CAÙCH KHAÙM TAI MUÕI HOÏNG

BS LAÂM HUYEÀN TRAÂN BS HUYØNH KHAÉC CÖÔØNG GS NGUYEÃN ÑÌNH BAÛNG

Boä moân Tai Muõi Hoïng Tröôøng ÑHYD TPHCM

MUÏC TIEÂU    Bieát caùch söû duïng ñeøn traùn ( ñeøn Clar): Nhaän dieän vaø goïi ñuùng teân caùc duïng cuï Bieát caùch khaùm vaønh tai vaø soi maøng nhó Bieát caùch khaùm muõi tröôùc Bieát khaùm hoïng, soi voøm, soi thanh quaûn

SÖÛ DUÏNG ÑEØN KHAÙM

Hoác muõi caáu taïo bôûi moâ cöông vaø heä thoáng CAÙCH KHAÙM maùu phong phuù nieâm maïc vôùi nhieàu maïchMUÕI 

KHAÙM MUÕI KHI CHÖA ÑAËT THUOÁC CO NIEÂM MAÏC KHAÙM MUÕI SAU KHI ÑAËT THUOÁC CO NIEÂM MAÏC

KHAÙM MUÓ TRÖÔÙC .

KHAÙM MUÕI THEO 2 TRUÏC NAÈM VAØ TRUÏC CHEÁCH .

.

Caùc beänh lyù muõi hay gaëp Chaûy maùu muõi Vieâm tieàn ñình muõi Vieâm xoang .

Polyp ra cöûa muõi sau xuoáng hoïng Polyp muõi Polyp sau khi caét Polyp thoø ra cöûa muõi tröôùc .

naép tai. cöûa tai . gôø ñoái luaân . hoá thuyeàn.CAÙCH KHAÙM TAI KHAÙM VAØNH TAI Hình daïng vaønh tai Maøu saéc da vaønh tai Caùc gôø suïn : gôø luaân. daùi tai .

KHAÙM VAØNH TAI Gôø luaân Cöûa tai Gôø ñoái luaân Naép bình tai Daùi tai Gôø ñoái bình .

Vaønh tai ngoaøi bình thöôøng Gôø luaân Gôø ñoái luaân Naép bình tai Gôø ñoái bình Daùi tai .

Dò taät baåm sinh Doø luaân nhó Dò daïng vaønh tai Tai veånh .

Caùc beänh lyù ôû vaønh tai hay gaëp Tuï dòch vaønh tai Zona tai Vieâm cöûa tai Ung thö da vaønh tai .

KEÙO VAØNH TAI LEÂN TREÂN VAØ RA SAU .

.

KHAÙM OÁNG TAI NGOAØI Kích thöôùc oáng tai ngoaøi Maøu saéc da .

Beän h lyù oáng tai Vieâm oáng tai ngoaøi Dò vaät tai Polyp oáng tai ngoaøi Naám oáng tai ngoaøi .

KIEÅM TRA MAØNG NHÓ BAÈNG OTOSCOPE .

maøng chuøn .KHAÙM MAØNG NHÓ Keùo vaønh tai leân treân vaø ra sau ñeå quan saùt maøng nhó Caùc moác giaûi phaãu cuûa maøng nhó : Caùn buùa Maáu ngoaøi xöông buùa Neáp nhó buùa tröôùc Neáp nhó buùa sau Roán nhó Tam giaùc saùng Maøng caêng.

SÔ ÑOÀ MAØNG NHÓ BÌNH THÖÔØNG Maáu ngoaøi xöông buùa Neáp buùa tröôùc Maøng chuøn Neáp buùa sau Khung nhó Roán nhó Caùn buùa Maøng caêng Tam giaùc saùng .

Maøng nhó bình thöôøng Maøng chuøn Maáu ngoaøi xöông buùa Caùn buùa Roán nhó Tam giaùc saùng Maøng caêng .

Caùc beänh lyù hay gaëp Vieâm maøng nhó Vieâm tai giöõa thanh dòch Vieâ m tai giöõa caáp Tuùi loõm .

beänh lyù Thuûng nhó nhoû ¼ tröôùc döôùi Xô nhó Thuûng roän g trung taâm coøn rìa Thuûng nhó tröôùc döôùi coøn rìa .

khaùm lôïi . truï sau amiñan Amiñan Thaønh sau hoïng . khaùm loã oáng stenon Khaùm löôõi Vuøng hoïng mieäng : Löôõi gaø Truï tröôùc amiñan.KHAÙM HOÏNG MIEÄNG Khaùm moâi. khaùm raêng .

KHAÙM HOÏNG MIEÄNG .

.

Thaønh sau hoïng Thanh thieät Löôõi gaø Amiñan Truï tröôùc (cung khaåu caùi löôõi ) .

.

.

Caùc beänh lyù hay gaëp Viem loeùt löôõi Vieâm khoeù moâi Soûi tuyeán döôùi löôõi Vieâm mieäng Herpes .

CAÙC BEÄNH LYÙ HAY GAËP Vieâm amiñan caáp muû Baïch haàu amiñan Vieâm amiñan maïn muû Vieâm amiñan caáp muû Baïch haàu Amiñan .

VIEÂM AMIÑAN HOÁC MUÛ MAÏN Khoái amiñan ñaõ bò caét Amiñan hoác muû baõ ñaäu .

VIEÂM AMIÑAN QUAÙ PHAÙT Amiñan quaù phaùt 10 ngaøy sau moå 1 naêm sau moå Khoái amiñan ñaõ caét .

TAY PHAÛI CAÀM GÖÔNG ÑÖA GÖÔNG SOI MUÕI SAU NHEÏ NHAØNG VAØO HOÏNG.SOI VOØM TAYTRAÙI CAÀM ÑEØ LÖÔÕI. SAU LÖÔÕI GAØ ÑEÅ QUAN SAÙT CÖÛA MUÕI SAU .

.

HÌNH SOI MUÕI SAU BÌNH THÖÔØNG Cuoán muõi treân Cuoán muõi giöõa Cuoán muõi döôùi Vaùch ngaên .

KHAÙM HOÏNG THANH QUAÛN .

.

HÌNH SOI THANH QUAÛN BÌNH THÖÔØNG .

Baêng thanh thaát Daây thanh Thanh thaát Morgagni Thanh moân Suïn pheãu .

CAÙC BEÄNH LYÙ HAY GAËP Haït daây thanh U haït sau ñaët noäi khí quaûn Ung thö tq U nhuù thanh quaûn .

KHAÙM HAÏCH COÅ Haïch daõy caûnh treân Haïch döôùi caèm Haïch döôùi haøm Haïch tröôùc khí quaûn Haïch caïnh khí quaûn Haïïch daõy caûnh döôùi VI Haïch daõy caûnh giöõa Haïch daõy gai Tam giaùc coå sau .

PHAÂN LOAÏI HAÏCH THEO TMN         NX:khoâng theå xaùc ñònh coù haïch vuøng hay khoâng N0:khoâng coù haïch vuøng N1:haïch ñôn ñoäc cuøng beân ñöôøng kính< 3cm N2: N2a:haïch ñôn ñoäc cuøng beân ñöôøng kính 3-6cm N2b:nhieàu haïchcuøng beân ñöôøng kính<=6 cm N2c:haïch 2 beân ñöôøng kính <=6cm N3:haïch coù ñöôøng kính >6 cm .

THÖÏC HAØNH .