Nh÷ng chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh (KÌm theo kÕ ho¹ch sè - KH/, ngµy 0 / /2007 cña Héi

thi “B¸o c¸o viªn giái kÓ chuyÖn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” - C«ng ty TNHH nhµ níc mét TV Kim lo¹i mÇu Th¸i Nguyªn §îc chän läc trong cuèn “117 chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” cña Trung t©m th«ng tin c«ng t¸c t tëng - Ban Tuyªn gi¸o Trung ¬ng, Hµ néi-2007 ®Ó sö dông t¹i Héi thi “B¸o c¸o viªn giái kÓ chuyÖn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” trong §¶ng bé C«ng ty. C¸c c©u chuyÖn díi ®©y ®îc ®· ®îc s¾p xÕp theo chñ ®Ò ®Ó thÝ sinh c¸c ®¬n vÞ tham kh¶o. * Lu ý: + Ch÷ sè in ®Ëm kh«ng cã ngoÆc (vÝ dô 1-) lµ dù kiÕn sè thø tù chuyÖn ®îc s¾p xÕp theo chñ ®Ò + Ch÷ sè trong ngoÆc vu«ng (vÝ dô [6.]) lµ sè thø tù cña c©u chuyÖn trong cuèn “117 chuyÖn kÓ vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” do Trung t©m th«ng tin c«ng t¸c t tëng - Ban Tuyªn gi¸o Trung ¬ng biªn tËp. 1- [6.] T«i lµ ngêi céng s¶n nh thÕ nµy nµy! B¸c Hå cña chóng ta, tõ sau khi bá phiÕu t¸n thµnh gia nhËp Quèc tÕ thø ba t¹i §¹i héi Tua §¶ng X· héi Ph¸p ®ªm 30/12/1920, th× còng tõ giê phót Êy, Ngêi trë thµnh ngêi céng s¶n, trë thµnh mét trong nh÷ng ngêi s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p. §ång thêi còng lµ ngêi céng s¶n ViÖt Nam ®Çu tiªn. Tõ ngêi yªu níc trë thµnh ngêi céng s¶n, nh Ngêi ®· nãi râ, lµ do tr¶i qua thùc tÕ ®Êu tranh vµ nghiªn cøu lý luËn, Ngêi ®· hiÓu ®îc r»ng “chØ cã chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa céng s¶n míi gi¶i phãng ®îc c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc vµ nh÷ng ngêi lao ®éng trªn thÕ giíi khái ¸ch n« lÖ”. Trong gÇn 50 n¨m mang danh hiÖu ngêi céng s¶n, khi thuËn lîi, lóc khã kh¨n, dï khi chØ lµ mét ngêi thî ¶nh b×nh thêng hay ®· trë thµnh vÞ Chñ tÞch níc ®Çy uy tÝn vµ danh väng, ë buæi c¸ch m¹ng th¾ng lîi rßn r· hay khi bÞ kÎ thï dån dËp ph¶n kÝch, lóc nµo B¸c Hå cña chóng ta còng tá ra lµ mét ngêi céng s¶n kiªn ®Þnh, thuû chung, nghÜa khÝ, th¾ng kh«ng kiªu, b¹i kh«ng n¶n, v« cïng khiªm tèn nhng còng rÊt mùc tù hµo vÒ danh hiÖu ngêi céng s¶n cña m×nh. §· cã thêi, cã ngêi nhÊn m¹nh qu¸ ®¸ng phÈm chÊt siªu viÖt cña ngêi céng s¶n, cho r»ng ®ã lµ nh÷ng ngêi cã mét tÝnh c¸ch ®Æc biÖt riªng, v.v … ®îc cÊu t¹o b»ng mét chÊt liÖu
-1-

®Æc biÖt riªng. Kh«ng biÕt ®ã cã ph¶i lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®Î ra c¸i gäi lµ “thãi kiªu ng¹o céng s¶n” hay kh«ng? Cã ®iÒu ch¾c ch¾n r»ng B¸c Hå cña chóng ta kh«ng t¸n thµnh c¸ch nãi thËm xng ®ã, nhÊt lµ vµo khi §¶ng cÇm quyÒn, vµo lóc c¸ch m¹ng ®ang thuËn lîi. Ngêi nãi: “§¶ng viªn chóng ta lµ nh÷ng ngêi rÊt tÇm thêng, v× chóng ta ®Òu lµ con cña giai cÊp c«ng nh©n, cña nh©n d©n lao ®éng… thÕ th«i. ChÝnh v× chóng ta rÊt tÇm thêng nªn §¶ng ta rÊt vÜ ®¹i”. Ngêi ®· tõng nãi nhiÒu lÇn: Ngêi céng s¶n còng lµ con ngêi, nªn cã u, cã khuyÕt, cã tèt, cã xÊu. “§¶ng ta kh«ng ph¶i trªn trêi sa xuèng. Nã ë trong x· héi mµ ra”. “Còng cã nh÷ng ngêi hµng ngµy léi bïn mµ trªn m×nh hä cã h¬i bïn, vÕt bïn… CÇn ph¶i t¾m röa l©u míi s¹ch”. V× vËy, Ngêi d¹y: Kh«ng ph¶i cø kh¾c lªn hai ch÷ “céng s¶n” lµ ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm ®©u; ph¶i khiªm tèn, kh«ng hiÕu danh, kh«ng kiªu ng¹o, ph¶i nhí m×nh võa lµ ngêi l·nh ®¹o, võa lµ ngêi ®Çy tí cña nh©n d©n. B¸c Hå cña chóng ta, trong cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ®i ¢u vÒ ¸, ®· tõng gi¸p mÆt víi bao gian khæ, khã kh¨n (hai lÇn ngåi tï: 1931-1933 vµ 1942-1943), ®· tõng l·nh ¸n tö h×nh v¾ng mÆt (n¨m 1929); nhng v× tin vµo lý tëng, tin vµo nh©n d©n, tin ë chÝnh m×nh, nªn lóc nµo Ngêi còng ung dung, tù t¹i, lu«n thÓ hiÖn nh©n c¸ch cao ®Ñp cña ngêi céng s¶n. N¨m 1931, khi Ngêi bÞ giam trong nhµ ngôc Victoria cña ®Õ quèc Anh t¹i Hång K«ng hoÆc khi bÞ bÖnh ph¶i ®a vµo nhµ th¬ng, nhiÒu “«ng bµ” ngêi Anh cã quyÒn thÕ vµ c¶ mét sè nh©n viªn ngêi Trung Quèc ®· rñ nhau ®Õn xem, ý chõng hä muèn thÊy mÆt mòi “l¹ lïng” cña mét ngêi céng s¶n! Cuèi cïng, hä b¾t gÆp mét nh©n c¸ch lín mµ hä rÊt kh©m phôc vµ s½n lßng gióp ®ì tõ ®ã. N¨m 1944, t¹i LiÔu Ch©u, tuy Ngêi ®îc ra khái ngôc Quèc d©n §¶ng, nhng vÉn bÞ qu¶n thóc v× hä biÕt Ngêi lµ l·nh tô céng s¶n, kh«ng muèn th¶ cho vÒ níc. B¸c Hå nãi th¼ng víi Tr¬ng Ph¸t Khuª: “T«i lµ ngêi céng s¶n, nhng ®iÒu mµ t«i quan t©m hiÖn nay lµ ®éc lËp vµ tù do cña níc ViÖt Nam”. ChÝnh lßng yªu níc, ®øc ®é vµ tµi trÝ cña B¸c Hå ®· lµm cho Tr¬ng c¶m phôc, tr¶ l¹i tù do vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ngêi trë vÒ ViÖt Nam. N¨m 1946, ë Paris, trong mét cuéc häp b¸o, mét nhµ b¸o Ph¸p muèn lµm gi¶m thiÖn c¶m cña nh÷ng ngêi Ph¸p kh«ng a céng s¶n ®èi víi B¸c, b»ng c¸ch ®a ra mét c©u hái:

-2-

- Tha Chñ tÞch, Ngµi cã ph¶i lµ céng s¶n kh«ng? B¸c Hå cña chóng ta liÒn ®i ®Õn l½ng hoa bµy trªn bµn, võa rót ra tõng b«ng tÆng mçi ngêi, võa vui vÎ nãi: - T«i lµ ngêi céng s¶n nh thÕ nµy nµy! §ã còng lµ ®iÒu gióp ta cã thÓ hiÓu ®îc v× sao mÊy chôc n¨m qua, thÕ giíi cã bao sù ®æi thay, B¸c Hå vÉn lu«n ®îc c¶ thÕ giíi t«n kÝnh vµ ngìng väng, coi nh mét biÓu tîng cao c¶ cña nh©n ®¹o, chÝnh nghÜa cña hoµ b×nh, mét kiÓu ngêi céng s¶n hµi hoµ gi÷a yªu níc vµ quèc tÕ, anh hïng d©n téc vµ danh nh©n v¨n ho¸, ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y. Cã thÓ dÉn ra ®©y mét ý kiÕn, trong rÊt nhiÒu ý kiÕn cña nhµ b¸o Mü Sa-ph¬-len, viÕt tõ n¨m 1969: “Trong rõng ViÖt B¾c, Cô Hå nh mét «ng tiªn. NÕu cã ai b¶o ®Êy lµ mét ngêi céng s¶n th× t«i cã thÓ nãi Cô lµ mét ngêi céng s¶n kh¸c víi quan niÖm chóng ta vÉn thêng nghÜ; vµ theo t«i, cã thÓ dïng mét tõ míi: Mét ngêi céng s¶n ph¬ng §«ng, mét ngêi céng s¶n ViÖt Nam”. Theo TrÇn HiÕu §øc Nguån: B¸c Hå, con ngêi vµ phong c¸ch. Nxb Lao ®éng, Hµ Néi, 1993, tËp 1 [15.] C¸ch øng ®¸p mÉn tiÖp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh N¨m 1946, mét nhµ v¨n lµ uû viªn thêng trùc Ban vËn ®éng §êi sèng míi ®Õn gÆp Hå Chñ tÞch ®Ó xin ý kiÕn Ngêi vÒ néi dung cuéc vËn ®éng. B¸c Hå nãi nªn vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn mÊy ch÷: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh. - Tha cô, mÊy ch÷ Êy rÊt hay nhng nghe cã vÎ cæ. Cô cã thÓ thay b»ng mÊy ch÷ kh¸c kh«ng ¹? - ThÕ c¬m «ng cha ta ®· tõng ¨n hµng ngµn n¨m tríc, hiÖn nay chó vµ t«i hµng ngµy vÉn ¨n, chó thÊy cã cæ kh«ng? Kh«ng khÝ «ng cha ta ®· tõng hÝt thë, ngµy nay chóng ta vÉn tiÕp tôc hÝt thë, chó thÊy cã cæ kh«ng? Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, mÊy chôc v¹n qu©n Tëng kÐo vµo t×m c¸ch khiªu khÝch ®Ó lÊy cí tiªu diÖt qu©n ®éi c¸ch m¹ng ViÖt Nam. B¸c Hå triÖu tËp c¸c vÞ l·nh ®¹o cao cÊp ®Ó xö lý mét vÊn ®Ò “hÖ träng”, B¸c nãi: - Tíng T.V. cña qu©n ®éi Trung Hoa d©n quèc cã göi cho t«i mét bøc c«ng v¨n, néi dung nh sau: “KÝnh tha cô Hå ChÝ Minh, Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, Yªu cÇu cô cho mîn mét c¸i nåi nÊu c¬m”.
-3-

Kh«ng cÇn ph¶i nãi, ai nÊy ®Òu cã thÓ h×nh dung kh«ng khÝ tøc giËn bao trïm lªn cuéc häp. Cã nh÷ng ý kiÕn ®ßi ®¸nh. Víi phong th¸i b×nh tÜnh, ung dung, B¸c Hå nãi: “NÒn ®éc lËp ta võa míi giµnh ®îc gièng nh mét chiÕc b×nh ngäc. Nay cã nh÷ng con kiÕn bß trªn miÖng b×nh, nÕu ta dïng gËy ®Ëp kiÕn, cha ch¾c kiÕn ®· chÕt mµ b×nh ngäc vì. NÕu ta lÊy mét c¸i que b¾c cÇu cho chóng xuèng th× kiÕn sÏ ®i hÕt, nh vËy cã h¬n kh«ng? Cßn trong sù viÖc võa ®em ra bµn, hä mîn c¸i nåi nÊu c¬m th× ta cho hä mîn, viÖc g× c¸c chó ph¶i næi nãng nh vËy?!” Kho¶ng gi÷a n¨m 1949, mét nhµ b¸o Th¸i Lan trùc tiÕp pháng vÊn Hå Chñ tÞch ®Ó th¨m dß xem ViÖt Nam ®øng vÒ phÝa nµo trong cuéc chiÕn Quèc - Céng ë Trung Quèc. - Tha Cô Chñ tÞch, níc ViÖt Nam cña Cô ®øng vÒ phÝa nµo «ng Tëng hay «ng Mao? Xin Cô miÔn cho c©u tr¶ lêi “®øng trung lËp”. - Chóng t«i ®øng trung lËp. Còng nh Th¸i Lan cña «ng ®ang ®øng trung lËp gi÷a Anh vµ Mü! - Nghe nãi qu©n gi¶i phãng nh©n d©n Trung Hoa ®· göi cho Cô sóng cèi vµ sóng liªn thanh. Cô ®· nhËn ®îc cha, nÕu cha th× cô cã ý ®Þnh nhËn kh«ng? - Chóng t«i cha nhËn ®îc g× hÕt. Cßn ®óng nh «ng nãi lµ hä cã ý ®Þnh göi cho chóng t«i th× trong trêng hîp nµy, «ng khuyªn chóng t«i nªn lµm nh thÕ nµo? Ngµy 5/10/1959, «ng Si-ra I-si B«n, cè vÊn biªn tËp b¸o Axa-hi-sin-bun NhËt B¶n pháng vÊn Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nhiÒu vÊn ®Ò, trong ®ã cã viÖc ChÝnh phñ NhËt B¶n dù ®Þnh båi thêng chiÕn tranh, mµ phÝa NhËt l¹i chän ViÖt Nam lóc ®ã do nguþ quyÒn Sµi Gßn kiÓm so¸t lµm ®èi t¸c. C©u hái vµ c©u tr¶ lêi nh sau: Hái: ViÖc ®µm ph¸n vÒ vÊn ®Ò båi thêng chiÕn tranh ®· ®îc tiÕn hµnh gi÷a ChÝnh phñ NhËt B¶n vµ ViÖt Nam. Ngay ë NhËt B¶n còng cã ngêi chØ trÝch viÖc ®µm ph¸n nµy vµ tin tøc cho biÕt Ngµi kh«ng hµi lßng. Theo ý Ngµi, nh©n d©n NhËt B¶n cÇn ®îc hiÓu vÊn ®Ò nµy nh thÕ nµo? Theo ý Ngµi, vÊn ®Ò nµy cÇn ®îc gi¶i quyÕt nh thÕ nµo míi ®óng? Tr¶ lêi: Trong cuéc §¹i chiÕn lÇn thø hai, qu©n phiÖt NhËt B¶n ®· x©m chiÕm níc ViÖt Nam vµ ®· g©y ra nhiÒu tæn thÊt cho nh©n d©n ViÖt Nam tõ B¾c chÝ Nam. Toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam cã quyÒn ®ßi hái ChÝnh phñ NhËt B¶n tiÕn

-4-

b¶o vÖ hoµ b×nh lµ quý h¬n hÕt.B¸c ®Ó chóng ch¸u lµm. B¸c nãi: . mµ chØ thÊy nh÷ng tia s¸ng chiÕu qua c¸c kÏ l¸ h¾t lªn mét mµu xanh dÞu. nh÷ng bãng ®Ìn ®iÖn bçng vôt hiÖn lªn. gËt ®Çu tá ý hµi lßng. Nh©n d©n ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ thÊy r»ng. trªn cµnh trong c¸c lïm c©y. Ngän ®Ìn pha míi ®îc ®Æt. §Õn mét ®Ìn pha chiÕu s¸ng ®Æt díi mét gèc c©y. tõng ®o¹n d©y dÉn ®· an toµn cha. B¸c ra vên th¨m anh em. Nhng B¸c ®· cói xuèng.NhËt ®Êu tranh chèng chiÕn tranh. ch¹y véi ®Õn: . §ång chÝ tæ trëng D¬ng V¨n HËu lo B¸c vÊp ng· v× ®«i guèc méc díi ch©n B¸c ®i trªn ®êng r¶i sái. Anh em lµm viÖc suèt ngµy. ®Ñp h¼n lªn. mµ t×nh ®oµn kÕt hîp t¸c gi÷a hai d©n téc ViÖt . B¸c chó ý tõng ngän ®Ìn. §ång chÝ tæ trëng c«ng nh©n ®iÖn mêi B¸c ®i xem vµ kiÓm tra. Mét sè c«ng nh©n Nhµ m¸y ®Ìn Hµ Néi ®îc B¸c “mêi vµo m¾c ®Ìn ®iÖn trªn c¸c cµnh c©y gióp B¸c”. B¸c Hå ®ãn mét vÞ Tæng thèng t¹i khu vên Phñ Chñ tÞch. ngêi ngoµi nh×n vµo kh«ng bÞ chãi m¾t.hµnh ®µm ph¸n vµ ký kÕt båi thêng chiÕn tranh víi chÝnh quyÒn miÒn Nam ViÖt Nam lµ kh«ng hîp ph¸p. Sau khi ®ãng cÇu dao. sè 562. viÖc ®ßi hái NhËt B¶n båi thêng sÏ lµ mét g¸nh nÆng cho nh©n d©n NhËt B¶n. hai bµn tay bng lÊy th©n ngän ®Ìn pha dÊu vµo mét lïm c©y ®inh h¬ng. rßng d©y dÉn ®iÖn l¾p ®Ìn nhiÒu lo¹i mµu s¾c trªn ngän.C¸c chó bËt ®Ìn lªn cho B¸c xem ®i. lung linh nh trong mét héi hoa ®¨ng. Kho¶ng 19 giê 30 cïng ngµy. ngµy 20/2/2001 2. B¸c nhanh nhÑn bíc tíi ngän ®Ìn.HuÖ Chi B¸o An ninh Thñ ®«. Nguån: TrÇn Thµnh . B¸c dõng l¹i nãi: . võa ®Ñp võa ®ì chãi m¾t ®ång bµo ®i qua ®êng. anh em nhµ m¸y ®iÖn Hµ Néi l¹i ®îc ®Õn Phñ Chñ tÞch m¾c ®Ìn d©y ®Ó B¸c tiÕp kh¸ch. LÇn sau. VÊn ®Ò cèt yÕu trong quan hÖ gi÷a hai níc kh«ng ph¶i lµ viÖc ®ßi båi thêng.Ngän ®Ìn nµy ph¶i ®Ó khuÊt trong lïm c©y.[8. rÊt “nghÒ nghiÖp”. -5- .] “Võa ®Ñp võa ®ì chãi m¾t ®ång bµo…” N¨m 1956.

trg 123 [51. mçi cµnh cã mét ®Ìn mµu kh¸c nhau. th¨m anh em c«ng nh©n ®iÖn vµ kiÓm tra. hép thuèc ®· c¹n. ChÕch hai bªn ®Æt hai ®Ìn pha dÊu trong lïm c©y h¾t nghiªng lªn. cµnh c©y ®Ìn mµu xanh. chÞ ë nhµ… ChÞ ChÝn cã vÎ lo l¾ng. kh«ng ngõng ph¸t huy s¸ng kiÕn” . b¸c hái g× ch¸u? . B¸c khen: .LÇn nµy c¸c chó m¾c ®Ñp ®Êy. Mét c«ng nh©n trÎ. Anh em ®Æt mét d©y ®Ìn mµu tõ díi gèc c©y dõa níc lªn ngän råi to¶ ra c¸c cµnh. nh ®Ó tha víi B¸c “ph¶i lu«n lu«n ®æi míi. muèn cã mét kû niÖm vÒ B¸c. Ch¾c kh¸ch quý cña chóng ta còng sÏ khen… B¸c lÊy thuèc l¸ chia cho anh em c«ng nh©n ®iÖn mçi ngêi mét ®iÕu (sau nµy ®îc biÕt lµ thuèc l¸ th¬m Cu-ba do thñ tíng Phi §en C¸t-xtr« tÆng B¸c. B¸c Hå” råi ch¹y l¹i quanh B¸c. mÊy em quay ra nh×n t«i. H×nh nh chÞ lo lò trÎ nghÞch d¹i nªn c¸n bé tíi ch¨ng? T«i véi b¶o thªm: . T2. mét chïm ®Ìn mµu ®á. ChiÕc ®ßn g¸nh bçng r¬i khái vai chÞ. t«i véi b¶o: . quay l¹i nh×n lò trÎ. Em lín.T«i véi hái.ChÞ ë nhµ. võa chËp tèi.Ch¸u chµo b¸c ¹! . MÊy ch¸u nhá kªu lªn: “B¸c.MÑ ch¸u ®©u? . ë c¸c th©n c©y cã qu¶ ®Ìn mµu tr¾ng. lÇn nµy anh em lµm kh¸c h¼n lèi treo ®Ìn cò.nh lêi B¸c d¹y.Rót kinh nghiÖm lÇn tríc. cã kh¸ch ®Õn th¨m TÕt ®Êy! Võa lóc Êy. ChiÕc thïng s¾t reo xuèng ®Êt kªu lo¶ng xo¶ng.C¸c chó ®· cã phÇn råi.B¸c ¹.ChÞ ¹. cã lÏ chÞ ®i g¸nh níc ®Ó sím mai khái bÞ “d«ng”. B¸c chia gÇn hÕt hép thuèc. C¸i hép nµy B¸c ®Ó dµnh cho c¸c c« ®Ó c¸c c« ®ùng kim chØ chø! Theo Minh Anh ViÕt theo lêi kÓ cña D¬ng V¨n HËu S®d.] B¸c kh«ng th¨m nh÷ng ngêi nh mÑ con thÝm th× cßn th¨m ai? ThÊy ngêi l¹. thÊy B¸c vui. -6- . B¸c cêi vµ nãi: . ChÞ võa tr¶ lêi võa nh×n t«i h¬i ng¹c nhiªn. T«i véi xÕp l¹i hé chÞ. Nh lÇn tríc. B¸c ®· ®Õn tríc kh¸ch. ChÞ ChÝn söng sèt nh×n B¸c. cÆp m¾t nh dß hái nhng vÉn lÔ phÐp: .ChÞ ChÝn tõ trong bÕp ®i ra. m¹nh d¹n tha víi B¸c xin c¸i hép. . gÇn qu¶. B¸c ®· bíc vµo. vai quÈy ®«i thïng.

nhng chÞ ChÝn vÉn kh«ng ngõng thæn thøc.Cã bao giê… cã bao giê Chñ tÞch níc l¹i tíi th¨m nhµ chóng con…. ch¸u ®· ngoµi ba m¬i tuæi. .Tha B¸c. ch¸u thø ba häc líp hai. Ngêi an ñi: . chÞ ch¹y tíi «m choµng lÊy B¸c vµ bçng nhiªn khãc nøc në. ch¸u ®ang häc líp bèn ¹! Ch¸u nã vÊt v¶ l¾m! S¸ng ®i häc. hai tay Ngêi nhÑ vuèt lªn m¸i tãc chÞ ChÝn. Con c¶m ®éng qu¸! Mõng qu¸… thµnh ra con khãc… B¸c nh×n chÞ ChÝn. nay còng ph¶i cè ®Ó cho c¸c ch¸u ®i häc. D¹. khã kh¨n nhng vî chång ch¸u tríc ®· dèt n¸t. -7- .Lóc nµy chÞ ChÝn míi nh chît tØnh. nh×n c¸c ch¸u mét c¸ch tr×u mÕn vµ b¶o: . sao thÝm l¹i khãc? Tuy cè nÐn. mµ b©y giê mÑ con chóng con l¹i ®îc thÊy B¸c ë nhµ. Chê cho chÞ bít xóc ®éng. song viÖc chi tiªu th× cßn ch¾t chiu l¾m ¹! Nãi tíi ®©y th× chÞ l¹i r¬m rím níc m¾t. B¸c chØ vµo ch¸u lín nhÊt vµ hái: .D¹. ch¸u lµm phu khu©n v¸c ë V¨n §iÓn ¹! .Ch¸u cã ®i häc kh«ng? . chiÒu vÒ ph¶i tr«ng c¸c em vµ ®i b¸n kem.Nh vËy lµ lµm c«ng nh©n chø! Sao gäi lµ phu? . rÐt còng kh«ng lo. B¸c ®Õn th¨m thÝm. B¸c ®øng lÆng. ch¸u trãt quen miÖng nh tríc kia. §«i vai gÇy sau lµn ¸o n©u b¹c rung lªn tõng ®ît. nhng ®ãi th× kh«ng ng¹i. l¹i kÐm v¨n ho¸ nªn t×m viÖc cã nghÒ nghiÖp còng khã.D¹. chÞ nãi: . hoÆc ®i b¸n l¹c rang ®Ó ®ì ®Çn ch¸u… Cßn ch¸u thø hai th× häc líp ba.D¹. råi hái chÞ ChÝn: . B¸c quay nh×n ®ång chÝ Phã bÝ th Thµnh uû vµ ®ång chÝ Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh thµnh phè Hµ Néi.ThÝm vÉn cha cã c«ng viÖc æn ®Þnh µ? . B¸c l¹i hái: .N¨m míi s¾p ®Õn.V©ng ¹.B¸c kh«ng tíi th¨m nh÷ng ngêi nh mÑ con thÝm th× cßn th¨m ai? Ngêi xoa ®Çu c¸c ch¸u vµ cho c¸c ch¸u kÑo. håi T©y cßn ë ®©y th× dÉu cã c¶ bè ch¸u còng vÉn ®ãi ¹! B©y giê bè ch¸u mÊt råi.MÑ con thÝm cã bÞ ®ãi kh«ng? .ThÝm hiÖn nay lµm g×? .

B¸c tá ý b»ng lßng. Ngêi ©n cÇn dÆn dß viÖc lµm ¨n vµ viÖc häc tËp cho c¸c ch¸u. Nh©n d©n trong ngâ ®· tíi qu©y quÇn tríc s©n. B¸c bíc ra th¨m hái vµ chóc TÕt bµ con. Mäi ngêi cïng mÑ con chÞ ChÝn theo tiÔn B¸c ra xe. Khi chiÕc xe tõ tõ l¨n b¸nh, mÊy mÑ con chÞ vÉy chµo B¸c, nhng nÐt mÆt chÞ ChÝn vÉn bµng hoµng nh viÖc B¸c vµo th¨m TÕt nhµ chÞ kh«ng râ lµ thËt hay h. Trªn xe vÒ Phñ Chñ tÞch, vÇng tr¸n mªnh m«ng cña Ngêi cßn ®îm nh÷ng nÐt suy nghÜ. T«i khÏ tr×nh bµy víi B¸c: - Tha B¸c, n¨m nay Thµnh uû Hµ Néi ®· ®Ò ra mêi v¹n ®ång trî cÊp cho c¸c gia ®×nh tóng thiÕu. B¸c quay l¹i nh×n t«i råi b¶o: - B¸c biÕt, nhng muèn cho mäi ngêi vui TÕt, tríc hÕt ph¶i lo cho ai còng cã viÖc lµm. Ph¶i chó ý nh÷ng ngêi cã khã kh¨n ®Æc biÖt. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d, T.4, tr. 11 3- [19.] B¸c Hå víi Trung thu ®éc lËp ®Çu tiªn ChiÒu h«m ®ã, thø 6, ngµy 21/9/1945 tøc ngµy 15/8 n¨m Êt DËu, tan giê lµm viÖc, B¸c b¶o ®ång chÝ th ký vÒ nhµ tríc, cßn B¸c ë l¹i B¾c Bé phñ ®Ó ®ãn c¸c em thiÕu nhi vui TÕt Trung thu. Ngay tõ chiÒu, B¸c ®· cho mêi ®ång chÝ TrÇn Huy LiÖu, Bé trëng Bé Tuyªn truyÒn vµ mét ®ång chÝ phô tr¸ch thiÕu nhi cña Thanh niªn ®Õn hái vÒ tæ chøc Trung thu tèi nay cho c¸c em. Nghe b¸o c¸o chØ cã ba ®Þa ®iÓm xung quanh Bê Hå ®Ó bµy m©m cç cho hµng v¹n em, B¸c b¶o c¸c anh chÞ phô tr¸ch ph¶i tæ chøc thËt khÐo ®Ó em nµo còng cã phÇn. VÒ ch¬ng tr×nh vui ch¬i, B¸c khen lµ cã nhiÒu cè g¾ng vÒ mÆt h×nh thøc vµ c¨n dÆn lµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn, nhÊt lµ ®èi víi c¸c em nhá. Sau ®ã, B¸c trë vÒ phßng lµm viÖc cña m×nh trªn c¨n g¸c 2 ë B¾c Bé phñ. Nhng chèc chèc B¸c l¹i hái: - C¸c em ®· tËp trung ®ñ ë Bê Hå cha? Tr¨ng ®· b¾t ®Çu lªn. B¸c Hå ra ®øng ë cöa ng¾m ®ªm tr¨ng vµ l¾ng nghe tiÕng trèng rén rµng tõ c¸c ®êng phè väng ®Õn. Ai mµ biÕt ®îc niÒm vui lín ®ªm nay cña B¸c Hå, ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ®· b«n ba kh¾p n¨m ch©u, bèn bÓ, nÕm mËt n¨m gai, vµo tï ra téi, chØ nh»m mét môc ®Ých duy nhÊt lµ ®em l¹i ®éc lËp cho Tæ quèc, no Êm cho nh©n d©n vµ ®Æc biÖt, ch¸y báng trong lßng Ngêi lµ niÒm mong íc h¹nh phóc Êm no cho líp trÎ th¬.

-8-

§ªm nay, gi÷a lßng Hµ Néi, ngay trong Dinh Chñ tÞch, B¸c Hå håi hép chuÈn bÞ ®ãn tiÕp “BÇy con cng” cña m×nh. Tríc Trung thu mÊy h«m, B¸c ®· viÕt mét l¸ th dµi göi c¸c em nh©n ngµy tùu trêng. … LiÒn sau ®ã, B¸c l¹i viÕt “Th göi c¸c ch¸u thiÕu nhi” nh©n dÞp TÕt Trung thu. Th viÕt tríc Trung thu mét tuÇn lÔ ®Ó kÞp ®Õn víi c¸c em kh¾p c¸c miÒn ®Êt níc. B¸c Hå bao giê còng chu ®¸o nh thÕ. Vµ ®ªm nay, Trung thu ®· thùc sù ®Õn trong nçi båi håi mong ®îi cña B¸c. Theo ch¬ng tr×nh th× ®óng 21 giê c¸c em míi ®Õn vui chung víi B¸c Hå. ThÕ mµ lóc nµy cha ®Õn 20 giê B¸c ®· bån chån ®i l¹i trong phßng, xem l¹i ®Ò c¬ng bµi ph¸t biÓu l¸t n÷a sÏ nãi víi c¸c em, xem l¹i nh÷ng tÊm ¶nh l¸t n÷a B¸c sÏ tÆng cho mçi em mét tÊm… ThËt khã mµ h×nh dung ®îc mét cô giµ ®· gÇn tuæi 60, mét vÞ Chñ tÞch níc, mét nhµ ho¹t ®éng quèc tÕ næi tiÕng, mét con ngêi vèn cã b¶n lÜnh ung dung, b×nh th¶n trong mäi t×nh huèng, ®ªm nay l¹i nãng lßng chê ®îi, gÆp gì c¸c em nhá nh vËy. Hå Hoµn KiÕm tng bõng n¸o nhiÖt. Nh÷ng bãng ®iÖn lÊp l¸nh trong c¸c vßm c©y. Hµng ngµn, hµng v¹n ®Ìn giÊy trªn tay c¸c em soi bãng xuèng mÆt hå. Trªn ®Ønh Th¸p Rïa rùc s¸ng ¸nh ®iÖn víi b¨ng khÈu hiÖu “ViÖt Nam ®éc lËp”. §óng 20 giê, lÔ Trung thu ®éc lËp ®Çu tiªn b¾t ®Çu. Sau lÔ chµo cê, mét em ®¹i diÖn cho hµng v¹n thiÕu nhi Hµ Néi ph¸t biÓu niÒm vui síng ®îc trë thµnh tiÓu chñ nh©n cña ®Êt níc ®éc lËp. TiÕp ®ã ®ång chÝ TrÇn Huy LiÖu, ®¹i diÖn ChÝnh phñ, trÞnh träng ®äc th cña B¸c Hå göi thiÕu nhi, c¨n dÆn c¸c em cè g¾ng häc tËp ®Ó xøng ®¸ng víi sù quan t©m, ch¨m sãc cña B¸c. Buæi lÔ kÕt thóc, c¸c ®oµn ®éi ngò chØnh tÒ ®Òu bíc trong tiÕng trèng vang vang híng vÒ B¾c Bé phñ. DÉn ®Çu ®oµn lµ nh÷ng ®éi móa l©n, móa s tö cïng hµng ngµn, hµng v¹n chiÕc ®Ìn giÊy lung linh uèn lîn nh mét dßng s«ng sao… §óng 21 giê c¸c em cã mÆt tríc B¾c Bé phñ. B¸c Hå xuÊt hiÖn t¬i cêi, th©n thiÕt. TiÕng hoan h« nh sÊm dËy. TiÕng trèng rén rµng. S tö l¹i nh¶y móa. TÊt c¶ sung síng hß reo. Chóc mõng B¸c Hå kÝnh yªu. B¸c Hå xóc ®éng bíc xuèng thÒm ®ãn c¸c em, tiÕng hoan h« l¹i dËy lªn. Mét em ®øng tríc m¸y phãng thanh ®äc lêi chµo mõng. §äc xong em h« to “B¸c Hå mu«n n¨m!”. LËp tøc tiÕng h« “Mu«n n¨m” rÒn vang kh«ng ngít.
-9-

B¸c Hå gi¬ cao hai tay tá ý c¸m ¬n c¸c em råi B¸c lÇn lît ®Õn b¾t tay tõng em ®øng hµng ®Çu. CÆp m¾t cña B¸c ¸nh lªn mét niÒm vui ®Æc biÖt. Trong lóc ë phÝa ngoµi, c¸c ®oµn “xe t¨ng”, c¸c binh sÜ cña Hai Bµ Trng, cña §inh Bé LÜnh, c¸c ®éi s tö víi rÊt nhiÒu em ®eo mÆt n¹… ïn ïn kÐo vµo dinh cña Chñ tÞch trong tiÕng trèng hß reo vang dËy, khu vên Phñ Chñ tÞch bçng nhiªn im ph¨ng ph¾c khi ®ång chÝ phô tr¸ch giíi thiÖu B¸c Hå sÏ nãi chuyÖn víi c¸c em. B»ng giäng xø NghÖ cã pha lÉn giäng c¸c miÒn cña ®Êt níc, B¸c th©n thiÕt trß chuyÖn víi c¸c ch¸u: “C¸c ch¸u! §©y lµ lêi B¸c Hå nãi chuyÖn…” Cuèi cïng B¸c nãi: Tríc khi c¸c ch¸u ®i ph¸ cç, ta cïng nhau h« hai khÈu hiÖu: “TrÎ em ViÖt Nam sung síng!”, “ViÖt Nam ®éc lËp mu«n n¨m!”. TiÕng h« hëng øng cña c¸c em rÒn vang c¶ mét vïng trêi. Tr¨ng r»m v»ng vÆc to¶ s¸ng. NiÒm vui trµn ngËp c¶ Hµ Néi, B¸c Hå vui síng ®øng nh×n c¸c em vui ch¬i. Ai hiÓu ®îc hÕt niÒm vui cña B¸c Hå lóc nµy. Bao nhiªu n¨m x«ng pha chiÕn ®Êu, ph¶i ch¨ng B¸c còng chØ mong íc cã gi©y phót sung síng nh ®ªm nay. “TrÎ em ViÖt Nam sung síng!” KhÈu hiÖu ®ã cña B¸c Hå c¸ch ®©y 45 n¨m, vÉn ®ang lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c¸c thÕ hÖ h«m nay vµ m·i m·i mai sau. Vò Kú - B¸o Hµ Néi míi sè ra ngµy thø t 03/10/1990 4- [21.] Ba lÇn ®îc gÆp B¸c Hå. Hå ThÞ Thu kÓ: Khi ch¸u ë trong Nam, ch¸u ®îc nghe c¸c chó ®äc lêi d¹y cña B¸c Hå, ch¸u cµng th¬ng nhí B¸c nhiÒu. Ch¸u vµ c¸c b¹n ch¸u mong sao níc nhµ thèng nhÊt, cïng ®ång bµo miÒn Nam ®ãn B¸c vµo th¨m. Qua thêi gian chiÕn ®Êu, ch¸u ®îc §¶ng, MÆt trËn cho ra miÒn B¾c ®Ó häc tËp, ch¸u vinh dù ®îc gÆp B¸c. LÇn ®Çu ch¸u ®îc gÆp B¸c, B¸c hái ch¸u ®· biÕt ch÷ cha. Ch¸u vßng tay tr¶ lêi B¸c mµ ch¸u nãi kh«ng nªn lêi, v× ch¸u c¶m ®éng qu¸. Sau, ch¸u cè g¾ng tr¶ lêi ®Ó B¸c nghe: - D¹ tha B¸c, ch¸u cha biÕt ch÷ nµo ¹. V× gia ®×nh ch¸u nghÌo, ba m¸ ch¸u mÊt sím, ch¸u ®«ng em nªn kh«ng ®îc ®i häc. Võa nãi xong, ch¸u ngíc lªn nh×n B¸c. Hai hµng níc m¾t B¸c rng rng lµm cho ch¸u cµng thªm c¶m ®éng h¬n. LÇn thø hai ch¸u ®îc gÆp B¸c. B¸c hái ch¸u:
-10-

- §ång bµo miÒn Nam ®Êu tranh vµ chiÕn ®Êu nh thÕ nµo? Ch¸u liÒn ®øng lªn vßng tay l¹i: - D¹, tha b¸c, ®ång bµo miÒn Nam ®Êu tranh kh«ng sî gian khæ, chiÕn ®Êu kh«ng sî bÞ th¬ng, kh«ng sî hy sinh, mµ chØ sî mï hai m¾t, sau nµy níc nhµ thèng nhÊt, B¸c vµo th¨m kh«ng nh×n thÊy B¸c. Ch¸u ngíc nh×n lªn l¹i thÊy B¸c rng rng níc m¾t. B÷a Êy B¸c cho ch¸u ¨n c¬m. Ch¸u ngåi bªn B¸c, B¸c g¾p thøc ¨n cho ch¸u… LÇn thø ba, ch¸u ®îc gÆp B¸c ë héi trêng Ba §×nh. Ch¸u mõng rì ch¹y l¹i «m vµ h«n B¸c. B¸c hái ch¸u: - Kú nµy ch¸u cã ¨n ®îc c¬m kh«ng, ¨n ®îc mÊy b¸t? Ch¸u ®¸p: - D¹, tha B¸c, ch¸u ¨n ®îc hai b¸t ¹! - ¡n thÕ lµ Ýt ®Êy! Cè ¨n nhiÒu cho khoÎ vµo. B¸c dÆn thªm ch¸u ph¶i gi÷ g×n søc khoÎ cho thËt tèt, ®oµn kÕt tèt, th¬ng yªu ®ång ®éi tèt, ph¶i nghe lêi c¸c c«, c¸c chó d¹y b¶o. Sau nh÷ng giê phót quý b¸u Êy ch¸u ra vÒ, kh«ng muèn rêi B¸c, chØ mong sao gÇn B¸c lu«n lu«n. Ngµy th¸ng qua ®i, bÖnh cña ch¸u l¹i ph¸t triÓn, nªn c¸c chó ®a ch¸u vµo viÖn. §îc tin Êy, B¸c ®iÖn vµo th¨m ch¸u. Lóc Êy bÖnh ch¸u qu¸ nÆng, ®Õn khi ch¸u tØnh dËy, c¸c chó nãi l¹i, ch¸u v« cïng xóc ®éng, v× B¸c bao nhiªu lµ c«ng viÖc mµ B¸c cßn quan t©m ®Õn søc khoÎ cña ch¸u. Thêi gian sau ch¸u xa Hµ Néi vÒ trêng häc, hµng ngµy ch¸u lu«n thùc hiÖn lêi B¸c d¹y. Hå ThÞ Thu – Dòng sÜ thiÕu niªn miÒn Nam. §êi ®êi ¬n B¸c. NXB Kim §ång, Hµ Néi, 1970. [23.] Nh÷ng kh¸ch “®Æc biÖt” cña B¸c Hå. Vµo mét buæi s¸ng mïa thu th¸ng t¸m n¨m 1990, trong ®oµn ngêi kÐo dµi v« tËn vµo th¨m nhµ sµn, n¬i B¸c Hå kÝnh yÕu ®· tõng sèng vµ lµm viÖc, cã hai cha con ngêi Ph¸p. Ngêi phô n÷ ngoµi 50 tuæi, g¬ng mÆt s¸ng, nô cêi t¬i t¾n, d¸ng ngêi m¶nh mai, ®i bªn ngêi cha cã g¬ng mÆt ®«n hËu, chÊt ph¸c. §ã lµ hai cha con «ng ¤-br¾c, mét gia ®×nh ngêi Ph¸p cã nhiÒu kû niÖm s©u s¾c víi B¸c Hå. Ngêi phô n÷ m¶nh mai kia lµ £-li-da-bÐt, ngêi con g¸i ®ì ®Çu cña B¸c Hå. §i cïng víi dßng ngêi ng¾m nh×n vên c©y ao c¸, dõng ch©n håi l©u bªn nhµ sµn, «ng ¤-br¾c b¶o víi con g¸i cña m×nh:
-11-

Cã buæi tra. B¸c Hå ®· nhËn lêi dän ®Õn ë 6 tuÇn lÔ. … Ngµy Êy. ®éc lËp cho d©n téc. mµ ë kh¾p mäi n¬i trªn tr¸i ®Êt. B¸c Hå c¶m thÊy kh«ng tho¶i m¸i v× kh«ng cã vên c©y. Héi nghÞ Ph«ng-ten-n¬-bl« ®ang häp. «ng ¤-br¾c cßn thÊy B¸c Hå ®ang cïng con trai «ng.§©y lµ toµn bé gia tµi cña ngêi cha ®ì ®Çu cña con ®ã. xa vïng ngo¹i vi Pa-ri trë vÒ níc. thiÕu hoa l¸. §îc tin nµy. th¨m hái ®êi sèng cña bµ con lao ®éng. B¸o chÝ xuÊt b¶n ë Thñ ®« Pa-ri hoa lÖ ®Òu trang träng in trªn ®Çu trang nhÊt bøc ch©n dung cña B¸c Hå víi nh÷ng hµng tÝt lín trang träng. vui ®ïa víi c¸c em bÐ vïng ngo¹i «. l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc trêng kú kh¸ng chiÕn vµ nh÷ng n¨m hoµ b×nh ë miÒn B¾c còng nh cuéc ®Êu tranh chèng Mü gi¶i phãng miÒn Nam. B¸c Hå thêng d¾t ch¸u Gi¨ng Pi-e. B¸c Hå ®Æt tªn cho ch¸u bÐ lµ Ba-bÐt vµ nhËn ch¸u lµm con g¸i ®ì ®Çu cña Ngêi.. dï bËn tr¨m c«ng ngµn viÖc. gÆp gì víi c¸c chÝnh kh¸ch. cø chiÒu chiÒu sau giê héi ®µm. Gi¨ng Pi-e nghØ tra thanh th¶n trªn b·i cá trong vên. 7 tuæi. con cã hiÓu kh«ng con? Nh÷ng giät lÖ l¨n trªn m¸ chÞ. B¸c Hå vÉn lu«n dµnh t×nh c¶m cña m×nh -12- . vÊn ®Ò Nam Bé “lµ m¸u thÞt cña ViÖt Nam”. Khi «ng ¤-br¾c ®Ò nghÞ B¸c ®Õn ë t¹i ng«i nhµ cæ kÝnh cña «ng ë ngo¹i vi Pa-ri. thiªn nhiªn. vên c©y ao c¸ vµ thiªn nhiªn xanh ng¾t quanh m×nh. vµo ngµy 15/8/1946. n¬i B¸c Hå ®· tõng ®Õn. BiÕt bao kû niÖm vÒ B¸c Hå kÝnh yªu kh«ng bao giê phai mê. ChÝnh trong dÞp nµy. thèng nhÊt ®Êt níc. B¸c Hå lµ thîng kh¸ch. chÞ cµng hiÓu s©u s¾c c©u nãi kh«ng chØ ë ViÖt Nam. ®i d¹o ch¬i kh¾p lµng. Lóc bÊy giê. ai ai còng thuéc: “Ai yªu nhi ®ång b»ng B¸c Hå ChÝ Minh”. Nh×n nh÷ng em bÐ nh bÇy chim non vµo L¨ng viÕng Ngêi. gia ®×nh «ng ¤-br¾c ®ãn mét tin vui míi: c« con g¸i ót võa chµo ®êi. gi¶n dÞ. t©m trÝ Ngêi lu«n híng tíi viÖc giµnh l¹i nÒn hoµ b×nh. B¸c Hå ngåi trªn xe cã hé tèng ®Õn tËn nhµ hé sinh chóc mõng bµ ¤-br¾c vµ ch¸u bÐ míi sinh. Tõ ngµy xa Pa-ri. nãi chuyÖn víi «ng l·o trång hoa. ë trong toµ l©u ®µi sang träng. N¬i ®©y. Míi ®ã mµ ®· 54 n¨m trêi. §iÒu khã tin nhng cã thËt. con trai ®Çu lßng cña «ng bµ ¤-br¾c chñ nhµ. Ch¼ng lÏ B¸c Hå – ngêi cha ®ì ®Çu cña chÞ kh«ng cã mét c¸i g× kh¸c ngoµi c¨n nhµ sµn ®· ®i vµo huyÒn tho¹i vÒ lèi sèng trong s¸ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®ang cã mÆt trªn ®Êt Ph¸p víi t c¸ch lµ mét thîng kh¸ch cña ChÝnh phñ Ph¸p. nh¹t nhoµ trong ký øc cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh chÞ. khi chÞ míi ra ®êi trong mét nhµ hé sinh ë mét lµng thuéc ngo¹i « Pa-ri.

“kh¸ch ®Æc biÖt” cña m×nh. còng nh toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n lo¹i yªu chuéng hoµ b×nh. mäi ngêi lªn Phñ Chñ tÞch ®Ó chóc TÕt B¸c Hå. th¶ lßng m×nh trong nh÷ng hoµi niÖm kh«ng bao giê quªn vÒ Ngêi. ChÞ lÆng lÏ ngåi xuèng tÊm ghÕ ®¸ m¸t l¹nh. n¬i lµm viÖc cña ngêi cha “®ì ®Çu vÒ tinh thÇn” cña m×nh… Khi nghe chÞ thuyÕt minh nãi r»ng hai hµng ghÕ ®¸ vµ bÓ c¸ vµng lµ n¬i B¸c Hå thêng dïng ®Ó tiÕp kh¸ch tÝ hon. ®oµn thÓ trong níc.] Quµ cña B¸c Hå tÆng ch¸u. chÞ ®îc sang th¨m ®Êt níc. …Sau tiÖc ngät. C¸c c¬ quan. B¸c ®¸p lÔ vui vÎ vµ nãi lêi chóc mõng. B¸c Hå rÊt vui vµ kh«ng quªn hái th¨m vÒ ngêi con g¸i ®ì ®Çu Ba-bÐt cña m×nh. T×nh th¬ng bao lµ cña B¸c vÉn dµnh cho tÊt c¶ mäi ngêi. chÞ Ba-bÐt níc m¾t tu«n trµo. c¸c con vËt dÔ th¬ng b»ng ngµ. chñ ®éng. NXB Thanh niªn. Bao nhiªu kû niÖm. VÉn trong bé ka-ki gi¶n dÞ. Ngµy tÕt d¬ng lÞch n¨m 1960. th¨m n¬i ë. Hµ Néi. «ng ¤-br¾c ®îc Héi ®ång c¸c nhµ b¸c häc thÕ giíi häp ë Pa-ri nhê chuyÓn ®Õn Chñ tÞch Hå ChÝ Minh mét bøc th«ng ®iÖp. m¾t nh×n nh÷ng con c¸ vµng tung t¨ng b¬i léi trong bÓ. bøc ¶nh nhá cña Ngêi. Ngµy B¸c qua ®êi. B¸c cÇm lÊy mét qu¶ t¸o to cïng mét tói kÑo ®øng lªn… -13- . Khi chia tay. tÊm lôa B¸c göi ®Ó chÞ may ¸o cíi… vÉn cßn ®©y. víi phong th¸i ung dung. Cha ®ì ®Çu lµ hiÖn th©n cña nh÷ng ®iÒu ®ã”. Th¸ng 6/1967. t¬ng lai vµ hoµn h¶o. Hµng n¨m chÞ Ba-bet vÉn göi th ®Òu cho B¸c Hå. 5. ¤ng ¤-br¾c chuyÓn cho Ngêi mãn quµ mµ chÞ Ba-bÐt nhê göi ®Õn cha ®ì ®Çu: mét chiÕc hép vu«ng bªn trong ®ùng mét qu¶ trøng ®îc lµm tõ thø ®¸ quý. nh÷ng mãn quµ B¸c göi cho chÞ Ba-bÐt vÉn cßn ®ã. ChÞ Ba-bÐt còng lµ mét trong nh÷ng “ch¸u bД ngµy nµo ®· ®îc sëi Êm b»ng “mu«n vµn tinh th¬ng yªu cña B¸c”. ®oµn ngo¹i giao vµ Uû ban Quèc tÕ ®Òu ®Õn ®«ng ®ñ. Theo chÞ cho biÕt th× “qu¶ trøng ®ã lµ biÓu hiÖn cña sù sèng. c¶ gia ®×nh «ng ¤-br¾c v« cïng th¬ng tiÕc Ngêi.cho con g¸i ®ì ®Çu Ba-bÐt. Nguån: Kim Dung. Vµ lÇn nµy.[25. Hå ChÝ Minh bªn Ngêi to¶ s¸ng. 1977. GÆp l¹i «ng ¤-br¾c gi÷a nh÷ng ngµy Hµ Néi ®ang chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng kh«ng qu©n cña ®Õ quèc Mü. ®Æc biÖt nhÊt vÉn lµ nh÷ng em nhá “nh bóp trªn cµnh”. B¸c Hå gëi mét tÊm lôa nhê «ng ¤-br¾c chuyÓn cho “con g¸i ®ì ®Çu cña t«i ®Ó ch¸u may ¸o cíi”. b»ng sø.

C¶ phßng kh¸ch ån µo nhén nhÞp h¼n lªn.Tha Chñ tÞch… c¶m ¬n Chñ tÞch… T«i chØ ®a theo sang ®©y ch¸u trai n¨m nay chÝn tuæi.C¸c ch¸u th©n mÕn! C¸c ch¸u cã biÕt B¸c lµ ai kh«ng? . Nhng xin c¸c vÞ h·y cÇm lÊy chót hoa qu¶ ë trªn bµn vµ mang vÒ gäi lµ quµ cña B¸c Hå tÆng c¸c ch¸u ë nhµ. Mét lÇn. Strycek Hå! (B¸c Hå).Ano (Cã ¹). th¨m tr¹i thiÕu nhi TiÖp Kh¾c gÇn Pra-ha.Ano! . B¸c cêi ®«n hËu nãi vui: . C¸c ch¸u rÝu rÝt tr¶ lêi. lÉm liÖt oai phong lµ vËy mµ lóc Êy. Mäi ngêi ®Òu xóc ®éng vµ v« cïng c¶m phôc mét cö chØ võa th©n mËt.tr.T. ë nhµ c¸c vÞ ch¼ng thiÕu thø g×.T.] Mét cuéc ®èi tho¹i sinh ®éng. C¸c ch¸u h·y cö ®¹i biÓu ®Õn h«n B¸c vËy.Ano! . Lª B¸ Thuyªn – Chñ tÞch Hå ChÝ Minh sø gi¶ cho t×nh h÷u nghÞ.B¸c tõ níc nµo ®Õn? . B¸c nãi: . kh¸ch trong níc ïa ®Õn bµn tiÖc cÇm lÊy lª. t¸o.Ano! NhiÒu ch¸u chen nhau xin ®îc h«n B¸c.B¸c Hå nãi – t«i göi «ng mang vÒ cho ch¸u qu¶ t¸o nµy vµ göi ch¸u nh÷ng c¸i h«n.2. -14- . B¸c Hå ®· cã mét cuéc ®èi tho¹i sinh ®éng víi c¸c ch¸u: .B¸c Hå rÊt yªu c¸c ch¸u.2. . TÊt c¶ cêi ngÆt nghÏo. S®®.B¸c Hå gÇy. C¸c ch¸u cã yªu B¸c Hå kh«ng? . S®®. c¸c ch¸u h«n B¸c nhiÒu qu¸.ViÖt Nam! TÊt c¶ ®ång thanh nãi to. hµm Ðn.B¸c ®i ®Õn chç «ng ®¹i sø Ên §é vµ hái: .Ngµi ®¹i sø cã ®a phu nh©n sang ®©y kh«ng? VÞ ®¹i sø r©u hïm. tù nhiªn cña Hå Chñ tÞch.Cã yªu lao ®éng kh«ng? . Theo c©u chuyÖn Qu¶ t¸o B¸c Hå.181. Êp óng ®¸p: . nÐt mÆt hín hë. Kh¸ch níc ngoµi. v× v« cïng xóc ®éng tríc vinh dù bÊt ngê. b¸nh kÑo. [26.tr177.C¸c ch¸u cã yªu häc tËp kh«ng? . . bçng lé vÎ lóng tóng. B¸c sÏ gÇy h¬n.ThÕ th× . Råi quay l¹i phÝa kh¸ch níc ngoµi.TÕt nhÊt. .

Mét s¸ng ®Ñp trêi. [27.[38. Ngêi suy nghÜ vÒ tuæi trÎ chóng ta. Mµ kh«ng chØ nh©n d©n ta! R«-met Ch¨n-®ra. Khi B¸c tr«ng thÊy mét bµ mÑ bÕ mét ch¸u nhá cè l¸ch ®¸m ®«ng l¹i gÇn.186. C¸c b¹n ®· cho phÐp chóng t«i thay mÆt hµng tr¨m triÖu nh©n d©n thÕ giíi ®îc cã mÆt h«m nay t¹i ®©y.[86. cã lÏ còng v× vËy. Chóng t«i yªu cÇu c¸c b¹n thªm mét ®Æc ©n n÷a: Mong c¸c b¹n. S®®. Tríc khi ra vÒ. võa lµ ngêi th©n ch¨m lo cho con ch¸u.tr. bá vµo tói.2. nh÷ng ngêi ch¸u cña B¸c Hå cho phÐp chóng t«i tõ c¸c n¬i trªn thÕ giíi ®Òu ®îc tù nhËn lµ ch¸u cña B¸c Hå.] Qu¶ t¸o B¸c Hå cho em bÐ. B¸c Hå ®· ®Õn víi c¸c ch¸u ë tr¹i Kim §ång. lín bÐ ®Òu gäi Ngêi lµ B¸c. mµ d©n ta. Ch¸u cña B¸c Hå. B¸c chµo mäi ngêi. sÏ tËp hîp l¹i ®Ó gi¬ng cao ngän cê Hå ChÝ Minh tiÕn lªn nh÷ng th¾ng lîi míi h¬n n÷a”. Håi tëng cña Vò Kú. B¸c Hå cña c¸c ch¸u. Ngay tõ phót ®Æt ch©n ®Õn cæng tr¹i nh×n bê rµo d¨ng -15- . kÓ c¶ «ng §èc Lý ®Òu kinh ng¹c chó ý tíi viÖc Êy. Ngêi chän lÊy mét qu¶ t¸o ®Ñp trªn bµn. víi danh nghÜa lµ Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. TrÝch trong “B¸c Hå víi thiÕu nhi vµ Phô n÷”. 6.T. ch¸u cña B¸c Hå ë tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. th©n thiÕt: “ë ViÖt Nam. TÊt c¶ chóng ta. Mäi ngêi. giµ trÎ. ¤ng §èc Lý thµnh phè Pa-ri më tiÖc long träng thiÕt ®·i B¸c Hå. B¸c Hå sang Ph¸p ®Ó ®µm ph¸n víi chÝnh phñ Ph¸p vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn vËn mÖnh cña ®Êt níc. S®®.] B¸c Hå ®Õn víi c¸c ch¸u må c«i ë tr¹i Kim §ång. c¸c b¹n tù xng rÊt ®óng m×nh lµ ch¸u cña B¸c Hå. Th¸ng 4 n¨m 1964. nguyªn Chñ tÞch Héi ®ång hoµ b×nh thÕ giíi ®· ph¸t biÓu trong dÞp dù Héi nghÞ quèc tÕ “ViÖt Nam vµ thÕ giíi” nh÷ng lêi ch©n t×nh. Khi B¸c Hå bíc ra khái phßng. Cö chØ cña B¸c Hå ®· lµm nh÷ng ngêi cã mÆt ë ®ã tõ chç tß mß ng¹c nhiªn ®Õn chç vui mõng vµ c¶m phôc vÒ tÊm lßng yªu trÎ cña B¸c. rÊt ®«ng bµ con ViÖt kiÒu vµ c¶ ngêi Ph¸p n÷a ®ang ®øng ®ãn B¸c. ng¹c nhiªn vµ kh«ng giÊu ®îc sù tß mß. Võa lµ ngêi lo toan thÕ hÖ nèi tiÕp cho t¬ng lai.103. B¸c liÒn gi¬ tay bÕ ch¸u bÐ vµ ®a cho ch¸u bÐ qu¶ t¸o.tr.] Ch¸u cña B¸c Hå.

nhng v« cïng thÊm thÝa: . c¸c chó l¹i rµo d©y thÐp gai nh mét nhµ tï thÕ nµy? Chó ThuËn tha: . c¸c chó biÕt kh«ng? Mäi ngêi nh×n B¸c. Nhng kh«ng ®îc ®Ó c¸c ch¸u mÊt c¸i hån nhiªn. Nãi víi c¸c c¸n bé phô tr¸ch giäng B¸c nhÑ nhµng. ®îc mang tªn liÖt sÜ Kim §ång. thiÕu c¸i Êm cóng cña gia ®×nh. mÊt c¸i vui t¬i. cßn c¸i vÎ “tr¹i lÝnh”. B¸c ®i vµo tõng c¨n phßng ë. §èi víi c¸c ch¸u må c«i. c¸c ch¸u ë tr¹i cßn chËt chéi ¹. C¸c ch¸u ®· kh«ng cßn bè. B¸c khen “§îc c¸i gän gµng. c¸c chó ph¶i lµm sao cho c¸c ch¸u thÊy tr¹i Kim §ång lµ gia ®×nh cña c¸c ch¸u. B¸c thÊy ë ®©y.Cho B¸c gÆp ch¸u nµo kÐm nhÊt tr¹i. D¹y cho c¸c ch¸u vµo khu«n phÐp. c¬ ng¬i cña thêi ®¹i cò ®Ó l¹i ®Êy ¹! B¸c l¾c ®Çu: C¸c c«. ®èi víi c¸c ch¸u. c¸c chó nu«i d¹y c¸c ch¸u ph¶i ®em lßng lµm mÑ. B¸c b¶o chó ThuËn ®øng bªn: . .Nh÷ng ch¸u kÐm cã nhiÒu kh«ng? .Qu¶n lý c¸c ch¸u th× cÇn biÕt cô thÓ tõng ch¸u mét. s¹ch sÏ”. n¬i c¸c ch¸u vui ch¬i. Råi chó ThuËn m¹nh d¹n ®¸p: . Cã nh vËy th× d¹y míi cã kÕt qu¶ tèt. phßng ¨n. c¸c chó ph¶i th¸o gì ®¸m d©y thÐp gai ngay.D¹ tha B¸c. C¸c c«. -16- . ph¶i canh phßng nghiªm ngÆt víi c¸c ch¸u? B¸c l¹i hái: . trong m¾t B¸c hiÖn lªn sù nhøc nhèi.Chó nãi míi ®óng cã mét phÇn nhá th«i. lóc ë nhµ c¸c ch¸u vui.d©y thÐp gai. ®iÒu lín nhÊt lµ ph¶i bï ®¾p t×nh th¬ng. sèng cã kû luËt. B¸c nãi ngay: . ChÕ ®é cò nhãm c¸c ch¸u vµo ®©y. tho¶i m¸i. mµ d¹y b¶o. §îc nh vËy th× cÇn g× ph¶i rµo d©y thÐp gai. ®i xa c¸c ch¸u nhí. c¸i hay cña mçi ®øa. nhng cßn – B¸c hái c¸n bé phô tr¸ch tr¹i – cßn thÕ nµo. lµm cha mµ c xö. cßn nhiÒu l¾m ¹.§©y lµ n¬i nu«i d¹y c¸c ch¸u må c«i. trËt tù lµ ®óng. ng¨n n¾p. c¸c c«. biÕt ch¾c ch¾n c¸i dë.NhiÒu lµ bao nhiªu? §ång chÝ phô tr¸ch h¬i bèi rèi. võa xóc ®éng võa lóng tóng. §õng biÕn c¸c ch¸u thµnh c¸c “«ng cô non”. mÑ th× c¸c c«. phßng häc. c¸c chó ë ®©y lµ bè. mµ s¨n sãc.Tha B¸c. B¸c Hå mØm cêi: . C¸c c«. lµ mÑ cña c¸c ch¸u.Tha b¸c. chóng ta tiÕp tôc nu«i d¹y v× t¬ng lai cña c¸c ch¸u. sao c¸c c«.

Sao ch¸u kh«ng chÞu ë trong tr¹i mµ l¹i trèn ra bªn ngoµi? .Tha B¸c…Ch¸u…Ch¸u hay trèn tr¹i. B¸c Hå cÇm tay em Quèc ®i ra chç c¶ tr¹i ®ang tËp hîp ®ãn ®îi B¸c.D¹ tha. B¸c cói xuèng vuèt ve nhÌ nhÑ tãc em.C¸c ch¸u cã høa lµm ®îc ®iÒu B¸c c¨n dÆn kh«ng nµo? -17- . gióp ®ì ngêi tµn tËt yÕu ®au.Tha B¸c… Quèc nh×n B¸c Hå mµ níc m¾t trµo ra.Ch¸u nãi râ sù gß bã cho B¸c nghe nµo? .D¹ chóng ch¸u bÞ gß bã ®ñ thø ¹. Ch¸u chui qua hµng rµo. . ¸i ng¹i: . nghÑn ngµo kh«ng nãi lªn lêi. gi÷ l¹i c¸i tªn Quèc…”. tªn ch¸u lµ Quèc lñi ¹! B¸c nh×n em. B¸c còng ®· må c«i mÑ tõ n¨m lªn chÝn. . g¬ng tèt cña thiÕu nhi ë Liªn X« vµ c¸c níc b¹n. . íc ao mét bé quÇn ¸o míi ®Ó mÆc TÕt. ThiÕu nhi th× ph¶i ngoan. B¸c ®· ph¶i bÕ em trÌo trÑo bªn h«ng ®i xin s÷a cho em sau ngµy mÑ qua ®êi.Tha B¸c.V× sao c¸c b¹n gäi ch¸u lµ Quèc lñi? . lªn mêi. . c¸c chó phô tr¸ch. lñi vµo c¸c ngâ phè ¹.Khæ cùc nh thÕ nµo? . lÔ phÐp víi ngêi lín. C¸c em ®· kh«ng cÇm ®îc níc m¾t khi nghe B¸c kÓ vÒ thêi niªn thiÕu cña B¸c.C¸c ch¸u ph¶i v©ng lêi c¸c c«. c¸c b¹n gäi ch¸u thÕ ¹. B¸c ®· hiÓu thÊu tÊt c¶.Ai ®Æt cho ch¸u c¸i tªn Êy? . C¸c ch¸u ë trong tËp thÓ víi nhau cµng ph¶i yªu th¬ng nhau nh anh chÞ em ruét thÞt. B¸c c¨n dÆn c¸c em nh «ng dÆn ch¸u: .Tha B¸c…ë trong tr¹i khæ cùc l¾m ¹.Tªn ch¸u lµ g×? . B¸c hái: . ®õng ®Ó m×nh lµ c¸i g¸nh nÆng cña x· héi… Råi B¸c b¶o: . Vµ ph¶i dòng c¶m söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm. dï em cha nãi ra ®îc nh÷ng ®iÒu muèn tha víi B¸c.Em Quèc ®øng khoanh tay tríc mÆt B¸c. B¸c xoa ®Çu em. B¸c ®· tõng thÌm mét c¸i ®å ch¬i. Níc m¾t cµng giµn giòa trªn hai m¸ Quèc. ph¶i thËt thµ. kÝnh träng ngêi giµ. nh÷ng thãi h tËt xÊu ®Ó lín lªn lµm ngêi chñ cña ®Êt níc. B¸c th©n mËt kÓ cho c¸c em nghe mét sè g¬ng tèt cña thiÕu nhi trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. B¸c khuyªn Quèc: “Tõ nay ch¸u ph¶i phÊn ®Êu bá c¸i tªn “lñi”.

P¸c Bã thuéc x· Trêng Hµ. ®i l¹i rÊt thuËn tiÖn. Nhµ kh«ng ®îc réng nhng tho¸ng m¸t. Sau b÷a c¬m tÕt chiÒu mång 3.[40. chóng t«i mêi B¸c ®i xem hang nhµ cô M¸y Lú.Mét tiÕng “cã” vang lªn. S¬n Tïng. Vµ B¸c th©n mËt hÑn: “NÕu c¶ tr¹i cïng tiÕn bé vît bËc. Cô M¸y Lú cho biÕt. ngêi lªn niÒm vui nhËn quµ B¸c. Gia ®×nh ®ãn tiÕp B¸c vµ chóng t«i rÊt th©n mËt. tøc ngµy mïng 8 th¸ng 2 n¨m 1941 B¸c vÒ ®Õn P¸c Bã. cô bµ vµ c« con g¸i. huyÖn Hµ Qu¶ng. B¸c ®· ®Ó l¹i rÊt nhiÒu quµ ®Ó chia cho c¸c em. Ngµy h«m Êy. Chóng t«i bµn c¸ch t×m hang. 7. nhiÒu em ®· kh«ng ¨n. Chóng t«i quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh c«ng t¸c chuÈn bÞ vµo hang. Anh C¸p. Em Quèc kh«ng lñi ra ngoµi tr¹i n÷a mµ gi÷ g×n m×nh nh gi÷ g×n kû niÖm quµ B¸c trong tr¸i tim. NhËn phÇn quµ cña B¸c cho. Ngµy mång 3 tÕt. B¸c ng ngay. S¸ng h«m sau (ngµy mång 4 tÕt).tr. ®Òu kh¾p vµ s«i næi. B¸c cßn dÆn thªm c¸c em lµ.2. Hoa r©m bôt. B¸c sÏ cßn vÒ th¨m c¸c ch¸u nhiÒu lÇn n÷a”. giÕt). gia ®×nh cô cã mét c¸i hang s©u vµ rÊt kÝn dïng l¸nh n¹n khi cã biÕn (cã phØ vÒ cíp. ®êng ra vµ t×nh h×nh cô thÓ trong hang. cÊt lµm kû niÖm. B¸c ®· chØ thÞ chóng t«i ph¶i nghiªn cøu tõng n¬i ë vµ lµm viÖc cho thÝch hîp vµ kÝn ®¸o h¬n. Gia ®×nh chØ cã ba ngêi. anh Léc ®îc ph©n c«ng trë l¹i hang nghiªn cøu thªm lèi vµo. ®îc ban phô tr¸ch b¸o lªn B¸c. S®®. nªn ph¶i “s¸u s¸n” th«i…”. nhiÒu c¬ së c¸ch m¹ng ë vïng P¸c Bã ®· ®îc x©y dùng v÷ng ch¾c.T. Anh Phïng ChÝ Kiªn giao cho t«i liªn hÖ víi c¬ së ®Ó chuÈn bÞ c¸c thø. “S¸u s¸n” tiÕng ®Þa ph¬ng cã nghÜa lµ vµo nói. Gia ®×nh cô M¸y Lú lµ mét trong nh÷ng c¬ së chóng t«i chän lµm n¬i ®Ó B¸c ë vµ lµm viÖc.212. N¬i ®©y nói rõng trïng ®iÖp vµ ®Þa thÕ hiÓm trë rÊt cã lîi cho ho¹t ®éng bÝ mËt cña c¸n bé ViÖt Minh.] B¸c Hå ë P¸c Bã. noi g¬ng dòng c¶m cña liÖt sÜ Kim §ång trong häc tËp vµ rÌn luyÖn. n¨m T©n TÞ. Mµ ®· lµ vµo nói th× ph¶i ë hang hoÆc dùng l¸n…Vµ ngay tèi h«m ®ã bªn bÕp löa nhµ sµn. cô «ng. B¸c nãi ®¹i ý: “ë ®©y dùa vµo d©n th× cã nhiÒu thuËn lîi nhng còng cã c¸i kh«ng lîi c¶ cho yªu cÇu ho¹t ®éng bÝ mËt cña ta mµ còng kh«ng tiÖn cho sinh ho¹t cña d©n. B¸c hái cô M¸y Lú ë ®©y cã chç nµo ma kh«ng h¾t tíi kh«ng? Nh vËy chóng t«i hiÓu ý B¸c lµ ph¶i ë hang. B¸c sÏ göi phÇn thëng. -18- . em nµo ®¹t kÕt qu¶ tèt. Tõ h«m ®ã trong tõng ®«i m¾t cña c¸c em. ngay b×a rõng vµ kÝn ®¸o.

ThÕ An. t×m kiÕm. Chóng t«i chÆt c©y lµm mét c¸i gi¸ trªn cã tiÕp nøa ®Ó B¸c vµ anh em ®Æt tói ®ùng quÇn ¸o. anh Léc vµ t«i. ë hang ®îc Ýt l©u. G¹o vµ muèi do c¸c c¬ së vËn ®éng quyªn gãp kh«ng nªn tËp trung ®Ó ë mét nhµ. Vµ thùc tÕ chóng t«i ®· lµm tèt lêi B¸c d¹y. §øc Thanh (tøc §µm Minh ViÔn) lµ ®êng d©y liªn l¹c ®ång thêi phô tr¸ch lùc lîng vò trang b¶o vÖ vßng ngoµi.Cô M¸y Lú cho chóng t«i mîn 5 tÊm v¸n gç nghiÕn. c¸ch ®i l¹i kh¸c nhau kh«ng ®Ó ®Þch n¾m ®îc quy luËt ho¹t ®éng cña ta. cô thÓ lµ ai vµ hiÖn nay ë ®©u. tin tëng nhng ®ång thêi ph¶i cã c©u chuyÖn ho¸ trang hîp lý ®¶m b¶o gi÷ g×n bÝ mËt c«ng viÖc c¸ch m¹ng ®ang lµm. Nhãm c«ng t¸c cña chóng t«i do anh Phïng ChÝ Kiªn phô tr¸ch. mang l¬ng thùc trªn ®êng ph¶i ho¸ trang hîp lý vµ ®êng ®i ph¶i cã híng thay ®æi lu«n. §å dïng cho hËu cÇn mîn cña d©n ph¶i mçi nhµ mét thø. bÝ mËt ph¶i ®îc coi lµ nguyªn t¾c trong mäi ho¹t ®éng cña §¶ng…”. Ngêi gÇy. Tuy nãi lµ b¶o vÖ B¸c. ¨n uèng kham khæ mµ B¸c l¹i lµm viÖc c¨ng th¼ng nªn chóng t«i rÊt lo. ph¶i ph©n t¸n mçi n¬i mét Ýt. thËm chÝ cã thø ph¶i mîn nhiÒu nhµ…B¸c kÓ cho chóng t«i nghe rÊt nhiÒu nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ ®êi ho¹t ®éng cña B¸c khi cßn ë níc ngoµi. néi dung mçi chuyÖn tuy x¶y ra ë c¸c níc kh¸c nhau nhng ®Òu nh»m gi¸o dôc chóng t«i ý thøc gi÷ bÝ mËt. Cuèi cïng B¸c d¹y: “Trong ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh c¸ch m¹ng níc ta hiÖn nay. nhng thùc chÊt B¸c l¹i lµ ngêi d¹y chóng t«i rÊt nhiÒu trong c«ng t¸c b¶o vÖ. chóng t«i thÊy trong ngêi rÊt mÖt. Ngµy 5 tÕt th× B¸c vµ chóng t«i dän vµo hang. Tuy nãi lóc ®ã P¸c Bã lµ khu vùc an toµn h¬n c¸c khu kh¸c trong vïng. B¸c quan t©m gi¸o dôc chóng t«i chi li tõng viÖc rÊt bæ Ých. Cßn chuyÖn nhËn l¬ng thùc do d©n gióp ®ì. chóng dùng ®ån víi h¬n -19- . níc da xÊu. B¸c d¹y mçi lóc ph¶i cã giê giÊc. C¸ch n¬i B¸c vÒ phÝa b¶n Lòng 10 c©y sè. Nh÷ng c¬ së c¸ch m¹ng ë vïng P¸c Bã ngay c¶ nh anh §¹i L©m còng chØ biÕt cã c¸n bé Trung ¬ng quan träng vÒ nhng kh«ng biÕt cã bao nhiªu ngêi. Hoµng S©m. nhng l¹i lµ n¬i kÎ ®Þch lu«n dßm ngã. cßn c¸c anh Quèc V©n. c¸ch lµm. tæ chøc phôc kÝch c¸c ng¶ ®êng nghi cã c¸n bé ta ®i qua. anh C¸p. Søc khoÎ cña B¸c lóc ®ã còng kh«ng ®îc tèt l¾m. ngµy nhËn l¬ng thùc chuyÓn ®Õn ph¶i lu«n thay ®æi. V¸n h¬i ng¾n nªn khi kª ®Ó ngñ ph¶i n»m h¬i co míi ®ñ chç cho 5 ngêi. Nh÷ng viÖc tiÕp xóc víi d©n tríc hÕt ph¶i ®îc nh©n d©n quý mÕn. Cïng ë hang víi B¸c cã anh Phïng ChÝ Kiªn.

Trång rau hay gieo b¾p còng ph¶i lµm ®óng kiÓu c¸ch cña d©n téc n¬i m×nh ë. ë ®©u mµ chóng ch¼ng cµi ngêi vµo. Muèn b¶o -20- . Chóng ta võa ph¶i chiÕn ®Êu võa t¨ng gia s¶n xuÊt vµ lµm nhµ ngoµi rõng ®Ó ë…T¨ng gia hoÆc lµm nhµ còng ph¶i biÕt gi÷ bÝ mËt. §ång thêi ho¹t ®éng cña bän phØ lóc nµy còng rÊt t¸o tîn nªn chóng t«i cµng lo l¾ng. KÎ ®Þch l¹i t×m mäi c¸ch tiªu diÖt lùc lîng c¸ch m¹ng. Còng cã viÖc chóng t«i ®· lµm nhng khi nghe B¸c gi¶ng gi¶i míi biÕt m×nh cßn ®¬n gi¶n vµ khê d¹i qu¸. Nh÷ng bang t¸. khi ¨n c¬m ph¶i t×m n¬i suèi s¹ch sÏ. d©n tha. M×nh ph¶i s©u s¸t gi¸o dôc ý thøc ñng hé c¸ch m¹ng cho ®ång bµo. H»ng ngµy sau giê lµm viÖc buæi chiÒu. Trêng hîp bÞ ®Þch v©y hoÆc ®Õn gÇn míi ph¸t hiÖn th× chØ viÖc l¸ch nhÑ qua liÕp tranh cho dÔ dµng. khø v« h×nh”. KÎ ®Þch l¹i rÊt tinh qu¸i. Ho¹t ®éng bÝ mËt ph¶i “lai v« ¶nh. phÇn lín anh em chóng t«i ho¹t ®éng ë vïng nµy l©u nay quen víi léi suèi trÌo ®Ìo nhng ®«i lóc ph¶i võa ®i. võa ch¹y theo kÞp B¸c. muèi. LiÕp che chung quanh l¸n kh«ng nªn dïng nøa ®an v÷ng ch¾c mµ nªn lÊy cá tranh tÕt nÑp l¹i thµnh tÊm ®Ó thng. non kÐm. kiÓm so¸t. th× míi b¶o vÖ ®îc m×nh vµ cã nhiÒu thuËn lîi diÖt ®Þch. nhng thùc ra lµ B¸c ®i n¾m t×nh h×nh khu vùc. v¶i ®Ó mua chuéc lµm chØ ®iÓm. c¸ ®îc ¨n mµ ta l¹i xo¸ ®îc dÊu vÕt lµm cho kÎ ®Þch cã m¾t còng nh mï. B¸c d¹y chóng t«i ho¹t ®éng ë vïng nói. T×nh h×nh sÏ c¨ng th¼ng vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu. N¬i lµm l¸n ph¶i xem xÐt võa lîi cho viÖc quan s¸t ph¸t hiÖn ®Þch tõ xa nhng ®ång thêi ph¶i cã ®êng rót khi bÞ v©y. khi ®i c«ng t¸c tèt nhÊt lµ ph¶i ®em theo c¬m n¾m. b¾t bí hoÆc cµn quÐt nh÷ng b¶n nghi cã c¸n bé ta ho¹t ®éng.mét trung ®éi lÝnh dâng do Ph¸p chØ huy tæ chøc tuÇn tra. Lµm l¸n ë còng ph¶i gièng kiÓu l¸n cña ®ång bµo. Chóng ta ®Õn ®Þch kh«ng biÕt mµ rót ®i chóng còng kh«ng hay. Cã nhiÒu viÖc rÊt ®¬n gi¶n nhng khi B¸c hái anh em chóng t«i kh«ng tr¶ lêi ®îc. ý thøc c¶nh gi¸c cã nghÜ ®Õn nhng c¸ch gi÷ bÝ mËt cßn tuú tiÖn. nhng ph¶i chó ý ph¸t hiÖn tay ch©n cña chóng.…vµ ngay c¶ nh÷ng gia ®×nh d©n téc sèng ven ®êng ®i. B¸c thêng ®i d¹o leo nói. trëng b¶n. ®Þch thêng dïng vËt chÊt nh b¹c hoa xoÌ. NÕu ta lµm kh¸c ®i lµ ®Þch vµ bän xÊu sÏ ph¸t hiÖn ®îc ngay. Tíi ®©y lùc lîng c¸ch m¹ng sÏ ph¸t triÓn. Khi lµm l¸n còng ph¶i biÕt tÝnh to¸n sao cho cã lîi ®«i ®êng. Nh vËy võa ®îc viÖc mµ kh«ng g©y phiÒn hµ cho d©n. tiÖn khi röa tay kho¸t cho níc déi hÕt nh÷ng h¹t c¬m v·i xuèng suèi. Mçi l¸n chØ nªn lµm ®ñ cho 1 ®Õn 2 ngêi ë lµ cïng. tr¨n trë vÒ nhiÖm vô b¶o vÖ B¸c. ¨n xong l¸ ®ïm c¬m ph¶i ch«n s©u. Trªn ®êng ®i.

chóng t«i vÉn thÊy B¸c nhanh nhÑn. chóng t«i thÊy t×nh h×nh søc khoÎ cña B¸c cã hiÖn tîng mÖt mái h¬n. vãt nhän lµm hµng rµo chung quanh. -21- . C«ng viÖc chuÈn bÞ ®îc khÈn tr¬ng tiÕn hµnh. n»m díi tÊm ph¶n ngay chç B¸c. tríc hÕt mçi thµnh viªn ph¶i suy nghÜ tù b¶o vÖ m×nh. Hµng ngµy B¸c vÉn m¶i miÕt lµm viÖc. ®¶m b¶o søc khoÎ h¬n. Cöa l¸n híng xuèng con ®êng mßn díi thung lòng. nhiÒu ®ång chÝ bÞ b¾t bí tï téi vµ hy sinh. Khi b¸o c¸o ý ®Þnh ®ã. Chóng t«i cã ý ®Þnh lµm l¸n ®Ó B¸c ë. Khi cã biÕn. Con suèi níc rÊt trong vµ ngay bê cã nhiÒu t¶ng ®¸ to vµ ®Ñp. chóng t«i rÊt mõng. Ngay c¶ cô M¸y Lú còng kh«ng biÕt B¸c lµ ai. Ýt khi thÊy B¸c r¶nh rçi. Cø d¨m ba ngµy cô M¸y Lú l¹i ®em l¬ng thùc vµo mét lÇn. ë hang ®Õn tuÇn thø hai. N¬i B¸c chØ lµ mét kho¶ng ®Êt b»ng ngay c¹nh bê suèi. cã thÓ theo dßng suèi rót vµo hang hoÆc lªn triÒn nói cã rõng c©y rËm còng rÊt tiÖn. nhng bªn ngoµi cã treo mét sè tµu l¸ cä tr«ng gièng nh nh÷ng c¸i l¸n canh n¬ng cña ®ång bµo. Cã h«m dän vÖ sinh. anh em chóng t«i cµng thÊm thÝa lêi B¸c d¹y. Mét h«m sau giê lµm viÖc buæi chiÒu B¸c ®i d¹o ®Õn mét ®o¹n suèi c¸ch cöa hang kh«ng xa.vÖ §¶ng. Chóng t«i vµ mét sè anh em kh¸c còng tõ ®ã dïng c¸i tªn “Giµ Thu” ®Ó gi¶i thÝch cho c¸c ®ång chÝ kh¸c khi bÞ hái vÒ B¸c mµ theo nguyªn t¾c kh«ng ®îc nãi râ h¬n. Anh gi¶i thÝch ®©y lµ kinh nghiÖm cña ®ång bµo d©n téc thêng dïng lo¹i c©y nµy ®Ó rµo vên nhµ v× con hæ tr«ng thÊy sî. Ph¶i ®i ngîc theo dßng ch¶y míi vµo ®îc cña hang n¬i B¸c ë. cô hái tªn B¸c. Nhng ®øng ë ®©y nh×n lªn th× l¹i kh«ng thÊy ®îc cöa hang. Mçi buæi ®i d¹o. NghÜ l¹i nh÷ng n¨m tríc ®©y. ®îc B¸c ®ång ý. khi §¶ng bÞ khñng bè. Anh Léc híng dÉn chóng t«i vµo rõng lÊy nøa tÐp (lo¹i nøa chØ lín b»ng ngãn ch©n c¸i). ThÕ lµ chóng t«i b¾t tay vµo c«ng viÖc dùng l¸n ngay. anh Hoµng S©m ph¸t hiÖn thÊy r¾n ®éc chui vµo hang. vui vÎ ho¹t b¸t nªn còng yªn lßng. B¸c dõng l¹i quan s¸t vµ gîi ý chç nµy nÕu lµm l¸n ë th× tiÖn nhÊt. L¸n réng chØ võa chiÕc chiÕu ®«i. ViÖc t×m mét ®Þa ®iÓm ®Ó lµm l¸n theo ý B¸c d¹y còng rÊt khã. Chung quanh còng dïng cá tranh thay liÕp nøa nh lêi B¸c d¹y. Chóng t«i ai nÊy ®Òu lo l¾ng cho søc khoÎ cña B¸c. Tõ ®ã mçi lÇn gÆp cô M¸y Lú thêng chµo B¸c b»ng c©u chµo kÐ Thu S¬n (Giµ Thu). Tªn t«i lµ “Thu S¬n”. B¸c tiÕp cô rÊt th©n mËt vµ chuyÖn trß thËt vui vÎ. Mét lÇn trong c©u chuyÖn vui. B¸c cêi råi chËm r·i gi¶i thÝch: “S¸u s¸n” lµ vµo nói cßn cã nghÜa lµ “Thu S¬n”.

cßn ban ®ªm l¹i vµo hang. t«i chen vµo: §óng hßn ®¸ ch«ng chªnh thËt. ThËt vËy. chóng t«i mçi ngêi ®äc l¹i mét c©u vµ gi¶i nghÜa lu«n. chóng t«i mêi B¸c ra xem.] Th¸ng T¸m n¨m 1945 ë Hµ Néi. ®Õn xu©n MËu Th×n n¨m nay thÊm tho¾t ®· ngãt gÇn nöa thÕ kû tr«i qua. ¨n nghØ. B¸c ®· ®i xa. Cßn rau xanh chñ yÕu lµ m¨ng tù kiÕm trong rõng. B¸c nãi: . Mét h«m B¸c vµ chóng t«i ®ang ¨n ch¸o ng«. Chóng t«i vui vÎ tranh nhau vµ ®äc ®i ®äc l¹i nh÷ng c©u th¬ cña B¸c. Cã h«m thÊy g¹o gÇn hÕt. B¸c ®ång ý vµ chØ ban ngµy xuèng l¸n lµm viÖc. NXB C«ng an nh©n d©n. B¸c b¶o chóng t«i nÊu ch¸o ng« (ch¸o bÑ) ¨n thay b÷a. thÊy nh míi h«m qua. B¸c Hå vÒ níc trùc tiÕp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. th× B¸c ung dung ®äc mÊy c©u th¬: S¸ng ra bê suèi tèi vµo hang Ch¸o bÑ rau m¨ng vÉn s½n sµng. Bµn ®¸ ch«ng chªnh dÞch sö §¶ng Cuéc ®êi c¸ch m¹ng thËt lµ sang… Th¬ B¸c lµm hiÖn thùc víi cuéc sèng qu¸. ThÕ mµ cã h«m anh Kiªn thÊy B¸c ngåi lµm viÖc l¹i sî B¸c ng·. §Õn lît anh Hoµng S©m ®äc c©u “Bµn ®¸ ch«ng chªnh dÞch sö §¶ng” th× tÊt c¶ ai còng cêi vang. anh Kiªn mêi B¸c xuèng l¸n ë vµ lµm viÖc. nhng biÕt bao kû niÖm s©u s¾c trong cuéc ®êi ngêi chiÕn sÜ b¶o vÖ B¸c m·i m·i lµ nh÷ng bµi häc truyÒn thèng vÎ vang kh«ng bao giê phai. råi lÇn lît ®Õn c¸c tØnh kh¸c trong c¶ níc. B¸c rÊt ng vµ ngay ngµy h«m sau. B¸c nh×n chóng t«i cêi hiÒn hËu vµ víi giäng Êm ¸p. Hµ Néi khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. cã ngêi nãi ®ïa ®©y lµ b¸nh ®óc. Thêng vô Trung ¬ng quyÕt ®Þnh ®a B¸c Hå vÒ Thñ 1 Sau lµ cÊp tíng trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. §Çu n¨m 1941.. Tõ xu©n T©n TÞ n¨m Êy. Cao B¸ Sanh ghi trong Nh÷ng chuyÖn vui vµ c¶m ®éng vÒ Hå Chñ tÞch. nhng v÷ng l¾m ®Êy.L¸n lµm xong. Lª Qu¶ng B¸1 kÓ. 8.. Cã h«m c©u ®îc con c¸ hoÆc h¸i ®îc Ýt rau rín (lo¹i gièng c©y d¬ng xØ mäc ven bê suèi) th× b÷a ¨n ®îc c¶i thiÖn vµ ngon miÖng h¬n.Th«i c¸c chó ¨n tiÕp ®i kÎo ch¸o bÑ nguéi mÊt!. ThÕ mµ cã dÞp gÆp l¹i. Ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1945. L¬ng thùc do ®ång bµo gióp ®ì thêng lµ g¹o ng« (b¾p bÑ) xay nhá vµ muèi. -22- .[45. 2000. Hµ Néi. Cuèi th¸ng 8 n¨m 1945.

B¸c l¹i hái tªn t«i. B¸c th©n mËt hái t«i: . chñ nhµ cha biÕt ngêi c¸ch m¹ng ®ã chÝnh lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. råi B¸c lªn th¼ng g¸c 2 nhµ 48 phè Hµng Ngang. Cã lÏ t«i xóc ®éng nãi kh«ng râ nªn B¸c nghe thµnh CÈn. TÇng 1 vµ tÇng 3 chñ nhµ dµnh ®Ó ë vµ b¸n hµng. gi÷ v÷ng vµ cñng cè chÝnh quyÒn non trÎ. mçi khi ®Õn th¨m c¸c líp huÊn luyÖn. ChiÒu 25 th¸ng 8. xuèng dèc Hµng Than. B¸c kh«ng ®i ®îc. B¸c ®Òu c¨n dÆn mäi ngêi ph¶i thùc hiÖn cÇn. anh em dïng v¶i vµ ®ßn tre lµm c¸ng. Lóc Êy. kiÖm. mµu ®en chë B¸c ch¹y tõ phÝa ChÌm. mét th¬ng gia lín cña Hµ Néi vµ lµ c¬ së cña c¸ch m¹ng. cã lóc mÖt qu¸. N»m trªn c¸ng. CÇn lµ cÇn. Sau nµy chñ nhµ míi biÕt ng«i nhµ cña m×nh cã vinh dù ®îc ®ãn tiÕp Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Cßn tÇng 2 giµnh cho c¸ch m¹ng. liªm.CÇn th× cµng tèt. B¸c tr×u mÕn b¶o: . cã ®«i m¾t s¸ng l¹ thêng. Ngay chiÒu tèi h«m sau. §i lªn. §©y lµ ng«i nhµ 3 tÇng cña «ng TrÞnh V¨n B«. Nhµ x©y ch¾c ch¾n. “Chñ tÞch Hå ChÝ Minh mu«n n¨m”. ngêi sèt hÇm hËp nhng B¸c vÉn thÊy vui v× ®i tíi ®©u còng thÊy cê ®á sao vµng vµ ®ång bµo hµo høng h« vang: “ñng hé ViÖt Minh”. liªm. B¸c dõng l¹i ë lµng Phó Gia. Trªn ®êng vÒ Hµ Néi. Nhng cã thÓ do kh«ng may mua ph¶i tim gan cña lîn g¹o nªn B¸c l¹i lªn c¬n sèt cao. 27 th¸ng 8. Hµ Néi hõng hùc khÝ thÕ c¸ch m¹ng.®« Hµ Néi ®Ó l·nh ®¹o.Chó tªn g×? T«i tha: . S¸ng h«m sau.Ch¸u tªn CÇn ¹ (tªn cña t«i håi ®ã). §ã còng lµ ®iÒu mong muèn cña B¸c vÒ phÈm chÊt.CÈn µ. t«i (tøc Vò Kú) ®îc Trung ¬ng chän lµm th ký cho B¸c. qua phè Hµng GiÊy råi rÏ Hµng M· vÒ ®Õn tríc sè nhµ 35 Hµng C©n. Xe ®a B¸c vµo cæng sau. rÊt tiÖn cho c«ng t¸c b¶o vÖ.Ch¸u lµ CÇn ¹. ®ång chÝ Trêng Chinh ®Õn ®ãn B¸c. chÝnh. 26 th¸ng 8 n¨m 1945. vÒ ®Õn ngo¹i thµnh Hµ Néi. kiÖm. CÈn lµ cÈn thËn. B¸c èm vµ rÊt gÇy. RÊt tèt. ®¹o ®øc cña ngêi c¸n bé mµ nh÷ng n¨m sau nµy mçi dÞp gÆp c¸n bé. Chóng t«i mua Ýt tim gan nÊu ch¸o cho B¸c. chñ nhµ chØ thÊy mét cô giµ d¸ng ngêi gÇy nhng nhanh nhÑn. Kh¾p phè phêng trµn ngËp niÒm h©n hoan víi cê ®á sao vµng. däc theo ®ª Yªn Phô. ChiÒu tèi Chñ NhËt. chÝnh. B¸c tá ra rÊt vui vµ nãi ngay: . ®i xuèng nhiÒu. Lóc nµy. Ýt ai ®Ó ý ®Õn mét chiÕc xe cò. -23- . t«i tha rÊt râ: .

B¸c chuyÓn ®Õn B¾c Bé phñ lµm viÖc.Chó CÇn cã biÕt Qu¶ng trêng dù ®Þnh häp mÝt tinh nh thÕ nµo kh«ng? Råi B¸c b¶o t«i vÏ ph¸c th¶o b¶n ®å cho B¸c. Trong nh÷ng ngµy nµy. B¸c hái tiÕp: ThÕ c¸c chó ®Þnh bè trÝ ®Ó ®ång bµo ®i vÖ sinh ë ®©u? T«i s÷ng sê tríc c©u hái cña B¸c vµ lóng tóng kh«ng biÕt tr¶ lêi nh thÕ nµo. B¸c viÕt råi l¹i söa. nhng khi -24- . B¸c hái: . Hµng ngµy B¸c dËy sím tËp thÓ dôc. Nh÷ng lóc suy nghÜ c¨ng th¼ng nhÊt B¸c thêng ®Æt tay lªn tr¸n vµ ®«i m¾t s¸ng lªn khi nh×n thÊy nh÷ng dßng ch÷ nh cã hån võa ®îc viÕt ra. B¸c thøc khuya h¬n b×nh thêng v× ngµy 02 th¸ng 9 ®· cËn kÒ. S¸ng 31 th¸ng 8. võa ®ñ ®Ó tËp giÊy bót vµ chiÕc m¸y ch÷ nhá B¸c mang tõ chiÕn khu vÒ. khi th× nh×n vµo ®ªm tèi nh t×m mét ®iÒu g× ®ã mµ chØ riªng B¸c míi hiÓu. nhng søc lµm viÖc cña B¸c th× vÉn phi thêng. ë ®©y.ViÖc nhá. S¸ng 29 th¸ng 8. N¬i ®©y B¸c dïng lµm bµn ¨n. trÇm ng©m suy nghÜ vÒ nh÷ng néi dung trong b¶n th¶o Tuyªn ng«n §éc lËp. b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp ®îc dù th¶o xong.Trong c¨n nhµ 48 phè Hµng Ngang.LiÖu ®îc bao nhiªu ngêi? T«i tha víi B¸c: . B¸c thêng ngåi lµm viÖc trªn chiÕc bµn kª s¸t têng bäc d¹ xanh mµu l¸ m¹. B¸c còng thøc rÊt khuya. Gi÷a phßng kª mét chiÕc bµn gç dµi vµ to.§îc vµi chôc v¹n ngêi ®Êy ¹. th× B¸c nãi tiÕp: . tuy søc khoÎ gi¶m sót tr«ng thÊy. c«ng nh©n lao ®éng biÓu t×nh th× chÝnh quyÒn Anh cha gi¶i quyÕt. Ban ®ªm. §ªm 29 th¸ng 8. B¸c dµnh nhiÒu thêi gian vµ t©m trÝ cho viÖc so¹n th¶o b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. chñ nhµ dïng c¨n phßng phÝa sau trªn tÇng 2 lµm phßng ¨n. B¸c kh«ng dµnh cho m×nh mét sù u ®·i nµo. quanh bµn cã 8 chiÕc ghÕ tùa ®Öm mÒm. B¸c tiÕp tôc hoµn chØnh b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. ë H¬ng C¶ng. Cuèi phßng kª mét chiÕc bµn trßn. B¸c ®a ra tranh thñ ý kiÕn c¸c ®ång chÝ Trung ¬ng. B¸c dïng bµn nµy ®Ó lµm viÖc víi c¸c ®ång chÝ Thêng vô Trung ¬ng. B¸c hái t«i: . Cho ®Õn ngµy 30 th¸ng 8. B¸c lµ tÊm g¬ng s¸ng vÒ ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña ngêi c¸n bé c¸ch m¹ng. Trong cuéc sèng hµng ngµy. nhng nÕu kh«ng chó ý bè trÝ cho tèt th× rÊt dÔ mÊt trËt tù. sau ®ã ngåi vµo bµn vµ ®¸nh m¸y lu«n b¶n th¶o. Xem b¶n ®å xong. Sau mÊy ngµy sèt. Chó cã biÕt kh«ng.

Võa lóc Êy. ngåi nghØ díi gèc ®a. Cha bao giê vµ cha ë ®©u. ®oµn ®¹i biÓu Hµ Néi do ®ång chÝ Hoµng §¹o Thuý dÉn ®Çu ®· tíi c©y ®a T©n Trµo. ®Õn ®o¹n tè c¸o téi ¸c cña ph¸t xÝt NhËt.c«ng nh©n vÖ sinh ®i ®×nh c«ng th× chÝnh quyÒn Anh ph¶i gi¶i quyÕt ngay. §oµn ®¹i biÓu Hµ Néi véi ®øng lªn chµo mõng nh©n d©n ®Þa ph¬ng. r¸c rëi bÈn thØu ngËp ®êng phè. ®iÓm liªn l¹c cuèi cïng. ®ã lµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng ra ®ãn ®oµn ®¹i biÓu Hµ Néi.§ång bµo nghe râ tiÕng t«i kh«ng? TiÕng tr¶ lêi: “Cã” nh sÊm dËy. Toµn ®oµn ®ang ng¾m nh×n chiÕn khu víi sù c¶m kÝch. t¾t rõng. T¹i Qu¶ng trêng Ba §×nh. nhÊt lµ ®èi víi c¸c cô giµ vµ c¸c ch¸u nhá. ®éi mò sîi mµu chµm.[44. nói non trÇm mÆc. ngêi quÇn ¸o Dao. Vò Kú kÓ. tay chèng gËy. tr¸nh cho ®ång bµo khái bÞ ít. V× ®· cã lÇn gi¶i quyÕt chËm. Hµ Néi. mét ®oµn ngêi ®i ra. Sau phót chµo hái vui vÎ. NghÜ ®ång bµo nghe m×nh nãi tiÕng NghÖ An kh«ng râ vµ quªn c¶ m×nh lµ Chñ tÞch níc ®ang trÞnh träng ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp. ra vÒ nhng mäi ngêi vÉn nh ®îc nh×n thÊy ¸nh m¾t. ®ång chÝ Hoµng §¹o -25- . Qua mÊy ngµy léi suèi. c¶ biÓn ngêi im ph¨ng ph¾c. DÉn ®Çu ®oµn ngêi lµ mét cô giµ mÆc quÇn ¸o Tµy. ThËt h¹nh phóc biÕt bao cho nh©n d©n ViÖt Nam khi ®îc biÕt vÞ ®øng ®Çu ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ non trÎ chØ tríc khi ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp vµi giê vÉn ch¨m lo ®Õn nh÷ng c¸i nhá nhÊt trong ®êi sèng. B¸c dÆn t«i nãi víi Ban tæ chøc nÕu trêi ma th× kÕt thóc mÝt tinh sím h¬n. tõ b¶n gÇn ®ã. TiÕp ®ã. vÉn nh nghe thÊy giäng nãi Êm ¸p vµ hiÒn hËu cña B¸c. HuyÒn TÝm vµ Tö Nªn ghi TruyÖn kÓ vÒ B¸c Hå nh÷ng chÆng ®êng Trêng kú kh¸ng chiÕn Nxb CTQG. B¸c ngõng ®äc cÊt tiÕng hái rÊt th©n mËt: .] Díi gèc ®a T©n trµo. §îc biÕt. 2001 9. cã liªn l¹c ®ãn vµ mêi níc chÌ t¬i. khi ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp. hµo hïng – Bëi rõng giµ hïng vÜ. ngêi ta l¹i thÊy t×nh c¶m gi÷a l·nh ®¹o cao nhÊt vµ d©n chóng gÇn gòi vµ th©n th¬ng ®Õn thÕ! KÕt thóc cuéc mÝt tinh. vît ®Ìo. Toµn ®oµn kh¸ mÖt. ngêi quÇn ¸o Tµy. Ngµy 02 th¸ng 9 n¨m 1945 ®i vµo lÞch sö d©n téc ViÖt Nam nh mét mèc son chãi läi: khai sinh ra níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ.

kh¾p níc còng rÊt m¹nh. Võa ®i. Hång qu©n Liªn X« ®· ®¸nh tan ®¹o qu©n Quan §«ng cña NhËt. chÝnh lµ ë nh÷ng con ngêi nµy ®©y”. ¤ng cô ra hiÖu. -26- .. ®ång chÝ NguyÔn Tµi dïng hÕt kh¶ n¨ng tuyªn truyÒn cña m×nh ®Ó nãi chuyÖn víi ®ång bµo : nµo lµ téi ¸c cña Ph¸p cïng NhËt x©m lîc níc ta. D©n ë ®©y còng ®îc c¸n bé ViÖt Minh. Chóc c¸c ®¹i biÓu Hµ Néi thu nhiÒu kÕt qu¶”. ¤ng cô vÉy ®ång chÝ NguyÔn Tµi l¹i gÇn. nhÊt lµ «ng KÐ d¹y b¶o nhiÒu. nµo lµ lùc lîng ViÖt Minh ta ë Hµ Néi rÊt m¹nh. cÇm tay nh d¾t ®i. Nh×n theo bãng «ng cô bíc ®i. ®Ó hµng triÖu ®ång bµo ta bÞ chÕt ®ãi. m¶nh kh¶nh kia nãi ®¬n gi¶n nhng ®Çy ý nghÜa: “Ngêi ®i sau sao l¹i chØ ®êng cho ngêi ®i tríc”. §ång chÝ NguyÔn Tµi giËt m×nh nh×n «ng KÐ: Trêi ¬i! ¤ng giµ miÒn nói gÇy gß.§ång chÝ thÊy n÷ ®¹i biÓu nãi thÕ nµo? .D¹. Cßn c¶ ®oµn xin phÐp ®îc ngåi nghØ díi gèc ®a liÒn ®ã ®Ó chê thîng cÊp. võa hái: . Chóng ta l¹i cã l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc l·nh ®¹o. nhng thÓ hiÖn tr×nh ®é kh¸ cao. Ch¸u ®ang b¨n kho¨n lµ m×nh nãi h¬i thõa… ¤ng KÐ tñm tØm cêi. Hµ Néi vÉn bÞ qu©n giÆc cíp níc thèng trÞ. trªn nµy bÞ ®Þch chiÕm sau. §¹i biÓu võa råi ®· nãi chuyÖn víi nh©n d©n nhiÒu ý hay. Thêi c¬ næi dËy giµnh ®éc lËp ®· tíi.Thuý cö ®ång chÝ NguyÔn Tµi. Nh vËy lµ xu«i ngîc mét lßng cøu níc.ngêi dÉn ®Çu ®oµn nh©n d©n ®Þa ph¬ng vç tay ng¾t lêi. th× nh©n d©n trë vÒ b¶n.. lêi ®Ñp. cíp bãc thãc lóa.. nh©n d©n còng vç tay hoan h« theo. mét n÷ ®¹i biÓu tõ trong ®oµn nh©n d©n ®øng ra ®¸p lêi: “Nh©n d©n T©n Trµo rÊt c¶m ¬n ®oµn ®¹i biÓu Hµ Néi ®· vÒ dù §¹i héi. §ång chÝ NguyÔn Tµi véi vµng n¾m chÆt tay «ng giµ: “Ch¸u hiÓu ra råi ¹!”. B©y giê trªn nµy l¹i ®îc gi¶i phãng tríc. Hîp víi ý cña ®¹i biÓu võa nãi. Cho nªn ngêi ®i sau kh«ng nªn chØ ®êng cho ngêi ®i tríc. §îc gÆp ®ång bµo ë chiÕn khu. §ång chÝ NguyÔn Tµi võa nãi tíi ®©y th× cô giµ .Chó cÇn nhí lµ Hµ Néi bÞ ®Þch chiÕm tríc. nµo lµ ph¸t xÝt §øc ®· ®Çu hµng. vv. n÷ ®ång chÝ Êy nãi ng¾n. víi niÒm tù hµo lµ ®¹i biÓu cña Hµ Néi ®i dù Quèc d©n §¹i héi (8/1945). N÷ ®¹i biÓu ph¸t biÓu xong. uû viªn d©n vËn cña ®oµn ra nãi chuyÖn cïng nh©n d©n ®Þa ph¬ng. §oµn ®¹i biÓu Hµ Néi còng ®øng dËy. NguyÔn Tµi thÇm nghÜ: “ViÖt Minh m×nh cã nh÷ng søc m¹nh. ®«i bªn vÉy chµo nhau.. nhÑ nhµng b¶o ®ång chÝ Tµi: .

§ång bµo nghe c¸n bé nãi cã hay kh«ng? . trß chuyÖn víi d©n vïng gi¶i phãng. tù nhiªn kh¾p ngêi nãng ran lªn. tõng giät må h«i ®ang lÊm tÊm n¬i tãc mai. ®ång chÝ Hoµng §¹o Thuý liÒn tíi gÇn vµ hái: “¤ng KÐ b¶o g×.“§ång chÝ giµ” ®ang ®øng nghe ®Êy. §ång chÝ chØ yªu cÇu ®ång bµo ®õng vÒ véi.Ph¸p v. c¸n bé nãi c¸i hay. 2001.] §¸nh nã xong råi ta ph¶i lµm g×? Trong cuéc mÝt tinh. Ngêi vÉn mÆc bé quÇn ¸o chµm nh mäi khi. Hµ Néi.Hay lí! . §ång chÝ Hoµng §¹o Thuý gËt ®Çu b¶o: “Ph¶i nh¾c nhë anh chÞ em m×nh. t«i bçng thÊy chÞ Chi håi hép ghÐ tai t«i thÇm th×: . Ch¾c ®ång chÝ Êy ®Õn tõ ®Çu. Ngêi hái: . råi ®ång chÝ Thuý thÇm th× víi ®ång chÝ Tµi: “Kh«ng khÐo «ng KÐ Êy chÝnh lµ cô NguyÔn ¸i Quèc ®Êy!”. Nh÷ng ngµy ®îc gÇn B¸c. ®ång chÝ liÒn hái: . t«i tëng ®Êt díi ch©n m×nh cã thÓ bÞ sôt. NXB Qu©n ®éi nh©n d©n.¸ dµ…µ. Nh×n theo bãng «ng cô.ThÊy ®ång chÝ NguyÔn Tµi ®i theo «ng KÐ mét l¸t råi bÇn thÇn ®øng l¹i. -27- .Ph¸p nh con hæ. Ngäc Ch©u.v…). Còng may. c¸i tèt mµ. m©u thuÉn NhËt . th× mÆt chÞ còng ®á nh gÊc chÝn. thÕ nµo? . [57. Bçng “®ång chÝ giµ” tõ trong ®¸m ®«ng bíc ra. Dïng tiÕng ®Þa ph¬ng. mµ cËu ngÈn ng¬ ra vËy?”. T«i giËt thãt m×nh. con b¸o th× NhËt còng nh bän con b¸o con hæ th«i. “®ång chÝ giµ” kh«ng hái chóng t«i c©u nµo. §ång chÝ NguyÔn Tµi kÓ l¹i lêi «ng KÐ. ®Ó ®ång chÝ nãi l¹i cho dÔ nhí th«i. ph¶i cÈn träng”. kh«ng nhí hÕt ®©u! §iÕng ngêi. nãi dµi mµ. tíi sù suy vong cña ph¸t xÝt NhËt. §ang ®µ thao thao bÊt tuyÖt. §Õn ngµy khai m¹c Quèc d©n §¹i héi. nh÷ng b¨n kho¨n ®ã cña hai ®ång chÝ míi ®îc râ rµng: ¤ng KÐ Êy chÝnh lµ cô NguyÔn ¸i Quèc. §îc ®ång bµo ng thuËn. cã chót vèn nµo t«i ®Òu ®a ra c¶ (tõ viÖc ph¸t xÝt §øc ®· bÞ ®¸nh gôc.NhËt vµ bän quan l¹i cña nã b©y giê so víi Ph¸p vµ bän quan l¹i cña Ph¸p ngµy tríc.§ång bµo cã biÕt c¸n bé nãi c¸i g× kh«ng? . Quay l¹i nh×n chÞ Chi.

R¾n lét x¸c vÉn lµ r¾n th«i. Chê cho ®ång bµo ngít lêi. MÌo cïng ®øng dËy ®¸nh cã ®îc kh«ng? . ThÊy nã chÕt th× bän quan tay sai cña nã còng chÕt th«i! . cay ®¾ng h¬n nh÷ng ®iÒu t«i võa nãi.Ta xem trong d©n ta..v… Nh÷ng ®iÒu hä kÓ ra cßn s©u s¾c. Lóc Êy “§ång chÝ giµ” míi nãi thªm: . ®¸nh ®îc kh«ng? §ång bµo cêi å lªn.Ph¶i. quyÕt t©m trõ bän quan l¹i cña chóng ®Ó cøu lÊy níc m×nh.Ta ph¶i quyÕt t©m ®¸nh NhËt. Chã s¨n ®æi chñ ®Êy! “§ång chÝ giµ” l¹i hái: . ai còng ®îc häc hµnh. ®¸nh ®îc! Mäi ngêi cïng mét lßng th× sî g× NhËt. sóng nhá nhiÒu mµ. Thæ. M¸n.D©n ta cã thÓ ®Ó cho con r¾n. “§ång chÝ giµ” kÕt luËn: .Kh«ng ®¸nh ®îc ®©u! Nã ®«ng ®Êy. con hæ ¨n thÞt m×nh kh«ng? .¸i dµ. TÊt c¶ cÊt tiÕng reo lªn: . Mäi d©n téc.Mét ngêi khoÎ nh anh nµy. mäi ngêi th¬ng nhau nh anh em ruét mét nhµ. §ång bµo ®ång ý kh«ng? TiÕng h« “®¸nh” vang lªn. thuÕ nÆng. ®îc thÕ th× síng chÕt mÊt th«i! -28- . sao cho d©n cã c¬m no.Kh«ng! .§îc. Mét ngêi nãi: . v× nã ®Òu lµ nh÷ng sù viÖc ngay trong ®Þa ph¬ng. ¸o Êm. lo lµm ¨n. nh©n d©n ®· m¾t thÊy tai nghe vµ chÝnh hä kÓ l¹i. Råi tõ c¸c cô giµ tíi c¸c thanh niªn nam n÷ thi nhau kÓ chuyÖn giÆc giÕt ngêi. ai tèt vµ giái th× m×nh chän ngêi Êy ®Ó gióp d©n.§¸nh nã xong råi ta ph¶i lµm g×? §ång bµo ng¬ ng¸c nh×n nhau. b¾t phu v. l¹i cã sóng to.Bän quan cña Ph¸p tríc lµ bän quan cña NhËt ®Êy mµ. hái: . tï ®µy. sî g× T©y.Kh«ng ph¶i r¾n lét x¸c ®©u.§ång bµo cïng cÊt tiÕng tr¶ lêi. ph¶i! . Kinh. .§¸nh xong råi ta kh«ng lËp l¹i c¸i quan n÷a.ThÕ c¶ níc mét lßng. b¾t lÝnh. . v× ta biÕt nã ¸c l¾m! §ång bµo ®Òu nãi: . . “§ång chÝ giµ” l¹i chØ mét thanh niªn rÊt khoÎ.

LÇn sau nãi chuyÖn ë ®©u. T.Nhí råi. chèng giÆc. tr. Xin c¶m t¹ ®ång bµo ®· cã lßng yªu t«i vµ yªu cÇu toµn thÓ ®ång bµo h·y lµm trßn nhiÖm vô ngêi c«ng d©n trong cuéc Tæng tuyÓn cö s¾p tíi”. ®Ó ®ång bµo dÔ hiÓu. vÞ s chñ tr× ra ®ãn vµ khÈn kho¶n xin B¸c ®õng cëi dÐp khi vµo trong chïa. T«i ra øng cö ë Hµ Néi nªn còng kh«ng thÓ ra øng cö ë n¬i nµo n÷a. Trªn ®êng tõ chïa vÒ. kh«ng thÊy. B¸c kh«ng ®ång ý vµ lÆng lÏ lµm ®óng nh÷ng quy ®Þnh nh kh¸ch thËp ph¬ng ®Õn lÔ chïa. dÔ nhí th× ®ång bµo míi theo m×nh ®îc. Tríc t×nh c¶m tin yªu ®ã cña nh©n d©n. t«i míi b¶o chÞ Chi: . Cuéc mit tinh kÕt thóc. cã lÇn B¸c ®i th¨m mét ng«i chïa cæ.lµ n¬i B¸c Hå ra øng cö . Däc ®êng “§ång chÝ giµ” b¶o t«i: .[46. chê cho “§ång chÝ giµ” ®i khuÊt.M¾t mäi ngêi ®Òu s¸ng lªn.30 10. ph¶i hiÓu râ tr×nh ®é d©n n¬i Êy. B¸c viÕt mét bøc th ng¾n c¶m t¹ ®ång bµo vµ ®Ò nghÞ ®ång bµo ®Ó cho B¸c thùc hiÖn quyÒn c«ng d©n cña m×nh: “T«i lµ mét c«ng d©n cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ.4. xe B¸c ®Õn mét ng· t th× -29- . GÇn ®Õn ngµy bÇu cö. Tõ nhiÒu n¬i trong c¶ níc. “§ång chÝ giµ” l¹i hái: . “§ång chÝ giµ” cïng t«i vµ chÞ Chi trë vÒ.cã 118 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n vµ ®¹i biÓu c¸c giíi hµng x· ®· c«ng bè mét b¶n ®Ò nghÞ: “Yªu cÇu cô Hå ChÝ Minh kh«ng ph¶i ra øng cö trong cuéc Tæng tuyÓn cö s¾p tíi. Tíi chç rÏ.§ång bµo nhí cha? . kh«ng biÕt). “§ång chÝ giµ” cßn dÆn thªm vÒ viÖc phßng gian. c¶ níc ta tiÕn hµnh cuéc TuyÓn cö bÇu Quèc héi ®Çu tiªn. T«i vµ chÞ Chi ®Òu v©ng lêi. c¸ch gi÷ “ba kh«ng” (kh«ng nghe. nhí råi. Sau ngµy hoµ b×nh lËp l¹i. khi vµo ®Õn thµnh phè.] Chñ tÞch níc còng kh«ng cã ®Æc quyÒn §Çu n¨m 1946. nªn t«i kh«ng thÓ vît khái thÓ lÖ cña Tæng tuyÓn cö ®· ®Þnh. ph¶i nãi lµm sao cho thiÕt thùc. ®ång bµo viÕt th ®Ò nghÞ B¸c kh«ng cÇn ra øng cö ë mét tØnh nµo. nh©n d©n c¶ níc ®ång thanh nhÊt trÝ cö B¸c Hå vµo Quèc héi. Kh«ng râ “§ång chÝ giµ” ngêi Kinh hay ngêi Thæ. ng¾m nh×n “§ång chÝ giµ” nh muèn uèng tõng lêi. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d.§îc mét bµi häc thÊm thÝa. t¹i Hµ Néi . Chóng t«i suy t«n vµ ñng hé vÜnh viÔn cô Hå ChÝ Minh lµ Chñ tÞch cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ”.

®Æt t¹i Nhµ thuyÒn Hå T©y. trong B¸c Hå víi chiÕn sÜ. B¸c nãi “sßng ph¼ng”: . míi nhËn phiÕu vµ vµo “buång” phiÕu. b¸c chê. Nhµ b¸o Ma Cêng chît nghÜ lµ “h¹nh phóc mét ®êi cña ngêi lµm b¸o”. ®õng cã “l·nh ®¹o” B¸c nhÐ. ®ång chÝ b¶o vÖ ®Þnh ch¹y l¹i ®Ò nghÞ ®ång chÝ c«ng an giao th«ng bËt ®Ìn xanh ®Ó B¸c ®i. 2001 [76. BiÕt ý.Êy. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®i bá phiÕu bÇu Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn.] Kh«ng ai ®îc vµo ®©y S¸ch “Hå ChÝ Minh biªn niªn tiÓu sö”. khu phè Ba §×nh. do ViÖn Nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c . Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia Ên hµnh n¨m 1996. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nghe hai ®ång chÝ: Lª §øc Anh vµ Chu Huy M©n b¸o c¸o c«ng viÖc. B¸c kh«ng biÕt ®¶ng uû híng dÉn danh s¸ch ®Ó ai. Hµ Néi. §©y lµ phßng viÕt phiÕu kÝn cña cö tri.võa lóc ®ã ®Ìn ®á bËt. nãi l¹i ®Ó B¸c c©n nh¾c. sau ®ã Ngêi mêi hai ®ång chÝ ë l¹i ¨n c¬m víi Ngêi”. Hµ Néi. tËp 10.Lª nin vµ t tëng Hå ChÝ Minh biªn so¹n. ®¬n vÞ 1. Kh«ng ®îc b¾t luËt ph¸p giµnh quyÒn u tiªn cho m×nh. trong Nhµ thuyÒn ®· cã nhiÒu cö tri ®ang bá phiÕu.Ai ®Õn tríc. rÊt nhanh. trang 334. Tæ bÇu cö thÊy B¸c ®Õn. cã ®o¹n: “Ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 1969. ph¶i t«n träng vµ g¬ng mÉu chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng. xo¸ ai ®©u nhÐ. Theo NguyÔn ViÖt Hång S®d.Kh«ng ai ®îc vµo ®©y. x·. viÕt tríc. nãi víi Ma Cêng: . tËp 1 Nxb Q§ND. B¸c chê cho ®Õn hµng m×nh. nhng vÉn thÊy h¹nh phóc. tiÓu khu 1. NguyÔn Dung. B¸c ®Õn sau. tríc khi ®i bÇu cö B¸c kh«ng cho ai “gîi ý” c¶. “c¬ héi ngµn n¨m cã mét” vµ véi gi¬ m¸y lªn bÊm. 83 -30- . B¸c hiÓu ý ng¨n l¹i: .C¸c chó kh«ng ®îc lµm thÕ. ra hiÖu ®Ó ®ång bµo t¹m dõng vµ t¹o “®iÒu kiÖn” ®Ó B¸c bá phiÕu tríc. Nhµ b¸o bu«ng m¸y. tr. Ph¶i ®¶m b¶o tù do vµ bÝ mËt cho c«ng d©n. B¸c tù bÇu. §a lý lÞch cña nh÷ng ngêi øng cö ®©y ®Ó B¸c xem. S¸ng h«m Êy. xe dõng l©u. Khi B¸c Hå ®Õn. Sî phè ®«ng. B¸c nãi: .… Ngêi bá phiÕu t¹i hßm phiÕu sè 6. Theo lêi kÓ cña c¸c ®ång chÝ ë gÇn B¸c. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lÊy tay che phiÕu l¹i. Cã chó nµo dù buæi øng cö viªn tr×nh bµy ý kiÕn víi cö tri.

chó ph¶i lo söa ngay ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho chiÕn sÜ trong chiÕn ®Êu! Sau ®ã B¸c b¶o ®ång chÝ Vò Kú ®i lÊy sæ tiÕt kiÖm cña B¸c. ThÊy trêi oi bøc qu¸. “ChiÕn sÜ cßn r¸ch ríi. B¸c kh«ng chÞu ®îc! (B¸c kh«ng dïng nªn nãi vËy th«i. §ång chÝ Vò Kú hái: .[94. s¨n sãc ©n t×nh. b¸n ®Êu gi¸ ®Ó lÊy tiÒn mua ¸o Êm göi cho c¸c chiÕn sÜ.Sao c¸c chó kh«ng lo ®ñ níc uèng cho c¸c chiÕn sÜ trùc phßng kh«ng? Nghe nãi ô sóng trªn nãc héi trêng Ba §×nh rÊt s¬ sµi.N¾ng nãng thÕ nµy.C¸c ®ång chÝ cã níc ngät uèng kh«ng? . Mïa hÌ n¨m Êy (1967). cã khi hong t¹i chç. B¸c gäi ®iÖn ngay cho ®ång chÝ V¨n TiÕn Dòng: . Mïa ®«ng. rÊt nguy hiÓm. Trêi n¾ng chãi. cã ngµy ph¶i thay mÊy lÇn quÇn ¸o. t«i ¨n ngon sao ®îc!”. §ång chÝ Vò Kú lªn.] TÊm lßng B¸c Hå víi chiÕn sÜ. trêi Hµ Néi rÊt nãng. ®øng mét lóc mµ hoa c¶ m¾t. B¸c nãi víi ®ång chÝ Vò Kú: . B¸c b¶o: mïi nã mïi h«i l¾m. §èi víi chiÕn sÜ lµ nh÷ng ngêi hy sinh nhiÒu nhÊt cho d©n téc. B¸c Hå thêng dµnh cho anh em sù ch¨m lo. ®îc biÕt trªn ®ã cã mét tæ sóng m¸y 14 ly 5. vÒ cho B¸c biÕt. chø m¸y ®· cã nót x¶ th¬m). råi l¹i thay ngay. chu ®¸o nhÊt. Søc khoÎ cña B¸c Hå ®· kÐm. thÇn kinh tuæi giµ còng suy nhîc.Díi héi trêng thÊy cã níc ngät c¬ mµ! . c¸c chó bé ®éi trùc phßng kh«ng trªn nãc héi trêng Ba §×nh th× chÞu sao ®îc? C¸c chó Êy cã ®ñ níc uèng kh«ng? Chó thö lªn t×m hiÓu xem thÕ nµo.11. xem tiÒn tiÕt kiÖm cña B¸c cßn bao nhiªu.§Êy lµ dµnh cho c¸c “«ng bµ” ®Õn häp míi ®îc uèng. dÔ bÞ to¸t må h«i. th¬ng anh em chiÕn sÜ rÐt mít ë rõng nói hay bng biÒn.Níc chÌ thêng cßn cha cã. ít ®Çm. ô c¸t s¬ sµi. nÕu ®Þch b¾n vµo th× chØ cã hy sinh. -31- . B¸c thêng nãi: “ChiÕn sÜ cßn ®ãi khæ. lÊy ®©u ra níc ngät! . m×nh mÆc thÕ nµy còng ®Çy ®ñ l¾m råi!”. B¸c kh«ng cho dïng m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. B¸c ®em tÊm ¸o lôa cña m×nh ®îc ®ång bµo tÆng. cßn bän t«i lÊy ®©u ra! §ång chÝ Vò Kú vÒ nãi l¹i víi B¸c.

Bé T lÖnh Phßng kh«ng Kh«ng qu©n b¸o c¸o l¹i cho V¨n phßng Phñ Chñ tÞch biÕt: “Sè tiÒn cña B¸c ®ñ mua níc uèng cho bé ®éi phßng kh«ng. B¸c còng ®· cã tiÒn tiÕt kiÖm. mua lîn ®Ó ®ãn xu©n.2 kg g¹o. Chñ tr¬ng ®ã ®îc phæ biÕn tíi Tæng côc HËu cÇn vµ Côc Qu©n l¬ng.Chó chuyÓn ngay sè tiÒn ®ã cho Bé Tæng tham mu vµ nãi: ®ã lµ quµ cña B¸c tÆng ®Ó mua níc ngät cho anh em chiÕn sÜ trùc phßng kh«ng uèng.1993 [48. t¬ng ®¬ng víi kho¶ng 60 l¹ng vµng). tõ c¸i chæi l«ng gµ. khi vïng tù do ®· ®îc më réng sau nhiÒu chiÕn dÞch lín c¸c ®¹i ®oµn chñ lùc ®· ®îc thµnh lËp. c¨n cø vµo thùc tÕ thãc cã trong kho vµ tÝnh to¸n c©n ®èi víi Bé Tµi chÝnh. §Õn dÞp TÕt Nguyªn §¸n.000 ®ång (lóc ®ã lµ mét mãn tiÒn rÊt lín. C¸c b¸o göi ®Õn bao nhiªu. mµ cho tÊt c¶ c¸c chiÕn sÜ ®ang trùc trªn m©m ph¸o ë kh¾p miÒn B¾c. ®Òu ghi vµo l¬ng c¶. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 1. H. v¨n phßng ®Òu göi vµo sæ tiÕt kiÖm cña B¸c. kÓ c¶ ¨n vµ tiªu vÆt). B¸c b¶o: .] T¨ng tiªu chuÈn cho chiÕn sÜ N¨m 1952. T«i thÊy nhiÒu ®ªm B¸c thao thøc vÒ vÊn ®Ò nµy. Mäi chi phÝ cho sinh ho¹t cña B¸c. nhng hµng th¸ng còng chØ ®ñ tiªu. Cã lÇn ®Õn phiªn t«i trùc.Tha B¸c. B¸c ®Ò nghÞ t¨ng gÊp ®«i tiªu chuÈn cho bé ®éi (lóc ®ã chiÕn sÜ ®îc tiªu chuÈn 1 kg g¹o/ngµy. th× t¨ng gÊp ®«i cho c¸n bé tõ trung ®éi phã trë lªn. cßn chiÕn sÜ th× thªm hai l¹ng. cßn l¹i tÊt c¶ h¬n 25. §ång chÝ Vò Kú xem sæ vµ b¸o c¸o: . kh«ng ph¶i chØ cho nh÷ng chiÕn sÜ ë Ba §×nh. B¸c hái: “Søc trai nh chó mçi b÷a ¨n mÊy -32- . c¸n bé th× ®îc h¬n. NÕu sè tiÒn ®ã kh«ng ®ñ th× yªu cÇu ®Þa ph¬ng nµo cã bé ®éi phßng kh«ng trùc chiÕn gãp søc vµo cïng lo! VÒ sau.T¹i sao B¸c cã tiÒn tiÕt kiÖm? L¬ng B¸c cao nhÊt níc. kh«ng qu©n ®îc mét tuÇn! TrÇn §øc HiÕu (theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Vò Kú) TrÝch trong “B¸c Hå. ChÝnh s¸ch thuÕ n«ng nghiÖp ®îc ban hµnh. Nxb Lao ®éng. cã n¨m hµng tr¨m bµi. tøc lµ mçi ngµy ®îc tiªu chuÈn 1. C¸c ®ång chÝ qu©n l¬ng nhiÒu lÇn lµm ®Ò ¸n tr×nh B¸c. nh©n d©n nhiÒu vïng ra søc ®ãng gãp thuÕ n«ng nghiÖp ®Ó nu«i qu©n. TiÒn tiÕt kiÖm cña B¸c lµ do c¸c b¸o tr¶ nhuËn bót cho B¸c. Trong kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. B¸c l¹i ®em chia cho c¸n bé c¸c c¬ quan chung quanh B¸c. B¸c viÕt b¸o nhiÒu.

VËy mçi chó chØ cã 1. B¸c kho¸c chiÕc -33- . theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Ma V¨n Trêng. 2001 [92. riªng ¨n ®· lµ 1kg råi. chØ biÕt r»ng ®Çu th¸ng sau c¸c chiÕn sÜ b¶o vÖ chóng t«i còng ®îc t¨ng tiªu chuÈn 2 kg g¹o/ngµy. chØ h¬n mét phót sau B¸c ®· ®øng c¹nh t«i. nªn ®· tha thùc: . nhng ë ViÖt B¾c vÉn cßn rÐt. ngµy ba b÷a. t«i thó thËt: . Kho¶ng 1 giê s¸ng g× ®ã cã tiÕng lÑp xÑp trªn sµn nøa. trêi rÐt nh c¾t thÞt. chó b¶o vÖ ë hËu ph¬ng mµ lóc nµy ®ãi. B¸c vÉn lµm viÖc rÊt khuya. B¸c lªn sµn råi quay l¹i rÊt nhanh ®a cho t«i mét b¾p ng« nÕp luéc rÊt to.5 b¸t c¬m ph¶i mét b¬ bß ®Çy g¹o lµ 0. Giã B¾c thæi m¹nh. vµo lóc nµy ch¾c ch¾n sÏ ®ãi gÊp ®«i. Trong B¸c Hå víi chiÕn sÜ. phôc kÝch qu©n ®Þch. tiÕt trêi ®· sang xu©n. .giäng nãi ®Çy th¬ng yªu. nh søc ch¸u mçi b÷a ¨n 5 b¸t míi no. t«i ®o¸n B¸c l¹i suy t ®iÒu g×.33 kg. B¸c ®a cho t«i mét ®iÕu thuèc l¸ hót cho ®ì rÐt råi hái: . tËp 2 .Chó ®· ®ãi cha? BiÕt lµ kh«ng thÓ nãi dèi B¸c ®îc. xuèng hái t«i ®©y. .2 kg g¹o th× ®¸nh giÆc sao næi. ¸nh ®Ìn trªn sµn nhµ vÉn s¸ng. Hå Vò. §óng nh dù ®o¸n. Vµo mét ®ªm th¸ng Ch¹p n¨m ®ã.Chó ¨n c¬m chiÒu lóc mÊy giê? .Tha B¸c ®ãi råi ¹! B¸c vui h¼n lªn nh t×m ra mét vËt quý vµ nãi .PhÇn cña chó ®©y. trong bông vÉn b¨n kho¨n kh«ng biÕt ®ªm nay B¸c ®· ¨n g× cha? Khi nhµ sµn ®· t¾t ®Ìn. Lóc Êy ¨n uèng ch¼ng cã g×.b¸t c¬m th× no?”. T«i biÕt kh«ng thÓ tõ chèi.Tha B¸c lóc 5 giê rìi ¹! .Tha B¸c. . th× c¸c chiÕn sÜ c«ng ®ån. t«i liÕc nh×n ®ång hå th× ®· 2 giê s¸ng. Hµ Néi.NXB Q§ND. nªn cÇm b¾p ng« ¨n. T«i hiÓu t©m tr¹ng B¸c hái lµ cã ý. ma phïn l©m r©m g©y nªn c¸i l¹nh buèt. chó ¨n ®i cho ®ì ®ãi ®Ó lµm nhiÖm vô.] Chó ng· cã ®au kh«ng? Vµo ®Çu n¨m 1954.§óng råi. chñ yÕu lµ c¬m. T«i thu m×nh trong chiÕc ¸o d¹ chiÕn lîi phÈm ®øng díi nhµ sµn cña B¸c. Nh÷ng g× diÔn ra tiÕp ®ã th× t«i kh«ng râ.

l¸ch t¸ch ®Òu ®Òu… Trêi l¹nh. tiÕng m¸y ch÷ l¸ch t¸ch. Mét lÇn võa ®i.Chó nµo ng· ®Êy? Cha kÞp nhËn ra ai. T«i ®ang t×m c¸ch ®Ó lªn khái hè. ®Òu ®Òu trªn nhµ sµn gi÷a ®ªm ViÖt B¾c. ND (theo lêi kÓ cña Ng« V¨n Nói) TrÝch trong “B¸c Hå. võa nghÜ. H. B¸c cêi hiÒn hËu vµ c¨n dÆn: “BÊt cø lµm viÖc g× chó còng ph¶i cÈn thËn”. mét ch©n kh«ng. Khi mäi thø ®· ®îc ph©n ra cho vµo 3 ba l« råi. Råi B¸c quay vµo.§i ®êng rõng. leo nói ai mµ ch¼ng mÖt. tËp trung ®å vËt cho mét ngêi mang ®i th× ngêi ®ã cµng chãng mÖt. níc m¾t t«i trµo ra. mét ch©n cã guèc. Ngåi xuèng! Ngåi xuèng! T«i bµng hoµng c¶ ngêi. miÖng ngËm ®iÕu thuèc l¸ thØnh tho¶ng l¹i hång lªn.¸o b«ng ®· cò. Cø ph©n ra mçi ngêi mang mét Ýt. Chó cø ngåi xuèng ®©y bãp ch©n cho ®ì ®au. T«i nhÑ bíc ch©n ®i vßng quanh l¸n. Nxb Lao ®éng. nhng B¸c nãi: . th× t«i ®· thÊy hai tay B¸c luån vµo hai n¸ch. nhng ®îc ®øng g¸c bªn B¸c. cã hai ®ång chÝ ®i cïng.C¸c chó ®· chia ®Òu råi chø? Hai ®ång chÝ tr¶ lêi: -34- . n¾n ch©n. n¾n tay t«i. T«i cè trÊn tÜnh l¹i ®Ó nãi mét lêi th× giËt m×nh khi thÊy B¸c kh«ng kho¸c ¸o b«ng. nªn hai ®ång chÝ ®Þnh mang hé ba l« cho B¸c. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 2. B¸c ®i tÊt. t«i bÞ thôt ch©n xuèng mét c¸i hè tr¸nh m¸y bay. B¸c võa hái: . chît nghe cã tiÕng bíc ch©n vÒ phÝa m×nh.Tha B¸c. Råi B¸c nãi: . mçi lÇn B¸c ®i c«ng t¸c. ch¸u kh«ng viÖc g× ¹.1993 [75. kh«ng tin ë tai m×nh n÷a. chßm r©u cña B¸c ch¹m vµo m¸ t«i.Chó ng· thÕ ®au l¾m. Võa kÐo.Chó ng· cã ®au kh«ng? B¸c sê kh¾p ngêi t«i. T«i ®øng nh×n theo B¸c cho ®Õn lóc l¹i nghe tiÕng m¸y ch÷ cña B¸c kªu lªn l¸ch t¸ch. V× sî B¸c mÖt.] C©u chuyÖn vÒ 3 chiÕc ba l« Trong nh÷ng ngµy sèng ë ViÖt B¾c. B¸c cßn hái thªm: . Råi t«i cè g¾ng bíc ®i ®Ó B¸c yªn lßng. t«i thÊy lßng m×nh nh ®îc sëi Êm lªn. Cã tiÕng hái: . Cã thËt lµ B¸c nãi nh vËy kh«ng! B¸c ¬i! B¸c th¬ng chóng ch¸u qu¸! T«i tr¶ lêi B¸c: .

[52. 12. anh ¬i! Em cã sung síng g× ®©u. híng vÒ d·y nói Tam §¶o. Th¬ng B¸c.C¸c chó ®©y lµ Gi¶i phãng qu©n. mäi ngêi dõng ch©n. Ra khái nhµ sµn. . .] B¸t chÌ xÎ ®«i §ång chÝ liªn l¹c ®i c«ng v¨n 10 giê ®ªm míi ®Õn.T¹i sao ba l« cña chó nÆng mµ B¸c l¹i nhÑ.Tha B¸c. l¹i cã tiÕng ®»ng h¾ng bªn ngoµi. nãi: . Sau ®ã. mµ anh em phôc vô võa mang lªn. B¸c giôc: .¡n ®i. mét th×a con.ChØ cã lao ®éng thËt sù míi ®em l¹i h¹nh phóc cho con ngêi. B¸c cïng ¨n… C¸m ¬n B¸c. x¸ch chiÕc ba l« lªn. chØ cã ch¨n. ®êng phÌn. Giê ®©y tríc mÆt t«i lµ nh÷ng con ngêi -35- . xÎ mét nöa cho ®ång chÝ liªn l¹c. Råi B¸c ®em b¸t chÌ ®Ëu ®en. H»ng ngµy cø ®øng trªn ®ª. ®ång chÝ liªn l¹c ra vÒ. T«i ®· nhiÒu lÇn ®Ò nghÞ cÊp trªn cho tho¸t ly ®Ó tham gia Gi¶i phãng qu©n. B¸c gäi mang ra mét b¸t. råi ¹! Ba ngêi lªn ®êng. «ng cô liÒn chØ tay vµo c¸c ®ång chÝ cïng ®i.C¸c chó lµ tù vÖ th«n ®©y? .Th¸i mµ sèng cuéc sèng chiÕn ®Êu vµ tù do trªn Êy.] C¸c chó cã b¸o kh«ng? «ng cô b¾t tay chóng t«i vµ hái: . B¸c më c¶ 3 chiÕc ba l« ra xem th× thÊy ba l« cña B¸c nhÑ nhÊt. nhng kh«ng ¨n l¹i sî B¸c kh«ng vui. tr 85. em võa ¨n võa rít níc m¾t. t«i ao íc sao cã c¸nh ®Ó bay tíi chiÕn khu Tuyªn . B¸c kh«ng ®ång ý vµ nãi: . ®ång chÝ cÊp dìng bÊm vµo vai anh lÝnh th«ng tin: . tr.CËu ch¸n qu¸. C¶ ngµy B¸c cã b¸t chÌ ®Ó båi dìng lµm ®ªm mµ cËu l¹i ¨n mÊt mét nöa. nhng cha ®îc. mµ ¨n th× biÕt ch¾c lµ c¸c anh m¾ng má råi… Theo Thñy Xu©n.D¹.. Hai ®ång chÝ kia l¹i ph¶i san ®Òu c¸c thø vµo 3 chiÕc ba l«. xuèng s©n. 82 [77.Ch¸u ¨n ®i! ThÊy ®ång chÝ liªn l¹c ngÇn ng¹i. B¸c ®Õn chç ®ång chÝ bªn c¹nh. mµn. L©u nay ba tiÕng Gi¶i phãng qu©n cã søc thu hót m·nh liÖt ®èi víi t«i. . qua mét chÆng. S®d. TrÇn ThÞ Lîi (su tÇm) S®d.Khæ qu¸.

ai kh¸t sÏ rãt uèng.Kh«ng nªn . cã ¹. T«i véi mang tíi cho «ng cô tê b¸o Cê gi¶i phãng chóng t«i võa mua ban s¸ng. Quen nh tiÕp kh¸ch ë nhµ. thËt ra chØ lµ mét ng«i miÕu gÇn ®×nh lµng t«i. «ng cô bçng nhiªn hái: . Chóng t«i ®Òu v©ng lêi. c¸c ®ång chÝ kh¸c cïng ngåi qu©y quÇn l¾ng nghe. T«i v©ng lêi. c¶ ng«i miÕu bÊy giê chØ cã 2 c¸i ph¶n ®Ó chóng t«i nghØ mçi khi ®i tuÇn tra. Sè cßn l¹i th× vµo nghØ ë chiÕc ph¶n kÒ bªn. «ng cô l¹i hái: . tù träng cña m×nh.Ch¸u cø ®Ó ®Êy. th× ra cê cña ta nhá h¬n cê cña c¸c níc ®ång minh thËt! Mét ®ång chÝ trong chóng t«i tha víi cô: . VÒ tíi trô së cña ®éi tù vÖ (nãi lµ trô së.D¹. «ng cô chØ ®Çu bµi råi giao cho mét ®ång chÝ Gi¶i phãng qu©n ®äc. «ng cô võa nghe. Hai ®ång chÝ Gi¶i phãng qu©n cïng anh em tù vÖ chóng t«i g¸c phÝa ngoµi.«ng cô khÏ l¾c ®Çu vµ b¶o. toan tr¶i chiÕu. nªu c©u hái ®Ó c¸c -36- . Tíi cæng th«n. võa thØnh tho¶ng ghi g× ®ã vµo sæ tay. giÊy ®á vµ giÊy vµng nh©n d©n ta mua lµm cê nhiÒu qu¸ nªn thiÕu ¹! V× muèn cho ®ñ. Chît nh×n thÊy hµng d©y cê c¨ng tríc cæng th«n. Cã lóc «ng cô dõng l¹i.D¹.C¸c chó cã b¸o kh«ng? . T«i mang bé ®å trµ tíi. canh g¸c vÒ. ®Æc biÖt lµ cô giµ trong ®oµn. «ng cô dõng l¹i xem c¸c khÈu hiÖu kÎ trªn bøc têng. . t«i véi ®i lªn tríc. T«i kh«ng sao nÐn ®îc c¶m ®éng tríc nh÷ng ®ång chÝ míi gÆp lÇn ®Çu nµy.Sao c¸c chó lµm cê cña ta nhá h¬n cê cña c¸c níc ®ång minh? Chóng t«i cïng nh×n lªn. C¸c chó ph¶i hiÓu lµ: C¸ch m¹ng ®· thµnh c«ng. kh«ng nªn rãt s½n. nhng «ng cô g¹t ®i vµ th¶n nhiªn ngåi xuèng ph¶n. t«i toan rãt níc ra chÐn. së dÜ chóng t«i chän n¬i ®©y lµ cèt ®Ó yªn tÜnh vµ chê ®Õn tèi sÏ chuyÓn sang ®Þa ®iÓm kh¸c). mét ®ång chÝ tù vÖ véi trÌo lªn lÊy d©y cê xuèng ®Ó söa l¹i. nªn chóng ch¸u ph¶i c¾t bá ®i mét chót ¹.Êy ®ang t¬i cêi b¾t tay m×nh. Cã thÕ míi tá râ chÝ tù cêng. níc ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp vµ ngang hµng víi c¸c níc kh¸c. v× vËy cê cña ta ph¶i b»ng cê cña c¸c níc. «ng cô b¶o: . Sau phót chµo hái. chóng t«i mêi «ng cô vÒ trô së tù vÖ cña chóng t«i trong th«n.

tiÕng ®èi tho¹i cña c¸c nh©n vËt s«i næi….Chó ®Ó B¸c thuyÕt minh cho… B¸c cÇm micr«. phµn nµn… NhiÒu ngêi quay l¹i chç ®Æt m¸y chiÕu cã ý chê ®îi… HiÓu râ hoµn c¶nh. Nãi råi. c¬ quan cña B¸c chuyÓn vÒ Hµ Néi. Buæi chiÕu phim: “Hoµng tö Cãc” b¾t ®Çu. B¸c tíi. Song lÇn nµy.®ång chÝ Gi¶i phãng qu©n nªu ý kiÕn. §ã lµ nh÷ng giê phót. l¾ng nghe ®èi tho¹i vµ thuyÕt minh trùc tiÕp bé phim Ph¸p nµy. ngêi xem kh¸ ®«ng. B¸c thêng xem phim cïng c¸c ®ång chÝ phôc vô trong c¬ quan. Mäi ngêi trËt tù theo dâi phim. Nh biÕt râ yªu cÇu cña mäi ngêi. nghe thÊy cã phim hay. B¸c b¶o ®ång chÝ thuyÕt minh: . hµng th¸ng lµm viÖc trong nh÷ng hoµn c¶nh thiÕu thèn. tãm t¾t ®o¹n phim võa chiÕu vµ trùc tiÕp thuyÕt minh hÕt bé phim. m¸y chiÕu phim ®· ch¹y ®Òu ®Òu. B¸c hái ®ång chÝ phô tr¸ch chiÕu phim: . råi cô gi¶ng gi¶i thªm sau ®ã míi cho ®äc tiÕp. Mét sè ch¸u nhá tÝu tÝt quanh B¸c.Chó thuyÕt minh nh vËy lµm mÊt c¶ c¸i hay cña bé phim.Sao chó kh«ng thuyÕt minh cho mäi ngêi nghe? §ång chÝ phô tr¸ch tha víi B¸c lµ phim míi nhËp vÒ. §óng giê. Tèi Êy. c¨ng th¼ng. Hoµ b×nh lËp l¹i. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. t¹i phßng lín ng«i nhµ Phñ Chñ tÞch cã ch¬ng tr×nh chiÕu phim. Ngêi ra hiÖu cho mäi ngêi ngõng vç tay råi nhanh nhÑn ngåi vµo ghÕ. nªn nhiÒu ®o¹n lêi thuyÕt minh vµ h×nh ¶nh kh«ng ¨n nhËp víi nhau. B¸c nãi: . Ngêi xem khã theo dâi. kh«ng cã b¶n thuyÕt minh ®i kÌm.] C¸c chó ®Ó B¸c thuyÕt minh cho. Mäi ngêi cµng thªm mÕn phôc B¸c. Chó ®Ó B¸c thuyÕt minh cho. Cã lóc B¸c gi¶i thÝch thªm.17 [95. v× ®ã lµ phim níc ngoµi mµ kh«ng cã thuyÕt minh. nhng ngêi xem th× kh«ng ai hiÓu g× c¶. Nhng v× thùc hiÖn lÞch chiÕu phim do c¬ quan quy ®Þnh nªn cø thùc hiÖn ch¬ng tr×nh… Víi nô cêi ®«n hËu. Mäi ngêi ch¨m chó theo dâi. Cã ngêi x× xµo.4. ®ång chÝ thuyÕt minh cha xem tríc. Lêi thuyÕt -37- . B¸c cÇm micr« ch¨m chó theo dâi h×nh ¶nh. T. B¸c ch¸u tho¶i m¸i sau hµng tuÇn. Khi cßn ho¹t ®éng ë chiÕn khu ViÖt B¾c. trªn mµn ¶nh diÔn ra nh÷ng c¶nh nèi tiÕp nhau.tr. Thêng vµo tèi thø 7. Mét lÇn. LÞch chiÕu phim trong c¬ quan B¸c vÉn ®îc duy tr×.

-38- . nµng Cãc hiÖn nguyªn h×nh lµ mét c« g¸i ®Ñp. cÇn ph¶i cã c¸i ®Ñp bªn trong. hoµng tö ®îc ¨n nh÷ng b÷a ¨n ngon h¬n yÕn tiÖc tríc ®©y. Cuèi cïng. mäi ngêi híng vÒ B¸c chê ®îi mét lêi. nãi: . Nxb Lao ®éng. §ång chÝ tuyªn huÊn ®äc xong. C©u chuyÖn r¨n mäi ngêi muèn cã løa ®«i h¹nh phóc. nhµ cöa lu«n lu«n ®îc ng¨n n¾p s¹ch. Cãc nãi tiÕng ngêi. t×nh tiÕt hÊp dÉn… Ngêi xem h«m Êy hiÓu thªm vÒ néi dung phim. B¸c hái mäi ngêi: . B¸c gi¶i thÝch lu«n: . mét ý cña B¸c.[53. Tõ ®ã hai ngêi sèng cuéc ®êi h¹nh phóc… Phim kÕt thóc.Phim cã hay kh«ng? .B¸c cã söa nhng c¸c ý chÝnh trong bµi B¸c cã söa ®©u. C¶nh cung ®iÖn huy hoµng cña nhµ vua… Hoµng tö b¾n cung ®Ó chän vî.D¹. Lµm viÖc g× B¸c còng ®em l¹i ®iÒu bæ Ých cho mäi ngêi. Mòi tªn tróng mét con Cãc. mµu s¾c ®Ñp. ng¾n gän. Nµng Cãc yªu cÇu hoµng tö ®a m×nh vÒ Cung. v× b¶n nµy cã nhiÒu ý kiÕn thiÕt thùc. vÒ B¸c. phôc vô mäi ngêi… Nguyªn Lª TrÝch trong “B¸c Hå. tõ khi chung phßng víi nµng Cãc. ®Ñp. Song cã ®iÒu l¹ lµ. Söa xong B¸c cho ®i ®¸nh m¸y l¹i vµ ngµy 30/1 mêi ®ång chÝ phô tr¸ch tuyªn huÊn sang cïng B¸c so¸t l¹i lÇn cuèi. duyªn d¸ng. B¸c cêi ®é lîng: . sau ®ã bæ sung c¸c ý tõ nh÷ng b¶n cña c¸c ®ång chÝ kh¸c. Nh thêng lÖ. Hoµng tõ buån b· v× ph¶i sèng chung víi nµng Cãc. C¸c tµi tö ®ãng khÐo. Giäng B¸c Êm ¸p gîi c¶m… Ngêi xem híng c¶ lªn mµn ¶nh. B¸c xem vµ b¶o ®ång chÝ Vò Kú lÊy b¶n cña ®ång chÝ Trêng Chinh lµm b¶n gèc.Hay v× cã néi dung tèt.] C¸c chó nãi cã lý nhng cha hîp lý … C¸c ®ång chÝ Bé ChÝnh trÞ ®Òu tham gia ý kiÕn ®Òu göi l¹i cho B¸c.minh râ rµng. hay l¾m ¹! Mäi ngêi ®ång thanh tr¶ lêi. th× ®õng qu¸ lÖ thuéc vµo h×nh thøc bªn ngoµi. vÒ phÈm gi¸ con ngêi.Hay v× sao? Vµ kh«ng ®îi c©u tr¶ lêi. B¸c söa l¹i hÇu hÕt ¹. B¸c l¹i hái: .1993 13. H. so víi b¶n bªn Tuyªn huÊn göi sang.Tha B¸c. cêi gîng. Hoµng tö bÝ mËt theo dâi. c¸i ®Ñp b¶n chÊt. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 3.

n©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng”. thñ ®o¹n cña kÎ ®Þch. ChØ cã mét sè Ýt tho¸i hãa biÕn chÊt. VËy tríc khi bª vµo phßng. chèng ®ãi. ®¸p: . nhng cha hîp lý. B¸c ®ång ý nhîng bé.] Chó tr¶ lêi cho râ h¬n! -39- . T.4. v¨n hãa. nhng cha ®ñ Nghiªm nghÞ nh×n chóng t«i mét lît. Sau khi ®· gi¶i thÝch cÆn kÏ vÒ HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬. c¸n bé §¶ng ta nãi chung lµ tèt. tÝch cùc s¶n xuÊt vµ tÝch cùc häc tËp qu©n sù.ý kiÕn chó thÕ nµo? §ång chÝ Vò Kú tha víi B¸c lµ ®ång ý víi ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ tuyªn huÊn.19 [54.Hßa b×nh lËp l¹i. nhng cha ®ñ.C¸c chó cã lý. nhng trong bµi døt kho¸t gi÷ nguyªn ý: “QuÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n. ®æi l¹i ®Çu ®Ò “N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n”. xin B¸c ®a vÒ “N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng” lªn tríc. T. chÝnh trÞ. qu©n sù cho giái vµ s½n sµng chiÕn ®Êu. c¸c chó cã khªnh ®å cò ra quÐt s¹ch sÏ hay cø ®Ó r¸c bÈn thØu mµ kª bµn ghÕ. giêng tñ míi vµo? Ngõng mét l¸t. Ph¶i x©y dùng qu©n ®éi lín m¹nh b»ng c¸ch häc tËp chÝnh trÞ. B¸c l¹i hái: .Chó nãi ®óng. Nghe xong B¸c nãi: .Tha B¸c. B¸c gËt ®Çu: . nhiÖm vô cña c¸c chó lµ g×? §ång chÝ T©n. C¸c chó cßn ph¶i cïng nh©n d©n ®Êu tranh thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt.24 [55.] Chó nãi ®óng. B¸c muèn hái ®iÒu nµy. ChÝnh phñ t¹i Hµ Néi ¹. Riªng ®oµn chóng ch¸u cã nhiÖm vô b¶o vÖ Trung ¬ng §¶ng. Gia ®×nh c¸c chó tiÕt kiÖm mua ®îc mét bé bµn ghÕ vµ giêng tñ míi. tr.C¸c chó cßn g× th¾c m¾c n÷a kh«ng? “KÓ chuyÖn B¸c Hå” S®d. bé ®éi chóng ch¸u ph¶i tiÕp tôc cïng nh©n d©n trõ gian.§ång chÝ phô tr¸ch tuyªn huÊn tha: . chèng lôt. KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. v¨n hãa. B¸c l¹i hái mét lÇn n÷a: . B¸c tiÕp: . vÕ “QuÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n” xuèng sau ¹! B¸c quay sang hái ®ång chÝ Vò Kú: . B¸c ®Æt ®Çu ®Ò nh vËy th× m¹nh qu¸. Ph¶i ®Ò phßng mäi ©m mu. c¸n bé ®¹i ®éi.V× c¸c chó lµ ®a sè.Tha B¸c. t¨ng gia.tr.4.

§ã lµ lêi ®ång chÝ Minh. B¸c ®a m¾t nh×n chung quanh mét lît. võa ®Ñp m¾t. thÊy B¸c ®äc khÈu hiÖu nh thÕ. B¸c còng cêi.Tha B¸c. Minh tëng B¸c ®äc thËt. Phª b×nh mµ chóng t«i vÉn kh«ng sao nhÞn ®îc cêi.Chó häc líp mÊy? . ch¸u 18 ¹! . v¨n hãa. B¸c gËt ®Çu tá vÎ hµi lßng: . B¸c chó ý nh÷ng bµi nãi vÒ kinh nghiÖm häc tËp qu©n sù. ngêi chiÕn sÜ võa tßng qu©n n¨m 1961. B¸c quay l¹i hái t«i: -40- . Bíc vµo trong héi trêng. chÝnh trÞ. ®i ch©n kh«ng vµo héi trêng. ®Ó xem c¸ch bè trÝ héi trêng vµ phßng ®äc s¸ch. ch¸u häc líp 9… B¸c chØ vµo b¶n ®å ViÖt Nam treo trªn têng vµ b¶o Minh: . chóng t«i ®a B¸c tíi héi trêng.Tha B¸c. chßm r©u rung rung. Chóng t«i còng lµm theo Ngêi.Chó bao nhiªu tuæi? .Ch÷ viÕt ®Ñp. B¸c b¶o: . Sau ®ã.Nãi xong. nhng thiÕu môc phª b×nh! Tíi gi÷a héi trêng. võa s¹ch nhµ.Chó ë nhµ lµm g×? Gia ®×nh hiÖn nay thÕ nµo? . B¸c nh×n Minh. B¸c liÒn ®äc” “Hå Chñ tÞch muèn n»m”.D¹.Ch¸u chØ cho B¸c xem ©m mu Mü . . ThÊy vËy.Chó hiÓu ®óng! Nªn lµm cho anh em kh¸c còng hiÓu nh m×nh. ©u yÕm hái: .C¸c bøc vÏ vµ bÝch b¸o ®Òu tèt. B¸c nh×n lªn khÈu hiÖu díi ¶nh Ngêi vµ b¶o: . Nh¾c Minh xong. ThÊy nÒn g¹ch trong héi trêng ®îc anh em lau rÊt s¹ch. LÇn ®Çu gÆp B¸c. sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®i bé ®éi. míi phôc viªn n¨m 1959 ¹! .Nªn ®Ó c¸i g× lau ch©n. Nhng lµ nh÷ng ch÷ g×? . Ngêi lÇn lît xem c¸c bøc vÏ vµ bÝch b¸o cña c¸c chiÕn sÜ. ch¸u ë nhµ ®i häc vµ gióp bè mÑ ch¸u lµm trong hîp t¸c x· ¹! Bè ch¸u tríc lµ cè n«ng. §u«i m¾t cña Ngêi nheo h¼n l¹i. B¸c cëi dÐp ®Ó ë ngoµi thÒm. ®ång thêi còng lµ c©u l¹c bé cña ®¬n vÞ. véi tr×nh bµy l¹i. thµnh tÝch t¨ng gia… B¸c khen: . .DiÖm dïng chÊt ®éc hãa häc ë miÒn Nam ViÖt Nam nh thÕ nµo. t¸c h¹i ra sao? Minh tr¶ lêi xong. chóng ch¸u viÕt khÈu hiÖu “Hå Chñ tÞch mu«n n¨m” ®Êy ¹! Sî v× ®¸nh dÊu sÏ gi¶m mÊt mü thuËt nªn viÕt nh thÕ ¹.Sau khi th¨m xong khu nhµ ë.D¹.

ngêi chiÕn sÜ t×nh nguyÖn: . mÆt kh¸c còng nãi râ qu©n ®éi ta lµ cña quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng. thanh minh thªm: Ch¸u vµo bé ®éi míi ®îc häc ¹! B¸c dÆn: . níc m¾t trµo ra. ®«i l«ng mµy thanh thanh nhÝu l¹i. ThÓu còng biÕt r»ng tªn ®ã kh«ng hay. Cuèi cïng Minh tr¶ lêi gîng: .Lóc ë nhµ chó lµm g×? . ngêi ta quen gäi nã lµ “th»ng -41- . bän trÎ cïng c¶nh nghÌo nh ThÓu. sang tËn bªn Lµo kiÕm sèng. ThÓu nghÑn ngµo kÓ l¹i víi B¸c t×nh c¶nh riªng cña m×nh.B¸c hái tiÕp ®ång chÝ B×nh. . lín lªn ®îc ngêi anh xin cho vµo häc viÖc ë nhµ m¸y xe löa Gia L©m. nhng quanh xãm. ch¸u häc líp 5 ¹! . tªn còng xÊu vËy th«i. Nhµ ThÓu nghÌo l¾m. . .4. råi sau chuyÓn sang s ®oµn Qu©n tiªn phong ¹! B¸c quay l¹i hái Minh: . KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d.B×nh h¬i thÑn. B¸c ®a cho ThÓu mét chÐn níc. cha ThÓu ph¶i b¸n c¸c em cho nhµ giµu.Tha B¸c.[58. Cßn ThÓu th× lang thang thÊt tha thÊt thÓu.Ngµy bÐ ch¸u ®i ë cho ®Þa chñ. tr.. c«ng n«ng lµ chñ lùc cña c¸ch m¹ng. B×nh tha: .Chó nghÜ nh thÕ nµo khi thÊy m×nh häc hÕt líp 9 vµ trung ®oµn trëng cña chó tríc lµm c«ng nh©n? Minh suy nghÜ cã vÎ khã kh¨n. ThÓu lÆng ngêi ®i. M¸ l¹i ®á bõng lªn. vÎ tù tin.Chó häc líp mÊy? .§ã lµ b¶n chÊt cña chÕ ®é ta.24 14. Lóc nhá ThÓu ®îc cha mÑ ®Æt tªn lµ “th»ng cu NËy”. gióp nhau ®Ó cïng tiÕn bé.D¹.Chó tr¶ lêi cho râ h¬n! RËp ch©n ®øng nghiªm l¹i. ®Çu ®êng xã chî kiÕm ¨n. C¬ cùc qu¸. ®ã lµ nhê cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu©n ®éi ta tiÕn lªn chÝnh quy hiÖn ®¹i ¹! Cã tiÕng x× xµo.] §îc B¸c ®æi tªn. B¸c ra hiÖu gi÷ trËt tù råi chØ thîng sÜ B×nh. T.Sao chó l¹i tªn lµ ThÓu? Kh«ng nÐn næi xóc ®éng. ChØ cã con nhµ giµu míi cã tªn ®Ñp! Råi ®Õn n¨m 1945.Hai chó cÇn häc tËp lÉn nhau. Còng tõ ®ã. mÑ ThÓu chÕt ®ãi. Kh¸ng chiÕn ch¸u tham gia ®éi nghÜa qu©n Hång Hµ. cha ThÓu ph¶i bång bÕ d¾t dÝu con ngîc dßng s«ng Lam. kh«ng nu«i næi c¸c con.

Cho nªn ®æi tªn “ThiÕp” thµnh tªn “ThiÖp” lµ h¬n. C¸c chiÕn sÜ. l¹i cã ý nghÜa hiÕu th¶o víi nh©n d©n. . B¸c nãi tiÕp: .B¸c nh×n ThiÕp vµ nãi tiÕp . chiÕn ®Êu dòng c¶m. ThÓu c¶m ®éng vµ sung síng nhËn tªn míi: NguyÔn V¨n Th¶o. h¹i cña l¾m! -42- . thÕ míi ®óng . c¶nh gi¸c. Vµo bé ®éi. ch¸u nghe cha mÑ ch¸u nãi lµ v× hiÕm hoi. B¸c ngõng lêi. v× ®¸nh trêng kú th× h¹i ngêi.õ.] NhËn tªn míi. Sau ®ång chÝ Th¶o. gÆp ®ång chÝ Th¸i Do·n ThiÕp. x©y dùng cuéc ®êi míi. Mét ®ång chÝ trong chóng t«i hái B¸c: . th«ng minh. mµ cßn ph¶i lÞch thiÖp n÷a.B¸c ch¸u ta lµm c¸ch m¹ng ®Ó xo¸ bá kiÕp sèng cò. cïng nh×n B¸c ch¨m chó chê ®îi.Tha B¸c. nh×n c¸c chiÕn sÜ mét lît. L¾ng nghe ThÓu kÓ xong.Tõ nay chó ThÓu sÏ tªn lµ Th¶o. ThÓu vÉn gi÷ c¸i tªn cò. nªn míi lÊy tªn con g¸i ®Ó ®Æt tªn cho ch¸u ¹! B¸c cêi vµ nãi: . B¸c l¹i hái: . ch¸u kh«ng râ ¹! B¸c nãi: .4.B©y giê chó lµ chiÕn sÜ b¶o vÖ . ThiÕp phÊn khëi nhËn ngay c¸i tªn míi mµ B¸c võa ®Æt cho: Th¸i Do·n ThiÖp. chóng ch¸u nghÜ m·i vÉn cha râ t¹i sao ph¶i ®¸nh trêng kú.ThÓu” vµ thÕ lµ c¸i tªn “th»ng NËy” mµ cha mÑ nã ®Æt ra còng mÊt nèt.chiÕn sÜ b¶o vÖ th× kh«ng nh÷ng ph¶i dòng c¶m.33 [60. nhÊt lµ ThÓu. chó nªn ®Æt tªn míi ®Ó thÓ hiÖn sù thay ®æi cña cuéc ®êi m×nh. Ngêi cÇm tay ThÓu vµ nãi: .C¸c cô ®Æt tªn lµ cã ý l¾m vµ bao giê còng gi¶i thÝch cho con ch¸u nghe ý nghÜa tªn cña m×nh. tr. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. T. B¸c rÊt xóc ®éng.Tha B¸c. Nh thÕ võa gi÷ ®îc vÇn cò. . lóc míi sinh ch¸u l¹i gÇy yÕu vµ tr«ng nh con g¸i. tËn tuþ. trë thµnh ChiÕn sÜ thi ®ua.Sao tªn chó l¹i nh tªn con g¸i vËy: C©u hái cña B¸c lµm ThiÕp xÊu hæ.Tha B¸c.

Lîi. råi lÊy mét vÝ dô: .chóng t«i ®Òu phÊn khëi nhËn tªn míi. Tõ ®ã t¸m anh em chóng t«i cã tªn míi lµ: Trêng.[64. ®éc ¸c.] Bµi th¬ næi tiÕng cña B¸c Hå c¨n dÆn thanh niªn ®îc ra ®êi nh thÕ nµo. ®o¸n lµ kh¸ch ®· ®Õn.4. ®Þnh thÇn nh×n 1 Hå ChÝ Minh toµn tËp. Vµ khi thÊy chóng t«i ®· nhËn thøc ®îc. chóng t«i ®îc tin b¸o cã ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh. ta míi lõa thÕ quËt ng·. B¸c b¶o chóng t«i: . §éi ®· ®îc tæ chøc thµnh nhiÒu Liªn ph©n ®éi r¶i qu©n däc tuyÕn ®êng vµ nhËn nhiÖm vô b¸m trô nh÷ng n¬i hiÓm yÕu. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d.B¸c ph©n tÝch cho chóng t«i râ c¸c mÆt lîi h¹i. Th¾ng. T. Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp (nay lµ Tæng côc HËu cÇn) sÏ ®Õn th¨m ®¬n vÞ. mµ giÆc nh mét l·o giµ quû quyÖt. Liªn ph©n ®éi TNXP 321 cña chóng t«i ®îc nhËn träng tr¸ch b¶o vÖ cÇu Nµ Cï (thuéc huyÖn B¹ch Th«ng. Kú. ®Ó gi÷ bÝ mËt vµ còng thÓ hiÖn quyÕt t©m kh¸ng chiÕn cña chóng ta. Kh¸ch vµo tíi n¬i. ChiÕn. Sau khi phôc vô chiÕn dÞch Biªn giíi. n»m trªn tuyÕn ®êng tõ thÞ x· B¾c C¹n ®i Cao B»ng. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia 1995.C¸c chó ë ®©y mçi ngêi mét tªn. §Þnh. Khi søc ®· khoÎ. Kh¸ng. §éi thanh niªn xung phong c«ng t¸c trung ¬ng ®Çu tiªn thµnh lËp ngµy 15/7/1950 theo chØ thÞ cña Trung ¬ng §¶ng vµ Hå Chñ tÞch.Søc ta lóc nµy nh trai mêi s¸u.6. nh vËy cã ch¾c th¾ng kh«ng? B¸c dõng l¹i nh×n chóng t«i. chóng t«i tæ chøc löa tr¹i trong rõng Nµ Tu ®Ó ®ãn kh¸ch. NhÊt.B¾c C¹n . giµ cçi.V× vËy míi nãi trêng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. tõ nay B¸c ®Æt cho c¸c chó tªn míi theo c©u B¸c võa nãi. T. §ªm h«m ®ã. NÕu ta cËy søc ®¸nh bõa sao ch¾c th¾ng ®îc! Ph¶i võa ®¸nh võa nu«i søc cho m×nh lín lªn. khã gäi. tr. tØnh B¾c C¹n). §éi ®îc giao nhiÖm vô b¶o vÖ tuyÕn ®êng quan träng: Cao B»ng .Th¸i Nguyªn.D¹! . mµ cßn cã nguy c¬ bÞ níc lò cuèn tr«i. Sau ®ã. §Ó dÔ gäi. CÇu Nµ Cï lóc nµy kh«ng nh÷ng ®· trë thµnh môc tiªu nÐm bom b¾n ph¸ cña m¸y bay ®Þch. C¸c chó cã ®ång ý kh«ng? .95 -43- . B¸c chØ vµo t«i vµ lÇn lît ®Æt tªn cho tõng ®ång chÝ.40 15. tr. Trung tuÇn th¸ng 9/19501. dÔ lé bÝ mËt. Võa tr«ng thÊy ¸nh ®Ìn pin thÊp tho¸ng tõ ngoµi cöa rõng ®i vµo. B¸c kÕt luËn: . t«i cho anh chÞ em vç tay hoan h«: "Hoan h« ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh". giÆc ®· suy yÕu.

§¶ng Lao ®éng ViÖt Nam víi §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? Mét sè ngêi trong chóng t«i ®îc B¸c kiÓm tra trùc tiÕp to¸t må h«i.Tha B¸c cã ¹! Sau ®ã B¸c l¹i hái tiÕp: .C¸c ch¸u ngåi c¶ xuèng. chiÕc kh¨n quµng cæ che kÝn c¶ chßm r©u. tÊt c¶ chóng t«i ®Òu s÷ng sê tríc niÒm h¹nh phóc thËt bÊt ngê: B¸c Hå ®Õn th¨m.Tha B¸c ®ñ ¹! Qua nô cêi hiÒn hËu trªn nÐt mÆt cña B¸c.QuÇn ¸o. Nh÷ng c©u ®Çu tiªn B¸c hái chóng t«i lµ nh÷ng lêi hái th¨m ©n cÇn vÒ t×nh h×nh ®êi sèng cña ®¬n vÞ. im lÆng ngåi xuèng.LÇn sau c¸i g× kh«ng biÕt c¸c ch¸u ph¶i nãi kh«ng biÕt. B¸c hái: .Tha B¸c ®ñ ¹! . chóng t«i thÊy B¸c biÕt thõa lµ chóng t«i nãi dèi ®Ó B¸c vui lßng. B¸c ®· truyÒn ®¹t tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø II võa míi häp vÒ viÖc ®æi tªn §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng thµnh §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. §i bªn c¹nh B¸c lµ ®ång chÝ TrÇn §¨ng Ninh. thuèc phßng bÖnh ch÷a bÖnh cã ®ñ kh«ng? . Chóng t«i ®Òu r¨m r¾p nghe theo lêi B¸c.l¹i.C¸c ch¸u cã biÕt §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam kh«ng? . nhng do viÖc gi÷ bÝ mËt ®· ¨n s©u vµo ý thøc tõng ngêi nªn trong hµng ngò còng chØ truyÒn ®i nh÷ng tiÕng reo khe khÏ: "B¸c Hå! B¸c Hå!". thuèc men. nªn tr¶ lêi rÊt lóng tóng.C¸c ch¸u ¨n uèng cã ®ñ no kh«ng? . Råi B¸c ®ét ngét hái tiÕp: -44- .C¸c ch¸u cã ®ñ muèi ¨n kh«ng? . TiÕp ®ã B¸c nh¾c nhë: . kh«ng biÕt mµ nãi biÕt lµ giÊu dèt. B¸c ®· ®îc ®ång chÝ Chñ nhiÖm Tæng côc Cung cÊp b¸o c¸o ®Çy ®ñ vÒ chÕ ®é cÊp ph¸t l¬ng thùc. ch¨n mµn. Sau ®ã b»ng nh÷ng c©u ng¾n gän. B¸c l¹i hái: . Râ rµng B¸c ®ang ë tríc m¾t mµ chóng t«i cø ngì nh mét giÊc chiªm bao! B¸c vÉn gi¶n dÞ víi bé quÇn ¸o bµ ba mµu n©u. B¸c t¬i cêi nh×n chóng t«i vµ gi¬ tay ra hiÖu: . qu©n trang cho TNXP cßn thiÕu thèn. Hµng ngò cña chóng t«i trë nªn x¸o ®éng….Tha B¸c cã ¹! .

cã ngêi "cÇn xung phong dòng c¶m". §Õn khi bµi h¸t ®îc h¸t l¹i lÇn thø hai. B¸c cêi: . ngêi sî nãi khã bÞ cho lµ t tëng ng¹i khã nªn tr¶ lêi kh«ng khã. §Ó ghi nhí buæi nãi chuyÖn cña B¸c ch¸u ta h«m nay.Cã ai d¸m ®µo nói kh«ng? Vµ chØ ®Þnh mét ®éi viªn g¸i ngåi ngµy tríc mÆt B¸c. B¸c l¹i b¶o chóng t«i ®ång thanh nh¾c l¹i. ThÕ lµ Ngêi tr¶ lêi: khã. B¸c cïng chóng t«i hoµ nhÞp theo bµi ca "Nh¹c tuæi xanh". Tôc ng÷ ta cã c©u: "Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim". Bµi th¬ næi tiÕng cña B¸c Hå c¨n dÆn thanh niªn ®îc ra ®êi nh thÕ ®ã. gi¶n dÞ nhng l¹i v« cïng s©u s¾c. ®ång chÝ nµy m¹nh d¹n ®øng lªn tha: . nhng khã mµ con ngêi vÉn d¸m lµm vµ lµm ®îc. kh«ng ®îc c¬ giíi ho¸ nh b©y giê). lÊy l¹i ®îc tinh thÇn vµ m¹nh d¹n h¼n lªn. ChØ cÇn c¸i g×? Chóng t«i ®· b×nh tÜnh. t«i ®· nh¾c tr«i ch¶y kh«ng sai ch÷ nµo. toµn lµ nh÷ng khÈu hiÖu hµnh ®éng cña TNXP chóng t«i håi ®ã. B¸c tÆng c¸c ch¸u mÊy c©u th¬: Kh«ng cã viÖc g× khã ChØ sî lßng kh«ng bÒn §µo nói vµ lÊp biÓn QuyÕt chÝ ¾t lµm nªn. Tr¶ lêi xong mµ cø n¬m níp sî B¸c hái thªm. B¸c cha kÕt luËn mµ hái thªm chóng t«i: .§µo nói cã khã kh«ng? Chóng t«i ai còng dÌ dÆt kh«ng d¸m tr¶ lêi µo µo nh tríc n÷a.. chØ cÇn quyÕt chÝ. cã ngêi tr¶ lêi "cÇn quyÕt t©m cao".§µo nói kh«ng khã lµ kh«ng ®óng. Nghe xong. cã ngêi "cÇn kiªn gan bÒn chÝ". Chóng t«i h¸t hµo høng. §äc xong mçi c©u th¬. xÎng. Gi÷a rõng ®ªm khuya. díi ¸nh löa bËp bïng. say mª.Tha B¸c cã ¹! TNXP chóng ch¸u ngµy ngµy vÉn ®ang ®µo nói ®Ó ®¶m b¶o giao th«ng ®Êy ¹! (Håi bÊy giê chóng t«i ®µo nói b»ng cuèc. -45- . Cuèi cïng B¸c chØ ®Þnh t«i nh¾c l¹i c¶ bµi th¬ cho tÊt c¶ ®¬n vÞ nghe. B¸c ®éng viªn chóng t«i: . nh×n l¹i th× kh«ng thÊy B¸c ®©u n÷a! B¸c xuÊt hiÖn vµ ra ®i nh mét «ng tiªn trong chuyÖn cæ tÝch huyÒn tho¹i. "cÇn vît khã vît khæ". ThËt may m¾n. §¸m thanh niªn chóng t«i ngÈn ng¬ nuèi tiÕc håi l©u.C¸c ch¸u tr¶ lêi ®Òu ®óng c¶: Tãm l¹i viÖc g× khã mÊy còng lµm ®îc. RÊt méc m¹c. thi nhau gi¬ tay lªn ph¸t biÕt.

B¸c cÇm lÊy ®òa chØ huy cña anh NguyÔn H÷u HiÕu. Nhng kh«ng.57 16. T.4. ®éng viªn líp líp TNXP chóng t«i lao vµo cuéc kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. B¸c kh«ng nãi chuyÖn víi chóng t«i mµ ®Õn gÇn bôc chØ huy råi bíc lªn.Bµi th¬ ®· lµ nguån cæ vò. Chóng t«i cµng thÝch thó khi thÊy c¸c ®ång chÝ b¹n x«n xao kinh ng¹c. Cha bao giê chóng t«i biÓu diÔn trong tr¹ng th¸i say mª ®Õn thÕ! ¢m hëng bµi h¸t ca ngîi B¸c cha døt. Ban tæ chøc thë phµo. Nhng gom gãp l¹i còng chØ ®îc chôc c¸i.C¸c ch¸u h¸t ®îc bµi KÕt ®oµn chø? Vµ chóng t«i ®· ®µn vµ h¸t bµi KÕt ®oµn díi sù chØ huy cña B¸c. mµ ®©y l¹i lµ mét dµn nh¹c giao hëng hiÖn ®¹i víi c¶ khèi hîp xíng ngãt ngh×n ngêi. Sau nµy mçi khi gÆp khã kh¨n. B¸c ®· nhanh nhÑn bíc tíi. -46- . tiÕp cho chóng t«i thªm søc m¹nh ®Ó vît qua. mäi ngêi chØ biÕt B¸c ®· tõng tr¶i qua nhiÒu ngµnh nghÒ. kh¸ch quèc tÕ vµ c¸c ®ång chÝ cïng ®i ®«ng qu¸. C¸c ®¹i biÓu §¶ng b¹n ®i sau ®Òu theo B¸c mµ ngåi c¶ xuèng cá. C¸c ®ång chÝ ban tæ chøc ca nh¹c thÊy B¸c. tiÕn vÒ phÝa chóng t«i. B¸c vÉn ®iÒm tÜnh hái chóng t«i: . Chóng t«i sung síng chê nghe tiÕng nãi hån hËu cña B¸c mµ phÇn lín chóng t«i chØ ®îc nghe qua loa truyÒn thanh. h×nh nh viÖc gi¶i quyÕt linh ho¹t c¸c khã kh¨n dï lín. véi ch¹y lo ®i t×m ghÕ cho B¸c vµ c¸c ®¹i biÓu.tr. dï nhá ®· thµnh thãi quen ®èi víi B¸c. Anh NguyÔn H÷u HiÕu chØ huy chóng t«i tr×nh bµi ca ngîi §¶ng vµ ca ngîi B¸c. Vµ tríc nçi thÝch ®Õn muèn reo lªn cña chóng t«i. nhng cã ai nghe nãi B¸c chØ huy dµn nh¹c bao giê ®©u. råi tÊt c¶ cïng ®øng lªn ®Ó nh×n B¸c cho râ h¬n. Sè ghÕ Ýt ái ®· chuÈn bÞ ®©m ra thõa. h×nh ¶nh cña B¸c Hå vµ bèn c©u th¬ cña B¸c l¹i ®îc t¸i hiÖn trong lßng chóng t«i. NhiÒu vÞ ®øng lªn. ai kh«ng? Võa lóc ®ã. v× trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña B¸c. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. B¸c cêi víi chóng t«i råi ngåi ngay xuèng b·i cã phÝa tríc. niÒm say mª cña chóng t«i cha kÞp l¾ng xuèng th× B¸c ®øng lªn.[66. C¸c ®ång chÝ b¹n ng¹c nhiªn lµ ph¶i. trót ®îc mèi lo. ai ngåi.] C¸c ch¸u h¸t ®îc bµi KÕt ®oµn chø? B¸c ®i vÒ phÝa chóng t«i.

chÝnh lµ chóng t«i ®· h¸t lªn lêi d¹y b¶o cña B¸c.n¬i ë vµ lµm viÖc cña ChÝnh phñ ta håi ®ã . ë ý…. cã khi lÆn.Hå ChÝ Minh. Liªn X«.4. c¸c ch¸u cã hÕch mòi lªn kh«ng? (B¸c ®a tay ®Èy mòi lªn). Cã lÇn B¸c hái t«i: "Trong chi ®oµn ch¸u. cã ®oµn viªn nµo cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" kh«ng?". lóc ng«i sao lÆn th× l¹i buån. Xong B¸c b¶o: "Ngêi ta hoan h« c¸c ch¸u. NhiÒu ngêi víi t c¸ch c¸ nh©n. Trong ®oµn ch¸u cã thanh niªn nµo cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" th× ch¸u ph¶i gióp ®ì". Nh©n d©n ta ai còng lo cho søc khoÎ cña B¸c.] Sù ra ®êi cña mét bµi th¬ Nh÷ng n¨m ®Çu c¸ch m¹ng. anh chÞ em l¹i rÊt ©n hËn lµ cha xøng ®¸ng víi lêi B¸c dÆn. B¸c vui vÎ b¶o: . cø mçi lÇn tiÕt môc cña ta hay. Theo V¨n Long (Nhµ th¬) [67. Angiªri. c©u ®Çu tiªn B¸c thêng hái lµ: "ThÕ c¸c chó cã ®oµn kÕt kh«ng. ý. B¸c ®· b¶o: "BiÓu diÔn thËt hay ®Ó phôc vô nh©n d©n ®îc nhiÒu lµ tèt.B¸c kh«ng nãi lêi d¹y b¶o g× kh¸c ®èi víi chóng t«i. Nhng nÕu cã t tëng muèn lµm "ng«i sao" th× ng«i sao cã khi tá. T«i cßn ®ang lóng tóng.] Thanh niªn ph¶i g¬ng mÉu trong ®oµn kÕt vµ kû luËt LÇn nµo gÆp B¸c. tr. C¶ ®oµn cêi ré vµ ai nÊy ®Òu hiÓu ®ã lµ B¸c cã ý r¨n b¶o. Theo Thuý Quúnh (DiÔn viªn móa) S®d. Mçi khi cã g× va ch¹m. nªn còng ®îc ®Õn gÆp B¸c vµ b¸o c¸o víi B¸c lµ ë Angriªri còng nh ë Ph¸p.§iÖn Biªn Phñ. LÇn cuèi cïng t«i ®îc gÆp B¸c lµ vµo th¸ng 7… Sau khi ®i diÔn ë Ph¸p.th¨m søc khoÎ cña B¸c. 84 [69. Trung Quèc… vÒ. kÐm g¾n bã víi nhau. B¸c ph¶i ch¨m lo tr¨m c«ng ngµn viÖc. cã th¬ng yªu nhau kh«ng?" råi B¸c dÆn: "Thanh niªn ph¶i g¬ng mÉu trong ®oµn kÕt vµ kû luËt". hay hoan h« B¸c lµ ngêi ta hoan h« cña d©n téc m×nh. c¶ d©n téc ViÖt Nam anh hïng…". trong hoµn c¶nh ®Êt níc cßn nhiÒu khã kh¨n.ThÕ lµ ngêi ta hoan nghªnh c¸c ch¸u. hä vç tay ®Õn vì nhµ h¸t vµ h«: ViÖt Nam . ViÖt Nam . c¶ ®oµn l¹i ®îc qu©y quÇn quanh B¸c. T«i lµ Phã trëng ®oµn. -47- . T. B¸c chØ b¾t nhÞp cho chóng t«i h¸t bµi KÕt ®oµn. cã anh chÞ em khãc nøc në v× hèi hËn cha thùc hiÖn ®îc theo ®óng lêi B¸c. tËp thÓ ®· dµnh thêi giê ®Õn th¨m B¾c Bé phñ . C¶ chi ®oµn ®· lÊy lêi nãi ®ã cña B¸c lµm néi dung tu dìng.

tr©n träng chÐp l¹i bµi th¬ råi ®Õn B¾c Bé phñ th¨m B¸c. tõ lµm sao ®©y ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y Ph¶i ch¨ng khæ tËn ®Õn ngµy cam lai. B¸c trë l¹i v¨n phßng vµ biÕt bµ kh¸ch ®· vÒ råi. Ngåi trªn xe trë vÒ Hµ Néi. H»ng Ph¬ng nhÈm ngay mét bµi th¬: Cam ngon Thanh Ho¸ vèn dßng KÝnh d©ng Chñ tÞch tá lßng mÕn yªu §¾ng cay Cô tr¶i ®· nhiÒu Ngät bïi trêi tr¶ ®ñ ®iÒu tõ ®©y Cïng quèc d©n hëng nh÷ng ngµy Tù do h¹nh phóc trµn ®Çy trêi Nam Anh hïng tá mÆt giang san Lu danh thiªn cæ vÎ vang gièng nßi. Nhng lóc ®ã B¸c cßn bËn tiÕp mét vÞ kh¸ch níc ngoµi ë phßng tiÕp kh¸ch. Nh×n gãi cam vµ ®äc bµi th¬. Bµi th¬ ®Ò lµ "TÆng cam": C¶m ¬n bµ biÕu gãi cam NhËn th× kh«ng ®Æng. nhµ th¬ cÈn thËn gãi cam vµo giÊy ®Ñp. bµ liÒn ®îc ®ång chÝ b¶o vÖ chØ ®êng vµo phßng lµm viÖc cña B¸c. vµ nãi thÕ nµo cho ph¶i phÐp víi B¸c. Nhng nhµ th¬ thÊy B¸c bËn qu¸. võa nghÜ ®Õn ngµy mai vµo B¾c Bé phñ gÆp B¸c nªn nãi c©u g×. B¸c liÒn lµm mét bµi th¬ ®¨ng B¸o Phô n÷ ®Ó tr¶ lêi. Nh©n chuyÕn vµo Thanh Hãa cã viÖc riªng. kh«ng muèn lµm phiÒn B¸c. S¸ng h«m sau.Lóc bÊy giê. ®ång thêi nh©n ®ã nªu lªn bµi häc ®¹o ®øc tõ mét c©u tôc ng÷ rÊt quen thuéc vµ kh¼ng ®Þnh niÒm tin vµo th¾ng lîi s¾p tíi. Nhµ th¬ liÒn chän mua chôc qu¶ vÒ biÕu B¸c. nhng l¹i kh«ng biÕt tªn vµ ®Þa chØ cña kh¸ch. Sau khi tiÔn ch©n ngêi kh¸ch níc ngoµi. T¹i Thanh Hãa cã lo¹i cam lµng Giang ngon næi tiÕng. võa kh kh «m tói cam. -48- . Bµi th¬ bµy tá lêi c¶m ¬n. n÷ thi sÜ H»ng Ph¬ng ®· nghÜ lµm sao khi vÒ ph¶i cã mãn quµ ®Çy ý nghÜa ®Õn th¨m søc khoÎ cña B¸c. viÖc ®Õn th¨m vÞ Chñ tÞch níc kh«ng ®Õn nçi ph¶i qua nhiÒu thñ tôc phiÒn phøc r¾c rèi. Võa ®Õn cæng. B¸c rÊt c¶m ®éng. §ång chÝ v¨n phßng b¶o nhµ th¬ ngåi chê mét l¸t. bÌn göi cam vµ bµi th¬ l¹i råi xin phÐp ra vÒ.

nhng Ýt ai chó ý ®Õn chi tiÕt bµ biÕu gãi cam .MÊy chôc n¨m qua. 10 phót cña chó ph¶i nh©n víi 500 ngêi ®îi ë ®©y. tham nhòng. Sinh thêi. theo dâi qua t¸c phÈm.] Thêi gian quý b¸u l¾m. ngùa kh«ng qua ®îc. ®Òu thÊy râ nhÊt lµ B¸c rÊt khã chÞu khi thÊy c¸n bé lµm viÖc kh«ng ®óng giê. v× thêi gian quý b¸u l¾m". suèi lò. mét ®ång chÝ cÊp tíng ®Õn lµm viÖc víi B¸c sai hÑn mÊt 15 phót.mét chi tiÕt gîi c¶m høng cho sù ra ®êi mét bµi th¬ cã gi¸ trÞ cña B¸c. thÊp h¬n.Chó ®Õn chËm mÊy phót? . N¨m 1945. bëi ë ta kh«ng cã thãi quen "tù b¹ch" vµ kÝn ®¸o. v× vËy thêng kh«ng bao giê ®Ó bÊt cø ai ph¶i ®îi m×nh. xa hoa. nh÷ng ngêi cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc vµ lµm viÖc víi B¸c Hå.Chó lµm tíng mµ chËm ®i mÊt 15 phót th× bé ®éi cña chó sÏ hiÖp ®ång sai ®i bao nhiªu? H«m nay chó ®· chñ quan.Chó tÝnh thÕ kh«ng ®óng. tÊt nhiªn lµ cã lý do: ma to. kh«ng chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng ¸n. më ®Çu bµi nãi chuyÖn t¹i lÔ tèt nghiÖp khãa V Trêng huÊn luyÖn c¸n bé ViÖt Nam. ghÐt ®¾ng. ý nhÞ vèn lµ mét ®Æc ®iÓm cña lèi øng xö ph¬ng §«ng. ghÐt vµo tËn t©m" lµ c¸c thãi quan liªu. B¸c quyÕt ®Þnh ®Õn th¨m líp chØnh huÊn cña anh chÞ em tri thøc. "ghÐt cay. Tuy nhiªn.[79. 104 17. nªn chó ®· kh«ng giµnh ®îc chñ ®éng.Tha B¸c. T«i khuyªn anh em ph¶i lµm viÖc cho ®óng giê. lóc ®ã ®ang bíc vµo cuéc ®Êu tranh t t-49- . ë mét møc ®é kh¸c. B¸c hái: . ho¹t ®éng vµ sinh ho¹t ®êi thêng. B¸c quý thêi gian cña m×nh bao nhiªu th× còng quý thêi gian cña ngêi kh¸c bÊy nhiªu. N¨m 1953. chËm mÊt 10 phót ¹! . B¸c vµ ®ång bµo ph¶i ®îi mét ®ång chÝ c¸n bé ®Õn ®Ó b¾t ®Çu cuéc häp. ®iÒu ta cã thÓ thÊy râ c¸i mµ Ngêi ghÐt nhÊt. bµi th¬ ®· ®i vµo lßng mäi ngêi.4. l·ng phÝ tiÒn b¹c vµ thêi gian cña nh©n d©n. B¸c Hå cña chóng ta yªu c¸i g× nhÊt. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. b©y giê 8 giê 10 phót råi mµ nhiÒu ngêi cha ®Õn. Ngêi th¼ng th¾n gãp ý: "Trong giÊy mêi tíi ®©y nãi 8 giê b¾t ®Çu. ghÐt c¸i g× nhÊt? KÓ còng h¬i khã tr¶ lêi cho thËt chÝnh x¸c. Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. Mét lÇn kh¸c. B¸c b¶o: . T. tr.

råi mét c¬n ma dån dËp. trêi bçng ®æ ma nh trót. quÇn s¾n ®Õn qu¸ ®Çu gèi. Tin vui ®Õn lµm n¸o nøc c¶ líp häc. VÒ sau. hai ba tiÕng ®ång hå kh«ng døt. ®Ó khái l·ng phÝ thêi giê vµ tiÒn b¹c cña nh©n d©n". Th× ra. tèi trêi. vÉn kh«ng quªn dÆn l¹i: "Sau khi t«i ®· qua ®êi. th«ng c¶m víi khã kh¨n cña ban tæ chøc vµ kh«ng muèn c¸c ®¹i biÓu v× m×nh mµ vÊt v¶. chí nªn tæ chøc ®iÕu phóng linh ®×nh. ThËt ®óng lµ mèi h»ng t©m cña mét l·nh tô suèt ®êi quªn m×nh. hµng tr¨m ®¹i biÓu c¸c tÇng líp nh©n d©n thñ ®« tËp trung t¹i Uû ban Hµnh chÝnh thµnh phè ®Ó lªn chóc tÕt B¸c Hå. Bçng chuyÓn trêi ®ét ngét. con ngêi vµ phong c¸ch". B¸c ®Õn sao ®îc n÷a. B¸c chñ ®éng. anh em ¬i! B¸c ®Õn råi! Trong chiÕc ¸o ma ít sòng níc. -50- . tèi ®Êt. h©n hoan vµ sung síng cña tÊt c¶ mäi ngêi. chØ nghÜ ®Õn nh©n d©n. anh em ®îc biÕt: gi÷a lóc B¸c chuÈn bÞ ®Õn th¨m líp th× trêi ®æ ma to. Vµo dÞp tÕt cæ truyÒn cña d©n téc. Ba n¨m sau. xèi x¶. trong nçi bÊt ngê rng rng c¶m ®éng cña c¸c ®¹i biÓu. c©u chuyÖn cã thªm mét ®o¹n míi. gi÷a thñ ®« Hµ Néi ®ang vµo xu©n. råi bËt lªn thµnh tiÕng reo ¸t c¶ tiÕng ma ngµn. cho ®Õn tËn phót l©m chung. suèi lò: . cÇm « ®i vµo. trêi h¹i qu¸. S¾p ®Õn giê lªn ®êng. B¸c Hå tõ trªn xe bíc xuèng. m©y ®en ïn ïn kÐo tíi. ®îi trêi t¹nh th× biÕt ®Õn khi nµo? Thµ chØ mét m×nh B¸c vµ mét vµi chó n÷a chÞu ít cßn h¬n ®Ó c¶ líp häc ph¶i chê uæng c«ng!". Gi÷a lóc trêi ®ang trót níc. mét chiÕc xe ®Ëu tríc cöa. Gi÷a lóc mäi ngêi cßn ®ang lóng tóng thu xÕp ph¬ng tiÖn cho ®oµn ®i ®Ó B¸c khái ph¶i chê l©u th× bçng xÞch.B¸c ®Õn råi. tiÕc rÎ: ma thÕ nµy.ëng gay go. ®Õn cho ®óng giê. Song Thµnh (Theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Huy V©n) Trong cuèn "B¸c Hå. mäi ngêi håi hép chê ®îi. B¸c hiÖn ra gi÷a niÒm ng¹c nhiªn. lÇn lît b¾t tay. chóc tÕt mçi ngêi. Cã ®ång chÝ ®Ò nghÞ tËp trung líp häc ë mét ®Þa ®iÓm gÇn n¬i ë cña B¸c… Nhng B¸c kh«ng ®ång ý: "§· hÑn th× ph¶i ®Õn. th× tõ ngoµi hiªn líp häc cã tiÕng r× rµo. lßng ngêi ®ang thÊt väng. ®Çu ®éi nãn. tù th©n ®Õn t¹i chç chóc tÕt c¸c ®¹i biÓu tríc. thÊy trêi ma to. C¸c ®ång chÝ lµm viÖc bªn c¹nh B¸c ®Ò nghÞ B¸c cho b¸o ho·n ®Õn mét buæi kh¸c. Ai còng xuýt xoa.

Riªng cßn thiÕu gia ®×nh §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p. BiÕt chËm. C¸c ®ång chÝ vµ gia ®×nh ®îc mêi ®· ®Õn dù ®«ng ®ñ. ®Ìo cao.Giái! Chó øng biÕn nhanh nh vËy. Kh¸ng chiÕn toµn quèc bïng næ. Nh©n dÞp ®ãn c¸c ®ång chÝ ë miÒn Nam ra th¨m miÒn B¾c vµo dÞp TÕt Nguyªn ®¸n.Xung trËn! Mäi ngêi cïng cêi å c¶ lªn vµ theo B¸c vµo “trËn”. Nãi råi B¸c chØ vµo bµn ¨n: .Tha B¸c. chiÒu chuéng cña mäi ngêi. trÝ thøc cao tuæi theo B¸c lªn ViÖt B¾c. Minh HiÒn TrÝch trong “B¸c Hå víi chiÕn sÜ” Nxb Q§ND.1. ®êng bïn lÇy. B¸c Hå cña chóng ta lu«n lu«n hßa m×nh vµo cuéc sèng chung cña ®ång bµo. H. §¹i tíng mÆc dï mÆc qu©n phôc vÉn véi bÕ hai ch¸u nhá khÈn tr¬ng bíc vµo phßng. riªng qu©n chñ lùc th× c¬ ®éng dÔ dµng. [110.] øng biÕn nhanh giÆc nµo còng th¾ng. §ang lóc mäi ngêi chuÈn bÞ n©ng cèc th× §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p vµ gia ®×nh tíi. sèng trong sù träng väng. lo tríc thiªn h¹ vui sau thiªn h¹. Song cßn “lùc lîng d©n qu©n du kÝch” ®«ng ®¶o thÕ nµy c¬ ®éng khã qu¸ ¹! B¸c cêi vµ khen: . nhiÒu vÞ ph¶i n»m c¸ng.1994 18. kh«ng nhËn bÊt cø mét sù u tiªn nµo cña ngêi kh¸c dµnh cho m×nh.. Ban Tæ chøc cã ý ®îi mét l¸t… B¸c b¶o: “§óng giê ta ®i ¨n c¬m. H. B¸c xem giê råi nãi: “Chó V¨n chËm 5 phót? §¹i tíng còng chËm giê µ?”… §¹i tíng véi ®Æt hai ch¸u xuèng råi l¹i tríc B¸c ®øng nghiªm nãi: . l©u dÇn còng quen ®i mµ kh«ng hÒ biÕt r»ng m×nh ®· nhiÔm ph¶i thãi ®Æc quyÒn. thêng xuyªn ®îc hëng sù u ®·i ®Æc biÖt. suèi s©u.[81. ai tíi chËm ®Ó phÇn”. V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng tæ chøc b÷a c¬m th©n mËt. chøc c¶.NXB Lao ®éng. T. Anh em phôc vô lo -51- . ®i kh¸ng chiÕn. ®ång chÝ. ®Æc lîi. Vî ®ång chÝ cïng ch¸u lín theo sau véi v·… ThÊy §¹i tíng. nhiÒu nh©n sÜ. Suèt ®êi t©m niÖm lµ ngêi c«ng béc cña nh©n d©n. nÕu n¾m v÷ng lùc lîng cña m×nh th× giÆc nµo còng th¾ng.] B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u? Cã mét sè ngêi cã ng«i cao. 1993.

ThÊy vËy. Nh×n B¸c ®øng gi÷a n¾ng tra. B¸c thêng kho¸t tay ra hiÖu b¶o anh em cø ®i tiÕp. nhng nÕu miÕng ngon ®ã l¹i ®¸nh ®æi b»ng sù mÖt nhäc.ThÕ chó cã ®ñ « che cho tÊt c¶ ®ång bµo kh«ng? Th«i. Cuèi n¨m 1961. B¸c tr¶ lêi: .Th«i ®îc. ngùa chØ cã mét con. Nh÷ng anh em c«ng t¸c trong Phñ Chñ tÞch hµng ngµy vÉn thêng ®i l¹i b»ng xe ®¹p. Th«i. kh«ng cÇn xuèng xe. Nh B¸c ®· tõng nãi. … Kh«ng nì tõ chèi. mét lo¹i c¸ s«ng quý hiÕm thêng chØ cã ë khóc s«ng Hång ®o¹n B¹ch H¹c . Trêi ®· gÇn tra. B¸c ®· cao tuæi. ®ång chÝ phôc vô dän lªn cho B¸c mét ®Üa c¸ anh vò. B¸c mÖt. trong b÷a ¨n. mäi ngêi ®Òu xuèng d¾t xe chê B¸c ®i qua råi míi lªn xe ®i tiÕp. Chia sÎ ngät bïi lµ thÕ. Nh×n ®Üa c¸ biÕt ngay lµ cña hiÕm. Trªn ®êng ®i. viÖc nhiÒu. g¹o níc vµ thøc ¨n. c¸c chó cã nhiÖm vô ®a B¸c ®i nh thÕ nµy lµ tèt råi. cßn ®i ®îc. huyÖn Yªn Thµnh. B¸c vÒ th¨m x· VÜnh Thµnh. thØnh tho¶ng cã gÆp B¸c ®i bé. mêi B¸c lªn. MiÕng ngon kh«ng bao giê B¸c chÞu ¨n mét m×nh. ai còng b¨n kho¨n. B¸c cêi: chóng ta cã 7 ngêi. tØnh NghÖ An. B¸c khen vµ b¶o: .B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u mµ ph¶i cung víi tiÕn! Råi Ngêi kiªn quyÕt b¾t mang ®i kh«ng ¨n n÷a. Nh×n ®Üa c¸. tuy ®· sang ®«ng mµ n¾ng cßn gay g¾t. T¹i mét ngän ®åi thÊp. B¸c cã ph¶i lµ vua ®©u? Mét lÇn. Nhng ®Õn b÷a sau. ë ®êi ai ch¼ng thÝch ¨n ngon. Nhng ai cã thÓ cho -52- . cÊt ®i. B¸c cìi sao tiÖn? Anh em võa khÈn kho¶n: chóng ch¸u cßn trÎ. §ång chÝ Chñ tÞch huyÖn cho t×m mîn ®îc chiÕc «. thÕ mµ chó T« (tøc ®ång chÝ Ph¹m V¨n §ång) l¹i ®i v¾ng. ChuyÕn ®i dµi ngµy. B¸c còng sÏ cìi. c¸c chó cø mang ngùa theo ®Ó nã ®ì hé ba l«.ViÖt Tr×. . ®Þnh gi¬ng lªn che n¾ng cho B¸c. B¸c Hå ®i chiÕn dÞch biªn giíi. gian khæ.B¸c mÖt còng ®Ò nghÞ B¸c lªn c¸ng. mÆc ®Ñp. c¸c chó ®Ó ®Õn chiÒu ®ång chÝ T« vÒ cïng thëng thøc. th× B¸c quay l¹i hái: . mét x· cã phong trào trång c©y tèt. B¸c g¹t ®i: B¸c cßn khoÎ. ai mÖt th× cìi. trong m©m c¬m l¹i cã mãn c¸ h«m tríc. B¸c hiÓu ngay vµ tá ra kh«ng b»ng lßng. phiÒn hµ cña ngêi kh¸c th× B¸c ®©u cã chÊp nhËn. B¸c ®øng nãi chuyÖn víi nh©n d©n trong x·. tëng chuyÖn còng sÏ qua ®i.C¸ ngon qu¸. Nh×n thÊy B¸c. N¨m 1950. ®êng xa. Anh em c¶nh vÖ kiÕm ®îc mét con ngùa.

tr«ng chó nµo còng ®Ñp trai! ThÊy ®ång chÝ ®¹i biÓu cÇm bã hoa bíc ra. sao kh«ng chän nh÷ng c©y nµo ®Ñp. ®Æt th©n m×nh ë ngoµi mµ l¹i cßn". Ngêi b¶o: .] TÆng Thñ tíng bã hoa nµy th× tèt l¾m! Chóng t«i võa tíi phßng ®îi th× Ngêi tõ phßng riªng bíc ra.D¸ng chõng cho B¸c ¨n cç TÕt mµ ®Õn tay kh«ng th× ng¹i. ThÊy chóng t«i. B¸c bµo ngay: . B¸c sÏ ®Æt nã ë tríc phßng kh¸ch. ph¶i kh«ng? C¸c chó trång ®îc nhiÒu rau tèt.C¸c chó mua ®îc hoa ®Ñp ®Êy! Ta mang sang chóc tÕt Thñ tíng ®i! TÆng Thñ tíng bã hoa nµy th× tèt l¾m! Mõng qu¸ chóng t«i reo lªn.C¸c chó thËt khÐo vÏ chuyÖn! B¸c víi c¸c chó sèng bªn nhau hµng ngµy. viÖc g× ph¶i hoa! Ngêi ngõng l¹i. Lêi L·o Tö thËt s©u s¾c l¾m thay! TrÇn HiÕu Trong cuèn "B¸c Hå. con ngêi vµ phong c¸ch". trång vµo chËu c¶nh mang tíi biÕu B¸c. 1993. GÇn tíi nhµ ®ång chÝ Thñ tíng. B¸c gäi ®ång chÝ võa xuèng d¾t xe l¹i gÇn vµ b¶o: . NXB Lao ®éng.phÐp m×nh ngåi trªn xe khi B¸c ®i bé. Mét lÇn. mµ mang vÒ còng dë… May sao B¸c gì thÕ bÝ cho chóng t«i. B¸c vui vÎ nãi to lªn: -53- . H. s¶n xuÊt. hÕt TÕt c¸c chó l¹i mang rau vÒ dïng. theo Ngêi sang chóc tÕt ®ång chÝ Thñ tíng.N¨m míi cã kh¸c. B¸c Hå sèng quªn m×nh. xuèng ngùa? L·o Tö cã nãi: "Trêi ®Êt së dÜ cã thÓ dµi vµ l©u v× kh«ng sèng cho m×nh nªn míi ®îc trêng sinh. tiÕt kiÖm tèt tíi c¸c cô. ThÕ lµ B¸c cã quµ tÆng. Ngêi t¬i cêi nãi: . Th¸nh nh©n ®Æt th©n m×nh ë sau mµ l¹i lªn tríc. cïng chóng t«i cêi vui råi nãi tiÕp: .C¸c chó cã c«ng viÖc cña m×nh nªn cø tiÕp tôc ®¹p xe mµ ®i. B¸c ®©u cã ph¶i lµ c¸i ®Òn cã biÓn "h¹ m·" ë tríc ®Ó ai ®i qua còng ph¶i xuèng xe. tèt. c¸c thÝm. c¸c ch¸u ë nhµ! Råi B¸c khen: . [63. TËp 1. c¸c chó ®îc tuyªn truyÒn mµ l¹i ch¼ng mÊt g× c¶! Nh vËy cã tèt h¬n kh«ng? Chóng t«i ®a m¾t nh×n nhau thËt lµ ngîng ngËp.A! N¨m míi B¸c mõng c¸c chó thªm mét tuæi! B¸c göi c¸c chó lêi chóc mõng n¨m míi ®îc m¹nh khoÎ. §Ó ®¹i biÓu tÆng hoa B¸c lóc nµy còng dë. kh«ng nghÜ ®Õn m×nh mµ l¹i trë thµnh sèng m·i. Kh¸ch tíi B¸c sÏ giíi thiÖu lµ c¸c chó trång.

T. B¸c t×m dÐp. ®i ®Õn ®©u mµ ch¼ng ®îc. s¶i ch©n trªn c¸c c¸nh ®ång ®ang cÊy. c¸c chiÕn sÜ. ®îc "chÕ t¹o"tõ mét chiÕc lèp «t« qu©n sù cña thùc d©n Ph¸p bÞ bé ®éi ta phôc kÝch t¹i ViÖt B¾c.B¸c biÕt c¸c chó cÊt dÐp cña B¸c ®i chø g×. tiÕp kh¸ch trong níc. bïn níc vµo dÐp khã ®i. B¸c ®em ®Æt ë hai bªn bËc lèi vµo phßng kh¸ch. Ai nh×n thÊy quÊt ®á. Trªn ®êng c«ng t¸c. ®µo hång bªn c¹nh nh÷ng c©y su hµo. c¸n bé tíi chóc tÕt Thñ tíng. nÐt mÆt Thñ tíng vui vÎ. Anh em tha: . lo¹i to nhÊt. B¸c ®i -54- . khi B¸c lªn m¸y bay. §«i dÐp ®o c¾t kh«ng dµy l¾m. Vµ. TrÝch trong cuèn KÓ chuyÖn B¸c Hå S®d. quai sau nhá rÊt võa ch©n B¸c.4. gèc ®µo. Nh©n d©n ta cßn khã kh¨n.] Tõ ®«i dÐp ®Õn chiÕc xe « t« §«i dÐp cña B¸c "ra ®êi" vµo n¨m 1947. cïng nh©n d©n giµnh nhiÒu th¾ng lîi míi! §ång chÝ Thñ tíng nghe thÊy giäng nãi cña B¸c. B¸c tôt dÐp x¸ch tay. véi vµng tõ trong nhµ bíc ra ®ãn. Chóc Thñ tíng m¹nh khoÎ..§©y lµ ®«i hµi v¹n dÆm trong chuyÖn cæ tÝch ngµy xa… §«i hµi thÇn ®Êt. tay x¸ch hoÆc n¸ch kÑp ®«i dÐp… Mêi mét n¨m råi vÉn ®«i dÐp Êy… C¸c ®ång chÝ c¶nh vÖ còng ®· ®«i ba lÇn "xin" B¸c ®æi dÐp nhng B¸c b¶o "vÉn cßn ®i ®îc". Cho ®Õn mét lÇn ®i th¨m Ên §é. xen lÉn víi nh÷ng gèc quÊt. B¸c ®i thªm ®«i tÊt cho Êm ch©n. sung síng. quai tríc to b¶n.48 19. GÆp suèi hoÆc trêi ma tr¬n. ®Ó s½n mét ®«i giÇy míi… M¸y bay h¹ c¸nh xuèng Niu §ª-li.[82. B¸c nãi vui víi anh em c¸n bé ®i cïng: . ®ang vô gÆt. tr. xanh m¬n mën còng khen lµ ®Ñp. Ch¼ng nh÷ng khi "hµnh qu©n" mµ c¶ mïa ®«ng. bèn c©y su hµo. kÓ tõ n¨m Êy cø 30 TÕt lµ chóng t«i l¹i chän bèn c©y b¾p c¶i. B¸c l¹i x¾n quÇn cao léi ruéng. ®Ñp nhÊt trong vên ®a tíi chóc tÕt B¸c. ngåi trong buång riªng th× anh em lËp mÑo giÊu dÐp ®i. §i th¨m bµ con n«ng d©n.N¨m míi. kh¸ch quèc tÕ vÉn thêng thÊy B¸c ®i ®«i dÐp Êy. Níc ta cßn cha ®îc ®éc lËp hoµn toµn. b¾p c¶i.Cã lÏ ®· cÊt xuèng khoang hµng cña m¸y bay råi… Tha B¸c… B¸c «n tån nãi: . ®¸p lÔ l¹i lêi chóc mõng cña B¸c.

ch¸u. Phót chèc.¥ k×a. mét ch©n co lªn th¸o dÐp ra.T¹i dÐp cña B¸c cò qu¸. quay phim.Tha B¸c. N¨m 1960.§©y! Ch¸u nµo giái th× ch÷a hé dÐp cho B¸c… Mét anh nhanh tay giµnh lÊy chiÕc dÐp. Tha B¸c. nhµ b¸o. B¸c thay dÐp ®i ¹… -55- . C¸n bé vµ chiÕn sÜ rång r¾n kÐo theo.Th«i. VÉn ®«i dÐp "th©m niªn Êy". nhanh lªn cho B¸c cßn ®i chø. chôp ¶nh l¹i rÊt quan t©m ®Õn ®«i dÐp cña B¸c.Còng ph¶i ®Ó B¸c ®Õn chç gèc c©y kia. Nh÷ng chiÕn sÜ kh«ng ®îc may m¾n ch÷a dÐp phµn nµn: . ng¾m m·i thÕ. ®Ó ch¸u söa… . B¸c ®i th¨m n¬i ¨n. mét tay vÞn vµo c©y. lóng tóng. gi¬ lªn nhng ngí ra. "vît v©y" ch¹y biÕn… B¸c ph¶i giôc: . Bçng B¸c dõng l¹i: .T«i. ai còng muèn chen ch©n. vç vai chiÕn sÜ kh¸c. chèn ë. thi nhau bÊm m¸y tõ nhiÒu gãc ®é. Çm Ü nh thÕ.dÐp cao su nhng bªn trong l¹i cã ®«i tÊt míi thÕ lµ ®ñ l¾m mµ vÉn lÞch sù… ThÕ lµ c¸c «ng "tham mu con" ph¶i tr¶ l¹i dÐp ®Ó B¸c ®i v× díi ®Êt chñ nhµ ®ang nãng lßng chê ®îi… Trong suèt thêi gian ë Ên §é. mÊy c¸i ®inh: . B¸c ®Õn th¨m mét ®¬n vÞ H¶i qu©n nh©n d©n ViÖt Nam. B¸c vui cêi n¾m tay chiÕn sÜ nµy. tr¹i ch¨n nu«i cña ®¬n vÞ. ch¸u. cã chç dùa mµ ®øng ®· chø! B¸c "lÑp xÑp" lÕt ®«i dÐp ®Õn gèc c©y. nhng ®ång chÝ c¶nh vÖ chØ ®øng cêi v× biÕt ®«i dÐp cña B¸c ®· ph¶i ®ãng ®inh råi. chiÕc dÐp ®· ®îc ch÷a xong. ghi ghi chÐp chÐp… lµm anh em c¶nh vÖ l¹i ph¶i mét phen xem chõng vµ b¶o vÖ "®«i hµi thÇn kú" Êy. Anh bªn c¹nh liÕc thÊy. ch¸u cã "rót dÐp" ®©y… Nhao nh¸c.Tha B¸c. ®Ó t«i söa dÐp… Mäi ngêi d·n ra. c¶ ®¸m dõng l¹i cói xuèng yªn lÆng nh×n ®«i dÐp råi l¹i ån µo lªn: . Hä cói xuèng sê n¾p quai dÐp. Anh chiÕn sÜ lóc n·y ch¹y ®i ®· trë l¹i víi chiÕc bóa con. "th¸ch thøc": . c¸c chÝnh kh¸ch. cã "rót" còng v« Ých… B¸c cêi nãi: . vît lªn ®Ó ®îc gÇn B¸c. c¸c ch¸u dÉm lµm tôt quai dÐp cña B¸c råi… Nghe B¸c nãi.

-56- . anh em ®a ®«i míi ®Ó B¸c dïng. xe næ m¸y… B¸c l¹i cêi nãi víi ®ång chÝ l¸i xe. B¸c xoay chç r¸ch vµo bªn trong råi cêi xÝ xo¸: . Söa xong B¸c ch¸u ta ®i còng kÞp… Vµi phót sau. råi nãi: .Ai thÝch nhanh. Côc c¶nh vÖ) TrÝch trong cuèn "B¸c Hå víi chiÕn sÜ" NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. hèi hËn m·i.M¸y mãc cã trôc trÆc. ChiÕc xe "Pa-biÕt-®a" s¶n xuÊt t¹i Liªn X« B¸c vÉn ®i. B¸c lÊy dao gät phÇn nÉu ®i. bãc ¨n ngon lµnh. H. v¸ l¹i mÊy lÇn B¸c còng kh«ng dïng tÊt míi. B¸c cêi b¶o ®ång chÝ l¸i xe: . ªm h¬n. nhng khi cha cÇn thiÕt còng cha nªn… Ta ph¶i tiÕt kiÖm v× ®Êt níc ta cßn nghÌo… §«i dÐp c¸ nh©n ®· vËy. cã tr«ng thÊy r¸ch n÷a ®©u… Cã qu¶ chuèi h¬i nÉu. cßn "®«i dÐp" « t« cña B¸c còng thÕ!. ®· cò.B¸c nh×n c¸c chiÕn sÜ nãi: .C¸c ch¸u nãi ®óng… nhng chØ ®óng mét phÇn… §«i dÐp cña B¸c cò nhng nã chØ míi tôt quai. chó cø b×nh tÜnh söa. nhng B¸c kh«ng chÞu: .§Êy. thÝch ªm th× ®æi… H«m sau ®Õn giê ®i lµm. anh c¸n bé chª kh«ng ¨n. nhng muèn thay xe ®Ó B¸c ®i nhanh h¬n. [72. 1994. B¸c nãi: . B¸c nãi: . c¶nh vÖ: . Ch¸u ®· ch÷a l¹i ch¾c ch¾n cho B¸c thÕ nµy th× cßn "thä" l¾m! Mua ®«i dÐp kh¸c ch¼ng ®¸ng lµ bao. tèt h¬n.C¸i g× cßn dïng ®îc nªn dïng. "®êi míi" h¬n.] ViÖc chi tiªu cña B¸c Hå C¸c ®ång chÝ ë gÇn B¸c ®Òu cho biÕt B¸c rÊt tiÕt kiÖm. Bá ®i kh«ng nªn… Khi tÊt r¸ch cha kÞp v¸.Xe cña B¸c háng råi µ? Anh em tha r»ng cha háng.ThÕ lµ xe vÉn cßn tèt! Minh Anh (theo ®ång chÝ Phan V¨n Xoµn.ë chiÕn khu cã ®îc qu¶ chuèi nµy còng ®· quý… C©u nãi vµ viÖc lµm cña B¸c lµm ®ång chÝ c¸n bé "khiÕp vÝa". Cã ®«i tÊt r¸ch ®· v¸ ®i. V¨n phßng xin "®æi" xe kh¸c. kh«ng biÕt lµ xe háng thËt hay "ai" xui mµ B¸c ®øng ®îi bªn xe mµ xe cø "×" ra.

B¸c ®· ®Ó bít ra ngoµi m©m mÊy mãn ¨n. tæng céng cha hÕt mét ®ång b¹c". ThÕ giíi. víi c¬ së vËt chÊt nãi chung ®©u cã ph¶i lµ cao qu¸ mµ chóng ta kh«ng häc tËp ®îc. chiÕn sÜ c«ng t¸c quanh B¸c thêng nhËn xÐt). B¸c ®· "nhê ngêi lÝnh g¸c mua giïm cho Ýt kÑo vµ dÇu ch¶ quÈy". Nhí l¹i kho¶ng th¸ng 10 n¨m 1945. thêng lµ kh«ng thÊy B¸c mÆc Com-plª. Lµ ngêi ViÖt Nam.Dï cho ®· lµm ®Õn Chñ tÞch níc.76. chÐn thï rÊt ®µng hoµng vui vÎ"… N¨m 1957. chóng ta cÇn tù hµo biÕt bao! C¸ch øng xö cña B¸c víi tiÒn tµi. c¬ së vËt chÊt cña B¸c. tr. Cã thÓ dÉn ra nhiÒu n÷a nh÷ng vÝ dô vÒ c¸ch chi tiªu. víi c¸i ¨n. trong tói chØ cßn vÎn vÑn mét ®ång b¹c. tÇn tiÖn nhng vÉn réng r·i. suèt trong nh÷ng n¨m ë ViÖt B¾c. chñ yÕu do lao ®éng tù th©n mµ cã. B¸c cha bao giê "cã tiÒn" (nh anh em c¸n bé. B¸c vÒ th¨m NghÖ TÜnh. §îc ®ång nµo. Hµ Néi. kh«ng hoang phÝ mµ còng kh«ng keo kiÖt. NXB ChÝnh trÞ quèc gia. Tù thÕt ®·i m×nh "khi nghe tin Hång qu©n b¾t sèng 33 v¹n qu©n HÝtle ë Xtalingr¸t n¨m 1943". dï lµ bËc thÒm thø nhÊt? Theo NguyÔn ViÖt Hång Mét sè lêi d¹y vµ mÈu chuyÓn vÒ tÊm g¬ng ®¹o ®øc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. B¸c dµnh cho c«ng t¸c c¸ch m¹ng. råi nãi: "¡n hÕt lÊy thªm. chÐn t¹c. Chiªu ®·i ®ång chÝ Lý Béi QuÇn. Hoµng V¨n DiÖm. mãn xµo. B¸c "ngåi mét m×nh. khi ®i th¨m tØnh Th¸i B×nh. ë Hµ Néi. c©n nh¾c tõng xu. Liªn hoan mõng thµnh lËp §¶ng còng chØ cã b¸t c¬m. ®õng ®Ó ngêi ta ¨n thõa cña m×nh". [107. B¸c gÆp mét ®éi viªn b¶o vÖ ch©n ®i giÇy ghÖt. th¾t cla-v¸t. kh«ng ¨n hÕt ®Ó ngêi kh¸c ¨n. B¸c còng chØ "khao mét mãn canh vµ 2 ®Üa thøc ¨n. Thùc tÕ lÞch sö cho thÊy r»ng: suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c ë níc ngoµi. ngêi Trung Quèc. B¸c gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau. "ki bo". Sau khi phÊn khëi h« mÊy khÈu hiÖu hoan nghªnh th¾ng lîi cña Liªn X«. ®©u cã ph¶i lµ mét toµ thµnh cÊm uy nghiªm mµ chóng ta kh«ng ®Æt ch©n lªn ®îc thÒm bËc.] Thi ®ua vÒ lßng yªu níc th× chóng ta th¾ng. c¸i mÆc. sö dông tiÒn b¹c. ®ång h¬ng cña B¸c. t« canh. thªm hai l¹ng rîu. 2007. B¸c chi tiªu rÊt dÌ xÎn. th¾t lng to b¶n -57- . ®Üa c¸. khi ¨n c¬m chung víi ®ång chÝ NguyÔn SÜ QuÕ. NguyÔn ChÝ Thanh. t¹i nhµ tï. rÊt "m©u thuÉn thèng nhÊt": ch¾t chiu. ngêi ®· mua chiÕc m¸y ch÷ tõ H¶i Phßng vÒ tÆng m×nh (n¨m 1939). Nh÷ng bøc ¶nh cña B¸c Hå chóng ta biÕt ®îc ®Õn ngµy nay. loµi ngêi tù hµo vÒ B¸c.

Khi B¸c ®i th¨m ®ång bµo n«ng d©n. mét c¸n bé ngo¹i giao xin phÐp ra phè. kh«ng ph¶i lóc. miÕng c¬m. Trong khi ®ã. Råi B¸c cßn mong c¸c ch¸u cã ¸o ®Ñp. cã ®¨ng mét bµi. cã vÎ nh mét cuéc thi ®ua may s¾m. ®îc häc hµnh. ®ãng giÇy míi. nh lêi B¸c d¹y . cla-v¸t. cñ khoai cha ®ñ ¨n. B¸c nãi: . ViÖc lµm Êy cña c¸c c¸n bé còng lµ ®iÒu tèt. Tríc ngµy ra ®i. ®i giÇy bãng lo¸ng.Tr«ng c¸c chó ra d¸ng ngêi thµnh phè råi… B¸c bao giê còng mong ®ång bµo ai còng cã c¬m ¨n. ¸o mÆc. B¸c vµ ph¸i ®oµn do Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång lµm trëng ®oµn. th¾t cla. ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn. -58- . tíi ruéng. lo may mÆc nh÷ng bé com-plª. chØ cã thÓ ®øng trªn bê hái th¨m. cô giµ cã kh¨n lôa… B¸c kh«ng bao giê lÊy ý cña m×nh ¸p ®Æt cho ngêi kh¸c. th× “khã coi”. t¸t níc víi bµ con. sang th¨m Ph¸p ®iÒu ®×nh víi ChÝnh phñ Ph¸p. kh«ng b¾t ai cø ph¶i theo m×nh. ¸o kh«ng ®ñ mÆc. ThÕ mµ c¸c c¸n bé . qua c¬n ®ãi Êt DËu. Trong khi ®ã. B¸c bá dÐp.§êi sèng kh¸ h¬n th× ¨n mÆc còng ®îc kh¸ lªn. B¸c ®i dÐp. vµ cã ngêi cßn lo c¶ kho¶n níc hoa.l¹i mÆc nh÷ng bé quÇn ¸o sang träng.Chó mµ còng ph¶i th¾t c¸i nµy µ? Trong B¾c Bé phñ. s¾n quÇn léi ruéng. hay cã thÓ h¬i “ån µo”. B¸c b¾t c¸n bé ®ã mÆc quÇn ¸o. B¸c nhÑ nhµng: .v¸t nghiªm chØnh råi míi cho phÐp ®i. tuú thêi. thêi gian chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn. Nhng cã ®iÒu ch¾c lµ c¸c “vÞ” ®i h¬i xa. võa bÞ lôt b·o. B¸o Nh©n d©n ngµy 18/5/1994. “Thêi” vµ “c¶nh” n¨m 1945 lµ ®a sè ®ång bµo ta võa qua 80 n¨m bÞ ¸p bøc n« lÖ. s¬-mi. ®¾t tiÒn. LÇn sang th¨m mét níc b¹n. ch¼ng thÊy B¸c “s¾m söa g×”.lµ nh÷ng ®Çy tí cña nh©n d©n. vÉn thÊy B¸c lµm viÖc theo ®óng thêi gian biÓu ®· ®Þnh. thÊy cã mét sè c¸n bé tõ chiÕn khu míi vÒ ®· “xóng xÝnh”. B¸c dõng l¹i nãi: . cã anh c¸n bé. ChuyÖn ®ã ®Õn t¹i B¸c.(bÊy giê gäi lµ xanh-tuya-r«ng…) vµ th¾t c¶ cla-v¸t n÷a. Nhng ph¶i tuú c¶nh. do t×nh h×nh thùc d©n Ph¸p kh«ng chÞu tõ bá ý ®å x©m lîc trë l¹i ViÖt Nam. mét sè c¸n bé trong ph¸i ®oµn lo t×m hiÓu “mèt” Pa-ri. néi dung tãm t¾t nh sau: ChuyÖn r»ng vµo kho¶ng cuèi th¸ng 4 n¨m 1946.

nhng kh«ng thÓ kh«ng nh¾c nhë. chÝnh. ngon l¾m. Thñ tíng níc ngoµi vÒ ¨n mÆc th× thua hä th«i. kiÖm. C¾t miÕng b¬ còng ph¶i cho vu«ng vøc. thø kia. cho c¬m thªm vµo ¨n cho hÕt. B¸c kh«ng bao giê ®ßi hái lµ Chñ tÞch níc ph¶i ®îc ¨n thø nµy. mãn ¨n cña B¸c rÊt gi¶n dÞ. mét c¸n bé ngo¹i giao cao cÊp ngêi Hµ TÜnh ®îc ¨n c¬m víi B¸c. Thø hai. Cã c¸n bé nghÜ r»ng “®¹o ®øc” c¸ch m¹ng lµ ®Ó ¸p dông trong c«ng t¸c th«i. Kh¸ng chiÕn gian khæ ®· ®µnh lµ B¸c sèng nh mét ngêi b×nh thêng. LÇn kh¸c. ¨n mãn g× cho hÕt mãn Êy.cã lÇn nãi r»ng: “B¸c thêng d¹y qu©n d©n ta “cÇn. trêi n¾ng. B¸c ch¸u ta thi ®ua víi hä vÒ lßng yªu níc.Th¬ng yªu. ®îc gÇn B¸c thÊy ngay trong khi ¨n c¬m.C¸c chó muèn thi ®ua víi Tæng thèng.] §¹o ®øc ngêi ¨n c¬m. trong m©m cã mét b¸t m¾m NghÖ h¬i nhiÒu. liªm. B¸c dïng b÷a xong tríc. c¸ kho… thêng lµ chØ 3 mãn trong ®ã cã b¸t canh. NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. Hai “quan ®Çu tØnh” ®µnh ph¶i ¨n tiÕp võa no. H. toµn c¸c mãn d©n téc. G¾p thøc ¨n ph¶i cho cã ý.1993 20. Nhí lÇn ®i khu 4. ngåi bªn m©m c¬m. th¬ng d©n th× ta míi th¾ng. khi hoµ b×nh lËp l¹i cã ®iÒu kiÖn B¸c còng kh«ng muèn coi m×nh lµ “vua” cã g× ngon. ®ång chÝ BÝ th vµ Chñ tÞch Qu¶ng B×nh ¨n c¬m víi B¸c. hiÕn”. hai ®ång chÝ ®a B¸c ®i th¨m bê biÓn. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. Tëng lµ ®· “hoµn thµnh nhiÖm vô” nµo ngê B¸c l¹i nãi: . chÝ c«ng v« t”. B¸c d¹y ph¶i lµm g¬ng tríc. kh«ng ®ông ®Üa vµo c¸c mãn kh¸c. kh¸ h¬n lµ 4-5 mãn th«i… Thø ba.sau nµy ®îc phong qu©n hµm cÊp tíng . b×nh ®¼ng. ®· g¾p mÊy cäng rau muèng cuèi cïng vµo b¸t t¬ng ¨n hÕt. B¸c nãi: . B¸c thêng b¶o chóng t«i. B¸c còng ®· d¹y cho chóng t«i thÕ nµo lµ “®¹o ®øc”.[89. võa mÆn… ChiÒu h«m ®ã.Hai chó xÎ b¸t m¾m ra. Hai c¸n bé tØnh ¨n tiÕp råi bu«ng ®òa. Ch¸u cho thªm Ýt c¬m vµo b¸t “quÑt” cho hÕt… -59- . Thø nhÊt. t¬ng cµ. B¸c d¹y ph¶i nªu cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ¨n mÆn nªn kh¸t níc qu¸. l¹ lµ “cèng. Mét chiÕn sÜ b¶o vÖ B¸c . B¶n th©n t«i. B¸c nh×n b¸t m¾m nãi: . Nxb Lao ®éng.T¬ng NghÖ ®ång bµo cho B¸c.

b¹n bÌ. Thêng lµ ®i c«ng t¸c. Khi c¬m n¾m. gÇn. hä hµng l©u ngµy gÆp nhau. Anh em ë gÇn B¸c cho biÕt. ®én c¶ ng«. mü vÞ. t«i l¹i cµng th¬ng B¸c qu¸. m¸t. th¬ng qu¸. Nhí lÇn vÒ th¨m tØnh Th¸i B×nh. ChØ khi nµo ë ®©u. ¡n xong thu xÕp b¸t ®òa gän gµng. ®Ó ®ì vÊt v¶ cho ngêi phôc vô. Tëng nh B¸c nghÜ ®Õn ®ång bµo. B©y giê vµo nh÷ng b÷a tiÖc cao l¬ng. ¨n víi nhau mét b÷a c¬m còng lµ viÖc thêng t×nh. thêng lµ phÇn Ýt nhÊt. B¸c dïng cho nãng. B¸c. cïng uèng mét chÐn rîu. kÓ c¶ trong nh÷ng n¨m chèng Mü. chän n¬i v¾ng. m×. ®Ó uèng. Cßn chó vµ b¸c sÜ sang m©m kia ¨n c¬m víi c¸n bé tØnh. ®Ó lµm c¸ch m¹ng… Hay lµ B¸c l¹i nghÜ ®Õn nh÷ng lÇn tï ®µy kh«ng cã g× ¨n. lµ nhÊt ®Þnh B¸c “b¾t” mang c¬m ®i theo. C¸i chÝnh lµ ë tÊm lßng trung thùc. B¸c gäi ®ång chÝ c¶nh vÖ ®a c¬m n¾m thøc ¨n mÆn cña B¸c ®Õn vµ b¶o: . TØnh uû vµ Uû ban nh©n d©n cè nµi B¸c ë l¹i ¨n c¬m. qu¸i l¹ t«i l¹i nhí ®Õn B¸c råi… cã ¨n còng ch¼ng thÊy ngon nh khi xa ngåi vµo m©m c¬m ®¹m b¹c víi B¸c”. kÝnh träng. Bao giê B¸c còng dÆn “chñ nhµ”: -60- . l¹i cã c¬m nÊu b÷a thø hai mang theo. t«i cã c¶m gi¸c lµ ®«i khi ¨n c¬m cã nh÷ng gi©y phót B¸c cÇm ®«i ®òa. B¸c nãi: “§i th¨m tØnh lôt cßn ¨n uèng nçi g×”. yªu th¬ng nhau chø kh«ng nªn “kh¸ch mét khøa mêi” tranh thñ chi tiªu “tiÒn chïa” x¶ l¸ng. B¸c nh t lù vÒ ®iÒu g× ®ã. tr. ChØ cã canh lµ cho vµo phÝch ®Ó ®Õn b÷a.] ¡n no råi h·y ®Õn lµm viÖc. cô giµ. Thø n¨m. ch¸u mang c¬m ra ¨n. Tëng nh B¸c nhí l¹i nh÷ng ngµy lao ®éng ë xø ngêi kiÕm tõng mÈu b¸nh ®Ó ¨n. TrÝch trong cuèn “TÊm lßng cña B¸c” S®d. B¸c sÏ cho ngêi nµy. hÔ ®i c«ng t¸c xa. c«ng t¸c l©u B¸c míi chÞu “¨n” c¬m ë ®Þa ph¬ng. em bÐ ®ãi r¸ch ë ®©u ®©u. Anh em. ®Õn b÷a B¸c cho dõng xe. dï trong kh¸ng chiÕn ë ViÖt B¾c. Lµm viÖc xong.Mêi ®ång chÝ BÝ th vµ Chñ tÞch ®Õn ¨n c¬m víi B¸c. ThËt khã hiÓu mµ cµng khã hiÓu. Kh¸ch kh«ng nªn v× c¬ng vÞ “gîi ý” khÐo ®Ó chñ nhµ “nghªnh tiÕp”. cøu níc. B¸c chän giê ra vÒ ®Ó kÞp ¨n c¬m “ë nhµ”. rîu bia thøc ¨n bµy la liÖt. ngêi kia råi sau cïng míi ®Õn phÇn m×nh.Thø t. n©ng b¸t c¬m. hay khi ®· vÒ Hµ Néi. s¹ch. Nãi xong. t×nh nghÜa. B¸c l¹i th¬ng c¸n bé v× ®· cã c¬m s½n.107 [93. cã mãn g× ngon kh«ng bao giê B¸c ¨n mét m×nh. NÕu kh«ng. Khi lµ b¸nh m× víi thøc ¨n nguéi.

Nxb Lao ®éng. B¸c nãi víi anh em: . B©y giê ai muèn ¨n n÷a th× tr¶ tiÒn cho ®ång bµo NghÖ An. ch¼ng ¨n hÕt. chñ nhµ dän “cç” ra. B¸c bao che cho c¸i chuyÖn x«i. chØ ¨n tõng nµy. Trong mét b÷a c¬m.ThÕ nµy nhÐ. cïi dßn.D¹. ngêi ngoµi nh×n vµo thÊy ®Üa thøc ¨n vÉn nh nguyªn vÑn. Cßn mãn nµy ®Ó nguyªn. kiªn quyÕt ®Ó ra ngoµi m©m. mãn nµy th«i. B¸c còng chØ g¾p vµo b¸t anh em vµ b¸t m×nh mçi ngêi mét miÕng råi l¹i xÕp ngay ng¾n ®Üa thøc ¨n Êy.] Ai ¨n th× ngêi Êy tr¶ tiÒn N¨m 1954. B¸c ch¸u m×nh cã khi còng ch¼ng ¨n ®©u. B¸c ¨n hÕt vµi ba qu¶. 1998. ngêi nä tõ giao tÕ sang. B¸c còng cã c¸ch riªng cña B¸c. B¸c nãi víi c¸n bé: . hoµ b×nh lËp l¹i trªn nöa níc. thÞt… Cø ¨n no råi ®Õn lµm viÖc. B¸c hái: .Tha B¸c. B÷a Êy B¸c ¨n rÊt ngon. ThÊy thÕ ®ång chÝ anh nu«i l¹i dän cµ.Cµ muèi mua hay ai cho thÕ? . -61- . NÕu ®îc.ChÕt cha! §· b¶o mµ.Ngêi ta dän mét b÷a sang. B¸c ¨n mÊy b÷a liÒn lµ ®ñ råi. mét « t« ¹.B¸c ch¸u ta chØ ¨n hÕt mãn nµy. tõng nµy… Dï kh«ng nghe lêi B¸c. còng ®iÒu ®éng ngêi nµy. B¸c Hå ®Õn th¨m còng lµm c¬m thÕ nµy. NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. §ång chÝ chiÕn sÜ anh nu«i lïi ra nãi: . ThÕ lµ. Cµ NghÖ ¨n rÊt ngon. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. thÕ nä. BÝch H¹nh "B¸c Hå víi chiÕn sÜ" TËp 3. H«m sau l¹i cã mãn cµ quª h¬ng. B¸c chËm r·i nãi: . NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå.. Nhng ®i råi ®Ó l¹i c¸i tiÕng: §Êy.Cã nhiÒu kh«ng? . B¸c thÊy cã mãn cµ NghÖ.1993 [85. qu¶ nhá. H. ng©m m¾m. mÊt thêi gian. Nhµ chñ thiÕt tha mêi B¸c dïng thö mãn “c©y nhµ l¸ vên”. ®ång bµo NghÖ An ®a ra tÆng B¸c.§oµn B¸c ®i cã tõng nµy ngêi. . H. §ång bµo c¸c ®Þa ph¬ng cã s¶n vËt g× quý ®Òu göi mét Ýt lªn biÕu B¸c ®Ó giíi thiÖu thµnh tÝch t¨ng gia víi Ngêi. tù m×nh.

s«ng.] B÷a c¬m kh¸ng chiÕn Kho¶ng gi÷a n¨m 1952. chØ toµn nh÷ng thø do anh em trong c¬ quan vµ B¸c trång trät. cã mét kho¶ng n¾ng réng. nghe hiÓu hÕt mäi ®iÒu vÒ nãi l¹i víi nh©n d©n. thøc ¨n ®îc bµy lªn. nh×n râ c¸c luèng rau xanh vµ giµn bÇu t¬i.Quª ch¸u cã nu«i c¸ kh«ng? .Tha B¸c. ¨n xong ta sÏ nãi chuyÖn víi nhau". ch¨n nu«i thu h¸i ®îc. Cã B¸c cïng ¨n. bé ®éi ®Þa ph¬ng vµ d©n qu©n du kÝch trong c¶ níc ®Õn Tuyªn Quang dù "§¹i héi liªn hoan anh hïng chiÕn sÜ thi ®ua c«ng n«ng binh toµn quèc". nh×n anh Ng« Gia Kh¶m cã th¬ng tËt ë tay. rau vµ c¶ mét b¸t da nÊu dÊm c¸. hå. . cÇm th×a xóc ¨n thËt vÊt v¶. B¸c hái: . B¸c vµ anh em trong c¬ quan chØ ng¨n l¹i mét qu·ng suèi. Gi÷a t¸n c©y cao. Nµo. xin mêi! Råi B¸c cÇm ®òa g¾p thøc ¨n vµo b¸t cho tõng ngêi. chÞ NguyÔn ThÞ Chiªn vµ mét em thiÕu nhi ®îc B¸c gäi ngåi cïng m©m víi B¸c. Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ kh«ng cã g× nhiÒu. Tríc khi vµo §¹i héi. Trung Kiªn TrÝch trong cuèn “B¸c Hå víi chiÕn sÜ" -62- . c¸ r¸n. anh Ng« Gia Kh¶m. ThiÕu tíng TrÇn §¹i NghÜa. B÷a ¨n h«m Êy thËt ngon miÖng. §oµn ®¹i biÓu qu©n ®éi gåm 20 ngêi tiªu biÓu cña c¸c ®¬n vÞ chñ lùc. kh«ng nu«i ¹. Rau th× c¸c c« c¸c chó xem k×a .B¸c chØ tay ra kho¶ng ®Êt phÝa sau héi trêng. cã thÞt gµ. ¨n no ®Ó ®ñ søc tham gia héi nghÞ. kh«ng ai g¾p thøc ¨n. da chua. B¸c vui vÎ hái chuyÖn mäi ngêi. hoÆc ®¸nh b¾t ë ao. §· ¨n lµ ¨n thËt no. Trong b÷a ¨n. hµnh tái còng kh«ng ph¶i mua. Mäi ngêi m¶i nghe B¸c nãi. tho¶i m¸i vµ th©n thiÕt. Cô Hoµng Hanh. B¸c mêi c¬m mäi ngêi. B¸c quay sang vui vÎ nãi: "TÊt c¶ ®©y ®Òu lµ kÕt qu¶ t¨ng gia s¶n xuÊt cña tËp thÓ c¬ quan: gµ vµ c¸ lµ B¸c tù nu«i. vui vÎ. ®Ó Héi nghÞ thµnh c«ng. mäi ngêi ¨n rÊt ngon lµnh. Cã ®ång chÝ nãi: "Chao «i! B¸c thÕt chóng ch¸u nhiÒu mãn qu¸". H«m nay cha giÕt lîn. B¸c nãi: "§©y lµ b÷a c¬m kh¸ng chiÕn ®Ó chóc mõng c¸c chiÕn sÜ thi ®ua ®· lËp nhiÒu thµnh tÝch trong s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu.ë ®©y. Trªn chiÕc bµn b»ng tre nøa s¹ch sÏ. B¸c tiÕp: Rau th¬m. Khi muèn ¨n th× x¸ch giá ra ®ång. c¸c c« c¸c chó ¨n. vËy mµ c¸ to thÕ ®Êy. ThÊy chÞ Chiªn thÝch ¨n c¸. B¸c r¬m rím níc m¾t vµ cø g¾p cho anh ®Òu. mêi cô. B¸c l¹i vån v· giôc: "Nµo tÊt c¶ ¨n ®i. råi sÏ khao chung mét b÷a.[83.

Trung ¬ng Héi Phô n÷ mêi B¸c ®Õn th¨m. 10 giê ®· rò xuèng lµm cho c¸c vÞ chñ nhµ hÐo h¾t c¶ ruét gan. ThÕ lµ hµng rµo danh dù tan! ïa vµo trong nhµ ®· thÊy B¸c ®ang th¨m vên rau. hä dùng cæng chµo b»ng gç. cÇm c©y hoa nhæ lªn.] §ãn vua hay ®ãn B¸c. B¸c cêi: -63- . håi hép. cµi hoa l¸. B¸c ®o¸n ngay lµ tÊt c¶ ë ngoµi nµy. LÝnh tr¸ng sóng èng canh g¸c nghiªm ngÆt.C¸c ch¸u ®Ó B¸c ®i. H. B¸c ra vên. hoa trong vên t¬i lµ thÕ mµ míi 9. ®¬n vÞ. MÊy ®ång chÝ b¶o vÖ x« bËt chóng t«i ra. l¹i ®i vµo. Håi cßn bÐ. ®Çu cæng s¹ch sÏ. Th× ra kh«ng ph¶i lµ c©y hoa trång mµ míi c¾m… B¸c còng nhÑ nhµng nãi: . Vµo nhµ thÊy v¾ng. chê ®îi… S¬ng sím ViÖt B¾c ®· tan. giÕng níc… B¸c bíc ra cæng. héi nghÞ ®ãn B¸c… LÇn B¸c ®Õn dù lÔ kû niÖm thµnh lËp qu©n ®éi ë nhµ kh¸ch quèc tÕ trªn ®êng Ph¹m Ngò L·o.. B¸c chØ nãi nhÑ nhµng: . anh em chóng t«i quªn c¶ kû luËt ch¹y ra v©y lÊy B¸c. t«i ®îc chøng kiÕn mét sè lÇn c¸c c¬ quan. c¸c ch¸u.Kh«ng nªn lµm thÕ… N¨m 1953. Tr«ng ®Õn l¹ m¾t… Lín lªn theo c¸ch m¹ng. 21. t«i ®îc thÊy mét lÇn nh©n d©n huyÖn ThiÖu Ho¸ tæ chøc ®ãn B¶o §¹i ®Õn kh¸nh thµnh trêng tiÓu häc cña huyÖn.NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. Chñ tÞch Héi ®· sèt ruét hÕt ®i ra. ®oµn thÓ. LÇn vµo Vinh. giµy hia xóng xÝnh ch¾p tay chê ®îi. Kh«ng biÕt thî ë ®©u vÒ. b»ng m©y. Chê m·i kh«ng thÊy kh¸ch ®Õn. cµi hoa rõng… Ai còng b¶o nhau mÆc quÇn ¸o thËt ®Ñp råi xÕp hai hµng. Bçng cã tiÕng b¸o: . 1994. mò ¸o thông xanh.Chµo c¸c c«. ®an. viÕt ch÷. b»ng cµnh dõa. trêi ®· ®Ñp. vên ngoµi. L¹i mét cæng chµo kÕt l¸. C¸c chÞ c¨ng mét khÈu hiÖu c¾t d¸n ch÷ “Hå ChÝ Minh mu«n n¨m” nhng kh«ng d¸n c¸c dÊu.. C¸c chó ®õng lµm thÕ. Nh×n lªn khÈu hiÖu. s¸ng sím.[116. treo cê.ChÞ XuyÕn ¬i! B¸c ë trong nµy råi!. tõ cæng vµo nhµ nh kiÓu “hµng rµo danh dù”. B¸c tõ mét chiÕc xe kh«ng ®îc ®Ñp l¾m bíc xuèng. ChÞ em h« hµo quÐt nhµ trong. B¸c nãi: . gi¨ng ®Ìn rÊt c«ng phu… C¸c quan së t¹i tõ c¸c x· xa vÒ.

Mét dÞp may hiÕm cã ®îc ®ãn B¸c vÒ tØnh.. . NghÜ th¬ng c¸c chÞ mÊt vui. H. chø cã ph¶i ®ãn «ng vua. ®èi ngo¹i cã lîi cho quèc gia. Th¶o H¹nh (Theo chÞ X vµ c¸c anh H. B¸c ra khái xe vÉy chµo nh©n d©n.. C¸c c« ®ãn B¸c. T«i ph©n c«ng ®ång chÝ Phã Chñ tÞch huy ®éng nh©n d©n ra tËp trung ®ãn B¸c.2005 [78. B©y giê c¸c chÞ em míi d¸m “b¾t chuyÖn”: .Tha B¸c.D¹ tha B¸c. Nh©n d©n ®· vÉy cê. s¸u giê chiÒu th× xe B¸c vÒ ®Õn phÝa nam thÞ x· Ninh B×nh. Hai ®ång chÝ còng cïng chung mét ý nghÜ nh t«i.TiÕng ViÖt ta cã dÊu. Tríc sù nhiÖt t×nh cña nh©n d©n thÞ x·. ®ãn B¸c ®Êy ¹! B¸c «n tån nãi: .C¸c c« ®ãn ai thÕ? Mäi ngêi ngí ra. gi÷a lóc ®Êt níc ®ang bÒ bén c«ng viÖc.] Mét b÷a ¨n tèi cña B¸c Th¸ng 4 n¨m 1946.S¹ch sÏ.. kh«ng râ ý B¸c lµ thÕ nµo. Vµo kho¶ng ngµy 10 ®Õn 12.µ ra thÕ. gän gµng thêng xuyªn hay chØ ®îc h«m nay th«i ®Êy!.. h« khÈu hiÖu råi ïa xuèng lßng ®êng ®ãn B¸c. B¸c “rÏ” sang chuyÖn kh¸c khen: . cßn t«i phô tr¸ch viÖc dän dÑp v¨n phßng. Qu¶ nh t«i dù ®o¸n. -64- . kh«ng nì tõ chèi. chuÈn bÞ chç nghØ vµ chç ngñ cho B¸c qua ®ªm. Vµo ®Õn Héi trêng B¸c hái: . Nh©n lóc ®ã chóng t«i mêi B¸c vµo trô së Uû ban hµnh chÝnh tØnh. D¸n ch÷ thÕ nµy ®äc thÕ nµo còng ®îc. t«i mêi ®ång chÝ Uû viªn th ký kiªm Phã chñ tÞch vµ Ch¸nh V¨n phßng ®Õn héi ý. B¸c ®· vµo gÆp Uû ban hµnh chÝnh tØnh Ninh B×nh. ph©n biÖt râ rµng. thêng xuyªn ¹. B¸c ®i qua thÞ x· Ninh B×nh ®Ó xuèng Ph¸t DiÖm. «ng quan nµo ®©u mµ söa so¹n trang trÝ cÇu kú nh thÕ!. ph¸t ©m rÊt hay. ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng chuÈn bÞ c¬m mêi B¸c. nghÜ vËy. sai ý cña m×nh ®i.§) TrÝch trong cuèn: “TÊm lßng cña B¸c” Nxb C«ng an ND. Lóc ®ã t«i lµ quyÒn Chñ tÞch Uû ban hµnh chÝnh tØnh.. th× B¸c vÉn dµnh nh÷ng th× giê quý b¸u vÒ Ninh B×nh dµn xÕp nh÷ng vÊn ®Ò ®èi néi.

më nhiÒu líp b×nh d©n häc vô vµo buæi tra.§Õn cæng c¬ quan. Chóng t«i mêi B¸c nghØ l¹i c¬ quan cho ®ì mÖt råi dïng b÷a tèi. . B¸c c¨n dÆn chóng t«i ph¶i chó ý ®oµn kÕt l¬ng gi¸o. Võa ®i B¸c võa hái t×nh h×nh ®êi sèng cña nh©n d©n. TiÕng h« vµ tiÕng vç tay r©m ran. B¸c vÉy tay chµo ®ång bµo råi lªn xe vÒ Hµ Néi. Thùc ra b÷a c¬m chóng t«i chuÈn bÞ cho B¸c kh«ng cã g× ngoµi mét con gµ giß luéc. Nãi chuyÖn xong. Cßn c¸c chó ®i víi B¸c th× tranh thñ ¨n c¬m tríc. chèng giÆc dèt. B¸c hái: . KÕt thóc. B©y giê c¸c chó gióp B¸c: mét chó ra tËp hîp ®ång bµo vµo mét ng· t réng gÇn ®©y ®Ó B¸c ra nãi chuyÖn víi ®ång bµo m¬i phót. Hµng ngµn n¾m tay g©n guèc gi¬ lªn hëng øng. Xe ®i ®îc mét qu·ng B¸c míi b¾t ®Çu dïng "b÷a ¨n tèi" cña m×nh.§ång bµo cã ®ång ý thùc hiÖn ba ®iÒu t«i nªu ra kh«ng? .§ång ý! §ång ý! Hå Chñ tÞch mu«n n¨m. PhÝ V¨n B¸i kÓ. Hå Vò ghi Trong cuèn "B¸c Hå. Nãi chuyÖn víi ®ång bµo Ninh B×nh h«m ®ã. B¸c nãi: .Hµng ngµn ®ång bµo ta ®ang chê B¸c ngoµi kia. B¸c b¶o ®ång chÝ l¸i xe dõng l¹i råi xuèng ®i bé. . mét sè n¬i n«ng d©n cßn bÞ ®ãi. níc dÊm nÊu bÝ ®ao. Chóng t«i b¸o c¸o víi B¸c vÒ nh÷ng khã kh¨n trong tØnh. B¸c kh«ng thÓ nghØ ë ®©y ®Ó ¨n c¬m ®îc v× 9 giê tèi B¸c ®· cã viÖc ë Chñ tÞch phñ. ®éng viªn bµ con tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó chèng ®ãi. mét chó ra cöa hµng b¸nh mua cho B¸c mét cÆp b¸nh giß. Chóng t«i v©ng lêi B¸c lµm theo. buæi tèi. võa tiÕt kiÖm ®îc thêi gian cho B¸c. v× lóc ®ã kinh phÝ cña Uû ban hµnh chÝnh tØnh còng hÕt søc khã kh¨n.§ång bµo chuÈn bÞ tinh thÇn chÞu ®ùng gian khæ ®Ó chèng giÆc ngo¹i x©m b¶o vÖ Tæ quèc.§ång bµo chó ý ®oµn kÕt l¬ng gi¸o v× ©m mu cña kÎ thï lu«n t×m c¸ch chia rÏ ®ång bµo l¬ng gi¸o. con ngêi vµ phong c¸ch" -65- . B¸c ngîc Hµ Néi ngay cho kÞp hÑn. chó ý c«ng t¸c diÖt giÆc dèt.§ång bµo tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt chèng giÆc ®ãi. ®Æc biÖt ®ång bµo ë vïng c«ng gi¸o. Trong xe B¸c sÏ ¨n b¸nh võa ®ì tèn kÐm. B¸c nhÊn m¹nh: . vËn ®éng bµ con ®i häc.

-66- . chóng t«i ®îc B¸c mêi ®Õn dù cuéc vui trong vên Phñ Chñ tÞch do Ngêi tæ chøc riªng cho c¸c chuyªn gia c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u. b¸c sÜ næi tiÕng khoa chØnh h×nh. H. tøc bÖnh viÖn H÷u NghÞ ViÖt Nam .[103. NXB Lao ®éng. thêi tiÕt kh¸ l¹nh vµ tÕt Nguyªn §¸n còng s¾p ®Õn. VÝt-xtu-ba cã nhiÖm vô hoµn thµnh xëng lµm ch©n tay gi¶ cho c¸c ®ång chÝ th¬ng binh ViÖt Nam.TËp 1. LÇn thø nhÊt lµ tèi mïng 9 th¸ng 6. C¶ mét kh«ng khÝ n« nøc chuÈn bÞ TÕt. kh«ng ngê lµ chóng t«i ®· kh«ng nh÷ng ®îc tr«ng thÊy vÞ l·nh tô kÝnh yªu cña nh©n d©n ViÖt Nam mµ cßn ®îc tha chuyÖn víi Ngêi. TÊt c¶ chóng t«i sang ViÖt Nam lÇn ®Çu vµ ®Òu tù hµo nhng còng ®Òu lo l¾ng. ®îc ë bªn Ngêi nhiÒu lÇn. c¸c trß vui trong TÕt cæ truyÒn. håi hép tríc nhiÖm vô mµ Héi ®ång toµn quèc mÆt trËn d©n téc ®· giao cho lµ gióp trang bÞ nhµ th¬ng Phñ Do·n. 22. nhµ gi¶i phÉu xuÊt s¾c lµm trëng ®oµn. mÊt m¸t mµ nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i chÞu ®ùng ®Ó giµnh cho ®îc nÒn ®éc lËp. coi chóng t«i nh ngêi quen th©n ®· l©u vµ chÝnh v× vËy. ®ång chÝ ®· kÓ cho chóng t«i nghe nhiÒu mÈu chuyÖn lý thó trong dÞp hiÕm cã Êy vµ chóng t«i ®Òu hy väng r»ng trong thêi gian c«ng t¸c ë ViÖt Nam sÏ cã dÞp ®îc tr«ng thÊy Ngêi. sau mét thêi gian ngãt ba tuÇn ®¸p tµu liªn vËn quèc tÕ tõ thµnh phè BÐc-lin. §vª-s¬. vÒ nh÷ng ®au th¬ng. ngay tõ giê phót ®Çu. 1992. T«i nhí ®ªm ®Êy B¸c rÊt vui. trong ®ã cã ®ång chÝ ThÝt-xkª. B¸c ®· kÓ chóng t«i nghe vÒ nh÷ng ngµy ®Çu kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. chóng t«i ®· hoµn toµn kh«ng c¶m thÊy nh÷ng ng¨n c¸ch gi÷a vÞ l·nh ®¹o tèi cao cña mét Nhµ níc víi nh÷ng c«ng d©n b×nh thêng. do Gi¸o s TiÕn sÜ KiÕcs¬. Vµ.] T×nh yªu th¬ng bao la1 §oµn chuyªn gia y tÕ Céng hoµ D©n chñ §øc chóng t«i sang tíi thñ ®« Hµ Néi vµo ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 1956. nh÷ng ngµy ®Çu tíi ViÖt Nam. T«i cßn nhí. T«n-man. b»ng nh÷ng m¸y mãc vµ dông cô y tÕ do nh©n d©n níc chóng t«i göi tÆng nh©n d©n ViÖt Nam anh em. Chóng t«i ®· ®îc sèng víi c¸c b¹n ViÖt Nam trong kh«ng khÝ Êy vµ sÏ kh«ng bao giê quªn c¸c mãn ¨n d©n téc. tù do ch©n chÝnh cña m×nh. §i dù vÒ. c¸c phong tôc. B¸c nãi: B¸c thay mÆt ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ViÖt Nam chµo mõng nh÷ng ngêi anh em x· héi chñ nghÜa 1 ViÕt theo lêi kÓ cña ®ång chÝ Quyn-th¬ ¤-®¬. Riªng ®ång chÝ trëng ®oµn cña chóng t«i cßn ®îc hëng mét vinh dù ®Æc biÖt cïng mét sè b¹n quèc tÕ ¨n TÕt víi B¸c Hå. Chóng t«i c¶ th¶y gåm 35 ngêi. Riªng t«i vµ mét vµi anh chÞ em n÷a.Céng hoµ D©n chñ §øc ngµy nay.

ngêi võa míi cíi vî ®îc ba th¸ng th× nhËn ®îc lÖnh ®i c«ng t¸c ë ViÖt Nam. khuyÕn khÝch. Víi ®oµn chóng t«i. Chóng t«i høa hÑn víi nhau lµ sÏ lµm lÔ thµnh h«n sau chuyÕn ®i c«ng t¸c nµy. Cuèi cïng ý kiÕn cña t«i ®· ®îc B¸c. B¸c hái th¨m t×nh h×nh gia ®×nh. T«i cã tha víi B¸c lµ t«i cha x©y dùng gia ®×nh. ®îc B¸c Hå quan t©m. nh÷ng bøc th Êy vÉn cßn gi÷ ®îc c¶. Më ®Çu lµ tiÕng h¸t ªm dÞu cña mét n÷ v¨n c«ng ViÖt Nam. t«i cµng tù tin trong c«ng viÖc cña m×nh. ThÊy chóng t«i cßn rÊt trÎ. B¸c Hå ®· tíi th¨m. B¸c ®· ®i gÆp. c«ng nh©n viªn ViÖt Nam vµ -67- . T«i rÊt sung síng ®îc chuyÓn lêi th¨m cña Ngêi tíi ngêi yªu cña t«i. BiÕt t«i phô tr¸ch nhãm chØnh h×nh. §ång chÝ Brèc b¸o c¸o víi B¸c r»ng. ngêi yªu cña t«i ®ang c«ng t¸c ë thñ ®« BÐc-lin. Chóng t«i thÊy gay qu¸. t«i ®· viÕt cho c« Êy nh÷ng bøc th vµ ®iÒu thó vÞ lµ cho ®Õn nay. T«i ®· tr×nh bµy ý kiÕn cña t«i víi mét ®ång chÝ c¸n bé cao cÊp cña ViÖt Nam vµ kh«ng ngê B¸c còng biÕt chuyÖn nµy. nãi chuyÖn víi tõng ®oµn chuyªn gia. cho nªn ®· xin phÐp B¸c h¸t bµi “L÷ ®oµn Tenl¬-man”. B¸c chØ nãi cã thÕ. nhng khi hiÓu râ ý nghÜa c«ng viÖc mµ chång sÏ lµm th× l¹i vui vÎ ngay… Còng trong cuéc vui Êy. Nhê cã lÇn gÆp Êy. bëi v× lµm thÇy thuèc chóng t«i ®©u cã tµi h¸t! Mµ c¸c chuyªn gia níc kh¸c còng ch¼ng h¬n g× chóng t«i! Nhng råi ai còng h¸t. B¸c còng hái rÊt kü vÒ c«ng viÖc cña tõng nhãm. Vµ B¸c còng gËt ®Çu khen. §oµn chóng t«i rÊt ©n hËn lµ kh«ng thuéc mét bµi d©n ca nµo c¶. vî con ra sao. kh«ng ®äc diÔn v¨n trang nghiªm g× c¶. lóc ®Çu ngêi vî Êy còng buån. B¸c ®· ®Ò nghÞ tõng ®ång chÝ chuyªn gia h¸t mét bµi d©n ca cña níc m×nh. B¸c vç vai th©n mËt nãi: “Cho t«i göi lêi th¨m ngêi b¹n g¸i th©n yªu cña ®ång chÝ vµ mong hai ngêi viÕt th ®Òu cho nhau”. ®ång chÝ Trêng Chinh håi Êy lµ Tæng BÝ th §¶ng vµ ®ång chÝ Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång ñng hé.®· tõ nh÷ng ph¬ng trêi xa sang ®©y chung søc. mang ®Õn cho c¸n bé. nh©n kh¸nh thµnh BÖnh viÖn H÷u nghÞ ViÖt Nam . còng chÝnh v× vËy mµ chóng t«i cµng thÊm thÝa nh÷ng ®iÒu B¸c mong muèn. Ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 1956. chung lßng gióp ®ì nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc x©y dùng l¹i ®Êt níc. Ch¼ng h¹n viÖc më réng xëng chØnh h×nh lóc ®Çu kh«ng ph¶i lµ ®· ®îc nhiÒu ®ång chÝ ViÖt Nam t¸n thµnh. mét bµi h¸t quen thuéc cña nh÷ng ngêi ®· tõng chiÕn ®Êu ë T©y Ban Nha. B¸c còng cã hái th¨m ®ång chÝ ¸c-n« Brèc.Céng hoµ D©n chñ §øc. B¸c dõng l¹i hái kh¸ kü vÒ néi dung c«ng viÖc vµ dÆn nÕu cã yªu cÇu g× th× cø cho B¸c biÕt. Trong chÝn th¸ng c«ng t¸c ë ViÖt Nam. tõng ngêi.

vµo ®Õn tËn khu giíi tuyÕn ë VÜnh Linh. nhng trµn ®Çy t×nh th¬ng yªu cña vÞ cha giµ ®èi víi nh÷ng ngêi con u tó cña Tæ quèc. B¸c tá ý hµi lßng. T«i còng kh«ng quªn bµy tá niÒm xóc ®éng cña m×nh vÒ sù quan t©m cña B¸c.thËt t×nh lµ nã cßn quan träng h¬n c¶ ®èi víi ngêi thêng . t¹i cuéc chiªu ®·i tiÔn §oµn ®¹i biÓu MÆt trËn D©n téc níc Céng hoµ D©n chñ §øc do ®ång chÝ SmÝt-xl¬ dÉn ®Çu ®ang ë th¨m ViÖt Nam. bÖnh binh n¨m 1948. B¸c Hå rÊt chó ý l¾ng nghe nh÷ng ®iÒu t«i tha víi Ngêi. T«i kh«ng ngê ®iÒu t«i nãi l¹i cã thÓ cã Ých nh vËy. Sau ®ã.Hay thÕ nµy vËy: t«i sÏ ®Ò nghÞ mét nhµ b¸o cña chóng t«i ®Õn ghi l¹i nh÷ng ý kiÕn cña ®ång chÝ vµ cho ®¨ng lªn b¸o.§ång chÝ ¤-®¬. cho nªn ®· cã thÓ b¸o c¸o víi B¸c Hå mét sè suy nghÜ cña t«i. TiÕc r»ng. ®îc ¹!. ®ång chÝ cã vui lßng viÕt thµnh v¨n b¶n cho t«i nh÷ng ý kiÕn ®ång chÝ võa nãi kh«ng? T«i sung síng ®¸p: . t«i ®· ®îc ®i nghiªn cøu t×nh h×nh c«ng t¸c th¬ng binh trªn toµn miÒn B¾c. cã mét ®ång chÝ ë b¸o Nh©n d©n ®Õn t×m gÆp t«i vµ chóng t«i ®· lµm viÖc víi nhau trong hai giê liÒn theo chØ thÞ cña B¸c. t«i nhËn thÊy rÊt râ t×nh c¶m yªu th¬ng cña B¸c ®èi víi anh em th¬ng binh. ThËt ra. B¸c tá ý quan t©m ®Æc biÖt víi vÊn ®Ò lµm ch©n tay gi¶ vµ c«ng t¸c th¬ng binh x· héi nãi chung. nghÜa lµ cã thÓ trë thµnh ngêi cã Ých cho x· héi. t«i cã thÓ nãi tØ mØ h¬n lµ khi tha chuyÖn víi B¸c. Nhng Ýt l©u sau.D¹ tha B¸c. B¸c nh×n t«i víi vÎ trÇm ng©m: .Céng hoµ D©n chñ §øc niÒm phÊn khëi ®Æc biÖt.nã gióp anh em -68- . ®ång thêi thÓ hiÖn néi dung hÕt søc ®óng ®¾n ®èi víi c«ng t¸c th¬ng binh. t«i ®· nhËn thÊy ®iÒu ®ã ngay tõ khi mét ®ång chÝ b¸c sÜ ViÖt Nam cho t«i xem bøc th cña B¸c Hå göi anh em th¬ng binh. B¸c b¶o: “Chóng t«i c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ míi ®óng chø!”. Qua nh÷ng ®iÒu Ngêi hái. DÜ nhiªn. vµo ngµy 12 th¸ng 8. Ýt h«m sau. vµ ®· nãi thªm vÒ tÇm quan träng cña thÓ dôc thÓ thao ®èi víi søc khoÎ cña anh em th¬ng binh . B¸c tõng nãi “Th¬ng binh tµn chø kh«ng phÕ”. Võa qua. T«i nhí m·i mét c©u trong l¸ th ®ã: “T«i cïng ®ång bµo lu«n lu«n nhí ®Õn c¸c ®ång chÝ”. Mét l¸t sau Ngêi l¹i nãi: . t«i nghÜ ®ã lµ mét ý kiÕn hÕt søc quan träng. t«i kh«ng cã mÆt h«m ®ã v× bËn ®i c«ng t¸c ®Þa ph¬ng. L¸ th ng¾n. bëi v× nã ®éng viªn m¹nh mÏ anh em th¬ng binh lu«n lu«n nh×n thÊy triÓn väng cña ®êi m×nh. t«i sung síng ®îc gÆp l¹i B¸c vµ cã ®iÒu kiÖn b¸o c¸o víi Ngêi vÒ c«ng viÖc cña chóng t«i.

g©y cho b÷a ¨n mét vÎ gia ®×nh. nh÷ng th ký vµ c¶ nh÷ng cËu thiÕu niªn phôc vô bµn giÊy. Nhê cã ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña «ng mµ khi ngåi ¨n víi mäi ngêi «ng kh«ng lµm cho ai ph¶i gi÷ kÏ nhiÒu qu¸. kh«ng ph¶i lµ ®Ó hµnh h¹ m×nh cho khæ së mµ lµ ®Ó nªu mét tÊm g¬ng dÌ xÎn g¹o cho ®ång bµo ®Æng lµm gi¶m bít n¹n ®ãi trong níc. “Chñ tÞch níc ViÖt Nam lµ mét ngêi gi¶n dÞ qu¸ ®çi.] Ngêi Ph¸p. Quanh n¨m «ng chØ mÆc mét bé ¸o ka ki xoµng xÜnh vµ khi nh÷ng ngêi céng t¸c quanh «ng ®Ó ý. tù thÊy lµm chñ ®îc søc khoÎ cña m×nh. lóc nµo còng th©n mËt. «ng th«ng th¹o b¶y thø tiÕng kh¸c nhau vµ nãi ®îc rÊt nhiÒu tiÕng thæ ©m. «ng thêng dïng c¬m ë B¾c Bé phñ. th× «ng chØ mØm cêi tr¶ lêi: Chóng ta tëng r»ng chóng ta ®îc quý träng v× cã ¸o ®Ñp mÆc. vèn rÊt réng cña «ng. ngêi Mü TuÇn b¸o “§©y Paris” ra ngµy 18/6/1946 lµ mét trong nh÷ng bµi viÕt sím nhÊt. Sù ¨n ë gi¶n dÞ ®Õn cùc ®é. TrÝch trong: “B¸c Hå nh chóng t«i ®· biÕt” S®d. ®ã lµ mét ®øc tÝnh râ rÖt nhÊt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. ChÝnh t×nh c¶m ®ã cña Ngêi ®· ®éng viªn t«i nhiÒu trong nh÷ng ngµy c«ng t¸c ë ViÖt Nam còng nh trong suèt qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy cña t«i. còng vui vÎ.158 [105. nhiÒu khi cÇn ph¶i mÆc cho ®îc trang träng. Mét tuÇn lÔ «ng nhÞn ¨n mét b÷a. nãi víi «ng r»ng víi ®Þa vÞ «ng ngµy nay. TÝnh gi¶n dÞ vµ th©n mËt cña «ng cßn biÓu lé ra trong nh÷ng bµi diÔn v¨n. Lµ mét thÇy thuèc. mµ tr¸i l¹i. tr. ngåi chung víi hÕt th¶y mäi ngêi. t¬ng ®èi ®Çy ®ñ nhÊt vÒ phong c¸ch cña B¸c Hå. T«i còng tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm vÒ viÖc d¹y nghÒ cho th¬ng binh ë Céng hoµ D©n chñ vµ b¸o Nh©n d©n còng giíi thiÖu l¹i. kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo th¬ng tËt hay trë ng¹i v× th¬ng tËt. mét mèi quan t©m chøa chan t×nh th¬ng yªu. nh mét nhµ Èn sÜ. t«i rÊt xóc ®éng tríc sù quan t©m cña B¸c ®èi víi th¬ng binh. Cã thÓ nãi: Chóng t«i ®· lµm viÖc víi tÊt c¶ tr¸i tim m×nh. kh«ng khÝ chung lé ra. trong khi bao nhiªu ®ång bµo m×nh trÇn ®ang rÐt run trong thµnh phè vµ c¸c vïng quª”. Kh«ng bao giê «ng tá vÎ th«ng th¸i. tr¸i l¹i «ng chØ dïng nh÷ng c©u -69- . HÕt th¶y mäi ngêi xung quanh ®Òu b¾t chíc hµnh ®éng ®ã cña «ng. Ngêi ta thÊy qu©y quÇn xung quanh bµn ¨n: c¸c bé trëng.v÷ng tin ë søc lùc m×nh. Trong nh÷ng ngµy thêng.

nãi n¨ng hoµ nh·. «ng lµ biÓu tîng cña cuéc sèng. cêi «ng thiÕu nghi thøc quyÒn lùc. kh«ng cã ®ång phôc. hy sinh vµ th¾ng lîi cña hä.c¸ch ¨n mÆc cña «ng kh«ng kh¸c mÊy ngêi n«ng d©n nghÌo nhÊt . TÊt c¶ ®øc tÝnh Hå ChÝ Minh bao gåm trong mét cö chØ bÐ nhá ®ã. nh÷ng pho s¸ch. -70- .mét phong c¸ch mµ ph¬ng T©y ®· chÕ giÔu «ng trong nhiÒu n¨m. Cho ®Õn mét ngµy hä míi tØnh ngé vµ nhËn thÊy chÝnh c¸i tÝnh gi¶n dÞ Êy.n«m na.nhµ b¸o. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh rÊt ghÐt thãi khoa tr¬ng. kh«ng theo thêi trang. tiÒn b¹c vµ lèi sèng ph¬ng T©y lµm thèi n¸t. yªu trÎ. c¸i kh¶ n¨ng hoµ m×nh vµo nh©n d©n Êy lµ c¬ së cho sù thµnh c«ng cña «ng. Hai m¬i l¨m n¨m sau bµi viÕt trªn. NÕu «ng thÊy thÝnh gi¶ tá vÎ kh«ng hiÓu mÊy nh÷ng ý tëng trong bµi viÕt lËp tøc «ng viÕt l¹i ngay bµi kh¸c. Mçi bµi diÔn v¨n cña «ng lµ mét bµi häc nhá kÕt luËn b»ng mét ý kiÕn ®¹o ®øc. n¨m 1971 . c¸i sïng b¸i sù gi¶n dÞ Êy. hoµn toµn ViÖt Nam. tríc khi ®em bµi cho nhµ in. Ngµy «ng viÕt x· luËn cho B¸o Cøu quèc. hy väng. trong mét níc khi nh÷ng ngêi ®ã ®· ngoi lªn kh¸ cao th× kh«ng lµm g× cho d©n chóng c¶.H¬i gièng G¨ng-®i. h¬i gièng Lª-nin. ¤ng lµ mét ngêi ViÖt Nam lÞch sù.sau khi B¸c Hå ®· mÊt. lu«n lu«n mÆc quÇn ¸o ®¬n gi¶n nhÊt . bao giê «ng còng ®em ®äc cho mét sè ngêi kh«ng biÕt ch÷. vµ ®èi víi c¶ thÕ giíi «ng lµ hiÖn th©n cña cuéc c¸ch m¹ng. «ng Hå kh«ng cè t×m kiÕm cho m×nh nh÷ng c¸i trang søc quyÒn lùc v× «ng tù tin ë m×nh vµ ë mèi quan hÖ cña «ng víi nh©n d©n. khiªm tèn. «ng cµng gi¶n dÞ vµ trong s¹ch. kh«ng mµng ®Þa vÞ. lËp tøc bÞ b¸n m×nh cho ngêi níc ngoµi. ThÕ nhng ®èi víi hÇu hÕt n«ng d©n ViÖt Nam. nhµ v¨n §©y-vÝt Han-bícst¬n trong cuèn s¸ch “Hå” cña m×nh. H×nh nh «ng lu«n lu«n gi÷ ®îc nh÷ng gi¸ trÞ vÜnh cöu cña ngêi ViÖt Nam: kÝnh giµ. khiÕn cho mét ngêi dï quª mïa chÊt ph¸c nghe còng hiÓu ngay ®îc. ®Êu tranh. ®èi víi d©n téc cña «ng. nh÷ng c¸i cÇu. Bëi nh÷ng ý tëng hÕt søc gi¶n ®¬n Êy mµ bµi diÔn v¨n cña «ng cã mét tiÕng vang lín trong giíi trÝ thøc vµ d©n chóng”. Cã lÏ h¬n bÊt kú mét ngêi nµo kh¸c cña thÕ kû nµy. «ng giµ. bÞ quyÒn lùc. v¨n vÎ. §Þa vÞ cµng cao sang. ghÐt tiÒn cña. víi lÞch sö ®Õn nçi kh«ng cÇn nh÷ng pho tîng. mét ngêi Mü . tÝnh gi¶n dÞ cña «ng Hå lµ mét søc m¹nh. Trong mét níc khi mµ d©n chóng ®· thÊy nh÷ng ngêi cÇm ®Çu ®¹t tíi mét ®Þa vÞ nµo ®ã råi trë thµnh “T©y” h¬n lµ “ViÖt Nam”. bµ giµ cïng nghe. do Nhµ xuÊt b¶n R¨ng®«m Hao-s¬ ë Niu-Oãc Ên hµnh ®· viÕt: “… Hå ChÝ Minh lµ mét trong nh÷ng nh©n vËt kú l¹ cña thêi ®¹i nµy .

nh÷ng kh«ng cã ®êng lèi c¸ch m¹ng dÉn ®êng. cã b¶n lÜnh.048 quyÓn. B¸c nh×n «ng T«n Quang PhiÖt lµ nhµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng. nªn «ng t×nh nguyÖn ®i lÊy Kinh PhËt ®Ó truyÒn b¸. ®Êu tranh gi÷a thiÖn vµ ¸c. nhng yªu cÇu chØ ®îc nãi trong 15 phót. chÝnh nghÜa vµ phi nghÜa. Cßn T«n Ngé Kh«ng v× kh«ng tu thµnh ®¹o ®îc nªn vÉn cßn c¸i ®u«i. ®µnh thó thùc “kÓ v¾n t¾t khã l¾m” vµ «ng PhiÖt “trªu” l¹i B¸c: “xin mêi B¸c”. cã lßng nh©n hËu. Cßn cã thÓ t×m thÊy ë T©y Du Ký nhiÒu vÊn ®Ò bæ Ých n÷a. “N¨m Êy. “th«ng c¶m” råi kÓ: “Tõ khi loµi ngêi cã ®Çu ãc t h÷u th× sinh ra nhiÒu thãi h. B¸c mêi «ng PhiÖt. thµy trß §êng T¨ng vît 18 v¹n 8 ngµn dÆm ®êng.[106. b¶n chÊt tèt. ai ®· ®äc T©y Du Ký?” NhiÒu c¸nh tay gi¬ lªn. ¤ng PhiÖt míi “®i” ®îc vµi ®o¹n ®· hÕt giê. -71- .B©y giê xem T©y Du Ký hay. ngêi ®· tham gia s¸ng lËp §¶ng T©n ViÖt. H. tøc lµ qua 5. cã tÝnh khoan dung.] C¸i ®u«i T«n Ngé Kh«ng. B¸c nãi: “C¸c c«. Khi T«n Ngé Kh«ng biÕn thµnh c¸i ®×nh th× c¸i ®u«i ë sau ph¶i ho¸ phÐp lµm c¸i cét cê. chiÕn sü tríc) häc ®· c¨ng th¼ng. n¨m 1952 t¹i ViÖt B¾c nãi víi chóng t«i: . Sau 14 n¨m trêi.048 ngµy ®ªm. B¸c ®Õn líp. ®ång h¬ng NghÖ An lªn kÓ chuyÖn. bÊy giê lµ Tæng Th ký Uû ban Thêng trùc Quèc héi. Mét c¸n bé cao cÊp dù líp ChØnh §¶ng Trung ¬ng kho¸ 1. ®Ñp thËt ®Êy nhng m×nh vÉn nhí m·i c©u chuyÖn “ngoµi” T©y Du Ký hay nhÊt mµ m×nh ®îc B¸c Hå d¹y. Nxb Lao ®éng. chÞu ®ùng 81 tai ¬ng ®Ó lÊy ®îc 55 bé kinh gåm 5. §ã lµ pho truyÖn dµi. Tin vµo søc m¹nh c¶m ho¸ cña ®¹o PhËt.nh÷ng tÊm ¶nh ®Ó chøng tá ®iÒu ®ã cho m×nh vµ cho thiªn h¹ biÕt. ¤ng ta muèn chèng ¸p bøc.1993 23. ®ång bµo. B¸c cêi. Bän ma v¬ng thÊy l¹. t¹o ®îc c¸i “bÊt biÕn” ®Ó ®èi phã víi c¸i “v¹n biÕn”. C¶ líp vç tay hoan h«. §êng T¨ng lµ mét ngêi cã lËp trêng kiªn ®Þnh. §êng T¨ng lµ mét vÞ ch©n tu. tËt xÊu. nªn B¸c ®Ò nghÞ tèi nay nghØ häc ®Ó B¸c ch¸u ta nãi chuyÖn vui. con ngêi vµ phong c¸ch” TËp 4. kh«ng khÝ líp häc s«i næi h¼n lªn. c¸c chó (bao giê B¸c còng gäi c¸c c« tríc. B¸c hái: “Trong c¸c chó ë ®©y. ViÖc «ng tõ chèi sù sïng b¸i c¸ nh©n lµ ®Æc biÖt ®¸ng chó ý trong c¸i x· héi kÐm ph¸t triÓn…” NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå.

nghe B¸c kÓ chuyÖn. anh em ®· ån lªn: . tr. Cuèi buæi.C¸c chó häc ®· giái. dï nhá sÏ cã ngµy g©y hËu qu¶ kh«n lêng”… C¶ líp ngåi im… NguyÔn ViÖt Hång TrÝch trong “B¸c Hå. tiÕng Ph¸p. dÆn dß.] Ch÷ “Quan liªu” viÕt thÕ nµo? N¨m 1952. C¶ líp hß lªn: Tha B¸c. Ngêi nµo biÕt tiÕng Anh. ngêi kh«ng biÕt tiÕng níc ngoµi th× b¨n kho¨n cã ch÷ g× khã mµ l¹i kh«ng ®äc ®îc nhØ? B¸c vÏ mét g¹ch ngang trªn mÆt ®Êt råi hái: .Giái ®Êy. tiÕng Trung Quèc th× “nhÈm” l¹i kiÕn thøc cña m×nh. cao cÊp. B¸c cÇm mét c¸i que nãi: .Giái l¾m… Ngêi l¹i g¹ch thªm mét g¹ch n÷a díi hai g¹ch cò.Ch÷ g× nµo? Tëng ch÷ “ph¹n”… ch÷ “cæ ®¹i” nµo chø ch÷ ®Êy ai mµ kh«ng biÕt. Råi B¸c l¹i g¹ch mét g¹ch n÷a díi ch÷ nhÊt. -72- . Nghe ®Õn ®©y chóng t«i “sî” qu¸. anh em qu©y quÇn xung quanh B¸c. ph¸t hiÖn ra c¸i ®u«i cña TÒ Thiªn §¹i Th¸nh nªn kh«ng bÞ m¾c lõa. B¸c ®éng viªn: .t¹i sao cét cê ë phÝa sau ®×nh. B¸c khen: .Kh¸ l¾m. Cha kÞp hái. BiÕt ch¾c lµ B¸c cßn c¸i g× ®ã n÷a nªn chê… B¸c nãi tiÕp: “Ngêi c¸ch m¹ng chóng ta nÕu kh«ng tu dìng th× còng cã phen cã c¸i ®u«i Êy. Qu¶ lµ ®îc nghe mét b¶n “tæng thuËt” vÒ gi¸ trÞ vÒ T©y Du Ký. . ch÷ “nhÊt” ¹.Ch÷ “nhÞ” ¹. kh«ng vµo ®×nh n÷a. con ngêi vµ phong c¸ch” S®d. 177 [111.Ch÷ “tam” ¹… B¸c cêi: . trong mét lÇn ®Õn th¨m líp “chØnh huÊn” chÝnh trÞ c¸n bé trung. nªn mu cña hä T«n bÞ thÊt b¹i…”. b©y giê B¸c ®è ch÷ nµy xem c¸c chó cã biÕt kh«ng nhÐ! Anh em hëng øng “V©ng ¹! V©ng ¹!”.

NguyÔn Hång Nhung trÝch trong “B¸c Hå víi chiÕn sü” Nxb Q§ND. kiÖm. ThÝ dô: ta ph¶i bá hÕt tÝnh lêi biÕng.Chñ tr¬ng. v¹ch thø ba th× “quÑo”. ban ®Çu th× th¼ng ®øng. lo»ng ngo»ng nh c¸i ®u«i chuét nh¾t… B¸c ®øng dËy: . kh«ng n¾m ch¾c chñ tr¬ng ®êng lèi. Cßn c¸i c¸c chó häc. C¸i g× cò lµ xÊu. N¨m 1947. kh«ng d¸m nh×n vµo B¸c. C¸c chó kh«ng häc nhng biÕt vµ vÉn lµm.ThÕ nµo? C¸c nhµ “m¸c-xÝt”? B¸c l¹i cÇm mét c¸i que v¹ch mét v¹ch. råi hai v¹ch däc tõ trªn xuèng díi. C¸i g× cò kh«ng xÊu nhng phiÒn phøc th× ph¶i söa ®æi l¹i cho hîp lý.1994 24. th× ph¶i bá. t¬ng ¸i. ThÝ dô. th× c¸c chó l¹i Ýt lµm… Häc viªn c¶ líp ®øng im. tËn trung víi n-73- . “C¸i g× cò mµ tèt th× ph¶i ph¸t triÓn thªm. v¹ch thø ba dµi h¬n tÝ n÷a còng kh«ng ®îc “song song” cho l¾m.Ch÷ g× nµo? “C¸c vÞ” ®í ngêi ra.Råi Ngêi v¹ch thªm mét v¹ch n÷a díi ch÷ “tam” . v¹ch thø hai dµi h¬n ®· cã h¬i lÖch mét chót. xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn ngay trong n¨m ®ã. v¹ch bèn nh mét con giun. chÝnh. mét sè c¸n bé ®· gãp ý víi Ngêi lµ nghe “nã cò qu¸”. ®¹i ý “kh«ng ph¶i c¸i g× còng bá”. chÝ c«ng v« t”. kh«ng gÇn gòi d©n. ®Õn x· ®· sai lÖch. khi nªu lªn khÈu hiÖu “cÇn. t¸c gi¶ viÕt: “Kh«ng ph¶i c¸i g× cò còng bá hÕt.] “C¸ch m¹ng” theo ý B¸c Hå. kh«ng chÞu lµm “®Çy tí nh©n d©n” mµ chØ muèn lµm “quan c¸ch m¹ng”. B¸c viÕt cuèn “§êi sèng míi”. liªm. ®êng lèi cña §¶ng ®óng ®¾n… ®Õn tØnh th× ®· h¬i cong. chÝnh s¸ch. kh«ng ph¶i c¸i g× còng lµm míi. Trong trang ®Çu tiªn ®Ò cËp tíi “§êi sèng míi”. N¨m 1946. xuèng ®Õn v¹ch ngang thø hai ®· “queo”. B¸c nãi: .ChÞu hÕt µ? Cã thÕ mµ kh«ng ®o¸n ra… C¸c chó biÕt c¶ ®Êy… §Ó que xuèng ®Êt.[117. V× sao? V× c¸n bé kh«ng lµm ®óng. víi tªn ký lµ T©n Sinh. ®Õn huyÖn ®· “t¶ h÷u”. Cho nªn ch÷ Êy lµ ch÷ “quan liªu”. H. B¸c ®· gi¶i thÝch. ë chiÕn khu ViÖt B¾c. nh×n vµo v¹ch ®Çu tiªn th× võa ph¶i. tham lam. cã vÎ ®· “cong” l¾m råi… TiÕng Ph¸p th× kh«ng ph¶i. v¹ch thø t dµi nhÊt. ta ph¶i gi¶m bít ®i. ta ph¶i t¬ng th©n. ThÝ dô: ®¬n cö cíi hái qu¸ xa xØ. TiÕng H¸n ch÷ “tø” viÕt kh¸c c¬! B¸c giôc: .

BÝ th TØnh uû Th¸i B×nh ®Õn gÆp B¸c t¹i V¨n phßng Chñ tÞch ngµy 20 th¸ng 10. nh÷ng nhµ “t s¶n”. trong Khæng häc ®Ó vËn dông vµo cuéc c¸ch m¹ng ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng nh÷ng ®iÒu hay. nhng hä vÉn thÊy ®îc c¸i ®iÒu “c¸ch m¹ng” ë Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. V¨n phßng Héi ®ång Bé trëng cã lu tr÷ mét bµi nãi chuyÖn cña B¸c. ®èi chiÕu. B¸c ®· nghiªn cøu. ý. ThÝ dô. tin vµ ®i theo “Cô Hå”. lµm viÖc cho cã ng¨n n¾p”. ¨n ë cho hîp vÖ sinh. ®Ñp cña lÞch sö ph¸t triÓn c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. c¸i hay”. c¸i dë ngµy cµng bít ®i. Ph¸p. dÝ dám cña ngêi Anh. V× nÕu cã nÊu -74- . Ngêi ®· thÊy ®îc c¸i hay. Thiªn chóa gi¸o. lµm ®iÒu tèt kh«ng thÓ gÊp g¸p ®îc. Khi nãi. B¸c nãi: “C¸ch m¹ng lµ tiªu diÖt nh÷ng c¸i xÊu.Lªnin. B¸c thùc sù ®· cho ta mét tÊm g¬ng s¸ng vÒ lêi nãi vµ c¶ vÒ hµnh ®éng c¸ch m¹ng. nhan ®Ò “Thùc hµnh tiÕt kiÖm. Cho nªn. ch÷ nghÜa gi¶n dÞ. cho triÒu ®×nh HuÕ. yªu níc. kim. xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng c¸i “xÊu” ngay trong lßng x· héi míi hiÖn ®¹i. ®«ng.íc. cæ. ®ång thêi ®· ph¸t hiÖn vµ gi÷ l¹i tÊt c¶ nh÷ng c¸i hay. ®· häc vµ kiÕm ®îc nhiÒu tiÒn trªn ®Êt níc “t b¶n”. mét ®iÒu xÊu ph¶i ®a ra cho tÊt c¶ mäi ngêi cïng biÕt mµ tr¸nh”. tËn hiÕu víi d©n h¬n khi tríc. th¬ng nßi”. Ngêi ®· ®Õn viÕng vµ th¾p h¬ng ë ®Òn Bµ TriÖu t¹i Thanh Ho¸. sèng s©u víi kÎ ®Þch. x©y dùng nh÷ng c¸i g× tèt”. khi viÕt ®Òu dïng lêi lÏ. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu Êy vµ biÕt bao ®iÒu kh¸c n÷a ®©u cã thÓ nãi lµ B¸c “cò”!. nh÷ng c«ng d©n sèng l©u. tõng céng ®ång ngêi. B¸c còng thÊy ®îc trong tõng con ngêi. t©y. nh÷ng “®Þa chñ”. c¸i dë vµ gi÷ l¹i c¸i tèt. tuy “cò”. tèt. ViÖt Nam. g¹n läc. khi ®ång chÝ Giang §øc TuÖ. N¨m 1958. chèng tham « l·ng phÝ. Ngêi còng ®· d¹y r»ng xo¸ ®iÒu xÊu. tuy “xÊu”. v¨n minh nhÊt ®¬ng thêi. B¸c dÆn: “C¸ch m¹ng chØ xo¸ bá c¸i xÊu. nhng vÉn cã c¸i “tèt” ®Ó phôc vô c¸ch m¹ng. thÝch c¸c lµn ®iÖu d©n ca NghÖ TÜnh. c¸i tèt trong PhËt gi¸o. ®iÒu tèt cña chñ nghÜa M¸c . s©u s¾c cña Khæng Tö. chèng bÖnh quan liªu” (cha x¸c minh chÝnh x¸c ngµy th¸ng ra ®êi cña v¨n kiÖn nªn t¹m xÕp vµo n¨m 1952). Mét ®iÒu tèt ph¶i ®a ra cho tÊt c¶ mäi ngêi cïng häc. khi cÇn thiÕt còng ®· nªu lªn nh÷ng ý hay cña Tæng thèng Hoa Kú. mµ c¸i tèt trªn hÕt “lµ lßng yªu Tæ quèc. C¸i g× míi mµ hay th× ta ph¶i lµm. B¸c ®· tõng nãi “Mét ®oµn thÓ m¹nh th× c¸i tèt ngµy cµng ph¸t triÓn. ®· cã nh÷ng ngêi lµm quan to cho Ph¸p.

hä còng kh«ng nãi hÕt lêi” §Ò cËp ®Õn ®Æc ®iÓm râ nhÊt trong t tëng cña d©n chóng lµ hä hay “so s¸nh”. c¸i xÊu. B¸c Hå cho biÕt: “D©n chóng so s¸nh ®óng. Trong khi viÕt bµi cña m×nh. V× sù so s¸nh kü cµng ®ã mµ c¸ch gi¶i quyÕt cña d©n chóng bao giê còng gän gµng. ta còng cø nh¾m m¾t theo”. TiÕt 3 cña ch¬ng nµy ®îc B¸c ®Æt tªn “Häc hái quÇn chóng nhng kh«ng theo ®u«i quÇn chóng”. míi. viÖc g× hä còng nghe. còng thÊy. “D©n chóng còng do c¸ch so s¸nh ®ã mµ hä biÕt râ rµng (c¸n bé)…” B¸c cßn dÆn: “Trong d©n chóng. muèn nhæ cá còng ph¶i vµi ba giê míi xong”. hîp lý. hä thÊy mèi m©u thuÉn. Theo cuèn: “Nhí lêi B¸c d¹y” [88. cµng kh«ng ph¶i mét cuéc “lo¹i bá” nh÷ng c¸i “cò” ®Ñp dÇn mÊt ®i. nhÊt thiÕt còng cÇn cho chóng ta suy nghÜ. “hiÖn ®¹i” nhng l¹i xÊu xa. cò hÕt. ®ang cã “m«i trêng” sinh s«i. kh«ng ph¶i “nhËp” c¶ nh÷ng ®iÒu “míi”. lÇn thø 7 vµo n¨m 1959. -75- . c¸i tèt”. §ã lµ mét th¸i ®é kh«ng “c¸ch m¹ng”. Ch¬ng V cña s¸ch cã tiªu ®Ò “C¸ch l·nh ®¹o”. tëm lîm. “BiÕt. Më cöa ®ãn giã bèn ph¬ng. n¶y në.c¬m còng ph¶i 15 phót míi chÝn.] So s¸nh. cã nhiÒu tÇng líp kh¸c nhau. rÊt cùc ®oan. Tõ n¨m 1959 ®Õn nay.Z cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt vµo th¸ng 10/1947. hä kh«ng nãi. míi hÕt. “Cè nhiªn kh«ng ph¶i d©n chóng nãi g×. míi tèt hÕt”. hä ®Ò ra c¸ch gi¶i quyÕt”. Do sù so s¸nh. Trong t×nh h×nh ®æi míi cña níc ta hiÖn nay. hä thÊy chç kh¸c nhau. ngêi tèt cã. nh lêi B¸c d¹y. “D©n chóng kh«ng ñng hé viÖc g× lµm còng kh«ng nªn”. muèn trë l¹i hai ®Çu “cò. ®åi b¹i. mét ®¸m ruéng cã lóa l¹i cã cá. tr×nh ®é kh¸c nhau. c«ng b×nh”. cã nh÷ng c¸i kh«ng tèt cña “kh¸ch” mµ chÝnh hä còng bá. Råi l¹i do ®ã. ngêi xÊu cã. cò xÊu hÕt. §iÒu nµy lµm cho nh÷ng ai ®ã. B¸c viÕt rÊt cô thÓ: “Hä so s¸nh b©y giê vµ hä so s¸nh thêi kú ®· qua. côm tõ “C¸ch m¹ng. gi¶i quyÕt ®óng”.Y. Nãi. khiªm tèn. lµ v× tai m¾t hä nhiÒu. s¸ch cha cã ®iÒu kiÖn t¸i b¶n n÷a. ®îc Nhµ xuÊt b¶n Sù thËt xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1948. trong bµi cã ®o¹n B¸c nhÊn m¹nh r»ng “D©n chóng ®ång lßng viÖc g× còng lµm ®îc”. Hä so s¸nh tõng viÖc vµ hä so s¸nh toµn bé. S¸ch "Söa ®æi lèi lµm viÖc" ký tªn X. D©n chóng sÏ kh«ng tin chóng ta nÕu c¸n bé kh«ng nhiÖt thµnh. hä kÕt luËn. huèng chi lµ söa ch÷a c¶ mét níc ®· 80 n¨m n« lÖ. chÞu khã häc hái d©n chóng. ý kiÕn kh¸c nhau”. c¸i míi cha tèt l¹i ®ang ®îc o bÕ.

c¸ch cÇm xÎng. Cø mçi ngµy B¸c ®µo mét Ýt. Th«i. B¸c cã viÖc ph¶i ®i gi÷a mét ngµy ma rÊt to. Anh em n»n n× m·i. “So ®i s¸nh l¹i. ph©n tÝch râ rµng lµ c¸ch lµm viÖc cã khoa häc”. hoÆc sè ®«ng ngêi t¸n thµnh”. sau giê lµm viÖc vµi ba buæi lµ xong. “c¸n bé quyÕt ®Þnh tÊt c¶”. B¸c ®i sao tiÖn. Hång D¬ng trÝch trong cuèn “B¸c Hå víi chiÕn sü” TËp3. Theo ý kiÕn ®ã mµ lµm. trong lóc ®ã. Sau héi nghÞ -76- . Anh em c¶nh vÖ lo t×m ngùa ®Ó B¸c ®i cho ®ì mÖt. Ai muèn ®Õn gióp.Vµ B¸c Hå d¹y c¸n bé còng ph¶i biÕt so s¸nh. chÝnh s¸ch c¸n bé. §ã lµ nh÷ng dßng ch÷ kÕt luËn cuèi cïng cña B¸c Hå trong bµi viÕt n¨m 1947 Êy. ë an toµn khu. CÇn ph¶i “so ®i s¸nh l¹i” ®Ó chän ®óng c¸n bé cÇn cho §¶ng. rêng cét cña tæ chøc.222 25. Trô së cë quan ®ãng t¹i ®Ìo De (nói Hång). ph¸ ®Êt ®¸. ngoµi viÖc lµm l¸n tr¹i. ý kiÕn ®ã tøc lµ c¸i kÝch thíc nã tá râ sù ph¸t triÓn tr×nh ®é cña d©n chóng trong n¬i ®ã. kh«ng ®ång ý vµ nãi: .Chóng ta cã 7 ngêi. cho qu©n ®éi. sÏ lßi ra mét ý kiÕn mµ mäi ngêi ®Òu t¸n thµnh. mµ §¶ng ta sÏ ph¸t triÓn rÊt mau chãng vµ v÷ng vµng”. míi tr¸nh khái sai lÇm”. “Lµm nh thÕ. mçi l¸n B¸c ®Òu cho ®µo c«ng sù ®Ò phßng m¸y bay tËp kÝch bÊt ngê. lóc ®ã t«i ®ang c«ng t¸c ë V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng. “So ®i s¸nh l¹i. “thµnh mét ý kiÕn ®Çy ®ñ. c©y rõng ®æ xuèng. C¬ quan Phñ Chñ tÞch còng ë s¸t ngay c¹nh ®ã. Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n. Cuèi cïng B¸c Hå c¨n dÆn vµ mong muèn “lµm nh thÕ míi tr¸nh khái c¸i ®éc ®o¸n.] B¸c Hå t¨ng gia rau c¶i Mïa ®«ng n¨m 1952. B¸c ng¨n l¹i. hè. nhÊt ®Þnh thµnh c«ng”. nhng mçi lÇn chuyÓn ®Þa ®iÓm. 1998. nh©n d©n sÏ nhÊt trÝ. Ngùa chØ cã mét con. B¸c míi ®ång ý cho dÉn ngùa theo ®Ó mang ®ì ®å ®¹c. B¸c ch¸u ph¶i cïng ®i bé chø. mÆc dÇu xa ®Þch. B¸c thêng gióp ®ì c¸c chiÕn sü b¶o vÖ vÏ mÉu hÇm. ®em tr¶ ngùa cho d©n. B¸c ch¸u cßn ph¶i ®µo hÇm. [74.[84. H. nÖn “choßng”… Ngay trong hÇm mçi nhµ.] QuyÒn lao ®éng cña B¸c ë ViÖt B¾c trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. C¸n bé lµ “Trung t©m cña vÊn ®Ò”.§©y lµ quyÒn lao ®éng cña B¸c. tr. B¸c nãi: . Theo cuèn “Nhí lêi B¸c d¹y” S®d.

mäi ngêi ñng hé cho lµ s¸ng kiÕn. MÊy ®ång chÝ ë V¨n phßng Trung ¬ng nãi to: “NhÊt ®Þnh chuyÕn nµy chóng ta ®îc ¨n thÞt gµ cña Phñ Chñ tÞch”. võa bËn nhiÒu viÖc. Bªn V¨n phßng Phñ Chñ tÞch l¹i cö B¸c lµ ®¹i diÖn c¸ nh©n thi ®ua t¨ng gia víi c¬ quan V¨n phßng Trung ¬ng. ë Trung ¬ng. V× hai c¬ quan gÇn nhau. Sau mét tuÇn. Anh em V¨n phßng Phñ Chñ tÞch lµm chç ®i tiÓu gÇn nhµ vµ mua mét nåi h«ng lín ®Ó høng níc tiÓu. trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh t«i xin trång rau ¨n víi s¶n lîng cao nhÊt. Mäi ngêi vç tay hoan h«. B¸c vµ anh em bªn Phñ Chñ tÞch lµm rÊt kü. t«i ®· lµm ®Êt vµ trång xong 36m2 c¶i cñ. T«i vÒ suy nghÜ: ®Ó ch¾c ¨n vµ cã n¨ng suÊt cao th× trång c¶i cñ. ®¹t s¶n lîng rau nhiÒu h¬n chó Th«ng. hai v¹t c¶i tèt ngang nhau. khoÎ. ®Þch sao ®îc víi cËu Th«ng khoÎ nh voi. Mét sè ®ång chÝ x× xµo: “Mét cuéc thi ®ua kh«ng c©n søc. Mét h«m B¸c nhæ rau b¸n cho nhµ bÕp chØ ®îc 15 kg. ChÝnh phñ ®· ph¸t ®éng phong trµo t¨ng gia. Ngay s¸t m¶nh ®Êt cña t«i. sau giê lµm viÖc B¸c ®Òu ra vên dïng chiÕc dÇm xíi ®Êt cho c¶i vµ tíi níc gi¶i ®Òu. s¶n xuÊt. B¸c ®Ó l¹i nh÷ng c©y to. Cßn t«i lÊy ph©n b¾c t¬i hoµ ra tíi. víi m¶nh ®Êt 36m2 trong mét thêi gian b»ng nhau. ®Êt nhá. T«i ®ang søc trÎ nªn thay mÆt anh em ®øng lªn th¸ch thøc thi ®ua cïng mét kho¶ng ®Êt nh nhau 36m2. Sau mét th¸ng. NhiÒu ngêi ñng hé t«i cho r»ng t«i sÏ th¾ng v× cñ c¶i lín rÊt nhanh. Ba buæi chiÒu liÒn. PhÝa V¨n phßng Trung ¬ng t«i còng huy ®éng anh em lµm nhµ tiªu ®Ó lÊy ph©n bãn.chÝnh quyÒn lÇn thø 5 (th¸ng 3/1952). Sau mét tuÇn c¸c c©y c¶i mäc ®Òu vµ ®Ñp. mçi c©y c¸ch nhau chõng hai gang. rÊt nÆng. mÞn vµ s¹ch cá. T«i trao ®æi víi anh em c«ng ®oµn. c¬ quan nµy thi ®ua t¨ng gia víi c¬ quan kh¸c. Mäi ngêi l¹i hoan h« t¸n thëng. trång rau ®· quen”. B¸c còng ®øng lªn: B¸c nhËn th¸ch thøc thi ®ua t¨ng gia víi chó Th«ng. H¬n mét tuÇn th× B¸c reo h¹t c¶i mµo gµ (c¶i xanh l¸ xoan). v× c¶i cñ ë vïng nµy cñ rÊt to. t«i ®îc c«ng ®oµn cö ra thi ®ua víi c¬ quan bªn Phñ Chñ tÞch. B¸c lÊy níc tiÓu pha lo·ng tíi. Cã ngêi nªu: “Gi¶i thëng thi ®ua lµ mét con gµ trèng 2 kg”. Mçi lÇn tíi c¶ c¬ quan bÞt mòi. B¸c nãi vui: “C¸c chó muèn ¨n gµ cña Chñ tÞch th× ph¶i tÝch cùc t¨ng gia ®Ó cã nhiÒu rau xanh cung cÊp cho nhµ bÕp c¬ quan”. B¸c võa giµ. tiÕt kiÖm trong toµn quèc. Buæi lÔ ph¸t ®éng thi ®ua diÔn ra thËt s«i næi. Mét sè anh em lo l¾ng v× thÊy vên rau B¸c nhæ ®i x¬ x¸c mµ chØ ®îc cã 15 kg rau c¶i con. -77- .

cø 5 ngµy mét lÇn B¸c tØa tµu c©n cho nhµ bÕp kho¶ng 10 kg. B¸c cßn ®em biÕu cô giµ d©n téc gÇn ®ã 2 c©y rÊt to lµm gièng. T«i ®øng dËy xin nhËn thua. Thø ph©n t¬i chó Th«ng bãn còng tèt ®Êy nhng mÊt vÖ sinh l¾m. cÇn. Vun xíi ph¶i ®óng c¸ch. Cô giµ sung síng khoe víi mäi ngêi: “Rau c¶i cô Hå tèt thËt”.Sau hai th¸ng 10 ngµy th× cñ c¶i cña t«i ®· to b»ng b¾p tay vµ cã c©y ®· cã nô. Ph©n: ph¶i chän lo¹i ph©n bãn thÝch hîp. ph©n. ¨n nhiÒu lÇn. t«i hÕt søc chñ quan vµ rót ra ®îc bµi häc míi vÒ t¨ng gia. Kú l¹ thay c¶i mµo gµ cµng tØa c©y cµng lín. Trong th cã ®o¹n Ngêi viÕt: “T«i xin kÝnh cÈn cói chµo vong linh c¸c anh chÞ em ®· bá th©n v× níc vµ c¸c ®ång bµo ®· hy sinh trong cuéc ®Êu tranh cho níc nhµ. Lóc ®ã B¸c nhæ c¶ c©y cho nhµ bÕp muèi da. tØa ¨n ®îc nhiÒu lÇn. c©y c¶i mµo gµ cña B¸c ®· to b»ng c¸i n¬m. C¶i canh rÊt hîp níc tiÓu pha lo·ng. kh«ng ph¶i ra d©n mua. rau míi tèt. Níc: ph¶i tíi ®Òu vµ tíi ®ñ ®é Èm rau míi trÎ l©u vµ xanh tèt”. c¸c c«.[99.Tµu c¶i canh: 14 lÇn x 10 kg = 140 kg . Buæi tæng kÕt thËt vui vÎ. -78- .78 26. liÖt sü Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 1946 b¸o Cøu quèc ®¨ng th cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi ®ång bµo Nam bé. tµu cµng to vµ cµng trÎ l©u. NguyÔn Th«ng kÓ. n¨ng suÊt cao nhng chØ ¨n ®îc mét lÇn th× kh«ng b»ng c¶i mµo gµ. C¶i mµo gµ khi tèt cø mêi ngµy xíi mét lÇn cho rÔ con ®øt. B¸c nãi chuyÖn víi anh em: khi t¨ng gia. T«i vui mõng v× th¾ng lîi. trÎ l©u. muèi kho¸ng trong ®Êt. CÇn: ngêi trång rau ph¶i ch¨m chØ. tr.C©y c¶i lµm da nÐn: 20 kg Céng 175 kg VËy t«i thua ®· râ rµng. níc. C«ng ®oµn V¨n phßng Trung ¬ng ph¶i nép con gµ trèng nu«i ®îc cho c«ng ®oµn V¨n phßng Phñ Chñ tÞch. Sù hy sinh ®ã kh«ng ph¶i lµ uæng”. Më sæ nhµ bÕp ra céng .C¶i con: 15 kg . Sau hai th¸ng rìi c¶i míi cã ngång. Gièng: nªn chän lo¹i rau trång mét lÇn. Nhng còng lóc ®ã. c¸c chó ph¶i lu ý bèn ®iÒu kiÖn: gièng. chän ®óng thêi vô trång lo¹i rau cho hîp khÝ hËu. cñ c¶i dÔ trång. Hå Vò ghi S®d. T«i nhæ vµ c©n cho nhµ bÕp ®îc 60 kg.] TÊm lßng cña B¸c víi th¬ng binh. chóng ra nhiÒu nh¸nh rÔ h¬n vµ hót ®îc nhiÒu ph©n bãn. LÇn Êy thua B¸c. Nhê cã rau t¨ng gia mµ c¶ mïa ®«ng mµ nhµ bÕp ®ñ rau nÊu.

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh gi¶i thÝch: “Th¬ng binh lµ ngêi ®· hy sinh gia ®×nh. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh l¹i viÕt: “T«i nghiªng m×nh tríc anh hån nh÷ng chiÕn sÜ vµ ®ång bµo ViÖt Nam ®· v× Tæ quèc mµ hy sinh anh dòng”. må m¶. Tæ quèc vµ ®ång bµo ph¶i biÕt ¬n. Ngêi vËn ®éng ®ång bµo nhêng c¬m sÎ ¸o. Ngêi ®· ®Õn dù lÔ “Mïa ®«ng binh sÜ” do Héi liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam tæ chøc t¹i Nhµ h¸t lín thµnh phè Hµ Néi. mét héi nghÞ trï bÞ ®· khai m¹c t¹i x· Phó Minh. quÌ quÆt. §Çu th Ngêi viÕt: “§ang khi Tæ quèc l©m nguy. Tríc t×nh h×nh Êy. H¬n nöa th¸ng sau khi ®i Ph¸p vÒ. khu vµ tØnh. B¶n th©n Ngêi ®· xung phong gãp chiÕc ¸o lôa. ao vên. th¬ng binh.trõ nh÷ng ngµy ngµy kû niÖm quèc tÕ . cña ®ång bµo mµ c¸c ®ång chÝ ®ã chÞu èm yÕu. huyÖn §¹i Tõ tØnh Th¸i Nguyªn gåm mét sè ®¹i biÓu ë Trung ¬ng. bÖnh binh. vËn ®éng ®ång bµo ë hËu ph¬ng ®ãng gãp tiÒn cña ®Ó may ¸o trÊn thñ cho chiÕn sÜ. hy sinh x¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc. mét th¸ng l¬ng vµ tiÒn ¨n mét b÷a cña Ngêi vµ cña tÊt c¶ c¸c -79- . V× lîi Ých cña Tæ quèc. Cã lÏ . B¸o VÖ quèc qu©n sè 11. Mét sè chiÕn sÜ ®· hy sinh anh dòng. lµng m¹c ta bÞ nguy ngËp. Cha mÑ. ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 1946. vî con. trong Th göi ®ång bµo miÒn Nam. nhµ thê cña tæ tiªn ta bÞ uy hiÕp. Cuèi th. ra ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1947 ®· ®¨ng th cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh göi Thêng trùc Ban tæ chøc “Ngµy Th¬ng binh toµn quèc”. giang s¬n. V× vËy. mét sè n÷a lµ th¬ng binh bÖnh binh. th¸ng 6 n¨m 1947. anh em. Ai lµ ngêi xung phong tríc hÕt ®Ó chèng cù qu©n thï? §ã lµ nh÷ng chiÕn sÜ mµ nay mét sè ®· thµnh ra th¬ng binh”. ®Òn chïa. Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng Ph¸p ®· thu hót nhiÒu thanh niªn nam n÷ tham gia qu©n ®éi. phµn nµn. Hëng øng vµ ®¸p l¹i tÊm lßng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. gióp ®ì th¬ng binh. sù nghiÖp. ph¶i gióp ®ì nh÷ng ngêi con anh dòng Êy”. mÆc dÇu anh chÞ em t×nh nguyÖn chÞu ®ùng kh«ng kªu ca. Héi nghÞ nhÊt trÝ lÊy ngµy 27 th¸ng 7 hµng n¨m lµ Ngµy Th¬ng binh LiÖt sÜ vµ tæ chøc ngay lÇn ®Çu trong n¨m 1947. b¶o vÖ ®ång bµo.“Ngµy Th¬ng binh” lµ ngµy kû niÖm trong níc ®Çu tiªn ®îc tæ chøc. yªu mÕn th¬ng binh.TiÕp sau ®ã. ®êi sèng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ò nghÞ ChÝnh phñ chän mét ngµy nµo ®ã trong n¨m lµm “Ngµy Th¬ng binh” ®Ó ®ång bµo ta cã dÞp tá lßng hiÕu nghÜa.

gi¬ hai tay ra ®ãn. Vî trÎ trë nªn bµ go¸. TrÝch trong cuèn “TÊm lßng cña B¸c” Nxb C«ng an nh©n d©n. ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1948. [97. B¸c nãi: “N¹n ngo¹i x©m nh trËn lôt to ®e däa trµn ngËp c¶ non s«ng Tæ quèc. Tin B¸c ®Õn nhanh chãng lan ra kh¾p tr¹i. §ång chÝ Ninh ®i víi B¸c ®Þnh bíc l¹i ®ì ®ång chÝ Êy. Vµ cã lÏ v× thÕ mµ khi c¬ quan ®Þnh l¾p m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é n¬i B¸c ë. ®e däa cuèn tr«i c¶ ®Þnh mÖnh. d©n ta.nh©n viªn cña Phñ Chñ tÞch. H«m Êy. Ngµy nay. Cã ngêi ®Þnh lµm thay. tæng céng lµ mét ngµn mét tr¨m hai m¬i b¶y ®ång (1.] §Ó B¸c qu¹t N¨m Êy. trêi nãng bøc. mçi b÷a ¨n ®îc bao nhiªu b¸t c¬m. B¸c ®Õn th¨m tr¹i ®iÒu dìng th¬ng binh ë Hµ Néi. 2005. N¨m sau. ch×m ®¾m c¶ bè mÑ. Con d¹i trë nªn må c«i. Trong c¬n nguy hiÓm Êy. Tay ch©n tµn phÕ cña th¬ng binh sÏ kh«ng mäc l¹i ®îc.§Ó B¸c qu¹t. nhng B¸c ®· ®i tíi. B¸c nãi: . lóc ra vÒ B¸c kh«ng vui. Anh chÞ em th¬ng binh ai còng muèn len vµo gÇn B¸c. quªn c¶ n¹ng ph¶i dïng ®Ó ®i.127 ®ång) ®Ó tÆng th¬ng binh. Trªn bµn thê gia ®×nh cã thªm mét linh bµi tö sÜ. bè mÑ hä mÊt mét ngêi con yªu quý. tµi s¶n. H«m Êy. Ngêi xãt xa viÕt: “Hä quyÕt liÒu chÕt chèng ®Þch. B¸c lÊy c¸i qu¹t giÊy vÉn dïng qu¹t cho c¸c th¬ng binh. mét con ®ª v÷ng ®Ó ng¨n c¶n n¹n ngo¹i x©m trµn ngËp Tæ quèc. Nguyªn Dung TrÝch trong: “B¸c Hå víi chiÕn sü” -80- . vî con. sè ®«ng thanh niªn yªu quý cña níc ta quyÕt ®em x¬ng m¸u cña hä ®¾p thµnh mét bøc têng ®ång. trong mét th dµi ®Çy t×nh th¬ng yªu. B¸c b¶o ®em ra cho c¸c ®ång chÝ th¬ng binh. B¸c lÆng ®i gi©y l¸t råi míi tiÕp tôc c©u chuyÖn th¨m hái. H. lµm h¹i ®ång bµo”. §ang lóc B¸c th¨m hái søc khoÎ th¬ng binh bçng mét ®ång chÝ háng m¾t nhê mét y t¸ dÉn ®Õn xin ®øng bªn B¸c. ®Ó cho Tæ quèc vµ ®ång bµo sèng. §ång chÝ th¬ng binh «m chÇm lÊy B¸c nghÑn ngµo “B¸c ¬i!”. Vµ nh÷ng tö sÜ sÏ kh«ng thÓ t¸i sinh”. B¸c ®Õn tõng giêng anh chÞ em ®au nÆng hái th¨m bÖnh tËt ®· ®ì cha.

Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n. §éi lao ®éng xhcn. B¸c Hå ®· lªn th¨m Khu Gang thÐp hai lÇn. trung b×nh. Nguyªn v¨n nh sau: “Gang thÐp Th¸i Nguyªn Sè ®.§©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò B¸c cÇn biÕt râ tríc khi lªn ®©y. chØ cã mêi bèn dßng ch÷ v¾n t¾t viÕt b»ng bót bi mµu ®á. §ã lµ mét tê giÊy tr¾ng kh«ng cã dßng kÎ. Díi ®©y lµ néi dung b¶n håi ký: “Vµo mét ngµy th¸ng Ch¹p n¨m 1963. B©y giê nhµ m¸y ®· vµo s¶n xuÊt. nh÷ng khu nhµ míi mäc lªn nguy nga nh mét thµnh phè. Sè cb kü thuËt . Anh chuÈn bÞ thªm t×nh h×nh råi cïng ®i víi anh TÊn lªn trùc tiÕp gÆp B¸c. ®ång chÝ Hång Long ®· viÕt b¶n håi ký víi tiªu ®Ò: Nh÷ng dßng ch÷ ®á. råi nãi: . Anh §inh §øc ThiÖn ®a cho t«i xem mét tê giÊy tr¾ng ®· gÊp t cÈn thËn. Tin vui ®Õn lµm t«i nhí l¹i ngµy míi më c«ng trêng. Tæng Gi¸m ®èc) cho t«i biÕt lµ B¸c s¾p lªn th¨m nh©n d©n Th¸i Nguyªn vµ Khu Gang thÐp. Tù tay B¸c viÕt ®Êy! T«i v« cïng xóc ®éng cø ng¾m nghÝa m·i tê giÊy trªn tay. Anh hïng lao ®éng . 1998. Xóc ®éng tríc nh÷ng t×nh c¶m.sè cb kh¸c. ®ång chÝ Hång Long. t«i rÊt xóc ®éng. xem B¸c cã hái g× thªm kh«ng. g¸i. L¬ng cao nhÊt. lß cao sè 1 võa kh¸nh thµnh xong ®îc mÊy h«m.c. Vµo mét ngµy cuèi n¨m 1963. sù quan t©m s©u s¾c cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®èi víi Khu Gang thÐp. Uû viªn Ban ChÊp hµnh §¶ng bé Khu Gang thÐp Th¸i Nguyªn kho¸ I (tõ th¸ng 8-1961 ®Õn th¸ng 7 n¨m 1964). T. thÊp nhÊt.chiÕn sÜ thi ®ua. Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn (1970-1974) ®îc trao mét tê giÊy tr¾ng do B¸c Hå viÕt b»ng bót bi ®á yªu cÇu cho Ngêi biÕt mét sè vÊn ®Ò vÒ Khu Gang thÐp tríc khi lªn th¨m. -81- . chuyªn za.3. nh÷ng lÇn Êy n¬i ®©y vÉn cßn ®åi hoang vµ cá d¹i. * Nh÷ng dßng ch÷ ®á. H. th× anh §inh §øc ThiÖn (BÝ th §¶ng uû. Còng nh mäi anh chÞ em c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ë ®©y ®Òu mong ®îi ngµy B¸c Hå vÒ th¨m Khu Gang thÐp. nªn khi ®îc tin nµy. Sè c«ng nh©n: trai. Qu©n nh©n chuyÓn ngµnh.

T¨ng za tù tóc. §¶ng viªn . gi÷a chóng t«i vµ c«ng nh©n nh thÕ nµo… T«i tr¶ l¹i tê giÊy cña B¸c cho anh ThiÖn. Råi vÒ chuÈn bÞ lªn chç anh Chu V¨n TÊn. B¸c muèn biÕt ®Õn quan hÖ gi÷a chóng t«i vµ c¸c chuyªn gia b¹n.khuyÕt ®iÓm. t«i cø nghÜ ®Õn nh÷ng ®iÒu ®ang cÇn ph¶i chuÈn bÞ ®Ó trùc tiÕp b¸o c¸o víi B¸c. nhng B¸c vÉn quan t©m ®Õn nhiÒu mÆt cña Khu Gang thÐp. -------------------------------- -82- .u ®iÓm . T«i båi håi nh×n nh÷ng dßng ch÷ B¸c viÕt vµ suy nghÜ: B¸c bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc lín lao. råi l¹i nghÜ ®Õn nh÷ng kû niÖm vÒ nh÷ng lÇn ®îc gÆp B¸c. Phong trµo thi ®ua . Trªn ®êng ®i. con gµ. Qu©n hÖ z÷a cb víi nhau vµ víi cg nh©n”. Tù nhiªn lßng t«i cø xèn xang xao ®éng mét niÒm vui”. Ngµy th¸ng b¾t ®Çu x©y zùng.§oµn viªn. TrÝch trong “B¸c Hå víi Th¸i Nguyªn . con lîn t¨ng gia tù tóc cña nh÷ng c«ng nh©n. B¸c muèn biÕt tõ møc l¬ng thÊp nhÊt ®Õn tõng luèn rau.Th¸i Nguyªn víi B¸c Hå” Nxb Lý luËn ChÝnh trÞ. Quan hÖ z÷a chuyªn za vµ cbé vµ c«ng nh©n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful