P. 1
Bang Can Doi Ke Toan

Bang Can Doi Ke Toan

|Views: 40|Likes:
Được xuất bản bởiLuong Nguyen

More info:

Published by: Luong Nguyen on Dec 27, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2010

pdf

text

original

Cty :………………. Maõ Soá Thueá :………………….

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Naêm 200……..
TAØI SAÛN 1 A.TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 1. Tieàn 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 1. Ñaàu tö ngaén haïn 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) III. Caùc khoaûn phaûi thu 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 6. Döï phoøng khoaûn phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) IV. Haøng toàn kho 1. Haøng toàn kho Haøng mua ñang ñi treân döôøng Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho Coâng cuï, duïng cuï trong kho Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang Thaønh phaåm toàn kho Haøng hoùa toàn kho Haøng göûi ñi baùn 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ( * ) V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu nhaø nöôùc 4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 MAÕ SOÁ SOÁ ÑAÀU NAÊM 2 3 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 138 139 140 141 -

Ñôn vò t

4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 134

Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 3. Nguyeân giaù . Taøi saûn coá ñònh voâ hình . Nguyeân giaù . Giaù trò hao moàn luõy keá (*) IV. Nguyeân giaù . Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 3. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 3.II. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 6. Caùc khoaûn phaûi traû. Nôï daøi haïn khaùc MAÕ SOÁ 2 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 322 ÑAÀU NAÊM 3 - 9. Taøi saûn coá ñònh 1. lieân doanh 3. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính . Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoïach hôïp ñoàng xaây döïng 319 . NÔÏ PHAÛI TRAÛ I. Taøi saûn daøi haïn khaùc 1. Vay ngaén haïn 2. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 8. Vay daøi haïn 2. Phaûi traû coâng nhaân vieân 7. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 2. Nôï ngaén haïn 1. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö . Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 1. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 4. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 2. Nguyeân giaù . Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 5. Taøi saûn daøi haïn khaùc TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 - - - - SOÁ NGUOÀN VOÁN 1 A. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 2. phaûi noäp khaùc II. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) V. Taøi saûn coá ñònh höõu hình . Phaûi traû cho ngöôøi baùn 4. Nôï daøi haïn 1.

Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù thöùc ghi trong ngoaëc ñôn(). Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 3. Nguoàn kinh phí .3. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5. haøng hoùa nhaän giöõ hoä. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 9. KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình ÑAÀU NAÊM - Laäp ngaøy thaùng naê . nhaän gia coâng 4. Nguoàn voán kinh doanh 2. Nguoàn kinh phí söï nghieäp . Nhaän kyù quyõ. Haøng hoùa nhaän giöõ hoä . NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU I. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 4. quyõ 1. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 3. Ngoaïi teä caùc loïai 6. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB II. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 3. Chi phí phaûi traû 2. Nôï khaùc 1. Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 400 410 411 412 413 414 415 416 417 420 422 423 424 425 426 427 430 - - CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ CHÆ TIEÂU 1. Quyõ döï phoøng taøi chính 6. quyõ khaùc 1. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc . Nguoàn voán. kyù cöôïc daøi haïn 323 330 331 332 333 - B. Vaät tö. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 3. Traùi phieáu phaùt haønh III. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 2. Taøi saûn cho thueâ ngoaøi 2. nhaän gia coâng 3.

. SOÁ CUOÁI KYØ 4 - - - - - .Maãu soá B 01-DN CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200……. Ñôn vò tính: Ñoàng.

- SOÁ CUOÁI KYØ 4 - - .

- - GOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ CUOÁI KYØ - coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình Laäp ngaøy thaùng naêm 200… GIAÙM ÑOÁC .

Phaûi traû coâng nhaân vieân 7. Tieàn ñang chuyeån II. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 3. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 5. Caùc khoaûn phaûi thu 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 2. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 6. Nguoàn voán kinh doanh 2. Nôï khaùc 1. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 3. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoïach hôïp ñoàng xaây döïng II. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 5. Nhaän kyù quyõ. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 4. Phaûi thu noäi boä khaùc 6. Haøng hoùa toàn kho MAÕ SOÁ 2 100 110 111 112 113 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ÑAÀU NAÊM 3 SOÁ CUOÁI KYØ 4 I. quyõ 1. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN I. Tieàn göûi ngaân haøng 3. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2. Nôï daøi haïn 1. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôøp ñoàng xaây döïng 137 . Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 3.COÂNG TY :……………………………………………………………………………. Vay daøi haïn 2. Coâng cuï. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) IV. Tieàn 1. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 3. Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc . Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 4.. Nguyeân lieäu. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200…. Nôï ngaén haïn 1.Traùi phieáu phaùt haønh III. SOÁ TAØI SAÛN 1 A. Caùc khoaûn phaûi traû. kinh doanh dôû dang 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 1 A. Nôï daøi haïn 3 . duïng cuï trong kho 4. Vay ngaén haïn 2. vaät lieäu toàn kho 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) III. Phaûi thu noäi boä . Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 3. Haøng mua ñang ñi treân döôøng 2. Haøng toàn kho 1. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 7. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 1. Nguoàn voán. Chi phí phaûi traû 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 4. kyù cöôïc daøi haïn B. Thaønh phaåm toàn kho 6. Chi phí saûn xuaát. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU I. phaûi noäp khaùc 9. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu) 2. NÔÏ PHAÛI TRAÛ NGUOÀN VOÁN 5.

Taøi saûn coá ñònh höõu hình . Nguoàn kinh phí söï nghieäp . Taøi saûn coá ñònh 1. Nguoàn kinh phí . Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân - 3. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 2. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc . Chi phí traû tröôùc 3. Haøng göûi ñi baùn 8. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 1. Chi söï nghieäp naêm nay B.1 7. Chi phí traû tröôùc daøi haïn TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 2 147 149 150 151 152 153 154 160 161 162 200 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 228 229 230 240 241 250 3 4 1 6. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù VI. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 2. quyõ khaùc 1. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 4. Nguyeân giaù . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 2. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang IV. kyù cöôïc. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) II. Nguyeân giaù . Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) V. kyù cöôïc daøi haïn V. kyù quyõ ngaén haïn 155 - 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) III. Taïm öùng 2. Chi phí chôø keát chuyeån 4. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 2. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH. ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN I. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 3. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB - - II. Nguyeân giaù . Taøi saûn coá ñònh voâ hình . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 1. Chi söï nghieäp 1. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ - - - - TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN . Goùp voán lieân doanh 3. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 5. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính . Caùc khoaûn caàm coá . Caùc khoaûn kyù quyõ.

Haøng hoùa nhaän baùn hoä . Taøi saûn cho thueâ ngoaøi 2. Ngoaïi teä caùc loaïi 6. Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc gh .1 2 3 4 1 SOÁ CHÆ TIEÂU 1. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG ÑAÀU NAÊM - SOÁ CUOÁI KYØ thöùc ghi trong ngoaëc ñôn(). Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7. Vaät tö. nhaän kyù göûi 4. haøng hoùa nhaän giöõ hoä. nhaän gia coâng 3. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5.

.Maãu soá B 01-DN N ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ MAÕ SOÁ 2 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 330 331 332 333 400 410 411 412 413 414 415 ÑAÀU NAÊM 3 SOÁ CUOÁI KYØ 4 - aêm 200….

2 416 417 420 422 423 424 425 426 427 3 4 - 430 - - .

GIAÙM ÑOÁC .2 3 4 Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình Laäp ngaøy thaùng naêm 200…..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->