CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

.................., ngày.........tháng .....năm 20.....

GIẤY UỶ QUYỀN
 Tên tổ chức / cá nhân:.....................................................Sinh
........................................................................................
 Số CMND (Giấy CNĐKKD):..................................................

năm:

.............................................ngày cấp: ...........nơi
cấp:
.............................................
 Tên
người
đại
diện
(Nếu

tổ
chức):
..........................................................................................................................
 Địa
chỉ
thường
trú:
..........................................................................................................................
 Địa
chỉ
liên
hệ:
..........................................................................................................................
Bằng giấy này, tôi uỷ quyền cho:
 Tên tổ chức / cá nhân:.....................................................Sinh
........................................................................................
 Số CMND (Giấy CNĐKKD):..................................................

năm:

.............................................ngày cấp: ...........nơi
cấp:
.............................................
 Tên
người
đại
diện
(Nếu

tổ
chức):
..........................................................................................................................
 Địa
chỉ
thường
trú:
..........................................................................................................................
 Địa
chỉ
liên
hệ:
..........................................................................................................................
Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường của Cty Cổ phần Du lịch Phú
Quốc. Được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/08/2010 tại Khách sạn Hương Biển
– thuộc Cty Cổ phần Du lịch Phú Quốc.. Địa chỉ: Số 01 Võ Thị Sáu – khu phố 2 –
TT.Dương Đông – Phú Quốc – Kiên Giang.
Phạm vi uỷ quyền: Kể từ ngày ký đến bế mạc Đại hội cổ đông bất thường.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được nhân
danh tôi thực hiện trong phạm vi uỷ quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền,
nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc uỷ quyền này.
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN UỶ QUYỀN

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN NHẬN UỶ QUYỀN

đóng dấu) CHỨNG THỰC .(ký tên. ghi rõ họ tên. đóng dấu) (ký tên. ghi rõ họ tên.