Nh÷ng chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh (KÌm theo kÕ ho¹ch sè - KH/, ngµy 0 / /2007 cña Héi

thi “B¸o c¸o viªn giái kÓ chuyÖn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” - C«ng ty TNHH nhµ níc mét TV Kim lo¹i mÇu Th¸i Nguyªn §îc chän läc trong cuèn “117 chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” cña Trung t©m th«ng tin c«ng t¸c t tëng - Ban Tuyªn gi¸o Trung ¬ng, Hµ néi-2007 ®Ó sö dông t¹i Héi thi “B¸o c¸o viªn giái kÓ chuyÖn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” trong §¶ng bé C«ng ty. C¸c c©u chuyÖn díi ®©y ®îc ®· ®îc s¾p xÕp theo chñ ®Ò ®Ó thÝ sinh c¸c ®¬n vÞ tham kh¶o. * Lu ý: + Ch÷ sè in ®Ëm kh«ng cã ngoÆc (vÝ dô 1-) lµ dù kiÕn sè thø tù chuyÖn ®îc s¾p xÕp theo chñ ®Ò + Ch÷ sè trong ngoÆc vu«ng (vÝ dô [6.]) lµ sè thø tù cña c©u chuyÖn trong cuèn “117 chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” do Trung t©m th«ng tin c«ng t¸c t tëng - Ban Tuyªn gi¸o Trung ¬ng biªn tËp. 1- [6.] T«i lµ ngêi céng s¶n nh thÕ nµy nµy! B¸c Hå cña chóng ta, tõ sau khi bá phiÕu t¸n thµnh gia nhËp Quèc tÕ thø ba t¹i §¹i héi Tua §¶ng X· héi Ph¸p ®ªm 30/12/1920, th× còng tõ giê phót Êy, Ngêi trë thµnh ngêi céng s¶n, trë thµnh mét trong nh÷ng ngêi s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p. §ång thêi còng lµ ngêi céng s¶n ViÖt Nam ®Çu tiªn. Tõ ngêi yªu níc trë thµnh ngêi céng s¶n, nh Ngêi ®· nãi râ, lµ do tr¶i qua thùc tÕ ®Êu tranh vµ nghiªn cøu lý luËn, Ngêi ®· hiÓu ®îc r»ng “chØ cã chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa céng s¶n míi gi¶i phãng ®îc c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc vµ nh÷ng ngêi lao ®éng trªn thÕ giíi khái ¸ch n« lÖ”. Trong gÇn 50 n¨m mang danh hiÖu ngêi céng s¶n, khi thuËn lîi, lóc khã kh¨n, dï khi chØ lµ mét ngêi thî ¶nh b×nh thêng hay ®· trë thµnh vÞ Chñ tÞch níc ®Çy uy tÝn vµ danh väng, ë buæi c¸ch m¹ng th¾ng lîi rßn r· hay khi bÞ kÎ thï dån dËp ph¶n kÝch, lóc nµo B¸c Hå cña chóng ta còng tá ra lµ mét ngêi céng s¶n kiªn ®Þnh, thuû chung, nghÜa khÝ, th¾ng kh«ng kiªu, b¹i kh«ng n¶n, v« cïng khiªm tèn nhng còng rÊt mùc tù hµo vÒ danh hiÖu ngêi céng s¶n cña m×nh. §· cã thêi, cã ngêi nhÊn m¹nh qu¸ ®¸ng phÈm chÊt siªu viÖt cña ngêi céng s¶n, cho r»ng ®ã lµ nh÷ng ngêi cã mét tÝnh c¸ch ®Æc biÖt riªng, v.v … ®îc cÊu t¹o b»ng mét chÊt liÖu
-1-

®Æc biÖt riªng. Kh«ng biÕt ®ã cã ph¶i lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®Î ra c¸i gäi lµ “thãi kiªu ng¹o céng s¶n” hay kh«ng? Cã ®iÒu ch¾c ch¾n r»ng B¸c Hå cña chóng ta kh«ng t¸n thµnh c¸ch nãi thËm xng ®ã, nhÊt lµ vµo khi §¶ng cÇm quyÒn, vµo lóc c¸ch m¹ng ®ang thuËn lîi. Ngêi nãi: “§¶ng viªn chóng ta lµ nh÷ng ngêi rÊt tÇm thêng, v× chóng ta ®Òu lµ con cña giai cÊp c«ng nh©n, cña nh©n d©n lao ®éng… thÕ th«i. ChÝnh v× chóng ta rÊt tÇm thêng nªn §¶ng ta rÊt vÜ ®¹i”. Ngêi ®· tõng nãi nhiÒu lÇn: Ngêi céng s¶n còng lµ con ngêi, nªn cã u, cã khuyÕt, cã tèt, cã xÊu. “§¶ng ta kh«ng ph¶i trªn trêi sa xuèng. Nã ë trong x· héi mµ ra”. “Còng cã nh÷ng ngêi hµng ngµy léi bïn mµ trªn m×nh hä cã h¬i bïn, vÕt bïn… CÇn ph¶i t¾m röa l©u míi s¹ch”. V× vËy, Ngêi d¹y: Kh«ng ph¶i cø kh¾c lªn hai ch÷ “céng s¶n” lµ ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm ®©u; ph¶i khiªm tèn, kh«ng hiÕu danh, kh«ng kiªu ng¹o, ph¶i nhí m×nh võa lµ ngêi l·nh ®¹o, võa lµ ngêi ®Çy tí cña nh©n d©n. B¸c Hå cña chóng ta, trong cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ®i ¢u vÒ ¸, ®· tõng gi¸p mÆt víi bao gian khæ, khã kh¨n (hai lÇn ngåi tï: 1931-1933 vµ 1942-1943), ®· tõng l·nh ¸n tö h×nh v¾ng mÆt (n¨m 1929); nhng v× tin vµo lý tëng, tin vµo nh©n d©n, tin ë chÝnh m×nh, nªn lóc nµo Ngêi còng ung dung, tù t¹i, lu«n thÓ hiÖn nh©n c¸ch cao ®Ñp cña ngêi céng s¶n. N¨m 1931, khi Ngêi bÞ giam trong nhµ ngôc Victoria cña ®Õ quèc Anh t¹i Hång K«ng hoÆc khi bÞ bÖnh ph¶i ®a vµo nhµ th¬ng, nhiÒu “«ng bµ” ngêi Anh cã quyÒn thÕ vµ c¶ mét sè nh©n viªn ngêi Trung Quèc ®· rñ nhau ®Õn xem, ý chõng hä muèn thÊy mÆt mòi “l¹ lïng” cña mét ngêi céng s¶n! Cuèi cïng, hä b¾t gÆp mét nh©n c¸ch lín mµ hä rÊt kh©m phôc vµ s½n lßng gióp ®ì tõ ®ã. N¨m 1944, t¹i LiÔu Ch©u, tuy Ngêi ®îc ra khái ngôc Quèc d©n §¶ng, nhng vÉn bÞ qu¶n thóc v× hä biÕt Ngêi lµ l·nh tô céng s¶n, kh«ng muèn th¶ cho vÒ níc. B¸c Hå nãi th¼ng víi Tr¬ng Ph¸t Khuª: “T«i lµ ngêi céng s¶n, nhng ®iÒu mµ t«i quan t©m hiÖn nay lµ ®éc lËp vµ tù do cña níc ViÖt Nam”. ChÝnh lßng yªu níc, ®øc ®é vµ tµi trÝ cña B¸c Hå ®· lµm cho Tr¬ng c¶m phôc, tr¶ l¹i tù do vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ngêi trë vÒ ViÖt Nam. N¨m 1946, ë Paris, trong mét cuéc häp b¸o, mét nhµ b¸o Ph¸p muèn lµm gi¶m thiÖn c¶m cña nh÷ng ngêi Ph¸p kh«ng a céng s¶n ®èi víi B¸c, b»ng c¸ch ®a ra mét c©u hái:

-2-

- Tha Chñ tÞch, Ngµi cã ph¶i lµ céng s¶n kh«ng? B¸c Hå cña chóng ta liÒn ®i ®Õn l½ng hoa bµy trªn bµn, võa rót ra tõng b«ng tÆng mçi ngêi, võa vui vÎ nãi: - T«i lµ ngêi céng s¶n nh thÕ nµy nµy! §ã còng lµ ®iÒu gióp ta cã thÓ hiÓu ®îc v× sao mÊy chôc n¨m qua, thÕ giíi cã bao sù ®æi thay, B¸c Hå vÉn lu«n ®îc c¶ thÕ giíi t«n kÝnh vµ ngìng väng, coi nh mét biÓu tîng cao c¶ cña nh©n ®¹o, chÝnh nghÜa cña hoµ b×nh, mét kiÓu ngêi céng s¶n hµi hoµ gi÷a yªu níc vµ quèc tÕ, anh hïng d©n téc vµ danh nh©n v¨n ho¸, ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y. Cã thÓ dÉn ra ®©y mét ý kiÕn, trong rÊt nhiÒu ý kiÕn cña nhµ b¸o Mü Sa-ph¬-len, viÕt tõ n¨m 1969: “Trong rõng ViÖt B¾c, Cô Hå nh mét «ng tiªn. NÕu cã ai b¶o ®Êy lµ mét ngêi céng s¶n th× t«i cã thÓ nãi Cô lµ mét ngêi céng s¶n kh¸c víi quan niÖm chóng ta vÉn thêng nghÜ; vµ theo t«i, cã thÓ dïng mét tõ míi: Mét ngêi céng s¶n ph¬ng §«ng, mét ngêi céng s¶n ViÖt Nam”. Theo TrÇn HiÕu §øc Nguån: B¸c Hå, con ngêi vµ phong c¸ch. Nxb Lao ®éng, Hµ Néi, 1993, tËp 1 [15.] C¸ch øng ®¸p mÉn tiÖp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh N¨m 1946, mét nhµ v¨n lµ uû viªn thêng trùc Ban vËn ®éng §êi sèng míi ®Õn gÆp Hå Chñ tÞch ®Ó xin ý kiÕn Ngêi vÒ néi dung cuéc vËn ®éng. B¸c Hå nãi nªn vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn mÊy ch÷: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh. - Tha cô, mÊy ch÷ Êy rÊt hay nhng nghe cã vÎ cæ. Cô cã thÓ thay b»ng mÊy ch÷ kh¸c kh«ng ¹? - ThÕ c¬m «ng cha ta ®· tõng ¨n hµng ngµn n¨m tríc, hiÖn nay chó vµ t«i hµng ngµy vÉn ¨n, chó thÊy cã cæ kh«ng? Kh«ng khÝ «ng cha ta ®· tõng hÝt thë, ngµy nay chóng ta vÉn tiÕp tôc hÝt thë, chó thÊy cã cæ kh«ng? Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, mÊy chôc v¹n qu©n Tëng kÐo vµo t×m c¸ch khiªu khÝch ®Ó lÊy cí tiªu diÖt qu©n ®éi c¸ch m¹ng ViÖt Nam. B¸c Hå triÖu tËp c¸c vÞ l·nh ®¹o cao cÊp ®Ó xö lý mét vÊn ®Ò “hÖ träng”, B¸c nãi: - Tíng T.V. cña qu©n ®éi Trung Hoa d©n quèc cã göi cho t«i mét bøc c«ng v¨n, néi dung nh sau: “KÝnh tha cô Hå ChÝ Minh, Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, Yªu cÇu cô cho mîn mét c¸i nåi nÊu c¬m”.
-3-

Kh«ng cÇn ph¶i nãi, ai nÊy ®Òu cã thÓ h×nh dung kh«ng khÝ tøc giËn bao trïm lªn cuéc häp. Cã nh÷ng ý kiÕn ®ßi ®¸nh. Víi phong th¸i b×nh tÜnh, ung dung, B¸c Hå nãi: “NÒn ®éc lËp ta võa míi giµnh ®îc gièng nh mét chiÕc b×nh ngäc. Nay cã nh÷ng con kiÕn bß trªn miÖng b×nh, nÕu ta dïng gËy ®Ëp kiÕn, cha ch¾c kiÕn ®· chÕt mµ b×nh ngäc vì. NÕu ta lÊy mét c¸i que b¾c cÇu cho chóng xuèng th× kiÕn sÏ ®i hÕt, nh vËy cã h¬n kh«ng? Cßn trong sù viÖc võa ®em ra bµn, hä mîn c¸i nåi nÊu c¬m th× ta cho hä mîn, viÖc g× c¸c chó ph¶i næi nãng nh vËy?!” Kho¶ng gi÷a n¨m 1949, mét nhµ b¸o Th¸i Lan trùc tiÕp pháng vÊn Hå Chñ tÞch ®Ó th¨m dß xem ViÖt Nam ®øng vÒ phÝa nµo trong cuéc chiÕn Quèc - Céng ë Trung Quèc. - Tha Cô Chñ tÞch, níc ViÖt Nam cña Cô ®øng vÒ phÝa nµo «ng Tëng hay «ng Mao? Xin Cô miÔn cho c©u tr¶ lêi “®øng trung lËp”. - Chóng t«i ®øng trung lËp. Còng nh Th¸i Lan cña «ng ®ang ®øng trung lËp gi÷a Anh vµ Mü! - Nghe nãi qu©n gi¶i phãng nh©n d©n Trung Hoa ®· göi cho Cô sóng cèi vµ sóng liªn thanh. Cô ®· nhËn ®îc cha, nÕu cha th× cô cã ý ®Þnh nhËn kh«ng? - Chóng t«i cha nhËn ®îc g× hÕt. Cßn ®óng nh «ng nãi lµ hä cã ý ®Þnh göi cho chóng t«i th× trong trêng hîp nµy, «ng khuyªn chóng t«i nªn lµm nh thÕ nµo? Ngµy 5/10/1959, «ng Si-ra I-si B«n, cè vÊn biªn tËp b¸o Axa-hi-sin-bun NhËt B¶n pháng vÊn Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nhiÒu vÊn ®Ò, trong ®ã cã viÖc ChÝnh phñ NhËt B¶n dù ®Þnh båi thêng chiÕn tranh, mµ phÝa NhËt l¹i chän ViÖt Nam lóc ®ã do nguþ quyÒn Sµi Gßn kiÓm so¸t lµm ®èi t¸c. C©u hái vµ c©u tr¶ lêi nh sau: Hái: ViÖc ®µm ph¸n vÒ vÊn ®Ò båi thêng chiÕn tranh ®· ®îc tiÕn hµnh gi÷a ChÝnh phñ NhËt B¶n vµ ViÖt Nam. Ngay ë NhËt B¶n còng cã ngêi chØ trÝch viÖc ®µm ph¸n nµy vµ tin tøc cho biÕt Ngµi kh«ng hµi lßng. Theo ý Ngµi, nh©n d©n NhËt B¶n cÇn ®îc hiÓu vÊn ®Ò nµy nh thÕ nµo? Theo ý Ngµi, vÊn ®Ò nµy cÇn ®îc gi¶i quyÕt nh thÕ nµo míi ®óng? Tr¶ lêi: Trong cuéc §¹i chiÕn lÇn thø hai, qu©n phiÖt NhËt B¶n ®· x©m chiÕm níc ViÖt Nam vµ ®· g©y ra nhiÒu tæn thÊt cho nh©n d©n ViÖt Nam tõ B¾c chÝ Nam. Toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam cã quyÒn ®ßi hái ChÝnh phñ NhËt B¶n tiÕn

-4-

Mét sè c«ng nh©n Nhµ m¸y ®Ìn Hµ Néi ®îc B¸c “mêi vµo m¾c ®Ìn ®iÖn trªn c¸c cµnh c©y gióp B¸c”. ®Ñp h¼n lªn. Nguån: TrÇn Thµnh . lung linh nh trong mét héi hoa ®¨ng. rßng d©y dÉn ®iÖn l¾p ®Ìn nhiÒu lo¹i mµu s¾c trªn ngän. b¶o vÖ hoµ b×nh lµ quý h¬n hÕt.Ngän ®Ìn nµy ph¶i ®Ó khuÊt trong lïm c©y. §ång chÝ tæ trëng D¬ng V¨n HËu lo B¸c vÊp ng· v× ®«i guèc méc díi ch©n B¸c ®i trªn ®êng r¶i sái. B¸c Hå ®ãn mét vÞ Tæng thèng t¹i khu vên Phñ Chñ tÞch. LÇn sau.HuÖ Chi B¸o An ninh Thñ ®«. gËt ®Çu tá ý hµi lßng. ch¹y véi ®Õn: . VÊn ®Ò cèt yÕu trong quan hÖ gi÷a hai níc kh«ng ph¶i lµ viÖc ®ßi båi thêng.hµnh ®µm ph¸n vµ ký kÕt båi thêng chiÕn tranh víi chÝnh quyÒn miÒn Nam ViÖt Nam lµ kh«ng hîp ph¸p. hai bµn tay bng lÊy th©n ngän ®Ìn pha dÊu vµo mét lïm c©y ®inh h¬ng. ngêi ngoµi nh×n vµo kh«ng bÞ chãi m¾t. Nh©n d©n ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ thÊy r»ng. anh em nhµ m¸y ®iÖn Hµ Néi l¹i ®îc ®Õn Phñ Chñ tÞch m¾c ®Ìn d©y ®Ó B¸c tiÕp kh¸ch.C¸c chó bËt ®Ìn lªn cho B¸c xem ®i. võa ®Ñp võa ®ì chãi m¾t ®ång bµo ®i qua ®êng. Anh em lµm viÖc suèt ngµy. B¸c nhanh nhÑn bíc tíi ngän ®Ìn. §ång chÝ tæ trëng c«ng nh©n ®iÖn mêi B¸c ®i xem vµ kiÓm tra. tõng ®o¹n d©y dÉn ®· an toµn cha. §Õn mét ®Ìn pha chiÕu s¸ng ®Æt díi mét gèc c©y. nh÷ng bãng ®Ìn ®iÖn bçng vôt hiÖn lªn.] “Võa ®Ñp võa ®ì chãi m¾t ®ång bµo…” N¨m 1956.[8. rÊt “nghÒ nghiÖp”. Nhng B¸c ®· cói xuèng. ngµy 20/2/2001 2. Sau khi ®ãng cÇu dao. Ngän ®Ìn pha míi ®îc ®Æt.B¸c ®Ó chóng ch¸u lµm. -5- . Kho¶ng 19 giê 30 cïng ngµy. B¸c dõng l¹i nãi: . sè 562.NhËt ®Êu tranh chèng chiÕn tranh. viÖc ®ßi hái NhËt B¶n båi thêng sÏ lµ mét g¸nh nÆng cho nh©n d©n NhËt B¶n. mµ chØ thÊy nh÷ng tia s¸ng chiÕu qua c¸c kÏ l¸ h¾t lªn mét mµu xanh dÞu. B¸c ra vên th¨m anh em. B¸c chó ý tõng ngän ®Ìn. mµ t×nh ®oµn kÕt hîp t¸c gi÷a hai d©n téc ViÖt . B¸c nãi: . trªn cµnh trong c¸c lïm c©y.

mÊy em quay ra nh×n t«i. ChÞ võa tr¶ lêi võa nh×n t«i h¬i ng¹c nhiªn. C¸i hép nµy B¸c ®Ó dµnh cho c¸c c« ®Ó c¸c c« ®ùng kim chØ chø! Theo Minh Anh ViÕt theo lêi kÓ cña D¬ng V¨n HËu S®d. t«i véi b¶o: . Ch¾c kh¸ch quý cña chóng ta còng sÏ khen… B¸c lÊy thuèc l¸ chia cho anh em c«ng nh©n ®iÖn mçi ngêi mét ®iÕu (sau nµy ®îc biÕt lµ thuèc l¸ th¬m Cu-ba do thñ tíng Phi §en C¸t-xtr« tÆng B¸c. cÆp m¾t nh dß hái nhng vÉn lÔ phÐp: . B¸c khen: . mçi cµnh cã mét ®Ìn mµu kh¸c nhau. võa chËp tèi. T«i véi xÕp l¹i hé chÞ. Anh em ®Æt mét d©y ®Ìn mµu tõ díi gèc c©y dõa níc lªn ngän råi to¶ ra c¸c cµnh. H×nh nh chÞ lo lò trÎ nghÞch d¹i nªn c¸n bé tíi ch¨ng? T«i véi b¶o thªm: . vai quÈy ®«i thïng. thÊy B¸c vui. nh ®Ó tha víi B¸c “ph¶i lu«n lu«n ®æi míi. MÊy ch¸u nhá kªu lªn: “B¸c.Ch¸u chµo b¸c ¹! . cã kh¸ch ®Õn th¨m TÕt ®Êy! Võa lóc Êy. ChÞ ChÝn söng sèt nh×n B¸c. ChÕch hai bªn ®Æt hai ®Ìn pha dÊu trong lïm c©y h¾t nghiªng lªn. m¹nh d¹n tha víi B¸c xin c¸i hép. Em lín. mét chïm ®Ìn mµu ®á.MÑ ch¸u ®©u? . Mét c«ng nh©n trÎ. cã lÏ chÞ ®i g¸nh níc ®Ó sím mai khái bÞ “d«ng”.ChÞ ë nhµ. ë c¸c th©n c©y cã qu¶ ®Ìn mµu tr¾ng. b¸c hái g× ch¸u? .ChÞ ChÝn tõ trong bÕp ®i ra. hép thuèc ®· c¹n. ChiÕc ®ßn g¸nh bçng r¬i khái vai chÞ. muèn cã mét kû niÖm vÒ B¸c.LÇn nµy c¸c chó m¾c ®Ñp ®Êy. trg 123 [51. B¸c Hå” råi ch¹y l¹i quanh B¸c. B¸c chia gÇn hÕt hép thuèc. chÞ ë nhµ… ChÞ ChÝn cã vÎ lo l¾ng. T2.] B¸c kh«ng th¨m nh÷ng ngêi nh mÑ con thÝm th× cßn th¨m ai? ThÊy ngêi l¹. -6- . Nh lÇn tríc. B¸c ®· bíc vµo.Rót kinh nghiÖm lÇn tríc. .B¸c ¹. B¸c ®· ®Õn tríc kh¸ch.T«i véi hái. quay l¹i nh×n lò trÎ. gÇn qu¶.C¸c chó ®· cã phÇn råi. cµnh c©y ®Ìn mµu xanh. kh«ng ngõng ph¸t huy s¸ng kiÕn” . ChiÕc thïng s¾t reo xuèng ®Êt kªu lo¶ng xo¶ng. th¨m anh em c«ng nh©n ®iÖn vµ kiÓm tra.ChÞ ¹.nh lêi B¸c d¹y. lÇn nµy anh em lµm kh¸c h¼n lèi treo ®Ìn cò. B¸c cêi vµ nãi: .

N¨m míi s¾p ®Õn. sao thÝm l¹i khãc? Tuy cè nÐn.Tha B¸c. B¸c quay nh×n ®ång chÝ Phã bÝ th Thµnh uû vµ ®ång chÝ Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh thµnh phè Hµ Néi. l¹i kÐm v¨n ho¸ nªn t×m viÖc cã nghÒ nghiÖp còng khã. ch¸u ®ang häc líp bèn ¹! Ch¸u nã vÊt v¶ l¾m! S¸ng ®i häc. song viÖc chi tiªu th× cßn ch¾t chiu l¾m ¹! Nãi tíi ®©y th× chÞ l¹i r¬m rím níc m¾t. ch¸u thø ba häc líp hai. nhng chÞ ChÝn vÉn kh«ng ngõng thæn thøc.B¸c kh«ng tíi th¨m nh÷ng ngêi nh mÑ con thÝm th× cßn th¨m ai? Ngêi xoa ®Çu c¸c ch¸u vµ cho c¸c ch¸u kÑo. håi T©y cßn ë ®©y th× dÉu cã c¶ bè ch¸u còng vÉn ®ãi ¹! B©y giê bè ch¸u mÊt råi.ThÝm hiÖn nay lµm g×? .D¹.D¹. ch¸u ®· ngoµi ba m¬i tuæi. nay còng ph¶i cè ®Ó cho c¸c ch¸u ®i häc.V©ng ¹. Chê cho chÞ bít xóc ®éng. råi hái chÞ ChÝn: .Cã bao giê… cã bao giê Chñ tÞch níc l¹i tíi th¨m nhµ chóng con….Lóc nµy chÞ ChÝn míi nh chît tØnh. D¹. §«i vai gÇy sau lµn ¸o n©u b¹c rung lªn tõng ®ît.D¹. ch¸u lµm phu khu©n v¸c ë V¨n §iÓn ¹! . B¸c ®Õn th¨m thÝm. hoÆc ®i b¸n l¹c rang ®Ó ®ì ®Çn ch¸u… Cßn ch¸u thø hai th× häc líp ba. chÞ nãi: . B¸c chØ vµo ch¸u lín nhÊt vµ hái: . Con c¶m ®éng qu¸! Mõng qu¸… thµnh ra con khãc… B¸c nh×n chÞ ChÝn. chÞ ch¹y tíi «m choµng lÊy B¸c vµ bçng nhiªn khãc nøc në. nh×n c¸c ch¸u mét c¸ch tr×u mÕn vµ b¶o: . Ngêi an ñi: . mµ b©y giê mÑ con chóng con l¹i ®îc thÊy B¸c ë nhµ.MÑ con thÝm cã bÞ ®ãi kh«ng? . . chiÒu vÒ ph¶i tr«ng c¸c em vµ ®i b¸n kem.ThÝm vÉn cha cã c«ng viÖc æn ®Þnh µ? . -7- . rÐt còng kh«ng lo.Nh vËy lµ lµm c«ng nh©n chø! Sao gäi lµ phu? .Ch¸u cã ®i häc kh«ng? . nhng ®ãi th× kh«ng ng¹i. B¸c l¹i hái: . khã kh¨n nhng vî chång ch¸u tríc ®· dèt n¸t. B¸c ®øng lÆng. ch¸u trãt quen miÖng nh tríc kia. hai tay Ngêi nhÑ vuèt lªn m¸i tãc chÞ ChÝn.

B¸c tá ý b»ng lßng. Ngêi ©n cÇn dÆn dß viÖc lµm ¨n vµ viÖc häc tËp cho c¸c ch¸u. Nh©n d©n trong ngâ ®· tíi qu©y quÇn tríc s©n. B¸c bíc ra th¨m hái vµ chóc TÕt bµ con. Mäi ngêi cïng mÑ con chÞ ChÝn theo tiÔn B¸c ra xe. Khi chiÕc xe tõ tõ l¨n b¸nh, mÊy mÑ con chÞ vÉy chµo B¸c, nhng nÐt mÆt chÞ ChÝn vÉn bµng hoµng nh viÖc B¸c vµo th¨m TÕt nhµ chÞ kh«ng râ lµ thËt hay h. Trªn xe vÒ Phñ Chñ tÞch, vÇng tr¸n mªnh m«ng cña Ngêi cßn ®îm nh÷ng nÐt suy nghÜ. T«i khÏ tr×nh bµy víi B¸c: - Tha B¸c, n¨m nay Thµnh uû Hµ Néi ®· ®Ò ra mêi v¹n ®ång trî cÊp cho c¸c gia ®×nh tóng thiÕu. B¸c quay l¹i nh×n t«i råi b¶o: - B¸c biÕt, nhng muèn cho mäi ngêi vui TÕt, tríc hÕt ph¶i lo cho ai còng cã viÖc lµm. Ph¶i chó ý nh÷ng ngêi cã khã kh¨n ®Æc biÖt. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d, T.4, tr. 11 3- [19.] B¸c Hå víi Trung thu ®éc lËp ®Çu tiªn ChiÒu h«m ®ã, thø 6, ngµy 21/9/1945 tøc ngµy 15/8 n¨m Êt DËu, tan giê lµm viÖc, B¸c b¶o ®ång chÝ th ký vÒ nhµ tríc, cßn B¸c ë l¹i B¾c Bé phñ ®Ó ®ãn c¸c em thiÕu nhi vui TÕt Trung thu. Ngay tõ chiÒu, B¸c ®· cho mêi ®ång chÝ TrÇn Huy LiÖu, Bé trëng Bé Tuyªn truyÒn vµ mét ®ång chÝ phô tr¸ch thiÕu nhi cña Thanh niªn ®Õn hái vÒ tæ chøc Trung thu tèi nay cho c¸c em. Nghe b¸o c¸o chØ cã ba ®Þa ®iÓm xung quanh Bê Hå ®Ó bµy m©m cç cho hµng v¹n em, B¸c b¶o c¸c anh chÞ phô tr¸ch ph¶i tæ chøc thËt khÐo ®Ó em nµo còng cã phÇn. VÒ ch¬ng tr×nh vui ch¬i, B¸c khen lµ cã nhiÒu cè g¾ng vÒ mÆt h×nh thøc vµ c¨n dÆn lµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn, nhÊt lµ ®èi víi c¸c em nhá. Sau ®ã, B¸c trë vÒ phßng lµm viÖc cña m×nh trªn c¨n g¸c 2 ë B¾c Bé phñ. Nhng chèc chèc B¸c l¹i hái: - C¸c em ®· tËp trung ®ñ ë Bê Hå cha? Tr¨ng ®· b¾t ®Çu lªn. B¸c Hå ra ®øng ë cöa ng¾m ®ªm tr¨ng vµ l¾ng nghe tiÕng trèng rén rµng tõ c¸c ®êng phè väng ®Õn. Ai mµ biÕt ®îc niÒm vui lín ®ªm nay cña B¸c Hå, ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ®· b«n ba kh¾p n¨m ch©u, bèn bÓ, nÕm mËt n¨m gai, vµo tï ra téi, chØ nh»m mét môc ®Ých duy nhÊt lµ ®em l¹i ®éc lËp cho Tæ quèc, no Êm cho nh©n d©n vµ ®Æc biÖt, ch¸y báng trong lßng Ngêi lµ niÒm mong íc h¹nh phóc Êm no cho líp trÎ th¬.

-8-

§ªm nay, gi÷a lßng Hµ Néi, ngay trong Dinh Chñ tÞch, B¸c Hå håi hép chuÈn bÞ ®ãn tiÕp “BÇy con cng” cña m×nh. Tríc Trung thu mÊy h«m, B¸c ®· viÕt mét l¸ th dµi göi c¸c em nh©n ngµy tùu trêng. … LiÒn sau ®ã, B¸c l¹i viÕt “Th göi c¸c ch¸u thiÕu nhi” nh©n dÞp TÕt Trung thu. Th viÕt tríc Trung thu mét tuÇn lÔ ®Ó kÞp ®Õn víi c¸c em kh¾p c¸c miÒn ®Êt níc. B¸c Hå bao giê còng chu ®¸o nh thÕ. Vµ ®ªm nay, Trung thu ®· thùc sù ®Õn trong nçi båi håi mong ®îi cña B¸c. Theo ch¬ng tr×nh th× ®óng 21 giê c¸c em míi ®Õn vui chung víi B¸c Hå. ThÕ mµ lóc nµy cha ®Õn 20 giê B¸c ®· bån chån ®i l¹i trong phßng, xem l¹i ®Ò c¬ng bµi ph¸t biÓu l¸t n÷a sÏ nãi víi c¸c em, xem l¹i nh÷ng tÊm ¶nh l¸t n÷a B¸c sÏ tÆng cho mçi em mét tÊm… ThËt khã mµ h×nh dung ®îc mét cô giµ ®· gÇn tuæi 60, mét vÞ Chñ tÞch níc, mét nhµ ho¹t ®éng quèc tÕ næi tiÕng, mét con ngêi vèn cã b¶n lÜnh ung dung, b×nh th¶n trong mäi t×nh huèng, ®ªm nay l¹i nãng lßng chê ®îi, gÆp gì c¸c em nhá nh vËy. Hå Hoµn KiÕm tng bõng n¸o nhiÖt. Nh÷ng bãng ®iÖn lÊp l¸nh trong c¸c vßm c©y. Hµng ngµn, hµng v¹n ®Ìn giÊy trªn tay c¸c em soi bãng xuèng mÆt hå. Trªn ®Ønh Th¸p Rïa rùc s¸ng ¸nh ®iÖn víi b¨ng khÈu hiÖu “ViÖt Nam ®éc lËp”. §óng 20 giê, lÔ Trung thu ®éc lËp ®Çu tiªn b¾t ®Çu. Sau lÔ chµo cê, mét em ®¹i diÖn cho hµng v¹n thiÕu nhi Hµ Néi ph¸t biÓu niÒm vui síng ®îc trë thµnh tiÓu chñ nh©n cña ®Êt níc ®éc lËp. TiÕp ®ã ®ång chÝ TrÇn Huy LiÖu, ®¹i diÖn ChÝnh phñ, trÞnh träng ®äc th cña B¸c Hå göi thiÕu nhi, c¨n dÆn c¸c em cè g¾ng häc tËp ®Ó xøng ®¸ng víi sù quan t©m, ch¨m sãc cña B¸c. Buæi lÔ kÕt thóc, c¸c ®oµn ®éi ngò chØnh tÒ ®Òu bíc trong tiÕng trèng vang vang híng vÒ B¾c Bé phñ. DÉn ®Çu ®oµn lµ nh÷ng ®éi móa l©n, móa s tö cïng hµng ngµn, hµng v¹n chiÕc ®Ìn giÊy lung linh uèn lîn nh mét dßng s«ng sao… §óng 21 giê c¸c em cã mÆt tríc B¾c Bé phñ. B¸c Hå xuÊt hiÖn t¬i cêi, th©n thiÕt. TiÕng hoan h« nh sÊm dËy. TiÕng trèng rén rµng. S tö l¹i nh¶y móa. TÊt c¶ sung síng hß reo. Chóc mõng B¸c Hå kÝnh yªu. B¸c Hå xóc ®éng bíc xuèng thÒm ®ãn c¸c em, tiÕng hoan h« l¹i dËy lªn. Mét em ®øng tríc m¸y phãng thanh ®äc lêi chµo mõng. §äc xong em h« to “B¸c Hå mu«n n¨m!”. LËp tøc tiÕng h« “Mu«n n¨m” rÒn vang kh«ng ngít.
-9-

B¸c Hå gi¬ cao hai tay tá ý c¸m ¬n c¸c em råi B¸c lÇn lît ®Õn b¾t tay tõng em ®øng hµng ®Çu. CÆp m¾t cña B¸c ¸nh lªn mét niÒm vui ®Æc biÖt. Trong lóc ë phÝa ngoµi, c¸c ®oµn “xe t¨ng”, c¸c binh sÜ cña Hai Bµ Trng, cña §inh Bé LÜnh, c¸c ®éi s tö víi rÊt nhiÒu em ®eo mÆt n¹… ïn ïn kÐo vµo dinh cña Chñ tÞch trong tiÕng trèng hß reo vang dËy, khu vên Phñ Chñ tÞch bçng nhiªn im ph¨ng ph¾c khi ®ång chÝ phô tr¸ch giíi thiÖu B¸c Hå sÏ nãi chuyÖn víi c¸c em. B»ng giäng xø NghÖ cã pha lÉn giäng c¸c miÒn cña ®Êt níc, B¸c th©n thiÕt trß chuyÖn víi c¸c ch¸u: “C¸c ch¸u! §©y lµ lêi B¸c Hå nãi chuyÖn…” Cuèi cïng B¸c nãi: Tríc khi c¸c ch¸u ®i ph¸ cç, ta cïng nhau h« hai khÈu hiÖu: “TrÎ em ViÖt Nam sung síng!”, “ViÖt Nam ®éc lËp mu«n n¨m!”. TiÕng h« hëng øng cña c¸c em rÒn vang c¶ mét vïng trêi. Tr¨ng r»m v»ng vÆc to¶ s¸ng. NiÒm vui trµn ngËp c¶ Hµ Néi, B¸c Hå vui síng ®øng nh×n c¸c em vui ch¬i. Ai hiÓu ®îc hÕt niÒm vui cña B¸c Hå lóc nµy. Bao nhiªu n¨m x«ng pha chiÕn ®Êu, ph¶i ch¨ng B¸c còng chØ mong íc cã gi©y phót sung síng nh ®ªm nay. “TrÎ em ViÖt Nam sung síng!” KhÈu hiÖu ®ã cña B¸c Hå c¸ch ®©y 45 n¨m, vÉn ®ang lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c¸c thÕ hÖ h«m nay vµ m·i m·i mai sau. Vò Kú - B¸o Hµ Néi míi sè ra ngµy thø t 03/10/1990 4- [21.] Ba lÇn ®îc gÆp B¸c Hå. Hå ThÞ Thu kÓ: Khi ch¸u ë trong Nam, ch¸u ®îc nghe c¸c chó ®äc lêi d¹y cña B¸c Hå, ch¸u cµng th¬ng nhí B¸c nhiÒu. Ch¸u vµ c¸c b¹n ch¸u mong sao níc nhµ thèng nhÊt, cïng ®ång bµo miÒn Nam ®ãn B¸c vµo th¨m. Qua thêi gian chiÕn ®Êu, ch¸u ®îc §¶ng, MÆt trËn cho ra miÒn B¾c ®Ó häc tËp, ch¸u vinh dù ®îc gÆp B¸c. LÇn ®Çu ch¸u ®îc gÆp B¸c, B¸c hái ch¸u ®· biÕt ch÷ cha. Ch¸u vßng tay tr¶ lêi B¸c mµ ch¸u nãi kh«ng nªn lêi, v× ch¸u c¶m ®éng qu¸. Sau, ch¸u cè g¾ng tr¶ lêi ®Ó B¸c nghe: - D¹ tha B¸c, ch¸u cha biÕt ch÷ nµo ¹. V× gia ®×nh ch¸u nghÌo, ba m¸ ch¸u mÊt sím, ch¸u ®«ng em nªn kh«ng ®îc ®i häc. Võa nãi xong, ch¸u ngíc lªn nh×n B¸c. Hai hµng níc m¾t B¸c rng rng lµm cho ch¸u cµng thªm c¶m ®éng h¬n. LÇn thø hai ch¸u ®îc gÆp B¸c. B¸c hái ch¸u:
-10-

- §ång bµo miÒn Nam ®Êu tranh vµ chiÕn ®Êu nh thÕ nµo? Ch¸u liÒn ®øng lªn vßng tay l¹i: - D¹, tha b¸c, ®ång bµo miÒn Nam ®Êu tranh kh«ng sî gian khæ, chiÕn ®Êu kh«ng sî bÞ th¬ng, kh«ng sî hy sinh, mµ chØ sî mï hai m¾t, sau nµy níc nhµ thèng nhÊt, B¸c vµo th¨m kh«ng nh×n thÊy B¸c. Ch¸u ngíc nh×n lªn l¹i thÊy B¸c rng rng níc m¾t. B÷a Êy B¸c cho ch¸u ¨n c¬m. Ch¸u ngåi bªn B¸c, B¸c g¾p thøc ¨n cho ch¸u… LÇn thø ba, ch¸u ®îc gÆp B¸c ë héi trêng Ba §×nh. Ch¸u mõng rì ch¹y l¹i «m vµ h«n B¸c. B¸c hái ch¸u: - Kú nµy ch¸u cã ¨n ®îc c¬m kh«ng, ¨n ®îc mÊy b¸t? Ch¸u ®¸p: - D¹, tha B¸c, ch¸u ¨n ®îc hai b¸t ¹! - ¡n thÕ lµ Ýt ®Êy! Cè ¨n nhiÒu cho khoÎ vµo. B¸c dÆn thªm ch¸u ph¶i gi÷ g×n søc khoÎ cho thËt tèt, ®oµn kÕt tèt, th¬ng yªu ®ång ®éi tèt, ph¶i nghe lêi c¸c c«, c¸c chó d¹y b¶o. Sau nh÷ng giê phót quý b¸u Êy ch¸u ra vÒ, kh«ng muèn rêi B¸c, chØ mong sao gÇn B¸c lu«n lu«n. Ngµy th¸ng qua ®i, bÖnh cña ch¸u l¹i ph¸t triÓn, nªn c¸c chó ®a ch¸u vµo viÖn. §îc tin Êy, B¸c ®iÖn vµo th¨m ch¸u. Lóc Êy bÖnh ch¸u qu¸ nÆng, ®Õn khi ch¸u tØnh dËy, c¸c chó nãi l¹i, ch¸u v« cïng xóc ®éng, v× B¸c bao nhiªu lµ c«ng viÖc mµ B¸c cßn quan t©m ®Õn søc khoÎ cña ch¸u. Thêi gian sau ch¸u xa Hµ Néi vÒ trêng häc, hµng ngµy ch¸u lu«n thùc hiÖn lêi B¸c d¹y. Hå ThÞ Thu – Dòng sÜ thiÕu niªn miÒn Nam. §êi ®êi ¬n B¸c. NXB Kim §ång, Hµ Néi, 1970. [23.] Nh÷ng kh¸ch “®Æc biÖt” cña B¸c Hå. Vµo mét buæi s¸ng mïa thu th¸ng t¸m n¨m 1990, trong ®oµn ngêi kÐo dµi v« tËn vµo th¨m nhµ sµn, n¬i B¸c Hå kÝnh yÕu ®· tõng sèng vµ lµm viÖc, cã hai cha con ngêi Ph¸p. Ngêi phô n÷ ngoµi 50 tuæi, g¬ng mÆt s¸ng, nô cêi t¬i t¾n, d¸ng ngêi m¶nh mai, ®i bªn ngêi cha cã g¬ng mÆt ®«n hËu, chÊt ph¸c. §ã lµ hai cha con «ng ¤-br¾c, mét gia ®×nh ngêi Ph¸p cã nhiÒu kû niÖm s©u s¾c víi B¸c Hå. Ngêi phô n÷ m¶nh mai kia lµ £-li-da-bÐt, ngêi con g¸i ®ì ®Çu cña B¸c Hå. §i cïng víi dßng ngêi ng¾m nh×n vên c©y ao c¸, dõng ch©n håi l©u bªn nhµ sµn, «ng ¤-br¾c b¶o víi con g¸i cña m×nh:
-11-

§îc tin nµy. Lóc bÊy giê. ®i d¹o ch¬i kh¾p lµng.§©y lµ toµn bé gia tµi cña ngêi cha ®ì ®Çu cña con ®ã. ai ai còng thuéc: “Ai yªu nhi ®ång b»ng B¸c Hå ChÝ Minh”. ChÝnh trong dÞp nµy. cø chiÒu chiÒu sau giê héi ®µm. vên c©y ao c¸ vµ thiªn nhiªn xanh ng¾t quanh m×nh. «ng ¤-br¾c cßn thÊy B¸c Hå ®ang cïng con trai «ng. Héi nghÞ Ph«ng-ten-n¬-bl« ®ang häp. B¸o chÝ xuÊt b¶n ë Thñ ®« Pa-ri hoa lÖ ®Òu trang träng in trªn ®Çu trang nhÊt bøc ch©n dung cña B¸c Hå víi nh÷ng hµng tÝt lín trang träng. thèng nhÊt ®Êt níc. chÞ cµng hiÓu s©u s¾c c©u nãi kh«ng chØ ë ViÖt Nam. th¨m hái ®êi sèng cña bµ con lao ®éng. nãi chuyÖn víi «ng l·o trång hoa. dï bËn tr¨m c«ng ngµn viÖc. BiÕt bao kû niÖm vÒ B¸c Hå kÝnh yªu kh«ng bao giê phai mê. khi chÞ míi ra ®êi trong mét nhµ hé sinh ë mét lµng thuéc ngo¹i « Pa-ri. con cã hiÓu kh«ng con? Nh÷ng giät lÖ l¨n trªn m¸ chÞ. t©m trÝ Ngêi lu«n híng tíi viÖc giµnh l¹i nÒn hoµ b×nh. mµ ë kh¾p mäi n¬i trªn tr¸i ®Êt. ë trong toµ l©u ®µi sang träng. Míi ®ã mµ ®· 54 n¨m trêi. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®ang cã mÆt trªn ®Êt Ph¸p víi t c¸ch lµ mét thîng kh¸ch cña ChÝnh phñ Ph¸p. N¬i ®©y. vÊn ®Ò Nam Bé “lµ m¸u thÞt cña ViÖt Nam”. B¸c Hå ngåi trªn xe cã hé tèng ®Õn tËn nhµ hé sinh chóc mõng bµ ¤-br¾c vµ ch¸u bÐ míi sinh. Khi «ng ¤-br¾c ®Ò nghÞ B¸c ®Õn ë t¹i ng«i nhµ cæ kÝnh cña «ng ë ngo¹i vi Pa-ri. thiÕu hoa l¸.. xa vïng ngo¹i vi Pa-ri trë vÒ níc. gia ®×nh «ng ¤-br¾c ®ãn mét tin vui míi: c« con g¸i ót võa chµo ®êi. vui ®ïa víi c¸c em bÐ vïng ngo¹i «. con trai ®Çu lßng cña «ng bµ ¤-br¾c chñ nhµ. Cã buæi tra. Gi¨ng Pi-e nghØ tra thanh th¶n trªn b·i cá trong vên. Ch¼ng lÏ B¸c Hå – ngêi cha ®ì ®Çu cña chÞ kh«ng cã mét c¸i g× kh¸c ngoµi c¨n nhµ sµn ®· ®i vµo huyÒn tho¹i vÒ lèi sèng trong s¸ng. nh¹t nhoµ trong ký øc cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh chÞ. B¸c Hå ®· nhËn lêi dän ®Õn ë 6 tuÇn lÔ. gÆp gì víi c¸c chÝnh kh¸ch. B¸c Hå thêng d¾t ch¸u Gi¨ng Pi-e. l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc trêng kú kh¸ng chiÕn vµ nh÷ng n¨m hoµ b×nh ë miÒn B¾c còng nh cuéc ®Êu tranh chèng Mü gi¶i phãng miÒn Nam. thiªn nhiªn. B¸c Hå lµ thîng kh¸ch. … Ngµy Êy. n¬i B¸c Hå ®· tõng ®Õn. B¸c Hå c¶m thÊy kh«ng tho¶i m¸i v× kh«ng cã vên c©y. gi¶n dÞ. B¸c Hå vÉn lu«n dµnh t×nh c¶m cña m×nh -12- . §iÒu khã tin nhng cã thËt. vµo ngµy 15/8/1946. B¸c Hå ®Æt tªn cho ch¸u bÐ lµ Ba-bÐt vµ nhËn ch¸u lµm con g¸i ®ì ®Çu cña Ngêi. Nh×n nh÷ng em bÐ nh bÇy chim non vµo L¨ng viÕng Ngêi. Tõ ngµy xa Pa-ri. ®éc lËp cho d©n téc. 7 tuæi.

c¶ gia ®×nh «ng ¤-br¾c v« cïng th¬ng tiÕc Ngêi. Th¸ng 6/1967. th¨m n¬i ë. chÞ Ba-bÐt níc m¾t tu«n trµo. th¶ lßng m×nh trong nh÷ng hoµi niÖm kh«ng bao giê quªn vÒ Ngêi. mäi ngêi lªn Phñ Chñ tÞch ®Ó chóc TÕt B¸c Hå. chÞ ®îc sang th¨m ®Êt níc. 5. Cha ®ì ®Çu lµ hiÖn th©n cña nh÷ng ®iÒu ®ã”. chñ ®éng. T×nh th¬ng bao lµ cña B¸c vÉn dµnh cho tÊt c¶ mäi ngêi. Hµng n¨m chÞ Ba-bet vÉn göi th ®Òu cho B¸c Hå. ®oµn ngo¹i giao vµ Uû ban Quèc tÕ ®Òu ®Õn ®«ng ®ñ. b»ng sø. ChÞ Ba-bÐt còng lµ mét trong nh÷ng “ch¸u bД ngµy nµo ®· ®îc sëi Êm b»ng “mu«n vµn tinh th¬ng yªu cña B¸c”. ¤ng ¤-br¾c chuyÓn cho Ngêi mãn quµ mµ chÞ Ba-bÐt nhê göi ®Õn cha ®ì ®Çu: mét chiÕc hép vu«ng bªn trong ®ùng mét qu¶ trøng ®îc lµm tõ thø ®¸ quý. «ng ¤-br¾c ®îc Héi ®ång c¸c nhµ b¸c häc thÕ giíi häp ë Pa-ri nhê chuyÓn ®Õn Chñ tÞch Hå ChÝ Minh mét bøc th«ng ®iÖp.] Quµ cña B¸c Hå tÆng ch¸u. “kh¸ch ®Æc biÖt” cña m×nh.[25. C¸c c¬ quan. Bao nhiªu kû niÖm. n¬i lµm viÖc cña ngêi cha “®ì ®Çu vÒ tinh thÇn” cña m×nh… Khi nghe chÞ thuyÕt minh nãi r»ng hai hµng ghÕ ®¸ vµ bÓ c¸ vµng lµ n¬i B¸c Hå thêng dïng ®Ó tiÕp kh¸ch tÝ hon. Vµ lÇn nµy. Hå ChÝ Minh bªn Ngêi to¶ s¸ng. GÆp l¹i «ng ¤-br¾c gi÷a nh÷ng ngµy Hµ Néi ®ang chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng kh«ng qu©n cña ®Õ quèc Mü. ®Æc biÖt nhÊt vÉn lµ nh÷ng em nhá “nh bóp trªn cµnh”.cho con g¸i ®ì ®Çu Ba-bÐt. Hµ Néi. nh÷ng mãn quµ B¸c göi cho chÞ Ba-bÐt vÉn cßn ®ã. t¬ng lai vµ hoµn h¶o. Nguån: Kim Dung. tÊm lôa B¸c göi ®Ó chÞ may ¸o cíi… vÉn cßn ®©y. Ngµy tÕt d¬ng lÞch n¨m 1960. B¸c Hå rÊt vui vµ kh«ng quªn hái th¨m vÒ ngêi con g¸i ®ì ®Çu Ba-bÐt cña m×nh. c¸c con vËt dÔ th¬ng b»ng ngµ. B¸c Hå gëi mét tÊm lôa nhê «ng ¤-br¾c chuyÓn cho “con g¸i ®ì ®Çu cña t«i ®Ó ch¸u may ¸o cíi”. B¸c ®¸p lÔ vui vÎ vµ nãi lêi chóc mõng. Theo chÞ cho biÕt th× “qu¶ trøng ®ã lµ biÓu hiÖn cña sù sèng. …Sau tiÖc ngät. Khi chia tay. VÉn trong bé ka-ki gi¶n dÞ. bøc ¶nh nhá cña Ngêi. ®oµn thÓ trong níc. m¾t nh×n nh÷ng con c¸ vµng tung t¨ng b¬i léi trong bÓ. B¸c cÇm lÊy mét qu¶ t¸o to cïng mét tói kÑo ®øng lªn… -13- . còng nh toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n lo¹i yªu chuéng hoµ b×nh. NXB Thanh niªn. ChÞ lÆng lÏ ngåi xuèng tÊm ghÕ ®¸ m¸t l¹nh. Ngµy B¸c qua ®êi. 1977. víi phong th¸i ung dung.

.2. Mäi ngêi ®Òu xóc ®éng vµ v« cïng c¶m phôc mét cö chØ võa th©n mËt.C¸c ch¸u th©n mÕn! C¸c ch¸u cã biÕt B¸c lµ ai kh«ng? .2. S®®. B¸c cêi ®«n hËu nãi vui: .Ano! . B¸c nãi: .B¸c Hå gÇy.B¸c ®i ®Õn chç «ng ®¹i sø Ên §é vµ hái: .tr177.T. Nhng xin c¸c vÞ h·y cÇm lÊy chót hoa qu¶ ë trªn bµn vµ mang vÒ gäi lµ quµ cña B¸c Hå tÆng c¸c ch¸u ë nhµ. Mét lÇn.Tha Chñ tÞch… c¶m ¬n Chñ tÞch… T«i chØ ®a theo sang ®©y ch¸u trai n¨m nay chÝn tuæi. C¶ phßng kh¸ch ån µo nhén nhÞp h¼n lªn.tr. C¸c ch¸u h·y cö ®¹i biÓu ®Õn h«n B¸c vËy.ViÖt Nam! TÊt c¶ ®ång thanh nãi to.] Mét cuéc ®èi tho¹i sinh ®éng. B¸c sÏ gÇy h¬n. Êp óng ®¸p: . [26. hµm Ðn.Ano! . Strycek Hå! (B¸c Hå).TÕt nhÊt.Cã yªu lao ®éng kh«ng? . bçng lé vÎ lóng tóng.B¸c Hå nãi – t«i göi «ng mang vÒ cho ch¸u qu¶ t¸o nµy vµ göi ch¸u nh÷ng c¸i h«n. TÊt c¶ cêi ngÆt nghÏo. . Lª B¸ Thuyªn – Chñ tÞch Hå ChÝ Minh sø gi¶ cho t×nh h÷u nghÞ.181.ThÕ th× . Råi quay l¹i phÝa kh¸ch níc ngoµi.B¸c Hå rÊt yªu c¸c ch¸u. -14- .Ngµi ®¹i sø cã ®a phu nh©n sang ®©y kh«ng? VÞ ®¹i sø r©u hïm. lÉm liÖt oai phong lµ vËy mµ lóc Êy. Kh¸ch níc ngoµi.T.C¸c ch¸u cã yªu häc tËp kh«ng? . C¸c ch¸u rÝu rÝt tr¶ lêi. nÐt mÆt hín hë. B¸c Hå ®· cã mét cuéc ®èi tho¹i sinh ®éng víi c¸c ch¸u: . tù nhiªn cña Hå Chñ tÞch. ë nhµ c¸c vÞ ch¼ng thiÕu thø g×. Theo c©u chuyÖn Qu¶ t¸o B¸c Hå. S®®.Ano (Cã ¹).B¸c tõ níc nµo ®Õn? . v× v« cïng xóc ®éng tríc vinh dù bÊt ngê. . kh¸ch trong níc ïa ®Õn bµn tiÖc cÇm lÊy lª. t¸o. C¸c ch¸u cã yªu B¸c Hå kh«ng? .Ano! NhiÒu ch¸u chen nhau xin ®îc h«n B¸c. b¸nh kÑo. c¸c ch¸u h«n B¸c nhiÒu qu¸. th¨m tr¹i thiÕu nhi TiÖp Kh¾c gÇn Pra-ha.

bá vµo tói. B¸c liÒn gi¬ tay bÕ ch¸u bÐ vµ ®a cho ch¸u bÐ qu¶ t¸o. võa lµ ngêi th©n ch¨m lo cho con ch¸u. B¸c Hå cña c¸c ch¸u. Mäi ngêi. TÊt c¶ chóng ta.103. c¸c b¹n tù xng rÊt ®óng m×nh lµ ch¸u cña B¸c Hå. Mét s¸ng ®Ñp trêi. rÊt ®«ng bµ con ViÖt kiÒu vµ c¶ ngêi Ph¸p n÷a ®ang ®øng ®ãn B¸c. lín bÐ ®Òu gäi Ngêi lµ B¸c.] Ch¸u cña B¸c Hå. ¤ng §èc Lý thµnh phè Pa-ri më tiÖc long träng thiÕt ®·i B¸c Hå. B¸c Hå sang Ph¸p ®Ó ®µm ph¸n víi chÝnh phñ Ph¸p vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn vËn mÖnh cña ®Êt níc. C¸c b¹n ®· cho phÐp chóng t«i thay mÆt hµng tr¨m triÖu nh©n d©n thÕ giíi ®îc cã mÆt h«m nay t¹i ®©y. S®®. Ngay tõ phót ®Æt ch©n ®Õn cæng tr¹i nh×n bê rµo d¨ng -15- . cã lÏ còng v× vËy.2. giµ trÎ. Khi B¸c Hå bíc ra khái phßng.186. [27. B¸c chµo mäi ngêi. Ch¸u cña B¸c Hå. B¸c Hå ®· ®Õn víi c¸c ch¸u ë tr¹i Kim §ång. Ngêi suy nghÜ vÒ tuæi trÎ chóng ta. 6. Mµ kh«ng chØ nh©n d©n ta! R«-met Ch¨n-®ra. Ngêi chän lÊy mét qu¶ t¸o ®Ñp trªn bµn. Võa lµ ngêi lo toan thÕ hÖ nèi tiÕp cho t¬ng lai. mµ d©n ta. TrÝch trong “B¸c Hå víi thiÕu nhi vµ Phô n÷”. Tríc khi ra vÒ. sÏ tËp hîp l¹i ®Ó gi¬ng cao ngän cê Hå ChÝ Minh tiÕn lªn nh÷ng th¾ng lîi míi h¬n n÷a”.] Qu¶ t¸o B¸c Hå cho em bÐ. kÓ c¶ «ng §èc Lý ®Òu kinh ng¹c chó ý tíi viÖc Êy. nh÷ng ngêi ch¸u cña B¸c Hå cho phÐp chóng t«i tõ c¸c n¬i trªn thÕ giíi ®Òu ®îc tù nhËn lµ ch¸u cña B¸c Hå. ch¸u cña B¸c Hå ë tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. ng¹c nhiªn vµ kh«ng giÊu ®îc sù tß mß.] B¸c Hå ®Õn víi c¸c ch¸u må c«i ë tr¹i Kim §ång. víi danh nghÜa lµ Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. Håi tëng cña Vò Kú.T. Khi B¸c tr«ng thÊy mét bµ mÑ bÕ mét ch¸u nhá cè l¸ch ®¸m ®«ng l¹i gÇn. Chóng t«i yªu cÇu c¸c b¹n thªm mét ®Æc ©n n÷a: Mong c¸c b¹n. Th¸ng 4 n¨m 1964.tr. S®®. Cö chØ cña B¸c Hå ®· lµm nh÷ng ngêi cã mÆt ë ®ã tõ chç tß mß ng¹c nhiªn ®Õn chç vui mõng vµ c¶m phôc vÒ tÊm lßng yªu trÎ cña B¸c.[38.tr.[86. nguyªn Chñ tÞch Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi ®· ph¸t biÓu trong dÞp dù Héi nghÞ quèc tÕ “ViÖt Nam vµ thÕ giíi” nh÷ng lêi ch©n t×nh. th©n thiÕt: “ë ViÖt Nam.

B¸c Hå mØm cêi: . ng¨n n¾p. sèng cã kû luËt. chóng ta tiÕp tôc nu«i d¹y v× t¬ng lai cña c¸c ch¸u. Råi chó ThuËn m¹nh d¹n ®¸p: .d©y thÐp gai.Tha B¸c. C¸c c«.Cho B¸c gÆp ch¸u nµo kÐm nhÊt tr¹i.Nh÷ng ch¸u kÐm cã nhiÒu kh«ng? .NhiÒu lµ bao nhiªu? §ång chÝ phô tr¸ch h¬i bèi rèi. c¸c chó ph¶i lµm sao cho c¸c ch¸u thÊy tr¹i Kim §ång lµ gia ®×nh cña c¸c ch¸u. trong m¾t B¸c hiÖn lªn sù nhøc nhèi. c¬ ng¬i cña thêi ®¹i cò ®Ó l¹i ®Êy ¹! B¸c l¾c ®Çu: C¸c c«. C¸c ch¸u ®· kh«ng cßn bè. lµm cha mµ c xö. c¸c chó l¹i rµo d©y thÐp gai nh mét nhµ tï thÕ nµy? Chó ThuËn tha: . trËt tù lµ ®óng. ®iÒu lín nhÊt lµ ph¶i bï ®¾p t×nh th¬ng. ®îc mang tªn liÖt sÜ Kim §ång.§©y lµ n¬i nu«i d¹y c¸c ch¸u må c«i. tho¶i m¸i.Tha b¸c. . s¹ch sÏ”. sao c¸c c«. võa xóc ®éng võa lóng tóng. c¸c chó ë ®©y lµ bè.Qu¶n lý c¸c ch¸u th× cÇn biÕt cô thÓ tõng ch¸u mét. C¸c c«. phßng häc. §îc nh vËy th× cÇn g× ph¶i rµo d©y thÐp gai. biÕt ch¾c ch¾n c¸i dë. D¹y cho c¸c ch¸u vµo khu«n phÐp. c¸i hay cña mçi ®øa.D¹ tha B¸c. mµ d¹y b¶o. mÑ th× c¸c c«. B¸c khen “§îc c¸i gän gµng. c¸c chó biÕt kh«ng? Mäi ngêi nh×n B¸c. c¸c chó ph¶i th¸o gì ®¸m d©y thÐp gai ngay. c¸c c«. cßn c¸i vÎ “tr¹i lÝnh”. ®i xa c¸c ch¸u nhí. nhng cßn – B¸c hái c¸n bé phô tr¸ch tr¹i – cßn thÕ nµo. mµ s¨n sãc. §õng biÕn c¸c ch¸u thµnh c¸c “«ng cô non”. ®èi víi c¸c ch¸u. lóc ë nhµ c¸c ch¸u vui. B¸c b¶o chó ThuËn ®øng bªn: . Cã nh vËy th× d¹y míi cã kÕt qu¶ tèt. ChÕ ®é cò nhãm c¸c ch¸u vµo ®©y. ph¶i canh phßng nghiªm ngÆt víi c¸c ch¸u? B¸c l¹i hái: .Chó nãi míi ®óng cã mét phÇn nhá th«i. cßn nhiÒu l¾m ¹. thiÕu c¸i Êm cóng cña gia ®×nh. §èi víi c¸c ch¸u må c«i. -16- . c¸c chó nu«i d¹y c¸c ch¸u ph¶i ®em lßng lµm mÑ. lµ mÑ cña c¸c ch¸u. B¸c thÊy ë ®©y. n¬i c¸c ch¸u vui ch¬i. mÊt c¸i vui t¬i. c¸c ch¸u ë tr¹i cßn chËt chéi ¹. Nhng kh«ng ®îc ®Ó c¸c ch¸u mÊt c¸i hån nhiªn. phßng ¨n. nhng v« cïng thÊm thÝa: . B¸c ®i vµo tõng c¨n phßng ë. Nãi víi c¸c c¸n bé phô tr¸ch giäng B¸c nhÑ nhµng. B¸c nãi ngay: .

V× sao c¸c b¹n gäi ch¸u lµ Quèc lñi? . B¸c Hå cÇm tay em Quèc ®i ra chç c¶ tr¹i ®ang tËp hîp ®ãn ®îi B¸c.Tha B¸c.Tha B¸c… Quèc nh×n B¸c Hå mµ níc m¾t trµo ra. nh÷ng thãi h tËt xÊu ®Ó lín lªn lµm ngêi chñ cña ®Êt níc.Ai ®Æt cho ch¸u c¸i tªn Êy? . Níc m¾t cµng giµn giòa trªn hai m¸ Quèc.Em Quèc ®øng khoanh tay tríc mÆt B¸c. lñi vµo c¸c ngâ phè ¹. B¸c ®· hiÓu thÊu tÊt c¶. Vµ ph¶i dòng c¶m söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm. C¸c ch¸u ë trong tËp thÓ víi nhau cµng ph¶i yªu th¬ng nhau nh anh chÞ em ruét thÞt. B¸c khuyªn Quèc: “Tõ nay ch¸u ph¶i phÊn ®Êu bá c¸i tªn “lñi”. . íc ao mét bé quÇn ¸o míi ®Ó mÆc TÕt. Ch¸u chui qua hµng rµo. lªn mêi. tªn ch¸u lµ Quèc lñi ¹! B¸c nh×n em. c¸c chó phô tr¸ch. gi÷ l¹i c¸i tªn Quèc…”. ph¶i thËt thµ. .Sao ch¸u kh«ng chÞu ë trong tr¹i mµ l¹i trèn ra bªn ngoµi? .C¸c ch¸u cã høa lµm ®îc ®iÒu B¸c c¨n dÆn kh«ng nµo? -17- . g¬ng tèt cña thiÕu nhi ë Liªn X« vµ c¸c níc b¹n. B¸c th©n mËt kÓ cho c¸c em nghe mét sè g¬ng tèt cña thiÕu nhi trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.Tha B¸c…Ch¸u…Ch¸u hay trèn tr¹i.Tha B¸c…ë trong tr¹i khæ cùc l¾m ¹. B¸c ®· tõng thÌm mét c¸i ®å ch¬i. B¸c hái: .Khæ cùc nh thÕ nµo? .C¸c ch¸u ph¶i v©ng lêi c¸c c«. ®õng ®Ó m×nh lµ c¸i g¸nh nÆng cña x· héi… Råi B¸c b¶o: . ThiÕu nhi th× ph¶i ngoan. B¸c c¨n dÆn c¸c em nh «ng dÆn ch¸u: . . B¸c còng ®· må c«i mÑ tõ n¨m lªn chÝn.D¹ chóng ch¸u bÞ gß bã ®ñ thø ¹. B¸c xoa ®Çu em. B¸c ®· ph¶i bÕ em trÌo trÑo bªn h«ng ®i xin s÷a cho em sau ngµy mÑ qua ®êi. C¸c em ®· kh«ng cÇm ®îc níc m¾t khi nghe B¸c kÓ vÒ thêi niªn thiÕu cña B¸c.Tªn ch¸u lµ g×? . ¸i ng¹i: . . kÝnh träng ngêi giµ. dï em cha nãi ra ®îc nh÷ng ®iÒu muèn tha víi B¸c. gióp ®ì ngêi tµn tËt yÕu ®au. B¸c cói xuèng vuèt ve nhÌ nhÑ tãc em. nghÑn ngµo kh«ng nãi lªn lêi.Ch¸u nãi râ sù gß bã cho B¸c nghe nµo? . lÔ phÐp víi ngêi lín.D¹ tha. c¸c b¹n gäi ch¸u thÕ ¹.

Gia ®×nh cô M¸y Lú lµ mét trong nh÷ng c¬ së chóng t«i chän lµm n¬i ®Ó B¸c ë vµ lµm viÖc. B¸c ®· ®Ó l¹i rÊt nhiÒu quµ ®Ó chia cho c¸c em. ngêi lªn niÒm vui nhËn quµ B¸c. N¬i ®©y nói rõng trïng ®iÖp vµ ®Þa thÕ hiÓm trë rÊt cã lîi cho ho¹t ®éng bÝ mËt cña c¸n bé ViÖt Minh. B¸c ®· chØ thÞ chóng t«i ph¶i nghiªn cøu tõng n¬i ë vµ lµm viÖc cho thÝch hîp vµ kÝn ®¸o h¬n. ®i l¹i rÊt thuËn tiÖn. ®Òu kh¾p vµ s«i næi. Em Quèc kh«ng lñi ra ngoµi tr¹i n÷a mµ gi÷ g×n m×nh nh gi÷ g×n kû niÖm quµ B¸c trong tr¸i tim. cÊt lµm kû niÖm. Nhµ kh«ng ®îc réng nhng tho¸ng m¸t. noi g¬ng dòng c¶m cña liÖt sÜ Kim §ång trong häc tËp vµ rÌn luyÖn. B¸c ng ngay. ngay b×a rõng vµ kÝn ®¸o. chóng t«i mêi B¸c ®i xem hang nhµ cô M¸y Lú. Gia ®×nh ®ãn tiÕp B¸c vµ chóng t«i rÊt th©n mËt. Gia ®×nh chØ cã ba ngêi. huyÖn Hµ Qu¶ng. Anh C¸p. em nµo ®¹t kÕt qu¶ tèt. S¬n Tïng.] B¸c Hå ë P¸c Bã. S®®. Ngµy h«m Êy. nhiÒu em ®· kh«ng ¨n.212. ®îc ban phô tr¸ch b¸o lªn B¸c. giÕt). cô bµ vµ c« con g¸i. Hoa r©m bôt. n¨m T©n TÞ. nªn ph¶i “s¸u s¸n” th«i…”. “S¸u s¸n” tiÕng ®Þa ph¬ng cã nghÜa lµ vµo nói. NhËn phÇn quµ cña B¸c cho. anh Léc ®îc ph©n c«ng trë l¹i hang nghiªn cøu thªm lèi vµo. Vµ B¸c th©n mËt hÑn: “NÕu c¶ tr¹i cïng tiÕn bé vît bËc. Sau b÷a c¬m tÕt chiÒu mång 3. tøc ngµy mïng 8 th¸ng 2 n¨m 1941 B¸c vÒ ®Õn P¸c Bã. ®êng ra vµ t×nh h×nh cô thÓ trong hang.T. B¸c sÏ cßn vÒ th¨m c¸c ch¸u nhiÒu lÇn n÷a”. B¸c sÏ göi phÇn thëng. -18- .Mét tiÕng “cã” vang lªn. gia ®×nh cô cã mét c¸i hang s©u vµ rÊt kÝn dïng l¸nh n¹n khi cã biÕn (cã phØ vÒ cíp.2.tr. Chóng t«i bµn c¸ch t×m hang. B¸c cßn dÆn thªm c¸c em lµ. Chóng t«i quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh c«ng t¸c chuÈn bÞ vµo hang. Tõ h«m ®ã trong tõng ®«i m¾t cña c¸c em. Anh Phïng ChÝ Kiªn giao cho t«i liªn hÖ víi c¬ së ®Ó chuÈn bÞ c¸c thø. B¸c nãi ®¹i ý: “ë ®©y dùa vµo d©n th× cã nhiÒu thuËn lîi nhng còng cã c¸i kh«ng lîi c¶ cho yªu cÇu ho¹t ®éng bÝ mËt cña ta mµ còng kh«ng tiÖn cho sinh ho¹t cña d©n. P¸c Bã thuéc x· Trêng Hµ. Cô M¸y Lú cho biÕt.[40. cô «ng. nhiÒu c¬ së c¸ch m¹ng ë vïng P¸c Bã ®· ®îc x©y dùng v÷ng ch¾c. 7. B¸c hái cô M¸y Lú ë ®©y cã chç nµo ma kh«ng h¾t tíi kh«ng? Nh vËy chóng t«i hiÓu ý B¸c lµ ph¶i ë hang. Mµ ®· lµ vµo nói th× ph¶i ë hang hoÆc dùng l¸n…Vµ ngay tèi h«m ®ã bªn bÕp löa nhµ sµn. S¸ng h«m sau (ngµy mång 4 tÕt). Ngµy mång 3 tÕt.

V¸n h¬i ng¾n nªn khi kª ®Ó ngñ ph¶i n»m h¬i co míi ®ñ chç cho 5 ngêi. nhng thùc chÊt B¸c l¹i lµ ngêi d¹y chóng t«i rÊt nhiÒu trong c«ng t¸c b¶o vÖ. anh C¸p. ngµy nhËn l¬ng thùc chuyÓn ®Õn ph¶i lu«n thay ®æi. cßn c¸c anh Quèc V©n. Nh÷ng viÖc tiÕp xóc víi d©n tríc hÕt ph¶i ®îc nh©n d©n quý mÕn. Nhãm c«ng t¸c cña chóng t«i do anh Phïng ChÝ Kiªn phô tr¸ch. Cßn chuyÖn nhËn l¬ng thùc do d©n gióp ®ì. Nh÷ng c¬ së c¸ch m¹ng ë vïng P¸c Bã ngay c¶ nh anh §¹i L©m còng chØ biÕt cã c¸n bé Trung ¬ng quan träng vÒ nhng kh«ng biÕt cã bao nhiªu ngêi. chóng dùng ®ån víi h¬n -19- . §øc Thanh (tøc §µm Minh ViÔn) lµ ®êng d©y liªn l¹c ®ång thêi phô tr¸ch lùc lîng vò trang b¶o vÖ vßng ngoµi. Hoµng S©m. §å dïng cho hËu cÇn mîn cña d©n ph¶i mçi nhµ mét thø. Ngµy 5 tÕt th× B¸c vµ chóng t«i dän vµo hang. mang l¬ng thùc trªn ®êng ph¶i ho¸ trang hîp lý vµ ®êng ®i ph¶i cã híng thay ®æi lu«n. bÝ mËt ph¶i ®îc coi lµ nguyªn t¾c trong mäi ho¹t ®éng cña §¶ng…”. Ngêi gÇy. Cuèi cïng B¸c d¹y: “Trong ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh c¸ch m¹ng níc ta hiÖn nay. nhng l¹i lµ n¬i kÎ ®Þch lu«n dßm ngã. Vµ thùc tÕ chóng t«i ®· lµm tèt lêi B¸c d¹y. Cïng ë hang víi B¸c cã anh Phïng ChÝ Kiªn. chóng t«i thÊy trong ngêi rÊt mÖt. B¸c quan t©m gi¸o dôc chóng t«i chi li tõng viÖc rÊt bæ Ých.Cô M¸y Lú cho chóng t«i mîn 5 tÊm v¸n gç nghiÕn. níc da xÊu. ThÕ An. tæ chøc phôc kÝch c¸c ng¶ ®êng nghi cã c¸n bé ta ®i qua. ph¶i ph©n t¸n mçi n¬i mét Ýt. tin tëng nhng ®ång thêi ph¶i cã c©u chuyÖn ho¸ trang hîp lý ®¶m b¶o gi÷ g×n bÝ mËt c«ng viÖc c¸ch m¹ng ®ang lµm. ë hang ®îc Ýt l©u. Tuy nãi lóc ®ã P¸c Bã lµ khu vùc an toµn h¬n c¸c khu kh¸c trong vïng. Søc khoÎ cña B¸c lóc ®ã còng kh«ng ®îc tèt l¾m. ¨n uèng kham khæ mµ B¸c l¹i lµm viÖc c¨ng th¼ng nªn chóng t«i rÊt lo. t×m kiÕm. Chóng t«i chÆt c©y lµm mét c¸i gi¸ trªn cã tiÕp nøa ®Ó B¸c vµ anh em ®Æt tói ®ùng quÇn ¸o. néi dung mçi chuyÖn tuy x¶y ra ë c¸c níc kh¸c nhau nhng ®Òu nh»m gi¸o dôc chóng t«i ý thøc gi÷ bÝ mËt. B¸c d¹y mçi lóc ph¶i cã giê giÊc. G¹o vµ muèi do c¸c c¬ së vËn ®éng quyªn gãp kh«ng nªn tËp trung ®Ó ë mét nhµ. Tuy nãi lµ b¶o vÖ B¸c. c¸ch ®i l¹i kh¸c nhau kh«ng ®Ó ®Þch n¾m ®îc quy luËt ho¹t ®éng cña ta. cô thÓ lµ ai vµ hiÖn nay ë ®©u. anh Léc vµ t«i. C¸ch n¬i B¸c vÒ phÝa b¶n Lòng 10 c©y sè. thËm chÝ cã thø ph¶i mîn nhiÒu nhµ…B¸c kÓ cho chóng t«i nghe rÊt nhiÒu nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ ®êi ho¹t ®éng cña B¸c khi cßn ë níc ngoµi. c¸ch lµm.

Chóng ta ®Õn ®Þch kh«ng biÕt mµ rót ®i chóng còng kh«ng hay. Mçi l¸n chØ nªn lµm ®ñ cho 1 ®Õn 2 ngêi ë lµ cïng. M×nh ph¶i s©u s¸t gi¸o dôc ý thøc ñng hé c¸ch m¹ng cho ®ång bµo.mét trung ®éi lÝnh dâng do Ph¸p chØ huy tæ chøc tuÇn tra. tr¨n trë vÒ nhiÖm vô b¶o vÖ B¸c. Ho¹t ®éng bÝ mËt ph¶i “lai v« ¶nh. Trång rau hay gieo b¾p còng ph¶i lµm ®óng kiÓu c¸ch cña d©n téc n¬i m×nh ë. th× míi b¶o vÖ ®îc m×nh vµ cã nhiÒu thuËn lîi diÖt ®Þch. phÇn lín anh em chóng t«i ho¹t ®éng ë vïng nµy l©u nay quen víi léi suèi trÌo ®Ìo nhng ®«i lóc ph¶i võa ®i. KÎ ®Þch l¹i t×m mäi c¸ch tiªu diÖt lùc lîng c¸ch m¹ng. Nh vËy võa ®îc viÖc mµ kh«ng g©y phiÒn hµ cho d©n. Khi lµm l¸n còng ph¶i biÕt tÝnh to¸n sao cho cã lîi ®«i ®êng. nhng ph¶i chó ý ph¸t hiÖn tay ch©n cña chóng. §ång thêi ho¹t ®éng cña bän phØ lóc nµy còng rÊt t¸o tîn nªn chóng t«i cµng lo l¾ng. khø v« h×nh”. Nh÷ng bang t¸. kiÓm so¸t. khi ®i c«ng t¸c tèt nhÊt lµ ph¶i ®em theo c¬m n¾m. muèi. LiÕp che chung quanh l¸n kh«ng nªn dïng nøa ®an v÷ng ch¾c mµ nªn lÊy cá tranh tÕt nÑp l¹i thµnh tÊm ®Ó thng. T×nh h×nh sÏ c¨ng th¼ng vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu. Cã nhiÒu viÖc rÊt ®¬n gi¶n nhng khi B¸c hái anh em chóng t«i kh«ng tr¶ lêi ®îc. nhng thùc ra lµ B¸c ®i n¾m t×nh h×nh khu vùc. v¶i ®Ó mua chuéc lµm chØ ®iÓm. Tíi ®©y lùc lîng c¸ch m¹ng sÏ ph¸t triÓn. ®Þch thêng dïng vËt chÊt nh b¹c hoa xoÌ. c¸ ®îc ¨n mµ ta l¹i xo¸ ®îc dÊu vÕt lµm cho kÎ ®Þch cã m¾t còng nh mï. tiÖn khi röa tay kho¸t cho níc déi hÕt nh÷ng h¹t c¬m v·i xuèng suèi. ë ®©u mµ chóng ch¼ng cµi ngêi vµo. võa ch¹y theo kÞp B¸c. B¸c d¹y chóng t«i ho¹t ®éng ë vïng nói. Trªn ®êng ®i. b¾t bí hoÆc cµn quÐt nh÷ng b¶n nghi cã c¸n bé ta ho¹t ®éng. ý thøc c¶nh gi¸c cã nghÜ ®Õn nhng c¸ch gi÷ bÝ mËt cßn tuú tiÖn. trëng b¶n. NÕu ta lµm kh¸c ®i lµ ®Þch vµ bän xÊu sÏ ph¸t hiÖn ®îc ngay. d©n tha. B¸c thêng ®i d¹o leo nói. ¨n xong l¸ ®ïm c¬m ph¶i ch«n s©u. Chóng ta võa ph¶i chiÕn ®Êu võa t¨ng gia s¶n xuÊt vµ lµm nhµ ngoµi rõng ®Ó ë…T¨ng gia hoÆc lµm nhµ còng ph¶i biÕt gi÷ bÝ mËt. khi ¨n c¬m ph¶i t×m n¬i suèi s¹ch sÏ. H»ng ngµy sau giê lµm viÖc buæi chiÒu. Lµm l¸n ë còng ph¶i gièng kiÓu l¸n cña ®ång bµo. Muèn b¶o -20- . Trêng hîp bÞ ®Þch v©y hoÆc ®Õn gÇn míi ph¸t hiÖn th× chØ viÖc l¸ch nhÑ qua liÕp tranh cho dÔ dµng. non kÐm. KÎ ®Þch l¹i rÊt tinh qu¸i.…vµ ngay c¶ nh÷ng gia ®×nh d©n téc sèng ven ®êng ®i. Còng cã viÖc chóng t«i ®· lµm nhng khi nghe B¸c gi¶ng gi¶i míi biÕt m×nh cßn ®¬n gi¶n vµ khê d¹i qu¸. N¬i lµm l¸n ph¶i xem xÐt võa lîi cho viÖc quan s¸t ph¸t hiÖn ®Þch tõ xa nhng ®ång thêi ph¶i cã ®êng rót khi bÞ v©y.

ThÕ lµ chóng t«i b¾t tay vµo c«ng viÖc dùng l¸n ngay. Mçi buæi ®i d¹o. nhng bªn ngoµi cã treo mét sè tµu l¸ cä tr«ng gièng nh nh÷ng c¸i l¸n canh n¬ng cña ®ång bµo. vãt nhän lµm hµng rµo chung quanh. Tªn t«i lµ “Thu S¬n”. Chóng t«i vµ mét sè anh em kh¸c còng tõ ®ã dïng c¸i tªn “Giµ Thu” ®Ó gi¶i thÝch cho c¸c ®ång chÝ kh¸c khi bÞ hái vÒ B¸c mµ theo nguyªn t¾c kh«ng ®îc nãi râ h¬n. B¸c cêi råi chËm r·i gi¶i thÝch: “S¸u s¸n” lµ vµo nói cßn cã nghÜa lµ “Thu S¬n”. N¬i B¸c chØ lµ mét kho¶ng ®Êt b»ng ngay c¹nh bê suèi. anh Hoµng S©m ph¸t hiÖn thÊy r¾n ®éc chui vµo hang. Con suèi níc rÊt trong vµ ngay bê cã nhiÒu t¶ng ®¸ to vµ ®Ñp. Anh Léc híng dÉn chóng t«i vµo rõng lÊy nøa tÐp (lo¹i nøa chØ lín b»ng ngãn ch©n c¸i). Cø d¨m ba ngµy cô M¸y Lú l¹i ®em l¬ng thùc vµo mét lÇn. Cã h«m dän vÖ sinh. Ýt khi thÊy B¸c r¶nh rçi. anh em chóng t«i cµng thÊm thÝa lêi B¸c d¹y. chóng t«i thÊy t×nh h×nh søc khoÎ cña B¸c cã hiÖn tîng mÖt mái h¬n. Chóng t«i cã ý ®Þnh lµm l¸n ®Ó B¸c ë.vÖ §¶ng. tríc hÕt mçi thµnh viªn ph¶i suy nghÜ tù b¶o vÖ m×nh. Ph¶i ®i ngîc theo dßng ch¶y míi vµo ®îc cña hang n¬i B¸c ë. Hµng ngµy B¸c vÉn m¶i miÕt lµm viÖc. NghÜ l¹i nh÷ng n¨m tríc ®©y. cã thÓ theo dßng suèi rót vµo hang hoÆc lªn triÒn nói cã rõng c©y rËm còng rÊt tiÖn. C«ng viÖc chuÈn bÞ ®îc khÈn tr¬ng tiÕn hµnh. khi §¶ng bÞ khñng bè. ®¶m b¶o søc khoÎ h¬n. B¸c tiÕp cô rÊt th©n mËt vµ chuyÖn trß thËt vui vÎ. Mét h«m sau giê lµm viÖc buæi chiÒu B¸c ®i d¹o ®Õn mét ®o¹n suèi c¸ch cöa hang kh«ng xa. Ngay c¶ cô M¸y Lú còng kh«ng biÕt B¸c lµ ai. Khi b¸o c¸o ý ®Þnh ®ã. Mét lÇn trong c©u chuyÖn vui. Anh gi¶i thÝch ®©y lµ kinh nghiÖm cña ®ång bµo d©n téc thêng dïng lo¹i c©y nµy ®Ó rµo vên nhµ v× con hæ tr«ng thÊy sî. chóng t«i rÊt mõng. chóng t«i vÉn thÊy B¸c nhanh nhÑn. ®îc B¸c ®ång ý. vui vÎ ho¹t b¸t nªn còng yªn lßng. n»m díi tÊm ph¶n ngay chç B¸c. Chung quanh còng dïng cá tranh thay liÕp nøa nh lêi B¸c d¹y. nhiÒu ®ång chÝ bÞ b¾t bí tï téi vµ hy sinh. Cöa l¸n híng xuèng con ®êng mßn díi thung lòng. -21- . L¸n réng chØ võa chiÕc chiÕu ®«i. ViÖc t×m mét ®Þa ®iÓm ®Ó lµm l¸n theo ý B¸c d¹y còng rÊt khã. Nhng ®øng ë ®©y nh×n lªn th× l¹i kh«ng thÊy ®îc cöa hang. B¸c dõng l¹i quan s¸t vµ gîi ý chç nµy nÕu lµm l¸n ë th× tiÖn nhÊt. Tõ ®ã mçi lÇn gÆp cô M¸y Lú thêng chµo B¸c b»ng c©u chµo kÐ Thu S¬n (Giµ Thu). cô hái tªn B¸c. Khi cã biÕn. Chóng t«i ai nÊy ®Òu lo l¾ng cho søc khoÎ cña B¸c. ë hang ®Õn tuÇn thø hai.

Hµ Néi khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn.] Th¸ng T¸m n¨m 1945 ë Hµ Néi. t«i chen vµo: §óng hßn ®¸ ch«ng chªnh thËt. §Õn lît anh Hoµng S©m ®äc c©u “Bµn ®¸ ch«ng chªnh dÞch sö §¶ng” th× tÊt c¶ ai còng cêi vang. B¸c ®ång ý vµ chØ ban ngµy xuèng l¸n lµm viÖc. chóng t«i mêi B¸c ra xem. B¸c Hå vÒ níc trùc tiÕp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. 8. ®Õn xu©n MËu Th×n n¨m nay thÊm tho¾t ®· ngãt gÇn nöa thÕ kû tr«i qua. cã ngêi nãi ®ïa ®©y lµ b¸nh ®óc. ThÕ mµ cã dÞp gÆp l¹i.Th«i c¸c chó ¨n tiÕp ®i kÎo ch¸o bÑ nguéi mÊt!. Mét h«m B¸c vµ chóng t«i ®ang ¨n ch¸o ng«. Cßn rau xanh chñ yÕu lµ m¨ng tù kiÕm trong rõng. B¸c nh×n chóng t«i cêi hiÒn hËu vµ víi giäng Êm ¸p. Cuèi th¸ng 8 n¨m 1945. Cã h«m c©u ®îc con c¸ hoÆc h¸i ®îc Ýt rau rín (lo¹i gièng c©y d¬ng xØ mäc ven bê suèi) th× b÷a ¨n ®îc c¶i thiÖn vµ ngon miÖng h¬n. th× B¸c ung dung ®äc mÊy c©u th¬: S¸ng ra bê suèi tèi vµo hang Ch¸o bÑ rau m¨ng vÉn s½n sµng. NXB C«ng an nh©n d©n. Lª Qu¶ng B¸1 kÓ. cßn ban ®ªm l¹i vµo hang. B¸c nãi: . Ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1945. Cã h«m thÊy g¹o gÇn hÕt. nhng v÷ng l¾m ®Êy. Tõ xu©n T©n TÞ n¨m Êy. Hµ Néi. råi lÇn lît ®Õn c¸c tØnh kh¸c trong c¶ níc. ThÕ mµ cã h«m anh Kiªn thÊy B¸c ngåi lµm viÖc l¹i sî B¸c ng·.. chóng t«i mçi ngêi ®äc l¹i mét c©u vµ gi¶i nghÜa lu«n.. 2000. L¬ng thùc do ®ång bµo gióp ®ì thêng lµ g¹o ng« (b¾p bÑ) xay nhá vµ muèi.L¸n lµm xong. thÊy nh míi h«m qua. Bµn ®¸ ch«ng chªnh dÞch sö §¶ng Cuéc ®êi c¸ch m¹ng thËt lµ sang… Th¬ B¸c lµm hiÖn thùc víi cuéc sèng qu¸. §Çu n¨m 1941. Chóng t«i vui vÎ tranh nhau vµ ®äc ®i ®äc l¹i nh÷ng c©u th¬ cña B¸c. B¸c rÊt ng vµ ngay ngµy h«m sau. B¸c b¶o chóng t«i nÊu ch¸o ng« (ch¸o bÑ) ¨n thay b÷a. B¸c ®· ®i xa. Thêng vô Trung ¬ng quyÕt ®Þnh ®a B¸c Hå vÒ Thñ 1 Sau lµ cÊp tíng trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. ¨n nghØ.[45. nhng biÕt bao kû niÖm s©u s¾c trong cuéc ®êi ngêi chiÕn sÜ b¶o vÖ B¸c m·i m·i lµ nh÷ng bµi häc truyÒn thèng vÎ vang kh«ng bao giê phai. anh Kiªn mêi B¸c xuèng l¸n ë vµ lµm viÖc. Cao B¸ Sanh ghi trong Nh÷ng chuyÖn vui vµ c¶m ®éng vÒ Hå Chñ tÞch. ThËt vËy. -22- .

liªm. t«i (tøc Vò Kú) ®îc Trung ¬ng chän lµm th ký cho B¸c. vÒ ®Õn ngo¹i thµnh Hµ Néi. t«i tha rÊt râ: . RÊt tèt. B¸c tr×u mÕn b¶o: . B¸c dõng l¹i ë lµng Phó Gia. B¸c l¹i hái tªn t«i. gi÷ v÷ng vµ cñng cè chÝnh quyÒn non trÎ. cã lóc mÖt qu¸. kiÖm. Xe ®a B¸c vµo cæng sau. Chóng t«i mua Ýt tim gan nÊu ch¸o cho B¸c. B¸c èm vµ rÊt gÇy. Sau nµy chñ nhµ míi biÕt ng«i nhµ cña m×nh cã vinh dù ®îc ®ãn tiÕp Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. cã ®«i m¾t s¸ng l¹ thêng. qua phè Hµng GiÊy råi rÏ Hµng M· vÒ ®Õn tríc sè nhµ 35 Hµng C©n. CÇn lµ cÇn. TÇng 1 vµ tÇng 3 chñ nhµ dµnh ®Ó ë vµ b¸n hµng. däc theo ®ª Yªn Phô. -23- . Kh¾p phè phêng trµn ngËp niÒm h©n hoan víi cê ®á sao vµng. Hµ Néi hõng hùc khÝ thÕ c¸ch m¹ng. N»m trªn c¸ng.CÇn th× cµng tèt. B¸c tá ra rÊt vui vµ nãi ngay: . råi B¸c lªn th¼ng g¸c 2 nhµ 48 phè Hµng Ngang. liªm. §©y lµ ng«i nhµ 3 tÇng cña «ng TrÞnh V¨n B«. mµu ®en chë B¸c ch¹y tõ phÝa ChÌm. Ngay chiÒu tèi h«m sau. chÝnh. “Chñ tÞch Hå ChÝ Minh mu«n n¨m”. §i lªn. rÊt tiÖn cho c«ng t¸c b¶o vÖ. ®ång chÝ Trêng Chinh ®Õn ®ãn B¸c. ChiÒu tèi Chñ NhËt. Cã lÏ t«i xóc ®éng nãi kh«ng râ nªn B¸c nghe thµnh CÈn. Trªn ®êng vÒ Hµ Néi. anh em dïng v¶i vµ ®ßn tre lµm c¸ng. 27 th¸ng 8. xuèng dèc Hµng Than. mçi khi ®Õn th¨m c¸c líp huÊn luyÖn.Chó tªn g×? T«i tha: . ®i xuèng nhiÒu.Ch¸u lµ CÇn ¹.®« Hµ Néi ®Ó l·nh ®¹o. B¸c kh«ng ®i ®îc. chñ nhµ chØ thÊy mét cô giµ d¸ng ngêi gÇy nhng nhanh nhÑn. mét th¬ng gia lín cña Hµ Néi vµ lµ c¬ së cña c¸ch m¹ng. ngêi sèt hÇm hËp nhng B¸c vÉn thÊy vui v× ®i tíi ®©u còng thÊy cê ®á sao vµng vµ ®ång bµo hµo høng h« vang: “ñng hé ViÖt Minh”. Lóc Êy. chñ nhµ cha biÕt ngêi c¸ch m¹ng ®ã chÝnh lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Nhng cã thÓ do kh«ng may mua ph¶i tim gan cña lîn g¹o nªn B¸c l¹i lªn c¬n sèt cao. B¸c th©n mËt hái t«i: . Cßn tÇng 2 giµnh cho c¸ch m¹ng. chÝnh. 26 th¸ng 8 n¨m 1945.Ch¸u tªn CÇn ¹ (tªn cña t«i håi ®ã). ®¹o ®øc cña ngêi c¸n bé mµ nh÷ng n¨m sau nµy mçi dÞp gÆp c¸n bé. CÈn lµ cÈn thËn. ChiÒu 25 th¸ng 8. Nhµ x©y ch¾c ch¾n. kiÖm. Lóc nµy. Ýt ai ®Ó ý ®Õn mét chiÕc xe cò.CÈn µ. §ã còng lµ ®iÒu mong muèn cña B¸c vÒ phÈm chÊt. S¸ng h«m sau. B¸c ®Òu c¨n dÆn mäi ngêi ph¶i thùc hiÖn cÇn.

khi th× nh×n vµo ®ªm tèi nh t×m mét ®iÒu g× ®ã mµ chØ riªng B¸c míi hiÓu. B¸c còng thøc rÊt khuya. B¸c dïng bµn nµy ®Ó lµm viÖc víi c¸c ®ång chÝ Thêng vô Trung ¬ng. tuy søc khoÎ gi¶m sót tr«ng thÊy. Xem b¶n ®å xong. nhng khi -24- . c«ng nh©n lao ®éng biÓu t×nh th× chÝnh quyÒn Anh cha gi¶i quyÕt. Trong nh÷ng ngµy nµy. Cuèi phßng kª mét chiÕc bµn trßn. §ªm 29 th¸ng 8. B¸c hái tiÕp: ThÕ c¸c chó ®Þnh bè trÝ ®Ó ®ång bµo ®i vÖ sinh ë ®©u? T«i s÷ng sê tríc c©u hái cña B¸c vµ lóng tóng kh«ng biÕt tr¶ lêi nh thÕ nµo. B¸c tiÕp tôc hoµn chØnh b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. Cho ®Õn ngµy 30 th¸ng 8. Gi÷a phßng kª mét chiÕc bµn gç dµi vµ to. B¸c viÕt råi l¹i söa. sau ®ã ngåi vµo bµn vµ ®¸nh m¸y lu«n b¶n th¶o. chñ nhµ dïng c¨n phßng phÝa sau trªn tÇng 2 lµm phßng ¨n. B¸c thêng ngåi lµm viÖc trªn chiÕc bµn kª s¸t têng bäc d¹ xanh mµu l¸ m¹. Sau mÊy ngµy sèt. b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp ®îc dù th¶o xong. ë H¬ng C¶ng.LiÖu ®îc bao nhiªu ngêi? T«i tha víi B¸c: . Nh÷ng lóc suy nghÜ c¨ng th¼ng nhÊt B¸c thêng ®Æt tay lªn tr¸n vµ ®«i m¾t s¸ng lªn khi nh×n thÊy nh÷ng dßng ch÷ nh cã hån võa ®îc viÕt ra. Chó cã biÕt kh«ng. nhng nÕu kh«ng chó ý bè trÝ cho tèt th× rÊt dÔ mÊt trËt tù. S¸ng 29 th¸ng 8. ë ®©y.§îc vµi chôc v¹n ngêi ®Êy ¹. trÇm ng©m suy nghÜ vÒ nh÷ng néi dung trong b¶n th¶o Tuyªn ng«n §éc lËp. B¸c lµ tÊm g¬ng s¸ng vÒ ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña ngêi c¸n bé c¸ch m¹ng. B¸c thøc khuya h¬n b×nh thêng v× ngµy 02 th¸ng 9 ®· cËn kÒ. B¸c ®a ra tranh thñ ý kiÕn c¸c ®ång chÝ Trung ¬ng. võa ®ñ ®Ó tËp giÊy bót vµ chiÕc m¸y ch÷ nhá B¸c mang tõ chiÕn khu vÒ. Ban ®ªm. S¸ng 31 th¸ng 8.Trong c¨n nhµ 48 phè Hµng Ngang.ViÖc nhá. B¸c dµnh nhiÒu thêi gian vµ t©m trÝ cho viÖc so¹n th¶o b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. N¬i ®©y B¸c dïng lµm bµn ¨n. B¸c kh«ng dµnh cho m×nh mét sù u ®·i nµo. nhng søc lµm viÖc cña B¸c th× vÉn phi thêng. Hµng ngµy B¸c dËy sím tËp thÓ dôc. B¸c chuyÓn ®Õn B¾c Bé phñ lµm viÖc. th× B¸c nãi tiÕp: . Trong cuéc sèng hµng ngµy. B¸c hái: . B¸c hái t«i: . quanh bµn cã 8 chiÕc ghÕ tùa ®Öm mÒm.Chó CÇn cã biÕt Qu¶ng trêng dù ®Þnh häp mÝt tinh nh thÕ nµo kh«ng? Råi B¸c b¶o t«i vÏ ph¸c th¶o b¶n ®å cho B¸c.

[44. 2001 9. ngåi nghØ díi gèc ®a. ®oµn ®¹i biÓu Hµ Néi do ®ång chÝ Hoµng §¹o Thuý dÉn ®Çu ®· tíi c©y ®a T©n Trµo. §oµn ®¹i biÓu Hµ Néi véi ®øng lªn chµo mõng nh©n d©n ®Þa ph¬ng. ThËt h¹nh phóc biÕt bao cho nh©n d©n ViÖt Nam khi ®îc biÕt vÞ ®øng ®Çu ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ non trÎ chØ tríc khi ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp vµi giê vÉn ch¨m lo ®Õn nh÷ng c¸i nhá nhÊt trong ®êi sèng. ®Õn ®o¹n tè c¸o téi ¸c cña ph¸t xÝt NhËt. Qua mÊy ngµy léi suèi. hµo hïng – Bëi rõng giµ hïng vÜ. r¸c rëi bÈn thØu ngËp ®êng phè. B¸c dÆn t«i nãi víi Ban tæ chøc nÕu trêi ma th× kÕt thóc mÝt tinh sím h¬n. ®éi mò sîi mµu chµm. ®ång chÝ Hoµng §¹o -25- . mét ®oµn ngêi ®i ra. khi ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. ®ã lµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng ra ®ãn ®oµn ®¹i biÓu Hµ Néi. Ngµy 02 th¸ng 9 n¨m 1945 ®i vµo lÞch sö d©n téc ViÖt Nam nh mét mèc son chãi läi: khai sinh ra níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. tõ b¶n gÇn ®ã. Sau phót chµo hái vui vÎ. ngêi quÇn ¸o Tµy. tr¸nh cho ®ång bµo khái bÞ ít. nhÊt lµ ®èi víi c¸c cô giµ vµ c¸c ch¸u nhá. ®iÓm liªn l¹c cuèi cïng. tay chèng gËy. Hµ Néi. cã liªn l¹c ®ãn vµ mêi níc chÌ t¬i. Toµn ®oµn kh¸ mÖt. t¾t rõng. DÉn ®Çu ®oµn ngêi lµ mét cô giµ mÆc quÇn ¸o Tµy. ra vÒ nhng mäi ngêi vÉn nh ®îc nh×n thÊy ¸nh m¾t. V× ®· cã lÇn gi¶i quyÕt chËm. ngêi ta l¹i thÊy t×nh c¶m gi÷a l·nh ®¹o cao nhÊt vµ d©n chóng gÇn gòi vµ th©n th¬ng ®Õn thÕ! KÕt thóc cuéc mÝt tinh. §îc biÕt.] Díi gèc ®a T©n trµo.c«ng nh©n vÖ sinh ®i ®×nh c«ng th× chÝnh quyÒn Anh ph¶i gi¶i quyÕt ngay. HuyÒn TÝm vµ Tö Nªn ghi TruyÖn kÓ vÒ B¸c Hå nh÷ng chÆng ®êng Trêng kú kh¸ng chiÕn Nxb CTQG. Cha bao giê vµ cha ë ®©u. vÉn nh nghe thÊy giäng nãi Êm ¸p vµ hiÒn hËu cña B¸c. Toµn ®oµn ®ang ng¾m nh×n chiÕn khu víi sù c¶m kÝch. B¸c ngõng ®äc cÊt tiÕng hái rÊt th©n mËt: .§ång bµo nghe râ tiÕng t«i kh«ng? TiÕng tr¶ lêi: “Cã” nh sÊm dËy. NghÜ ®ång bµo nghe m×nh nãi tiÕng NghÖ An kh«ng râ vµ quªn c¶ m×nh lµ Chñ tÞch níc ®ang trÞnh träng ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp. c¶ biÓn ngêi im ph¨ng ph¾c. Võa lóc Êy. ngêi quÇn ¸o Dao. T¹i Qu¶ng trêng Ba §×nh. TiÕp ®ã. vît ®Ìo. nói non trÇm mÆc. Vò Kú kÓ.

Chóng ta l¹i cã l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc l·nh ®¹o. NguyÔn Tµi thÇm nghÜ: “ViÖt Minh m×nh cã nh÷ng søc m¹nh. nhÊt lµ «ng KÐ d¹y b¶o nhiÒu.. th× nh©n d©n trë vÒ b¶n. mét n÷ ®¹i biÓu tõ trong ®oµn nh©n d©n ®øng ra ®¸p lêi: “Nh©n d©n T©n Trµo rÊt c¶m ¬n ®oµn ®¹i biÓu Hµ Néi ®· vÒ dù §¹i héi. Nh vËy lµ xu«i ngîc mét lßng cøu níc. Hîp víi ý cña ®¹i biÓu võa nãi. Nh×n theo bãng «ng cô bíc ®i. Võa ®i. -26- . Cho nªn ngêi ®i sau kh«ng nªn chØ ®êng cho ngêi ®i tríc. Chóc c¸c ®¹i biÓu Hµ Néi thu nhiÒu kÕt qu¶”.. §ång chÝ NguyÔn Tµi véi vµng n¾m chÆt tay «ng giµ: “Ch¸u hiÓu ra råi ¹!”. ®«i bªn vÉy chµo nhau. lêi ®Ñp. ®ång chÝ NguyÔn Tµi dïng hÕt kh¶ n¨ng tuyªn truyÒn cña m×nh ®Ó nãi chuyÖn víi ®ång bµo : nµo lµ téi ¸c cña Ph¸p cïng NhËt x©m lîc níc ta. uû viªn d©n vËn cña ®oµn ra nãi chuyÖn cïng nh©n d©n ®Þa ph¬ng. víi niÒm tù hµo lµ ®¹i biÓu cña Hµ Néi ®i dù Quèc d©n §¹i héi (8/1945). §îc gÆp ®ång bµo ë chiÕn khu. N÷ ®¹i biÓu ph¸t biÓu xong. Cßn c¶ ®oµn xin phÐp ®îc ngåi nghØ díi gèc ®a liÒn ®ã ®Ó chê thîng cÊp. n÷ ®ång chÝ Êy nãi ng¾n.§ång chÝ thÊy n÷ ®¹i biÓu nãi thÕ nµo? . Hµ Néi vÉn bÞ qu©n giÆc cíp níc thèng trÞ. nhÑ nhµng b¶o ®ång chÝ Tµi: . §oµn ®¹i biÓu Hµ Néi còng ®øng dËy. §¹i biÓu võa råi ®· nãi chuyÖn víi nh©n d©n nhiÒu ý hay..D¹.. §ång chÝ NguyÔn Tµi võa nãi tíi ®©y th× cô giµ . trªn nµy bÞ ®Þch chiÕm sau.Thuý cö ®ång chÝ NguyÔn Tµi. cÇm tay nh d¾t ®i. Hång qu©n Liªn X« ®· ®¸nh tan ®¹o qu©n Quan §«ng cña NhËt. B©y giê trªn nµy l¹i ®îc gi¶i phãng tríc. kh¾p níc còng rÊt m¹nh. §ång chÝ NguyÔn Tµi giËt m×nh nh×n «ng KÐ: Trêi ¬i! ¤ng giµ miÒn nói gÇy gß. nhng thÓ hiÖn tr×nh ®é kh¸ cao. nµo lµ lùc lîng ViÖt Minh ta ë Hµ Néi rÊt m¹nh. D©n ë ®©y còng ®îc c¸n bé ViÖt Minh.ngêi dÉn ®Çu ®oµn nh©n d©n ®Þa ph¬ng vç tay ng¾t lêi. cíp bãc thãc lóa. chÝnh lµ ë nh÷ng con ngêi nµy ®©y”. nh©n d©n còng vç tay hoan h« theo. nµo lµ ph¸t xÝt §øc ®· ®Çu hµng. m¶nh kh¶nh kia nãi ®¬n gi¶n nhng ®Çy ý nghÜa: “Ngêi ®i sau sao l¹i chØ ®êng cho ngêi ®i tríc”. Thêi c¬ næi dËy giµnh ®éc lËp ®· tíi.Chó cÇn nhí lµ Hµ Néi bÞ ®Þch chiÕm tríc. ®Ó hµng triÖu ®ång bµo ta bÞ chÕt ®ãi. ¤ng cô vÉy ®ång chÝ NguyÔn Tµi l¹i gÇn. ¤ng cô ra hiÖu. vv. Ch¸u ®ang b¨n kho¨n lµ m×nh nãi h¬i thõa… ¤ng KÐ tñm tØm cêi. võa hái: .

§ång chÝ Hoµng §¹o Thuý gËt ®Çu b¶o: “Ph¶i nh¾c nhë anh chÞ em m×nh. ®Ó ®ång chÝ nãi l¹i cho dÔ nhí th«i. trß chuyÖn víi d©n vïng gi¶i phãng. Ngêi vÉn mÆc bé quÇn ¸o chµm nh mäi khi. §ang ®µ thao thao bÊt tuyÖt. c¸n bé nãi c¸i hay. kh«ng nhí hÕt ®©u! §iÕng ngêi. §ång chÝ chØ yªu cÇu ®ång bµo ®õng vÒ véi.§ång bµo cã biÕt c¸n bé nãi c¸i g× kh«ng? . tù nhiªn kh¾p ngêi nãng ran lªn.ThÊy ®ång chÝ NguyÔn Tµi ®i theo «ng KÐ mét l¸t råi bÇn thÇn ®øng l¹i. T«i giËt thãt m×nh. §Õn ngµy khai m¹c Quèc d©n §¹i héi. “®ång chÝ giµ” kh«ng hái chóng t«i c©u nµo. c¸i tèt mµ. [57. nh÷ng b¨n kho¨n ®ã cña hai ®ång chÝ míi ®îc râ rµng: ¤ng KÐ Êy chÝnh lµ cô NguyÔn ¸i Quèc. råi ®ång chÝ Thuý thÇm th× víi ®ång chÝ Tµi: “Kh«ng khÐo «ng KÐ Êy chÝnh lµ cô NguyÔn ¸i Quèc ®Êy!”. t«i bçng thÊy chÞ Chi håi hép ghÐ tai t«i thÇm th×: .¸ dµ…µ. NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. cã chót vèn nµo t«i ®Òu ®a ra c¶ (tõ viÖc ph¸t xÝt §øc ®· bÞ ®¸nh gôc. -27- . mµ cËu ngÈn ng¬ ra vËy?”. tíi sù suy vong cña ph¸t xÝt NhËt. Ch¾c ®ång chÝ Êy ®Õn tõ ®Çu. ph¶i cÈn träng”.Ph¸p v.v…). Nh÷ng ngµy ®îc gÇn B¸c. Quay l¹i nh×n chÞ Chi. 2001. §îc ®ång bµo ng thuËn. thÕ nµo? . Hµ Néi. Bçng “®ång chÝ giµ” tõ trong ®¸m ®«ng bíc ra. §ång chÝ NguyÔn Tµi kÓ l¹i lêi «ng KÐ. Dïng tiÕng ®Þa ph¬ng. Ngäc Ch©u.Ph¸p nh con hæ.] §¸nh nã xong råi ta ph¶i lµm g×? Trong cuéc mÝt tinh. m©u thuÉn NhËt . Ngêi hái: . con b¸o th× NhËt còng nh bän con b¸o con hæ th«i.“§ång chÝ giµ” ®ang ®øng nghe ®Êy.§ång bµo nghe c¸n bé nãi cã hay kh«ng? .NhËt vµ bän quan l¹i cña nã b©y giê so víi Ph¸p vµ bän quan l¹i cña Ph¸p ngµy tríc. nãi dµi mµ. Còng may. th× mÆt chÞ còng ®á nh gÊc chÝn. ®ång chÝ Hoµng §¹o Thuý liÒn tíi gÇn vµ hái: “¤ng KÐ b¶o g×. t«i tëng ®Êt díi ch©n m×nh cã thÓ bÞ sôt. Nh×n theo bãng «ng cô. tõng giät må h«i ®ang lÊm tÊm n¬i tãc mai.Hay lí! . ®ång chÝ liÒn hái: .

Kinh. con hæ ¨n thÞt m×nh kh«ng? . M¸n. mäi ngêi th¬ng nhau nh anh em ruét mét nhµ. ®îc thÕ th× síng chÕt mÊt th«i! -28- . Råi tõ c¸c cô giµ tíi c¸c thanh niªn nam n÷ thi nhau kÓ chuyÖn giÆc giÕt ngêi. v× ta biÕt nã ¸c l¾m! §ång bµo ®Òu nãi: .Mét ngêi khoÎ nh anh nµy. “§ång chÝ giµ” l¹i chØ mét thanh niªn rÊt khoÎ.§ång bµo cïng cÊt tiÕng tr¶ lêi. thuÕ nÆng. .Kh«ng ®¸nh ®îc ®©u! Nã ®«ng ®Êy. tï ®µy.§îc. ph¶i! . Mäi d©n téc. ®¸nh ®îc! Mäi ngêi cïng mét lßng th× sî g× NhËt. quyÕt t©m trõ bän quan l¹i cña chóng ®Ó cøu lÊy níc m×nh. cay ®¾ng h¬n nh÷ng ®iÒu t«i võa nãi. ®¸nh ®îc kh«ng? §ång bµo cêi å lªn.Ta ph¶i quyÕt t©m ®¸nh NhËt. sao cho d©n cã c¬m no. hái: . Thæ. .§¸nh nã xong råi ta ph¶i lµm g×? §ång bµo ng¬ ng¸c nh×n nhau. ¸o Êm. b¾t lÝnh. v× nã ®Òu lµ nh÷ng sù viÖc ngay trong ®Þa ph¬ng.Kh«ng ph¶i r¾n lét x¸c ®©u. nh©n d©n ®· m¾t thÊy tai nghe vµ chÝnh hä kÓ l¹i.R¾n lét x¸c vÉn lµ r¾n th«i. Chã s¨n ®æi chñ ®Êy! “§ång chÝ giµ” l¹i hái: . b¾t phu v. Chê cho ®ång bµo ngít lêi. ai tèt vµ giái th× m×nh chän ngêi Êy ®Ó gióp d©n. MÌo cïng ®øng dËy ®¸nh cã ®îc kh«ng? . Lóc Êy “§ång chÝ giµ” míi nãi thªm: . sóng nhá nhiÒu mµ.§¸nh xong råi ta kh«ng lËp l¹i c¸i quan n÷a.D©n ta cã thÓ ®Ó cho con r¾n. TÊt c¶ cÊt tiÕng reo lªn: . . ThÊy nã chÕt th× bän quan tay sai cña nã còng chÕt th«i! .Kh«ng! .Ta xem trong d©n ta. ai còng ®îc häc hµnh. Mét ngêi nãi: .ThÕ c¶ níc mét lßng. “§ång chÝ giµ” kÕt luËn: .¸i dµ. §ång bµo ®ång ý kh«ng? TiÕng h« “®¸nh” vang lªn.Ph¶i.Bän quan cña Ph¸p tríc lµ bän quan cña NhËt ®Êy mµ. l¹i cã sóng to. lo lµm ¨n.. sî g× T©y.v… Nh÷ng ®iÒu hä kÓ ra cßn s©u s¾c.

chèng giÆc. Chóng t«i suy t«n vµ ñng hé vÜnh viÔn cô Hå ChÝ Minh lµ Chñ tÞch cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ”. ng¾m nh×n “§ång chÝ giµ” nh muèn uèng tõng lêi.§ång bµo nhí cha? .M¾t mäi ngêi ®Òu s¸ng lªn. nh©n d©n c¶ níc ®ång thanh nhÊt trÝ cö B¸c Hå vµo Quèc héi. t¹i Hµ Néi . TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. Tõ nhiÒu n¬i trong c¶ níc. B¸c viÕt mét bøc th ng¾n c¶m t¹ ®ång bµo vµ ®Ò nghÞ ®ång bµo ®Ó cho B¸c thùc hiÖn quyÒn c«ng d©n cña m×nh: “T«i lµ mét c«ng d©n cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ.[46. nhí råi. khi vµo ®Õn thµnh phè. ph¶i hiÓu râ tr×nh ®é d©n n¬i Êy. T«i ra øng cö ë Hµ Néi nªn còng kh«ng thÓ ra øng cö ë n¬i nµo n÷a. kh«ng biÕt).§îc mét bµi häc thÊm thÝa. c¶ níc ta tiÕn hµnh cuéc TuyÓn cö bÇu Quèc héi ®Çu tiªn. Sau ngµy hoµ b×nh lËp l¹i.cã 118 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n vµ ®¹i biÓu c¸c giíi hµng x· ®· c«ng bè mét b¶n ®Ò nghÞ: “Yªu cÇu cô Hå ChÝ Minh kh«ng ph¶i ra øng cö trong cuéc Tæng tuyÓn cö s¾p tíi. xe B¸c ®Õn mét ng· t th× -29- . Kh«ng râ “§ång chÝ giµ” ngêi Kinh hay ngêi Thæ.4. B¸c kh«ng ®ång ý vµ lÆng lÏ lµm ®óng nh÷ng quy ®Þnh nh kh¸ch thËp ph¬ng ®Õn lÔ chïa. nªn t«i kh«ng thÓ vît khái thÓ lÖ cña Tæng tuyÓn cö ®· ®Þnh. T.30 10. chê cho “§ång chÝ giµ” ®i khuÊt. Däc ®êng “§ång chÝ giµ” b¶o t«i: . Tríc t×nh c¶m tin yªu ®ã cña nh©n d©n. GÇn ®Õn ngµy bÇu cö. Trªn ®êng tõ chïa vÒ. tr. ®Ó ®ång bµo dÔ hiÓu. T«i vµ chÞ Chi ®Òu v©ng lêi. “§ång chÝ giµ” l¹i hái: . Cuéc mit tinh kÕt thóc. ®ång bµo viÕt th ®Ò nghÞ B¸c kh«ng cÇn ra øng cö ë mét tØnh nµo.lµ n¬i B¸c Hå ra øng cö . cã lÇn B¸c ®i th¨m mét ng«i chïa cæ. vÞ s chñ tr× ra ®ãn vµ khÈn kho¶n xin B¸c ®õng cëi dÐp khi vµo trong chïa. ph¶i nãi lµm sao cho thiÕt thùc.Nhí råi. “§ång chÝ giµ” cïng t«i vµ chÞ Chi trë vÒ. kh«ng thÊy. Tíi chç rÏ. “§ång chÝ giµ” cßn dÆn thªm vÒ viÖc phßng gian. t«i míi b¶o chÞ Chi: .] Chñ tÞch níc còng kh«ng cã ®Æc quyÒn §Çu n¨m 1946.LÇn sau nãi chuyÖn ë ®©u. dÔ nhí th× ®ång bµo míi theo m×nh ®îc. c¸ch gi÷ “ba kh«ng” (kh«ng nghe. Xin c¶m t¹ ®ång bµo ®· cã lßng yªu t«i vµ yªu cÇu toµn thÓ ®ång bµo h·y lµm trßn nhiÖm vô ngêi c«ng d©n trong cuéc Tæng tuyÓn cö s¾p tíi”.

NguyÔn Dung. viÕt tríc. míi nhËn phiÕu vµ vµo “buång” phiÕu. B¸c nãi “sßng ph¼ng”: . B¸c kh«ng biÕt ®¶ng uû híng dÉn danh s¸ch ®Ó ai. 2001 [76. tËp 10. Nhµ b¸o bu«ng m¸y. trang 334. Cã chó nµo dù buæi øng cö viªn tr×nh bµy ý kiÕn víi cö tri. ®ång chÝ b¶o vÖ ®Þnh ch¹y l¹i ®Ò nghÞ ®ång chÝ c«ng an giao th«ng bËt ®Ìn xanh ®Ó B¸c ®i. nhng vÉn thÊy h¹nh phóc.] Kh«ng ai ®îc vµo ®©y S¸ch “Hå ChÝ Minh biªn niªn tiÓu sö”. ®õng cã “l·nh ®¹o” B¸c nhÐ. BiÕt ý. b¸c chê. Hµ Néi. rÊt nhanh.… Ngêi bá phiÕu t¹i hßm phiÕu sè 6.Lª nin vµ t tëng Hå ChÝ Minh biªn so¹n. cã ®o¹n: “Ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 1969.C¸c chó kh«ng ®îc lµm thÕ. B¸c nãi: . tËp 1 Nxb Q§ND. ®¬n vÞ 1. B¸c tù bÇu. “c¬ héi ngµn n¨m cã mét” vµ véi gi¬ m¸y lªn bÊm. Khi B¸c Hå ®Õn. Hµ Néi. Ph¶i ®¶m b¶o tù do vµ bÝ mËt cho c«ng d©n. ra hiÖu ®Ó ®ång bµo t¹m dõng vµ t¹o “®iÒu kiÖn” ®Ó B¸c bá phiÕu tríc. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia Ên hµnh n¨m 1996. B¸c ®Õn sau. sau ®ã Ngêi mêi hai ®ång chÝ ë l¹i ¨n c¬m víi Ngêi”. S¸ng h«m Êy.võa lóc ®ã ®Ìn ®á bËt. tr. do ViÖn Nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c . x·. xe dõng l©u. khu phè Ba §×nh. 83 -30- . trong B¸c Hå víi chiÕn sÜ. tiÓu khu 1. xo¸ ai ®©u nhÐ. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nghe hai ®ång chÝ: Lª §øc Anh vµ Chu Huy M©n b¸o c¸o c«ng viÖc. nãi víi Ma Cêng: . tríc khi ®i bÇu cö B¸c kh«ng cho ai “gîi ý” c¶. Theo NguyÔn ViÖt Hång S®d. Sî phè ®«ng. trong Nhµ thuyÒn ®· cã nhiÒu cö tri ®ang bá phiÕu. §a lý lÞch cña nh÷ng ngêi øng cö ®©y ®Ó B¸c xem.Kh«ng ai ®îc vµo ®©y. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lÊy tay che phiÕu l¹i. Theo lêi kÓ cña c¸c ®ång chÝ ë gÇn B¸c. Nhµ b¸o Ma Cêng chît nghÜ lµ “h¹nh phóc mét ®êi cña ngêi lµm b¸o”. B¸c chê cho ®Õn hµng m×nh.Êy. B¸c hiÓu ý ng¨n l¹i: . Tæ bÇu cö thÊy B¸c ®Õn. ®Æt t¹i Nhµ thuyÒn Hå T©y. ph¶i t«n träng vµ g¬ng mÉu chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng.Ai ®Õn tríc. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®i bá phiÕu bÇu Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn. §©y lµ phßng viÕt phiÕu kÝn cña cö tri. nãi l¹i ®Ó B¸c c©n nh¾c. Kh«ng ®îc b¾t luËt ph¸p giµnh quyÒn u tiªn cho m×nh.

t«i ¨n ngon sao ®îc!”. B¸c Hå thêng dµnh cho anh em sù ch¨m lo.Níc chÌ thêng cßn cha cã. vÒ cho B¸c biÕt. m×nh mÆc thÕ nµy còng ®Çy ®ñ l¾m råi!”.Sao c¸c chó kh«ng lo ®ñ níc uèng cho c¸c chiÕn sÜ trùc phßng kh«ng? Nghe nãi ô sóng trªn nãc héi trêng Ba §×nh rÊt s¬ sµi. c¸c chó bé ®éi trùc phßng kh«ng trªn nãc héi trêng Ba §×nh th× chÞu sao ®îc? C¸c chó Êy cã ®ñ níc uèng kh«ng? Chó thö lªn t×m hiÓu xem thÕ nµo. Mïa ®«ng. -31- . chu ®¸o nhÊt. “ChiÕn sÜ cßn r¸ch ríi. rÊt nguy hiÓm. §èi víi chiÕn sÜ lµ nh÷ng ngêi hy sinh nhiÒu nhÊt cho d©n téc. Mïa hÌ n¨m Êy (1967). B¸c kh«ng chÞu ®îc! (B¸c kh«ng dïng nªn nãi vËy th«i. dÔ bÞ to¸t må h«i. thÇn kinh tuæi giµ còng suy nhîc. cßn bän t«i lÊy ®©u ra! §ång chÝ Vò Kú vÒ nãi l¹i víi B¸c. th¬ng anh em chiÕn sÜ rÐt mít ë rõng nói hay bng biÒn. Søc khoÎ cña B¸c Hå ®· kÐm. ThÊy trêi oi bøc qu¸.11. B¸c gäi ®iÖn ngay cho ®ång chÝ V¨n TiÕn Dòng: . b¸n ®Êu gi¸ ®Ó lÊy tiÒn mua ¸o Êm göi cho c¸c chiÕn sÜ. B¸c ®em tÊm ¸o lôa cña m×nh ®îc ®ång bµo tÆng. lÊy ®©u ra níc ngät! .C¸c ®ång chÝ cã níc ngät uèng kh«ng? .Díi héi trêng thÊy cã níc ngät c¬ mµ! . cã ngµy ph¶i thay mÊy lÇn quÇn ¸o. chó ph¶i lo söa ngay ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho chiÕn sÜ trong chiÕn ®Êu! Sau ®ã B¸c b¶o ®ång chÝ Vò Kú ®i lÊy sæ tiÕt kiÖm cña B¸c. nÕu ®Þch b¾n vµo th× chØ cã hy sinh. trêi Hµ Néi rÊt nãng.[94. §ång chÝ Vò Kú hái: .] TÊm lßng B¸c Hå víi chiÕn sÜ.N¾ng nãng thÕ nµy. råi l¹i thay ngay. B¸c b¶o: mïi nã mïi h«i l¾m. ít ®Çm. s¨n sãc ©n t×nh. B¸c nãi víi ®ång chÝ Vò Kú: .§Êy lµ dµnh cho c¸c “«ng bµ” ®Õn häp míi ®îc uèng. ®îc biÕt trªn ®ã cã mét tæ sóng m¸y 14 ly 5. xem tiÒn tiÕt kiÖm cña B¸c cßn bao nhiªu. §ång chÝ Vò Kú lªn. ô c¸t s¬ sµi. B¸c kh«ng cho dïng m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. ®øng mét lóc mµ hoa c¶ m¾t. cã khi hong t¹i chç. chø m¸y ®· cã nót x¶ th¬m). B¸c thêng nãi: “ChiÕn sÜ cßn ®ãi khæ. Trêi n¾ng chãi.

nhng hµng th¸ng còng chØ ®ñ tiªu. §ång chÝ Vò Kú xem sæ vµ b¸o c¸o: . Trong kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. B¸c ®Ò nghÞ t¨ng gÊp ®«i tiªu chuÈn cho bé ®éi (lóc ®ã chiÕn sÜ ®îc tiªu chuÈn 1 kg g¹o/ngµy. khi vïng tù do ®· ®îc më réng sau nhiÒu chiÕn dÞch lín c¸c ®¹i ®oµn chñ lùc ®· ®îc thµnh lËp. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 1. mµ cho tÊt c¶ c¸c chiÕn sÜ ®ang trùc trªn m©m ph¸o ë kh¾p miÒn B¾c. B¸c b¶o: . §Õn dÞp TÕt Nguyªn §¸n. ChÝnh s¸ch thuÕ n«ng nghiÖp ®îc ban hµnh. cã n¨m hµng tr¨m bµi. T«i thÊy nhiÒu ®ªm B¸c thao thøc vÒ vÊn ®Ò nµy. Chñ tr¬ng ®ã ®îc phæ biÕn tíi Tæng côc HËu cÇn vµ Côc Qu©n l¬ng. Nxb Lao ®éng. cßn l¹i tÊt c¶ h¬n 25. mua lîn ®Ó ®ãn xu©n. C¸c ®ång chÝ qu©n l¬ng nhiÒu lÇn lµm ®Ò ¸n tr×nh B¸c. NÕu sè tiÒn ®ã kh«ng ®ñ th× yªu cÇu ®Þa ph¬ng nµo cã bé ®éi phßng kh«ng trùc chiÕn gãp søc vµo cïng lo! VÒ sau.T¹i sao B¸c cã tiÒn tiÕt kiÖm? L¬ng B¸c cao nhÊt níc.] T¨ng tiªu chuÈn cho chiÕn sÜ N¨m 1952. H. kÓ c¶ ¨n vµ tiªu vÆt). B¸c l¹i ®em chia cho c¸n bé c¸c c¬ quan chung quanh B¸c.000 ®ång (lóc ®ã lµ mét mãn tiÒn rÊt lín. c¨n cø vµo thùc tÕ thãc cã trong kho vµ tÝnh to¸n c©n ®èi víi Bé Tµi chÝnh. tøc lµ mçi ngµy ®îc tiªu chuÈn 1. ®Òu ghi vµo l¬ng c¶. t¬ng ®¬ng víi kho¶ng 60 l¹ng vµng). v¨n phßng ®Òu göi vµo sæ tiÕt kiÖm cña B¸c. B¸c viÕt b¸o nhiÒu.Tha B¸c. Bé T lÖnh Phßng kh«ng Kh«ng qu©n b¸o c¸o l¹i cho V¨n phßng Phñ Chñ tÞch biÕt: “Sè tiÒn cña B¸c ®ñ mua níc uèng cho bé ®éi phßng kh«ng. tõ c¸i chæi l«ng gµ. Cã lÇn ®Õn phiªn t«i trùc. B¸c còng ®· cã tiÒn tiÕt kiÖm. B¸c hái: “Søc trai nh chó mçi b÷a ¨n mÊy -32- . TiÒn tiÕt kiÖm cña B¸c lµ do c¸c b¸o tr¶ nhuËn bót cho B¸c.1993 [48. kh«ng ph¶i chØ cho nh÷ng chiÕn sÜ ë Ba §×nh. Mäi chi phÝ cho sinh ho¹t cña B¸c. C¸c b¸o göi ®Õn bao nhiªu.Chó chuyÓn ngay sè tiÒn ®ã cho Bé Tæng tham mu vµ nãi: ®ã lµ quµ cña B¸c tÆng ®Ó mua níc ngät cho anh em chiÕn sÜ trùc phßng kh«ng uèng. kh«ng qu©n ®îc mét tuÇn! TrÇn §øc HiÕu (theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Vò Kú) TrÝch trong “B¸c Hå. c¸n bé th× ®îc h¬n.2 kg g¹o. cßn chiÕn sÜ th× thªm hai l¹ng. th× t¨ng gÊp ®«i cho c¸n bé tõ trung ®éi phã trë lªn. nh©n d©n nhiÒu vïng ra søc ®ãng gãp thuÕ n«ng nghiÖp ®Ó nu«i qu©n.

chØ h¬n mét phót sau B¸c ®· ®øng c¹nh t«i. nhng ë ViÖt B¾c vÉn cßn rÐt. th× c¸c chiÕn sÜ c«ng ®ån.] Chó ng· cã ®au kh«ng? Vµo ®Çu n¨m 1954.Tha B¸c lóc 5 giê rìi ¹! .giäng nãi ®Çy th¬ng yªu. tËp 2 .§óng råi. Hµ Néi.Tha B¸c. VËy mçi chó chØ cã 1. phôc kÝch qu©n ®Þch. tiÕt trêi ®· sang xu©n.5 b¸t c¬m ph¶i mét b¬ bß ®Çy g¹o lµ 0. Nh÷ng g× diÔn ra tiÕp ®ã th× t«i kh«ng râ. t«i liÕc nh×n ®ång hå th× ®· 2 giê s¸ng.33 kg. nªn ®· tha thùc: . chó b¶o vÖ ë hËu ph¬ng mµ lóc nµy ®ãi. trong bông vÉn b¨n kho¨n kh«ng biÕt ®ªm nay B¸c ®· ¨n g× cha? Khi nhµ sµn ®· t¾t ®Ìn. nªn cÇm b¾p ng« ¨n. T«i biÕt kh«ng thÓ tõ chèi. B¸c kho¸c chiÕc -33- . Lóc Êy ¨n uèng ch¼ng cã g×. chñ yÕu lµ c¬m.Chó ¨n c¬m chiÒu lóc mÊy giê? . ¸nh ®Ìn trªn sµn nhµ vÉn s¸ng. B¸c lªn sµn råi quay l¹i rÊt nhanh ®a cho t«i mét b¾p ng« nÕp luéc rÊt to.2 kg g¹o th× ®¸nh giÆc sao næi. t«i ®o¸n B¸c l¹i suy t ®iÒu g×. nh søc ch¸u mçi b÷a ¨n 5 b¸t míi no. T«i thu m×nh trong chiÕc ¸o d¹ chiÕn lîi phÈm ®øng díi nhµ sµn cña B¸c.Chó ®· ®ãi cha? BiÕt lµ kh«ng thÓ nãi dèi B¸c ®îc. theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Ma V¨n Trêng. Hå Vò.b¸t c¬m th× no?”. 2001 [92. riªng ¨n ®· lµ 1kg råi. Giã B¾c thæi m¹nh. chó ¨n ®i cho ®ì ®ãi ®Ó lµm nhiÖm vô. Trong B¸c Hå víi chiÕn sÜ. vµo lóc nµy ch¾c ch¾n sÏ ®ãi gÊp ®«i.PhÇn cña chó ®©y. B¸c vÉn lµm viÖc rÊt khuya. .Tha B¸c ®ãi råi ¹! B¸c vui h¼n lªn nh t×m ra mét vËt quý vµ nãi . xuèng hái t«i ®©y. Kho¶ng 1 giê s¸ng g× ®ã cã tiÕng lÑp xÑp trªn sµn nøa. B¸c ®a cho t«i mét ®iÕu thuèc l¸ hót cho ®ì rÐt råi hái: .NXB Q§ND. T«i hiÓu t©m tr¹ng B¸c hái lµ cã ý. §óng nh dù ®o¸n. ma phïn l©m r©m g©y nªn c¸i l¹nh buèt. t«i thó thËt: . ngµy ba b÷a. Vµo mét ®ªm th¸ng Ch¹p n¨m ®ã. . . chØ biÕt r»ng ®Çu th¸ng sau c¸c chiÕn sÜ b¶o vÖ chóng t«i còng ®îc t¨ng tiªu chuÈn 2 kg g¹o/ngµy. trêi rÐt nh c¾t thÞt.

Råi B¸c nãi: . B¸c ®i tÊt. kh«ng tin ë tai m×nh n÷a. Cã thËt lµ B¸c nãi nh vËy kh«ng! B¸c ¬i! B¸c th¬ng chóng ch¸u qu¸! T«i tr¶ lêi B¸c: . tËp trung ®å vËt cho mét ngêi mang ®i th× ngêi ®ã cµng chãng mÖt. t«i bÞ thôt ch©n xuèng mét c¸i hè tr¸nh m¸y bay. t«i thÊy lßng m×nh nh ®îc sëi Êm lªn. n¾n tay t«i. ch¸u kh«ng viÖc g× ¹. Cø ph©n ra mçi ngêi mang mét Ýt.Chó ng· thÕ ®au l¾m. mét ch©n cã guèc. tiÕng m¸y ch÷ l¸ch t¸ch. Chó cø ngåi xuèng ®©y bãp ch©n cho ®ì ®au. Võa kÐo. B¸c cêi hiÒn hËu vµ c¨n dÆn: “BÊt cø lµm viÖc g× chó còng ph¶i cÈn thËn”. n¾n ch©n. mçi lÇn B¸c ®i c«ng t¸c.Tha B¸c.Chó nµo ng· ®Êy? Cha kÞp nhËn ra ai. B¸c võa hái: .1993 [75. mét ch©n kh«ng. leo nói ai mµ ch¼ng mÖt. T«i nhÑ bíc ch©n ®i vßng quanh l¸n. võa nghÜ.§i ®êng rõng. Cã tiÕng hái: . nhng B¸c nãi: . cã hai ®ång chÝ ®i cïng. H. miÖng ngËm ®iÕu thuèc l¸ thØnh tho¶ng l¹i hång lªn. V× sî B¸c mÖt.Chó ng· cã ®au kh«ng? B¸c sê kh¾p ngêi t«i. chît nghe cã tiÕng bíc ch©n vÒ phÝa m×nh. ND (theo lêi kÓ cña Ng« V¨n Nói) TrÝch trong “B¸c Hå. Råi B¸c quay vµo. T«i ®ang t×m c¸ch ®Ó lªn khái hè. Khi mäi thø ®· ®îc ph©n ra cho vµo 3 ba l« råi. Ngåi xuèng! Ngåi xuèng! T«i bµng hoµng c¶ ngêi.¸o b«ng ®· cò. nhng ®îc ®øng g¸c bªn B¸c. chßm r©u cña B¸c ch¹m vµo m¸ t«i. níc m¾t t«i trµo ra. T«i ®øng nh×n theo B¸c cho ®Õn lóc l¹i nghe tiÕng m¸y ch÷ cña B¸c kªu lªn l¸ch t¸ch. nªn hai ®ång chÝ ®Þnh mang hé ba l« cho B¸c. l¸ch t¸ch ®Òu ®Òu… Trêi l¹nh. Råi t«i cè g¾ng bíc ®i ®Ó B¸c yªn lßng. Mét lÇn võa ®i. ®Òu ®Òu trªn nhµ sµn gi÷a ®ªm ViÖt B¾c. Nxb Lao ®éng.] C©u chuyÖn vÒ 3 chiÕc ba l« Trong nh÷ng ngµy sèng ë ViÖt B¾c. B¸c cßn hái thªm: . con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 2. th× t«i ®· thÊy hai tay B¸c luån vµo hai n¸ch. T«i cè trÊn tÜnh l¹i ®Ó nãi mét lêi th× giËt m×nh khi thÊy B¸c kh«ng kho¸c ¸o b«ng.C¸c chó ®· chia ®Òu råi chø? Hai ®ång chÝ tr¶ lêi: -34- .

qua mét chÆng. «ng cô liÒn chØ tay vµo c¸c ®ång chÝ cïng ®i. mäi ngêi dõng ch©n. B¸c giôc: .C¸c chó lµ tù vÖ th«n ®©y? . l¹i cã tiÕng ®»ng h¾ng bªn ngoµi. mét th×a con.Th¸i mµ sèng cuéc sèng chiÕn ®Êu vµ tù do trªn Êy. L©u nay ba tiÕng Gi¶i phãng qu©n cã søc thu hót m·nh liÖt ®èi víi t«i.ChØ cã lao ®éng thËt sù míi ®em l¹i h¹nh phóc cho con ngêi.Ch¸u ¨n ®i! ThÊy ®ång chÝ liªn l¹c ngÇn ng¹i.[52. nhng cha ®îc. xuèng s©n. . B¸c kh«ng ®ång ý vµ nãi: . nãi: . Giê ®©y tríc mÆt t«i lµ nh÷ng con ngêi -35- . ®êng phÌn. t«i ao íc sao cã c¸nh ®Ó bay tíi chiÕn khu Tuyªn . H»ng ngµy cø ®øng trªn ®ª. nhng kh«ng ¨n l¹i sî B¸c kh«ng vui. mµ ¨n th× biÕt ch¾c lµ c¸c anh m¾ng má råi… Theo Thñy Xu©n.] C¸c chó cã b¸o kh«ng? «ng cô b¾t tay chóng t«i vµ hái: . B¸c gäi mang ra mét b¸t. TrÇn ThÞ Lîi (su tÇm) S®d. B¸c më c¶ 3 chiÕc ba l« ra xem th× thÊy ba l« cña B¸c nhÑ nhÊt.. T«i ®· nhiÒu lÇn ®Ò nghÞ cÊp trªn cho tho¸t ly ®Ó tham gia Gi¶i phãng qu©n. Råi B¸c ®em b¸t chÌ ®Ëu ®en. S®d. C¶ ngµy B¸c cã b¸t chÌ ®Ó båi dìng lµm ®ªm mµ cËu l¹i ¨n mÊt mét nöa.D¹. 82 [77. mµ anh em phôc vô võa mang lªn. anh ¬i! Em cã sung síng g× ®©u. . ®ång chÝ cÊp dìng bÊm vµo vai anh lÝnh th«ng tin: . mµn.] B¸t chÌ xÎ ®«i §ång chÝ liªn l¹c ®i c«ng v¨n 10 giê ®ªm míi ®Õn. råi ¹! Ba ngêi lªn ®êng. ®ång chÝ liªn l¹c ra vÒ. Hai ®ång chÝ kia l¹i ph¶i san ®Òu c¸c thø vµo 3 chiÕc ba l«.C¸c chó ®©y lµ Gi¶i phãng qu©n. x¸ch chiÕc ba l« lªn.Tha B¸c. chØ cã ch¨n. B¸c cïng ¨n… C¸m ¬n B¸c. Ra khái nhµ sµn. tr. B¸c ®Õn chç ®ång chÝ bªn c¹nh. 12.¡n ®i. xÎ mét nöa cho ®ång chÝ liªn l¹c. tr 85. Sau ®ã. Th¬ng B¸c.CËu ch¸n qu¸. em võa ¨n võa rít níc m¾t.Khæ qu¸. . híng vÒ d·y nói Tam §¶o.T¹i sao ba l« cña chó nÆng mµ B¸c l¹i nhÑ.

chóng t«i mêi «ng cô vÒ trô së tù vÖ cña chóng t«i trong th«n.Kh«ng nªn . C¸c chó ph¶i hiÓu lµ: C¸ch m¹ng ®· thµnh c«ng. Sau phót chµo hái. Cã thÕ míi tá râ chÝ tù cêng. T«i véi mang tíi cho «ng cô tê b¸o Cê gi¶i phãng chóng t«i võa mua ban s¸ng.Êy ®ang t¬i cêi b¾t tay m×nh. VÒ tíi trô së cña ®éi tù vÖ (nãi lµ trô së. v× vËy cê cña ta ph¶i b»ng cê cña c¸c níc. nªu c©u hái ®Ó c¸c -36- .C¸c chó cã b¸o kh«ng? . «ng cô võa nghe. th× ra cê cña ta nhá h¬n cê cña c¸c níc ®ång minh thËt! Mét ®ång chÝ trong chóng t«i tha víi cô: . níc ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp vµ ngang hµng víi c¸c níc kh¸c. nªn chóng ch¸u ph¶i c¾t bá ®i mét chót ¹. t«i toan rãt níc ra chÐn. . canh g¸c vÒ. Tíi cæng th«n. «ng cô l¹i hái: . võa thØnh tho¶ng ghi g× ®ã vµo sæ tay. cã ¹. «ng cô b¶o: . Hai ®ång chÝ Gi¶i phãng qu©n cïng anh em tù vÖ chóng t«i g¸c phÝa ngoµi. Chît nh×n thÊy hµng d©y cê c¨ng tríc cæng th«n. kh«ng nªn rãt s½n. Cã lóc «ng cô dõng l¹i. toan tr¶i chiÕu. T«i v©ng lêi.Sao c¸c chó lµm cê cña ta nhá h¬n cê cña c¸c níc ®ång minh? Chóng t«i cïng nh×n lªn. ai kh¸t sÏ rãt uèng.«ng cô khÏ l¾c ®Çu vµ b¶o. «ng cô dõng l¹i xem c¸c khÈu hiÖu kÎ trªn bøc têng. tù träng cña m×nh. giÊy ®á vµ giÊy vµng nh©n d©n ta mua lµm cê nhiÒu qu¸ nªn thiÕu ¹! V× muèn cho ®ñ.D¹. thËt ra chØ lµ mét ng«i miÕu gÇn ®×nh lµng t«i. c¶ ng«i miÕu bÊy giê chØ cã 2 c¸i ph¶n ®Ó chóng t«i nghØ mçi khi ®i tuÇn tra. «ng cô bçng nhiªn hái: .Ch¸u cø ®Ó ®Êy. mét ®ång chÝ tù vÖ véi trÌo lªn lÊy d©y cê xuèng ®Ó söa l¹i. Sè cßn l¹i th× vµo nghØ ë chiÕc ph¶n kÒ bªn. Chóng t«i ®Òu v©ng lêi. T«i mang bé ®å trµ tíi.D¹. Quen nh tiÕp kh¸ch ë nhµ. «ng cô chØ ®Çu bµi råi giao cho mét ®ång chÝ Gi¶i phãng qu©n ®äc. nhng «ng cô g¹t ®i vµ th¶n nhiªn ngåi xuèng ph¶n. T«i kh«ng sao nÐn ®îc c¶m ®éng tríc nh÷ng ®ång chÝ míi gÆp lÇn ®Çu nµy. t«i véi ®i lªn tríc. së dÜ chóng t«i chän n¬i ®©y lµ cèt ®Ó yªn tÜnh vµ chê ®Õn tèi sÏ chuyÓn sang ®Þa ®iÓm kh¸c). c¸c ®ång chÝ kh¸c cïng ngåi qu©y quÇn l¾ng nghe. ®Æc biÖt lµ cô giµ trong ®oµn.

Buæi chiÕu phim: “Hoµng tö Cãc” b¾t ®Çu. Mäi ngêi ch¨m chó theo dâi. trªn mµn ¶nh diÔn ra nh÷ng c¶nh nèi tiÕp nhau. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d.4. c¬ quan cña B¸c chuyÓn vÒ Hµ Néi. Cã ngêi x× xµo. B¸c thêng xem phim cïng c¸c ®ång chÝ phôc vô trong c¬ quan. v× ®ã lµ phim níc ngoµi mµ kh«ng cã thuyÕt minh.Chó ®Ó B¸c thuyÕt minh cho… B¸c cÇm micr«. Lêi thuyÕt -37- . Tèi Êy. T. tãm t¾t ®o¹n phim võa chiÕu vµ trùc tiÕp thuyÕt minh hÕt bé phim. Hoµ b×nh lËp l¹i. l¾ng nghe ®èi tho¹i vµ thuyÕt minh trùc tiÕp bé phim Ph¸p nµy. t¹i phßng lín ng«i nhµ Phñ Chñ tÞch cã ch¬ng tr×nh chiÕu phim. B¸c nãi: . Thêng vµo tèi thø 7. nhng ngêi xem th× kh«ng ai hiÓu g× c¶. §ã lµ nh÷ng giê phót. B¸c hái ®ång chÝ phô tr¸ch chiÕu phim: . B¸c cÇm micr« ch¨m chó theo dâi h×nh ¶nh. Mét lÇn. phµn nµn… NhiÒu ngêi quay l¹i chç ®Æt m¸y chiÕu cã ý chê ®îi… HiÓu râ hoµn c¶nh. Mäi ngêi trËt tù theo dâi phim. B¸c b¶o ®ång chÝ thuyÕt minh: . LÞch chiÕu phim trong c¬ quan B¸c vÉn ®îc duy tr×. ngêi xem kh¸ ®«ng. Mét sè ch¸u nhá tÝu tÝt quanh B¸c. B¸c ch¸u tho¶i m¸i sau hµng tuÇn.17 [95. m¸y chiÕu phim ®· ch¹y ®Òu ®Òu. Nãi råi. Chó ®Ó B¸c thuyÕt minh cho. Ngêi xem khã theo dâi. Nh biÕt râ yªu cÇu cña mäi ngêi. Nhng v× thùc hiÖn lÞch chiÕu phim do c¬ quan quy ®Þnh nªn cø thùc hiÖn ch¬ng tr×nh… Víi nô cêi ®«n hËu.] C¸c chó ®Ó B¸c thuyÕt minh cho.tr. hµng th¸ng lµm viÖc trong nh÷ng hoµn c¶nh thiÕu thèn.®ång chÝ Gi¶i phãng qu©n nªu ý kiÕn. Cã lóc B¸c gi¶i thÝch thªm. råi cô gi¶ng gi¶i thªm sau ®ã míi cho ®äc tiÕp. kh«ng cã b¶n thuyÕt minh ®i kÌm. nghe thÊy cã phim hay. Ngêi ra hiÖu cho mäi ngêi ngõng vç tay råi nhanh nhÑn ngåi vµo ghÕ.Chó thuyÕt minh nh vËy lµm mÊt c¶ c¸i hay cña bé phim. B¸c tíi. nªn nhiÒu ®o¹n lêi thuyÕt minh vµ h×nh ¶nh kh«ng ¨n nhËp víi nhau. ®ång chÝ thuyÕt minh cha xem tríc. tiÕng ®èi tho¹i cña c¸c nh©n vËt s«i næi….Sao chó kh«ng thuyÕt minh cho mäi ngêi nghe? §ång chÝ phô tr¸ch tha víi B¸c lµ phim míi nhËp vÒ. Mäi ngêi cµng thªm mÕn phôc B¸c. Song lÇn nµy. Khi cßn ho¹t ®éng ë chiÕn khu ViÖt B¾c. c¨ng th¼ng. §óng giê.

vÒ phÈm gi¸ con ngêi. cêi gîng. Cãc nãi tiÕng ngêi. vÒ B¸c.[53. B¸c xem vµ b¶o ®ång chÝ Vò Kú lÊy b¶n cña ®ång chÝ Trêng Chinh lµm b¶n gèc. Giäng B¸c Êm ¸p gîi c¶m… Ngêi xem híng c¶ lªn mµn ¶nh. H. Hoµng tõ buån b· v× ph¶i sèng chung víi nµng Cãc. v× b¶n nµy cã nhiÒu ý kiÕn thiÕt thùc. B¸c gi¶i thÝch lu«n: . Nxb Lao ®éng. Song cã ®iÒu l¹ lµ. ng¾n gän.1993 13. nµng Cãc hiÖn nguyªn h×nh lµ mét c« g¸i ®Ñp.] C¸c chó nãi cã lý nhng cha hîp lý … C¸c ®ång chÝ Bé ChÝnh trÞ ®Òu tham gia ý kiÕn ®Òu göi l¹i cho B¸c.minh râ rµng. Cuèi cïng. c¸i ®Ñp b¶n chÊt. sau ®ã bæ sung c¸c ý tõ nh÷ng b¶n cña c¸c ®ång chÝ kh¸c. duyªn d¸ng. nhµ cöa lu«n lu«n ®îc ng¨n n¾p s¹ch. Söa xong B¸c cho ®i ®¸nh m¸y l¹i vµ ngµy 30/1 mêi ®ång chÝ phô tr¸ch tuyªn huÊn sang cïng B¸c so¸t l¹i lÇn cuèi.Hay v× cã néi dung tèt. Nµng Cãc yªu cÇu hoµng tö ®a m×nh vÒ Cung. Lµm viÖc g× B¸c còng ®em l¹i ®iÒu bæ Ých cho mäi ngêi. t×nh tiÕt hÊp dÉn… Ngêi xem h«m Êy hiÓu thªm vÒ néi dung phim. §ång chÝ tuyªn huÊn ®äc xong. Mòi tªn tróng mét con Cãc.Tha B¸c. B¸c söa l¹i hÇu hÕt ¹. so víi b¶n bªn Tuyªn huÊn göi sang. Nh thêng lÖ. Hoµng tö bÝ mËt theo dâi. hay l¾m ¹! Mäi ngêi ®ång thanh tr¶ lêi. B¸c l¹i hái: . cÇn ph¶i cã c¸i ®Ñp bªn trong. C¶nh cung ®iÖn huy hoµng cña nhµ vua… Hoµng tö b¾n cung ®Ó chän vî.D¹. B¸c cêi ®é lîng: . th× ®õng qu¸ lÖ thuéc vµo h×nh thøc bªn ngoµi. -38- . phôc vô mäi ngêi… Nguyªn Lª TrÝch trong “B¸c Hå. nãi: . tõ khi chung phßng víi nµng Cãc.B¸c cã söa nhng c¸c ý chÝnh trong bµi B¸c cã söa ®©u.Phim cã hay kh«ng? . mäi ngêi híng vÒ B¸c chê ®îi mét lêi. hoµng tö ®îc ¨n nh÷ng b÷a ¨n ngon h¬n yÕn tiÖc tríc ®©y. C©u chuyÖn r¨n mäi ngêi muèn cã løa ®«i h¹nh phóc. Tõ ®ã hai ngêi sèng cuéc ®êi h¹nh phóc… Phim kÕt thóc. mµu s¾c ®Ñp. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 3.Hay v× sao? Vµ kh«ng ®îi c©u tr¶ lêi. C¸c tµi tö ®ãng khÐo. ®Ñp. B¸c hái mäi ngêi: . mét ý cña B¸c.

C¸c chó cßn g× th¾c m¾c n÷a kh«ng? “KÓ chuyÖn B¸c Hå” S®d. ChØ cã mét sè Ýt tho¸i hãa biÕn chÊt. nhiÖm vô cña c¸c chó lµ g×? §ång chÝ T©n.Hßa b×nh lËp l¹i.Tha B¸c.24 [55. Ph¶i x©y dùng qu©n ®éi lín m¹nh b»ng c¸ch häc tËp chÝnh trÞ. tÝch cùc s¶n xuÊt vµ tÝch cùc häc tËp qu©n sù. VËy tríc khi bª vµo phßng. B¸c l¹i hái mét lÇn n÷a: .19 [54. nhng cha ®ñ Nghiªm nghÞ nh×n chóng t«i mét lît. nhng cha hîp lý. T. xin B¸c ®a vÒ “N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng” lªn tríc. quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n”. giêng tñ míi vµo? Ngõng mét l¸t.] Chó nãi ®óng. B¸c ®Æt ®Çu ®Ò nh vËy th× m¹nh qu¸. T.4. c¸n bé §¶ng ta nãi chung lµ tèt.C¸c chó cã lý.4. ®¸p: . B¸c l¹i hái: . c¸c chó cã khªnh ®å cò ra quÐt s¹ch sÏ hay cø ®Ó r¸c bÈn thØu mµ kª bµn ghÕ. B¸c muèn hái ®iÒu nµy. c¸n bé ®¹i ®éi. v¨n hãa.Chó nãi ®óng. Ph¶i ®Ò phßng mäi ©m mu. chèng lôt. B¸c ®ång ý nhîng bé. Sau khi ®· gi¶i thÝch cÆn kÏ vÒ HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬. qu©n sù cho giái vµ s½n sµng chiÕn ®Êu. Riªng ®oµn chóng ch¸u cã nhiÖm vô b¶o vÖ Trung ¬ng §¶ng. thñ ®o¹n cña kÎ ®Þch.] Chó tr¶ lêi cho râ h¬n! -39- .§ång chÝ phô tr¸ch tuyªn huÊn tha: .V× c¸c chó lµ ®a sè. B¸c gËt ®Çu: . nhng trong bµi døt kho¸t gi÷ nguyªn ý: “QuÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n. tr. ChÝnh phñ t¹i Hµ Néi ¹. v¨n hãa. nhng cha ®ñ. t¨ng gia. n©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng”. chÝnh trÞ.ý kiÕn chó thÕ nµo? §ång chÝ Vò Kú tha víi B¸c lµ ®ång ý víi ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ tuyªn huÊn. ®æi l¹i ®Çu ®Ò “N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. B¸c tiÕp: .tr. vÕ “QuÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n” xuèng sau ¹! B¸c quay sang hái ®ång chÝ Vò Kú: . Nghe xong B¸c nãi: .Tha B¸c. bé ®éi chóng ch¸u ph¶i tiÕp tôc cïng nh©n d©n trõ gian. chèng ®ãi. Gia ®×nh c¸c chó tiÕt kiÖm mua ®îc mét bé bµn ghÕ vµ giêng tñ míi. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. C¸c chó cßn ph¶i cïng nh©n d©n ®Êu tranh thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

thÊy B¸c ®äc khÈu hiÖu nh thÕ. ch¸u 18 ¹! .D¹.C¸c bøc vÏ vµ bÝch b¸o ®Òu tèt. B¸c cëi dÐp ®Ó ë ngoµi thÒm.Tha B¸c.Tha B¸c. t¸c h¹i ra sao? Minh tr¶ lêi xong. . v¨n hãa. B¸c liÒn ®äc” “Hå Chñ tÞch muèn n»m”. B¸c gËt ®Çu tá vÎ hµi lßng: . ®Ó xem c¸ch bè trÝ héi trêng vµ phßng ®äc s¸ch. ®i ch©n kh«ng vµo héi trêng.Chó ë nhµ lµm g×? Gia ®×nh hiÖn nay thÕ nµo? .Chó hiÓu ®óng! Nªn lµm cho anh em kh¸c còng hiÓu nh m×nh. §u«i m¾t cña Ngêi nheo h¼n l¹i. B¸c nh×n Minh.§ã lµ lêi ®ång chÝ Minh. Ngêi lÇn lît xem c¸c bøc vÏ vµ bÝch b¸o cña c¸c chiÕn sÜ.Ch¸u chØ cho B¸c xem ©m mu Mü . Nhng lµ nh÷ng ch÷ g×? . míi phôc viªn n¨m 1959 ¹! . véi tr×nh bµy l¹i. Sau ®ã. ch¸u ë nhµ ®i häc vµ gióp bè mÑ ch¸u lµm trong hîp t¸c x· ¹! Bè ch¸u tríc lµ cè n«ng. chóng ch¸u viÕt khÈu hiÖu “Hå Chñ tÞch mu«n n¨m” ®Êy ¹! Sî v× ®¸nh dÊu sÏ gi¶m mÊt mü thuËt nªn viÕt nh thÕ ¹. B¸c chó ý nh÷ng bµi nãi vÒ kinh nghiÖm häc tËp qu©n sù. ThÊy vËy. ®ång thêi còng lµ c©u l¹c bé cña ®¬n vÞ. .Sau khi th¨m xong khu nhµ ë. nhng thiÕu môc phª b×nh! Tíi gi÷a héi trêng. sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®i bé ®éi. LÇn ®Çu gÆp B¸c. võa s¹ch nhµ. B¸c nh×n lªn khÈu hiÖu díi ¶nh Ngêi vµ b¶o: .Nªn ®Ó c¸i g× lau ch©n. chóng t«i ®a B¸c tíi héi trêng. B¸c quay l¹i hái t«i: -40- . thµnh tÝch t¨ng gia… B¸c khen: . B¸c còng cêi.Nãi xong. Minh tëng B¸c ®äc thËt.Ch÷ viÕt ®Ñp. ngêi chiÕn sÜ võa tßng qu©n n¨m 1961.DiÖm dïng chÊt ®éc hãa häc ë miÒn Nam ViÖt Nam nh thÕ nµo. Phª b×nh mµ chóng t«i vÉn kh«ng sao nhÞn ®îc cêi. chßm r©u rung rung. Bíc vµo trong héi trêng. B¸c b¶o: .Chó bao nhiªu tuæi? . chÝnh trÞ. ©u yÕm hái: . ThÊy nÒn g¹ch trong héi trêng ®îc anh em lau rÊt s¹ch. Chóng t«i còng lµm theo Ngêi. võa ®Ñp m¾t.Chó häc líp mÊy? . ch¸u häc líp 9… B¸c chØ vµo b¶n ®å ViÖt Nam treo trªn têng vµ b¶o Minh: .D¹. B¸c ®a m¾t nh×n chung quanh mét lît. Nh¾c Minh xong.

ngêi ta quen gäi nã lµ “th»ng -41- . cha ThÓu ph¶i b¸n c¸c em cho nhµ giµu. níc m¾t trµo ra. råi sau chuyÓn sang s ®oµn Qu©n tiªn phong ¹! B¸c quay l¹i hái Minh: .Tha B¸c. tªn còng xÊu vËy th«i. Kh¸ng chiÕn ch¸u tham gia ®éi nghÜa qu©n Hång Hµ. Còng tõ ®ã.Chó tr¶ lêi cho râ h¬n! RËp ch©n ®øng nghiªm l¹i. ThÓu lÆng ngêi ®i.B×nh h¬i thÑn. ®«i l«ng mµy thanh thanh nhÝu l¹i. . ThÓu còng biÕt r»ng tªn ®ã kh«ng hay. cha ThÓu ph¶i bång bÕ d¾t dÝu con ngîc dßng s«ng Lam. tr.B¸c hái tiÕp ®ång chÝ B×nh. c«ng n«ng lµ chñ lùc cña c¸ch m¹ng.Chó nghÜ nh thÕ nµo khi thÊy m×nh häc hÕt líp 9 vµ trung ®oµn trëng cña chó tríc lµm c«ng nh©n? Minh suy nghÜ cã vÎ khã kh¨n..D¹.Lóc ë nhµ chó lµm g×? . bän trÎ cïng c¶nh nghÌo nh ThÓu. Cuèi cïng Minh tr¶ lêi gîng: . B×nh tha: .Sao chó l¹i tªn lµ ThÓu? Kh«ng nÐn næi xóc ®éng. B¸c ®a cho ThÓu mét chÐn níc. ThÓu nghÑn ngµo kÓ l¹i víi B¸c t×nh c¶nh riªng cña m×nh. ch¸u häc líp 5 ¹! . KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d.Chó häc líp mÊy? . lín lªn ®îc ngêi anh xin cho vµo häc viÖc ë nhµ m¸y xe löa Gia L©m. vÎ tù tin. sang tËn bªn Lµo kiÕm sèng.Hai chó cÇn häc tËp lÉn nhau. T.] §îc B¸c ®æi tªn. gióp nhau ®Ó cïng tiÕn bé.[58. Cßn ThÓu th× lang thang thÊt tha thÊt thÓu.Ngµy bÐ ch¸u ®i ë cho ®Þa chñ. ®ã lµ nhê cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu©n ®éi ta tiÕn lªn chÝnh quy hiÖn ®¹i ¹! Cã tiÕng x× xµo. ®Çu ®êng xã chî kiÕm ¨n. B¸c ra hiÖu gi÷ trËt tù råi chØ thîng sÜ B×nh.§ã lµ b¶n chÊt cña chÕ ®é ta. ngêi chiÕn sÜ t×nh nguyÖn: . thanh minh thªm: Ch¸u vµo bé ®éi míi ®îc häc ¹! B¸c dÆn: . .4. nhng quanh xãm. Nhµ ThÓu nghÌo l¾m. kh«ng nu«i næi c¸c con. M¸ l¹i ®á bõng lªn. mÆt kh¸c còng nãi râ qu©n ®éi ta lµ cña quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng. C¬ cùc qu¸. Lóc nhá ThÓu ®îc cha mÑ ®Æt tªn lµ “th»ng cu NËy”.24 14. . ChØ cã con nhµ giµu míi cã tªn ®Ñp! Råi ®Õn n¨m 1945. mÑ ThÓu chÕt ®ãi.

33 [60.Tha B¸c. ch¸u kh«ng râ ¹! B¸c nãi: .ThÓu” vµ thÕ lµ c¸i tªn “th»ng NËy” mµ cha mÑ nã ®Æt ra còng mÊt nèt.Tõ nay chó ThÓu sÏ tªn lµ Th¶o. chiÕn ®Êu dòng c¶m.õ.4. B¸c l¹i hái: . Mét ®ång chÝ trong chóng t«i hái B¸c: . th«ng minh.Sao tªn chó l¹i nh tªn con g¸i vËy: C©u hái cña B¸c lµm ThiÕp xÊu hæ. nhÊt lµ ThÓu. Sau ®ång chÝ Th¶o. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. ThÓu c¶m ®éng vµ sung síng nhËn tªn míi: NguyÔn V¨n Th¶o. gÆp ®ång chÝ Th¸i Do·n ThiÕp. T. . v× ®¸nh trêng kú th× h¹i ngêi. Vµo bé ®éi. thÕ míi ®óng . tr.B¸c nh×n ThiÕp vµ nãi tiÕp .Tha B¸c. . chó nªn ®Æt tªn míi ®Ó thÓ hiÖn sù thay ®æi cña cuéc ®êi m×nh. c¶nh gi¸c. mµ cßn ph¶i lÞch thiÖp n÷a. nªn míi lÊy tªn con g¸i ®Ó ®Æt tªn cho ch¸u ¹! B¸c cêi vµ nãi: . l¹i cã ý nghÜa hiÕu th¶o víi nh©n d©n. C¸c chiÕn sÜ. trë thµnh ChiÕn sÜ thi ®ua.chiÕn sÜ b¶o vÖ th× kh«ng nh÷ng ph¶i dòng c¶m. ThÓu vÉn gi÷ c¸i tªn cò.B¸c ch¸u ta lµm c¸ch m¹ng ®Ó xo¸ bá kiÕp sèng cò. h¹i cña l¾m! -42- .B©y giê chó lµ chiÕn sÜ b¶o vÖ . Ngêi cÇm tay ThÓu vµ nãi: .] NhËn tªn míi. B¸c rÊt xóc ®éng. B¸c ngõng lêi.C¸c cô ®Æt tªn lµ cã ý l¾m vµ bao giê còng gi¶i thÝch cho con ch¸u nghe ý nghÜa tªn cña m×nh. ThiÕp phÊn khëi nhËn ngay c¸i tªn míi mµ B¸c võa ®Æt cho: Th¸i Do·n ThiÖp. nh×n c¸c chiÕn sÜ mét lît. Nh thÕ võa gi÷ ®îc vÇn cò. tËn tuþ. x©y dùng cuéc ®êi míi. B¸c nãi tiÕp: . L¾ng nghe ThÓu kÓ xong. Cho nªn ®æi tªn “ThiÕp” thµnh tªn “ThiÖp” lµ h¬n.Tha B¸c. ch¸u nghe cha mÑ ch¸u nãi lµ v× hiÕm hoi. cïng nh×n B¸c ch¨m chó chê ®îi. chóng ch¸u nghÜ m·i vÉn cha râ t¹i sao ph¶i ®¸nh trêng kú. lóc míi sinh ch¸u l¹i gÇy yÕu vµ tr«ng nh con g¸i.

nh vËy cã ch¾c th¾ng kh«ng? B¸c dõng l¹i nh×n chóng t«i. §éi ®· ®îc tæ chøc thµnh nhiÒu Liªn ph©n ®éi r¶i qu©n däc tuyÕn ®êng vµ nhËn nhiÖm vô b¸m trô nh÷ng n¬i hiÓm yÕu. Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp (nay lµ Tæng côc HËu cÇn) sÏ ®Õn th¨m ®¬n vÞ. giÆc ®· suy yÕu. NhÊt. B¸c b¶o chóng t«i: . dÔ lé bÝ mËt. mµ giÆc nh mét l·o giµ quû quyÖt. NÕu ta cËy søc ®¸nh bõa sao ch¾c th¾ng ®îc! Ph¶i võa ®¸nh võa nu«i søc cho m×nh lín lªn. B¸c kÕt luËn: . Lîi. ®Þnh thÇn nh×n 1 Hå ChÝ Minh toµn tËp.D¹! .B¸c ph©n tÝch cho chóng t«i râ c¸c mÆt lîi h¹i. ®o¸n lµ kh¸ch ®· ®Õn. §ªm h«m ®ã.B¾c C¹n .V× vËy míi nãi trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. §éi ®îc giao nhiÖm vô b¶o vÖ tuyÕn ®êng quan träng: Cao B»ng .C¸c chó ë ®©y mçi ngêi mét tªn. §Ó dÔ gäi. C¸c chó cã ®ång ý kh«ng? . ®Ó gi÷ bÝ mËt vµ còng thÓ hiÖn quyÕt t©m kh¸ng chiÕn cña chóng ta. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. n»m trªn tuyÕn ®êng tõ thÞ x· B¾c C¹n ®i Cao B»ng.Th¸i Nguyªn.40 15. mµ cßn cã nguy c¬ bÞ níc lò cuèn tr«i. khã gäi.] Bµi th¬ næi tiÕng cña B¸c Hå c¨n dÆn thanh niªn ®îc ra ®êi nh thÕ nµo. Liªn ph©n ®éi TNXP 321 cña chóng t«i ®îc nhËn träng tr¸ch b¶o vÖ cÇu Nµ Cï (thuéc huyÖn B¹ch Th«ng. ta míi lõa thÕ quËt ng·. chóng t«i tæ chøc löa tr¹i trong rõng Nµ Tu ®Ó ®ãn kh¸ch.95 -43- . Kh¸ch vµo tíi n¬i. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia 1995. t«i cho anh chÞ em vç tay hoan h«: "Hoan h« ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh". Kú. Kh¸ng. giµ cçi. §Þnh. T. Tõ ®ã t¸m anh em chóng t«i cã tªn míi lµ: Trêng. tr. råi lÊy mét vÝ dô: .chóng t«i ®Òu phÊn khëi nhËn tªn míi.Søc ta lóc nµy nh trai mêi s¸u. Sau ®ã. T. Trung tuÇn th¸ng 9/19501. tõ nay B¸c ®Æt cho c¸c chó tªn míi theo c©u B¸c võa nãi. Sau khi phôc vô chiÕn dÞch Biªn giíi.4. Vµ khi thÊy chóng t«i ®· nhËn thøc ®îc. CÇu Nµ Cï lóc nµy kh«ng nh÷ng ®· trë thµnh môc tiªu nÐm bom b¾n ph¸ cña m¸y bay ®Þch. Th¾ng.6. ®éc ¸c.[64. chóng t«i ®îc tin b¸o cã ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh. tØnh B¾c C¹n). tr. B¸c chØ vµo t«i vµ lÇn lît ®Æt tªn cho tõng ®ång chÝ. §éi thanh niªn xung phong c«ng t¸c trung ¬ng ®Çu tiªn thµnh lËp ngµy 15/7/1950 theo chØ thÞ cña Trung ¬ng §¶ng vµ Hå Chñ tÞch. ChiÕn. Võa tr«ng thÊy ¸nh ®Ìn pin thÊp tho¸ng tõ ngoµi cöa rõng ®i vµo. Khi søc ®· khoÎ.

Nh÷ng c©u ®Çu tiªn B¸c hái chóng t«i lµ nh÷ng lêi hái th¨m ©n cÇn vÒ t×nh h×nh ®êi sèng cña ®¬n vÞ.Tha B¸c cã ¹! . thuèc men. qu©n trang cho TNXP cßn thiÕu thèn. nªn tr¶ lêi rÊt lóng tóng. B¸c hái: . B¸c ®· ®îc ®ång chÝ Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp b¸o c¸o ®Çy ®ñ vÒ chÕ ®é cÊp ph¸t l¬ng thùc. B¸c l¹i hái: .l¹i.Tha B¸c ®ñ ¹! Qua nô cêi hiÒn hËu trªn nÐt mÆt cña B¸c. thuèc phßng bÖnh ch÷a bÖnh cã ®ñ kh«ng? .QuÇn ¸o.C¸c ch¸u cã biÕt §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam kh«ng? . TiÕp ®ã B¸c nh¾c nhë: . tÊt c¶ chóng t«i ®Òu s÷ng sê tríc niÒm h¹nh phóc thËt bÊt ngê: B¸c Hå ®Õn th¨m. im lÆng ngåi xuèng. kh«ng biÕt mµ nãi biÕt lµ giÊu dèt.§¶ng Lao ®éng ViÖt Nam víi §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? Mét sè ngêi trong chóng t«i ®îc B¸c kiÓm tra trùc tiÕp to¸t må h«i. chiÕc kh¨n quµng cæ che kÝn c¶ chßm r©u. ch¨n mµn. Sau ®ã b»ng nh÷ng c©u ng¾n gän.C¸c ch¸u cã ®ñ muèi ¨n kh«ng? . Râ rµng B¸c ®ang ë tríc m¾t mµ chóng t«i cø ngì nh mét giÊc chiªm bao! B¸c vÉn gi¶n dÞ víi bé quÇn ¸o bµ ba mµu n©u. Chóng t«i ®Òu r¨m r¾p nghe theo lêi B¸c.Tha B¸c cã ¹! Sau ®ã B¸c l¹i hái tiÕp: . Hµng ngò cña chóng t«i trë nªn x¸o ®éng….C¸c ch¸u ¨n uèng cã ®ñ no kh«ng? . B¸c ®· truyÒn ®¹t tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø II võa míi häp vÒ viÖc ®æi tªn §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng thµnh §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. Råi B¸c ®ét ngét hái tiÕp: -44- . B¸c t¬i cêi nh×n chóng t«i vµ gi¬ tay ra hiÖu: . §i bªn c¹nh B¸c lµ ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh.LÇn sau c¸i g× kh«ng biÕt c¸c ch¸u ph¶i nãi kh«ng biÕt.C¸c ch¸u ngåi c¶ xuèng.Tha B¸c ®ñ ¹! . nhng do viÖc gi÷ bÝ mËt ®· ¨n s©u vµo ý thøc tõng ngêi nªn trong hµng ngò còng chØ truyÒn ®i nh÷ng tiÕng reo khe khÏ: "B¸c Hå! B¸c Hå!". chóng t«i thÊy B¸c biÕt thõa lµ chóng t«i nãi dèi ®Ó B¸c vui lßng.

chØ cÇn quyÕt chÝ. toµn lµ nh÷ng khÈu hiÖu hµnh ®éng cña TNXP chóng t«i håi ®ã. B¸c cêi: . nhng khã mµ con ngêi vÉn d¸m lµm vµ lµm ®îc.C¸c ch¸u tr¶ lêi ®Òu ®óng c¶: Tãm l¹i viÖc g× khã mÊy còng lµm ®îc. B¸c tÆng c¸c ch¸u mÊy c©u th¬: Kh«ng cã viÖc g× khã ChØ sî lßng kh«ng bÒn §µo nói vµ lÊp biÓn QuyÕt chÝ ¾t lµm nªn. ChØ cÇn c¸i g×? Chóng t«i ®· b×nh tÜnh.§µo nói cã khã kh«ng? Chóng t«i ai còng dÌ dÆt kh«ng d¸m tr¶ lêi µo µo nh tríc n÷a. cã ngêi "cÇn xung phong dòng c¶m". Bµi th¬ næi tiÕng cña B¸c Hå c¨n dÆn thanh niªn ®îc ra ®êi nh thÕ ®ã. §äc xong mçi c©u th¬. ThËt may m¾n. Gi÷a rõng ®ªm khuya. B¸c cha kÕt luËn mµ hái thªm chóng t«i: . say mª. Cuèi cïng B¸c chØ ®Þnh t«i nh¾c l¹i c¶ bµi th¬ cho tÊt c¶ ®¬n vÞ nghe. B¸c ®éng viªn chóng t«i: . §¸m thanh niªn chóng t«i ngÈn ng¬ nuèi tiÕc håi l©u. cã ngêi tr¶ lêi "cÇn quyÕt t©m cao". §Ó ghi nhí buæi nãi chuyÖn cña B¸c ch¸u ta h«m nay. §Õn khi bµi h¸t ®îc h¸t l¹i lÇn thø hai.. RÊt méc m¹c. B¸c l¹i b¶o chóng t«i ®ång thanh nh¾c l¹i. Tôc ng÷ ta cã c©u: "Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim". t«i ®· nh¾c tr«i ch¶y kh«ng sai ch÷ nµo. cã ngêi "cÇn kiªn gan bÒn chÝ". -45- . ®ång chÝ nµy m¹nh d¹n ®øng lªn tha: .§µo nói kh«ng khã lµ kh«ng ®óng. "cÇn vît khã vît khæ". B¸c cïng chóng t«i hoµ nhÞp theo bµi ca "Nh¹c tuæi xanh". Nghe xong.Cã ai d¸m ®µo nói kh«ng? Vµ chØ ®Þnh mét ®éi viªn g¸i ngåi ngµy tríc mÆt B¸c. gi¶n dÞ nhng l¹i v« cïng s©u s¾c. xÎng. nh×n l¹i th× kh«ng thÊy B¸c ®©u n÷a! B¸c xuÊt hiÖn vµ ra ®i nh mét «ng tiªn trong chuyÖn cæ tÝch huyÒn tho¹i. thi nhau gi¬ tay lªn ph¸t biÕt. kh«ng ®îc c¬ giíi ho¸ nh b©y giê). ngêi sî nãi khã bÞ cho lµ t tëng ng¹i khã nªn tr¶ lêi kh«ng khã. lÊy l¹i ®îc tinh thÇn vµ m¹nh d¹n h¼n lªn. Chóng t«i h¸t hµo høng. Tr¶ lêi xong mµ cø n¬m níp sî B¸c hái thªm.Tha B¸c cã ¹! TNXP chóng ch¸u ngµy ngµy vÉn ®ang ®µo nói ®Ó ®¶m b¶o giao th«ng ®Êy ¹! (Håi bÊy giê chóng t«i ®µo nói b»ng cuèc. ThÕ lµ Ngêi tr¶ lêi: khã. díi ¸nh löa bËp bïng.

Chóng t«i cµng thÝch thó khi thÊy c¸c ®ång chÝ b¹n x«n xao kinh ng¹c. tiÕp cho chóng t«i thªm søc m¹nh ®Ó vît qua. NhiÒu vÞ ®øng lªn. C¸c ®ång chÝ b¹n ng¹c nhiªn lµ ph¶i.] C¸c ch¸u h¸t ®îc bµi KÕt ®oµn chø? B¸c ®i vÒ phÝa chóng t«i. dï nhá ®· thµnh thãi quen ®èi víi B¸c. v× trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña B¸c. ai ngåi. tiÕn vÒ phÝa chóng t«i.tr. h×nh ¶nh cña B¸c Hå vµ bèn c©u th¬ cña B¸c l¹i ®îc t¸i hiÖn trong lßng chóng t«i. trót ®îc mèi lo. B¸c cêi víi chóng t«i råi ngåi ngay xuèng b·i cã phÝa tríc. nhng cã ai nghe nãi B¸c chØ huy dµn nh¹c bao giê ®©u. ®éng viªn líp líp TNXP chóng t«i lao vµo cuéc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc.57 16. B¸c vÉn ®iÒm tÜnh hái chóng t«i: . Chóng t«i sung síng chê nghe tiÕng nãi hån hËu cña B¸c mµ phÇn lín chóng t«i chØ ®îc nghe qua loa truyÒn thanh. kh¸ch quèc tÕ vµ c¸c ®ång chÝ cïng ®i ®«ng qu¸. Nhng kh«ng. -46- . mµ ®©y l¹i lµ mét dµn nh¹c giao hëng hiÖn ®¹i víi c¶ khèi hîp xíng ngãt ngh×n ngêi. Cha bao giê chóng t«i biÓu diÔn trong tr¹ng th¸i say mª ®Õn thÕ! ¢m hëng bµi h¸t ca ngîi B¸c cha døt. T. C¸c ®ång chÝ ban tæ chøc ca nh¹c thÊy B¸c. Sau nµy mçi khi gÆp khã kh¨n. h×nh nh viÖc gi¶i quyÕt linh ho¹t c¸c khã kh¨n dï lín.[66. Sè ghÕ Ýt ái ®· chuÈn bÞ ®©m ra thõa. ai kh«ng? Võa lóc ®ã. B¸c kh«ng nãi chuyÖn víi chóng t«i mµ ®Õn gÇn bôc chØ huy råi bíc lªn. C¸c ®¹i biÓu §¶ng b¹n ®i sau ®Òu theo B¸c mµ ngåi c¶ xuèng cá. B¸c ®· nhanh nhÑn bíc tíi. véi ch¹y lo ®i t×m ghÕ cho B¸c vµ c¸c ®¹i biÓu. Vµ tríc nçi thÝch ®Õn muèn reo lªn cña chóng t«i. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. råi tÊt c¶ cïng ®øng lªn ®Ó nh×n B¸c cho râ h¬n. mäi ngêi chØ biÕt B¸c ®· tõng tr¶i qua nhiÒu ngµnh nghÒ.C¸c ch¸u h¸t ®îc bµi KÕt ®oµn chø? Vµ chóng t«i ®· ®µn vµ h¸t bµi KÕt ®oµn díi sù chØ huy cña B¸c. Anh NguyÔn H÷u HiÕu chØ huy chóng t«i tr×nh bµi ca ngîi §¶ng vµ ca ngîi B¸c.Bµi th¬ ®· lµ nguån cæ vò. Nhng gom gãp l¹i còng chØ ®îc chôc c¸i. B¸c cÇm lÊy ®òa chØ huy cña anh NguyÔn H÷u HiÕu. Ban tæ chøc thë phµo.4. niÒm say mª cña chóng t«i cha kÞp l¾ng xuèng th× B¸c ®øng lªn.

4. B¸c chØ b¾t nhÞp cho chóng t«i h¸t bµi KÕt ®oµn. -47- .n¬i ë vµ lµm viÖc cña ChÝnh phñ ta håi ®ã . c¶ ®oµn l¹i ®îc qu©y quÇn quanh B¸c. NhiÒu ngêi víi t c¸ch c¸ nh©n. ViÖt Nam .§iÖn Biªn Phñ. trong hoµn c¶nh ®Êt níc cßn nhiÒu khã kh¨n. cã ®oµn viªn nµo cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" kh«ng?". chÝnh lµ chóng t«i ®· h¸t lªn lêi d¹y b¶o cña B¸c. kÐm g¾n bã víi nhau. hä vç tay ®Õn vì nhµ h¸t vµ h«: ViÖt Nam . T«i lµ Phã trëng ®oµn. cã khi lÆn. Xong B¸c b¶o: "Ngêi ta hoan h« c¸c ch¸u. Mçi khi cã g× va ch¹m.ThÕ lµ ngêi ta hoan nghªnh c¸c ch¸u. C¶ chi ®oµn ®· lÊy lêi nãi ®ã cña B¸c lµm néi dung tu dìng. tËp thÓ ®· dµnh thêi giê ®Õn th¨m B¾c Bé phñ . c¶ d©n téc ViÖt Nam anh hïng…". Liªn X«. cã th¬ng yªu nhau kh«ng?" råi B¸c dÆn: "Thanh niªn ph¶i g¬ng mÉu trong ®oµn kÕt vµ kû luËt". Nhng nÕu cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" th× ng«i sao cã khi tá. Cã lÇn B¸c hái t«i: "Trong chi ®oµn ch¸u. B¸c ®· b¶o: "BiÓu diÔn thËt hay ®Ó phôc vô nh©n d©n ®îc nhiÒu lµ tèt.th¨m søc khoÎ cña B¸c. T«i cßn ®ang lóng tóng.Hå ChÝ Minh. T. Theo V¨n Long (Nhµ th¬) [67. ý. nªn còng ®îc ®Õn gÆp B¸c vµ b¸o c¸o víi B¸c lµ ë Angriªri còng nh ë Ph¸p. hay hoan h« B¸c lµ ngêi ta hoan h« cña d©n téc m×nh. cø mçi lÇn tiÕt môc cña ta hay. Trong ®oµn ch¸u cã thanh niªn nµo cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" th× ch¸u ph¶i gióp ®ì". tr. B¸c ph¶i ch¨m lo tr¨m c«ng ngµn viÖc.] Sù ra ®êi cña mét bµi th¬ Nh÷ng n¨m ®Çu c¸ch m¹ng.] Thanh niªn ph¶i g¬ng mÉu trong ®oµn kÕt vµ kû luËt LÇn nµo gÆp B¸c. anh chÞ em l¹i rÊt ©n hËn lµ cha xøng ®¸ng víi lêi B¸c dÆn. C¶ ®oµn cêi ré vµ ai nÊy ®Òu hiÓu ®ã lµ B¸c cã ý r¨n b¶o. c©u ®Çu tiªn B¸c thêng hái lµ: "ThÕ c¸c chó cã ®oµn kÕt kh«ng. cã anh chÞ em khãc nøc në v× hèi hËn cha thùc hiÖn ®îc theo ®óng lêi B¸c. LÇn cuèi cïng t«i ®îc gÆp B¸c lµ vµo th¸ng 7… Sau khi ®i diÔn ë Ph¸p. 84 [69.B¸c kh«ng nãi lêi d¹y b¶o g× kh¸c ®èi víi chóng t«i. ë ý…. Theo Thuý Quúnh (DiÔn viªn móa) S®d. Trung Quèc… vÒ. Nh©n d©n ta ai còng lo cho søc khoÎ cña B¸c. Angiªri. c¸c ch¸u cã hÕch mòi lªn kh«ng? (B¸c ®a tay ®Èy mòi lªn). lóc ng«i sao lÆn th× l¹i buån. B¸c vui vÎ b¶o: .

Nh©n chuyÕn vµo Thanh Hãa cã viÖc riªng. võa nghÜ ®Õn ngµy mai vµo B¾c Bé phñ gÆp B¸c nªn nãi c©u g×. nhµ th¬ cÈn thËn gãi cam vµo giÊy ®Ñp. Nhµ th¬ liÒn chän mua chôc qu¶ vÒ biÕu B¸c. tr©n träng chÐp l¹i bµi th¬ råi ®Õn B¾c Bé phñ th¨m B¸c. §ång chÝ v¨n phßng b¶o nhµ th¬ ngåi chê mét l¸t. Sau khi tiÔn ch©n ngêi kh¸ch níc ngoµi. Võa ®Õn cæng. T¹i Thanh Hãa cã lo¹i cam lµng Giang ngon næi tiÕng. võa kh kh «m tói cam. Bµi th¬ ®Ò lµ "TÆng cam": C¶m ¬n bµ biÕu gãi cam NhËn th× kh«ng ®Æng. S¸ng h«m sau. B¸c liÒn lµm mét bµi th¬ ®¨ng B¸o Phô n÷ ®Ó tr¶ lêi. B¸c trë l¹i v¨n phßng vµ biÕt bµ kh¸ch ®· vÒ råi. Ngåi trªn xe trë vÒ Hµ Néi. n÷ thi sÜ H»ng Ph¬ng ®· nghÜ lµm sao khi vÒ ph¶i cã mãn quµ ®Çy ý nghÜa ®Õn th¨m søc khoÎ cña B¸c. kh«ng muèn lµm phiÒn B¸c. Bµi th¬ bµy tá lêi c¶m ¬n. Nh×n gãi cam vµ ®äc bµi th¬. tõ lµm sao ®©y ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y Ph¶i ch¨ng khæ tËn ®Õn ngµy cam lai. ®ång thêi nh©n ®ã nªu lªn bµi häc ®¹o ®øc tõ mét c©u tôc ng÷ rÊt quen thuéc vµ kh¼ng ®Þnh niÒm tin vµo th¾ng lîi s¾p tíi. Nhng lóc ®ã B¸c cßn bËn tiÕp mét vÞ kh¸ch níc ngoµi ë phßng tiÕp kh¸ch.Lóc bÊy giê. H»ng Ph¬ng nhÈm ngay mét bµi th¬: Cam ngon Thanh Ho¸ vèn dßng KÝnh d©ng Chñ tÞch tá lßng mÕn yªu §¾ng cay Cô tr¶i ®· nhiÒu Ngät bïi trêi tr¶ ®ñ ®iÒu tõ ®©y Cïng quèc d©n hëng nh÷ng ngµy Tù do h¹nh phóc trµn ®Çy trêi Nam Anh hïng tá mÆt giang san Lu danh thiªn cæ vÎ vang gièng nßi. vµ nãi thÕ nµo cho ph¶i phÐp víi B¸c. B¸c rÊt c¶m ®éng. -48- . nhng l¹i kh«ng biÕt tªn vµ ®Þa chØ cña kh¸ch. viÖc ®Õn th¨m vÞ Chñ tÞch níc kh«ng ®Õn nçi ph¶i qua nhiÒu thñ tôc phiÒn phøc r¾c rèi. bÌn göi cam vµ bµi th¬ l¹i råi xin phÐp ra vÒ. Nhng nhµ th¬ thÊy B¸c bËn qu¸. bµ liÒn ®îc ®ång chÝ b¶o vÖ chØ ®êng vµo phßng lµm viÖc cña B¸c.

mét ®ång chÝ cÊp tíng ®Õn lµm viÖc víi B¸c sai hÑn mÊt 15 phót. b©y giê 8 giê 10 phót råi mµ nhiÒu ngêi cha ®Õn. ngùa kh«ng qua ®îc. B¸c b¶o: .Chó tÝnh thÕ kh«ng ®óng. ý nhÞ vèn lµ mét ®Æc ®iÓm cña lèi øng xö ph¬ng §«ng. "ghÐt cay.[79.mét chi tiÕt gîi c¶m høng cho sù ra ®êi mét bµi th¬ cã gi¸ trÞ cña B¸c. ghÐt ®¾ng. ghÐt vµo tËn t©m" lµ c¸c thãi quan liªu. v× vËy thêng kh«ng bao giê ®Ó bÊt cø ai ph¶i ®îi m×nh. xa hoa. 104 17. l·ng phÝ tiÒn b¹c vµ thêi gian cña nh©n d©n. T«i khuyªn anh em ph¶i lµm viÖc cho ®óng giê. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d.MÊy chôc n¨m qua. Mét lÇn kh¸c.Tha B¸c. tham nhòng. N¨m 1953. Sinh thêi. bëi ë ta kh«ng cã thãi quen "tù b¹ch" vµ kÝn ®¸o.4. Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. N¨m 1945. nªn chó ®· kh«ng giµnh ®îc chñ ®éng. B¸c quý thêi gian cña m×nh bao nhiªu th× còng quý thêi gian cña ngêi kh¸c bÊy nhiªu. thÊp h¬n. suèi lò. bµi th¬ ®· ®i vµo lßng mäi ngêi. 10 phót cña chó ph¶i nh©n víi 500 ngêi ®îi ë ®©y.Chó lµm tíng mµ chËm ®i mÊt 15 phót th× bé ®éi cña chó sÏ hiÖp ®ång sai ®i bao nhiªu? H«m nay chó ®· chñ quan. kh«ng chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng ¸n. më ®Çu bµi nãi chuyÖn t¹i lÔ tèt nghiÖp khãa V Trêng huÊn luyÖn c¸n bé ViÖt Nam. lóc ®ã ®ang bíc vµo cuéc ®Êu tranh t t-49- . theo dâi qua t¸c phÈm. ë mét møc ®é kh¸c. T. tr. ®iÒu ta cã thÓ thÊy râ c¸i mµ Ngêi ghÐt nhÊt. tÊt nhiªn lµ cã lý do: ma to. v× thêi gian quý b¸u l¾m". Ngêi th¼ng th¾n gãp ý: "Trong giÊy mêi tíi ®©y nãi 8 giê b¾t ®Çu. ho¹t ®éng vµ sinh ho¹t ®êi thêng. nh÷ng ngêi cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc vµ lµm viÖc víi B¸c Hå. B¸c Hå cña chóng ta yªu c¸i g× nhÊt. B¸c quyÕt ®Þnh ®Õn th¨m líp chØnh huÊn cña anh chÞ em tri thøc. ghÐt c¸i g× nhÊt? KÓ còng h¬i khã tr¶ lêi cho thËt chÝnh x¸c. nhng Ýt ai chó ý ®Õn chi tiÕt bµ biÕu gãi cam .Chó ®Õn chËm mÊy phót? . Tuy nhiªn.] Thêi gian quý b¸u l¾m. B¸c vµ ®ång bµo ph¶i ®îi mét ®ång chÝ c¸n bé ®Õn ®Ó b¾t ®Çu cuéc häp. ®Òu thÊy râ nhÊt lµ B¸c rÊt khã chÞu khi thÊy c¸n bé lµm viÖc kh«ng ®óng giê. chËm mÊt 10 phót ¹! . B¸c hái: .

chØ nghÜ ®Õn nh©n d©n. Ai còng xuýt xoa. råi mét c¬n ma dån dËp. -50- .B¸c ®Õn råi. tèi trêi. Song Thµnh (Theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Huy V©n) Trong cuèn "B¸c Hå. ®Ó khái l·ng phÝ thêi giê vµ tiÒn b¹c cña nh©n d©n". Vµo dÞp tÕt cæ truyÒn cña d©n téc. Ba n¨m sau. Gi÷a lóc trêi ®ang trót níc. Th× ra. anh em ¬i! B¸c ®Õn råi! Trong chiÕc ¸o ma ít sòng níc. mét chiÕc xe ®Ëu tríc cöa. mäi ngêi håi hép chê ®îi. Cã ®ång chÝ ®Ò nghÞ tËp trung líp häc ë mét ®Þa ®iÓm gÇn n¬i ë cña B¸c… Nhng B¸c kh«ng ®ång ý: "§· hÑn th× ph¶i ®Õn. B¸c ®Õn sao ®îc n÷a. th× tõ ngoµi hiªn líp häc cã tiÕng r× rµo. cho ®Õn tËn phót l©m chung. hai ba tiÕng ®ång hå kh«ng døt. vÉn kh«ng quªn dÆn l¹i: "Sau khi t«i ®· qua ®êi. B¸c Hå tõ trªn xe bíc xuèng. lßng ngêi ®ang thÊt väng. ®îi trêi t¹nh th× biÕt ®Õn khi nµo? Thµ chØ mét m×nh B¸c vµ mét vµi chó n÷a chÞu ít cßn h¬n ®Ó c¶ líp häc ph¶i chê uæng c«ng!". Bçng chuyÓn trêi ®ét ngét. Gi÷a lóc mäi ngêi cßn ®ang lóng tóng thu xÕp ph¬ng tiÖn cho ®oµn ®i ®Ó B¸c khái ph¶i chê l©u th× bçng xÞch. trêi h¹i qu¸. xèi x¶. m©y ®en ïn ïn kÐo tíi. VÒ sau. ThËt ®óng lµ mèi h»ng t©m cña mét l·nh tô suèt ®êi quªn m×nh. trong nçi bÊt ngê rng rng c¶m ®éng cña c¸c ®¹i biÓu. ®Õn cho ®óng giê. råi bËt lªn thµnh tiÕng reo ¸t c¶ tiÕng ma ngµn. lÇn lît b¾t tay. B¸c hiÖn ra gi÷a niÒm ng¹c nhiªn. suèi lò: . anh em ®îc biÕt: gi÷a lóc B¸c chuÈn bÞ ®Õn th¨m líp th× trêi ®æ ma to. h©n hoan vµ sung síng cña tÊt c¶ mäi ngêi. gi÷a thñ ®« Hµ Néi ®ang vµo xu©n. S¾p ®Õn giê lªn ®êng. thÊy trêi ma to. chóc tÕt mçi ngêi. tèi ®Êt. cÇm « ®i vµo. c©u chuyÖn cã thªm mét ®o¹n míi. hµng tr¨m ®¹i biÓu c¸c tÇng líp nh©n d©n thñ ®« tËp trung t¹i Uû ban Hµnh chÝnh thµnh phè ®Ó lªn chóc tÕt B¸c Hå. con ngêi vµ phong c¸ch".ëng gay go. trêi bçng ®æ ma nh trót. ®Çu ®éi nãn. tù th©n ®Õn t¹i chç chóc tÕt c¸c ®¹i biÓu tríc. C¸c ®ång chÝ lµm viÖc bªn c¹nh B¸c ®Ò nghÞ B¸c cho b¸o ho·n ®Õn mét buæi kh¸c. th«ng c¶m víi khã kh¨n cña ban tæ chøc vµ kh«ng muèn c¸c ®¹i biÓu v× m×nh mµ vÊt v¶. quÇn s¾n ®Õn qu¸ ®Çu gèi. tiÕc rÎ: ma thÕ nµy. B¸c chñ ®éng. Tin vui ®Õn lµm n¸o nøc c¶ líp häc. chí nªn tæ chøc ®iÕu phóng linh ®×nh.

riªng qu©n chñ lùc th× c¬ ®éng dÔ dµng.. Ban Tæ chøc cã ý ®îi mét l¸t… B¸c b¶o: “§óng giê ta ®i ¨n c¬m. l©u dÇn còng quen ®i mµ kh«ng hÒ biÕt r»ng m×nh ®· nhiÔm ph¶i thãi ®Æc quyÒn. BiÕt chËm. 1993. B¸c Hå cña chóng ta lu«n lu«n hßa m×nh vµo cuéc sèng chung cña ®ång bµo. §¹i tíng mÆc dï mÆc qu©n phôc vÉn véi bÕ hai ch¸u nhá khÈn tr¬ng bíc vµo phßng. Vî ®ång chÝ cïng ch¸u lín theo sau véi v·… ThÊy §¹i tíng. §ang lóc mäi ngêi chuÈn bÞ n©ng cèc th× §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p vµ gia ®×nh tíi. chøc c¶. Anh em phôc vô lo -51- . H. [110. ®Æc lîi. thêng xuyªn ®îc hëng sù u ®·i ®Æc biÖt. nhiÒu nh©n sÜ. Riªng cßn thiÕu gia ®×nh §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p. nÕu n¾m v÷ng lùc lîng cña m×nh th× giÆc nµo còng th¾ng. lo tríc thiªn h¹ vui sau thiªn h¹.Tha B¸c.Xung trËn! Mäi ngêi cïng cêi å c¶ lªn vµ theo B¸c vµo “trËn”. kh«ng nhËn bÊt cø mét sù u tiªn nµo cña ngêi kh¸c dµnh cho m×nh. nhiÒu vÞ ph¶i n»m c¸ng. ai tíi chËm ®Ó phÇn”.1994 18. ®êng bïn lÇy.Giái! Chó øng biÕn nhanh nh vËy.NXB Lao ®éng. trÝ thøc cao tuæi theo B¸c lªn ViÖt B¾c. C¸c ®ång chÝ vµ gia ®×nh ®îc mêi ®· ®Õn dù ®«ng ®ñ. ®ång chÝ. sèng trong sù träng väng. Kh¸ng chiÕn toµn quèc bïng næ.] B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u? Cã mét sè ngêi cã ng«i cao. B¸c xem giê råi nãi: “Chó V¨n chËm 5 phót? §¹i tíng còng chËm giê µ?”… §¹i tíng véi ®Æt hai ch¸u xuèng råi l¹i tríc B¸c ®øng nghiªm nãi: . T. Nãi råi B¸c chØ vµo bµn ¨n: . chiÒu chuéng cña mäi ngêi.1.] øng biÕn nhanh giÆc nµo còng th¾ng. suèi s©u. V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng tæ chøc b÷a c¬m th©n mËt. ®Ìo cao. Nh©n dÞp ®ãn c¸c ®ång chÝ ë miÒn Nam ra th¨m miÒn B¾c vµo dÞp TÕt Nguyªn ®¸n. ®i kh¸ng chiÕn. Minh HiÒn TrÝch trong “B¸c Hå víi chiÕn sÜ” Nxb Q§ND.[81. H. Song cßn “lùc lîng d©n qu©n du kÝch” ®«ng ®¶o thÕ nµy c¬ ®éng khã qu¸ ¹! B¸c cêi vµ khen: . Suèt ®êi t©m niÖm lµ ngêi c«ng béc cña nh©n d©n.

Nh×n thÊy B¸c. thÕ mµ chó T« (tøc ®ång chÝ Ph¹m V¨n §ång) l¹i ®i v¾ng. B¸c mÖt. mét x· cã phong trào trång c©y tèt. c¸c chó cø mang ngùa theo ®Ó nã ®ì hé ba l«. ë ®êi ai ch¼ng thÝch ¨n ngon. T¹i mét ngän ®åi thÊp. ai mÖt th× cìi. Nh×n ®Üa c¸ biÕt ngay lµ cña hiÕm. trong m©m c¬m l¹i cã mãn c¸ h«m tríc. §ång chÝ Chñ tÞch huyÖn cho t×m mîn ®îc chiÕc «. g¹o níc vµ thøc ¨n. Nh×n B¸c ®øng gi÷a n¾ng tra. phiÒn hµ cña ngêi kh¸c th× B¸c ®©u cã chÊp nhËn. trong b÷a ¨n. Nh B¸c ®· tõng nãi. Chia sÎ ngät bïi lµ thÕ. tëng chuyÖn còng sÏ qua ®i. … Kh«ng nì tõ chèi. c¸c chó ®Ó ®Õn chiÒu ®ång chÝ T« vÒ cïng thëng thøc.C¸ ngon qu¸. B¸c ®øng nãi chuyÖn víi nh©n d©n trong x·. B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u? Mét lÇn. kh«ng cÇn xuèng xe. mÆc ®Ñp. tuy ®· sang ®«ng mµ n¾ng cßn gay g¾t. Anh em c¶nh vÖ kiÕm ®îc mét con ngùa. thØnh tho¶ng cã gÆp B¸c ®i bé. B¸c hiÓu ngay vµ tá ra kh«ng b»ng lßng. ®Þnh gi¬ng lªn che n¾ng cho B¸c. Nhng ®Õn b÷a sau. ThÊy vËy. gian khæ. B¸c cêi: chóng ta cã 7 ngêi. Nh×n ®Üa c¸.B¸c mÖt còng ®Ò nghÞ B¸c lªn c¸ng. mêi B¸c lªn. ®êng xa. B¸c cìi sao tiÖn? Anh em võa khÈn kho¶n: chóng ch¸u cßn trÎ. B¸c vÒ th¨m x· VÜnh Thµnh. B¸c Hå ®i chiÕn dÞch biªn giíi. N¨m 1950. Nhng ai cã thÓ cho -52- . Trªn ®êng ®i. B¸c thêng kho¸t tay ra hiÖu b¶o anh em cø ®i tiÕp. tØnh NghÖ An. viÖc nhiÒu. B¸c tr¶ lêi: . ai còng b¨n kho¨n. c¸c chó cã nhiÖm vô ®a B¸c ®i nh thÕ nµy lµ tèt råi. Trêi ®· gÇn tra. ngùa chØ cã mét con. nhng nÕu miÕng ngon ®ã l¹i ®¸nh ®æi b»ng sù mÖt nhäc. ®ång chÝ phôc vô dän lªn cho B¸c mét ®Üa c¸ anh vò. ChuyÕn ®i dµi ngµy. B¸c ®· cao tuæi. B¸c g¹t ®i: B¸c cßn khoÎ. huyÖn Yªn Thµnh. Nh÷ng anh em c«ng t¸c trong Phñ Chñ tÞch hµng ngµy vÉn thêng ®i l¹i b»ng xe ®¹p. cßn ®i ®îc. th× B¸c quay l¹i hái: . mét lo¹i c¸ s«ng quý hiÕm thêng chØ cã ë khóc s«ng Hång ®o¹n B¹ch H¹c . mäi ngêi ®Òu xuèng d¾t xe chê B¸c ®i qua råi míi lªn xe ®i tiÕp.ViÖt Tr×. B¸c còng sÏ cìi. .ThÕ chó cã ®ñ « che cho tÊt c¶ ®ång bµo kh«ng? Th«i. cÊt ®i. Th«i. Cuèi n¨m 1961.Th«i ®îc.B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u mµ ph¶i cung víi tiÕn! Råi Ngêi kiªn quyÕt b¾t mang ®i kh«ng ¨n n÷a. MiÕng ngon kh«ng bao giê B¸c chÞu ¨n mét m×nh. B¸c khen vµ b¶o: .

tr«ng chó nµo còng ®Ñp trai! ThÊy ®ång chÝ ®¹i biÓu cÇm bã hoa bíc ra. B¸c sÏ ®Æt nã ë tríc phßng kh¸ch. 1993. s¶n xuÊt. c¸c chó ®îc tuyªn truyÒn mµ l¹i ch¼ng mÊt g× c¶! Nh vËy cã tèt h¬n kh«ng? Chóng t«i ®a m¾t nh×n nhau thËt lµ ngîng ngËp. tèt.D¸ng chõng cho B¸c ¨n cç TÕt mµ ®Õn tay kh«ng th× ng¹i. sao kh«ng chän nh÷ng c©y nµo ®Ñp. viÖc g× ph¶i hoa! Ngêi ngõng l¹i. ThÊy chóng t«i. H.N¨m míi cã kh¸c. trång vµo chËu c¶nh mang tíi biÕu B¸c. hÕt TÕt c¸c chó l¹i mang rau vÒ dïng. NXB Lao ®éng. mµ mang vÒ còng dë… May sao B¸c gì thÕ bÝ cho chóng t«i.phÐp m×nh ngåi trªn xe khi B¸c ®i bé. Ngêi t¬i cêi nãi: . ThÕ lµ B¸c cã quµ tÆng. TËp 1. B¸c vui vÎ nãi to lªn: -53- . kh«ng nghÜ ®Õn m×nh mµ l¹i trë thµnh sèng m·i.C¸c chó thËt khÐo vÏ chuyÖn! B¸c víi c¸c chó sèng bªn nhau hµng ngµy. §Ó ®¹i biÓu tÆng hoa B¸c lóc nµy còng dë. Kh¸ch tíi B¸c sÏ giíi thiÖu lµ c¸c chó trång. Ngêi b¶o: . ph¶i kh«ng? C¸c chó trång ®îc nhiÒu rau tèt.] TÆng Thñ tíng bã hoa nµy th× tèt l¾m! Chóng t«i võa tíi phßng ®îi th× Ngêi tõ phßng riªng bíc ra. ®Æt th©n m×nh ë ngoµi mµ l¹i cßn". GÇn tíi nhµ ®ång chÝ Thñ tíng. Mét lÇn.C¸c chó mua ®îc hoa ®Ñp ®Êy! Ta mang sang chóc tÕt Thñ tíng ®i! TÆng Thñ tíng bã hoa nµy th× tèt l¾m! Mõng qu¸ chóng t«i reo lªn. B¸c gäi ®ång chÝ võa xuèng d¾t xe l¹i gÇn vµ b¶o: . Th¸nh nh©n ®Æt th©n m×nh ë sau mµ l¹i lªn tríc. Lêi L·o Tö thËt s©u s¾c l¾m thay! TrÇn HiÕu Trong cuèn "B¸c Hå. B¸c Hå sèng quªn m×nh.A! N¨m míi B¸c mõng c¸c chó thªm mét tuæi! B¸c göi c¸c chó lêi chóc mõng n¨m míi ®îc m¹nh khoÎ. c¸c thÝm. B¸c ®©u cã ph¶i lµ c¸i ®Òn cã biÓn "h¹ m·" ë tríc ®Ó ai ®i qua còng ph¶i xuèng xe. tiÕt kiÖm tèt tíi c¸c cô.C¸c chó cã c«ng viÖc cña m×nh nªn cø tiÕp tôc ®¹p xe mµ ®i. theo Ngêi sang chóc tÕt ®ång chÝ Thñ tíng. cïng chóng t«i cêi vui råi nãi tiÕp: . con ngêi vµ phong c¸ch". [63. xuèng ngùa? L·o Tö cã nãi: "Trêi ®Êt së dÜ cã thÓ dµi vµ l©u v× kh«ng sèng cho m×nh nªn míi ®îc trêng sinh. B¸c bµo ngay: . c¸c ch¸u ë nhµ! Råi B¸c khen: .

Anh em tha: . xanh m¬n mën còng khen lµ ®Ñp.Cã lÏ ®· cÊt xuèng khoang hµng cña m¸y bay råi… Tha B¸c… B¸c «n tån nãi: . quai sau nhá rÊt võa ch©n B¸c. gèc ®µo. quai tríc to b¶n. xen lÉn víi nh÷ng gèc quÊt. ®¸p lÔ l¹i lêi chóc mõng cña B¸c.] Tõ ®«i dÐp ®Õn chiÕc xe « t« §«i dÐp cña B¸c "ra ®êi" vµo n¨m 1947. s¶i ch©n trªn c¸c c¸nh ®ång ®ang cÊy. sung síng. kÓ tõ n¨m Êy cø 30 TÕt lµ chóng t«i l¹i chän bèn c©y b¾p c¶i.48 19. tiÕp kh¸ch trong níc. Nh©n d©n ta cßn khã kh¨n. Níc ta cßn cha ®îc ®éc lËp hoµn toµn. Ch¼ng nh÷ng khi "hµnh qu©n" mµ c¶ mïa ®«ng. B¸c t×m dÐp. bïn níc vµo dÐp khã ®i. ngåi trong buång riªng th× anh em lËp mÑo giÊu dÐp ®i. b¾p c¶i. §«i dÐp ®o c¾t kh«ng dµy l¾m. Ai nh×n thÊy quÊt ®á.. ®i ®Õn ®©u mµ ch¼ng ®îc. khi B¸c lªn m¸y bay. tr.4. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. ®Ñp nhÊt trong vên ®a tíi chóc tÕt B¸c.[82. B¸c l¹i x¾n quÇn cao léi ruéng. véi vµng tõ trong nhµ bíc ra ®ãn. B¸c nãi vui víi anh em c¸n bé ®i cïng: . B¸c ®i -54- .§©y lµ ®«i hµi v¹n dÆm trong chuyÖn cæ tÝch ngµy xa… §«i hµi thÇn ®Êt. kh¸ch quèc tÕ vÉn thêng thÊy B¸c ®i ®«i dÐp Êy. bèn c©y su hµo. ®ang vô gÆt. B¸c ®i thªm ®«i tÊt cho Êm ch©n. Cho ®Õn mét lÇn ®i th¨m Ên §é. c¸n bé tíi chóc tÕt Thñ tíng. Chóc Thñ tíng m¹nh khoÎ. B¸c ®em ®Æt ë hai bªn bËc lèi vµo phßng kh¸ch. B¸c tôt dÐp x¸ch tay. Vµ. nÐt mÆt Thñ tíng vui vÎ. ®µo hång bªn c¹nh nh÷ng c©y su hµo. §i th¨m bµ con n«ng d©n. tay x¸ch hoÆc n¸ch kÑp ®«i dÐp… Mêi mét n¨m råi vÉn ®«i dÐp Êy… C¸c ®ång chÝ c¶nh vÖ còng ®· ®«i ba lÇn "xin" B¸c ®æi dÐp nhng B¸c b¶o "vÉn cßn ®i ®îc".N¨m míi. ®îc "chÕ t¹o"tõ mét chiÕc lèp «t« qu©n sù cña thùc d©n Ph¸p bÞ bé ®éi ta phôc kÝch t¹i ViÖt B¾c. ®Ó s½n mét ®«i giÇy míi… M¸y bay h¹ c¸nh xuèng Niu §ª-li. c¸c chiÕn sÜ. Trªn ®êng c«ng t¸c. GÆp suèi hoÆc trêi ma tr¬n. T. cïng nh©n d©n giµnh nhiÒu th¾ng lîi míi! §ång chÝ Thñ tíng nghe thÊy giäng nãi cña B¸c. lo¹i to nhÊt.B¸c biÕt c¸c chó cÊt dÐp cña B¸c ®i chø g×.

thi nhau bÊm m¸y tõ nhiÒu gãc ®é. N¨m 1960. chiÕc dÐp ®· ®îc ch÷a xong. tr¹i ch¨n nu«i cña ®¬n vÞ. VÉn ®«i dÐp "th©m niªn Êy". vç vai chiÕn sÜ kh¸c.§©y! Ch¸u nµo giái th× ch÷a hé dÐp cho B¸c… Mét anh nhanh tay giµnh lÊy chiÕc dÐp. B¸c ®i th¨m n¬i ¨n. ch¸u. quay phim.dÐp cao su nhng bªn trong l¹i cã ®«i tÊt míi thÕ lµ ®ñ l¾m mµ vÉn lÞch sù… ThÕ lµ c¸c «ng "tham mu con" ph¶i tr¶ l¹i dÐp ®Ó B¸c ®i v× díi ®Êt chñ nhµ ®ang nãng lßng chê ®îi… Trong suèt thêi gian ë Ên §é. gi¬ lªn nhng ngí ra. "vît v©y" ch¹y biÕn… B¸c ph¶i giôc: . mét ch©n co lªn th¸o dÐp ra.Th«i. Anh chiÕn sÜ lóc n·y ch¹y ®i ®· trë l¹i víi chiÕc bóa con. Anh bªn c¹nh liÕc thÊy. ghi ghi chÐp chÐp… lµm anh em c¶nh vÖ l¹i ph¶i mét phen xem chõng vµ b¶o vÖ "®«i hµi thÇn kú" Êy.Tha B¸c. nhanh lªn cho B¸c cßn ®i chø. mét tay vÞn vµo c©y. mÊy c¸i ®inh: . chèn ë.T«i. Bçng B¸c dõng l¹i: . ®Ó ch¸u söa… . Tha B¸c. c¶ ®¸m dõng l¹i cói xuèng yªn lÆng nh×n ®«i dÐp råi l¹i ån µo lªn: . ai còng muèn chen ch©n. B¸c vui cêi n¾m tay chiÕn sÜ nµy. B¸c thay dÐp ®i ¹… -55- . cã chç dùa mµ ®øng ®· chø! B¸c "lÑp xÑp" lÕt ®«i dÐp ®Õn gèc c©y. Nh÷ng chiÕn sÜ kh«ng ®îc may m¾n ch÷a dÐp phµn nµn: . ng¾m m·i thÕ. lóng tóng. cã "rót" còng v« Ých… B¸c cêi nãi: .Tha B¸c. c¸c chÝnh kh¸ch. vît lªn ®Ó ®îc gÇn B¸c. Çm Ü nh thÕ. ch¸u. chôp ¶nh l¹i rÊt quan t©m ®Õn ®«i dÐp cña B¸c. B¸c ®Õn th¨m mét ®¬n vÞ H¶i qu©n nh©n d©n ViÖt Nam. c¸c ch¸u dÉm lµm tôt quai dÐp cña B¸c råi… Nghe B¸c nãi. Phót chèc.T¹i dÐp cña B¸c cò qu¸. nhµ b¸o. ®Ó t«i söa dÐp… Mäi ngêi d·n ra. C¸n bé vµ chiÕn sÜ rång r¾n kÐo theo.Còng ph¶i ®Ó B¸c ®Õn chç gèc c©y kia. ch¸u cã "rót dÐp" ®©y… Nhao nh¸c. nhng ®ång chÝ c¶nh vÖ chØ ®øng cêi v× biÕt ®«i dÐp cña B¸c ®· ph¶i ®ãng ®inh råi. "th¸ch thøc": .¥ k×a. Hä cói xuèng sê n¾p quai dÐp.

B¸c cêi b¶o ®ång chÝ l¸i xe: .M¸y mãc cã trôc trÆc. hèi hËn m·i. xe næ m¸y… B¸c l¹i cêi nãi víi ®ång chÝ l¸i xe. thÝch ªm th× ®æi… H«m sau ®Õn giê ®i lµm.Ai thÝch nhanh.§Êy. ®· cò. anh em ®a ®«i míi ®Ó B¸c dïng.ë chiÕn khu cã ®îc qu¶ chuèi nµy còng ®· quý… C©u nãi vµ viÖc lµm cña B¸c lµm ®ång chÝ c¸n bé "khiÕp vÝa". B¸c nãi: . B¸c lÊy dao gät phÇn nÉu ®i. v¸ l¹i mÊy lÇn B¸c còng kh«ng dïng tÊt míi.ThÕ lµ xe vÉn cßn tèt! Minh Anh (theo ®ång chÝ Phan V¨n Xoµn.B¸c nh×n c¸c chiÕn sÜ nãi: . cã tr«ng thÊy r¸ch n÷a ®©u… Cã qu¶ chuèi h¬i nÉu. Ch¸u ®· ch÷a l¹i ch¾c ch¾n cho B¸c thÕ nµy th× cßn "thä" l¾m! Mua ®«i dÐp kh¸c ch¼ng ®¸ng lµ bao. chó cø b×nh tÜnh söa. B¸c xoay chç r¸ch vµo bªn trong råi cêi xÝ xo¸: . råi nãi: . Cã ®«i tÊt r¸ch ®· v¸ ®i. anh c¸n bé chª kh«ng ¨n. "®êi míi" h¬n. nhng muèn thay xe ®Ó B¸c ®i nhanh h¬n. [72. cßn "®«i dÐp" « t« cña B¸c còng thÕ!. H. Bá ®i kh«ng nªn… Khi tÊt r¸ch cha kÞp v¸.Xe cña B¸c háng råi µ? Anh em tha r»ng cha háng. bãc ¨n ngon lµnh. B¸c nãi: . ªm h¬n. tèt h¬n. Söa xong B¸c ch¸u ta ®i còng kÞp… Vµi phót sau.C¸c ch¸u nãi ®óng… nhng chØ ®óng mét phÇn… §«i dÐp cña B¸c cò nhng nã chØ míi tôt quai. -56- . V¨n phßng xin "®æi" xe kh¸c.] ViÖc chi tiªu cña B¸c Hå C¸c ®ång chÝ ë gÇn B¸c ®Òu cho biÕt B¸c rÊt tiÕt kiÖm. Côc c¶nh vÖ) TrÝch trong cuèn "B¸c Hå víi chiÕn sÜ" NXB Qu©n ®éi nh©n d©n.C¸i g× cßn dïng ®îc nªn dïng. nhng B¸c kh«ng chÞu: . ChiÕc xe "Pa-biÕt-®a" s¶n xuÊt t¹i Liªn X« B¸c vÉn ®i. c¶nh vÖ: . 1994. kh«ng biÕt lµ xe háng thËt hay "ai" xui mµ B¸c ®øng ®îi bªn xe mµ xe cø "×" ra. nhng khi cha cÇn thiÕt còng cha nªn… Ta ph¶i tiÕt kiÖm v× ®Êt níc ta cßn nghÌo… §«i dÐp c¸ nh©n ®· vËy.

t¹i nhµ tï. §îc ®ång nµo. Hµ Néi. chiÕn sÜ c«ng t¸c quanh B¸c thêng nhËn xÐt). trong tói chØ cßn vÎn vÑn mét ®ång b¹c. víi c¬ së vËt chÊt nãi chung ®©u cã ph¶i lµ cao qu¸ mµ chóng ta kh«ng häc tËp ®îc. B¸c gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau. B¸c còng chØ "khao mét mãn canh vµ 2 ®Üa thøc ¨n.Dï cho ®· lµm ®Õn Chñ tÞch níc. ®©u cã ph¶i lµ mét toµ thµnh cÊm uy nghiªm mµ chóng ta kh«ng ®Æt ch©n lªn ®îc thÒm bËc. ®Üa c¸. tæng céng cha hÕt mét ®ång b¹c". kh«ng ¨n hÕt ®Ó ngêi kh¸c ¨n. Cã thÓ dÉn ra nhiÒu n÷a nh÷ng vÝ dô vÒ c¸ch chi tiªu. Tù thÕt ®·i m×nh "khi nghe tin Hång qu©n b¾t sèng 33 v¹n qu©n HÝtle ë Xtalingr¸t n¨m 1943". ngêi ®· mua chiÕc m¸y ch÷ tõ H¶i Phßng vÒ tÆng m×nh (n¨m 1939). ThÕ giíi. suèt trong nh÷ng n¨m ë ViÖt B¾c. chÐn t¹c. dï lµ bËc thÒm thø nhÊt? Theo NguyÔn ViÖt Hång Mét sè lêi d¹y vµ mÈu chuyÓn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.76. sö dông tiÒn b¹c. B¸c ®· ®Ó bít ra ngoµi m©m mÊy mãn ¨n. NguyÔn ChÝ Thanh. Thùc tÕ lÞch sö cho thÊy r»ng: suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c ë níc ngoµi. B¸c "ngåi mét m×nh. ®õng ®Ó ngêi ta ¨n thõa cña m×nh". Nhí l¹i kho¶ng th¸ng 10 n¨m 1945. Nh÷ng bøc ¶nh cña B¸c Hå chóng ta biÕt ®îc ®Õn ngµy nay. ngêi Trung Quèc. c¬ së vËt chÊt cña B¸c. NXB ChÝnh trÞ quèc gia. khi ®i th¨m tØnh Th¸i B×nh. loµi ngêi tù hµo vÒ B¸c. thêng lµ kh«ng thÊy B¸c mÆc Com-plª. tr. th¾t lng to b¶n -57- . rÊt "m©u thuÉn thèng nhÊt": ch¾t chiu. B¸c chi tiªu rÊt dÌ xÎn. khi ¨n c¬m chung víi ®ång chÝ NguyÔn SÜ QuÕ. chÐn thï rÊt ®µng hoµng vui vÎ"… N¨m 1957. Sau khi phÊn khëi h« mÊy khÈu hiÖu hoan nghªnh th¾ng lîi cña Liªn X«. mãn xµo. B¸c ®· "nhê ngêi lÝnh g¸c mua giïm cho Ýt kÑo vµ dÇu ch¶ quÈy". chñ yÕu do lao ®éng tù th©n mµ cã. c©n nh¾c tõng xu. Lµ ngêi ViÖt Nam. 2007. thªm hai l¹ng rîu. ®ång h¬ng cña B¸c. th¾t cla-v¸t. "ki bo". Chiªu ®·i ®ång chÝ Lý Béi QuÇn. Liªn hoan mõng thµnh lËp §¶ng còng chØ cã b¸t c¬m. B¸c gÆp mét ®éi viªn b¶o vÖ ch©n ®i giÇy ghÖt. B¸c vÒ th¨m NghÖ TÜnh. [107.] Thi ®ua vÒ lßng yªu níc th× chóng ta th¾ng. råi nãi: "¡n hÕt lÊy thªm. c¸i mÆc. B¸c dµnh cho c«ng t¸c c¸ch m¹ng. Hoµng V¨n DiÖm. ë Hµ Néi. kh«ng hoang phÝ mµ còng kh«ng keo kiÖt. t« canh. tÇn tiÖn nhng vÉn réng r·i. víi c¸i ¨n. chóng ta cÇn tù hµo biÕt bao! C¸ch øng xö cña B¸c víi tiÒn tµi. B¸c cha bao giê "cã tiÒn" (nh anh em c¸n bé.

lo may mÆc nh÷ng bé com-plª. ChuyÖn ®ã ®Õn t¹i B¸c. tuú thêi. kh«ng b¾t ai cø ph¶i theo m×nh. s¾n quÇn léi ruéng. Råi B¸c cßn mong c¸c ch¸u cã ¸o ®Ñp. B¸c nãi: . sang th¨m Ph¸p ®iÒu ®×nh víi ChÝnh phñ Ph¸p. Trong khi ®ã. vÉn thÊy B¸c lµm viÖc theo ®óng thêi gian biÓu ®· ®Þnh. B¸c dõng l¹i nãi: . th× “khã coi”. do t×nh h×nh thùc d©n Ph¸p kh«ng chÞu tõ bá ý ®å x©m lîc trë l¹i ViÖt Nam. cã vÎ nh mét cuéc thi ®ua may s¾m.lµ nh÷ng ®Çy tí cña nh©n d©n.v¸t nghiªm chØnh råi míi cho phÐp ®i.l¹i mÆc nh÷ng bé quÇn ¸o sang träng. ¸o kh«ng ®ñ mÆc. ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn. ¸o mÆc. B¸c vµ ph¸i ®oµn do Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång lµm trëng ®oµn. -58- . qua c¬n ®ãi Êt DËu. B¸c ®i dÐp. cã anh c¸n bé. B¸c nhÑ nhµng: . miÕng c¬m. võa bÞ lôt b·o. t¸t níc víi bµ con. Khi B¸c ®i th¨m ®ång bµo n«ng d©n. vµ cã ngêi cßn lo c¶ kho¶n níc hoa. B¸c b¾t c¸n bé ®ã mÆc quÇn ¸o. cã ®¨ng mét bµi. ®¾t tiÒn. ®i giÇy bãng lo¸ng. B¸o Nh©n d©n ngµy 18/5/1994. cô giµ cã kh¨n lôa… B¸c kh«ng bao giê lÊy ý cña m×nh ¸p ®Æt cho ngêi kh¸c. tíi ruéng. th¾t cla. mét c¸n bé ngo¹i giao xin phÐp ra phè. chØ cã thÓ ®øng trªn bê hái th¨m. ViÖc lµm Êy cña c¸c c¸n bé còng lµ ®iÒu tèt. mét sè c¸n bé trong ph¸i ®oµn lo t×m hiÓu “mèt” Pa-ri. “Thêi” vµ “c¶nh” n¨m 1945 lµ ®a sè ®ång bµo ta võa qua 80 n¨m bÞ ¸p bøc n« lÖ.(bÊy giê gäi lµ xanh-tuya-r«ng…) vµ th¾t c¶ cla-v¸t n÷a. hay cã thÓ h¬i “ån µo”. ThÕ mµ c¸c c¸n bé . kh«ng ph¶i lóc. ch¼ng thÊy B¸c “s¾m söa g×”. néi dung tãm t¾t nh sau: ChuyÖn r»ng vµo kho¶ng cuèi th¸ng 4 n¨m 1946. cñ khoai cha ®ñ ¨n. Trong khi ®ã. cla-v¸t. Nhng cã ®iÒu ch¾c lµ c¸c “vÞ” ®i h¬i xa.Tr«ng c¸c chó ra d¸ng ngêi thµnh phè råi… B¸c bao giê còng mong ®ång bµo ai còng cã c¬m ¨n. thêi gian chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn. nh lêi B¸c d¹y . Tríc ngµy ra ®i. B¸c bá dÐp. Nhng ph¶i tuú c¶nh. s¬-mi.§êi sèng kh¸ h¬n th× ¨n mÆc còng ®îc kh¸ lªn.Chó mµ còng ph¶i th¾t c¸i nµy µ? Trong B¾c Bé phñ. LÇn sang th¨m mét níc b¹n. ®îc häc hµnh. ®ãng giÇy míi. thÊy cã mét sè c¸n bé tõ chiÕn khu míi vÒ ®· “xóng xÝnh”.

cã lÇn nãi r»ng: “B¸c thêng d¹y qu©n d©n ta “cÇn. Ch¸u cho thªm Ýt c¬m vµo b¸t “quÑt” cho hÕt… -59- . chÝ c«ng v« t”. t¬ng cµ. ®ång chÝ BÝ th vµ Chñ tÞch Qu¶ng B×nh ¨n c¬m víi B¸c. Cã c¸n bé nghÜ r»ng “®¹o ®øc” c¸ch m¹ng lµ ®Ó ¸p dông trong c«ng t¸c th«i. kh¸ h¬n lµ 4-5 mãn th«i… Thø ba. C¾t miÕng b¬ còng ph¶i cho vu«ng vøc. ngon l¾m. Thñ tíng níc ngoµi vÒ ¨n mÆc th× thua hä th«i.Th¬ng yªu. Thø hai. B¸c còng ®· d¹y cho chóng t«i thÕ nµo lµ “®¹o ®øc”. b×nh ®¼ng. th¬ng d©n th× ta míi th¾ng. hiÕn”. c¸ kho… thêng lµ chØ 3 mãn trong ®ã cã b¸t canh.sau nµy ®îc phong qu©n hµm cÊp tíng . B¶n th©n t«i. l¹ lµ “cèng. G¾p thøc ¨n ph¶i cho cã ý. cho c¬m thªm vµo ¨n cho hÕt. kiÖm. trêi n¾ng. Thø nhÊt. hai ®ång chÝ ®a B¸c ®i th¨m bê biÓn. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4.C¸c chó muèn thi ®ua víi Tæng thèng. khi hoµ b×nh lËp l¹i cã ®iÒu kiÖn B¸c còng kh«ng muèn coi m×nh lµ “vua” cã g× ngon. trong m©m cã mét b¸t m¾m NghÖ h¬i nhiÒu. kh«ng ®ông ®Üa vµo c¸c mãn kh¸c. Hai c¸n bé tØnh ¨n tiÕp råi bu«ng ®òa. B¸c d¹y ph¶i lµm g¬ng tríc. thø kia. ¨n mãn g× cho hÕt mãn Êy. toµn c¸c mãn d©n téc. B¸c nh×n b¸t m¾m nãi: . LÇn kh¸c. Kh¸ng chiÕn gian khæ ®· ®µnh lµ B¸c sèng nh mét ngêi b×nh thêng. ngåi bªn m©m c¬m. B¸c dïng b÷a xong tríc. mét c¸n bé ngo¹i giao cao cÊp ngêi Hµ TÜnh ®îc ¨n c¬m víi B¸c. B¸c kh«ng bao giê ®ßi hái lµ Chñ tÞch níc ph¶i ®îc ¨n thø nµy.] §¹o ®øc ngêi ¨n c¬m. nhng kh«ng thÓ kh«ng nh¾c nhë.[89. ®· g¾p mÊy cäng rau muèng cuèi cïng vµo b¸t t¬ng ¨n hÕt. Tëng lµ ®· “hoµn thµnh nhiÖm vô” nµo ngê B¸c l¹i nãi: . liªm.1993 20. chÝnh. Nxb Lao ®éng. võa mÆn… ChiÒu h«m ®ã. Mét chiÕn sÜ b¶o vÖ B¸c . B¸c nãi: . B¸c thêng b¶o chóng t«i. Hai “quan ®Çu tØnh” ®µnh ph¶i ¨n tiÕp võa no.Hai chó xÎ b¸t m¾m ra. ®îc gÇn B¸c thÊy ngay trong khi ¨n c¬m. Nhí lÇn ®i khu 4. mãn ¨n cña B¸c rÊt gi¶n dÞ.T¬ng NghÖ ®ång bµo cho B¸c. H. B¸c d¹y ph¶i nªu cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. B¸c ch¸u ta thi ®ua víi hä vÒ lßng yªu níc. ¨n mÆn nªn kh¸t níc qu¸.

mü vÞ. Tëng nh B¸c nghÜ ®Õn ®ång bµo. t«i l¹i cµng th¬ng B¸c qu¸. B¸c l¹i th¬ng c¸n bé v× ®· cã c¬m s½n. chän n¬i v¾ng. th¬ng qu¸. hä hµng l©u ngµy gÆp nhau. gÇn. m¸t. ChØ khi nµo ë ®©u. C¸i chÝnh lµ ë tÊm lßng trung thùc. ChØ cã canh lµ cho vµo phÝch ®Ó ®Õn b÷a. s¹ch. B©y giê vµo nh÷ng b÷a tiÖc cao l¬ng. B¸c dïng cho nãng. Thø n¨m. yªu th¬ng nhau chø kh«ng nªn “kh¸ch mét khøa mêi” tranh thñ chi tiªu “tiÒn chïa” x¶ l¸ng. hÔ ®i c«ng t¸c xa. Nãi xong. c«ng t¸c l©u B¸c míi chÞu “¨n” c¬m ë ®Þa ph¬ng.107 [93. kÝnh träng. m×. lµ nhÊt ®Þnh B¸c “b¾t” mang c¬m ®i theo. t×nh nghÜa. Bao giê B¸c còng dÆn “chñ nhµ”: -60- . B¸c gäi ®ång chÝ c¶nh vÖ ®a c¬m n¾m thøc ¨n mÆn cña B¸c ®Õn vµ b¶o: . B¸c. ®Ó uèng. Kh¸ch kh«ng nªn v× c¬ng vÞ “gîi ý” khÐo ®Ó chñ nhµ “nghªnh tiÕp”. ch¸u mang c¬m ra ¨n. cô giµ. b¹n bÌ. t«i cã c¶m gi¸c lµ ®«i khi ¨n c¬m cã nh÷ng gi©y phót B¸c cÇm ®«i ®òa. ®én c¶ ng«. ®Ó ®ì vÊt v¶ cho ngêi phôc vô. Anh em ë gÇn B¸c cho biÕt. Thêng lµ ®i c«ng t¸c. Cßn chó vµ b¸c sÜ sang m©m kia ¨n c¬m víi c¸n bé tØnh. Tëng nh B¸c nhí l¹i nh÷ng ngµy lao ®éng ë xø ngêi kiÕm tõng mÈu b¸nh ®Ó ¨n. Khi c¬m n¾m. ¡n xong thu xÕp b¸t ®òa gän gµng. kÓ c¶ trong nh÷ng n¨m chèng Mü. B¸c nãi: “§i th¨m tØnh lôt cßn ¨n uèng nçi g×”. cøu níc. tr.Thø t. Nhí lÇn vÒ th¨m tØnh Th¸i B×nh. n©ng b¸t c¬m. NÕu kh«ng. Lµm viÖc xong. B¸c sÏ cho ngêi nµy. cã mãn g× ngon kh«ng bao giê B¸c ¨n mét m×nh.] ¡n no råi h·y ®Õn lµm viÖc. ®Ó lµm c¸ch m¹ng… Hay lµ B¸c l¹i nghÜ ®Õn nh÷ng lÇn tï ®µy kh«ng cã g× ¨n. em bÐ ®ãi r¸ch ë ®©u ®©u. ®Õn b÷a B¸c cho dõng xe. TØnh uû vµ Uû ban nh©n d©n cè nµi B¸c ë l¹i ¨n c¬m. TrÝch trong cuèn “TÊm lßng cña B¸c” S®d. Khi lµ b¸nh m× víi thøc ¨n nguéi. dï trong kh¸ng chiÕn ë ViÖt B¾c. B¸c nh t lù vÒ ®iÒu g× ®ã. ¨n víi nhau mét b÷a c¬m còng lµ viÖc thêng t×nh. B¸c chän giê ra vÒ ®Ó kÞp ¨n c¬m “ë nhµ”. cïng uèng mét chÐn rîu. Anh em. ngêi kia råi sau cïng míi ®Õn phÇn m×nh.Mêi ®ång chÝ BÝ th vµ Chñ tÞch ®Õn ¨n c¬m víi B¸c. thêng lµ phÇn Ýt nhÊt. hay khi ®· vÒ Hµ Néi. l¹i cã c¬m nÊu b÷a thø hai mang theo. rîu bia thøc ¨n bµy la liÖt. qu¸i l¹ t«i l¹i nhí ®Õn B¸c råi… cã ¨n còng ch¼ng thÊy ngon nh khi xa ngåi vµo m©m c¬m ®¹m b¹c víi B¸c”. ThËt khã hiÓu mµ cµng khã hiÓu.

H. chñ nhµ dän “cç” ra. mÊt thêi gian. tõng nµy… Dï kh«ng nghe lêi B¸c. mãn nµy th«i. tù m×nh. ch¼ng ¨n hÕt. NÕu ®îc. B¸c còng chØ g¾p vµo b¸t anh em vµ b¸t m×nh mçi ngêi mét miÕng råi l¹i xÕp ngay ng¾n ®Üa thøc ¨n Êy. NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. ng©m m¾m. qu¶ nhá. §ång bµo c¸c ®Þa ph¬ng cã s¶n vËt g× quý ®Òu göi mét Ýt lªn biÕu B¸c ®Ó giíi thiÖu thµnh tÝch t¨ng gia víi Ngêi. NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. B¸c Hå ®Õn th¨m còng lµm c¬m thÕ nµy.] Ai ¨n th× ngêi Êy tr¶ tiÒn N¨m 1954. Nxb Lao ®éng.Cµ muèi mua hay ai cho thÕ? .D¹.. Cßn mãn nµy ®Ó nguyªn. ngêi nä tõ giao tÕ sang. B¸c nãi víi c¸n bé: . con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. -61- . B¸c ¨n hÕt vµi ba qu¶. chØ ¨n tõng nµy. B¸c hái: .1993 [85. . H. H«m sau l¹i cã mãn cµ quª h¬ng. Nhµ chñ thiÕt tha mêi B¸c dïng thö mãn “c©y nhµ l¸ vên”. thÞt… Cø ¨n no råi ®Õn lµm viÖc. B¸c nãi víi anh em: .ThÕ nµy nhÐ. B÷a Êy B¸c ¨n rÊt ngon. B©y giê ai muèn ¨n n÷a th× tr¶ tiÒn cho ®ång bµo NghÖ An.Ngêi ta dän mét b÷a sang. Nhng ®i råi ®Ó l¹i c¸i tiÕng: §Êy.ChÕt cha! §· b¶o mµ. BÝch H¹nh "B¸c Hå víi chiÕn sÜ" TËp 3. Trong mét b÷a c¬m. B¸c bao che cho c¸i chuyÖn x«i. còng ®iÒu ®éng ngêi nµy. B¸c còng cã c¸ch riªng cña B¸c. Cµ NghÖ ¨n rÊt ngon. B¸c chËm r·i nãi: . B¸c thÊy cã mãn cµ NghÖ.§oµn B¸c ®i cã tõng nµy ngêi. kiªn quyÕt ®Ó ra ngoµi m©m. ThÊy thÕ ®ång chÝ anh nu«i l¹i dän cµ. mét « t« ¹. B¸c ¨n mÊy b÷a liÒn lµ ®ñ råi. ®ång bµo NghÖ An ®a ra tÆng B¸c. B¸c ch¸u m×nh cã khi còng ch¼ng ¨n ®©u.B¸c ch¸u ta chØ ¨n hÕt mãn nµy. thÕ nä. ThÕ lµ.Cã nhiÒu kh«ng? . ngêi ngoµi nh×n vµo thÊy ®Üa thøc ¨n vÉn nh nguyªn vÑn.Tha B¸c. 1998. cïi dßn. hoµ b×nh lËp l¹i trªn nöa níc. §ång chÝ chiÕn sÜ anh nu«i lïi ra nãi: .

H«m nay cha giÕt lîn. kh«ng ai g¾p thøc ¨n. B¸c vui vÎ hái chuyÖn mäi ngêi. cã thÞt gµ. chÞ NguyÔn ThÞ Chiªn vµ mét em thiÕu nhi ®îc B¸c gäi ngåi cïng m©m víi B¸c. kh«ng nu«i ¹. Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ kh«ng cã g× nhiÒu. . ¨n xong ta sÏ nãi chuyÖn víi nhau". Cã B¸c cïng ¨n.Quª ch¸u cã nu«i c¸ kh«ng? . B¸c tiÕp: Rau th¬m. hµnh tái còng kh«ng ph¶i mua. thøc ¨n ®îc bµy lªn. mäi ngêi ¨n rÊt ngon lµnh.[83. s«ng. nghe hiÓu hÕt mäi ®iÒu vÒ nãi l¹i víi nh©n d©n. B¸c l¹i vån v· giôc: "Nµo tÊt c¶ ¨n ®i.] B÷a c¬m kh¸ng chiÕn Kho¶ng gi÷a n¨m 1952. B¸c nãi: "§©y lµ b÷a c¬m kh¸ng chiÕn ®Ó chóc mõng c¸c chiÕn sÜ thi ®ua ®· lËp nhiÒu thµnh tÝch trong s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu. B¸c r¬m rím níc m¾t vµ cø g¾p cho anh ®Òu. vui vÎ. ¨n no ®Ó ®ñ søc tham gia héi nghÞ. ch¨n nu«i thu h¸i ®îc. B¸c mêi c¬m mäi ngêi. hå. Mäi ngêi m¶i nghe B¸c nãi. Gi÷a t¸n c©y cao. xin mêi! Råi B¸c cÇm ®òa g¾p thøc ¨n vµo b¸t cho tõng ngêi. chØ toµn nh÷ng thø do anh em trong c¬ quan vµ B¸c trång trät. anh Ng« Gia Kh¶m. vËy mµ c¸ to thÕ ®Êy. §· ¨n lµ ¨n thËt no. nh×n anh Ng« Gia Kh¶m cã th¬ng tËt ë tay. B¸c hái: .Tha B¸c. ThiÕu tíng TrÇn §¹i NghÜa. Rau th× c¸c c« c¸c chó xem k×a . tho¶i m¸i vµ th©n thiÕt. cã mét kho¶ng n¾ng réng. Trung Kiªn TrÝch trong cuèn “B¸c Hå víi chiÕn sÜ" -62- . hoÆc ®¸nh b¾t ë ao. Tríc khi vµo §¹i héi. B¸c vµ anh em trong c¬ quan chØ ng¨n l¹i mét qu·ng suèi. ThÊy chÞ Chiªn thÝch ¨n c¸. Trong b÷a ¨n. nh×n râ c¸c luèng rau xanh vµ giµn bÇu t¬i. Cô Hoµng Hanh. c¸c c« c¸c chó ¨n. mêi cô. rau vµ c¶ mét b¸t da nÊu dÊm c¸. B÷a ¨n h«m Êy thËt ngon miÖng. ®Ó Héi nghÞ thµnh c«ng. Khi muèn ¨n th× x¸ch giá ra ®ång.ë ®©y. bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch trong c¶ níc ®Õn Tuyªn Quang dù "§¹i héi liªn hoan anh hïng chiÕn sÜ thi ®ua c«ng n«ng binh toµn quèc". cÇm th×a xóc ¨n thËt vÊt v¶.B¸c chØ tay ra kho¶ng ®Êt phÝa sau héi trêng. Trªn chiÕc bµn b»ng tre nøa s¹ch sÏ. råi sÏ khao chung mét b÷a. Cã ®ång chÝ nãi: "Chao «i! B¸c thÕt chóng ch¸u nhiÒu mãn qu¸". da chua. §oµn ®¹i biÓu qu©n ®éi gåm 20 ngêi tiªu biÓu cña c¸c ®¬n vÞ chñ lùc. Nµo. B¸c quay sang vui vÎ nãi: "TÊt c¶ ®©y ®Òu lµ kÕt qu¶ t¨ng gia s¶n xuÊt cña tËp thÓ c¬ quan: gµ vµ c¸ lµ B¸c tù nu«i. c¸ r¸n.

anh em chóng t«i quªn c¶ kû luËt ch¹y ra v©y lÊy B¸c. viÕt ch÷. treo cê. vên ngoµi. hoa trong vên t¬i lµ thÕ mµ míi 9. ®Çu cæng s¹ch sÏ.C¸c ch¸u ®Ó B¸c ®i. Chê m·i kh«ng thÊy kh¸ch ®Õn. Chñ tÞch Héi ®· sèt ruét hÕt ®i ra. t«i ®îc thÊy mét lÇn nh©n d©n huyÖn ThiÖu Ho¸ tæ chøc ®ãn B¶o §¹i ®Õn kh¸nh thµnh trêng tiÓu häc cña huyÖn. håi hép. 1994. trêi ®· ®Ñp. MÊy ®ång chÝ b¶o vÖ x« bËt chóng t«i ra. LÝnh tr¸ng sóng èng canh g¸c nghiªm ngÆt. hä dùng cæng chµo b»ng gç. B¸c tõ mét chiÕc xe kh«ng ®îc ®Ñp l¾m bíc xuèng. s¸ng sím. héi nghÞ ®ãn B¸c… LÇn B¸c ®Õn dù lÔ kû niÖm thµnh lËp qu©n ®éi ë nhµ kh¸ch quèc tÕ trªn ®êng Ph¹m Ngò L·o. ®oµn thÓ. cÇm c©y hoa nhæ lªn. B¸c ®o¸n ngay lµ tÊt c¶ ë ngoµi nµy. B¸c chØ nãi nhÑ nhµng: . mò ¸o thông xanh. ®¬n vÞ. gi¨ng ®Ìn rÊt c«ng phu… C¸c quan së t¹i tõ c¸c x· xa vÒ.Kh«ng nªn lµm thÕ… N¨m 1953. t«i ®îc chøng kiÕn mét sè lÇn c¸c c¬ quan. B¸c ra vên. Håi cßn bÐ. H.Chµo c¸c c«. b»ng cµnh dõa. Th× ra kh«ng ph¶i lµ c©y hoa trång mµ míi c¾m… B¸c còng nhÑ nhµng nãi: . C¸c chó ®õng lµm thÕ.ChÞ XuyÕn ¬i! B¸c ë trong nµy råi!.. chê ®îi… S¬ng sím ViÖt B¾c ®· tan. l¹i ®i vµo. 21. Vµo nhµ thÊy v¾ng. giµy hia xóng xÝnh ch¾p tay chê ®îi. ThÕ lµ hµng rµo danh dù tan! ïa vµo trong nhµ ®· thÊy B¸c ®ang th¨m vên rau. ChÞ em h« hµo quÐt nhµ trong. Tr«ng ®Õn l¹ m¾t… Lín lªn theo c¸ch m¹ng. giÕng níc… B¸c bíc ra cæng. 10 giê ®· rò xuèng lµm cho c¸c vÞ chñ nhµ hÐo h¾t c¶ ruét gan. B¸c cêi: -63- . ®an. cµi hoa l¸. tõ cæng vµo nhµ nh kiÓu “hµng rµo danh dù”. Nh×n lªn khÈu hiÖu.[116. c¸c ch¸u. b»ng m©y. L¹i mét cæng chµo kÕt l¸.NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. Trung ¬ng Héi Phô n÷ mêi B¸c ®Õn th¨m. LÇn vµo Vinh. B¸c nãi: ..] §ãn vua hay ®ãn B¸c. Bçng cã tiÕng b¸o: . cµi hoa rõng… Ai còng b¶o nhau mÆc quÇn ¸o thËt ®Ñp råi xÕp hai hµng. C¸c chÞ c¨ng mét khÈu hiÖu c¾t d¸n ch÷ “Hå ChÝ Minh mu«n n¨m” nhng kh«ng d¸n c¸c dÊu. Kh«ng biÕt thî ë ®©u vÒ.

sai ý cña m×nh ®i. chuÈn bÞ chç nghØ vµ chç ngñ cho B¸c qua ®ªm. B©y giê c¸c chÞ em míi d¸m “b¾t chuyÖn”: . th× B¸c vÉn dµnh nh÷ng th× giê quý b¸u vÒ Ninh B×nh dµn xÕp nh÷ng vÊn ®Ò ®èi néi. Th¶o H¹nh (Theo chÞ X vµ c¸c anh H. D¸n ch÷ thÕ nµy ®äc thÕ nµo còng ®îc. C¸c c« ®ãn B¸c. kh«ng râ ý B¸c lµ thÕ nµo. B¸c ®i qua thÞ x· Ninh B×nh ®Ó xuèng Ph¸t DiÖm. ®ãn B¸c ®Êy ¹! B¸c «n tån nãi: . gän gµng thêng xuyªn hay chØ ®îc h«m nay th«i ®Êy!. t«i mêi ®ång chÝ Uû viªn th ký kiªm Phã chñ tÞch vµ Ch¸nh V¨n phßng ®Õn héi ý.. s¸u giê chiÒu th× xe B¸c vÒ ®Õn phÝa nam thÞ x· Ninh B×nh. Lóc ®ã t«i lµ quyÒn Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh tØnh. gi÷a lóc ®Êt níc ®ang bÒ bén c«ng viÖc.. .µ ra thÕ.TiÕng ViÖt ta cã dÊu. B¸c ®· vµo gÆp Uû ban hµnh chÝnh tØnh Ninh B×nh. ®èi ngo¹i cã lîi cho quèc gia. Hai ®ång chÝ còng cïng chung mét ý nghÜ nh t«i. Vµo ®Õn Héi trêng B¸c hái: . kh«ng nì tõ chèi.. thêng xuyªn ¹.§) TrÝch trong cuèn: “TÊm lßng cña B¸c” Nxb C«ng an ND.. Qu¶ nh t«i dù ®o¸n. cßn t«i phô tr¸ch viÖc dän dÑp v¨n phßng.] Mét b÷a ¨n tèi cña B¸c Th¸ng 4 n¨m 1946. Tríc sù nhiÖt t×nh cña nh©n d©n thÞ x·. «ng quan nµo ®©u mµ söa so¹n trang trÝ cÇu kú nh thÕ!.S¹ch sÏ. T«i ph©n c«ng ®ång chÝ Phã Chñ tÞch huy ®éng nh©n d©n ra tËp trung ®ãn B¸c.. nghÜ vËy. ph©n biÖt râ rµng.D¹ tha B¸c. -64- . Nh©n d©n ®· vÉy cê. Vµo kho¶ng ngµy 10 ®Õn 12. B¸c “rÏ” sang chuyÖn kh¸c khen: . ph¸t ©m rÊt hay. h« khÈu hiÖu råi ïa xuèng lßng ®êng ®ãn B¸c. H. Mét dÞp may hiÕm cã ®îc ®ãn B¸c vÒ tØnh. Nh©n lóc ®ã chóng t«i mêi B¸c vµo trô së Uû ban hµnh chÝnh tØnh. NghÜ th¬ng c¸c chÞ mÊt vui. ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng chuÈn bÞ c¬m mêi B¸c.Tha B¸c.2005 [78. B¸c ra khái xe vÉy chµo nh©n d©n. chø cã ph¶i ®ãn «ng vua.C¸c c« ®ãn ai thÕ? Mäi ngêi ngí ra.

§ång bµo chó ý ®oµn kÕt l¬ng gi¸o v× ©m mu cña kÎ thï lu«n t×m c¸ch chia rÏ ®ång bµo l¬ng gi¸o. Võa ®i B¸c võa hái t×nh h×nh ®êi sèng cña nh©n d©n. B¸c hái: . v× lóc ®ã kinh phÝ cña Uû ban hµnh chÝnh tØnh còng hÕt søc khã kh¨n. Trong xe B¸c sÏ ¨n b¸nh võa ®ì tèn kÐm. Cßn c¸c chó ®i víi B¸c th× tranh thñ ¨n c¬m tríc. më nhiÒu líp b×nh d©n häc vô vµo buæi tra. buæi tèi. B¸c ngîc Hµ Néi ngay cho kÞp hÑn. chó ý c«ng t¸c diÖt giÆc dèt. B¸c nãi: . níc dÊm nÊu bÝ ®ao. ®éng viªn bµ con tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó chèng ®ãi. Hµng ngµn n¾m tay g©n guèc gi¬ lªn hëng øng. Chóng t«i b¸o c¸o víi B¸c vÒ nh÷ng khã kh¨n trong tØnh. B¸c nhÊn m¹nh: .Hµng ngµn ®ång bµo ta ®ang chê B¸c ngoµi kia.§ång bµo cã ®ång ý thùc hiÖn ba ®iÒu t«i nªu ra kh«ng? . Xe ®i ®îc mét qu·ng B¸c míi b¾t ®Çu dïng "b÷a ¨n tèi" cña m×nh. B¸c c¨n dÆn chóng t«i ph¶i chó ý ®oµn kÕt l¬ng gi¸o. B©y giê c¸c chó gióp B¸c: mét chó ra tËp hîp ®ång bµo vµo mét ng· t réng gÇn ®©y ®Ó B¸c ra nãi chuyÖn víi ®ång bµo m¬i phót. Chóng t«i mêi B¸c nghØ l¹i c¬ quan cho ®ì mÖt råi dïng b÷a tèi. .§ång bµo tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt chèng giÆc ®ãi. con ngêi vµ phong c¸ch" -65- .§ång bµo chuÈn bÞ tinh thÇn chÞu ®ùng gian khæ ®Ó chèng giÆc ngo¹i x©m b¶o vÖ Tæ quèc. mét sè n¬i n«ng d©n cßn bÞ ®ãi. Nãi chuyÖn xong. Chóng t«i v©ng lêi B¸c lµm theo. TiÕng h« vµ tiÕng vç tay r©m ran. B¸c kh«ng thÓ nghØ ë ®©y ®Ó ¨n c¬m ®îc v× 9 giê tèi B¸c ®· cã viÖc ë Chñ tÞch phñ. Hå Vò ghi Trong cuèn "B¸c Hå. vËn ®éng bµ con ®i häc. mét chó ra cöa hµng b¸nh mua cho B¸c mét cÆp b¸nh giß. KÕt thóc. ®Æc biÖt ®ång bµo ë vïng c«ng gi¸o. B¸c vÉy tay chµo ®ång bµo råi lªn xe vÒ Hµ Néi. PhÝ V¨n B¸i kÓ. . chèng giÆc dèt. Nãi chuyÖn víi ®ång bµo Ninh B×nh h«m ®ã. Thùc ra b÷a c¬m chóng t«i chuÈn bÞ cho B¸c kh«ng cã g× ngoµi mét con gµ giß luéc.§Õn cæng c¬ quan. B¸c b¶o ®ång chÝ l¸i xe dõng l¹i råi xuèng ®i bé.§ång ý! §ång ý! Hå Chñ tÞch mu«n n¨m. võa tiÕt kiÖm ®îc thêi gian cho B¸c.

22. NXB Lao ®éng. tù do ch©n chÝnh cña m×nh. nh÷ng ngµy ®Çu tíi ViÖt Nam. coi chóng t«i nh ngêi quen th©n ®· l©u vµ chÝnh v× vËy.Céng hoµ D©n chñ §øc ngµy nay. VÝt-xtu-ba cã nhiÖm vô hoµn thµnh xëng lµm ch©n tay gi¶ cho c¸c ®ång chÝ th¬ng binh ViÖt Nam. chóng t«i ®îc B¸c mêi ®Õn dù cuéc vui trong vên Phñ Chñ tÞch do Ngêi tæ chøc riªng cho c¸c chuyªn gia c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u. Riªng t«i vµ mét vµi anh chÞ em n÷a. ®ång chÝ ®· kÓ cho chóng t«i nghe nhiÒu mÈu chuyÖn lý thó trong dÞp hiÕm cã Êy vµ chóng t«i ®Òu hy väng r»ng trong thêi gian c«ng t¸c ë ViÖt Nam sÏ cã dÞp ®îc tr«ng thÊy Ngêi. C¶ mét kh«ng khÝ n« nøc chuÈn bÞ TÕt. 1992. H. trong ®ã cã ®ång chÝ ThÝt-xkª. c¸c phong tôc. T«i nhí ®ªm ®Êy B¸c rÊt vui. T«i cßn nhí. tøc bÖnh viÖn H÷u NghÞ ViÖt Nam . -66- . nhµ gi¶i phÉu xuÊt s¾c lµm trëng ®oµn. ®îc ë bªn Ngêi nhiÒu lÇn. B¸c nãi: B¸c thay mÆt ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam chµo mõng nh÷ng ngêi anh em x· héi chñ nghÜa 1 ViÕt theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Quyn-th¬ ¤-®¬. B¸c ®· kÓ chóng t«i nghe vÒ nh÷ng ngµy ®Çu kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. vÒ nh÷ng ®au th¬ng. c¸c trß vui trong TÕt cæ truyÒn.TËp 1. §i dù vÒ.] T×nh yªu th¬ng bao la1 §oµn chuyªn gia y tÕ Céng hoµ D©n chñ §øc chóng t«i sang tíi thñ ®« Hµ Néi vµo ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 1956. Riªng ®ång chÝ trëng ®oµn cña chóng t«i cßn ®îc hëng mét vinh dù ®Æc biÖt cïng mét sè b¹n quèc tÕ ¨n TÕt víi B¸c Hå. Vµ. Chóng t«i ®· ®îc sèng víi c¸c b¹n ViÖt Nam trong kh«ng khÝ Êy vµ sÏ kh«ng bao giê quªn c¸c mãn ¨n d©n téc. LÇn thø nhÊt lµ tèi mïng 9 th¸ng 6. thêi tiÕt kh¸ l¹nh vµ tÕt Nguyªn §¸n còng s¾p ®Õn. T«n-man. Chóng t«i c¶ th¶y gåm 35 ngêi. chóng t«i ®· hoµn toµn kh«ng c¶m thÊy nh÷ng ng¨n c¸ch gi÷a vÞ l·nh ®¹o tèi cao cña mét Nhµ níc víi nh÷ng c«ng d©n b×nh thêng. sau mét thêi gian ngãt ba tuÇn ®¸p tµu liªn vËn quèc tÕ tõ thµnh phè BÐc-lin. b¸c sÜ næi tiÕng khoa chØnh h×nh. do Gi¸o s TiÕn sÜ KiÕcs¬. håi hép tríc nhiÖm vô mµ Héi ®ång toµn quèc mÆt trËn d©n téc ®· giao cho lµ gióp trang bÞ nhµ th¬ng Phñ Do·n.[103. kh«ng ngê lµ chóng t«i ®· kh«ng nh÷ng ®îc tr«ng thÊy vÞ l·nh tô kÝnh yªu cña nh©n d©n ViÖt Nam mµ cßn ®îc tha chuyÖn víi Ngêi. b»ng nh÷ng m¸y mãc vµ dông cô y tÕ do nh©n d©n níc chóng t«i göi tÆng nh©n d©n ViÖt Nam anh em. TÊt c¶ chóng t«i sang ViÖt Nam lÇn ®Çu vµ ®Òu tù hµo nhng còng ®Òu lo l¾ng. ngay tõ giê phót ®Çu. mÊt m¸t mµ nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i chÞu ®ùng ®Ó giµnh cho ®îc nÒn ®éc lËp. §vª-s¬.

B¸c ®· ®i gÆp. T«i rÊt sung síng ®îc chuyÓn lêi th¨m cña Ngêi tíi ngêi yªu cña t«i. khuyÕn khÝch. B¸c vç vai th©n mËt nãi: “Cho t«i göi lêi th¨m ngêi b¹n g¸i th©n yªu cña ®ång chÝ vµ mong hai ngêi viÕt th ®Òu cho nhau”. BiÕt t«i phô tr¸ch nhãm chØnh h×nh. nhng khi hiÓu râ ý nghÜa c«ng viÖc mµ chång sÏ lµm th× l¹i vui vÎ ngay… Còng trong cuéc vui Êy. t«i ®· viÕt cho c« Êy nh÷ng bøc th vµ ®iÒu thó vÞ lµ cho ®Õn nay. Vµ B¸c còng gËt ®Çu khen. Trong chÝn th¸ng c«ng t¸c ë ViÖt Nam. kh«ng ®äc diÔn v¨n trang nghiªm g× c¶. B¸c Hå ®· tíi th¨m. t«i cµng tù tin trong c«ng viÖc cña m×nh. cho nªn ®· xin phÐp B¸c h¸t bµi “L÷ ®oµn Tenl¬-man”. Víi ®oµn chóng t«i. B¸c chØ nãi cã thÕ. nãi chuyÖn víi tõng ®oµn chuyªn gia. mang ®Õn cho c¸n bé. mét bµi h¸t quen thuéc cña nh÷ng ngêi ®· tõng chiÕn ®Êu ë T©y Ban Nha. bëi v× lµm thÇy thuèc chóng t«i ®©u cã tµi h¸t! Mµ c¸c chuyªn gia níc kh¸c còng ch¼ng h¬n g× chóng t«i! Nhng råi ai còng h¸t. Chóng t«i thÊy gay qu¸. Ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 1956. chung lßng gióp ®ì nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc x©y dùng l¹i ®Êt níc.Céng hoµ D©n chñ §øc. lóc ®Çu ngêi vî Êy còng buån. ngêi võa míi cíi vî ®îc ba th¸ng th× nhËn ®îc lÖnh ®i c«ng t¸c ë ViÖt Nam. B¸c ®· ®Ò nghÞ tõng ®ång chÝ chuyªn gia h¸t mét bµi d©n ca cña níc m×nh. T«i cã tha víi B¸c lµ t«i cha x©y dùng gia ®×nh. ThÊy chóng t«i cßn rÊt trÎ. Chóng t«i høa hÑn víi nhau lµ sÏ lµm lÔ thµnh h«n sau chuyÕn ®i c«ng t¸c nµy. B¸c còng hái rÊt kü vÒ c«ng viÖc cña tõng nhãm. ®ång chÝ Trêng Chinh håi Êy lµ Tæng BÝ th §¶ng vµ ®ång chÝ Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång ñng hé. Më ®Çu lµ tiÕng h¸t ªm dÞu cña mét n÷ v¨n c«ng ViÖt Nam. vî con ra sao. còng chÝnh v× vËy mµ chóng t«i cµng thÊm thÝa nh÷ng ®iÒu B¸c mong muèn. Ch¼ng h¹n viÖc më réng xëng chØnh h×nh lóc ®Çu kh«ng ph¶i lµ ®· ®îc nhiÒu ®ång chÝ ViÖt Nam t¸n thµnh. B¸c dõng l¹i hái kh¸ kü vÒ néi dung c«ng viÖc vµ dÆn nÕu cã yªu cÇu g× th× cø cho B¸c biÕt. nh©n kh¸nh thµnh BÖnh viÖn H÷u nghÞ ViÖt Nam . Cuèi cïng ý kiÕn cña t«i ®· ®îc B¸c. B¸c hái th¨m t×nh h×nh gia ®×nh. B¸c còng cã hái th¨m ®ång chÝ ¸c-n« Brèc. Nhê cã lÇn gÆp Êy. ngêi yªu cña t«i ®ang c«ng t¸c ë thñ ®« BÐc-lin. T«i ®· tr×nh bµy ý kiÕn cña t«i víi mét ®ång chÝ c¸n bé cao cÊp cña ViÖt Nam vµ kh«ng ngê B¸c còng biÕt chuyÖn nµy. §ång chÝ Brèc b¸o c¸o víi B¸c r»ng. §oµn chóng t«i rÊt ©n hËn lµ kh«ng thuéc mét bµi d©n ca nµo c¶. ®îc B¸c Hå quan t©m. nh÷ng bøc th Êy vÉn cßn gi÷ ®îc c¶.®· tõ nh÷ng ph¬ng trêi xa sang ®©y chung søc. c«ng nh©n viªn ViÖt Nam vµ -67- . tõng ngêi.

T«i còng kh«ng quªn bµy tá niÒm xóc ®éng cña m×nh vÒ sù quan t©m cña B¸c. cho nªn ®· cã thÓ b¸o c¸o víi B¸c Hå mét sè suy nghÜ cña t«i. t«i ®· ®îc ®i nghiªn cøu t×nh h×nh c«ng t¸c th¬ng binh trªn toµn miÒn B¾c.Hay thÕ nµy vËy: t«i sÏ ®Ò nghÞ mét nhµ b¸o cña chóng t«i ®Õn ghi l¹i nh÷ng ý kiÕn cña ®ång chÝ vµ cho ®¨ng lªn b¸o. DÜ nhiªn. t«i cã thÓ nãi tØ mØ h¬n lµ khi tha chuyÖn víi B¸c. t¹i cuéc chiªu ®·i tiÔn §oµn ®¹i biÓu MÆt trËn D©n téc níc Céng hoµ D©n chñ §øc do ®ång chÝ SmÝt-xl¬ dÉn ®Çu ®ang ë th¨m ViÖt Nam. nghÜa lµ cã thÓ trë thµnh ngêi cã Ých cho x· héi. ®ång chÝ cã vui lßng viÕt thµnh v¨n b¶n cho t«i nh÷ng ý kiÕn ®ång chÝ võa nãi kh«ng? T«i sung síng ®¸p: . vµo ngµy 12 th¸ng 8. B¸c b¶o: “Chóng t«i c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ míi ®óng chø!”. t«i ®· nhËn thÊy ®iÒu ®ã ngay tõ khi mét ®ång chÝ b¸c sÜ ViÖt Nam cho t«i xem bøc th cña B¸c Hå göi anh em th¬ng binh. ThËt ra. t«i sung síng ®îc gÆp l¹i B¸c vµ cã ®iÒu kiÖn b¸o c¸o víi Ngêi vÒ c«ng viÖc cña chóng t«i. B¸c Hå rÊt chó ý l¾ng nghe nh÷ng ®iÒu t«i tha víi Ngêi. T«i kh«ng ngê ®iÒu t«i nãi l¹i cã thÓ cã Ých nh vËy.nã gióp anh em -68- . vµ ®· nãi thªm vÒ tÇm quan träng cña thÓ dôc thÓ thao ®èi víi søc khoÎ cña anh em th¬ng binh . t«i nhËn thÊy rÊt râ t×nh c¶m yªu th¬ng cña B¸c ®èi víi anh em th¬ng binh. Võa qua. L¸ th ng¾n. ®îc ¹!.D¹ tha B¸c. TiÕc r»ng. B¸c tõng nãi “Th¬ng binh tµn chø kh«ng phÕ”.thËt t×nh lµ nã cßn quan träng h¬n c¶ ®èi víi ngêi thêng . t«i nghÜ ®ã lµ mét ý kiÕn hÕt søc quan träng. Ýt h«m sau. bÖnh binh n¨m 1948. Nhng Ýt l©u sau. nhng trµn ®Çy t×nh th¬ng yªu cña vÞ cha giµ ®èi víi nh÷ng ngêi con u tó cña Tæ quèc. Qua nh÷ng ®iÒu Ngêi hái. t«i kh«ng cã mÆt h«m ®ã v× bËn ®i c«ng t¸c ®Þa ph¬ng. B¸c tá ý quan t©m ®Æc biÖt víi vÊn ®Ò lµm ch©n tay gi¶ vµ c«ng t¸c th¬ng binh x· héi nãi chung. bëi v× nã ®éng viªn m¹nh mÏ anh em th¬ng binh lu«n lu«n nh×n thÊy triÓn väng cña ®êi m×nh. Mét l¸t sau Ngêi l¹i nãi: .§ång chÝ ¤-®¬. B¸c tá ý hµi lßng. cã mét ®ång chÝ ë b¸o Nh©n d©n ®Õn t×m gÆp t«i vµ chóng t«i ®· lµm viÖc víi nhau trong hai giê liÒn theo chØ thÞ cña B¸c.Céng hoµ D©n chñ §øc niÒm phÊn khëi ®Æc biÖt. T«i nhí m·i mét c©u trong l¸ th ®ã: “T«i cïng ®ång bµo lu«n lu«n nhí ®Õn c¸c ®ång chÝ”. vµo ®Õn tËn khu giíi tuyÕn ë VÜnh Linh. ®ång thêi thÓ hiÖn néi dung hÕt søc ®óng ®¾n ®èi víi c«ng t¸c th¬ng binh. Sau ®ã. B¸c nh×n t«i víi vÎ trÇm ng©m: .

TÝnh gi¶n dÞ vµ th©n mËt cña «ng cßn biÓu lé ra trong nh÷ng bµi diÔn v¨n. nhiÒu khi cÇn ph¶i mÆc cho ®îc trang träng. lóc nµo còng th©n mËt. Quanh n¨m «ng chØ mÆc mét bé ¸o ka ki xoµng xÜnh vµ khi nh÷ng ngêi céng t¸c quanh «ng ®Ó ý. Ngêi ta thÊy qu©y quÇn xung quanh bµn ¨n: c¸c bé trëng. Cã thÓ nãi: Chóng t«i ®· lµm viÖc víi tÊt c¶ tr¸i tim m×nh. trong khi bao nhiªu ®ång bµo m×nh trÇn ®ang rÐt run trong thµnh phè vµ c¸c vïng quª”. th× «ng chØ mØm cêi tr¶ lêi: Chóng ta tëng r»ng chóng ta ®îc quý träng v× cã ¸o ®Ñp mÆc. ®ã lµ mét ®øc tÝnh râ rÖt nhÊt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. nãi víi «ng r»ng víi ®Þa vÞ «ng ngµy nay.v÷ng tin ë søc lùc m×nh. kh«ng ph¶i lµ ®Ó hµnh h¹ m×nh cho khæ së mµ lµ ®Ó nªu mét tÊm g¬ng dÌ xÎn g¹o cho ®ång bµo ®Æng lµm gi¶m bít n¹n ®ãi trong níc. ngåi chung víi hÕt th¶y mäi ngêi. nh mét nhµ Èn sÜ. tr.158 [105. ngêi Mü TuÇn b¸o “§©y Paris” ra ngµy 18/6/1946 lµ mét trong nh÷ng bµi viÕt sím nhÊt. «ng thêng dïng c¬m ë B¾c Bé phñ. Mét tuÇn lÔ «ng nhÞn ¨n mét b÷a. còng vui vÎ. kh«ng khÝ chung lé ra. TrÝch trong: “B¸c Hå nh chóng t«i ®· biÕt” S®d. tù thÊy lµm chñ ®îc søc khoÎ cña m×nh. ChÝnh t×nh c¶m ®ã cña Ngêi ®· ®éng viªn t«i nhiÒu trong nh÷ng ngµy c«ng t¸c ë ViÖt Nam còng nh trong suèt qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy cña t«i. Lµ mét thÇy thuèc. HÕt th¶y mäi ngêi xung quanh ®Òu b¾t chíc hµnh ®éng ®ã cña «ng. t«i rÊt xóc ®éng tríc sù quan t©m cña B¸c ®èi víi th¬ng binh. vèn rÊt réng cña «ng. T«i còng tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm vÒ viÖc d¹y nghÒ cho th¬ng binh ë Céng hoµ D©n chñ vµ b¸o Nh©n d©n còng giíi thiÖu l¹i. Trong nh÷ng ngµy thêng. Sù ¨n ë gi¶n dÞ ®Õn cùc ®é. kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo th¬ng tËt hay trë ng¹i v× th¬ng tËt. Nhê cã ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña «ng mµ khi ngåi ¨n víi mäi ngêi «ng kh«ng lµm cho ai ph¶i gi÷ kÏ nhiÒu qu¸. mµ tr¸i l¹i. t¬ng ®èi ®Çy ®ñ nhÊt vÒ phong c¸ch cña B¸c Hå. «ng th«ng th¹o b¶y thø tiÕng kh¸c nhau vµ nãi ®îc rÊt nhiÒu tiÕng thæ ©m.] Ngêi Ph¸p. mét mèi quan t©m chøa chan t×nh th¬ng yªu. nh÷ng th ký vµ c¶ nh÷ng cËu thiÕu niªn phôc vô bµn giÊy. tr¸i l¹i «ng chØ dïng nh÷ng c©u -69- . “Chñ tÞch níc ViÖt Nam lµ mét ngêi gi¶n dÞ qu¸ ®çi. Kh«ng bao giê «ng tá vÎ th«ng th¸i. g©y cho b÷a ¨n mét vÎ gia ®×nh.

nãi n¨ng hoµ nh·. c¸i kh¶ n¨ng hoµ m×nh vµo nh©n d©n Êy lµ c¬ së cho sù thµnh c«ng cña «ng. Mçi bµi diÔn v¨n cña «ng lµ mét bµi häc nhá kÕt luËn b»ng mét ý kiÕn ®¹o ®øc. «ng Hå kh«ng cè t×m kiÕm cho m×nh nh÷ng c¸i trang søc quyÒn lùc v× «ng tù tin ë m×nh vµ ë mèi quan hÖ cña «ng víi nh©n d©n. cêi «ng thiÕu nghi thøc quyÒn lùc. trong mét níc khi nh÷ng ngêi ®ã ®· ngoi lªn kh¸ cao th× kh«ng lµm g× cho d©n chóng c¶. Trong mét níc khi mµ d©n chóng ®· thÊy nh÷ng ngêi cÇm ®Çu ®¹t tíi mét ®Þa vÞ nµo ®ã råi trë thµnh “T©y” h¬n lµ “ViÖt Nam”. TÊt c¶ ®øc tÝnh Hå ChÝ Minh bao gåm trong mét cö chØ bÐ nhá ®ã. tiÒn b¹c vµ lèi sèng ph¬ng T©y lµm thèi n¸t. víi lÞch sö ®Õn nçi kh«ng cÇn nh÷ng pho tîng. ®èi víi d©n téc cña «ng.H¬i gièng G¨ng-®i.mét phong c¸ch mµ ph¬ng T©y ®· chÕ giÔu «ng trong nhiÒu n¨m. «ng cµng gi¶n dÞ vµ trong s¹ch. mét ngêi Mü . yªu trÎ. NÕu «ng thÊy thÝnh gi¶ tá vÎ kh«ng hiÓu mÊy nh÷ng ý tëng trong bµi viÕt lËp tøc «ng viÕt l¹i ngay bµi kh¸c. kh«ng mµng ®Þa vÞ. hoµn toµn ViÖt Nam. Cã lÏ h¬n bÊt kú mét ngêi nµo kh¸c cña thÕ kû nµy. c¸i sïng b¸i sù gi¶n dÞ Êy. bÞ quyÒn lùc. nh÷ng c¸i cÇu. bµ giµ cïng nghe. khiÕn cho mét ngêi dï quª mïa chÊt ph¸c nghe còng hiÓu ngay ®îc. ThÕ nhng ®èi víi hÇu hÕt n«ng d©n ViÖt Nam. nhµ v¨n §©y-vÝt Han-bícst¬n trong cuèn s¸ch “Hå” cña m×nh. do Nhµ xuÊt b¶n R¨ng®«m Hao-s¬ ë Niu-Oãc Ên hµnh ®· viÕt: “… Hå ChÝ Minh lµ mét trong nh÷ng nh©n vËt kú l¹ cña thêi ®¹i nµy . bao giê «ng còng ®em ®äc cho mét sè ngêi kh«ng biÕt ch÷. «ng giµ. hy sinh vµ th¾ng lîi cña hä. «ng lµ biÓu tîng cña cuéc sèng. -70- . Chñ tÞch Hå ChÝ Minh rÊt ghÐt thãi khoa tr¬ng. ghÐt tiÒn cña. h¬i gièng Lª-nin.n«m na. tÝnh gi¶n dÞ cña «ng Hå lµ mét søc m¹nh. kh«ng theo thêi trang. nh÷ng pho s¸ch. §Þa vÞ cµng cao sang. ®Êu tranh. tríc khi ®em bµi cho nhµ in. Ngµy «ng viÕt x· luËn cho B¸o Cøu quèc. H×nh nh «ng lu«n lu«n gi÷ ®îc nh÷ng gi¸ trÞ vÜnh cöu cña ngêi ViÖt Nam: kÝnh giµ. Hai m¬i l¨m n¨m sau bµi viÕt trªn. lu«n lu«n mÆc quÇn ¸o ®¬n gi¶n nhÊt . Bëi nh÷ng ý tëng hÕt søc gi¶n ®¬n Êy mµ bµi diÔn v¨n cña «ng cã mét tiÕng vang lín trong giíi trÝ thøc vµ d©n chóng”.sau khi B¸c Hå ®· mÊt.nhµ b¸o. kh«ng cã ®ång phôc. ¤ng lµ mét ngêi ViÖt Nam lÞch sù. vµ ®èi víi c¶ thÕ giíi «ng lµ hiÖn th©n cña cuéc c¸ch m¹ng.c¸ch ¨n mÆc cña «ng kh«ng kh¸c mÊy ngêi n«ng d©n nghÌo nhÊt . n¨m 1971 . v¨n vÎ. Cho ®Õn mét ngµy hä míi tØnh ngé vµ nhËn thÊy chÝnh c¸i tÝnh gi¶n dÞ Êy. lËp tøc bÞ b¸n m×nh cho ngêi níc ngoµi. hy väng. khiªm tèn.

¤ng PhiÖt míi “®i” ®îc vµi ®o¹n ®· hÕt giê. nªn «ng t×nh nguyÖn ®i lÊy Kinh PhËt ®Ó truyÒn b¸.nh÷ng tÊm ¶nh ®Ó chøng tá ®iÒu ®ã cho m×nh vµ cho thiªn h¹ biÕt. Bän ma v¬ng thÊy l¹. Sau 14 n¨m trêi. cã lßng nh©n hËu. B¸c ®Õn líp. Tin vµo søc m¹nh c¶m ho¸ cña ®¹o PhËt. B¸c nãi: “C¸c c«. ®Êu tranh gi÷a thiÖn vµ ¸c. tËt xÊu. ¤ng ta muèn chèng ¸p bøc. B¸c hái: “Trong c¸c chó ë ®©y. B¸c mêi «ng PhiÖt. -71- . ai ®· ®äc T©y Du Ký?” NhiÒu c¸nh tay gi¬ lªn.048 quyÓn. Mét c¸n bé cao cÊp dù líp ChØnh §¶ng Trung ¬ng kho¸ 1. §ã lµ pho truyÖn dµi. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. B¸c nh×n «ng T«n Quang PhiÖt lµ nhµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng. §êng T¨ng lµ mét vÞ ch©n tu.048 ngµy ®ªm. kh«ng khÝ líp häc s«i næi h¼n lªn. n¨m 1952 t¹i ViÖt B¾c nãi víi chóng t«i: . B¸c cêi. “N¨m Êy. t¹o ®îc c¸i “bÊt biÕn” ®Ó ®èi phã víi c¸i “v¹n biÕn”. nªn B¸c ®Ò nghÞ tèi nay nghØ häc ®Ó B¸c ch¸u ta nãi chuyÖn vui. cã tÝnh khoan dung. C¶ líp vç tay hoan h«.B©y giê xem T©y Du Ký hay. Cßn T«n Ngé Kh«ng v× kh«ng tu thµnh ®¹o ®îc nªn vÉn cßn c¸i ®u«i.1993 23. chÞu ®ùng 81 tai ¬ng ®Ó lÊy ®îc 55 bé kinh gåm 5. thµy trß §êng T¨ng vît 18 v¹n 8 ngµn dÆm ®êng. ViÖc «ng tõ chèi sù sïng b¸i c¸ nh©n lµ ®Æc biÖt ®¸ng chó ý trong c¸i x· héi kÐm ph¸t triÓn…” NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. H. cã b¶n lÜnh. §êng T¨ng lµ mét ngêi cã lËp trêng kiªn ®Þnh. ®ång bµo. ®Ñp thËt ®Êy nhng m×nh vÉn nhí m·i c©u chuyÖn “ngoµi” T©y Du Ký hay nhÊt mµ m×nh ®îc B¸c Hå d¹y. bÊy giê lµ Tæng Th ký Uû ban Thêng trùc Quèc héi. chiÕn sü tríc) häc ®· c¨ng th¼ng. Cßn cã thÓ t×m thÊy ë T©y Du Ký nhiÒu vÊn ®Ò bæ Ých n÷a. tøc lµ qua 5. b¶n chÊt tèt. Khi T«n Ngé Kh«ng biÕn thµnh c¸i ®×nh th× c¸i ®u«i ë sau ph¶i ho¸ phÐp lµm c¸i cét cê. ngêi ®· tham gia s¸ng lËp §¶ng T©n ViÖt. nh÷ng kh«ng cã ®êng lèi c¸ch m¹ng dÉn ®êng. ®µnh thó thùc “kÓ v¾n t¾t khã l¾m” vµ «ng PhiÖt “trªu” l¹i B¸c: “xin mêi B¸c”.] C¸i ®u«i T«n Ngé Kh«ng. nhng yªu cÇu chØ ®îc nãi trong 15 phót.[106. c¸c chó (bao giê B¸c còng gäi c¸c c« tríc. chÝnh nghÜa vµ phi nghÜa. “th«ng c¶m” råi kÓ: “Tõ khi loµi ngêi cã ®Çu ãc t h÷u th× sinh ra nhiÒu thãi h. ®ång h¬ng NghÖ An lªn kÓ chuyÖn. Nxb Lao ®éng.

] Ch÷ “Quan liªu” viÕt thÕ nµo? N¨m 1952. Råi B¸c l¹i g¹ch mét g¹ch n÷a díi ch÷ nhÊt. ngêi kh«ng biÕt tiÕng níc ngoµi th× b¨n kho¨n cã ch÷ g× khã mµ l¹i kh«ng ®äc ®îc nhØ? B¸c vÏ mét g¹ch ngang trªn mÆt ®Êt råi hái: . Cha kÞp hái. b©y giê B¸c ®è ch÷ nµy xem c¸c chó cã biÕt kh«ng nhÐ! Anh em hëng øng “V©ng ¹! V©ng ¹!”. dï nhá sÏ cã ngµy g©y hËu qu¶ kh«n lêng”… C¶ líp ngåi im… NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå.C¸c chó häc ®· giái. BiÕt ch¾c lµ B¸c cßn c¸i g× ®ã n÷a nªn chê… B¸c nãi tiÕp: “Ngêi c¸ch m¹ng chóng ta nÕu kh«ng tu dìng th× còng cã phen cã c¸i ®u«i Êy.Giái l¾m… Ngêi l¹i g¹ch thªm mét g¹ch n÷a díi hai g¹ch cò.Kh¸ l¾m. tiÕng Ph¸p.Ch÷ “nhÞ” ¹. ph¸t hiÖn ra c¸i ®u«i cña TÒ Thiªn §¹i Th¸nh nªn kh«ng bÞ m¾c lõa. tr. 177 [111. tiÕng Trung Quèc th× “nhÈm” l¹i kiÕn thøc cña m×nh. anh em qu©y quÇn xung quanh B¸c.Ch÷ g× nµo? Tëng ch÷ “ph¹n”… ch÷ “cæ ®¹i” nµo chø ch÷ ®Êy ai mµ kh«ng biÕt. nghe B¸c kÓ chuyÖn. B¸c khen: .t¹i sao cét cê ë phÝa sau ®×nh. Ngêi nµo biÕt tiÕng Anh. dÆn dß. B¸c cÇm mét c¸i que nãi: . nªn mu cña hä T«n bÞ thÊt b¹i…”. ch÷ “nhÊt” ¹.Giái ®Êy.Ch÷ “tam” ¹… B¸c cêi: . trong mét lÇn ®Õn th¨m líp “chØnh huÊn” chÝnh trÞ c¸n bé trung. kh«ng vµo ®×nh n÷a. con ngêi vµ phong c¸ch” S®d. C¶ líp hß lªn: Tha B¸c. Cuèi buæi. cao cÊp. B¸c ®éng viªn: . Nghe ®Õn ®©y chóng t«i “sî” qu¸. anh em ®· ån lªn: . Qu¶ lµ ®îc nghe mét b¶n “tæng thuËt” vÒ gi¸ trÞ vÒ T©y Du Ký. . -72- .

v¹ch bèn nh mét con giun. kh«ng n¾m ch¾c chñ tr¬ng ®êng lèi. liªm. tham lam. “C¸i g× cò mµ tèt th× ph¶i ph¸t triÓn thªm. kh«ng ph¶i c¸i g× còng lµm míi. ta ph¶i t¬ng th©n. th× ph¶i bá. xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn ngay trong n¨m ®ã. kiÖm. ®Õn huyÖn ®· “t¶ h÷u”. ban ®Çu th× th¼ng ®øng. kh«ng chÞu lµm “®Çy tí nh©n d©n” mµ chØ muèn lµm “quan c¸ch m¹ng”.1994 24.ChÞu hÕt µ? Cã thÕ mµ kh«ng ®o¸n ra… C¸c chó biÕt c¶ ®Êy… §Ó que xuèng ®Êt. nh×n vµo v¹ch ®Çu tiªn th× võa ph¶i. B¸c ®· gi¶i thÝch. N¨m 1947.Råi Ngêi v¹ch thªm mét v¹ch n÷a díi ch÷ “tam” . víi tªn ký lµ T©n Sinh. ThÝ dô. tËn trung víi n-73- . B¸c viÕt cuèn “§êi sèng míi”. ThÝ dô: ta ph¶i bá hÕt tÝnh lêi biÕng. ®¹i ý “kh«ng ph¶i c¸i g× còng bá”. C¸c chó kh«ng häc nhng biÕt vµ vÉn lµm. råi hai v¹ch däc tõ trªn xuèng díi. v¹ch thø ba th× “quÑo”. v¹ch thø hai dµi h¬n ®· cã h¬i lÖch mét chót. Cßn c¸i c¸c chó häc. khi nªu lªn khÈu hiÖu “cÇn. H. ®êng lèi cña §¶ng ®óng ®¾n… ®Õn tØnh th× ®· h¬i cong. Trong trang ®Çu tiªn ®Ò cËp tíi “§êi sèng míi”.Ch÷ g× nµo? “C¸c vÞ” ®í ngêi ra. ®Õn x· ®· sai lÖch. C¸i g× cò kh«ng xÊu nhng phiÒn phøc th× ph¶i söa ®æi l¹i cho hîp lý. v¹ch thø t dµi nhÊt. ë chiÕn khu ViÖt B¾c. v¹ch thø ba dµi h¬n tÝ n÷a còng kh«ng ®îc “song song” cho l¾m. C¸i g× cò lµ xÊu. t¸c gi¶ viÕt: “Kh«ng ph¶i c¸i g× cò còng bá hÕt. ThÝ dô: ®¬n cö cíi hái qu¸ xa xØ. xuèng ®Õn v¹ch ngang thø hai ®· “queo”. NguyÔn Hång Nhung trÝch trong “B¸c Hå víi chiÕn sü” Nxb Q§ND. ta ph¶i gi¶m bít ®i. TiÕng H¸n ch÷ “tø” viÕt kh¸c c¬! B¸c giôc: . cã vÎ ®· “cong” l¾m råi… TiÕng Ph¸p th× kh«ng ph¶i. th× c¸c chó l¹i Ýt lµm… Häc viªn c¶ líp ®øng im.Chñ tr¬ng. chÝ c«ng v« t”. kh«ng d¸m nh×n vµo B¸c.ThÕ nµo? C¸c nhµ “m¸c-xÝt”? B¸c l¹i cÇm mét c¸i que v¹ch mét v¹ch. lo»ng ngo»ng nh c¸i ®u«i chuét nh¾t… B¸c ®øng dËy: . N¨m 1946. t¬ng ¸i. B¸c nãi: . chÝnh s¸ch. V× sao? V× c¸n bé kh«ng lµm ®óng. chÝnh.[117. Cho nªn ch÷ Êy lµ ch÷ “quan liªu”. mét sè c¸n bé ®· gãp ý víi Ngêi lµ nghe “nã cò qu¸”.] “C¸ch m¹ng” theo ý B¸c Hå. kh«ng gÇn gòi d©n.

cho triÒu ®×nh HuÕ. ThÝ dô. ®èi chiÕu. Ngêi còng ®· d¹y r»ng xo¸ ®iÒu xÊu. x©y dùng nh÷ng c¸i g× tèt”. lµm ®iÒu tèt kh«ng thÓ gÊp g¸p ®îc. ViÖt Nam. kim. cæ. ®· cã nh÷ng ngêi lµm quan to cho Ph¸p. th¬ng nßi”. B¸c ®· tõng nãi “Mét ®oµn thÓ m¹nh th× c¸i tèt ngµy cµng ph¸t triÓn. yªu níc. ch÷ nghÜa gi¶n dÞ. mµ c¸i tèt trªn hÕt “lµ lßng yªu Tæ quèc. tèt. sèng s©u víi kÎ ®Þch. nhng hä vÉn thÊy ®îc c¸i ®iÒu “c¸ch m¹ng” ë Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. ¨n ë cho hîp vÖ sinh. dÝ dám cña ngêi Anh. tËn hiÕu víi d©n h¬n khi tríc. xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng c¸i “xÊu” ngay trong lßng x· héi míi hiÖn ®¹i. ý. khi viÕt ®Òu dïng lêi lÏ. C¸i g× míi mµ hay th× ta ph¶i lµm. tõng céng ®ång ngêi. B¸c ®· nghiªn cøu. g¹n läc. B¸c dÆn: “C¸ch m¹ng chØ xo¸ bá c¸i xÊu. ®«ng. B¸c nãi: “C¸ch m¹ng lµ tiªu diÖt nh÷ng c¸i xÊu. N¨m 1958.Lªnin. thÝch c¸c lµn ®iÖu d©n ca NghÖ TÜnh. lµm viÖc cho cã ng¨n n¾p”. ®ång thêi ®· ph¸t hiÖn vµ gi÷ l¹i tÊt c¶ nh÷ng c¸i hay. c¸i dë vµ gi÷ l¹i c¸i tèt. t©y. Ph¸p. v¨n minh nhÊt ®¬ng thêi. V¨n phßng Héi ®ång Bé trëng cã lu tr÷ mét bµi nãi chuyÖn cña B¸c. ®Ñp cña lÞch sö ph¸t triÓn c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. Ngêi ®· thÊy ®îc c¸i hay. Thiªn chóa gi¸o. Ngêi ®· ®Õn viÕng vµ th¾p h¬ng ë ®Òn Bµ TriÖu t¹i Thanh Ho¸. Mét ®iÒu tèt ph¶i ®a ra cho tÊt c¶ mäi ngêi cïng häc. ®· häc vµ kiÕm ®îc nhiÒu tiÒn trªn ®Êt níc “t b¶n”. nh÷ng nhµ “t s¶n”. nh÷ng “®Þa chñ”. c¸i tèt trong PhËt gi¸o. tuy “xÊu”. B¸c còng thÊy ®îc trong tõng con ngêi. mét ®iÒu xÊu ph¶i ®a ra cho tÊt c¶ mäi ngêi cïng biÕt mµ tr¸nh”. trong Khæng häc ®Ó vËn dông vµo cuéc c¸ch m¹ng ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng nh÷ng ®iÒu hay. tuy “cò”. chèng tham « l·ng phÝ. khi ®ång chÝ Giang §øc TuÖ. nhan ®Ò “Thùc hµnh tiÕt kiÖm. c¸i hay”. ®iÒu tèt cña chñ nghÜa M¸c . chèng bÖnh quan liªu” (cha x¸c minh chÝnh x¸c ngµy th¸ng ra ®êi cña v¨n kiÖn nªn t¹m xÕp vµo n¨m 1952). nhng vÉn cã c¸i “tèt” ®Ó phôc vô c¸ch m¹ng. B¸c thùc sù ®· cho ta mét tÊm g¬ng s¸ng vÒ lêi nãi vµ c¶ vÒ hµnh ®éng c¸ch m¹ng.íc. c¸i dë ngµy cµng bít ®i. s©u s¾c cña Khæng Tö. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu Êy vµ biÕt bao ®iÒu kh¸c n÷a ®©u cã thÓ nãi lµ B¸c “cò”!. khi cÇn thiÕt còng ®· nªu lªn nh÷ng ý hay cña Tæng thèng Hoa Kú. Cho nªn. Khi nãi. V× nÕu cã nÊu -74- . BÝ th TØnh uû Th¸i B×nh ®Õn gÆp B¸c t¹i V¨n phßng Chñ tÞch ngµy 20 th¸ng 10. nh÷ng c«ng d©n sèng l©u. tin vµ ®i theo “Cô Hå”.

ý kiÕn kh¸c nhau”. s¸ch cha cã ®iÒu kiÖn t¸i b¶n n÷a. míi hÕt. Do sù so s¸nh. khiªm tèn. Tõ n¨m 1959 ®Õn nay. míi. “hiÖn ®¹i” nhng l¹i xÊu xa. cò hÕt. ®îc Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1948. hä thÊy chç kh¸c nhau. cã nhiÒu tÇng líp kh¸c nhau. Råi l¹i do ®ã. “D©n chóng còng do c¸ch so s¸nh ®ã mµ hä biÕt râ rµng (c¸n bé)…” B¸c cßn dÆn: “Trong d©n chóng. viÖc g× hä còng nghe. c¸i tèt”. V× sù so s¸nh kü cµng ®ã mµ c¸ch gi¶i quyÕt cña d©n chóng bao giê còng gän gµng. ta còng cø nh¾m m¾t theo”. ®åi b¹i. §iÒu nµy lµm cho nh÷ng ai ®ã. còng thÊy. -75- .Z cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt vµo th¸ng 10/1947.c¬m còng ph¶i 15 phót míi chÝn. trong bµi cã ®o¹n B¸c nhÊn m¹nh r»ng “D©n chóng ®ång lßng viÖc g× còng lµm ®îc”. muèn nhæ cá còng ph¶i vµi ba giê míi xong”. n¶y në. §ã lµ mét th¸i ®é kh«ng “c¸ch m¹ng”. nh lêi B¸c d¹y. Nãi. c«ng b×nh”. kh«ng ph¶i “nhËp” c¶ nh÷ng ®iÒu “míi”. Trong t×nh h×nh ®æi míi cña níc ta hiÖn nay. côm tõ “C¸ch m¹ng. TiÕt 3 cña ch¬ng nµy ®îc B¸c ®Æt tªn “Häc hái quÇn chóng nhng kh«ng theo ®u«i quÇn chóng”. ®ang cã “m«i trêng” sinh s«i. hä còng kh«ng nãi hÕt lêi” §Ò cËp ®Õn ®Æc ®iÓm râ nhÊt trong t tëng cña d©n chóng lµ hä hay “so s¸nh”. huèng chi lµ söa ch÷a c¶ mét níc ®· 80 n¨m n« lÖ. lµ v× tai m¾t hä nhiÒu. B¸c viÕt rÊt cô thÓ: “Hä so s¸nh b©y giê vµ hä so s¸nh thêi kú ®· qua. Theo cuèn: “Nhí lêi B¸c d¹y” [88. muèn trë l¹i hai ®Çu “cò.] So s¸nh. ngêi tèt cã. ngêi xÊu cã. cµng kh«ng ph¶i mét cuéc “lo¹i bá” nh÷ng c¸i “cò” ®Ñp dÇn mÊt ®i. D©n chóng sÏ kh«ng tin chóng ta nÕu c¸n bé kh«ng nhiÖt thµnh. cò xÊu hÕt. rÊt cùc ®oan. B¸c Hå cho biÕt: “D©n chóng so s¸nh ®óng. “BiÕt. nhÊt thiÕt còng cÇn cho chóng ta suy nghÜ. míi tèt hÕt”. Ch¬ng V cña s¸ch cã tiªu ®Ò “C¸ch l·nh ®¹o”. cã nh÷ng c¸i kh«ng tèt cña “kh¸ch” mµ chÝnh hä còng bá. hä thÊy mèi m©u thuÉn. Trong khi viÕt bµi cña m×nh. hîp lý. mét ®¸m ruéng cã lóa l¹i cã cá.Y. gi¶i quyÕt ®óng”. Hä so s¸nh tõng viÖc vµ hä so s¸nh toµn bé. chÞu khã häc hái d©n chóng. hä kh«ng nãi. lÇn thø 7 vµo n¨m 1959. hä kÕt luËn. hä ®Ò ra c¸ch gi¶i quyÕt”. c¸i xÊu. Më cöa ®ãn giã bèn ph¬ng. tr×nh ®é kh¸c nhau. “Cè nhiªn kh«ng ph¶i d©n chóng nãi g×. S¸ch "Söa ®æi lèi lµm viÖc" ký tªn X. “D©n chóng kh«ng ñng hé viÖc g× lµm còng kh«ng nªn”. tëm lîm. c¸i míi cha tèt l¹i ®ang ®îc o bÕ.

ph©n tÝch râ rµng lµ c¸ch lµm viÖc cã khoa häc”. 1998. kh«ng ®ång ý vµ nãi: . mçi l¸n B¸c ®Òu cho ®µo c«ng sù ®Ò phßng m¸y bay tËp kÝch bÊt ngê. ë an toµn khu. “So ®i s¸nh l¹i. hoÆc sè ®«ng ngêi t¸n thµnh”. B¸c cã viÖc ph¶i ®i gi÷a mét ngµy ma rÊt to. ngoµi viÖc lµm l¸n tr¹i. [74. C¬ quan Phñ Chñ tÞch còng ë s¸t ngay c¹nh ®ã.] B¸c Hå t¨ng gia rau c¶i Mïa ®«ng n¨m 1952. H. sÏ lßi ra mét ý kiÕn mµ mäi ngêi ®Òu t¸n thµnh. “c¸n bé quyÕt ®Þnh tÊt c¶”. Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n.] QuyÒn lao ®éng cña B¸c ë ViÖt B¾c trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. chÝnh s¸ch c¸n bé. Trô së cë quan ®ãng t¹i ®Ìo De (nói Hång).[84. §ã lµ nh÷ng dßng ch÷ kÕt luËn cuèi cïng cña B¸c Hå trong bµi viÕt n¨m 1947 Êy. “thµnh mét ý kiÕn ®Çy ®ñ. Ai muèn ®Õn gióp. ®em tr¶ ngùa cho d©n. Theo cuèn “Nhí lêi B¸c d¹y” S®d. Anh em n»n n× m·i.Vµ B¸c Hå d¹y c¸n bé còng ph¶i biÕt so s¸nh. B¸c ng¨n l¹i. “Lµm nh thÕ. Theo ý kiÕn ®ã mµ lµm. mµ §¶ng ta sÏ ph¸t triÓn rÊt mau chãng vµ v÷ng vµng”. nh©n d©n sÏ nhÊt trÝ.222 25. B¸c míi ®ång ý cho dÉn ngùa theo ®Ó mang ®ì ®å ®¹c. tr. Ngùa chØ cã mét con.Chóng ta cã 7 ngêi. Cuèi cïng B¸c Hå c¨n dÆn vµ mong muèn “lµm nh thÕ míi tr¸nh khái c¸i ®éc ®o¸n. sau giê lµm viÖc vµi ba buæi lµ xong. rêng cét cña tæ chøc. nhng mçi lÇn chuyÓn ®Þa ®iÓm. B¸c ch¸u cßn ph¶i ®µo hÇm. “So ®i s¸nh l¹i. nÖn “choßng”… Ngay trong hÇm mçi nhµ. B¸c ch¸u ph¶i cïng ®i bé chø. trong lóc ®ã. cho qu©n ®éi. Cø mçi ngµy B¸c ®µo mét Ýt. nhÊt ®Þnh thµnh c«ng”. C¸n bé lµ “Trung t©m cña vÊn ®Ò”. ý kiÕn ®ã tøc lµ c¸i kÝch thíc nã tá râ sù ph¸t triÓn tr×nh ®é cña d©n chóng trong n¬i ®ã. B¸c ®i sao tiÖn. B¸c thêng gióp ®ì c¸c chiÕn sü b¶o vÖ vÏ mÉu hÇm. Hång D¬ng trÝch trong cuèn “B¸c Hå víi chiÕn sü” TËp3.§©y lµ quyÒn lao ®éng cña B¸c. lóc ®ã t«i ®ang c«ng t¸c ë V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng. Sau héi nghÞ -76- . B¸c nãi: . mÆc dÇu xa ®Þch. míi tr¸nh khái sai lÇm”. Anh em c¶nh vÖ lo t×m ngùa ®Ó B¸c ®i cho ®ì mÖt. c©y rõng ®æ xuèng. ph¸ ®Êt ®¸. c¸ch cÇm xÎng. CÇn ph¶i “so ®i s¸nh l¹i” ®Ó chän ®óng c¸n bé cÇn cho §¶ng. Th«i. hè.

B¸c còng ®øng lªn: B¸c nhËn th¸ch thøc thi ®ua t¨ng gia víi chó Th«ng. mçi c©y c¸ch nhau chõng hai gang. trång rau ®· quen”. Mäi ngêi vç tay hoan h«. Cã ngêi nªu: “Gi¶i thëng thi ®ua lµ mét con gµ trèng 2 kg”. B¸c võa giµ. Anh em V¨n phßng Phñ Chñ tÞch lµm chç ®i tiÓu gÇn nhµ vµ mua mét nåi h«ng lín ®Ó høng níc tiÓu. trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh t«i xin trång rau ¨n víi s¶n lîng cao nhÊt. B¸c vµ anh em bªn Phñ Chñ tÞch lµm rÊt kü. Sau mét tuÇn c¸c c©y c¶i mäc ®Òu vµ ®Ñp. hai v¹t c¶i tèt ngang nhau. -77- . B¸c lÊy níc tiÓu pha lo·ng tíi. H¬n mét tuÇn th× B¸c reo h¹t c¶i mµo gµ (c¶i xanh l¸ xoan). mÞn vµ s¹ch cá. MÊy ®ång chÝ ë V¨n phßng Trung ¬ng nãi to: “NhÊt ®Þnh chuyÕn nµy chóng ta ®îc ¨n thÞt gµ cña Phñ Chñ tÞch”. Mçi lÇn tíi c¶ c¬ quan bÞt mòi. rÊt nÆng. ë Trung ¬ng. Mét sè ®ång chÝ x× xµo: “Mét cuéc thi ®ua kh«ng c©n søc. NhiÒu ngêi ñng hé t«i cho r»ng t«i sÏ th¾ng v× cñ c¶i lín rÊt nhanh. T«i ®ang søc trÎ nªn thay mÆt anh em ®øng lªn th¸ch thøc thi ®ua cïng mét kho¶ng ®Êt nh nhau 36m2. Buæi lÔ ph¸t ®éng thi ®ua diÔn ra thËt s«i næi. ®¹t s¶n lîng rau nhiÒu h¬n chó Th«ng. võa bËn nhiÒu viÖc. t«i ®· lµm ®Êt vµ trång xong 36m2 c¶i cñ. ®Êt nhá. T«i trao ®æi víi anh em c«ng ®oµn. T«i vÒ suy nghÜ: ®Ó ch¾c ¨n vµ cã n¨ng suÊt cao th× trång c¶i cñ. Ba buæi chiÒu liÒn. Cßn t«i lÊy ph©n b¾c t¬i hoµ ra tíi. c¬ quan nµy thi ®ua t¨ng gia víi c¬ quan kh¸c. Mäi ngêi l¹i hoan h« t¸n thëng. khoÎ. Mét sè anh em lo l¾ng v× thÊy vên rau B¸c nhæ ®i x¬ x¸c mµ chØ ®îc cã 15 kg rau c¶i con. Bªn V¨n phßng Phñ Chñ tÞch l¹i cö B¸c lµ ®¹i diÖn c¸ nh©n thi ®ua t¨ng gia víi c¬ quan V¨n phßng Trung ¬ng. B¸c ®Ó l¹i nh÷ng c©y to. víi m¶nh ®Êt 36m2 trong mét thêi gian b»ng nhau. Mét h«m B¸c nhæ rau b¸n cho nhµ bÕp chØ ®îc 15 kg.chÝnh quyÒn lÇn thø 5 (th¸ng 3/1952). V× hai c¬ quan gÇn nhau. tiÕt kiÖm trong toµn quèc. s¶n xuÊt. Ngay s¸t m¶nh ®Êt cña t«i. Sau mét tuÇn. B¸c nãi vui: “C¸c chó muèn ¨n gµ cña Chñ tÞch th× ph¶i tÝch cùc t¨ng gia ®Ó cã nhiÒu rau xanh cung cÊp cho nhµ bÕp c¬ quan”. Sau mét th¸ng. PhÝa V¨n phßng Trung ¬ng t«i còng huy ®éng anh em lµm nhµ tiªu ®Ó lÊy ph©n bãn. v× c¶i cñ ë vïng nµy cñ rÊt to. ChÝnh phñ ®· ph¸t ®éng phong trµo t¨ng gia. t«i ®îc c«ng ®oµn cö ra thi ®ua víi c¬ quan bªn Phñ Chñ tÞch. mäi ngêi ñng hé cho lµ s¸ng kiÕn. sau giê lµm viÖc B¸c ®Òu ra vên dïng chiÕc dÇm xíi ®Êt cho c¶i vµ tíi níc gi¶i ®Òu. ®Þch sao ®îc víi cËu Th«ng khoÎ nh voi.

¨n nhiÒu lÇn.Sau hai th¸ng 10 ngµy th× cñ c¶i cña t«i ®· to b»ng b¾p tay vµ cã c©y ®· cã nô. ph©n. tr. C¶i canh rÊt hîp níc tiÓu pha lo·ng. Gièng: nªn chän lo¹i rau trång mét lÇn. Níc: ph¶i tíi ®Òu vµ tíi ®ñ ®é Èm rau míi trÎ l©u vµ xanh tèt”.Tµu c¶i canh: 14 lÇn x 10 kg = 140 kg . cø 5 ngµy mét lÇn B¸c tØa tµu c©n cho nhµ bÕp kho¶ng 10 kg. C«ng ®oµn V¨n phßng Trung ¬ng ph¶i nép con gµ trèng nu«i ®îc cho c«ng ®oµn V¨n phßng Phñ Chñ tÞch. tµu cµng to vµ cµng trÎ l©u. Sau hai th¸ng rìi c¶i míi cã ngång. LÇn Êy thua B¸c. Thø ph©n t¬i chó Th«ng bãn còng tèt ®Êy nhng mÊt vÖ sinh l¾m. kh«ng ph¶i ra d©n mua. Hå Vò ghi S®d. C¶i mµo gµ khi tèt cø mêi ngµy xíi mét lÇn cho rÔ con ®øt. Nhng còng lóc ®ã.[99. Ph©n: ph¶i chän lo¹i ph©n bãn thÝch hîp. níc. rau míi tèt.78 26. Më sæ nhµ bÕp ra céng . trÎ l©u. Kú l¹ thay c¶i mµo gµ cµng tØa c©y cµng lín. c©y c¶i mµo gµ cña B¸c ®· to b»ng c¸i n¬m. B¸c nãi chuyÖn víi anh em: khi t¨ng gia. T«i vui mõng v× th¾ng lîi. c¸c chó ph¶i lu ý bèn ®iÒu kiÖn: gièng. t«i hÕt søc chñ quan vµ rót ra ®îc bµi häc míi vÒ t¨ng gia. Cô giµ sung síng khoe víi mäi ngêi: “Rau c¶i cô Hå tèt thËt”. Nhê cã rau t¨ng gia mµ c¶ mïa ®«ng mµ nhµ bÕp ®ñ rau nÊu.] TÊm lßng cña B¸c víi th¬ng binh. cÇn. c¸c c«. T«i nhæ vµ c©n cho nhµ bÕp ®îc 60 kg. cñ c¶i dÔ trång. CÇn: ngêi trång rau ph¶i ch¨m chØ. Sù hy sinh ®ã kh«ng ph¶i lµ uæng”. tØa ¨n ®îc nhiÒu lÇn. -78- . T«i ®øng dËy xin nhËn thua. Trong th cã ®o¹n Ngêi viÕt: “T«i xin kÝnh cÈn cói chµo vong linh c¸c anh chÞ em ®· bá th©n v× níc vµ c¸c ®ång bµo ®· hy sinh trong cuéc ®Êu tranh cho níc nhµ. Vun xíi ph¶i ®óng c¸ch. liÖt sü Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 1946 b¸o Cøu quèc ®¨ng th cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi ®ång bµo Nam bé. chóng ra nhiÒu nh¸nh rÔ h¬n vµ hót ®îc nhiÒu ph©n bãn. NguyÔn Th«ng kÓ.C©y c¶i lµm da nÐn: 20 kg Céng 175 kg VËy t«i thua ®· râ rµng. muèi kho¸ng trong ®Êt. Buæi tæng kÕt thËt vui vÎ. chän ®óng thêi vô trång lo¹i rau cho hîp khÝ hËu. n¨ng suÊt cao nhng chØ ¨n ®îc mét lÇn th× kh«ng b»ng c¶i mµo gµ. Lóc ®ã B¸c nhæ c¶ c©y cho nhµ bÕp muèi da.C¶i con: 15 kg . B¸c cßn ®em biÕu cô giµ d©n téc gÇn ®ã 2 c©y rÊt to lµm gièng.

trõ nh÷ng ngµy ngµy kû niÖm quèc tÕ . vî con. phµn nµn. nhµ thê cña tæ tiªn ta bÞ uy hiÕp. b¶o vÖ ®ång bµo. V× lîi Ých cña Tæ quèc. ®Òn chïa.“Ngµy Th¬ng binh” lµ ngµy kû niÖm trong níc ®Çu tiªn ®îc tæ chøc. khu vµ tØnh. Cha mÑ. H¬n nöa th¸ng sau khi ®i Ph¸p vÒ.TiÕp sau ®ã. yªu mÕn th¬ng binh. th¬ng binh. mét sè n÷a lµ th¬ng binh bÖnh binh. B¸o VÖ quèc qu©n sè 11. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh l¹i viÕt: “T«i nghiªng m×nh tríc anh hån nh÷ng chiÕn sÜ vµ ®ång bµo ViÖt Nam ®· v× Tæ quèc mµ hy sinh anh dòng”. trong Th göi ®ång bµo miÒn Nam. Tæ quèc vµ ®ång bµo ph¶i biÕt ¬n. Ai lµ ngêi xung phong tríc hÕt ®Ó chèng cù qu©n thï? §ã lµ nh÷ng chiÕn sÜ mµ nay mét sè ®· thµnh ra th¬ng binh”. Tríc t×nh h×nh Êy. Ngêi ®· ®Õn dù lÔ “Mïa ®«ng binh sÜ” do Héi liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam tæ chøc t¹i Nhµ h¸t lín thµnh phè Hµ Néi. ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 1946. ph¶i gióp ®ì nh÷ng ngêi con anh dòng Êy”. hy sinh x¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc. B¶n th©n Ngêi ®· xung phong gãp chiÕc ¸o lôa. Cuèi th. V× vËy. ra ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1947 ®· ®¨ng th cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi Thêng trùc Ban tæ chøc “Ngµy Th¬ng binh toµn quèc”. Héi nghÞ nhÊt trÝ lÊy ngµy 27 th¸ng 7 hµng n¨m lµ Ngµy Th¬ng binh LiÖt sÜ vµ tæ chøc ngay lÇn ®Çu trong n¨m 1947. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh gi¶i thÝch: “Th¬ng binh lµ ngêi ®· hy sinh gia ®×nh. th¸ng 6 n¨m 1947. bÖnh binh. §Çu th Ngêi viÕt: “§ang khi Tæ quèc l©m nguy. Mét sè chiÕn sÜ ®· hy sinh anh dòng. anh em. ®êi sèng gÆp nhiÒu khã kh¨n. ao vên. Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng Ph¸p ®· thu hót nhiÒu thanh niªn nam n÷ tham gia qu©n ®éi. vËn ®éng ®ång bµo ë hËu ph¬ng ®ãng gãp tiÒn cña ®Ó may ¸o trÊn thñ cho chiÕn sÜ. cña ®ång bµo mµ c¸c ®ång chÝ ®ã chÞu èm yÕu. Cã lÏ . giang s¬n. quÌ quÆt. lµng m¹c ta bÞ nguy ngËp. mét th¸ng l¬ng vµ tiÒn ¨n mét b÷a cña Ngêi vµ cña tÊt c¶ c¸c -79- . Ngêi vËn ®éng ®ång bµo nhêng c¬m sÎ ¸o. mét héi nghÞ trï bÞ ®· khai m¹c t¹i x· Phó Minh. huyÖn §¹i Tõ tØnh Th¸i Nguyªn gåm mét sè ®¹i biÓu ë Trung ¬ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ò nghÞ ChÝnh phñ chän mét ngµy nµo ®ã trong n¨m lµm “Ngµy Th¬ng binh” ®Ó ®ång bµo ta cã dÞp tá lßng hiÕu nghÜa. må m¶. sù nghiÖp. gióp ®ì th¬ng binh. mÆc dÇu anh chÞ em t×nh nguyÖn chÞu ®ùng kh«ng kªu ca. Hëng øng vµ ®¸p l¹i tÊm lßng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.

Vî trÎ trë nªn bµ go¸. Ngµy nay. sè ®«ng thanh niªn yªu quý cña níc ta quyÕt ®em x¬ng m¸u cña hä ®¾p thµnh mét bøc têng ®ång. B¸c lÆng ®i gi©y l¸t råi míi tiÕp tôc c©u chuyÖn th¨m hái. ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1948. bè mÑ hä mÊt mét ngêi con yªu quý. [97. quªn c¶ n¹ng ph¶i dïng ®Ó ®i. gi¬ hai tay ra ®ãn.127 ®ång) ®Ó tÆng th¬ng binh. Tay ch©n tµn phÕ cña th¬ng binh sÏ kh«ng mäc l¹i ®îc.] §Ó B¸c qu¹t N¨m Êy. mçi b÷a ¨n ®îc bao nhiªu b¸t c¬m.§Ó B¸c qu¹t. B¸c b¶o ®em ra cho c¸c ®ång chÝ th¬ng binh. trêi nãng bøc. trong mét th dµi ®Çy t×nh th¬ng yªu. tµi s¶n. §ång chÝ Ninh ®i víi B¸c ®Þnh bíc l¹i ®ì ®ång chÝ Êy. B¸c ®Õn th¨m tr¹i ®iÒu dìng th¬ng binh ë Hµ Néi. Ngêi xãt xa viÕt: “Hä quyÕt liÒu chÕt chèng ®Þch. mét con ®ª v÷ng ®Ó ng¨n c¶n n¹n ngo¹i x©m trµn ngËp Tæ quèc. ®Ó cho Tæ quèc vµ ®ång bµo sèng. Cã ngêi ®Þnh lµm thay. Con d¹i trë nªn må c«i. B¸c nãi: . 2005. B¸c nãi: “N¹n ngo¹i x©m nh trËn lôt to ®e däa trµn ngËp c¶ non s«ng Tæ quèc. Anh chÞ em th¬ng binh ai còng muèn len vµo gÇn B¸c.nh©n viªn cña Phñ Chñ tÞch. nhng B¸c ®· ®i tíi. lóc ra vÒ B¸c kh«ng vui. Vµ cã lÏ v× thÕ mµ khi c¬ quan ®Þnh l¾p m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é n¬i B¸c ë. Trong c¬n nguy hiÓm Êy. §ång chÝ th¬ng binh «m chÇm lÊy B¸c nghÑn ngµo “B¸c ¬i!”. ch×m ®¾m c¶ bè mÑ. B¸c lÊy c¸i qu¹t giÊy vÉn dïng qu¹t cho c¸c th¬ng binh. H«m Êy. H«m Êy. TrÝch trong cuèn “TÊm lßng cña B¸c” Nxb C«ng an nh©n d©n. lµm h¹i ®ång bµo”. d©n ta. Trªn bµn thê gia ®×nh cã thªm mét linh bµi tö sÜ. Vµ nh÷ng tö sÜ sÏ kh«ng thÓ t¸i sinh”. B¸c ®Õn tõng giêng anh chÞ em ®au nÆng hái th¨m bÖnh tËt ®· ®ì cha. Tin B¸c ®Õn nhanh chãng lan ra kh¾p tr¹i. tæng céng lµ mét ngµn mét tr¨m hai m¬i b¶y ®ång (1. Nguyªn Dung TrÝch trong: “B¸c Hå víi chiÕn sü” -80- . ®e däa cuèn tr«i c¶ ®Þnh mÖnh. §ang lóc B¸c th¨m hái søc khoÎ th¬ng binh bçng mét ®ång chÝ háng m¾t nhê mét y t¸ dÉn ®Õn xin ®øng bªn B¸c. H. vî con. N¨m sau.

-81- . xem B¸c cã hái g× thªm kh«ng. th× anh §inh §øc ThiÖn (BÝ th §¶ng uû. Sè c«ng nh©n: trai. Sè cb kü thuËt . chØ cã mêi bèn dßng ch÷ v¾n t¾t viÕt b»ng bót bi mµu ®á. Anh chuÈn bÞ thªm t×nh h×nh råi cïng ®i víi anh TÊn lªn trùc tiÕp gÆp B¸c. Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn (1970-1974) ®îc trao mét tê giÊy tr¾ng do B¸c Hå viÕt b»ng bót bi ®á yªu cÇu cho Ngêi biÕt mét sè vÊn ®Ò vÒ Khu Gang thÐp tríc khi lªn th¨m. Qu©n nh©n chuyÓn ngµnh. B©y giê nhµ m¸y ®· vµo s¶n xuÊt. H. T. §ã lµ mét tê giÊy tr¾ng kh«ng cã dßng kÎ. ®ång chÝ Hång Long. Díi ®©y lµ néi dung b¶n håi ký: “Vµo mét ngµy th¸ng Ch¹p n¨m 1963. * Nh÷ng dßng ch÷ ®á. nh÷ng lÇn Êy n¬i ®©y vÉn cßn ®åi hoang vµ cá d¹i.Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n. chuyªn za. Tæng Gi¸m ®èc) cho t«i biÕt lµ B¸c s¾p lªn th¨m nh©n d©n Th¸i Nguyªn vµ Khu Gang thÐp. lß cao sè 1 võa kh¸nh thµnh xong ®îc mÊy h«m. Vµo mét ngµy cuèi n¨m 1963. §éi lao ®éng xhcn. t«i rÊt xóc ®éng. g¸i. Tin vui ®Õn lµm t«i nhí l¹i ngµy míi më c«ng trêng.3. trung b×nh.chiÕn sÜ thi ®ua. ®ång chÝ Hång Long ®· viÕt b¶n håi ký víi tiªu ®Ò: Nh÷ng dßng ch÷ ®á. Xóc ®éng tríc nh÷ng t×nh c¶m. 1998. Tù tay B¸c viÕt ®Êy! T«i v« cïng xóc ®éng cø ng¾m nghÝa m·i tê giÊy trªn tay. Nguyªn v¨n nh sau: “Gang thÐp Th¸i Nguyªn Sè ®. thÊp nhÊt. sù quan t©m s©u s¾c cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®èi víi Khu Gang thÐp. Anh §inh §øc ThiÖn ®a cho t«i xem mét tê giÊy tr¾ng ®· gÊp t cÈn thËn. Uû viªn Ban ChÊp hµnh §¶ng bé Khu Gang thÐp Th¸i Nguyªn kho¸ I (tõ th¸ng 8-1961 ®Õn th¸ng 7 n¨m 1964). nªn khi ®îc tin nµy.sè cb kh¸c. B¸c Hå ®· lªn th¨m Khu Gang thÐp hai lÇn. Anh hïng lao ®éng . nh÷ng khu nhµ míi mäc lªn nguy nga nh mét thµnh phè. råi nãi: . Còng nh mäi anh chÞ em c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ë ®©y ®Òu mong ®îi ngµy B¸c Hå vÒ th¨m Khu Gang thÐp. L¬ng cao nhÊt.§©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò B¸c cÇn biÕt râ tríc khi lªn ®©y.c.

B¸c muèn biÕt tõ møc l¬ng thÊp nhÊt ®Õn tõng luèn rau. Quan hÖ z÷a chuyªn za vµ cbé vµ c«ng nh©n. T«i båi håi nh×n nh÷ng dßng ch÷ B¸c viÕt vµ suy nghÜ: B¸c bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc lín lao. B¸c muèn biÕt ®Õn quan hÖ gi÷a chóng t«i vµ c¸c chuyªn gia b¹n. gi÷a chóng t«i vµ c«ng nh©n nh thÕ nµo… T«i tr¶ l¹i tê giÊy cña B¸c cho anh ThiÖn. t«i cø nghÜ ®Õn nh÷ng ®iÒu ®ang cÇn ph¶i chuÈn bÞ ®Ó trùc tiÕp b¸o c¸o víi B¸c. con lîn t¨ng gia tù tóc cña nh÷ng c«ng nh©n. nhng B¸c vÉn quan t©m ®Õn nhiÒu mÆt cña Khu Gang thÐp. Phong trµo thi ®ua . TrÝch trong “B¸c Hå víi Th¸i Nguyªn . Tù nhiªn lßng t«i cø xèn xang xao ®éng mét niÒm vui”.T¨ng za tù tóc. råi l¹i nghÜ ®Õn nh÷ng kû niÖm vÒ nh÷ng lÇn ®îc gÆp B¸c. -------------------------------- -82- .§oµn viªn. Ngµy th¸ng b¾t ®Çu x©y zùng.khuyÕt ®iÓm. Qu©n hÖ z÷a cb víi nhau vµ víi cg nh©n”.u ®iÓm .Th¸i Nguyªn víi B¸c Hå” Nxb Lý luËn ChÝnh trÞ. §¶ng viªn . Trªn ®êng ®i. Råi vÒ chuÈn bÞ lªn chç anh Chu V¨n TÊn. con gµ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful