2 2 2

a b c 3 + + ·
CÁC BÀI TẬP VỀ BẤT ĐẲNG THỨC VÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT
Bài 1 . Cho a,b,c dương và a+b+c=1 .Chứng minh rằng :
( )
3
2 2 2
a b c 10
abc
c a b 9 a b c
+ + + ≥
+ +
Bài 2 . Cho a,b,c dương thoả mãn : a+b+c=abc . Chứng minh rằng :
2 2 2
1 1 1
1 1 1 2 3
a b c
+ + + + + ≥
Bài 3 . Cho 3 sè d¬ng a,b,c tho¶ m·n : 9 a b c + + ·
Chøng minh r»ng:
( )
2 2 2
7 7 7 7 3 3
1 1 1
6 2
a b c a b c
b c a
+ + + + + ≥ + + +
Bài 4. Cho a,b,c là các số dương chứng minh rằng :
2 2 2
2 2 2
3
2 2 2 2 2 2
a b c
2abc a b c
b c c a a b
| `
+ + < + +

+ + +
. ,
Bài 5. Cho a,b,c là các số dương chứng minh rằng :
( ) 3 a b c
a b c
2 b c c a a b
+ +
+ + ≥
+ + +
Bài 6. Cho a,b,c là các số dương thoả mãn : Tìm giá trị nhỏ nhất của
5 5 5
4 4 4
3 2 3 2 3 2
a b c
a b c
b c c a a b
+ + + + +
+ + +
Bài 7. Cho a,b,c là các số dương thoả mãn a+b+c=1 , chứng minh rằng :
1 1
30
1 2(ab bc ca) abc
+ ≥
− + +
Bài 8. Cho a,b,c là các số dương , chứng minh rằng :
2 2 2 2 2 2
a b c b c a
b c c a a b b c c a a b
+ + ≥ + +
+ + + + + +
Bài 9. Cho a,b,c là các số thuộc đoạn [0;1], tìm giá trị lớn nhất của :
P=(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)
Bài 10. Cho a,b,c là các số thực khác 0 , chứng minh rằng :
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 2 2
2 2 2
a b c 3
5
a b c b c a c a b
+ + ≥
+ + + + + +
Bài 11. Cho a,b,c là các số dương và ab+bc+ca=1 . Chưng minh rằng :
3 3 3
1 1 1 1
6b 6c 6a
a b c abc
+ + + + + ≤
Bài 12. Cho x,y,z dương , chứng minh rằng :
( )
2 3 3 3
2 2 2
1 6 3
x y z x y z
x y z
+ ≥
+ + + +
+ +
Bài 13. Cho a,b,c là các số dương , chứng minh rằng :
2 2 2
a b c 3
2
ab b bc c ca a
+ + ≥
+ + +
Bài 14. Cho x,y,z là các số dương thoả mãn
3
x y z
2
+ + ≤
, tìm giá trị nhỏ nhất của :
2 2 2
1 1 1
M x y z
x y z
· + + + + +
Bài 15. Cho a,b,c dương và a+b+c=1 , chứng minh rằng :
2 2 2
a abc b abc c abc 1
c ab a bc b ac 2 abc
+ + +
+ + ≤
+ + +
Bài 16. Cho a,b,c dương chứng minh rằng :
3 2 3 2 3 2 2 2 2
a b c 1 1 1 1
a b b c c a 2 a b c
| `
+ + ≤ + +

+ + +
. ,
Bài 17. Cho a,b,c là các số dương và abc=1 , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
a,
2 2 2 2 2 2
bc ca ab
A
a b a c b a b c c b c a
· + +
+ + +
b,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
bc ca ab
B
a b a c b a b c c b c a
· + +
+ + +
Bài 18. Cho a,b dương chứng minh rằng :
3
3
3 3
1 a 1 a
b b
a b a b
+ + ≥ + +
Bài 20. Cho a,b,c thoả mãn : a+b+c=1 , chứng minh rằng :
a b c a b c
1 1 1 a b c
3
3 3 3 3 3 3
| `
+ + ≥ + +

. ,
Bài 21. Cho tam giac ABC , tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
2
4 6 1 tg A
2
64sin B 4 2
M
tg A 12sin B
+
+
·
+
Bài 22. Cho x,y dương thoả mãn x+y≥ 4 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
2 2
2
3x 4 2 y
A
4x y
+ +
· +
Bài 23. Cho a,b,c là 3 cạnh của 1 tam giác . chứng minh rằng :
a b c b c a c a b a b c + − + + − + + − ≤ + +
Bài 24. Cho x,y,z là các số dương , chứng minh rằng :
3
x y z x y z
1 1 1 2 1
y z x xyz
| `
| ` + + | `| `
+ + + ≥ +. ,. ,
. ,
. ,
Bài 25. Cho x,y,z là các số dương thoả mãn :
3
x y z
2
+ + ≤
, tìm giá trị nhỏ nhất của :
( )
2
2 2 2
1 1
P x y 1 z
x y z
· + + + +
Bài 26. Cho x,y,z là các số dương , tìm giá trị nhỏ nhất của :
2 2 2
2 2 2
x y z
A
x 2yz y 2zx z 2xy
· + +
+ + +
Bài 27. Cho x,y là các số thực không âm thoả mãn : x+y=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
2008 2008
A 1 x 1 y · + + +
Bài 28. Cho x,y,z dương thoả mãn xyz=1 , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
( ) ( ) ( )
3 3 3
1 1 1
A
x y z y z x z x y
· + +
+ + +
Bài 29. Cho a,b,c dương và a+b+c=1 , tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
2 2 2
M a abc b abc c abc 9 abc · + + + + + +
Bài 30. Cho 3 số dương x,y,z thoả mãn :
1 1 1
1
x y z
+ + ·
chứng minh rằng :
x yz y zx z xy xyz x y z + + + + + ≥ + + +
CÁC BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH , HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 31. Tìm các số thực dương x,y,z thoả mãn hệ :
1 4 9
3
x y z
x y z 12
¹
+ + ·
¹
'
¹
+ + ≤
¹
Giải các hệ sau :
Bài 32.
( ) ( )
x y
2 2
2 2 y x xy 2
x y 2
¹ − · − +
¹
'
+ ·
¹
¹
Bài 33
( ) ( )
2 2
ln 1 x ln 1 y x y
x 12xy 20y 0
¹ + − + · −
¹
'
− + ·
¹
¹
Bài 34.
3 3 2
2 2
2 2
2
2
x y 6y 3x 9y 2 0
1 x 1 x
log log 2 0
y 4y 5
2 4y y 3
¹ − + − − + ·
¹
− + '
+ + ·
¹
− +
+ − −
¹
Bài 35.
2 y 1
2 x 1
x x 2x 2 3 1
y y 2y 2 3 1


¹
+ − + · +
¹
'
+ − + · + ¹
¹
Bài 36.
2 2
2
8xy
x y 16
x y
x y x y
¹
+ + ·
¹
+
'
¹
+ · −
¹
Bài 37.
( ) ( )
2 2
2
y x
2
3 2
x 1
e
y 1
3log x 2y 6 2log x y 2 1

¹ +
·
¹
+
'
¹
+ + · + + +
¹
Bài 38 .
3
2 2
x y 1 x y 5
x xy 4 y xy 4 12
¹
+ + + + ·
¹
'
+ + + + + ·
¹
¹
Bài 39 .
10 10 4 4
x y
xy
y x
x y 8x y
¹
+ ·
¹
'
¹
+ ·
¹
Bài 40.
2
3
2 3
x 1 y 6 y 1
y 1 x 6 x 1
¹
− + + · −
¹
'
− + + · −
¹
¹

Cho a. chứng minh rằng : a ab + b 2 + b bc + c 2 + c ca + a 2 ≥ 3 2 3 .z là các số dương thoả mãn x + y + z ≤ M = x 2 + y2 + z 2 + 1 1 1 + + x y z Bài 15. Cho a. Chưng minh rằng : 3 1 1 1 1 + 6b + 3 + 6c + 3 + 6a ≤ a b c abc Bài 12.b.y. Cho x. Cho a. Cho x.z dương . A = b.b.b. Cho a.c là các số dương .b.c là các số dương và abc=1 . Cho a.c dương chứng minh rằng : a b c 1 1 1 1  + 3 2+ 3 2 ≤  2 + 2 + 2 2 a +b b +c c +a 2a b c  3 Bài 17.c là các số dương và ab+bc+ca=1 . chứng minh rằng : 1 6 3 + ≥ 3 2 x + y + z ( x2 + y2 + z2 ) x + y 3+ z 3 Bài 13. Cho a. chứng minh rằng : a 2 + abc b2 + abc c2 + abc 1 + + ≤ c + ab a + bc b + ac 2 abc Bài 16.b dương chứng minh rằng : 1 a3 1 a + 3 + b3 ≥ + + b 3 a b a b Bài 20. tìm giá trị nhỏ nhất của : 2 Bài 14. tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : a. Cho a. B = bc ca ab + 2 + 2 2 2 a b + a c b a + b c c b + c 2a 2 bc ca ab + 2 2 + 2 2 2 2 2 2 2 2 a b +a c b a + b c c b + c a 2 2 Bài 18.c thoả mãn : a+b+c=1 .b.b.a2 a2 + ( b + c) 2 + b2 b2 + ( c + a ) 2 + c2 c2 + ( a + b ) 2 ≥ 3 5 Bài 11.c dương và a+b+c=1 .y. chứng minh rằng : 1 1 1 a b c + b + c ≥ 3 a + b + c  a 3 3 3 3 3 3  .

c là 3 cạnh của 1 tam giác . Cho x. tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A= 1 1 1 + 3 + 3 x ( y + z ) y ( z + x ) z ( x + y) 3 Bài 29.y. Cho 3 số dương x. Cho x. Cho x. tìm giá trị nhỏ nhất của : 2 Bài 25.y dương thoả mãn x+y ≥ 4 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 3x 2 + 4 2 + y 2 A= + 2 4x y Bài 23.z là các số dương .z thoả mãn : 1 1 1 + + = 1 chứng minh rằng : x y z x + yz + y + zx + z + xy ≥ xyz + x + y + z CÁC BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH . Cho x. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A = 1 + x 2008 + 1+ y 2008 Bài 28. tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : M = a 2 + abc + b2 + abc + c2 +abc +9 abc Bài 30.z dương thoả mãn xyz=1 . HỆ PHƯƠNG TRÌNH .c dương và a+b+c=1 .b.y. tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 64sin 6 B + 4 4 21+tg A M= tg 2 A + 12sin B 2 Bài 22.Bài 21. Cho x.b.y.z là các số dương thoả mãn : x + y + z ≤ P = ( x + y ) 1+ 1 1 + z 2+ 2 2 x y z 2 Bài 26. Cho tam giac ABC .y. Cho x. Cho a.y là các số thực không âm thoả mãn : x+y=1. tìm giá trị nhỏ nhất của : A= x2 y2 z2 + 2 + 2 x 2 + 2yz y + 2zx z + 2xy Bài 27. Cho a. chứng minh rằng : a +b−c + b+c−a + c+a −b ≤ a + b + c Bài 24.z là các số dương .y. chứng minh rằng :  x + y +z  x   y  z   1 +  1 + 1 +  ≥ 2 1 + 3  xyz  y   z  x       3 .

z thoả mãn hệ :  x y z  x + y + z ≤ 12  Giải các hệ sau : 2 x − 2y = ( y − x ) ( xy + 2 )  Bài 32.  1− x2 +1 x2 +2 =0 log 2 y 2 − 4y + 5 + log 2 2 + 4y − y 2 − 3   x + x 2 − 2x + 2 = 3y −1 + 1  Bài 35.  2 3  y − 1 + x + 6 = x −1  .   x + y +1 + 3 x + y = 5  2 2  x + xy + 4 + y + xy + 4 = 12  y  x  y + x = xy Bài 39 . Tìm các số thực dương x.   x10 + y10 = 8x 4 y 4   x − 1 + 3 y + 6 = y2 −1  Bài 40.   x + y = x2 − y   y2 −x 2 x 2 + 1 = 2 e y +1 Bài 37.  2 2 x + y = 2  Bài 33  ln ( 1 + x ) − ln ( 1+ y ) = x − y  2 2  x − 12xy + 20y = 0   x 3 − y 3 + 6y 2 − 3x − 9y + 2 = 0  Bài 34.  3log ( x + 2y + 6 ) = 2 log ( x + y + 2 ) + 1 3 2  Bài 38 .  2 x −1  y + y − 2y + 2 = 3 + 1  8xy  2 2  x + y + x + y = 16 Bài 36.1 4 9  + + =3 Bài 31.y.