SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT CHÀ CANG
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-THPTCC

Mường Nhé, ngày............. tháng .......... năm 20...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM

Lớp: ..........................................................................................................................................
Họ tên giáo viên chủ nhiệm: .......................................................... tổ : ................................
A) Tình hình lớp chủ nhiệm
1. Tổng số tiết học chính khóa được thực hiện: ............... tiết.
a) Kết quả thi đua tuần
+ Số tiết Tốt: ............
Số tiết TB: ...................
+ Số tiết Khá: ..........
Số tiết Yếu: .................

Số tiết Kém:.............
Điểm TB:
Xếp thứ: ........../...... lớp.

b) Số tiết chính khóa trống: ................. tiết.
+ Tiết ............ngày ...../...../..... của giáo viên: ............................................................
Nguyên nhân trống tiết: ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
+ Tiết ............ngày ...../...../..... của giáo viên: ............................................................
Nguyên nhân trống tiết: ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
+ Tiết ............ngày ...../...../..... của giáo viên: ............................................................
Nguyên nhân trống tiết: ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c) Số lượt học sinh nghỉ học trong tuần : .................... lượt (tính theo tiết học).
Trong đó:
+ Có lý do: ................................... lượt;
+ Không có lý do: ............................lượt.
Số học sinh nghỉ học nhiều nhất ở môn:
+ Môn: ................., có ...........lượt;
và môn ....................... , có ....................lượt.
d) Số học sinh ghi sổ đầu bài vì:
+ Bỏ tiết: .......................................
+ Vào lớp muộn: .........................
+ Không học bài cũ: .....................
+ Vô lễ:........................................
2. Theo dõi tình hình dạy bù, dạy thay, đổi tiết
a) Số tiết dạy bù được thực hiện
Trang 1

+ Môn ................... có ....... tiết dạy bù, vào ngày ............tháng ............năm ........;
+ Môn ................... có ....... tiết dạy bù, vào ngày ............tháng ............năm ........;
+ Môn ................... có ....... tiết dạy bù, vào ngày ............tháng ............năm ........;
b) Số tiết dạy thay được hiện
+ Giáo viên .........................................., môn ..................
dạy thay cho giáo viên ................................., tiết .....................ngày ....................................
+ Giáo viên .........................................., môn ..................
dạy thay cho giáo viên ................................., tiết .....................ngày ....................................
c) Tình hình đổi tiết dạy so với TKB
+ Tiết ......ngày .....tháng....năm: Giáo viên .........................., môn .......... đổi cho giáo viên
....................................,môn ............. dạy thay.
+ Tiết ......ngày .....tháng....năm: Giáo viên .........................., môn .......... đổi cho giáo viên
....................................,môn ............. dạy thay.
3. Số tiết phụ đạo:
a) Trong đó số tiết được thực hiện:
+ Môn Toán: .............
Môn Lý: ............
Môn Hóa: ..................
+ Môn Sinh: .............
Môn Văn: ............
Môn Sử: ....................
+ Môn Địa: .............
Môn NN: ............
Môn ........: ..................
b) Số tiết phụ đạo không được thực hiện so với TKB:
+ Môn ...............: ngày ............................ của giáo viên: ......................................................
Nguyên nhân không thực hiện được : ........................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
+ Môn ...............: ngày ............................ của giáo viên: ......................................................
Nguyên nhân không thực hiện được : ........................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Theo dõi lao động
a) Được thực hiện được
+ Ngày ................................. tại : ..............................................................................................
+ Công việc: ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
+ Đánh giá:
Số học sinh tham gia lao động: ............... Số học sinh bỏ lao động: ............................
Tỷ lệ học sinh có dụng cụ lao động: .............%
Tỷ lệ học sinh tích cực lao động: ...................%
Mức độ hoàn thành công việc: .......................%
Nguyên nhân chưa hoàn thành (nếu chưa hoàn thành công việc được giao): ................
...................................................................... ............................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Trang 2

b) Có hay không có GVCN theo dõi và lao động cùng học sinh, nếu không có ghi rõ nguyên
nhân và biện pháp quản lý: .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c) Giáo viên có hay không có ghi chép theo dõi sĩ số và kết quả lao động: ..............................
3. Nhận xét của học sinh về các tiết dạy của các thầy cô giáo
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Những thành tích hoặc những sự kiện đánh ghi nhớ
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B) Đề nghị của lớp, GVCN, GVBM
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Giáo viên chủ nhiệm lớp

Trang 3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH ĐƯỢC GIÁO VIÊN GIÚP ĐỠ
(kèm theo báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm tuần ........)

Stt

Họ và tên học
sinh

Họ và tên giáo
viên giúp đỡ

Ý thức học
tập

Ý thức kỷ
luật, rèn luyện

Đánh giá
chung

1

2

3

4

5

Giáo viên chủ nhiệm

Trang 4