P. 1
bài thu hoạch

bài thu hoạch

|Views: 4,229|Likes:
Được xuất bản bởiNang Tiencao

More info:

Published by: Nang Tiencao on Dec 24, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Họ tên : Trần Thị Kim Tuyến Đơn vị : K54 Quốc tế học Ngày sinh : 15/06/1991 Quê quán : Hà Nội

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG Câu hỏi 1: Khái quát các thắng lợi vĩ đại trong quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trả lời Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước chuyển biến quyết định của cách mạng Việt Nam. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạo của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hơn 8 thập kỷ qua, dân tộc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ và đã giành được những thắng lợi rất đáng tự hào, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; mở ra thời đại mới: Thời đại Hồ Chí Minh. Các thắng lợi vĩ đại trong quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là :  Thắng lợi Cách mạng Tháng 8/1945, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á  Thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ Quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội  Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 1. Thắng lợi Cách mạng Tháng 8/1945, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Với đường lối cách mạng, cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và tầng lớp yêu nước không phân biệt dân tộc, tôn giáo xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp trong cả nước, đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai. Qua 15 năm (1930-1945) lãnh đạo cách mạng, trải qua đấu tranh gian khổ, mặc dù gặp phải những tổn thất hy sinh to lớn nhưng Đảng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, kiên định cách mạng, trung thành với mục tiêu lý tưởng của mình. Nắm chắc thời cơ lịch sử, với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công trọn vẹn. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, lật nhào chế độ phong kiến tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đưa dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập, tự do tiến lên CNXH. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt

an ninh. Thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc. cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm: Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị . nhất định không chịu làm nô lệ”. chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược. nguy hiểm. kinh tế. đã nắm chính quyền toàn quốc". các thế lực phản động cấu kết với nhau chống phá rất quyết liệt hòng tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ. Ngày 19-12-1946. báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của thắng lợi này. Đáp lời kêu gọi đó.. toàn diện. đánh lâu dài. Con đường phát triển của cách mạng nước ta lúc này được Đảng ta xác định là phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược:  Tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc. b/ Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975) như thế nào? ý nghĩa lịch sử? Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời đề ra những chủ trương. vừa mềm dẻo về sách lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng. xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững chắc của cả nước. a/ Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) Vừa mới ra đời. đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. văn hóa. Miền Nam vẫn còn dưới ách đô hộ. dựa vào sức mình là chính. kiên quyết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của chính Đảng Mác-Lênin để giành độc lập và dân chủ thì có đầy đủ lực lượng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.. vận mệnh của Tổ quốc như "ngàn cân treo sợi tóc". dân chủ và CNXH thế giới". Nhà nước ta lúc này hết sức khó khăn: Nền kinh tế nghèo nàn xơ xác.xã hội đối lập nhau. lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn. đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi. đột phá thành trì của đế quốc. quốc phòng.Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa. vừa cứng rắn về nguyên tắc. một nước thuộc địa nhỏ yếu đã thắng một nước thực dân hùng mạnh. đồng thời cũng là thắng lợi của các lượng hòa bình. Với đường lối kháng chiến toàn dân. toàn diện trên tất cả các mặt chính trị. nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên với quyết tâm: "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. dưới sự lãnh đạo của Đảng đang bắt đầu xây dựng một xã hội mới. một dân tộc dù nhỏ yếu nhưng một khi đoàn kết đứng lên. Với đường lối cực kỳ sáng suốt. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị các nước đế quốc. 2.. vừa kháng chiến vừa kiến quốc. quyết sách đúng đắn. .. Song. Miền Bắc đã có hoà bình. Thắng lợi đó đã làm sáng tỏ một chân lý: Trong điều kiện thế giới ngày nay. thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. áp bức của chủ nghĩa đế quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam. củng cố giữ vững chính quyền cách mạng. xã hội. Đảng ta đã tổ chức. Hồ Chủ tịch viết: "Lần đầu tiên trong lịch sử. một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công. nạn đói hoành hành. Đảng đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn. đất nước bị bao vây bốn phía.

giành được những thành tựu to lớn. nhân dân cả nước đã chiến đấu kiên cường anh dũng với sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. nhân dân miền Bắc đã kiên cường trong sản xuất và chiến đấu. chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế câu kết với nhau bao vây. Miền Bắc đã dốc sức vào chiến tranh cứu nước và giữ nước với toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. c/ Thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay Sau năm 1975. đặc điểm lớn nhất. xứng đáng là pháo đài vô địch của chủ nghĩa xã hội. Qui mô. tác động trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. thử nghiệm mọi chiến lược. bằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975. hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề.sát cánh cùng đồng bào miền Bắc đánh bại mọi âm mưu. đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy. khắc phục những hậu quả chiến tranh.  Nhân dân cả nước hăng hái tham gia khôi phục kinh tế. mở ra thời kỳ mới . mặc dù gặp nhiều khó khăn trở ngại chồng chất. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. tính chất cũng như mức độ ác liệt của cuộc chiến tranh mà nhân dân ta phải đương đầu chịu đựng chưa từng có trong lịch sử. ổn định sản xuất và đời sống. nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy mỗi miền thực hiện một nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.  Thắng lợi của cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. nhân dân ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam. với một nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ. nhân dân miền Nam đã kiên cường chịu đựng gian khổ hy sinh. Cách mạng miền Nam giữ vị trí quan trọng. * Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Mỹ xâm lược(1954-1975) Hơn 20 năm cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. đồng thời chi viện đắc lực cho miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. đã làm tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước. kiên quyết đánh thắng đế quốc Mỹ . thống nhất đất nước. Đế quốc Mỹ. Song. trong đó cách mạng miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển của cách mạng Việt Nam. nhân dân ta đã vượt qua những khó khăn trở ngại thu được nhiều thành tựu:  Đã nhanh chóng hoàn thành việc thống nhất Nhà nước về mọi mặt. góp phần trực tiếp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. . Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. nghèo nàn. thống nhất đất nước. với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai. giải phóng miền Nam. Các tổ chức đoàn thể cách mạng cũng nhanh chóng được thống nhất. có những thuận lợi song cũng không ít khó khăn. Trải qua 21 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. chống phá rất quyết liệt. cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (ngày 24-4-1976) đã đạt kết quả tốt đẹp. giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.thời kỳ cả nước độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. sử dụng mọi vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. đặc biệt từ năm 1965 trở đi miền Bắc phải trực tiếp đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại rất ác liệt của đế quốc Mỹ. chiến lược của đế quốc Mỹ. nét độc đáo của cách mạng Việt Nam thời kỳ này là một Đảng thống nhất lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. đã dùng mọi thủ đoạn. bảo vệ Tổ quốc.

quyết tâm sửa chữa. đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Hệ thống kết cấu hạ tầng. các ngành dịch vụ. đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng:  Kinh tế tăng trưởng khá. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. quốc phòng.xã hội đạt được trong 10 năm xây dựng (1975-1985) còn thấp. Đại hội VI của Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm. bước đầu được thực hiện. hiện đại hoá đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. gay gắt. đánh giá đúng sự thật.xã hội cơ bản được ổn định. Tuy nhiên.xã hội. đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn. hệ thống chính trị được củng cố. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 13. tự phê bình trước nhân dân. .2000. Những thành tựu 5 năm (1996 – 2001) đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. cách mạng nước ta không những đứng vững mà còn vượt lên đạt được những thành tựu to lớn. thừa nhận là người lãnh đạo chân chính và duy nhất. hội nhập quốc tế được tiến hành chủ động và đạt được nhiều kết quả. mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.  Văn hoá. khuyết điểm của mình.  Tình hình chính trị . đất nước ta đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go. xã hội có những tiến bộ. đạt những kết quả to lớn. Đảng cũng có lúc phạm sai lầm. đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đảng công khai kiểm điểm. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá hoàn thành về cơ bản. khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực. văn nghệ. củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. chỉ ra những yếu kém trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Giáo dục đào tạo. vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đảng được nhân dân tin cậy. Điều quan trọng là Đảng sớm phát hiện ra những sai lầm. nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. là đội tiên phong của gia cấp công nhân . công tác chăm sóc sức khoẻ và những chính sách xã hội khác đều được coi trọng. kiên quyết. có ý nghĩa rất quan trọng. Các hoạt động văn hoá. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. cho phép chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì thế. Đại hội VIII và các Nghị quyết Trung ương sau đó đã cụ thể hoá hơn nữa đường lối đổi mới ở nước ta. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân hàng năm là 7%.xã hội 1991 . an ninh được tăng cường. các Nghị quyết của Đại hội VII.  Công tác xây dựng Đảng được chú trọng.5%. Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế. quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát huy. nhưng còn một số mặt chưa vững chắc. một số chính sách và quy chế dân chủ của nhân dân trước hết là ở cơ sở.  Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng. khuyết điểm.Tuy vậy. những thành tựu về kinh tế . trong lịch sử. xuất nhập khẩu đều phát triển. Trong 5 năm (1996-2001). kịp thời. đề ra đường lối đổi mới toàn diện. thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng. Nông nghiệp phát triển liên tục.

chăm lo đời sống vật chất. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điều 1. lý tưởng của Ðảng. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Ðiều lệ Ðảng. rèn luyện. không ngừng học tập. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. đặt lợi ích của Tổ quốc. Điều 1. Ðiều lệ Ðảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. 2. phục tùng tổ chức. Ba là. điểm 1. Điều lệ Đảng quy định cụ thể về tiêu chuẩn của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. . cơ hội. Điều lệ Đảng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. điều lệ Đảng. đều có thể được xét để kết nạp vào Ðảng”. tích cực tham gia công tác quần chúng. Xác định đúng tiêu chuẩn Đảng viên bảo đảm cho Đảng luôn giữ được bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. đạo đức và năng lực của người Đảng viên. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. điểm 2 quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn người vào Đảng: “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. gồm 4 điểm sau: Một là. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. phẩm chất chính trị. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. nhờ đó phân biệt được ranh giới giữa người Đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. giúp Đảng có căn cứ để xây dựng đội ngũ Đảng viên trong sạch. Nhiệm vụ của Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. có lao động. gắn bó mật thiết với nhân dân. đạo đức cách mạng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. các nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. Tiêu chuẩn của Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam: Tiêu chuẩn Đảng viên là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị. kỷ luật của Ðảng. có lối sống lành mạnh. cục bộ quan liêu. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng Viên như thế nào? Trả lời 1. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng”. Đó là: “Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. pháp luật của nhà nước. được nhân dân tín nhiệm. chỉ thị của Đảng. vững mạnh đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. liên hệ chặt chẽ với nhân dân. năng lực công tác. suốt đời phấn đấu cho mục đích. tham nhũng.Câu hỏi 2: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn. Hai là. tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. chính sách của Đảng . nâng cao trình độ kiến thức. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. nghị quyết. pháp luật của nhà nước.

Thứ ba. kiệm. chính sách và tổ chức của Đảng. . làm công tác phát triển Đảng viên. không chấp nhận đa nguyên. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. chế độ học tập phù hợp. vô tư. dưới sự lãnh đạo của Đảng. trí công. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. chính. nêu gương cần. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng:   Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. phục tùng kỷ luật. phẩm chất chính trị. trung thực với Đảng. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. tham gia xây dựng. trước hết là trong phạm vi chức trách.    Thứ hai. mỗi Đảng viên cần phải nắm vững những nội dung cơ bản sau: Thứ nhất. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Đồng thời. thường xuyên tự phê bình và phê bình. lý tưởng của Đảng ta. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người.Bốn là. liêm. bảo vệ đường lối. dân tộc ta. đa đảng. Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. từng bước khắc phục. quan liêu trong cơ quan của Đảng. đạo đức cách mạng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Để có thể thực hiện được các nhiệm vụ trên. nhà nước và các tiêu cực. thực hiện vai trò tiên phong. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. lãng phí. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. do dân và vì dân. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. gương mẫu. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức.Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. tệ nạn trong xã hội.

3. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. chủ trương. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. bảo vệ đường lối. vững mạnh. Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau:     Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. pháp luật của nhà nước. chính sách của Đảng. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. đảm bảo? Ngày vào Đảng là ngày nào? Trả lời . Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét. Quyền hạn của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Điều 3. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Ứng cử. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. chủ trương. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. biểu quyết công việc của Đảng. đường lối. Thứ năm. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. anh chị cần phấn đấu như thế nào? Người vào Đảng còn tuổi sinh hoạt Đoàn cần những ai là người giới thiệu. chính sách của Đảng. Những quy định về quyền hạn của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.Thứ tư. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. xa rời nhân dân. nghị quyết của Đảng và nhà nước. và ngược lại. Điều lệ Đảng. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. chính sách. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. lắng nghe tâm tư. Câu hỏi 3 : Để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. trừ quyền biểu quyết. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. tích cực thực hiện đường lối. Đảng dễ quan liêu. Đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo. làm cho Đảng luôn trong sạch.

 Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. văn minh. vụ lợi. nền tảng tư tưởng của Đảng. bảo thủ. địa vị. . văn minh. hiếu với dân. được Đảng và nhân dân tin cậy. trì trệ. Tuân theo những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng ta trong công cuộc đổi mới. căn bản và hoàn toàn có thể thực hiện tốt nếu mỗi người chú trọng tu dưỡng rèn luyện. thu hái lợi lộc. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. của Tổ quốc và nhân dân.  Gắn bó với tập thể. Rèn luyện bản lĩnh chính trị. trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không dao động. mục đích của Đảng. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. kiên định. lý tưởng cách mạng. dân chủ. của đất nước và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân. trung với nước. không nao núng tinh thần trước khó khăn thử thách.  Hết lòng. sự phát triển của công cuộc đổi mới vì dân giàu. đặt lợi ích của cách mạng. với nhân dân. dân giàu. phục vụ nhân dân. ỷ lại. giữ vững niềm tin. nước mạnh. cần hiểu sâu sắc bản chất. không thụ động. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng.Để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. công bằng. sáng tạo. 2. xã hội công bằng. chính kiến rõ ràng. Bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. kiên định lý tưởng. Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua những thử thách. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹo. phấn đấu hết sức mình cho sự thắng lợi. không mất phương hướng chính trị. yêu mến. cần đứng trên lập trường của giai cấp công nhân. nắm vững lý luận Mác-Leenin. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. nước mạnh. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. mỗi công dân đều phải nỗ lực phấn đấu :  Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn  Rèn luyện bản lĩnh chính trị. không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn” diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. tư tưởng Hồ Chí Minh. theo nguyên tắc "Dĩ công vị thương". Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. tích cực tham gia hoạt động tập thể. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. tư tưởng Hồ Chí Minh. công tác xã hội. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn. phẩm chất đạo đức cách mạng  Nâng cao năng lực.Lê-nin. mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. phẩm chất đạo đưc cách mạng. hết sức phục vụ sự nghiệp của Đảng. lý tưởng đã lựa chọn. có thể hiểu đạo đức cách mạng hiện nay trên mấy điểm chính sau đây:  Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác . hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. dân chủ. Đạo đức cách mạng chứa đựng nội dung lớn.

trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng nhân dân ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức Đảng. tập hợp quần chúng. giữ gìn lối sống trong sạch. kiệm. tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Gương mẫu trong mọi việc. Phải hòa mình với quần chúng. đoàn kết. lành mạnh. xâm phạm tài sản của Nhà nước và nhân dân. thể hiện tính tiên phong. Để trở thành Đảng viên. chi bộ đề ra Chủ động nắm bắt tình hình thực thế. khả năng lãnh đạo. gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. hoạt động triển khai chủ trương. Thường xuyên chăm lo đời sống. Tích cực hưởng ứng các phong trào. với nhân dân. chống tệ nạn xã hội. nhân đạo. chính sách và pháp luật của Nhà nước. đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao. đoàn thể giao cho. am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. công tác. kỷ luật của Đảng. Đề cao tự phê bình và phê bình nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. gương mẫu của Đảng thông qua các hoạt động đoàn thể. Ra sức học tập. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. tư tưởng quần chúng nhân dân. 4. thương yêu nhân dân. phải gắn bó với tập thể. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng. đơn vị. bạn bè trong đơn vị công tác. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. thân ái. 3. với bà con láng giềng. Người muốn vào Đảng càng phải trú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí. Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tiêu cực. Không tham nhũng. gương mẫu.. làm việc với người phấn đấu vào Đảng từ 1 năm trở đi. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối. các chính sách. tham nhũng… 5. chiến đấu và học tập giỏi. bên . tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của đoàn thể Tích cực đấu tranh bảo vệ Đảng. Phấn đấu trở thành người sản xuất. giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. nghiệp vụ. không lãng phí. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. chính. • Người vào Đảng còn tuổi sinh hoạt Đoàn cần người giới thiệu và đảm bảo là một Đảng viên của chi bộ đã công tác. cương lĩnh. Gắn bó với tập thể. gương mẫu và vận động gia đình. đồng nghiệp. phát huy tính tiên phong. Nâng cao năng lực. rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ. không ngừng học tập. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới. vô tư. người thân tham gia các hoạt động đoàn thể. thể hiện rõ vai trò. chí công. liêm. công tác xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. từ thiện. năng lực công tác. nhiệm vụ do Đảng bộ. nghị quyết của đảng Mạnh dạn đóng góp ý kiến đối với lãnh đạo tổ chức đảng.   Thật sự cần. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân. tin tưởng.

2/9.• cạnh đó. 19/5. Ngày vào Đảng thường là các ngày : 3/2. . còn có Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nơi người đó đang sinh hoạt Đoàn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->