Vi nasofts.

ws - Free Share Everyth i ngs

Baprung88, VNS Moderator Y/M: bapboo4ever@yahoo.com

www.Coo.Vn

T0 boo Echip doc xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

Welcome to OOo-dev

owerDV

8

Ultra

[@]s..e_t

~"""""l [hd]le-

OVD f) a ttl lau, CyberLink PowerDVD luan la

lua chon cua nhCrng ai "sanh" nghe nhac tren may tinh. VtJi phren ban 8 voa ra m~t, CyberLink mot Ian nCra cho thay "ClAng cap vlIQ'I troi" cua minh so VOl cac d6i!hu ... ae. Sa. .e:

tre!' 2' -

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQc xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

DIEM NONG

C7YBERLINK PDWERDVD B ULTRA

Phren ban moo ella trinh xern DVD hang dau the giOO

"CO THl,IC MOl vue DUQC DAO", CHANG PHAI vi LY DO KHAcH QUAN Gi MA TEN Tu61 CUA CYBERLINK POWERDVD LUON NGlj TR! 0 V! TRr s6 MOT TRONG BANG XEP HANG CUA TOPTEN REVIEWS TRONG NHIEU NAM QUA, DUNG TREN cA TRiNH XEM PHIM DVD "N61 DiNH N61 DAM" KHAc DO LA INTERVIDEO WINDVD (NAY DA VE TAY HANG COREL). VOl PHIEN BAN CYBERLINK POWERDVD 8 VUA RA MAT TRONG THOI GIAN GAN DAY, HANG CYBERLINK LAI MOT LAN NOA CHO THAY "DANG CAP VUQT TROI" CUA MiNH SO VOl cAc DOl THU XVNG DANH KHAc.

6 tM khil.ng dinh. Cling voi Corel WinDVD 9 'Plus (CW9), CyberLink PowerDVD 8 (CP8) dang la chuang trinh xem phim DVD cho chat luong am thanh va hinh anh t6t nhdt hien nay. CP8 duoc phan pMi du6i 3 phren ban khac nhau la CP8, CP8 Deluxe va CP8 Ultra, do do s6 luong tinh nang duoc hO tro ciing khac nhau theo tmr tu tang d~ nr trat sang phai (trong bai nay, chUng ta se phan tich phren ban day du tinh nang nhat la CP8 Ultra). Trang khi CW9 chu yeu tap trung vao viec cm thien chat lironq trinh chieu video bang nhiing cOng ngM mot, thi CP8 Ultra con rna ronq pham vi gim tri cia nguOi dung bAng vtec lien ket voi dich vu true tuyen MoovieLive (dang kY tat khoan sir d\mg tat www.moovielive.comj. Duoi day la nhUng thay dOi ro net nnat cua CP8 Ultra so vot cac paten ban d6i truce.

• HO tro nhieu dtnh dang video va am thanh han, trong d6 co nhUng dinh dang phim chat hronq cao nhu SMPTE VC-l, AVClID, MPEG-4 AVC (H.264), MPEG-2 lID, WMV-lID, DivX Pro, VCPS [dmh dang video da bi rna hoa tren dia DVD+R and DVD+RW), d6ng thot co kha nang phat duoc nhieu Ioai dia han nhu Blu-ray, lID DVD, DVDAudio, DVD+VR, DVD-VR.

• Tang ctronq conq ngM xU: Iy video TrueTheater giup hinh anh tra nen tuoi sang han trong mOi khung canh. cil.ng hieu ling am thanh TrueTheater - Surround se

mang den cho ban cam giac nhu dang xem phim trong rap chieu bong.

• Bo sung them nhiing tinh nang hOO dunq nhu Seeit-All (tiet kiem dien nang cho laptop khi xem phim DVD), Read-it-Clearly (giup doc phu de phim ro han), Say-itAgain (t\,l dOng ghi nh6 Vi tri cia dean video rna ban dang xem do trong I~ tnroc de phat tiep),

• Tinh nang Movie Remix cho phep ban chon toe dean video Mp dan tren dia DVD va "xao nau" no thanh video clip mang phong each cia nenq minh nhu: them nhiing hieu ling dac bi~t, chen thOng diep. d6ng khung, 16ng nhac nen bang giong ca oanh vanq cia chinh ban ... Neu muon. ban c6 the chla se nhUng video clip tu bao cM

,;;;:- :"'::.''-0-- _- -- nay voi cOng d6ng nguOi dUng ';';;:.-:::= ..... _ dlch vu MoovieLive. Dich vu nay con cho ban tm ve rat nmeu video clip dOc dao duoc tao nen b6:i cac thanh vien khac,

• Mot tinh nang mOi nua cia CP8 Ultra la M tro ban xay d\ffig mot thu Vl$I: ~ _ hop nhiing b6 plum rna ....___ yeu thich thOng

~ o._nodr

·-i~

x -

Sau dAy 11\ gQi Y khal thac nhiIng tinh nang mbi dang chu y nMt cia CP8 mtra

1. DAu tien. ban chon ngu6n file mu6n phat bang each bam vao bieu tuong Select Source fa. De ap dl,lDg eong

Chlu _h nhl+m xu" bin:

NGUY~N ANH TUAN

Tela I.,n:

TRANANH vu NGUY~N HONG PHUC PH;,M H6NG QUAN

TUAN TIN CONG NGH~ nt6NG TIN m THONG - TRUVa. THONG • VASC

stcnTtnt Ul nil PUT •• nUnl"lI

111AII TIIlI CI mn:

TO. SOfn & Tri su:

65 Truong om. 0 3. TP HCIJ

or: (OB) 9308101 • Fax: fOS 9308112

Website wwwechp..c::om..vn·wwwtarp:hlec:hlp.vn E-fTIa!, ec::hpOvasc:.ton.vn

"""'" ". "'"

v'" phong Ihuong tru phoo Elk:

56' Lang H;I. O.Ba ~ Ha No.

DT 0904146975·0912090671

My thu.t:

TRAN PHI vO TRAM KIM KHANH

MU8 eCHlp dal h,n, xln mc)t IItn h+ COng ty pMI Mnh Truong PMI va Tela SOI;ln e-CHip

GiiypMpxudlb8n 5627191 VHTT-BC do ~ VHTr cSt> ngay 24·8-2002 In I~I COng ty In frAn Phu - NW lUll chiiu ngay 21-4-2008

r-="1

~ c:w;. 381 [22-4-2008]

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

ngM nAng cao chat IUQ'llg hinh Video hoac dia phim DVD dan tuQ'llg Configure """N",rIJ vD~>ettfng. :IiDllicijlU!b!ri.j~"""';_';"Il4\~t b:~~!utlI(l'Jogl~¢6--,-.o.---G). Trong cia s6 mo' dau my chon TrueTheater - ,iql,Bt8tllCYbtJrUllk Eagle Vision-2). Ti~p do;

ban giii muc Automatic del chuang trinh

tu dong danh dau my chon Manual roi keo

thanh Cling ben phai [phia Max).

· a Mode phia dum, nqoai che do xem Video

g [Normal]. chuang trinh con cho ban lira chon trong 2 che dO: Split [chia dOL man hinh thanh 2 hoac Compare [xem Video tren 2 man hinh song song) so sanh cMt hronq hinh aph truce va sau khi ap dunq eTheater.

• Khi xem phim tren dia DVD, ban nen danh dau my chon Play DVD/VCD more smoothly between 4x-8x speed de chuang trinh doc dia muot rna han vot dieu ki~n dia nay phru trinh dien t6t a t6c dO 8x hoac Ian han.

• Tru6t: khi phat dia phim DVD, ban co the kich heat luon tinh nang Read-a-Clearly del doc phu de rO han khi xem phim acM d¢ toan man hinh bang each danh dau my chon AutorQaOcally enable Read-It-Clearly in full screen mode. Cem Ulu y la mOt s6 cau hinh phan cimg khOng tuang thich vm tiab nang nay.

p den. neu muon thu nqhiern hieu Ung am thanh True eater - Surround cho bO phim dang xem, ban chuyen sang e Audio, chon chinh xac M thong loa cil.a minh tai truonq Speaker environment, rOi chon tiep muc True Theater - Surr d tal tnronq Ouput mode. Sau nay, ban c6 thEl bam vao bieu . g DISplay more funtions E9 tren giao dien chinh cil.a CP8 Ultra de chon nhanh rneu Ung Am thanh nay.

• Tat the MooVieLive, ban nhap thOng tin tai khoan ca nhan da dang 1tY tai www.moovsehve.com vao 2 Mp Email va Password, r6t danh dau luon a muc Auto sign in to

2. Tien ich MOvie Remix chi hoat dong khi CP8 tnna phat nhllng dia phim DVD. Ban Mm vao bieu nronq Display MOVIe Remix room ~ de kich hoat tinh nang nay. Trong ci_6..iiIllil_. __ "~---

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

cua chuang trinh.

Khi muon xem lai tac pham do ~h bilq cne. ban bam ao biElu nronq Display M9yie ColleCtionOva hong cua s6 m ra, chuyen sang the My Movie Remixes, d chuot vao te cUa video clip muon xem roi bam nut D. Mot diem kha Mt tttn la chuang trinh 'leu cau trong 6 QUang hai co sAn di pbim DVD g6c thl moo xem duoc Video clip da remix. Nut U load to MooVieLitre dung de till video Clip len trang ca nha c1ia trenMoovielfve de moi gum Cling xem va danh 8..

Ban full cil.a CP8 tra c6 dung lUQ'llg 83,57 • duQC

cap mien phi tat om/54ry03. T' xong v giill nen file •. rar, ban se diroc bO cai dat va . e dang kY CP8 tnea,

C~u hinh M thong 1 thieu: Intel Pentium 4 2.4GHz (khuyen

cao Iii Pentium 3.0GHz noac m henl, Windows XP +

RAM 256 !l12MB. card do hoa

9.0, do phan giai man

280 024.e-

vAN SdN (Go Vap, TP.HCM)

Lu:_;'n h~ va u phi)Jl~ ~h Elltdllg flung Nu i , PluJ'('1ng J5, Quun 10 r Kbu err x c srtc Hill) f-)T phL')ng Ual) l .. t(. t)()63I X-t- - t) I X ~ I XX 9707993 Website: www.c..hanhnghlcp.com.vll

~ <:M'P 381 [22+2oo8J ~

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

o

KINH NGHI~M xAI MAy TfNH

T1)' BONG PHAT HI$N VA TIEU 0 $T J-------VIRUS AUT

UTORUN EATER

Ngay nay. vtec sao chep va luu trii: dli lieu di d¢ng Mu nhu d~u thOng qua 6 dia USB. Lot dunq con duOng' nAy rna s6 hzonq virus lay nhiem vao may tinh ciing gla tling d~n muc ch6ng mat, ChUng thuOng tao ra cac file autorun.inf tren 6 USB. chi can ban cam 6 USB vao may r6i mo len la may s~ bi lay nruem virus nay ngay lap nrc, Tuy vtec diet virus danq nay c6 th~ tnuc hten bAng tay, nhung do da phan nguOi dung thuOng chu quan va chua c6 ki~n thirc sau rong nen muc dO lay nhiem vlm nit cao. YAY lam each nao d~ may tinh luon 6 trong tinh tranq an toan khi c6 nguOi la gAn USB vao? Cau tra lOi se c6 trong chuang trinh Autorun Eater (AE). mot tro thu dAc luc cho trinh anti-virus ma ban dang su dunq,

AE c6 kha nanq phat hien file autorun.inf tren cac thiet bt luu trii: nqoa; vi nhu dla memo 6 USB. the nho ... duoo cam vao may. Neu co cac thOng s6 la tr6 dUOng dAn d~n cac tAP tin tu chay (hinh thirc ~~~~~~~ nguy trang cia virus). chuang trinh se nr dong loai b6 chunq ngay

1------------ nrc khac, d6ng thot rung tao ra ban sao du ph6ng a mot nai an toan

d~ ban co th~ lily lai file neu nhan ra la chunq "bi oan".

Sau khi cat dli.t va kich hoat, bi~u tuonq cia AE chay thuOng tru tren khay h$ th6ng. D~ khai thac het tinh nling cia Autorun Eater. ban nhan phal chuot vao bi~u tuong nay va chon tiep I trong cac lenh sau: Scan Drive MB [quet cac file autorun.inf tren dia mem], Pause/Unpause (tAt/ma tinh nAng kiem tra tu dong cia chuang trinh], Scan Priority (chon rmrc uu tien khi ki~m tra IA Normal noac High). Autorun Backup [xem cac file la da bl xoa a day va khOi phuc Iq.i neu cam thay chUng an toanl. Scan Results (thOng bao Mt qua cac dot ki~m tra'file autorun.inf cia chuang trinh). Remove Billy From System Startup (khOng cho chuang trinh nr dong kich heat khi vao Windows). Add Billy To System Startup (cap phep cho chuang trinh tu dong kich hoat khi vao Windows). NgoAi ra. chuang trinh con cung cap tinh nanq Registry Fix glup ban sira chua mot s61i'ii thuonq ga.p khi may bi nhiem virus autorun nhu: Fix Task Manager [cho hien lai Task Manager). Fix Regedit [hien lai Registry Editor) va Fix Folder Options [men Iq.i hop thoai Folder Options).

AE men co phten ban 2.2. dung hronq 984KB. tuang thich vOi mot Windows. tili mien phi nr dja chi http:t!tmyurL corn/3ex31k. e-

About

Scan Drive B:

Pause/Unpause (Pause)

Scan Priority

Autorun Backup

Add !lilly To :'yst~m Startup

Remove Billy From System startup

NGUYEN THANH LuAN DOng aJ

USB FIREWALL

f) ay ta tien ich co sire manh tham chi con vuot tror AE. USB FireWall (UF) khOng chi la "khAc nnn=cua virus autorun tren 6 dia USB, ma con la 'ke hil.y diet" voi rat nhieu loai virus chay nen trong bO nhc va gay anh hu6ng nqhiem tronq den cac thanh phan quan tronq cia M th6ng nhu: VirusHeat (VirusHeat 4.3.exe, VirusHeat.exe). MonaRonaDona (srvspool.exe, reglstrycleaner2008.exe). Noooh (Sys.exe, ComSys.dll), NetSky (FVProtect.exe. FIrewallSvr.exe,netstats.exe), Tavo.exe (tavoO. dll, tavo l.dll). Patty.exe SOUNDMANS.EXE. 1 sasrv.dll, adsldps. dll, twaln.dll, realsched.exe). Kxvo.exe, Kavo.exe, VirtuMonde (VirtuMondo, Vundo. £ROJ_VUNDO, TROJ_MEREDROP.DL.Small. ADIB). Sohanad fix SO.~ :-iSOT.exe, svchost.exe, W32.lmaut.A,

TR'OJ_AUTORUN.AH, Worm. Sohanad) , SdBot fix (ctlmonn.exe. Backdoor' SdOOt.worm.gen.a). Amvo.exe (30.exe.

rtl2td3td.com, i.cmd, fppgl.exe, ekugb3.bat...). Bagle (mdelk.exe. wmteras.eze, :::.ectX)5.exel ...

au khi cat dli.t va kich hoat. bi~u tuong cia USB FIreWall (UF) se ~ ;:3:; t:::..:.y he rn6ng va thuc men str menh cia

minh. Khf phat hien ra mot virus dOc hai, UF se cung cap cho ban mn ~::Ie .:: Ai me: neu no.

Neu virus autorun hoac V1IUS khac dli lay nhiem vao cac 6 dia • u: = :.Ay::aI:l ei vao bieu tironq tren khay de me

glao dlen chinh, r6! Mm mit CLEAN ALL PARTITION de chuong tr.::ili =r-= " Sa 00, bam nut Minimize d~ thu nno

UFv~ khay.

Ban tili mien phi phien ban men nMt UF 1.12 tai \'1\<; ry ~ _.stt;i±!:t.!::;;.- .. =:=-Z:::3. (dung luong 1,88MB).

USB FireWall detects automatically all files who try to launch itself when USB device is inserted.

~ (9G;> [22-4-2008]

~

orr (0.1, TP.HCM)

www.Coo.Vn

Tu boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Tuang tu nhu cac chuang trinh chuyen d6i giao dien Fedora Transformation Pack, Vista Transformation Pack ... .Vista OS X la nen ich se giup ban khoac l~n Windows Vista b¢ canh lOng li1y cia Mac OS X Leopard.

Sau khi tai v~, ban kich hoat file Setup.exe de cat d~t. MOt hop thoat xu§t hien cho phep ban lua chon cac thanh phan clli d~t bao g6m: Systemfiles (thay d6i man hinh Boot, Logon, Welcome Center. cac bieu nronq ... ). Visual Style (clli d~t giao dien Leopard cho

Windows Vista), Dock (thanh c6ng C\) RKLauncher), Wallpaper, WinRAR Skin, Leftsider

• [chuyen cac nut lenh Minimize, Maximize. Close sang g6c ben trlli cia s6). Screensaver, Spaces [nen ich cung cap cho ban 4 desktop ao), Chon xong, nnan Install de bAt dAu.

Sau khi hoan tat. ban se duoc chtem nguang giao dien §n tuonq cia Mac OS X Leopard .

"~.* •.• _"_.~"..."_* .. _ C6 the thay, nr nhilng thanh phan nhe nhu hinh nen, trinh bao ve man hinh, Am thanh,

.iiiiiiilii:==== ...... con tre chuot, cac nut b§m ... d~n giao dien cac cia s6 deu duoc thay d6i theo dUng phong each cia Leopard.

Vista OS X v3 tuang thich v6i mot phren ban Windows Vista 32 bit. tfu milm phi tat dja chi www.vistaosx.net/download.php (dung IUQ'I1g 38.2MB).e..

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

BAT HINH LIEN TIIC TRONG GAME BANG PHIM PRINT SCREEN

Khi can chup giao dien desktop, ban c6 the su dunq phim Print Screen, sau do dan ann vao trinh soan thao van ban; hoac sU dunq phim Alt + Print Screen de nhanh chup cia s6 ruen nann. Tuy nhien. each nay qua chan phuang khi khOng the chup anh theo danq lien hoan trong screensaver dang .lliiiiiiiil._lilllillllilllilllilllliliiiiiililliiii ••• chay hay nhilng khoanh khAc dang nho khi

ban chot game. Song, neu su dunq Gamescreen

thi ban sl! khac phuc duQ'C cac nhuoc diem tren mot each d~ dang.

Tti: giao dien chlnh cia chuang trinh, t~! tl),e Screenshots, ban bam nut 3 cham ben phai truang Directory to Autosave screensnots va chi dtnh thu muc IUU tat ca anh se chup, Tiep d6, chon mot dinh d(lng d6ng bO cho tat ca anh tal muc File type to save Screenshots. Xong, ban bam nut thu nho chuang trinh vI! khay he th6ng.

