P. 1
bai-tap-co-loi-giai

bai-tap-co-loi-giai

|Views: 227|Likes:
Được xuất bản bởitonlongsang

More info:

Published by: tonlongsang on Jan 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

Nguyên lý kế toán

Bài tập Nguyên Lý Kế Toán
Bài tập 75/475: Tại một doanh nghiệp sản xuất inh doanh t!ong tháng "#$%""& '( 'á' nghiệp )*
inh tế phát sinh +,-' ghi nhận .ại t!ong 'á' tài .iệu sau/
Tài liệu 1/ 01 d, +2u 3 '4a một s1 tài hoản /
- 5ật .iệu 'h6nh t7n ho8TK 9#%: / ;<"""<""" +7ng89"""g:
- 5ật .iệu ph* t7n ho / %<"""<""" +7ng89"""g:
- Thành ph=m t7n ho 8TK 9##:/ >#""<""" +7ng8%#" sản ph=m:
Tài liệu 2/ ?á' nghiệp )* inh tế phát sinh t!ong 3
9< Nhập ho #"""g nguyên )ật .iệu@ +An giá BC""+7ng$g@ thuế DTDT 9"E< 5ật .iệu ph*
%"""g@ giá mua %<">"+7ng$g@ t!ong +( thuế DTDT 9"E< ?hi ph6 )ận 'huyFn GHng t!ả GHng
tiIn mJt .à 9<%""<"""+7ng@ 'hi ph6 này +,-' phKn GL 'ho )ật .iệu 'h6nh 9<"""<"""+7ng@ 'ho
)ật .iệu ph* .à %""<"""+7ng<
%< Muất ho B"""g )ật .iệu 'h6nh@ %"""g )ật .iệu ph* dNng +F t!O' tiếp sản xuất sản ph=m<
B< TiIn .,Ang phải thanh toán 'ho ?BP?N5 t!O' tiếp sản xuất sản ph=m .à Q"""<"""+7ng@ R Gộ
phận Suản .ý phKn x,Rng .à Q""<"""+7ng@ Gộ phận Gán hàng .à 9"""<"""+7ng@ Suản .ý doanh
nghiệp .à ;""<"""+7ng<
;< T!6'h BTMT@ BTUT@ KV?WthXo tY .ệ Suy +Znh 9>E +F dO t6nh )ào 'á' +1i t,-ng 'hi ph6 '( .iên
Suan<
#< T!6'h hấu hao tài sản '1 +Znh R Gộ phận sản xuất .à ;"""<"""+7ng@ Gộ phận Suản .ý phKn
x,Rng .à &#"<"""+7ng@ Gộ phận Gán hàng .à ;"<"""+7ng )à Gộ phận Suản .ý doanh nghiệp .à
;;<"""+7ng<
Tài liệu 3/ Kết Suả sản xuất t!ong 3 /
Q< T!ong tháng nhập ho &#" thành ph=m
&< Vhế .iệu thu h7i nhập ho .à %%><""" +7ng
C< Diá t!Z sản ph=m dR dang +2u 3 .à %<"""<""" +7ng
>< 01 .,-ng sản ph=m dR dang 'u1i 3 .à #"< Biết !Hng doanh nghiệp áp d*ng ph,Ang pháp
+ánh giá sản ph=m dR dang thXo nguyXKn )a[t .iX[u t!\]' tiXáp )a^ xuaát ho thXo ph\_ng
phaNp G`nh SuaKn gia SuyXàn
Tài liệu 4/ Kết S4a inh doanh t!ong 3/
9"< T!ong tháng xuất Q"" thành ph=m +i tiêu th*@ +An giá Gán ;%<"""+7ng$sản ph=m@ thuế DTDT
.à 9"E@ há'h hàng 'h,a thanh toán
99< Tai ngày sau @ há'h thanh toán #"E GHng tiIn mJt@ #"E 'an .ại thanh toán GHng tiIn gRi
ngKn hàng
Yêu cầu/
- WZnh hoản )à phản ánh )ào sA +7 tài hoản<
Trang 1
Nguyên lý kế toán
- T6nh ết Suả inh doanh doanh nghiệp<
Bài tập 77/478/ Tại một doanh nghiệp '( 'á' tài .iệu .iên Suan +ến hoạt +ộng t!ong 3 +,-' ế
toán ghi nhận nh, sau /
Tài .iệu 9/ 01 d, +2u 3 '4a một s1 tài hoản /
- Tài hoản 9#%/ #"""g@ +An giá .à Q"""g
- Tài hoản 9##/ 9""" sản ph=m@ +An giá .à C"<""" +7ng$sản ph=m
- Tài hoản 9#&/ 9"" sản ph=m@ +An giá .à C"<"""+7ng$sản ph=m
Tài .iệu %/ ?á' nghiệp )* inh tế phát sinh t!ong 3
9%< Nhập ho #"""g nguyên )ật .iệu@ +An giá #<>""+7ng$g@ thuế DTDT 9"E< ?hi ph6 )ận
'huyFn .à ##"<"""+7ng@ g7m 9"E thuế DTDT thanh toán tiIn mJt<
9B< TiIn .,Ang phải t!ả 'ho '_ng nhKn t!O' tiếp sản xuất sản ph=m .à %"<"""+7ng@ R Gộ phận
Suản .ý phKn x,Rng .à 9"<"""+7ng@ Gộ phận Gán hàng .à 9Q<"""+7ng@ R Gộ phận Suản .ý
doanh nghiệp .à 9;<"""+7ng<
9;< T!6'h BTMT@ BTUT@ KV?W
9#< Muất ho một '_ng '* d*ng '* thuộ' .oại phKn GL "B.2n@ t!Z giá Gan +2u .à B<"""<"""+7ng@
+,-' sb d*ng R Gộ phận Gán hàng<
9Q< Muất ho C<"""+7ngg nguyên .iệu +F t!O' tiếp sản xuất sản ph=m@ #""g 'ho Gộ phận Suản
.ý phKn x,Rng@ 9""g 'ho Gộ phận Gán hàng<
9&< T!6'h hấu hao tài sản '1 +Znh R Gộ phận sản xuất .à B"""<"""+7ng@ Gộ phận Suản .ý phKn
x,Rng .à %<"""<"""+7ng@ Gộ phận Gán hàng .à ;<"""<"""+7ng )à Gộ phận Suản .ý doanh
nghiệp .à %<"""<"""+7ng<
9C< ?á' 'hi ph6 há' phát sinh thanh toán GHng tiIn mJt thXo h(a +An g7m 9"E thuế DTDT .à
9><C""<"""+7ng@ phKn GL 'ho Gộ phận sản xuất .à C<"""<"""+7ng@ Gộ phận Gán hàng .à
Q<"""<"""+7ng )à Gộ phận Suản .ý doanh nghiệp .à ;<"""<"""+7ng<
9>< Khá'h hàng th_ng Gáo +c 'hấp nhận mua ._ hàng gbi +i Gán 3 t!,d'@ giá Gán .à
9%"<"""+7ng@ thuế DTDT 9"E<
%"< Nhập ho 9<""" thành ph=m@ 'hi ph6 sản xuất dR dang +2u 3 .à ;<C""<"""+7ng@ s1 .,-ng scn
ph=m dR dang 'u1i 3 9"" doanh nghiệp +ánh giá sản ph=m dR dang thXo 'hi ph6 nguyên )ật
.iệu t!O' tiếp<
%9< Muất ho 9""" thành ph=m +i tiêu th*@ giá Gán .à 99"<"""+7ng @ thuế DTDT 9"E@ thanh toán
GHng 'huyFn hản
Yêu cầu/WZnh hoản 'á' nghiệp )* inh tế phát sinh< Má' +Znh ết Suả inh doanh t!ong 3 Giết
!Hng doanh nghiệp áp d*ng ph,Ang pháp xuất ho thXo ph,Ang pháp nhập t!,d' xuất t!,d'<
Trang 2
Nguyên lý kế toán
Trang 3
Nguyên lý kế toán
BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1
Bài tập 75/475: Tại một dan! ng!i"# $%n &'(t )in! dan! trng t!*ng +,-2++. /0 /*/ ng!i"# 12 )in! t3
#!*t $in! 456/ g!i n!7n 8ại trng /*/ t9i 8i"' $a':
Tài liệu 1: ;< d5 4=' )> /?a một $< t9i )!%n :
- @7t 8i"' /!An! tBn )!CTK 1,2D : EF+++F+++ 4BngC1+++)gD
- @7t 8i"' #!2 tBn )! : 2F+++F+++ 4BngC1+++)gD
- T!9n! #!Gm tBn )! CTK 1,,D: H,++F+++ 4BngC2,+ $%n #!GmD
Tài liệu 2: I*/ ng!i"# 12 )in! t3 #!*t $in! trng )>
22F N!7# )! ,+++)g ng'JKn 17t 8i"'L 4Mn gi* 3N++4Bng-)gL t!'3 GTGT 1+OF @7t 8i"' #!2 2+++)gL gi*
m'a 2F+H+4Bng-)gL trng 40 t!'3 GTGT 1+OF I!i #!A 17n /!'JPn QRng tr% QRng tiSn mTt 89
1F2++F+++4BngL /!i #!A n9J 456/ #!Un QV /! 17t 8i"' /!An! 1F+++F+++4BngL /! 17t 8i"' #!2 89
2++F+++4BngF
23F W'(t )! 3+++)g 17t 8i"' /!An!L 2+++)g 17t 8i"' #!2 dXng 4P trY/ ti3# $%n &'(t $%n #!GmF
2EF TiSn 85Mng #!%i t!an! t*n /! IB-IN@ trY/ ti3# $%n &'(t $%n #!Gm 89 Z+++F+++4BngL [ Qộ #!7n \'%n
8] #!Un &5[ng 89 Z++F+++4BngL Qộ #!7n Q*n !9ng 89 1+++F+++4BngL \'%n 8] dan! ng!i"# 89
E++F+++4BngF
2,F TrA/! B^W^L B^YTL K_I`t!a tb 8" \'J 4cn! 1HO 4P dY tAn! 19 /*/ 4<i t56ng /!i #!A /0 8iKn \'anF
2ZF TrA/! )!(' !a t9i $%n /< 4cn! [ Qộ #!7n $%n &'(t 89 E+++F+++4BngL Qộ #!7n \'%n 8] #!Un &5[ng 89
.,+F+++4BngL Qộ #!7n Q*n !9ng 89 E+F+++4Bng 19 Qộ #!7n \'%n 8] dan! ng!i"# 89 EEF+++4BngF
Tài liệu 3: K3t \'% $%n &'(t trng )> :
2.F Trng t!*ng n!7# )! .,+ t!9n! #!Gm
2NF _!3 8i"' t!' !Bi n!7# )! 89 22HF+++ 4Bng
2HF Gi* trc $%n #!Gm d[ dang 4=' )> 89 2F+++F+++ 4Bng
3+F ;< 856ng $%n #!Gm d[ dang /'<i )> 89 ,+trF Bi3t rRng dan! ng!i"# *# d2ng #!5Mng #!*# 4*n! gi* $%n
#!Gm d[ dang
Tài liệu 4: K3t \?a )in! dan! trng )>:
31F Trng t!*ng &'(t Z++ t!9n! #!Gm 4i tiK' t!2L 4Mn gi* Q*n E2F+++4Bng-$%n #!GmL t!'3 GTGT 89 1+OL
)!*/! !9ng /!5a t!an! t*n
32F ^ai ng9J $a' L )!*/! t!an! t*n ,+O QRng tiSn mTtL ,+O /dn 8ại t!an! t*n QRng tiSn g[i ngUn !9ng
Yêu cu:
- `cn! )!%n 19 #!%n *n! 19 $M 4B t9i )!%nF
- TAn! )3t \'% )in! dan! dan! ng!i"#F
!i"i #ài tập :
Tài liệu 1: $% &' (u k):
Trang E
Nguyên lý kế toán
N6 TK 1,2 CNg'JKn 17t 8i"' /!An!D : 1F+++)g & EF+++ 4-)g e EF+++F+++ 4
N6 TK 1,2 CNg'JKn 17t 8i"' #!2D 1+++)g & 2F+++ 4-)g e 2F+++F+++ 4
N6 TK 1,, CT!9n! #!GmD : 2,+$# f HF,++ 4-$# e 2*375*+++ (
Tài liệu 2:
1* ,ác ng-iệp ./ p-át 0in-:
aF T1n k-o 5*+++kg nguyên .ật liệu c-2n- 315245 (6n giá 3*7++ ( .8t 31334 1+9 t-8n- toán
33314:
N: 152 : ,F+++)g f 3FN++ 4-)g e 1HF+++F+++ 4
N: 133 : C,F+++)g f 3FN++ 4-)gDf1+O e 1FH++F+++ 4
,; 331 : 2+FH++F+++ 4
QF <ật liệu p-/ t1n k-o 2+++kg315245 (6n giá =u8 2*+>+(1ng .8t 313341+9 t-8n- toán ti?n
=@t 31114
N: 152 : 2F+++)g f 1H++ 4-)g e 3N++F+++ 4
N: 133 : C2F+++)g f 2+H+ 4-)gDf1+O e 3N+F+++ 4
,; 331 : EF1N+F+++ 4
/F ,-i p-2 .ận c-uyAn .ật liệu c-2n- .à .ật liệu p-/ 31524 (B #8o g1= .8t 31334 t-8n-
toán #Cng TD31114:
N: 152 3<E,-2n-4 : 1+++F+++ 4
N: 152 3Vaät lieäu phuï4 : 2++F+++ 4
,; 111 : 12++F+++ 4
TVng gi* trc tiSn !9ng tBn )! ,F+++)g N@L 89:
1HF+++F+++ 4 g 1F+++ 4 e 2+F+++F+++ 4
@h 17J gi* tiSn /?a 1 )g ng'JKn 17t 8i"' /!An! tBn )!:
2+FH++F+++ 4 : ,+++)g e E+++ 4-)g
TVng gi* trc tiSn !9ng )!i n!7# )! 2+++)g @L_!2 :
3N++F+++ 4 g2++F+++ 4 e E+++F+++ 4Bng
Gi* tiSn /?a 1 )g ng'JKn 17t 8i"' #!2 tBn )!:
EF+++F+++ 4 : 2+++)g e 2+++ 4-)g
2F FuGt k-o 3+++ kg .ật liệu Ct!a /ing t!j/ tAn! Qhn! \'an gia \'JSnD :

N6 Z21 : 12F+++F+++ 4Bng
I0 1,2 C@LID : 12F+++F+++ 4Bng C 2+++)g & E+++4-)gD
Trang ,
Nguyên lý kế toán
N6 Z21 C@L_D : EF+++F+++
I0 1,2 : EF+++F+++ C1+++ )g & 2+++ 4Bng-)gD e EF+++F+++ 4Bng

3* Ti?n l'6ng p-"i tH":
N: I22 CI_ n!Un /ing trY/ ti3#D : ZF+++F+++ 4
N: I27 CI_ \'%n 8] #!Un &5[ngD : Z++F+++ 4
N: I41 3I!i #!A Q*n !angD : 1F+++F+++ 4
N: I42 CI!i #!A \'%n 8] kND : E++F+++ 4
,; 334 C_!%i tr% NL`D : NF+++F+++ 4
4* TH2c- BJFJ5 BJYT5 KL,M:
N: I22 CI_ n!Un /ing trY/ ti3#D : ZF+++F+++ 4 & 1>9 e 1F1E+F+++ 4
N: I27 CI_ \'%n 8] #!Un &5[ngD : Z++F+++ 4 & 1>9 e 11EF+++ 4
N: I41 3I!i #!A Q*n !9ngD : 1F+++F+++ 4 & 1>9 e 1H+F+++ 4
N: I42 CI!i #!A \'%n 8] kND : E++F+++ 4 & 1>9 e .ZF+++ 4
,; 337 C_!%i tr% #!%i nộ# )!*/D : NF+++F+++ 4 & 1>9 N 1*52+F+++ 4
O 337324CK_I`DF NF+++F+++ 4 & 29 e 1Z+F+++ 4
O 337334 CB^W^D NF+++F+++ 4 & 159 N 1*2++F+++ 4
O 337344 CB^YTD NF+++F+++ 4 & 29 N 1I+F+++ 4
Ng'Pi l8o (Qng p-"i c-Ru:
N: 334 : NF+++F+++ 4 f ZO e EN+F+++ 4
,; 337 : NF+++F+++ 4 f ZO e EN+F+++ 4
5* TH2c- k-Gu -8o tài 0"n c% (Rn- :
N6 Z2. : EF+++F+++ 4 g .,+F+++ 4Bng e EF.,+F+++ 4Bng
N6 ZE1 : E+F+++ 4Bng
N6 ZE2 : EEF+++ 4Bng
I0 21E : EFN3EF+++ 4Bng
Tài k-o"n 3 :
T7# !6# /!i #!A $%n &'(t /!'ng :
N6 1,E : 2NFZ+EF+++ 4Bng
Trang Z
Nguyên lý kế toán
I0 Z21 : 1ZF+++F+++ 4Bng C12F+++F+++ 4Bng g E+++F+++ 4BngD
I0 Z22 : .1E+F+++ 4Bng C ZF+++F+++ 4Bng g 1F1E+F+++ 4Bng D
I0 Z2. : ,FEZEF+++ 4Bng CZ++F+++ 4 g 11EF+++ 4 g EF.,+F+++ 4D
k[ dang 4=' )> : 2F+++F+++ 4Bng
k[ dang /'<i )> : 1F+++F+++ 4Bng
TVng /!i #!A $%n &'(t /!'ng trng )> : 2NFN,NF+++ 4Bng
_!3 8i"' t!' !Bi : 22HF+++ 4Bng
_!3 8i"' t!' !Bi : 22HF+++ 4Bng

l e 2F+++F+++ 4Bng g 2NFZ+EF+++ 4Bngm 1F+++F+++ 4Bng m 22HF+++ 4Bnge 2HF3.,F+++ 4Bng
N6 1,, : 2HF3.,F+++ 4Bng
I0 1,E : 2HF3.,F+++ 4Bng
N!7# )! .,+ t!9n! #!Gm :
l 41$# e 2HF3.,F+++ e 3HF1Z. 4Bng-$%n #!Gm
.,+
Tài liệu 4 : W'(t )! t!a #!5Mng #!*# Qhn! \'Un gia \'JSn :
• `=' )> : HF,++F+++- 2,+ $# e 3NF+++ $%n #!Gm
• Trng )> : 3HF1Z. 4Bng & .,+ $# e 2HF3.,F+++ 4Bng
e HF,++F+++ 4Bng g 2HF3.,F+++ 4Bng e 3NFN.,F+++ e 3NFN., 4Bng
2,+ $# g .,+ $# 1F+++ $#
• W*/ 4cn! gi* 1<n C&'(t )! Z++ t!9n! #!GmD :
N6 Z32 : 3NFN., 4Bng & Z++ )g e 23F32,F+++ 4Bng
I0 1,, : 23F32,F+++ 4Bng
• W*/ 4cn! dan! t!'
N6 131 : 2.F.2+F+++ 4Bng
I0 ,11 : E2F+++ 4Bng & Z++ )g e 2,F2++F+++ 4Bng
I0 333 : 2F,2+F+++ 4Bng
• N6 111 : 13FNZ+F+++ 4Bng
I0 112 : 13FN,+F+++ 4Bng
I0 131 : 2.F.2+F+++ 4Bng
Trang .
Nguyên lý kế toán
• W*/ 4cn! )3t \'% )in! dan!:
- K3t /!'JPn /!i #!A :
N6 H11 : 2,F+.,F+++ 4Bng
I0 Z32 : 23F32,F+++ 4Bng
I0 ZE1 : 1F23+F+++ 4Bng C 1F+++F+++ 4Bng g 1H+F+++ 4Bng g E+F+++ 4BngD
I0 ZE2 : ,2+F+++ 4Bng CE++F+++ 4Bng g .ZF+++ 4Bng g EEF+++ 4BngD
- K3t /!'JPn dan! t!' :
N6 ,11 : 2,F2++F+++ 4Bng
I0 H11 : 2,F2++F+++ 4Bng
- K3t /!'JPn 8ni 8o :
N6 E21 : 12,F+++ 4Bng
I0 H11 : 12,F+++ 4Bng
ppppppppppFF+pppppppppppF
Bài tập 77/477: Tại một dan! ng!i"# /0 /*/ t9i 8i"' 8iKn \'an 43n !ạt 4ộng trng )> 456/ )3 t*n g!i
n!7n n!5 $a' :
T9i 8i"' 1: ;< d5 4=' )> /?a một $< t9i )!%n :
- T9i )!%n 1,2: ,+++)gL 4Mn gi* 89 Z+++)g
- T9i )!%n 1,,: 1+++ $%n #!GmL 4Mn gi* 89 N+F+++ 4Bng-$%n #!Gm
- T9i )!%n 1,.: 1++ $%n #!GmL 4Mn gi* 89 N+F+++4Bng-$%n #!Gm
T9i 8i"' 2: I*/ ng!i"# 12 )in! t3 #!*t $in! trng )>
33F N!7# )! ,+++)g ng'JKn 17t 8i"'L 4Mn gi* ,FH++4Bng-)gL t!'3 GTGT 1+OF I!i #!A 17n /!'JPn 89
,,+F+++4BngL gBm 1+O t!'3 GTGT t!an! t*n tiSn mTtF
3EF TiSn 85Mng #!%i tr% /! /ing n!Un trY/ ti3# $%n &'(t $%n #!Gm 89 2+F+++4BngL [ Qộ #!7n \'%n 8] #!Un
&5[ng 89 1+F+++4BngL Qộ #!7n Q*n !9ng 89 1ZF+++4BngL [ Qộ #!7n \'%n 8] dan! ng!i"# 89 1EF+++4BngF
3,F TrA/! B^W^L B^YTL K_I`
3ZF W'(t )! một /ing /2 d2ng /2 t!'ộ/ 8ại #!Un QV +38=nL trc gi* Qan 4=' 89 3F+++F+++4BngL 456/ $q d2ng
[ Qộ #!7n Q*n !9ngF
3.F W'(t )! NF+++4Bng)g ng'JKn 8i"' 4P trY/ ti3# $%n &'(t $%n #!GmL ,++)g /! Qộ #!7n \'%n 8] #!Un
&5[ngL 1++)g /! Qộ #!7n Q*n !9ngF
3NF TrA/! )!(' !a t9i $%n /< 4cn! [ Qộ #!7n $%n &'(t 89 3+++F+++4BngL Qộ #!7n \'%n 8] #!Un &5[ng 89
2F+++F+++4BngL Qộ #!7n Q*n !9ng 89 EF+++F+++4Bng 19 Qộ #!7n \'%n 8] dan! ng!i"# 89 2F+++F+++4BngF
3HF I*/ /!i #!A )!*/ #!*t $in! t!an! t*n QRng tiSn mTt t!a !0a 4Mn gBm 1+O t!'3 GTGT 89
1HFN++F+++4BngL #!Un QV /! Qộ #!7n $%n &'(t 89 NF+++F+++4BngL Qộ #!7n Q*n !9ng 89 ZF+++F+++4Bng
19 Qộ #!7n \'%n 8] dan! ng!i"# 89 EF+++F+++4BngF
Trang N
Nguyên lý kế toán
E+F K!*/! !9ng t!ing Q* 4n /!(# n!7n m'a 8i !9ng gqi 4i Q*n )> tr5r/L gi* Q*n 89 12+F+++4BngL t!'3
GTGT 1+OF
E1F N!7# )! 1F+++ t!9n! #!GmL /!i #!A $%n &'(t d[ dang 4=' )> 89 EFN++F+++4BngL $< 856ng $nn #!Gm d[
dang /'<i )> 1++ dan! ng!i"# 4*n! gi* $%n #!Gm d[ dang t!a /!i #!A ng'JKn 17t 8i"' trY/ ti3#F
E2F W'(t )! 1+++ t!9n! #!Gm 4i tiK' t!2L gi* Q*n 89 11+F+++4Bng L t!'3 GTGT 1+OL t!an! t*n QRng
/!'JPn )!%n
Yêu cu:`cn! )!%n /*/ ng!i"# 12 )in! t3 #!*t $in!F W*/ 4cn! )3t \'% )in! dan! trng )> Qi3t rRng dan!
ng!i"# *# d2ng #!5Mng #!*# &'(t )! t!a #!5Mng #!*# n!7# tr5r/ &'(t tr5r/F
!i"i #ài tập
$% &' (u k):
TK 1,2 CNg'JKn 17t 8i"'D : ,F+++)g f ZF+++ 4-)g e 3+*+++*+++ (
TK 1,, CT!9n! #!GmD : 1F+++$# f N+F+++ 4-$# e 7+*+++*+++ (
TK 1,. C^9ng gqi 4i Q*nD : 1++$# f N+F+++ 4-$# e 7*+++*+++ (
,ác ng-iệp ./ p-át 0in-:
1* N-ập k-o 5*+++kg nguyên .ật liệu 315245 (6n giá 5*>++ ( .8t 31334 1+9 t-8n- toán #Cng TD 31114:
N: 152 : ,F+++)g f ,FH++ 4-)g e 2HF,++F+++ 4
N: 133 : C,F+++)g f ,FH++ 4-)gDf1+Oe 2FH,+F+++ 4
,; 331 : 32FE,+F+++ 4
,-i p-2 .ận c-uyAn 31524 (B #8o g1= .8t 31334 t-8n- toán #Cng TD31114:
N: 152 : C,,+F+++-11+OD e ,++F+++ 4
N: 133 : C,,+F+++-11+ODf1+Oe ,+F+++ 4
,; 111 : ,,+F+++ 4
TSng giá tHR ti?n -àng t-Tc tế k-i n-ập k-o 5*+++kg N<E là:
2>*5++*+++ ( O 5++*+++ ( N 3+*+++*+++ (
<U .ậy giá ti?n n-ập k-o cV8 1 kg #Cng:
3+*+++*+++ ( : 5+++kg N I*+++ (/kg
Trang H
Nguyên lý kế toán
2* Ti?n l'6ng p-"i tH":
N: I22 CI_ n!Un /ing trY/ ti3#D : 2+F+++F+++ 4
N: I27 CI_ \'%n 8] #!Un &5[ngD : 1+F+++F+++ 4
N: I41 3I!i #!A Q*n !angD : 1ZF+++F+++ 4
N: I42 CI!i #!A \'%n 8] kND : 1EF+++F+++ 4
,; 334 C_!%i tr% NL`D : Z+F+++F+++ 4
3* TH2c- BJFJ5 BJYT5 KL,M:
N: I22 CI_ n!Un /ing trY/ ti3#D : 2+F+++F+++4 & 1>9 e 3FN++F+++4
N: I27 CI_ \'%n 8] #!Un &5[ngD : 1+F+++F+++ 4 & 1>9 e 1FH++F+++4
N: I41 3I!i #!A Q*n !angD : 1ZF+++F+++ 4 & 1>9 e 3F+E+F+++ 4
N: I42 CI!i #!A \'%n 8] kND : 1EF+++F+++ 4 & 1>9 e 2FZZ+F+++ 4
,; 337 C_!%i tr% #!%i nộ# )!*/D : Z+F+++F+++ 4 & 1>9 N 11FE++F+++ 4
O 337324CK_I`DF Z+F+++F+++ 4 & 29 e 1F2++F+++ 4
O 337334 CB^W^D Z+F+++F+++ 4 & 159 N HF+++F+++ 4
O 337344 CB^YTD Z+F+++F+++ 4 & 29 N 1F2++F+++ 4
W Ng'Pi l8o (Qng p-"i c-Ru:
N: 334 : Z+F+++F+++ 4 f ZO e 3FZ++F+++ 4
,; 337 : Z+F+++F+++ 4 f ZO e 3FZ++F+++ 4
4* FuGt k-o cXng c/ &/ng c/ 31534 0Y &/ng tHong .Zng 3 n[=3ng\n -]n431424:
N: 142: 3F+++F+++ 4
,; 153: 3F+++F+++ 4
L-^n #S 3 ln .U t-ế lGy giá c-i8 35 p-^n #S c-o #Q p-ận #án -àng 3I414 .U t-ế 0% ti?n p-^n #S c-o =_i
k) (':c (Rn- k-o"n n-' 08u:
N: I41: C3F+++F+++ 4 : 3D e 1F+++F+++ 4
Trang 1+
Nguyên lý kế toán
,; 142: C3F+++F+++ 4 : 3D e 1F+++F+++ 4
5* FuGt k-o 7*+++kg nguyên .ật liệu (A tHTc tiếp 0"n `uGt 0"n p-a= 3I2145 5++ kg c-o bu"n lý p-^n
`'cng 3I2745 1++kg c-o #Q p-ận #án -àng 3I414*
TK 152:
Mu k) : 5*+++kg .di giá là I*+++ (/kg N 3+*+++*+++ (
&'(t !3t 4P ;W;_ /dn t!i3' 3F+++)g
N-ập tHong k) : 5*+++kg .di giá I*+++ (/kg
&'(t t!Km /! 4? 4P ;W;_ 89 3F+++)g f ZF+++ 4 e 1NF+++F+++ 4
&'(t /! Qộ #!7n \'%n 8] #!Un &5[ng ,++)g f ZF+++ 4 e 3F+++F+++ 4
&'(t /! Qộ #!7n Q*n !9ng 1++)g f ZF+++ )g e Z++F+++ 4
,Zn l]i tHong k-o 1*4++ kg
N: I21 : 3+F+++F+++ 4 g 1NF+++F+++ 4 e ENF+++F+++ 4
N: I27 : 3F+++F+++ 4
N: I41 : Z++F+++ 4
,; 152: ,1FZ++F+++ 4
I* TH2c- k-Gu -8o T$,M #Q p-ận 0"n `uGt 3I274 : 3*+++*+++ (5 #Q p-ận bu"n lý p-^n `'cng 3I274 :
2*+++*+++(5 #Q p-ận #án -àng 3I414 : 4*+++*+++(5 #Q p-ận bu"n lý &o8n- ng-iệp3I424 : 2*+++*+++(
N: I27 : 3F+++F+++ 4 g 2F+++F+++ 4 e ,F+++F+++ 4
N: I41 : EF+++F+++ 4
N: I42 : 2F+++F+++ 4
,; 214 C^a mdn T;I`D : 11F+++F+++ 4
7* ,-i p-2 k-ác t-8n- toán #Cng ti?n =@t 31114 (B #8o g1= .8t 1+9 31334 tSng cQng: 1>*7++*+++ (5
p-^n #S c-o #Q p-ận $F 3I274: 7*+++*+++ (5 #Q p-ận #án -àng 3I414 I*+++*+++ (5 #Q p-ận bu"n lý
&o8n- ng-iệp 3I424: 4*+++*+++ (
N: I27: NF+++F+++ 4
N: I41: ZF+++F+++ 4
N: I42: EF+++F+++ 4
Trang 11
Nguyên lý kế toán
N: 133: 1FN++F+++ 4
,; 111 : 1HFN++F+++ 4
7* K-ác- -àng t-Xng #áo c-Gp n-ận =u8 lX -àng gYi (i #án 31574 (u k) g1= 1++ 0p .di giá .%n là
7+*+++ ( N 7*+++*+++ ( 3TK 157 (u k)45 k-ác- -àng c-Gp n-ận =u8 .di =ec giá là 12+*+++ ( 3c-'8
#8o g1= <fT 1+94 c-'8 t-8n- toán 31314 1++0p ` 12+*+++ ( N 12*+++*+++ (*
O Fác (Rn- giá .%n -àng #án:
N: I32: NF+++F+++ 4
,; 157: NF+++F+++ 4
O Fác (Rn- &o8n- t-u:
N: 131: 13F2++F+++ 4
,; 511: 12F+++F+++ 4
,; 133: 1F2++F+++ 4
>* Tập -:p c-i p-2 0"n `uGt c-ung:
T7# !6# t(t /% $< 8i"' trKn TK Z21L Z22L Z2. )3t /!'JPn 19 TK 1,EF
N: 154 : HHF.++F+++ 4
,; I21: ENF+++F+++ 4
,; I22:C2+F+++F+++ 4 g 3FN++F+++ 4D e 23FN++F+++ 4
,; I27:C1+F+++F+++4 g 1FH++F+++4 g 3F+++F+++4 g ,F+++F+++4 g NF+++F+++4D
e 2.FH++F+++ 4
$% l':ng 0"n p-a= &c &8ng (u k) 31544 là 4*7++*+++ (5 &c &8ng cu%i k) 1+*+++*+++ ( 3(? #ài c-o45
tSng c-i p-2 0"n `uGt c-ung tHong k) 3=di t2n- cV8 TK 1544 : >>*7++*+++(
!iá t-àn- 0g #Cng (u k) O tHong k) h cu%i k)
l e EFN++F+++ 4 g HHF.++F+++ 4 m 1+F+++F+++ 4 e HEF,++F+++ 4
N-ập k-o 1+++0p nên giá t-àn- cV8 1 0"n p-a= là
Trang 12
Nguyên lý kế toán
l 41$# e HEF,++F+++ 4 : 1F+++$# e HEF,++ 4-$#
TSng giá tHR n-ập k-o:
N: 155: CHEF,++ 4 & 1+++$#De HEF,++F+++ 4
,; 154: HEF,++F+++ 4
1+* FuGt k-o 1*+++ t-àn- p-a= tiêu t-/5 giá #án 11+*++(5 k-ác- -àng c-uyAn k-o"n bu8 ng^n -àng
31124
TK 1,,:
Mu k): 1*+++ 0p 37+*+++ (/0p4 C&'(t !3tD
THong k) 1*+++ 0p 3>4*5++ (/0p4
O Fác (Rn- giá .%n -àng #án:
N: I32: N+F+++F+++ 4
,; 155: N+F+++F+++ 4
O Fác (Rn- &o8n- t-u:
N: 112: 121F+++F+++ 4
,; 511: C1F+++$# & 11+F+++ 4-$#D e 11+F+++F+++ 4
,; 333: C1F+++$# & 11+F+++ 4-$#D f 1+O e 11F+++F+++ 4
W Fác (Rn- kết bu" kin- &o8n-:
WW Kết c-uyAn c-i p-2:
T7# !6# t(t /% /*/ $< 8i"' trKn TK Z32L ZE1L ZE2 )3t /!'JPn 19 TK H11F
N: >11: 1E1F3++F+++ 4
,; I32: CNF+++F+++ 4 g N+F+++F+++ 4D e NNF+++F+++ 4
,; I41: C1ZF+++F+++4 g 3F+E+F+++4 g 1F+++F+++4 g Z++F+++4 g EF+++F+++4 g ZF+++F+++ 4D
e 3+FZE+F+++ 4
Trang 13
Nguyên lý kế toán
,; I42: C1EF+++F+++4 g 2FZZ+F+++ 4 g 2F+++F+++ 4 g EF+++F+++ 4D
e 22FZZ+F+++ 4
WW Kết c-uyAn &o8n- t-u:
T7# !6# t(t /% /*/ $< 8i"' trKn TK ,11 )3t /!'JPn 19 TK H11F
N: 511: C12F+++F+++ 4 g 11+F+++F+++ 4D e 122F+++F+++ 4
,; >11: 122F+++F+++ 4
Kết c-uyAn lBi l_:
L(J N6 H11 mI0 H11 e 1E1F3++F+++ 4 m 122F+++F+++ 4 e 1HF3++F+++ 4
N: 421 : 1HF3++F+++ 4
,; >11 : 1HF3++F+++ 4
Trang 1E

thuế GTGT 10%.000đồng/sản phẩm Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ 12.000 thành phẩm. Trích BHXH. ở bộ phận quản lý phân xưởng là 10.800.000đồng. KPCĐ 15. 13.900đồng/kg. 20. bộ phận bán hàng là 6. đơn giá là 80.000đồngkg nguyên liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm.000đồng.000. 16. 17. bộ phận quản lý phân xưởng là 2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 20.000. Xuất kho một công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 03lần.000đồng. giá bán là 110. 21.000đồng. ở bộ phận quản lý doanh nghiệp là 14. 500kg cho bộ phận quản lý phân xưởng. Bài tập 77/478: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau : Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản : Tài khoản 152: 5000kg.000. Nhập kho 5000kg nguyên vật liệu. phân bổ cho bộ phận sản xuất là 8. chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ là 4.000đồng. được sử dụng ở bộ phận bán hàng. đơn giá 5.000đồng . Xuất kho 8. gồm 10% thuế GTGT thanh toán tiền mặt. 18. trị giá ban đầu là 3. đơn giá là 6000kg Tài khoản 155: 1000 sản phẩm.000đồng. số lượng sãn phẩm dở dang cuối kỳ 100 doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.000.000. Chi phí vận chuyển là 550. giá bán là 120. thanh toán bằng chuyển khản Yêu cầu:Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 19.000đồng.000đồng. BHYT. Xuất kho 1000 thành phẩm đi tiêu thụ. thuế GTGT 10%.800.Nguyên lý kế toán Tính kết quả kinh doanh doanh nghiệp.000đồng. 100kg cho bộ phận bán hàng.000. bộ phận bán hàng là 16.000đồng. Nhập kho 1. bộ phận bán hàng là 4. Các chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 19.000đồng.000 đồng/sản phẩm Tài khoản 157: 100 sản phẩm.000đồng. Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 3000.000đồng. 14.000. Khách hàng thông báo đã chấp nhận mua lô hàng gửi đi bán kỳ trước. Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.000đồng.000đồng và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 2.000đồng và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 4. thuế GTGT 10%. đơn giá là 80. Trang 2 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->