ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

© HOÀNG ÁNH 2010

I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 1. Đối tượng nghiên cứu a) Khái niệm "đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" b) Đối tượng nghiên cứu môn học 2. Nhiệm vụ nghiên cứu

II. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học 1. Phương pháp nghiên cứu 2. Ý nghĩa của việc học tập môn học

I

I.1

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Đảng đã đề ra được đường lối cách mạng đúng đắn và trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta giành được những thắng lợi lớn: đem lại và bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, tư do, mở đường đi lên chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam, đưa Việt Nam hội nhập vào trào lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc; góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, thịnh vượng của nhân dân thế giới.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng.

Đối tượng chủ yếu của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam – từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

© Hoàng Ánh – 123Chiase 2010

STT
1

Nội dung
Chương mở đầu Lý thuyết

Ghi chú Lý thuyết
Lý thuyết

2
3

Chương I
Chương II

4
5

Thảo luận
Chương III

Thảo luận chương mở đầu, chương I, chương II.
Lý thuyết

6
7

Chương IV
Thảo luận

Lý thuyết
Thảo luận chương III, chương IV; Kiểm tra giữa kỳ.

8
9

Chương V
Chương VI

Lý thuyết
Lý thuyết

10
11 12 13 14

Thảo luận
Chương VII Chương VIII Thảo luận Ôn tập, thi cuối kỳ

Thảo luận chương V, chương VI.
Lý thuyết Lý thuyết Thảo luận chương VII, chương VIII. Thi cuối kỳ: kiến thức toàn học phần.

Lý thuyết: 36 tiết; Kiểm tra giữa kỳ: tuần 7,8,9; thảo luận: 18 tiết.
© Hoàng Ánh – 123Chiase 2010

I.2

Nghiên cứu những vấn đề sau: + Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng, đặc biệt trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. + Kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

II

II.1

a) Cơ sở phương pháp luận Nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh. b) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic, ngoài ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp và diễn dịch, cụ thể hoá và trừu tượng hóa... thích hợp với từng nội dung của môn học.

 Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.  Ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục phẩm chất chính trị, lòng trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, tính kiên định cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.  Ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục về truyền thống cách mạng, về chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính, về lòng tự hào dân tộc Việt Nam, bồi dưỡng ý chí chiến đấu cách mạng chân chính.  Môn học giúp thôi thúc ở người học ý thức biết noi gương những người đã đi trước, tiếp tục cuộc chiến đấu dũng cảm ngoan cường, thông minh, sáng tạo để bảo vệ và phát triển những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã tốn biết bao xương máu để giành được, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối, chính sách của Đảng.

© Hoàng Ánh – 123Chiase 2010

ĐƯỜNG CÁCH MỆNH
Chia sẻ cùng phát triển!

ĐỖ HOÀNG ÁNH ĐẶNG THANH LONG

CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT – NGOẠI NGỮ

NHU LIỆU HỌC TẬP & GIẢNG DẠY

Thông tin liên hệ: 09.15.93.15.25 ict.reporter@gmail.com Trang truy cập: http://duongcachmenh.wordpress.com