P. 1
Giao an Tao Hinh

Giao an Tao Hinh

|Views: 94|Likes:
Được xuất bản bởihanglongdb

More info:

Published by: hanglongdb on Dec 22, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2010

pdf

text

original

Gi¸o ¸n

M«n: T¹o h×nh
§Ò tµi Chñ ®Ò §èi tîng Thêi gian Ngµy so¹n Ngµy d¹y : Chñ ®Ò nh¸nh : VÏ gµ trèng :ThÕ giíi ®éng vËt : VËt nu«i trong gia ®×nh : 35 – 40 phót : : MÉu gi¸o lín

Ngêi so¹n + gi¶ng:

I. Môc ®Ých, yªu cÇu.

1. KiÕn thøc. - TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c h×nh, ®êng nÐt t¹o thµnh con gµ trèng. - BiÕt t« mµu bøc tranh vÏ. 2. Kü n¨ng. - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ghi nhí, t duy, tëng tîng cho trÎ. - RÌn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay. 3. Gi¸o dôc. - TrÎ biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ vËt nu«i trong gia ®×nh. - BiÕt gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i trêng s¹ch sÏ.
II. CHuÈn bÞ.

- Tranh mÉu: ®×nh.

+ Tranh 1: VÏ 1 sè con vËt nu«i trong gia + Tranh 2: Tranh vÏ con gµ trèng. + Tranh 3: Tranh vÏ gµ trèng cã c¶nh phô. 1

§èng r¬m. con lîn.. ng«i nhµ .Ngoµi chó gµ trèng cßn cã g×? . con gµ. .III.TrÎ quan s¸t trèng vµ c¸c c¶nh phô. 2 . Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ.TrÎ kÓ nh÷ng con vËt g×? (2 – 3 trÎ kÓ) . * Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ néi dung chñ ®Ò. . Híng dÉn trÎ quan s¸t tranh mÉu. Néi dung. a. con chã. .Trß chuyÖn: Trong gia ®×nh c¸c con nu«i .C« nh¾c l¹i 1 sè ®Æc ®iÓm næi bËt vµ Ých lîi cña con vËt: con gµ.C« nhÊn m¹nh néi dung bøc tranh.. C« nhÊn m¹nh néi dung bøc tranh.§Æt c©u hái ®Ó trÎ tr¶ lêi vÒ cÊu t¹o vµ c¸ch t« mµu con gµ trèng.§u«i gµ nh thÕ nµo? . 1.Gi¸o dôc: C¸c con ch¨m sãc b¶o vÖ c¸c con vËt nu«i trong gia ®×nh vµ gi÷ g×n cho m«i trêng s¹ch sÏ.TrÎ tr¶ lêi * Tranh con gµ trèng.Con gµ gåm cã nh÷ng bé phËn nµo? (®Çu. 2. * Tranh 2: Híng dÉn trÎ quan s¸t tranh vÏ gµ . æn ®Þnh tæ chøc.§éng viªn khen trÎ . TiÕn hµnh.C« cã bøc tranh vÏ g× ®©y? . m×nh. . con mÌo.§Çu gµ cã nh÷ng g×? .C¸c con quan s¸t c« cã bøc tranh vÏ g× ®©y? . ®u«i) .M×nh gµ cã g×? . .

Quan s¸t c« vÏ mÉu. . Híng dÉn trÎ vÏ. ë phÇn m×nh gµ cßn cã c¸nh gµ vµ ®u«i gµ (®u«i gµ c¸c con nh×n c« vÏ nh÷ng nÐt cong.H«m nay t¹i líp MÉu gi¸o 5 tuæi tæ chøc héi thi bÐ khÐo tay do c¸c thÝ sinh líp mÉu giaos thÓ hiÖn.. 3 . ch©n gµ t« mµu vµng. .Cã ¹! ®Ñp nh bøc tranh cña c« kh«ng. cã má. t«i xin tr©n träng giíi thiÖu cã vÞ gi¸m kh¶o.Tríc tiªn c« vÏ ®Çu gµ trèng lµ 1 h×nh . sau ®ã c« vÏ 2 ch©n gµ..Chóng m×nh cã thÝch vÏ ®îc chó gµ trèng . m¾t h×nh trßn nhá. phÇn trªn cã «ng mÆt trêi táa ¸nh n¾ng mµu vµng rÊt ®Ñp. C« vÏ mÉu. trßn nhá. b.®u«i gµ trèng c« t« nhiÒu mµu. . b©y giê c¸c con quan s¸t c« t« mµu (võa t« võa hái trÎ vÒ mµu s¾c tõng bé phËn) .. vµ c¸c ngãn ch©n.Muèn vÏ ®îc ®Ñp c¸c con h·y quan s¸t c« vÏ mÉu chó gµ trèng nhÐ. m×nh gµ trèng lµ 1 h×nh trßn to. .Mµo gµ t« mµu ®á – m¾t gµ mµu ®en. .Tranh vÏ gµ trèng ®ang ®øng ë s©n. m×nh gµ trèng cã bé l«ng rÊt ®Ñp .. cã m¾t vµ cã mµo.) . §Õn víi héi thi h«m nay. ngoµi ra cßn cã ng«i nhµ rÊt ®Ñp c¹nh cã ®èng r¬m. má lµ 1 h×nh tam gi¸c.. cæ gµ 2 nÐt xiªn. ®Çu gµ cßn cã g×?.C¸c con quan s¸t con gµ trèng t« mµu vµo cã ®Ñp kh«ng? c.C« ®· vÏ xong con gµ trèng.

Sau 15 phót c¸c bÐ tr×nh bµy. héi thi ®· kÕt thóc.C« nhËn xÐt bµi cña trÎ.Loa! Loa! Loa. .Tríc khi ban gi¸m kh¶o chÊm bµi c¸c bÐ . . + Con thÝch bµi nµo? + V× sao con thÝch .. .Ngoµi 3 bµi vÏ ®¹t gi¶i cè thÊy c¸c b¹n vÏ còng rÊt ®Ñp. .Ban gi¸m kh¶o nhËn xÐt. . khÝch lÖ trÎ vÏ. + VÞ gi¸m kh¶o sè 2: C«.. e. ..C« ®Æt c©u hái.2 trÎ nªu. 3. . . Ban gi¸m kh¶o chän vµ trao 3 gi¶i: NhÊt.TrÎ vÏ . Thëng cho c¶ líp m×nh mét sè trµng ph¸o tay. cña b¹n. ..3 – 2 – 1 b¾t ®Çu.®i 4 .H¸t.®Õn tõng trÎ gîi ý ®éng viªn.+ VÞ gi¸m kh¶o sè 1: C«. t«i xin th«ng qua thÓ lÖ héi thi: C¸c bÐ sÏ vÏ con gµ trèng theo c¸ch hiÓu cña bÐ.C« quan s¸t gîi ý trÎ vÏ . Trng bµy s¶n phÈm.Thay mÆt ban tæ chøc.Héi thi bÐ khÐo tay chuÈn bÞ.C« nh¾c l¹i: C¸c con ngåi ngay ng¾n kh«ng cói s¸t xuèng bµn – lng th¼ng – cÇm bót b»ng 3 ®Çu ngãn tay. trao gi¶i (3 gi¶i) .TrÎ nhËn xÐt bµi nhËn xÐt bµi cña b¹n. TrÎ thÓ hiÖn.Tríc khi héi thi ®îc b¾t ®Çu bÐ nµo nÕu . d. c¸ch cÇm bót ®Ó toµn thÓ héi thi cïng râ nµo? .. c« mêi c¸c häa sÜ tý hon h·y mang bµi lªn cho Ban gi¸m kh¶o chÊm bµi. ba cho 3 thÝ sinh vÏ ®Ñp nhÊt trong héi thi. Híng dÉn trÎ h¸t vµ vËn ®éng bµi . t thÕ ngåi. nh×.. vËn ®éng .

Tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i . Híng dÉn trÎ ch¬i trß ch¬i: B¾t chíc tiÕng kªu vµ d¸ng ®i cña c¸c con vËt.NhËn xÐt kÕt thóc giê häc.Ch¬i trß ch¬i.Ra ch¬i 5 . . ra s©n. 4. * LuËt ch¬i: NÕu bÐ nµo thùc hiÖn kh«ng ®óng ph¶i ra ngoµi 1 lÇn ch¬i hoÆc h¸t 1 bµi.®i ra s©n.tiÕng chó gµ trèng gäi . * C¸ch ch¬i: C« nãi tªn c¸c con vËt – TrÎ b¾t chíc tiÕng kªu vµ d¸ng ®i cña c¸c con vËt ®ã. . .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->