P. 1
Bang Khoi Luong Tuong Rao - HMPT

Bang Khoi Luong Tuong Rao - HMPT

|Views: 138|Likes:
Được xuất bản bởidailoc505425

More info:

Published by: dailoc505425 on Dec 22, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2010

pdf

text

original

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÌNH NGUYỄN

20 Cộng Hòa. P.4, Tân Bình
Tel: (84-8) 3811 2825 - Fax: (84-8) 3811 382
!"a#l: $n%&'h%".(nn.(n - )e*+#,e: ---.$#nhng./en.%&".(n
BẢNG CHỦNG LOẠI VẬT TƯ
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ
Th01 "#2n 3a"
Th01 ,hanh (4n
5# "6ng H7 T#8n
9: xâ/ $;ng Bình <=>ng
?@%h %A: BhC 0 %", $7/ 1-18""
gDan#,e "E, FGng %H. ,hang x.I, xG: J#K, 3a"
gDan#,e *L% %H. ,hang "M: Bla%B %a"*&$#a
gDan#,e len %H. ,hang
gDan#,e "E, la(a*& ?@%h %A: BhC 0 %", $7/ 15-1""
x.I, xG: J#K, 3a"
"M: B#" +a %:"
Dự án: 3h7 1hN
Đ[a diêm: 5M 5.ân ThO# Th=Png, h./Kn HQ% RSn, T1. HT Ch@ R#nh
Nôi dung : CHU3V WXYZ J[T T\ C]3V T^_3H
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ
V`%h Nng
a"" (7 200"" 3h7 +bn x.I,: T./nel W&ng Th7nh
?@%h %A: 80x80x180
c>n n=O% Rax#l#ne
ChNng ,hI" ?&(a
Bình R#nh Nng 0, 2.0""
*ình "#nh 3N# %:% l&`#
*ình "#nh
g#b" %:% l&`#
*ình "#nh %& %:% l&`#
Bình "#nh T8 %:% l&`#
*ình "#nh C& D6ng
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ
*ình "#nh B@,
*ình "#nh RE, *@%h
*ình "#nh (an nh;a
(an nh;a
*ình "#nh d %:% l&`#
9: *Qng B#eng - "7. (7ng nh`,
BTn #n&x 9`# ThNng
Zn&x
Thf ,@%h : 1"3
3al.xa
RM: c^ 58 - 1800 - 20
Wa(a*& â" *7n Znax
Jò# la(a*& l`nh
Znax
RM g`%h : C)304
5.I, xG: TD.ng g.N%
?hC: 00x00
R:/ n=O% nQng n6ng l=Png
"E, ,Dh#
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ
5b Wa(a*& Znax
Wi1 FE, (ò# l`nh
Cae+aD
Wi1 FE, %hL. x@ *K,
Znax
Wi1 FE, (ò# Dja (K +#nh
Znax
BTn ,i" FGng Znax
Znax
Phk B#Kn "Qn
<â/ %:1 F#Kn
Ca$#(#
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ
Cja %.Nn l R&.,&D H7ng nhL1, li1 D:1 J#K, 3a"
9`# $#Kn *8n F>n (m nh7 ,hH.
3g./nn 9ình g.ang
P.V#:" FN%
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÌNH NGUYỄN
20 Cộng Hòa. P.4, Tân Bình
Tel: (84-8) 3811 2825 - Fax: (84-8) 3811 382
!"a#l: $n%&'h%".(nn.(n - )e*+#,e: ---.$#nhng./en.%&".(n
BẢNG CHỦNG LOẠI VẬT TƯ
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ Ghi chú
Ca,al&g.e Ro.
Th01 "#2n 3a"
Th01 ,hanh (4n x
5# "6ng H7 T#8n x
9: xâ/ $;ng Bình <=>ng
x
?@%h %A: BhC 0 %", $7/ 1-18""
gDan#,e "E, FGng %H. ,hang x.I, xG: J#K, 3a"
gDan#,e *L% %H. ,hang "M: Bla%B %a"*&$#a
gDan#,e len %H. ,hang x
gDan#,e "E, la(a*& ?@%h %A: BhC 0 %", $7/ 15-1""
x.I, xG: J#K, 3a" x
"M: B#" +a %:"
Dự án: 3h7 1hN
Đ[a diêm: 5M 5.ân ThO# Th=Png, h./Kn HQ% RSn, T1. HT Ch@ R#nh
Nôi dung : CHU3V WXYZ J[T T\ C]3V T^_3H
Mô tá vât tu cúa
nhà thâu
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ Ghi chú
Ca,al&g.e Ro.
Mô tá vât tu cúa
nhà thâu
V`%h Nng
a"" (7 200"" 3h7 +bn x.I,: T./nel W&ng Th7nh x
?@%h %A: 80x80x180
c>n n=O% Rax#l#ne x
ChNng ,hI" ?&(a
x
Bình R#nh Nng 0, 2.0"" x
*ình "#nh 3N# %:% l&`#
x
*ình "#nh
g#b" %:% l&`# x
*ình "#nh %& %:% l&`#
x
Bình "#nh T8 %:% l&`# x
*ình "#nh C& D6ng
x
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ Ghi chú
Ca,al&g.e Ro.
Mô tá vât tu cúa
nhà thâu
*ình "#nh B@, x
*ình "#nh RE, *@%h x
*ình "#nh (an nh;a x
(an nh;a
*ình "#nh d %:% l&`# x
9: *Qng B#eng - "7. (7ng nh`, x
BTn #n&x 9`# ThNng
Zn&x x
Thf ,@%h : 1"3
3al.xa x
RM: c^ 58 - 1800 - 20
Wa(a*& â" *7n Znax x
Jò# la(a*& l`nh
Znax x
RM g`%h : C)304
5.I, xG: TD.ng g.N%
?hC: 00x00
R:/ n=O% nQng n6ng l=Png
"E, ,Dh#
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ Ghi chú
Ca,al&g.e Ro.
Mô tá vât tu cúa
nhà thâu
5b Wa(a*& Znax x
Wi1 FE, (ò# l`nh
Cae+aD x
Wi1 FE, %hL. x@ *K,
Znax x
Wi1 FE, (ò# Dja (K +#nh
Znax x
BTn ,i" FGng Znax x
Znax x
Phk B#Kn "Qn
<â/ %:1 F#Kn
Ca$#(# x
CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH VẬT TƯ MÔ TẢ Ghi chú
Ca,al&g.e Ro.
Mô tá vât tu cúa
nhà thâu
Cja %.Nn l R&.,&D H7ng nhL1, li1 D:1 J#K, 3a" x
9`# $#Kn *8n F>n (m nh7 ,hH. 9`# $#Kn *8n %hp FH. ,=
3g./nn 9ình g.ang Hq (7 ,8n:rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
P.V#:" FN% ChG% (k:rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Page 11
T1.HCR, ng7/ 02 ,h:ng 10 n6" 2010
BẢNG DỰ TOÁN THI CÔNG CHI TIÉT
CÔNG TRÌNH: TRU SÒ LÀM VIEC NGÂN HÀNG VIET NAM THƯƠNG TÍN
Đ[A ĐIEM: 47 TRÀN HƯNG ĐẠO - P.3 - TP. SÓC TRÄNG
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL
DÀI RQNG CAO
1 2 3 4
A PHÀN THÔ
I CÔNG TÁC ĐÁT
1 97& FI, "Qng "s 11.28
l R1 1.2 1.2 2.1 4 12.1
l R2 1 1 2.1 5 10.5
l R3 1 1.2 2.1 1 40.32
l R4 1.2 1.2 2.1 1 3.02
l R5 1.2 1.2 2.1 4 12.1
l R 1.2 1.4 2.1 2 a.0
l Ra 1.8 1.2 2.1 1 4.54
l R8 0.55 1 8.25
Tal./ 58.a3
97& FI, F7 B#2ng 4.8
l <?1 200x200 8.2 0.2 0.2 1 0.33
KHÓI
LƯQNG
Page 12
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
l <?2 200x250 2.8 0.2 0.25 1 3.14
l <?3 200x300 5.2 0.2 0.3 2 0.2
l <?4 200x300 3.25 0.2 0.3 3 0.5t
2 WI1 FI, "s 112.t0
3 JLn %h./fn FI, $= F# FC "s 48.38
4 R$ 32t.00
5 C:, FK" FH. %u "s 4.40
II CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 8
l R1 1 1 0.1 4 0.4
l R2 0.8 0.8 0.1 5 0.32
l R3 0.8 1 0.1 1 1.28
l R4 4.4 1 1 0.1 1 0.1
l R5 1 1 0.1 4 0.4
l R 1 1.2 0.1 2 0.24
l Ra 1. 1 0.1 1 0.1
l R8 1 1.5
l 32n nh7 *b& (K 1 0.42
l 32n nh7 FE, ":/ 1h:, 1 1.1
l BTn h&a 1 1.5a
2 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& "Qng "s 10.304
l R1 0.8 0.8 0.3 4 0.aa
l R2 0. 0. 0.3 5 0.54
l R3 0. 0.8 0.3 1 2.3
Cu ,D7" <
ngqn
v 40"", W v 4"
Page 13
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
l R4 0.8 0.8 0.3 1 0.1t
l R5 0.8 0.8 0.3 4 0.aa
l R 0.8 1 0.3 2 0.48
l Ra 1.4 0.8 0.38 1 0.43
l R8 4.83
- 32n 0.15 1 2.25
- Th7nh 0.2 2 2.58
3 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& F7 B#2ng "s 3.4a
<?1 200x200 8.2 0.2 0.2 1 0.33
<?2 200x250 2.8 0.2 0.25 1 3.14
<?3 200x300 5.2 0.2 0.3 2 0.2
<?4 200x300 3.25 0.2 0.3 3 0.5t
4 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& %ộ, "s 3.18
C1 200x200 3. 0.2 0.2 4 0.58
C2 200x200 3.1 0.2 0.2 21 2.
C3 250x250 3.1 0.25 0.25 1 0.1t
C4 200x200 3. 0.2 0.2 0.8
C5 200x200 3.1 0.2 0.2 2 0.25
5 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& $H" ":# nh7 *b& (K "s 8.2 0.2 0.25 1 0.41
B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& +7n ":# nh7 *b& (K "s 1.a 1. 0.08 1 0.22
a B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& $H" ":# nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "s 1.3t
<c2 200x300 3.25 0.2 0.3 3 0.5t
<c3 200x300 5.2 0.2 0.3 2 0.2
<c 80x300 0.1 0.3 1 0.18
Page 14
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
8 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& +7n ":# nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "s 0.08 1 1.11
t B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& +7n ,DK, nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "s 0.08 1 1.2t
10 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& lanh ,S "s 1 0.3a
11 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& g#4ng ,=hng "s a3.2 0.2 0.1 1 1.4
12 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& ,I" Fan hT n=O% "s 1.1
III CÔNG TÁC VÁN KHUÔN m²
1 J:n Bh.Sn %h& "Qng "w 4t.2
l R1 0.8 0.8 0.4 4 2.5
l R2 0. 0. 0.4 5 2.4
l R3 0. 0.8 0.4 1 8.t
l R4 0.8 0.8 0.4 1 0.4
l R5 0.8 0.8 0.4 4 2.5
l R 1 0.8 0.4 2 1.44
l Ra 1.4 0.8 0.4 1 0.88
l R8 2t.a
- 32n 1t.2 0.15 1 2.88
- Th7nh 1t.2 0.a 2 2.88
2 J:n Bh.Sn %h& %ộ, "w 88.t4
C1 200x200 3. 0.2 0.2 4 11.52
C2 200x200 3.1 0.2 0.2 21 52.08
C3 250x250 3.1 0.25 0.25 1 3.1
C4 200x200 3. 0.2 0.2 1a.28
C5 200x200 3.1 0.2 0.2 2 4.t
3 J:n Bh.Sn %h& $H" ":# nh7 *b& (K "w 8.2 0.2 0.25 1 5.a4
Page 15
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
4 J:n Bh.Sn %h& +7n ":# nh7 *b& (K "w 1.a 1. 1 2.a2
5 J:n Bh.Sn %h& $H" ":# nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "w 20.32
<c2 200x300 3.25 0.2 0.3 3 a.8
<c3 200x300 5.2 0.2 0.3 2 8.32
<c 80x300 0.1 0.3 1 4.2
J:n Bh.Sn %h& +7n ":# nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "w 1 18.20
a J:n Bh.Sn %h& lanh ,S "w 1 5
8 J:n Bh.Sn %h& g#4ng ,=hng "w a3.2 0.1 1 14.4
t J:n Bh.Sn %h& ,I" Fan hT n=O% "w 15.12
IV CÔNG TÁC CÓT THÉP KG 2a01.38
1 CN, ,h01 %h& "Qng 10t8
2 CN, ,h01 %h& F7 B#2ng 45
3 CN, ,h01 $H" ":# nh7 *b& (K 5
4 CN, ,h01 %h& +7n ":# nh7 *b& (K 42.5
5 CN, ,h01 %h& +7n ,DK, nh7 Ff ":/ 1h:, F#Kn 215.5
CN, ,h01 %h& $H" ":# nh7 Ff ":/ 1h:, F#Kn 18a
a CN, ,h01 %h& +7n ":# nh7 Ff ":/ 1h:, F#Kn 140.t
8 CN, ,h01 %h& lanh ,S 43.8
t CN, ,h01 %h& g#4ng ,=hng 1a5.8
10 CN, ,h01 %h& ,I" Fan hT n=O% 88
B PHÀN HOÀN THIEN
I CÔNG TÁC LAP DỰNG CÙA
1 Cja F# 1 %:nh "x Bh.ng nhS" <a, B@nh 5 l/ "w 0.8 2.2 1 1.a
2 Cja F# 2 %:nh "x *4ng +i, <8 "w 1.8 2.2 1 3.t
Page 16
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
3 J:%h B@nh Bh.ng nhS" <a, B@nh 5 l/ "w 0.8 1.40 1 1.12
4 Cja +C 2 %:nh lya Bh.ng nhS" c2, B@nh 5 l/ "w 1.7 1.40 1 2.38
5 Cja +C 1 %:nh "x Bh.ng nhS" c3, B@nh 5 l/ "w 0.9 1.40 1 1.2
Cja xe1 F#2. Bh#fn F#Kn ,j R$ 2 1a
a R&,&D %ja xe1 Bộ 2 2
8 T=hng D7& ,h01, +>n $H. "7. Fen "w 15.20
II CÔNG TÁC XÂY TƯÒNG
1 T=hng 200 g`%h Nng "w 2t8.t5
2 T=hng 300 g`%h Nng "w 14.t8
3 T=hng 200 g`%h ,hz *Tn h&a, hT n=O% "w 135
4 T=hng 100 "w .t8
5 5â/ *K %ja +C g`%h ,hz R$ a.4
Vin la" %h{ | C:# 10
a Wi% %& S la" ] 2
III HOÀN THIEN TƯÒNG
1 TD:, ({a ,=hng "w t11.82
2 TD:, ({a %ộ, "w a1.15
3 TD:, $H" "w 18.24
4 TS %`nh R$ 300
5 "w 2a.35
c>n n=O% ,D&ng nh7, ,D0, 2 n=O% l6n 2 n=O% +>n ZCZ <.l.x c.1De"e "w 884.4a
a 9: gDan#, "7. gh# x:" "w 88.a2
8 c>n $H. ,=hng D7& ,h01 "w 30.4
c>n n=O% ng&7# nh7, ,D0, 2 n=O% l6n 2 n=O% +>n ZCZ <.l.x
)ea,heD+h#el$
Page 17
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
t RE, *bng *4ng B@nh "h 8l/ "w 14.t
10 W:, g`%h TeDa}& n2n +ân "w 25
IV HOÀN THIEN TRÀN
1 TD:, ,DHn "w 24.3
2 c>n n=O% ,DHn "w 24.3
V HOÀN THIEN SÀN
1 C:n hT n2n "w 20.32
2 ChNng ,hI" +7n ":#, hT n=O% "w 41.25
3 W:, g`%h VDan#,e ,Ding 300x300 "w 20.32
VI HE THÓNG ĐIEN NƯÓC
1 9# hK ,hNng %I1 ,hQa, n=O% "w 35.44
2 9# hK ,hNng $â/ F#Kn%&n ,i%, C %i", CB "w 35.44
TONG CQNG
THÀNH TIÈN ( Làm tròn)
Bång chü: Sáu tråm nåm muoi Iåm triêu sáu tråm tám muoi môt nghìn dông chån.
Ghi chú:
l V#: ,D8n FM *a& gT" ,h.e J~T 10•.
l V#: BhSng *a& gT" *ộ %h{ Zn&x (ì BhSng %Q %h# ,#e,.
Ch€ng ,S# h/ (qng D4ng *bng *:& g#: ,D8n F:1 Gng nh. %H. %pa g.• Bh:%h (7 "&ng +O"
nhLn F=P% +; %hI1 ,h.Ln ,D&ng ,hh# g#an +O" nhI,.
5#n Fung ngHn ng`# hM/ l#8n l`% (O# %h€ng ,S# ne. %Q *I, B‚ ,hi% "i% n7& h&E% ".Nn
*#e, ,h8" ,hSng ,#n.
Trân trçng kính chào!

Page 18
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Giám dôc
Page 19
T1.HCR, ng7/ 02 ,h:ng 10 n6" 2010
BẢNG DỰ TOÁN THI CÔNG CHI TIÉT
CÔNG TRÌNH: TRU SÒ LÀM VIEC NGÂN HÀNG VIET NAM THƯƠNG TÍN
Đ[A ĐIEM: 47 TRÀN HƯNG ĐẠO - P.3 - TP. SÓC TRÄNG
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
DÀI RQNG CAO
1 2 3 4 5 6
A PHÀN THÔ
I CÔNG TÁC ĐÁT
1 97& FI, "Qng "s 11.28 5,000 10,483,31a
l R1 1.2 1.2 2.1 4 12.1
l R2 1 1 2.1 5 10.5
l R3 1 1.2 2.1 1 40.32
l R4 1.2 1.2 2.1 1 3.02
l R5 1.2 1.2 2.1 4 12.1
l R 1.2 1.4 2.1 2 a.0
l Ra 1.8 1.2 2.1 1 4.54
l R8 0.55 1 8.25
Tal./ 58.a3
97& FI, F7 B#2ng 4.8
l <?1 200x200 8.2 0.2 0.2 1 0.33
KHÓI
LƯQNG
Page 20
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
l <?2 200x250 2.8 0.2 0.25 1 3.14
l <?3 200x300 5.2 0.2 0.3 2 0.2
l <?4 200x300 3.25 0.2 0.3 3 0.5t
2 WI1 FI, "s 112.t0 45,000 5,080,3aa
3 JLn %h./fn FI, $= F# FC "s 48.38
4 R$ 32t.00 ,250 20,00,000
5 C:, FK" FH. %u "s 4.40 125,000 550,000
II CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 8 80,000 ,8a8,280
l R1 1 1 0.1 4 0.4
l R2 0.8 0.8 0.1 5 0.32
l R3 0.8 1 0.1 1 1.28
l R4 4.4 1 1 0.1 1 0.1
l R5 1 1 0.1 4 0.4
l R 1 1.2 0.1 2 0.24
l Ra 1. 1 0.1 1 0.1
l R8 1 1.5
l 32n nh7 *b& (K 1 0.42
l 32n nh7 FE, ":/ 1h:, 1 1.1
l BTn h&a 1 1.5a
2 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& "Qng "s 10.304 1,500,000 15,455,400
l R1 0.8 0.8 0.3 4 0.aa
l R2 0. 0. 0.3 5 0.54
l R3 0. 0.8 0.3 1 2.3
Cu ,D7" <
ngqn
v 40"", W v 4"
Page 21
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
l R4 0.8 0.8 0.3 1 0.1t
l R5 0.8 0.8 0.3 4 0.aa
l R 0.8 1 0.3 2 0.48
l Ra 1.4 0.8 0.38 1 0.43
l R8 4.83
- 32n 0.15 1 2.25
- Th7nh 0.2 2 2.58
3 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& F7 B#2ng "s 3.4a 1,500,000 5,202,000
<?1 200x200 8.2 0.2 0.2 1 0.33
<?2 200x250 2.8 0.2 0.25 1 3.14
<?3 200x300 5.2 0.2 0.3 2 0.2
<?4 200x300 3.25 0.2 0.3 3 0.5t
4 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& %ộ, "s 3.18 1,500,000 4,aa0,000
C1 200x200 3. 0.2 0.2 4 0.58
C2 200x200 3.1 0.2 0.2 21 2.
C3 250x250 3.1 0.25 0.25 1 0.1t
C4 200x200 3. 0.2 0.2 0.8
C5 200x200 3.1 0.2 0.2 2 0.25
5 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& $H" ":# nh7 *b& (K "s 8.2 0.2 0.25 1 0.41 1,500,000 15,000
B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& +7n ":# nh7 *b& (K "s 1.a 1. 0.08 1 0.22 1,500,000 32,400
a B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& $H" ":# nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "s 1.3t 1,500,000 2,083,500
<c2 200x300 3.25 0.2 0.3 3 0.5t
<c3 200x300 5.2 0.2 0.3 2 0.2
<c 80x300 0.1 0.3 1 0.18
Page 22
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
8 B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& +7n ":# nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "s 0.08 1 1.11 1,500,000 1,5,000
t B8 ,Sng F: 1x2 R300 %h& +7n ,DK, nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "s 0.08 1 1.2t 1,500,000 1,t35,000
10 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& lanh ,S "s 1 0.3a 1,300,000 4a4,500
11 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& g#4ng ,=hng "s a3.2 0.2 0.1 1 1.4 1,300,000 1,t03,200
12 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& ,I" Fan hT n=O% "s 1.1 1,300,000 1,430,000
III CÔNG TÁC VÁN KHUÔN m²
1 J:n Bh.Sn %h& "Qng "w 4t.2 130,000 ,3t,000
l R1 0.8 0.8 0.4 4 2.5
l R2 0. 0. 0.4 5 2.4
l R3 0. 0.8 0.4 1 8.t
l R4 0.8 0.8 0.4 1 0.4
l R5 0.8 0.8 0.4 4 2.5
l R 1 0.8 0.4 2 1.44
l Ra 1.4 0.8 0.4 1 0.88
l R8 2t.a
- 32n 1t.2 0.15 1 2.88
- Th7nh 1t.2 0.a 2 2.88
2 J:n Bh.Sn %h& %ộ, "w 88.t4 130,000 11,52,200
C1 200x200 3. 0.2 0.2 4 11.52
C2 200x200 3.1 0.2 0.2 21 52.08
C3 250x250 3.1 0.25 0.25 1 3.1
C4 200x200 3. 0.2 0.2 1a.28
C5 200x200 3.1 0.2 0.2 2 4.t
3 J:n Bh.Sn %h& $H" ":# nh7 *b& (K "w 8.2 0.2 0.25 1 5.a4 130,000 a4,200
Page 23
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
4 J:n Bh.Sn %h& +7n ":# nh7 *b& (K "w 1.a 1. 1 2.a2 130,000 353,00
5 J:n Bh.Sn %h& $H" ":# nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "w 20.32 130,000 2,41,00
<c2 200x300 3.25 0.2 0.3 3 a.8
<c3 200x300 5.2 0.2 0.3 2 8.32
<c 80x300 0.1 0.3 1 4.2
J:n Bh.Sn %h& +7n ":# nh7 FE, ":/ 1h:, F#Kn "w 1 18.20 130,000 2,3,000
a J:n Bh.Sn %h& lanh ,S "w 1 5 130,000 50,130
8 J:n Bh.Sn %h& g#4ng ,=hng "w a3.2 0.1 1 14.4 130,000 1,t03,200
t J:n Bh.Sn %h& ,I" Fan hT n=O% "w 15.12 130,000 1,t5,00
IV CÔNG TÁC CÓT THÉP KG 2a01.38 18,000 48,24,840
1 CN, ,h01 %h& "Qng 10t8
2 CN, ,h01 %h& F7 B#2ng 45
3 CN, ,h01 $H" ":# nh7 *b& (K 5
4 CN, ,h01 %h& +7n ":# nh7 *b& (K 42.5
5 CN, ,h01 %h& +7n ,DK, nh7 Ff ":/ 1h:, F#Kn 215.5
CN, ,h01 %h& $H" ":# nh7 Ff ":/ 1h:, F#Kn 18a
a CN, ,h01 %h& +7n ":# nh7 Ff ":/ 1h:, F#Kn 140.t
8 CN, ,h01 %h& lanh ,S 43.8
t CN, ,h01 %h& g#4ng ,=hng 1a5.8
10 CN, ,h01 %h& ,I" Fan hT n=O% 88
B PHÀN HOÀN THIEN
I CÔNG TÁC LAP DỰNG CÙA
1 Cja F# 1 %:nh "x Bh.ng nhS" <a, B@nh 5 l/ "w 0.8 2.2 1 1.a 1,310,000 2,305,00
2 Cja F# 2 %:nh "x *4ng +i, <8 "w 1.8 2.2 1 3.t t50,000 3,a2,000
Page 24
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
3 J:%h B@nh Bh.ng nhS" <a, B@nh 5 l/ "w 0.8 1.40 1 1.12 1,310,000 1,467,200
4 Cja +C 2 %:nh lya Bh.ng nhS" c2, B@nh 5 l/ "w 1.7 1.40 1 2.38 1,310,000 3,117,800
5 Cja +C 1 %:nh "x Bh.ng nhS" c3, B@nh 5 l/ "w 0.9 1.40 1 1.2 1,310,000 1,650,600
Cja xe1 F#2. Bh#fn F#Kn ,j R$ 2 1a 1,500,000 25,500,000
a R&,&D %ja xe1 Bộ 2 2 3,000,000 ,000,000
8 T=hng D7& ,h01, +>n $H. "7. Fen "w 15.20 50,000 t,880,000
II CÔNG TÁC XÂY TƯÒNG
1 T=hng 200 g`%h Nng "w 2t8.t5 240,000 a1,a48,000
2 T=hng 300 g`%h Nng "w 14.t8 30,000 5,3t2,800
3 T=hng 200 g`%h ,hz *Tn h&a, hT n=O% "w 135 340,000 45,t00,000
4 T=hng 100 "w .t8 120,000 83a,00
5 5â/ *K %ja +C g`%h ,hz R$ a.4 18,000 133,200
Vin la" %h{ | C:# 10 25,000 250,000
a Wi% %& S la" ] 2 20,000 40,000
III HOÀN THIEN TƯÒNG
1 TD:, ({a ,=hng "w t11.82 48,000 43,aa,30
2 TD:, ({a %ộ, "w a1.15 53,000 3,aa1,05
3 TD:, $H" "w 18.24 53,000 t,82
4 TS %`nh R$ 300 t,000 2,a00,000
5 "w 2a.35 a5,000 2,051,5t5
c>n n=O% ,D&ng nh7, ,D0, 2 n=O% l6n 2 n=O% +>n ZCZ <.l.x c.1De"e "w 884.4a a5,000 ,334,t05
a 9: gDan#, "7. gh# x:" "w 88.a2 1,300,000 115,341,200
8 c>n $H. ,=hng D7& ,h01 "w 30.4 a5,000 2,280,000
c>n n=O% ng&7# nh7, ,D0, 2 n=O% l6n 2 n=O% +>n ZCZ <.l.x
)ea,heD+h#el$
Page 25
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
t RE, *bng *4ng B@nh "h 8l/ "w 14.t 1,000,000 14,t00,000
10 W:, g`%h TeDa}& n2n +ân "w 25 1t0,000 48,40,000
IV HOÀN THIEN TRÀN
1 TD:, ,DHn "w 24.3 53,000 1,305,3t0
2 c>n n=O% ,DHn "w 24.3 a5,000 1,84a,250
V HOÀN THIEN SÀN
1 C:n hT n2n "w 20.32 48,000 ta5,30
2 ChNng ,hI" +7n ":#, hT n=O% "w 41.25 120,000 4,t50,000
3 W:, g`%h VDan#,e ,Ding 300x300 "w 20.32 220,000 4,4a0,400
VI HE THÓNG ĐIEN NƯÓC
1 9# hK ,hNng %I1 ,hQa, n=O% "w 35.44 t0,000 3,18t,00
2 9# hK ,hNng $â/ F#Kn%&n ,i%, C %i", CB "w 35.44 100,000 3,544,000
TONG CQNG 655,681,086
THÀNH TIÈN ( Làm tròn) 655,681,000
Bång chü: Sáu tråm nåm muoi Iåm triêu sáu tråm tám muoi môt nghìn dông chån.
Ghi chú:
l V#: ,D8n FM *a& gT" ,h.e J~T 10•.
l V#: BhSng *a& gT" *ộ %h{ Zn&x (ì BhSng %Q %h# ,#e,.
Ch€ng ,S# h/ (qng D4ng *bng *:& g#: ,D8n F:1 Gng nh. %H. %pa g.• Bh:%h (7 "&ng +O"
nhLn F=P% +; %hI1 ,h.Ln ,D&ng ,hh# g#an +O" nhI,.
5#n Fung ngHn ng`# hM/ l#8n l`% (O# %h€ng ,S# ne. %Q *I, B‚ ,hi% "i% n7& h&E% ".Nn
*#e, ,h8" ,hSng ,#n.
Trân trçng kính chào!

Page 26
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
KÍCH THƯÓC
SL ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
DÀI RQNG CAO
KHÓI
LƯQNG
NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Giám dôc
Page 27
T1.HCR, ng7/ 13 ,h:ng 0a n6" 2010
BẢNG KHÓI LƯQNG PHÁT SINH TÄNG
Jƒ( xâ/ "O# nh7 1hN ,`# xM 5.ân ThO# Th=Png, h./Kn HQ% RSn, T1. HT Ch@ R#nh
Kính gói : Bà Nguyên Th[ Lac Hông
CSng ,/ %h€ng ,S# ,Dân ,Dqng gx# Fen B7, *bng *:& g#: (2 (#K% xâ/ $;ng "O# nh7 1hN nh= +a.:
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
A PHÀN THÔ
I CÔNG TÁC ĐÁT
1 C:, ,Sn n2n "s 102.34
II CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s .a2
2 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.1t
3 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng l{ng "s 0.11
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 1 "s 0.18
5 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 2 "s 0.12
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ":# "s 3.2
III CÔNG TÁC VÁN KHUÔN m²
1 J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng "w 2.8t
2 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng l{ng "w 2.t
3 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng 1 "w 2.a4
4 J:n Bh.Sn %h& +7n ":# "w 1.18
5 J:n Bh.Sn %h& %H. ,hang "w t.t
B PHÀN HOÀN THIEN
I CÔNG TÁC LAP DỰNG CÙA
KHÓI
LƯQNG
Page 28
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
1 Cja F# g„ B@nh 4 %:nh 2.t…2.8" (Bh.ng *a& 110) "w 8.12
2 Cja F# g„ B@nh 2 %:nh 1,4…2." (Bh.ng *a& 110) "w a.28
3 Cja F# g„ B@nh 1 %:nh 0.8…2.2" (Bh.ng *a& 110) "w 8.8
4 Cja +C g„ B@nh 2 %:nh 1.2…1.a" (Bh.ng *a& 110) "w 4.08
5 ] B@nh Bh.ng g„ ,Dang ,D@ "E, ,#2n (Bh.ng *a& 110) "w 1.a
Cja +C nhS" B@nh lya 3 %:nh 1.8…1.2" "w .48
a Wan %an +i, *an %Sng, +>n $H. "7. Fen "w 1.a5
II CÔNG TÁC XÂY TƯÒNG
1 T=hng 200 "w a0
2 T=hng 100 "w 20
3 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s 13.34
III HOÀN THIEN TƯÒNG
1 TD:, ({a ,=hng "w 255.21
2 TD:, $` %H. ,hang "w t.t
3 c>n n=O% %h& ,=hng, $H", %H. ,hang (7 %ộ, "w 255.03
4 †1 F: ,Dang ,D@ "E, ,#2n "w 5.a
V HOÀN THIEN SÀN
1 C:n hT n2n "w 44
VII CÔNG TÁC ÓP LÁT
PHÀN CHỦ ĐÀU TƯ CHQN MÃU
WC TÀNG LÙNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 21 1.58
2 V`%h n2n 300x300 (351) "w 0.52
WC TÀNG 1
1 V`%h N1 300x00 "w
2 V`%h n2n 300x300 (F32025) "w 0.a8
Page 29
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
WC TÀNG THƯQNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 281 1.a4
l V`%h N1 282 0.3t
l V`%h (#2n 300x80 (281) (#8n 8
l V`%h F#f" (281) (#8n 1
2 V`%h n2n 300x300 (3582) "w 1.21
PHÒNG TÀNG LÙNG
1 Phòng ?aDa&Be g`%h 00x00 (801W) "w 0.38
2 Phòng ngp 1 g`%h 00x00 (801W) "w 0.1a
l Wen ,=hng R$ 1.a
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a
l Wen ,=hng R$ 3.
PHÒNG TÀNG 1
1 Phòng ngp 2 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 13.3
2 Phòng ngp 3 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 2.t
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a
l Wen ,=hng R$ 3.
PHÒNG TÀNG THƯQNG
1 Phòng ,hh g`%h 00x00 (801W) "w 0.38
2 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w a.32
l Wen ,=hng R$ t.5
PHÀN GẠCH CÔNG TY CHQN MÃU
TÀNG 1
1 Ban %Sng 400x400 nh:" "w 1.44
Page 30
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
l Wen ,=hng R$ 1.2
VIII CÔNG TÁC LAP TỦ ÂM TƯÒNG
1 Tp â" g„ %6" xe 2x0,x2,1" "w 1.8
IX CÔNG TÁC LAP Đ•T CÓNG THOÁT NƯÓC
1 97& FI, FE, %Nng "s 8
2 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.4
3 Wi1 FE, gN# %Nng <800 C:# 2
4 Wi1 FE, %Nng ,h&:, n=O% *8 ,Sng l/ ,â" <800 R$ 8
5 WI1 FI, "=>ng n=O% "s 28.8
X LAP Đ•T MÁY LẠNH - QUẠT H€T
1 R:/ l`nh ,De& ,=hng (WV 1,5H1 - ‡-C12c) Bộ 5
2 Wi1 FE, ˆ.`, h€, gin ,=hng (W#&a !JF15B2 ) Bộ 5
XI TƯÒNG RÀO
1 97& FI, "Qng "s 2.5
2 WI1 FI, "Qng "s 2
3 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.2
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& "Qng "s 0.51
5 J:n Bh.Sn %h& "Qng 1.t2
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %C %ộ, "s 0.4
a J:n Bh.Sn %h& %C %ộ, 8
8 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.85
t J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng 11.04
10 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %ộ, "s 0.24
11 J:n Bh.Sn %h& %ộ, 5.
12 CN, ,h01 %h& %:% %I. B#Kn ?g 300.3
13 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s a
14 9i1 %:, ,Sn n2n "s 5
"
2
"
2
"
2
"
2
Page 31
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
15 5â/ ,=hng g`%h Nng 8x8x18 <100 3.8
1 TD:, ,=hng, %ộ, 5.
1a c>n n=O% %h& ,=hng, %ộ, a0
18 V#a %Sng li1 $;ng %ja %Cng +i, 3 %:nh "x .25
1t V#a %Sng li1 $;ng +&ng +i, ,=hng D7& 8.4
20 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 2.88
21 C:n hT n2n "w 28.8
22 W:, g`%h +ân "w 28.8
23 Wen %hân ,=hng "$ 14.4
24 Wi1 FE, hộ1 F‰n l F‰n ,Dk %Cng Bộ 2
25 Wi1 FE, (ò# Dja +ân C:# 1
2 HK ,hNng %I1 ,h&:, n=O% l %I1 F#Kn HT 1
2a C:n hT n2n F&`n ,u F=hng (7& %Cng D7& "w 32
XII BÉP
1 9C *8 ,Sng %N, ,h01 ,I" Fan "E, *e1 0.0a
2 RE, *e1 F: VDan#,e "w 0.a2
3 Bộ 3 "Qn (Be1 ga lò n=Ong l R:/ h€, BhQ# l BTn D{a Zn&x) Bộ 1
XIII TAM CÁP M•T TIÈN
1 5â/ ,a" %I1 "E, ,#2n g`%h ,hz 0.54
2 9: VDan#,e ,a" %I1 "w 5.4
XIV THIÉT B[ VE SINH TÀNG TRET
1 Wi1 $;ng (:%h l %ja lya B@nh %=hng l;% 10l/ Bộ 1
XV THIÉT B[ VE SINH TÀNG THƯQNG
1 Jò# %I1 ":/ g#E, Bộ 1
XVI HE THÓNG CÁP THOÁT NƯÓC
1 R:/ lq% n=O% g#eng Bộ 1
TONG CQNG
"
2
"
2
"
2
"
2
"
2
"
3
"
3
Page 32
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
THÀNH TIÈN ( Làm tròn)
Bång chü: Bôn tråm sáu muoi hai triêu môt tråm •a muoi môt nghìn dông chån.
Ghi chú:
l V#: ,D8n FM *a& gT" ,h.e J~T 10• 1hHn nhân %Sng.
Ch€ng ,S# h/ (qng D4ng *bng BhN# l=Png ,D8n F:1 Gng nh. %H. %pa g.• Bh:%h (7 "&ng +O"
nhLn F=P% +; hT# F:1 ,D&ng ,hh# g#an +O" nhI,.
5#n Fung ngHn ng`# hM/ l#8n l`% (O# %h€ng ,S# ne. %Q *I, B‚ ,hi% "i% n7& h&E% ".Nn
*#e, ,h8" ,hSng ,#n.
Trân trçng kính chào!

NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Giám dôc
l Tp â" ,=hng g„ (L, l#K. l7 g„ %6" xe, ne. %hqn g„ x&an F7& ,hì F>n g#: l7: 3,500,000Fƒ"
2
Page 33
T1.HCR, ng7/ 13 ,h:ng 0a n6" 2010
BẢNG KHÓI LƯQNG PHÁT SINH TÄNG
Jƒ( xâ/ "O# nh7 1hN ,`# xM 5.ân ThO# Th=Png, h./Kn HQ% RSn, T1. HT Ch@ R#nh
Kính gói : Bà Nguyên Th[ Lac Hông
CSng ,/ %h€ng ,S# ,Dân ,Dqng gx# Fen B7, *bng *:& g#: (2 (#K% xâ/ $;ng "O# nh7 1hN nh= +a.:
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
A PHÀN THÔ
I CÔNG TÁC ĐÁT
1 C:, ,Sn n2n "s 102.34 110,000 11,25a,400
II CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s .a2 850,000 5,a12,000
2 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.1t 1,200,000 230,400
3 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng l{ng "s 0.11 1,200,000 135,840
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 1 "s 0.18 1,200,000 21a,440
5 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 2 "s 0.12 1,200,000 14a,840
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ":# "s 3.2 1,200,000 3,840,000
III CÔNG TÁC VÁN KHUÔN m²
1 J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng "w 2.8t 100,000 28t,000
2 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng l{ng "w 2.t 100,000 2t5,800
3 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng 1 "w 2.a4 100,000 2a3,800
4 J:n Bh.Sn %h& +7n ":# "w 1.18 100,000 11a,500
5 J:n Bh.Sn %h& %H. ,hang "w t.t 100,000 tt0,000
B PHÀN HOÀN THIEN
I CÔNG TÁC LAP DỰNG CÙA
KHÓI
LƯQNG
Page 34
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
1 Cja F# g„ B@nh 4 %:nh 2.t…2.8" (Bh.ng *a& 110) "w 8.12 a,500,000 0,t00,000
2 Cja F# g„ B@nh 2 %:nh 1,4…2." (Bh.ng *a& 110) "w a.28 2,800,000 20,384,000
3 Cja F# g„ B@nh 1 %:nh 0.8…2.2" (Bh.ng *a& 110) "w 8.8 2,800,000 24,40,000
4 Cja +C g„ B@nh 2 %:nh 1.2…1.a" (Bh.ng *a& 110) "w 4.08 2,300,000 t,384,000
5 ] B@nh Bh.ng g„ ,Dang ,D@ "E, ,#2n (Bh.ng *a& 110) "w 1.a 2,500,000 4,400,000
Cja +C nhS" B@nh lya 3 %:nh 1.8…1.2" "w .48 t00,000 5,832,000
a Wan %an +i, *an %Sng, +>n $H. "7. Fen "w 1.a5 50,000 1,13a,500
II CÔNG TÁC XÂY TƯÒNG
1 T=hng 200 "w a0 200,000 14,000,000
2 T=hng 100 "w 20 100,000 2,000,000
3 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s 13.34 1,a00,000 22,81,400
III HOÀN THIEN TƯÒNG
1 TD:, ({a ,=hng "w 255.21 45,000 11,484,450
2 TD:, $` %H. ,hang "w t.t 48,000 4a5,200
3 c>n n=O% %h& ,=hng, $H", %H. ,hang (7 %ộ, "w 255.03 48,000 12,241,248
4 †1 F: ,Dang ,D@ "E, ,#2n "w 5.a 250,000 1,425,000
V HOÀN THIEN SÀN
1 C:n hT n2n "w 44 45,000 1,t80,000
VII CÔNG TÁC ÓP LÁT
PHÀN CHỦ ĐÀU TƯ CHQN MÃU
WC TÀNG LÙNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 21 1.58 280,000 443,520
2 V`%h n2n 300x300 (351) "w 0.52 2a5,000 143,000
WC TÀNG 1
1 V`%h N1 300x00 "w
2 V`%h n2n 300x300 (F32025) "w 0.a8 2a5,000 214,500
Page 35
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
WC TÀNG THƯQNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 281 1.a4 2a0,000 48,tt0
l V`%h N1 282 0.3t 2a0,000 105,300
l V`%h (#2n 300x80 (281) (#8n 8 t5,000 a0,000
l V`%h F#f" (281) (#8n 1 155,000 155,000
2 V`%h n2n 300x300 (3582) "w 1.21 25,000 320,50
PHÒNG TÀNG LÙNG
1 Phòng ?aDa&Be g`%h 00x00 (801W) "w 0.38 450,000 1a1,000
2 Phòng ngp 1 g`%h 00x00 (801W) "w 0.1a 450,000 a4,at0
l Wen ,=hng R$ 1.a aa,000 130,t00
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a 450,000 1,0,500
l Wen ,=hng R$ 3. aa,000 2aa,200
PHÒNG TÀNG 1
1 Phòng ngp 2 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 13.3 aa,000 1,024,100
2 Phòng ngp 3 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 2.t aa,000 223,300
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a 450,000 1,0,500
l Wen ,=hng R$ 3. aa,000 2aa,200
PHÒNG TÀNG THƯQNG
1 Phòng ,hh g`%h 00x00 (801W) "w 0.38 450,000 1a1,000
2 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w a.32 450,000 3,2t4,000
l Wen ,=hng R$ t.5 aa,000 a31,500
PHÀN GẠCH CÔNG TY CHQN MÃU
TÀNG 1
1 Ban %Sng 400x400 nh:" "w 1.44 12,000 233,280
Page 36
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
l Wen ,=hng R$ 1.2 aa,000 t2,400
VIII CÔNG TÁC LAP TỦ ÂM TƯÒNG
1 Tp â" g„ %6" xe 2x0,x2,1" "w 1.8 4,500,000 a5,00,000
IX CÔNG TÁC LAP Đ•T CÓNG THOÁT NƯÓC
1 97& FI, FE, %Nng "s 8 5,000 520,000
2 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.4 850,000 544,000
3 Wi1 FE, gN# %Nng <800 C:# 2 240,000 480,000
4 Wi1 FE, %Nng ,h&:, n=O% *8 ,Sng l/ ,â" <800 R$ 8 8t8,000 a,184,000
5 WI1 FI, "=>ng n=O% "s 28.8 45,000 1,2t,000
X LAP Đ•T MÁY LẠNH - QUẠT H€T
1 R:/ l`nh ,De& ,=hng (WV 1,5H1 - ‡-C12c) Bộ 5 8,t00,000 44,500,000
2 Wi1 FE, ˆ.`, h€, gin ,=hng (W#&a !JF15B2 ) Bộ 5 5a0,000 2,850,000
XI TƯÒNG RÀO
1 97& FI, "Qng "s 2.5 5,000 12,500
2 WI1 FI, "Qng "s 2 45,000 t0,000
3 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.2 850,000 21a,00
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& "Qng "s 0.51 1,200,000 14,400
5 J:n Bh.Sn %h& "Qng 1.t2 100,000 1t2,000
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %C %ộ, "s 0.4 1,200,000 480,000
a J:n Bh.Sn %h& %C %ộ, 8 100,000 800,000
8 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.85 1,200,000 1,020,000
t J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng 11.04 100,000 1,104,000
10 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %ộ, "s 0.24 1,200,000 288,000
11 J:n Bh.Sn %h& %ộ, 5. 100,000 50,000
12 CN, ,h01 %h& %:% %I. B#Kn ?g 300.3 18,000 5,405,400
13 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s a 1,a00,000 11,t00,000
14 9i1 %:, ,Sn n2n "s 5 110,000 a,150,000
"
2
"
2
"
2
"
2
a.2
4
a.2
Page 37
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
15 5â/ ,=hng g`%h Nng 8x8x18 <100 3.8 100,000 3,80,000
1 TD:, ,=hng, %ộ, 5. 45,000 252,000
1a c>n n=O% %h& ,=hng, %ộ, a0 48,000 3,30,000
18 V#a %Sng li1 $;ng %ja %Cng +i, 3 %:nh "x .25 1,050,000 ,52,500
1t V#a %Sng li1 $;ng +&ng +i, ,=hng D7& 8.4 50,000 5,1,000
20 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 2.88 850,000 2,448,000
21 C:n hT n2n "w 28.8 45,000 1,2t,000
22 W:, g`%h +ân "w 28.8 200,000 5,a0,000
23 Wen %hân ,=hng "$ 14.4 aa,000 1,108,800
24 Wi1 FE, hộ1 F‰n l F‰n ,Dk %Cng Bộ 2 t00,000 1,800,000
25 Wi1 FE, (ò# Dja +ân C:# 1 250,000 250,000
2 HK ,hNng %I1 ,h&:, n=O% l %I1 F#Kn HT 1 300,000 300,000
2a C:n hT n2n F&`n ,u F=hng (7& %Cng D7& "w 32 45,000 1,440,000
XII BÉP
1 9C *8 ,Sng %N, ,h01 ,I" Fan "E, *e1 0.0a 2,800,000 201,00
2 RE, *e1 F: VDan#,e "w 0.a2 t50,000 84,000
3 Bộ 3 "Qn (Be1 ga lò n=Ong l R:/ h€, BhQ# l BTn D{a Zn&x) Bộ 1 18,000,000 18,000,000
XIII TAM CÁP M•T TIÈN
1 5â/ ,a" %I1 "E, ,#2n g`%h ,hz 0.54 1,a00,000 t18,000
2 9: VDan#,e ,a" %I1 "w 5.4 1,250,000 ,a50,000
XIV THIÉT B[ VE SINH TÀNG TRET
1 Wi1 $;ng (:%h l %ja lya B@nh %=hng l;% 10l/ Bộ 1 4,000,000 4,000,000
XV THIÉT B[ VE SINH TÀNG THƯQNG
1 Jò# %I1 ":/ g#E, Bộ 1 250,000 250,000
XVI HE THÓNG CÁP THOÁT NƯÓC
1 R:/ lq% n=O% g#eng Bộ 1 5,500,000 5,500,000
TONG CQNG 462,131,248
"
2
"
2
"
2
"
2
"
2
"
3
"
3
Page 38
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
THÀNH TIÈN ( Làm tròn) 462,131,000
Bång chü: Bôn tråm sáu muoi hai triêu môt tråm •a muoi môt nghìn dông chån.
Ghi chú:
l V#: ,D8n FM *a& gT" ,h.e J~T 10• 1hHn nhân %Sng.
Ch€ng ,S# h/ (qng D4ng *bng BhN# l=Png ,D8n F:1 Gng nh. %H. %pa g.• Bh:%h (7 "&ng +O"
nhLn F=P% +; hT# F:1 ,D&ng ,hh# g#an +O" nhI,.
5#n Fung ngHn ng`# hM/ l#8n l`% (O# %h€ng ,S# ne. %Q *I, B‚ ,hi% "i% n7& h&E% ".Nn
*#e, ,h8" ,hSng ,#n.
Trân trçng kính chào!

NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Giám dôc
l Tp â" ,=hng g„ (L, l#K. l7 g„ %6" xe, ne. %hqn g„ x&an F7& ,hì F>n g#: l7: 3,500,000Fƒ"
2
Page 39
T1.HCR, ng7/ 13 ,h:ng 0a n6" 2010
BẢNG KHÓI LƯQNG PHÁT SINH TÄNG
Jƒ( xâ/ "O# nh7 1hN ,`# xM 5.ân ThO# Th=Png, h./Kn HQ% RSn, T1. HT Ch@ R#nh
Kính gói : Bà Nguyên Th[ Lac Hông
CSng ,/ %h€ng ,S# ,Dân ,Dqng gx# Fen B7, *bng *:& g#: (2 (#K% xâ/ $;ng "O# nh7 1hN nh= +a.:
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
A PHÀN THÔ
I CÔNG TÁC ĐÁT
1 C:, ,Sn n2n "s 102.34 110,000 11,25a,400
II CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s .a2 850,000 5,a12,000
2 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.1t 1,200,000 230,400
3 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng l{ng "s 0.11 1,200,000 135,840
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 1 "s 0.18 1,200,000 21a,440
5 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 2 "s 0.12 1,200,000 14a,840
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ":# "s 3.2 1,200,000 3,840,000
III CÔNG TÁC VÁN KHUÔN m²
1 J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng "w 2.8t 100,000 28t,000
2 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng l{ng "w 2.t 100,000 2t5,800
3 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng 1 "w 2.a4 100,000 2a3,800
4 J:n Bh.Sn %h& +7n ":# "w 1.18 100,000 11a,500
5 J:n Bh.Sn %h& %H. ,hang "w t.t 100,000 tt0,000
B PHÀN HOÀN THIEN
I CÔNG TÁC LAP DỰNG CÙA
KHÓI
LƯQNG
Page 40
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
1 Cja F# g„ B@nh 4 %:nh 2.t…2.8" (Bh.ng *a& 110) "w 8.12 a,500,000 0,t00,000
2 Cja F# g„ B@nh 2 %:nh 1,4…2." (Bh.ng *a& 110) "w a.28 2,800,000 20,384,000
3 Cja F# g„ B@nh 1 %:nh 0.8…2.2" (Bh.ng *a& 110) "w 8.8 2,800,000 24,40,000
4 Cja +C g„ B@nh 2 %:nh 1.2…1.a" (Bh.ng *a& 110) "w 4.08 2,300,000 t,384,000
5 ] B@nh Bh.ng g„ ,Dang ,D@ "E, ,#2n (Bh.ng *a& 110) "w 1.a 2,500,000 4,400,000
Cja +C nhS" B@nh lya 3 %:nh 1.8…1.2" "w .48 t00,000 5,832,000
a Wan %an +i, *an %Sng, +>n $H. "7. Fen "w 1.a5 50,000 1,13a,500
II CÔNG TÁC XÂY TƯÒNG
1 T=hng 200 "w a0 200,000 14,000,000
2 T=hng 100 "w 20 100,000 2,000,000
3 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s 13.34 1,a00,000 22,81,400
III HOÀN THIEN TƯÒNG
1 TD:, ({a ,=hng "w 255.21 45,000 11,484,450
2 TD:, $` %H. ,hang "w t.t 48,000 4a5,200
3 c>n n=O% %h& ,=hng, $H", %H. ,hang (7 %ộ, "w 255.03 48,000 12,241,248
4 †1 F: ,Dang ,D@ "E, ,#2n "w 5.a 250,000 1,425,000
V HOÀN THIEN SÀN
1 C:n hT n2n "w 44 45,000 1,t80,000
VII CÔNG TÁC ÓP LÁT
PHÀN CHỦ ĐÀU TƯ CHQN MÃU
WC TÀNG LÙNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 21 1.58 280,000 443,520
2 V`%h n2n 300x300 (351) "w 0.52 2a5,000 143,000
WC TÀNG 1
1 V`%h N1 300x00 "w
2 V`%h n2n 300x300 (F32025) "w 0.a8 2a5,000 214,500
Page 41
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
WC TÀNG THƯQNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 281 1.a4 2a0,000 48,tt0
l V`%h N1 282 0.3t 2a0,000 105,300
l V`%h (#2n 300x80 (281) (#8n 8 t5,000 a0,000
l V`%h F#f" (281) (#8n 1 155,000 155,000
2 V`%h n2n 300x300 (3582) "w 1.21 25,000 320,50
PHÒNG TÀNG LÙNG
1 Phòng ?aDa&Be g`%h 00x00 (801W) "w 0.38 450,000 1a1,000
2 Phòng ngp 1 g`%h 00x00 (801W) "w 0.1a 450,000 a4,at0
l Wen ,=hng R$ 1.a aa,000 130,t00
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a 450,000 1,0,500
l Wen ,=hng R$ 3. aa,000 2aa,200
PHÒNG TÀNG 1
1 Phòng ngp 2 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 13.3 aa,000 1,024,100
2 Phòng ngp 3 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 2.t aa,000 223,300
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a 450,000 1,0,500
l Wen ,=hng R$ 3. aa,000 2aa,200
PHÒNG TÀNG THƯQNG
1 Phòng ,hh g`%h 00x00 (801W) "w 0.38 450,000 1a1,000
2 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w a.32 450,000 3,2t4,000
l Wen ,=hng R$ t.5 aa,000 a31,500
PHÀN GẠCH CÔNG TY CHQN MÃU
TÀNG 1
1 Ban %Sng 400x400 nh:" "w 1.44 12,000 233,280
Page 42
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
l Wen ,=hng R$ 1.2 aa,000 t2,400
VIII CÔNG TÁC LAP TỦ ÂM TƯÒNG
1 Tp â" g„ %6" xe 2x0,x2,1" "w 1.8 4,500,000 a5,00,000
IX CÔNG TÁC LAP Đ•T CÓNG THOÁT NƯÓC
1 97& FI, FE, %Nng "s 8 5,000 520,000
2 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.4 850,000 544,000
3 Wi1 FE, gN# %Nng <800 C:# 2 240,000 480,000
4 Wi1 FE, %Nng ,h&:, n=O% *8 ,Sng l/ ,â" <800 R$ 8 8t8,000 a,184,000
5 WI1 FI, "=>ng n=O% "s 28.8 45,000 1,2t,000
X LAP Đ•T MÁY LẠNH - QUẠT H€T
1 R:/ l`nh ,De& ,=hng (WV 1,5H1 - ‡-C12c) Bộ 5 8,t00,000 44,500,000
2 Wi1 FE, ˆ.`, h€, gin ,=hng (W#&a !JF15B2 ) Bộ 5 5a0,000 2,850,000
XI TƯÒNG RÀO
1 97& FI, "Qng "s 2.5 5,000 12,500
2 WI1 FI, "Qng "s 2 45,000 t0,000
3 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.2 850,000 21a,00
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& "Qng "s 0.51 1,200,000 14,400
5 J:n Bh.Sn %h& "Qng 1.t2 100,000 1t2,000
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %C %ộ, "s 0.4 1,200,000 480,000
a J:n Bh.Sn %h& %C %ộ, 8 100,000 800,000
8 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.85 1,200,000 1,020,000
t J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng 11.04 100,000 1,104,000
10 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %ộ, "s 0.24 1,200,000 288,000
11 J:n Bh.Sn %h& %ộ, 5. 100,000 50,000
12 CN, ,h01 %h& %:% %I. B#Kn ?g 300.3 18,000 5,405,400
13 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s a 1,a00,000 11,t00,000
14 9i1 %:, ,Sn n2n "s 5 110,000 a,150,000
"
2
"
2
"
2
"
2
2
1.a
1.a
Page 43
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
15 5â/ ,=hng g`%h Nng 8x8x18 <100 3.8 100,000 3,80,000
1 TD:, ,=hng, %ộ, 5. 45,000 252,000
1a c>n n=O% %h& ,=hng, %ộ, a0 48,000 3,30,000
18 V#a %Sng li1 $;ng %ja %Cng +i, 3 %:nh "x .25 1,050,000 ,52,500
1t V#a %Sng li1 $;ng +&ng +i, ,=hng D7& 8.4 50,000 5,1,000
20 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 2.88 850,000 2,448,000
21 C:n hT n2n "w 28.8 45,000 1,2t,000
22 W:, g`%h +ân "w 28.8 200,000 5,a0,000
23 Wen %hân ,=hng "$ 14.4 aa,000 1,108,800
24 Wi1 FE, hộ1 F‰n l F‰n ,Dk %Cng Bộ 2 t00,000 1,800,000
25 Wi1 FE, (ò# Dja +ân C:# 1 250,000 250,000
2 HK ,hNng %I1 ,h&:, n=O% l %I1 F#Kn HT 1 300,000 300,000
2a C:n hT n2n F&`n ,u F=hng (7& %Cng D7& "w 32 45,000 1,440,000
XII BÉP
1 9C *8 ,Sng %N, ,h01 ,I" Fan "E, *e1 0.0a 2,800,000 201,00
2 RE, *e1 F: VDan#,e "w 0.a2 t50,000 84,000
3 Bộ 3 "Qn (Be1 ga lò n=Ong l R:/ h€, BhQ# l BTn D{a Zn&x) Bộ 1 18,000,000 18,000,000
XIII TAM CÁP M•T TIÈN
1 5â/ ,a" %I1 "E, ,#2n g`%h ,hz 0.54 1,a00,000 t18,000
2 9: VDan#,e ,a" %I1 "w 5.4 1,250,000 ,a50,000
XIV THIÉT B[ VE SINH TÀNG TRET
1 Wi1 $;ng (:%h l %ja lya B@nh %=hng l;% 10l/ Bộ 1 4,000,000 4,000,000
XV THIÉT B[ VE SINH TÀNG THƯQNG
1 Jò# %I1 ":/ g#E, Bộ 1 250,000 250,000
XVI HE THÓNG CÁP THOÁT NƯÓC
1 R:/ lq% n=O% g#eng Bộ 1 5,500,000 5,500,000
TONG CQNG 462,131,248
"
2
"
2
"
2
"
2
"
2
"
3
"
3
Page 44
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
THÀNH TIÈN ( Làm tròn) 462,131,000
Bång chü: Bôn tråm sáu muoi hai triêu môt tråm •a muoi môt nghìn dông chån.
Ghi chú:
l V#: ,D8n FM *a& gT" ,h.e J~T 10• 1hHn nhân %Sng.
Ch€ng ,S# h/ (qng D4ng *bng BhN# l=Png ,D8n F:1 Gng nh. %H. %pa g.• Bh:%h (7 "&ng +O"
nhLn F=P% +; hT# F:1 ,D&ng ,hh# g#an +O" nhI,.
5#n Fung ngHn ng`# hM/ l#8n l`% (O# %h€ng ,S# ne. %Q *I, B‚ ,hi% "i% n7& h&E% ".Nn
*#e, ,h8" ,hSng ,#n.
Trân trçng kính chào!

NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Giám dôc
l Tp â" ,=hng g„ (L, l#K. l7 g„ %6" xe, ne. %hqn g„ x&an F7& ,hì F>n g#: l7: 3,500,000Fƒ"
2
Page 45
T1.HCR, ng7/ 13 ,h:ng 0a n6" 2010
BẢNG KHÓI LƯQNG PHÁT SINH TÄNG
Jƒ( xâ/ "O# nh7 1hN ,`# xM 5.ân ThO# Th=Png, h./Kn HQ% RSn, T1. HT Ch@ R#nh
Kính gói : Bà Nguyên Th[ Lac Hông
CSng ,/ %h€ng ,S# ,Dân ,Dqng gx# Fen B7, *bng *:& g#: (2 (#K% xâ/ $;ng "O# nh7 1hN nh= +a.:
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
A PHÀN THÔ
I CÔNG TÁC ĐÁT
1 C:, ,Sn n2n "s 102.34 110,000 11,25a,400
II CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s .a2 850,000 5,a12,000
2 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.1t 1,200,000 230,400
3 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng l{ng "s 0.11 1,200,000 135,840
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 1 "s 0.18 1,200,000 21a,440
5 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 2 "s 0.12 1,200,000 14a,840
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ":# "s 3.2 1,200,000 3,840,000
III CÔNG TÁC VÁN KHUÔN m²
1 J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng "w 2.8t 100,000 28t,000
2 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng l{ng "w 2.t 100,000 2t5,800
3 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng 1 "w 2.a4 100,000 2a3,800
4 J:n Bh.Sn %h& +7n ":# "w 1.18 100,000 11a,500
5 J:n Bh.Sn %h& %H. ,hang "w t.t 100,000 tt0,000
B PHÀN HOÀN THIEN
I CÔNG TÁC LAP DỰNG CÙA
KHÓI
LƯQNG
Page 46
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
1 Cja F# g„ B@nh 4 %:nh 2.t…2.8" (Bh.ng *a& 110) "w 8.12 a,500,000 0,t00,000
2 Cja F# g„ B@nh 2 %:nh 1,4…2." (Bh.ng *a& 110) "w a.28 2,800,000 20,384,000
3 Cja F# g„ B@nh 1 %:nh 0.8…2.2" (Bh.ng *a& 110) "w 8.8 2,800,000 24,40,000
4 Cja +C g„ B@nh 2 %:nh 1.2…1.a" (Bh.ng *a& 110) "w 4.08 2,300,000 t,384,000
5 ] B@nh Bh.ng g„ ,Dang ,D@ "E, ,#2n (Bh.ng *a& 110) "w 1.a 2,500,000 4,400,000
Cja +C nhS" B@nh lya 3 %:nh 1.8…1.2" "w .48 t00,000 5,832,000
a Wan %an +i, *an %Sng, +>n $H. "7. Fen "w 1.a5 50,000 1,13a,500
II CÔNG TÁC XÂY TƯÒNG
1 T=hng 200 "w a0 200,000 14,000,000
2 T=hng 100 "w 20 100,000 2,000,000
3 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s 13.34 1,a00,000 22,81,400
III HOÀN THIEN TƯÒNG
1 TD:, ({a ,=hng "w 255.21 45,000 11,484,450
2 TD:, $` %H. ,hang "w t.t 48,000 4a5,200
3 c>n n=O% %h& ,=hng, $H", %H. ,hang (7 %ộ, "w 255.03 48,000 12,241,248
4 †1 F: ,Dang ,D@ "E, ,#2n "w 5.a 250,000 1,425,000
V HOÀN THIEN SÀN
1 C:n hT n2n "w 44 45,000 1,t80,000
VII CÔNG TÁC ÓP LÁT
PHÀN CHỦ ĐÀU TƯ CHQN MÃU
WC TÀNG LÙNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 21 1.58 280,000 443,520
2 V`%h n2n 300x300 (351) "w 0.52 2a5,000 143,000
WC TÀNG 1
1 V`%h N1 300x00 "w
2 V`%h n2n 300x300 (F32025) "w 0.a8 2a5,000 214,500
Page 47
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
WC TÀNG THƯQNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 281 1.a4 2a0,000 48,tt0
l V`%h N1 282 0.3t 2a0,000 105,300
l V`%h (#2n 300x80 (281) (#8n 8 t5,000 a0,000
l V`%h F#f" (281) (#8n 1 155,000 155,000
2 V`%h n2n 300x300 (3582) "w 1.21 25,000 320,50
PHÒNG TÀNG LÙNG
1 Phòng ?aDa&Be g`%h 00x00 (801W) "w 0.38 450,000 1a1,000
2 Phòng ngp 1 g`%h 00x00 (801W) "w 0.1a 450,000 a4,at0
l Wen ,=hng R$ 1.a aa,000 130,t00
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a 450,000 1,0,500
l Wen ,=hng R$ 3. aa,000 2aa,200
PHÒNG TÀNG 1
1 Phòng ngp 2 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 13.3 aa,000 1,024,100
2 Phòng ngp 3 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 2.t aa,000 223,300
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a 450,000 1,0,500
l Wen ,=hng R$ 3. aa,000 2aa,200
PHÒNG TÀNG THƯQNG
1 Phòng ,hh g`%h 00x00 (801W) "w 0.38 450,000 1a1,000
2 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w a.32 450,000 3,2t4,000
l Wen ,=hng R$ t.5 aa,000 a31,500
PHÀN GẠCH CÔNG TY CHQN MÃU
TÀNG 1
1 Ban %Sng 400x400 nh:" "w 1.44 12,000 233,280
Page 48
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
l Wen ,=hng R$ 1.2 aa,000 t2,400
VIII CÔNG TÁC LAP TỦ ÂM TƯÒNG
1 Tp â" g„ %6" xe 2x0,x2,1" "w 1.8 4,500,000 a5,00,000
IX CÔNG TÁC LAP Đ•T CÓNG THOÁT NƯÓC
1 97& FI, FE, %Nng "s 8 5,000 520,000
2 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.4 850,000 544,000
3 Wi1 FE, gN# %Nng <800 C:# 2 240,000 480,000
4 Wi1 FE, %Nng ,h&:, n=O% *8 ,Sng l/ ,â" <800 R$ 8 8t8,000 a,184,000
5 WI1 FI, "=>ng n=O% "s 28.8 45,000 1,2t,000
X LAP Đ•T MÁY LẠNH - QUẠT H€T
1 R:/ l`nh ,De& ,=hng (WV 1,5H1 - ‡-C12c) Bộ 5 8,t00,000 44,500,000
2 Wi1 FE, ˆ.`, h€, gin ,=hng (W#&a !JF15B2 ) Bộ 5 5a0,000 2,850,000
XI TƯÒNG RÀO
1 97& FI, "Qng "s 2.5 5,000 12,500
2 WI1 FI, "Qng "s 2 45,000 t0,000
3 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.2 850,000 21a,00
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& "Qng "s 0.51 1,200,000 14,400
5 J:n Bh.Sn %h& "Qng 1.t2 100,000 1t2,000
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %C %ộ, "s 0.4 1,200,000 480,000
a J:n Bh.Sn %h& %C %ộ, 8 100,000 800,000
8 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.85 1,200,000 1,020,000
t J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng 11.04 100,000 1,104,000
10 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %ộ, "s 0.24 1,200,000 288,000
11 J:n Bh.Sn %h& %ộ, 5. 100,000 50,000
12 CN, ,h01 %h& %:% %I. B#Kn ?g 300.3 18,000 5,405,400
13 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s a 1,a00,000 11,t00,000
14 9i1 %:, ,Sn n2n "s 5 110,000 a,150,000
"
2
"
2
"
2
"
2
0.2
0.2
0.2
Page 49
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
15 5â/ ,=hng g`%h Nng 8x8x18 <100 3.8 100,000 3,80,000
1 TD:, ,=hng, %ộ, 5. 45,000 252,000
1a c>n n=O% %h& ,=hng, %ộ, a0 48,000 3,30,000
18 V#a %Sng li1 $;ng %ja %Cng +i, 3 %:nh "x .25 1,050,000 ,52,500
1t V#a %Sng li1 $;ng +&ng +i, ,=hng D7& 8.4 50,000 5,1,000
20 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 2.88 850,000 2,448,000
21 C:n hT n2n "w 28.8 45,000 1,2t,000
22 W:, g`%h +ân "w 28.8 200,000 5,a0,000
23 Wen %hân ,=hng "$ 14.4 aa,000 1,108,800
24 Wi1 FE, hộ1 F‰n l F‰n ,Dk %Cng Bộ 2 t00,000 1,800,000
25 Wi1 FE, (ò# Dja +ân C:# 1 250,000 250,000
2 HK ,hNng %I1 ,h&:, n=O% l %I1 F#Kn HT 1 300,000 300,000
2a C:n hT n2n F&`n ,u F=hng (7& %Cng D7& "w 32 45,000 1,440,000
XII BÉP
1 9C *8 ,Sng %N, ,h01 ,I" Fan "E, *e1 0.0a 2,800,000 201,00
2 RE, *e1 F: VDan#,e "w 0.a2 t50,000 84,000
3 Bộ 3 "Qn (Be1 ga lò n=Ong l R:/ h€, BhQ# l BTn D{a Zn&x) Bộ 1 18,000,000 18,000,000
XIII TAM CÁP M•T TIÈN
1 5â/ ,a" %I1 "E, ,#2n g`%h ,hz 0.54 1,a00,000 t18,000
2 9: VDan#,e ,a" %I1 "w 5.4 1,250,000 ,a50,000
XIV THIÉT B[ VE SINH TÀNG TRET
1 Wi1 $;ng (:%h l %ja lya B@nh %=hng l;% 10l/ Bộ 1 4,000,000 4,000,000
XV THIÉT B[ VE SINH TÀNG THƯQNG
1 Jò# %I1 ":/ g#E, Bộ 1 250,000 250,000
XVI HE THÓNG CÁP THOÁT NƯÓC
1 R:/ lq% n=O% g#eng Bộ 1 5,500,000 5,500,000
TONG CQNG 462,131,248
"
2
"
2
"
2
"
2
"
2
"
3
"
3
Page 50
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
THÀNH TIÈN ( Làm tròn) 462,131,000
Bång chü: Bôn tråm sáu muoi hai triêu môt tråm •a muoi môt nghìn dông chån.
Ghi chú:
l V#: ,D8n FM *a& gT" ,h.e J~T 10• 1hHn nhân %Sng.
Ch€ng ,S# h/ (qng D4ng *bng BhN# l=Png ,D8n F:1 Gng nh. %H. %pa g.• Bh:%h (7 "&ng +O"
nhLn F=P% +; hT# F:1 ,D&ng ,hh# g#an +O" nhI,.
5#n Fung ngHn ng`# hM/ l#8n l`% (O# %h€ng ,S# ne. %Q *I, B‚ ,hi% "i% n7& h&E% ".Nn
*#e, ,h8" ,hSng ,#n.
Trân trçng kính chào!

NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Giám dôc
l Tp â" ,=hng g„ (L, l#K. l7 g„ %6" xe, ne. %hqn g„ x&an F7& ,hì F>n g#: l7: 3,500,000Fƒ"
2
Page 51
T1.HCR, ng7/ 13 ,h:ng 0a n6" 2010
BẢNG KHÓI LƯQNG PHÁT SINH TÄNG
Jƒ( xâ/ "O# nh7 1hN ,`# xM 5.ân ThO# Th=Png, h./Kn HQ% RSn, T1. HT Ch@ R#nh
Kính gói : Bà Nguyên Th[ Lac Hông
CSng ,/ %h€ng ,S# ,Dân ,Dqng gx# Fen B7, *bng *:& g#: (2 (#K% xâ/ $;ng "O# nh7 1hN nh= +a.:
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
A PHÀN THÔ
I CÔNG TÁC ĐÁT
1 C:, ,Sn n2n "s 102.34 110,000 11,25a,400
II CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s .a2 850,000 5,a12,000
2 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.1t 1,200,000 230,400
3 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng l{ng "s 0.11 1,200,000 135,840
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 1 "s 0.18 1,200,000 21a,440
5 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 2 "s 0.12 1,200,000 14a,840
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ":# "s 3.2 1,200,000 3,840,000
III CÔNG TÁC VÁN KHUÔN m²
1 J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng "w 2.8t 100,000 28t,000
2 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng l{ng "w 2.t 100,000 2t5,800
3 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng 1 "w 2.a4 100,000 2a3,800
4 J:n Bh.Sn %h& +7n ":# "w 1.18 100,000 11a,500
5 J:n Bh.Sn %h& %H. ,hang "w t.t 100,000 tt0,000
B PHÀN HOÀN THIEN
I CÔNG TÁC LAP DỰNG CÙA
KHÓI
LƯQNG
Page 52
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
1 Cja F# g„ B@nh 4 %:nh 2.t…2.8" (Bh.ng *a& 110) "w 8.12 a,500,000 0,t00,000
2 Cja F# g„ B@nh 2 %:nh 1,4…2." (Bh.ng *a& 110) "w a.28 2,800,000 20,384,000
3 Cja F# g„ B@nh 1 %:nh 0.8…2.2" (Bh.ng *a& 110) "w 8.8 2,800,000 24,40,000
4 Cja +C g„ B@nh 2 %:nh 1.2…1.a" (Bh.ng *a& 110) "w 4.08 2,300,000 t,384,000
5 ] B@nh Bh.ng g„ ,Dang ,D@ "E, ,#2n (Bh.ng *a& 110) "w 1.a 2,500,000 4,400,000
Cja +C nhS" B@nh lya 3 %:nh 1.8…1.2" "w .48 t00,000 5,832,000
a Wan %an +i, *an %Sng, +>n $H. "7. Fen "w 1.a5 50,000 1,13a,500
II CÔNG TÁC XÂY TƯÒNG
1 T=hng 200 "w a0 200,000 14,000,000
2 T=hng 100 "w 20 100,000 2,000,000
3 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s 13.34 1,a00,000 22,81,400
III HOÀN THIEN TƯÒNG
1 TD:, ({a ,=hng "w 255.21 45,000 11,484,450
2 TD:, $` %H. ,hang "w t.t 48,000 4a5,200
3 c>n n=O% %h& ,=hng, $H", %H. ,hang (7 %ộ, "w 255.03 48,000 12,241,248
4 †1 F: ,Dang ,D@ "E, ,#2n "w 5.a 250,000 1,425,000
V HOÀN THIEN SÀN
1 C:n hT n2n "w 44 45,000 1,t80,000
VII CÔNG TÁC ÓP LÁT
PHÀN CHỦ ĐÀU TƯ CHQN MÃU
WC TÀNG LÙNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 21 1.58 280,000 443,520
2 V`%h n2n 300x300 (351) "w 0.52 2a5,000 143,000
WC TÀNG 1
1 V`%h N1 300x00 "w
2 V`%h n2n 300x300 (F32025) "w 0.a8 2a5,000 214,500
Page 53
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
WC TÀNG THƯQNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 281 1.a4 2a0,000 48,tt0
l V`%h N1 282 0.3t 2a0,000 105,300
l V`%h (#2n 300x80 (281) (#8n 8 t5,000 a0,000
l V`%h F#f" (281) (#8n 1 155,000 155,000
2 V`%h n2n 300x300 (3582) "w 1.21 25,000 320,50
PHÒNG TÀNG LÙNG
1 Phòng ?aDa&Be g`%h 00x00 (801W) "w 0.38 450,000 1a1,000
2 Phòng ngp 1 g`%h 00x00 (801W) "w 0.1a 450,000 a4,at0
l Wen ,=hng R$ 1.a aa,000 130,t00
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a 450,000 1,0,500
l Wen ,=hng R$ 3. aa,000 2aa,200
PHÒNG TÀNG 1
1 Phòng ngp 2 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 13.3 aa,000 1,024,100
2 Phòng ngp 3 g`%h 00x00 (801W)
l Wen ,=hng R$ 2.t aa,000 223,300
3 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w 3.5a 450,000 1,0,500
l Wen ,=hng R$ 3. aa,000 2aa,200
PHÒNG TÀNG THƯQNG
1 Phòng ,hh g`%h 00x00 (801W) "w 0.38 450,000 1a1,000
2 H7nh lang g`%h 00x00 (801W) "w a.32 450,000 3,2t4,000
l Wen ,=hng R$ t.5 aa,000 a31,500
PHÀN GẠCH CÔNG TY CHQN MÃU
TÀNG 1
1 Ban %Sng 400x400 nh:" "w 1.44 12,000 233,280
Page 54
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
l Wen ,=hng R$ 1.2 aa,000 t2,400
VIII CÔNG TÁC LAP TỦ ÂM TƯÒNG
1 Tp â" g„ %6" xe 2x0,x2,1" "w 1.8 4,500,000 a5,00,000
IX CÔNG TÁC LAP Đ•T CÓNG THOÁT NƯÓC
1 97& FI, FE, %Nng "s 8 5,000 520,000
2 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.4 850,000 544,000
3 Wi1 FE, gN# %Nng <800 C:# 2 240,000 480,000
4 Wi1 FE, %Nng ,h&:, n=O% *8 ,Sng l/ ,â" <800 R$ 8 8t8,000 a,184,000
5 WI1 FI, "=>ng n=O% "s 28.8 45,000 1,2t,000
X LAP Đ•T MÁY LẠNH - QUẠT H€T
1 R:/ l`nh ,De& ,=hng (WV 1,5H1 - ‡-C12c) Bộ 5 8,t00,000 44,500,000
2 Wi1 FE, ˆ.`, h€, gin ,=hng (W#&a !JF15B2 ) Bộ 5 5a0,000 2,850,000
XI TƯÒNG RÀO
1 97& FI, "Qng "s 2.5 5,000 12,500
2 WI1 FI, "Qng "s 2 45,000 t0,000
3 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 0.2 850,000 21a,00
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& "Qng "s 0.51 1,200,000 14,400
5 J:n Bh.Sn %h& "Qng 1.t2 100,000 1t2,000
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %C %ộ, "s 0.4 1,200,000 480,000
a J:n Bh.Sn %h& %C %ộ, 8 100,000 800,000
8 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 0.85 1,200,000 1,020,000
t J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng 11.04 100,000 1,104,000
10 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %ộ, "s 0.24 1,200,000 288,000
11 J:n Bh.Sn %h& %ộ, 5. 100,000 50,000
12 CN, ,h01 %h& %:% %I. B#Kn ?g 300.3 18,000 5,405,400
13 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s a 1,a00,000 11,t00,000
14 9i1 %:, ,Sn n2n "s 5 110,000 a,150,000
"
2
"
2
"
2
"
2
2.88
1.3
2.45
Page 55
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
15 5â/ ,=hng g`%h Nng 8x8x18 <100 3.8 100,000 3,80,000
1 TD:, ,=hng, %ộ, 5. 45,000 252,000
1a c>n n=O% %h& ,=hng, %ộ, a0 48,000 3,30,000
18 V#a %Sng li1 $;ng %ja %Cng +i, 3 %:nh "x .25 1,050,000 ,52,500
1t V#a %Sng li1 $;ng +&ng +i, ,=hng D7& 8.4 50,000 5,1,000
20 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 2.88 850,000 2,448,000
21 C:n hT n2n "w 28.8 45,000 1,2t,000
22 W:, g`%h +ân "w 28.8 200,000 5,a0,000
23 Wen %hân ,=hng "$ 14.4 aa,000 1,108,800
24 Wi1 FE, hộ1 F‰n l F‰n ,Dk %Cng Bộ 2 t00,000 1,800,000
25 Wi1 FE, (ò# Dja +ân C:# 1 250,000 250,000
2 HK ,hNng %I1 ,h&:, n=O% l %I1 F#Kn HT 1 300,000 300,000
2a C:n hT n2n F&`n ,u F=hng (7& %Cng D7& "w 32 45,000 1,440,000
XII BÉP
1 9C *8 ,Sng %N, ,h01 ,I" Fan "E, *e1 0.0a 2,800,000 201,00
2 RE, *e1 F: VDan#,e "w 0.a2 t50,000 84,000
3 Bộ 3 "Qn (Be1 ga lò n=Ong l R:/ h€, BhQ# l BTn D{a Zn&x) Bộ 1 18,000,000 18,000,000
XIII TAM CÁP M•T TIÈN
1 5â/ ,a" %I1 "E, ,#2n g`%h ,hz 0.54 1,a00,000 t18,000
2 9: VDan#,e ,a" %I1 "w 5.4 1,250,000 ,a50,000
XIV THIÉT B[ VE SINH TÀNG TRET
1 Wi1 $;ng (:%h l %ja lya B@nh %=hng l;% 10l/ Bộ 1 4,000,000 4,000,000
XV THIÉT B[ VE SINH TÀNG THƯQNG
1 Jò# %I1 ":/ g#E, Bộ 1 250,000 250,000
XVI HE THÓNG CÁP THOÁT NƯÓC
1 R:/ lq% n=O% g#eng Bộ 1 5,500,000 5,500,000
TONG CQNG 462,131,248
"
2
"
2
"
2
"
2
"
2
"
3
"
3
Page 56
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
THÀNH TIÈN ( Làm tròn) 462,131,000
Bång chü: Bôn tråm sáu muoi hai triêu môt tråm •a muoi môt nghìn dông chån.
Ghi chú:
l V#: ,D8n FM *a& gT" ,h.e J~T 10• 1hHn nhân %Sng.
Ch€ng ,S# h/ (qng D4ng *bng BhN# l=Png ,D8n F:1 Gng nh. %H. %pa g.• Bh:%h (7 "&ng +O"
nhLn F=P% +; hT# F:1 ,D&ng ,hh# g#an +O" nhI,.
5#n Fung ngHn ng`# hM/ l#8n l`% (O# %h€ng ,S# ne. %Q *I, B‚ ,hi% "i% n7& h&E% ".Nn
*#e, ,h8" ,hSng ,#n.
Trân trçng kính chào!

NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Giám dôc
l Tp â" ,=hng g„ (L, l#K. l7 g„ %6" xe, ne. %hqn g„ x&an F7& ,hì F>n g#: l7: 3,500,000Fƒ"
2
Page 57
T1.HCR, ng7/ 24 ,h:ng 04 n6" 2010
BẢNG BÁO GIÁ
Jƒ( xâ/ "O# nh7 1hN ,`# xM 5.ân ThO# Th=Png, h./Kn HQ% RSn, T1. HT Ch@ R#nh
Kính gói : Bà Nguyên Th[ Lac Hông
CSng ,/ %h€ng ,S# ,Dân ,Dqng gx# Fen B7, *bng *:& g#: (2 (#K% xâ/ $;ng "O# nh7 1hN nh= +a.:
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
A PHÀN THÔ
I CÔNG TÁC ĐÁT
1 97& FI, "Qng "s 84.48
2 WI1 FI, "s a3.a3
3 TSn n2n "s 13.a4
II CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 1a.1
RQng R1 4.8
B8 ,Sng lQ, n2n F: 4x R100 .88
B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 %h& Bh. +7n â" Jc 2.81
B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 %h& Bh. +7n â" *an %Sng 0.a2
B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 %h& Bh. +7n â" +ân ,h=Png 2.4
2 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& "Qng "s 14.3
RQng R1 12.5
RQng R2 1.t8
3 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 2.82
< 200x300 2.aa
< 100x300 0.05
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng l{ng "s 2.5
< 200x300 2.1
< 100x300 0.04
5 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ,Hng l{ng "s 5.4
KHÓI
LƯQNG
Page 58
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 1 "s 2.8
< 200x300 2.a
< 100x300 0.1
a B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ,Hng 1 "s a.31
8 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 2 "s 2.a4
< 200x300 2.54
<100x300 0.1t
t B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n lH. 2 "s a.31
10 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ":# "s 2.t3
<200x300 2.54
<100x300 0.3t
11 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ":# "s 3.58
12 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %ộ, "s .t4
C 200x250 2.43
C 200x200 4.51
13 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %H. ,hang "s 3.08
9an ,hang 2.25
TDk %H. ,hang 0.08
<H" ,hang 0.a5
14 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& lanh ,S "s 0.38
III CÔNG TÁC VÁN KHUÔN m²
1 J:n Bh.Sn %h& "Qng "w 33.
RQng R1 2a
RQng R2 .
2 J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng "w 38.1
< 200x300 3.t1
< 200x250 1.1t
3 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng l{ng "w 40.13
< 200x300 3t.13
< 100x300 1
4 J:n Bh.Sn %h& +7n ,Hng l{ng "w 4.3
5 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng 1 "w 44.5a
Page 59
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
< 200x300 40.5a
< 100x300 4
J:n Bh.Sn %h& +7n ,Hng 1 "w 5.1
a J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng 2 "w 45.42
< 200x300 40.5a
< 100x300 4.85
8 J:n Bh.Sn %h& +7n ,Hng 2 "w 5.1
t J:n Bh.Sn %h& $H" ":# "w 50.22
< 200x300 40.5a
< 100x300 t.
10 J:n Bh.Sn %h& +7n ":# "w 5.a
11 J:n Bh.Sn %h& %ộ, "w 133.t8
C 200x250 43.a4
C 200x200 t0.24
12 J:n Bh.Sn %h& %H. ,hang "w 33.3
9an ,hang 12.
TDk %H. ,hang 3.2
<H" ,hang 1a.5
13 J:n Bh.Sn %h& lanh ,S "w 15.0a
IV CÔNG TÁC CÓT THÉP KG 114.5t
1 CN, ,h01 %h& "Qng 334.t
2 CN, ,h01 %h& F7 B#2ng 48.4
3 CN, ,h01 $H" ,Hng ljng 0t.13
4 CN, ,h01 %h& +7n ,Hng ljng 48
5 CN, ,h01 %h& $H" ,Hng 1 58.81
CN, ,h01 %h& +7n ,Hng 1 8a.t
a CN, ,h01 %h& $H" ,Hng 2 2t.83
8 CN, ,h01 %h& +7n ,Hng 2 8a.t
t CN, ,h01 %h& $H" ":# a4.04
10 CN, ,h01 %h& +7n ":# 44a.5
11 CN, ,h01 %h& %ộ, 1388.4
12 CN, ,h01 %h& %H. ,hang 0t.84
Page 60
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
13 CN, ,h01 %h& lanh ,S 33.a5
B PHÀN HOÀN THIEN
I CÔNG TÁC LAP DỰNG CÙA
1 Cja F# g„ B@nh 1 %:nh 0,t…2.2" (Bh.ng *a& 110) "w 11.88
2 BSng +i, %ja +C 1.2…1.2" "w 4.32
3 Cja +C g„ B@nh lya 4 %:nh 2.4…1." (Bh.ng *a& 110) "w 3.84
4 Cja +i, %.Nn l R&.,&D "w a.5
5 Wan %an +i, *an %Sng, +>n $H. "7. Fen "w t.4
II CÔNG TÁC XÂY TƯÒNG
1 T=hng 200 "w 50.
2 T=hng 100 "w 55
3 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s 1.a
III HOÀN THIEN TƯÒNG
1 TD:, ({a ,=hng "w 1411.2
2 TD:, ({a %ộ, "w 120.58
3 TD:, $` %H. ,hang "w 33.3
4 TD:, $H" "w 180.33
5 c>n n=O% %h& ,=hng, $H", %H. ,hang (7 %ộ, "w 1a45.41
9: gDan#, Fen %h& "E, ,#2n "w .48
IV HOÀN THIEN TRÀN
1 TD:, ,DHn "w 233.1
2 TDHn ,h`%h %a& Bh.ng nhS" %hì" "w 120
3 c>n n=O% ,DHn "w 233.1
V HOÀN THIEN SÀN
1 C:n hT n2n "w 248
2 ChNng ,hI" +7n (K +#nh, +ân ,h=Png, ":#, *an %Sng "w 120
VI HOÀN THIEN CÀU THANG
1 5â/ *L% %H. ,hang "s 4.4
2 9: gDan#, Fen %h& %H. ,hang "w 25
3 Ta/ (mn %H. ,hang *4ng g„ 50…100 " 35.1
4 Wan %an %H. ,hang *4ng +i, " 35.1
VII CÔNG TÁC ÓP LÁT
Page 61
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
PHÀN CHỦ ĐÀU TƯ CHQN MÃU
WC TÀNG TRET
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 212a 11.18
l V`%h N1 2128 1a.2
l V`%h (#2n 300x0 (212a) (#8n 35
l V`%h F#f" (21aa) (#8n 14
2 V`%h n2n 300x300 (F35128) "w 3.
WC TÀNG LÙNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 215 a.t2
l V`%h N1 21 11.2
l V`%h (#2n 300x80 (215) (#8n 30
l V`%h F#f" (215) (#8n 8
2 V`%h n2n 300x300 (351) "w 4.8
WC TÀNG 1
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 21t 4t.28
l V`%h (#2n 300x40 (21t) (#8n 0
l V`%h F#f" (21t) (#8n 1
2 V`%h n2n 300x300 (F32025) "w t.3
WC TÀNG THƯQNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 281 a.5
l V`%h N1 282 15.5
l V`%h (#2n 300x80 (281) (#8n 28
l V`%h F#f" (281) (#8n 8
2 V`%h n2n 300x300 (3582) "w 4.2t
PHÒNG TÀNG LÙNG
1 Phòng ?aDa&Be g`%h 00x00 (801W) "w 12.54
Page 62
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
l Wen ,=hng R$ 1.2
2 Phòng ngp 1 g`%h 00x00 (801W) "w 18.43
l Wen ,=hng R$ 1t.3
PHÒNG TÀNG 1
1 Phòng ngp 2 g`%h 00x00 (801W) "w 21.4a
l Wen ,=hng R$ 13.3
2 Phòng ngp 3 g`%h 00x00 (801W) "w 1t.t5
l Wen ,=hng R$ 18.1
PHÒNG TÀNG THƯQNG
1 Phòng ngp 4 g`%h 00x00 (801W) "w 1.a
l Wen ,=hng R$ 1.42
2 Phòng ,hh g`%h 00x00 (801W) "w 12.t2
l Wen ,=hng R$ 14.4
PHÀN GẠCH CÔNG TY CHQN MÃU
TÀNG TRET
1 Phòng Bh:%h, h7nh lang, *e1 g`%h 00x00 "w 53.
l Wen ,=hng R$ 45
TÀNG LÙNG
1 H7nh lang 00x00 "w 5.85
l Wen ,=hng R$ .
TÀNG 1
1 H7nh lang 00x00 "w 4.2
l Wen ,=hng R$ 4.3
2 Ban %Sng 400x400 nh:" "w 3.12
l Wen ,=hng R$ 8.8
TÀNG THƯQNG
1 H7nh lang, 1hòng g#E, 00x00 "w 8.4a
l Wen ,=hng R$ 11.4
2 cân ,h=Png 400x400 nh:" "w 18.24
l Wen ,=hng R$ 1.2
Page 63
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
VIII LAP Đ•T THIÉT B[ VE SINH
PHÀN THIÉT B[ CHỦ ĐÀU TƯ CHQN MÃU
TÀNG LÙNG
1 BTn ,i" FGng xSng h># !018 (1000x1000) gQ% Bộ 1
2 Tp Wa(a*& cP2a, B@nh, F‰n Bộ 1
TÀNG 1
1 Tp Wa(a*& 1052, B@nh, F‰n, (ò# Wa(a*& Bộ 2
2 Bộ 2
TÀNG THƯQNG
1 BTn n4" 2Z30 B@%h ,h=O% 1a50x850xa00 Bộ 1
2 Tp Wa(a*& cP2a, B@nh, F‰n Bộ 1
PHÀN THIÉT B[ CÔNG TY CHQN MÃU
TÀNG TRET
1 BTn %H. Znax ni1 FQng 8" C-11aJ^3 (TDing) Bộ 1
2 Wa(a*& Znax â" *7n W - 22t3J (TDing) C:# 1
3 Phk B#Kn "Qn Znax H-~C480J (TDing) Bộ 1
4 Jò# xm, D{a Znax CFJ-102R Bộ 1
5 V=>ng Znax ?F-450J~ (40x10x5"") Bộ 1
Jò# +en ,i" Znax BFJ-a03c Bộ 1
a Jò# n=O% l`nh Cae+aD )021C Bộ 1
TÀNG LÙNG
1 BTn %H. Znax ni1 FQng 8" C-11aJ^3 (TDing) Bộ 1
2 Phk B#Kn "Qn Znax H-~C480J (TDing) Bộ 1
3 Jò# xm, D{a Znax CFJ-102R Bộ 1
TÀNG 1
1 BTn %H. Znax ni1 FQng 8" C-11aJ^3 (TDing) Bộ 1
2 Phk B#Kn "Qn Znax H-~C480J (TDing) Bộ 1
3 Jò# xm, D{a Znax CFJ-102R Bộ 1
TÀNG THƯQNG
1 BTn %H. Znax ni1 FQng 8" C-11aJ^3 (TDing) Bộ 1
Wi1 B@nh *Tn ,i" FGng B@%h ,h=O% 1000x1000, B@nh
%=hng l;% 10 l/
Page 64
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
2 Phk B#Kn "Qn Znax H-~C480J (TDing) Bộ 1
3 Jò# xm, D{a Znax CFJ-102R Bộ 1
4 Jò# n=O% l`nh Cae+aD )021C Bộ 1
IX HE THÓNG ĐIEN NƯÓC
1 9# hK ,hNng %I1 ,hQa, n=O% (nQng - l`nh) "w 28.32
2 R:/ n=O% nQng n6ng l=Png "E, ,Dh# *ộ 1
3 Wi1 FE, 1hn. ,h. n=O% +7n Z3X5 Š0 %:# 14
4 Wi1 FE, *Tn %hGa n=O% 1000 l@, %:# 2
5 Wi1 FE, ˆ.b %H. %hin D:% Š0 Z3X5 %:# 14
a BTn D{a %h0n Zn&x %:# 1
8 HH" 1hân %:# 1
t R:/ *>" "=O% %:# 1
10 HK ,hNng 1ha& ,; Fộng %:# 2
11 HN ga %:# 3
12 "w 28.32
13 9‰n ,Dang ,D@ ,DHn 1hòng Bh:%h (~c40121) Bộ 1
14 9‰n ,Dang ,D@ ,DHn 1hòng ?aDa&Be (t212) Bộ 1
15 9‰n :1 ,DHn *ộ 4
1 9‰n :1 ,DHn nh7 (K +#nh *ộ 5
1a 9‰n h.‚nh ˆ.ang 1 *Qng 1"2 *ộ 4
18 9‰n l&n â" ,DHn *ộ 50
1t 9‰n %h#e. Wa(a*& *ộ 5
20 9‰n ngp *ộ 4
X BÉP ÄN
1 5â/ g`%h BK *e1 "w 3.24
2 TS ,=hng "w .48
3 9C *8 ,Sng %N, ,h01 ,I" Fan "E, *e1 "3 0.22
4 9: gDan#, "E, *e1 "w 2.1
5 †1 g`%h CeDa"#% ,=hng *e1 "w 2.a
Tp *e1 ,De& " 3.
a Tp *e1 $=O# (Bh.ng %:nh) " 3.
9# hK ,hNng $â/ F#Kn, F#Kn ,hqa#, TJ, %&n ,I%, C %i",
CB
Page 65
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV
1 2 3 4
KHÓI
LƯQNG
XI MÁI
1 "w 8.3
TONG CQNG
THÀNH TIÈN ( Làm tròn)
Bång chü: Môt t‚ hai tråm tám muoi môt triêu sáu tråm •ôn muoi sáu nghìn dông chån.
Ghi chú:
l V#: ,D8n FM *a& gT" ,h.e J~T 10• 1hHn nhân %Sng.
l V#: ,h01 ,6ng ,u 14500F l8n 18000F (ì g#: ,h01 ,hm ,D=hng (7& FH. ,h:ng 04ƒ2010 ,6ng %a&.
l V#: +>n n=O% ,6ng ,u 4500F l8n 48000F (ì g#: +>n (ua ,6ng (7& g#{a ,h:ng 04ƒ2010.
l Cja g„ (L, l#K. l7 g„ %6" xe, B@nh BhSng %=hng l;%, FM *a& gT" BhQa (7 *bn l2.
Ch€ng ,S# h/ (qng D4ng *bng *:& g#: ,D8n F:1 Gng nh. %H. %pa g.• Bh:%h (7 "&ng +O"
nhLn F=P% +; %hI1 ,h.Ln ,D&ng ,hh# g#an +O" nhI,.
5#n Fung ngHn ng`# hM/ l#8n l`% (O# %h€ng ,S# ne. %Q *I, B‚ ,hi% "i% n7& h&E% ".Nn
*#e, ,h8" ,hSng ,#n.
Trân trçng kính chào!

NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Giám dôc
R:# %he B@nh %=hng l;% 10"" lI/ +:ng (*a& gT"
Bh.ng ,h01)
Page 66
T1.HCR, ng7/ 24 ,h:ng 04 n6" 2010
BẢNG BÁO GIÁ
Jƒ( xâ/ "O# nh7 1hN ,`# xM 5.ân ThO# Th=Png, h./Kn HQ% RSn, T1. HT Ch@ R#nh
Kính gói : Bà Nguyên Th[ Lac Hông
CSng ,/ %h€ng ,S# ,Dân ,Dqng gx# Fen B7, *bng *:& g#: (2 (#K% xâ/ $;ng "O# nh7 1hN nh= +a.:
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
A PHÀN THÔ
I CÔNG TÁC ĐÁT
1 97& FI, "Qng "s 84.48 5,000 5,4t1,200
2 WI1 FI, "s a3.a3 45,000 3,31a,850
3 TSn n2n "s 13.a4 110,000 1,510,t0
II CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 "s 1a.1 850,000 14,t,800
RQng R1 4.8
B8 ,Sng lQ, n2n F: 4x R100 .88
B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 %h& Bh. +7n â" Jc 2.81
B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 %h& Bh. +7n â" *an %Sng 0.a2
B8 ,Sng lQ, F: 4x R100 %h& Bh. +7n â" +ân ,h=Png 2.4
2 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& "Qng "s 14.3 1,200,000 1a,55,000
RQng R1 12.5
RQng R2 1.t8
3 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& F7 B#2ng "s 2.82 1,200,000 3,383,280
< 200x300 2.aa
< 100x300 0.05
4 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng l{ng "s 2.5 1,200,000 3,1a8,080
< 200x300 2.1
< 100x300 0.04
5 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ,Hng l{ng "s 5.4 1,200,000 ,480,000
KHÓI
LƯQNG
Page 67
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 1 "s 2.8 1,200,000 3,43a,280
< 200x300 2.a
< 100x300 0.1
a B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ,Hng 1 "s a.31 1,200,000 8,at,00
8 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ,Hng 2 "s 2.a4 1,200,000 3,28,080
< 200x300 2.54
<100x300 0.1t
t B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n lH. 2 "s a.31 1,200,000 8,at,00
10 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& $H" ":# "s 2.t3 1,200,000 3,51,a20
<200x300 2.54
<100x300 0.3t
11 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& +7n ":# "s 3.58 1,200,000 4,2t,000
12 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %ộ, "s .t4 1,200,000 8,330,400
C 200x250 2.43
C 200x200 4.51
13 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& %H. ,hang "s 3.08 1,200,000 3,t,000
9an ,hang 2.25
TDk %H. ,hang 0.08
<H" ,hang 0.a5
14 B8 ,Sng F: 1x2 R200 %h& lanh ,S "s 0.38 1,200,000 450,000
III CÔNG TÁC VÁN KHUÔN m²
1 J:n Bh.Sn %h& "Qng "w 33. 100,000 3,30,000
RQng R1 2a
RQng R2 .
2 J:n Bh.Sn %h& F7 B#2ng "w 38.1 100,000 3,810,200
< 200x300 3.t1
< 200x250 1.1t
3 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng l{ng "w 40.13 100,000 4,012,00
< 200x300 3t.13
< 100x300 1
4 J:n Bh.Sn %h& +7n ,Hng l{ng "w 4.3 100,000 4,2t,800
5 J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng 1 "w 44.5a 100,000 4,45,00
Page 68
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
< 200x300 40.5a
< 100x300 4
J:n Bh.Sn %h& +7n ,Hng 1 "w 5.1 100,000 ,50t,800
a J:n Bh.Sn %h& $H" ,Hng 2 "w 45.42 100,000 4,541,00
< 200x300 40.5a
< 100x300 4.85
8 J:n Bh.Sn %h& +7n ,Hng 2 "w 5.1 100,000 ,50t,800
t J:n Bh.Sn %h& $H" ":# "w 50.22 100,000 5,022,100
< 200x300 40.5a
< 100x300 t.
10 J:n Bh.Sn %h& +7n ":# "w 5.a 100,000 5,a,000
11 J:n Bh.Sn %h& %ộ, "w 133.t8 100,000 13,3t8,000
C 200x250 43.a4
C 200x200 t0.24
12 J:n Bh.Sn %h& %H. ,hang "w 33.3 100,000 3,330,000
9an ,hang 12.
TDk %H. ,hang 3.2
<H" ,hang 1a.5
13 J:n Bh.Sn %h& lanh ,S "w 15.0a 100,000 1,50a,000
IV CÔNG TÁC CÓT THÉP KG 114.5t 1,500 18t,1t8,t
1 CN, ,h01 %h& "Qng 334.t
2 CN, ,h01 %h& F7 B#2ng 48.4
3 CN, ,h01 $H" ,Hng ljng 0t.13
4 CN, ,h01 %h& +7n ,Hng ljng 48
5 CN, ,h01 %h& $H" ,Hng 1 58.81
CN, ,h01 %h& +7n ,Hng 1 8a.t
a CN, ,h01 %h& $H" ,Hng 2 2t.83
8 CN, ,h01 %h& +7n ,Hng 2 8a.t
t CN, ,h01 %h& $H" ":# a4.04
10 CN, ,h01 %h& +7n ":# 44a.5
11 CN, ,h01 %h& %ộ, 1388.4
12 CN, ,h01 %h& %H. ,hang 0t.84
Page 69
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
13 CN, ,h01 %h& lanh ,S 33.a5
B PHÀN HOÀN THIEN
I CÔNG TÁC LAP DỰNG CÙA
1 Cja F# g„ B@nh 1 %:nh 0,t…2.2" (Bh.ng *a& 110) "w 11.88 2,800,000 33,24,000
2 BSng +i, %ja +C 1.2…1.2" "w 4.32 500,000 2,10,000
3 Cja +C g„ B@nh lya 4 %:nh 2.4…1." (Bh.ng *a& 110) "w 3.84 2,500,000 t,00,000
4 Cja +i, %.Nn l R&.,&D "w a.5 1,300,000 t,828,000
5 Wan %an +i, *an %Sng, +>n $H. "7. Fen "w t.4 50,000 ,110,000
II CÔNG TÁC XÂY TƯÒNG
1 T=hng 200 "w 50. 200,000 10,120,000
2 T=hng 100 "w 55 100,000 5,500,000
3 5â/ ,=hng *Q g`%h ,hz "s 1.a 1,a00,000 2,8t0,000
III HOÀN THIEN TƯÒNG
1 TD:, ({a ,=hng "w 1411.2 45,000 3,504,000
2 TD:, ({a %ộ, "w 120.58 48,000 5,a8a,t3
3 TD:, $` %H. ,hang "w 33.3 48,000 1,5t8,400
4 TD:, $H" "w 180.33 48,000 8,55,at2
5 c>n n=O% %h& ,=hng, $H", %H. ,hang (7 %ộ, "w 1a45.41 48,000 83,aat,a28
9: gDan#, Fen %h& "E, ,#2n "w .48 t50,000 ,15,000
IV HOÀN THIEN TRÀN
1 TD:, ,DHn "w 233.1 48,000 11,1t1,8a2
2 TDHn ,h`%h %a& Bh.ng nhS" %hì" "w 120 110,000 13,200,000
3 c>n n=O% ,DHn "w 233.1 48,000 11,1t1,8a2
V HOÀN THIEN SÀN
1 C:n hT n2n "w 248 45,000 11,10,000
2 ChNng ,hI" +7n (K +#nh, +ân ,h=Png, ":#, *an %Sng "w 120 110,000 13,200,000
VI HOÀN THIEN CÀU THANG
1 5â/ *L% %H. ,hang "s 4.4 1,a00,000 a,480,000
2 9: gDan#, Fen %h& %H. ,hang "w 25 t50,000 23,a50,000
3 Ta/ (mn %H. ,hang *4ng g„ 50…100 " 35.1 a00,000 24,5a0,000
4 Wan %an %H. ,hang *4ng +i, " 35.1 50,000 22,815,000
VII CÔNG TÁC ÓP LÁT
Page 70
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
PHÀN CHỦ ĐÀU TƯ CHQN MÃU
WC TÀNG TRET
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 212a 11.18 2a0,000 3,018,00
l V`%h N1 2128 1a.2 2a0,000 4,1,22
l V`%h (#2n 300x0 (212a) (#8n 35 a5,000 2,25,000
l V`%h F#f" (21aa) (#8n 14 155,000 2,1a0,000
2 V`%h n2n 300x300 (F35128) "w 3. 25,000 tt,t00
WC TÀNG LÙNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 215 a.t2 280,000 2,21a,00
l V`%h N1 21 11.2 280,000 3,252,480
l V`%h (#2n 300x80 (215) (#8n 30 t5,000 2,850,000
l V`%h F#f" (215) (#8n 8 155,000 1,240,000
2 V`%h n2n 300x300 (351) "w 4.8 2a5,000 1,28a,000
WC TÀNG 1
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 21t 4t.28 280,000 13,at8,400
l V`%h (#2n 300x40 (21t) (#8n 0 85,000 5,100,000
l V`%h F#f" (21t) (#8n 1 205,000 3,280,000
2 V`%h n2n 300x300 (F32025) "w t.3 2a5,000 2,5a4,000
WC TÀNG THƯQNG
1 V`%h N1 300x00 "w
l V`%h N1 281 a.5 2a0,000 2,05,500
l V`%h N1 282 15.5 2a0,000 4,1tt,850
l V`%h (#2n 300x80 (281) (#8n 28 t5,000 2,0,000
l V`%h F#f" (281) (#8n 8 155,000 1,240,000
2 V`%h n2n 300x300 (3582) "w 4.2t 25,000 1,13,850
PHÒNG TÀNG LÙNG
1 Phòng ?aDa&Be g`%h 00x00 (801W) "w 12.54 450,000 5,43,000
Page 71
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
l Wen ,=hng R$ 1.2 aa,000 1,24a,400
2 Phòng ngp 1 g`%h 00x00 (801W) "w 18.43 450,000 8,2t5,210
l Wen ,=hng R$ 1t.3 aa,000 1,48,100
PHÒNG TÀNG 1
1 Phòng ngp 2 g`%h 00x00 (801W) "w 21.4a 450,000 t,1,500
l Wen ,=hng R$ 13.3 aa,000 1,024,100
2 Phòng ngp 3 g`%h 00x00 (801W) "w 1t.t5 450,000 8,taa,500
l Wen ,=hng R$ 18.1 aa,000 1,3t3,a00
PHÒNG TÀNG THƯQNG
1 Phòng ngp 4 g`%h 00x00 (801W) "w 1.a 450,000 a,541,100
l Wen ,=hng R$ 1.42 aa,000 1,24,340
2 Phòng ,hh g`%h 00x00 (801W) "w 12.t2 450,000 5,814,000
l Wen ,=hng R$ 14.4 aa,000 1,108,800
PHÀN GẠCH CÔNG TY CHQN MÃU
TÀNG TRET
1 Phòng Bh:%h, h7nh lang, *e1 g`%h 00x00 "w 53. 252,000 13,50,t48
l Wen ,=hng R$ 45 aa,000 3,45,000
TÀNG LÙNG
1 H7nh lang 00x00 "w 5.85 252,000 1,4a3,tt8
l Wen ,=hng R$ . aa,000 508,200
TÀNG 1
1 H7nh lang 00x00 "w 4.2 252,000 1,058,400
l Wen ,=hng R$ 4.3 aa,000 331,100
2 Ban %Sng 400x400 nh:" "w 3.12 12,000 505,440
l Wen ,=hng R$ 8.8 aa,000 aa,00
TÀNG THƯQNG
1 H7nh lang, 1hòng g#E, 00x00 "w 8.4a 252,000 2,134,440
l Wen ,=hng R$ 11.4 aa,000 8aa,800
2 cân ,h=Png 400x400 nh:" "w 18.24 12,000 2,t54,880
l Wen ,=hng R$ 1.2 aa,000 1,24a,400
Page 72
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
VIII LAP Đ•T THIÉT B[ VE SINH
PHÀN THIÉT B[ CHỦ ĐÀU TƯ CHQN MÃU
TÀNG LÙNG
1 BTn ,i" FGng xSng h># !018 (1000x1000) gQ% Bộ 1 55,00,000 55,00,000
2 Tp Wa(a*& cP2a, B@nh, F‰n Bộ 1 13,000,000 13,000,000
TÀNG 1
1 Tp Wa(a*& 1052, B@nh, F‰n, (ò# Wa(a*& Bộ 2 18,400,000 3,800,000
2 Bộ 2 4,000,000 8,000,000
TÀNG THƯQNG
1 BTn n4" 2Z30 B@%h ,h=O% 1a50x850xa00 Bộ 1 38,500,000 38,500,000
2 Tp Wa(a*& cP2a, B@nh, F‰n Bộ 1 13,000,000 13,000,000
PHÀN THIÉT B[ CÔNG TY CHQN MÃU
TÀNG TRET
1 BTn %H. Znax ni1 FQng 8" C-11aJ^3 (TDing) Bộ 1 1,5a,000 1,5a,000
2 Wa(a*& Znax â" *7n W - 22t3J (TDing) C:# 1 580,000 580,000
3 Phk B#Kn "Qn Znax H-~C480J (TDing) Bộ 1 810,000 810,000
4 Jò# xm, D{a Znax CFJ-102R Bộ 1 250,000 250,000
5 V=>ng Znax ?F-450J~ (40x10x5"") Bộ 1 5a0,000 5a0,000
Jò# +en ,i" Znax BFJ-a03c Bộ 1 2,0a0,000 2,0a0,000
a Jò# n=O% l`nh Cae+aD )021C Bộ 1 250,000 250,000
TÀNG LÙNG
1 BTn %H. Znax ni1 FQng 8" C-11aJ^3 (TDing) Bộ 1 1,5a,000 1,5a,000
2 Phk B#Kn "Qn Znax H-~C480J (TDing) Bộ 1 810,000 810,000
3 Jò# xm, D{a Znax CFJ-102R Bộ 1 250,000 250,000
TÀNG 1
1 BTn %H. Znax ni1 FQng 8" C-11aJ^3 (TDing) Bộ 1 1,5a,000 1,5a,000
2 Phk B#Kn "Qn Znax H-~C480J (TDing) Bộ 1 810,000 810,000
3 Jò# xm, D{a Znax CFJ-102R Bộ 1 250,000 250,000
TÀNG THƯQNG
1 BTn %H. Znax ni1 FQng 8" C-11aJ^3 (TDing) Bộ 1 1,5a,000 1,5a,000
Wi1 B@nh *Tn ,i" FGng B@%h ,h=O% 1000x1000, B@nh
%=hng l;% 10 l/
Page 73
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
2 Phk B#Kn "Qn Znax H-~C480J (TDing) Bộ 1 810,000 810,000
3 Jò# xm, D{a Znax CFJ-102R Bộ 1 250,000 250,000
4 Jò# n=O% l`nh Cae+aD )021C Bộ 1 250,000 250,000
IX HE THÓNG ĐIEN NƯÓC
1 9# hK ,hNng %I1 ,hQa, n=O% (nQng - l`nh) "w 28.32 t0,000 24,148,800
2 R:/ n=O% nQng n6ng l=Png "E, ,Dh# *ộ 1 a,20,000 a,20,000
3 Wi1 FE, 1hn. ,h. n=O% +7n Z3X5 Š0 %:# 14 100,000 1,400,000
4 Wi1 FE, *Tn %hGa n=O% 1000 l@, %:# 2 3,000,000 ,000,000
5 Wi1 FE, ˆ.b %H. %hin D:% Š0 Z3X5 %:# 14 150,000 2,100,000
a BTn D{a %h0n Zn&x %:# 1 1,500,000 1,500,000
8 HH" 1hân %:# 1 3,500,000 3,500,000
t R:/ *>" "=O% %:# 1 2,500,000 2,500,000
10 HK ,hNng 1ha& ,; Fộng %:# 2 500,000 1,000,000
11 HN ga %:# 3 450,000 1,350,000
12 "w 28.32 120,000 32,1t8,400
13 9‰n ,Dang ,D@ ,DHn 1hòng Bh:%h (~c40121) Bộ 1 13,400,000 13,400,000
14 9‰n ,Dang ,D@ ,DHn 1hòng ?aDa&Be (t212) Bộ 1 ,tt8,000 ,tt8,000
15 9‰n :1 ,DHn *ộ 4 200,000 800,000
1 9‰n :1 ,DHn nh7 (K +#nh *ộ 5 150,000 a50,000
1a 9‰n h.‚nh ˆ.ang 1 *Qng 1"2 *ộ 4 120,000 480,000
18 9‰n l&n â" ,DHn *ộ 50 143,000 a,150,000
1t 9‰n %h#e. Wa(a*& *ộ 5 15,000 825,000
20 9‰n ngp *ộ 4 85,000 340,000
X BÉP ÄN
1 5â/ g`%h BK *e1 "w 3.24 100,000 324,000
2 TS ,=hng "w .48 45,000 2t1,00
3 9C *8 ,Sng %N, ,h01 ,I" Fan "E, *e1 "3 0.22 2,800,000 04,800
4 9: gDan#, "E, *e1 "w 2.1 t50,000 2,052,000
5 †1 g`%h CeDa"#% ,=hng *e1 "w 2.a 1ta,000 531,t00
Tp *e1 ,De& " 3. 3,100,000 11,10,000
a Tp *e1 $=O# (Bh.ng %:nh) " 3. 1,t80,000 a,128,000
9# hK ,hNng $â/ F#Kn, F#Kn ,hqa#, TJ, %&n ,I%, C %i",
CB
Page 74
STT GIẢI TRÌNH CÔNG VIEC ĐV ĐƠN GIÁ TH. TIÈN
1 2 3 4 5 6
KHÓI
LƯQNG
XI MÁI
1 "w 8.3 2,400,000 1t,t20,000
TONG CQNG 1,281,645,ƒ41
THÀNH TIÈN ( Làm tròn) 1,281,646,000
Bång chü: Môt t‚ hai tråm tám muoi môt triêu sáu tråm •ôn muoi sáu nghìn dông chån.
Ghi chú:
l V#: ,D8n FM *a& gT" ,h.e J~T 10• 1hHn nhân %Sng.
l V#: ,h01 ,6ng ,u 14500F l8n 18000F (ì g#: ,h01 ,hm ,D=hng (7& FH. ,h:ng 04ƒ2010 ,6ng %a&.
l V#: +>n n=O% ,6ng ,u 4500F l8n 48000F (ì g#: +>n (ua ,6ng (7& g#{a ,h:ng 04ƒ2010.
l Cja g„ (L, l#K. l7 g„ %6" xe, B@nh BhSng %=hng l;%, FM *a& gT" BhQa (7 *bn l2.
Ch€ng ,S# h/ (qng D4ng *bng *:& g#: ,D8n F:1 Gng nh. %H. %pa g.• Bh:%h (7 "&ng +O"
nhLn F=P% +; %hI1 ,h.Ln ,D&ng ,hh# g#an +O" nhI,.
5#n Fung ngHn ng`# hM/ l#8n l`% (O# %h€ng ,S# ne. %Q *I, B‚ ,hi% "i% n7& h&E% ".Nn
*#e, ,h8" ,hSng ,#n.
Trân trçng kính chào!

NGUYỄN ĐÌNH QUANG
Giám dôc
R:# %he B@nh %=hng l;% 10"" lI/ +:ng (*a& gT"
Bh.ng ,h01)

CHỦNG LOẠI Gạch ống 67mm và 200mm

HÌNH ẢNH VẬT TƯ

MÔ TẢ

Nhà sản xuất: Tuynel Long Thành Kích cỡ: 80x80x180

Sơn nước

Maxiline

Chống thấm

Kova

Bình Minh

ống 60, 2.0mm

bình minh

Nối các loại

bình minh giảm các loại

bình minh

co các loại

Bình minh

Tê các loại

bình minh

Co răng

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->