LIÊN KẾT HÓA HỌC

Câu 1. Tỉ lệ về số nguyên tử của 2 đồng vị A và B trong tự nhiên của 1 nguyên tố X là 27 : 23. Trong đó đồng vị A có 35 proton và 44 nơtron, đồng vị B có nhiều hơn đồng vị A là 2 nơtron. Tính Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X. 79 A Câu 2 Trong tự nhiên brom có hai đồng vị là 35 Br chiếm (50,52%), 35 Br chiếm (49,48%). Biết rằng nguyên tử khối trung bình của brom là 79,4948. Hãy xác định đồng vị thứ hai của brom. Câu 3. Trong tự nhiên bạc có 2 đồng vị, trong đó đồng vị chiếm 44%, biết nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là bao nhiêu? Câu 4. Các ion A+, B2+ và D-, E2- đều có cấu hình e sau cùng là 3p6. a. Viết cấu hình e đầy đủ của A, B, D, E. b. Viết công thức hiđroxit của A, B, D, E trong đó chúng có hóa trị cao nhất. Câu 5. Nguyên tố M thuộc nhóm A. M tạo ion có 37 hạt gồm proton, nơtron, electron. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây? Câu 6. Cho 2 ion XY3 2- và XY42-. Tổng số proton trong XY3 2- và XY42- lần lượt là 40 và 48. X và Y là nguyên tố nào sau đây? Câu 7. Cho biết tổng số electron trong anion AB42- là 58, số proton trong A gấp 3 lần số proton trong B. Xác định A, B Câu 8. Hợp chất với hiđro của nguyên tố R có dạng RH4.Trong oxit cao nhất với oxi, R chiểm 46,67% khối lượng. Tìm R Câu 9. Một nguyên tố R tạo với hidro hợp chất chứa 12,5% hidro về khối lượng. Oxit tạo cao nhất của nó trong hợp chất với oxi là RO2. Tìm nguyên tố R Câu 10. Oxit cao nhất của R có dạng R2O5.Trong hợp chất với H nó chiếm 91,18% về khối lượng .Nguyên tố R là ? Câu 11 : 1,2g một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với clo cho 4,75g muối clorua. Kim loại này là A. Mg B. Ca C. Zn D. Cu Câu 12: Cho 0,85 gam hai kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IA vào nước, phản ứng kết thúc thu đựơc 0,336 lit khí (ĐKTC) và dung dịch X. Thêm nước vào dung dịch X để được 200ml dung dịch Y. Xác định tên hai kim loại. Tính nồng độ mol/L các chất trong dung dịch Y. Câu 13: Cho các hợp chất có CTPT sau: Na2O, MgO, Al2O3 ,CO2 , P2O5 , C2H4 , Cl2O7, Na2SO4 , K3PO4 , NH4HCO3. Hãy cho biết các phân tử trên thuộc loại hợp chất ion hay cộng hoá trị? Viết CTCT các phân tử đó. Phân tử C2H4 có cấu tạo phẳng. Vậy nguyên tử C ỏ trạng thái lai hoá gì? Câu 14. Mét ph©n tö XY3 cã tæng c¸c h¹t proton, electron, notron b»ng 196. Trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 60, sè h¹t mang ®iÖn cña X Ýt h¬n sè h¹t mang ®iÖn cña Y trong ph©n tö lµ 76. XY3 lµ c«ng thøc nµo sau ®©y ? Câu 15. Hãy cho biết điện hóa trị và số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất: LiBr ,NaCl , KI ,MgCl2 ,CaO, BaF2, Na2O , MgCl2 , CaS , Câu 16. Hãy cho biết cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất : H2O , CH4 , HCl , NH3 Câu 17 Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là A. As. B. N. C. S. D. P. Câu 18: Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A. O2, H2O, NH3. B. H2O, HF, H2S. C. HCl, O3, H2S. D. HF, Cl2, H2O. 2 2 6 2 6 1 Câu 19: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p 4s , nguyên tử của nguyên tố Y 2 2 5 có cấu hình electron 1s 2s 2p . Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết A. kim loại. B. cộng hoá trị. C. ion. D. cho nhận. Câu 20. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau a. Al, Al3+, S2-, S, O2, Cu, Mg, Cl-, Br2, HCHO, HCOOH, H2O2, F2O b. Fe, Fe2+, Fe3+, FeO, Fe2O3, Fe3O4, FexOY, FeCl3, NXOY. c. H2S, NO2, N2O, CuSO4, Fe2(SO4)3, MnCl2, CuO, CO2, Cu(NO3)2, KMnO4, FeCl2, Cr2(SO4)3, K2SO3, KHSO4, MnSO4, Al(NO3)3, Fe(NO3)3, NxOy, FeCl3, Al2O3, H3AsO4, FeSO4, H2SO4, KCl, N2On, K2CrO4, ,Mg(NO3)2.

BÀI TẬP VỀ HỖN HỢP
Câu 1Cho 3,87gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 250ml dung dịch HCl aM thu dược dung dịch B và 4,368 lít H2(đktc). Tính phần trăm khối lượng Mg và Al trong X .Tính a=? Câu 2 Cho 3,04g hçn hîp NaOH vµ KOH t¸c dông víi HCl ®îc 4,15g muèi clorua. H·y x¸c ®Þnh sè gam mçi hi®r«xit trong hçn hîp

Câu 1. Zn + HNO3 (rÊt lo·ng) → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O b.Câu 3 Hçn hîp gåm Al. ChØ ra c¸c qu¸ tr×nh oxi ho¸-khö ? a.. SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 g.K2Cr2O7+ FeSO4+ H2SO4  → Cr2(SO4)3+ K2SO4 + Fe2(SO4)3+ H2O Fe2(SO4)3 + H2S + H2O Al(NO3)3 + N2O + H2O Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O C©n b»ng ph¶n øng oxi ho¸ khö cã nhiÒu nguyªn tè thay ®æi sè oxi ho¸. H2O2 + KMnO4 + H2SO4  →  →  →  → m. KMnO4 + HCl → MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O (2) H·y: a. (C§KN TPHCM-98) Câu 3-C©n b»ng c¸c ph¶n øng oxi-ho¸ khö sau b»ng ph¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron. C©n b»ng c¸c ph¶n øng oxi ho¸ .2 gam chất rắn.HNO3 (l)+ FeCuS2 → Fe(NO3)3+Cu(NO3)2+ H2SO4+NO+H2O 8. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O. (§HNNI-99) c. C©n b»ng c¸c ph¶n øng sau b»ng ph¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron. As2S3 + HNO3  → H3 AsO4 + H2SO4 + NO2 + H2O 7. Al + HNO3 k. Tính : a) % khèi lîng mçi kim lo¹i b) Thể tích khí A thu được ở điều kiện tiêu chuẩn C©n b»ng ph¬ng tr×nh ph¶n øng oxi ho¸ khö. X¸c ®Þnh c¸c chÊt khö.0 gam hỗn hợp X gồm bột Mg và bột Al bằng dung dịch H2SO4 loãng. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 l. FeCO3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O↑ + CO2↑ + H2O e. CuFeS2 + Fe2(SO4)3+ O2 + H2O t o→ CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 3. KMnO4 + KNO2 + H2SO4 → K2SO4 + KNO3 + MnSO4 + H2O (§HC«ng ®oµn99) h. ViÕt c¸c s¬ ®å sau: Fe0 → Fe2+ Cl2 → ClN+5 → N+2y/x Fe0 → Fe3+ N20 → N+2 M0 → M+n N-3 → N+2 S+6 → S+4 M0 → M+2y/x S-2 → S0 S+4 → S0 N-3 → N2o Na → Na+1 S+6 →S-2 H2 → H+1 +2 Mg → Mg F2 → F Br2 → Br+1 O2 → O2Fe+2y/x → Fe+3 I2 → I+3 Câu 2-Cho c¸c ph¶n øng: 1. Cu2FeS2 + O2 CuO + Fe2O3 + SO2 to 5. Fe + H2SO4 ®Æc j.khö trªn. đ em nung trong không khí đ ến khối lượng không đ ổi thu đ ược 16. Lọc kết tủa. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào B sao cho kết tủa đạt tới lượng lớn nhất thì dừng lại. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O d. Cu + HNO3 (lo·ng) → Cu(NO3)2 + NO + H2O (1) 2. K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O f. T×m % khèi lîng mçi kim lo¹i. Cu nÆng 10g ®îc hoµ tan b»ng axit HCl d tho¸t ra 8.96 lÝt khÝ (®ktc) vµ nhËn ®îc dd A vµ chÊt r¾n B. b. HNO3 (l)+ FeS → Fe(NO3)3+ H2SO4 +NO+H2O . HNO3 (l)+ FeS2 → Fe(NO3)3+ H2SO4 +NO+H2O t o→ 4. Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O i. dư thu được khí A và dung dịch B. c¸c chÊt oxi ho¸ vµ vai trß cña HNO3 (lo·ng) còng nh HCl trong c¸c ph¶n øng trªn. 1. Läc chÊt r¾n B vµ nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi c©n nÆng 2. FeS2 + H2SO4 ®Æc  → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 6. Câu 4 Hoà tan hoàn toàn 9.75g. As2S3 + HNO3 + H2O  → H3 AsO4 + H2SO4 + NO 2. Mg.

S.Al3+ DÉn ra ph¶n øng ®Ó minh ho¹ 4. Na+ . H2O. Al3+. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là A. Al . FeS2 + H2SO4 ®Æc t o→ Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 8. NH3. As2S3 + HNO3 + H2O  → H3 AsO4 + H2SO4 + NO 2.. Na+. Fe2+. Ca2+. ChØ lµ chÊt khö b. S2DÉn ra ph¶n øng ®Ó minh ho¹ 5. FeO. 6. Cl2. Trong sè c¸c chÊt vµ c¸c ion sau . 5. H+. C. 3. S2-. SO2 + KMnO4 + H2O  → K2SO4 + MnSO4+ H2SO4 Bµi 2. 1. Cl. Cu2+ . .phÇn tö nµo ®ãng vai trß chÊt oxihoa ? v× sao ? Mg . SO32-. Cu2FeS2 + O2 CuO + Fe2O3 + SO2 7. Trong sè c¸c chÊt vµ c¸c ion sau . 3. F2. Fe3+. D. As2S3 + HNO3  → H3 AsO4 + H2SO4 + NO2 + H2O 9. Mn2+. 1. Cl-. LÊy vÝ dô minh ho¹ axit cã thÓ ®ãng vai trß a. 4. P + NH4ClO4 H3PO4 + N2 + Cl2 + H 2O t o→ 5. Cl-. CrI3 + KOH + Cl2  → K2CrO4 + KIO4 + MnSO4 + H2O to  → 4. CuFeS2 + Fe2(SO4)3+ O2 + H2O t o→ CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 3.PhiÕu bµi tËp vÒ nhµ sè 9 Bµi 1. Fe2+ DÉn ra ph¶n øng ®Ó minh ho¹ Bµi 3 DÉn ra ph¶n øng ®Ó minh ho¹ Nguyªn tö kim lo¹i lµ chÊt khö Ion kim lo¹i lµ chÊt oxi ho¸ Ion kim lo¹i lµ chÊt khö Bµi 4 DÉn ra ph¶n øng ®Ó minh ho¹ Nguyªn tö phi kim lµ chÊt khö Nguyªn tö phi kim lµ chÊt oxi ho¸ Nguyªn tö phi kim võa lµ chÊt khö võa lµ chÊt oxi ho¸ Bµi 5: (§H 2008)Cho dãy các chất và ion: Cl2. FeS2 + HNO3 + HCl FeCl3+ H2SO4 + NO + H 2O t o→ 6. Ca2+ . B. C©n b»ng c¸c ph¶n øng sau b»ng ph¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron.. C¸c chÊt vµ c¸c ion sau ®ãng vai trß g× trong c¸c ph¶n øng oxi ho¸ khö: Zn. O2. ChØ lµ m«i trêng ph¶n øng. K2Cr2O7 + H2SO4 + C2H5OH  → CO2+ Cr2(SO4)3+ K2SO4+ H2O 10.phÇn tö nµo ®ãng vai trß chÊt oxihoa võa cã thÓ ®ãng vai trß chÊt khö ? v× sao ? Cu . chØ lµ chÊt oxi ho¸ c. SO2. d.phÇn tö nµo ®ãng vai trß chÊt khö ? v× sao ? Mg2+. NO3-. SO2. Fe2+. Trong sè c¸c chÊt vµ c¸c ion sau . CuO. võa lµ chÊt oxi ho¸ võa lµ m«i trêng ph¶n øng e. võa lµ chÊt khö võa lµ m«i trêng ph¶n øng f. võa lµ chÊt khö võa lµ chÊt oxi ho¸ 2.