P. 1
117 Cau Truyen Ke Ve Tam Guong Dao Duc Ho Chi Minh 2

117 Cau Truyen Ke Ve Tam Guong Dao Duc Ho Chi Minh 2

|Views: 378|Likes:
Được xuất bản bởiletrongluc

More info:

Published by: letrongluc on Dec 31, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2011

pdf

text

original

PhẦN 2 ( Tiếp theo ) Nh÷ng chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh (KÌm theo kÕ ho¹ch sè - KH/, ngµy

0 / /2007 cña Héi thi “B¸o c¸o viªn giái kÓ chuyÖn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” - C«ng ty TNHH nhµ níc mét TV Kim lo¹i mÇu Th¸i Nguyªn §îc chän läc trong cuèn “117 chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” cña Trung t©m th«ng tin c«ng t¸c t tëng - Ban Tuyªn gi¸o Trung ¬ng, Hµ néi-2007 ®Ó sö dông t¹i Héi thi “B¸o c¸o viªn giái kÓ chuyÖn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” trong §¶ng bé C«ng ty. C¸c c©u chuyÖn díi ®©y ®îc ®· ®îc s¾p xÕp theo chñ ®Ò ®Ó thÝ sinh c¸c ®¬n vÞ tham kh¶o. * Lu ý: + Ch÷ sè in ®Ëm kh«ng cã ngoÆc (vÝ dô 1-) lµ dù kiÕn sè thø tù chuyÖn ®îc s¾p xÕp theo chñ ®Ò + Ch÷ sè trong ngoÆc vu«ng (vÝ dô [6.]) lµ sè thø tù cña c©u chuyÖn trong cuèn “117 chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” do Trung t©m th«ng tin c«ng t¸c t tëng - Ban Tuyªn gi¸o Trung ¬ng biªn tËp. 14- [58.] §îc B¸c ®æi tªn. - Sao chó l¹i tªn lµ ThÓu? Kh«ng nÐn næi xóc ®éng. ThÓu lÆng ngêi ®i, níc m¾t trµo ra. B¸c ®a cho ThÓu mét chÐn níc, ThÓu nghÑn ngµo kÓ l¹i víi B¸c t×nh c¶nh riªng cña m×nh. Nhµ ThÓu nghÌo l¾m. Lóc nhá ThÓu ®îc cha mÑ ®Æt tªn lµ “th»ng cu NËy”. ThÓu còng biÕt r»ng tªn ®ã kh«ng hay, nhng quanh xãm, bän trÎ cïng c¶nh nghÌo nh ThÓu, tªn còng xÊu vËy th«i. ChØ cã con nhµ giµu míi cã tªn ®Ñp! Råi ®Õn n¨m 1945, mÑ ThÓu chÕt ®ãi, cha ThÓu ph¶i bång bÕ d¾t dÝu con ngîc dßng s«ng Lam, sang tËn bªn Lµo kiÕm sèng. C¬ cùc qu¸, kh«ng nu«i næi c¸c con, cha ThÓu ph¶i b¸n c¸c em cho nhµ giµu. Cßn ThÓu th× lang thang thÊt tha thÊt thÓu, ®Çu ®êng xã chî kiÕm ¨n. Còng tõ ®ã, ngêi ta quen gäi nã lµ “th»ng ThÓu” vµ thÕ lµ c¸i tªn “th»ng NËy” mµ cha mÑ nã ®Æt ra còng mÊt nèt. Vµo bé ®éi, chiÕn ®Êu dòng c¶m, trë thµnh ChiÕn sÜ thi ®ua, ThÓu vÉn gi÷ c¸i tªn cò.
-1-

L¾ng nghe ThÓu kÓ xong, B¸c rÊt xóc ®éng. Ngêi cÇm tay ThÓu vµ nãi: - B¸c ch¸u ta lµm c¸ch m¹ng ®Ó xo¸ bá kiÕp sèng cò, x©y dùng cuéc ®êi míi, chó nªn ®Æt tªn míi ®Ó thÓ hiÖn sù thay ®æi cña cuéc ®êi m×nh. B¸c ngõng lêi, nh×n c¸c chiÕn sÜ mét lît. C¸c chiÕn sÜ, nhÊt lµ ThÓu, cïng nh×n B¸c ch¨m chó chê ®îi. B¸c nãi tiÕp: - Tõ nay chó ThÓu sÏ tªn lµ Th¶o. Nh thÕ võa gi÷ ®îc vÇn cò, l¹i cã ý nghÜa hiÕu th¶o víi nh©n d©n. ThÓu c¶m ®éng vµ sung síng nhËn tªn míi: NguyÔn V¨n Th¶o. Sau ®ång chÝ Th¶o, gÆp ®ång chÝ Th¸i Do·n ThiÕp. B¸c l¹i hái: - Sao tªn chó l¹i nh tªn con g¸i vËy: C©u hái cña B¸c lµm ThiÕp xÊu hæ. - Tha B¸c, ch¸u kh«ng râ ¹! B¸c nãi: - C¸c cô ®Æt tªn lµ cã ý l¾m vµ bao giê còng gi¶i thÝch cho con ch¸u nghe ý nghÜa tªn cña m×nh. - Tha B¸c, ch¸u nghe cha mÑ ch¸u nãi lµ v× hiÕm hoi, lóc míi sinh ch¸u l¹i gÇy yÕu vµ tr«ng nh con g¸i, nªn míi lÊy tªn con g¸i ®Ó ®Æt tªn cho ch¸u ¹! B¸c cêi vµ nãi: - õ, thÕ míi ®óng - B¸c nh×n ThiÕp vµ nãi tiÕp - B©y giê chó lµ chiÕn sÜ b¶o vÖ - chiÕn sÜ b¶o vÖ th× kh«ng nh÷ng ph¶i dòng c¶m, c¶nh gi¸c, th«ng minh, tËn tuþ, mµ cßn ph¶i lÞch thiÖp n÷a. Cho nªn ®æi tªn “ThiÕp” thµnh tªn “ThiÖp” lµ h¬n. ThiÕp phÊn khëi nhËn ngay c¸i tªn míi mµ B¸c võa ®Æt cho: Th¸i Do·n ThiÖp. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d, T.4, tr.33 [60.] NhËn tªn míi. Mét ®ång chÝ trong chóng t«i hái B¸c: - Tha B¸c, chóng ch¸u nghÜ m·i vÉn cha râ t¹i sao ph¶i ®¸nh trêng kú, v× ®¸nh trêng kú th× h¹i ngêi, h¹i cña l¾m! B¸c ph©n tÝch cho chóng t«i râ c¸c mÆt lîi h¹i, råi lÊy mét vÝ dô: - Søc ta lóc nµy nh trai mêi s¸u, mµ giÆc nh mét l·o giµ quû quyÖt, ®éc ¸c. NÕu ta cËy søc ®¸nh bõa sao ch¾c th¾ng ®îc!
-2-

Ph¶i võa ®¸nh võa nu«i søc cho m×nh lín lªn. Khi søc ®· khoÎ, giÆc ®· suy yÕu, giµ cçi, ta míi lõa thÕ quËt ng·, nh vËy cã ch¾c th¾ng kh«ng? B¸c dõng l¹i nh×n chóng t«i. Vµ khi thÊy chóng t«i ®· nhËn thøc ®îc, B¸c kÕt luËn: - V× vËy míi nãi trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Sau ®ã, B¸c b¶o chóng t«i: - C¸c chó ë ®©y mçi ngêi mét tªn, khã gäi, dÔ lé bÝ mËt. §Ó dÔ gäi, ®Ó gi÷ bÝ mËt vµ còng thÓ hiÖn quyÕt t©m kh¸ng chiÕn cña chóng ta, tõ nay B¸c ®Æt cho c¸c chó tªn míi theo c©u B¸c võa nãi. C¸c chó cã ®ång ý kh«ng? - D¹! - chóng t«i ®Òu phÊn khëi nhËn tªn míi. B¸c chØ vµo t«i vµ lÇn lît ®Æt tªn cho tõng ®ång chÝ. Tõ ®ã t¸m anh em chóng t«i cã tªn míi lµ: Trêng, Kú, Kh¸ng, ChiÕn, NhÊt, §Þnh, Th¾ng, Lîi. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d, T.4, tr.40 15- [64.] Bµi th¬ næi tiÕng cña B¸c Hå c¨n dÆn thanh niªn ®îc ra ®êi nh thÕ nµo. §éi thanh niªn xung phong c«ng t¸c trung ¬ng ®Çu tiªn thµnh lËp ngµy 15/7/1950 theo chØ thÞ cña Trung ¬ng §¶ng vµ Hå Chñ tÞch. Sau khi phôc vô chiÕn dÞch Biªn giíi, §éi ®îc giao nhiÖm vô b¶o vÖ tuyÕn ®êng quan träng: Cao B»ng - B¾c C¹n - Th¸i Nguyªn. §éi ®· ®îc tæ chøc thµnh nhiÒu Liªn ph©n ®éi r¶i qu©n däc tuyÕn ®êng vµ nhËn nhiÖm vô b¸m trô nh÷ng n¬i hiÓm yÕu. Liªn ph©n ®éi TNXP 321 cña chóng t«i ®îc nhËn träng tr¸ch b¶o vÖ cÇu Nµ Cï (thuéc huyÖn B¹ch Th«ng, tØnh B¾c C¹n), n»m trªn tuyÕn ®êng tõ thÞ x· B¾c C¹n ®i Cao B»ng. CÇu Nµ Cï lóc nµy kh«ng nh÷ng ®· trë thµnh môc tiªu nÐm bom b¾n ph¸ cña m¸y bay ®Þch, mµ cßn cã nguy c¬ bÞ níc lò cuèn tr«i. Trung tuÇn th¸ng 9/19501, chóng t«i ®îc tin b¸o cã ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh, Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp (nay lµ Tæng côc HËu cÇn) sÏ ®Õn th¨m ®¬n vÞ. §ªm h«m ®ã, chóng t«i tæ chøc löa tr¹i trong rõng Nµ Tu ®Ó ®ãn kh¸ch. Võa tr«ng thÊy ¸nh ®Ìn pin thÊp tho¸ng tõ ngoµi cöa rõng ®i vµo, ®o¸n lµ kh¸ch ®· ®Õn, t«i cho anh chÞ em vç tay hoan h«: "Hoan h« ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh". Kh¸ch vµo tíi n¬i, ®Þnh thÇn nh×n l¹i, tÊt c¶ chóng t«i ®Òu s÷ng sê tríc niÒm h¹nh phóc thËt bÊt ngê: B¸c Hå ®Õn th¨m. Hµng ngò cña chóng t«i trë nªn x¸o ®éng…, nhng do viÖc gi÷ bÝ mËt ®· ¨n s©u vµo ý thøc tõng ngêi nªn trong hµng ngò còng chØ truyÒn ®i nh÷ng tiÕng reo
1

Hå ChÝ Minh toµn tËp, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia 1995, T.6, tr.95

-3-

khe khÏ: "B¸c Hå! B¸c Hå!". Râ rµng B¸c ®ang ë tríc m¾t mµ chóng t«i cø ngì nh mét giÊc chiªm bao! B¸c vÉn gi¶n dÞ víi bé quÇn ¸o bµ ba mµu n©u, chiÕc kh¨n quµng cæ che kÝn c¶ chßm r©u. §i bªn c¹nh B¸c lµ ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh. B¸c t¬i cêi nh×n chóng t«i vµ gi¬ tay ra hiÖu: - C¸c ch¸u ngåi c¶ xuèng. Chóng t«i ®Òu r¨m r¾p nghe theo lêi B¸c, im lÆng ngåi xuèng. Nh÷ng c©u ®Çu tiªn B¸c hái chóng t«i lµ nh÷ng lêi hái th¨m ©n cÇn vÒ t×nh h×nh ®êi sèng cña ®¬n vÞ. B¸c hái: - C¸c ch¸u ¨n uèng cã ®ñ no kh«ng? - Tha B¸c cã ¹! - C¸c ch¸u cã ®ñ muèi ¨n kh«ng? - Tha B¸c ®ñ ¹! - QuÇn ¸o, ch¨n mµn, thuèc phßng bÖnh ch÷a bÖnh cã ®ñ kh«ng? - Tha B¸c ®ñ ¹! Qua nô cêi hiÒn hËu trªn nÐt mÆt cña B¸c, chóng t«i thÊy B¸c biÕt thõa lµ chóng t«i nãi dèi ®Ó B¸c vui lßng. B¸c ®· ®îc ®ång chÝ Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp b¸o c¸o ®Çy ®ñ vÒ chÕ ®é cÊp ph¸t l¬ng thùc, thuèc men, qu©n trang cho TNXP cßn thiÕu thèn. B¸c l¹i hái: - C¸c ch¸u cã biÕt §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam kh«ng? - Tha B¸c cã ¹! Sau ®ã B¸c l¹i hái tiÕp: - §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam víi §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? Mét sè ngêi trong chóng t«i ®îc B¸c kiÓm tra trùc tiÕp to¸t må h«i, nªn tr¶ lêi rÊt lóng tóng. Sau ®ã b»ng nh÷ng c©u ng¾n gän, B¸c ®· truyÒn ®¹t tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø II võa míi häp vÒ viÖc ®æi tªn §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng thµnh §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. TiÕp ®ã B¸c nh¾c nhë: - LÇn sau c¸i g× kh«ng biÕt c¸c ch¸u ph¶i nãi kh«ng biÕt, kh«ng biÕt mµ nãi biÕt lµ giÊu dèt. Råi B¸c ®ét ngét hái tiÕp: - §µo nói cã khã kh«ng? Chóng t«i ai còng dÌ dÆt kh«ng d¸m tr¶ lêi µo µo nh tríc n÷a. ThÕ lµ Ngêi tr¶ lêi: khã, ngêi sî nãi khã bÞ cho lµ t tëng ng¹i khã nªn tr¶ lêi kh«ng khã.
-4-

Bµi th¬ ®· lµ nguån cæ vò. §äc xong mçi c©u th¬. §¸m thanh niªn chóng t«i ngÈn ng¬ nuèi tiÕc håi l©u. nhng khã mµ con ngêi vÉn d¸m lµm vµ lµm ®îc. tiÕp cho chóng t«i thªm søc m¹nh ®Ó vît qua. t«i ®· nh¾c tr«i ch¶y kh«ng sai ch÷ nµo. ThËt may m¾n.Tr¶ lêi xong mµ cø n¬m níp sî B¸c hái thªm. -5- . ChØ cÇn c¸i g×? Chóng t«i ®· b×nh tÜnh. B¸c cha kÕt luËn mµ hái thªm chóng t«i: . §Ó ghi nhí buæi nãi chuyÖn cña B¸c ch¸u ta h«m nay. ®éng viªn líp líp TNXP chóng t«i lao vµo cuéc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. Cuèi cïng B¸c chØ ®Þnh t«i nh¾c l¹i c¶ bµi th¬ cho tÊt c¶ ®¬n vÞ nghe. Nghe xong. Tôc ng÷ ta cã c©u: "Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim". lÊy l¹i ®îc tinh thÇn vµ m¹nh d¹n h¼n lªn. B¸c tÆng c¸c ch¸u mÊy c©u th¬: Kh«ng cã viÖc g× khã ChØ sî lßng kh«ng bÒn §µo nói vµ lÊp biÓn QuyÕt chÝ ¾t lµm nªn. cã ngêi "cÇn kiªn gan bÒn chÝ". Sau nµy mçi khi gÆp khã kh¨n. h×nh ¶nh cña B¸c Hå vµ bèn c©u th¬ cña B¸c l¹i ®îc t¸i hiÖn trong lßng chóng t«i. kh«ng ®îc c¬ giíi ho¸ nh b©y giê). B¸c cêi: .Tha B¸c cã ¹! TNXP chóng ch¸u ngµy ngµy vÉn ®ang ®µo nói ®Ó ®¶m b¶o giao th«ng ®Êy ¹! (Håi bÊy giê chóng t«i ®µo nói b»ng cuèc. RÊt méc m¹c. ®ång chÝ nµy m¹nh d¹n ®øng lªn tha: . chØ cÇn quyÕt chÝ. B¸c cïng chóng t«i hoµ nhÞp theo bµi ca "Nh¹c tuæi xanh". §Õn khi bµi h¸t ®îc h¸t l¹i lÇn thø hai. Gi÷a rõng ®ªm khuya. Bµi th¬ næi tiÕng cña B¸c Hå c¨n dÆn thanh niªn ®îc ra ®êi nh thÕ ®ã. Chóng t«i h¸t hµo høng.C¸c ch¸u tr¶ lêi ®Òu ®óng c¶: Tãm l¹i viÖc g× khã mÊy còng lµm ®îc.§µo nói kh«ng khã lµ kh«ng ®óng. say mª. díi ¸nh löa bËp bïng. B¸c l¹i b¶o chóng t«i ®ång thanh nh¾c l¹i. toµn lµ nh÷ng khÈu hiÖu hµnh ®éng cña TNXP chóng t«i håi ®ã. gi¶n dÞ nhng l¹i v« cïng s©u s¾c. nh×n l¹i th× kh«ng thÊy B¸c ®©u n÷a! B¸c xuÊt hiÖn vµ ra ®i nh mét «ng tiªn trong chuyÖn cæ tÝch huyÒn tho¹i.Cã ai d¸m ®µo nói kh«ng? Vµ chØ ®Þnh mét ®éi viªn g¸i ngåi ngµy tríc mÆt B¸c. cã ngêi tr¶ lêi "cÇn quyÕt t©m cao". xÎng. B¸c ®éng viªn chóng t«i: . "cÇn vît khã vît khæ". thi nhau gi¬ tay lªn ph¸t biÕt. cã ngêi "cÇn xung phong dòng c¶m".

Vµ tríc nçi thÝch ®Õn muèn reo lªn cña chóng t«i. B¸c kh«ng nãi chuyÖn víi chóng t«i mµ ®Õn gÇn bôc chØ huy råi bíc lªn. Theo V¨n Long (Nhµ th¬) -6- . niÒm say mª cña chóng t«i cha kÞp l¾ng xuèng th× B¸c ®øng lªn. B¸c cÇm lÊy ®òa chØ huy cña anh NguyÔn H÷u HiÕu. B¸c ®· nhanh nhÑn bíc tíi. Cha bao giê chóng t«i biÓu diÔn trong tr¹ng th¸i say mª ®Õn thÕ! ¢m hëng bµi h¸t ca ngîi B¸c cha døt. Ban tæ chøc thë phµo. Nhng gom gãp l¹i còng chØ ®îc chôc c¸i. T. B¸c cêi víi chóng t«i råi ngåi ngay xuèng b·i cã phÝa tríc. nhng cã ai nghe nãi B¸c chØ huy dµn nh¹c bao giê ®©u. mµ ®©y l¹i lµ mét dµn nh¹c giao hëng hiÖn ®¹i víi c¶ khèi hîp xíng ngãt ngh×n ngêi.TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. C¸c ®ång chÝ ban tæ chøc ca nh¹c thÊy B¸c. Sè ghÕ Ýt ái ®· chuÈn bÞ ®©m ra thõa. Chóng t«i sung síng chê nghe tiÕng nãi hån hËu cña B¸c mµ phÇn lín chóng t«i chØ ®îc nghe qua loa truyÒn thanh. C¸c ®ång chÝ b¹n ng¹c nhiªn lµ ph¶i.tr.4. Anh NguyÔn H÷u HiÕu chØ huy chóng t«i tr×nh bµi ca ngîi §¶ng vµ ca ngîi B¸c. Chóng t«i cµng thÝch thó khi thÊy c¸c ®ång chÝ b¹n x«n xao kinh ng¹c. Nhng kh«ng. h×nh nh viÖc gi¶i quyÕt linh ho¹t c¸c khã kh¨n dï lín. trót ®îc mèi lo. véi ch¹y lo ®i t×m ghÕ cho B¸c vµ c¸c ®¹i biÓu. B¸c kh«ng nãi lêi d¹y b¶o g× kh¸c ®èi víi chóng t«i. ai kh«ng? Võa lóc ®ã.[66. B¸c vÉn ®iÒm tÜnh hái chóng t«i: . C¸c ®¹i biÓu §¶ng b¹n ®i sau ®Òu theo B¸c mµ ngåi c¶ xuèng cá. mäi ngêi chØ biÕt B¸c ®· tõng tr¶i qua nhiÒu ngµnh nghÒ. ai ngåi. B¸c chØ b¾t nhÞp cho chóng t«i h¸t bµi KÕt ®oµn. kh¸ch quèc tÕ vµ c¸c ®ång chÝ cïng ®i ®«ng qu¸. dï nhá ®· thµnh thãi quen ®èi víi B¸c.57 16. chÝnh lµ chóng t«i ®· h¸t lªn lêi d¹y b¶o cña B¸c.] C¸c ch¸u h¸t ®îc bµi KÕt ®oµn chø? B¸c ®i vÒ phÝa chóng t«i. NhiÒu vÞ ®øng lªn. råi tÊt c¶ cïng ®øng lªn ®Ó nh×n B¸c cho râ h¬n.C¸c ch¸u h¸t ®îc bµi KÕt ®oµn chø? Vµ chóng t«i ®· ®µn vµ h¸t bµi KÕt ®oµn díi sù chØ huy cña B¸c. v× trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña B¸c. tiÕn vÒ phÝa chóng t«i.

T«i lµ Phã trëng ®oµn. cã ®oµn viªn nµo cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" kh«ng?". Nh©n d©n ta ai còng lo cho søc khoÎ cña B¸c. C¶ chi ®oµn ®· lÊy lêi nãi ®ã cña B¸c lµm néi dung tu dìng.] Sù ra ®êi cña mét bµi th¬ Nh÷ng n¨m ®Çu c¸ch m¹ng. cã th¬ng yªu nhau kh«ng?" råi B¸c dÆn: "Thanh niªn ph¶i g¬ng mÉu trong ®oµn kÕt vµ kû luËt". cø mçi lÇn tiÕt môc cña ta hay. LÇn cuèi cïng t«i ®îc gÆp B¸c lµ vµo th¸ng 7… Sau khi ®i diÔn ë Ph¸p.th¨m søc khoÎ cña B¸c. B¸c vui vÎ b¶o: .Hå ChÝ Minh. cã khi lÆn. c¶ ®oµn l¹i ®îc qu©y quÇn quanh B¸c. c¶ d©n téc ViÖt Nam anh hïng…". Nhng nÕu cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" th× ng«i sao cã khi tá.n¬i ë vµ lµm viÖc cña ChÝnh phñ ta håi ®ã . hay hoan h« B¸c lµ ngêi ta hoan h« cña d©n téc m×nh. Lóc bÊy giê. n÷ thi sÜ H»ng Ph¬ng ®· nghÜ lµm sao khi vÒ ph¶i cã mãn quµ ®Çy ý nghÜa ®Õn th¨m søc khoÎ cña B¸c. ë ý…. T¹i Thanh Hãa cã lo¹i cam -7- . tËp thÓ ®· dµnh thêi giê ®Õn th¨m B¾c Bé phñ . c¸c ch¸u cã hÕch mòi lªn kh«ng? (B¸c ®a tay ®Èy mòi lªn).[67. lóc ng«i sao lÆn th× l¹i buån. tr. T.] Thanh niªn ph¶i g¬ng mÉu trong ®oµn kÕt vµ kû luËt LÇn nµo gÆp B¸c. B¸c ph¶i ch¨m lo tr¨m c«ng ngµn viÖc. NhiÒu ngêi víi t c¸ch c¸ nh©n. Cã lÇn B¸c hái t«i: "Trong chi ®oµn ch¸u. Nh©n chuyÕn vµo Thanh Hãa cã viÖc riªng. B¸c ®· b¶o: "BiÓu diÔn thËt hay ®Ó phôc vô nh©n d©n ®îc nhiÒu lµ tèt. cã anh chÞ em khãc nøc në v× hèi hËn cha thùc hiÖn ®îc theo ®óng lêi B¸c. anh chÞ em l¹i rÊt ©n hËn lµ cha xøng ®¸ng víi lêi B¸c dÆn. Angiªri. trong hoµn c¶nh ®Êt níc cßn nhiÒu khã kh¨n. Theo Thuý Quúnh (DiÔn viªn móa) S®d. Xong B¸c b¶o: "Ngêi ta hoan h« c¸c ch¸u. c©u ®Çu tiªn B¸c thêng hái lµ: "ThÕ c¸c chó cã ®oµn kÕt kh«ng. ViÖt Nam . nªn còng ®îc ®Õn gÆp B¸c vµ b¸o c¸o víi B¸c lµ ë Angriªri còng nh ë Ph¸p. hä vç tay ®Õn vì nhµ h¸t vµ h«: ViÖt Nam .ThÕ lµ ngêi ta hoan nghªnh c¸c ch¸u. Liªn X«. C¶ ®oµn cêi ré vµ ai nÊy ®Òu hiÓu ®ã lµ B¸c cã ý r¨n b¶o. T«i cßn ®ang lóng tóng. ý. Trung Quèc… vÒ.4. Mçi khi cã g× va ch¹m. kÐm g¾n bã víi nhau. Trong ®oµn ch¸u cã thanh niªn nµo cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" th× ch¸u ph¶i gióp ®ì". 84 [69. viÖc ®Õn th¨m vÞ Chñ tÞch níc kh«ng ®Õn nçi ph¶i qua nhiÒu thñ tôc phiÒn phøc r¾c rèi.§iÖn Biªn Phñ.

T. Ngåi trªn xe trë vÒ Hµ Néi. Bµi th¬ ®Ò lµ "TÆng cam": C¶m ¬n bµ biÕu gãi cam NhËn th× kh«ng ®Æng. Nhµ th¬ liÒn chän mua chôc qu¶ vÒ biÕu B¸c. S¸ng h«m sau. B¸c trë l¹i v¨n phßng vµ biÕt bµ kh¸ch ®· vÒ råi. ®ång thêi nh©n ®ã nªu lªn bµi häc ®¹o ®øc tõ mét c©u tôc ng÷ rÊt quen thuéc vµ kh¼ng ®Þnh niÒm tin vµo th¾ng lîi s¾p tíi. võa nghÜ ®Õn ngµy mai vµo B¾c Bé phñ gÆp B¸c nªn nãi c©u g×. tr©n träng chÐp l¹i bµi th¬ råi ®Õn B¾c Bé phñ th¨m B¸c. nhµ th¬ cÈn thËn gãi cam vµo giÊy ®Ñp. B¸c rÊt c¶m ®éng. Nhng nhµ th¬ thÊy B¸c bËn qu¸. Bµi th¬ bµy tá lêi c¶m ¬n. tr.4. Nh×n gãi cam vµ ®äc bµi th¬. §ång chÝ v¨n phßng b¶o nhµ th¬ ngåi chê mét l¸t. vµ nãi thÕ nµo cho ph¶i phÐp víi B¸c. MÊy chôc n¨m qua. kh«ng muèn lµm phiÒn B¸c. B¸c liÒn lµm mét bµi th¬ ®¨ng B¸o Phô n÷ ®Ó tr¶ lêi. nhng Ýt ai chó ý ®Õn chi tiÕt bµ biÕu gãi cam . võa kh kh «m tói cam. Võa ®Õn cæng. Sau khi tiÔn ch©n ngêi kh¸ch níc ngoµi. H»ng Ph¬ng nhÈm ngay mét bµi th¬: Cam ngon Thanh Ho¸ vèn dßng KÝnh d©ng Chñ tÞch tá lßng mÕn yªu §¾ng cay Cô tr¶i ®· nhiÒu Ngät bïi trêi tr¶ ®ñ ®iÒu tõ ®©y Cïng quèc d©n hëng nh÷ng ngµy Tù do h¹nh phóc trµn ®Çy trêi Nam Anh hïng tá mÆt giang san Lu danh thiªn cæ vÎ vang gièng nßi. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. tõ lµm sao ®©y ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y Ph¶i ch¨ng khæ tËn ®Õn ngµy cam lai. bµ liÒn ®îc ®ång chÝ b¶o vÖ chØ ®êng vµo phßng lµm viÖc cña B¸c. 104 -8- . nhng l¹i kh«ng biÕt tªn vµ ®Þa chØ cña kh¸ch.lµng Giang ngon næi tiÕng. bµi th¬ ®· ®i vµo lßng mäi ngêi. bÌn göi cam vµ bµi th¬ l¹i råi xin phÐp ra vÒ.mét chi tiÕt gîi c¶m høng cho sù ra ®êi mét bµi th¬ cã gi¸ trÞ cña B¸c. Nhng lóc ®ã B¸c cßn bËn tiÕp mét vÞ kh¸ch níc ngoµi ë phßng tiÕp kh¸ch.

lóc ®ã ®ang bíc vµo cuéc ®Êu tranh t tëng gay go. chËm mÊt 10 phót ¹! . suèi lò. hai ba tiÕng ®ång hå kh«ng døt. B¸c quyÕt ®Þnh ®Õn th¨m líp chØnh huÊn cña anh chÞ em tri thøc. B¸c vµ ®ång bµo ph¶i ®îi mét ®ång chÝ c¸n bé ®Õn ®Ó b¾t ®Çu cuéc häp. Mét lÇn kh¸c. l·ng phÝ tiÒn b¹c vµ thêi gian cña nh©n d©n. v× thêi gian quý b¸u l¾m". tèi ®Êt. theo dâi qua t¸c phÈm. thÊp h¬n. ho¹t ®éng vµ sinh ho¹t ®êi thêng. nªn chó ®· kh«ng giµnh ®îc chñ ®éng.Chó tÝnh thÕ kh«ng ®óng. Bçng chuyÓn trêi ®ét ngét. kh«ng chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng ¸n. B¸c ®Õn sao ®îc n÷a. Ngêi th¼ng th¾n gãp ý: "Trong giÊy mêi tíi ®©y nãi 8 giê b¾t ®Çu.] Thêi gian quý b¸u l¾m. ®iÒu ta cã thÓ thÊy râ c¸i mµ Ngêi ghÐt nhÊt. ý nhÞ vèn lµ mét ®Æc ®iÓm cña lèi øng xö ph¬ng §«ng.Chó ®Õn chËm mÊy phót? . råi mét c¬n ma dån dËp.Tha B¸c. tÊt nhiªn lµ cã lý do: ma to.17. mäi ngêi håi hép chê ®îi. -9- . bëi ë ta kh«ng cã thãi quen "tù b¹ch" vµ kÝn ®¸o. Sinh thêi. xa hoa. ®Òu thÊy râ nhÊt lµ B¸c rÊt khã chÞu khi thÊy c¸n bé lµm viÖc kh«ng ®óng giê. B¸c quý thêi gian cña m×nh bao nhiªu th× còng quý thêi gian cña ngêi kh¸c bÊy nhiªu. trêi h¹i qu¸. m©y ®en ïn ïn kÐo tíi. nh÷ng ngêi cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc vµ lµm viÖc víi B¸c Hå.Chó lµm tíng mµ chËm ®i mÊt 15 phót th× bé ®éi cña chó sÏ hiÖp ®ång sai ®i bao nhiªu? H«m nay chó ®· chñ quan. ë mét møc ®é kh¸c. v× vËy thêng kh«ng bao giê ®Ó bÊt cø ai ph¶i ®îi m×nh. tèi trêi. ghÐt ®¾ng. 10 phót cña chó ph¶i nh©n víi 500 ngêi ®îi ë ®©y. N¨m 1953. b©y giê 8 giê 10 phót råi mµ nhiÒu ngêi cha ®Õn.[79. Tuy nhiªn. tiÕc rÎ: ma thÕ nµy. ghÐt c¸i g× nhÊt? KÓ còng h¬i khã tr¶ lêi cho thËt chÝnh x¸c. Ai còng xuýt xoa. B¸c b¶o: . B¸c hái: . "ghÐt cay. ngùa kh«ng qua ®îc. më ®Çu bµi nãi chuyÖn t¹i lÔ tèt nghiÖp khãa V Trêng huÊn luyÖn c¸n bé ViÖt Nam. ghÐt vµo tËn t©m" lµ c¸c thãi quan liªu. B¸c Hå cña chóng ta yªu c¸i g× nhÊt. Tin vui ®Õn lµm n¸o nøc c¶ líp häc. xèi x¶. N¨m 1945. T«i khuyªn anh em ph¶i lµm viÖc cho ®óng giê. Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. mét ®ång chÝ cÊp tíng ®Õn lµm viÖc víi B¸c sai hÑn mÊt 15 phót. tham nhòng.

Gi÷a lóc mäi ngêi cßn ®ang lóng tóng thu xÕp ph¬ng tiÖn cho ®oµn ®i ®Ó B¸c khái ph¶i chê l©u th× bçng xÞch. Th× ra. ®Õn cho ®óng giê. Cã ®ång chÝ ®Ò nghÞ tËp trung líp häc ë mét ®Þa ®iÓm gÇn n¬i ë cña B¸c… Nhng B¸c kh«ng ®ång ý: "§· hÑn th× ph¶i ®Õn. ThËt ®óng lµ mèi h»ng t©m cña mét l·nh tô suèt ®êi quªn m×nh. cho ®Õn tËn phót l©m chung. thÊy trêi ma to. B¸c chñ ®éng. trêi bçng ®æ ma nh trót. B¸c hiÖn ra gi÷a niÒm ng¹c nhiªn. C¸c ®ång chÝ lµm viÖc bªn c¹nh B¸c ®Ò nghÞ B¸c cho b¸o ho·n ®Õn mét buæi kh¸c. h©n hoan vµ sung síng cña tÊt c¶ mäi ngêi.] øng biÕn nhanh giÆc nµo còng th¾ng.1. gi÷a thñ ®« Hµ Néi ®ang vµo xu©n. råi bËt lªn thµnh tiÕng reo ¸t c¶ tiÕng ma ngµn. S¾p ®Õn giê lªn ®êng. VÒ sau. anh em ®îc biÕt: gi÷a lóc B¸c chuÈn bÞ ®Õn th¨m líp th× trêi ®æ ma to. c©u chuyÖn cã thªm mét ®o¹n míi. lßng ngêi ®ang thÊt väng. ®Ó khái l·ng phÝ thêi giê vµ tiÒn b¹c cña nh©n d©n".Gi÷a lóc trêi ®ang trót níc. chí nªn tæ chøc ®iÕu phóng linh ®×nh. hµng tr¨m ®¹i biÓu c¸c tÇng líp nh©n d©n thñ ®« tËp trung t¹i Uû ban Hµnh chÝnh thµnh phè ®Ó lªn chóc tÕt B¸c Hå. tù th©n ®Õn t¹i chç chóc tÕt c¸c ®¹i biÓu tríc. -10- . B¸c Hå tõ trªn xe bíc xuèng. anh em ¬i! B¸c ®Õn råi! Trong chiÕc ¸o ma ít sòng níc. vÉn kh«ng quªn dÆn l¹i: "Sau khi t«i ®· qua ®êi. chØ nghÜ ®Õn nh©n d©n. Ba n¨m sau. Song Thµnh (Theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Huy V©n) Trong cuèn "B¸c Hå.B¸c ®Õn råi. T. ®îi trêi t¹nh th× biÕt ®Õn khi nµo? Thµ chØ mét m×nh B¸c vµ mét vµi chó n÷a chÞu ít cßn h¬n ®Ó c¶ líp häc ph¶i chê uæng c«ng!". quÇn s¾n ®Õn qu¸ ®Çu gèi. suèi lò: . H. th× tõ ngoµi hiªn líp häc cã tiÕng r× rµo. cÇm « ®i vµo.. chóc tÕt mçi ngêi. NXB Lao ®éng. lÇn lît b¾t tay. 1993. con ngêi vµ phong c¸ch". Nh©n dÞp ®ãn c¸c ®ång chÝ ë miÒn Nam ra th¨m miÒn B¾c vµo dÞp TÕt Nguyªn ®¸n. mét chiÕc xe ®Ëu tríc cöa. ®Çu ®éi nãn. [110. trong nçi bÊt ngê rng rng c¶m ®éng cña c¸c ®¹i biÓu. th«ng c¶m víi khã kh¨n cña ban tæ chøc vµ kh«ng muèn c¸c ®¹i biÓu v× m×nh mµ vÊt v¶. V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng tæ chøc b÷a c¬m th©n mËt. Vµo dÞp tÕt cæ truyÒn cña d©n téc.

Suèt ®êi t©m niÖm lµ ngêi c«ng béc cña nh©n d©n. chiÒu chuéng cña mäi ngêi. N¨m 1950. B¸c Hå cña chóng ta lu«n lu«n hßa m×nh vµo cuéc sèng chung cña ®ång bµo. §ang lóc mäi ngêi chuÈn bÞ n©ng cèc th× §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p vµ gia ®×nh tíi. lo tríc thiªn h¹ vui sau thiªn h¹. ®ång chÝ.[81. B¸c xem giê råi nãi: “Chó V¨n chËm 5 phót? §¹i tíng còng chËm giê µ?”… §¹i tíng véi ®Æt hai ch¸u xuèng råi l¹i tríc B¸c ®øng nghiªm nãi: . §¹i tíng mÆc dï mÆc qu©n phôc vÉn véi bÕ hai ch¸u nhá khÈn tr¬ng bíc vµo phßng. chøc c¶. ®Æc lîi. sèng trong sù träng väng.Xung trËn! Mäi ngêi cïng cêi å c¶ lªn vµ theo B¸c vµo “trËn”. ®i kh¸ng chiÕn. c¸c chó cã nhiÖm vô ®a B¸c ®i nh thÕ nµy lµ tèt råi.Tha B¸c. riªng qu©n chñ lùc th× c¬ ®éng dÔ dµng. BiÕt chËm. nhiÒu vÞ ph¶i n»m c¸ng. ®Ìo cao. nhiÒu nh©n sÜ.1994 18. Nãi råi B¸c chØ vµo bµn ¨n: .Giái! Chó øng biÕn nhanh nh vËy. B¸c g¹t ®i: B¸c cßn khoÎ. nÕu n¾m v÷ng lùc lîng cña m×nh th× giÆc nµo còng th¾ng. H. suèi s©u.] B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u? Cã mét sè ngêi cã ng«i cao. Song cßn “lùc lîng d©n qu©n du kÝch” ®«ng ®¶o thÕ nµy c¬ ®éng khã qu¸ ¹! B¸c cêi vµ khen: . ®êng bïn lÇy. gian khæ. ai tíi chËm ®Ó phÇn”. ChuyÕn ®i dµi ngµy. mêi -11- . trÝ thøc cao tuæi theo B¸c lªn ViÖt B¾c. B¸c Hå ®i chiÕn dÞch biªn giíi. Minh HiÒn TrÝch trong “B¸c Hå víi chiÕn sÜ” Nxb Q§ND. cßn ®i ®îc. Ban Tæ chøc cã ý ®îi mét l¸t… B¸c b¶o: “§óng giê ta ®i ¨n c¬m.C¸c ®ång chÝ vµ gia ®×nh ®îc mêi ®· ®Õn dù ®«ng ®ñ. Anh em phôc vô lo B¸c mÖt còng ®Ò nghÞ B¸c lªn c¸ng. Kh¸ng chiÕn toµn quèc bïng næ. l©u dÇn còng quen ®i mµ kh«ng hÒ biÕt r»ng m×nh ®· nhiÔm ph¶i thãi ®Æc quyÒn. Vî ®ång chÝ cïng ch¸u lín theo sau véi v·… ThÊy §¹i tíng. kh«ng nhËn bÊt cø mét sù u tiªn nµo cña ngêi kh¸c dµnh cho m×nh. thêng xuyªn ®îc hëng sù u ®·i ®Æc biÖt. Anh em c¶nh vÖ kiÕm ®îc mét con ngùa. Riªng cßn thiÕu gia ®×nh §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p.

Nhng ®Õn b÷a sau. tØnh NghÖ An. ®Þnh gi¬ng lªn che n¾ng cho B¸c. mÆc ®Ñp. §ång chÝ Chñ tÞch huyÖn cho t×m mîn ®îc chiÕc «. cÊt ®i.Th«i ®îc. B¸c ®øng nãi chuyÖn víi nh©n d©n trong x·. B¸c cêi: chóng ta cã 7 ngêi. tëng chuyÖn còng sÏ qua ®i. Nh B¸c ®· tõng nãi. B¸c gäi ®ång chÝ võa xuèng d¾t xe l¹i gÇn vµ b¶o: . T¹i mét ngän ®åi thÊp. Mét lÇn. Trêi ®· gÇn tra. ai mÖt th× cìi. Nh×n B¸c ®øng gi÷a n¾ng tra. B¸c mÖt. c¸c chó ®Ó ®Õn chiÒu ®ång chÝ T« vÒ cïng thëng thøc. B¸c khen vµ b¶o: . xuèng ngùa? -12- . Nhng ai cã thÓ cho phÐp m×nh ngåi trªn xe khi B¸c ®i bé.B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u mµ ph¶i cung víi tiÕn! Råi Ngêi kiªn quyÕt b¾t mang ®i kh«ng ¨n n÷a. Trªn ®êng ®i. nhng nÕu miÕng ngon ®ã l¹i ®¸nh ®æi b»ng sù mÖt nhäc. thØnh tho¶ng cã gÆp B¸c ®i bé. mét lo¹i c¸ s«ng quý hiÕm thêng chØ cã ë khóc s«ng Hång ®o¹n B¹ch H¹c . B¸c còng sÏ cìi. kh«ng cÇn xuèng xe. Nh÷ng anh em c«ng t¸c trong Phñ Chñ tÞch hµng ngµy vÉn thêng ®i l¹i b»ng xe ®¹p. mäi ngêi ®Òu xuèng d¾t xe chê B¸c ®i qua råi míi lªn xe ®i tiÕp. Nh×n ®Üa c¸ biÕt ngay lµ cña hiÕm. Nh×n thÊy B¸c. g¹o níc vµ thøc ¨n. trong m©m c¬m l¹i cã mãn c¸ h«m tríc. B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u? Mét lÇn.B¸c lªn. B¸c hiÓu ngay vµ tá ra kh«ng b»ng lßng. ®ång chÝ phôc vô dän lªn cho B¸c mét ®Üa c¸ anh vò. ThÊy vËy. th× B¸c quay l¹i hái: . B¸c cìi sao tiÖn? Anh em võa khÈn kho¶n: chóng ch¸u cßn trÎ. huyÖn Yªn Thµnh. ngùa chØ cã mét con. ai còng b¨n kho¨n. ®êng xa. phiÒn hµ cña ngêi kh¸c th× B¸c ®©u cã chÊp nhËn. B¸c tr¶ lêi: . B¸c ®©u cã ph¶i lµ c¸i ®Òn cã biÓn "h¹ m·" ë tríc ®Ó ai ®i qua còng ph¶i xuèng xe. B¸c ®· cao tuæi. B¸c vÒ th¨m x· VÜnh Thµnh. ë ®êi ai ch¼ng thÝch ¨n ngon. viÖc nhiÒu. trong b÷a ¨n. thÕ mµ chó T« (tøc ®ång chÝ Ph¹m V¨n §ång) l¹i ®i v¾ng. Cuèi n¨m 1961.C¸c chó cã c«ng viÖc cña m×nh nªn cø tiÕp tôc ®¹p xe mµ ®i.ViÖt Tr×. … Kh«ng nì tõ chèi. .ThÕ chó cã ®ñ « che cho tÊt c¶ ®ång bµo kh«ng? Th«i. Nh×n ®Üa c¸. c¸c chó cø mang ngùa theo ®Ó nã ®ì hé ba l«.C¸ ngon qu¸. B¸c thêng kho¸t tay ra hiÖu b¶o anh em cø ®i tiÕp. tuy ®· sang ®«ng mµ n¾ng cßn gay g¾t. MiÕng ngon kh«ng bao giê B¸c chÞu ¨n mét m×nh. Th«i. Chia sÎ ngät bïi lµ thÕ. mét x· cã phong trào trång c©y tèt.

Chóc Thñ tíng m¹nh khoÎ. B¸c vui vÎ nãi to lªn: .] TÆng Thñ tíng bã hoa nµy th× tèt l¾m! Chóng t«i võa tíi phßng ®îi th× Ngêi tõ phßng riªng bíc ra. B¸c bµo ngay: .D¸ng chõng cho B¸c ¨n cç TÕt mµ ®Õn tay kh«ng th× ng¹i. tr«ng chó nµo còng ®Ñp trai! ThÊy ®ång chÝ ®¹i biÓu cÇm bã hoa bíc ra. ®¸p lÔ l¹i lêi chóc mõng cña B¸c. NXB Lao ®éng.C¸c chó mua ®îc hoa ®Ñp ®Êy! Ta mang sang chóc tÕt Thñ tíng ®i! TÆng Thñ tíng bã hoa nµy th× tèt l¾m! Mõng qu¸ chóng t«i reo lªn.L·o Tö cã nãi: "Trêi ®Êt së dÜ cã thÓ dµi vµ l©u v× kh«ng sèng cho m×nh nªn míi ®îc trêng sinh. 1993. [63. c¸c chó ®îc tuyªn truyÒn mµ l¹i ch¼ng mÊt g× c¶! Nh vËy cã tèt h¬n kh«ng? Chóng t«i ®a m¾t nh×n nhau thËt lµ ngîng ngËp. véi vµng tõ trong nhµ bíc ra ®ãn. nÐt mÆt Thñ tíng vui vÎ. con ngêi vµ phong c¸ch".A! N¨m míi B¸c mõng c¸c chó thªm mét tuæi! B¸c göi c¸c chó lêi chóc mõng n¨m míi ®îc m¹nh khoÎ. Kh¸ch tíi B¸c sÏ giíi thiÖu lµ c¸c chó trång. s¶n xuÊt. ®Æt th©n m×nh ë ngoµi mµ l¹i cßn". H. c¸c ch¸u ë nhµ! Råi B¸c khen: . tèt. mµ mang vÒ còng dë… May sao B¸c gì thÕ bÝ cho chóng t«i. ThÕ lµ B¸c cã quµ tÆng.C¸c chó thËt khÐo vÏ chuyÖn! B¸c víi c¸c chó sèng bªn nhau hµng ngµy. cïng chóng t«i cêi vui råi nãi tiÕp: . trång vµo chËu c¶nh mang tíi biÕu B¸c. TËp 1. B¸c sÏ ®Æt nã ë tríc phßng kh¸ch. Lêi L·o Tö thËt s©u s¾c l¾m thay! TrÇn HiÕu Trong cuèn "B¸c Hå. theo Ngêi sang chóc tÕt ®ång chÝ Thñ tíng. sao kh«ng chän nh÷ng c©y nµo ®Ñp. Ngêi t¬i cêi nãi: . c¸c thÝm. c¸n bé tíi chóc tÕt Thñ tíng.N¨m míi. B¸c Hå sèng quªn m×nh. ThÊy chóng t«i. viÖc g× ph¶i hoa! Ngêi ngõng l¹i. c¸c chiÕn sÜ. §Ó ®¹i biÓu tÆng hoa B¸c lóc nµy còng dë.N¨m míi cã kh¸c. Ngêi b¶o: . hÕt TÕt c¸c chó l¹i mang rau vÒ dïng. Vµ. kÓ tõ n¨m Êy cø 30 TÕt lµ -13- . ph¶i kh«ng? C¸c chó trång ®îc nhiÒu rau tèt. cïng nh©n d©n giµnh nhiÒu th¾ng lîi míi! §ång chÝ Thñ tíng nghe thÊy giäng nãi cña B¸c. sung síng. Th¸nh nh©n ®Æt th©n m×nh ë sau mµ l¹i lªn tríc. kh«ng nghÜ ®Õn m×nh mµ l¹i trë thµnh sèng m·i. tiÕt kiÖm tèt tíi c¸c cô. GÇn tíi nhµ ®ång chÝ Thñ tíng.

B¸c ®i thªm ®«i tÊt cho Êm ch©n. ngåi trong buång riªng th× anh em lËp mÑo giÊu dÐp ®i. quai tríc to b¶n. Níc ta cßn cha ®îc ®éc lËp hoµn toµn. ®Ñp nhÊt trong vên ®a tíi chóc tÕt B¸c. ®Ó s½n mét ®«i giÇy míi… M¸y bay h¹ c¸nh xuèng Niu §ª-li.] Tõ ®«i dÐp ®Õn chiÕc xe « t« §«i dÐp cña B¸c "ra ®êi" vµo n¨m 1947.§©y lµ ®«i hµi v¹n dÆm trong chuyÖn cæ tÝch ngµy xa… §«i hµi thÇn ®Êt.B¸c biÕt c¸c chó cÊt dÐp cña B¸c ®i chø g×. B¸c l¹i x¾n quÇn cao léi ruéng. b¾p c¶i. tr. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. B¸c ®i dÐp cao su nhng bªn trong l¹i cã ®«i tÊt míi thÕ lµ ®ñ l¾m mµ vÉn lÞch sù… ThÕ lµ c¸c «ng "tham mu con" ph¶i tr¶ l¹i dÐp ®Ó B¸c ®i v× díi ®Êt chñ nhµ ®ang nãng lßng chê ®îi… -14- . B¸c t×m dÐp. lo¹i to nhÊt. §i th¨m bµ con n«ng d©n. Cho ®Õn mét lÇn ®i th¨m Ên §é. Ch¼ng nh÷ng khi "hµnh qu©n" mµ c¶ mïa ®«ng.[82. Trªn ®êng c«ng t¸c. §«i dÐp ®o c¾t kh«ng dµy l¾m. ®îc "chÕ t¹o"tõ mét chiÕc lèp «t« qu©n sù cña thùc d©n Ph¸p bÞ bé ®éi ta phôc kÝch t¹i ViÖt B¾c.48 19. khi B¸c lªn m¸y bay. B¸c tôt dÐp x¸ch tay. B¸c nãi vui víi anh em c¸n bé ®i cïng: .chóng t«i l¹i chän bèn c©y b¾p c¶i.Cã lÏ ®· cÊt xuèng khoang hµng cña m¸y bay råi… Tha B¸c… B¸c «n tån nãi: . xen lÉn víi nh÷ng gèc quÊt.4. T. s¶i ch©n trªn c¸c c¸nh ®ång ®ang cÊy. B¸c ®em ®Æt ë hai bªn bËc lèi vµo phßng kh¸ch. bïn níc vµo dÐp khã ®i. Anh em tha: . gèc ®µo. Ai nh×n thÊy quÊt ®á. tiÕp kh¸ch trong níc. ®ang vô gÆt. Nh©n d©n ta cßn khã kh¨n. tay x¸ch hoÆc n¸ch kÑp ®«i dÐp… Mêi mét n¨m råi vÉn ®«i dÐp Êy… C¸c ®ång chÝ c¶nh vÖ còng ®· ®«i ba lÇn "xin" B¸c ®æi dÐp nhng B¸c b¶o "vÉn cßn ®i ®îc". xanh m¬n mën còng khen lµ ®Ñp. bèn c©y su hµo. ®i ®Õn ®©u mµ ch¼ng ®îc. ®µo hång bªn c¹nh nh÷ng c©y su hµo. GÆp suèi hoÆc trêi ma tr¬n. quai sau nhá rÊt võa ch©n B¸c. kh¸ch quèc tÕ vÉn thêng thÊy B¸c ®i ®«i dÐp Êy.

B¸c ®Õn th¨m mét ®¬n vÞ H¶i qu©n nh©n d©n ViÖt Nam. Tha B¸c. "vît v©y" ch¹y biÕn… B¸c ph¶i giôc: . B¸c vui cêi n¾m tay chiÕn sÜ nµy. C¸n bé vµ chiÕn sÜ rång r¾n kÐo theo.¥ k×a. nhµ b¸o. cã chç dùa mµ ®øng ®· chø! B¸c "lÑp xÑp" lÕt ®«i dÐp ®Õn gèc c©y. Hä cói xuèng sê n¾p quai dÐp.Trong suèt thêi gian ë Ên §é. mét ch©n co lªn th¸o dÐp ra. cã "rót" còng v« Ých… B¸c cêi nãi: . vç vai chiÕn sÜ kh¸c. c¸c ch¸u dÉm lµm tôt quai dÐp cña B¸c råi… Nghe B¸c nãi. Anh chiÕn sÜ lóc n·y ch¹y ®i ®· trë l¹i víi chiÕc bóa con. N¨m 1960. ch¸u. Phót chèc.Còng ph¶i ®Ó B¸c ®Õn chç gèc c©y kia. mét tay vÞn vµo c©y. vît lªn ®Ó ®îc gÇn B¸c.C¸c ch¸u nãi ®óng… nhng chØ ®óng mét phÇn… §«i dÐp cña B¸c cò nhng nã chØ míi tôt quai. nhng ®ång chÝ c¶nh vÖ chØ ®øng cêi v× biÕt ®«i dÐp cña B¸c ®· ph¶i ®ãng ®inh råi. ng¾m m·i thÕ. gi¬ lªn nhng ngí ra.T¹i dÐp cña B¸c cò qu¸.§©y! Ch¸u nµo giái th× ch÷a hé dÐp cho B¸c… Mét anh nhanh tay giµnh lÊy chiÕc dÐp.Tha B¸c. B¸c thay dÐp ®i ¹… B¸c nh×n c¸c chiÕn sÜ nãi: . c¸c chÝnh kh¸ch. ai còng muèn chen ch©n. nhanh lªn cho B¸c cßn ®i chø. thi nhau bÊm m¸y tõ nhiÒu gãc ®é. chiÕc dÐp ®· ®îc ch÷a xong. Ch¸u ®· ch÷a l¹i ch¾c ch¾n cho B¸c thÕ nµy th× cßn "thä" l¾m! Mua ®«i dÐp -15- .Th«i. ghi ghi chÐp chÐp… lµm anh em c¶nh vÖ l¹i ph¶i mét phen xem chõng vµ b¶o vÖ "®«i hµi thÇn kú" Êy. Bçng B¸c dõng l¹i: .T«i. mÊy c¸i ®inh: . B¸c ®i th¨m n¬i ¨n. ch¸u cã "rót dÐp" ®©y… Nhao nh¸c. Çm Ü nh thÕ. chèn ë. Nh÷ng chiÕn sÜ kh«ng ®îc may m¾n ch÷a dÐp phµn nµn: . tr¹i ch¨n nu«i cña ®¬n vÞ. ch¸u.Tha B¸c. ®Ó ch¸u söa… . "th¸ch thøc": . Anh bªn c¹nh liÕc thÊy. chôp ¶nh l¹i rÊt quan t©m ®Õn ®«i dÐp cña B¸c. ®Ó t«i söa dÐp… Mäi ngêi d·n ra. c¶ ®¸m dõng l¹i cói xuèng yªn lÆng nh×n ®«i dÐp råi l¹i ån µo lªn: . VÉn ®«i dÐp "th©m niªn Êy". quay phim. lóng tóng.

anh c¸n bé chª kh«ng ¨n. nhng muèn thay xe ®Ó B¸c ®i nhanh h¬n.C¸i g× cßn dïng ®îc nªn dïng. B¸c nãi: . B¸c cêi b¶o ®ång chÝ l¸i xe: .] ViÖc chi tiªu cña B¸c Hå C¸c ®ång chÝ ë gÇn B¸c ®Òu cho biÕt B¸c rÊt tiÕt kiÖm. thÝch ªm th× ®æi… H«m sau ®Õn giê ®i lµm. hèi hËn m·i. cã tr«ng thÊy r¸ch n÷a ®©u… Cã qu¶ chuèi h¬i nÉu.M¸y mãc cã trôc trÆc. c¶nh vÖ: . ë Hµ Néi. Bá ®i kh«ng nªn… Khi tÊt r¸ch cha kÞp v¸.Xe cña B¸c háng råi µ? Anh em tha r»ng cha háng. xe næ m¸y… B¸c l¹i cêi nãi víi ®ång chÝ l¸i xe. cßn "®«i dÐp" « t« cña B¸c còng thÕ!.§Êy. 1994. nhng B¸c kh«ng chÞu: . [72. anh em ®a ®«i míi ®Ó B¸c dïng. Cã ®«i tÊt r¸ch ®· v¸ ®i. H. B¸c cha bao giê "cã tiÒn" (nh anh em c¸n bé. ªm h¬n. nhng khi cha cÇn thiÕt còng cha nªn… Ta ph¶i tiÕt kiÖm v× ®Êt níc ta cßn nghÌo… §«i dÐp c¸ nh©n ®· vËy. suèt trong nh÷ng n¨m ë ViÖt B¾c.kh¸c ch¼ng ®¸ng lµ bao.ë chiÕn khu cã ®îc qu¶ chuèi nµy còng ®· quý… C©u nãi vµ viÖc lµm cña B¸c lµm ®ång chÝ c¸n bé "khiÕp vÝa". kh«ng biÕt lµ xe háng thËt hay "ai" xui mµ B¸c ®øng ®îi bªn xe mµ xe cø "×" ra. B¸c xoay chç r¸ch vµo bªn trong råi cêi xÝ xo¸: . Dï cho ®· lµm ®Õn Chñ tÞch níc. ChiÕc xe "Pa-biÕt-®a" s¶n xuÊt t¹i Liªn X« B¸c vÉn ®i. råi nãi: .Ai thÝch nhanh. ®· cò. B¸c lÊy dao gät phÇn nÉu ®i. bãc ¨n ngon lµnh. chó cø b×nh tÜnh söa. B¸c nãi: . v¸ l¹i mÊy lÇn B¸c còng kh«ng dïng tÊt míi. V¨n phßng xin "®æi" xe kh¸c. "®êi míi" h¬n.ThÕ lµ xe vÉn cßn tèt! Minh Anh (theo ®ång chÝ Phan V¨n Xoµn. Söa xong B¸c ch¸u ta ®i còng kÞp… Vµi phót sau. Côc c¶nh vÖ) TrÝch trong cuèn "B¸c Hå víi chiÕn sÜ" NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. -16- . tèt h¬n. chiÕn sÜ c«ng t¸c quanh B¸c thêng nhËn xÐt).

víi c¬ së vËt chÊt nãi chung ®©u cã ph¶i lµ cao qu¸ mµ chóng ta kh«ng häc tËp ®îc. thêng lµ kh«ng thÊy B¸c mÆc Com-plª. NXB ChÝnh trÞ quèc gia. "ki bo".Chó mµ còng ph¶i th¾t c¸i nµy µ? -17- . råi nãi: "¡n hÕt lÊy thªm. rÊt "m©u thuÉn thèng nhÊt": ch¾t chiu. Liªn hoan mõng thµnh lËp §¶ng còng chØ cã b¸t c¬m. B¸c "ngåi mét m×nh. t« canh. kh«ng hoang phÝ mµ còng kh«ng keo kiÖt. c¬ së vËt chÊt cña B¸c. ngêi ®· mua chiÕc m¸y ch÷ tõ H¶i Phßng vÒ tÆng m×nh (n¨m 1939). B¸c vÒ th¨m NghÖ TÜnh. t¹i nhµ tï. ®Üa c¸. NguyÔn ChÝ Thanh. 2007. tÇn tiÖn nhng vÉn réng r·i.] Thi ®ua vÒ lßng yªu níc th× chóng ta th¾ng. chóng ta cÇn tù hµo biÕt bao! C¸ch øng xö cña B¸c víi tiÒn tµi. ngêi Trung Quèc. Nhí l¹i kho¶ng th¸ng 10 n¨m 1945. khi ®i th¨m tØnh Th¸i B×nh. tæng céng cha hÕt mét ®ång b¹c". Cã thÓ dÉn ra nhiÒu n÷a nh÷ng vÝ dô vÒ c¸ch chi tiªu.Thùc tÕ lÞch sö cho thÊy r»ng: suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c ë níc ngoµi. dï lµ bËc thÒm thø nhÊt? Theo NguyÔn ViÖt Hång Mét sè lêi d¹y vµ mÈu chuyÓn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. B¸c còng chØ "khao mét mãn canh vµ 2 ®Üa thøc ¨n. B¸c gÆp mét ®éi viªn b¶o vÖ ch©n ®i giÇy ghÖt. §îc ®ång nµo. B¸c dõng l¹i nãi: . Hµ Néi. mãn xµo. tr. B¸c dµnh cho c«ng t¸c c¸ch m¹ng. B¸c ®· ®Ó bít ra ngoµi m©m mÊy mãn ¨n. th¾t lng to b¶n (bÊy giê gäi lµ xanh-tuya-r«ng…) vµ th¾t c¶ cla-v¸t n÷a. trong tói chØ cßn vÎn vÑn mét ®ång b¹c. víi c¸i ¨n. Chiªu ®·i ®ång chÝ Lý Béi QuÇn. loµi ngêi tù hµo vÒ B¸c.76. th¾t cla-v¸t. Tù thÕt ®·i m×nh "khi nghe tin Hång qu©n b¾t sèng 33 v¹n qu©n HÝtle ë Xtalingr¸t n¨m 1943". Hoµng V¨n DiÖm. c©n nh¾c tõng xu. Sau khi phÊn khëi h« mÊy khÈu hiÖu hoan nghªnh th¾ng lîi cña Liªn X«. kh«ng ¨n hÕt ®Ó ngêi kh¸c ¨n. ®©u cã ph¶i lµ mét toµ thµnh cÊm uy nghiªm mµ chóng ta kh«ng ®Æt ch©n lªn ®îc thÒm bËc. ThÕ giíi. B¸c gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau. Lµ ngêi ViÖt Nam. B¸c ®· "nhê ngêi lÝnh g¸c mua giïm cho Ýt kÑo vµ dÇu ch¶ quÈy". chÐn t¹c. sö dông tiÒn b¹c. ®õng ®Ó ngêi ta ¨n thõa cña m×nh". thªm hai l¹ng rîu. khi ¨n c¬m chung víi ®ång chÝ NguyÔn SÜ QuÕ. Nh÷ng bøc ¶nh cña B¸c Hå chóng ta biÕt ®îc ®Õn ngµy nay. [107. B¸c chi tiªu rÊt dÌ xÎn. c¸i mÆc. chÐn thï rÊt ®µng hoµng vui vÎ"… N¨m 1957. chñ yÕu do lao ®éng tù th©n mµ cã. ®ång h¬ng cña B¸c.

Thñ tíng níc ngoµi vÒ ¨n mÆc th× thua hä th«i. ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn.§êi sèng kh¸ h¬n th× ¨n mÆc còng ®îc kh¸ lªn. Th¬ng yªu. th¾t cla. b×nh ®¼ng. Trong khi ®ã. ®¾t tiÒn. mét c¸n bé ngo¹i giao xin phÐp ra phè. B¸c bá dÐp. Nhng cã ®iÒu ch¾c lµ c¸c “vÞ” ®i h¬i xa. hay cã thÓ h¬i “ån µo”. B¸o Nh©n d©n ngµy 18/5/1994. cô giµ cã kh¨n lôa… B¸c kh«ng bao giê lÊy ý cña m×nh ¸p ®Æt cho ngêi kh¸c. Råi B¸c cßn mong c¸c ch¸u cã ¸o ®Ñp. võa bÞ lôt b·o. ®ãng giÇy míi. Nhng ph¶i tuú c¶nh.C¸c chó muèn thi ®ua víi Tæng thèng. néi dung tãm t¾t nh sau: ChuyÖn r»ng vµo kho¶ng cuèi th¸ng 4 n¨m 1946. kh«ng ph¶i lóc. do t×nh h×nh thùc d©n Ph¸p kh«ng chÞu tõ bá ý ®å x©m lîc trë l¹i ViÖt Nam. thêi gian chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn.lµ nh÷ng ®Çy tí cña nh©n d©n. Trong khi ®ã. tuú thêi. “Thêi” vµ “c¶nh” n¨m 1945 lµ ®a sè ®ång bµo ta võa qua 80 n¨m bÞ ¸p bøc n« lÖ. ®i giÇy bãng lo¸ng. cla-v¸t. B¸c vµ ph¸i ®oµn do Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång lµm trëng ®oµn. ChuyÖn ®ã ®Õn t¹i B¸c. kh«ng b¾t ai cø ph¶i theo m×nh. B¸c nãi: . vµ cã ngêi cßn lo c¶ kho¶n níc hoa. B¸c b¾t c¸n bé ®ã mÆc quÇn ¸o. tíi ruéng. sang th¨m Ph¸p ®iÒu ®×nh víi ChÝnh phñ Ph¸p. cã anh c¸n bé. s¬-mi. thÊy cã mét sè c¸n bé tõ chiÕn khu míi vÒ ®· “xóng xÝnh”. s¾n quÇn léi ruéng. LÇn sang th¨m mét níc b¹n. mét sè c¸n bé trong ph¸i ®oµn lo t×m hiÓu “mèt” Pa-ri. ¸o kh«ng ®ñ mÆc. nhng kh«ng thÓ kh«ng nh¾c nhë. ¸o mÆc. ®îc häc hµnh. th× “khã coi”. miÕng c¬m. cã vÎ nh mét cuéc thi ®ua may s¾m. lo may mÆc nh÷ng bé com-plª. B¸c ch¸u ta thi ®ua víi hä vÒ lßng yªu níc. Khi B¸c ®i th¨m ®ång bµo n«ng d©n. cã ®¨ng mét bµi.Trong B¾c Bé phñ. B¸c nhÑ nhµng: . nh lêi B¸c d¹y . vÉn thÊy B¸c lµm viÖc theo ®óng thêi gian biÓu ®· ®Þnh. ViÖc lµm Êy cña c¸c c¸n bé còng lµ ®iÒu tèt.Tr«ng c¸c chó ra d¸ng ngêi thµnh phè råi… B¸c bao giê còng mong ®ång bµo ai còng cã c¬m ¨n.l¹i mÆc nh÷ng bé quÇn ¸o sang träng. th¬ng d©n th× ta míi th¾ng. t¸t níc víi bµ con. cñ khoai cha ®ñ ¨n. -18- . Tríc ngµy ra ®i. B¸c nãi: . ch¼ng thÊy B¸c “s¾m söa g×”.v¸t nghiªm chØnh råi míi cho phÐp ®i. ThÕ mµ c¸c c¸n bé . qua c¬n ®ãi Êt DËu. chØ cã thÓ ®øng trªn bê hái th¨m. B¸c ®i dÐp.

khi hoµ b×nh lËp l¹i cã ®iÒu kiÖn B¸c còng kh«ng muèn coi m×nh lµ “vua” cã g× ngon. B¸c dïng b÷a xong tríc. ¨n mãn g× cho hÕt mãn Êy. ®· g¾p mÊy cäng rau muèng cuèi cïng vµo b¸t t¬ng ¨n hÕt.NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. thêng lµ phÇn Ýt nhÊt. trong m©m cã mét b¸t m¾m NghÖ h¬i nhiÒu. B¸c thêng b¶o chóng t«i. ®îc gÇn B¸c thÊy ngay trong khi ¨n c¬m. hiÕn”. liªm. B¶n th©n t«i. Hai “quan ®Çu tØnh” ®µnh ph¶i ¨n tiÕp võa no. kh«ng ®ông ®Üa vµo c¸c mãn kh¸c. C¾t miÕng b¬ còng ph¶i cho vu«ng vøc. Thø nhÊt. chÝnh.Hai chó xÎ b¸t m¾m ra. ngon l¾m.1993 20. ®Ó ®ì vÊt v¶ cho ngêi phôc vô. Nhí lÇn ®i khu 4. c¸ kho… thêng lµ chØ 3 mãn trong ®ã cã b¸t canh. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. ¨n mÆn nªn kh¸t níc qu¸. l¹ lµ “cèng. B¸c còng ®· d¹y cho chóng t«i thÕ nµo lµ “®¹o ®øc”. Thø hai. Hai c¸n bé tØnh ¨n tiÕp råi bu«ng ®òa. t¬ng cµ. Tëng lµ ®· “hoµn thµnh nhiÖm vô” nµo ngê B¸c l¹i nãi: . cã mãn g× ngon kh«ng bao giê B¸c ¨n mét m×nh. B¸c d¹y ph¶i nªu cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. cho c¬m thªm vµo ¨n cho hÕt. ¡n xong thu xÕp b¸t ®òa gän gµng.cã lÇn nãi r»ng: “B¸c thêng d¹y qu©n d©n ta “cÇn.sau nµy ®îc phong qu©n hµm cÊp tíng . Ch¸u cho thªm Ýt c¬m vµo b¸t “quÑt” cho hÕt… Thø t. Kh¸ng chiÕn gian khæ ®· ®µnh lµ B¸c sèng nh mét ngêi b×nh thêng. Mét chiÕn sÜ b¶o vÖ B¸c .[89. mãn ¨n cña B¸c rÊt gi¶n dÞ. ngêi kia råi sau cïng míi ®Õn phÇn m×nh. ngåi bªn m©m c¬m. Nxb Lao ®éng. kiÖm. hai ®ång chÝ ®a B¸c ®i th¨m bê biÓn. kh¸ h¬n lµ 4-5 mãn th«i… Thø ba. LÇn kh¸c.] §¹o ®øc ngêi ¨n c¬m. chÝ c«ng v« t”.T¬ng NghÖ ®ång bµo cho B¸c. toµn c¸c mãn d©n téc. trêi n¾ng. B¸c d¹y ph¶i lµm g¬ng tríc. mét c¸n bé ngo¹i giao cao cÊp ngêi Hµ TÜnh ®îc ¨n c¬m víi B¸c. B¸c sÏ cho ngêi nµy. B¸c kh«ng bao giê ®ßi hái lµ Chñ tÞch níc ph¶i ®îc ¨n thø nµy. -19- . thø kia. G¾p thøc ¨n ph¶i cho cã ý. B¸c nh×n b¸t m¾m nãi: . võa mÆn… ChiÒu h«m ®ã. Cã c¸n bé nghÜ r»ng “®¹o ®øc” c¸ch m¹ng lµ ®Ó ¸p dông trong c«ng t¸c th«i. ®ång chÝ BÝ th vµ Chñ tÞch Qu¶ng B×nh ¨n c¬m víi B¸c. H.

n©ng b¸t c¬m. cô giµ. Tëng nh B¸c nghÜ ®Õn ®ång bµo. Anh em. hä hµng l©u ngµy gÆp nhau. B¸c nãi: “§i th¨m tØnh lôt cßn ¨n uèng nçi g×”. Tëng nh B¸c nhí l¹i nh÷ng ngµy lao ®éng ë xø ngêi kiÕm tõng mÈu b¸nh ®Ó ¨n. c«ng t¸c l©u B¸c míi chÞu “¨n” c¬m ë ®Þa ph¬ng. TrÝch trong cuèn “TÊm lßng cña B¸c” S®d. ®Ó lµm c¸ch m¹ng… Hay lµ B¸c l¹i nghÜ ®Õn nh÷ng lÇn tï ®µy kh«ng cã g× ¨n. t«i l¹i cµng th¬ng B¸c qu¸. ®Õn b÷a B¸c cho dõng xe. l¹i cã c¬m nÊu b÷a thø hai mang theo. cøu níc. mü vÞ. Nãi xong. Anh em ë gÇn B¸c cho biÕt. ch¸u mang c¬m ra ¨n. chØ ¨n tõng nµy. kÝnh träng. tõng nµy… Dï kh«ng nghe lêi B¸c. chän n¬i v¾ng. ®én c¶ ng«. m×. Nhí lÇn vÒ th¨m tØnh Th¸i B×nh. ThËt khã hiÓu mµ cµng khã hiÓu. B¸c dïng cho nãng. em bÐ ®ãi r¸ch ë ®©u ®©u. B¸c. yªu th¬ng nhau chø kh«ng nªn “kh¸ch mét khøa mêi” tranh thñ chi tiªu “tiÒn chïa” x¶ l¸ng. th¬ng qu¸. ChØ khi nµo ë ®©u. C¸i chÝnh lµ ë tÊm lßng trung thùc.§oµn B¸c ®i cã tõng nµy ngêi.107 [93. s¹ch.] ¡n no råi h·y ®Õn lµm viÖc. tr. B©y giê vµo nh÷ng b÷a tiÖc cao l¬ng. ®Ó uèng. Khi lµ b¸nh m× víi thøc ¨n nguéi. B¸c chän giê ra vÒ ®Ó kÞp ¨n c¬m “ë nhµ”. cïng uèng mét chÐn rîu. Bao giê B¸c còng dÆn “chñ nhµ”: . Lµm viÖc xong. chñ nhµ dän “cç” ra. hay khi ®· vÒ Hµ Néi. t×nh nghÜa. ¨n víi nhau mét b÷a c¬m còng lµ viÖc thêng t×nh. B¸c nãi víi anh em: -20- . ChØ cã canh lµ cho vµo phÝch ®Ó ®Õn b÷a. dï trong kh¸ng chiÕn ë ViÖt B¾c. NÕu kh«ng. b¹n bÌ. gÇn. B¸c l¹i th¬ng c¸n bé v× ®· cã c¬m s½n. t«i cã c¶m gi¸c lµ ®«i khi ¨n c¬m cã nh÷ng gi©y phót B¸c cÇm ®«i ®òa. rîu bia thøc ¨n bµy la liÖt.Mêi ®ång chÝ BÝ th vµ Chñ tÞch ®Õn ¨n c¬m víi B¸c. hÔ ®i c«ng t¸c xa. Thêng lµ ®i c«ng t¸c. TØnh uû vµ Uû ban nh©n d©n cè nµi B¸c ë l¹i ¨n c¬m. m¸t. Khi c¬m n¾m. lµ nhÊt ®Þnh B¸c “b¾t” mang c¬m ®i theo. Kh¸ch kh«ng nªn v× c¬ng vÞ “gîi ý” khÐo ®Ó chñ nhµ “nghªnh tiÕp”. B¸c còng cã c¸ch riªng cña B¸c. Cßn chó vµ b¸c sÜ sang m©m kia ¨n c¬m víi c¸n bé tØnh. B¸c nh t lù vÒ ®iÒu g× ®ã. NÕu ®îc. B¸c gäi ®ång chÝ c¶nh vÖ ®a c¬m n¾m thøc ¨n mÆn cña B¸c ®Õn vµ b¶o: . kÓ c¶ trong nh÷ng n¨m chèng Mü. qu¸i l¹ t«i l¹i nhí ®Õn B¸c råi… cã ¨n còng ch¼ng thÊy ngon nh khi xa ngåi vµo m©m c¬m ®¹m b¹c víi B¸c”.Thø n¨m.

bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ -21- . §oµn ®¹i biÓu qu©n ®éi gåm 20 ngêi tiªu biÓu cña c¸c ®¬n vÞ chñ lùc. mét « t« ¹. B¸c bao che cho c¸i chuyÖn x«i. H. Nhµ chñ thiÕt tha mêi B¸c dïng thö mãn “c©y nhµ l¸ vên”.ChÕt cha! §· b¶o mµ. ch¼ng ¨n hÕt. NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. Nhng ®i råi ®Ó l¹i c¸i tiÕng: §Êy. hoµ b×nh lËp l¹i trªn nöa níc. §ång chÝ chiÕn sÜ anh nu«i lïi ra nãi: .] B÷a c¬m kh¸ng chiÕn Kho¶ng gi÷a n¨m 1952. ®ång bµo NghÖ An ®a ra tÆng B¸c. 1998. B÷a Êy B¸c ¨n rÊt ngon. mãn nµy th«i.Ngêi ta dän mét b÷a sang. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. BÝch H¹nh "B¸c Hå víi chiÕn sÜ" TËp 3. B¸c ¨n mÊy b÷a liÒn lµ ®ñ råi. tù m×nh. ng©m m¾m. Cµ NghÖ ¨n rÊt ngon. B¸c thÊy cã mãn cµ NghÖ.Tha B¸c. ngêi ngoµi nh×n vµo thÊy ®Üa thøc ¨n vÉn nh nguyªn vÑn. B¸c nãi víi c¸n bé: .. B¸c chËm r·i nãi: . [83. cïi dßn. Trong mét b÷a c¬m.B¸c ch¸u ta chØ ¨n hÕt mãn nµy.1993 [85.] Ai ¨n th× ngêi Êy tr¶ tiÒn N¨m 1954. mÊt thêi gian. . kiªn quyÕt ®Ó ra ngoµi m©m. còng ®iÒu ®éng ngêi nµy. B¸c ch¸u m×nh cã khi còng ch¼ng ¨n ®©u. B¸c Hå ®Õn th¨m còng lµm c¬m thÕ nµy. §ång bµo c¸c ®Þa ph¬ng cã s¶n vËt g× quý ®Òu göi mét Ýt lªn biÕu B¸c ®Ó giíi thiÖu thµnh tÝch t¨ng gia víi Ngêi.D¹.ThÕ nµy nhÐ. thÞt… Cø ¨n no råi ®Õn lµm viÖc. B¸c hái: . B¸c ¨n hÕt vµi ba qu¶. ThÕ lµ. H. H«m sau l¹i cã mãn cµ quª h¬ng. Cßn mãn nµy ®Ó nguyªn. NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. B¸c còng chØ g¾p vµo b¸t anh em vµ b¸t m×nh mçi ngêi mét miÕng råi l¹i xÕp ngay ng¾n ®Üa thøc ¨n Êy. Nxb Lao ®éng.Cã nhiÒu kh«ng? . B©y giê ai muèn ¨n n÷a th× tr¶ tiÒn cho ®ång bµo NghÖ An. ThÊy thÕ ®ång chÝ anh nu«i l¹i dän cµ. qu¶ nhá. ngêi nä tõ giao tÕ sang. thÕ nä.Cµ muèi mua hay ai cho thÕ? .

cÇm th×a xóc ¨n thËt vÊt v¶. Tríc khi vµo §¹i héi. hå. B¸c vui vÎ hái chuyÖn mäi ngêi. B¸c nãi: "§©y lµ b÷a c¬m kh¸ng chiÕn ®Ó chóc mõng c¸c chiÕn sÜ thi ®ua ®· lËp nhiÒu thµnh tÝch trong s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu. råi sÏ khao chung mét b÷a. s«ng. ®Ó Héi nghÞ thµnh c«ng. mäi ngêi ¨n rÊt ngon lµnh. cã thÞt gµ. nh×n râ c¸c luèng rau xanh vµ giµn bÇu t¬i. hµnh tái còng kh«ng ph¶i mua. nghe hiÓu hÕt mäi ®iÒu vÒ nãi l¹i víi nh©n d©n. H«m nay cha giÕt lîn. Trªn chiÕc bµn b»ng tre nøa s¹ch sÏ. Trung Kiªn TrÝch trong cuèn “B¸c Hå víi chiÕn sÜ" NXB Qu©n ®éi nh©n d©n.Quª ch¸u cã nu«i c¸ kh«ng? . . kh«ng ai g¾p thøc ¨n. ¨n xong ta sÏ nãi chuyÖn víi nhau". Mäi ngêi m¶i nghe B¸c nãi. B¸c r¬m rím níc m¾t vµ cø g¾p cho anh ®Òu. B¸c vµ anh em trong c¬ quan chØ ng¨n l¹i mét qu·ng suèi. 21. rau vµ c¶ mét b¸t da nÊu dÊm c¸. hoÆc ®¸nh b¾t ë ao.Tha B¸c. B¸c hái: . tho¶i m¸i vµ th©n thiÕt. chØ toµn nh÷ng thø do anh em trong c¬ quan vµ B¸c trång trät. Nµo. cã mét kho¶ng n¾ng réng. B¸c mêi c¬m mäi ngêi. c¸c c« c¸c chó ¨n. da chua.B¸c chØ tay ra kho¶ng ®Êt phÝa sau héi trêng. vËy mµ c¸ to thÕ ®Êy.d©n qu©n du kÝch trong c¶ níc ®Õn Tuyªn Quang dù "§¹i héi liªn hoan anh hïng chiÕn sÜ thi ®ua c«ng n«ng binh toµn quèc". ch¨n nu«i thu h¸i ®îc. Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ kh«ng cã g× nhiÒu. Cã B¸c cïng ¨n. §· ¨n lµ ¨n thËt no. ThiÕu tíng TrÇn §¹i NghÜa. c¸ r¸n. Rau th× c¸c c« c¸c chó xem k×a . vui vÎ. Cô Hoµng Hanh.] §ãn vua hay ®ãn B¸c. Khi muèn ¨n th× x¸ch giá ra ®ång. B¸c tiÕp: Rau th¬m. mêi cô. B÷a ¨n h«m Êy thËt ngon miÖng.ë ®©y. 1994. xin mêi! Råi B¸c cÇm ®òa g¾p thøc ¨n vµo b¸t cho tõng ngêi. chÞ NguyÔn ThÞ Chiªn vµ mét em thiÕu nhi ®îc B¸c gäi ngåi cïng m©m víi B¸c. H. Gi÷a t¸n c©y cao. anh Ng« Gia Kh¶m. B¸c l¹i vån v· giôc: "Nµo tÊt c¶ ¨n ®i. nh×n anh Ng« Gia Kh¶m cã th¬ng tËt ë tay.[116. B¸c quay sang vui vÎ nãi: "TÊt c¶ ®©y ®Òu lµ kÕt qu¶ t¨ng gia s¶n xuÊt cña tËp thÓ c¬ quan: gµ vµ c¸ lµ B¸c tù nu«i. ¨n no ®Ó ®ñ søc tham gia héi nghÞ. -22- . thøc ¨n ®îc bµy lªn. Trong b÷a ¨n. Cã ®ång chÝ nãi: "Chao «i! B¸c thÕt chóng ch¸u nhiÒu mãn qu¸". kh«ng nu«i ¹. ThÊy chÞ Chiªn thÝch ¨n c¸.

viÕt ch÷. Vµo nhµ thÊy v¾ng. LÇn vµo Vinh. MÊy ®ång chÝ b¶o vÖ x« bËt chóng t«i ra. cµi hoa rõng… Ai còng b¶o nhau mÆc quÇn ¸o thËt ®Ñp råi xÕp hai hµng. trêi ®· ®Ñp. vên ngoµi. t«i ®îc chøng kiÕn mét sè lÇn c¸c c¬ quan. ph¸t ©m rÊt hay.ChÞ XuyÕn ¬i! B¸c ë trong nµy råi!. cµi hoa l¸.C¸c ch¸u ®Ó B¸c ®i. Nh×n lªn khÈu hiÖu. B¸c tõ mét chiÕc xe kh«ng ®îc ®Ñp l¾m bíc xuèng. ®oµn thÓ. ®an. B¸c ®o¸n ngay lµ tÊt c¶ ë ngoµi nµy. l¹i ®i vµo. tõ cæng vµo nhµ nh kiÓu “hµng rµo danh dù”. ThÕ lµ hµng rµo danh dù tan! ïa vµo trong nhµ ®· thÊy B¸c ®ang th¨m vên rau. giÕng níc… B¸c bíc ra cæng. Bçng cã tiÕng b¸o: . Th× ra kh«ng ph¶i lµ c©y hoa trång mµ míi c¾m… B¸c còng nhÑ nhµng nãi: .Chµo c¸c c«. cÇm c©y hoa nhæ lªn. chê ®îi… S¬ng sím ViÖt B¾c ®· tan.Kh«ng nªn lµm thÕ… N¨m 1953. -23- . Tr«ng ®Õn l¹ m¾t… Lín lªn theo c¸ch m¹ng. giµy hia xóng xÝnh ch¾p tay chê ®îi. s¸ng sím. Chê m·i kh«ng thÊy kh¸ch ®Õn. sai ý cña m×nh ®i. anh em chóng t«i quªn c¶ kû luËt ch¹y ra v©y lÊy B¸c. Kh«ng biÕt thî ë ®©u vÒ. B¸c cêi: . 10 giê ®· rò xuèng lµm cho c¸c vÞ chñ nhµ hÐo h¾t c¶ ruét gan. B¸c ra vên. b»ng m©y. B¸c chØ nãi nhÑ nhµng: . gi¨ng ®Ìn rÊt c«ng phu… C¸c quan së t¹i tõ c¸c x· xa vÒ. ®¬n vÞ..TiÕng ViÖt ta cã dÊu. håi hép. c¸c ch¸u. LÝnh tr¸ng sóng èng canh g¸c nghiªm ngÆt. ®Çu cæng s¹ch sÏ.Håi cßn bÐ. C¸c chó ®õng lµm thÕ. hä dùng cæng chµo b»ng gç. L¹i mét cæng chµo kÕt l¸. hoa trong vên t¬i lµ thÕ mµ míi 9. Trung ¬ng Héi Phô n÷ mêi B¸c ®Õn th¨m. t«i ®îc thÊy mét lÇn nh©n d©n huyÖn ThiÖu Ho¸ tæ chøc ®ãn B¶o §¹i ®Õn kh¸nh thµnh trêng tiÓu häc cña huyÖn. D¸n ch÷ thÕ nµy ®äc thÕ nµo còng ®îc. Chñ tÞch Héi ®· sèt ruét hÕt ®i ra. mò ¸o thông xanh. C¸c chÞ c¨ng mét khÈu hiÖu c¾t d¸n ch÷ “Hå ChÝ Minh mu«n n¨m” nhng kh«ng d¸n c¸c dÊu. treo cê. B¸c nãi: . ChÞ em h« hµo quÐt nhµ trong. b»ng cµnh dõa.. héi nghÞ ®ãn B¸c… LÇn B¸c ®Õn dù lÔ kû niÖm thµnh lËp qu©n ®éi ë nhµ kh¸ch quèc tÕ trªn ®êng Ph¹m Ngò L·o. ph©n biÖt râ rµng.

T«i ph©n c«ng ®ång chÝ Phã Chñ tÞch huy ®éng nh©n d©n ra tËp trung ®ãn B¸c. chø cã ph¶i ®ãn «ng vua.§) TrÝch trong cuèn: “TÊm lßng cña B¸c” Nxb C«ng an ND. Nh©n d©n ®· vÉy cê.. §Õn cæng c¬ quan.. ®ãn B¸c ®Êy ¹! B¸c «n tån nãi: . NghÜ th¬ng c¸c chÞ mÊt vui. Mét dÞp may hiÕm cã ®îc ®ãn B¸c vÒ tØnh. «ng quan nµo ®©u mµ söa so¹n trang trÝ cÇu kú nh thÕ!.C¸c c« ®ãn ai thÕ? Mäi ngêi ngí ra. B¸c ®· vµo gÆp Uû ban hµnh chÝnh tØnh Ninh B×nh. Vµo kho¶ng ngµy 10 ®Õn 12. B¸c ra khái xe vÉy chµo nh©n d©n. t«i mêi ®ång chÝ Uû viªn th ký kiªm Phã chñ tÞch vµ Ch¸nh V¨n phßng ®Õn héi ý. ®èi ngo¹i cã lîi cho quèc gia.Vµo ®Õn Héi trêng B¸c hái: . B¸c ®i qua thÞ x· Ninh B×nh ®Ó xuèng Ph¸t DiÖm.µ ra thÕ. thêng xuyªn ¹..D¹ tha B¸c. ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng chuÈn bÞ c¬m mêi B¸c. nghÜ vËy. C¸c c« ®ãn B¸c. . Võa ®i B¸c võa hái t×nh h×nh ®êi sèng cña nh©n d©n. th× B¸c vÉn dµnh nh÷ng th× giê quý b¸u vÒ Ninh B×nh dµn xÕp nh÷ng vÊn ®Ò ®èi néi.Tha B¸c. Hai ®ång chÝ còng cïng chung mét ý nghÜ nh t«i. B©y giê c¸c chÞ em míi d¸m “b¾t chuyÖn”: .] Mét b÷a ¨n tèi cña B¸c Th¸ng 4 n¨m 1946. s¸u giê chiÒu th× xe B¸c vÒ ®Õn phÝa nam thÞ x· Ninh B×nh. Th¶o H¹nh (Theo chÞ X vµ c¸c anh H. Tríc sù nhiÖt t×nh cña nh©n d©n thÞ x·. kh«ng nì tõ chèi. kh«ng râ ý B¸c lµ thÕ nµo. B¸c “rÏ” sang chuyÖn kh¸c khen: . gi÷a lóc ®Êt níc ®ang bÒ bén c«ng viÖc. gän gµng thêng xuyªn hay chØ ®îc h«m nay th«i ®Êy!. Chóng t«i -24- . chuÈn bÞ chç nghØ vµ chç ngñ cho B¸c qua ®ªm. Lóc ®ã t«i lµ quyÒn Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh tØnh. Nh©n lóc ®ã chóng t«i mêi B¸c vµo trô së Uû ban hµnh chÝnh tØnh.S¹ch sÏ.2005 [78. ®Æc biÖt ®ång bµo ë vïng c«ng gi¸o. H. B¸c b¶o ®ång chÝ l¸i xe dõng l¹i råi xuèng ®i bé. Qu¶ nh t«i dù ®o¸n. cßn t«i phô tr¸ch viÖc dän dÑp v¨n phßng.. h« khÈu hiÖu råi ïa xuèng lßng ®êng ®ãn B¸c.

TiÕng h« vµ tiÕng vç tay r©m ran.§ång bµo cã ®ång ý thùc hiÖn ba ®iÒu t«i nªu ra kh«ng? . v× lóc ®ã kinh phÝ cña Uû ban hµnh chÝnh tØnh còng hÕt søc khã kh¨n. vËn ®éng bµ con ®i häc. . Chóng t«i mêi B¸c nghØ l¹i c¬ quan cho ®ì mÖt råi dïng b÷a tèi. con ngêi vµ phong c¸ch" TËp 1. B¸c kh«ng thÓ nghØ ë ®©y ®Ó ¨n c¬m ®îc v× 9 giê tèi B¸c ®· cã viÖc ë Chñ tÞch phñ. B¸c vÉy tay chµo ®ång bµo råi lªn xe vÒ Hµ Néi. chèng giÆc dèt.§ång bµo chó ý ®oµn kÕt l¬ng gi¸o v× ©m mu cña kÎ thï lu«n t×m c¸ch chia rÏ ®ång bµo l¬ng gi¸o.§ång ý! §ång ý! Hå Chñ tÞch mu«n n¨m. NXB Lao ®éng. ®éng viªn bµ con tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó chèng ®ãi. níc dÊm nÊu bÝ ®ao. buæi tèi. B¸c nãi: . PhÝ V¨n B¸i kÓ. mét chó ra cöa hµng b¸nh mua cho B¸c mét cÆp b¸nh giß. Hå Vò ghi Trong cuèn "B¸c Hå. KÕt thóc. võa tiÕt kiÖm ®îc thêi gian cho B¸c.§ång bµo chuÈn bÞ tinh thÇn chÞu ®ùng gian khæ ®Ó chèng giÆc ngo¹i x©m b¶o vÖ Tæ quèc.b¸o c¸o víi B¸c vÒ nh÷ng khã kh¨n trong tØnh. -25- . B¸c hái: . B¸c ngîc Hµ Néi ngay cho kÞp hÑn. Chóng t«i v©ng lêi B¸c lµm theo. B©y giê c¸c chó gióp B¸c: mét chó ra tËp hîp ®ång bµo vµo mét ng· t réng gÇn ®©y ®Ó B¸c ra nãi chuyÖn víi ®ång bµo m¬i phót. H. chó ý c«ng t¸c diÖt giÆc dèt. Xe ®i ®îc mét qu·ng B¸c míi b¾t ®Çu dïng "b÷a ¨n tèi" cña m×nh. mét sè n¬i n«ng d©n cßn bÞ ®ãi. Nãi chuyÖn víi ®ång bµo Ninh B×nh h«m ®ã. 1992. më nhiÒu líp b×nh d©n häc vô vµo buæi tra. Cßn c¸c chó ®i víi B¸c th× tranh thñ ¨n c¬m tríc.§ång bµo tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt chèng giÆc ®ãi. Trong xe B¸c sÏ ¨n b¸nh võa ®ì tèn kÐm. B¸c c¨n dÆn chóng t«i ph¶i chó ý ®oµn kÕt l¬ng gi¸o. Thùc ra b÷a c¬m chóng t«i chuÈn bÞ cho B¸c kh«ng cã g× ngoµi mét con gµ giß luéc. Nãi chuyÖn xong.Hµng ngµn ®ång bµo ta ®ang chê B¸c ngoµi kia. B¸c nhÊn m¹nh: . Hµng ngµn n¾m tay g©n guèc gi¬ lªn hëng øng. .

chóng t«i ®îc B¸c mêi ®Õn dù cuéc vui trong vên Phñ Chñ tÞch do Ngêi tæ chøc riªng cho c¸c chuyªn gia c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u. chung lßng 1 ViÕt theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Quyn-th¬ ¤-®¬. mÊt m¸t mµ nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i chÞu ®ùng ®Ó giµnh cho ®îc nÒn ®éc lËp. B¸c nãi: B¸c thay mÆt ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam chµo mõng nh÷ng ngêi anh em x· héi chñ nghÜa ®· tõ nh÷ng ph¬ng trêi xa sang ®©y chung søc. TÊt c¶ chóng t«i sang ViÖt Nam lÇn ®Çu vµ ®Òu tù hµo nhng còng ®Òu lo l¾ng. ngay tõ giê phót ®Çu. Chóng t«i c¶ th¶y gåm 35 ngêi. b»ng nh÷ng m¸y mãc vµ dông cô y tÕ do nh©n d©n níc chóng t«i göi tÆng nh©n d©n ViÖt Nam anh em.Céng hoµ D©n chñ §øc ngµy nay. nhµ gi¶i phÉu xuÊt s¾c lµm trëng ®oµn. Vµ. VÝt-xtu-ba cã nhiÖm vô hoµn thµnh xëng lµm ch©n tay gi¶ cho c¸c ®ång chÝ th¬ng binh ViÖt Nam. T«i cßn nhí. c¸c trß vui trong TÕt cæ truyÒn. Riªng ®ång chÝ trëng ®oµn cña chóng t«i cßn ®îc hëng mét vinh dù ®Æc biÖt cïng mét sè b¹n quèc tÕ ¨n TÕt víi B¸c Hå. tù do ch©n chÝnh cña m×nh. trong ®ã cã ®ång chÝ ThÝt-xkª. §vª-s¬.[103. sau mét thêi gian ngãt ba tuÇn ®¸p tµu liªn vËn quèc tÕ tõ thµnh phè BÐc-lin. b¸c sÜ næi tiÕng khoa chØnh h×nh. nh÷ng ngµy ®Çu tíi ViÖt Nam. Riªng t«i vµ mét vµi anh chÞ em n÷a. ®îc ë bªn Ngêi nhiÒu lÇn. c¸c phong tôc. coi chóng t«i nh ngêi quen th©n ®· l©u vµ chÝnh v× vËy.] T×nh yªu th¬ng bao la1 §oµn chuyªn gia y tÕ Céng hoµ D©n chñ §øc chóng t«i sang tíi thñ ®« Hµ Néi vµo ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 1956. vÒ nh÷ng ®au th¬ng. chóng t«i ®· hoµn toµn kh«ng c¶m thÊy nh÷ng ng¨n c¸ch gi÷a vÞ l·nh ®¹o tèi cao cña mét Nhµ níc víi nh÷ng c«ng d©n b×nh thêng. B¸c ®· kÓ chóng t«i nghe vÒ nh÷ng ngµy ®Çu kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. §i dù vÒ. LÇn thø nhÊt lµ tèi mïng 9 th¸ng 6. T«i nhí ®ªm ®Êy B¸c rÊt vui. do Gi¸o s TiÕn sÜ KiÕcs¬. håi hép tríc nhiÖm vô mµ Héi ®ång toµn quèc mÆt trËn d©n téc ®· giao cho lµ gióp trang bÞ nhµ th¬ng Phñ Do·n. kh«ng ngê lµ chóng t«i ®· kh«ng nh÷ng ®îc tr«ng thÊy vÞ l·nh tô kÝnh yªu cña nh©n d©n ViÖt Nam mµ cßn ®îc tha chuyÖn víi Ngêi. thêi tiÕt kh¸ l¹nh vµ tÕt Nguyªn §¸n còng s¾p ®Õn. ®ång chÝ ®· kÓ cho chóng t«i nghe nhiÒu mÈu chuyÖn lý thó trong dÞp hiÕm cã Êy vµ chóng t«i ®Òu hy väng r»ng trong thêi gian c«ng t¸c ë ViÖt Nam sÏ cã dÞp ®îc tr«ng thÊy Ngêi. tøc bÖnh viÖn H÷u NghÞ ViÖt Nam . T«n-man. Chóng t«i ®· ®îc sèng víi c¸c b¹n ViÖt Nam trong kh«ng khÝ Êy vµ sÏ kh«ng bao giê quªn c¸c mãn ¨n d©n téc. C¶ mét kh«ng khÝ n« nøc chuÈn bÞ TÕt.22. -26- .

T«i rÊt sung síng ®îc chuyÓn lêi th¨m cña Ngêi tíi ngêi yªu cña t«i. bëi v× lµm thÇy thuèc chóng t«i ®©u cã tµi h¸t! Mµ c¸c chuyªn gia níc kh¸c còng ch¼ng h¬n g× chóng t«i! Nhng råi ai còng h¸t. nhng khi hiÓu râ ý nghÜa c«ng viÖc mµ chång sÏ lµm th× l¹i vui vÎ ngay… Còng trong cuéc vui Êy. B¸c dõng l¹i hái kh¸ kü vÒ néi dung c«ng viÖc vµ dÆn nÕu cã yªu cÇu g× th× cø cho B¸c biÕt. B¸c hái th¨m t×nh h×nh gia ®×nh. t«i cµng tù tin trong c«ng viÖc cña m×nh. B¸c còng hái rÊt kü vÒ c«ng viÖc cña tõng nhãm.gióp ®ì nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc x©y dùng l¹i ®Êt níc. TiÕc r»ng. Vµ B¸c còng gËt ®Çu khen. B¸c chØ nãi cã thÕ. Chóng t«i høa hÑn víi nhau lµ sÏ lµm lÔ thµnh h«n sau chuyÕn ®i c«ng t¸c nµy.Céng hoµ D©n chñ §øc. nãi chuyÖn víi tõng ®oµn chuyªn gia. §oµn chóng t«i rÊt ©n hËn lµ kh«ng thuéc mét bµi d©n ca nµo c¶. Nhê cã lÇn gÆp Êy. -27- . Chóng t«i thÊy gay qu¸. ®ång chÝ Trêng Chinh håi Êy lµ Tæng BÝ th §¶ng vµ ®ång chÝ Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång ñng hé. B¸c Hå ®· tíi th¨m. mang ®Õn cho c¸n bé. ThÊy chóng t«i cßn rÊt trÎ. vî con ra sao. lóc ®Çu ngêi vî Êy còng buån. B¸c ®· ®i gÆp. khuyÕn khÝch. Trong chÝn th¸ng c«ng t¸c ë ViÖt Nam. mét bµi h¸t quen thuéc cña nh÷ng ngêi ®· tõng chiÕn ®Êu ë T©y Ban Nha. T«i cã tha víi B¸c lµ t«i cha x©y dùng gia ®×nh. ngêi võa míi cíi vî ®îc ba th¸ng th× nhËn ®îc lÖnh ®i c«ng t¸c ë ViÖt Nam. B¸c vç vai th©n mËt nãi: “Cho t«i göi lêi th¨m ngêi b¹n g¸i th©n yªu cña ®ång chÝ vµ mong hai ngêi viÕt th ®Òu cho nhau”. ®îc B¸c Hå quan t©m. §ång chÝ Brèc b¸o c¸o víi B¸c r»ng. nh÷ng bøc th Êy vÉn cßn gi÷ ®îc c¶. c«ng nh©n viªn ViÖt Nam vµ Céng hoµ D©n chñ §øc niÒm phÊn khëi ®Æc biÖt. Cuèi cïng ý kiÕn cña t«i ®· ®îc B¸c. cho nªn ®· xin phÐp B¸c h¸t bµi “L÷ ®oµn Tenl¬-man”. B¸c ®· ®Ò nghÞ tõng ®ång chÝ chuyªn gia h¸t mét bµi d©n ca cña níc m×nh. Ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 1956. kh«ng ®äc diÔn v¨n trang nghiªm g× c¶. Víi ®oµn chóng t«i. t«i ®· viÕt cho c« Êy nh÷ng bøc th vµ ®iÒu thó vÞ lµ cho ®Õn nay. Më ®Çu lµ tiÕng h¸t ªm dÞu cña mét n÷ v¨n c«ng ViÖt Nam. ngêi yªu cña t«i ®ang c«ng t¸c ë thñ ®« BÐc-lin. tõng ngêi. còng chÝnh v× vËy mµ chóng t«i cµng thÊm thÝa nh÷ng ®iÒu B¸c mong muèn. T«i ®· tr×nh bµy ý kiÕn cña t«i víi mét ®ång chÝ c¸n bé cao cÊp cña ViÖt Nam vµ kh«ng ngê B¸c còng biÕt chuyÖn nµy. BiÕt t«i phô tr¸ch nhãm chØnh h×nh. Ch¼ng h¹n viÖc më réng xëng chØnh h×nh lóc ®Çu kh«ng ph¶i lµ ®· ®îc nhiÒu ®ång chÝ ViÖt Nam t¸n thµnh. nh©n kh¸nh thµnh BÖnh viÖn H÷u nghÞ ViÖt Nam . B¸c còng cã hái th¨m ®ång chÝ ¸c-n« Brèc.

bÖnh binh n¨m 1948. t«i nhËn thÊy rÊt râ t×nh c¶m yªu th¬ng cña B¸c ®èi víi anh em th¬ng binh. nghÜa lµ cã thÓ trë thµnh ngêi cã Ých cho x· héi. B¸c tõng nãi “Th¬ng binh tµn chø kh«ng phÕ”. t«i cã thÓ nãi tØ mØ h¬n lµ khi tha chuyÖn víi B¸c. t«i ®· nhËn thÊy ®iÒu ®ã ngay tõ khi mét ®ång chÝ b¸c sÜ ViÖt Nam cho t«i xem bøc th cña B¸c Hå göi anh em th¬ng binh.D¹ tha B¸c. t«i ®· ®îc ®i nghiªn cøu t×nh h×nh c«ng t¸c th¬ng binh trªn toµn miÒn B¾c. L¸ th ng¾n. DÜ nhiªn. B¸c nh×n t«i víi vÎ trÇm ng©m: . B¸c b¶o: “Chóng t«i c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ míi ®óng chø!”. vµo ®Õn tËn khu giíi tuyÕn ë VÜnh Linh. B¸c tá ý quan t©m ®Æc biÖt víi vÊn ®Ò lµm ch©n tay gi¶ vµ c«ng t¸c th¬ng binh x· héi nãi chung. tù thÊy lµm chñ ®îc søc khoÎ cña -28- . Qua nh÷ng ®iÒu Ngêi hái.nã gióp anh em v÷ng tin ë søc lùc m×nh.Hay thÕ nµy vËy: t«i sÏ ®Ò nghÞ mét nhµ b¸o cña chóng t«i ®Õn ghi l¹i nh÷ng ý kiÕn cña ®ång chÝ vµ cho ®¨ng lªn b¸o. Ýt h«m sau.t«i kh«ng cã mÆt h«m ®ã v× bËn ®i c«ng t¸c ®Þa ph¬ng. vµo ngµy 12 th¸ng 8. Mét l¸t sau Ngêi l¹i nãi: . vµ ®· nãi thªm vÒ tÇm quan träng cña thÓ dôc thÓ thao ®èi víi søc khoÎ cña anh em th¬ng binh . Nhng Ýt l©u sau.thËt t×nh lµ nã cßn quan träng h¬n c¶ ®èi víi ngêi thêng . bëi v× nã ®éng viªn m¹nh mÏ anh em th¬ng binh lu«n lu«n nh×n thÊy triÓn väng cña ®êi m×nh. cho nªn ®· cã thÓ b¸o c¸o víi B¸c Hå mét sè suy nghÜ cña t«i. Võa qua. Sau ®ã. t¹i cuéc chiªu ®·i tiÔn §oµn ®¹i biÓu MÆt trËn D©n téc níc Céng hoµ D©n chñ §øc do ®ång chÝ SmÝt-xl¬ dÉn ®Çu ®ang ë th¨m ViÖt Nam.§ång chÝ ¤-®¬. ®ång chÝ cã vui lßng viÕt thµnh v¨n b¶n cho t«i nh÷ng ý kiÕn ®ång chÝ võa nãi kh«ng? T«i sung síng ®¸p: . cã mét ®ång chÝ ë b¸o Nh©n d©n ®Õn t×m gÆp t«i vµ chóng t«i ®· lµm viÖc víi nhau trong hai giê liÒn theo chØ thÞ cña B¸c. ®îc ¹!. B¸c Hå rÊt chó ý l¾ng nghe nh÷ng ®iÒu t«i tha víi Ngêi. ®ång thêi thÓ hiÖn néi dung hÕt søc ®óng ®¾n ®èi víi c«ng t¸c th¬ng binh. T«i kh«ng ngê ®iÒu t«i nãi l¹i cã thÓ cã Ých nh vËy. B¸c tá ý hµi lßng. T«i nhí m·i mét c©u trong l¸ th ®ã: “T«i cïng ®ång bµo lu«n lu«n nhí ®Õn c¸c ®ång chÝ”. T«i còng kh«ng quªn bµy tá niÒm xóc ®éng cña m×nh vÒ sù quan t©m cña B¸c. nhng trµn ®Çy t×nh th¬ng yªu cña vÞ cha giµ ®èi víi nh÷ng ngêi con u tó cña Tæ quèc. t«i nghÜ ®ã lµ mét ý kiÕn hÕt søc quan träng. t«i sung síng ®îc gÆp l¹i B¸c vµ cã ®iÒu kiÖn b¸o c¸o víi Ngêi vÒ c«ng viÖc cña chóng t«i. ThËt ra.

Lµ mét thÇy thuèc.158 [105. “Chñ tÞch níc ViÖt Nam lµ mét ngêi gi¶n dÞ qu¸ ®çi. th× «ng chØ mØm cêi tr¶ lêi: Chóng ta tëng r»ng chóng ta ®îc quý träng v× cã ¸o ®Ñp mÆc. Ngêi ta thÊy qu©y quÇn xung quanh bµn ¨n: c¸c bé trëng. TÝnh gi¶n dÞ vµ th©n mËt cña «ng cßn biÓu lé ra trong nh÷ng bµi diÔn v¨n. T«i còng tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm vÒ viÖc d¹y nghÒ cho th¬ng binh ë Céng hoµ D©n chñ vµ b¸o Nh©n d©n còng giíi thiÖu l¹i. nh÷ng th ký vµ c¶ nh÷ng cËu thiÕu niªn phôc vô bµn giÊy. ChÝnh t×nh c¶m ®ã cña Ngêi ®· ®éng viªn t«i nhiÒu trong nh÷ng ngµy c«ng t¸c ë ViÖt Nam còng nh trong suèt qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy cña t«i. mét mèi quan t©m chøa chan t×nh th¬ng yªu. mµ tr¸i l¹i. nh mét nhµ Èn sÜ. Nhê cã ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña «ng mµ khi ngåi ¨n víi mäi ngêi «ng kh«ng lµm cho ai ph¶i gi÷ kÏ nhiÒu qu¸. ®ã lµ mét ®øc tÝnh râ rÖt nhÊt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Cã thÓ nãi: Chóng t«i ®· lµm viÖc víi tÊt c¶ tr¸i tim m×nh. HÕt th¶y mäi ngêi xung quanh ®Òu b¾t chíc hµnh ®éng ®ã cña «ng. t¬ng ®èi ®Çy ®ñ nhÊt vÒ phong c¸ch cña B¸c Hå. «ng th«ng th¹o b¶y thø tiÕng kh¸c nhau vµ nãi ®îc rÊt nhiÒu tiÕng thæ ©m. nhiÒu khi cÇn ph¶i mÆc cho ®îc trang träng. còng vui vÎ. tr¸i l¹i «ng chØ dïng nh÷ng c©u n«m na. ngêi Mü TuÇn b¸o “§©y Paris” ra ngµy 18/6/1946 lµ mét trong nh÷ng bµi viÕt sím nhÊt. trong khi bao nhiªu ®ång bµo m×nh trÇn ®ang rÐt run trong thµnh phè vµ c¸c vïng quª”. g©y cho b÷a ¨n mét vÎ gia ®×nh. khiÕn cho mét ngêi dï quª mïa chÊt ph¸c nghe còng -29- .] Ngêi Ph¸p. Sù ¨n ë gi¶n dÞ ®Õn cùc ®é. nãi víi «ng r»ng víi ®Þa vÞ «ng ngµy nay. kh«ng khÝ chung lé ra. kh«ng ph¶i lµ ®Ó hµnh h¹ m×nh cho khæ së mµ lµ ®Ó nªu mét tÊm g¬ng dÌ xÎn g¹o cho ®ång bµo ®Æng lµm gi¶m bít n¹n ®ãi trong níc. Trong nh÷ng ngµy thêng. t«i rÊt xóc ®éng tríc sù quan t©m cña B¸c ®èi víi th¬ng binh. TrÝch trong: “B¸c Hå nh chóng t«i ®· biÕt” S®d. Kh«ng bao giê «ng tá vÎ th«ng th¸i. vèn rÊt réng cña «ng. Mét tuÇn lÔ «ng nhÞn ¨n mét b÷a.m×nh. ngåi chung víi hÕt th¶y mäi ngêi. lóc nµo còng th©n mËt. kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo th¬ng tËt hay trë ng¹i v× th¬ng tËt. Quanh n¨m «ng chØ mÆc mét bé ¸o ka ki xoµng xÜnh vµ khi nh÷ng ngêi céng t¸c quanh «ng ®Ó ý. tr. «ng thêng dïng c¬m ë B¾c Bé phñ.

bÞ quyÒn lùc. cêi «ng thiÕu nghi thøc quyÒn lùc. nh÷ng pho s¸ch. h¬i gièng Lª-nin. c¸i sïng b¸i sù gi¶n dÞ Êy. kh«ng theo thêi trang. Cho ®Õn mét ngµy hä míi tØnh ngé vµ nhËn thÊy chÝnh c¸i tÝnh gi¶n dÞ Êy. tÝnh gi¶n dÞ cña «ng Hå lµ mét søc m¹nh. Hai m¬i l¨m n¨m sau bµi viÕt trªn. «ng lµ biÓu tîng cña cuéc sèng. Ngµy «ng viÕt x· luËn cho B¸o Cøu quèc.nhµ b¸o. mét ngêi Mü . do Nhµ xuÊt b¶n R¨ng®«m Hao-s¬ ë Niu-Oãc Ên hµnh ®· viÕt: “… Hå ChÝ Minh lµ mét trong nh÷ng nh©n vËt kú l¹ cña thêi ®¹i nµy . «ng cµng gi¶n dÞ vµ trong s¹ch. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh rÊt ghÐt thãi khoa tr¬ng. lu«n lu«n mÆc quÇn ¸o ®¬n gi¶n nhÊt .hiÓu ngay ®îc. nh÷ng c¸i cÇu. «ng Hå kh«ng cè t×m kiÕm cho m×nh nh÷ng c¸i trang søc quyÒn lùc v× «ng tù tin ë m×nh vµ ë mèi quan hÖ cña «ng víi nh©n d©n.mét phong c¸ch mµ ph¬ng T©y ®· chÕ giÔu «ng trong nhiÒu n¨m. khiªm tèn.c¸ch ¨n mÆc cña «ng kh«ng kh¸c mÊy ngêi n«ng d©n nghÌo nhÊt . kh«ng cã ®ång phôc. Bëi nh÷ng ý tëng hÕt søc gi¶n ®¬n Êy mµ bµi diÔn v¨n cña «ng cã mét tiÕng vang lín trong giíi trÝ thøc vµ d©n chóng”. nhµ v¨n §©y-vÝt Han-bícst¬n trong cuèn s¸ch “Hå” cña m×nh. Trong mét níc khi mµ d©n chóng ®· thÊy nh÷ng ngêi cÇm ®Çu ®¹t tíi mét ®Þa vÞ nµo ®ã råi trë thµnh “T©y” h¬n lµ “ViÖt Nam”. tríc khi ®em bµi cho nhµ in. v¨n vÎ. tiÒn b¹c vµ lèi sèng ph¬ng T©y lµm thèi n¸t. trong mét níc khi nh÷ng ngêi ®ã ®· ngoi lªn kh¸ cao th× kh«ng lµm g× cho d©n chóng c¶. n¨m 1971 . nãi n¨ng hoµ nh·. Mçi bµi diÔn v¨n cña «ng lµ mét bµi häc nhá kÕt luËn b»ng mét ý kiÕn ®¹o ®øc. hy väng. Cã lÏ h¬n bÊt kú mét ngêi nµo kh¸c cña thÕ kû nµy. TÊt c¶ ®øc tÝnh Hå ChÝ Minh bao gåm trong mét cö chØ bÐ nhá ®ã. lËp tøc bÞ b¸n m×nh cho ngêi níc ngoµi. nh÷ng tÊm ¶nh ®Ó chøng tá ®iÒu ®ã cho m×nh vµ cho thiªn -30- . hoµn toµn ViÖt Nam. H×nh nh «ng lu«n lu«n gi÷ ®îc nh÷ng gi¸ trÞ vÜnh cöu cña ngêi ViÖt Nam: kÝnh giµ. hy sinh vµ th¾ng lîi cña hä. víi lÞch sö ®Õn nçi kh«ng cÇn nh÷ng pho tîng. bµ giµ cïng nghe.sau khi B¸c Hå ®· mÊt. yªu trÎ. bao giê «ng còng ®em ®äc cho mét sè ngêi kh«ng biÕt ch÷. «ng giµ. ¤ng lµ mét ngêi ViÖt Nam lÞch sù. ®èi víi d©n téc cña «ng.H¬i gièng G¨ng-®i. ®Êu tranh. kh«ng mµng ®Þa vÞ. §Þa vÞ cµng cao sang. vµ ®èi víi c¶ thÕ giíi «ng lµ hiÖn th©n cña cuéc c¸ch m¹ng. c¸i kh¶ n¨ng hoµ m×nh vµo nh©n d©n Êy lµ c¬ së cho sù thµnh c«ng cña «ng. ThÕ nhng ®èi víi hÇu hÕt n«ng d©n ViÖt Nam. ghÐt tiÒn cña. NÕu «ng thÊy thÝnh gi¶ tá vÎ kh«ng hiÓu mÊy nh÷ng ý tëng trong bµi viÕt lËp tøc «ng viÕt l¹i ngay bµi kh¸c.

B¸c nãi: “C¸c c«. kh«ng khÝ líp häc s«i næi h¼n lªn. Khi T«n Ngé Kh«ng biÕn thµnh c¸i ®×nh th× c¸i ®u«i ë sau ph¶i ho¸ phÐp lµm c¸i cét cê. ®ång bµo.] C¸i ®u«i T«n Ngé Kh«ng. nªn «ng t×nh nguyÖn ®i lÊy Kinh PhËt ®Ó truyÒn b¸. nhng yªu cÇu chØ ®îc nãi trong 15 phót. Bän ma v¬ng thÊy l¹. B¸c mêi «ng PhiÖt. ngêi ®· tham gia s¸ng lËp §¶ng T©n ViÖt. ph¸t hiÖn ra c¸i ®u«i cña TÒ -31- . con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. t¹o ®îc c¸i “bÊt biÕn” ®Ó ®èi phã víi c¸i “v¹n biÕn”. §êng T¨ng lµ mét ngêi cã lËp trêng kiªn ®Þnh. “N¨m Êy.1993 23. Cßn T«n Ngé Kh«ng v× kh«ng tu thµnh ®¹o ®îc nªn vÉn cßn c¸i ®u«i. ®Êu tranh gi÷a thiÖn vµ ¸c.048 ngµy ®ªm. ¤ng ta muèn chèng ¸p bøc. ¤ng PhiÖt míi “®i” ®îc vµi ®o¹n ®· hÕt giê. thµy trß §êng T¨ng vît 18 v¹n 8 ngµn dÆm ®êng. ®Ñp thËt ®Êy nhng m×nh vÉn nhí m·i c©u chuyÖn “ngoµi” T©y Du Ký hay nhÊt mµ m×nh ®îc B¸c Hå d¹y. §êng T¨ng lµ mét vÞ ch©n tu. Tin vµo søc m¹nh c¶m ho¸ cña ®¹o PhËt. Sau 14 n¨m trêi. nh÷ng kh«ng cã ®êng lèi c¸ch m¹ng dÉn ®êng. chÞu ®ùng 81 tai ¬ng ®Ó lÊy ®îc 55 bé kinh gåm 5. nªn B¸c ®Ò nghÞ tèi nay nghØ häc ®Ó B¸c ch¸u ta nãi chuyÖn vui. ®µnh thó thùc “kÓ v¾n t¾t khã l¾m” vµ «ng PhiÖt “trªu” l¹i B¸c: “xin mêi B¸c”. tËt xÊu. C¶ líp vç tay hoan h«.B©y giê xem T©y Du Ký hay. B¸c hái: “Trong c¸c chó ë ®©y. ®ång h¬ng NghÖ An lªn kÓ chuyÖn. Cßn cã thÓ t×m thÊy ë T©y Du Ký nhiÒu vÊn ®Ò bæ Ých n÷a. chiÕn sü tríc) häc ®· c¨ng th¼ng. B¸c ®Õn líp. n¨m 1952 t¹i ViÖt B¾c nãi víi chóng t«i: . “th«ng c¶m” råi kÓ: “Tõ khi loµi ngêi cã ®Çu ãc t h÷u th× sinh ra nhiÒu thãi h. tøc lµ qua 5. cã tÝnh khoan dung. c¸c chó (bao giê B¸c còng gäi c¸c c« tríc. B¸c nh×n «ng T«n Quang PhiÖt lµ nhµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng. H. ai ®· ®äc T©y Du Ký?” NhiÒu c¸nh tay gi¬ lªn. ViÖc «ng tõ chèi sù sïng b¸i c¸ nh©n lµ ®Æc biÖt ®¸ng chó ý trong c¸i x· héi kÐm ph¸t triÓn…” NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. b¶n chÊt tèt. cã b¶n lÜnh. chÝnh nghÜa vµ phi nghÜa. §ã lµ pho truyÖn dµi. t¹i sao cét cê ë phÝa sau ®×nh. bÊy giê lµ Tæng Th ký Uû ban Thêng trùc Quèc héi.[106. Nxb Lao ®éng.048 quyÓn. cã lßng nh©n hËu. B¸c cêi.h¹ biÕt. Mét c¸n bé cao cÊp dù líp ChØnh §¶ng Trung ¬ng kho¸ 1.

Råi Ngêi v¹ch thªm mét v¹ch n÷a díi ch÷ “tam” -32- .Thiªn §¹i Th¸nh nªn kh«ng bÞ m¾c lõa. Råi B¸c l¹i g¹ch mét g¹ch n÷a díi ch÷ nhÊt. 177 [111.Ch÷ g× nµo? Tëng ch÷ “ph¹n”… ch÷ “cæ ®¹i” nµo chø ch÷ ®Êy ai mµ kh«ng biÕt. tiÕng Trung Quèc th× “nhÈm” l¹i kiÕn thøc cña m×nh. ch÷ “nhÊt” ¹.Giái l¾m… Ngêi l¹i g¹ch thªm mét g¹ch n÷a díi hai g¹ch cò.Ch÷ “tam” ¹… B¸c cêi: . trong mét lÇn ®Õn th¨m líp “chØnh huÊn” chÝnh trÞ c¸n bé trung. Qu¶ lµ ®îc nghe mét b¶n “tæng thuËt” vÒ gi¸ trÞ vÒ T©y Du Ký.C¸c chó häc ®· giái. b©y giê B¸c ®è ch÷ nµy xem c¸c chó cã biÕt kh«ng nhÐ! Anh em hëng øng “V©ng ¹! V©ng ¹!”. tr. B¸c khen: . cao cÊp. kh«ng vµo ®×nh n÷a. nghe B¸c kÓ chuyÖn.Kh¸ l¾m. B¸c cÇm mét c¸i que nãi: . anh em qu©y quÇn xung quanh B¸c. Cha kÞp hái. BiÕt ch¾c lµ B¸c cßn c¸i g× ®ã n÷a nªn chê… B¸c nãi tiÕp: “Ngêi c¸ch m¹ng chóng ta nÕu kh«ng tu dìng th× còng cã phen cã c¸i ®u«i Êy. con ngêi vµ phong c¸ch” S®d. dÆn dß. Cuèi buæi. anh em ®· ån lªn: . Nghe ®Õn ®©y chóng t«i “sî” qu¸. dï nhá sÏ cã ngµy g©y hËu qu¶ kh«n lêng”… C¶ líp ngåi im… NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. C¶ líp hß lªn: Tha B¸c. Ngêi nµo biÕt tiÕng Anh. tiÕng Ph¸p. . nªn mu cña hä T«n bÞ thÊt b¹i…”.Ch÷ “nhÞ” ¹. ngêi kh«ng biÕt tiÕng níc ngoµi th× b¨n kho¨n cã ch÷ g× khã mµ l¹i kh«ng ®äc ®îc nhØ? B¸c vÏ mét g¹ch ngang trªn mÆt ®Êt råi hái: .Giái ®Êy.] Ch÷ “Quan liªu” viÕt thÕ nµo? N¨m 1952. B¸c ®éng viªn: .

“C¸i g× cò mµ tèt th× ph¶i ph¸t triÓn thªm. víi tªn ký lµ T©n Sinh. kh«ng chÞu lµm “®Çy tí nh©n d©n” mµ chØ muèn lµm “quan c¸ch m¹ng”. khi nªu lªn khÈu hiÖu “cÇn. ®¹i ý “kh«ng ph¶i c¸i g× còng bá”. ®Õn x· ®· sai lÖch. xuèng ®Õn v¹ch ngang thø hai ®· “queo”. cã vÎ ®· “cong” l¾m råi… TiÕng Ph¸p th× kh«ng ph¶i. chÝnh s¸ch. tham lam. B¸c ®· gi¶i thÝch. C¸i g× cò lµ xÊu. Cßn c¸i c¸c chó häc. liªm. tËn hiÕu víi d©n h¬n khi tríc. xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn ngay trong n¨m ®ã. v¹ch bèn nh mét con giun. V× sao? V× c¸n bé kh«ng lµm ®óng. Trong trang ®Çu tiªn ®Ò cËp tíi “§êi sèng míi”. ®êng lèi cña §¶ng ®óng ®¾n… ®Õn tØnh th× ®· h¬i cong. v¹ch thø hai dµi h¬n ®· cã h¬i lÖch mét chót. B¸c nãi: . ban ®Çu th× th¼ng ®øng.Ch÷ g× nµo? “C¸c vÞ” ®í ngêi ra. chÝ c«ng v« t”. B¸c viÕt cuèn “§êi sèng míi”. v¹ch thø ba th× “quÑo”.[117. v¹ch thø ba dµi h¬n tÝ n÷a còng kh«ng ®îc “song song” cho l¾m. ®Õn huyÖn ®· “t¶ h÷u”. C¸i g× míi mµ hay th× ta ph¶i -33- . tËn trung víi níc. N¨m 1947. kh«ng n¾m ch¾c chñ tr¬ng ®êng lèi. C¸i g× cò kh«ng xÊu nhng phiÒn phøc th× ph¶i söa ®æi l¹i cho hîp lý. H. kiÖm. ta ph¶i t¬ng th©n.ChÞu hÕt µ? Cã thÕ mµ kh«ng ®o¸n ra… C¸c chó biÕt c¶ ®Êy… §Ó que xuèng ®Êt. kh«ng ph¶i c¸i g× còng lµm míi. kh«ng d¸m nh×n vµo B¸c. NguyÔn Hång Nhung trÝch trong “B¸c Hå víi chiÕn sü” Nxb Q§ND. TiÕng H¸n ch÷ “tø” viÕt kh¸c c¬! B¸c giôc: . chÝnh. C¸c chó kh«ng häc nhng biÕt vµ vÉn lµm.1994 24.ThÕ nµo? C¸c nhµ “m¸c-xÝt”? B¸c l¹i cÇm mét c¸i que v¹ch mét v¹ch. lo»ng ngo»ng nh c¸i ®u«i chuét nh¾t… B¸c ®øng dËy: . ta ph¶i gi¶m bít ®i. th× ph¶i bá. v¹ch thø t dµi nhÊt. mét sè c¸n bé ®· gãp ý víi Ngêi lµ nghe “nã cò qu¸”. kh«ng gÇn gòi d©n. N¨m 1946. th× c¸c chó l¹i Ýt lµm… Häc viªn c¶ líp ®øng im. t¸c gi¶ viÕt: “Kh«ng ph¶i c¸i g× cò còng bá hÕt. t¬ng ¸i. råi hai v¹ch däc tõ trªn xuèng díi. ë chiÕn khu ViÖt B¾c. ThÝ dô.] “C¸ch m¹ng” theo ý B¸c Hå.. ThÝ dô: ®¬n cö cíi hái qu¸ xa xØ. ThÝ dô: ta ph¶i bá hÕt tÝnh lêi biÕng. Cho nªn ch÷ Êy lµ ch÷ “quan liªu”.Chñ tr¬ng. nh×n vµo v¹ch ®Çu tiªn th× võa ph¶i.

ViÖt Nam. trong Khæng häc ®Ó vËn dông vµo cuéc c¸ch m¹ng ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng nh÷ng ®iÒu hay. B¸c thùc sù ®· cho ta mét tÊm g¬ng s¸ng vÒ lêi nãi vµ c¶ vÒ hµnh ®éng c¸ch m¹ng. nh÷ng nhµ “t s¶n”. cho triÒu ®×nh HuÕ. c¸i dë ngµy cµng bít ®i. c¸i tèt trong PhËt gi¸o. v¨n minh nhÊt ®¬ng thêi. mét ®iÒu xÊu ph¶i ®a ra cho tÊt c¶ mäi ngêi cïng biÕt mµ tr¸nh”. ®· häc vµ kiÕm ®îc nhiÒu tiÒn trªn ®Êt níc “t b¶n”. B¸c dÆn: “C¸ch m¹ng chØ xo¸ bá c¸i xÊu. tuy “xÊu”. nh÷ng c«ng d©n sèng l©u. c¸i dë vµ gi÷ l¹i c¸i tèt. xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng c¸i “xÊu” ngay trong lßng x· héi míi hiÖn ®¹i. ®· cã nh÷ng ngêi lµm quan to cho Ph¸p. s©u s¾c cña Khæng Tö. nh÷ng “®Þa chñ”. tuy “cò”. Ngêi còng ®· d¹y r»ng xo¸ ®iÒu xÊu. th¬ng nßi”. dÝ dám cña ngêi Anh. V× nÕu cã nÊu c¬m còng ph¶i 15 phót míi chÝn. x©y dùng nh÷ng c¸i g× tèt”. V¨n phßng Héi ®ång Bé trëng cã lu tr÷ mét bµi nãi chuyÖn cña B¸c. Thiªn chóa gi¸o. ®ång thêi ®· ph¸t hiÖn vµ gi÷ l¹i tÊt c¶ nh÷ng c¸i hay. B¸c ®· nghiªn cøu. tõng céng ®ång ngêi. B¸c còng thÊy ®îc trong tõng con ngêi. ®Ñp cña lÞch sö ph¸t triÓn c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. B¸c nãi: “C¸ch m¹ng lµ tiªu diÖt nh÷ng c¸i xÊu. thÝch c¸c lµn ®iÖu d©n ca NghÖ TÜnh. tin vµ ®i theo “Cô Hå”. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu Êy vµ biÕt bao ®iÒu kh¸c n÷a ®©u cã thÓ nãi lµ B¸c “cò”!. khi viÕt ®Òu dïng lêi lÏ. Ngêi ®· thÊy ®îc c¸i hay. Ph¸p. lµm ®iÒu tèt kh«ng thÓ gÊp g¸p ®îc. ®iÒu tèt cña chñ nghÜa M¸c . cæ.lµm. Cho nªn. N¨m 1958. nhan ®Ò “Thùc hµnh tiÕt kiÖm. ¨n ë cho hîp vÖ sinh. khi ®ång chÝ Giang §øc TuÖ. B¸c ®· tõng nãi “Mét ®oµn thÓ m¹nh th× c¸i tèt ngµy cµng ph¸t triÓn. Ngêi ®· ®Õn viÕng vµ th¾p h¬ng ë ®Òn Bµ TriÖu t¹i Thanh Ho¸. nhng vÉn cã c¸i “tèt” ®Ó phôc vô c¸ch m¹ng. BÝ th TØnh uû Th¸i B×nh ®Õn gÆp B¸c t¹i V¨n phßng Chñ tÞch ngµy 20 th¸ng 10. t©y. chèng tham « l·ng phÝ. tèt. ®«ng. Mét ®iÒu tèt ph¶i ®a ra cho tÊt c¶ mäi ngêi cïng häc. khi cÇn thiÕt còng ®· nªu lªn nh÷ng ý hay cña Tæng thèng Hoa Kú. huèng chi lµ söa ch÷a c¶ mét -34- . ch÷ nghÜa gi¶n dÞ. ThÝ dô. mµ c¸i tèt trªn hÕt “lµ lßng yªu Tæ quèc. sèng s©u víi kÎ ®Þch. ý. nhng hä vÉn thÊy ®îc c¸i ®iÒu “c¸ch m¹ng” ë Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. c¸i hay”. yªu níc. lµm viÖc cho cã ng¨n n¾p”. ®èi chiÕu.Lªnin. Khi nãi. g¹n läc. kim. chèng bÖnh quan liªu” (cha x¸c minh chÝnh x¸c ngµy th¸ng ra ®êi cña v¨n kiÖn nªn t¹m xÕp vµo n¨m 1952).

TiÕt 3 cña ch¬ng nµy ®îc B¸c ®Æt tªn “Häc hái quÇn chóng nhng kh«ng theo ®u«i quÇn chóng”. Theo cuèn: “Nhí lêi B¸c d¹y” [88.Y. gi¶i quyÕt ®óng”. hä thÊy mèi m©u thuÉn. lÇn thø 7 vµo n¨m 1959. Trong khi viÕt bµi cña m×nh. viÖc g× hä còng nghe. trong bµi cã ®o¹n B¸c nhÊn m¹nh r»ng “D©n chóng ®ång lßng viÖc g× còng lµm ®îc”. khiªm tèn. hîp lý. cµng kh«ng ph¶i mét cuéc “lo¹i bá” nh÷ng c¸i “cò” ®Ñp dÇn mÊt ®i. Do sù so s¸nh. ý kiÕn kh¸c nhau”. Nãi. ngêi xÊu cã. hä kÕt luËn. “Cè nhiªn kh«ng ph¶i d©n chóng nãi g×.Z cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt vµo th¸ng 10/1947. míi hÕt. c¸i xÊu. hä ®Ò ra c¸ch gi¶i quyÕt”. S¸ch "Söa ®æi lèi lµm viÖc" ký tªn X. §ã lµ mét th¸i ®é kh«ng “c¸ch m¹ng”. muèn nhæ cá còng ph¶i vµi ba giê míi xong”. nhÊt thiÕt còng cÇn cho chóng ta suy nghÜ. “D©n chóng kh«ng ñng hé viÖc g× lµm còng kh«ng nªn”. hä thÊy chç kh¸c nhau.] So s¸nh.níc ®· 80 n¨m n« lÖ. V× sù so s¸nh kü cµng ®ã mµ c¸ch gi¶i quyÕt cña d©n chóng bao giê còng gän gµng. c¸i míi cha tèt l¹i ®ang ®îc o bÕ. Trong t×nh h×nh ®æi míi cña níc ta hiÖn nay. Tõ n¨m 1959 ®Õn nay. côm tõ “C¸ch m¹ng. ®åi b¹i. míi tèt hÕt”. hä còng kh«ng nãi hÕt lêi” §Ò cËp ®Õn ®Æc ®iÓm râ nhÊt trong t tëng cña d©n chóng lµ hä hay “so s¸nh”. muèn trë l¹i hai ®Çu “cò. cò xÊu hÕt. Më cöa ®ãn giã bèn ph¬ng. D©n chóng sÏ kh«ng tin chóng ta nÕu c¸n bé kh«ng nhiÖt thµnh. nh lêi B¸c d¹y. chÞu khã häc hái d©n chóng. cã nh÷ng c¸i kh«ng tèt cña “kh¸ch” mµ chÝnh hä còng bá. ngêi tèt cã. B¸c viÕt rÊt cô thÓ: “Hä so s¸nh b©y giê vµ hä so s¸nh thêi kú ®· qua. “D©n chóng còng do c¸ch so s¸nh ®ã mµ hä biÕt râ rµng (c¸n bé)…” B¸c cßn dÆn: “Trong d©n chóng. lµ v× tai m¾t hä nhiÒu. B¸c Hå cho biÕt: “D©n chóng so s¸nh ®óng. n¶y në. còng thÊy. §iÒu nµy lµm cho nh÷ng ai ®ã. ta còng cø nh¾m m¾t theo”. “hiÖn ®¹i” nhng l¹i xÊu xa. Råi l¹i do ®ã. s¸ch cha cã ®iÒu kiÖn t¸i b¶n n÷a. mét ®¸m ruéng cã lóa l¹i cã cá. -35- . míi. cã nhiÒu tÇng líp kh¸c nhau. “BiÕt. Hä so s¸nh tõng viÖc vµ hä so s¸nh toµn bé. tëm lîm. c¸i tèt”. hä kh«ng nãi. kh«ng ph¶i “nhËp” c¶ nh÷ng ®iÒu “míi”. ®îc Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1948. Ch¬ng V cña s¸ch cã tiªu ®Ò “C¸ch l·nh ®¹o”. ®ang cã “m«i trêng” sinh s«i. tr×nh ®é kh¸c nhau. cò hÕt. c«ng b×nh”. rÊt cùc ®oan.

222 25. míi tr¸nh khái sai lÇm”. Anh em c¶nh vÖ lo t×m ngùa ®Ó B¸c ®i cho ®ì mÖt.] QuyÒn lao ®éng cña B¸c ë ViÖt B¾c trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.Chóng ta cã 7 ngêi. c©y rõng ®æ xuèng. B¸c cã viÖc ph¶i ®i gi÷a mét ngµy ma rÊt to. cho qu©n ®éi. “thµnh mét ý kiÕn ®Çy ®ñ. 1998. ngoµi viÖc lµm l¸n tr¹i. mµ §¶ng ta sÏ ph¸t triÓn rÊt mau chãng vµ v÷ng vµng”. B¸c ch¸u ph¶i cïng ®i bé chø.Vµ B¸c Hå d¹y c¸n bé còng ph¶i biÕt so s¸nh. “Lµm nh thÕ. lóc ®ã t«i ®ang c«ng t¸c ë V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng.§©y lµ quyÒn lao ®éng cña B¸c. mÆc dÇu xa ®Þch. Cuèi cïng B¸c Hå c¨n dÆn vµ mong muèn “lµm nh thÕ míi tr¸nh khái c¸i ®éc ®o¸n. ph¸ ®Êt ®¸. Trô së cë quan ®ãng t¹i ®Ìo De (nói Hång). Sau héi nghÞ -36- . C¬ quan Phñ Chñ tÞch còng ë s¸t ngay c¹nh ®ã. Ngùa chØ cã mét con. hoÆc sè ®«ng ngêi t¸n thµnh”. §ã lµ nh÷ng dßng ch÷ kÕt luËn cuèi cïng cña B¸c Hå trong bµi viÕt n¨m 1947 Êy. CÇn ph¶i “so ®i s¸nh l¹i” ®Ó chän ®óng c¸n bé cÇn cho §¶ng. C¸n bé lµ “Trung t©m cña vÊn ®Ò”. B¸c ch¸u cßn ph¶i ®µo hÇm. mçi l¸n B¸c ®Òu cho ®µo c«ng sù ®Ò phßng m¸y bay tËp kÝch bÊt ngê. “So ®i s¸nh l¹i. ë an toµn khu. Hång D¬ng trÝch trong cuèn “B¸c Hå víi chiÕn sü” TËp3. Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n. rêng cét cña tæ chøc. trong lóc ®ã. chÝnh s¸ch c¸n bé. Theo ý kiÕn ®ã mµ lµm. “So ®i s¸nh l¹i. Theo cuèn “Nhí lêi B¸c d¹y” S®d. tr. sau giê lµm viÖc vµi ba buæi lµ xong. ý kiÕn ®ã tøc lµ c¸i kÝch thíc nã tá râ sù ph¸t triÓn tr×nh ®é cña d©n chóng trong n¬i ®ã. Ai muèn ®Õn gióp.] B¸c Hå t¨ng gia rau c¶i Mïa ®«ng n¨m 1952. B¸c thêng gióp ®ì c¸c chiÕn sü b¶o vÖ vÏ mÉu hÇm. ®em tr¶ ngùa cho d©n.[84. hè. nhÊt ®Þnh thµnh c«ng”. nhng mçi lÇn chuyÓn ®Þa ®iÓm. sÏ lßi ra mét ý kiÕn mµ mäi ngêi ®Òu t¸n thµnh. “c¸n bé quyÕt ®Þnh tÊt c¶”. nh©n d©n sÏ nhÊt trÝ. ph©n tÝch râ rµng lµ c¸ch lµm viÖc cã khoa häc”. [74. kh«ng ®ång ý vµ nãi: . B¸c míi ®ång ý cho dÉn ngùa theo ®Ó mang ®ì ®å ®¹c. B¸c ®i sao tiÖn. B¸c ng¨n l¹i. H. Cø mçi ngµy B¸c ®µo mét Ýt. nÖn “choßng”… Ngay trong hÇm mçi nhµ. c¸ch cÇm xÎng. Th«i. B¸c nãi: . Anh em n»n n× m·i.

Mçi lÇn tíi c¶ c¬ quan bÞt mòi. Mét sè ®ång chÝ x× xµo: “Mét cuéc thi ®ua kh«ng c©n søc. víi m¶nh ®Êt 36m2 trong mét thêi gian b»ng nhau. Ngay s¸t m¶nh ®Êt cña t«i. -37- . Mét sè anh em lo l¾ng v× thÊy vên rau B¸c nhæ ®i x¬ x¸c mµ chØ ®îc cã 15 kg rau c¶i con. B¸c còng ®øng lªn: B¸c nhËn th¸ch thøc thi ®ua t¨ng gia víi chó Th«ng. PhÝa V¨n phßng Trung ¬ng t«i còng huy ®éng anh em lµm nhµ tiªu ®Ó lÊy ph©n bãn. mçi c©y c¸ch nhau chõng hai gang. ®¹t s¶n lîng rau nhiÒu h¬n chó Th«ng. mäi ngêi ñng hé cho lµ s¸ng kiÕn. võa bËn nhiÒu viÖc. T«i vÒ suy nghÜ: ®Ó ch¾c ¨n vµ cã n¨ng suÊt cao th× trång c¶i cñ. B¸c lÊy níc tiÓu pha lo·ng tíi. V× hai c¬ quan gÇn nhau. Sau mét tuÇn c¸c c©y c¶i mäc ®Òu vµ ®Ñp. s¶n xuÊt.chÝnh quyÒn lÇn thø 5 (th¸ng 3/1952). rÊt nÆng. c¬ quan nµy thi ®ua t¨ng gia víi c¬ quan kh¸c. Sau mét tuÇn. ChÝnh phñ ®· ph¸t ®éng phong trµo t¨ng gia. ®Êt nhá. hai v¹t c¶i tèt ngang nhau. v× c¶i cñ ë vïng nµy cñ rÊt to. MÊy ®ång chÝ ë V¨n phßng Trung ¬ng nãi to: “NhÊt ®Þnh chuyÕn nµy chóng ta ®îc ¨n thÞt gµ cña Phñ Chñ tÞch”. B¸c võa giµ. trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh t«i xin trång rau ¨n víi s¶n lîng cao nhÊt. t«i ®îc c«ng ®oµn cö ra thi ®ua víi c¬ quan bªn Phñ Chñ tÞch. Bªn V¨n phßng Phñ Chñ tÞch l¹i cö B¸c lµ ®¹i diÖn c¸ nh©n thi ®ua t¨ng gia víi c¬ quan V¨n phßng Trung ¬ng. trång rau ®· quen”. Cßn t«i lÊy ph©n b¾c t¬i hoµ ra tíi. T«i trao ®æi víi anh em c«ng ®oµn. Cã ngêi nªu: “Gi¶i thëng thi ®ua lµ mét con gµ trèng 2 kg”. Anh em V¨n phßng Phñ Chñ tÞch lµm chç ®i tiÓu gÇn nhµ vµ mua mét nåi h«ng lín ®Ó høng níc tiÓu. NhiÒu ngêi ñng hé t«i cho r»ng t«i sÏ th¾ng v× cñ c¶i lín rÊt nhanh. B¸c ®Ó l¹i nh÷ng c©y to. ë Trung ¬ng. B¸c nãi vui: “C¸c chó muèn ¨n gµ cña Chñ tÞch th× ph¶i tÝch cùc t¨ng gia ®Ó cã nhiÒu rau xanh cung cÊp cho nhµ bÕp c¬ quan”. Ba buæi chiÒu liÒn. Mét h«m B¸c nhæ rau b¸n cho nhµ bÕp chØ ®îc 15 kg. H¬n mét tuÇn th× B¸c reo h¹t c¶i mµo gµ (c¶i xanh l¸ xoan). Mäi ngêi vç tay hoan h«. Mäi ngêi l¹i hoan h« t¸n thëng. mÞn vµ s¹ch cá. t«i ®· lµm ®Êt vµ trång xong 36m2 c¶i cñ. Buæi lÔ ph¸t ®éng thi ®ua diÔn ra thËt s«i næi. khoÎ. Sau mét th¸ng. ®Þch sao ®îc víi cËu Th«ng khoÎ nh voi. tiÕt kiÖm trong toµn quèc. sau giê lµm viÖc B¸c ®Òu ra vên dïng chiÕc dÇm xíi ®Êt cho c¶i vµ tíi níc gi¶i ®Òu. T«i ®ang søc trÎ nªn thay mÆt anh em ®øng lªn th¸ch thøc thi ®ua cïng mét kho¶ng ®Êt nh nhau 36m2. B¸c vµ anh em bªn Phñ Chñ tÞch lµm rÊt kü.

chóng ra nhiÒu nh¸nh rÔ h¬n vµ hót ®îc nhiÒu ph©n bãn. c©y c¶i mµo gµ cña B¸c ®· to b»ng c¸i n¬m. muèi kho¸ng trong ®Êt. T«i ®øng dËy xin nhËn thua. t«i hÕt søc chñ quan vµ rót ra ®îc bµi häc míi vÒ t¨ng gia. Buæi tæng kÕt thËt vui vÎ. Nhng còng lóc ®ã. trÎ l©u. chän ®óng thêi vô trång lo¹i rau cho hîp khÝ hËu. cÇn. Hå Vò ghi S®d. rau míi tèt. Nhê cã rau t¨ng gia mµ c¶ mïa ®«ng mµ nhµ bÕp ®ñ rau nÊu. c¸c chó ph¶i lu ý bèn ®iÒu kiÖn: gièng. LÇn Êy thua B¸c. kh«ng ph¶i ra d©n mua. C«ng ®oµn V¨n phßng Trung ¬ng ph¶i nép con gµ trèng nu«i ®îc cho c«ng ®oµn V¨n phßng Phñ Chñ tÞch. Sau hai th¸ng rìi c¶i míi cã ngång. NguyÔn Th«ng kÓ. Thø ph©n t¬i chó Th«ng bãn còng tèt ®Êy nhng mÊt vÖ sinh l¾m. Níc: ph¶i tíi ®Òu vµ tíi ®ñ ®é Èm rau míi trÎ l©u vµ xanh tèt”. Gièng: nªn chän lo¹i rau trång mét lÇn. Ph©n: ph¶i chän lo¹i ph©n bãn thÝch hîp.78 26. B¸c cßn ®em biÕu cô giµ d©n téc gÇn ®ã 2 c©y rÊt to lµm gièng. T«i nhæ vµ c©n cho nhµ bÕp ®îc 60 kg. ph©n. cñ c¶i dÔ trång.Tµu c¶i canh: 14 lÇn x 10 kg = 140 kg . Kú l¹ thay c¶i mµo gµ cµng tØa c©y cµng lín. liÖt sü Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 1946 b¸o Cøu quèc ®¨ng th cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi ®ång bµo Nam bé.C¶i con: 15 kg . tµu cµng to vµ cµng trÎ l©u. C¶i mµo gµ khi tèt cø mêi ngµy xíi mét lÇn cho rÔ con ®øt. T«i vui mõng v× th¾ng lîi. Cô giµ sung síng khoe víi mäi ngêi: “Rau c¶i cô Hå tèt thËt”. tØa ¨n ®îc nhiÒu lÇn.] TÊm lßng cña B¸c víi th¬ng binh. Më sæ nhµ bÕp ra céng . tr. Trong th cã ®o¹n Ngêi viÕt: “T«i xin kÝnh cÈn cói chµo vong linh c¸c anh chÞ em ®· bá th©n v× níc vµ c¸c ®ång bµo ®· hy sinh trong cuéc ®Êu tranh cho níc nhµ.Sau hai th¸ng 10 ngµy th× cñ c¶i cña t«i ®· to b»ng b¾p tay vµ cã c©y ®· cã nô.C©y c¶i lµm da nÐn: 20 kg Céng 175 kg VËy t«i thua ®· râ rµng.[99. -38- . B¸c nãi chuyÖn víi anh em: khi t¨ng gia. Vun xíi ph¶i ®óng c¸ch. C¶i canh rÊt hîp níc tiÓu pha lo·ng. níc. c¸c c«. Lóc ®ã B¸c nhæ c¶ c©y cho nhµ bÕp muèi da. Sù hy sinh ®ã kh«ng ph¶i lµ uæng”. n¨ng suÊt cao nhng chØ ¨n ®îc mét lÇn th× kh«ng b»ng c¶i mµo gµ. cø 5 ngµy mét lÇn B¸c tØa tµu c©n cho nhµ bÕp kho¶ng 10 kg. ¨n nhiÒu lÇn. CÇn: ngêi trång rau ph¶i ch¨m chØ.

Mét sè chiÕn sÜ ®· hy sinh anh dòng. B¶n th©n Ngêi ®· xung phong gãp chiÕc ¸o lôa. nhµ thê cña tæ tiªn ta bÞ uy hiÕp. khu vµ tØnh. gióp ®ì th¬ng binh. ao vên. ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 1946. th¬ng binh. giang s¬n. Tæ quèc vµ ®ång bµo ph¶i biÕt ¬n. V× lîi Ých cña Tæ quèc. lµng m¹c ta bÞ nguy ngËp. th¸ng 6 n¨m 1947.trõ nh÷ng ngµy ngµy kû niÖm quèc tÕ . ®Òn chïa. vî con. mét sè n÷a lµ th¬ng binh bÖnh binh. mét th¸ng l¬ng vµ tiÒn ¨n mét b÷a cña Ngêi vµ cña tÊt c¶ c¸c -39- . ph¶i gióp ®ì nh÷ng ngêi con anh dòng Êy”. Cha mÑ. Hëng øng vµ ®¸p l¹i tÊm lßng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. vËn ®éng ®ång bµo ë hËu ph¬ng ®ãng gãp tiÒn cña ®Ó may ¸o trÊn thñ cho chiÕn sÜ. Héi nghÞ nhÊt trÝ lÊy ngµy 27 th¸ng 7 hµng n¨m lµ Ngµy Th¬ng binh LiÖt sÜ vµ tæ chøc ngay lÇn ®Çu trong n¨m 1947. trong Th göi ®ång bµo miÒn Nam. bÖnh binh. cña ®ång bµo mµ c¸c ®ång chÝ ®ã chÞu èm yÕu. anh em. §Çu th Ngêi viÕt: “§ang khi Tæ quèc l©m nguy. huyÖn §¹i Tõ tØnh Th¸i Nguyªn gåm mét sè ®¹i biÓu ë Trung ¬ng. H¬n nöa th¸ng sau khi ®i Ph¸p vÒ. mÆc dÇu anh chÞ em t×nh nguyÖn chÞu ®ùng kh«ng kªu ca.“Ngµy Th¬ng binh” lµ ngµy kû niÖm trong níc ®Çu tiªn ®îc tæ chøc. Ngêi ®· ®Õn dù lÔ “Mïa ®«ng binh sÜ” do Héi liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam tæ chøc t¹i Nhµ h¸t lín thµnh phè Hµ Néi. ra ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1947 ®· ®¨ng th cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi Thêng trùc Ban tæ chøc “Ngµy Th¬ng binh toµn quèc”. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh l¹i viÕt: “T«i nghiªng m×nh tríc anh hån nh÷ng chiÕn sÜ vµ ®ång bµo ViÖt Nam ®· v× Tæ quèc mµ hy sinh anh dòng”. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh gi¶i thÝch: “Th¬ng binh lµ ngêi ®· hy sinh gia ®×nh. quÌ quÆt. phµn nµn. B¸o VÖ quèc qu©n sè 11.TiÕp sau ®ã. sù nghiÖp. ®êi sèng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Cuèi th. mét héi nghÞ trï bÞ ®· khai m¹c t¹i x· Phó Minh. hy sinh x¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc. Ngêi vËn ®éng ®ång bµo nhêng c¬m sÎ ¸o. må m¶. Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng Ph¸p ®· thu hót nhiÒu thanh niªn nam n÷ tham gia qu©n ®éi. Cã lÏ . Tríc t×nh h×nh Êy. yªu mÕn th¬ng binh. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ò nghÞ ChÝnh phñ chän mét ngµy nµo ®ã trong n¨m lµm “Ngµy Th¬ng binh” ®Ó ®ång bµo ta cã dÞp tá lßng hiÕu nghÜa. V× vËy. Ai lµ ngêi xung phong tríc hÕt ®Ó chèng cù qu©n thï? §ã lµ nh÷ng chiÕn sÜ mµ nay mét sè ®· thµnh ra th¬ng binh”. b¶o vÖ ®ång bµo.

nh©n viªn cña Phñ Chñ tÞch. B¸c b¶o ®em ra cho c¸c ®ång chÝ th¬ng binh. trêi nãng bøc. ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1948. H«m Êy. lµm h¹i ®ång bµo”. nhng B¸c ®· ®i tíi. B¸c ®Õn tõng giêng anh chÞ em ®au nÆng hái th¨m bÖnh tËt ®· ®ì cha.] §Ó B¸c qu¹t N¨m Êy. 2005.§Ó B¸c qu¹t. d©n ta. §ång chÝ Ninh ®i víi B¸c ®Þnh bíc l¹i ®ì ®ång chÝ Êy. Tin B¸c ®Õn nhanh chãng lan ra kh¾p tr¹i. trong mét th dµi ®Çy t×nh th¬ng yªu. [97. gi¬ hai tay ra ®ãn. ®e däa cuèn tr«i c¶ ®Þnh mÖnh. bè mÑ hä mÊt mét ngêi con yªu quý. tæng céng lµ mét ngµn mét tr¨m hai m¬i b¶y ®ång (1. Ngµy nay.127 ®ång) ®Ó tÆng th¬ng binh. B¸c nãi: . mçi b÷a ¨n ®îc bao nhiªu b¸t c¬m. B¸c lÊy c¸i qu¹t giÊy vÉn dïng qu¹t cho c¸c th¬ng binh. Con d¹i trë nªn må c«i. B¸c ®Õn th¨m tr¹i ®iÒu dìng th¬ng binh ë Hµ Néi. B¸c lÆng ®i gi©y l¸t råi míi tiÕp tôc c©u chuyÖn th¨m hái. Nguyªn Dung TrÝch trong: “B¸c Hå víi chiÕn sü” -40- . tµi s¶n. B¸c nãi: “N¹n ngo¹i x©m nh trËn lôt to ®e däa trµn ngËp c¶ non s«ng Tæ quèc. Vî trÎ trë nªn bµ go¸. H. mét con ®ª v÷ng ®Ó ng¨n c¶n n¹n ngo¹i x©m trµn ngËp Tæ quèc. quªn c¶ n¹ng ph¶i dïng ®Ó ®i. H«m Êy. Tay ch©n tµn phÕ cña th¬ng binh sÏ kh«ng mäc l¹i ®îc. Cã ngêi ®Þnh lµm thay. vî con. N¨m sau. Trªn bµn thê gia ®×nh cã thªm mét linh bµi tö sÜ. Vµ nh÷ng tö sÜ sÏ kh«ng thÓ t¸i sinh”. Trong c¬n nguy hiÓm Êy. lóc ra vÒ B¸c kh«ng vui. ch×m ®¾m c¶ bè mÑ. Anh chÞ em th¬ng binh ai còng muèn len vµo gÇn B¸c. §ang lóc B¸c th¨m hái søc khoÎ th¬ng binh bçng mét ®ång chÝ háng m¾t nhê mét y t¸ dÉn ®Õn xin ®øng bªn B¸c. Ngêi xãt xa viÕt: “Hä quyÕt liÒu chÕt chèng ®Þch. TrÝch trong cuèn “TÊm lßng cña B¸c” Nxb C«ng an nh©n d©n. ®Ó cho Tæ quèc vµ ®ång bµo sèng. Vµ cã lÏ v× thÕ mµ khi c¬ quan ®Þnh l¾p m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é n¬i B¸c ë. §ång chÝ th¬ng binh «m chÇm lÊy B¸c nghÑn ngµo “B¸c ¬i!”. sè ®«ng thanh niªn yªu quý cña níc ta quyÕt ®em x¬ng m¸u cña hä ®¾p thµnh mét bøc têng ®ång.

råi nãi: . xem B¸c cã hái g× thªm kh«ng. Anh chuÈn bÞ thªm t×nh h×nh råi cïng ®i víi anh TÊn lªn trùc tiÕp gÆp B¸c. -41- .Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n. Nguyªn v¨n nh sau: “Gang thÐp Th¸i Nguyªn Sè ®. H.chiÕn sÜ thi ®ua. Uû viªn Ban ChÊp hµnh §¶ng bé Khu Gang thÐp Th¸i Nguyªn kho¸ I (tõ th¸ng 8-1961 ®Õn th¸ng 7 n¨m 1964). B¸c Hå ®· lªn th¨m Khu Gang thÐp hai lÇn. Sè cb kü thuËt . Còng nh mäi anh chÞ em c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ë ®©y ®Òu mong ®îi ngµy B¸c Hå vÒ th¨m Khu Gang thÐp. * Nh÷ng dßng ch÷ ®á.§©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò B¸c cÇn biÕt râ tríc khi lªn ®©y. L¬ng cao nhÊt. Tin vui ®Õn lµm t«i nhí l¹i ngµy míi më c«ng trêng. Qu©n nh©n chuyÓn ngµnh. trung b×nh. §éi lao ®éng xhcn.c.3. thÊp nhÊt. Vµo mét ngµy cuèi n¨m 1963. B©y giê nhµ m¸y ®· vµo s¶n xuÊt. ®ång chÝ Hång Long.sè cb kh¸c. lß cao sè 1 võa kh¸nh thµnh xong ®îc mÊy h«m. §ã lµ mét tê giÊy tr¾ng kh«ng cã dßng kÎ. Xóc ®éng tríc nh÷ng t×nh c¶m. Tæng Gi¸m ®èc) cho t«i biÕt lµ B¸c s¾p lªn th¨m nh©n d©n Th¸i Nguyªn vµ Khu Gang thÐp. chuyªn za. Anh §inh §øc ThiÖn ®a cho t«i xem mét tê giÊy tr¾ng ®· gÊp t cÈn thËn. nªn khi ®îc tin nµy. Tù tay B¸c viÕt ®Êy! T«i v« cïng xóc ®éng cø ng¾m nghÝa m·i tê giÊy trªn tay. Anh hïng lao ®éng . T. ®ång chÝ Hång Long ®· viÕt b¶n håi ký víi tiªu ®Ò: Nh÷ng dßng ch÷ ®á. Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn (1970-1974) ®îc trao mét tê giÊy tr¾ng do B¸c Hå viÕt b»ng bót bi ®á yªu cÇu cho Ngêi biÕt mét sè vÊn ®Ò vÒ Khu Gang thÐp tríc khi lªn th¨m. g¸i. sù quan t©m s©u s¾c cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®èi víi Khu Gang thÐp. t«i rÊt xóc ®éng. Sè c«ng nh©n: trai. chØ cã mêi bèn dßng ch÷ v¾n t¾t viÕt b»ng bót bi mµu ®á. 1998. nh÷ng lÇn Êy n¬i ®©y vÉn cßn ®åi hoang vµ cá d¹i. Díi ®©y lµ néi dung b¶n håi ký: “Vµo mét ngµy th¸ng Ch¹p n¨m 1963. nh÷ng khu nhµ míi mäc lªn nguy nga nh mét thµnh phè. th× anh §inh §øc ThiÖn (BÝ th §¶ng uû.

§¶ng viªn . -------------------------------- -42- . Phong trµo thi ®ua . con lîn t¨ng gia tù tóc cña nh÷ng c«ng nh©n.T¨ng za tù tóc. Ngµy th¸ng b¾t ®Çu x©y zùng. råi l¹i nghÜ ®Õn nh÷ng kû niÖm vÒ nh÷ng lÇn ®îc gÆp B¸c. Qu©n hÖ z÷a cb víi nhau vµ víi cg nh©n”. t«i cø nghÜ ®Õn nh÷ng ®iÒu ®ang cÇn ph¶i chuÈn bÞ ®Ó trùc tiÕp b¸o c¸o víi B¸c. con gµ. Quan hÖ z÷a chuyªn za vµ cbé vµ c«ng nh©n. Råi vÒ chuÈn bÞ lªn chç anh Chu V¨n TÊn. nhng B¸c vÉn quan t©m ®Õn nhiÒu mÆt cña Khu Gang thÐp.Th¸i Nguyªn víi B¸c Hå” Nxb Lý luËn ChÝnh trÞ. Tù nhiªn lßng t«i cø xèn xang xao ®éng mét niÒm vui”.§oµn viªn. T«i båi håi nh×n nh÷ng dßng ch÷ B¸c viÕt vµ suy nghÜ: B¸c bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc lín lao. B¸c muèn biÕt tõ møc l¬ng thÊp nhÊt ®Õn tõng luèn rau. TrÝch trong “B¸c Hå víi Th¸i Nguyªn . B¸c muèn biÕt ®Õn quan hÖ gi÷a chóng t«i vµ c¸c chuyªn gia b¹n. gi÷a chóng t«i vµ c«ng nh©n nh thÕ nµo… T«i tr¶ l¹i tê giÊy cña B¸c cho anh ThiÖn.u ®iÓm .khuyÕt ®iÓm. Trªn ®êng ®i.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->