PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Hướng

dẫn số 178/HD-SNV ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang) Họ và tên : Hồ Văn Độ Đơn vị công tác : Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Chức vụ : Cán bộ hợp đồng Nhiệm vụ được phân công : Tổ công tác giúp việc I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN 1. Phẩm chất chính trị (15 điểm) a) Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước (5 điểm): - Ưu điểm: - Quan điểm lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. - Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước - Tự chấm điểm: 5 điểm. b) Tinh thần học tập nâng cao trình đạo (5 điểm) - Ưu điểm: Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có ý chí cầu tiến, biết tìm tòi học hỏi các đồng chí, đồng nghiệp của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. - Tự chấm điểm: 5 điểm. c) Tinh thần xây dựng mối đoàn kết thống nhất, quan hệ trong công tác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt (5 điểm) - Ưu điểm: Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng mối đoàn kết trong và ngoài cơ quan, tham gia các hoạt động do cơ quan tổ chức. Tại địa phương chấp hành tốt nội quy dân thôn. Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giao tiếp công việc có liên quan. Lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc. - Tự chấm điểm: 5 điểm. 2. Đạo đức, lối sống (30 điểm) a) Giữ gìn đạo đức, quan hệ, lối sống lành mạnh (10 điểm) - Ưu điểm: Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại nơi cơ quan mình công tác. Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, nghiêm chỉnh chấp hành giờ làm việc của Nhà nước quy định. Chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức. - Tự chấm điểm: 10 điểm. b) Tinh thần chống quan liêu, tham nhũng, láng phí (5 điểm)

- Ưu điểm: Chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, lảng phí. Không xa hoa, bè phái, vụ lợi cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể, của cơ quan. - Tự chấm điểm: 5 điểm. c) Tinh thần tự phê bình và phê bình (5 điểm) - Ưu điểm: Ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình, tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao. - Tự chấm điểm: 5 điểm. 3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ a) Kết quả công tác thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc (35 điểm) - Ưu điểm: Tham gia tổ công tác giúp việc cho Hội đồng BT-GPMB các dự án sau: Kè chống sạt lở bờ sông Lục Nam, xây dựng công ty may xuất khẩu Lục Ngạn, Quy hoạch dân cư các xã: Biên Sơn, Mỹ An, Quý Sơn. - Tự chấm điểm: 30 điểm. b) Tinh thần trách nhiệm, tinh thần phối hợp trong công tác (10 điểm) - Ưu điểm: Ý thức trách nhiệm với công việc được giao, nhiệt tình với công việc và phối hợp trong công tác. - Tự chấm điểm: 10 điểm c) Sáng kiến công tác (10 điểm) - Ưu điểm: không có sáng kiến - Tự chấm điểm: 0 điểm Tổng cộng: 85 điểm Tự xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ Lục ngạn, ngày tháng năm 2010 Người tự nhận xét

Hồ Văn Độ