Luc nay, Gamescreen se thay the chirc nAng chup ann cia 2 phim Print Screen va Alt + Print Screen trong Windows. BQ.Il nhan phim Print Screen khi mu6n chup nhanh toan canh desktop hoac phim Alt + Print Screen de chup cia s6 hten hanhvct kha nAng chup anh Mn tit'!p trong screensaver dang kich hoat va ca trong game dang chOi.

Neu cam thay Gamescreen th1,1C S1,1 c6 ich va c6 the thay the tlnh nang chup anh cia Windows, ban hay keo & tha shortcut cia chuong mnn tren desktop vao thu muc Startup

tren Start menu> Programs de n6 luOn tu kich hGat·m6i khi dang nhap Windows. ,

Gamescreen hien c6 phren ban 1.0, dung hronq 554KB, tuang thich v6i moi Windows, tfu f mI~n phi dja chi http://tinyurl.com!3d9njs.Yt'lu cau may cai s3n .NET Framework v2.0, tfu ~ mI~n phi tat http://tinyurl.com/73qzr.e.-

NGUYEN THANH LUAN (f)ong Nai)

BIEN GIAO DI~N WINDOWS VISTA THANH MAC OS X LEOPARD

.-~-- iL---

~-- 4-,-- ._._"--

Fj;;';;;- ~:.::;:.""'~- f} ~~~-

• =- .. ~.::;.:::;::.- iI :::;:_._.

THONG TIN DOANH NGHI£P

103 BiU Thi Xutn - 0.1 - TP.HCM HP PAVILION TX1000 Tel: 108)2913269' 6111449 $1140 http:/twww.OrderLaptop.com

NlDT~lUi0X212.OGHzY2O'8Gll t2OG8t12.1·WXGNWflIwu.n

"\MIa Gtbet Go 61501 RemoIt Conltol DVDRWtOUSOc.td~"Pmt v.tb. Htft(W~ 1.fJN¥ Wvt~ 1 yea;

$475

$895

$915

DELL In.plron 1420 (NEW)

Core 2 QuQ 1"$450 12x1.86Oh:I:J"'Santa.Roea·r2G8 OOR2IHOD 25OG8 OVORW .. OU '''.1~ WXGAI Webcam 5.0 pll(eI .. ~ VGA224M8 ShuI"edlVistBHom&IWH=1 Weighl:2.2Ir.:glWarrantyl!1811t

S1070

DELL YOSTRO 1400 C:-2a..~(2IQ.2Obz)s.. ___ 18OG&''IOA12Blo18

~~'t4I"WlCGA. .._, SOc..s'_"'WIFl ........ ,,._UKQ

ACER ASPIRE· 3880 c.teronM~1$OI"4401.116Gh.t 512M8112OG8f128M8 srw.,. 141·WXGNO'IJD.CORW/WIf) SOCard~&ac w.Ight2.2t(QI WanfI'tttt 1 ~a,

DELL VOSTRO 1200 eew-,lOuo T647O(t».1.eGN)S(VIla koNilOi4J.1B1120GeNGA22W8 Stulnt ~CIr6RHMrlf"~ RMder QVORW"'i)lJ lZ.1·WXGA n:TIW!fi We9t 1.7 Kg lWanwIty 1 par

GIAM GIA 10% - TRA GOP 60 THANG - CHU'O'NG TRiNH KHUYEN MAl:

XEM PHIM TAl MOVIE. ZING.VN KH6NG CAN cAl ZING CHAT

f) ~ xem phim hoac tfu phim tal http://movie.zing. vn, ban thtronq phat cat them chuang trinh Zing Chat vao may. Vi~c nay tuy ci1ng khOng qua kh6 khan, song dOi khi khien ban cam tnay bat tten, Neu ban dan thuan chi mu6n xem online rna khOng can tfu phirn, tOi xin gi6i thieu mot meo nho giup ban co th~ xem phim tai day ma khOng can cat Zing chat

Thay vi su dunq trinh duyet truy cap vao Movie Zing theo dta chi hllp://movie.zmg.vn, thi ban My thay bAng dja chi http://chat.zing.

11/re.ljr/vng. Khi truy CaP vao link nay, ban vAn duqc chuyE!n d~n trang nttp://movie.zmg:n, tuy nhien diem thu vi if day Iii ban c6 the xem plum online "phil phil·.~

HuYNH MAl ANH KltT (TAn Sinh, TP.HCM)

THANHLUAN (Tan Sinh, TP.HCM)

• SONY YAtO VON - NA120E eor.OuoT2310(Zltl~115OG8

~=~~~~ $760 =:;:=,2~

SONY VAK) VON - CR203E Core Duo 12310 (2l1.46Qu)l HIOG8 . lQ2,C,Ml/GrapiC:Ql00UploWMe .... OVORW'OU 14.1'WXQN8tueeoQaI W;"SOc.t(l RNIMt'~2.0I<i

'v'i&1.J-toIMo'VoI.!mInryl)'IeB

"Bio hlnh 5 nlim"

- USB KINGSTON 1GB: $9

- USB KINGSTON 2GB: $14

r-="1 <9JI'i> 381 [22-4-2008) ~

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

KINH NGHI~M xAI MAy rfNH

He dieu hlnh online vui hlng ngan Ii1Ig dung Ilcb bQ'p sin

Tuang lai cia I nguOi dung may tinh ban ron c6 Ie kh6ng can c6 I desktop chay tren PC cua minh mra. rna thay vao d6 chi can dung 1 he dieu hanh web thay tM de lam nhiing conq viec thu6ng nqay, BiElu d6 co nghia la ta chi can truy cap vao website va tiep Can cac chuang trinh, file ... tuang W nhu tren desktop cia minh. Fanbox (FB) hi. 1i:ng ci vten dang gia, 1 dich V1,l vot cac tinh nang di;lc trung cia Web 2.0 tuang tac manh vOi nguOi dunq, c6 the dap img nhieu nhu cau thu6ng nqay cia chunq ta nhu chat voi ban be, soan thao van ban, choi game ... vot hilng nqan img dung va game tich hop san.

Ban hay truy cap vao dta chi www. fanbox.com va dang kY 1 tai khoan mien phi de so lnru ngay 2GB khonq gian hru tnr dit lieu true tuyen, Ben canh do, FB con cung cap mot chirc nang danh gia la w dong sao luu dit lieu trong PC len server cua FB.

FE hO tro che dO Guestrnode, nguOi dUng c6 the tham quan cac tinh nang truce khi dUng email cia minh de dang kY 1 tai khoan chinh thuc tren FE. Thanh taskbar va Start menu cia FB mang ve dep cia Windows Vista.

Sau khi dang kY, ban can hoan

~

~ ~ 381 [22-4-2008]

chinh 1 so thong tin ca nhan tren cia s6 Public Profile (PP) hoac kh6ng khai bao gi ca. Cac th6ng tin nay se duoc trung bay tren Fanbox de mot nguOi co the ket ban thea hinh tlnrc giong nhu blog. Ta CI1ng c6 the tim kiem va tro chuyen vot ngu6i dung Fanbox v6i lien ket "Who's on their Web-desktop?" ben trai cia s6 PP. Tai day, ta co the chon chat v6i tat ca thanh vien cia Fanbox dang online hay chon nenq 1 qudc gia nao d6.

Ngoili chat bAng tat khoan cua FE, dich V1,l cho phep ban chat bAng cac tat khoan cua Hotmail, AIM, Yahoo! va ca Google Talk qua trinh Fanbox messenger. Dieu di;lc biet la ban co the dang nnap va tro chuyen cunq hIC bAng cac tat khoan noi tren,

Khi Iii thanh vien eua FB, ban se co hAn I trang blog nenq v6i ten mien www.fanbox.com/user ... (co the thay ben tren goc trai cia 56 PP) va 1 dia chi email co danq user ... @FanBox.com.

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Do sau chit "user" Iii 1 dili so kho nho. nen ban co the edit nguyen cum do thanh 1 ttr nenq nhu www.fanbox.com/knightcd2075 va knightcd2075@ Fanbox.com. Be trnrc hien vtec nay, ban nhap vao muc Edit Your Uri ben goc pha; cua PP, r6i g6 t11 minh muon vao khung (ban nen chon cho chac chan vi sau nay kh6ng the thay d6i lai nita). Thanh vien cia FB neu muon truy cap vao blog nenq cila ban thi chi viec go cum phia sau (a day la knightcd2075) vao cira 56 PP. Con ngu6i dung chua dang kY, muon truy CaP thi go day du dia chi tren vao hop Address cua trinh duyet va se duoc chuyen vito che ~ guest mode.

FE con c6 nenq 1 1i:ng dunq Photo Album cho mOi ngu6i dUng co tM upload cac file anh cua minh len server de hru tnr hay chia se CI1ng moi ogum.

Do khonq gian luu tni mien phi Iii 2GB, nen FB nhu 1 not Iy tuang de sao luu dit lieu quan tronq tren PC. Ngoili ra, ban c6 the d6ng bo h6a dit Mu tren PC voi FB bAng tien ich My Files Anywhere. Chi vtec nhap vao icon My Files Anywhere tren desktop de rna cia s6 Auto-Importer, sau d6 danh dau chon vao dang tat lieu can d6ng bo v6i FE, r6i tAi vEl 1 file du6i dang *.appref-ms. Chay file nay va dang nhap. FE se W dong upload tat lieu ban dii. chon. Bang each nay, ta co the tiep can tili lieu cila minh mot not. Han nita, FB con phat hien va d6ng oo tinh tranq cac file dii. c6 thay dOi.

Ngoili ra, FB con co han 10.500 img dunq cho phep tich hop vao desktop cia minh v6i icon Add Applications, trong d6 c6 gao 100 img dunq va gan 10.000 game. Ung dunq pho bu~n nMt la Question it! giup ban gm 1 cau hOi den nhieu nguOi dunq FE va t6ng ket lai each ho tra 1m, CI1ng nen ich Word Professor tuang W nhu MS Word giup ta soan thao 1 van ban va luu lai voi dang *.doc.<!/

HA. NGHiA HI';P (An Giang)

Vi nasofts. ws . Free Share Everyth i ngs

Directl10 lor IP

cil THIEN AM THANH, DO HOA

. .

HHIIEM PHIM, CHrl GAME

irectX (DXI la tap thu vien d6 hoa do Microsoft

D xay dl,IDg. cunq cap mot tru6ng phat tnen cho cac ling dunq multimedia. d~c biet Ia game. MOi phien ban phat hanh (DX8. DX9 cho dlln 9.0cl deu c6 S\I thay d6i rO ret ve chat IU0TI9 d6 hoa, D6 cilng la Iy do nhieu game thu muon sa huu cac d6ng card d6 hoa mot voi phien ban DX mot d~ cunq dam chlm trong thll gi6i huyen ao cua game.

V6i phlen ban DX I O. Microsoft da cm nen cac k9 thuat dunq hinh. b6 sung va nang clip cac tap lenh: xU Iy di~m (Pixel Shader 3.0 len 4.01. d6 bong dinh (Vertex Shader 3.0 len 4.0). hieu tmg ann sang dong (Dynamic Range). hi'> tro xU Iy da lu6ng ... mang Iq.i mot mo; tru6ng am thanh, d6 hoa hon him so voi ptuen ban DX 9.0 truce day. M~c dmh. DXlO chi xuat hten rrong Wmdows Vista. nhunq nay. vot S\I xuat men cua phren 00n DX 10 He 2 do cac voc sl bao che, ban df! co the mang nen tang DXlO len WinXP. Tren manq hien luu hanh kha nhieu phren 00n DX 10 for WinXP. song chunq chi la cac tap lenh bo sung. nang cao tren nen DX 9.0c. V6i phren ban RC 2 nay. ban se co duoc mot s6 thu vien d6 hoa co ban thuoc chuan OX 1 O. duoc "d~ mAc" ox 1 0 hAn hoi va ban se cam nhan duoc S\I thay d6i khi chay cac ling dunq multimedia hay game. BQ,n tm ban cai d~t nr CUa chi http://tlnyurl.com/43fu75 (dung hronq 2,76MB). Sau do giai nen file '.rar va tien hanh qua trinh cat d~t nhu binh thu6ng. Cuoi cunq, ban khOi. dong lai may de hoan tat va gO lenh dxdiag tU hop Run de xem kilt qua.

Lu:u y: ox 10 chi the hien het hieu nang cua minh khi ket hop v6i VGA Card va cac game hO tro phien ban nay.e--

TRAN LE TRUNG HA,U (Can Thd)

an muon tro thanh guong mi),t xuat hien trong lang gim tri Hollywood hay tren cac pano quang cao ngol\1 tr6i? B<;lD muon xuat hien tren bia cac tap chi nOi tieng? Dich V1,1 Photof'un tat CUa chi httpJ/pl1Jtofun.od.ull se giup ban hien thuc h6a vi(ic nay mot each d~ dang.

PhotoFun c6 kha nang giup ban con n6i tieng ngang hang t6ng thong. ngu6i mAu hay cac s1(lu sao ... Mng cach 16ng ghep hinh ca nnan cIia ban vao cac hinh nen khOng dl,l11g hang c6 san. Trang web cO giao di(in tillng Nga, nen ban hay thl,lC hien thee hu6ng dan sau:

• BQ.n MIn chon mot hinh mAu ua thich va rrong cUa s6 mara, MIn vao mit 00'1<>11··· d~ chon mOt hinh 8nh ca nnan jhO trc cac djnh d~g jpg, png, gif va khOng gi6t han dung luqng).

Sau khi qua trinh upload anh hoan tat, ban dling soc nne vi bay gi6 minh da. la ngu6i nOi tillng r6i d6! Ban c6 th~ luu lai anh nay bang cmrc nang cua trinh duyet de khoe v61 ban be.

PLM£) (Tan Sinh, TP.HCM)

r-=1 (!'JGb 381 [22·4·2008J ~

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

SUdNG MAT n.A TAl

3nnl.UP-in

Windows Media Plaver

D Au Microsoft da tich hO'P san trong Windows mot trinh da phuong nen rat dang gia la Windows Media Player, song do no c6n han che ve tinh nanq xu Iy am thanh, video cling nhu khOng tuong thich v61 mot s6 dinh dang file media chuyen btet. nen viec nguc'7i dung phai cat them vao may cac trinh da phuong tien cua hang thtr ba cling khOng phai Ia dieu qua nqac nhien. Thuc ra, van c6n mot giai phap khac la "chap them vay canh" cho Windows Media Player biing nhiing plug-in hll tro. Ben canh nhiing plug-in giup nang cao chat IUQ'TIg am thanh va hinh anh cho Windows Media Player da tiJ:ng gi61 thieu tren e-CHjp truce day nhu DFX, Volume Logic, Pixelfuston ... , bai nay xin gi61 thieu den ban 3 plug-in cling kh6ng kern phan hap dan, do la SolveigMM WMP Trimmer, Roxie 3GP Decoder va Roxio CinePlayer DVD Decoder.

SOLVEIGMM WMP TRIMMER (ST)

flay la plug-in se cung cap cho Windows Media Player kha nang cat xen nhiing doan ung y ill file media

jAVI, WMV. ASF. MP3 hoac WMA) dang phat, Ban tat ban full cia ST 1.0 tat dia chi http://tinyurl.com/5rm8ke [dunq IUQ'TIg 1.92MB).

Sau khi cat d:at va dang kYo giao dien cia ST se Iuon xuat hien mlli khi ban khOO dong Windows Media Player; noac ban co the gO'i n6 biing each vao menu File > Tools > Plugins va danh dau muc SolveigMM WMP Trimmer plugin.

Sau khi xac djnh dean nhac noac Video ua thich mu6n cat ill file dang phat, ban keo con chay dieu chinh thoi IUQ'TIg phia du61 tot Vi tri bAt dAu r6i bam bieu tUQ'TIg ,. de danh dau diem d~u; tiep do keo con chay t61 Vi tri cu6i r6i bam bieu tuonq ~ de danh dau diem cu6i. Xonq, ban bam bieu tuonq S, chon thu muc luu file se cat trong cua so hien ra va bam Save la xong.

ROXIO 3GP DECODER (RO)

MOt san pham cia hAng RoXlX qiup Windows Media Player co the phat duoc nhiing dmh dang video 3gp, 3g2 cia cac d6ng may Benq P50, Dopod585. Motorola 551 V. Motorola Razor. Motorola Slvr I 7. Motorola v551, Motorola Razor V3c. Motorola RAZR T-Mobile edition, Nokia 6102. Nokia 6620. Nokia 6600, Nokia 6670, Nokia 6681, Nokia N70, Samsung a950, Siemens S65. Sony Ericsson K700i, Sony Ericsson W800i. Sony Ericsson W32S, Vodafone 702NKlI, Docomo F901iC. LG VX7000. Treo 650, Treo 700 ... rna khOng can cal them chuong trinh nao khac,

Ban tat ban full cia RD 1.2 tal dja chi http://tinyurl.com/5gf220 [dunq lu<;mg 5, 17MB). tuong thich voi Windows XP/ Media Center 2005Nista. Tat xonq, ban chi can cai di:\t RD nhu binh thuOng rna khOng can lam gi ca.

ROXIO CINEPLAYER DVD DECODER FOR WINDOWS VISTA (RV)

Biing viec ap dung cOng nghe lam cho hinh ann tra nen sac net hon cling nhu hieu illlg am thanh 5.1 - Dolby Digital, plug-in nay se gilip chat IUQ'TIg trinh chieu phim DVD cia Windows Media Player 11 da cao nay con cao hon.

Ban tat ban full cia RV 1.0 tal dja chi http://tinyurl.com/3Z]tha (dunq lu<;mg 6.24MB), tuong thich voi Windows Vista. Tat xong, ban cal di:\t va dang kY RV binh thuOng Iii duQ'C.e..

LE HlIu DUY - LE HVU M~NH (Be. Lat)

T~ng Flash Disk 2GB

~8 .

~ ~ 381 [22-4-20081

,

www.Coo.Vn

Tu boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

;Yiot So~ Ilet eo ctoe dao cbo

• ••

De str dunq cac Brush nay, sau khi till v~, ban giill nen va chep vao tim muc C:\Program Files\ Adobe\Adobe Photoshop CS3\Presets\ Brushes rol khOi dong Photoshop; sau do nnan phim B hoac Mm chon bi~u tuQng / de kich hoat conq C1,l Brush.

MISTYMORNING

VOi MistyMoming, ban co the t(10 nen mot canh binh minh thij.t lang man vOi nhiing bOng cO lau, nhUng vet anh chieu qua than cay, mot mat ho bUng sang, mot can nna nho ... K~ hQP mot each kheo leo vOi su pha tron nhUng man sac, cO Ie vtec t(10 ra mot khung canh binh minh khong phill la qua kho vOi 5 mau co dua: Brush nay cung cap phill khong na:fl Ban co the till Brush nay tai www. ~ -:om ?g4cettgcncx.

PAPER BRUSH

C6ng cu Brusb nay se giup han t(10 ra nbiing mann giay de dij.t vao birc

ECOVER ENGINEER la chuang trinh do hoa rat thu vi, cho phep ban t(10 ra nhiing birc arm 3 chieu dep mat de ban co th~ sU dunq lam ecard hay trang diem cho blog, website cia minh them pharr an tuonq va doc dao, B(IIl till barr day du cia eCOVER ENGINEER [dunq luonq 5,36MB) nr dia chi www.mediafire.com/?djjrmn4xzyv.

Sau khi cai dat va khOi dong chuang trinh, eCOVER ENGINEER se xudt ruen vOi

ann cia minh v6i 24 mau co knac nhau, bao gom nhUng to' giay Gil duoc xe tu s6 hay sd lo-xo. V6i Brush nay, neu biet ket hop vot cmec ghim kep va nhiing hue ann. ban se t(10 ra

diroc tac pham doc dao va that den khong nqo. B(IIl tm bo Brush nay tat www.mediafire.com/?myObnyychi.

FLOWERY

Cung cap cho b(ln 7 bOng hoa kha dep, Neu ban la mot ngu6i lang man thi xem ra no rat phil hop de ban trang tri tam arm cia minh v6i nhiing tac pham tinh te cia tu nhien duoc mo ph6ng lat mot each s6ng

BRUSH LA NHONG MAU VE CO SAN DUNG DE TRANG TRI, TAO NEN 1 TAM ANH THAT THO MONG TUY THEO su SANG TAO ClIA BAN vA CACH PH61 MAu SAO CHO HAl HOA. BRUSH RAT QUAN TRONG CHO NGUOI THIET KE, vi NO GIUP TIET KIEM THai GIAN DE TAO NEN cAc VAT THE, GIUP CHO BUC ANH THEM DOC DAo. BAI VIET SAU XIN Gldl THIEU voi cAc BAN NHONG CONG Cl,J BRUSH CO TINH NANG uu VIET GIUP BAN THOA SUC SANG TAO TRONG THE Gldl 86 HOA PHOTOSHOP.

dong tren may tinh. B(1n co the tim thay Brush tuyet vot nay tat www. mediafire.com/?vp49n4fm2j I.

100 BUTTERFLY BRUSHES

Brush nay chua mot s6 luonq Ion cac mAu Co vOi 107 mau. va chu de chinh cua thu vten do sQ, phong phil nay la buom, Neu ban chua hili long vOi cac Brush vi s61uang cac mau Co hoi it neu tren. 100 Butterfly Brushes chac hful se lam ban hili long. Day la dja chi de ban till ve thu vien mau Co do So nay: www.mediafire.com!?abyyOizeu4z.e...

NGUYEN QUANG TIEN (HaN9i)

I

Tao aoh 3 chieo ilep va la mal

- --

giao dien rat de sU dunq, gom co pharr hien thi cOng vtec a ben trai vOi mot hinh hop 3 chieu tren mot mat phfulg nen va thanh c6ng C1,l nam a phia ben phai, De bat dau t(10 mot arm 3 chieu. ban lua chon kieu hinh hOP 3 chieu, Tai thanh c6ng C1,l ben pnar, ban nnap chon:

- The images: LI)a chon hinh mat tren, mat truiJc va C(IIlh cho hinh hop 3 chieu,

- The ecover: Xoay hinh hop 3 chieu tren mat phil.ng, ban co the xoay de hinh hOP 3 chieu t(10 tnanh nhleu goc do khac nhau.

- The Floor: Chon hinh nen. mau

nen cho mat phil.ng nen du6i hinh hop 3 chieu.

- The Scene: Cung cap mot s6 roy chon dll ban dieu chinh kich thuoc ann 3 chieu. tinh chlnh dO tuang pharr cia mat phil.ng nen.

B(IIl cO.ng co the dung con tro chuot dll xoay chinh tI1,Ic tiep ann 3 chteu tai man hinh hien thi sao cho vira y nhat. Sau khi thuc ruen xong, ban nhan menu File> Save d~ hru ket qua du6i dinh danq JPG hoac BMP.e...

NGUYEN PHI TRUONG (Vung Tau)

~ 0Jlft> 381 [22-4-2008J &.!,

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

KINH NGHI~M PH.A.N GUNG

each ohao biel 0 Ilia

-

usa··

Trlm thi tnronq men nay xuat men nrueu Ioai 0 dIa USB "khai man" dung luonq luu tnr vot gia rat reo Vi du. tren nhan ghi Iii 1GB nhung thuc te chi c6 the chua viii tram MB, tham chi chi vai chuc MB. Sau day Iii each giup cac ban xac dinh dung IUQ'Ilg that su cia USB dil tranh bi mua nnam "hanq gian".

BU'de 1: FORMAT 0 USB

Hay lam tr6ng hoan toan USB de Mn himh kiilm tra bang each format no. Ban rna My Computer, nhap chuot pha; vao bi~u nronq 0 dIa USB va chon Format. Luu '1: Chon dUng 6 USB can format d~ tranh tnronq hop "tai bay va gUi" den nhUng 0 dIa dang chua du lieu khac cia ban.

Bu'de 2: eHEP HiNH DAY HErO USB

Sau khi format 0 USB xong, ban hay chep cac file hinh c6 dung Iuonq cilng 100 cilng t6t (I file khoi'mg viii MB) lam day 0 USB. Neu khonq co nhieu file nhu v;).y. ban c6 tlle chi can tim 1 file (dat ten Iii test.jpg vii chep no vao o USBI, sau do chep "dup" chUng vao bAng each thuc hien nhu sau:

- Mer Windows Notepad, r6i dan dean rna sau vao Notepad.

- Trong d6ng cuoi cunq COpy z:\ test.jpg z:\test"%varOfo" .jpg. ban thay Z bAng ten cia 0 USB can chep trong My Computer. Sau do luu file lai trim desktop vot ten Iii TEST.BAT.

- Cho chay tap tin TEST.BAT nay de 0 USB copy nhieu Mn file gi6ng file test.jpg cho den khi co thonq bao: "there is not enough space on the disk" thi d6ng cia s6 chep file lat.

BU'de 3: KIEM TRA DUNG LU'QNGT~T

Btly giiJ, ban hay mer 6 USB nr My Computer, chon che dO hiiln thi dang .IDh thu nho [thumbnails] trong menu

View. Chat luong 6 USB cia ban cbinh Iii a nhUng bUt: anh nhO nay day. eu. nr dau eten cudi, ban cbi ;Moj mIX loaI .IDh thu nho. khong b! soc. den. hu (khong hien thi duoct. ~~ d:lmg to 6 USB cia ban tot va C=; tnr cua 6 USB dUng nhu' )~ ca:;'

~~g: .. J~~~~ __ ~~-:;..;~~~~~ -

--'

~::::.. .

....... ---_----

• •••••

Con neu nhu thay bat ky hinh .IDh thumbnails nao tronq khac hAn nhu: co nhUng duOOg soc. co nhtmq kh6i mau xam 16n hoac mot s6 van giu dang icon thi do chinh la nhUng file bi hu. Neu xii.y ra truonq hop tren, conq viec cia ban bay giiJ Iii kiem tra tong s6 file hien thi t6t de xem dung Iuqng that sir cia USB la bao nhieu,

Ban giu phim Ctrl va chon tat cii. nhUng file .IDh thumbnails tot. sau do ban thii. phim Ctrl va nhap chuot phat len nhUng file ca danh dau r6i chon Properties. HOp Properties se cho ban biet kich thu6c tong c(>ng cUa nhiiug file da chon va do ciing chinh lil dung Iuoog that cua USB d6 ban a Dung nen mua 6 USB nay dau 06 gta that re VI chUng se de lam ban bi m8t dii hru Itnn.Ie..-

ANH DUNG

H6 TR<;1 f)~C BI~l CHO MOA TUYEN SINH HE

VIEN QUAN TR, MJ;\NG 5

sau thanq

eja chi U.h I~c: 392- 394 Hoang Van Thy, P. 4, Qu~nTiln Blnh, TP. H6 ChrMlnh- Hotline: (08) 9.485.737

~ (9Rb 381 [22·4-2008]

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

OpenOffice.org 3.0 beta 1

NOAi MS Office (jA r~t quen thuoc v6i dan van hOng, chUng ta con uoc tiE!p can v6i mot bQ pharr mem van phOng khac co chlic nanq tuang tI,I nhung lai hoan toan miEln phi. ma ngu6n rna, do la OpenOffice.org. M~c du chua thti sanh ngang v6i MS Office ve mat tinh nAng cOng nhu giao dien. nhung bu l~ OpenOffice.org co kha nAng hoat d¢ng ca tren nen Windows Ian Linux, va d~c bi~t la ban khong phat bAn tam dE!n van de bim quyen, dieu nay mang IQ.i bieu qua cho cac doanh nghi~p khi no co the Mt ki$m duoc mot luong chi phi dang ke. S\r ra d6i an nronq ella phien him OpenOffice.org 1.0. tiep den la su lot xac trong phien ban 2.0, va nay la nhiing clU tiE!n m6i a phren ban 3.0 Beta I, OpenOffice.org da, dang va se tiE!p tuc la mot trong nhUng doi thu "nAng kY' rna MS Office phat de chUng. Ban 3.0 Beta I cua OpenOffice.org eo ten gQi m6i la OOo-dev 3.0.

Sau khi kh&.i dong chuong trinh, hop thoai Welcome to OOo-dev xuat hien se liet ke danh Sikh cac thanh phan co trongb¢ OOo-dev 3.0. Diem dac btet la ban co the de dang them vao man binh Welcome nay nhUng thanh phan cOng them [extenstonj de phuc V1,I t6t hon cho nh\tng nhu cau khac. R~t don gian. chi can nh~p vao bieu tuQIlg Add new features to nam ngay ben du6i.

Welc:ometo OOo-dev

~ L~"t(»:u.,')!m [;J ::prtoj..h!-:t

~B"~f.fIIY.>rI ~[)...w'ot

~ [lWb~$!!: ~ Ie.,.~te::

Trong OOo-dev Writer lUng d.1,Ing soan thao van ban). ban se th~y tren thanh Status Bar xu~t hien num (Mu chinh dO phonq dai trang van ban Cling nhu ba che d¢ xem trang in, cmrc nanq nay tuong tI,I MS Office 2007. Chi can dieu chinh thanh tnrot qua trai 19iam d¢ ph6ng dai) hay qua phat ItAng dO ph6ng dai] sao cho phu hop v6i nhu cau cua ban.

Neu nhu trong bO MS Office, viec chon kh6i theo cot doc to ra kha de dang khi ban chi can nhan them phim Alt trong qua trinh chon. thi a phren ban truce cu.a OpenOffice.org. vtec nay xem ra khOng the tnuc bien duoc, Tuy nhien, van de nay dfl duoc gim quyet mot each tnet de khi ban nang cap len ban OOo-dev 3.0. De chuyen sang che dO chon kh6i thee cot, ban can vao menu Edit> Selection Mode > Block Area [hoac chon nhanh bAng to hop phim A1t-Shift+FB), sau do chi vtec bot den doan van ban can chon, NgoAi ra, ban cO.ng c6 the ap dunq each chon tuong tu nhu trong MS Word, rue la nhan Alt khi chon.

Giao dien ling dung OOo-<!.ev Calc lbang tinh) da duoe trau chu6t l<;li theo kieu glass, trOog dep mM hon han cac phren him truoc.

OOo-dev Calc duoc tich hop tinh nanq chia se tnrc tiE!p va nhom cac bang tinh. Gi6' day, vtec chia se bang tinh cho nhiing ngu6i dunq trong rnanq no: bo dfl de nay I~ canq de hon chi v6i mot eli nhap chuot. Mu6n vij.y, ban can vao menu Tools> Share Document> dann dau truce Iva chon Share this spreadsheet with other users > nhan OK. Luu y, mot khi dfl quyet dtnh chia se Mng tinh thi bat cu at trong manq not bO Cling co the xem duoc noi dung bang tinh do, tuy nhien mot thao tac thay dOi tren Mng tinh kh6ng duoc ghi nhan,

Be nh6m (gOp) cac bang tinh Iq..i v6i nhau, truce lien ban can me bang tinh thu nhat, sau do vao menu Tools > Merge Document> chon bimg tinh thir hat > nhan Insert. Trong hop thoai Accept or Reject Changes, the List se liet ke su khac biet giua hai bang tinh, ban chi vtec nnan nut Accept de chuong trinh nen hanh nh6m hai bang tinh lai thanh mot.

a Ung dunq OOo-dev Impress [clnrc nAng tuong W MS PowerPOint), ban duoc cung cap c6ng CI) tao bang (table) rna a nhQng phren ban truce khong co. Chi can nhap chuot len nut mill ten ben canh nut Table [nam tren thanh c6ng CI)) va re chuot de lua chon s6 hang va s6 cot cho bang can ve.

Nqoat ra, OOo-dev Impress con duoc b6 sung them GOng CI) Crop Picture dUng de cat ann. Ban chon anh can xU \y tU: giao dien chinh, sau do vito menu Format> Crop Picture. Trong hop thoai Crop xua:t hten, ban dieu chinh cac thong s6 M tr6n:'(Top), Ie du6i [Bottom]. Ie phai (Right), Ie trat (Left) cho phu hop, r6i nhan nut OK de thay dOi co hieu hzc.

Do day chi mot lit phren ban 000- dev thu nqhiem Ian dau tien. nen chao chan khonq tranh kh6i nhihlg thieu sot cUng nnu tinh nang chua duoc hoan thien cho lam! OOo-dev 3.0 Beta I co dung Iuonq 136MB, tai tai http://tinyurl.com/3fktq3.e-

NGUYEN NHu'THI (Khanh Hoa)

~ 0Iff> 381 [22.4.2008] &.!1.

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

KINH NGHI~M xAI MAy TfNH

lu IV file ISO nhanh hro, lI{lnh IIi hlrn

CHAC HAN S~N KHONG XA ~ Oi VOl cAc PHAN MEM XU L Y D!NH D~NG FILE rso NHlJ: UL TRAISO. ISOSUSTER. MAGICISO, ISORECORDER. .. vA CONG eA QuA QUE:N iHUQC VOl cAc PHAN M~M TAO 6 DiA Ao NHU: FARSTONE VIRTUALDRIVE, VIRTUAL CD, ALCOHOL 120 ... v;"'y CO MOT UJC NAo BAN TV HOI VJ~C S.A.T 6 CUNG PHAI "G6NG MiNH" LEN DE cAl nAT IT NHAT 2 :TRONG so NHUNG UNG DUNG TREN LA PIEU QUA D61 k11-tlfA THAI" KHONG? VOl NHU cAu GIAI QUYET CONG VIEC' H Y CHOI GAME THi GIAI PHAp TOI uu SE DUc;lC TiM THAY TRONG" i1~N ICH POWERISO.

owerISO xuat hien tren tht tnronq pM.n mem til rat lau va cunq "binh dan" nhu vO van cac phan mem bien soan ISO khac, tuy !lliten de gay duoc "cu. hich" Ian voi cong dong IT thi phai nhac den pliien ban 4.0 vira "ra 10" trong th6i gian g~n day. Phren ban PowerISO 4.0 (PI) cunq nhling tinh nang "mot nonq' da gay xon xao du IU$n khi kha nang hil tro cia no duoc nhan len g~p dOt song vAn tuang thich manh m~ vOl cac dinh danq file anh cu.

- HO trl;1 t6i 24 t1jnh dQ_ng file ann (.iso, .daa, .bin, .cue, .nrq, .img, .mdt, .mds, .bWi, .b5i, .91, .cdi, .pdi, .pOI .. pxi, .ncd, .c2d, .ctt, .lcd, .fcd, .vcd, .dmg, .bit, .uif), trong dO dang. n6i nhat la dinh danq DAA (Direct-Access-Archive), mot dinn danq cao cap cho file anh bOi no mang nhilng dac tinh hil tro nang cao nmr: co the ma noa. nen. convert, cat xen linh noat... dac biet Ia kha nang dil§u khien bo nho nen tien han dmh danq ISO, BIN hien co.

- De dang tao file anh til thu muc. CD/DVD-ROM.

- Cho phep ngu6i dung chuyen dOi linh hoat qua IQ.i 91fia tat ca dmh danq

file ann chuan ISO/BIN.

- De dang trich xuat. bo sung file boot til mot ngu6n khac nhau.

o V6 nguyen rAe van hanh, PI khOng co thay d6i l)hil§u so v01 "dan ann, dan chj", dan gian ban chi can: Ma chuang trinh thOng qua shortcut tren desktop. NMn nut New de tao m6i

"',_ ... r_

lQ ~WOllf4liOn 45fJ1ItTML~

' .. " .......

·1Q1C ..... Sttli'v<

Z5<6U~ 60Ul~fI~

:n&1D-111l.. 2IB-1OQ1l. .. ilOO&-lO-l?'l3.... 2(0;1(1.21)3- 2O:&10-V13 .. 2OOi-1GVll~lo.21~~ . ~:OI5;. 2O:$.1G023' ... 2(Q).103;11_ 200&-1302314- ~t11""" ZIXIS·1Wl3....

~~~~~.~~~_~~~ __ ;_'_~~~_."Q~___ mot file anh til cOC:

ngu6n hien cO trim 6 c(mg cUa ban, Nhan Open d~ chinh sua mot file anh co san dum tat ca cilc dPlh d;;lng de cap a tren, V6i mot file anh nhu the. ban cO th~ bO sung. trich mat. xba file hay thu muc de ditng qua cite nut bam phia tren thanh thuc don.

• Ben canh do. PI con tich hop cac nut chuc nang khac nhir:

+ Copy: Grup ngu6i sii dunq tao file anh true tiep til 6 dia CD/DVD-RO. ac

bi$!, neu sii dunq dinh danq file .3.nh cao cap .daa. ban se co then: n.:y

Advance Properties cho phep cat nho file theo kich thuoc mong ~ Vi! ::h..§'

lap mat khau bao ve,

--

~ ~ 381 [224-2008]

'>M~YOkrnNauppat ;A'lJsp(tto"""~,

::1:1tr,et.K.l'rlMl'Jtl0z.t.M !1iI5(I,4,(I).{E{)(

;\lai.ImI!I"'_~.

,I~~__,.~:.~~~ ~~~_

HOI«rheruroerot~~rol"lIO!Ied9S

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong VQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

+ Compress: Vi DAA la mot dinh danq nen tien mang nhieu Uti diem so voi dinh danq ISO/BIN nen ban than no cho phep ban nen 1Q.i v6i ti 1$ r~t cao til cac chuan file ann hien co. Thao tac dan gian chi la nhan nut Compress. thiet lap du6ng dAn cunq cac illy chon ma r(lng (Advance properties) va ket thUc bang OK.

+ Bum: Sau khi unq yv6i file anh cua minh, COng viec cum cunq Iii khai thac kh.3. nanq ghi rna true 1iep rna PI mang l<;li cho ban, NMn vao nut Bum. chon file anh, t6c do ghi r6i nhan vao Bum.

+ Mount: La mot nen ich 2 trong I (bien tap file anh va khOi tao 0 dia ao). do do bQ.D co th~ khai tnac tinh nang tao 0 ilia ao de dang bang each nhan nut Mount, chuyen xu6ng dong Set Number of Drives va thtet lap s6 6 dia mong mu6n.

Khai bao 0 ilia thanh conq, trong h$ th6ng se xuat hien them s6 0 ilia tuang ling. KID mu6n van hanh mot file ann thuoc I trong 24 dinh dang mit PI hO tro. ban chi can nhan chuot phfu vao chUng va chon PowerISO/ Mount Image to Drive ...

Ban t<l.i ban full cia PowerISO 4.0 tat h,...,-, onyurLcom/5etgww (I ,05MB), tmmg thich mot HDH song tinh nang tao 6 dia <10 chi co tren Windows 2C»J/XP/2003/Vista. Hoac t<l.i ban Portab e PowerISO 4.0 tat http://

}'\..: ..om'666x3b (1.15MB).e.TRAN QUANG THANG (Nam Djnh)

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

r----- K1NH NGHI~M xAI MAy TfNH

Dad

lou trj bookmark trU'G luven dRi dang ico-n

DESKLOAD (WWW.DES~LOAD.COM) LA D!CH VL,J LVU TRO BOOKMARK TRl,IC TUYEN MIEN PHi MA BAN KHONG NEN BO QUA DESKLOAD, vi NO CHUA €>l,ING NHONG CHUC NANG HOU iCH HO TRO TOI €>A CHO NGVdl DUNG.

iec dAu tien ban nen lam neu mu6n Sll dunq Deskload la dang kY mot tai khoan, KhOng c6 tm khoan, ban van c6 tM SIl d\Ulg Deskload, tuy nhien han khOng duoc quyen luu tril: cac bookmark d~ truy cap sau nay. Sau khi truy cap VaG www.deskload.com. ban nhap VaG lien kt'!t Sign_up/Log in, go ten dang nhap ua thich va dia chi email vao 2 hOptr6ng·dumellasoSignup,roibam nut Signup. Sau do check mail, mo la thu rna nha san xuat vira gUi den, xem thOng tin v~ mat khAu dang nhap, roi bam vao lien ket trong thu d~ kich heat tai khoan va bAt dAu khai tnac Deskload. Mu6n them VaG mot bookmark, ban nhan nut mill ten xu6ng • d~ mo menu chinh roi chon Add New Bookmark. Trong hop thoai Add Bookmark hlen ra, ban dien ten bookmark VaG o Bookmark title, dia chi trang web mu6n luu tril: vao 0 Bookmark URL, thong tin mo til ve bookmark VaG 0

Bookmark description, chon icon dal dien nr thu vten hoac nr Internet [cunq cap dia chi lien klit den icon]. Xong, ban nhan nut Apply.

Ngay lap nrc, ban sEl thay icon dQi dien cho trang web nay xuat nien tren man hinh Deskload. BQn c6 th~ dUng cnuot di cnuysn icon nay, nhan cnuot d~ truy cap bookmark, s<ip xep cac icon gon gang tren man hinh bang each VaG menu chinh, chon

Align Icons gi6ng nhu dang lam viec vot cac shortcut tren desktop cua Windows. DAy la mot trong nhiing net dOc dao cua Deskload.

Vm mot s6 bookmark duoc ban luu tril: trong trinh duyet. nay ban mu6n luu tril: chunq tren Deskload thi lam the nao? Deskload cilng ds nghi den va c6 gim phap cho tru6ng hQP nay. Tnroc het, ban Sll dunq trinh duyet

de xuat ban danh sach cac bookmark dum danq file html IhAu net cac trinh duyet d~u c6 clnrc nang nay], Sau do, han VaG menu chinh cua Deskload, chon Import Bookmarks d~ mo hop thoai Import Bookmarks from HTML File; tiep do nhan nut Browse, chon file html luu bookmark tu dia cling rOi nnan nut Import.

Neu cac bookmark chia thanh nhieu nh6m chu d~. ban nen dua chUng VaG nhiing man hinh Deskload khac nhau d~ thuan nen cho viec quan JY. Ban nhan cnuot VaG dong chli Create New Deskload d~ tao them mot man hinh Deskload mot. Cac man hinh Deskload se duoc sap xep dum danq cac the, Sll dunq rat tien lot.

Ban VaG !!lenu chinh, chon Edit Settings d~ rna hOp thoai Edit Deskload Settings. TQi dAy, ban thiet lap cac ruy chon cho man hinh Deskload hien thOi nhu ten got mau sac, wallpaper ...

~~~ l~::r~ 1~2~

_.-

Ngom ra, Deskload con cung cap extension Add to Deskload cho Firefox giilp them nhanh bookmark VaG Deskload. Ban truy cap dia chi www.deskload.com/extension.htm. nhan nut Install Extension Here d~ cat dat. Sau nay, khi dang truy cap mot trang web bang Firefox, mu6n them dia chi nay VaG Deskload, ban chi viec nhan chuot pha; va chon Add to Deskload hoac VaG menu Tools\Add to Deskload la xong.e--

NGC BAoKHOA (Tan Binh. TP.HCM)

i

::::I z

~

::E:

i!S

;E

~------------------------------------~~

LAPTOPS & LINH KIEN

Chuyen mua ban, slra chCra •

CTY.1000.COM:

- 52 Nguylln ell Trinh. Q1. Tel: 8 379 122

- 127 La Th] Riang, Q1. Tel: 9 256 817

LAPTOP CARE CENTER: 1900555543

~ ~ 381 [22-4-2008] 8

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

PHAN MEM Mdl ~

Idd-II

danh cho Gmail khing nen bi qUa

ail duoc danh gia Ia mot trong iing horn thu tot nhat men y voi giao dien true quan, dung hronq IOn va nhieu chuc nang huu ich di kern. Nhung ban co th~ lam cho Gmail da tot nay con tot hon nna vot cac add-on sau.

1 Gmall Manager (http:// tlnyurl.com/2ay47c)

Cho phep ban quan Iy nrueu tat khoan Gmail va hil~n thl nhieu thOng tin lien quan den hom thu cua ban nhu tong so thu mot nhan duoc la bao nhieu, co bao nhieu thu rae, nhan tren tung thu va khOng gian hom thu da S11 dunq ... Ben dum la danh sach 10 thu mot nhat voi thOng tin From. Subject va dong diiu tien trong thu, Ban co th~ til.! chtrc nang hi~n thi cac thonq tin nay. Add-on nay cling ho trc da tai khoan Gmail va cling co the thtet lap lien ket rna tot c1ia so soan thao thu mot trong Gmail.

2GmaiiSkinz (http:// tlnyurl.com/22sllz)

Vm add-on nay. ban se them rat nhteu chirc nang htru ich cho Gmail nhu xem tinh hinh thoi tiel. doc tin nrc RSS. cac nhac nho trang Gmail ... ngay trang Gmail. fJi).c biet. ban co th~ them hinh ann nr trang Picasa hay cac bi~U tuc;rng mat cum. rna HTML. Mng tinh... van trong email cua minh mot each d~ dang. Nqoat ra, GmailSkinz cii.ng co the them cac bi~u tuc;rng cho cac tap tin dinh kern qnip de dang nnan biet do la tap tin gi. hay thay dOi giao dien cua Gmail theo sa thich cua minh vot hon 20 rnau cho ban hra chon va nhieu chuc nang khac dang cho kham pha tai muc Settings> Gmail Skins.

3CustomiZeGoog,e (http:// tinyurl.com/2z67kn)

Tuy chuc nang chinh cua add-on nay la them cac thOng tin bo sung

van nr khoa rna ban dang go vao ~ tim kiem cua Google nbung ban CIin::; co the dung no d~ loai b6 quanq cao. a:n mot so muc C1l.a Gmail va dac biet tinh nang CustornizeGoogle con roo phep ban sua 10i phOng crnr.

4GTDInbOx (http://tinyurl. com/2ozlmg)

Giup cho viec sU dunq Gmail them tnuan lien hang each them cac nut dieu khi~n va mot s6 muc qrup ban sap xsp. phan loai, quan ly cac email t6t hon.

5 DragDropUpload (http:// tinyurl.com/202Ipo)

Add-on nay ho tro ban nhanh chong gill tap tin dinh kern Mng each keo tha true tiep khonq chi mot rna r~t nrneu tap tin cunq Iuc van trong muc • Attach a file".

6FireGPG (http://tinyurl. com/2q3sI4)

Vm FireGPG. hop thu Gmail cua ban se duoc trang bj them nut cnuc nang: ma hoa. giru rna. kY ... khi gill thu.e-

NGUYEN TRQNG THANH (Hili Phoriq)

www.Coo.Vn

T0 boo Echip doc xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

DOANH NGHI~P & NGUOI TIEU DUNG r;~

ROUTER CHAy NO co ouoc

BAO HANH? -

Hoi: Ttuuu; 7-2007, tOi co mua mot Router Draytek Vigor 2800 tc;li Phong Vii. Sau 7 thOng su dl,lng thi thiet bi khOng ket n6i mc;rng du·QV. Khi mang san pham d€n Phong Vii bela hdnh thi duoc nhan vien bdo hOnh cUa Phong Vii cho biet lei thiet bt kh6ng duQV bdo hdnh vi co can tning ben trong dan den cheiy mqch. Thea tOi auoc biet, ceic san phclm cua Draytek duoe bdo hOnh do chOy no hay set danh. Vqy Phong Vii trd loi vqy co thoa dang khOng? LI~u thiet bi cUa tOi co duoc nhei phdn p1t6i cUa Draytek bela hdnh khOng? =-== ... ..!long_1983@

Bap: Theo quy dinn baa hanh. neu

; hop cM.y n6, hong hoc do ngubi dJ.!nf ~ e tbJet bi am uot hay con -..0 ben trong, thi my theo

_ ~ nha phAn ph6i se tra

~ cc :!:lee baD hanb hay khOng, vi vi;ly ,k;;a"" ~. Phong Vii. quyet dmh.

-g:E IA. -~ :am bao hanh Phong Vii. se sb sang no ~:mach hang trong kha nang cUa Itinh. Trang truimg hop cia ban. naa phan phDJ An Phat da tra 16i cho chUng tOI biillg van ban. Neu khach hang can lien h$ vbi nna phan ph6i thi nhan vten cia Phong Vii. se san sang giup ban gaP true tiep nha phan pMi.

TRUNG TAM BAO HANH PHONGVO

MAy MP3 SAU KHI BAO HANH B! LOI PIN

HOi; :-0 =a may JP3 lIieu JV] XB'iF lG3 tat C[.~ • ang Phong va rna

ttuuu; 7-2007. Sau khi su dl,l11g duoc 3 thang, mdy thuong xuyan Mo IOi "Checking ... " rOi treo mdy (mu6n nghe /qi thi phdi nhan reset). TOi mang di bela hdnh thi tinh trtuu; tran khong xdy ra mia nhung pin /qi co Vcln de lei het nit nhanh so v6t truoe khi mang di bela hdnh. Vqy co phdi tOi dO. bi thay pin kh6ng? horizons_ 008@

Bap: MOi san pham cia NJ co s6 seia! rienq. De kiE!m tra, ban mang may len trung tim! bao nanh Phong Vii. de nhan vien kiem tra s6 serial cia pin c6 trunq voi s6 setal tren phieu baa hanh khOng. Cli.ng co tru6TI.g hop may MP3 cia ban bi 10i pin va da duoc nha phan ph6i thay pin nhung vAn chua khac phuc het. Pin chi duoc bao hanh voi cac d6ng may co pin tich hop. khOng bao hanh vot cac d6ng may su dung pin rot. Neu pin khOng hoat dOng dung vot thoi gian quy dmh cia nha san xuat. ban mang may len trung tam bao hanh cia Phong VQ, chUng tOi se bao hanh qiup ban.

TRUNG TAM BAO HANH PHONGVO

MAINBOARD INTEL CUA TOI CO PHAI HANG CHiNH HANG?

Hoi: TOi vr.ia mua mot mainboard Intel DG33-FBC hang ehinh hang. TOi thay tren cdc eong: USB, PS/2, LAN, Sound deu co elIii Poxconn: ben nqoai va h¢p thl cO dOng chii "made m China· va mm moUlboard klitmg

co tern bdo tuuia ehinh hang. Li~u tot co mua phdi Mng nhdi hay kh6ng? conrongnho 1984@

£lap: San pham ciia Intel tat tnt truonq Viet Nam co thE! phan lam hat loai: mot loai la san pham cia Intel nhap nr nuoc nqoat hay xach tay ve Viet Nam, hai la san pham nhap khau chinh thirc vao Vi$t nam thOng qua 3 nha phan ph6i chinh ella Intel tat Viet Nam. Intel Viet Nam chi co thE! gilip ban xac nhan co phat hanq chinh hang hay khOng neu han mua nr cac nha phan pho; chinh thuc cia Intel. Tren cac mainboard cua Intel, co mot s6 lmh kien cia nha san xuat khac nhu Sound, LAN ... ; linh kien cia nha san xuat nao thi se co ten nha san xuat do. De biet mainboard cua

. ban co phat hanq chinh hang hay khOng, ban mang mainboard den nhe phan phct hay cac da: Iy cua Intel nho kiem tra qiup.

INTEL

Bf;Jn dQc mang bao ho$c cat ph leu dlioi day d~ dU'(lc glilm gill khl mua cac 8im ph~m trong thCii glan tU' ngay 24-04-2008 d~n ngay 01-05-2008.

I'":"-=t GAf> 381 [22-4-2008] .:!2,

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

LvdTWEB

- _,

OISOWEISI

.A

lUYENTHITR

-

www.onthi.com

Website nay cung clip cac thOng tin. kien thuc hiiu ich cho cac ban On till khoi A gam cac men hoc Toan hoc. V~t Iy va HOa hoc. Website bao gam pnan Iy thuyet. cac bai tap thuc hanh. cac de thi tot nqhiep. de till cua cac tru6ng dat hoc cac nam truce va phan dap an. D~c bi~t la phan thu vien de till trac nqhiem se giup cac ban hoc sinh quen tnuoc hon v6i danq de thi mot duoc BO GD-DT dua vao cac kY till. Phan dien dan cua website danh cho cac ban tham gia thao Iuan. trao d6i kinh nqhtem hoc tap. ban cilng co the gill cac cau hOi. bru tap ten de cac thanh vien cUng tham gia giru dap,

www.onbai.com

T1).i website nay. ban c6 the On tap Iy thuyet cac men Toan, H6a. LY. Sinh. Anh. Van hoc va luyen thi trac nqhiem true tuyen bon mon HOa. LY. Sinh. Anh. Cac tat lieu va bat giang CI day cilng kha phong phu.

www.ABCDOnline.vn

Day Ia trang luyen thi co thu phi.

De IUYen thi tai day. ban phai mua TM Luyen thi.

Chirc nang trac nqhiem: B1).n co the thi trac nqhiem true tuyen v6i de thi sat khung kien thirc, cau true de thee khung cua C1,J.c khao thi va Kiem dinh chat luc;m.g giao due - BO GD - DT. C6 dap an va phan tich ket qua bat lam ngay sau kill nop bai.

Chirc nang ren luyen kY nang: Glup ban IUYen tUng men. c6 the chon

cAc 81 TO 8ANG CHUAN B! suoc vAo KY THI TOT NGHI~P PHO TH6NG TRUNG HOC vA B.A.I HOC BAY CAM GO, THO THAcH. NHIEU BAN CHON CHO MINH CACH LA BEN cAc TRUNG TAM LUYEN THI B~ HoAN TAT GIAI BOAN 6N LUY~N CUOI CUNG. BEN C.A.NH BO, CO M6T GIAI PHAp GIUP BAN 6N THI CUNG MANG LAI HIEU QUA

vA 80' TON KEM HON, BOLA 6N THI TREN M.A.NG. . .

tUng phan kien thuc can luyen. chon tUng cau de lam. MOi cau co kern cac phuong an gQi y chi tiet. co dap an. nr kiem tra dung sai.

Chuc nang kiem tra qua trinh: Ban c6 the xem 11).i va kiem tra ket qua cac Ian thi ella tlit ca cac man tht trac nqhtem. Phu huynh kiem tra ket qua cua con em minh trong suet qua trinh luyen tht va lam bat thi cac mon.

Website con co he thong bru giang Mng Video true quan, rat de meu. tong hop bi quyet On tap va thi trac nqhiem.

D~c biet klu On thi tai ABCDOnline. ban c6 the nhan su tu van ba.ng each trao d6i true tiep v6i cac cnuyen gia la cac giang vien co uy tin cua cac tru6ng d9i hoc.e>

NGUYEN PHI TRu'dNG (VOng Tau)

http://abcd.vn

Cling vot vi~ cung cap nhOng bai giang bo ich, sinh dong. nhOng giao trinh thiet tnuc, cac bat On tap tronq tarn. nhOng de till thu da danq: website con la mot cu6n cdm nang vot cac phuong phap hoc tap hieu qua. kieh

thich S\I ham hOC hot cua mOi hOC sinh. Moi thOng tin can truer ve tuyen sinh. hu6ng nqhiep, hOC bong. thOng tin du hOC. cac bru toan hay. cac de till mot ... deu co va san sang cho han sU dung,

http://abed.vn rung la noi rna ban co the trut di nhOng 10 au. tnac mac ve chuyen hoc nann. thi cU va nhan duoc nhiing 161 khuyen hiru ich ill ban be. thay co va cac chuyen gia thOng qua dien dan. Nqoa; ra, website con c6 cac dich vu nen ich mang tinh vira hoc vira choi, giai tri nhe nhanq nhu trac nqhiem ro. hoc dam thoai tieng Anh. truyen vui thu gian ... giup ban hUng thu hon trong viec hoc t~p.e--

Q.N (Sinh Thanh, TP.HCM)

O~--------------------------~------------------------------------------------'

~. ,*~\l--ti2 .~ QUAN TRI MANG TaltrqthiQuocTe-chTcon

: clBtrl~i«, 11.1 c.-- Bat4ChllngChlQU6CTf • 15 osd I MCP(4MCP)

s (Iii co •• ~~ ·I~_..t- MCSA + MCTS 2008 + Messaging + Securitv

·0 :c f-

Trung Tam E>ao Tao Uy auyen cua Microsoft

Web D08Dh Nuhiep

PHP + MI SQl + Dreamweaver

a 6 thling • £h/qc hec thlt 1 than

MeSE

lip Rap Cai Oat Mal

........ "~"1!...1

va Meng Can Ban

----~

~~~nf~:a~NTT NH,h NGH~ - 105 Sa Huy~n Thanh Ouan (goe Tu Xu'dng). 03, TP. He •••. ., •. ,,322735

®

• Oanh cho HV ~i hoc MCSA lIu ~iil cho HV cO

r:-::"I

~ ~381 [22-4-2008]

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator