HƯỚNG DẪN

TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC BÁO CÁO THỰC TẬP.
-

Luận văn là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế, hội
đủ các điều kiện theo qui định, được viết trên cơ sở phát triển luận văn chuyên ngành
và được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp.

Để thống nhất cách trình bày luận văn tốt nghiệp, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi
viết và trình bày như sau:
1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo) hình thức: bìa cứng, simili xanh in chữ nhũ vàng (đối với
luận văn tốt nghiệp), bìa giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh hoặc vàng nhạt (đối với báo cáo
thực tập)
2.

Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa, đánh số trang dạng i,ii,iii,iv,v,vi,vii….)

3. Trang Lời cảm ơn: (đánh số trang tiếp thep trang bìa trong, xem mẫu kèm theo)
4. Trang Nhận xét của cơ quan tác giả thực tập (nếu có); đánh số trang tiếp theo phần lời
cảm ơn, xem mẫu kèm theo.
5. Trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn (đánh số trang tiếp theo của phần nhận xét của
cơ quan thực tập, xem mẫu kèm theo)
Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:
-

Kết cấu, phương pháp trình bày.

-

Cơ sở lý luận,

-

Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của luận văn

-

Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn.

-

Kết quả: Đạt ở mức nào (hoặc không đạt). Không cho điểm vào trang nhận xét này.

6. Trang Nhận xét của người phản biện (đánh số trang tiếp theo trang nhận xét của giảng
viên hướng dẫn, xem mẫu kèm theo)
-

Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện

-

Không cho điểm vào trang nhận xét này.

7. Trang Mục lục (tiếp theo nhận xét người phản biện, xem mẫu kèm theo)

8. Trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình,.. (đánh số trang tiếp theo mục lục, xem mẫu
kèm theo)
9. Trang lời mở đầu (đánh số lại từ đầu với kiểu 1,2,…., xem mẫu kèm theo)
-

Viết ngắn gọn.

-

Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi và phương
pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài…..

10. Phụ lục: đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của luận văn (xem mẫu kèm
theo)
11. Cách thể hiện luận văn (xem các mẫu kèm theo)
-

Luận văn viết trên khổ giấy A4, tối đa 50 trang và tối thiểu là 45 trang.

-

Viết theo chương, mục, các tiểu mục. (không viết theo phần rồi mới đến chương, mục,
tiểu mục,…)

-

Mỗi trang đươc trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo)

-

Tài liệu tham khảo bắt buộc phải ghi, đưa vào sau phụ lục, xếp theo thứ tự abc

-

Đóng bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo - đục lỗ

-

Canh lề:
 Trái : 3cm,

Phải : 2cm,

Trên : 2cm,

 Dưới : 2cm,
-

Cách dòng: 1,3 – 1,5
-

Chữ viết ở các trang của luận văn là size 13, Font Times New Roman,

không được

dùng các kiểu chữ dạng thư pháp.
-

Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí
hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…,

-

Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lô gô của trường ĐHCN…có thể in màu.

-

Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.

- Hạn chế viết tắt. đưa vào sau các trang danh mục các bảng. tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo) . hình. sau đó liệt kê thành trang. nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên.… - Cách đánh số các chương mục. biểu.

........................................... tùy theo số chữ.......... size 16) ………………………………………………………......(Mẫu trang bìa) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold.… của tên đề tài) CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH – 211207 QUẢN TRỊ KINH DOANH – 111207 (Đối với cao đẳng QTKD) QUẢN TRỊ MARKETING – 111807 (Đối với cao đẳng QT MAR) ..... (Bold........ size 14) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.............. ……………………………………………………………………… .............. HCM (Bold.............. size 18-30. size 16) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (BÁO CÁO THỰC TẬP) (Bold.....................

(Bold. size 14. in hoa.. size 14) . in hoa..Giảng viên hướng dẫn : Gs-Ts NGUYỄN VĂN AN (Bold...….. size 14) Khoá : .. in hoa) Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HOA (Bold. in hoa) Lớp : ………(Bold. size 14) TP.. Hồ Chí Minh. tháng … năm … (Bold. size 14.

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÀI TiỂU LUẬN Bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Tên đề tài: Hàng hóa và những thuộc tính của nó sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước Nhóm thực hiện : nhóm 4 Khoa : công nghệ Trang i .

Trang ii .

(Mẫu) LỜI CẢM ƠN ( bold. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. xếp sau trang lót) size 14 ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. Trang iii ... ……………………………………………………………………………. size 16.. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………. size 14.. Trang iv .. xếp sau trang Lời cảm ơn …………………………………………………… ………………………………. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………....(Mẫu) NHẬN XÉT (Của cơ quan thực tập. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. nếu có) Bold.. ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………...

............................................(Mẫu) NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) (Bold.. xếp sau trang nhận xét của cơ quan thực tập) . size14.................................................. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Trang v .........................

Trang vi .

Trang vii . ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. xếp sau trang Nhận xét của giảng viên hướng dẫn) ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. size 14. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….(Mẫu ) NHẬN XÉT Của giảng viên phản biện (Bold. …………………………………………………………………………….

.1 1....................... 1..2…....... 1.................. 2...........1... 1 1........2…............3........1….... 2...1..........1....... Trang viii ................ CHƯƠNG 3 50 3............... 2... 2............................. ...1..........................1…......................1….........2 1......1......... 1......3...........(Mẫu) MỤC LỤC ( Bold...2 …............1................................. 22 CHUƠNG 2..... ….....2 7 1..................................................2....1 1.1.. 3... 3.......................2….......1…................. size 16) Lời mở đầu: (size 14) Trang CHƯƠNG 1.1......2.. .............

........ HÌNH (In đậm...…........................... SƠ ĐỒ......................... …….1 (size 13..............................3............. ……...... Trang ix ............. 14)...............................2 ……………… KẾT LUẬN 120 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU TAM KHẢO Ghi chú: ....... mục lớn ..Chữ số thứ nhất chỉ thứ tự chương .......chỉ thứ tự các tiểu mục ...... SƠ ĐỒ 1..............1 ……....................... size14) BÁNG 1....In đậm và in hoa tên chương........... BẢNG 1. ……............................Chữ số thứ 2 chỉ thứ tự mục trong chương .................. ……...Chữ số thứ 4....... tiêu đề của các chương................... ……........................... in hoa........2................................................. chỉ thứ tự các nội dung trong tiểu mục..................................................................................................................................... Lưu ý : không dùng quá 4 chữ số trong luận văn (Mẫu) DANH MỤC CÁC BẢNG.Chữ số thứ 3......................................................

sơ đồ.......................................…trong mỗi chương - Ở cuối mỗi bảng biểu. hình....HÌNH 1.......…trong mỗi chương phải có ghi chú....................... hình........ giải thích.................. sơ đồ.............................. ……... Ghi chú: - Xếp sau trang Mục lục - Chữ số thứ nhất chỉ tên chương - Chữ số thứ hai chỉ thứ tự bảng biểu............… Trang x .1 ……... nêu rõ nguồn trích hoặc sao chụp.

hình) SXKD: (size 13. 14) Sản xuất kinh doanh CTM : Chế tạo máy QTKD………. Trang xi . sơ đồ. để thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc nhiên chấp nhận. Ghi chú: Cụm từ viết viết tắt là các chữ cái và các ký hiệu thay chữ được viết liền nhau.(Mẫu) KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT (size 14) (Được xếp sau trang Danh mục Các bảng. Quản trị kinh doanh ……….

Trang xii .

Mục tiêu nghiên cứu 3. Phạm vi nghiên cứu 5. Tính cấp thiết (lý do chọn đề tài) 2. 14) 1. Phương pháp nghiên cứu 6.1 Chöông 1: Giôùi thieäu toång quan LỜI MỞ ĐẦU (size chữ 16-18) (Sinh viên phải viết theo các nội dung sau) (SIZE 13. Đối tượng nghiên cứu 4. Bố cục (kết cấu) đề tài Lưu ý : Đánh số trang bắt đầu từ lời mở đầu GVHD: TS. Traàn Phöôùc SVTT: Nguyeãn Vaên An – TCKT36A .

........................ ............... đậm tiêu đề các chương............................. các mục Nội dung từng trang sử dụng font chữ Times New Roman................2 Chöông 1: Giôùi thieäu toång quan (Mẫu) Trình bày mỗi trang của luận văn In hoa......... ..................................................................... Traàn Phöôùc SVTT: Nguyeãn Vaên An – TCKT36A .................... GVHD: TS............................................................................................................. size 13 ................

1 Thaønh laäp: 1.. internet.2. 1.1.1.000. ñieän.2 Voán ñieàu leä: 18. caáp … thaùng … naêm … 1.1.4 Ngaønh ngheà kinh doanh: .1.000. tích hôïp heä thoáng vaø cho thueâ nhieàu loaïi saûn phaåm thieát bò coâng ngheä thoâng tin. ñieän töû nguoàn ñaëc chuûng.mail : * Chi nhaùnh : 1. maïng dieän roäng.3 Quyeát ñònh thaønh laäp: Coâng ty TNHH … ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp soá ….000 ñoàng 1. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY (VẼ SƠ ĐỒ) GVHD: TS. maïng cuïc boä. do Sôû Keá hoaïch vaø ñaàu tö tænh/thaønh phoá …. Traàn Phöôùc SVTT: Nguyeãn Vaên An – TCKT36A .Coâng ty coù : * Truï sôû chính : Taïi soá Ñieän thoaïi : Fax : Web Site : E .1 Teân coâng ty : ..Teân tieáng Vieät : Coâng ty TNHH … .Teân tieáng Anh : .3 Chöông 1: Giôùi thieäu toång quan CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY ABC 1.Cung caáp.

10 Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … CHÖÔNG 2 THÖÏC TEÁ (PHẢI PHÙ HỢP VỚI ĐỀ TÀI MÌNH THỰC TẬP) (VÍ DỤ:) COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TAÏI COÂNG TY … CHÚ Ý: PHẢI NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỀ TÀI CỦA MÌNH. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỰC TẾ CỦA CÔNG TY. GVHD: TS. Traàn Phöôùc SVTT: Nguyeãn Vaên An – TCKT36A . DỰA VÀO ĐÓ THU THẬP.

3 Nhaän xeùt – kieán nghò veà keá toaùn giaù thaønh 3….2 Nhaän xeùt – kieán nghò veà keá toaùn TSCÑ 3. Nhaän xeùt – kieán nghò khaùc 1 1 .Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … CHÖÔNG 3 MOÄT SOÁ NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ 3.1 Nhaän xeùt – kieán nghò veà keá toaùn tieàn 3.

sinh vieân so saùnh giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá. keá ñeán ñöa ra nhöõng kieán nghò chi tieát cho töøng noäi dung cuï theå (neáu coù).2 Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … GVHD: Gs. KẾT LUẬN 2 .Ts Nguyễn văn A 3 SVTH: Trần Thị Hoa Treân cô sôû lyù thuyeát ñaõ hoïc töø Nhaø tröôøng vaø thöïc tieãn ñi thöïc taäp taïi xí nghieäp. töø ñoù ñöa ra nhaän xeùt.

Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … (Mẫu) PHỤ LỤC (Trang Phụ lục kèm theo) i .

lưu hành nội bộ. Chi tiết máy. sau các trang phụ lục . TS. 2004 2. Đại học Công nghiệp Tp. 2006. Tài liệu học tập. Hà Nội. An cư với lạc nghiệp. Marketing căn bản. Đại học công nghiệp TPHCM. Các trang web tham khảo Ghi chú: - Danh mục tài liệu tham khảo phải xếp theo abc tác giả.2008 4. nơi và năm phát hành - Danh mục tài liệu tham khảo xếp cuối cùng. lưu hành nội bộ. Tập thể tác giả. Nguyễn Minh Tuấn. tên tài liệu (in nghiêng). Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. 3.HCM.Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … ii (Mẫu) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.

iii THOÂNG TIN KHAÙC - Thôøi gian noäp baùo caùo thöïc taäp: (SẼ CÓ THÔNG BÁO CỤ THỂ TRÊN TRANG WEB CSMT) - Chaám ñeà taøi: Chaám 2 löôït: Löôït 1:GVHD. Tuy nhieân neáu 1 trong 3 GV chaám khoâng ñaït thì toaøn boä baùo caùo laø khoâng ñaït.Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … 3. laáy ñieåm trung bình cuûa 2 giaùo vieân naøy coäng vôùi ñieåm cuûa GV höôùng daãn chia 2 laø ñieåm trung bình cuûa Baùo caùo toát nghieäp. . löôït 2: coù 2 giaùo vieân hoûi vaán ñaùp veà noäi dung baùo caùo thöïc taäp.