P. 1
Tim Hieu Lop Tich Phan Dac Biet

Tim Hieu Lop Tich Phan Dac Biet

|Views: 24|Likes:
Được xuất bản bởiluyenthi2011
Tich phan
Tich phan

More info:

Published by: luyenthi2011 on Dec 31, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2010

pdf

text

original

Vũ Ng c Thành Trư ng THPT Mư ng So B n Vàng Pheo xã Mư ng So Phong th Lai Châu K ni m 1 năm lên d y h c trên t Lai Châu 05/09/2009 – 05/09/2011

TÌM HI U L P TÍCH PHÂN

C BI T

Khi ta làm toán v tích phân . t các b n ã t ng tính nh ng con tích phân cơ b n sau ây :
Ví duï 1:TínhI 1 = ∫
1

ln x + x 2 + 1
π

(

)

x

−1

x + 1 + x2 + 1
0

dx

Ví duï 2 : Tính I 2 = ∫

1

3

0

2x 3 − 3x 2 − x + 1dx

Ví duï 3 : Tính I 3 = ∫ 2 Ví duï 5 : Tính I 5 = ∫ 2
0

(

3

s inx − 3 cosx dx

)

Ví duï 4 : Tính I 4 = ∫
π
4

x2 dx −1 2 x + 1
1

π

sin6 x dx sin6 x + cos6 x
s inx dx

Ví duï 6 : Tính I 6 = ∫ ln ( 1 + tanx )dx
0

Ví duï 7 : Tính I7 = ∫

π

2 0

( sinx+cosx )

3

Ví duï 8 : Tính I 8 = ∫ 2
0

π

s inx dx sin x + cos 3 x
3

Ví duï 9 : Tính I 9 = ∫ 2 ln
0

π

1 + sin 3 x dx 1 + cos 3 x

V n d t ra : Tích phân t ng quát c a các con tích phân trên là gì ? Ta nh n th y các tích phân trên u có 1 d ng chung ó là : b ∫a f ( x ) dx trong ó f(x) + f(a+b-x ) = g(x) và g(x) tính ư c tích phân V y phương pháp tính các tích phân có d ng trên là gì ? ây ta hoàn toàn làm ư c theo 1 phương pháp chung . ó là b ng phép t x= a+b- t Th t v y : i bi n s

Theo tích phaân daïng toång quaùt ôû ñoù : f ( x ) + f ( a + b − x ) = g ( x ) ⇒ f ( x) = − f (a + b − x) + g( x) ⇒ ∫ f ( x ) dx = − ∫ f ( a + b − x ) dx + ∫ g ( x ) dx
a a a b b b

Do ∫ f ( a + b − x ) dx = ∫ f ( t ) dt = ∫ f ( x ) dx
a a a

b

b

b

b

a

f ( x ) dx =

B iv y:

1 b g ( x ) dx 2 ∫a

Vũ Ng c Thành Trư ng THPT Mư ng So B n Vàng Pheo xã Mư ng So Phong th Lai Châu K ni m 1 năm lên d y h c trên t Lai Châu 05/09/2009 – 05/09/2011
Ví duï 1:I 1 = ∫
1

ln x + x 2 + 1

(

)

x

−1

x + 1 + x2 + 1

dx

Tacoù : f ( x ) + f ( −1 + 1 − x ) = x ln x + x 2 + 1 Neân theo coâng thöùc toång quaùt I 1 = ∫
1

(

) )
x

ln x + x 2 + 1

(

x + 1 + x2 + 1 Tích phaân naøy hoaøn toaøn tính ñöôïc baèng phöông phaùp tích phaân töøng phaàn Ví duï 2 : I 2 = ∫
1 3 0

−1

dx =

1 1 x ln x + x 2 + 1 dx = ? 2 ∫−1

(

)

2x 3 − 3x 2 − x + 1dx

Ta coù : f ( x ) + f ( 1 − x ) = 0 Neân theo coâng thöùc toång quaùt I 2 = ∫ Ví duï 3 : Tính I 3 = ∫ 2
0 1 3 0

2x 3 − 3x 2 − 1dx = 0

π

(

3

s inx − 3 cosx dx

)

Ta coù : f ( x ) + f ( 0 + π − x ) = 0 Neân theo coâng thöùc toång quaùt : I 3 = ∫ 2
0

π

(

3

sinx − 3 cosx dx = 0

)

x2 Ví duï 4 : Tính I 4 = ∫ x dx −1 2 + 1 Ta coù f ( x ) + f ( −1 + 1 − x ) = x 2
1

x2 1 1 Neân theo coâng thöùc toång quaùt I 4 = ∫ x dx = ∫ x 2 dx −1 2 + 1 2 −1 π sin 6 x Ví duï 5 : Tính I 5 = ∫ 2 dx 0 sin 6 x + cos 6 x π   Ta coù : f ( x ) + f  0 + − x  = 1 2  
1

sin6 x 1 π π Neân theo coâng thöùc toång quaùtI 5 = ∫ 2 dx = ∫ 2 1dx = 0 sin 6 x + cos 6 x 2 0 4
π

Vũ Ng c Thành Trư ng THPT Mư ng So B n Vàng Pheo xã Mư ng So Phong th Lai Châu K ni m 1 năm lên d y h c trên t Lai Châu 05/09/2009 – 05/09/2011
π

Ví duï 6 : Tính I 6 = ∫ ln ( 1 + tanx )dx
0

4

π 1 − t anx     Ta coù : f ( x ) + f  0 + − x  = ln ( 1 + t anx ) + ln  1 + = ln 2 4 1+tanx     
π
4

π

14 Neân theo coâng thöùc toång quaùt I 6 = ∫ ln ( 1 + t anx )dx = ∫ ln 2dx 20 0 Ví duï 7 : Tính I7 = ∫ 2
0

π

sinx

( sinx+cosx )

3

dx

1 1 1 π  Ta coù : f ( x ) + f  − x  = = 2 π 2 2 2  ( s inx+cosx ) sin  x +  4  Neân theo coâng thöùc toång quaùt I7 = ∫
π
2 0

1 π dx = ∫ 2 3 4 0 ( sinx+cosx ) sinx

1

π  sin 2  x +  4 

dx

Vũ Ng c Thành Trư ng THPT Mư ng So B n Vàng Pheo xã Mư ng So Phong th Lai Châu K ni m 1 năm lên d y h c trên t Lai Châu 05/09/2009 – 05/09/2011

Ví duï 8 : Tính I 8 = ∫ 2

sinx dx 0 sin x + cos 3 x 1 π  Ta coù : f ( x ) + f  − x  = 2  1 + sinxcosx
3

π

Neân theo coâng thöùc toång quaùt I 8 = ∫
π
2 0

π

2 0

sinx 1 π 1 dx = ∫ 2 dx sin 3 x + cos3 x 2 0 1 + sinxcosx

1 + sin 3 x Ví duï 9 : Tính I 9 = ∫ ln dx 1 + cos3 x 1 + sin 3 x 1 + cos 3 x π  Ta coù : f ( x ) + f  − x  = ln + ln =0 2 1 + cos3 x 1 + sin 3 x   Neân theo coâng thöùc toång quaùt I 9 = 0

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->