HƯỚNG DẪN

TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC BÁO CÁO THỰC TẬP.
-

Luận văn là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế, hội
đủ các điều kiện theo qui định, được viết trên cơ sở phát triển luận văn chuyên ngành
và được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp.

Để thống nhất cách trình bày luận văn tốt nghiệp, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi
viết và trình bày như sau:
1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo) hình thức: bìa cứng, simili xanh in chữ nhũ vàng (đối với
luận văn tốt nghiệp), bìa giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh hoặc vàng nhạt (đối với báo cáo
thực tập)
2.

Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa, đánh số trang dạng i,ii,iii,iv,v,vi,vii….)

3. Trang Lời cảm ơn: (đánh số trang tiếp thep trang bìa trong, xem mẫu kèm theo)
4. Trang Nhận xét của cơ quan tác giả thực tập (nếu có); đánh số trang tiếp theo phần lời
cảm ơn, xem mẫu kèm theo.
5. Trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn (đánh số trang tiếp theo của phần nhận xét của
cơ quan thực tập, xem mẫu kèm theo)
Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:
-

Kết cấu, phương pháp trình bày.

-

Cơ sở lý luận,

-

Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của luận văn

-

Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn.

-

Kết quả: Đạt ở mức nào (hoặc không đạt). Không cho điểm vào trang nhận xét này.

6. Trang Nhận xét của người phản biện (đánh số trang tiếp theo trang nhận xét của giảng
viên hướng dẫn, xem mẫu kèm theo)
-

Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện

-

Không cho điểm vào trang nhận xét này.

7. Trang Mục lục (tiếp theo nhận xét người phản biện, xem mẫu kèm theo)

8. Trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình,.. (đánh số trang tiếp theo mục lục, xem mẫu
kèm theo)
9. Trang lời mở đầu (đánh số lại từ đầu với kiểu 1,2,…., xem mẫu kèm theo)
-

Viết ngắn gọn.

-

Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi và phương
pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài…..

10. Phụ lục: đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của luận văn (xem mẫu kèm
theo)
11. Cách thể hiện luận văn (xem các mẫu kèm theo)
-

Luận văn viết trên khổ giấy A4, tối đa 50 trang và tối thiểu là 45 trang.

-

Viết theo chương, mục, các tiểu mục. (không viết theo phần rồi mới đến chương, mục,
tiểu mục,…)

-

Mỗi trang đươc trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo)

-

Tài liệu tham khảo bắt buộc phải ghi, đưa vào sau phụ lục, xếp theo thứ tự abc

-

Đóng bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo - đục lỗ

-

Canh lề:
 Trái : 3cm,

Phải : 2cm,

Trên : 2cm,

 Dưới : 2cm,
-

Cách dòng: 1,3 – 1,5
-

Chữ viết ở các trang của luận văn là size 13, Font Times New Roman,

không được

dùng các kiểu chữ dạng thư pháp.
-

Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí
hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…,

-

Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lô gô của trường ĐHCN…có thể in màu.

-

Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.

đưa vào sau các trang danh mục các bảng.- Hạn chế viết tắt. biểu. hình. sau đó liệt kê thành trang. tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo) . nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên.… - Cách đánh số các chương mục.

...........................................(Mẫu trang bìa) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold... (Bold..............… của tên đề tài) CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH – 211207 QUẢN TRỊ KINH DOANH – 111207 (Đối với cao đẳng QTKD) QUẢN TRỊ MARKETING – 111807 (Đối với cao đẳng QT MAR) ....... size 16) ………………………………………………………........... ……………………………………………………………………… ........ HCM (Bold........ size 18-30... size 16) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (BÁO CÁO THỰC TẬP) (Bold........ tùy theo số chữ.............. size 14) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP..................

in hoa.Giảng viên hướng dẫn : Gs-Ts NGUYỄN VĂN AN (Bold. Hồ Chí Minh..(Bold. in hoa) Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HOA (Bold. size 14. size 14) Khoá : ...... in hoa) Lớp : ………(Bold. size 14) . tháng … năm … (Bold. size 14. in hoa. size 14) TP.…..

HCM KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÀI TiỂU LUẬN Bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Tên đề tài: Hàng hóa và những thuộc tính của nó sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước Nhóm thực hiện : nhóm 4 Khoa : công nghệ Trang i .BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.

Trang ii .

……………………………………………………………………………. Trang iii . ……………………………………………………………………………. xếp sau trang lót) size 14 ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………... size 16... ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………...(Mẫu) LỜI CẢM ƠN ( bold.

. ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. Trang iv . size 14. ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….(Mẫu) NHẬN XÉT (Của cơ quan thực tập. xếp sau trang Lời cảm ơn …………………………………………………… ………………………………. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. nếu có) Bold... ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….

.................. size14..................(Mẫu) NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) (Bold........... xếp sau trang nhận xét của cơ quan thực tập) ....................................................................... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Trang v ....

Trang vi .

……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. xếp sau trang Nhận xét của giảng viên hướng dẫn) ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….(Mẫu ) NHẬN XÉT Của giảng viên phản biện (Bold. ……………………………………………………………………………. size 14. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Trang vii . ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

.1..2...............3... 2......2…............ Trang viii ........ ….1...............................................................................2 7 1.....1....1…..1..........1…....... 1............. 3..(Mẫu) MỤC LỤC ( Bold.............2 1........ 22 CHUƠNG 2... 1...................... 3....1…..................1.1 1...............2…................1.. 2..... 2.............2….. CHƯƠNG 3 50 3.................1 1.....................1.3.............2..............1............... 2. 1 1............ ......................................1…...... .... 1............... size 16) Lời mở đầu: (size 14) Trang CHƯƠNG 1........2 …..

.... 14).................1 …….......................................... SƠ ĐỒ 1..................…..................... …….. ……...Chữ số thứ 2 chỉ thứ tự mục trong chương .....................................2............ BẢNG 1... mục lớn ................................... ……...2 ……………… KẾT LUẬN 120 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU TAM KHẢO Ghi chú: .... HÌNH (In đậm.................................... size14) BÁNG 1..................................................In đậm và in hoa tên chương................................ Lưu ý : không dùng quá 4 chữ số trong luận văn (Mẫu) DANH MỤC CÁC BẢNG.............3..........................Chữ số thứ 3.......................................................................... ……...........Chữ số thứ 4.....Chữ số thứ nhất chỉ thứ tự chương .............1 (size 13................................ chỉ thứ tự các nội dung trong tiểu mục..................................... …….... SƠ ĐỒ. Trang ix ............chỉ thứ tự các tiểu mục ....... in hoa.. tiêu đề của các chương.......................

..… Trang x ......... hình.......1 ……... nêu rõ nguồn trích hoặc sao chụp.…trong mỗi chương - Ở cuối mỗi bảng biểu........... giải thích...................................................…trong mỗi chương phải có ghi chú.. hình.... sơ đồ...............HÌNH 1..................... ……............ sơ đồ.. Ghi chú: - Xếp sau trang Mục lục - Chữ số thứ nhất chỉ tên chương - Chữ số thứ hai chỉ thứ tự bảng biểu..........

hình) SXKD: (size 13.(Mẫu) KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT (size 14) (Được xếp sau trang Danh mục Các bảng. Ghi chú: Cụm từ viết viết tắt là các chữ cái và các ký hiệu thay chữ được viết liền nhau. Quản trị kinh doanh ………. Trang xi . sơ đồ. để thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc nhiên chấp nhận. 14) Sản xuất kinh doanh CTM : Chế tạo máy QTKD……….

Trang xii .

Phương pháp nghiên cứu 6.1 Chöông 1: Giôùi thieäu toång quan LỜI MỞ ĐẦU (size chữ 16-18) (Sinh viên phải viết theo các nội dung sau) (SIZE 13. Mục tiêu nghiên cứu 3. Phạm vi nghiên cứu 5. Đối tượng nghiên cứu 4. Traàn Phöôùc SVTT: Nguyeãn Vaên An – TCKT36A . 14) 1. Tính cấp thiết (lý do chọn đề tài) 2. Bố cục (kết cấu) đề tài Lưu ý : Đánh số trang bắt đầu từ lời mở đầu GVHD: TS.

............ các mục Nội dung từng trang sử dụng font chữ Times New Roman.............................................. Traàn Phöôùc SVTT: Nguyeãn Vaên An – TCKT36A ........................................ .................................................. size 13 .................................. đậm tiêu đề các chương....................................... GVHD: TS........................... ....2 Chöông 1: Giôùi thieäu toång quan (Mẫu) Trình bày mỗi trang của luận văn In hoa.......................................................

1.000. tích hôïp heä thoáng vaø cho thueâ nhieàu loaïi saûn phaåm thieát bò coâng ngheä thoâng tin.Teân tieáng Anh : .1. do Sôû Keá hoaïch vaø ñaàu tö tænh/thaønh phoá ….2 Voán ñieàu leä: 18.Teân tieáng Vieät : Coâng ty TNHH … .1 Thaønh laäp: 1. ñieän..000. Traàn Phöôùc SVTT: Nguyeãn Vaên An – TCKT36A . SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY (VẼ SƠ ĐỒ) GVHD: TS.2.Cung caáp.000 ñoàng 1. maïng cuïc boä. caáp … thaùng … naêm … 1.1. ñieän töû nguoàn ñaëc chuûng.3 Chöông 1: Giôùi thieäu toång quan CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY ABC 1.Coâng ty coù : * Truï sôû chính : Taïi soá Ñieän thoaïi : Fax : Web Site : E .mail : * Chi nhaùnh : 1. 1.. internet.1.1 Teân coâng ty : .4 Ngaønh ngheà kinh doanh: . maïng dieän roäng.3 Quyeát ñònh thaønh laäp: Coâng ty TNHH … ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp soá ….

10 Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … CHÖÔNG 2 THÖÏC TEÁ (PHẢI PHÙ HỢP VỚI ĐỀ TÀI MÌNH THỰC TẬP) (VÍ DỤ:) COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TAÏI COÂNG TY … CHÚ Ý: PHẢI NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỀ TÀI CỦA MÌNH. GVHD: TS. DỰA VÀO ĐÓ THU THẬP. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỰC TẾ CỦA CÔNG TY. Traàn Phöôùc SVTT: Nguyeãn Vaên An – TCKT36A .

1 Nhaän xeùt – kieán nghò veà keá toaùn tieàn 3. Nhaän xeùt – kieán nghò khaùc 1 1 .2 Nhaän xeùt – kieán nghò veà keá toaùn TSCÑ 3.Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … CHÖÔNG 3 MOÄT SOÁ NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ 3.3 Nhaän xeùt – kieán nghò veà keá toaùn giaù thaønh 3….

Ts Nguyễn văn A 3 SVTH: Trần Thị Hoa Treân cô sôû lyù thuyeát ñaõ hoïc töø Nhaø tröôøng vaø thöïc tieãn ñi thöïc taäp taïi xí nghieäp. keá ñeán ñöa ra nhöõng kieán nghò chi tieát cho töøng noäi dung cuï theå (neáu coù). sinh vieân so saùnh giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá. töø ñoù ñöa ra nhaän xeùt. KẾT LUẬN 2 .2 Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … GVHD: Gs.

Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … (Mẫu) PHỤ LỤC (Trang Phụ lục kèm theo) i .

2006.Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … ii (Mẫu) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. nơi và năm phát hành - Danh mục tài liệu tham khảo xếp cuối cùng. tên tài liệu (in nghiêng). Các trang web tham khảo Ghi chú: - Danh mục tài liệu tham khảo phải xếp theo abc tác giả. Tài liệu học tập. 3. Đại học công nghiệp TPHCM. Đại học Công nghiệp Tp. Tập thể tác giả. Nguyễn Minh Tuấn. lưu hành nội bộ. Hà Nội. sau các trang phụ lục . Marketing căn bản. TS. Chi tiết máy. An cư với lạc nghiệp.HCM. lưu hành nội bộ. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. 2004 2.2008 4.

. Tuy nhieân neáu 1 trong 3 GV chaám khoâng ñaït thì toaøn boä baùo caùo laø khoâng ñaït. laáy ñieåm trung bình cuûa 2 giaùo vieân naøy coäng vôùi ñieåm cuûa GV höôùng daãn chia 2 laø ñieåm trung bình cuûa Baùo caùo toát nghieäp.Chöông 2: Thöïc teá coâng vieäc keá toaùn taïi Coâng ty … 3. iii THOÂNG TIN KHAÙC - Thôøi gian noäp baùo caùo thöïc taäp: (SẼ CÓ THÔNG BÁO CỤ THỂ TRÊN TRANG WEB CSMT) - Chaám ñeà taøi: Chaám 2 löôït: Löôït 1:GVHD. löôït 2: coù 2 giaùo vieân hoûi vaán ñaùp veà noäi dung baùo caùo thöïc taäp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful