Kï t huât nuôi cá quá ( cá l óc

)
(Tap chí khoa hoc và công nghê t huý sán - 1/ 2001)
1. Ðãc diêm si nh hoc và si nh sán
Cá quá t huòng gåp và phân bô r ông có 2 loài l à : Ophiocephalus maculat us và
Ophiocephalus arbus, nhung dôi t uong nuôi quan t rong nhât l à loài O.maculat us
t huôc Bô cá quá, ho cá quá, gi ông cá quá.
1.1 Ðác diêm hình t hái :
Vây l ung có 40 - 46 vây; vây hâu môn có 28 - 30 ti a vây, váy duòng bên 41 -
55 cái . Ðâu cá quá O.macul at us có duòng vân gi ông nhu chù "nhât " và 2 chù
bát còn dâu cá O.arbus t uong dôi nhon và dài giông nhu dâu r ân.
1.2 Tâp t ính sinh hoc :
Thích sông ó vùng nuóc duc có nhi êu rong có, t huòng nâm phuc ó duói dáy
vùng nuóc nông có nhi êu có. Tính t hích nghi vói môi t ruòng xung quanh rât
manh, nhò có co quan hô hâp phu nên nó có t hê hít t hó duoc O
2
t rong không
khí. ó vùng nuóc hàm l uong O
2
t hâp cùng vân sông duoc, có khi không cân nuóc
chí cân da và mang cá có dô âm nhât dinh vân có t hê sông duoc t hòi gi an khá
l âu.
1.3 Tính án :
Cá quá t huôc loai cá dù. Thúc ån l à chân chèo và râu ngành; t hân dài 3 - 8cm
ån côn t rùng, cá con và t ôm con; t hân dài t rên 8cm ån cá con. Khi t rong luong
nång 0,5 kg có t hê ån 100 - g cá. Trong diêu kiên nuôi nó cùng ån t húc ån chê
bi ên. Mùa dông không bât môi .
1.4 Sinh t ruóng :
Tuong dôi nhanh. Con l ón nhât dên 5 kg, nhìn chung cá 1 t uôi t hân dài 19 -
39cm nång 95 - 760g; Cá 2 t uôi t hân dài 38,5- 40cm, nång 625 - 1.395g; cá 3
t uôi t hân dài 45- 59cm, nång 1.467 - 2.031g ( con duc và cái chênh l êch l ón) ; khi
nhi êt dô t rên 20
o
C si nh t ruóng nhanh, duói 15
o
C si nh t ruóng châm.
1.5 Tâp t ính sinh sán :
Mùa vu dé t rúng t ù tháng 4 - 7, rô nhât t rung tuân t háng 4 - 5. Cá t ròn 1 t uôi,
t hân dài 20cm nång 130g dã t hành t huc dé t r úng. Sô l uong t rúng t uy t heo co
t hê t o nhó mà t hay dôi . Cá nång 0,5 kg sô luong t rúng 8.000 - 10.000 cái , cá
nång 0,25 kg, sô l uong t rúng 4.000 - 6.000 cái .
a) Ðé t u nhi ên : Di ên tích ao dé t ù 190 - 200m
2
. Ðáy ao chia làm 2 phân : Phân
sâu 1m, phân nông 0,3m. Trong ao nên t rông môt ít cây t huc vât t huý si nh nhu
rong, bèo bò ao dâm nên chåt và cú dê cho có moc t u nhi ên. Xung quanh ao r ào
cao 30 - 40cm dê phòng cá phóng ra ngoài . Thúc ån l à cá con, luong cho ån
25g/ con, hâng ngày cho ån 1 l ân, không nên cho ån quá nhiêu phòng cá quá
béo. Môi m
3
nuóc t há 1 con duc và 2 - 3 con cái . Nhùng con cá duc t hành t huc
t hì t hân duói có màu t ím hông, bung béo mêm, l ô si nh duc có màu phân hông.
Con cái t hành t huc có bung t o, phân nguc cång t ròn vây t r âng, môm hoi vàng,
lô sinh duc t o và l ôi ra có hình t am gi ác. ó chô có nhi êu rong có cá cái dùng có
l àm ô, sau dó cá cái và cá duc kéo dên dé t rúng và t hu t inh ó dây ( dé t rúng vào
sáng sóm) . Ðé xong cá con duc và cái không ròi khói ô mà nâm phuc duói dáy
báo vê t rúng cho dên khi nó t hành con mói ròi ô và dân dàn con di ki êm ån, lúc
này cùng l à l úc mà cá bô me ån cá t hit nhùng con cá con khác dã t ách dàn , cho
nên dên mùa sinh sán sáng sóm t håm ao hê phát hi ên t hây có cá con l à vót
dem uong sang ao khác.
b) Sinh sán nhân t ao : Dùng não t huy cá chép, cá mè và prol an B dê ti êm cho
cá. Sô luong thuôc ti êm l à 14 não cá mè/ kg cá me (1 não cá chép bâng 2,7 - 3
não mè) . Tiêm l ân t hú nhât 2/ 5 sô luong, l ân t hú 2 t iêm sô còn lai. Dùng prolan
B t hì 1.600 - 2.000 UI / kg cá me, t i êm l ân 1 l à 1/ 3 sô t huôc, l ân 2 : sô còn l ai .
Cá duc t i êm bâng 1/ 2 cá cái.
Ti êm xong ghép cá cái và duc vào bê dé, sau 14 ti êng cá dông hón và dé t rúng,
t rúng thu tinh mói dâu chìm duói dáy bê sau khi hút nuóc t ruong lên nôi l o lúng
t rong nuóc.
Vót t rúng t hu tinh cho vào bình âp hoåc bê âp. Dung cu âp t ruóc khi cho âp phái
t i êu dôc bâng 0,1 ppm xanhmêt yl en, t i êu dôc xong l ây nuóc vào môt dâu, dâu
ki a t háo nuóc ra giù múc nuóc không t hay dôi , t rong t hòi gi an âp gi ù nhi êt dô
nuóc ít t hay dôi , bi ên dô t hay dôi chí duói 2
o
C nêu không sè ánh huóng dên t í lê
nó. Nhi êt dô nuóc 25
o
C t hòi gi an âp nó l à 36 t i êng, nhi êt dô 26 - 27
o
C t hòi gi an
25 t i êng.
2. Phuong pháp nuôi
2.1 Nuôi cá bôt và giông :
Cùng giông nhu uong nuôi các loài cá bôt khác, t ruóc khi t há cá phái t ây don ao
sach, gây nuôi t húc ån t u nhi ên sån t rong ao. Mât dô nuôi 5 - 10 van/ 666m
2
,
t hông t huòng l à 6 - 7 van. Trong 7 - 8 ngày dâu chua cân cho ån, sau dó vùa
cho ån vùa bón phân, môi van cá bôt cho ån 3 - 4kg t áo t rân, nuôi nhu vây 18 -
20 ngày khi toàn t hân cá bi ên t hành màu vàng bât dâu xuât hi ên váy, sau dó
bi ên t hành màu den, t hân dài 3 - 6 cm, t í l ê sông 60 - 65%. Nuôi ti êp 20 ngày
nùa, t hân dài 6 cm, l úc này có t hê cho ån cá con, t ôm con hoåc t húc ån chê
bi ên gi àu dam. Sau 2 t háng nuôi cá dat 9 - 12cm, lúc này có t hê t há vào ao t o
dê nuôi t hành cá t hit .
2.2 Nuôi cá t hit :
a) Nuôi t hô : Nuôi ghép t rong các ao cá khác dê t ân dung hêt t i êm nång cúa vuc
nuóc và loi dung cá quá dê t i êu di êt các l oài cá t ap khác canh t ranh t húc ån,
không gi an và duõng khí l àm cho cá nuôi phát t ri ên t ôt . Ao có nuôi ghép cá quá
bò phái cao hon måt nuóc 30 - 40 cm, không có lô rò. Môi ao 666 m
2
nuôi ghép
50 - 300 cá quá cõ t ù 3 cm hoåc cõ 12cm. Sau 5 - 6 t háng nuôi cá l ón duoc 0,2
- 0,6 kg, t í l ê sông 80%.
b) Nuôi t i nh (nuôi don) :
- Ao nuôi : Di ên t ích ao 600 - 1.300m
2
dê dê quán l ý. Xung quanh ao t há bèo
t ây hoåc bèo cái , dùng tre, núa chân gi ù cá quá không nháy ra ngoài ao, dông
t hòi cùng t ao duoc noi nghí ngoi kín dáo cho cá. Ao sâu 2 - 1, 5m, nguôn nuóc
phong phú.
- Mât dô nuôi : Cân dua vào nguôn t húc ån và chât nuóc dê quyêt dinh, nhìn
chung t há 10 con/ m
2
( cá 3 cm), sau dó xem t ình hình sinh tr uóng cúa cá, dùng
luói dánh bât nhùng con sinh t r uóng quá nhanh dê t ránh t ình t rang cá lón nuôt
cá bé, mât dô cuôi cùng l à 2 - 3 con/ m
2
, nêu nguôn nuóc phong phú cùng có
t hê t ång t hêm mât dô. Nêu t há cá cõ 12 - 18 cm nuôi dên cuôi nåm có t hê dat
0,6 kg/ con. Ngoài ra có t hê t há ghép vào môt ít cá mè dê không chê chât nuóc.
- Luyên cho ån : Thúc ån sông và t húc ån chê bi ên cá dêu có t hê ån duoc. Thúc
ån sông gôm : t áo t rân, cá rôphi con, tôm con, gi un, dòi
Khi cho ån cá con cân không chê luong t húc ån, quá nhi êu dê si nh ra hi ên t uong
nôi dâu. Nêu cho ån t húc ån chê biên phái luyên ngay t ù nhó ( cõ 2 cm) t ôt nhât
nuôi t rong ao xi mång có nuóc cháy, môi m
2
t há 500 con, bât dâu cho ån giun ít
to, t húc ån cho vào sàn dåt cách måt nuóc 10 cm khi cá dã quen ån rôi dân dân
gi ám sô l uong gi un ít t o t ång sô luong cá t ap nghi ên nát cho dên khi cá quá
quen vói t húc ån chê biên t hì t hôi , lúc này cá dã dat 4 - 5 cm (t í l ê sông 20%) .
Không duoc dang luyên cho ån t húc ån chê bi ên l ai cho t húc ån sông.
Thúc ån chê bi ên t huòng dùng 70% cá t ap nghi ên nát ; bôt dâu t uong hay bánh
khô dâu 20%, men ti êu hoá 5%, môt ít vi luong và chât kháng sinh, vi t ami n.
Môi ngày cho ån 2 lân vào sáng và t ôi . Sô luong cho ån 5 - 7% t rong luong
t hân. Mùa si nh t ruóng nhanh cùng không cho ån quá 10%. Nuôi 1 nåm cá dat
0,5 kg/ con, sán luong 300 kg/ 666m
2
.
- Quán l ý chåm sóc : Cá quá có khá nång nháy phóng rât cao ( nháy cao khói
måt nuóc 1,5m) ; nêu nuóc ó ngoài ao t hâp hon nuóc t rong ao t hì cá nháy qua
ao có nuóc t hâp, nuóc cháy hoåc t ròi mua càng kích t hích cá quá nháy di . Vì vây
nhât là khi có mua r ào phái t håm ao. Cá quá cân t húc ån phái t uoi và sach, cho
nên t ruóc khi cho ån phái don rúa sàn ån. Tuy cá quá có khá nång chiu duoc
môi t ruòng nuóc kém 0
2
, nhung không phái vì thê mà dê nuóc bân. Phái t huòng
xuyên bô sung t hêm nuóc mói, báo dám nuóc t rong sach, t ôt nhât có giòng
cháy.
Mi n h Dung
Chú ý k hi nuôi cá l óc con và cá l óc t hit
( NTNN, 3 1/ 1 0 / 2003 & 6/ 1 1/ 20 03)
Cån cú vào t ính ån cúa cá l óc có t hê nuôi ghép vói cá nuôi nhu cá mè, t rôi ,
chép, t râm có, r ô phi, di êc dê không chê mât dô cúa nhùng l oài cá t ap và nhùng
cá si nh dé nhiêu nhu cá rô phi , cá di êc nhâm dám báo t húc ån cho các l oài cá
kinh t ê chú yêu, cái t ao và nâng cao súc sán xuât các vùng nuóc. Tuy vây, khi
nuôi , cân t ính cân t rong chú ý t í l ê, mât dô, kích cõ cá t há.
Nu ôi cá l óc con
Truóc khi nuôi cá l óc phái don t ây ao sach sè dê cho sinh vât phù du phát t ri ên
manh mói t há cá bôt vào ao. Mât dô uong 5- 10 van con/ mâu. Sau khi t há 7- 8
ngày chua cân cho cá ån, sau dó môt måt vùa bón phân vào ao, måt khác vót
dông vât phù du bô sung vào cho cá ån ( 3- 4 kg dông vât phù du cho môt van
cá) . Nuôi nhu vây 18- 20 ngày t hây cá có màu vàng, t rên t hân xuât hi ên váy,
sau dó chuyên sang màu den, t hân dài 3- 6cm, t í l ê sông khoáng 60- 65%, nuôi
t i êp 20 ngày nùa cá dat 6cm, l úc này bât dâu cho cá ån t ôm, t ép, cá con hay
t húc ån chê bi ên có dam cao. Nuôi t rong 2 t háng cá dat cõ 9- 12cm t hành cá
gi ông dua ra ao lón nuôi t hành cá t hit .
Nu ôi cá t hit ó ao
Viên Nghi ên cúu nuôi t rông thúy sán I dã nuôi t hú nghi êm cá lóc vói cá rô phi
(dùng cá rô phi l àm t húc ån cho cá lóc) .
Diên t ích ao: 35m2.
Ðô sâu: 70- 80cm.
Mât dô t há: 0, 5- 1con/ m2.
Qua 4 t háng nuôi cõ cá lóc 80- 100g/ con, l ón duoc 350g/ con. Tính r a cú 4 kg cá
rô phi con duoc 1kg cá lóc t hit .
Nu ôi cá l óc gh ép vói cá nuôi k hác
Di ên tích ao: 200m2. Trên bò ao bâng phên núa cao 0,4m, t há bèo t ây chi êm
5% di ên tích ao nuôi . Nuôi ghép cá l óc vói cá mè, t rôi , chép, rô phi , di êc. Thúc
ån bâng phân l on ú, môi t uân bón 2 l ân. Môi l ân 0,1- 0,15kg/ m3 nuóc.
Kêt quá qua 3 t háng nuôi sán l uong nuôi ghép cá l óc t ôt hon ao nuôi khác và
không chê duoc su si nh sán cúa cá rô phi , cá di êc, chua t hây ánh huóng dên
si nh t r uóng cá khác. Tôc dô l ón cúa các l oài cá nuôi t rong ao l à: cá lóc
147g/ con, cá mè 120g/ con, cá t rôi 40g/ con, cá rô phi 70g/ con.
Nh ân gi ông cá l óc den
NTNN, 16/ 6 / 200 3
Tai khu vuc ÐBSCL, ky t huât nhân gi ông cá lóc bâng cách dùng kích t hích tô
si nh sán dang duoc nông dân úng dung khá rông rãi . Hi êu quá t hu duoc t ù
nguôn giông này khá l ón: cú 100% cá me si nh sán, t hu duoc 70 - 80% cá
gi ông. Qua nghi ên cúu cho t hây, yêu t ô quyêt dinh t hành công l à khâu chon,
nuôi vô cá bô me và sú dung kích t hích t ô dúng li êu l uong.
Chon và n uôi v ô cá bô me
Nên chon cá bô me có t rong luong t rung bình 0,3 - 0,8kg t rong tu nhiên rôi ti êp
tuc nuôi vô t hành t huc si nh duc cá t rong diêu ki ên nuôi ó lông dåt t rong ao dât
có kích t huóc 2 x 2,5 x 2m và mât dô t há nuôi l à 10 con/ m2. Trong t hòi gi an
nuôi vô, nguôn t húc ån duoc sú dung l à cá bi ên và cá t ap nuóc ngot , vói khâu
phân ån dao dông t ù 1,5- 2% t rong luong cá/ ngày ( 2 l ân/ ngày) . Quá t rình nuôi
vô duoc dinh ky ki êm t ra 30 ngày/ l ân, nhâm xác dinh dô chín muôi cúa t uyên
si nh duc và su phát t ri ên vê kích t huóc t rúng.
Viêc chon cá bô me t hành t huc dê t ham gi a vào si nh sán nhân t ao l à yêu t ô
quyêt dinh dên kêt quá sán xuât . Nêu chí dua vào các bi êu hi ên bên ngoài dê
xác dinh cá lóc có t uyên si nh duc t hành t huc t ôt hoåc không t ôt l à rât khó. Vì
vây, khi cho cá dé, t i êu chuân ky t huât cân t hi êt l à cá duc phái có hình dáng
t hon, dâu nhó, lô si nh duc cách xa l ô hâu môn và có màu hoi dó. Cá cái phái có
bung t o, t ròn dêu, mêm vùa phái , dùng que t håm t rúng t hây t rúng có màu vàng
tuoi , kích t huóc t rúng dao dông t ù 1,26 - 1,6mm, nhân có xu huóng chuyên
cuc.
Sú dung k ích t h ích t ô si nh duc
Có t hê sú dung não t huy cá chép hoåc sú dung hormon HHG. Hi êu quá sú dung
cúa 2 loai kích thích t ô này t uong duong nhau ( 100% cá sinh sán, t í l ê t hu tinh
t r ên 92%, tí l ê nó t r ên 66%) . Su khác bi êt gi ùa 2 l oai này l à ó gi á cá t hi t ruòng
và su t i ên l oi t rong quá t rình sú dung.