HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 2

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5.
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009

Naêm hoïc : 2009-2010

Caâu 1 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
. . . ./2ñ a) Tìm chữ số x , biết : 12,8x 9 < 12,819
A. x=2
B.x=3
C.x=0
1
b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
6,02 ; 5,3 ; 4,32
; 5,7
A- 4,23
B- 4,32
C- 4,23

; 4,32 ;
; 4,23 ;
; 4,32 ;

5,3
5,3
5,7

.
D. x =

; 4,23

; 5,7
; 5,7
; 5,3

;
;
;

6,02
6,02
6,02

25
thaønh hoãn soá :
7
3
7
7
A- 4
B- 4
C- 3
7
3
4
2
d) Diện tích một hình vuông là 64 m . Cạnh hình vuông đó là :
A – 16 m
B–8m
C – 32 m

c) Chuyeån phaân soá

Caâu 2 :

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số em nữ bằng

4
7

D - 24m

4
số em nam. Hỏi lớp học đó có
3

. . . ./2ñ
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

bao nhieâu em nữ , bao nhiêu em nam ?
Baøi giaûi
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......

D- 3

Caâu 3 :

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :

. . . ./1ñ

a)
b)

6,85 ………6,847

5
5
.........
9
6

a)

d)

c)
3

9
.........1
4

4
9
........3
10
10

Caâu 4 :
Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình
. . . . .1/ñ vuông ở giữa.
Bài giải
................................................
.......
..............................................................
. . . . . . . . . . 6m
.
12m
..........................................................
............
..............................................................
...........
..............................................................
...........
18
m
....................................................
..........................................
...........
..........................................
...........
Caâu 5 : a) Vieát caùc soá sau goàm coù :
……../1ñ
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Viết vào chỗ chấm :
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Caâu 6 :
. . . ./1ñ

Caâu 7 :

Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
a) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
2
2
b) 17 dm 23cm = . . . . . . . . . . dm2
c) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
d) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
Tính : a)

3 4
× ..............................................
10 9

...........
. . . . ./2ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............
1
1
b) 2 + 4
3
3
.............................................................

.............................................................
..........
6 3
:
5 7
..................................................................
............................................................
...........

c)

5
d) 4 − . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
. . . . . . . . ..

HẾT

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 1

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5. Naêm hoïc : 2009-2010
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009
Caâu 1:
a) Viết vào chỗ chấm :
……../1ñ
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
b) Vieát caùc soá sau goàm coù :
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 2 :
Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :
4
9
5
5
3 ........3
.........
. . . ./1ñ
a)
c)
10
10
9
6
9
b) .........1
d)
6,85 ………6,847
4
Caâu 3 :
Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
. . . ./1ñ
a) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
b) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
c) 17 dm2 23cm2 = . . . . . . . . . . dm2
d) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
1
1
Caâu 4 :
Tính : a) 2 + 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
...........

. . .. 6.... ....32 .... .. . ... 6. ... . 5. .... . ........4. ... ..x = ... . 5 b) 4 − ...........02 5.. . ..... . . . ....... ........7 .. .................... .. .. .. . ... ....3 ..02 .. 4. ..... ..... ... ...4 3 7 B....... ... ... ..23 . ... ....... . .. . D... ....... ..... .. . .. ... ... .... ... ....3 . ........7 A.. .......... .... .. 6 3 d) : . ...... ..... . .. 5..... ..... . . 6.. ...... .. .23 . . ... ..... . ..... ....... 4 Caâu 5 : Một lớp học có 35 học sinh.... .. .. . . .. .. ....... . .. .. 5. .......4 7 3 .. .. ........ .....3 7 D......3 7 4 ... .... ... . . . ..... .... . ........... .. ...... ...... trong đó số em nữ bằng số em nam.. 5........ ..... ..... . 5.. . . B. ..... ... . .... ... .. .. ..... .... 3 4 × ./2ñ a) Tìm chữ số x . ... ..... . ..32 ..... . ... ......... . .. .......... . . .... .... .. . ... . .... ...... . . . c) Chuyeån phaân soá A... . .. . .......... . . ............. .. . ....x=3 B–x=2 C–x=1 0 b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6..... .... .. . ..... 4........ . ...... .......... . 7 . ....... . ... .. ...02 25 thaønh hoãn soá : 7 4 C.......32 ..... .. ..... .. ... ......... . ....... ...... ...4. . ...3 ... . .... ....... . . ... . . .. . .... .. ... . ... ... ...... ..... . ...... . . .. . ........ . .. . ... . .. .. .... . ...... ....7 ... . 4.. ........ ... ... biết : 12.....4.....3 ...23 5... .. . .... 4...... .... . .... .... . .... 5 7 ... ... .. . . .... ..... ..../2ñ bao nhieâu em nữ ....... ..... .........819 A. Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.. ........ .. . .. 4... . . Hỏi lớp học đó có 3 ............. .. . .. .. ..... . ..... ..... ... ..... ..... .... .7 .. C.. .. .. ..... .8x 9 < 12. .. .... .... . .. ..... . . ......... ... . . ..... . ... .... ... ... ... .. .. . ....... . . . .... .. . . ... .. .... . .. . .. ... . . .............. ........ ...23 .... .... ... .. . . .32 ... ... .. ...... .. . . .../2ñ . .. bao nhiêu em nam ? Baøi giaûi ..... .. . .... .. .. .... ...02 5.. ..... c) 10 9 ... . . ........ . . ...... ... .. . .

.. ........ ..... ba phaàn möôøi.. .....................NĂM HỌC : 2009 ............................................................ ........................ 100 b) Vieát caùc soá sau goàm coù : ..1/ñ vuông ở giữa.....9 đọc là : Chín và năm mươi bốn phần trăm....................... ........ 6m ................... .. ...........16m Caâu 7 : Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình ................ 18 m . Caâu 1: ……...... .........................207.... ...36 15 ........../1ñ ... ... ................. .. ...... Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D .. 54 .. ................ = vaøo choã chaám : Mỗi bài đúng được 0...... 09 đọc là : Hai trăm linh bảy phẩy không chín.... Bài giải ........Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi chín : 36 29 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ........ a) Viết vào chỗ chấm : ........... . . .. 12m ..........Naêm möôi boán ñôn vò.25 điểm.. .... HẾT ĐÁP ÁN TOÁN 5 GHKI ................d) Diện tích một hình vuông là 64 m2 .................. ........ ...... ..2010 Mỗi bài đúng được 0... ....................................25 điểm..................... .. saùu phaàn traêm : 54........................... .... .....................

. .819 A.3 C. . .4 7 4 7 3 2 d) Diện tích một hình vuông là 64 m .9 m = 3690 cm c) 17 dm2 23cm2 = 17. .02 5. đáp số đúng 0.32 . 4. 5. .25 điểm.x=3 B–x=2 C–x=1 D.1/ñ Bài giải .3 .4./2ñ Baøi giaûi Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 3 = 7 ( phần ) Số học sinh nữ lớp học đó có là : 35 : 7 × 4 = 20 ( học sinh ) Số học sinh nam lớp học đó có là : 35 – 20 = 15 ( học sinh ) Đáp số : Nữ : 20 học sinh Nam : 15 học sinh Caâu 6 : Mỗi câu đúng được 0. . 5./1ñ a) b) Caâu 3 : 0.5 điểm.3 .7 . . 6.062 tấn b) 36.4.7 .23 .4.5 điểm. .25 điểm. .23 dm2 d) 16549 ha = 165.49 km2 Tính : 1 1 7 13 20 a) 2 + 4 = + = 3 3 3 3 3 Mỗi bài đúng được 0. . 5.25 điểm. ./2ñ 5 28 5 23 = − = 7 7 7 7 3 4 3 × 4 12 2 3 4 3× 4 3× 2× 2 2 × = = = (hoac × = = = ) c) 10 9 10 × 9 90 15 10 9 10× 9 2× 5× 3× 3 15 6 3 6 7 42 14 = d) : = × = 5 7 5 3 15 5 Caâu 5 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0. ./1ñ Caâu 4 : 3 4 9 <3 10 10 c) 5 5 < 9 6 9 >1 d) 6. . . C.7 .85 > 6. . .3 . .32 .8x 9 < 12. 5.23 .23 5. 4. .847 4 Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Mỗi bài đúng được a) 3 taán 62 kg = 3..3 D. 5. . . 6.25 điểm.x = 0 b) 4 − b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6.7 A.02 25 thaønh hoãn soá : 7 3 7 4 7 A.32 . 6. . đáp số đúng được 0. biết : 12. .02 . .02 5./2ñ a) Tìm chữ số x . Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D . 4. 4.4 B. . tóm tắt.3 . . 4.23 .32 . B.16m c) Chuyeån phaân soá Caâu 7 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0.5 điểm.

II. 12m 6m 18 m Hình A Diện tích hình chữ nhật là : 18 × 12 = 216 ( m2 ) Diện tích hình vuông ở giũa là : 6 × 6 = 36 ( m2 ) Diện tích của phần tô đậm trong hình A là : 216 – 36 = 180 ( m2 ) Đáp số : 180 m2 HẾT PGD &ĐT . lúc nào cũng bát ngát.. . xanh lục của trời. Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước. Theo THI SẢNH. Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I. Màu xanh ấy như trường cửu. Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển.Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em... xanh lam của núi. cũngphơi phới.Khoái 5. Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. cũng trẻ trung.TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT .TP.Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. cái rạng rỡ của đất trời. Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng.

..TP.Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. Ánh . Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước. . .TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I ÑEÀ 1 Ñieåm: Naêm hoïc : 2009-2010 Đọc tiếng: . gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. xanh lam của núi. Khãm c©y. cũngphơi phới. . . . Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển. Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I. lúc nào cũng bát ngát. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. . . .10 -2009 Sau trËn ma rµo Mét giê sau c¬n gi«ng. II.. . Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. võa Êm ¸p. . mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ. . cũng trẻ trung. Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. .Khoái 5. Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung. chÝch choÌ huyªn n¸o. chim sÎ tung hoµnh. . Theo THI SẢNH. Điểm đọc: Moân : TIEÁNG VIEÄT . Màu xanh ấy như trường cửu. . Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 28 . xanh lục của trời. Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng. Đọc thầm:. . . . Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong. . . . . . cái rạng rỡ của đất trời. . Mïa hÌ. . . ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ võa ñ dét. . HOÏ VAØ TEÂN : . mæ l¸ch c¸ch trªn vá. .Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng.Khoái 5.PGD &ĐT . . Lôùp Naêm.

Quanh c¸c luèng kim h¬ng. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt bïn. mïi th¬m. ChÝch choÌ huyªn n¸o. V¾ng lÆng thÇn tiªn. b.s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. bím chËp chên. d. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? a. Sau trận mưa rào mùa hạ. cuéc sèng trµn trÒ. cã ong vo ve. hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. b. cã giã håi hép díi l¸. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. Khãm c©y. hoa thơm nồng. c. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. giã håi hép. nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn mưa rào ? a. chim sÎ tung hoµnh. c. b. bím chËp chên. nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ. v« sè bím chËp chên tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. Sáng rực lên như những ngọn đèn. bím chËp chên. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. c. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. cã chim gï. Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. sáng rực. tr¨m thøc nhung gÊm. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. C©y cá võa t¾m géi xong. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? . ấm áp và sống động. ChÝch choÌ huyªn n¸o. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. khÝ Êm. chim sÎ tung hoµnh. Đầy hương thơm và tia sáng. Sau trận mưa rào mùa thu. VICTO HUYGO Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? a. chim sÎ tung hoµnh. ChÝch choÌ huyªn n¸o. v¾ng lÆng mµ dung hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c. b. Câu 5 : Trong đoạn 3 . gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Sau trận mưa rào mùa đông. KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI Câu 4 : Sau cơn mưa rào. b¹c. ThËt lµ giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Tươi mát. Sau trận mưa rào mùa xuân. Nhùa ngät. c.

a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
c. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Đẹp, tắm.
b. Tắm, tươi mát.
c. Tắm, lau ráo.
Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a. Nhộn nhịp, bình yên.
b. Vắng lặng, náo nhiệt.
c. Ồn ào, náo nhiệt.
Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
b. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
c. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
ÑEÀ 2
Ñieåm:
Naêm hoïc : 2009-2010
Đọc tiếng: . . . . .
Đọc thầm:. . . . .
Điểm đọc:

Moân : TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5.
Thôøi gian : 30 phuùt
Ngaøy thi : 28 - 10 -2009

Sau trËn ma rµo

Mét giê sau c¬n gi«ng, ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ
võa ñ dét. Mïa hÌ, mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ.
Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang ®îc mÆt
trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p... Khãm c©y, luèng
c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung,
chÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n c©y
dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh
s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh
nh÷ng ngän ®Ìn. Quanh c¸c luèng kim h¬ng, v« sè bím chËp chên
tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.
Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. Nhùa ngät, mïi
th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt
bïn, nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m
thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. ThËt lµ
giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn
nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. V¾ng lÆng thÇn tiªn, v¾ng lÆng mµ dung
hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c, cã chim gï, cã ong vo ve, cã giã håi hép díi
l¸.
VICTO HUYGO
Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu
traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã
troáng caùc caâu hoûi sau :
Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a.Vắng lặng, náo nhiệt.
b. Ồn ào, náo nhiệt.
c. Nhộn nhịp, bình yên.
Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
b. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
c. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI

Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ?
a. Sau trận mưa rào mùa xuân.

b. Sau trận mưa rào mùa thu .
c. Sau trận mưa rào mùa hạ .
d. Sau trận mưa rào mùa đông.
Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn
mưa rào ?
a. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o.
b. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh s¸ng m¹ vµng
nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng.
c. Khãm c©y, luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng, hoa
thơm nồng, sáng rực.
Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ?
a. Sáng rực lên như những ngọn đèn.
b. Tươi mát, ấm áp và sống động.
c. Đầy hương thơm và tia sáng.
Câu 8 : Sau cơn mưa rào, hoạt động của các loài vật như thế nào ?
a. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, nh÷ng tia s¸ng lËp
loÌ.
b. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, giã håi hép.
c. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên.
Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Tắm, tươi mát.
b. Tắm, lau ráo.
c. Đẹp, tắm.
Câu 10 : Trong đoạn 3 , câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ?
a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
c. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKI
NĂM HỌC ; 2009 - 2010
Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi :

1. ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKI . 7.Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. ( trang 36) 4.Những con sếu bằng giấy Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài. 2.Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài. 5. 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài. 6. 3.Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 10.LỚP 5 NĂM HỌC : 2009 – 2010 ĐỀ 1 .Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 3.Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 9.Những con sếu bằng giấy ( trang 36) Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài. 8.Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.

hoa thơm nồng. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : b. Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. chËp chên. Sau trận mưa rào mùa hạ. náo nhiệt. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ.” có mấy từ láy ? b.” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : c. C©y cá võa t¾m géi xong. Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : c. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? c. chim sÎ tung hoµnh. Có 3 từ láy là : nång nång. b¹c.Tắm. sáng rực. Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. võa Êm ¸p. mæ l¸ch c¸ch trªn vá.5 điểm ĐỀ 2 Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : . hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. Câu 4 : Sau cơn mưa rào.Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? b. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. Ông em thích chơi cờ tướng. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. Tươi mát. lËp loÌ. Khãm c©y. bím chËp chên. ấm áp và sống động. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? b. Bãi ngô đã trổ cờ. lau ráo. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? c. Ồn ào. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. Câu 5 : Trong đoạn 3 . tr¨m thøc nhung gÊm.” Đại từ trong câu trên là từ : nó thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Mỗi câu trả lời đúng được 0.

câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? b. Tươi mát và sống động. náo nhiệt. chËp chên. Khãm c©y. Có 3 từ láy là : nång nång. sáng rực. hoạt động của các loài vật như thế nào ? c. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Bãi ngô đã trổ cờ. lËp loÌ. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Sau trận mưa rào mùa hạ . Ồn ào.b. Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : c. hoa thơm nồng. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : b. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? b. bím chËp chên.” Đại từ trong câu trên là từ : nó . Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? c. tr¨m thøc nhung gÊm. lau ráo. Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. võa Êm ¸p. Ông em thích chơi cờ tướng. Câu 10 : Trong đoạn 3 . C©y cá võa t¾m géi xong. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o.5 điểm HẾT ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC GHK I .Tắm. chim sÎ tung hoµnh. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. Mỗi câu trả lời đúng được 0. Câu 8 : Sau cơn mưa rào. Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. b¹c. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.Thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? c.” có mấy từ láy ? b.

(Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.5 ñieåm. + Ngaét hôi.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm).5 ñieåm. taäp I.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Vònh Haï Long .5 ñieåm. ñuùng töø : 1 ñieåm. ghi teân baøi. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 10 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). I. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm).5 ñieåm. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 100 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT GHKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010.KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu.5 ñieåm. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm.

(Töø “Thieân nhieân Haï Long ……, cuõng phôi phôùi” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1, trang 70 )
a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15
phuùt.
b) Ñaùnh gia,ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ
vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.
Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai- laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn,
thanh; khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh), tröø 0,5 ñieåm.
*Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao –
khoaûng caùch – kieåu chöõ, hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm
toaøn baøi.
II- Taäp laøm vaên : (5 ñieåm)
a) Ñeà baøi : Em hãy tả ngôi trường em
b) Höôùng daãn ñaùnh gia,ù cho ñieåm:
b.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau, ñöôïc 5 ñieåm:
+ Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi, thaân baøi,
keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc; ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû
leân.
+Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp, duøng töø ñuùng, khoâng maéc loãi chính
taû;
+ Chöõ vieát roõ raøng, trình baøy baøi vieát saïch seõ.
b.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ
vieát, coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm :
4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GHKI MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI LỚP 5
NĂM HỌC 2009 – 2010
I – ĐỌC TIẾNG :

Học sinh bắt thăm một trong 5 bài tập đọc và trả lời câu hỏi :
3- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
4- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
5- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
5- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 3, 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
7- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
8- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
9- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.
10- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
II- ĐỌC THẦM :
Bài chọn ngoài SGK.
III- TẬP LÀM VĂN :
1- Tả ngôi nhà em .
2- Tả cảnh dòng sông quê em.
3- Tả một cơn mưa
4- Tả cánh đồng quê em
5- Tả ngôi trường em
III- CHÍNH TẢ :
1- Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( từ đầu ….vàng ối)
2- Buổi sớm tên cánh đồng
3- Lương Ngọc Quyến
4- Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
5- Một chuyên gia máy xúc(Qua khung cửa kính …thân mật )
6- Dòng kinh quê hương
7- Vịnh Hạ Long
( Thiên nhiên Hạ Long….cũng phơi phới)
8- Kì diệu rừng xanh (Nắng trưa ….mùa thu)

( trang 14)
( trang 17)
( trang 38)
( trang 45)
( trang 65)
( trang 70)
( trang 75)

MÔN TOÁN
Chương trình từ tuần 1 đến tuần 9 theo chuẩn kiến thức.
Hướng Thọ phú, ngày 10 tháng 10 năm 2009.
KHỐI TRƯỞNG

PHẠM THỊ ĐẸP

ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HOÏC KÌ I- KHOÁI 5-2009-2010
I- MOÂN KHOA HOÏC :

X1- Khi moät em beù môùi sinh, döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå
bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi ?
Cô quan sinh duïc.
x2- Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây?
Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.
x3- Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
Töø 10 ñeán 15 tuoåi.
x4- Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì?
Thöôøng xuyeân taém giaët, röûa maët, goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo.
Ñaëc bieät, haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn
aùo loùt.
x 5- Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì?
Beänh veà tim maïch, huyeát aùp; ung thö phoåi, vieâm pheá quaûn.
x6- Beänh naøo döôùi ñaây coù theå laây qua ñöôøng sinh saûn vaø
ñöôøng maùu?
AIDS
7- Ñeå laøm caàu baéc qua soâng, laøm ñöôøng ray taøu hoaû ngöôøi ta
söû duïng vaät lieäu naøo? Theùp
8- Ñeå xaây töôøng, laùt saân, laùt saøn nhaø ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Gaïch
9- Ñeå saûn xuaát ximaêng, taïc töôïng ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu
naøo? Ñaù voâi
x10- Tuoåi daäy thì laø gì?
Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát, tinh thaàn,
tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.
11- Vieát teân moät soá vuøng ñaù voâi ôû nöôùc ta maø em bieát?
Höông Tích (Haø Taây), Bích Ñoäng (Ninh Bình), Phong Nha (Quaûng Bình) vaø
caùc hang ñoäng khaùc ôû Vònh Haï Long (Quaûng Ninh), Nguõ Haønh Sôn (Ñaø
Naüng), Haø Tieân (Kieân Giang), …
12- Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm thuôøng ñuôïc söû duïng ñeå laøm
gì?
Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm ñöôïc söû duïng roäng raõi trong saûn xuaát
nhö duøng ñeå cheá taïo caùc duïng cuï laøm beáp; laøm voû cuûa nhieàu loaïi
hoäp; laøm khung cöûa vaø moät soá boä phaän cuûa caùc phöông tieän giao
thoâng nhö taøu hoaû, oâ toâ, maùy bay, taøu thuyû, …
X 13- Choïn caùc töø, cuïm töø : boá, meï; söï sinh saûn; gioáng; moïi; caùc
theá heä; duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây
cho phuø hôïp.
a) Moïi treû em ñeàu do boá, meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng
boá, meï cuûa mình.
b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình, doøng hoï
ñöôïc duy trì keá tieáp nhau.
X 14- Cao su coù tính chaát gì?
- Ñaøn hoài toát.
- Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng, laïnh.
- Caùch ñieän, caùch nhieät.
- Khoâng tan trong nöôùc, tan trong moät
soá chaát loûng khaùc.
X15. Ñeå saûn xuaát saêm, loáp oâ toâ, xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Cao su
x16. Caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt, soát xuaát
huyeát,vieâm naõo laø :
a. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.
c. Dieät boï
gaäy
b. Dieät muoãi
d.Traùnh ñeå muoãi
ñoát (naèm maøn).
x17.Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå thöù töï öu tieân töø cao ñeán
thaáp laø :

Ñeå laøm caàu baéc qua soâng b.Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo.Giaëc ngoaïi xaâm. . . ôû Vieät Nam Ñaõ xuaát hieän nhöõng ngaønh kinh teá môùi laø : Khai moû.Theùp 3. hạn hán laøm noâng nghieäp ñình ñoán.… x23. laùt saøn nhaø c.. . moät soá boä phaän cuûa oâ toâ.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. d.Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. chuû xöôûng.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. laùt saân. b. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? . x19. X5. vieân chöùc.Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. x24. chaên maøn. nhaø buoân. x21. Ñeå laøm nhaø. phaán vieát. 4-Töø cuoái theá kæ XIX.Tre 5. .Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. Tieâm vi-ta-min. . c.Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : . haïn söû duïng vaø taùc duïng phuï cuûa thuoác. . laäp nhaø maùy.Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. chuùng ta phaûi : .Vaøo ñaàu theá kæ XX. 20.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. Khi naøo ta duøng thuoác ? . Uoáng vi-ta-min.Khi bieát chaéc caùch duøng. lieàu löôïng duøng. Ñaïi nguyeân soaùi Tröông Ñònh ñaõ phaát cao côø “ Bính Taây” .AÊn chín. Ñoàng 6.a. .Luõ luït. .Tröông Ñònh ñaõ laøm gì ñeå ñaùp laïi loøng tin yeâu cuûa nhaân daân ? Caûm kích tröôùc nieàm tin yeâu cuûa nghóa quaân vaø daân chuùng. trí thöùc. II.Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. laøm ñoà thuû coâng. Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. Tröông Ñònh ñaõ ôû laïi cuøng nhaân daân choáng giaëc.Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. Ñeå laøm ñoà ñieän.Khi bieát nôi saûn xuaát.. Gaïch ngoùi 2. Ñeå saûn xuaát xi maêng. x18. .Phôi phát triển thành bàothai. taïc töôïng. .Soát xuaát huyeát laø moät beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp. taïc töôïng. A B a. laøm phaán vieát. daây ñieän. ñoà duøng trong gia ñình g. 2. ñoàn ñieàn.MOÂN LÒCH SÖÛ X1. chæ huy haøng nghìn nghóa quaân hoaït ñoäng choáng thöïc daân Phaùp. taàng lôùp môùi laø: Coâng nhaân.Khi thaät söï caàn thieát. x22. taøu bieån. Tô taèm 1. Ñaù voâi 4. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo.Trong sự sinh sản của người: . Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. 3-Chiếu Cần Vương có tác dụng là : Keâu goïi nhaân daân caû nöôùc ñöùng leân giuùp vua öùu nöôùc. e. Ñeå xaây töôøng. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. .

Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp. 8.X6. sang Xieâm tieáp tuïc hoaït ñoäng cöùu nöôùc. Ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp (2 . . 10. chính phuû Nhaät ra leänh truïc xuaát nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc Vieät Nam vaø Phan Boäi Chaâu ra khoûi Nhaät Baûn.Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian laø nhöõng naêm 1930-1931.9 . Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh : . Ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc . Naêm 1908.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. Phong traøo Ñoâng du b) Phan Boäi Chaâu 2. Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá e) Toân Thaát 5.12-1946. Khoâng tuaân leänh vua giaûi taùn nghóa Toä binh.Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi nhö theá naøo? Ñieàn vaøo choã . Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. ñoäc laäp. khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa c) Nguyeãn Tröôøng 3. Ít laâu sau.Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. Haõy noái teân nhaân vaät lòch söû ôû coät A vôùi teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät B sao cho ñuùng. cuøng nhaân daân choáng quaân xaâm löôïc d) Baùc Hồ 4.Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. thöïc daân Phaùp caâu keát vôùi Nhaät choáng phaù phong traøo Ñoâng Du. x 7. (5– 6 – 1911 ) e) Chieán thaéng Vieät Baéc (Thu – ñoâng 1947) g) Chieán thaéng Bieân giôùi (Thu – ñoâng 1950) 9.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài. A B a) Tröông Ñònh 1. Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy 12-9. .Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do.1945 ) b) Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi thaéng lôïi (19 .8 -1945 ) c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi ( 3 -2 -1930 ) d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. 11.Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä khoâng ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän. ñoäc laäp. Chuû trì Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Thuyeát Coäng saûn Vieät Nam g) Nguyeãn Aùi 6. . .Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? Ngaøy 19. 13.Thöïc daân Phaùp môû cuoäc taán coâng leân Vieät Baéc nhaèm aâm möu tieâu dieät sô quan ñaàu naõo khaùng chieán vaø boä ñoäi chuû löïc cuûa ta ñeå nhanh choùng keát thöùc chieán tranh. cho phuø hôïp : Phong traøo Ñoâng Du phaùt trieån laøm cho thöïc daân Phaùp lo ngaïi. . 12. Phan Boäi Chaâu cuøng vôùi nhieàu thaønh vieân cuûa Hoäi Duy taân laùnh sang Quaûng Chaâu. Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi.Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? .

röoïu…).Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : * Phía Baéc giaùp Trung Quoác. baùnh keïo. 11. 4. *Nöôùc ta vöøa coù vuøng ñaát lieàn vöøa coù vuøng bieån vaø caùc ñaûo. ñoà duøng gia ñình…) 8-Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuû hôïp vaøo baûng sau : Caùc saân bay quoác teá nöôùc Nhöõng thaønh phoá coù caûng bieån ta lôùn nhaát nöôùc ta Noäi Baøi (Haø Noäi). . Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta coù hình daïng chöõ S vôùi dieän tích vaøo khoaûng 330 000 km2.Quoác 14.Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng: Nöôùc ta coù 54 daân toäc.ÑÒA LÍ 1. *Ñaát phuø sa phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoàng baèng . 3-Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa. cheá bieán löông thöïc. thöïc phaåm (gaïo. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia. -Lôïn. hoï soáng ôû ñoàng baèng . nhöôøng ba tænh mieàn Ñoâng Nam kì cho thöïc daân Phaùp. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. * Nöôùc ta naèmtrong voøng ñai nhieät ñôùi Baéc baùn caàu.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät.Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát : Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: -Traâu. trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ laøm gì vôùi thöïc daân Phaùp ? Naêm 1862. Ñaø Minh Naüng 9. nhaát laø goã.Nöôùc ta coù maáy loaïi ñaát chính ? Moãi loaïi ñöôïc phaân boá ôû ñaâu ? Nöôùc ta coù 2 loaïi ñaát chính laø ñaát phuø sa vaø ñaát pheralít. 7-ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo? ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp laø: Cô khí (ôû Beán Löùc). boø. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. . 6. che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït. . daân toäc ít ngöôøi soáng chuû yeáu ôû vuøng nuùi vaø cao nguyeân. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. 2. Naêm 1862. Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu. * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng.Thöông maïi goàm caùc hoaït ñoäng mua baùn haøng hoùa ôû trong nöôùc vaø vôùi nöôùc ngoaøi. Ñaø Naüng. Thöông maïi coù vai troø laø: Nhôø coù hoaït ñoäng thöông maïi maø saûn phaåm cuûa caùc ngaønh saûn xuaát ñeán ñöôïc ngöôøi tieâu duøng.Em haõy ñieàn vaøo choã chaám (. 10.Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo ? . saûn xuaát caùc duïng cuï khaùc (Duïng cuï y teá. TP Hoà Chí Nhaát (TP Hoà Chí Minh). Taân Sôn Haûi Phoøng. daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. deät may maëc. ) noäi dung thích hôïp: * Nöôùc ta naèm treân baùn ñaûo Ñoâng Döông thuoäc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. 5. III. *Ñaát pheralít phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoài nuùi. ñöôøng. nhieät ñoä cao. trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ kí hoøa öôùc.

dieän tích laø ñoàng baèng. b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc. . . e) Taát caû caùc tính chaát treân. 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. . dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi. c) ÔÛ nöôùc ta. .Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. . . . tan trong moät soá chaát loûng khaùc. . . -Ven bieån coù nhieàu nôi du lòch nghæ maùt haáp daãn.12 . . . Soâng Tieàn. .Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng laø : -Troàng vaø baûo veä röøng. soâng Caû. . trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. . maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc. 13. -Khai thaùc goã vaø laâm saûn khaùc.Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm.Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn. . . . .KHOÁI 5 . . . . . . d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch ôû nöôùc ta. . . X16. . b) Caùch ñieän. soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu. 1. .Vai troø cuûa bieån ñoái vôùi nöôùc ta laø: -Bieån ñieàu hoøa khí haäu. -Laø nguoàn taøi nguyeân vaø laø ñöôøng giao thoâng quan troïng. . . BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. .Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. soâng Thaùi Bình. 12. . . soâng Soâng Maõ.2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18. .Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn. . . HOÏ VAØ TEÂN : . . d) Khoâng tan trong nöôùc. 15. .NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . . . . . soâng Ñoàng Nai X14.Loaïi hình vaän taûi coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc chuyeân chôû haøng hoùa ôû nöôùc ta laø: Ñöôøng oâ toâ. . caùch nhieät. laïnh. . chöõ S tröôùc caâu sai. c) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng. . Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : . luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. .

.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? .. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín.... traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).. ........ .. d) Huyeát aùp cao c) 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 10 ñeán 19 tuoåi......... .......cuûa mình...maø . doøng hoï ñöôïc ... ........ .....Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) AÊn uoáng ñuû chaát. ...... c) Cao su.... .....Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Beänh veà tim maïch... ...........Choïn caùc töø.. aên chín. caùc theá heä. ....... ...... . ........... ... . ...... . 5..... ...... . ung thö phoåi.. .. gioáng..... Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.. ..... . moïi. b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi....... b) Nhôø coù . d) Töø 13 ñeán 17 tuoåi... c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi...2. .. .... c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.... meï.... 10.Giöõ veä sinh ........ Ñeå saûn xuaát saêm. .... . Ung thö phoåi. . huyeát aùp. b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi.Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. a) .. treû em ñeàu do .. dieät muoãi. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).. ... b) Nghæ ngôi nhieàu hôn... ..... .. c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.. .. d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân...sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng ... 6. . . cuïm töø : boá... .. . ... Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt........ .Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi... . ... ... duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp.. . ...trong moãi gia ñình..... traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). b) Chaát deûo.. d.. . b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. ..... b.vieâm naõo laø : a. 8... tinh thaàn.. soát xuaát huyeát... ... . .......... . dieät boï gaäy. dieät boï gaäy..... .. .... . . . .... .... .. loáp oâ toâ. ...... b) Beänh veà tim maïch... d) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn........ ñuû löôïng. ..... .. 9... ... Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh... dieät muoãi... d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn.. ...... .... söï sinh saûn.. . . 4.. . c.. 7.... . . ...... ....uoáng nöôùc chín .......... xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? a) Tô sôïi. vieâm pheá quaûn. ...

. . b) Phoâi phaùt trieån thaønh : . a 14. . c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. . . . . hieän coù thuoác ñaëc trò. . d) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. nguy hieåm vôùi treû em. . thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. b. . . daây ñieän. . 17. laøm ñoà thuû coâng. . Trong sự sinh sản của người: a) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : . khoâng nguy hieåm vôùi treû em. b. 13.dieät muoãi. . Gaïch 2. . . trong 3 caùch döôùi ñaây : a. . hieän chöa coù thuoác ñaëc trò. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. . b D. 11. .röûa tay tröôùc khi aên. . d) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng . moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. . . . Ñeå laøm nhaø. d) Ñöùc tính kieân nhaãn. c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. Tieâm vi-ta-min. 18. . Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Khaû naêng naáu aên. b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . a. . laùt saân. . 16. c. . c B. b) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. c. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. . HEÁT . Tô taèm 1. . b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. . traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). b) Ñöôøng tình duïc. d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. a.nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. Ñoàng 4.… b. . Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. laùt saøn nhaø c. . . c. nguy hieåm vôùi treû em. . Ñeå xaây töôøng. b) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp. d) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em. c) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. Uoáng vi-ta-min. . . b. . d. A B a. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Ñöôøng maùu. c) Beänh truyeàn nhieãm. a. chaên maøn. . b. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. . AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. c C. ñoà duøng trong gia ñình 12. 15. .Tre 3. taøu bieån. Ñeå laøm ñoà ñieän. .Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi.

.uoáng nöôùc chín . . . dieät boï gaäy. . c) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). d) Ñöôøng tình duïc. . c. Ñoàng 2. b. c) Khaû naêng naáu aên. . .röûa tay tröôùc khi aên.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. soát xuaát huyeát. . b) Ñöùc tính kieân nhaãn. e) Taát caû caùc tính chaát treân. . ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. Ñeå laøm nhaø. .12 . 4.Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. laïnh.KHOÁI 5 . ñoà duøng trong gia ñình 3. . 2. Tô taèm 3. d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2010.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. laøm ñoà thuû coâng. tan trong moät soá chaát loûng khaùc. d) Khoâng tan trong nöôùc. . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).Tre 1. . . . . . caùch nhieät. . . dieät boï gaäy. . d) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp. 6. . . Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. . d) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. . aên chín. c) Ñöôøng maùu. ) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). .dieät muoãi.HOÏ VAØ TEÂN : .vieâm naõo laø : a. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. dieät muoãi. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. A B a. 5. . b. . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). . . HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. laùt saøn nhaø c. . dieät muoãi. . c) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. . Ñeå xaây töôøng. c) Caùch ñieän. b) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay.Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. Gaïch 4. Ñeå laøm ñoà ñieän.NAÊM HOÏC: 2009MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. . 7.2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18. laùt saân. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. . . . 1. daây ñieän. b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. . . .… d. . taøu bieån.Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. . chaên maøn. . . d. . Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.

.. . b) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 13 ñeán 17 tuoåi...... Tieâm vi-ta-min. .. . . .. ... Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.trong moãi gia ñình... 11. . .. . a. . ....... .. ..... . . ... cuïm töø : boá.. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp..... .. hieän coù thuoác ñaëc trò... Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå.. b B..... 13. .. b..... b) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em..... ..... .. ñaõ ñun soâi. ..... .. nguy hieåm vôùi treû em...... Trong sự sinh sản của người: a) Phoâi phaùt trieån thaønh : . .. . . .... ... c) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn..... . .. ..Choïn caùc töø... ... a C... .... söï sinh saûn. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm... vieâm pheá quaûn....Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? ... .. . gioáng. ...8.. .... nguy hieåm vôùi treû em. ... .... trong 3 caùch döôùi ñaây : a.. .... b....... b) Nhôø coù . b.. .. ... ung thö phoåi......... . .maø caùc . ..... c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 10 ñeán 19 tuoåi.. . . ... .. .. moïi. ....... ... .. ...... c.... . ... ... c.. b) AÊn uoáng ñuû chaát.. . .. .. 12. .... .. b.. ... .. 15. . ... ...... doøng hoï ñöôïc ... .... .. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. ....... c. treû em ñeàu do ... a.. .... thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A... meï. .. . .. . . .Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Ung thö phoåi... Uoáng vi-ta-min... 14... ... d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra... a) ..... . hieän chöa coù thuoác ñaëc trò.. d) Beänh veà tim maïch.. . .. ... .. .. 9. . .... .... c D... hieän taát caû caùc vieäc treân.. ..... ....sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng . ...... .. . b) Huyeát aùp cao c) Beänh veà tim maïch. .....Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.....cuûa mình.. .. . . . b) AÊn chín..... 16. b) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : .. d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi..... c) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra.... a..... .... caùc theá heä.. .. ...... d) Nghæ ngôi nhieàu hôn. ñuû löôïng. .. c) Thöïc d) Uoáng nöôùc .... huyeát aùp. . khoâng nguy hieåm vôùi treû em. ........ .. .

tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. a) Tô sôïi.KHOÁI 5 . ñoäc laäp. . . . tinh thaàn. Ngaøy 12-9 . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. . . 18.5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1931. . D. . . 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C. . . xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? b) Chaát deûo.Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp.5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945.NAÊM HOÏC: 2009-2010. . . . . c) Cao su. . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát.1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . . . . . 2 . ñoäc laäp. Ñeå saûn xuaát saêm. . . b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta. . d) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. . c) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do. loáp oâ toâ. . Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. . 1947 Thu – ñoâng . b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. 3. . . . 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0. . . d) Nhöõng naêm 1945-1954. . . Ngaøy 12-9 c) Nhöõng naêm 1930-1945. Ngaøy 12-9 2. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng.12 . .2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp.Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. . .17. Ngaøy 9-12 b) Nhöõng naêm 19301931. . . . 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B.9 . c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A.

................... ..... . ....... ... ..... .5 ñieåm) a) Toâm.5 ñieåm) 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta.. ........... .... coâng chöùc.. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi....... b) Coâng nhaân . ....5 ñieåm) a) Tö saûn.. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa ...5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp.......... .. ..... ......... ...... .... .. ......Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0....nhaø buoân.......... ..... ......... ... .. taàng lôùp môùi naøo? (0..4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0.... ............. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. .............. ... ...... ........ .......... * Phía Taây giaùp . .... . gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng... .. ........ daân thaønh thò...... trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát... ... c) ÔÛ nöôùc ta.......... . tieåu tö saûn.. . (0.. .. ... .... cua...... nhieät ñoä cao.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài........ 9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0... . ... ......... hoà vaø vuøng cao nguyeân.12-1946..... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.... .... ... b) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa......... ......... .. ..... 6..................... ..5 ñieåm) a) Ngaøy 19-8-1945. ............ . ... .... nhieät ñoä cao... .. ... ñòa chuû.5 ñieåm) ... dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi...... . chöõ S tröôùc caâu sai........ . .. ... trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp....... .Vaøo ñaàu theá kæ XX...5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa...... 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0. ... d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng... 11. .......... .. .. trí thöùc..... ...... .... .... . boø.. ..5 ñieåm) a) Khoâng ..Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët ... ...... . b) Khoâng ........... .. b) Lôïn..... ........ * Phía Baéc giaùp...... d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha ....Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1..... . vieân chöùc.... tö saûn. dieän tích laø ñoàng baèng... ....... traâu...... .. c) Caû hai caâu treân ñeàu sai........ .... . d)Ngaøy 19-12-1954.. noâng daân phaù saûn.. ................... .. 7..... .... ...... ..... ....... c)Ngaøy 19... ..... 10.. . b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc. . . ........ . ........ c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai.... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.... .. ...... .......chuû xöôûng.. c) Trí thöùc....... b) Ngaøy 19-12-1945. ....... ... ..... ..... . 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0....Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng.... c) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa.. ...

trí thöùc........... ...........NAÊM HOÏC: 2009-2010.chuû xöôûng......... taàng lôùp môùi naøo? (0..... ........ tö saûn.. ñòa chuû........................... nhiều lúa gạo...........Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: ( 1 ñieåm) ........... b) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn. ...KHOÁI 5 ....... ..12-1946..... .... trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp...................... .... d) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng......... daân thaønh thò.... .. ......................... ............... ................................ 13. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .....12.... ................... c) Tö saûn..... ..........2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp.... . ÑEÀ 2 Lôùp Naêm... ....... MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 ........................ 14.. ..... .. ........... .................... .......... Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : (0... .. ......... ..5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc ...... ..........5 ñieåm) a) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn........ ...... ....Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1.... ................... ........... .... ..... maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc. ..... ... ... ... vieân chöùc..... ....... ..... d)Ngaøy 19-12-1954. .............. ........................... Soâng ôû mieàn .. màu mỡ.............. .nhaø buoân..... ... . c) Ngaøy 19-8-1945... ..... .... 1......................... .... .Vaøo ñaàu theá kæ XX.....12 ........................5 ñieåm) a) Coâng nhaân .... ......... ............ .... ..... .........Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I...... 2-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0........ c) Đồng bằng phì nhiêu................ tieåu tö saûn........ noâng daân phaù saûn.. b)Ngaøy 19.. ....... .. .... ......... .......5 ñieåm) a) Ngaøy 19-12-1945........ ..... Trung Soâng ôû mieàn Nam ......... . ...................... ................ ......... b) Trí thöùc........... ..... coâng chöùc.. .............................

....Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) ....................... b) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng................... b) Khoâng ......................... 9........5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do.......................... c) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp..... c) Caû hai caâu treân ñeàu đúng......5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1945........3-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0....... Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng....................................... d) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta..... Ngaøy 12-9 7....................................................................................... 5................ c) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp d) Chieán thaéng Vieät Baéc B.. b) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do................ 3 -2 -1930 6-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøynaøo? (0................ .............................. Ngaøy 9-12 d) Nhöõng naêm 19301931................ nhiều lúa gạo.................................... 4.................5 ñieåm) a) Khoâng ..... ....................... maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc............ Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0......................................Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1.............................. ñoäc laäp. 2 ......................... .................................. Ngaøy 12-9 .... c) Nhöõng naêm 1945-1954...........Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài.9 ............. Ngaøy 12-9 b) Nhöõng naêm 1930-1931.............5 ñieåm) ................Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp..........................1945 b) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc... ......................Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët ...... (1 ñieåm) A B a) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi A.... ñoäc laäp.............................. ...........Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945..................5 ñieåm) Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : a) Đồng bằng phì nhiêu................... 1947 C.................................. Thu – ñoâng 5 – 6 – 1911 D..................... c) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn...................... màu mỡ....... Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0............................ 8.

. .2010 . 12...d) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn. . .. . dieän tích laø ñoàng baèng..... * Phía Taây giaùp ... ...... .... .. . ..Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1. ....... Soâng ôû mieàn .. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. * Phía Baéc giaùp. .. nhieät ñoä cao.. .. .......Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. ..... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. ....... . . c) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa..... .. .. . .. .... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa ...Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. HẾT ĐÁP ÁN KHOA HỌC HKI .. ..... .. ... .. . ... ... .. ... 10.. . ... . ...... 13-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0. ... hoà vaø vuøng cao nguyeân... . d) Nöôùc ta coù 54 daân toäc..5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp. . . . . . ... traâu. .. .. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát.. .... Nam Soâng ôû mieàn Baéc .. .. . ..... . . ...5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa. .. . b) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa.. . . ... . ... b) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha 3 1 c) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta....... . . .... . . .5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Trung . .. . . .. .. . . .. 11-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0.... . (0... gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng... . . .. . . . caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng.. .. .. b) Lôïn.... . . . 14....5 ñieåm a) ÔÛ nöôùc ta..... ....... .. .. dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi.. . . chöõ S tröôùc caâu sai... c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai. . ..... deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi....... .. ... . .. ...... cua.. . ..... . . trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát...... .NĂM HỌC 2009. ... .. boø..... nhieät ñoä cao. .. .. .... d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng...5 ñieåm) a) Toâm. .. .. .

. Tieâm vi-ta-min. söï sinh saûn. b. d. taøu bieån. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt.Choïn caùc töø. a) Moïi treû em ñeàu do boá. Tô taèm 1. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. . Ñaëc bieät. c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. Ñeå saûn xuaát saêm.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc. moïi. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). 6. c . Ñeå laøm nhaø. 8. 4. 13. cuïm töø : boá. laøm ñoà thuû coâng.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët. caùc theá heä.vieâm naõo laø : c. Gaïch 2. röûa maët. 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? X b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.… b. 11.Tuoåi daäy thì laø gì ? c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : B. d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân. daây ñieän. Ñoàng 4. dieät muoãi. A B a. Ñeå xaây töôøng. dieät boï gaäy. 5. loáp oâ toâ. chaên maøn. ñoà duøng trong gia ñình 12. 7. . 2. soát xuaát huyeát. 10. vieâm pheá quaûn. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. meï cuûa mình. laùt saøn nhaø c. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau.Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? b) Beänh veà tim maïch. goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình. meï. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. c.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su. b. a.Tre 3. me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. tinh thaàn.12 - 2009 1. 15. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . laùt saân. huyeát aùp.ÑEÀ 1 NGAØY THI : 21 .Cao su coù tính chaát gì ? e) Taát caû caùc tính chaát treân. Uoáng vi-ta-min. 9.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. ung thö phoåi. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín. gioáng. Ñeå laøm ñoà ñieän.

b) Phôi phát triển thành bàothai. ung thö phoåi. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc.. ÑEÀ 2 1.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. dieät muoãi. 7. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. 9.. laïnh. daây ñieän. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. 16. nguy hieåm vôùi treû em. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . A B a. 2. vieâm pheá quaûn.Tre 1. caùch nhieät. laøm ñoà thuû coâng.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. c. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. tan trong moät soá chaát loûng khaùc. Rieâng caâu 4 vaø caâu 11 ñuùng 15. laùt saân. c) Caùch ñieän. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. huyeát aùp.14.… d. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : D. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. b. 5. c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc.Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? d) Beänh veà tim maïch. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? ñöôïc 1 ñieåm b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. Tieâm vi-ta-min.vieâm naõo laø : a. ñoà duøng trong gia ñình 3. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. laùt saøn nhaø c. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. 17.Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. chaên maøn. Uoáng vi-ta-min. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? Moãi caâu ñuùng 0. Ñeå laøm nhaø. Ñeå xaây töôøng. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? 18. b. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. Ñeå laøm ñoà ñieän. taøu bieån. dieät boï gaäy. . d) Khoâng tan trong nöôùc. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. 8. Gaïch 4. soát xuaát huyeát. a.. b.5 ñieåm c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. Tô taèm 3. 4. b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. 6. Ñoàng 2. x e) Taát caû caùc tính chaát treân.

(0. 1947 4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? c) Ngaøy 1912-1946. me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá. doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau. caùc theá heä. 18. moïi. 13. cuïm töø : boá.Choïn caùc töø. Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su.Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp.5 ñieåm) . Ngaøy 12-9 2. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. Thu – ñoâng ñöôøng cöùu nöôùc.Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc. gioáng. loáp oâ toâ. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? c) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân. 14. 12.5 ñieåm) 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0. 15. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình. Ñeå saûn xuaát saêm. 17. meï cuûa mình. goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo. 2 . b) Phôi phát triển thành bàothai. 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B. nguy hieåm vôùi treû em. 3. (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt.5 ñieåm) b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta. ĐÁP ÁN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ HKI 2009 .11.1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm D.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp.9 . Ñaëc bieät.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët. a) Moïi treû em ñeàu do boá.5 ñieåm) b) Nhöõng naêm 1930-1931. röûa maët. meï. tinh thaàn. 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra.2010 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0. söï sinh saûn. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. 16.

9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0. soâng Caû.Giaëc ngoaïi xaâm. 6. chöõ S tröôùc caâu sai. Soâng Tieàn.5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? X a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa. S d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát.chuû xöôûng.Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. 4 4 dieän tích laø ñoài nuùi.5 ñieåm) c) Đồng bằng phì nhiêu. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. 10. 12. soâng Soâng Maõ. trí thöùc. màu mỡ. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0. soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu. dieän tích laø ñoàng baèng.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi.Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1. .Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng.a) Khoâng . nhiều lúa gạo. boø.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. . (1 ñieåm) 3 1 S a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta.5 ñieåm) b) Lôïn. 11.5 ñieåm) . vieân chöùc.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp. Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu. traâu.5 ñieåm) b) Coâng nhaân . taàng lôùp môùi naøo? (0. . * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng.Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. soâng Thaùi Bình. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia.Vaøo ñaàu theá kæ XX. che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït.5 ñieåm) * Phía Baéc giaùp Trung Quoác. 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0. trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. Đ b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc. nhieät ñoä cao. Đ c) ÔÛ nöôùc ta.nhaø buoân.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. 7. 13. soâng Ñoàng Nai 14. .Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài. nhaát laø goã. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng.

PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . hai con ngươi đen sẫm nở ra. cũng dịu dàng. và như những đoá hoa. bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 . xuống đầu gối. xoả xuống ngực. ngân nga như tiếng chuông. long lanh.2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. Giọng bà trầm bổng. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng. phủ kín cả hai vai. Tóc bà đen và dày kì lạ. dịu hiền khó tả.Năm học : 2009 . Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay.Khối 5 . tươi vui. đầy nhựa sống. Khi bà mỉm cười. Heát . rực rỡ.

đầy nhựa sống. . . Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 . Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT . long lanh. Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu . . treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc. Đọc thầm:. Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. . và như những đoá hoa.taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. phủ kín cả hai vai. . . . . bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày.Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng.2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: . . . . . . Giọng bà trầm bổng.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . hai con ngươi đen sẫm nở ra. xoả xuống ngực. rực rỡ. cũng dịu dàng.Năm học : 2009 . Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. . . . . xuống đầu gối. . . ngân nga như tiếng chuông. . . Heát HỌ VÀ TÊN :. gian khoå.2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 . . Tóc bà đen và dày kì lạ. dịu hiền khó tả.Khối 5 .raäp… . . döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi.2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. . Khi bà mỉm cười.Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. . caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. . Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. .Khối 5 . .Năm học : 2009 . vieát vieát. . tươi vui. . . . . . .

cuoäc soáng ngheøo naøn.Haøng trieäu. laïc haäu. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. C. Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên.haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc.Con ñang chieán ñaáu. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. C.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu.vì sao? A . söï ngu doát laø thuø ñòch. Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí. Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng.”. C. cuoäc soáng ngheøo naøn. laïc haäu. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. B. Ñoaïn 1 B. ( A. nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc .mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 . trong söï daõ man. Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. B. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . Caû hai yù treân Caâu 4. B. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. gian khoå. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A. lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng. Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc. khoâng coù ñaïo ñöùc. chuû ngöõ laø : . trong söï daõ man”? A. Ñoaïn 2 C. gian khoå. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch. Ñoaïn 3 Caâu 5. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên.vieát vieát. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. saùch vôû laø vuõ khí. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 3.

Ñaïi töø xöng hoâ. . . . . Nguyeãn Baù Ngoïc. . Pa. . . Neûo ñöôøng. . . . Hai quan heä töø. Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. . Leâ Nin. . . . . .ñoù laø: …………………………………………………………………………………… Caâu 6. . . . Caâu 5. . . . .. Töø ñoàng aâm HEÁT HỌ VÀ TÊN :. . . . . caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. Long An. . . . . . .. Töø ñoàng nghóa B. . . . . C. . . . Caâu 10. Taát caû treû em treân theá giôùi. Điểm đọc: ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . Danh từ . ñoù laø: ………………………………………………………………………………… C. . .”. . . Long An. . . vieát vieát. Leâ-nin. . . . B. . . coù maáy quan heä töø ? A. . Ba quan heä töø . .. . . . . . ..Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi.. . . . . . . Töø nhieàu nghóa C. Nguyeãn baù Ngoïc. .Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. . “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A.Caùc töøø “boá”. . . ... . . Bieåu thò moái quan heä : . . .. . . Moät quan heä töø . . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. .. . . Pa-ri. . Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi. . . . . Ñoäng từ. gian khoå..ri.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. . . . . . . Long An. C. . . .A. . trong söï daõ man. .” Caëp quan heä töø laø :. . . .. .Năm học : 2009 . . . Pa-ri. . . C. . B.2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 . .. . . Taát caû treû em B. . Leâ nin. Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: . . . ..2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. Nguyeãn Baù Ngoïc. . .Khối 5 . . . .ñoù laø: ……………………………………………………………………………. . Caâu 8. . . Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. . . B. Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A. . Đọc thầm:. ..

. . . ( A. Ñaïi töø xöng hoâ. . . . . . . .. . döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi. Hai quan heä töø. . Ba quan heä töø . . .ri. . . .raäp… Haøng trieäu. Leâ Nin.. .. . . . Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A.. . . Töø ñoàng aâm C. . .. .. Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc. Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. .ñoù laø: …………………………………………………………………………………… B. . . . Bieåu thò moái quan heä : . Töø ñoàng nghóa B. . . Long An. . . . . .. “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A. .Caùc töøø “boá”. .Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch.. Pa-ri. . . .taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. . . KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5. .Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu . . ñoù laø: ………………………………………………………………………………… . . . Nguyeãn Baù Ngoïc. Caâu 3. . B. . . . Neûo ñöôøng. . . . . Nguyeãn Baù Ngoïc. B. . . lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng. . . .”.. . Ñoäng từ.mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1. . . Leâ nin.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. . Tính töø . . Leâ-nin. Long An. .. . . Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí.. . . . Pa-ri. . trong söï daõ man. Caâu2 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A. .. trong söï daõ man. .” Caëp quan heä töø laø :. . . . C. Long An. .Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. . Töø nhieàu nghóa Caâu 4. Nguyeãn baù Ngoïc. . . C. .haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc. . coù maáy quan heä töø ? A. Pa. . .

Caû hai yù treân Caâu 9. C. cuoäc soáng ngheøo naøn.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. C . Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên. C. B. Taát caû treû em treân theá giôùi. Ñoaïn 2 B. Moät quan heä töø . Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc.Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. gian khoå. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. B. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 5. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. laïc haäu.”. A. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A. nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc . Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A. gian khoå. Ñoaïn 1 Caâu 10. söï ngu doát laø thuø ñòch.vì sao? A.. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä.C.Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc. Caâu 6 . chuû ngöõ laø : C.Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. cuoäc soáng ngheøo naøn. trong söï daõ man”? A. HEÁT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG HKI NĂM HỌC . khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . laïc haäu. Taát caû treû em B. Caâu 8.. saùch vôû laø vuõ khí. Caâu 7 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) .Con ñang chieán ñaáu. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . khoâng coù ñaïo ñöùc.ñoù laø: ……………………………………………………………………………. Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû. B.vieát vieát. Ñoaïn 3 C.

2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Chuỗi ngọc lam ( trang 134) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. 8.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK .Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 8. 6. 5.Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 7. 7.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 18 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). 6.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.

nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). trang 122 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. b) Ñaùnh gia. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. . +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. taäp I.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Baø toâi (Töø “Baø toâi ngoài caïnh toâi……. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. chöõ vieát roõ raøng. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0.5 ñieåm. trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.5 ñieåm. aám aùp. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. + Ngaét hôi. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. I. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm).5 ñieåm. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.5 ñieåm. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). töôi vui” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1.Tieáng Vieät 5. ghi teân baøi.5 ñieåm. ñuùng töø : 1 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0.

duøng töø ñuùng. thaân baøi.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù. ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi. söï ngu doát laø thuø ñòch.5 .1. tröø 0.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. b) Höôùng daãn ñaùnh gia.3.2 .ù cho ñieåm: b.0. gian khoå.vì sao? C.4 .laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn. trình baøy baøi vieát saïch seõ. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát.5.5 .3 .Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Tả một người thân (ba. saùch vôû laø vuõ khí. ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI MOÂN ÑOÏC THAÀM Caâu 1 .1 . b. trong söï daõ man”? .5 . con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. II. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). mẹ) và nói vì sao em kính yêu ba (mẹ) em.5 ñieåm. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát.5 . khoâng maéc loãi chính taû. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. thanh. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só .Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . + Chöõ vieát roõ raøng.2. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi.

Caâu 3. coù maáy quan heä töø ? B.C. ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? C. Caâu 8. Caû hai yù treân Caâu 4.thì .Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu.” Caëp quan heä töø laø : Neáu .Chuỗi ngọc lam ( trang 134) .Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. Ñaïi töø xöng hoâ. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. Neûo ñöôøng. trong söï daõ man. cuoäc soáng ngheøo naøn.Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. 12.”. ñoù laø : vôùi . 10.”. Taát caû treû em treân theá giôùi. . “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? C. Ñoaïn 3 Caâu 5. Töø nhieàu nghóa ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT HKI KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 9. vaø Caâu 6. . .Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. khoâng coù ñaïo ñöùc.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. Hai quan heä töø. Pa-ri. laïc haäu. Caâu 5. .Caùc töøø “boá”. Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? C. chuû ngöõ laø : B. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên. 11.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. Nguyeãn Baù Ngoïc. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. Caâu 10. Leâ-nin. Bieåu thò moái quan heä : Ñieàu kieän – keát quaû. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? C. Long An.

Tả ba ( mẹ ). . 6. KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : . . ..Buôn Chư Lênh đón cô giáo ( trang 144) (Y Hoa lấy trong gùi . . . Lôùp Naêm.Tả một em bé đang tuổi tập nói.Luật bảo vệ môi trường ( trang 103) 8. . .TẬP LÀM VĂN : 6. . 8. . . . . . đến hết ) 7. .Khoái 5. . . . . Bà tôi ( trang 122) (Bà tôi ngồi cạnh tôi . tập đi.2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. Hướng Thọ phú. . . Chuỗi ngọc lam ( trang 134) (Pi-e . .Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. . . .CHÍNH TẢ : 1.ấm áp. II. y tá.Cô bé mỉm cười rạng rỡ. . chạy vụt đi).Người mẹ với 51 đứa con ( trang 165) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 17 theo chuẩn kiến thức.và hót nữa ông nhỉ !) 2. 9. . . III. . . . .Tả một người thân ông ( bà ). . . . tươi vui) 3. Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 ÑEÀ Naêm hoïc : 2009 . ..Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) (Một sớm chủ nhật . . . 8. 10. . . 5. cô giáo. .Tả một bạn học của em. ngày 12 tháng 12 năm 2009. . . . .Tả một người lao động (công nhân. 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.từ dưới đáy rừng) 4.2010 . . 5. III.ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. . . 7. . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN . . ) đang làm việc.còn cho thêm gạo củi) 6.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. . . 7. .Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) ( Hải Thượng Lãn Ông . . . . Mùa thảo quả ( trang 113) (Sự sống cứ tiếp tục.

... ..... .. ... ... ..... ....26 + 217..... .. . ..... ... ... .400 Caâu 3 : ..... ..... ................/2ñ Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: a) 5.......... hai phaàn nghìn :........ ............. . ......m d) 234cm = 2 ......... .. Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø......... ........ .. chieàu roäng 2 baèng chieàu daøi ..... 87... ................... .... .12 b) 89......3 b) 75......26 . ......... ..... ...... Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .... . . . ... .. ......... .... ..... kgï c) 12m 6cm = ..... .. ... .............. ......54 :........./1ñ a) 67.......... = vaøo choã chaám : ....... ....... ...... .........Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : ……......... ..... ... .....4 d) 882 : 36 ..... ........... ..... ... ... .......... * 7.34 km2 = ........ ....... ...... naêm phaàn möôøi.......... .. .... .. .. ...... ....... ...... .................. ............. .... ..... .............. ....... ... ...... .. 125. ...... .. .... . .............. .... .. .. .... ..... .. . KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5 : Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m...... .... ................ . . .. . .......... ........... ..... ............... 67. ........ ..... ...../1ñ * 1942..... ........ .......... .... ............. ... ..................... ........ .. .... .......... Ngöôøi ......... . .. .............. .. .......5 – 30..... . . ..... ........... . .......6 d)125........... ................... ............. * Ba möôi chín ñôn vò..... /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø.... . .... ......... .. .... ...... ........... ... ..... ... . . ....26 c) 34.. ............. ............. . ................ .. . ........ ..4......... ......... .. .. .............. ..... . .. . . ............... .. .. .. ................. ....... b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò....... . . ........... .. .. ...... ........ ................ ... .. ................... 34 ........ . ...... .. ............ . ............ ........... ................. ........... ..... .............. ............... ...... .... .......... ...... ... .. .... ... ha b) 6taán 235kg = .09 . .. ..... ... ...... Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > . .............599........ ............... ....... ... .. ................. .. ............ ..... .. . ..............3.012 :........ ..... ..../2ñ a) 605. ... ......... . ............ ................. 34............................. ......... .... .. ... ............. c) 48.... boán phaàn traêm :. . ...16 × 3..... ........

....255 phuùt C. ... .... ........ ..........77phuùt B.... ... ... ...... ... . . .. . . .... .. ......... ............ .. ..... ....... ....... .... .. ......... .. ......... ..0............ .... . . .6..... ......... ..... ... .. ..... ........ . ............... .. ..... ........ bieát : x × 10 = 64 A.. .54 D....................054 d) 2 giôø 55 phuùt = ...... .. .... ... ......... . .. 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A– BCD10 100 1000 10000 b) Tìm x ....... . ... .. . ..... . ... .. ... . ........ ..... 8m C ... .... ........ ..... ..... ....... .... ...... .. . .... .......... ...... ........ .. ......... . ........ .04 C....... . .. .... ... .. Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. . ... .../1ñ 36 m2 D ... ....... ....... .. ........64 B.. .......... ..355 phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD A laø 36 m2... .. ... .4 B – 5.. . ........ .... ... ..4 C... ........ . .... ...... .....0.......... . ... ........... ... . .. .... ....... .. ...... ... .... ..... .......... . . .... . ............ .. ..... . ... ......... .. ...........64 D-640 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A – 50............ ......... .. ......... . . .. .......... ..... .. ....0.... ............ . . .... ............. ......... .... ........... ... .. ...... ........ .. ...... ... ......... .. ................. ............... .... ... .. . . ... .. ..... ....... ............ B 11 m Baøi giaûi .. ............... ..... . ..... ...... .. ...... ... .... ........ .. .. ............ ... . ..... ../1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72.. ......... ............ ................ .. Baøi giaûi ..... ....... .... ................... ..... ..... ...... .................. ........... ... .... ........ . ........ . ..... . . .. ........ .. . ....... . ...phuùt A............... .. .... ... .. ........ .

. . bieát : x × 10 = 64 A. ...... . . .. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .. .. ... 5...... ..phuùt A... .... ...../1ñ a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A ..Khoái 5.. .. .............. ........................... Ngöôøi .. 0.. ...... .64 D-640 Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD laø 36 m2.. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 2 ÑEÀ Ñieåm: Moân: TOAÙN .... .........54 D............ ................. 0...... .....4 B ....... Baøi giaûi ...... .......6... .... ... ... .............. ........ . .... ........ D. ... ....... ........ ........ . ... .. .... .054 b) 2 giôø 55 phuùt = . . ......4 C.. . .. ./1ñ Baøi giaûi D B C . ... 255 phuùt a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72........... .......... . . .. ... .. .... .......... 50......... 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A..... .. 504 ........... . Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng... ... ... Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m.. ...... ... ........... . .... .355 phuùt D.. . ............ ................... . . ............ ... ........... ..77phuùt B.. Lôùp Naêm... .. . ...... ....... .. B............. .. .... . ... ............. ...... ........ . . ........... ........ /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø..... .. ...... 10000 1000 100 10 A b) Tìm x ............ ...... ...64 B.......... . ... .................. ......... .... . ....... . .. ..... ...... . ..... . . ..phuùt C.... . .... .... ...... .... Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø.. .. .... ....... ....... ... ..... .. ......... chieàu roäng Caâu 5 : 2 baèng chieàu daøi .... .. C............04 C.. .0.... .. ...... ............ ... .... . ...... ..... ........... .

. .. ..... ....... . .. . . ..... .. ......... .... ...... ........ ... . . . .m c) 5......... .. ... .... .. ... .. .. . ..... . = vaøo choã chaám : a) 34..... .......54 :............ ... ........ ....... .. ..... ... .. ... . ... .... ....... .. ... ... ......4........... . .... . ....... .. .. . .. ..... ..09 .. ......... .... ... .. ........ ... . .. boán phaàn traêm :. ... b) 12m 6cm = ...... .. ......... . . ha d) 6taán 235kg = . ...... ...... .. ...4 .. ........ ..... .. . ..... ......... . ... . . ........ . .... ........ . .. .. .. .... . ... .... .. ... .............. . .. .. ....... . .... . . .. ... ..... .. .. ......012 :. ..... .. 34 ...... . .... ...... . . Caâu 2 : . .. . . . * 1942. .. . .. ... .. . ........ . ... .... . ..... ............ .... * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò./1ñ Ñieàn daáu < : > .... 87.... .... . . ....... .......... ..... ...... .... .. . . 67./2ñ d) 882 : 36 c) 48. .... . .............. naêm phaàn möôøi.. .. . ..... ... ......... ...... .... .. . hai phaàn nghìn :.... .. ..... ..... .. ... ....... ... . 36 m2 ........ ... ........ .. ..... kgï Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ........... .. ..... .. .... ..599.... ..... ... .. ........ ... .... ... . ....400 c) 67...... .. .. ........... .... . ... . .. . .. ... ...... ...... .. ..... .. ..... . .... . .. . . . .......... . ...... . b) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : * 7.. ... 8m 11 m ..... . .......... .... ... .... . ... ....... ..... . ... .. .3..... .. . .. . ... . ....... .. .. ..... .. ........ ..... ....... . . . .... .. .... . . . ........... .. . ......... ..... .. .... . . ..... ...... . ....... .... .. . . .. .. . .......... .. . . .. . . .. ............... ... . ... .. ...... ......... .......... ..... . . ..... ../1ñ * Ba möôi chín ñôn vò. .... .......... KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 1: a) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : …….... . .... ... .... ... . ...... . . . ....... ... .. .. . .. ...... .....26 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: . ...... ... .. . ... .... ... . .... .. . ...... .. ... .... . ...6 b)125.... ...12 d) 89. .......... .. . ........ 34.... . . ..34 km2 = ... ....... .... ... ......... ........... ..... .. ......... ...................... ....... . .... ......16 × 3.. ...... .. .... .... .. .. . .... ...../2ñ a) 234cm = 2 . .. ... 125... .......... .... .. ...

.................. b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò......./1ñ a) 67.. .......... 67...5 ñieåm ..... .. hai phaàn nghìn : 39............ ...... 5 điểm) 2 60 × = 40 ( m)(Sai lời giải hặc phép tính trừ 0... 125...3 .................599................ <. = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0..........3....... ...............3 = 822........... ...25 ñieåm …….............26 d) 125......4 = 163.. ...................25 ñieåm ....06 m d) 234cm = 2 m 34 cm Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0...../2ñ a) 605...........5 – 30. .................. . HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HKI KHOÁI LÔÙP 5 – NAÊM HOÏC 2009 – 2010 Ngaøy thi : 24 – 12 ....09 .... * 7.........16 × 3.............../1ñ * 1942..24 c) 48........... 25 điểm) 3 Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là : (0...012 : bảy phẩy không trăm mười hai.............34 km2 = 534 ha b) 6 taán 235 kg = 6235 kgï c) 12m 6cm = 12.. ..6 b) 89............. ..........26 + 217........ .........2009 Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0. ....26 + 217...... .....400 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0............ . b) 75........26 a) 605.............................5 – 30... ....54 : Một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi bốn............... ..<. naêm phaàn möôøi.................... .. ....= ......... . 34........................56 b) 75..12 c) 34...5 Caâu 5 : ..................26 = 45........ 87.......002 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .... 5 điểm) 2 60 × 40 = 2400 ( m ) Diện tích đất để làm nhà là : (0..744 d) 882 : 36 = 24.......... .>..5 ñieåm ............................... .. ................ boán phaàn traêm : 618....... ...... ....... ....... ..... ...................54 * Ba möôi chín ñôn vò..... .....4.................................. 75 điểm) .... /2ñ Baøi giaûi Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là : (0./2ñ a) 5.....................

2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm./1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72. Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn. Heát . . . . Bây giờ.5 điểm ) 36 × 2 : 8 = 9 (m ) Dieän tích tam giaùc ABC laø : ( 0. . thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. Thế là cụ giáo Chu đi trước. . 25 điểm 2400 × 30 : 100 = 720 ( m2) Ñaùp soá : 720 m2 (0. bảo ban các học trò nhỏ. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh. . . B1000 6. học trò theo sau. mặc áo dài thâm ngồi trên sập. . nhân có đông đủ môn sinh.Khối 5 . . Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. . . các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy.4 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 B – 5. .5 điểm ) 11 × 9 : 2 = 49. 25 điểm) Caâu 6 : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0. 25 điểm HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT .phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : . Các môn sinh đồng thanh dạ ran.Năm học : 2009 .5 ( m2 ) Ñaùp soá : 49.04 d) 2 giôø 55 phuùt = .5 m2 Sai lời giải hặc phép tính trừ 0. bieát : x × 10 = 64 .Sai lời giải trừ 0./1ñ Baøi giaûi Chieàu cao cuûa tam giaùc ABC baèng chieàu cao cuûa tam giaùc ACD vaø baèng : ( 0. 369 coù giaù trò laø : 9 Cb) Tìm x .25 ñieåm .

các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. . tưởng như với tay là tóm được. nước trôi băng băng. . ngang qua mặt người. Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . Dưới sông Cầu. . Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . . . Mây trắng ngỗn ngang. mặt ruộng khô ráo. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. . . Lớp Năm . . Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. . Ông đánh tan giặc là đi luôn. . . Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn. . nhỏ hơn ao. ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè. . Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. . Heát HỌ VÀ TÊN :. . còn trơ những gốc rạ. .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm. . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . Đọc thầm:. Chuôm : vũng nước. . Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT . tầng tầng lớp lớp. . . .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó. Chúng bay gần lắm. nhân có đông đủ môn sinh. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. thật êm ả. . . . bảo ban các học trò nhỏ. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. . . rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh. buồm kéo lên đón gió nam. . Cánh đồng rộng không một bóng người. Thế là cụ giáo Chu đi trước. bay về trời. Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. .PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT .Năm học : 2009 . . .Khối 5 . Trời trong xanh. Các môn sinh đồng thanh dạ ran. Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu. . . Những con chim cánh nâu. . II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. học trò theo sau. Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo. Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn.Khối 5 . . Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. Thế là mùa nước lên. Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. .Vừa gặt chiêm xong.-Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA GHKII Đọc tiếng: . . . . Bây giờ. để lại kỉ niệm muôn đời.Năm học : 2009 .

. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. .. Câu 3 : Mùa nước lên. Töø “Chúng”thay theá cho töø :. b) Một dãy chuôm nước trong veo. mặt ruộng khô ráo. c) Cả 2 câu trên đều đúng. . b) Dưới sông Cầu. dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết.. (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp.” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách thay thế từ ngữ. . . Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. để lại kỉ niệm muôn đời. Chúng bay gần lắm. . thay cho từ …………………… b) Bằng cách lặp từ ngữ.Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa xuân c) mùa thu b) mùa hạ d) mùa đông Câu 2 : Mùa nước lên. Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. tưởng như với tay là tóm được. .. . buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một quan hệ từ. thật êm ả. c) Dưới sông Cầu... . . . .. Đó là từ ………………………… . . dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. . . Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . . sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu. b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . b) Nối bằng một cặp quan hệ từ.. . c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng.. . c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. nước trôi băng băng. . Đó là từ ………………. c) Nối bằng một cặp từ hô ứng. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. buồm kéo lên đón gió nam.. . . . nước trôi băng băng. ngang qua mặt người.đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. . . giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . . ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. . b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc. cánh đồng rộng không một bóng người. . . Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. .(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . buồm kéo lên đón gió nam. nước trôi băng băng. còn trơ những gốc rạ. a) Khung cảnh khác hẳn. dăm người khom lưng cõng dây kéo... . . . d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối)..

Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu. . . . còn trơ những gốc rạ. . . . . . . . .môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. . . . Chuôm : vũng nước. . . . để lại kỉ niệm muôn đời. tầng tầng lớp lớp. . . . nước trôi băng băng. . nhỏ hơn ao. mặt ruộng khô ráo. . . .Khối 5 . . . . . Thế là mùa nước lên. Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. . . Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn. . . Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . . Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất.Vừa gặt chiêm xong. . Điểm đọc: BÀI KIỂM TRA GHKII ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . Chúng bay gần lắm.rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. Ông đánh tan giặc là đi luôn. Mây trắng ngỗn ngang. . Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn. . . . Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ Đọc tiếng: . . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. Cánh đồng rộng không một bóng người. . Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . buồm kéo lên đón gió nam. Dưới sông Cầu.Năm học : 2009 . .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó. . . Những con chim cánh nâu. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. Đọc thầm:. Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. . . bay về trời.5 điểm HỌ VÀ TÊN :. Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. Lớp Năm . .c) Bằng cách dùng từ ngữ nối. . . HẾT Mỗi câu đúng được 0. thật êm ả. . . . . . . . Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 1 c) Câu 3 b) Câu 2 d) Câu 4 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán . . Đó là từ …………………. .. . Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. tưởng như với tay là tóm được. . . . ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè. . . . . Trời trong xanh. ngang qua mặt người.

dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. . . b) Dưới sông Cầu. dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. Chúng bay gần lắm. . Đó là từ ………………. . Đó là từ ………………………… Câu 4 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. tưởng như với tay là tóm được. . buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một cặp từ hô ứng. Đó là từ …………………. . Câu 2 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán . . . . . . . .(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. .. . c) Dưới sông Cầu. . . buồm kéo lên đón gió nam. . . . dăm người khom lưng cõng dây kéo. . sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu. .Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu.” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách dùng từ ngữ nối. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp... . . Câu 8 : Mùa nước lên. ..đấy là vết chân ngựa Ông Gióng.môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. c) Nối bằng một quan hệ từ. . Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . . .. b) Bằng cách thay thế từ ngữ.. nước trôi băng băng. .. . . . nước trôi băng băng. Câu 9 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. . Câu 5 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 4 c) Câu 2 b) Câu 3 d) Câu 1 Câu 6 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa thu c) mùa xuân b) mùa đông d) mùa hạ Câu 7 : Mùa nước lên. Câu 3 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc... . . b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Töø “Chúng”thay theá cho töø :. . . . . a) Một dãy chuôm nước trong veo. c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . b) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). . . . . buồm kéo lên đón gió nam. . để lại kỉ niệm muôn đời. . .. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. .. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. . (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. ngang qua mặt người. .. . . . . . . . .. thay cho từ …………………… c) Bằng cách lặp từ ngữ. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ.rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. . . . nước trôi băng băng. . d) Nối bằng một cặp quan hệ từ. . . . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất.

b) Khung cảnh khác hẳn. mặt ruộng khô ráo.5 điểm ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKII – LỚP 5 Mỗi câu đúng được 0. thật êm ả. b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. còn trơ những gốc rạ. còn trơ những gốc rạ. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. dăm người khom lưng cõng dây kéo. Töø “Chúng”thay theá cho töø : Những con chim cánh nâu . sông Cầu biến đổi ra sao ? c) Dưới sông Cầu. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. HẾT Mỗi câu đúng được 0. Câu 10 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. nước trôi băng băng. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. mặt ruộng khô ráo. Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc.5 điểm Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? b) mùa hạ Câu 2 : Mùa nước lên. Câu 3 : Mùa nước lên. Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. a) Khung cảnh khác hẳn. cánh đồng rộng không một bóng người. c) Cả 2 câu trên đều đúng. Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. thật êm ả. ngang qua mặt người. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. cánh đồng rộng không một bóng người. Chúng bay gần lắm. tưởng như với tay là tóm được.

15- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 14- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. thay cho từ …………………… e) Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ …………………. 17- Phân xử tài tình ( trang 46 ) .” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? d) Bằng cách thay thế từ ngữ. buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. Đó là từ ………………. Đó là từ Dãy chuôm f) Bằng cách dùng từ ngữ nối... mà cũng cho đúng) HẾT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC . (hoặc không những …. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 13- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : c) Câu 3 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán không chỉ rèn cho chúng em kĩ năng tính toán mà môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận.(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. để lại kỉ niệm muôn đời. 16- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất.

taäp II.5 ñieåm. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). 10. ñuùng töø : 1 ñieåm. + Ngaét hôi. 9. 18- 7. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu).Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0.Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài.5 ñieåm. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). 8. ghi teân baøi. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) .Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. Phân xử tài tình ( trang 46 ) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 28 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm).Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.5 ñieåm. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm.5 ñieåm.

+ Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. trình baøy baøi vieát saïch seõ. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. tröø 0. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). chöõ vieát roõ raøng. + Chöõ vieát roõ raøng. I. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc. II. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh).học trò theo sau” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. b) Ñaùnh gia. b) Höôùng daãn ñaùnh gia.5 ñieåm. ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû đồ vật ñuû caùc phaàn môû baøi.ù cho ñieåm: b. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. .Vieát Chính taû : Baøi vieát: Nghĩa thầy trò (Töø “Từ sáng sớm…….laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm. thanh. khoâng maéc loãi chính taû. duøng töø ñuùng.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. trang 79 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi.5 ñieåm. thaân baøi.

2. Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) ( Từ đầu đến …học trò theo sau ) 3.5 .2 .2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù.2. Ai là thuỷ tổ loài người ( trang 70) 5. tập hai của em. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát. . theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao).5 .Tả một ca sĩ đang biểu diễn.4 .Tả quyển sách Tiếng Việt 5. . coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. . . 12. .5.TẬP LÀM VĂN : 11.5 . ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : II.b.Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.Tả cái đồng hồ báo thức 13. Trí dũng song toàn ( trang 26) ( Từ Giang Văn Minh đến …hết ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 28 theo chuẩn kiến thức.CHÍNH TẢ : 1. . 14.3.5 .1. ngày 15 tháng 03 năm 2010.1 . 15. KHỐI TRƯỞNG .ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK. III.0. Hướng Thọ phú. III. Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) ( Từ đầu . . Núi non hùng vĩ ( trang 58) 4.3 . .Tả đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.

. . ... .. ..... .Khoái 5.. . . . .... ............. ..... ..... ..... ........... ....92 b) 89. .. .. .. .. ..... . ........ .... .. ...... .... 39.. . ...... ... ..... .... .. .. ..../2ñ a) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø c) 8 giôø 19 phuùt × 3 .. . ... ....... . ...... . ...... ......... ............ ........ .... ....... ..... ....... .. .. ....200 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : ……........... b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0. ...2 c) 40. . .. ... ... .. ...... .. . ........08 . . .. ........... ...... .. . . ... . ..... .... ... 90.... . ........ .. .. ........... ... ........... .... ... .......... . . ......... . ....... .. ......6..... ........... . . .. ............. ........ ............. .. .... .. . ........... .. .... ...... .......1......... ... ........ 1000 .... ... ... ............ . . ./1ñ * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :. .. . ........... .. ... .............. .. . .. ... ... . ... ... .... . ... .. . = vaøo choã chaám : . ... .... ..PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : ... ...... ... .................... .079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ................. .... . ..... ........ ........ . ..... .. ..... .......2000....... .... ... ............... . ... Lôùp Naêm.... .... ......... . ................... ................ ............ .. .. ................ .......... .. ...... ... 54........ ..... ..... * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :... ......... ..... ... Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ........... .... ... Naêm hoïc : 200 ...... ... . ...... .. . . .. BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN .. ..6 d) 54.. . ../1ñ a) 97...... .......... .. .... .. .. ........... ......... . . ... .. ....903 dm3:.. .... .. ........ ........ ................. . . ... ................ .. .. ... ... ... ... . 234 * cm3:............................. . .. ..... ...... . ... .. .... ............... ......... ... .. 97.... Tröôøng....

.. ........................ .. ............................. ............ ................................................................... ...... .................. ... ....................................... .9 m2 ........../2ñ a) 72 phuùt = . .................54 dm3 = ................... ....... ... ......... ...... Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10.... .............. ................ . ..... ........ .. ................................... ........... ....... ... ......................... ................................. ..... ................... giôø ................... .................. chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3. Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: ................... .......... ............. ........ ..4 m ................. ....................... .................... (0.......................... .......... ............. .... ...................... phuùt (0.............................. ..... .....b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 ..................................... ... ........................................................5 ñieåm) b) 3.5 ñieåm) Caâu 5 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m.......... . .......... .... ........... ................................ ................. .................................................... .....5 giôø = ... b) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù............ .................................... .......................... ................................ .... .................. .................................. ..................................................................5 ñieåm) 2 d) m3 = ............................. ....... ....... ...... .. cm3 (0............................ ... ..................................... ............................. ................... ........... ... .... ... .......................................5 ñieåm) c) 18................... .......... .................. moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng a) Tính dieän tích sôn caên phoøng............................................ .. .............................. ......... ..... .................... ... .......................... phuùt ..... ........ .... ......................dm3 5 (0............... ...... /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng........................ ..................... ....... .. ... ............... ... .......................... Baøi giaûi ............................... .. ........ ...... . ...

. .. . . . .... . .. . . .. .. .... . . .. .. . ... 36 cm3 B.... . .. . .. . . Lôùp Naêm. ....... .. 5. . . 40 B. . . .. . .. . . .14 dm D.. ..... .. .. ... m .. . .......1/ñ Baøi giaûi 9 .. .. . . .. ..... .. Hình M Caâu 7 : Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân . .. . ... . ...... .. . ... . . .....4 m . . .. . .. . .. . . .... . . .. . 216 cm3 ( 0.. ..... . ...25 ñieåm) A. . ... ... .. .. . .. .. . .. . 3. . . . .. ...... . . . .. .25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = ... .. . Baøi giaûi ... 4... . ... ... ....9 m2 . ... . 0.. . .... .Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.. .. . .. /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng. .... .25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A.. .. .. . ... .... . . . . . . . .... . .. ....Khoái 5... .... .. . ..... .. ... . ... .. Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Naêm hoïc : 2009 . . .. .14 dm C.. .. .. .. ... . .. . . 12 D C . .4. . . . .... . . . . .. . . .. . . . ... .. . . . .... 5 ... .. . .. . . . .. .. . . moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng c) Tính dieän tích sôn caên phoøng.. . . . .. .... . BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 2 Ñieåm: Moân: TOAÙN . .. . . .. . 60 D... . . . ... . . ... . ..14 dm B. 8.. .../1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A. .. . Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10. . Chu vi hình M là : 0.. . .. Tröôøng.25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên.. ... . . . . . .. . .... . . ... .. ......450 ( 0. . . m .. . . . . ... . .. . ... d) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù... . . .. . 90 ( 0... m A. . ..... . . . .. . . . . .. ...... .. . . .... . .. .. .. . . . ..045 D.... . .... . .... .. .. .. .. . ... . ... . . . .. ...... .. .. 180 cm3 D. . . .. .... .. ... .45 B...... .. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .. ... ..... ... ... . ... . . .. .. . .. . . . .. ... . .5 C.. ..28 dm ... 45 C.. ...2010 Caâu 1 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m. . .0.. .. . ......144 cm3 C. .. ... .. .. . .. . . .. .. .. .... .. . . ... . . . m .. . ... ... . . ... ........ . . . . . . ...... B M A . . ... . chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3. . . .... . .. ..... .

....... .1/ñ D Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân ... . .. . .. .. .. . .. ..... ....045 D. .... ... ... .. .. ........ .. . .... . ... . .. ...... .. .... ...... . .. ..... . .. ... ... . ..... ........ .. ... ... . ...... .. . ...... . .... . . .. .. 3.... ... ....... 12 C ...... 45 C... .. . .. .. . . . .........14 dm C. ... ... ......... .. . .. . . .28 dm .... . . .. . . ... .... 8..4.... * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :. . 216 cm3 ( 0....... .. .. .. ..... ........... . ... . . .. ...14 dm B.... ...903 dm3:... . .. . . . . . .. ...... . . .... ...... * 0. .. ...............9.. . . . .. . .... ... .450 ( 0. ...... ..... .. .... ... .. ...... . .. ... . 36 cm3 B.. . . .5 C.. 0. .. . ..... .... ..... m A... . ...... .. .. . ..... . .. ... . ... 180 cm3 D... . ....... .... .. ./1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A..... .. ... . .....25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = .... . .. .45 B.. . . . . ..... Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. .. .25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên. .... . .. .... . .. .. .. .. . ........ . . 90 ( 0.. ....... .. ........14 dm D. .. .. ... ... . . . m B M A 5 Caâum4 : .. ... .... .... ........ . . . .144 cm3 C./1ñ * 1000 cm3:...... .. .. . .... .. .. .. . .......... ... ... .. ... ....... ... ....... .... Caâu 3: a) Ñoïc caùc soá ño sau : Hình M 234 …….. . .. . ... ... .. .. . . . .. ..... ...... m ... . .. . . ............... .. .. .... . ..... . . ... ... .. . .. . .. . . . . . .. Baøi giaûi . . . ... .. Chu vi hình M là : 0... . .. . . .. .....25 ñieåm) A.. . .. . ... 60 D...... ....... ........... . .. . ... ... .... ... .. .... .... . . 5. . ... .. .. ........ . .. .. . ... .... . . ... .... 4. ..... ... ........ . .... b)Vieát soá goàm coù : * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :... ..25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A.. . .. .. .......... ..... ........ .... ... .. .... . ......... ..... . . . . .... . . . ........ . .. .... .. ..... .. ........ .... . . .... . . .. ... .... . ......... .0....... ......... .. . 40 B... .. . ......

..................................54 dm3 = ................ ................... .......... ................. ..... ................ .. ......... ............. .. c) 89.............. .............. ............... ....08 . b) 8 giôø 19 phuùt × 3 d) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø ..... cm3 (0. . ...................... ........ .. ..... .................. ..... ............./2ñ a) 21 phuùt 15 giaây : 5 c) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt .......... ....................................................... ............. ... ................................ ........ ............ ................................................... . .... ... .. .......... = vaøo choã chaám : .. .............. .. ............................. ............ ........ ....5 ñieåm) b) 18........ .............. .. ........... ............................ phuùt (0....1.............. ..6.......... ... .. ......... ...... ......... ......................... ......................... . ................................. Caâu 5 : Ñieàn daáu < : > ......... .. ................... ... .. ... .. .2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0.. ......... ... 97............... ......5 ñieåm) c) 3... ....2 Caâu 6 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .. .. ................................... (0................. . ..... ... ......... . ........ ............. 54.. ..... ........................... ................. ................ ............................... ............ ................ ... ............... ................ ................ ............. ......../1ñ a) 54........... ..... ........... ........ ........................ ...... ... . . ..5 ñieåm) d) 84 phuùt = ...... .......... ........../2ñ a) m3 = ............ ........5 ñieåm) HEÁT A B ÑAÙP AÙN TOAÙN 5 GHKII . .................... ...... .................................................................................... . ...079 b) 40........ 5 (0........ .. ..... .5 giôø = ............................ ....... .. ...... . ... ....25 ñieåm ....... .... . .... .... ... ........ ........... ....... . ........... ........NAÊM HOÏC 2009........................ ........... ................... ...... .......... .. ..2000. .................... . ............. 90....... ..... .......... .. 39.. ........ ..92 ........ . .................. .................. .......................... ................................... .... .................. . ..... Caâu 7 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: 2 .. ..................................................................... ............. ............ ........ .............6 d) 97. .. ............................................................ ... .................. ...... ............................ ..................... .. giôø ................... ......... ......... .... .... phuùt .................. ..

8 + 30 – 10. 0.25 ñieåm .5 ñieåm) c) 18. . . >. . . .2 c) 40.5 ñieåm) 36 000 × 93./1ñ khoái : 2001 dm3 * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái : 0.6 d) 54.25 ñieåm) b) B. . 45 ( 0.25 ñieåm) b) 3 380 400 ñoàng Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.9 = 3 380 400 (ñoàng ) Ñaùp soá : a) 93.5 ñieåm) b) 3. .9 = 93./1ñ a) 97.5 ñieåm) 74. . 97. 54.25ñ) b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt = 6 giôø 39 phuùt c) 8 giôø 19 phuùt × 3 = 24 giôø 57 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 = 4 phuùt 15 giaây Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0.< . . . . ./1ñ a) D. >.5 ñieåm) ( 6 + 5 ) × 2 × 3.25 ñieåm) 6 × 5 = 30 ( m2) Dieän tích queùt sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0. . .25ñ) = 10 ngaøy12 giôø ( 0.……. .08 .5 ( m2) 3 .6.9 m2 (0. 234 * cm3: Hai traêm ba möôi boán phaàn traêm 1000 xaêng-ti-meùt khoái.14 dm ( 0.5 ñieåm .5 giôø = 210 phuùt . . ./2ñ a) 84 phuùt = 1 giôø 24 phuùt (0.045 ( 0.9 ( m2) Tieàn sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0.5 ñieåm) 2 d) m3 = 400 dm3 5 (0.25 ñieåm) ( 12 + 9 ) × 5 :2 = 52. .25 ñieåm) Caâu 7 :1 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích hình thang laø : ( 0.. (0. . 5. = vaøo choã chaám : Ñieàn moãi daáu ñuùng ñöôïc 0.2000. .1. b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0. . .5 ñieåm) Caâu 5 : 2 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích xung quanh boán maët töôøng trong phoøng hoïc laø : (0. 216 cm3 ( 0.919 m .25 ñieåm) c) C.92 b) 89. Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .8 ( m2) Dieän tích traàn phoøng hoïc laø : (0./2ñ a) 4 ngaøy22 giôø + 5 ngaøy14 giôø = 9 ngaøy36 giôø ( 0. . .54 dm3 = 18 540 cm3 (0.903 dm3: Khoâng phaåy chín traêm linh ba ñeà-xi-meùt khoái.079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi pheùp tính ñuùng ñöôïc 0.4 = 74.25 ñieåm) d) C. 39. . . =. . . 90.5 ñieåm . .

daàu coï. ñoàng baèng chaâu thoå maøu môõ. 4-Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù ñaëc ñieåm gì? Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù khí haäu khoâ haïn. h) Thuyû tinh ôû theå loûng thaønh thuyû tinh ôû theå raén. 8-Haõy cho bieát ñaïi döông naøo coù ñoä saâu lôùn nhaát. Ít soâng hoà.NAÊM HOÏC 2009-2010.Dieän tích hình tam giaùc laø : ñieåm) 12 × 5 : 2 = 30 ( m2) Dieän tích phaàn khoâng toâ ñaäm laø : 52. -Cam-pu-chia: ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baéng daïng loøng chaõo. taïo ñieàu kieän cho Ñoâng Nam AÙ saûn xuaát nhieàu luùa gaïo.1/98. goám. 3/110. ÑÒA LÍ 1. 1/100. b) Thaû voâi soáng vaøo nöôùc. 6-Ñoâng Nam AÙ coù ñieàu kieän gì ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ? Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. c) Daây cao su bò keùo daõn ra. 3/69 . 4/67 . .Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân. saâu bao nhieâu meùt ? Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu lôùn nhaát laø11 034 m .chia . Khoâ noùng nhaát theá giôùi laø hoang maïc lôùn nhaát theá giôùi khoaûng 9 trieäu km2. daàu döøa.25 ñieåm) ( 0. MOÂN KHOA HOÏC Caâu 2/60. Haøng ñieän töû. 7. 2. 2/104. cheø. . . d) Ly thuyû tinh bò rôi vôõ. 1/105. 2/91. nuùi ñaù . Söï bieán ñoåi hoa hoïc xaûy ra trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây : a) Hoa tan ñöôøng vaøo nöôùc. phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc vaø xa van. 5/118. Cô quan sinh duïc ñöïc vaø cô quan sinh duïc caùi cuûa thöïc vaät coù hoa laø : nhuî vaø nhuî. 1/82. 3/109.25 ( 0. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi.5 – 30 = 22. Ñoäng vaät ñoäc ñaùo : coù nhieàu loaøi thuù nhö caêng-gu-ru. ñoà chôi cuûa Trung Quoác ñöôïc xuaát khaåu nhieàu nöôùc treân theá giôùi. 5-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-madoân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.25 ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HKII KHOÁI LÔÙP 5 . Thöïc vaät : coù nhieàu baïch ñaøn vaø keo. g) Ñinh môùi thaønh ñinh gæ. Ngaøy nay. 3-Keå teân moät soá maët haøng Trung Quoác maø em bieát . Töø laâu Trung Quoác ñaõ noåi tieáng veà tô luïa. 9-Haõy neâu vaøi ñaëc ñieåm cuûa vuøng röøng A-ma-doân . 7/119. ban ngaøy gaàn 600C. chæ baõi ñaù. -Laøo: Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. oâ toâ. saûn xuaát nhieàu maùy moùc. nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà.5 m2 ñieåm) ( 0. thieáu nöôùc.Vì sao chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu ? Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo neân chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu : töø nhieät ñôùi.Muøa heø. 4/102. 2/62 . 3/94.99.Haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa hoang maïc Xa-ha-ra. 4/72. 1/77.83. ban ñeâm laïnh 00C.78. gaáu coâ-a-la. 3d/100. 9/119. 4/69.( Vôû baøi taäp Khoa hoïc ) 1. haøng may maëc. e) Xi maêng troän vôùi caùt vaø nöôùc. .5 ( m2) Ñaùp soá : 22. söù. 1/88. 2-Haõy neâu ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø Cam.pu.cao su. thieát bò.

. .. . .… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm. .. OÂ-xraây-li-a . ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi. . ...... .. löông thöïc... khí ñoäc. boä ñoäi ta ñaõ ñaùnh saäp “ phaùo ñaøi khoång loà” cuûa thöïc daân Phaùp ôû Ñieän Bieân Phuû. Ñaây laø con ñöôøng ñeå mieàn Baéc chi vieän söùc ngöôøi.. .. laøm saïch baàu khí quyeån .. nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng haøng ñaàu theá giôùi nhö saûn xuaát ñieän.. chuû quyeàn..Ñieàn teân caùc chaâu luïc vaøo baûng döôùi ñaây: Teân nöôùc Thuoäc chaâu Teân nöôùc Thuoäc chaâu luïc luïc Trung Quoác .. Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó. . toaøn chaâu luïc phuû lôùp baêng daøy trung bình treân 2000m.... 11-Haõy neâu nhöõng ñieåm cô baûn cuûa Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam..... . . Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân. 14. Lieân Bang Nga . Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä. laïnh nhaát theá giôùi.... 3... . Saûn phaåm coâng nghieäp chaát löôïng cao. .... . .. .. . 10-Haõy neâu ñaëc ñieåm kinh teá cuûa Hoa Kì . . thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa Vieät Nam..... .… cho chieán tröôøng. . ... .. Cam-pu-chia .. ... Laøo . . 11-Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Nam Cöïc ... Hoa Kì .. Keát quaû laø sau 56 ngaøy ñeâm chieán ñaáu kieân cöôøng.01-1973.... thieát bò.. thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn. .. . taïi ñaâu ? Ngaøy 27....Ñöôøng Tröôøng Sôn baét ñaàu ñöôïc môû vaøo thôøi gian naøo ? Ñöôøng Tröôøng Sôn coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán choáng Mó. .Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : Khí haäu Ñoäng vaät. . 4.-Laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi.. gaáu coâa-la. . .. Mó phaûi toân troïng ñoäc laäp. . Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. . . quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C...Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam ñöôïc kí keát chính thöùc vaøo thôøi gian naøo. phaûi chaám döùt dính líu quaân söï ôû Vieät Nam... ..vuõ khí. röøng döøa LÒCH SÖÛ 1.. taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp .. Chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc..... Hoa Kì coøn xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. .. phaûi ruùt toaøn boä quaân Mó vaø quaân ñoàng minh ra khoûi Vieät Nam..... 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó.. . Ai Caäp .. Ñoäng vaättieâu bieåu nhaát laø chim caùnh cuït.. .. cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta ? Ngaøy 19-05-1959 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn. caây keo xtraây-li-a .. 2. ....... .. Phaùp . . ghi trang vaøng choùi loïi vaøo lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta...... phaûi coù traùch nhieäm haøn gaén veát thöông chieán tranh ôû Vieät Nam 12.. . goùp phaàn to lôùn vaøo söï nghieäp giaûi phoùng mieàn Nam....Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo thôøi gian naøo? Keát quaû ra sao? Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo ngaøy 07-05-1954. . ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn. Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ..Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû laø: Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. maùy moùc....Ñoäng vaät: caêng-gu-ru. gian khoå.

Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. . a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. . vôùi söï kieän lòch söû ñaùnh chieám dinh Toång Thoáng nguïy. . . .1956. bí Ngoâ Böôûi. aâm möu chia caét laâu daøi ñaát nöôùc ta.Quaân Phaùp ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. 8. -Thaùng 7. ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ laøm gì ? .Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát. .Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? . . ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ khuûng boá vaø taøn saùt ñoàng baøo mieàn Nam. . . . . . BAØI THI HOÏC KÌ II. NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh HOÏ VAØ TEÂN : . Toång Thoáng Döông Vaên Minh ñaàu haøng voâ ñieàu kieän. . . . Ñôn vò xe taêng cuûa Buøi Quang Thaän ñaõ tieán vaøo dinh. -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: Ngaøy 30 .Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô. . 6. . nöôùc. 9.NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1.KHOÁI 5 . . .Cung caáp ñieän cho caû nöôùc . . Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. . . c. cam. 10-Quoác hoäi khoùa VI ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh troïng ñaïi naøo? Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng.4 –1975. .Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa laø: -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä . . . khoâng khí.Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi.5. 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp.Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : -Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc . baàu. b. .Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta. . . . . . . . chanh 3. .Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô. . 7.Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. .

.. .......Nhaø ôû. ...............Hoån hôïp laø gì ? a...... .Cô quan sinh duïc caùi goïi laø ... ........ . ....... nhaø maùy.... Cô quan . . ............ 10...... . .. .. e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. ñöïc goïi laø.. .... d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi.Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : ...... ... ..Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta...... ...... nhò.......... .... ........ coâng tröôøng........ c) Tröùng. c-Vì hoå con caàn söï che chôû............ nhieät ñoä. haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân..Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a........... .. . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït... trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp.a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt............. ............ ..... 6.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù. ñoäng vaät............... laøng maïc. . c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau........ aáp uû cuûa hoå meï....Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau..... 7.......... tröôøng hoïc..... . nöôùc.. baûo veä cuûa hoå meï..... ....... c... b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi.. 8. . ......... .... d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn..... c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi..... ......... ...... . ....... ................. .. ........... ........ 4. ...... .Ñuùng ghi Ñ..... ....... .. .. con ngöôøi... . ...... .... c) Söï keát hôïp..... ............. ................. nhuî . ........Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã .... 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra.........Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm. aùnh saùng............ laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. .. ...... 5............ d-Taát caû caùc yù treân........ 12...... ......... .. . b) Söï thuï phaán... Hoa laø cô quan ..ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng...... b-Ñaát ñaù.. b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù.... ..... 11. .... khoâng khí......... d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ). .. . laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. .. cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa.. ... b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc.. Sinh duïc.. ........................... .Thöïc vaät......... . c) Söï sinh saûn.. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng.... b............... .. c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu ...... sinh saûn.........

Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. . 13. 15. . . . ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. . . . . . . . nhaø veä sinh.. ÑEÀ THI HOÏC KÌ II. con người cứ việc sử dụng thoải mái. a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận.KHOÁI 5 . . d) Thực hiện tất cả các việc trên. caù vaøng. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 17.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït . höôu cao coå. . d) Saâu.Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. d) Câu a và c đúng. . c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. . .2010 . . . . . b) Giöõ veä sinh nhaø ôû. . chim caùnh cuït. . .Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. . .. nhaø beáp. b) Cây cối giữ nước lại. chữ S vào trước ý kiến sai.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16.NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1. chuoàng traïi chaên nuoâi. . . b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng 14.b) Böôùm. . . b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. . .. . 19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước. . c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009 . . .

. nhaø veä sinh. höôu cao coå. . . 9. . d) Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. d) Thực hiện tất cả các việc trên. . . 8-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. nhò. c) Tröùng. . 7. . . . caù vaøng.Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 5-Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . . sinh saûn. . . . Hoa laø cô quan . . . con người cứ việc sử dụng thoải mái. 11-Ñuùng ghi Ñ.Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. e) Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù.Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. .. . . Sinh duïc. haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. .ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Saâu. b) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. . nhaø beáp. c) Giöõ veä sinh nhaø ôû. . . . 3.. d) Nhoäng. .. . . d) Câu a và b đúng. 6. . . moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng. . . b) Không còn cây cối giữ nước. Ñoäng vaät ñeû con Ñoäng vaät ñeû tröùng 10. b) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận.Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï sinh saûn. c) Söï naûy maàm. . . . chữ S vào trước ý kiến sai. . chim caùnh cuït. chuoàng traïi chaên nuoâi.Cô quan sinh duïc caùi goïi laø . . ñöïc goïi laø. nhuî . . a) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. .Noaõn phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Hôïp töû phaùt trieån thaønh Quaû 2-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. .Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. . . cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. . b) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. 4. . . b) Söï keát hôïp. . . . Cô quan . . . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a) Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. . . . . b) Böôùm. . . c) Cây cối giữ nước lại. b) Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn. c) Söï thuï phaán. c) Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . .

coâng tröôøng....... .. ............................. ...... .......... b) Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt. ....... ...... ............... chanh HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . baûo veä cuûa hoå meï................... 13-Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta... cam. khoâng khí......... ..... .. 16-Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a) Vì hoå con caàn söï che chôû......... ...... ...................... ......12-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi....... baàu... nöôùc.. ......... ................... ....... aùnh saùng..... 14...... . laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi............. .... 17-Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a............ ..... tröôøng hoïc..... d. nhieät ñoä..Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch ............. b) Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng...............Nhaø ôû......... c) Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng...... nöôùc.... ....................... khoâng khí........ .. aáp uû cuûa hoå meï..... ...... ......... ....... c) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù......... laøng maïc.....................Thöïc vaät.. ..... ......... .................. c-Ñaát ñaù..Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng........ .. ..... con ngöôøi.... 15.... .. bí Ngoâ Böôûi. ............. ... c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi. ............... .............................. 18..... ... laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi... 1 ÑEÀ ...... .. ... a) Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát.. ñoäng vaät...................................... d) Taát caû caùc yù treân..... d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi. 19.. ........ .......... b) Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau..................... c) Vì hoå con caàn söï chaêm soùc.... ......... ..................... ....... b-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi )............Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp...Hoån hôïp laø gì ? a) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau.. nhaø maùy... b) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra................. .... ...............

....... ..................... .......................... buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó. Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ...................................... aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.....................5ñieåm) a.................... ................5 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc ....................... Thaønh phoá ..................... ....... ............. Saøi Goøn – Gia ......................... (1ñieåm) a......... c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn..... C-Taïisao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0........ buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó.... .......... Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ....... Ñònh ....................Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a-Gia ñình ñoaøn tuï.................... .... ............................................................. ...... Quoác kì ................... ...... ................................. b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng.................................... c.......... Caâu 4 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian .........................5ñieåm) b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam... .Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi............................. Quoác ca . c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam.......... ñaát nöôùc thoáng nhaát...Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. 0. Caâu 2 : Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: (2 ñieåm) ...Lôùp Naêm..........NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A................ Caâu 3 : Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng....... b........Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008 ......................2009 ........ (2............ ......KHOÁI 5 .............Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû ....... ......... .................Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt..... Thuû ñoâ ........................ ..... B.......... ................Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt........... ........... . ÑEÀ THI HOÏC KÌ II.... ............................ Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ...........

.Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 ... ... . . . Thuû ñoâ . .... ..1973 Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 19 ...... . c) Thaùng 7. .. . ..... ..NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 30 . .4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 ...1956... . ......1956... .. ..1959 Caâu 5. .. ..1 . ÑEÀ THI HOÏC KÌ II............... . .. c) Thaùng 7... . ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. . .... ........ . .....KHOÁI 5 . ....5 . . . . .. .1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 .. .. .. .... . ... .... ... ... (2..Ñuùng ghi Ñ...........5ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .. . ... . .. .1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 . .. ... Caâu 3..5 . ........ ......1 .. .. – Gia Ñònh . . .. b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam... ... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1.... .... . . ......1954 Tröôøng Sôn Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 27 ... .. .Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng.... Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc..5 ....... Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. . .........1959 thuùc thaéng lôïi Caâu 2. . ...5 ....Ñuùng ghi Ñ. .. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1.5 ñieàm ) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .... .. ......Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009.. . b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. . .. .4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 ..... Quoác kì .. . ...... ..5ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc . . .. Quoác ca ... ...................... HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . .... Thaønh phoá Saøi Goøn ... . . . ... .. ....

.......... ............... c............ ......... thöïc vaät .................Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0............. ....... .... ......... ...... .. ..Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. .................... . B...... .............. .........................................................Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi..5ñieåm) b... Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .......... c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng.NAÊM HOÏC: Ñieåm 2008-2009. ................. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.. .............. .............Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam. (1ñieåm) a.... ................. .............. Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .............. b.......... ...........Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (2 ñieåm) ............... (0.........Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a...................... ................ .. . ...... .......... ...... . .............. .......................... ..Caâu 4...... ........... ..... ... ... Caùc ñaûo . ... . ......... .. buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó....... . C. ..... ñaát nöôùc thoáng nhaát.... ......... ............. ........ .............Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ THI HOÏC KÌ II .... Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ... buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó.... ............................... .. Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a .. MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : 1.... . b..Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû ....... . ....... Ñoäng vaät.............. .. ...Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A.......Gia ñình ñoaøn tuï....... Caâu 5.. ........ ................... HẾT HOÏ VAØ TEÂN : ....... .Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam....... ................... ..Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt........ . ......... .5 ñieåm) a-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn... c....Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1 ñieåm) Khí haäu ......................... ............KHOÁI 5 ............. ........................ ........Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. . ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. ...

............ b. ..... ..............NAÊM HOÏC: MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1:Ñuùng ghi Ñ. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ... . b........ laøm saïch baàu khí quyeån .... ......... ....... ....Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m .Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân......... .. Lôùp Naêm............. ...... ............... ........................................ c......... d......................................... c...5ñieåm) a. ...............Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.. ÑEÀ 2 ÑEÀ THI HOÏC KÌ II .............. quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C...........Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån...Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.... .......... c..... . b.. ................ d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu5: Ñuùng ghi Ñ..Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó..... .......... .. ..2... ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó... daân cö ñoâng ñuùc...Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.. B..................................... .................... ............ .......... ...Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi....... ...... b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. . xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi.... maùy moùc...Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi... .Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1 ñieåm) . . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) a.. .. ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän..Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo.......... oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0. Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0..5 ñieåm) a.. Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia . .. ........ . ............. thieát bò.... .. khí ñoäc.. ... . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) ............Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó....KHOÁI 5 .......................Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc.. . ..... c..... d....Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009.. .. nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà................ ... ( 0..... . .5ñieåm) a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo..........

........Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi............................a..... ........ ................2009 .. ........ .Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.. ....... ....... ................... ............... xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi.................. ........ .... thieát bò...................Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m ............ .... .. ......... ..... c....5ñieåm) a. ............. .......Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo................. laøm saïch baàu khí quyeån ............. .... ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän......... .. .............. . ..... ... ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi. .....Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc..................... ...... d................................................ (1ñieåm) a............. c. .... Caâu 2 : Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1ñieåm) Caùc ñaûo Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a Khí haäu Ñoäng vaät.. ...............Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng............................ Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia .. . .... d..................... .. daân cö ñoâng ñuùc... . maùy moùc....... .. thöïc vaät .... ....Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó..... ..Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån.......... HEÁT ÑAÙP AÙN KHOA HỌC 5 HKII 2008 . . b......Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.. ....... ............Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.... khí ñoäc. ................. .... .... d-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån.Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân... b......... ............ ...5ñieåm) a..... B......... .. Caâu 5 : Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1ñieåm) ........... .......... .. ..Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0.... .... ......... c... nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà.. b... oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0......... ........ quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C.Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.. b-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng c-Laõnh thoå daïng loøng chaõo........Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi........ Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3 : A. ..

nhieät ñoä. b. 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra.Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. 4. tröôøng hoïc. Hoa laø cô quan sinh duïc cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa.Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch . 6. X c.Thöïc vaät. nhò.Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt. sinh saûn. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . nhaø maùy. . tröùng noøng noïc eách 7. baàu. b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc. laøng maïc. nhuî .Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a. . cam. trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp.Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát. khoâng khí. . b-Ñaát ñaù.Nhaø ôû. Cô quan sinh duïc caùi goïi la nhuî. .Naêng löôïng gioù. aáp uû cuûa hoå meï. a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. con ngöôøi. 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa X Möôùp. khoâng khí. . X chanh 3.Naêng löôïng maët trôøi. . bí X Ngoâ X Böôûi. ñoäng vaät. X d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ). Xd-Taát caû caùc yù treân. c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau.Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. nöôùc. coâng tröôøng. Sinh duïc.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. . 5. baûo veä cuûa hoå meï. aùnh saùng. Cô quan sinh duïc ñöïc goïi laø nhò.1. nöôùc. 8. c-Vì hoå con caàn söï che chôû. b.Hoån hôïp laø gì ? X a.Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta. .Naêng löôïng nöôùc chaûy. c.

X b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc.Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực Nhò Nhuïy 17.Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16. chim caùnh cuït. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? Ñ a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. 12.Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. nhaø beáp. b) Giöõ veä sinh nhaø ôû. X d) Thực hiện tất cả các việc trên.Ñuùng ghi Ñ. c) Söï sinh saûn. con người cứ việc sử dụng thoải mái. chữ S vào trước ý kiến sai. 11.ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng. Ñ d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn. haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. b) Böôùm. c) Tröùng.b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi. 15. 13.Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. X b) Söï thuï phaán.. S b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. Xc) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi. Đ b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi. S e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. . caù vaøng. höôu cao coå... X d) Saâu. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng. nhaø veä sinh. c) Söï keát hôïp. c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. Ñ c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . 10. S a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng chim caùnh cuït sö töû caù vaøng höôu cao coå 14. chuoàng traïi chaên nuoâi.Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû.

25 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh Caâu 5 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (1 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian .Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû .Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam.5ñieåm) a. ÑAÙP AÙN LỊCH SỬ 5 HKII 2008 – 2009 ÑEÀ 1 Caâu 1. X b.Cung caáp ñieän cho caû nöôùc . Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam.Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi.Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? 0. ñaát nöôùc thoáng nhaát.Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. (0. Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta. c. 6.Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A.5ñieåm) X a-Gia ñình ñoaøn tuï. b) Cây cối giữ nước lại. B. buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó. c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ. Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . Caâu 3.Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng. c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn.Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? ( 0.25 ñieåm) X a. buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó. X d) Câu a và c đúng.Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. C.19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước. (1. b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng.Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (1 ñieåm) -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä .

sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (0.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 . S b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam.75 ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : Ñ a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi.chia . gaáu coâ-a-la.Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc. b.5 ñieåm) Khí haäu Ñoäng vaät.5 .Ñuùng ghi Ñ. Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng. X d. B. Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân.Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1. Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó.pu. HẾT ÑAÙP AÙN ÑÒA LÍ 5 HKII 2008-2009 ÑEÀ 1 1.… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm.1956. thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn. Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. röøng döøa 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm laø : (1ñieåm) Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 .Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo. . c. X b.Ñoäng vaät: caêng-gu-ru. Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Cam.1 . Ñ c) Thaùng 7.5ñieåm) a.5ñieåm) a. c. Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä. ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn.5 .1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 .4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 .1959 Caâu 5. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0.Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc. caây keo xtraây-li-a .

Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm. maùy moùc. uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. khí ñoäc. xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT . nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà. ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) . daân cö ñoâng ñuùc.Năm học : 2009 . như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch.Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy. .5 ñieåm) L b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C.Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc. S b.Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. laøm saïch baàu khí quyeån . S d.Khối 5 . con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. có khi rộn rã.Khối 5 .Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân. Ñ c. C d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu 5 : Ñuùng ghi Ñ. thieát bò.Năm học : 2009 . (0. tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây. Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. Heát PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT . L c. .C a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo. . ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Ñ a.

Maët bieån ñaõ yeân hôn. . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . . . khieáp sôï nhìn maët bieån. con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. . Nghe theá. Giu-li-eùt-ta söõng sôø. .Moät ngöôøi noùi. . . tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây. Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. . Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. có khi rộn rã. . Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta. . Ñeâm xuoáng. Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. . . Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. . Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù.2010 ÑEÀ 1 Moân: TIEÁNG VIEÄT . Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. lao ra.Khoái 5. khoaûng 12 tuoåi. . Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng. Moät yù nghó vuït ñeán. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 . luùc chia tay. lau maùu treân traùn baïn. Lôùp Naêm. . Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. cao hôn Ma-ri-oâ. . . hai tay oâm chaët coät buoàm. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng.Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. Heát HOÏ VAØ TEÂN : . . như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch. roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn. Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. . xoâ caäu ngaõ duùi. ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. buoâng thoõng hai tay.” Hai ñöùa treû söïc tænh. Quang caûnh thaät hoãn loaïn. Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm. .Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. . . .

. c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : . . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. ....... . . b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :... lau maùu treân traùn baïn.. .Chieác xuoàng bôi ra xa.... hi sinh baûn thaân vì baïn..... .... . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán.. Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän.. ñaàu ngöûng cao.. ...... . ..... . ... . . ...... .. ... Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. .. b) Moät yù nghó vuït ñeán. taän tuî. . khieáp sôï nhìn maët bieån .. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.... . toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :.. .. ..... caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc... ..... ñaàu ngöûng cao.. toùc bay tröôùc gioù.. duõng caûm.. . ....... ... . ... . .... ... . dòu daøng. a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.... ... . . . ....... .. Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông. b) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. .. . .... .. .. .. b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.. Coâ baät khoùc nöùc nôû. . . b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : . ........ chòu ñöïng.. lau maùu treân traùn baïn... .. . .. ...... . . .. ....... . cao thöôïng..... ... .. ... . ... .. .......... .. . . c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng.. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. . a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. .... ....... . Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . . ... .... ... ....... . ....... . c) Moät yù nghó vuït ñeán..... . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.... deã xuùc ñoäng.. . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm. ... .... ..... ... xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu.... . .. . Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?.... .. ... .. .. .. nhöôøng söï soáng cho baïn. ..... . .. toùc bay tröôùc gioù.... ....... ... kín ñaùo. . .... ... .. .. . (quaû quyeát. .. . . . . ...

. . . Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. . Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. . .2010 ÑEÀ 2 Moân: TIEÁNG VIEÄT . Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. khoaûng 12 tuoåi. . . . . . . cao hôn Ma-ri-oâ. . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. c) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. . Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. . . Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. . . . . . . . . . Lôùp Naêm. . HẾT HOÏ VAØ TEÂN : . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . toùc bay tröôùc gioù. . . . b) Con taøu chìm daàn.” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. . . Töø .(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. Caâu 7:“Ñeâm xuoáng. . .Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. .” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. . Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. b) Thay theá töø ngöõ. . . . . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) . . . lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Laëp töø ngöõ.”Caâu (2). (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. .(1) luùc chia tay.Khoái 5. ñaàu ngöûng cao. b) . . . . c) Duøng töø ngöõ noái. . .5 ñieåm. . . . Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. . . . . . . . baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. . . . . . . . . Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . . . . . Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. . c) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät. . . . . . . . .duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. .

. . . . . . . Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta. Caâu 2 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. . Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.” Hai ñöùa treû söïc tænh. . Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. Coâ baät khoùc nöùc nôû. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu3:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. lau maùu treân traùn baïn. buoâng thoõng hai tay. . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. . . . . giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . . . . nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. khieáp sôï nhìn maët bieån.Ñeâm xuoáng. .Moät ngöôøi noùi. . lao ra. . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) . . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. b) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. . . . . . . b) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . Quang caûnh thaät hoãn loaïn. ñaàu ngöûng cao. ñaàu ngöûng cao. Caâu 4 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng. . . . Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. Moät yù nghó vuït ñeán. b). . roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn.”Caâu (2). . baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. c) Thay theá töø ngöõ. . c) Con taøu chìm daàn. . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Töø . . . em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. . Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. Giu-li-eùt-ta söõng sôø. . . . hai tay oâm chaët coät buoàm. Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. . . Chieác xuoàng bôi ra xa. . . . toùc bay tröôùc gioù. . Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät. . xoâ caäu ngaõ duùi. Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. . Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng. . luùc chia tay. . Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. . toùc bay tröôùc gioù. . . . . . . Nghe theá.duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) b) Laëp töø ngöõ. Maët bieån ñaõ yeân hôn. . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . .Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Duøng töø ngöõ noái.

................ ... . ... ... .. a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.... nhöôøng söï soáng cho baïn. . Caâu 9: b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : . .. .... Caâu 10 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông.(1) luùc chia tay. Caâu 5 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán.. . ..... . gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. . .... ..... . . ....... . ....... .. deã xuùc ñoäng..... ....... Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.. . . c) Moät yù nghó vuït ñeán. .. . . .... daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.... . .. b) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi... .. . . .... . c) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï... . ....... taän tuî. .....(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . .. hi sinh baûn thaân vì baïn.... a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi.. ... .... a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. . (quaû quyeát... caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.. .. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. .. ... . .. - NAÊM HOÏC : . ñaàu ngöûng cao. .” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? .... kín ñaùo. b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.... .. .... . .c) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät... ...... duõng caûm.... xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm. .... toùc bay tröôùc gioù. HẾT ÑAÙP AÙN ÑOÏC THAÀM HKII – LÔÙP 5 2009 – 2010.. . .. .. . .. .. . . . .. ... b) Moät yù nghó vuït ñeán..... . .. . ....... . .... ..... .... . toát buïng) b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :. khieáp sôï nhìn maët bieån . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu....... ... .... .. c) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. . ... . .. Caâu 8 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. dòu daøng. daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp..... . ... . ... . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . lau maùu treân traùn baïn.. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. .. ..... . chòu ñöïng. c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng..... xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. . ..... cao thöôïng... lau maùu treân traùn baïn... ..5 ñieåm.... b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï... .. . ... . . Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0... a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :.. . ... . .. . Caâu 6:“Ñeâm xuoáng... Caâu 7: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?... ..... .... ... .

(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. Töø nhöng duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. dòu daøng. kín ñaùo. gaëp laïi boá meï. dòu daøng. lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? c) Duøng töø ngöõ noái. Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông. cao thöôïng.” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? b) Con taøu chìm daàn. (quaû quyeát. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : Ñang treân ñöôøng veà nhaø. Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?. b) Ñeå ba meï vui loøng. Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. duõng caûm. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.5 ñieåm. nhöôøng söï soáng cho baïn. toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ : quaû quyeát. Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? b) Moät yù nghó vuït ñeán. deã xuùc ñoäng. hi sinh baûn thaân vì baïn.Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : Boá vöøa maát. deã xuùc ñoäng. chòu ñöïng. kín ñaùo.”Caâu (2). gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi.” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. veà queâ soáng vôùi hoï haøng. cao thöôïng. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta : taän tuî. toát buïng.(1) luùc chia tay. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . Caâu 7:“Ñeâm xuoáng. chòu ñöïng. c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng. taän tuî. chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) Baèng moät caây buùt maøu. duõng caûm.

28- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 3 và nội dung bài. 30. 26. 24. 22.Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Con gái ( trang 112) 25- Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 21.ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC .Con gái ( trang 112) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 29. 23. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 19- Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Con gái ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 27- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. . 20.Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 2-3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.

ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. taäp II. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.5 ñieåm. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu).5 ñieåm. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. + Ngaét hôi.5 ñieåm. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. .5 ñieåm. ghi teân baøi. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 35 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ).ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. ñuùng töø : 1 ñieåm. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0.5 ñieåm. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .

. b) Höôùng daãn ñaùnh gia.1. duøng töø ñuùng. . coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng. ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi hoaït ñoäng ñuû caùc phaàn môû baøi. II. + Chöõ vieát roõ raøng.3 . chöõ vieát roõ raøng.ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKII KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010.5 . trang 123 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. b) Ñaùnh gia.4 . sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ.5 .rủ xuống cỏ cây” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1.1 .5 . trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.5 ñieåm.5. Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. thanh.laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn. b. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Chim hoạ mi hót (Töø “Chiều nào cũng vậy. trình baøy baøi vieát saïch seõ. tröø 0. I.2 .ù cho ñieåm: b.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. . khoâng maéc loãi chính taû.3.2. . thaân baøi. .0.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû.5 .

.ĐỌC THẦM : Bài SGK. . . Hướng Thọ phú. Cô gái của tương lai ( trang 118) 2. tình cảm tốt đẹp .Tả cảnh giờ ra chơi ở trường em. 20. 19. II. Trong lời mẹ hát ( trang 146) 4.chiếc áo dài tân thời) 3. 18.rủ xuống cỏ cây ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 34 theo chuẩn kiến thức. . KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP . Buổi sáng ở thành phố Hồ hí Minh ( trang 132) ( Từ đầu.CHÍNH TẢ : 1. ngày 4 tháng 05 năm 2010. .Tả một người thân đang làm việc ở gia đình . . .Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em.Tả cô giáo ( thầy giáo ) đã từng dạy dỗ em và đã để lại cho em nhiều ấn tượng. . 17. .TẬP LÀM VĂN : 16.ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi . . .oà tươi trong nắng sớm) 5. III. .Tả một đêm trăng đẹp. Tà áo dài Việt Nam ( trang 122 ) ( Từ Áo dài phụ nữ .Chim hoạ mi hót ( trang 123) ( Từ đầu . III.

..................................28 – 5...............mm d) 5.............95 : 3................................... . ...... ...................678 b) 7......... .. ........ ........ .................. ................................... . ha b) 4812 kg = ..................... ........4........ .................. ............. ...../1ñ x – 7..... ..... .................. ........ .............. .4 × 6....................... ...... .......................................9 + 2.. .... .... . ......... .... . .............. ............tấn c) 27 m 589 mm = . ... ............. ......... ....... ........ ........... . ..... ...................... Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 1 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1: a) Tìm x....... ........ ...................../2ñ a) 7 ha 36 m2 = .................................... .......... 10 087 12 9 3 4 .............. ................... bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: ……... ..... ... ........ .......................................................207 + 29. ............... ....................... dm3 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI ......... .. .............. ........................ .............. .5 .................. ... ................ ....7 m3 = .........35 b) 5 c) 9........ .........Khoái 5............/1ñ Ñieàn daáu < : > ........2 = 3........ Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN ... d) 6987......478 .............. ................ ............................. ......................... = vaøo choã chaám : 7 7 a) ........................48 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .................. . ............................................ ................. . . .. ............ ../2ñ a) 54............... Caâu 2 : ...... ................. ......................................5 ....HOÏ VAØ TEÂN : .......596 ............ ................... ...... . .. ......................... .......... ...... ............................. Lôùp Naêm............................... .. .... 9.. c) 35. .................................. ............................. ...... ...................... ..... Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: .... .........8 d) 75..................... .................. ... ............

. D...... ..... ................ ...... 2 .. .... ... ........ C. Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. . .... Baøi giaûi ............ . 104 m3 . ....... .25 ñieåm A.............. ............ ....... m ....8kg D....... .. ..... ......... ....... 17 m3 ...A .... ... a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù........... chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0. ....... 0... 2.. . ........ ........ C. ... Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát ..... Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B. ...25 ñieåm) 4 4 2 4 B.. ..... 28kg C... Baøi giaûi ......m ....... ... .. ........ ....... B............ ........ ................. .................. 600 giaây ...... A.. .. 3 52m ......... .......... 5 5 5 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau............ 0. 168 m3 ....... khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0............. 20 phuùt ../1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0.... 4 D............. ....... ............... 28kg b) Vieát phaân soá 24 döôùi hỗn số laø : 5 ( 0. ......... 4 C.. .... 280kg B. ............ .Caâu 5 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt....................... ........... . B........... ... .... ........ ......... .......... ........ ... .... Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø. ....... ...............1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy. .......... ... giôø .... .. ..25 ñieåm) A....................... /2ñ 25 phuùt.................. Caâu 7 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình ..... .... ....... .... .............. .. 4 D..... ... ....... ...... 7 B ........ .............. ..... b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang... ... ... ....... d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m....... ... ................... .. ...............25 ñieåm ) 3 A.............................................25 giôø ... ..?........ D 9 m .....

...................... .... ............................... 600 giaây ................. Lôùp Naêm... 20 phuùt . c) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0........ giô..... ..... .........8kg C. ....... ... ......... ......... B............... ................ Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát .................. ......25 ñieåm) A............. ...... .......25 ñieåm ) 3 A. .. ..... 0............. ..... ................25 giôø .../1ñ a) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau.......... 4 0..... .. 280kg ..... B................... Baøi giaûi . ............ Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø.. ........ 168 m3 ...... 17 m3 ..................... .... C............. Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng........ HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ..................... khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0.............. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN .......... Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B. ........................ .................... . . . 104 m3 ................. ............. C. D.. ........ /2ñ 25 phuùt........ 3 52m .. chiều rộng 6m và chiều cao 4m là : A............ ........ ....... ....Khoái 5... ............ ........... . .... ........... ... .28kg D... D....................... .. Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 2 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt................. b) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m........................... ... ...... 2.................... .......... .. ......... .... .............. . 28kg B......... ... .........

........... ..... ........................... ........................ .......... .................. .... .... 4 C.... ....7 m3 = .......95 : 3.. = vaøo choã chaám : a) 6987. ..5 .... A. .................. ............................. ....... . ........... ... ..... ........ ...mm b) 5... ..... 2 5 5 5 5 Caâu 3 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình ............ ........ Baøi giaûi ......... Caâu 5 : ............ ........ . ....... 9 3 4 .................... ....... ........4......... ..... ... a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù.....4 × 6.. ............. ... .... .. dm3 c) 7 ha 36 m2 = . ..... 7 B .......... ... 10 087 c) 9. ... ... ......tấn Caâu7 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : . ...... .... ... ........ .... ........ .......5 ......../1ñ Ñieàn daáu < : > . ......... .... ........ .................... .....................478 .. . .... ...... b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang.........m .......... ........ .. ..... .. ....48 7 7 b) 12 .......35 d) 5 Caâu 6 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: .. . ... ......./2ñ a) 27 m 589 mm = ........ ... .. .. .. . . ......... ......... ......25 ñieåm) 24 döôùi hỗn số laø : 5 4 2 4 4 B.A ... .... .. ..... ........... ha d) 4812 kg = .. ..d) Vieát phaân soá ( 0.2 = 3. ...... C 9m ... .... bieát : ……......... .......8 b) 75.. 9..... . 5 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 4: a) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 3 laø: b) Tìm x.. ... .. ..... ..........1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy.... . ........ ........ .............. ....... . .... ..........D ........ ...... ..... 4 D........ ./1ñ x – 7. ..................9 + 2.../2ñ a) 35....... ... ..

...........................28 + − 29.......... d) 6987.../1ñ a) ...... c) 54..................................................478 4.4 + 7..8 = 240.......... .............. .....678 d) 7.......2 = 6.............................2 x = 13..................... ..................NĂM HỌC 2009 – 2010 Caâu 1: a) Tìm x.......... ............ .....9..............95 : 3....................................................72 = 21....28 – 5.. .................................< ......................< .....................................9 + 2.............................4 ( 0.596 83.......................................... .25 ñieåm 7 7 ...../1ñ x – 7. ....7 1......6 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0................. ................................. 684 d) 75..4 = 40 % ( 0...... ................................................... 678 5......................2 = 3.................25 ñieåm ) Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ............ .......207 + 29.....48............4 × 6...... .......... HEÁT ĐÁP ÁN TOÁN 5 HKII ..........5 2 : 5 = 0.........6 ( 0....4 ( 0. .......................... ............885 c) 35.>.............................207 7......................... ................................. ...596 ............. bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: …….......25 ñieåm ) 0................ ...............................................28 – 5............... ........................./2ñ a) 54.5 ..................................678 b) 7....................................207 + 29............................. = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.. ..........596 54...................................... ............. ....................25 ñieåm ) x = 6............................................................5 ñieåm . . 10 087 12 9 3 4 > 4.35 b) 5 c) 9........... . ... .......25 ñieåm ) x – 7....... .......

168 m3 b) Vieát phaân soá Caâu 7 : .25 ñieåm ) D 9m Baøi giaûi a) Chieàu cao maûnh ñaát hình thang laø : (9+7):2 = 8 (m) B Dieän tích maûnh ñaát hình thang laø : ( 9 + 7 ) × 8 : 2 = 64 ( m2 ) ? m C Ñaùp soá : 64 m2 b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thangAlaø: ( 0.25 ñieåm C.5 ñieåm ) 3 giôø 15 phuùt = 3. . .25 ñieåm) 24 4 döôùi hỗn số laø : B.7 m3 = 5 700 dm3 Caâu 5 : .1/ñ A 7 m ( 0.5 ñieåm ) Ñaùp soá : 117 km ( 0.0036 ha c) 27 m 589 mm = 27 589 mm b) 4812 kg = 4.5 ñieåm . . . . . .5 ñieåm ) Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B khoâng keå thôøi gian nghæ laø : 3 giôø 40 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 15 phuùt ( 0./2ñ a) 7 ha 36 m2 = 7.25 ñieåm ) D. . .812 tấn d) 5. . 4 ( 0.25 ñieåm) 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau. khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0.8kg ( 0. d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m.25 ñieåm ) Quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B daøi laø : 36 × 3. .25 ñieåm ) A B B D C m D C m . .5 ñieåm ) ? m ( 0. 2. chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0.25 giôø ( 0. . .25 ñieåm ) Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng./1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? C. 600 giaây .25 = 117 ( km ) ( 0. /2ñ Baøi giaûi Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B keå caû thôøi gian nghæ laø : 10 giôø 55 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 40 phuùt ( 0.Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0. .

Lớp Năm . . . Naêm hoïc : 2009 . . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ THI HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Moân: TIEÁNG VIEÄT . . b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân. . . .5 ñieåm) a) Em ñi giaøy . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. (0. . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.” (0. .2010 Ngaøy thi : – – 2 010 . . . .5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï.Khoái 5. c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . . . . . . . . . . . c) Meï ñi chôï. phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. . . luùc taûng saùng. .Thôøi gian : 90 phuùt I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác. . . . b) Em beù ñi laãm chaãm. . .HOÏ VAØ TEÂN:. d) Coâng vieäc ñi vaøo neà neáp. . . . . . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.

.... ... . ..... . .......... .. ... . .. .. ....... ....... .... ..... ...... .... ..... Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày. ............... ... ........ ............... ......... ..... .......... ................ .... . ............. ....... ........ . . . ........ .... .. .... .......... . .... . . ....... . . .... ... ..... . ..... b) Trôøi trong xanh.......... .... ........ .......... ......... ..... . . .......... b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan........ ......... ..... ... . . ....... ..... . ..... . . .... ... .. .. . ... a) Nhoùm 1... ... .... ... .. ... .. . ...... . .......... . ............ .... Caâu (b) laø caâu :...... ......... .. . . ..... ......... ............ .. .... ........ . .. ..... . .... .. ........ ... ....... ............. ... ..... ... ... . . . .......... ... .... .... ....... .. .. .......... . ...... ..... .......... ... . . . .... ............ ..... ..... ñoäng töø.. ........ . . ......... . theo töôûng töôïng cuûa em......... ............. . .... ... ........ .. ... ... .... . . ........... ..... ..... .... .... . .... tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø.... . ............. ... ......... ..... . ........ ... ... . ............. ... . .. .. ........... .... ..... . . .... . . . ..... .. . .......................... ... ... ... .. ... . ... .. .. maây traéng löõng lôø troâi. ..... . ... .. ..... ...... .. ....... .. ... .. ..... b) ) Nhoùm 2...... .. .. ..... ... ........ .... . .. ....... .......... ............. ... .......... ........... .. ........ .. . ... . .. ....... II.............. .. . .......... ....... .......... .. ...... . ...... . ......... ........... .. ....... .......... .......... ..... ..... . Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø. . .. . .......... ........... . ...... .. .... ..... . ....... .. .. ... ............. .... ... ........ . ... ... Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi..................... ............ .... ...... .. . . ... ñaùnh ñaøn....... . .. .. . . . .. ....... Töø thaät thaø laø : .. .. . .... .... ...... ......... ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm....... Caâu (a) laø caâu :.. ..... ..... .... .. .. ... . ........ . . . .. .. ... ... ... . .... ...... ...... . ..... ................ .... ... . ....... . ......... ... Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : .... ........... ......... ...... . . maây traéng löõng lôø troâi... . ..... .......... ............ .... ....... ........ ........ . ..... ..... .......... ... ........ ... . . ......... .Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng. ñaùnh giaøy............. .... .. .... .. .. ... . . ...... .. . ....” Haõy cho bieát : Ngheä thuaät so saùnh ñöôïc söû duïng trong hai doøng thô treân giuùp em thaáy roõ hình aûnh ngöôøi baø nhö theá naøo ? (1 ñieåm) . ....... . ... . .. ......................... ...Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Taû moät nhaân vaät trong moät truyeän em ñaõ ñöôïc ñoïc. ..... ......... ...... ............ ........ ........ . . Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø : ..... ...... ... ..... .... .. ....... . .... ...... ..... . ......... ..... .. ........ . ............. ..... ....... ....... ... ........ .. .. Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : ......... ...... . .... ....... .......... ....................... ......... Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :........ . . ... ....

................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ........ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ............................................ .................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................. .................... .......................................................................................................................... . c) Meï ñi chôï.................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT HSG LỚP 5 I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác. ........ .......................................................................................................................... .......................................................... ................................... .............................................................. ...................... ................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................5 ñieåm) b )Em beù ñi laãm chaãm............................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................... ....................................... ............................................................................................... .................BAØI LAØM ............................... .......................................................................... (0....................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................ ................... ............................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................... ................. ............................................................................... ................................................................................................................................ ........................................................ .................................................................................................................................................................................................................................... ................. ................................................................................................................................................................................. ............................................. ........................ ........................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................

Töø thaät thaø laø : tính töø.Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân.TAÄP LAØM VAÊN : 5 điểm A.5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. viết caâu). maây traéng löõng lôø troâi. ñaùnh giaøy. chöõ vieát ñuùng quy caùch. b) ) Nhoùm 2 : ñaùnh giaøy. yù noùi : “kho” chuyeän cuûa baø raát nhieàu. Hình thöùc : Baøi saïch. Baøi trung bình coù choã taû nhaân vaät coøn raäp khuoân theo coâng thöùc taû ngöôøi . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.Troïng taâm baøi laø laøm noåi baät tính caùch nhaân vaät.” (0. a) Nhoùm 1: ñaùnh troáng. maây traéng löõng lôø troâi. phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. luùc taûng saùng. ñaùnh raêng. Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø :chuû ngöõ trong caâu.Yeâu caàu : 1. giöõa 2 veá caâu coù daáu phaåy. . ñaùnh ñaøn Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : laøm cho phaùt ra tieáng baùo hieäu hoaëc tieáng nhaïc baèng caùch goõ hoaëc gaûy. Caâu (b) laø : Caâu gheùp :2 veá caâu noái tröïc tieáp. ñoäng töø. . Caâu (a) laø: caâu ñôn.Chuyeän cuûa baø keå (cho chaùu nghe) ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh caùi gieáng thaân thuoäc ôû laøng queâ Vieät Nam cöù caïn xong laïi ñaày. ñoù laø nhöõng caâu chuyeän daønh keå cho chaùu nghe vôùi tình yeâu thöông ñeïp ñeõ… (1 ñieåm) II. cao quyù vaø ñaùng kính troïng.Neâu caûm nghó veà nhaân vaät ñöôïc taûû. . duøng töø. . Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø. sinh ñoäng. Baøi khaù gioûi laøm noåi baät troïng taâm baøi. Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi. tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø. Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :laøm cho maët beân ngoaøi ñeïp hoaëc saïch hôn baèng caùch chaø xaùt. b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan. 2. ñaùnh ñaøn.Taû hình daùng. Noäi dung : Baøi thuoäc theå loaïi vaên taû ngöôøi. khoâng bao giôø heát. .Maùi toùc traéng cuûa baø ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh ñaùm “maây boâng” treân trôøi cho thaáy baø coù veû ñeïp hieàn töø. caâu vieát roõ nghóa ( khoâng sai loãi: chính taû. ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm. Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày. tính tình nhaân vaät caàn taäp trung khaéc hoaï những neùt chính. b) Trôøi trong xanh. ñaùng chuù yù gaây aán töôïng saâu ñaäm.” . vaên vieát maïch laïc. Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : vò ngöõ trong caâu. Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng.

. x = 0 . .0. 125 laàn Caâu 5 : Tìm a. x = 0 . bieát : 10000 (0. Chu vi hình M laø: A. . 7. x = 1 .1 .2.5 ñieåm) A. . . 12. 5 400 000 ñoàng Caâu 4 : Coù hai hình laäp phöông . b = 5 C. Hình laäp phöông A coù caïnh daøi gaáp 5 laàn caïnh hình laäp phöông B. chæ cho moät ñieåm soá duy nhaát (cho ñeán 0. . 1 .04 -2010 -Thôøi gian : 90 phuùt ÑIEÅM: PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ÑIEÅM) Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng . 15. Theå tích hình laäp phöông A gaáp maáy laàn theå tích hình laäp phöông B ? (0.B. b = 0 D. .7 cm (0. a = 4 . a = 9 . . 1 080 000 ñoàng B. 50 laàn C. 1 B. Tính ñoä daøi quaõng soâng AB.85 cm D. GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ 5. . . 20. 2 . . THI HOÏC SINH HOÏ VAØ TEÂN:.4. b = 0 Caâu 6: Moät thuyeàn maùy ñi ngöôïc doøng töù A ñeán B. 3 D. x = 2 . .5.(0.75 cm B.2 .5 C.5 . 5 và 9. 2 C. .5 ñieåm) Hoûi soá tieàn mua laø bao nhieâu ñoàng ? Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : A. 100 laàn D.5 ñieåm) A. 8372361 > 837. b = 5 B. .8 km/giôø vaø vaän toác doøng nöôùc laø 2. .5 . 3 . Vaän toác cuûa thuyeàn maùy khi nöôùc laëng laø 26. 3 240 000 ñoàng D.Thang ñieåm: Tuyø möùc ñoä noäi dung vaø hình thöùc neâu treân. .85 cm 5cm Hình M Caâu 3: Moät cöûa haøng baùn vaûi ñöôïc 4 320 000 ñoàng tính ra cöûa haøng laõi 25% so vôùi tieàn mua. .5 ñieåm) A. . . . 25 laàn B. a = 4. .4 km/giôø. .Ngaøy thi : 24 . . .b để số 32ab vừa chia hết cho 2.4 . Sau 1 giôø 45 phuùt thuyeàn maùy ñeán B. . . 3 456 000 ñoàng C.Khoái Naêm hoïc : 2009-2010 . .3 . a = 9 . . (0. . 4 Caâu 2: ñieåm) Cho hình M nhö hình veõ.5) phuø hôïp vôùi töøng loaïi baøi sau ñaây : 5 . 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x.3. .Moân: TOAÙN .5 . .1.5 .

................................ ............................................... . Haõy tính ñoä daøi cuûa moãi ñaùy.......................................................................................................................................................................................58 × 43 + 57 × 17.............................................................................. .......... ................. (1............................................8m2 ñaùy lôùn hôn ñaùy nhoû laø 13.............................1 km C..............................................................................................................................5 ñieåm) 17.................................................................. .7 km D................................................................... ................bieát : 7 y (1 ñieåm) ..........................................................6m thì dieän tích thöûa ruoäng seõ taêng theâm 33......................................... 51............................................................................ bieát raèng neáu taêng ñaùy lôùn theâm 5............. 42........................................18 D............................................................................... 42............21 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm) Caâu 1: So saùnh caùc phaân soá sau : 36 89 vaø 363636 898989 (1 ñieåm) .....................................5 ñieåm) A....6 m2............................5 ñieåm) .... .................................... ........................................... ................................. Caâu 4 : Moät thöûa ruoäng hình thang coù dieän tích 361.5m... Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x......................................................................................................................Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) A........................................................................ bieát : (1...................................................................................................................................................................................................................... ..................10 B..............15 C.......................................... ............................................................................................................................................................................................................ .................................... 35........................................................................58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 ................................................................ 1 5 = Caâu 2: Tìm y .................... ............................................................................................................... ............................................38 km B.............................34 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0......................

........................................... 1 ................85 (0................ 12......................25 ñieåm) 898989 : 89 = 10 101 363636 36 ×10101 36 = = Ruùt goïn phaân soá : ( 0...5 ñieåm) Caâu 4 : Theå tích hình laäp phöông A gaáp theå tích hình laäp phöông B laø: D............BAØI GIAÛI ...................... C........................................25 ñieåm) 89 898989 1 5 = Caâu 2: Tím y ..................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................. .........................................................bieát : 7 y (1 ñieåm) 1 1× 5 5 5 = = Quy ñoàng cuøng töû soá .... ................. x = 0 ....................................................................................................................................................b để số 32ab vừa chia hết cho 2.5 ñieåm) 898989 89 ×10101 89 36 363636 Vaäy : = ( 0..............5 ñieåm) B........ ...........................................................................7 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0............................................................................................. .5 ñieåm) A........................... bieát : 10000 (0.5 ñieåm) Caâu 3: Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : B 3 456 000 ñoàng (0... ................. .......................... b = 0 Caâu 6: Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) B.................................. HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HSG KHOÁI 5 – NAÊM HOÏC 2009 2010 PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ñieåm ) 8372361 > 837................................... ta coù : = 7 7 × 5 35 y .............. ................. 125 laàn (0................ 5 và 9.............................. 2 Caâu 2: Chu vi hình M laø: C.......................................5 ñieåm) Caâu 5 : Tìm a................................................ ................................................. 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x.......10 PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN 36 363636 Caâu 1 : So saùnh caùc phaân soá sau : vaø 89 898989 (1 ñieåm) Soá laàn ruùt goïn laø : 363636 : 36 = 10 101 ( 0......... 42.................................................... a = 4 ........

3 – 13.25 ñieåm) x+9 = 2412 : 6 ( 0.58 × 43 + 57 × 17. bieát : (1.5 ) :2 = 23.5 ñieåm) = 17.58 × ( 43 + 57 ) ( 0.25 ñieåm) x + 9 = 402 ( 0.9 ( m ) Ñaùp soá : a = 23.5 ñieåm) 33.3 ( m ) Ñaùy beù cuûa hình thang laø : ( 0.5 ñieåm) (x + 9) × 6 = 2412 ( 0.58 × 100 ( 0.5 ñieåm) BAØI GIAÛI Chieàu cao cuûa hình thang cuõng chính laø chieàu cao cuûa tam giaùc taêng theâm vaø baèng : ( 0.4 = 36.Vaäy: y = 35 ( Vì 2 PS baèng nhau coù töû soá baèng nhau thì maãu soá baèng nhau) Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x.9 m ( 0.4 ( m ) Ñaùy lôùn cuûa hình thang laø : ( 0.25 ñieåm) x = 402 – 9 ( 0.6 × 2 : 5.25 ñieåm) x = 393 ( 0.25 ñieåm ) ( 60.6 = 12 ( m) Toång hai ñaùy cuûa hình thang laø : ( 0.25 ñieåm) = 1758 ( 0.4 m .8 × 2 :12 = 60.3 – 23.58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 = 17.25 ñieåm) HEÁT .25 ñieåm ) 361. b = 36.25 ñieåm) Caâu 4 : (1.5 ñieåm) 17.25 ñieåm ) 60.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful