CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC VÀ CÂU LỆNH

I. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN 1. Kiểu logic - Từ khóa: BOOLEAN - miền giá trị: (TRUE, FALSE). - Các phép toán: phép so sánh (=, <, >) và các phép toán logic: AND, OR, XOR, NOT. Trong Pascal, khi so sánh các giá trị boolean ta tuân theo qui tắc: FALSE < TRUE. Giả sử A và B là hai giá trị kiểu Boolean. Kết quả của các phép toán được thể hiện qua bảng dưới đây:

A B A AND BA OR BA XOR BNOT A TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSEFALSE TRUE TRUE FALSE FALSETRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSEFALSEFALSE FALSE FALSE TRUE Table 1

2. Kiểu số nguyên 2.1. Các kiểu số nguyên

Tên kiểuPhạm vi Dung lượng Shortint -128 → 127 1 byte Byte 0 → 255 1 byte Integer -32768 → 32767 2 byte Word 0 → 65535 2 byte LongInt -2147483648 → 21474836474 byte Table 2

OR.1. Các kiểu số thực : Tên kiểu Phạm vi Dung lượng Single 1.2.9×10-39 → 1.4×10+38 4 byte Real 2. Word có các phép toán: NOT. *. / . Các phép toán xử lý bit: Trên các kiểu ShortInt.0×10-324 → 1. / (phép chia cho ra kết quả là số thực). -. Phép chia lấy số dư: MOD (Ví dụ: 34 MOD 5 = 4).2. Integer. Các phép toán trên kiểu số nguyên 2.2.• ABA AND BA OR BA XOR BNOT A 111 1 0 0 100 1 1 0 010 1 1 1 000 0 0 1 Table 3 SHL (phép dịch trái): a SHL n ⇔ a × 2n• SHR (phép dịch phải): a SHR n ⇔ a DIV 2n• 3.5×10-45 → 3.1. Các phép toán trên kiểu số thực: +.1×10+493210 byte Table 4 3. Kiểu số thực 3. Byte. *.7×10+38 6 byte Double 5.7×10+308 8 byte Extended3. Các phép toán số học: +. Phép chia lấy phần nguyên: DIV (Ví dụ : 34 DIV 5 = 6).2. -.4×10-4932 → 1.2. 2.2. XOR. AND.

ta có thể sử dụng một trong số các cách sau đây: . Các hàm số học thường sử dụng cho kiểu số nguyên và số thực: SQR(x): SQRT(x): ABS(x): SIN(x): COS(x): Trả về x2 Trả về căn bậc hai của x (x≥0) Trả về |x| Trả về sin(x) theo radian Trả về cos(x) theo radian ARCTAN(x): Trả về arctang(x) theo radian LN(x): EXP(x): TRUNC(x): INT(x): FRAC(x): ROUND(x): PRED(n): SUCC(n): ODD(n): INC(n): DEC(n): Trả về ln(x) Trả về ex Trả về số nguyên gần với x nhất nhưng bé hơn x. (decrease: giảm) 4.Để biểu diễn một ký tự.3.Từ khoá: CHAR.Kích thước: 1 byte.Chú ý: Trên kiểu số thực không tồn tại các phép toán DIV và MOD. (increase: tăng) Giảm n đi 1 đơn vị (n:=n-1). . (odd: số lẻ) Tăng n thêm 1 đơn vị (n:=n+1). Kiểu ký tự . . 3. (truncate: cắt cụt) Trả về phần nguyên của x (integer:số nguyên) Trả về phần thập phân của x (fractionise: chia thành phân số) Làm tròn số nguyên x Trả về giá trị đứng trước n (predate: đứng trước) Trả về giá trị đứng sau n (succeed: nối tiếp) Cho giá trị TRUE nếu n là số lẻ.

PRED(ch): cho ký tự đứng trước ký tự ch. Ví dụ: PRED('B')='A'.ORD(ch): Trả về số thứ tự trong bảng mã ASCII của ký tự ch. Ví dụ ORD('A')=65.SUCC(ch): cho ký tự đứng sau ký tự ch. <=. Logic = ODD(5).<>. . Continue = FALSE. <Tên hằng> = <Giá trị>. >=. Ví dụ #65. . . II. <.Các phép toán: =. . Ví dụ: CHR(65)='A'. KHAI BÁO HẰNG . . Dùng hàm CHR(n) (trong đó n là mã ASCII của• ký tự cần biểu diễn).UPCASE(ch): Trả về ký tự in hoa tương ứng với ký tự ch. . . Dùng ký hiệu #n (trong đó n là mã ASCII của• ký tự cần biểu diễn). Ví dụ CHR(65) biễu diễn ký tự 'A'. * Các hàm trên kiểu ký tự: .Hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt chương trình. Ví dụ: UPCASE('a') = 'A'.CHR(n): Trả về ký tự tương ứng trong bảng mã ASCII có số thứ tự là n.Đặt ký tự trong cặp dấu nháy đơn.Cú pháp: CONST hoặc: CONST Ví dụ: CONST Max = 100. Name = 'Tran Van Hung'. Ví dụ: SUCC('A')='B'. {Logic =TRUE} <Tên hằng> = <Biểu thức hằng>. >. Ví dụ 'A'.• '0'.

(Điều này không đúng nếu chúng ta khai báo x là hằng).Cú pháp: TYPE <Tên kiểu> = <Mô tả kiểu>. IV.Cú pháp: VAR <Tên biến>[. {Khai báo hai biến x. . KHAI BÁO BIẾN .Chú ý: Chỉ các hàm chuẩn dưới đây mới được cho phép sử dụng trong một biểu thức hằng: ABS PTR CHR ROUND HI LO LENGTH ODD ORD PRED SUCC SIZEOF SWAP TRUNC III. Ví dụ: . b có kiểu integer} Chú ý: Ta có thể vừa khai báo biến. y có kiểu là Real} a. <Tên biến>: <Kiểu> = <Giá trị>. vừa gán giá trị khởi đầu cho biến bằng cách sử dụng cú pháp như sau: CONST Ví dụ: CONST x:integer = 5. ĐỊNH NGHĨA KIỂU .. y: Real. ta có thể định nghĩa các kiểu dữ liệu mới dựa trên các kiểu dữ liệu đã có..<Tên biến 2>. {Khai báo hai biến a. Với khai báo biến x như trên. Ví dụ: VAR x.] : <Kiểu dữ liệu>. trong chương trình giá trị của biến x có thể thay đổi. ..Biến là một đại lượng mà giá trị của nó có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. b: Integer. VAR <Tên biến>:<Tên kiểu>.Ngoài các kiểu dữ liệu do Turbo Pascal cung cấp.

REPEAT. FOR. Các lệnh xuất nhập dữ liệu 6.. CÂU LỆNH 6. Lệnh xuất dữ liệu Để xuất dữ liệu ra màn hình. WRITE/WRITELN.. V..100.. .....TYPE Sothuc = Real.Các cấu trúc điều khiển: IF. 6. Câu lệnh đơn giản .Câu lệnh ghép: BEGIN .. Câu lệnh có cấu trúc . . END.. .Các lệnh xuất nhập dữ liệu: READ/READLN. Bay. WHILE. tt : Tuoi.. Ví dụ: (x +sin(y))/(5-2*x) (x+4)*2 = (8+y) biểu thức số học biểu thức logic VI. BIỂU THỨC Biểu thức (expression) là công thức tính toán mà trong đó bao gồm các phép toán.1.3. các biến. Tuoi = 1. Day: ThuNgay.2.. các hàm và các dấu ngoặc đơn.1. các hằng. Nam.Tu. ThuNgay = (Hai. 6.Câu lệnh gán (:=): <Tên biến>:=<Biểu thức>.. CN) VAR x :Sothuc. ta sử dụng ba dạng sau: .3... Sau.Ba.Lời gọi hàm.. CASE. thủ tục.

457)Writeln(123. Ví dụ: WRITELN(x).Writeln(500). Ví dụ: WRITELN(x:5).Writeln(500:5). WRITE(sin(13*x):5:2). <tham số 2>. Các tham số có thể là các hằng. <tham số 2>.<biến 2>. . Nếu dữ liệu là số thực thì sẽ được in ra dưới dạng biểu diễn khoa học. ta có hai cách viết: không qui cách và có qui cách: . Khi sử dụng lệnh WRITE/WRITELN. ... WRITELN.(1) (2) (3) WRITE(<tham số 1> [.Writeln('Hello':10)..Writeln(1 Hello500 23.. WRITELN(<tham số 1> [. Kết quả trên màn hình Hello Writeln('Hello').2.. biểu thức.. Nhập dữ liệu Để nhập dữ liệu từ bàn phím vào các biến có kiểu dữ liệu chuẩn (trừ các biến kiểu BOOLEAN). WRITE(sin(3*x)).45:8:2) 5001.. ta sử dụng cú pháp sau đây: READLN(<biến 1> [. Nếu có nhiều tham số trong câu lệnh thì các tham số phải được phân cách nhau bởi dấu phẩy. biến.. Các thủ tục trên có chức năng như sau: (1) Sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ không xuống dòng.46 Table 5 Câu lệnh 6..234570000 0E+02 123..]).Viết không qui cách: dữ liệu xuất ra sẽ được canh lề ở phía bên trái.<biến n>]).3. (3) Xuất ra màn hình một dòng trống.]). (2) Sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.Viết có qui cách: dữ liệu xuất ra sẽ được canh lề ở phía bên phải.

b là độ dài 2 cạnh và θ là góc kẹp giữa 2 cạnh a và b.goc. Trong đó color ∈ [0. Write('Nhap vao do dai canh thu hai: ').Dientich:0:2).4. Readln(b). Writeln('Dien tich cua tam giac la: '.Y:Integer): Di chuyển con• trỏ đến cột X dòng Y. BÀI TẬP MẪU Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào độ dài hai cạnh của tam giác và góc giữa hai cạnh đó. (không có tham số). chương trình sẽ dừng lại chờ người sử dụng nhấn phím ENTER mới chạy tiếp. Thủ tục CLRSCR: Xoá màn hình và đưa con trỏ• về góc trên bên trái màn hình.15]. với a. Write('Nhap vao goc giua hai canh: '). Readln(a). Dientich:=a*b*sin(goc)/2. Var a. Begin Write('Nhap vao do dai canh thu nhat: '). . Thủ tục TEXTBACKGROUND(color:Byte): Thiết• lập màu nền cho màn hình. Readln(goc).Chú ý: Khi gặp câu lệnh READLN. Thủ tục TEXTCOLOR(color:Byte): Thiết lập màu• cho các ký tự.b. Ý tưởng: Công thức tính diện tích tam giác: S = a*b*sinθ/2. 6. Các hàm và thủ tục thường dùng trong nhập xuất dữ liệu Thủ tục GOTOXY(X. Program Tinh_dien_tich_tam_giac.dientich: Real. sau đó tính và in ra màn hình diện tích của tam giác.

Readln(n).S: Real. Write('Nhap vao x= '). S:=EXP(1/n*LN(x)).b. . Bài tập. Writeln('S = '. Var x. Program Swap.2: Viết chương trình tính n\x. Begin Write('Nhap vao n= '). n: Word. Program Tinh_can_bac_n_cua_x. Readln(b). End. Begin Write('Nhap vao a= ').Readln. End. Sau đó hoán đổi giá trị của 2 số đó: a/ Cho phép dùng biến trung gian. Bài tập 3: Viết chương trình nhập vào 2 số a. Readln. Var a. x>0. b. Readln(a). Write('Nhap vao b= ').S:0:2). Ý tưởng: Ta có: P=x1/n….tam: Integer. Readln(x).

a. Var a. Readln(b). a:=a+b. {a lấy tổng giá trị của a+b} {b lấy giá trị của a} {a lấy lại giá trị của b} Writeln('a = '. b:=a-b. Readln. {b lấy lại giá trị của tam} Writeln('a = '. End. End.’ b = ‘. BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài tập 4: Viết chương trình tính diện tích tam giác theo công thức sau: S = \p(p−a)(p−b(p−c) 1 2 với p = . Begin Write('Nhap vao a= '). Write('Nhap vao b= '). {tam lấy giá trị của a} {a lấy giá trị của b} b:=tam. a:=b. a:=a-b.b). Readln(a). b/ Không được phép dùng biến trung gian.b).’ b = ‘.b: Integer.tam:=a. Program Swap. Readln.a.

. x Hàm P đạt cực đại khi P’(x) = -3x2 + 2nx = 0 = 2n/3. Theo đề ta có: P(x) = x2. b sao cho tích P=a*b2 đạt cực đại với n được nhập vào từ bàn phím.yi) đến đường thẳng có phương trình D: Ax + By + C = 0.(a+b+c) Bài tập 5: Viết chương trình tính khoảng cách từ một điểm I(xi. Gợi ý: Gọi x là số thứ hai thì số thứ nhất là: (n-x). Gợi ý: Công thức tính khoảng cách: h = ∣A∗xi+B∗yi+C∣ \A2+B2 Bài tập 6: Viết chương trình tách một số n thành 2 số a.(n-x).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful