NH/ /Ü/ T 8/ N PHÜ NÜ

Trâ n Ðãng Kloa
Iông Xuân Vy
Dicl gia :
Những Bước Đơn Giản
ĐẾN ƯỚC MƠ
SlevenȱKǯȱScoĴ
15 Bí QuyӃt HiӋu NghiӋm Cӫa Nhӳng Ngѭӡi
Thành Công Nhҩt ThӃ Giӟi
SIMPLE STEPS TO IMPOSSIBLE DREAMS
The 15 Power Secrets oI the World`s Most SuccessIul People
Vietnamese Language Translation Copyright © 2010 by TGM Corporation
Copyright © 1998 by Steven K. Scott. All Rights Reserved.
Published by arrangement with the original publisher. Simon & Schuster Inc.
NHӲNG BѬӞC ĈѪN GIҦN ĈӂN ѬӞC MѪ
15 Bi QuyӃt HiӋu NghiӋm Cӫa Nhӳng Ngѭӡi Thanh Công Nhҩt ThӃ Giӟi
Dӏch giҧ: Trҫn Ĉăng Khoa. Uông Xuân Vy
Công Ty Cә Phҫn TGM giӳ bҧn quyӅn xuҩt bҧn va phat hanh ҩn bҧn
tiӃng ViӋt trên toan thӃ giӟi theo hӧp dӗng chuyӇn giao bҧn quyӅn vӟi
Simon & Schuster Inc. Bҩt cӭ sӵ sao chep nao không dѭӧc sӵ dӗng y
cӫa TGM va Simon & Schuster Inc. dӅu la bҩt hӧp phap va vi phҥm
Luұt Xuҩt Bҧn ViӋt Nam. Luұt Bҧn QuyӅn Quӕc TӃ va Công Ѭӟc Bҧo
Hӝ Bҧn QuyӅn Sӣ Hӳu Tri TuӋ Berne.
CÔNG TY CӘ PHҪN TGM
Tҫng 4. Toa nha Mirae Business Centre
268 Tô HiӃn Thanh. Phѭӡng 15. Quұn 10. TP. Hӗ Chi Minh
Tel: (08) 6264 7902 Fax: (08) 6264 7906
Website: wwww.tgm.vn
LÚÂ I GIÚÁ I THIÏå U
ChaoȱbӘnǰ
ViӾcȱbӘnȱquyӶlȱdԂnhȱdӞuȱlчȱlhԔiȱgianȱvaoȱquyӺnȱsachȱnayȱIaȱ
hoanȱloanȱdungȱdӦnǯȱChungȱlôiȱcóȱlhӺȱkhӪngȱdԂnhȱvԒiȱbӘnȱ
diӸuȱdóȱIaȱvìȱchungȱlôiȱcungȱdãȱlԢngȱdчaȱraȱIԨaȱchԄnȱgiԈngȱ
nhчȱbӘndzȱ
ßaȱnámȱvӸȱlrчԒcǰȱchungȱlôiȱcóȱdԂpȱdӶnȱnhaȱmԐlȱngчԔiȱbӘnȱԖȱ
SingaporeȱdӺȱliӼnȱcôȱӜyȱIênȱdчԔngȱsangȱdԂnhȱcчȱԖȱmԐlȱnчԒcȱ
khacǯȱVìȱkhôngȱlhӺȱmangȱnhiӸuȱdԊȱdӘcȱlheoȱdчԚcȱnênȱcôȱӜyȱ
bӚoȱ vԒiȱ chungȱ lôiȱ vaȱ nhԦngȱ ngчԔiȱ bӘnȱ cóȱ mӮlȱ ngayȱ hômȱ
dóȱhãyȱIӜyȱnhԦngȱmónȱmìnhȱlhichǯȱNhԦngȱngчԔiȱkhacȱchԄnȱ
nhԦngȱ quyӺnȱ lӘpȱ chiȱ lhԔiȱ lrangȱ Iôiȱ cuԈnǰȱ nhԦngȱ vӤlȱ dԜngȱ
lrangȱlriȱdԞȱmauȱhayȱnhԦngȱconȱlhuȱnhԊiȱbôngȱêmȱaiǯȱConȱ
IԨaȱ chԄnȱ cԞaȱ chungȱ lôiȱ Iaȱ mԐlȱ quyӺnȱ sachȱ cuȱ nhauȱ vԒiȱ chiȱ
chilȱnhԦngȱghiȱchuǰȱcóȱvӲȱnhчȱdãȱdчԚcȱchԞȱnhânȱcԞaȱnóȱdԄcȱ
rӜlȱnhiӸuȱIӞnǯȱOuyӺnȱsachȱӜyȱcóȱlԨaȱdӸȱȃ5imp!cȱ5tcpsȱTnȱ
Impnssib!cȱ DrcamsȄǯȱThӤlȱlìnhȱmaȱnóiǰȱIucȱdóȱchungȱlôiȱ
khôngȱhӸȱbiӶlȱrӨngȱviӾcȱIԨaȱchԄnȱquyӺnȱsachȱnayȱsӴȱlhayȱdԌiȱ
cuԐcȱdԔiȱmìnhȱnhчȱlhӶȱnaodzȱVaȱgiԔȱdâyǰȱbӘnȱdangȱcӞmȱlrênȱ
layȱphiênȱbӚnȱliӶngȱViӾlȱcԞaȱchinhȱquyӺnȱsachȱӜyǰȱvԒiȱlԨaȱdӸȱ
liӶngȱViӾlDZȱȃNhԦngȱbчԒcȱdхnȱgiӚnȱdӶnȱчԒcȱmхȄǯ
VӸȱphӞnȱchungȱlôiǰȱnhԔȱnhԦngȱphчхngȱphapȱcԨcȱkćȱdхnȱgiӚnȱ
nhчngȱhiӾuȱquӚȱlrongȱquyӺnȱsachȱnayǰȱchungȱlôiȱdãȱvчԚlȱquaȱ
dчԚcȱ nԎiȱ sԚȱ thӜtȱ bӘiȱ dӺȱ hanhȱ dԐngȱ vìȱ чԒcȱ mхȱ cԞaȱ mìnhǯȱ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
MԐlȱlrongȱnhԦngȱquyӶlȱdԂnhȱIԒnȱnhӜlȱcԞaȱchungȱlôiȱIaȱmӘnhȱ
dӘnȱlԢȱbԆȱcôngȱviӾcȱԌnȱdԂnhȱIчхngȱcaoȱlӘiȱSingaporeȱdӺȱlrԖȱvӸȱ
giupȱcacȱbӘnȱlrӲȱViӾlȱNamȱliӶpȱcӤnȱvԒiȱcôngȱnghӾȱdaoȱlӘoȱconȱ
ngчԔiȱvaȱkԮȱnángȱsԈngȱhangȱdӞuȱlhӶȱgiԒiȱlhôngȱquaȱnhԦngȱ
quyӺnȱsachȱbanȱchӘyȱnhӜlȱvaȱcacȱkhóaȱdaoȱlӘoȱchӜlȱIчԚngȱcaoǯ
TrênȱconȱdчԔngȱvчхnȱlԒiȱlhanhȱcôngȱcԞaȱchinhȱmìnhǰȱbênȱ
cӘnhȱsԨȱԞngȱhԐȱcԞaȱbӘnȱbeǰȱngчԔiȱlhânǰȱvaȱnhӜlȱIaȱcacȱkhachȱ
hangǰȱchungȱlôiȱcungȱnhӤnȱdчԚcȱkhôngȱilȱsԨȱnghiȱngԔȱkhiȱ
damȱdiȱnhԦngȱbчԒcȱmangȱlinhȱdԐlȱphaǯȱVaȱmԐlȱIӞnȱnԦaǰȱviӾcȱ
apȱdԜngȱnhԦngȱphчхngȱphapȱlrongȱsachȱdãȱgiupȱchungȱlôiȱ
dԈiȱdiӾnȱvԒiȱnhԦngȱdiӸuȱdóȱmԐlȱcachȱlichȱcԨcǰȱkiênȱlrìȱliӶnȱvӸȱ
phiaȱlrчԒcȱdӺȱkhӪngȱdԂnhȱconȱdчԔngȱcԞaȱmìnhǯ
ßӘnȱ lhӜyȱ dӜyǰȱ diӺmȱ dӮcȱ biӾlȱ cԞaȱ quyӺnȱ sachȱ nayȱ nӨmȱ Ԗȱ
nhԦngȱchiӶnȱ!чԚcȱvaȱphчхngȱphápȱdӼȱápȱdԜngȱnhчngȱ
hiӾuȱ quӚǰȱgiupȱbӘnȱvчԚlȱquaȱdчԚcȱnhԦngȱvӤlȱcӚnȱdчԔngȱ
dangȱ khiӶnȱ bӘnȱ chчaȱ lhӺȱ dӘlȱ dчԚcȱ nhԦngȱ lhanhȱ côngȱ maȱ
bӘnȱxԠngȱdangȱdчԚcȱhчԖngǯȱ
VӤyȱlhìȱmԐlȱIӞnȱnԦaǰȱchungȱlôiȱchucȱmԢngȱbӘnȱdãȱIԨaȱchԄnȱ
quyӺnȱsachȱnayȱvaȱxinȱmԔiȱbӘnȱbӦlȱdӞuȱkhamȱphaȱcuԐcȱhanhȱ
lrìnhȱkćȱdiӾuȱsԈngȱvìȱчԒcȱmхȱcԞaȱbӘnǯ
ThânȱmӶnǰ
TrӞnȱDángȱKhoaȱȮȱUôngȱXuânȱVy
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
CA M MHÂ M VÊ ÒUYÊ M SA CH
”MHU MG BUÒ C DÒM GlA M DÊ M UÒ C MÒ”
”Trôn nbo no lrono so cb no v, Slovon Scoll ooo ro mô l côno lbo c oio n oon nbono
co so c mo nb oiô n oo c mo lbo nb biô n lbo c. Lv oo |biô n oovô n so cb no v co so c
lbovô l obo c lôi oô n nbo vô v lo vl lôi oo cbo no |iô n onb o o oo no nbo no noovôn
lo c no v oô oo l ooo c nbo no lbo nb côno vono oô i – co lrono so nobiô o, oio olnb vo
mo i lïnb vo c lrono coô c sô no co o onb. Dôv lo mô l oovô n so cb oo n nôn oo c.”
HYRUM W. SMlTH,
Cho |lch Hô l dô ng qoo n |rl Công |y Fronklln Covoy
”Tbôl lo môl lbom ||cb |bi bôo bôl moi noooi lo oo ooc mo coo mlnb lo rôl
som. Covôn socb nov coo Slovon Scoll lrovôn com bono cbo cbono lo mo
nbono ooc mo coo ooo.”
CÒMMlE SELLECCA vo 1ÒHM TESH
”Tôi moôn moo lbôm môl oovôn noo noov loc lbl' Covôn socb nov cboo oono
nbono lbôno lin ooon lrono oôn nôi lôi oo ooi oovôn oôo liôn coo lôi cbo noooi
oon lbôn nbôl lrooc |bi lôi ooc xono. TH/ T TÜ¥ÊT \Cl'”
CHERYL LADD
”Trono oovôn socb coo mlnb, Slovon Scoll cono côo cbo cbono lo nbono cbiôn
looc vo |v lboôl co lbô mo cbono lo côn nom ro vo so oono oô ool oooc nbono
ooc mo oio lr| nbôl. Cno |bôno nbono boono oôn cbono lo cocb lom cbo
nbono ooc mo |bôno loono lro nôn |bo lbi mo ôno con cbi cbono lo cocb lboc
co lbô oô oiôn cbono lbonb biôn lboc.”
CHRlSTlE BRlMKLEY
”Trono noonb |inb ooonb coo cbono lôi, cbono lôi loo co bôi oô oioo oo noooi
|boc lboc biôn ooc mo coo mlnb. Trono oovôn socb nov, Slovon Scoll ooo ro
môl côno co boon boo, môl oon boono oôn cbi liôl lono oooc oô oiôn co
nbono oiôc mo |v vï nbôl lbonb biôn lboc. Nôo oon ooc oovôn socb nov, no so
lbov oôi cocb nbln coo oon moi moi. Nôo oon sôno lboo oovôn socb nov, no
so lbov oôi coôc ooi oon vïnb viôn.”
SAMDlE TlLLÒTSÒM – ngoo l dô ng so ng lô p
vo Pho cho |lch Mo Skln ln|orno|lonol
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
”Nôo oon o| ”moc |ol” lrono côno viôc, so nobiôo booc coc môi ooon bô vo
oo |bôno oboi lo nbono ol oon mono moôn, lbl Slovon Scoll so lroo cbo oon
nbiôo ”|v lboôl oôl obo” lrono môi cboono socb bon lo oo sô moi noooi co lbô
obol biôn lrono soôl coôc ooi.”
HEMRY MARSH, bô n lô n |hom do Òlymplc,
|o c glo qoyô n ”Mhôn |ô dô | pho ” [Tho Brook|hroogh Foc|orJ
”Slovon Scoll lo cbovôn oio lôm co lbô oioi lrono viôc oiôn nbono ooc mo
|bôno loono lbonb biôn lboc… Tôi cbinb lo môl oono cbono sôno.”
GARY SMALLEY,
|o c glo qoyô n ”Dô |ình yôo ko o do l mo l mo l”
[Moklng Lovo Los| ForovorJ
”TH/ T KHCNC THÊ TlN DÜC C' Covôn socb nov oboi lo socb oôi oôo oioono
cbo môi noooi oon ôno, oon oo sôno lrôn oôl Mv. Trono oovôn socb, Slovon
Scoll |bôno cbi cbono minb oon vo oio olnb oon co lbô ool oooc nbono ”ooc
mo |bôno loono” nbôl, ôno con lroo cbo oon nbono |iôn lboc lboc lô, côm lov
oon lôn llnb cbi oôn lono oooc môl, vo bon lbô noo oioo oon lo lin vo co oo
soc monb oô ool oooc lono ooc mo.”
CHUCK MÒRRlS
”TH/ T L/ MC T HlÊN TÜCNC' Slovon Scoll co |bo nono lbôl so lrono viôc
oiôn ooc mo coo oon lbonb biôn lboc. Cocb lboc coo ôno cono cbinb lo nbono
|v lboôl oo oooc so oono ooi bôo bôl nbono noooi ool oooc nbono lbonb loo
obi lboono. Nôo oon lom lboo boono oôn coo ôno, cboc cbon oon so voon loi
nbono ooc mo vï ooi nbôl lrono ooi.”
1ÒE MÒMTAMA
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
ȃSictcnȱSccĴȱ|)ȱcnuucnȱgiaȱiӞnȱcԘȱinӶȱgiԒiȱircngȱtiӾcȱ|iӶnȱ
nnԦngȱчԒcȱnхȱkn5ngȱiчԖngȱin)nnȱsԨȱinӤiȱdzȱT5iȱcninnȱ|)ȱ
nԐiȱ|ӨngȱcnԠngȱsԈngǯȄȱ
GARYȱ5MALLEY
NӶuȱbӘnȱcóȱlrongȱlayȱcâyȱdenȱlhӞnȱcԞaȱAIIadinȱvaȱlhӞnȱdenȱcóȱ
lhӺȱbiӶnȱlӜlȱcӚȱmхȱчԒcȱcԞaȱbӘnȱlhanhȱsԨȱlhӤlȱlhìȱbӘnȱsӴȱmongȱ
чԒcȱdiӸuȱgìǵ
MԐtȱcuԐcȱsԈngȱkhԆcȱmӘnhǰȱtrчԔngȱthԄ
Giauȱcðȱhхn
GiӚmȱcân
MԐtȱcuԐcȱhðnȱnhânȱmԮȱmãn
NhԦngȱdԠaȱcnnȱkhԆcȱmӘnhǰȱvuiȱtчхi
MԐtȱsԨȱnghiӾpȱthanhȱcðngȱhхn
HӘnhȱphúcȱhхn
CðȱnhiӸuȱthԔiȱgianȱhхn
CðȱnhiӸuȱquyӸnȱ!Ԩcȱhхn
Anȱbinhȱhхn
ThԆaȱmãnȱhхn
ÐӘtȱdчԚcȱthanhȱtíchȱcanȱhхn
NhԦngȱȃчԒcȱmuԈnȄȱnayǰȱlrongȱ lhԨcȱlӶǰȱchinhȱIaȱчԒcȱmхȱcԞaȱ
bӘnǯȱVԂȱlhӞnȱdenȱcԞaȱAIaddinȱchԀȱcóȱlrongȱlriȱlчԖngȱlчԚngȱconȱ
nhԦngȱчԒcȱmхȱcԞaȱbӘnȱlhìȱkhôngǯȱцԒcȱmхȱcóȱlhӺȱbiӶnȱlhanhȱ
hiӾnȱlhԨcȱȮȱnhчngȱkhôngȱphӚiȱdoȱngӢuȱnhiênȱhayȱmayȱmӦnǰȱ
LÚÂ I MÚÃ ÀÊÌ U
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
maȱIaȱkӶlȱquӚȱcԞaȱmԐlȱvaiȱphчхngȱphapȱvaȱkԮȱlhuӤlȱhiӾuȱquӚȱ
nhӜlȱ maȱ gӞnȱ nhчȱ bӜlȱ cԠȱ aiȱ cungȱ cóȱ lhӺȱ hԄcȱ vaȱ sԤȱ dԜngȱ mԐlȱ
cachȱdӼȱdangǯȱTuyȱvӤyǰȱlhӤlȱoaiȱoámȱkhiȱdaȱsԈȱngчԔiȱdԔiȱkhôngȱ
sԤȱdԜngȱnóǯȱVӤyȱnhԦngȱphчхngȱphapȱvaȱkԮȱlhuӤlȱnayȱmӘnhȱ
mӴȱdӶnȱmԠcȱnaoǵ
GӞnȱ řŖȱ námȱ lrчԒcǰȱ lôiȱ nuôiȱ mԐlȱ чԒcȱ mхǯȱ Tôiȱ muԈnȱ viӶlȱ mԐlȱ
quyӺnȱ sachȱ lruyӸnȱ dӘlȱ nhԦngȱ biȱ quyӶlȱ giupȱ choȱ cacȱ cӮpȱ vԚȱ
chԊngȱcóȱdчԚcȱmԐlȱcuԐcȱsԈngȱhônȱnhânȱhӘnhȱphucȱhхnǯȱTuyȱ
vӤyǰȱ чԒcȱ mхȱ dóȱ vӢnȱ chԀȱ Iaȱ mԐlȱ hyȱ vԄngȱ vaȱ mԐlȱ чԒcȱ nguyӾnȱ
lrongȱsuԈlȱŗŖȱnámǯȱRԊiȱmԐlȱhômǰȱlôiȱnhӤnȱdчԚcȱcuȱdiӾnȱlhoӘiȱ
lԢȱ Slevenȱ ScoĴǯȱAnhȱ hԆiȱ lôiȱ cóȱ muԈnȱ viӶlȱ haiȱ quyӺnȱ sachȱ vӸȱ
hônȱnhânȱkhôngȱȮȱmԐlȱchoȱdanȱôngȱvaȱmԐlȱchoȱdanȱbaǯȱTôiȱnóiȱ
vԒiȱanhȱrӨngȱdóȱIaȱчԒcȱmхȱcԞaȱlôiȱlrongȱgӞnȱmԐlȱlhӤpȱkԬǯ
ßaȱlhangȱsauǰȱSlevenȱvaȱlôiȱdãȱviӶlȱhaiȱquyӺnȱsachȱmangȱlênȱ
ȃNӶuȱ nhчȱ anhȱ Ӝyȱ biӶlȄȱ ǻIfȱ OnIyȱ Heȱ KnevǼȱ vaȱ ȃChoȱ diӸuȱ lԈlȱ
hхnȱ hayȱ choȱ diӸuȱ lԈlȱ nhӜlȄȱ ǻIorȱ ßeĴerȱ orȱ forȱ ßeslǼǯȱ CӚȱ haiȱ
quyӺnȱsachȱdӸuȱnӨmȱlrongȱdanhȱmԜcȱsachȱbanȱchӘyȱnhӜlȱvaȱ
diӸuȱnayȱdãȱlӘoȱdiӸuȱkiӾnȱchoȱlôiȱmԖȱnhԦngȱbuԌiȱchuyênȱdӸȱ
vӸȱcacȱmԈiȱquanȱhӾǯ
Vaiȱ námȱ sauǰȱ Slevenȱ IӘiȱ gԄiȱ choȱ lôiȱ vaȱ hԆiȱ lôiȱ cóȱ muԈnȱ lhԨcȱ
hiӾnȱ nhԦngȱ cuԈnȱ bángȱ videoȱ dӺȱ dчaȱ nhԦngȱ buԌiȱ chuyênȱ dӸȱ
cԞaȱmìnhȱdӶnȱvԒiȱhangȱlriӾuȱcӮpȱvԚȱchԊngȱkhôngǯȱTôiȱnóiȱvԒiȱ
anhȱ rӨngȱ dâyȱ chinhȱ Iaȱ mԐlȱ чԒcȱ mхȱ lhanhȱ hiӾnȱ lhԨcǯȱ Trongȱ
vongȱsauȱlhangǰȱapȱdԜngȱOuyȱTrìnhȱHiӾnȱThԨcȱHóaȱцԒcȱMхǰȱ
lôiȱ cungȱ Slevenȱ vaȱ dԈiȱ lacȱ cԞaȱ anhȱ khôngȱ chԀȱ lӘoȱ raȱ nhԦngȱ
cuԈnȱbángȱvideoȱmaȱconȱcӚȱnhԦngȱchчхngȱlrìnhȱlruyӸnȱhìnhȱ
vaȱphânȱphԈiȱchungȱdӶnȱlayȱhangȱlriӾuȱgiaȱdìnhǯȱ
CóȱdungȱIaȱSlevenȱnӦmȱlrongȱlayȱnhԦngȱbiȱquyӶlȱdӘlȱdчԚcȱчԒcȱ
mхȱkhôngǵȱChӦcȱchӦnȱIaȱlhӶȱrԊiǷȱOuӚȱlhӤlǰȱanhȱbiӶlȱnhiӸuȱvӸȱ
viӾcȱnayȱhхnȱbӜlȱkćȱaiȱkhacȱmaȱlôiȱbiӶlǯȱNhԦngȱkԮȱlhuӤlȱHiӾnȱ
ThԨcȱHóaȱцԒcȱMхȱcԞaȱanhȱkhôngȱchԀȱgiupȱlôiȱdӘlȱdчԚcȱчԒcȱ
mхȱcԞaȱmìnhȱvaȱconȱlӘoȱdiӸuȱkiӾnȱchoȱlôiȱgiupȱdԘȱkhôngȱbiӶlȱ
baoȱnhiêuȱngчԔiȱkhacǯȱTôiȱdãȱchԠngȱkiӶnȱnhԦngȱphчхngȱphapȱ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
cԞaȱanhȱbiӶnȱnhԦngȱcuԐcȱhônȱnhânȱrӘnȱnԠlȱlhanhȱbӸnȱvԦngǰȱ
nhԦngȱngчԔiȱkhôngȱmԐlȱxuȱdinhȱluiȱlhanhȱlriӾuȱphuȱvaȱnhԦngȱ
côngȱlyȱbênȱbԔȱvԨcȱphaȱsӚnȱlhanhȱdoanhȱnghiӾpȱsinhȱIԚiȱcaoǯ
DonaIdȱTrumpȱnhӤnȱxelȱrӨngȱnhԦngȱchiӶnȱIчԚcȱvaȱkԮȱlhuӤlȱcԞaȱ
SlevenȱScoĴȱȃcԜȱinӺȱt)ȱ!Ӽȱ4pȱ!Ԝngȱ!ӶnȱnԎiȱccȱinӺȱgiupȱcncȱ|Ӝiȱ
cԠȱaiȱiԢȱsinnȱticnǰȱ5ngȱcnԞȱ!cannȱngniӾpȱnnԆȱcncȱ!ӶnȱGi4nȱ
!ԈcȱcԞaȱc4cȱc5ngȱiuȱircngȱ!annȱs4cnȱ|criuncȱśŖŖȱǻśŖŖȱc5ngȱiuȱ
|ԒnȱnnӜiȱinccȱxӶpȱnӘngȱcԞaȱiԔȱ|criuncǼȱ!Әiȱ!чԚcȱnnԦngȱnԠcȱ
!Ԑȱ in)nnȱ c5ngȱ n)ȱ nԄȱ kn5ngȱ !4nȱ nхȱ iԒiǯȄȱ Nhчngȱ bӘnȱ dԢngȱ
nghiȱIaȱOuyȱTrìnhȱHiӾnȱThԨcȱHóaȱцԒcȱMхȱcԞaȱSlevenȱchԀȱcóȱ
lacȱdԜngȱlrongȱkinhȱdoanhǯȱNóȱcungȱcóȱlhӺȱlӘoȱraȱsԨȱkhacȱbiӾlȱ
IԒnȱIaoȱlrongȱbӜlȱcԠȱIinhȱvԨcȱnaoȱlrongȱcuԐcȱsԈngȱcaȱnhânȱcԞaȱ
bӘnǰȱbaoȱgԊmȱcӚȱquanȱhӾȱhônȱnhânȱvaȱgiaȱdìnhǰȱlìnhȱbӘnȱlhӤmȱ
chiȱcӚȱlhanhȱcôngȱvaȱhӘnhȱphucȱlrongȱhiӾnȱlӘiȱcungȱnhчȱlчхngȱ
IaiȱcԞaȱconȱcaiȱbӘnǯ
KԮȱ lhuӤlȱ HiӾnȱ ThԨcȱ Hóaȱ цԒcȱ Mхȱ cóȱ lhӺȱ dчԚcȱ apȱ dԜngȱ vaoȱ
lԢngȱ Iinhȱ vԨcȱ quanȱ lrԄngȱ lrongȱ dԔiȱ bӘnǰȱ giupȱ bӘnȱ dӘlȱ dчԚcȱ
nhԦngȱ lhanhȱ lԨuȱ phiȱ lhчԔngǯȱ Trongȱ quyӺnȱ sachȱ nayǰȱ Slevenȱ
khôngȱnhԦngȱliӶlȱIԐȱnhԦngȱkԮȱlhuӤlȱdӼȱsԤȱdԜngȱmaȱconȱhчԒngȱ
dӢnȱ bӘnȱ cachȱ lhԠcȱ apȱ dԜngȱ chungȱ vaoȱ cuԐcȱ sԈngȱ hangȱ ngayȱ
ngayȱIӤpȱlԠcǯȱNӶuȱIamȱlheoǰȱbӘnȱsӴȱkhôngȱphӚiȱchԔȱdԚiȱhangȱ
lhangȱdӺȱnhìnȱlhӜyȱmԠcȱdԐȱlhanhȱcôngȱcԞaȱmìnhȱlángȱIênǯȱßӘnȱ
sӴȱ lhӜyȱ mԠcȱ liӶnȱ vчԚlȱ bӤcȱ lrongȱ nhԦngȱ kӶlȱ quӚȱ dӘlȱ dчԚcȱ vaȱ
chӜlȱIчԚngȱcuԐcȱsԈngȱcԞaȱbӘnȱngayȱIӤpȱlԠcǯȱ
TôiȱdԊngȱĆȱvԒiȱDonaIdȱTrumpȱrӨngDZȱbӘnȱsӴȱgӮlȱhaiȱdчԚcȱnhԦngȱ
lhanhȱlԨuȱmaȱbӘnȱchчaȱlԢngȱmхȱlԒiǷȱVӤyȱчԒcȱmхȱcԞaȱbӘnȱIaȱgìǵȱ
NӶuȱbӘnȱkhôngȱlhӺȱlrӚȱIԔiȱcâuȱhԆiȱnayȱlhìȱcungȱdԢngȱIoȱIӦngǯȱ
ßӘnȱsӴȱbiӶlȱrõȱngayȱsauȱkhiȱdԄcȱxongȱquyӺnȱsachȱnayǯȱKhiȱӜyǰȱ
bӘnȱ khôngȱ nhԦngȱ cóȱ caiȱ nhìnȱ sangȱ lԆȱ vӸȱ nhԦngȱ чԒcȱ mхȱ cԞaȱ
mìnhȱmaȱconȱbiӶlȱdчԚcȱcachȱlhԠcȱcԜȱlhӺȱdӺȱdӘlȱdчԚcȱnóǯȱ
Garyȱ5ma!!cy
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU CỦA GARY SMALLEY
Phần 1: BẠN CÓ TIỀM NĂNG MẠNH MẼ… NHƯNG BỊ KẸT LẠI Ở BỆ PHÓNG! 1
Chương 1: “GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI TỰ ĐÁY LÒNG” 3
Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ có thể biến mơ ước thành hiện thực
trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống.
Chương 2: NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ! 9
Làm thế nào một công ty đang ngắc ngoải giãy chết có thể đạt doanh thu hàng triệu đô?
Làm thế nào một người không biết gì về âm nhạc lại có thể chỉ huy dàn nhạc giao hưởng?
Và bằng cách nào một người chồng vô tâm,
ích kỷ lại có thể có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc?
Chương 3: ĐIỀU GÌ NGĂN CẢN HẦU HẾT MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH? 23
Bạn giống như một tên lửa bị kẹt lại ở bệ phóng còn ước mơ của bạn
thì xa vời như mặt trăng không thể nào với tới.
Phần 2: CHẶT ĐỨT SÁU SỢI DÂY XÍCH 27
Chương 4: SỢI DÂY XÍCH THỨ NHẤT: BẠN ĐƯỢC LẬP TRÌNH SẴN SỰ TẦM THƯỜNG 29
Từ khi còn bé, bạn đã được mặc định là xoàng xĩnh.
Bí quyết hiệu nghiệm 1: Lập trình lại bộ não siêu phàm của bạn
Chương 5: SỢI DÂY XÍCH THỨ HAI: NỖI SỢ THẤT BẠI 45
Nỗi sợ thất bại trong ý thức hoặc tiềm thức bào mòn khả năng vươn tới thành công của bạn.
Bí quyết hiệu nghiệm 2: Vượt qua nỗi sợ thất bại
Chương 6: SỢI DÂY XÍCH THỨ BA: NÉ TRÁNH SỰ CHỈ TRÍCH PHÊ BÌNH 61
Vô tình hoặc cố tình tránh né những lời phê bình chỉ trích sẽ làm tổn hại và bóp chết
suy nghĩ sáng tạo trong bạn, đồng thời chặn đứng bước tiến của bạn ngay trước khi
bạn bắt tay vào hành động.
Bí quyết hiệu nghiệm 3: Biến sự chỉ trích từ thù thành bạn
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Chương 7: SỢI DÂY XÍCH THỨ TƯ: THIẾU TẦM NHÌN RÕ RÀNG VÀ CHÍNH XÁC 77
Nếu bạn không có một khái niệm rõ ràng về đích đến và một tấm bản đồ chính xác,
làm sao bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình.
Bí quyết hiệu nghiệm 4: Có tầm nhìn sáng tỏ và chính xác
Chương 8: SỢI DÂY XÍCH THỨ NĂM: THIẾU KIẾN THỨC 85
Bạn không thể phóng tên lửa của mình lên mặt trăng
nếu bạn không biết cách điều khiển tên lửa bay lên.
Hãy khám phá một kế hoạch bay với đầy đủ thông tin cần thiết để đến với ước mơ của bạn.
Bí quyết hiệu nghiệm 5: Vượt qua việc thiếu kiến thức
Chương 9: SỢI DÂY XÍCH THỨ SÁU: THIẾU ĐIỀU KIỆN 103
Bạn không thể tự mình phóng tên lửa lên được. Thất bại trong việc tìm kiếm nguồn lực
hỗ trợ bên ngoài sẽ làm cho cuộc hành trình bay đến ước mơ của bạn trở nên bất khả thi.
Bí quyết hiệu nghiệm 6: Vượt qua việc thiếu điều kiện
Phần 3: KÍCH HOẠT BẢY ĐỘNG CƠ CỰC MẠNH 115
Chương 10: ĐỘNG CƠ THỨ NHẤT: “HIỆU SUẤT LÀM VIỆC HENRY FORD” 117
MỘT THÓI QUEN TUYỆT VỜI MÀ AI CŨNG CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC
Henry Ford không sáng chế ra xe hơi nhưng điều ông làm được còn vĩ đại hơn rất nhiều!
Bí quyết hiệu nghiệm 7: Đạt được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn
Chương 11: ĐỘNG CƠ THỨ HAI: “SỨC MẠNH BABE RUTH” 139
MỘT SỨC MẠNH KHỦNG KHIẾP MÀ AI CŨNG CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC
Chuyển những cú đánh trúng bóng thành những cú ghi điểm tuyệt đối.
Bí quyết hiệu nghiệm 8: Hãy mơ và đạt được những ước mơ không tưởng
Chương 12: ĐỘNG CƠ THỨ BA: “MÔ HÌNH HỢP TÁC STEVEN SPIELBERG” 161
MỘT KỸ NĂNG TĂNG SỨC MẠNH MÀ AI CŨNG CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC
Gỡ bỏ những rào cản giới hạn các điều kiện và nhân lên gấp bội tiềm năng sẵn có!
Bí quyết hiệu nghiệm 9: Tuyển dụng đúng đối tác và cố vấn cho ước mơ của bạn
Chương 13: ĐỘNG CƠ THỨ TƯ: “TINH THẦN LẠC QUAN HELEN KELLER” 197
TĂNG TỐC HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG CỦA BẠN!
Kiểm soát yếu tố quyết định hạnh phúc của bạn và tác động đến cuộc sống
của những người bạn gặp.
Bí quyết hiệu nghiệm 10: Kích hoạt động cơ “Tinh thần lạc quan”
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Chương 14: ĐỘNG CƠ THỨ NĂM: “SỨC THUYẾT PHỤC MẠNH NHƯ ĐỘNG ĐẤT” 229
MỘT NGHỆ THUẬT MÀ AI CŨNG CÓ THỂ TINH THÔNG
Chìa khóa vạn năng mở cánh cửa ước mơ của bạn.
Bí quyết hiệu nghiệm 11: Giao tiếp hiệu quả và thuyết phục
Chương 15: ĐỘNG CƠ THỨ SÁU: “SỨC BỀN BỈ CỦA GIỐNG CHÓ PIT BULL” 275
MỘT KỶ LUẬT DỄ DÀNG MÀ AI CŨNG CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC
Bí quyết thành công với xác suất 90%.
Bí quyết hiệu nghiệm 12: Tạo dựng lòng kiên trì
Chương 16: ĐỘNG CƠ THỨ BẢY: “KẾ HOẠCH ƯU TIÊN CHÍNH XÁC NHƯ LA-DE” 299
LỘ TRÌNH ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ MÀ AI CŨNG CÓ THỂ ÁP DỤNG
Bí quyết để đạt được nhiều thành tích hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn
và bớt căng thẳng hơn.
Bí quyết hiệu nghiệm 13: Kiểm soát thời gian trong đời, từng phút một
Phần 4: PHÓNG ĐẾN ƯỚC MƠ KHÔNG TƯỞNG CỦA BẠN! 319
Chương 17: NHIÊN LIỆU CHO CẢ BẢY ĐỘNG CƠ: “NIỀM ĐAM MÊ MANG TÊN OPRAH WINFREY” 321
MỘT LỰA CHỌN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI CÓ THỂ ĐẾN TỪ BẤT KỲ AI
Đam mê là nguồn nhiên liệu cho cả bảy động cơ.
Bí quyết hiệu nghiệm 14: Có được nguồn nhiên liệu đam mê
Chương 18: KÍCH HOẠT CÁC ĐỘNG CƠ CỦA BẠN 333
Sức mạnh tổng hợp của bảy động cơ khổng lồ sẽ chẳng có ý nghĩa gì
khi bạn không kích hoạt chúng. Một công tắc nhỏ trong trái tim bạn
có thể kích hoạt từng động cơ ngay lập tức!
Bí quyết hiệu nghiệm 15: Bật công tắc kích hoạt những động cơ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
3KD©Q
BẠN CÓ TIỀM NĂNG
MẠNH MẼ…
NHƯNG BỊ KẸT LẠI
Ở BỆ PHÓNG!
1
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
003
CHƯƠNG
1
NghӾȱThuӤtȱHiӾnȱThԨcȱHðaȱцԒcȱMхȱcðȱthӺȱbiӶnȱ
mхȱчԒcȱthanhȱhiӾnȱthԨcȱtrnngȱbӜtȱcԠȱ!InhȱvԨcȱnanȱ
trnngȱcuԐcȱsԈngǯ
“GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI
TỰ ĐÁY LÒNG”
A
iȱcóȱlhӺȱquênȱdчԚcȱcâuȱdӘoȱdӞuȱcԞaȱbӚnȱnhӘcȱlrongȱphimȱ
LԄȱLemȱǻCindereIIaǼȱȬȱȃGiӜcȱmхȱIaȱsԨȱmongȱmԆiȱlԨȱdayȱIongȄǯȱ
MӮcȱduȱnangȱLԄȱLemȱcӜlȱliӶngȱhalȱvӸȱnhԦngȱcхnȱmԐngȱdӶnȱlrongȱ
giӜcȱ ngԞǰȱ IԔiȱ miêuȱ lӚȱ chânȱ lhӤlȱ cԞaȱ nangȱ cungȱ dungȱ vԒiȱ nhԦngȱ
giӜcȱmхȱmaȱlaȱlheoȱduԌiȱlrênȱlԢngȱchӮngȱdчԔngȱdԔiǯȱ
Khiȱ conȱ beǰȱ lôiȱ mхȱ mìnhȱ lrԖȱ lhanhȱ phiȱ côngǰȱ changȱ caoȱ bԊiȱ miӸnȱ
ViӼnȱTâyǰȱIinhȱcԠuȱhԆaǰȱcӚnhȱsalǰȱquânȱnhânȱvaȱIinhȱlhԞyǯȱVaoȱdӘiȱ
hԄcǰȱ lôiȱ mхȱ vӸȱ mԐlȱ mԈiȱ lìnhȱ Iãngȱ mӘnǰȱ mԐlȱ cuԐcȱ hônȱ nhânȱ hӘnhȱ
phucȱvaȱmԐlȱsԨȱnghiӾpȱlhanhȱcôngȱvangȱdԐiǯȱßâyȱgiԔȱԖȱluԌiȱlrungȱ
niênǰȱlôiȱчԒcȱcóȱnhiӸuȱlhԔiȱgianȱԖȱbênȱcӘnhȱgiaȱdìnhȱhхnDzȱdӘlȱdчԚcȱ
lhanhȱ lԨuȱ IԒnȱ hхnȱ lrongȱ nhiӸuȱ Iinhȱ vԨcȱ khacȱ nhauǰȱ cӚȱ vӸȱ mӮlȱ caȱ
nhânȱIӢnȱsԨȱnghiӾpǰȱvaȱlôiȱmuԈnȱgӞnȱguiȱvԒiȱThчԚngȱdӶȱhхnǯȱ
CóȱIӴȱbӘnȱ cungȱ chӪngȱ khacȱlôiȱIaȱmӜyǯȱNhԦngȱчԒcȱmхȱcԞaȱchungȱ
laȱcóȱlhӺȱkhacȱnhauȱvӸȱchiȱliӶlǰȱnhчngȱconȱngчԔiȱnhìnȱchungȱgiԈngȱ
CHƯƠNG 1: “GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI TỰ ĐÁY LÒNG”
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Sictcn K. Sccii
NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ
00A
nhauȱ Ԗȱ mԐlȱ diӺmDZȱ bӜlȱ kӺȱ chungȱ laȱ dãȱ dӘlȱ dчԚcȱ diӸuȱ gìȱ lrongȱ dԔiǰȱ
chungȱlaȱvӢnȱcóȱnhԦngȱчԒcȱmхȱnӨmȱngoaiȱlӞmȱlayǯȱ
DUȱVӣYǰȱцԑCȱMфȱVӡNȱTRԕȱTHANHȱ
HIӽNȱTHԧCdzȱVԑIȱMԏTȱ5ԇȱÍTȱNGцԓIȱ
ÐӭCȱBIӽTȱ
цԒcȱ mхȱ vӢnȱ lrԖȱ lhanhȱ hiӾnȱ lhԨcȱ vԒiȱ nhԦngȱ ngчԔiȱ nhчȱ Slevenȱ
SpieIbergǰȱ Leeȱ Iacoccaǰȱ Kalhieȱ Leeȱ Giěordǰȱ Ianeȱ Iondaȱ vaȱ nhiӸuȱ
ngчԔiȱlhanhȱcôngȱkhacǰȱnhԦngȱngчԔiȱmaȱlôiȱvinhȱdԨȱdчԚcȱbiӶlȱdӶnȱ
lrongȱŚŞȱnámȱsԈngȱlrênȱhanhȱlinhȱnayǯȱTuyȱvӤyǰȱsԈȱngчԔiȱdӘlȱdчԚcȱ
чԒcȱ mхȱ cԞaȱ mìnhȱ rӜlȱ ildzȱ cóȱ IӴȱ chԀȱ mԐlȱ lrongȱ sԈȱ mԐlȱ lriӾuȱ ngчԔiǰȱ
hoӮcȱlhӤmȱchiȱmԐlȱlrongȱsԈȱŗŖȱlriӾuȱngчԔiǯȱTrongȱkhiȱdóǰȱdӘiȱdaȱsԈȱ
ngчԔiȱdԔiȱkhôngȱnhԦngȱkhôngȱdӘlȱdчԚcȱdiӸuȱmìnhȱmхȱчԒcȱmaȱhԄȱ
conȱlhôiȱkhôngȱmхȱчԒcȱnԦaǯȱTӘiȱsaoȱIӘiȱcóȱchuyӾnȱnhчȱvӤyǵȱSaoȱchԀȱ
cóȱmԐlȱsԈȱilȱngчԔiȱdӘlȱdчԚcȱmongȱчԒcȱchayȱbԆngȱcԞaȱmìnhǰȱbӜlȱkӺȱ
chungȱngheȱcóȱvӲȱhoangȱdчԔngȱdӶnȱmԠcȱnaoǰȱlrongȱkhiȱgӞnȱnhчȱcӚȱ
lhiênȱhӘȱkhôngȱbaoȱgiԔȱchӘmȱlԒiȱdчԚcȱчԒcȱmхȱcԞaȱhԄǵȱVӜnȱdӸȱcóȱ
phӚiȱnӨmȱԖȱsԨȱmayȱmӦnǵȱChӦcȱchӦnȱIaȱkhôngǯȱHayȱdoȱchԀȱsԈȱlhôngȱ
minhǰȱlrìnhȱdԐȱhԄcȱvӜnǰȱliӸnȱbӘcȱvaȱkinhȱnghiӾmǵȱTӜlȱcӚȱnhԦngȱdiӸuȱ
nayȱdӸuȱKHÔNGȱDUNGǯȱVӤyȱlhìȱvìȱcaiȱgìǵȱ
BӗNȱÐÁȱ5ӫNȱ5ANGȱCHOȱNHԥNGȱTINȱ
TԇTȱLANHȱCHцAǵ
CâuȱhԆiȱquanȱlrԄngȱnhӜlȱdчԚcȱdӮlȱraȱԖȱdâyȱIaDZȱIamȱlhӶȱnaoȱmaȱnhԦngȱ
ngчԔiȱӜyȱIӘiȱlhԨcȱhiӾnȱdчԚcȱчԒcȱmхȱcԞaȱmìnhǵȱThӤlȱmayǰȱdiӸuȱnayȱ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
CHƯƠNG 1: “GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI TỰ ĐÁY LÒNG”
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu
005
khôngȱphӚiȱIaȱmԐlȱbiȱmӤlȱcaoȱsiêuȱlhӞnȱbiȱgìȱmaȱIaȱmԐlȱnghӾȱlhuӤlȱ
maȱhӞuȱ nhчȱaiȱ cungȱ cóȱ lhӺȱhԄcȱdчԚcǯȱ TӘiȱsaoȱ dóȱ IӘiȱ Iaȱ mԐlȱ linȱlԈlȱ
IanhȱdԈiȱvԒiȱlӜlȱcӚȱchungȱlaǵȱßԖiȱvìȱdiӸuȱdóȱcóȱnghiaȱIaȱbӘnǰȱduȱdangȱ
lrongȱdԐȱluԌiȱnaoǰȱkinhȱnghiӾmȱraȱsaoǰȱchԀȱsԈȱlhôngȱminhȱcaoȱhayȱ
lhӜpǰȱlrìnhȱdԐȱhԄcȱvӜnȱhoӮcȱlìnhȱhìnhȱlaiȱchinhȱlhӶȱnaoǰȱcungȱcóȱlhӺȱ
dӘlȱdчԚcȱчԒcȱmхȱcԞaȱmìnhǯȱNhԦngȱчԒcȱmхȱcaoȱvԔiȱnhӜldzȱviȱdӘiȱ
nhӜlǷȱTԢȱgiԔȱphulȱnayǰȱbӘnȱcóȱlhӺȱmхȱnhԦngȱdiӸuȱIԒnȱIaoȱmaȱbӘnȱ
chчaȱbaoȱgiԔȱdamȱnghiȱdӶnȱvaȱchԠngȱkiӶnȱchungȱbiӶnȱlhanhȱsԨȱlhӤlǯȱ
TӜlȱcӚȱnhԦngȱdiӸuȱmaȱbӘnȱcӞnȱIamȱIaȱhԄcȱhԆiȱvaȱapȱdԜngȱnhԦngȱkԮȱ
nángȱcԞaȱnhԦngȱngчԔiȱdãȱdӘlȱdчԚcȱчԒcȱmхȱcԞaȱmìnhǯ
TôiȱgԄiȱnhԦngȱkԮȱnángȱnayȱIaȱNghӾȱThuӤtȱHiӾnȱThԨcȱHðaȱцԒcȱMхǯȱ
GԄiȱ nóȱIaȱnghӾȱlhuӤlȱ bԖiȱ vìȱdóȱIaȱnhԦngȱkԮȱnángȱ choȱphepȱngчԔiȱ
laȱ biӶnȱ nhԦngȱ khaiȱ niӾmȱ mԒiȱ mӲǰȱ nhԦngȱ lӞmȱ nhìnȱ caoȱ rԐngȱ hoӮcȱ
nhԦngȱчԒcȱmхȱlчԖngȱchԢngȱnhчȱviӺnȱvôngȱlhanhȱhiӾnȱlhԨcǯȱ
MԐlȱsԈȱnghӾȱsiȱdчԚcȱsinhȱraȱvԒiȱlaiȱnángȱlhiênȱbӠmȱconȱNghӾȱThuӤlȱ
HiӾnȱThԨcȱHóaȱцԒcȱMхȱIaȱmԐlȱlӤpȱhԚpȱnhԦngȱkԮȱnángȱcóȱlhӺȱhԄcȱ
dчԚcȱǻbaoȱgԊmȱcacȱchiӶnȱIчԚcȱvaȱkԮȱlhuӤlǼȱmaȱbӜlȱcԠȱaiȱcungȱcóȱlhӺȱ
IuyӾnȱlӤpȱdӺȱdӘlȱdӶnȱdԐȱlinhȱlhôngǯȱ
VԒiȱ mԐlȱ nhómȱ nhԆȱ ngчԔiǰȱ viӾcȱ khamȱ phaȱ vaȱ sԤȱ dԜngȱ nhԦngȱ kԮȱ
nángȱnayȱdiӼnȱraȱmԐlȱcachȱlԨȱnhiênȱngayȱlԢȱbuԌiȱdӞuȱdԔiǯȱNhчngȱ
vԒiȱ dӘiȱ daȱ sԈȱ chungȱ laȱ lhìȱ nhԦngȱ phчхngȱ phapȱ nayȱ conȱ khaȱ mԒiȱ
mӲȱvaȱhiӶmȱkhiȱdчԚcȱdungȱdӶnǯȱTrԢȱphidzȱlrԢȱphiȱhԄȱdчԚcȱlruyӸnȱ
dӘlȱ bԖiȱ nhԦngȱ ngчԔiȱ khôngȱ chԀȱ khamȱ phaȱ raȱ nhԦngȱ kԮȱ nángȱ Ӝyȱ
maȱquanȱlrԄngȱhхnǰȱconȱlhчԔngȱxuyênȱsԤȱdԜngȱchungȱdӺȱdӘlȱdчԚcȱ
nhԦngȱkӶlȱquӚȱkćȱdiӾuǯȱßӚnȱlhânȱlôiȱchԀȱphalȱhiӾnȱraȱnhԦngȱkԮȱnángȱ
nayȱsauȱkhiȱdãȱlԈlȱnghiӾpȱdӘiȱhԄcȱdчԚcȱsauȱnámǯȱMӮcȱduȱsauȱnámȱ
dӞuȱcԞaȱlôiȱdӞyȱrӢyȱnhԦngȱlhӜlȱbӘiȱvaȱchanȱchчԔngǰȱnhԦngȱnámȱliӶpȱ
lheoǰȱlraiȱIӘiǰȱIaȱquãngȱlhԔiȱgianȱcԞaȱnhԦngȱlhanhȱcôngȱrԨcȱrԘȱvчԚlȱ
IênȱlrênȱcӚȱnhԦngȱgiӜcȱmхȱhoangȱdчԔngȱnhӜlȱcԞaȱlôiǰȱnhԔȱvaoȱviӾcȱ
lôiȱapȱdԜngȱnhԦngȱkԮȱnángȱHiӾnȱThԨcȱHóaȱцԒcȱMхǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Sictcn K. Sccii
NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ
00ó
Lưu Ý Sự Khác Biệt
Trong suốt quyển sách này, tôi sẽ dùng những từ như Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa
Ước Mơ hay Hiện Thực Hóa Ước Mơ và Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ. Khi tôi
dùng từ Hiện Thực Hóa Ước Mơ hay Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ, tôi muốn
nói đến tất cả những chiến lược và kỹ thuật chứa đựng trong quyển sách này. Khi
tôi dùng từ Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ, tôi muốn đề cập đến một phương
pháp hay kỹ thuật đơn lẻ để đạt được một ước mơ bao gồm việc viết ra định
nghĩa rõ ràng về nó rồi lập ra kế hoạch cụ thể ví như một tấm bản đồ chính xác
đến từng chi tiết đưa bạn đến đích cuối cùng. Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ sẽ
được giải thích cặn kẽ ở Chương 10.
MԏTȱCHԥȱNӵUȱRӛTȱTOdzȱȱ
VAȱHAIȱLԓIȱHԟA
LӞnȱ dӞuȱ ngheȱ chuyӾnȱ cԞaȱ lôiȱ vaȱ nhԦngȱ чԒcȱ mхȱ khôngȱ lчԖngȱ maȱ
lôiȱlhԨcȱhiӾnȱdчԚcǰȱnhiӸuȱngчԔiȱbuôngȱIԔiȱhoaiȱnghiǰȱȃDóȱIaȱanhdzȱ
nhчngȱ conȱ lôiȱ lhìdzȄȱ HԄȱ nghiǰȱ ȃAnhȱ lhìȱ biӶlȱ gìȱ vӸȱ xuӜlȱ phalȱ diӺmȱ
cԞaȱ lôiȱ chԠȄȱ hayȱ ȃMԎiȱ câyȱ mԎiȱ hoaǰȱ mԎiȱ nhaȱ mԎiȱ cӚnhǰȱ chӪngȱ aiȱ
giԈngȱaidzȄȱhoӮcȱȃKhôngȱcóȱphчхngȱphapȱnaoȱcóȱlacȱdԜngȱdԈiȱvԒiȱ
lôiȱdâuȄǯ
VaȱbâyȱgiԔǰȱnӶuȱlôiȱnhìnȱlhӪngȱvaoȱmӦlȱbӘnȱvaȱnóiǰȱȃцԒcȱmхȱviȱdӘiȱ
nhӜlȱcԞaȱbӘnȱcóȱlhӺȱlhanhȱhiӾnȱlhԨcȄȱlhìȱĆȱnghiȱdӞuȱliênȱxuӜlȱhiӾnȱ
lrongȱlâmȱlriȱbӘnȱIaȱgìǵȱßӘnȱhãyȱngԢngȱdԄcȱvaȱchoȱlôiȱbiӶlȱcâuȱlrӚȱIԔiȱ
dӞuȱliênȱcԞaȱbӘnǯȱXinȱhãyȱnóiȱloȱIênǯ
ßӘnȱ sӴȱ nóiǰȱ ȃThӶȱ lhìȱ luyӾlȱ quaǰȱ lôiȱ mongȱ dӶnȱ ngayȱ чԒcȱ mхȱ cԞaȱ
mìnhȱlhanhȱsԨȱlhӤlȄǵȱHayȱIaȱbӘnȱdчaȱraȱmԐlȱcâuȱlrӚȱIԔiȱhoaiȱnghiǰȱ
deȱdӮlǵȱCóȱcâuȱnaoȱdчԒiȱdâyȱgiôngȱgiԈngȱvԒiȱcâuȱlrӚȱIԔiȱcԞaȱbӘnȱ
khôngǵ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
CHƯƠNG 1: “GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI TỰ ĐÁY LÒNG”
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu
00Z
ȃXinȱIԎiǰȱlôiȱkhôngȱlinǷȄ
ȃThaȱchoȱlôiȱdiǷȄ
ȃцԒcȱmхȱgìȱcхǵȄ
ȃTôiȱconȱkhôngȱIoȱnԌiȱngayȱhaiȱbԦaȱnԦaȱIaȱmхȱvԒiȱchӚȱчԒcǷȄ
ȃÔngȱkhôngȱbiӶlȱchԊngȱlôiȱIaȱngчԔiȱlhӶȱnaoȱdâuǷȄ
ȃÔngȱkhôngȱlhӺȱlчԖngȱlчԚngȱnԌiȱvԚȱlôiȱraȱsaoȱdâuǷȄ
ȃTôiȱcôȱdԐcȱnhчȱlhӶȱnaoȱôngȱcóȱbiӶlȱkhôngǵȄ
ȃHoanȱcӚnhȱcԞaȱlôiȱlhìȱchԀȱcóȱmìnhȱlôiȱbiӶlȱrõȱnhӜlǯȄ
ȃTôiȱgiaȱquaȱrԊiȱconȱmхȱчԒcȱgìȱnԦaǯȄ
ȃOuaȱlrӼȱrԊiǷȄ
ȃTôiȱmӾlȱmԆiȱIӦmȱrԊiǯȄ
ȃTôiȱIamȱgìȱcóȱlhԔiȱgianȱmaȱmԐngȱmхǷȄ
ȃTôiȱchӪngȱconȱĆȱchiȱvчхnȱIênȱnԦaȱdâuǯȄ
DuȱcâuȱlrӚȱIԔiȱcԞaȱbӘnȱcóȱlчхngȱlԨȱmԐlȱlrongȱnhԦngȱcâuȱnóiȱlrênǰȱ
hayȱkhacȱhӪnǰȱlhìȱlôiȱcungȱxinȱhԠaȱvԒiȱbӘnȱhaiȱdiӸuǯ
LԔiȱhԠaȱlhԠȱnhӜlDZȱNӶuȱbӘnȱdԄcȱquyӺnȱsachȱnayȱvaȱdӺȱchoȱnhԦngȱ
chiêuȱlhԠcȱmaȱlôiȱnêuȱraȱnӨmȱnguyênȱvӰnȱlrongȱsachȱvaȱkhôngȱbaoȱ
giԔȱ Iôiȱ raȱ apȱ dԜngȱ vaoȱ cuԐcȱ sԈngdzȱ lhìȱ duȱ bӘnȱ cóȱ dӘlȱ dчԚcȱ diӸuȱ
gìǰȱnóȱcungȱchԀȱIaȱmԐlȱphӞnȱnhԆȱcԞaȱnhԦngȱgìȱmaȱbӘnȱcóȱkhӚȱnángȱ
dӘlȱdчԚcǯ
LԔiȱ hԠaȱ lhԠȱ haiDZȱ NӶuȱ bӘnȱ dԄcȱ hӶlȱ quyӺnȱ sachȱ nayǰȱ hԄcȱ nhԦngȱ kԮȱ
lhuӤlȱmaȱlôiȱgiԒiȱlhiӾuȱvaȱapȱdԜngȱchungȱvaoȱcuԐcȱsԈngȱhangȱngaydzȱ
lôiȱdoanȱchӦcȱrӨngȱbӘnȱsӴȱbӦlȱdӞuȱnuôiȱnhԦngȱчԒcȱmхȱcaoȱdӰpȱhхnȱ
vaȱbiӶnȱchungȱlhanhȱhiӾnȱlhԨcǯȱ
ThӶȱ Iaȱ IԨaȱ chԄnȱ lhuԐcȱ vӸȱ bӘndzȱ DӺȱ choȱ nhԦngȱ kԮȱ lhuӤlȱ nayȱ mԈcȱ
meoȱlrongȱnhԦngȱlrangȱsachȱvaȱliӶpȱlԜcȱdӘlȱdчԚcȱnhԦngȱmӠuȱvԜnȱ
vӮlȱ cԞaȱ nhԦngȱ gìȱ bӘnȱ xԠngȱ dangȱ dӘlȱ dчԚcǰȱ hayȱ Iaȱ Iamȱ sԈngȱ dӤyȱ
nhԦngȱphчхngȱphapȱlrongȱsachȱbӨngȱcachȱdemȱnóȱvaoȱcuԐcȱsԈngȱ
cԞaȱ mìnhȱ vaȱ lhԨcȱ hiӾnȱ nhԦngȱ mongȱ чԒcȱ maȱ bӘnȱ chчaȱ lԢngȱ damȱ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
00º
CHƯƠNG
NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI
THÀNH SỰ THẬT THÌ AI CŨNG
CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ!
L
amȱlhӶȱnaoȱmԐlȱcôngȱlyȱdangȱngӦcȱngoӚiȱgiãyȱchӶlȱcóȱlhӺȱdӘlȱ
doanhȱlhuȱhangȱlriӾuȱdôǵȱLamȱlhӶȱnaoȱmԐlȱsinhȱviênȱlrungȱ
hԄcȱkhôngȱcóȱliӸnȱlrӚȱhԄcȱphiȱIaiȱmayȱbayȱIӘiȱlrԖȱlhanhȱphiȱcôngȱ
cóȱbӨngȱIaiȱmaȱkhôngȱmӜlȱmԐlȱxuǵȱLamȱlhӶȱnaoȱmԐlȱngчԔiȱkhôngȱ
biӶlȱ gìȱ vӸȱ âmȱ nhӘcȱ IӘiȱ cóȱ lhӺȱ IӤpȱ raȱ mԐlȱ banȱ nhӘcȱ lhanhȱ côngǰȱ
lhӤmȱ chiȱ conȱ chԀȱ huyȱ danȱ nhӘcȱ giaoȱ hчԖngǵȱ Vaȱ bӨngȱ cachȱ naoȱ
mԐlȱngчԔiȱchԊngȱvôȱlâmǰȱichȱkԬȱIӘiȱcóȱlhӺȱcóȱdчԚcȱmԐlȱcuԐcȱsԈngȱ
hônȱnhânȱhӘnhȱphucȱvaȱlrԄnȱvӰnǵ
NhԦngȱdiӸuȱdóȱngheȱlhӤlȱkhóȱlinǰȱlhӤmȱchiȱconȱcóȱvӲȱhoangȱlчԖngȱ
nԦaǯȱӛyȱvӤyȱmaȱnhԦngȱdiӸuȱIӘȱIungȱdóȱdãȱlrԖȱlhanhȱhiӾnȱlhԨcǰȱkӶlȱ
quӚȱcԞaȱviӾcȱvӤnȱdԜngȱNghӾȱThuӤlȱHiӾnȱThԨcȱHóaȱцԒcȱMхǯȱGiӜcȱ
mхȱ lhԔiȱ lrungȱ hԄcȱ cԞaȱ lôiȱ Iaȱ IӜyȱ dчԚcȱ bӨngȱ Iaiȱ mayȱ bayȱ dãȱ biӶnȱ
lhanhȱ sԨȱ lhӤlȱ mӮcȱ duȱ lôiȱ khôngȱ cóȱ liӸnȱ dӺȱ lrӚȱ choȱ nhԦngȱ giԔȱ hԄcȱ
IaiǯȱVaoȱlhԔiȱӜyǰȱmԐlȱgiԔȱhԄcȱIaiȱmayȱbayȱdangȱgiaȱŚŖȱdôȱmaȱlôiȱlhìȱ
khôngȱ cóȱ IӜyȱ mԐlȱ xuǯȱ Chinhȱ nhԦngȱ kԮȱ nángȱ HiӾnȱ ThԨcȱ Hóaȱ цԒcȱ
Mхȱ dãȱ chӦpȱcanhȱ choȱ lôiǰȱ giupȱlôiȱ ngԊiȱ vaoȱbuԊngȱIaiȱbayȱ vulȱ Iênȱ
lrênȱnhԦngȱlӞngȱmâyǯ
CHƯƠNG 2: NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT
THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ!
2
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Sictcn K. Sccii
NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ
010
цԒcȱmхȱlhԔiȱsinhȱviênȱcԞaȱlôiȱIaȱlhanhȱIӤpȱhaiȱbanȱnhӘcȱlhanhȱcôngǰȱ
rԊiȱ cungȱ cóȱ ngayȱ lôiȱ Iamȱ dчԚcȱ diӸuȱ dóǰȱ bӜlȱ chӜpȱ mԐlȱ sԨȱ lhӤlȱ Iaȱ
lôiȱkhôngȱcóȱchulȱkiӶnȱlhԠcȱgìȱvӸȱâmȱnhӘcǯȱTôiȱcungȱdãȱlhԨcȱhiӾnȱ
dчԚcȱmongȱmuԈnȱdԠngȱraȱchԀȱhuyȱdanȱnhӘcȱchхiȱbӚnȱgiaoȱhчԖngȱ
ȃWiIIiamȱTeIIȄȱvaoȱnámȱŗşşŚǰȱdӢuȱrӨngȱIucȱӜyȱlôiȱvӢnȱmuȱlԂlȱvӸȱâmȱ
nhӘcǯȱTôiȱdãȱlhanhȱcôngȱlrongȱkinhȱdoanhǰȱkiӶmȱdчԚcȱhangȱlriӾuȱdôȱ
mӮcȱduȱlôiȱlhӜlȱbӘiȱlrongȱchinȱcôngȱviӾcȱsauȱkhiȱlԈlȱnghiӾpȱdӘiȱhԄcǯȱ
OuanȱlrԄngȱhхnȱcӚǰȱчԒcȱmхȱvӸȱmԐlȱmaiȱӜmȱgiaȱdìnhȱlranȱdӞyȱlìnhȱ
yêuȱlhчхngȱvaȱhӘnhȱphucȱcԞaȱlôiȱcungȱlhanhȱhiӾnȱlhԨcǰȱmӮcȱduȱlôiȱ
lԢngȱIaȱmԐlȱanhȱchԊngȱvôȱlâmǰȱhoanȱloanȱvôȱdԜngȱlrongȱviӾcȱdapȱ
ԠngȱnhԦngȱnhuȱcӞuȱlìnhȱcӚmȱsâuȱkinȱcԞaȱngчԔiȱbӘnȱdԔiǯ
ȃIhӚiǰȱnhчngȱdóȱIaȱanhǰȱchԠȱkhôngȱphӚiȱlôidzȱChungȱlaȱkhacȱnhauȱ
mԐlȱlrԔiȱmԐlȱvԨcȄȱcóȱlhӺȱIaȱphӚnȱԠngȱdӞuȱliênȱcԞaȱbӘnǯȱDungǰȱchungȱ
laȱ rӜlȱ khacȱ nhauǰȱ nhчngȱ rӜlȱ cóȱ lhӺȱ bӘnȱ dangȱ dԠngȱ Ԗȱ vԂȱ lriȱ cóȱ IԚiȱ
hхnȱvԂȱlriȱcԞaȱlôiȱcachȱdâyȱvaiȱnámȱlrênȱchuyӶnȱhanhȱlrìnhȱdӘlȱdӶnȱ
чԒcȱmхȱcԞaȱmìnhǯȱCóȱlhӺȱbӘnȱnghiȱnhԦngȱngчԔiȱdӘlȱdчԚcȱчԒcȱmхȱ
khôngȱ lчԖngȱ lhuԐcȱ vӸȱ mԐlȱ nhómȱ ngчԔiȱ hoanȱ loanȱ khacȱ vԒiȱ bӘnǯȱ
DiӸuȱ dóȱ hoanȱ loanȱ khôngȱ dungǯȱ Trongȱ dԔiȱ mìnhǰȱ lôiȱ cóȱ dԂpȱ quenȱ
biӶlȱvaȱIamȱviӾcȱvԒiȱnhiӸuȱlԬȱphuǰȱcacȱdiӼnȱviênȱdoӘlȱgiӚiȱAcademyǰȱ
nhԦngȱ ngчԔiȱ dӘlȱ nhiӸuȱ kćȱ lichȱ vaȱ lôiȱ cóȱ lhӺȱ khӪngȱ dԂnhȱ vԒiȱ bӘnȱ
rӨngǰȱ nhԦngȱ ngчԔiȱ Ӝyȱ khôngȱ hӸȱ lhôngȱ minhȱ hхnȱ bӘnǰȱ khôngȱ cóȱ
lrìnhȱdԐȱhԄcȱvӜnȱvaȱIaiȱIԂchȱlԈlȱhхnȱbӘnǯȱHԄȱchԀȱdхnȱgiӚnȱhԄcȱvaȱapȱ
dԜngȱnhԦngȱkԮȱlhuӤlȱcԜȱlhӺȱgiupȱhԄȱmхȱnhԦngȱȃgiӜcȱmхȱIԒnȄȱvaȱ
dӘlȱ dчԚcȱ chungǯȱ Thayȱ vìȱ Iaȱ mԐlȱ ȃngчԔiȱ lhichȱ mԐngȱ mхȄǰȱ hԄȱ lrԖȱ
lhanhȱ ȃngчԔiȱ lhԨcȱ hiӾnȱ чԒcȱ mхȄǯȱ Aiȱ lrênȱ dԔiȱ cungȱ cóȱ lhӺȱ Iaȱ mԐlȱ
lrongȱbaȱdӘngȱngчԔiȱsauDZȱngчԔiȱmхȱmԐngǰȱngчԔiȱlhԨcȱhiӾnȱчԒcȱmхȱ
hoӮcȱngчԔiȱchaȱdӘpȱIênȱчԒcȱmхȱcԞaȱchinhȱmìnhǯȱTôiȱchoȱrӨngȱcóȱdӶnȱ
řŖƖȱ Iaȱ nhԦngȱ kӲȱ lhichȱ mхȱ mԐngǰȱ ŜşǰşƖȱ Iaȱ nhԦngȱ ngчԔiȱ bópȱ chӶlȱ
giӜcȱ mхȱ cԞaȱ mìnhȱ lԢȱ lrongȱ lrԠngȱ vaȱ chԀȱ cóȱ ŖǰŗƖȱ conȱ IӘiȱ Iaȱ nhԦngȱ
ngчԔiȱ damȱ sԈngȱ vìȱ чԒcȱ mхȱ cԞaȱ mìnhǯȱ ThӶȱ bӘnȱ muԈnȱ mìnhȱ lhuԐcȱ
dӘngȱ naoǵȱ Trongȱ cacȱ lhԔiȱ kćȱ khacȱ nhauǰȱ lôiȱ lԢngȱ lhuԐcȱ vaoȱ cӚȱ baȱ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
CHƯƠNG 2: NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT
THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ!
011
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu
IoӘiȱlrênǰȱlhӶȱnênȱlôiȱcóȱcхȱsԖȱdӺȱnóiȱvԒiȱbӘnȱrӨngǰȱlrԖȱlhanhȱngчԔiȱ
dӘlȱdчԚcȱчԒcȱmхȱcԞaȱmìnhȱlhӤlȱsԨȱIaȱdiӸuȱluyӾlȱvԔiȱnhӜlǯ
KhiȱviӶlȱquyӺnȱsachȱnayǰȱlôiȱcóȱhaiȱmԜcȱliêuȱlrongȱdӞuǯȱMԐlȱIaȱchԠngȱ
minhȱchoȱbӘnȱlhӜyȱrӨngȱbӘnȱcungȱcóȱlhӺȱdӘlȱdчԚcȱnhԦngȱmongȱчԒcȱ
chayȱbԆngȱnhӜlȱcԞaȱmìnhȱvaȱgiupȱdԘȱnhԦngȱngчԔiȱxungȱquanhȱlhԨcȱ
hiӾnȱчԒcȱmхȱcԞaȱhԄǯȱHaiȱIaȱlrangȱbԂȱchoȱbӘnȱlӜlȱcӚȱnhԦngȱkԮȱnángȱ
vaȱ phчхngȱ phapȱ cԜȱ lhӺȱ maȱ bӘnȱ cӞnȱ dӺȱ lrԖȱ lhanhȱ ngчԔiȱ lӘoȱ dԨngȱ
чԒcȱmхǯ
Nhчngȱ lrчԒcȱ hӶlȱ lôiȱ cӞnȱ chԠngȱ minhȱ vԒiȱ bӘnȱ rӨngȱ bӘnȱ cóȱ lhӺȱ dӘlȱ
dчԚcȱnhԦngȱdiӸuȱbӘnȱkhaoȱkhalȱnhӜlǰȱbԖiȱIӴȱnӶuȱbӘnȱkhôngȱlinȱIaȱ
mìnhȱ Iamȱ dчԚcȱ diӸuȱ dóǰȱ bӘnȱ sӴȱ khôngȱ danhȱ lhԔiȱ gianȱ hԄcȱ hԆiȱ vaȱ
lhԨcȱ hanhȱ nhԦngȱ kԮȱ nángȱ vaȱ phчхngȱ phapȱ vԈnȱ Iaȱ côngȱ cԜȱ quanȱ
lrԄngȱnhӨmȱbiӶnȱчԒcȱmхȱcԞaȱbӘnȱlhanhȱhiӾnȱlhԨcǯ
TRONGȱMԏTȱÐEMǰȱCUԏCȱÐԓIȱTÔIȱ
THAYȱÐԋIȱNGAYȱLӣPȱTԟC
DungȱŗȱgiԔȱkemȱŘŖȱphulȱrӘngȱsangȱngayȱŘŘȱlhangȱŗŘȱnámȱŗşŝŗǰȱcuԐcȱ
dԔiȱlôiȱIӤlȱsangȱmԐlȱlrangȱmԒiǯȱVaoȱgiԔȱphulȱӜyǰȱlôiȱbԎngȱcӚmȱnhӤnȱ
dчԚcȱmԐlȱlhԠȱlìnhȱyêuȱmaȱlôiȱchчaȱlԢngȱbiӶlȱdӶnȱbaoȱgiԔDzȱnóȱkhôngȱ
baoȱIaȱhхnȱlìnhȱyêuȱmaȱlôiȱdanhȱchoȱngчԔiȱvԚȱlhânȱyêuȱhayȱchaȱmӰȱ
lôiȱmaȱnóȱIaȱmԐlȱlhԠȱlìnhȱcӚmȱhoanȱloanȱkhacǯȱßӘnȱbiӶlȱkhôngǰȱdóȱIaȱ
lhԔiȱkhӦcȱlôiȱnhìnȱvaoȱdôiȱmӦlȱxanhȱluyӾlȱdӰpȱcԞaȱdԠaȱconȱgaiȱdӞuȱ
IongȱmԒiȱchaoȱdԔiǯȱKhiȱlôiȱnhìnȱvaoȱdôiȱmӦlȱӜyǰȱvaȱdôiȱmӦlȱӜyȱnhìnȱ
IӘiȱ lôiǰȱ lrongȱ lôiȱ lranȱ ngӤpȱ mԐlȱ lìnhȱ yêuȱ lhчхngȱ khôngȱ giԈngȱ vԒiȱ
bӜlȱcԠȱcӚmȱxucȱnaoȱmaȱlôiȱlԢngȱcӚmȱnhӤnȱlrчԒcȱdâyǯȱTôiȱchԀȱmuԈnȱ
nóiȱvԒiȱsinhȱIinhȱbeȱbԆngȱrӨngǰȱchaȱyêuȱconȱbiӶlȱnhчԔngȱnaoǰȱchaȱsӴȱ
IuônȱIuônȱchámȱsócȱconȱvaȱchoȱconȱbӜlȱcԠȱlhԠȱgìȱconȱmuԈnǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Sictcn K. Sccii
NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ
012
NhчngȱcungȱlrongȱdêmȱӜyǰȱkhiȱlôiȱIaiȱxeȱsuԈlȱbaȱliӶngȱdԊngȱhԊȱlԢȱ
bӾnhȱviӾnȱvӸȱnhaȱlhìȱlhԨcȱlӶȱquayȱIӘiȱvԒiȱlôiǯȱLamȱsaoȱlôiȱcóȱlhӺȱdapȱ
ԠngȱnhuȱcӞuȱvӤlȱchӜlȱcԞaȱconȱgaiȱmìnhǯȱTôiȱmԒiȱchԀȱraȱlrчԔngȱdчԚcȱ
hхnȱmԐlȱnámȱmaȱdãȱphӚiȱchuyӺnȱviӾcȱlԒiȱbaȱIӞnǯȱThӤlȱraǰȱlôiȱvԢaȱbԂȱ
mӜlȱcôngȱviӾcȱlhԠȱhaiȱbԈnȱngayȱlrчԒcȱkhiȱconȱgaiȱlôiȱmԖȱmӦlȱchaoȱ
dԔiǯȱVaoȱIucȱӜyǰȱlhuȱnhӤpȱcԞaȱlôiȱchчaȱbӨngȱmԐlȱnԤaȱlhuȱnhӤpȱbìnhȱ
quânȱdӞuȱngчԔiȱԖȱMԮǯȱVԒiȱlӜmȱbӨngȱcԤȱnhânȱliӶpȱlhԂȱlrongȱlayǰȱlôiȱ
lhӜlȱbӘiȱlrongȱchinhȱIinhȱvԨcȱmìnhȱdãȱchԄnǯ
KhoӚngȱşȱlhangȱsauǰȱmԐlȱhômǰȱlôiȱIaiȱxeȱlԢȱcánȱhԐȱbeȱxiuȱcԞaȱmìnhȱ
dӶnȱchԎȱIamǯȱKhiȱlôiȱchӘyȱngangȱquaȱmԐlȱkhuȱnhaȱnhԆȱnhԆȱxinhȱxinhȱ
vaȱnhìnȱlhӜyȱnhԦngȱchiӶcȱxichȱduȱdungȱdчaȱlrongȱnӦngȱmԒiȱcungȱ
nhԦngȱbaoȱcalȱlӤpȱdӜmȱbԈcȱԖȱsânȱsauǰȱlԨȱdчngȱIӾȱdângȱIênȱlrongȱmӦlȱ
lôiȱcayȱxeȱvaȱcԌȱhԄngȱlôiȱnhчȱnghӰnȱIӘiǯȱTôiȱnhӤnȱraȱrӨngȱdԠaȱconȱgaiȱ
beȱbԆngȱcԞaȱlôiȱsӴȱkhôngȱbaoȱgiԔȱdчԚcȱchӘyȱnhӚyȱlrênȱkhoӚnhȱsânȱ
riêngȱ vԒiȱ chiӶcȱ xichȱ duȱ cԞaȱ riêngȱ mìnhǯȱ Tôiȱ biӶlȱ rӨngȱ luԌiȱ lhхȱ cԞaȱ
conȱlôiȱsӴȱlrôiȱquaȱlrênȱkhoӚngȱsânȱchungȱchӤlȱhӰpǰȱbԖiȱvìȱchaȱnóȱduȱ
IamȱIԜngȱvӜlȱvӚȱdӶnȱmӜyȱcungȱchӪngȱȃkhaȱIênȱnԌiȄǯȱßaoȱgiԔȱchungȱ
lôiȱcungȱsԈngȱlrongȱcӚnhȱlhiӶuȱlrчԒcȱhԜlȱsauȱvaȱchӪngȱhiӺuȱIamȱsaoȱ
lôiȱkhôngȱlhӺȱlrԜȱIӘiȱdчԚcȱvԒiȱcôngȱviӾcȱnaoȱquaȱdámȱlhangǯȱ
SangȱhômȱӜyȱlôiȱIêȱbчԒcȱvaoȱvánȱphongǰȱchanȱnӚnȱhхnȱbaoȱgiԔȱhӶlǯȱ
ThӤlȱkhôngȱmayǰȱmԄiȱviӾcȱcangȱlrԖȱnênȱlԊiȱlӾȱvaoȱngayȱhômȱdóǯȱSauȱ
bԦaȱ lrчaǰȱ sӶpȱ gԄiȱ lôiȱ vaoȱ phongȱ Iamȱ viӾcȱ cԞaȱ mìnhǯȱ Ôngȱ nӦmȱ giԦȱ
cчхngȱ vԂȱ phóȱ chԞȱ lԂchȱ vaȱ Iaȱ ngчԔiȱ quanȱ lrԄngȱ lhԠȱ haiȱ lrongȱ côngȱ
lyǯȱIhongȱIamȱviӾcȱcԞaȱôngȱrӜlȱdӰpȱvaȱbԖiȱvìȱôngȱcungȱdԠngȱdӞuȱbԐȱ
phӤnȱliӶpȱlhԂȱnênȱlôiȱrӜlȱkinhȱlrԄngȱôngǯ
Khiȱ lôiȱ bчԒcȱ vaoȱ phongǰȱ ôngȱ ngӠngȱ dӞuȱ Iênȱ nhìnȱ lôiȱ vԒiȱ vӲȱ mӮlȱ
nghiêmȱlrԄngǰȱlhӶȱIaȱlôiȱhiӺuȱngayȱrӨngȱmìnhȱgӮpȱrӦcȱrԈiǯȱȃSlevenǰȱ
anhȱIaȱnԎiȱlhӜlȱvԄngȱIԒnȱnhӜlȱlrongȱsuԈlȱquãngȱdԔiȱIamȱviӾcȱcԞaȱlôiȄǰȱ
ôngȱgӨnȱgiԄngȱnóiǯȱȃAnhȱchӪngȱIamȱdчԚcȱlichȱsԨȱgìȱlrongȱcôngȱlacȱ
liӶpȱlhԂǰȱvìȱlhӶȱlôiȱquyӶlȱdԂnhȱdӺȱanhȱraȱdiǯȱAnhȱcóȱŘŖȱphulȱdӺȱdԄnȱ
banȱcԞaȱmìnhȄǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
CHƯƠNG 2: NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT
THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ!
013
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu
TrԖȱvӸȱbanȱIamȱviӾcǰȱlôiȱlhӜyȱcacȱdԊngȱnghiӾpȱvԔȱnhчȱkhôngȱchuȱĆȱ
dӶnȱlôiǯȱChӪcȱhӪnȱIaȱsӶpȱlôiȱdãȱlhôngȱbaoȱchoȱhԄȱbiӶlȱIaȱsӴȱsaȱlhӚiȱlôiȱ
sauȱbԦaȱlrчaǯȱTrongȱIucȱdԄnȱdӰpȱdԊȱdӘcȱlrênȱbanǰȱnчԒcȱmӦlȱlôiȱcԠȱԠaȱ
raȱkhôngȱsaoȱngánȱIӘiȱdчԚcǯȱMԄiȱngчԔiȱIiӶcȱnhìnȱlôiȱnhчngȱchӪngȱaiȱ
nóiȱgìǯȱVӤlȱcuԈiȱcungȱlrênȱbanȱIaȱlhԠȱgiangȱchoȱlôiȱmԐlȱdonȱdauȱnhӜlǯȱ
DóȱIaȱlӜmȱӚnhȱcԞaȱdԠaȱconȱgaiȱyêuȱquĆȱcԞaȱlôiǰȱdôiȱmӦlȱxanhȱbiӶcȱ
lronȱxoeȱcԞaȱbeȱdangȱmԖȱloȱnhìnȱlôiǯȱChaȱnóȱIӘiȱlhӜlȱbӘiȱIӞnȱnԦaǰȱphԜȱ
IongȱdԊngȱnghiӾpǰȱphԜȱIongȱchinhȱbӚnȱlhânȱmìnhȱvaȱphԜȱIongȱlrôngȱ
dԚiȱcԞaȱdԠaȱconȱgaiȱbeȱbԆngǯ
LucȱӜyȱlôiȱconȱchчaȱbiӶlȱrӨngȱlôiȱsӴȱmӜlȱlhêmȱŜȱchԎȱIamȱnԦaȱlrongȱ
vongȱ Śȱ námȱ lԒiǯȱ Tôiȱ Iaȱ bӤcȱ lhӞyȱ lrongȱ nghӾȱ lhuӤlȱ lhӜlȱ bӘiǰȱ mԐlȱ lhԠȱ
nghӾȱlhuӤlȱmaȱchӪngȱaiȱmuԈnȱbчԒcȱchânȱvaoȱchԠȱdԢngȱnóiȱgìȱdӶnȱ
viӾcȱ lrԖȱ nênȱ lhuӞnȱ lhԜcǯȱ Sauȱ mԎiȱ IӞnȱ ȃvӜpȱ ngãȄȱ nhчȱ lhӶȱ lôiȱ IӘiȱ lrӚiȱ
quaȱmԐlȱcхnȱchӜnȱdԐngȱlinhȱlhӞnǰȱmӮcȱduȱmãiȱsauȱnayȱlôiȱmԒiȱbiӶlȱ
nhԦngȱlhӜlȱbӘiȱêȱchӸȱdóȱdãȱxâyȱnӸnȱdӦpȱmóngȱchoȱnhԦngȱlhanhȱcôngȱ
loȱIԒnȱcԞaȱlôiȱsauȱnayǯȱNhчȱbӘnȱsӴȱlhӜyǰȱcâuȱchuyӾnȱcԞaȱlôiȱkhôngȱ
phӚiȱbaoȱgiԔȱcungȱnӚnȱIongȱnhчȱvӤyǯȱNámȱŗşşŜǰȱSimonȱǭȱSchuslerȱ
raȱ mӦlȱ quyӺnȱ sachȱ dӞuȱ layȱ cԞaȱ lôiȱ nhanȱ dӸȱ ȃSԌȱ layȱ lriӾuȱ phuȄȱ ǻAȱ
MiIIionaireȂsȱNolebookǼȱvaȱhԄȱsӴȱkhôngȱxuӜlȱbӚnȱquyӺnȱsachȱnayȱnӶuȱ
nhчȱconȱgaiȱlôiȱsuԈlȱdԔiȱphӚiȱchхiȱduaȱlrênȱmӚnhȱsânȱchungǯ
ChinhȱlԨaȱdӸȱphԜǰȱȃLamȱlhӶȱnaoȱnhԦngȱngчԔiȱbìnhȱlhчԔngȱcóȱlhӺȱdӘlȱ
dчԚcȱnhԦngȱlhanhȱcôngȱphiȱlhчԔngȄǰȱdãȱIamȱrõȱnԐiȱdungȱquyӺnȱsachǯȱ
TԨaȱdӸȱnayȱlhachȱlhԠcȱIӘiȱmԐlȱlrongȱnhԦngȱcachȱnghiȱlhôngȱlhчԔngȱ
dԨaȱlrênȱmԐlȱniӸmȱlinȱsaiȱIӞmȱphԌȱbiӶnȱlrongȱxãȱhԐiȱngayȱnayȱrӨngǰȱ
nhԦngȱ ngчԔiȱ dӘlȱ dӶnȱ nhԦngȱ lhanhȱ côngȱ vчԚlȱ lrԐiȱ Iaȱ mԐlȱ ȃgiԈngȄȱ
ngчԔiȱkhacȱhoӮcȱlhuԐcȱvӸȱmԐlȱȃdӪngȱcӜpȄȱkhacȱhӪnȱvԒiȱnhԦngȱngчԔiȱ
conȱ IӘiǯȱ DiӸuȱ nayȱ hoanȱ loanȱ saiȱ IӘcǯȱ Trongȱ lhԨcȱ lӶǰȱ nhiӸuȱ ngчԔiȱ dãȱ
vчхnȱIênȱlԢȱlrongȱnghԂchȱcӚnhǰȱhayȱlrongȱnhԦngȱdiӸuȱkiӾnȱkemȱxaȱsԈȱ
dôngȱbìnhȱlhчԔngǯȱChoȱphepȱlôiȱnêuȱraȱbaȱviȱdԜȱdiӺnȱhìnhǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Sictcn K. Sccii
NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ
01A
CHUYӽNȱVӷȱMԏTȱNGцԓIȱTENȱGENE
GeneȱOroviĵȱIԒnȱIênȱԖȱCoIIingsvoodǰȱbangȱNevȱIerseyǯȱßԖiȱvìȱcӤuȱ
vӢnȱleȱdӞmȱchoȱdӶnȱluԌiȱvԂȱlhanhȱniênȱnênȱmӰȱcӤuȱlhчԔngȱIamȱbӴȱ
mӮlȱconȱlraiȱbӨngȱcachȱphхiȱnhԦngȱlӜmȱgaȱlrӚiȱgiчԔngȱчԒlȱnчԒcȱliӺuȱ
ngoaiȱcԤaȱsԌȱphongȱngԞȱcԞaȱcӤuǰȱdӺȱchoȱlӜlȱcӚȱbӘnȱbeȱcӤuȱdӸuȱbiӶlǯȱ
ßaȱbӚoȱvԒiȱcӤuȱrӨngȱcӤuȱsӴȱkhôngȱIamȱnênȱlroȱlrԈngȱgìȱvaȱkӶlȱquӚȱ
hԄcȱhanhȱlӾȱhӘiȱcԞaȱcӤuȱnámȱcӜpȱřȱdчԔngȱnhчȱdãȱchԠngȱminhȱIԔiȱ
liênȱdoanȱcԞaȱngчԔiȱmӰȱIaȱdungȱȮȱcӤuȱxӶpȱhӘngȱŘşşȱlrongȱsԈȱřŖŗȱhԄcȱ
sinhǯȱSauȱnayǰȱGeneȱnóiȱvԒiȱlôiȱrӨngȱhaiȱngчԔiȱdԠngȱchólȱgӞnȱnhчȱ
khôngȱbiӶlȱdԄcȱbiӶlȱviӶlǯ
MԄiȱviӾcȱcungȱchӪngȱkhӜmȱkhaȱgìȱhхnȱvԒiȱGeneȱsauȱkhiȱôngȱhԄcȱhӶlȱ
phԌȱlhôngǯȱDчԚcȱcaiȱGeneȱchӘyȱduaȱrӜlȱcԢȱnênȱanhȱgianhȱdчԚcȱhԄcȱ
bԌngȱvaoȱlrчԔngȱdӘiȱhԄcȱUniversilyȱofȱSoulhernȱCaIiforniaǰȱnhчngȱ
anhȱIӘiȱdӺȱmӜlȱhԄcȱbԌngȱngayȱlrongȱnámȱlhԠȱnhӜlȱvìȱlhanhȱlichȱdangȱ
lhӜlȱvԄngȱlrongȱmuaȱlhiȱdӜuȱnámȱӜyǯȱKhôngȱcóȱliӸnȱdӺȱvӸȱnhaǰȱGeneȱ
danhȱvӘȱvӤlȱnӨmȱngԞȱlrênȱnhԦngȱchiӶcȱghӶȱngoaiȱcôngȱviênȱԖȱSanlaȱ
MonicaǰȱbangȱCaIiforniaǯȱCôngȱviӾcȱdӞuȱliênȱcԞaȱanhȱIaȱvacȱchánȱdiȱ
gõȱcԤaȱlԢngȱnhaȱdӺȱbanǯȱӛyȱvӤyȱmaȱnóiȱvӸȱmԠcȱdԐȱlhanhȱcôngǰȱconȱ
ngчԔiȱlчԖngȱchԢngȱnhчȱkemȱcԆiȱnhӜlȱhӘngȱӜyȱIӘiȱlrԖȱlhanhȱngчԔiȱ
lhanhȱcôngȱnhӜlȱlrongȱvaiȱlroȱlacȱgiӚǰȱdӘoȱdiӼnȱvaȱnhaȱsӚnȱxuӜlȱlrongȱ
IԂchȱsԤȱlruyӸnȱhìnhȱMԮǯȱTôiȱnóiȱvӤyȱIaȱvìȱŗŖŖƖȱshovȱlruyӸnȱhìnhȱmaȱ
ôngȱlӘoȱraȱdӸuȱlhanhȱcôngǯȱTheoȱlôiȱbiӶlȱlhìȱkhôngȱmԐlȱnhaȱsӚnȱxuӜlȱ
naoȱ lrongȱ IԂchȱ sԤȱ HoIIyvoodȱ cóȱ lhӺȱ luyênȱ bԈȱ mԠcȱ dԐȱ lhanhȱ côngȱ
caoȱnhчȱlhӶǯȱTôiȱbiӶlȱôngȱvԒiȱlчȱcachȱIaȱmԐlȱngчԔiȱbӘnȱchânȱlhanhȱvaȱ
luyӾlȱvԔiȱnhӜlǰȱconȱbӘnȱlhìȱbiӶlȱôngȱdчԒiȱcaiȱlênȱMichaeIȱLandonǯ
HAIȱANHȱCHANGȱTENȱ5TEVENȱ
LaȱlhanhȱviênȱlrongȱdԐiȱcӞmȱcԔȱcԞaȱlrчԔngȱlrungȱhԄcǰȱlôiȱcóȱdчԚcȱ
dӮcȱ quyӸnȱ keoȱ Iaȱ cԔȱ lԌȱ quԈcȱ lrongȱ lӜlȱ cӚȱ nhԦngȱ lrӤnȱ daȱ bóngȱ cԞaȱ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
CHƯƠNG 2: NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT
THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ!
015
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu
dԐiȱnhaǯȱIhӞnȱlhчԖngȱcԞaȱnhiӾmȱvԜȱnayȱIaȱlӜmȱveȱmԔiȱlrongȱmԎiȱ
lrӤnȱdӜuȱvaȱmԐlȱghӶȱlrongȱbanȱnhӘcȱdiӼuȱhanhȱcԞaȱlrчԔngǯȱGӞnȱnhчȱ
IӞnȱnaoȱlôiȱcungȱngԊiȱcӘnhȱcӤuȱbӘnȱlhԌiȱkenȱcIarinelǰȱmԐlȱngчԔiȱcóȱ
nhiӸuȱdiӺmȱgiԈngȱlôiǯȱTôiȱkhôngȱbiӶlȱcӤuȱlaȱhԄȱgìǰȱchԀȱbiӶlȱIaȱcungȱlênȱ
SlevenǯȱAnhȱbӘnȱnayȱgӞyȱgoǰȱnhulȱnhalȱvaȱhoanȱloanȱxaȱIӘȱvԒiȱlôiȱvaȱ
vԒiȱdaȱsԈȱnhԦngȱhԄcȱsinhȱkhacȱlrongȱlrчԔngǯ
Vaoȱ nhԦngȱ námȱ ŜŖȱ lhӶȱ kԬȱ lrчԒcǰȱ vԂȱ lriȱ cuԈiȱ cungȱ maȱ bӘnȱ mongȱ
muԈnȱlrongȱmԐlȱlrӤnȱdaȱbóngȱIaȱԖȱbanȱnhӘcȱhayȱlԌȱcӞmȱcԔǯȱNhчngȱ
vԒiȱcânȱnӮngȱkhoӚngȱśśȱkgǰȱcӚȱlôiȱvaȱanhȱbӘnȱSlevenȱkiaȱdӸuȱkhôngȱ
cóȱcхȱhԐiȱdчԚcȱkӶlȱnӘpȱvaoȱdԐiȱbóngǯȱǻKӺȱcӚȱkhiȱloȱkhԆeȱnӮngȱcânȱ
hхnȱlhìȱchungȱlôiȱcungȱchӪngȱcóȱȃcԤaȄǰȱbԖiȱvìȱkhôngȱcóȱnángȱkhiӶuȱ
lhӺȱlhaoǯǼȱGiԈngȱnhчȱlôiǰȱSlevenȱkiaȱcungȱchӪngȱhӰnȱhoȱdчԚcȱcôȱgaiȱ
naoȱlrongȱlrчԔngȱvaȱchungȱlôiȱcungȱkhôngȱphӚiȱIaȱhԄcȱsinhȱkhaȱgiԆiȱ
hayȱcóȱdiӺmȱnԌiȱbӤlȱgìǯȱTrongȱlhԨcȱlӶǰȱlhanhȱlichȱhԄcȱkćȱlԈlȱnhӜlȱcԞaȱ
anhȱ changȱ Slevenȱ kiaȱ Iaȱ ngoiȱ Iênȱ dчԚcȱ hӘngȱ lrungȱ bìnhǯȱ Diȱ nhiênȱ
lrongȱlrчԔngǰȱlԢȱgiaoȱviênȱdӶnȱhԄcȱsinhȱchӪngȱmӜyȱaiȱbiӶlȱdӶnȱanhȱ
bӘnȱSlevenȱnayǰȱluyȱvӤyȱbӘnȱlhìȱbiӶlȱdӜyǰȱvìȱlênȱluԌiȱcԞaȱanhȱsauȱnayȱ
xuӜlȱhiӾnȱԖȱśȱlrongȱŗŖȱbԐȱphimȱcóȱdoanhȱlhuȱcaoȱnhӜlȱlrongȱmԄiȱlhԔiȱ
dӘiǯȱThԨcȱlӶȱԖȱMԮǰȱhoӮcȱbӜlȱcԠȱnхiȱnaoȱlrênȱlhӶȱgiԒiǰȱhԆiȱcóȱbaoȱnhiêuȱ
ngчԔiȱkhôngȱbiӶlȱdӶnȱcaiȱlênȱSlevenȱSpieIbergǵ
ŘŖȱnámȱsauȱkhiȱlôiȱlԈlȱnghiӾpǰȱmԐlȱhômȱmӰȱgԄiȱdiӾnȱchoȱlôiȱvaȱbӚoȱ
rӨngȱSlevenȱSpieIbergȱIaȱmԐlȱlrongȱnhԦngȱbӘnȱhԄcȱcԞaȱlôiȱԖȱlrчԔngȱ
TrungȱhԄcȱArcadiaǯȱTôiȱdapȱIӘiȱIaȱkhôngȱlhӺȱcóȱchuyӾnȱnhчȱvӤyǰȱlôiȱ
biӶlȱhӞuȱhӶlȱhԄcȱsinhȱԖȱlrчԔngȱArcadiaȱvaoȱlhԔiȱdiȱhԄcȱvaȱkhôngȱcóȱ
IĆȱnaoȱlôiȱIӘiȱkhôngȱbiӶlȱSlevenȱSpieIbergǯȱThӶȱIaȱmӰȱlôiȱbӚoȱlôiȱhãyȱ
xemȱIӘiȱdanhȱsachȱcԨuȱhԄcȱsinhȱԖȱlrчԔngǯȱKhiȱnhìnȱlhӜyȱlênȱSlevenȱ
SpieIbergȱ cungȱ vԒiȱ bԠcȱ Ӛnhȱ chânȱ dungȱ cԞaȱ anhȱ lhìȱ lôiȱ ȃleȱ ngԤaȄǰȱ
chinhȱIaȱanhȱchangȱSlevenȱIӮngȱIӴȱngayȱnaoȱvӢnȱngԊiȱcӘnhȱlôiȱlrongȱ
mԎiȱlrӤnȱdaȱbanhǯȱMӜyȱlhangȱsauǰȱkhiȱchungȱlôiȱlìnhȱcԔȱgӮpȱnhauǰȱ
lôiȱnóiǰȱȃSlevenǰȱgiaȱnhчȱlôiȱbiӶlȱlrчԒcǷȄȱvaȱanhȱlrӚȱIԔiǰȱȃSlevenǰȱgiaȱ
nhчȱlôiȱbiӶlȱlrчԒcǷȄǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Sictcn K. Sccii
NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ
01ó
VӸȱphӞnȱmìnhǰȱlôiȱlԈlȱnghiӾpȱphԌȱlhôngȱvԒiȱlhanhȱlichȱIangȱnhangȱ
lrênȱ lrungȱ bìnhȱ mԐlȱ chulǯȱ SuԈlȱ lrongȱ nhԦngȱ námȱ lrungȱ hԄcǰȱ lôiȱ
chӪngȱcóȱgìȱnԌiȱbӤlȱcӚǯȱSauȱnámȱdӞuȱsauȱkhiȱlԈlȱnghiӾpȱdӘiȱhԄcȱvaoȱ
námȱŗşŝŖǰȱlôiȱconȱlrчԚlȱdaiȱvԒiȱşȱcôngȱviӾcȱkhacȱnhauȱnԦaǯȱNӶuȱlôiȱ
dӮlȱbulȱviӶlȱliӺuȱsԤȱnghӸȱnghiӾpȱcԞaȱmìnhȱvaoȱlhangȱŚȱnámȱŗşŝŜȱlhìȱ
nóȱsӴȱnhчȱlhӶȱnayDZ
Tốt nghiệp đại học năm 1970
Năm Công việc & mức lương
Thời gian
(tính theo tháng)
Kết quả
1971 Thứ nhất, 600 đô/tháng 4 Bỏ việc
1971 Thứ hai, tự kinh doanh 8 Thất bại
1972 Thứ ba, 1000 đô/tháng 9 Bị sa thải
1973 Thứ tư, 1000 đô/tháng 9 Bỏ việc
1974 Thứ năm, 1100 đô/tháng 5 Bỏ việc
1974 Thứ sáu, tự kinh doanh 9 Thất bại
1975 Thứ bảy, 1000 đô/tháng 4 Bị sa thải
1975 Thứ tám, 1100 đô/tháng 4 Bỏ việc
1976 Thứ chín, 1500 đô/tháng 4 Bỏ việc
Nhчȱ bӘnȱ cóȱ lhӺȱ lhӜyǰȱ lhuȱ nhӤpȱ cԞaȱ lôiȱ giԦaȱ côngȱ viӾcȱ lhԠȱ haiȱ vaȱ
lhԠȱlamȱchԀȱchênhȱnhauȱcóȱŗŖŖȱdôȦlhangǰȱchчaȱbӨngȱmԐlȱnԤaȱmԠcȱ
lԌngȱlhuȱnhӤpȱbìnhȱquânȱcԞaȱmԐlȱgiaȱdìnhȱԖȱMԮǯȱTrungȱbìnhǰȱcԠȱsauȱ
lhangȱlôiȱIӘiȱdԌiȱviӾcȱmԐlȱIӞnǯȱNhчȱvӤyȱdԞȱdӺȱkӶlȱIuӤnȱIaȱlôiȱlhӤmȱchiȱ
khôngȱphӚiȱȃbìnhȱlhчԔngȄȱmaȱIaȱȃdчԒiȱmԠcȱbìnhȱlhчԔngȄǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
CHƯƠNG 2: NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT
THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ!
01Z
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu
TuyȱvӤyǰȱcôngȱviӾcȱlhԠȱmчԔiȱcԞaȱlôiȱIӘiȱkeoȱdaiȱlԒiȱŘŖȱnámǰȱcungȱvԒiȱ
sauȱ dԈiȱ lacȱ khacǰȱ lôiȱ banȱ dчԚcȱ hхnȱ ŗȱ lԬȱ dôȱ sӚnȱ phӠmȱ vaȱ sangȱ IӤpȱ
nênȱkhôngȱilȱcôngȱlyȱlrԂȱgiaȱhangȱlriӾuȱdôǰȱcungȱnhчȱgópȱphӞnȱlӘoȱ
raȱhхnȱŚŖȱlriӾuȱphuȱkhacǯȱSauȱkhiȱbiӶlȱlôiȱdԌiȱviӾcȱdӶnȱlamȱIӞnȱlhìȱ
bӘnȱsӴȱkhôngȱconȱchulȱIongȱlinȱrӨngȱcôngȱviӾcȱlhԠȱmчԔiȱcԞaȱlôiȱsӴȱ
mangȱvӸȱchoȱlôiȱśŖŖȱnganȱdôȱmԐlȱlhangǰȱphӚiȱkhôngȱnaoǵȱThӶȱmaȱ
mԄiȱchuyӾnȱIӘiȱxӚyȱraȱdungȱnhчȱvӤyǯ
VӣYȱÐIӷUȱGIȱÐÁȱXәYȱRAǵ
DiӸuȱgìȱdãȱbiӶnȱmԐlȱIugeneȱOroviĵȱdԐiȱsԌȱlrongȱlrчԔngȱphԌȱlhôngȱ
lhanhȱ mԐlȱ MichaeIȱ Landonȱ hiӺnȱ hachȱ ngayȱ hômȱ nayǵȱ DiӸuȱ gìȱ dãȱ
biӶnȱmԐlȱSlevenȱSpieIbergȱvôȱdanhȱliӺuȱlԈlǰȱmԐlȱhԄcȱsinhȱdчԒiȱlrungȱ
bìnhȱlhanhȱnhaȱdӘoȱdiӼnȱviȱdӘiȱnhӜlȱlrongȱIԂchȱsԤȱHoIIyvoodǵȱVaȱ
diӸuȱgìȱdãȱgiupȱSlevenȱScoĴȱlôiȱlԢȱmԐlȱkӲȱlhӜlȱbӘiȱlhӚmȱhӘiȱlrongȱ
côngȱviӾcȱvaȱlaiȱchinhȱlhanhȱmԐlȱdoanhȱnhânȱlhanhȱdӘlȱcóȱlrongȱlayȱ
hangȱchԜcȱlriӾuȱdôǵȱHayȱnóiȱmԐlȱcachȱkhacǰȱdiӸuȱgìȱdãȱgiupȱbaȱanhȱ
changȱ ȃkemȱ cԆiȄȱ nayȱ lrԖȱ lhanhȱ nhԦngȱ ngчԔiȱ cóȱ lhӺȱ nóiȱ Iaȱ dãȱ dӘlȱ
dчԚcȱnhԦngȱчԒcȱmхȱIԒnȱnhӜlȱlrongȱdԔiǵ
Câuȱ lrӚȱ IԔiǰȱ mayȱ lhayǰȱ lhӤlȱ vôȱ cungȱ dхnȱ giӚnǯȱ Dóȱ Iaȱ cӚȱ baȱ chungȱ
lôiȱdӸuȱhԄcȱhԆiȱnhԦngȱchiӶnȱIчԚcǰȱbiӾnȱphapȱvaȱkԮȱnángȱchoȱphepȱ
chungȱlôiȱmхȱnhԦngȱчԒcȱmхȱvчԚlȱngoaiȱsԠcȱlчԖngȱlчԚngȱlrчԒcȱdâyȱ
cԞaȱmìnhȱvaȱbiӶnȱnhԦngȱчԒcȱmхȱdóȱlhanhȱhiӾnȱlhԨcǯȱVaȱlrongȱcuԐcȱ
dԔiȱ mìnhǰȱ khiȱ lôiȱ biӶlȱ nhiӸuȱ ngчԔiȱ danȱ ôngȱ cungȱ nhчȱ danȱ baȱ dӘlȱ
dчԚcȱnhԦngȱmхȱчԒcȱkhôngȱlчԖngȱcԞaȱhԄȱlhìȱlôiȱkhamȱphaȱraȱrӨngǰȱ
cungȱnhчȱSlevenȱSpieIbergǰȱMichaeIȱLandonȱvaȱlôiǰȱhԄȱdãȱIamȱchԞȱ
dчԚcȱnhԦngȱphчхngȱphapȱdóǰȱnhԦngȱkԮȱnángȱvaȱchiӶnȱIчԚcȱmaȱbӜlȱ
cԠȱaiȱcungȱcóȱlhӺȱhԄcȱdчԚcȱvaȱsԤȱdԜngȱlhanhȱlhӘoǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Sictcn K. Sccii
NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ
018
CONȱTUYӽTȱHфNȱTHANHȱCÔNGȱ
TRONGȱKINHȱDOANHȱVAȱTIӷNȱBӗC
NhԦngȱ phчхngȱ phapȱ vaȱ kԮȱ lhuӤlȱ hiӾnȱ lhԨcȱ hóaȱ чԒcȱ mхȱ nayȱ cóȱ
lhӺȱapȱdԜngȱvaoȱbӜlȱcԠȱIinhȱvԨcȱquanȱlrԄngȱnaoȱlrongȱcuԐcȱsԈngǯȱ
ChungȱchoȱphepȱbӘnȱdӘlȱdчԚcȱnhԦngȱmongȱчԒcȱlrongȱcacȱmԈiȱquanȱ
hӾǰȱsԖȱlhichȱvaȱniӸmȱdamȱmêȱcungȱnhчȱlrongȱsԨȱnghiӾpǰȱkinhȱdoanhȱ
vaȱlaiȱchinhȱcaȱnhânǯȱTôiȱdãȱsԤȱdԜngȱchungȱmԐlȱcachȱhiӾuȱquӚȱdӺȱcӚiȱ
lhiӾnȱmԈiȱquanȱhӾȱvԚȱchԊngǰȱlhӦlȱchӮlȱlìnhȱcӚmȱvԒiȱŜȱdԠaȱconȱlôiȱvaȱ
lrongȱcӚȱlìnhȱbӘnȱnԦaǯȱTôiȱcungȱsԤȱdԜngȱchungȱdӺȱlhanhȱcôngȱlrongȱ
viӾcȱviӶlȱsachȱvaȱdӘoȱdiӼnȱchчхngȱlrìnhȱliviǰȱlrongȱcôngȱlacȱliӶpȱlhԂȱ
vaȱlrongȱbӜlȱcԠȱkhiaȱcӘnhȱnaoȱvӸȱmӮlȱkinhȱdoanhȱvaȱlaiȱchinhǯȱTôiȱ
liӶpȱlԜcȱsԤȱdԜngȱnhԦngȱbiȱquyӶlȱnayȱhangȱngayǯ
TӘiȱsaoȱlôiȱkӺȱchoȱbӘnȱngheȱcâuȱchuyӾnȱcóȱlhӤlȱvӸȱMichaeIȱLandonȱ
vaȱhaiȱngчԔiȱcóȱlênȱSlevenǵȱDӺȱchԠngȱlԆȱvԒiȱbӘnȱrӨngȱnhԦngȱngчԔiȱ
bìnhȱlhчԔngȱnhӜlȱcungȱcóȱlhӺȱdӘlȱdчԚcȱnhԦngȱчԒcȱmхȱxaȱvԔiȱnhӜlǯȱ
ßӘnȱhãyȱnhԒȱrӨngǰȱlrênȱrӜlȱnhiӸuȱphчхngȱdiӾnǰȱcӚȱbaȱchungȱlôiȱdӸuȱ
IaȱnhԦngȱngчԔiȱȃdчԒiȱmԠcȱlrungȱbìnhȄǯȱNgayȱbâyȱgiԔǰȱbӘnȱcóȱlhӺȱcóȱ
diӺmȱxuӜlȱphalȱlԈlȱhхnȱMichaeIȱLandonǰȱSlevenȱSpieIbergȱvaȱSlevenȱ
ScoĴȱdӺȱvчхnȱlԒiȱчԒcȱmхȱcԞaȱmìnhǯ
ChӦcȱbӘnȱkhôngȱkhԆiȱnӚyȱraȱsuyȱnghiǰȃKhoanȱdãǰȱdiӸuȱdóȱchԀȱdungȱ
vԒiȱbaȱngчԔiȱcacȱôngȱlhôiǰȱchӦcȱgìȱdãȱdungȱvԒiȱvôȱvanȱnhԦngȱngчԔiȱ
khacȄǯȱKhôngȱphӚiȱlhӶǷȱNhчȱZigȱZigIarȱdãȱchԀȱraȱlrongȱnhԦngȱcôngȱ
lrìnhȱnghiênȱcԠuȱmaȱôngȱlhԨcȱhiӾnȱvԒiȱhхnȱřŖŖȱdanhȱnhânȱlԢȱcԌȱchiȱ
kimǰȱcóȱhхnȱŝśƖȱlrongȱsԈȱdóȱdӘlȱdчԚcȱnhԦngȱlhanhȱlichȱsangȱchóiȱ
bӨngȱ cachȱ vчхnȱ Iênȱ lԢȱ lrongȱ nghԂchȱ cӚnhȱ vaȱ diӸuȱ kiӾnȱ khóȱ khánǯȱ
HӞuȱ nhчȱ khôngȱ mԐlȱ aiȱ bчԒcȱ raȱ lԢȱ hoanȱ cӚnhȱ lhuӤnȱ IԚiǯȱ Thomasȱ
Idisonȱ chԀȱ cóȱ baȱ lhangȱ hԄcȱ hanhȱ lԤȱ lӶǯȱ MԒiȱ ŗŘȱ luԌiȱ dӞuǰȱ ôngȱ dãȱ
phӚiȱ Iamȱ viӾcȱ loanȱ lhԔiȱ gianȱ Ԗȱ dчԔngȱ xeȱ IԤaǯȱ Ôngȱ chчaȱ baoȱ giԔȱ
dчԚcȱlheoȱhԄcȱnhԦngȱIԒpȱvӸȱviȱphânȦlichȱphânȱhoӮcȱvӤlȱIĆǰȱӜyȱvӤyȱ
maȱngayȱnayȱIoaiȱngчԔiȱlӤnȱhчԖngȱdenȱdiӾnȱlhӦpȱsangǰȱnhԦngȱbԐȱ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
CHƯƠNG 2: NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT
THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ!
01º
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu
phimȱhayȱvaȱmayȱghiȱâmȱIaȱnhԔȱôngȱdãȱnӦmȱdчԚcȱNghӾȱThuӤlȱHiӾnȱ
ThԨcȱHóaȱцԒcȱMхǯȱßiIIȱLearȱbԆȱhԄcȱlԢȱnámȱIԒpȱŜȱnhчngȱôngȱmangȱ
IӘiȱ choȱ chungȱ laȱ mayȱ radiôȱ lrongȱ xeȱ hхiȱ lrongȱ khiȱ sachȱ giaoȱ khoaȱ
vӤlȱIĆȱlrungȱhԄcȱnóiȱrӨngǰȱȃKhôngȱlhӺȱlӘoȱraȱIoӘiȱmayȱradiôȱnhԆȄǯȱ
ÔngȱcungȱchoȱraȱdԔiȱchiӶcȱmayȱbayȱcóȱhӾȱlhԈngȱdiӸuȱkhiӺnȱlԨȱdԐngȱ
vaȱmayȱbayȱkinhȱdoanhȱdӞuȱliênȱmӮcȱduȱvaoȱlhԔiȱcԞaȱôngǰȱcacȱhãngȱ
sӚnȱ xuӜlȱ mayȱ bayȱ IԒnȱ nhӜlȱ dӸuȱ IԒnȱ liӶngȱ khӪngȱ dԂnhȱ rӨngȱ nhԦngȱ
bчԒcȱ phalȱ lriӺnȱ nayȱ Iaȱ bӜlȱ khӚȱ lhiȱ doȱ diӸuȱ kiӾnȱ kinhȱ lӶǯȱ Oprahȱ
WinfreyȱkhôngȱchԀȱcóȱmԐlȱluԌiȱlhхȱkhԈnȱkhóȱmaȱbaȱconȱdчԚcȱsinhȱ
raȱԖȱmԐlȱvungȱmaȱnӘnȱkćȱlhԂȱmauȱdaȱcԞaȱbaȱIaȱraoȱcӚnȱIԒnȱnhӜlȱchoȱ
bӜlȱcԠȱlhanhȱlԨuȱnaoǯȱVӤyȱmaȱxemȱnaoǰȱngayȱnayȱkhôngȱaiȱconȱIӘȱgìȱ
ngчԔiȱdӢnȱchчхngȱlrìnhȱnԌiȱliӶngȱnhӜlȱlhӶȱgiԒiȱOprahȱWinfreyȱcӚǯȱ
ChungȱlaȱcóȱlhӺȱkӺȱraȱrӜlȱnhiӸuȱngчԔiǰȱdanȱôngȱcungȱnhчȱdanȱbaǰȱ
giaȱcungȱnhчȱlrӲǰȱdӘlȱdчԚcȱчԒcȱmхȱIԒnȱnhӜlȱcԞaȱdԔiȱmìnhǰȱbӜlȱchӜpȱ
hoanȱcӚnhȱxuӜlȱlhânȱcԞaȱhԄȱcóȱlԊiȱlӾȱdӶnȱmԠcȱnaoǯ
VìȱlhӶǰȱduȱbӘnȱlԨȱxӶpȱhӘngȱmìnhȱԖȱdâuǰȱlaiȱnángȱcԞaȱbӘnȱraȱsaoǰȱ
khӚȱnángȱcԞaȱbӘnȱlhӶȱnaoǰȱngayȱIucȱnayȱbӘnȱcóȱlhӺȱbчԒcȱlrênȱconȱ
dчԔngȱ dӢnȱ bӘnȱ diȱ lԒiȱ nhԦngȱ diӸuȱ kćȱ diӾuǰȱ lrongȱ cӚȱ Iinhȱ vԨcȱ caȱ
nhânȱIӢnȱsԨȱnghiӾpǯȱIhӚiǰȱduȱmongȱmuԈnȱcԞaȱbӘnȱIaȱgiӚmȱdчԚcȱŘśȱ
kgǰȱkӶlȱhônȱvԒiȱngчԔiȱlrongȱmԐngǰȱdӘlȱdӶnȱdԀnhȱcaoȱnghӸȱnghiӾpȱ
hoӮcȱcóȱmԐlȱgiaȱlaiȱkӶchȱxudzǰȱbӘnȱcóȱlhӺȱdӘlȱdчԚcȱlӜlȱcӚȱchԀȱbӨngȱ
cachȱhԄcȱhԆiȱvaȱapȱdԜngȱNghӾȱThuӤlȱHiӾnȱThԨcȱHóaȱцԒcȱMхȱvaoȱ
cuԐcȱsԈngȱlhчԔngȱngayǯ
MԏTȱVAIȱNGцԓIȱTIMȱÐӵNȱTÔIȱVԑIȱ
NHԥNGȱGIӛCȱMфȱȃHÁOȱHUYӷNȄ
Ȯȱ MԐlȱngчԔiȱlhԚȱlrangȱdiӺmȱchӤlȱvӤlȱlrongȱnghӸȱmхȱlӘoȱraȱdongȱ
mԮȱphӠmȱcԞaȱriêngȱmìnhǯ
Ȯȱ MԐlȱ lчȱvӜnȱ viênȱ vӸȱ hônȱ nhânȱ чԒcȱ mangȱ liӶngȱ cчԔiȱhӘnhȱ phucȱ
dӶnȱchoȱhangȱlriӾuȱgiaȱdìnhȱlhayȱvìȱchԀȱvaiȱlrámǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Sictcn K. Sccii
NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ
020
Ȯȱ MԐlȱgiӚngȱviênȱdӘiȱhԄcȱmongȱmuԈnȱdӘyȱchoȱhԄcȱviênȱdԞȱmԄiȱIԠaȱ
luԌiȱphчхngȱphapȱhԄcȱlӤpȱhiӾuȱquӚǯ
Ȯȱ MԐlȱnhaȱlӘoȱmӢuȱlócȱmхȱvӸȱmԐlȱngayǰȱnhԦngȱsӚnȱphӠmȱdчԘngȱ
lócȱcԞaȱcôȱdчԚcȱbayȱbanȱlrongȱlӜlȱcӚȱcacȱcԤaȱhiӾuȱIԒnȱnhԆȱԖȱMԮǯ
Ȯȱ MԐlȱchuyênȱgiaȱvӸȱgiӚmȱcânȱmongȱmuԈnȱgiupȱdԘȱnhԦngȱngчԔiȱ
beoȱphìȱgiӚmȱcânȱdӺȱhԄȱIӜyȱIӘiȱsԠcȱkhԆeȱvaȱsԨȱlԨȱlinǯ
DóȱIaȱnhԦngȱngчԔiȱlìmȱlԒiȱlhԌȱIԐȱvԒiȱlôiȱnhԦngȱчԒcȱmхȱlhӞmȱkinȱ
cԞaȱhԄǰȱnhчngȱchӪngȱdamȱhyȱvԄngȱrӨngȱnhԦngȱчԒcȱmхȱӜyȱsӴȱlhanhȱ
sԨȱlhӤlǯȱTuyȱvӤyǰȱbӨngȱcachȱphԌȱbiӶnȱNghӾȱThuӤlȱHiӾnȱThԨcȱHóaȱ
цԒcȱMхǰȱlôiȱvaȱcacȱdԊngȱnghiӾpȱcԞaȱmìnhȱdãȱbiӶnȱnhԦngȱчԒcȱmхȱ
ӜyȱlhanhȱhiӾnȱlhԨcǰȱgӞnȱnhчdzȱchԀȱsauȱmԐlȱdêmǯȱChuyênȱgiaȱlrangȱ
diӺmȱVicloriaȱIacksonȱdãȱlӘoȱraȱdongȱmԮȱphӠmȱcԞaȱmìnhȱvԒiȱhхnȱ
mԐlȱlrámȱsӚnȱphӠmȱkhacȱnhauǰȱphԜcȱvԜȱchoȱhхnȱmԐlȱlriӾuȱkhachȱ
hangȱ vaȱ cóȱ lԌngȱ doanhȱ lhuȱ hхnȱ řŖŖȱ lriӾuȱ dôǯȱ Nhaȱ lчȱ vӜnȱ vӸȱ hônȱ
nhânȱGaryȱSmaIIeyȱdãȱviӶlȱhaiȱquyӺnȱsachȱlhanhȱcôngǰȱlӘoȱraȱnhԦngȱ
cuԈnȱbángȱvideoȱbanȱchӘyȱnhӜlǰȱgiupȱchoȱhangȱlriӾuȱcӮpȱvԚȱchԊngȱ
lìmȱdчԚcȱlìnhȱcӚmȱnԊngȱӜmȱvaȱmԈiȱquanȱhӾȱbӸnȱvԦngȱsuԈlȱdԔiǯ
TiӶnȱsiȱCIaudeȱOIneyȱchԠngȱkiӶnȱkhóaȱgiӚngȱdӘyȱvӸȱphчхngȱphapȱhԄcȱ
lӤpȱcԞaȱmìnhȱdчԚcȱdԨngȱlhanhȱvideoȱnhiӸuȱlӤpȱmangȱlênǰȱȃԕȱdâuȱcóȱ
ĆȱchiǰȱԖȱdóȱcóȱdiӺmȱmчԔiȄȱgiupȱchoȱhangȱlriӾuȱhԄcȱsinhȱliӺuȱhԄcǰȱlrungȱ
hԄcȱvaȱdӘiȱhԄcȱbiӶlȱcachȱhԄcȱlӤpȱhiӾuȱquӚȱhхnȱbaoȱgiԔȱhӶlǯȱNhԦngȱsӚnȱ
phӠmȱdчԘngȱlócȱcԞaȱnhaȱlӘoȱmӢuȱlócȱLoriȱDavisȱdiȱlԢȱliӾmȱsaIonȱcԞaȱ
côȱdӶnȱlԢngȱquӞyȱbanȱdчԚcȱphӠmǰȱhiӾuȱlӘpȱhóaȱvaȱcacȱcԤaȱhangȱkhӦpȱ
nчԒcȱ MԮǯȱ SӚnȱ phӠmȱ cԞaȱ côȱ conȱ dчԚcȱ nԦȱ caȱ siȱ Cherȱ Iamȱ ngчԔiȱ mӢuȱ
dӘiȱdiӾnǯȱRichardȱSimmonsȱbiӶnȱчԒcȱmхȱvӸȱȃGiӚiȱquyӶlȱbaiȱloanȱkhӠuȱ
phӞnȱ ánȄȱ cԞaȱ mìnhȱ lhanhȱ lhԨcȱ lӶȱ giupȱ hangȱ lriӾuȱ ngчԔiǰȱ namȱ cungȱ
nhчȱnԦǰȱgiӚmȱcânȱvaȱIӜyȱIӘiȱvócȱdangȱcânȱdԈiǯȱDóȱchԀȱIaȱmԐlȱsԈȱviȱdԜȱ
vӸȱnhԦngȱngчԔiȱdãȱIamȱviӾcȱcungȱlôiǰȱapȱdԜngȱNghӾȱThuӤlȱHiӾnȱThԨcȱ
HóaȱцԒcȱMхȱdӺȱhôȱbiӶnȱnhԦngȱgiӜcȱmхȱȃhoangȱdчԔngȄȱnhӜlȱlhanhȱ
hiӾnȱlhԨcȱmuônȱmauȱmuônȱvӲǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
CHƯƠNG 2: NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT
THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ!
021
1r!n Dcng Kncc - Ucng Xu!n Vu
IhӚiǰȱчԒcȱmхȱsӴȱlrԖȱlhanhȱhiӾnȱlhԨcǰȱnӶuȱȮȱvaȱchԀȱlhӶȱmaȱlhôiȱȮȱbӘnȱ
biӶlȱcachȱbiӶnȱnóȱlhanhȱsԨȱlhӤlǯ
TôiȱyêuȱquĆȱvaȱkinhȱlrԄngȱZigȱZigIarȱkhôngȱchԀȱvìȱôngȱIaȱmԐlȱnhaȱsчȱ
phӘmȱluyӾlȱvԔiǰȱmԐlȱbӤcȱlhӞyȱlrongȱviӾcȱdԐngȱviênȱkhichȱIӾȱngчԔiȱ
khacȱmaȱôngȱconȱIaȱmԐlȱconȱngчԔiȱviȱdӘiǯȱChinhȱôngȱdãȱlӘoȱnênȱmԐlȱ
bчԒcȱngoӮlȱIԒnȱlrongȱcuԐcȱdԔiȱlôiȱvaȱlôiȱxinȱdчԚcȱlrichȱdӢnȱIԔiȱôngȱ
lrongȱquyӺnȱsachȱnayǯȱTrongȱnhԦngȱkhóaȱdaoȱlӘoȱcԞaȱmìnhǰȱôngȱdãȱ
dӢnȱdӦlȱhԄcȱviênȱcԞaȱmìnhȱliӶnȱhanhȱnhԦngȱbaiȱlӤpȱlhԨcȱhanhȱdхnȱ
giӚnǰȱdӼȱdangȱmaȱdӞyȱsԠcȱmӘnhǯȱVaȱlôiȱmuԈnȱnoiȱgчхngȱôngȱbӨngȱ
cachȱdӸȱnghԂȱbӘnȱlrӚȱIԔiȱbaȱcâuȱhԆiȱsauDZ
ŗǯȱ ßӘnȱ cóȱ linȱ Iaȱ bӘnȱ cóȱ lhӺȱ Iamȱ mԐlȱ viӾcȱ cԜȱ lhӺȱ naoȱ dóȱ lrongȱ haiȱ
luӞnȱlԒiȱkhiӶnȱchoȱcuԐcȱsԈngȱcԞaȱbӘnǰȱgiaȱdìnhȱbӘnȱhayȱcôngȱviӾcȱ
IamȱánȱcԞaȱbӘnȱxӜuȱdiǵȱ
ȱ ȏȏȏȏȱCóȱȏȏȏȏȱKhông
Řǯȱ ßӘnȱ cóȱ linȱ Iaȱ bӘnȱ cóȱ lhӺȱ Iamȱ mԐlȱ viӾcȱ cԜȱ lhӺȱ naoȱ dóȱ lrongȱ haiȱ
luӞnȱlԒiȱkhiӶnȱchoȱcuԐcȱsԈngȱcԞaȱbӘnǰȱgiaȱdìnhȱbӘnȱhayȱcôngȱviӾcȱ
IamȱánȱcԞaȱbӘnȱlԈlȱhхnǵȱ
ȱ ȏȏȏȏȱCóȱȏȏȏȏȱKhông
řǯȱ ßӘnȱcóȱlinȱIaȱmԎiȱsԨȱIԨaȱchԄnȱdӸuȱdӢnȱdӶnȱmԐlȱhӾȱquӚȱnaoȱdóǵȱ
ȱ ȏȏȏȏȱCóȱȏȏȏȏȱKhông
NӶuȱbӘnȱlrӚȱIԔiȱȃcóȄȱchoȱlӜlȱcӚȱbaȱcâuȱhԆiȱlrênǰȱlôiȱxinȱchucȱmԢngȱ
bӘnȱdãȱdӘlȱdiӺmȱluyӾlȱdԈiǯȱOuanȱlrԄngȱhхnǰȱkhiȱlrӚȱIԔiȱnhчȱlhӶǰȱbӘnȱ
muԈnȱnóiȱrӨngǰȱȃTôiȱkhôngȱdӮlȱnӮngȱvӜnȱdӸȱquaȱkhԠȱcԞaȱlôiȱlԈlȱxӜuȱ
lhӶȱnaoǯȱTôiȱcungȱkhôngȱmangȱdӶnȱhoanȱcӚnhȱhiӾnȱlӘiȱcԞaȱmìnhȱkhóȱ
khánȱraȱsaoǯȱDiӸuȱquanȱlrԄngȱIaȱlôiȱIuônȱcóȱlhӺȱIamȱmԐlȱdiӸuȱgìȱdóȱ
ngayȱbâyȱgiԔȱkhiӶnȱchoȱlчхngȱIaiȱcԞaȱlôiȱlԈlȱhхnȱhoӮcȱxӜuȱdidzȱvaȱ
dóȱIaȱsԨȱIԨaȱchԄnȱcԞaȱlôiȄǯ
IhӚiǰȱsԨȱIԨaȱchԄnȱlhӤlȱsԨȱlhuԐcȱvӸȱbӘnǷȱNӶuȱbӘnȱIԨaȱchԄnȱviӾcȱhԄcȱ
nhԦngȱnguyênȱIĆǰȱkԮȱlhuӤlȱvaȱchiӶnȱIчԚcȱcԞaȱNghӾȱThuӤlȱHiӾnȱThԨcȱ
HóaȱцԒcȱMхȱrԊiȱbӦlȱlayȱvaoȱapȱdԜngȱchungȱlrongȱcuԐcȱsԈngǰȱbӘnȱsӴȱ
chinhȱphԜcȱdчԚcȱnhԦngȱчԒcȱmхȱcaoȱdӰpǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
VӷȱTACȱGIә
SlevenȱKǯȱScoĴȱIaȱngчԔiȱdԊngȱsangȱIӤpȱcôngȱlyȱAmericanȱ
TeIecaslȱvaȱmԐlȱchuԎiȱcacȱcôngȱlyȱconȱvӸȱhangȱliêuȱdungǯȱ
Ngoaiȱ viӾcȱ lӘoȱ raȱ nhԦngȱ chчхngȱ lrìnhȱ liӶpȱ lhԂȱ choȱ côngȱ
lyȱ cԞaȱ mìnhȱ vԒiȱ doanhȱ sԈȱ Iênȱ dӶnȱ lrênȱ ŗȱ lԬȱ dôǰȱ ôngȱ conȱ
viӶlȱkԂchȱ bӚnȱ vaȱ dӘoȱdiӼnȱ vôȱ sԈȱcacȱchчхngȱlrìnhȱquӚngȱ
caoȱlhчхngȱmӘiȱlrênȱliviȱmangȱvӸȱnhiӸuȱgiӚiȱlhчԖngǰȱcungȱ
vԒiȱsԨȱhԚpȱlacȱcԞaȱcacȱngôiȱsaoȱIԒnȱnhчȱCherǰȱIaneȱIondaǰȱ
KalhieȱLeeȱGiěordǰȱCharIlonȱHeslonǰȱTomȱSeIIeckǰȱChuckȱ
NorrisǰȱMicheaIȱLandonȱvaȱhхnȱŝŖȱnhânȱvӤlȱnԌiȱliӶngȱkhacȱ
lrênȱlhӶȱgiԒiǯ
NgoaiȱviӾcȱdԊngȱsangȱIӤpȱvaȱgâyȱdԨngȱnhiӸuȱcôngȱlyȱlrԂȱgiaȱ
hangȱlriӾuȱdôǰȱSlevenȱconȱIaȱdԊngȱlacȱgiӚȱcԞaȱhaiȱquyӺnȱ
sachȱ banȱ chӘyȱ nhӜlȱ cungȱ vԒiȱ Garyȱ SmaIIeyȱ vaȱ dԊngȱ sӚnȱ
xuӜlȱraȱhхnȱŘŖȱbángȱvideoȱbanȱchӘyȱnhӜlǯȱOuyӺnȱsachȱcԞaȱ
ôngǰȱȃSԌȱlayȱlriӾuȱphuȄȱǻAȱMiIIionaireȂsȱNolebookǼǰȱdчԚcȱ
xuӜlȱ bӚnȱ námȱ ŗşşŜȱ vaȱ hiӾnȱ laiȱ bӚnȱ lԒiȱ IӞnȱ lhԠȱ śǯȱ Slevenȱ
cungȱIaȱmԐlȱdiӼnȱgiӚȱnԌiȱliӶngȱԖȱMԮȱvԒiȱnhԦngȱdӸȱlaiȱvӸȱ
lhanhȱcôngȱlrongȱcuԐcȱsԈngȱvaȱsԨȱnghiӾpȱvaȱbiӶnȱчԒcȱmхȱ
lhanhȱhiӾnȱlhԨcǯ
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
GIOI THIËU DICH GIA
Dicl gia Trân Ðäng Khna vua Ia môl
doanl nlân lro nãng dông vua Ia môl
diôn gia dây lai nãng, voi nlung quyôn
sa cl gây a nl luo ng ma nl mo dô n llô
lô lro Viôl Nam lrong lloi gian gân dây:
“Tði Tai Gini, Ban Cung Thê!”, “Cnn Cai
Chung Ta Ðêu Gini”, “Lam Chu Tu Duv,
Thav Ðði Vân Mênh”, “Bí Quvêt Tav
Träng Thanh Triêu Phu”, “Bí Quvêt Gâv
Dung Co Nghiêµ Bac Tv” va “Cam Hung
Sðng Thcn 7 Thni Qucn Thanh Ðat”. Ðuoc liôp llu môl nôn
lang Iiôn lluc vung clãc lu Singaporo, môl lrong nlung quôc
gia co lô llông giao duc lang dâu llô gioi, anl Iiôn luc loc loi
va loan lliôn ban llân nlu môl lâm guong sang cua su vuon
Iôn Ilông ngung.
Iy luong sông cua anl Ia: mcng |ic n inu c cu c inc gic i tc Vic i
Ncm, gc p pn! n nnc nnci tc c tic c giu p nguc i Vic i Ncm nc nn pnu c
ncn, inc nn 1c i ncn tc gic u cc ncn, |c i tì cnn iin rc ng, |ncng cc gì
lc m cnc mc i 1! i nuc c pnc i iric n, ininn tuc ng tc nu ng cuc ng ncn
lc mc i !!n ic c nc nn pnu c, inc nn 1c i tc gic u cc .
Sau Ili lôl ngliôp Ðai Hoc Ouôc Gia Singaporo (NalionaI
Inivorsily of Singaporo), anl da dâu lu lang cluc ngan dô vao
ban llân llông qua viôc mua sacl va llam gia nlung Iloa dao
lao ngãn lan vô plal lriôn ban llân, dâu lu, Iinl doanl, quan
lri, Ianl dao, liôp lli,...
Trân Ðäng Khna
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Ðiôu Iam anl say mô lon ca Ia llâl su ap dung nlung Iiôn
lluc va Iy nãng loc duoc vao cuôc sông. Clinl vi llô, vao nãm
27 luôi, anl da quyôl dinl roi bo công viôc llu nlâp cao, ôn
dinl lai môl lâp doan da quôc gia lung manl dô bãl dâu sông
vi uoc mo cua minl: lro llanl mð t dnanh nhân, dich gia , diê n
gia va chuvên gia da n ta n. Hiôn nay, ngoai công viôc dicl sacl
va diôn lluyôl, anl con Ia Giam dôc TGM Cnrµnratinn.
1ncng iin tc cnn 1r! n Dcng Kncc tc ccng tic c cu c cnn 1c iu ng
xu! i nic n ircn cc c |c c. 1uc i 1rc , 1ncnn Nicn, VN|xprcss, Nnip
C! u D! u 1u, Gic c Du c 1nc i Dc i, Mu c 1im, Hcc Hc c 1rc , Sinn
Vicn Vic i Ncm, Nguc i Dc 1ni, Dccnn Nn!n Sc i Gc n, Gic Dìnn
tc Xc Hc i... tc cc c |cnn iruuc n incnn iruuc n nìnn. V1V1, V1V2,
H1V¯, H1V9, V1Vo, O21V, VOV,...
8cn cc inc iìm nicu incm tc !icn gic 1r!n Dcng Kncc ici.
vvv.lrandangIloa.com.
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Dicl gia Iông Xuân Vy Ia môl plu nu lro
lran dâ y nliô l luyô l. Tu ng Ia lo c sinl
Iop cluyôn Anl lruong Bui Tli Xuân va
duoc luyôn llãng vao Ðai loc Kinl lô,
Ilông co gi nga c nliôn Ili cli Ia i liô p
lu c lli dâu vao Iloa Ouan lri Iinl doanl
(SclooI of Businoss Adminislralion) cua
lruong Ðai Hoc Ouôc Gia Singaporo
(NalionaI Inivorsily of Singaporo).
Niôm dam mô cua cli Ia mang vô clo nguoi Viôl nlung quyôn
sacl lay nlâl cua llô gioi voi clâl Iuong dicl lluâl duoc clãm
clul li mi va ngôn lu lrong sang, dô doc dô liôu. Do do, cli nãm
giu vai lro Truong plong Xuâl ban lai TGM Corporalion, va
dang lãng say Iam viôc cung voi cac dông ngliôm dô co llô ra
mãl dôc gia Viôl Nam nliôu quyôn sacl lay lon, co gia lri lon.
Bôn canl quyôn sacl “Nlung Buoc Ðon Gian Ðôn Uoc Mo“, cli
con Ia dicl gia cua nlung quyôn sacl nôi liông Ilac nlu: “Tôi
Tai Gioi, Ban Cung Tlô“, “Con Cai Clung Ta Ðôu Gioi“, “Iam
Clu Tu Duy, Tlay Ðôi Vân Mônl“, “Bi Ouyôl Tay Trãng Tlanl
Triôu Ilu“ va “Bi Ouyôl Gây Dung Co Ngliôp Bac Ty“.
8cn cc inc iìm nicu incm tc !icn gic Ucng Xu!n Vu ici.
vvv.uongxuanvy.com
Uðng Xuân Vv
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
GIOI THIËU TGM CORPORATION
TGM Corporalion Ia công ly la ng dâ u la i Viô l Nam lrong Iinl
vu c xuâ l ba n va da o la o - pla l lriô n ba n llân. Vo i dô i ngu qua n
Iy dâ y nãng Iu c, nliô l luyô l cu ng dô i ngu nlân viôn sa ng la o,
la i nãng, TGM Ilã ng dinl mang dô n nlu ng sa n plâ m, dicl vu
lri luô linl lu y nlâ l Ilu vu c clo mo i dô i luo ng, mo i Iu a luô i.
Ca c â n plâ m cu a TGM da va dang mang Ia i vô va n gia lri
lu u icl clo viô c pla l lriô n nãng Iu c ba n llân, ca c Iy nãng
Iinl doanl va qua n lri v.v... clo cô ng dô ng. Mô l lrong nlu ng
“liô n luo ng gia o du c” nô i bâ l nlâ l o Viô l Nam va o nãm 2008
Ia quyô n sa cl “Tði Tai Gini, Ban Cung Thê!” cu a TGM, vo i hon
100.000 ban duo c ba n ra, va clo lo i nay, dây vâ n Ia quyô n sa cl
dâ n dâ u lrong viô c pla l lriô n Iy nãng lo c lâ p clo lâ u lô l mo i
Iu a luô i lu lo c sinl liô u lo c lo i sinl viôn da i lo c. Hon 200.000
nguoi da xom “Tði Tai Gini, Ban Cung Thê!” nlu mô l quyô n
sa cl gô i dâ u giuo ng vô Iy nãng lo c lâ p luyô l vo i nlâ l lrong
lon 20 nãm lro Ia i dây.
Trong Iinl vuc dao lao, TGM cung câp nlung Iloa loc clâl
Iuong, liôu qua bãng ca liông Viôl Iân liông Anl. Cac Iloa loc
cua TGM lâp lrung vao viôc Ilai llac va plal lriôn liôm nãng
vôn co lrong môi con nguoi, Iy nãng giao liôp, Ila nãng luân
Iuyôn doanl ngliôp, quan lri, ban lang, liôp lli va Iy nãng Iam
giau clân clinl. Trong do, Iloa loc nôi liông “Tði Tai Gini!”
duo c lô clu c bo i TGM duo c do n nlâ n nliô l Iiô l bo i ca c ba n lo c
sinl sinl viôn cu ng nlu ca c bâ c plu luynl lrôn Ilã p dâ l nuo c.
Clo dô n nay, 30 khna hnc “Tôi Ta i Gio i!” da duo c lô clu c vo i
Iloa ng 3.000 hnc viên cli lrong vo ng mô l nãm co mã l la i Viô l
Nam, va vâ n dang liô p lu c lãng nlanl Ilông ngu ng vô quy mô
cu ng nlu sô Iuo ng lo c viôn dãng Iy llam gia.
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Vo i pluong clâm “5u Ihanh ¢6nz ¢ua m61 ¢a nhJn oau m61
khoa dao Iao 1a m6I µhJn nho donz zoµ vao ou µhaI Ir1én xa
h61 va nzu6n Ir1 Ihu¢ ¢ho dJI nuo¢”, TGM nô Iu c lô l minl lrong
viô c giu p lu ng lo c viôn da nl llu c con nguo i la i nãng lrong lo ,
xây du ng mô l con nguo i mo i lu lin, clu dô ng va da m plâ n
dâ u vi uo c mo cu a minl, dô lu do giu p lo c viôn co mô l luong
Iai vu ng clã c va lla nl công vuo l lrô i lrong cuô c sô ng.
Baån coá thïí tòm hiïíu thïm vïì TGM Corporation taåi:
vvv.lgm.vn
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Bạn có thể tìm mua quyển sách "Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ" tại:
 Hệ thống nhà sách trực thuộc Fahasa trên toàn quốc.
 Đa số các nhà sách khác gần nơi bạn ở.
 Trụ sở chính TGM Corporation tại TP. Hồ Chí Minh
Tầng 4, Tòa nhà Mirae Business Centre (Siêu Thị Big C Miền Đông)
268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (08) 6264 7902 - Fax : (08) 6264 7906
Giờ làm việc: 8h30 – 18h30 (từ thứ 2 đến thứ 6). Thứ 7: 8h30 - 12h00.
(Giờ nghỉ trưa: 12h30 – 13h30)

Khna hnc “Tði Tai Gini!” bäng tiêng Viêt duoc nghiên cuu,
µhat triên va thiêt kê Iai dê µhu hoµ voi ngðn ngu cung nhu
vän hna nguoi Viêt, nhung vân dua trên nhung nên tang
vung chäc da duoc khäng dinh va chung minh cua khna hnc
“I Am GiItcd!” nði tiêng da Iam thav dði tuong Iai cua hang
träm ngan hnc sinh sinh viên khäµ thê gioi.
Chan ban,
Chäc hän nhiêu khi ban cam thâv mình:
ˆ Tliôu lu lin vô Ila nãng ban llân.
ˆ Tliôu nlung pluong plap loc lâp liôu qua dô co llô dal Iôl
qua cao nlâl ma ban lãng mong muôn.
ˆ Tliôu nlung Iy nãng sông cân lliôl dô co llô llanl công lrong
moi mãl cuôc sông.
ˆ Tliôu dông Iuc plân dâu dô biôn nlung uoc mo clay bong cua
minl llanl liôn lluc.
Ban da sän sang dê näm Iâv
co hði cua mình chua?
Khna hnc däc biêt huu ích va v nghïa dði voi cac ban
hnc sinh sinh viên trnng dð tuði tu 9 - 12 tuði (Tði Tai Gini!
Thiêu Niên) va 13 - 24 tuði (Tði Tai Gini!)
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Kli ngô i lrôn glô nla lruo ng, co Io ba n Iuôn ca m llâ y minl pla i
cliu nliô u a p Iu c lrong viô c lo c lâ p Iâ n cuô c sô ng nga y ca ng
nliô u lla cl llu c va ca nl lranl gay gã l. Ðo Ia clua Iô dô n nlu ng
Iy vo ng lu plia gia dinl va llâ y cô da nl clo ba n. Ba n Ilông co n
ca cl na o Ila c lon Ia pla i Iuôn lu cô gã ng Ilông ngu ng cli dô co
llô lloo Iip ba n bo dô ng lrang Iu a (lrong lo c lâ p, llô llao, ca c
mô i quan lô ,...) clu du ng no i dô n viô c vuon Iôn dô lla nl công
môl cacl vuol lrôi lrong moi mãl. Tuy nliôn, dôi Ili ban cam llây
rãng du ban dâ u lu râ l nliô u công su c nlung Iô l qua da l duo c
Ia i Ilông pla i Iu c na o cu ng nlu ba n mong muô n.
Co Io ba n cu ng liô u rã ng, nguyôn nlân clinl ma ba n Ilông llô
lo c lâ p lô l lrong lruo ng va lla nl công lon lrong cuô c sô ng Ilông
pla i Ia vi ba n Ilông co du nãng Iu c, ma Ia vi ba n clua lo c duo c
ca ch suv nghï du ng dä n va co n lliô u nlu ng kv näng câ n thiê t
dô llâ l su lla nl công.
Tlu c lô clu ng minl rã ng, mô l Ili da duo c lrang bi nlu ng “cðng
cu ” câ n thiê t na y, ba n so co dâ y du Ila nãng va ba n Iinl dô
duong dâ u, cu ng nlu vuo l qua mo i llu lla cl lrong cuô c sô ng,
clo du do Ia viô c lo c lâ p lay nlu ng lro nga i lrôn con duo ng biô n
uo c mo cu a ba n lla nl liô n llu c.
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Voi gân môl llâp Iy Iinl ngliôm dao lao lon 355.000 hn c sinh va
9.000 thâ v cð gia n lai nliôu quôc gia Clâu A vô pluong plap Hoc
Tâp Tãng Tôc (AccoIoralod Ioarning) cung nlu nlung Iy nãng cân
lliôl dô llanl công lrong cuôc sông, Tâ µ dna n gia n du c da quð c
gia Adam Khnn Lcarning TcchnnIngics Grnuµ (AKLTG) (co lru
so clinl lai Singaporo) cung voi Công Ty Cô Ilân TGM – dôi lac dôc
quyôn cua AKITG lai Viôl Nam – xin gioi lliôu voi ban cluong lrinl
dao lao Tði Tai Gini! (I Am GiItcd!).
Cluong lrinl Tði Ta i Gin i! Ia cluong lrinl dao lao danl clo sinl
viôn loc sinl lang dâu lai Clâu A liôn nay, da duoc lâp doan
AKLTG uy quyôn clo Cðng Tv Cð Phâ n TGM ngliôn cuu va
plal lriôn sang liông Viôl clo plu lop voi môi lruong giao duc,
vãn loa va ngôn ngu nguoi Viôl clung la. Công viôc nay da Ioo dai
lon môl nãm voi lông Iinl pli dâu lu Iloang môl ly dông.
Clinl vi duoc dâu lu, ngliôn cuu va plal lriôn Iy Iuong, viôc llam
gia Iloa loc Tði Tai Gini! so giup ban co llô:
Lam chu ban thân
Giup ban sðng vui vc hon, hanh µhuc hon, gian tiêµ tðt hon
va... thðng minh hon llông qua viôc biê t Ia m chu ca m xu c.
Giup ban tu tin, manh mc hon va duoc nguoi khac tðn trnng,
mên mð llông qua viôc xâv du ng va cu ng cð In ng tu trn ng.
Giup ban Iuðn cn du nghi Iuc dê thanh cðng llông qua viôc
biê t ca ch tu ta n dð ng Iu c clo clinl ban llân minl.
“Ann Kncc nci cnc ici |ici ici scc ici 1ucc sinn rc lcn lcn tc sc nci ircng cucc
scng nnu inc ncc. Gic 1!u ici nn!n rc 1ucc |cn in!n mìnn lc ci¨ Mìnn mucn
gì tc c!n pnci lcm gì 1c scng cucc scng 1ung ngníc. 1ci lc ici. 1ci lc nguci
ici gici. Ccm cn 1GM r!i nnicu, ucc mcng cnn Kncc nccn incnn muc iicu lc
giup 1c 1 iricu nguci ircng 10 ncm.”
Trâ n Ðình Hung
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
“1ci luc cncn mìnn lc nguci incnn ccng. 1ci !n iucng nn!i tc nnc nn!i tc
|ncc ncc ncu 1c lc c!u. “luc cncn cc nc ¡uc cuc nc”. 1ci 1c luc cncn mci cccn
scng |ncc cnc mìnn. 1ci luc cncn mìnn sc lc nguci ¡uuci 1inn cucc scng cuc
mìnn. 1ci luc cncn mìnn lc nguci incnn ccng. D!u lc |ncc ncc |u !icu, nc |u
!icu |ncng pnci tì nc cc inc cnc ici pncp mcu ncc cc, mc nc 1c iruucn cnc
ici mci ngcn luc, mci |ncc |nci rcng ici c!n pnci scng |ncc, xung 1cng tci
nguci nung ircng cninn mìnn. 1ci r!i mucn gici inicu |ncc ncc ici |cn |c ici.
1ci iu ncc tì mìnn lc cu nn!n cuc |ncc ncc ncu.”
Vu Ðu c Trí Thê
“1Ol IA Al¨ 3 ngcu irucc ici ccn 1ci c!u nci cnc mìnn rcng.”ici lc ci¨”.
1nuc su ici |ncng |ici mìnn lc ci, lc cci gì ircng xc nci ncu… tc ngcu ncm
ncu, ngcu 21/o/2009 ici 1c |ici mìnn lc ci, ici lc cninn mìnn, lc !uu nn!i tc
ici cc inc 1ci 1ucc nnung gì lcn lcc ircng cucc scng ncu. 8ci ncc lcn nn!i mc
ici 1c ncc 1ucc iu |ncc ncc. ici 1ucc sinn rc lc nguci cnicn incng, tc |ni sinn
rc ici 1c cnicn incng... tci 2 icu ncm cnci.”
Nguvê n Minh Hna ng
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Lam chu cuðc sðng
Giu p ba n kho i dâ u mð t tuong Iai tuoi sa ng llông qua viô c
xa c dinh mu c tiêu, dinh huo ng cuð c sð ng va su nghiê µ.
Giup ban biên nhung uoc mo tn Ion thanh hiên thuc llông
qua viôc µha t triê n ca ch nhâ n thu c va suv nghï cu a nguo i
tha nh cðng.
Giup ban cn thê vuot qua mni khn khän thu thach llông qua
viôc täng tính Iinh hna t, kha näng u ng µhn va kha näng
qua n Iv tho i gian hiê u qua .
“Hcu |cu ccc tì ucc mc cuc |cn! 1rucc |ni incm gic |ncc ncc ncu, ici lucn
suu ngní iicu cuc tc |cn in!n mìnn. 1ci lucn scng ircng ccm gicc in!i tcng,
cncn cnucng tc nui n!ng. Kni ici ¡uuci 1inn incm gic |ncc ncc ncu, ici cc
cucc tci mìnn nccc lc mìnn sc incnn ccng, iu lcm cnu cucc scng cuc mìnn
nccc cn!p nn!n mìnn sc lc |c in!i |ci nccn iccn. Ccm gicc ncci ngni ircng
ici icn |icn tc ici !!n nn!n rc nnung gic iri mc ici 1c cncn gi!u |!u l!u. 1ci
ncc 1ucc cccn icc rc 1cng luc cnc cninn |cn in!n mìnn 1c ngcn luc ircng
ici mci |ung cncu, 1c |icn ucc mc cuc ici incnn nicn inuc. 1uu inci gicn cni
!icn rc cc 3 ngcu nnung tci su nnici nuuci i!n i!m cuc ccc cnn cni 1GM, ici
1c iìm 1ucc cninn mìnn. Vc |!u gic ici 1cng |cu ccc cung ucc mc cuc mìnn.
Xin incnn in!i ccm cn i!i cc ccc cnn cni 1c mcng 1cn cnc cnung ici |ncc ncc
nuu icn tc inici inuc. Xin cnuc cnc ucc mucn giup 1 iricu nguci VN ircng 10
ncm 1cu irc incnn nguci ici gici cuc ccc cnn cni sc scm incnn nicn inuc.”
Trâ n Mv Tiên
“Sc pn!n. Cnc suu ngní gci ncnn 1cng, cnc ncnn 1cng gci inci ¡ucn, cnc inci
¡ucn gci iinn cccn, cnc iinn cccn gci sc pn!n. Sc pn!n cuc mci ccn nguci
lc !c suu ngní cuc nc. 1ci 1ci Gici! tc ccc cnn cni 1GM 1c cnc cnung cm
nnung suu ngní cuc nguci incnn ccng, nguci ici gici. |m iin rcng. ci cung cc
inc incnn ccng, ici gici ncu nc cc suu ngní cuc nguci incnn ccng, ici gici.”
Nguvê n Vän Hiê u
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
“1icp suc incnn ccng. Ccn 1ucng incnn ccng lc gicn |nc tc 1ci nci nnicu
|u ncng, ncn cnucng irìnn 1ci 1ci Gici! sc giup cnc nnung nguci |ncc |nci
incnn ccng cc nnung ccng cu, incm nicm iin tc 1cng luc. Hcn inc nuc lc
|ncm pnc tc su |u !icu cuc cc nn!n mci nguci 1cng scng, 1cng icn ici mc
irucc 1!u mci nguci |ncng 1c u.”
Nguvê n Trung Tín
Lam chu kiên thuc
Giup ban hnc ít hon ma hiêu qua hon llông qua viôc vâ n du ng
ca c µhuong µha µ hn c täng tð c tiên tiê n nlu Ia: gni cnu icc n
nc c |c , iri nnc sicu 1c ng, 1c c sc cn nncnn,...
Giup ban Iinh dðng thav dði cach hnc tâµ clo ban llân llông
qua viôc hiê u rn nhu ng kha näng vð n cn cu a mình.
Giup ban Iuðn Iuðn trnng tðµ dân dâu llông qua viôc trang bi
nhu ng kï näng tu hn c hu u ích chn ca cuð c do i.
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
“Quc 3 ngcu ncc ngcn ngui nnung nc 1c incp lcn cnc cm ngcn luc nicm iin
tcc mci ngcu mci, ncu mìnn |ici cc gcng inì sc incnn ccng tc gci cnc cm 1
incng 1icp. Nnung 1icu nguci |ncc lcm 1ucc inì mìnn cung sc lcm 1ucc tc
cc inc ccn ncn inc nuc.”
Trâ n Quê Ngn c
“1lN VAO CHlNH MlNH. Ncu |cn ngní |cn ngu ngcc. Ncu |cn ngní |cn
lc |c in!i |ci. Ncu |cn ngní |cn |ncng inc, |ncng cc |nc ncng. 8cn ncu incm
gic |ncc ncc tc iìm |icm inicn ici ircng cninn ccn nguci |cn.”
Nguvê n Thi A nh Suong
“Hcu 1cn tci 1ci 1ci Gici! Scu |c ngcu ncc ngcn ngui mìnn 1c ncc 1ucc
nnicu 1icu ncn |!i |ì ncm ncc ncc. Nn!i lc ticc nn!n rc gic iri |cn in!n.”
Nguvê n Ða i Phuo c
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Lam chu cac mði quan hê
Giup ban cn thê Iam duoc nhung viêc khðng tuong, vuol qua
Ila nãng cua ban llân llông qua viôc täng cuo ng kha näng
Ia m viê c thcn nhn m.
Giup ban Iuðn duoc vêu quv va ung hð boi nlung nguoi xung
quanl llông qua viôc biê t ca ch ta n du ng nhu ng mð i quan hê
tð t dc µ voi cla mo, anl om, ban bo lôl va llây cô.
Giup ban cn thê tranh hnäc hna giai xung dðt môl cacl llanl
công llông qua viôc biê t ca ch ba v tn suv nghï va ca m xu c
cu a mình môl cacl lop Iy.
“|m |ici ucu inucng |c mc mìnn ncn, l!u 1c lcm 1cng luc cnc cucc scng |cn
in!n. |m cc incm nnicu nicm iin tc 1cng luc cnc |cn in!n.”
Pha m Ba Thn
“Ccm cn “1ci 1ci Gici!”. Ccm cn |ncc ncc 1c mcng 1cn cnc cm nnicu 1cng luc
mcnn mc 1c ncc i!p tc tucn ici nnung muc iicu cuc mìnn. Dicu ¡uu gic nn!i
mc cm ncc 1ucc c |ncc ncc lc tc pn!n gic 1ìnn. |m lc mci nguci ccn ngccn,
cung iung lcm |c mc iu ncc tci l!n, nnung cc lc cung cninn tì 1icu ncu mc cm
inc c tc tc i!m tci gic 1ìnn mìnn. Vì cm ngní mìnn 1c cc gic 1ìnn ncnn pnuc,
ticc gì pnci luc ncc cung tc incm gic 1ìnn nuc. Nnung ¡uc |ncc ncc, cm nicu
1ucc mci 1icu… gic 1ìnn mìnn lc cnc !uc tung cncc nn!i cnc mìnn.“
Hna ng Ha i Nam
“Quc 3 |u c nc c ircn cnc cm nn! n rc nnic u 1ic u mc iruc c 1c cm |ncng nc
|ic i, tc cc cn nc i cnuuc n tc i |c mc 1uc c !c !c ng ncn. Su lu c cnc n ¡uuc i
1inn iucng lci tc pnc i cc mu c iicu rc rc ng lc 1ic u lc m cm nnc nn! i. Ic m
cnc cm cc incm 1c ng lu c tc cnc cm |ic i cc cn incu 1c i pnucng pnc p nc c
cu c mìnn 1c cc |c i ¡uc ic i ncn. |m r! i cc m cn cc c cnn cni nu! n luuc n
ticn ircng 3 ngc u ¡uc.”
Nguvê n Phu c Lâm
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Trong Iloa loc Tði Tai Gini!, ban so duoc lrang bi lâl ca nlung Iy
nãng noi lrôn va nliôu lon llô nua llông qua nlung bai diôn lluyôl
lâp dân Iôi cuôn, nlung bai lâp llu vi, va ca nlung lro cloi giao duc
bô icl ma Ilông Iom plân vui nlôn. Iluong plap day va loc cua
Iloa dao lao so rât khac voi µhuong µhaµ dav va hnc truvên thðng,
dam bao liôu qua liôp llu cung nlu gli nlo cao nlâl.
Bôn canl Iiôn lluc va Iy nãng, Iloa loc con lao clo ban co lôi nlin
Iai ban llân dô cam nlân sâu sãc lon vô nhung uu khuvêt diêm cua
minl, cung nlu nhung gia tri ca nhân llông qua qua lrinl lâm Iy dãc
biôl. Môl Ili da liôu ro vô ban llân, ban so lu Ilai pla duoc nlung
Ila nãng liôm ân cua clinl minl, dô lu do giup ban clinl pluc nlung
dinl cao moi cua llanl công Ilông cli lrong loc lâp ma con ca lrong
cuôc sông.
Vao Iuc loan lâl Iloa loc, ban cung so lu lliôl Iâp duoc clo minl
mð t dinh huo ng, mð t mu c dích sð ng va nhu ng mu c tiêu rn ra ng
lon clo luong Iai. Ðông lloi, ban cung so duoc lrang bi nlung Iy nãng
cân lliôl dô dal duoc cac muc liôu da dãl ra.
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Hon nua lrong Iloa loc, bôn canl cac cluyôn gia dao lao, ban so
con duoc hð tro va giu µ do bo i mð t dð i ngu huâ n Iuvê n dâ v
tâm huvê t da duo c da n ta n ba i ba n, huâ n Iuvê n kv Iuo ng va
sa t ha ch nghiêm khä c. Ðô i ngu na y so sa t ca nh cu ng vo i lo c
viôn lrong suô l Ilo a lo c (mô i luâ n Iuyô n viôn so Ia m viô c vo i
môl nlom nlo lu 4 - 5 loc viôn) dô thcn sa t, hiê u rn va cn nhu ng
hð tro thích ho µ chn tu ng hn c viên trnng µhuong µha µ hn c tâ µ,
kv näng sð ng cu ng nhu nhu ng vâ n dê ca nhân kha c.
“1ci ici gici! Su luc cncn 1ung 1cn. 1ci in!i su ccm in!u in!i iuuci tci |ni
incm !u |ncc ncc. 1ci nn!n rc 1ucc nnicu 1icu tc |ici incm nnicu inu ircng
cucc scng. 1ci in!u rc muc iicu tc iìm 1ucc 1cng luc cnc cucc scng. 8ici cccn
ucu inucng gic 1ìnn tc |cn |c. Rcn luucn ccc |í ncng mcm. D!u in!i su lc
su luc cncn 1ung 1cn nn!i ircng cucc scng cuc ici. Mcng rcng ccc |cn ncu
cncp l!u cc nci ncu tc luc cncn 1ci 1ci Gici! 1!i cc 1cu pnu inucc tcc su luc
cncn cuc |cn.”
Ðä ng Thi Tha i Bu u
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
“1n!i su ¡uc ngcu ncc 1!u iicn, cm 1c in!u iu iin ncn tcc |cn in!n mìnn,
ucu ¡ui cucc scng. Ngcu inu nci cm in!u ucu ¡ui cnc mc, |cn in!n, |ici 1ucc
mìnn lc ci tc pnci lcm gì. Vc ngcu cuci cm 1c iin ncn tcc nnung |nc ncng
cuc mìnn. Cc 1 1cng luc r!i lcn tc 1!u ncng lucng cnc cucc scng. Ann cni
1GM 1c icc ncn 1 mci irucng in!n inicn, cn iccn cnc cnung cm pnci iricn
nnung |nc ncng cuc |cn in!n.”
Trâ n Thi Phuong Tha n
“1ìm lci |cn in!n! 1rucc |ni |ucc tcc |ncc ncc ncu, cm 1cng ircng irìnn
ircng r!i ici ic, incnn iicn ncc i!p gicm sui, ¡ucn nc tci |cn |c tc mc r!i
ccng incng. |m in!i su |ncng inc ncc nn!p cung |cn |c, iìnn ircng giuc cm
tc mc inuc su r!i ic. 1c ncn nuc, cm m!i nci i!i cc nicm iin tc 1cng luc tcc
|cn in!n, cm |ncng ccm in!u mìnn cc inc iìm 1ucc nicm tui ircng cucc scng
ncu. 1nc nnung, iu |ni |ucc tcc |ncc ncc, ngcu 1!u iicn cm ¡ucn 1ucc r!i
nnicu |cn mci, cm 1c iu iin tc mcnn !cn ncn. |m 1c nicu rc ncn tc |c mc,
cm cc inc ccm nn!n 1ucc iìnn ucu inucng cuc gic 1ìnn. Qucn ircng ncn nci,
cm iìm lci 1ucc |cn in!n. Ccc cnn cni 1c 1ci lcn cnc cm ngcn luc cuc nicm
iin tc 1cng luc mci. |m xin cn!n incnn ccm cn ccc cnn cni nu!n luucn tc
ccc cnn cninn ircng 1GM!”
Nguvê n Ngn c Ba ch Tuvê t
Tô ng llo i gian cu a Ilo a lo c Tði Ta i Gin i! Ia Iloa ng 40 gio rc n
Iuvê n va tra i nghiê m, duo c tra i dê u ra trnng 3 nga v Iiên tiê µ.
Ðây cu ng Ia no l nô i bâ l va dã c biô l cu a Ilo a lo c Tði Ta i Gin i!
bo i vi:
1. Ðô lao ra nhu ng thav dð i tích cu c mang tính dð t µha , clung
la plai co nlung lac dông du nhanh, du ma nh va Iiên tu c
trnng mð t khna ng tho i gian ngä n. Vi du: dô pla bo môl buc
luong cu Iy nlãm xây môl buc luong moi, clung la Ilông llô
dâp nlung nlal bua nlo nlang lrong vong... vai luân lay vai
llang, ma clung la plai dâp nlung nlal bua nlanl, dôn dâp,
Iiôn luc lrong vong vai ngay dô pla luy buc luong Iiôn cô da
dung do nliôu nãm lroi.
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
2. Tlay vi noi voi loc viôn rãng: “8c n cc inc nc c i! p ncc c lc m tic c
12 iic ng licn iu c mc i ngc u mc i cc cn nic u ¡uc mc |ncng cc m in! u
mc i mc i, cni c! n |c n cc pnucng pnc p”, clung lôi clung lo clo loc
viôn llây diôu do Ia loan loan co llô, bãng cacl giup loc viôn
lrai qua nlung ngay loc dai gio ma vân cam llây linl llân plân
clân, vi nlu llô so lac dông manl mo dôn niôm lin cua loc viôn
lon Ia noi Iy lluyôl suông râl nliôu. Va do cung Ia nguyôn lãc
luân Iuyôn lang dâu cua clung lôi: Ilông noi Iy lluyôl suông
ma du ng râ t nhiê u ví du minh hn a cu thê , nhu ng tra i nghiê m
dä c biê t, cu ng nhu nhu ng ba i tâ µ/hna t dð ng nhn m dê khä ng
dinh va chu ng minh.
3. Giu µ tiê t kiê m tho i gian, cðng su c va tiê n ba c clo loc viôn.
Nôu 40 gio loc duoc clia ra Iam cac buôi loc nlo 2 gio môi buôi,
lli so plai cân dôn 20 buôi loc (luong duong môi luân loc 3
buôi, lrong vong gân 2 llang). Nlu vây, dô loc lôl Iloa loc lô
cluc lloo cacl do, loc viôn so plai mâl llôm il nlâl 20 gio dô di
Iai, cung nlu công suc, cli pli di Iai so lãng gâp Iloang 7 Iân. Ðo
Ia môl su Iang pli qua Ion vô lloi gian, công suc va liôn bac, clua
Iô Ia so mang Iai liôu qua Iom.
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Riông ngay cuôi cung cua Iloa loc, plu luynl cua loc viôn cung
so duoc moi llam gia môl buôi noi cluyôn ngãn (Iloang 1 gio lruoc
Iô bô giang) vô dô lai “Pha t huv kha näng tiê m â n trnng cnn ba n”
do clinl dicl gia, diôn gia va cluyôn gia dao lao Trân Ðäng Khna
dam nliôm. Clung lôi lin rãng, Ilông cli ban cân duoc lrang bi
nlung Iy nãng cân lliôl dô llanl công lrong loc lâp va cuôc sông,
ma cla mo ban cung nôn duoc lrang bi nlung Iy nãng cân lliôl dô
giup ban llâl su va nlanl clong lro nôn llanl công.
“Kncc ncc 1c |ci inuc. Hcm 1i !u cung nci ccn cung ncc ircng |ncc ncc, ngci
ccng 1cn gic pnui cuci, ircng ici ccng ircc !!ng nnicu ccm xuc tc ici mucn
nci rcng “Ccc |cn 1c incnn ccng!”. Mci ticc !icn rc ircn cc iuuci tci. Cnuc
|cc gic ici in!u ccn irc cuc cnung ici !cm nci lcn nnung ccm xuc nnu t!u,
nnung ccm xuc r!i cn!n in!i xu!i pnci iu irci iim cnu |ncng pnci lc nnung
lci gucng cp. Di lcm cc mci 1ci nuci ccn, ici ngní |!i cu nguci cnc mc ncc
cung mucn |ni ccn |ncn lcn cc iri |ncn, mci l!n 1ucc ccn cm mìnn nci lci xin
lci, nci lci ccm cn, tc lci irci iim “Ccn ucu |c mc lcm!”... Nnung su incu 1ci
1cng !!n xu!i nicn ircng ccc ccn ici. 1ci iin rcng ccc ccn ici ngcu ccng 1cp,
ccng tung cnci, iu iin cncn tc |ucc 1cn iucng lci cuc cninn mìnn. Mci l!n
nuc xin ccm cn |ncc ncc, ccm cn i!i cc ccc |cn. Cnuc ccc |cn 1u suc |ncc 1c
ic cnuc 1ucc nnicu |ncc ncc nnu inc.”
Mð t nguo i mc
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Cuôi cung, cung vao lôi lôm cuôi cung cua Iloa loc, clung la so co
môl buôi Iô Xuât Phat loanl lrang. (Clung lôi Ilông goi do Ia Iô bô
giang vi llâl ra viôc Iôl lluc Iloa loc clinl Ia mð t kho i dâ u mo i
cua ban lrôn con duong clinl pluc llanl công.)
Clung lôi lin rãng Iloa loc Tði Ta i Gin i! clãc clãn so lrang bi
môl nôn lang vung clãc va cân lliôl nlâl clo llanl công cua ban
lrong luong Iai. Klông nlung llô, sau Iloa loc ban so nhâ n duo c
su hð tro Iiên tu c va khðng gio i ha n cua cac cluyôn gia dao lao
va luân Iuyôn viôn llông qua omaiI, cung nlu lrôn diôn dan danl
riông clo loc viôn cua Iloa loc Tði Ta i Gin i!.
Bôn canl do, ai ai lrong clung la cung liôu rãng, viôc loc va plal
lriôn ban llân dô vuon Iôn Ia viôc clung la Iuôn plai Iam. Môl Ili
ban da co niôm lin vao ban llân, môl muc dicl sông ro rang, nlung
muc liôu cu llô, nlung pluong plap va Iy nãng dô Iam clu ban llân,
Iam clu cam xuc va lu lao dông Iuc clo minl, ban so cam llây cang
Ilal Ilao co duoc nlung Iiôn lluc cluyôn sâu lon nua o môl sô Iinl
vuc dô giup ban llân lim ra con duong ngãn nlâl di dôn llanl công.
Clung lôi llâu liôu nlu câu do, va clung lôi cung da cluân bi sãn clo
ban loc plân Tði Tai Gini! Chuvên Sâu – Phat Triên Ban Thân Tnan
Diên. (Ðây Ia loc plân Ilông bãl buôc.)
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Ngoai ra, viôc lluong xuyôn liôp xuc voi cac cluyôn gia dao lao
nãng dông, nliôl linl cung nlu môi lruong an loan va giau nãng
Iuong licl cuc luong lu nlu lrong Iloa loc Tði Tai Gini! cung so
gop plân vao viôc giup ban co llôm môl nguôn dông Iuc nua dô
vuon Iôn nlanl clong.
Vây nc c pn! n Tði Tai Gini! Chuvên Sâu Ia gì? Tai sao goi Ia loc
plân clu Ilông plai Ia Iloa loc`
Hoc plân Tði Tai Gini! Chuvên Sâu bao gôm 8 tín chí dô llam du
cac Io µ chuvên dê tu chn n. Môi Iop cluyôn dô co llô Ioo dai lu 5
liông (luong duong 1 lin cli) dôn 10 liông (luong duong 2 lin cli).
Ban co llô lu do va Iinl dông Iua clon nlung cluyôn dô ban cam
llây co icl nlâl clo ban llân va llanl công cua minl lrong sô cac
cluyôn dô sau dây:
Cac Ioai So Ðô Tu Duy: lluc lanl nâng cao va ung dung.
Ðoc nlanl: lluc lanl nâng cao va ung dung.
Tri nlo siôu dãng: lluc lanl nâng cao va ung dung.
Ky nãng quan Iy lloi gian danl clo gioi lro lrong lloi dai
llông lin.
Nglô lluâl Ianl dao danl clo ban lro.
Nglô lluâl lluyôl pluc va lluong Iuong.
Nglô lluâl diôn lluyôl: Iy lluyôl, lluc lanl va ung dung.
Nôn lang cua Iâp Trinl Ngôn Ngu Tu Duy.
Ðinl vi ban llân, lim liôu va plal luy so lruong dô loa sang.
Nglô lluâl lro cluyôn va giao liôp liôu qua.
Ky nãng suy ngli sang lao, sãc bon va ra quyôl dinl.
Nglô lluâl lao Iâp, xây dung va gin giu cac môi quan lô.
Nglô lluâ l lim Iiô m co lô i, llô liô n ba n llân va lra Io i
plo ng vâ n.
Vuon Iôn lrong môi lruong Iam viôc lu bâl Iy vi lri nao.
Clung lôi so bô sung llôm nliôu cluyôn dô cung voi lloi gian va
luy lloo nlu câu cua loc viôn.
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
So dô bôn duoi llô liôn môi lruong plal lriôn ban llân loan diôn
ma TGM so mang Iai clo ban, nlãm giup ban plal luy lôi da liôm
nãng cua minl.
“Mìnn 1c r!i ncci ngni tc cnucng irìnn tcc luc 1!u, nnung ccc cnn cni, ccc
|cn, tc cc mìnn 1cu 1c icc ncn 1icu |ì !icu. Kì !icu tì mìnn r!i 1cc |ici, tì
mci nguci 1cu r!i 1cc |ici. Vc mìnn 1c incu 1ci, incc 1 cnicu nucng r!i iicn
cuc, 1c inuc !!u mci |uci scng, |ncng ccn tci tc uc cci mc tci i!i cc nnici
nuuci scng tc ucu inucng!!!”
Nguvê n Trn ng Thu v Khanh
“1rcm ngnc |ncng |c ng mc i in! u. 1rcm in! u |ncng |c ng |c n iu irc i
ngnic m. Hc u incm gic irc i ngnic m cu ng |nc c nc c tc |c n sc in! u 1uc c cc i
gic cu c nc !”
Lê Thi Kiê u Oanh
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
Nôu ban da sãn sang bãl lay vao viôc llay dôi cuôc doi ban, llam
du Iloa loc Tði Tai Gini! Ia buoc dâu liôn quan lrong giup ban
liô n gâ n lon, nlanl lon lo i nlu ng lla nl công vuo l lrô i lrong
lo c lâp va cuôc sông.
Nôu ban Ilông llô ngôi clo may mãn mang llanl công dôn clo minl
va muôn Iam môl diôu gi do dô llâl su llanl công, hav hanh dðng
va nhanh chnng däng kv ngav bâv gio lai:
vvv.loilaigioi.com
hnäc gni sð
(08) 6276 9209
hnäc goi cmaiI dên
loilaigioi©lgm.vn
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
“Ccc |cn iin |ncng¨ 1ci sc |ncng nci |ncc ncc ncu r!i ncu inc ncu, ici inc
|ic tì luc 1!u ngnc ¡ucng ccc ici cung ngní 1c cni lc cnicu inucng mci.
Nnung ici 1c inuc su incu 1ci 1ucc mìnn iccn !icn ncn |cn ncu iu cnc
mìnn cc nci 1c incnn ccng. Ncu cnuc iin, ccc |cn ncu tcc uc| niip.//uuu.
tucniciincnnccng.ccm 1c ccm nn!n.”
Nguvê n Mai Vv
“Nnung ngcu iuuci tci cuc |ncc ncc 11G. 1rucc |ni 1cn |ncc ncc, mìnn lc
nguci cc muc iicu nnung |ncng 1u u cni, 1cng luc. Mìnn cung incc mcc |ncc
ncc sc iruucn 1ci nnung gì, nnu inc ncc¨ 1uu nnicn scu |ncc ncc mìnn nccn
iccn iu iin, cc lcng iu ircng |cn in!n tc ccm in!u cc ngucn ncng lucng ic
lcn, |icn 1inn tc muc iicu cuc mìnn, cnc !u ci nci gì, lcm gì, cnc !u gcp in!i
|ci. 1ncc mìnn, ncu |cn ncc ccn ngni ngc tc iinn nuu !ung cuc |ncc ncc
inì ncn 1cng |i ngcu. Mìnn xin |cc 1cm tc cniu irccn nnicm tc cn!i lucng
|ncc ncc.”
Trâ n Thanh Phnng
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com
“1n!i |ncc |ici. Scu |ni ncc |ncc ncu, ici ccm in!u mìnn incu 1ci ncn. 1ci
cung |ici incm tc |cn in!n mìnn, iu icc ncn 1cng luc tc |ici ici cc inc tuci
lcn ircn cninn |cn in!n mìnn.”
Vu Ðình Nguvên
“Mci inu 1cu pnci |ci 1!u iu cninn |cn in!n mìnn. 1ncnn ccng cni 1cn |ni
cninn |cn cc gcng, |ncng ci cc inc cc gcng ncu scng incu |cn 1ucc. Dc cninn
lc nnung gì ici “in!m” 1ucc ircng |ncc ncc. Vc ici cung |ncc pnuc 1ucc inci
x!u ncu |c cucc cuc mìnn. Gic inì ici nicu muc iicu cc gic iri nnu inc ncc.”
Ngn c Ha
“Iuc cncn scng suci 1c incu 1ci i!i cc!!! Kncc ncc 1c giup ici r!i nnicu 1icu.
1ci ccm 1ccn |cn sc irucng incnn ncn scu |ni nccn i!i |ncc ncc. 1ci |ncng
¡ucng ccc tì ici in!i su ccm in!u 1c incu 1ci |ni |ci inuc 11G. Hcu 1i ncc
rci |cn sc ccm in!u 1icu ici nci lc 1ung. Hcu suu ngní |í nnc. Dc lc luc cncn
cuc |cn, nnung 1ung |c m!i cc nci. Dc r!i nnicu nguci incu 1ci rci 1!u. 8!u
gic 1c ici luci cuc |cn.”
Pha m Ma nh Khði
http://tgm.vn/mua-sach
www.vuontoithanhcong.com