P. 1
Mau Giay Uy Quyen

Mau Giay Uy Quyen

|Views: 227|Likes:
Được xuất bản bởiTri Cao Quang

More info:

Published by: Tri Cao Quang on Dec 22, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh h!c
.................., ngày.........tháng .....năm 20.....
GI"# $% &$#'N
 Tên tổ chức / cá nhân:.....................................................Sinh năm:
........................................................................................
 Số CMND (Giấy CNĐKKD):..................................................
.............................................ngy cấ!: ...........n"i cấ!:
.............................................
 Tên ng#$i %&i 'i(n (N)* + tổ chức):
..........................................................................................................................
 Đ,- ch. th#$ng t/0:
..........................................................................................................................
 Đ,- ch. +iên h(:
..........................................................................................................................
12ng giấy ny3 t4i *5 6*y7n ch8:
 Tên tổ chức / cá nhân:.....................................................Sinh năm:
........................................................................................
 Số CMND (Giấy CNĐKKD):..................................................
.............................................ngy cấ!: ...........n"i cấ!:
.............................................
 Tên ng#$i %&i 'i(n (N)* + tổ chức):
..........................................................................................................................
 Đ,- ch. th#$ng t/0:
..........................................................................................................................
 Đ,- ch. +iên h(:
..........................................................................................................................
Th-y m9t t4i th-m ': Đ&i h;i cổ %4ng <ất th#$ng c=- Cty Cổ !h>n D* +,ch ?h0
@*ốc. Đ#Ac tổ chức B8 +0c CD gi$ DE ngy FG/EH/FECE t&i Khách sạn Hương Biển
– thuộc Cty Cổ phần u !"ch #h$ %u&c.. Đ,- ch.: '& 0( )* +h" 'áu – ,hu ph& 2 –
++.ương -.ng – #h$ %u&c – Ki/n 0i1ng.
?h&m Bi *5 6*y7n: KI tJ ngy KL %)n <) m&c Đ&i h;i cổ %4ng <ất th#$ng.
T4i Min ch,* t/ách nhi(m t/#Nc !há! +*Ot B7 mPi c-m K)t '8 <ên %#Ac nhân
'-nh t4i th:c hi(n t/8ng !h&m Bi *5 6*y7n nê* t/ên. T4i c4ng nhOn %Q hiI* /R 6*y7n3
nghS- BT3 +Ai Uch hA! !há! B hO* 6*V !há! +L c=- Bi(c *5 6*y7n ny.
T( CH)C*C+ NH,N $% &$#'N T( CH)C*C+ NH,N NH-N $% &$#'N
2,3 t/n, ghi 4* h5 t/n, 67ng 89u: 2,3 t/n, ghi 4* h5 t/n, 67ng 89u:
CH)NG TH.C

ghi rõ họ tên. đóng dấu) (ký tên. đóng dấu) CHỨNG THỰC . ghi rõ họ tên.(ký tên.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->