HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 2

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5.
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009

Naêm hoïc : 2009-2010

Caâu 1 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
. . . ./2ñ a) Tìm chữ số x , biết : 12,8x 9 < 12,819
A. x=2
B.x=3
C.x=0
1
b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
6,02 ; 5,3 ; 4,32
; 5,7
A- 4,23
B- 4,32
C- 4,23

; 4,32 ;
; 4,23 ;
; 4,32 ;

5,3
5,3
5,7

.
D. x =

; 4,23

; 5,7
; 5,7
; 5,3

;
;
;

6,02
6,02
6,02

25
thaønh hoãn soá :
7
3
7
7
A- 4
B- 4
C- 3
7
3
4
2
d) Diện tích một hình vuông là 64 m . Cạnh hình vuông đó là :
A – 16 m
B–8m
C – 32 m

c) Chuyeån phaân soá

Caâu 2 :

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số em nữ bằng

4
7

D - 24m

4
số em nam. Hỏi lớp học đó có
3

. . . ./2ñ
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

bao nhieâu em nữ , bao nhiêu em nam ?
Baøi giaûi
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......

D- 3

Caâu 3 :

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :

. . . ./1ñ

a)
b)

6,85 ………6,847

5
5
.........
9
6

a)

d)

c)
3

9
.........1
4

4
9
........3
10
10

Caâu 4 :
Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình
. . . . .1/ñ vuông ở giữa.
Bài giải
................................................
.......
..............................................................
. . . . . . . . . . 6m
.
12m
..........................................................
............
..............................................................
...........
..............................................................
...........
18
m
....................................................
..........................................
...........
..........................................
...........
Caâu 5 : a) Vieát caùc soá sau goàm coù :
……../1ñ
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Viết vào chỗ chấm :
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Caâu 6 :
. . . ./1ñ

Caâu 7 :

Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
a) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
2
2
b) 17 dm 23cm = . . . . . . . . . . dm2
c) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
d) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
Tính : a)

3 4
× ..............................................
10 9

...........
. . . . ./2ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............
1
1
b) 2 + 4
3
3
.............................................................

.............................................................
..........
6 3
:
5 7
..................................................................
............................................................
...........

c)

5
d) 4 − . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
. . . . . . . . ..

HẾT

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 1

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5. Naêm hoïc : 2009-2010
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009
Caâu 1:
a) Viết vào chỗ chấm :
……../1ñ
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
b) Vieát caùc soá sau goàm coù :
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 2 :
Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :
4
9
5
5
3 ........3
.........
. . . ./1ñ
a)
c)
10
10
9
6
9
b) .........1
d)
6,85 ………6,847
4
Caâu 3 :
Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
. . . ./1ñ
a) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
b) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
c) 17 dm2 23cm2 = . . . . . . . . . . dm2
d) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
1
1
Caâu 4 :
Tính : a) 2 + 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
...........

. ... . .. 4........ ........23 . . ..... .. 4 Caâu 5 : Một lớp học có 35 học sinh.. . .. .. .. ....... ......... . ... Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.... .. ... ./2ñ bao nhieâu em nữ .. ... .. .......... . . . . .. . 4. .... . trong đó số em nữ bằng số em nam.......... .02 5. .. ... .. . . D......... .. Hỏi lớp học đó có 3 .... ...... . . . ... . . c) 10 9 .. 6...x=3 B–x=2 C–x=1 0 b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6...... .... .... . ...... ... . .23 5... ....... . . ... .... ... ... .... .... ....32 .. .... ...3 7 D..... ..... .... ..... .. .... .... .. ..... . . ......... .. . . ..... ..23 ... .... ..... ... . ... . . ....... .. . .. . . 3 4 × .. ... ... ... .. ... . .. ..../2ñ . ...... . .... ...... 4........ 7 ..8x 9 < 12.... ....... ... .. ........3 .819 A...... ...... . ....... ...... .. .. .. 5.... .... ......... . ... ..... .. . .. ........ ... . bao nhiêu em nam ? Baøi giaûi . . .. .. .............. . .. ... . ...... . .. .. . . .......... ..... . ... .. ..32 .. c) Chuyeån phaân soá A. ..... B.. ......... .... . . . .....02 ... ...... . ... . ....... . .7 . . . ...... . .....4........ ... . .... 5 7 .... 4. .....23 . . . ... .. 5.. .. .3 ... 5... .. . . ........ ... .. ..... ... ............. . . ... 6. ..3 . .. .... .. ....4...... ..... 4. ... .... ..... ... . .... .. .. ...... . 6 3 d) : . . .. ./2ñ a) Tìm chữ số x ..4 7 3 ....... . . . . ... 5 b) 4 − ........ .. .. ...... .. .. . .......... ...... ... ... ....4 3 7 B..02 5........... .......... ...... . .4... . ...3 . .x = . .7 A....... . .... 6.. biết : 12.. ... . .... .. ... .... ... . ... .... ....32 ... . .... .. ... C.. . .. . ........ ...... . .. ... . ............ . ......... ...... .... . ..... .. ... ......... .. ..7 ... ... .. .. . .. ..... .. .. .. ....... ........ .. ..... . .32 .. .... . .... ... ..... ...... 5..7 .. . .... .......... . .. ....... .. . ..... ... 5...... .. ..02 25 thaønh hoãn soá : 7 4 C.... .... . ... ...3 7 4 ....... .. . ... .... ... . ... .. ..... . .... ..... .. .. ...... ... ....... .. ..

............. ./1ñ ........... . .......................... ......................... 09 đọc là : Hai trăm linh bảy phẩy không chín............. ....... ..... Bài giải ........ ...... 18 m .... 6m ..............................1/ñ vuông ở giữa......... ............... 54 ..... saùu phaàn traêm : 54.207................ ... ........... = vaøo choã chaám : Mỗi bài đúng được 0......d) Diện tích một hình vuông là 64 m2 ..............16m Caâu 7 : Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình .... ............. a) Viết vào chỗ chấm : ...... ..............Naêm möôi boán ñôn vò.......... .....25 điểm........... 12m .. ......25 điểm............................. HẾT ĐÁP ÁN TOÁN 5 GHKI .............. ..... 100 b) Vieát caùc soá sau goàm coù : ...36 15 ....... ..... Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D ............... .NĂM HỌC : 2009 .......... ............................ .......... . ................. .... ..... .................Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi chín : 36 29 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ..9 đọc là : Chín và năm mươi bốn phần trăm......2010 Mỗi bài đúng được 0.... ba phaàn möôøi................................ ...... Caâu 1: ……........

02 . . .02 5.32 . 6. . 5.x=3 B–x=2 C–x=1 D.23 dm2 d) 16549 ha = 165.02 25 thaønh hoãn soá : 7 3 7 4 7 A.847 4 Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Mỗi bài đúng được a) 3 taán 62 kg = 3.819 A.16m c) Chuyeån phaân soá Caâu 7 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0.3 C.49 km2 Tính : 1 1 7 13 20 a) 2 + 4 = + = 3 3 3 3 3 Mỗi bài đúng được 0.25 điểm. 5. 4. .32 .062 tấn b) 36. . .23 5. 4.7 .32 .25 điểm. biết : 12. . 4. . .3 .25 điểm. Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D . 4.02 5. 5. C.4.4.85 > 6.5 điểm.3 D.4 B. . . ./2ñ a) Tìm chữ số x .23 .23 . .x = 0 b) 4 − b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6.5 điểm.23 . . . ./1ñ Caâu 4 : 3 4 9 <3 10 10 c) 5 5 < 9 6 9 >1 d) 6.32 . tóm tắt. . . B. ./1ñ a) b) Caâu 3 : 0.9 m = 3690 cm c) 17 dm2 23cm2 = 17. . đáp số đúng được 0. .3 .8x 9 < 12. . . đáp số đúng 0.7 .1/ñ Bài giải .7 . 5.5 điểm.4.. .4 7 4 7 3 2 d) Diện tích một hình vuông là 64 m . .25 điểm. 6./2ñ 5 28 5 23 = − = 7 7 7 7 3 4 3 × 4 12 2 3 4 3× 4 3× 2× 2 2 × = = = (hoac × = = = ) c) 10 9 10 × 9 90 15 10 9 10× 9 2× 5× 3× 3 15 6 3 6 7 42 14 = d) : = × = 5 7 5 3 15 5 Caâu 5 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0. 4.3 . . 6.7 A. 5.3 ./2ñ Baøi giaûi Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 3 = 7 ( phần ) Số học sinh nữ lớp học đó có là : 35 : 7 × 4 = 20 ( học sinh ) Số học sinh nam lớp học đó có là : 35 – 20 = 15 ( học sinh ) Đáp số : Nữ : 20 học sinh Nam : 15 học sinh Caâu 6 : Mỗi câu đúng được 0.

Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em... Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I. Màu xanh ấy như trường cửu. 12m 6m 18 m Hình A Diện tích hình chữ nhật là : 18 × 12 = 216 ( m2 ) Diện tích hình vuông ở giũa là : 6 × 6 = 36 ( m2 ) Diện tích của phần tô đậm trong hình A là : 216 – 36 = 180 ( m2 ) Đáp số : 180 m2 HẾT PGD &ĐT ..Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. xanh lục của trời.TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT . Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. cũngphơi phới.Khoái 5.TP. II. Theo THI SẢNH. cũng trẻ trung. Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng. lúc nào cũng bát ngát. . cái rạng rỡ của đất trời. xanh lam của núi. Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển. Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước.

lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t.PGD &ĐT .. Ánh . gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ.. . . mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ. . . . cũngphơi phới. . .10 -2009 Sau trËn ma rµo Mét giê sau c¬n gi«ng.Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em. Màu xanh ấy như trường cửu. . . võa Êm ¸p.TP. . . Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước. Đọc thầm:. . .Khoái 5. chim sÎ tung hoµnh. . cũng trẻ trung. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I ÑEÀ 1 Ñieåm: Naêm hoïc : 2009-2010 Đọc tiếng: . . Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng. . chÝch choÌ huyªn n¸o. . .TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT . Mïa hÌ. lúc nào cũng bát ngát. . . . . cái rạng rỡ của đất trời. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. xanh lục của trời. xanh lam của núi. Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 28 . Khãm c©y. Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển.Khoái 5. . . Lôùp Naêm. ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ võa ñ dét. HOÏ VAØ TEÂN : . Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I. . Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. .Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. . Điểm đọc: Moân : TIEÁNG VIEÄT . Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. . . Theo THI SẢNH. . Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. II. .

KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI Câu 4 : Sau cơn mưa rào. hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. b. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? a. chim sÎ tung hoµnh.s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt bïn. v¾ng lÆng mµ dung hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c. b. tr¨m thøc nhung gÊm. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? . Quanh c¸c luèng kim h¬ng. nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ. c. c. V¾ng lÆng thÇn tiªn. Sau trận mưa rào mùa thu. Tươi mát. Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. ấm áp và sống động. chim sÎ tung hoµnh. b¹c. ChÝch choÌ huyªn n¸o. c. d. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. hoa thơm nồng. Khãm c©y. nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. ChÝch choÌ huyªn n¸o. bím chËp chên. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. v« sè bím chËp chên tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Sau trận mưa rào mùa đông. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. b. cã ong vo ve. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn mưa rào ? a. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Sáng rực lên như những ngọn đèn. Câu 5 : Trong đoạn 3 . Đầy hương thơm và tia sáng. bím chËp chên. cã giã håi hép díi l¸. cã chim gï. cuéc sèng trµn trÒ. chim sÎ tung hoµnh. ThËt lµ giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. Sau trận mưa rào mùa xuân. sáng rực. bím chËp chên. c. b. khÝ Êm. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Sau trận mưa rào mùa hạ. giã håi hép. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. VICTO HUYGO Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? a. mïi th¬m. Nhùa ngät. C©y cá võa t¾m géi xong. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ.

a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
c. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Đẹp, tắm.
b. Tắm, tươi mát.
c. Tắm, lau ráo.
Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a. Nhộn nhịp, bình yên.
b. Vắng lặng, náo nhiệt.
c. Ồn ào, náo nhiệt.
Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
b. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
c. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
ÑEÀ 2
Ñieåm:
Naêm hoïc : 2009-2010
Đọc tiếng: . . . . .
Đọc thầm:. . . . .
Điểm đọc:

Moân : TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5.
Thôøi gian : 30 phuùt
Ngaøy thi : 28 - 10 -2009

Sau trËn ma rµo

Mét giê sau c¬n gi«ng, ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ
võa ñ dét. Mïa hÌ, mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ.
Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang ®îc mÆt
trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p... Khãm c©y, luèng
c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung,
chÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n c©y
dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh
s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh
nh÷ng ngän ®Ìn. Quanh c¸c luèng kim h¬ng, v« sè bím chËp chên
tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.
Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. Nhùa ngät, mïi
th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt
bïn, nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m
thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. ThËt lµ
giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn
nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. V¾ng lÆng thÇn tiªn, v¾ng lÆng mµ dung
hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c, cã chim gï, cã ong vo ve, cã giã håi hép díi
l¸.
VICTO HUYGO
Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu
traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã
troáng caùc caâu hoûi sau :
Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a.Vắng lặng, náo nhiệt.
b. Ồn ào, náo nhiệt.
c. Nhộn nhịp, bình yên.
Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
b. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
c. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI

Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ?
a. Sau trận mưa rào mùa xuân.

b. Sau trận mưa rào mùa thu .
c. Sau trận mưa rào mùa hạ .
d. Sau trận mưa rào mùa đông.
Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn
mưa rào ?
a. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o.
b. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh s¸ng m¹ vµng
nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng.
c. Khãm c©y, luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng, hoa
thơm nồng, sáng rực.
Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ?
a. Sáng rực lên như những ngọn đèn.
b. Tươi mát, ấm áp và sống động.
c. Đầy hương thơm và tia sáng.
Câu 8 : Sau cơn mưa rào, hoạt động của các loài vật như thế nào ?
a. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, nh÷ng tia s¸ng lËp
loÌ.
b. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, giã håi hép.
c. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên.
Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Tắm, tươi mát.
b. Tắm, lau ráo.
c. Đẹp, tắm.
Câu 10 : Trong đoạn 3 , câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ?
a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
c. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKI
NĂM HỌC ; 2009 - 2010
Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi :

Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài. ( trang 36) 4. 3. 2. 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 5.Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 8.LỚP 5 NĂM HỌC : 2009 – 2010 ĐỀ 1 .Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 3. 9.Những con sếu bằng giấy Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 10.1. ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKI .Những con sếu bằng giấy ( trang 36) Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài. 6. 7.Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.

chim sÎ tung hoµnh.” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : c.5 điểm ĐỀ 2 Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : . hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.” có mấy từ láy ? b. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? c. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? b. hoa thơm nồng. sáng rực. Khãm c©y.Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? b. võa Êm ¸p. Tươi mát. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. Ồn ào. chËp chên. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? c. Ông em thích chơi cờ tướng. ChÝch choÌ huyªn n¸o. ấm áp và sống động. bím chËp chên. Câu 4 : Sau cơn mưa rào. C©y cá võa t¾m géi xong. Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. Sau trận mưa rào mùa hạ. Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : c.Tắm. lËp loÌ.” Đại từ trong câu trên là từ : nó thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Mỗi câu trả lời đúng được 0. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Có 3 từ láy là : nång nång. náo nhiệt. Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. Câu 5 : Trong đoạn 3 . Bãi ngô đã trổ cờ. lau ráo. b¹c. tr¨m thøc nhung gÊm. Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : b.

ChÝch choÌ huyªn n¸o. hoa thơm nồng.” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : b.b.5 điểm HẾT ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC GHK I . lËp loÌ. b¹c. C©y cá võa t¾m géi xong. bím chËp chên.Tắm.” có mấy từ láy ? b. chim sÎ tung hoµnh. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. hoạt động của các loài vật như thế nào ? c. Câu 8 : Sau cơn mưa rào. Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. Bãi ngô đã trổ cờ. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? b.Thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? c.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. sáng rực. Ồn ào. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Khãm c©y. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? b.” Đại từ trong câu trên là từ : nó . võa Êm ¸p. Câu 10 : Trong đoạn 3 . Sau trận mưa rào mùa hạ . Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. tr¨m thøc nhung gÊm. chËp chên. Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Mỗi câu trả lời đúng được 0. náo nhiệt. Ông em thích chơi cờ tướng. lau ráo. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? c. Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : c. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Có 3 từ láy là : nång nång. Tươi mát và sống động.

ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT GHKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0.5 ñieåm.5 ñieåm. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm).KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm.5 ñieåm. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). + Ngaét hôi. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0.5 ñieåm. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu.5 ñieåm. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. ñuùng töø : 1 ñieåm. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). I. ghi teân baøi.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Vònh Haï Long . -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 100 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. taäp I. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 10 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0.

(Töø “Thieân nhieân Haï Long ……, cuõng phôi phôùi” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1, trang 70 )
a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15
phuùt.
b) Ñaùnh gia,ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ
vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.
Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai- laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn,
thanh; khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh), tröø 0,5 ñieåm.
*Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao –
khoaûng caùch – kieåu chöõ, hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm
toaøn baøi.
II- Taäp laøm vaên : (5 ñieåm)
a) Ñeà baøi : Em hãy tả ngôi trường em
b) Höôùng daãn ñaùnh gia,ù cho ñieåm:
b.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau, ñöôïc 5 ñieåm:
+ Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi, thaân baøi,
keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc; ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû
leân.
+Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp, duøng töø ñuùng, khoâng maéc loãi chính
taû;
+ Chöõ vieát roõ raøng, trình baøy baøi vieát saïch seõ.
b.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ
vieát, coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm :
4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GHKI MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI LỚP 5
NĂM HỌC 2009 – 2010
I – ĐỌC TIẾNG :

Học sinh bắt thăm một trong 5 bài tập đọc và trả lời câu hỏi :
3- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
4- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
5- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
5- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 3, 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
7- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
8- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
9- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.
10- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
II- ĐỌC THẦM :
Bài chọn ngoài SGK.
III- TẬP LÀM VĂN :
1- Tả ngôi nhà em .
2- Tả cảnh dòng sông quê em.
3- Tả một cơn mưa
4- Tả cánh đồng quê em
5- Tả ngôi trường em
III- CHÍNH TẢ :
1- Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( từ đầu ….vàng ối)
2- Buổi sớm tên cánh đồng
3- Lương Ngọc Quyến
4- Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
5- Một chuyên gia máy xúc(Qua khung cửa kính …thân mật )
6- Dòng kinh quê hương
7- Vịnh Hạ Long
( Thiên nhiên Hạ Long….cũng phơi phới)
8- Kì diệu rừng xanh (Nắng trưa ….mùa thu)

( trang 14)
( trang 17)
( trang 38)
( trang 45)
( trang 65)
( trang 70)
( trang 75)

MÔN TOÁN
Chương trình từ tuần 1 đến tuần 9 theo chuẩn kiến thức.
Hướng Thọ phú, ngày 10 tháng 10 năm 2009.
KHỐI TRƯỞNG

PHẠM THỊ ĐẸP

ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HOÏC KÌ I- KHOÁI 5-2009-2010
I- MOÂN KHOA HOÏC :

X1- Khi moät em beù môùi sinh, döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå
bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi ?
Cô quan sinh duïc.
x2- Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây?
Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.
x3- Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
Töø 10 ñeán 15 tuoåi.
x4- Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì?
Thöôøng xuyeân taém giaët, röûa maët, goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo.
Ñaëc bieät, haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn
aùo loùt.
x 5- Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì?
Beänh veà tim maïch, huyeát aùp; ung thö phoåi, vieâm pheá quaûn.
x6- Beänh naøo döôùi ñaây coù theå laây qua ñöôøng sinh saûn vaø
ñöôøng maùu?
AIDS
7- Ñeå laøm caàu baéc qua soâng, laøm ñöôøng ray taøu hoaû ngöôøi ta
söû duïng vaät lieäu naøo? Theùp
8- Ñeå xaây töôøng, laùt saân, laùt saøn nhaø ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Gaïch
9- Ñeå saûn xuaát ximaêng, taïc töôïng ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu
naøo? Ñaù voâi
x10- Tuoåi daäy thì laø gì?
Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát, tinh thaàn,
tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.
11- Vieát teân moät soá vuøng ñaù voâi ôû nöôùc ta maø em bieát?
Höông Tích (Haø Taây), Bích Ñoäng (Ninh Bình), Phong Nha (Quaûng Bình) vaø
caùc hang ñoäng khaùc ôû Vònh Haï Long (Quaûng Ninh), Nguõ Haønh Sôn (Ñaø
Naüng), Haø Tieân (Kieân Giang), …
12- Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm thuôøng ñuôïc söû duïng ñeå laøm
gì?
Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm ñöôïc söû duïng roäng raõi trong saûn xuaát
nhö duøng ñeå cheá taïo caùc duïng cuï laøm beáp; laøm voû cuûa nhieàu loaïi
hoäp; laøm khung cöûa vaø moät soá boä phaän cuûa caùc phöông tieän giao
thoâng nhö taøu hoaû, oâ toâ, maùy bay, taøu thuyû, …
X 13- Choïn caùc töø, cuïm töø : boá, meï; söï sinh saûn; gioáng; moïi; caùc
theá heä; duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây
cho phuø hôïp.
a) Moïi treû em ñeàu do boá, meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng
boá, meï cuûa mình.
b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình, doøng hoï
ñöôïc duy trì keá tieáp nhau.
X 14- Cao su coù tính chaát gì?
- Ñaøn hoài toát.
- Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng, laïnh.
- Caùch ñieän, caùch nhieät.
- Khoâng tan trong nöôùc, tan trong moät
soá chaát loûng khaùc.
X15. Ñeå saûn xuaát saêm, loáp oâ toâ, xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Cao su
x16. Caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt, soát xuaát
huyeát,vieâm naõo laø :
a. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.
c. Dieät boï
gaäy
b. Dieät muoãi
d.Traùnh ñeå muoãi
ñoát (naèm maøn).
x17.Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå thöù töï öu tieân töø cao ñeán
thaáp laø :

. Ñoàng 6.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. Ñeå laøm ñoà ñieän.… x23. Ñaù voâi 4. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. b.Theùp 3. Ñeå laøm nhaø. taïc töôïng.Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. lieàu löôïng duøng.MOÂN LÒCH SÖÛ X1. .Khi bieát chaéc caùch duøng. chuû xöôûng. 20. nhaø buoân. Tieâm vi-ta-min. Ñeå saûn xuaát xi maêng. .Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. ñoàn ñieàn. Tröông Ñònh ñaõ ôû laïi cuøng nhaân daân choáng giaëc. daây ñieän.. Khi naøo ta duøng thuoác ? . AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. . 4-Töø cuoái theá kæ XIX. laøm ñoà thuû coâng. chæ huy haøng nghìn nghóa quaân hoaït ñoäng choáng thöïc daân Phaùp.. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ.Vaøo ñaàu theá kæ XX. hạn hán laøm noâng nghieäp ñình ñoán. Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. II. . . Ñeå laøm caàu baéc qua soâng b.Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. . Ñaïi nguyeân soaùi Tröông Ñònh ñaõ phaát cao côø “ Bính Taây” . taøu bieån.Trong sự sinh sản của người: . . taïc töôïng. laùt saøn nhaø c.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. Gaïch ngoùi 2.Luõ luït.Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. laùt saân. taàng lôùp môùi laø: Coâng nhaân.Tre 5.Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : . . Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? .Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. Ñeå xaây töôøng. laøm phaán vieát.Phôi phát triển thành bàothai. c. . d. x24. 3-Chiếu Cần Vương có tác dụng là : Keâu goïi nhaân daân caû nöôùc ñöùng leân giuùp vua öùu nöôùc.Khi thaät söï caàn thieát. haïn söû duïng vaø taùc duïng phuï cuûa thuoác. laäp nhaø maùy. Tô taèm 1. . trí thöùc. X5. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp. ôû Vieät Nam Ñaõ xuaát hieän nhöõng ngaønh kinh teá môùi laø : Khai moû. phaán vieát. x22. chuùng ta phaûi : . ñoà duøng trong gia ñình g.Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.Tröông Ñònh ñaõ laøm gì ñeå ñaùp laïi loøng tin yeâu cuûa nhaân daân ? Caûm kích tröôùc nieàm tin yeâu cuûa nghóa quaân vaø daân chuùng. e. A B a. Uoáng vi-ta-min.Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay.Khi bieát nôi saûn xuaát. x18.Soát xuaát huyeát laø moät beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra.Giaëc ngoaïi xaâm.Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. chaên maøn. vieân chöùc. x21.a. x19. 2.AÊn chín.

A B a) Tröông Ñònh 1. Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy 12-9.Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. 12.Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä khoâng ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän. Chuû trì Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Thuyeát Coäng saûn Vieät Nam g) Nguyeãn Aùi 6.Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? Ngaøy 19. Ít laâu sau.X6. Phan Boäi Chaâu cuøng vôùi nhieàu thaønh vieân cuûa Hoäi Duy taân laùnh sang Quaûng Chaâu.Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. chính phuû Nhaät ra leänh truïc xuaát nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc Vieät Nam vaø Phan Boäi Chaâu ra khoûi Nhaät Baûn. ñoäc laäp. .Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian laø nhöõng naêm 1930-1931.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài.8 -1945 ) c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi ( 3 -2 -1930 ) d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. . 11. . x 7. 10. (5– 6 – 1911 ) e) Chieán thaéng Vieät Baéc (Thu – ñoâng 1947) g) Chieán thaéng Bieân giôùi (Thu – ñoâng 1950) 9. cuøng nhaân daân choáng quaân xaâm löôïc d) Baùc Hồ 4. Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá e) Toân Thaát 5. . . Naêm 1908. Ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc .9 . A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp (2 . Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi. 13.Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do.Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi nhö theá naøo? Ñieàn vaøo choã .Thöïc daân Phaùp môû cuoäc taán coâng leân Vieät Baéc nhaèm aâm möu tieâu dieät sô quan ñaàu naõo khaùng chieán vaø boä ñoäi chuû löïc cuûa ta ñeå nhanh choùng keát thöùc chieán tranh. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng.Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp.1945 ) b) Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi thaéng lôïi (19 . Khoâng tuaân leänh vua giaûi taùn nghóa Toä binh. cho phuø hôïp : Phong traøo Ñoâng Du phaùt trieån laøm cho thöïc daân Phaùp lo ngaïi.Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? . Haõy noái teân nhaân vaät lòch söû ôû coät A vôùi teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät B sao cho ñuùng. thöïc daân Phaùp caâu keát vôùi Nhaät choáng phaù phong traøo Ñoâng Du.12-1946. Ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh : . khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa c) Nguyeãn Tröôøng 3. sang Xieâm tieáp tuïc hoaït ñoäng cöùu nöôùc. ñoäc laäp. Phong traøo Ñoâng du b) Phan Boäi Chaâu 2. 8.

Thöông maïi coù vai troø laø: Nhôø coù hoaït ñoäng thöông maïi maø saûn phaåm cuûa caùc ngaønh saûn xuaát ñeán ñöôïc ngöôøi tieâu duøng. thöïc phaåm (gaïo. 7-ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo? ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp laø: Cô khí (ôû Beán Löùc).Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo ? . Naêm 1862. III. TP Hoà Chí Nhaát (TP Hoà Chí Minh). 10. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät. trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ kí hoøa öôùc. Ñaø Naüng. 3-Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa. * Nöôùc ta naèmtrong voøng ñai nhieät ñôùi Baéc baùn caàu. nhaát laø goã.Nöôùc ta coù maáy loaïi ñaát chính ? Moãi loaïi ñöôïc phaân boá ôû ñaâu ? Nöôùc ta coù 2 loaïi ñaát chính laø ñaát phuø sa vaø ñaát pheralít. daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát.Thöông maïi goàm caùc hoaït ñoäng mua baùn haøng hoùa ôû trong nöôùc vaø vôùi nöôùc ngoaøi. Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta coù hình daïng chöõ S vôùi dieän tích vaøo khoaûng 330 000 km2. hoï soáng ôû ñoàng baèng . ) noäi dung thích hôïp: * Nöôùc ta naèm treân baùn ñaûo Ñoâng Döông thuoäc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. ñoà duøng gia ñình…) 8-Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuû hôïp vaøo baûng sau : Caùc saân bay quoác teá nöôùc Nhöõng thaønh phoá coù caûng bieån ta lôùn nhaát nöôùc ta Noäi Baøi (Haø Noäi). cheá bieán löông thöïc.Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng: Nöôùc ta coù 54 daân toäc. * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.Quoác 14. -Lôïn. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. nhöôøng ba tænh mieàn Ñoâng Nam kì cho thöïc daân Phaùp. 6. saûn xuaát caùc duïng cuï khaùc (Duïng cuï y teá. Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu. che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït.Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : * Phía Baéc giaùp Trung Quoác.ÑÒA LÍ 1. *Ñaát pheralít phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoài nuùi. 5. boø. 4. nhieät ñoä cao. Ñaø Minh Naüng 9.Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát : Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: -Traâu. *Nöôùc ta vöøa coù vuøng ñaát lieàn vöøa coù vuøng bieån vaø caùc ñaûo. deät may maëc. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. röoïu…). daân toäc ít ngöôøi soáng chuû yeáu ôû vuøng nuùi vaø cao nguyeân. 2. Taân Sôn Haûi Phoøng. trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ laøm gì vôùi thöïc daân Phaùp ? Naêm 1862. . . *Ñaát phuø sa phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoàng baèng . ñöôøng. . baùnh keïo. 11.Em haõy ñieàn vaøo choã chaám (.

. dieän tích laø ñoàng baèng. . soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu. . . .Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng laø : -Troàng vaø baûo veä röøng. soâng Thaùi Bình. . HOÏ VAØ TEÂN : .Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. . ÑEÀ 1 Lôùp Naêm.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng. . soâng Caû. .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. e) Taát caû caùc tính chaát treân. .Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. . . . . b) Caùch ñieän. c) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. . . . X16. soâng Ñoàng Nai X14. . . . . . b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc. d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch ôû nöôùc ta.2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18.KHOÁI 5 . . luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. . . . .Vai troø cuûa bieån ñoái vôùi nöôùc ta laø: -Bieån ñieàu hoøa khí haäu. . . . -Laø nguoàn taøi nguyeân vaø laø ñöôøng giao thoâng quan troïng. . tan trong moät soá chaát loûng khaùc. . . . chöõ S tröôùc caâu sai. . . .Loaïi hình vaän taûi coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc chuyeân chôû haøng hoùa ôû nöôùc ta laø: Ñöôøng oâ toâ. 1. 15.NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . . . . Soâng Tieàn. . dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi. .12 . . laïnh.Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn. trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc.Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn.Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng. BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. . caùch nhieät. 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : . 12. . c) ÔÛ nöôùc ta. d) Khoâng tan trong nöôùc. 13. -Ven bieån coù nhieàu nôi du lòch nghæ maùt haáp daãn. soâng Soâng Maõ. . -Khai thaùc goã vaø laâm saûn khaùc.

........ d) Töø 13 ñeán 17 tuoåi............ .. c) Cao su.... .. d) Huyeát aùp cao c) 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 10 ñeán 19 tuoåi... caùc theá heä. .. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp... d... . .. b. dieät muoãi.. 6.Choïn caùc töø.. 4. b) Nghæ ngôi nhieàu hôn. b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. loáp oâ toâ. .. . . tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. .. . .... ung thö phoåi... ... c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc...... .. ...... xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? a) Tô sôïi.. . moïi....... b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát.. 8........... . Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín. . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).. ..... c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. treû em ñeàu do .......... Ung thö phoåi. ... tinh thaàn. .... .. ......... doøng hoï ñöôïc ...Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? . . dieät boï gaäy.2......... b) Beänh veà tim maïch... ... . .. .. aên chín. b) Chaát deûo.. .... . 7... Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.. d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn.... ... .. . dieät muoãi..Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Beänh veà tim maïch... traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).. meï. b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi.uoáng nöôùc chín ......... vieâm pheá quaûn..maø .......... .. .sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng .. ....... traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).. .. huyeát aùp. .. . . ñuû löôïng.... . . söï sinh saûn. ... .....Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh........ b) Nhôø coù . 9. ... Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt.... . 10.....vieâm naõo laø : a.. ... . ... d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân.... . c...... .. . ... ..... . c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän........ .............. . .... 5.. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. ....Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) AÊn uoáng ñuû chaát... soát xuaát huyeát. Ñeå saûn xuaát saêm..... . ... d) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn...... dieät boï gaäy.Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. ................... .. .. cuïm töø : boá.cuûa mình........ .trong moãi gia ñình.Giöõ veä sinh .. .. . ...... .. . gioáng..... a) ..

b) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. HEÁT .Tre 3. nguy hieåm vôùi treû em. . Gaïch 2. traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). 13. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Ñöôøng maùu. b D. . Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. A B a. d. . .nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. b. hieän chöa coù thuoác ñaëc trò. 11.… b. b. . . Ñoàng 4. a. . . d) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. . c. . hieän coù thuoác ñaëc trò. c. 18. . . chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. 17. b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . Trong sự sinh sản của người: a) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : . c) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. 16. b) Ñöôøng tình duïc. . c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. daây ñieän. d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay.dieät muoãi. b. b. . Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Khaû naêng naáu aên. . d) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. . . .Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. . thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A. . . . Ñeå laøm nhaø. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. .röûa tay tröôùc khi aên. laùt saân. . a. . . c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. . . laùt saøn nhaø c. Ñeå laøm ñoà ñieän. . chaên maøn. c B. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. . . d) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng . d) Ñöùc tính kieân nhaãn. ñoà duøng trong gia ñình 12. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. . Tô taèm 1. Tieâm vi-ta-min. c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. c. a 14. b) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp. b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. . Uoáng vi-ta-min. . . taøu bieån. . 15. . a. laøm ñoà thuû coâng. . Ñeå xaây töôøng. c C.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. c) Beänh truyeàn nhieãm. . b) Phoâi phaùt trieån thaønh : . khoâng nguy hieåm vôùi treû em. . nguy hieåm vôùi treû em. .

. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). . . e) Taát caû caùc tính chaát treân. . . c) Khaû naêng naáu aên. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. . .Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.Tre 1. soát xuaát huyeát. ) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng . Tô taèm 3. c) Caùch ñieän. . traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. . 7. b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. . Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. . d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só .Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. dieät boï gaäy. . . chaên maøn. . b. . 2. . c) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. d) Ñöôøng tình duïc. .Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát.uoáng nöôùc chín .2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18. . .Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. . . . laøm ñoà thuû coâng. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. . c) Ñöôøng maùu.dieät muoãi. b) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. . c) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. . Ñeå laøm ñoà ñieän. 1. daây ñieän.… d.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I.vieâm naõo laø : a. 5. Ñeå xaây töôøng. ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. 6. . . caùch nhieät. . . ñoà duøng trong gia ñình 3.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2010. . Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. Ñeå laøm nhaø. . . Ñoàng 2. b. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. dieät boï gaäy. . dieät muoãi. 4. . b) Ñöùc tính kieân nhaãn.12 . . dieät muoãi. .NAÊM HOÏC: 2009MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . aên chín.röûa tay tröôùc khi aên. . . Gaïch 4. . . taøu bieån. d) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp.KHOÁI 5 . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). d) Khoâng tan trong nöôùc. laùt saøn nhaø c.HOÏ VAØ TEÂN : . laïnh. . tan trong moät soá chaát loûng khaùc. b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. . . . . d. d) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. c. A B a. laùt saân. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).

...... ... .. ... . c D....... ..maø caùc ...... . ..... d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. 12... .. . c) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra.... ung thö phoåi.. . treû em ñeàu do . . Trong sự sinh sản của người: a) Phoâi phaùt trieån thaønh : . ñaõ ñun soâi. ... .. a.. ......... .. a.. d) Nghæ ngôi nhieàu hôn... .. b.. .. 14. . a) . caùc theá heä. ... .. moïi.. ... . c... .. . ..... b) Nhôø coù .... doøng hoï ñöôïc . .. b. ........ hieän coù thuoác ñaëc trò. ... 16.. .. ... .Choïn caùc töø... . Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå.... c........ .. ... ........ b B. . b....... ... .. . . söï sinh saûn... d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. ... gioáng. . nguy hieåm vôùi treû em.. ... b) Huyeát aùp cao c) Beänh veà tim maïch.. ... hieän taát caû caùc vieäc treân...trong moãi gia ñình. . 13. a C. .... . .. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp... . AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min..cuûa mình..... ..... nguy hieåm vôùi treû em. c) Thöïc d) Uoáng nöôùc ........ ..... 15. c) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn.............. 9... b... trong 3 caùch döôùi ñaây : a..Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? . b) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em.. .. ..... Uoáng vi-ta-min........ . Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm.. .... .. vieâm pheá quaûn.. . .... . d) Beänh veà tim maïch... . . . Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. c. . khoâng nguy hieåm vôùi treû em.. .. ...... ñuû löôïng. . Tieâm vi-ta-min.... meï.. 11..sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng .. .. ..Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Ung thö phoåi.. . . c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 10 ñeán 19 tuoåi.. .. . . .. . . ........ b) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 13 ñeán 17 tuoåi. . .. cuïm töø : boá...Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc. ... b) AÊn uoáng ñuû chaát. hieän chöa coù thuoác ñaëc trò.... . . . . thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A. a. .. .. huyeát aùp..... .. . ... ........ b) AÊn chín. ...........8... ............. ... ...... .. . ... .. ... .. ... . .. b) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : .... .

tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. ñoäc laäp. .1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. . Ngaøy 12-9 . d) Nhöõng naêm 1945-1954. . . .KHOÁI 5 . ñoäc laäp.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta. . Ngaøy 12-9 c) Nhöõng naêm 1930-1945. . . . Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. . . . . . . xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? b) Chaát deûo.NAÊM HOÏC: 2009-2010. . . c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. . . loáp oâ toâ. .12 . . d) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. 18. . .Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. . . Ngaøy 12-9 2.5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp. .9 .Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. . tinh thaàn.5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1931. 3. . 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C. MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . c) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do. . Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0. . 1947 Thu – ñoâng . D. Ngaøy 9-12 b) Nhöõng naêm 19301931. Ñeå saûn xuaát saêm. (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A. a) Tô sôïi.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945.2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp. . . c) Cao su. b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. .17. . 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0. 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B. .Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. . . . . 2 .

.. . ... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.... ..... 9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0....4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0. .......... .............. trí thöùc.. ...5 ñieåm) a) Ngaøy 19-8-1945.. b) Lôïn.. ... b) Khoâng .... ..................... . ........ ... ... . . ..... tieåu tö saûn.. ...... . traâu.. . ...... ...... ........5 ñieåm) 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. ... b) Ngaøy 19-12-1945...... .......... .. .. c)Ngaøy 19...... ... ......... ........ . boø. ....... ... coâng chöùc.....chuû xöôûng....... .... ....... ........ .......... . tö saûn........ . ........... ...... gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng.. * Phía Taây giaùp .......... d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. .. .... ....... ......Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët .. dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa... trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát... ........ ñòa chuû.........Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. ..........5 ñieåm) a) Khoâng . ...5 ñieåm) a) Toâm.. 11......... 6............. .... (0.. b) Coâng nhaân ..................... ........ noâng daân phaù saûn. chöõ S tröôùc caâu sai.. .. ..5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa... . gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa .. .. ..... ............ d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha ..Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1.. ....... .. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp...... d)Ngaøy 19-12-1954... c) ÔÛ nöôùc ta.. . ..... c) Caû hai caâu treân ñeàu sai. ... ... nhieät ñoä cao. c) Trí thöùc. ..... ...5 ñieåm) . ..... ... ..........Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng........... ..... 10. cua..12-1946.5 ñieåm) a) Tö saûn......... * Phía Baéc giaùp.....5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp.. 7.. ..... ...... 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0... .... .....Vaøo ñaàu theá kæ XX............. .. caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng... daân thaønh thò.... .. vieân chöùc. ........ ..nhaø buoân.... .. ....Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài.. ... ........ .. . b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc..... . .. .. .... hoà vaø vuøng cao nguyeân........ ..... ...... . b) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa.... taàng lôùp môùi naøo? (0. ... deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. ....... . ... luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát............... .... nhieät ñoä cao....... dieän tích laø ñoàng baèng.. c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai..... . c) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa....... ...... . .... 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0...

............................ daân thaønh thò.... MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 .......... ................. . Trung Soâng ôû mieàn Nam .... .... ñòa chuû.......... c) Tö saûn.nhaø buoân...... vieân chöùc...... . .........5 ñieåm) a) Coâng nhaân . b) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn.... .... ...... tieåu tö saûn...chuû xöôûng... 13.. ............... 14............ b)Ngaøy 19.. ÑEÀ 2 Lôùp Naêm.. maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc. ..... ......... .... . .......2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp..... taàng lôùp môùi naøo? (0. d)Ngaøy 19-12-1954................... ........... ..... .. d) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng............................ nhiều lúa gạo........... ... ....12-1946... ...Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: ( 1 ñieåm) ....................... 1.... .......... Soâng ôû mieàn ..... .......... coâng chöùc............ . noâng daân phaù saûn.........................NAÊM HOÏC: 2009-2010.................... màu mỡ.................................. . ........ HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .. ...5 ñieåm) a) Ngaøy 19-12-1945... . ...Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I..... ................ . . .....Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : (0.. .. ......... ...... . ........ .................... .....KHOÁI 5 ............ ....... trí thöùc........... ................................. ....... tö saûn..... ........................ ............... ...Vaøo ñaàu theá kæ XX. 2-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0...12 ....5 ñieåm) a) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn............. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp....... .....................12................5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc ....... .............................. .. .. ........ ....... ............... b) Trí thöùc.. .. .. .... ... ......... c) Ngaøy 19-8-1945....... .... ...... ............... ......... c) Đồng bằng phì nhiêu.......... .........

......................... (1 ñieåm) A B a) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi A. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng...............5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1945................ .1945 b) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc.. Ngaøy 12-9 7........... c) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp. Ngaøy 12-9 b) Nhöõng naêm 1930-1931................. c) Caû hai caâu treân ñeàu đúng.... b) Khoâng ............................ 2 ...............................................5 ñieåm) ........................................................ ...................................................5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do.... ......... 8................................... ñoäc laäp.............. .............. màu mỡ......Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945....... c) Nhöõng naêm 1945-1954....................................... 9. c) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn........................................................... ñoäc laäp....................................................Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp.....................................9 ........................................... maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc............................3-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0.......................................................... Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0.......... d) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta. ....... c) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp d) Chieán thaéng Vieät Baéc B........ 4................................... b) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do........................ Ngaøy 12-9 ............Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1.5 ñieåm) a) Khoâng ... nhiều lúa gạo.......... b) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng.................. Thu – ñoâng 5 – 6 – 1911 D......Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) .. Ngaøy 9-12 d) Nhöõng naêm 19301931.................................. 1947 C........Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài..... 3 -2 -1930 6-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøynaøo? (0..Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët .. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0................. 5.5 ñieåm) Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : a) Đồng bằng phì nhiêu..

... .. dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi. .. . . . . . .. b) Lôïn. .... .. .... ........2010 . caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng... . . . . b) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa.... . ... ... cua.. . . 13-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0. .... dieän tích laø ñoàng baèng.. nhieät ñoä cao.. . ....... ... . ..Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng... . ..... .. ... . .5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa.... . .. .. .. .. chöõ S tröôùc caâu sai.. ... 10... nhieät ñoä cao.. ... .. . .. .... ... ... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa .. .. . gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.....d) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn..... .. traâu... .5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Trung ..... . * Phía Baéc giaùp.. .. c) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa.. ... . 14......... b) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha 3 1 c) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta... . .. d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng... . ... hoà vaø vuøng cao nguyeân. .. . ....... boø. ... . ... . ..5 ñieåm a) ÔÛ nöôùc ta. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. 11-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0...... ...... . c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai. ... .. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi... trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát.. * Phía Taây giaùp . .... .5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp. . .. ..... .. Nam Soâng ôû mieàn Baéc ... Soâng ôû mieàn .NĂM HỌC 2009. . . . ...5 ñieåm) a) Toâm...... .. .Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1. .. .. . (0.. .. .. .. . 12. d) Nöôùc ta coù 54 daân toäc...... .... . .. . ... .. ... gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng..... . luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. . . . .. . ... .. ...Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. ... HẾT ĐÁP ÁN KHOA HỌC HKI .... .... . . .

Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc. Ñeå laøm ñoà ñieän. tinh thaàn. . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). söï sinh saûn. röûa maët. Tô taèm 1. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. meï cuûa mình. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi.ÑEÀ 1 NGAØY THI : 21 . Ñoàng 4. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp. Ñeå saûn xuaát saêm. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. taøu bieån. b. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. Ñaëc bieät.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. c. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min.vieâm naõo laø : c. dieät boï gaäy. Tieâm vi-ta-min. ung thö phoåi. dieät muoãi. cuïm töø : boá. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. meï. vieâm pheá quaûn. 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? X b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi.Tre 3.. 6. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình. huyeát aùp. 11. ñoà duøng trong gia ñình 12. A B a. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. Ñeå xaây töôøng. laùt saân.Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? b) Beänh veà tim maïch. a.… b. goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín.12 - 2009 1. d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. 9. doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau. me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá. 2. b. moïi. chaên maøn.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. Ñeå laøm nhaø. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt. caùc theá heä. d. . c . daây ñieän.Tuoåi daäy thì laø gì ? c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. 7. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su. Uoáng vi-ta-min. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : B. 8.Cao su coù tính chaát gì ? e) Taát caû caùc tính chaát treân. a) Moïi treû em ñeàu do boá. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. gioáng. loáp oâ toâ. soát xuaát huyeát. Gaïch 2. laùt saøn nhaø c. 4. 15. laøm ñoà thuû coâng. 13. 10.Choïn caùc töø. 5.

c) Caùch ñieän. Uoáng vi-ta-min.. trong 3 caùch döôùi ñaây : a.Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. ñoà duøng trong gia ñình 3. Ñoàng 2.5 ñieåm c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? 18. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. laùt saân. dieät boï gaäy. laøm ñoà thuû coâng. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. daây ñieän. 2.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . c. a.vieâm naõo laø : a. Tieâm vi-ta-min.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh.Tre 1. ung thö phoåi. taøu bieån. b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. 7. dieät muoãi. x e) Taát caû caùc tính chaát treân. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? Moãi caâu ñuùng 0. Rieâng caâu 4 vaø caâu 11 ñuùng 15. 6. 9. Ñeå xaây töôøng. 5. b. laïnh. Ñeå laøm ñoà ñieän. ÑEÀ 2 1. caùch nhieät. soát xuaát huyeát. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. 17. laùt saøn nhaø c. 8. 16.. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). vieâm pheá quaûn. Ñeå laøm nhaø. b) Phôi phát triển thành bàothai. nguy hieåm vôùi treû em. chaên maøn. A B a.Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? d) Beänh veà tim maïch. d) Khoâng tan trong nöôùc. b.. huyeát aùp. Tô taèm 3. Gaïch 4. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : D. . Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. 4. tan trong moät soá chaát loûng khaùc. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? ñöôïc 1 ñieåm b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra.14. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. b.… d.

Choïn caùc töø. a) Moïi treû em ñeàu do boá. tinh thaàn. 3. röûa maët.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. nguy hieåm vôùi treû em.Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. 16. gioáng. caùc theá heä. 1947 4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? c) Ngaøy 1912-1946. 17.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët.2010 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0. b) Phôi phát triển thành bàothai. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp. meï cuûa mình.Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. loáp oâ toâ. Ñaëc bieät. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? c) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân. doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau.5 ñieåm) 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0. (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A. Ngaøy 12-9 2. Ñeå saûn xuaát saêm. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su. meï. Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. (0. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra.1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm D.5 ñieåm) . goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt. 14.9 . cuïm töø : boá. 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B. 18. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình. söï sinh saûn.11. 2 . me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. 13. 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C. ĐÁP ÁN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ HKI 2009 . 12. moïi. 15. Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0.5 ñieåm) b) Nhöõng naêm 1930-1931.5 ñieåm) b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. Thu – ñoâng ñöôøng cöùu nöôùc.

trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp.5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? X a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng. 7. 9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0. 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0. nhieät ñoä cao. trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát.5 ñieåm) * Phía Baéc giaùp Trung Quoác.chuû xöôûng. nhiều lúa gạo. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.5 ñieåm) b) Coâng nhaân .a) Khoâng . Đ c) ÔÛ nöôùc ta. 10. màu mỡ. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. . 11. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0. taàng lôùp môùi naøo? (0. soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia. chöõ S tröôùc caâu sai. soâng Soâng Maõ.Giaëc ngoaïi xaâm.5 ñieåm) .Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0.Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1.nhaø buoân. Soâng Tieàn. Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. 13. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. boø. . vieân chöùc. soâng Thaùi Bình. soâng Caû. che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït.5 ñieåm) c) Đồng bằng phì nhiêu.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät. nhaát laø goã. S d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch.Vaøo ñaàu theá kæ XX.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài. 4 4 dieän tích laø ñoài nuùi. dieän tích laø ñoàng baèng. . 12. (1 ñieåm) 3 1 S a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. traâu. 6. .5 ñieåm) b) Lôïn.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. trí thöùc.Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. soâng Ñoàng Nai 14. Đ b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc.

xuống đầu gối. dịu hiền khó tả. phủ kín cả hai vai. rực rỡ. hai con ngươi đen sẫm nở ra. xoả xuống ngực.Năm học : 2009 . Giọng bà trầm bổng. đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. Heát . Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. ngân nga như tiếng chuông. long lanh. Khi bà mỉm cười. cũng dịu dàng.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay.2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu.Khối 5 . Tóc bà đen và dày kì lạ. bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng. tươi vui.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 . và như những đoá hoa. đầy nhựa sống.

Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 .Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. . .2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. . . xoả xuống ngực. long lanh. Giọng bà trầm bổng. . . dịu hiền khó tả. . và như những đoá hoa. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng. . Tóc bà đen và dày kì lạ. . phủ kín cả hai vai. .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 . Đọc thầm:. .raäp… . bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. vieát vieát. xuống đầu gối. . đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. .Năm học : 2009 . . . hai con ngươi đen sẫm nở ra. . . đầy nhựa sống. . . Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi. . .Khối 5 . Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. cũng dịu dàng. . treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc. Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: . Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. gian khoå.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . . . Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. . Khi bà mỉm cười.Năm học : 2009 . . .taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng.2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. ngân nga như tiếng chuông. . . rực rỡ. Heát HỌ VÀ TÊN :.Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. . . . . . .Khối 5 . . tươi vui. Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT .

C. Ñoaïn 3 Caâu 5. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . C. trong söï daõ man. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. laïc haäu. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A. haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch. ( A. Ñoaïn 2 C. laïc haäu. Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí. C. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 3.”.vieát vieát. khoâng coù ñaïo ñöùc. Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû. trong söï daõ man”? A.Con ñang chieán ñaáu. Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc.vì sao? A . cuoäc soáng ngheøo naøn. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä.haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A. chuû ngöõ laø : . gian khoå. Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên. Ñoaïn 1 B. nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc . cuoäc soáng ngheøo naøn. gian khoå. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. söï ngu doát laø thuø ñòch. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên. saùch vôû laø vuõ khí. lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng.mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 . Caû hai yù treân Caâu 4. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên.Haøng trieäu. B.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. B. B. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä.

Ba quan heä töø . Long An. . .ri. . . . . Töø nhieàu nghóa C. coù maáy quan heä töø ? A. . . .Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. .. . B... . Ñoäng từ. . . . . . . Nguyeãn Baù Ngoïc. Đọc thầm:. Leâ nin. .. . . .Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. . . . B. C.. C. Neûo ñöôøng. .ñoù laø: …………………………………………………………………………………… Caâu 6.. . Leâ Nin. . . . Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A. ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. . . . Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. ñoù laø: ………………………………………………………………………………… C. Hai quan heä töø. . . .. . Moät quan heä töø .. . Caâu 10. .. .. Leâ-nin. . . . . . . . .. . Nguyeãn baù Ngoïc. . . . . . Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi. . . . . . . . . Danh từ . . . . .2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. . . . . . . . trong söï daõ man. . . . .Khối 5 . Caâu 8. Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: . Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. . Nguyeãn Baù Ngoïc. .. .A. C. . Taát caû treû em B. . B. . . Töø ñoàng nghóa B. . . “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A. .. gian khoå..ñoù laø: …………………………………………………………………………….” Caëp quan heä töø laø :. Caâu 5. .Caùc töøø “boá”. . . .Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. Bieåu thò moái quan heä : . . . Long An. . . . caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. Pa. . Pa-ri. . . vieát vieát. . .”. . .Năm học : 2009 . Ñaïi töø xöng hoâ. . Töø ñoàng aâm HEÁT HỌ VÀ TÊN :. . . . . . . . Điểm đọc: ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 . Taát caû treû em treân theá giôùi. . . . . . . . . Pa-ri. . . Long An. . .

. . lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng. .taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. . . . . treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc.”. . . . Nguyeãn baù Ngoïc. . haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch. .Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. . . . . . .. Ñaïi töø xöng hoâ.. Tính töø .” Caëp quan heä töø laø :. Hai quan heä töø. Long An.Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. . coù maáy quan heä töø ? A. Bieåu thò moái quan heä : . ( A. .. . . . . .Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu . . Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát.Caùc töøø “boá”. . trong söï daõ man. . . .. . . . . Pa.. ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. .. . . Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. . . Leâ-nin. . . . Nguyeãn Baù Ngoïc. Caâu2 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A. .. . . . .Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. . ñoù laø: ………………………………………………………………………………… ..haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc. . C. Ñoäng từ. B. . Caâu 3. .. . döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi. . . . . C. Nguyeãn Baù Ngoïc. Töø ñoàng nghóa B. . Töø nhieàu nghóa Caâu 4. . Long An. . .. . trong söï daõ man. . . Pa-ri. Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. . Ba quan heä töø . . .. . . Leâ nin. . Leâ Nin. . . Neûo ñöôøng. . Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí.ri. B. . . .raäp… Haøng trieäu. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5. . . . Pa-ri. .. . .mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1.ñoù laø: …………………………………………………………………………………… B. . . “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A. . . . Töø ñoàng aâm C. Long An. .

cuoäc soáng ngheøo naøn. gian khoå. Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . Ñoaïn 2 B. B.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A. Caâu 8. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 5. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä.Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc. laïc haäu. gian khoå.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) . Taát caû treû em treân theá giôùi.ñoù laø: ……………………………………………………………………………. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên.Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. chuû ngöõ laø : C.. saùch vôû laø vuõ khí. khoâng coù ñaïo ñöùc. C . trong söï daõ man”? A.”. Taát caû treû em B. Moät quan heä töø .C. cuoäc soáng ngheøo naøn. nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc . con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. C.vì sao? A. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A.vieát vieát. Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. HEÁT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG HKI NĂM HỌC . Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. A. Caâu 7 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. Ñoaïn 1 Caâu 10. Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû. Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi. B. laïc haäu. C.. lôùp hoïc laø chieán tröôøng.Con ñang chieán ñaáu. B.Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. söï ngu doát laø thuø ñòch. Ñoaïn 3 C. Caâu 6 . Caû hai yù treân Caâu 9.

2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 6. 6.Chuỗi ngọc lam ( trang 134) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 8. 7.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 18 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 7. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK . 5.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1.Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 8.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1.

(Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0.5 ñieåm.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Baø toâi (Töø “Baø toâi ngoài caïnh toâi……. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010.5 ñieåm. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. aám aùp. trang 122 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0.5 ñieåm.5 ñieåm. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). töôi vui” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1. chöõ vieát roõ raøng. trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.5 ñieåm. taäp I. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). b) Ñaùnh gia. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. I. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm.Tieáng Vieät 5. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). + Ngaét hôi. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). ghi teân baøi. ñuùng töø : 1 ñieåm. .

4 .2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù.2.5.ù cho ñieåm: b.2 . gian khoå. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát.3. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. söï ngu doát laø thuø ñòch. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. trong söï daõ man”? .laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn. b. saùch vôû laø vuõ khí.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Tả một người thân (ba. II.3 .5 . tröø 0. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng.5 . trình baøy baøi vieát saïch seõ. mẹ) và nói vì sao em kính yêu ba (mẹ) em.0. thaân baøi. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc. + Chöõ vieát roõ raøng. lôùp hoïc laø chieán tröôøng.vì sao? C.1. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh).1 . ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi.Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. thanh. ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI MOÂN ÑOÏC THAÀM Caâu 1 . Boá goïi con laø ngöôøi chieán só .5 .5 ñieåm. duøng töø ñuùng.5 . b) Höôùng daãn ñaùnh gia. khoâng maéc loãi chính taû.

Leâ-nin. Töø nhieàu nghóa ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT HKI KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 9. Caâu 5. “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? C. ñoù laø : vôùi . Caâu 10.”.C. Nguyeãn Baù Ngoïc. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? C. Hai quan heä töø. Ñoaïn 3 Caâu 5.Chuỗi ngọc lam ( trang 134) . Caû hai yù treân Caâu 4. 11. . chuû ngöõ laø : B. khoâng coù ñaïo ñöùc. Long An. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên. ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. Pa-ri. Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? C.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.” Caëp quan heä töø laø : Neáu . Bieåu thò moái quan heä : Ñieàu kieän – keát quaû. vaø Caâu 6. trong söï daõ man.Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. coù maáy quan heä töø ? B. Ñaïi töø xöng hoâ.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. Taát caû treû em treân theá giôùi. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä.thì . 10. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. Caâu 3. laïc haäu. Caâu 8.Caùc töøø “boá”.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? C. . . Neûo ñöôøng. cuoäc soáng ngheøo naøn. .Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu.”. 12.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi.

Mùa thảo quả ( trang 113) (Sự sống cứ tiếp tục. . 7. . ..Tả một em bé đang tuổi tập nói. . KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : . . .và hót nữa ông nhỉ !) 2. .Người mẹ với 51 đứa con ( trang 165) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 17 theo chuẩn kiến thức. . . y tá. .CHÍNH TẢ : 1.Luật bảo vệ môi trường ( trang 103) 8. Hướng Thọ phú.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. Lôùp Naêm. . . .Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) (Một sớm chủ nhật . . ) đang làm việc.2010 . 10. .Tả một người thân ông ( bà ). . . . . . . . 5. .Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1.Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.từ dưới đáy rừng) 4. . 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Khoái 5. . III. . . . . Chuỗi ngọc lam ( trang 134) (Pi-e .. 6.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. đến hết ) 7. . . . . . . . Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 ÑEÀ Naêm hoïc : 2009 . 9. . 8. . . tươi vui) 3. .2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. . . tập đi. ngày 12 tháng 12 năm 2009. 8. II.còn cho thêm gạo củi) 6. . 5. . .Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) ( Hải Thượng Lãn Ông . chạy vụt đi). . . . . . cô giáo.Tả một người lao động (công nhân.TẬP LÀM VĂN : 6. .ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK. . . 7. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN . . III.Buôn Chư Lênh đón cô giáo ( trang 144) (Y Hoa lấy trong gùi .Cô bé mỉm cười rạng rỡ. Bà tôi ( trang 122) (Bà tôi ngồi cạnh tôi .Tả ba ( mẹ ).ấm áp.Tả một bạn học của em. .

...... .... .......... .. . ... .... .......... ....... . . b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò. ......... . . .... ............. .. . ....... .. ha b) 6taán 235kg = . .... ......../1ñ * 1942....... 87. ................26 + 217.......54 :... ...... ....012 :..... .. . ..34 km2 = .. ....... ...... . * 7...... .................. ... .m d) 234cm = 2 ..... .... .. ....... .... .. ...... ............. .. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5 : Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m......... ..... . ...... ............ ..... ... ....... ...5 – 30... ...... ... ...................... .......... .. ......599...... . ....... ... .. ..3 b) 75. .4............ ... ....... kgï c) 12m 6cm = ......... . ................. ... . .................. .... Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ..... ........... ........ ....... ... = vaøo choã chaám : ............ .. . ... 34 ............ ............ ......... ....... .............. .......... ................... . /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø....... ....... . Ngöôøi . hai phaàn nghìn :..................... ................ ... . ....... ... ..................... .. Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .............26 c) 34........... . . ... . ...................... ....... . .. ..... . .............. Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø.... c) 48...... ........ .. .. ..... ........ ...3........ ...... ... ........ .... ....... ... . ............. 34.... .... .... . .. ...... .......................... ........ .. ... .... ........... ............................ .......... .............. ...... ..... ... . ...... ....... .... ........... .. ....400 Caâu 3 : ... ...... ..... ...........26 ..................... ............ . ... .......... .. ...... . .. .... ....... ...Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : ……....... .... ................. * Ba möôi chín ñôn vò.... .... naêm phaàn möôøi... 125....... . ...... .............. ...................... ........... ........ ....12 b) 89.... .. ......................................... .../1ñ a) 67..... .. ......... ........... .. ... .. . . ...... . 67.... ...16 × 3... ........6 d)125... .............. .........4 d) 882 : 36 ... .. ... .... ........ .... ........... ... . ..09 . .. ... chieàu roäng 2 baèng chieàu daøi ../2ñ Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: a) 5...... ........... ......... ...................... .. .. ... .. ............... .../2ñ a) 605.... .......... boán phaàn traêm :.. ..... . .... . . ..... . . ......... ..........

..... .......................... .. ......... .... ..... ... ........ ... ..... .. .............. . ........phuùt A...... .. ... ................ . . . ........... .. . ......... .. .. ... .. .. ......... ...... ................ ... ... ..................... ...54 D. ............ .. ... . . ... . ... ..... .............. ... ... .... .. . ........... ... .. ....... ............ ... . ...... ...0..... .......... .... .... .............. ..... ........... .. .. ...... .. .. ....04 C...... .... ...... . ... ..... . ... .. .... .. 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A– BCD10 100 1000 10000 b) Tìm x .. .. ........... ............... . .. .. .... .... . . ... Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng... ... ..... . . .. .. . ..... ... . .........0. .. . ..... ........ .... ... ............ .............................. ....... B 11 m Baøi giaûi ........... .... ............. ... .. ..... ..... ... .. ..... . ... ............. ... ...... ......... ...... . ...... Baøi giaûi ..... ... .. ....... ... .... bieát : x × 10 = 64 A. .......... . ... .. ..... ... ....... .. .........0. .. ....................255 phuùt C...... ..... . . ..... ........... .......... ...6..... .. .64 D-640 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A – 50. .............. ........ .. . . .... ... . ....../1ñ 36 m2 D . ...... ..... ...... ....... ....... .. .. . ......./1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72...........4 B – 5........ ..... ... . ...355 phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD A laø 36 m2. ..... ....... ........ ............ ....... . .. ..... ... ....... .............. ....... .. .. ... . ..... . ...... .. ....... . ... .... . . 8m C ........ .....64 B... ........... ... .. ..........4 C.. ............. . ........ .. . ... .77phuùt B....... .. ...... ... . ... ... .........054 d) 2 giôø 55 phuùt = ...

... 0... .. .. ./1ñ Baøi giaûi D B C .............. . .. .. .... 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A...... . .... ........... .................4 B .... . . ................... /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø.... .. ....... .......... .. bieát : x × 10 = 64 A... ... .6.... .......... ... 10000 1000 100 10 A b) Tìm x ... ..... .. . .. ................ .phuùt C...../1ñ a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A .......... 50.... .................. ....... .............. ...... ....... .... ....... Ngöôøi .. ...355 phuùt D.. ...... ..... .77phuùt B..... ...phuùt A..... .... Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m.... . .. .. .......... . .. .. . .. . .. ....... . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ............ Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 2 ÑEÀ Ñieåm: Moân: TOAÙN . Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.... ..... .... . ... ... . 0............. Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø............. .........054 b) 2 giôø 55 phuùt = ... ...........64 D-640 Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD laø 36 m2.4 C. ... ... ............ .. .. .............. ...... 504 .. ........... ............. . chieàu roäng Caâu 5 : 2 baèng chieàu daøi .. .......... ... . .. .... ... ......... .Khoái 5.... .54 D...... . ..... .. ................ ................ . B. . .............. 255 phuùt a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72.... ......... .... Baøi giaûi ....... . ........ D.. .... .. ...... ... ..... ..... ...... ...........0....... . ........ ..... . .. . . ... C.... . .......... . ..... ....... ........ . Lôùp Naêm....... .. .. .... ... ..... 5.. .......04 C. . . ....... ... .......... . ... ..64 B.

.26 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: .. .. ... naêm phaàn möôøi... .. ... ..54 :........... .16 × 3... . ............. .......... .... .. .. .. . . . . .................... ..... .. ...... . ...... .. .. .. . ................ .... .. . ........ .. . . . ..... .34 km2 = ... ... .. ... b) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : * 7. ..... ....... ........ . ......... . * 1942......4..... .... . ... ....... . 34 ... 67... . . ............... .. . . . .... ...... .. . . ........ ... . .. .... * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò...... . .... ha d) 6taán 235kg = ...... .. . ....... .. .. .............6 b)125. .. .... .. .. ....... . .. ... 8m 11 m ....... ..... . ........ .. . ... . .......... .... ...... ... ...../1ñ * Ba möôi chín ñôn vò.... ..... .. . ........ kgï Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ..... ............... . .... .... . .... . .... .... . ......... ........... = vaøo choã chaám : a) 34.... ...... .. 34./2ñ a) 234cm = 2 .... .... ..... .... ..... .... .. .... ... .... ... .... . .. .. ... .. . ... ... .. ..... ..... .. . ... . . b) 12m 6cm = . ...... ......... 87. .... .... .. . .. .... . ..... .. ........ .... . 125......... . .. .... .......... ... .. ..... .... ..12 d) 89. ..... .. ........ ... .. .. ........ . .... . 36 m2 ... .............. . .. .. ... .... . ...... . .. . ..m c) 5. .. . ... ./1ñ Ñieàn daáu < : > .. ... ....... ......... . .... .. . . ..... .3. ... . ... ... . ... . . . . ........ . ....... ... . .. . ... .... . . .. ...09 . ...... ...... . ... . ... Caâu 2 : ....... . . .... .. .. ... .. ....... .... .. . ... . ....... .... .. ... . .... . ........ ...... .... .. ..... ... .... ........../2ñ d) 882 : 36 c) 48..... . ... . .. ............... ........ .... .. ...... . .012 :. .... .. ... ............. .. ... .. . ... ....... . . . . ....... ........ . .. ...... . . ...... ............... . . . .4 .... ........ .. . .. . ..... . . . .. .... .... .......... .. .. ... . ..... . ............... . .599....... .... ........ .400 c) 67... .... ... hai phaàn nghìn :........ ......... . ..... .... ..... ... .. boán phaàn traêm :.. .. ............. . .... .... .. ...... . .. ......... ... . . ..... ........ .. .. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 1: a) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : ……........ ... . . ... ...... .. .. . ............. .. ... .. . . .......... ....... .. .

..................... ...16 × 3..... ............. ....25 ñieåm ……......... .. hai phaàn nghìn : 39.......... ....09 .2009 Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.. <. boán phaàn traêm : 618..../1ñ * 1942. ......................................................... ........ . ./2ñ a) 605.54 : Một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi bốn... ..<.....25 ñieåm ....012 : bảy phẩy không trăm mười hai..................... = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0............... /2ñ Baøi giaûi Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là : (0...26 d) 125...............5 Caâu 5 : ..5 – 30........ ............= ...... b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò....26 a) 605..... ......... .........26 = 45............ .56 b) 75...... 125..... .. ......................... ........ .............5 ñieåm ....................4...................... .... .3 = 822....................400 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0........./1ñ a) 67.3........... ...... ... ........ . naêm phaàn möôøi....... 25 điểm) 3 Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là : (0........>.3 .......... ... 87.........26 + 217........4 = 163...... ......... 67...................................................599.. ..............54 * Ba möôi chín ñôn vò.......12 c) 34.....744 d) 882 : 36 = 24.............34 km2 = 534 ha b) 6 taán 235 kg = 6235 kgï c) 12m 6cm = 12. 34. * 7...... 75 điểm) ..24 c) 48../2ñ a) 5........ 5 điểm) 2 60 × 40 = 2400 ( m ) Diện tích đất để làm nhà là : (0...002 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .............5 ñieåm ........5 – 30............. 5 điểm) 2 60 × = 40 ( m)(Sai lời giải hặc phép tính trừ 0...................... HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HKI KHOÁI LÔÙP 5 – NAÊM HOÏC 2009 – 2010 Ngaøy thi : 24 – 12 .. b) 75......6 b) 89........26 + 217............ ..06 m d) 234cm = 2 m 34 cm Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0...

Bây giờ. bảo ban các học trò nhỏ.Năm học : 2009 . 369 coù giaù trò laø : 9 Cb) Tìm x . 25 điểm HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT . B1000 6. Các môn sinh đồng thanh dạ ran. .5 ( m2 ) Ñaùp soá : 49. . II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.25 ñieåm .5 điểm ) 36 × 2 : 8 = 9 (m ) Dieän tích tam giaùc ABC laø : ( 0.Sai lời giải trừ 0. mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn. .04 d) 2 giôø 55 phuùt = . thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. 25 điểm 2400 × 30 : 100 = 720 ( m2) Ñaùp soá : 720 m2 (0. bieát : x × 10 = 64 .5 m2 Sai lời giải hặc phép tính trừ 0.phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : . rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh./1ñ Baøi giaûi Chieàu cao cuûa tam giaùc ABC baèng chieàu cao cuûa tam giaùc ACD vaø baèng : ( 0. .Khối 5 . học trò theo sau. nhân có đông đủ môn sinh. . Heát . .4 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 B – 5. .5 điểm ) 11 × 9 : 2 = 49. Thế là cụ giáo Chu đi trước. . Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. . . các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm./1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72. 25 điểm) Caâu 6 : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0. . .

Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT . . . ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè. nhân có đông đủ môn sinh. Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. . Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. . Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn. . Chúng bay gần lắm.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT . buồm kéo lên đón gió nam. học trò theo sau. thật êm ả. Bây giờ. . còn trơ những gốc rạ. . Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc.Khối 5 . . . Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. . . .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó. . . tầng tầng lớp lớp. Đọc thầm:. Trời trong xanh. . tưởng như với tay là tóm được. Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo. nước trôi băng băng. nhỏ hơn ao. Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn. . . Các môn sinh đồng thanh dạ ran. mặc áo dài thâm ngồi trên sập. . để lại kỉ niệm muôn đời. .Năm học : 2009 . Thế là mùa nước lên. . .Khối 5 . Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu. Mây trắng ngỗn ngang. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm. . . bảo ban các học trò nhỏ. . rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh. Chuôm : vũng nước. Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. . Dưới sông Cầu. . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. . . .Vừa gặt chiêm xong. Heát HỌ VÀ TÊN :. . .-Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA GHKII Đọc tiếng: . . Những con chim cánh nâu. .Năm học : 2009 . thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. mặt ruộng khô ráo. Lớp Năm . ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. bay về trời. các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn. ngang qua mặt người. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. . Thế là cụ giáo Chu đi trước. . . . Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. Cánh đồng rộng không một bóng người. . . Ông đánh tan giặc là đi luôn.

. c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. buồm kéo lên đón gió nam. nước trôi băng băng. . mặt ruộng khô ráo. . .. . . . . b) Dưới sông Cầu. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . .. . . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. còn trơ những gốc rạ.. cánh đồng rộng không một bóng người. Chúng bay gần lắm. nước trôi băng băng. a) Khung cảnh khác hẳn. b) Nối bằng một cặp quan hệ từ. Đó là từ ………………………… . Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. . ngang qua mặt người. b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. . giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. c) Cả 2 câu trên đều đúng. Töø “Chúng”thay theá cho töø :. . thay cho từ …………………… b) Bằng cách lặp từ ngữ. buồm kéo lên đón gió nam.. . buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một quan hệ từ. b) Một dãy chuôm nước trong veo.. . sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu.. dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết.(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. nước trôi băng băng. Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . để lại kỉ niệm muôn đời. . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. dăm người khom lưng cõng dây kéo.Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa xuân c) mùa thu b) mùa hạ d) mùa đông Câu 2 : Mùa nước lên. d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). . . (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . c) Dưới sông Cầu. . . . .. dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. Câu 3 : Mùa nước lên. .. thật êm ả. . .đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. c) Nối bằng một cặp từ hô ứng. c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc. .. . tưởng như với tay là tóm được. .. . . Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu.. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc.. . Đó là từ ………………. .” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách thay thế từ ngữ. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. .

. Mây trắng ngỗn ngang.rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. . Ông đánh tan giặc là đi luôn. . . . . . . . Thế là mùa nước lên.. . . nhỏ hơn ao. . . . . .5 điểm HỌ VÀ TÊN :. ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè.c) Bằng cách dùng từ ngữ nối. thật êm ả. . . . . . .Vừa gặt chiêm xong. mặt ruộng khô ráo. Cánh đồng rộng không một bóng người. . Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu. Điểm đọc: BÀI KIỂM TRA GHKII ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn. . Lớp Năm . . Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết.2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó. . . . . HẾT Mỗi câu đúng được 0. .Năm học : 2009 . . Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. ngang qua mặt người. Chúng bay gần lắm. . -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ Đọc tiếng: . Chuôm : vũng nước. Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. . Đọc thầm:. . nước trôi băng băng. . . . . . Dưới sông Cầu. .môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . Những con chim cánh nâu. . . . . Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. Trời trong xanh. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp.Khối 5 . . để lại kỉ niệm muôn đời. . . . . . Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo. tầng tầng lớp lớp. còn trơ những gốc rạ. . buồm kéo lên đón gió nam. . Đó là từ …………………. . . Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. tưởng như với tay là tóm được. . . . . bay về trời. . . . Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 1 c) Câu 3 b) Câu 2 d) Câu 4 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán . Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn. . . . ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. .

. . . . để lại kỉ niệm muôn đời. . . . dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. Câu 3 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . Câu 5 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 4 c) Câu 2 b) Câu 3 d) Câu 1 Câu 6 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa thu c) mùa xuân b) mùa đông d) mùa hạ Câu 7 : Mùa nước lên. . . . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . . . .. a) Một dãy chuôm nước trong veo. . b) Dưới sông Cầu.. . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. dăm người khom lưng cõng dây kéo. .. . .. . . b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. .. . . . . . dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. ... . . . d) Nối bằng một cặp quan hệ từ. tưởng như với tay là tóm được. thay cho từ …………………… c) Bằng cách lặp từ ngữ. sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu. b) Bằng cách thay thế từ ngữ. . . . . Câu 9 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. . Câu 8 : Mùa nước lên. Đó là từ …………………. . sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. .. Câu 2 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán . . Đó là từ ………………………… Câu 4 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc..đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. .(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . . b) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). . lầm lũi bước chậm chạp ven bờ.” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách dùng từ ngữ nối. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. buồm kéo lên đón gió nam. Đó là từ ………………. . . (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng.rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. .Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu.. . . . . . ngang qua mặt người. . nước trôi băng băng. nước trôi băng băng. Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. .. . . . . c) Nối bằng một quan hệ từ. nước trôi băng băng. c) Dưới sông Cầu. Töø “Chúng”thay theá cho töø :. buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một cặp từ hô ứng.môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. . . . .. . .. Chúng bay gần lắm. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . buồm kéo lên đón gió nam. .

Câu 10 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. Töø “Chúng”thay theá cho töø : Những con chim cánh nâu . c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc. Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. cánh đồng rộng không một bóng người. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. HẾT Mỗi câu đúng được 0. Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. còn trơ những gốc rạ. mặt ruộng khô ráo.5 điểm ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKII – LỚP 5 Mỗi câu đúng được 0. sông Cầu biến đổi ra sao ? c) Dưới sông Cầu. b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. còn trơ những gốc rạ.5 điểm Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? b) mùa hạ Câu 2 : Mùa nước lên. c) Cả 2 câu trên đều đúng. nước trôi băng băng. thật êm ả. Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. ngang qua mặt người. dăm người khom lưng cõng dây kéo.b) Khung cảnh khác hẳn. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. thật êm ả. Chúng bay gần lắm. tưởng như với tay là tóm được. mặt ruộng khô ráo. a) Khung cảnh khác hẳn. cánh đồng rộng không một bóng người. Câu 3 : Mùa nước lên.

. mà cũng cho đúng) HẾT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC . 17- Phân xử tài tình ( trang 46 ) .(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. Đó là từ ………………. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 13- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). thay cho từ …………………… e) Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ Dãy chuôm f) Bằng cách dùng từ ngữ nối. (hoặc không những …. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. 14- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. để lại kỉ niệm muôn đời. Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : c) Câu 3 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán không chỉ rèn cho chúng em kĩ năng tính toán mà môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận.” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? d) Bằng cách thay thế từ ngữ. (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. 16- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. Đó là từ ………………….Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc.. 15- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.

5 ñieåm. taäp II. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0.Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu).Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) . ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. 9. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm).Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.5 ñieåm. 10. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0.5 ñieåm. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. 18- 7. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. ñuùng töø : 1 ñieåm. ghi teân baøi.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 28 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). 8. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5.5 ñieåm. Phân xử tài tình ( trang 46 ) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. + Ngaét hôi. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu.

sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ.+ Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. thaân baøi.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Nghĩa thầy trò (Töø “Từ sáng sớm……. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). chöõ vieát roõ raøng. ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû đồ vật ñuû caùc phaàn môû baøi.5 ñieåm. .laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn. + Chöõ vieát roõ raøng. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). II.5 ñieåm. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. I. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010.học trò theo sau” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1. khoâng maéc loãi chính taû. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc. tröø 0.ù cho ñieåm: b. duøng töø ñuùng. b) Höôùng daãn ñaùnh gia. trình baøy baøi vieát saïch seõ. Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm. trang 79 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. thanh. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. b) Ñaùnh gia.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng.

1 .4 .2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù. . Hướng Thọ phú. Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) ( Từ đầu đến …học trò theo sau ) 3.2.ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK.5 . theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao). Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) ( Từ đầu . ngày 15 tháng 03 năm 2010. KHỐI TRƯỞNG .Tả cái đồng hồ báo thức 13. . . III.5 . tập hai của em. III.Tả quyển sách Tiếng Việt 5. .b.Tả một ca sĩ đang biểu diễn. Ai là thuỷ tổ loài người ( trang 70) 5.TẬP LÀM VĂN : 11.5.Tả đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.3.0. 2. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát.Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích. .3 . .5 . . 12. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : II.2 .CHÍNH TẢ : 1. Núi non hùng vĩ ( trang 58) 4. 14. . 15.1. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. Trí dũng song toàn ( trang 26) ( Từ Giang Văn Minh đến …hết ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 28 theo chuẩn kiến thức.5 .

...... .. ......... .... ... ...... .. ... ............ . .. .............. .... . ... .......079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .200 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : ……. ...... ............ .. .. ..... . . ...... . .. ... ..... ..... .............. ...................... ...... . ...... .... ..../1ñ a) 97.. . . ........... ....... ...... .. 39.... .. .... ....... ......1............ . . .. ....... .. ..................2000. .. . .......... ............... . ..... ..... . .. .... . . . .. ..... ... . .... ....... .. ........ ..... ... .. ..... ... . ........... ............ .......... ..................2 c) 40... ......... ... .... ....... .. ............... ....... ........... . .... .... . . ..../1ñ * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :........ .... ........ .. ..... .. ... .... ...... Lôùp Naêm... ..... ..... .. ................ ..... BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN .. . ............ . ... ... ............... ..... . . .... ...... ... ../2ñ a) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø c) 8 giôø 19 phuùt × 3 . ....... . Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ....... . .... .......... ... = vaøo choã chaám : ........ ....... . . ... b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0.. Naêm hoïc : 200 ......... ....... ............ ... .... .. .......... . . ... ... ... . . .08 ...... ..... . 97....... ...... . ............ ...... .. ..... . .. . .. ..... ...... . ..... .. ....... 54...6 d) 54....... ..... . ... . ....... .... . .. ......... ...... .......... . ... .. . .... ..... .. 90........... .. . ...... . .92 b) 89............. .... ................ ... .... ..Khoái 5........ * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :....... . . .. ....... ... .. Tröôøng...... 1000 . ...... ... .... .. .... ......... ... ... 234 * cm3:.... . .. ........ ................... .. ..903 dm3:........ ... .. . ..... .. .. ... ..PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : . ... .. .... ..... .6.....

.................................... ........... phuùt (0................................ ........ .... ............................................. ......... (0........................................ ......... ............................................ ......./2ñ a) 72 phuùt = ................... ........ ....... ......................5 ñieåm) Caâu 5 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m............. ............ ................... ...... .......... ...... .................................................... .... ... ....... ........ Baøi giaûi ................... phuùt ........................... ... giôø .......... ........... b) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù.. .. ........... ................. ......5 ñieåm) b) 3.................. ......................... ..... ... . ........................... ......................... ....... ............ .... .... ..... cm3 (0. ....... .................................. moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng a) Tính dieän tích sôn caên phoøng...................................... ............ .............. ........... .... .................. ..5 ñieåm) c) 18....9 m2 ............................ ................... .. ................... ... ......... ...... ... .. ......... ......................... .. .......5 ñieåm) 2 d) m3 = ... ........................ ..... ............................................ ....................... .. ................................................... .......... ......5 giôø = .............. ............................ .................. ...... ............................................ .................. ................ . .............. ..... Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10....b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 ............................. .. .................................. .................... ......... ............... chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3.................. ............................. ... ...........4 m ....................54 dm3 = ....................... ................ . ..................... /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng...... ......................................................... .. .. ............................................................. ............... ........dm3 5 (0........................ ...................... .... ............................................................. . ........ Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: .

. .. . ./1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A.. 90 ( 0.. . .. m ... . . .25 ñieåm) A. . . ...4.. ... .. ... .. ..25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A.. ..5 C. .. .. 36 cm3 B. ...... .. .... . .. .. . .. . . . .. . .. . ..... .. . .14 dm D. .. ... .. . .. . ..... . .. ....... . . ... . .... . . . . 45 C..144 cm3 C... . . .. .. . . .1/ñ Baøi giaûi 9 ... . .. .. . ... .... . 5 . . . . .. .. . . .. . .. ... . .... .. ...45 B. .0.. .. . . .. .. ... ..4 m .. .. ..... . . ... . . . ..... .. . . . ... . . . 216 cm3 ( 0. .. . /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng. . .... . . ..... . . ....Khoái 5.. . . . . .... . . 0. ... Hình M Caâu 7 : Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân . ..... . . . .. .... .. 4.... .. ... ... .14 dm B. m . . 5. . 60 D. ... ... ..... ..... ... . .. .Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng c) Tính dieän tích sôn caên phoøng.. .. .. ..... .... d) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù. . .. 180 cm3 D. .... .. ... .. .. Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10.. .......... .. .. . . . .... ..2010 Caâu 1 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m.. . ....... . . . . . ... . . . . . ... . . . ... .. .. ... . . .. . ... . .. . . . . . ... ... . ... .. .. . m A... . .. ... . B M A .28 dm . . ... .. . . ... .. . ... . . . .. . Chu vi hình M là : 0... . ... . ..... . ..... ... . .. .. . .14 dm C.. . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . .. .. .045 D... . .25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = ... .. .... 3. ..... .... .. 8. . . . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .. . . . .. . . . . . .. ..... . . ... ... .. .. . ..... . 12 D C .... . . ... BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 2 Ñieåm: Moân: TOAÙN ... . chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3.450 ( 0.... .. .. ... . .. . ... . .. . . . ... . m .. .. . ... .. Tröôøng.. ... . 40 B... . . . .. . . .. . . . .. . ..... Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Naêm hoïc : 2009 . ...... .... .. Lôùp Naêm... . . .. . . . .9 m2 .. .. . .. .. Baøi giaûi ... . . .25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên. .. ...... . ... . .. . . . . .....

. 45 C... ........... 8. ... . .. .. . .0... . ...... .. .. . .. ....... .. ... ......... .... . .. . . .. . . .. ....4.... . . .. ..... . ..... . . .. ........ . . b)Vieát soá goàm coù : * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :.. ..... .. ..14 dm B.. . . . ...... ... .. Caâu 3: a) Ñoïc caùc soá ño sau : Hình M 234 …….. * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :.. .. .. .25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên..... . . ... . . . ............. .. . ...... .. ... .. .... .......... .. 40 B. .... .. .. . ... . . . . . ........ .. .. . ... . .... ../1ñ * 1000 cm3:. . . . ..... ... ...........25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = . ....... ........ . .. ...1/ñ D Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân . . ........ . .. m A. 180 cm3 D..903 dm3:.... .... .. .... .. . ...144 cm3 C. 90 ( 0. .. .... .. .. .. ..... . ...... .... ...... ........ ..... . . . ... . .. . .. .14 dm C... . . . . ............. ..... .... .. .... . ... ......... . Chu vi hình M là : 0. ... .. .... ........ . . . .. ....... . ...... ... .......... . .... . .. ..... .... . ....... . .. . ... . . .. ....... .. . .. ...... .25 ñieåm) A. ... ....... ..... ... . . ... ... . .. .. .. .. 216 cm3 ( 0...... . .... ... . .... Baøi giaûi ... . .. ........ . .... . ...... ... . ..28 dm ..... . .. .... ... .......... 4... ... .................. ..... .. ... .. .......... .... . ... . ..... ... . ...5 C..... ........ .. .. . . .. .... .. . .....25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A. .. . ...... . 0.. ... .... .. . .. ..... .... . .. . .......... . . . .. .. . ..9. .. .. ...... .. . .. .. . .. ... 12 C . ... ....14 dm D.. 3.. .. . . .. .... . . . . ....... .. .. .... .. ... ... . ..... ....... ... . ... .... .. 60 D. 5.. ...... ...... ..... . ...... . . ..450 ( 0. m B M A 5 Caâum4 : . ..... .045 D.. . . ... . .... ... . 36 cm3 B.. ... . .. ...... . .. * 0. ... . . Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. . ... ... .. ...... .... . m . .. .... ...45 B. . ./1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A.. ... .... .. ... ... ... . .. . . . .... .. .. . . ..

.... ...6 d) 97.......... ........../2ñ a) m3 = .... ..... ........ ........ ........ . ........ ..........92 ............. . ................. .......... ... ..................NAÊM HOÏC 2009.... ......... ... giôø .. ............ ........... . ... . ..08 ..... .. . ....................... ......... ... . ...... ..... . ................ .... 97... .. ............ ...... ............. .... phuùt ... .......... ........... ......................... ... ................... ........ ............. .... .....2 Caâu 6 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .........5 ñieåm) HEÁT A B ÑAÙP AÙN TOAÙN 5 GHKII .... ..... .......... ..................................... ............... ............. .............. b) 8 giôø 19 phuùt × 3 d) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø ...... . ............................ ............. ....... .. ................. ....... ..... .... .... .......... .5 giôø = ......... ......... ........................ ............................... ......... .. .........................../1ñ a) 54....... .... ............ .......................5 ñieåm) b) 18...... .. ........................6.................. .................. ............................. cm3 (0.................. ....... ................ ........... .... .......... .. ............ ......................... ......... ................2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0...2000.......... ........... .................................................................... ............. ...........5 ñieåm) c) 3................ Caâu 5 : Ñieàn daáu < : > ..1........... .. . ............. 54...... ....................... .............. ........... ...... ............... ......................................... ........................ ........... ...... ......25 ñieåm ... .............................. phuùt (0.. ..............54 dm3 = ... . .... ............... ....... . ............ . ............. .. . .......... .......... .............. ...... .. ............................ . .......... ........ .. ... Caâu 7 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: 2 ............................... c) 89.. ............................. 39................... ... ................ .............. .. ........................... ........ .... ... ..... ....... 5 (0......... ............ .......... ....................... . ............................ ........... ...................... ....................... = vaøo choã chaám : ./2ñ a) 21 phuùt 15 giaây : 5 c) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt ......... ............ (0................................................ ............................... .................. 90... .... ...... ....... .. .... ........ .... ................ ..................................................5 ñieåm) d) 84 phuùt = ..... ..................... .079 b) 40......... .. ........

/2ñ a) 84 phuùt = 1 giôø 24 phuùt (0. . 45 ( 0.25 ñieåm) Caâu 7 :1 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích hình thang laø : ( 0.5 ñieåm) 2 d) m3 = 400 dm3 5 (0.8 + 30 – 10.5 ñieåm) 36 000 × 93. . . 234 * cm3: Hai traêm ba möôi boán phaàn traêm 1000 xaêng-ti-meùt khoái.5 ñieåm) Caâu 5 : 2 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích xung quanh boán maët töôøng trong phoøng hoïc laø : (0. = vaøo choã chaám : Ñieàn moãi daáu ñuùng ñöôïc 0. .903 dm3: Khoâng phaåy chín traêm linh ba ñeà-xi-meùt khoái.25 ñieåm) ( 12 + 9 ) × 5 :2 = 52.9 = 3 380 400 (ñoàng ) Ñaùp soá : a) 93.9 m2 (0. .08 . =. .< . ./1ñ khoái : 2001 dm3 * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái : 0.92 b) 89. . 0.25 ñieåm) 6 × 5 = 30 ( m2) Dieän tích queùt sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0..6 d) 54. . . .1.5 giôø = 210 phuùt .9 ( m2) Tieàn sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0. . >.25 ñieåm) b) 3 380 400 ñoàng Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. . . . . .25 ñieåm) d) C. 216 cm3 ( 0. ./1ñ a) 97. .2000.14 dm ( 0. (0. . >. .25 ñieåm) b) B. .5 ñieåm . 5. 90./1ñ a) D.5 ( m2) 3 .6.25ñ) b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt = 6 giôø 39 phuùt c) 8 giôø 19 phuùt × 3 = 24 giôø 57 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 = 4 phuùt 15 giaây Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0.045 ( 0. . .25 ñieåm .079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi pheùp tính ñuùng ñöôïc 0.5 ñieåm . Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .5 ñieåm) b) 3. .9 = 93. .25ñ) = 10 ngaøy12 giôø ( 0. 97. 39./2ñ a) 4 ngaøy22 giôø + 5 ngaøy14 giôø = 9 ngaøy36 giôø ( 0.5 ñieåm) ( 6 + 5 ) × 2 × 3.4 = 74. .…….8 ( m2) Dieän tích traàn phoøng hoïc laø : (0.2 c) 40.54 dm3 = 18 540 cm3 (0.5 ñieåm) 74. .5 ñieåm) c) 18. b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0.919 m .25 ñieåm) c) C. 54. .

7/119.25 ( 0. 2/91. 3-Keå teân moät soá maët haøng Trung Quoác maø em bieát .chia . c) Daây cao su bò keùo daõn ra. Haøng ñieän töû. 4/72. ñoà chôi cuûa Trung Quoác ñöôïc xuaát khaåu nhieàu nöôùc treân theá giôùi.pu. 1/88. -Cam-pu-chia: ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baéng daïng loøng chaõo. goám.25 ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HKII KHOÁI LÔÙP 5 . 4/69. 7. h) Thuyû tinh ôû theå loûng thaønh thuyû tinh ôû theå raén.Vì sao chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu ? Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo neân chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu : töø nhieät ñôùi. 3/94. Töø laâu Trung Quoác ñaõ noåi tieáng veà tô luïa.Dieän tích hình tam giaùc laø : ñieåm) 12 × 5 : 2 = 30 ( m2) Dieän tích phaàn khoâng toâ ñaäm laø : 52. saûn xuaát nhieàu maùy moùc. chæ baõi ñaù. nuùi ñaù . söù. Thöïc vaät : coù nhieàu baïch ñaøn vaø keo.5 – 30 = 22.Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân. ñoàng baèng chaâu thoå maøu môõ. 8-Haõy cho bieát ñaïi döông naøo coù ñoä saâu lôùn nhaát. 2. 3d/100.5 m2 ñieåm) ( 0. 3/109. oâ toâ.5 ( m2) Ñaùp soá : 22.83. ban ñeâm laïnh 00C. 1/82. .Muøa heø. 4/67 .78. daàu döøa. Cô quan sinh duïc ñöïc vaø cô quan sinh duïc caùi cuûa thöïc vaät coù hoa laø : nhuî vaø nhuî. thieáu nöôùc. b) Thaû voâi soáng vaøo nöôùc.cao su. cheø. ÑÒA LÍ 1. -Laøo: Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. 9/119. ban ngaøy gaàn 600C. 5-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-madoân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó. 4/102.( Vôû baøi taäp Khoa hoïc ) 1. 6-Ñoâng Nam AÙ coù ñieàu kieän gì ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ? Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. thieát bò. . Ngaøy nay. g) Ñinh môùi thaønh ñinh gæ. d) Ly thuyû tinh bò rôi vôõ. nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà. 2-Haõy neâu ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø Cam.Haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa hoang maïc Xa-ha-ra.25 ñieåm) ( 0. e) Xi maêng troän vôùi caùt vaø nöôùc. 2/62 . Ñoäng vaät ñoäc ñaùo : coù nhieàu loaøi thuù nhö caêng-gu-ru. 1/77. saâu bao nhieâu meùt ? Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu lôùn nhaát laø11 034 m . Ít soâng hoà. MOÂN KHOA HOÏC Caâu 2/60. 3/69 . 4-Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù ñaëc ñieåm gì? Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù khí haäu khoâ haïn. 1/100. 3/110. 2/104. 1/105.99. haøng may maëc. . phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc vaø xa van. 9-Haõy neâu vaøi ñaëc ñieåm cuûa vuøng röøng A-ma-doân .NAÊM HOÏC 2009-2010. Khoâ noùng nhaát theá giôùi laø hoang maïc lôùn nhaát theá giôùi khoaûng 9 trieäu km2. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi. Söï bieán ñoåi hoa hoïc xaûy ra trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây : a) Hoa tan ñöôøng vaøo nöôùc. taïo ñieàu kieän cho Ñoâng Nam AÙ saûn xuaát nhieàu luùa gaïo. 5/118. . daàu coï. gaáu coâ-a-la.1/98.

.... Ai Caäp . Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. ... . .. maùy moùc.... caây keo xtraây-li-a . Lieân Bang Nga .... .. . .. phaûi chaám döùt dính líu quaân söï ôû Vieät Nam.. gian khoå. Chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc. ...Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo thôøi gian naøo? Keát quaû ra sao? Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo ngaøy 07-05-1954. ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi... laïnh nhaát theá giôùi. . taïi ñaâu ? Ngaøy 27.. thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa Vieät Nam. ... 3.… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm. thieát bò.... Laøo . ... . .. taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp . .. khí ñoäc.. phaûi coù traùch nhieäm haøn gaén veát thöông chieán tranh ôû Vieät Nam 12.. ... . Saûn phaåm coâng nghieäp chaát löôïng cao... ghi trang vaøng choùi loïi vaøo lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta... Phaùp . Keát quaû laø sau 56 ngaøy ñeâm chieán ñaáu kieân cöôøng. . toaøn chaâu luïc phuû lôùp baêng daøy trung bình treân 2000m. . OÂ-xraây-li-a ... röøng döøa LÒCH SÖÛ 1. nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng haøng ñaàu theá giôùi nhö saûn xuaát ñieän.. goùp phaàn to lôùn vaøo söï nghieäp giaûi phoùng mieàn Nam.… cho chieán tröôøng... löông thöïc.. ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn....vuõ khí.. ..Ñöôøng Tröôøng Sôn baét ñaàu ñöôïc môû vaøo thôøi gian naøo ? Ñöôøng Tröôøng Sôn coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán choáng Mó..... . Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân. boä ñoäi ta ñaõ ñaùnh saäp “ phaùo ñaøi khoång loà” cuûa thöïc daân Phaùp ôû Ñieän Bieân Phuû.....01-1973.. . 2.. 4.. . .. gaáu coâa-la. Ñoäng vaättieâu bieåu nhaát laø chim caùnh cuït. cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta ? Ngaøy 19-05-1959 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn..Ñieàn teân caùc chaâu luïc vaøo baûng döôùi ñaây: Teân nöôùc Thuoäc chaâu Teân nöôùc Thuoäc chaâu luïc luïc Trung Quoác .... Hoa Kì . . . Cam-pu-chia . 11-Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Nam Cöïc . 10-Haõy neâu ñaëc ñieåm kinh teá cuûa Hoa Kì .. .Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû laø: Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. laøm saïch baàu khí quyeån .Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : Khí haäu Ñoäng vaät. Hoa Kì coøn xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi.. . . . .... .. 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó. .. quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C. .... .Ñoäng vaät: caêng-gu-ru.. 14.. . Ñaây laø con ñöôøng ñeå mieàn Baéc chi vieän söùc ngöôøi. thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn... ... . . Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä.... ... .. ..... . phaûi ruùt toaøn boä quaân Mó vaø quaân ñoàng minh ra khoûi Vieät Nam. 11-Haõy neâu nhöõng ñieåm cô baûn cuûa Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam. Mó phaûi toân troïng ñoäc laäp.-Laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi.. Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .. ... chuû quyeàn. Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó....Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam ñöôïc kí keát chính thöùc vaøo thôøi gian naøo.

. .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. . .Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô. . . 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp. . . .Cung caáp ñieän cho caû nöôùc . . . . aâm möu chia caét laâu daøi ñaát nöôùc ta.4 –1975. .Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô. Ñôn vò xe taêng cuûa Buøi Quang Thaän ñaõ tieán vaøo dinh. .Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: Ngaøy 30 . .Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? . . .Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. Toång Thoáng Döông Vaên Minh ñaàu haøng voâ ñieàu kieän. .Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát. . 9. chanh 3. .Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : -Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc . bí Ngoâ Böôûi. khoâng khí. . . NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh HOÏ VAØ TEÂN : . 7. .1956. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. . 8. ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ khuûng boá vaø taøn saùt ñoàng baøo mieàn Nam. ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ laøm gì ? . nöôùc. -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ. . Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. 6.Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.5. . . . . BAØI THI HOÏC KÌ II. .Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa laø: -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä .Quaân Phaùp ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. . .NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1.Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. .KHOÁI 5 . cam. baàu. a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. . . b. 10-Quoác hoäi khoùa VI ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh troïng ñaïi naøo? Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng. c. -Thaùng 7. vôùi söï kieän lòch söû ñaùnh chieám dinh Toång Thoáng nguïy. .

.........Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù................. .. . c) Söï sinh saûn.......... ...... ñoäng vaät..... ñöïc goïi laø....... coâng tröôøng. Cô quan .... d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi.Nhaø ôû. 11..... ... .. b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi.. ............ ........ 8..................... baûo veä cuûa hoå meï.... ...Cô quan sinh duïc caùi goïi laø ........ c-Vì hoå con caàn söï che chôû....Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi... ... aùnh saùng. c... Sinh duïc..... c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu ... .. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng. ..... ....... khoâng khí........ ...... trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp.. c) Tröùng. nöôùc... ...... .. Hoa laø cô quan ............... nhuî .. .Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã ................. .Ñuùng ghi Ñ.. b) Söï thuï phaán. .. c) Söï keát hôïp..... 4. con ngöôøi... haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân.. ...... 7....... . c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi.. ....... 6....... b.. aáp uû cuûa hoå meï. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi...... . .... .............. tröôøng hoïc.. ....ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng. 10.... ... cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. .Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : ..... laøng maïc....... sinh saûn........ .............. ... . .... ... ......... d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ).. ...... .... b-Ñaát ñaù.. ......... 12........ .......... .... ......... .. . 5..Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm.. .......................... ...... ....... 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra.. . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït.... c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau.. . .. . nhò.. ............ . ...... b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù.......a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt........ ..... e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc.............. b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc.... .... . .Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a........ . ...Thöïc vaät.......... d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn........................ ... .... d-Taát caû caùc yù treân.... nhieät ñoä..... .... nhaø maùy... .......Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau.Hoån hôïp laø gì ? a. ...........

. . . a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. nhaø beáp. .Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16. . . . . . . d) Saâu.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït . . . chim caùnh cuït. . b) Cây cối giữ nước lại. . nhaø veä sinh. . .Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû.KHOÁI 5 . 19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước.NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1. . 13. . .. . b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 17. chuoàng traïi chaên nuoâi. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng 14. . d) Câu a và c đúng. ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. d) Thực hiện tất cả các việc trên. . caù vaøng. . c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. ÑEÀ THI HOÏC KÌ II. c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. . höôu cao coå. . . 15.b) Böôùm. 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. .2010 . b) Giöõ veä sinh nhaø ôû. . ... . . . .Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009 . chữ S vào trước ý kiến sai.Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. . con người cứ việc sử dụng thoải mái.

. c) Söï naûy maàm. b) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. c) Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. d) Câu a và b đúng. . . 3. chim caùnh cuït. . b) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. nhuî . ñöïc goïi laø. nhaø veä sinh.Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. . 9. . haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. . . .Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng. . c) Cây cối giữ nước lại. Sinh duïc. . b) Söï keát hôïp. .. . . . . c) Söï thuï phaán. . . . . . . . 11-Ñuùng ghi Ñ.Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï sinh saûn. . cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. 6.Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. . d) Nhoäng. . . d) Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. höôu cao coå. Cô quan ..ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Saâu. nhò. . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a) Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. e) Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. . b) Böôùm. . caù vaøng. . b) Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn. . . . c) Tröùng. Hoa laø cô quan . Ñoäng vaät ñeû con Ñoäng vaät ñeû tröùng 10. . . 7. b) Không còn cây cối giữ nước. con người cứ việc sử dụng thoải mái. . . . c) Giöõ veä sinh nhaø ôû. .. . d) Thực hiện tất cả các việc trên. nhaø beáp. . . . . 4. . . sinh saûn.Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 5-Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . . chữ S vào trước ý kiến sai. b) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. 8-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng.Cô quan sinh duïc caùi goïi laø . . . . chuoàng traïi chaên nuoâi. a) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. . . . . .Noaõn phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Hôïp töû phaùt trieån thaønh Quaû 2-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Nước thoát nhanh gây lũ lụt.

...........Thöïc vaät. ...Nhaø ôû...... .. ...............Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp........... ............... cam........... 19...Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng............. .. . khoâng khí.............................................................. ...... ........ bí Ngoâ Böôûi.. c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi..... ............... .. laøng maïc.. ........Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch .. b) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra.. c-Ñaát ñaù.................... ................. 13-Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta............... ñoäng vaät.......................... ................... . a) Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát......... ..................... ..12-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi..... con ngöôøi...... ........ . b) Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt. nöôùc............ ........ c) Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng....... laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. c) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù......... 18. ... ..Hoån hôïp laø gì ? a) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau... d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi.......... . . ......................... ........... 1 ÑEÀ ... laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. ............ chanh HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ..... . ......................... .. . b) Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng............ .. b) Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau........................ c) Vì hoå con caàn söï chaêm soùc................. khoâng khí.... ......... .......... . 17-Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a............ ... aáp uû cuûa hoå meï...... 14... . . ..... 15. 16-Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a) Vì hoå con caàn söï che chôû......... nöôùc. ........ baàu.... b-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ).. aùnh saùng...... d) Taát caû caùc yù treân......................... tröôøng hoïc....... . ........ nhieät ñoä.... .... baûo veä cuûa hoå meï... d..... nhaø maùy....... coâng tröôøng............ ..............

........................Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. ........... .......................................................... b.... Quoác ca .............. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.... C-Taïisao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0........ c.......... buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó........ b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng..... ....... ...........................................NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A............................................................ (2......................... Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ......... Caâu 3 : Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng...... ñaát nöôùc thoáng nhaát........... ....... 0...Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi.......................................................................... Thaønh phoá ....... .........Lôùp Naêm. .5 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc .. ...2009 ................. Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ............... Quoác kì ...Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt...................... c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn.................. ... Saøi Goøn – Gia .... buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó... ........................ B......................... ......... (1ñieåm) a... ...........Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû . Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ........ ............ Thuû ñoâ ............................. ÑEÀ THI HOÏC KÌ II........... Ñònh .................Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008 ................. Caâu 4 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian ................ ............ c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam......................5ñieåm) a.KHOÁI 5 .......................Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a-Gia ñình ñoaøn tuï....... ......... .......... ...........................5ñieåm) b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam.. Caâu 2 : Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: (2 ñieåm) ........ .......Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt... ........... ..........

....5 .... ..... .. ..... Quoác kì .. ....... ....... b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. ..5 ...5ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc . ....5 . . ... . ..1959 Caâu 5... . Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. . . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1...... .. ... . . . .. .....1 .4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 ......Ñuùng ghi Ñ....Ñuùng ghi Ñ..... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1.. c) Thaùng 7.. ... .KHOÁI 5 .. . .Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 ......5ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc . .. ... . ÑEÀ 2 Lôùp Naêm...5 ñieàm ) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 30 . ......1954 Tröôøng Sôn Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 27 ...1959 thuùc thaéng lôïi Caâu 2.... . ... ... Thaønh phoá Saøi Goøn ... ... ....... Caâu 3. ....1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 . . .4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 . ... ... . ....... ... c) Thaùng 7...Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng.1 ......... . .... .. .... – Gia Ñònh .. .. .. .. .. . ... . .... Thuû ñoâ .... . ...1956..5 .... . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . ... . .. . . . ........ .. . ÑEÀ THI HOÏC KÌ II. ... Quoác ca .. ... .. ..... ...... ....1973 Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 19 . ..... .. Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. .. .. . . (2.. . .... ... ............1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 . b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam..... ..Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009....1956...

... ....................... .. ............. ... buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó.... . ..............Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1 ñieåm) Khí haäu ...................Gia ñình ñoaøn tuï... ................. ....... ..... b...............Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam......Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam........Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A...... c................. ........ Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .... (1ñieåm) a...... ......Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû ...... ... .... ............5 ñieåm) a-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn........... .....NAÊM HOÏC: Ñieåm 2008-2009..... buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó.. ...................... ............................ Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a ...... .......... (0.Caâu 4................ Caùc ñaûo .. Caâu 5..Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt..............Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi...... . ....Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (2 ñieåm) . .....Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt....................5ñieåm) b........... HẾT HOÏ VAØ TEÂN : ....KHOÁI 5 .................. .. MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : 1............ . ........................ . ............... Ñoäng vaät........ .............. ....... ..... ......... ....................... thöïc vaät ..... ......... Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . . . .................... . . ........................ ....Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0....... .. ......Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt..... B......... ...... c............... ......... .. Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ....... .... . ... ..... ................... ... .... ............. ............. .....Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a.. ....... ÑEÀ 1 Lôùp Naêm... ...... . b............. c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng........ ñaát nöôùc thoáng nhaát........ ......... ...... ...... .. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta...... C........................ ........Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ THI HOÏC KÌ II ..........

....NAÊM HOÏC: MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1:Ñuùng ghi Ñ.................. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ......2.. .. ........................ daân cö ñoâng ñuùc...... ..... ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän.. b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. ..... laøm saïch baàu khí quyeån . ........... ..... ... Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia ........Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009.. ..... oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0........ . ..............Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo............Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån.. ( 0.. thieát bò.. Lôùp Naêm.. . khí ñoäc..... ..............Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1 ñieåm) .. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) a...........Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó........ b........... maùy moùc.... ... ....... ... . ...... ......... ........................ ... .... ...Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.... .......... ............. ..............5ñieåm) a.Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc......... ................ ......Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi....Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m ... ....... nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà..................................... ..... Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0.. c....Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc........KHOÁI 5 .. xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi..... ÑEÀ 2 ÑEÀ THI HOÏC KÌ II ........ ....... .....Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.. . ............. d... .. d.... b.. ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi.. d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu5: Ñuùng ghi Ñ.Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó..........Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.................................. b.. . ......... c......... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) .... quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C...Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.... c......... ...5ñieåm) a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo... .. B.5 ñieåm) a................ .. c....

. .............. ....... ........... Caâu 2 : Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1ñieåm) Caùc ñaûo Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a Khí haäu Ñoäng vaät....... ....... oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0.... . ...................... b.. ......... ... ... ........ .. ... ......... . ................... .......... d-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån.......Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0.............................. .................. xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi....... ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi.. .. ... nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà..... ........... ...........Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc........ (1ñieåm) a.... ......... daân cö ñoâng ñuùc..... ....Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân............. . d..... c.... b..... ................... ........2009 .....Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó......... .....a....... HEÁT ÑAÙP AÙN KHOA HỌC 5 HKII 2008 ............. .....................Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån.........Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.. .... Caâu 5 : Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1ñieåm) ....................... d................ ............... ........... ... .. ............ laøm saïch baàu khí quyeån ...Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi.. .....5ñieåm) a.....Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi. ........... ................ .Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc............ b-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng c-Laõnh thoå daïng loøng chaõo. b.. maùy moùc................ .. thöïc vaät .....Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.... .Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc...Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo. c... Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3 : A.............. c.. ........ ... B. quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C....... .......... thieát bò... .............. Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia ........................... .5ñieåm) a.......... ..........Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó... . ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän.. .... khí ñoäc.. .Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m ......

X c. b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc. nhieät ñoä.Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt.Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a. Sinh duïc. a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra.Nhaø ôû. tröùng noøng noïc eách 7. X chanh 3. Cô quan sinh duïc ñöïc goïi laø nhò. nhaø maùy.Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta.Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch . . 5. khoâng khí. . . 8.Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau.Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . Cô quan sinh duïc caùi goïi la nhuî.Naêng löôïng maët trôøi.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù. khoâng khí. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.Naêng löôïng nöôùc chaûy. con ngöôøi.Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. 4. nhò.Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát. b. nöôùc.Naêng löôïng gioù. bí X Ngoâ X Böôûi. Xd-Taát caû caùc yù treân. nöôùc. baàu. aùnh saùng. Hoa laø cô quan sinh duïc cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. laøng maïc. ñoäng vaät.Thöïc vaät.1. baûo veä cuûa hoå meï. c-Vì hoå con caàn söï che chôû. sinh saûn. c. nhuî . coâng tröôøng. . trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. . b-Ñaát ñaù. . cam. . X d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ). aáp uû cuûa hoå meï. tröôøng hoïc. 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa X Möôùp. b. 6.Hoån hôïp laø gì ? X a. c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. .

Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. X d) Saâu. haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. 10. b) Giöõ veä sinh nhaø ôû. c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn.ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng. 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng.b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi. S a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận.. S e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. c) Söï keát hôïp. 13. nhaø veä sinh. d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi. Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng chim caùnh cuït sö töû caù vaøng höôu cao coå 14. caù vaøng. S b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. X b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc..Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. 12.Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? Ñ a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng. chim caùnh cuït. c) Söï sinh saûn. b) Böôùm.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16. X b) Söï thuï phaán. 15. .Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực Nhò Nhuïy 17.. Ñ d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn. höôu cao coå. 11. c) Tröùng. Đ b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. chuoàng traïi chaên nuoâi. X d) Thực hiện tất cả các việc trên. con người cứ việc sử dụng thoải mái. Ñ c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu .Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. Xc) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi. nhaø beáp. chữ S vào trước ý kiến sai.Ñuùng ghi Ñ.

Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . (0. ñaát nöôùc thoáng nhaát.Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? 0.Cung caáp ñieän cho caû nöôùc . C.25 ñieåm) X a. b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam. Caâu 3.Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi.Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? ( 0. c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû . (1. B.Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A. b) Cây cối giữ nước lại. Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . 6. buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó. b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng. Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .5ñieåm) X a-Gia ñình ñoaøn tuï.25 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh Caâu 5 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (1 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian .19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước. c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn. X d) Câu a và c đúng.Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (1 ñieåm) -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä . -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ. buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó.Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. ÑAÙP AÙN LỊCH SỬ 5 HKII 2008 – 2009 ÑEÀ 1 Caâu 1. c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam.Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng. X b.5ñieåm) a. c.Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.

Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Cam.Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.5 ñieåm) Khí haäu Ñoäng vaät. Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc.Ñoäng vaät: caêng-gu-ru. X b.75 ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : Ñ a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó. X d.Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi. HẾT ÑAÙP AÙN ÑÒA LÍ 5 HKII 2008-2009 ÑEÀ 1 1. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (0. Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä. B.4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 .chia . gaáu coâ-a-la. ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.5 .Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.5ñieåm) a.… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm. . Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó. röøng döøa 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm laø : (1ñieåm) Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó.5ñieåm) a. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0. thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn.1956.Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1.1959 Caâu 5.Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 .Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 . S b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. Ñ c) Thaùng 7.1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 .pu. c.1 .Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo. Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0.Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc. caây keo xtraây-li-a .Ñuùng ghi Ñ. b.5 . Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân. c.

maùy moùc.Khối 5 . . như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch.C a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo. Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình.Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc. .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) .5 ñieåm) L b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió.Khối 5 . L c. S d. HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT . con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. laøm saïch baàu khí quyeån . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Ñ a. . Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm. thieát bò. C d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu 5 : Ñuùng ghi Ñ. Heát PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT . tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây. ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy.Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån.Năm học : 2009 . xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. có khi rộn rã. S b.Năm học : 2009 . (0. khí ñoäc. nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà.Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi.Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m . daân cö ñoâng ñuùc. Ñ c. quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C. uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi.

nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Nghe theá. Quang caûnh thaät hoãn loaïn. . tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây. Heát HOÏ VAØ TEÂN : . Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió. uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Giu-li-eùt-ta söõng sôø. Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng. . . khoaûng 12 tuoåi. Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 . Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. lao ra. . Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. . xoâ caäu ngaõ duùi. con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. .Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. .Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy. roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn.2010 ÑEÀ 1 Moân: TIEÁNG VIEÄT .Khoái 5. có khi rộn rã. . . Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm. Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. buoâng thoõng hai tay. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. Ñeâm xuoáng. Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. . .” Hai ñöùa treû söïc tænh. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. Lôùp Naêm. hai tay oâm chaët coät buoàm. Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. Moät yù nghó vuït ñeán. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. . Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. . Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. cao hôn Ma-ri-oâ. . . . . luùc chia tay. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Maët bieån ñaõ yeân hôn. . Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. lau maùu treân traùn baïn. ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng. Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta. như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch. .Moät ngöôøi noùi. . . . . Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . khieáp sôï nhìn maët bieån. . Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. .

.... gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn... caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc... ... . .. . .... chòu ñöïng. ... Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . .. . . ..... .. .. .. . ... . Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. . . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. ...... ñaàu ngöûng cao..... .. nhöôøng söï soáng cho baïn.... ....... ..... . .. . b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :..... gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán. .. .. . ...... ..... ñaàu ngöûng cao... b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.... .... .. ......... b) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.. khieáp sôï nhìn maët bieån . .. .. .. . .. . a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.. .... ........ Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông... .... b) Moät yù nghó vuït ñeán. .... . . dòu daøng.... .. .. . ... .. .. . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. . .Chieác xuoàng bôi ra xa. . ... . .. . . deã xuùc ñoäng... .... . ... . ...... .... ... ... . . .. ... .... .............. . ..... b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : ... duõng caûm.. . ... cao thöôïng.... Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?... .. Coâ baät khoùc nöùc nôû. ... .... . ......... Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ...... ...... . ... .. toùc bay tröôùc gioù. .... Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.. lau maùu treân traùn baïn.. . . . . . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. .. ... Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : . ... . kín ñaùo... toùc bay tröôùc gioù. . ... . hi sinh baûn thaân vì baïn... .. .. ... ... toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :. taän tuî. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm... . c) Moät yù nghó vuït ñeán.. a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng.. . .. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu.. c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. lau maùu treân traùn baïn...... . (quaû quyeát.

. b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät.duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. . c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . . Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. cao hôn Ma-ri-oâ. Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . . . . . . . .5 ñieåm.”Caâu (2). . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) . . . . . Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . Caâu 7:“Ñeâm xuoáng. . . Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 . .2010 ÑEÀ 2 Moân: TIEÁNG VIEÄT . . . . . . baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. . . . . b) Con taøu chìm daàn. . . (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. . . Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. c) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät. . . . HẾT HOÏ VAØ TEÂN : . . Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. . . . . . . . khoaûng 12 tuoåi. . . . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . . . . .(1) luùc chia tay. . . . b) Thay theá töø ngöõ. . . . lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Laëp töø ngöõ. ñaàu ngöûng cao. . . . .(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. .” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. toùc bay tröôùc gioù. . b) . .” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. .Khoái 5. . .Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . Lôùp Naêm. . . . . Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. . . . c) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. c) Duøng töø ngöõ noái. . . . Töø . .

. . b) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. .” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät.Moät ngöôøi noùi. . Caâu 4 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . . c) Con taøu chìm daàn. . . toùc bay tröôùc gioù. Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta. Maët bieån ñaõ yeân hôn. giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. Giu-li-eùt-ta söõng sôø. nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. . . Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng. . Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. lau maùu treân traùn baïn. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. . Chieác xuoàng bôi ra xa.Ñeâm xuoáng. . Coâ baät khoùc nöùc nôû. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. ñaàu ngöûng cao. b) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. Töø . . Caâu 2 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. . . . . . Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. . ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng. .”Caâu (2). ñaàu ngöûng cao. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . . luùc chia tay. . Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. . . . c) Thay theá töø ngöõ. Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. . . Moät yù nghó vuït ñeán. . . . . . roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn. .duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) b) Laëp töø ngöõ. . . baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. .” Hai ñöùa treû söïc tænh. . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . . . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) . .Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. buoâng thoõng hai tay. . . hai tay oâm chaët coät buoàm. lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Duøng töø ngöõ noái. . Quang caûnh thaät hoãn loaïn. . . . . lao ra. . Nghe theá. khieáp sôï nhìn maët bieån. . . . . . . toùc bay tröôùc gioù. . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. . KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu3:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. . . . xoâ caäu ngaõ duùi. . . b).

.... ... duõng caûm..5 ñieåm. ... . .. . . .. . ... . . Caâu 10 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông...... .... . .. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu.. - NAÊM HOÏC : ...... chòu ñöïng. .... cao thöôïng.. .. . .. toùc bay tröôùc gioù...... ... Caâu 6:“Ñeâm xuoáng. a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông. .. . .. ...... .. c) Moät yù nghó vuït ñeán. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc... Caâu 5 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán.. khieáp sôï nhìn maët bieån .. b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu. lau maùu treân traùn baïn. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta...... . (quaû quyeát... . Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? ...... xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. ..... ..... .. .. . . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. .... .. . .. ... b) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi... . . . ... .. kín ñaùo. taän tuî. .......... . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm.... . . gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn... a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. .. . .. . .... .. .... . . Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ......... b) Moät yù nghó vuït ñeán. .. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.. . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta... ... daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.. ..... dòu daøng.... .... ... ñaàu ngöûng cao. . toát buïng) b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :. . c) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï.. .. . . .. . . a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : .(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. .. . . . . .. . .. c) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. deã xuùc ñoäng... ....” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.. . Caâu 7: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?. Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. .. HẾT ÑAÙP AÙN ÑOÏC THAÀM HKII – LÔÙP 5 2009 – 2010. lau maùu treân traùn baïn.c) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät... c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng... . .... Caâu 8 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. . nhöôøng söï soáng cho baïn.... ... ... ... . Caâu 9: b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : .. . . .. ........ .... ...... gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.. hi sinh baûn thaân vì baïn... . ......... ...... .. . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.(1) luùc chia tay. .... ....... . ... . .. ...... .. .. a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :.......... ... . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ..

xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.5 ñieåm. hi sinh baûn thaân vì baïn. (quaû quyeát. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? b) Moät yù nghó vuït ñeán. Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? b) Con taøu chìm daàn. Töø nhöng duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) Baèng moät caây buùt maøu. c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích.Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : Boá vöøa maát. c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng. toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ : quaû quyeát. lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? c) Duøng töø ngöõ noái. em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : Ñang treân ñöôøng veà nhaø. duõng caûm. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. duõng caûm. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. deã xuùc ñoäng. Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. cao thöôïng. Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta : taän tuî. b) Ñeå ba meï vui loøng. kín ñaùo. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.”Caâu (2). . Caâu 7:“Ñeâm xuoáng. taän tuî. nhöôøng söï soáng cho baïn.” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. kín ñaùo. cao thöôïng. deã xuùc ñoäng. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. gaëp laïi boá meï. Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?. chòu ñöïng. baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông. dòu daøng.” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. toát buïng.(1) luùc chia tay. chòu ñöïng. veà queâ soáng vôùi hoï haøng. dòu daøng.

Con gái ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 30.Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 19- Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. . 28- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.Con gái ( trang 112) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 24. 23. 20. 29. 27- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC .Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 2-3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 22. 21.Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.Con gái ( trang 112) 25- Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 26.

(Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. taäp II. ñuùng töø : 1 ñieåm.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 35 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm).ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. + Ngaét hôi.5 ñieåm. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm).5 ñieåm. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0.5 ñieåm. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. ghi teân baøi. .5 ñieåm. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm).5 ñieåm. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0.

5 .5. trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.rủ xuống cỏ cây” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Chim hoạ mi hót (Töø “Chiều nào cũng vậy. trang 123 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. b.4 . b) Höôùng daãn ñaùnh gia. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai.1.5 . thanh. khoâng maéc loãi chính taû. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). .3 .ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. + Chöõ vieát roõ raøng.laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn. thaân baøi. ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi hoaït ñoäng ñuû caùc phaàn môû baøi. tröø 0. b) Ñaùnh gia. trình baøy baøi vieát saïch seõ. . duøng töø ñuùng.2. chöõ vieát roõ raøng. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát. II. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng.1 .5 .3. .2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc.ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKII KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4.5 ñieåm.2 . sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. I.ù cho ñieåm: b. .5 . hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi.0. .1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau.

Tả một đêm trăng đẹp. 18.Tả cảnh giờ ra chơi ở trường em.ĐỌC THẦM : Bài SGK. . III. ngày 4 tháng 05 năm 2010. Hướng Thọ phú. Trong lời mẹ hát ( trang 146) 4.Tả một người thân đang làm việc ở gia đình . tình cảm tốt đẹp . . . 17. . .rủ xuống cỏ cây ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 34 theo chuẩn kiến thức.CHÍNH TẢ : 1. . .ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi . II.TẬP LÀM VĂN : 16. . Cô gái của tương lai ( trang 118) 2.oà tươi trong nắng sớm) 5.Tả cô giáo ( thầy giáo ) đã từng dạy dỗ em và đã để lại cho em nhiều ấn tượng. . Tà áo dài Việt Nam ( trang 122 ) ( Từ Áo dài phụ nữ . .chiếc áo dài tân thời) 3. . KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP . .Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em. Buổi sáng ở thành phố Hồ hí Minh ( trang 132) ( Từ đầu. 19. III.Chim hoạ mi hót ( trang 123) ( Từ đầu . 20.

..... c) 35....... ... ........ d) 6987...... .... ......... ............. .................................................... ..........678 b) 7........ Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 1 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1: a) Tìm x.............. Lôùp Naêm.. . ... .... .................................7 m3 = ............ ........ ........... ......................... 10 087 12 9 3 4 . .................................... bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: ……...... ...... ........ ................./1ñ Ñieàn daáu < : > ..................207 + 29..............Khoái 5............... ...... . ................... .......... ...../2ñ a) 54.............. ....................... ................................. ..................8 d) 75.......... ha b) 4812 kg = ............................ .......................................................................... .................................. ...... Caâu 2 : .................... .../2ñ a) 7 ha 36 m2 = ....... .. ..... ..... ..... ..........596 .............. ....... ......... 9............5 ............./1ñ x – 7... .............................. ........... . = vaøo choã chaám : 7 7 a) ...35 b) 5 c) 9....... ........... ...... ......................... ...................... ....4 × 6......... ... ................. ........... ................. ........... .................... .......... .............. . .......... . .......... ........................................... .... .... ..HOÏ VAØ TEÂN : ... ........9 + 2.4.. ..5 .......... ............... .............. ........... .... .. ... ....mm d) 5............ ... ...................... ................ ......................................... Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: ..................... .................................. .......... ................. ...... Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN ...................................... .. ... ................. ............................tấn c) 27 m 589 mm = .. .. .2 = 3................................. ...... dm3 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI .. ..........95 : 3........478 .48 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .................28 – 5............... .. ...................

... ... ....... ........... 28kg b) Vieát phaân soá 24 döôùi hỗn số laø : 5 ( 0........25 ñieåm A....... Caâu 7 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình .......... m .......8kg D........... d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m......... ...................... ... ....... D 9 m .............. Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B... ... ... ..... giôø ..... 7 B .............. ......... .... . 20 phuùt ... 5 5 5 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau... ........... . . .......................... 4 D.. ....... .25 giôø . D....... .... ... C...... ....... 17 m3 . ...........1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy.... ....... ............. 3 52m . .. ... ............................. ..... 104 m3 ... Baøi giaûi .... .. ........... .......A .... 4 C.. C. chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0.. .......Caâu 5 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt.. .. ..........25 ñieåm) 4 4 2 4 B.... ..... ...... .. . B.......... .............. 28kg C... Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø. ..... .......... ......... ...... . ......25 ñieåm) A....................................... A......... 168 m3 ..... Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng........ ...... 2 ..... khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0...... ..................m ............ . ........... B..........25 ñieåm ) 3 A............ .. ..... .. ....... b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang....................... 0... ................./1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0........... .. ... 280kg B. ....... . .. Baøi giaûi ...... .. ... 600 giaây ...... . ... /2ñ 25 phuùt...?....................... ... .. .. .. 2. 0.. ......... ... ......... .... ....... ............... a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù...... 4 D......... ......... Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát ......

..... ....... .. 0..25 ñieåm) A.................. ...Khoái 5....... .... .. /2ñ 25 phuùt. C........... 2... 280kg . khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0..... .. ...... 20 phuùt ... ................................. 3 52m .................................... ...... Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.. B.......... .... D....... ....... 104 m3 . 4 0.. .. ........................................ . .... .....25 ñieåm ) 3 A........ Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø.................. Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát .... ................................... ..... 168 m3 ............. c) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0............... . ............ .. . 17 m3 . C........................ ............ ............ Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 2 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt...... D........8kg C........................ ............ ..... ................. ........ ..... . .... ..... Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN ... ........ giô................................................... .............. .......................... Lôùp Naêm.. .....25 giôø ............ . .............. 28kg B...........28kg D.. ... Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B.......... b) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m......... ............ ......... ... chiều rộng 6m và chiều cao 4m là : A... ................. . B........ 600 giaây ........ ........ ... .. .../1ñ a) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau.. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ........ Baøi giaûi .

4 C.. .. .........A .... ...... .. ....478 .48 7 7 b) 12 ........ .. .... 4 D........... . ... ha d) 4812 kg = . ................... .............. 5 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 4: a) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 3 laø: b) Tìm x.. ... b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang. ....... ... ....... ...... ..... C 9m ... .......5 .....7 m3 = .... ...tấn Caâu7 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ....4...... .... ...............mm b) 5............m ............... ............ ................................ .................. ............. ......................... . .. 2 5 5 5 5 Caâu 3 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình .. ...... .35 d) 5 Caâu 6 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: . ............ .... . . ....... .................. 10 087 c) 9.... Baøi giaûi .D .../1ñ Ñieàn daáu < : > ... ./2ñ a) 35. ..... .........5 .. 9............ .... ................ ... .. . . ..... dm3 c) 7 ha 36 m2 = .... bieát : ……. .. ....... ..... .. . . ........ ........ ... ...... ......... 9 3 4 ...... . ........... ...... ........2 = 3.. .../1ñ x – 7................. . ...........1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy. = vaøo choã chaám : a) 6987................8 b) 75.. ... . . .... .../2ñ a) 27 m 589 mm = .. .. ....... ..... Caâu 5 : ..... ...... ...9 + 2..............95 : 3...... ................................ ... .. ............................ a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù............ ........ ..... A...... ...................... ........ .....4 × 6..d) Vieát phaân soá ( 0. .. ....................... ........25 ñieåm) 24 döôùi hỗn số laø : 5 4 2 4 4 B.. . . .. ... .. .. . ... .... 7 B ...

.................................................................4 = 40 % ( 0.. ...............................................28 + − 29...............95 : 3...................................... d) 6987.............28 – 5..... ......................... 10 087 12 9 3 4 > 4............................/2ñ a) 54.......9............... .................. .............................4 ( 0...5 ñieåm ....596 54................ ... ... ..... .7 1.................. HEÁT ĐÁP ÁN TOÁN 5 HKII ........ ................................................28 – 5.................................6 ( 0......... .......207 7....< ..................25 ñieåm 7 7 .... .......... 684 d) 75................478 4.............. ............................ bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: ……... ....................2 = 3.................... ...../1ñ a) ..25 ñieåm ) 0.......678 d) 7...678 b) 7..25 ñieåm ) x = 6............. ..... = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0..8 = 240............................. ................ 678 5...................................................596 83.......>.... .....................4 + 7...... ........... ...4 × 6.............2 x = 13.............................5 2 : 5 = 0............5 .......4 ( 0........................596 .....................................................2 = 6................207 + 29...........< ...... c) 54.................... ...........25 ñieåm ) x – 7.............. ....................................72 = 21.. .....35 b) 5 c) 9...........................................................................................885 c) 35...48........ ............NĂM HỌC 2009 – 2010 Caâu 1: a) Tìm x..............6 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.......207 + 29........25 ñieåm ) Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ...... ............. .........9 + 2../1ñ x – 7.... ................

5 ñieåm ) 3 giôø 15 phuùt = 3. 600 giaây .25 ñieåm ) D 9m Baøi giaûi a) Chieàu cao maûnh ñaát hình thang laø : (9+7):2 = 8 (m) B Dieän tích maûnh ñaát hình thang laø : ( 9 + 7 ) × 8 : 2 = 64 ( m2 ) ? m C Ñaùp soá : 64 m2 b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thangAlaø: ( 0. 4 ( 0. . . 2. .5 ñieåm .5 ñieåm ) ? m ( 0. .25 ñieåm ) A B B D C m D C m . . . . . . d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m. chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0.25 ñieåm ) Quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B daøi laø : 36 × 3.25 ñieåm ) Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.25 ñieåm ) D.25 ñieåm C. .25 ñieåm) 24 4 döôùi hỗn số laø : B./1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? C. .25 ñieåm) 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau./2ñ a) 7 ha 36 m2 = 7. /2ñ Baøi giaûi Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B keå caû thôøi gian nghæ laø : 10 giôø 55 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 40 phuùt ( 0. . 168 m3 b) Vieát phaân soá Caâu 7 : .25 = 117 ( km ) ( 0.5 ñieåm ) Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B khoâng keå thôøi gian nghæ laø : 3 giôø 40 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 15 phuùt ( 0. khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0.25 giôø ( 0.5 ñieåm ) Ñaùp soá : 117 km ( 0.8kg ( 0. .1/ñ A 7 m ( 0.7 m3 = 5 700 dm3 Caâu 5 : .812 tấn d) 5. .0036 ha c) 27 m 589 mm = 27 589 mm b) 4812 kg = 4.Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0. .

c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . . Lớp Năm . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. d) Coâng vieäc ñi vaøo neà neáp. . . luùc taûng saùng. . .Thôøi gian : 90 phuùt I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác.2010 Ngaøy thi : – – 2 010 . . . (0. .” (0.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ THI HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Moân: TIEÁNG VIEÄT . . . . .HOÏ VAØ TEÂN:. b) Em beù ñi laãm chaãm. c) Meï ñi chôï. b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. .5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï.Khoái 5. . . . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân. . . . . . . phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. Naêm hoïc : 2009 . . . . . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . . . . . . .5 ñieåm) a) Em ñi giaøy . . .

.... .... .. .. .. . ....... .. b) Trôøi trong xanh....... .............. ......... . ..... ... . .. ........ ... .. ..... .. ... .. .. ........ ........ ........ .... ............ .... ñaùnh ñaøn. .. ... .... .......... ................ ..... ... ........ ... ..... .... ... .... .. ... ............. .. ......... . . ... ............. .. .. .. ....... ... ........ .. .... .... .... ......... ....... . ..... .. tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø......... ....... ...... ....... b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan........ .. ...... . ... ... . ...... .. .............. ... . .... Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : . Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø : ................. ...... .... ... . ...... ..... Caâu (a) laø caâu :.. . .. ... . ....... . . ... a) Nhoùm 1... .... .. ... . Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :.... . .... . . ........... ...... ... .... ....... . ... . .. .. . .............. ......... .. . ... ... ........Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng.. ..... ........... ...... .... . ...... . . .. ... ...... ..... .. ....... ........... . . ............. .. . .. ............ . . Töø thaät thaø laø : ...... ... .. . .. ... . ..... ...... . .. ..... ...... . .... ..... .... ...... ... ... . ............... ..... ......... ñoäng töø....... ... .. ........ ..... ... ...... ñaùnh giaøy............ ... ...... .. ..........Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Taû moät nhaân vaät trong moät truyeän em ñaõ ñöôïc ñoïc... ... ....... .... .. ..... .. ... .. . .... ..... . . ...... .. ............ ...... .. .. .... .. ......... theo töôûng töôïng cuûa em........ .. ... . . ......... ...... .. .............. ........... ..... ....... .......... ............ . .. .......... ....... ..... ....... ...... ..... Caâu (b) laø caâu :............. II..... .. .. ... ........... .... .... .... ... . Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày.. . ....... . . ........ . . ... .... ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm.. ......... . ..... . .... ..... .. .. ................. Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø....... ..... ....... . ... ............ ... .... ... .... .. ... ................... ....... .. ...... ..... . .. . ... . .. ... ...... .. ...... .... ... ... .... .. . ....... . .. . ........ ... ........... ....... ... ...... ... .. . ....... .................. .... .. .............. . ............. ............. . .............. ............ .... . . .. ... .....” Haõy cho bieát : Ngheä thuaät so saùnh ñöôïc söû duïng trong hai doøng thô treân giuùp em thaáy roõ hình aûnh ngöôøi baø nhö theá naøo ? (1 ñieåm) ................. ... .......... . . . ... . ......... .................... .. ........... .. ....... ......... ... .. .. ........ . ... .. . ................. ......... .. ..... .. b) ) Nhoùm 2.... .................. ... .. ... . .............. .... . . .. ................. ..... . ................. ..... ........ .. ... ....... maây traéng löõng lôø troâi.. .. ...... . ...... . ........... ... Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : . . .. . . .. .... ........... ...... ........ ....... ....... ........ ... .... . .. ..... ...... . .. .. ......... . . .. ...... ..... ... ....... ........ .... ... .......... .. . ........... maây traéng löõng lôø troâi... . .... . . .. . Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi.. .. ... .......

.............. .................................................. .................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c) Meï ñi chôï.................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .................................................. .............................................................. . ....................................................... ..................................... ............................ ............................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................... ................................. .............................. .................................................. ...........................................................................................................BAØI LAØM ..................................................................................................... ...................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................... ................................................................ ................................................... .................................................................................................................... ........................................................................................................................ ......................................................... ................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ....................... .............. ........................................................................................................... .............................................................5 ñieåm) b )Em beù ñi laãm chaãm........... ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT HSG LỚP 5 I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác....................................................................................... ............................................................ ............................................................................................................................................................................ ........................................................... ................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................ ................................................................................................................................................. .................................................................................................................... ........ (0..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Töø thaät thaø laø : tính töø. . duøng töø. Caâu (a) laø: caâu ñôn. b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan. 2. Caâu (b) laø : Caâu gheùp :2 veá caâu noái tröïc tieáp. ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm. Hình thöùc : Baøi saïch.Maùi toùc traéng cuûa baø ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh ñaùm “maây boâng” treân trôøi cho thaáy baø coù veû ñeïp hieàn töø.Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân. ñoäng töø. Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :laøm cho maët beân ngoaøi ñeïp hoaëc saïch hôn baèng caùch chaø xaùt.Neâu caûm nghó veà nhaân vaät ñöôïc taûû. Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi.5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. chöõ vieát ñuùng quy caùch. Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø :chuû ngöõ trong caâu. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. Noäi dung : Baøi thuoäc theå loaïi vaên taû ngöôøi. phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. sinh ñoäng.Yeâu caàu : 1.Troïng taâm baøi laø laøm noåi baät tính caùch nhaân vaät. luùc taûng saùng. Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng. cao quyù vaø ñaùng kính troïng. ñaùnh ñaøn Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : laøm cho phaùt ra tieáng baùo hieäu hoaëc tieáng nhaïc baèng caùch goõ hoaëc gaûy. Baøi khaù gioûi laøm noåi baät troïng taâm baøi. b) Trôøi trong xanh. b) ) Nhoùm 2 : ñaùnh giaøy. . ñaùnh ñaøn. . tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø. tính tình nhaân vaät caàn taäp trung khaéc hoaï những neùt chính. Baøi trung bình coù choã taû nhaân vaät coøn raäp khuoân theo coâng thöùc taû ngöôøi . caâu vieát roõ nghóa ( khoâng sai loãi: chính taû.Taû hình daùng.” (0. maây traéng löõng lôø troâi. . Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø. ñoù laø nhöõng caâu chuyeän daønh keå cho chaùu nghe vôùi tình yeâu thöông ñeïp ñeõ… (1 ñieåm) II.TAÄP LAØM VAÊN : 5 điểm A. giöõa 2 veá caâu coù daáu phaåy. ñaùnh giaøy. Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày.” . viết caâu). yù noùi : “kho” chuyeän cuûa baø raát nhieàu. a) Nhoùm 1: ñaùnh troáng. Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : vò ngöõ trong caâu. maây traéng löõng lôø troâi. . vaên vieát maïch laïc. ñaùnh raêng. ñaùng chuù yù gaây aán töôïng saâu ñaäm. khoâng bao giôø heát.Chuyeän cuûa baø keå (cho chaùu nghe) ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh caùi gieáng thaân thuoäc ôû laøng queâ Vieät Nam cöù caïn xong laïi ñaày.

. 15. . Tính ñoä daøi quaõng soâng AB. 1 .Moân: TOAÙN .04 -2010 -Thôøi gian : 90 phuùt ÑIEÅM: PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ÑIEÅM) Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng . . . a = 9 .4 km/giôø. 12.7 cm (0.5) phuø hôïp vôùi töøng loaïi baøi sau ñaây : 5 . chæ cho moät ñieåm soá duy nhaát (cho ñeán 0. GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ 5.2 . .85 cm 5cm Hình M Caâu 3: Moät cöûa haøng baùn vaûi ñöôïc 4 320 000 ñoàng tính ra cöûa haøng laõi 25% so vôùi tieàn mua. .Khoái Naêm hoïc : 2009-2010 . a = 4. 5 và 9.75 cm B.B. 20.1. . x = 0 . Vaän toác cuûa thuyeàn maùy khi nöôùc laëng laø 26. THI HOÏC SINH HOÏ VAØ TEÂN:. 2 C. 1 B. b = 5 C. .8 km/giôø vaø vaän toác doøng nöôùc laø 2.5 ñieåm) A.0. .Ngaøy thi : 24 .5 .1 . 2 .5 C. .5 ñieåm) A. 7. 8372361 > 837.3 . Chu vi hình M laø: A. 3 . 100 laàn D.2. .5 . 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x. b = 0 D.5.5 . b = 5 B. Hình laäp phöông A coù caïnh daøi gaáp 5 laàn caïnh hình laäp phöông B.(0. . .b để số 32ab vừa chia hết cho 2. 3 D. . . Theå tích hình laäp phöông A gaáp maáy laàn theå tích hình laäp phöông B ? (0.4 . . 50 laàn C. . b = 0 Caâu 6: Moät thuyeàn maùy ñi ngöôïc doøng töù A ñeán B.3. 125 laàn Caâu 5 : Tìm a. . . x = 2 . a = 4 .85 cm D. .5 . . . 3 456 000 ñoàng C. . . 25 laàn B. . . . . Sau 1 giôø 45 phuùt thuyeàn maùy ñeán B. x = 0 . 5 400 000 ñoàng Caâu 4 : Coù hai hình laäp phöông . a = 9 . 3 240 000 ñoàng D. x = 1 . bieát : 10000 (0.5 ñieåm) Hoûi soá tieàn mua laø bao nhieâu ñoàng ? Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : A.4.Thang ñieåm: Tuyø möùc ñoä noäi dung vaø hình thöùc neâu treân. . . . 1 080 000 ñoàng B. 4 Caâu 2: ñieåm) Cho hình M nhö hình veõ.5 ñieåm) A. (0.

............................................ 51........................................................5 ñieåm) .............................. ................................................................................................................6 m2.......................................................... ....... ........................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) A.................................................... bieát : (1......... .....5 ñieåm) 17....................................... 1 5 = Caâu 2: Tìm y .................................................................... .............................................................bieát : 7 y (1 ñieåm) .................................................. ..................................................................................................... ..................................................................34 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0...................7 km D.............................................. 42...... bieát raèng neáu taêng ñaùy lôùn theâm 5.........................................38 km B...............................................................................5m..........................................1 km C............................................................................................ Haõy tính ñoä daøi cuûa moãi ñaùy.................................................... ................................... ................................................................................. (1...................... .............................5 ñieåm) A.............................. .................... 35....................15 C...........................................21 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm) Caâu 1: So saùnh caùc phaân soá sau : 36 89 vaø 363636 898989 (1 ñieåm) .............................................................................................................. ..................................6m thì dieän tích thöûa ruoäng seõ taêng theâm 33..................................10 B.... 42...............................58 × 43 + 57 × 17..........................................................................58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 ..............................................................8m2 ñaùy lôùn hôn ñaùy nhoû laø 13........................18 D...................... .......................................................................... Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x................................ Caâu 4 : Moät thöûa ruoäng hình thang coù dieän tích 361..............................................................................................

.............5 ñieåm) 898989 89 ×10101 89 36 363636 Vaäy : = ( 0.... 5 và 9...... 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x................................... ...................................................5 ñieåm) B.............................. x = 0 ................................................5 ñieåm) A.......................................................85 (0...................................................................................................................................................................................................... ................................ 2 Caâu 2: Chu vi hình M laø: C.............. ..5 ñieåm) Caâu 4 : Theå tích hình laäp phöông A gaáp theå tích hình laäp phöông B laø: D...................... .10 PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN 36 363636 Caâu 1 : So saùnh caùc phaân soá sau : vaø 89 898989 (1 ñieåm) Soá laàn ruùt goïn laø : 363636 : 36 = 10 101 ( 0.. ..................................................................... 1 .........................25 ñieåm) 89 898989 1 5 = Caâu 2: Tím y ............................... ................................... HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HSG KHOÁI 5 – NAÊM HOÏC 2009 2010 PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ñieåm ) 8372361 > 837..................................b để số 32ab vừa chia hết cho 2...........................................................................................................................................................25 ñieåm) 898989 : 89 = 10 101 363636 36 ×10101 36 = = Ruùt goïn phaân soá : ( 0.... 12.............BAØI GIAÛI .. b = 0 Caâu 6: Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) B..7 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0.................................................................... ........................................................................................................................... a = 4 ..... 42....................... C.................... ......5 ñieåm) Caâu 5 : Tìm a........................ ........... 125 laàn (0....................................................................bieát : 7 y (1 ñieåm) 1 1× 5 5 5 = = Quy ñoàng cuøng töû soá ............................................................. ta coù : = 7 7 × 5 35 y .....................................................5 ñieåm) Caâu 3: Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : B 3 456 000 ñoàng (0......... bieát : 10000 (0.............

58 × ( 43 + 57 ) ( 0.4 ( m ) Ñaùy lôùn cuûa hình thang laø : ( 0. b = 36.58 × 43 + 57 × 17.9 m ( 0.25 ñieåm ) 60.6 × 2 : 5. bieát : (1.25 ñieåm ) ( 60.6 = 12 ( m) Toång hai ñaùy cuûa hình thang laø : ( 0.25 ñieåm) x = 402 – 9 ( 0.58 × 100 ( 0.25 ñieåm) x+9 = 2412 : 6 ( 0.5 ñieåm) (x + 9) × 6 = 2412 ( 0.25 ñieåm) Caâu 4 : (1.25 ñieåm) x = 393 ( 0.5 ñieåm) = 17.8 × 2 :12 = 60.3 – 23.4 = 36.25 ñieåm) HEÁT .25 ñieåm) x + 9 = 402 ( 0.3 – 13.5 ñieåm) 33.5 ñieåm) BAØI GIAÛI Chieàu cao cuûa hình thang cuõng chính laø chieàu cao cuûa tam giaùc taêng theâm vaø baèng : ( 0.9 ( m ) Ñaùp soá : a = 23.3 ( m ) Ñaùy beù cuûa hình thang laø : ( 0.25 ñieåm ) 361.58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 = 17.4 m .5 ) :2 = 23.Vaäy: y = 35 ( Vì 2 PS baèng nhau coù töû soá baèng nhau thì maãu soá baèng nhau) Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x.25 ñieåm) = 1758 ( 0.5 ñieåm) 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful