P. 1
Luan Van Mach Dem San Pham

Luan Van Mach Dem San Pham

|Views: 90|Likes:
Được xuất bản bởiMinh Đạt Mai

More info:

Published by: Minh Đạt Mai on Jan 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2011

pdf

text

original

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

com

Trang 1

PHAÀN I LYÙ THUYEÁT CHÖÔNG I DAÃN NHAÄP
I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Ngaøy nay cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän töû maøtrong ñoù laø kyõ thuaät soá ñoùng vai troø quan troïng trong moïi lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät, quaûn lí, coâng nghieäp töï ñoäng hoùa, cung caáp thoâng tin…. do ñoù chuùng ta phaûi naém baét vaø vaän duïng noù moät caùch coù hieäu quaû nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån neàn khoa hoïc kyõ thuaät theá giôùi noùi chung vaø trong söï phaùt trieån kyõ thuaät ñieän töû noùi rieâng. Xuaát phaùt töø nhöõng ñôït ñi thöïc taäp toát nghieäp taïi nhaø maùy vaø tham quan caùc doanh nghieäp saûn xuaát, chuùng em ñaõ ñöôïc thaáy nhieàu khaâu ñöôïc töï ñoäng hoùa trong quaù trình saûn xuaát. Moät trong nhöõng khaâu ñôn giaûn trong daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa ñoù laø soá löôïng saûn phaåm laøm ra ñöôïc ñeám moät caùch töï ñoäng. Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thì vieäc töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn chöa ñöôïc aùp duïng trong nhöõng khaâu ñeám saûn phaåm, ñoùng bao bì maø vaãn coøn söû duïng nhaân coâng. Töø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc thaáy ñoù vaø khaû naêng cuûa chuùng em, chuùng em muoán laøm moät ñieàu gì nhoû ñeå goùp phaàn vaøo giuùp ngöôøi lao ñoäng bôùt phaàn meät nhoïc chaân tay maø cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng leân gaáp nhieàu laàn, ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc cao. Neân chuùng em quyeát ñònh thieát keá moät maïch ñeám saûn phaåm vì noù raát gaàn guõi vôùi thöïc teá vaø noù thaät söï raát coù yù nghóa ñoái vôùi chuùng em vì ñaõ laøm ñöôïc moät phaàn nhoû ñoùng goùp cho xaõ hoäi. Ñeå laøm ñöôïc maïch naøy caàn thieát keá ñöôïc hai phaàn chính laø: boä phaän caûm bieán vaø boä phaän ñeám. * Boä phaän caûm bieán: goàm phaàn phaùt vaø phaàn thu. Thoâng thöôøng ngöôøi ta söû duïng phaàn phaùt laø led hoàng ngoaïi ñeå phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi muïc ñích ñeå choáng nhieãu so vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc, coøn phaàn thu laø transistor quang ñeå thu aùnh saùng hoàng ngoaïi. * Boä phaän ñeám coù nhieàu phöông phaùp thöïc thi ñoù la:ø -Laép maïch duøng kyõ thuaät soá vôùi caùc IC ñeám, choát, so saùnh gheùp laïi -Laép maïch duøng kyõ thuaät vi xöû lí -Laép maïch duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån II. CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ: 1. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi coù: Caùc öu ñieåm sau: -Cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng -Ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao -Taàn soá ñaùp öùng cuûa maïch nhanh, cho pheùp ñeám vôùi taàn soá cao -Khoaûng caùch ñaët phaàn phaùt vaø phaàn thu xa nhau cho pheùp ñeám nhöõng saûn phaåm lôùn. -Toån hao coâng suaát beù, maïch coù theå söû duïng pin hoaëc accu -Khaû naêng ñeám roäng -Giaù thaønh haï -Maïch ñôn giaûn deã thöïc hieän

Share by Kysubachkhoa.com

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com

Trang 2

Vôùi vieäc söû duïng kyõ thuaät soá khoù coù theå ñaùp öùng ñöôïc vieäc thay ñoåi soá ñeám. Muoán thay ñoåi moät yeâu caàu naøo ñoù cuûa maïch thì buoäc loøng phaûi thay ñoåi phaàn cöùng.Do ñoù moãi laàn phaûi laép laïi maïch daãn ñeán toán keùm veà kinh teá maø nhieàu khi yeâu caàu ñoù khoâng thöïc hieän ñöôïc baèng phöông phaùp naøy. Vôùi söï phaùt trieån maïnh cuûa nghaønh kyõ thuaät soá ñaëc bieät laø cho ra ñôøi caùc hoï vi xöû lí vaø vi ñieàu khieån raát ña chöùc naêng do ñoù vieäc duøng kyõ thuaät vi xöû lí, kyõ thuaät vi ñieàu khieån ñaõ giaûi quyeát nhöõng beá taéc vaø kinh teá hôn maø phöông phaùp duøng IC rôøi keát noái laïi khoâng thöïc hieän ñöôïc. 2. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi xöû lí: Ngoaøi nhöõng öu ñieåm nhö ñaõ lieät keâ trong phöông phaùp duøng IC rôøi thì maïch ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi xöû lí coøn coù nhöõng öu ñieåm sau: -Maïch coù theå thay ñoåi soá ñeám moät caùch linh hoaït baèng vieäc thay ñoåi phaàn meàm, trong khi ñoù phaàn cöùng khoâng caàn thay ñoåi maø maïch duøng IC rôøi khoâng theå thöïc hieän ñöôïc maø neáu coù theå thöïc hieän ñöôïc thì cuõng cöùng nhaéc maø ngöôøi coâng nhaân cuõng khoù tieáp caän, deã nhaàm. - Soá linh kieän söû duïng trong maïch ít hôn. -Maïch ñôn giaûn hôn so vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi vaø coù phaàn caøi ñaët soá ñeám ban ñaàu -Maïch coù theå löu laïi soá lieäu cuûa caùc ca saûn xuaát -Maïch coù theå ñieàu khieån ñeám ñöôïc nhieàu daây chuyeàn saûn xuaát cuøng luùc baèng phaàn meàm -Maïch cuõng coù theå keát noái giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính thích hôïp cho nhöõng ngöôøi quaûn lí taïi phoøng kyõ thuaät naém baét ñöôïc tình hình saûn xuaát qua maøn hình cuûa maùy vi tính. Nhöng trong thieát keá ngöôøi ta thöôøng choïn phöông phaùp toái öu nhöng kinh teá do ñoù chuùng em choïn phöông phaùp ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån 3. Phöông phaùp ñeám saûn phaåm duøng vi ñieàu khieån: Ngoaøi nhöõng öu ñieåm coù ñöôïc cuûa hai phöông phaùp treân, phöông phaùp naøy coøn coù nhöõng öu ñieåm : -Trong maïch coù theå söû duïng ngay boä nhôù trong ñoái vôùi nhöõng chöông trình coù quy moâ nhoû, raát tieän lôïi maø vi xöû lí khoâng thöïc hieän ñöôïc. -Noù coù theå giao tieáp noái tieáp tröïc tieáp vôùi maùy tính maø vi xöû lí cuõng giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính nhöng laø giao tieáp song song neân caàn coù linh kieän chuyeån ñoåi döõ lieäu töø song song sang noái tieáp ñeå giao tieáp vôùi maùy tính. III. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU CUÛA ÑEÀ TAØI: Trong ñoà aùn naøy chuùng em thöïc hieän maïch ñeám saûn phaåm baèng phöông phaùp ñeám xung. Nhö vaäy moãi saûn phaåm ñi qua treân baêng chuyeàn phaûi coù moät thieát bò ñeå caûm nhaän saûn phaåm, thieát bò naøy goïi laø caûm bieán. Khi moät saûn phaåm ñi qua caûm bieán seõ nhaän vaø taïo ra moät xung ñieän ñöa veà khoái xöû lí ñeå taêng daàn soá ñeám. Taïi moät thôøi ñieåm töùc thôøi, ñeå xaùc ñònh ñöôïc soá ñeám caàn phaûi coù boä phaän hieån thò. Tuy nhieân moãi khu vöïc saûn xuaát hay moãi ca saûn xuaát laïi yeâu caàu vôùi soá ñeám khaùc nhau vì theá phaûi coù söï linh hoaït trong vieäc chuyeån ñoåi soá ñeám. Boä phaän chuyeån ñoåi tröïc quan nhaát laø baøn phím. Khi caàn thay ñoåi soá ñeám ngöôøi söû duïng chæ caàn nhaäp soá ñeám ban ñaàu vaøo vaø maïch seõ töï ñoäng ñeám.

Share by Kysubachkhoa.com

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com

Trang 3

Khi soá saûn phaåm ñöôïc ñeám baèng vôùi soá ñeám ban ñaàu thì maïch seõ töï ñoäng döøng. Töø ñaây suy ra muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà taøi: -Soá ñeám phaûi chính xaùc, vaø thay ñoåi vieäc caøi ñaët soá ñeám ban ñaàu moät caùch linh hoaït. -Boä phaän hieån thò phaûi roõ raøng -Maïch ñieän khoâng quaù phöùc taïp, baûo ñaûm ñöôïc söï an toaøn,deã söû duïng. -Giaù thaønh khoâng quaù maéc IV. GIÔÙI HAÏN CUÛA ÑEÀ TAØI: -Caùc saûn phaåm raát ña daïng vôùi nhieàu chuûng loaïi: ñaëc; roãng, kích côõ khaùc nhau. Nhöng vôùi khaû naêng cuûa thieát bò laép thì maïch chæ coù theå ñeám ñoái vôùi saûn phaåm coù khaû naêng che ñöôïc aùnh saùng vaø coù kích thöôùc töø 10cm3 ñeán 30cm3. -Ñeám soá saûn phaåm trong moät thuøng phaïm vi thay ñoåi töø 2 → 999. Coøn soá thuøng saûn phaåm phaïm vi thay ñoåi töø 1→9999. -Löu soá saûn phaåm, soá hoäp sau moãi ca saûn xuaát vaø cho pheùp xem soá saûn phaåm vaø soá hoäp trong caùc ca saûn xuaát. Töø muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà taøi chuùng em ñöa ra sô ñoà khoái toång quaùt cuûa maïch ñieän nhö sau: V. XAÂY DÖÏNG SÔ ÑOÀ KHOÁI TOÅNG QUAÙT: KHOÁI HIEÅN THÒ

CAÛM BIEÁN

KHOÁI XÖÛ LYÙ

BAØN PHÍM

Share by Kysubachkhoa.com

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com

Trang 4

CHÖÔNG II LYÙ THUYEÁT THIEÁT KEÁ
I. CAÙC KHOÁI TRONG MAÏCH ÑIEÄN: 1. Caûm bieán: a. Giôùi thieäu sô löôïc veà maïch caûm bieán: Ñeå caûm nhaän moãi laàn saûn phaåm ñi qua thì caûm bieán phaûi coù phaàn phaùt vaø phaàn thu. Phaàn phaùt phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi vaø phaàn thu haáp thuï aùnh saùng hoàng ngoaïi vì aùnh saùng hoàng ngoaïi coù ñaëc ñieåm laø ít bò nhieãu so vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc. Hai boä phaän phaùt vaø thu hoaït ñoäng vôùi cuøng taàn soá. Khi coù saûn phaåm ñi qua giöõa phaàn phaùt vaø phaàn thu, aùnh saùng hoàng ngoaïi bò che boä phaän thu seõ hoaït ñoäng vôùi taàn soá khaùc taàn soá phaùt nhö theá taïo ra moät xung taùc ñoäng tôùi boä phaän xöû lí. Vaäy boä phaän phaùt vaø boä phaän thu phaûi coù nguoàn taïo dao ñoäng. Boä phaän dao ñoäng taùc ñoäng tôùi coâng taéc ñoùng ngaét cuûa nguoàn phaùt vaø nguoàn thu aùnh saùng. Coù nhieàu linh kieän phaùt vaø thu aùnh saùng hoàng ngoaïi nhöng chuùng em choïn led hoàng ngoaïi vaø transitor quang laø linh kieän phaùt vaø thu vì transistor quang laø linh kieän raát nhaïy vôùi aùnh saùng hoàng ngoaïi. Boä phaän taïo dao ñoäng coù theå duøng maïch LC, coång logic, hoaëc IC dao ñoäng. Vôùi vieäc söû duïng IC chuyeân duøng taïo dao ñoäng, boä taïo dao ñoäng seõ trôû neân ñôn giaûn hôn vôùi taàn soá phaùt vaø thu Vì tín hieäu ôû ngoõ ra trasitor quang raát nhoû neân caàn coù maïch khuyeách ñaïi tröôùc khi ñöa ñeán boä taïo dao ñoäng. Chuùng em choïn IC khueách ñaïi ñeå khueách ñaïi tín hieäu leân ñuû lôùn. Vaäy sô ñoà khoái cuûa phaàn phaùt vaø phaàn thu laø: KHOÁI DAO ÑOÄNG TRANSITOR THU KHUYEÁCH ÑAÏI KHOÁI DAO ÑOÄNG

b. Caùc linh kieän trong maïch caûm bieán: b1. Caáu taïo, nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa led hoàng ngoaïi: _Led ñöôïc caáu taïo töø GaAs vôùi vuøng caám coù ñoä roäng laø 1.43eV töông öùng böùc xaï 900nm. Ngoaøi ra khi pha taïp Si vôùi nguyeân vaät lieäu GaAlAs, ñoä roäng vuøng caám coù theå thay ñoåi. Vôùi caùch naøy, ngöôøi ta coù theå taïo ra daûi soùng giöõa 800 - 900nm vaø do ñoù taïo ra söï ñieàu höôûng sao cho led hoàng ngoaïi phaùt ra böôùc soùng thích hôïp nhaát cho ñieåm cöïc ñaïi cuûa ñoä nhaïy caùc boä thu. _Hoaït ñoäng: khi moái noái p - n ñöôïc phaân cöïc thuaän thì doøng ñieän qua noái lôùn vì söï daãn ñieän laø do haït taûi ña soá, coøn khi moái noái ñöôïc phaân cöïc nghòch thì chæ coù doøng ræ do söï di chuyeån cuûa caùc haït taûi thieåu soá. Nhöng khi chieáu saùng vaøo moái noái, doøng ñieän nghòch taêng leân gaàn nhö tyû leä vôùi quang thoâng trong luùc doøng thuaän khoâng taêng. Ñaëc tuyeán volt – ampere cuûa led hoàng ngoaïi nhö sau:

Share by Kysubachkhoa.com

cuõng coù daïng hình troøn naèm giöõa taâm mieàn bazô. Do aùnh saùng khieán doøng thu trôû thaønh: Ic = (β + 1) . Chuyeån tieáp emitor ñöôïc phaân cöïc thuaän coøn chuyeån tieáp colector ñöôïc phaân cöïc nghòch. Khi söû duïng transistor quang maéc maïch töông töï nhö transistor maéc chung emitor (CE). Doøng ñieän trong transistor: Vì noái thu ñöôïc phaân cöïc nghòch neân coù doøng ræ Ico chaïy giöõa thu – neàn vaø vì noái neàn phaùt ñöôïc phaân cöïc thuaän neân doøng thu laø (β + 1)Ico ñaây laø doøng toái cuûa quang transistor. Chuyeån tieáp PN emitor ñöôïc cheá taïo nhö caùc transistor thoâng thöôøng. Photon Transistor cuõng töông töï nhö transistor thoâng thöôøng nhöng chæ khaùc ôû choã noù khoâng coù cöïc bazô. nhöng khoáng cheá tín hieäu laø aùnh saùng. thay cho taùc duïng khoáng cheá cuûa doøng vaøo cöïc bazô laø söï khoáng cheá cuûa chuøm saùng ñoái vôùi doøng colector cuûa transitor hoaëc coù cöïc bazô. trong mieàn bazô coù söï phaùt xaï caëp ñieän töû loã troáng laøm xuaát hieän doøng IL. nhöng chuyeån tieáp PN colector. Photon transistor. Khi chieáu aùnh saùng vaøo mieàn bazô. AÙnh saùng qua cöûa soå naøy chieáu leân mieàn bazô cuûa transistor.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Coù nghóa laø transistor quang ñöôïc phaân cöïc ôû cheá ñoä khuyeách ñaïi.com .com I(A) ϕ=4 ϕ=3 ϕ=2 ϕ=1 ϕ=0 Trang 5 U(V) b2. Caáu taïo cuûa transistor quang _ Kyù hieäu vaø caáu taïo: C Cöïc thu (colecter) Cöïc neàn B N (base) E Cöïc phaùt (emiter) E Kyù hieäu P B Caáu taïo N C _Hình thöùc beân ngoaøi cuûa noù khaùc vôùi transistor thoâng thöôøng ôû choã treân voû cuûa coù cöûa soå trong suoát cho aùnh saùng chieáu vaøo. thì do mieàn bazô caàn ñöôïc chieáu saùng. cho neân noù coù nhieàu hình daïng khaùc nhau.(Ico + IL) Share by Kysubachkhoa.

ampere cuûa transistor thoâng thöôøng maéc EC. b3.com . IC dao ñoäng 555 Sô ñoà chaân: GND TRI OUT RES VCC DIS THR CN 8 6 4 7 5 Sô ñoà khoái beân trong IC 555 2 FLIP FLOP OUTPUT 3 1 Share by Kysubachkhoa.com Ñaëc tuyeán cuûa transistor quang Trang 6 I(A) H=9 H=7 8 6 4 2 0 5 10 15 20 1 H=5 H=4 H=1 U(V) Trong ñoù H laø maät ñoä chieáu saùng (mW/cm2 ) Ñaëc tuyeán cuûa transistor quang cuõng gioáng nhö ñaëc tuyeán Volt. Cuõng töông töï nhö trong tröôøng hôïp transistor thoâng thuôøng. Ñieàu khaùc nhau ôû ñaây laø caùc tham soá khoâng phaûi laø doøng Ib maø laø löôïng chieáu saùng Ñaëc tuyeán Volt ampere cuûa transistor quang öùng vôùi khoaûng Uce nhoû cuõng coù theå goïi laø mieàn baõo hoøa vì khi aáy do söï tích tuï ñieän tích coù theå coi nhö chuyeån tieáp colector ñöôïc phaân cöïc thuaän.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. ñoä doác ñaëc tuyeán trong mieàn khuyeách ñaïi.

Ñieän aùp cung caáp töø 3V ñeán 18V. ñieàu naøy seõ laøm hö IC. Chaân 1: Noái vôùi masse. Chaân 5: Nhaän ñieän aùp ñieàu khieån (control voltag). Chaân 3: Tín hieäu ra (output). Chaân 2: Nhaän tín hieäu kích thích (trigger).75-9.0V 1 2 3 4 567 8 7 6 5 Ngoõ ra GND Tuï ñònh thôøi Ñieän trôû ñònh thôøi Share by Kysubachkhoa. Taàn soá hieän nay ñöôïc xaùc laäp theo maïch ñònh thôøi R vaø C hay 1. • IC 567 (TONE DECODER): IC 567 Boä giaûi maõ aâm saéc. Chaân 4: Phuïc nguyeân veà traïng thaùi ban ñaàu (preset). 14 13 12 11 10 GND 9 +3 +2 8 4+ 1+ +3 . R laáy khoaûng 2K ñeán 20K.1/(RC). Ñoä lôïi treân 100dB.com Trang 7 Chöùc naêng cuûa caùc chaân Ñaây laø vi maïch ñònh thôøi chuyeân duøng. Chaân 7: Taïo ñöôøng phoùng ñieän cho tuï. IC laøm vieäc vôùi loaïi nguoàn ñôn. Chaân 8: Caáp nguoàn Vcc. Chaân 6: Möùc ngöôõng ( threshold ).01Hz ñeán 500KHz. IC chöùa moät voøng khoùa pha. Khi taàn soá phuø hôïp vôùi taàn soá trung taâm thì chaân 8 coù möùc aùp thaáp. coù theå maéc thaønh daïng maïch ñôn oån hay baát oån. Chuù yù: khoâng ñeå ngaõ ra chaïm vaøo nguoàn V+ hay chaïm thaúng vaøo masse. Tuï ngoõ ra Tuï loïc thoângthaáp Ngoõvaøo +4.30V 1 2 3 4 5 6 7 LM 324 IC coù 4 taàng khueách ñaïi thuaät toaùn.com . Do ñoù tín hieäu töø transistor qua taàng khuyeách ñaïi ñöa ñeán ngoõ vaøo cuûa IC 567.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Doøng ñieän ra ñeán 200mA (loaïi vi maïch BJT) hay 100mA (loaïi CMOS). * IC khuyeách ñaïi LM 324 ( QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER). tuy nhieân baêng thoâng heïp hôn LM 3900. 567 coù theå taùch doø taàn soá ngaõ vaøo töø 0.

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com

Trang 8

Ghi chuù: caùc ngaõ vaøo trong maïch loïc thaáp qua tính theo µF seõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi n/F0. Trong ñoù n trong khoaûng 1300 ñeán 62000. Tuï ngaõ ra laáy trò soá gaáp ñoâi tuï trong maïch loïc thaáp qua ôû ngaõ vaøo. 2. Khoái xöû lí: Vôùi khoái xöû lí ngöôøi ta coù theå duøng IC rôøi hoaëc khoái vi xöû lí. Neáu söû duïng vi xöû lí trong khoái xöû lyù, ngöôøi ta coù theå thieát keá maïch ñieän giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính neân deã daøng cho vieäc ñieàu khieån töø xa vaø baèng vieäc thay ñoåi phaàn meàm coù theå môû roäng chöông trình ñieàu khieån maïch ñieän ñeám nhieàu daây chuyeàn trong cuøng moät thôøi ñieåm hay löu laïi caùc soá lieäu trong caùc ca saûn xuaát, ñoù laø lí do chuùng em söû duïng vi xöû lí trong khoái xöû lí. Cuøng vôùi thôøi gian, con ngöôøi ñaõ cho ra ñôøi nhieàu loaïi vi xöû lí töø 8 bit ñeán 64 bit vôùi caûi tieán ngaøy caøng öu vieät nhöng tuøy theo muïc ñích söû duïng maø vi xöû lí 8 bit vaãn coøn toàn taïi. Trong ñoà aùn naøy chuùng em söû duïng vi ñieàu khieån 8051. 8051 cuõng laø vi xöû lí 8 bit nhöng coù chöùa boä nhôù beân trong vaø coù theâm 2 boä ñònh thôøi ngoaøi ra noù coù theå giao tieáp noái tieáp tröïc tieáp vôùi maùy tính maø vi xöû lí 8 bit nhö 8085 cuõng giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính nhöng laø giao tieáp song song neân caàn coù IC chuyeån ñoåi döõ lieäu töø song song sang noái tieáp ñeå giao tieáp vôùi maùy tính. Vôùi boä nhôù trong 8051 thích hôïp cho nhöõng chöông trình coù quy moâ nhoû,tuy nhieân 8051 coù theå keát hôïp ñöôïc vôùi boä nhôù ngoaøi cho chöông trình coù quy moâ lôùn. Sau ñaây laø giôùi thieäu cuûa chuùng em veà vi ñieàu khieån 8051: a. Giôùi thieäu caáu truùc phaàn cöùng 8051 a1. Sô ñoà chaân 8051 8051 laø IC vi ñieàu khieån (Microcontroller) do haõng Intel saûn xuaát. IC naøy coù ñaëc ñieåm nhö sau: - 4k byte ROM,128 byte RAM - 4 Port I/O 8 bit. - 2 boä ñeám/ ñònh thôøi 16 bit. - Giao tieáp noái tieáp. - 64k byte khoâng gian boä nhôù chöông trình môû roäng. - 64k byte khoâng gian boä nhôù döõ lieäu môû roäng. - Moät boä xöû lyù luaän lyù (thao taùc treân caùc bít ñôn). - 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa. - Boä nhaân / chia 4. Sô löôïc veà caùc chaân cuûa 8051:

Share by Kysubachkhoa.com

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 RESET 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VSS 8031 EA/VP P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 X2 X1 30 ALE/P 29 PSEN P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0 28 27 26 25 24 23 22 21 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 VCC P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

Trang 9

a2. Chöùc naêng cuûa caùc chaân 8051: Port 0: töø chaân 32 ñeán chaân 39 (P0.0 _P0.7). Port 0 coù 2 chöùc naêng: trong caùc thieát keá côõ nhoû khoâng duøng boä nhôù môû roäng noù coù chöùc naêng nhö caùc ñöôøng IO, ñoái vôùi thieát keá lôùùn coù boä nhôù môû roäng noù ñöôïc keát hôïp giöõa bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu. Port 1: töø chaân 1 ñeán chaân 9 (P1.0 _ P1.7). Port 1 laø port IO duøng cho giao tieáp vôùi thieát bò ngoaøi neáu caàn. Port 2: töø chaân 21 ñeán chaân 28 (P2.0 _P2.7). Port 2 laø moät port coù taùc duïng keùp duøng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp hoaëc laø byte cao cuûa bus ñòa chæ ñoái vôùi caùc thieát bò duøng boä nhôù môû roäng. Port 3: töø chaân 10 ñeán chaân 17 (P3.0 _ P3.7). Port 3 laø port coù taùc duïng keùp. Caùc chaân cuûa port naøy coù nhieàu chöùc naêng, coù coâng duïng chuyeån ñoåi coù lieân heä ñeán caùc ñaëc tính ñaëc bieät cuûa 8051 nhö ôû baûng sau : Bit Teân Chöùc n aêng chuyeån ñoåi P3.0 RXD Ngoõ vaøo döõ lieäu noái tieáp. P3.1 TXD Ngoõ xuaát döõ lieäu noái tieáp. P3.2 INT0\ Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 0. P3.3 INT1\ Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 1. P3.4 T0 Ngoõ vaøo TIMER/ COUNTER thöù 0. P3.5 T1 Ngoõ vaøo cuûa TIMER/ COUNTER thöù 1. P3.6 WR\ Tín hieäu ghi döõ lieäu leân boä nhôù ngoaøi. P3.7 RD\ Tín hieäu ñoïc boä nhôù döõ lieäu ngoaøi. PSEN (Program store enable): PSEN laø tín hieäu ngoõ ra coù taùc duïng cho pheùp ñoïc boä nhôù chöông trình môû roäng vaø thöôøng ñöôïc noái ñeán chaân OE\ cuûa Eprom cho pheùp ñoïc caùc byte maõ leänh.

Share by Kysubachkhoa.com

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com

Trang 10

PSEN ôû möùc thaáp trong thôøi gian 8051 laáy leänh. Caùc maõ leänh cuûa chöông trình ñöôïc ñoïc töø Eprom qua bus döõ lieäu, ñöôïc choát vaøo thanh ghi leänh beân trong 8051 ñeå giaûi maõ leänh. Khi 8051 thi haønh chöông trình trong ROM noäi PSEN ôû möùc cao. ALE (Address Latch Enable): Khi 8051 truy xuaát boä nhôù beân ngoaøi, Port 0 coù chöùc naêng laø bus ñòa chæ vaø döõ lieäu do ñoù phaûi taùch caùc ñöôøng döõ lieäu vaø ñòa chæ. Tín hieäu ra ALE ôû chaân thöù 30 duøng laøm tín hieäu ñieàu khieån ñeå giaûi ña hôïp caùc ñöôøng ñòa chæ vaø döõ lieäu khi keát noái chuùng vôùi IC choát. Tín hieäu ôû chaân ALE laø moät xung trong khoaûng thôøi gian port 0 ñoùng vai troø laø ñòa chæ thaáp neân choát ñòa chæ hoaøn toaøn töï ñoäng. EA\ (External Access): Tín hieäu vaøo EA\ ôû chaân 31 thöôøng ñöôïc maéc leân möùc 1 hoaëc möùc 0. Neáu ôû möùc 1, 8051 thi haønh chöông trình töø ROM noäi. Neáu ôû möùc 0, 8051 thi haønh chöông trình töø boä nhôù môû roäng. Chaân EA\ ñöôïc laáy laøm chaân caáp nguoàn 21V khi laäp trình cho Eprom trong 8051. RST (Reset): Khi ngoõ vaøo tín hieäu naøy ñöa leân möùc cao ít nhaát 2 chu kyø maùy, caùc thanh ghi beân trong ñöôïc naïp nhöõng giaù trò thích hôïp ñeå khôûi ñoäng heä thoáng. Khi caáp ñieän maïch phaûi töï ñoäng reset. Caùc ngoõ vaøo boä dao ñoäng X1, X2: Boä taïo dao ñoäng ñöôïc tích hôïp beân trong 8051. Khi söû duïng 8051, ngöôøi ta chæ caàn noái theâm tuï thaïch anh vaø caùc tuï. Taàn soá tuï thaïch anh thöôøng laø 12 Mh b. Caáu truùc beân trong cuûa 8051 b1. Sô ñoà khoái beân trong 8051:

Share by Kysubachkhoa.com

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com

Trang 11

INT1 INT0 Timer 2 Timer 1
Timer 0 Port noái tieáp

Ñieàu khieån ngaét

Caùc thanh

ghi khaùc

128 byte RAM

MRO noäi

Timer 2 Timer 1 Timer 0

T2 T1 T0

CPU

Oscillator EA

Ñieàu khieån bus

Caùc port I/O

Port noái tieáp

RST PSEN ALE b2. Khaûo saùt caùc khoái nhôù beân trong 8051:

P0 P2

P1 P3

TxD

RxD

Share by Kysubachkhoa.com

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com .com *Toå chöùc boä nhôù: 7F RAM ÑA DUÏNG Trang 12 F0 E0 F7 E7 F6 E6 D6 B6 AE A6 F5 E5 6D B5 F4 E4 6C BC B4 F3 E3 6B BB B3 F2 E2 6A F1 E1 69 F0 E0 68 B8 B0 A8 A0 30 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 18 17 BANK 2 10 0F BANK 1 08 07 Bank thanh ghi 0 ( maëc ñònh cho R0-R7) 00 7F 77 6F 67 5F 57 4F 47 3F 37 2F 27 1F 17 0F 07 7E 76 6E 66 5E 56 4E 46 3E 36 2E 26 1E 16 0E 06 7D 75 6D 65 5D 55 4D 45 3D 35 2D 25 1D 15 0D 05 7C 74 6C 64 5C 54 4C 44 3C 34 2C 24 1C 14 0C 04 BANK 3 7B 73 6B 63 5B 53 4B 43 3B 33 2B 23 1B 13 0B 03 7A 72 6A 62 5A 52 4A 42 3A 32 2A 22 1A 12 0A 02 79 71 69 61 59 51 49 41 39 31 29 21 19 11 09 01 78 70 68 60 58 50 48 40 38 30 28 20 18 10 08 00 D0 D7 B8 B0 A8 A0 99 98 90 8D 8C 8B 8A 89 88 87 83 82 81 80 B7 AF A7 BA B9 B2 B1 AD AC AB AA A9 A5 A4 A3 A2 A1 Khoâng coù ñòa chæ hoùa töøng bit 9F 9E 9D 9C 9B 9A 97 96 95 94 93 92 99 91 98 90 Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit 8F 8 8D 8C 8B 8A 89 E Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit Khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit 87 86 8 84 83 82 81 5 THANH GHI CHÖÙC NAÊNG ÑAËC BIEÄT 88 80 CAÁU TRUÙC RAM NOÄI Share by Kysubachkhoa.

Giaû suû thanh ghi thöù 3 ñang ñöôïc truy xuaát.com Trang 13 Boä nhôù beân trong 8051 bao goàm ROM vaø RAM. caùc bit coøn laïi chöùa trong nhoùm thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät. * Caùc thanh ghi coù chöùc naêng ñaëc bieät: 8051 coù 21 thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät (SFR: Special Funtion Register) ôû vuøng treân cuûa RAM noäi töø ñòa chæ 80H ñeán FFH. and. Bank thanh ghi tích cöïc baèng caùch thay ñoåi caùc bit trong töø traïng thaùi chöông trình (PSW).Ram ña duïng töø 30H ñeán 7FH. trong ñoù 128 bit chöùa ôû caùc byte coù ñòa chæ töø 20H ñeán 2FH. 8051 coù boä nhôù theo caáu truùc Harvard: coù nhöõng vuøng nhôù rieâng bieät cho chöông trình vaø döõ lieäu. phaàn löu tröõ ñòa chæ hoùa töøng bit. 05H. Ram beân trong 8051 ñöôïc phaân chia nhö sau: . Ví duï ñeå ñaët bit 67H ta duøng leänh sau: SETB 67H. Chuù yù: taát caû 128 ñòa chæ töø 80H ñeán FFH khoâng ñöôïc ñònh nghóa. Ngoaøi ra caùc port cuõng coù theå truy xuaát ñöôïc töøng bít laøm ñôn giaûn phaàn meàm xuaát nhaäp töøng bit.5FH. Leänh duøng caùc thanh ghi R0 ñeán R7 thì seõ ngaén hôn vaø nhanh hôn nhieàu so vôùi leänh töông öùng duøng ñòa chæ tröïc tieáp. -Thanh ghi traïng thaùi chöông trình: Share by Kysubachkhoa. #5FH MOV A . @R0 -Ram coù theå truy xuaát töøng bit: 8051 chöùa 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit.… vôùi 1 leänh ñôn.com .Caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät töø 80H ñeán FFH. Chöông trình vaø döõ lieäu coù theå chöùa beân trong 8051 nhöng 8051 vaãn coù theå keát noái vôùi 64 k byte boä nhôù chöông trình vaø 64 k byte boä nhôù döõ lieäu môû roäng.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. leänh sau ñaây seõ di chuyeån noäi dung cuûa thanh ghi A vaøo oâ nhôù ram coù ñòa chæ 18H: MOV R0. xoùa. .Ram ñòa chæ hoùa töøng bit coù ñòa chæ töø 20H ñeán 2FH. Ví duï ñeå ñoïc noäi dung oâ nhôù ôû ñòa chæ 5FH cuûa ram noäi vaøo thanh ghi tích luõy A : MOV A.Caùc bank thanh ghi coù ñòa chæ töø 00H ñeán 1Fh. chæ coù 21 thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät ñöôïc ñònh nghóa saün caùc ñòa chæ. Tuy nhieân coù theå thi haønh baèng leänh 2 byte duøng ñòa chæ tröïc tieáp naèm trong byte thöù 2: MOV A. Ví duï 2 leänh sau seõ thi haønh cuøng nhieäm vuï nhö leänh ôû treân: MOV R0. caùc thanh ghi naøyôû caùc ñòa chæ 00H ñeán 07H. Hoaëc truy xuaát duøng caùch ñòa chæ giaùn tieáp qua R0 hay R1. A. -Ram ña duïng: Moïi ñòa chæ trong vuøng ram ña duïng ñeàu coù theå ñöôïc truy xuaát töï do duøng kieåu ñòa chæ tröïc tieáp hay giaùn tieáp. YÙtöôûng truy xuaát töøng bit baèng phaàn meàm laø moät ñaëc tính maïnh cuûa vi ñieàu khieån noùi chung. RAM bao goàm nhieàu thaønh phaàn: phaàn löu tröõ ña duïng. Ñaây laø leänh 1 byte duøng ñòa chæ thanh ghi. or. -Caùc bank thanh ghi: Boä leänh 8051 hoã trôï 8 thanh ghi coù teân laø R0 ñeán R7 vaø theo maëc ñònh (sau khi reset heä thoáng). Caùc bit coù theå ñöôïc ñaët. caùc bank thanh ghi vaø caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät. leänh sau ñaây seõ ñoïc noäi dung ôû ñòa chæ 05H vaøo thanh ghi tích luõy: MOV A. . R5. .

1 Côø parity chaün leõ.com .6 F0 D5H Côø 0 PSW. 25H + Côù nhôù phuï: Khi coäng caùc soá BCD. Ngöôïc laïi AC = 0.com Trang 14 Thanh ghi traïng thaùi chöông trình PSW (Program Status Word ) ôû ñòa chæ DOH chöùa caùc bít traïng thaùi nhö baûng sau: Bit Kyù hieäu Ñòa chæ YÙ nghóa D7H Côø nhôù PSW.7 CY AC D6H Côø nhôù phuï PSW. thanh ghi cuõng coù theå xem nhö thanh ghi ñeäm ña duïng.0 P D0H + Côø nhôù: C = 1 neáu pheùp toaùn coäng coù traøn hoaëc pheùp toaùn tröø coù möôïn vaø ngöôïc laïi C = 0.5 PSW. #1 Pheùp coäng naøy coù traøn neân bit C = 1 vaø keát quaû trong thanh ghi A = 00H Côø nhôù coù theå xem laø thanh ghi 1 bit cho caùc leänh luaän lyù thi haønh treân bit. Share by Kysubachkhoa. PSW. Ví duï leänh sau cho pheùp bank thanh ghi 3 vaø di chuyeån noäi dung cuûa bank thanh ghi R7 (ñòa chæ bye 1FH) vaøo thanh ghi A: SETB RS1 SETB RS0 MOV A.R7 -Thanh ghi B: Thanh ghi B ôû ñòa chæ F0H ñöôïc duøng cuøng vôùi thanh ghi tích luõy A cho caùc pheùp toaùn nhaân vaø chia. Ví duï neáu thanh ghi A coù giaù trò FF thì leänh sau: ADD A. Leänh DIV AB seõ chia A cho B roài traû keát quaû nguyeân trong A vaø phaàn dö trong B.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. + Caùc bit choïn bankthanh ghi truy xuaát: Caùc bit choïn bank thanh ghi (RS0 vaø RS1) xaùc ñònh bank thanh ghi ñöôïc truy xuaát.2 0V _ D1H Döï tröõ PSW. Leänh MUL AB seõ nhaân caùc giaù trò khoâng daáu 8 bit trong A vaø B roài traû keát quaû veà 16 bit trong A (byte thaáp) vaø B (byte cao). + Côø 0: Côø 0 laø moät bit côø ña duïng daønh cho caùc öùng duïng cuûa ngöôøi duøng.4 RS1 D4H Bit 1 choïn bank thanh ghi Bit 0 choïn bank thanh ghi PSW.3 RS0 D3H 00=bank 0: ñòa chæ 00H – 07H 01=bank 1: ñòa chæ 08H – 0FH 10=bank 2: ñòa chæ 10H – 1FH 11=bank 3: ñòa chæ 18H –1FH D2H Côø traøn PSW. Chuùng ñöôïc xoùa sau khi reset heä thoáng vaø ñöôïc thay ñoåi baèng phaàn meàm neáu caàn. ANL C. côø nhôù phuï AC = 1 neáu keát quaû 4 bit thaáp trong khoaûng 0AH ñeán 0FH.

port 2 ôû ñòa chæ A0H. 2 möùc öu tieân. Khi truyeàn döõ lieäu thì ghi leân SBUF.#5FH Khi reset 8051. Caùc mode vaän haønh khaùc nhau ñöôïc laäp trình qua thanh ghi ñieàu khieån port noái tieáp SCON ôû ñòa chæ 98H. -Caùc thanh ghi port noái tieáp: 8051 chöùa moät port noái tieáp daønh cho vieäc trao ñoåi thoâng tin vôùi caùc thieát bò noái tieáp nhö maùy tính. chæ coù TCON ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit. Ngaên xeáp cuûa 8051 ñöôïc giöõ trong ram noäi vaø giôùi haïn caùc ñòa chæ coù theá truy xuaát baèng ñòa chæ giaùn tieáp. SP seõ mang giaù trò maëc ñònh laø 07H vaø döõ lieäu ñaàu tieân seõ ñöôïc caát vaøo oâ nhôù ngaên xeáp coù ñòa chæ laø 08 H. -Caùc thanh ghi ngaét: 8051 coù caáu truùc 5 nguoàn ngaét. Timer 0 ôû ñòa chæ 8AH (TL0: byte thaáp) vaø 8CH (TH0: byte cao). -Caùc thanh ghi timer: 8051 coù chöùa 2 boä ñònh thôøi/ ñeám 16 bit ñöôïc duøng cho vieäc ñònh thôøi hoaëc ñeám söï kieän. Timer 1 ôû ñòa chæ 8BH (TL1: byte thaáp) vaø 8DH (TH1: byte cao). RETI) ñeå löu tröõ giaù trò cuûa boä ñeám chöông trình khi baét ñaàu thöïc hieän chöông trình con vaø laáy laïi khi keát thuùc chöông trình con. taát caû caùc port naøy ñeàu coù theå truy xuaát töøng bit neân raát thuaän tieän trong khaû naêng giao tieáp. port 1 ôû ñòa chæ 90H. caùc leänh sau ñaây ñöôïc duøng: MOV SP. caû 2 thanh ghi ñöôïc ñòa chæ hoùa töøng bit. Caùc leänh treân ngaên xeáp bao goàm caùc leänh caát döõ lieäu vaøo ngaên xeáp vaø laáy döõ lieäu ra khoûi ngaên xeáp. Leänh caát döõ lieäu vaøo ngaên xeáp seõ laøm taêng SP tröôùc khi ghi döõ lieäu vaø leänh laáy döõ lieäu ra khoûi ngaên xeáp seõ laøm giaûm SP. Noù chöùa ñòa chæ cuûa byte döõ lieäu hieän haønh treân ñænh cuûa ngaên xeáp. khi nhaän döõ lieäu thì ñoïc SBUF. -Thanh ghi ñieàu khieån coâng suaát: Share by Kysubachkhoa. -Con troû döõ lieäu Con troû döõ lieäu DPTR ñöôïc duøng ñeå truy xuaát boä nhôù ngoaøi laø moät thanh ghi 16 bit ôû ñòa chæ 82H (DPL: byte thaáp) vaø 83H (DPH: byte cao).Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.A -Caùc thanh ghi port xuaát nhaäp: Caùc port cuûa 8051 bao goàm port 0 ôû ñòa chæ 80H.LCALL vaø caùc leänh trôû veà (RET. chuùng laø 128 byte ñaàu cuûa 8051 Ñeå khôûi ñoäng SP vôùi ngaên xeáp baét ñaàu taïi ñòa chæ 60 H. vaø port3 ôû ñòa chæ B0H. Moät thanh ghi goïi laø boä ñeäm döõ lieäu noái tieáp (SBUF) ôû ñòa chæ 99H seõ giöõ caû 2 döõ lieäu truyeàn vaø döõ lieäu nhaän.com . 3 leänh sau seõ ghi 55H vaøo ram ngoaøi ôû ñòa chæ 1000H: MOV A.com Trang 15 -Con troû ngaên xeáp: Con troû ngaên xeáp SP laø moät thanh ghi 8 bit ôû ñòa chæ 18H. Caùc ngaét bò caám sau khi reset heä thoáng vaø seõ ñöôïc cho pheùp baèng vieäc ghi thanh ghi cho pheùp ngaét (IE) ôû ñòa chæ A8H. Vieäc khôûi ñoäng timer ñöôïc Set bôûi Timer Mode (TMOD) ôû ñòa chæ 89H vaø thanh ghi ñieàu khieån timer (TCON) ôû ñòa chæ 88H.#55H MOV DPTR. modem hoaëc giao tieáp noái tieáp vôùi caùc IC khaùc. #1000H MOVX @DPTR. Ngaên xeáp ñöôïc truy xuaát tröïc tieáp baèng caùc leänh PUSH vaø POP ñeå löu tröõ taïm thôøi vaø laáy laïi döõ lieäu hoaëc truy xuaát ngaàm baèng leänh goïi chöông trình con ACALL.

Trong caùc öùng duïng ñònh khoaûng thôøi gian. chöông trình luoân baét ñaàu taïi ñòa chæ 0000H cuûa boä nhôù chöông trình. sau ñoù xuoáng möùc thaáp ñeå 8051 baét ñaàu laøm vieäc.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. RST coù theå kích baèng tay baèng moät phím nhaán thöôøng môû. Ñeám söï kieän. Caùc öùng duïng khaùc coù theå söû duïng vieäc taïo xung nhòp ñeàu ñaën cuûa timer ñeå ño thôøi gian troâi qua giöõa hai söï kieän (ví duï ño ñoä roäng xung ). Ngöôøi ta söû duïng caùc timer ñeå: Ñònh khoaûng thôøi gian. moãi timer coù boán caùch laøm vieäc. ngöôøi ta laäp trình timer ôû nhöõng khoaûng ñeàu ñaën vaø ñaët côø traøn timer. Truy xuaát caùc timer cuûa 8051 duøng saùu thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät cho trong baûng sau: Share by Kysubachkhoa.com . Côø ñöôïc duøng ñeå ñoàng boä hoùa chöông trình ñeå thöïc hieän moät taùc ñoäng nhö kieåm tra traïng thaùi cuûa caùc ngoõ vaøo hoaëc göûi söï kieän ra caùc ngoõra. sô ñoà maïch reset nhö hình treân (hình a) sau khi reset heä thoáng ñöôïc toùm taét nhö sau: Thanh ghi Noäi dung Ñeám chöông trình PC 0000H Thanhghi tích luõy A 00H 00H Thanh ghi B Thanh ghi traïng thaùi 00H SP 07H DPTR 0000H FFH Port 0 ñeán Port 3 IP XXX0000 B IE 0XX00000 B 00H Caùc thanh ghi ñònh thôøi Thanh ghi quan troïng nhaát laø thanh ghi boä ñeám chöông trình PC ñöôïc Reset taïi ñòa chæ 0000H.com Trang 16 Thanh ghi ñieàu khieån coâng suaát (PCON) ôû ñòa chæ 87H chöùa caùc bit ñieàu khieån. Khi ngoõ vaøo RST xuoáng möùc thaáp. -Tín hieäu Reset: 8051 coù ngoõ vaøo reset RST taùc ñoäng ôû möùc cao trong khoaûng thôøi gian 2 chu kyø.Hoaït ñoäng thanh ghi TIMER 8051 coù hai timer 16 bit. Taïo toác ñoä baud cho port noái tieáp trong 8051. Noäi dung cuûa Ram trong chip khoâng bò hay ñoåi bôûi taùc ñoäng cuûa ngoõ vaøo Reset c.

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Thanh ghi ñieàu khieån timer(TCON) Thanh ghi TCON chöùa caùc bit traïng thaùi vaø caùc bit ñieàu khieån cho Timer 1. vaø Timer 1. Bit 7 6 Teân GATE C/T Timer 1 1 Moâ taû Bit môû coång. Timer 0. Share by Kysubachkhoa. Thanh ghi cheá ñoä timer (TMOD): Thanh ghi TMOD chöùa hai nhoùm 4 bit duøng ñeå ñaët cheá ñoä laøm vieäc cho Timer 0. khi leân 1 timer chæ chaïy khi INT0 ôû möùc cao Bit choïn cheá ñoä Count/Timer Bit 1 cuûa cheá ñoä mode Bit 0 cuûa cheá ñoä mode Toùm taét thanh ghi chöùc naêng TMOD.com SFR TCON TMOD TL0 TL1 TH0 TH1 Muïc Ñích Ñieàu khieån Timer Cheá ñoä Timer Byte thaáp cuûa Timer 0 Byte thaáp cuûa Timer 1 Byte cao cuûa Timer 0 Byte cao cuûa Timer 1 Ñòa chæ 88H 89H 90H 91H 92H 93H Trang 17 Ñòa chæ hoùa töøng bit Coù Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Caùc thanh ghi chöùc naêng cuûa timer trong 8031.com 5 4 3 2 1 0 M1 M0 GATE C/T M1 M0 1 1 0 0 0 0 . khi leân 1 timer chæ chaïy khi INT1 ôû möùc cao Bit choïn cheá ñoä Count/Timer 1 = boä ñeám söï kieän 0 = boä ñònh khoaûng thôøi gian Bit 1 cuûa cheá ñoä mode Bit 0 cuûa cheá ñoä mode Bit môû coång.

Sau ñoù. caùc bit ñöôïc kieåm tra vaø xoùa. caùc leänh sau khôûi ñoäng Timer 1 nhö timer 16 bit (cheá ñoä 1) coù xung nhòp töø boä dao ñoäng teân chip cho vieäc ñònh khoaûng thôøi gian: MOV TMOD. caùc thanh ghi timer ñöôïc ñoïc vaø caäp nhaät….Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. hoaëc phaàn cöùng khi boä xöû lyù chæ ñeán chöông trình phuïc vuï ngaét. timer khoâng thaät söï baét ñaàu ñònh thôøi cho ñeán khi bit ñieàu khieån chaïy TR1 ñöôïc ñaët leân 1. TMOD laø thanh ghi thöù nhaát ñöôïc khôûi ñoäng vì noù ñaët cheá ñoä hoaït ñoäng. Bit ñieàu khieån timer 1 chaïy ñaët xoùa baèng phaàn meàm ñeå cho timer chaïy ngöng. caùc thanh ghi timer ñöôïc cho chaïy. Ñaët bôûi phaàn cöùng khi phaùt hieän moät caïnh xuoáng ôû INT1 xoùa baèng phaàn meàm hoïaêc phaàn cöùng khi CPU chæ ñeán chöông trình phuïc vuï ngaét. theo ñoøi hoûi caùc öùng duïng.7 Kyù hieäu TF1 Ñòa chæ 8FH Moâ taû Côø baùo traøn timer 1.0 IE0 IT0 89H 88h Toùm taét thanh ghi chöùc naêng TCON Khôûi ñoäng vaø truy xuaát thanh ghi timer: Thoâng thöôøng caùc thanh ghi ñöôïc khôûi ñoäng moät laàn ñaàu ôû chöông trình ñeå ñaët ôû cheá ñoä laøm vieäc ñuùng. Neáu caàn soá ñeám ban ñaàu. ñöôïc xoùa bôûi phaàn meàm.3 TR1 TF0 TR0 IE1 8EH 8DH 8CH 8BH TCON. #1B Leänh naøy seõ ñaët M1 = 1 vaø M0 = 0 cho cheá ñoä 1. Côø kieåu ngaét 1 beân ngoaøi.5 TCON.com .2 IT1 8AH TCON. caùc thanh ghi TL1/TH1 cuõng phaûi ñöôïc khôûi ñoäng.com Trang 18 Bit TCON. Moät khoaûng 100µs coù theå ñöôïc khôûi ñoäng baèng caùch khôûi ñoäng giaù trò cho TH1/TL1 laø FF9CH: Share by Kysubachkhoa. Ví duï. Dó nhieân. Ñaët xoùa baèng phaàn meàm ñeå ngaét ngoaøi tích cöïc caïnh xuoáng /möùc thaáp. döøng. Côø caïnh ngaét 0 beân ngoøai Côø kieåu ngaét 0 beân ngoaøi TCON. Bit ñieàu khieån Timer 0 chaïy Côø caïnh ngaét 1 beân ngoaøi. C/ T= 0 vaø GATE = 0 cho xung nhòp noäi vaø xoùa caùc bit cheá ñoä Timer 0.6 TCON.4 TCON. trong thaân chöông trình. Ñaët bôûi phaàn cöùng khi traøn. Côø baùo traøn Timer 0.1 TCON.

Toå chöùc ngaét cuûa 8051: Coù 5 nguoàn ngaét ôû 8031: 2 ngaét ngoaøi.com . #0FFH Roài timer ñöôïc cho chaïy baèng caùch ñaët bit ñieàu khieån chaïy nhö sau: SETB TR1 Côø baùo traøn ñöôïc töï ñoäng ñaët leân 1 sau 100µs. Caùc ngaét ñoùng moät vai troø quan troïng trong thieát keá vaø caøi ñaët caùc öùng duïng vi ñieàu khieån.com Trang 19 MOV TL1. moät söï kieän maø noù gaây ra treo taïm thôøi thôøi chöông trình chính trong khi ñieàu kieän ñoù ñöôïc phuïc vuï bôûi moät chöông trình khaùc. caàn döøng timer vaø xoùa côø baùo traøn trong phaàn meàm: CLR TR1 CLR TF1 d. Vieäc hoûi voøng tuaàn töï thì coá ñònh nhöng öu tieân ngaét thì coù theå laäp trình ñöôïc. WAIT Khi timer traøn. hoaëc moät ngaét xaûy ra khi moät ngaét khaùc ñang ñöôïc phuïc vuï. Phaàn meàm coù theå ñôïi trong 100 µs baèng caùch duøng leänh reõ nhaùnh coù ñieàu kieän nhaûy ñeán chính noù trong khi côø baùo traøn chöa ñöôïc ñaët leân 1: WAIT: JNB TF1. 2 ngaét töø timer vaø 1 ngaét port noái tieáp.Cho pheùp vaø caám ngaét : Moãi nguoàn ngaét ñöôïc cho pheùp hoaëc caám ngaét qua moät thanh ghi chöùc naêng ñaët bieät coù ñònh ñòa chæ bit IE ( Interrupt Enable : cho pheùp ngaét ) ôû ñòa chæ A8H. coù caû hai söï tuaàn töï hoûi voøng vaø sô ñoà öu tieân hai möùc duøng ñeå xaùc ñònh vieäc thöïc hieän caùc ngaét. #9CH MOV TH1.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Khi coù hai hoaëc nhieàu ngaét ñoàng thôøi. Bit Kyù hieäu Ñòa chæ bit Moâ taû Share by Kysubachkhoa. Chuùng cho pheùp heä thoáng ñaùp öùng baát ñoàng boä vôùi moät söï kieän vaø giaûi quyeát söï kieän ñoù trong khi moät chöông trình khaùc ñang thöïc thi. . Ngaét ( INTERRUPT) Moät ngaét laø söï xaûy ra moät ñieàu kieän. Taát caû caùc ngaét theo maëc nhieân ñeàu bò caám sau khi reset heä thoáng vaø ñöôïc cho pheùp töøng caùi moät baèng phaàn meàm.

5 SCON.com .3 TCON.7 IE. Noù laø ñòa chæ baét ñaàu cuûa ISR cho nguoàn taïo ngaét.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.Caùc côø ngaét : Khi ñieàu kieän ngaét xaûy ra thì öùng vôùi töøng loaïi ngaét maø loaïi côø ñoù ñöôïc ñaët leân moät ñeå xaùc nhaän ngaét.4 IE.2 IE.1 SCON.1 TCON.0 Share by Kysubachkhoa.7 TCON.com IE.1 IE.Caùc vectô ngaét : Khi chaáp nhaän ngaét.3 IE. giaù trò ñöôïc naïp vaøo PC ñöôïc goïi laø vector ngaét.6 IE. caùc vector ngaét ñöôïc cho ôû baûng sau : Thanh ghi SFR vaø vò trí bit TCON.0 EA _ ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 AFH AEH ADH ACH ABH AAH A9H A8H Trang 20 Cho pheùp / Caám toaøn boä Khoâng ñöôïc moâ taû Cho pheùp ngaét töø Timer 2 (8052) Cho pheùp ngaét port noái tieáp Cho pheùp ngaét töø Timer 1 Cho pheùp ngaét ngoaøi 1 Cho pheùp ngaét töø Timer 0 Cho pheùp ngaét ngoaøi 0 Toùm taét thanh ghi IE . Ngaét Beân ngoaøi 0 Beân ngoaøi 1 Timer 1 Timer 0 Port noái tieáp Port noái tieáp Côø IE0 IE1 TF1 TF0 TI RI Caùc loïai côø ngaét .5 IE.

Boä nhôù Rom coù nhieàu loaïi: PROM. ñieàu khieån theo moät chöông trình. Boä nhôù chöông trình laø boä nhôù Rom coøn boä nhôù döõ lieäu laø boä nhôù Ram. thôøi gian truy caäp khoaûng 150ns. noù gioáng ngaét : noù ngaét chöông trình chính vaø naïp cho PC giaù trò môùi.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Dram ñöôïc cheá taïo duøng kyõ thuaät MOS. muoán Microprocessor thöïc hieän moät coâng vieäc gì ngöôøi söû duïng phaûi laäp trình hay vieát chöông trình. ñieän aùp cung caáp laø +5V. Chöông trình phaûi löö tröõ ôû ñaâu ñeå Microprocessor nhaän leänh vaø thi haønh. Ñoâi khi boä nhôù cuûa Microprocessor khoâng ñuû ñeå löu tröõ nhöõng thoâng tin caàn thieát khi chaïy chöông trình. ñaây chính laø khuyeát ñieåm cuûa Dram so vôùi Sram.com . Ngoõ vaøo/ra döõ lieäu ñöôïc duøng chung. ghi döõ lieäu vaøo hoaëc chæ ñoïc döõ lieäu ra. coâng xuaát tieâu taùn thaáp vaø toác ñoä hoaït ñoäng trung bình. _ Boä nhôù Ram chia ra laøm 2 loaïi Sram vaø Dram. Ñaëc ñieåm. Caùc boä nhôù cuûa Microprcessor laø caùc IC.Flop coøn Dram döõ lieäu löu tröõ möùc 0 vaø 1 töông ñöông vôùi quaù trình naïp vaø xaû cuûa moät tuï ñieän khoaûng vaøi pF.com Ngaét Reset heä thoáng Beân ngoaøi 0 Timer 0 Beân ngoaøi 1 Timer 1 Port noái tieáp Timer 2 Côø RST IE0 TF0 IE1 TF1 TI vaø RI Trang 21 Ñòa chæ vector 0000H 0003H 000BH 0013H 001BH 0023H 002BH Vector reset heä thoáng (RST ôû ñòa chæ 0000H) ñöôïc ñeå trong baûng naøy vì theo nghóa naøy. e. caùc ngoõ vaøo/ra naøy töông Share by Kysubachkhoa. coù dung löôïng 65536 bit ñöôïc toå chöùc thaønh 8192x8 bit (8KByte). coù dung löôïng boä nhôù lôùn. EPROM. EEPROM nhöng EPROM coù theå laäp trình bôûi ngöôøi duøng. Bôûi vì ñieän aùp cuûa tuï seõ suy giaûm daàn do ñoù Dram ñoøi hoûi chu kyø naïp laïi neáu khoâng muoán maát döõ lieäu vaø ñöôïc goïi laø quaù trình laøm töôi Ram. caùc IC nhôù naøy coù theå ñoïc döõ lieäu ra. Ôû Sram döõ lieäu löu tröõ vaøo caùc Flip. ñoâi khi trong luùc xöû lyù chöông trình Microprocessor caàn nôi löö tröõ taïm thôøi caùc döõ lieäu sau ñoù laáy ra ñeå tieáp tuïc xöû lyù. Nôi löu tröõ chöông trình cho Microprocessor thöïc hieän vaø nôi löu tröõ taïm thôøi döõ lieäu chính laø boä nhôù. sô ñoà chaân vaø baûng söï thaät cuûa 2764 vaø 6264 ôû hình döôùi ñaây SRAM 6264: laø boä nhôù ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä CMOS. khi ñoù phaûi duøng kyõ thuaät môû roäng boä nhôù. 8051 coù khaû naêng môû roäng boä nhôù ñeán 64k byte boä nhôù chöông trình vaø 64k byte boä nhôù döõ lieäu beân ngoaøi. coù theå xoùa vaø laäp trình laïi nhieàu laàn neân trong ñoà aùn naøy chuùng em duøng EPROM 2764 vaø duøng SRAM 6264. Keát hôïp 8051 vôùi boä nhôù ngoaøi Vi xöû lyù (Microprocessor) laø IC chuyeân duïng veà xöû lyù döõ lieäu.

ñöôïc toå chöùc thaønh 8192x8 bit (8KByte). thôøi gian truy xuaát laø 200ns. duøng moät nguoàn ñôn +5V.C A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 DQ0 DQ1 DQ2 Vss Vcc WE\ CE2 A8 A9 A11 OE\ A10 CE1\ DQ7 DQ6 DQ5 DQ4 DQ3 A0-A12 CE1\ CE2 OE\ WE\ WE\ x x H H L CE1\ H x L L L CE2 x L H H H 6264 6264 DQ0-DQ7 Mode \ Pin Not Select Output Disable Read Write OE\ x x H L H Output Hi-Z Hi-Z Dout Din Töø sô ñoà chaân cho ta thaáy caù chaân ñöôïc chia thaønh 4 nhoùm: + Vcc. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 6264 nhö sau: N. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 2764 nhö sau: Vpp A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 O0 O1 O2 GND Vcc PGM\ N.C A8 A9 A11 OE\ A10 CE\ O7 O6 O5 O4 O3 A0-A12 2764 2764 CE\ OE\ VPP D0-D7 Share by Kysubachkhoa. ÔÛ traïng thaùi chôø. CS1. dung löôïng boä nhôù laø 65536 bit. coâng suaát tieâu thuï laø 132mW so vôùi 525mW khi ôû traïng thaùi ñoïc döõ lieäu.1mW so vôùi khi hoaït ñoäng bình thöôøng laø 200mW.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com . Coâng suaát tieâu taùn ôû traïng thaùi chôø raát thaáp chæ khoaûng 0. Coù hai kieåu hoïat ñoäng: bình thöôøng vaø chôø. OE. 2764 laø loaïi EPROM coù theå xoùa baèng tia cöïc tím vaø coù theå ghi laïi ñöôïc nhieàu laàn. GND : chaân nguoàn + Do ñeán D7 : chaân döõ lieäu + Ao ñeán A12 : chaân ñòa chæ + WE.com Trang 22 thích TTL. CS2 : chaân ñieàu khieån EPROM 2764: laø boä nhôù chæ ñoïc ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä NMOS.

Döïa vaøo caùc Mode hoaït ñoäng treân thì EPROM ñöôïc ñieàu khieån caùc chaân sau: .PGM = 5 Volt (Vcc ) . *Giaûi maõ ñòa chæ: Do 8051 thieát keá caàn quaûn lyù nhieàu thieát bò ngoaïi vi.com Trang 23 Mode (cheá ñoä) Ñoïc Chôø Laäp trình Kieåm tra Caám laäp trình CE\ L H L L H OE\ L x x L x PGM\ H x L H x VPP Vcc Vcc Vpp Vpp Vpp Ra (Output) Dout Hi-Z Din Do ut Hi-Z Baûng traïng thaùi .. Coù hai ngoõ vaøo ñieàu khieån duøng ñeå truy xuaát Data töø ROM laø CE\ vaø OE\ duøng ñeå kieåm soaùt ngoõ ra Data. muoán laøm ñöôïc vieäc naøy ngöôøi ta phaûi cung caáp cho moãi oâ nhôù vaø thieát bò ngoaïi vi taàm ñòa chæ cho thieát bò ñoù.com . nhieàu oâ nhôù.EPROM coù theå ñöôïc laäp bôûi ngöôøi laäp trình söû duïng vaø noù cuõng coù theå xoùa ñeå laäp trình laïi khi naøo muoán.OE\ noái chaân PSEN cuûa CPU . töùc laø chæ xuaát Data moãi khi CPU tham khaûo ñeán. do ñoù ta chæ quan taâm ñeán cheá ñoä ñoïc vaø chôø. ôû cheá ñoä naøy Data ôû traïng thaùi trôû khaùng cao ñoäc laäp. Ngöôøi ta thöôøng duøng IC giaûi maõ 74HC138 vôùi caùc ngoõ ra ñöôïc noái tôùi caùc ngoõ vaøo choïn chip (CS\) treân caùc IC nhôù. -EPROM duøng trong maïch ñöôïc chöùa saün chöông trình ñieàu khieån. PGM ôû möùc cao. Vì vaäy caàn coù maïch giaûi maõ ñòa chæ trong maïch ñieän.CE\ noái xuoáng CSO + Cheá ñoä ñoïc (Read Mode ): Cheá ñoä naøy ñöôïc thieát laäp khi CE\ vaø OE\ ôû möùc thaáp. + Cheá ñoä chôø (Stanby Mode ): Cheá ñoä naøy laøm giaûm coâng suaát tieâu thuï ñöôïc thieát laäp khi CE\ ôû möùc cao.. Sau ñaây laø sô ñoà chaân. ñöa Data leân Data bus.Y7 Share by Kysubachkhoa. baûng söï thaät vaø ñaëc ñieåm cuûa 74138: A B C G2A G2B G1 Y7 GND Vcc Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 A B C 74138 74138 G2A\ G2B G1 Sô ñoà chaân Y0 .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

Noù ñöôïc keát hôïp giöõa bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu neân duøng tín hieäu ALE vaø IC choát ñeå choát byte thaáp cuûa bus ñòa chæ khi baét ñaàu moãi chu kyø boä nhôù.com INPUTS ENABLE SELECT G1 G2 C B A x H x x x L x x x x H L L L L H L L L H H L L H L H L L H H H L H L L H L H L H H L H H L H L H H H G2 = G2A + G2 OUTPUTS Y0 H H L H H H H H H H Y1 H H H L H H H H H H Y2 H H H H L H H H H H Y3 H H H H H L H H H H Y4 H H H H H H L H H H Y5 H H H H H H H L H H Trang 24 Y6 H H H H H H H H L H Y7 H H H H H H H H H L Baûng traïng thaùi sô löôïc veà caùc chaân: . Sô ñoà chaân. G2A\ vaø G2B\ tích cöïc ôû möùc thaáp Khi moät trong 3 chaân naøy khoâng tích cöïc caùc ngoõ ra töø Yo → Y7 ôû möùc cao. Ôû ñaây chuùng em duøng IC choát 74373. IC chæ hoaït ñoäng giaûi maõ khi caùc chaân ñieàu khieån ñoàng thôøi tích cöïc. G2B.B.Ngoõ vaøo A. G1 tích cöïc ôû möùc cao. A laø bit coù troïng soá nhoû nhaát .C laø caùc chaân ngoõ vaøo soá nhò phaân 3 bit. . C laø bit coù troïng soá lôùn nhaát.Caùc chaân ñieàu khieån: G1. Port2 cho byte cao cuûa bus ñòa chæ.Caùc chaân ngoõ ra: Yo → Y7.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. port 0 khoâng coøn laø port IO thuaàn tuùy. *Giaûi ña hôïp caùc ñöôøng döõ lieäu vaø ñöôøng ñòa chæ: Khi duøng boä nhôù ngoaøi. ñaëc ñieåm vaø baûng traïng thaùi cuûa 74373 OE\ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 GND Vcc Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 G 74373 D0-D7 OC \ G 74373 Q0-Q7 Sô ñoà chaân Baûng traïng thaùi Output Control (OC) L L L H Share by Kysubachkhoa.com Enable G H H L x D H L x x OUTPUT H L Q0 HI-Z .G2A. tích cöïc möùc thaáp.

com Ñaëc ñieåm Trang 25 _ 74LS373 goàm 8 D-FF coù ngoõ ra 3 traïng thaùi ñöôïc ñieàu khieån choát vaø xuaát döõ lieäu baèng chaân G vaø OC.Sô ñoà khoái cuûa maïch hieån thò: Boä phaän hieån thò goàm 8 led 7 ñoaïn anod chung. _ laø IC choát 8 bit _ Caùc boä ñeäm ngoõ ra 3 traïng thaùi _ Tín hieäu ñieàu khieån ngoõ ra 3 traïng thaùi chung. chaân OC noái mass. Tuy nhieân vôùi phaàn meàm queùt led ngöôøi ta coù theå giaûm bôùt ñöôïc caùc IC giaûi maõ giaûm giaù thaønh cuûa maïch ñieän. Moät boä nhôù Ram coù theå chöùa caû chöông trình vaø döõ lieäu baèng caùch noái ñöôøng OE\ cuûa Ram ñeán ngoõ ra coång AND coù 2 ngoõ vaøo laø PSEN\ vaø RD\.0 ) neân caàn coù söï giaõi maõ töø soá nhò phaân sang soá thaäp phaân. Khoái hieån thò: a. Söï giaûi maõ coù theå duøng giaûi maõ baèng phaàn cöùng (IC giaûi maõ). Sô ñoà maïch nhö hình sau cho pheùp boä nhôù Ram coù 2 chöùc naêng vöøa laø boä nhôù chöông trình vöøa laø boä nhôù döõ lieäu.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. *Xeáp choàng caùc vuøng nhôù chöông trình vaø döõ lieäu beân ngoaøi: Vì boä nhôù chöông trình laø Rom neân xaûy ra vaán ñeà baát tieän khi phaùt trieån phaàn meàm cho 8051 laø toå chöùc boä nhôù nhö theá naøo ñeå coù theå söûa ñoåi chöông trình vaø coù theå ghi trôû laïi khi noù ñöôïc chöùa trong boä nhôù Rom. 8255 laø IC giao tieáp vaøo ra song song thoâng duïng vaø coù theå ñieàu khieån ñöôïc baèng phaàn meàm neân chuùng em söû duïng 8255 ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi (phaàn hieån thò…). Vì caùc vi xöû lí xöû lí caùc döõ lieäu laø soá nhò phaân (1. Vaäy 1 chöông trình coù theå ñöôïc taûi vaøo Ram (baèng caùch ghi noù nhö boä nhôù döõ lieäu) vaø thi haønh chöông trình (baèng caùch truy xuaát noù nhö boä nhôù chöông trình) WR RAM RD PSEN OE\ WR 3. Nhöng ñeå keát noái vôùi maïch hieån thò phaûi caàn coù IC giao tieáp vaøo ra vì caùc port cuûa 8051 ñaõ duøng cho muïc ñích khaùc. Chuùng em söû duïng IC giaûi maõ 74LS138. Chuùng em choïn IC ñeäm 74245. Trong öùng duïng naøy chaân G ñöôïc noái vôùi chaân ALE cuûa 8051.com .Vì vaäy sô ñoà khoái cuûa maïch hieån thò nhö sau: Share by Kysubachkhoa. Khi ñöa döõ lieäu ra ñeå hieån thò taát caû caùc led ñeàu nhaän nhöng taïi moät thôøi ñieåm chæ cho pheùp moät led ñöôïc nhaän döõ lieäu neân phaûi coù maïch giaûi maõ ñeå choïn led. Vì doøng ra caùc port cuûa 8255 raát nhoû (lôùn nhaát laø port A khoaûng 5mA) neân caàn coù IC ñeäm doøng ñeå naâng doøng leân ñuû keùo cho led saùng. Caùch giaûi quyeát laø xeáp choàng caùc vuøng döõ lieäu vaø chöông trình.

Ñeå giao tieáp vôùi nhieàu thieát bò nhö vaäy. maùy in. ñeå con ngöôøi coù theå ñoái thoaïi ñöôïc maùy tính cuõng nhö duøng maùy tính ñeå ñieàu khieån caùc thieát bò khaùc. Giôùi thieäu veà caùc linh kieän trong maïch b1..com .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.. giao tieáp song song. Share by Kysubachkhoa.com Trang 26 Giaûi maõ Port0 8051 Port2 Port CH 74138 8255 PortA Ñeäm 74245 LED b. Qua moät thanh ghi ñieàu khieån. *Sô ñoà chaân cuûa 8255 PA3 PA2 PA1 PA0 RD\ CS\ GND A1 A0 PC7 PC6 PC5 PC4 PC0 PC1 PC2 PC3 PB0 PB1 PB2 PA4 PA5 PA6 PA7 WR\ RESET D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Vcc PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 D0-D7 PA0-PA7 8255A RD\ WR\ RESET 8255A PB0-PB7 PC0-PC3 CS\ A0 A1 CS\ Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic PC4-PC7 Tính linh hoaït cuûa vi maïch theå hieän ôû khaû naêng laäp trình. Caùc chaân ra D0 4 D7 taïo neân bus döõ lieäu hai chieàu coù ñoä roäng laø 8 bit.Coång xuaát nhaäp 8255: Trong heä thoáng Vi xöû lyù hay maùy vi tính neáu chæ giao tieáp vôùi boä nhôù trong ROM. . ngöôøi söû duïng xaùc ñònh cheá ñoä hoaït ñoäng vaø coång naøo caàn ñöôïc söû duïng nhö laø loái vaøo hoaëc loái ra. maøn hình. maùy tính coøn phaûi giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi nhö baøn phím. maùy tính coù theå giao tieáp qua nhieàu ñöôøng vaø giao tieáp vôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau nhö giao tieáp noái tieáp. RAM thì chöa ñuû. Vì vaäy vai troø cuûa coång xuaát nhaäp 8255 ñeå giao tieáp giöõa maùy tính vôùi thieát bò ngoaøi laø moät ñieàu caàn thieát giuùp maùy coù theå môû roäng khaû naêng laøm vieäc.

com Trang 27 8255 ñöôïc choïn bôûi tín hieäu möùc thaáp ôû ngoõ vaøo choïn chíp CS\. Baát kyø coång naøo cuõng coù theå nhaäp hoaëc xuaát döõ lieäu moät caùch ñoäc laäp tuøy theo caùc bit D4. B. Cheá ñoä 0: Töø ñieàu khieån: 1 0 0 D4 D3 0 D1 D0 Cheá ñoä 0 xaùc laäp hai coång 8 bit (A vaø B) vaø hai coång 4 bit (nöûa cao vaø nöûa thaáp cuûa C). Khi ñöôïc choïn. Trong moät chu kyø ghi leân thanh ghi ñieàu khieån. A0 = [1]. D1 vaø D0. Khi chaân RESET ôû möùc [H]. Nhoùm A goàm coång A vaø nöûa cao cuûa coång C. Caùc coång A. Coù 24 = 16 khaû naêng vaøo/ra trong cheá ñoä naøy Share by Kysubachkhoa. thanh ghi ñieàu khieån seõ ñöôïc ñaët laïi vaø ñònh nghóa toaøn boä 24 ñöôøng daãn nhö laø caùc ngoõ vaøo. Coù 3 cheá ñoä hoaït ñoäng khaùc nhau: . boä ñeäm bus döõ lieäu noái 8255 vôùi heä thoáng ñöôïc thaû noåi.Cheá ñoä 2: bus hai chieàu. xaùc ñònh coång vaøo/ra cuõng nhö cheá ñoä hoaït ñoäng.Traïng thaùi naøy keùo daøi tôùi khi chöông trình öùng duïng vieát töø ñieàu khieån vaøo thanh ghi ñieàu khieån ñeå xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cuûa 8255.com . caùc ngoõ vaøo A0 vaø A1 ñöôïc duøng ñeå choïn thanh ghi ñieàu khieån hoaëc moät trong caùc coång vaøo/ra ñeå trao ñoåi döõ lieäu. C ñöôïc phaân thaønh hai nhoùm. . nhoùm B goàm coång B vaø nöûa thaáp coøn laïi cuûa coång C. .Cheá ñoä 0: vaøo/ra thoâng thöôøng. Khi 8255 khoâng ñöôïc choïn. D3.Cheá ñoä 1: choát vaøo/ra. ta thaáy thanh ghi ñieàu khieån ñaët döôùi ñòa chæ beân trong laø A1 = [1].Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Caùc hoaït ñoäng cô baûn cuûa 8255 ñöôïc toùm taét trong baûng sau: A1 L L H L L H H x H x A0 L H L L H L H x H x RD\ L L L H H H H x L H WR\ H H H L L L L x H H CS\ L L L L L L L H L L Hoaït ñoäng Port A Bus döõ lieäu Port B Bus döõ lieäu Port C Bus döõ lieäu Bus döõ lieäu Port A Bus döõ lieäu Port B Bus döõ lieäu Port C Bus döõ lieäu Töø ñieàu khieån Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi Hi-Z Caám Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi Hi-Z * Caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa 8255: Qua baûng traïng thaùi cuûa 8255.

com .com Trang 28 Caáu truùc töø ñieàu khieån: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Nhoùm B Port C (thaáp) 1 = nhaäp 0 = xuaát Port B 1 = nhaäp 0 = xuaát Choïn cheá ñoä 0 = cheá ñoä 0 1 = cheá ñoä 1 Nhoùm A Port C (cao) 1 = nhaäp 0 = xuaát Port A 1 = nhaäp 0 = xuaát Choïn cheá ñoä 00 = cheá ñoä 0 01 = cheá ñoä 1 1x = cheá ñoä 2 Côø laäp cheá ñoä 1 = tích cöïïc Vì doøng ra caùc port cuûa 8255 raát nhoû (lôùn nhaát laø port A khoaûng 5mA) neân caàn coù IC ñeäm doøng ñeå naâng doøng leân ñuû keùo cho led saùng.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. baûng traïng thaùi cuûa 74245: Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 74245 nhö sau: Share by Kysubachkhoa. sau ñaây laø sô ñoà chaân. Chuùng em choïn IC ñeäm 74245.

moãi loaïi nhö vaäy coù theå nhaäp vaøo soá ñeám trong phaïm vi töø 0 ñeán toái ña 9999.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. vaø soá saûn phaåm trong moät loâ. do ñoù chuùng em söû duïng 10 phím soá töø 0 ñeán 9. Baøn phím: Vì ñaây laø maïch ñeám saûn phaåm. ñeám soá saûn phaåm trong moät thuøng. neân chuùng em duøng theâm 6 phím chöùc naêng töø A ñeán F.com . Do ñoù baøn phím goàm 16 phím ñöôïc keát noái vaøo port 1 cuûa 8051: Sô ñoà khoái keát noái nhö sau: 8051 PORT 1 BAØN PHÍM Share by Kysubachkhoa.com Trang 29 DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sô ñoà chaân 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 74245 Vcc G\ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Enable G\ L L H Direction Control DIR L H X Operation Döõ lieäu töø B ñöa ra bus A Döõ lieäu töø A ñöa ra busA Ngaên Baûng söï thaät Tuy nhieân doøng ra lôùn neân phaûi duøng theâm ñieän trôû haïn doøng töø moãi ngoõ ra (B1 _ B8) cuûa 74245 4. Vaø moãi laàn nhaäp soá vaøo ñeå nhaän bieát laø nhaäp maáy soá hoaëc ñaõ nhaäp xong vaø muoán bieát cho pheùp ñeám chöa hoaëc huûy boû soá vöøa nhaäp phaûi caàn söû duïng theâm caùc phím chöùc naêng.

com .0 8255-1 Thu Phaùt CS\ A8 ÷ A12 CS\ CS\ CS\ PortA Rôle BC Port2 A13 ÷ A15 74138 Y0 Y1 Y2 Y3 Port1 BAØN PHÍM SÔ ÑOÀ KHOÁI CHI TIEÁT CUÛA MAÏCH ÑIN Share by Kysubachkhoa.com Trang 1 Port0 Data Address A0 ÷ A7 A0 ÷ A1 8 0 5 1 74373 ROM RAM 8255-2 PortA PortB Hieån thò Rôle ÑH PortB.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

Boä nhôù ROM ñöôïc cho pheùp bôûi tín hieäu PSEN\. Keát noái boä nhôù döõ lieäu ngoaøi: Boä nhôù Ram ñöôïc cho pheùp ghi/ ñoïc baèng caùc tín hieäu ñieàu khieån WR\ vaø RD\. Hình sau moâ taû caùch noái boä nhôù Eprom vôùi 8051: Port 0 EA 8051 ALE D 74373 Q G D7 .A0 Port2 A15 -A8 0E\ PSEN 2. Ngoaøi ra. 19 cuûa 8051 ñöôïc noái vôùi thaïch anh (cuõng coù theå thay theá thaïch anh baèng tín hieäu xung clock). Chaân 18. Vieäc tính toaùn löïa choïn phaûi döïa treân lyù thuyeát vaø caùc linh kieän thoâng duïng treân thò tröôøng. RD cuûa 8051 ñöôïc noái tôùi chaân cho pheùp xuaát (OE\ ) cuûa Ram vaø chaân WR ñöôïc noái tôùi chaân ghi (WR\) cuûa Ram. I. Keát noái boä nhôù chöông trình beân ngoaøi: Boä xöû lyù chính laø IC 8051 vôùi taàn soá laøm vieäc laø 12 MHz. Keát noái bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu giöõa RAM vaø 8051 cuõng gioáng nhö EPROM . 8051 coù 1 leänh duy nhaát truy xuaát döõ lieäu cuûa boä nhôù döõ lieäu ngoaøi laø MOVX duøng con troû 16 bit (DPTR) hoaëc R0 vaø R1 xem nhö thanh ghi ñòa chæ. KEÁT NOÁI 8051 VÔÙI BOÄ NHÔÙ VAØ CAÙC IC NGOAÏI VI : 1.com .THI COÂNGVAØ CHÖÔNG TRÌNH CHÖÔNG I THIEÁT KEÁ. Share by Kysubachkhoa. Maëc duø phaàn cöùng heä thoáng khoâng theå thay ñoåi ñöôïc nhöng phaàn meàm coù theå thay ñoåi laøm cho heä thoáng coù khaû naêng hoaït ñoäng moät caùch linh hoaït vì vaäy thieát keá phaàn cöùng phaûi caân ñoái sao cho phaàn meàm khoâng quaù phöùc taïp.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. THI COÂNG PHAÀN CÖÙNG Sau khi ñaõ phaân tích moät moâ hình heä thoáng vi xöû lyù baây giôø chuùng em baét ñaàu ñi vaøo tính toaùn caùc giaù trò thöïc teá ñeå cho heä thoáng hoaït ñoäng ñöôïc.D0 EPROM A7.com Trang 1 PHAÀN II THIEÁT KEÁ.

0 →P2. A15 = 0 choïn 82552 4. A15 = 0 choïn 82551 A13 =1.com Trang 2 D7 . A14. Caùc ñöôøng cuûa Port0 noái vôùi caùc ñöôøng töø Do ñeán D7 cuûa 74373. Caùc ngoõ ra Y0.7) ñöôïc noái tôùi caùc ñöôøng ñòa chæ cuûa ROM vaø RAM (A0 →A12 ) coøn caùc ñöôøng döõ lieäu töø port 0 ñöôïc noái tôùi caùc ñöôøng döõ lieäu cuûa ROM vaø RAM. CS cuûa 8255. A13.Y2. A15 = 0 choïn Ram A13 = 0. A14. Y3 laàn löôït ñöôïc noái tôùi CE cuûa Rom.Keát noái maïch giaûi maõ: *Hình thaønh maïch giaûi maõ ñòa chæ döïa treân baûng ñoà boä nhôù sau: IC Rom 8K Ram 8K 8255 1 8255 2 A 15 0 0 0 0 0 0 0 0 A 14 0 0 0 0 1 1 1 1 A 13 0 0 1 1 0 0 1 1 A 12 0 1 0 1 0 0 0 0 A 11 0 1 0 1 0 0 0 0 A 10 0 1 0 1 0 0 0 0 A 9 0 1 0 1 0 0 0 0 A 8 0 1 0 1 0 0 0 0 A 7 0 1 0 1 0 0 0 0 A 6 0 1 0 1 0 0 0 0 A 5 0 1 0 1 0 0 0 0 A 4 0 1 0 1 0 0 0 0 A 3 0 1 0 1 0 0 0 0 A 2 0 1 0 1 0 0 0 0 A 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A 0 0 1 0 1 0 1 0 1 hex 0000 H 1FFFH 2000 H 3FFFH 4000 H 4003 H 6000 H 6003 H Tuy nhieân taïi moät thôøi ñieåm chæ coù 1 IC nhôù ñöôïc truy xuaát neân duøng caùc ñöôøng ñòa chæ A13. Keát noái maïch choát: -Chaân ALE (chaân 30) cuûa 8051 keát noái vôùi chaân G cuûa 74373. A14 = 1. Laáy A15. A14 = 1.B. Y1. A14. Share by Kysubachkhoa.C).Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. A14 noái tôùi 3 ñaàu vaøo IC giaûi maõ 74138 (A.com . 8255 (D0 →D 7 ). A15 = 0 choïn Rom A13 = 1.A0 A15 -A8 0E WR Port2 RD 3.Ram. Khi Yi = 0 thì IC ñoù ñöôïc choïn: A13. Caùc ñöôøng tín hieäu (Q0→Q7 ) cuûa 74373 vaø caùc ñöôøng port 2 (P2.D0 Port 0 EA D Q 74373 G 8051 ALE RAM A7. A15 ñeå phaân bieät.

ngoõ ra coång NAND (U9B) = 0.WR) noái ñeán RD.com Trang 3 -Trong moãi chu kyø maùy seõ coù 2 xung ALE.com . Bôûi vì khi ñang laøm vieäc taïi Rom A. *Tín hieäu PSEN\ cuûa 8051 (chaân 29) noái tôùi 0E cuûa Rom. Caùc ñöôøng (RD. Ñoàng thôøi khi ñoù. II. Ngöôïc laïi. moïi söï thay ñoåi ôû ngoõ vaøo ñeàu aûnh höôûng ñeán ngoõ ra. neáu A13. PSEN cuûa 8051 qua coång AND (duøng 2 coång NAND 74132) ñöa tôùi OE\ cuûa Ram *Hình thaønh coâng taéc löaï choïn Rom A. Vì vaäy maïch reset trong ñoà aùn naøy bao goàm reset töø chuyeån coâng taéc choïn Rom. THIEÁT KEÁ MAÏCH RESET: Khi coâng taéc chuyeån töø A sang B vaø ngöôïc laïi ñeàu reset toaøn boä laïi heä thoáng ñeå cho PC = 0000H. ngoõ ra Q seõ giöõ nguyeân traïng thaùi tröôùc ñoù baát chaáp ngoõ vaøo D. Khi ALE xuoáng möùc thaáp (G = 0). Sô ñoà nguyeân lyù maïch reset trong sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieàu khieån. 1. reset töø ngoaøi ñöa tôùi (neáu nhö keát hôïp vôùi maïch khaùc). A15 = 0 thì ngoõ ra coång OR (U8B) = 0 → Rom B ñöôïc choïn. IC 74221. luùc naøy Port 0 töông öùng laø ñöôøng ñòa chæ Ao → A7.Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa coâng taéc löïa choïn nhö sau: Baát cöù khi naøo cho pheùp truy xuaát Rom (ngoõ vaøo 1 chaân coång OR xuoáng möùc logic [0]) vaø ngoõ ra coâng taéc löïa choïn A hoaëc B xuoáng möùc logic [0] thì Rom A hay B ñöôïc truy xuaát. coång OR7432 vaø 1 coång OR khi keát hôïp vôùi reset khaùc sô ñoà chaân vaø baûng thaùi cuûa 74221 nhö sau: Sô ñoà chaân SN 74221: Baûng traïng thaùi 1A 1B Vcc Reset Cset 1Q\ 2Q\ clr 2B 2A INPUT clear L X X H H ↑ A X H X L ↓ L B X X L ↑ H H OUTPUT Q L L L Q H H H Clr 1Q 2Q Cset Reset 74221 Share by Kysubachkhoa.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. WR cuûa Rom vaø 8255. Do muoán xeáp choàng boä nhôù neân cho tín hieäu RD\.Sô ñoà nguyeân lyù cuûa coâng taéc löïa choïn: (Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieàu khieån) . Rom A khoâng ñöôïc choïn. reset khi baét ñaàu moãi chöông trình ñeám saûn phaåm vaø reset neáu nhö nguoàn cung caáp yeáu. luùc naøy caùc ñöôøng Port 0 töông öùng laø caùc ñöôøng döõ lieäu Do → D7. coâng taéc chuyeån sang A thì Rom A ñöôïc truy xuaát. Khi ALE ôû möùc logic cao (G = 1) vaø OC\ = (0) thì ngoõ ra Qo → Q7 töông öùng vôùi ngoõ vaøo D. Maïch reset töø vieäc choïn Rom: Maïch ñöôïc taïo bôûi coång nand. khi chuyeån sang Rom B → PC baét ñaàu taïi ñòa chæ khaùc 0000H → laøm sai chöông trình. Rom B: . PC khaùc 0000H. -Khi SW1 noái tôùi B. ngoõ ra cuûa coång NAND (U9A) = 1→ ngoõ ra coång OR (U8A) = 1. A14.

Khi chaân clear ôû möùc logic cao. Tính toaùn caùc giaù trò ñieän trôû phaân cöïc cho transistor khi nguoàn cung caáp yeáu: Vì maïch söû duïng caùc transistor laøm vieäc ôû traïng thaùi baõo hoøa neân ñieàu kieän ñeå cho transistor hoaït ñoäng ôû traïng thaùi naøy laø: βIB > ICSAT .com . 1 chaân cuûa coång nand U2A ñöôïc noái mass→ ngoõ ra = 1.8V . Q7 daãn (led xanh saùng). B = 1 → coù xung ra ôû ngoõ ra Q 74211 (U10A) → maïch bò reset. Quaù trình reset thöïc hieän döïa treân söï ngaét daãn cuûa transistor keát hôïp vôùi coång Nand 74132. 3. Khi Q3 daãn (coù taùc ñoäng beân ngoaøi). Khi ñieän aùp nguoàn yeáu. ngoõ ra cuûa coång NAND (U9A) töø 0 leân 1→ chaân B cuûa74211 (U10B) töø 0 leân 1. Q6. A ôû möùc logic thaáp vaø chaân B chuyeån traïng thaùi töø möùc logic 0 leân 1 ôû ngoõ ra Q (ngöôïc laïi vôùi Q\) . coøn khi nguoàn oån ñònh thì led ñoû (D8) seõ saùng. Q5 daãn. heä thoáng bò reset. reset (RST) = 1. Trong maïch Reset naøy coù duøng 74HC132 (coång NAND ) coù caùc thoâng soá nhö sau: VIH(MIN) : Ñieän aùp ngoõ vaøo thaáp nhaát ôû möùc [ 1].Khi nguoàn cung caáp ñaày ñuû. caùc IC hoaït ñoäng hoãn loaïn. maïch ñieän khaùc coù theå reset maïch ñieän naøy qua header 3 (JP8). B ôû möùc logic cao vaø chaân A chuyeån traïng thaùi töø möùc logic 1 xuoáng 0 thì thì 74211 taïo ra moät xung döông ôû ngoõ ra Q Quaù trình reset ñöôïc thöïc hieän nhö sau: Khi SW chuyeån sang B. Q9 daãn led ñoû saùng → maïch hoaït ñoäng bình thöôøng. heä thoáng bò reset (ñoàng thôøi khi ñoù chaân coøn laïi cuûa coång nand luoân ñöôïc giöõ ôû möùc cao). 2. ñieän yeáu thì led xanh (D 7) seõ saùng vaø luùc ñoù thì maïch seõ bò reset cho ñeán khi nguoàn cung caáp oån ñònh.Khi ñieän yeáu (VH < 3. Reset baèng nuùt nhaán: Khi nhaán nuùt. VBESAT =0. . Khi chuyeån coâng taéc sang A. khoâng daãn.D6 daãn.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Share by Kysubachkhoa. VCESAT =0. ngoõ ra coång nand (U9A) töø 1 xuoáng 0→chaân A cuûa 74221 töø 1 xuoáng 0. Reset khi nguoàn cung caáp yeáu: Caùc IC soá chæ hoaït ñoäng toát khi nguoàn cung caáp oån ñònh.Khi chaân clear ôû möùc logic cao. D5.7 Volt). neáu khoâng coù söï hieån thò veà nguoàn cung caáp seõ gaây ra tröôøng hôïp maïch hoaït ñoäng sai maø khoâng bieát ñöôïc nguyeân nhaân.com Trang 4 Qua baûng traïng thaùi: . D6) khoâng daãn → Q5 khoâng daãn. VIL(MAX) : Ñieän aùp ngoõ vaøo cao nhaát ôû möùc [0 ]. Söï taùc ñoäng thoâng qua söï ngaét daãn cuûa Q3 C828. RST = 1. Treân maïch ñieän naøy. Nguyeân lyù hoaït ñoäng maïch reset nhö sau: . ngoõ ra coång OR = 1. maïch bò reset. ngoõ ra coång nand (U2A) = 1. Q7 khoâng daãn. Q8 daãn moät chaân cuûa coång nand (U2A) bò noái mass. Zener (D5. ngoõ ra coång Not (coång nand 74132) = 0. Khi keát noái vôùi maïch ñieän khaùc. Q6.2V . A = 0 → coù moät xung ôû ngoõ ra Q → ngoõ ra coång OR leân 1 daãn ñeán RST = 1 heä thoáng bò reset: ñeøn reset (D4 saùng).

1) = 12 .1 ( V ) Tính toaùn caùc giaù trò: 1.013mA = 13mA 220 + Choïn β = 40 ⇒ I CSAT < βx VOH − VBESAT RB − ⇔ RB < (4.10 ⇒ RB < 12.5 (V) VIL(MAX) = 1 (V ) VOH(MIN) = 4. Transistor Q1 (C828 ): VCC − VLED − VCESAT RC + Choïn doøng qua LED laø 10mA I CSAT = Trang 5 → RC = 5 − 2 − 0 .013 A = 13mA π 15mA 220 + Choïn doøng qua led laø 10mA ⇒ Choïn RC = 220 Ω + ⇒ I CSATtt = I LEDtt = Choïn β = 40 .6kΩ.2 = 0.2 = 280Ω 10. ñieàu kieän baûo hoøa: ⇒ βIB > ICSAT ⇒ β× V CC − V EBSATt − V OL > I SATtt RB ⇒ RB < β (V CC − V EBSATt − V OL ) I SATtt = 40 ( 5 − 0 .10 − 3 + Choïn RC = 220 Ω ⇒ I CSAT = 5 − 2 − 0 . VIH(MIN) = 3.com VOH(MIN) : Ñieän aùp ngoõ ra thaáp nhaát ôû möùc [ 1 ].2 = 0.40 −3 13. Transistor Q2 (A564 ): ⇒ I CSAT = VCC − VLED − VECSAT RC ⇒ RC = 5 − 2 − 0 .9 (V ) VOH(MAX) = 0.Transistor Q4: (C828 ) + ChoÏn β = 40 + Choïn doøng qua led laø 10mA ⇒ I CSAT = VCC − VLED − VCESAT RC Share by Kysubachkhoa.5 K Ω 13 ⇒Choïn RB = R7 = 10KΩ 3.9 0.com .2 = 280Ω 10. VOH(MIN) : Ñieän aùp ngoõ ra cao nhaát ôû möùc [ 0 ]. Choïn RB = R5 = 10kΩ 2.8 − 0 .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.10 − 3 5 − 2 − 0 .8).

10 − 3 ⇒ Rc =1KΩ + β IB > IcSAT β× VCC − VD 5 − VD 6 − VBESAT VCC − VCESAT φ RB RC RB π β × (VCC − VD5 − VD 6 ) × RC VCC − VCESAT = 40 × (5 − 0.10 − 3 Trang 6 ⇒ RC = ⇒ ChoÏn RC = 220Ω ⇒ I CSATtt = 5 − 2 − 0 .9 − 0. (4.2 = = 480Ω IC 10.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com .2 = 13mA 220 × 10 − 3 Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT ⇒β× VOH − VBESAT (4. Transistor Q6 (C828 ): +Choïn β = 40 +Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT .2 = 280Ω 10.61KΩ φ I CSAT ⇒ RB π 40 × RB 13 ⇒ Choïn RB = R19 = 10kΩ 4.8) × 1 5 − 0 .9 − 0.16 KΩ (5 − 0.17 KΩ ⇒ Choïn RB < 4. Transistor Q5 (C828): + ChoÏn β = 40 + Choïn doøng IC =10mA RC = VCC − VCE 5 − 0 .8) = 12.2 = 4.com 5 − 2 − 0 .17KΩ.7 − 3 − 0. choïn Rc = 1KΩ β× VOH − VBESAT VCC − VCESAT φ RB RC RB < 40.2) ⇒ Choïn RB = R24 = 10 kΩ Share by Kysubachkhoa.8) × 1 = 34. laáy RB (R21) laØ bieán trôû 20KΩ ñeå ñieàu chænh cho chính xaùc 5.

8 − 0.325KΩ VCC − VLED − VECsat 5 − 2 − 0.10 − 3 Trang 7 ⇒ ChoÏn RC =330Ω I LEDtt = VCC − VLED − VECSAT 5 − 2 − 0 .5 KΩ 7.2 ⇒ Choïn RB = R25 = 7.Transistor Q9 ( A 564 ): +Choïn β = 40 + Choïn doøng qua led laø 10mA Share by Kysubachkhoa.Transistor Q7 ( A 564 ): +Choïn β = 40 + Choïn doøng qua led laø 10mA RC = VCC − VLED − VECSAT 5 − 2 − 0 .2 φ RB 1 40 × 4.2 = = 280Ω I LED 10.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com 6. 40 × 5 − 0.1) × 330 = = 19.com .Transistor Q8 (C828 ): Choïn β = 40 + Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT β VCC − VBESAT VCC − VCESAT > RB RC + Choïn RC = 1kΩ.10 − 3 + Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT ⇒β× VCC − VOL − VEBSAT VCC − VLED − VECSAT > RB RC RB < β (VCC − VEBsat − VOL ) RC 40 × (5 − 0.2 = = 8.8 5 − 0.5mA RC 330.2 = 35 KΩ 4.8 × 1 ⇒ RB π ChoÏn RB = R27 = 15 KΩ 8.

com . Caùch tính taàn soá queùt LED Goïi n: soá LED caàn hieån thò Goïi τ: thôøi gian phaùt saùng cuûa moãi LED (s ) Goïi T laø chu kyø hieån thò cuûa n LED: T = n.2 − 2 = = 280Ω I LED 10 ×10−3 ⇒ ChoÏn RC =220Ω Vaäy doøng qua led thöïc teá laø: I LEDtt = VCC − VLED − VECSAT 5 − 2 − 0.57KΩ 5 − 2 − 0.2 Choïn R28 = RB =10 kΩ 4.2 = = 13mA RC RC + Maø ñieàu kieän baõo hoøa laø: βIB > IcSAT β (VCC − VEBsat − VOL ) VCC − VLED − VECsat > RB RC = 40 (5 − 0.com Trang 8 RC = (VCC − VCESAT − VLED ) 5 − 0.8 − 0.τ τ = τN : chu kì ngaét cuûa moãi LED (s ) ⇒ f = 1 1 = ( Hz ) T n.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.2) x220 = 12. τ ( s ) Goïi f : taàn soá queùt f = 1 1 = ( Hz ) T n.τ N Moái lieân heä giöõa chieàu daøi saûn phaåm (cm ) vôùi vaän toác baêng chuyeàn (m/s): Ñaàu doø: Baét ñaàu Keát thuùc TL T Share by Kysubachkhoa.

3 8051 P0.4 P0.com -Goïi T: chu kì queùt ñaàu doø (ms ) . Sô ñoà keát noái nhö sau: P0.6 P0.d m TL ≤ (ms ) ⇒ d ≥ L (cm) ⇒ v ≤ ( ) v 10 TL s Chieàu daøi nhoû nhaát cuûa saûn phaåm: d MIN = v.TL (cm) 10 • • Vaän toác toái ña cuûa baêng chuyeàn: vMAX = 10.d m ( ) TL s III.Goïi T = T L 2 • : Thôøi gian doø möùc thaáp (ms ) Trang 9 Ñieàu kieän ñeå cho ñaàu doø phaùt hieän saûn phaåm 10d v. KEÁT NOÁI KÍT VI ÑIEÀU KHIEÅN VÔÙI THIEÁT BÒ NGOAÏI VI: 1.T 10.1 P0.5 P0. Keát noái vôùi baøn phím: Baøn phím goàm 16 phím keát noái vôùi kít vi ñieàu khieån thoâng qua Port 1 cuûa 8051.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.7 0 4 8 C 1 5 9 D 2 6 A E 3 7 B F Share by Kysubachkhoa.2 P0.0 P0.com .

Baûng traïng thaùi choïn Led nhö sau: Ngoõ vaøo Caùc chaân löïa choïn C B L L L L L H L H H L H L H H H H Cho pheùp G1 G2 H L H L H L H L H L H L H L H L Choïn Led A L H L H L H L H Led 1 Led 2 Led 3 Led 4 Led 5 Led 6 Led 7 Led 8 Share by Kysubachkhoa. maø moãi Led saùng thì phaûi cung caáp doøng khoaûng 8 – 10mA neân phaûi duøng IC ñeäm neân PortA cuûa 8255 noái tôùi caùc ngoõ vaøo A1 _ A8 cuûa 74245. Keát noái hieån thò: Phaàn hieån thò bao goàm 8 Led 7 ñoaïn chung anod. Vôùi maïch giaûi maõ choïn Led: ba ngoõ vaøo A.com BAÛNG MAÕ PHÍM Trang 10 Phím 0 1 2 3 4 5 6 7 Maõ queùt 00 01 02 03 04 05 06 07 Maõ Hex 0CH F9H A4H B0H 99H 92H 82H F8H Phím 8 9 A B C D E F Maõ queùt 08 09 10 11 12 13 14 15 Maõ Hex 80H 90H 88H 83H C6H A1H 86H 8EH 2. G2 = [0].Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Vì doøng ra taïi moãi chaân caùc Port cuûa 8255 chæ coù khoaûng 4mA. bus döõ lieäu ngoõ ra noái qua ñieän trôû haïn doøng ñeán caùc thanh cuûa Led 7 ñoaïn. chaân cho pheùp G2 noái tôùi PC4 cuûa 8255. C cuûa 74138 seõ ñöôïc noái tôùi PC5 – PC7 cuûa 8255.com . Khi PC4 xuoáng möùc thaáp. B. cho pheùp Led saùng. Bus döõ lieäu xuaát ra hieån thò ñöôïc noái tôùi PortA cuûa 82552.

8V I B= Vaäy R2 = VR 2 2.1 Choïn R1 = 3.com Trang 11 Tính toaùn ñieän trôû trong maïch hieån thò: cc R1 Ñieän trôû phaân cöïc Led R2 :ñieän trôû haïn doøng Ñeå cho moät thanh led ñuû saùng thì doøng ñieän qua noù laø 10 mA. Ñaây cuõng chính laø doøng Ic cuûa transistor.2 = 11.2 V vaø ñieän aùp rôi treân led laø 2V do ñoù: VR2 = Vcc – VCESAT – VLED = 5 – 0.1mA 251 × 10 − 3 Share by Kysubachkhoa.7 = = = 3. Vaäy doøng IB thöïc teá laø: 5 − 0. Choïn R2 lôùn hôn tính toaùn ñeå transistor nhanh baõo hoaø I LEDtt = 5 − 2 − 0.com .10− 3 7 7 Choïn R2 = 270 (Ω).1mA 60 Ñieän trôû phaân cöïc R1 laø: R1 = U R1 VCC − VBE 5 − 0.3.3 Tính R2 (ñieän trôû haïn doøng cho led): Khi transistor baõo hoøa.8 = = 251Ω I CMAX 1.3 kΩ.90( KΩ) IB IB 1.2 – 2 = 2. ñieän aùp VCESAT = 0. nhoû hôn giaù trò tính toaùn ñeå doøng lôùn transistor nhanh baõo hoøa.3mA 3.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Vaäy choïn transistor loaïi A1266 vôùi heä soá khuyeách ñaïi β laø 60 Vaäy doøng IB laø: IB = IC β = 70 = 1.60. do ñoù ñeå caû led 7 ñoaïn saùng thì doøng cung caáp cho led laø: I = 7 x 10 = 70 mA.7 = 1.

com Trang 12 c.com .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Keát noái maïch rôle: Tín hieäu ñieàu khieån rôle ñöôïc laáy ra töø PortA cuûa 82551. Rôle seõ taùc ñoäng khi ñeám xong soá löôïng saûn phaåm caøi ñaët tröôùc.3kΩ I LED 10 Choïn R1 treân thöïc teá laø 330 (Ω). Tính ñieän trôû haïn doøng R: Ñeå cho moãi led saùng thì doøng cung caáp cho noù laø 10mA. ÔÛ ñaây chuùng em giaû ñònh söï taùc ñoäng cuûa rôle baèng ñeøn Led hieån thò. Khoái phaùt Tính toaùn ñieän trôû vaø tuï treân maïch dao ñoäng 555 VCC RA 7 RB 6 2 8 1 4 5 3 Ngoõ ra C C1 Share by Kysubachkhoa. Vaäy ñieän trôû caàn gaén theâm vaøo ñeå haïn doøng cho led laø: R1 = VCC − VLED 5 − 2 = = 0. Khi led saùng töông öùng vôùi taùc ñoäng cuûa rôle. Vôùi vieäc choïn R1 lôùn hôn tính toaùn nhöng doøng qua led giaûm khoâng ñaùng keå neân vaãn chaáp nhaän Vaäy doøng thöïc teá qua led laø: I LEDtt = VCC − VLED 5−2 = = 9. THIEÁT KEÁ VAØ TÍNH TOAÙN MAÏCH CAÛM BIEÁN 1. tín hieäu laáy ra ñieàu khieån rôle ñuôïc ñöa qua boä ñeäm 74245 vaø haïn doøng baèng ñieän trôû.09mA R1 330 × 10 −3 III. Gioáng nhö maïch hieån thò.

69(RA +2RB). C[µF] → t[ms] .1µF 2K ≤ R ≤ 20K vì f cho pheùp: 0. Khoái ñaàu doø: Taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch: 1.f0[KHz] fo = 1 1. -Choïn C8 =1µF .com .1Khz R15C10 10.Choïn R15 = 10K C10 =0.2 µF.Daïng soùng: Ñieän aùp ra Vcc T Trang 13 0V Ñieän aùp treân tuï tc td t 2/3Vcc 1/3 Vcc t tc =0.RB [ohm] C[F] →t[s] td =0.0.1 fo = = = 1.1 1.69(RA + RB).01Hz ≤ f ≤ 500Khz→ f0 thoûa ñieàu kieän cho pheùp.69RBC ⇒T= tc + td =0.45 = T (RA + 2 RB )C RA 1 1 ≈ ÷ RB 8 10 Choïn ñeå xung taïo ra gaàn nhö ñeàu nhau ñeå kích thích cho AÏ564 daãn maïnh.com . Share by Kysubachkhoa. laøm doøng IB lôùn suy ra doøng qua LED lôùn.C RA . 2.1 .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.C * Neáu choïn ñôn vò R[KΩ] . tín hieäu phaùt ra töø LED maïnh thì beân khoái ñaàu doø môùi nhaän ñöôïc tín hieäu.C9 =2.

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.2 56.28335(mA) R10 200 R10 π → Choïn R10 =10KΩ Share by Kysubachkhoa. ⇒ R11 = Vcc − VECSAT − VLED 9 − 0.2V IB = 9 − 0.C 1.67 mA R11 0.8V Vout taïi chaân 3 (ngoõ ra 555 )≈0.23KΩ 0.31.C Taàn soá cuûa maïch thieát keá = taàn soá f0 cuûa ñaàu doø Neân f = f0 =1. RA =78KΩ Vì duøng RA laø moät bieán trôû ñieàu chænh neân choïn RA=100KΩ -Transistor Q1 : A564 choïn heä soá khueách ñaïi β =200 -Khi Led hoàng ngoaïi daãn thì VLED =2V -Choïn doøng qua Led hoàng ngoaïi khoaûng 50mA (ñeå tín hieäu phaùt ra maïnh vì vaäy maø khoái ñaàu doø môùi nhaän ñöôïc).2 − 2 6.12 0.45 = = 1.67 φ = 0.28335 .com 8 = 28.45 1.1.67mA -Ñeå cho Q1 daãn baûo hoøa: IB = Vcc − VEB SAT − Vout I Csat φ R10 β βIB >ICsat Maø VEbsat ≈0.1kHz Choïn RA.106 (Ω ) = 1318 KΩ 3 fo.136 KΩ = 136Ω I CSAT 50 ⇒ Choïn R11= 120Ω ⇒ Doøng thöïc teá qua LED khi R11=120Ω I Csat = Vcc − VECSAT − VLED 9 − 0. RB sao cho thoûa ñieàu kieän treân Laáy theo giaù trò thöông maïi suy ra: RA + 2 RB = 1.10 −3.8 − 0.12 ICsat ==56.001µF Trang 14 f = fo = 1 1.2 − 2 = = 0.com *ÔÛ khoái phaùt tia hoàng ngoaïi: Choïn tuï C6 = 0.45 = T (Ra + 2 Rb ).8 = = = 56.10 .10 − 6 Choïn RB=620KΩ.

Do khoái phaùt vaø khoái ñaàu doø ñöôïc thieát keá: f= f0 =1.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Coøn khi cho saûn phaåm ñi qua che led hoàng ngoaïi thì tín hieäu töø led hoàng ngoaïi phaùt ra khoâng truyeàn qua ñöôïc photo Q2. f0: taàn soá trung taâm cuûa khoái ñaàu doø.com . khi qua photo Q2 tín hieäu bò suy yeáu neân phaûi khueách ñaïi leân.photo Q2 nhaän tín hieäu.1Khz Trong ñoù f: taàn soá phaùt ra cuûa khoái phaùt tia hoàng ngoaïi. Khi chöa coù saûn phaåm naøo ñi qua led hoàng ngoaïi phaùt tín hieäu qua photo Q2 . Choïn R14=100KΩ R13 =1KΩ AV = R14 = 100 R13 R12 thöôøng töø 0KΩ ÷ 56KΩ.com Trang 15 * ÔÛ khoái ñaàu doø IC LM 324 : IC laøm vieäc vôùi loaïi nguoàn ñôn. coù xung kích tôùi ngoõ vaøo (7) → ñieän aùp chaân 8 leân möùc cao Share by Kysubachkhoa. Keát quaû laø taàn soá vaøo (f≠f0 =1. khueách ñaïi tín hieäu lôùn leân ñeå IC 567ø nhaän bieát ñöôïc vì ôû led hoàng ngoaïi doøng ra khoaûng 56. Vì do thieát keá f=f0 =1.1µF (tuï lieân laïc) c. Hoaït ñoäng cuûa khoái phaùt vaø khoái ñaàu doø: . choïn ñoä lôïi 100dB. Qua boä khueách ñaïi.1Khz töùc laø taàn soá vaøo phuø hôïp vôùi taàn soá trung taâm thì ngoõ ra chaân 8 ôû möùc thaáp [0].67mA noù phaùt ra tín hieäu maïnh vaø coù khaû naêng truyeàn ñi xa.1Khz) khaùc vôùi taàn soá trung taâm neân ngoõ ra 8 ôû möùc cao [1]. choïn R12 =56KΩ C7 =0.

Neáu coù saûn phaåm ñi qua thì goïi chöông trình ñeám. Ñoïc döõ lieäu töø caûm bieán (ñaàu doø). Neáu ñoàng yù soá ñeám ñaõ nhaäp vaøo thì cho pheùp baêng chuyeàn hoaït ñoäng (ñoùng role BC). CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN A. Khi ñaõ hoaøn thaønh 9 ca saûn phaåm thì quay laïi laøm töø ca 1. Sau ñoù goïi chöông trình nhaäp soá hoäp. nhaäp soá saûn phaåm. THUAÄT GIAÛI I.. Share by Kysubachkhoa. Neáu ñuû saûn phaåm moät hoäp thì goïi role ñoùng hoäp ñoàng thôøi goïi chöông trình ñeám hoäp.com Trang 16 CHÖÔNG II.com . Chöông trình chính: Ñeå caùc thieát bò hoaït ñoäng ñöôïc ñaàu tieân phaûi khôûi ñoäng caùc thieát bò ngoaïi vi. Neáu ñuû soá hoäp thì baêng chuyeàn ngöng hoaït ñoäng vaø chôø cho ca tieáp theo. khôûi ñoäng Timer cho pheùp ngaét.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

Goïi chöông trình con nhaäp hoäp .Goïi chöông trình löu soá hoäp. soá saûn phaåm .Goïi chöông trình xem soá lieäu löu baát kì ca naøo Löu ñoà thuaät giaûi chöông trình chính Share by Kysubachkhoa.Cho pheùp baêng truyeàn hoaït ñoäng Goïi chöông trình con ñaàu doø (DAUDO) Ñeám saûn phaåm S Ñuû SP Ro-le ñoùng hoäp.Goïi chöông trình con nhaäp saûn phaåm .com .Goïi chöông trình con doø phím (IN – HEX) Phím E S Ca = 9 S .com Trang 17 -Khôûi ñoäng thieát bò ngoaïi vi -Khôûi ñoäng thanh ghi Timer.Cho pheùp baêng chuyeàn ngöng hoaït ñoäng .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. cho pheùp ngaét -Naïp giaù trò ñaàu #00H vaøo caùc oâ nhôù Ca: = 0 Ca: =Ca + 1 . ñeám hoäp (RL – ÑH) S Ñuû hoäp .

Chöông trình con khôûi ñoäng ngoaïi vi: 8255 chæ hoaït ñoäng khi naïp cho noù töø ñieàu khieån vì vaäy ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi caàn khôûi ñoäng cho caùc oâ nhôù cuûa 8255 Baét ñaàu Khôûi ñoäng 8255 . CAÙC CHÖÔNG TRÌNH CON: 1.1 Naïp giaù trò ban ñaàu cho role baêng truyeàn Naïp giaù trò ban ñaàu cho ngoõ döï phoøng Khôûi ñoäng 8255 .com Trang 18 II.com .2 Naïp giaù trò ban ñaàu xoùa 8 led 7 ñoaïn Naïp giaù trò ban ñaàu ñeå môû role ñoùng hoäp Naïp giaù trò ban ñaàu ñeå choïn led saùng Ret Share by Kysubachkhoa.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

com .1 S R1 = # 69H S Ñ R1 ← # 77H Thoaùt 1 Ret Share by Kysubachkhoa. döõ lieäu ra khoù coù theå quan saùt ñöôïc vì vaäy delay sau moãi laàn hieån thò baèng vieäc giaûm thanh ghi R2. Caùc Led seõ ñöôïc queùt lieân tuïc töø Led 77ñeán Led 70.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. vôùi döõ lieäu xuaát ra hieån thò töø oâ nhôù 77H ñeán oâ nhôù 70H. Khi R2 = 0 cho pheùp xuaát döõ lieäu ra hieån thò. Chöông trình ngaét hieån thò: Trong chöông trình ngaét. Nhö vaäy cöù sau 250 µs caùc led laïi ñöôïc queùt.com Trang 19 2. thôøi gian ngaét ñöôïc xaùc ñònh baèng côø traøn timer. Löu ñoà thuaät giaûi nhö sau: Baét ñaàu Cho pheùp ngaét R2 . Vôùi thôøi gian ngaét nhoû.1 R2 = 0 Ñ TOÁC ÑOÄ 1 → R2 Choïn led hieån thò Xuaát döõ lieäu ra led R1 .

com . Chöông trình con nhaán soá Chöông trình naøy cho pheùp nhaäp soá thaäp phaân. Sau khi nhaäp soá lieäu xong neáu thaáy qua led hieån thò ñuùng soá lieäu ñaõ nhaäp vaøo thì nhaán phím A töùc laø ñaët bit YES = 1 (7E = 1) ñeå keát thuùc quaù trình nhaäp soá lieäu.com Trang 20 3. 7E = [0].Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Khi nhaäp xong soá saûn phaåm vaø soá hoäp thoâng qua chöông trình con nhaán soá naøy thì nhaán phím C töùc laø cho pheùp saûn phaåm töø luùc naøy ñi qua ñaàu doø vaø baét ñaàu ñeám. Baét ñaàu Xoùa bit YES Xoaù bit NO Goïi chöông trình doø phím A = # 0AH S Ñ Ñaët bit YES Xoùa A A = # 0BH S Xoùa côø C A . Neáu phím nhaán töø 0 ñeán 9 thì nhaän soá coøn phím töø A ñeán F thì xoùa soá. Soá nhaän thì bit 7D = [0].# 0AH Ñ Ñaët bit NO S C=1 Ñ RET Share by Kysubachkhoa. Coøn ñang nhaäp neáu muoán boû soá lieäu vöøa nhaäp vaøo thì nhaán phím phím B töùc laø ñaët bit NO = 1 (7D = 1).

haøng traêm sau ñoù tôùi byte thaáp töùc laø haøng chuïc haøng ñôn vò. Chöông trình taêng 1: Trang 21 Cöù coù moät saûn phaåm ñi qua ñaàu doø (chuù yù ngoõ ra chaân 8 cuûa IC567 töø nöùc logic 0 leân möùc 1 sau ñoù ñöôïc ñöa qua coång ñaûo neân ngoõ ra laø möùc logic 0) ñöôïc ñöa vaøo bit 0 cuûa port B1 seõ laøm thay ñoåi möùc logic töø 1 xuoáng 0 thì oâ nhôù duøng cho vieäc ñeám saûn phaåm seõ ñöôïc taêng leân moät ñôn vò thoâng qua vieäc goïi chöông trình con taêng 1. Neân khi so saùnh soá lieäu ñang ñeám vôùi soá lieäu ñaõ löu ban ñaàu xem ñaõ baèng chöa thì phaûi so saùnh laàn löôït byte cao tröôùc töùc laø haøng ngaøn. Trong luùc ñôïi phím ñöôïc nhaû ra goïi chöông trình doø tìm maõ phím aán 50 laàn ñeå xem phím coù coøn ñöôïc nhaán nöõa hay khoâng. vaø khi ñuû soá saûn phaåm thì oâ nhôù duøng cho vieäc ñeám soá hoäp cuõng ñöôïc taêng leân moät ñôn vò thoâng qua chöông trình con taêng 1. Chöông trình con kieåm tra phím aán: IN – HEX Neáu nhö coù phím ñöôïc aán thì bit C = 0. Baét ñaàu Xoùa côø traøn phuï AC Xoùa côø traøn C A ← A +1 Hieäu chænh thaäp phaân thanh ghi A RET 5.com 4. Khi R3 = 0 thì laáy maõ phím trao cho thanh ghi A.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Khi R3 = 0 thì caát maõ phím vaøo ngaên xeáp. vaø cöù moãi laàn nhö vaäy söï thay ñoåi soá lieäu trong caùc oâ nhôù ñöôïc ñaåy lieân tuïc ra led ñeå hieån thò.com . Vì ñeám saûn phaåm ñeán toái ña laø 999 vaø ñeám soá hoäp toái ña laø 9999 neân phaûi söû duïng 2 byte ñeå ñeám saûn phaåm töø haøng ñôn vò ñeán haøng chuïc söû duïng byte thaáp. Share by Kysubachkhoa. coøn haøng traêm vaø haøng ngaøn söû duïng byte cao. Vì coù khoaûng thôøi gian nhaán phím neân goïi chöông trình doø tìm maõ phím aán 50 laàn baèng vieäc naïp 50 vaøo R3 vaø giaûm R3.

com Trang 22 Löu ñoà thuaät giaûi kieåm tra phím aán Baét ñaàu #50→ → (R3) #50 (R3) Goïi CT doø maõ phím Khoâng coù phím aán R3 .1 S R3= 0 Laáy ACC RET Share by Kysubachkhoa.1 Ñ C= 0 S Coù phím aán R3= 0 Ñ S Caát ACC #50→ (R3) Goïi CT doø maõ phím Ñ C=1 S R3 .com .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

Khi coù moät phím ñöôïc aán thì côø C = 1 vaø maõ cuûa phím aán ñöôïc löu taïm thôøi vaøo thanh ghi R6. (maõ phím )→ (A) Baét ñaàu #FE → A # 4 → R6 A → R7 A → P1 Ñoïc port 1 A AND #0F0H R7 → A S R6 =0 Ñ A = # S A → R7 #4 → A XOÙA C A –R6 A → R6 R7 → A XOAY A Ñ Xoay A R6 .1 R5 = 0 Ñ (3) Ñ (3) (3) Ñaët côø c R6 → A RET S Share by Kysubachkhoa. Sau ñoù taêng daàn R6 leân 4 ñôn vò ñeå doø maõ phím tieáp theo.com Trang 23 6.com . Chöông trình doø maõ phím aán: 8051 luoân ñoïc döõ lieäu töø Port 1 ñeå doø tìm maõ phím.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.1 XOÙ Xoay phaûi A qua C C =0 S R6 + 4 R5 .

giaûm R3.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. caûm bieán seõ taïo ra möùc logic ñieän aùp cao 5 volt.com Trang 24 7. 0 =1 Ñ S R3 .1 R3 = 0 R3 ← #100 Ñ S A ← @DPTR (ñoïc port B1) ACC. Vì coù khoaûng thôøi gian saûn phaåm ñi qua neân möùc logic ñieän aùp phaûi toàn taïi ít nhaát khoaûng 100µs do ñoù phaûi lieân tuïc kieåm tra döõ lieäu töø ñaàu doø.0 .com . Cöù moãi saûn phaåm ñi tôùi caûm bieán.1 R3 = 0 RET Ñ Ñ S Share by Kysubachkhoa. thì phaûi coù khoaûng thôøi gian ít nhaát ñeå chôø saûn phaåm tieáp theo ñi tôùi neân möùc logic thaáp cuõng phaûi toàn taïi ít nhaát 100µs. Chöông trình ñaàu doø: 8051 luoân luoân ñoïc döõ lieäu töø ñaàu doø (Port B4) neân noäi dung thanh ghi A baèng noäi dung oâ nhôù 4001H. Löu ñoà thuaät giaûi doø möùc ñieän aùp nhö sau: Baét ñaàu DPTR ← # CAÛM BIEÁN A ← @DPTR ACC.0 = 0 S R3 . luùc ñoù Port B.0 = 1 = ACC. Khi möùc logic ñieän aùp chuyeån töø 1 xuoáng 0 (töông öùng vôùi 1 saûn phaåm ñaõ ñi qua caûm bieán). khi R3 ≠ 0 vaãn tieáp tuïc doø möùc. Doø möùc ñieän aùp trong khoaûng thôøi gian 100 µs baèng caùch naïp 100 vaøo R3.

coøn oâ nhôù haøng ñôn vò giaù trò baèng bao nhieâu thì led haøng ñôn vò cuõng hieån thò. töông töï cho haøng chuïc. traêm thì nhöõng soá 0 ñöùng tröôùc noù khoâng coù nghóa bò loaïi boû (khoâng saùng ) vaø caùc oâ nhôù coù nghóa ñöôïc löu (laàn löôït töø haøng ñôn vò → haøng ngaøn) vaøo caùc oâ nhôù töø 70H→ 77H.com Trang 25 8.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. tieáp tuïc so saùnh xem oâ nhôù haøng traêm vôùi soá 0 neáu ñuùng laø 0 thì xoùa led hieån thò haøng traêm. chuïc.com . Baté ñaàu A ← DEMHOP H LED 70 ← NGAN LED 71 ← TRAM A ← DEMHOP L LED 72 ← CHUC LED 73 ← DONVI A ← DEM_SP H LED 75 ← TRAM A ← DEM_ SPL LED 76 ← CHUC LED 77 ← DONVI A ← LED 70 (1) Share by Kysubachkhoa. Loaïi boû baèng caùch so saùnh giaù trò lôùn nhaát haøng ngaøn vôùi soá 0 neáu ñuùng laø 0 thì xoùa led hieån thò haøng ngaøn. Chöông trình Blank: xoùa soá 0 khoâng coù nghóa Chöông trình naøy coù yù nghóa nhö sau: khi soá saûn phaåm hay soá hoäp chæ tôùi haøng ñôn vò.

com Trang 26 ( 1) A =0 Xoùa LED 70 A ← LED 71 S A =0 Ñ Xoùa LED 71 A ← LED 72 S A= Ñ Xoùa LED 72 A ← LED 75 S A= Ñ Xoùa LED 75 A ← LED 76 A Ñ Xoùa LED 76 RET Chöông trình blank Share by Kysubachkhoa.com .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

Chöông trình nhaäp hoäp: Chöông trình cho pheùp nhaäp caùc soá töø 1 ñeán 9999. Neáu ñoàng yù vôùi soá ñaõ nhaäp thì nhaán A ngöôïc laïi laø B (xoùa soá ñaõ nhaäp) (1) Baét ñaàu HIEÅN THÒ “nhaäp 0” LÖU HOP L ← # 00H LÖU HOP H ← # 00H Goïi nhaán soá thöù nhaát A=0 BIT 7D = 1 A → ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ→ LÖU HOP L Goïi nhaán soá thöù 2 RET BIT 7E = 1 BIT 7D = 1 Ñ S (2) Share by Kysubachkhoa. thì thoaùt khoûi chöông trình. bit 7E = 1.com Trang 27 9.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com . Khi soá ñöôïc nhaán löu vaøo thanh ghi A töø 1 ñeán 9: neáu chaáp nhaän soá thì caùc bit 7D. Neáu soá ñöôïc nhaán töø A ñeán F thì yeâu caàu nhaäp laïi. 7E = 0 vaø khi bit 7D = 1 thì yeâu caàu nhaäp laïi hoäp. 7D (LÖUHOPH: löu hoäp byte cao). Caùc giaù trò ñöôïc nhaäp naøy ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø (74H) ñeán (77H) vaø 7C (LÖUHOPL:löu hoäp byte thaáp).

ÑÔN VÒ → LÖU HOP L NGAØN.com .TRAÊM → LÖU HOPH Goïi chöông trình A = # 0AH S A = # 0BH S RET Löu ñoà chöông trình nhaäp hoäp Share by Kysubachkhoa.com (2) ÑÔN VÒ → CHUÏC A → ÑÔN VÒ CHUÏC + ÑÔN VÒ → LÖU HOP L Goïi nhaán soá thöù 3 Trang 28 Ñ BIT 7E = 1 S BIT 7D = 1 S Ñ (1) CHUÏC → TRAÊM ÑÔN VÒ → CHUÏC A → ÑÔN VÒ CHUÏC + ÑÔN VÒ → LÖU HOP L LÖU HOPH→ TRAÊM Goïi nhaán soá thöù 4 BIT 7E = 1 Ñ S S BIT 7D = 1 Ñ (1) TRAÊM → NGAØN CHUÏC → TRAÊM ÑÔN VÒ → CHUÏC A → ÑÔN VÒ CHUÏC.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

Chöông trình nhaäp saûn phaåm: Chöông trình cho pheùp nhaäp caùc soá töø 1 ñeán 999.com .com Trang 29 10. Neáu ñoàng yù vôùi soá ñaõ nhaäp thì nhaán A ngöôïc laïi laø B (xoùa soá ñaõ nhaäp)  Baét ñaàu Hieån thò “Nhaäp O 0” LÖU – SPL ← # 00H LÖU – SPH ← # 00H Goïi nhaán soá thöù nhaát Ñ A=0 S BIT 7D = 1 S Ñ ÑÔN VÒ ← A LÖU – SPL ← ÑÔNVÒ Goïi nhaán soá thöù 2 Ñ (3) BIT 7E = 1 S BIT 7D = 1 S Ñ CHUÏC ← ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ ← A LÖU – SPL ← CHUÏC. Soá chæ ñöôïc nhaäp khi caùc bit 7D.ÑÔNVÒ Goïi nhaán soá thöù 3 (2) Share by Kysubachkhoa. 7D (LÖUSPH: löu saûn hpaåm byte cao). 7E = 0 vaø khi bit 7D = 1 thì yeâu caàu nhaäp laïi. Caùc giaù trò ñöôïc nhaäp naøy ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø (74H) ñeán (77H) vaø 7C (LÖUSPL: löu saûn phaåm byte thaáp).Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

com .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.ÑÔNVÒ LÖU – SPH ← TRAÊM (3) Goïi chöông trình doø phím S A = # 0CH S A = # 0BH Ñ RET Ñ Chöông trình con nhaäp saûn phaåm Share by Kysubachkhoa.com Trang 30 (2) BIT 7E = 1 Ñ S BIT 7D = 1 (1) TRAÊM ← CHUÏC CHUÏC ← ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ ← A LÖU – SPL ← CHUÏC.

com Trang 31 11. Chöông trình delay: Ñeå khoáng cheá thôøi gian delay naïp giaù trò ban ñaàu cho timer.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Set cho timer chaïy. Nhö theá thôøi gian delay seõ laø: t = (R4) x count0. Muoán thôøi gian delay lôùn naïp giaù trò cho R4. giaûm R4 sau moãi laàn traøn timer. Baét ñaàu TH0 ← # HIGHT COUNT0 TL0 ← # LOW COUNT0 TR0 = 1 Chaïy timer S COUNT 0 Ñ Xoùa côø traøn R4 . Khi R4 = 0 laø heát thôøi gian delay.1 (FFFF → 0000) S R4 = 0 Ñ Ret Share by Kysubachkhoa. Khi timer ñeám baèng thôøi gian naïp thì côø baùo traøn ñöôïc set leân [1].com .

com . Xeùt noäi dung oâ nhôù 2EH. Vaø neáu muoán xem tieáp ca naøo nöõa thì cöù nhaán phím cho pheùp xem E roài nhaäp soá lieäu vaøo. soá saûn phaåm ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø 30H → 53H. soá saûn phaåm ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø 30H → 53H. hay 4 soá thì chöông trình nhaäp soá laïi gioáng nhö trong chöông trình con nhaäp soá saûn phaåm vaø soá hoäp. ÔÛ ñeà taøi naøy chuùng em chæ vieát chöông trình xem toái ña laø 9 ca. cuï theå laø xem noäi dung soá hoäp soá saûn phaåm trong moãi ca saûn xuaát.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Khi ro-le baêng chuyeàn ñaõ ngöng hoaït ñoäng sau moät ca naøo ñoù neáu tieáp tuïc muoán nhaäp soá lieäu vaøo ñeå ñeám cho ca tieáp theo thì nhaán moät phím baát kyø khaùc phím E . Töùc laø khi muoán kieåm tra ca naøo thì nhaäp cuï theå ca ñoù laø ca thöù maáy thoâng qua baøn phím baèng caùch nhaán moät soá. 3soá. Chöông trình con cho pheùp xem soá lieäu cuûa ca saûn xuaát: Chöông trình naøy xem keát quaû cuûa moãi ca saûn xuaát. Soá saûn phaåm. Coøn neáu nhaán phím E töùc laø cho pheùp xem soá lieäu cuûa caùc ca. Tröôùc ñoù soá hoäp. vaø nhieàu ca ñöôïc löu thì soá oâ nhôù cuõng phaûi ñöôïc taêng theo.com Trang 32 12. Chöông trình con löu soá saûn phaåm soá hoäp trong moãi ca saûn xuaát: Chöông trình naøy löu keát quaû cuûa moãi ca saûn xuaát. Neáu A baèng maáy thì seõ ñöa noäi dung oâ nhôù löu soá lieäu ca ñoù ra boä phaän hieån thò. Neáu ca sau cho pheùp hoaït ñoäng thì noäi dung oâ nhôù 2EH taêng leân 1 vaø töông töï ñöôc löu vaøo ca töông öùng ( ca = ca tröôùc + 1). chæ caàn nhaán phím coù loaïi tröø phím chöùc naêng thì maõ phím nhaán ñoù ñöôïc löu vaøo thanh ghi A. Coøn khi muoán löu soá ca nhieàu hôn nöõa nhö toái ña laø töø 0 →99 hay töø 0 → 999 hay töø 0 → 999 thì töông töï nhö treân chæ khaùc laø khi nhaäp soá lieäu vaøo thì goïi nhaán toái ña 2 soá . hoäp cuûa caùc ca ñöôïc löu vaøo oâ nhôù Ñöa soá lieäu cuûa caùc ca trong oâ nhôù ra hieån thò Share by Kysubachkhoa. 13. neáu noäi dung oâ nhôù 2EH = 1 vaø sau khi ñeám xong vaø baêng chuyeàn baùo hieäu ngöng ñeám thì noäi dung oâ nhôù 2EH trao cho thanh ghi A vaø löu keát quaû vaøo ca 1. Soá hoäp.

com .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com Trang 33 A ← 2EH 30H ← LUUHOPL 31H ← LUUHOPH 32H ← LUU_SPL 33H ← LUU_SPH LÖU: A =#01H S Ñ A =#02H S Ñ 34H ← LUUHOPL 35H ← LUUHOPH 36H ← LUU_SPL 37H ← LUU_SPH 38H ← LUUHOPL 39H ← LUUHOPH 3AH ← LUU_SPL 3BH ← LUU_SPH A =#03H S Ñ A =#04H S Ñ 3CH ← LUUHOPL 3DH ← LUUHOPH 3EH ← LUU_SPL 3FH ← LUU_SPH A =#05H S (2) Ñ 40H ← LUUHOPL 41H ← LUUHOPH 42H ← LUU_SPL 43H ← LUU_SPH (1) Share by Kysubachkhoa.

com Trang 34 (2) A =#06H S Ñ 44H ← LUUHOPL 45H ← LUUHOPH 46H ← LUU_SPL 47H ← LUU_SPH A =#07H S Ñ 48H ← LUUHOPL 49H ← LUUHOPH 4AH ← LUU_SPL 4BH ← LUU_SPH A =#08H S Ñ 4CH ← LUUHOPL 4DH ← LUUHOPH 4EH ← LUU_SPL 4FH ← LUU_SPH A =#09H S Ñ 50H ← LUUHOPL 51H ← LUUHOPH 52H ← LUU_SPL 53H ← LUU_SPH RET Löu ñoà chöông trình löu soá lieäu Share by Kysubachkhoa.com .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

com Trang 35 Löu ñoà chöông trình cho pheùp xem soá lieäu Goïi chöông trình con doø phím LUUHOPL ← #FFH LUUHOPH ← #FFH LUU_SPL ← #FFH LUU_SPH ← #FFH XEM: A =#00H S Ñ A =#01H S Ñ LUUHOPL ← 30H LUUHOPH ← 31H LUU_SPL ← 32H LUU_SPH ← 33H LUUHOPL ← 34H LUUHOPH ← 35H LUU_SPL ← 36H LUU_SPH ← 37H A =#02H S Ñ A =#03H S Ñ LUUHOPL ← 38H LUUHOPH ← 39H LUU_SPL ← 3AH LUU_SPH ← 3BH A =#04H S (2) Ñ LUUHOPL ← 3CH LUUHOPH ← 3DH LUU_SPL ← 3EH LUU_SPH ← 3FH (1) Share by Kysubachkhoa.com .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.com (2) A =#05H S Ñ Trang 36 LUUHOPL ← 40H LUUHOPH ← 41H LUU_SPL ← 42H LUU_SPH ← 43H A =#06H S Ñ LUUHOPL ← 44H LUUHOPH ← 45H LUU_SPL ← 46H LUU_SPH ← 47H LUUHOPL ← 48H LUUHOPH ← 49H LUU_SPL ← 4AH LUU_SPH ← 4BH A =#07H S Ñ A =#08H S Ñ LUUHOPL ← 4CH LUUHOPH ← 4DH LUU_SPL ← 4EH LUU_SPH ← 4FH A =#09H S Ñ LUUHOPL ← 50H LUUHOPH ← 51H LUU_SPL ← 52H LUU_SPH ← 53H RET Goïi chöông trình blank (1) Share by Kysubachkhoa.com .

Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.Dem san pham (byte thap) DEM_SPH EQU 7BH .PORTB6 CHONLED EQU 6002H .-------------------------CHUONG TRINH CHINH----------------ORG 00H LJMP BAT_DAU0 ORG 1BH LJMP NGAT_T1 ORG 30H BAT_DAU0: MOV R1. CHÖÔNG TRÌNH HEÄ THOÁNG Trang 37 .Luu san pham (byte cao) DEM_SPL EQU 7AH .com .#TOCDO1 MOV TMOD.CHUONG TRINH DEM SAN PHAM VA DONG HOP .PORTA6 ROLE_DH EQU 6001H .#COUNT1 LCALL KD_NV SETB TR1 Share by Kysubachkhoa.CWR4 ROLE_BC EQU 4000H .PORTC4 CWR6 EQU 6003H .CWR6 HIENTHI EQU 6000H .Luu san pham (byte thap) LUU_SPH EQU 79H .PORTA4 CAMBIEN EQU 4001H .-----------------KHAI BAO CAC BIEN HANG--------------------CWR4 EQU 4003H .#21H MOV TH1.PORTB4 NGO_DP1 EQU 4002H .PORTC6 LED70 EQU 70H LED71 EQU 71H LED72 EQU 72H LED73 EQU 73H LED74 EQU 74H LED75 EQU 75H LED76 EQU 76H LED77 EQU 77H LUU_SPL EQU 78H .#LED77 MOV R2.com B.Dem san pham (byte cao) LUUHOPL EQU 7CH LUUHOPH EQU 7DH DEMHOPL EQU 7EH DEMHOPH EQU 7FH COUNT0 EQU -10000 DELAY1 EQU 50 DELAY2 EQU 20 TOCDO1 EQU 9 COUNT1 EQU -250 BLK EQU 0FH START EQU 0CH NO BIT 7DH YES BIT 7EH LUU_CY BIT 7FH .

#00H 4FH.#00H 35H.#00H DEMHOPL.#00H DEMHOPH.#00H 51H.#00H 43H.#00H 4AH.#00H 53H.#00H 55H.#00H DEM_SPL.2EH 76H.com .#00H 41H.#00H 45H.#00H 3FH.#00H 4EH.#00H 3AH.#00H 4BH.#00H 39H.#00H 56H.#00H 50H.com SETB SETB BAT_DAU1: MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV BAT_DAU: MOV MOV MOV MOV INC MOV MOV ET1 EA 2EH.#00H DEM_SPH.#00H 48H.#00H 57H.#00H 37H.#00H 47H.#00H 30H.#00H 2EH 77H.#00H 42H.#00H 32H.#00H 40H.#00H 33H.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.#00H 3EH.#00H 31H.#00H 3DH.#00H 36H.#00H 46H.#00H 52H.#00H 3BH.#00H 38H.#00H 3CH.#00H 54H.#00H 4DH.#BLK Trang 38 Share by Kysubachkhoa.#00H 49H.#00H 44H.#00H 4CH.#00H 34H.

DEM_SPL CJNE A.DEM_SPL LCALL TANG_1 MOV DEM_SPL.DEM_SPH LCALL TANG_1 MOV DEM_SPH.'P' phep bang chuyen hoat dong DEM: DU_SP?: DUHOP?: Share by Kysubachkhoa.DEM MOV A.#10H MOV R4.A MOV A.#DELAY2 LCALL DELAY MOV A.A JNC DUHOP? MOV A.DEMHOPH LCALL TANG_1 MOV DEMHOPH.DEM LCALL BLANK MOV R4.DEM_SPH CJNE A.#BLK MOV 73H.A MOV R4.A JNC DU_SP? MOV A.A LCALL BLANK LCALL DAUDO MOV A.#0EH LCALL NHAPHOP LCALL NHAP_SP MOV DPTR.#0AH MOV 70H.#ROLE_DH MOVX @DPTR.#00H MOV DEM_SPH.#00H MOV A.#ROLE_BC MOV A.com .#250 LCALL DELAY MOV LED70.#00H MOV DPTR.DEMHOPL LCALL TANG_1 MOV DEMHOPL.#0BH MOV LED72.#BLK MOV 72H.#BLK MOV 74H.A MOV A.#0AH MOV LED73.A MOV DEM_SPL.'A' .LUU_SPL.DEMHOPH Trang 39 .#0FFH .#BLK MOV 71H.#DELAY1 LCALL DELAY MOV A.Cho MOVX @DPTR.'H' .#0FFH MOVX @DPTR.'N' .#0DH MOV LED71.com MOV 75H.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.LUU_SPH.

DEM MOV A.#0EH.#BLK MOV 72H.LUUHOPH.com .L2 Share by Kysubachkhoa.L1 MOV 30H.#0AH MOV 70H.#02H.LUU_SPH LCALL BLANK LCALL DELAY LJMP L14 L12: MOV A.CHUONG TRINH CON LUU SO HOP.#BLK MOV 74H.------------------KHAI BAO CHUONG TRINH CON----------------.#BLK MOV 75H.#BLK MOV 73H.DEM LCALL BLANK KETTHUC: MOV DPTR.#ROLE_BC MOV A.2EH CJNE A.DEMHOPL CJNE A.LUU_SPL MOV DEM_SPH.#BLK MOV 71H. SO SAN PHAM LUU: NOP L0: CJNE A.LUU_SPH LJMP L10 L1: CJNE A.#10H L13: LCALL IN_HEX PUSH ACC CLR C SUBB A.#0AH POP ACC JNC L13 MOV 77H.L15 LJMP BAT_DAU1 L15: LJMP BAT_DAU .2EH LCALL LUU L14: LCALL IN_HEX CJNE A.LUUHOPL MOV 31H.LUU_SPL MOV 33H.#0CH MOV DEMHOPL.L12 MOV 77H.LUUHOPH MOV 32H.#09H.#BLK MOV 76H.com Trang 40 CJNE A.A LCALL DELAY LCALL XEM MOV 74H.LUUHOPL MOV DEMHOPH.LUUHOPL.#00H MOVX @DPTR.#01H.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.A MOV A.LUUHOPH MOV DEM_SPL.

#06H.LUU_SPH L10: RET .#05H.LUU_SPH LJMP L10 L2: CJNE A.com Trang 41 MOV 34H.LUUHOPH MOV 4EH.LUUHOPL MOV 49H.LUUHOPL MOV 45H.LUUHOPH MOV 4AH.LUUHOPH MOV 3EH.com .LUU_SPL MOV 4BH.LUUHOPL MOV 39H.LUUHOPL MOV 3DH.LUU_SPL MOV 3BH.-----------------------------------------------------------.LUU_SPH LJMP L10 L3: CJNE A.LUUHOPL MOV 35H.LUU_SPL MOV 43H.LUUHOPH MOV 42H.L10 MOV 50H.LUUHOPL MOV 51H.LUU_SPH LJMP L10 L8: CJNE A.#03H.L4 MOV 3CH.LUU_SPH LJMP L10 L4: CJNE A.LUUHOPH MOV 46H.LUUHOPL MOV 4DH.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.LUU_SPL MOV 3FH.#04H.LUU_SPL MOV 53H.LUUHOPH MOV 36H.LUU_SPH LJMP L10 L7: CJNE A.L7 MOV 48H.LUU_SPH LJMP L10 L6: CJNE A.#07H.L5 MOV 40H.LUUHOPL MOV 41H.#08H.LUUHOPH MOV 52H.LUU_SPL MOV 47H.#09H.LUU_SPH LJMP L10 L5: CJNE A.CHUONG TRINH CON XEM XEM: NOP Share by Kysubachkhoa.LUU_SPL MOV 37H.L8 MOV 4CH.LUU_SPL MOV 4FH.L3 MOV 38H.LUUHOPH MOV 3AH.L6 MOV 44H.

H5 LUUHOPL.#08H.H0 LUUHOPL.32H LUU_SPH.46H LUU_SPH.39H LUU_SPL.47H H9 A.#05H.42H LUU_SPH.H1 LUUHOPL.3DH LUU_SPL.#0FFH H9 A.3AH LUU_SPH.45H LUU_SPL.#01H.4CH Trang 42 H0: H1: H2: H3: H4: H5: H6: H7: Share by Kysubachkhoa.H6 LUUHOPL.37H H9 A.H4 LUUHOPL.#03H.41H LUU_SPL.38H LUUHOPH.#0FFH LUU_SPL.#06H.com CJNE MOV MOV MOV MOV LJMP CJNE MOV MOV MOV MOV LJMP CJNE MOV MOV MOV MOV LJMP CJNE MOV MOV MOV MOV LJMP CJNE MOV MOV MOV MOV LJMP CJNE MOV MOV MOV MOV LJMP CJNE MOV MOV MOV MOV LJMP CJNE MOV MOV MOV MOV LJMP CJNE MOV A.#00H.#0FFH LUU_SPH.3FH H9 A.34H LUUHOPH.#04H.#07H.4AH LUU_SPH.com .30H LUUHOPH.33H H9 A.44H LUUHOPH.3EH LUU_SPH.H7 LUUHOPL.31H LUU_SPL.43H H9 A.#02H.H2 LUUHOPL.H8 LUUHOPL.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.40H LUUHOPH.3BH H9 A.36H LUU_SPH.H3 LUUHOPL.48H LUUHOPH.3CH LUUHOPH.35H LUU_SPL.#0FFH LUUHOPH.49H LUU_SPL.4BH H9 A.

CHUONG TRINH CON CHO HIEN THI NGAT_T1: MOV LUU_CY.#80H MOVX @DPTR.50H MOV LUUHOPH.R1 SWAP A MOVX @DPTR.#TOCDO1 PUSH ACC PUSH DPH PUSH DPL MOV DPTR.LUU_CY RETI .A MOV A.@R1 LCALL TRABANG MOVX @DPTR.THOATT1 MOV R1.4DH MOV LUU_SPL.#0FFH MOVX @DPTR.A MOV DPTR.A MOV DPTR.-----------------------------------------------------------.#HIENTHI MOV A.C DJNZ R2.#CWR6 MOV A.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.#LED70-1.A DEC R1 POP DPL POP DPH POP ACC CJNE R1.4FH LJMP H9 H8: CJNE A.CHUONG TRINH CON KHOI DONG THIET BI NGOAI VI KD_NV: MOV DPTR.53H LJMP H9 H9: RET .-----------------------------------------------------------.#NGO_DP1 MOV A.4EH MOV LUU_SPH.#CWR4 MOV A.com Trang 43 MOV LUUHOPH.THOATT1 MOV R2.com .#00H .#82H .52H MOV LUU_SPH.#LED77 THOATT1: MOV C.H9 MOV LUUHOPL.PORTB4:INPUT MOVX @DPTR.#0FFH Share by Kysubachkhoa.#CHONLED MOV A.51H MOV LUU_SPL.#ROLE_BC MOV A.Dung bang chuyen MOVX @DPTR.A MOV DPTR.#09H.A MOV DPTR.

#1 DA A RET .CHUONG TRINH CON TANG 1 TANG_1: CLR AC CLR C ADD A.LOAITRU SETB NO LJMP THOAT0 LOAITRU: PUSH ACC CLR C SUBB A.#0BH.CHUONG TRINH CON DAU DO DAUDO: MOV DPTR.CHUONG TRINH CON NHAN SO NHANSO: CLR YES CLR NO LCALL IN_HEX CJNE A.#110 DO2: MOV R4.A MOV DPTR.A MOV DPTR.#HIGH COUNT0 MOV TL0.#0AH POP ACC JNC NHANSO THOAT0: RET .#LOW COUNT0 SETB TR0 CHO: JNB TF0.#CHONLED MOVX @DPTR.DELAY RET .#0AH.A RET .-----------------------------------------------------------.@DPTR Share by Kysubachkhoa.-----------------------------------------------------------.com .#ROLE_DH MOVX @DPTR.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.-----------------------------------------------------------.XOASO? SETB YES CLR A LJMP THOAT0 XOASO?: CJNE A.-----------------------------------------------------------.#CAMBIEN DO1: MOV R3.CHO CLR TF0 CLR TR0 DJNZ R4.com Trang 44 MOV DPTR.CHUONG TRINH CON DELAY DELAY: MOV TH0.#HIENTHI MOVX @DPTR.-----------------------------------------------------------.#200 DOMUC_L: MOVX A.

#0FH MOV LED73.DEMHOPH SWAP A ANL A.0.LED75 JNZ THOAT4 MOV LED75.A MOV A.DEMHOPL SWAP A ANL A.LED72 JNZ THOAT3 MOV LED72.#34 DOTIEP2: MOV R4.A MOV A.DOTIEP1 DJNZ R4.#200 DOMUC_H: MOVX A.#BLK MOV A.DO2 DOTIEP1: MOV R3.DOMUC_L DJNZ R3.#0FH MOV LED71.LED76 JNZ THOAT4 Share by Kysubachkhoa.#BLK THOAT3: MOV A.-----------------------------------------------------------CHUONG TRINH CON XOA SO 0 KHONG CO NGHIA BLANK: MOV A.LED70 JNZ THOAT3 MOV LED70.A MOV A.#0FH MOV LED77.#BLK MOV A.#0FH MOV LED72.DO1 DJNZ R4.DEMHOPH ANL A.LED71 JNZ THOAT3 MOV LED71.A MOV A.#0FH MOV LED70.A MOV A.DEM_SPL ANL A.0.DEMHOPL ANL A.com .@DPTR JNB ACC.#0FH MOV LED75.A MOV A.A MOV A.#0FH MOV LED76.#BLK MOV A.DOMUC_H DJNZ R3.DEM_SPL SWAP A ANL A.DOTIEP2 RET .com Trang 45 JB ACC.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.DEM_SPH ANL A.

#00H MOV LUUHOPH.#BLK MOV LED77.LED76 SWAP A ORL A.A MOV A.#BLK MOV LED75.LED77 MOV LUUHOPL.CHUONG TRINH CON NHAP HOP NHAPHOP: MOV LED74.NHAPHOP MOV LED75.LED77 MOV LED77.LED77 MOV LUUHOPL.NHAPHOP MOV LED74.LED76 SWAP A ORL A.#BLK MOV LED76.#00H SOHOP1: LCALL NHANSO JZ SOHOP1 JBC NO.LED76 MOV LED76.LED77 MOV LUUHOPL.#00H MOV LUUHOPL.A Share by Kysubachkhoa.THOAT1 JBC NO.A MOV A.A SOHOP2: LCALL NHANSO JBC YES.LED77 MOV LED77.LED74 SWAP A ORL A.THOAT1 JBC NO.A MOV LUUHOPL.com .A MOV LUUHOPH.LED76 SWAP A ORL A.THOAT1 JBC NO.LED75 MOV LUUHOPH.LED75 SOHOP4: LCALL NHANSO JBC YES.com Trang 46 MOV LED76.A MOV A.LED77 MOV LED77.#BLK THOAT4: RET .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.A MOV A.A SOHOP3: LCALL NHANSO JBC YES.NHAPHOP MOV LED76.LED76 MOV LED76.NHAPHOP MOV LED77.-----------------------------------------------------------.LED75 MOV LED75.

#0BH.LED77 MOV LUU_SPL.A MOV A.#00H MOV LUU_SPH.LED77 MOV LED77.LED75 KT_NHAP_SP: LCALL IN_HEX CJNE A.NHAP_SP MOV LED77.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.#BLK MOV LED77.KT_NHAP_SP LJMP NHAP_SP THOAT2: RET .CHUONG TRINH CON NHAP SAN PHAM NHAP_SP: MOV LED74.LED77 MOV LED77.#00H MOV LUU_SPL.KT_NHAP_SP JBC NO.A MOV LUU_SPH.com .KT_NHAPHOP LJMP NHAPHOP THOAT1: RET .#0BH.LED76 MOV LED76.-----------------------------------------------------------.KT_NHAP_SP JBC NO.A MOV A.#BLK MOV LED76.#0CH MOV LED75.XOANHAPHOP? LJMP THOAT1 XOANHAPHOP?: CJNE A.#START.com Trang 47 KT_NHAPHOP: LCALL IN_HEX CJNE A.CHUONG TRINH CON KIEM TRA CO PHIM NHAN ? IN_HEX: MOV R3.A SO_SP2: LCALL NHANSO JBC YES.-----------------------------------------------------------.#0AH.#00H SO_SP1: LCALL NHANSO JZ SO_SP1 JBC NO.LED76 SWAP A ORL A.NHAP_SP MOV LED75.A SO_SP3: LCALL NHANSO JBC YES.NHAP_SP MOV LED76.LED76 SWAP A ORL A.LED77 MOV LUU_SPL.XOA_NHAP_SP? LJMP THOAT2 XOA_NHAP_SP?: CJNE A.A MOV LUU_SPL.#50 BACK1: LCALL GET_KEY JNC IN_HEX Share by Kysubachkhoa.

BACK3 POP ACC RET . '1' DB 0A4H .AGAIN DONE: SETB C MOV A. '2' DB 0B0H .KEY_BIT MOV A.#4 AGAIN: RRC A JNC DONE INC R6 INC R6 INC R6 INC R6 DJNZ R5. '0' DB 0F9H .A MOV A.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.BACK1 ACC BACK2: R3.#50 BACK3: LCALL GET_KEY JC BACK2 DJNZ R3.-----------------------------------------------------------.R7 SWAP A MOV R5.TEST_NEXT CLR C SJMP EXIT KEY_BIT: MOV R7.#0F0H.R6 MOV R6.#11 MOVC A.#4 TEST_NEXT: MOV P1.com .A MOV A. CHUONG TRINH CON DO AN PHIM GET_KEY: MOV A.R7 RL A DJNZ R6.#4 CLR C SUBB A.P1 ANL A.R6 EXIT: RET .A MOV A. '3' Share by Kysubachkhoa.A MOV R7.@A+PC RET DB 'DEFINEBYTE' DB 0C0H .#0F0H CJNE A.#0FEH MOV R6.com DJNZ PUSH MOV Trang 48 R3.-----------------------------------------------------------CHUONG TRINH CON TRA BANG TRABANG: ADD A.

com DB 099H . DB 08CH . DB 0C8H . DB 0FFH .-----------------KET THUC END Trang 49 '4' '5' '6' '7' '8' '9' 'A' 'H' 'o' 'N' 'P' 'BLANK' 'C' CHUONG TRINH---------------------- Share by Kysubachkhoa. DB 090H . DB 092H . DB 080H . DB 082H .com . DB 089H . DB 09CH . DB 0F8H . DB 088H .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. DB 0C6H . .

8088… Caùc heä vi xöû lyù naøy ñaõ goùp phaàn quan troïng trong vieäc chöông trình hoùa caùc hoaït ñoäng cuûa maùy moùc trong coâng nghieäp nhôø vaøo caùc phaàn meàm öùng duïng. nhoùm chuùng em ñaõ coá gaéng thöïc hieän ñeà taøi ñöôïc giao nhöng do kieán thöùc vaø thôøi gian coù haïn neân ñeà taøi khoâng theå traùnh khoûi thieáu soùt neân raát mong söï ñoùng goùp cuûa quyù thaày coâ vaø baïn beø. cuøng vôùi boä nhôù baùn daãn. trong ñieàu khieån ñeøn giao thoâng. PHAÀN 2: Thieát keá vaø thi coâng maïch ñeám saûn phaåm duøng vi ñieàu khieån 8051. sau ñoù laø caùc heä vi xöû lyù 16 bit nhö 8086.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. trong maùy giaët. Do yeâu caàu cuûa con ngöôøi ngaøy caøng cao. Share by Kysubachkhoa. caûm bieán. trong caùc ñoà chôi giaûi trí… Taïi Vieät nam vieäc chöông trình hoùa caùc heä thoáng ñang ñöôïc aùp duïng ngaøy caøng nhieàu trong caùc nhaø maùy coâng nghieäp. Ngay trong giai ñoaïn ñaàu caùc theá heä vi xöû lyù 8 bit ñöôïc duøng laø Z80. Nhôø coù söï giuùp ñôõ cuûa quyù thaày coâ vaø baïn beø.com . Ñeå tìm hieåu veà vi ñieàu khieån vaø tìm hieåu moät öùng duïng cuï theå cuûa noù nhoùm chuùng em xin thöïc hieän ñeà taøi goàm hai phaàn chính: PHAÀN1: Khaûo saùt vi ñieàu khieån 8051. Chöông trình heä thoáng vaø öùng duïng. Moät khi trong coâng nghieäp ñaõ öùng duïng nhieàu vaøo vi xöû lyù thì caùc nhaø cheá taïo khoâng boû lôõ cô hoäi cho ra ñôøi caùc hoï vi ñieàu khieån ngaøy caøng tieán boä hôn. vi maïch giao tieáp ngoaïi vi 8255.com LÔØI GIÔÙI THIEÄU Trang 50 Trong quaù trình hieän nay maùy tính ñieän töû ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû ñoái vôùi söï phaùt trieån xaõ hoäi.8085. caùc theá heä maùy tính ñaõ lieân tuïc phaùt trieån khoâng ngöøng. Vi ñieàu khieån ñöôïc söû duïng nhieàu trong caùc thieát bò coâng nghieäp.

ñoàng thôøi taïo ra nhöõng tín hieäu ñieàu khieån cho boä nhôù vaø thieát bò vaøo ra.com . Nhöõng meänh leänh naøy goïi laø chöông trình nguoàn vaø ñöôïc chöùa trong boä nhôù chæ ñoïc (ROM) Share by Kysubachkhoa. Tuøy thuoäc vaøo caáu truùc cuûa boä vi xöû lyù rieâng bieät vaø phaàn ñieàu khieån maø noù coù theå bao goàm nhieàu loaïi vi maïch.Mach dem san pham – share by kysubachkhoa. Ngöôøi ta phaân loaïi CPU döïa vaøo ñoä roäng Data bus nhö: CPU 8 bit Z80A: Haõng Zilog 6802 : Haõng Motorola 8080/8085: Haõng Intel CPU 16 bit 8086/8088: Haõng Intel Vi xöû lyù laø moät heä thoáng soá döïa treân cô sôû linh kieän chuû yeáu laø boä vi xöû lyù (CPU ). Phaàn chính cuûa maùy tính laø boä xöû lyù trung taâm CPU (Central Processing Unit) laø nôi xaûy ra caùc quaù trình xöû lyù soá lieäu vaø ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa maùy tính. Döôùi söï ñieàu khieån baèng chöông trình moät boä vi xöû lyù thöïc hieän caùc pheùp tính soá hoïc vaø logic. ñieàu khieån caùc thieát bò ngoaøi hay caùc thieát bò trong coâng nghieäp töï ñoäng.com DAÃN NHAÄP Trang 51 Heä thoáng vi xöû lyù hay coøn goïi laø maùy tính ñieän töû laø thieát bò xöû lyù thoâng tin.

1 S R3= 0 Ñ S Laáy ACC RET Share by Kysubachkhoa.com Chöông trình con kieåm tra phím aán Trang 52 IN _HEX #50→ (R3) Call: getkey Khoâng coù phím aán Ñ C= 0 S R3 .1 Coù phím aán R3= 0 Caát ACC #50→ (R3) Call: getkey Ñ C=1 R3 .com .Mach dem san pham – share by kysubachkhoa.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->