P. 1
Bang Can Doi Ke Toan

Bang Can Doi Ke Toan

|Views: 40|Likes:
Được xuất bản bởiLuong Nguyen

More info:

Published by: Luong Nguyen on Dec 27, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2010

pdf

text

original

Cty :………………. Maõ Soá Thueá :………………….

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Naêm 200……..
TAØI SAÛN 1 A.TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 1. Tieàn 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 1. Ñaàu tö ngaén haïn 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) III. Caùc khoaûn phaûi thu 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 6. Döï phoøng khoaûn phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) IV. Haøng toàn kho 1. Haøng toàn kho Haøng mua ñang ñi treân döôøng Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho Coâng cuï, duïng cuï trong kho Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang Thaønh phaåm toàn kho Haøng hoùa toàn kho Haøng göûi ñi baùn 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ( * ) V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu nhaø nöôùc 4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 MAÕ SOÁ SOÁ ÑAÀU NAÊM 2 3 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 138 139 140 141 -

Ñôn vò t

4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 134

Nôï daøi haïn khaùc MAÕ SOÁ 2 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 322 ÑAÀU NAÊM 3 - 9. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 5. Taøi saûn coá ñònh höõu hình . Vay daøi haïn 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính . Ñaàu tö vaøo coâng ty con 2. NÔÏ PHAÛI TRAÛ I. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 3. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 1. Taøi saûn coá ñònh voâ hình . Giaù trò hao moàn luõy keá (*) IV. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) V. Taøi saûn daøi haïn khaùc TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 - - - - SOÁ NGUOÀN VOÁN 1 A. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoïach hôïp ñoàng xaây döïng 319 .II. phaûi noäp khaùc II. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 3. Phaûi traû coâng nhaân vieân 7. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 2. lieân doanh 3. Nguyeân giaù . Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 6. Baát ñoäng saûn ñaàu tö . Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 8. Nguyeân giaù . Caùc khoaûn phaûi traû. Nôï ngaén haïn 1. Nguyeân giaù . Vay ngaén haïn 2. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 2. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 4. Nguyeân giaù . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 4. Taøi saûn coá ñònh 1. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang III. Taøi saûn daøi haïn khaùc 1. Nôï daøi haïn 1. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 3.

Nhaän kyù quyõ. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU I. kyù cöôïc daøi haïn 323 330 331 332 333 - B. nhaän gia coâng 4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 3. quyõ khaùc 1. Ngoaïi teä caùc loïai 6. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 2. Nguoàn kinh phí söï nghieäp . Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù thöùc ghi trong ngoaëc ñôn(). Nguoàn kinh phí . quyõ 1. KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình ÑAÀU NAÊM - Laäp ngaøy thaùng naê . Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 3. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB II. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 5. Haøng hoùa nhaän giöõ hoä . Nôï khaùc 1. haøng hoùa nhaän giöõ hoä. Vaät tö. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc . Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 400 410 411 412 413 414 415 416 417 420 422 423 424 425 426 427 430 - - CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ CHÆ TIEÂU 1. Chi phí phaûi traû 2. Traùi phieáu phaùt haønh III. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 9. nhaän gia coâng 3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 3.3. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 3. Taøi saûn cho thueâ ngoaøi 2. Nguoàn voán kinh doanh 2. Quyõ döï phoøng taøi chính 6. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5. Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7. Nguoàn voán.

SOÁ CUOÁI KYØ 4 - - - - - . Ñôn vò tính: Ñoàng.Maãu soá B 01-DN CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200……..

- SOÁ CUOÁI KYØ 4 - - .

- - GOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ CUOÁI KYØ - coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình Laäp ngaøy thaùng naêm 200… GIAÙM ÑOÁC .

Thaønh phaåm toàn kho 6. Haøng toàn kho 1. Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc . duïng cuï trong kho 4. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) IV. Tieàn 1. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200….COÂNG TY :……………………………………………………………………………. Phaûi traû coâng nhaân vieân 7. Caùc khoaûn phaûi thu 1. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 5. Nôï daøi haïn 1. SOÁ TAØI SAÛN 1 A. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 3. Nôï daøi haïn 3 . Phaûi thu noäi boä . Nôï khaùc 1. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 7. quyõ 1. NÔÏ PHAÛI TRAÛ NGUOÀN VOÁN 5. Haøng hoùa toàn kho MAÕ SOÁ 2 100 110 111 112 113 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ÑAÀU NAÊM 3 SOÁ CUOÁI KYØ 4 I. Nhaän kyù quyõ. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 6. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 3. Phaûi thu noäi boä khaùc 6. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 3. phaûi noäp khaùc 9. Tieàn ñang chuyeån II. Quyõ döï phoøng taøi chính 1 A. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU I. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 4. Nôï ngaén haïn 1. Tieàn göûi ngaân haøng 3. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 3. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 2. Vay ngaén haïn 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) III. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN I. Nguoàn voán kinh doanh 2. Nguyeân lieäu. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoïach hôïp ñoàng xaây döïng II. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 8. Coâng cuï. kinh doanh dôû dang 5. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôøp ñoàng xaây döïng 137 . kyù cöôïc daøi haïn B. Haøng mua ñang ñi treân döôøng 2. Nguoàn voán. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu) 2.Traùi phieáu phaùt haønh III. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 5.. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 3. Vay daøi haïn 2. Chi phí saûn xuaát. Chi phí phaûi traû 2. vaät lieäu toàn kho 3. Caùc khoaûn phaûi traû.

Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 2. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù VI. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính . kyù cöôïc daøi haïn V. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ - - - - TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN . Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) V. Nguoàn kinh phí söï nghieäp . Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 7. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 2. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 2. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 4. Chi söï nghieäp naêm nay B. Nguyeân giaù . Chi söï nghieäp 1. Nguyeân giaù . Nguyeân giaù . Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) III.1 7. ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN I. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân - 3. Chi phí traû tröôùc 3. Chi phí traû tröôùc daøi haïn TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 2 147 149 150 151 152 153 154 160 161 162 200 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 228 229 230 240 241 250 3 4 1 6. Taøi saûn coá ñònh 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 2. Haøng göûi ñi baùn 8. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 5. Taøi saûn coá ñònh voâ hình . Caùc khoaûn kyù quyõ. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 1. Caùc khoaûn caàm coá . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 3. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang IV. Chi phí chôø keát chuyeån 4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc . Nguoàn voán ñaàu tö XDCB - - II. Taøi saûn coá ñònh höõu hình . kyù quyõ ngaén haïn 155 - 3. Giaù trò hao moøn luõy keá (*) II. kyù cöôïc. Nguoàn kinh phí . Goùp voán lieân doanh 3. Taïm öùng 2. quyõ khaùc 1. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 1.

haøng hoùa nhaän giöõ hoä. Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc gh . Vaät tö.1 2 3 4 1 SOÁ CHÆ TIEÂU 1. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 5. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG ÑAÀU NAÊM - SOÁ CUOÁI KYØ thöùc ghi trong ngoaëc ñôn(). nhaän kyù göûi 4. nhaän gia coâng 3. Taøi saûn cho thueâ ngoaøi 2. Haøng hoùa nhaän baùn hoä . Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7. Ngoaïi teä caùc loaïi 6.

.Maãu soá B 01-DN N ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ MAÕ SOÁ 2 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 330 331 332 333 400 410 411 412 413 414 415 ÑAÀU NAÊM 3 SOÁ CUOÁI KYØ 4 - aêm 200….

2 416 417 420 422 423 424 425 426 427 3 4 - 430 - - .

2 3 4 Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình Laäp ngaøy thaùng naêm 200…. GIAÙM ÑOÁC ..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->