P. 1
bài thu hoạch

bài thu hoạch

|Views: 4,222|Likes:
Được xuất bản bởiNang Tiencao

More info:

Published by: Nang Tiencao on Dec 24, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Họ tên : Trần Thị Kim Tuyến Đơn vị : K54 Quốc tế học Ngày sinh : 15/06/1991 Quê quán : Hà Nội

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG Câu hỏi 1: Khái quát các thắng lợi vĩ đại trong quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trả lời Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước chuyển biến quyết định của cách mạng Việt Nam. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạo của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hơn 8 thập kỷ qua, dân tộc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ và đã giành được những thắng lợi rất đáng tự hào, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; mở ra thời đại mới: Thời đại Hồ Chí Minh. Các thắng lợi vĩ đại trong quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là :  Thắng lợi Cách mạng Tháng 8/1945, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á  Thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ Quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội  Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 1. Thắng lợi Cách mạng Tháng 8/1945, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Với đường lối cách mạng, cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và tầng lớp yêu nước không phân biệt dân tộc, tôn giáo xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp trong cả nước, đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai. Qua 15 năm (1930-1945) lãnh đạo cách mạng, trải qua đấu tranh gian khổ, mặc dù gặp phải những tổn thất hy sinh to lớn nhưng Đảng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, kiên định cách mạng, trung thành với mục tiêu lý tưởng của mình. Nắm chắc thời cơ lịch sử, với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công trọn vẹn. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, lật nhào chế độ phong kiến tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đưa dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập, tự do tiến lên CNXH. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. kinh tế. . Đảng ta đã tổ chức.. quyết sách đúng đắn. chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị các nước đế quốc. Miền Bắc đã có hoà bình. một dân tộc dù nhỏ yếu nhưng một khi đoàn kết đứng lên. một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX. Nhà nước ta lúc này hết sức khó khăn: Nền kinh tế nghèo nàn xơ xác. thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. các thế lực phản động cấu kết với nhau chống phá rất quyết liệt hòng tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ. Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng. vừa mềm dẻo về sách lược. Với đường lối kháng chiến toàn dân. đột phá thành trì của đế quốc. nhất định không chịu làm nô lệ”. củng cố giữ vững chính quyền cách mạng. dân chủ và CNXH thế giới".Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời đề ra những chủ trương. nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên với quyết tâm: "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. vừa cứng rắn về nguyên tắc.. Với đường lối cực kỳ sáng suốt. Thắng lợi đó đã làm sáng tỏ một chân lý: Trong điều kiện thế giới ngày nay. toàn diện trên tất cả các mặt chính trị. Thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc. đã nắm chính quyền toàn quốc". kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính Đảng Mác-Lênin để giành độc lập và dân chủ thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Đảng đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn. quốc phòng. 2.. vừa kháng chiến vừa kiến quốc. cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm: Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị . áp bức của chủ nghĩa đế quốc. lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này.. Song. an ninh. đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi. đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. đồng thời cũng là thắng lợi của các lượng hòa bình. Hồ Chủ tịch viết: "Lần đầu tiên trong lịch sử. Đáp lời kêu gọi đó. b/ Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975) như thế nào? ý nghĩa lịch sử? Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. xã hội. xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững chắc của cả nước. vận mệnh của Tổ quốc như "ngàn cân treo sợi tóc". văn hóa. dưới sự lãnh đạo của Đảng đang bắt đầu xây dựng một xã hội mới. Ngày 19-12-1946. báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ. Miền Nam vẫn còn dưới ách đô hộ. Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam. nạn đói hoành hành. một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công. một nước thuộc địa nhỏ yếu đã thắng một nước thực dân hùng mạnh. đất nước bị bao vây bốn phía. đánh lâu dài. nguy hiểm. a/ Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) Vừa mới ra đời. giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược. dựa vào sức mình là chính.xã hội đối lập nhau. toàn diện. Con đường phát triển của cách mạng nước ta lúc này được Đảng ta xác định là phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược:  Tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc.

mở ra thời kỳ mới . Dưới sự lãnh đạo của Đảng. đặc điểm lớn nhất. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. tác động trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. đã làm tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước. * Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Mỹ xâm lược(1954-1975) Hơn 20 năm cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. mặc dù gặp nhiều khó khăn trở ngại chồng chất. kiên quyết đánh thắng đế quốc Mỹ . thử nghiệm mọi chiến lược. hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. chiến lược của đế quốc Mỹ. xứng đáng là pháo đài vô địch của chủ nghĩa xã hội. chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai. Như vậy. Qui mô. . nghèo nàn. tính chất cũng như mức độ ác liệt của cuộc chiến tranh mà nhân dân ta phải đương đầu chịu đựng chưa từng có trong lịch sử. chống phá rất quyết liệt. với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng. cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (ngày 24-4-1976) đã đạt kết quả tốt đẹp. ổn định sản xuất và đời sống. chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế câu kết với nhau bao vây. nhân dân ta đã vượt qua những khó khăn trở ngại thu được nhiều thành tựu:  Đã nhanh chóng hoàn thành việc thống nhất Nhà nước về mọi mặt. Các tổ chức đoàn thể cách mạng cũng nhanh chóng được thống nhất. khắc phục những hậu quả chiến tranh. đã dùng mọi thủ đoạn. bằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975. Tuy mỗi miền thực hiện một nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.sát cánh cùng đồng bào miền Bắc đánh bại mọi âm mưu. nhân dân miền Nam đã kiên cường chịu đựng gian khổ hy sinh. đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. đồng thời chi viện đắc lực cho miền Nam. Cách mạng miền Nam giữ vị trí quan trọng.thời kỳ cả nước độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. c/ Thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay Sau năm 1975. nhân dân ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam. Miền Bắc đã dốc sức vào chiến tranh cứu nước và giữ nước với toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. có những thuận lợi song cũng không ít khó khăn.  Thắng lợi của cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Trải qua 21 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. góp phần trực tiếp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.  Nhân dân cả nước hăng hái tham gia khôi phục kinh tế. với một nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ. thống nhất đất nước. nhân dân miền Bắc đã kiên cường trong sản xuất và chiến đấu. thống nhất đất nước. nét độc đáo của cách mạng Việt Nam thời kỳ này là một Đảng thống nhất lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Song. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. giành được những thành tựu to lớn. trong đó cách mạng miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển của cách mạng Việt Nam. sử dụng mọi vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. bảo vệ Tổ quốc. đặc biệt từ năm 1965 trở đi miền Bắc phải trực tiếp đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại rất ác liệt của đế quốc Mỹ. nhân dân cả nước đã chiến đấu kiên cường anh dũng với sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. giải phóng miền Nam. Đế quốc Mỹ.

Giáo dục đào tạo. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá hoàn thành về cơ bản. văn nghệ.2000. Vì thế. cách mạng nước ta không những đứng vững mà còn vượt lên đạt được những thành tựu to lớn. đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng. Trong 5 năm (1996-2001).xã hội cơ bản được ổn định. Hệ thống kết cấu hạ tầng. tự phê bình trước nhân dân. xã hội có những tiến bộ. Tuy nhiên. là đội tiên phong của gia cấp công nhân . xuất nhập khẩu đều phát triển. khuyết điểm của mình. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. Đảng công khai kiểm điểm.xã hội 1991 . các ngành dịch vụ. Các hoạt động văn hoá. vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. an ninh được tăng cường. chỉ ra những yếu kém trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. các Nghị quyết của Đại hội VII. gay gắt. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng:  Kinh tế tăng trưởng khá. Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới. công tác chăm sóc sức khoẻ và những chính sách xã hội khác đều được coi trọng. quyết tâm sửa chữa. Đại hội VIII và các Nghị quyết Trung ương sau đó đã cụ thể hoá hơn nữa đường lối đổi mới ở nước ta. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân hàng năm là 7%. khuyết điểm.xã hội đạt được trong 10 năm xây dựng (1975-1985) còn thấp.  Văn hoá. bước đầu được thực hiện.  Tình hình chính trị . quốc phòng. đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Đảng được nhân dân tin cậy.  Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực. . Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. thừa nhận là người lãnh đạo chân chính và duy nhất. cho phép chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá. đất nước ta đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go.xã hội. đánh giá đúng sự thật. hiện đại hoá đất nước. hệ thống chính trị được củng cố. nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. trong lịch sử. một số chính sách và quy chế dân chủ của nhân dân trước hết là ở cơ sở. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Điều quan trọng là Đảng sớm phát hiện ra những sai lầm. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát huy. Đại hội VI của Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm.  Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng. những thành tựu về kinh tế . đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Những thành tựu 5 năm (1996 – 2001) đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. Đảng cũng có lúc phạm sai lầm. có ý nghĩa rất quan trọng. Nông nghiệp phát triển liên tục. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Tuy vậy. đạt những kết quả to lớn. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 13. kiên quyết. bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế.5%. đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn. hội nhập quốc tế được tiến hành chủ động và đạt được nhiều kết quả. kịp thời.

Ba là. Điều lệ Đảng quy định cụ thể về tiêu chuẩn của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. chăm lo đời sống vật chất. pháp luật của nhà nước. các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. gồm 4 điểm sau: Một là. nhờ đó phân biệt được ranh giới giữa người Đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. có lao động. Hai là. gắn bó mật thiết với nhân dân. lý tưởng của Ðảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng”. có đạo đức và lối sống lành mạnh. nâng cao trình độ kiến thức. đạo đức và năng lực của người Đảng viên. không ngừng học tập. Ðiều lệ Ðảng. điểm 1. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. được nhân dân tín nhiệm. cơ hội. chính sách của Đảng . . đặt lợi ích của Tổ quốc. Điều 1. cục bộ quan liêu. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. suốt đời phấn đấu cho mục đích. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. năng lực công tác. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Ðiều lệ Ðảng. Tiêu chuẩn của Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam: Tiêu chuẩn Đảng viên là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. nghị quyết. rèn luyện. tích cực tham gia công tác quần chúng. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. đạo đức cách mạng. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. phục tùng tổ chức. Nhiệm vụ của Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. Xác định đúng tiêu chuẩn Đảng viên bảo đảm cho Đảng luôn giữ được bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. liên hệ chặt chẽ với nhân dân. điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng. kỷ luật của Ðảng. Điều 1. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. tham nhũng. vững mạnh đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Đó là: “Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng Viên như thế nào? Trả lời 1. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. có lối sống lành mạnh. điểm 2 quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn người vào Đảng: “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. giúp Đảng có căn cứ để xây dựng đội ngũ Đảng viên trong sạch. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. pháp luật của nhà nước. phẩm chất chính trị. 2. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng”. chỉ thị của Đảng.Câu hỏi 2: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn.

cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. gương mẫu. mỗi Đảng viên cần phải nắm vững những nội dung cơ bản sau: Thứ nhất. chính. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân. Để có thể thực hiện được các nhiệm vụ trên. vô tư.Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. phục tùng kỷ luật.Bốn là. do dân và vì dân. phẩm chất chính trị. Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. không chấp nhận đa nguyên. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. quan liêu trong cơ quan của Đảng. phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. trung thực với Đảng. phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. Đồng thời. thực hiện vai trò tiên phong. từng bước khắc phục. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác.    Thứ hai. liêm. đa đảng. lý tưởng của Đảng ta. nhà nước và các tiêu cực. tệ nạn trong xã hội. lãng phí. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. thường xuyên tự phê bình và phê bình. kiệm. trí công. Thứ ba. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. trước hết là trong phạm vi chức trách. chế độ học tập phù hợp. bảo vệ đường lối. đạo đức cách mạng. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. làm công tác phát triển Đảng viên. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. nêu gương cần. . Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. tham gia xây dựng. dân tộc ta. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. chính sách và tổ chức của Đảng. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng:   Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau:     Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Những quy định về quyền hạn của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. đường lối. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. chính sách của Đảng. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. trừ quyền biểu quyết. biểu quyết công việc của Đảng. Điều lệ Đảng. 3. nghị quyết của Đảng và nhà nước. chủ trương. Đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. Quyền hạn của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Điều 3. lắng nghe tâm tư. chính sách. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. làm cho Đảng luôn trong sạch. Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét. Ứng cử. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. Thứ năm. bảo vệ đường lối. Đảng dễ quan liêu. Câu hỏi 3 : Để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. vững mạnh. pháp luật của nhà nước. xa rời nhân dân.Thứ tư. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. chủ trương. đảm bảo? Ngày vào Đảng là ngày nào? Trả lời . và ngược lại. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. tích cực thực hiện đường lối. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. chính sách của Đảng. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. anh chị cần phấn đấu như thế nào? Người vào Đảng còn tuổi sinh hoạt Đoàn cần những ai là người giới thiệu.

dân giàu. thu hái lợi lộc. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn. xã hội công bằng. yêu mến.  Gắn bó với tập thể. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. cần đứng trên lập trường của giai cấp công nhân. với nhân dân.Để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. dân chủ. Bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. nền tảng tư tưởng của Đảng. không mất phương hướng chính trị. tư tưởng Hồ Chí Minh. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không dao động. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. sáng tạo. Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua những thử thách. mục đích của Đảng. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. hiếu với dân. trung với nước. ỷ lại. Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹo. sự phát triển của công cuộc đổi mới vì dân giàu. văn minh. căn bản và hoàn toàn có thể thực hiện tốt nếu mỗi người chú trọng tu dưỡng rèn luyện. được Đảng và nhân dân tin cậy. không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn” diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. không nao núng tinh thần trước khó khăn thử thách. có thể hiểu đạo đức cách mạng hiện nay trên mấy điểm chính sau đây:  Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác . bảo thủ. phẩm chất đạo đức cách mạng  Nâng cao năng lực. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. .Lê-nin. địa vị. công bằng. 2. giữ vững niềm tin. công tác xã hội. theo nguyên tắc "Dĩ công vị thương".  Hết lòng. văn minh. phục vụ nhân dân. tích cực tham gia hoạt động tập thể. phấn đấu hết sức mình cho sự thắng lợi. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. vụ lợi. kiên định. lý tưởng đã lựa chọn. trì trệ. cần hiểu sâu sắc bản chất. phẩm chất đạo đưc cách mạng. 1. không thụ động. nắm vững lý luận Mác-Leenin. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Tuân theo những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng ta trong công cuộc đổi mới. nước mạnh. chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. lý tưởng cách mạng. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. chính kiến rõ ràng. đặt lợi ích của cách mạng. nước mạnh. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập.  Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. mỗi công dân đều phải nỗ lực phấn đấu :  Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn  Rèn luyện bản lĩnh chính trị. của đất nước và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. tư tưởng Hồ Chí Minh. của Tổ quốc và nhân dân. mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. hết sức phục vụ sự nghiệp của Đảng. Đạo đức cách mạng chứa đựng nội dung lớn. kiên định lý tưởng. dân chủ.

tư tưởng quần chúng nhân dân. bạn bè trong đơn vị công tác. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 4. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đề cao tự phê bình và phê bình nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Không tham nhũng. thể hiện rõ vai trò. phải gắn bó với tập thể. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chiến đấu và học tập giỏi. tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của đoàn thể Tích cực đấu tranh bảo vệ Đảng. thể hiện tính tiên phong. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. tin tưởng. Ra sức học tập. tham nhũng… 5. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân. Người muốn vào Đảng càng phải trú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. liêm. không lãng phí.. người thân tham gia các hoạt động đoàn thể. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. không ngừng học tập. đơn vị. tập hợp quần chúng. kiệm. Gương mẫu trong mọi việc. chính sách và pháp luật của Nhà nước. nhiệm vụ do Đảng bộ. giữ gìn lối sống trong sạch. nghị quyết của đảng Mạnh dạn đóng góp ý kiến đối với lãnh đạo tổ chức đảng. gương mẫu. nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí. đoàn kết. làm việc với người phấn đấu vào Đảng từ 1 năm trở đi. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng nhân dân ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. đồng nghiệp. kỷ luật của Đảng. nhân đạo. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức Đảng. với bà con láng giềng. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối. thân ái. am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới. các chính sách. bên . gương mẫu của Đảng thông qua các hoạt động đoàn thể. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. hoạt động triển khai chủ trương. vô tư. chí công. với nhân dân. thương yêu nhân dân. lành mạnh. giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. từ thiện. xâm phạm tài sản của Nhà nước và nhân dân. Nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. năng lực công tác. đoàn thể giao cho. gương mẫu và vận động gia đình. công tác xã hội.   Thật sự cần. Để trở thành Đảng viên. Tích cực hưởng ứng các phong trào. chi bộ đề ra Chủ động nắm bắt tình hình thực thế. rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ. nghiệp vụ. phát huy tính tiên phong. công tác. đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao. Thường xuyên chăm lo đời sống. tiêu cực. chính. gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Phải hòa mình với quần chúng. Nâng cao năng lực. Gắn bó với tập thể. Phấn đấu trở thành người sản xuất. • Người vào Đảng còn tuổi sinh hoạt Đoàn cần người giới thiệu và đảm bảo là một Đảng viên của chi bộ đã công tác. cương lĩnh. chính sách và pháp luật của Nhà nước. 3. chống tệ nạn xã hội. khả năng lãnh đạo.

Ngày vào Đảng thường là các ngày : 3/2. 2/9. còn có Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nơi người đó đang sinh hoạt Đoàn. .• cạnh đó. 19/5.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->