HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 2

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5.
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009

Naêm hoïc : 2009-2010

Caâu 1 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
. . . ./2ñ a) Tìm chữ số x , biết : 12,8x 9 < 12,819
A. x=2
B.x=3
C.x=0
1
b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
6,02 ; 5,3 ; 4,32
; 5,7
A- 4,23
B- 4,32
C- 4,23

; 4,32 ;
; 4,23 ;
; 4,32 ;

5,3
5,3
5,7

.
D. x =

; 4,23

; 5,7
; 5,7
; 5,3

;
;
;

6,02
6,02
6,02

25
thaønh hoãn soá :
7
3
7
7
A- 4
B- 4
C- 3
7
3
4
2
d) Diện tích một hình vuông là 64 m . Cạnh hình vuông đó là :
A – 16 m
B–8m
C – 32 m

c) Chuyeån phaân soá

Caâu 2 :

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số em nữ bằng

4
7

D - 24m

4
số em nam. Hỏi lớp học đó có
3

. . . ./2ñ
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

bao nhieâu em nữ , bao nhiêu em nam ?
Baøi giaûi
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......

D- 3

Caâu 3 :

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :

. . . ./1ñ

a)
b)

6,85 ………6,847

5
5
.........
9
6

a)

d)

c)
3

9
.........1
4

4
9
........3
10
10

Caâu 4 :
Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình
. . . . .1/ñ vuông ở giữa.
Bài giải
................................................
.......
..............................................................
. . . . . . . . . . 6m
.
12m
..........................................................
............
..............................................................
...........
..............................................................
...........
18
m
....................................................
..........................................
...........
..........................................
...........
Caâu 5 : a) Vieát caùc soá sau goàm coù :
……../1ñ
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Viết vào chỗ chấm :
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Caâu 6 :
. . . ./1ñ

Caâu 7 :

Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
a) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
2
2
b) 17 dm 23cm = . . . . . . . . . . dm2
c) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
d) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
Tính : a)

3 4
× ..............................................
10 9

...........
. . . . ./2ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............
1
1
b) 2 + 4
3
3
.............................................................

.............................................................
..........
6 3
:
5 7
..................................................................
............................................................
...........

c)

5
d) 4 − . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
. . . . . . . . ..

HẾT

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 1

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5. Naêm hoïc : 2009-2010
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009
Caâu 1:
a) Viết vào chỗ chấm :
……../1ñ
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
b) Vieát caùc soá sau goàm coù :
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 2 :
Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :
4
9
5
5
3 ........3
.........
. . . ./1ñ
a)
c)
10
10
9
6
9
b) .........1
d)
6,85 ………6,847
4
Caâu 3 :
Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
. . . ./1ñ
a) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
b) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
c) 17 dm2 23cm2 = . . . . . . . . . . dm2
d) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
1
1
Caâu 4 :
Tính : a) 2 + 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
...........

.....3 ... ..... ... ... .. 5...... .. .. .. .. .32 .. ............... 3 4 × .... ........ 5 7 . . . ......... . 4....... . ..... ...3 . .4.... . 4...... . .. .... ... ... .... ... ..23 .. ....... ..... .... .. . ........ ....... 5 b) 4 − . ........ ....4 3 7 B.... . .x=3 B–x=2 C–x=1 0 b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6. .. .. . ... . .. .. .... . . ...3 . Hỏi lớp học đó có 3 . ... ... ..... .. 5. .. . .. . ... . .. .. ....... ....... ........ ... . ... . .... ... c) Chuyeån phaân soá A...3 7 D. . .. . . ... .... . ....7 A.. ...3 7 4 ..... ...7 .. 7 ........ B. . . . . ..... ... ..... 4.. . ..... . . .. ... ...... . . bao nhiêu em nam ? Baøi giaûi . . . . . . .. ... ....... . . .... .. ... 5.......... .... ... ... . ... ... . . ...23 .. ...... ......... . .......7 . ....819 A....... .. .. ... . .. ....02 ......32 ...... . ... .. ... ... . .. . .... ... ... ....... ... . .. . D...... ..... .. ....... . .. ................ trong đó số em nữ bằng số em nam.... . . .. . .. ... ... ......... .. . . ... ...... ... . .....02 25 thaønh hoãn soá : 7 4 C... ......23 5. ..4. . .... . ....... .. ... C... . ../2ñ a) Tìm chữ số x .... ..... .. ... . ..... ....4.... 6 3 d) : ....32 .... . ....... .. ./2ñ bao nhieâu em nữ .......... ...... .... . .02 5.. . .... . .... ........ ..... ... ... . ... . ..... .... .. . ..7 ..... .......4 7 3 . 6... ...... ..3 . . .. .. .. . . .... .... 5.... .32 .... biết : 12.. 6... ...... ..... . .. .. . . .02 5....... . . ....... ...... ... ...... ..... ... . .... .. ......... 4.. ..... .... .. .... 4 Caâu 5 : Một lớp học có 35 học sinh. . . ................. ............. .. . ..... ...... . . ... .. ..... .. . 4.. Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.. ... ..... . . .. ... . .. . .................. ... . .. .. 6. .... .. . . .......... .......... .. .....8x 9 < 12... ..23 .... .. . .. ... .. ... . .... .... . . ... ... ...... ... .... . .. ... ....... . . ...... 5............. .. .. .. ... ...x = .. ...... . .... ... .. .. .... ... .../2ñ . . ....... c) 10 9 ....... ..... .

..................... .....d) Diện tích một hình vuông là 64 m2 ... Bài giải ....................... 100 b) Vieát caùc soá sau goàm coù : ....... ................................1/ñ vuông ở giữa...... a) Viết vào chỗ chấm : ........ ............. 6m .... ba phaàn möôøi............ ...36 15 ... . ...............................9 đọc là : Chín và năm mươi bốn phần trăm...NĂM HỌC : 2009 ............ HẾT ĐÁP ÁN TOÁN 5 GHKI ............. ........................16m Caâu 7 : Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình .......... 54 ...2010 Mỗi bài đúng được 0................ ....... ......................... saùu phaàn traêm : 54....... . ................................. 12m ................. Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D . ...../1ñ ...... ........... . ........................... = vaøo choã chaám : Mỗi bài đúng được 0........ 09 đọc là : Hai trăm linh bảy phẩy không chín.. .. .......................... .. Caâu 1: ……...... .......207.... 18 m .Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi chín : 36 29 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ..... .. ... .....25 điểm.............. ......... ..............25 điểm..Naêm möôi boán ñôn vò................... .....

16m c) Chuyeån phaân soá Caâu 7 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0. . . . 4.32 ./1ñ a) b) Caâu 3 : 0. C. .8x 9 < 12..85 > 6.5 điểm. B./1ñ Caâu 4 : 3 4 9 <3 10 10 c) 5 5 < 9 6 9 >1 d) 6.23 . . 4. 4.1/ñ Bài giải .4 B.7 . 6.25 điểm. 5.23 . Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D .32 .3 . .x=3 B–x=2 C–x=1 D.3 . . . 4. tóm tắt. .4.4 7 4 7 3 2 d) Diện tích một hình vuông là 64 m ./2ñ Baøi giaûi Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 3 = 7 ( phần ) Số học sinh nữ lớp học đó có là : 35 : 7 × 4 = 20 ( học sinh ) Số học sinh nam lớp học đó có là : 35 – 20 = 15 ( học sinh ) Đáp số : Nữ : 20 học sinh Nam : 15 học sinh Caâu 6 : Mỗi câu đúng được 0.9 m = 3690 cm c) 17 dm2 23cm2 = 17. ./2ñ 5 28 5 23 = − = 7 7 7 7 3 4 3 × 4 12 2 3 4 3× 4 3× 2× 2 2 × = = = (hoac × = = = ) c) 10 9 10 × 9 90 15 10 9 10× 9 2× 5× 3× 3 15 6 3 6 7 42 14 = d) : = × = 5 7 5 3 15 5 Caâu 5 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0.25 điểm.49 km2 Tính : 1 1 7 13 20 a) 2 + 4 = + = 3 3 3 3 3 Mỗi bài đúng được 0. . . 6.7 .3 C.7 A.7 .3 . . . . biết : 12.5 điểm.23 dm2 d) 16549 ha = 165.02 25 thaønh hoãn soá : 7 3 7 4 7 A. 5. . . 5. 5. . . . 4.32 .25 điểm.3 . đáp số đúng 0.02 . .23 .32 . . 6.02 5.062 tấn b) 36. .4. .3 D.02 5. 5.23 5.x = 0 b) 4 − b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6. . đáp số đúng được 0.819 A./2ñ a) Tìm chữ số x . .5 điểm.847 4 Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Mỗi bài đúng được a) 3 taán 62 kg = 3.4.25 điểm.

TP. Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I. cũng trẻ trung. Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng. II. .TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT .. Theo THI SẢNH.Khoái 5. cũngphơi phới. xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu. 12m 6m 18 m Hình A Diện tích hình chữ nhật là : 18 × 12 = 216 ( m2 ) Diện tích hình vuông ở giũa là : 6 × 6 = 36 ( m2 ) Diện tích của phần tô đậm trong hình A là : 216 – 36 = 180 ( m2 ) Đáp số : 180 m2 HẾT PGD &ĐT .Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em. Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh... Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước. lúc nào cũng bát ngát.Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. cái rạng rỡ của đất trời. xanh lam của núi. Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển.

. Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong. mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ. . . lúc nào cũng bát ngát. . . Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 28 .TP. . . . Điểm đọc: Moân : TIEÁNG VIEÄT . . . . .Khoái 5. . Khãm c©y. Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I. ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ võa ñ dét. võa Êm ¸p. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I ÑEÀ 1 Ñieåm: Naêm hoïc : 2009-2010 Đọc tiếng: . xanh lục của trời. . Theo THI SẢNH. . chim sÎ tung hoµnh. Lôùp Naêm.Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em. II. xanh lam của núi. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ.PGD &ĐT . cái rạng rỡ của đất trời. . . Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước. . Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. . mæ l¸ch c¸ch trªn vá. . . Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung. cũng trẻ trung. . Mïa hÌ. Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng. Ánh .10 -2009 Sau trËn ma rµo Mét giê sau c¬n gi«ng.TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT . Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển. chÝch choÌ huyªn n¸o.Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. . . . Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. cũngphơi phới. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. . Đọc thầm:.. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. . .Khoái 5. . HOÏ VAØ TEÂN : . . . Màu xanh ấy như trường cửu. .

C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. bím chËp chên.s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. giã håi hép. ChÝch choÌ huyªn n¸o. chim sÎ tung hoµnh. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Sau trận mưa rào mùa xuân. cã chim gï. C©y cá võa t¾m géi xong. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn mưa rào ? a. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? a. chim sÎ tung hoµnh. ThËt lµ giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. VICTO HUYGO Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? a. bím chËp chên. Quanh c¸c luèng kim h¬ng. nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. c. Sau trận mưa rào mùa đông. Đầy hương thơm và tia sáng. cã ong vo ve. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. c. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. cã giã håi hép díi l¸. nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. Sáng rực lên như những ngọn đèn. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Tươi mát. sáng rực. Sau trận mưa rào mùa hạ. V¾ng lÆng thÇn tiªn. Khãm c©y. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. b. v« sè bím chËp chên tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. Nhùa ngät. KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI Câu 4 : Sau cơn mưa rào. c. hoa thơm nồng. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. b¹c. bím chËp chên. b. khÝ Êm. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. mïi th¬m. c. ấm áp và sống động. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? . b. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt bïn. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. chim sÎ tung hoµnh. tr¨m thøc nhung gÊm. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Câu 5 : Trong đoạn 3 . b. v¾ng lÆng mµ dung hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c. cuéc sèng trµn trÒ. Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. Sau trận mưa rào mùa thu. d.

a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
c. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Đẹp, tắm.
b. Tắm, tươi mát.
c. Tắm, lau ráo.
Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a. Nhộn nhịp, bình yên.
b. Vắng lặng, náo nhiệt.
c. Ồn ào, náo nhiệt.
Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
b. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
c. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
ÑEÀ 2
Ñieåm:
Naêm hoïc : 2009-2010
Đọc tiếng: . . . . .
Đọc thầm:. . . . .
Điểm đọc:

Moân : TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5.
Thôøi gian : 30 phuùt
Ngaøy thi : 28 - 10 -2009

Sau trËn ma rµo

Mét giê sau c¬n gi«ng, ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ
võa ñ dét. Mïa hÌ, mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ.
Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang ®îc mÆt
trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p... Khãm c©y, luèng
c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung,
chÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n c©y
dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh
s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh
nh÷ng ngän ®Ìn. Quanh c¸c luèng kim h¬ng, v« sè bím chËp chên
tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.
Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. Nhùa ngät, mïi
th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt
bïn, nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m
thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. ThËt lµ
giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn
nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. V¾ng lÆng thÇn tiªn, v¾ng lÆng mµ dung
hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c, cã chim gï, cã ong vo ve, cã giã håi hép díi
l¸.
VICTO HUYGO
Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu
traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã
troáng caùc caâu hoûi sau :
Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a.Vắng lặng, náo nhiệt.
b. Ồn ào, náo nhiệt.
c. Nhộn nhịp, bình yên.
Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
b. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
c. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI

Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ?
a. Sau trận mưa rào mùa xuân.

b. Sau trận mưa rào mùa thu .
c. Sau trận mưa rào mùa hạ .
d. Sau trận mưa rào mùa đông.
Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn
mưa rào ?
a. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o.
b. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh s¸ng m¹ vµng
nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng.
c. Khãm c©y, luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng, hoa
thơm nồng, sáng rực.
Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ?
a. Sáng rực lên như những ngọn đèn.
b. Tươi mát, ấm áp và sống động.
c. Đầy hương thơm và tia sáng.
Câu 8 : Sau cơn mưa rào, hoạt động của các loài vật như thế nào ?
a. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, nh÷ng tia s¸ng lËp
loÌ.
b. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, giã håi hép.
c. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên.
Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Tắm, tươi mát.
b. Tắm, lau ráo.
c. Đẹp, tắm.
Câu 10 : Trong đoạn 3 , câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ?
a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
c. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKI
NĂM HỌC ; 2009 - 2010
Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi :

Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài. 10.Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 3.Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 5.Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Những con sếu bằng giấy Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 6. 3. 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.LỚP 5 NĂM HỌC : 2009 – 2010 ĐỀ 1 . 9.1.Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài. 7. ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKI . 2.Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Những con sếu bằng giấy ( trang 36) Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài. ( trang 36) 4. 8.

Câu 5 : Trong đoạn 3 . lau ráo. Ồn ào. Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : b. tr¨m thøc nhung gÊm. sáng rực. Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Câu 4 : Sau cơn mưa rào. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. C©y cá võa t¾m géi xong. Sau trận mưa rào mùa hạ. Khãm c©y. náo nhiệt. lËp loÌ. Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. bím chËp chên.” Đại từ trong câu trên là từ : nó thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Mỗi câu trả lời đúng được 0. Tươi mát.Tắm. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. võa Êm ¸p. Bãi ngô đã trổ cờ. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. b¹c.Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? b.” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : c. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? c. hoa thơm nồng. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : c. Ông em thích chơi cờ tướng. Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. ấm áp và sống động. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Có 3 từ láy là : nång nång.” có mấy từ láy ? b. chËp chên. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? c. hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. chim sÎ tung hoµnh.5 điểm ĐỀ 2 Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : . luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? b.

” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : b. tr¨m thøc nhung gÊm. bím chËp chên. lËp loÌ. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? b.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. Câu 8 : Sau cơn mưa rào. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. hoa thơm nồng. Mỗi câu trả lời đúng được 0. Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Có 3 từ láy là : nång nång. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. náo nhiệt. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : c. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. b¹c. Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? c. võa Êm ¸p.5 điểm HẾT ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC GHK I . Ông em thích chơi cờ tướng. Tươi mát và sống động. Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? b. Bãi ngô đã trổ cờ. lau ráo.Tắm. Khãm c©y.” Đại từ trong câu trên là từ : nó .” có mấy từ láy ? b. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. chËp chên. chim sÎ tung hoµnh. Ồn ào. hoạt động của các loài vật như thế nào ? c. Sau trận mưa rào mùa hạ .b. Câu 10 : Trong đoạn 3 .Thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? c. C©y cá võa t¾m géi xong. sáng rực.

Vieát Chính taû : Baøi vieát: Vònh Haï Long . soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. taäp I. + Ngaét hôi.5 ñieåm. ghi teân baøi. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0.5 ñieåm.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 10 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ).5 ñieåm. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 100 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5.KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm.5 ñieåm.5 ñieåm. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT GHKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. I. ñuùng töø : 1 ñieåm.

(Töø “Thieân nhieân Haï Long ……, cuõng phôi phôùi” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1, trang 70 )
a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15
phuùt.
b) Ñaùnh gia,ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ
vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.
Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai- laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn,
thanh; khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh), tröø 0,5 ñieåm.
*Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao –
khoaûng caùch – kieåu chöõ, hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm
toaøn baøi.
II- Taäp laøm vaên : (5 ñieåm)
a) Ñeà baøi : Em hãy tả ngôi trường em
b) Höôùng daãn ñaùnh gia,ù cho ñieåm:
b.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau, ñöôïc 5 ñieåm:
+ Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi, thaân baøi,
keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc; ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû
leân.
+Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp, duøng töø ñuùng, khoâng maéc loãi chính
taû;
+ Chöõ vieát roõ raøng, trình baøy baøi vieát saïch seõ.
b.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ
vieát, coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm :
4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GHKI MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI LỚP 5
NĂM HỌC 2009 – 2010
I – ĐỌC TIẾNG :

Học sinh bắt thăm một trong 5 bài tập đọc và trả lời câu hỏi :
3- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
4- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
5- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
5- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 3, 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
7- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
8- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
9- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.
10- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
II- ĐỌC THẦM :
Bài chọn ngoài SGK.
III- TẬP LÀM VĂN :
1- Tả ngôi nhà em .
2- Tả cảnh dòng sông quê em.
3- Tả một cơn mưa
4- Tả cánh đồng quê em
5- Tả ngôi trường em
III- CHÍNH TẢ :
1- Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( từ đầu ….vàng ối)
2- Buổi sớm tên cánh đồng
3- Lương Ngọc Quyến
4- Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
5- Một chuyên gia máy xúc(Qua khung cửa kính …thân mật )
6- Dòng kinh quê hương
7- Vịnh Hạ Long
( Thiên nhiên Hạ Long….cũng phơi phới)
8- Kì diệu rừng xanh (Nắng trưa ….mùa thu)

( trang 14)
( trang 17)
( trang 38)
( trang 45)
( trang 65)
( trang 70)
( trang 75)

MÔN TOÁN
Chương trình từ tuần 1 đến tuần 9 theo chuẩn kiến thức.
Hướng Thọ phú, ngày 10 tháng 10 năm 2009.
KHỐI TRƯỞNG

PHẠM THỊ ĐẸP

ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HOÏC KÌ I- KHOÁI 5-2009-2010
I- MOÂN KHOA HOÏC :

X1- Khi moät em beù môùi sinh, döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå
bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi ?
Cô quan sinh duïc.
x2- Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây?
Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.
x3- Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
Töø 10 ñeán 15 tuoåi.
x4- Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì?
Thöôøng xuyeân taém giaët, röûa maët, goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo.
Ñaëc bieät, haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn
aùo loùt.
x 5- Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì?
Beänh veà tim maïch, huyeát aùp; ung thö phoåi, vieâm pheá quaûn.
x6- Beänh naøo döôùi ñaây coù theå laây qua ñöôøng sinh saûn vaø
ñöôøng maùu?
AIDS
7- Ñeå laøm caàu baéc qua soâng, laøm ñöôøng ray taøu hoaû ngöôøi ta
söû duïng vaät lieäu naøo? Theùp
8- Ñeå xaây töôøng, laùt saân, laùt saøn nhaø ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Gaïch
9- Ñeå saûn xuaát ximaêng, taïc töôïng ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu
naøo? Ñaù voâi
x10- Tuoåi daäy thì laø gì?
Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát, tinh thaàn,
tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.
11- Vieát teân moät soá vuøng ñaù voâi ôû nöôùc ta maø em bieát?
Höông Tích (Haø Taây), Bích Ñoäng (Ninh Bình), Phong Nha (Quaûng Bình) vaø
caùc hang ñoäng khaùc ôû Vònh Haï Long (Quaûng Ninh), Nguõ Haønh Sôn (Ñaø
Naüng), Haø Tieân (Kieân Giang), …
12- Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm thuôøng ñuôïc söû duïng ñeå laøm
gì?
Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm ñöôïc söû duïng roäng raõi trong saûn xuaát
nhö duøng ñeå cheá taïo caùc duïng cuï laøm beáp; laøm voû cuûa nhieàu loaïi
hoäp; laøm khung cöûa vaø moät soá boä phaän cuûa caùc phöông tieän giao
thoâng nhö taøu hoaû, oâ toâ, maùy bay, taøu thuyû, …
X 13- Choïn caùc töø, cuïm töø : boá, meï; söï sinh saûn; gioáng; moïi; caùc
theá heä; duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây
cho phuø hôïp.
a) Moïi treû em ñeàu do boá, meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng
boá, meï cuûa mình.
b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình, doøng hoï
ñöôïc duy trì keá tieáp nhau.
X 14- Cao su coù tính chaát gì?
- Ñaøn hoài toát.
- Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng, laïnh.
- Caùch ñieän, caùch nhieät.
- Khoâng tan trong nöôùc, tan trong moät
soá chaát loûng khaùc.
X15. Ñeå saûn xuaát saêm, loáp oâ toâ, xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Cao su
x16. Caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt, soát xuaát
huyeát,vieâm naõo laø :
a. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.
c. Dieät boï
gaäy
b. Dieät muoãi
d.Traùnh ñeå muoãi
ñoát (naèm maøn).
x17.Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå thöù töï öu tieân töø cao ñeán
thaáp laø :

Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. taøu bieån. chuùng ta phaûi : . Ñeå laøm caàu baéc qua soâng b.Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. . laøm phaán vieát. phaán vieát. . trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp. b.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. taïc töôïng. 2. . Tieâm vi-ta-min. ñoà duøng trong gia ñình g. X5. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. ôû Vieät Nam Ñaõ xuaát hieän nhöõng ngaønh kinh teá môùi laø : Khai moû. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. lieàu löôïng duøng.Trong sự sinh sản của người: . . x18. chaên maøn.Khi thaät söï caàn thieát. laøm ñoà thuû coâng. vieân chöùc.Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. Tröông Ñònh ñaõ ôû laïi cuøng nhaân daân choáng giaëc. d. Tô taèm 1.Khi bieát nôi saûn xuaát. . daây ñieän. . Uoáng vi-ta-min. laäp nhaø maùy. taïc töôïng.Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. taàng lôùp môùi laø: Coâng nhaân. .. ñoàn ñieàn.Khi bieát chaéc caùch duøng.Vaøo ñaàu theá kæ XX. laùt saøn nhaø c. A B a. Ñaïi nguyeân soaùi Tröông Ñònh ñaõ phaát cao côø “ Bính Taây” ..Tröông Ñònh ñaõ laøm gì ñeå ñaùp laïi loøng tin yeâu cuûa nhaân daân ? Caûm kích tröôùc nieàm tin yeâu cuûa nghóa quaân vaø daân chuùng.Giaëc ngoaïi xaâm. haïn söû duïng vaø taùc duïng phuï cuûa thuoác.Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. e.Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. Gaïch ngoùi 2. chuû xöôûng. nhaø buoân. chæ huy haøng nghìn nghóa quaân hoaït ñoäng choáng thöïc daân Phaùp. Khi naøo ta duøng thuoác ? . Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? . Ñaù voâi 4.Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : .MOÂN LÒCH SÖÛ X1.Tre 5. Ñeå saûn xuaát xi maêng.Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. x21.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. . x22.Phôi phát triển thành bàothai. . trí thöùc. II. Ñoàng 6. .Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp.a. Ñeå xaây töôøng. Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. c. laùt saân. . 3-Chiếu Cần Vương có tác dụng là : Keâu goïi nhaân daân caû nöôùc ñöùng leân giuùp vua öùu nöôùc. 4-Töø cuoái theá kæ XIX. 20.AÊn chín. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ.… x23. x24.Soát xuaát huyeát laø moät beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. Ñeå laøm ñoà ñieän.Luõ luït. Ñeå laøm nhaø. hạn hán laøm noâng nghieäp ñình ñoán.Theùp 3. x19.

. cuøng nhaân daân choáng quaân xaâm löôïc d) Baùc Hồ 4. . Khoâng tuaân leänh vua giaûi taùn nghóa Toä binh.Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp.Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? . . Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy 12-9. 13. ñoäc laäp. Ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp.Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do. Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá e) Toân Thaát 5. sang Xieâm tieáp tuïc hoaït ñoäng cöùu nöôùc. Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh : . thöïc daân Phaùp caâu keát vôùi Nhaät choáng phaù phong traøo Ñoâng Du. ñoäc laäp.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài. A B a) Tröông Ñònh 1. Ít laâu sau. .Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä khoâng ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän. 10.Thöïc daân Phaùp môû cuoäc taán coâng leân Vieät Baéc nhaèm aâm möu tieâu dieät sô quan ñaàu naõo khaùng chieán vaø boä ñoäi chuû löïc cuûa ta ñeå nhanh choùng keát thöùc chieán tranh. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. chính phuû Nhaät ra leänh truïc xuaát nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc Vieät Nam vaø Phan Boäi Chaâu ra khoûi Nhaät Baûn. Phong traøo Ñoâng du b) Phan Boäi Chaâu 2. (5– 6 – 1911 ) e) Chieán thaéng Vieät Baéc (Thu – ñoâng 1947) g) Chieán thaéng Bieân giôùi (Thu – ñoâng 1950) 9. cho phuø hôïp : Phong traøo Ñoâng Du phaùt trieån laøm cho thöïc daân Phaùp lo ngaïi.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa c) Nguyeãn Tröôøng 3.Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? Ngaøy 19. Phan Boäi Chaâu cuøng vôùi nhieàu thaønh vieân cuûa Hoäi Duy taân laùnh sang Quaûng Chaâu. 8. Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi. 12. 11. Ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc .1945 ) b) Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi thaéng lôïi (19 .8 -1945 ) c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi ( 3 -2 -1930 ) d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. .Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. Chuû trì Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Thuyeát Coäng saûn Vieät Nam g) Nguyeãn Aùi 6.9 .12-1946.X6. A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp (2 . x 7.Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi nhö theá naøo? Ñieàn vaøo choã . Naêm 1908.Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian laø nhöõng naêm 1930-1931. Haõy noái teân nhaân vaät lòch söû ôû coät A vôùi teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät B sao cho ñuùng.Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp.

*Nöôùc ta vöøa coù vuøng ñaát lieàn vöøa coù vuøng bieån vaø caùc ñaûo. Taân Sôn Haûi Phoøng. 6.Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : * Phía Baéc giaùp Trung Quoác. cheá bieán löông thöïc. Naêm 1862. ) noäi dung thích hôïp: * Nöôùc ta naèm treân baùn ñaûo Ñoâng Döông thuoäc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. 10. 11. * Nöôùc ta naèmtrong voøng ñai nhieät ñôùi Baéc baùn caàu.ÑÒA LÍ 1. trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ laøm gì vôùi thöïc daân Phaùp ? Naêm 1862. *Ñaát pheralít phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoài nuùi.Nöôùc ta coù maáy loaïi ñaát chính ? Moãi loaïi ñöôïc phaân boá ôû ñaâu ? Nöôùc ta coù 2 loaïi ñaát chính laø ñaát phuø sa vaø ñaát pheralít. nhaát laø goã.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät.Thöông maïi goàm caùc hoaït ñoäng mua baùn haøng hoùa ôû trong nöôùc vaø vôùi nöôùc ngoaøi. saûn xuaát caùc duïng cuï khaùc (Duïng cuï y teá. III. * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng. 4. ñoà duøng gia ñình…) 8-Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuû hôïp vaøo baûng sau : Caùc saân bay quoác teá nöôùc Nhöõng thaønh phoá coù caûng bieån ta lôùn nhaát nöôùc ta Noäi Baøi (Haø Noäi). . trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ kí hoøa öôùc. nhieät ñoä cao.Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo ? . 2. .Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng: Nöôùc ta coù 54 daân toäc. nhöôøng ba tænh mieàn Ñoâng Nam kì cho thöïc daân Phaùp. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. 7-ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo? ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp laø: Cô khí (ôû Beán Löùc). daân toäc ít ngöôøi soáng chuû yeáu ôû vuøng nuùi vaø cao nguyeân. Ñaø Minh Naüng 9. ñöôøng. daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. deät may maëc. 5. Thöông maïi coù vai troø laø: Nhôø coù hoaït ñoäng thöông maïi maø saûn phaåm cuûa caùc ngaønh saûn xuaát ñeán ñöôïc ngöôøi tieâu duøng. hoï soáng ôû ñoàng baèng . -Lôïn.Em haõy ñieàn vaøo choã chaám (. thöïc phaåm (gaïo. Ñaø Naüng. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. TP Hoà Chí Nhaát (TP Hoà Chí Minh). baùnh keïo. Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta coù hình daïng chöõ S vôùi dieän tích vaøo khoaûng 330 000 km2.Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát : Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: -Traâu. . *Ñaát phuø sa phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoàng baèng . boø. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia.Quoác 14. röoïu…). 3-Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa. Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu.

.Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. . . maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc. . 13. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. . -Ven bieån coù nhieàu nôi du lòch nghæ maùt haáp daãn. . . . d) Khoâng tan trong nöôùc. . . .NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . . . .Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng. . . c) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. . . . 1. .Loaïi hình vaän taûi coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc chuyeân chôû haøng hoùa ôû nöôùc ta laø: Ñöôøng oâ toâ. X16. . . dieän tích laø ñoàng baèng. 15. b) Caùch ñieän. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. . . -Laø nguoàn taøi nguyeân vaø laø ñöôøng giao thoâng quan troïng. 12. . . .Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn. soâng Caû. . caùch nhieät. c) ÔÛ nöôùc ta. b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc. . e) Taát caû caùc tính chaát treân. . soâng Ñoàng Nai X14. . .12 . Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : . . tan trong moät soá chaát loûng khaùc. chöõ S tröôùc caâu sai. .Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. laïnh.Vai troø cuûa bieån ñoái vôùi nöôùc ta laø: -Bieån ñieàu hoøa khí haäu. . . soâng Soâng Maõ. trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. -Khai thaùc goã vaø laâm saûn khaùc. . . .KHOÁI 5 . soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu. BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng. d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch ôû nöôùc ta. soâng Thaùi Bình. dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi. . . . .Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng.2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18. HOÏ VAØ TEÂN : . .Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng laø : -Troàng vaø baûo veä röøng. Soâng Tieàn. . .

.. . moïi.... ..sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng . . ....... . .Choïn caùc töø...... . huyeát aùp....... . ... .......maø ... cuïm töø : boá.. ..Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.. dieät boï gaäy. ... ........ b) Chaát deûo... treû em ñeàu do . b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi.. .... ....... dieät muoãi.. . d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân.. . ñuû löôïng. . .. meï.. ......Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh..... Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? . .... d..... b) Nhôø coù ... .. a) . loáp oâ toâ. d) Huyeát aùp cao c) 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 10 ñeán 19 tuoåi. .. d) Töø 13 ñeán 17 tuoåi.... . ..cuûa mình.. gioáng... 6............ .. c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc..... .. ....... ..... . ........... .. ..... ..... dieät boï gaäy...... .... .. . söï sinh saûn..........vieâm naõo laø : a..... .. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). soát xuaát huyeát.. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn)...uoáng nöôùc chín . . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn)..... b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi.. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh... .. Ñeå saûn xuaát saêm. .. ... c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát..... ... c) Cao su.....trong moãi gia ñình. aên chín. b) Nghæ ngôi nhieàu hôn. . ...... Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín. .. c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.... . .. doøng hoï ñöôïc . caùc theá heä.. 5... ... c...............2... tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi... ... xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? a) Tô sôïi..... 8. b) Beänh veà tim maïch. .. 10..... d) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn. ung thö phoåi...... .. b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát.... .. . dieät muoãi.. .... .......... . .. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp.... .. . vieâm pheá quaûn................. .. .... ..Giöõ veä sinh . 4. Ung thö phoåi. . 7.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) AÊn uoáng ñuû chaát.Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Beänh veà tim maïch.. d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. tinh thaàn..... b.. . .... 9. .. .....

15. c B. c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. . . . c. . Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. . . laùt saøn nhaø c. Gaïch 2. Ñeå laøm ñoà ñieän. b) Ñöôøng tình duïc. b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . c) Beänh truyeàn nhieãm. d) Ñöùc tính kieân nhaãn. d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. nguy hieåm vôùi treû em. . b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. Ñoàng 4. d) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. .Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. a. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Ñöôøng maùu. . b. . . . chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. . d) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng . 16.röûa tay tröôùc khi aên. .nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. . Tieâm vi-ta-min.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. b. Ñeå laøm nhaø. . . c) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. . . . c. traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). . Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. . nguy hieåm vôùi treû em. . d) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em. d. . b) Phoâi phaùt trieån thaønh : . . Ñeå xaây töôøng. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. . . 17. A B a. c. laøm ñoà thuû coâng. . Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Khaû naêng naáu aên. . hieän coù thuoác ñaëc trò. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A. . 11. hieän chöa coù thuoác ñaëc trò.dieät muoãi. b. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. Uoáng vi-ta-min. HEÁT . . khoâng nguy hieåm vôùi treû em. b. a. Tô taèm 1. . . Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. . ñoà duøng trong gia ñình 12. c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. b) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. daây ñieän. laùt saân. taøu bieån. Trong sự sinh sản của người: a) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : . 13.… b. b D.Tre 3. . c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. . . c C. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. . 18. . b) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp. . a 14. . a. chaên maøn.

. taøu bieån. aên chín. ) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). . laùt saân. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. ñoà duøng trong gia ñình 3. . moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. laøm ñoà thuû coâng. 4. . d) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp.… d. . . laùt saøn nhaø c. 2. A B a. . . e) Taát caû caùc tính chaát treân. . daây ñieän. . . .röûa tay tröôùc khi aên. 6.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. . dieät boï gaäy. . Ñeå laøm nhaø.Tre 1. .NAÊM HOÏC: 2009MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . . d) Ñöôøng tình duïc. . Ñeå xaây töôøng. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. 1. .12 . c) Caùch ñieän. . b) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. 7. d. Tô taèm 3. . soát xuaát huyeát. 5.2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18.uoáng nöôùc chín . c) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. laïnh. b) Ñöùc tính kieân nhaãn. . tan trong moät soá chaát loûng khaùc.Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. dieät muoãi.Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. dieät muoãi.HOÏ VAØ TEÂN : . .vieâm naõo laø : a. . . . Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. . Ñoàng 2. . c) Ñöôøng maùu. . b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. . . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2010. chaên maøn. . c) Khaû naêng naáu aên. . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). . . Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. Gaïch 4.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. b. c) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. d) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). dieät boï gaäy. caùch nhieät. . . . . c. .dieät muoãi. d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só .KHOÁI 5 . b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. d) Khoâng tan trong nöôùc. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. . . Ñeå laøm ñoà ñieän.Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. . . b. . Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo.

Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc..... c. . b) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 13 ñeán 17 tuoåi.. d) Beänh veà tim maïch. 16.. .. . 11. b.... ñaõ ñun soâi.. . . b) Huyeát aùp cao c) Beänh veà tim maïch.trong moãi gia ñình... .. . b.. ......... b) Nhôø coù .. ..... . . . .... . .. .. .... d) Nghæ ngôi nhieàu hôn. .... a......... b) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em. . . hieän taát caû caùc vieäc treân.. .. . .. ...... ... .. nguy hieåm vôùi treû em.. b..... ... söï sinh saûn. . doøng hoï ñöôïc ...Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? . c) Thöïc d) Uoáng nöôùc .. . treû em ñeàu do ..... . . . nguy hieåm vôùi treû em..... .. .. 12. .. meï........ ... . 15.... . ..... b) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : ........ ... .. . ...... . ... ... 13.... .. . .. . gioáng........ ..... ...... .... c..... . c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 10 ñeán 19 tuoåi. .sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng . . .. ... . b. . ............ ..Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Ung thö phoåi.. ung thö phoåi... b) AÊn chín.. .. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm. .cuûa mình... .. c) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn.. ... . c) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. a... ..... ...... thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A.. hieän coù thuoác ñaëc trò.. c... hieän chöa coù thuoác ñaëc trò. .... . b B........ 9. ....8. c D. .. ... moïi.. ....... .Choïn caùc töø.. . . Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän... .. Tieâm vi-ta-min... ...... ... huyeát aùp... 14...... ......... . duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp. Uoáng vi-ta-min.. caùc theá heä....... khoâng nguy hieåm vôùi treû em. . .. cuïm töø : boá..... a C.. . .... . a. d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi.. Trong sự sinh sản của người: a) Phoâi phaùt trieån thaønh : . .... b) AÊn uoáng ñuû chaát......... . AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. . .. . .......maø caùc .. .... .. . ... .... .. . d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra.. a) .. . .... Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. ñuû löôïng... . vieâm pheá quaûn..

d) Nhöõng naêm 1945-1954. D. . .1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. .12 . . . .NAÊM HOÏC: 2009-2010.Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0. . .5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp. .2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp. . . . 1947 Thu – ñoâng . c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. Ngaøy 12-9 2. . .Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. . . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. . . ñoäc laäp. . tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. Ngaøy 12-9 . 3. . . . Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. .17. loáp oâ toâ.Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. . 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B. Ngaøy 9-12 b) Nhöõng naêm 19301931. .5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1931. a) Tô sôïi. Ngaøy 12-9 c) Nhöõng naêm 1930-1945. . c) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do. . Ñeå saûn xuaát saêm. ñoäc laäp. d) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. .KHOÁI 5 . MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . 2 . .9 . 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C. (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A. . b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta.Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. tinh thaàn. . . 18. . . . xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? b) Chaát deûo. . . . 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0. .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. c) Cao su. b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn.

. . ..... . .......... . ... .. daân thaønh thò.....Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng......... .......... ........ ..... . .. c) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa.... c) Caû hai caâu treân ñeàu sai. ..... .. ..... ..... ...... b) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa......... chöõ S tröôùc caâu sai..chuû xöôûng... ...... c)Ngaøy 19.... ... . . ....... .... ...... .......Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1........ ... . noâng daân phaù saûn... ...... .. b) Coâng nhaân ....... .............. .... ......... ..5 ñieåm) a) Tö saûn... .... ... ......... 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0............12-1946.... . ......Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët .......... .. . .... .... nhieät ñoä cao.. . ... ..... . gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa........... . b) Ngaøy 19-12-1945.nhaø buoân.. ..... taàng lôùp môùi naøo? (0..... d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha ... .. . hoà vaø vuøng cao nguyeân........ 9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0. .... coâng chöùc. .. . dieän tích laø ñoàng baèng.... deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi... dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài.. vieân chöùc......5 ñieåm) 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc... ...... trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát......... .. .5 ñieåm) a) Toâm.. c) Trí thöùc..................... ..... tö saûn.......... (0.... * Phía Baéc giaùp................ * Phía Taây giaùp .... .... boø.......... ........... .4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0...... ......... ............. ... nhieät ñoä cao.. ...... .......... c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai..... 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0...... d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng.... ... ... .......... . .. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng.. tieåu tö saûn.. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát.5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa.. b) Lôïn..... . . .. cua......... b) Khoâng ...... . .... caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng. c) ÔÛ nöôùc ta..Vaøo ñaàu theá kæ XX...... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. ...... .. traâu.......... .... trí thöùc...... . ..........5 ñieåm) a) Khoâng ........ .. ........ ñòa chuû.. ... ... 10.. d)Ngaøy 19-12-1954..5 ñieåm) a) Ngaøy 19-8-1945.. 6.. .... ................... 7..Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa ... . .. ....5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp. 11.. .. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp.. ...... .......5 ñieåm) ...... ..... ... .

... d)Ngaøy 19-12-1954...chuû xöôûng.....2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp.. b) Trí thöùc.... c) Ngaøy 19-8-1945.......... .......... ... ....... .5 ñieåm) a) Ngaøy 19-12-1945... ................................ ....... ...........5 ñieåm) a) Coâng nhaân ..... vieân chöùc........ . 14.................. ... tieåu tö saûn........ ...................... ......... . trí thöùc........ b)Ngaøy 19....... ... .. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : (0... Trung Soâng ôû mieàn Nam .......... 1... maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc.......... taàng lôùp môùi naøo? (0...... tö saûn.. . ............. . ....5 ñieåm) a) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn. .... . ...Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1.KHOÁI 5 ........ . .................. ........... ÑEÀ 2 Lôùp Naêm...... . .......... . ............ .................. nhiều lúa gạo.... .............. d) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng............ HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ........ ................. .................. daân thaønh thò.............................. ..................... 2-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0.12-1946................ ......... . 13.........12 ... ............Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: ( 1 ñieåm) ................ .............. ............... ........nhaø buoân.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I........ ..... . ...... ............... ......... ....... .......... MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 .................... ...................... ...... ... .........................Vaøo ñaàu theá kæ XX...........5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc . noâng daân phaù saûn.... .......NAÊM HOÏC: 2009-2010. c) Tö saûn.. . .. . ...... trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp........ ........................... c) Đồng bằng phì nhiêu.. màu mỡ....... ...............12. b) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn..... ñòa chuû... . coâng chöùc...................... Soâng ôû mieàn .. . .......... ........

......Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) .. 1947 C.. Ngaøy 9-12 d) Nhöõng naêm 19301931..... .................. (1 ñieåm) A B a) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi A................................................................ Ngaøy 12-9 7...... 5.....Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945............................................................................ Ngaøy 12-9 b) Nhöõng naêm 1930-1931................ nhiều lúa gạo.1945 b) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc...... 3 -2 -1930 6-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøynaøo? (0....... c) Nhöõng naêm 1945-1954............. Thu – ñoâng 5 – 6 – 1911 D.........................5 ñieåm) Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : a) Đồng bằng phì nhiêu..... c) Caû hai caâu treân ñeàu đúng.......... Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng.............5 ñieåm) ............................. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0.............. màu mỡ................ Ngaøy 12-9 ...................5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1945..................9 .........................5 ñieåm) a) Khoâng ...... b) Khoâng ....................................... ...... b) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do..................................................................................Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët ............................................ c) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp d) Chieán thaéng Vieät Baéc B...................................... 4.......... maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc........ d) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta........Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp.... 8.... Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0.......Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1...............................................3-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0.. . ... 9............. .... ñoäc laäp.............................. c) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp....5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do. ñoäc laäp......................................................... c) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn................................ b) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng.....Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài.................... 2 .............

... b) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha 3 1 c) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. . Soâng ôû mieàn .. .. .. dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi. .... .NĂM HỌC 2009... b) Lôïn..... . . gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. .. .. .... .... .. ... . .. .... 14. ... deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. . * Phía Taây giaùp . . .. .. .. . ...... .. ... . . . .. . ... . . . . .... d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. . .. ..... 11-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0. ... .5 ñieåm a) ÔÛ nöôùc ta.... trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát.. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát.. .... .... .. .. .. .. b) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa....Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng... . .. nhieät ñoä cao. .. . ...... .. .. .. .. . .. ... * Phía Baéc giaùp... ... ... .......... .. . gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.......... . . 13-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0.... ..5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp. .. ..5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa... ..Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0... .. .... . . . boø. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa . .Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1... . c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai.. . .. .. ..... . .......... .. traâu. .. Nam Soâng ôû mieàn Baéc . . . ... ..5 ñieåm) a) Toâm....... .d) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn. .. dieän tích laø ñoàng baèng.... ...... ..2010 . . . cua... hoà vaø vuøng cao nguyeân. d) Nöôùc ta coù 54 daân toäc. . HẾT ĐÁP ÁN KHOA HỌC HKI .. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. c) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa...... .... caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng.. 10. .. ..5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Trung . .. 12. . ....... chöõ S tröôùc caâu sai...... . .. .. . nhieät ñoä cao. (0.. . .. .

me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá. Ñeå laøm ñoà ñieän. Ñaëc bieät. meï. A B a. 5. tinh thaàn. söï sinh saûn. c.. moïi. röûa maët. Ñeå laøm nhaø. doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau. Ñeå xaây töôøng. cuïm töø : boá. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só .Tuoåi daäy thì laø gì ? c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát.Choïn caùc töø. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. caùc theá heä. 6. meï cuûa mình. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : B. dieät boï gaäy. Gaïch 2. c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.12 - 2009 1.Tre 3.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët. laùt saøn nhaø c. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. huyeát aùp. 15. 11. ñoà duøng trong gia ñình 12. goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo.Cao su coù tính chaát gì ? e) Taát caû caùc tính chaát treân. gioáng. Uoáng vi-ta-min. 8. a) Moïi treû em ñeàu do boá. c .ÑEÀ 1 NGAØY THI : 21 . b.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. Tieâm vi-ta-min. 13. Ñeå saûn xuaát saêm. b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. laùt saân. vieâm pheá quaûn. trong 3 caùch döôùi ñaây : a.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc. d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân. Ñoàng 4. .Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. 7. laøm ñoà thuû coâng. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình. daây ñieän. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt. 4. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. 10. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp. soát xuaát huyeát. 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? X b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. taøu bieån. Tô taèm 1. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín. chaên maøn. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).vieâm naõo laø : c. a.… b. dieät muoãi. . 2. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su. d. 9. b.Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? b) Beänh veà tim maïch. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. ung thö phoåi. loáp oâ toâ.

dieät muoãi.. chaên maøn. ung thö phoåi. x e) Taát caû caùc tính chaát treân. laùt saøn nhaø c.14. Tô taèm 3. tan trong moät soá chaát loûng khaùc. b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. A B a. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? 18. b.… d. huyeát aùp. . d) Khoâng tan trong nöôùc. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. 16. laïnh. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. Uoáng vi-ta-min. soát xuaát huyeát. laøm ñoà thuû coâng. c. 5. daây ñieän. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. 2. Rieâng caâu 4 vaø caâu 11 ñuùng 15. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. b.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh.. c) Caùch ñieän. vieâm pheá quaûn. ÑEÀ 2 1.Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? d) Beänh veà tim maïch.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. a. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. Gaïch 4. 7. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. 17. Ñoàng 2. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? Moãi caâu ñuùng 0. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. Ñeå laøm ñoà ñieän. taøu bieån. 8.. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : D. c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. 9. b. 4. laùt saân. caùch nhieät. b) Phôi phát triển thành bàothai. dieät boï gaäy. ñoà duøng trong gia ñình 3. Tieâm vi-ta-min.vieâm naõo laø : a. Ñeå laøm nhaø.Tre 1. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? ñöôïc 1 ñieåm b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. Ñeå xaây töôøng. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo.5 ñieåm c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. nguy hieåm vôùi treû em. 6. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng.Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi.

a) Moïi treû em ñeàu do boá. 12. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp. Thu – ñoâng ñöôøng cöùu nöôùc. 16.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc. caùc theá heä. ĐÁP ÁN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ HKI 2009 . Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? c) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân. me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su.Choïn caùc töø. 1947 4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? c) Ngaøy 1912-1946. 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B.5 ñieåm) . 17. meï cuûa mình. 13. 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt. 14. nguy hieåm vôùi treû em. Ñaëc bieät. loáp oâ toâ. (0. Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử.5 ñieåm) 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0. 15. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. söï sinh saûn. moïi.Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. Ngaøy 12-9 2. tinh thaàn. cuïm töø : boá. gioáng. b) Phôi phát triển thành bàothai.9 . Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0. 3.11. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. Ñeå saûn xuaát saêm.Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. röûa maët.2010 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0. (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A. meï. doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau.1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm D.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët. goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình.5 ñieåm) b) Nhöõng naêm 1930-1931.5 ñieåm) b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta. 18. 2 .Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945.

nhaát laø goã. Soâng Tieàn. Đ c) ÔÛ nöôùc ta.5 ñieåm) b) Coâng nhaân .chuû xöôûng. 10. 13. 6.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi.5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? X a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa.5 ñieåm) b) Lôïn. màu mỡ. vieân chöùc. chöõ S tröôùc caâu sai. 7. .Giaëc ngoaïi xaâm. traâu.5 ñieåm) c) Đồng bằng phì nhiêu. S d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch. 9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0.Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài.Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. soâng Thaùi Bình. 4 4 dieän tích laø ñoài nuùi. . .nhaø buoân.Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi.5 ñieåm) * Phía Baéc giaùp Trung Quoác. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. Đ b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc.5 ñieåm) . soâng Soâng Maõ.a) Khoâng . nhieät ñoä cao. Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu. che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp. trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. soâng Caû. * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng. 11.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng. taàng lôùp môùi naøo? (0. 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0. dieän tích laø ñoàng baèng.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät. 12. boø. trí thöùc. nhiều lúa gạo.Vaøo ñaàu theá kæ XX.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. soâng Ñoàng Nai 14. . (1 ñieåm) 3 1 S a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát.

rực rỡ. ngân nga như tiếng chuông. Heát . hai con ngươi đen sẫm nở ra. bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. phủ kín cả hai vai. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay.2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. Giọng bà trầm bổng. cũng dịu dàng.Năm học : 2009 . Tóc bà đen và dày kì lạ. xuống đầu gối.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . dịu hiền khó tả. và như những đoá hoa. xoả xuống ngực. tươi vui. Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. đầy nhựa sống.Khối 5 . Khi bà mỉm cười. đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng. long lanh.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 .

Năm học : 2009 . . . treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc. Heát HỌ VÀ TÊN :.raäp… .Khối 5 . Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng. Tóc bà đen và dày kì lạ. Khi bà mỉm cười. tươi vui. . Giọng bà trầm bổng. .taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng.Năm học : 2009 . . rực rỡ. Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. . xoả xuống ngực. . Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. . . gian khoå.Khối 5 . .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 . . Đọc thầm:. . . . . phủ kín cả hai vai. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. dịu hiền khó tả. Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT . .2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. . . . . . . hai con ngươi đen sẫm nở ra. cũng dịu dàng. và như những đoá hoa. döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi.Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. . Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. ngân nga như tiếng chuông. . vieát vieát. Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: . . . xuống đầu gối.Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. .PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 . . . đầy nhựa sống. Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu . . long lanh. . .2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. . . .

gian khoå. cuoäc soáng ngheøo naøn.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A. nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc . trong söï daõ man. Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên. B. trong söï daõ man”? A.Con ñang chieán ñaáu.vì sao? A . saùch vôû laø vuõ khí. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 3. haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch. C. C. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A. gian khoå. khoâng coù ñaïo ñöùc. Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû. laïc haäu. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí. Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . ( A.haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc. laïc haäu. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. B. Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. Ñoaïn 3 Caâu 5. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát.Haøng trieäu. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng.”. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. Caû hai yù treân Caâu 4. Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. cuoäc soáng ngheøo naøn. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . chuû ngöõ laø : . Ñoaïn 1 B. B. Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc. Ñoaïn 2 C.vieát vieát.mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 .Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. söï ngu doát laø thuø ñòch. C. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên.

. . . . trong söï daõ man. Nguyeãn Baù Ngoïc... . Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. ..ñoù laø: ……………………………………………………………………………. . Leâ nin. . . Long An.. .Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. . . vieát vieát.Caùc töøø “boá”. . Danh từ . Caâu 10. ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. . B.. . . . caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. . . . Ñoäng từ. C. . . . ñoù laø: ………………………………………………………………………………… C. . . . . . Ba quan heä töø . . . . Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi. . . . . Taát caû treû em B. Ñaïi töø xöng hoâ. . . . Töø nhieàu nghóa C. .. .” Caëp quan heä töø laø :. . . . . . .. Bieåu thò moái quan heä : .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 . . Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: . . . . . . Töø ñoàng aâm HEÁT HỌ VÀ TÊN :. .ñoù laø: …………………………………………………………………………………… Caâu 6. Long An. B.2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. . “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A.”. . . . .. . .Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. . . . . Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A. Long An. . .Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. .A. gian khoå. . . . . . . . ..Khối 5 . . . Pa-ri. . . .. . . Đọc thầm:. . coù maáy quan heä töø ? A. Leâ Nin. . Moät quan heä töø . . . . . . . . Caâu 8. . . . . . . . Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. .. Leâ-nin. . . . . C. Neûo ñöôøng. Điểm đọc: ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . Caâu 5. .. Nguyeãn baù Ngoïc. Pa. .. . . . . . . B. . Pa-ri.. Nguyeãn Baù Ngoïc. . Töø ñoàng nghóa B.Năm học : 2009 . . . . . Hai quan heä töø. . .ri. Taát caû treû em treân theá giôùi. . . . . . C.

. . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. . . . B.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. coù maáy quan heä töø ? A. . . Long An. Long An.ri. . .. lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng. . . . .. . KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5. .ñoù laø: …………………………………………………………………………………… B. . .Caùc töøø “boá”.. . Ñoäng từ. Töø ñoàng aâm C. . . . Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. . .. Hai quan heä töø. Pa-ri. . . . . Töø ñoàng nghóa B. . . . . .haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc. . Leâ Nin. .. . trong söï daõ man. B.. .. . . döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi. . .. . . . treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc. . Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí. . Leâ nin. .”. . . Töø nhieàu nghóa Caâu 4. . . . Ba quan heä töø . Leâ-nin. Neûo ñöôøng. Ñaïi töø xöng hoâ. . . Nguyeãn Baù Ngoïc. . . Caâu2 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A. Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. Tính töø . . . . . . .. . .. . . . ( A. . . Nguyeãn baù Ngoïc. . Caâu 3. C. . .. . . . . .raäp… Haøng trieäu. Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. Nguyeãn Baù Ngoïc.Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu . .Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi..Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. C. haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch. . Pa. .mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1. . . trong söï daõ man. . Long An. . . . Pa-ri. “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A. .” Caëp quan heä töø laø :. . ñoù laø: ………………………………………………………………………………… .taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. Bieåu thò moái quan heä : .

C. cuoäc soáng ngheøo naøn. Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi. chuû ngöõ laø : C. gian khoå. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. Caû hai yù treân Caâu 9.Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. C.vì sao? A. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên. Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A. B.Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. laïc haäu.vieát vieát. saùch vôû laø vuõ khí.. B. Taát caû treû em B. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. söï ngu doát laø thuø ñòch. Moät quan heä töø . Caâu 8. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 5. Caâu 7 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát.C. HEÁT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG HKI NĂM HỌC . trong söï daõ man”? A.ñoù laø: ……………………………………………………………………………. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. cuoäc soáng ngheøo naøn. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . Caâu 6 .Con ñang chieán ñaáu. laïc haäu. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. Taát caû treû em treân theá giôùi.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) . C . Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. khoâng coù ñaïo ñöùc. Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû.Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc. Ñoaïn 2 B. Ñoaïn 3 C. nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc .Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. B.. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. Ñoaïn 1 Caâu 10. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . A.”. gian khoå.

8. 6.Chuỗi ngọc lam ( trang 134) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK .Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 5. 7. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. 8. 6.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1.2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 7.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 18 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ).

ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu.5 ñieåm. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Baø toâi (Töø “Baø toâi ngoài caïnh toâi……. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). taäp I. trang 122 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. . trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.5 ñieåm. ghi teân baøi. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0. + Ngaét hôi.5 ñieåm. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. ñuùng töø : 1 ñieåm. aám aùp. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. töôi vui” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1. I. b) Ñaùnh gia. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm).5 ñieåm. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm).5 ñieåm. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm.Tieáng Vieät 5. chöõ vieát roõ raøng.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010.

4 .3.Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. thaân baøi. ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi. tröø 0.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Tả một người thân (ba.5 ñieåm. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). Boá goïi con laø ngöôøi chieán só .1. thanh. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. khoâng maéc loãi chính taû.1 .2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù.5 .5 .3 .1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc.5. ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI MOÂN ÑOÏC THAÀM Caâu 1 . saùch vôû laø vuõ khí. II. gian khoå. b) Höôùng daãn ñaùnh gia.laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4.ù cho ñieåm: b. trong söï daõ man”? .0.2. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. duøng töø ñuùng. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát.5 . trình baøy baøi vieát saïch seõ.2 . mẹ) và nói vì sao em kính yêu ba (mẹ) em. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát. + Chöõ vieát roõ raøng. söï ngu doát laø thuø ñòch.5 . sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp.vì sao? C. b. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só .

Taát caû treû em treân theá giôùi. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng.” Caëp quan heä töø laø : Neáu .Caùc töøø “boá”. vaø Caâu 6. Caâu 5. Long An. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên.thì . Ñaïi töø xöng hoâ.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.”. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát.Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. khoâng coù ñaïo ñöùc. Leâ-nin. Caâu 10. Caû hai yù treân Caâu 4. Neûo ñöôøng. Caâu 3.Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. 12.Chuỗi ngọc lam ( trang 134) . Ñoaïn 3 Caâu 5. cuoäc soáng ngheøo naøn. Hai quan heä töø.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. Bieåu thò moái quan heä : Ñieàu kieän – keát quaû. laïc haäu. . coù maáy quan heä töø ? B. 10. Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? C.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. Caâu 8. 11.C. ñoù laø : vôùi . gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? C. trong söï daõ man. “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? C. . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. Nguyeãn Baù Ngoïc. Pa-ri. . Töø nhieàu nghóa ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT HKI KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 9.”. chuû ngöõ laø : B.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? C. .

và hót nữa ông nhỉ !) 2. . . . .còn cho thêm gạo củi) 6. . . Mùa thảo quả ( trang 113) (Sự sống cứ tiếp tục.Tả một bạn học của em. . 9. 8.Buôn Chư Lênh đón cô giáo ( trang 144) (Y Hoa lấy trong gùi . III.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) ( Hải Thượng Lãn Ông . cô giáo. III. 7. . Hướng Thọ phú. .2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. đến hết ) 7. . .Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. tươi vui) 3. . . 8. ) đang làm việc. . .Tả ba ( mẹ ).ấm áp.Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Người mẹ với 51 đứa con ( trang 165) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 17 theo chuẩn kiến thức. 10. . . . .Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) (Một sớm chủ nhật . . 6. .Tả một người thân ông ( bà ). . .TẬP LÀM VĂN : 6. . KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . Lôùp Naêm. Chuỗi ngọc lam ( trang 134) (Pi-e . . . . . . . ...Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. . 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. . Bà tôi ( trang 122) (Bà tôi ngồi cạnh tôi .Luật bảo vệ môi trường ( trang 103) 8.Tả một em bé đang tuổi tập nói. .Cô bé mỉm cười rạng rỡ. . .Tả một người lao động (công nhân.từ dưới đáy rừng) 4. . . 5. chạy vụt đi). Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 ÑEÀ Naêm hoïc : 2009 . . .Khoái 5. ngày 12 tháng 12 năm 2009. . 5. . y tá.ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN . . tập đi. 7. . . . .2010 .CHÍNH TẢ : 1. . II. .

... ..... ............ ..4 d) 882 : 36 .. ................ .... . KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5 : Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m...... .. . = vaøo choã chaám : ..... ................./2ñ Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: a) 5..16 × 3..........3 b) 75...... .. ............ ........ . ....... ..09 ... . ha b) 6taán 235kg = ... .. b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò..... ........ Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : . ........ ... .......... .. .. 87..... ... ./2ñ a) 605......... ............. ................. ... ..... .. .. .... ... ...............3..... ... . ... ... ........ ... ................... . ... . ....... ... .. .............. .......... ..../1ñ * 1942.. . ............ ............... ........ 34.......... .............. .... .... . . ... ..... ......... ..... .. ............ ......... .......Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : ……... ......... .... ..................... . ..... ..m d) 234cm = 2 .. .... . ............. .......... ....... . ..... Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .. ... . ..... ......... ..... ............ .... ..........34 km2 = ................ /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø.. . ........ ...... ... . .. .. ........................ .. ... . ........ .. 125.......... ....... .... .. ...... .... ...5 – 30........... .....599. ... . . ........ .......... ... ...... . ....... ......... ............... Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø.................6 d)125..400 Caâu 3 : ................. ........ .. .. .......... . ..... ..... .. ........... . ... ..... ......... ........26 ... ......... * 7............ ... .. ./1ñ a) 67.. ...... ........ ......26 c) 34.. 67. .......... . .. .. ..... . ........ .............. .. naêm phaàn möôøi........... . .................. .. boán phaàn traêm :.... ............. ...... .... .. .......... ........12 b) 89........ * Ba möôi chín ñôn vò....... .... .... ... ........... ........ ............... c) 48........... .... .... ....... .... .... kgï c) 12m 6cm = ... .. ........... ... .... ....... ............ ..................... . ..... ................................... ...... ..4.. .. ..... ................ .... ..... ...... .. . .. ... Ngöôøi .............. 34 .... hai phaàn nghìn :........ ... ...012 :. ... . chieàu roäng 2 baèng chieàu daøi .. .. .. ..... .. ........................ .. ............ ... . ....... ......... .............. ............. ............... ............26 + 217....... .. .. ..54 :.......................

....../1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72.. ......0........... ............. ............ . .... ..... ....... ... .. .. ... . ... .................. .. .... .... ........ . ...... .... ... .. ........ .. ....... .. . . ...... ... ....... .. ... ....... .. .. ....... . .... .......... . .... ... ... 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A– BCD10 100 1000 10000 b) Tìm x .54 D... .. ..... . ..... ... .... .... . ... ....... .0. ......... ........... ......... .. .. ........... .... .. .......... ... .. .... ....... ................77phuùt B... .. .......... .... ...04 C.... .............. . .. . .. Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.... ..... .... ..4 C......... .......... . Baøi giaûi ... ...... ....... .. . ....... ..... . .. ....... .... ....... .. .. . ..... ...... .... .... . ...... .. . . . ..... . ........ .. ............... ........ ...... bieát : x × 10 = 64 A...... ..... ........... .......355 phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD A laø 36 m2....... .. ....... ......... . ............ .... . .......... .. ......... .... . . ... .... .. ... .... .......... . ...6.... ....64 D-640 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A – 50.. ... ......... ..... ........ ............ ..... . .. . ...... . . . ........... .. ...... .. . ............. ........... ............ ..255 phuùt C. ... ... ......... ................... . ......... ... ......... ... .... .. ....... B 11 m Baøi giaûi . ..........64 B......054 d) 2 giôø 55 phuùt = .. . .. ...... .. ......... . .. .... ..... ..... .... . .............. ... .... ......... ......./1ñ 36 m2 D ........ ....... ...... ...... ... .. . .... .... ................ ..... ... ... ........... .. 8m C .... .. ........ .. ....... .... ......phuùt A.... ....... ........ ........ ........ . ..... ......0.... . ........4 B – 5. ...........

.. ... .. .... ...6... .............. . ..64 D-640 Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD laø 36 m2..04 C.. ........ .... Ngöôøi ...... . .... ..... ....... ..... . ....... ....... .. ........... . ..... .. .... 10000 1000 100 10 A b) Tìm x ... ............0........... ............. .... ....... ...................... ..4 B ........ .. .. .......phuùt A..... ....... ................ 50.......... .... ...... ........ .......... ....../1ñ Baøi giaûi D B C ... ..................... ..... .... .. .. .............54 D..... ..../1ñ a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A .... ... .... . chieàu roäng Caâu 5 : 2 baèng chieàu daøi . .... 0. .. ........ . .............. ....... . . . 255 phuùt a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72.. .... ... .. ........... ................ .... . 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A......... ....... . .... B.. . ........ .......... 5.. .... ..... . .. .. ..........77phuùt B. . ..... Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø. .. ............ . ...... . .... .....phuùt C. . . ..... ................ ..... ......... .. ..... .. ...... .. ...... ... . ..... ........054 b) 2 giôø 55 phuùt = .... . . ..... . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 2 ÑEÀ Ñieåm: Moân: TOAÙN ...... . ......355 phuùt D.. . .... C........ . .......... ...Khoái 5.. Lôùp Naêm.. . ........... bieát : x × 10 = 64 A........... .. .. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ....... .64 B.. .. D... .. . 0............ .......... ... .... ... ...... Baøi giaûi .. Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m. /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø...4 C........ 504 . .. .. ........ Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng....

4.. .. . .... .... ......... hai phaàn nghìn :... ....... . .. ........... ..... .... ........ ........... . .... . . ......... 125.... .. ... . .. . ... . ... .... ... . . ....... . ..... KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 1: a) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : ……............... .. ........ ........... ... . . . .. ... .... . b) 12m 6cm = ................. ... ....... .. . . . .. 87........ ........ .. .. ... .... ... .... 67... .34 km2 = ... ..... .. .. . . .. ........... .. ..... ......54 :. . ..... .12 d) 89. .. .. .. .. .. . . .... . ............. ........ ... ............. .. . . . .. ..../2ñ a) 234cm = 2 ............. .. . .... .. 34 . ... ........... . .. .. * 1942.... ... .......16 × 3.... ...... . . . ....... ........ b) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : * 7.... ....... .. .... .. ... ....... ...... .. ... .... ......... . .. ...... . ....... ...... .. .. . .... . . ........ .. ..../2ñ d) 882 : 36 c) 48.. ..599.... ... ..... .... . ...... . . . ............ ... .. .... . .... ... .......... . .. ... naêm phaàn möôøi........... . .... . ....... .. 8m 11 m . ... ..... ...... . ..... . . .. ... ........ . .... .. ...... . . ....... .. .. ... . ............ . . .. ..... ..... .m c) 5.... . ...... Caâu 2 : ./1ñ * Ba möôi chín ñôn vò... ..400 c) 67.. ... . . .... . ... . .. ..... ..... .. . ... ... ...... ... . 34... ... ....... . ha d) 6taán 235kg = .. ... ..... ............ ...... . . . ... ... . .... ..... .. ... .... .. . ..... . .. ... . ..... .. ......6 b)125. ......... .. ... ........... ... ... ......4 .... . ... ..... . ...... .... .. . .. .26 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: ... .... .... 36 m2 ...................... ....... . .. ... . .... ... . . ..... ....... ..... . . . . ..... .. . ....... ..... ............ .. . ..... .... ... . ... ............... .. .. . ... .. .......... .. .. .. ..... .... .. . .... ...09 . . ... ... . .... .. .. . .. .... .. .. . ..../1ñ Ñieàn daáu < : > .... . * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò.. = vaøo choã chaám : a) 34........ ...... . . .... . ..... . ... ..012 :. .. ........ ... . .... ....... . ......... . . kgï Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ..... .. .................. .... ............. ... . .... boán phaàn traêm :.... .... . . . ... . .. .. ..3... .... ..... ... ....... .. ....... . ...................... .. ... .. ...... . ... . .

...54 : Một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi bốn. .............. .... 125...............<....012 : bảy phẩy không trăm mười hai.. ........ 5 điểm) 2 60 × 40 = 2400 ( m ) Diện tích đất để làm nhà là : (0........ <..5 – 30....................... . hai phaàn nghìn : 39.12 c) 34. boán phaàn traêm : 618..........3 ...... 75 điểm) . ............2009 Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0...............5 ñieåm ............. 25 điểm) 3 Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là : (0..... * 7.. .... .... ........... .......5 Caâu 5 : ...... ............3...06 m d) 234cm = 2 m 34 cm Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0......./1ñ a) 67.. 34.... /2ñ Baøi giaûi Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là : (0.... .............. 67..... 5 điểm) 2 60 × = 40 ( m)(Sai lời giải hặc phép tính trừ 0.........../2ñ a) 5....54 * Ba möôi chín ñôn vò................ .......26 = 45.002 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ........6 b) 89.......... ..............= ........>......25 ñieåm …….....26 d) 125.................................... ........599....3 = 822...4 = 163.......744 d) 882 : 36 = 24..... .... ...09 ..25 ñieåm .................... ...... ................5 – 30....26 + 217.................... .. .26 a) 605..................400 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.. ... ...... ........................24 c) 48.............................. naêm phaàn möôøi....................... b) 75............ 87............... ..... b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò..... ./1ñ * 1942.......34 km2 = 534 ha b) 6 taán 235 kg = 6235 kgï c) 12m 6cm = 12...... ...16 × 3.... HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HKI KHOÁI LÔÙP 5 – NAÊM HOÏC 2009 – 2010 Ngaøy thi : 24 – 12 ..............4.......... .............../2ñ a) 605...........................5 ñieåm .... .....56 b) 75..26 + 217...... = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0..

./1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72. Bây giờ. 25 điểm) Caâu 6 : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.5 điểm ) 36 × 2 : 8 = 9 (m ) Dieän tích tam giaùc ABC laø : ( 0. . .phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : . 369 coù giaù trò laø : 9 Cb) Tìm x . II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. . Thế là cụ giáo Chu đi trước.04 d) 2 giôø 55 phuùt = .Năm học : 2009 . ./1ñ Baøi giaûi Chieàu cao cuûa tam giaùc ABC baèng chieàu cao cuûa tam giaùc ACD vaø baèng : ( 0.5 ( m2 ) Ñaùp soá : 49. . nhân có đông đủ môn sinh.Khối 5 .25 ñieåm . . 25 điểm HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT . các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy.Sai lời giải trừ 0. . bảo ban các học trò nhỏ. Các môn sinh đồng thanh dạ ran. bieát : x × 10 = 64 . thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. 25 điểm 2400 × 30 : 100 = 720 ( m2) Ñaùp soá : 720 m2 (0. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. B1000 6. .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm. .5 m2 Sai lời giải hặc phép tính trừ 0. .5 điểm ) 11 × 9 : 2 = 49. học trò theo sau. Heát . mặc áo dài thâm ngồi trên sập. rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh.4 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 B – 5. .

thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. . . . Các môn sinh đồng thanh dạ ran. . . mặc áo dài thâm ngồi trên sập. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT . bay về trời. Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn. . Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. Ông đánh tan giặc là đi luôn. Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo. nhân có đông đủ môn sinh. . học trò theo sau. . . Cánh đồng rộng không một bóng người. để lại kỉ niệm muôn đời. Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. buồm kéo lên đón gió nam. Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. . Lớp Năm . . Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn. Thế là mùa nước lên. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . . . bảo ban các học trò nhỏ. Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu.Khối 5 .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm. các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. . Chuôm : vũng nước. Chúng bay gần lắm. . . . . Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn. . tầng tầng lớp lớp. ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè. . . tưởng như với tay là tóm được. Heát HỌ VÀ TÊN :. Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT . . Trời trong xanh.Năm học : 2009 . . Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. thật êm ả. . Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết.Năm học : 2009 . . . Đọc thầm:. mặt ruộng khô ráo. II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. . . .Vừa gặt chiêm xong. . .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó. . Mây trắng ngỗn ngang. nước trôi băng băng. ngang qua mặt người. Những con chim cánh nâu. nhỏ hơn ao. còn trơ những gốc rạ. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . Bây giờ. Thế là cụ giáo Chu đi trước. Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. . .-Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA GHKII Đọc tiếng: . . . . Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. Dưới sông Cầu. rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh. .Khối 5 . .

b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . . dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất.. b) Dưới sông Cầu. nước trôi băng băng.. Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp.. Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. . . . nước trôi băng băng. để lại kỉ niệm muôn đời. . Đó là từ ……………….. . . . Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . . a) Khung cảnh khác hẳn. .(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. Đó là từ ………………………… . ... . .” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách thay thế từ ngữ. dăm người khom lưng cõng dây kéo. . . b) Một dãy chuôm nước trong veo. Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc. nước trôi băng băng. c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. . mặt ruộng khô ráo.Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa xuân c) mùa thu b) mùa hạ d) mùa đông Câu 2 : Mùa nước lên. . d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối).. ngang qua mặt người. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. thay cho từ …………………… b) Bằng cách lặp từ ngữ. c) Cả 2 câu trên đều đúng. . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. còn trơ những gốc rạ. c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . . . .. .. . . Töø “Chúng”thay theá cho töø :. . buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một quan hệ từ.. cánh đồng rộng không một bóng người. . thật êm ả. buồm kéo lên đón gió nam. c) Nối bằng một cặp từ hô ứng. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu. . buồm kéo lên đón gió nam. . Chúng bay gần lắm. c) Dưới sông Cầu. . . . .đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. Câu 3 : Mùa nước lên. . . tưởng như với tay là tóm được.. b) Nối bằng một cặp quan hệ từ. b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc..

Khối 5 . . Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu. nước trôi băng băng. . Đó là từ …………………. . Chuôm : vũng nước. Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó. . . còn trơ những gốc rạ. . . nhỏ hơn ao. Cánh đồng rộng không một bóng người.5 điểm HỌ VÀ TÊN :. . . . tầng tầng lớp lớp. . . . . . Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 1 c) Câu 3 b) Câu 2 d) Câu 4 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán . . Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. . Điểm đọc: BÀI KIỂM TRA GHKII ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . . . ngang qua mặt người. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. thật êm ả. . mặt ruộng khô ráo. Ông đánh tan giặc là đi luôn.rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. . . . -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ Đọc tiếng: . . Những con chim cánh nâu. . . HẾT Mỗi câu đúng được 0. Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn. . . . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . để lại kỉ niệm muôn đời. . . Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . . . . . . Trời trong xanh. . . .Vừa gặt chiêm xong. tưởng như với tay là tóm được. . .Năm học : 2009 .môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. . .c) Bằng cách dùng từ ngữ nối. . . . Chúng bay gần lắm. Mây trắng ngỗn ngang. Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo. Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. . . . bay về trời. Lớp Năm . . . Thế là mùa nước lên. . .. . Đọc thầm:. Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn. Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. . . . . buồm kéo lên đón gió nam. . Dưới sông Cầu. . . . . ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè.

để lại kỉ niệm muôn đời. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. . . . Câu 3 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo.. b) Bằng cách thay thế từ ngữ. . . . buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một cặp từ hô ứng. . dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ.. . Chúng bay gần lắm. b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. buồm kéo lên đón gió nam. . . . . sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu. . . sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc.. . (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . . .rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. . b) Dưới sông Cầu.. thay cho từ …………………… c) Bằng cách lặp từ ngữ.. Töø “Chúng”thay theá cho töø :. . Câu 8 : Mùa nước lên. .Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. . . c) Nối bằng một quan hệ từ.đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. . Câu 9 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. a) Một dãy chuôm nước trong veo. . . . . Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . . . . . . .” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách dùng từ ngữ nối. .. . . . Đó là từ ………………………… Câu 4 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . . dăm người khom lưng cõng dây kéo. b) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . . . buồm kéo lên đón gió nam. tưởng như với tay là tóm được. . . nước trôi băng băng. . Đó là từ ………………. Đó là từ ………………….. nước trôi băng băng. . ... . ngang qua mặt người. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . . nước trôi băng băng. c) Dưới sông Cầu. . . c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. ..môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. . . Câu 5 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 4 c) Câu 2 b) Câu 3 d) Câu 1 Câu 6 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa thu c) mùa xuân b) mùa đông d) mùa hạ Câu 7 : Mùa nước lên.. Câu 2 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán . .. .(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . . . d) Nối bằng một cặp quan hệ từ. . . ..

Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. mặt ruộng khô ráo. tưởng như với tay là tóm được. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. ngang qua mặt người. thật êm ả.5 điểm Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? b) mùa hạ Câu 2 : Mùa nước lên. thật êm ả. c) Cả 2 câu trên đều đúng. Câu 3 : Mùa nước lên. Câu 10 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. Töø “Chúng”thay theá cho töø : Những con chim cánh nâu . ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. còn trơ những gốc rạ. sông Cầu biến đổi ra sao ? c) Dưới sông Cầu.b) Khung cảnh khác hẳn. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. nước trôi băng băng. a) Khung cảnh khác hẳn. cánh đồng rộng không một bóng người. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. mặt ruộng khô ráo. cánh đồng rộng không một bóng người. còn trơ những gốc rạ. Chúng bay gần lắm. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. dăm người khom lưng cõng dây kéo.5 điểm ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKII – LỚP 5 Mỗi câu đúng được 0. HẾT Mỗi câu đúng được 0.

Đó là từ ………………. Đó là từ Dãy chuôm f) Bằng cách dùng từ ngữ nối. mà cũng cho đúng) HẾT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC . 17- Phân xử tài tình ( trang 46 ) .. Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : c) Câu 3 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán không chỉ rèn cho chúng em kĩ năng tính toán mà môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. Đó là từ ………………….. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. thay cho từ …………………… e) Bằng cách lặp từ ngữ. buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 13- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 14- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 15- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. (hoặc không những ….” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? d) Bằng cách thay thế từ ngữ.(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. 16- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. để lại kỉ niệm muôn đời.

Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) . (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm.5 ñieåm. + Ngaét hôi. Phân xử tài tình ( trang 46 ) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 28 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ).5 ñieåm. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. 8.Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm.5 ñieåm.Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài. 10. 9. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . taäp II. ghi teân baøi. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. 18- 7. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm.5 ñieåm.Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài. ñuùng töø : 1 ñieåm.

keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc.ù cho ñieåm: b. b) Höôùng daãn ñaùnh gia. thaân baøi. .+ Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. trình baøy baøi vieát saïch seõ. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010.học trò theo sau” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. II. ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû đồ vật ñuû caùc phaàn môû baøi.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû.5 ñieåm. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.5 ñieåm. Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. b) Ñaùnh gia. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. thanh. I. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). trang 79 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi. + Chöõ vieát roõ raøng. chöõ vieát roõ raøng. tröø 0.laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Nghĩa thầy trò (Töø “Từ sáng sớm……. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. khoâng maéc loãi chính taû. duøng töø ñuùng.

ngày 15 tháng 03 năm 2010.5 . ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : II. III.1 .3 . .5 .5 .Tả một ca sĩ đang biểu diễn. . . Hướng Thọ phú.0.1. .Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.Tả quyển sách Tiếng Việt 5. 15.2. KHỐI TRƯỞNG .Tả đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.4 . coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao). .b.TẬP LÀM VĂN : 11. tập hai của em. 2. . .CHÍNH TẢ : 1. 14.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù. 12. Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) ( Từ đầu đến …học trò theo sau ) 3. Ai là thuỷ tổ loài người ( trang 70) 5.Tả cái đồng hồ báo thức 13.2 . III. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát. . Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) ( Từ đầu . Núi non hùng vĩ ( trang 58) 4.3.ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK.5 .5. Trí dũng song toàn ( trang 26) ( Từ Giang Văn Minh đến …hết ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 28 theo chuẩn kiến thức.

. ...... . ...... ..1..... ......... 97...... .. .........6.. .. .. ... ..... . . ...... .. ... . .. ...... .. ........ ...... ......... .. .............. ... ...6 d) 54. . .......... .. .... ...... ....... ... ..... ........ ..... ... ....... Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .......... ...... ..... . ... . .... ......... ...... .. ... ........ ....... . ... .......... ... ..... ... ...903 dm3:.08 ..... ... .. . ..... .PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : ............/1ñ * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :...... . 54./1ñ a) 97............ . .... ........ ... .... ........ .. . Lôùp Naêm.... . ..... .. ...... .............. ..... .................. ... .... . .... ....... ............ .. .....92 b) 89....... .... ....... . .. ......... .079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ........ ..... 1000 .... .. ........ .. ...... ....... . .... . ...... . . . ............... * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :... ... . .. .... .. . .......... . .. ... ... ........... .2 c) 40........ ..... ........ . .... . ....... .. . ............ .. .. ... . ... ....... ... .... . . . ....... ... = vaøo choã chaám : .......... ..... ............Khoái 5...... ... ......... .. .... .. .......... b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0........... .. ... 90. ..... ... ...... . ..... ..... ...... .... .. ........ .. Naêm hoïc : 200 ... . ..... . ..... ... .... ...2000................ . . .. ........... ......./2ñ a) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø c) 8 giôø 19 phuùt × 3 ..... . ................. 234 * cm3:........ ....... 39.... ............. .... BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN .. .. . ....... .. ... ... ... ..... ...... . .. .. .. Tröôøng.... .... .......... .....200 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : …….... .... ........ .. ... . . .... .......... ............. ...... ...... ......... ... ... .. ............. .. ....... .. .. ......... ..... .. ..... ....... .. .. .. ..

........................................................................ ................................ ....5 ñieåm) 2 d) m3 = ........5 ñieåm) b) 3... .............. .................... .............................. ........................................................... ..............54 dm3 = ..... .............. .. ........................... .............. ...... ........................................ .... ........................... ................................. phuùt (0... . ... ...... ... phuùt .............. ........................... ..................................... . .. ..................... ...... ............ .... . ...5 ñieåm) Caâu 5 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m................ ............. giôø ....... .............../2ñ a) 72 phuùt = ......... .................. .............................. . ................. moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng a) Tính dieän tích sôn caên phoøng....... .... .......................... ................................. .......................... ................. ........................ .......... ..... ..... ......... ............9 m2 ............................................................. ...... ........................ ............... chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3................... ...............b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 ...... .. ..... . .................... .......................................................... .................... Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10................................................................ b) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù........ ............. ........................ ....................... .................... .. .. .............4 m ................ ............. ...................5 ñieåm) c) 18......................... ... ................................... ................dm3 5 (0....... ............ /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng. (0............ .................. ... .................... Baøi giaûi ..........5 giôø = ........................................................ ................ . ....... cm3 (0. ........... .. .............. ....................... ...... ...... ......................... ... ............................. ....... . .......... ............................. .. .. ......................... .... . ... Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: . ............................. ..

. . Tröôøng. ... . .. ... .4 m ... .... ... .Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.. . .14 dm C. . ... .. . ... .. .. . .. .1/ñ Baøi giaûi 9 . ... . ..... . .. . ... . .. . . . .. . 0. .... . ... . . .4. . . m . ...144 cm3 C. .. .. .. . . .. ... . m ...25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên... Chu vi hình M là : 0. . .. .. Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10. ... . . .. .. .. . m ... ... . . chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3. ... . .. .. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .../1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A...... . .. .. . . .25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = .9 m2 .... 8..... . .. . ........ ... .. . . 60 D. . .. . . . .... .. /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng. . . . . . .. ..... . . .. . .. ... . .... . .. . . ... 12 D C . .... d) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù. . .14 dm D. .. ...25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A. . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . ... m A... . .. . ...... ....... . .. . BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 2 Ñieåm: Moân: TOAÙN . ..28 dm . . . . ... . .... .. ..... . . . .045 D. . .5 C. . .. ... ... . .... .. . . . Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Naêm hoïc : 2009 . . . . . ... . .. .. . .. ...... 36 cm3 B. . .. . . . ... .. .... . ... . . . ..45 B. 90 ( 0.. . .14 dm B. 180 cm3 D.. . ..... ... . . . . .. .. . .. ... . 45 C... . 40 B.. .. ... Lôùp Naêm. .. .. 4.. .... .... . .. . ... . .. .. . . ... ... .. .. .... . .. . ...... ..... . . ... . . . .. . . ...... .. . . ... . . .. ... 3. .... . .. .. . ..25 ñieåm) A. .. .... . . . . . .. Hình M Caâu 7 : Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân . ..... . . .. ...... .... .2010 Caâu 1 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m.. . . . ... .. .... .. . . . ... . . . .. .. . .... .. .. ... moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng c) Tính dieän tích sôn caên phoøng... ... ... .... ... .. .. . ... ..450 ( 0.. ... . . .. B M A .. .Khoái 5... .. . . .. ... .. .. 216 cm3 ( 0.. . . . .. .. ...0.. .. ... .. . 5 . .. . . . . 5. . ...... . ........ .. . . .... . . . .. . . . . . ... . .. .. . . . . .... .. . ...... Baøi giaûi .

... ..... . ..... . .. . . ... ..... .... ...... . . . .. . ..... . ................ .. .... .. .... ....... .. . .. .... .... . . ......... 3. .... .... ... .... .. .... . ... ... ... .... .. .... .... .. . .. . ... .... .. . .. .. ... .... . ........... .. ... . .. . .. .. .. . .. ... . .... .... .. . .. ...... 36 cm3 B.. . . . ... .28 dm . .. ........... ... .. .. . .. . .. ... . .144 cm3 C... .. ... Baøi giaûi ........ 0... ... . .. . . ..14 dm D.. ...........5 C. ..... ..4. .... .. ........ .... b)Vieát soá goàm coù : * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :... . 5........ . . .. . .... ..... .. ...... ... . .... . .. .0... . .. ..... ..... ... ..... Caâu 3: a) Ñoïc caùc soá ño sau : Hình M 234 …….. .. ... .. ... .. .... . .. .. .... ... m A.. .. .. .. .. . .... . ... Chu vi hình M là : 0.. . .. . .. .045 D...... .. ...... m . . . . .. . Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.. ... ........ . ... . . ......... . ..... . . ...... .... ....... . . . ..... . ..... ... .... .. .. .. ... .45 B... ... . . ....... .903 dm3:.... .. . ...450 ( 0..... .9. . . . .. ... . . 180 cm3 D.... .... . . . ..14 dm B. . ......... . 12 C ... ...... ... . . m B M A 5 Caâum4 : ... ..... .. ... .... 40 B... ... ... ..... .. ...... . ... .... . .... .. ...... ... . ....... ... ..... .. . . .... . ... .. ....... .... ............... 4.25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên. . . . .25 ñieåm) A. . .......... . . . 45 C...... . . .. * 0.... .. .. ......./1ñ * 1000 cm3:. ... ...... ... . . .. ...... . .. .. ... . . 8.1/ñ D Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân .. ... . .... ... . 60 D. ... ...... . . ... .. ....... .. .. . .. ....... . . . . ..25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = . .... .. .... . . . . .. ... . .... .. .. ... ... .. .. ..... .. ... .... ... . * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :.. .. 90 ( 0. ... .... .... ... .. .... .... . .... ...... ..... ......... .. .. .... ... 216 cm3 ( 0.. ..... .14 dm C....... ..... . .. ./1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A..25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A.. .

.......... ....................... . b) 8 giôø 19 phuùt × 3 d) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø .... ... ............. ... .. 54....... ......... ............... c) 89........... ....................... .. . .. 39........ .................................. ...... ................... .................. .. ............. .................. .............. phuùt ....... ......... ......... ..... ....... ... ......... ......1.................... ......... ... ... = vaøo choã chaám : ..... ............................... . ..... cm3 (0...............92 .. ................................ ................. ......................... ...08 ......................................... ................ . ..... .. ../2ñ a) m3 = ........ ..................... .......... ...... ................5 giôø = .............. ........................... ... .. ......... .... ............. .....54 dm3 = ............ ...... .. .......... Caâu 7 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: 2 ......... ............... .................... .. ......079 b) 40......................./1ñ a) 54......................... ................. ....... . 97. ................ .. . ............... .....2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0.. .... . ...................... ........... ......... ... ... ........... ...... ... ...... ........................ ...... ..... ..... 5 (0.............................................................5 ñieåm) b) 18.............. ....5 ñieåm) HEÁT A B ÑAÙP AÙN TOAÙN 5 GHKII ......... ........ .......... ................................ .. .. .. (0.. ................ ................6................ ................................2000............ .................................. .. ............ ................. Caâu 5 : Ñieàn daáu < : > .... ........................ ............ ....... ..................... ... . ....... ............ ............... ...........2 Caâu 6 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : . .................. ...................... ......... ... .. ................................. ............. ...................................... . .................... ................... . ..................................... ..... ................ ........ .... ............ ...... ........... ..... ............. ..... ........ 90................................ ............ ............................ ........... ................... .....6 d) 97...... ....... ... .......................... ............... ....... ....... ..............25 ñieåm .. ............. ....... ... ...... phuùt (0...... .... ./2ñ a) 21 phuùt 15 giaây : 5 c) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt ..... .......... ..................... ..................... ....... ..5 ñieåm) c) 3...... . .. ........ .. .... .. ...... giôø ..... ...5 ñieåm) d) 84 phuùt = ...... ....................NAÊM HOÏC 2009....

08 . 234 * cm3: Hai traêm ba möôi boán phaàn traêm 1000 xaêng-ti-meùt khoái. 45 ( 0.5 ñieåm) b) 3.……. 39.25 ñieåm) 6 × 5 = 30 ( m2) Dieän tích queùt sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0. . .25 ñieåm) ( 12 + 9 ) × 5 :2 = 52. . . .903 dm3: Khoâng phaåy chín traêm linh ba ñeà-xi-meùt khoái.5 ñieåm) 36 000 × 93.9 m2 (0./2ñ a) 4 ngaøy22 giôø + 5 ngaøy14 giôø = 9 ngaøy36 giôø ( 0. .6. .8 + 30 – 10. 97.92 b) 89.25ñ) b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt = 6 giôø 39 phuùt c) 8 giôø 19 phuùt × 3 = 24 giôø 57 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 = 4 phuùt 15 giaây Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0.25 ñieåm .25 ñieåm) c) C. b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0./1ñ a) D. . .9 = 3 380 400 (ñoàng ) Ñaùp soá : a) 93.5 ñieåm) 2 d) m3 = 400 dm3 5 (0. .9 = 93.5 giôø = 210 phuùt .14 dm ( 0. .5 ñieåm) 74..5 ( m2) 3 ./1ñ khoái : 2001 dm3 * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái : 0.2000. 5. .045 ( 0. . . . .25 ñieåm) b) 3 380 400 ñoàng Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.25 ñieåm) d) C.079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi pheùp tính ñuùng ñöôïc 0. 216 cm3 ( 0. .5 ñieåm) Caâu 5 : 2 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích xung quanh boán maët töôøng trong phoøng hoïc laø : (0.1. . (0. 54.4 = 74. .8 ( m2) Dieän tích traàn phoøng hoïc laø : (0.919 m . .5 ñieåm) c) 18. . .25ñ) = 10 ngaøy12 giôø ( 0. = vaøo choã chaám : Ñieàn moãi daáu ñuùng ñöôïc 0./2ñ a) 84 phuùt = 1 giôø 24 phuùt (0. 90. >. .9 ( m2) Tieàn sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0. . .2 c) 40.5 ñieåm . . 0. . =.< . >.6 d) 54. Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > . .54 dm3 = 18 540 cm3 (0./1ñ a) 97.5 ñieåm . .5 ñieåm) ( 6 + 5 ) × 2 × 3.25 ñieåm) b) B.25 ñieåm) Caâu 7 :1 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích hình thang laø : ( 0.

Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân. daàu coï. h) Thuyû tinh ôû theå loûng thaønh thuyû tinh ôû theå raén.pu.83. ñoàng baèng chaâu thoå maøu môõ. söù. oâ toâ. ñoà chôi cuûa Trung Quoác ñöôïc xuaát khaåu nhieàu nöôùc treân theá giôùi. phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc vaø xa van. 2/104.Haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa hoang maïc Xa-ha-ra. d) Ly thuyû tinh bò rôi vôõ. g) Ñinh môùi thaønh ñinh gæ. daàu döøa. . 3/94. chæ baõi ñaù. haøng may maëc.99. 1/88. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi.25 ñieåm) ( 0. Ngaøy nay. 5/118. 4/69. ÑÒA LÍ 1. 3d/100. thieáu nöôùc. nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà. thieát bò. 6-Ñoâng Nam AÙ coù ñieàu kieän gì ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ? Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. 4/102. 4/67 .chia . . 4-Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù ñaëc ñieåm gì? Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù khí haäu khoâ haïn. 5-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-madoân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó. 7. ban ngaøy gaàn 600C. Thöïc vaät : coù nhieàu baïch ñaøn vaø keo.5 m2 ñieåm) ( 0. MOÂN KHOA HOÏC Caâu 2/60. 3/69 . Söï bieán ñoåi hoa hoïc xaûy ra trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây : a) Hoa tan ñöôøng vaøo nöôùc. 1/105. 9-Haõy neâu vaøi ñaëc ñieåm cuûa vuøng röøng A-ma-doân .Dieän tích hình tam giaùc laø : ñieåm) 12 × 5 : 2 = 30 ( m2) Dieän tích phaàn khoâng toâ ñaäm laø : 52. Haøng ñieän töû. .NAÊM HOÏC 2009-2010. nuùi ñaù .Vì sao chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu ? Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo neân chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu : töø nhieät ñôùi.5 ( m2) Ñaùp soá : 22. goám.78. 2-Haõy neâu ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø Cam.cao su. b) Thaû voâi soáng vaøo nöôùc. Ñoäng vaät ñoäc ñaùo : coù nhieàu loaøi thuù nhö caêng-gu-ru.5 – 30 = 22. 2/91.( Vôû baøi taäp Khoa hoïc ) 1.1/98. -Cam-pu-chia: ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baéng daïng loøng chaõo. Ít soâng hoà. 3/109. Cô quan sinh duïc ñöïc vaø cô quan sinh duïc caùi cuûa thöïc vaät coù hoa laø : nhuî vaø nhuî. ban ñeâm laïnh 00C. saûn xuaát nhieàu maùy moùc. Töø laâu Trung Quoác ñaõ noåi tieáng veà tô luïa. saâu bao nhieâu meùt ? Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu lôùn nhaát laø11 034 m . 1/100. cheø. Khoâ noùng nhaát theá giôùi laø hoang maïc lôùn nhaát theá giôùi khoaûng 9 trieäu km2. 1/82.25 ( 0. 2. 9/119. taïo ñieàu kieän cho Ñoâng Nam AÙ saûn xuaát nhieàu luùa gaïo. 3/110. c) Daây cao su bò keùo daõn ra. 3-Keå teân moät soá maët haøng Trung Quoác maø em bieát . 4/72. 7/119. 8-Haõy cho bieát ñaïi döông naøo coù ñoä saâu lôùn nhaát. 1/77. -Laøo: Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. 2/62 . .Muøa heø. e) Xi maêng troän vôùi caùt vaø nöôùc. gaáu coâ-a-la.25 ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HKII KHOÁI LÔÙP 5 .

. . .. 11-Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Nam Cöïc .. 11-Haõy neâu nhöõng ñieåm cô baûn cuûa Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam.. .. .. maùy moùc.. goùp phaàn to lôùn vaøo söï nghieäp giaûi phoùng mieàn Nam... Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. .… cho chieán tröôøng.. .. gian khoå.Ñoäng vaät: caêng-gu-ru.. Ai Caäp .... taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .....… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm. boä ñoäi ta ñaõ ñaùnh saäp “ phaùo ñaøi khoång loà” cuûa thöïc daân Phaùp ôû Ñieän Bieân Phuû. . toaøn chaâu luïc phuû lôùp baêng daøy trung bình treân 2000m. 14... .. .. caây keo xtraây-li-a . .. ghi trang vaøng choùi loïi vaøo lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta... Cam-pu-chia .. . laøm saïch baàu khí quyeån ... khí ñoäc. Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä. . 3.. .. löông thöïc.. ...01-1973. Laøo .. . . . Saûn phaåm coâng nghieäp chaát löôïng cao.. ... Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ... taïi ñaâu ? Ngaøy 27.Ñöôøng Tröôøng Sôn baét ñaàu ñöôïc môû vaøo thôøi gian naøo ? Ñöôøng Tröôøng Sôn coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán choáng Mó... ........ thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn. . OÂ-xraây-li-a . ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi. Mó phaûi toân troïng ñoäc laäp. .. .. Phaùp . quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C.Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo thôøi gian naøo? Keát quaû ra sao? Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo ngaøy 07-05-1954. Hoa Kì coøn xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. . 2.. Keát quaû laø sau 56 ngaøy ñeâm chieán ñaáu kieân cöôøng.Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam ñöôïc kí keát chính thöùc vaøo thôøi gian naøo. .... . .. .. Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân... Ñaây laø con ñöôøng ñeå mieàn Baéc chi vieän söùc ngöôøi. laïnh nhaát theá giôùi. gaáu coâa-la... .Ñieàn teân caùc chaâu luïc vaøo baûng döôùi ñaây: Teân nöôùc Thuoäc chaâu Teân nöôùc Thuoäc chaâu luïc luïc Trung Quoác ... chuû quyeàn. 10-Haõy neâu ñaëc ñieåm kinh teá cuûa Hoa Kì .... cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta ? Ngaøy 19-05-1959 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn.-Laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi.... .. Ñoäng vaättieâu bieåu nhaát laø chim caùnh cuït.... thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa Vieät Nam..... Chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc. .... phaûi chaám döùt dính líu quaân söï ôû Vieät Nam. phaûi coù traùch nhieäm haøn gaén veát thöông chieán tranh ôû Vieät Nam 12. Hoa Kì .. röøng döøa LÒCH SÖÛ 1..... thieát bò... .Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : Khí haäu Ñoäng vaät.. ... 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó. Lieân Bang Nga .. . Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó.. phaûi ruùt toaøn boä quaân Mó vaø quaân ñoàng minh ra khoûi Vieät Nam. .vuõ khí. . ... . .Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû laø: Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. ... . nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng haøng ñaàu theá giôùi nhö saûn xuaát ñieän.. ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn... 4. .

Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. .Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô. .Cung caáp ñieän cho caû nöôùc .Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. . Toång Thoáng Döông Vaên Minh ñaàu haøng voâ ñieàu kieän. b. .Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : -Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc . . -Thaùng 7. 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp. 10-Quoác hoäi khoùa VI ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh troïng ñaïi naøo? Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng. .Quaân Phaùp ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam.KHOÁI 5 . .Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. . . ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ laøm gì ? . .4 –1975. Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. . 6. . BAØI THI HOÏC KÌ II. . -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ. .5. . . baàu. aâm möu chia caét laâu daøi ñaát nöôùc ta. . . nöôùc.Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi. Ñôn vò xe taêng cuûa Buøi Quang Thaän ñaõ tieán vaøo dinh.NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1. a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng.Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? . c. . . . . chanh 3. bí Ngoâ Böôûi.Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát. . .Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa laø: -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä . .Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: Ngaøy 30 . . NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh HOÏ VAØ TEÂN : . khoâng khí. . vôùi söï kieän lòch söû ñaùnh chieám dinh Toång Thoáng nguïy. ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ khuûng boá vaø taøn saùt ñoàng baøo mieàn Nam. 7. .1956. 8. . . . cam. . . 9.Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô. . . ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta. .

...... ....Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm... 12....... ...... nhaø maùy... .... c......Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a. ..... .............Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã ...... 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra............ khoâng khí..... ... c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi.... .......... d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi )........ ñöïc goïi laø..... ...... ñoäng vaät............ .. coâng tröôøng....... ... d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi........... ........... .... .... b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi. 6.. nöôùc........ cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa.. 10.. ....... b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn.......a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt. sinh saûn..... moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng.Thöïc vaät............. ........ laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi....Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù.... ....... ......... ..... ....Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : ... ...... ........Cô quan sinh duïc caùi goïi laø .. ..... c-Vì hoå con caàn söï che chôû........ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng...... haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. ........Hoån hôïp laø gì ? a.... laøng maïc.. .........Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau.......... ............ .. trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp...... d-Taát caû caùc yù treân. baûo veä cuûa hoå meï.. b...... .. Sinh duïc....... e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc.......... . ......... ... b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc...... ... .... .................. ... nhuî ..... b) Söï thuï phaán. ....... nhieät ñoä... ...... b-Ñaát ñaù.. ........ tröôøng hoïc..... .. .Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta... ..... .................. 4..... con ngöôøi.......... .............. ... 8...... Cô quan . . Hoa laø cô quan ... ........ ...... 5. . c) Söï sinh saûn.... .. . .Nhaø ôû.... .... c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau..... ...... ...... aùnh saùng..... ... nhò...... . aáp uû cuûa hoå meï...... . laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi... . ... 7... . . c) Tröùng. c) Söï keát hôïp..... c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. ..Ñuùng ghi Ñ. 11...... .......

a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận.. ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. . .Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . . chim caùnh cuït. con người cứ việc sử dụng thoải mái. d) Thực hiện tất cả các việc trên. .. . 19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước. .b) Böôùm.KHOÁI 5 ..Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. . chuoàng traïi chaên nuoâi. höôu cao coå. . . . . .2010 . . chữ S vào trước ý kiến sai. d) Saâu. .Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16. . 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. d) Câu a và c đúng. . .Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 17. nhaø veä sinh.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït . . b) Cây cối giữ nước lại. . . . 15. c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. 13. . .Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. . ÑEÀ THI HOÏC KÌ II. . . . . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009 . . b) Giöõ veä sinh nhaø ôû. . . caù vaøng. . . Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng 14. nhaø beáp.NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1.

. . nhaø beáp.. . . . c) Söï naûy maàm. b) Không còn cây cối giữ nước.. . Cô quan . . . d) Câu a và b đúng. . . con người cứ việc sử dụng thoải mái. 4. chuoàng traïi chaên nuoâi. c) Cây cối giữ nước lại. b) Böôùm. . d) Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. 9. 11-Ñuùng ghi Ñ. c) Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . b) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng. . . . höôu cao coå. chữ S vào trước ý kiến sai. . 6. ñöïc goïi laø. . . . . nhuî . d) Thực hiện tất cả các việc trên. 8-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. d) Nhoäng. . caù vaøng. trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. nhò.Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï sinh saûn. . . . 7. . . a) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. .ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Saâu. . . . haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. .. . chim caùnh cuït. e) Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. . . . . . c) Söï thuï phaán. . Hoa laø cô quan . . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a) Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. .Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. . . .Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc.Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 5-Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . .Noaõn phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Hôïp töû phaùt trieån thaønh Quaû 2-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. Sinh duïc. . . . . 3.Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. sinh saûn. b) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. c) Giöõ veä sinh nhaø ôû. . b) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. . b) Söï keát hôïp. . . . . Ñoäng vaät ñeû con Ñoäng vaät ñeû tröùng 10. . . b) Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn. .Cô quan sinh duïc caùi goïi laø . c) Tröùng. nhaø veä sinh.

.... b-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi )................... ... b) Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. .. cam................ khoâng khí............ nöôùc... ......................... 19..... .................... ... 13-Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta............... b) Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau... .... laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.................. nhieät ñoä.... d.......... ...12-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi... c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi..........Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp.... 1 ÑEÀ .... c-Ñaát ñaù................. aùnh saùng... coâng tröôøng.. bí Ngoâ Böôûi.. a) Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát........................................ ........ ........ ...... ... ñoäng vaät..... .......Thöïc vaät..................... laøng maïc.. ............. c) Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng.... ..... laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. 17-Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a.Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch .... . 15. tröôøng hoïc.... ......... c) Vì hoå con caàn söï chaêm soùc... c) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù........ khoâng khí.................. aáp uû cuûa hoå meï.. baàu... ..... ..... ..... .......................... ......... b) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra....... ... .... 18. d) Taát caû caùc yù treân.................. .......................Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng..................... ... ....... ... ....... chanh HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .... b) Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt............. .... .. ... ........... .... ..................... nöôùc.. baûo veä cuûa hoå meï...Hoån hôïp laø gì ? a) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau............................. nhaø maùy......... . ........... ...................... .. ..... . 16-Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a) Vì hoå con caàn söï che chôû...... .. ....... con ngöôøi...........Nhaø ôû. d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi...... 14.... ...........

.......... .. buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó..... Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . B... Caâu 3 : Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng......... 0....... Caâu 4 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian .................. (1ñieåm) a.. .5ñieåm) a.. Thaønh phoá ......................... b.....Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt................ ..................................... Ñònh ......Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû .. ....................... ........... c.......... Caâu 2 : Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: (2 ñieåm) .KHOÁI 5 . C-Taïisao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0. ................ Saøi Goøn – Gia ...... ........... Quoác kì ........ ÑEÀ THI HOÏC KÌ II........... Thuû ñoâ ..... Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .......... .............. ...Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi...............................5ñieåm) b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam...................5 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc .................................... b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng.Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt...... ...... buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó............................ ..................... .......................................... ........................ ......................... ........ ..........2009 .....................................Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.......Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008 .....................................Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a-Gia ñình ñoaøn tuï.......... aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.. ........................................... Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .... ñaát nöôùc thoáng nhaát....... ..... c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam..................................................NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A................... (2........ c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn................................... . Quoác ca .....Lôùp Naêm............. .............

. .... . . .. .4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 . . . ..1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 .. ....Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 . . . ... .. Thuû ñoâ .1956.. ... .NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 30 ..... . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1....1959 thuùc thaéng lôïi Caâu 2..5ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc . Quoác kì .. ....1959 Caâu 5...... Quoác ca ....1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 .. .. ...Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng..... b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. .......1 . .... b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. .... . .. ..... ...... .. . . .. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1.1956.KHOÁI 5 ......... Thaønh phoá Saøi Goøn ..... .. . . c) Thaùng 7.5 ..... .. . ... .... ........ c) Thaùng 7..1 . ...5 ..... ..... .... .1973 Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 19 ... ... ... . . ...... ..... . .. ... HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . ..5ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc .1954 Tröôøng Sôn Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 27 .. ..4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 .. . . .. ... .. – Gia Ñònh ....Ñuùng ghi Ñ.... .. ..... . ....... ..... ..... ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. ... ÑEÀ THI HOÏC KÌ II... . . .... Caâu 3... ..... .....5 ñieàm ) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc ..... ........ . Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. . ..Ñuùng ghi Ñ...5 . (2...Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009. . .. Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc.. ...... . .. . ......... ......5 ...

............... . .............................. .....NAÊM HOÏC: Ñieåm 2008-2009...... ................................ .... ..............Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a........ ... .................. ....5ñieåm) b...Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.... (1ñieåm) a........ ... thöïc vaät .................Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt............... .. .......... .... ............... .................. ........... .. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm.Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1 ñieåm) Khí haäu ............... .. .............. .............. ..... ... ............................... ...................................Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû ..Gia ñình ñoaøn tuï......... .Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (2 ñieåm) .. ........ C.... ........................ Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ....... .......... Caâu 5....... . Ñoäng vaät.......... Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a ... ....... Caùc ñaûo ....... ........ .. ................. . ............ .......Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi. .. ......... c......Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0....... ....... . ... ....... .............. MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : 1. ..........5 ñieåm) a-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn...... b.... . Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ................................... .Caâu 4............. ....... b............................ ........... buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó.. .. .. c....Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam... . ............... .Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.. .... HẾT HOÏ VAØ TEÂN : . ........ ................. . buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó.......... ñaát nöôùc thoáng nhaát...... (0.... ....... B.Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A.. ..... aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta............. ...........KHOÁI 5 ............Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ THI HOÏC KÌ II .... Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ........ .....Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam. ..... c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng..

........ ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi. ..............Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo.... b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån........... ................... . . . ... ..........Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.......... ... d.... .................... ..... ( 0..Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc...............Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009............... thieát bò...... nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà........................ b. .Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó...... .. Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0............ ....... c.................. d...................... c....................Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi.. ...........Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.. ........KHOÁI 5 ... xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. ........2... ..............Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc.. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ....... ... ... .Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1 ñieåm) . d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu5: Ñuùng ghi Ñ........Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån... .......... ....Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m ..... ÑEÀ 2 ÑEÀ THI HOÏC KÌ II ..... b. . maùy moùc.......... ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän............ . ..... Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia .. ... Lôùp Naêm........... ...... ..........Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó. ... . oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0... laøm saïch baàu khí quyeån .......Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi......5ñieåm) a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo........... ....... khí ñoäc.. ....... .. ........... .....5ñieåm) a....... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) ... c..............NAÊM HOÏC: MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1:Ñuùng ghi Ñ....... ........ B.. quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C............Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.......... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) a.. . ...5 ñieåm) a. daân cö ñoâng ñuùc.... ........... c.... b.

....... Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3 : A....... b-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng c-Laõnh thoå daïng loøng chaõo............. . ... .... b......Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo.................. ..... ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi...Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.. . Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia . (1ñieåm) a.............. HEÁT ÑAÙP AÙN KHOA HỌC 5 HKII 2008 ...... ........Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó. ....... ........... ..................... nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà................ d.. .....Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.................Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi...Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng. ....... .... laøm saïch baàu khí quyeån .. . ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän.............. Caâu 5 : Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1ñieåm) ....... .......... ... .... ....................... . .......Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân...5ñieåm) a....................... ......... ........ ............ .Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.... . ........ .. ...... d-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån................... ..... oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0.......a. khí ñoäc.... c...............2009 .................................Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0........ c........ .........Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. b.... thieát bò..... B. quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C........... .................................. ..... . xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. d... .. .Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi..... ..... thöïc vaät . maùy moùc.5ñieåm) a. ....................Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc..... ..... .....Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m ......... ... ........ .... c............. ........... ... daân cö ñoâng ñuùc........ ............. ....... ............... ....... .Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.. ............ b..... Caâu 2 : Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1ñieåm) Caùc ñaûo Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a Khí haäu Ñoäng vaät..............

Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . c.Naêng löôïng maët trôøi.Nhaø ôû. 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra. a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. baàu.Hoån hôïp laø gì ? X a. .Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát. tröôøng hoïc. nhò. Sinh duïc. trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. .Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a. bí X Ngoâ X Böôûi. laøng maïc. X d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ). laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. nöôùc. c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau. tröùng noøng noïc eách 7. Hoa laø cô quan sinh duïc cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. 4.Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch . 5. nhuî . Cô quan sinh duïc caùi goïi la nhuî. . aáp uû cuûa hoå meï. X c. nhaø maùy. 8. . Cô quan sinh duïc ñöïc goïi laø nhò. Xd-Taát caû caùc yù treân.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau. . baûo veä cuûa hoå meï. aùnh saùng. coâng tröôøng. khoâng khí. nöôùc. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. khoâng khí. . b-Ñaát ñaù. cam. sinh saûn.Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. con ngöôøi.Naêng löôïng nöôùc chaûy. nhieät ñoä. ñoäng vaät.1. 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa X Möôùp. . b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc. b.Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta.Thöïc vaät. b.Naêng löôïng gioù. .Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng.Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt. X chanh 3. c-Vì hoå con caàn söï che chôû. 6.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù.

Ñ d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn.Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. S e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. S b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. con người cứ việc sử dụng thoải mái.Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực Nhò Nhuïy 17. 10. Xc) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi. 11. b) Böôùm. 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. chuoàng traïi chaên nuoâi. X b) Söï thuï phaán. Ñ c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu .Ñuùng ghi Ñ. d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16. Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng chim caùnh cuït sö töû caù vaøng höôu cao coå 14. haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? Ñ a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. caù vaøng. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng.b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi. c) Söï keát hôïp. X b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc..Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. 13. S a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. nhaø beáp.. c) Söï sinh saûn. . X d) Thực hiện tất cả các việc trên. chim caùnh cuït. höôu cao coå. b) Giöõ veä sinh nhaø ôû. 12. Đ b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. c) Tröùng. nhaø veä sinh. X d) Saâu.ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng.. chữ S vào trước ý kiến sai.Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû.Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm. 15.

Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A.Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? 0.Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi. C. b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng.19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước. X d) Câu a và c đúng.Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng. (0.Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? ( 0. c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam. buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó. Caâu 3. c.Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.25 ñieåm) X a. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta. c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn.Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . b) Cây cối giữ nước lại. B. X b. 6.Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (1 ñieåm) -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä .5ñieåm) X a-Gia ñình ñoaøn tuï. ÑAÙP AÙN LỊCH SỬ 5 HKII 2008 – 2009 ÑEÀ 1 Caâu 1. -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ. ñaát nöôùc thoáng nhaát. Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .25 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh Caâu 5 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (1 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian .Cung caáp ñieän cho caû nöôùc . b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam.Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû .Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. (1.5ñieåm) a. buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó.

5 ñieåm) Khí haäu Ñoäng vaät. Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0.Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.5ñieåm) a.5ñieåm) a. Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä. X d.… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm.5 .1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 .Ñuùng ghi Ñ.Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi. HẾT ÑAÙP AÙN ÑÒA LÍ 5 HKII 2008-2009 ÑEÀ 1 1.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1.Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 . c. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0. caây keo xtraây-li-a .1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 .Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo. B.75 ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : Ñ a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .pu. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (0. röøng döøa 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm laø : (1ñieåm) Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó. .5 . b. gaáu coâ-a-la.1959 Caâu 5. X b.1956. ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 . Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân. S b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam.Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc. Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. c.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó. Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Cam.1 .chia .Ñoäng vaät: caêng-gu-ru. Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó. thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn. Ñ c) Thaùng 7.

S b. (0. . HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT . như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch.Khối 5 . xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió. nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà. quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C. ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi.Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. Heát PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT .Năm học : 2009 . daân cö ñoâng ñuùc. laøm saïch baàu khí quyeån . Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm. Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Ñ a.Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy. khí ñoäc. có khi rộn rã.5 ñieåm) L b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. Ñ c. . . uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) . C d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu 5 : Ñuùng ghi Ñ.Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc. L c.Khối 5 . ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän. con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. S d. maùy moùc.C a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo.Năm học : 2009 .Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân. thieát bò.Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m .

Maët bieån ñaõ yeân hôn. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta. . lao ra.Khoái 5. Giu-li-eùt-ta söõng sôø. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm. .Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy. con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. có khi rộn rã. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . . . Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. buoâng thoõng hai tay. Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. hai tay oâm chaët coät buoàm. . . . Ñeâm xuoáng. khieáp sôï nhìn maët bieån. . . . Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió. Heát HOÏ VAØ TEÂN : . Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 . Moät yù nghó vuït ñeán. . . cao hôn Ma-ri-oâ. roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. . . xoâ caäu ngaõ duùi. Quang caûnh thaät hoãn loaïn. . .” Hai ñöùa treû söïc tænh. tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây. Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. . Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . .Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. . Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch. Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . Lôùp Naêm. . . Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. khoaûng 12 tuoåi. . lau maùu treân traùn baïn. . Nghe theá. luùc chia tay. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.Moät ngöôøi noùi.2010 ÑEÀ 1 Moân: TIEÁNG VIEÄT . Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. . uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng.

. .. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm...... nhöôøng söï soáng cho baïn. .. . . . .... b) Moät yù nghó vuït ñeán. .. . ... giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : .. ... b) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. .. . .. ñaàu ngöûng cao... Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . ... ..... ............ .. . duõng caûm. . gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.. deã xuùc ñoäng. Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?... . . . . . caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. . ñaàu ngöûng cao...... .. .. . ... xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu... ... .. .... a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi...... . ...... taän tuî. cao thöôïng.. . .. ... toùc bay tröôùc gioù. . . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. ... . . . . a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông. ... . Coâ baät khoùc nöùc nôû. .. Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : . ..Chieác xuoàng bôi ra xa.. ..... . .... .. . ......... .. dòu daøng. . KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán. . .. .... .. ... . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. . .. .. ..... c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng.. . ...... toùc bay tröôùc gioù. Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông. hi sinh baûn thaân vì baïn... . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài................. . c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi... . ... ..... . . ... lau maùu treân traùn baïn... ... .. ... ...... . c) Moät yù nghó vuït ñeán.... .. . (quaû quyeát.... . ..... .. . .. . . .. .... .... ..... Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? .. lau maùu treân traùn baïn... Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.. .. ... ........ toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :. . .... b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :...... kín ñaùo.. .. khieáp sôï nhìn maët bieån ... .... .. Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu....... ... .... gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.... . ... . b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.. chòu ñöïng.. .. ..

. . HẾT HOÏ VAØ TEÂN : . . . Töø . .duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. c) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät. . Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . .(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. b) Thay theá töø ngöõ. . Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . . . toùc bay tröôùc gioù. c) Duøng töø ngöõ noái. Lôùp Naêm. . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . . . . . b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. . Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. .” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. . b) Con taøu chìm daàn. . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . . . . . . . . . . . .”Caâu (2).(1) luùc chia tay. . . . b) . c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . . . . . . . Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. . ñaàu ngöûng cao. .Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . . b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. .2010 ÑEÀ 2 Moân: TIEÁNG VIEÄT . . . . . . . . . . . . . . baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. . . . Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. . . . .Khoái 5. em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. khoaûng 12 tuoåi. . . . Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . . . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) .5 ñieåm. c) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . . lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Laëp töø ngöõ. . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 . . . .” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. . . . Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. cao hôn Ma-ri-oâ. . Caâu 7:“Ñeâm xuoáng.

Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. . Quang caûnh thaät hoãn loaïn. Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài.”Caâu (2). Maët bieån ñaõ yeân hôn. . . buoâng thoõng hai tay. lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Duøng töø ngöõ noái. . luùc chia tay. . . . c) Thay theá töø ngöõ. . . . . Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. Coâ baät khoùc nöùc nôû. . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) . Töø . em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. . .” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät. . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . . . b). . khieáp sôï nhìn maët bieån. . . . Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta.duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) b) Laëp töø ngöõ. . .” Hai ñöùa treû söïc tænh. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu3:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. . . . . . toùc bay tröôùc gioù. . b) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. ñaàu ngöûng cao. b) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. . .Moät ngöôøi noùi. Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. . Moät yù nghó vuït ñeán. Caâu 2 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. .Ñeâm xuoáng. . . . . . . Nghe theá. . . Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . hai tay oâm chaët coät buoàm. . Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng. giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. . . . . . Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . . Giu-li-eùt-ta söõng sôø. Chieác xuoàng bôi ra xa. Caâu 4 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . . baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. . . toùc bay tröôùc gioù. . . caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. ñaàu ngöûng cao. roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn. Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. . . xoâ caäu ngaõ duùi. c) Con taøu chìm daàn.Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. . lau maùu treân traùn baïn. nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. . lao ra. . Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng.

. dòu daøng. c) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï....... . . . . . ..... . b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï.... .. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm..... ... . Caâu 10 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông... daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ... . ... daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp...... .. ñaàu ngöûng cao..... . ... . deã xuùc ñoäng.... Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? .... c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng. .. ....(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi... Caâu 5 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán.5 ñieåm.. c) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . chòu ñöïng. .. .. ... ....... xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài.. .. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ... .. lau maùu treân traùn baïn. . .... .. . . . ... .. toùc bay tröôùc gioù.. . . .. . ... ...... .. .. . . . (quaû quyeát.. Caâu 8 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. . ... ...... xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. b) Moät yù nghó vuït ñeán. . .. duõng caûm... . ....... Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta...... . . lau maùu treân traùn baïn... .” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.. .. daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ..... khieáp sôï nhìn maët bieån . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta... . . hi sinh baûn thaân vì baïn...... Caâu 6:“Ñeâm xuoáng. . ...... ... .. a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :.. .... ..... .. . ..... taän tuî.. ... .. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn... ...... a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi.. . . caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.. . gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. .. a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông. . b) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi... . ... . .. c) Moät yù nghó vuït ñeán..... . .. Caâu 7: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?.(1) luùc chia tay.. ..... .. toát buïng) b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :. ... .. Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0... . .....c) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät.. ... . cao thöôïng.. . ...... - NAÊM HOÏC : ..... . HẾT ÑAÙP AÙN ÑOÏC THAÀM HKII – LÔÙP 5 2009 – 2010.... . . .. ... ... . nhöôøng söï soáng cho baïn. . ..... . ..... . ..... kín ñaùo.... . Caâu 9: b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : ....... . ....... . . a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : . . b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.

c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? b) Con taøu chìm daàn. baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng. b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : Ñang treân ñöôøng veà nhaø. toát buïng. veà queâ soáng vôùi hoï haøng.Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : Boá vöøa maát. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?. chòu ñöïng. dòu daøng. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. kín ñaùo. chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) Baèng moät caây buùt maøu. b) Ñeå ba meï vui loøng. deã xuùc ñoäng. Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. duõng caûm. taän tuî.”Caâu (2). Caâu 7:“Ñeâm xuoáng. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. Töø nhöng duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ : quaû quyeát. kín ñaùo. gaëp laïi boá meï. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . cao thöôïng.5 ñieåm. Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông. dòu daøng. (quaû quyeát. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta : taän tuî. nhöôøng söï soáng cho baïn. . Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? c) Duøng töø ngöõ noái. cao thöôïng. Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? b) Moät yù nghó vuït ñeán. deã xuùc ñoäng. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.(1) luùc chia tay.” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. hi sinh baûn thaân vì baïn. duõng caûm. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. chòu ñöïng.” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. nöôùc ngaäp caùc bao lôn.

Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài. 26.Con gái ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 27- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 2-3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. . 22.Con gái ( trang 112) 25- Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 19- Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 29. 30. 28- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.Con gái ( trang 112) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 21. 20. 24.Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC . 23.

+ Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 35 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0.5 ñieåm. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.5 ñieåm. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. taäp II. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. . -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. ñuùng töø : 1 ñieåm.5 ñieåm. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). ghi teân baøi.ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I.5 ñieåm. + Ngaét hôi. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0.5 ñieåm. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm).Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .

b) Höôùng daãn ñaùnh gia.5 . tröø 0. duøng töø ñuùng. trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm. khoâng maéc loãi chính taû. . khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). + Chöõ vieát roõ raøng. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng. thaân baøi. .Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình.5. b. .2 .laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn.4 . . veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát. thanh.ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKII KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. b) Ñaùnh gia. . +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. trình baøy baøi vieát saïch seõ.ù cho ñieåm: b. trang 123 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ.2. I. chöõ vieát roõ raøng.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau.5 .2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù.5 .5 ñieåm.1.1 .3.3 .rủ xuống cỏ cây” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Chim hoạ mi hót (Töø “Chiều nào cũng vậy.5 . Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. II. ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi hoaït ñoäng ñuû caùc phaàn môû baøi.0.

oà tươi trong nắng sớm) 5. . 17. . 20.Chim hoạ mi hót ( trang 123) ( Từ đầu . .Tả một người thân đang làm việc ở gia đình . . tình cảm tốt đẹp . . Trong lời mẹ hát ( trang 146) 4. Buổi sáng ở thành phố Hồ hí Minh ( trang 132) ( Từ đầu. 18.rủ xuống cỏ cây ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 34 theo chuẩn kiến thức. ngày 4 tháng 05 năm 2010. Tà áo dài Việt Nam ( trang 122 ) ( Từ Áo dài phụ nữ . II. Cô gái của tương lai ( trang 118) 2. .ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi .Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em. . III.TẬP LÀM VĂN : 16. KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP . III.chiếc áo dài tân thời) 3.Tả cô giáo ( thầy giáo ) đã từng dạy dỗ em và đã để lại cho em nhiều ấn tượng.ĐỌC THẦM : Bài SGK. Hướng Thọ phú. . .Tả một đêm trăng đẹp. .CHÍNH TẢ : 1. 19. .Tả cảnh giờ ra chơi ở trường em. .

............. .... .... .................... ...........mm d) 5......................................... dm3 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI .................................... = vaøo choã chaám : 7 7 a) ........................ ... ... .................. .. ...............................Khoái 5................ .................... ....................... ......./2ñ a) 7 ha 36 m2 = ........ .... ....... ........ ... ................... ...... ........... .......... .......... .... .. ....5 .... ......9 + 2.. ..2 = 3............... ........................................ bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: ……......... ........................ ......... ....95 : 3........ ha b) 4812 kg = ... ........... .................... ..........8 d) 75...... .. .... .................. .... Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: ....................... ............................................................. d) 6987....................48 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ........................ ................ 9......... .... .......................... ....678 b) 7. .... .......4 × 6.........................../2ñ a) 54.. ....... .................................. .....596 ................. Lôùp Naêm. ........................4..... . ..................................../1ñ Ñieàn daáu < : > ..................... ............... Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN .... ... ..................................... ... ... .. .. ................ ... 10 087 12 9 3 4 ..................... ..................... . ........ ....... c) 35................HOÏ VAØ TEÂN : .................................... .... .............. .............................................. .. ...35 b) 5 c) 9../1ñ x – 7..7 m3 = .............. ... .............. .......... .............. ..... .... ....................................... . ...............478 .. .......... ................................................................ ....... . ...... ......................... .... Caâu 2 : ..tấn c) 27 m 589 mm = .......... Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 1 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1: a) Tìm x............ ..........207 + 29...5 ................. .. ..28 – 5...... ....

...... 2 ........... .Caâu 5 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt..... ..... 4 C.... B. D 9 m .......... 5 5 5 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau.. .............. ......... . ............... ... .... .......... ....A ........ .......... ............25 giôø . 20 phuùt .....1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy..................... 104 m3 ......25 ñieåm) 4 4 2 4 B..... ..... giôø ........?........ . Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B......... . .....25 ñieåm ) 3 A.......................... . .. .. 168 m3 . . ....... C........................... . a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù...... ....... . khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0......... ..... .. 0.. 600 giaây .... ..................... .. .m .... 4 D............ A....... ........... . Caâu 7 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình . /2ñ 25 phuùt.... .. .. ............... B.............. 4 D.. .. ... ....... ... C...... 17 m3 ..... ............. ............ ..... . D..... ..... ....... 28kg C....... . chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0..... 28kg b) Vieát phaân soá 24 döôùi hỗn số laø : 5 ( 0. .........8kg D.................... ...... b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang.... ..25 ñieåm A. Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø.......... ...25 ñieåm) A............/1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0..... ... .. ..... .. .. 2........................... 280kg B. 3 52m ............................. .................... .......... Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát ...... . d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m. .... ......... ........ ......... .... 7 B ....... Baøi giaûi ......... ................. ........... . . Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.. ......... ......... Baøi giaûi .............. .......... . .... ........ 0.. ...... .. m ...

.............. ........... .................. Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 2 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt. Baøi giaûi ..... ..........25 ñieåm ) 3 A... ........................... ..... Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B.. ............................ chiều rộng 6m và chiều cao 4m là : A.......25 giôø .......... 168 m3 .......... .............................25 ñieåm) A.... D................ ................. Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.................... ....Khoái 5........ ...... .. ....... ............ HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .... . .... 28kg B......... 2.................... . .... .................................. ./1ñ a) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau.............. B............ B.... ................ 4 0.... ...... /2ñ 25 phuùt.. Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát ......... ................. ................ . ... C. 104 m3 . .................................... ... 0. ......... 3 52m ....... .... ... 280kg ..... ..8kg C.28kg D...... giô... ... .... . .......... Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN .................. ......... ..... Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø................. . 600 giaây ... ... b) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m........ 20 phuùt .. c) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0........ ... .. ............. ....... C.. Lôùp Naêm...................... ....... ......... ...... 17 m3 ....... .................. .......... khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0.................. D...

........ ........ .... 10 087 c) 9. ........ A......... 2 5 5 5 5 Caâu 3 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình ..... ... ...... ...... .... ... .............. .. .. ...... ......... ......... ...... ........ .... . dm3 c) 7 ha 36 m2 = ./2ñ a) 27 m 589 mm = .2 = 3....m .... . .A ..8 b) 75........ . . ............ ................................................... ......... ..... ...........478 .. .. ..... ...... ..../1ñ x – 7.. .... 5 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 4: a) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 3 laø: b) Tìm x........... .. ha d) 4812 kg = ..... ........... ... b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang....... ....... . ........ .. .. .. .................. .. .........../2ñ a) 35./1ñ Ñieàn daáu < : > ....5 ... . ..... .. . 9 3 4 .. . C 9m . ........... .... ........ .... ........ .7 m3 = ....... ........mm b) 5...... ... .... 9..... ...... .....48 7 7 b) 12 .................... . ... ........ ...1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy....4.. .. .......... ....35 d) 5 Caâu 6 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: ..... ..4 × 6....... Caâu 5 : .......... ...................... ............ ..... .. 7 B .. ............ ................... ......................... 4 C. .... 4 D..... ........... ................... Baøi giaûi ..... . .... ..95 : 3...9 + 2.................. ..5 . .......25 ñieåm) 24 döôùi hỗn số laø : 5 4 2 4 4 B.. ..... a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù.D .. . ... ...... bieát : ……... .... ... ......................tấn Caâu7 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ............... = vaøo choã chaám : a) 6987... . ................. .......d) Vieát phaân soá ( 0..... ..... .....

............................ 684 d) 75.... 678 5. ...... ....................................596 83. ...... ....... .....35 b) 5 c) 9..28 + − 29.............. .................. .....25 ñieåm ) Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ..................... bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: ……................................. = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.......596 .................. .678 b) 7..........4 ( 0..................../1ñ a) . ..............................................................5 2 : 5 = 0........2 x = 13...................................................... ...................25 ñieåm ) x – 7............9............NĂM HỌC 2009 – 2010 Caâu 1: a) Tìm x..............885 c) 35..............6 ( 0.......4 = 40 % ( 0.28 – 5.......25 ñieåm ) 0....................2 = 6..4 ( 0....................................................... HEÁT ĐÁP ÁN TOÁN 5 HKII ..............48.......>....2 = 3.678 d) 7..........28 – 5........ ..............4 × 6......... ................207 + 29....................478 4...........6 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0................../2ñ a) 54....................................................................................................8 = 240.......................25 ñieåm ) x = 6. ................................95 : 3...596 54............9 + 2.25 ñieåm 7 7 ......................................207 + 29.........4 + 7.... ................ .................................................. .5 ñieåm ............ ........207 7.................. 10 087 12 9 3 4 > 4... ....................... ............. .........................5 .72 = 21................................................ d) 6987............./1ñ x – 7.................. .. ........... ... ........ .< ........................7 1..................................< ....... . c) 54...............

. . . .25 ñieåm) 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau.25 ñieåm C.25 ñieåm ) Quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B daøi laø : 36 × 3.25 = 117 ( km ) ( 0. chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0. .Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.7 m3 = 5 700 dm3 Caâu 5 : . . 168 m3 b) Vieát phaân soá Caâu 7 : . 600 giaây ./1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? C. . . 2./2ñ a) 7 ha 36 m2 = 7. /2ñ Baøi giaûi Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B keå caû thôøi gian nghæ laø : 10 giôø 55 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 40 phuùt ( 0.8kg ( 0.25 giôø ( 0.5 ñieåm ) ? m ( 0.0036 ha c) 27 m 589 mm = 27 589 mm b) 4812 kg = 4. .5 ñieåm . khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0.25 ñieåm ) A B B D C m D C m . .5 ñieåm ) Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B khoâng keå thôøi gian nghæ laø : 3 giôø 40 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 15 phuùt ( 0. .25 ñieåm ) D.5 ñieåm ) 3 giôø 15 phuùt = 3. .1/ñ A 7 m ( 0.812 tấn d) 5. 4 ( 0. . .25 ñieåm ) Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.25 ñieåm) 24 4 döôùi hỗn số laø : B.5 ñieåm ) Ñaùp soá : 117 km ( 0. . d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m.25 ñieåm ) D 9m Baøi giaûi a) Chieàu cao maûnh ñaát hình thang laø : (9+7):2 = 8 (m) B Dieän tích maûnh ñaát hình thang laø : ( 9 + 7 ) × 8 : 2 = 64 ( m2 ) ? m C Ñaùp soá : 64 m2 b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thangAlaø: ( 0.

. b) Em beù ñi laãm chaãm. . . . . Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân. . . . . . . (0. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.” (0. . . . . luùc taûng saùng. . . . c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.2010 Ngaøy thi : – – 2 010 . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . Lớp Năm .Khoái 5. d) Coâng vieäc ñi vaøo neà neáp. . . . . . . Naêm hoïc : 2009 .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ THI HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Moân: TIEÁNG VIEÄT . b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï.Thôøi gian : 90 phuùt I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác. . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . . .5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. . . c) Meï ñi chôï. .HOÏ VAØ TEÂN:. . . . .5 ñieåm) a) Em ñi giaøy . .

. .......... . ........... .. . theo töôûng töôïng cuûa em........ ... ... ....... .... a) Nhoùm 1.. ............ .. .... . ..... .... ......... . .. .. ...... .............. ... . ....... ...... . . ...... ... .............. . .. ... ... ..... ....... ..... b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan...... ........ maây traéng löõng lôø troâi. ....... ... . ........ . . ........ . Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :.... ... . ... ....... . . ............ .. ...... ..... ... .. ............. ... .. Töø thaät thaø laø : ........ ..... ....... .... .. .. .... ................ .. ..... ... ......... . .... . . ..... ...... .... ...... .. .. .. .. ............ .... .. .......... . .. ......... ..... .. ..... ñoäng töø. ......... . .. ............... ........... . ....... . . .... .. ............... ... .... . .. ........ . .... ......... . ............ ...... .. .... . ...... ............. . ... .... ........ .. ....... Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : ....... Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø..... . . .. ñaùnh giaøy..... Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi.... ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm. .. ...... ... .......... .. ... .... .... .. . ..... ..... ..... ............ ..... . ............. .. .. .. .... . ............ ..... ............ . ... .... .... ....... ........ ................. ..... .. .. . ... ... ..... .. . ................. .. .... . .... .. . ............ . ........ ... ..... ...... .... .... .... ....... ........ ........... ........ ..... ... ... ....... ...... ..... .... . .. . ... . ... . . ....... .... ... ........... .. ..... ....... .... .. .... ..... ...... . . .. . .. ............. . .Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Taû moät nhaân vaät trong moät truyeän em ñaõ ñöôïc ñoïc............ .................... .............. .. . ........... ... ...... ... ...... ... ... .. .......... .... ... ..... . ....... . .... .......... ............. ............... ...... . .... ..... . Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : ... . ... . ... ...... ..... . ... ........ ...... ...... . ........... . Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày.. ... ... .. b) ) Nhoùm 2.. ........... . .. ......... ..... .... ...... . . .... ....” Haõy cho bieát : Ngheä thuaät so saùnh ñöôïc söû duïng trong hai doøng thô treân giuùp em thaáy roõ hình aûnh ngöôøi baø nhö theá naøo ? (1 ñieåm) . ... ........... ....... ..... .......... .. . . II.. .. ..... ....... . .... . .... ..... . ........ .... .... ....... ....... .. . ........ .. . Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø : . .............. .. . tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø..... .. .. ... ..... .... . . .......... . .... ... ........... ... .... ....... . ........... . b) Trôøi trong xanh.... ..... .... ............ .......... .. ........ ... Caâu (a) laø caâu :.... . .... ...... ... ... . ..... ... . . ......... .. ... .. ......... .... ........... .......... ....... ... .. .. .. .................. ......... ..... ..... ... .. . .. ... . .. .. ... ñaùnh ñaøn. . . . maây traéng löõng lôø troâi...Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng................. .. .... ............. Caâu (b) laø caâu :.... ... ....... . . ... ... ... ..... ........ .............. ........... ................. .... .. ............ .... ........ .... . . ...... . ........ ............... . ... .....

...................................................................... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................ ............................. ..................................................................................................................... ............................................ ..................................................... ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT HSG LỚP 5 I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác........................................................................................................................................................................................................................... (0..................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .................................................................... ..................... .......................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................ .................................... ............................................ .................... ..................................................................................... . ... ......................................................................................... ................................................... ..................................... .................................................................................. ............................................................................................................................................ .........................................................................................................................................BAØI LAØM ............................................................. ............................................................................. ....................................................................................................................................................................................................... ............................................................................... .......................................................................................................................................... ................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................... c) Meï ñi chôï........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................5 ñieåm) b )Em beù ñi laãm chaãm................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ........................................................................... ............... ...... ................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................. ........................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø. sinh ñoäng.Troïng taâm baøi laø laøm noåi baät tính caùch nhaân vaät. Caâu (b) laø : Caâu gheùp :2 veá caâu noái tröïc tieáp.” . . Töø thaät thaø laø : tính töø. duøng töø.TAÄP LAØM VAÊN : 5 điểm A. Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : vò ngöõ trong caâu. Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. Hình thöùc : Baøi saïch. ñoäng töø. a) Nhoùm 1: ñaùnh troáng. ñaùnh giaøy. .Neâu caûm nghó veà nhaân vaät ñöôïc taûû. vaên vieát maïch laïc. cao quyù vaø ñaùng kính troïng. phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm. ñaùnh ñaøn Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : laøm cho phaùt ra tieáng baùo hieäu hoaëc tieáng nhaïc baèng caùch goõ hoaëc gaûy. b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan. Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi. luùc taûng saùng. khoâng bao giôø heát.Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân. Noäi dung : Baøi thuoäc theå loaïi vaên taû ngöôøi. viết caâu). Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng. maây traéng löõng lôø troâi. Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø :chuû ngöõ trong caâu. Caâu (a) laø: caâu ñôn. caâu vieát roõ nghóa ( khoâng sai loãi: chính taû. Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày. ñaùng chuù yù gaây aán töôïng saâu ñaäm.Maùi toùc traéng cuûa baø ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh ñaùm “maây boâng” treân trôøi cho thaáy baø coù veû ñeïp hieàn töø. tính tình nhaân vaät caàn taäp trung khaéc hoaï những neùt chính.Taû hình daùng.Yeâu caàu : 1. . yù noùi : “kho” chuyeän cuûa baø raát nhieàu.Chuyeän cuûa baø keå (cho chaùu nghe) ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh caùi gieáng thaân thuoäc ôû laøng queâ Vieät Nam cöù caïn xong laïi ñaày. Baøi khaù gioûi laøm noåi baät troïng taâm baøi. 2.5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. b) Trôøi trong xanh. . maây traéng löõng lôø troâi. Baøi trung bình coù choã taû nhaân vaät coøn raäp khuoân theo coâng thöùc taû ngöôøi .” (0. giöõa 2 veá caâu coù daáu phaåy. ñaùnh ñaøn. ñoù laø nhöõng caâu chuyeän daønh keå cho chaùu nghe vôùi tình yeâu thöông ñeïp ñeõ… (1 ñieåm) II. ñaùnh raêng. chöõ vieát ñuùng quy caùch. Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :laøm cho maët beân ngoaøi ñeïp hoaëc saïch hôn baèng caùch chaø xaùt. b) ) Nhoùm 2 : ñaùnh giaøy.

4 Caâu 2: ñieåm) Cho hình M nhö hình veõ. 8372361 > 837.3 . a = 4. 100 laàn D. .2.4 km/giôø. 7. 3 456 000 ñoàng C. 12.5 C. chæ cho moät ñieåm soá duy nhaát (cho ñeán 0. .5 ñieåm) A. 3 . 5 và 9. . .5 .5 .B. 20. . x = 0 . 15. 25 laàn B. 1 . b = 5 C. . 125 laàn Caâu 5 : Tìm a.04 -2010 -Thôøi gian : 90 phuùt ÑIEÅM: PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ÑIEÅM) Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng . 2 . a = 9 . .2 . . bieát : 10000 (0.(0.5 .8 km/giôø vaø vaän toác doøng nöôùc laø 2. . .Ngaøy thi : 24 . .7 cm (0.5. 3 D.0.4 .5 .5 ñieåm) Hoûi soá tieàn mua laø bao nhieâu ñoàng ? Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : A. a = 4 . 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x. THI HOÏC SINH HOÏ VAØ TEÂN:.75 cm B. . Tính ñoä daøi quaõng soâng AB. . (0.Moân: TOAÙN . b = 0 D.Khoái Naêm hoïc : 2009-2010 . . x = 1 .5) phuø hôïp vôùi töøng loaïi baøi sau ñaây : 5 .b để số 32ab vừa chia hết cho 2. . b = 5 B. . b = 0 Caâu 6: Moät thuyeàn maùy ñi ngöôïc doøng töù A ñeán B. Theå tích hình laäp phöông A gaáp maáy laàn theå tích hình laäp phöông B ? (0. . . x = 0 . 3 240 000 ñoàng D. . 1 080 000 ñoàng B. x = 2 . a = 9 . . Vaän toác cuûa thuyeàn maùy khi nöôùc laëng laø 26. .85 cm 5cm Hình M Caâu 3: Moät cöûa haøng baùn vaûi ñöôïc 4 320 000 ñoàng tính ra cöûa haøng laõi 25% so vôùi tieàn mua. . 1 B. 5 400 000 ñoàng Caâu 4 : Coù hai hình laäp phöông . Hình laäp phöông A coù caïnh daøi gaáp 5 laàn caïnh hình laäp phöông B. GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ 5. . Sau 1 giôø 45 phuùt thuyeàn maùy ñeán B. . .3. .85 cm D. 50 laàn C.1.Thang ñieåm: Tuyø möùc ñoä noäi dung vaø hình thöùc neâu treân.1 . . . .4.5 ñieåm) A. . 2 C. Chu vi hình M laø: A. .5 ñieåm) A.

.......................................................................................................................................................................................... (1.....1 km C.................................................................................................................................................................................................... .........................................................................34 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0.................... 1 5 = Caâu 2: Tìm y ........................................................................................8m2 ñaùy lôùn hôn ñaùy nhoû laø 13........................... 35.............................................. ....................................................................................5 ñieåm) A.............................................................................................................................58 × 43 + 57 × 17......................................................................................................................................7 km D............. Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x............... ...........................................38 km B.... .............. ......................................15 C.........................................5m........ bieát : (1........................................... Caâu 4 : Moät thöûa ruoäng hình thang coù dieän tích 361....................18 D..................................................... ...................................................................................21 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm) Caâu 1: So saùnh caùc phaân soá sau : 36 89 vaø 363636 898989 (1 ñieåm) ........................................................ . ................................. 42........ bieát raèng neáu taêng ñaùy lôùn theâm 5...... ....................................................................................................... ......................................................................................10 B.. ................................................ .. ...............................6m thì dieän tích thöûa ruoäng seõ taêng theâm 33....................................................5 ñieåm) ........................ ..............................................................................6 m2.............................................................................................. Haõy tính ñoä daøi cuûa moãi ñaùy......58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 ......................bieát : 7 y (1 ñieåm) ......... 51..................Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) A.......................................................5 ñieåm) 17....................................................................................................................................... 42.............................................................................

........ 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x.......BAØI GIAÛI ............................................... C.................. ............................................... a = 4 .......... x = 0 ....................7 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0.....5 ñieåm) B....................... 12. ............................. HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HSG KHOÁI 5 – NAÊM HOÏC 2009 2010 PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ñieåm ) 8372361 > 837... 1 ................................ 2 Caâu 2: Chu vi hình M laø: C..............................................................bieát : 7 y (1 ñieåm) 1 1× 5 5 5 = = Quy ñoàng cuøng töû soá ................. ........................................................................................................................... .....5 ñieåm) Caâu 3: Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : B 3 456 000 ñoàng (0............................ 125 laàn (0........................................ b = 0 Caâu 6: Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) B................................................................................b để số 32ab vừa chia hết cho 2................. 42.....................................................5 ñieåm) 898989 89 ×10101 89 36 363636 Vaäy : = ( 0...5 ñieåm) Caâu 5 : Tìm a............................................... .................... ....... 5 và 9.............................................................................................. .................... ta coù : = 7 7 × 5 35 y .............................................................................................................................85 (0....................................................................5 ñieåm) A..... ............... bieát : 10000 (0...........................................................................10 PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN 36 363636 Caâu 1 : So saùnh caùc phaân soá sau : vaø 89 898989 (1 ñieåm) Soá laàn ruùt goïn laø : 363636 : 36 = 10 101 ( 0......................................................................................... ....................................................................................................25 ñieåm) 89 898989 1 5 = Caâu 2: Tím y .....25 ñieåm) 898989 : 89 = 10 101 363636 36 ×10101 36 = = Ruùt goïn phaân soá : ( 0.............5 ñieåm) Caâu 4 : Theå tích hình laäp phöông A gaáp theå tích hình laäp phöông B laø: D......

58 × 100 ( 0.58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 = 17.25 ñieåm) Caâu 4 : (1.9 m ( 0.Vaäy: y = 35 ( Vì 2 PS baèng nhau coù töû soá baèng nhau thì maãu soá baèng nhau) Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x.9 ( m ) Ñaùp soá : a = 23.5 ñieåm) 33.25 ñieåm) = 1758 ( 0.4 ( m ) Ñaùy lôùn cuûa hình thang laø : ( 0. b = 36.5 ñieåm) 17.25 ñieåm) x = 393 ( 0.58 × 43 + 57 × 17.5 ) :2 = 23.25 ñieåm) x + 9 = 402 ( 0.6 × 2 : 5.5 ñieåm) = 17.25 ñieåm ) 60.3 – 13.3 – 23.58 × ( 43 + 57 ) ( 0.25 ñieåm ) 361.5 ñieåm) (x + 9) × 6 = 2412 ( 0.4 = 36.3 ( m ) Ñaùy beù cuûa hình thang laø : ( 0.25 ñieåm) HEÁT .25 ñieåm) x = 402 – 9 ( 0.6 = 12 ( m) Toång hai ñaùy cuûa hình thang laø : ( 0.8 × 2 :12 = 60.25 ñieåm) x+9 = 2412 : 6 ( 0. bieát : (1.4 m .25 ñieåm ) ( 60.5 ñieåm) BAØI GIAÛI Chieàu cao cuûa hình thang cuõng chính laø chieàu cao cuûa tam giaùc taêng theâm vaø baèng : ( 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful