UBND TỈNH HÀ TĨNH Số: 1868/2001/QĐ-UB/CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----Ngày 16 Tháng 08 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Về việc chỉ định thầu xây lắp Nhà điều trị Phụ sản và Nhà điều Lây Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994; Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 1115QĐ/UB-XD1 ngày 01/6/2001 của UBND Tỉnh, phê duyệt thiết kế, dự toán nhà điều trị Phụ sản và Nhà điều trị Lây Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh; Xét đề nghị của UBND huyện Kỳ Anh tại công văn số 219CV/UB-KH ngày 29/5/2001, xin chỉ định nhà thầu thực hiện xây lắp Nhà điều trị Phụ sản và Nhà điều trị Lây Trung tâm y tế huyện; Đơn xin nhận thầu của Công ty Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Nam Hà Tĩnh và Xí nghiệp xây dựng 22/12; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 289TK/SKH-LĐVX ngày 19/6/2001;

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Chỉ định các nhà thầu thi công 2 gói thầu của Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh với các nôi dung như sau: 1/ Tên nhà thầu và gói thầu được chỉ định:

kể từ ngày có quyết định chỉ định thầu.Dịch vụ tổng hợp Nam Hà Tĩnh thi công Nhà điều trị Lây./. 5/ Thời gian khởi công . 2/ Yêu cầu: Thi công đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt.hoàn thành: Nhà điều trị Lây 03 tháng. Chủ đầu tư. UBND TỈNH HÀ TĨNH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Quyết Thắng . yêu cầu chất lượng. Pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Nhà nước tiến hành thương thảo. ký hợp đồng và tổ chức thi công. Nhà điều trị Phụ sản 05 tháng. Điều 3: Các Ông: Chánh văn phòng UBND Tỉnh.Công ty Thương mại . Xí nghiệp xây dựng 22/12 Thi công Nhà điều trị Phụ sản. Điều 2: Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế. đảm bảo chất lượng và an toàn lao động. các quy định đấu thầu hiện hành. dự toán đã được duyệt. 3/ Gía thanh toán: Thanh toán theo dự toán đã được duyệt. 4/ Nguồn vốn thanh toán: Nhà thầu tự bỏ vốn thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (không tính lãi) ngân sách tỉnh bố trí thanh toán vào kế hoạch năm 2002. tiến độ hoàn thành. trừ tỷ % tiết kiệm theo Quyết định số 625 QĐ/UB-XD1 ngày 10/4/2001 của UBND tỉnh. Nhà thầu ghi tại điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful