P. 1
BO DE HSG TOAN 4

BO DE HSG TOAN 4

|Views: 94|Likes:
Được xuất bản bởimanhphuc_93

More info:

Published by: manhphuc_93 on Dec 18, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2010

pdf

text

original

Tr-êng tiÓu

häc
Nam Lîi
-------------
§Ò kh¶o s¸t HS b¸n tró th¸ng 1
M«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi: 60 phót )

PhÇn 1: Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng:
1/ So s¸nh c¸c ph©n sè:
42
15

40
13

A.
42
15
>
40
13
B.
42
15
<
40
13
C.
42
15
=
40
13

2/ D·y c¸c ph©n sè nµo ®· ®-îc s¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:
A.
15
26
;
253
215
;
16
16
;
11
26

B.
22
7
;
37
22
;
68
67

C.
5
3
;
5
8
;
7
5

3/ T×m ch÷ sè thÝch hîp viÕt vµo « trèng ®Ó ®-îc sè chia hÕt cho 9 vµ 5: 38
52
A. 9 B. 0 C. 5
4/ PhÐp chia: 25853 : 251 cã kÕt qu¶ lµ:
A. 13 B. 103 C. 130
5/ So s¸nh m vµ n, biÕt:
m = 2003 x 2004 x 2005
n = 2002 x 2004 x 2006
A. m > n B. m < n C. m = n
6/ Th-¬ng cña phÐp chia: 548000 : 400 cã mÊy ch÷ sè:
A. 6 ch÷ sè B. 5 ch÷ sè
C. 4 ch÷ sè D. 2 ch÷ sè
7/ BiÕt: a + b = 568 , b ± a = 134 tÝnh a x b
A. 76112 B. 15841
C. 75167 D. 76167
8/ TÝnh chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh cã diÖn tÝch lµ 1008 m
2
, ®é dµi ®¸y
lµ 560 dm
A. 9 m B. 36 m
C. 18 m D. 18 dm
9/ Trªn b¶ng ghi c¸c sè: 38 ; 12 ; 27 ; 31 ; 15. Xo¸ ®i 1 sè th× trung b×nh
céng cña c¸c sè cßn l¹i trªn b¶ng lµ *3. H·y cho biÕt ®· xo¸ ®i sè nµo?
A. 38 B. 12
C. 27 D. 31
PhÇn 2: Gi¶i bµi to¸n
1/ Mét h×nh vu«ng vµ mét h×nh ch÷ nhËt cã tæng chu vi lµ 120 m. C¹nh h×nh
vu«ng kÐm chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt 17 m vµ kÐm chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt
11 m. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt.
2/ Hai n¨m tr-íc con b»ng
4
1
tuæi mÑ, 2 n¨m sau con b»ng
3
1
tuæi mÑ, mÑ h¬n
con 24 tuæi. TÝnh tuæi hiÖn nay cña mÑ.
a) Khoanh trßn vµo ch÷ tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng
A. 30 tuæi B. 32 tuæi
C. 34 tuæi D. 36 tuæi
b) Gi¶i thÝch v× sao chän kÕt qu¶ ®ã:


Tr-êng tiÓu häc
Nam Lîi
----------
§Ò kh¶o s¸t Häc sinh b¸n tró th¸ng 2
m«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi:40 phót )
Bµi 1: (2®)
ViÕt sè 5 d-íi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè lÇn l-ît lµ 2, 4
Bµi 2: (4®)
ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm
5km
2
= . m
2
52789231 m
2
= .km
2
m
2

10km
2
347m
2
= m
2
345000cm
2
= m
2
.cm
2

Bµi 3 : (4®) T×m y
a) 8064 : y = 4662 : 37 b) 44y + 3444 : 28 = 470
Bµi 4: (6®) Hai ph©n x-ëng lµm ®-îc 3624 s¶n phÈm, sau ®ã ph©n x-ëng hai
lµm t¨ng giê thªm ®-îc 58 s¶n phÈm nªn ph©n x-ëng thø hai lµm ®-îc nhiÒu
h¬n ph©n x-ëng thø nhÊt lµ 126 s¶n phÈm. Hái mçi ph©n x-ëng ®· lµm ®-îc
bao nhiªu s¶n phÈm?
Bµi 5: (4®)
TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt trång hoa h×nh b×nh hµnh biÕt ®é dµi ®¸y lµ
15m, chiÒu cao lµ 135 dm.

Tr-êng TiÓu häc §Ò kiÓm tra th¸ng 3
Nam Lîi M«n to¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi : 60 phót)


phÇn I ± tr¾c nghiÖm :
Khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng :
1/ Cho biÓu thøc
25 x a + b x 25 BiÕt a + b = 10
Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 x a + b x 25 lµ:
A . 6250 B. 500 C. 250 D. 150
2/ 12 000 : 450 =
Cã kÕt qu¶ lµ :
A . 26 d- 30 B . 26 d- 300 C . 260 d- 30 D . 260 d- 3
3. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt MNPQ b»ng diÖn tÝch h×nh thoi GHIK. BiÕt
c¹nh MN dµi gÊp 3 lÇn ®-êng chÐo GI. Hái c¹nh NP dµi b»ng mÊy phÇn
®-êng chÐo HK?
A.
4
1
B.
3
1
C.
6
1
D.
5
1

4. Trong c¸c sè sau : 180 ; 38250 ; 27630 ; 49590 ; 51040 ; 26340 .
Sè nµo chia hÕt cho c¶ 2 , 3 , 5 vµ 9 ?
A. 180 ; 27630 ; 51040. B. 27630 ; 26340 ; 180.
C. 180 ; 27630 ; 49590. D. 38250 ; 51040 ; 26340.
5. T×m X biÕt :
X
45
:
4
5
=
3
2

Gi¸ trÞ cña X lµ :
A. 12 B. 24 C. 44 D. 54
6. Tæng cña tæng , sè h¹ng thø nhÊt vµ sè h¹ng thø hai lµ 730. BiÕt sè h¹ng
thø nhÊt kÐm sè h¹ng thø hai lµ 35. T×m hai sè h¹ng ®ã.
Hai sè h¹ng ®ã lµ:
A. 330 vµ 365 B. 125 vµ 160 C. 165 vµ 200 D. 221 vµ 474

PhÇn II : Tù luËn :

1. Cho ba ch÷ sè a, b, c
a, H·y lËp tÊt c¶ c¸c ph©n sè kh¸c nhau mµ tö sè vµ mÉu sè lµ sè cã mét
ch÷ sè vµ kh¸c nhau tõ ba ch÷ sè ®ã
b, T×m tÝch cña c¸c ph©n sè võa lËp ®-îc b»ng c¸ch nhanh nhÊt.
2 - Cuèi th¸ng võa qua mÑ An lÜnh ®-îc mét sè tiÒn l-¬ng. MÑ dµnh
5
2

tiÒn l-¬ng ®Ó chi vµo viÖc ¨n uèng. MÑ dµnh sè tiÒn b»ng mét nöa phÇn tiÒn
¨n uèng ®Ó mua s¾m ®å dïng vµ dµnh
6
1
sè tiÒn l-¬ng ®Ó mua s÷a cho em
bÐ. MÑ cßn l¹i 280000 ®ång. Hái th¸ng võa qua mÑ An ®· lÜnh ®-îc bao nhiªu
tiÒn l-¬ng?
3 - Mét m¶nh v-ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 4 lÇn chiÒu réng. Ng-êi
ta më réng m¶nh v-ên thµnh h×nh vu«ng b»ng c¸ch kÐo dµithªm chiÒu dµi 2m
vµ chiÒu réng thªm 17m. H·y tÝnh chu vi m¶nh v-ên sau khi ®· më réng.


Tr-êng TiÓu häc §Ò kiÓm Häc sinh giái Vßng I
Nam Lîi M«n to¸n 4
( Thêi gian 45 phót)

PhÇn I :
H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng:
1.BiÕt x lµ sè bÐ nhÊt cã 8 ch÷ sè vµ y lµ sè lín nhÊt cã 7 ch÷ sè . TÝnh x + y
A. 15 B. 10000000 C. 19999999 D.9999999
2.Sè gåm cã 8 ngh×n,4 triÖu, 3 tr¨m , 2 tû, 4 ®¬n vÞ lµ :
A. 84324 B. 24080304 24008304 D.
2004008304
3. KÓ tõ tr¸i sang ph¶i c¸c ch÷ sè 3 trong sè 53683230 lÇn l-ît chØ :
A. 3 triÖu , 3 ngh×n, 3chôc
B. B. 3 v¹n,3 ngh×n,3 chôc
C. 3 tr¨m triÖu,3 ngh×n,3 ®¬n vÞ
4. D·y sè nµo ®· ®-îc s¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín :
A.458763 , 634578 , 543867 , 876345
B. 458763 , 543867 , 634578 , 876345
C.876345 , 634578 , 543867 , 458763
D. 543867 ,634578 , 458 763, 876345
5. 14 tÊn 3 kg = ............Kg
Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ :
A. 14003 B. 143 C. 1403 D. 14030
6.
4
1
Phót + 20 gi©y = ...........Gi©y
Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ :
A. 25 B. 35 C. 45 D.15
7. 5 m
2
4 dm
2
3 cm
2
= ............cm
2

Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ
A. 50403 B. 543 C. 5043 D. 5403
8. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : 94 x 73 + 621 : 23
Gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ :
A. 6889 B. 6862 C. 6989 D. 6879
9. Mét ®oµn xe « t« vËn t¶i gåm cã 2 lo¹i xe trong ®ã :
- 6 xe lo¹i lín, mçi xe chë ®-îc 3 tÊn hµng
- 4 xe lo¹i nhá, mçi xe chë ®-îc 2 tÊn hµng
Hái trung b×nh mçi xe chë ®-îc bao nhiªu hµng ho¸
A. 5 t¹ hµng ho¸ B. 10 tÊn hµng ho¸ C. 26 t¹ hµng ho¸ D. 26 tÊn
hµng ho¸
10. Líp em cã 36 häc sinh.Sè n÷ nhiÒu h¬n sè nam 18 b¹n. Hái sè nam b»ng
mét phÇn mÊy sè n÷.

A.
3
1
B.
2
1
C.
4
1
D.
5
1PhÇn II :
Häc sinh cÇn nªu c¸ch gi¶i thÝch cña m×nh mét c¸ch ng¾n gän
1. Mét c«ng nh©n lµm viÖc trong 10 ngµy. Ngµy thø nhÊt ®-îc lÜnh 2 ngh×n
®ång. Ngµy thø hai ®-îc lÜnh 4 ngh×n ®ång. Ngµy thø ba ®-îc lÜnh 8 ngh×n
®ång...............
Nh- vËy cø ngµy sau ng-êi ®ã ®-îc lÜnh gÊp ®«i ngµy tr-íc . Hái sè tiÒn c«ng
cña ng-êi c«ng nh©n ®ã trong10 ngµy lµ bao nhiªu ?
VËy sè tiÒn c«ng cña ng-êi c«ng nh©n ®ã trong 10 ngµy lµ :
A. 1023 ngh×n ®ång B. 1999 ngh×n ®ång C. 2000 ngh×n ®ång
D. 2046 ngh×n ®ång E. 2048 ngh×n ®ång
+ Khoanh vµo ch÷ chØ kÕt qu¶ ®óng
+ Em h·y gi¶i thÝch v× sao em chän kÕt qu¶ trªn?
2. Trong mét chiÕc tói cã 37 viªn cÈm th¹ch gåm 4 mµu : §á- Xanh da trêi ±
Xanh ®en ± Vµng . Sè viªn mµu ®á nhiÒu h¬n sè viªn mµu xanh da trêi lµ 3
viªn, nhiÒu h¬n sè viªn mµu xanh ®en lµ 2 viªn; sè viªn mµu vµng nhiÒu h¬n
sè viªn mµu xanh ®en lµ 4. Hái trong tói cã bao nhiªu viªn cÈm th¹ch mµu xanh
da trêi.
Sè viªn cÈm th¹ch mµu xanh da trêi lµ :
A. 5 B. 7 C. 9 D. 11 E. 12
+ Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ kÕt qu¶ ®óng
+ Em h·y gi¶i thÝch v× sao em chän kÕt qu¶ trªn?


Tr-êng TiÓu häc §Ò kh¶o s¸t häc sinh giái líp 4
Nam Lîi th¸ng 10
M«n To¸n 4
( Thêi gian 60 phót )

I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 6,0®iÓm )

Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A,B,C,D ( Lµ ®¸p sè,
kÕt qu¶ tÝnh ......).H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u
tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi.

Bµi 1 : Sè m-êi triÖu chÝn tr¨m linh t¸m ngh×n b¶y tr¨m hai m-¬i viÕt lµ :
A.10980702 B.10908270 C.10908072 D.
10908720
Bµi 2: Cho d·y sè sau : 162540825 ; 98765458 ; 112784569 ; 85143972
Sè bÐ nhÊt trong d·y sè trªn lµ :
A. 162540825 B. 98765458 C. 112784569 D.
85143972
Bµi 3 : Gi¸ trÞ cña biÓu thøc : ( a +12546) x a víi a = 8 lµ :
A. 96432 B. 100342 C. 100432 D.
100402
Bµi 4 : T×m sè thÝch hîp thay vµo ?
247?623 < 2471623
A. 0 B. 2 C . 3 D. 4
Bµi 5 : 5 hg8g = ? g
A. 58 B. 508 C. 5080 D. 58

II. PhÇn tù luËn (14 ®iÓm )

Bµi 1 :
Cho mét sè cã bèn ch÷ sè víi ch÷ sè hµng ngh×n lµ 6. NÕu bá ch÷ sè 6 ë
hµng ngh×n ta ®-îc sè míi thø nhÊt ,nÕu viÕt thªm ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè
míi thø nhÊt ta ®-îc sè míi thø hai nhá h¬n sè ban ®Çu lµ 1152 ®¬n vÞ . T×m
sè ban ®Çu ?
Bµi 2 :
Mét ®éi c«ng nh©n nhËn söa 3 km ®-êng . Trong bèn ngµy ®Çu ®éi söa
®-îc
3
1
®o¹n ®-êng. PhÇn cßn l¹i hä ph¶i söa mÊt trong bèn ngµy ( Mçi ngµy
söa ®-îc sè mÐt ®-êng nh- nhau ). Hái trong n¨m ngµy ®Çu, trung b×nh mçi
ngµy söa ®-îc bao nhiªu mÐt ®-êng ?
Bµi 3 :
Mét khu v-ên h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 110m; ®-îc ng¨n thµnh 4 m¶nh nh-
h×nh vÏ ®Ó trång c¸c lo¹i c©y kh¸c nhau . H·y tÝnh chu vi cña mçi m¶nh ?
50 m 60m
Tr-êng TiÓu häc §Ò thi häc sinh giái líp 4 (Th¸ng 3 - lÇn 1)
H×nh vu«ng
(1) H×nh
vu«ng
(2)

H×nh ch÷ nhËt
( 3)
H×nh ch÷ nhËt
(4 )
Nam Lîi M«n to¸n
PhÇn 1. Tr¾c nghiÖm
Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã nªu kÌm mét sè c©u tr¶ l êi A, B, C, D lµ ®¸p sè, kÕt
qu¶ tÝnh .h·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã
vµo bµi thi.
C©u 1. Sè
40
1
km
2
+
25
1
km
2
= .m
2

Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ?
A. 650 B. 65000 C. 65 D. 6500
C©u 2. Ph©n sè b»ng ph©n sè
45
20
lµ?
A.
63
28
B.
48
18
C.
27
12
D.
9
4

C©u 3. Bao g¹o nÆng gÊp 3 lÇn bao c¸m. Bao c¸m nÆng b»ng mét nöa bao
thãc. TÝnh tØ sè khèi l-îng cña bao g¹o vµ bao thãc.
A. 3 B.
2
3
C.
3
2
D.
2
1

C©u 4. T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã ®Òu b»ng
2
5

A.
25
6

5
3
B.
3
5

25
6
C.
6
25

3
5
D.
3
5

6
25

C©u 5. T×m sè tù nhiªn x biÕt

4
1
<
10
x
<
3
1

A. 2 B. 3 C. 6 D. 9
C©u 6. T×m sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng sè ®ã
- Chia cho 3 d- 2
- Chia cho 4 d- 3
- Chia cho 5 d- 4
A. 89 B. 79 C. 59 D. 39

PhÇn II. Tù luËn
Bµi 1. Cho sè cã 3 ch÷ sè a5c . T×m c¸c ch÷ sè a, c ®Ó a5c chia hÕt cho
33.
Bµi 2. Cã 3 ng¨n s¸ch. Ng¨n thø nhÊt nhiÒu h¬n ng¨n thø hai lµ 30 quyÓn.
NÕu chuyÓn bít ng¨n thø nhÊt ®i 80 quyÓn sang ng¨n thø ba vµ chuyÓn 7
quyÓn tõ ng¨n thø ba sang ng¨n thø hai th× sè s¸ch ë ng¨n thø hai b»ng
2
3

s¸ch ë ng¨n thø nhÊt. T×m sè s¸ch lóc ®Çu ë ng¨n thø nhÊt vµ ng¨n thø hai.
Bµi 3. Mét m¶nh b×a h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 146 cm. NÕu bít chiÒu
réng 8 m vµ thªm chiÒu dµi 10 m th× h×nh ch÷ nhËt míi cã diÖn tÝch gÊp ®«i
diÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt míi. TÝnh diÖn
tÝch mµnh b×a ban ®Çu.

Tr-êng TiÓu häc §Ò thi häc sinh giái líp 4 (Th¸ng 4 - lÇn 3)
Nam Lîi M«n to¸n 4

PhÇn 1: Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D (lµ
®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh« .) h·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc
c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi:
C©u 1: T×m sè tù nhiªn y bÐ nhÊt ®Ó: 452 x y > 2500
A, y = 4 B, y = 5 C, y = 6 D, y = 7
C©u 2:
5
1
phót
300
1
giê
®iÒn dÊu <; >; = vµo chç trèng

A, > B, = C, < D, kh«ng cã dÊu nµo
C©u 3: Tæng cña tÊt c¶ c¸c sè ch½n trong kho¶ng tõ 1 ®Õn 51 lµ
A. 1300 B. 650 C. 325 D. 675
C©u 4: Mét ®é d©n sè cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 50.000 ng-êi trªn 1
km
2
. Hái trung b×nh mçi ng-êi ë ®ã cã bao nhiªu mÐt vu«ng ®Ó sinh sèng?
A. 5m
2
B.20m
2
C.
5
1
m
2
D.
20
1
m
2
C©u 5: Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña HiÒn gÊp 3 lÇn
kho¶ng thêi gian tõ sau ngµy sinh cña HiÒn ®Õn cuèi th¸ng. Hái HiÒn sinh
ngµy th¸ng nµo?
a. Ngµy 7 th¸ng 2 b. Ngµy 21 th¸ng 2 c. Ngµy 7 th¸ng 3 d.
Ngµy 11 th¸ng 4

PhÇn II. Tù luËn
C©u 1: TÝnh nhanh:
1995 1991 998 3990
1995 11 45 399
x x
x x

C©u 2: H·y thªm vµo tØ sè vµ mÉu sè cña ph©n sè
26
14
cïng mét sè ®Ó cho
mÉu sè míi gÊp r-ìi tØ sè míi.
C©u 3: Ba thïng ®ùng tÊt c¶ 2268 lÝt dÇu thïng thø hai b»ng trung b×nh céng
sè lÝt dÇu thïng thø nhÊt vµ thïng thø ba. BiÕt
2
1
sè lÝt dÇu ë thïng thø nhÊt
Ýt h¬n
3
1
sè lÝt dÇu ë thïng thø ba lµ 9 lÝt. Hái mçi thïng ®ùng bao nhiªu lÝt
dÇu.
C©u 4: H×nh vÏ bªn cã ABCD lµ h×nh vu«ng, KHCN lµ h×nh vu«ng. HiÖu 2
c¹nh h×nh vu«ng b»ng 32. HiÖu diÖn tÝch cña chóng 1280 cm
2
. TÝnh diÖn
tÝch h×nh ch÷ nhËt MBCN.
Tr-êng TH Nam Lîi ®Ò thi chän häc sinh giái
------------------
M«n : To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi : 90 phót )
Bµi 1: (6 ®iÓm)
Cho 12 sè tù nhiªn: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
a) TÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè ®· cho.
M
B A
D
K
H
C
N
b) S¾p xÕp c¸c sè ®· cho thµnh 3 nhãm, mçi nhãm cã 4 sè sao cho khi
céng 4 sè ë cïng mét nhãm víi nhau th× kÕt qu¶ ®Òu b»ng nhau. Nªu 2
c¸ch s¾p xÕp nh- vËy.
Bµi 2: (4®iÓm)
T×m sè cã 3 ch÷ sè. BiÕt r»ng sè ®ã céng víi tæng c¸c ch÷ sè cña nã
b»ng 129.
Bµi 3: (5 ®iÓm)
T×m 10 sè lÎ liªn tiÕp biÕt trung b×nh céng cña chóng b»ng 168.
Bµi 4: (5 ®iÓm)
Trong h×nh vÏ d-íi ®©y: h×nh ch÷ nhËt ABCD cã chu vi lµ 30 cm, chiÒu
réng b»ng 2/3 chiÒu dµi.


A B
(1)

(2)

(3)

D C

a) T×m chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ABCD.
b) TÝnh tæng chu vi cña 3 h×nh vu«ng (1); (2) vµ (3)

Tr-êng tiÓu
häc
Nam Lîi
-------------
§Ò kh¶o s¸t ®éi tuyÓn häc sinh giái
M«n to¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi: 90 phót )

Bµi 1: ( 6® ) T×m y, biÕt:
a/ 20551 : y = 87 ( d- 19 )
b/ ( y + 3 ) + ( y + 5 ) + ( y + 7 ) + . . . + ( y + 45 ) = 1210

Bµi 2: ( 3® ) §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo chç c¸c dÊu * trong phÐp chia sau:
2 0 * * 1 3
* * * * 7
* *
0 0

Bµi 3: ( 6® ) Cho 3 ch÷ sè 0, a, b ( a vµ b kh¸c 0 ).
a/ Cã tÊt c¶ bao nhiªu sè cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau lËp ®-îc tõ 3 ch÷ sè trªn
?
b/ BiÕt sè a0b lín h¬n tæng tÊt c¶ c¸c sè co 2 ch÷ sè võa lËp ®-îc lµ 38
®¬n vÞ. T×m sè a0b.
Bµi 4: (5®) NÕu ghÐp mét h×nh ch÷ nhËt víi mét h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng
chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt, ta ®-îc mét h×nh ch÷ nhËt míi cã chu vi lµ 26cm.
NÕu ghÐp mét h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt, ta ®-îc
mét h×nh ch÷ nhËt míi cã chu vi lµ 22cm. H·y tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt
ban ®Çu.


§Ò thi häc sinh giái líp 4 (Th¸ng 4 - lÇn 1)
M«n to¸n
A. PhÇn tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng
Bµi 1.
36
25

363636
252525

DÊu cÇn ®iÒn vµo « trèng lµ
A. > B. < C. = D. kh«ng cã d©ó nµo
Bµi 2.
5
4
t¹ +
5
3
yÕ n = kg
Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm.
A. 80 B.
5
7
C. 86 D.
10
7

Bµi 3.
5
2
sè häc sinh cña líp em ph¶I ®eo kÝnh biÕt r»ng líp em cã 18 b¹n
kh«ng ph¶I ®eo kÝnh. Hái c¶ líp em cã bao nhiªu häc sinh.
Bµi 4. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc m : (n - p) biÕt m =
2
3
; n =
5
2
vµ p
=
10
1

A.
10
1
B.
20
3
C.
2
3
D. 5
Bµi 5. T×m x biÕt x lµ sè lÎ chia hÕt cho 5 vµ 438 < x < 449
A. x = 439 B. x = 440 C. x = 448 D. x = 445
Bµi 6. BiÕt X x 4 = 32 vµ 42 : Y = 7
T×m tØ sè gi÷a Y vµ X ?
A.
4
3
B.
3
4
C.
4
7
D.
7
4

B. PhÇn tù luËn

Bµi 1 : TÝnh nhanh : (1123 x 1124 ± 602 ) : (1124 x 1121 + 1646 ).
Bµi 2 : T×m x biÕt :
3
1
+
6
1
+
10
1
+ +
) 1 (
2
x xx
=
2001
1999

Bµi 3 : Mét bÓ n-íc sinh ho¹t ®-îc l¾p hai vßi n-íc,
mét vßi lÊy n-íc vµo bÓ, mét vßi lÊy n-íc dïng . NÕu
më vßi lÊy n-íc vµo bÓ th× sau 3 giê bÓ ®Çy n-íc, nÕu më
vßi lÊy n-íc dïng th× sau 5 giê bÓ hÕt n-íc . Hái nÕu
sau 3 giê cïng më c¶ hai vßi th× bÓ cßn l¹i bao nhiªu n-íc ?

Bµi 4 Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt chia 2 m¶nh h×nh ch÷ nhËt (H×nh vÏ)
mét m¶nh trång ng« vµ m¶nh cßn l¹i trång rau. DiÖn tÝch m¶nh trång ng« gÊp
4 lÇn diÖn tÝch m¶nh trång rau. Chu vi m¶nh trång rau b»ng 1/2 chu vi m¶nh
trång ng«. m¶nh trång rau cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 45 m. TÝnh diÖn tÝch
m¶nh ruéng ban ®Çu.

§Ò kh¶o s¸t häc sinh giái ( Th¸ng 4 ± LÇn 2 )
M«n To¸n ± Líp 4
I. PhÇn tr¾c nghiÖm
Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D lµ ®¸p sè, kÕt
qu¶ tÝnh ..h·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi chò c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã
vµo bµi thi.
C©u 1
5 m
2
4 dm
2
3 cm
2
= ..cm
2

Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ;
A. 50403 B. 543 C. 5043 D. 5403
C©u 2. T×m y biÕt y lµ sè chia hÕt cho 9 vµ 400 < y < 414
A. 404 B. 405 C. 406 D.409
C©u 3. TÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè võa chia hÕt cho 5 võa chia
hÕt cho 2?
A. 4500 B. 7 C. 450 D. 10
C©u 4.
2 : ( 7 :
5
6
) = ?
A.
6
135
B.
6
10
C.
30
2
D.
30
23

C©u 5. T×m x biÕt

2
1
8
:
8
3
!
x

A. x = 4 B. x = 6 C. x = 5 D. x = 7.
C©u 6. §Ó l¸t nÒn líp häc h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 9 m, chiÒu réng 6 m
ng-êi ta ph¶i dïng bao nhiªu viªn g¹ch hoa h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 30 cm?
A. 600 B. 54 C. 540 D. 180

PhÇn II. Tù luËn
Bµi 1. Kh«ng tÝnh kÕt qu¶ h·y so s¸nh
A = 20052005 x 20032003
B = 20042004 x 20042004
A
M B
C
N
D
Bµi 2. Nh©n dÞp ®Çu xu©n h-ëng øng phong trµo trång c©y lµm theo lêi B¸c
ba líp 4A, 4B, 4C trång ®-îc 115 c©y, biÕt r»ng sè c©y 4B trång b»ng
9
8

c©y líp 4A trång, sè c©y líp 4C trång b»ng
4
3
sè c©y líp 4B trång. Hái mçi líp
trång ®-îc bao nhiªu c©y?
Bµi 3. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã chiÒu dµi gÊp r-ìi chiÒu réng. NÕu t¨ng
chiÒu dµi thªm
3
1
®é dµi cña nã ®ång thêi t¨ng chiÒu réng thªm
4
1
®é dµi cña
nã th× ®-îc h×nh ch÷ nhËt míi cã diÖn tÝch nhiÒu h¬n dÞªn tÝch h×nh ch÷
nhËt ABCD lµ 144 cm
2

a, TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD
b, Ph¶i dïng bao nhiªu h×nh vu«ng c¹nh 3 cm ®Ó lÊp võa kÝn h×nh ch÷
nhËt ABCD, lÊy tÊt c¶ sè h×nh vu«ng võa t×m ®Ó xÕp thµnh 1 h×nh ch÷
nhËt. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt cã thÓ xÕp ®-îc?Tr-êng tiÓu
häc
Nam Lîi
-----------
®Ò kh¶o s¸t häc sinh giái th¸ng 3
m«n to¸n líp 4
(Thêi gian lµm bµi 90 phót )

Bµi 1: ( 5® ) TÝnh nhanh
998 x ( 1998 x 6 - 666 x 12 - 666 ) x 999 x 6 x12
Bµi 2: ( 5® ) Cho sè abc, biÕt : abc = ab + bc + ca + ac+ cb + ba
a) H·y chøng tá r»ng abc lµ sè ch½n vµ chia hÕt cho 11.
b) T×m sè abc , biÕt a = 1.
Bµi 3: ( 5® ) Ba líp 4A, 4B vµ 4C tham gia trång c©y ®Çu xu©n , trung
b×nh mçi líp ®· trång ®ùîc 188 c©y. TÝnh sè c©y trång ®-îc cña mçi líp,
biÕt r»ng:
NÕu líp 4A trång thªm ®-îc 12 c©y vµ chuyÓn 35 c©y cña líp 4C sang
tÝnh cho líp 4B th× khi ®ã sè c©y cña líp 4A nhiÒu h¬n sè c©y cña líp 4B lµ
22 c©y cßn sè c©y cña líp 4C Ýt h¬n sè c©y cña líp 4B lµ 109 c©y .
Bµi 4: ( 5® ) Cho h×nh vÏ :

A M B


E K
D N C
BiÕt diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ 252 cm
2
. Tæng chu vi 2
h×nh vu«ng AMND vµ EKCN lµ 84 cm. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt MBKE.


§Ò kh¶o s¸t häc sinh giái (Th¸ng 10 )
M«n to¸n: Líp 4

PhÇn 1: Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã nªu kÌm mét sè c©u tr¶ lêi.
A, B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ
ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi.
1. 402030 - (79829 - 6434) : 5 = ?
A. 315767 B. 387351 C. 73395 D. 14679
2. T×m x biÕt: x : 32 = 530 (d- 25).
A. x = 16985 B. x = 16958 C. x = 19685 D. Kh«ng t×m ®-îc x
3. NÕu c = 485, d = 7254 vµ e = 45 th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc: c x d :
e lµ:
A. 78182 B. 78282 C. 78172 D. 78192
4. 2 tÊn 3kg = .. kg
A. 2003 B. 23 C. 203 D. 20003
5. Mäi vËt ë trªn MÆt Tr¨ng chØ nÆng b»ng
6
1
ë trªn Tr¸i §Êt. Hái mét con
bß tãt trªn Tr¸i §Êt c©n nÆng 9 t¹ th× ë trªn MÆt Tr¨ng c©n nÆng bao nhiªu?
A. 900kg B. 15 yÕn C. 160kg D. 3 t¹
PhÇn 2: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c bµi to¸n sau:
1. Trong b¶ng A ta thÊy 614 + 358 = 972 vµ 482 + 157 = 639
H·y ®iÒn sè thÝch hîp vµo c¸c « trèng b¶ng B ®Ó cã tÝnh chÊt t-¬ng tù
b¶ng A.B¶ng A B¶ng B
2. Trung b×nh céng sè häc sinh 3 líp 4A, 4B vµ 4C lµ 38 em. Tæng sè häc
sinh líp 4A vµ 4B lµ 78 em. Tæng sè häc sinh líp 4A vµ 4C lµ 75 em. TÝnh sè
häc sinh mçi líp?
3. Mét miÕng ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 250m. Ng-êi ta chia
miÕng ®Êt thµnh 2 h×nh ch÷ nhËt vµ thÊy tæng chu vi cña chóng b»ng 364m.
T×m diÖn tÝch cña miÕng ®Êt?

§Ò kh¶o s¸t häc sinh giái (Th¸ng 11 )
M«n to¸n: Líp 4
A. PhÇn 1: Mçi bµi tËp díi ®©y cã nªu kÌm mét sè c©u tr¶ lêi.A,
B, C, D (lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi
ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi.
C©u 1. 2m : 5 + 4m : 8 = ? KÕt qu¶ lµ:
A. 73m B. 23m C. 19dm D. 9dm
C©u 2. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 30 m, chiÒu réng h¬n chiÒu dµi
2m. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ:
5

3
1


7


4
8
2
1
5
7
6
3
9
A .5525m
2
C. 5525dm
2
D. 5525cm
2
D. Kh«ng
t×m ®-îc
C©u 3. KÓ tõ tr¸i sang ph¶i cã c¸c ch÷ sè 7 trong c¸c sè sau thuéc hµng
nµo?
97864 ; 235790 ; 796 383 291
A. Chôc ngµn, triÖu, tØ B. TriÖu, ngµn, tr¨m
C. Ngh×n, tr¨m, tr¨m triÖu D. Ngh×n, chôc, tr¨m triÖu
C©u 4. 8m
2
5cm
2
= « . cm
2
.Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ :
A. 85 B. 805 C. 80005 D. 8005

B/ PhÇn 2: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c bµi to¸n sau:
C©u 1. Cho biÓu thøc A = (31850 ± 365 x 50) : 68
a, TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A
b, Ph¶i thay 365 b»ng sè nµo ®Ó biÓu thøc A cã gi¸ trÞ b»ng 250
C©u 2. T×m abc biÕt a > b > c vµ trung b×nh céng cña abc vµ cba lµ
444
C©u 3. Mét trang tr¹i trång c©y ¨n qu¶ gåm c¸c lo¹i c©y: B-ëi, Na, T¸o.
Sè c©y Na b»ng sè c©y B-ëi vµ gÊp ® i sè c©y T¸o. Sau khi c¶i t¹o
v-ên ng-êi ta ®· trång thay thÕ 5 c©y B-ëi b»ng c©y Na, sau ®ã l¹i trång
thay thÕ 2 c©y Na b»ng c©y T¸o khi ®ã sè c©y Na nhiÒu h¬n sè c©y
B-ëi 18 c©y?
Hái lóc ®Çu mçi lo¹i cã bao nhiªu c©y.
C©u 4. Cho h×nh vÏ:
BiÕt ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt
Chu vi h×nh ch÷ nhËt AMQP b»ng chu vi
h×nh ch÷ nhËt PQND .Chu vi h×nh ch÷ nhËt AMND
b»ng chu vi h×nh ch÷ nhËt MBCN .
C¹nh AP = a cm vµ kÐm c¹nh AB lµ 8cm
TÝnh tæng chu vi c¸c h×nh ch÷ nhËt cã trong h×nh vÏ.
4
3
A M

B
P Q
D N C

Tr-êng tiÓu häc Kh¶o s¸t chÊt l-îng th¸ng 12
Nam Lîi M«n To¸n líp 4 (thêi gian : 60 phót)
----- .....
Bµi 1 (6®) :
a) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc :
625 - ( 1875 : 125 + 181 ) : 4
b) T×m X :
X + X : 5 x 15 + X : 3 x 9 = 315

Bµi 2 (4®) : T×m sè cã hai ch÷ sè , biÕt tæng c¸c ch÷ sè cña sè ®ã lµ mét sè lÎ
nhá nhÊt vµ ch÷ sè hµng chôc cña sè ®ã h¬n ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 3.

Bµi 3 (4®) : MÑ sinh con trai lóc mÑ 26 tuæi vµ sinh con g¸i lóc 31 tuæi . BiÕt
tæng sè tuæi hiÖn nay cña hai ng-êi con lµ 61 tuæi . TÝnh tuæi hiÖn nay cña
mçi ng-êi con ?

Bµi 4 (4®) : Mg-êi ta muèn l¸t g¹ch mét nÒn nhµ h×nh ch÷ nhËt chu vi 32 m ,
chiÒu réng b»ng
3
2
chiÒu dµi . G¹ch dïng ®Ó l¸t h×nh vu«ng cã chu vi 8 dm .
T×m sè g¹ch cÇn dïng ®Ó l¸t kÝn nÒn nhµ ? ( M¹ch v÷a kh«ng ®¸ng kÓ ) .

Bµi 5 (2®) : Cã 8 tÊm gç , nÕu s¾p xÕp nh- h×nh vÏ th× ®-îc 4 chuång nhèt 4
chó mÌo . B¹n h·y s¾p xÕp l¹i c¸c tÊm gç ®Ó cã ®ñ 5 chuång cho mçi chó mÌo
cã mét chuång riªng . (Yªu cÇu vÏ h×nh minh ho¹ cô thÓ ) .

§Ò kh¶o s¸t häc sinh giái (Th¸ng 01)
M«n to¸n: Líp 4

PhÇn 1: Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã nªu kÌm mét sè c©u tr¶ lêi.A,
B, C, D (Lµ ®¸p sè, kÕt qu¶ tÝnh ). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng
vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi .
Bµi1:
5
3
= ?
A.
10
6
B.
10
5
C.
8
6
D.
12
6

Bµi2:
5
2
=
10
.....

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Bµi3: Trong c¸c ph©n sè:
9
3
,
10
3
,
33
11
,
9
6
Ph©n sè tèi gi¶n lµ:
A.
9
3
B.
10
3
C.
33
11
D.
9
6

Bµi4: ViÕt ch÷ sè thÝch hîp vµo ®Ó ®-îc sè chia hÕt cho 3 nh-ng kh«ng
chia hÕt cho 9.
47 ; 60 ; 3 47 ; 834
A. 1, 0, 2, 0 B. 1, 3, 1, 0
C. 1, 0, 1, 2 D. 1, 0, 1, 0

II. PhÇn tù luËn
Bµi1: ViÕt ph©n sè øng víi c¸c h×nh thøc hîp


a. .. b c
Bµi2: Tuæi cña mÑ lµ 36 tuæi. Tuæi cña TuÊn b»ng
3
1
tuæi cña mÑ. Em
Nam cã sè tuæi kÐm TBC cña 3 ng-êi lµ 10 tuæi. Hái Nam bao nhiªu tuæi?
Bµi3: Cho h×nh ch÷ nhËt cã P lµ 112m. NÕu chiÒu réng t¨ng thªm 6 th× h×nh
trë thµh h×nh vu«ng.
a. TÝnh S h×nh ch÷ nhËt ®ã
b. Däc theo chiÒu réng ng-ê ta chia h×nh ch÷ nhËt thµnh 1 h×nh vu«ng
vµ 1 h×nh ch÷ nhËt nhá. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã?


§Ò thi kh¶o s¸t häc sinh giái líp 4 th¸ng 2
M«n to¸n ( 90 phót )

PhÇn I : Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : ( 3 ®iÓm )
Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D ( lµ ®¸p sè,
kÕt qu¶ tÝnh, ph-¬ng ¸n tr¶ lêi«v.v). H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷
c¸i tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi
C©u 1 : Trong c¸c ph©n sè sau:
Ph©n sè b»ng ph©n sè lµ:
A. B. C. D.
C©u 2: Rót gän ph©n sè ta ®-îc ph©n sè tèi gi¶n lµ :
A. B. C. D.
C©u3 : Cho a = 1035 ; b = 5 ; c = 9 . H·y t×m a: ( b x c )
PhÇn II : PhÇn tù luËn
C©u 1 : T¹i sao sè cã d¹ng a a a bao giê còng chia hÕt cho 3?
C©u 2 : B¹n V¨n lÊy mét sè ®Ó nh©n víi 2004. NÕu còng lÊy sè mµ V¨n ®·
chän ®Ó nh©n víi 24 th× kÕt qu¶ gi¶m ®i 47 520 ®¬n vÞ. Hái b¹n V¨n ®· lÊy
sè nµo ®Ó nh©n víi 2004 ?
C©u 3 : trong dÞp trång c©y ®Çu xu©n MËuTÝ võa qua tr-êng tiÓu häc Nam
ThÞnh trång ®-îc 40 c©y gåm 3 lo¹i: lo¹i bãng m¸t, lo¹i c©y ¨n qu¶, lo¹i c©y hoa.
Trong ®ã sè c©y bãng m¸t nhiÒu h¬n sè c©y cßn l¹i lµ 10 c©y. NÕu chuyÓn 6
c©y ¨n qu¶ thµnh c©y hoa th× khi ®ã sè c©y ¨n qu¶ Ýt h¬n sè c©y hoa lµ 9
c©y. Hái tr-êng ®ã ®· trång ®-îc bao nhiªu c©y mçi lo¹i?
C©u 4 : Cho h×nh vÏ sau:
ë ®ã ABCD; BCNM lµ nh÷ng h×nh ch÷ nhËt,
AMND lµ h×nh vu«ng.
BiÕt chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng 108 cm,
chu vi h×nh ch÷ nhËt BCNM b»ng 58 cm.
a) H·y gi¶i thÝch v× sao ®é dµi ®o¹n AB b»ng nöa chu vi cña h×nh ch÷ nhËt
BCNM.
b) TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt BMNC?


Tr-êng tiÓu häc
Nam Lîi
----------
§Ò kh¶o s¸t Häc sinh b¸n tró th¸ng 2
m«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi:40 phót )

Bµi 1: (2®)
ViÕt sè 5 d-íi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè lÇn l-ît lµ 2, 4
Bµi 2: (4®)
ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm
5km
2
= . m
2
52789231 m
2
= .km
2
m
2

10km
2
347m
2
= m
2
345000cm
2
= m
2
.cm
2

Bµi 3 : (4®) T×m y
a) 8064 : y = 4662 : 37 b) 44y + 3444 : 28 = 470
Bµi 4: (6®) Hai ph©n x-ëng lµm ®-îc 3624 s¶n phÈm, sau ®ã ph©n x-ëng hai
lµm t¨ng giê thªm ®-îc 58 s¶n phÈm nªn ph©n x-ëng thø hai lµm ®-îc nhiÒu
h¬n ph©n x-ëng thø nhÊt lµ 126 s¶n phÈm. Hái mçi ph©n x-ëng ®· lµm ®-îc
bao nhiªu s¶n phÈm?
Bµi 5: (4®)
TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt trång hoa h×nh b×nh hµnh biÕt ®é dµi ®¸y lµ
15m, chiÒu cao lµ 135 dm.


§Ò thi kh¶o s¸t häc sinh giái líp 4 th¸ng 3
M«n thi : To¸n ( thêi gian 60 phót)

H·y khoanh vµo ch÷ tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1: Cho biÓu thøc A = 356 + 86 x 370 ± 183 x 2
a) Gi¸ trÞ cña biÓu thøc A lµ:
A = 31 993 ; A= 31 454 ; A = 31 810 ; A = 63 986
b) Thªm ( ) vµo biÓu thøc råi thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó ®-îc kÕt qu¶ b»ng
700
C©u 2 : Trong hép cã c¸c tÊm thÎ, trªn mçi tÊm thÎ ®Òu ghi mét trong c¸c
sè 3, 5 hoÆc 7. B¹n To¸n rót ra 6 tÊm thÎ. H·y cho biÕt tæng cña c¸c sè
trªn 6 tÊm thÎ.
Tæng cña c¸c sè trªn 6 tÊm thÎ lµ:
A. 16 ; B. 19 ; C. 26 ; D. 31 ; E. 41 ; G. 44
- Gi¶i thÝch v× sao em chän kÕt qu¶ ®ã:
C©u3:
a) ViÕt c¸c ph©n sè cã tÝch tö sè vµ mÉu sè b»ng 24. TÝnh tæng vµ tÝch c¸c
ph©n sè ®ã.
b) TÝnh nhanh tæng sau:

100
75
+
21
18
+
32
19
+
4
1
+
21
3
+
32
13

C©u4 : Mét v-ên tr-êng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 216 m, chiÒu dµi dµi h¬n
chiÒu réng 76 m.
a) TÝnh diÖn tÝch v-ên tr-êng.
b) Ng-êi ta muèn chia v-ên tr-êng thµnh 4 m¶nh nhá h×nh ch÷ nhËt cã diÖn
tÝch b»ng nhau ®Ó trång c¸c lo¹i c©y kh¸c nhau . Hái cã bao nhiªu c¸ch chia?
H·y vÏ h×nh minh ho¹?


§Ò kiÓm tra häc sinh giái
M«n to¸n 4 ( 90 phót )

Bµi 1: ( 4® ) TÝnh nhanh:
A = 117 x ( 36 + 62 ) - 17 x ( 100 + 36 - 38 )
Bµi 2: ( 5® ) T×m sè cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng nÕu viÕt thªm ch÷ sè 3 vµo
gi÷a hai ch÷ sè cña sè ®ã th× ®-îc mét sè míi h¬n 9 lÇn sè ®· cho lµ 10 ®¬n
vÞ.
Bµi 3: ( 5® ) Tr-êng A cã 620 häc sinh, tr-êng B cã 756 häc sinh. Sè häc sinh
nam cña hai tr-êng b»ng nhau. BiÕt 1/5 sè häc häc sinh n÷ cña tr-êng A th×
b»ng 1/7 sè häc sinh n÷ cña tr-êng B. TÝnh sè häc sinh n÷ cña mçi tr-êng.
Bµi 4: ( 6® ) Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 72 cm. KÐo dµi chiÒu réng
thªm mét ®o¹n b»ng 1/2 chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ®· cho, ta ®-îc mét
h×nh ch÷ nhËt míi thø nhÊt. KÐo dµi chiÒu dµi thªm mét ®o¹n b»ng 1/2 chiÒu
dµi cña h×nh ch÷ nhËt ®· cho, ta ®-îc mét h×nh ch÷ nhËt míi thø hai. HiÖu
chu vi cña hai h×nh ch÷ nhËt míi lµ 4 cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban
®Çu.§Ò kiÓm tra häc sinh giái
M«n to¸n 4 ( 90 phót )

Bµi 1: ( 4® ) TÝnh nhanh:
B = ( 532 x 7 - 266 x 14 ) x ( 532 x 7 + 226 )
Bµi 2: ( 4® ) Kh«ng tÝnh trùc tiÕp kÕt qu¶, h·y so s¸nh gi¸ trÞ hai biÓu thøc
sau:
P = 2001 x 2008
Q = 2004 x 2005
Bµi 3: ( 6® ) HiÖn nay, tuæi bè vµ tuæi con céng l¹i lµ 56 tuæi, ba n¨m tr-íc
tuæi bè gÊp 4 lÇn tuæi con. Hái khi nµo tuæi bè gÊp 3 lÇn tuæi con.
Bµi 4: ( 6® ) Ng-êi ta muèn më réng mét m¶nh v-ên h×nh ch÷ nhËt ®Ó cã
diÖn tÝch t¨ng lªn 6 lÇn, nh-ng chiÒu dµi chØ cã thÓ t¨ng lªn gÊp ®«i do ®ã
ph¶i t¨ng thªm c¶ chiÒu réng, khi ®ã v-ên trë thµnh h×nh vu«ng.
TÝnh diÖn tÝch m¶nh v-ên sau khi më réng, biÕt chu vi m¶nh v-ên lóc ®Çu lµ
50 m.
§Ò kiÓm tra häc sinh giái
M«n to¸n 4 ( 90 phót )

Bµi 1: ( 6® ) XÕp c¸c tÊm b×a ®-îc mét biÓu thøc nh- sau:
8 4 6 x 1 2 + 6 x 4 2 3

a/ H·y tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc trªn.
b/ CÇn rót ra 1 tÊm b×a ®Ó ®-îc mét biÓu thøc míi cã gi¸ trÞ nhá nhÊt
cã thÓ cã th× theo em nªn rót tÊm b×a nµo, tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc míi ®ã.

Bµi 2: ( 6® ) T×m sè cã 3 ch÷ sè. BiÕt ch÷ sè hµng ®¬n vÞ h¬n ch÷ sè
hµng chôc lµ 5. NÕu xãa ®i ch÷ sè hµng chôc th× ®-îc sè míi mµ hiÖu gi÷a sè
ph¶i t×m víi sè míi chia cho tæng c¸c ch÷ sè cña sè ph¶i t×m th× ®-îc 16 d- 2.

Bµi 3: ( 8® )
Cho h×nh vÏ bªn:
BiÕt h×nh (2) , (3) , (4) lµ nh÷ng h×nh
vu«ng. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt (1)
b»ng ( 2 x d) vµ b»ng nöa diÖn tÝch
h×nh vu«ng (2).
a/ Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng (4)

(2
(4)
b»ng bao nhiªu d ?
b/ BiÕt hiÖu gi÷a chu vi h×nh
vu«ng (4) víi chu vi h×nh vu«ng (2) lµ
12 cm. TÝnh tæng chu vi cña c¸c
h×nh vu«ng.
§Ò kiÓm tra häc sinh giái
M«n to¸n 4 ( 90 phót )


Bµi 1: ( 6® ) Cho biÓu thøc:
A = 52 910 : 65 x 72 - 25 608 + 304 x 25 + 694 x 25
a/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A.
b/ Thªm dÊu ngoÆc ®¬n ®Ó biÓu thøc cã gi¸ trÞ lµ 8050.

Bµi 2: ( 6® )
T×m sè tù nhiªn, biÕt ch÷ sè hµng chôc b»ng
3
2
ch÷ sè hµng ®¬n vÞ vµ
nÕu xo¸ ®i ch÷ sè hµng chôc th× ®-îc sè míi b»ng hiÖu cña sè ph¶i t×m vµ
8.

Bµi 3: ( 8® )
a/ Mét h×nh vu«ng vµ mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng nhau th× diÖn tÝch
h×nh nµo lín h¬n ?

b/ Ng-êi ta muèn më réng mét m¶nh v-ên h×nh ch÷ nhËt ®Ó cã diÖn tÝch
t¨ng lªn 6 lÇn nh-ng chiÒu dµi chØ t¨ng ®-îc lªn gÊp ®«i nªn ph¶i t¨ng thªm c¶
chiÒu réng, khi ®ã v-ên trë thµnh h×nh vu«ng.
TÝnh diÖn tÝch m¶nh v-ên sau khi ®· më réng, biÕt chu vi v-ên lóc ®Çu
lµ 50 mÐt.§Ò kiÓm tra häc sinh giái
M«n to¸n 4 ( 90 phót )

Bµi 1: ( 6® ) Cho biÓu thøc:
A = 52 910 : 65 x 72 - 25 608 + 304 x 25 + 694 x 25
a/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A.
b/ Thªm dÊu ngoÆc ®¬n ®Ó biÓu thøc cã gi¸ trÞ lµ 8050.
Bµi 2: ( 6® )
T×m sè tù nhiªn, biÕt ch÷ sè hµng chôc b»ng ch÷ sè hµng ®¬n vÞ vµ
nÕu xo¸ ®i ch÷ sè hµng chôc th× ®-îc sè míi b»ng
9
1
hiÖu cña sè ph¶i t×m vµ
8.
Bµi 3: ( 8® )
a/ Mét h×nh vu«ng vµ mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng nhau th× diÖn tÝch
h×nh nµo lín h¬n ?
b/ Ng-êi ta muèn më réng mét m¶nh v-ên h×nh ch÷ nhËt ®Ó cã diÖn tÝch
t¨ng lªn 6 lÇn nh-ng chiÒu dµi chØ t¨ng ®-îc lªn gÊp ®«i nªn ph¶i t¨ng thªm c¶
chiÒu réng, khi ®ã v-ên trë thµnh h×nh vu«ng.
TÝnh diÖn tÝch m¶nh v-ên sau khi ®· më réng, biÕt chu vi v-ên lóc ®Çu
lµ 50 mÐt.Tr-êng tiÓu häc
Nam Lîi
----------
§Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 9
m«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi: 90 phót )

Bµi 1: ( 2® ) §äc c¸c sè sau vµ cho biÕt ch÷ sè 6 ë mçi sè ®ã thuéc hµng
nµo? Líp nµo?
a) 126009
b) 1060007
Bµi 2: ( 6® )
a) Cho biÓu thøc: A = 4327 - m x n + 2007 : 3
TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A, biÕt m = 4 , n gÊp m 12 lÇn
b) T×m y, biÕt:
345 x (4576 - 4567) + 2005 : y = 3110
Bµi 3: ( 4® ) T×m abc, biÕt: abc + ab + c = 237
Bµi 4: ( 4® ) Ba ®éi thanh niªn xung phong trong mét ngµy ®µo ®-îc 720 m
m-¬ng. NÕu ®éi 1 ®µo thªm 144 m m-¬ng n÷a th× khi ®ã sè mÐt m-¬ng ®éi 1
®µo ®-îc b»ng
2
1
sè mÐt m-¬ng cña c¶ ba ®éi vµ gÊp ®«i sè mÐt m-¬ng ®éi
2 ®µo ®-îc. Hái mçi ®éi ®µo ®-îc bao nhiªu mÐt m-¬ng?

Bµi 5: ( 4® ) Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng lµ 31cm. NÕu t¨ng chiÒu
réng thªm 12 cm vµ gi¶m chiÒu dµi ®i 4 cm th× h×nh trë thµnh h×nh vu«ng.
TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt.


Tr-êng tiÓu häc
Nam Lîi
----------
§Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 10
m«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi: 90 phót )


Bµi 1: ( 6® )
a) ViÕt sè hoÆc ch÷ sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
327648 > 3276 8
3
phót = .. gi©y
46 587 < 46 000
4
tÊn = kg
b) TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt.
346 + 238 + 654 + 62
Bµi 2: ( 4® ) T×m y:
a) y - 1356 = 950 x 4
b) ( 4328 : 8 ) - ( y - 134 ) = 198
Bµi 3: ( 5® ) T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt tæng 3 ch÷ sè b»ng 15 vµ ch÷ sè
hµng tr¨m b»ng
3
1
ch÷ sè hµng chôc, ch÷ sè hµng ®¬n vÞ kÐm trung b×nh
céng cña 3 ch÷ sè lµ 2 ®¬n vÞ.
Bµi 4: ( 5® ) Mét miÕng ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 23 m. ChiÒu
réng kÐm chiÒu dµi 5m.
a) TÝnh diÖn tÝch miÕng ®Êt ®ã.
b) Ng-êi ta sö dông
3
1
diÖn tÝch miÕng ®Êt ®ã ®Ó trång hoa. Hái diÖn
tÝch cßn l¹i lµ bao nhiªu mÐt vu«ng?


Tr-êng tiÓu häc
Nam Lîi
----------
§Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 11
m«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi:90 phót )


Bµi 1: ( 4® ) §óng ®iÒn §, sai ®iÒn S vµ chØ râ sai v× sao:

109748 7
39 15678
47
54
58
2
Bµi 2: ( 4® ) TÝnh nhanh:
A = 114 x 9 + 9 x 5 + 9
B = 1 + 3 + 5 + + 29 + 31
Bµi 3: ( 6® ) T×m a, b, biÕt:
a ± b = 6 vµ a x 3 + b = 54
Bµi 4: (6®) Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã chu vi lµ 240 cm. ChiÒu réng b»ng
3
2
chiÒu dµi.
a) TÝnh chiÒu dµi, chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt ABCD.
b) BiÕt M lµ trung ®iÓm cña AB, F lµ trung ®iÓm cña BC. TÝnh chu vi
h×nh ch÷ nhËt MBFE.
x
3460
600
207600Tr-êng tiÓu häc
Nam Lîi
----------
§Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 12
m«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi: 90 phót )Bµi 1: ( 5® ) TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:
a) 327 x 178 - 78 x 327
b) 104 x 63 + 104 x 137
Bµi 2: ( 5® ) T×m y:
a) 4709 - y x 136 = 1037
b) 52374 : y + 347 = 605
Bµi 3: ( 5® ) Tæng hai sè tù nhiªn lµ 1678. ViÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn tr¸i
sè bÐ th× ®-îc sè lín. T×m hai sè ®ã biÕt sè bÐ lµ sè cã 3 ch÷ sè.
Bµi 4: ( 5® ) Mét cöa hµng x¨ng dÇu 3 ngµy ®Çu b¸n ®-îc 516 lÝt x¨ng. 4
ngµy tiÕp theo b¸n ®-îc 612 lÝt x¨ng. Hái trung b×nh mçi ngµy cöa hµng b¸n
®-îc bao nhiªu lÝt x¨ng?
Tr-êng TiÓu häc
Nam Lîi
----------
§Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 3
m«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi: 60 phót )

Bµi 1:
a) TÝnh nhanh: ( 5® )

100
99
...
25
24

16
15

9
8
v v v v

b) T×m y: ( 4® )
y v
4
1
:
8
3
+ y = 215
Bµi 2: ( 5® ) Mét cöa hµng x¨ng, ngµy thø nhÊt b¸n
4
1
sè x¨ng cña cöa
hµng. Ngµy thø hai b¸n
7
2
sè x¨ng cßn l¹i th× cöa hµng cßn 150 lÝt. Hái lóc
®Çu cöa hµng cã bao nhiªu lÝt x¨ng?
Bµi 3: ( 6® ) Mét m¶nh s©n h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp 6 lÇn chiÒu réng
vµ chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 6 m.
a) TÝnh diÖn tÝch m¶nh s©n h×nh ch÷ nhËt ®ã.
b) Ng-êi ta l¸t c¸c viªn g¹ch men h×nh vu«ng c¹nh 30 cm lªn m¶nh s©n
®ã. TÝnh sè viªn g¹ch men cµn dïng ®Ó l¸t s©n (biÕt r»ng c¸c m¹ch v÷a lµ
kh«ng ®¸ng kÓ)
Tr-êng tiÓu häc
Nam Lîi
----------
§Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 8
m«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi: 40 phót )

Bµi 1: TÝnh nhanh:
a) 736 x 4 + 736 + 736 x 5
b) ( 1345 x 9 + 1345 ) ± ( 345 x 11 - 345 )
Bµi 2: T×m y, biÕt:
13476 : y + 346 x 9 = 3118
Bµi 3: An mua mét sè quyÓn vë, nÕu An mua thªm 1 quyÓn n÷a th× hÕt
nöa sè tiÒn mang ®i, nÕu mua thªm 6 quyÓn th× An ch¼ng cßn ®ång nµo.
BiÕt mçi quyÓn vë gi¸ lµ 2000 ®ång. TÝnh sè ti Òn An ®· dïng ®Ó mua vë.
Bµi 4: Mét khu v-ên h×nh ch÷ nhËt, nÕu gi¶m chiÒu dµi ®i 6m vµ gi÷
nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m ®i 120 m
2
. BiÕt chu vi khu v-ên lµ 88
m. TÝnh chiÒu dµi, chiÒu réng cña khu v-ên.Tr-êng tiÓu häc
Nam Lîi
§Ò kh¶o s¸t HS giái th¸ng 4
M«n To¸n líp 4


PhÇn 1: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng:
1) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: 127452 : 247 x ( 105 + 239 )
A. 516 B. 16344 C. 54419 D. 17750
2) Trong 3 giê, kim giê ch¹y trªn mÆt ®ång hå ®-îc:
A.
4
1
vßng B.
6
1
vßng C.
8
1
vßng D.
10
1
vßng
3)
4
1
m
2
+ 30 dm
2
= ............
A. 45 dm
2
B. 55 dm
2
C. 45 m
2
D. 27 m
2

4) DÊu thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ:
2001
2000

2007
2006

A. > B. < C. =
5) Cho ph©n sè
8
3
cÇn thªm vµo c¶ tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè ®ã víi cïng
mét sè lµ bao nhiªu ®Ó ®-îc ph©n sè míi cã gi¸ trÞ lµ
4
3
.
A. 12 B. 5 C. 15 D. 20

PhÇn 2: Tr×nh bµy bµi gi¶i:
1)TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau b»ng c¸ch hîp lÝ:
( 5 + 8 + 11 + ... + 56 + 59 ) : ( 19 x 3 x 5 x 17 x 19 )

2) T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt tæng c¸c ch÷ sè cña sè ®ã lµ 12 vµ nÕu ®æi vÞ
trÝ cña c¸c ch÷ sè ®ã cho nhau th× ta ®-îc sè míi kÐm sè ph¶i t×m 18 ®¬n vÞ.
3) Cho h×nh vu«ng ABCD biÕt ®-êng chÐo BD = 10cm. Chu vi h×nh vu«ng
ABCD lín h¬n chu vi h×nh tam gi¸c ABD lµ 4cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng
ABCD.

4) Ba líp 4A, 4B, 4C thu nhÆt giÊy vôn. TØ sè giÊy vôn cña líp 4A vµ líp 4C lµ
3
1
, tØ sè giÊy vôn cña líp 4B vµ líp 4C lµ
2
1
, líp 4B thu nhÆt ®-îc nhiÒu h¬n líp
4A 14kg. Hái mçi líp nhÆt ®-îc bao nhiªu kil«gam giÊy vôn?

C. 75167

D. 76167

8/ TÝnh chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh cã diÖn tÝch lµ 1008 m 2, ®é dµi ®¸y lµ 560 dm A. 9 m C. 18 m B. 36 m D. 18 dm

9/ Trªn b¶ng ghi c¸c sè: 38 ; 12 ; 27 ; 31 ; 15. Xo¸ ®i 1 sè th× trung b×nh céng cña c¸c sè cßn l¹i trªn b¶ng lµ *3. H·y cho biÕt ®· xo¸ ®i sè nµo? A. 38 C. 27
PhÇn 2:

B. 12 D. 31

Gi¶i bµi to¸n

1/ Mét h×nh vu«ng vµ mét h×nh ch÷ nhËt cã tæng chu vi lµ 120 m. C¹nh h×nh vu«ng kÐm chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt 17 m vµ kÐm chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt 11 m. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. 2/ Hai n¨m tr-íc con b»ng
1 1 tuæi mÑ, 2 n¨m sau con b»ng tuæi mÑ, mÑ h¬n 4 3

con 24 tuæi. TÝnh tuæi hiÖn nay cña mÑ. a) Khoanh trßn vµo ch÷ tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng A. 30 tuæi C. 34 tuæi b) Gi¶i thÝch v× sao chän kÕt qu¶ ®ã: B. 32 tuæi D. 36 tuæi

Tr-êng tiÓu häc Nam Lîi ---------Bµi 1: (2®)

§Ò kh¶o s¸t Häc sinh b¸n tró th¸ng 2

m«n To¸n líp 4
( Thêi gian lµm bµi:40 phót )

ViÕt sè 5 d-íi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè lÇn l-ît lµ 2, 4
Bµi 2: (4®)

ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 5km2 = . m2 m2 52789231 m2 = 345000cm2 = .km2 m2 .cm2 m2 10km2 347m2 =

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->