P. 1
mau~ trang bia

mau~ trang bia

|Views: 729|Likes:
Được xuất bản bởitieuquynh

More info:

Published by: tieuquynh on Dec 29, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

HƯỚNG DẪN

TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC BÁO CÁO THỰC TẬP.
- Luậ !" là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế, hội
đủ các điều kiện theo qui định, được viết trên cơ sở phát triển lun v!n chu"ên n#$nh
và được bả vệ t!ư"c h#i đ$ng ch%& luận v'n tốt nghiệp(
)* thống nh%t cách t!+nh bà, luận v'n tốt nghiệp, nhà t!ư-ng hư"ng ./n &#t số v%n đ0 khi
viết và t!+nh bà, như sau1
#. T$%& '(% 234& &/u k5& th46 h+nh th7c1 b+a c7ng, si&ili 3anh in ch8 nh9 vàng 2đối v"i
luận v'n tốt nghiệp6, b+a gi%, c7ng kh: gi%, ;<, &àu 3anh h=c vàng nh>t 2đối v"i bá cá
th?c tập6
@( T$%& '(% )$*& +)$(, '-. &/0& )$%& '(%1 23, 40 )$%& 56& /1//1///1/!1!1!/1!//7.8
9. T$%& L:/ ;<= >? +23, 40 )$%& )/@A ),BA )$%& '(% )$*&1 CB= =Du EF= ),B*8
G. T$%& N,ậ CH) ;I% ;> Ju% )3; &/< ),K; )ậA 2nếu có6A đánh số t!ang tiếp th4 phBn l-i
cả& Cn, 34& &/u k5& th4(
L. T$%& ,ậ CH) ;I% &/<& !/M ,NO& 5D 2đánh số t!ang tiếp th4 của phBn nhận 3Dt của
cC Euan th?c tập, 34& &/u k5& th46
Fiảng viên hư"ng ./n nhận 3Dt các v%n đ01
- Gết c%u, phưCng pháp t!+nh bà,(
- HC sI lJ luận,
- KLnh th?c tiMn và khả n'ng 7ng .Nng của luận v'n
- Hác hư"ng nghiên c7u của đ0 tài có th* tiếp tNc phát t!i*n ca hCn(
- Gết Euả1 )>t I &7c nà 2h=c khOng đ>t6( Không cho điểm vào trang nhận xét này.
P. T$%& N,ậ CH) ;I% &N:/ A,< '/Q 2đánh số t!ang tiếp th4 t!ang nhận 3Dt của giảng
viên hư"ng ./n, 34& &/u k5& th46
- HBn th* hiện !P Euan đi*& của ngư-i phản biện
- GhOng ch đi*& và t!ang nhận 3Dt nà,(
R. T$%& ST; UT; 2tiếp th4 nhận 3Dt ngư-i phản biện, 34& &/u k5& th46
V. T$%& D%, =T; ;3; '<& '/Wu1 4> 2X1 ,(,1.. 2đánh số t!ang tiếp th4 &Nc lNc, 34& &/u
k5& th46
Y. T$%& U:/ =Z 2[u 2đánh số l>i tQ đBu v"i ki*u R,@,S(, 34& &/u k5& th46
- Tiết ngUn gọn(
- Vói !P lJ . chọn đ0 tài, &Nc đLch nghiên c7u, t+nh h+nh nghiên c7u, ph>& vi và phưCng
pháp nghiên c7u, kết c%u của đ0 tàiS((
#\. P,T UT;? đưa và sau t!ang cuối cWng của chưCng cuối cWng của luận v'n 234& &/u k5&
th46
##. C3;, ),W ,/Q Uuậ !" 234& các &/u k5& th46
- Xuận v'n viết t!ên kh: gi%, ;<, tối đa YZ t!ang và tối thi*u là <Y t!ang(
- Tiết th4 chưCng, &Nc, các ti*u &Nc( 2khOng viết th4 phBn !$i &"i đến chưCng, &Nc,
ti*u &Nc,S6
- [\i t!ang đưCc t!+nh bà, th4 Eu, đ]nh 234& &/u k5& th46
- Kài liệu tha& khả bUt bu#c phải ghi, đưa và sau phN lNc, 3ếp th4 th7 t? abc
- )óng b^ng đinh b%&, bọc gá,, khOng được đóng b^ng l_ 3 - đNc l\
- Hanh l01
 K!ái 1 `c&,
 ahải 1 @c&,
 K!ên 1 @c&,
 bư"i 1 @c&,
- Hách ._ng1 R,` c R,Y
- Hh8 viết I các t!ang của luận v'n là sid4 R`, ent Ki&4s V4f g&an, khOng được
.Wng các ki*u ch8 .>ng thư pháp(
- GhOng được t!Lch các chu tNc ng8, thành ng8, si .Nng các ha v'n, h+nh vj đ* t!ang t!L
h=c là& đ0 ./n I đBu &\i t!ang, &\i chưCng, &Nc,S,
- Hh8 in &àu đ4nA h+nh vj, đ$ th], lO gO của t!ư-ng )kHVScó th* in &àu(
- Hác chl thLch phải đánh số và viết ghi chl I cuối &\i t!ang(
- k>n chế viết tUt, nếu phải viết tUt phải &I ng=c và đóng ng=c 2S6 đ* giải nghma nga,
tQ các ch8 viết tUt đBu tiên, sau đó liệt kê thành t!ang, đưa và sau các t!ang .anh &Nc
các bảng, bi*u, h+nh,S
- Hách đánh số các chưCng &Nc, ti*u &Nc phải th4 Eu, đ]nh 234& &/u k5& th46
2[/u t!ang b+a6
B] C^NG THƯ_NG 2nl., sid4 R<6
TRƯ`NG abI HcC C^NG NGHIỆP TP. HCS 2nl., sid4
Ro6
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
+BÁO CÁO THỰC TẬP8
+B*U51 4/dB #P8
777777777777777777777......................
777777777777777777777777777
...........................................................................................................
2nl., sid4 Rp-`Z, tW, th4 số ch8,S của tên đ0 tài6
CHUYeN NGÀNH ? fUgN TRh iINH DOjNH k l##l\R
fUgN TRh iINH DOjNH k ###l\R +a0/ !O/ ;%* 2m& fTiD8
fUgN TRh SjRinTING k ###V\R +a0/ !O/ ;%* 2m& fT SjR8

Fiảng viên hư"ng ./n 1 Fs-Ks VFqrsV TtV ;V 2nl., sid4 R<, in ha6
uinh viên th?c hiện1 TRoN THh HOj 2nl., sid4 R<, in ha6
X"p ? 7772nl., in ha, sid4 R<6
Ghá ? .7........2nl., in ha, sid4 R<6
TP. HX C,p S/,1 ),3& 7 "= 7 2nl., sid4 R<6
B] C^NG THƯ_NG
TRƯ`NG abI HcC C^NG NGHIỆP TP. HCS
iHOj Lq LUẬN CHrNH TRh
BÀI T/sU LUẬN
n# &On1 Vh8ng ngu,ên lJ cC bản của chủ nghma [ác-Xênin
Kên đ0 tài1 kàng hóa và nh8ng thu#c tLnh của nó s7c c>nh t!anh của hàng hóa
Tiệt Va& t!ng và ngài nư"c
Vhó& th?c hiện 1 nhó& <
Gha 1 cOng nghệ
K!ang i


K!ang ii
2[/u6
L`I CgS _N
2 bl., sid4 Ro1 3ếp sau t!ang lót6
K!ang iii
sid4 R< 77777777777777777777777777777..
77777777777777777777777777777..
77777777777777777777777777777..
77777777777777777777777777777..
77777777777777777777777777777..
77777777777777777777777777777..
77777777777777777777777777777..
77777777777777777777777777777..
77777777777777777777777777777..
2[/u6
VkvV wxK
2Hủa cC Euan th?c tập, nếu có6
nl., sid4 R<, 3ếp sau t!ang X-i cả& Cn
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
777777777777777777777777777777777..
K!ang iv
2[/u6
NHẬN tuT
+CI% &/<& !/M ,NO& 5D8
2nl., sid4R<1 3ếp sau t!ang nhận 3Dt của cC Euan th?c tập6

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777
7777777777777777777777777777777777777
K!ang v
K!ang vi

2[/u 6
NHẬN tuT
CI% &/<& !/M A,< '/Q
2nl., sid4 R<1 3ếp sau t!ang Vhận 3Dt của giảng viên hư"ng ./n6
77777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
77777777777777777777777777777.
K!ang vii
2[/u6
SvC LvC
2 nl., sid4 Ro6
L:/ =Z 2[u1 2sid4 R<6
K!ang
CHƯ_NG #...................................................
#.#................................................................ R
R(R(R
R(R(@
R(R(`((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
#.l y
R(@(R
R(@(@S(((((((((((((((((((((((((((((((((
#.9........................................
............................................... ll

CHU_NG l.......................................................
l.#S((
@(R(RS(
@(R(@S((
l.l
S((
S((
CHƯ_NG 9 YZ
9.#S((
`(R(RS(
`(R(@S(
K!ang viii
9.l
SSSSSS
iwT LUẬN #l\
PHv LvC
DjNH SvC TÀI LIỆU TjS iHgO
G,/ ;,x?
- zn đậ& và in ha tên chưCng, tiêu đ0 của các chưCng, &Nc l"n
- Hh8 số th7 nh%t ch{ th7 t? chưCng
- Hh8 số th7 @ ch{ th7 t? &Nc t!ng chưCng
- Hh8 số th7 `,S,ch{ th7 t? các ti*u &Nc
- Hh8 số th7 <,(((, ch{ th7 t? các n#i .ung t!ng ti*u &Nc(
%ưu & ' kh(n# )*n# quá + ch, s- tron# lun v!n
2[/u6
DjNH SvC CÁC BgNG1 y_ az1 HÌNH
2zn đậ&, in ha, sid4R<6
n|VF R(R 2sid4 R`, R<6((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
n}VF R(@(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
SS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
SS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
SS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
u~ )• R(R
SS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
SS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
SS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
K!ang i3
k€Vk R(R
SS(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
77......................................................................
G,/ ;,x?
{ wếp sau t!ang [Nc lNc
- Hh8 số th7 nh%t ch{ tên chưCng
- Hh8 số th7 hai ch{ th7 t? bảng bi*u, sC đ$, h+nh,St!ng &\i chưCng
- • cuối &\i bảng bi*u, sC đ$, h+nh,St!ng &\i chưCng phải có ghi chl, giải
thLch, nêu !P ngu$n t!Lch h=c sa chNp,S
K!ang 3
2[/u6
iq HIỆU CÁC CvS T| VIwT T}T 2sid4 R<6
2)ược 3ếp sau t!ang banh &Nc Hác bảng, sC đ$, h+nh6
uwGb1 2sid4 R`, R<6 uản 3u%t kinh .anh
HK[ 1 Hhế t> &á,
‚KGbSSS( ‚uản t!] kinh .anh
SSS(
Fhi chl1
HN& tQ viết viết tUt là các ch8 cái và các kJ hiệu tha, ch8 được viết li0n nhau,
đ* tha, ch &#t cN& tQ có nghma thư-ng được l=p nhi0u lBn t!ng v'n bản h=c được
&ọi ngư-i &=c nhiên ch%p nhận(
K!ang 3i
K!ang 3ii
Chöông 1: Giôùi thieäu tong !uan 1
L`I S~ aoU
2sid4 ch8 Ro-Rp6
2uinh viên phải viết th4 các n#i .ung sau6
2uzƒ„ R`, R<6
R( KLnh c%p thiết 2lJ . chọn đ0 tài6
@( [Nc tiêu nghiên c7u
`( )ối tượng nghiên c7u
<( ah>& vi nghiên c7u
Y( ahưCng pháp nghiên c7u
o( nố cNc 2kết c%u6 đ0 tài
LNu • ? a3, 40 )$%& '€) 2[u )• U:/ =Z 2[u
G"#$: %&. %raàn 'höôùc &"%%: (guye)n "a*n +n , %CK%-.+
Chöông 1: Giôùi thieäu tong !uan /
2[/u6
T$(, '-. =‚/ )$%& ;I% Uuậ !"
zn ha, đậ& tiêu đ0 các chưCng, các &Nc
V#i .ung tQng t!ang si .Nng …nt ch8 Ki&4s V4f g&an, sid4 R`
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
G"#$: %&. %raàn 'höôùc &"%%: (guye)n "a*n +n , %CK%-.+
Chöông 1: Giôùi thieäu tong !uan -
CHÖÔNG 1
GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY ABC
1.1 Thaønh laäp
1.1.1 T!"n #$"n% &'
- Teân tieáng Vieät : C$"n% &' TNHH (
- Teân tieáng Anh :
- Coâng ty coù :
* Truï sôû chính : Taïi soá
Ñieän thoaïi :
Fax :
Web Site :
E - ai! :
* Chi nhaùnh :
1.1.) V$*n +,!-. l!ä 1/.000.000.000 +$-n%
1.1.1 Q.'!*& +2nh &haønh laäp
Coâng ty T"## $ %&'ïc tha(nh !aä) theo giaáy )heù) soá $** +o S',
-eá hoaïch .a( %a/0 t& t1nh2tha(nh )hoá $** caá) $ thaùng $ na3
$
1.1.3 N%aønh n%h!- 4,nh 5$anh
- C0ng caá)4 t5ch h'ï) heä thoáng .a( cho th0eâ nhie/0 !oaïi sa,n
)ha6 thieát b7 coâng ngheä thoâng tin4 aïng +ieän 8oäng4 inte8net4
aïng c0ïc boä4 %ieän4 %ieän t&, ng0o/n %a9c ch0,ng*
1.). 6_ az C_ CƒU T„ CH…C B] SÁY C†j C^NG TY +V‡ y_ az8
G"#$: %&. %raàn 'höôùc &"%%: (guye)n "a*n +n , %CK%-.+
Chöông /: %hö0c te1 co2ng vieäc 3e1 toaùn ta0i Co2ng ty 4 15
CHÖÔNG )
THÖ7C TE8 +PHgI PHˆ H‰P VỚI aŠ TÀI SÌNH THỰC TẬP8
9V: ;v?8 COÂNG TAÙC <E8 TOAÙN TA7I COÂNG TY (
./0 1' PHgI NGHIeN C…U C_ y~ Lq THUYwT TƯ_NG …NG VỚI
aŠ TÀI C†j SÌNH1 DỰj VÀO a‹ THU THẬP1 PHŒN TrCH yỐ
LIỆU THỰC Tw C†j C^NG TY.
G"#$: %&. %raàn 'höôùc &"%%: (guye)n "a*n +n , %CK%-.+
Chöông /: %hö0c te1 co2ng vieäc 3e1 toaùn ta0i Co2ng ty 4 1
CHÖÔNG 1
=OÄT 6O8 NHAÄN >EÙT VA? <IE8N NGH@
1.1 Nhaän A!B& C 4,!*n n%h2 D!- 4!* &$aBn &,!-n
1.) Nhaän A!B& C 4,!*n n%h2 D!- 4!* &$aBn T6CE
1.1 Nhaän A!B& C 4,!*n n%h2 D!- 4!* &$aBn %,aB &haønh
1(. Nhaän A!B& C 4,!*n n%h2 4haB#
R
Chöông /: %hö0c te1 co2ng vieäc 3e1 toaùn ta0i Co2ng ty 4 /
23/4' 2s5 6s 7#u"8n v!n 9 : ;36/' 6r<n 6hị /o=
T8eân c' s', !yù th0yeát %a: hoïc t&( "ha( t8&'(ng .a( th&ïc tie;n %i
th&ïc taä) taïi x5 nghieä)4 sinh .ieân so saùnh gi&:a !yù th0yeát .a(
th&ïc teá4 t&( %où %&a 8a nhaän xeùt4 <eá %eán %&a 8a nh&:ng <ieán
ngh7 chi tieát cho t&(ng noäi +0ng c0ï the6 =neá0 coù>*
iwT LUẬN
@
Chöông /: %hö0c te1 co2ng vieäc 3e1 toaùn ta0i Co2ng ty 4 i
2[/u6
PHv LvC
2K!ang ahN lNc k5& th46
Chöông /: %hö0c te1 co2ng vieäc 3e1 toaùn ta0i Co2ng ty 4 ii

2[/u6
DjNH SvC TÀI LIỆU THjS iHgO
R( Kập th* tác giả, +n c6 v7i 89c nghi:;, Vhà 3u%t bản T'n hóa KhOng tin, kà V#i,
@ZZ<
@( Kài liệu học tập, Chi ti<t m1y, )>i học HOng nghiệp Kp(kH[, lưu hành n#i b#,
@ZZo(
`( Ku( Vgu,Mn [inh Ku%n, =ar3eting c>n ?@n, )>i học cOng nghiệp KakH[, lưu
hành n#i b#,@ZZp
<( Hác t!ang f4b tha& khả
G,/ ;,x?
- banh &Nc tài liệu tha& khả phải 3ếp th4 abc tác giả, tên tài liệu 2in nghiêng6,
nCi và n'& phát hành
- D%, =T; )-/ U/Qu ),%= E,<* C@A ;u0/ ;•&1 4%u ;3; )$%& A,T UT;
Chöông /: %hö0c te1 co2ng vieäc 3e1 toaùn ta0i Co2ng ty 4 iii
1. THOÂNG TIN <HAÙC
- Th'(i gian noä) baùo caùo th&ïc taä): =S† H‡ KkˆVF n|‰ HŠ Kk‹
KgŒV Kg;VF •„n Hu[K6
- Chaá %e/ ta(i: Chaá ? !&'ït: @&'ït A:BV#C4 !&'ït ?: coù ? giaùo
.ieân ho,i .aán %aù) .e/ noäi +0ng baùo caùo th&ïc taä)4 !aáy
%ie6 t80ng bDnh c0,a ? giaùo .ieân na(y coäng .'ùi %ie6 c0,a
BV h&'ùng +a;n chia ? !a( %ie6 t80ng bDnh c0,a Eaùo caùo toát
nghieä)* T0y nhieân neá0 A t8ong F BV chaá <hoâng %aït thD
toa(n boä baùo caùo !a( <hoâng %aït*

8. Trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình,.. (đánh số trang tiếp theo mục lục, xem mẫu kèm theo) 9. Trang lời mở đầu (đánh số lại từ đầu với kiểu 1,2,…., xem mẫu kèm theo) Viết ngắn gọn. Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài….. 10. Phụ lục: đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của luận văn (xem mẫu kèm theo) 11. Cách thể hiện luận văn (xem các mẫu kèm theo) Luận văn viết trên khổ giấy A4, tối đa 50 trang và tối thiểu là 45 trang. Viết theo chương, mục, các tiểu mục. (không viết theo phần rồi mới đến chương, mục, tiểu mục,…) Mỗi trang đươc trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo) Tài liệu tham khảo bắt buộc phải ghi, đưa vào sau phụ lục, xếp theo thứ tự abc Đóng bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo - đục lỗ Canh lề:  Trái : 3cm,   Phải : 2cm, Trên : 2cm,

 Dưới : 2cm, Cách dòng: 1,3 – 1,5 Chữ viết ở các trang của luận văn là size 13, Font Times New Roman, dùng các kiểu chữ dạng thư pháp. Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…, Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lô gô của trường ĐHCN…có thể in màu. Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang. không được

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->