SU TIEN HOÁ CUA HE THAN KINH

Co 6 giai doan câu truc hê thân kinh danh dâu cac giai doan khac
nhau cua gioi dông vât:
Dang thân kinh
Chua co hê thân kinh
Dang phân tan
Dang dây thân kinh
Dang hach thân kinh phân dôt
Dang hach thân kinh không phân dôt
Dang thân kinh hinh ông
Nhu vây, tu giun dôt hê thân kinh phân hoa thanh hê thân kinh trung
uong va hê thân kinh ngoai biên co du cac noron cam giac, noron
liên hop va noron vân dông liên kêt lai voi nhau nho cac Xinap cho
nên xung dông thân kinh chi truyên theo môt huong ma thôi. Diêu
nay cho phep trung uong dong vai tro cua môt co chê phôi hop. No
chon môt sô xung dông di dên va trruyên chung dên cac giac quan
báng cach uc chê hay kim hãm cac xung dông khac.
TAI LIEU THAM KHAO
1.Nguyên Ván Thuân, Giao trinh Giai Phâu So Sanh Dông Vât,Dai hoc
Huê.
2.
http://aiourneyroundmyskull.blogspot.com/20090503archive.html
3.www.anselm.edu/homepage/ipitocch...not.ht
CHUA CÓ HE THAN KINH
1.1. Dai diên: Dông vât nguyên sinh.
1.2. Dác diêm:
- Cac dông vât don bao không co hê thân kinh boi vi co thê chung
duoc câu tao tu môt tê bao. Tuy nhiên, môt sô nguyên sinh dông vât
co cac bao quan chuyên tiêp nhân cam giac nhu cac nhõn diêm
(stigmata), cac soi co rut... va nhung co quan hiêu ung nhu, tiêm
mao
- Vi du: amip, trung tiêm mao.
DANG PHAN TÁN
- Dang phân tan la kiêu thân kinh mang luoi dác trung cua Ruôt
khoang va San tiêm mao không ruôt.
2.1. Ruôt khoang.
Cac dông vât thuôc nganh Ruôt khoang nhu thuy tuc va sua la
nhung dông vât da bao va o chung dã xuât hiên dang don gian nhât
cua hê thân kinh la luoi thân kinh (nerve net).
- Thuy tuc
- Sua
2.2. San tiêm mao không ruôt ( dang thâp):
Hê thân kinh vân o muc dô phân tan
DANG DAY THAN KINH
- Dang dây thân kinh dác trung cho Ruôt
khoang cao, da sô Giun dep, Giun tron,
Song kinh va Da gai.
3.1. Giun dep.
Hê thân kinh tâp trung thanh não phia
truoc voi nhiêu dôi dây thân kinh chay
doc thuong co hai dây bên phat triên
hon.
- San tiêm mao (dang cao): dã tâp trung
thân kinh co hach não o dâu va hai dam
rôi.
- San la: liên hê voi doi sông ki sinh nên
hê thân kinh don gian hoa. Chung co
môt dôi hach não nám trên hâu va
thuong tu do phat ra ba dôi dây thân
kinh.
San dây: gôm môt dôi hach não va 10 12 dây thân kinh chay doc co
thê.
3.2. Giun tron.
Hê thân kinh gôm vong thân kinh hâu bao quanh phân truoc
thuc quan, tu do phat ra 6 dây ngán huong vê phia truoc, 6 dây dai
huong vê phia sau.
3.3.Da gai.
Câu tao chú yêu là mang thân kinh miêng bao quanh hâu
hay thuc quán, tù dó có các dây thân kinh phóng xa, tù
các dây thân kinh này có các nhánh di tói các nôi quan.
3.4. Song kinh:
Co 2 dôi dây doc theo co thê , giua cac dây co câu nôi ngang.
DANG HACH THAN KINH PHAN DÓT
- Dang hach thân kinh phân dôt
dác trung cho Thân mêm tru
Song kinh.
Dác diêm:
- Thuong co 5 dôi hach thân kinh
la hach não, hach chi, hach phu
tang, hach bên va hach thanh.
Giua cac hach cung tên co câu
nôi ngang, cac hach khac tên co
câu nôi doc.
- Thân mêm vân co mang luoi
thân kinh phân tan duoi da.
DANG HACH THAN KINH KHÔNG PHAN DÓT
Dang hach thân kinh không phân dôt dác trung cho
Giun dôt va Chân khop.
5.1. Giun dôt.
- Não co thê phân biêt 3 phân. Phân truoc diêu khiên
xuc biên, phân giua diêu khiên angten va mát, phân
sau diêu khiên hô khuu giac.
- Trên phân truoc cua não o giun nhiêu to di dông
thuong phat triên thê cuông, la trung tâm phôi hop
hoat dông quan trong. O giun nhiêu to dinh cu thê
cuông tiêu giam, tu phân sau cua não co dây thân
kinh dên hâu va thuc quan.
Hê thân kinh o Giun dât
5.2. Chân khop.
Hê thân kinh co hach não va
cac hach thân, mang luoi thân
kinh duoi da hoan toan tiêu
giam, hach não phat triên va
phuc tap hon tao thanh não bô.
Não bô gôm não truoc, não
giua va não sau
Chuôi thân kinh bung co câu
tao chuôi hach, môi dôi hach
ung voi môt dôt va phat di 3
dôi dây thân kinh
- O thuy tuc mang luoi nay gôm
cac tê bao thân kinh nguyên thuy
chay kháp co thê, nôi cac thu quan
trong cac lop biêu mô dên cac xuc
tu o day cua cac tê bao co-biêu mô
(epitheliomuscular cell). Khi bi
kich thich boi tê bao thân kinh
chung së co rut lam cho co thê va
cac xuc tu ngán lai.
Hê luoi thân kinh o Thuy tuc
.ói
thân
kinh
- O sua co hai loai thu quan dác
biêt la nhõn diêm (ocelli) dung
dê nhân cam anh sang va tui
tháng báng (statocyst) giup cho
sua duy tri cân báng cua co thê.
Giông nhu thuy tuc, sua cùng co
môt luoi thân kinh.
Hê luoi thân kinh o Sua