P. 1
Bai Tap GDCD 11

Bai Tap GDCD 11

|Views: 683|Likes:
Được xuất bản bởiDương Phạm Lê

More info:

Published by: Dương Phạm Lê on Jan 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

BAØI TAÄP GDCD LÔÙP 11 – HOÏC KYØ I Phaàn 1 : COÂNG DAÂN VÔÙI KINH TEÁ ****** Ba 1 : COÂNG DAÂN VÔÙI

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ --------------Caâu 1 : Haõy phaân bieät ñoái töôïng lao ñoäng vôùi tö lieäu lao ñoäng cuûa moät soá ngaønh maø em bieát? - Noâng nghieâïp : * Ñoái töôïng lao ñoäng :ñoàng luùa. * Tö lieäu lao ñoäng : maùy caøy, maùy gaët. - Xaây döïng : * Ñoái töôïng lao ñoäng : caùt, xi-maêng. * Tö lieäu lao ñoäng :xaø-beng, buùa. Caâu 2 : Haõy chæ ra nhöõng ñieàu kieän khaùch quan, chuû quan ñeå ngöôøi coù söùc lao ñoäng thöïc hieän ñöôïc quaù trình lao ñoäng. Nhöõng ñieàu kieän khaùch quan, chuû quan ñeå ngöôøi coù söùc lao ñoäng thöïc hieän quaù trình lao ñoäng : moâi tröôøng lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng. Caâu 3 : Haõy cho bieát vì sao Ñaûng ta xaùc ñònh : Phaùt trieån giaùo duïc – ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä laø quoác saùch haøng ñaàu? Ñaûng ta xaùc ñònh : “ Phaùt trieån giaùo duïc – ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä laø quoác saùch haøng ñaàu”. Bôûi vì : - Giaùo duïc ñaøo taïo : coù nhieàu tri thöùc, daân trí cao vaø laøm ñöôïc trong nhieàu ngaønh ngheà. - Khoa hoïc vaø coâng ngheä : hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vaø theo kòp caùc nöôùc tieân tieán khaùc.  nöôùc nhaø phaùt trieån  ñôøi soáng nhaân daân aám no. Caâu 4 : Haõy trình baøy nhöõng noäi dung cô baûn cuûa phaùt trieån kinh teá Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa phaùt trieån kinh teá : - Söï taêng tröôûng kinh teá. - Cô caáu kinh teá hôïp lí, tieán boä. - Coâng baèng xaõ hoäi. Caâu 5 : Phaùt trieån kinh teá coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi moãi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi ? YÙ nghóa cuûa phaùt trieån kinh teá ñoái vôùi : - Caù nhaân : coù vieäc laøm vaø thu nhaäp oån ñònh, cuoäc soáng aám no; coù ñieàu kieän chaêm soùc söùc khoeû, naâng cao tuoåi thoï vaø phaùt trieån toaøn dieän. - Gia ñình : thöïc hieän toát caùc chöùc naêng cuûa gia ñình nhö chöùc naêng kinh teá, chöùc naêng sinh saûn … - Xaõ hoäi :

. cuûng coá an ninh quoác vaø phaùt trieån vaên hoùa giaùo duïc. tuû laïnh. . ñaát chaät  chaát löôïng cuoäc soáng giaûm suùt.TIEÀN TEÄ – THÒ TRÖÔØNG ------------------Caâu 1 : Haõy cho bieát nhöõng saûn phaåm tieâu duøng trong gia ñình em laø haøng hoaù hoaëc khoâng phaûi laø haøng hoaù? Saûn phaåm tieâu duøng trong gia ñình : . nhieân lieäu.Gia taêng daân soá : thieáu löông thöïc. Caâu 5 : Trình baøy nguoàn goác ra ñôøi vaø baûn chaát cuûa tieàn teä? .Tieàn teä xuaát hieän laø keát quaû cuûa quaù trình phaùt trieån laâu daøi cuûa saûn xuaát. thöùc aên. trao ñoåi haøng hoaù vaø cuûa caùc hình thaùi giaù trò.Tieàn teä coù 4 hình thaùi : * Giaù trò ñôn giaûn hay ngaãu nhieân. Baøi 2 : HAØNG HOÙA . Caâu 4 : Taïi sao giaù trò haøng hoaù khoâng do thôøi gian lao ñoäng caù bieät quyeát ñònh maø do thôøi gian lao ñoäng XH caàn thieát quyeát ñònh? Giaù trò haøng hoaù do thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát quyeát ñònh vì noù taïo ra giaù trò xaõ hoäi cuûa haøng hoùa. Caâu 6 : Vì sao söï phaùt trieån kinh teá phaûi ñaët trong moái quan heä vôùi söï gia taêng daân soá vaø baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi.Laø haøng hoùa : ti vi. Caâu 2 : Haõy neâu moät soá ví duï theå hieän giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù ñöôïc phaùt hieän daàn cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa KHKT Moät soá ví duï theå hieän giaù trò söû duïng cuûa haøng hoùa : than ñaù. khoâng theå saûn xuaát laøm vieäc  khoâng phaùt trieån kinh teá.Giaù trò haøng hoaù : lao ñoäng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoaù keát tinh trong haøng hoùa. phaùt sinh teä naïn xaõ hoäi. ñaàu maùy. daàu moû luùc ñaàu laøm chaát ñoát sau ñoù duøng laøm nguyeân lieäu cho moät soá ngaønh coâng nghieäp ñeå cheá bieán ra nhieàu loaïi saûn phaåm. . giaûm teä naïn xaõ hoäi.Baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi : neáu khoâng laøm nhö vaäy moãi tröôøng seõ bò oâ nhieãm. . Söï phaùt trieån kinh teá phaûi ñaët trong moái quan heä vôùi söï gia taêng daân soá vaø baûo veä moät tröôøng sinh thaùi vì : . khan hieám cuûa caûi vaät chaát.taêng thu nhaäp quoác daân.khan hieám nguyeân lieäu. . Caâu 3 : Phaân bieät giaù trò söû duïng vôùi giaù trò cuûa haøng hoaù .Giaù trò söû duïng cuûa haøng hoaù : laø coâng duïng cuûa vaät phaåm coù theå thoaû maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi.Khoâng laø haøng hoaù : côm.

* Phöông tieän löu thoâng. Caâu 10 : Haõy neâu moät soá VD veà söï vaän duïng caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát.. Em ñaõ vaän duïng ñöôïc nhöõng chöùc naêng naøo cuûa tieàn teä trong ñôøi soáng? Caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä : * Thöôùc ño giaù trò. ngöôøi tieâu duøng vaø trong quaûn lyù kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ta hieän nay Moät soá ví duï veà söï vaän duïng caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát.. c. * Phöông tieän caát tröõ.Thò tröôøng thoâng tin giuùp ngöôøi baùn ñöa ra caùc quyeát ñònh kòp thôøi  thu lôïi nhuaän. * Tieàn teä.Noäi dung cuûa quy luaät löu thoâng tieàn teä : quy luaät quy ñònh soá tieàn löu thoâng haønh hoaù ôû moãi thôøi kì nhaát ñònh. haøng hoaù naøo thích hôïp vôùi thò hieáu xaõ hoäi  baùn ñöôïc. . * Phöông tieän thanh toaùn.Ngöôøi tieâu duøng ñieàu chænh vieäc mua sao cho .. söùc mua giaûm vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân lao ñoäng khoù khaên. mua baùn maø ôû ñoù caùc chuû theå kinh teá taùc ñoäng laãn nhau ñeå xaùc ñònh giaù caû vaø soá löôïng haøng hoùa dòch vuï.* Giaù trò ñaày ñuû hay môû roäng. ( Phaûi phaân tích töøng chöùc naêng cuûa tieàn teä vaø cho VD cuï theå) Caâu 7 : Trình baøy noäi dung cuûa quy luaät löu thoâng tieàn teä. Caâu 8 : Taïi sao noùi giaù caû laø “meänh leänh” cuûa thò tröôøng ñoái vôùi moïi ngöôøi saûn xuaát vaø löu thoâng haønh hoaù? Giaù caû laø “meänh leänh” cuûa thò tröôøng ñoái vôùi moïi ngöôøi saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù vì giaù caû ñoùng vai troø quan troïng. * Hình thaùi chung cuûa giaù trò. Laïm phaùt coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñoái vôùi ñôøi soáng? . Caâu 6 : Phaân tích caùc chöùc naêng cuûa tieàn teä. neáu ngöôøi saûn xuaát vaø vieäc löu thoâng haøng hoaù khoâng tuaân theo giaù caû ñaõ ñònh  thò tröôøng khoâng chaáp nhaän. ngöôøi tieâu duøng vaø trong quaûn lí kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ta hieän nay : a.. Caâu 9 : Thò tröôøng laø gì? Em haõy neâu moät soá ví duï veà söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát haønh hoaù vaø thò tröôøng ôû ñòa phöông mình Thò tröôøng laø nôi trao ñoåi.AÛnh höôûng cuûa laïm phaùt ñoái vôùi ñôøi soáng : giaù caû haønh hoaù taêng. b.. * Tieàn teä theá giôùi.Ngöôøi saûn xuaát mang haøng hoùa ra thò tröôøng .

Caâu 3 : Taïi sao quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng kích thích löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø naêng suaát lao ñoäng taêng leân? Em haõy neâu ví duï veà söï vaän duïng taùc ñoäng naøy ôû moät cô sôû saûn xuaát maø em bieát. . Ví duï : Theo traøo löu thôøi trang quaàn aùo thôøi trang môùi nhaát seõ ñöôïc nhaäp veà nöôùc ta .Nhaø nöôùc ban haønh nhöõng chính saùch kinh teá phuø hôïp höôùng neàn kinh teá vaøo nhöõng muïc tieâu xaùc ñònh Caâu 11: Theo em moãi coâng daân caàn phaûi laøm gì ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay? Moãi coâng daân caàn phaûi laøm nhöõng vieäc ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta hieän nay : . phaân phoái nguoàn haøng töø nôi naøy sang nôi khaùc … töø nôi coù laõi ít hoaëc khoâng coù laõi sanh nôi coù laõi cao thoâng qua söï bieán ñoäng cuûa giaù caû haøng hoaù treân thò tröôøng. Cho ñeán khi nhöõng loaïi quaàn aùo ñoù ñaõ trôû neân loãi thôøi.Duøng haøng trong nöôùc. noù ñöôïc chuyeån veà baùn cho ngöôøi daân noâng thoân. Ñaàu tieân seõ ñeán vôùi ngöôøi daân thaønh thò – nôi coù cuoäc soáng phoàn hoa ..Khoâng mua gian baùn laän.Trong saûn xuaát : quy luaät giaù trò yeâu caàu ngöôøi saûn xuaát phaûi ñaûm baûo sao cho thôøi gian lao ñoäng caù bieät phuø hôïp vôùi thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát.coù lôïi nhaát. Quy luaät giaù trò taùc ñoäng ñeán ñieàu t tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù vì coù söï phaân phoái laïi caùc yeáu toá tö lieäu saûn xuaát naøy sang ngaønh saûn xuaát khaùc. . Quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng kích thích löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø naêng suaát lao ñoäng taêng leân vì :ngöôøi saûn xuaát.Khoâng ñeå xaûy ra laïm ..kinh doanh muoán khoâng bò phaù saûn. Noäi dung cuûa quy luaät giaù trò : . naâng cao tay ngheà ngöôøi lao ñoäng . -------------Caâu 1 : Haõy phaân tích noäi dung cuûa quy luaät giaù trò trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. ( Hoïc sinh coù theå keå theâm nhöõng vieäc laøm khaùc nöõa) Baøi 3 : QUY LUAÄT GIAÙ TRÒ TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOÙA.Hoïc taäp toát . Caâu 2 : Taïi sao quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng ñieàu tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ? Haõy neâu moät soá giaûi phaùp vaän duïng taùc ñoäng naøy trong caùc oanh nghieäp saûn xuaát vaø trong caùc cöûa haøng maø em quan saùt ñöôïc. ñöùng vöõng vaø chieán thaéng treân thöông tröôøng ñeå thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän hoï phaûi tìm caùch caûi tieán kó thuaät.Trong löu thoâng : söï trao ñoåi haøng hoaù phaûi theo nguyeân taéc ngang giaù cho neân giaù caû haøng hoaù luoân xoay quanh truïc thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát. . d.

… Vieäc laøm naøy luùc ñaàu coøn leû teû nhöng veà sau mang tính phoå bieán trong xaõ hoäi. thuùc ñaåy xuaát nhaäp khaåu . caùc chính saùch kinh teá. chính saùch xaõ hoäi … khaéc phuïc maët tieâu cöïc cuûa quy luaät giaù trò. Nhaø nöôùc caàn coù vai troø gì ñeå phaùt huy maët tích cöïc vaø khaéc phuïc maët tieâu cöïc cuûa quy luaät giaù trò? . coâng ty Kinh Ñoâ ñaõ nhaäp daây chuyeàn saûn xuaát baùnh keïo ôû nöôùc ngoaøi  taïo neân nhieàu loaïi baùnh keïo maãu maõ môùi. tieâu thuï haøng hoaù vaø dòch vuï ñeå thu ñöôïc nhieàu lôïi ích nhaát cho mình. -----------------Caâu 1 : Caïnh tranh laø gì? Phaân tích tính taát yeáu khaùch quan. . saûn phaåm reû hôn. muïc ñích cuûa caïnh tranh trong saûn xuaát vaø löu thoâng haønh hoaù ôû nöôùc ta hieän nay. . Trong tröôøng hôïp naøy. moät soá ngöôøi giaøu leân vaø mua saém theâm tö lieäu saûn xuaát … moät soá ngöôøi khaùc bò thua loã . em vaän duïng caùc loaïi caïnh tranh nhö theá naøo ñeå phaùt huy vai troø cuûa noù trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù. Caâu 2 : Caïnh tranh coù nhöõng loaïi naøo? Phaân tích söï taùc ñoäng cuûa töøng loaïi caïnh tranh vaø laáy ví duï ñeå minh hoaï. bò phaù saûn. söï ñaáu tranh veà kinh teá giöõa caùc chuû theå tham gia saûn xuaát .kinh doanh vôùi nhau nhaèm giaønh nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi trong saûn xuaát . Caïnh tranh coù nhöõng loaïi : . .Giöõa ngöôøi baùn vôùi nhau  giaù trò haøng hoùa taêng. ña daïng. ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi tieâu duøng. Baøi 4 : CAÏNH TRANH TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOÙA. .Trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc  naâng cao söùc caïnh tranh haøng hoùa. kinh doanh. Ví duï : Trong ñieàu kieän ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty baùnh keïo khaùc ra ñôøi vaø coù nhieàu loaïi baùnh keïo môùi . thöïc hieän chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. coù lôïi cho ngöôøi baùn. Taïi sao? .Giöõa ngöôøi baùn vôùi nhau  haøng hoùa coù giaù caû giaûm. ngöôøi mua coù lôïi.Noäi boä ngaønh  Khoa hoïc kó thuaät phaùt trieån.Quy luaät giaù trò laïi coù taùc ñoäng phaân hoùa ngöôøi saûn xuaát thaønh giaøu .ngheøo vì mua baùn haøng hoùa treân thò tröôøng khoâng do thôøi gian lao ñoäng caù bieät quyeát ñònh maø do thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát quyeát ñònh. Caâu 3 : Vôùi tö caùch laø moät coâng daân laøm kinh teá.Caùc ngaønh vôùi nhau  Xaõ hoäi ngaøy caøng phaùt trieån.Nhaø nöôùc vaän duïng quy luaät giaù trò vaøo vieäc ñoåi môùi neàn kinh teá nöôùc ta ñoàng thôøi thoâng qua vieäc ban haønh vaø söû duïng phaùp luaät. coù lôïi cho ngöôøi mua. Caâu 4 : Taïi sao quy luaät giaù trò coù taùc ñoäng phaân hoaù ngöôøi saûn xuaát thaønh ngöôøi giaøu – ngheøo? Theo em. Caïnh tranh laø söï ganh ñua. .

caàu . roái loaïn thò tröôøng  môû roäng thò tröôøng.Cung laø khoái löôïng haøng hoùa. baùn haøng quoác caám. cung vaø caàu thöôøng xuyeân taùc ñoäng vôùi nhau vaø laø hai boä phaän caáu thaønh moái quan heä cung – caàu .dòch vuï hieän coù treân thò tröôøng hay coù theå ñöa ra thò tröôøng trong moät thôøi kì nhaát ñònh. khoâng gian doái  coù lôïi cho baûn thaân vaø xaõ hoäi.Coù cô sôû ñeå giaûi thích vì sao giaù caû treân thò tröôøng vaø giaù caû haøng hoaù trong saûn xuaát khoâng aên khôùp vôùi nhau. giaûm thueá. Baøi 5 : CUNG .Noäi dung cuûa quan heä cung –caàu : treân thò tröôøng quan heä naøy taùc ñoäng khaù phöùc taïp theo nhöõng chieàu höôùng vaø möùc ñoä khaùc nhau. Nhaø nöôùc caàn laøm gì ñeå phaùt huy vai troø vaø khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa caïnh tranh hieän nay ôû nöôùc ta? Haïn cheá vi phaïm phaùp luaät. .Giuùp ngöôøi tieâu duøng löïa choïn haøng hoùa öng yù. duøng thuû ñoaïn phi phaùp.Giuùp ngöôøi saûn xuaát naém baét ñöôïc thò tröôøng. Caâu 3 : Phaân tích vai troø cuûa quan heä cung .dòch vuï maø ngöôøi tieâu duøng caàn mua trong moät thôøi kì töông öùng vôùi giaù caû vaø thu nhaäp xaùc ñònh.Tính khaùch quan cuûa quan heä cung caàu : trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa. nhö giaûm thueá. luõ luït … Nhaø nöôùc caàn thoâng qua caùc chính saùch. treân thò tröôøng . töông öùng vôùi giaù caû. moái quan heä naøy thöôøng xuyeân tieáp dieãn treân thò tröôøng . khaû naêng saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát xaùc ñònh. laøm haøng giaû.Caàu laø khoái löôïng haøng hoùa. . . Caâu 2 : Phaân tích tính khaùch quan vaø quan heä cung caàu trong saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù . Caâu 4 : Haõy laáy ví duï ñeå minh hoaï veà söï ñieàu tieát cuûa Nhaø nöôùc khi treân thò tröôøng moái quan heä cung – caàu bò roái loaïn laøm aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng cuûa nhaân daân Thò tröôøng bò roái loaïn : Do nguyeân nhaân khaùch quan nhö naéng haïn. coù bieän phaùp maïnh. . naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. nhaèm laäp laïi caân ñoái cung – caàu.CAÀU TRONG SAÛN XUAÁT VAØ LÖU THOÂNG HAØNG HOÙA ---------Caâu 1 : Trình baøy caùc khaùi nieäm cung vaø caàu haøng hoaù. toàn taïi vaø hoaït ñoäng moät caùch khaùch quan ñoäc laäp vôùi yù chí con ngöôøi. . … Do coù ngöôøi ñaàu cô tích tröõ haøng hoaù thì Nhaø nöôùc duøng phaùp luaät ñeå tröøng trò nhöõng keû ñaàu cô. Theo em. trôï caáp voán. .Vaän duïng caùc loaïi caïnh tranh theo höôùng tích cöïc. Caâu 4 : Phaân tích nhöõng haïn cheá cuûa caïnh tranh.

löu thoâng haøng hoaù. b.. hieän ñaïi vaø hieäu quaû c. 2.... . thuùc ñaåy taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá.Do yeâu caàu phaûi xaây döïng cô sôû vaät chaát kyû thuaät cuûa CNXH b.Khaùi nieäm : CNH – HÑH laø chuyeån ñoåi cô baûn caùc hoaït ñoäng saûn xuaát.Cuûng coá vaø taêng cöôøng ñòa vò chuû ñaïo cuûa quan heä saûn xuaát XHCN 3. nhöng neáu döøng laïi ôû choå naøy thì CNH khoâng coù giaù trò maø chuùng ta phaûi aùp duïng CNH ñoù vaøo caùc ngaønh saûn xuaát. vaø ngöôïc laïi.. kyû thuaät coâng ngheä giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. c. dòch vuï. quaûn lyù thì söï CNH ñoù môùi thaät söï ñuùng nghóa vaø ñem laïi lôïi ích cho ñaát nöôùc... dòch vuï..Phaùt trieån maïnh meõ löïc löôïng saûn xuaát tröôùc heát baèng vieäc cô khí hoaù neàn saûn xuaát XH treân cô sôû aùp duïng nhöõng thaønh töïu cuûa caùch maïng khoa hoïc – coâng ngheä hieän ñaïi.CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH laø vì : CNH laø bieán ñoåi cô baûn lao ñoäng thuû coâng thaønh lao ñoäng tieân tieán hieän ñaïi. .Taùc duïng cuûa CNH – HÑH a.. 1.. 2. löu thoâng.Ngöôøi saûn xuaát – kinh doanh : thu heïp saûn xuaát –kinh doanh maët haøng treân thò tröôøng khi cung lôùn hôn caàu.Taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån LLSX vaø taêng naêng suaát LÑ xaõ hoäi.Xaây döïng moät cô caáu kinh teá hôïp lyù.Caâu 5 : Vaän duïng caùc tröôøng hôïp cuûa quan heä cung – caàu nhö theá naøo ñeå coù lôïi khi em laø ngöôøi saûn xuaát kinh doanh vaø khi laø ngöôøi ñi mua haøng. do ñoù CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH. . giaù baùn thaáp hôn giaù trò vaø ngöôïc laïi. Caâu 2 : Taïi sao CNH – HÑH laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû nöôùc ta. BAØI 6 : COÂNG NGHIEÄP HOAÙ – HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ------------------Caâu 1 : Trình baøy khaùi nieäm vaø noäi dung cô baûn cuûa CNH – HÑH ôû nöôùc ta.. giaûi quyeát vieäc laøm taêng thu nhaäp vaø naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. CNH – HÑH laø nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä tieán leân CNXH ôû nöôùc ta ñöôïc baét nguoàn töø tính taát yeáu khaùch quan vaø taùc duïng to lôùn toaøn dieän coù yù nghóa quyeát ñònh cuûa CNH – HÑH : 1.Do yeâu caàu phaûi taïo ra naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao ñaûm baûo cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa CNXH..Noäi dung : a.Ngöôøi tieâu duøng : giaûm nhu caàu mua caùc maët haøng khi cung nhoû hôn caàu vaø giaù caù cao. Taïi sao Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta laïi chuû tröông CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH.Do yeâu caàu phaûi ruùt ngaén khoaûng caùch tuït haäu veà kinh teá.Tính taát yeáu khaùch quan : a. Vieäc aùp duïng CNH vaøo caùc maët cuûa ñaát nöôùc ta goïi ñoù laø HÑH. vaø quaûn lyù töø lao ñoäng thuû coâng thoâ sô sang lao ñoäng tieán tieán hieän ñaïi nhaèm taêng naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao.

Xaây döïng cho baûn thaân ñoäng cô.. b. Neàn kinh teá naøy giöõ vai troø chuû ñaïo laø löïc löôïng vaät . Caâu 2 : Phaân tích tính taát yeáu khaùch quan vaø lôïi ích cuûa neàn kinh teá toàn taïi nhieàu thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta. Caâu 3 : Laø moät coâng daân em phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn vaøo söï nghieäp CNH – HÑH ôû nöôùc ta.. neàn kinh teá nöôùc ta taát yeáu toàn taïi nhieàu thaønh phaàn kinh teá... taøi nguyeân thieân nhieân. a.Taïo ra LLSX môùi laøm tieàn ñeà cho vieäc cuûng coá quan heä SX..Taïo tieàn ñeà hình thaønh vaø phaùt trieån neàn vaên hoaù môùi XHCN neàn vaên hoaù tieân ti61n ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. Caâu 3 : Trình baøy noäi dung vaø vai troø cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá ôû nöôùc ta. quan heä kinh teá döïa treân moät hình thöùc sôû höõu veà TLSX nhaát ñònh.Taïo cô sôû vaät chaát kyû luaät cho vieäc xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû gaén vôùi chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. voán Nhaø nöôùc goùp phaàn vaøo caùc doanh nghieäp. cuûng coá vaø taêng cöôøng quoác phoøng anh ninh.Kinh teá Nhaø nöôùc : Laø thaønh phaàn kinh teá döïa treân sôû höõu Nhaø nöôùc veà TLSX nhö caùc oanh nghieäp Nhaø nöôùc. noâng daân trí thöùc.XHCN taêng cöôøng vai troø cuûa Nhaø nöôùc XHCN. d.Lôïi ích cuûa neàn KT nhieàu thaønh phaàn * Cho pheùp khai thaùc vaø phaùt huy caùc nguoàn voán vaø kinh nghieäm cuûa moïi thaønh phaàn kinh teá * Taïo theâm nhieàu vieäc laøm nhôø ño öïgoùp phaàn thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá * Giaûm tæ leä thaát nghieäp .. -----------Caâu 1 : Trình baøy khaùi nieäm vaø caên cöù xaùc ñònh thaønh phaàn kinh teá Khaùi nieäm vaø caên cöù xaùc ñònh thaønh phaàn kinh teá laø : kieåu toå chöùc.Tính taát yeáu khaùch quan : Ñeå löïc löôïng saûn xuaát phuø hôïp vôùi quan heä saûn xuaát.b. taêng cöôøng moái quan heä lieân minh giöõa coâng nhaân... quyeát taâm. c... taêng thu nhaäp * Naâng cao ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng vaø goùp phaàn giaûm caùc tieâu XH khaùc. 1. phöông phaùp hoïc taäp goùp phaàn taïo nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao cho ñaát nöôùc.Nhaän thöùc ñuùng ñaén veà söï caàn thieát khaùch quan vaø taùc duïng to lôùn cuûa CNH – HÑH ñaát nöôùc. moät nhieäm vuï trung taâm trong suoát thôøi kyø quaù ñoä tieán leân CNXH b. c.Bieát löïa choïn ngaønh ngheà phuø hôïp vôùi khaû naêng ra söùc hoïc taäp naém baét kyû thuaät coâng ngheä ñeå sau khi ra tröôøng phuïc vuï tröïc tieáp söï nghieäp CNH – HÑH BAØI 7 : THÖÏC HIEÄN NEÀN KINH TEÁ NHIEÀU THAØNH PHAÀN VAØ TAÊNG CÖÔØNG VAI TROØ QUAÛN LYÙ KINH TEÁ CUÛA NHAØ NÖÔÙC. a.

. 2. vaên minh @ Vaïch haønh lang phaùp lí.. Caâu 4 : Söï toàn taïi neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ñaõ ñaët ra traùch nhieäm gì cho caùc em vôùi tö caùch laø moät coâng daân khi ñang hoïc vaø khi höôùng nghieäp Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh : * Vaän ñoäng boá meï vaø ngöôøi thaân trong gia ñình ñaàu tö voán vaø caùc nguoàn löïc khaùc vaøo saûn xuaát – kinh doanh trong caùc thaønh phaàn kinh teá.Chöùc naêng vaø coâng cuï quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc : @ Chöùc naêng ñònh höôùng phaùt trieån neàn KT: Muïc tieâu daân giaøu nöôùc maïnh. khaû naêng toå chöùc quaûn lyù 6. Thaønh phaàn KT naøy coù quy moâ voán lôùn. * Quaûn lí vaø ñieàu tieát vó moâ neàn KT thò tröôøng ñaûm baûo cho neàn KT thò tröôøng maø nöôùc ta chuû tröông xaây döïng phaùt trieån ñuùng höôùng XHCN.Kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi : Ñaây laø thaønh phaàn KT coù voán 100% cuûa nöôùc ngoaøi. caùc coâng . KT taäp theå cuøng vôùi KT Nhaø nöôùc hoïp thaønh neàn taûng cuûa cheá ñoä môùi XHCN 3.traät töï kó cöông cuûa neàn KT: Thoâng qua phaùp luaät ñöôïc ban haønh. tieåu chuû : Laø thaønh phaàn KT döïa treân hình thöùc tö höõu nhoû veà TLSX vaø lao ñoäng cuûa baûn thaân ngöôøi LÑ. 5.chaát quan troïng vaø laø coâng cuï ñeå Nhaø nöôùc ñònh höôùng vaø 9lieàu tieát vó moâ neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ôû nöôùc ta hieän nay. daân chuû. caùc ngaønh ngheà vaø maët haøng maø khoâng bò phaùp luaät caám * Chuû ñoäng tìm kieám vieäc laøm ôû caùc ngaønh coù caùc thaønh phaàn kinh teá phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân sau khi toát nghieäp.Kinh teá taäp theå :Laø thaønh phaàn KT döïa treân hình thöùc sôû höõu taäp theå veà TLSX. xaõ hoäi coâng baèng . Daây laø thaønh phaàn KT coù tieàm naêng to lôùn veà voán. söùc lao ñoäng. coù trình ñoä quaûn lyù vaø trình ñoâ coâng ngheä cao ña daïng veà ñoái taùc… thu huùt nhieàu voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. tieåu chuû coù vò trí raát quan troïng trong nhieàu ngaønh ngheà coù ñieàu kieän phaùt huy nhanh vaø hieäu quaû tieàm naêng veà voán. coâng ngheä.....caùc chuù kinh teá . Neàn KT naøy coù vai troø ñaùng keå trong vieäc phaùt trieån KT thò tröôøng.Kinh teá tö baûn Nhaø nöôùc : Ñaây laø thaønh phaàn KT döïa treân hình thöùc sôû höõu hoãn hôïp veà voán giöõa KT Nhaø nöôùc vaø tö baûn tö nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc thoâng qua caùc hình thöùc lieân doanh. b. Caâu 5 : Phaân tích vai troø chöùc naêng vaø coâng cuï quaûn lyù kinh teá maø Nhaø nöôùc söû duïng ñeå quaûn lyù neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay a.Vai troø quaûn lí kinh teá cuûa nhaø nöôùc Nhaø nöôùc XHCN coù vai troø quaûn lí kinh teá chuû yeáu sau : * Quaûn lí tröïc tieáp caùc doanh nghieäp KT thuoäc khu vöïc KT NN vôùi tö caùch laø ngöôøi chuû sôû höõu.. ñoùng goùp khoâng nhoû vaøo taêng tröôûng KT cuûa ñaát nöôùc.Kinh teá caù theå.Kinh teá tö baûn tö nhaân : Laø kieåu quan heä KT saûn xuaát kinh doanh döïa treân hình thöùc sôû höõu tö nhaân tö baûn chuû nghóa veà TLSX vaø döïa vaøo LÑ laøm thueâ. KT caù theå. tay ngheà cuûa töøng gia ñình cuûa töøng ngöôøi LÑ 4. giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi LÑ.

..Caên cöù vaøo : • Hình thöùc sôû höõu veà TLSX vaø theo ñoù laø caùc thaønh phaàn KT töông öùng • Chöùc naêng vaø nhieäm vuï maø doanh nghieäp thöïc hieän.) . ñoøi hoûi phaûi coù söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc baèng löïc löôïng vaát chaát. * Taêng cöôøng löïc löôïng vaät chaát cuûa nhaø nöôùc ñeå ñieàu tieát thò tröôøng * Caûi caùch boä maùy haønh chính NN. kieåm tra vaø xöû lí vieäc thi haønh phaùp luaät. Caâu 6 : Taïi sao phaûi taêng cöôøng vai troø vaø naâng cao hieäu löïc quaûn lyù kinh teá cuûa Nhaø nöôùc? Theo em muoán taêng cöôøng caàn coù nhöõng giaûi phaùp naøo? a. cheá ñoä coâng chöùc theo höôùng tinh goïn. 2.. chính saùch vaø cô cheá kinh teá thích hôïp. khuyeán khích vaø thuùc ñaåy SX KD. @ Ñieàu tieát vó moâ neàn KT thò tröôøng : Kinh teá thò tröôøng coù 2 maët cuûa noù laø tích cöïc vaø haïn cheá.daân döïa vaøo ñoù thöïc hieän caùc hoaït ñoäng. • Ñieàu kieän SX – KD (quy moâ. thöïc hieän caùc chöùc naêng SX – KD trong taát caû caùc ngaønh KT cuûa neàn KT quoác daân. khaéc phuïc nhöõng maët haïn cheá cuûa KT thò tröôøng. ñoàng thôøi ñeå phaùt huy vai troø tích cöïc. haát laø hoaït ñoäng SX_KD => Cô quan luaät phaùp caên cöù vaøo ñoù ñeå thöïc hieän.Ví duï : ( Töï cho.. trình ñoä kyû thuaät.Giaûi phaùp : * Ñoåi môùi coâng cuï keá hoaïch hoaù.. 1. phaùp luaät.Phaûi taêng cöôøng vai troø vaø naâng cao hieäu löïc quaûn lyù KT cuûa Nhaø nöôùc laø vì : ÔÛ nöôùc ta.Hình thöùc toå chöùc SX – KD laø khaùi nieäm duøng ñeå chæ caùc oanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn KT. chính saùch vaø cô cheá quaûn lí kinh teá theo höôùng: Ñoàng boä. coâng ngheä) 3. coù naêng löïc. trong saïch vaø vöõng maïnh . ñeå phaùt trieån KT thò tröôøng coù hieäu quaû vaø ñuùng ñònh höôùng XHCN. Caâu 7 : Em coù döï ñònh hoaït ñoäng trong thaønh phaàn kinh teá naøo? Taïi sao? ( Töï traû lôøi ) BAØI 8 : MOÄT SOÁ HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC SAÛN XUAÁT KINH DOANH -------------Caâu 1 : Theá naøo laø hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp? Caên cöù vaøo ñaâu ñeå xaùc ñònh hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp? Laáy ví duï caùc hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp ôû ñòa phöông maø em bieát ñeå minh hoaï. Nhaø nöôùc khoâng theå khoâng ñieàu tieát vaø quaûn lyù neàn KT b. @ Chöùc naêng coâng baèng xaõ hoäi : Nhaø nöôùc thöïc hieän chöùc naêng naøy thoâng qua caùc chính saùch phaân phoái thu nhaäp vaø caùc chính saùch xaõ hoäi khaùc nhaèn phaùt huy nhaân toá con ngöôøi .

caùc chæ tieâu KT töø lhaû naêng thaønh hieän thöïc sinh ñoäng. oån ñònh vaø naâng cao ñôøi soáng cuûa nhaân daân. thöïc hieän chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.. 2..Caâu 2 : Phaân tích vai troø cuûa caùc hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp. 3. dòch vuï . 2. thuùc ñaåy taêng tröôûng... b. naâng cao söùc maïnh caïnh tranh.Doanh nghieäp Nhaø nöôùc : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT Nhaø nöôùc. 3.Vai troø cuûa caùc hình thöùc toå chöùc SX – KD 1. taêng vieäc laøm. laøm thay ñoåi quan heä cung caàu theo höôùng coù lôïi cho SX. bieán caùc caùc chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc....Doanh nghieäp taäp theå : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT taäp theå .Goùp phaàn hình thaønh vaø phaùt trieån neàn KT thò tröôøng ñònh höôùng XHCN..Tröïc tieáp SX haøng hoaù.Thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu KT theo höôùng CNH – HÑH.Doanh nghieäp coù voán nöôùc ngoaøi : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT coù voán nöôùc ngoaøi.Caùc hình thöùc toå chöùc SX – KD cuûa doanh nghieäp 1. Nghieäp . taêng thu nhaäp.Doanh nghieäp lieân doanh : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT tö baûn Nhaø nöôùc 5.. 4..Doanh nghieäp tö nhaân : Töông öùng vôùi thaønh phaàn KT caù theå – tieåu chuû vaø thaønh phaàn KT tö baûn tö nhaân. a.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->