µ ÑAËC TÍNH, TÍNH CHAÁT CUÛA GIAÁY

Giaáy laø moät loaïi vaät lieäu ñöôïc laøm töø chaát xô daøi töø vaøi mm cho ñeán vaøi cm, thöôøng coù nguoàn goác thöïc vaät, vaø ñöôïc taïo thaønh maïng löôùi bôûi löïc lieân keát hiñroâ khoâng coù chaát keát dính. Thoâng thöôøng giaáy ñöôïc söû duïng döôùi daïng nhöõng lôùp moûng nhöng cuõng coù theå duøng ñeå taïo hình caùc vaät lôùn (papier-maâcheù). Treân nguyeân taéc giaáy ñöôïc saûn xuaát töø boät goã hay boät giaáy. Tröôùc khi phaùt minh ra giaáy, con ngöôøi ñaõ ghi cheùp laïi caùc vaên kieän laø caùc hình veõ trong caùc hang ñoäng hoaëc khaéc leân caùc taám bia baèng ñaát seùt, vaø sau ñoù nöõa laø ngöôøi ta duøng da ñeå löu tröõ caùc vaên kieän. Keå töø khi ngöôøi Trung Quoác phaùt minh ra giaáy vaøo naêm 105, giaáy ñaõ baét ñaàu ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû Trung Quoác vaø maõi cho ñeán naêm 750 kyõ thuaät saûn xuaát giaáy môùi lan truyeàn ñeán Samarkand qua caùc tuø binh ngöôøi Trung Quoác trong moät cuoäc tranh chaáp bieân giôùi. Giaáy ñöôïc mang ñeán chaâu AÂu töø theá kyû thöù 12 qua caùc giao löu vaên hoùa giöõa phöông Taây Thieân chuùa giaùo vaø phöông Ñoâng AÛ Raäp cuõng nhö qua nöôùc Taây Ban Nha thôøi kyø Hoài giaùo. Saûn xuaát giaáy trong coâng nghieäp: Ngöôøi ta coù theå saûn xuaát giaáy töø nguoàn nguyeân lieäu môùi laø goã, hoaëc cuõng coù theå söû duïng giaáy ñaõ söû duïng laøm nguyeân lieäu. Trong saûn xuaát môùi, nguyeân lieäu chính ñeå laøm giaáy laø sôïi cellulose töø goã hoaëc rôm raï. Ngoaøi ra coøn caàn duøng ñeán keo vaø caùc chaát ñoän. Ñoä daøi cuûa caùc sôïi cellulose thay ñoåi tuøy theo nguyeân lieäu laøm giaáy vaø coù aûnh höôûng lôùn ñeán chaát löôïng vaø ñoä beàn veà thôøi gian cuûa giaáy. Khoâng phaûi loaïi goã naøo cuõng coù theå duøng laøm giaáy trong coâng nghieäp ñöôïc. Goã töø caùc loaïi caây trong baûng döôùi ñaây ñöôïc coi laø thích hôïp ñeå duøng laøm giaáy: Caây laù kim (Caây goã meàm): • Vaân sam • Linh sam • Thoâng • Thoâng ruïng laù Caây laù roäng (Caây goã cöùng): • Soài • Döông • Caùng loø (Caây buloâ) • Baïch ñaøn (Caây khuynh dieäp)

Hoa và lá cây bụp mì

Ñieàu kieän ôû töøng ñòa phöông vaø soá löôïng coù saün quyeát ñònh loaïi goã naøo ñöôïc söû duïng laøm nguyeân lieäu nguyeân thuûy. Caùc loaïi caây taêng tröôûng nhanh thí duï nhö caây döông ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu lôùn cuûa coâng nghieäp. Treân nguyeân taéc taát caû caùc loaïi coù cellulose ñeàu coù khaû naêng ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát giaáy. Giaáy cuõ ngaøy caøng ñöôïc söû duïng nhieàu hôn ñeå laøm nguyeân lieäu. Taïi Ñöùc, giaáy cuõ chieám gaàn 50% caùc nguyeân lieäu ñöôïc söû duïng ñeå laøm caùc loaïi giaáy, bìa cöùng vaø caùc toâng. ÔÛ chaâu AÂu vaø chaâu Myõ ngöôøi ta coøn söû duïng caây luùa mì vaø luùa maïch ñen ñeå laáy sôïi, ôû Baéc Phi moät soá loaïi coû, taïi Nhaät cho tôùi ngaøy nay rôm töø caây luùa vaãn ñöôïc söû duïng vaø ôû AÁn Ñoä laø caây tre. Vieäc duøng giaáy ñaõ qua söû duïng laøm nguyeân lieäu saûn xuaát giaáy hieän laø phöông höôùng ñang phaùt trieån cuûa coâng nghieäp giaáy. • Öu ñieåm: vieäc söû duïng giaáy pheá lieäu laøm boät giaáy chæ caàn ñaùnh tôi vaø nghieàn vôùi thôøi gian ngaén hôn söû duïng goã (28 phuùt so vôùi 45 phuùt); goùp phaàn giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà moâi tröôøng. • Nhöôïc ñieåm: boät giaáy loaïi naøy coù ñoä buïi cao - treân 10 haït vôùi kích thöôùc 0.4mm²/1m²

SAÛN XUAÁT BOÄT GIAÁY Goã coù theå ñöôïc xöû lyù cô hoïc hay hoùa hoïc Xöû lyù cô hoïc • Boät goã maøi traéng: ñöôïc maøi töø goã ñaõ ñöôïc boùc voû trong caùc maùy maøi goã. • Boät goã maøi naâu: hình thaønh khi caùc cuoáng caây ñöôïc thaám öôùt trong caùc noài naáu tröôùc khi ñöôïc maøi. • Boät nhieät cô: ñöôïc saûn xuaát töø pheá lieäu goã ñöôïc baêm nhoû vaø voû baøo cuûa caùc xöôûng cöa. Theo phöông thöùc TMP (thermo-mechanical pulp), hay "boät nhieät cô", chuùng ñöôïc laøm thaám öôùt ôû 130C. Caùc lieân keát linhin (lignin) nhôø vaäy bò yeáu ñi. Sau ñoù nöôùc ñöôïc theâm vaøo vaø caùc mieáng goã naøy ñöôïc nghieàn trong caùc maùy nghieàn (refiner). Neáu hoùa chaát ñöôïc söû duïng theâm vaøo trong luùc thaám öôùt phöông phaùp naøy ñöôïc goïi laø phöông phaùp CTMP (chemo-thermo- mechanical pulp), hay "boät hoùa nhieät cô". Neáu chæ duøng caùc phöông thöùc cô ñeå saûn xuaát, thaønh phaàn cuûa boät goã khoâng phaûi laø caùc sôïi cellulose maø laø caùc lieân keát sôïi ñaõ ñöôïc maøi vaø nghieàm nhoû ra. Ñeå coù theå laáy ñöôïc sôïi nguyeân thuûy phaûi duøng ñeán caùc bieän phaùp xöû lyù goã baèng hoùa hoïc. Xöû lyù hoùa hoïc Caùc maûnh goã ñöôïc xöû lyù hoùa hoïc baèng caùch naáu. Sau khi naáu 12 ñeán 15 tieáng caùc sôïi seõ ñöôïc taùch ra khoûi caùc thaønh phaàn cöùng ñi cuøng vôùi cellulose. Nhìn theo phöông dieän hoùa hoïc, goã bao goàm: • 40% - 50% cellulose • 10% - 55% hemicellulose • 20% - 30% linhin (lignin) • 6% - 12% caùc hôïp chaát höõu cô khaùc • 0,3% - 0,8% hôïp chaát voâ cô Tuøy theo hoùa chaát ñöôïc duøng ñeå naáu, ngöôøi ta phaân bieät ra caùc phöông phaùp kieàm, sunfit (sulfit) vaø sunfat (sulfat). Phaàn linhin coøn soùt laïi sau khi naáu seõ laøm cho boät giaáy coù maøu vaøng hay naâu vì theá maø phaûi röûa saïch vaø taåy boät giaáy. Saûn löôïng saûn xuaát boät giaáy theo phöông phaùp hoùa hoïc ít hôn laø saûn xuaát boät goã. Caùc sôïi cellulose coù öu ñieåm laø daøi hôn, beàn vaø meàm maïi hôn. Caùc sôïi cellulose töø caùc caây laù kim thöôøng daøi khoaûng 2,5 cho ñeán 4 mm, sôïi töø caùc caây laù roäng daøi khoaûng 1 mm. Boät giaáy sunfat so vôùi boät giaáy sunfit thì daøi hôn vaø beàn hôn vì theá chuû yeáu ñöôïc söû duïng ñeå laøm giaáy in vaø giaáy vieát coù ñoä traéng cao. Boät giaáy sunfit ña soá ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát caùc loaïi giaáy veä sinh meàm. Boät giaáy caàn phaûi ñöôïc taåy ñeå laøm giaáy traéng. Boät giaáy sunfat thoâng thöôøng ñöôïc taåy baèng clo, vì theá maø nöôùc thaûi seõ nhieãm caùc hôïp chaát caùcbon cuûa clo.

Boät sunfit ñöôïc taåy baèng hiñroâ peroâxít hay baèng oâxy. Kyõ thuaät thaân thieän hôn vôùi moâi tröôøng, thay theá taåy söû duïng clo baèng söû duïng oâxy vaø ñioâxít clo.

Boät giaáy taåy khoâng coù clo coù ñoä beàn cuûa sôïi keùm hôn laø taåy baèng clo, nhöng

XÖÛ LYÙ BOÄT TRÖÔÙC KHI SAÛN XUAÁT GIAÁY Boät giaáy ñöôïc nghieàn trong caùc maùy nghieàn (refiner) tröôùc khi ñöa qua maùy giaáy. Beân trong maùy nghieàn dung dòch boät giaáy ñaäm ñaëc chaûy qua giöõa moät truïc laên coù dao vaø caùc dao gaén coá ñònh. Sôïi seõ ñöôïc caét (nghieàn thoâ) hay eùp (nghieàn tinh) tuøy theo caùc ñieàu chænh dao. Hai ñaàu cuûa sôïi cellulose seû bò töa ra giuùp cho caùc sôïi lieân keát vôùi nhau toát hôn khi taám giaáy hình thaønh. Caùc loaïi giaáy huùt nöôùc, coù theå tích cao vaø meàm maïi hình thaønh töø caùc sôïi ñöôïc nghieàn thoâ nhö giaáy thaám. Sôïi ñöôïc nghieàn tinh ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát caùc loaïi giaáy cöùng vaø beàn, ít thaám nöôùc coù tính trong suoát thí duï nhö giaáy veõ kyõ thuaät. Ngoaøi ra khi nghieàn caùc sôïi cellulose coøn coù theå ñöôïc caét ngaén ñi. Chieàu daøi cuûa sôïi vaø caùch nghieàn boät quyeát ñònh chaát löôïng cuûa giaáy.

MAÙY XEO GIAÁY Giaáy ñöôïc taïo thaønh taám treân maùy xeo giaáy. Dung dòch boät giaáy (99% laø nöôùc) sau khi ñöôïc laøm saïch nhieàu laàn chaûy leân maët löôùi . Treân löôùi naøy phaàn lôùn nöôùc chaûy thoaùt ñi vaø caáu truùc cuûa tôø giaáy baét ñaàu thaønh hình. Beân döôùi löôùi coù ñaët maùy huùt nöôùc ñeå giuùp thoaùt nöôùc. Giaáy saûn xuaát coâng nghieäp coù hai maët: maët löôùi vaø maët laùng, caùc sôïi giaáy haàu nhö ñeàu höôùng veà moät chieàu: chieàu chaïy cuûa löôùi. Sau ñoù giaáy ñöôïc eùp roài ñöa qua phaàn saáy tieáp theo laø ñöôïc eùp laùng vaø cuoän

Máy sản xuất giấy

CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG GIAÁY Caùc tieâu chuaån duøng ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng giaáy bao goàm: ñoä traéng, ñònh löôïng giaáy, ñoä daøy, ñoä cöùng, ñoä ñuïc, ñoä trong, ñoä beàn xeù, chieàu daøi ñöùt, ñoä aåm, ñoä huùt nöôùc, ñoä kieàm, ñoä saàn, ñoä nhaùm, ñoä tro vaø khoái löôïng rieâng. Theo ñònh löôïng • Giaáy luïa, giaáy moûng: <=40 g/m² • Giaáy: 40 - 120 g/m² • Giaáy bìa: 120 - 200 g/m² • Bìa: >200 g/m² Theo maøu saéc • Naâu: giaáy chöa taåy traéng Giấy thấm tẩm chất thử chẩn • Traéng: giaáy ñaõ taåy traéng • Giaáy maøu: giaáy ñaõ taåy traéng vaø nhuoäm maøu dye hoaëc pigment. Theo öùng duïng • Coâng nghieäp: giaáy bao bì, giaáy goùi, giaáy loïc, giaáy caùch ñieän... • Vaên hoùa: giaáy vieát, giaáy in, giaáy baùo, giaáy in tieàn... • Löông thöïc: giaáy goùi thöïc phaåm, giaáy goùi keïo, giaáy tuùi cheø... Theo vaät lieäu • Sôïi goã: giaáy saûn xuaát töø sôïi goã • Noâng saûn: rôm, coû... • Taùi cheá: raùc thaûi hoaëc boät giaáy thöù caáp Theo xöû lyù beà maët Giấy tẩm nước hoa để phân định • Giaáy traùng: traùng cao lanh hoaëc caùc hôïp chaát voâ cô khaùc • Giaáy khoâng traùng: khoâng traùng cao lanh hoaëc caùc hôïp chaát voâ cô khaùc • Giaáy traùng nhoâm, thieác, hôïp chaát cao phaân töû... Theo kyõ thuaät keát thuùc quaù trình saûn xuaát • Giaáy caùn laùng vaø sieâu caùn laùng • Giaáy traùng men • Giaáy coù beà maët ñöôïc laøm boùng 1 maët hoaëc caû 2 maët