguW TYn) )iá "hanh "+án.
*ó T_ yggW TYn) )iá "hanh "+án.
nbo wH" Tc.H v6 nh#$ Fuv "i6n mU"2 va' n)Kn h4n2 (ài h4n2 va' 8hác bOn) "i6n mU"2
)hiW
.! T_ ggg
*ó T_ ggt
*ó T_ xgg2 xbg2 X
nuo Thu hồi các 8h+5n n! $há" "hu và nh#$ Fuv "i6n mU"2 )hiW
.! T_ ggg
*ó T_ gxg2 gx„2 gxr2 gbg2 X
n„o Thu hồi các 8h+5n đ3u " n)Kn h4n2 các 8h+5n 8? c!c2 8? Fuv h+Uc "hu hồi các
8h+5n ch+ va' nh#$ Fuv "i6n mU"2 )hiW
.! T_ ggg
*ó T_ gtg2 gtr2 gxr2 gbb2 tbb2 ttr2 X
nyo .h#n các 8h+5n 8? c!c2 8? Fuv của các đ;n vS 8hác bOn) "i6n mU"2 n)+4i "ệ )hiW
.! T_ ggg
*ó T_ xxrW _h+5n nh#n 8M Fuv2 8M c!c n)Kn h4n
*ó T_ xxbW _h+5n nh#n 8M Fuv 2 8M c!c (ài h4n
nro *ác 8h+5n "hZa Fuv "i6n mU" $há" hiện 8hi 8i@m 8B cha %‚ n)u'Bn nhJn2 chờ =T
l?2 )hiW
22
.! T_ gggW
*ó T_ xxrnxxrgo
n…o _hi nh#n đ!c vDn (+ đ!c )ia+2 nh#n vDn )ó$ bOn) "i6n mU"2 )hiW
.! T_ ggg
*ó T_ bgg
ngqo ~u>" Fuv "i6n mU" )Ti và+ "ài 8h+5n "4i n)Jn hàn)2 )hiW
.! T_ ggt
*ó T_ ggg
nggo ~u>" Fuv "i6n mU" mua ch:n) 8h+án n)Kn h4n2 (ài h4n2 h+Uc đ3u " và+ côn) "'
c+n2 côn) "' liBn 89"2 )ó$ vDn liBn (+anh2 )hiW
.! T_ gtg2 tgg2 ttt2 ttx2 ttr2X.
*ó T_ ggg
ngto ~u>" Fuv "i6n mU" đIm đi 8M Fuv2 8M c!c2 )hiW
.! T_ tgg2tgx
.! T_ gxx
*ó T_ ggg
nbo T%ờn) h!$ Te*, mua v6 <T (Cn) <5n =u>" ed 8hôn) "hu1c đDi "!n) chSu "hu9
cTcT h+Uc chSu đDi "!n) cTcT2 (+anh n)hiệ$ n1$ "hu9 "hI+ $h;n) $há$ "%ực
"i9$W
.! T_ tgg2 tgxW TYn) )iá "hanh "+án.
*ó T_ gggW TYn) )iá "hanh "+án.
.9u Te*, mua <Km bOn) các n)uồn vDn2 Fuv "hA 89 "+án 89" chu'@n n)uồn vDnW
.! T_ bgb2bbg2X
*ó T_ bgg
ngbo ~u>" Fuv "i6n mU" chi ch+ h+4" (1n)đ3u " =J' (ựn) c; b5n2 chi <Ta
26
ch7a lớn Te*,2 h+Uc mua <Km Te*, $h5i Fua lK$ đU"2 ch4' "hTW
.! T_ tbg
.! T_ gxx
*ó T_ ggg
nguo ~u>" Fuv "i6n mU" mua v#" liệu2 côn) cC (Cn) cC2 hàn) hóa nh#$ 8h+W
.! T_ gut2 gux2 gu„2....n "hI+ $h;n) $há$ 8B 8hai "hờn) =u'Bno
.! T_ „gg n"hI+ $h;n) $há$ 8B 8hai "hờn) =u'Bno
.! T_ gxx
*ó T_ ggg
ng„o ~u>" Fuv "i6n mU" mua v#" liệu <T (Cn) n)a' và+ <5n =u>" 8inh (+anh 8hôn) Fua
nh#$ 8h+W
.! T_W „tg2„ty2 „bg2 „bt
.! T_W gxx
*ó T_W ggg
ngyo ~u>" Fuv "i6n mU" "hanh "+án các 8h+5n n! $h5i "%5W
.! T_W xgg2 xgu2 xxg2 xxx2 xxb2 xx„2 xxr2X.
*ó T_W ggg
ngro ~u>" Fuv "i6n mU" <T (Cn) ch+ h+4" đ1n) "ài chMnh2 h+4" đ1n) 8hácW
.! T_W „xu2 rgg
.! T_ gxx
*ó T_ ggg
ng…o *ác 8h+5n "hi9u Fuv "i6n mU" $há" hiện 8hi 8i@m 8B cha =ác đSnh n)u'Bn nhJnW
.! T_ gxrg
*ó T_ ggg
25
ntqo *ác n)hiệ$ vC 8inh "9 liBn Fuan đ9nn)+4i "ệ "%+n) )iai đ+4n <5n =u>" 8inh
(+anhW
‹. T%ờn) h!$ (+anh n)hiệ$ <T (Cn) "| )iá "hực "9 đ@ )hi <Y 89 "+ánW
ntq.to _hi $há" <inh (+anh "hu2 "hu nh#$ 8hác bOn) n)+4i "ệ là "i6n mU"W
.! T_ ggtWnThI+ "| )iá "hực "9o
*ó T_ ugg2 ugt2 ugu2 yggnThI+ "| )iá "hực "9o
*ó T_ xxxg
,ồn) "hời )hi đ;nW .! T_ qqy
ntq.to _hi "hu đ!c "i6n n! $h5i "hu bOn) n)+4i "ệW
.! T_ gggtWnThI+ "| )iá "hực "9o
.! T_ „xuWn.9u lV "| )iá hDi đ+áio
*ó T_ gxg2 gx„2 gxr2XnThI+ "| )iá "hực "9 )hi <Y "%ớc đJ'o
H+UcW *ó T_ uguWn .9u lLi "| )iá hDi đ+áio
,ồn) "hời )hi đ;nW .! T_ qqy
ntq.xo Thu "i6n mU" "%ớc của n)ời muaW
.! T_ gggtW n ThI+ "| )iá "hực "9 "4i "hời đi@m $há" <inh n)hiệ$ vCo
*ó T_ gxgW nThI+ "| )iá "hực "9 "4i "hời đi@m $há" <inh n)hiệ$ vCo
ntq.bo _hi mua v#" "2 hàn) hóa2 (Sch vC2 Te*,XThanh "+án "i6n mU" là n)+4i "ệW
.! T_ gug2 gux2 gut2 gu„2 tgg2 tgx2 tgb2 „tg2 „ty2 „bg2XnT| )iá "hực "9o
.! T_ gxx
.! T_ „xuWn .9u lV "| )iá hDi đ+áio
*ó T_ gggtWn ThI+ "| )iá )hi <Y 89 "+áno
H+Uc *ó T_ uguWn.9u lLi "| )iá hDi đ+áio
,ồn) "hời )hi đ;nW *ó T_ qqy
21
ntq.uo _hi "hanh "+án các 8h+5n n! $h5i "%5W.! $h5i "%5 n)ời bán2 n! va' n)Kn h4n2
va' (ài h4nX
.! T_ xgg2 xgu2 xxg2 xx„2 xbg2 xbt2X.nThI+ "| )iá "hực "9o
*+ T, -./01*2" l3 t4 g&5 h6& 7o5&8
C9 T, 11121Th)o t4 g&5 gh& :; k2 to5n8
<o=c C9 T,/1/01*2" l>& t4 g&5 h6& 7o5&8
?@ng thA& gh& 7Bn0 C9 T, CCD
12C.-8 E"Ft b5n ngoG& tH0
*+ T, 1111I 111201 Th)o t4 g&5 thJc t28
*+ T, -./01*2" l3 t4 g&5 h6& 7o5&8
C9 T, 111201Th)o t4 g&5 gh& :; k2 to5n8
<o=c C9 T, /1/01*2" l>& t4 g&5 h6& 7o5&8
12C.D8 C"6& kKI k2 to5n LhM& t&2n hNnh 7&O" chPnh :6 QR ngoG& tH c"6&
nSm th)o t4 g&5 thJc t20
T *2" t4 g&5 thJc t2 c"6& kU lVn hBn t4 g&5 gh& :;I LhWn chXnh lHch
tSng t4 g&5 ngoG& tH c"6& kUI gh&0
*+ T,11120 1PhWn chXnh lHch tSng t4 g&58
C9 T, Y1.10 1PhWn chXnh lHch tSng t4 g&58
!."#$%ng h&' doanh nghi(' )* d+ng t, gi- h.ch to-n /0 ghi
)1 k2 to-n3
2P
12C.Z8 ,h& Lh5t :&nh Qoanh th"I th" nh[L kh5c b\ng ngoG& tH lN t&On
m=t0
*+ T, 11120 1Th)o t4 g&5 hGch to5n8
*+ T, -./0 1*2" l3 t4 g&58
C9 T, /11I /12I /1/I D110 1 Th)o t4 g&5 thJc t28
C9 T, ...1
C9 T, /1/0 1 *2" l>& t4 g&58
?@ng thA& gh& 7Bn0 *+ T, CCD
12C.]8 ,h& th" 7R+c t&On n+ LhM& th" b\ng ngoG& tH0
*+ T, 11120 1Th)o t4 g&5 hGch to5n8
C9 T, 1.1I 1.-I 1.ZI...1Th)o t4 g&5 hGch to5n8
12C.1C8 Th" t&On 7=t trRVc c^a ngRA& m"a0
*+ T, 11120 1Th)o t4 g&5 hGch to5n8
C9 T, 1.10 1Th)o t4 g&5 hGch to5n8
12C.118 ,h& m"a _[t tRI hNng h9aI Q`ch _aI TSC?....Thanh to5n b\ng
t&On m=t lN ngoG& tH0
*+ T, 1/1I 1/2I 1/.I 1/-I 211I 21.I 2Y1I -21I -2DI -Y1I
-Y2I...1 T4 g&5 thJc t28
*+ T, 1..
*+ T, -./01*2" l3 t4 g&5 hGch to5n8
C9 T, 111201th)o t4 g&5 hGch to5n8
<o=c C9 T, /1/01*2" l>& t4 g&5 h6& 7o5&8
?@ng thA& gh& 7Bn0 C9 T, CCD
12C.128 E"Ft b5n ngoG& tH0
2:
*+ T, 1111I 1112I 1.10 1 T4 g&5 thJc t28
*+ T, -./0 1*2" l3 t4 g&58
C9 T, 11120 1Th)o t4 g&5 hGch to5n8
<o=c C9 T, /1/01*2" l>& t4 g&58
12C.1.8 bng trRVc cho ngRA& b5nI ngRA& nh[n thW" ha' ch& thc t&On
_a'I n+ co c5c 76& t5c0
*+ T, ..1I .11I .Y1I .1/I...1 Th)o t4 g&5 hGch to5n8
C9 T, 11120 1Th)o t4 g&5 hGch to5n8
12C.1Y8 TrRAng h+L n+ g6c b\ng d&Ht *am ?@ng nhRng trM b\ng
ngoG& tH0
*+ T, .11I .1/I .11I .Y1I .1/I...1T4 g&5 thJc t28
*+ T, -./0 1*2" l3 t4 g&58
C9 T, 11120 1 Th)o t4 g&5 hGch to5n8
C9 T, /1/0 1 *2" l3 t4 g&58
1218 C5c ngh&HL _a k&nh t2 l&Xn e"an 72n ngoG& tH trong g&a& 7oGn
hoGt 7fng0
121.18 ,h& m"a _[t tRI Q`ch _aI TSC?I th&2t b`I kh6 lR+ng (g' QJngI
lhL 7=t Qo ngRA& b5n ho=c bXn nh[n thW" bNn g&ao0
*+ T, 1/1I 1/2I 1/.I 1/-I 211I 21.I 21YI...1Th)o t4 g&5 thJc
t28
*+ T, 1..
*+ T, Y1.01*2" l3 t4 g&5 h6& 7o5&8
C9 T, 111201Th)o t4 g&5 gh& :; k2 to5n8
<o=c C9 T, Y1.01 *2" l>& t4 g&5 h6& 7o5&8
?@ng thA& gh& 7Bn0 C9 T, CCD
27
121.8 ,h& thanh to5n c5c khoMn n+ LhM& trM0 *+ trM ngRA& b5nI n+ _a'
nghn hGnI _a' QN& hGn....
*+ T, .11I .1/I ..-I .Y2I .Y1I...1Th)o t4 g&5 thJc t28
*+ T, Y1.01*2" l3 t4 g&5 h6& 7o5&8
C9 T, 1112 1Th)o t4 g&5 gh& :; k2 to5n8
<o=c C9 T, Y1.0 1 *2" l>& t4 g&5 h6& 7o5&8
?@ng thA& gh& 7Bn0 C9 T, CCD
121..8 ,2 to5n chXnh lHch t4 g&5 h6& 7o5& c^a c5c khoMn ngoG& tH lN
t&On m=t kh& 75nh g&5 lG& c"6& nSm0
1a8 *2" Lh5t :&nh l>& t4 g&5 h6& 7o5&0
*+ T, 1112
C9 T, Y1.
1b8 *2" Lh5t :&nh l3 t4 g&5 h6& 7o5&0
*+ T, Y1.
C9 T, 1112
2=
4. 56 /7 t1ng qu-t k2 to-n ti8n m9t3
64
Thanh "+án n!
$h5i "%5
xxrnxxrgo
ThZa "i6n Fuv
chờ =T l?
gxr ngxrgo
Thi9u "i6n Fuv
chờ =T l?
bgg2ubg2b„g
.h#n vDn2 nh#n liBn (+anh
liBn 89"2 nh#n 8inh $hM
xgg2xgu2xxx2xx„2xxr2xbg2xbt2xxb
gtg2gtr2ttr2ttg2X
Thu hồi các 8h+5n
n! "Z "ài chMnh
gtg2gtr2ttg
.! "Z "ài
chMnh
ugg2ygg2ytg gut2gux2gu„2ttg2tgx
ggg
ggt2ggx
ggt
wH" "i6n "Z n)Jn hàn)
cTi "i6n và+ n)Jn
hàn) "i6n đan) chu'@n
/+anh "hu bán hàn) và
"hu nh#$ h+4" đôn) 8hác
0ua v#" " hàn)
hóa "ài <5n
gxg2gx„2gxr2gbb2tbb
Thu hồi các 8h+5n n!2 các
8h+5n 8? c!c2 8? Fuv
eT (Cn) ch+ chi
$hM
gbg2g„g2„ty2„bg2„bt2rgg2rtg
2/ 3R -KMn -iOn g{i ng%n hCng/
Ti6n )Ti n)Jn hàn) là <D "i6n "4m "hời nhàn %Vi của /. đan) )Ti "4i n)Jn hàn)
h+Uc 8h+ b4c ha' côn) "' "ài chMnh.
2/1/ TCi IhK@n 0{ JEng (C ;hương ;hM; hB*h -KMn2
'/ TCi IhK@n 0{ JEng: T3 1122 TiOn g{i ng%n hCng/
` TM* JEng: Tài 8h+5n nà' (\n) đ@ $h5n ánh <D hiện có và "Anh hAnh bi9n đ1n) "ăn)2
)i5m các 8h+5n "i6n )Ti "4i n)Jn hàn) của /..
` 3R- *Au (C nTi Jung ;h@n Mnh *Q' T3 1122 TiOn g{i ng%n hCng/
S,n N‚:
` *ác 8h+5n "i6n Niệ" .am2 n)+4i "ệ2 vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? )Ti và+
n)Jn hàn).
` *hBnh lệch "ăn) "| )iá hDi đ+ái (+ đánh )iá l4i <D ( "i6n )Ti n)+4i "ệ cuDi 8{.
S,n Có:
` *ác 8h+5n "i6n Niệ" .am2 n)+4i "ệ2 vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? %H" %a "Z
n)Jn hàn).
` *hBnh lệch )i5m "| )iá hDi đ+ái (+ đánh )iá l4i <D ( "i6n )Ti n)+4i "ệ cuDi 8{.
+w Jư j,n N‚: eD "i6n Niệ" .am2 n)+4i "ệ2 vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá Fu? hiện cRn
)Ti "4i n)Jn hàn).
2 T3 1122 TGNH *ó 6 T3 *A; 2:
T_ ggtg` Ti6n Niệ" .amW $h5n ánh <D "i6n )TE và+2 %H" %a và hiện đan) )Ti "4i n)Jn
hOn) bOn) đồn) Niệ" .am.
61
T_ ggtt` .)+4i "ệ: $h5n ánh <D "i6n )Ti và+2 %H" %a và hiện đan) )Ti "4i n)Jn hàn)
bOn) n)+4i "ệ các l+4i đL Fu' đYi %a đồn) Niệ" .am.
T_ ggtx` Nàn) b4c2 8im 8hi Fu?2 đá Fu?: $h5n náh )iá "%S vàn) b4c2 8im 8hM Fu?2 đá
Fu? )Ti và+2 %H" %a và hiện đan) )Ti "4i n)Jn hàn).
j/ !hương ;hM; hB*h -KMn/
ngo ~u>" Fuv "i6n mU" )Ti và+ n)Jn hàn)W
.! T_ ggt
*ó T_ ggg
nto .h#n đ!c )i>' bá+ *ó của n)Jn hàn) v6 <D "i6n đan) chu'@n đL và+ "ài 8h+5n
của /.W
.! T_ ggt
*ó T_ ggx
nxo .h#n "i6n :n) "%ớc của 8hách hàn) bOn) chu'@n 8h+5nW
.! T_ ggt
*ó T_ gxg
nbo Thu hồi các 8h+5n "i6n 8? Fuv2 8? c!c bOn) "i6n )Ti n)Jn hàn)W
.! T_ ggt
*ó T_ gbb2 tbb
nuo .h#n vDn )ó$ liBn (+anh2 vDn )ó$ cY $h3n bOn) chu'@n 8h+5nW
.! T_ ggt
*ó T_ bgg
n„o .h#n 8? c!c2 8? Fuv n)Kn h4n2 (ài h4n bOn) "i6n )Ti n)Jn hàn)W
.! T_ ggt
*ó T_ xbb2 xxr
62
nyo Thu hồi các 8h+5n đ3u " n)Kn h4n bOn) chu'@n 8h+5nW
.! T_ ggt
*ó T_ gtg2 gtr
*ó T_ ugu
*ó T_ xxxg
nro Thu "i6n bán ed2 hàn) h+á2 cun) c>$ (Sch vC và "hu "Z h+4" đ1n) "ài chMnh và h+#"
đ1n) 8hác bOn) chu'@n 8h+5nW
.! T_ ggtW TYn) )iá "hanh "+án
*ó T_ ugg2 ugtW ciá cha có "hu9 cTcT
*ó T_ uguW ciá cha có "hu9 cTcT
*ó T_ yggW ciá cha có "hu9 cTcT
*ó T_ xxxg
n…o Thu lLi "i6n )Ti n)Jn hàn)W
.! T_ ggt
*ó T_ ugu
ngqo wH" Tc.H v6 nh#$ Fuv "i6n mU"W
.! T_ ggg
*ó T_ ggt
nggo *hu'@n Tc.H đi đ3u " "ài chMnh n)Kn h4n2 đi 8? c!c2 8? FuvW
.! T_ gbb2 tbb
.! T_ gtg2 gtr
*ó T_ ggt
ngto T%5 "i6n mua v#" "2 côn) cC2 hàn) h+á bOn) chu'@n 8h+5nW
66
.! T_ gut2 gux2gu„W ciá mua cha "hu9 n__T~o
.! T_ „ggW ciá mua cha "hu9 n__,_o
.! T_ gxx
*ó T_ ggt
ngxo T%5 "i6n mua Te*,2 B,e đ3u "2 đ3u " (ài h4n2 chi $hM =J' (ựn) c; b5n bOn)
chu'@n 8h+5nW
.! T_ tgg2 tgx2 tgy2 ttg2 ttt2 ttx2 ttr2 tbg2...
.! T_ gxx
*ó T_ ggt
ngbo Thanh "+án các 8h+5n n! $h5i "%5 bOn) chu'@n 8h+5nW
.! T_ xgg2 xgu2 xxg2 xxx2 xx„2 xxr2 xbg2 xbt2...
*ó T_ ggt
nguo T%5 vDn )ó$ h+Uc "%5 cY ":c2 l!i nhu#n ch+ các bBn )ó$ vDn2 chi các Fuv (+anh
n)hiệ$2... bOn) chu'@n 8h+5nW
.! T_ bgg
.! T_ btg
.! T_ bgb2 bgu2 bgr2...
*ó ggt
ng„o Thanh "+án các 8h+5n chi9" 8h>u "h;n) m4i2 )i5m )iá hàn) bán2 hàn) bán bS "%5
l4i2 ... ch+ n)ời mua bOn) chu'@n 8h+5nW
.! T_ utg2 uxg2 uxt
.! T_ xxxg
*ó T_ ggt
ngyo *hi các 8h+5n chi $hM <5n =u>" 8inh (+anh2 chi ch+ h+4" đ1n) "ài chMnh2 chi h+4"
đ1n) 8hác bOn) "i6n )Ti n)Jn hàn)W
65
.! T_ „ty2 „bg2 „bt2 „xu2 rgg
.! T_ gxx
*ó T_ ggt
ngro *ác n)hiệ$ vC 8inh "9 liBn Fuan đ9n n)+4i "ệ bOn) "i6n )Ti n)Jn hàn)W nT;n)
"ự nh 89 "+án "i6n mU" có )D là n)+4i "ệo
*/ +ơ đL ->ng NuM- IR -KMn TGNH:
61
ggt
ggg
cTi "i6n và+ n)Jn hàn)
ggg
wH" "i6n và+ Fuv "i6n mU"
gut2gux2gu„2tgg2tgx
gtg2gtr2ttg2X gtg2gtr2ttr2ttg2X
gbg2g„g2„ty2„bg2„bt2rgg2rtg gxg2gx„2gxr2gbb2tbb
ugg2ygg2ytg
bgg2ubg2b„g
.h#n vDn2 nh#n liBn (+anh
liBn 89"2 nh#n 8inh $hM
xgg2xgu2xxx2xxb2xx„2xxr2xbg2xbt
Thanh "+án n! $h5i "%5
Thu hồi các 8h+5n n!2các
8h+5n 8M c!c2 8M Fuv
.! "Z "ài chMnh
Thu hồi các 8h+5n n! "Z "ài
chMnh
_h+ v#" " hàn) hóa "ài <5n
eT (Cn) ch+ chi $hM
/+anh "hu bán hàn) và "hu
nh#$ h+4" đ1n) 8hác
gxrngxrro xxrnxxrro
*hBnh lệch <D liệu n)Jn hàn)
nhz h;n <D liệu (+anh n)hiệ$
*hBnh lệch <D liệu n)Jn
hàn) lớn hớn <D liệu (+anh
n)hiệ$
6/ 3R -KMn -iOn đ'ng *hu#in/
6/1/ TCi IhK@n 0{ JEng: T3 116 2 TiOn đ'ng *hu#in/
` TM* JEng" Tài 8h+5n nà' (\n) đ@ $h5n ánh các 8h+5n "i6n của (+anh n)hiệ$ đL
n1$ và+ n)Jn hàn)2 8h+ b4c nhà nớc2 đL )Ti Fua bu điện đ@ chu'@n ch+ n)Jn hàn)
nhn) cha nh#n đ!c )i>' bá+ *ó2 "%5 ch+ đ;n vS 8hác ha' đa làm "hủ "Cc chu'@n
"i6n "Z "ài 8h+5n của n)Jn hàn) đ@ "%5 ch+ đ;n vS 8hác nhn) cha nh#n đ!c )i>'
bá+ .! ha' b5n <a+ 8B của n)Jn hàn).
` 3R- *Au (C nTi Jung ;h@n Mnh *Q' T3 116/
S,n N‚:
` *ác 8h+5n "i6n mU" h+Uc <fc bOn) "i6n N.2 n)+4i "ệ đL n1$ và+ n)Jn hàn)
h+Uc )Ti Fua bu điện đ@ chu'@n và+ n)Jn hàn) nhn) cha nh#n đ!c )i>'
bá+ *ó.
` *hBnh lệch "ăn) "| )iá hDi đ+ái (+ đánh b4i l4i <D ( n)+4i "ệ "i6n đan) chu'@n
cuDi 8{.
S,n Có:
` eD 89" chu'@n và+ T_ ggt h+Uc "ài 8h+5n có liBn Fuan.
` *hBnh lệch )i5m "| )iá hDi đ+ái (+ đánh b4i l4i <D ( n)+4i "ệ "i6n đan)
chu'@n cuDi 8{.
+w Jư j,n N‚: *ác 8h+5n "i6n cRn đan) chu'@n cuDi 8{.
2 T3 1162 TiOn đ'ng *hu#in *ó 2 T3 *A; 2:
T_ ggxg` Ti6n Niệ" .am: $h5n ánh <D "i6n N. đan) chu'@n.
T_ ggxt` .)+4i "ệ: $h5n ánh <D "i6n n)+4i "ệ đan) chu'@n.
6/2/ !hương ;hM; hB*h -KMn:
6P
ngo Thu "i6n bán hàn)2 "i6n n! của 8hách hàn) h+Uc các 8h+5n "hu nh#$ 8hác bOn)
"i6n mU" h+Uc <fc chu'@n "h-n) và+ n)Jn hàn) nhn) cha nh#n đ!c )i>' bá+ *ó
của n)Jn hàn)W
.! T_ ggx
*ó T_ gxgW Thu n! của 8hách hàn).
*ó T_ ugg2 ugt2 ugu2 ygg
*ó T_ xxxg
nto ~u>" Fuv "i6n mU" )Ti và+ n)Jn hàn) nhn) cha nh#n đ!c )i>' bá+ *óW
.! T_ ggx
*ó T_ ggg
nxo ]àm "hủ "Cc chu'@n "i6n "Z "ài 8h+5n của n)Jn hàn) đ@ "%5 ch+ chủ n! nhn)
cha nh#n đ!c )i>' bá+ .! của .)Jn hàn)W
.! T_ ggx
*ó T_ ggt
nbo _hách hàn) "%5 "%ớc "i6n mua hàn) bOn) <fc2 đ;n vS đL n1$ <fc và+ n)Jn hàn)
nhn) chuă nh#n đ!c )i>' bá+ *+W
.! T_ ggx
*ó T_ gxg
nuo .)Jn hàn) bá+ *ó các 8h+5n "i6n đan) chu'@n đL và+ "ài 8h+5n "i6n )Ti của đ;n
vSW
.! T_ ggt
*ó T_ ggx
n„o .)Jn hàn) bá+ .! các 8h+5n "i6n đan) chu'@n đL chu'@n ch+ n)ời bánW
.! T_ xxg
6:
*ó T_ ggx
nyo *uDi niBn đ1 89 "+án2 đánh )iá l4i <D ( n)+4i "ệ "%Bn T_ ggxW
` .9u chBnh lệch "| )iá "ăn)W
.! T_ ggx
*ó T_ bgx
` .9u chBnh lệch "| )iá )i5mW
.! T_ bgx
*ó T_ ggx
5/ 3R -KMn *M* IhK@n -h'nh -KMn /
Tài 8h+5n <T (Cn)W
` T_ gxg W dh5i "hu của 8hách hàn).
` T_ gx„ W dh5i "hu n1i b1.
` T_ gxr W dh5i "hu 8hác.
` T_ gbg W T4m :n).
` T_ xxg W dh5i "%5 ch+ n)ời bán.
` T_ xxx W Thu9 và 8h+5n $h5i n1$ ch+ .hà nớc.
` T_ xxb W dh5i "%5 *ôn) nhJn viBn.
` T_ xxr W dh5i "%5 $h5i n1$ 8hác.
5/1/ 3R -KMn ;h@i -hu *Q' IhM*h hCng/
'/ HB*h -KMn ;h@i -hu *Q' IhM*h hCng *ần -"n -<•ng nhƒng Nu# đDnh 0'u:
ngo .! $h5i "hu c3n đ!c h4ch "+án chi "i9" ch+ "Zn) đDi "!n) $h5i "hu2 "hI+
"Zn) n1i (un) $h5i "hu2 "hI+ (‚i chi "i9" $h5i "hu n)Kn h4n2 $h5i "hu (ài h4n và )hi
chf$ "hI+ "Zn) l3n "hanh "+án.
,Di "!n) $h5i "hu là 8hách hàn) có Fuan hệ 8inh "9 với /. v6 mua <5n $hmm2
hàn) h+á2 nh#n cun) c>$ (Sch vC2 8@ c5 Te*, và B,e đ3u ".
67
nto _hôn) $h5n ánh và+ T_ gxg các n)hiệ$ vC bán <5n $hmm2 hàn) h+á2 B,e
đ3u "2 Te*,2 cun) c>$ (Sch vC "hu "i6n n)a'.
nxo _9 "+án $h5i mP <Y chi "i9" h4ch "+án T_ gxg2 $hJn l+4i các 8h+5n n!2 l+4i
n! có "h@ "%5 đHn) h4n2 8h+5n n! 8hó đRi h+Uc có 8h5 năn) 8hôn) "hu hồi đ!c2 đ@
có căn c: =ác đSnh <D "%Mch l#$ (ự $hRn) $h5i "hu 8hó đRi h+Uc có biện $há$ =Z l?
đDi với 8h+5n n! $h5i "hu 8hôn) đRi đ!c.
nbo T%+n) )ia+ (Sch bán hàn)2 (+anh n)hiệ$ có "h@ )i5m )iá h+Uc nh#n l4i
hàn) đL bán n9u 8hôn) "hực hiện đHn) "hza "hu#n "%+n) h!$ đồn).
j/ TCi IhK@n IR -KMn 0{ JEng : T3 1612 !h@i -hu *Q' IhM*h hCng/
ˆ TM* JEngW Tài 8h+5n nà' (\n) đ@ $h5n ánh các 8h+5n n! $h5i "hu và "Anh
hAnh "hanh "+án các 8h+5n n! $h5i "hu của /. với 8hách hàn) v6 "i6n bán <5n $hmm2
hàn) h+á2 B,e đ3u "2 Te*,2 cun) c>$ (ich vC. Tài 8h+5n nà' cRn (\n) đ@ $h5n
ánh các 8h+5n $h5i "hu của n)ời nh#n "h3u =J' (ựn) c; b5n với n)ời )ia+ "h3u v6
8hDi lọn) côn) "ác đL h+àn "hành.
k 3R- *Au (C nTi Jung ;h@n Mnh *Q' T3 161:
S,n N‚:
` eD "i6n $h5i "hu của 8hách hàn) v6 <5n $hmm2 hàn) h+á2 B,e đ3u "2 Te*, đL
)ia+2 (Sch vC đL cun) c>$ và đ!c =ác đSnh là đL bán "%+n) 8{.
` eD "i6n "hZa "%5 l4i ch+ 8hách hàn).
S,n Có:
` eD "i6n 8hách hàn) đL "%5 n!.
` eD "i6n đL nh#n :n) "%ớc2 "%5 "%ớc của 8hách hàn).
` _h+5n )i5m )iá hàn) bán ch+ 8hách hàn) <au 8hi đL )ia+ hàn) và 8hách hàn)
có 8hi9u n4i.
` /+anh "hu của <D hàn) đL bán bS n)ời mua "%5 l4i n*ó "hu9 cTcT h+Uc
8hôn) có "hu9 cTcTo.
6=
` eD "i6n chi9" 8h>u "hanh "+án và chi9" 8h>u "h;n) m4i ch+ n)ời mua.
+w Jư j,n N‚: eD "i6n cRn $h5i "hu của 8hách hàn).
*/ !hương ;hM; hB*h -KMn
5/2/ 3R -KMn ;h@i -<@ *hK người jMn/
'/ 3R -KMn ;h@i -<@ *hK người jMn *ần -"n -<•ng .T- 0w Nu# đDnh 0'u:
ngo .! $h5i "%5 n)ời bán2 n)ời cun) c>$ v#" "2 hàn) h+á2 (Sch vC ch+ n)ời
nh#n "h3u =J' lK$ chMnh2 $hC c3n đ!c h4ch "+án chi "i9" ch+ "Zn) đDi "!n) $h5i "%5.
T%+n) chi "i9" "Zn) đDi "!n) $h5i "%52 "ài 8h+5n nà' $h5n ánh c5 <D "i6n đL :n) "%ớc
ch+ n)ời bán nhn) cha nh#n đ!c <5n $hmm2 hàn) h+á2 (Sch vC 8hDi l!n) =J'
lK$ h+àn "hành bàn )ia+.
54
gxggx
g
ugg
/+anh "hu bán hàn)
*ha "hu "i6n
utg2uxg2uxt
*hi9" 8h>u bán hàn)2 hàn)
bán bS "%5 l4i2 )i5m )iá hàn)
bán
ygg2ytg
Thu nh#$ 8hác cha "hu "i6n
ggg2ggt2ggx
_hách hàn) :n) "%ớc và
"hanh "+án "i6n
ggg2xxg2ggt2X
*ác 8h+5n chi h1 ch+
8hách hàn)
xxg
B\ "%Z n!
gx…
~óa <Y n! 8hôn) đRi đ!c
nto _hôn) $h5n ánh và+ "ài 8h+5n các n)hiệ$ vC mua v#" "2 hàn) h+á2 (Sch vC
"%5 "i6n n)a'.
nxo .h7n) v#" "2 hàn) h+á đL nh#n2 nh#$ 8h+ nhn) đ9n cuDi "hán) v[n cha
có h+á đ;n "hA <T (Cn) )iá "4m "Mnh đ@ )hi <Y và đi6u chEnh v6 )iá "hực "9 8hi nh#n
đ!c h+á đ;n h+Uc "hôn) bá+ )iá chMnh "h:c của n)ời bán.
nbo _hi h4ch "+án chi "i9" các "ài 8h+5n nà'2 89 "+án $h5i h4ch "+án %‚ %àn)2
%ành m4ch các 8h+5n chi9" 8h>u "hanh "+án2 chi9" 8h>u "h;n) m4i2 )iám )iá hàn)
bán ch+ n)ời bán2 n)ời cun) c>$ n)+ài h+á đ;n mua hàn).
j/ TCi IhK@n 0{ JEng" T3 6612 !h@i -<@ người jMn/
ˆ TM* JEngW Tài 8h+5n nà' (\n) đ@ $h5n ánh "Anh hAnh "hanh "+án v6 các 8h+5n
n! $h5i "%5 của /. ch+ n)ời bán v#" "2 hàn) h+á2 n)ời cun) c>$ (Sch vC "hI+ h!$
đồn) 8inh "9 đL 8? 89". Tài 8h+5n nà' cQn) đ!c (\n) đ@ $h5n ánh "Anh hAnh "hanh
"+án v6 các 8h+5n n! $h5i "%5 ch+ n)Ri nh#n "h3u =J' lK$ chMnh2 $hC.
ˆ 3R- *Au (C nTi Jung ;h@n Mnh *Q' T3 661/
S,n N‚:
` eD "i6n (L "%5 ch+ n)ời bán v#" "2 hàn) h+á2 n)ời cun) c>$ (Sch vC2 n)ời
nh#n "h3u =J' lK$.
` eD "i6n :n) "%ớc ch+ n)ời bán2 n)ời cun) c>$2 n)ời nh#n "h3u =J' lK$
nhn) cha nh#n đ!c v#" "2 hàn) h+á2 (Sch vC2 8hDi l!n) =J' lK$ h+àn "hành2 bàn
)ia+.
` eD "i6n n)ời bán ch>$ "hu#n )i5m )iá hàn) h+á h+Uc (Sch vC đL )ia+ "hI+
h!$ đồn).
` *hi9" 8h>u "hanh "+án và chi9" 8h>u "h;n) m4i đ!c n)ời bán ch>$ "hu#n
ch+ (+anh n)hiệ$ )i5m "%Z và+ 8h+5n n! $h5i "%5 ch+ n)ời bán.
51
` ciá "%S v#" "2 hàn) h+á "hi9u hC"2 8fm $hmm ch>" 8hi 8i@m nh#n và "%5 l4i ch+
n)ời bán.
S,n Có:
` eD "i6n $h5i "%5 ch+ n)ời bán v#" "2 hàn) h+á2 n)ời cun) c>$ (Sch vC và
n)ời nh#n "h3u =J' lK$.
` ,i6u chEnh <D chBnh lệch )i7a )iá "4m "Mnh nhz h;n )iá "hực "9 của <D v#" "2
hàn) h+á2 (Sch vC đL nh#n2 8hi có h+á đ;n h+Uc "hôn) bá+ )iá chMnh "h:c.
T3 611 *ó -hi *ó 0w Jư j,n N‚ hKh* j,n Có/
+w Jư j,n N‚ € nRu *ó • W eD "i6n đL :n) "%ớc ch+ n)ời bán h+Uc <D "i6n đL "%5
nhi6u h;n <D $h5i "%5 ch+ n)ời bán.
+w Jư j,n Có W eD "i6n cRn $h5i "%5 ch+ n)ời bán2 n)ời cun) c>$2 n)ời nh#n "h3u
=J' lK$.
J/ !hương ;hM; hB*h -KMn/
52
xxg
ugg
/+anh "hu bán hàn) cha
"hu "i6n
gug2gut2X
ciá "%S v#" liệu (Cn) cC mua
chSu
ggg2ggt
tgg2tgx xgg2xbg
tgb
ggg2ggt2
X
ygg2ytg
gxg „ty2„bt
*ác 8h+5n chi h1 ch+
8hách hàn)
Te*, mua chSu Thanh "+án bOn) "i6n va'
_hách hàn) :n) "%ớc và
"hanh "+án "i6n
ciá "%S ~/*Bm <Ta ch7a
Te*, mua chSu
Thu nh#$ 8hác cha "hu
"i6n
5/6/ 3R -KMn *M* IhK@n -B. ?ng/
'/ HB*h -KMn *M* IhK@n -B. ?ng *ần -"n -<•ng .T- 0" Nu# đDnh 0'u:
ngo _h+5n "4m :n) là m1" 8h+5n "i6n h+Uc v#" " (+ /. ch+ n)ời nh#n "4m
:n) đ@ "hực hiện nhiệm vC <5n =u>" 8inh (+anh h+Uc )i5i Fu'9" m1" côn) việc nà+ đó
đ!c $hB (u'ệ". .)ời nh#n "4m :n) $h5i là n)ời la+ đ1n) làm việc "4i /.. ,Di
với n)ời nh#n "4m :n) "hờn) =u'Bn n"hu1c b1 $h#n cun) :n) v#" "2 Fu5n "%S hành
chMnh o $h5i đ!c chE đSnh bOn) văn b5n.
nto .)ời nh#n "4m :n) $h5i chSu "%ách nhiệm với /. v6 <D đL nh#n "4m :n)
và chE nh#n "4m :n) "hI+ đHn) mCc đMch và n1i (un) côn) việc đL đ!c $hB (u'ệ".
.9u <D "i6n "4m :n) 8hôn) <T (Cn) h+Uc 8hôn) <ự (Cn) h9" $h5i n1$ l4i Fuv. _hi
h+àn "hánh côn) việc2 n)ời nh#n "4m :n) $h5i l#$ b5n) "hanh "+án "4m :n) đ@
"hanh "+án (:" đi@m n "hI+ "Zn) l3n2 "Zn) 8h+5n o <D đL "4m :n).
nxo dh5i "hanh "+án (:" đi@m 8h+5n "4m :n) 8{ "%ớc mới đ!c nh#n "4m :n)
8{ <au.
nbo _9 "+án $h5i mP <Y chi "i9" "hI+ (‚i ch+ "Zn) n)ời nh#n "4m :n) và )hi
chf$ đ3' đủ "Anh hAnh nh#n2 "hanh "+án "4m :n) "hI+ "Zn) l3n "4m :n).
j/ TCi IhK@n 0{ JEng" T3 1512 TB. ?ng/
ˆ TM* JEngW Tài 8h+5n nà' (\n) đ@ $hán ánh các 8h+5n "4m :n) của /. ch+
n)ời la+ đ1n) "%+n) đ;n vS và "Anh hAnh "hanh "+án các 8h+5n "4m :n) đó.
ˆ 3R- *Au (C nTi Jung ;h@n Mnh *Q' T3 151/
S,n N‚:
56
Thanh "+án b\ "%Z /Sch vC mua chSu 8hác
` *ác 8h+5n "i6n2 v#" " đL "4m :n) ch+ n)ời la+ đ1n) của /..
S,n Có:
` *ác 8h+5n "4m :n) đL đ!c "hanh "+án.
` eD "i6n "4m :n) (\n) 8hôn) h9" nh#$ l4i Fuv h+Uc "Mnh "%Z và+ l;n).
` *ác 8h+5n v#" " <T (Cn) 8hôn) h9" nh#$ l4i 8h+.
+w Jư j,n N‚W eD "4m :n) cha "hanh "+án.
*/ !hương ;hM; hB*h -KMn/
e; đồ h4ch "+án 89 "+án "4m :n)W
55
ggg gtg2gtr gbg
ggt
gut2gux2g„g2„g
g
tgg2tgx2ttg2tt
t
„ty2„bg2„b
t
T4m :n)
Thanh
"+án "4m
:n)
CHƯƠNG III
TH„C T…bNG CcNG TZC 3\ T]ZN VqN SrNG TIpN V` CZC 3H]sN
THgNH T]ZN TbI CcNG T[ C! ĐdU TƯ V` )eCH Va +HC VIfT Ng&/
I/ T> *h?* Nu@n †‡ (wn jxng -iOn (C *M* nghiF; (E -h'nh -KMn ˆ *"ng -#/
1/ NTi Jung (wn jxng -iOn -Bi *"ng -#/
NDn bOn) "i6n là m1" b1 $h#n của "ài <5n n)Kn h4n2 m1" b1 $h#n Fuan "%ọn)
của n)uồn vDn 8inh (+anh "%+n) *ôn) "' đ!c bi@u hiện (ới hAnh "hái "i6n "ệ. Tài
<5n bOn) "i6n là l+4i "ài <5n có "Mnh lu đ1n) ca+ nh>" "%+n) *ôn) "' đ!c (\n) đ@
đá$ :n) các nhu c3u v6 "hanh "+án của *ôn) "'2 "hực hiện việc mua <Km ha' chi $hM
$hCc vC ch+ h+4" đ1n) 8inh (+anh của *ôn) "'.
NDn bOn) "i6n "4i *ôn) "' chủ '9u ba+ )ồm "i6n mU" Niệ" .am nh#$ Fuv và
"i6n )Ti n)Jn hàn) "i6n Niệ" .am.
2/ C"ng -M* Nu@n †‡ *hung (O (wn jxng -iOn -Bi C"ng -#/
2/1/ C"ng -M* Nu@n †‡ *hung (O -iOn .h- -Bi C"ng -#/
Ti6n mU" "4i *ôn) "' là m1" '9u "D vDn bOn) "i6n c>u "hành "%Bn Tài <5n lu
đ1n) nhOm $hCc vC nhu c3u 8B 8hai "hờn) =u'Bn "4i *ôn) "'. ,@ $hCc vC ch+ <5n
=u>" 8inh (+anh2 *ôn) "' luôn c3n m1" l!n) "i6n mU". eD "i6n mU" đ!c Yn đSnh P
m1" m:c h!$ l? nh>". Ti6n mU" "4i Fuv *ôn) "' luôn đ!c đ5m b5+ an "+àn và "hực
hiện m1" cách "%i9" đ@ đHn) "hI+ ch9 đ1 "hu2 chi Fu5n l? "i6n mU".
Hiện na'2 *ôn) "' chE <T (Cn) l+4i "i6n Niệ" .am "4i Fuv đ@ "hanh "+án. .hOm
Fu5n l? và h4ch "+án chMnh =ác "i6n mU" "4i Fuv 8hôn) đ@ =m' %a "Anh "%4n) m>" má"2
"hi9u hC" "hA côn) "ác Fu5n l? "i6n mU" "4i Fuv P /. nói chun) và *ôn) "' *d,T và
/N eH* Niệ" .am nói %iBn) đ6u "uJn "hI+ nh7n) n)u'Bn "Kc <auW
51
` 0ọi 8h+5n "hu2 chi Ti6n mU" đ6u $h5i có ch:n) "Z h!$ l?2 h!$ $há$ đ@
ch:n) minh nnh $hi9u "hu2 $hi9u chi2 u| nhiệm "hu2 u| nhiệm chi ...o. eau 8hi 8i@m
"%a ch:n) "Z h!$ lệ "hủ Fuv "i9n hành "hu h+Uc chi "i6n và )i7 l4i các ch:n) "Z đL có
ch7 8? của n)ời n1$ "i6n h+Uc n)ời nh#n "i6n.
` Niệc Fu5n l? Ti6n mU" "4i Fuv $h5i (+ "hủ Fuv2 )iám đDc chE "hS. _hi "hủ Fuv
có côn) "ác đ1" =u>" bu1c $h5i vKn) mU" P n;i làm việc h+Uc có <ự "ha' đYi "hủ Fuv
"hA $h5i có văn b5n chMnh "h:c của *ôn) "'. _hi bàn )ia+ Fuv (:" 8h+á" $h5i "i9n
hành 8i@m 8B2 "hủ Fuv "u'ệ" đDi 8hôn) đ!c nhờ n)ời 8hác làm "ha'2 8hôn) đ!c
"%ực "i9$ mua bán v#" "2 hàn) há+ của *ôn) "' ha' 8i@m n)hiệm côn) "ác 89 "+án.
` Niệc 8i@m "%a Fuv 8hôn) chE "i9n hành đSnh 8{ mà cRn $h5i "hờn) =u'Bn
8i@m "%a đ1" =u>" nhOm n)ăn chUn "Anh "%4n) va' m!n )J' "h>" "h+á" côn) Fuv.
` eD "i6n mU" "ồn Fuv luôn $h5i đHn) với <D liệu "%+n) <Y Fuv. 0ọi <ai lệch đ6u
$h5i "Am %a n)u'Bn nhJn và có biện $há$ =T l? 8S$ "hời.
2/2/ C"ng -M* Nu'n †‡ *hung (O TiOn g{i ng%n hCng -Bi C"ng -#2
ThI+ "hực "9 "4i *ôn) "'2 Ti6n )Ti n)Jn hàn) chE có "i6n Niệ" .am và đ!c )Ti
"4i .)Jn hàn) .ôn) .)hiệ$ và $há" "%i@n .ôn) "hôn Hà .1i.
,@ h4ch "+án "ăn)2 )i5m Ti6n )Ti n)Jn hàn) 89 "+án <T (Cn) "ài 8h+5n ggtg.
Tài 8h+5n (\n) đ@ $h5n ánh <D hiện có và "Anh hAnh bi9n đ1n) Ti6n )Ti n)Jn hàn) "4i
*ôn) "'.
Tác (Cn) của <D "i6n mà *ôn) "' )Ti và+ .)Jn hàn) với h+4" đ1n) <5n =u>"
8inh (+anh của *ôn) "' đ5m b5+ n)u'Bn "Kc h4ch "+án an "+àn2 "hanh "+án nhanh với
n)ời bán2 (\ 8hôn) $h5i đ3u " và+ <5n =u>" v[n có m1" $h3n lLi <inh %a.
.)u'Bn "Kc Fu5n l? Ti6n )Ti n)Jn hàn) "4i *ôn) "' $h5i đ5m b5+ "hI+ đHn)
ch9 đ1 "i6n "ệ của .hà .ớc2 chE )i7 l4i m1" 8h+5n "i6n nh>" đSnh P Fuv nhOm $hCc
vC nhu c3u c3n chi "iBu "hờn) =u'Bn cRn l4i ">" c5 $h5i )Ti và+ .)Jn hàn) nhOm
mCc đMch b5+ vệ "D"2 đ!c .hà .ớc Fu5n l?2 đi6u h+à2 "%ánh "h>" "h+á".
II/ 3R -KMn (wn jxng -iOn (C *M* nghiF; (E -h'nh -KMn ˆ *"ng -#/
1/ 3R -KMn TiOn .h-/
,@ $hCc vC ch+ <5n =u>" 8inh (+anh "hA P b>" c: /+anh n)hiệ$ nà+ cQn) đ6u
$h5i có m1" l!n) "i6n mU" nh>" đSnh "4i Fuv. NA v#'2 *ôn) "' *d,Tvà /N eH*
Niệ" .am cQn) )iDn) nh các *ôn) "' 8hác2 Ti6n mU" là m1" b1 $h#n vô c\n) Fuan
"%ọn) 8hôn) "h@ "hi9u đ!c2 nó đá$ :n) mọi nhu c3u của *ôn) "' và "hHc đm' Fuá
5P
"%Anh $há" "%i@n 8inh (+anh và đ4" hiệu Fu5 8inh "9 ca+. Ti6n mU" là $h;n) "iện "hanh
"+án "%+n) ">" c5 các h+4" đ1n) của *ôn) "'2 (+ đó Ti6n mU" Fu'9" đSnh <ự "ồn "4i và
$há" "%i@n của *ôn) "'.
* 8r0nh t9 :u;n chu<=n chng t7 (- hạch t%án :
!hiRu Thu2 Chi
+> Nu}
TiOn .h-
S@ng TH
*h?ng -l
Thu
S@ng TH
*h?ng -l
Chi
+> -h‰
*hi -iR-
IhM* *ó
†i,n
Nu'n
S@ng I,
0w 1
Nhy- I‡
*h?ng -l
0w 1
+> *Mi
T3 1111
(C *M*
T3 IhM*
ngo Hàn) n)à' căn c: và+ các $hi9u "hu2 $hi9u chi "hủ Fuv )hi <Y Fuv Ti6n mU"
<au đó chu'@n ch:n) "Z ch+ 89 "+án.
nto *ăn c: và+ $hi9u "hu2 $hi9u chi 89 "+án l#$ b5n) "Yn) h!$ ch:n) "Z "hu2
b5nh "Yn) h!$ ch:n) "Z chi.
5:
nxo *ăn c: và+ b5n) "Yn) h!$ ch:n) "Z "hu và b5n) "Yn) h!$ ch:n) "Z chi2 89
"+án và+ B5n) _B <D g và .h#" _? ch:n) "Z <D g.
nbo *ăn c: và+ $hi9u "hu và $hi9u chi có liBn Fuan đ9n đDi "!n) c3n h4ch
"+án đ!c )hi và+ <Y "hp chi "i9" 8hác2 <Y chi $hM2 <Y (+anh "hu ...
nuo *uDi "hán) căn c: và+ "Yn) c1n) ._*T <D g và+ <Y cái T_ gggg.
HB*h -KMn -hu -iOn .h- :
*ăn c: và+ n1i (un) cC "h@ của "Zn) n)hiệ$ vC và căn c: và+ các ch:n) "Z
)Dc đ@ 89 "+án l#$ $hi9u "hu.
eau 8hi đ!c )iám đDc2 89 "+án "%Pn) 8? (u'ệ" "hA 89 "+án chu'@n ch+ "hủ
Fuv "hu "i6n.
_9 "+án $h3n hành <G "i6n hành đSnh 8h+5n và c#$ nh#" <D liệu và+ bá+ cá+
Fuv có đMnh 8&m các ch:n) "Z )Dc có liBn Fuan.
!hiRu -hu :
T%Bn Fu'@n $hi9u "hu có đánh <D Fu'@n2 P "%+n) Fu'@n có đánh <D "%an) luv 89
"hI+ "hời )ian. 0Vi l3n l#$ $hi9u "hu có m1" liBn chMnh và hai liBn )i>' "han2 liBn
chMnh đ!c lu l4i Fu'@n $hi9u "hu2 liBn "h: hai )ia+ ch+ n)ời n1$ "i6n2 liBn "h: ba
làm c; <P )hi <Y 89 "+án và cuDi 8{ đ!c hu| bz n liBn "h: ba o .
eau đJ' là m1" <D n)hiệ$ vC "hu "i6n $há" <inh "%+n) "hán) x năm tqq… của
*ôn) "' W
57
ˆ dhi9u "hu <D qgW .)à' qg‡ qx‡ tqq….*ôn) "' %H" Tc.H v6 nh#$ Fuv Ti6n mU" <D
"i6n rt.qqq.qqq đồn).
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V
+HC VIfT Ng& &Šu 0w: 412TT
€S'n hCnh -h‹K GĐ 0w 11Œ244PŒGĐ2STC
!HI\U THU NgC# 24Œ6Œ244P *Q' ST -<ưˆng STC•
.)à' qg "hán) qx năm tqq…
Gu#in 0w: 46 N‚: 1111
+w: 41 Có: 1121
Họ và "Bn n)ời n1$ "i6nW.............,àm _hánh ThiBn.................................................
,Sa chEW.............*ôn) "' *d,T và /N eH* Niệ" .am..............................................
]? (+ "huW....wH" Tc.H v6 nh#$ Fuv.........................................................................
eD "i6nW.....rt.qqq.qqq...nNi9" bOn) ch7oW Tám m;i hai "%iệu đồn) chŒn ..................
....................................................................................................................................
_&m "hI+W .............qg..............n*h:n) "Z )Dco
GiM. đw* 3R -KMn -<ưˆng Người nT; -iOn Người †y; ;hiRu ThQ Nu}
K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n%

,L nh#n đủ <D "i6n nNi9" bOn) ch7oW Tám m;i hai "%iệu đồn) chŒn ........................
s T| )iá n)+4i "ệ nvàn) b4c2 đá Fu?oW.........................................................................
s eD "i6n Fu' đYiW........................................................................................................
5=
ˆ dhi9u "hu <D qtW .)à' qg‡ qx‡ tqq…. _hách hàn) nchS H+ao gb` *3u /i•n`TZ
]iBm`Hà .1i "%5 n! "i6n mua hàn) "hán) t` tqq….<D "i6n ut.ryt.…qq đồn).
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V
+HC ViF- N'. &Šu 0w: 412TT
€S'n hCnh -h‹K GĐ 0w 11Œ244PŒGĐ2STC
!HI\U THU NgC# 24Œ6Œ244P *Q' ST -<ưˆng STC•
.)à' qg "hán) qx năm tqq…
Gu#in 0w: 46 N‚: 1111
+w: 42 Có: 161
Họ và "Bn n)ời n1$ "i6nW..............)u'•n ThS H+a....................................................
,Sa chEW.............gb`*3u /i•n`TZ ]iBm`Hà .1i..........................................................
]? (+ "huW....Thu n! của _hách hàn)..........................................................................
eD "i6nW.....ut.ryt.…qq...nNi9" bOn) ch7•: .ăm m;i hai "%iệu "ám "%ăm b5' m;i hai
n)hAn chMn "%ăm đồn) chŒn...................................................................................
_&m "hI+W .............qg..............n*h:n) "Z )Dco
GiM. đw* 3R -KMn -<ưˆng Người nT; -iOn Người †y; ;hiRu ThQ Nu}
K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n%
,L nh#n đủ <D "i6n nNi9" bOn) ch7oW Tám m;i hai "%iệu đồn) chŒnWX......
s T| )iá n)+4i "ệ nNàn)2 b4c2 đá Fu?oWXXXXXXXXXXXXXX..
s eD "i6n Fu' đYiWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14
ˆ dhi9u "hu <D qbW .)à' qb‡ qx‡ tqq…. ‹nh TH ` $hRn) 89 "+án *ôn) "' "%5 "i6n "4m
:n) <D "i6n guq.qqq đồn).
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT(C )V +HC &Šu 0w: 412TT
ViF- N'. €S'n hCnh -h‹K GĐ 0w 11Œ244PŒGĐ2STC
!HI\U THU NgC# 24Œ6Œ244P *Q' ST -<ˆng STC•
.)à' qb "hán) qx năm tqq…
Gu#in 0w: 46 N‚: 1111
eDW qb *óW gbg
Họ và "Bn n)ời n1$ "i6nW.............,àm ‹nh TH............................................................
,Sa chEW.............*ôn) "' *d,Tvà /N eH* Niệ" .am...............................................
]? (+ "huW....Thanh "+án "i6n T4m :n).......................................................................
eD "i6nW.....guq.qqq...nNi9" bOn) ch7oW 01" "%ăm năm m;i n)hAn đồn) chŒn ...........
....................................................................................................................................
_&m "hI+W .............qg..............n*h:n) "Z )Dco
GiM. đw* 3R -KMn -<ˆng Ngời nT; -iOn Ngời †y; ;hiRu ThQ Nu}
K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n%
,L nh#n đủ <D "i6n nNi9" bOn) ch7oW 01" "%ăm năm m;i n)hAn đồn) chŒn....
s T| )iá n)+4i "ệ nvàn) b4c2 đá Fu?oW.................................................
s eD "i6n Fu' đYiW.................................................................................
11
HB*h -KMn *hi -iOn .h- :
_hi nh#n đ!c các ch:n) "Z )Dc đL đ!c (u'ệ"2 89 "+án làm "hủ "Cc chi n8i@m
"%a "Mnh h!$ $há$ của ch:n) "Z o.
Ni9" $hi9u chiW $hi9u chi cQn) đ!c vi9" làm x liBn2 ncó t liBn )i>' "hano. ]iBn
"h: nh>" lu "4i $hi9u chi2 liBn "h: hai )ia+ ch+ n)ời nh#n "i6n2 liBn "h: x làm c; <P
)hi <Y chi "i6n mU" và bá+ cá+ chi "i6n mU".
eau 8hi vi9" $hi9u chi. _9 "+án chu'@n ch+ các n)ời có liBn Fuan 8? (u'ệ" và
chu'@n ch+ "hủ Fuv.
Thủ Fuv làm "hủ "Cc chi "i6n có ch7 8? của n)ời nh#n "i6n. _9 "+án $h3n
hành đSnh 8h+5n và c#$ nh#" và+ bá+ cá+ Fuv "i6n mU".
dhi9u chi <D qgW .)à' qg‡ qx‡ tqq….*hi H1i n)hS 8hách hàn) <D "i6n „uq.qqq
đồn).
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT(C )V +HC &Šu 0w: 412TT
ViF- N'. €S'n hCnh -h‹K GĐ 0w 11Œ244PŒGĐ2STC
!HI\U CHI NgC# 24Œ6Œ244P *Q' ST -<ưˆng STC•
.)à' qg "hán) qx năm tqq…
Gu#in 0w: 42 N‚: P257
+w: 41 Có: 1111
Họ và "Bn n)ời n1$ "i6nW.............Hà Thu H;n)......................................................
,Sa chEW.............*ôn) "' *d,Tvà /N eH* Niệ" .am...............................................
]? (+ chiW....*hi H1i n)hS _hách hàn).......................................................................
eD "i6nW..........„uq.qqq...nNi9" bOn) ch7oW eáu "%ăm năm m;i n)hAn đồn) chŒn .......
...........................................................................................................................
_&m "hI+W .............qg..............n*h:n) "Z )Dco
GiM. đw* 3R -KMn -<ưˆng Người nT; -iOn Người †y; ;hiRu ThQ Nu}
K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n%
12
,L nh#n đủ <D "i6n nNi9" bOn) ch7oW eáu "%ăm năm m;i n)hAn đồn) chŒn...............
s T| )iá n)+4i "ệ nvàn) b4c2 đá Fu?oW...................................................
s eD "i6n Fu' đYiW................................................................................
ˆ dhi9u chi <D qtW .)à' qg‡ qx‡ tqq…. *ôn) "' chi "i6n mua *ôn) cC (Cn) cC <D "i6n
gu.qqq.qqq
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT(C )V +HC &Šu 0w: 412TT
ViF- N'. €S'n hCnh -h‹K GĐ 0w 11Œ244PŒGĐ2STC
!HI\U CHI NgC# 24Œ6Œ244P *Q' ST -<ưˆng STC•
.)à' qg "hán) qx năm tqq…
Gu#in 0w: 42 N‚: 116
+w: 42 Có: 1111
Họ và "Bn n)ời n1$ "i6nW.............,àm ThiBn Žn......................................................
,Sa chEW.............*ôn) "' *d,T và /N eH* Niệ" .am..............................................
]? (+ chiW....0ua *ôn) cC (Cn) cC.............................................................................
eD "i6nW......gu.qqq.qqq...nNi9" bOn) ch7oW 0ời lăm "%iệu đồn)
chŒn...................................................................................................................
_&m "hI+W .............qg..............n*h:n) "Z )Dco
GiM. đw* 3R -KMn -<ưˆng Người nT; -iOn Người †y; ;hiRu ThQ Nu}
K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n%
,L nh#n đủ <D "i6n nNi9" bOn) ch7oW 0ời lăm "%iệu đồn) chŒn..........
s T| )iá n)+4i "ệ nvàn) b4c2 đá Fu?oW....................................................
s eD "i6n Fu' đYiW...................................................................................
16
ˆ dhi9u chi <D qxW .)à' qx‡ qx‡ tqq…. *ôn) "' chi "i6n "%5 lLi va' "hán) t <D "i6n
xru.qqq đồn).
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC &Šu 0w: 412TT
ViF- N'. €S'n hCnh -h‹K GĐ 0w 11Œ244PŒGĐ2STC
!HI\U CHI NgC# 24Œ6Œ244P *Q' ST -<ưˆng STC•
.)à' qg "hán) qx năm tqq…
Gu#in 0w: 42 N‚: P61
+w: 46 Có: 1111
Họ và "Bn n)ời n1$ "i6nW...........Hà 0ai ‹nh............................................................
,Sa chEW.............*ôn) "' *d,T và /N eH* Niệ" .am..............................................
]? (+ chiW....T%5 lLi va' "hán) t..................................................................................
eD "i6nW..........xru.qqq...nNi9" bOn) ch7oW Ba "%ăm "ám m;i lăm n)hAn đồn) chŒn.
_&m "hI+W .............qg n*h:n) "Z )Dco
GiM. đw* 3R -KMn -<ưˆng Người nT; -iOn Người †y; ;hiRu ThQ Nu}
K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n% K!"h# t$n%
,L nh#n đủ <D "i6n nNi9" bOn) ch7oW Ba "%ăm "ám m;i lăm n)hAn đồn) chŒn.
XXXXXXXX
s T| )iá n)+4i "ệ nvàn) b4c2 đá Fu?oW....................................................
s eD "i6n Fu' đYiW.................................................................................
15
,;n vSW *ôn) "' *d,T và /N
eH* Niệ" .am +W G•[ TIpN &UT
Ti6n Niệ" .am
Thán) qx năm tqq…
11
&gà' () tháng *( n+m ,**-
4g&>i :5p bi=u #$ t%án tr&'ng Giám đốc
K!" h# t$n% K!" h# t$n% K!" h# t$n%
,;n vSW *ôn) "' *d,T và /N eH* Niệ" .am
SZ] CZ] GUŽ TIpN &UT
1P
NgC#
-hMng
Ch?ng -l
)I•N GIsI
T3 đwi
?ng
+w -iOn
Thu Chi Thu Chi TLn
)ư đầu -hMng 6 142/144/444
41Œ46 41
…•- TGNH nhy;
Nu}
1121 72/444/444 175/144/444
42 Thu n‚ *Q' C/HK' 161 12/7:2/=44 26:/6:2/=44
41
Chi hTi nghD IhM*h
hCng
P257 P14/444 26P/:22/=44
42 &u' CC)C 116 11/444/444 221/:22/=44
42Œ46 46
Thu -iOn jMn 9‹
.M# ~ VgT
1111
6661
6P/444/444
6/P44/444
2P1/P22/=44
46Œ46 46 T<@ †‘i ('# -hMng 2 P61 671/444 2P4/=6:/=44
45Œ46 45 Thu -iOn -B. ?ng 151 114/444 2P1/47:/=44
4PŒ46 41
Đơn (D -<’* -huT*
hKCn (wn
16P1 1:/144/444 617/171/=44
47Œ46 45 G{i -iOn (CK NH 1121 :1/444/444 256/17:/=44
12Œ46 41 &u' V!! P526 :45/444 252/776/=44
16Œ46 4P
T<@ -iOn hCng *hK
C-# Thuw* †M TL
661 22/144/444 224/776/=44
41Œ46 4P
V'# ngvn hBn NH
nhy; Nu}
611 64/444/444 214/676/=44
4:
Thu -iOn jMn hCng
điFn .M# ~ VgT
1111
6661
57/444/444
5/744/444
646/166/=44
24Œ46 4:
+{' *hƒ' .M# (i
-“nh
P526 1/414/444 642/166/=44
22Œ46 47
Thu -iOn jMn hCng
ˆ Chw- NghF ~
VgT
1111
6661
62/144/444
6/214/444
66:/776/=44
25Œ46 4=
…•- TGNH (O nhy;
Nu}
1121 1P/444/444 6=6/776/=44
2PŒ46 47
T<@ -iOn điFn^
nư|*^ điFn -hKBi
P52: P14/444 6=6/266/=44
2:Œ46 14
Đơn (D -<’* -huT*
-h'nh -KMn *M*
IhK@n ;h@i -<@ *-#
16P7 2/244/444 2=1/566/=44
27Œ46 4=
Chi -<@ †ương *hK
CSCNV
665
27:/154/44
4
14:/7=6/=44
64Œ46 14
T<@ -iOn .u' -Q
†Bnh
P526 :/144/444 144/6=6/=44
61Œ46 11 Thu n‚ *Q' 3H 161 =6/P54/444 1=5/466/=44
CTng 0w ;hM- 0inh
142/112/=4
4
514/=:=/44
4
+w Jư *uwi -hMng 1=5/466/=44
&gà' *) tháng *( n+m ,**-
*h:n) "Z
/i•n
)i5i
eD "i6n
Thanh "+án đDi :n)
eD .)à'
"hán)
T_ ggtg
T_
gxg
T_
„bt
T_
gux
eD (
đ3u
n)à'
gqt.uqq.qq
q
eD $há"
<inh
dT
qg
qg‡
qx
wH"
Tc.H
nh#$
Fuv
rt.qqq.qqq
rt.qqq.qq
q
dT
qt
qg‡
qx
Thu n!
_.Hàn)
ut.ryt.…qq
ut.ryt.…q
q
d*
qg
qg‡
qx
*hi h1i
n)hS
„uq.qqq „uq.qqq
d*
qt
qg‡
qx
0ua
**/*
gu.qqq.qqq gu.qqq.qqq
/
cuDi
n)à'
ttg.ytt.…q
q
4g-< ?@ tháng ?A n!m B??C


8hD quE

1:
Đơn (D: *"ng -# C!ĐT (C )V +HC ViF- N'.
SsNG TWNG H”! CHXNG T• GqC C–NG L]bI
THU TIpN &UT
.)à' xg "hán) qx năm tqq…
Ch?ng -l
)i—n gi@i
Ghi N‚ T3 1111 ˜ Ghi Có *M* -Ci IhK@n
TWNG
NgC# +H 1121 161 16P1 16P7 151 611 6661 1111
1Œ6 !T41 …•- TGNH nhy; Nu} 72/444/444 72/444/444
!T42
Thu n‚ *Q' IhM*h
hCng
12/7:2/=44 12/7:2/=44
2Œ6 !T46
Thu -iOn jMn 9‹ ~
VgT
6/P44/444 6P/444/444 6=/P44/444
5Œ6 !T45 Thu -iOn -B. ?ng 114/444 114/444
PŒ6 !T41
Đơn (D -<’* -huT*
hKCn (wn *hK *-#
1:/144/444 1:/144/444
11Œ6 !T4P
V'# ngvn hBn NH
nhy; Nu}
64/444/444 64/444/444
17Œ6 !T4: Thu -iOn jMn hCng 5/744/444 57/444/444 12/744/444
22Œ6 !T47
Thu -iOn jMn hCng
*hK *-# &'i
gnh~VgT
6/214/444 62/144/444 61/:14/444
25Œ6 !T4= …•- TGNH nhy; Nu} 1P/444/444 1P/444/444
2:Œ6 !T14
Đ(D -<’* -huT* TT
*M* IhK@n ;h@i -<@
*hK *-#
2/244/444 2/244/444
61Œ6 !T11
Thu n‚ *Q' IhM*h
hCng
=6/P54/444 =6/P54/444
CTng 167/444/444 15P/112/=44 1:/144/444 2/244/444 114/444 64/444/444 11/P14/444 11P/144/444 142/112/=44
#$ t%án ghi Fổ #$ t%án tổng h,p #$ t%án tr&'ng
K!" h# t$n% k!" h# t$n% k!" h# t$n%
17
Đơn (D: *"ng -# C!ĐT (C )V +HC ViF- N'.
SsNG TWNG H”! CHXNG T• GqC C–NG L]bI
CHI TIpN &UT
.)à' xg "hán) qx năm tqq…
Ch?ng -l
)i—n gi@i
Ghi Có T3 1111 ˜ Ghi N‚ *M* -Ci IhK@n
TWNG NgC
#
+H 1121 116 661 665 P61 P526 P52: P527
1Œ6 !T45
Chi hTi nghD -iR;
IhM*h
P14/444 P14/444
!T41
&u' *"ng *E
JEng *E
11/444/44
4
11/444/444
6Œ6 !T4P
T<@ †‘i ('# ng%n
hCng -hMng 2
671/444 671/444
7Œ6 !T4:
G{i -iOn (CK
ng%n hCng
:1/444/444 :1/444/444
12Œ6 !T47
&u' (™n ;hšng
;h›.
:45/444 :45/444
16Œ6 !T4=
T<@ -iOn *hK *"ng
-# Th™ng LKng
22/144/444 22/144/444
24Œ6 !T14
+{' *hƒ' .M# (i
-“nh
1/414/444 1/414/444
2PŒ6 !T11
T<@ -iOn điFn
nư|*^ điFn -hKBi
P14/444 P14/444
27Œ6 !T12
Chi -<@ †ương *hK
CNV
27:/154/444 27:/154/444
64Œ6 !T16
T<@ -iOn .u' -Q
†Bnh
:/144/444 :/144/444
CTng :1/444/444
11/444/44
4
22/144/444 27:/154/444 671/444 1/:15/444 P14/444 7/114/444 514/=:=/444
#$ t%án ghi Fổ #$ t%án tổng h,p #$ t%án tr&'ng
1=
K!" h# t$n% k!" h# t$no k!" h# t$n%
Đơn (D: *"ng -# C!ĐT (C )V +HC ViF- N'.
SsNG 3Ê +q 1
Ghi N‚ T3 11112TiOn .h- ViF- N'.
Thán) qx năm tqq…
+w Jư đầu -hMng: 142/144/444
+TT NgC#
Ghi N‚ T3 1112Ghi Có *M* -Ci IhK@n
1121 161 16P1 16P7 151 611 6661 1111
CTng N‚ T3
111
1 1Œ6 72/444/444 12/7:2/=44 165/7:2/=44
2 2Œ6 6/P44/444 6P/444/444 6=/P44/444
6 5Œ6 114/444 114/444
5 PŒ6 1:/144/444 1:/144/444
1 11Œ6 64/444/444 64/444/444
P 17Œ6 5/744/444 57/444/444 12/744/444
: 22Œ6 6/214/444 62/144/444 61/:14/444
7 25Œ6 1P/444/444 1P/444/444
= 2:Œ6 2/244/444 2/244/444
14 61Œ6 =6P54/444 =6/P54/444
CTng
167/444/44
4
15P/112/=4
4
1:/144/444 2/244/444 114/444 64/444/444
11/P14/44
4
11P/144/444 142/112/=44
+w Jư *uwi -hMng: 1=5/466/=44
4g-< A@ tháng ?A n!m B??C
#$ t%án ghi Fổ #$ t%án tổng h,p #$ t%án tr&'ng
G#6H hI t.nJ G16H hI t.nJ G16H hI t.nJ

P4
Đơn (D: *"ng -# C!ĐT V` )V +HC ViF- N'.
NHoT 3n CHXNG T• +q 1
Ghi Có T3 11112TiOn .h- ViF- N'.
"han qx năm tqq…
+TT NgC#
Ghi N‚ T3 1112Ghi Có *M* -Ci IhK@n
1121 161 16P1 16P7 151 611 6661 1111
CTng N‚ T3
111
1 1Œ6 11/444/444 P14/444 11/P14/444
2 6Œ6 671/444 671/444
6 7Œ6 :1/444/444 :1/444/444
5 12Œ6 :45/444 :45/444
1 16Œ6 22/144/444 22/144/444
P 24Œ6 1/414/444 1/414/444
: 2PŒ6 P14/444 P14/444
7 27Œ6
27:/154/44
4
27:/154/444
= 64Œ6 :/144/444 :/144/444
CTng :1/444/444 11/444/444 22/144/444
27:/154/44
4
671/444 1/:15/444 P14/444 7/114/444 514/=:=/444
4g-< A@ tháng ?A n!m B??C
#$ t%án ghi Fổ #$ t%án tổng h,p #$ t%án tr&'ng
G#6H hI t.nJ G#6H hI t.nJ G#6H hI t.nJ
P1
Đơn (D: *"ng -# C!ĐT (C )V +HC ViF- n'. +W CZI
TCi IhK@n 11112TiOn .h- ViF- N'.
+w Jư đầu n™.
N‚ Có
6:4/671/44
4
Ghi *ó *M*
T3 đwi ?ng
N‚ (|i *M*
T3 nC#
ThMng
1
ThMng 2 ThMng 6 /////////
ThMng
12
CTng
ggtg
gxr.qqq.qq
q
gxg
gb„.ugt.…q
q
gx„g uy.uqq.qqq
gx„r t.tqq.qqq
gbg guq.qqq
xgg xq.qqq.qqq
xxxg gg.„uq.qqq
uggg
gg„.uqq.qq
q
CTng ;hM-
0inh : N‚
142/112/=4
4
CTng !hM-
0inh : Có
514/=:=/44
4
+w Jư *uwi
-hMng : N‚
142/144/44
4
1=5/466/=4
4
4g-< A@ tháng A n!m B??C
#$ t%án tr&'ng
G16H hI t.nJ
P2
2/ 3R -KMn TiOn g{i Ng%n hCng/
ThI+ ch9 đ1 Fu5n l? Ti6n mU" và "hanh "+án 8hôn) (\n) Ti6n mU"2 "+àn b1 <D vDn
bOn) "i6n của *ôn) "' "%Z <D đ!c )i7 l4i Fuv Ti6n mU" n "hI+ "h+5 "hu#n của .)Jn hàn) o
cRn l4i $h5i )Ti h9" và+ "ài 8h+5n mP "4i .)Jn hàn).
*ác 8h+5n "i6n )Ti và+ *ôn) "' "4i .)Jn hàn) là "i6n Niệ" .am2 "i6n )Ti chu'Bn
(\n) ch+ các hAnh "h:c "hanh "+án2 <D "i6n )Ti của *ôn) "' đ!c )Ti "4i Ng%n hCng N"ng
nghiF; (C ;hM- -<iin N"ng -h"n HC NTi
0L <D Tài 8h+5n W bxg.gqg.qgq.tyr.
* 8r0nh t9 :u;n chu<=n chng t7 (- hạch t%án"
GiA# jMK N‚2 Có
+> -h‹K
Jœi
TGNH
S@ng TH
giA# jMK

S@ng TH
giA# jMK
N‚
+> -h‰
*hi -iR-
IhM* *ó
†i,n
Nu'n
S@ng I,
0w 2
Nhy- I‡
*h?ng -l
0w 2
+> *Mi
T3 1121
(C *M*
T3 IhM*
ngo Hàn) n)à' căn c: và+ )i>' bá+ .!2 )i>' bá+ *ó của .)Jn hàn)2 "hủ Fuv )hi <Y "hI+
(‚i Tc.H <au đó chu'@n ch:n) "Z ch+ 89 "+án.
P6
nto *ăn c: và+ )i>' bá+ .!2 )i>' bá+ *ó2 89 "+án l#$ b5n) "Yn) h!$ )i>' bá+ .! và
b5n) "Yn) h!$ )i>' bá+ *ó.
nxo *ăn c: và+ b5n) "Yn) h!$ )i>' bá+ .! và b5n) "Yn) h!$ )i>' bá+ *ó2 89 "+án
l#$ b5n) 8B <D t và .h#" 8? ch:n) "Z <D t.
nbo *ác )i>' bá+ .!2 )i>' bá+ *ó liBn Fuan đ9n đDi "!n) c3n h4ch "+án chi "i9"
đ!c )hi và+ <Y ch:n) "Z có liBn Fuan.
nuo *ăn c: và+ (Rn) "Yn) c1n) của .h#" 8? ch:n) "Z <D t đ@ và+ <Y cái T_ ggtg.
Đwi (|i nghiF; (E ;hM- 0inh -™ng TGNH :
*ôn) "' *d,T và /N eH* Niệ" .am chE )ia+ (Sch và mP "ài 8h+5n "i6n )Ti "4i m1"
.)Jn hàn).
Quan hệ "hanh "+án "%+n) mua bán của *ôn) "' chE "hực hiện P "%+n) nớc.
*ôn) "' chE <T (Cn) m1" đ;n vS "i6n "ệ "hDn) nh>" là đồn) Niệ" .am.
Tăn) Tc.H ":c là các n)hiệ$ vC nh n1$ "i6n mU" và+ T_ mP "4i .)Jn hàn)2
8hách hàn) "%5 n! bOn) chu'@n 8h+5n...
_hi nh#n đ!c ch:n) "Z n bá+ *ó o 89 "+án 8i@m "%a %ồi và+ <Y chi "i9" T_ ggtg.
*uDi 8{2 căn c: và+ <D liệu "Yn) h!$ P <Y chi "i9" đ@ l#$ lBn ch:n) "Z )hi <Y.
/ới đJ' là m1" <D n)hiệ$ vC "ăn) Tc.H "%+n) "hán) x năm tqq… của *ôn) "'W
P5
ˆ ci>' bá+ *ó <D qgW .)à' qx‡ qx‡ tqq…. ‹nh H\n) ^ Bà "%iệu "%5 n! "i6n hàn) chu'@n
và+ Tc.H <D "i6n uu.qqq.qqq đồn).
.cŽ. H•.cW .•.c .cH‘ ’d N• dT.T eD W . . . qg. .
Hà .1i .)à' qx‡ qx‡ tqq…
GIu[ SZ] C•
TCi IhK@n W . . . . . . . . . . . . . . bxg. gqg. qgq. tyr. . . . . . . . n<D T_o
. . *ôn) " ' *d,Tvà /N eH* Ni ệ" .am n" Bn đ;n vS o

NTi Jung W . . ‹nh H\n) " %5 n! " i 6n hàn). . . . . . .
+w -i On (i R- jxng *hƒ W .ăm m;i l ăm " %i ệu đồn) chŒn.
Ly; ;hi Ru 3i i. 0KM-
k!" h# t $n% k!" h# t $n%

P1
eD "i6n
uu.qqq.qqq đồn)
ˆ ci>' bá+ *ó <D qtW .)à' qu‡ qx‡ tqq…. *ôn) "' nh#n lLi va' "Z Tc.H <D "i6n x.qqq.qqq
đồn).
.cŽ. H•.cW .•.c .cH‘ ’d N• dT.T eD W . . . qt. .
Hà .1i
.)à'W qu‡ qx‡ tqq…
GIu[ SZ] C•
TCi IhK@n W . . . . . . . . . . . . . . bxg. gqg. qgq. tyr. . . . . . . . n<D T_o
. . *ôn) " ' *d,T và /N eH* Ni ệ" .am. . . n" Bn đ;n vS o

NTi Jung W . . *ôn) " ' nh#n l Li va' " Z Tc.H. . . . . . .
+w -i On (i R- jxng *hƒ W Ba " %i ệu đồn) chŒn.
Ly; ;hi Ru 3i i. 0KM-
k!" h# t $n% k!" h# t $n%
PP
eD "i6n
x.qqq.qqq đồn)
ˆ ci>' bá+ *ó <D qxW .)à' qy‡ qx‡ tqq…. *ôn) "' ăn uDn) ,ôn) Thành "%5 "i6n hàn) <D
"i6n bq.qqq.qqq đồn).
.cŽ. H•.cW .•.c .cH‘ ’d N• dT.T eD W . . . qx. .
Hà .1i .)à'W qy‡ qx‡ tqq…
GIu[ SZ] C•
TCi IhK@n W . . . . . . . . . . . . . . bxg. gqg. qgq. tyr. . . . . . . n<D T_o
. . *ôn) " ' *d,Tvà /N eH* Ni ệ" .am. . . n" Bn đ;n vS o

NTi Jung W . . *ôn) " ' ,ôn) Thành " %5 " i 6n hàn). . . . . .
+w -i On (i R- jxng *hƒ W BDn m;i " %i ệu đồn) chŒn.
Ly; ;hi Ru 3i i. 0KM-
k!" h# t $n% k!" h# t $n%
P:
eD "i6n
bq.qqq.qqq đồn)
Đwi (|i *M* nghiF; (E gi@. TGNH:
ci5m Tc.H ":c là các n)hiệ$ vC %H" Tc.H v6 nh#$ Fuv2 chu'@n "i6n "%5 n! 8hách
hàn)2 "%5 n! "i6n va'....
_hi nh#n đ!c )i>' bá+ .! của .)Jn Hàn)2 89 "+án 8i@m "%a %ồi và+ <Y chi "i9" T_
ggtg.
*uDi 8{ (ựa "%Bn <D liệu "Yn) h!$ đ@ l#$ ch:n) "Z )hi <Y và )hi và+ <Y cái.
P7
ˆ ci>' bá+ .! <D qgW .)à' qg‡ qx‡ tqq…. *ôn) "' %H" Tc.H v6 nh#$ Fuv Ti6n mU" <D "i6n
rt.qqq.qqq đồn).
.cŽ. H•.cW .•.c .cH‘ ’d N• dT.T eD W . . . qg. .
Hà .1i .)à'W qg‡ qx‡ tqq…
GIu[ SZ] N”
TCi IhK@n W . . . . . . . . . . . . . . bxg. gqg. qgq. tyr. . . . . . . . n<D T_o
. . *ôn) " ' *d,T và /N eH* Ni ệ" .am. . . n" Bn đ;n vS o

NTi Jung W . . *ôn) " ' %H" Tc.H v6 nh#$ Fuv. . . . . .
+w -i On (i R- jxng *hƒ W Tám m;i hai " %i ệu đồn) chŒn.
Ly; ;hi Ru 3i i. 0KM-
k!" h# t $n% k!" h# t $n%
P=
eD "i6n
rt.qqq.qqq đồn)
ˆ ci>' bá+ .! <D qtW .)à' q„‡ qx‡ tqq…. *ôn) "' "%5 "i6n ch+ *ôn) "' H+à dhá" <D "i6n
gq.qqq.qqq đồn).
.cŽ. H•.cW .•.c .cH‘ ’d N• dT.T eD W . . . qt. .
Hà .1i .)à'W q„‡ qx‡ tqq…
GIu[ SZ] N”
TCi IhK@n W . . . . . . . . . . . . . . bxg. gqg. qgq. tyr. . . . . . . . n<D T_o
. . *ôn) " ' *d,T và /N eH* Ni ệ" .am. . . n" Bn đ;n vS o

NTi Jung W . . T%5 " i 6n ch+ *ôn) " ' H+à dhá" . . . . . .
+w -i On (i R- jxng *hƒ W 0ời " %i ệu đồn) chŒn.
:4
eD "i6n
gq.qqq.qqq đồn)
Ly; ;hi Ru 3i i. 0KM-
k!" h# t $n% k!" h# t $n%
ˆ ci>' bá+ .! <D qxW .)à' gq‡ qx‡ tqq…. *ôn) "' "%Mch Tc.H "%5 BH~H ch+ ôn)
H\n) <D "i6n uqq.qqq
.cŽ. H•.cW .•.c .cH‘ ’d N• dT.T eD W . . . qxX
Hà .1i .)à'W gq‡ qx‡ tqq…
GIu[ SZ] N”
TCi IhK@n W . . . . . . . . . . . . . . bxg. gqg. qgq. tyr. . . . . . . . n<D T_o
. . *ôn) " ' *d,T và /N eH* Ni ệ" .am. . n" Bn đ;n vS o

NTi Jung W . . T%M ch Tc.H " %5 BH~H ch+ •. H\n). .
:1
eD "i6n
uqq.qqq đồn)
+w -i On (i R- jxng *hƒ W .ăm " %ăm n)hA n đồn) chŒn.
Ly; ;hi Ru 3i i. 0KM-
k!" h# t $n% k!" h# t $n%
ˆ €| nhiệm Thu <D quW .)à' gx‡ qx‡ tqq…. *ôn) "' ,iện lực "%5 "%ớc "i6n hàn) <D "i6n
tu.qqq.qqq đồn)2 bOn) "i6n chu'@n 8h+5n.
Už NHIf& THU
eD W qu
]#$ n)à' W gx " hán) qx năm tqq…
!HdN )] NH GHI

,;n vS mua hàn) W côn) " ' ,i ện ]ực
T4i n)Jn hàn) W .ôn) .)hi ệ$ và dT.T Hà .1i .
TBn đ;n vS bán hàn)W *ôn) " ' *d,T và /N eH*
Ni ệ" .am
ThI+ h!$ đồn) <D W guT0
eD " i 6n nbOn) ch7oW BDn m;i " %i ệu đồn) chŒn
eD n)à' " %5 ch#m W q n)à'
eD " i 6n $h4" " %5 ch#m nbOn) ch7oW _hôn) $h4" " i 6n
:2
": ;ợ
1121
": 4o
1<1
+q TIpN SrNG +q
54/444/444

Đơn (D jMn Ng%n hCng j,n .u'
k! t $n" đóng ./0% &h1n chứng t 2 ngà' W gx‡ qx‡ tqq…
3P kế t oán
k! t $n" đóng ./0%
ˆ €| nhiệm *hi <D qyW .)à' tg‡ qx‡ tqq…. *ôn) "' "%5 lLi va' (ài h4n <D "i6n
gqq.qqq.qqq đồn).
Už NHIf& CHI
eDW XqyX
]#$ n)à'W tg " hán) qx năm tqq…
CHU[VN 3H]sN ^ CHU[VN TIpN THƯ^ ĐIfN
!HdN )] NH GHI
,;n vS " %5 " i 6nW *ôn) " ' T.HH *hi 9n ThKn)
Tài 8h+5nW bxggqgqgqtyr
.)Jn hàn)W .ôn) n)hi ệ$ và dT.T Hà .1i
,;n vS nh#n " i 6nW .)Jn hàn) .. và dT.T
Hà .1i
Tài 8h+5n W tbqB`qqtg
Ti 6n bOn) ch7 W 01" " %ăm " %i ệu đồn) chŒn
.1i (un) " hanh " +án W T%5 va' (ài h4n
:6
T3 N” 651

T3 C• 1121
+w -iOn jxng 0w
144/444/444
Đơn (D -<@ -i On Ng%n hCng g Ng%n hCng S
Kế t oán 4h5 3K Ghi sổ nà': ,)6 *(6 *- Ghi sổ: ,)6 *(6 *-

Kế t oán Kế t oán

3789ng :hòng K3 3789ng :hòng K3

:5
,;n vSW *ôn) "' *d,T và /N eH*
Niệ" .am +W THŸ] )I TIpN G¡¢ NGN H`NG
Ti6n Niệ" .am
T4i .)Jn hàn) .ôn) .)hiệ$ và dT.T
eD hiệu T_W bxggqgqgqtyr
Thán) qx năm tqq…
&gà' () tháng *( n+m ,**-
Người †y; jiiu 3R -KMn -<ưˆng GiM. đw*
K!" h# t$n% K!" h# t$n% K!" h#c t$n%
:1
NgC#
-hMng
Ch?ng -l
)i—n gi@i
T3
đwi
?ng
+w -iOn
SMK

SMK
N‚
N‚ Có TLn
TLn đầu -hMng 521/111/444
41Œ46 41 …•- TGNH nhy; Nu} 1111 72/444/444 656/111/444
46Œ46 41
g/H£ng -<@ n‚ -iOn
hCng jxng TGNH
161 11/444/444 6=7/111/444
41Œ46 42
Nhyn †‘i ('# -l
TGNH
111 6/444/444 541/111/444
4PŒ46 42
T<@ -iOn C-# HKC
!hM-
661 14/444/444 6=1/111/444
4:Œ46 46
C-# ™n uwng Đ"ng
ThCnh -<@ -iOn hCng
161 54/444/444 561/111/444
47Œ46 45
G{i -iOn (CK Ng%n
HCng
1111 :1/444/444 14P/111/444
14Œ46 46
T<i*h TGNH -<@
SHtH *hK c/H£ng
6676 144/444 141/P11/444
11Œ46 45
T<@ †‘i ('# Ng%n
HCng
P61 61P/144 141/217/144
16Œ46 41
C-# ĐiFn †’* -<@
-<ư|* -iOn hCng
161 21/444/444 164/217/144
11Œ46 41
Th'nh -KMn SH[T
Nu‡ I
6675 2/:14/444 12:/147/144
1:Œ46 4P …•- TGNH nhy; Nu} 1111 51/144/444 572/447/144
17Œ46 4P
NhC hCng -<@ -iOn
n"ng 0@n
161 14/444/444 162/447/144
24Œ46 4:
Đ(D -<’* -huT* hKCn
†Bi (wn *hK C-#
16P1 :4/444/444 P42/447/144
21Œ46 4: T<@ ('# JCi hBn 651 144/444/444 142/447/144
26Œ46 47
&u' hCng hKM ~
VgT
11P1
166
66/444/444
6/644/444
5P1/:47/144
25Œ46 4= …•- TGNH nhy; Nu} 1111 1P/444/444 54=/:47/144
2PŒ46 47
Thu -iOn jMn hCng ~
VgT
1111
6661
11/444/444
1/144/444
54:/247/144
2=Œ46 14 T<@ ('# ngvn hBn 611 64/444/444 554/247/144
61Œ46
T<“*h TGNH nT;
-huR -hu nhy; )N
6665 51/444/444 6=1/247/144
CTng 0w ;hM- 0inh 6:7/144/444 547/54P/144
)ư *uwi -hMng 6=1/247/144
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'. S@ng ->ng h‚; *h?ng -l gw* *£ng †KBi
Thu -iOn G{i g%n hCng
NgC# 61 -hMng 46 n™. 244=
Ch?ng -l )i—n gi@i Ghi N‚ T3 1121 ˜ Ghi Có *M* -Ci IhK@n
NgC# +H 1111 161 16P1 6661 1111 111 T>ng
6Œ6 SC41 3H -<@ n‚ -iOn
hCng *hu#in (CK
TGNH
11/444/444 11/444/444
1Œ6 SC42 Nhyn †‘i ('# -l
TGNH
6/444/444 6/444/444
:Œ6 SC46 C-# ™n uwng Đ"ng
ThCnh -<@ -iOn
hCng
54/444/444 54/444/444
7Œ6 SC45 G{i -iOn (CK ng%n
hCng
:1/444/444 :1/444/444
16Œ6 SC41 C-# điFn †’* -<@
-<ư|* -iOn hCng
21/444/444 21/444/444
17Œ6 SC4P NhC hCng -<@ -iOn
n"ng 0@n
14/444/444 14/444/444
24Œ6 SC4: Đơn (D -<’* -huT*
hKCn †Bi (wn *hK
*-#
:4/444/444 :4/444/444
2PŒ6 SC47 Thu -iOn jMn hCng
~ VgT
1/144/444 11/444/444 P4/144/444
T>ng :1/444/444 1:4/444/444 :4/444/444 1/144/444 11/444/444 6/444/444 6:7/144/444
NgC# 61 -hMng 46 n™. 244=
3R -KMn ghi 0>
k!" h# t$n%
3R -KMn ->ng h‚;
k!" h# t$n%
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
:P
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'. S@ng ->ng h‚; *h?ng -l gw* *£ng †KBi
Chi -iOn G{i g%n hCng
NgC# 61 -hMng 46n™. 244=
Ch?ng -l )i—n gi@i Ghi *ó T3 1121 ˜ Ghi N‚ *M* T3
NgC# +H 111 166 11P1 611 661 6665 6676 6675 651 P61 T>ng
1Œ6 SN42 …•- TGNH nhy;
Nu}
72/444/
444
72/444/
444
PŒ6 SN46 T<@ -iOn C-# Hš'
!hM-
14/444/
444
14/444/
444
14Œ6 SN45 T<“*h TGNH -<@
SHtH *hK c/H£ng
144/444 144/444
11Œ6 SN41 T<@ †‘i ('# ng%n
hCng
61P/144
4
61P/144
11Œ6 SN4P Th'nh -KMn SH[T
Nu} I
2/:14/
444
2/:14/
444
1:Œ6 SN4: …•- TGNH nhy;
Nu}
51/144/
444
51/144/
444
21Œ6 SN47 T<@ ('# JCi hBn 144/444/
444
144/444/
444
26Œ6 SN4= &u' hCng ~ VgT 6/644/
444
66/444/
44
6P/644/
444
25Œ6 SN14 …•- TGNH nhy;
Nu}
1P/444/
444
1P/444/
444
2=Œ6 SN11 T<@ ('# ngvn hBn 64/444/
444
64/444/
444
61Œ6 SN12 T<“*h TNGH nT;
-huR TN)N
51/444/
444
51/444/
444
T>ng 176/144/
444
6/644/
444
66/444/
444
64/444/
444
14/444/
444
51/444/
444
144/444 2/:14/
444
144/444/
444
61P/144 54P/144/
444
NgC# 61 -hMng 46 n™. 244=
3R -KMn ghi 0>
k!" h# t$n%
3R -KMn ->ng h‚;
k!" h# t$n%
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
::
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'. S@ng I, 0w 2
Ghi N‚ T3 1121 ˜ TGNH ViF- N'.
NgC# 61 -hMng 46 n™. 244=
+w Jư đầu -hMng: 521/111/444
+TT NgC# Ghi N‚ T3 1121 ˜ Ghi Có *M* -Ci IhK@n
1111 161 1P61 6661 1111 111 C"ng N‚ T3 112
1 6Œ6 11/444/444 11/444/444
2 1Œ6 6/444/444 6/444/444
6 :Œ6 54/444/444 54/444/444
5 7Œ6 :1/444/444 :1/444/444
1 16Œ6 21/444/444 21/444/444
P 17Œ6 14/444/444 14/444/444
: 24Œ6 :4/444/444 :4/444/444
7 2PŒ6 1/144/444 11/444/444 P4/144/444
CTng :1/444/444 1:4/444/444 :4/444/444 1/144/444 11/444/444 6/444/444 6:7/144/444
+w Jư *uwi -hMng: 6:7/144/444
4g-< A@ tháng ?An!mB??C
3R -KMn ghi 0>
k!" h# t$n%
3R -KMn ->ng h‚;
k!" h# t$n%
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
:7
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'. Nhy- I‡ *h?ng -l 0w 2
Ghi Có T3 1121 ˜ TGNH ViF- N'.
NgC# 61 -hMng 46 n™. 244=
Ch?ng -l Ghi Có T3 1121 ˜ Ghi N‚ *M* T3
+TT NgC# 111 166 11P1 611 661 6665 6676 6675 651 P61 T>ng
1 1Œ6 72/444/
444
72/444/
444
2 PŒ6 14/444/
444
14/444/
444
6 14Œ6 144/444 144/444
5 11Œ6 61P/144 61P/144
1 11Œ6 2/:14/
444
2/:14/
444
P 1:Œ6 51/144/
444
51/144/
444
: 21Œ6 144/444/
444
144/444/
444
7 26Œ6 6/644/
444
66/444/
444
6P/644/
444
= 25Œ6 1P/444/
444
1P/444/
444
14 2=Œ6 64/444/
444
64/444/
444
11 61Œ6 51/444/
444
51/444/
444
176/144/
444
6/644/
444
66/444/
444
64/444/
444
14/444/
444
51/444/
444
144/444 2/:14/
444
144/444/
444
61P/144 547/54P/
144
4g-< A@ tháng ?A n!m B??C
:=
3R -KMn ghi 0>
k!" h# t$n%
3R -KMn ->ng h‚;
k!" h# t$n%
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'. +> *Mi
TCi IhK@n 1121 ˜ TGNH ViF- N'.
+w Jư đầu n™.
N‚ Có
242/144/44
4
Ghi *ó *M* T3 đwi
?ng n‚ (|i *M* T3
nC#
ThMng 1 ThMng 2 ThMng 6 /// ThMng 12 CTng
111 :1/444/444
161 1:4/444/444
16P1 :4/444/444
6661 1/144/444
1111 11/444/444
111 6/444/444
CTng ;hM- 0inh: N‚ 6:7/144/444
CTng ;hM- 0inh: Có 547/54P/1444
+w Jư *uwi -hMng:
N‚
521/111/444 6=1/247/144
.)à' xg "hán) x năm tqq…
3R -KMn -<ưˆng
n8?2 họ "Bno
74
71
6/ 3R -KMn *M* IhK@n -h'nh -KMn/
T%+n) Fuá "%Anh h+4" đ1n) 8inh (+anh2 côn) "' *d,T và /N eH* Niệ"
.am "hờn) =u'Bn $há" <inh n)hiệ$ vC "hanh "+án2 $h5n ánh mDi Fuan hệ "hanh
"+án )i7a đ;n vS với côn) nhJn viBn ch:c2 với n)Jn <ách2 với n)ời mua2 với
n)ời bán...
_9 "+án có nhiệm vC "Y ch:c )hi chf$ nhOm "hI+ (‚i chU" chG các 8h+5n
$h5i "hu2 $h5i "%5 nn)Kn h4n2 (ài h4no2 đôn đDc việc "hanh "+án 8S$ "hời2 "%ánh
chi9m (Cn) vDn l[n nhau.
,Snh 8A h+Uc cuDi niBn đ1 89 "+án2 89 "+án côn) "' "i9n hành 8i@m "%a2 đDi
chi9u "Zn) 8h+5n n! $há" <inh2 <D đL "hanh "+án và <D cRn n!.
,@ "hI+ (‚i các 8h+5n "hanh "+án với 8hách hàn)2 89 "+án <T (Cn) T_
gxg`dh5i "hu của 8hách hàn).
Hàn) n)à' căn c: và+ h+4" đ1n) bán hàn)2 89 "+án mP <Y h4ch "+án chi
"i9" ch+ "Zn) đDi "!n) 8hách hàn).
*uDi "hán)2 89 "+án l#$ b5n) "Yn) h!$ chi "i9" côn) n! $h5i "hu.
72
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'.
+> *hi -iR- T3 161 ¤!h@i -hu *Q' 3hM*h hCng¥
ThMng 6 n™. 244=
Đwi -ư‚ng: Chị H%aK CLu MiNnO 87 Pi.mO H- 4ội
NgC#
-hMng
ghi 0>
Ch?ng -l )i—n gi@i T3 đwi
?ng
Thời hBn
đư‚* *hiR-
IhAu
+w ;hM- 0inh +w Jư
+w hiFu NgC#
-hMng
N‚ Có N‚ Có
1 2 6 5 1 P : 7 = 14
+w Jư đầu I¦ 14/444/444 4
41Œ46 41 41Œ46 SMn …ư‚u *hư'
-hu -iOn
1111 14/7:2/444
1=Œ46 42 1=Œ46 SMn Si' *hư' -hu
-iOn
1111 64/444/444
CTng ;hM- 0inh 74/7:2/444
+w Jư *uwi I¦ 164/7:2/44
4
4
&gà' () tháng *( n+m ,**-
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
76
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'.
T>ng h‚; *"ng n‚ ;h@i -hu
TCi IhK@n 161 ˜ !h@i -hu *Q' IhM*h hCng
ThMng 46 n™. 244=
+TT Đwi -ư‚ng ĐD' *h§ )ư đầu I¦ !hM- 0inh )ư *uwi I¦
N‚ Có N‚ Có N‚ Có
1 ChD HK' L, L‚i ˜
+ơn T%#
12/7:2/=44 74/7:2/444 4 164/7:2/444 4
2 gnh H£ng Th• LT* ˜
!h• Th•
11/444/444 11/444/444 4 4
6 3hM*h +Bn
Đ"ng
ThCnh
Gu'ng
T<ung +ơn
T%#
14/444/444 54/444/444 64/444/444
CTng 14:/7:2/=44 14/444/444 124/7:2/444 11/444/444 1P4/7:2/444 4
&gà' () tháng *( n+m,**-
3R -KMn -<ưˆng
k'" h# t$n%
75
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'.
+> *hi -iR- T3 661 ¤!h@i -<@ *hK người jMn¥
ThMng 6 n™. 244=
Đwi -ư‚ng: C"ng -#
NgC#
-hMng
ghi 0>
Ch?ng
-l
)i—n gi@i T3 đwi
?ng
Thời hBn
đư‚* *hiR-
IhAu
+w ;hM- 0inh +w Jư
+w hiFu NgC#
-hMng
N‚ Có N‚ Có
1 2 6 5 1 P : 7 = 14
+w Jư đầu I¦ 72/111/=44
16Œ46 41 16Œ46 Nhy; IhK Cw*
-hQ# -inh *hư'
-<@ -iOn
11P1 =/121/444
2=Œ46 42 2=Œ46 Nhy; IhK !h“*h
nư|* …Bng Đ"ng
*hư' -<@ -iOn
11P1 11/444/444
CTng 0w ;hM-
0inh
25/121/444 14P/254/=4
4
CTng +w Jư *uwi I¦
&gà' () tháng *( n+m ,**-
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
71
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'.
T>ng h‚; *"ng n‚ ;h@i -hu
TCi IhK@n 161 ˜ !h@i -hu *Q' người jMn
ThMng 46 n™. 244=
+TT Đwi -ư‚ng ĐD' *h§ )ư đầu I¦ !hM- 0inh )ư *uwi I¦
N‚ Có N‚ Có N‚ Có
1 ChD HK' Cầu )i—n2
Tl Li,.
12/7:2/444 64/444/444 12/7:2/=44 64/444/444 4
2 gnh H£ng SC T<iFu 11/444/444 11/444/444 4 4
6 3hM*h +Bn
Đ"ng
ThCnh
Gu'ng
T<ung +ơn
T%#
14/444/444 54/444/444 64/444/444
CTng 14:/7:2/=44 14/444/444 :4/444/444 14:/7:2/=44 P4/444/444 4
&gà' () tháng *( n+m ,**-
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
7P
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'.
T>ng h‚; *"ng n‚ ;h@i -<@
TCi IhK@n 661 ˜ !h@i -<@ *hK người jMn
ThMng 46 n™. 244=
+TT Đwi -ư‚ng ĐD' *h§ )ư đầu I¦ !hM- 0inh )ư *uwi I¦
N‚ Có N‚ Có N‚ Có
1 C-# TNHH
Hu# HKCng
Cầu GiA# ˜
HC NTi
72/111/=44 25/121/444 4 14P/254/=44 4
2 C-# 3i.
Li,n
Th'nh &}
2+ơn T%#
:4/444/444 :4/444/444 4 4
6 3hM*h +Bn
+ơn T%#
+ơn LT* ˜
+ơn T%#
14/444/444 54/444/444 64/444/444
CTng 72/111/=44 74/444/444 P5/121/444 :4/444/444 16P/254/=44 4
&gà' () tháng *( n+m,**-
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
7:
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'.
+> *hi -iR- T3 151 ¤TB. ?ng¥
ThMng 6 n™. 244=
Đwi -ư‚ng: ChD Hương˜ !hšng IR -KMn
NgC#
-hMng
ghi 0>
Ch?ng
-l
)i—n gi@i T3 đwi
?ng
Thời hBn
đư‚* *hiR-
IhAu
+w ;hM- 0inh +w Jư
+w hiFu NgC#
-hMng
N‚ Có N‚ Có
1 2 6 5 1 P : 7 = 14
+w Jư đầu I¦ 5/444/444
41Œ46 41 41Œ46 3hAu -<l -B.
?ng *šn -hl'
(CK †ương
665 144/444
2PŒ46 42 2PŒ46 TB. ?ng *hi -<@
('# ngvn hBn
661 1/144/444
CTng 0w ;hM-
0inh
2/444/444 2/444/444
CTng +w Jư *uwi I¦
&gà' () tháng *( n+m,**-
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
77
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'.
T>ng h‚; -B. ?ng
TCi IhK@n 151 ˜ TB. ?ng
ThMng 46 n™. 244=
+TT Đwi -ư‚ng ĐD' *h§ )ư đầu I¦ !hM- 0inh )ư *uwi I¦
N‚ Có N‚ Có N‚ Có
1 ChD Hương !hšng IR
-KMn
5/444/444 2/444/444 2/444/444 4
2 ChD HB !hšng
GiM. Đw*
1/444/444 1/444/444 4 4
6 gnh LKng LMi 9‹ 14/444/444 54/444/444 64/444/444
CTng =/444/444 14/444/444 54/444/444 :/444/444 62/444/444 4
&gà' () tháng *( n+m ,**-
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
7=
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'.
Nhy- I‡ *h?ng -l 0w 1
Ghi *ó T3: 661 ˜ Ghi N‚ *M* T3 IhM*
ThMng 46 n™. 244=
+TT Đwi -ư‚ng +w Jư đầu
-hMng
Ghi Có T3 661^ Ghi N‚ *M* T3 Ghi N‚ T3 661^ Ghi Có *M* T3 +w Jư *uwi -hMng
N‚ Có 11P1 1661 155 CTng

1111 1121 611 CTng
N‚
N‚ Có
1 C-# Hu#
HKCng
72/111/
=44
25/121/
444
25/121/
444
14P/254
/
=44
2 C-# 3i.
Li,n
:4/444/
444
:4/444/
444
:4/444/
444
4
6 3hM*h
+Bn +ơn
T%#
14/444/
444
54/444/
444
54/444/
444
64/444/
444
CTng 72/111/
=44
74/444/
444
P5/121/
444
P5/121/
444
:4/444/
444
:4/444/
444
16P/254
/
=44
4
4g-<A@ tháng?A n!mB??C
3R -KMn ghi 0>
k!" h# t$n%
3R -KMn ->ng h‚;
k!" h# t$n%
3R -KMn -<ưˆng
k!" h# t$n%
=4
Đơn (D: C"ng -# C!ĐT (C )V +HC
ViF- N'. +> *Mi
TCi IhK@n 661 ˜ !h@i -<@ *hK người jMn
+w Jư đầu n™.
N‚ Có
2P/111/=44
Ghi *ó *M* T3 đwi
?ng n‚ (|i *M* T3
nC#
ThMng 1 ThMng 2 ThMng 6 /// ThMng 12 CTng
1111 22/144/444
1121 14/444/444
11P1 P5/121/444
611 :4/444/444
CTng ;hM- 0inh: N‚ 1PP/P21/444
CTng ;hM- 0inh: Có 16P/254/=44
+w Jư *uwi -hMng: N‚ 2P/111/144 64/675/144
.)à' xg "hán) x năm tqq…
3R -KMn -<ưˆng
n8?2 họ "Bno
=1
=2
Chương IV
&T- 0w ‡ IiRn nhyn 9¨- (C IiRn nghD nhx. hKCn -hiFn *"ng -M* IR -KMn (wn
jxng -iOn -Bi *"ng -# C> !hần Đầu Tư (C )D*h VE +HC ViF- N'./
I/ Nhyn 9¨- *hung (O *"ng -M* IR -KMn (wn jxng -iOn -Bi *"ng -# C> !hần
Đầu Tư (C )D*h VE +HC ViF- N'./
1/ Ưu đii.:
* 80nh h0nh phát tri=n tại công t<;
` *ôn) "' *Y dh3n ,3u T và /Sch NC eH* Niệ" .am là đ;n vS (+anh
n)hiệ$ có <D cán b1 côn) nhJn viBn đôn)2 có nhi6u đ;n vS "%ực "hu1c. ,;n vS đL
"hực hiện ch9 đ1 89 "+án "hDn) nh>" "Z các đ;n vS c; <P đ9n côn) "' "hI+ hAnh
"h:c nh#" 8M ch:n) "Z2 á$ (Cn) hệ "hDn) 89 "+án (+anh n)hiệ$ "hI+ Fu' đSnh <ô
g„y‡Q,‡_BT* n)à' tu "hán) gq năm tqqq. 0ô hAnh 89 "+án và Fu5n l? )ọn
nh•2 8h+a học $h\ h!$ với "Anh hAnh <5n =u>" 8inh (+anh c5u (+anh n)hiệ$.
T%5i Fua h;n gq năm =J' (ựn) và "%Pn) "hành2 "%+n) Fuá "%Anh <5n =u>" 8inh
(+anh "u' )U$ %>" nhi6u 8hó 8hăn nhn) côn) "' v[n đ:n) v7n)2 liBn "Cc $há"
"%i@n <5n =u>" 8inh (+anh2 (+anh "hu năm <au ca+ h;n năm "%ớc. Thu nh#$ của
cá nhJn n)à' càn) đ!c c5i "hiện2 "hực hiện n)haa vC n1$ n)Jn <ách .hà .ớc
n)à' càn) nhi6u. ,i6u đó đL 8h-n) đSnh vai "%R và vS "h9 của côn) "' "%Bn "+àn
"Enh và "%Bn c5 nớc.
` dhRn) 89 "+án côn) "' đ!c "Y ch:c h+àn chEnh với đ1i n)Q cán b1 côn)
nhJn viBn có "%Anh đ1 n)hiệ$ vC chu'Bn môn v7n) vàn)2 có 8inh n)hiệm có
"%ách nhiệm ca+ đDi với $h3n 89 "+án (+ mAnh đ5m nhiệm.
` /ới <ự lLnh đ4+ "hDn) nh>" của 89 "+án "%Pn) có "hJm niBn côn) "ác lJu
năm "%+n) n)h6 89 "+án của *ôn) "' *Y dh3n2 chE đ4+ côn) "ác h4ch "+án "hDn)
nh>" "Z c; <P đ9n côn) "'2 $h5n ánh "%un) "hực 8S$ "hời2 chMnh =ác2 )ó$ $h3n
làm "D" côn) "ác "ài chMnh2 Fu5n l?2 đánh )iá2 $hJn "Mch 89" Fu5 <5n =u>" 8inh
(+anh chMnh =ác )ó$ $h3n )iH$ /+anh .)hiệ$ nJn) ca+ hiệu Fu5 <5n =u>" 8inh
(a+nh và "hực hiện n)haa vC đDi với n)Jn <ách .hà .ớc.
* Đánh giá công tác hạch t%án 1$ t%án (ốn b)ng ti*n nQi ri.ng:
` *ôn) "' đL =J' (ựn) đ!c b1 má' 89 "+án $h\ h!$ với côn) "'2 việc Fu5n
l? h4ch "+án vDn bOn) "i6n đ5m b5+ $h5n ánh chMnh =ác và+ các <Y <ách có liBn
Fuan. TAnh hAnh luJn chu'@n ch:n) "Z "hI+ hAnh "h:c nh#" 8M ch:n) "Z c; b5n
đHn) ch9 đ1 89 "+án hiện hành.
` Qua Fuá "%Anh "Y ch:c các n)hiệ$ vC 89 "+án vDn bOn) "i6n và côn) "' n!2
mọi n)hiệ$ vC 8inh "9 $há" <inh đ6u )i5i Fu'9" nhanh chón)2 8S$ "hời và chMnh
=ác2 8hôn) $hi6n hà đ9n 8hách hàn).
` T%Anh đ1 của cán b1 89 "+án có năn) lực Fu5n l?2 $h5n ánh )hi chf$ m1"
cách chMnh =ác2 "%un) "hực2 8hách Fuan và "uJn "hủ đHn) ch9 đ1 Fu' đSnh.
=6
` Niệc Fu5n l? ch:n) "Z )Dc v6 "hu ` chi "i6n mU" đ5m b5+ đHn) n)u'Bn "Kc2
ch>$ hành "D" việc Fu5n l? Fuv "i6n mU" của côn) "'. _9 "+án "hờn) =u'Bn
hàn) "hán) đi đDi chi9u <D ( và có =ác nh#n đ3' đủ "%Bn <Y Fuv2 <Y chi "i9" "i6n
)Ti n)Jn hàn)2 có b5n) 8B "hI+ (‚i chi "i9" "ới "Zn) đDi "!n) v6 các 8h+5n nà'.
*uDi Fu? 8hóa <Y và bá+ cá+ "ài chMnh 8S$ "hời với *Cc Thu9 và *Cc Qu5n ]?
/+anh .)hiệ$ "hu1c <P Tài *hMnh.
` Thôn) Fua côn) "ác 89 "+án vDn bOn) "i6n và "hanh "+án đL 8i@m "%a2 8i9n
n)hS và đ6 =u>" các biện $há$ Fu5n l?2 8hôn) đ@ =5' %a <ự cD "ài chMnh2 côn) n!
8hó đRi h+Uc m>" 8h5 năn) "hanh "+án.
2/ HBn *hR:
Qua "hực "9 đ!c $h5n ánh "%+n) h4ch "+án 89 "+án nói chun) v6 89 "+án
vDn bOn) "i6n nói %iBn) "a "h>' m1" <D h4n ch9 <auW
` Niệc h4ch "+án 89 "+án "i6n đan) chu'@n 8hôn) $há" <inh ([n đ9n 8hó
8hăn "%+n) việc "hI+ (‚i chi "i9".
` T%+n) Fu5n lM "i6n mU" cha 8i@m "%a Fuv đ1" =u>" nBn cha $h5n ánh
chMnh =ác ch>" l!n) của côn) "ác 89 "+án Fuv.
TZ nh7n) "ồn "4i và h4n ch9 "%+n) côn) "ác "Y ch:c h4ch "+án "4i côn) "'
*Y dh3n ,3u T và /Sch NC eH* Niệ" .am2 Im có m1" vài ? 8i9n đ6 =u>"
nhOm 8hKc $hCc nh7n) "ồn "4i và h4n ch9 đ@ )iH$ côn) "' đ4" đ!c hiệu Fu5
8inh "9 ca+ h;n "%+n) <5n =u>" 8inh (+anh.
n IiRn 1: .ˆ -Ci IhK@n -h‹K Jœi -iOn đ'ng *hu#in.

Hiện na' côn) "' *Y dh3n ,3u T và /Sch NC eH* Niệ" .am có "hI+
(‚i )hi chf$ “ "i6n đan) chu'@n” T_ ggx nhn) cRn %>" h4n ch9. ThI+ Im2 côn)
"' nBn (\n) "ài 8h+5n "hI+ (‚i “ "i6n đan) chu'@n” nhi6u h;n n7a vA mUc (\
n)Jn hàn) hiện na' đ6u <T (Cn) $h;n) $há$ chu'@n "i6n điện "T nhn) v[n
=5' %a hiện "!n) "%Cc "%Uc2 vớn) mKc "%Bn đờn) "%u'6n )J' 5nh hPn) đ9n
côn) "ác h4ch "+án của côn) "'.
n IiRn 2: VO *"ng -M* Iii. -<' Nu} (C (An đO -h'nh -KMn Ih"ng J£ng -iOn
.h-/

ThI+ Im n)+ài việc 8i@m "%a Fuv2 đDi chi9u Fuv "hờn) =u'Bn nh hiện
na'2 côn) "' c3n 8i@m "%a Fuv đ1" =u>" vA $h3n lớn 8hách hàn) của côn) "' đ6u
la 8hách hàn) "%+n) nớc2 việc "hu của 8hách hàn) bOn) "i6n mU" 8hôn) $h5i là
nhz2 )iH$ (+anh n)hiệ$ "hu hRi vDn nhanh nhn) cQn) (• có hiện "!n) <T
(Cn) vDn n)+ài mCc đMch của côn) "' nh chi9m (Cn) côn) Fuv làm "h>" "h+á"
"ài <5n của côn) "'.
,@ đ5m b5+ ch+ h+4" đ1n) 8inh (+anh đ!c "hu#n l!i2 côn) "' đL mP "ài
8h+5n "4i n)Jn hàn). ,J' là đi6u 8iện "hu#n l!i ch+ việc "hanh "+án bOn)
=5
chu'@n 8h+5n )i7a côn) "' với các đ;n vS liBn Fuan. .hn) hiện na' "4i côn) "'
chủ '9u "i9n hành )ai+ (Sch bOn) "i6n mU" (+ đó có "h@ n5' <inh các mU" "iBu
cực nh đL nBu "%Bn. *hMnh vA v#' đ@ đ5m b5+ an "+àn và $há" "%i@n đồn) vón có
hiệu Fu52 "hI+ Im (+anh n)hiệ$ nBn "ăn) cờn) việc "hanh "+án )ia+ (Sch bOn)
chu'@n 8h+5n đi6u đó <G "i9" 8iệm đ!c chi $hM lu "hôn) và đIm l4i hiệu Fu5
8inh "9 ca+ ch+ côn) "'.

N6 Fuv "i6n mU"2 côn) "' c3n có <Y chi "i9" "i6n mU" của "Zn) đ;n vS c; <P đ@
"iện ch+ việc 8i@m "%a ch>" l!n) "i6n mU" "ồn Fuv P đ;n vS2 "%ánh "Anh "%4n)
l!n) "i6n mU" "ồn Fuv nhi6u )J' 5nh hPn) đ9n vRn) Fua' của đồn) vDn2 )i5m
l!i nhu#n của côn) "'. Hàn) n)à' 89 "+án Fuv "i6n mU" $h5i c#$ nh#" ch:n) "Z
"hu2 chi2 lBn bá+ cá+ "hu2 chi đ@ đDi chi9u với "hủ Fuv2 "%ánh "Anh "%4n) )J' "h>"
"h+á" Fuv.

s ,Di với n)hiệ$ vC "ăn) "i6n mU"2 8hi "hu hồi va' "4m :n)2 mua hàn) ha'
chi $hM $hCc vC <5n =u>" 8inh (+anh2 đ6 n)hS côn) "' $h5i có biBn b5n "hanh
"+án "4m :n)2 n1i (un) $h5i )hi %‚ chi "i9" <D l!n) "i6n va' "4m :n)2 <D l!n)
"i6n h+àn "%52 n9u cha "%5 h9" $h5i có lM (+ và )hi %‚ "hời h4n "%5 h9" "+àn b1 <D
"i6n đL "4m :n).
s ,Di với n)hiệ$ vC )i5m "i6n mU".N6 "i6n va' "4m :n) đ6 n)hS côn) "' $h5i
)hi %‚ "hời h4n "%5 đ@ cán b1 côn) nhJn viBn 8hi va' "4m :n) đi mua hàn) ha'
chi $hM $h5i có "%ách nhiệm h+àn ">" ch:n) "Z đ@ "hu va' "4m :n) đHn) 8A h4n.
` N6 89 "+án Tc.HW Hàn) n)à' 89 "+án "i6n )Ti $h5i đi đ9n n)Jn hàn) l>'
ch:n) "Z và $h5i c#$ nh#" n)a' bá+ cá+ "hu2 chi "i6n )Ti đ@ nKm bK" đ!c l!n)
Tc.H2 "i6n va' $h5i "%5 đ@ côn) "' có $h;n) án va' vDn2 "%5 vDn 8S$ "hời2
"%ánh "Anh "%an) l!n) "i6n )Ti cRn nhn) đ;n vS $h5i đi va'. .h v#' <G )ó$
$h3n "ăn) nhanh vRn) Fua' của vDn2 )i5m "hi@u lLi va' $h5i "%5 n)Jn hàn)2 )ó$
$h3n "ăn) l!i nhu#n ch+ côn) "'.
` ,Di với các 8h+5n "i6n lanh n)Jn hàn) v6 nh#$ Fuv bOn) "i6n )Ti ha' "i6n
va' "hA hàn) n)à' 89 "+án n)Jn hàn) $h5i 8i@m "%a đDi chi9u với 89 "+án Fuv
"i9n mU" và bá+ cá+ Fuv đ@ "%ánh "Anh "%4n) nh3m l[n )i7a "i6n va' và "i6n )Ti2
)iH$ ch+ côn) "ác Fu5n l? "ài chMnh n)à' càn) chUc chG2 chMnh =ác2 đá$ :n)
đ!c 'Bu c3u <5n =u>" 8inh (+anh c5u m1" côn) "'
n IiRn 6: VO *"ng -M* Nu@n †“ (C -> *h?*/
` ,ôi với côn) "' cJn $há" hu'2 "i9$ c#n "hS "%ờn) "Am b4n hàn) đ@ $há" "%i@n
các h+4" đ1n) <5n =u>" 8inh (+anh. .)+ài %a2 "%+n) đi6u 8iện 8inh "9 hiện na'2
côn) "' nBn mP %1n) Fu' mô <5n =u>" 8inh (+anh các <5n $hmm có ch>" l!n)
đá$ :n) nhu c3u n)à' càn) ca+ của 8hách hàn).
=1
` B1 má' 89 "+án có c; ch9 Fu? đSnh chUc chG h;n n7a "%+n) việc Fu5n l? có
đSnh hớn) đ@ "%an) bS đYi mới "hi9" bS văn $hRn) 89 "+án. Thờn) =u'Bn đà+
"4+ đ@ cán b1 89 "+án "inh "hôn) n)hiệ$ vC )iH$ ch+ việc h4ch "+án đ!c chMnh
=ác2 8S$ "hời2 đ3' đủ2 đHn) ch9 đ1 "ài chMnh.

` *ôn) "' c3n bD "%M cán b1 "ăn) cờn) côn) "ác đi "hu hồi côn) n! nhOm )i5m
m:c "Di đa việc "ồn đọn) n! của các (+anh n)hiệ$ b4n.
=P
3R- †uyn
T%Bn đJ' là "+àn b1 n1i (un) n)hiBn c:u đ6 "àiW TY ch:c côn) "ác 89 "+án vDn
bOn) "i6n "4i côn) "' *Y dh3n ,3u T Th;n) 04i và /Sch NC eH* Niệ" .am.
Qua Fuá "%Anh "Am hi@u n)hiBn c:u "hực "9 "%+n) đi6u 8iện n6n 8inh "9 "hS "%ờn)
hiện na' h4ch "+án 89 "+án nói chun) và h4ch "+án vDn bOn) "i6n nói %iBn) càn)
"z %‚ vai "%R Fuan "%ọn) của nó đDi với việc cun) c>$ "hôn) "in v6 n1i b1 (+anh
n)hiệ$ và các "hôn) "in v6 vDn bOn) "i6n ch+ các nhà Fu5n "%S (+anh n)hiệ$2
)iH$ họ đa %a nh7n) Fu'9" đSnh đHn) đKn 8S$ "hời.
Thôn) Fua n)hiBn c:u "Y ch:c côn) "ác vDn bOn) "i6n "4i côn) "'2 Im đL hi@u
"hBm nhi6u đi6u mới mp và <Ju <Kc v6 vai "%R của côn) "ác 89 "+án vDn bOn) "i6n
với việc Fu5n lM 8inh "9 "%+n) (+anh n)hiệ$. T%+n) bài vi9" nà' đL n)hiBn c:u
m1" <D v>n đ6 lM lu#n v6 h4ch "+án vDn bOn) "i6n2 chE %‚ ? n)haa2 <ự c3n "hi9"2
b5n ch>" n1i (un) 8inh "92 đDi "!n) và $h;n) $há$ h4ch "+án cQn) nh mDi
Fuan hệ )i7a chHn) "%+n) các (+anh n)hiệ$. N6 mU" "hực "i•n2 bá+ cá+ "hực "#$
cuDi 8hóa đL n)hiBn c:u và đánh )iá m1" cách chJn "hực "Anh hAnh "Y ch:c côn)
"ác 89 "+án vDn bOn) "i6n mà côn) "' đan) á$ (Cn)2 "h>' %‚ đ!c nh7n) đi6u
làm đ!c và nh7n) "hi9u <ó" "%+n) Fuá "%Anh h4ch "+án 89 "+án. T%Bn c; <P m4nh
(4n đ6 =u>" m1" <D 8i9n n)hS )ó$ $h3n h+àn "hiện h;n "Y ch:c côn) "ác 89 "+án
NDn bOn) "i6n "4i *ôn) "' *Y dh3n ,3u T Th;n) 04i và /Sch NC eH* Niệ"
.am.
*uDi c\n) Im =in chJn "hành c5m ;n "h3' cô )iá+ "%ờn) ca+ đ-n) côn) n)hiệ$
(ệ" ma' "hời "%an) Hà .1i và đUc biệ" là cô )iá+ ........... n)ời "%ực "i9$ hớn)
([n2 c\n) "+àn "h@ các cán b1 89 "+án *ôn) T' *Y dh3n ,3u T Th;n) 04i và
/Sch NC eH* Niệ" .am.
=:

Nội dung chuyên đề báo cáo Vốn bằng Tiền gồm 4 chương: Chương I: Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ SHC Việt Nam. Chương II: Cơ sở lý luận chung về kế toán Vốn Bằng Tiền và các khoản thanh toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Chương III: Thực trạng công tác Vốn Bằng Tiền tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ SHC Việt Nam. Chương IV: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm cải thiện công tác kế toán tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ SHC Việt Nam.

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->