Nh÷ng chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh (KÌm theo kÕ ho¹ch sè - KH/, ngµy 0 / /2007 cña Héi

thi “B¸o c¸o viªn giái kÓ chuyÖn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” - C«ng ty TNHH nhµ níc mét TV Kim lo¹i mÇu Th¸i Nguyªn §îc chän läc trong cuèn “117 chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” cña Trung t©m th«ng tin c«ng t¸c t tëng - Ban Tuyªn gi¸o Trung ¬ng, Hµ néi-2007 ®Ó sö dông t¹i Héi thi “B¸o c¸o viªn giái kÓ chuyÖn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” trong §¶ng bé C«ng ty. C¸c c©u chuyÖn díi ®©y ®îc ®· ®îc s¾p xÕp theo chñ ®Ò ®Ó thÝ sinh c¸c ®¬n vÞ tham kh¶o. * Lu ý: + Ch÷ sè in ®Ëm kh«ng cã ngoÆc (vÝ dô 1-) lµ dù kiÕn sè thø tù chuyÖn ®îc s¾p xÕp theo chñ ®Ò + Ch÷ sè trong ngoÆc vu«ng (vÝ dô [6.]) lµ sè thø tù cña c©u chuyÖn trong cuèn “117 chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” do Trung t©m th«ng tin c«ng t¸c t tëng - Ban Tuyªn gi¸o Trung ¬ng biªn tËp. 1- [6.] T«i lµ ngêi céng s¶n nh thÕ nµy nµy! B¸c Hå cña chóng ta, tõ sau khi bá phiÕu t¸n thµnh gia nhËp Quèc tÕ thø ba t¹i §¹i héi Tua §¶ng X· héi Ph¸p ®ªm 30/12/1920, th× còng tõ giê phót Êy, Ngêi trë thµnh ngêi céng s¶n, trë thµnh mét trong nh÷ng ngêi s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p. §ång thêi còng lµ ngêi céng s¶n ViÖt Nam ®Çu tiªn. Tõ ngêi yªu níc trë thµnh ngêi céng s¶n, nh Ngêi ®· nãi râ, lµ do tr¶i qua thùc tÕ ®Êu tranh vµ nghiªn cøu lý luËn, Ngêi ®· hiÓu ®îc r»ng “chØ cã chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa céng s¶n míi gi¶i phãng ®îc c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc vµ nh÷ng ngêi lao ®éng trªn thÕ giíi khái ¸ch n« lÖ”. Trong gÇn 50 n¨m mang danh hiÖu ngêi céng s¶n, khi thuËn lîi, lóc khã kh¨n, dï khi chØ lµ mét ngêi thî ¶nh b×nh thêng hay ®· trë thµnh vÞ Chñ tÞch níc ®Çy uy tÝn vµ danh väng, ë buæi c¸ch m¹ng th¾ng lîi rßn r· hay khi bÞ kÎ thï dån dËp ph¶n kÝch, lóc nµo B¸c Hå cña chóng ta còng tá ra lµ mét ngêi céng s¶n kiªn ®Þnh, thuû chung, nghÜa khÝ, th¾ng kh«ng kiªu, b¹i kh«ng n¶n, v« cïng khiªm tèn nhng còng rÊt mùc tù hµo vÒ danh hiÖu ngêi céng s¶n cña m×nh. §· cã thêi, cã ngêi nhÊn m¹nh qu¸ ®¸ng phÈm chÊt siªu viÖt cña ngêi céng s¶n, cho r»ng ®ã lµ nh÷ng ngêi cã mét tÝnh c¸ch ®Æc biÖt riªng, v.v … ®îc cÊu t¹o b»ng mét chÊt liÖu
-1-

®Æc biÖt riªng. Kh«ng biÕt ®ã cã ph¶i lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®Î ra c¸i gäi lµ “thãi kiªu ng¹o céng s¶n” hay kh«ng? Cã ®iÒu ch¾c ch¾n r»ng B¸c Hå cña chóng ta kh«ng t¸n thµnh c¸ch nãi thËm xng ®ã, nhÊt lµ vµo khi §¶ng cÇm quyÒn, vµo lóc c¸ch m¹ng ®ang thuËn lîi. Ngêi nãi: “§¶ng viªn chóng ta lµ nh÷ng ngêi rÊt tÇm thêng, v× chóng ta ®Òu lµ con cña giai cÊp c«ng nh©n, cña nh©n d©n lao ®éng… thÕ th«i. ChÝnh v× chóng ta rÊt tÇm thêng nªn §¶ng ta rÊt vÜ ®¹i”. Ngêi ®· tõng nãi nhiÒu lÇn: Ngêi céng s¶n còng lµ con ngêi, nªn cã u, cã khuyÕt, cã tèt, cã xÊu. “§¶ng ta kh«ng ph¶i trªn trêi sa xuèng. Nã ë trong x· héi mµ ra”. “Còng cã nh÷ng ngêi hµng ngµy léi bïn mµ trªn m×nh hä cã h¬i bïn, vÕt bïn… CÇn ph¶i t¾m röa l©u míi s¹ch”. V× vËy, Ngêi d¹y: Kh«ng ph¶i cø kh¾c lªn hai ch÷ “céng s¶n” lµ ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm ®©u; ph¶i khiªm tèn, kh«ng hiÕu danh, kh«ng kiªu ng¹o, ph¶i nhí m×nh võa lµ ngêi l·nh ®¹o, võa lµ ngêi ®Çy tí cña nh©n d©n. B¸c Hå cña chóng ta, trong cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ®i ¢u vÒ ¸, ®· tõng gi¸p mÆt víi bao gian khæ, khã kh¨n (hai lÇn ngåi tï: 1931-1933 vµ 1942-1943), ®· tõng l·nh ¸n tö h×nh v¾ng mÆt (n¨m 1929); nhng v× tin vµo lý tëng, tin vµo nh©n d©n, tin ë chÝnh m×nh, nªn lóc nµo Ngêi còng ung dung, tù t¹i, lu«n thÓ hiÖn nh©n c¸ch cao ®Ñp cña ngêi céng s¶n. N¨m 1931, khi Ngêi bÞ giam trong nhµ ngôc Victoria cña ®Õ quèc Anh t¹i Hång K«ng hoÆc khi bÞ bÖnh ph¶i ®a vµo nhµ th¬ng, nhiÒu “«ng bµ” ngêi Anh cã quyÒn thÕ vµ c¶ mét sè nh©n viªn ngêi Trung Quèc ®· rñ nhau ®Õn xem, ý chõng hä muèn thÊy mÆt mòi “l¹ lïng” cña mét ngêi céng s¶n! Cuèi cïng, hä b¾t gÆp mét nh©n c¸ch lín mµ hä rÊt kh©m phôc vµ s½n lßng gióp ®ì tõ ®ã. N¨m 1944, t¹i LiÔu Ch©u, tuy Ngêi ®îc ra khái ngôc Quèc d©n §¶ng, nhng vÉn bÞ qu¶n thóc v× hä biÕt Ngêi lµ l·nh tô céng s¶n, kh«ng muèn th¶ cho vÒ níc. B¸c Hå nãi th¼ng víi Tr¬ng Ph¸t Khuª: “T«i lµ ngêi céng s¶n, nhng ®iÒu mµ t«i quan t©m hiÖn nay lµ ®éc lËp vµ tù do cña níc ViÖt Nam”. ChÝnh lßng yªu níc, ®øc ®é vµ tµi trÝ cña B¸c Hå ®· lµm cho Tr¬ng c¶m phôc, tr¶ l¹i tù do vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ngêi trë vÒ ViÖt Nam. N¨m 1946, ë Paris, trong mét cuéc häp b¸o, mét nhµ b¸o Ph¸p muèn lµm gi¶m thiÖn c¶m cña nh÷ng ngêi Ph¸p kh«ng a céng s¶n ®èi víi B¸c, b»ng c¸ch ®a ra mét c©u hái:

-2-

- Tha Chñ tÞch, Ngµi cã ph¶i lµ céng s¶n kh«ng? B¸c Hå cña chóng ta liÒn ®i ®Õn l½ng hoa bµy trªn bµn, võa rót ra tõng b«ng tÆng mçi ngêi, võa vui vÎ nãi: - T«i lµ ngêi céng s¶n nh thÕ nµy nµy! §ã còng lµ ®iÒu gióp ta cã thÓ hiÓu ®îc v× sao mÊy chôc n¨m qua, thÕ giíi cã bao sù ®æi thay, B¸c Hå vÉn lu«n ®îc c¶ thÕ giíi t«n kÝnh vµ ngìng väng, coi nh mét biÓu tîng cao c¶ cña nh©n ®¹o, chÝnh nghÜa cña hoµ b×nh, mét kiÓu ngêi céng s¶n hµi hoµ gi÷a yªu níc vµ quèc tÕ, anh hïng d©n téc vµ danh nh©n v¨n ho¸, ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y. Cã thÓ dÉn ra ®©y mét ý kiÕn, trong rÊt nhiÒu ý kiÕn cña nhµ b¸o Mü Sa-ph¬-len, viÕt tõ n¨m 1969: “Trong rõng ViÖt B¾c, Cô Hå nh mét «ng tiªn. NÕu cã ai b¶o ®Êy lµ mét ngêi céng s¶n th× t«i cã thÓ nãi Cô lµ mét ngêi céng s¶n kh¸c víi quan niÖm chóng ta vÉn thêng nghÜ; vµ theo t«i, cã thÓ dïng mét tõ míi: Mét ngêi céng s¶n ph¬ng §«ng, mét ngêi céng s¶n ViÖt Nam”. Theo TrÇn HiÕu §øc Nguån: B¸c Hå, con ngêi vµ phong c¸ch. Nxb Lao ®éng, Hµ Néi, 1993, tËp 1 [15.] C¸ch øng ®¸p mÉn tiÖp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh N¨m 1946, mét nhµ v¨n lµ uû viªn thêng trùc Ban vËn ®éng §êi sèng míi ®Õn gÆp Hå Chñ tÞch ®Ó xin ý kiÕn Ngêi vÒ néi dung cuéc vËn ®éng. B¸c Hå nãi nªn vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn mÊy ch÷: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh. - Tha cô, mÊy ch÷ Êy rÊt hay nhng nghe cã vÎ cæ. Cô cã thÓ thay b»ng mÊy ch÷ kh¸c kh«ng ¹? - ThÕ c¬m «ng cha ta ®· tõng ¨n hµng ngµn n¨m tríc, hiÖn nay chó vµ t«i hµng ngµy vÉn ¨n, chó thÊy cã cæ kh«ng? Kh«ng khÝ «ng cha ta ®· tõng hÝt thë, ngµy nay chóng ta vÉn tiÕp tôc hÝt thë, chó thÊy cã cæ kh«ng? Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, mÊy chôc v¹n qu©n Tëng kÐo vµo t×m c¸ch khiªu khÝch ®Ó lÊy cí tiªu diÖt qu©n ®éi c¸ch m¹ng ViÖt Nam. B¸c Hå triÖu tËp c¸c vÞ l·nh ®¹o cao cÊp ®Ó xö lý mét vÊn ®Ò “hÖ träng”, B¸c nãi: - Tíng T.V. cña qu©n ®éi Trung Hoa d©n quèc cã göi cho t«i mét bøc c«ng v¨n, néi dung nh sau: “KÝnh tha cô Hå ChÝ Minh, Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, Yªu cÇu cô cho mîn mét c¸i nåi nÊu c¬m”.
-3-

Kh«ng cÇn ph¶i nãi, ai nÊy ®Òu cã thÓ h×nh dung kh«ng khÝ tøc giËn bao trïm lªn cuéc häp. Cã nh÷ng ý kiÕn ®ßi ®¸nh. Víi phong th¸i b×nh tÜnh, ung dung, B¸c Hå nãi: “NÒn ®éc lËp ta võa míi giµnh ®îc gièng nh mét chiÕc b×nh ngäc. Nay cã nh÷ng con kiÕn bß trªn miÖng b×nh, nÕu ta dïng gËy ®Ëp kiÕn, cha ch¾c kiÕn ®· chÕt mµ b×nh ngäc vì. NÕu ta lÊy mét c¸i que b¾c cÇu cho chóng xuèng th× kiÕn sÏ ®i hÕt, nh vËy cã h¬n kh«ng? Cßn trong sù viÖc võa ®em ra bµn, hä mîn c¸i nåi nÊu c¬m th× ta cho hä mîn, viÖc g× c¸c chó ph¶i næi nãng nh vËy?!” Kho¶ng gi÷a n¨m 1949, mét nhµ b¸o Th¸i Lan trùc tiÕp pháng vÊn Hå Chñ tÞch ®Ó th¨m dß xem ViÖt Nam ®øng vÒ phÝa nµo trong cuéc chiÕn Quèc - Céng ë Trung Quèc. - Tha Cô Chñ tÞch, níc ViÖt Nam cña Cô ®øng vÒ phÝa nµo «ng Tëng hay «ng Mao? Xin Cô miÔn cho c©u tr¶ lêi “®øng trung lËp”. - Chóng t«i ®øng trung lËp. Còng nh Th¸i Lan cña «ng ®ang ®øng trung lËp gi÷a Anh vµ Mü! - Nghe nãi qu©n gi¶i phãng nh©n d©n Trung Hoa ®· göi cho Cô sóng cèi vµ sóng liªn thanh. Cô ®· nhËn ®îc cha, nÕu cha th× cô cã ý ®Þnh nhËn kh«ng? - Chóng t«i cha nhËn ®îc g× hÕt. Cßn ®óng nh «ng nãi lµ hä cã ý ®Þnh göi cho chóng t«i th× trong trêng hîp nµy, «ng khuyªn chóng t«i nªn lµm nh thÕ nµo? Ngµy 5/10/1959, «ng Si-ra I-si B«n, cè vÊn biªn tËp b¸o Axa-hi-sin-bun NhËt B¶n pháng vÊn Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nhiÒu vÊn ®Ò, trong ®ã cã viÖc ChÝnh phñ NhËt B¶n dù ®Þnh båi thêng chiÕn tranh, mµ phÝa NhËt l¹i chän ViÖt Nam lóc ®ã do nguþ quyÒn Sµi Gßn kiÓm so¸t lµm ®èi t¸c. C©u hái vµ c©u tr¶ lêi nh sau: Hái: ViÖc ®µm ph¸n vÒ vÊn ®Ò båi thêng chiÕn tranh ®· ®îc tiÕn hµnh gi÷a ChÝnh phñ NhËt B¶n vµ ViÖt Nam. Ngay ë NhËt B¶n còng cã ngêi chØ trÝch viÖc ®µm ph¸n nµy vµ tin tøc cho biÕt Ngµi kh«ng hµi lßng. Theo ý Ngµi, nh©n d©n NhËt B¶n cÇn ®îc hiÓu vÊn ®Ò nµy nh thÕ nµo? Theo ý Ngµi, vÊn ®Ò nµy cÇn ®îc gi¶i quyÕt nh thÕ nµo míi ®óng? Tr¶ lêi: Trong cuéc §¹i chiÕn lÇn thø hai, qu©n phiÖt NhËt B¶n ®· x©m chiÕm níc ViÖt Nam vµ ®· g©y ra nhiÒu tæn thÊt cho nh©n d©n ViÖt Nam tõ B¾c chÝ Nam. Toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam cã quyÒn ®ßi hái ChÝnh phñ NhËt B¶n tiÕn

-4-

NhËt ®Êu tranh chèng chiÕn tranh. mµ t×nh ®oµn kÕt hîp t¸c gi÷a hai d©n téc ViÖt . Nguån: TrÇn Thµnh . B¸c Hå ®ãn mét vÞ Tæng thèng t¹i khu vên Phñ Chñ tÞch. §Õn mét ®Ìn pha chiÕu s¸ng ®Æt díi mét gèc c©y. Anh em lµm viÖc suèt ngµy.hµnh ®µm ph¸n vµ ký kÕt båi thêng chiÕn tranh víi chÝnh quyÒn miÒn Nam ViÖt Nam lµ kh«ng hîp ph¸p. mµ chØ thÊy nh÷ng tia s¸ng chiÕu qua c¸c kÏ l¸ h¾t lªn mét mµu xanh dÞu. Nhng B¸c ®· cói xuèng. viÖc ®ßi hái NhËt B¶n båi thêng sÏ lµ mét g¸nh nÆng cho nh©n d©n NhËt B¶n. B¸c nãi: . Ngän ®Ìn pha míi ®îc ®Æt. võa ®Ñp võa ®ì chãi m¾t ®ång bµo ®i qua ®êng. lung linh nh trong mét héi hoa ®¨ng. Kho¶ng 19 giê 30 cïng ngµy. ngêi ngoµi nh×n vµo kh«ng bÞ chãi m¾t. VÊn ®Ò cèt yÕu trong quan hÖ gi÷a hai níc kh«ng ph¶i lµ viÖc ®ßi båi thêng. §ång chÝ tæ trëng D¬ng V¨n HËu lo B¸c vÊp ng· v× ®«i guèc méc díi ch©n B¸c ®i trªn ®êng r¶i sái. tõng ®o¹n d©y dÉn ®· an toµn cha. -5- . ngµy 20/2/2001 2.C¸c chó bËt ®Ìn lªn cho B¸c xem ®i. ch¹y véi ®Õn: . hai bµn tay bng lÊy th©n ngän ®Ìn pha dÊu vµo mét lïm c©y ®inh h¬ng.HuÖ Chi B¸o An ninh Thñ ®«. rßng d©y dÉn ®iÖn l¾p ®Ìn nhiÒu lo¹i mµu s¾c trªn ngän. gËt ®Çu tá ý hµi lßng.B¸c ®Ó chóng ch¸u lµm. B¸c dõng l¹i nãi: . b¶o vÖ hoµ b×nh lµ quý h¬n hÕt. Sau khi ®ãng cÇu dao.Ngän ®Ìn nµy ph¶i ®Ó khuÊt trong lïm c©y. B¸c chó ý tõng ngän ®Ìn. sè 562.] “Võa ®Ñp võa ®ì chãi m¾t ®ång bµo…” N¨m 1956. LÇn sau. anh em nhµ m¸y ®iÖn Hµ Néi l¹i ®îc ®Õn Phñ Chñ tÞch m¾c ®Ìn d©y ®Ó B¸c tiÕp kh¸ch. trªn cµnh trong c¸c lïm c©y. B¸c ra vên th¨m anh em. rÊt “nghÒ nghiÖp”. B¸c nhanh nhÑn bíc tíi ngän ®Ìn. Mét sè c«ng nh©n Nhµ m¸y ®Ìn Hµ Néi ®îc B¸c “mêi vµo m¾c ®Ìn ®iÖn trªn c¸c cµnh c©y gióp B¸c”. ®Ñp h¼n lªn. Nh©n d©n ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ thÊy r»ng. §ång chÝ tæ trëng c«ng nh©n ®iÖn mêi B¸c ®i xem vµ kiÓm tra.[8. nh÷ng bãng ®Ìn ®iÖn bçng vôt hiÖn lªn.

T«i véi xÕp l¹i hé chÞ. th¨m anh em c«ng nh©n ®iÖn vµ kiÓm tra. trg 123 [51. lÇn nµy anh em lµm kh¸c h¼n lèi treo ®Ìn cò. Ch¾c kh¸ch quý cña chóng ta còng sÏ khen… B¸c lÊy thuèc l¸ chia cho anh em c«ng nh©n ®iÖn mçi ngêi mét ®iÕu (sau nµy ®îc biÕt lµ thuèc l¸ th¬m Cu-ba do thñ tíng Phi §en C¸t-xtr« tÆng B¸c. cÆp m¾t nh dß hái nhng vÉn lÔ phÐp: . chÞ ë nhµ… ChÞ ChÝn cã vÎ lo l¾ng. võa chËp tèi. T2. ë c¸c th©n c©y cã qu¶ ®Ìn mµu tr¾ng.MÑ ch¸u ®©u? .] B¸c kh«ng th¨m nh÷ng ngêi nh mÑ con thÝm th× cßn th¨m ai? ThÊy ngêi l¹. ChÕch hai bªn ®Æt hai ®Ìn pha dÊu trong lïm c©y h¾t nghiªng lªn. MÊy ch¸u nhá kªu lªn: “B¸c. cµnh c©y ®Ìn mµu xanh. -6- . m¹nh d¹n tha víi B¸c xin c¸i hép.ChÞ ChÝn tõ trong bÕp ®i ra. nh ®Ó tha víi B¸c “ph¶i lu«n lu«n ®æi míi.B¸c ¹. b¸c hái g× ch¸u? . C¸i hép nµy B¸c ®Ó dµnh cho c¸c c« ®Ó c¸c c« ®ùng kim chØ chø! Theo Minh Anh ViÕt theo lêi kÓ cña D¬ng V¨n HËu S®d. ChÞ võa tr¶ lêi võa nh×n t«i h¬i ng¹c nhiªn. B¸c khen: . .C¸c chó ®· cã phÇn råi. t«i véi b¶o: . mçi cµnh cã mét ®Ìn mµu kh¸c nhau. mÊy em quay ra nh×n t«i. B¸c chia gÇn hÕt hép thuèc. muèn cã mét kû niÖm vÒ B¸c. Anh em ®Æt mét d©y ®Ìn mµu tõ díi gèc c©y dõa níc lªn ngän råi to¶ ra c¸c cµnh. quay l¹i nh×n lò trÎ. thÊy B¸c vui. ChÞ ChÝn söng sèt nh×n B¸c.Ch¸u chµo b¸c ¹! . B¸c ®· ®Õn tríc kh¸ch. B¸c cêi vµ nãi: . Em lín. ChiÕc ®ßn g¸nh bçng r¬i khái vai chÞ. vai quÈy ®«i thïng. ChiÕc thïng s¾t reo xuèng ®Êt kªu lo¶ng xo¶ng. Nh lÇn tríc.T«i véi hái. cã lÏ chÞ ®i g¸nh níc ®Ó sím mai khái bÞ “d«ng”. cã kh¸ch ®Õn th¨m TÕt ®Êy! Võa lóc Êy.nh lêi B¸c d¹y. B¸c ®· bíc vµo. H×nh nh chÞ lo lò trÎ nghÞch d¹i nªn c¸n bé tíi ch¨ng? T«i véi b¶o thªm: .Rót kinh nghiÖm lÇn tríc. hép thuèc ®· c¹n.ChÞ ¹.ChÞ ë nhµ. kh«ng ngõng ph¸t huy s¸ng kiÕn” . Mét c«ng nh©n trÎ. mét chïm ®Ìn mµu ®á.LÇn nµy c¸c chó m¾c ®Ñp ®Êy. gÇn qu¶. B¸c Hå” råi ch¹y l¹i quanh B¸c.

-7- . l¹i kÐm v¨n ho¸ nªn t×m viÖc cã nghÒ nghiÖp còng khã. D¹. Chê cho chÞ bít xóc ®éng. ch¸u trãt quen miÖng nh tríc kia.V©ng ¹. chÞ ch¹y tíi «m choµng lÊy B¸c vµ bçng nhiªn khãc nøc në. Ngêi an ñi: . nay còng ph¶i cè ®Ó cho c¸c ch¸u ®i häc. ch¸u thø ba häc líp hai. råi hái chÞ ChÝn: .B¸c kh«ng tíi th¨m nh÷ng ngêi nh mÑ con thÝm th× cßn th¨m ai? Ngêi xoa ®Çu c¸c ch¸u vµ cho c¸c ch¸u kÑo. chÞ nãi: . ch¸u ®ang häc líp bèn ¹! Ch¸u nã vÊt v¶ l¾m! S¸ng ®i häc. Con c¶m ®éng qu¸! Mõng qu¸… thµnh ra con khãc… B¸c nh×n chÞ ChÝn. B¸c ®Õn th¨m thÝm. nhng ®ãi th× kh«ng ng¹i.Ch¸u cã ®i häc kh«ng? .Cã bao giê… cã bao giê Chñ tÞch níc l¹i tíi th¨m nhµ chóng con…. nhng chÞ ChÝn vÉn kh«ng ngõng thæn thøc. song viÖc chi tiªu th× cßn ch¾t chiu l¾m ¹! Nãi tíi ®©y th× chÞ l¹i r¬m rím níc m¾t. ch¸u lµm phu khu©n v¸c ë V¨n §iÓn ¹! . nh×n c¸c ch¸u mét c¸ch tr×u mÕn vµ b¶o: .Tha B¸c. B¸c l¹i hái: .MÑ con thÝm cã bÞ ®ãi kh«ng? . khã kh¨n nhng vî chång ch¸u tríc ®· dèt n¸t.D¹. mµ b©y giê mÑ con chóng con l¹i ®îc thÊy B¸c ë nhµ. chiÒu vÒ ph¶i tr«ng c¸c em vµ ®i b¸n kem.ThÝm vÉn cha cã c«ng viÖc æn ®Þnh µ? .D¹. ch¸u ®· ngoµi ba m¬i tuæi.ThÝm hiÖn nay lµm g×? . B¸c chØ vµo ch¸u lín nhÊt vµ hái: . håi T©y cßn ë ®©y th× dÉu cã c¶ bè ch¸u còng vÉn ®ãi ¹! B©y giê bè ch¸u mÊt råi. B¸c ®øng lÆng.N¨m míi s¾p ®Õn. §«i vai gÇy sau lµn ¸o n©u b¹c rung lªn tõng ®ît. hai tay Ngêi nhÑ vuèt lªn m¸i tãc chÞ ChÝn.D¹.Nh vËy lµ lµm c«ng nh©n chø! Sao gäi lµ phu? . B¸c quay nh×n ®ång chÝ Phã bÝ th Thµnh uû vµ ®ång chÝ Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh thµnh phè Hµ Néi.Lóc nµy chÞ ChÝn míi nh chît tØnh. rÐt còng kh«ng lo. . sao thÝm l¹i khãc? Tuy cè nÐn. hoÆc ®i b¸n l¹c rang ®Ó ®ì ®Çn ch¸u… Cßn ch¸u thø hai th× häc líp ba.

B¸c tá ý b»ng lßng. Ngêi ©n cÇn dÆn dß viÖc lµm ¨n vµ viÖc häc tËp cho c¸c ch¸u. Nh©n d©n trong ngâ ®· tíi qu©y quÇn tríc s©n. B¸c bíc ra th¨m hái vµ chóc TÕt bµ con. Mäi ngêi cïng mÑ con chÞ ChÝn theo tiÔn B¸c ra xe. Khi chiÕc xe tõ tõ l¨n b¸nh, mÊy mÑ con chÞ vÉy chµo B¸c, nhng nÐt mÆt chÞ ChÝn vÉn bµng hoµng nh viÖc B¸c vµo th¨m TÕt nhµ chÞ kh«ng râ lµ thËt hay h. Trªn xe vÒ Phñ Chñ tÞch, vÇng tr¸n mªnh m«ng cña Ngêi cßn ®îm nh÷ng nÐt suy nghÜ. T«i khÏ tr×nh bµy víi B¸c: - Tha B¸c, n¨m nay Thµnh uû Hµ Néi ®· ®Ò ra mêi v¹n ®ång trî cÊp cho c¸c gia ®×nh tóng thiÕu. B¸c quay l¹i nh×n t«i råi b¶o: - B¸c biÕt, nhng muèn cho mäi ngêi vui TÕt, tríc hÕt ph¶i lo cho ai còng cã viÖc lµm. Ph¶i chó ý nh÷ng ngêi cã khã kh¨n ®Æc biÖt. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d, T.4, tr. 11 3- [19.] B¸c Hå víi Trung thu ®éc lËp ®Çu tiªn ChiÒu h«m ®ã, thø 6, ngµy 21/9/1945 tøc ngµy 15/8 n¨m Êt DËu, tan giê lµm viÖc, B¸c b¶o ®ång chÝ th ký vÒ nhµ tríc, cßn B¸c ë l¹i B¾c Bé phñ ®Ó ®ãn c¸c em thiÕu nhi vui TÕt Trung thu. Ngay tõ chiÒu, B¸c ®· cho mêi ®ång chÝ TrÇn Huy LiÖu, Bé trëng Bé Tuyªn truyÒn vµ mét ®ång chÝ phô tr¸ch thiÕu nhi cña Thanh niªn ®Õn hái vÒ tæ chøc Trung thu tèi nay cho c¸c em. Nghe b¸o c¸o chØ cã ba ®Þa ®iÓm xung quanh Bê Hå ®Ó bµy m©m cç cho hµng v¹n em, B¸c b¶o c¸c anh chÞ phô tr¸ch ph¶i tæ chøc thËt khÐo ®Ó em nµo còng cã phÇn. VÒ ch¬ng tr×nh vui ch¬i, B¸c khen lµ cã nhiÒu cè g¾ng vÒ mÆt h×nh thøc vµ c¨n dÆn lµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn, nhÊt lµ ®èi víi c¸c em nhá. Sau ®ã, B¸c trë vÒ phßng lµm viÖc cña m×nh trªn c¨n g¸c 2 ë B¾c Bé phñ. Nhng chèc chèc B¸c l¹i hái: - C¸c em ®· tËp trung ®ñ ë Bê Hå cha? Tr¨ng ®· b¾t ®Çu lªn. B¸c Hå ra ®øng ë cöa ng¾m ®ªm tr¨ng vµ l¾ng nghe tiÕng trèng rén rµng tõ c¸c ®êng phè väng ®Õn. Ai mµ biÕt ®îc niÒm vui lín ®ªm nay cña B¸c Hå, ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ®· b«n ba kh¾p n¨m ch©u, bèn bÓ, nÕm mËt n¨m gai, vµo tï ra téi, chØ nh»m mét môc ®Ých duy nhÊt lµ ®em l¹i ®éc lËp cho Tæ quèc, no Êm cho nh©n d©n vµ ®Æc biÖt, ch¸y báng trong lßng Ngêi lµ niÒm mong íc h¹nh phóc Êm no cho líp trÎ th¬.

-8-

§ªm nay, gi÷a lßng Hµ Néi, ngay trong Dinh Chñ tÞch, B¸c Hå håi hép chuÈn bÞ ®ãn tiÕp “BÇy con cng” cña m×nh. Tríc Trung thu mÊy h«m, B¸c ®· viÕt mét l¸ th dµi göi c¸c em nh©n ngµy tùu trêng. … LiÒn sau ®ã, B¸c l¹i viÕt “Th göi c¸c ch¸u thiÕu nhi” nh©n dÞp TÕt Trung thu. Th viÕt tríc Trung thu mét tuÇn lÔ ®Ó kÞp ®Õn víi c¸c em kh¾p c¸c miÒn ®Êt níc. B¸c Hå bao giê còng chu ®¸o nh thÕ. Vµ ®ªm nay, Trung thu ®· thùc sù ®Õn trong nçi båi håi mong ®îi cña B¸c. Theo ch¬ng tr×nh th× ®óng 21 giê c¸c em míi ®Õn vui chung víi B¸c Hå. ThÕ mµ lóc nµy cha ®Õn 20 giê B¸c ®· bån chån ®i l¹i trong phßng, xem l¹i ®Ò c¬ng bµi ph¸t biÓu l¸t n÷a sÏ nãi víi c¸c em, xem l¹i nh÷ng tÊm ¶nh l¸t n÷a B¸c sÏ tÆng cho mçi em mét tÊm… ThËt khã mµ h×nh dung ®îc mét cô giµ ®· gÇn tuæi 60, mét vÞ Chñ tÞch níc, mét nhµ ho¹t ®éng quèc tÕ næi tiÕng, mét con ngêi vèn cã b¶n lÜnh ung dung, b×nh th¶n trong mäi t×nh huèng, ®ªm nay l¹i nãng lßng chê ®îi, gÆp gì c¸c em nhá nh vËy. Hå Hoµn KiÕm tng bõng n¸o nhiÖt. Nh÷ng bãng ®iÖn lÊp l¸nh trong c¸c vßm c©y. Hµng ngµn, hµng v¹n ®Ìn giÊy trªn tay c¸c em soi bãng xuèng mÆt hå. Trªn ®Ønh Th¸p Rïa rùc s¸ng ¸nh ®iÖn víi b¨ng khÈu hiÖu “ViÖt Nam ®éc lËp”. §óng 20 giê, lÔ Trung thu ®éc lËp ®Çu tiªn b¾t ®Çu. Sau lÔ chµo cê, mét em ®¹i diÖn cho hµng v¹n thiÕu nhi Hµ Néi ph¸t biÓu niÒm vui síng ®îc trë thµnh tiÓu chñ nh©n cña ®Êt níc ®éc lËp. TiÕp ®ã ®ång chÝ TrÇn Huy LiÖu, ®¹i diÖn ChÝnh phñ, trÞnh träng ®äc th cña B¸c Hå göi thiÕu nhi, c¨n dÆn c¸c em cè g¾ng häc tËp ®Ó xøng ®¸ng víi sù quan t©m, ch¨m sãc cña B¸c. Buæi lÔ kÕt thóc, c¸c ®oµn ®éi ngò chØnh tÒ ®Òu bíc trong tiÕng trèng vang vang híng vÒ B¾c Bé phñ. DÉn ®Çu ®oµn lµ nh÷ng ®éi móa l©n, móa s tö cïng hµng ngµn, hµng v¹n chiÕc ®Ìn giÊy lung linh uèn lîn nh mét dßng s«ng sao… §óng 21 giê c¸c em cã mÆt tríc B¾c Bé phñ. B¸c Hå xuÊt hiÖn t¬i cêi, th©n thiÕt. TiÕng hoan h« nh sÊm dËy. TiÕng trèng rén rµng. S tö l¹i nh¶y móa. TÊt c¶ sung síng hß reo. Chóc mõng B¸c Hå kÝnh yªu. B¸c Hå xóc ®éng bíc xuèng thÒm ®ãn c¸c em, tiÕng hoan h« l¹i dËy lªn. Mét em ®øng tríc m¸y phãng thanh ®äc lêi chµo mõng. §äc xong em h« to “B¸c Hå mu«n n¨m!”. LËp tøc tiÕng h« “Mu«n n¨m” rÒn vang kh«ng ngít.
-9-

B¸c Hå gi¬ cao hai tay tá ý c¸m ¬n c¸c em råi B¸c lÇn lît ®Õn b¾t tay tõng em ®øng hµng ®Çu. CÆp m¾t cña B¸c ¸nh lªn mét niÒm vui ®Æc biÖt. Trong lóc ë phÝa ngoµi, c¸c ®oµn “xe t¨ng”, c¸c binh sÜ cña Hai Bµ Trng, cña §inh Bé LÜnh, c¸c ®éi s tö víi rÊt nhiÒu em ®eo mÆt n¹… ïn ïn kÐo vµo dinh cña Chñ tÞch trong tiÕng trèng hß reo vang dËy, khu vên Phñ Chñ tÞch bçng nhiªn im ph¨ng ph¾c khi ®ång chÝ phô tr¸ch giíi thiÖu B¸c Hå sÏ nãi chuyÖn víi c¸c em. B»ng giäng xø NghÖ cã pha lÉn giäng c¸c miÒn cña ®Êt níc, B¸c th©n thiÕt trß chuyÖn víi c¸c ch¸u: “C¸c ch¸u! §©y lµ lêi B¸c Hå nãi chuyÖn…” Cuèi cïng B¸c nãi: Tríc khi c¸c ch¸u ®i ph¸ cç, ta cïng nhau h« hai khÈu hiÖu: “TrÎ em ViÖt Nam sung síng!”, “ViÖt Nam ®éc lËp mu«n n¨m!”. TiÕng h« hëng øng cña c¸c em rÒn vang c¶ mét vïng trêi. Tr¨ng r»m v»ng vÆc to¶ s¸ng. NiÒm vui trµn ngËp c¶ Hµ Néi, B¸c Hå vui síng ®øng nh×n c¸c em vui ch¬i. Ai hiÓu ®îc hÕt niÒm vui cña B¸c Hå lóc nµy. Bao nhiªu n¨m x«ng pha chiÕn ®Êu, ph¶i ch¨ng B¸c còng chØ mong íc cã gi©y phót sung síng nh ®ªm nay. “TrÎ em ViÖt Nam sung síng!” KhÈu hiÖu ®ã cña B¸c Hå c¸ch ®©y 45 n¨m, vÉn ®ang lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c¸c thÕ hÖ h«m nay vµ m·i m·i mai sau. Vò Kú - B¸o Hµ Néi míi sè ra ngµy thø t 03/10/1990 4- [21.] Ba lÇn ®îc gÆp B¸c Hå. Hå ThÞ Thu kÓ: Khi ch¸u ë trong Nam, ch¸u ®îc nghe c¸c chó ®äc lêi d¹y cña B¸c Hå, ch¸u cµng th¬ng nhí B¸c nhiÒu. Ch¸u vµ c¸c b¹n ch¸u mong sao níc nhµ thèng nhÊt, cïng ®ång bµo miÒn Nam ®ãn B¸c vµo th¨m. Qua thêi gian chiÕn ®Êu, ch¸u ®îc §¶ng, MÆt trËn cho ra miÒn B¾c ®Ó häc tËp, ch¸u vinh dù ®îc gÆp B¸c. LÇn ®Çu ch¸u ®îc gÆp B¸c, B¸c hái ch¸u ®· biÕt ch÷ cha. Ch¸u vßng tay tr¶ lêi B¸c mµ ch¸u nãi kh«ng nªn lêi, v× ch¸u c¶m ®éng qu¸. Sau, ch¸u cè g¾ng tr¶ lêi ®Ó B¸c nghe: - D¹ tha B¸c, ch¸u cha biÕt ch÷ nµo ¹. V× gia ®×nh ch¸u nghÌo, ba m¸ ch¸u mÊt sím, ch¸u ®«ng em nªn kh«ng ®îc ®i häc. Võa nãi xong, ch¸u ngíc lªn nh×n B¸c. Hai hµng níc m¾t B¸c rng rng lµm cho ch¸u cµng thªm c¶m ®éng h¬n. LÇn thø hai ch¸u ®îc gÆp B¸c. B¸c hái ch¸u:
-10-

- §ång bµo miÒn Nam ®Êu tranh vµ chiÕn ®Êu nh thÕ nµo? Ch¸u liÒn ®øng lªn vßng tay l¹i: - D¹, tha b¸c, ®ång bµo miÒn Nam ®Êu tranh kh«ng sî gian khæ, chiÕn ®Êu kh«ng sî bÞ th¬ng, kh«ng sî hy sinh, mµ chØ sî mï hai m¾t, sau nµy níc nhµ thèng nhÊt, B¸c vµo th¨m kh«ng nh×n thÊy B¸c. Ch¸u ngíc nh×n lªn l¹i thÊy B¸c rng rng níc m¾t. B÷a Êy B¸c cho ch¸u ¨n c¬m. Ch¸u ngåi bªn B¸c, B¸c g¾p thøc ¨n cho ch¸u… LÇn thø ba, ch¸u ®îc gÆp B¸c ë héi trêng Ba §×nh. Ch¸u mõng rì ch¹y l¹i «m vµ h«n B¸c. B¸c hái ch¸u: - Kú nµy ch¸u cã ¨n ®îc c¬m kh«ng, ¨n ®îc mÊy b¸t? Ch¸u ®¸p: - D¹, tha B¸c, ch¸u ¨n ®îc hai b¸t ¹! - ¡n thÕ lµ Ýt ®Êy! Cè ¨n nhiÒu cho khoÎ vµo. B¸c dÆn thªm ch¸u ph¶i gi÷ g×n søc khoÎ cho thËt tèt, ®oµn kÕt tèt, th¬ng yªu ®ång ®éi tèt, ph¶i nghe lêi c¸c c«, c¸c chó d¹y b¶o. Sau nh÷ng giê phót quý b¸u Êy ch¸u ra vÒ, kh«ng muèn rêi B¸c, chØ mong sao gÇn B¸c lu«n lu«n. Ngµy th¸ng qua ®i, bÖnh cña ch¸u l¹i ph¸t triÓn, nªn c¸c chó ®a ch¸u vµo viÖn. §îc tin Êy, B¸c ®iÖn vµo th¨m ch¸u. Lóc Êy bÖnh ch¸u qu¸ nÆng, ®Õn khi ch¸u tØnh dËy, c¸c chó nãi l¹i, ch¸u v« cïng xóc ®éng, v× B¸c bao nhiªu lµ c«ng viÖc mµ B¸c cßn quan t©m ®Õn søc khoÎ cña ch¸u. Thêi gian sau ch¸u xa Hµ Néi vÒ trêng häc, hµng ngµy ch¸u lu«n thùc hiÖn lêi B¸c d¹y. Hå ThÞ Thu – Dòng sÜ thiÕu niªn miÒn Nam. §êi ®êi ¬n B¸c. NXB Kim §ång, Hµ Néi, 1970. [23.] Nh÷ng kh¸ch “®Æc biÖt” cña B¸c Hå. Vµo mét buæi s¸ng mïa thu th¸ng t¸m n¨m 1990, trong ®oµn ngêi kÐo dµi v« tËn vµo th¨m nhµ sµn, n¬i B¸c Hå kÝnh yÕu ®· tõng sèng vµ lµm viÖc, cã hai cha con ngêi Ph¸p. Ngêi phô n÷ ngoµi 50 tuæi, g¬ng mÆt s¸ng, nô cêi t¬i t¾n, d¸ng ngêi m¶nh mai, ®i bªn ngêi cha cã g¬ng mÆt ®«n hËu, chÊt ph¸c. §ã lµ hai cha con «ng ¤-br¾c, mét gia ®×nh ngêi Ph¸p cã nhiÒu kû niÖm s©u s¾c víi B¸c Hå. Ngêi phô n÷ m¶nh mai kia lµ £-li-da-bÐt, ngêi con g¸i ®ì ®Çu cña B¸c Hå. §i cïng víi dßng ngêi ng¾m nh×n vên c©y ao c¸, dõng ch©n håi l©u bªn nhµ sµn, «ng ¤-br¾c b¶o víi con g¸i cña m×nh:
-11-

thiÕu hoa l¸. B¸c Hå thêng d¾t ch¸u Gi¨ng Pi-e. Khi «ng ¤-br¾c ®Ò nghÞ B¸c ®Õn ë t¹i ng«i nhµ cæ kÝnh cña «ng ë ngo¹i vi Pa-ri. B¸c Hå lµ thîng kh¸ch. xa vïng ngo¹i vi Pa-ri trë vÒ níc. gia ®×nh «ng ¤-br¾c ®ãn mét tin vui míi: c« con g¸i ót võa chµo ®êi. vui ®ïa víi c¸c em bÐ vïng ngo¹i «. §iÒu khã tin nhng cã thËt. dï bËn tr¨m c«ng ngµn viÖc. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®ang cã mÆt trªn ®Êt Ph¸p víi t c¸ch lµ mét thîng kh¸ch cña ChÝnh phñ Ph¸p. Míi ®ã mµ ®· 54 n¨m trêi. ®éc lËp cho d©n téc. B¸c Hå ®Æt tªn cho ch¸u bÐ lµ Ba-bÐt vµ nhËn ch¸u lµm con g¸i ®ì ®Çu cña Ngêi. … Ngµy Êy. vên c©y ao c¸ vµ thiªn nhiªn xanh ng¾t quanh m×nh. n¬i B¸c Hå ®· tõng ®Õn. B¸o chÝ xuÊt b¶n ë Thñ ®« Pa-ri hoa lÖ ®Òu trang träng in trªn ®Çu trang nhÊt bøc ch©n dung cña B¸c Hå víi nh÷ng hµng tÝt lín trang träng. t©m trÝ Ngêi lu«n híng tíi viÖc giµnh l¹i nÒn hoµ b×nh. B¸c Hå c¶m thÊy kh«ng tho¶i m¸i v× kh«ng cã vên c©y. nãi chuyÖn víi «ng l·o trång hoa. thiªn nhiªn. 7 tuæi. mµ ë kh¾p mäi n¬i trªn tr¸i ®Êt. Lóc bÊy giê. ai ai còng thuéc: “Ai yªu nhi ®ång b»ng B¸c Hå ChÝ Minh”. thèng nhÊt ®Êt níc. B¸c Hå vÉn lu«n dµnh t×nh c¶m cña m×nh -12- . vµo ngµy 15/8/1946. th¨m hái ®êi sèng cña bµ con lao ®éng. B¸c Hå ®· nhËn lêi dän ®Õn ë 6 tuÇn lÔ.§©y lµ toµn bé gia tµi cña ngêi cha ®ì ®Çu cña con ®ã. l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc trêng kú kh¸ng chiÕn vµ nh÷ng n¨m hoµ b×nh ë miÒn B¾c còng nh cuéc ®Êu tranh chèng Mü gi¶i phãng miÒn Nam. N¬i ®©y. vÊn ®Ò Nam Bé “lµ m¸u thÞt cña ViÖt Nam”. Gi¨ng Pi-e nghØ tra thanh th¶n trªn b·i cá trong vên. ®i d¹o ch¬i kh¾p lµng. con trai ®Çu lßng cña «ng bµ ¤-br¾c chñ nhµ. Cã buæi tra. cø chiÒu chiÒu sau giê héi ®µm. ChÝnh trong dÞp nµy. Ch¼ng lÏ B¸c Hå – ngêi cha ®ì ®Çu cña chÞ kh«ng cã mét c¸i g× kh¸c ngoµi c¨n nhµ sµn ®· ®i vµo huyÒn tho¹i vÒ lèi sèng trong s¸ng. gi¶n dÞ.. BiÕt bao kû niÖm vÒ B¸c Hå kÝnh yªu kh«ng bao giê phai mê. gÆp gì víi c¸c chÝnh kh¸ch. chÞ cµng hiÓu s©u s¾c c©u nãi kh«ng chØ ë ViÖt Nam. Nh×n nh÷ng em bÐ nh bÇy chim non vµo L¨ng viÕng Ngêi. ë trong toµ l©u ®µi sang träng. khi chÞ míi ra ®êi trong mét nhµ hé sinh ë mét lµng thuéc ngo¹i « Pa-ri. con cã hiÓu kh«ng con? Nh÷ng giät lÖ l¨n trªn m¸ chÞ. Tõ ngµy xa Pa-ri. §îc tin nµy. «ng ¤-br¾c cßn thÊy B¸c Hå ®ang cïng con trai «ng. B¸c Hå ngåi trªn xe cã hé tèng ®Õn tËn nhµ hé sinh chóc mõng bµ ¤-br¾c vµ ch¸u bÐ míi sinh. nh¹t nhoµ trong ký øc cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh chÞ. Héi nghÞ Ph«ng-ten-n¬-bl« ®ang häp.

] Quµ cña B¸c Hå tÆng ch¸u. chÞ ®îc sang th¨m ®Êt níc. VÉn trong bé ka-ki gi¶n dÞ. th¨m n¬i ë. th¶ lßng m×nh trong nh÷ng hoµi niÖm kh«ng bao giê quªn vÒ Ngêi. Hå ChÝ Minh bªn Ngêi to¶ s¸ng. ®oµn ngo¹i giao vµ Uû ban Quèc tÕ ®Òu ®Õn ®«ng ®ñ. mäi ngêi lªn Phñ Chñ tÞch ®Ó chóc TÕt B¸c Hå. Hµ Néi. Khi chia tay. bøc ¶nh nhá cña Ngêi. ®Æc biÖt nhÊt vÉn lµ nh÷ng em nhá “nh bóp trªn cµnh”. c¶ gia ®×nh «ng ¤-br¾c v« cïng th¬ng tiÕc Ngêi. …Sau tiÖc ngät. víi phong th¸i ung dung. Theo chÞ cho biÕt th× “qu¶ trøng ®ã lµ biÓu hiÖn cña sù sèng. b»ng sø. NXB Thanh niªn. “kh¸ch ®Æc biÖt” cña m×nh. c¸c con vËt dÔ th¬ng b»ng ngµ.[25. Nguån: Kim Dung. tÊm lôa B¸c göi ®Ó chÞ may ¸o cíi… vÉn cßn ®©y. GÆp l¹i «ng ¤-br¾c gi÷a nh÷ng ngµy Hµ Néi ®ang chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng kh«ng qu©n cña ®Õ quèc Mü. còng nh toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n lo¹i yªu chuéng hoµ b×nh. B¸c Hå gëi mét tÊm lôa nhê «ng ¤-br¾c chuyÓn cho “con g¸i ®ì ®Çu cña t«i ®Ó ch¸u may ¸o cíi”. C¸c c¬ quan.cho con g¸i ®ì ®Çu Ba-bÐt. Ngµy B¸c qua ®êi. B¸c cÇm lÊy mét qu¶ t¸o to cïng mét tói kÑo ®øng lªn… -13- . ChÞ lÆng lÏ ngåi xuèng tÊm ghÕ ®¸ m¸t l¹nh. ®oµn thÓ trong níc. chñ ®éng. 1977. 5. ChÞ Ba-bÐt còng lµ mét trong nh÷ng “ch¸u bД ngµy nµo ®· ®îc sëi Êm b»ng “mu«n vµn tinh th¬ng yªu cña B¸c”. Ngµy tÕt d¬ng lÞch n¨m 1960. «ng ¤-br¾c ®îc Héi ®ång c¸c nhµ b¸c häc thÕ giíi häp ë Pa-ri nhê chuyÓn ®Õn Chñ tÞch Hå ChÝ Minh mét bøc th«ng ®iÖp. B¸c ®¸p lÔ vui vÎ vµ nãi lêi chóc mõng. ¤ng ¤-br¾c chuyÓn cho Ngêi mãn quµ mµ chÞ Ba-bÐt nhê göi ®Õn cha ®ì ®Çu: mét chiÕc hép vu«ng bªn trong ®ùng mét qu¶ trøng ®îc lµm tõ thø ®¸ quý. Th¸ng 6/1967. m¾t nh×n nh÷ng con c¸ vµng tung t¨ng b¬i léi trong bÓ. B¸c Hå rÊt vui vµ kh«ng quªn hái th¨m vÒ ngêi con g¸i ®ì ®Çu Ba-bÐt cña m×nh. t¬ng lai vµ hoµn h¶o. Hµng n¨m chÞ Ba-bet vÉn göi th ®Òu cho B¸c Hå. T×nh th¬ng bao lµ cña B¸c vÉn dµnh cho tÊt c¶ mäi ngêi. Bao nhiªu kû niÖm. nh÷ng mãn quµ B¸c göi cho chÞ Ba-bÐt vÉn cßn ®ã. Cha ®ì ®Çu lµ hiÖn th©n cña nh÷ng ®iÒu ®ã”. Vµ lÇn nµy. chÞ Ba-bÐt níc m¾t tu«n trµo. n¬i lµm viÖc cña ngêi cha “®ì ®Çu vÒ tinh thÇn” cña m×nh… Khi nghe chÞ thuyÕt minh nãi r»ng hai hµng ghÕ ®¸ vµ bÓ c¸ vµng lµ n¬i B¸c Hå thêng dïng ®Ó tiÕp kh¸ch tÝ hon.

[26. S®®. Mét lÇn.C¸c ch¸u th©n mÕn! C¸c ch¸u cã biÕt B¸c lµ ai kh«ng? . Êp óng ®¸p: .Tha Chñ tÞch… c¶m ¬n Chñ tÞch… T«i chØ ®a theo sang ®©y ch¸u trai n¨m nay chÝn tuæi. C¸c ch¸u cã yªu B¸c Hå kh«ng? . B¸c cêi ®«n hËu nãi vui: .Ano (Cã ¹). th¨m tr¹i thiÕu nhi TiÖp Kh¾c gÇn Pra-ha.B¸c Hå rÊt yªu c¸c ch¸u. -14- .B¸c ®i ®Õn chç «ng ®¹i sø Ên §é vµ hái: . Mäi ngêi ®Òu xóc ®éng vµ v« cïng c¶m phôc mét cö chØ võa th©n mËt. Kh¸ch níc ngoµi.tr177. tù nhiªn cña Hå Chñ tÞch. bçng lé vÎ lóng tóng.181. B¸c nãi: . ë nhµ c¸c vÞ ch¼ng thiÕu thø g×. hµm Ðn.B¸c Hå nãi – t«i göi «ng mang vÒ cho ch¸u qu¶ t¸o nµy vµ göi ch¸u nh÷ng c¸i h«n. Lª B¸ Thuyªn – Chñ tÞch Hå ChÝ Minh sø gi¶ cho t×nh h÷u nghÞ.Ano! . lÉm liÖt oai phong lµ vËy mµ lóc Êy.2. B¸c Hå ®· cã mét cuéc ®èi tho¹i sinh ®éng víi c¸c ch¸u: . . Strycek Hå! (B¸c Hå).ThÕ th× .tr. v× v« cïng xóc ®éng tríc vinh dù bÊt ngê. C¸c ch¸u h·y cö ®¹i biÓu ®Õn h«n B¸c vËy.Ano! . Råi quay l¹i phÝa kh¸ch níc ngoµi.Cã yªu lao ®éng kh«ng? .ViÖt Nam! TÊt c¶ ®ång thanh nãi to.C¸c ch¸u cã yªu häc tËp kh«ng? . nÐt mÆt hín hë. c¸c ch¸u h«n B¸c nhiÒu qu¸.T.Ano! NhiÒu ch¸u chen nhau xin ®îc h«n B¸c. Theo c©u chuyÖn Qu¶ t¸o B¸c Hå. S®®.Ngµi ®¹i sø cã ®a phu nh©n sang ®©y kh«ng? VÞ ®¹i sø r©u hïm. .B¸c Hå gÇy. C¶ phßng kh¸ch ån µo nhén nhÞp h¼n lªn.2. Nhng xin c¸c vÞ h·y cÇm lÊy chót hoa qu¶ ë trªn bµn vµ mang vÒ gäi lµ quµ cña B¸c Hå tÆng c¸c ch¸u ë nhµ.] Mét cuéc ®èi tho¹i sinh ®éng.B¸c tõ níc nµo ®Õn? . .T. B¸c sÏ gÇy h¬n. TÊt c¶ cêi ngÆt nghÏo. t¸o. C¸c ch¸u rÝu rÝt tr¶ lêi. kh¸ch trong níc ïa ®Õn bµn tiÖc cÇm lÊy lª. b¸nh kÑo.TÕt nhÊt.

B¸c Hå sang Ph¸p ®Ó ®µm ph¸n víi chÝnh phñ Ph¸p vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn vËn mÖnh cña ®Êt níc.] Ch¸u cña B¸c Hå. võa lµ ngêi th©n ch¨m lo cho con ch¸u. th©n thiÕt: “ë ViÖt Nam. mµ d©n ta. TrÝch trong “B¸c Hå víi thiÕu nhi vµ Phô n÷”. ¤ng §èc Lý thµnh phè Pa-ri më tiÖc long träng thiÕt ®·i B¸c Hå. Th¸ng 4 n¨m 1964. Mµ kh«ng chØ nh©n d©n ta! R«-met Ch¨n-®ra.tr. Tríc khi ra vÒ. nguyªn Chñ tÞch Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi ®· ph¸t biÓu trong dÞp dù Héi nghÞ quèc tÕ “ViÖt Nam vµ thÕ giíi” nh÷ng lêi ch©n t×nh. nh÷ng ngêi ch¸u cña B¸c Hå cho phÐp chóng t«i tõ c¸c n¬i trªn thÕ giíi ®Òu ®îc tù nhËn lµ ch¸u cña B¸c Hå. B¸c chµo mäi ngêi. lín bÐ ®Òu gäi Ngêi lµ B¸c. bá vµo tói. cã lÏ còng v× vËy. Khi B¸c Hå bíc ra khái phßng.T. ch¸u cña B¸c Hå ë tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. Mét s¸ng ®Ñp trêi. víi danh nghÜa lµ Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ.103.[86.2.] Qu¶ t¸o B¸c Hå cho em bÐ. Khi B¸c tr«ng thÊy mét bµ mÑ bÕ mét ch¸u nhá cè l¸ch ®¸m ®«ng l¹i gÇn. Håi tëng cña Vò Kú. Võa lµ ngêi lo toan thÕ hÖ nèi tiÕp cho t¬ng lai. Ngêi chän lÊy mét qu¶ t¸o ®Ñp trªn bµn.186. Ch¸u cña B¸c Hå. TÊt c¶ chóng ta. 6. rÊt ®«ng bµ con ViÖt kiÒu vµ c¶ ngêi Ph¸p n÷a ®ang ®øng ®ãn B¸c. giµ trÎ. c¸c b¹n tù xng rÊt ®óng m×nh lµ ch¸u cña B¸c Hå. Ngêi suy nghÜ vÒ tuæi trÎ chóng ta. kÓ c¶ «ng §èc Lý ®Òu kinh ng¹c chó ý tíi viÖc Êy. [27. Mäi ngêi.tr. S®®. B¸c liÒn gi¬ tay bÕ ch¸u bÐ vµ ®a cho ch¸u bÐ qu¶ t¸o.] B¸c Hå ®Õn víi c¸c ch¸u må c«i ë tr¹i Kim §ång. Ngay tõ phót ®Æt ch©n ®Õn cæng tr¹i nh×n bê rµo d¨ng -15- . sÏ tËp hîp l¹i ®Ó gi¬ng cao ngän cê Hå ChÝ Minh tiÕn lªn nh÷ng th¾ng lîi míi h¬n n÷a”. S®®. C¸c b¹n ®· cho phÐp chóng t«i thay mÆt hµng tr¨m triÖu nh©n d©n thÕ giíi ®îc cã mÆt h«m nay t¹i ®©y. Cö chØ cña B¸c Hå ®· lµm nh÷ng ngêi cã mÆt ë ®ã tõ chç tß mß ng¹c nhiªn ®Õn chç vui mõng vµ c¶m phôc vÒ tÊm lßng yªu trÎ cña B¸c.[38. Chóng t«i yªu cÇu c¸c b¹n thªm mét ®Æc ©n n÷a: Mong c¸c b¹n. B¸c Hå ®· ®Õn víi c¸c ch¸u ë tr¹i Kim §ång. B¸c Hå cña c¸c ch¸u. ng¹c nhiªn vµ kh«ng giÊu ®îc sù tß mß.

cßn c¸i vÎ “tr¹i lÝnh”. ®iÒu lín nhÊt lµ ph¶i bï ®¾p t×nh th¬ng. B¸c khen “§îc c¸i gän gµng. B¸c thÊy ë ®©y. C¸c ch¸u ®· kh«ng cßn bè. c¸c ch¸u ë tr¹i cßn chËt chéi ¹. thiÕu c¸i Êm cóng cña gia ®×nh. s¹ch sÏ”. D¹y cho c¸c ch¸u vµo khu«n phÐp. Nhng kh«ng ®îc ®Ó c¸c ch¸u mÊt c¸i hån nhiªn.Chó nãi míi ®óng cã mét phÇn nhá th«i. cßn nhiÒu l¾m ¹. §õng biÕn c¸c ch¸u thµnh c¸c “«ng cô non”. nhng cßn – B¸c hái c¸n bé phô tr¸ch tr¹i – cßn thÕ nµo. ®i xa c¸c ch¸u nhí. tho¶i m¸i. võa xóc ®éng võa lóng tóng. . nhng v« cïng thÊm thÝa: .Tha b¸c. §èi víi c¸c ch¸u må c«i. ®èi víi c¸c ch¸u. c¸c chó ph¶i lµm sao cho c¸c ch¸u thÊy tr¹i Kim §ång lµ gia ®×nh cña c¸c ch¸u. B¸c ®i vµo tõng c¨n phßng ë. phßng ¨n. n¬i c¸c ch¸u vui ch¬i. c¸c chó ph¶i th¸o gì ®¸m d©y thÐp gai ngay. c¸c chó l¹i rµo d©y thÐp gai nh mét nhµ tï thÕ nµy? Chó ThuËn tha: . §îc nh vËy th× cÇn g× ph¶i rµo d©y thÐp gai.Tha B¸c. Nãi víi c¸c c¸n bé phô tr¸ch giäng B¸c nhÑ nhµng. C¸c c«. c¸c c«. lóc ë nhµ c¸c ch¸u vui. Råi chó ThuËn m¹nh d¹n ®¸p: . B¸c Hå mØm cêi: .d©y thÐp gai. mÑ th× c¸c c«. c¸c chó nu«i d¹y c¸c ch¸u ph¶i ®em lßng lµm mÑ.Cho B¸c gÆp ch¸u nµo kÐm nhÊt tr¹i. sao c¸c c«. c¬ ng¬i cña thêi ®¹i cò ®Ó l¹i ®Êy ¹! B¸c l¾c ®Çu: C¸c c«. trong m¾t B¸c hiÖn lªn sù nhøc nhèi. ®îc mang tªn liÖt sÜ Kim §ång. c¸c chó ë ®©y lµ bè. mµ s¨n sãc. mµ d¹y b¶o. C¸c c«. ChÕ ®é cò nhãm c¸c ch¸u vµo ®©y. chóng ta tiÕp tôc nu«i d¹y v× t¬ng lai cña c¸c ch¸u. ph¶i canh phßng nghiªm ngÆt víi c¸c ch¸u? B¸c l¹i hái: . phßng häc. c¸c chó biÕt kh«ng? Mäi ngêi nh×n B¸c.D¹ tha B¸c.§©y lµ n¬i nu«i d¹y c¸c ch¸u må c«i.Nh÷ng ch¸u kÐm cã nhiÒu kh«ng? . ng¨n n¾p. -16- . lµm cha mµ c xö. Cã nh vËy th× d¹y míi cã kÕt qu¶ tèt.NhiÒu lµ bao nhiªu? §ång chÝ phô tr¸ch h¬i bèi rèi. biÕt ch¾c ch¾n c¸i dë. lµ mÑ cña c¸c ch¸u. mÊt c¸i vui t¬i. trËt tù lµ ®óng. c¸i hay cña mçi ®øa. B¸c nãi ngay: .Qu¶n lý c¸c ch¸u th× cÇn biÕt cô thÓ tõng ch¸u mét. B¸c b¶o chó ThuËn ®øng bªn: . sèng cã kû luËt.

B¸c Hå cÇm tay em Quèc ®i ra chç c¶ tr¹i ®ang tËp hîp ®ãn ®îi B¸c. ThiÕu nhi th× ph¶i ngoan. tªn ch¸u lµ Quèc lñi ¹! B¸c nh×n em. .Tha B¸c…ë trong tr¹i khæ cùc l¾m ¹. ¸i ng¹i: .Tha B¸c…Ch¸u…Ch¸u hay trèn tr¹i. B¸c khuyªn Quèc: “Tõ nay ch¸u ph¶i phÊn ®Êu bá c¸i tªn “lñi”. C¸c em ®· kh«ng cÇm ®îc níc m¾t khi nghe B¸c kÓ vÒ thêi niªn thiÕu cña B¸c. Ch¸u chui qua hµng rµo. B¸c xoa ®Çu em. g¬ng tèt cña thiÕu nhi ë Liªn X« vµ c¸c níc b¹n. B¸c hái: . dï em cha nãi ra ®îc nh÷ng ®iÒu muèn tha víi B¸c.Tªn ch¸u lµ g×? . lÔ phÐp víi ngêi lín. gi÷ l¹i c¸i tªn Quèc…”. B¸c th©n mËt kÓ cho c¸c em nghe mét sè g¬ng tèt cña thiÕu nhi trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. lªn mêi. ®õng ®Ó m×nh lµ c¸i g¸nh nÆng cña x· héi… Råi B¸c b¶o: . . . Vµ ph¶i dòng c¶m söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm.V× sao c¸c b¹n gäi ch¸u lµ Quèc lñi? .Ch¸u nãi râ sù gß bã cho B¸c nghe nµo? . B¸c cói xuèng vuèt ve nhÌ nhÑ tãc em. c¸c b¹n gäi ch¸u thÕ ¹. B¸c ®· hiÓu thÊu tÊt c¶.Sao ch¸u kh«ng chÞu ë trong tr¹i mµ l¹i trèn ra bªn ngoµi? . nh÷ng thãi h tËt xÊu ®Ó lín lªn lµm ngêi chñ cña ®Êt níc. c¸c chó phô tr¸ch.C¸c ch¸u ph¶i v©ng lêi c¸c c«.Khæ cùc nh thÕ nµo? .Tha B¸c… Quèc nh×n B¸c Hå mµ níc m¾t trµo ra. lñi vµo c¸c ngâ phè ¹. Níc m¾t cµng giµn giòa trªn hai m¸ Quèc. B¸c ®· ph¶i bÕ em trÌo trÑo bªn h«ng ®i xin s÷a cho em sau ngµy mÑ qua ®êi. gióp ®ì ngêi tµn tËt yÕu ®au. C¸c ch¸u ë trong tËp thÓ víi nhau cµng ph¶i yªu th¬ng nhau nh anh chÞ em ruét thÞt. .D¹ chóng ch¸u bÞ gß bã ®ñ thø ¹. ph¶i thËt thµ. B¸c c¨n dÆn c¸c em nh «ng dÆn ch¸u: . kÝnh träng ngêi giµ.C¸c ch¸u cã høa lµm ®îc ®iÒu B¸c c¨n dÆn kh«ng nµo? -17- .D¹ tha.Ai ®Æt cho ch¸u c¸i tªn Êy? .Tha B¸c. B¸c ®· tõng thÌm mét c¸i ®å ch¬i. B¸c còng ®· må c«i mÑ tõ n¨m lªn chÝn.Em Quèc ®øng khoanh tay tríc mÆt B¸c. nghÑn ngµo kh«ng nãi lªn lêi. íc ao mét bé quÇn ¸o míi ®Ó mÆc TÕt.

B¸c ®· ®Ó l¹i rÊt nhiÒu quµ ®Ó chia cho c¸c em. B¸c cßn dÆn thªm c¸c em lµ. 7. tøc ngµy mïng 8 th¸ng 2 n¨m 1941 B¸c vÒ ®Õn P¸c Bã. Sau b÷a c¬m tÕt chiÒu mång 3. B¸c ®· chØ thÞ chóng t«i ph¶i nghiªn cøu tõng n¬i ë vµ lµm viÖc cho thÝch hîp vµ kÝn ®¸o h¬n. S®®. -18- .] B¸c Hå ë P¸c Bã. gia ®×nh cô cã mét c¸i hang s©u vµ rÊt kÝn dïng l¸nh n¹n khi cã biÕn (cã phØ vÒ cíp. giÕt). ®i l¹i rÊt thuËn tiÖn.2. Vµ B¸c th©n mËt hÑn: “NÕu c¶ tr¹i cïng tiÕn bé vît bËc. Hoa r©m bôt. ngêi lªn niÒm vui nhËn quµ B¸c. anh Léc ®îc ph©n c«ng trë l¹i hang nghiªn cøu thªm lèi vµo. B¸c ng ngay. Gia ®×nh ®ãn tiÕp B¸c vµ chóng t«i rÊt th©n mËt. n¨m T©n TÞ. B¸c hái cô M¸y Lú ë ®©y cã chç nµo ma kh«ng h¾t tíi kh«ng? Nh vËy chóng t«i hiÓu ý B¸c lµ ph¶i ë hang. noi g¬ng dòng c¶m cña liÖt sÜ Kim §ång trong häc tËp vµ rÌn luyÖn. Nhµ kh«ng ®îc réng nhng tho¸ng m¸t. Mµ ®· lµ vµo nói th× ph¶i ë hang hoÆc dùng l¸n…Vµ ngay tèi h«m ®ã bªn bÕp löa nhµ sµn.T. Ngµy h«m Êy. Anh Phïng ChÝ Kiªn giao cho t«i liªn hÖ víi c¬ së ®Ó chuÈn bÞ c¸c thø. NhËn phÇn quµ cña B¸c cho. Gia ®×nh cô M¸y Lú lµ mét trong nh÷ng c¬ së chóng t«i chän lµm n¬i ®Ó B¸c ë vµ lµm viÖc.212. cÊt lµm kû niÖm. em nµo ®¹t kÕt qu¶ tèt. Cô M¸y Lú cho biÕt. B¸c sÏ cßn vÒ th¨m c¸c ch¸u nhiÒu lÇn n÷a”. Ngµy mång 3 tÕt. B¸c sÏ göi phÇn thëng.[40. “S¸u s¸n” tiÕng ®Þa ph¬ng cã nghÜa lµ vµo nói. S¬n Tïng. N¬i ®©y nói rõng trïng ®iÖp vµ ®Þa thÕ hiÓm trë rÊt cã lîi cho ho¹t ®éng bÝ mËt cña c¸n bé ViÖt Minh. nhiÒu em ®· kh«ng ¨n. ®êng ra vµ t×nh h×nh cô thÓ trong hang. Chóng t«i bµn c¸ch t×m hang. P¸c Bã thuéc x· Trêng Hµ.tr. S¸ng h«m sau (ngµy mång 4 tÕt). ngay b×a rõng vµ kÝn ®¸o. Chóng t«i quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh c«ng t¸c chuÈn bÞ vµo hang. chóng t«i mêi B¸c ®i xem hang nhµ cô M¸y Lú. Anh C¸p. nhiÒu c¬ së c¸ch m¹ng ë vïng P¸c Bã ®· ®îc x©y dùng v÷ng ch¾c. huyÖn Hµ Qu¶ng. nªn ph¶i “s¸u s¸n” th«i…”. cô «ng. cô bµ vµ c« con g¸i. Gia ®×nh chØ cã ba ngêi.Mét tiÕng “cã” vang lªn. ®Òu kh¾p vµ s«i næi. Em Quèc kh«ng lñi ra ngoµi tr¹i n÷a mµ gi÷ g×n m×nh nh gi÷ g×n kû niÖm quµ B¸c trong tr¸i tim. B¸c nãi ®¹i ý: “ë ®©y dùa vµo d©n th× cã nhiÒu thuËn lîi nhng còng cã c¸i kh«ng lîi c¶ cho yªu cÇu ho¹t ®éng bÝ mËt cña ta mµ còng kh«ng tiÖn cho sinh ho¹t cña d©n. ®îc ban phô tr¸ch b¸o lªn B¸c. Tõ h«m ®ã trong tõng ®«i m¾t cña c¸c em.

tæ chøc phôc kÝch c¸c ng¶ ®êng nghi cã c¸n bé ta ®i qua. Søc khoÎ cña B¸c lóc ®ã còng kh«ng ®îc tèt l¾m. nhng l¹i lµ n¬i kÎ ®Þch lu«n dßm ngã. nhng thùc chÊt B¸c l¹i lµ ngêi d¹y chóng t«i rÊt nhiÒu trong c«ng t¸c b¶o vÖ. anh C¸p. V¸n h¬i ng¾n nªn khi kª ®Ó ngñ ph¶i n»m h¬i co míi ®ñ chç cho 5 ngêi. mang l¬ng thùc trªn ®êng ph¶i ho¸ trang hîp lý vµ ®êng ®i ph¶i cã híng thay ®æi lu«n. §øc Thanh (tøc §µm Minh ViÔn) lµ ®êng d©y liªn l¹c ®ång thêi phô tr¸ch lùc lîng vò trang b¶o vÖ vßng ngoµi. Nh÷ng c¬ së c¸ch m¹ng ë vïng P¸c Bã ngay c¶ nh anh §¹i L©m còng chØ biÕt cã c¸n bé Trung ¬ng quan träng vÒ nhng kh«ng biÕt cã bao nhiªu ngêi. ¨n uèng kham khæ mµ B¸c l¹i lµm viÖc c¨ng th¼ng nªn chóng t«i rÊt lo.Cô M¸y Lú cho chóng t«i mîn 5 tÊm v¸n gç nghiÕn. ThÕ An. c¸ch ®i l¹i kh¸c nhau kh«ng ®Ó ®Þch n¾m ®îc quy luËt ho¹t ®éng cña ta. bÝ mËt ph¶i ®îc coi lµ nguyªn t¾c trong mäi ho¹t ®éng cña §¶ng…”. t×m kiÕm. cßn c¸c anh Quèc V©n. B¸c d¹y mçi lóc ph¶i cã giê giÊc. Tuy nãi lóc ®ã P¸c Bã lµ khu vùc an toµn h¬n c¸c khu kh¸c trong vïng. c¸ch lµm. Nhãm c«ng t¸c cña chóng t«i do anh Phïng ChÝ Kiªn phô tr¸ch. Cßn chuyÖn nhËn l¬ng thùc do d©n gióp ®ì. tin tëng nhng ®ång thêi ph¶i cã c©u chuyÖn ho¸ trang hîp lý ®¶m b¶o gi÷ g×n bÝ mËt c«ng viÖc c¸ch m¹ng ®ang lµm. Ngêi gÇy. Chóng t«i chÆt c©y lµm mét c¸i gi¸ trªn cã tiÕp nøa ®Ó B¸c vµ anh em ®Æt tói ®ùng quÇn ¸o. ph¶i ph©n t¸n mçi n¬i mét Ýt. §å dïng cho hËu cÇn mîn cña d©n ph¶i mçi nhµ mét thø. Cïng ë hang víi B¸c cã anh Phïng ChÝ Kiªn. ë hang ®îc Ýt l©u. ngµy nhËn l¬ng thùc chuyÓn ®Õn ph¶i lu«n thay ®æi. Tuy nãi lµ b¶o vÖ B¸c. Nh÷ng viÖc tiÕp xóc víi d©n tríc hÕt ph¶i ®îc nh©n d©n quý mÕn. chóng t«i thÊy trong ngêi rÊt mÖt. níc da xÊu. B¸c quan t©m gi¸o dôc chóng t«i chi li tõng viÖc rÊt bæ Ých. Hoµng S©m. Ngµy 5 tÕt th× B¸c vµ chóng t«i dän vµo hang. anh Léc vµ t«i. C¸ch n¬i B¸c vÒ phÝa b¶n Lòng 10 c©y sè. cô thÓ lµ ai vµ hiÖn nay ë ®©u. Vµ thùc tÕ chóng t«i ®· lµm tèt lêi B¸c d¹y. chóng dùng ®ån víi h¬n -19- . thËm chÝ cã thø ph¶i mîn nhiÒu nhµ…B¸c kÓ cho chóng t«i nghe rÊt nhiÒu nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ ®êi ho¹t ®éng cña B¸c khi cßn ë níc ngoµi. néi dung mçi chuyÖn tuy x¶y ra ë c¸c níc kh¸c nhau nhng ®Òu nh»m gi¸o dôc chóng t«i ý thøc gi÷ bÝ mËt. G¹o vµ muèi do c¸c c¬ së vËn ®éng quyªn gãp kh«ng nªn tËp trung ®Ó ë mét nhµ. Cuèi cïng B¸c d¹y: “Trong ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh c¸ch m¹ng níc ta hiÖn nay.

Lµm l¸n ë còng ph¶i gièng kiÓu l¸n cña ®ång bµo. KÎ ®Þch l¹i rÊt tinh qu¸i. ý thøc c¶nh gi¸c cã nghÜ ®Õn nhng c¸ch gi÷ bÝ mËt cßn tuú tiÖn. nhng thùc ra lµ B¸c ®i n¾m t×nh h×nh khu vùc. LiÕp che chung quanh l¸n kh«ng nªn dïng nøa ®an v÷ng ch¾c mµ nªn lÊy cá tranh tÕt nÑp l¹i thµnh tÊm ®Ó thng. b¾t bí hoÆc cµn quÐt nh÷ng b¶n nghi cã c¸n bé ta ho¹t ®éng. khi ®i c«ng t¸c tèt nhÊt lµ ph¶i ®em theo c¬m n¾m. M×nh ph¶i s©u s¸t gi¸o dôc ý thøc ñng hé c¸ch m¹ng cho ®ång bµo. ¨n xong l¸ ®ïm c¬m ph¶i ch«n s©u. kiÓm so¸t. H»ng ngµy sau giê lµm viÖc buæi chiÒu. Chóng ta ®Õn ®Þch kh«ng biÕt mµ rót ®i chóng còng kh«ng hay. non kÐm. §ång thêi ho¹t ®éng cña bän phØ lóc nµy còng rÊt t¸o tîn nªn chóng t«i cµng lo l¾ng. B¸c d¹y chóng t«i ho¹t ®éng ë vïng nói. N¬i lµm l¸n ph¶i xem xÐt võa lîi cho viÖc quan s¸t ph¸t hiÖn ®Þch tõ xa nhng ®ång thêi ph¶i cã ®êng rót khi bÞ v©y. trëng b¶n. tr¨n trë vÒ nhiÖm vô b¶o vÖ B¸c. Khi lµm l¸n còng ph¶i biÕt tÝnh to¸n sao cho cã lîi ®«i ®êng. v¶i ®Ó mua chuéc lµm chØ ®iÓm. ®Þch thêng dïng vËt chÊt nh b¹c hoa xoÌ. tiÖn khi röa tay kho¸t cho níc déi hÕt nh÷ng h¹t c¬m v·i xuèng suèi. Mçi l¸n chØ nªn lµm ®ñ cho 1 ®Õn 2 ngêi ë lµ cïng. Trêng hîp bÞ ®Þch v©y hoÆc ®Õn gÇn míi ph¸t hiÖn th× chØ viÖc l¸ch nhÑ qua liÕp tranh cho dÔ dµng. T×nh h×nh sÏ c¨ng th¼ng vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu. muèi. th× míi b¶o vÖ ®îc m×nh vµ cã nhiÒu thuËn lîi diÖt ®Þch. ë ®©u mµ chóng ch¼ng cµi ngêi vµo. Muèn b¶o -20- . B¸c thêng ®i d¹o leo nói. Trång rau hay gieo b¾p còng ph¶i lµm ®óng kiÓu c¸ch cña d©n téc n¬i m×nh ë. khi ¨n c¬m ph¶i t×m n¬i suèi s¹ch sÏ.mét trung ®éi lÝnh dâng do Ph¸p chØ huy tæ chøc tuÇn tra. nhng ph¶i chó ý ph¸t hiÖn tay ch©n cña chóng. d©n tha. Nh÷ng bang t¸. Còng cã viÖc chóng t«i ®· lµm nhng khi nghe B¸c gi¶ng gi¶i míi biÕt m×nh cßn ®¬n gi¶n vµ khê d¹i qu¸. khø v« h×nh”. NÕu ta lµm kh¸c ®i lµ ®Þch vµ bän xÊu sÏ ph¸t hiÖn ®îc ngay. phÇn lín anh em chóng t«i ho¹t ®éng ë vïng nµy l©u nay quen víi léi suèi trÌo ®Ìo nhng ®«i lóc ph¶i võa ®i. võa ch¹y theo kÞp B¸c. KÎ ®Þch l¹i t×m mäi c¸ch tiªu diÖt lùc lîng c¸ch m¹ng. Tíi ®©y lùc lîng c¸ch m¹ng sÏ ph¸t triÓn. Cã nhiÒu viÖc rÊt ®¬n gi¶n nhng khi B¸c hái anh em chóng t«i kh«ng tr¶ lêi ®îc. Ho¹t ®éng bÝ mËt ph¶i “lai v« ¶nh.…vµ ngay c¶ nh÷ng gia ®×nh d©n téc sèng ven ®êng ®i. Chóng ta võa ph¶i chiÕn ®Êu võa t¨ng gia s¶n xuÊt vµ lµm nhµ ngoµi rõng ®Ó ë…T¨ng gia hoÆc lµm nhµ còng ph¶i biÕt gi÷ bÝ mËt. Nh vËy võa ®îc viÖc mµ kh«ng g©y phiÒn hµ cho d©n. Trªn ®êng ®i. c¸ ®îc ¨n mµ ta l¹i xo¸ ®îc dÊu vÕt lµm cho kÎ ®Þch cã m¾t còng nh mï.

anh em chóng t«i cµng thÊm thÝa lêi B¸c d¹y. ®¶m b¶o søc khoÎ h¬n. ®îc B¸c ®ång ý. chóng t«i rÊt mõng. B¸c dõng l¹i quan s¸t vµ gîi ý chç nµy nÕu lµm l¸n ë th× tiÖn nhÊt. ë hang ®Õn tuÇn thø hai. vãt nhän lµm hµng rµo chung quanh. L¸n réng chØ võa chiÕc chiÕu ®«i. vui vÎ ho¹t b¸t nªn còng yªn lßng. Tªn t«i lµ “Thu S¬n”. Ýt khi thÊy B¸c r¶nh rçi. Ph¶i ®i ngîc theo dßng ch¶y míi vµo ®îc cña hang n¬i B¸c ë. Chóng t«i ai nÊy ®Òu lo l¾ng cho søc khoÎ cña B¸c. Ngay c¶ cô M¸y Lú còng kh«ng biÕt B¸c lµ ai. cã thÓ theo dßng suèi rót vµo hang hoÆc lªn triÒn nói cã rõng c©y rËm còng rÊt tiÖn. Nhng ®øng ë ®©y nh×n lªn th× l¹i kh«ng thÊy ®îc cöa hang. Khi cã biÕn. Mçi buæi ®i d¹o. Anh gi¶i thÝch ®©y lµ kinh nghiÖm cña ®ång bµo d©n téc thêng dïng lo¹i c©y nµy ®Ó rµo vên nhµ v× con hæ tr«ng thÊy sî. ViÖc t×m mét ®Þa ®iÓm ®Ó lµm l¸n theo ý B¸c d¹y còng rÊt khã. Anh Léc híng dÉn chóng t«i vµo rõng lÊy nøa tÐp (lo¹i nøa chØ lín b»ng ngãn ch©n c¸i). tríc hÕt mçi thµnh viªn ph¶i suy nghÜ tù b¶o vÖ m×nh. Chóng t«i cã ý ®Þnh lµm l¸n ®Ó B¸c ë. -21- . NghÜ l¹i nh÷ng n¨m tríc ®©y.vÖ §¶ng. ThÕ lµ chóng t«i b¾t tay vµo c«ng viÖc dùng l¸n ngay. B¸c cêi råi chËm r·i gi¶i thÝch: “S¸u s¸n” lµ vµo nói cßn cã nghÜa lµ “Thu S¬n”. B¸c tiÕp cô rÊt th©n mËt vµ chuyÖn trß thËt vui vÎ. chóng t«i thÊy t×nh h×nh søc khoÎ cña B¸c cã hiÖn tîng mÖt mái h¬n. n»m díi tÊm ph¶n ngay chç B¸c. Chóng t«i vµ mét sè anh em kh¸c còng tõ ®ã dïng c¸i tªn “Giµ Thu” ®Ó gi¶i thÝch cho c¸c ®ång chÝ kh¸c khi bÞ hái vÒ B¸c mµ theo nguyªn t¾c kh«ng ®îc nãi râ h¬n. Khi b¸o c¸o ý ®Þnh ®ã. chóng t«i vÉn thÊy B¸c nhanh nhÑn. anh Hoµng S©m ph¸t hiÖn thÊy r¾n ®éc chui vµo hang. khi §¶ng bÞ khñng bè. Cã h«m dän vÖ sinh. Cø d¨m ba ngµy cô M¸y Lú l¹i ®em l¬ng thùc vµo mét lÇn. Cöa l¸n híng xuèng con ®êng mßn díi thung lòng. Con suèi níc rÊt trong vµ ngay bê cã nhiÒu t¶ng ®¸ to vµ ®Ñp. C«ng viÖc chuÈn bÞ ®îc khÈn tr¬ng tiÕn hµnh. cô hái tªn B¸c. Mét h«m sau giê lµm viÖc buæi chiÒu B¸c ®i d¹o ®Õn mét ®o¹n suèi c¸ch cöa hang kh«ng xa. Hµng ngµy B¸c vÉn m¶i miÕt lµm viÖc. Mét lÇn trong c©u chuyÖn vui. nhng bªn ngoµi cã treo mét sè tµu l¸ cä tr«ng gièng nh nh÷ng c¸i l¸n canh n¬ng cña ®ång bµo. nhiÒu ®ång chÝ bÞ b¾t bí tï téi vµ hy sinh. Tõ ®ã mçi lÇn gÆp cô M¸y Lú thêng chµo B¸c b»ng c©u chµo kÐ Thu S¬n (Giµ Thu). Chung quanh còng dïng cá tranh thay liÕp nøa nh lêi B¸c d¹y. N¬i B¸c chØ lµ mét kho¶ng ®Êt b»ng ngay c¹nh bê suèi.

Cuèi th¸ng 8 n¨m 1945. ®Õn xu©n MËu Th×n n¨m nay thÊm tho¾t ®· ngãt gÇn nöa thÕ kû tr«i qua.] Th¸ng T¸m n¨m 1945 ë Hµ Néi. t«i chen vµo: §óng hßn ®¸ ch«ng chªnh thËt. B¸c ®ång ý vµ chØ ban ngµy xuèng l¸n lµm viÖc. ThÕ mµ cã dÞp gÆp l¹i. Hµ Néi. L¬ng thùc do ®ång bµo gióp ®ì thêng lµ g¹o ng« (b¾p bÑ) xay nhá vµ muèi. -22- . anh Kiªn mêi B¸c xuèng l¸n ë vµ lµm viÖc. Cã h«m thÊy g¹o gÇn hÕt. Ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1945.. nhng biÕt bao kû niÖm s©u s¾c trong cuéc ®êi ngêi chiÕn sÜ b¶o vÖ B¸c m·i m·i lµ nh÷ng bµi häc truyÒn thèng vÎ vang kh«ng bao giê phai. 8. §Õn lît anh Hoµng S©m ®äc c©u “Bµn ®¸ ch«ng chªnh dÞch sö §¶ng” th× tÊt c¶ ai còng cêi vang. Bµn ®¸ ch«ng chªnh dÞch sö §¶ng Cuéc ®êi c¸ch m¹ng thËt lµ sang… Th¬ B¸c lµm hiÖn thùc víi cuéc sèng qu¸. B¸c Hå vÒ níc trùc tiÕp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. chóng t«i mçi ngêi ®äc l¹i mét c©u vµ gi¶i nghÜa lu«n. Cßn rau xanh chñ yÕu lµ m¨ng tù kiÕm trong rõng. th× B¸c ung dung ®äc mÊy c©u th¬: S¸ng ra bê suèi tèi vµo hang Ch¸o bÑ rau m¨ng vÉn s½n sµng. B¸c nh×n chóng t«i cêi hiÒn hËu vµ víi giäng Êm ¸p. Hµ Néi khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. thÊy nh míi h«m qua. NXB C«ng an nh©n d©n. Cao B¸ Sanh ghi trong Nh÷ng chuyÖn vui vµ c¶m ®éng vÒ Hå Chñ tÞch. chóng t«i mêi B¸c ra xem. 2000. råi lÇn lît ®Õn c¸c tØnh kh¸c trong c¶ níc.[45.Th«i c¸c chó ¨n tiÕp ®i kÎo ch¸o bÑ nguéi mÊt!. Mét h«m B¸c vµ chóng t«i ®ang ¨n ch¸o ng«. ThËt vËy. ¨n nghØ.. Tõ xu©n T©n TÞ n¨m Êy. B¸c b¶o chóng t«i nÊu ch¸o ng« (ch¸o bÑ) ¨n thay b÷a. nhng v÷ng l¾m ®Êy. Chóng t«i vui vÎ tranh nhau vµ ®äc ®i ®äc l¹i nh÷ng c©u th¬ cña B¸c. cã ngêi nãi ®ïa ®©y lµ b¸nh ®óc. Lª Qu¶ng B¸1 kÓ. B¸c nãi: . ThÕ mµ cã h«m anh Kiªn thÊy B¸c ngåi lµm viÖc l¹i sî B¸c ng·.L¸n lµm xong. cßn ban ®ªm l¹i vµo hang. B¸c ®· ®i xa. Thêng vô Trung ¬ng quyÕt ®Þnh ®a B¸c Hå vÒ Thñ 1 Sau lµ cÊp tíng trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. Cã h«m c©u ®îc con c¸ hoÆc h¸i ®îc Ýt rau rín (lo¹i gièng c©y d¬ng xØ mäc ven bê suèi) th× b÷a ¨n ®îc c¶i thiÖn vµ ngon miÖng h¬n. §Çu n¨m 1941. B¸c rÊt ng vµ ngay ngµy h«m sau.

Ch¸u lµ CÇn ¹. Hµ Néi hõng hùc khÝ thÕ c¸ch m¹ng. Sau nµy chñ nhµ míi biÕt ng«i nhµ cña m×nh cã vinh dù ®îc ®ãn tiÕp Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Nhng cã thÓ do kh«ng may mua ph¶i tim gan cña lîn g¹o nªn B¸c l¹i lªn c¬n sèt cao. ChiÒu tèi Chñ NhËt. råi B¸c lªn th¼ng g¸c 2 nhµ 48 phè Hµng Ngang. anh em dïng v¶i vµ ®ßn tre lµm c¸ng. B¸c dõng l¹i ë lµng Phó Gia. Xe ®a B¸c vµo cæng sau. vÒ ®Õn ngo¹i thµnh Hµ Néi. mµu ®en chë B¸c ch¹y tõ phÝa ChÌm. gi÷ v÷ng vµ cñng cè chÝnh quyÒn non trÎ. CÈn lµ cÈn thËn. kiÖm. Kh¾p phè phêng trµn ngËp niÒm h©n hoan víi cê ®á sao vµng. 26 th¸ng 8 n¨m 1945. §i lªn. däc theo ®ª Yªn Phô. Lóc nµy. Ýt ai ®Ó ý ®Õn mét chiÕc xe cò. RÊt tèt. t«i (tøc Vò Kú) ®îc Trung ¬ng chän lµm th ký cho B¸c.CÇn th× cµng tèt. kiÖm. cã ®«i m¾t s¸ng l¹ thêng. rÊt tiÖn cho c«ng t¸c b¶o vÖ. Chóng t«i mua Ýt tim gan nÊu ch¸o cho B¸c. chñ nhµ cha biÕt ngêi c¸ch m¹ng ®ã chÝnh lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. ngêi sèt hÇm hËp nhng B¸c vÉn thÊy vui v× ®i tíi ®©u còng thÊy cê ®á sao vµng vµ ®ång bµo hµo høng h« vang: “ñng hé ViÖt Minh”. Nhµ x©y ch¾c ch¾n. chÝnh. TÇng 1 vµ tÇng 3 chñ nhµ dµnh ®Ó ë vµ b¸n hµng. 27 th¸ng 8.®« Hµ Néi ®Ó l·nh ®¹o. cã lóc mÖt qu¸. B¸c l¹i hái tªn t«i. “Chñ tÞch Hå ChÝ Minh mu«n n¨m”. mét th¬ng gia lín cña Hµ Néi vµ lµ c¬ së cña c¸ch m¹ng. B¸c èm vµ rÊt gÇy. ®¹o ®øc cña ngêi c¸n bé mµ nh÷ng n¨m sau nµy mçi dÞp gÆp c¸n bé. Cßn tÇng 2 giµnh cho c¸ch m¹ng. qua phè Hµng GiÊy råi rÏ Hµng M· vÒ ®Õn tríc sè nhµ 35 Hµng C©n. B¸c ®Òu c¨n dÆn mäi ngêi ph¶i thùc hiÖn cÇn. ®i xuèng nhiÒu.CÈn µ. t«i tha rÊt râ: . §©y lµ ng«i nhµ 3 tÇng cña «ng TrÞnh V¨n B«.Ch¸u tªn CÇn ¹ (tªn cña t«i håi ®ã). B¸c tr×u mÕn b¶o: . liªm. §ã còng lµ ®iÒu mong muèn cña B¸c vÒ phÈm chÊt. -23- . ®ång chÝ Trêng Chinh ®Õn ®ãn B¸c. N»m trªn c¸ng.Chó tªn g×? T«i tha: . chÝnh. xuèng dèc Hµng Than. mçi khi ®Õn th¨m c¸c líp huÊn luyÖn. Trªn ®êng vÒ Hµ Néi. CÇn lµ cÇn. Ngay chiÒu tèi h«m sau. chñ nhµ chØ thÊy mét cô giµ d¸ng ngêi gÇy nhng nhanh nhÑn. Cã lÏ t«i xóc ®éng nãi kh«ng râ nªn B¸c nghe thµnh CÈn. liªm. B¸c th©n mËt hái t«i: . ChiÒu 25 th¸ng 8. B¸c kh«ng ®i ®îc. Lóc Êy. S¸ng h«m sau. B¸c tá ra rÊt vui vµ nãi ngay: .

quanh bµn cã 8 chiÕc ghÕ tùa ®Öm mÒm. B¸c ®a ra tranh thñ ý kiÕn c¸c ®ång chÝ Trung ¬ng. b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp ®îc dù th¶o xong. ë H¬ng C¶ng. Sau mÊy ngµy sèt. Trong cuéc sèng hµng ngµy. c«ng nh©n lao ®éng biÓu t×nh th× chÝnh quyÒn Anh cha gi¶i quyÕt. S¸ng 31 th¸ng 8. B¸c dµnh nhiÒu thêi gian vµ t©m trÝ cho viÖc so¹n th¶o b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. nhng nÕu kh«ng chó ý bè trÝ cho tèt th× rÊt dÔ mÊt trËt tù. Chó cã biÕt kh«ng. khi th× nh×n vµo ®ªm tèi nh t×m mét ®iÒu g× ®ã mµ chØ riªng B¸c míi hiÓu. chñ nhµ dïng c¨n phßng phÝa sau trªn tÇng 2 lµm phßng ¨n. B¸c tiÕp tôc hoµn chØnh b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. Cuèi phßng kª mét chiÕc bµn trßn. B¸c còng thøc rÊt khuya.§îc vµi chôc v¹n ngêi ®Êy ¹.ViÖc nhá. B¸c thêng ngåi lµm viÖc trªn chiÕc bµn kª s¸t têng bäc d¹ xanh mµu l¸ m¹. nhng khi -24- . Trong nh÷ng ngµy nµy. Cho ®Õn ngµy 30 th¸ng 8. nhng søc lµm viÖc cña B¸c th× vÉn phi thêng. tuy søc khoÎ gi¶m sót tr«ng thÊy. B¸c hái t«i: . §ªm 29 th¸ng 8. B¸c viÕt råi l¹i söa. S¸ng 29 th¸ng 8. Hµng ngµy B¸c dËy sím tËp thÓ dôc. th× B¸c nãi tiÕp: . B¸c kh«ng dµnh cho m×nh mét sù u ®·i nµo. B¸c chuyÓn ®Õn B¾c Bé phñ lµm viÖc. ë ®©y. Ban ®ªm. B¸c hái tiÕp: ThÕ c¸c chó ®Þnh bè trÝ ®Ó ®ång bµo ®i vÖ sinh ë ®©u? T«i s÷ng sê tríc c©u hái cña B¸c vµ lóng tóng kh«ng biÕt tr¶ lêi nh thÕ nµo. trÇm ng©m suy nghÜ vÒ nh÷ng néi dung trong b¶n th¶o Tuyªn ng«n §éc lËp. B¸c hái: .LiÖu ®îc bao nhiªu ngêi? T«i tha víi B¸c: . B¸c dïng bµn nµy ®Ó lµm viÖc víi c¸c ®ång chÝ Thêng vô Trung ¬ng. sau ®ã ngåi vµo bµn vµ ®¸nh m¸y lu«n b¶n th¶o.Chó CÇn cã biÕt Qu¶ng trêng dù ®Þnh häp mÝt tinh nh thÕ nµo kh«ng? Råi B¸c b¶o t«i vÏ ph¸c th¶o b¶n ®å cho B¸c. Nh÷ng lóc suy nghÜ c¨ng th¼ng nhÊt B¸c thêng ®Æt tay lªn tr¸n vµ ®«i m¾t s¸ng lªn khi nh×n thÊy nh÷ng dßng ch÷ nh cã hån võa ®îc viÕt ra. N¬i ®©y B¸c dïng lµm bµn ¨n. võa ®ñ ®Ó tËp giÊy bót vµ chiÕc m¸y ch÷ nhá B¸c mang tõ chiÕn khu vÒ. Xem b¶n ®å xong. B¸c thøc khuya h¬n b×nh thêng v× ngµy 02 th¸ng 9 ®· cËn kÒ.Trong c¨n nhµ 48 phè Hµng Ngang. Gi÷a phßng kª mét chiÕc bµn gç dµi vµ to. B¸c lµ tÊm g¬ng s¸ng vÒ ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña ngêi c¸n bé c¸ch m¹ng.

§oµn ®¹i biÓu Hµ Néi véi ®øng lªn chµo mõng nh©n d©n ®Þa ph¬ng. ®oµn ®¹i biÓu Hµ Néi do ®ång chÝ Hoµng §¹o Thuý dÉn ®Çu ®· tíi c©y ®a T©n Trµo. Cha bao giê vµ cha ë ®©u. §îc biÕt. ®ã lµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng ra ®ãn ®oµn ®¹i biÓu Hµ Néi. khi ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. NghÜ ®ång bµo nghe m×nh nãi tiÕng NghÖ An kh«ng râ vµ quªn c¶ m×nh lµ Chñ tÞch níc ®ang trÞnh träng ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp. Hµ Néi. hµo hïng – Bëi rõng giµ hïng vÜ. c¶ biÓn ngêi im ph¨ng ph¾c. r¸c rëi bÈn thØu ngËp ®êng phè. ngêi ta l¹i thÊy t×nh c¶m gi÷a l·nh ®¹o cao nhÊt vµ d©n chóng gÇn gòi vµ th©n th¬ng ®Õn thÕ! KÕt thóc cuéc mÝt tinh. tay chèng gËy. Vò Kú kÓ. ngåi nghØ díi gèc ®a. nói non trÇm mÆc. ®éi mò sîi mµu chµm. t¾t rõng. T¹i Qu¶ng trêng Ba §×nh. Võa lóc Êy. nhÊt lµ ®èi víi c¸c cô giµ vµ c¸c ch¸u nhá. ngêi quÇn ¸o Dao. Toµn ®oµn kh¸ mÖt.c«ng nh©n vÖ sinh ®i ®×nh c«ng th× chÝnh quyÒn Anh ph¶i gi¶i quyÕt ngay. DÉn ®Çu ®oµn ngêi lµ mét cô giµ mÆc quÇn ¸o Tµy. 2001 9. B¸c dÆn t«i nãi víi Ban tæ chøc nÕu trêi ma th× kÕt thóc mÝt tinh sím h¬n. B¸c ngõng ®äc cÊt tiÕng hái rÊt th©n mËt: . TiÕp ®ã. tr¸nh cho ®ång bµo khái bÞ ít.] Díi gèc ®a T©n trµo. vît ®Ìo. Qua mÊy ngµy léi suèi. ThËt h¹nh phóc biÕt bao cho nh©n d©n ViÖt Nam khi ®îc biÕt vÞ ®øng ®Çu ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ non trÎ chØ tríc khi ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp vµi giê vÉn ch¨m lo ®Õn nh÷ng c¸i nhá nhÊt trong ®êi sèng. tõ b¶n gÇn ®ã. Toµn ®oµn ®ang ng¾m nh×n chiÕn khu víi sù c¶m kÝch. cã liªn l¹c ®ãn vµ mêi níc chÌ t¬i. ®ång chÝ Hoµng §¹o -25- . vÉn nh nghe thÊy giäng nãi Êm ¸p vµ hiÒn hËu cña B¸c. V× ®· cã lÇn gi¶i quyÕt chËm. Ngµy 02 th¸ng 9 n¨m 1945 ®i vµo lÞch sö d©n téc ViÖt Nam nh mét mèc son chãi läi: khai sinh ra níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. ngêi quÇn ¸o Tµy. ®Õn ®o¹n tè c¸o téi ¸c cña ph¸t xÝt NhËt. HuyÒn TÝm vµ Tö Nªn ghi TruyÖn kÓ vÒ B¸c Hå nh÷ng chÆng ®êng Trêng kú kh¸ng chiÕn Nxb CTQG.§ång bµo nghe râ tiÕng t«i kh«ng? TiÕng tr¶ lêi: “Cã” nh sÊm dËy. Sau phót chµo hái vui vÎ. ra vÒ nhng mäi ngêi vÉn nh ®îc nh×n thÊy ¸nh m¾t.[44. mét ®oµn ngêi ®i ra. ®iÓm liªn l¹c cuèi cïng.

D©n ë ®©y còng ®îc c¸n bé ViÖt Minh. NguyÔn Tµi thÇm nghÜ: “ViÖt Minh m×nh cã nh÷ng søc m¹nh. vv. §ång chÝ NguyÔn Tµi véi vµng n¾m chÆt tay «ng giµ: “Ch¸u hiÓu ra råi ¹!”. Hµ Néi vÉn bÞ qu©n giÆc cíp níc thèng trÞ. Hång qu©n Liªn X« ®· ®¸nh tan ®¹o qu©n Quan §«ng cña NhËt. §oµn ®¹i biÓu Hµ Néi còng ®øng dËy. uû viªn d©n vËn cña ®oµn ra nãi chuyÖn cïng nh©n d©n ®Þa ph¬ng. nh©n d©n còng vç tay hoan h« theo. §ång chÝ NguyÔn Tµi võa nãi tíi ®©y th× cô giµ .§ång chÝ thÊy n÷ ®¹i biÓu nãi thÕ nµo? . n÷ ®ång chÝ Êy nãi ng¾n. mét n÷ ®¹i biÓu tõ trong ®oµn nh©n d©n ®øng ra ®¸p lêi: “Nh©n d©n T©n Trµo rÊt c¶m ¬n ®oµn ®¹i biÓu Hµ Néi ®· vÒ dù §¹i héi. võa hái: . lêi ®Ñp. -26- .Chó cÇn nhí lµ Hµ Néi bÞ ®Þch chiÕm tríc. kh¾p níc còng rÊt m¹nh. ®«i bªn vÉy chµo nhau. Chóng ta l¹i cã l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc l·nh ®¹o. ¤ng cô vÉy ®ång chÝ NguyÔn Tµi l¹i gÇn. N÷ ®¹i biÓu ph¸t biÓu xong.Thuý cö ®ång chÝ NguyÔn Tµi. trªn nµy bÞ ®Þch chiÕm sau. Võa ®i.. nµo lµ lùc lîng ViÖt Minh ta ë Hµ Néi rÊt m¹nh. m¶nh kh¶nh kia nãi ®¬n gi¶n nhng ®Çy ý nghÜa: “Ngêi ®i sau sao l¹i chØ ®êng cho ngêi ®i tríc”. Ch¸u ®ang b¨n kho¨n lµ m×nh nãi h¬i thõa… ¤ng KÐ tñm tØm cêi. chÝnh lµ ë nh÷ng con ngêi nµy ®©y”.ngêi dÉn ®Çu ®oµn nh©n d©n ®Þa ph¬ng vç tay ng¾t lêi. ®Ó hµng triÖu ®ång bµo ta bÞ chÕt ®ãi. nhÑ nhµng b¶o ®ång chÝ Tµi: . ¤ng cô ra hiÖu. th× nh©n d©n trë vÒ b¶n. Chóc c¸c ®¹i biÓu Hµ Néi thu nhiÒu kÕt qu¶”. B©y giê trªn nµy l¹i ®îc gi¶i phãng tríc. §îc gÆp ®ång bµo ë chiÕn khu. cíp bãc thãc lóa.D¹. Hîp víi ý cña ®¹i biÓu võa nãi. §¹i biÓu võa råi ®· nãi chuyÖn víi nh©n d©n nhiÒu ý hay. Thêi c¬ næi dËy giµnh ®éc lËp ®· tíi. Cßn c¶ ®oµn xin phÐp ®îc ngåi nghØ díi gèc ®a liÒn ®ã ®Ó chê thîng cÊp. Nh×n theo bãng «ng cô bíc ®i. Cho nªn ngêi ®i sau kh«ng nªn chØ ®êng cho ngêi ®i tríc. nhng thÓ hiÖn tr×nh ®é kh¸ cao. nµo lµ ph¸t xÝt §øc ®· ®Çu hµng.. cÇm tay nh d¾t ®i. §ång chÝ NguyÔn Tµi giËt m×nh nh×n «ng KÐ: Trêi ¬i! ¤ng giµ miÒn nói gÇy gß. víi niÒm tù hµo lµ ®¹i biÓu cña Hµ Néi ®i dù Quèc d©n §¹i héi (8/1945). Nh vËy lµ xu«i ngîc mét lßng cøu níc.. ®ång chÝ NguyÔn Tµi dïng hÕt kh¶ n¨ng tuyªn truyÒn cña m×nh ®Ó nãi chuyÖn víi ®ång bµo : nµo lµ téi ¸c cña Ph¸p cïng NhËt x©m lîc níc ta. nhÊt lµ «ng KÐ d¹y b¶o nhiÒu..

Ngêi hái: . Ngäc Ch©u. ®ång chÝ liÒn hái: . tù nhiªn kh¾p ngêi nãng ran lªn. §Õn ngµy khai m¹c Quèc d©n §¹i héi. tõng giät må h«i ®ang lÊm tÊm n¬i tãc mai.¸ dµ…µ. t«i tëng ®Êt díi ch©n m×nh cã thÓ bÞ sôt. Ngêi vÉn mÆc bé quÇn ¸o chµm nh mäi khi. §ång chÝ NguyÔn Tµi kÓ l¹i lêi «ng KÐ.§ång bµo nghe c¸n bé nãi cã hay kh«ng? . §ang ®µ thao thao bÊt tuyÖt. Hµ Néi. kh«ng nhí hÕt ®©u! §iÕng ngêi.v…). t«i bçng thÊy chÞ Chi håi hép ghÐ tai t«i thÇm th×: . Còng may. §îc ®ång bµo ng thuËn.Ph¸p v.“§ång chÝ giµ” ®ang ®øng nghe ®Êy. Dïng tiÕng ®Þa ph¬ng. m©u thuÉn NhËt . ph¶i cÈn träng”. §ång chÝ chØ yªu cÇu ®ång bµo ®õng vÒ véi. mµ cËu ngÈn ng¬ ra vËy?”. nãi dµi mµ. th× mÆt chÞ còng ®á nh gÊc chÝn. T«i giËt thãt m×nh. NXB Qu©n ®éi nh©n d©n.NhËt vµ bän quan l¹i cña nã b©y giê so víi Ph¸p vµ bän quan l¹i cña Ph¸p ngµy tríc.§ång bµo cã biÕt c¸n bé nãi c¸i g× kh«ng? . thÕ nµo? . con b¸o th× NhËt còng nh bän con b¸o con hæ th«i. -27- . ®ång chÝ Hoµng §¹o Thuý liÒn tíi gÇn vµ hái: “¤ng KÐ b¶o g×. trß chuyÖn víi d©n vïng gi¶i phãng.ThÊy ®ång chÝ NguyÔn Tµi ®i theo «ng KÐ mét l¸t råi bÇn thÇn ®øng l¹i.Hay lí! . c¸i tèt mµ.Ph¸p nh con hæ. ®Ó ®ång chÝ nãi l¹i cho dÔ nhí th«i. Bçng “®ång chÝ giµ” tõ trong ®¸m ®«ng bíc ra. råi ®ång chÝ Thuý thÇm th× víi ®ång chÝ Tµi: “Kh«ng khÐo «ng KÐ Êy chÝnh lµ cô NguyÔn ¸i Quèc ®Êy!”. Ch¾c ®ång chÝ Êy ®Õn tõ ®Çu. Quay l¹i nh×n chÞ Chi. tíi sù suy vong cña ph¸t xÝt NhËt. §ång chÝ Hoµng §¹o Thuý gËt ®Çu b¶o: “Ph¶i nh¾c nhë anh chÞ em m×nh. 2001. “®ång chÝ giµ” kh«ng hái chóng t«i c©u nµo.] §¸nh nã xong råi ta ph¶i lµm g×? Trong cuéc mÝt tinh. Nh÷ng ngµy ®îc gÇn B¸c. [57. cã chót vèn nµo t«i ®Òu ®a ra c¶ (tõ viÖc ph¸t xÝt §øc ®· bÞ ®¸nh gôc. nh÷ng b¨n kho¨n ®ã cña hai ®ång chÝ míi ®îc râ rµng: ¤ng KÐ Êy chÝnh lµ cô NguyÔn ¸i Quèc. Nh×n theo bãng «ng cô. c¸n bé nãi c¸i hay.

v× ta biÕt nã ¸c l¾m! §ång bµo ®Òu nãi: . lo lµm ¨n. ¸o Êm. ph¶i! . Chã s¨n ®æi chñ ®Êy! “§ång chÝ giµ” l¹i hái: . §ång bµo ®ång ý kh«ng? TiÕng h« “®¸nh” vang lªn. Chê cho ®ång bµo ngít lêi. Kinh. sóng nhá nhiÒu mµ. “§ång chÝ giµ” l¹i chØ mét thanh niªn rÊt khoÎ. ai tèt vµ giái th× m×nh chän ngêi Êy ®Ó gióp d©n.Bän quan cña Ph¸p tríc lµ bän quan cña NhËt ®Êy mµ. Thæ. Mét ngêi nãi: .§¸nh nã xong råi ta ph¶i lµm g×? §ång bµo ng¬ ng¸c nh×n nhau. thuÕ nÆng. hái: . v× nã ®Òu lµ nh÷ng sù viÖc ngay trong ®Þa ph¬ng. l¹i cã sóng to. mäi ngêi th¬ng nhau nh anh em ruét mét nhµ.Kh«ng ph¶i r¾n lét x¸c ®©u.¸i dµ.ThÕ c¶ níc mét lßng. Lóc Êy “§ång chÝ giµ” míi nãi thªm: .Ph¶i. Råi tõ c¸c cô giµ tíi c¸c thanh niªn nam n÷ thi nhau kÓ chuyÖn giÆc giÕt ngêi. b¾t lÝnh. sî g× T©y. ai còng ®îc häc hµnh. . cay ®¾ng h¬n nh÷ng ®iÒu t«i võa nãi. ®¸nh ®îc! Mäi ngêi cïng mét lßng th× sî g× NhËt.R¾n lét x¸c vÉn lµ r¾n th«i. b¾t phu v. . ThÊy nã chÕt th× bän quan tay sai cña nã còng chÕt th«i! . M¸n. . MÌo cïng ®øng dËy ®¸nh cã ®îc kh«ng? .Kh«ng ®¸nh ®îc ®©u! Nã ®«ng ®Êy.§ång bµo cïng cÊt tiÕng tr¶ lêi.Ta ph¶i quyÕt t©m ®¸nh NhËt. Mäi d©n téc. sao cho d©n cã c¬m no.§¸nh xong råi ta kh«ng lËp l¹i c¸i quan n÷a.Ta xem trong d©n ta.v… Nh÷ng ®iÒu hä kÓ ra cßn s©u s¾c. tï ®µy.D©n ta cã thÓ ®Ó cho con r¾n.Mét ngêi khoÎ nh anh nµy.§îc. “§ång chÝ giµ” kÕt luËn: . TÊt c¶ cÊt tiÕng reo lªn: .Kh«ng! . ®¸nh ®îc kh«ng? §ång bµo cêi å lªn. ®îc thÕ th× síng chÕt mÊt th«i! -28- .. quyÕt t©m trõ bän quan l¹i cña chóng ®Ó cøu lÊy níc m×nh. con hæ ¨n thÞt m×nh kh«ng? . nh©n d©n ®· m¾t thÊy tai nghe vµ chÝnh hä kÓ l¹i.

Däc ®êng “§ång chÝ giµ” b¶o t«i: . Tíi chç rÏ. T«i ra øng cö ë Hµ Néi nªn còng kh«ng thÓ ra øng cö ë n¬i nµo n÷a. Kh«ng râ “§ång chÝ giµ” ngêi Kinh hay ngêi Thæ. vÞ s chñ tr× ra ®ãn vµ khÈn kho¶n xin B¸c ®õng cëi dÐp khi vµo trong chïa. nh©n d©n c¶ níc ®ång thanh nhÊt trÝ cö B¸c Hå vµo Quèc héi. nªn t«i kh«ng thÓ vît khái thÓ lÖ cña Tæng tuyÓn cö ®· ®Þnh. c¸ch gi÷ “ba kh«ng” (kh«ng nghe. “§ång chÝ giµ” l¹i hái: . Sau ngµy hoµ b×nh lËp l¹i. Trªn ®êng tõ chïa vÒ. Tríc t×nh c¶m tin yªu ®ã cña nh©n d©n. xe B¸c ®Õn mét ng· t th× -29- . chèng giÆc. ng¾m nh×n “§ång chÝ giµ” nh muèn uèng tõng lêi. nhí råi.30 10. tr. Chóng t«i suy t«n vµ ñng hé vÜnh viÔn cô Hå ChÝ Minh lµ Chñ tÞch cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ”. cã lÇn B¸c ®i th¨m mét ng«i chïa cæ. ®ång bµo viÕt th ®Ò nghÞ B¸c kh«ng cÇn ra øng cö ë mét tØnh nµo. kh«ng biÕt).cã 118 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n vµ ®¹i biÓu c¸c giíi hµng x· ®· c«ng bè mét b¶n ®Ò nghÞ: “Yªu cÇu cô Hå ChÝ Minh kh«ng ph¶i ra øng cö trong cuéc Tæng tuyÓn cö s¾p tíi. B¸c viÕt mét bøc th ng¾n c¶m t¹ ®ång bµo vµ ®Ò nghÞ ®ång bµo ®Ó cho B¸c thùc hiÖn quyÒn c«ng d©n cña m×nh: “T«i lµ mét c«ng d©n cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. T. “§ång chÝ giµ” cïng t«i vµ chÞ Chi trë vÒ.§ång bµo nhí cha? .Nhí råi. B¸c kh«ng ®ång ý vµ lÆng lÏ lµm ®óng nh÷ng quy ®Þnh nh kh¸ch thËp ph¬ng ®Õn lÔ chïa. t¹i Hµ Néi .§îc mét bµi häc thÊm thÝa. c¶ níc ta tiÕn hµnh cuéc TuyÓn cö bÇu Quèc héi ®Çu tiªn. Cuéc mit tinh kÕt thóc. ph¶i hiÓu râ tr×nh ®é d©n n¬i Êy. “§ång chÝ giµ” cßn dÆn thªm vÒ viÖc phßng gian. chê cho “§ång chÝ giµ” ®i khuÊt. kh«ng thÊy. dÔ nhí th× ®ång bµo míi theo m×nh ®îc. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. ph¶i nãi lµm sao cho thiÕt thùc. Tõ nhiÒu n¬i trong c¶ níc. Xin c¶m t¹ ®ång bµo ®· cã lßng yªu t«i vµ yªu cÇu toµn thÓ ®ång bµo h·y lµm trßn nhiÖm vô ngêi c«ng d©n trong cuéc Tæng tuyÓn cö s¾p tíi”.LÇn sau nãi chuyÖn ë ®©u. t«i míi b¶o chÞ Chi: .lµ n¬i B¸c Hå ra øng cö .] Chñ tÞch níc còng kh«ng cã ®Æc quyÒn §Çu n¨m 1946.M¾t mäi ngêi ®Òu s¸ng lªn.4. T«i vµ chÞ Chi ®Òu v©ng lêi. GÇn ®Õn ngµy bÇu cö. ®Ó ®ång bµo dÔ hiÓu.[46. khi vµo ®Õn thµnh phè.

®ång chÝ b¶o vÖ ®Þnh ch¹y l¹i ®Ò nghÞ ®ång chÝ c«ng an giao th«ng bËt ®Ìn xanh ®Ó B¸c ®i. B¸c nãi: . viÕt tríc. Theo NguyÔn ViÖt Hång S®d. cã ®o¹n: “Ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 1969. §©y lµ phßng viÕt phiÕu kÝn cña cö tri. nhng vÉn thÊy h¹nh phóc. tiÓu khu 1. míi nhËn phiÕu vµ vµo “buång” phiÕu. B¸c kh«ng biÕt ®¶ng uû híng dÉn danh s¸ch ®Ó ai. do ViÖn Nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c . sau ®ã Ngêi mêi hai ®ång chÝ ë l¹i ¨n c¬m víi Ngêi”. Khi B¸c Hå ®Õn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nghe hai ®ång chÝ: Lª §øc Anh vµ Chu Huy M©n b¸o c¸o c«ng viÖc. 83 -30- . Hµ Néi. B¸c ®Õn sau.Kh«ng ai ®îc vµo ®©y. b¸c chê. Theo lêi kÓ cña c¸c ®ång chÝ ë gÇn B¸c. x·.… Ngêi bá phiÕu t¹i hßm phiÕu sè 6. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia Ên hµnh n¨m 1996.C¸c chó kh«ng ®îc lµm thÕ. S¸ng h«m Êy. Tæ bÇu cö thÊy B¸c ®Õn.Êy. Kh«ng ®îc b¾t luËt ph¸p giµnh quyÒn u tiªn cho m×nh. ra hiÖu ®Ó ®ång bµo t¹m dõng vµ t¹o “®iÒu kiÖn” ®Ó B¸c bá phiÕu tríc. B¸c nãi “sßng ph¼ng”: . trang 334.võa lóc ®ã ®Ìn ®á bËt. Nhµ b¸o bu«ng m¸y. tËp 1 Nxb Q§ND. nãi víi Ma Cêng: . nãi l¹i ®Ó B¸c c©n nh¾c. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®i bá phiÕu bÇu Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn. B¸c tù bÇu. §a lý lÞch cña nh÷ng ngêi øng cö ®©y ®Ó B¸c xem. xe dõng l©u. ®Æt t¹i Nhµ thuyÒn Hå T©y.Lª nin vµ t tëng Hå ChÝ Minh biªn so¹n. trong B¸c Hå víi chiÕn sÜ. ®¬n vÞ 1. trong Nhµ thuyÒn ®· cã nhiÒu cö tri ®ang bá phiÕu. Hµ Néi. B¸c hiÓu ý ng¨n l¹i: . “c¬ héi ngµn n¨m cã mét” vµ véi gi¬ m¸y lªn bÊm. khu phè Ba §×nh. Nhµ b¸o Ma Cêng chît nghÜ lµ “h¹nh phóc mét ®êi cña ngêi lµm b¸o”. ph¶i t«n träng vµ g¬ng mÉu chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng. rÊt nhanh. NguyÔn Dung.Ai ®Õn tríc. tríc khi ®i bÇu cö B¸c kh«ng cho ai “gîi ý” c¶. tr. B¸c chê cho ®Õn hµng m×nh. 2001 [76. xo¸ ai ®©u nhÐ. ®õng cã “l·nh ®¹o” B¸c nhÐ.] Kh«ng ai ®îc vµo ®©y S¸ch “Hå ChÝ Minh biªn niªn tiÓu sö”. Cã chó nµo dù buæi øng cö viªn tr×nh bµy ý kiÕn víi cö tri. tËp 10. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lÊy tay che phiÕu l¹i. Sî phè ®«ng. BiÕt ý. Ph¶i ®¶m b¶o tù do vµ bÝ mËt cho c«ng d©n.

th¬ng anh em chiÕn sÜ rÐt mít ë rõng nói hay bng biÒn. thÇn kinh tuæi giµ còng suy nhîc. xem tiÒn tiÕt kiÖm cña B¸c cßn bao nhiªu.[94. B¸c nãi víi ®ång chÝ Vò Kú: . cã khi hong t¹i chç. Trêi n¾ng chãi. m×nh mÆc thÕ nµy còng ®Çy ®ñ l¾m råi!”. nÕu ®Þch b¾n vµo th× chØ cã hy sinh.] TÊm lßng B¸c Hå víi chiÕn sÜ. Søc khoÎ cña B¸c Hå ®· kÐm. Mïa hÌ n¨m Êy (1967). chø m¸y ®· cã nót x¶ th¬m).§Êy lµ dµnh cho c¸c “«ng bµ” ®Õn häp míi ®îc uèng. B¸c kh«ng chÞu ®îc! (B¸c kh«ng dïng nªn nãi vËy th«i. ô c¸t s¬ sµi. §ång chÝ Vò Kú lªn. ít ®Çm.Sao c¸c chó kh«ng lo ®ñ níc uèng cho c¸c chiÕn sÜ trùc phßng kh«ng? Nghe nãi ô sóng trªn nãc héi trêng Ba §×nh rÊt s¬ sµi. B¸c thêng nãi: “ChiÕn sÜ cßn ®ãi khæ.Níc chÌ thêng cßn cha cã. b¸n ®Êu gi¸ ®Ó lÊy tiÒn mua ¸o Êm göi cho c¸c chiÕn sÜ. s¨n sãc ©n t×nh. trêi Hµ Néi rÊt nãng. “ChiÕn sÜ cßn r¸ch ríi. ®øng mét lóc mµ hoa c¶ m¾t. B¸c kh«ng cho dïng m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. §ång chÝ Vò Kú hái: . ®îc biÕt trªn ®ã cã mét tæ sóng m¸y 14 ly 5.Díi héi trêng thÊy cã níc ngät c¬ mµ! . §èi víi chiÕn sÜ lµ nh÷ng ngêi hy sinh nhiÒu nhÊt cho d©n téc. Mïa ®«ng. cã ngµy ph¶i thay mÊy lÇn quÇn ¸o. vÒ cho B¸c biÕt. B¸c ®em tÊm ¸o lôa cña m×nh ®îc ®ång bµo tÆng.C¸c ®ång chÝ cã níc ngät uèng kh«ng? . rÊt nguy hiÓm. cßn bän t«i lÊy ®©u ra! §ång chÝ Vò Kú vÒ nãi l¹i víi B¸c. c¸c chó bé ®éi trùc phßng kh«ng trªn nãc héi trêng Ba §×nh th× chÞu sao ®îc? C¸c chó Êy cã ®ñ níc uèng kh«ng? Chó thö lªn t×m hiÓu xem thÕ nµo.N¾ng nãng thÕ nµy. chu ®¸o nhÊt. råi l¹i thay ngay. B¸c gäi ®iÖn ngay cho ®ång chÝ V¨n TiÕn Dòng: . B¸c Hå thêng dµnh cho anh em sù ch¨m lo. B¸c b¶o: mïi nã mïi h«i l¾m.11. chó ph¶i lo söa ngay ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho chiÕn sÜ trong chiÕn ®Êu! Sau ®ã B¸c b¶o ®ång chÝ Vò Kú ®i lÊy sæ tiÕt kiÖm cña B¸c. lÊy ®©u ra níc ngät! . t«i ¨n ngon sao ®îc!”. ThÊy trêi oi bøc qu¸. -31- . dÔ bÞ to¸t må h«i.

tøc lµ mçi ngµy ®îc tiªu chuÈn 1. C¸c ®ång chÝ qu©n l¬ng nhiÒu lÇn lµm ®Ò ¸n tr×nh B¸c. cßn chiÕn sÜ th× thªm hai l¹ng. kh«ng ph¶i chØ cho nh÷ng chiÕn sÜ ë Ba §×nh.T¹i sao B¸c cã tiÒn tiÕt kiÖm? L¬ng B¸c cao nhÊt níc. ®Òu ghi vµo l¬ng c¶. TiÒn tiÕt kiÖm cña B¸c lµ do c¸c b¸o tr¶ nhuËn bót cho B¸c. mua lîn ®Ó ®ãn xu©n. cßn l¹i tÊt c¶ h¬n 25. v¨n phßng ®Òu göi vµo sæ tiÕt kiÖm cña B¸c. T«i thÊy nhiÒu ®ªm B¸c thao thøc vÒ vÊn ®Ò nµy. c¸n bé th× ®îc h¬n. Chñ tr¬ng ®ã ®îc phæ biÕn tíi Tæng côc HËu cÇn vµ Côc Qu©n l¬ng. kh«ng qu©n ®îc mét tuÇn! TrÇn §øc HiÕu (theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Vò Kú) TrÝch trong “B¸c Hå. B¸c b¶o: .Tha B¸c. th× t¨ng gÊp ®«i cho c¸n bé tõ trung ®éi phã trë lªn. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 1. t¬ng ®¬ng víi kho¶ng 60 l¹ng vµng). Bé T lÖnh Phßng kh«ng Kh«ng qu©n b¸o c¸o l¹i cho V¨n phßng Phñ Chñ tÞch biÕt: “Sè tiÒn cña B¸c ®ñ mua níc uèng cho bé ®éi phßng kh«ng. Cã lÇn ®Õn phiªn t«i trùc. ChÝnh s¸ch thuÕ n«ng nghiÖp ®îc ban hµnh. nh©n d©n nhiÒu vïng ra søc ®ãng gãp thuÕ n«ng nghiÖp ®Ó nu«i qu©n. kÓ c¶ ¨n vµ tiªu vÆt). B¸c hái: “Søc trai nh chó mçi b÷a ¨n mÊy -32- .Chó chuyÓn ngay sè tiÒn ®ã cho Bé Tæng tham mu vµ nãi: ®ã lµ quµ cña B¸c tÆng ®Ó mua níc ngät cho anh em chiÕn sÜ trùc phßng kh«ng uèng.] T¨ng tiªu chuÈn cho chiÕn sÜ N¨m 1952. C¸c b¸o göi ®Õn bao nhiªu. Trong kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. B¸c viÕt b¸o nhiÒu. Mäi chi phÝ cho sinh ho¹t cña B¸c.1993 [48. §ång chÝ Vò Kú xem sæ vµ b¸o c¸o: . khi vïng tù do ®· ®îc më réng sau nhiÒu chiÕn dÞch lín c¸c ®¹i ®oµn chñ lùc ®· ®îc thµnh lËp. mµ cho tÊt c¶ c¸c chiÕn sÜ ®ang trùc trªn m©m ph¸o ë kh¾p miÒn B¾c. tõ c¸i chæi l«ng gµ. nhng hµng th¸ng còng chØ ®ñ tiªu. §Õn dÞp TÕt Nguyªn §¸n. B¸c l¹i ®em chia cho c¸n bé c¸c c¬ quan chung quanh B¸c. B¸c ®Ò nghÞ t¨ng gÊp ®«i tiªu chuÈn cho bé ®éi (lóc ®ã chiÕn sÜ ®îc tiªu chuÈn 1 kg g¹o/ngµy. c¨n cø vµo thùc tÕ thãc cã trong kho vµ tÝnh to¸n c©n ®èi víi Bé Tµi chÝnh.2 kg g¹o. Nxb Lao ®éng. NÕu sè tiÒn ®ã kh«ng ®ñ th× yªu cÇu ®Þa ph¬ng nµo cã bé ®éi phßng kh«ng trùc chiÕn gãp søc vµo cïng lo! VÒ sau.000 ®ång (lóc ®ã lµ mét mãn tiÒn rÊt lín. H. cã n¨m hµng tr¨m bµi. B¸c còng ®· cã tiÒn tiÕt kiÖm.

T«i hiÓu t©m tr¹ng B¸c hái lµ cã ý. nªn cÇm b¾p ng« ¨n. .5 b¸t c¬m ph¶i mét b¬ bß ®Çy g¹o lµ 0.giäng nãi ®Çy th¬ng yªu. riªng ¨n ®· lµ 1kg råi.PhÇn cña chó ®©y. Giã B¾c thæi m¹nh. Lóc Êy ¨n uèng ch¼ng cã g×. ¸nh ®Ìn trªn sµn nhµ vÉn s¸ng. 2001 [92. B¸c kho¸c chiÕc -33- .NXB Q§ND. nh søc ch¸u mçi b÷a ¨n 5 b¸t míi no.Chó ®· ®ãi cha? BiÕt lµ kh«ng thÓ nãi dèi B¸c ®îc.Tha B¸c ®ãi råi ¹! B¸c vui h¼n lªn nh t×m ra mét vËt quý vµ nãi . theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Ma V¨n Trêng. . chñ yÕu lµ c¬m. T«i biÕt kh«ng thÓ tõ chèi. th× c¸c chiÕn sÜ c«ng ®ån. vµo lóc nµy ch¾c ch¾n sÏ ®ãi gÊp ®«i. tËp 2 . chó ¨n ®i cho ®ì ®ãi ®Ó lµm nhiÖm vô. . B¸c vÉn lµm viÖc rÊt khuya. t«i thó thËt: .§óng råi.Tha B¸c. §óng nh dù ®o¸n.33 kg. trêi rÐt nh c¾t thÞt. nªn ®· tha thùc: . ma phïn l©m r©m g©y nªn c¸i l¹nh buèt.Tha B¸c lóc 5 giê rìi ¹! . B¸c ®a cho t«i mét ®iÕu thuèc l¸ hót cho ®ì rÐt råi hái: .2 kg g¹o th× ®¸nh giÆc sao næi. Nh÷ng g× diÔn ra tiÕp ®ã th× t«i kh«ng râ. ngµy ba b÷a. tiÕt trêi ®· sang xu©n. VËy mçi chó chØ cã 1. Vµo mét ®ªm th¸ng Ch¹p n¨m ®ã. Trong B¸c Hå víi chiÕn sÜ. chØ h¬n mét phót sau B¸c ®· ®øng c¹nh t«i. t«i liÕc nh×n ®ång hå th× ®· 2 giê s¸ng. phôc kÝch qu©n ®Þch.] Chó ng· cã ®au kh«ng? Vµo ®Çu n¨m 1954. Kho¶ng 1 giê s¸ng g× ®ã cã tiÕng lÑp xÑp trªn sµn nøa. t«i ®o¸n B¸c l¹i suy t ®iÒu g×.b¸t c¬m th× no?”.Chó ¨n c¬m chiÒu lóc mÊy giê? . xuèng hái t«i ®©y. B¸c lªn sµn råi quay l¹i rÊt nhanh ®a cho t«i mét b¾p ng« nÕp luéc rÊt to. chØ biÕt r»ng ®Çu th¸ng sau c¸c chiÕn sÜ b¶o vÖ chóng t«i còng ®îc t¨ng tiªu chuÈn 2 kg g¹o/ngµy. chó b¶o vÖ ë hËu ph¬ng mµ lóc nµy ®ãi. T«i thu m×nh trong chiÕc ¸o d¹ chiÕn lîi phÈm ®øng díi nhµ sµn cña B¸c. nhng ë ViÖt B¾c vÉn cßn rÐt. Hå Vò. trong bông vÉn b¨n kho¨n kh«ng biÕt ®ªm nay B¸c ®· ¨n g× cha? Khi nhµ sµn ®· t¾t ®Ìn. Hµ Néi.

Võa kÐo. t«i bÞ thôt ch©n xuèng mét c¸i hè tr¸nh m¸y bay. leo nói ai mµ ch¼ng mÖt. tËp trung ®å vËt cho mét ngêi mang ®i th× ngêi ®ã cµng chãng mÖt. níc m¾t t«i trµo ra. n¾n ch©n. Råi B¸c nãi: . chßm r©u cña B¸c ch¹m vµo m¸ t«i. T«i nhÑ bíc ch©n ®i vßng quanh l¸n. T«i ®ang t×m c¸ch ®Ó lªn khái hè. B¸c ®i tÊt. V× sî B¸c mÖt. t«i thÊy lßng m×nh nh ®îc sëi Êm lªn. mét ch©n kh«ng. T«i cè trÊn tÜnh l¹i ®Ó nãi mét lêi th× giËt m×nh khi thÊy B¸c kh«ng kho¸c ¸o b«ng. ch¸u kh«ng viÖc g× ¹. Cø ph©n ra mçi ngêi mang mét Ýt. Chó cø ngåi xuèng ®©y bãp ch©n cho ®ì ®au. ND (theo lêi kÓ cña Ng« V¨n Nói) TrÝch trong “B¸c Hå. Råi B¸c quay vµo.1993 [75. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 2. mçi lÇn B¸c ®i c«ng t¸c. chît nghe cã tiÕng bíc ch©n vÒ phÝa m×nh. B¸c cêi hiÒn hËu vµ c¨n dÆn: “BÊt cø lµm viÖc g× chó còng ph¶i cÈn thËn”.§i ®êng rõng.Chó ng· cã ®au kh«ng? B¸c sê kh¾p ngêi t«i. Ngåi xuèng! Ngåi xuèng! T«i bµng hoµng c¶ ngêi. B¸c cßn hái thªm: . cã hai ®ång chÝ ®i cïng. nhng ®îc ®øng g¸c bªn B¸c. Cã thËt lµ B¸c nãi nh vËy kh«ng! B¸c ¬i! B¸c th¬ng chóng ch¸u qu¸! T«i tr¶ lêi B¸c: . T«i ®øng nh×n theo B¸c cho ®Õn lóc l¹i nghe tiÕng m¸y ch÷ cña B¸c kªu lªn l¸ch t¸ch. Cã tiÕng hái: .¸o b«ng ®· cò. th× t«i ®· thÊy hai tay B¸c luån vµo hai n¸ch. mét ch©n cã guèc. n¾n tay t«i. võa nghÜ. miÖng ngËm ®iÕu thuèc l¸ thØnh tho¶ng l¹i hång lªn.] C©u chuyÖn vÒ 3 chiÕc ba l« Trong nh÷ng ngµy sèng ë ViÖt B¾c. ®Òu ®Òu trªn nhµ sµn gi÷a ®ªm ViÖt B¾c. nhng B¸c nãi: . H.C¸c chó ®· chia ®Òu råi chø? Hai ®ång chÝ tr¶ lêi: -34- . Råi t«i cè g¾ng bíc ®i ®Ó B¸c yªn lßng. Nxb Lao ®éng. Mét lÇn võa ®i. B¸c võa hái: . nªn hai ®ång chÝ ®Þnh mang hé ba l« cho B¸c. l¸ch t¸ch ®Òu ®Òu… Trêi l¹nh. kh«ng tin ë tai m×nh n÷a. Khi mäi thø ®· ®îc ph©n ra cho vµo 3 ba l« råi. tiÕng m¸y ch÷ l¸ch t¸ch.Chó ng· thÕ ®au l¾m.Tha B¸c.Chó nµo ng· ®Êy? Cha kÞp nhËn ra ai.

anh ¬i! Em cã sung síng g× ®©u. .T¹i sao ba l« cña chó nÆng mµ B¸c l¹i nhÑ. qua mét chÆng.Tha B¸c. nhng kh«ng ¨n l¹i sî B¸c kh«ng vui. S®d.] B¸t chÌ xÎ ®«i §ång chÝ liªn l¹c ®i c«ng v¨n 10 giê ®ªm míi ®Õn. mäi ngêi dõng ch©n. L©u nay ba tiÕng Gi¶i phãng qu©n cã søc thu hót m·nh liÖt ®èi víi t«i. nãi: . Th¬ng B¸c. mµn. H»ng ngµy cø ®øng trªn ®ª. ®ång chÝ liªn l¹c ra vÒ. Giê ®©y tríc mÆt t«i lµ nh÷ng con ngêi -35- .Khæ qu¸. 82 [77. . l¹i cã tiÕng ®»ng h¾ng bªn ngoµi. xuèng s©n. tr 85.[52. Sau ®ã. B¸c giôc: .C¸c chó lµ tù vÖ th«n ®©y? . «ng cô liÒn chØ tay vµo c¸c ®ång chÝ cïng ®i. ®ång chÝ cÊp dìng bÊm vµo vai anh lÝnh th«ng tin: . Råi B¸c ®em b¸t chÌ ®Ëu ®en.Th¸i mµ sèng cuéc sèng chiÕn ®Êu vµ tù do trªn Êy. . T«i ®· nhiÒu lÇn ®Ò nghÞ cÊp trªn cho tho¸t ly ®Ó tham gia Gi¶i phãng qu©n. Hai ®ång chÝ kia l¹i ph¶i san ®Òu c¸c thø vµo 3 chiÕc ba l«.. Ra khái nhµ sµn. mét th×a con. B¸c më c¶ 3 chiÕc ba l« ra xem th× thÊy ba l« cña B¸c nhÑ nhÊt. tr. råi ¹! Ba ngêi lªn ®êng. mµ ¨n th× biÕt ch¾c lµ c¸c anh m¾ng má råi… Theo Thñy Xu©n. B¸c cïng ¨n… C¸m ¬n B¸c. x¸ch chiÕc ba l« lªn. B¸c kh«ng ®ång ý vµ nãi: . TrÇn ThÞ Lîi (su tÇm) S®d.C¸c chó ®©y lµ Gi¶i phãng qu©n.¡n ®i.Ch¸u ¨n ®i! ThÊy ®ång chÝ liªn l¹c ngÇn ng¹i. B¸c gäi mang ra mét b¸t.D¹.CËu ch¸n qu¸.] C¸c chó cã b¸o kh«ng? «ng cô b¾t tay chóng t«i vµ hái: . ®êng phÌn. C¶ ngµy B¸c cã b¸t chÌ ®Ó båi dìng lµm ®ªm mµ cËu l¹i ¨n mÊt mét nöa. em võa ¨n võa rít níc m¾t.ChØ cã lao ®éng thËt sù míi ®em l¹i h¹nh phóc cho con ngêi. xÎ mét nöa cho ®ång chÝ liªn l¹c. mµ anh em phôc vô võa mang lªn. t«i ao íc sao cã c¸nh ®Ó bay tíi chiÕn khu Tuyªn . chØ cã ch¨n. nhng cha ®îc. 12. híng vÒ d·y nói Tam §¶o. B¸c ®Õn chç ®ång chÝ bªn c¹nh.

giÊy ®á vµ giÊy vµng nh©n d©n ta mua lµm cê nhiÒu qu¸ nªn thiÕu ¹! V× muèn cho ®ñ. nªn chóng ch¸u ph¶i c¾t bá ®i mét chót ¹. canh g¸c vÒ. ai kh¸t sÏ rãt uèng. T«i kh«ng sao nÐn ®îc c¶m ®éng tríc nh÷ng ®ång chÝ míi gÆp lÇn ®Çu nµy.Ch¸u cø ®Ó ®Êy. Quen nh tiÕp kh¸ch ë nhµ. T«i mang bé ®å trµ tíi.D¹. Cã thÕ míi tá râ chÝ tù cêng.Êy ®ang t¬i cêi b¾t tay m×nh. . «ng cô l¹i hái: . T«i véi mang tíi cho «ng cô tê b¸o Cê gi¶i phãng chóng t«i võa mua ban s¸ng. ®Æc biÖt lµ cô giµ trong ®oµn. Sè cßn l¹i th× vµo nghØ ë chiÕc ph¶n kÒ bªn. «ng cô b¶o: . «ng cô võa nghe. thËt ra chØ lµ mét ng«i miÕu gÇn ®×nh lµng t«i.Sao c¸c chó lµm cê cña ta nhá h¬n cê cña c¸c níc ®ång minh? Chóng t«i cïng nh×n lªn. «ng cô chØ ®Çu bµi råi giao cho mét ®ång chÝ Gi¶i phãng qu©n ®äc. t«i véi ®i lªn tríc. võa thØnh tho¶ng ghi g× ®ã vµo sæ tay.D¹. níc ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp vµ ngang hµng víi c¸c níc kh¸c. c¶ ng«i miÕu bÊy giê chØ cã 2 c¸i ph¶n ®Ó chóng t«i nghØ mçi khi ®i tuÇn tra. t«i toan rãt níc ra chÐn. Chóng t«i ®Òu v©ng lêi. së dÜ chóng t«i chän n¬i ®©y lµ cèt ®Ó yªn tÜnh vµ chê ®Õn tèi sÏ chuyÓn sang ®Þa ®iÓm kh¸c). v× vËy cê cña ta ph¶i b»ng cê cña c¸c níc. chóng t«i mêi «ng cô vÒ trô së tù vÖ cña chóng t«i trong th«n. nªu c©u hái ®Ó c¸c -36- . VÒ tíi trô së cña ®éi tù vÖ (nãi lµ trô së. Tíi cæng th«n. cã ¹. Sau phót chµo hái. Cã lóc «ng cô dõng l¹i. kh«ng nªn rãt s½n. c¸c ®ång chÝ kh¸c cïng ngåi qu©y quÇn l¾ng nghe. Chît nh×n thÊy hµng d©y cê c¨ng tríc cæng th«n. «ng cô dõng l¹i xem c¸c khÈu hiÖu kÎ trªn bøc têng.C¸c chó cã b¸o kh«ng? . mét ®ång chÝ tù vÖ véi trÌo lªn lÊy d©y cê xuèng ®Ó söa l¹i. tù träng cña m×nh.Kh«ng nªn . nhng «ng cô g¹t ®i vµ th¶n nhiªn ngåi xuèng ph¶n. th× ra cê cña ta nhá h¬n cê cña c¸c níc ®ång minh thËt! Mét ®ång chÝ trong chóng t«i tha víi cô: .«ng cô khÏ l¾c ®Çu vµ b¶o. toan tr¶i chiÕu. T«i v©ng lêi. C¸c chó ph¶i hiÓu lµ: C¸ch m¹ng ®· thµnh c«ng. «ng cô bçng nhiªn hái: . Hai ®ång chÝ Gi¶i phãng qu©n cïng anh em tù vÖ chóng t«i g¸c phÝa ngoµi.

trªn mµn ¶nh diÔn ra nh÷ng c¶nh nèi tiÕp nhau.4. Nãi råi.] C¸c chó ®Ó B¸c thuyÕt minh cho. Ngêi xem khã theo dâi. t¹i phßng lín ng«i nhµ Phñ Chñ tÞch cã ch¬ng tr×nh chiÕu phim. B¸c b¶o ®ång chÝ thuyÕt minh: . kh«ng cã b¶n thuyÕt minh ®i kÌm. tãm t¾t ®o¹n phim võa chiÕu vµ trùc tiÕp thuyÕt minh hÕt bé phim.Chó thuyÕt minh nh vËy lµm mÊt c¶ c¸i hay cña bé phim. Buæi chiÕu phim: “Hoµng tö Cãc” b¾t ®Çu. B¸c hái ®ång chÝ phô tr¸ch chiÕu phim: . Cã lóc B¸c gi¶i thÝch thªm. Mäi ngêi cµng thªm mÕn phôc B¸c. nhng ngêi xem th× kh«ng ai hiÓu g× c¶. Tèi Êy. §ã lµ nh÷ng giê phót. T.tr. nªn nhiÒu ®o¹n lêi thuyÕt minh vµ h×nh ¶nh kh«ng ¨n nhËp víi nhau. B¸c ch¸u tho¶i m¸i sau hµng tuÇn. Nhng v× thùc hiÖn lÞch chiÕu phim do c¬ quan quy ®Þnh nªn cø thùc hiÖn ch¬ng tr×nh… Víi nô cêi ®«n hËu. Cã ngêi x× xµo. c¨ng th¼ng. hµng th¸ng lµm viÖc trong nh÷ng hoµn c¶nh thiÕu thèn. LÞch chiÕu phim trong c¬ quan B¸c vÉn ®îc duy tr×. ngêi xem kh¸ ®«ng. Ngêi ra hiÖu cho mäi ngêi ngõng vç tay råi nhanh nhÑn ngåi vµo ghÕ. tiÕng ®èi tho¹i cña c¸c nh©n vËt s«i næi…. Thêng vµo tèi thø 7. §óng giê. Mét sè ch¸u nhá tÝu tÝt quanh B¸c. Hoµ b×nh lËp l¹i. l¾ng nghe ®èi tho¹i vµ thuyÕt minh trùc tiÕp bé phim Ph¸p nµy. m¸y chiÕu phim ®· ch¹y ®Òu ®Òu. råi cô gi¶ng gi¶i thªm sau ®ã míi cho ®äc tiÕp. Mäi ngêi trËt tù theo dâi phim. B¸c cÇm micr« ch¨m chó theo dâi h×nh ¶nh. Song lÇn nµy. Nh biÕt râ yªu cÇu cña mäi ngêi. Chó ®Ó B¸c thuyÕt minh cho. Lêi thuyÕt -37- .17 [95. B¸c nãi: . v× ®ã lµ phim níc ngoµi mµ kh«ng cã thuyÕt minh. phµn nµn… NhiÒu ngêi quay l¹i chç ®Æt m¸y chiÕu cã ý chê ®îi… HiÓu râ hoµn c¶nh. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. B¸c thêng xem phim cïng c¸c ®ång chÝ phôc vô trong c¬ quan.®ång chÝ Gi¶i phãng qu©n nªu ý kiÕn. B¸c tíi. nghe thÊy cã phim hay. c¬ quan cña B¸c chuyÓn vÒ Hµ Néi. ®ång chÝ thuyÕt minh cha xem tríc.Chó ®Ó B¸c thuyÕt minh cho… B¸c cÇm micr«. Mét lÇn. Khi cßn ho¹t ®éng ë chiÕn khu ViÖt B¾c. Mäi ngêi ch¨m chó theo dâi.Sao chó kh«ng thuyÕt minh cho mäi ngêi nghe? §ång chÝ phô tr¸ch tha víi B¸c lµ phim míi nhËp vÒ.

hay l¾m ¹! Mäi ngêi ®ång thanh tr¶ lêi. ®Ñp.Hay v× sao? Vµ kh«ng ®îi c©u tr¶ lêi.Tha B¸c.] C¸c chó nãi cã lý nhng cha hîp lý … C¸c ®ång chÝ Bé ChÝnh trÞ ®Òu tham gia ý kiÕn ®Òu göi l¹i cho B¸c.[53.minh râ rµng. tõ khi chung phßng víi nµng Cãc. nµng Cãc hiÖn nguyªn h×nh lµ mét c« g¸i ®Ñp. hoµng tö ®îc ¨n nh÷ng b÷a ¨n ngon h¬n yÕn tiÖc tríc ®©y. mµu s¾c ®Ñp. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 3. -38- . B¸c söa l¹i hÇu hÕt ¹. Mòi tªn tróng mét con Cãc.D¹. Nh thêng lÖ. B¸c l¹i hái: .B¸c cã söa nhng c¸c ý chÝnh trong bµi B¸c cã söa ®©u. Hoµng tõ buån b· v× ph¶i sèng chung víi nµng Cãc. Söa xong B¸c cho ®i ®¸nh m¸y l¹i vµ ngµy 30/1 mêi ®ång chÝ phô tr¸ch tuyªn huÊn sang cïng B¸c so¸t l¹i lÇn cuèi. ng¾n gän. duyªn d¸ng. H. mäi ngêi híng vÒ B¸c chê ®îi mét lêi.Phim cã hay kh«ng? . cêi gîng. §ång chÝ tuyªn huÊn ®äc xong. Hoµng tö bÝ mËt theo dâi. nãi: . phôc vô mäi ngêi… Nguyªn Lª TrÝch trong “B¸c Hå. Nµng Cãc yªu cÇu hoµng tö ®a m×nh vÒ Cung. B¸c gi¶i thÝch lu«n: . th× ®õng qu¸ lÖ thuéc vµo h×nh thøc bªn ngoµi. C¸c tµi tö ®ãng khÐo. C¶nh cung ®iÖn huy hoµng cña nhµ vua… Hoµng tö b¾n cung ®Ó chän vî. mét ý cña B¸c. Giäng B¸c Êm ¸p gîi c¶m… Ngêi xem híng c¶ lªn mµn ¶nh. Song cã ®iÒu l¹ lµ.1993 13. B¸c xem vµ b¶o ®ång chÝ Vò Kú lÊy b¶n cña ®ång chÝ Trêng Chinh lµm b¶n gèc. so víi b¶n bªn Tuyªn huÊn göi sang. Cuèi cïng. C©u chuyÖn r¨n mäi ngêi muèn cã løa ®«i h¹nh phóc. nhµ cöa lu«n lu«n ®îc ng¨n n¾p s¹ch. sau ®ã bæ sung c¸c ý tõ nh÷ng b¶n cña c¸c ®ång chÝ kh¸c.Hay v× cã néi dung tèt. Nxb Lao ®éng. Cãc nãi tiÕng ngêi. t×nh tiÕt hÊp dÉn… Ngêi xem h«m Êy hiÓu thªm vÒ néi dung phim. c¸i ®Ñp b¶n chÊt. Tõ ®ã hai ngêi sèng cuéc ®êi h¹nh phóc… Phim kÕt thóc. B¸c cêi ®é lîng: . cÇn ph¶i cã c¸i ®Ñp bªn trong. Lµm viÖc g× B¸c còng ®em l¹i ®iÒu bæ Ých cho mäi ngêi. vÒ B¸c. vÒ phÈm gi¸ con ngêi. v× b¶n nµy cã nhiÒu ý kiÕn thiÕt thùc. B¸c hái mäi ngêi: .

quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n”. Ph¶i x©y dùng qu©n ®éi lín m¹nh b»ng c¸ch häc tËp chÝnh trÞ.] Chó nãi ®óng. B¸c l¹i hái mét lÇn n÷a: . n©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng”. T. B¸c l¹i hái: . v¨n hãa. Nghe xong B¸c nãi: . B¸c tiÕp: . nhiÖm vô cña c¸c chó lµ g×? §ång chÝ T©n.C¸c chó cßn g× th¾c m¾c n÷a kh«ng? “KÓ chuyÖn B¸c Hå” S®d. B¸c ®Æt ®Çu ®Ò nh vËy th× m¹nh qu¸.4. nhng cha hîp lý.Tha B¸c. tr.Tha B¸c.V× c¸c chó lµ ®a sè. c¸n bé ®¹i ®éi. c¸n bé §¶ng ta nãi chung lµ tèt. t¨ng gia. c¸c chó cã khªnh ®å cò ra quÐt s¹ch sÏ hay cø ®Ó r¸c bÈn thØu mµ kª bµn ghÕ. C¸c chó cßn ph¶i cïng nh©n d©n ®Êu tranh thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt. B¸c gËt ®Çu: . qu©n sù cho giái vµ s½n sµng chiÕn ®Êu.4. thñ ®o¹n cña kÎ ®Þch. Riªng ®oµn chóng ch¸u cã nhiÖm vô b¶o vÖ Trung ¬ng §¶ng. chèng lôt. nhng trong bµi døt kho¸t gi÷ nguyªn ý: “QuÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n. B¸c ®ång ý nhîng bé.tr. vÕ “QuÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n” xuèng sau ¹! B¸c quay sang hái ®ång chÝ Vò Kú: .Chó nãi ®óng.Hßa b×nh lËp l¹i. giêng tñ míi vµo? Ngõng mét l¸t.19 [54.§ång chÝ phô tr¸ch tuyªn huÊn tha: . ChØ cã mét sè Ýt tho¸i hãa biÕn chÊt. ChÝnh phñ t¹i Hµ Néi ¹. chÝnh trÞ.] Chó tr¶ lêi cho râ h¬n! -39- . nhng cha ®ñ. ®æi l¹i ®Çu ®Ò “N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. VËy tríc khi bª vµo phßng. xin B¸c ®a vÒ “N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng” lªn tríc. T. B¸c muèn hái ®iÒu nµy. nhng cha ®ñ Nghiªm nghÞ nh×n chóng t«i mét lît.ý kiÕn chó thÕ nµo? §ång chÝ Vò Kú tha víi B¸c lµ ®ång ý víi ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ tuyªn huÊn. chèng ®ãi. tÝch cùc s¶n xuÊt vµ tÝch cùc häc tËp qu©n sù.C¸c chó cã lý. Ph¶i ®Ò phßng mäi ©m mu. Gia ®×nh c¸c chó tiÕt kiÖm mua ®îc mét bé bµn ghÕ vµ giêng tñ míi. Sau khi ®· gi¶i thÝch cÆn kÏ vÒ HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. bé ®éi chóng ch¸u ph¶i tiÕp tôc cïng nh©n d©n trõ gian.24 [55. ®¸p: . v¨n hãa.

Chóng t«i còng lµm theo Ngêi. võa ®Ñp m¾t. Sau ®ã. ch¸u häc líp 9… B¸c chØ vµo b¶n ®å ViÖt Nam treo trªn têng vµ b¶o Minh: .Ch¸u chØ cho B¸c xem ©m mu Mü . ®Ó xem c¸ch bè trÝ héi trêng vµ phßng ®äc s¸ch. nhng thiÕu môc phª b×nh! Tíi gi÷a héi trêng.Tha B¸c.Ch÷ viÕt ®Ñp. B¸c b¶o: .DiÖm dïng chÊt ®éc hãa häc ë miÒn Nam ViÖt Nam nh thÕ nµo. ch¸u ë nhµ ®i häc vµ gióp bè mÑ ch¸u lµm trong hîp t¸c x· ¹! Bè ch¸u tríc lµ cè n«ng. B¸c liÒn ®äc” “Hå Chñ tÞch muèn n»m”.Chó bao nhiªu tuæi? . . Bíc vµo trong héi trêng. chóng t«i ®a B¸c tíi héi trêng. ThÊy vËy. thÊy B¸c ®äc khÈu hiÖu nh thÕ. ch¸u 18 ¹! . B¸c nh×n Minh.Sau khi th¨m xong khu nhµ ë. thµnh tÝch t¨ng gia… B¸c khen: . ®i ch©n kh«ng vµo héi trêng. Nhng lµ nh÷ng ch÷ g×? . ©u yÕm hái: . ngêi chiÕn sÜ võa tßng qu©n n¨m 1961.C¸c bøc vÏ vµ bÝch b¸o ®Òu tèt. míi phôc viªn n¨m 1959 ¹! . võa s¹ch nhµ.D¹. Ngêi lÇn lît xem c¸c bøc vÏ vµ bÝch b¸o cña c¸c chiÕn sÜ. B¸c còng cêi.D¹. sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®i bé ®éi. ®ång thêi còng lµ c©u l¹c bé cña ®¬n vÞ. B¸c cëi dÐp ®Ó ë ngoµi thÒm. v¨n hãa. B¸c chó ý nh÷ng bµi nãi vÒ kinh nghiÖm häc tËp qu©n sù.Tha B¸c. chßm r©u rung rung. B¸c nh×n lªn khÈu hiÖu díi ¶nh Ngêi vµ b¶o: . LÇn ®Çu gÆp B¸c. §u«i m¾t cña Ngêi nheo h¼n l¹i.Chó hiÓu ®óng! Nªn lµm cho anh em kh¸c còng hiÓu nh m×nh.§ã lµ lêi ®ång chÝ Minh.Nãi xong. chÝnh trÞ. B¸c ®a m¾t nh×n chung quanh mét lît. ThÊy nÒn g¹ch trong héi trêng ®îc anh em lau rÊt s¹ch. . B¸c gËt ®Çu tá vÎ hµi lßng: . véi tr×nh bµy l¹i. B¸c quay l¹i hái t«i: -40- . Minh tëng B¸c ®äc thËt. Nh¾c Minh xong.Nªn ®Ó c¸i g× lau ch©n.Chó ë nhµ lµm g×? Gia ®×nh hiÖn nay thÕ nµo? . Phª b×nh mµ chóng t«i vÉn kh«ng sao nhÞn ®îc cêi. t¸c h¹i ra sao? Minh tr¶ lêi xong.Chó häc líp mÊy? . chóng ch¸u viÕt khÈu hiÖu “Hå Chñ tÞch mu«n n¨m” ®Êy ¹! Sî v× ®¸nh dÊu sÏ gi¶m mÊt mü thuËt nªn viÕt nh thÕ ¹.

lín lªn ®îc ngêi anh xin cho vµo häc viÖc ë nhµ m¸y xe löa Gia L©m. vÎ tù tin. M¸ l¹i ®á bõng lªn. Lóc nhá ThÓu ®îc cha mÑ ®Æt tªn lµ “th»ng cu NËy”.B×nh h¬i thÑn. tr. c«ng n«ng lµ chñ lùc cña c¸ch m¹ng. bän trÎ cïng c¶nh nghÌo nh ThÓu. gióp nhau ®Ó cïng tiÕn bé. B¸c ®a cho ThÓu mét chÐn níc. .§ã lµ b¶n chÊt cña chÕ ®é ta. C¬ cùc qu¸. nhng quanh xãm. níc m¾t trµo ra. ngêi ta quen gäi nã lµ “th»ng -41- .[58. ThÓu nghÑn ngµo kÓ l¹i víi B¸c t×nh c¶nh riªng cña m×nh. cha ThÓu ph¶i bång bÕ d¾t dÝu con ngîc dßng s«ng Lam. tªn còng xÊu vËy th«i. . kh«ng nu«i næi c¸c con.Chó nghÜ nh thÕ nµo khi thÊy m×nh häc hÕt líp 9 vµ trung ®oµn trëng cña chó tríc lµm c«ng nh©n? Minh suy nghÜ cã vÎ khã kh¨n.Lóc ë nhµ chó lµm g×? .Chó häc líp mÊy? . Cuèi cïng Minh tr¶ lêi gîng: . . T. Nhµ ThÓu nghÌo l¾m. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. ®ã lµ nhê cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu©n ®éi ta tiÕn lªn chÝnh quy hiÖn ®¹i ¹! Cã tiÕng x× xµo.Chó tr¶ lêi cho râ h¬n! RËp ch©n ®øng nghiªm l¹i. thanh minh thªm: Ch¸u vµo bé ®éi míi ®îc häc ¹! B¸c dÆn: .24 14. Còng tõ ®ã. ThÓu còng biÕt r»ng tªn ®ã kh«ng hay.Tha B¸c.Sao chó l¹i tªn lµ ThÓu? Kh«ng nÐn næi xóc ®éng. ®Çu ®êng xã chî kiÕm ¨n.B¸c hái tiÕp ®ång chÝ B×nh. B¸c ra hiÖu gi÷ trËt tù råi chØ thîng sÜ B×nh. sang tËn bªn Lµo kiÕm sèng. mÆt kh¸c còng nãi râ qu©n ®éi ta lµ cña quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng. ®«i l«ng mµy thanh thanh nhÝu l¹i.D¹.Ngµy bÐ ch¸u ®i ë cho ®Þa chñ. Cßn ThÓu th× lang thang thÊt tha thÊt thÓu. ChØ cã con nhµ giµu míi cã tªn ®Ñp! Råi ®Õn n¨m 1945. råi sau chuyÓn sang s ®oµn Qu©n tiªn phong ¹! B¸c quay l¹i hái Minh: .] §îc B¸c ®æi tªn. mÑ ThÓu chÕt ®ãi. ch¸u häc líp 5 ¹! . Kh¸ng chiÕn ch¸u tham gia ®éi nghÜa qu©n Hång Hµ.Hai chó cÇn häc tËp lÉn nhau. ngêi chiÕn sÜ t×nh nguyÖn: . ThÓu lÆng ngêi ®i.. B×nh tha: . cha ThÓu ph¶i b¸n c¸c em cho nhµ giµu.4.

nªn míi lÊy tªn con g¸i ®Ó ®Æt tªn cho ch¸u ¹! B¸c cêi vµ nãi: . x©y dùng cuéc ®êi míi. ch¸u kh«ng râ ¹! B¸c nãi: . nh×n c¸c chiÕn sÜ mét lît. L¾ng nghe ThÓu kÓ xong.C¸c cô ®Æt tªn lµ cã ý l¾m vµ bao giê còng gi¶i thÝch cho con ch¸u nghe ý nghÜa tªn cña m×nh. cïng nh×n B¸c ch¨m chó chê ®îi. B¸c nãi tiÕp: . .4. th«ng minh. Vµo bé ®éi. ThÓu vÉn gi÷ c¸i tªn cò. ThiÕp phÊn khëi nhËn ngay c¸i tªn míi mµ B¸c võa ®Æt cho: Th¸i Do·n ThiÖp. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d.] NhËn tªn míi. mµ cßn ph¶i lÞch thiÖp n÷a. ch¸u nghe cha mÑ ch¸u nãi lµ v× hiÕm hoi. v× ®¸nh trêng kú th× h¹i ngêi. c¶nh gi¸c. T. tr. chóng ch¸u nghÜ m·i vÉn cha râ t¹i sao ph¶i ®¸nh trêng kú. tËn tuþ. lóc míi sinh ch¸u l¹i gÇy yÕu vµ tr«ng nh con g¸i. Nh thÕ võa gi÷ ®îc vÇn cò.chiÕn sÜ b¶o vÖ th× kh«ng nh÷ng ph¶i dòng c¶m.õ. B¸c rÊt xóc ®éng. thÕ míi ®óng .B¸c nh×n ThiÕp vµ nãi tiÕp . gÆp ®ång chÝ Th¸i Do·n ThiÕp.Tõ nay chó ThÓu sÏ tªn lµ Th¶o.33 [60. chiÕn ®Êu dòng c¶m.B¸c ch¸u ta lµm c¸ch m¹ng ®Ó xo¸ bá kiÕp sèng cò.Tha B¸c. B¸c ngõng lêi. ThÓu c¶m ®éng vµ sung síng nhËn tªn míi: NguyÔn V¨n Th¶o.Tha B¸c. l¹i cã ý nghÜa hiÕu th¶o víi nh©n d©n. Mét ®ång chÝ trong chóng t«i hái B¸c: .Sao tªn chó l¹i nh tªn con g¸i vËy: C©u hái cña B¸c lµm ThiÕp xÊu hæ. C¸c chiÕn sÜ.B©y giê chó lµ chiÕn sÜ b¶o vÖ .ThÓu” vµ thÕ lµ c¸i tªn “th»ng NËy” mµ cha mÑ nã ®Æt ra còng mÊt nèt. B¸c l¹i hái: . h¹i cña l¾m! -42- . . chó nªn ®Æt tªn míi ®Ó thÓ hiÖn sù thay ®æi cña cuéc ®êi m×nh. nhÊt lµ ThÓu. Cho nªn ®æi tªn “ThiÕp” thµnh tªn “ThiÖp” lµ h¬n. trë thµnh ChiÕn sÜ thi ®ua.Tha B¸c. Ngêi cÇm tay ThÓu vµ nãi: . Sau ®ång chÝ Th¶o.

T. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia 1995.B¸c ph©n tÝch cho chóng t«i râ c¸c mÆt lîi h¹i.B¾c C¹n . Lîi. dÔ lé bÝ mËt. Vµ khi thÊy chóng t«i ®· nhËn thøc ®îc. tr. ta míi lõa thÕ quËt ng·. n»m trªn tuyÕn ®êng tõ thÞ x· B¾c C¹n ®i Cao B»ng. khã gäi. t«i cho anh chÞ em vç tay hoan h«: "Hoan h« ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh". Sau khi phôc vô chiÕn dÞch Biªn giíi. NhÊt. chóng t«i tæ chøc löa tr¹i trong rõng Nµ Tu ®Ó ®ãn kh¸ch. Trung tuÇn th¸ng 9/19501. T.Th¸i Nguyªn. Th¾ng. ®Ó gi÷ bÝ mËt vµ còng thÓ hiÖn quyÕt t©m kh¸ng chiÕn cña chóng ta. mµ giÆc nh mét l·o giµ quû quyÖt. ®éc ¸c. nh vËy cã ch¾c th¾ng kh«ng? B¸c dõng l¹i nh×n chóng t«i. Liªn ph©n ®éi TNXP 321 cña chóng t«i ®îc nhËn träng tr¸ch b¶o vÖ cÇu Nµ Cï (thuéc huyÖn B¹ch Th«ng. mµ cßn cã nguy c¬ bÞ níc lò cuèn tr«i.V× vËy míi nãi trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.D¹! .95 -43- .chóng t«i ®Òu phÊn khëi nhËn tªn míi. Kh¸ch vµo tíi n¬i.40 15. Võa tr«ng thÊy ¸nh ®Ìn pin thÊp tho¸ng tõ ngoµi cöa rõng ®i vµo. §éi thanh niªn xung phong c«ng t¸c trung ¬ng ®Çu tiªn thµnh lËp ngµy 15/7/1950 theo chØ thÞ cña Trung ¬ng §¶ng vµ Hå Chñ tÞch. NÕu ta cËy søc ®¸nh bõa sao ch¾c th¾ng ®îc! Ph¶i võa ®¸nh võa nu«i søc cho m×nh lín lªn. Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp (nay lµ Tæng côc HËu cÇn) sÏ ®Õn th¨m ®¬n vÞ. tõ nay B¸c ®Æt cho c¸c chó tªn míi theo c©u B¸c võa nãi. §éi ®îc giao nhiÖm vô b¶o vÖ tuyÕn ®êng quan träng: Cao B»ng . chóng t«i ®îc tin b¸o cã ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh. §Þnh. §Ó dÔ gäi. ®o¸n lµ kh¸ch ®· ®Õn.4. råi lÊy mét vÝ dô: . Kú. CÇu Nµ Cï lóc nµy kh«ng nh÷ng ®· trë thµnh môc tiªu nÐm bom b¾n ph¸ cña m¸y bay ®Þch.Søc ta lóc nµy nh trai mêi s¸u.C¸c chó ë ®©y mçi ngêi mét tªn. §éi ®· ®îc tæ chøc thµnh nhiÒu Liªn ph©n ®éi r¶i qu©n däc tuyÕn ®êng vµ nhËn nhiÖm vô b¸m trô nh÷ng n¬i hiÓm yÕu. Kh¸ng.[64. Tõ ®ã t¸m anh em chóng t«i cã tªn míi lµ: Trêng. Sau ®ã. C¸c chó cã ®ång ý kh«ng? . §ªm h«m ®ã. B¸c chØ vµo t«i vµ lÇn lît ®Æt tªn cho tõng ®ång chÝ. ChiÕn. giµ cçi. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d.] Bµi th¬ næi tiÕng cña B¸c Hå c¨n dÆn thanh niªn ®îc ra ®êi nh thÕ nµo. Khi søc ®· khoÎ. tØnh B¾c C¹n). tr. B¸c kÕt luËn: .6. B¸c b¶o chóng t«i: . ®Þnh thÇn nh×n 1 Hå ChÝ Minh toµn tËp. giÆc ®· suy yÕu.

nhng do viÖc gi÷ bÝ mËt ®· ¨n s©u vµo ý thøc tõng ngêi nªn trong hµng ngò còng chØ truyÒn ®i nh÷ng tiÕng reo khe khÏ: "B¸c Hå! B¸c Hå!".C¸c ch¸u ¨n uèng cã ®ñ no kh«ng? .Tha B¸c cã ¹! .C¸c ch¸u ngåi c¶ xuèng. im lÆng ngåi xuèng.LÇn sau c¸i g× kh«ng biÕt c¸c ch¸u ph¶i nãi kh«ng biÕt.QuÇn ¸o. Hµng ngò cña chóng t«i trë nªn x¸o ®éng…. thuèc men. §i bªn c¹nh B¸c lµ ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh.l¹i. Råi B¸c ®ét ngét hái tiÕp: -44- .Tha B¸c cã ¹! Sau ®ã B¸c l¹i hái tiÕp: . thuèc phßng bÖnh ch÷a bÖnh cã ®ñ kh«ng? . Sau ®ã b»ng nh÷ng c©u ng¾n gän. Nh÷ng c©u ®Çu tiªn B¸c hái chóng t«i lµ nh÷ng lêi hái th¨m ©n cÇn vÒ t×nh h×nh ®êi sèng cña ®¬n vÞ. chóng t«i thÊy B¸c biÕt thõa lµ chóng t«i nãi dèi ®Ó B¸c vui lßng.C¸c ch¸u cã biÕt §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam kh«ng? . B¸c t¬i cêi nh×n chóng t«i vµ gi¬ tay ra hiÖu: . B¸c ®· truyÒn ®¹t tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø II võa míi häp vÒ viÖc ®æi tªn §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng thµnh §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam.Tha B¸c ®ñ ¹! Qua nô cêi hiÒn hËu trªn nÐt mÆt cña B¸c. nªn tr¶ lêi rÊt lóng tóng.§¶ng Lao ®éng ViÖt Nam víi §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? Mét sè ngêi trong chóng t«i ®îc B¸c kiÓm tra trùc tiÕp to¸t må h«i. qu©n trang cho TNXP cßn thiÕu thèn. kh«ng biÕt mµ nãi biÕt lµ giÊu dèt.Tha B¸c ®ñ ¹! . Chóng t«i ®Òu r¨m r¾p nghe theo lêi B¸c. chiÕc kh¨n quµng cæ che kÝn c¶ chßm r©u. B¸c l¹i hái: . B¸c hái: .C¸c ch¸u cã ®ñ muèi ¨n kh«ng? . Râ rµng B¸c ®ang ë tríc m¾t mµ chóng t«i cø ngì nh mét giÊc chiªm bao! B¸c vÉn gi¶n dÞ víi bé quÇn ¸o bµ ba mµu n©u. tÊt c¶ chóng t«i ®Òu s÷ng sê tríc niÒm h¹nh phóc thËt bÊt ngê: B¸c Hå ®Õn th¨m. B¸c ®· ®îc ®ång chÝ Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp b¸o c¸o ®Çy ®ñ vÒ chÕ ®é cÊp ph¸t l¬ng thùc. TiÕp ®ã B¸c nh¾c nhë: . ch¨n mµn.

nhng khã mµ con ngêi vÉn d¸m lµm vµ lµm ®îc. cã ngêi "cÇn kiªn gan bÒn chÝ". gi¶n dÞ nhng l¹i v« cïng s©u s¾c. Nghe xong. §äc xong mçi c©u th¬. B¸c tÆng c¸c ch¸u mÊy c©u th¬: Kh«ng cã viÖc g× khã ChØ sî lßng kh«ng bÒn §µo nói vµ lÊp biÓn QuyÕt chÝ ¾t lµm nªn. "cÇn vît khã vît khæ". say mª. B¸c cêi: . Tr¶ lêi xong mµ cø n¬m níp sî B¸c hái thªm. ChØ cÇn c¸i g×? Chóng t«i ®· b×nh tÜnh. nh×n l¹i th× kh«ng thÊy B¸c ®©u n÷a! B¸c xuÊt hiÖn vµ ra ®i nh mét «ng tiªn trong chuyÖn cæ tÝch huyÒn tho¹i.§µo nói cã khã kh«ng? Chóng t«i ai còng dÌ dÆt kh«ng d¸m tr¶ lêi µo µo nh tríc n÷a. Tôc ng÷ ta cã c©u: "Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim". ThÕ lµ Ngêi tr¶ lêi: khã. §Õn khi bµi h¸t ®îc h¸t l¹i lÇn thø hai. §Ó ghi nhí buæi nãi chuyÖn cña B¸c ch¸u ta h«m nay. §¸m thanh niªn chóng t«i ngÈn ng¬ nuèi tiÕc håi l©u. lÊy l¹i ®îc tinh thÇn vµ m¹nh d¹n h¼n lªn. thi nhau gi¬ tay lªn ph¸t biÕt. -45- .C¸c ch¸u tr¶ lêi ®Òu ®óng c¶: Tãm l¹i viÖc g× khã mÊy còng lµm ®îc. Chóng t«i h¸t hµo høng. Bµi th¬ næi tiÕng cña B¸c Hå c¨n dÆn thanh niªn ®îc ra ®êi nh thÕ ®ã.Cã ai d¸m ®µo nói kh«ng? Vµ chØ ®Þnh mét ®éi viªn g¸i ngåi ngµy tríc mÆt B¸c. ngêi sî nãi khã bÞ cho lµ t tëng ng¹i khã nªn tr¶ lêi kh«ng khã. B¸c cha kÕt luËn mµ hái thªm chóng t«i: . toµn lµ nh÷ng khÈu hiÖu hµnh ®éng cña TNXP chóng t«i håi ®ã. chØ cÇn quyÕt chÝ.. RÊt méc m¹c. cã ngêi "cÇn xung phong dòng c¶m". kh«ng ®îc c¬ giíi ho¸ nh b©y giê). ®ång chÝ nµy m¹nh d¹n ®øng lªn tha: . díi ¸nh löa bËp bïng. B¸c cïng chóng t«i hoµ nhÞp theo bµi ca "Nh¹c tuæi xanh".Tha B¸c cã ¹! TNXP chóng ch¸u ngµy ngµy vÉn ®ang ®µo nói ®Ó ®¶m b¶o giao th«ng ®Êy ¹! (Håi bÊy giê chóng t«i ®µo nói b»ng cuèc. B¸c l¹i b¶o chóng t«i ®ång thanh nh¾c l¹i. xÎng. t«i ®· nh¾c tr«i ch¶y kh«ng sai ch÷ nµo. Cuèi cïng B¸c chØ ®Þnh t«i nh¾c l¹i c¶ bµi th¬ cho tÊt c¶ ®¬n vÞ nghe. B¸c ®éng viªn chóng t«i: . cã ngêi tr¶ lêi "cÇn quyÕt t©m cao". ThËt may m¾n.§µo nói kh«ng khã lµ kh«ng ®óng. Gi÷a rõng ®ªm khuya.

Chóng t«i sung síng chê nghe tiÕng nãi hån hËu cña B¸c mµ phÇn lín chóng t«i chØ ®îc nghe qua loa truyÒn thanh. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. Anh NguyÔn H÷u HiÕu chØ huy chóng t«i tr×nh bµi ca ngîi §¶ng vµ ca ngîi B¸c. råi tÊt c¶ cïng ®øng lªn ®Ó nh×n B¸c cho râ h¬n.Bµi th¬ ®· lµ nguån cæ vò. Cha bao giê chóng t«i biÓu diÔn trong tr¹ng th¸i say mª ®Õn thÕ! ¢m hëng bµi h¸t ca ngîi B¸c cha døt. C¸c ®ång chÝ ban tæ chøc ca nh¹c thÊy B¸c. trót ®îc mèi lo. ai kh«ng? Võa lóc ®ã. véi ch¹y lo ®i t×m ghÕ cho B¸c vµ c¸c ®¹i biÓu. dï nhá ®· thµnh thãi quen ®èi víi B¸c. ®éng viªn líp líp TNXP chóng t«i lao vµo cuéc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. niÒm say mª cña chóng t«i cha kÞp l¾ng xuèng th× B¸c ®øng lªn. Chóng t«i cµng thÝch thó khi thÊy c¸c ®ång chÝ b¹n x«n xao kinh ng¹c. mäi ngêi chØ biÕt B¸c ®· tõng tr¶i qua nhiÒu ngµnh nghÒ.C¸c ch¸u h¸t ®îc bµi KÕt ®oµn chø? Vµ chóng t«i ®· ®µn vµ h¸t bµi KÕt ®oµn díi sù chØ huy cña B¸c.4. Nhng kh«ng. v× trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña B¸c. C¸c ®ång chÝ b¹n ng¹c nhiªn lµ ph¶i. ai ngåi. Nhng gom gãp l¹i còng chØ ®îc chôc c¸i. Ban tæ chøc thë phµo.] C¸c ch¸u h¸t ®îc bµi KÕt ®oµn chø? B¸c ®i vÒ phÝa chóng t«i.[66. Sau nµy mçi khi gÆp khã kh¨n. B¸c vÉn ®iÒm tÜnh hái chóng t«i: . NhiÒu vÞ ®øng lªn. mµ ®©y l¹i lµ mét dµn nh¹c giao hëng hiÖn ®¹i víi c¶ khèi hîp xíng ngãt ngh×n ngêi. h×nh ¶nh cña B¸c Hå vµ bèn c©u th¬ cña B¸c l¹i ®îc t¸i hiÖn trong lßng chóng t«i. B¸c kh«ng nãi chuyÖn víi chóng t«i mµ ®Õn gÇn bôc chØ huy råi bíc lªn. T. B¸c cêi víi chóng t«i råi ngåi ngay xuèng b·i cã phÝa tríc. tiÕp cho chóng t«i thªm søc m¹nh ®Ó vît qua. B¸c cÇm lÊy ®òa chØ huy cña anh NguyÔn H÷u HiÕu. Sè ghÕ Ýt ái ®· chuÈn bÞ ®©m ra thõa. B¸c ®· nhanh nhÑn bíc tíi.57 16. Vµ tríc nçi thÝch ®Õn muèn reo lªn cña chóng t«i. -46- . h×nh nh viÖc gi¶i quyÕt linh ho¹t c¸c khã kh¨n dï lín. tiÕn vÒ phÝa chóng t«i. C¸c ®¹i biÓu §¶ng b¹n ®i sau ®Òu theo B¸c mµ ngåi c¶ xuèng cá. kh¸ch quèc tÕ vµ c¸c ®ång chÝ cïng ®i ®«ng qu¸. nhng cã ai nghe nãi B¸c chØ huy dµn nh¹c bao giê ®©u.tr.

NhiÒu ngêi víi t c¸ch c¸ nh©n. c¶ d©n téc ViÖt Nam anh hïng…". Trung Quèc… vÒ.] Sù ra ®êi cña mét bµi th¬ Nh÷ng n¨m ®Çu c¸ch m¹ng. c¸c ch¸u cã hÕch mòi lªn kh«ng? (B¸c ®a tay ®Èy mòi lªn). c¶ ®oµn l¹i ®îc qu©y quÇn quanh B¸c. Trong ®oµn ch¸u cã thanh niªn nµo cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" th× ch¸u ph¶i gióp ®ì". C¶ chi ®oµn ®· lÊy lêi nãi ®ã cña B¸c lµm néi dung tu dìng. T«i cßn ®ang lóng tóng. cã khi lÆn. cã ®oµn viªn nµo cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" kh«ng?". T«i lµ Phã trëng ®oµn. Theo Thuý Quúnh (DiÔn viªn móa) S®d. anh chÞ em l¹i rÊt ©n hËn lµ cha xøng ®¸ng víi lêi B¸c dÆn.ThÕ lµ ngêi ta hoan nghªnh c¸c ch¸u. cø mçi lÇn tiÕt môc cña ta hay. B¸c ®· b¶o: "BiÓu diÔn thËt hay ®Ó phôc vô nh©n d©n ®îc nhiÒu lµ tèt.] Thanh niªn ph¶i g¬ng mÉu trong ®oµn kÕt vµ kû luËt LÇn nµo gÆp B¸c. tËp thÓ ®· dµnh thêi giê ®Õn th¨m B¾c Bé phñ . hay hoan h« B¸c lµ ngêi ta hoan h« cña d©n téc m×nh. lóc ng«i sao lÆn th× l¹i buån.th¨m søc khoÎ cña B¸c. Theo V¨n Long (Nhµ th¬) [67. Xong B¸c b¶o: "Ngêi ta hoan h« c¸c ch¸u. cã th¬ng yªu nhau kh«ng?" råi B¸c dÆn: "Thanh niªn ph¶i g¬ng mÉu trong ®oµn kÕt vµ kû luËt". LÇn cuèi cïng t«i ®îc gÆp B¸c lµ vµo th¸ng 7… Sau khi ®i diÔn ë Ph¸p.4. Angiªri.n¬i ë vµ lµm viÖc cña ChÝnh phñ ta håi ®ã . Liªn X«. 84 [69. B¸c vui vÎ b¶o: . Nh©n d©n ta ai còng lo cho søc khoÎ cña B¸c. Mçi khi cã g× va ch¹m.B¸c kh«ng nãi lêi d¹y b¶o g× kh¸c ®èi víi chóng t«i.Hå ChÝ Minh. C¶ ®oµn cêi ré vµ ai nÊy ®Òu hiÓu ®ã lµ B¸c cã ý r¨n b¶o. trong hoµn c¶nh ®Êt níc cßn nhiÒu khã kh¨n. ë ý…. Cã lÇn B¸c hái t«i: "Trong chi ®oµn ch¸u. Nhng nÕu cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" th× ng«i sao cã khi tá. hä vç tay ®Õn vì nhµ h¸t vµ h«: ViÖt Nam . ý. kÐm g¾n bã víi nhau. -47- . tr. c©u ®Çu tiªn B¸c thêng hái lµ: "ThÕ c¸c chó cã ®oµn kÕt kh«ng. cã anh chÞ em khãc nøc në v× hèi hËn cha thùc hiÖn ®îc theo ®óng lêi B¸c. nªn còng ®îc ®Õn gÆp B¸c vµ b¸o c¸o víi B¸c lµ ë Angriªri còng nh ë Ph¸p. ViÖt Nam .§iÖn Biªn Phñ. B¸c ph¶i ch¨m lo tr¨m c«ng ngµn viÖc. chÝnh lµ chóng t«i ®· h¸t lªn lêi d¹y b¶o cña B¸c. B¸c chØ b¾t nhÞp cho chóng t«i h¸t bµi KÕt ®oµn. T.

nhµ th¬ cÈn thËn gãi cam vµo giÊy ®Ñp. tõ lµm sao ®©y ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y Ph¶i ch¨ng khæ tËn ®Õn ngµy cam lai. vµ nãi thÕ nµo cho ph¶i phÐp víi B¸c. bµ liÒn ®îc ®ång chÝ b¶o vÖ chØ ®êng vµo phßng lµm viÖc cña B¸c. kh«ng muèn lµm phiÒn B¸c. tr©n träng chÐp l¹i bµi th¬ råi ®Õn B¾c Bé phñ th¨m B¸c. Bµi th¬ ®Ò lµ "TÆng cam": C¶m ¬n bµ biÕu gãi cam NhËn th× kh«ng ®Æng. B¸c rÊt c¶m ®éng. viÖc ®Õn th¨m vÞ Chñ tÞch níc kh«ng ®Õn nçi ph¶i qua nhiÒu thñ tôc phiÒn phøc r¾c rèi. nhng l¹i kh«ng biÕt tªn vµ ®Þa chØ cña kh¸ch.Lóc bÊy giê. Ngåi trªn xe trë vÒ Hµ Néi. Bµi th¬ bµy tá lêi c¶m ¬n. Nh©n chuyÕn vµo Thanh Hãa cã viÖc riªng. ®ång thêi nh©n ®ã nªu lªn bµi häc ®¹o ®øc tõ mét c©u tôc ng÷ rÊt quen thuéc vµ kh¼ng ®Þnh niÒm tin vµo th¾ng lîi s¾p tíi. T¹i Thanh Hãa cã lo¹i cam lµng Giang ngon næi tiÕng. Sau khi tiÔn ch©n ngêi kh¸ch níc ngoµi. -48- . võa nghÜ ®Õn ngµy mai vµo B¾c Bé phñ gÆp B¸c nªn nãi c©u g×. §ång chÝ v¨n phßng b¶o nhµ th¬ ngåi chê mét l¸t. B¸c trë l¹i v¨n phßng vµ biÕt bµ kh¸ch ®· vÒ råi. H»ng Ph¬ng nhÈm ngay mét bµi th¬: Cam ngon Thanh Ho¸ vèn dßng KÝnh d©ng Chñ tÞch tá lßng mÕn yªu §¾ng cay Cô tr¶i ®· nhiÒu Ngät bïi trêi tr¶ ®ñ ®iÒu tõ ®©y Cïng quèc d©n hëng nh÷ng ngµy Tù do h¹nh phóc trµn ®Çy trêi Nam Anh hïng tá mÆt giang san Lu danh thiªn cæ vÎ vang gièng nßi. võa kh kh «m tói cam. Nhng lóc ®ã B¸c cßn bËn tiÕp mét vÞ kh¸ch níc ngoµi ë phßng tiÕp kh¸ch. Nhµ th¬ liÒn chän mua chôc qu¶ vÒ biÕu B¸c. Nhng nhµ th¬ thÊy B¸c bËn qu¸. Nh×n gãi cam vµ ®äc bµi th¬. n÷ thi sÜ H»ng Ph¬ng ®· nghÜ lµm sao khi vÒ ph¶i cã mãn quµ ®Çy ý nghÜa ®Õn th¨m søc khoÎ cña B¸c. S¸ng h«m sau. Võa ®Õn cæng. B¸c liÒn lµm mét bµi th¬ ®¨ng B¸o Phô n÷ ®Ó tr¶ lêi. bÌn göi cam vµ bµi th¬ l¹i råi xin phÐp ra vÒ.

104 17. ë mét møc ®é kh¸c. Sinh thêi. nªn chó ®· kh«ng giµnh ®îc chñ ®éng. tÊt nhiªn lµ cã lý do: ma to. ®Òu thÊy râ nhÊt lµ B¸c rÊt khã chÞu khi thÊy c¸n bé lµm viÖc kh«ng ®óng giê. B¸c Hå cña chóng ta yªu c¸i g× nhÊt. b©y giê 8 giê 10 phót råi mµ nhiÒu ngêi cha ®Õn. mét ®ång chÝ cÊp tíng ®Õn lµm viÖc víi B¸c sai hÑn mÊt 15 phót. tham nhòng. ®iÒu ta cã thÓ thÊy râ c¸i mµ Ngêi ghÐt nhÊt. suèi lò. ghÐt ®¾ng.MÊy chôc n¨m qua. bµi th¬ ®· ®i vµo lßng mäi ngêi. tr.[79. N¨m 1953. 10 phót cña chó ph¶i nh©n víi 500 ngêi ®îi ë ®©y. kh«ng chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng ¸n.] Thêi gian quý b¸u l¾m. Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. B¸c b¶o: . ý nhÞ vèn lµ mét ®Æc ®iÓm cña lèi øng xö ph¬ng §«ng. "ghÐt cay. B¸c quyÕt ®Þnh ®Õn th¨m líp chØnh huÊn cña anh chÞ em tri thøc. B¸c quý thêi gian cña m×nh bao nhiªu th× còng quý thêi gian cña ngêi kh¸c bÊy nhiªu. ngùa kh«ng qua ®îc. nh÷ng ngêi cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc vµ lµm viÖc víi B¸c Hå. më ®Çu bµi nãi chuyÖn t¹i lÔ tèt nghiÖp khãa V Trêng huÊn luyÖn c¸n bé ViÖt Nam. lóc ®ã ®ang bíc vµo cuéc ®Êu tranh t t-49- . T. Ngêi th¼ng th¾n gãp ý: "Trong giÊy mêi tíi ®©y nãi 8 giê b¾t ®Çu. Mét lÇn kh¸c. ghÐt vµo tËn t©m" lµ c¸c thãi quan liªu. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. thÊp h¬n.Tha B¸c. v× thêi gian quý b¸u l¾m". l·ng phÝ tiÒn b¹c vµ thêi gian cña nh©n d©n.4. nhng Ýt ai chó ý ®Õn chi tiÕt bµ biÕu gãi cam . xa hoa. T«i khuyªn anh em ph¶i lµm viÖc cho ®óng giê. B¸c vµ ®ång bµo ph¶i ®îi mét ®ång chÝ c¸n bé ®Õn ®Ó b¾t ®Çu cuéc häp.mét chi tiÕt gîi c¶m høng cho sù ra ®êi mét bµi th¬ cã gi¸ trÞ cña B¸c. Tuy nhiªn. B¸c hái: . chËm mÊt 10 phót ¹! . ho¹t ®éng vµ sinh ho¹t ®êi thêng.Chó ®Õn chËm mÊy phót? . N¨m 1945. ghÐt c¸i g× nhÊt? KÓ còng h¬i khã tr¶ lêi cho thËt chÝnh x¸c. v× vËy thêng kh«ng bao giê ®Ó bÊt cø ai ph¶i ®îi m×nh. theo dâi qua t¸c phÈm.Chó lµm tíng mµ chËm ®i mÊt 15 phót th× bé ®éi cña chó sÏ hiÖp ®ång sai ®i bao nhiªu? H«m nay chó ®· chñ quan. bëi ë ta kh«ng cã thãi quen "tù b¹ch" vµ kÝn ®¸o.Chó tÝnh thÕ kh«ng ®óng.

chØ nghÜ ®Õn nh©n d©n. VÒ sau. anh em ®îc biÕt: gi÷a lóc B¸c chuÈn bÞ ®Õn th¨m líp th× trêi ®æ ma to. B¸c ®Õn sao ®îc n÷a. m©y ®en ïn ïn kÐo tíi. B¸c hiÖn ra gi÷a niÒm ng¹c nhiªn. C¸c ®ång chÝ lµm viÖc bªn c¹nh B¸c ®Ò nghÞ B¸c cho b¸o ho·n ®Õn mét buæi kh¸c. lßng ngêi ®ang thÊt väng. chóc tÕt mçi ngêi. Th× ra. Gi÷a lóc trêi ®ang trót níc. th«ng c¶m víi khã kh¨n cña ban tæ chøc vµ kh«ng muèn c¸c ®¹i biÓu v× m×nh mµ vÊt v¶.ëng gay go. thÊy trêi ma to. tèi trêi. Vµo dÞp tÕt cæ truyÒn cña d©n téc. råi bËt lªn thµnh tiÕng reo ¸t c¶ tiÕng ma ngµn.B¸c ®Õn råi. tiÕc rÎ: ma thÕ nµy. -50- . suèi lò: . Song Thµnh (Theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Huy V©n) Trong cuèn "B¸c Hå. mét chiÕc xe ®Ëu tríc cöa. ®Õn cho ®óng giê. trêi bçng ®æ ma nh trót. quÇn s¾n ®Õn qu¸ ®Çu gèi. cÇm « ®i vµo. lÇn lît b¾t tay. ThËt ®óng lµ mèi h»ng t©m cña mét l·nh tô suèt ®êi quªn m×nh. chí nªn tæ chøc ®iÕu phóng linh ®×nh. hai ba tiÕng ®ång hå kh«ng døt. råi mét c¬n ma dån dËp. h©n hoan vµ sung síng cña tÊt c¶ mäi ngêi. trêi h¹i qu¸. vÉn kh«ng quªn dÆn l¹i: "Sau khi t«i ®· qua ®êi. Ba n¨m sau. ®Çu ®éi nãn. Gi÷a lóc mäi ngêi cßn ®ang lóng tóng thu xÕp ph¬ng tiÖn cho ®oµn ®i ®Ó B¸c khái ph¶i chê l©u th× bçng xÞch. th× tõ ngoµi hiªn líp häc cã tiÕng r× rµo. anh em ¬i! B¸c ®Õn råi! Trong chiÕc ¸o ma ít sòng níc. ®îi trêi t¹nh th× biÕt ®Õn khi nµo? Thµ chØ mét m×nh B¸c vµ mét vµi chó n÷a chÞu ít cßn h¬n ®Ó c¶ líp häc ph¶i chê uæng c«ng!". gi÷a thñ ®« Hµ Néi ®ang vµo xu©n. ®Ó khái l·ng phÝ thêi giê vµ tiÒn b¹c cña nh©n d©n". con ngêi vµ phong c¸ch". tèi ®Êt. Tin vui ®Õn lµm n¸o nøc c¶ líp häc. xèi x¶. c©u chuyÖn cã thªm mét ®o¹n míi. B¸c Hå tõ trªn xe bíc xuèng. Ai còng xuýt xoa. cho ®Õn tËn phót l©m chung. Cã ®ång chÝ ®Ò nghÞ tËp trung líp häc ë mét ®Þa ®iÓm gÇn n¬i ë cña B¸c… Nhng B¸c kh«ng ®ång ý: "§· hÑn th× ph¶i ®Õn. Bçng chuyÓn trêi ®ét ngét. trong nçi bÊt ngê rng rng c¶m ®éng cña c¸c ®¹i biÓu. tù th©n ®Õn t¹i chç chóc tÕt c¸c ®¹i biÓu tríc. S¾p ®Õn giê lªn ®êng. hµng tr¨m ®¹i biÓu c¸c tÇng líp nh©n d©n thñ ®« tËp trung t¹i Uû ban Hµnh chÝnh thµnh phè ®Ó lªn chóc tÕt B¸c Hå. B¸c chñ ®éng. mäi ngêi håi hép chê ®îi.

Ban Tæ chøc cã ý ®îi mét l¸t… B¸c b¶o: “§óng giê ta ®i ¨n c¬m.1994 18. §ang lóc mäi ngêi chuÈn bÞ n©ng cèc th× §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p vµ gia ®×nh tíi.[81. C¸c ®ång chÝ vµ gia ®×nh ®îc mêi ®· ®Õn dù ®«ng ®ñ. H. B¸c xem giê råi nãi: “Chó V¨n chËm 5 phót? §¹i tíng còng chËm giê µ?”… §¹i tíng véi ®Æt hai ch¸u xuèng råi l¹i tríc B¸c ®øng nghiªm nãi: . H. Minh HiÒn TrÝch trong “B¸c Hå víi chiÕn sÜ” Nxb Q§ND. ®êng bïn lÇy. chiÒu chuéng cña mäi ngêi.] B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u? Cã mét sè ngêi cã ng«i cao. l©u dÇn còng quen ®i mµ kh«ng hÒ biÕt r»ng m×nh ®· nhiÔm ph¶i thãi ®Æc quyÒn.. nhiÒu vÞ ph¶i n»m c¸ng. ®Ìo cao. ®ång chÝ. Kh¸ng chiÕn toµn quèc bïng næ.Giái! Chó øng biÕn nhanh nh vËy. kh«ng nhËn bÊt cø mét sù u tiªn nµo cña ngêi kh¸c dµnh cho m×nh.] øng biÕn nhanh giÆc nµo còng th¾ng. Suèt ®êi t©m niÖm lµ ngêi c«ng béc cña nh©n d©n. Vî ®ång chÝ cïng ch¸u lín theo sau véi v·… ThÊy §¹i tíng. Song cßn “lùc lîng d©n qu©n du kÝch” ®«ng ®¶o thÕ nµy c¬ ®éng khã qu¸ ¹! B¸c cêi vµ khen: . chøc c¶.1. lo tríc thiªn h¹ vui sau thiªn h¹. V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng tæ chøc b÷a c¬m th©n mËt. ®i kh¸ng chiÕn.NXB Lao ®éng. ai tíi chËm ®Ó phÇn”. BiÕt chËm. T. §¹i tíng mÆc dï mÆc qu©n phôc vÉn véi bÕ hai ch¸u nhá khÈn tr¬ng bíc vµo phßng. Nãi råi B¸c chØ vµo bµn ¨n: . ®Æc lîi. trÝ thøc cao tuæi theo B¸c lªn ViÖt B¾c. B¸c Hå cña chóng ta lu«n lu«n hßa m×nh vµo cuéc sèng chung cña ®ång bµo. sèng trong sù träng väng. riªng qu©n chñ lùc th× c¬ ®éng dÔ dµng. suèi s©u. Nh©n dÞp ®ãn c¸c ®ång chÝ ë miÒn Nam ra th¨m miÒn B¾c vµo dÞp TÕt Nguyªn ®¸n. [110.Tha B¸c. Riªng cßn thiÕu gia ®×nh §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p. Anh em phôc vô lo -51- .Xung trËn! Mäi ngêi cïng cêi å c¶ lªn vµ theo B¸c vµo “trËn”. thêng xuyªn ®îc hëng sù u ®·i ®Æc biÖt. nhiÒu nh©n sÜ. 1993. nÕu n¾m v÷ng lùc lîng cña m×nh th× giÆc nµo còng th¾ng.

ai còng b¨n kho¨n. B¸c thêng kho¸t tay ra hiÖu b¶o anh em cø ®i tiÕp. kh«ng cÇn xuèng xe. Trêi ®· gÇn tra. ë ®êi ai ch¼ng thÝch ¨n ngon.B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u mµ ph¶i cung víi tiÕn! Råi Ngêi kiªn quyÕt b¾t mang ®i kh«ng ¨n n÷a. B¸c hiÓu ngay vµ tá ra kh«ng b»ng lßng. mêi B¸c lªn. ai mÖt th× cìi. B¸c Hå ®i chiÕn dÞch biªn giíi. B¸c còng sÏ cìi. B¸c tr¶ lêi: . c¸c chó cø mang ngùa theo ®Ó nã ®ì hé ba l«. Nh×n ®Üa c¸ biÕt ngay lµ cña hiÕm. ®Þnh gi¬ng lªn che n¾ng cho B¸c. Anh em c¶nh vÖ kiÕm ®îc mét con ngùa.ViÖt Tr×. tëng chuyÖn còng sÏ qua ®i. Nh×n ®Üa c¸. c¸c chó ®Ó ®Õn chiÒu ®ång chÝ T« vÒ cïng thëng thøc. . B¸c mÖt. thØnh tho¶ng cã gÆp B¸c ®i bé. T¹i mét ngän ®åi thÊp. mÆc ®Ñp. phiÒn hµ cña ngêi kh¸c th× B¸c ®©u cã chÊp nhËn. ThÊy vËy. B¸c ®· cao tuæi. §ång chÝ Chñ tÞch huyÖn cho t×m mîn ®îc chiÕc «. c¸c chó cã nhiÖm vô ®a B¸c ®i nh thÕ nµy lµ tèt råi. thÕ mµ chó T« (tøc ®ång chÝ Ph¹m V¨n §ång) l¹i ®i v¾ng. Chia sÎ ngät bïi lµ thÕ. MiÕng ngon kh«ng bao giê B¸c chÞu ¨n mét m×nh. B¸c ®øng nãi chuyÖn víi nh©n d©n trong x·. ®êng xa. tuy ®· sang ®«ng mµ n¾ng cßn gay g¾t. viÖc nhiÒu. Nh÷ng anh em c«ng t¸c trong Phñ Chñ tÞch hµng ngµy vÉn thêng ®i l¹i b»ng xe ®¹p.ThÕ chó cã ®ñ « che cho tÊt c¶ ®ång bµo kh«ng? Th«i. trong b÷a ¨n. B¸c cêi: chóng ta cã 7 ngêi. mét x· cã phong trào trång c©y tèt. nhng nÕu miÕng ngon ®ã l¹i ®¸nh ®æi b»ng sù mÖt nhäc. Th«i. … Kh«ng nì tõ chèi. Nh B¸c ®· tõng nãi. mäi ngêi ®Òu xuèng d¾t xe chê B¸c ®i qua råi míi lªn xe ®i tiÕp. cÊt ®i. mét lo¹i c¸ s«ng quý hiÕm thêng chØ cã ë khóc s«ng Hång ®o¹n B¹ch H¹c . Nhng ai cã thÓ cho -52- . ®ång chÝ phôc vô dän lªn cho B¸c mét ®Üa c¸ anh vò. cßn ®i ®îc. Nh×n thÊy B¸c. gian khæ.Th«i ®îc. Nhng ®Õn b÷a sau. ChuyÕn ®i dµi ngµy. Nh×n B¸c ®øng gi÷a n¾ng tra. tØnh NghÖ An. B¸c vÒ th¨m x· VÜnh Thµnh. ngùa chØ cã mét con. B¸c g¹t ®i: B¸c cßn khoÎ. B¸c khen vµ b¶o: . B¸c cìi sao tiÖn? Anh em võa khÈn kho¶n: chóng ch¸u cßn trÎ. huyÖn Yªn Thµnh. Cuèi n¨m 1961.B¸c mÖt còng ®Ò nghÞ B¸c lªn c¸ng. B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u? Mét lÇn. th× B¸c quay l¹i hái: . trong m©m c¬m l¹i cã mãn c¸ h«m tríc. Trªn ®êng ®i.C¸ ngon qu¸. g¹o níc vµ thøc ¨n. N¨m 1950.

B¸c Hå sèng quªn m×nh. NXB Lao ®éng. GÇn tíi nhµ ®ång chÝ Thñ tíng. theo Ngêi sang chóc tÕt ®ång chÝ Thñ tíng. ThÕ lµ B¸c cã quµ tÆng. Kh¸ch tíi B¸c sÏ giíi thiÖu lµ c¸c chó trång. ph¶i kh«ng? C¸c chó trång ®îc nhiÒu rau tèt.D¸ng chõng cho B¸c ¨n cç TÕt mµ ®Õn tay kh«ng th× ng¹i. con ngêi vµ phong c¸ch". cïng chóng t«i cêi vui råi nãi tiÕp: .N¨m míi cã kh¸c. H. mµ mang vÒ còng dë… May sao B¸c gì thÕ bÝ cho chóng t«i. c¸c chó ®îc tuyªn truyÒn mµ l¹i ch¼ng mÊt g× c¶! Nh vËy cã tèt h¬n kh«ng? Chóng t«i ®a m¾t nh×n nhau thËt lµ ngîng ngËp. Ngêi t¬i cêi nãi: . Lêi L·o Tö thËt s©u s¾c l¾m thay! TrÇn HiÕu Trong cuèn "B¸c Hå. kh«ng nghÜ ®Õn m×nh mµ l¹i trë thµnh sèng m·i. sao kh«ng chän nh÷ng c©y nµo ®Ñp. viÖc g× ph¶i hoa! Ngêi ngõng l¹i. B¸c ®©u cã ph¶i lµ c¸i ®Òn cã biÓn "h¹ m·" ë tríc ®Ó ai ®i qua còng ph¶i xuèng xe.C¸c chó mua ®îc hoa ®Ñp ®Êy! Ta mang sang chóc tÕt Thñ tíng ®i! TÆng Thñ tíng bã hoa nµy th× tèt l¾m! Mõng qu¸ chóng t«i reo lªn. [63. tèt. c¸c thÝm. tiÕt kiÖm tèt tíi c¸c cô. Ngêi b¶o: . Th¸nh nh©n ®Æt th©n m×nh ë sau mµ l¹i lªn tríc. B¸c vui vÎ nãi to lªn: -53- . B¸c gäi ®ång chÝ võa xuèng d¾t xe l¹i gÇn vµ b¶o: . hÕt TÕt c¸c chó l¹i mang rau vÒ dïng. tr«ng chó nµo còng ®Ñp trai! ThÊy ®ång chÝ ®¹i biÓu cÇm bã hoa bíc ra. §Ó ®¹i biÓu tÆng hoa B¸c lóc nµy còng dë.phÐp m×nh ngåi trªn xe khi B¸c ®i bé. B¸c bµo ngay: .] TÆng Thñ tíng bã hoa nµy th× tèt l¾m! Chóng t«i võa tíi phßng ®îi th× Ngêi tõ phßng riªng bíc ra. trång vµo chËu c¶nh mang tíi biÕu B¸c.C¸c chó thËt khÐo vÏ chuyÖn! B¸c víi c¸c chó sèng bªn nhau hµng ngµy. Mét lÇn. c¸c ch¸u ë nhµ! Råi B¸c khen: . 1993. ®Æt th©n m×nh ë ngoµi mµ l¹i cßn".C¸c chó cã c«ng viÖc cña m×nh nªn cø tiÕp tôc ®¹p xe mµ ®i. xuèng ngùa? L·o Tö cã nãi: "Trêi ®Êt së dÜ cã thÓ dµi vµ l©u v× kh«ng sèng cho m×nh nªn míi ®îc trêng sinh. ThÊy chóng t«i.A! N¨m míi B¸c mõng c¸c chó thªm mét tuæi! B¸c göi c¸c chó lêi chóc mõng n¨m míi ®îc m¹nh khoÎ. s¶n xuÊt. B¸c sÏ ®Æt nã ë tríc phßng kh¸ch. TËp 1.

48 19. lo¹i to nhÊt. khi B¸c lªn m¸y bay. B¸c t×m dÐp. bèn c©y su hµo. §«i dÐp ®o c¾t kh«ng dµy l¾m. tr. ®Ó s½n mét ®«i giÇy míi… M¸y bay h¹ c¸nh xuèng Niu §ª-li. quai tríc to b¶n.N¨m míi. B¸c ®em ®Æt ë hai bªn bËc lèi vµo phßng kh¸ch. Ai nh×n thÊy quÊt ®á.] Tõ ®«i dÐp ®Õn chiÕc xe « t« §«i dÐp cña B¸c "ra ®êi" vµo n¨m 1947. ®¸p lÔ l¹i lêi chóc mõng cña B¸c. Trªn ®êng c«ng t¸c. Vµ. c¸c chiÕn sÜ. Cho ®Õn mét lÇn ®i th¨m Ên §é. B¸c nãi vui víi anh em c¸n bé ®i cïng: . §i th¨m bµ con n«ng d©n. Níc ta cßn cha ®îc ®éc lËp hoµn toµn. nÐt mÆt Thñ tíng vui vÎ.[82. Chóc Thñ tíng m¹nh khoÎ. Ch¼ng nh÷ng khi "hµnh qu©n" mµ c¶ mïa ®«ng. c¸n bé tíi chóc tÕt Thñ tíng. B¸c ®i thªm ®«i tÊt cho Êm ch©n. Nh©n d©n ta cßn khã kh¨n.§©y lµ ®«i hµi v¹n dÆm trong chuyÖn cæ tÝch ngµy xa… §«i hµi thÇn ®Êt. ®îc "chÕ t¹o"tõ mét chiÕc lèp «t« qu©n sù cña thùc d©n Ph¸p bÞ bé ®éi ta phôc kÝch t¹i ViÖt B¾c. ®i ®Õn ®©u mµ ch¼ng ®îc.. B¸c l¹i x¾n quÇn cao léi ruéng.Cã lÏ ®· cÊt xuèng khoang hµng cña m¸y bay råi… Tha B¸c… B¸c «n tån nãi: . ®µo hång bªn c¹nh nh÷ng c©y su hµo. xanh m¬n mën còng khen lµ ®Ñp. B¸c tôt dÐp x¸ch tay. sung síng.B¸c biÕt c¸c chó cÊt dÐp cña B¸c ®i chø g×. tiÕp kh¸ch trong níc. véi vµng tõ trong nhµ bíc ra ®ãn. Anh em tha: . ®ang vô gÆt. tay x¸ch hoÆc n¸ch kÑp ®«i dÐp… Mêi mét n¨m råi vÉn ®«i dÐp Êy… C¸c ®ång chÝ c¶nh vÖ còng ®· ®«i ba lÇn "xin" B¸c ®æi dÐp nhng B¸c b¶o "vÉn cßn ®i ®îc". gèc ®µo. GÆp suèi hoÆc trêi ma tr¬n.4. xen lÉn víi nh÷ng gèc quÊt. quai sau nhá rÊt võa ch©n B¸c. s¶i ch©n trªn c¸c c¸nh ®ång ®ang cÊy. ngåi trong buång riªng th× anh em lËp mÑo giÊu dÐp ®i. bïn níc vµo dÐp khã ®i. ®Ñp nhÊt trong vên ®a tíi chóc tÕt B¸c. cïng nh©n d©n giµnh nhiÒu th¾ng lîi míi! §ång chÝ Thñ tíng nghe thÊy giäng nãi cña B¸c. kh¸ch quèc tÕ vÉn thêng thÊy B¸c ®i ®«i dÐp Êy. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. B¸c ®i -54- . b¾p c¶i. T. kÓ tõ n¨m Êy cø 30 TÕt lµ chóng t«i l¹i chän bèn c©y b¾p c¶i.

®Ó t«i söa dÐp… Mäi ngêi d·n ra. VÉn ®«i dÐp "th©m niªn Êy".T«i. C¸n bé vµ chiÕn sÜ rång r¾n kÐo theo. ®Ó ch¸u söa… . chèn ë. B¸c ®Õn th¨m mét ®¬n vÞ H¶i qu©n nh©n d©n ViÖt Nam. lóng tóng. vç vai chiÕn sÜ kh¸c.Còng ph¶i ®Ó B¸c ®Õn chç gèc c©y kia. Anh chiÕn sÜ lóc n·y ch¹y ®i ®· trë l¹i víi chiÕc bóa con. c¶ ®¸m dõng l¹i cói xuèng yªn lÆng nh×n ®«i dÐp råi l¹i ån µo lªn: . c¸c ch¸u dÉm lµm tôt quai dÐp cña B¸c råi… Nghe B¸c nãi.T¹i dÐp cña B¸c cò qu¸. nhµ b¸o. ch¸u. nhng ®ång chÝ c¶nh vÖ chØ ®øng cêi v× biÕt ®«i dÐp cña B¸c ®· ph¶i ®ãng ®inh råi. c¸c chÝnh kh¸ch. nhanh lªn cho B¸c cßn ®i chø. chiÕc dÐp ®· ®îc ch÷a xong. mét ch©n co lªn th¸o dÐp ra. B¸c thay dÐp ®i ¹… -55- .Th«i. Anh bªn c¹nh liÕc thÊy. N¨m 1960. thi nhau bÊm m¸y tõ nhiÒu gãc ®é. Nh÷ng chiÕn sÜ kh«ng ®îc may m¾n ch÷a dÐp phµn nµn: .§©y! Ch¸u nµo giái th× ch÷a hé dÐp cho B¸c… Mét anh nhanh tay giµnh lÊy chiÕc dÐp. Çm Ü nh thÕ. B¸c vui cêi n¾m tay chiÕn sÜ nµy. gi¬ lªn nhng ngí ra.¥ k×a. mÊy c¸i ®inh: .Tha B¸c. tr¹i ch¨n nu«i cña ®¬n vÞ. Tha B¸c. vît lªn ®Ó ®îc gÇn B¸c. ch¸u.dÐp cao su nhng bªn trong l¹i cã ®«i tÊt míi thÕ lµ ®ñ l¾m mµ vÉn lÞch sù… ThÕ lµ c¸c «ng "tham mu con" ph¶i tr¶ l¹i dÐp ®Ó B¸c ®i v× díi ®Êt chñ nhµ ®ang nãng lßng chê ®îi… Trong suèt thêi gian ë Ên §é. Bçng B¸c dõng l¹i: . mét tay vÞn vµo c©y. ghi ghi chÐp chÐp… lµm anh em c¶nh vÖ l¹i ph¶i mét phen xem chõng vµ b¶o vÖ "®«i hµi thÇn kú" Êy. "th¸ch thøc": . B¸c ®i th¨m n¬i ¨n. cã "rót" còng v« Ých… B¸c cêi nãi: . ch¸u cã "rót dÐp" ®©y… Nhao nh¸c. ng¾m m·i thÕ.Tha B¸c. ai còng muèn chen ch©n. Phót chèc. quay phim. cã chç dùa mµ ®øng ®· chø! B¸c "lÑp xÑp" lÕt ®«i dÐp ®Õn gèc c©y. "vît v©y" ch¹y biÕn… B¸c ph¶i giôc: . chôp ¶nh l¹i rÊt quan t©m ®Õn ®«i dÐp cña B¸c. Hä cói xuèng sê n¾p quai dÐp.

®· cò. V¨n phßng xin "®æi" xe kh¸c. nhng muèn thay xe ®Ó B¸c ®i nhanh h¬n. 1994. anh em ®a ®«i míi ®Ó B¸c dïng. råi nãi: . cã tr«ng thÊy r¸ch n÷a ®©u… Cã qu¶ chuèi h¬i nÉu. ChiÕc xe "Pa-biÕt-®a" s¶n xuÊt t¹i Liªn X« B¸c vÉn ®i. [72. hèi hËn m·i. xe næ m¸y… B¸c l¹i cêi nãi víi ®ång chÝ l¸i xe. v¸ l¹i mÊy lÇn B¸c còng kh«ng dïng tÊt míi.C¸c ch¸u nãi ®óng… nhng chØ ®óng mét phÇn… §«i dÐp cña B¸c cò nhng nã chØ míi tôt quai. B¸c lÊy dao gät phÇn nÉu ®i.ë chiÕn khu cã ®îc qu¶ chuèi nµy còng ®· quý… C©u nãi vµ viÖc lµm cña B¸c lµm ®ång chÝ c¸n bé "khiÕp vÝa". anh c¸n bé chª kh«ng ¨n.] ViÖc chi tiªu cña B¸c Hå C¸c ®ång chÝ ë gÇn B¸c ®Òu cho biÕt B¸c rÊt tiÕt kiÖm. bãc ¨n ngon lµnh. c¶nh vÖ: . Söa xong B¸c ch¸u ta ®i còng kÞp… Vµi phót sau. chó cø b×nh tÜnh söa. Ch¸u ®· ch÷a l¹i ch¾c ch¾n cho B¸c thÕ nµy th× cßn "thä" l¾m! Mua ®«i dÐp kh¸c ch¼ng ®¸ng lµ bao. Côc c¶nh vÖ) TrÝch trong cuèn "B¸c Hå víi chiÕn sÜ" NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. Bá ®i kh«ng nªn… Khi tÊt r¸ch cha kÞp v¸.Xe cña B¸c háng råi µ? Anh em tha r»ng cha háng.Ai thÝch nhanh. kh«ng biÕt lµ xe háng thËt hay "ai" xui mµ B¸c ®øng ®îi bªn xe mµ xe cø "×" ra. Cã ®«i tÊt r¸ch ®· v¸ ®i. tèt h¬n.M¸y mãc cã trôc trÆc. B¸c cêi b¶o ®ång chÝ l¸i xe: .§Êy. cßn "®«i dÐp" « t« cña B¸c còng thÕ!.B¸c nh×n c¸c chiÕn sÜ nãi: . -56- . ªm h¬n. nhng B¸c kh«ng chÞu: .C¸i g× cßn dïng ®îc nªn dïng. "®êi míi" h¬n.ThÕ lµ xe vÉn cßn tèt! Minh Anh (theo ®ång chÝ Phan V¨n Xoµn. thÝch ªm th× ®æi… H«m sau ®Õn giê ®i lµm. H. B¸c nãi: . B¸c nãi: . B¸c xoay chç r¸ch vµo bªn trong råi cêi xÝ xo¸: . nhng khi cha cÇn thiÕt còng cha nªn… Ta ph¶i tiÕt kiÖm v× ®Êt níc ta cßn nghÌo… §«i dÐp c¸ nh©n ®· vËy.

Sau khi phÊn khëi h« mÊy khÈu hiÖu hoan nghªnh th¾ng lîi cña Liªn X«. víi c¸i ¨n. sö dông tiÒn b¹c. B¸c còng chØ "khao mét mãn canh vµ 2 ®Üa thøc ¨n.76. dï lµ bËc thÒm thø nhÊt? Theo NguyÔn ViÖt Hång Mét sè lêi d¹y vµ mÈu chuyÓn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. B¸c "ngåi mét m×nh. rÊt "m©u thuÉn thèng nhÊt": ch¾t chiu. Lµ ngêi ViÖt Nam. ®©u cã ph¶i lµ mét toµ thµnh cÊm uy nghiªm mµ chóng ta kh«ng ®Æt ch©n lªn ®îc thÒm bËc. loµi ngêi tù hµo vÒ B¸c. tæng céng cha hÕt mét ®ång b¹c". B¸c gÆp mét ®éi viªn b¶o vÖ ch©n ®i giÇy ghÖt. c¬ së vËt chÊt cña B¸c. khi ®i th¨m tØnh Th¸i B×nh. víi c¬ së vËt chÊt nãi chung ®©u cã ph¶i lµ cao qu¸ mµ chóng ta kh«ng häc tËp ®îc. chÐn thï rÊt ®µng hoµng vui vÎ"… N¨m 1957. B¸c ®· ®Ó bít ra ngoµi m©m mÊy mãn ¨n. kh«ng hoang phÝ mµ còng kh«ng keo kiÖt. suèt trong nh÷ng n¨m ë ViÖt B¾c. B¸c cha bao giê "cã tiÒn" (nh anh em c¸n bé. Tù thÕt ®·i m×nh "khi nghe tin Hång qu©n b¾t sèng 33 v¹n qu©n HÝtle ë Xtalingr¸t n¨m 1943". Chiªu ®·i ®ång chÝ Lý Béi QuÇn. Cã thÓ dÉn ra nhiÒu n÷a nh÷ng vÝ dô vÒ c¸ch chi tiªu. B¸c ®· "nhê ngêi lÝnh g¸c mua giïm cho Ýt kÑo vµ dÇu ch¶ quÈy". Hoµng V¨n DiÖm. Nh÷ng bøc ¶nh cña B¸c Hå chóng ta biÕt ®îc ®Õn ngµy nay. tr. Hµ Néi. [107. ®õng ®Ó ngêi ta ¨n thõa cña m×nh". chóng ta cÇn tù hµo biÕt bao! C¸ch øng xö cña B¸c víi tiÒn tµi. chÐn t¹c. ®Üa c¸.] Thi ®ua vÒ lßng yªu níc th× chóng ta th¾ng. t« canh. tÇn tiÖn nhng vÉn réng r·i. Liªn hoan mõng thµnh lËp §¶ng còng chØ cã b¸t c¬m. mãn xµo. B¸c chi tiªu rÊt dÌ xÎn. B¸c gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau. chñ yÕu do lao ®éng tù th©n mµ cã. ngêi ®· mua chiÕc m¸y ch÷ tõ H¶i Phßng vÒ tÆng m×nh (n¨m 1939). thêng lµ kh«ng thÊy B¸c mÆc Com-plª. NguyÔn ChÝ Thanh. ThÕ giíi. c¸i mÆc. khi ¨n c¬m chung víi ®ång chÝ NguyÔn SÜ QuÕ. Nhí l¹i kho¶ng th¸ng 10 n¨m 1945. th¾t lng to b¶n -57- . §îc ®ång nµo. trong tói chØ cßn vÎn vÑn mét ®ång b¹c. ®ång h¬ng cña B¸c. t¹i nhµ tï. Thùc tÕ lÞch sö cho thÊy r»ng: suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c ë níc ngoµi. "ki bo". c©n nh¾c tõng xu. chiÕn sÜ c«ng t¸c quanh B¸c thêng nhËn xÐt). thªm hai l¹ng rîu. B¸c dµnh cho c«ng t¸c c¸ch m¹ng. ngêi Trung Quèc. kh«ng ¨n hÕt ®Ó ngêi kh¸c ¨n. NXB ChÝnh trÞ quèc gia. råi nãi: "¡n hÕt lÊy thªm. B¸c vÒ th¨m NghÖ TÜnh. ë Hµ Néi. 2007.Dï cho ®· lµm ®Õn Chñ tÞch níc. th¾t cla-v¸t.

cla-v¸t. cã ®¨ng mét bµi. nh lêi B¸c d¹y . s¾n quÇn léi ruéng. ThÕ mµ c¸c c¸n bé . chØ cã thÓ ®øng trªn bê hái th¨m. mét c¸n bé ngo¹i giao xin phÐp ra phè. Trong khi ®ã.lµ nh÷ng ®Çy tí cña nh©n d©n. do t×nh h×nh thùc d©n Ph¸p kh«ng chÞu tõ bá ý ®å x©m lîc trë l¹i ViÖt Nam. Nhng ph¶i tuú c¶nh. ¸o mÆc.Tr«ng c¸c chó ra d¸ng ngêi thµnh phè råi… B¸c bao giê còng mong ®ång bµo ai còng cã c¬m ¨n. B¸o Nh©n d©n ngµy 18/5/1994.Chó mµ còng ph¶i th¾t c¸i nµy µ? Trong B¾c Bé phñ. kh«ng b¾t ai cø ph¶i theo m×nh. võa bÞ lôt b·o. Khi B¸c ®i th¨m ®ång bµo n«ng d©n. miÕng c¬m. “Thêi” vµ “c¶nh” n¨m 1945 lµ ®a sè ®ång bµo ta võa qua 80 n¨m bÞ ¸p bøc n« lÖ. ¸o kh«ng ®ñ mÆc.(bÊy giê gäi lµ xanh-tuya-r«ng…) vµ th¾t c¶ cla-v¸t n÷a. sang th¨m Ph¸p ®iÒu ®×nh víi ChÝnh phñ Ph¸p. B¸c vµ ph¸i ®oµn do Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång lµm trëng ®oµn. néi dung tãm t¾t nh sau: ChuyÖn r»ng vµo kho¶ng cuèi th¸ng 4 n¨m 1946. ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn.§êi sèng kh¸ h¬n th× ¨n mÆc còng ®îc kh¸ lªn. ch¼ng thÊy B¸c “s¾m söa g×”. cã anh c¸n bé. B¸c nãi: . tíi ruéng. th× “khã coi”. cñ khoai cha ®ñ ¨n. lo may mÆc nh÷ng bé com-plª. ®¾t tiÒn. s¬-mi.l¹i mÆc nh÷ng bé quÇn ¸o sang träng. th¾t cla. B¸c dõng l¹i nãi: . B¸c b¾t c¸n bé ®ã mÆc quÇn ¸o. ®îc häc hµnh. cã vÎ nh mét cuéc thi ®ua may s¾m. mét sè c¸n bé trong ph¸i ®oµn lo t×m hiÓu “mèt” Pa-ri. ®ãng giÇy míi. Tríc ngµy ra ®i. B¸c nhÑ nhµng: . -58- . thêi gian chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn. Nhng cã ®iÒu ch¾c lµ c¸c “vÞ” ®i h¬i xa. ®i giÇy bãng lo¸ng. t¸t níc víi bµ con. ChuyÖn ®ã ®Õn t¹i B¸c. ViÖc lµm Êy cña c¸c c¸n bé còng lµ ®iÒu tèt. vµ cã ngêi cßn lo c¶ kho¶n níc hoa. B¸c ®i dÐp. tuú thêi. cô giµ cã kh¨n lôa… B¸c kh«ng bao giê lÊy ý cña m×nh ¸p ®Æt cho ngêi kh¸c.v¸t nghiªm chØnh råi míi cho phÐp ®i. Råi B¸c cßn mong c¸c ch¸u cã ¸o ®Ñp. vÉn thÊy B¸c lµm viÖc theo ®óng thêi gian biÓu ®· ®Þnh. B¸c bá dÐp. thÊy cã mét sè c¸n bé tõ chiÕn khu míi vÒ ®· “xóng xÝnh”. hay cã thÓ h¬i “ån µo”. LÇn sang th¨m mét níc b¹n. qua c¬n ®ãi Êt DËu. Trong khi ®ã. kh«ng ph¶i lóc.

mãn ¨n cña B¸c rÊt gi¶n dÞ.Th¬ng yªu. Thø nhÊt. ¨n mÆn nªn kh¸t níc qu¸. kh«ng ®ông ®Üa vµo c¸c mãn kh¸c. Hai “quan ®Çu tØnh” ®µnh ph¶i ¨n tiÕp võa no. B¶n th©n t«i. Thñ tíng níc ngoµi vÒ ¨n mÆc th× thua hä th«i. LÇn kh¸c. cho c¬m thªm vµo ¨n cho hÕt. Cã c¸n bé nghÜ r»ng “®¹o ®øc” c¸ch m¹ng lµ ®Ó ¸p dông trong c«ng t¸c th«i. ®· g¾p mÊy cäng rau muèng cuèi cïng vµo b¸t t¬ng ¨n hÕt.1993 20. t¬ng cµ. hiÕn”. Nhí lÇn ®i khu 4. ngåi bªn m©m c¬m. C¾t miÕng b¬ còng ph¶i cho vu«ng vøc. hai ®ång chÝ ®a B¸c ®i th¨m bê biÓn. võa mÆn… ChiÒu h«m ®ã. mét c¸n bé ngo¹i giao cao cÊp ngêi Hµ TÜnh ®îc ¨n c¬m víi B¸c. trêi n¾ng.C¸c chó muèn thi ®ua víi Tæng thèng. kiÖm. ngon l¾m. l¹ lµ “cèng. B¸c d¹y ph¶i lµm g¬ng tríc. Hai c¸n bé tØnh ¨n tiÕp råi bu«ng ®òa. th¬ng d©n th× ta míi th¾ng. toµn c¸c mãn d©n téc. chÝ c«ng v« t”. b×nh ®¼ng. Nxb Lao ®éng.[89. kh¸ h¬n lµ 4-5 mãn th«i… Thø ba. trong m©m cã mét b¸t m¾m NghÖ h¬i nhiÒu. chÝnh. NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. nhng kh«ng thÓ kh«ng nh¾c nhë. Kh¸ng chiÕn gian khæ ®· ®µnh lµ B¸c sèng nh mét ngêi b×nh thêng. B¸c ch¸u ta thi ®ua víi hä vÒ lßng yªu níc. khi hoµ b×nh lËp l¹i cã ®iÒu kiÖn B¸c còng kh«ng muèn coi m×nh lµ “vua” cã g× ngon.T¬ng NghÖ ®ång bµo cho B¸c. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. thø kia. liªm. Ch¸u cho thªm Ýt c¬m vµo b¸t “quÑt” cho hÕt… -59- . B¸c thêng b¶o chóng t«i. Thø hai.cã lÇn nãi r»ng: “B¸c thêng d¹y qu©n d©n ta “cÇn. ¨n mãn g× cho hÕt mãn Êy. B¸c dïng b÷a xong tríc.sau nµy ®îc phong qu©n hµm cÊp tíng . ®ång chÝ BÝ th vµ Chñ tÞch Qu¶ng B×nh ¨n c¬m víi B¸c.] §¹o ®øc ngêi ¨n c¬m. G¾p thøc ¨n ph¶i cho cã ý. B¸c còng ®· d¹y cho chóng t«i thÕ nµo lµ “®¹o ®øc”. B¸c nãi: .Hai chó xÎ b¸t m¾m ra. B¸c d¹y ph¶i nªu cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ®îc gÇn B¸c thÊy ngay trong khi ¨n c¬m. Mét chiÕn sÜ b¶o vÖ B¸c . B¸c nh×n b¸t m¾m nãi: . c¸ kho… thêng lµ chØ 3 mãn trong ®ã cã b¸t canh. H. Tëng lµ ®· “hoµn thµnh nhiÖm vô” nµo ngê B¸c l¹i nãi: . B¸c kh«ng bao giê ®ßi hái lµ Chñ tÞch níc ph¶i ®îc ¨n thø nµy.

t«i l¹i cµng th¬ng B¸c qu¸. ChØ khi nµo ë ®©u. NÕu kh«ng. mü vÞ. Bao giê B¸c còng dÆn “chñ nhµ”: -60- .Mêi ®ång chÝ BÝ th vµ Chñ tÞch ®Õn ¨n c¬m víi B¸c. cô giµ. Tëng nh B¸c nghÜ ®Õn ®ång bµo. B¸c sÏ cho ngêi nµy. ThËt khã hiÓu mµ cµng khã hiÓu. ®Ó uèng. hay khi ®· vÒ Hµ Néi. gÇn. chän n¬i v¾ng. B¸c l¹i th¬ng c¸n bé v× ®· cã c¬m s½n. ChØ cã canh lµ cho vµo phÝch ®Ó ®Õn b÷a. em bÐ ®ãi r¸ch ë ®©u ®©u. Cßn chó vµ b¸c sÜ sang m©m kia ¨n c¬m víi c¸n bé tØnh. C¸i chÝnh lµ ë tÊm lßng trung thùc. t×nh nghÜa. ®Ó ®ì vÊt v¶ cho ngêi phôc vô. m¸t. B¸c dïng cho nãng. m×. Khi c¬m n¾m. B¸c gäi ®ång chÝ c¶nh vÖ ®a c¬m n¾m thøc ¨n mÆn cña B¸c ®Õn vµ b¶o: . hÔ ®i c«ng t¸c xa. B¸c chän giê ra vÒ ®Ó kÞp ¨n c¬m “ë nhµ”. TØnh uû vµ Uû ban nh©n d©n cè nµi B¸c ë l¹i ¨n c¬m.] ¡n no råi h·y ®Õn lµm viÖc. Anh em ë gÇn B¸c cho biÕt. ngêi kia råi sau cïng míi ®Õn phÇn m×nh. Anh em. lµ nhÊt ®Þnh B¸c “b¾t” mang c¬m ®i theo. dï trong kh¸ng chiÕn ë ViÖt B¾c. ch¸u mang c¬m ra ¨n. yªu th¬ng nhau chø kh«ng nªn “kh¸ch mét khøa mêi” tranh thñ chi tiªu “tiÒn chïa” x¶ l¸ng. ¡n xong thu xÕp b¸t ®òa gän gµng. cïng uèng mét chÐn rîu. th¬ng qu¸. ®én c¶ ng«. ¨n víi nhau mét b÷a c¬m còng lµ viÖc thêng t×nh. rîu bia thøc ¨n bµy la liÖt. l¹i cã c¬m nÊu b÷a thø hai mang theo. qu¸i l¹ t«i l¹i nhí ®Õn B¸c råi… cã ¨n còng ch¼ng thÊy ngon nh khi xa ngåi vµo m©m c¬m ®¹m b¹c víi B¸c”. Nhí lÇn vÒ th¨m tØnh Th¸i B×nh. Lµm viÖc xong. tr. s¹ch. hä hµng l©u ngµy gÆp nhau. B¸c nh t lù vÒ ®iÒu g× ®ã. n©ng b¸t c¬m. B©y giê vµo nh÷ng b÷a tiÖc cao l¬ng. cøu níc. Thêng lµ ®i c«ng t¸c. cã mãn g× ngon kh«ng bao giê B¸c ¨n mét m×nh. Tëng nh B¸c nhí l¹i nh÷ng ngµy lao ®éng ë xø ngêi kiÕm tõng mÈu b¸nh ®Ó ¨n. Khi lµ b¸nh m× víi thøc ¨n nguéi. TrÝch trong cuèn “TÊm lßng cña B¸c” S®d. kÓ c¶ trong nh÷ng n¨m chèng Mü. kÝnh träng. Nãi xong. Kh¸ch kh«ng nªn v× c¬ng vÞ “gîi ý” khÐo ®Ó chñ nhµ “nghªnh tiÕp”. Thø n¨m. B¸c nãi: “§i th¨m tØnh lôt cßn ¨n uèng nçi g×”. ®Ó lµm c¸ch m¹ng… Hay lµ B¸c l¹i nghÜ ®Õn nh÷ng lÇn tï ®µy kh«ng cã g× ¨n.Thø t. B¸c. t«i cã c¶m gi¸c lµ ®«i khi ¨n c¬m cã nh÷ng gi©y phót B¸c cÇm ®«i ®òa. b¹n bÌ.107 [93. ®Õn b÷a B¸c cho dõng xe. c«ng t¸c l©u B¸c míi chÞu “¨n” c¬m ë ®Þa ph¬ng. thêng lµ phÇn Ýt nhÊt.

B¸c Hå ®Õn th¨m còng lµm c¬m thÕ nµy.Cã nhiÒu kh«ng? . §ång chÝ chiÕn sÜ anh nu«i lïi ra nãi: . ngêi nä tõ giao tÕ sang. chñ nhµ dän “cç” ra. B¸c ¨n mÊy b÷a liÒn lµ ®ñ råi.B¸c ch¸u ta chØ ¨n hÕt mãn nµy.1993 [85. Nxb Lao ®éng. Trong mét b÷a c¬m. B¸c nãi víi c¸n bé: .Tha B¸c. ThÊy thÕ ®ång chÝ anh nu«i l¹i dän cµ. H«m sau l¹i cã mãn cµ quª h¬ng. B¸c thÊy cã mãn cµ NghÖ. ngêi ngoµi nh×n vµo thÊy ®Üa thøc ¨n vÉn nh nguyªn vÑn. B¸c nãi víi anh em: . H. B¸c hái: . mét « t« ¹. thÞt… Cø ¨n no råi ®Õn lµm viÖc. Cµ NghÖ ¨n rÊt ngon.ThÕ nµy nhÐ. tù m×nh.ChÕt cha! §· b¶o mµ. BÝch H¹nh "B¸c Hå víi chiÕn sÜ" TËp 3. B¸c ch¸u m×nh cã khi còng ch¼ng ¨n ®©u. Nhng ®i råi ®Ó l¹i c¸i tiÕng: §Êy. ng©m m¾m. thÕ nä. mãn nµy th«i. B¸c chËm r·i nãi: . H. mÊt thêi gian. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. B¸c bao che cho c¸i chuyÖn x«i.Cµ muèi mua hay ai cho thÕ? . . §ång bµo c¸c ®Þa ph¬ng cã s¶n vËt g× quý ®Òu göi mét Ýt lªn biÕu B¸c ®Ó giíi thiÖu thµnh tÝch t¨ng gia víi Ngêi. B©y giê ai muèn ¨n n÷a th× tr¶ tiÒn cho ®ång bµo NghÖ An. 1998. B¸c còng cã c¸ch riªng cña B¸c. Nhµ chñ thiÕt tha mêi B¸c dïng thö mãn “c©y nhµ l¸ vên”. còng ®iÒu ®éng ngêi nµy. B÷a Êy B¸c ¨n rÊt ngon. qu¶ nhá.§oµn B¸c ®i cã tõng nµy ngêi. cïi dßn. ®ång bµo NghÖ An ®a ra tÆng B¸c. tõng nµy… Dï kh«ng nghe lêi B¸c.Ngêi ta dän mét b÷a sang. kiªn quyÕt ®Ó ra ngoµi m©m.D¹. -61- . hoµ b×nh lËp l¹i trªn nöa níc. Cßn mãn nµy ®Ó nguyªn. B¸c còng chØ g¾p vµo b¸t anh em vµ b¸t m×nh mçi ngêi mét miÕng råi l¹i xÕp ngay ng¾n ®Üa thøc ¨n Êy. chØ ¨n tõng nµy. NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. ThÕ lµ. NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. ch¼ng ¨n hÕt.] Ai ¨n th× ngêi Êy tr¶ tiÒn N¨m 1954.. B¸c ¨n hÕt vµi ba qu¶. NÕu ®îc.

chÞ NguyÔn ThÞ Chiªn vµ mét em thiÕu nhi ®îc B¸c gäi ngåi cïng m©m víi B¸c. kh«ng ai g¾p thøc ¨n. Gi÷a t¸n c©y cao. mäi ngêi ¨n rÊt ngon lµnh. anh Ng« Gia Kh¶m. B¸c hái: . ThiÕu tíng TrÇn §¹i NghÜa. B¸c r¬m rím níc m¾t vµ cø g¾p cho anh ®Òu. nh×n anh Ng« Gia Kh¶m cã th¬ng tËt ë tay.] B÷a c¬m kh¸ng chiÕn Kho¶ng gi÷a n¨m 1952. hoÆc ®¸nh b¾t ë ao. ¨n xong ta sÏ nãi chuyÖn víi nhau". nghe hiÓu hÕt mäi ®iÒu vÒ nãi l¹i víi nh©n d©n. ThÊy chÞ Chiªn thÝch ¨n c¸. B¸c tiÕp: Rau th¬m. Mäi ngêi m¶i nghe B¸c nãi. Trong b÷a ¨n. hµnh tái còng kh«ng ph¶i mua. B¸c vµ anh em trong c¬ quan chØ ng¨n l¹i mét qu·ng suèi. cÇm th×a xóc ¨n thËt vÊt v¶. §oµn ®¹i biÓu qu©n ®éi gåm 20 ngêi tiªu biÓu cña c¸c ®¬n vÞ chñ lùc. Cã B¸c cïng ¨n. vËy mµ c¸ to thÕ ®Êy. s«ng. c¸ r¸n.B¸c chØ tay ra kho¶ng ®Êt phÝa sau héi trêng. B¸c vui vÎ hái chuyÖn mäi ngêi. Nµo.Quª ch¸u cã nu«i c¸ kh«ng? . . B¸c mêi c¬m mäi ngêi. Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ kh«ng cã g× nhiÒu. B¸c nãi: "§©y lµ b÷a c¬m kh¸ng chiÕn ®Ó chóc mõng c¸c chiÕn sÜ thi ®ua ®· lËp nhiÒu thµnh tÝch trong s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu. B¸c l¹i vån v· giôc: "Nµo tÊt c¶ ¨n ®i. Trªn chiÕc bµn b»ng tre nøa s¹ch sÏ. nh×n râ c¸c luèng rau xanh vµ giµn bÇu t¬i. cã mét kho¶ng n¾ng réng. Rau th× c¸c c« c¸c chó xem k×a .Tha B¸c. H«m nay cha giÕt lîn. §· ¨n lµ ¨n thËt no. da chua. c¸c c« c¸c chó ¨n. tho¶i m¸i vµ th©n thiÕt. kh«ng nu«i ¹. B÷a ¨n h«m Êy thËt ngon miÖng. chØ toµn nh÷ng thø do anh em trong c¬ quan vµ B¸c trång trät. råi sÏ khao chung mét b÷a. hå. mêi cô. cã thÞt gµ. Cô Hoµng Hanh. ch¨n nu«i thu h¸i ®îc. vui vÎ. B¸c quay sang vui vÎ nãi: "TÊt c¶ ®©y ®Òu lµ kÕt qu¶ t¨ng gia s¶n xuÊt cña tËp thÓ c¬ quan: gµ vµ c¸ lµ B¸c tù nu«i. rau vµ c¶ mét b¸t da nÊu dÊm c¸. Khi muèn ¨n th× x¸ch giá ra ®ång.[83. ¨n no ®Ó ®ñ søc tham gia héi nghÞ. bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch trong c¶ níc ®Õn Tuyªn Quang dù "§¹i héi liªn hoan anh hïng chiÕn sÜ thi ®ua c«ng n«ng binh toµn quèc". Cã ®ång chÝ nãi: "Chao «i! B¸c thÕt chóng ch¸u nhiÒu mãn qu¸".ë ®©y. Trung Kiªn TrÝch trong cuèn “B¸c Hå víi chiÕn sÜ" -62- . xin mêi! Råi B¸c cÇm ®òa g¾p thøc ¨n vµo b¸t cho tõng ngêi. thøc ¨n ®îc bµy lªn. ®Ó Héi nghÞ thµnh c«ng. Tríc khi vµo §¹i héi.

giÕng níc… B¸c bíc ra cæng. t«i ®îc thÊy mét lÇn nh©n d©n huyÖn ThiÖu Ho¸ tæ chøc ®ãn B¶o §¹i ®Õn kh¸nh thµnh trêng tiÓu häc cña huyÖn. MÊy ®ång chÝ b¶o vÖ x« bËt chóng t«i ra. Kh«ng biÕt thî ë ®©u vÒ. Tr«ng ®Õn l¹ m¾t… Lín lªn theo c¸ch m¹ng. L¹i mét cæng chµo kÕt l¸. B¸c tõ mét chiÕc xe kh«ng ®îc ®Ñp l¾m bíc xuèng. B¸c ra vên.NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. ThÕ lµ hµng rµo danh dù tan! ïa vµo trong nhµ ®· thÊy B¸c ®ang th¨m vên rau. chê ®îi… S¬ng sím ViÖt B¾c ®· tan..Chµo c¸c c«. LÝnh tr¸ng sóng èng canh g¸c nghiªm ngÆt. t«i ®îc chøng kiÕn mét sè lÇn c¸c c¬ quan. B¸c cêi: -63- . cµi hoa rõng… Ai còng b¶o nhau mÆc quÇn ¸o thËt ®Ñp råi xÕp hai hµng. LÇn vµo Vinh. s¸ng sím.C¸c ch¸u ®Ó B¸c ®i. héi nghÞ ®ãn B¸c… LÇn B¸c ®Õn dù lÔ kû niÖm thµnh lËp qu©n ®éi ë nhµ kh¸ch quèc tÕ trªn ®êng Ph¹m Ngò L·o. B¸c chØ nãi nhÑ nhµng: . ®Çu cæng s¹ch sÏ.[116. gi¨ng ®Ìn rÊt c«ng phu… C¸c quan së t¹i tõ c¸c x· xa vÒ. H. Chñ tÞch Héi ®· sèt ruét hÕt ®i ra. Vµo nhµ thÊy v¾ng. treo cê. Bçng cã tiÕng b¸o: . hoa trong vên t¬i lµ thÕ mµ míi 9. ChÞ em h« hµo quÐt nhµ trong. b»ng cµnh dõa. giµy hia xóng xÝnh ch¾p tay chê ®îi. 10 giê ®· rò xuèng lµm cho c¸c vÞ chñ nhµ hÐo h¾t c¶ ruét gan. cµi hoa l¸. C¸c chÞ c¨ng mét khÈu hiÖu c¾t d¸n ch÷ “Hå ChÝ Minh mu«n n¨m” nhng kh«ng d¸n c¸c dÊu. C¸c chó ®õng lµm thÕ. cÇm c©y hoa nhæ lªn. c¸c ch¸u. håi hép.ChÞ XuyÕn ¬i! B¸c ë trong nµy råi!. Th× ra kh«ng ph¶i lµ c©y hoa trång mµ míi c¾m… B¸c còng nhÑ nhµng nãi: .] §ãn vua hay ®ãn B¸c. ®¬n vÞ. vên ngoµi. mò ¸o thông xanh. b»ng m©y. 21. viÕt ch÷. Håi cßn bÐ. l¹i ®i vµo. Nh×n lªn khÈu hiÖu. 1994. hä dùng cæng chµo b»ng gç. Trung ¬ng Héi Phô n÷ mêi B¸c ®Õn th¨m. ®an.. tõ cæng vµo nhµ nh kiÓu “hµng rµo danh dù”. B¸c ®o¸n ngay lµ tÊt c¶ ë ngoµi nµy. trêi ®· ®Ñp. Chê m·i kh«ng thÊy kh¸ch ®Õn. B¸c nãi: . anh em chóng t«i quªn c¶ kû luËt ch¹y ra v©y lÊy B¸c.Kh«ng nªn lµm thÕ… N¨m 1953. ®oµn thÓ.

H. Lóc ®ã t«i lµ quyÒn Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh tØnh.. Nh©n d©n ®· vÉy cê. kh«ng nì tõ chèi. B¸c ®i qua thÞ x· Ninh B×nh ®Ó xuèng Ph¸t DiÖm. NghÜ th¬ng c¸c chÞ mÊt vui. s¸u giê chiÒu th× xe B¸c vÒ ®Õn phÝa nam thÞ x· Ninh B×nh.. B¸c ra khái xe vÉy chµo nh©n d©n.µ ra thÕ. ®ãn B¸c ®Êy ¹! B¸c «n tån nãi: . Th¶o H¹nh (Theo chÞ X vµ c¸c anh H. Qu¶ nh t«i dù ®o¸n.Tha B¸c. Vµo kho¶ng ngµy 10 ®Õn 12. chuÈn bÞ chç nghØ vµ chç ngñ cho B¸c qua ®ªm.. cßn t«i phô tr¸ch viÖc dän dÑp v¨n phßng. sai ý cña m×nh ®i.TiÕng ViÖt ta cã dÊu. t«i mêi ®ång chÝ Uû viªn th ký kiªm Phã chñ tÞch vµ Ch¸nh V¨n phßng ®Õn héi ý..C¸c c« ®ãn ai thÕ? Mäi ngêi ngí ra.. -64- . h« khÈu hiÖu råi ïa xuèng lßng ®êng ®ãn B¸c. T«i ph©n c«ng ®ång chÝ Phã Chñ tÞch huy ®éng nh©n d©n ra tËp trung ®ãn B¸c. «ng quan nµo ®©u mµ söa so¹n trang trÝ cÇu kú nh thÕ!. Hai ®ång chÝ còng cïng chung mét ý nghÜ nh t«i. ph¸t ©m rÊt hay. ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng chuÈn bÞ c¬m mêi B¸c. B©y giê c¸c chÞ em míi d¸m “b¾t chuyÖn”: . thêng xuyªn ¹.§) TrÝch trong cuèn: “TÊm lßng cña B¸c” Nxb C«ng an ND. chø cã ph¶i ®ãn «ng vua. Nh©n lóc ®ã chóng t«i mêi B¸c vµo trô së Uû ban hµnh chÝnh tØnh. nghÜ vËy. gän gµng thêng xuyªn hay chØ ®îc h«m nay th«i ®Êy!. . ph©n biÖt râ rµng. Tríc sù nhiÖt t×nh cña nh©n d©n thÞ x·. th× B¸c vÉn dµnh nh÷ng th× giê quý b¸u vÒ Ninh B×nh dµn xÕp nh÷ng vÊn ®Ò ®èi néi. gi÷a lóc ®Êt níc ®ang bÒ bén c«ng viÖc. kh«ng râ ý B¸c lµ thÕ nµo. D¸n ch÷ thÕ nµy ®äc thÕ nµo còng ®îc. B¸c ®· vµo gÆp Uû ban hµnh chÝnh tØnh Ninh B×nh.] Mét b÷a ¨n tèi cña B¸c Th¸ng 4 n¨m 1946. C¸c c« ®ãn B¸c.D¹ tha B¸c.S¹ch sÏ. ®èi ngo¹i cã lîi cho quèc gia. Vµo ®Õn Héi trêng B¸c hái: .2005 [78. Mét dÞp may hiÕm cã ®îc ®ãn B¸c vÒ tØnh. B¸c “rÏ” sang chuyÖn kh¸c khen: .

Nãi chuyÖn xong. Nãi chuyÖn víi ®ång bµo Ninh B×nh h«m ®ã. B¸c hái: . . B¸c nãi: . B¸c b¶o ®ång chÝ l¸i xe dõng l¹i råi xuèng ®i bé. B¸c nhÊn m¹nh: . Hå Vò ghi Trong cuèn "B¸c Hå. B¸c c¨n dÆn chóng t«i ph¶i chó ý ®oµn kÕt l¬ng gi¸o. më nhiÒu líp b×nh d©n häc vô vµo buæi tra. Chóng t«i b¸o c¸o víi B¸c vÒ nh÷ng khã kh¨n trong tØnh. . Chóng t«i mêi B¸c nghØ l¹i c¬ quan cho ®ì mÖt råi dïng b÷a tèi. Xe ®i ®îc mét qu·ng B¸c míi b¾t ®Çu dïng "b÷a ¨n tèi" cña m×nh.§ång ý! §ång ý! Hå Chñ tÞch mu«n n¨m. TiÕng h« vµ tiÕng vç tay r©m ran. chèng giÆc dèt. KÕt thóc. võa tiÕt kiÖm ®îc thêi gian cho B¸c. PhÝ V¨n B¸i kÓ. B¸c kh«ng thÓ nghØ ë ®©y ®Ó ¨n c¬m ®îc v× 9 giê tèi B¸c ®· cã viÖc ë Chñ tÞch phñ. ®éng viªn bµ con tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó chèng ®ãi. ®Æc biÖt ®ång bµo ë vïng c«ng gi¸o.§ång bµo chó ý ®oµn kÕt l¬ng gi¸o v× ©m mu cña kÎ thï lu«n t×m c¸ch chia rÏ ®ång bµo l¬ng gi¸o. Thùc ra b÷a c¬m chóng t«i chuÈn bÞ cho B¸c kh«ng cã g× ngoµi mét con gµ giß luéc.§ång bµo chuÈn bÞ tinh thÇn chÞu ®ùng gian khæ ®Ó chèng giÆc ngo¹i x©m b¶o vÖ Tæ quèc. B©y giê c¸c chó gióp B¸c: mét chó ra tËp hîp ®ång bµo vµo mét ng· t réng gÇn ®©y ®Ó B¸c ra nãi chuyÖn víi ®ång bµo m¬i phót. Cßn c¸c chó ®i víi B¸c th× tranh thñ ¨n c¬m tríc. níc dÊm nÊu bÝ ®ao. B¸c vÉy tay chµo ®ång bµo råi lªn xe vÒ Hµ Néi. Trong xe B¸c sÏ ¨n b¸nh võa ®ì tèn kÐm. chó ý c«ng t¸c diÖt giÆc dèt. mét chó ra cöa hµng b¸nh mua cho B¸c mét cÆp b¸nh giß. mét sè n¬i n«ng d©n cßn bÞ ®ãi.Hµng ngµn ®ång bµo ta ®ang chê B¸c ngoµi kia.§ång bµo tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt chèng giÆc ®ãi. con ngêi vµ phong c¸ch" -65- . Võa ®i B¸c võa hái t×nh h×nh ®êi sèng cña nh©n d©n. Chóng t«i v©ng lêi B¸c lµm theo. v× lóc ®ã kinh phÝ cña Uû ban hµnh chÝnh tØnh còng hÕt søc khã kh¨n. Hµng ngµn n¾m tay g©n guèc gi¬ lªn hëng øng. B¸c ngîc Hµ Néi ngay cho kÞp hÑn.§Õn cæng c¬ quan.§ång bµo cã ®ång ý thùc hiÖn ba ®iÒu t«i nªu ra kh«ng? . buæi tèi. vËn ®éng bµ con ®i häc.

22. H. ®îc ë bªn Ngêi nhiÒu lÇn. c¸c trß vui trong TÕt cæ truyÒn. §i dù vÒ. tù do ch©n chÝnh cña m×nh.] T×nh yªu th¬ng bao la1 §oµn chuyªn gia y tÕ Céng hoµ D©n chñ §øc chóng t«i sang tíi thñ ®« Hµ Néi vµo ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 1956. kh«ng ngê lµ chóng t«i ®· kh«ng nh÷ng ®îc tr«ng thÊy vÞ l·nh tô kÝnh yªu cña nh©n d©n ViÖt Nam mµ cßn ®îc tha chuyÖn víi Ngêi. tøc bÖnh viÖn H÷u NghÞ ViÖt Nam . Chóng t«i ®· ®îc sèng víi c¸c b¹n ViÖt Nam trong kh«ng khÝ Êy vµ sÏ kh«ng bao giê quªn c¸c mãn ¨n d©n téc. T«i nhí ®ªm ®Êy B¸c rÊt vui. Riªng t«i vµ mét vµi anh chÞ em n÷a. C¶ mét kh«ng khÝ n« nøc chuÈn bÞ TÕt. -66- . B¸c nãi: B¸c thay mÆt ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam chµo mõng nh÷ng ngêi anh em x· héi chñ nghÜa 1 ViÕt theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Quyn-th¬ ¤-®¬. nhµ gi¶i phÉu xuÊt s¾c lµm trëng ®oµn. Riªng ®ång chÝ trëng ®oµn cña chóng t«i cßn ®îc hëng mét vinh dù ®Æc biÖt cïng mét sè b¹n quèc tÕ ¨n TÕt víi B¸c Hå. Chóng t«i c¶ th¶y gåm 35 ngêi. trong ®ã cã ®ång chÝ ThÝt-xkª. b»ng nh÷ng m¸y mãc vµ dông cô y tÕ do nh©n d©n níc chóng t«i göi tÆng nh©n d©n ViÖt Nam anh em. §vª-s¬. T«n-man. thêi tiÕt kh¸ l¹nh vµ tÕt Nguyªn §¸n còng s¾p ®Õn. mÊt m¸t mµ nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i chÞu ®ùng ®Ó giµnh cho ®îc nÒn ®éc lËp. coi chóng t«i nh ngêi quen th©n ®· l©u vµ chÝnh v× vËy. håi hép tríc nhiÖm vô mµ Héi ®ång toµn quèc mÆt trËn d©n téc ®· giao cho lµ gióp trang bÞ nhµ th¬ng Phñ Do·n. c¸c phong tôc. T«i cßn nhí. vÒ nh÷ng ®au th¬ng. NXB Lao ®éng.Céng hoµ D©n chñ §øc ngµy nay. do Gi¸o s TiÕn sÜ KiÕcs¬. VÝt-xtu-ba cã nhiÖm vô hoµn thµnh xëng lµm ch©n tay gi¶ cho c¸c ®ång chÝ th¬ng binh ViÖt Nam. sau mét thêi gian ngãt ba tuÇn ®¸p tµu liªn vËn quèc tÕ tõ thµnh phè BÐc-lin. Vµ. LÇn thø nhÊt lµ tèi mïng 9 th¸ng 6. TÊt c¶ chóng t«i sang ViÖt Nam lÇn ®Çu vµ ®Òu tù hµo nhng còng ®Òu lo l¾ng. b¸c sÜ næi tiÕng khoa chØnh h×nh. ®ång chÝ ®· kÓ cho chóng t«i nghe nhiÒu mÈu chuyÖn lý thó trong dÞp hiÕm cã Êy vµ chóng t«i ®Òu hy väng r»ng trong thêi gian c«ng t¸c ë ViÖt Nam sÏ cã dÞp ®îc tr«ng thÊy Ngêi. nh÷ng ngµy ®Çu tíi ViÖt Nam.TËp 1.[103. B¸c ®· kÓ chóng t«i nghe vÒ nh÷ng ngµy ®Çu kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. 1992. ngay tõ giê phót ®Çu. chóng t«i ®îc B¸c mêi ®Õn dù cuéc vui trong vên Phñ Chñ tÞch do Ngêi tæ chøc riªng cho c¸c chuyªn gia c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u. chóng t«i ®· hoµn toµn kh«ng c¶m thÊy nh÷ng ng¨n c¸ch gi÷a vÞ l·nh ®¹o tèi cao cña mét Nhµ níc víi nh÷ng c«ng d©n b×nh thêng.

nãi chuyÖn víi tõng ®oµn chuyªn gia. mét bµi h¸t quen thuéc cña nh÷ng ngêi ®· tõng chiÕn ®Êu ë T©y Ban Nha. BiÕt t«i phô tr¸ch nhãm chØnh h×nh.Céng hoµ D©n chñ §øc. kh«ng ®äc diÔn v¨n trang nghiªm g× c¶. B¸c còng cã hái th¨m ®ång chÝ ¸c-n« Brèc. Chóng t«i høa hÑn víi nhau lµ sÏ lµm lÔ thµnh h«n sau chuyÕn ®i c«ng t¸c nµy. vî con ra sao. ngêi võa míi cíi vî ®îc ba th¸ng th× nhËn ®îc lÖnh ®i c«ng t¸c ë ViÖt Nam. B¸c vç vai th©n mËt nãi: “Cho t«i göi lêi th¨m ngêi b¹n g¸i th©n yªu cña ®ång chÝ vµ mong hai ngêi viÕt th ®Òu cho nhau”. T«i rÊt sung síng ®îc chuyÓn lêi th¨m cña Ngêi tíi ngêi yªu cña t«i. Nhê cã lÇn gÆp Êy. Ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 1956. c«ng nh©n viªn ViÖt Nam vµ -67- . cho nªn ®· xin phÐp B¸c h¸t bµi “L÷ ®oµn Tenl¬-man”.®· tõ nh÷ng ph¬ng trêi xa sang ®©y chung søc. ngêi yªu cña t«i ®ang c«ng t¸c ë thñ ®« BÐc-lin. ®ång chÝ Trêng Chinh håi Êy lµ Tæng BÝ th §¶ng vµ ®ång chÝ Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång ñng hé. B¸c còng hái rÊt kü vÒ c«ng viÖc cña tõng nhãm. lóc ®Çu ngêi vî Êy còng buån. nhng khi hiÓu râ ý nghÜa c«ng viÖc mµ chång sÏ lµm th× l¹i vui vÎ ngay… Còng trong cuéc vui Êy. Ch¼ng h¹n viÖc më réng xëng chØnh h×nh lóc ®Çu kh«ng ph¶i lµ ®· ®îc nhiÒu ®ång chÝ ViÖt Nam t¸n thµnh. nh÷ng bøc th Êy vÉn cßn gi÷ ®îc c¶. B¸c ®· ®Ò nghÞ tõng ®ång chÝ chuyªn gia h¸t mét bµi d©n ca cña níc m×nh. B¸c Hå ®· tíi th¨m. T«i cã tha víi B¸c lµ t«i cha x©y dùng gia ®×nh. t«i ®· viÕt cho c« Êy nh÷ng bøc th vµ ®iÒu thó vÞ lµ cho ®Õn nay. Cuèi cïng ý kiÕn cña t«i ®· ®îc B¸c. ®îc B¸c Hå quan t©m. §ång chÝ Brèc b¸o c¸o víi B¸c r»ng. t«i cµng tù tin trong c«ng viÖc cña m×nh. mang ®Õn cho c¸n bé. Më ®Çu lµ tiÕng h¸t ªm dÞu cña mét n÷ v¨n c«ng ViÖt Nam. nh©n kh¸nh thµnh BÖnh viÖn H÷u nghÞ ViÖt Nam . Vµ B¸c còng gËt ®Çu khen. Víi ®oµn chóng t«i. B¸c ®· ®i gÆp. T«i ®· tr×nh bµy ý kiÕn cña t«i víi mét ®ång chÝ c¸n bé cao cÊp cña ViÖt Nam vµ kh«ng ngê B¸c còng biÕt chuyÖn nµy. còng chÝnh v× vËy mµ chóng t«i cµng thÊm thÝa nh÷ng ®iÒu B¸c mong muèn. B¸c chØ nãi cã thÕ. khuyÕn khÝch. §oµn chóng t«i rÊt ©n hËn lµ kh«ng thuéc mét bµi d©n ca nµo c¶. B¸c hái th¨m t×nh h×nh gia ®×nh. chung lßng gióp ®ì nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc x©y dùng l¹i ®Êt níc. B¸c dõng l¹i hái kh¸ kü vÒ néi dung c«ng viÖc vµ dÆn nÕu cã yªu cÇu g× th× cø cho B¸c biÕt. ThÊy chóng t«i cßn rÊt trÎ. tõng ngêi. bëi v× lµm thÇy thuèc chóng t«i ®©u cã tµi h¸t! Mµ c¸c chuyªn gia níc kh¸c còng ch¼ng h¬n g× chóng t«i! Nhng råi ai còng h¸t. Chóng t«i thÊy gay qu¸. Trong chÝn th¸ng c«ng t¸c ë ViÖt Nam.

L¸ th ng¾n. ®ång chÝ cã vui lßng viÕt thµnh v¨n b¶n cho t«i nh÷ng ý kiÕn ®ång chÝ võa nãi kh«ng? T«i sung síng ®¸p: . ®ång thêi thÓ hiÖn néi dung hÕt søc ®óng ®¾n ®èi víi c«ng t¸c th¬ng binh. B¸c Hå rÊt chó ý l¾ng nghe nh÷ng ®iÒu t«i tha víi Ngêi. t«i ®· ®îc ®i nghiªn cøu t×nh h×nh c«ng t¸c th¬ng binh trªn toµn miÒn B¾c. B¸c tá ý quan t©m ®Æc biÖt víi vÊn ®Ò lµm ch©n tay gi¶ vµ c«ng t¸c th¬ng binh x· héi nãi chung.Céng hoµ D©n chñ §øc niÒm phÊn khëi ®Æc biÖt. t«i ®· nhËn thÊy ®iÒu ®ã ngay tõ khi mét ®ång chÝ b¸c sÜ ViÖt Nam cho t«i xem bøc th cña B¸c Hå göi anh em th¬ng binh.thËt t×nh lµ nã cßn quan träng h¬n c¶ ®èi víi ngêi thêng . t«i nghÜ ®ã lµ mét ý kiÕn hÕt søc quan träng. TiÕc r»ng. T«i còng kh«ng quªn bµy tá niÒm xóc ®éng cña m×nh vÒ sù quan t©m cña B¸c. Ýt h«m sau.Hay thÕ nµy vËy: t«i sÏ ®Ò nghÞ mét nhµ b¸o cña chóng t«i ®Õn ghi l¹i nh÷ng ý kiÕn cña ®ång chÝ vµ cho ®¨ng lªn b¸o. vµ ®· nãi thªm vÒ tÇm quan träng cña thÓ dôc thÓ thao ®èi víi søc khoÎ cña anh em th¬ng binh . Nhng Ýt l©u sau. t«i nhËn thÊy rÊt râ t×nh c¶m yªu th¬ng cña B¸c ®èi víi anh em th¬ng binh. cho nªn ®· cã thÓ b¸o c¸o víi B¸c Hå mét sè suy nghÜ cña t«i. t«i kh«ng cã mÆt h«m ®ã v× bËn ®i c«ng t¸c ®Þa ph¬ng. bëi v× nã ®éng viªn m¹nh mÏ anh em th¬ng binh lu«n lu«n nh×n thÊy triÓn väng cña ®êi m×nh. Võa qua. T«i kh«ng ngê ®iÒu t«i nãi l¹i cã thÓ cã Ých nh vËy. vµo ®Õn tËn khu giíi tuyÕn ë VÜnh Linh. t«i sung síng ®îc gÆp l¹i B¸c vµ cã ®iÒu kiÖn b¸o c¸o víi Ngêi vÒ c«ng viÖc cña chóng t«i.§ång chÝ ¤-®¬. t¹i cuéc chiªu ®·i tiÔn §oµn ®¹i biÓu MÆt trËn D©n téc níc Céng hoµ D©n chñ §øc do ®ång chÝ SmÝt-xl¬ dÉn ®Çu ®ang ë th¨m ViÖt Nam. B¸c tá ý hµi lßng. t«i cã thÓ nãi tØ mØ h¬n lµ khi tha chuyÖn víi B¸c.nã gióp anh em -68- . ThËt ra.D¹ tha B¸c. B¸c b¶o: “Chóng t«i c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ míi ®óng chø!”. cã mét ®ång chÝ ë b¸o Nh©n d©n ®Õn t×m gÆp t«i vµ chóng t«i ®· lµm viÖc víi nhau trong hai giê liÒn theo chØ thÞ cña B¸c. B¸c tõng nãi “Th¬ng binh tµn chø kh«ng phÕ”. ®îc ¹!. Sau ®ã. nghÜa lµ cã thÓ trë thµnh ngêi cã Ých cho x· héi. T«i nhí m·i mét c©u trong l¸ th ®ã: “T«i cïng ®ång bµo lu«n lu«n nhí ®Õn c¸c ®ång chÝ”. DÜ nhiªn. bÖnh binh n¨m 1948. B¸c nh×n t«i víi vÎ trÇm ng©m: . Mét l¸t sau Ngêi l¹i nãi: . Qua nh÷ng ®iÒu Ngêi hái. vµo ngµy 12 th¸ng 8. nhng trµn ®Çy t×nh th¬ng yªu cña vÞ cha giµ ®èi víi nh÷ng ngêi con u tó cña Tæ quèc.

TÝnh gi¶n dÞ vµ th©n mËt cña «ng cßn biÓu lé ra trong nh÷ng bµi diÔn v¨n. Kh«ng bao giê «ng tá vÎ th«ng th¸i. tr. mét mèi quan t©m chøa chan t×nh th¬ng yªu. t¬ng ®èi ®Çy ®ñ nhÊt vÒ phong c¸ch cña B¸c Hå. ngêi Mü TuÇn b¸o “§©y Paris” ra ngµy 18/6/1946 lµ mét trong nh÷ng bµi viÕt sím nhÊt. trong khi bao nhiªu ®ång bµo m×nh trÇn ®ang rÐt run trong thµnh phè vµ c¸c vïng quª”. ®ã lµ mét ®øc tÝnh râ rÖt nhÊt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo th¬ng tËt hay trë ng¹i v× th¬ng tËt.] Ngêi Ph¸p. g©y cho b÷a ¨n mét vÎ gia ®×nh. HÕt th¶y mäi ngêi xung quanh ®Òu b¾t chíc hµnh ®éng ®ã cña «ng. Trong nh÷ng ngµy thêng. “Chñ tÞch níc ViÖt Nam lµ mét ngêi gi¶n dÞ qu¸ ®çi. Cã thÓ nãi: Chóng t«i ®· lµm viÖc víi tÊt c¶ tr¸i tim m×nh. Lµ mét thÇy thuèc. mµ tr¸i l¹i.v÷ng tin ë søc lùc m×nh. TrÝch trong: “B¸c Hå nh chóng t«i ®· biÕt” S®d. Sù ¨n ë gi¶n dÞ ®Õn cùc ®é. nh mét nhµ Èn sÜ. nãi víi «ng r»ng víi ®Þa vÞ «ng ngµy nay. «ng th«ng th¹o b¶y thø tiÕng kh¸c nhau vµ nãi ®îc rÊt nhiÒu tiÕng thæ ©m. t«i rÊt xóc ®éng tríc sù quan t©m cña B¸c ®èi víi th¬ng binh. «ng thêng dïng c¬m ë B¾c Bé phñ. lóc nµo còng th©n mËt. nhiÒu khi cÇn ph¶i mÆc cho ®îc trang träng. Mét tuÇn lÔ «ng nhÞn ¨n mét b÷a. còng vui vÎ. vèn rÊt réng cña «ng. T«i còng tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm vÒ viÖc d¹y nghÒ cho th¬ng binh ë Céng hoµ D©n chñ vµ b¸o Nh©n d©n còng giíi thiÖu l¹i. Ngêi ta thÊy qu©y quÇn xung quanh bµn ¨n: c¸c bé trëng. Quanh n¨m «ng chØ mÆc mét bé ¸o ka ki xoµng xÜnh vµ khi nh÷ng ngêi céng t¸c quanh «ng ®Ó ý. ngåi chung víi hÕt th¶y mäi ngêi. tr¸i l¹i «ng chØ dïng nh÷ng c©u -69- . ChÝnh t×nh c¶m ®ã cña Ngêi ®· ®éng viªn t«i nhiÒu trong nh÷ng ngµy c«ng t¸c ë ViÖt Nam còng nh trong suèt qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy cña t«i. kh«ng khÝ chung lé ra. kh«ng ph¶i lµ ®Ó hµnh h¹ m×nh cho khæ së mµ lµ ®Ó nªu mét tÊm g¬ng dÌ xÎn g¹o cho ®ång bµo ®Æng lµm gi¶m bít n¹n ®ãi trong níc. nh÷ng th ký vµ c¶ nh÷ng cËu thiÕu niªn phôc vô bµn giÊy. tù thÊy lµm chñ ®îc søc khoÎ cña m×nh. th× «ng chØ mØm cêi tr¶ lêi: Chóng ta tëng r»ng chóng ta ®îc quý träng v× cã ¸o ®Ñp mÆc.158 [105. Nhê cã ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña «ng mµ khi ngåi ¨n víi mäi ngêi «ng kh«ng lµm cho ai ph¶i gi÷ kÏ nhiÒu qu¸.

nhµ v¨n §©y-vÝt Han-bícst¬n trong cuèn s¸ch “Hå” cña m×nh. nh÷ng c¸i cÇu. mét ngêi Mü . c¸i sïng b¸i sù gi¶n dÞ Êy. NÕu «ng thÊy thÝnh gi¶ tá vÎ kh«ng hiÓu mÊy nh÷ng ý tëng trong bµi viÕt lËp tøc «ng viÕt l¹i ngay bµi kh¸c. hoµn toµn ViÖt Nam. nh÷ng pho s¸ch. Hai m¬i l¨m n¨m sau bµi viÕt trªn. TÊt c¶ ®øc tÝnh Hå ChÝ Minh bao gåm trong mét cö chØ bÐ nhá ®ã. tÝnh gi¶n dÞ cña «ng Hå lµ mét søc m¹nh. víi lÞch sö ®Õn nçi kh«ng cÇn nh÷ng pho tîng. vµ ®èi víi c¶ thÕ giíi «ng lµ hiÖn th©n cña cuéc c¸ch m¹ng. bao giê «ng còng ®em ®äc cho mét sè ngêi kh«ng biÕt ch÷. ¤ng lµ mét ngêi ViÖt Nam lÞch sù. ghÐt tiÒn cña. kh«ng mµng ®Þa vÞ.sau khi B¸c Hå ®· mÊt. khiÕn cho mét ngêi dï quª mïa chÊt ph¸c nghe còng hiÓu ngay ®îc.mét phong c¸ch mµ ph¬ng T©y ®· chÕ giÔu «ng trong nhiÒu n¨m. cêi «ng thiÕu nghi thøc quyÒn lùc. bÞ quyÒn lùc. lËp tøc bÞ b¸n m×nh cho ngêi níc ngoµi. ThÕ nhng ®èi víi hÇu hÕt n«ng d©n ViÖt Nam. yªu trÎ. bµ giµ cïng nghe. «ng lµ biÓu tîng cña cuéc sèng. Cho ®Õn mét ngµy hä míi tØnh ngé vµ nhËn thÊy chÝnh c¸i tÝnh gi¶n dÞ Êy. Ngµy «ng viÕt x· luËn cho B¸o Cøu quèc. «ng Hå kh«ng cè t×m kiÕm cho m×nh nh÷ng c¸i trang søc quyÒn lùc v× «ng tù tin ë m×nh vµ ë mèi quan hÖ cña «ng víi nh©n d©n.H¬i gièng G¨ng-®i. do Nhµ xuÊt b¶n R¨ng®«m Hao-s¬ ë Niu-Oãc Ên hµnh ®· viÕt: “… Hå ChÝ Minh lµ mét trong nh÷ng nh©n vËt kú l¹ cña thêi ®¹i nµy . khiªm tèn. H×nh nh «ng lu«n lu«n gi÷ ®îc nh÷ng gi¸ trÞ vÜnh cöu cña ngêi ViÖt Nam: kÝnh giµ. Trong mét níc khi mµ d©n chóng ®· thÊy nh÷ng ngêi cÇm ®Çu ®¹t tíi mét ®Þa vÞ nµo ®ã råi trë thµnh “T©y” h¬n lµ “ViÖt Nam”. hy sinh vµ th¾ng lîi cña hä. Mçi bµi diÔn v¨n cña «ng lµ mét bµi häc nhá kÕt luËn b»ng mét ý kiÕn ®¹o ®øc. ®èi víi d©n téc cña «ng.c¸ch ¨n mÆc cña «ng kh«ng kh¸c mÊy ngêi n«ng d©n nghÌo nhÊt . lu«n lu«n mÆc quÇn ¸o ®¬n gi¶n nhÊt . c¸i kh¶ n¨ng hoµ m×nh vµo nh©n d©n Êy lµ c¬ së cho sù thµnh c«ng cña «ng. kh«ng cã ®ång phôc. Bëi nh÷ng ý tëng hÕt søc gi¶n ®¬n Êy mµ bµi diÔn v¨n cña «ng cã mét tiÕng vang lín trong giíi trÝ thøc vµ d©n chóng”. Cã lÏ h¬n bÊt kú mét ngêi nµo kh¸c cña thÕ kû nµy. tiÒn b¹c vµ lèi sèng ph¬ng T©y lµm thèi n¸t. n¨m 1971 . nãi n¨ng hoµ nh·.n«m na. ®Êu tranh. h¬i gièng Lª-nin.nhµ b¸o. trong mét níc khi nh÷ng ngêi ®ã ®· ngoi lªn kh¸ cao th× kh«ng lµm g× cho d©n chóng c¶. -70- . «ng giµ. §Þa vÞ cµng cao sang. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh rÊt ghÐt thãi khoa tr¬ng. v¨n vÎ. «ng cµng gi¶n dÞ vµ trong s¹ch. kh«ng theo thêi trang. hy väng. tríc khi ®em bµi cho nhµ in.

chÝnh nghÜa vµ phi nghÜa. ®Êu tranh gi÷a thiÖn vµ ¸c. §ã lµ pho truyÖn dµi. ViÖc «ng tõ chèi sù sïng b¸i c¸ nh©n lµ ®Æc biÖt ®¸ng chó ý trong c¸i x· héi kÐm ph¸t triÓn…” NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. ¤ng PhiÖt míi “®i” ®îc vµi ®o¹n ®· hÕt giê. B¸c cêi. kh«ng khÝ líp häc s«i næi h¼n lªn. t¹o ®îc c¸i “bÊt biÕn” ®Ó ®èi phã víi c¸i “v¹n biÕn”. nhng yªu cÇu chØ ®îc nãi trong 15 phót.048 quyÓn. Cßn cã thÓ t×m thÊy ë T©y Du Ký nhiÒu vÊn ®Ò bæ Ých n÷a. nh÷ng kh«ng cã ®êng lèi c¸ch m¹ng dÉn ®êng. §êng T¨ng lµ mét vÞ ch©n tu.] C¸i ®u«i T«n Ngé Kh«ng. ®µnh thó thùc “kÓ v¾n t¾t khã l¾m” vµ «ng PhiÖt “trªu” l¹i B¸c: “xin mêi B¸c”. n¨m 1952 t¹i ViÖt B¾c nãi víi chóng t«i: . chÞu ®ùng 81 tai ¬ng ®Ó lÊy ®îc 55 bé kinh gåm 5. ngêi ®· tham gia s¸ng lËp §¶ng T©n ViÖt. tËt xÊu. chiÕn sü tríc) häc ®· c¨ng th¼ng. b¶n chÊt tèt. -71- . Sau 14 n¨m trêi. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. Tin vµo søc m¹nh c¶m ho¸ cña ®¹o PhËt. nªn «ng t×nh nguyÖn ®i lÊy Kinh PhËt ®Ó truyÒn b¸.[106. Cßn T«n Ngé Kh«ng v× kh«ng tu thµnh ®¹o ®îc nªn vÉn cßn c¸i ®u«i. “N¨m Êy. ®ång h¬ng NghÖ An lªn kÓ chuyÖn. §êng T¨ng lµ mét ngêi cã lËp trêng kiªn ®Þnh. cã b¶n lÜnh. bÊy giê lµ Tæng Th ký Uû ban Thêng trùc Quèc héi. B¸c nãi: “C¸c c«. ®ång bµo. “th«ng c¶m” råi kÓ: “Tõ khi loµi ngêi cã ®Çu ãc t h÷u th× sinh ra nhiÒu thãi h. B¸c mêi «ng PhiÖt. ai ®· ®äc T©y Du Ký?” NhiÒu c¸nh tay gi¬ lªn. thµy trß §êng T¨ng vît 18 v¹n 8 ngµn dÆm ®êng. C¶ líp vç tay hoan h«. ®Ñp thËt ®Êy nhng m×nh vÉn nhí m·i c©u chuyÖn “ngoµi” T©y Du Ký hay nhÊt mµ m×nh ®îc B¸c Hå d¹y. Bän ma v¬ng thÊy l¹. ¤ng ta muèn chèng ¸p bøc. B¸c nh×n «ng T«n Quang PhiÖt lµ nhµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng. tøc lµ qua 5. nªn B¸c ®Ò nghÞ tèi nay nghØ häc ®Ó B¸c ch¸u ta nãi chuyÖn vui. B¸c hái: “Trong c¸c chó ë ®©y. B¸c ®Õn líp. Nxb Lao ®éng.048 ngµy ®ªm. cã tÝnh khoan dung. Mét c¸n bé cao cÊp dù líp ChØnh §¶ng Trung ¬ng kho¸ 1. Khi T«n Ngé Kh«ng biÕn thµnh c¸i ®×nh th× c¸i ®u«i ë sau ph¶i ho¸ phÐp lµm c¸i cét cê.nh÷ng tÊm ¶nh ®Ó chøng tá ®iÒu ®ã cho m×nh vµ cho thiªn h¹ biÕt.1993 23. cã lßng nh©n hËu. c¸c chó (bao giê B¸c còng gäi c¸c c« tríc. H.B©y giê xem T©y Du Ký hay.

Ngêi nµo biÕt tiÕng Anh. Råi B¸c l¹i g¹ch mét g¹ch n÷a díi ch÷ nhÊt. B¸c cÇm mét c¸i que nãi: . . -72- . Cuèi buæi. kh«ng vµo ®×nh n÷a. B¸c khen: .Giái ®Êy. con ngêi vµ phong c¸ch” S®d. tiÕng Trung Quèc th× “nhÈm” l¹i kiÕn thøc cña m×nh.Ch÷ “tam” ¹… B¸c cêi: . dÆn dß. 177 [111. C¶ líp hß lªn: Tha B¸c. anh em qu©y quÇn xung quanh B¸c.] Ch÷ “Quan liªu” viÕt thÕ nµo? N¨m 1952. b©y giê B¸c ®è ch÷ nµy xem c¸c chó cã biÕt kh«ng nhÐ! Anh em hëng øng “V©ng ¹! V©ng ¹!”. trong mét lÇn ®Õn th¨m líp “chØnh huÊn” chÝnh trÞ c¸n bé trung. nªn mu cña hä T«n bÞ thÊt b¹i…”. BiÕt ch¾c lµ B¸c cßn c¸i g× ®ã n÷a nªn chê… B¸c nãi tiÕp: “Ngêi c¸ch m¹ng chóng ta nÕu kh«ng tu dìng th× còng cã phen cã c¸i ®u«i Êy.Ch÷ g× nµo? Tëng ch÷ “ph¹n”… ch÷ “cæ ®¹i” nµo chø ch÷ ®Êy ai mµ kh«ng biÕt.t¹i sao cét cê ë phÝa sau ®×nh.Kh¸ l¾m. Qu¶ lµ ®îc nghe mét b¶n “tæng thuËt” vÒ gi¸ trÞ vÒ T©y Du Ký. nghe B¸c kÓ chuyÖn. tr. B¸c ®éng viªn: . ch÷ “nhÊt” ¹. cao cÊp.C¸c chó häc ®· giái. tiÕng Ph¸p. dï nhá sÏ cã ngµy g©y hËu qu¶ kh«n lêng”… C¶ líp ngåi im… NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. anh em ®· ån lªn: . Nghe ®Õn ®©y chóng t«i “sî” qu¸.Ch÷ “nhÞ” ¹. Cha kÞp hái. ph¸t hiÖn ra c¸i ®u«i cña TÒ Thiªn §¹i Th¸nh nªn kh«ng bÞ m¾c lõa.Giái l¾m… Ngêi l¹i g¹ch thªm mét g¹ch n÷a díi hai g¹ch cò. ngêi kh«ng biÕt tiÕng níc ngoµi th× b¨n kho¨n cã ch÷ g× khã mµ l¹i kh«ng ®äc ®îc nhØ? B¸c vÏ mét g¹ch ngang trªn mÆt ®Êt råi hái: .

B¸c viÕt cuèn “§êi sèng míi”. ThÝ dô: ta ph¶i bá hÕt tÝnh lêi biÕng. ®Õn x· ®· sai lÖch. ®¹i ý “kh«ng ph¶i c¸i g× còng bá”.ChÞu hÕt µ? Cã thÕ mµ kh«ng ®o¸n ra… C¸c chó biÕt c¶ ®Êy… §Ó que xuèng ®Êt. t¸c gi¶ viÕt: “Kh«ng ph¶i c¸i g× cò còng bá hÕt. kh«ng d¸m nh×n vµo B¸c. NguyÔn Hång Nhung trÝch trong “B¸c Hå víi chiÕn sü” Nxb Q§ND.ThÕ nµo? C¸c nhµ “m¸c-xÝt”? B¸c l¹i cÇm mét c¸i que v¹ch mét v¹ch. B¸c nãi: . kh«ng ph¶i c¸i g× còng lµm míi. kiÖm. ë chiÕn khu ViÖt B¾c. lo»ng ngo»ng nh c¸i ®u«i chuét nh¾t… B¸c ®øng dËy: . N¨m 1947. C¸c chó kh«ng häc nhng biÕt vµ vÉn lµm. v¹ch thø hai dµi h¬n ®· cã h¬i lÖch mét chót. khi nªu lªn khÈu hiÖu “cÇn. Trong trang ®Çu tiªn ®Ò cËp tíi “§êi sèng míi”. ban ®Çu th× th¼ng ®øng. Cho nªn ch÷ Êy lµ ch÷ “quan liªu”. ta ph¶i gi¶m bít ®i. C¸i g× cò kh«ng xÊu nhng phiÒn phøc th× ph¶i söa ®æi l¹i cho hîp lý. TiÕng H¸n ch÷ “tø” viÕt kh¸c c¬! B¸c giôc: . nh×n vµo v¹ch ®Çu tiªn th× võa ph¶i. kh«ng n¾m ch¾c chñ tr¬ng ®êng lèi. xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn ngay trong n¨m ®ã.Ch÷ g× nµo? “C¸c vÞ” ®í ngêi ra. kh«ng chÞu lµm “®Çy tí nh©n d©n” mµ chØ muèn lµm “quan c¸ch m¹ng”. xuèng ®Õn v¹ch ngang thø hai ®· “queo”. Cßn c¸i c¸c chó häc. N¨m 1946. chÝnh. ®Õn huyÖn ®· “t¶ h÷u”.[117. råi hai v¹ch däc tõ trªn xuèng díi. v¹ch thø t dµi nhÊt. liªm. t¬ng ¸i.Chñ tr¬ng. v¹ch thø ba th× “quÑo”.1994 24. B¸c ®· gi¶i thÝch. ta ph¶i t¬ng th©n. th× ph¶i bá. víi tªn ký lµ T©n Sinh. “C¸i g× cò mµ tèt th× ph¶i ph¸t triÓn thªm. ThÝ dô. chÝnh s¸ch. v¹ch bèn nh mét con giun. V× sao? V× c¸n bé kh«ng lµm ®óng.Råi Ngêi v¹ch thªm mét v¹ch n÷a díi ch÷ “tam” . cã vÎ ®· “cong” l¾m råi… TiÕng Ph¸p th× kh«ng ph¶i.] “C¸ch m¹ng” theo ý B¸c Hå. H. ®êng lèi cña §¶ng ®óng ®¾n… ®Õn tØnh th× ®· h¬i cong. ThÝ dô: ®¬n cö cíi hái qu¸ xa xØ. tham lam. v¹ch thø ba dµi h¬n tÝ n÷a còng kh«ng ®îc “song song” cho l¾m. kh«ng gÇn gòi d©n. chÝ c«ng v« t”. th× c¸c chó l¹i Ýt lµm… Häc viªn c¶ líp ®øng im. tËn trung víi n-73- . C¸i g× cò lµ xÊu. mét sè c¸n bé ®· gãp ý víi Ngêi lµ nghe “nã cò qu¸”.

th¬ng nßi”. nhng hä vÉn thÊy ®îc c¸i ®iÒu “c¸ch m¹ng” ë Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Ngêi ®· ®Õn viÕng vµ th¾p h¬ng ë ®Òn Bµ TriÖu t¹i Thanh Ho¸. Ngêi ®· thÊy ®îc c¸i hay.íc. B¸c ®· tõng nãi “Mét ®oµn thÓ m¹nh th× c¸i tèt ngµy cµng ph¸t triÓn. v¨n minh nhÊt ®¬ng thêi. ®iÒu tèt cña chñ nghÜa M¸c . sèng s©u víi kÎ ®Þch. ®· cã nh÷ng ngêi lµm quan to cho Ph¸p. khi cÇn thiÕt còng ®· nªu lªn nh÷ng ý hay cña Tæng thèng Hoa Kú. ThÝ dô. B¸c nãi: “C¸ch m¹ng lµ tiªu diÖt nh÷ng c¸i xÊu. kim. trong Khæng häc ®Ó vËn dông vµo cuéc c¸ch m¹ng ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng nh÷ng ®iÒu hay. tèt. cho triÒu ®×nh HuÕ. cæ. c¸i tèt trong PhËt gi¸o. nh÷ng “®Þa chñ”. Ph¸p. chèng tham « l·ng phÝ. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu Êy vµ biÕt bao ®iÒu kh¸c n÷a ®©u cã thÓ nãi lµ B¸c “cò”!. g¹n läc. B¸c ®· nghiªn cøu. nhan ®Ò “Thùc hµnh tiÕt kiÖm. x©y dùng nh÷ng c¸i g× tèt”. ViÖt Nam. ¨n ë cho hîp vÖ sinh. tuy “cò”. BÝ th TØnh uû Th¸i B×nh ®Õn gÆp B¸c t¹i V¨n phßng Chñ tÞch ngµy 20 th¸ng 10. Cho nªn. yªu níc. nh÷ng nhµ “t s¶n”. C¸i g× míi mµ hay th× ta ph¶i lµm. Khi nãi. tin vµ ®i theo “Cô Hå”. B¸c còng thÊy ®îc trong tõng con ngêi. khi ®ång chÝ Giang §øc TuÖ. Ngêi còng ®· d¹y r»ng xo¸ ®iÒu xÊu. B¸c dÆn: “C¸ch m¹ng chØ xo¸ bá c¸i xÊu. mµ c¸i tèt trªn hÕt “lµ lßng yªu Tæ quèc. ®· häc vµ kiÕm ®îc nhiÒu tiÒn trªn ®Êt níc “t b¶n”. dÝ dám cña ngêi Anh. V¨n phßng Héi ®ång Bé trëng cã lu tr÷ mét bµi nãi chuyÖn cña B¸c. N¨m 1958. tuy “xÊu”. c¸i hay”. ®ång thêi ®· ph¸t hiÖn vµ gi÷ l¹i tÊt c¶ nh÷ng c¸i hay. nh÷ng c«ng d©n sèng l©u. B¸c thùc sù ®· cho ta mét tÊm g¬ng s¸ng vÒ lêi nãi vµ c¶ vÒ hµnh ®éng c¸ch m¹ng. Thiªn chóa gi¸o. ch÷ nghÜa gi¶n dÞ. Mét ®iÒu tèt ph¶i ®a ra cho tÊt c¶ mäi ngêi cïng häc. chèng bÖnh quan liªu” (cha x¸c minh chÝnh x¸c ngµy th¸ng ra ®êi cña v¨n kiÖn nªn t¹m xÕp vµo n¨m 1952). s©u s¾c cña Khæng Tö. tõng céng ®ång ngêi. c¸i dë vµ gi÷ l¹i c¸i tèt.Lªnin. mét ®iÒu xÊu ph¶i ®a ra cho tÊt c¶ mäi ngêi cïng biÕt mµ tr¸nh”. ®Ñp cña lÞch sö ph¸t triÓn c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. khi viÕt ®Òu dïng lêi lÏ. thÝch c¸c lµn ®iÖu d©n ca NghÖ TÜnh. nhng vÉn cã c¸i “tèt” ®Ó phôc vô c¸ch m¹ng. ®«ng. lµm ®iÒu tèt kh«ng thÓ gÊp g¸p ®îc. tËn hiÕu víi d©n h¬n khi tríc. c¸i dë ngµy cµng bít ®i. ®èi chiÕu. t©y. V× nÕu cã nÊu -74- . xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng c¸i “xÊu” ngay trong lßng x· héi míi hiÖn ®¹i. lµm viÖc cho cã ng¨n n¾p”. ý.

B¸c Hå cho biÕt: “D©n chóng so s¸nh ®óng. Trong khi viÕt bµi cña m×nh. V× sù so s¸nh kü cµng ®ã mµ c¸ch gi¶i quyÕt cña d©n chóng bao giê còng gän gµng. §iÒu nµy lµm cho nh÷ng ai ®ã. mét ®¸m ruéng cã lóa l¹i cã cá. Ch¬ng V cña s¸ch cã tiªu ®Ò “C¸ch l·nh ®¹o”. c¸i míi cha tèt l¹i ®ang ®îc o bÕ. Nãi. c¸i xÊu. D©n chóng sÏ kh«ng tin chóng ta nÕu c¸n bé kh«ng nhiÖt thµnh. “BiÕt. nh lêi B¸c d¹y. Råi l¹i do ®ã. míi hÕt. cò hÕt. cã nh÷ng c¸i kh«ng tèt cña “kh¸ch” mµ chÝnh hä còng bá. míi. B¸c viÕt rÊt cô thÓ: “Hä so s¸nh b©y giê vµ hä so s¸nh thêi kú ®· qua. tëm lîm. c¸i tèt”. côm tõ “C¸ch m¹ng. hä ®Ò ra c¸ch gi¶i quyÕt”. “hiÖn ®¹i” nhng l¹i xÊu xa.c¬m còng ph¶i 15 phót míi chÝn. c«ng b×nh”. hîp lý. gi¶i quyÕt ®óng”. §ã lµ mét th¸i ®é kh«ng “c¸ch m¹ng”. “D©n chóng còng do c¸ch so s¸nh ®ã mµ hä biÕt râ rµng (c¸n bé)…” B¸c cßn dÆn: “Trong d©n chóng. Theo cuèn: “Nhí lêi B¸c d¹y” [88. Tõ n¨m 1959 ®Õn nay. nhÊt thiÕt còng cÇn cho chóng ta suy nghÜ. hä kÕt luËn. lÇn thø 7 vµo n¨m 1959. ®åi b¹i. viÖc g× hä còng nghe. kh«ng ph¶i “nhËp” c¶ nh÷ng ®iÒu “míi”. trong bµi cã ®o¹n B¸c nhÊn m¹nh r»ng “D©n chóng ®ång lßng viÖc g× còng lµm ®îc”. hä thÊy mèi m©u thuÉn. Më cöa ®ãn giã bèn ph¬ng. s¸ch cha cã ®iÒu kiÖn t¸i b¶n n÷a. ®îc Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1948. S¸ch "Söa ®æi lèi lµm viÖc" ký tªn X. -75- .Y. hä kh«ng nãi. tr×nh ®é kh¸c nhau. míi tèt hÕt”. hä thÊy chç kh¸c nhau. ngêi xÊu cã. “D©n chóng kh«ng ñng hé viÖc g× lµm còng kh«ng nªn”. Trong t×nh h×nh ®æi míi cña níc ta hiÖn nay. ngêi tèt cã. rÊt cùc ®oan. cã nhiÒu tÇng líp kh¸c nhau. “Cè nhiªn kh«ng ph¶i d©n chóng nãi g×. TiÕt 3 cña ch¬ng nµy ®îc B¸c ®Æt tªn “Häc hái quÇn chóng nhng kh«ng theo ®u«i quÇn chóng”.Z cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt vµo th¸ng 10/1947. Hä so s¸nh tõng viÖc vµ hä so s¸nh toµn bé. muèn nhæ cá còng ph¶i vµi ba giê míi xong”. lµ v× tai m¾t hä nhiÒu. n¶y në. muèn trë l¹i hai ®Çu “cò. khiªm tèn. cµng kh«ng ph¶i mét cuéc “lo¹i bá” nh÷ng c¸i “cò” ®Ñp dÇn mÊt ®i. chÞu khã häc hái d©n chóng. hä còng kh«ng nãi hÕt lêi” §Ò cËp ®Õn ®Æc ®iÓm râ nhÊt trong t tëng cña d©n chóng lµ hä hay “so s¸nh”. còng thÊy. Do sù so s¸nh. huèng chi lµ söa ch÷a c¶ mét níc ®· 80 n¨m n« lÖ. cò xÊu hÕt. ®ang cã “m«i trêng” sinh s«i.] So s¸nh. ta còng cø nh¾m m¾t theo”. ý kiÕn kh¸c nhau”.

nÖn “choßng”… Ngay trong hÇm mçi nhµ.] B¸c Hå t¨ng gia rau c¶i Mïa ®«ng n¨m 1952. Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n.§©y lµ quyÒn lao ®éng cña B¸c. nh©n d©n sÏ nhÊt trÝ. cho qu©n ®éi. mÆc dÇu xa ®Þch. Ai muèn ®Õn gióp. hè. Theo ý kiÕn ®ã mµ lµm. tr. 1998.] QuyÒn lao ®éng cña B¸c ë ViÖt B¾c trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. Theo cuèn “Nhí lêi B¸c d¹y” S®d. C¸n bé lµ “Trung t©m cña vÊn ®Ò”. mµ §¶ng ta sÏ ph¸t triÓn rÊt mau chãng vµ v÷ng vµng”. Ngùa chØ cã mét con. Cuèi cïng B¸c Hå c¨n dÆn vµ mong muèn “lµm nh thÕ míi tr¸nh khái c¸i ®éc ®o¸n.222 25. B¸c ng¨n l¹i. c©y rõng ®æ xuèng. B¸c nãi: . nhÊt ®Þnh thµnh c«ng”. C¬ quan Phñ Chñ tÞch còng ë s¸t ngay c¹nh ®ã. B¸c ®i sao tiÖn. §ã lµ nh÷ng dßng ch÷ kÕt luËn cuèi cïng cña B¸c Hå trong bµi viÕt n¨m 1947 Êy. “So ®i s¸nh l¹i. ph¸ ®Êt ®¸. H. míi tr¸nh khái sai lÇm”. “Lµm nh thÕ. Hång D¬ng trÝch trong cuèn “B¸c Hå víi chiÕn sü” TËp3. Sau héi nghÞ -76- . “thµnh mét ý kiÕn ®Çy ®ñ. mçi l¸n B¸c ®Òu cho ®µo c«ng sù ®Ò phßng m¸y bay tËp kÝch bÊt ngê. c¸ch cÇm xÎng. [74. Anh em n»n n× m·i.Chóng ta cã 7 ngêi. ngoµi viÖc lµm l¸n tr¹i. trong lóc ®ã. ý kiÕn ®ã tøc lµ c¸i kÝch thíc nã tá râ sù ph¸t triÓn tr×nh ®é cña d©n chóng trong n¬i ®ã. B¸c ch¸u cßn ph¶i ®µo hÇm. sau giê lµm viÖc vµi ba buæi lµ xong. Th«i. lóc ®ã t«i ®ang c«ng t¸c ë V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng. B¸c cã viÖc ph¶i ®i gi÷a mét ngµy ma rÊt to. B¸c míi ®ång ý cho dÉn ngùa theo ®Ó mang ®ì ®å ®¹c. Cø mçi ngµy B¸c ®µo mét Ýt.Vµ B¸c Hå d¹y c¸n bé còng ph¶i biÕt so s¸nh. rêng cét cña tæ chøc. kh«ng ®ång ý vµ nãi: . ë an toµn khu. hoÆc sè ®«ng ngêi t¸n thµnh”.[84. Trô së cë quan ®ãng t¹i ®Ìo De (nói Hång). ph©n tÝch râ rµng lµ c¸ch lµm viÖc cã khoa häc”. CÇn ph¶i “so ®i s¸nh l¹i” ®Ó chän ®óng c¸n bé cÇn cho §¶ng. chÝnh s¸ch c¸n bé. nhng mçi lÇn chuyÓn ®Þa ®iÓm. B¸c ch¸u ph¶i cïng ®i bé chø. “So ®i s¸nh l¹i. sÏ lßi ra mét ý kiÕn mµ mäi ngêi ®Òu t¸n thµnh. “c¸n bé quyÕt ®Þnh tÊt c¶”. ®em tr¶ ngùa cho d©n. B¸c thêng gióp ®ì c¸c chiÕn sü b¶o vÖ vÏ mÉu hÇm. Anh em c¶nh vÖ lo t×m ngùa ®Ó B¸c ®i cho ®ì mÖt.

®Þch sao ®îc víi cËu Th«ng khoÎ nh voi. sau giê lµm viÖc B¸c ®Òu ra vên dïng chiÕc dÇm xíi ®Êt cho c¶i vµ tíi níc gi¶i ®Òu. c¬ quan nµy thi ®ua t¨ng gia víi c¬ quan kh¸c. Ba buæi chiÒu liÒn. B¸c nãi vui: “C¸c chó muèn ¨n gµ cña Chñ tÞch th× ph¶i tÝch cùc t¨ng gia ®Ó cã nhiÒu rau xanh cung cÊp cho nhµ bÕp c¬ quan”. H¬n mét tuÇn th× B¸c reo h¹t c¶i mµo gµ (c¶i xanh l¸ xoan). Bªn V¨n phßng Phñ Chñ tÞch l¹i cö B¸c lµ ®¹i diÖn c¸ nh©n thi ®ua t¨ng gia víi c¬ quan V¨n phßng Trung ¬ng. võa bËn nhiÒu viÖc. Cã ngêi nªu: “Gi¶i thëng thi ®ua lµ mét con gµ trèng 2 kg”. Mäi ngêi vç tay hoan h«. B¸c võa giµ. víi m¶nh ®Êt 36m2 trong mét thêi gian b»ng nhau. Sau mét th¸ng. rÊt nÆng. hai v¹t c¶i tèt ngang nhau. T«i trao ®æi víi anh em c«ng ®oµn. Mét sè ®ång chÝ x× xµo: “Mét cuéc thi ®ua kh«ng c©n søc. B¸c còng ®øng lªn: B¸c nhËn th¸ch thøc thi ®ua t¨ng gia víi chó Th«ng. trång rau ®· quen”. ChÝnh phñ ®· ph¸t ®éng phong trµo t¨ng gia. Buæi lÔ ph¸t ®éng thi ®ua diÔn ra thËt s«i næi. Mét h«m B¸c nhæ rau b¸n cho nhµ bÕp chØ ®îc 15 kg. tiÕt kiÖm trong toµn quèc. B¸c lÊy níc tiÓu pha lo·ng tíi. PhÝa V¨n phßng Trung ¬ng t«i còng huy ®éng anh em lµm nhµ tiªu ®Ó lÊy ph©n bãn. -77- . trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh t«i xin trång rau ¨n víi s¶n lîng cao nhÊt. Cßn t«i lÊy ph©n b¾c t¬i hoµ ra tíi. T«i ®ang søc trÎ nªn thay mÆt anh em ®øng lªn th¸ch thøc thi ®ua cïng mét kho¶ng ®Êt nh nhau 36m2. t«i ®îc c«ng ®oµn cö ra thi ®ua víi c¬ quan bªn Phñ Chñ tÞch.chÝnh quyÒn lÇn thø 5 (th¸ng 3/1952). T«i vÒ suy nghÜ: ®Ó ch¾c ¨n vµ cã n¨ng suÊt cao th× trång c¶i cñ. Sau mét tuÇn c¸c c©y c¶i mäc ®Òu vµ ®Ñp. Sau mét tuÇn. ë Trung ¬ng. ®Êt nhá. s¶n xuÊt. B¸c ®Ó l¹i nh÷ng c©y to. mäi ngêi ñng hé cho lµ s¸ng kiÕn. t«i ®· lµm ®Êt vµ trång xong 36m2 c¶i cñ. mÞn vµ s¹ch cá. Mäi ngêi l¹i hoan h« t¸n thëng. khoÎ. mçi c©y c¸ch nhau chõng hai gang. NhiÒu ngêi ñng hé t«i cho r»ng t«i sÏ th¾ng v× cñ c¶i lín rÊt nhanh. B¸c vµ anh em bªn Phñ Chñ tÞch lµm rÊt kü. v× c¶i cñ ë vïng nµy cñ rÊt to. V× hai c¬ quan gÇn nhau. Mçi lÇn tíi c¶ c¬ quan bÞt mòi. ®¹t s¶n lîng rau nhiÒu h¬n chó Th«ng. Mét sè anh em lo l¾ng v× thÊy vên rau B¸c nhæ ®i x¬ x¸c mµ chØ ®îc cã 15 kg rau c¶i con. Anh em V¨n phßng Phñ Chñ tÞch lµm chç ®i tiÓu gÇn nhµ vµ mua mét nåi h«ng lín ®Ó høng níc tiÓu. MÊy ®ång chÝ ë V¨n phßng Trung ¬ng nãi to: “NhÊt ®Þnh chuyÕn nµy chóng ta ®îc ¨n thÞt gµ cña Phñ Chñ tÞch”. Ngay s¸t m¶nh ®Êt cña t«i.

Vun xíi ph¶i ®óng c¸ch.78 26. -78- . ph©n. n¨ng suÊt cao nhng chØ ¨n ®îc mét lÇn th× kh«ng b»ng c¶i mµo gµ.[99. c¸c c«. C¶i mµo gµ khi tèt cø mêi ngµy xíi mét lÇn cho rÔ con ®øt.] TÊm lßng cña B¸c víi th¬ng binh. chän ®óng thêi vô trång lo¹i rau cho hîp khÝ hËu. Lóc ®ã B¸c nhæ c¶ c©y cho nhµ bÕp muèi da. cñ c¶i dÔ trång. cø 5 ngµy mét lÇn B¸c tØa tµu c©n cho nhµ bÕp kho¶ng 10 kg. níc. Ph©n: ph¶i chän lo¹i ph©n bãn thÝch hîp. liÖt sü Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 1946 b¸o Cøu quèc ®¨ng th cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi ®ång bµo Nam bé. NguyÔn Th«ng kÓ. t«i hÕt søc chñ quan vµ rót ra ®îc bµi häc míi vÒ t¨ng gia. LÇn Êy thua B¸c.C¶i con: 15 kg . Sau hai th¸ng rìi c¶i míi cã ngång. cÇn. Níc: ph¶i tíi ®Òu vµ tíi ®ñ ®é Èm rau míi trÎ l©u vµ xanh tèt”. rau míi tèt. kh«ng ph¶i ra d©n mua. c©y c¶i mµo gµ cña B¸c ®· to b»ng c¸i n¬m. Më sæ nhµ bÕp ra céng . ¨n nhiÒu lÇn.Sau hai th¸ng 10 ngµy th× cñ c¶i cña t«i ®· to b»ng b¾p tay vµ cã c©y ®· cã nô. Trong th cã ®o¹n Ngêi viÕt: “T«i xin kÝnh cÈn cói chµo vong linh c¸c anh chÞ em ®· bá th©n v× níc vµ c¸c ®ång bµo ®· hy sinh trong cuéc ®Êu tranh cho níc nhµ. tØa ¨n ®îc nhiÒu lÇn. B¸c cßn ®em biÕu cô giµ d©n téc gÇn ®ã 2 c©y rÊt to lµm gièng. tµu cµng to vµ cµng trÎ l©u. Thø ph©n t¬i chó Th«ng bãn còng tèt ®Êy nhng mÊt vÖ sinh l¾m. trÎ l©u. tr. chóng ra nhiÒu nh¸nh rÔ h¬n vµ hót ®îc nhiÒu ph©n bãn. T«i nhæ vµ c©n cho nhµ bÕp ®îc 60 kg. T«i ®øng dËy xin nhËn thua. B¸c nãi chuyÖn víi anh em: khi t¨ng gia. Nhng còng lóc ®ã. T«i vui mõng v× th¾ng lîi. muèi kho¸ng trong ®Êt. C¶i canh rÊt hîp níc tiÓu pha lo·ng. Cô giµ sung síng khoe víi mäi ngêi: “Rau c¶i cô Hå tèt thËt”. c¸c chó ph¶i lu ý bèn ®iÒu kiÖn: gièng. Gièng: nªn chän lo¹i rau trång mét lÇn. Buæi tæng kÕt thËt vui vÎ. C«ng ®oµn V¨n phßng Trung ¬ng ph¶i nép con gµ trèng nu«i ®îc cho c«ng ®oµn V¨n phßng Phñ Chñ tÞch. Nhê cã rau t¨ng gia mµ c¶ mïa ®«ng mµ nhµ bÕp ®ñ rau nÊu. CÇn: ngêi trång rau ph¶i ch¨m chØ. Hå Vò ghi S®d. Kú l¹ thay c¶i mµo gµ cµng tØa c©y cµng lín.C©y c¶i lµm da nÐn: 20 kg Céng 175 kg VËy t«i thua ®· râ rµng.Tµu c¶i canh: 14 lÇn x 10 kg = 140 kg . Sù hy sinh ®ã kh«ng ph¶i lµ uæng”.

trõ nh÷ng ngµy ngµy kû niÖm quèc tÕ . Cuèi th. gióp ®ì th¬ng binh. vËn ®éng ®ång bµo ë hËu ph¬ng ®ãng gãp tiÒn cña ®Ó may ¸o trÊn thñ cho chiÕn sÜ. Tæ quèc vµ ®ång bµo ph¶i biÕt ¬n. cña ®ång bµo mµ c¸c ®ång chÝ ®ã chÞu èm yÕu. th¬ng binh. ra ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1947 ®· ®¨ng th cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi Thêng trùc Ban tæ chøc “Ngµy Th¬ng binh toµn quèc”. mét sè n÷a lµ th¬ng binh bÖnh binh.“Ngµy Th¬ng binh” lµ ngµy kû niÖm trong níc ®Çu tiªn ®îc tæ chøc. Cã lÏ . ®êi sèng gÆp nhiÒu khã kh¨n. bÖnh binh. ®Òn chïa. ph¶i gióp ®ì nh÷ng ngêi con anh dòng Êy”. Héi nghÞ nhÊt trÝ lÊy ngµy 27 th¸ng 7 hµng n¨m lµ Ngµy Th¬ng binh LiÖt sÜ vµ tæ chøc ngay lÇn ®Çu trong n¨m 1947. Ngêi vËn ®éng ®ång bµo nhêng c¬m sÎ ¸o. §Çu th Ngêi viÕt: “§ang khi Tæ quèc l©m nguy. phµn nµn. B¶n th©n Ngêi ®· xung phong gãp chiÕc ¸o lôa. V× vËy. mét th¸ng l¬ng vµ tiÒn ¨n mét b÷a cña Ngêi vµ cña tÊt c¶ c¸c -79- . huyÖn §¹i Tõ tØnh Th¸i Nguyªn gåm mét sè ®¹i biÓu ë Trung ¬ng. anh em. Mét sè chiÕn sÜ ®· hy sinh anh dòng. quÌ quÆt. vî con. H¬n nöa th¸ng sau khi ®i Ph¸p vÒ. hy sinh x¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc. nhµ thê cña tæ tiªn ta bÞ uy hiÕp. Hëng øng vµ ®¸p l¹i tÊm lßng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. giang s¬n. th¸ng 6 n¨m 1947. B¸o VÖ quèc qu©n sè 11. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh gi¶i thÝch: “Th¬ng binh lµ ngêi ®· hy sinh gia ®×nh. Cha mÑ. Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng Ph¸p ®· thu hót nhiÒu thanh niªn nam n÷ tham gia qu©n ®éi. mét héi nghÞ trï bÞ ®· khai m¹c t¹i x· Phó Minh. khu vµ tØnh. b¶o vÖ ®ång bµo. Ai lµ ngêi xung phong tríc hÕt ®Ó chèng cù qu©n thï? §ã lµ nh÷ng chiÕn sÜ mµ nay mét sè ®· thµnh ra th¬ng binh”. sù nghiÖp. yªu mÕn th¬ng binh. lµng m¹c ta bÞ nguy ngËp. ao vên. trong Th göi ®ång bµo miÒn Nam. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ò nghÞ ChÝnh phñ chän mét ngµy nµo ®ã trong n¨m lµm “Ngµy Th¬ng binh” ®Ó ®ång bµo ta cã dÞp tá lßng hiÕu nghÜa.TiÕp sau ®ã. mÆc dÇu anh chÞ em t×nh nguyÖn chÞu ®ùng kh«ng kªu ca. V× lîi Ých cña Tæ quèc. ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 1946. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh l¹i viÕt: “T«i nghiªng m×nh tríc anh hån nh÷ng chiÕn sÜ vµ ®ång bµo ViÖt Nam ®· v× Tæ quèc mµ hy sinh anh dòng”. Tríc t×nh h×nh Êy. må m¶. Ngêi ®· ®Õn dù lÔ “Mïa ®«ng binh sÜ” do Héi liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam tæ chøc t¹i Nhµ h¸t lín thµnh phè Hµ Néi.

trêi nãng bøc. Vµ cã lÏ v× thÕ mµ khi c¬ quan ®Þnh l¾p m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é n¬i B¸c ë. H«m Êy. Ngêi xãt xa viÕt: “Hä quyÕt liÒu chÕt chèng ®Þch. Vî trÎ trë nªn bµ go¸. Ngµy nay. Trong c¬n nguy hiÓm Êy. §ång chÝ th¬ng binh «m chÇm lÊy B¸c nghÑn ngµo “B¸c ¬i!”. B¸c b¶o ®em ra cho c¸c ®ång chÝ th¬ng binh. §ang lóc B¸c th¨m hái søc khoÎ th¬ng binh bçng mét ®ång chÝ háng m¾t nhê mét y t¸ dÉn ®Õn xin ®øng bªn B¸c.127 ®ång) ®Ó tÆng th¬ng binh. nhng B¸c ®· ®i tíi. Trªn bµn thê gia ®×nh cã thªm mét linh bµi tö sÜ. mçi b÷a ¨n ®îc bao nhiªu b¸t c¬m. B¸c lÊy c¸i qu¹t giÊy vÉn dïng qu¹t cho c¸c th¬ng binh. quªn c¶ n¹ng ph¶i dïng ®Ó ®i. B¸c ®Õn tõng giêng anh chÞ em ®au nÆng hái th¨m bÖnh tËt ®· ®ì cha. Cã ngêi ®Þnh lµm thay. Vµ nh÷ng tö sÜ sÏ kh«ng thÓ t¸i sinh”.nh©n viªn cña Phñ Chñ tÞch. TrÝch trong cuèn “TÊm lßng cña B¸c” Nxb C«ng an nh©n d©n. mét con ®ª v÷ng ®Ó ng¨n c¶n n¹n ngo¹i x©m trµn ngËp Tæ quèc. lóc ra vÒ B¸c kh«ng vui. B¸c nãi: “N¹n ngo¹i x©m nh trËn lôt to ®e däa trµn ngËp c¶ non s«ng Tæ quèc. [97. tµi s¶n. §ång chÝ Ninh ®i víi B¸c ®Þnh bíc l¹i ®ì ®ång chÝ Êy. bè mÑ hä mÊt mét ngêi con yªu quý. Nguyªn Dung TrÝch trong: “B¸c Hå víi chiÕn sü” -80- . B¸c ®Õn th¨m tr¹i ®iÒu dìng th¬ng binh ë Hµ Néi. H. B¸c lÆng ®i gi©y l¸t råi míi tiÕp tôc c©u chuyÖn th¨m hái.] §Ó B¸c qu¹t N¨m Êy. Tin B¸c ®Õn nhanh chãng lan ra kh¾p tr¹i. ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1948. B¸c nãi: . Con d¹i trë nªn må c«i. ®Ó cho Tæ quèc vµ ®ång bµo sèng. H«m Êy. sè ®«ng thanh niªn yªu quý cña níc ta quyÕt ®em x¬ng m¸u cña hä ®¾p thµnh mét bøc têng ®ång. vî con.§Ó B¸c qu¹t. gi¬ hai tay ra ®ãn. N¨m sau. 2005. lµm h¹i ®ång bµo”. tæng céng lµ mét ngµn mét tr¨m hai m¬i b¶y ®ång (1. ch×m ®¾m c¶ bè mÑ. d©n ta. Tay ch©n tµn phÕ cña th¬ng binh sÏ kh«ng mäc l¹i ®îc. trong mét th dµi ®Çy t×nh th¬ng yªu. Anh chÞ em th¬ng binh ai còng muèn len vµo gÇn B¸c. ®e däa cuèn tr«i c¶ ®Þnh mÖnh.

g¸i. lß cao sè 1 võa kh¸nh thµnh xong ®îc mÊy h«m. B¸c Hå ®· lªn th¨m Khu Gang thÐp hai lÇn. Xóc ®éng tríc nh÷ng t×nh c¶m.c. nh÷ng lÇn Êy n¬i ®©y vÉn cßn ®åi hoang vµ cá d¹i.chiÕn sÜ thi ®ua. Tù tay B¸c viÕt ®Êy! T«i v« cïng xóc ®éng cø ng¾m nghÝa m·i tê giÊy trªn tay. t«i rÊt xóc ®éng. -81- . §ã lµ mét tê giÊy tr¾ng kh«ng cã dßng kÎ. * Nh÷ng dßng ch÷ ®á. Sè c«ng nh©n: trai. B©y giê nhµ m¸y ®· vµo s¶n xuÊt. Sè cb kü thuËt . Tæng Gi¸m ®èc) cho t«i biÕt lµ B¸c s¾p lªn th¨m nh©n d©n Th¸i Nguyªn vµ Khu Gang thÐp. Anh §inh §øc ThiÖn ®a cho t«i xem mét tê giÊy tr¾ng ®· gÊp t cÈn thËn. Tin vui ®Õn lµm t«i nhí l¹i ngµy míi më c«ng trêng. thÊp nhÊt. nh÷ng khu nhµ míi mäc lªn nguy nga nh mét thµnh phè. chuyªn za. trung b×nh. råi nãi: . Díi ®©y lµ néi dung b¶n håi ký: “Vµo mét ngµy th¸ng Ch¹p n¨m 1963.§©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò B¸c cÇn biÕt râ tríc khi lªn ®©y. sù quan t©m s©u s¾c cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®èi víi Khu Gang thÐp. §éi lao ®éng xhcn. Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn (1970-1974) ®îc trao mét tê giÊy tr¾ng do B¸c Hå viÕt b»ng bót bi ®á yªu cÇu cho Ngêi biÕt mét sè vÊn ®Ò vÒ Khu Gang thÐp tríc khi lªn th¨m. Anh chuÈn bÞ thªm t×nh h×nh råi cïng ®i víi anh TÊn lªn trùc tiÕp gÆp B¸c. Uû viªn Ban ChÊp hµnh §¶ng bé Khu Gang thÐp Th¸i Nguyªn kho¸ I (tõ th¸ng 8-1961 ®Õn th¸ng 7 n¨m 1964).3. Còng nh mäi anh chÞ em c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ë ®©y ®Òu mong ®îi ngµy B¸c Hå vÒ th¨m Khu Gang thÐp. Qu©n nh©n chuyÓn ngµnh. ®ång chÝ Hång Long ®· viÕt b¶n håi ký víi tiªu ®Ò: Nh÷ng dßng ch÷ ®á. chØ cã mêi bèn dßng ch÷ v¾n t¾t viÕt b»ng bót bi mµu ®á. th× anh §inh §øc ThiÖn (BÝ th §¶ng uû. nªn khi ®îc tin nµy. Vµo mét ngµy cuèi n¨m 1963.sè cb kh¸c. ®ång chÝ Hång Long.Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n. H. T. 1998. Nguyªn v¨n nh sau: “Gang thÐp Th¸i Nguyªn Sè ®. Anh hïng lao ®éng . L¬ng cao nhÊt. xem B¸c cã hái g× thªm kh«ng.

con lîn t¨ng gia tù tóc cña nh÷ng c«ng nh©n. -------------------------------- -82- . råi l¹i nghÜ ®Õn nh÷ng kû niÖm vÒ nh÷ng lÇn ®îc gÆp B¸c. §¶ng viªn . Quan hÖ z÷a chuyªn za vµ cbé vµ c«ng nh©n.T¨ng za tù tóc. nhng B¸c vÉn quan t©m ®Õn nhiÒu mÆt cña Khu Gang thÐp.Th¸i Nguyªn víi B¸c Hå” Nxb Lý luËn ChÝnh trÞ.§oµn viªn. con gµ. TrÝch trong “B¸c Hå víi Th¸i Nguyªn . T«i båi håi nh×n nh÷ng dßng ch÷ B¸c viÕt vµ suy nghÜ: B¸c bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc lín lao.khuyÕt ®iÓm. Trªn ®êng ®i. B¸c muèn biÕt ®Õn quan hÖ gi÷a chóng t«i vµ c¸c chuyªn gia b¹n. gi÷a chóng t«i vµ c«ng nh©n nh thÕ nµo… T«i tr¶ l¹i tê giÊy cña B¸c cho anh ThiÖn. t«i cø nghÜ ®Õn nh÷ng ®iÒu ®ang cÇn ph¶i chuÈn bÞ ®Ó trùc tiÕp b¸o c¸o víi B¸c. Ngµy th¸ng b¾t ®Çu x©y zùng. B¸c muèn biÕt tõ møc l¬ng thÊp nhÊt ®Õn tõng luèn rau. Råi vÒ chuÈn bÞ lªn chç anh Chu V¨n TÊn. Phong trµo thi ®ua . Qu©n hÖ z÷a cb víi nhau vµ víi cg nh©n”.u ®iÓm . Tù nhiªn lßng t«i cø xèn xang xao ®éng mét niÒm vui”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful