P. 1
DE THI LOP 5 20092010

DE THI LOP 5 20092010

|Views: 159|Likes:
Được xuất bản bởiblackjack_teen

More info:

Published by: blackjack_teen on Jan 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

pdf

text

original

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
ĐỀ 2
BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm: Moân: TOAÙN - Ko!i "# N$%m o&' : ())*-()+)
T,-i .i$n : /) 0123
N.$-4 3i : (*-+)-())*
C$â1 + : H$54 6o$n 7$-o '85 9$:3 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n.# #
# # # #>(9 $? T@m 'ữ số x , biết : 12,8x 9 < 12,819
A . ! " # . ! $ % . ! & '. !
(
A? Biết các số sau theo thứ tự từ bé đến !n :
6,02 ; 5,3 ; 4,32 ; 5,7 ; 4,23

A) 4,23 ; 4,32 ; 5,3 ; 5,7 ; 6,02
#) 4,32 ; 4,23 ; 5,3 ; 5,7 ; 6,02
%) 4,23 ; 4,32 ; 5,7 ; 5,3 ; 6,02

'? C14eån 0$ân Co!
25
7
3$-n oDn Co! :
A)
3
4
7
#)
7
4
3
%)
7
3
4
')
4
3
7

E? Fi"n t#ch $%t h&nh 'u(n) * +, $
2
- ./nh h&nh 'u(n) đ0 * :
A * (+ m # * , m % * $" m ' ) "-m
C$â1 ( : .ột lớp học có 35 học sinh, trong đó số em nữ bng
4
3
số em n!m" #$i lớp học đó có
# # # #>(9 /a0 n12345 3m nữ , b!o nhi%& em n!m '
Baøi giaûi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
C$â1 G : ÑieHn E$!1 I : J K L 7$-o 'oD '$!m :
# # # #>+9 a6 +7,8 999+7,-: ;6
(
""""""""")
4

/6
5 5
"""""""""
( 6
a6 <6
4 (
3 """"""""3
)0 )0

C$â1 / : T*nh +i,n t*ch c-! ph.n t/ đ0m trong h1nh 1 +2ới đ34 g5m có h1nh chữ nh0t 67 h1nh
# # # # #+>9 6&/ng 8 giữ!"
Bài giải
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
("m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
(,
m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
C$â1 " : $? Bie!3 '$2' Co! C$1 .oHm 'o2 :
MM##>+9 - #a möô2 =aù5 >aø möôø2 ?aêm p1a@n 1a2 möô2
;1An :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
) Naêm möô2 /0Bn Côn >D7 /a p1a@n möôø27 =aù5 p1a@n
Eraêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/? Biết '*o ch2 ch3$ :
)
54
(
)00
đọc l7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
: 207, 0( đọc l7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

C$â1 N : Bie!3 Co! 3O' ,&0 7$-o 'oD '$!m:
# # # #>+9 a6 (+8-F 1a ! . . . . . . . . . . .Gm
"
/6 (: <m
"
"$;m
"
! . . . . . . . . . . <m
"
;6 $ EaBn +" Gg ! . . . . . . . . . . E;n
<6 $+7F m ! . . . . . . . . . . . . . .;m

C$â1 P : TAn1 : a6
3 4
)0 (
× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. # # # #>(9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
/6
) )
2 4
3 3
+
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

;6
6 3
9
5 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
<6
5
4
7
− . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ..

H45
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
ĐỀ 1
BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm: Moân: TOAÙN - Ko!i "# N$%m o&' : ())*-()+)
T,-i .i$n : /) 0123
N.$-4 3i : (*-+)-())*
C$â1 +: $? Biết '*o ch2 ch3$ :
MM##>+9 : 207, 0( đọc l7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
)
54
(
)00
đọc l7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
A? Bie!3 '$2' Co! C$1 .oHm 'o2 :
) Naêm möô2 /0Bn Côn >D7 /a p1a@n möôø27 =aù5 p1a@n
Eraêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- #a möô2 =aù5 >aø möôø2 ?aêm p1a@n 1a2 möô2
;1An :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C$â1 ( : ÑieHn E$!1 I : J K L 7$-o 'oD '$!m :
# # # #>+9 a6
4 (
3 """"""""3
)0 )0
;6
5 5
"""""""""
( 6

/6
(
""""""""")
4
<6 +7,8 999+7,-:
C$â1 G : Bie!3 Co! 3O' ,&0 7$-o 'oD '$!m:
# # # #>+9 a6 $ EaBn +" Gg ! . . . . . . . . . . E;n
/6 $+7F m ! . . . . . . . . . . . . . .;m
;6 (: <m
"
"$;m
"
! . . . . . . . . . . <m
"
<6 (+8-F 1a ! . . . . . . . . . . .Gm
"
C$â1 / : TAn1 : a6
) )
2 4
3 3
+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
# # # #>(9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
/6
5
4
7
− . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;6
3 4
)0 (
× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<6
6 3
9
5 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
C$â1 " : .ột lớp học có 35 học sinh, trong đó số em nữ bng
4
3
số em n!m" #$i lớp học đó có
# # # #>(9 /a0 n12345 3m nữ , b!o nhi%& em n!m '
Baøi giaûi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
C$â1 N : H$54 6o$n 7$-o '85 9$:3 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n.# #
# # # #>(9 $? T@m 'ữ số x , biết : 12,8x 9 < 12,819
A ) ! $ # * ! " % * ! ( ') !
&
A? Biết các số sau theo thứ tự từ bé đến !n :
6,02 ; 5,3 ; 4,32 ; 5,7 ; 4,23
A) 4,32 ; 4,23 ; 5,3 ; 5,7 ; 6,02
#) 4,23 ; 4,32 ; 5,7 ; 5,3 ; 6,02
%) 4,23 ; 4,32 ; 5,3 ; 5,7 ; 6,02
'? C14eån 0$ân Co!
25
7
3$-n oDn Co! :
A)
3
4
7
#)
7
3
4
%)
4
3
7
')
7
4
3
E? Fi"n t#ch $%t h&nh 'u(n) * +, $
2
- ./nh h&nh 'u(n) đ0 * :
A * $" m # * "- m % * , m ' ) (+m
C$â1 P : T*nh +i,n t*ch c-! ph.n t/ đ0m trong h1nh 1 +2ới đ34 g5m có h1nh chữ nh0t 67 h1nh
# # # # #+>9 6&/ng 8 giữ!"
#7i gi<i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
("m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
(,
m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

H45
Đ67 68 5968 : ;<=> ? 8@A <B. : 2CC9 ? 2C1C
C$â1 +: Mỗi bài đúng được 0,25 điểm.
MM##>+9 $? Biết '*o ch2 ch3$ :
: 207, 0( đọc l7 9 Hai trăm linh bảy phẩy h!ng ch"n"
)
54
(
)00
đọc l7 9 #h"n $à năm mư%i b&n ph'n trăm.
A? Bie!3 '$2' Co! C$1 .oHm 'o2 :
) Naêm möô2 /0Bn Côn >D7 /a p1a@n möôø27 =aù5 p1a@n Eraêm : "/QGN
- #a möô2 =aù5 >aø möôø2 ?aêm p1a@n 1a2 möô2 ;1An :
)5
36
2(
C$â1 ( : ÑieHn E$!1 I : J K L 7$-o 'oD '$!m : Mỗi bài đúng
được 0,25 điểm.
+m
# # # #>+9 a6
4 (
3 3
)0 )0
< ;6
5 5
( 6
<
/6
(
)
4
> <6 +7,8 J +7,-:
C$â1 G : Bie!3 Co! 3O' ,&0 7$-o 'oD '$!m: Mỗi bài đúng được
0,25 điểm.
# # # #>+9 a6 $ EaBn +" Gg ! 3,062 t(n
/6 $+7F m ! 3690 cm
;6 (: <m
"
"$;m
"
! 17,23 dm
2
<6 (+8-F 1a ! 165,49 km
2

C$â1 / : TAn1 : a6
) ) 7 )3 20
2 4
3 3 3 3 3
+ = + = Mỗi bài đúng được 0,5 điểm.
# # # #>(9
/6
5 2= 5 23
4
7 7 7 7
− = − =
;6
3 4 3 4 )2 2 3 4 3 4 3 2 2 2
> ?
)0 ( )0 ( (0 )5 )0 ( )0 ( 2 5 3 3 )5
hoac
× × × ×
× = = = × = = =
× × × × ×
<6
6 3 6 7 42 )4
9
5 7 5 3 )5 5
= × = =
C$â1 " : Mỗi l)i giải $à ph*p t"nh đúng được 0,5 điểm. + t,m t-t, đ.p /& đúng 0,25 điểm.
# # # #>(9 Baøi giaûi
Tổng số phần bằng nhau là :
4 + 3 = 7 ( phần )
Số học sinh nữ lớp học đ c là :
3! : 7 × - ! 20 H học sinh )
Số học sinh na" lớp học đ c là :
3! # $% = &! ( học sinh )
0.p /& 1 23 1 20 h4c /inh
2am 1 55 h4c /inh
C$â1 N : Mỗi c67 đúng được 0,5 điểm.
# # # #>(9 $? T@m 'ữ số x , biết : 12,8x 9 < 12,819
A ) ! $ # * ! " % * ! ( ') !
&
A? Biết các số sau theo thứ tự từ bé đến !n :
6,02 ; 5,3 ; 4,32 ; 5,7 ; 4,23
A) 4,32 ; 4,23 ; 5,3 ; 5,7 ; 6,02
#) 4,23 ; 4,32 ; 5,7 ; 5,3 ; 6,02
%) 4,23 ; 4,32 ; 5,3 ; 5,7 ; 6,02
'? C14eån 0$ân Co!
25
7
3$-n oDn Co! :
A)
3
4
7
#)
7
3
4
%)
4
3
7
')
7
4
3
E? Fi"n t#ch $%t h&nh 'u(n) * +, $
2
- ./nh h&nh 'u(n) đ0 * :
A * $" m # * "- m % * , m ' ) (+m
C$â1 P : Mỗi l)i giải $à ph*p t"nh đúng được 0,25 điểm, đ.p /& đúng được 0,25 điểm.
# # # # #+>9
#7i gi<i
. . . '2,n t*ch h1nh chữ nh0t l7 9
)= × (" ! "(+ H m
"
6
("m '2,n t*ch h1nh 6&/ng 8 gi@! l7 9
6 × + ! $+ H m
"
6
'i,n t*ch c-! ph.n t/ đ0m trong h1nh 1 l7 9
(, m "(+ * $+ ! (,& H m
"
6
H@n A 0.p /& 1 580 m
2H45
RGF SĐ5 ? TR#TA
TRÖTØNG TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ
ÑEV KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
.04n: TIEJNG VIEKT ) L10B2 8. Naêm 10M; : "&&F)"&(&
T1ôø2 g2an : -& p15ùE
NgaøN E12 : ", )(& )"&&F
BAØI KIEÅM TRA BIEWT
I- Bie!3 COn 3$< : H8 C23Om6
Baøi vieát BDnh H/ Eon)
'hi(n nhi(n )* +ong ch,ng những -. /0 "à c1n 2u3(n 24ng5 678 2u3(n 24ng c9a
)* +ong ch:nh là c4i 8;<i "48 c9a sng n;ớc= c4i >*ng >? c9a đ@8 8>Ai5 Sng n;ớc )*
+ong Buanh nC" 8>ong Danh5 E@8 8>Ai )* +ong bốn "Fa s4ng nGng5 Hốn "Fa )* +ong
"ang 8>(n ".nh "I8 "àu Danh đằ" 8hG" : Danh biJc c9a biKn= Danh la" c9a nLi= Danh lMc
c9a 8>Ai5 Nàu Danh @3 nh; 8>;Ang cOu= lLc nào cPng b48 ng48= cPng 8>Q 8>ung= cPngph<i
phới5
5heo 5<> FG8<-
II- THI *$ 'Jn : >5 điAm?
ĐK b*i 9 R" hS3 8T cTnh ngUi 8>;Ang V"5
+m
RGF SĐ5 ? TR#TA
TRÖTØNG TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ
ÑEV KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
.04n: TIEJNG VIEKT ) L10B2 8. Naêm 10M; : "&&F)"&(&
T1ôø2 g2an : -& p15ùE
NgaøN E12 : ", )(& )"&&F
BAØI KIEÅM TRA BIEWT
I- Bie!3 COn 3$< : H8 C23Om6
Baøi vieát BDnh H/ Eon)
'hi(n nhi(n )* +ong ch,ng những -. /0 "à c1n 2u3(n 24ng5 678 2u3(n 24ng c9a
)* +ong ch:nh là c4i 8;<i "48 c9a sng n;ớc= c4i >*ng >? c9a đ@8 8>Ai5 Sng n;ớc )*
+ong Buanh nC" 8>ong Danh5 E@8 8>Ai )* +ong bốn "Fa s4ng nGng5 Hốn "Fa )* +ong
"ang 8>(n ".nh "I8 "àu Danh đằ" 8hG" : Danh biJc c9a biKn= Danh la" c9a nLi= Danh lMc
c9a 8>Ai5 Nàu Danh @3 nh; 8>;Ang cOu= lLc nào cPng b48 ng48= cPng 8>Q 8>ung= cPngph<i
phới5
5heo 5<> FG8<-
II- THI *$ 'Jn : >5 điAm?
ĐK b*i 9 R" hS3 8T cTnh ngUi 8>;Ang V"5
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
ÑEV +
Ñieåm: Moân : TIEWNG BIEXT - Ko!i "#
N$%m o&' : ())*-()+)
Bọc tiCng: . . . . . T,-i .i$n : G) 0123
Bọ; E1.m:. . . . . N.$-4 3i : (Y - +) -())*
B2Am đọ;:
Z$1 3;[n m$ ;\o
Mét giê sau c¬n gi«ng, ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ
võa ñ dét. Mïa hÌ, !t "Êt c#ng ch$ng kh« nh "«i % & '(.
)h«ng g* "+, 'ằng c-y .% võa t/ a 01ng, "ang "2c !t
trêi .au r%1, .3c Êy tr«ng n$ võa t¬i %t, võa Ê %,... )h$ c-y, .u4ng
c5nh tra1 "6i h¬ng th¬ v7 tia s%ng. Tr1ng t%n .% Êy c-y sung,
ch8ch ch1Ì huy9n n%1, chi s: tung h17nh, g; ki<n .&1 d=c th-n c-y
d:, 6 .%ch c%ch tr9n v>. ?1a c@ chAng c$ ïi th¬ nBng nBng. Ánh
s%ng C v7ng nhDng "1% h1a ki h¬ng, .7 ch1 n$ s%ng rEc .9n nh
nhDng ng=n "Ìn. Fuanh c%c .u4ng ki h¬ng, v« s4 'A chË, chên
tr«ng nh nhDng tia s%ng .Ë, .1Ì cña c%c "1% "Ìn h1a Êy.
Ánh s%ng chan h17 .7 ch1 vCn vËt "Gy tin tHng. IhEa ng=t, ïi
th¬, kh8 Ê, cuéc s4ng tr7n trJ. Ihê c$ c%t n9n kh«ng c$ ét v<t
'ïn, nhê c$ a n9n kh«ng c$ 'Ki tr9n .%. L-y c> võa t/ géi 01ng, trM
thNc nhung gÊ, 'Cc, v7ng '7y tr9n c%nh h1a kh«ng ét t8 'Ki. ThËt .7
gi7u sang 7 c#ng thËt trinh 'Cch. L5nh vên .7 v/ng .!ng cña thi9n
nhi9n tr7n ngË, hCnh ,h3c. O/ng .!ng thGn ti9n, v/ng .!ng 7 dung
h17 vAi ngh*n thN - nhCc, c$ chi gï, c$ 1ng v1 v&, c$ gi$ hBi hé, dAi
.%.
VI%TO HUPGO
Ño&' 6] A$-i 7Jn 3;eân 7$- 9$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1
3;$< =,-i 912n. n$!3 o$:' 9ieHn 38- 3O' ,&0 7$-o 'oD
3;o!n. '$2' '$â1 o<i C$1:
.Lu 1 : M*i 'Jn tN cNnh 'Ht thiOn nhiOn '*o Pc n*o Q
a" D!& tr0n m2! r7o mE! F&3n"
b" D!& tr0n m2! r7o mE! hG"
c" D!& tr0n m2! r7o mE! th&"
R- D!& tr0n m2! r7o mE! đ/ng"
.Lu 2 : .Nnh 'Ht sau cSn $Ta U*o V đLW c0 đXc điY$ )& Q
a" B.4 h2Hng thHm 67 ti! sIng"
b" DIng rJc l%n nh2 những ngọn đKn"
c" L2Hi mIt, ;m Ip 67 sống động"
.Lu Z : 5&$ tUon) đo/n 2 nhữn) chi tiết cho th3W cNnh sốn) đ%n) c[a cLW cối sau cSn
$Ta U*o Q
a" MQN ?R >Sa ETm ma 0ng Uang UV; mWE Erê2 ?a5 rR0.
A. L1Xm ;QN7 ?5Yng ;Zn1 Era0 U[2 1\ng E1\m >] E2a =Rng7 10a
thHm n5ng, sIng rJc"
c" H0a ;^m ;1Ang ;X mM2 E1\m nOng nOng. Án1 =Rng m_ >]ng
n1`ng U0R 10a G2m 1\ng.
=<\8; Đ]^. _>45 ;` _a9 =<b8; 8ac _` Đdc Ea 7<6.< Fe Mf gB. Đ>
.Lu , : Fau cSn $Ta U*o, ho/t đ%n) c[a các o*i 'Ht nhT thế n*o Q
a- M1a;1 ;10b 15Ncn nR07 ;12m =d E5ng 10]n17 g4 G2en ?30 <f; E1Qn
;QN <d7 m[ ?R;1 ;R;1 Ercn >B7 /Am ;1gp ;1ên.
b" M1a;1 ;10b 15Ncn nR07 ;12m =d E5ng 10]n17 g4 G2en ?30 <f; E1Qn
;QN <d7 m[ ?R;1 ;R;1 Ercn >B7 /Am ;1gp ;1ên7 n1`ng E2a =Rng ?gp
?0b.
c- M1a;1 ;10b 15Ncn nR07 ;12m =d E5ng 10]n17 g4 G2en ?30 <f; E1Qn
;QN <d7 m[ ?R;1 ;R;1 Ercn >B7 /Am ;1gp ;1ên7 g2X 1O2 1hp.
.Lu : : 5Uon) đo/n Z , cLu 'Jn n*o tN cNnh đhI sau cSn $Ta U*o Q
a- Án1 =Rng ;1an 10] ?]m ;10 >_n >gE UiN E2n Ejng.
/. N1ùa ngfE7 mM2 E1\m7 G1a km7 ;5h; =Yng Er]n Erl.
c- %QN ;B >Sa ETm gh2 0ng7 Ermm E1ø; n15ng gkm7 /_;7 >]ng /]N
Ercn ;Rn1 10a G1nng mhE Ea /ô2.
.Lu + : 5Uon) cLu i)h«ng g* "+, '/ng c-y .% võa t/ a 01ng, "ang
"2c !t trêi .au r%1, .3c Êy tr«ng n$ võa t¬i %t, võa Ê %,.” nhữn) từ
Rjn) theo bi"n IháI nhLn h0a * :
a. BNp, tOm"
'. LOm, t2Hi mIt"
c. LOm, l!& rIo"
.Lu k : 8hữn) từ đln) nhma '!i từ ihuWOn náon * :
a- Phộn nhQp, b1nh 4%n"
b- ROng lSng, nIo nhi,t"
c- Tn 7o, nIo nhi,t"
.Lu 8 : opn) n*o RT!i đLW c0 từ in đH$ * từ đln) L$ :
!" Um đi gi74 mới" Vng em đi bộ t0p thA +Wc"
b" Vng em th*ch chHi cq t2ớng" XYi ng/ đY trZ cq5
c" [E! ch/W thi 6ới Lh$ " \nh ;4 ch/W 6i,c"

.Lu 9 : 5Uon) đo/n i?1a c@ chAng ….c%c "1% "Ìn h1a Êy.” có m;4 t] lI4 '
!" Mó 2 t] lI4 l7 9 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
b" Mó 3 t] lI4 l7 9 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
c" Mó 4 t] lI4 l7 9 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
.Lu 1C : iÁn1 =Rng m_ >]ng n1`ng U0R 10a G2m 1\ng7 ?]m ;10 nX =Rng
rù; ?cn n1 n1`ng ngfn Ubn.”
BGi t] trong c3& tr%n l7 t] 9 " " " " " " Lh!4 thC cho " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
^_i c3& tr< l`i đang đ2bc 0,5 điAm
<45
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
ÑEV (
Ñieåm: Moân : TIEWNG BIEXT - Ko!i "#
N$%m o&' : ())*-()+)
Bọc tiCng: . . . . . T,-i .i$n : G) 0123
Bọ; E1.m:. . . . . N.$-4 3i : (Y - +) -())*
B2Am đọ;:
Z$1 3;[n m$ ;\o
Mét giê sau c¬n gi«ng, ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ
võa ñ dét. Mïa hÌ, !t "Êt c#ng ch$ng kh« nh "«i % & '(.
)h«ng g* "+, 'ằng c-y .% võa t/ a 01ng, "ang "2c !t
trêi .au r%1, .3c Êy tr«ng n$ võa t¬i %t, võa Ê %,... )h$ c-y, .u4ng
c5nh tra1 "6i h¬ng th¬ v7 tia s%ng. Tr1ng t%n .% Êy c-y sung,
ch8ch ch1Ì huy9n n%1, chi s: tung h17nh, g; ki<n .&1 d=c th-n c-y
d:, 6 .%ch c%ch tr9n v>. ?1a c@ chAng c$ ïi th¬ nBng nBng. Ánh
s%ng C v7ng nhDng "1% h1a ki h¬ng, .7 ch1 n$ s%ng rEc .9n nh
nhDng ng=n "Ìn. Fuanh c%c .u4ng ki h¬ng, v« s4 'A chË, chên
tr«ng nh nhDng tia s%ng .Ë, .1Ì cña c%c "1% "Ìn h1a Êy.
Ánh s%ng chan h17 .7 ch1 vCn vËt "Gy tin tHng. IhEa ng=t, ïi
th¬, kh8 Ê, cuéc s4ng tr7n trJ. Ihê c$ c%t n9n kh«ng c$ ét v<t
'ïn, nhê c$ a n9n kh«ng c$ 'Ki tr9n .%. L-y c> võa t/ géi 01ng, trM
thNc nhung gÊ, 'Cc, v7ng '7y tr9n c%nh h1a kh«ng ét t8 'Ki. ThËt .7
gi7u sang 7 c#ng thËt trinh 'Cch. L5nh vên .7 v/ng .!ng cña thi9n
nhi9n tr7n ngË, hCnh ,h3c. O/ng .!ng thGn ti9n, v/ng .!ng 7 dung
h17 vAi ngh*n thN - nhCc, c$ chi gï, c$ 1ng v1 v&, c$ gi$ hBi hé, dAi
.%.
VI%TO HUPGO
Ño&' 6] A$-i 7Jn 3;eân 7$- 9$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1
3;$< =,-i 912n. n$!3 o$:' 9ieHn 38- 3O' ,&0 7$-o 'oD
3;o!n. '$2' '$â1 o<i C$1 :
.Lu 1 : 8hữn) từ đln) nhma '!i từ ihuWOn náon * :
a-ROng lSng, nIo nhi,t"
b- Tn 7o, nIo nhi,t"
c- Phộn nhQp, b1nh 4%n"
.Lu 2 : opn) n*o RT!i đLW c0 từ in đH$ * từ đln) L$ :
!" [E! ch/W thi 6ới Lh$ " \nh ;4 ch/W 6i,c"
b" Um đi gi74 mới" Vng em đi bộ t0p thA +Wc"
c" Vng em th*ch chHi cq t2ớng" XYi ng/ đY trZ cq5

.Lu Z : 5Uon) đo/n i?1a c@ chAng ….c%c "1% "Ìn h1a Êy.” có m;4 t] lI4 '
!" Mó 4 t] lI4 l7 9 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
b" Mó 3 t] lI4 l7 9 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
c" Mó 2 t] lI4 l7 9 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
.Lu , : iÁn1 =Rng m_ >]ng n1`ng U0R 10a G2m 1\ng7 ?]m ;10 nX =Rng
rù; ?cn n1 n1`ng ngfn Ubn.”
BGi t] trong c3& tr%n l7 t] 9 " " " " " " Lh!4 thC cho " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

=<\8; Đ]^. _>45 ;` _a9 =<b8; 8ac _` Đdc Ea 7<6.< Fe Mf gB. Đ>
.Lu : : M*i 'Jn tN cNnh 'Ht thiOn nhiOn '*o Pc n*o Q
a" D!& tr0n m2! r7o mE! F&3n"
b" D!& tr0n m2! r7o mE! th& "
c" D!& tr0n m2! r7o mE! hG "
R- D!& tr0n m2! r7o mE! đ/ng"
.Lu + : 5&$ tUon) đo/n 2 nhữn) chi tiết cho th3W cNnh sốn) đ%n) c[a cLW cối sau cSn
$Ta U*o Q
a" MQN ?R >Sa ETm ma 0ng Uang UV; mWE Erê2 ?a5 rR0.
b" H0a ;^m ;1Ang ;X mM2 E1\m nOng nOng. Án1 =Rng m_ >]ng
n1`ng U0R 10a G2m 1\ng.
;. L1Xm ;QN7 ?5Yng ;Zn1 Era0 U[2 1\ng E1\m >] E2a =Rng7 10a
thHm n5ng, sIng rJc"
.Lu k : .Nnh 'Ht sau cSn $Ta U*o V đLW c0 đXc điY$ )& Q
!" DIng rJc l%n nh2 những ngọn đKn"
b" L2Hi mIt, ;m Ip 67 sống động"
c" B.4 h2Hng thHm 67 ti! sIng"
.Lu 8 : Fau cSn $Ta U*o, ho/t đ%n) c[a các o*i 'Ht nhT thế n*o Q
!" M1a;1 ;10b 15Ncn nR07 ;12m =d E5ng 10]n17 g4 G2en ?30 <f; E1Qn
;QN <d7 m[ ?R;1 ;R;1 Ercn >B7 /Am ;1gp ;1ên7 n1`ng E2a =Rng ?gp
?0b.
b- M1a;1 ;10b 15Ncn nR07 ;12m =d E5ng 10]n17 g4 G2en ?30 <f; E1Qn
;QN <d7 m[ ?R;1 ;R;1 Ercn >B7 /Am ;1gp ;1ên7 g2X 1O2 1hp.
c- M1a;1 ;10b 15Ncn nR07 ;12m =d E5ng 10]n17 g4 G2en ?30 <f; E1Qn
;QN <d7 m[ ?R;1 ;R;1 Ercn >B7 /Am ;1gp ;1ên.
.Lu 9 : 5Uon) cLu i)h«ng g* "+, '/ng c-y .% võa t/ a 01ng, "ang
"2c !t trêi .au r%1, .3c Êy tr«ng n$ võa t¬i %t, võa Ê %,.” nhữn) từ
Rjn) theo bi"n IháI nhLn h0a * :
!" LOm, t2Hi mIt"
b" LOm, l!& rIo"
c" BNp, tOm"
.Lu 1C : 5Uon) đo/n Z , cLu 'Jn n*o tN cNnh đhI sau cSn $Ta U*o Q
a- Án1 =Rng ;1an 10] ?]m ;10 >_n >gE UiN E2n Ejng.
b- %QN ;B >Sa ETm gh2 0ng7 Ermm E1ø; n15ng gkm7 /_;7 >]ng /]N
Ercn ;Rn1 10a G1nng mhE Ea /ô2.
;. N1ùa ngfE7 mM2 E1\m7 G1a km7 ;5h; =Yng Er]n Erl.
^_i c3& tr< l`i đang đ2bc 0,5 điAm

HẾT

Bc def^ L[\ BgM LehPi i#de
Pj^ #gM ; 200( : 20)0
#ọc sinh bOt thkm một trong cIc b7i t0p đọc 67 tr< l`i c3& h$i 9
): l&!ng c<nh l7ng mGc ng74 mE! > tr!ng )0?
BoGn 3 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
2: l&!ng c<nh l7ng mGc ng74 mE! > tr!ng )0?
BoGn 4 m M3& h$i 3 67 nội +&ng b7i"
3: Phững con sC& bng gi;4 > tr!ng 36?
BoGn 3 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
-) Phững con sC& bng gi;4 > tr!ng 36?
BoGn 4 m M3& h$i 4 67 nội +&ng b7i"
5: ^ột ch&4%n gi! mI4 Fac > tr!ng 45?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
6: ^ột ch&4%n gi! mI4 Fac > tr!ng 45?
BoGn 3, 4 m M3& h$i 4 67 nội +&ng b7i"
7: Phững ng2`i bGn tốt > tr!ng 64?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
=: Phững ng2`i bGn tốt > tr!ng 64?
BoGn 3 m M3& h$i 3 67 nội +&ng b7i"
(: d1 +i,& r]ng F!nh > tr!ng 75?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
)0: d1 +i,& r]ng F!nh > tr!ng 75?
BoGn 3 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKI - LỚP 5
NĂM HỌC : 2009 – 2010

ĐỀ 1
.Lu 1 : M*i 'Jn tN cNnh 'Ht thiOn nhiOn '*o Pc n*o Q
b" D!& tr0n m2! r7o mE! hG"
.Lu 2 : .Nnh 'Ht sau cSn $Ta U*o V đLW c0 đXc điY$ )& Q
c" L2Hi mIt, ;m Ip 67 sống động"
.Lu Z : 5&$ tUon) đo/n 2 nhữn) chi tiết cho th3W cNnh sốn) đ%n) c[a cLW cối sau
tUHn $Ta U*o Q
A. L1Xm ;QN7 ?5Yng ;Zn1 Era0 U[2 1\ng E1\m >] E2a =Rng7 10a
thHm n5ng, sIng rJc"
.Lu , : Fau cSn $Ta U*o, ho/t đ%n) c[a các o*i 'Ht nhT thế n*o Q
a- M1a;1 ;10b 15Ncn nR07 ;12m =d E5ng 10]n17 g4 G2en ?30 <f; E1Qn
;QN <d7 m[ ?R;1 ;R;1 Ercn >B7 /Am ;1gp ;1ên.
.Lu : : 5Uon) đo/n Z , cLu 'Jn n*o tN cNnh đhI sau cSn $Ta U*o Q
c- %QN ;B >Sa ETm gh2 0ng7 Ermm E1ø; n15ng gkm7 /_;7 >]ng /]N
Ercn ;Rn1 10a G1nng mhE Ea /ô2.
.Lu + : 5Uon) cLu i)h«ng g* "+, '/ng c-y .% võa t/ a 01ng, "ang
"2c !t trêi .au r%1, .3c Êy tr«ng n$ võa t¬i %t, võa Ê %,.” nhữn) từ
Rjn) theo bi"n IháI nhLn h0a * :
c"LOm, l!& rIo"
.Lu k : 8hữn) từ đln) nhma '!i từ ihuWOn náon * :
c- Tn 7o, nIo nhi,t"
.Lu 8 : opn) n*o RT!i đLW c0 từ in đH$ * từ đln) L$ :
b" Vng em th*ch chHi cq t2ớng" XYi ng/ đY trZ cq5

.Lu 9 : 5Uon) đo/n i?1a c@ chAng ….c%c "1% "Ìn h1a Êy.” có m;4 t] lI4 '
b" Mó 3 t] lI4 l7 9 nBng nBng, chË, chên, .Ë, .1Ì.
.Lu 1C : iÁn1 =Rng m_ >]ng n1`ng U0R 10a G2m 1\ng7 ?]m ;10 nX =Rng
rù; ?cn n1 n1`ng ngfn Ubn.”
BGi t] trong c3& tr%n l7 t] 9 n, th!4 thC cho 9 nh÷ng ®o hoa kim h!ng
^_i c3& tr< l`i đang đ2bc 0,5 điAm
ĐỀ 2
.Lu 1 : 8hữn) từ đln) nhma '!i từ ihuWOn náon * :
b- Tn 7o, nIo nhi,t"
.Lu 2 : opn) n*o RT!i đLW c0 từ in đH$ * từ đln) L$ :
c" Vng em th*ch chHi cq t2ớng" XYi ng/ đY trZ cq5

.Lu Z : 5Uon) đo/n i?1a c@ chAng ….c%c "1% "Ìn h1a Êy.” có m;4 t] lI4 '
b" Mó 3 t] lI4 l7 9 nBng nBng, chË, chên, .Ë, .1Ì.
.Lu , : iÁn1 =Rng m_ >]ng n1`ng U0R 10a G2m 1\ng7 ?]m ;10 nX =Rng
rù; ?cn n1 n1`ng ngfn Ubn.”
BGi t] trong c3& tr%n l7 t] 9 n, : Lh!4 thC cho 9 nh÷ng ®o hoa kim h"
!ng

.Lu : : M*i 'Jn tN cNnh 'Ht thiOn nhiOn '*o Pc n*o Q
c" D!& tr0n m2! r7o mE! hG "
.Lu + : 5&$ tUon) đo/n 2 nhữn) chi tiết cho th3W cNnh sốn) đ%n) c[a cLW cối sau
tUHn $Ta U*o Q
;. L1Xm ;QN7 ?5Yng ;Zn1 Era0 U[2 1\ng E1\m >] E2a =Rng7 10a
thHm n5ng, sIng rJc"
.Lu k : .Nnh 'Ht sau cSn $Ta U*o V đLW c0 đXc điY$ )& Q
b" L2Hi mIt 67 sống động"
.Lu 8 : Fau cSn $Ta U*o, ho/t đ%n) c[a các o*i 'Ht nhT thế n*o Q
c- M1a;1 ;10b 15Ncn nR07 ;12m =d E5ng 10]n17 g4 G2en ?30 <f; E1Qn
;QN <d7 m[ ?R;1 ;R;1 Ercn >B7 /Am ;1gp ;1ên.
.Lu 9 : 5Uon) cLu i)h«ng g* "+, '/ng c-y .% võa t/ a 01ng, "ang
"2c !t trêi .au r%1, .3c Êy tr«ng n$ võa t¬i %t, võa Ê %,.” nhữn) từ
Rjn) theo bi"n IháI nhLn h0a * :
b"LOm, l!& rIo"
.Lu 1C : 5Uon) đo/n Z , cLu 'Jn n*o tN cNnh đhI sau cSn $Ta U*o Q
b- %QN ;B >Sa ETm gh2 0ng7 Ermm E1ø; n15ng gkm7 /_;7 >]ng
/]N Ercn ;Rn1 10a G1nng mhE Ea /ô2.
^_i c3& tr< l`i đang đ2bc 0,5 điAm

HẾT
ÑAÙR AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC GHK I
KHOWI " -N$%m o&' : ())*-()+)
I- Ño&' 3$-n 3ie!n. : _" 9ieåm ? :
) GV G23Om Era ñ1ïc thaNnh ti&>ng C0B2 >ôù2 Eöøng Ho p5a ;aù; E23BE OÂn Eafp
ôq E5a@n (& H=0B Ho CöôM; G23Om Era n34n raq2 C3@5 ôq ;aù; E23BE OÂn Eafp 6.
)N0f2 <5ng G23Om Era : Ho C0M; m0fE C0aMn >aên G10aqng (&& ;1öS E150f;
;15q C23Om CaS 10M; ôq GHL I HGV ;10Mn ;aù; C0aMn >aên Er0ng 8 /aø2 Eafp C0M;
oGL Ti&>ng Oi&=t P, ta=, Q, g12 E34n /aø27 =0B Erang Er0ng oGL >aø0 ,hi&>u ;10
Eöøng Ho /0B; E1aêm >aø C0M; E1aøn1 E23Bng C0aMn >aên <0 GV CaS Caùn1 <aB56.
)GV Caùn1 g2aù ;10 C23Om <öMa >aø0 ;aù; N345 ;a@5 =a5 :
` #o$c %&'ng tieáng, %&'ng t(ø : + 9ieåm#
Hr0M; =a2 Eöø " C3Bn - E23Bng : &78 C23Oms C0M; =a2 p5aù 8 E23Bng : & C23Om6.
` )ga*t h+i, ngh, h+i %&'ng +û ca'c daá& ca-&, ca'c c&$m t(ø .o/
ngh0a : + %ie1m2
HNgahE ng1[ 1ô2 G104ng C5ùng Eöø " C3Bn $ ;10X : &78 C23Oms ngahE ng1[
1ô2 G104ng C5ùng Eöø - ;10X Erôq ?34n: & C23Om6.
`3io$ng do$c 4(+'c %a5& co' 4ie1& caûm 6 1 %ie1m#
HG20Mng C0M; ;1öa E13O 123fn r0S EAn1 /23O5 ;aqm :&78 C23Oms g20Mng C0M;
G104ng E13O 123fn EAn1 /23O5 ;aqm : & C23Om6.
` 7oác %o8 %o$c CaME N345 ;a@5 HG104ng p5aù ( p15ùE6 :( C23Om.
Hr0M; Eöø Er34n ( p15ùE C3Bn " p15ùE : &78 C23Oms C0M; p5aù " p15ùE : &
C23Om6
` 7.aû 9+øi %&'ng :' ca-& hoûi do 3; ne-& :+ 9ieåm
HTraq ?ôø2 ;1öa C5q Nù 10aj; <23Xn CaME ;1öa r0S raøng : &78 C23Oms
Eraq ?ôø2 =a2 10aj; G104ng Eraq ?ôø2 CöôM; : & C23Om6.

#<=> <=) B<?@ A@BCM 7D< ;@BE7 3FA@
KHOWI " -N$%m o&' : ())*-()+)#
I- Bie!3 COn 3$< :
RaNi vi&>tS O#nh ?aï T1ng
UTöø VThi&;n nhi&;n ?aï T1ng WW, cuõng ,hKi ,hKEiX YZ) Ti&>ng Oi&=t P[
ta=, \, trang ]0 ^
a6 GV C0M; ;10 Ho Hngh&[vi&>t^ /aø2 ;1An1 Eaq Er0ng G10aqng E1ôø2 g2an Eöø (8
p15ùE.
A? #a'nh gia,' cho %ie1m S #aø2 >23BE G104ng mah; ?0X2 ;1An1 Eaq7 ;1öS
>23BE r0S raøng7 Ertn1 /aøN C5ùng C0aMn >aên : " 9ieåm.
.0X2 ?0X2 ;1An1 Eaq Er0ng /aø2 >23BE H=a2) =$Dn 01& $âm 9$H1 o$:' 7$HnQ
3$nK 6oân. 7ie!3 o$ 912n. a14 9bn?Q 3;8- )Q" 9ieåm#
uT_u yE : Ne!1 '85 7ie!3 6oân. ;o5 ;$-n.Q C$i 7eH 9oc '$o d
6o$<n. '$2' d 6ieå1 '85Q o$:' 3;@n A$-4 A$ånMAb 3;8- + 9ieåm
3o$-n A$-i#
II- T$c0 =$-m 7$%n : UP ñi&B6
aG #e5 4aøi S R" hS3 8T ngUi 8>;Ang V"
4G F(+'ng daHn %a'nh gia,' cho %ie1m6
421G "Ñ$<m A$<o '$2' 4eâ1 '$H1 C$1Q 98,&' " 9ieåm:
v V23BE CöôM; /aø2 >aên Eaq ngöôø2 C5q ;aù; p1a@n K` 'aNi, tha;n 'aNi,
k&>t 'aNi C5ùng N345 ;a@5 CaS 10M;s C0f <aø2 /aø2 >23BE G10aqng (8 <0øng Erôq
?34n.
vV23BE ;a45 C5ùng ngöS p1aùp7 <5øng Eöø C5ùng7 G104ng mah; ?0X2 ;1An1
Eaqs
v %1öS >23BE r0S raøng7 Ertn1 /aøN /aø2 >23BE =aM;1 =3S.
A#(? -T1-4 3eo m82' 9oc C$i Co23 7eH 42Q 7eH EieDn 9$&3 7$- '85
7ie!3Q 'o2 3eå 'o '$2' m82' 9oc 9ieåm :
-78 ) - ) $78 ) $ ) "78 ) " ) (78 ) ( ) &78.

ĐỀ .]r8; \8 5<> ;<=> A\8 5>48; _>s5 =<t> Eu7 :
8@A <B. 2CC9 v 2C1C
> v ĐB. 5>48; 9
#ọc sinh bOt thkm một trong 5 b7i t0p đọc 67 tr< l`i c3& h$i 9
$) l&!ng c<nh l7ng mGc ng74 mE! > tr!ng )0?
BoGn 3 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
4: l&!ng c<nh l7ng mGc ng74 mE! > tr!ng )0?
BoGn 4 m M3& h$i 3 67 nội +&ng b7i"
5: Phững con sC& bng gi;4 > tr!ng 36?
BoGn 3 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
6: Phững con sC& bng gi;4 > tr!ng 36?
BoGn 4 m M3& h$i 4 67 nội +&ng b7i"
5: ^ột ch&4%n gi! mI4 Fac > tr!ng 45?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
6: ^ột ch&4%n gi! mI4 Fac > tr!ng 45?
BoGn 3, 4 m M3& h$i 4 67 nội +&ng b7i"
7: Phững ng2`i bGn tốt > tr!ng 64?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
=: Phững ng2`i bGn tốt > tr!ng 64?
BoGn 3 m M3& h$i 3 67 nội +&ng b7i"
(: d1 +i,& r]ng F!nh > tr!ng 75?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
)0: d1 +i,& r]ng F!nh > tr!ng 75?
BoGn 3 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
>>? ĐB. 5<wA :
M*i chxn n)o*i F;=-
>>>? 5y7 EaA _@8 :
): L< ng/i nh7 em "
2: L< c<nh +nng s/ng o&% em"
3: L< một cHn m2!
4: L< cInh đ5ng o&% em
5: L< ng/i tr2`ng em
>>>? .<z8< 5G :
): l&!ng c<nh l7ng mGc ng74 mE! > t] đ.& p"67ng ối?
2: X&Zi sớm t%n cInh đ5ng > tr!ng )4?
3: q2Hng Pgọc l&4Cn > tr!ng )7?
4: \nh bộ đội MW #5 gốc Xr > tr!ng 3=?
5: ^ột ch&4%n gi! mI4 Fac>l&! sh&ng ct! s*nh pth3n m0t ? > tr!ng 45?
6: unng sinh o&% h2Hng > tr!ng 65?
7: RQnh #G qong > Lhi%n nhi%n #G qongp"c@ng phHi phới? > tr!ng 70?
=: d1 +i,& r]ng F!nh >POng tr2! p"mE! th&? > tr!ng 75?
A\8 5968
Mh2Hng tr1nh t] t&.n ) đCn t&.n ( theo ch&vn siCn thwc"

);ớng 'họ phL= ngà3 &% 8h4ng &% nC" $%%W5
d#xe L[yzPi

{#|^ L#} B~{
ÑEV CÖTNG OeN THI HOÏC KÌ I- KHOWI "-())*-()+)
I- MOeN KHOA HOÏC :
^+- Ki moc3 em Ae2 m,2i CinQ E8&$ 7$-o ', a1$n n$-o '1<$ ', 3eå 9eå
Aie!3 9o2 =$- Ae2 3;$i $4 Ae2 .$2i f
%ô p5an =2n1 <5M;.
g(- R1& n85 'o2 3$i neân 3;$2n =$-m 7iec' n$-o E8,2i 9$â4f
La0 C0fng najng: E23Bp 5ù; >ôù2 ;aù; ;1aBE C0f; 10aù 10M;.
gG- T1oåi E$c4 3@ ,< 'on .$2i 38,-n. A$h3 9$H1 7$-o 6o$<n. n$-of
Töø (& C3Bn (8 E50O2.
g/- Neân =$-m .@ 9eå .i85 7ec Cin ', 3eå 31oåi E$c4 3@f
T1öôøng 5N34n Eahm g2ajE7 röqa majE7 g0f2 Ca@5 >aø E1aN p5a@n aù0.
raj; /23fE7 1aøng ngaøN p1aq2 röqa /0f p1afn =2n1 <5M; ng0aø2 >aø E1aN p5a@n
aù0 ?0ùE.
g "- Ko2i 31o!' =$2 'o2 3eå .$â4 ;$ n85n. Aecn .@f
#3fn1 >3@ E2m maM;17 15N3BE aùps 5ng E1ö p10O27 >234m p13B p5aqn.
gN- Becn n$-o E8,2i 9$â4 'o2 3eå =$â4 a1$ 98,-n. Cin C$<n 7$-
98,-n. m$21f aQbY
P- Ñeå =$-m '$H1 A$h' a1$ Coân.Q =$-m 98,-n. ;$4 3$-1 o$< n.8,-i 3$
C8< E1&n. 7$c3 =iec1 n$-of Th&E,
Y- Ñeå g$â4 38,-n.Q =$23 C$ânQ =$23 C$-n n$- n.8,-i 3$ C8< E1&n. 7$c3
=iec1 n$-of Zaïch
*- Ñeå C$<n g1$!3 gim$%n.Q 3$&' 38,&n. n.8,-i 3$ C8< E1&n. 7$c3 =iec1
n$-of +aE v1;i
g+)- T1oåi E$c4 3@ =$- .@f
Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE E13O ;1aBE7 E2n1 E1a@n7
Etn1 ;aqm >aø m0B2 p5an 13f aS 10f2.
++- Bie!3 3eân moc3 Co! 71-n. 9$2 7oâi ,< n8,2' 3$ m$- em Aie!3f
?_Kng TAch U?aN Ta;y^, RAch +1=ng UIinh Rcnh^, dh1ng Iha UFua`ng Rcnh^ vaN
caEc hang ñ1=ng khaEc K` O#nh ?aï T1ng UFua`ng Iinh^, Iguõ ?aNnh YKn U+aN
Iaeng^, ?aN Ti&;n U)i&;n Ziang^, W
+(- Noâm 7$- ,&0 6im '1<$ noâm 31,-n. 91,&' C8< E1&n. 9eå =$-m
.@f
Ih1; vaN hKï, ki cu`a nh1; ñ_Kïc s_` duïng r1=ng raõi tr1ng sa`n 0ua>t
nh_ duNng ñ&B ch&> taï1 caEc duïng cuï .aN '&>,f .aN v1` cu`a nhi&gu .1aïi
h1=,f .aN khung c_`a vaN 1=t s1> '1= ,ha=n cu`a caEc ,h_Kng ti&=n gia1
th1;ng nh_ taNu h1a`, 1; t1;, aEy 'ay, taNu thuy`, W
^ +G- Co&n '$2' 38-Q '1&m 38- : 4oá, me$I J($ Jinh JaûnI gioángI mo$iI ca'c
theá he8I d&: t.K keá tieáL nha& 9eå 9ieHn 7$-o 'oD '$!m E8,2i 9$â4
'o 01- ,&0#
a6 M1ïi Er3q 3m C3@5 <0 '1>, &M =2n1 ra >aø ;0ù n1öSng Caj; C23Om gi1>ng
'1>, &M ;5qa mtn1.
/6 N1ôø ;0ù s_ï sinh sa`n maø caEc th&> h&f Er0ng m0X2 g2a Ctn17 <0øng 10M
CöôM; duy trc k&> ti&>, nhau.
^ +/- C$o C1 'o2 3On '$!3 .@f
) raøn 10@2 E0BE. ) wE /D /23Bn C0O2 G12 gajp n0ùng7 ?aMn1.
) %aù;1 C23fn7 ;aù;1 n123fE. ) L104ng Ean Er0ng nöôù;7 Ean Er0ng m0fE
=0B ;1aBE ?0qng G1aù;.
^+". Ñeå C$<n g1$!3 C$%mQ =o!0 oâ 3oâQ ge m$24 n.8,-i 3$ C8< E1&n. 7$c3
=iec1 n$-of %a0 =5
g+N# C$2' 9eH 0o-n. '1n. 'o G Aecn : Zo!3 ;e23Q Co!3 g1$!3
14e!3Q7ieâm n$5o =$- :
a. Zi_õ v&= sinh nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh. c. bi&=t '1ï
ga=y
'. bi&=t u1$i d.TraEnh ñ&B u1$i
ñ1>t Una4 aNn^.
g+P#Ñeå '1n. '$!0 7i-3$-min 'o ', 3eå 382 38& 81 3ieân 38- '$o 9e!n
3$!0 =$- :
a. Akn E1öù; aên ;1öùa n123@5 >2)Ea)m2n. /. U0Bng >2)Ea)m2n.
;. T234m >2)Ea)m2n.
g+Y#raù >042 <5øng C3O =aqn 5aBE 2 maêng7 EaM; EöôMng7 p1aBn >23BE...
raù >042 /D =5q2 /0ME G12 ;0ù a)AE n10q >aø0.
g+*#T;on. Cự sinh sNn c[a n)Tqi:
? Lrwng đY đ2bc thW tinh gọi l7 hbp tt"
: {h/i phIt triAn th7nh b7oth!i"
()# Ki n$-o 3$ E1-n. 31o!' f
) L12 E1afE =öM ;a@n E123BE.
) L12 /23BE ;1ah; ;aù;1 <5øng7 ?23@5 ?öôMng <5øng.
) L12 /23BE nô2 =aqn 5aBE7 1aMn =öq <5Mng >aø Eaù; <5Mng p15M ;5qa E150B;.
g(+#Zo!3 g1$!3 14e!3 =$- moc3 Aecn 3;14eHn nieDm Eo 1=t .1aïi vi
khuaBn ga;y ra.
M222No!i 3oân. 3in ,< 'oc3 A 7,2i 3oân. 3in ,< 'oc3 B C$o 'o 01- ,&0#
A B
a. Tô EaYm (. r3O ?aøm ;a@5 /ah; p5a =04ng
/. GaM;1 ng0ù2 ". r3O a4N Eöôøng7 ?aùE =a4n7 ?aùE =aøn n1aø
;.T13ùp $. r3O <3fE E1aøn1 >aq2 maN p5a@n aù07 ;1aên
maøn.
<. raù >042 -. r3O =aqn 5aBE 2 maêng7 EaM; EöôMng7 ?aøm p1aBn
>23BE.
3.Tr3 8. r3O ?aøm n1aø7 ?aøm C0@ E15q ;04ng7 C0@ <5øng
Er0ng g2a Ctn1
g. r0@ng N# r3O ?aøm C0@ C23fn7 <a4N C23fn7 m0fE =0B /0f
p1afn ;5qa 04 E047 Eaø5 /23On79
g(G# Neân =$-m .@ 9eå 0o-n. Aecn 7ieâm .$n Af
- Akn ;1An. ) U0Bng nöôù; CaS C5n =042.
) xöqa EaN =aM;1 Eröôù; G12 aên >aø =a5 G12 C2 CaM2 E23fn.
g(/# Ki C8< E1&n. 31o!' 6$2n. CinQ '12n. 3$ 0$<i :
) T5a4n E130 =öM ;1[ <aXn ;5qa /aù; =y.
) '5øng E150B; G1aùng =2n1 G12 /23BE ;1An1 aù; ;aù;1 <5øng >aø /23BE
E150B; C0ù <5øng ;10 ?0aM2 /3fn1 n123Xm G15aOn naø0.
) N3B5 Cang <5øng E150B; G1aùng =2n1 maø ;0ù 123fn EöôMng <D öùng E1t
p1aq2 <öøng ?aM2 ngaN.

II- MOeN ijCH ZÖk
^+- B$-o 9$H1 3e! 6l ^^Q 3;on. g$5 oci Biec3 N$m @n 3$-n n85n.
.i$i '$!0Q 3$Hn. =,20 m,2i =$-:
%04ng n1a4n7 ;15q öôqng7 n1aø /504n7 >234n ;1öù;7 ErA E1öù;.
(- T;8,n. Ñbn 9$5 =$-m .@ 9eå 9$20 =$&i =o-n. 3in 4eâ1 '1<$ n$ân
E$ân f
%aqm GA;1 Eröôù; n23@m E2n N345 ;5qa ng1ya p5a4n >aø <a4n ;15ùng7 Tröông
rDn1 CaS ôq ?aM2 ;5øng n1a4n <a4n ;10Bng g2aj;. raM2 ng5N34n =0aù2 Tröông rDn1
CaS p1aBE ;a0 ;ôø z #An1 Ta4N{ 7 ;1[ 15N 1aøng ng1tn ng1ya p5a4n 10aME C0fng
;10Bng E1öM; <a4n P1aùp.
G-Ciếu .{n _TSn) c0 tác R|n) * :
L345 g0M2 n1a4n <a4n ;aq nöôù; Cöùng ?34n g25ùp >5a öù5 nöôù;.
/-T8- '1o!i 3e! 6l ^I^Q ,< Biec3 N$m Ñ$5 g1$!3 iecn n85n. n.$-n
6in 3e! m,2i =$ø :
L1a2 m0q7 ?afp n1aø maùN7 C0@n C23@n.
^"- N85n. 6o2 6$%n '1<$ n8,2' 3$ C$1 C$2' m$&n. 3$2n. T$2m =$- :
) G2aj; ng0aM2 a4m.
) L5S ?5ME7 1Gn hIn ?aøm n04ng ng123fp Ctn1 C0Bn.
) G2Sc đói 9 NaMn C0ù2 ?aøm ;13BE 1ôn 1a2 Er23f5 ngöôø2.
) G2Sc +ốt 9 Hôn F&| ngöôø2 <a4n m5ø ;1öS.
^N- Ron. 3;$-o ^oâ 7ie!3 N.ec T]n A1-n. noå 7$-o 3,-i .i$n =$-
nh_õng naê \ij0[\ij\.
N.$-4 6l niecm ^oâ 7ie!3 N.ec T]n =$- n.$-4 \2[i.
0 P- C1o!i A$<n T14eân n.oân Ñoc' =$c0Q B$2' HoH 3$4 m$:3 n$ân E$ân
Biec3 N$m 6$mn. 9bn :
) Nöôù; V23fE Nam ;0ù p5N3@n CöôM; 1öôqng EöM <0 >aø C0f; ?afp.
) Nöôù; V23fE Nam CaS ?aø m0fE nöôù; EöM <07 C0f; ?afp.
) N1a4n <a4n V23fE Nam p5N3BE Ea4m /aq0 >3f p5N3@n EöM <07 C0f; ?afp.
Y- F8,2i 9$â4 =$- n85n. Cự 6iecn 'On 3;on. =b' C8< E$ân 3oc' 38-
n$%m +Y"Y 9e!n n$%m +*/"# H$54 no!i 3eân '$2' C8& 6iecn =b' C8< ,<
'oc3 A 7,2i '$2' mo!' 3,-i .i$n ,< 'oc3 B C$o 'o 912n.#
A B
a6 #aù; H0@ C0M; T5N34n ng04n r0f; ?afp U2
[ i [ \ikP 6
/6 L1ôq2 ng1ya g2aøn1 ;1An1 p5N3@n ôq Haø N0f2 E1ahng ?ôM2 H\i [ l
[\ikP ^
c6 raqng %0fng =aqn V23fE Nam ra Côø2 H $ )"
)(F$& 6
<6 Ng5N3Xn TaBE T1aøn1 ra C2 Etm Cöôøng ;öù5 nöôù;. H 8 *
+ * (F(( 6
36 %123Bn E1ahng V23fE #ah; HT15 * C04ng
(F-:6
g6 %123Bn E1ahng #234n g2ôù2 HT15 *
C04ng (F8&6
*- N85n. 9eH n.b 9oåi m,2i 9$!3 n8,2' '1<$ N.14eDn T;8,-n. Toc 'o2
98,&' 71$ a1$n n$- N.14eDn n.e 3eo 7$- 38&' iecn 6oân.f B@ C$o f
- N1öSng C3@ ng1D C0O2 môù2 CaBE nöôù; ;5qa Ng5N3Xn Tröôøng T0f G104ng
CöôM; >5a p5an n1aø Ng5N3Xn ng13 E130 >aø E1öM; 123fn.Vt V5a TöM röù; ;10 raYng
n1öSng p1öông p1aùp ;5S ;5Sng C5q C3O C23@5 G123On p50B; g2a r0@2.
+)- N.$-4 3o$-n a1o!' 6$2n. 'ie!n =$- n.$-4 n$-of
IgaNy \i[ \2[\ikm.
++- Ron. 3;$-o Ñoân. F1 3$!3 A$&i n8 3e! n$-of ÑieHn 7$-o 'oD # # # #
'o 01- ,&0 :
P10ng Eraø0 r04ng '5 p1aùE Er23On ?aøm ;10 E1öM; <a4n P1aùp ?0 ngaM2. Naêm
\i0l7 E1öM; <a4n P1aùp ;a45 G3BE >ôù2 Iha=t ;10Bng p1aù ,h1ng traN1 +1;ng bu.
wE ?a45 =a57 ;1An1 p15q N1afE ra ?3fn1 Er5M; 5aBE n1öSng ngöôø2 N345 nöôù; V23fE
Nam >aø dhan R1=i Lha;u ra G10q2 Iha=t Ra`n. P10ng Eraø0 +1;ng bu tha>t 'aïi .
P1an #0f2 %1a45 ;5øng >ôù2 n123@5 E1aøn1 >234n ;5qa H0f2 '5N Ea4n ?aùn1 =ang
Fua`ng Lha;u, sang ni&; E23Bp E5M; 10aME C0fng ;öù5 nöôù;.
+(- T8&' E$ân R$20 m,< '1oc' 3$!n 'oân. =eân Biec3 B$h' n$nm $âm
m81 E2345 <23fE =ô p5an Ca@5 naS0 G1aùng ;123Bn >aø /0f C0f2 ;15q ?öM; ;5qa Ea
C3O n1an1 ;10ùng G3BE E1öù; ;123Bn Eran1.
+G# H$54 no!i 3eân n$ân 7$c3 =b' C8< ,< 'oc3 A 7,2i 3eân '$2' C8& 6iecn
=b' C8< ,< 'oc3 B C$o 'o 912n.#
A B
a6 Tröông rDn1 (. P10ng Eraø0 r04ng <5
/6 P1an #0f2 %1a45 "# r0M; /aqn T5N34n ng04n r0f; ?afp7 G1a2
=2n1 nöôù; V23fE Nam 'a4n ;15q %0fng 10øa
;6 Ng5N3Xn Tröôøng
T0f
$. L104ng E5a4n ?3fn1 >5a g2aq2 Eaùn ng1ya
/2n17 ;5øng n1a4n <a4n ;10Bng p5a4n a4m
?öôM;
<6 #aù; H5 -. %50f; p1aqn ;04ng ôq G2n1 E1aøn1 H53B
36 T04n T1aBE
T15N3BE
8. %15q Ert H0f2 ng1D E1aøn1 ?afp raqng
%0fng =aqn V23fE Nam
g6 Ng5N3Xn Aù2 +# r3@ ng1D ;an1 Ea4n CaBE nöôù;
}50B;
+/# N$%m +YN(Q 3;ieH1 9@n n$- N.14eDn 9$5 =$-m .@ 7,2i 38&' E$ân
R$20 f
Naêm (,+"7 Er23@5 Ctn1 n1aø Ng5N3Xn CaS GA 10øa öôù;7 n1öôøng /a E[n1
m23@n r04ng Nam Gt ;10 E1öM; <a4n P1aùp.
III) rlA Lw
+- Em $54 'o Aie!3 0$Hn 9$!3 =ieHn '1<$ n8,2' 3$ :
u P1Aa #ah; g2aùp Trung Fu1>c. u P1Aa r04ng >aø p1Aa Nam g2aùp
Ri&Bn +1;ng.
u P1Aa Ta4N g2aùp TaN1 vaN La[,u[chia.
(- Em $54 9ieHn 7$-o 'oD '$!m _# # # # ? noci E1n. 3O' ,&0:
u Nöôù; Ea naYm Er34n /aùn Caq0 +1;ng b_Kng E150f; G15 >öM; +1;ng Ia
ao.
p Nöôù; Ea naYmEr0ng >0øng Ca2 nhi&=t ñKEi Raéc 'aEn cagu .
uNöôù; Ea >öøa ;0ù vuNng ña>t .i&gn >öøa ;0ù vuNng 'i&Bn >aø caEc ña`1.
P1a@n CaBE ?23@n nöôù; Ea ;0ù 1tn1 <aMng ch_õ Y >ôù2 <23fn EA;1 >aø0 G10aqng jj0
000 Gm
"
.
G-N8,2' 3$ 'o2 6O $c1 3e! n$-o f
Nöôù; Ea ;0ù G1A 1af5 n1234E Côù2 g20ù m5øa7 n123fE C0f ;a07 g20ù >aø möa
E1aN C0O2 E130 m5øa.
/- N8,2' 3$ 'o2 m$!4 =o$&i 9$!3 'On f MoDi =o$&i 98,&' 0$ân Ao! ,< 9$â1
f
Nöôù; Ea ;0ù " ?0aM2 CaBE ;1An1 ?aø CaBE p15ø =a >aø CaBE p13ra?AE.
uraBE p15ø =a p1a4n /0B ;15q N3B5 ôq >5øng ñ1gng 'a4ng .
uraBE p13ra?AE p1a4n /0B ;15q N3B5 ôq vuNng ñ1gi nuEi.
"- B$i 3;o- '1<$ ;8-n. 9o!i 7,2i n8,2' 3$ =$-:
xöøng ;0ù >a2 Er0ø E0 ?ôùn C0B2 >ôù2 =aqn 5aBE >aø Côø2 =0Bng ;5qa ;0n
ngöôø2 ?aø röøng ;10 Ea n123@5 =aqn >afE7 n1aBE ?aø g0X. xöøng ;0ù Eaù; <5Mng
C23@5 10øa G1t 1af57 ;13 p15q CaBE >aø 1aMn ;13B nöôù; möa Eraøn >3@ C0@ng
/aYng C0fE ng0fE ga4N ?5S ?5ME.
N- T8,n. m$&i .oHm '$2' o$&3 9ocn. m5a /aùn 1aøng 10ùa ôq Er0ng nöôù;
>aø >ôù2 nöôù; ng0aø2.
T8,n. m$&i 'o2 7$i 3;o- =$-: N1ôø ;0ù 10aME C0fng E1öông maM2 maø =aqn
p1aOm ;5qa ;aù; ngaøn1 =aqn 5aBE C3Bn CöôM; ngöôø2 E2345 <5øng.
P-Tk a1eâ em 'o2 n85n. n.$-n 'oân. n.iec0 n$-of
qr hu&; & c1E nh_õng ngaNnh c1;ng nghi&=, .aNS LK khA UK` R&>n T_Ec^,
d&=t ay aHc, ch&> 'i&>n ._Kng th_ïc, th_ïc ,haB Ugaï1, ñ_KNng, 'aEnh k&ï1,
r_1ïuW^, sa`n 0ua>t caEc duïng cuï khaEc Ubuïng cuï y t&>, ñ1g duNng gia ñcnhW^
Y-H$54 9ieHn n85n. noci E1n. 01< ,&0 7$-o A$<n. C$1 :
%aù; =a4n /aN p50B; E3B nöôù;
Ea
N1öSng E1aøn1 p10B ;0ù ;aqng /23On
?ôùn n1aBE nöôù; Ea
I1=i RaNi U?aN I1=i^, Ta;n YKn
Iha>t UTd ?1g LhA Minh^, +aN
Iaeng
?a`i dh1Nng, +aN Iaeng, Td ?1g LhA
Minh
*- H$54 9$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' 42 em 'o =$- 912n.:
Nöôù; Ea ;0ù 8- <a4n E0f;7 <a4n E0f; L2n1 ;0ù =0B <a4n C04ng n1aBE7 10M
=0Bng ôq C0@ng /aYng s <a4n E0f; AE ngöôø2 =0Bng ;15q N3B5 ôq >5øng n5ù2 >aø
;a0 ng5N34n.
+)- H$54 9$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' 42 em 'o =$- 912n. n$!3 :
%1aên n5042 ?aø ngaøn1 ;0ù >a2 Er0ø E0 ?ôùn Er0ng Côø2 =0Bng >aø =aqn 5aBE
;5qa n1a4n <a4n Ea:
)Tra457 /0ø7 <34 CöôM; n5042 n123@5 ôq m23@n n5ù2. )LôMn7 g2a ;a@m
CöôM; n5042 n123@5 ôq C0@ng /aYng.
++- N.$-n =$âm n.iec0 .oHm n85n. o$&3 9ocn. n$-o f
Ngaøn1 ?a4m ng123fp g0@m n1öSng 10aME C0fng ?aø :
)Tr0@ng >aø /aq0 >3f röøng.
)L1a2 E1aù; g0X >aø ?a4m =aqn G1aù;.
+(- B$i 3;o- '1<$ Aieån 9o!i 7,2i n8,2' 3$ =$-:
)#23On C23@5 10øa G1A 1af5.
)Laø ng50@n Eaø2 ng5N34n >aø ?aø Cöôøng g2a0 E104ng p5an Er0Mng.
)V3n /23On ;0ù n123@5 nô2 <5 ?D;1 ng1[ maùE 1aBp <aXn.
+G- Bie!3 3eân moc3 Co! 'on Coân. =,2n 7$-o '$2' oâ 3;o!n. 'o 01- ,&0
:
o04ng ôq m23@n #ah; o04ng ôq m23@n Tr5ng o04ng ôq m23@n Nam
Y1;ng ?1gng, s1;ng
ThaEi Rcnh, s1;ng +aN
Y1;ng Maõ, s1;ng La`,
s1;ng +aN sa4ng
Y1;ng Ti&gn, s1;ng
?a=u, s1;ng +1gng Iai
^+/# N8,2' 3$ 'o2 n85n. 9ieH1 6iecn n$-o 9eå 0$23 3;ieån n.$-n
31<4 C$<n f Fo-n. n$-o =$- 6oân. 912n. f
Nöôù; Ea ;0ù n1öSng C23@5 G23fn =a5 C3O p1aùE Er23On ngaøn1 E15qN =aqn :
) V5øng /23On r0fng ;0ù n123@5 1aq2 =aqn7 maMng ?öôù2 =04ng ng0ø2 <aøN
Caj;.
) Ngöôø2 <a4n ;0ù n123@5 G2n1 ng123fm n5042 Er0@ng E15Nq =aqn.
) N15 ;a@5 >3@ E15Nq =aqn ngaøN ;aøng Eaêng.
+"#io$&i @n 7$cn 3$<i 'o2 7$i 3;o- a1$n 3;o&n. n$!3 3;on. 7iec' '14eân
',< $-n. o2$ ,< n8,2' 3$ =$-:
röôøng 04 E04.
^+N#H$54 9ieHn 7$-o oâ '85 Ñ 3;8,2' '$â1 912n.Q '85 Z 3;8,2' '$â1
C$i#
a6 Tr34n p1a@n CaBE ?23@n nöôù; Ea7
3
4
<23fn EA;1 ?aø C0@ng /aYng7
)
4
<23fn
EA;1 ?aø C0@2 n5ù2.
/6 Nöôù; Ea ;0ù 8- <a4n E0f;7 Er0ng C0ù <a4n E0f; L2n1 ;0ù =0B <a4n C04ng
n1aBE.
;6 Ô~ nöôù; Ea7 ?5ùa gaM0 ?aø ?0aM2 ;a4N CöôM; Er0@ng n123@5 n1aBE.
<6 röôøng =ahE ;0ù >a2 Er0ø p5an Er0Mng n1aBE Er0ng >23f; >afn ;15N3On
1aøng 10ùa >aø 1aøn1 G1aù;1 ôq nöôù; Ea.
HOÏ BAØ TEeN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÑEV +
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
Ñieåm BAØI KI}M TRA HOÏC KÌ I- KHOWI " ) NAoM HOÏC:
())*-()+)#
MOeN : KHOA HOÏC - T,-i .i$n : /) 0123
NGAØp THI : (+ - +( - ())*

Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. n$!3 3ừ 'â1 + đến
'â1 +Y#
+- C$o C1 'o2 3On '$!3 .@ f
a6 raøn 10@2 E0BE. /6 %aù;1 C23fn7 ;aù;1 n123fE.
;6 wE /D /23Bn C0O2 G12 gajp n0ùng7 ?aMn1. <6 L104ng Ean Er0ng nöôù;7
Ean Er0ng m0fE =0B ;1aBE ?0qng G1aù;.
36 TaBE ;aq ;aù; EAn1 ;1aBE Er34n.
(- Ko2i 31o!' =$2 'o2 3eå .$â4 ;$ n85n. Aecn .@ f
$6 #3fn1 >3@ E2m maM;1. ; 6
Ung E1ö p10O2.
/6 #3fn1 >3@ E2m maM;17 15N3BE aùps 5ng E1ö p10O27 >234m p13B p5aqn7 ...
<6 H5N3BE aùp ;a0

G T1oåi E$c4 3@ ,< 'on .$2i 38,-n. A$h3 9$H1 7$-o 6o$<n. n$-of

a6 Töø (8 C3Bn (F E50O2 /6 Töø (& C3Bn (8 E50O2.
;6 Töø (& C3Bn (F E50O2. <6 Töø ($ C3Bn (: E50O2.
/- Co&n '$2' 38-Q '1&m 38- : 4oá, me$I J($ Jinh JaûnI gioángI mo$iI ca'c
theá he8I d&: t.K keá tieáL nha& 9eå 9ieHn 7$-o 'oD '$!m E8,2i 9$â4
'o 01- ,&0#
a6 . . . . . Er3q 3m C3@5 <0 . . . . .7. . . . . .=2n1 ra >aø ;0ù n1öSng Caj; C23Om
g20Bng . . . . .7. . . . . .;5qa mtn1.
/6 N1ôø ;0ù . . . . . . . . . . . . . . .maø . . . . . . . . . . . . . .Er0ng m0X2 g2a Ctn17 <0øng
10M CöôM; . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"- Neân =$-m .@ 9eå .i85 7ec Cin ', 3eå 31oåi E$c4 3@ f
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
N- R1& n85 'o2 3$i neân 3;$2n =$-m 7iec' n$-o E8,2i 9$â4f
a6 Akn 50Bng C5q ;1aBE7 C5q ?öôMng. /6 Ng1[ ngô2
n123@5 1ôn.
;6 La0 C0fng najng: E23Bp 5ù; >ôù2 ;aù; ;1aBE C0f; 10aù 10M;. <6 r2
G1aùm E1a2 CDn1 Gt : $ E1aùng ( ?a@n.
P# Neân =$-m .@ 9eå 0o-n. Aecn 7ieâm .$n Af
a6 Akn ;1An. /6 U0Bng nöôù;
CaS C5n =042.
;6 xöqa EaN =aM;1 Eröôù; G12 aên >aø =a5 G12 C2 CaM2 E23fn. <6 T1öM;
123fn EaBE ;aq ;aù; >23f; Er34n.
Y- T1oåi E$c4 3@ =$- .@ f
a6 Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE Etn1 ;aqm >aø m0B2
p5an 13f aS 10f2.
/6 Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE E13O ;1aBE.
;6 Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE E13O ;1aBE7 E2n1
E1a@n7 Etn1 ;aqm >aø m0B2 p5an 13f aS 10f2.
<6 Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE E2n1 E1a@n.
*. Ñeå C$<n g1$!3 C$%mQ =o!0 oâ 3oâQ ge m$24 n.8,-i 3$ C8< E1&n. 7$c3
=iec1 n$-of
a6 Tô =ôM2. /6 %1aBE <3q0.
;6 %a0 =5.
+)# Neâ1 '$2' 9eH 0o-n. '1n. 'o G Aecn : Zo!3 ;e23Q Co!3 g1$!3
14e!3Q7ieâm n$5o =$- :
a. Zi_õ v&= sinh nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh, aên chAn, di&=t u1$i,
traEnh ñ&B u1$i ñ1>t Una4 aNn^.
'.Zi_õ v&= sinh nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh, di&=t '1ï ga=y,u1>ng
n_KEc chAn , traEnh ñ&B u1$i ñ1>t Una4 aNn^.
c. Zi_õ v&= sinh nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh, di&=t '1ï ga=y, di&=t
u1$i, traEnh ñ&B u1$i ñ1>t Una4 aNn^. . d.Zi_õ v&= sinh
nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh,r_`a tay tr_KEc khi aên,di&=t u1$i, traEnh
ñ&B u1$iñ1>tUna4 aNn^.
++#No!i 3oân. 3in ,< 'oc3 A 7,2i 3oân. 3in ,< 'oc3 B C$o 'o 01- ,&0#
A B
a. Tô EaYm +# r3O ?aøm C0@ C23fn7 <a4N C23fn7 m0fE =0B /0f
p1afn ;5qa 04 E047 Eaø5 /23On79
/. GaM;1 (. r3O a4N Eöôøng7 ?aùE =a4n7 ?aùE =aøn n1aø
;.Tr3 G. r3O <3fE E1aøn1 >aq2 maN p5a@n aù07 ;1aên
maøn.
<. r0@ng /# r3O ?aøm n1aø7 ?aøm C0@ E15q ;04ng7 C0@ <5øng
Er0ng g2a Ctn1
+(#Ki C8< E1&n. 31o!' 6$2n. CinQ '12n. 3$ 6oân. neân =$-m .@ f
a6 T5a4n E130 =öM ;1[ <aXn ;5qa /aù; =y.
/6 N3B5 Cang <5øng E150B; G1aùng =2n1 maø ;0ù 123fn EöôMng <D öùng E1t
>aXn p1aq2 <5øng E23Bp ;10 13BE ?23@5 E130 ;1[ <aXn /an Ca@5 ;5qa /aù; =y .
;6 '5øng E150B; G1aùng =2n1 G12 /23BE ;1An1 aù; ;aù;1 <5øng >aø /23BE
E150B; C0ù <5øng ;10 ?0aM2 /3fn1 n123Xm G15aOn naø0.
<6 N3B5 Cang <5øng E150B; G1aùng =2n1 maø ;0ù 123fn EöôMng <D öùng E1t
p1aq2 <öøng ?aM2 ngaN.
+G# Ñeå '1n. '$!0 7i-3$-min 'o ', 3eåQ 3;on. G '$2' E8,2i 9$â4 :
$. U0Bng >2)Ea)m2n. /. Akn E1öù; aên ;1öùa n123@5 >2)Ea)m2n.
;. T234m >2)Ea)m2n.
382 38& 81 3ieân 38- '$o 9e!n 3$!0 =$- :
A# $Q AQ ' B# AQ $Q ' C# 'Q $Q A
F# 'Q AQ $
+/# R$23 Aieå1 n$-o C$1 9$â4 7eH 9$2 7oâi =$- 6oân. 912n. f
a6 raù >042 <5øng C3O =aqn 5aBE 2 maêng.
/6 raù >042 /D =5q2 /0ME G12 ;0ù a)AE n10q >aø0.
;6 raù >042 ;öùng 1ôn Caù ;50f2.
<6 raù >042 <5øng C3O EaM; EöôMng .
+"# Zo!3 g1$!3 14e!3 =$- moc3 Aecn n8 3e! n$-o f
a6 #3fn1 Er5N3@n n123Xm <0 m0fE ?0aM2 >2 G15aOn ga4N ra7 G104ng ng5N
123Om >ôù2 Er3q 3m.
/6 #3fn1 Er5N3@n n123Xm <0 m0fE ?0aM2 >2 r5ùE ga4N ra7 ng5N 123Om >ôù2 Er3q
3m.
;6 #3fn1 Er5N3@n n123Xm7 ng5N 123Om >ôù2 Er3q 3m7 123fn ;0ù E150B; Caj;
ErD.
E? #3fn1 Er5N3@n n123Xm G104ng ng5N 123Om >ôù2 Er3q 3m7 123fn ;1öa ;0ù
E150B; Caj; ErD.
+N# T;on. Cự Cin CNn '[$ n.Tqi:
a6 Tröùng CöôM; E15M E2n1 g0M2 ?aø : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/6 P1042 p1aùE Er23On E1aøn1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+P# HIB 6oân. =$â4 a1$ 98,-n. n$-o f
a6 röôøng maù5. /6 röôøng Etn1 <5M;.
;6 T23Bp 5ù; E104ng E1öôøng. <6 Töø m3M =ang ;0n ?5ù; mang E1a2
10aj; G12 =2n1 ;0n.
+Y# Gi85$ n$m 7$- n85 'o2 C8& 6$2' n$1 ', A$<n 7eH :
a6 L1aq naêng naB5 aên. /6 %aB5 EaM0 ;5qa ;ô p5an 104
1aBp.
;6 %aB5 EaM0 ;5qa ;ô p5an =2n1 <5M;. <6 röù; EAn1 G234n n1aXn.
HEWT
HOÏ BAØ TEeN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÑEV (
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

Ñieåm #AØI LIf. TxA HOÏ% Lb I) LHOJI 8 - NAk. HOÏ%: "&&F)
"&(&.
MOeN : KHOA HOÏC - T,-i .i$n : /) 0123
NGAØp THI : (+ - +( - ())*

raùn1 <aB5 • >aø0 Eröôù; ;a45 Eraq ?ôø2 C5ùng n1aBE E] c3& ) đCn c3& )=.
+# Gi85$ n$m 7$- n85 'o2 C8& 6$2' n$1 ', A$<n 7eH :
a6 %aB5 EaM0 ;5qa ;ô p5an =2n1 <5M;. /6 röù; EAn1 G234n n1aXn.
'6 L1aq naêng naB5 aên. <6 %aB5 EaM0 ;5qa ;ô p5an 104
1aBp.
(#No!i 3oân. 3in ,< 'oc3 A 7,2i 3oân. 3in ,< 'oc3 B C$o 'o 01- ,&0#
A B
a.Tr3 +# r3O <3fE E1aøn1 >aq2 maN p5a@n aù07 ;1aên
maøn.
/. r0@ng (. r3O a4N Eöôøng7 ?aùE =a4n7 ?aùE =aøn n1aø
;. Tô EaYm G# r3O ?aøm C0@ C23fn7 <a4N C23fn7 m0fE =0B /0f
p1afn ;5qa 04 E047 Eaø5 /23On79
<. GaM;1 /# r3O ?aøm n1aø7 ?aøm C0@ E15q ;04ng7 C0@ <5øng
Er0ng g2a Ctn1
G# HIB 6oân. =$â4 a1$ 98,-n. n$-o f
$6 T23Bp 5ù; E104ng E1öôøng. /6 Töø m3M =ang ;0n ?5ù; mang E1a2
10aj; G12 =2n1 ;0n.
;6 röôøng maù5. <6 röôøng Etn1 <5M;.
/# R$23 Aieå1 n$-o C$1 9$â4 7eH 9$2 7oâi =$- 6oân. 912n. f
a6 raù >042 ;öùng 1ôn Caù ;50f2.
6 raù >042 <5øng C3O EaM; EöôMng .
;6 raù >042 <5øng C3O =aqn 5aBE 2 maêng.
<6 raù >042 /D =5q2 /0ME G12 ;0ù a)AE n10q >aø0.
"# Neâ1 '$2' 9eH 0o-n. '1n. 'o G Aecn : Zo!3 ;e23Q Co!3 g1$!3
14e!3Q7ieâm n$5o =$- :
a. Zi_õ v&= sinh nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh, di&=t '1ï ga=y, di&=t
u1$i, traEnh ñ&B u1$i ñ1>t Una4 aNn^. . '.Zi_õ v&= sinh
nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh,r_`a tay tr_KEc khi aên,di&=t u1$i, traEnh
ñ&B u1$iñ1>tUna4 aNn^.
c. Zi_õ v&= sinh nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh, aên chAn, di&=t u1$i,
traEnh ñ&B u1$i ñ1>t Una4 aNn^.
d.Zi_õ v&= sinh nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh, di&=t '1ï ga=y,u1>ng
n_KEc chAn , traEnh ñ&B u1$i ñ1>t Una4 aNn^.
N- C$o C1 'o2 3On '$!3 .@ f
a6 raøn 10@2 E0BE. ;6 %aù;1 C23fn7 ;aù;1 n123fE.
/6 wE /D /23Bn C0O2 G12 gajp n0ùng7 ?aMn1. <6 L104ng Ean Er0ng nöôù;7
Ean Er0ng m0fE =0B ;1aBE ?0qng G1aù;.
36 TaBE ;aq ;aù; EAn1 ;1aBE Er34n.
P#Ki C8< E1&n. 31o!' 6$2n. CinQ '12n. 3$ 6oân. neân =$-m .@ f
a6 '5øng E150B; G1aùng =2n1 G12 /23BE ;1An1 aù; ;aù;1 <5øng >aø /23BE
E150B; C0ù <5øng ;10 ?0aM2 /3fn1 n123Xm G15aOn naø0.
/6 N3B5 Cang <5øng E150B; G1aùng =2n1 maø ;0ù 123fn EöôMng <D öùng E1t
p1aq2 <öøng ?aM2 ngaN.
;6 T5a4n E130 =öM ;1[ <aXn ;5qa /aù; =y.
<6 N3B5 Cang <5øng E150B; G1aùng =2n1 maø ;0ù 123fn EöôMng <D öùng E1t
>aXn p1aq2 <5øng E23Bp ;10 13BE ?23@5 E130 ;1[ <aXn /an Ca@5 ;5qa /aù; =y .
Y- Ko2i 31o!' =$2 'o2 3eå .$â4 ;$ n85n. Aecn .@ f
a6 Ung E1ö p10O2. /6 H5N3BE aùp ;a0
;6 #3fn1 >3@ E2m maM;1.
<6 #3fn1 >3@ E2m maM;17 15N3BE aùps 5ng E1ö p10O27 >234m p13B p5aqn7...
*# Ñeå '1n. '$!0 7i-3$-min 'o ', 3eåQ 3;on. G '$2' E8,2i 9$â4 :
$. U0Bng >2)Ea)m2n. /. Akn E1öù; aên ;1öùa n123@5 >2)Ea)m2n.
;. T234m >2)Ea)m2n.
382 38& 81 3ieân 38- '$o 9e!n 3$!0 =$- :
A. ;7 a7 / #. ;7 /7 a %. a7 /7 ; '. /7 a7 ;

+) T1oåi E$c4 3@ ,< 'on .$2i 38,-n. A$h3 9$H1 7$-o 6o$<n. n$-of

a6 Töø (& C3Bn (F E50O2. ;6 Töø ($ C3Bn (: E50O2.
/6 Töø (8 C3Bn (F E50O2 <6 Töø (& C3Bn (8 E50O2.
++- Co&n '$2' 38-Q '1&m 38- : 4oá, me$I J($ Jinh JaûnI gioángI mo$iI ca'c
theá he8I d&: t.K keá tieáL nha& 9eå 9ieHn 7$-o 'oD '$!m E8,2i 9$â4
'o 01- ,&0#
a6 . . . . . Er3q 3m C3@5 <0 . . . . .7. . . . . .=2n1 ra >aø ;0ù n1öSng Caj; C23Om
g20Bng . . . . .7. . . . . .;5qa mtn1.
/6 N1ôø ;0ù . . . . . . . . . . . . . . .maø ;aù; . . . . . . . . . .Er0ng m0X2 g2a Ctn17 <0øng
10M CöôM; . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
+(# Zo!3 g1$!3 14e!3 =$- moc3 Aecn n8 3e! n$-o f
a6 #3fn1 Er5N3@n n123Xm7 ng5N 123Om >ôù2 Er3q 3m7 123fn ;0ù E150B; Caj;
ErD.
/? #3fn1 Er5N3@n n123Xm G104ng ng5N 123Om >ôù2 Er3q 3m7 123fn ;1öa ;0ù
E150B; Caj; ErD.
;6 #3fn1 Er5N3@n n123Xm <0 m0fE ?0aM2 >2 G15aOn ga4N ra7 G104ng ng5N 123Om
>ôù2 Er3q 3m.
<6 #3fn1 Er5N3@n n123Xm <0 m0fE ?0aM2 >2 r5ùE ga4N ra7 ng5N 123Om >ôù2 Er3q
3m.
+G- Neân =$-m .@ 9eå .i85 7ec Cin ', 3eå 31oåi E$c4 3@ f
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
+/- R1& n85 'o2 3$i neân 3;$2n =$-m 7iec' n$-o E8,2i 9$â4f
a6 La0 C0fng najng: E23Bp 5ù; >ôù2 ;aù; ;1aBE C0f; 10aù 10M;. ;6 r2
G1aùm E1a2 CDn1 Gt : $ E1aùng ( ?a@n.
/6 Akn 50Bng C5q ;1aBE7 C5q ?öôMng. <6 Ng1[ ngô2
n123@5 1ôn.
+"# T;on. Cự Cin CNn '[$ n.Tqi:
a6 P1042 p1aùE Er23On E1aøn1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/6 Tröùng CöôM; E15M E2n1 g0M2 ?aø : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+N# Neân =$-m .@ 9eå 0o-n. Aecn 7ieâm .$n Af
a6 xöqa EaN =aM;1 Eröôù; G12 aên >aø =a5 G12 C2 CaM2 E23fn. ;6 T1öM;
123fn EaBE ;aq ;aù; >23f; Er34n.
/6 Akn ;1An. <6 U0Bng nöôù;
CaS C5n =042.
+P- T1oåi E$c4 3@ =$- .@ f
a6 Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE E13O ;1aBE7 E2n1
E1a@n7 Etn1 ;aqm >aø m0B2 p5an 13f aS 10f2.Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5
/23Bn C0O2 >3@ majE E2n1 E1a@n.
/6 Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE E2n1 E1a@n.
;6 Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE Etn1 ;aqm >aø
m0B2 p5an 13f aS 10f2.
<6 Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE E13O ;1aBE.
+Y. Ñeå C$<n g1$!3 C$%mQ =o!0 oâ 3oâQ ge m$24 n.8,-i 3$ C8< E1&n. 7$c3
=iec1 n$-of
/6 %1aBE <3q0.
;6 %a0 =5.
a6 Tô =ôM2.
HEWT
HOÏ BAØ TEeN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÑEV +
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
Ñieåm BAØI KI}M TRA HOÏC KÌ I- KHOWI " ) NAoM
HOÏC: ())*-()+)#
MOeN : ijCH ZÖk - T,-i .i$n : /) 0123
NGAØp THI : (+ - +( - ())*
raùn1 <aB5 • >aø0 04 Er0Bng Eröôù; ;a45 Eraq ?ôø2 C5ùng n1aBE
>aø C23@n >aø0 ;10X ;1aBm E1A;1 1ôMp.
+-Ron. 3;$-o ^oâ 7ie!3 N.ec T]n A1-n. noå 7$-o 3,-i .i$n n$-of
N.$-4 6l niecm ^oâ 7ie!3 N.ec T]n =$- n.$-4 n$-of
_0,P ñi&B^
a6 N1öSng naêm (F$&)(F$(. NgaøN F)(" /6 N1öSng naêm (F$&)
(F$(. NgaøN (")F
;6 N1öSng naêm (F$&)(F-8. NgaøN (")F . <6 N1öSng naêm
(F-8)(F8-. NgaøN (")F
() Fo-n. n$-o 6oân. 912n. 7,2i noci E1n. qC1o!i A$<n T14eân n.oân
Ñoc' =$c0Q B$2' HoH 3$4 m$:3 n$ân E$ân Biec3 N$m 6$mn. 9bnr
_0,P ñi&B^
$? Nöôù; V23fE Nam ;0ù p5N3@n CöôM; 1öôqng EöM <0 >aø C0f; ?afp.
/6 %15ùng Ea G104ng ;0ù p5N3@n 1öôqng EöM <0 >aø C0f; ?afp >t g2aj; P1aùp
Erôq ?aM2 aêm ?aêng nöôù; Ea.
;6 Nöôù; V23fE Nam CaS ?aø m0fE nöôù; EöM <07 C0f; ?afp.
<6 N1a4n <a4n V23fE Nam p5N3BE Ea4m /aq0 >3f p5N3@n EöM <07 C0f; ?afp.
G- F8,2i 9$â4 =$- n85n. Cự 6iecn 'On 3;on. =b' C8< E$ân 3oc' 38-
n$%m +Y"Y 9e!n n$%m +*/"# H$54 no!i 3eân '$2' C8& 6iecn =b' C8< ,<
'oc3 A 7,2i '$2' mo!' 3,-i .i$n ,< 'oc3 B C$o 'o 912n.#
_+ ñi&B^
A B
a6 #aù; H0@ C0M; T5N34n ng04n r0f;
?afp
A# 8 * + * (F((
36 %123Bn E1ahng V23fE #ah; B# $ )" )(F$&
c6 raqng %0fng =aqn V23fE Nam ra Côø2

C2 2 [ i [ \ikP
<6 Ng5N3Xn TaBE T1aøn1 ra C2 Etm
Cöôøng ;öù5 nöôù;.
F. T15 * C04ng
(F-:
/-N.$-4 3o$-n a1o!' 6$2n. 'ie!n =$- n.$-4 n$-of
H0,P ñi&B^
a6 NgaøN (F),)(F-8. ;6NgaøN (F) (")(F-+.
/6 NgaøN (F)(")(F-8. <6NgaøN (F)(")(F8-.
"-N85n. 9eH n.b 9oåi m,2i 9$!3 n8,2' '1<$ N.14eDn T;8,-n. Toc 'o2
98,&' 71$ a1$n n$- N.14eDn n.e 3eo 7$- 38&' iecn 6oân.f B@ C$o f
U0,P ñi&B^
a6 L104ng .Vt V5a TöM röù; ;10 raYng n1öSng p1öông p1aùp ;5S ;5Sng C5q
C3O C23@5 G123On p50B; g2a r0@2.
/6 L104ng .Vt C0ù ?aø n1öSng ?ôø2 /Da CajE .
;6 %aq 1a2 ;a45 Er34n C3@5 =a2.
N- B$-o 9$H1 3e! 6l ^^Q 3;on. g$5 oci Biec3 N$m @n 3$-n n85n.
.i$i '$!0Q 3$Hn. =,20 m,2i n$-of _0,P ñi&B^
a6 Tö =aqn7 CDa ;15q7 E23O5 Eö =aqn7 n04ng <a4n p1aù =aqn.
/6 %04ng n1a4n 7;15q öôqng7n1aø /504n7 >234n ;1öù;7 ErA E1öù;.
;6 TrA E1öù;7 ;04ng ;1öù;7 Eö =aqn7 <a4n E1aøn1 E1D.
P- N85n. 6o2 6$%n '1<$ n8,2' 3$ C$1 C$2' m$&n. 3$2n. T$2m =$- :
_\,P ñi&B^
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Y-C$%n n1oâi =$- n.$-n 'o2 7$i 3;o- 3o =,2n 3;on. 9,-i Co!n. 7$- C$<n
g1$!3 '1<$ n$ân E$ân 3$: U0,P ñi&B^
a6 T04m7 ;5a7 ;aù CöôM; n5042 n123@5 ôq =04ng7 10@ >aø >5øng ;a0 ng5N34n.
/6 LôMn7 g2a ;a@m CöôM; n5042 n123@5 ôq C0@ng /aYngs Era457 /0ø7 <34 CöôM;
n5042 n123@5 ôq m23@n n5ù2.
;6 %a45 " ;a45 Er34n C3@5 =a2.
<6 %aq " ;a45 Er34n C3@5 C5ùng.
*-H$54 9$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' 42 em 'o =$- 912n. n$!3:
U0,P ñi&B^
Nöôù; Ea ;0ù G1A 1af5 E13B naø0 €
a6 Nöôù; Ea ;0ù G1A 1af5 n1234E Côù2 g20ù m5øa7 n123fE C0f ;a07 g20ù >aø
möa E1aN C0O2 E130 m5øa.
b) 6XUFc 8a coF -h: haYu oZn [UFi gioF "u\a= gioF /a\ "Xa 8ha3 [o]i 8hVo "u\a5
;6 Nöôù; Ea ;0ù G1A 1aøn Côù2 g20ù m5øa7 n123fE C0f ;a07 g20ù >aø möa E1aN
C0O2 E130 m5øa .
+)- Em $54 'o Aie!3 0$Hn 9$!3 =ieHn '1<$ n8,2' 3$ :
U0,P ñi&B^
u P1Aa r04ng >aø p1Aa Nam g2aùp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u P1Aa Ta4N g2aùp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u P1Aa #ah; g2aùp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
++#H$54 9ieHn 7$-o oâ '85 Ñ 3;8,2' '$â1 912n.Q '85 Z 3;8,2' '$â1
C$i# U0,P ñi&B^
a6 Tr34n p1a@n CaBE ?23@n nöôù; Ea7
3
4
<23fn EA;1 ?aø C0@ng /aYng7
)
4
<23fn
EA;1 ?aø C0@2 n5ù2.
/6 Nöôù; Ea ;0ù 8- <a4n E0f;7 Er0ng C0ù <a4n E0f; L2n1 ;0ù =0B <a4n C04ng
n1aBE.
;6 Ô~ nöôù; Ea7 ?5ùa gaM0 ?aø ?0aM2 ;a4N CöôM; Er0@ng n123@5 n1aBE.
<6 röôøng =ahE ;0ù >a2 Er0ø p5an Er0Mng n1aBE Er0ng >23f; >afn ;15N3On
1aøng 10ùa >aø 1aøn1 G1a
+(# N8,2' 3$ 'o2 n85n. 9ieH1 6iecn n$-o 9eå 0$23 3;ieån n.$-n 31<4
C$<n f Fo-n. n$-o =$- 6oân. 912n. f
Nöôù; Ea ;0ù n1öSng C23@5 G23fn =a5 C3O p1aùE Er23On ngaøn1 E15qN =aqn :
U0,P ñi&B^
a6 V5øng /23On r0fng ;0ù n123@5 1aq2 =aqn7 maMng ?öôù2 =04ng ng0ø2 <aøN
Caj;.
/6 Ngöôø2 <a4n ;0ù n123@5 G2n1 ng123fm n5042 Er0@ng E15Nq =aqn.
c? B5ng bng ph1 nhi%&, m7& m•, nhi€& la! gGo"
<6 N15 ;a@5 >3@ E15Nq =aqn ngaøN ;aøng Eaêng.
+G- Bie!3 3eân moc3 Co! 'on Coân. =,2n 7$-o '$2' oâ 3;o!n. 'o 01- ,&0
: U\,P ñi&B^
o04ng ôq m23@n #ah; o04ng ôq m23@n Tr5ng o04ng ôq m23@n Nam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
+/- B$i 3;o- '1<$ ;8-n. 9o!i 7,2i n8,2' 3$ =$-:
N \ ñi&B^
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
HEWT
HOÏ BAØ TEeN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÑEV (
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
Ñieåm BAØI KI}M TRA HOÏC KÌ I- KHOWI " ) NAoM
HOÏC: ())*-()+)#
MOeN : ijCH ZÖk - T,-i .i$n : /) 0123
NGAØp THI : (+ - +( - ())*

#a'nh daá& O vaøo o- t.oáng t.(+'c ca-& t.aû 9+øi %&'ng
nhaát vaø %ie5n vaøo choH chaám thPch h+$L2
+- B$-o 9$H1 3e! 6l ^^Q 3;on. g$5 oci Biec3 N$m @n 3$-n n85n.
.i$i '$!0Q 3$Hn. =,20 m,2i n$-of _0,P ñi&B^
a6 %04ng n1a4n 7;15q öôqng7n1aø /504n7 >234n ;1öù;7 ErA E1öù;.
/6 TrA E1öù;7 ;04ng ;1öù;7 Eö =aqn7 <a4n E1aøn1 E1D.
;6 Tö =aqn7 CDa ;15q7 E23O5 Eö =aqn7 n04ng <a4n p1aù =aqn.
(-N.$-4 3o$-n a1o!' 6$2n. 'ie!n =$- n.$-4 n$-of
H0,P ñi&B^
a6 NgaøN (F)(")(F-8. ;6 NgaøN (F),)(F-8.
/6NgaøN (F) (")(F-+. <6NgaøN (F)(")(F8-.
G-N85n. 9eH n.b 9oåi m,2i 9$!3 n8,2' '1<$ N.14eDn T;8,-n. Toc 'o2
98,&' 71$ a1$n n$- N.14eDn n.e 3eo 7$- 38&' iecn 6oân.f B@ C$o f
U0,P ñi&B^
a6 L104ng .Vt C0ù ?aø n1öSng ?ôø2 /Da CajE .
/6 L104ng .Vt V5a TöM röù; ;10 raYng n1öSng p1öông p1aùp ;5S ;5Sng C5q
C3O C23@5 G123On p50B; g2a r0@2.
;6 %aq 1a2 ;a45 Er34n C3@5 đang.
/- N85n. 6o2 6$%n '1<$ n8,2' 3$ C$1 C$2' m$&n. 3$2n. T$2m =$- :
_\,P ñi&B^
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
"- F8,2i 9$â4 =$- n85n. Cự 6iecn 'On 3;on. =b' C8< E$ân 3oc' 38-
n$%m +Y"Y 9e!n n$%m +*/"# H$54 no!i 3eân '$2' C8& 6iecn =b' C8< ,<
'oc3 A 7,2i '$2' mo!' 3,-i .i$n ,< 'oc3 B C$o 'o 912n.#
_( ñi&B^
A B
a6 raqng %0fng =aqn V23fE Nam ra Côø2

A# 2 [ i [ \ikP
/6 Ng5N3Xn TaBE T1aøn1 ra C2 Etm
Cöôøng ;öù5 nöôù;.
B# T15 * C04ng
(F-:
;6 #aù; H0@ C0M; T5N34n ng04n r0f;
?afp
C# 8 * + * (F((
<6 %123Bn E1ahng V23fE #ah; F. $ )" )(F$&
N-Ron. 3;$-o ^oâ 7ie!3 N.ec T]n A1-n. noå 7$-o 3,-i .i$n n$-of
N.$-4 6l niecm ^oâ 7ie!3 N.ec T]n =$- n.$-4n$-of
_0,P ñi&B^
a6 N1öSng naêm (F$&)(F-8. NgaøN (")F . ;6 N1öSng naêm
(F-8)(F8-. NgaøN (")F
/6 N1öSng naêm (F$&)(F$(. NgaøN F)(" <6 N1öSng naêm (F$&)
(F$(. NgaøN (")F
P) Fo-n. n$-o 6oân. 912n. 7,2i noci E1n. qC1o!i A$<n T14eân n.oân
Ñoc' =$c0Q B$2' HoH 3$4 m$:3 n$ân E$ân Biec3 N$m 6$mn. 9bnr
_0,P ñi&B^
a6 Nöôù; V23fE Nam CaS ?aø m0fE nöôù; EöM <07 C0f; ?afp.
/6 N1a4n <a4n V23fE Nam p5N3BE Ea4m /aq0 >3f p5N3@n EöM <07 C0f; ?afp.
'? Nöôù; V23fE Nam ;0ù p5N3@n CöôM; 1öôqng EöM <0 >aø C0f; ?afp.
<6 %15ùng Ea G104ng ;0ù p5N3@n 1öôqng EöM <0 >aø C0f; ?afp >t g2aj; P1aùp
Erôq ?aM2 aêm ?aêng nöôù; Ea.
Y- B$i 3;o- '1<$ ;8-n. 9o!i 7,2i n8,2' 3$ =$-:
U\ ñi&B^
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
i. )(+'c ta co' nh(/ng %ie5& kie8n naøo %e1 Lha't t.ie1n ngaønh th&û: Jaûn Q
Roøng naøo 9aø kho-ng %&'ng Q U0,P ñi&B^
Nöôù; Ea ;0ù n1öSng C23@5 G23fn =a5 C3O p1aùE Er23On ngaøn1 E15qN =aqn :
!? B5ng bng ph1 nhi%&, m7& m•, nhi€& la! gGo"
/6 N15 ;a@5 >3@ E15Nq =aqn ngaøN ;aøng Eaêng.
;6 V5øng /23On r0fng ;0ù n123@5 1aq2 =aqn7 maMng ?öôù2 =04ng ng0ø2 <aøN
Caj;.
<6 Ngöôø2 <a4n ;0ù n123@5 G2n1 ng123fm n5042 Er0@ng E15Nq =aqn.
+)- Em $54 'o Aie!3 0$Hn 9$!3 =ieHn '1<$ n8,2' 3$ :
U0,P ñi&B^
u P1Aa r04ng >aø p1Aa Nam g2aùp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u P1Aa Ta4N g2aùp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u P1Aa #ah; g2aùp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
++-C$%n n1oâi =$- n.$-n 'o2 7$i 3;o- 3o =,2n 3;on. 9,-i Co!n. 7$- C$<n
g1$!3 '1<$ n$ân E$ân 3$: U0,P ñi&B^
a6 T04m7 ;5a7 ;aù CöôM; n5042 n123@5 ôq =04ng7 10@ >aø >5øng ;a0 ng5N34n.
/6 LôMn7 g2a ;a@m CöôM; n5042 n123@5 ôq C0@ng /aYngs Era457 /0ø7 <34 CöôM;
n5042 n123@5 ôq m23@n n5ù2.
;6 %a45 " ;a45 Er34n C3@5 =a2.
<6 %aq " ;a45 Er34n C3@5 C5ùng.
+(- Bie!3 3eân moc3 Co! 'on Coân. =,2n 7$-o '$2' oâ 3;o!n. 'o 01- ,&0
: U\,P ñi&B^
o04ng ôq m23@n Tr5ng o04ng ôq m23@n Nam o04ng ôq m23@n #ah;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
+G-H$54 9$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' 42 em 'o =$- 912n. n$!3:
U0,P ñi&B^
Nöôù; Ea ;0ù G1A 1af5 E13B naø0 €
a) 6XUFc 8a coF -h: haYu oZn [UFi gioF "u\a= gioF /a\ "Xa 8ha3 [o]i 8hVo "u\a5
/6 Nöôù; Ea ;0ù G1A 1aøn Côù2 g20ù m5øa7 n123fE C0f ;a07 g20ù >aø möa E1aN
C0O2 E130 m5øa .
;6 Nöôù; Ea ;0ù G1A 1af5 n1234E Côù2 g20ù m5øa7 n123fE C0f ;a07 g20ù >aø
möa E1aN C0O2 E130 m5øa.
+/#H$54 9ieHn 7$-o oâ '85 Ñ 3;8,2' '$â1 912n.Q '85 Z 3;8,2' '$â1
C$i# U0.P ñi&B
a6 Ô~ nöôù; Ea7 ?5ùa gaM0 ?aø ?0aM2 ;a4N CöôM; Er0@ng n123@5 n1aBE.
/6 röôøng =ahE ;0ù >a2 Er0ø p5an Er0Mng n1aBE Er0ng >23f; >afn ;15N3On
1aøng 10ùa >aø 1aøn1 G1a
;6 Tr34n p1a@n CaBE ?23@n nöôù; Ea7
3
4
<23fn EA;1 ?aø C0@ng /aYng7
)
4
<23fn
EA;1 ?aø C0@2 n5ù2.
<6 Nöôù; Ea ;0ù 8- <a4n E0f;7 Er0ng C0ù <a4n E0f; L2n1 ;0ù =0B <a4n C04ng
n1aBE.
H45
Đ67 68 =<91 <B. <=> ? 8@A <B. 2CC9? 2C1C
ÑEV + NGAØp THI : (+ - +( -
())*
+- C$o C1 'o2 3On '$!3 .@ f
&^ Ta>t ca` caEc tAnh cha>t tr&;n.
(- Ko2i 31o!' =$2 'o2 3eå .$â4 ;$ n85n. Aecn .@ f
'^ R&=nh v&g ti aïch, huy&>t aE,f ung th_ ,h1Bi, vi&; ,h&> hua`n, . ..
G T1oåi E$c4 3@ ,< 'on .$2i 38,-n. A$h3 9$H1 7$-o 6o$<n. n$-of

n '^ T_N \0 ñ&>n \P tu1Bi.
/- Co&n '$2' 38-Q '1&m 38- : 4oá, me$I J($ Jinh JaûnI gioángI mo$iI ca'c
theá he8I d&: t.K keá tieáL nha& 9eå 9ieHn 7$-o 'oD '$!m E8,2i 9$â4
'o 01- ,&0#
a6 Mo$i Er3q 3m C3@5 <0 4oá, me =2n1 ra >aø ;0ù n1öSng Caj; C23Om g20Bng
4oá, me$ ;5qa mtn1.
/6 N1ôø ;0ù J($ Jinh Jaûn maø ca'c theá he8 Er0ng m0X2 g2a Ctn17 <0øng 10M
CöôM; d&: t.K keá tieáL nha&2
"- Neân =$-m .@ 9eå .i85 7ec Cin ', 3eå 31oåi E$c4 3@ f
Th_KNng 0uy&;n taé giaHt, r_`a aHt, g1=i ñagu vaN thay huagn aE1.
+aHc 'i&=t, haNng ngaNy ,ha`i r_`a '1= ,ha=n sinh duïc ng1aNi vaN thay huagn
aE1 .1Et.
N- R1& n85 'o2 3$i neân 3;$2n =$-m 7iec' n$-o E8,2i 9$â4f
;6 La0 C0fng najng: E23Bp 5ù; >ôù2 ;aù; ;1aBE C0f; 10aù 10M;.
P# Neân =$-m .@ 9eå 0o-n. Aecn 7ieâm .$n Af
a6 Akn ;1An. /6 U0Bng nöôù;
CaS C5n =042.
;6 xöqa EaN =aM;1 Eröôù; G12 aên >aø =a5 G12 C2 CaM2 E23fn. dG 7h($c
hie8n taát caû ca'c vie8c t.e-n2
Y- T1oåi E$c4 3@ =$- .@ f
c^ TaN tu1Bi aN cK th&B c1E nhi&gu 'i&>n ñ1Bi v&g aHt th&B cha>t, tinh thagn,
tcnh ca` vaN 1>i huan h&= 0aõ h1=i.
*. +". Ñeå C$<n g1$!3 C$%mQ =o!0 oâ 3oâQ ge m$24 n.8,-i 3$ C8< E1&n. 7$c3
=iec1 n$-of
c^ La1 su.
+)# Neâ1 '$2' 9eH 0o-n. '1n. 'o G Aecn : Zo!3 ;e23Q Co!3 g1$!3
14e!3Q7ieâm n$5o =$- :
c. Zi_õ v&= sinh nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh, di&=t '1ï ga=y, di&=t
u1$i, traEnh ñ&B u1$i ñ1>t Una4 aNn^. ++#No!i 3oân. 3in
,< 'oc3 A 7,2i 3oân. 3in ,< 'oc3 B C$o 'o 01- ,&0#
A B
a. Tô EaYm +# r3O ?aøm C0@ C23fn7 <a4N C23fn7 m0fE =0B /0f
p1afn ;5qa 04 E047 Eaø5 /23On79
/. GaM;1 (. r3O a4N Eöôøng7 ?aùE =a4n7 ?aùE =aøn n1aø
;.Tr3 G. r3O <3fE E1aøn1 >aq2 maN p5a@n aù07 ;1aên
maøn.
<. r0@ng /# r3O ?aøm n1aø7 ?aøm C0@ E15q ;04ng7 C0@ <5øng
Er0ng g2a Ctn1
+(#Ki C8< E1&n. 31o!' 6$2n. CinQ '12n. 3$ 6oân. neân =$-m .@ f
/^ I&>u ñang duNng thu1>c khaEng sinh aN c1E hi&=n t_Kïng d# _Eng thc
va$n ,ha`i duNng ti&>, ch1 h&>t .i&gu th&1 ch6 da$n 'an ñagu cu`a 'aEc s3 .
+G# Ñeå '1n. '$!0 7i-3$-min 'o ', 3eåQ 3;on. G '$2' E8,2i 9$â4 :
$. U0Bng >2)Ea)m2n. /. Akn E1öù; aên ;1öùa n123@5 >2)Ea)m2n.
;. T234m >2)Ea)m2n.
382 38& 81 3ieân 38- '$o 9e!n 3$!0 =$- :
B# AQ $Q '
+/# R$23 Aieå1 n$-o C$1 9$â4 7eH 9$2 7oâi =$- 6oân. 912n. f
MoDi '$â1 912n. )Q" 9ieåm
c^ +aE v1;i c_Eng hKn ñaE cu1=i. Rieân.
'$â1 / 7$- '$â1 ++ 912n.
+"# Zo!3 g1$!3 14e!3 =$- moc3 Aecn n8 3e! n$-o f
98,&' + 9ieåm
/6 #3fn1 Er5N3@n n123Xm <0 m0fE ?0aM2 >2 r5ùE ga4N ra7 ng5N 123Om >ôù2 Er3q
3m.
+N# T;on. Cự Cin CNn '[$ n.Tqi:
a6 Lrwng đY đ2bc thW tinh gọi l7 hợp t9.
b? {h/i phIt triAn th7nh bà:thai.
+P# HIB 6oân. =$â4 a1$ 98,-n. n$-o f +Y# Gi85$ n$m
7$- n85 'o2 C8& 6$2' n$1 ', A$<n 7eH :
;6 T23Bp 5ù; E104ng E1öôøng. ;6 %aB5 EaM0
;5qa ;ô p5an =2n1 <5M;.
ÑEV (
+# Gi85$ n$m 7$- n85 'o2 C8& 6$2' n$1 ', A$<n 7eH :
a6 %aB5 EaM0 ;5qa ;ô p5an =2n1 <5M;.
(#No!i 3oân. 3in ,< 'oc3 A 7,2i 3oân. 3in ,< 'oc3 B C$o 'o 01- ,&0#
A B
a.Tr3 +# r3O <3fE E1aøn1 >aq2 maN p5a@n aù07 ;1aên
maøn.
/. r0@ng (. r3O a4N Eöôøng7 ?aùE =a4n7 ?aùE =aøn n1aø
;. Tô EaYm G# r3O ?aøm C0@ C23fn7 <a4N C23fn7 m0fE =0B /0f
p1afn ;5qa 04 E047 Eaø5 /23On79
<. GaM;1 /# r3O ?aøm n1aø7 ?aøm C0@ E15q ;04ng7 C0@ <5øng
Er0ng g2a Ctn1
G# HIB 6oân. =$â4 a1$ 98,-n. n$-o f
$6 T23Bp 5ù; E104ng E1öôøng.
/# R$23 Aieå1 n$-o C$1 9$â4 7eH 9$2 7oâi =$- 6oân. 912n. f
a6 raù >042 ;öùng 1ôn Caù ;50f2.
"# Neâ1 '$2' 9eH 0o-n. '1n. 'o G Aecn : Zo!3 ;e23Q Co!3 g1$!3
14e!3Q7ieâm n$5o =$- :
a. Zi_õ v&= sinh nhaN K` vaN 1;i tr_KNng 0ung huanh, di&=t '1ï ga=y, di&=t
u1$i, traEnh ñ&B u1$i ñ1>t Una4 aNn^.
N- C$o C1 'o2 3On '$!3 .@ f
a6 raøn 10@2 E0BE. ;6 %aù;1 C23fn7 ;aù;1 n123fE.
/6 wE /D /23Bn C0O2 G12 gajp n0ùng7 ?aMn1. <6 L104ng Ean Er0ng nöôù;7
Ean Er0ng m0fE =0B ;1aBE ?0qng G1aù;.
g e? T$!3 '$< '$2' 3On '$!3 3;eân#
P#Ki C8< E1&n. 31o!' 6$2n. CinQ '12n. 3$ 6oân. neân =$-m .@ f
<6 N3B5 Cang <5øng E150B; G1aùng =2n1 maø ;0ù 123fn EöôMng <D öùng E1t
>aXn p1aq2 <5øng E23Bp ;10 13BE ?23@5 E130 ;1[ <aXn /an Ca@5 ;5qa /aù; =y .
Y- Ko2i 31o!' =$2 'o2 3eå .$â4 ;$ n85n. Aecn .@ f
<6 #3fn1 >3@ E2m maM;17 15N3BE aùps 5ng E1ö p10O27 >234m p13B p5aqn7...
*# Ñeå '1n. '$!0 7i-3$-min 'o ', 3eåQ 3;on. G '$2' E8,2i 9$â4 :
$. U0Bng >2)Ea)m2n. /. Akn E1öù; aên ;1öùa n123@5 >2)Ea)m2n.
;. T234m >2)Ea)m2n.
382 38& 81 3ieân 38- '$o 9e!n 3$!0 =$- : F# AQ $Q '
+) T1oåi E$c4 3@ ,< 'on .$2i 38,-n. A$h3 9$H1 7$-o 6o$<n. n$-of

<6 Töø (& C3Bn (8 E50O2.
++- Co&n '$2' 38-Q '1&m 38- : 4oá, me$I J($ Jinh JaûnI gioángI mo$iI ca'c
theá he8I d&: t.K keá tieáL nha& 9eå 9ieHn 7$-o 'oD '$!m E8,2i 9$â4
'o 01- ,&0#
a6 Mo$i Er3q 3m C3@5 <0 4oá, me =2n1 ra >aø ;0ù n1öSng Caj; C23Om g20Bng
4oá, me$ ;5qa mtn1.
/6 N1ôø ;0ù J($ Jinh Jaûn maø ca'c theá he8 Er0ng m0X2 g2a Ctn17 <0øng 10M
CöôM; d&: t.K keá tieáL nha&2
+(# Zo!3 g1$!3 14e!3 =$- moc3 Aecn n8 3e! n$-o f
<6 #3fn1 Er5N3@n n123Xm <0 m0fE ?0aM2 >2 r5ùE ga4N ra7 ng5N 123Om >ôù2 Er3q
3m.
+G- Neân =$-m .@ 9eå .i85 7ec Cin ', 3eå 31oåi E$c4 3@ f
Th_KNng 0uy&;n taé giaHt, r_`a aHt, g1=i ñagu vaN thay huagn aE1.
+aHc 'i&=t, haNng ngaNy ,ha`i r_`a '1= ,ha=n sinh duïc ng1aNi vaN thay huagn
aE1 .1Et.
+/- R1& n85 'o2 3$i neân 3;$2n =$-m 7iec' n$-o E8,2i 9$â4f
a6 La0 C0fng najng: E23Bp 5ù; >ôù2 ;aù; ;1aBE C0f; 10aù 10M;.
+"# T;on. Cự Cin CNn '[$ n.Tqi:
a6 Lrwng đY đ2bc thW tinh gọi l7 hợp t9.
b? {h/i phIt triAn th7nh bà:thai.
+N# Neân =$-m .@ 9eå 0o-n. Aecn 7ieâm .$n Af
;6 T1öM; 123fn EaBE ;aq ;aù; >23f; Er34n.
+P- T1oåi E$c4 3@ =$- .@ f
a6 Laø E50O2 maø ;ô E13O ;0ù n123@5 /23Bn C0O2 >3@ majE E13O ;1aBE7 E2n1
E1a@n7 Etn1 ;aqm >aø m0B2 p5an 13f aS 10f2.
(,. Ñeå C$<n g1$!3 C$%mQ =o!0 oâ 3oâQ ge m$24 n.8,-i 3$ C8< E1&n. 7$c3
=iec1 n$-of ;6 %a0 =5.

Đ67 68 Ef.< F~• Đf1 Ez <=> 2CC9 ? 2C1C
+-Ron. 3;$-o ^oâ 7ie!3 N.ec T]n A1-n. noå 7$-o 3,-i .i$n n$-of
N.$-4 6l niecm ^oâ 7ie!3 N.ec T]n =$- n.$-4 n$-of
_)QP ñi&B^
/6 N1öSng naêm (F$&)(F$(. NgaøN (")F
() Fo-n. n$-o 6oân. 912n. 7,2i noci E1n. qC1o!i A$<n T14eân n.oân
Ñoc' =$c0Q B$2' HoH 3$4 m$:3 n$ân E$ân Biec3 N$m 6$mn. 9bnr
_),P ñi&B^
/6 %15ùng Ea G104ng ;0ù p5N3@n 1öôqng EöM <0 >aø C0f; ?afp >t g2aj; P1aùp
Erôq ?aM2 aêm ?aêng nöôù; Ea.
$- F8,2i 9$â4 =$- n85n. Cự 6iecn 'On 3;on. =b' C8< E$ân 3oc' 38-
n$%m +Y"Y 9e!n n$%m +*/"# H$54 no!i 3eân '$2' C8& 6iecn =b' C8< ,<
'oc3 A 7,2i '$2' mo!' 3,-i .i$n ,< 'oc3 B C$o 'o 912n.#
U\ ñi&B^
A B
a6 #aù; H0@ C0M; T5N34n ng04n r0f;
?afp
A# 8 * + * (F((
36 %123Bn E1ahng V23fE #ah; B# $ )" )(F$&
c6 raqng %0fng =aqn V23fE Nam ra Côø2

C2 2 [ i [ \ikP
<6 Ng5N3Xn TaBE T1aøn1 ra C2 Etm
Cöôøng ;öù5 nöôù;.
F. T15 * C04ng
(F-:
/-N.$-4 3o$-n a1o!' 6$2n. 'ie!n =$- n.$-4 n$-of ;6 NgaøN (F)
(")(F-+. H&78 ñi&B^
"-N85n. 9eH n.b 9oåi m,2i 9$!3 n8,2' '1<$ N.14eDn T;8,-n. Toc 'o2
98,&' 71$ a1$n n$- N.14eDn n.e 3eo 7$- 38&' iecn 6oân.f B@ C$o f
U0,P ñi&B^
a6 L104ng .Vt V5a TöM röù; ;10 raYng n1öSng p1öông p1aùp ;5S ;5Sng C5q
C3O C23@5 G123On p50B; g2a r0@2.
N- B$-o 9$H1 3e! 6l ^^Q 3;on. g$5 oci Biec3 N$m @n 3$-n n85n.
.i$i '$!0Q 3$Hn. =,20 m,2i n$-of _)QP ñi&BG
/6 %04ng n1a4n 7;15q öôqng7n1aø /504n7 >234n ;1öù;7 ErA E1öù;.
P- N85n. 6o2 6$%n '1<$ n8,2' 3$ C$1 C$2' m$&n. 3$2n. T$2m =$- :
_\,P ñi&B^
) G2aj; ng0aM2 a4m. ) G2Sc đói 9 NaMn C0ù2
?aøm ;13BE 1ôn 1a2 Er23f5 ngöôø2.
) G2Sc đói 9 NaMn C0ù2 ?aøm ;13BE 1ôn 1a2 Er23f5 ngöôø2. ) G2Sc +ốt 9 Hôn F&|
ngöôø2 <a4n m5ø ;1öS.
Y-C$%n n1oâi =$- n.$-n 'o2 7$i 3;o- 3o =,2n 3;on. 9,-i Co!n. 7$- C$<n
g1$!3 '1<$ n$ân E$ân 3$: U0,P ñi&B^
/6 LôMn7 g2a ;a@m CöôM; n5042 n123@5 ôq C0@ng /aYngs Era457 /0ø7 <34 CöôM;
n5042 n123@5 ôq m23@n n5ù2.
*-H$54 9$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' 42 em 'o =$- 912n. n$!3:
U0,P ñi&B^
Nöôù; Ea ;0ù G1A 1af5 E13B naø0 €
• $? Nöôù; Ea ;0ù G1A 1af5 n1234E Côù2 g20ù m5øa7 n123fE C0f ;a07 g20ù >aø
möa E1aN C0O2 E130 m5øa#
+)#H$54 9ieHn 7$-o oâ '85 Ñ 3;8,2' '$â1 912n.Q '85 Z 3;8,2' '$â1
C$i# U\ ñi&B^
o a6 Tr34n p1a@n CaBE ?23@n nöôù; Ea7
3
4
<23fn EA;1 ?aø C0@ng /aYng7
)
4

<23fn EA;1 ?aø C0@2 n5ù2.
B /6 Nöôù; Ea ;0ù 8- <a4n E0f;7 Er0ng C0ù <a4n E0f; L2n1 ;0ù =0B <a4n
C04ng n1aBE.
B ;6 Ô~ nöôù; Ea7 ?5ùa gaM0 ?aø ?0aM2 ;a4N CöôM; Er0@ng n123@5 n1aBE.
o <6 röôøng =ahE ;0ù >a2 Er0ø p5an Er0Mng n1aBE Er0ng >23f; >afn ;15N3On
1aøng 10ùa >aø 1aøn1 G1aù;1.
++- Em $54 'o Aie!3 0$Hn 9$!3 =ieHn '1<$ n8,2' 3$ :
U0,P ñi&B^
u P1Aa #ah; g2aùp Trung Fu1>c. u P1Aa r04ng >aø p1Aa Nam g2aùp
Ri&Bn +1;ng.
u P1Aa Ta4N g2aùp TaN1 vaN La[,u[chia.
(". N8,2' 3$ 'o2 n85n. 9ieH1 6iecn n$-o 9eå 0$23 3;ieån n.$-n 31<4
C$<n f Fo-n. n$-o =$- 6oân. 912n. f

U0,P ñi&B^
c? B5ng bng ph1 nhi%&, m7& m•, nhi€& la! gGo"
+G- Bie!3 3eân moc3 Co! 'on Coân. =,2n 7$-o '$2' oâ 3;o!n. 'o 01- ,&0
: U\ ñi&B^
o04ng ôq m23@n #ah; o04ng ôq m23@n Tr5ng o04ng ôq m23@n Nam
Y1;ng ?1gng, s1;ng
ThaEi Rcnh, s1;ng +aN
Y1;ng Maõ, s1;ng La`,
s1;ng +aN sa4ng
Y1;ng Ti&gn, s1;ng
?a=u, s1;ng +1gng Iai
+/- B$i 3;o- '1<$ ;8-n. 9o!i 7,2i n8,2' 3$ =$-:
U\ ñi&B^
xöøng ;0ù >a2 Er0ø E0 ?ôùn C0B2 >ôù2 =aqn 5aBE >aø Côø2 =0Bng ;5qa ;0n
ngöôø2 ?aø röøng ;10 Ea n123@5 =aqn >afE7 n1aBE ?aø g0X. xöøng ;0ù Eaù; <5Mng
C23@5 10øa G1t 1af57 ;13 p15q CaBE >aø 1aMn ;13B nöôù; möa Eraøn >3@ C0@ng
/aYng C0fE ng0fE ga4N ?5S ?5ME.
RGF TRTA
TRÖTØNG TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ
ĐỀ =>}A 5g1 <=>
A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
5hqi )ian : :C IhPt
8)*W thi : 2Z v 12 ? 2CC9
>?.h#nh tN : € : điY$•
Bà t!i
X7 t/i ng5i cGnh t/i ch<i đ.&" Lóc b7 đen 67 +74 s1 lG, ph- s*n c< h!i 6!i, Fo< F&ống
ngJc, F&ống đ.& gối" ^ột t!4 sh• n3ng mớ tóc l%n 67 2ớm tr%n t!4, b7 đ2! một cIch shó
shkn chiCc l2bc th2! bng g_ 67o mớ tóc +74"
iiọng b7 tr.m bZng, ng3n ng! nh2 tiCng ch&/ng" Pó shOc s3& 67o tr* nhớ t/i +‚
+7ng, 67 nh2 những đoI ho!, c@ng +Q& +7ng, rJc r•, đ.4 nhJ! sống" dhi b7 mrm c2`i, h!i
con ng2Hi đen sƒm n8 r!, long l!nh, +Q& hi€n shó t<, đ/i mOt Inh l%n những ti! sIng ;m Ip,
t2Hi 6&i"
;h<: =>#?@A= BC?DE?FA
II-THI *$ 'Jn €: điY$•:
E^ bài : 'T "I8 b*n học c9a V"5
He!3
RGF TRTA
TRÖTØNG TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ
ĐỀ =>}A 5g1 <=>
A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
5hqi )ian : :C IhPt
8)*W thi : 2Z v 12 ? 2CC9
>?.h#nh tN : € : điY$•
Bà t!i
X7 t/i ng5i cGnh t/i ch<i đ.&" Lóc b7 đen 67 +74 s1 lG, ph- s*n c< h!i 6!i, Fo< F&ống
ngJc, F&ống đ.& gối" ^ột t!4 sh• n3ng mớ tóc l%n 67 2ớm tr%n t!4, b7 đ2! một cIch shó
shkn chiCc l2bc th2! bng g_ 67o mớ tóc +74"
iiọng b7 tr.m bZng, ng3n ng! nh2 tiCng ch&/ng" Pó shOc s3& 67o tr* nhớ t/i +‚
+7ng, 67 nh2 những đoI ho!, c@ng +Q& +7ng, rJc r•, đ.4 nhJ! sống" dhi b7 mrm c2`i, h!i
con ng2Hi đen sƒm n8 r!, long l!nh, +Q& hi€n shó t<, đ/i mOt Inh l%n những ti! sIng ;m Ip,
t2Hi 6&i"
;h<: =>#?@A= BC?DE?FA
II-THI *$ 'Jn €: điY$•:
E^ bài : 'T "I8 b*n học c9a V"5
He!3
#g R„ L…P 9" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lớp Pkm :Lr2`ng L# #y†Pi L#g {#‡
Ma> =>}A 5g1 <=> ĐỀ 1
Đxc tiến): - - - - - - - A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
Đxc th{$:- - - - - - - 5hqi )ian : ZC IhPt
ĐiY$ đxc: 8)*W thi : 2Z v 12 ? 2CC9
Baøi %o$c 6S+øi kh&:e-n c&ûa 4oá
%0n N345 p5Nù ;5qa /0B• H0M; p5aq ?aø G10ù G1aên7 g2an G10O. #0B
m50Bn ;0n C3Bn Eröôøng >ôù2 ?0øng 1aêng =aN >aø n23@m p1aBn G1ôS2. %0n
1aSN ng1y C3Bn n1öSng ngöôø2 E1ôM E0B2 E0B2 C3Bn Eröôøng =a5 m0fE ngaøN
?a0 C0fng >aBE >aqøs ;aq C3Bn n1öSng ngöôø2 ?An1 >öøa ôq E1a0 Eröôøng >3@
?aø ng0@2 >aø0 /aøn C0M; C0M;7 >23BE >23BE.%0n 1aSN ng1y C3Bn ;aù; 3m
n10q /D ;a4m 10aj; C23B; maø >aXn E1A;1 C2 10M;.
L12 m0fE ngaøN môù2 /ahE Ca@5 7EaBE ;aq Er3q 3m Er34n E13B g2ôù2
C3@5 ;ahp =aù;1 C3Bn Eröôøng. N1öSng 10M; =2n1 aBN 10B2 1aq /öôù; Er34n
G1ahp ;aù; n3q0 Cöôøng ôq n04ng E104n7 Er34n n1öSng p10B <aø2 ;5qa ;aù;
E1D EraBn C04ng C5ù;7 <öôù2 Erôø2 nahng gahE 1aN Er0ng E5N3BE rô2.Töø
n1öSng ng042 Eröôøng a 042 Er34n m23@n E5N3BE p15q ;5qa nöôù; Nga C3Bn
n1öSng ng042 Eröôøng 13q0 ?aùn1 n5ùp <öôù2 1aøng ;0M ;5qa öù A) rafp9
Haøng Er23f571aøng Er23f5 Er3q 3m ;5øng C2 10M;. %0n 1aSN Eöôqng EöôMng
maø 3m :N3B5 p10ng Eraø0 10M; Eafp aBN ngöøng ?aM2 E1t n1a4n ?0aM2 =3S /D
;1tm Cahm Er0ng ;aqn1 ng5 <0BE7 Er0ng =öM <aS man.
HaSN ;an Caqm ?34n 1ôS2 ngöôø2 ;123Bn =y ;5qa CaM0 p5a4n >y CaM2 G2a•
oaù;1 >ôq ;5qa ;0n ?aø >5S G1A7 ?ôùp 10M; ;5qa ;0n ?aø ;123Bn Eröôøng7 1aSN
;02 =öM ng5 <0BE ?aø E15ø CD;1. #0B E2n raYng ;0n ?504n ?504n ;0B gahng >aø
=3S G104ng /a0 g2ôø ?aø ngöôø2 ?An1 13øn n1aùE Er34n majE Erafn Ca@N g2an
G10O aBN.
H
<" mi"Mi 6
Ño&' 6] A$-i 7$%n 3;eân 7$- 9$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1
3;$< =,-i 912n. n$!3 o$:' 9ieHn 38- 3O' ,&0 7$-o 'oD 3;o!n. '$2'
'$â1 o<i C$1:
C$â1 + # Bo! .o&i 'on =$- n.8,-i 'ie!n C] Q7@ C$of
A .%0n Cang ;123Bn CaB5.
#. V23f; 10M; ;5qa ;0n raBE G10ù G1aên7 g2an G10O.
%. r3O ;123Bn E1ahng CöôM; =öM ng5 <0BE E1t ;0n ;5Sng g20Bng n1ö
;123Bn =y s ;0n Cang ;123Bn CaB5 Er34n majE Erafn 10M; Eafp Ca@N
G10ù G1aên7 g2an G10Os =aù;1 >ôq ?aø >5S G1A7 ?ôùp 10M; ?aø ;123Bn
Eröôøng7 =öM ng5 <0BE ?aø E15ø CD;1.
C$â1 ( : B@ C$o qNe!1 0on. 3;$-o o&' 3$c0 $!4 n.8-n. =$&i 3@
n$ân =o$&i Ce5 Ab '@m 9$hm 3;on. '$<n n.1 Eo!3Q 3;on. C8& E$5
m$nrf
A. Vt ;0n ngöôø2 G3ùm 123O5 /23BE7 G104ng môq mang CöôM; ErA E53f.
#. Vt ;0n ngöôø2 G104ng ;0ù CaM0 Cöù;7 ;50f; =0Bng ng13ø0 naøn7 ?aM;
1af5.
%. Vt ;0n ngöôø2 G3ùm 123O5 /23BE7 G104ng ;0ù CaM0 Cöù;7 G104ng môq
mang CöôM; ErA E53f7 ;50f; =0Bng ng13ø0 naøn7 ?aM; 1af5.
LHOÂNG rÖÔÏ% VIEJT Gb VAØO LHUNG NAØP Vb rAÂP LAØ PHAÙ%H oEe #l
xOÏ% rI
C$â1 G#T;on. 9o$&n +: N.8,-i Ao! 9$5 neâ1 n85n. .8,n. o&' 3$c0
3o!3 n$-o 'o 'onf
A. N1öSng ngöôø2 E1ôM C3Bn Eröôøng =a5 m0fE ngaøN ?a0 C0fng >aBE
>aqs n1öSng ngöôø2 ?An1 ôq E1a0 Eröôøng >3@ ?aø ng0@2 >aø0 /aøn C0M;
C0M; 7>23BE >23BE.
#. N1öSng 3m n10q /D ;a4m 10aj; C23B; maø >aXn E1A;1 C2 10M;.
%. %aq 1a2 Nù Er34n
C$â1 /# Ño$&n 7$%n n$-o 3eå iecn =,-i 9ocn. 7ieân 7$- nieHm 3in
'1<$ Ao! mon. 'on Ce5 78,&3 a1$ 6o2 6$%nQ .i$n 6oå 9eå o&'
3$c0 3o!3 f
A. r0aMn ( #. r0aMn " %. r0aMn
$
C$â1 "#T;on. '$â1 : q )hi 1=t ngaNy KEEi 'aét ñagu, ta>t ca` tr&` &
tr&;n th&> giKEi ñ&gu caé, saEch ñ&>n tr_KNng.XQ '1< n.85 =$- :
A. TaBE ;aq Er3q 3m
#. TaBE ;aq Er3q 3m Er34n E13B g2ôù2.
%. L12 m0fE ngaøN môù2 /ahE Ca@5 EaBE ;aq Er3q 3m Er34n E13B g2ôù2.
C$â1 "#T;on. '$â1 :q R1> u1>n c1n ñ&>n tr_KNng vKEi .1Nng haêng say
vaN ni&g ,ha>n khK`i.X, 'o2 m$!4 a1$n ec 38- f
A. .0fE p5an 13f Eöø 7C0ù ?aø:
99999999999999999999999999999...
#. Ha2 p5an 13f Eöø7 C0ù ?aø:
9999999999999999999999999999999
%. #a p5an 13f Eöø 7C0ù ?aø:
99999999999999999999999999999999
C$â1 N#C$2' 38-- qAo!rQ q'onr 3;on. A$-i 7$%n 3;eân 31oc' 38- =o$&i
n$-of
A. 'an1 E] . %. raM2 Eöø öng 104.
#. r0fng E].
C$â1 P : Fo-n. n$-o C$1 9$â4 7ie!3 912n. 'On 3$< f
A. Pa)r27 L34 N2n7 Ng5N3Xn #aù Ng0M;7 L0ng An.
#. Pa) r27 L34 n2n7 Ng5N3Xn /aù Ng0M;7 L0ng An.
%. Pa)r27 L34)n2n7 Ng5N3Xn #aù Ng0M;7 L0ng An.
C$â1 Y#T;on. '$â1: qI&>u ,h1ng traN1 h1ïc ta=, a>y '# ng_Nng .aïi thc
nha;n .1aïi s&õ '# chc ñaé tr1ng ca`nh ngu d1>t, tr1ng s_ï daõ an.r
%ajp p5an 13f Eöø ?aø :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
#23O5 E1D m0B2 p5an
13f : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C$â1 +)# N3q0 98,-n.Q 98,-n. <a4N C23fn
Ha2 Eöø z98,-n.r Er34n E150f; n10ùm Eöø ønaø0€
A. Töø n123@5 ng1ya %. Töø C0@ng ng1ya
#. Töø C0@ng a4m

HEWT
#g R„ L…P 9" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lớp Pkm :Lr2`ng L# #y†Pi L#g {#‡
Ma> =>}A 5g1 <=> ĐỀ 2
Đxc tiến): - - - - - - - A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
Đxc th{$:- - - - - - - 5hqi )ian : ZC IhPt
ĐiY$ đxc: 8)*W thi : 2Z v 12 ? 2CC9
Baøi %o$c 6S+øi kh&:e-n c&ûa 4oá
%0n N345 p5Nù ;5qa /0B• H0M; p5aq ?aø G10ù G1aên7 g2an G10O. #0B
m50Bn ;0n C3Bn Eröôøng >ôù2 ?0øng 1aêng =aN >aø n23@m p1aBn G1ôS2. %0n
1aSN ng1y C3Bn n1öSng ngöôø2 E1ôM E0B2 E0B2 C3Bn Eröôøng =a5 m0fE ngaøN
?a0 C0fng >aBE >aqøs ;aq C3Bn n1öSng ngöôø2 ?An1 >öøa ôq E1a0 Eröôøng >3@
?aø ng0@2 >aø0 /aøn C0M; C0M;7 >23BE >23BE.%0n 1aSN ng1y C3Bn ;aù; 3m
n10q /D ;a4m 10aj; C23B; maø >aXn E1A;1 C2 10M;.
L12 m0fE ngaøN môù2 /ahE Ca@5 7EaBE ;aq Er3q 3m Er34n E13B g2ôù2
C3@5 ;ahp =aù;1 C3Bn Eröôøng. N1öSng 10M; =2n1 aBN 10B2 1aq /öôù; Er34n
G1ahp ;aù; n3q0 Cöôøng ôq n04ng E104n7 Er34n n1öSng p10B <aø2 ;5qa ;aù;
E1D EraBn C04ng C5ù;7 <öôù2 Erôø2 nahng gahE 1aN Er0ng E5N3BE rô2.Töø
n1öSng ng042 Eröôøng a 042 Er34n m23@n E5N3BE p15q ;5qa nöôù; Nga C3Bn
n1öSng ng042 Eröôøng 13q0 ?aùn1 n5ùp <öôù2 1aøng ;0M ;5qa öù A) rafp9
Haøng Er23f571aøng Er23f5 Er3q 3m ;5øng C2 10M;. %0n 1aSN Eöôqng EöôMng
maø 3m :N3B5 p10ng Eraø0 10M; Eafp aBN ngöøng ?aM2 E1t n1a4n ?0aM2 =3S /D
;1tm Cahm Er0ng ;aqn1 ng5 <0BE7 Er0ng =öM <aS man.
HaSN ;an Caqm ?34n 1ôS2 ngöôø2 ;123Bn =y ;5qa CaM0 p5a4n >y CaM2 G2a•
oaù;1 >ôq ;5qa ;0n ?aø >5S G1A7 ?ôùp 10M; ;5qa ;0n ?aø ;123Bn Eröôøng7 1aSN
;02 =öM ng5 <0BE ?aø E15ø CD;1. #0B E2n raYng ;0n ?504n ?504n ;0B gahng >aø
=3S G104ng /a0 g2ôø ?aø ngöôø2 ?An1 13øn n1aùE Er34n majE Erafn Ca@N g2an
G10O aBN.
H
<" mi"Mi 6
Ño&' 6] A$-i 7$%n 3;eân 7$- 9$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1
3;$< =,-i 912n. n$!3 o$:' 9ieHn 38- 3O' ,&0 7$-o 'oD 3;o!n. '$2'
'$â1 o<i C$1:
C$â1 +#T;on. '$â1: qI&>u ,h1ng traN1 h1ïc ta=, a>y '# ng_Nng .aïi thc
nha;n .1aïi s&õ '# chc ñaé tr1ng ca`nh ngu d1>t, tr1ng s_ï daõ an.r
%ajp p5an 13f Eöø ?aø :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
#23O5 E1D m0B2 p5an
13f : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C$â1( : Fo-n. n$-o C$1 9$â4 7ie!3 912n. 'On 3$< f
A. Pa) r27 L34 n2n7 Ng5N3Xn /aù Ng0M;7 L0ng An.
#. Pa)r27 L34 N2n7 Ng5N3Xn #aù Ng0M;7 L0ng An.
%. Pa)r27 L34)n2n7 Ng5N3Xn #aù Ng0M;7 L0ng An.
C$â1 G# N3q0 98,-n.Q 98,-n. <a4N C23fn
Ha2 Eöø z98,-n.r Er34n E150f; n10ùm Eöø ønaø0€
A. Töø C0@ng ng1ya %. Töø n123@5 ng1ya
#. Töø C0@ng a4m
C$â1 /#C$2' 38-- qAo!rQ q'onr 3;on. A$-i 7$%n 3;eân 31oc' 38- =o$&i
n$-of
A. TAn1 Eöø . #. r0fng E].
%. raM2 Eöø öng 104.

LHOÂNG rÖÔÏ% VIEJT Gb VAØO LHUNG NAØP Vb rAÂP LAØ PHAÙ%H oEe #l
xOÏ% rI
C$â1 "#T;on. '$â1 :q R1> u1>n c1n ñ&>n tr_KNng vKEi .1Nng haêng say
vaN ni&g ,ha>n khK`i.X, 'o2 m$!4 a1$n ec 38- f
A. #a p5an 13f Eöø 7C0ù ?aø:
99999999999999999999999999999999
#. Ha2 p5an 13f Eöø7 C0ù ?aø:
9999999999999999999999999999999
%. .0fE p5an 13f Eöø 7C0ù ?aø:
99999999999999999999999999999...
C$â1 N # Bo! .o&i 'on =$- n.8,-i 'ie!n C] Q7@ C$of
A. V23f; 10M; ;5qa ;0n raBE G10ù G1aên7 g2an G10O.
#. r3O ;123Bn E1ahng CöôM; =öM ng5 <0BE E1t ;0n ;5Sng g20Bng n1ö
;123Bn =y s ;0n Cang ;123Bn CaB5 Er34n majE Erafn 10M; Eafp Ca@N
G10ù G1aên7 g2an G10Os =aù;1 >ôq ?aø >5S G1A7 ?ôùp 10M; ?aø ;123Bn
Eröôøng7 =öM ng5 <0BE ?aø E15ø CD;1.
% .%0n Cang ;123Bn CaB5.
C$â1 P : B@ C$o qNe!1 0on. 3;$-o o&' 3$c0 $!4 n.8-n. =$&i 3@
n$ân =o$&i Ce5 Ab '@m 9$hm 3;on. '$<n n.1 Eo!3Q 3;on. C8& E$5
m$nrf
A.Vt ;0n ngöôø2 G104ng ;0ù CaM0 Cöù;7 ;50f; =0Bng ng13ø0 naøn7 ?aM;
1af5.
#.Vt ;0n ngöôø2 G3ùm 123O5 /23BE7 G104ng ;0ù CaM0 Cöù;7 G104ng môq
mang CöôM; ErA E53f7 ;50f; =0Bng ng13ø0 naøn7 ?aM; 1af5.
%.Vt ;0n ngöôø2 G3ùm 123O5 /23BE7 G104ng môq mang CöôM; ErA E53f.
C$â1 Y#T;on. 9o$&n +: N.8,-i Ao! 9$5 neâ1 n85n. .8,n. o&' 3$c0
3o!3 n$-o 'o 'onf
A. N1öSng 3m n10q /D ;a4m 10aj; C23B; maø >aXn E1A;1 C2 10M;.
#. N1öSng ngöôø2 E1ôM C3Bn Eröôøng =a5 m0fE ngaøN ?a0 C0fng >aBE
>aqs n1öSng ngöôø2 ?An1 ôq E1a0 Eröôøng >3@ ?aø ng0@2 >aø0 /aøn C0M;
C0M; 7>23BE >23BE.
%. %aq 1a2 Nù Er34n
C$â1 *# Ño$&n 7$%n n$-o 3eå iecn =,-i 9ocn. 7ieân 7$- nieHm 3in
'1<$ Ao! mon. 'on Ce5 78,&3 a1$ 6o2 6$%nQ .i$n 6oå 9eå o&'
3$c0 3o!3 f
A. r0aMn " #. r0aMn $ %. r0aMn
(
C$â1 +)#T;on. '$â1 : q )hi 1=t ngaNy KEEi 'aét ñagu, ta>t ca` tr&` &
tr&;n th&> giKEi ñ&gu caé, saEch ñ&>n tr_KNng.XQ '1< n.85 =$- :
%. L12 m0fE ngaøN môù2 /ahE Ca@5 EaBE ;aq Er3q 3m Er34n E13B g2ôù2.
A. TaBE ;aq Er3q 3m
#. TaBE ;aq Er3q 3m Er34n E13B g2ôù2.
HEWT
Bc def^ L[\ BgM LehPi #de
Pj^ #gM ; 200( m 20)0
#ọc sinh bOt thkm một trong cIc b7i t0p đọc 67 tr< l`i c3& h$i 9
5: Mh&4,n một sh& 62`n nh$ > tr!ng )02?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
6: Mh&4,n một sh& 62`n nh$ > tr!ng )02?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
7: ^E! th<o o&< > tr!ng ))2?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
=: Mh&_i ngọc l!m > tr!ng )34?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
5: Lh.4 th&ốc nh2 mN hi€n > tr!ng )53?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
6: Lh.4 th&ốc nh2 mN hi€n > tr!ng )53?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
7: Lr5ng r]ng ng0p mSn > tr!ng )2=?
BoGn ),2 m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
=: Lr5ng r]ng ng0p mSn > tr!ng )2=?
BoGn ), 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
ÑAÙR AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I
KHOWI " -N$%m o&' : ())*-()+)
I- Ño&' 3$-n 3ie!n. : _" 9ieåm ? :
) GV G23Om Era ñ1ïc thaNnh ti&>ng C0B2 >ôù2 Eöøng Ho p5a ;aù; E23BE OÂn Eafp
ôq E5a@n (, H=0B Ho CöôM; G23Om Era n34n raq2 C3@5 ôq ;aù; E23BE OÂn Eafp 6.
)N0f2 <5ng G23Om Era : Ho C0M; m0fE C0aMn >aên G10aqng ((& ;1öS E150f;
;15q C23Om CaS 10M; ôq HL I HGV ;10Mn ;aù; C0aMn >aên Er0ng 8 /aø2 Eafp C0M; oGL
Ti&>ng Oi&=t P, ta=, Q, g12 E34n /aø27 =0B Erang Er0ng oGL >aø0 ,hi&>u ;10 Eöøng Ho
/0B; E1aêm >aø C0M; E1aøn1 E23Bng C0aMn >aên <0 GV CaS Caùn1 <aB56.
)GV Caùn1 g2aù ;10 C23Om <öMa >aø0 ;aù; N345 ;a@5 =a5 :
` #o$c %&'ng tieáng, %&'ng t(ø : + 9ieåm#
Hr0M; =a2 Eöø " C3Bn - E23Bng : &78 C23Oms C0M; =a2 p5aù 8 E23Bng : & C23Om6.
` )ga*t h+i, ngh, h+i %&'ng +û ca'c daá& ca-&, ca'c c&$m t(ø .o/
ngh0a : + %ie1m2
HNgahE ng1[ 1ô2 G104ng C5ùng Eöø " C3Bn $ ;10X : &78 C23Oms ngahE ng1[
1ô2 G104ng C5ùng Eöø - ;10X Erôq ?34n: & C23Om6.
`3io$ng do$c 4(+'c %a5& co' 4ie1& caûm 6 1 %ie1m#
HG20Mng C0M; ;1öa E13O 123fn r0S EAn1 /23O5 ;aqm :&78 C23Oms g20Mng C0M;
G104ng E13O 123fn EAn1 /23O5 ;aqm : & C23Om6.
` 7oác %o8 %o$c CaME N345 ;a@5 HG104ng p5aù ( p15ùE6 :( C23Om.
Hr0M; Eöø Er34n ( p15ùE C3Bn " p15ùE : &78 C23Oms C0M; p5aù " p15ùE : &
C23Om6
` 7.aû 9+øi %&'ng :' ca-& hoûi do 3; ne-& :+ 9ieåm
HTraq ?ôø2 ;1öa C5q Nù 10aj; <23Xn CaME ;1öa r0S raøng : &78 C23Oms
Eraq ?ôø2 =a2 10aj; G104ng Eraq ?ôø2 CöôM; : & C23Om6.
ÑAÙR AÙN BAØI KIEÅM TRA BIEWT HKI
KHOWI " -N$%m o&' : ())*-()+)#
I- Bie!3 COn 3$< :
RaNi vi&>tS Baø to-i
UTöø VRaN t1;i ng1gi caïnh t1;iWW, a> aE,, t_Ki vuiX YZ) Ti&>ng Oi&=t P[
ta=, \, trang \22 ^
a6 GV C0M; ;10 Ho Hngh&[vi&>t^ /aø2 ;1An1 Eaq Er0ng G10aqng E1ôø2 g2an Eöø (8
p15ùE.
A? #a'nh gia,' cho %ie1m S #aø2 >23BE G104ng mah; ?0X2 ;1An1 Eaq7 ;1öS
>23BE r0S raøng7 Ertn1 /aøN C5ùng C0aMn >aên : " 9ieåm.
.0X2 ?0X2 ;1An1 Eaq Er0ng /aø2 >23BE H=a2) =$Dn 01& $âm 9$H1 o$:' 7$HnQ
3$nK 6oân. 7ie!3 o$ 912n. a14 9bn?Q 3;8- )Q" 9ieåm#
uT_u yE : Ne!1 '85 7ie!3 6oân. ;o5 ;$-n.Q C$i 7eH 9oc '$o d
6o$<n. '$2' d 6ieå1 '85Q o$:' 3;@n A$-4 A$ånMAb 3;8- + 9ieåm
3o$-n A$-i#
II- T$c0 =$-m 7$%n : UP ñi&B6
aG #e5 4aøi S 'T "I8 ng;Ai 8hZn (ba= "_) /à ni /. sao V" -:nh 3(u ba ("_) V"5
4G F(+'ng daHn %a'nh gia,' cho %ie1m6
421G "Ñ$<m A$<o '$2' 4eâ1 '$H1 C$1Q 98,&' " 9ieåm:
v V23BE CöôM; /aø2 >aên Eaq ngöôø2 C5q ;aù; p1a@n K` 'aNi, tha;n 'aNi,
k&>t 'aNi C5ùng N345 ;a@5 CaS 10M;s C0f <aø2 /aø2 >23BE G10aqng (8 <0øng Erôq
?34n.
vV23BE ;a45 C5ùng ngöS p1aùp7 <5øng Eöø C5ùng7 G104ng mah; ?0X2 ;1An1
Eaqs
v %1öS >23BE r0S raøng7 Ertn1 /aøN /aø2 >23BE =aM;1 =3S.
A#(? -T1-4 3eo m82' 9oc C$i Co23 7eH 42Q 7eH EieDn 9$&3 7$- '85
7ie!3Q 'o2 3eå 'o '$2' m82' 9oc 9ieåm :

-78 ) - ) $78 ) $ ) "78 ) " ) (78 ) ( ) &78.

ÑAÙR AÙN ÑEV THI MOeN ÑOÏC THAVM
C$â1 + # Bo! .o&i 'on =$- n.8,-i 'ie!n C] Q7@ C$of
%. r3O ;123Bn E1ahng CöôM; =öM ng5 <0BE E1t ;0n ;5Sng g20Bng n1ö
;123Bn =y s ;0n Cang ;123Bn CaB5 Er34n majE Erafn 10M; Eafp Ca@N
G10ù G1aên7 g2an G10Os =aù;1 >ôq ?aø >5S G1A7 ?ôùp 10M; ?aø ;123Bn
Eröôøng7 =öM ng5 <0BE ?aø E15ø CD;1.
C$â1 ( : B@ C$o qNe!1 0on. 3;$-o o&' 3$c0 $!4 n.8-n. =$&i 3@
n$ân =o$&i Ce5 Ab '@m 9$hm 3;on. '$<n n.1 Eo!3Q 3;on. C8& E$5
m$nrf
%. Vt ;0n ngöôø2 G3ùm 123O5 /23BE7 G104ng ;0ù CaM0 Cöù;7 G104ng môq
mang CöôM; ErA E53f7 ;50f; =0Bng ng13ø0 naøn7 ?aM; 1af5.
C$â1 G#T;on. 9o$&n +: N.8,-i Ao! 9$5 neâ1 n85n. .8,n. o&' 3$c0
3o!3 n$-o 'o 'onf
%. %aq 1a2 Nù Er34n
C$â1 /# Ño$&n 7$%n n$-o 3eå iecn =,-i 9ocn. 7ieân 7$- nieHm 3in
'1<$ Ao! mon. 'on Ce5 78,&3 a1$ 6o2 6$%nQ .i$n 6oå 9eå o&'
3$c0 3o!3 f
%. r0aMn $
C$â1 "#T;on. '$â1 : q )hi 1=t ngaNy KEEi 'aét ñagu, ta>t ca` tr&` &
tr&;n th&> giKEi ñ&gu caé, saEch ñ&>n tr_KNng.XQ '1< n.85 =$- :
#. TaBE ;aq Er3q 3m Er34n E13B g2ôù2.
C$â1 "#T;on. '$â1 :q R1> u1>n c1n ñ&>n tr_KNng vKEi .1Nng haêng say
vaN ni&g ,ha>n khK`i.X, 'o2 m$!4 a1$n ec 38- f
#. Ha2 p5an 13f Eöø7 C0ù ?aø : v+'i , vaø
C$â1 N#C$2' 38-- qAo!rQ q'onr 3;on. A$-i 7$%n 3;eân 31oc' 38- =o$&i
n$-of
%. raM2 Eöø öng 104.
C$â1 P : Fo-n. n$-o C$1 9$â4 7ie!3 912n. 'On 3$< f
%. Pa)r27 L34)n2n7 Ng5N3Xn #aù Ng0M;7 L0ng An.
C$â1 Y#T;on. '$â1: qI&>u ,h1ng traN1 h1ïc ta=, a>y '# ng_Nng .aïi thc
nha;n .1aïi s&õ '# chc ñaé tr1ng ca`nh ngu d1>t, tr1ng s_ï daõ an.r
%ajp p5an 13f Eöø ?aø : N3B5 . . .E1t . . .
#23O5 E1D m0B2 p5an 13f : r23@5 G23fn * G3BE p5aq.
C$â1 +)# N3q0 98,-n.Q 98,-n. <a4N C23fn
Ha2 Eöø z98,-n.r Er34n E150f; n10ùm Eöø ønaø0€
A. Töø n123@5 ng1ya
ĐỀ .]r8; \8 5<> A\8 5>48; _>s5 <=> =<t> Eu7 :
8@A <B. 2CC9 v 2C1C
> v ĐB. 5>48; 9
#ọc sinh bOt thkm một trong cIc b7i t0p đọc 67 tr< l`i c3& h$i 9
(: Mh&4,n một sh& 62`n nh$ > tr!ng )02?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
)0: Mh&4,n một sh& 62`n nh$ > tr!ng )02?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
)): ^E! th<o o&< > tr!ng ))2?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
)2: Mh&_i ngọc l!m > tr!ng )34?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
5: Lh.4 th&ốc nh2 mN hi€n > tr!ng )53?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
6: Lh.4 th&ốc nh2 mN hi€n > tr!ng )53?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
7: Lr5ng r]ng ng0p mSn > tr!ng )2=?
BoGn ),2 m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
=: Lr5ng r]ng ng0p mSn > tr!ng )2=?
BoGn ), 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
>>? ĐB. 5<wA :
M*i chxn n)o*i F;=-
>>>? 5y7 EaA _@8 :
+) L< một em bˆ đ!ng t&Zi t0p nói, t0p đi"
:) L< một ng2`i th3n /ng > b7 ?"
,) L< b! > mN ?"
F) L< một bGn học c-! em"
(&) L< một ng2`i l!o động >c/ng nh3n, 4 tI, c/ giIo,"" ? đ!ng l7m 6i,c"
>>>? .<z8< 5G :
)"Mh&4,n một sh& 62`n nh$ > tr!ng )02?
>^ột sớm ch- nh0t " " " "67 hót nữ! /ng nhr ‰?
2" X7 t/i > tr!ng )22?
>X7 t/i ng5i cGnh t/i " " " ";m Ip, t2Hi 6&i?
3" ^E! th<o o&< > tr!ng ))3?
>DJ sống cw tiCp tWc" " " "t] +2ới đI4 r]ng?
4" Mh&_i ngọc l!m > tr!ng )34?
>{i:e " " " "M/ bˆ mrm c2`i rGng r•, chG4 6Wt đi?"
5: Lh.4 th&ốc nh2 mN hi€n > tr!ng )53?
> #<i Lh2bng qYn Vng " " " "cnn cho th%m gGo c-i?
6: X&/n Mh2 q%nh đón c/ giIo > tr!ng )44?
>Š #o! l;4 trong gEi " " " " đCn hCt ?
7: q&0t b<o 6, m/i tr2`ng > tr!ng )03?
=: Pg2`i mN 6ới 5) đw! con > tr!ng )65?
A\8 5968
Mh2Hng tr1nh đCn t&.n )7 theo ch&vn siCn thwc"
);ớng 'họ phL= ngà3 &$ 8h4ng &$ nC" $%%W5
d#xe L[yzPi

{#|^ L#} B~{
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # # # # # # # # # # # # # # #
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I ÑEV
+
Ñieåm: Moân: TOAÙN - Ko!i "# N$%m o&' : ())* - ()+)
T,-i .i$n : /) 0123
N.$-4 3i : (/ -+( -())*
C$â1 +: a6 V23BE '$2' 9o&' ;aù; =0B E1afp p1a4n =a5 :
99..‚(C u
(F-"78- :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
u :7&(" :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
A? Bie!3 Co! 3$c0 0$ân .oHm 'o2 :
u oaù5 Eraêm möôø2 Eaùm Côn >D7 naêm p1a@n möôø27 /0Bn p1a@n Eraêm :.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s #a möô2 ;1An Côn >D, 1a2 p1a@n ng1tn :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
C$â1 ( : r23@n <aB5 ƒ : „ s ! >aø0 ;10X ;1aBm :
. . . .‚(C a6 +:7&F . . . . . . +:7("
/6 ,F7$. . . . . . ,:7"+
;6 $-78FF. . . . . . $-7+
<6("87-. . . . . . ("87-&&

C$â1 G : Bie!3 Co! o$:' 9,n 7b 3O' ,&0 7$-o 'oD '$!m:
. . . .‚"C a6 87$- Gm
"
! . . . . . . . . . 1a
/6 +EaBn "$8Gg ! . . . . . . . . . . GgM
;6 ("m +;m ! . . . . . . . . . .m
<6 "$-;m ! " . . . . $- . . . .
C$â1 / : Ñ$:3 3On ;oHi 38&' iecn 0e20 3On :
. . . .‚"C a6 +&87"+ v "(:7$ /6 :878 * $&7"+
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
;6 -,7(+ × $7- <6 ,," : $+
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
LHOÂNG rÖÔÏ% VIEJT Gb VAØO LHUNG NAØP Vb rAÂP LAØ PHAÙ%H oEe #l
xOÏ% rI
C$â1 " : .0fE maqn1 CaBE 1tn1 ;1öS n1afE ;0ù ;123@5 <aø2 +& m7 ;123@5 r0fng
/aYng
2
3
;123@5 <aø2 . Ngöôø2 . . . . . ‚"C Ea <aøn1 $&| <23fn EA;1 maqn1 CaBE
C3O ?aøm n1aø. TAn1 <23fn EA;1 p1a@n CaBE ?aøm n1aø.
'
%
#
A
RaNi gia`i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
C$â1 N : HaSN G10an1 >aø0 ;1öS CajE Eröôù; ;a45 Eraq ?ôø2 C5ùng. .
. . . .‚(C $? C85 Co! * 3;on. Co! 3$c0 0$ân P(Q GN* 'o2 .i$2 3;b =$- :
A *
(
)0
#)
(
)00
%)
(
)000
')
(
)0000
A? T@m g Q Aie!3 : g × +) L N/
A) &7+- #) +7- %) +- ')+-&
;6 $? C14eån 0$ân Cố thHI 0$ân
504
)00
3$-n Co! 3$c0 0$ân =$- :
A * 8&7- # * 87&- %) &78- ') &7&8-
<6 ( .i,- "" 0123 L # # # # # #0123
A) ::p15ùE #) "88 p15ùE %) $88 p15ùE ')(:8
p15ùE
C$â1 P : TAn1 <23fn EA;1 1tn1 Eam g2aù; A#% /23BE <23fn EA;1 1tn1 Eam g2aù; A%'
?aø $+ m
"
.
. . . .‚(C

$+ m
"
, m (( m
#aø2 g2aq2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
' % #
A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
HEWT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # # # # # # # # # # # # # # #
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I ÑEV
(
Ñieåm: Moân: TOAÙN - Ko!i "# N$%m o&' : ())*-()+)
T,-i .i$n : /) 0123
N.$-4 3i : (/ -+( -())*
C$â1 " : .0fE maqn1 CaBE 1tn1 ;1öS n1afE ;0ù ;123@5 <aø2 +& m7 ;123@5 r0fng
/aYng
2
3
;123@5 <aø2 . Ngöôø2 . . . . . ‚"C Ea <aøn1 $&| <23fn EA;1 maqn1 CaBE
C3O ?aøm n1aø. TAn1 <23fn EA;1 p1a@n CaBE ?aøm n1aø.
RaNi gia`i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
C$â1 N : HaSN G10an1 >aø0 ;1öS CajE Eröôù; ;a45 Eraq ?ôø2 C5ùng.
. . . .‚(C $? C14eån 0$ân Cố thHI 0$ân
504
)00
3$-n Co! 3$c0 0$ân =$- :
A . 8&7- # . 87&- %. &78- '. &7&8-
/6 ( .i,- "" 0123 L # # # # # #0123
A) ::p15ùE #) p15ùE %) $88 p15ùE '.
"88 p15ùE
$? C85 Co! * 3;on. Co! 3$c0 0$ân P(Q GN* 'o2 .i$2 3;b =$- :
A .
(
)0000
#.
(
)000
%.
(
)00
'.
(
)0
A? T@m g Q Aie!3 : g × +) L N/
A) &7+- #) +7- %) +- ')+-&
C$â1 P : TAn1 <23fn EA;1 1tn1 Eam g2aù; A#% /23BE <23fn EA;1 1tn1 Eam g2aù; A%'
?aø $+ m
"
.
. . . .‚(C
#aø2 g2aq2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $+ m
"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , m (( m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
LHOÂNG rÖÔÏ% VIEJT Gb VAØO LHUNG NAØP Vb rAÂP LAØ PHAÙ%H oEe #l
xOÏ% rI
C$â1 +: a? Bie!3 Co! 3$c0 0$ân .oHm 'o2 :
99..‚(C s #a möô2 ;1An Côn >D, 1a2 p1a@n
ng1tn :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u oaù5 Eraêm möôø2 Eaùm Côn >D7 naêm p1a@n möôø27 /0Bn p1a@n
Eraêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/6 V23BE '$2' 9o&' ;aù; =0B E1afp p1a4n =a5 :
u :7&(" :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
u
(F-"78- :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

C$â1 ( : r23@n <aB5 ƒ : „ s ! >aø0 ;10X ;1aBm :
. . . .‚(C a6 $-78FF. . . . . . $-7+
/6("87-. . . . . . ("87-&&
;6 +:7&F . . . . . . +:7("
<6 ,F7$. . . . . . ,:7"+
C$â1 G : Bie!3 Co! o$:' 9,n 7b 3O' ,&0 7$-o 'oD '$!m:
. . . .‚"C a6 "$-;m ! " . . . . $- . . . .
/6 ("m +;m ! . . . . . . . . . .m
;6 87$- Gm
"
! . . . . . . . . . 1a
<6 +EaBn "$8Gg ! . . . . . . . . . . GgM
C$â1 / : Ñ$:3 3On ;oHi 38&' iecn 0e20 3On :
. . . .‚"C <6 ,," : $+ ;6 -,7(+ × $7-
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
/6 :878 * $&7"+ a6 +&87"+ v "(:7$
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
HEWT
ÑAÙR AÙN TOAÙN HKI KHOWI iTÙR " d NAoM
HOÏC ())* d ()+)
N.$-4 3i : (/ d +( - ())*
C$â1 +: a6 V23BE '$2' 9o&' ;aù; =0B E1afp p1a4n =a5 : MoHi
4aøi %&'ng %(+$c 0,25 %ie1m
99..‚(C u (F-"78- : .ột ngh1n ch*n trkm bốn m2Hi h!i phv4 nkm m2Hi bốn"
u :7&(" : /<4 phv4 sh/ng trkm m2`i h!i.
A? Bie!3 Co! 3$c0 0$ân .oHm 'o2 :
u oaù5 Eraêm möôø2 Eaùm Côn >D7 naêm p1a@n möôø27 /0Bn p1a@n Eraêm :
N+YQ"/
s #a möô2 ;1An Côn >D, 1a2 p1a@n ng1tn : G*Q))(
C$â1 ( : r23@n <aB5 ƒ : „ s ! >aø0 ;10X ;1aBm : MoHi
4aøi %&'ng %(+$c 0,25 %ie1m
. . . .‚(C a6 +:7&F . I. . . . +:7(" ;6 $-78FF. .I# . . $-7+
/6 ,F7$. . . .J. . ,:7"+ <6 ("87-. .#! . . ("87-&&
C$â1 G : Bie!3 Co! o$:' 9,n 7b 3O' ,&0 7$-o 'oD '$!m:
MoHi 4aøi %&'ng %(+$c 0,5 %ie1m
. . . .‚"C a6 87$- Gm
"
! "G/ $
/6 + EaBn "$8 Gg ! N(G" 6.&
;6 ("m +;m ! +(Q)N m
<6 "$-;m ! " m $- 'm
C$â1 / : Ñ$:3 3On ;oHi 38&' iecn 0e20 3On : MoHi
4aøi %&'ng %(+$c 0,5 %ie1m
. . . .‚"C a6 +&87"+ v "(:7$ ! Y((Q"N /6 :878 * $&7"+ !
45,24
;6 -,7(+ × $7- ! 163,744 <6 ,," : $+ !
(/Q"
C$â1 " : . . . . . ‚"C RaNi gia`i
%12€& rộng m<nh đ;t h1nh chữ nh0t l7 9 G0, 5 điểmH
60 ×
2
3
! -& H m6Hoa2 ?`i gi<i hSc phˆp t*nh tr] 0, 25 điAm?
'2,n t*ch m<nh đ;t h1nh chữ nh0t l7 9 G0, 5 điểmH
60 × -& ! "-&& H m
"
6
'2,n t*ch đ;t đA l7m nh7 l7 9 G0, I5 điểmH
2400× $& : (&& ! :"& H m
"
6
Tai 9)i giải trJ 0, 25 điểm #a'L Joá 6 720 m
2
G0, 25 điểmH
C$â1 N : MoHi 4aøi %&'ng %(+$c 0,25 %ie1m .
. . . .‚(C $? C85 Co! * 3;on. Co! 3$c0 0$ân P(Q GN* 'o2 .i$2 3;b =$- :
%)
(
)000
A? T@m g Q Aie!3 : g × +) L N/ K #)
+7-
;6 $? C14eån 0$ân Cố thHI 0$ân
504
)00
3$-n Co! 3$c0 0$ân =$- :
# * 87&-
<6 ( .i,- "" 0123 L # # # # # #0123 ')(:8 p15ùE
C$â1 P : . . . .‚(C
#aø2 g2aq2
%123@5 ;a0 ;5qa Eam g2aù; A#% /aYng ;123@5 ;a0 ;5qa Eam g2aù; A%' >aø
/aYng : H &78 điAm ?
$+ × " : , ! F Hm 6
'23fn EA;1 Eam g2aù; A#% ?aø :
H &78 điAm ?
(( × * : " ! -F78 H m
"
6
#a'L Joá 6 49,5 m
2
Tai 9)i giải hKc ph*p t"nh trJ
0, 25 điểm
HEWT
RGF TRTA
TRÖTØNG TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ
ĐỀ =>}A 5g1 ;<=>>
A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
5hqi )ian : :C IhPt
8)*W thi : 2, v CZ v 2C1C
>?.h#nh tN : € : điY$•
Hài /iJ8 : 8)hma th{W tUp
L] sIng sớm, cIc m/n sinh đY t€ tJ& tr2ớc nh7 cW giIo Mh& đA m]ng thọ th.4" MW
giIo Mh& đội shkn ng!4 ngOn, mSc Io +7i th3m ng5i tr%n s0p" ^;4 học trn c@ t] F! 6€
+3ng biC& th.4 những c&ốn sIch o&‹" MW giIo h$i thkm c/ng 6i,c c-! t]ng ng2`i, b<o b!n
cIc học trn nh$, r5i nói 9
:Lh.4 c<m Hn cIc !nh" X34 gi`, nh3n có đ/ng đ- m/n sinh, th.4 m&ốn m`i t;t c<
cIc !nh theo th.4 tới thkm một ng2`i m7 th.4 m!ng Hn r;t nSng"
MIc m/n sinh đ5ng th!nh +G r!n" LhC l7 cW giIo Mh& đi tr2ớc, học trn theo s!&"
II-THI *$ 'Jn €: điY$•:
E^ bài : 'T "I8 "n Buà c ` ngh0a sZu sGc /ới V"5
He!3
RGF TRTA
TRÖTØNG TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ
ĐỀ =>}A 5g1 ;<=>>
A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
5hqi )ian : :C IhPt
8)*W thi : 2, v CZ v 2C1C
>?.h#nh tN : € : điY$•
Hài /iJ8 : 8)hma th{W tUp
L] sIng sớm, cIc m/n sinh đY t€ tJ& tr2ớc nh7 cW giIo Mh& đA m]ng thọ th.4" MW
giIo Mh& đội shkn ng!4 ngOn, mSc Io +7i th3m ng5i tr%n s0p" ^;4 học trn c@ t] F! 6€
+3ng biC& th.4 những c&ốn sIch o&‹" MW giIo h$i thkm c/ng 6i,c c-! t]ng ng2`i, b<o b!n
cIc học trn nh$, r5i nói 9
:Lh.4 c<m Hn cIc !nh" X34 gi`, nh3n có đ/ng đ- m/n sinh, th.4 m&ốn m`i t;t c<
cIc !nh theo th.4 tới thkm một ng2`i m7 th.4 m!ng Hn r;t nSng"
MIc m/n sinh đ5ng th!nh +G r!n" LhC l7 cW giIo Mh& đi tr2ớc, học trn theo s!&"
II-THI *$ 'Jn €: điY$•:
E^ bài : 'T "I8 "n Buà c ` ngh0a sZu sGc /ới V"5
He!3
#g R„ L…P 9" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lớp Pkm " " " " ":Lr2`ng L# #y†Pi L#g {#‡
Ma> =>}A 5g1 ;<=>> ĐỀ 1
Đxc tiến): - - - - - - - A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
Đxc th{$:- - - - - - - 5hqi )ian : ZC IhPt
ĐiY$ đxc: 8)*W thi : v CZ v 2C1C
M*i đxc : MOn s(n) .{u
X1m bQp s%& đ3& đó" LhC l7 mE! n2ớc l%n" Phững con chim cInh n3&, wc cZ m!ng m7& đ$ nh2 lt!
b!4 l7 l7 ng!ng o&! mSt đ% c!o, ng!ng o&! mSt ng2`i" Mhang b!4 g.n lOm, t28ng nh2 6ới t!4 l7 tóm
đ2bc" Ph2ng ch*nh lac t! sững lGi 61 ng• ng7ng l7 chang m;t hat trong bYi +3&"
Lr`i trong F!nh" ^34 trOng ng_n ng!ng, t.ng t.ng lớp lớp" u2ới s/ng M.&, n2ớc tr/i bkng bkng"
Mon s/ng gi7 n&! 6ốn th2`ng &A o<i l` đ` m7 n!4 b_ng o&!4 c&5ng 6ới những +nng FoI4 tr/ng 67o đCn
shiCp" R7i b! con th&4€n ng2bc +nng nSng nhọc, b&5m sˆo l%n đón gió n!m" Ph2ng 6ƒn ph<i có th%m
+km ng2`i shom l2ng cŒng +34 sˆo" #ọ l.m l@i b2ớc ch0m chGp 6en b`"
X%n trong đ% lGi l7 một sh&ng c<nh shIc h•n, th0t %m <" MInh đ5ng rộng sh/ng một bóng
ng2`i"R]! gSt chi%m Fong, mSt r&ộng sh/ rIo, cnn trH những gốc rG" iiữ! đ5ng l7 một +Y4 ch&/m n2ớc
trong 6eo" B;4 l7 6Ct ch3n ngJ! Vng iióng, móng ngJ! sOt cOm s3& 67o đ;t, đA lGi sr ni,m m&/n đ`i"
uY4 ch&/m chG4 t] những 6Eng đ;t F! F/i 6€ tới đ34 th1 ch;m hCt" Lh&8 ;4 Vng iióng o&! đ34 r5i leo
l%n nai DHn, b!4 6€ tr`i" Vng đInh t!n giSc l7 đi l&/n" Lr%n nai gi` 6ƒn cnn đ€n th` Vng"
0L #HM
#hú giải 1 H." bap 9 lo7i chim m7& n3& th2`ng 8 cIc bWi b` h!4 s%& 6€ mE! hK"
bhuU" 9 6@ng n2ớc, nh$ hHn !o" SUng bầu : s/ng ch<4 o&! trnh XOc Pinh"
Đxc ‚m b*i 'Jn tUOn '* đánh R3u ƒ '*o tUT!c cLu tUN qi đPn) nh3t hoXc điKn từ th#ch h„I
'*o ch2 tUốn) các cLu h…i sau :
.Lu 1 : .hi$ b&$ bDI thTqn) ‚Ou '*o thqi )ian n*o tUon) nJ$ Q
!? mE! F&3n c? mE! th&
b? mE! hG +? mE! đ/ng
.Lu 2 : Aja nT!c On, s(n) .{u biến đ†i Ua sao Q
!? u2ới s/ng M.&, n2ớc tr/i bkng bkng"
b? u2ới s/ng M.&, n2ớc tr/i bkng bkng" Mon s/ng b_ng o&!4 c&5ng 6ới những +nng FoI4 tr/ng
67o đCn shiCp"
c? u2ới s/ng M.&, n2ớc tr/i bkng bkng" Mon s/ng gi7 n&! 6ốn th2`ng &A o<i l` đ` m7 n!4 b_ng
o&!4 c&5ng 6ới những +nng FoI4 tr/ng 67o đCn shiCp"

.Lu Z : Aja nT!c On, s(n) .{u biến đ†i đ‡ )LW ‚h0 ‚hJn )& cho con n)Tqi Q
!? Mon th&4€n ng2bc +nng nSng nhọc, b&5m sˆo l%n đón gió n!m"
b? Mon th&4€n ng2bc +nng nSng nhọc, +km ng2`i shom l2ng cŒng +34 sˆo, l.m l@i b2ớc ch0m
chGp 6en b`"
c? Mon th&4€n ng2bc +nng nSng nhọc, b&5m sˆo l%n đón gió n!m, +km ng2`i l.m l@i b2ớc ch0m
chGp 6en b`"
.Lu , : 8Ou '*i nét n†i bHt c[a cNnh tUon) đO-
!? dh&ng c<nh shIc h•n, th0t %m <, cInh đ5ng rộng sh/ng một bóng ng2`i, mSt r&ộng sh/ rIo, cnn
trH những gốc rG, giữ! đ5ng l7 một +Y4 ch&/m n2ớc trong 6eo"
b? ^ột +Y4 ch&/m n2ớc trong 6eo,đ;4 l7 6Ct ch3n ngJ! Vng iióng, móng ngJ! sOt cOm s3& 67o đ;t,
+Y4 ch&/m chG4 t] những 6Eng đ;t F! F/i 6€ tới đ34 th1 ch;m hCt"
c? M< 2 c3& tr%n đ€& đang"
.Lu : : 5UuWKn thuWết \n) ;i0n) 'K tUqi )„i On điKu )& thiOn) iOn) '
!? #1nh t2bng s1 6Ž c-! một LhInh iióng 62Hn m1nh đwng +04 giap +3n +Np giSc r5i lGi tr8 6€ tr`i
đA lGi t;m g2Hng 6€ một 6Q !nh hEng +3n tộc"
b? #1nh t2bng s1 6Ž c-! một LhInh iióng 62Hn m1nh đwng +04 giap +3n +Np giSc r5i lGi tr8 6€ tr`i
đA lGi một tr&4€n th&4Ct chống giSc ngoGi F3m"
c? #1nh t2bng s1 6Ž c-! một LhInh iióng 62Hn m1nh đwng +04 giap +3n +Np giSc r5i lGi tr8 6€ tr`i
đA lGi cho con chI& m&/n đ`i một ni€m s*nh cvn thi%ng li%ng"
.Lu + : _iết '*o ch2 tUốn) từ n)ữ thaW thế cho từ c0 )/ch RT!i tUon) đo/n 'Jn đY iOn ‚ết cLu :
Phững con chim cInh n3&, wc cZ m!ng m7& đ$ nh2 lt! b!4 l7 l7 ng!ng o&! mSt đ% c!o, ng!ng o&!
mSt ng2`i" .hPn) b!4 g.n lOm, t28ng nh2 6ới t!4 l7 tóm đ2bc"
Töø V.hPn)XE1aN E13B ;10 Eöø S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

.Lu k : .ác 'ế tUon) cLu : •Nài ba c:n th7yOn ngược PQng nKng nh4c, b7Rm *: lSn đ,n gi, namT
đT„c nối '!i nhau bˆn) cách n*o Q
!? Pối bng một o&!n h, t]"
b? Pối bng một cSp o&!n h, t]"
c? Pối bng một cSp t] h/ wng"
+? Pối trJc tiCp >sh/ng +Eng t] nối?"
.Lu 8 : •>)?Bi3a đRng là mUt PVy ch7!m nưWc tr:ng $<:. G2H0(y là $Xt ch6n ngYa Zng Bi,ng, m,ng
ngYa /-t c-m /67 $à: đ(t, để l[i \ ni]m m7!n đ)i.G^H _Vy ch7!m ch[y tJ nh3ng $`ng đ(t aa a!i $O
tWi đ6y thb ch(m hXt.T 5Uon) đo/n 'Jn tUOn cLu €1• '* cLu €Z• đT„c iOn ‚ết '!i nhau bˆn) cách
n*o Q
!? Xng cIch th!4 thC t] ngữ" Bó l7 t] pppppp", th!4 cho t] pppppppp
b? Xng cIch lSp t] ngữ" Bó l7 t] pppppppppp
c? Xng cIch +Eng t] ngữ nối" Bó l7 t] ppppppp""
.Lu 9 : Lrong đoGn >)? c3& 6kn +Eng ngh, th&0t so sInh l7 9
!? M3& ) c? M3& 3
/6 M3& 2 +? M3& 4
.Lu 1C : ĐiKn cXI ‰uan h" từ th#ch h„I '*o ch2 ch3$ tUon) cLu )héI sau :
^/n LoIn " " " " " " " " " " " " " " " " " "rKn cho chang em sŽ nkng t*nh toIn" " " " " " " " " " "m/n
học n74 cnn giap chang em rKn đwc t*nh cvn th0n"
<45
A2i cLu đPn) đT„c C,: điY$
#g R„ L…P 9" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Lớp Pkm " " " " :Lr2`ng L# #y†Pi L#g {#‡
Ma> =>}A 5g1 ;<=>> ĐỀ 2
Đxc tiến): - - - - - - - A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
Đxc th{$:- - - - - - - 5hqi )ian : ZC IhPt
ĐiY$ đxc: 8)*W thi : v CZ v 2C1C
M*i đxc : MOn s(n) .{u
X1m bQp s%& đ3& đó" LhC l7 mE! n2ớc l%n" Phững con chim cInh n3&, wc cZ m!ng m7& đ$ nh2 lt!
b!4 l7 l7 ng!ng o&! mSt đ% c!o, ng!ng o&! mSt ng2`i" Mhang b!4 g.n lOm, t28ng nh2 6ới t!4 l7 tóm
đ2bc" Ph2ng ch*nh lac t! sững lGi 61 ng• ng7ng l7 chang m;t hat trong bYi +3&"
Lr`i trong F!nh" ^34 trOng ng_n ng!ng, t.ng t.ng lớp lớp" u2ới s/ng M.&, n2ớc tr/i bkng bkng"
Mon s/ng gi7 n&! 6ốn th2`ng &A o<i l` đ` m7 n!4 b_ng o&!4 c&5ng 6ới những +nng FoI4 tr/ng 67o đCn
shiCp" R7i b! con th&4€n ng2bc +nng nSng nhọc, b&5m sˆo l%n đón gió n!m" Ph2ng 6ƒn ph<i có th%m
+km ng2`i shom l2ng cŒng +34 sˆo" #ọ l.m l@i b2ớc ch0m chGp 6en b`"
X%n trong đ% lGi l7 một sh&ng c<nh shIc h•n, th0t %m <" MInh đ5ng rộng sh/ng một bóng
ng2`i"R]! gSt chi%m Fong, mSt r&ộng sh/ rIo, cnn trH những gốc rG" iiữ! đ5ng l7 một +Y4 ch&/m n2ớc
trong 6eo" B;4 l7 6Ct ch3n ngJ! Vng iióng, móng ngJ! sOt cOm s3& 67o đ;t, đA lGi sr ni,m m&/n đ`i"
uY4 ch&/m chG4 t] những 6Eng đ;t F! F/i 6€ tới đ34 th1 ch;m hCt" Lh&8 ;4 Vng iióng o&! đ34 r5i leo
l%n nai DHn, b!4 6€ tr`i" Vng đInh t!n giSc l7 đi l&/n" Lr%n nai gi` 6ƒn cnn đ€n th` Vng"
0L #HM
#hú giải 1 H." bap 9 lo7i chim m7& n3& th2`ng 8 cIc bWi b` h!4 s%& 6€ mE! hK"
bhuU" 9 6@ng n2ớc, nh$ hHn !o" SUng bầu : s/ng ch<4 o&! trnh XOc Pinh"
Đxc ‚m b*i 'Jn tUOn '* đánh R3u ƒ '*o tUT!c cLu tUN qi đPn) nh3t hoXc điKn từ th#ch h„I
'*o ch2 tUốn) các cLu h…i sau :
.Lu 1 : _iết '*o ch2 tUốn) từ n)ữ thaW thế cho từ c0 )/ch RT!i tUon) đo/n 'Jn đY iOn ‚ết cLu :
Phững con chim cInh n3&, wc cZ m!ng m7& đ$ nh2 lt! b!4 l7 l7 ng!ng o&! mSt đ% c!o, ng!ng o&!
mSt ng2`i" .hPn) b!4 g.n lOm, t28ng nh2 6ới t!4 l7 tóm đ2bc"
Töø V.hPn)XE1aN E13B ;10 Eöø S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
.Lu 2 : ĐiKn cXI ‰uan h" từ th#ch h„I '*o ch2 ch3$ tUon) cLu )héI sau :
^/n LoIn " " " " " " " " " " " " " " " " " "rKn cho chang em sŽ nkng t*nh toIn" " " " " " " " " " "m/n
học n74 cnn giap chang em rKn đwc t*nh cvn th0n"
.Lu Z : •>)?Bi3a đRng là mUt PVy ch7!m nưWc tr:ng $<:. G2H0(y là $Xt ch6n ngYa Zng Bi,ng, m,ng
ngYa /-t c-m /67 $à: đ(t, để l[i \ ni]m m7!n đ)i.G^H _Vy ch7!m ch[y tJ nh3ng $`ng đ(t aa a!i $O
tWi đ6y thb ch(m hXt.T 5Uon) đo/n 'Jn tUOn cLu €1• '* cLu €Z• đT„c iOn ‚ết '!i nhau bˆn) cách
n*o Q
!? Xng cIch +Eng t] ngữ nối" Bó l7 t] ppppppp""
b? Xng cIch th!4 thC t] ngữ" Bó l7 t] pppppp", th!4 cho t] pppppppp
c? Xng cIch lSp t] ngữ" Bó l7 t] pppppppppp
.Lu , : .ác 'ế tUon) cLu : •Nài ba c:n th7yOn ngược PQng nKng nh4c, b7Rm *: lSn đ,n gi, namT
đT„c nối '!i nhau bˆn) cách n*o Q
!? Pối bng một cSp t] h/ wng"
b? Pối trJc tiCp >sh/ng +Eng t] nối?"
c? Pối bng một o&!n h, t]"
+? Pối bng một cSp o&!n h, t]"

.Lu : : Lrong đoGn >)? c3& 6kn +Eng ngh, th&0t so sInh l7 9
!? M3& 4 b? M3& 3
c? M3& 2 +? M3& )
.Lu + : .hi$ b&$ bDI thTqn) ‚Ou '*o thqi )ian n*o tUon) nJ$ Q
!? mE! th& c? mE! F&3n
b? mE! đ/ng +? mE! hG
.Lu k : Aja nT!c On, s(n) .{u biến đ†i Ua sao Q
!? u2ới s/ng M.&, n2ớc tr/i bkng bkng" Mon s/ng gi7 n&! 6ốn th2`ng &A o<i l` đ` m7 n!4 b_ng
o&!4 c&5ng 6ới những +nng FoI4 tr/ng 67o đCn shiCp"
b? u2ới s/ng M.&, n2ớc tr/i bkng bkng"
c? u2ới s/ng M.&, n2ớc tr/i bkng bkng" Mon s/ng b_ng o&!4 c&5ng 6ới những +nng FoI4 tr/ng 67o
đCn shiCp"

.Lu 8 : Aja nT!c On, s(n) .{u biến đ†i đ‡ )LW ‚h0 ‚hJn )& cho con n)Tqi Q
!? Mon th&4€n ng2bc +nng nSng nhọc, b&5m sˆo l%n đón gió n!m, +km ng2`i l.m l@i b2ớc ch0m
chGp 6en b`"
b? Mon th&4€n ng2bc +nng nSng nhọc, b&5m sˆo l%n đón gió n!m"
c? Mon th&4€n ng2bc +nng nSng nhọc, +km ng2`i shom l2ng cŒng +34 sˆo, l.m l@i b2ớc ch0m
chGp 6en b`"

.Lu 9 : 8Ou '*i nét n†i bHt c[a cNnh tUon) đO-
!? ^ột +Y4 ch&/m n2ớc trong 6eo,đ;4 l7 6Ct ch3n ngJ! Vng iióng, móng ngJ! sOt cOm s3& 67o đ;t,
+Y4 ch&/m chG4 t] những 6Eng đ;t F! F/i 6€ tới đ34 th1 ch;m hCt"
b? dh&ng c<nh shIc h•n, th0t %m <, cInh đ5ng rộng sh/ng một bóng ng2`i, mSt r&ộng sh/ rIo, cnn
trH những gốc rG, giữ! đ5ng l7 một +Y4 ch&/m n2ớc trong 6eo"
c? M< 2 c3& tr%n đ€& đang"
.Lu 1C : 5UuWKn thuWết \n) ;i0n) 'K tUqi )„i On điKu )& thiOn) iOn) '
!? #1nh t2bng s1 6Ž c-! một LhInh iióng 62Hn m1nh đwng +04 giap +3n +Np giSc r5i lGi tr8 6€ tr`i
đA lGi một tr&4€n th&4Ct chống giSc ngoGi F3m"
b? #1nh t2bng s1 6Ž c-! một LhInh iióng 62Hn m1nh đwng +04 giap +3n +Np giSc r5i lGi tr8 6€ tr`i
đA lGi cho con chI& m&/n đ`i một ni€m s*nh cvn thi%ng li%ng"
c? #1nh t2bng s1 6Ž c-! một LhInh iióng 62Hn m1nh đwng +04 giap +3n +Np giSc r5i lGi tr8 6€ tr`i
đA lGi t;m g2Hng 6€ một 6Q !nh hEng +3n tộc"
<45
A2i cLu đPn) đT„c C,: điY$
Đ67 68 ĐB. 5<wA ;<=>> v Eu7 :
A2i cLu đPn) đT„c C,: điY$
.Lu 1 : .hi$ b&$ bDI thTqn) ‚Ou '*o thqi )ian n*o tUon) nJ$ Q
b? mE! hG
.Lu 2 : Aja nT!c On, s(n) .{u biến đ†i Ua sao Q
c? u2ới s/ng M.&, n2ớc tr/i bkng bkng" Mon s/ng gi7 n&! 6ốn th2`ng &A o<i l` đ` m7 n!4
b_ng o&!4 c&5ng 6ới những +nng FoI4 tr/ng 67o đCn shiCp"

.Lu Z : Aja nT!c On, s(n) .{u biến đ†i đ‡ )LW ‚h0 ‚hJn )& cho con n)Tqi Q
b? Mon th&4€n ng2bc +nng nSng nhọc, +km ng2`i shom l2ng cŒng +34 sˆo, l.m l@i b2ớc ch0m
chGp 6en b`"
.Lu , : 8Ou '*i nét n†i bHt c[a cNnh tUon) đO-
!? dh&ng c<nh shIc h•n, th0t %m <, cInh đ5ng rộng sh/ng một bóng ng2`i, mSt r&ộng sh/ rIo, cnn
trH những gốc rG, giữ! đ5ng l7 một +Y4 ch&/m n2ớc trong 6eo"
.Lu : : 5UuWKn thuWết \n) ;i0n) 'K tUqi )„i On điKu )& thiOn) iOn) '
c? #1nh t2bng s1 6Ž c-! một LhInh iióng 62Hn m1nh đwng +04 giap +3n +Np giSc r5i lGi tr8 6€ tr`i
đA lGi cho con chI& m&/n đ`i một ni€m s*nh cvn thi%ng li%ng"
.Lu + : _iết '*o ch2 tUốn) từ n)ữ thaW thế cho từ c0 )/ch RT!i tUon) đo/n 'Jn đY iOn ‚ết cLu :
Phững con chim cInh n3&, wc cZ m!ng m7& đ$ nh2 lt! b!4 l7 l7 ng!ng o&! mSt đ% c!o, ng!ng o&!
mSt ng2`i" .hPn) b!4 g.n lOm, t28ng nh2 6ới t!4 l7 tóm đ2bc"
Töø V.hPn)XE1aN E13B ;10 Eöø S 2h3ng c:n chim c.nh n67

.Lu k : .ác 'ế tUon) cLu : •Nài ba c:n th7yOn ngược PQng nKng nh4c, b7Rm *: lSn đ,n gi, namT
đT„c nối '!i nhau bˆn) cách n*o Q
+? Pối trJc tiCp >sh/ng +Eng t] nối?"
.Lu 8 : •>)?Bi3a đRng là mUt PVy ch7!m nưWc tr:ng $<:. G2H0(y là $Xt ch6n ngYa Zng Bi,ng, m,ng
ngYa /-t c-m /67 $à: đ(t, để l[i \ ni]m m7!n đ)i.G^H _Vy ch7!m ch[y tJ nh3ng $`ng đ(t aa a!i $O
tWi đ6y thb ch(m hXt.T 5Uon) đo/n 'Jn tUOn cLu €1• '* cLu €Z• đT„c iOn ‚ết '!i nhau bˆn) cách
n*o Q
+? Xng cIch th!4 thC t] ngữ" Bó l7 t] pppppp", th!4 cho t] pppppppp
36 Xng cIch lSp t] ngữ" Bó l7 t] _Vy ch7!m
•? Xng cIch +Eng t] ngữ nối" Bó l7 t] ppppppp""
.Lu 9 : Lrong đoGn >)? c3& 6kn +Eng ngh, th&0t so sInh l7 9
c? M3& 3
.Lu 1C : ĐiKn cXI ‰uan h" từ th#ch h„I '*o ch2 ch3$ tUon) cLu )héI sau :
^/n LoIn h!ng ch\ rKn cho chang em sŽ nkng t*nh toIn mà m/n học n74 cnn giap
chang em rKn đwc t*nh cvn th0n" >hoSc h!ng nh3ng c. mà c@ng cho đang?
<45

ĐỀ =>}A 5g1 ĐB. 5>48; ;<=>>
8@A <B. Š 2CC9 v 2C1C
#ọc sinh bOt thkm một trong cIc b7i t0p đọc 67 tr< l`i c3& h$i 9
)3: LhIi s2 Lr.n Lh- độ > tr!ng )5?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
)4: LhIi s2 Lr.n Lh- độ > tr!ng )5?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
)5: q0p l7ng giữ biAn > tr!ng 36?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
)6: q0p l7ng giữ biAn > tr!ng 36?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
)7: {h3n Ft t7i t1nh > tr!ng 46 ?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
(,) {h3n Ft t7i t1nh > tr!ng 46 ?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
7: {hong c<nh đ€n #Eng > tr!ng 6=?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
=: {hong c<nh đ€n #Eng > tr!ng 6=?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
(: PghŽ! th.4 trn > tr!ng 7( ?
BoGn ) m M3& h$i 67 nội +&ng b7i"
)0: PghŽ! th.4 trn > tr!ng 7( ?
BoGn ) m M3& h$i 67 nội +&ng b7i"
ÑAÙR AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I
KHOWI " -N$%m o&' : ())*-()+)
I- Ño&' 3$-n 3ie!n. : _" 9ieåm ? :
) GV G23Om Era ñ1ïc thaNnh ti&>ng C0B2 >ôù2 Eöøng Ho p5a ;aù; E23BE OÂn Eafp
ôq E5a@n ", H=0B Ho CöôM; G23Om Era n34n raq2 C3@5 ôq ;aù; E23BE OÂn Eafp 6.
)N0f2 <5ng G23Om Era : Ho C0M; m0fE C0aMn >aên G10aqng ((& ;1öS E150f;
;15q C23Om CaS 10M; ôq GHL II HGV ;10Mn ;aù; C0aMn >aên Er0ng 8 /aø2 Eafp C0M;
oGL Ti&>ng Oi&=t P, ta=, QQ, g12 E34n /aø27 =0B Erang Er0ng oGL >aø0 ,hi&>u ;10
Eöøng Ho /0B; E1aêm >aø C0M; E1aøn1 E23Bng C0aMn >aên <0 GV CaS Caùn1 <aB56.
)GV Caùn1 g2aù ;10 C23Om <öMa >aø0 ;aù; N345 ;a@5 =a5 :
` #o$c %&'ng tieáng, %&'ng t(ø : + 9ieåm#
Hr0M; =a2 Eöø " C3Bn - E23Bng : &78 C23Oms C0M; =a2 p5aù 8 E23Bng : & C23Om6.
` )ga*t h+i, ngh, h+i %&'ng +û ca'c daá& ca-&, ca'c c&$m t(ø .o/
ngh0a : + %ie1m2
HNgahE ng1[ 1ô2 G104ng C5ùng Eöø " C3Bn $ ;10X : &78 C23Oms ngahE ng1[
1ô2 G104ng C5ùng Eöø - ;10X Erôq ?34n: & C23Om6.
`3io$ng do$c 4(+'c %a5& co' 4ie1& caûm 6 1 %ie1m#
HG20Mng C0M; ;1öa E13O 123fn r0S EAn1 /23O5 ;aqm :&78 C23Oms g20Mng C0M;
G104ng E13O 123fn EAn1 /23O5 ;aqm : & C23Om6.
` 7oác %o8 %o$c CaME N345 ;a@5 HG104ng p5aù ( p15ùE6 :( C23Om.
Hr0M; Eöø Er34n ( p15ùE C3Bn " p15ùE : &78 C23Oms C0M; p5aù " p15ùE : &
C23Om6
` 7.aû 9+øi %&'ng :' ca-& hoûi do 3; ne-& :+ 9ieåm
HTraq ?ôø2 ;1öa C5q Nù 10aj; <23Xn CaME ;1öa r0S raøng : &78 C23Oms
Eraq ?ôø2 =a2 10aj; G104ng Eraq ?ôø2 CöôM; : & C23Om6.
ÑAÙR AÙN BAØI KIEÅM TRA BIEWT HKI
KHOWI " -N$%m o&' : ())*-()+)#
I- Bie!3 COn 3$< :
RaNi vi&>tS 8)hma th{W tUp
UTöø VTc s4ng sớ"WW,học 8>1 8hVo sauX YZ) Ti&>ng Oi&=t P[ta=, Q\, trang ]i ^
a6 GV C0M; ;10 Ho Hngh&[vi&>t^ /aø2 ;1An1 Eaq Er0ng G10aqng E1ôø2 g2an Eöø (8
p15ùE.
A? #a'nh gia,' cho %ie1m S #aø2 >23BE G104ng mah; ?0X2 ;1An1 Eaq7 ;1öS
>23BE r0S raøng7 Ertn1 /aøN C5ùng C0aMn >aên : " 9ieåm.
.0X2 ?0X2 ;1An1 Eaq Er0ng /aø2 >23BE H=a2) =$Dn 01& $âm 9$H1 o$:' 7$HnQ
3$nK 6oân. 7ie!3 o$ 912n. a14 9bn?Q 3;8- )Q" 9ieåm#
uT_u yE : Ne!1 '85 7ie!3 6oân. ;o5 ;$-n.Q C$i 7eH 9oc '$o d
6o$<n. '$2' d 6ieå1 '85Q o$:' 3;@n A$-4 A$ånMAb 3;8- + 9ieåm
3o$-n A$-i#
II- T$c0 =$-m 7$%n : UP ñi&B6
aG #e5 4aøi S : 'T "I8 "n Buà c ` ngh0a sZu sGc /ới V"5
4G F(+'ng daHn %a'nh gia,' cho %ie1m6
42+? -Ñ$<m A$<o '$2' 4eâ1 '$H1 C$1Q 98,&' " 9ieåm:
v V23BE CöôM; /aø2 >aên Eaq đ5 60t C5q ;aù; p1a@n K` 'aNi, tha;n 'aNi, k&>t
'aNi C5ùng N345 ;a@5 CaS 10M;s C0f <aø2 /aø2 >23BE G10aqng (8 <0øng Erôq ?34n.
vV23BE ;a45 C5ùng ngöS p1aùp7 <5øng Eöø C5ùng7 G104ng mah; ?0X2 ;1An1
Eaqs
v %1öS >23BE r0S raøng7 Ertn1 /aøN /aø2 >23BE =aM;1 =3S.
A#(? -T1-4 3eo m82' 9oc C$i Co23 7eH 42Q 7eH EieDn 9$&3 7$- '85
7ie!3Q 'o2 3eå 'o '$2' m82' 9oc 9ieåm :

-78 ) - ) $78 ) $ ) "78 ) " ) (78 ) ( ) &78.

ĐỀ .]r8; \8 5<> A\8 5>48; _>s5 ;<=>> =<t> Eu7 :
8@A <B. 2CC9 v 2C1C
> v ĐB. 5>48; 9
#ọc sinh bOt thkm một trong cIc b7i t0p đọc 67 tr< l`i c3& h$i 9
>>? ĐB. 5<wA :
M*i chxn n)o*i F;=-
>>>? 5y7 EaA _@8 :
)): L< o&4An sIch LiCng Ri,t 5, t0p h!i c-! em"
)2: L< cIi đ5ng h5 bIo thwc
)3: L< một đ5 60t trong nh7 m7 em 4%& th*ch"
)4: L< đ5 60t hoSc món o&7 có ‹ nghŽ! s3& sOc 6ới em"
)5: L< một c! sŽ đ!ng biA& +i‚n"
>>>? .<z8< 5G :
)" {hong c<nh đ€n #Eng > tr!ng 6=?
> L] đ.& " " " " " " " " " 8hVo S<n 'inh /^ 8>@n giữ nLi cao?"
2" PghŽ! th.4 trn > tr!ng 7( ?
> L] đ.& đCn phọc 8>1 8hVo sau ?
3" Pai non hEng 6Ž > tr!ng 5=?
4" \i l7 th&‘ tZ lo7i ng2`i > tr!ng 70?
5" Lr* +@ng song to7n > tr!ng 26?
> L] diang eCn Ninh đCn phCt ?
A\8 5968
Mh2Hng tr1nh đCn t&.n 2= theo ch&vn siCn thwc"
);ớng 'họ phL= ngà3 &! 8h4ng %3 nC" $%&%5
d#xe L[yzPi

{#|^ L#} B~{
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II
ÑEV +
Ñieåm: Moân: TOAÙN - Ko!i "# N$%m o&' : ()) - ())
T,-i .i$n : /) 0123
N.$-4 3i : (" d )G d ()+)
C$â1 +: a6 V23BE =0B g0@m ;0ù :
99..‚(C u Ha2 ng1tn G104ng Eraêm ?2n1 m0fE C3@)2)m3ùE
G10B2 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u L104ng p1aON ;1An Eraêm möôø2 ;1An m3ùE G10B2 :. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
/6 ro&' ;aù; =0B C0 =a5 :
u &7F&$ <m
$
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
u
234
)000
;m
$
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
C$â1 ( : r23@n <aB5 ƒ : „ s ! >aø0 ;10X ;1aBm :
. . . .‚(C a6 F:7"&&&. . . . . . F:7" ;6 -&7(. . . . . . $F7F"
/6 ,F7+. . . . . . F&7+ <6 8-7&, . . . . . . 8-7&:F

C$â1G : rajE EAn1 r0@2 E1öM; 123fn p13ùp EAn1 :
. . . .‚"C a6 - ngaøN"" g2ôøv 8 ngaøN(- g2ôø ;6 , g2ôø (F p15ùE × $
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
/6 (- g2ôø "- p15ùE * : g2ôø -8 p15ùE <6 "( p15ùE (8 g2a4N :
8
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
C$â1 / : V23BE =0B E1A;1 1ôMp >aø0 ;10X ;1aBm:
. . . .‚"C a6 :" p15ùE ! . . . . . . . g2ôø . . . . . . p15ùE
H&78 C23Om6
/6 $78 g2ôø ! . . . . . . . p15ùE .
H&78 C23Om6
;6 (,78- <m
$
! . . . . . . . . . . ;m
$
H&78 C23Om6
<6
2
5
m
$
! . . . . . . . . . . . .<m
$

H&78 C23Om6
C$â1 " : .0fE p10øng 10M; <aMng 1tn1 10fp ;1öS n1afE ;0ù ;123@5 <aø2 +m7
;123@5 r0fng 8 m >aø ;123@5 ;a0 $7- m
. . . . ‚"C Ngöôø2 Ea =ôn /0Bn majE Eöôøng p1Aa Er0ng p10øng 10M; >aø Era@n
p10øng7 m0X2 m3ùE >504ng 13BE $+ &&& C0@ng
a6 TAn1 <23fn EA;1 =ôn ;aên p10øng. #23BE <23fn EA;1 ;aù; ;öqa ?aø (&7F m
"
.
/6 TAn1 E23@n =ôn p10øng 10M; C0ù.

RaNi gia`i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
C$â1 N : H$54 6o$n 7$-o '85 9$:3 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n.#
. . . .‚(C $? TY t#ch $oc3 @n =$c0 08,n. 'o2 N'm =$- :
A. $+ ;m
$
#.(-- ;m
$
%. (,& ;m
$
'. "(+ ;m
$

H &7"8 C23Om6
A6 8t '1<$ *)) m L # # # # # # m
A. -& #. -8 %. +& '. F&
H &7"8 C23Om6
'?
45
)000
7iết RT!i R/n) số thHI IhLn * :
\"45 X"4,5 M"0,045 u" 0,450 H &7"8
C23Om6
<6 %10 nt! h1nh trnn ^ đ2`ng s*nh 2 +m nh2 h1nh b%n" .hu 'i h&nh A * :
&7"8 C23Om6
\" 3,)4 +m X" 4,)4 +m M" 5,)4 +m u" =,2= +m
"
<&nh A
C$â1 P : TAn1 <23fn EA;1 p1a@n G104ng E04 CafmEr0ng 1tn1 /34n .
. . . . .(‚C B$-i .i$<i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ..

HEWT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II
ÑEV (
Ñieåm: Moân: TOAÙN - Ko!i "# N$%m o&' : ())* - ()+)
T,-i .i$n : /) 0123
N.$-4 3i : (" d )G d ()+)
C$â1 + : .0fE p10øng 10M; <aMng 1tn1 10fp ;1öS n1afE ;0ù ;123@5 <aø2 +m7
;123@5 r0fng 8 m >aø ;123@5 ;a0 $7- m
. . . . ‚"C Ngöôø2 Ea =ôn /0Bn majE Eöôøng p1Aa Er0ng p10øng 10M; >aø Era@n
p10øng7 m0X2 m3ùE >504ng 13BE $+ &&& C0@ng
;6 TAn1 <23fn EA;1 =ôn ;aên p10øng. #23BE <23fn EA;1 ;aù; ;öqa ?aø (&7F m
"
.
<6 TAn1 E23@n =ôn p10øng 10M; C0ù.
Baøi giaûi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
("
m
F
m
8
m
%
.
'
#
A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
C$â1 ( : H$54 6o$n 7$-o '85 9$:3 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n.#
. . . .‚(C $? TY t#ch $oc3 @n =$c0 08,n. 'o2 N'm =$- :
A. $+ ;m
$
#.(-- ;m
$
%. (,& ;m
$
'. "(+ ;m
$

H &7"8 C23Om6
A6 8t '1<$ *)) m L # # # # # # m
A. -& #. -8 %. +& '. F&
H &7"8 C23Om6
'?
45
)000
7iết RT!i R/n) số thHI IhLn * :
\"45 X"4,5 M"0,045 u" 0,450 H &7"8
C23Om6
<6 %10 nt! h1nh trnn ^ đ2`ng s*nh 2 +m nh2 h1nh b%n" .hu 'i h&nh A * :
&7"8 C23Om6
\" 3,)4 +m X" 4,)4 +m M" 5,)4 +m u" =,2= +m
"
C$â1 G: a6 ro&' ;aù; =0B C0 =a5 :
H@n M
99..‚(C u
234
)000

;m
$
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u &7F&$ <m
$
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
/6V23BE =0B g0@m ;0ù :
u L104ng p1aON ;1An Eraêm möôø2 ;1An m3ùE G10B2 :. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u Ha2 ng1tn G104ng Eraêm ?2n1 m0fE C3@)2)m3ùE
G10B2 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C$â1 / : TAn1 <23fn EA;1 p1a@n G104ng E04 CafmEr0ng 1tn1 /34n .
. . . . .(‚C B$-i .i$<i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
("
m
F
m
8
m
%
.
'
#
A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. .
C$â1 " : r23@n <aB5 ƒ : „ s ! >aø0 ;10X ;1aBm :
. . . .‚(C a6 8-7&, . . . . . . 8-7&:F ;6 ,F7+. . . . . . F&7+
/6 -&7(. . . . . . $F7F" <6 F:7"&&&. . . . . . F:7"

C$â1 N : rajE EAn1 r0@2 E1öM; 123fn p13ùp EAn1 :
. . . .‚"C a6 "( p15ùE (8 g2a4N : 8 ;6 (- g2ôø "- p15ùE * :
g2ôø -8 p15ùE
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
/6 , g2ôø (F p15ùE × $ <6 - ngaøN"" g2ôøv 8 ngaøN(- g2ôø
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
C$â1 P : V23BE =0B E1A;1 1ôMp >aø0 ;10X ;1aBm:
. . . .‚"C a6
2
5
m
$
! . . . . . . . . . . .
H&78 C23Om6
/6 (,78- <m
$
! . . . . . . . . . . ;m
$

H&78 C23Om6
;6 $78 g2ôø ! . . . . . . . p15ùE .
H&78 C23Om6
<6 ,- p15ùE ! . . . . . . . g2ôø . . . . . . p15ùE
H&78 C23Om6

HEWT
ÑAÙR AÙN TOAÙN " GHKII - NAoM HOÏC ())*- ()+)
C$â1 +: a6 V23BE =0B g0@m ;0ù : MoDi '$â1
912n. 98,&' )Q(" 9ieåm
A
#
99..‚(C u Ha2 ng1tn G104ng Eraêm ?2n1 m0fE C3@)2)m3ùE
G10B2 : ())+ Em
G

u L104ng p1aON ;1An Eraêm möôø2 ;1An m3ùE G10B2 :
)Q*+* m
G
#
/6 ro&' ;aù; =0B C0 =a5 : u &7F&$ <m
$
: Koân. 0$å4 'On 3;$%m =in A$
9eH-gi-me23 6o!i#
u
234
)000
;m
$
: H$i 3;$%m A$ m8,i Ao!n 0$Hn 3;$%m
g$%n.-3i-me23 6o!i#
C$â1 ( : r23@n <aB5 ƒ : „ s ! >aø0 ;10X ;1aBm : ÑieHn moDi
E$!1 912n. 98,&' )Q(" 9ieåm
. . . .‚(C a6 F:7"&&&. . !. . . . F:7" ;6 -&7(. . . „. . . $F7F"
/6 ,F7+. . .ƒ . . . F&7+ <6 8-7&, . . . „. . . 8-7&:F
C$â1G : rajE EAn1 r0@2 E1öM; 123fn p13ùp EAn1 : MoDi
0e20 3On 912n. 98,&' )Q" 9ieåm
. . . .‚"C a6 - ngaøN"" g2ôø v 8 ngaøN(- g2ôø ! F n.$-4GN .i,- H &7"8C6 !
+) n.$-4+( .i,- H &7"8C6
/6 (- g2ôø "- p15ùE * : g2ôø -8 p15ùE ! N .i,- G* 0123
;6 , g2ôø (F p15ùE × $ ! (/ .i,- "P 0123
<6 "( p15ùE (8 g2a4N : 8 ! / 0123 +" .i$â4
C$â1 / : V23BE =0B E1A;1 1ôMp >aø0 ;10X ;1aBm:
MoDi '$â1 912n. 98,&' )Q" 9ieåm
. . . .‚"C a6 ,- p15ùE ! + .i,- (/ 0123
H&78 C23Om6
/6 $78 g2ôø ! (+) 0123 .
H&78 C23Om6
;6 (,78- <m
$
! +Y "/) 'm
G
H&78 C23Om6
<6
2
5
m
$
! /)) Em
G

H&78 C23Om6
C$â1 " : 2 %ie1m Baøi giaûi
bi&=n tAch 0ung huanh '1>n aHt t_KNng tr1ng ,h1Nng h1ïc .aN S
H&78 C23Om6
U m t P ^ × " × $7- ! 74,U N m
2
G
bi&=n tAch tragn ,h1Nng h1ïc .aN S
H&7"8 C23Om6
m × 8 ! 30 N m
2
G
bi&=n tAch hu&Et sKn ,h1Nng h1ïc ñ1E .aN S
H&78 C23Om6
]k,l t j0 * \0,i u 93,9 N m
2
G
Ti&gn sKn ,h1Nng h1ïc ñ1E .aN S
H&78 C23Om6
j+ &&& × ij,i u 3 3U0 400 N%o5ng G
#a'L Joá 6 aG 93,9 m
2
H&7"8 C23Om6
4G 3 3U0 400 %o5ng
C$â1 N : H$54 6o$n 7$-o '85 9$:3 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n.#
. . . .‚(C $? '. "(+ ;m
$
H &7"8 C23Om6

A6 #. -8
H &7"8 C23Om6 '? M" 0,045 H &7"8 C23Om6

<6 M" 5,)4
+m > &7"8 C23Om6
C$â1 P :( C23Om B$-i .i$<i
bi&=n tAch hcnh thang .aN S H &7"8
C23Om6
U \2 t i ^ × 8 :" ! 52,5 N m
2
G
bi&=n tAch hcnh ta giaEc .aN S H &7"8
C23Om6
\2 × 8 : " ! 30 N m
2
G
bi&=n tAch ,hagn kh1;ng t1; ña= .aN S H &7"8 C23Om6
P2,P v j0 u 22,5 N m
2
G
#a'L Joá 6 22,5 m
2
H &7"8
C23Om6

ÑEV CÖTNG OeN THI HKII KHOWI iTÙR " - NAoM HOÏC
())*-()+)#
.OÂN LHOA HOÏ%
C$â1 (>N)K (>N( K />NP K G>N* K />N*K />P(K +>PPQPYK +>Y(QYGK +>YYK (>*+K
G>*/K+>*YQ**K +>+))K GE>+))K />+)(K (>+)/K +>+)"K G>+)*K G>++)K ">++YK P>++*K
*>++*#_ B,< A$-i 3$c0 Ko$ o&' ?
+# oöM /23Bn C0O2 10a 10M; aqN ra Er0ng Eröôøng 1ôMp naø0 <öôù2 Ca4N :
a6 H0a Ean Cöôøng >aø0 nöôù;. 36 •2 maêng Er0fn >ôù2 ;aùE >aø nöôù;.
/6 T1aq >042 =0Bng >aø0 nöôù;. g6 r2n1 môù2 E1aøn1 C2n1 g[.
;6 'a4N ;a0 =5 /D G3ù0 <aSn ra. 16 T15Nq E2n1 ôq E13O ?0qng E1aøn1 E15Nq
E2n1 ôq E13O rahn.
<6 LN E15Nq E2n1 /D rô2 >ôS.
". %ô p5an =2n1 <5M; CöM; >aø ;ô p5an =2n1 <5M; ;aù2 ;5qa E1öM; >afE ;0ù 10a ?aø :
n15V >aø n15V.
ÑjA iu
+- B@ C$o '$â1 AÙ 'o2 91< '$2' 9,2i 6O $c1 f
Vt ;1a45 AÙ Eraq2 <aø2 Eöø ga@n ;öM; #ah; Eôù2 p5aù •A;1 CaM0 n34n ;1a45 AÙ ;0ù
C5q ;aù; Côù2 G1A 1af5 : Eöø n123fE Côù27 04n Côù2 C3Bn 1aøn Côù2.
(-H$54 neâ1 9$:' 9ieåm 38& nieân '1<$ i$-o 7$- C$m- 01- 'i$ #
)Laø0: LaSn1 E10O G104ng g2aùp /23On) rDa 1tn1 p1a@n ?ôùn ?aø n5ù2 >aø ;a0
ng5N34n.
)%am)p5);12a: CDa 1tn1 ;15q N3B5 ?aø C0@ng /ahng <aMng ?0øng ;1aS07 nô2 E1aBp
n1aBE ?aø #23On H0@.
G-Keå 3eân moc3 Co! m$:3 $-n. T;1n. v1o!' m$- em Aie!3 #
Töø ?a45 Tr5ng }50B; CaS n0O2 E23Bng >3@ Eô ?5Ma7 g0Bm7 =öù7 ;13ø. NgaøN naN7 =aqn
5aBE n123@5 maùN m0ù;7 E123BE /D. Haøng C23fn Eöq7 04 E047 1aøng maN maj;7 C0@ ;1ô2
;5qa Tr5ng }50B; CöôM; 5aBE G1aO5 n123@5 nöôù; Er34n E13B g2ôù2.
/-i1&' 9b$ Oe-g3;$â4-=i-$ 'o2 9$:' 9ieåm .@f
L5M; CDa OÂ)Era4N)?2)a ;0ù G1A 1af5 G104 1aMn7 p1a@n ?ôùn <23fn EA;1 ?aø 10ang maM;
>aø a >an.
T1öM; >afE : ;0ù n123@5 /aM;1 Caøn >aø G30.
r0fng >afE C0f; Caù0 : ;0ù n123@5 ?0aø2 E15ù n1ö ;aêng)g5)r57 gaB5 ;04)a)?a.
"-Zoân. Mi-gi-gi-0i 7$- Coân. A-m$-Eoân n$nm ,< 9$â1 f
o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng Tr5ng Ta4m ôq #ah; .y >aø =04ng A)ma)
<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
N-Ñoân. N$m AÙ 'o2 9ieH1 6iecn .@ 9eå 0$23 3;ieån noân. n.iec0 f
L1A 1af5 n123fE Côù2 g20ù m5øa7 C0@ng /aYng ;1a45 E10O maø5 môS7 EaM0 C23@5
G23fn ;10 r04ng Nam AÙ =aqn 5aBE n123@5 ?5ùa gaM07;a0 =57 <a@5 ;0M7 <a@5 <öøa7 . . .
P- H$54 neâ1 9$:' 9ieåm '1<$ o$n. m$&' ^$-$-;$#
L104 n0ùng n1aBE E13B g2ôù2 ?aø 10ang maM; ?ôùn n1aBE E13B g2ôù2 G10aqng F Er23f5
Gm
"
..5øa 13ø7 /an ngaøN ga@n +&
&
%7 /an C34m ?aMn1 &
&
%. wE =04ng 10@7 E123B5 nöôù;7 ;1[
/aS2 Caù7 n5ù2 Caù .
Y-H$54 'o Aie!3 9$&i E8,n. n$-o 'o2 9oc C$â1 =,2n n$!3Q C$â1 A$o nieâ1 me23
f
T1aù2 #tn1 'öông ;0ù C0f =a45 ?ôùn n1aBE ?aø(( &$- m .
*-H$54 neâ1 7$-i 9$:' 9ieåm '1<$ 71-n. ;8-n. A-m$-Eoân #
)Laø >5øng röøng rafm n123fE Côù2 ?ôùn n1aBE E13B g2ôù27 >A n1ö ?aù p10O2 an1 ;5qa
Eraù2 CaBE >t n0ù ;0ù Eaù; <5Mng ?0M; /5M27 G1A C0f;7 ?aøm =aM;1 /a@5 G1A p5N3On .
+)-H$54 neâ1 9$:' 9ieåm 6in 3e! '1<$ Ho$ K@ #
H0a Gt ;0ù n3@n G2n1 E3B p1aùE Er23On7 n123@5 ngaøn1 ;04ng ng123fp Cöùng 1aøng
Ca@5 E13B g2ôù2 n1ö =aqn 5aBE C23fn7 maùN m0ù;7 E123BE /D. . . . oaqn p1aOm ;04ng
ng123fp ;1aBE ?öôMng ;a0. H0a Lt ;0øn 5aBE G1aO5 n04ng =aqn ?ôùn n1aBE E13B g2ôù2.
++-Ñ$:' 9ieåm 38& nieân '1<$ C$â1 N$m C8&' #
%1a45 ?5M; <5N n1aBE naYm ôq >5øng CDa ;öM;7 ?aMn1 n1aBE E13B g2ôù27 p5an1 naêm
n123fE C0f <öôù2 &
&
%7 E0aøn ;1a45 ?5M; p15q ?ôùp /aêng <aøN Er5ng /tn1 Er34n "&&&m.
r0fng >afEE2345 /23O5 n1aBE ?aø ;12m ;aùn1 ;5ME.
+G-Ñb$ @n '$â1 M] 'o2 9$:' 9ieåm .@ f
%1a45 .y naYm ôq /aùn ;a@5 Ta4N g0@m #ah; .y7 Nam .y >aø <aSN CaBE 13Mp
Tr5ng .y n0B2 ?23@n #ah; .y >aø Nam .y. rDa 1tn1 ;1a45 .y E1aN C0O2 Eöø Ea4N =ang
C04ng : <0M; /ôø /23On p1Aa Ea4N ?aø ;aù; <aSN n5ù2 ;a0 >aø C0@ =0f7 ôq g2öSa ?aø C0@ng
/aYng ?ôùn. P1Aa C04ng ?aø ;aù; <aSN n5ù2 E1aBp >aø ;a0 ng5N34n.
11"Fa/: ne-& nh(/ng %ie1m c+ 4aûn c&ûa Fie8L %Vnh >a".i ve5 ;ie8t )am2
.y p1aq2 E04n Er0Mng C0f; ?afp7 ;15q p5N3@n7 E10Bng n1aBE >aø E0aøn >3Mn ?aSn1
E10O ;5qa V23fE Nams p1aq2 r5ùE E0aøn /0f p5a4n .y >aø p5a4n C0@ng m2n1 ra G10q2 V23fE
Nams p1aq2 ;1aBm <öùE <An1 ?A5 p5a4n =öM ôq V23fE Nams p1aq2 ;0ù Eraù;1 n123fm 1aøn
gahn >3BE E1öông ;123Bn Eran1 ôq V23fE Nam
+(- ÑieHn 3eân '$2' '$â1 =1&' 7$-o A$<n. E8,2i 9$â4:
Teân n8,2' T1oc' '$â1
=1&'
Teân n8,2' T1oc' '$â1 =1&'
Tr5ng }50B;
A2 %afp
H0a Lt
L234n #ang Nga
. . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. .
OÂ)ra4N)?2)a
P1aùp
Laø0
%am)p5);12a
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
+/- ÑieHn noci E1n. 3O' ,&0 7eH Ñ$:' 9ieåm 38& nieân '1<$ C$â1 Ñ$&i F8,n.
:
KO $c1 Ñocn. 7$c3Q 38&' 7$c3
L5M; CDa OJE)
Era4N)?2)a
L104 1aMn )T1öM; >afE : /aM;1 Caøn7 ;a4N G30
) r0fng >afE: ;aêng)g5)r57 gaB5 ;04)
a)?a79
%aù; Caq0 N0ùng aOm )T1öM; >afE : röøng rafm7 röøng <öøa
ijCH ZÖk
1" Fie8L %Vnh >a".i ve5 ;ie8t )am %(+$c kP keát chPnh th('c vaøo th+øi gian
naøo, ta$i %a-& Q
NgaøN ":) &()(F:$7 EaM2 Pa)r2 E15q C04 nöôù; P1aùp .
2" #(+øng 7.(+øng T+n 4a*t %a5& %(+$c m+û vaøo th+øi gian naøo Q #(+øng
7.(+øng T+n co' :' ngh0a nh( theá naøo %oái v+'i c&o8c kha'ng chieán choáng
M0, c('& n(+'c c&ûa da-n to8c ta Q
NgaøN (F)&8)(F8F Tr5ng öông raqng p5N3BE CDn1 môq Cöôøng Tröôøng oôn. ra4N
?aø ;0n Cöôøng C3O m23@n #ah; ;12 >23fn =öù; ngöôø27>5S G1A7 ?öông E1öM;79 ;10 ;123Bn
Eröôøng7 g0ùp p1a@n E0 ?ôùn >aø0 =öM ng123fp g2aq2 p10ùng m23@n Nam.
3" Whieán tha*ng #ie8n Bie-n >h&û keát th&'c vaøo th+øi gian naøoQ Aeát X&aû
.a JaoQ
%123Bn E1ahng r23fn #234n P15q G3BE E15ù; >aø0 ngaøN &:)&8)(F8-. L3BE p5aq ?aø
=a5 8+ ngaøN C34m ;123Bn CaB5 G234n ;öôøng7 g2an G10O7 /0f C0f2 Ea CaS Caùn1 =afp z
p1aù0 Caø2 G10Ong ?0@{ ;5qa E1öM; <a4n P1aùp ôq r23fn #234n P15q7 g12 Erang >aøng ;10ù2
?0M2 >aø0 ?D;1 =öq ;10Bng g2aj; ng0aM2 a4m ;5qa <a4n E0f; Ea.
4" )e-& nh(/ng g(+ng chieán %aá& %ie1n hKnh t.ong chieán dVch #ie8n Bie-n
>h&û 9aø6
T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D CöùE7 P1an
rtn1 G20ùE ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2 04ng ?34n <23fE CD;1 .
5" Whieán dVch 9Vch J(û Fo5 WhP Minh %a/ keát th&'c tha*ng 9+$i vaøo th+øi gian
naøo vaø ga*n v+'i J($ kie8n 9Vch J(û 9aø6
NgaøN $& ) - *(F:87 >ôù2 =öM G23fn ?D;1 =öq Caùn1 ;123Bm <2n1 T0Ong T10Bng ng5MN.
rôn >D 3 Eaêng ;5qa #5ø2 }5ang T1afn CaS E23Bn >aø0 <2n17 T0Ong T10Bng 'öông Vaên
.2n1 Ca@5 1aøng >04 C23@5 G23fn.
6" )haø ma': th&û: %ie8n Foøa BKnh .a %+øi co' :' ngh0a 9aø6
)%10Bng ?5S ;10 C0@ng /aYng #ah; /0f ) %5ng ;aBp C23fn ;10 ;aq nöôù;
.
)N1aø maùN E15Nq C23fn H0aø #tn1 ?aø m0fE Er0ng n1öSng ;04ng Ertn1 E15Nq C23fn
?ôùn n1aBE ôq ;1a45 AÙ.
7" Ta& Fie8L %Vnh 3i+"ne"v+, %eá X&oác M0 vaø 4eø 9&/ ta: Jai %a/ 9aøm gK Q
) oa5 H23fp CDn1 G2ô)n3)>ô7 C3B p50B; .y >aø /3ø ?5S EaN =a2 CaS G15qng /0B >aø
Eaøn =aùE C0@ng /aø0 m23@n Nam7 a4m mö5 ;12a ;ahE ?a45 <aø2 CaBE nöôù; Ea.
U" )o8i d&ng c&ûa Fie-$L %Vnh 3i+"ne"v+ ve5 ;ie8t )am 9aø 6
)o04ng #3Bn Haq2 ?aø g2ôù2 E5N3Bn p5a4n =öM EaMm E1ôø2 g2öSa 1a2 m23@n Nam *
#ah; .
) }5a4n P1aùp r5ùE G10q2 m23@n #ah; ;15N3On >aø0 m23@n Nam.
)T1aùng :) (F8+7 V23fE Nam E0O ;1öù; E0Ong E5N3On ;öq E10Bng n1aBE CaBE nöôù;.
9" 7a$i Jao M0 ne'm 4om hoøng h&û: die8t Faø )o8iQ
r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa Haø N0f27 a4m mö5 G15aBE p15M; n1a4n <a4n
Ea.
10"Y&oác ho8i kho'a ;@ %a/ co' nh(/ng X&:eát %Vnh t.o$ng %a$i naøoQ Fa/:
%ie5n nh(/ng no8i d&ng Lh&ø h+$L vaøo choH chaám NZG t.ong 4aûng2
)[\@ R])3 Y]^BE7 #_)F W]`< Aa F[b> 7Fc= @ Y][EW F[\@ AF[<=
;@
7e-n n(+'c
Y&oác kK
Y&oác ca
7h&û %o-
7haønh Lhoá
Taøi 3oøn d 3ia
#Vnh
%0fng 10øa aS 10f2 ;15q ng1ya V23fE Nam
Laø ?aù ;ôø C0q =a0 >aøng
Laø /aø2 T23Bn p5a4n ;a
Laø Haø N0f2
r0O2 E34n ?aø T1aøn1 p10B H0@ %1A .2n1
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÑEV
+
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
Ñieåm BAØI THI HOÏC KÌ II- KHOWI " ) NAoM HOÏC:
())*-()+)#
MOeN : KHOA HOÏC - T,-i .i$n : /) 0123
NGAØp THI : ++ d )" d ()+)
raùn1 <aB5 H•6 >aø0 Eröôù; ;a45 Eraq ?ôø2 C5ùng n1aBE :
1" #a'nh daá& O vaøo ca'c 9P do cho 4ieát vK Jao ch&'ng ta Lhaûi J(û
d&$ng tieát kie8m ca'c ng&o5n naeng 9(+$ng2
a )Traùn1 ?aSng p1A ng50@n naêng ?öôMng.
/) Traùn1 ga4N 04 n123Xm m042 Eröôøng CaBE7 nöôù;7 G104ng G1A.
') TaBE ;aq ;aù; Nù Er34n C3@5 C5ùng.
(-Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o '$2' 'oc3 3;on. A$<n. E8,2i 9$â4 'o 01- ,&0:
Ho$ T1& 0$!n n,-
'oân 3;1-n.
T1& 0$!n
n,- .io2
L5ùa
.öôùp7 /a@57 /A
Ng04
#öôq27 ;am7
;1an1
3" ;K Jao ho1 me$ kho-ng .+øi con J&oát t&a5n 9eH %a5& Ja& khi Jinh Q
a)Vt 10O ;0n ?5ù; môù2 =2n1 raBE N3B5 ôùE.
/)Vt 10O ;0n ;a@n =öM ;1aêm =0ù;7 aBp 5q ;5qa 10O m3M.
;)Vt 10O ;0n ;a@n =öM ;13 ;1ôq7 /aq0 >3f ;5qa 10O m3M.
<)TaBE ;aq ;aù; Nù Er34n.
4" Fo1n h+$L 9aø gK Q
a) Laø 1a2 1aN n123@5 ;1aBE Er0fn ?aXn >ôù2 n1a5 n1öng m0X2 ;1aBE >aXn
g2öS ng5N34n EAn1 ;1aBE ;5qa n0ù.
/) Laø 1a2 1aN n123@5 ;1aBE Er0fn ?aXn >ôù2 n1a57 ?aøm ;10 EAn1 ;1aBE ;5qa m0X2
;1aBE E1aN C0O2 EaM0 E1aøn1 ;1aBE môù2.
;)Laø 1a2 1aN n123@5 ;1aBE ?0qng Er0fn ?aXn >ôù2 n1a57 ?aøm ;10 EAn1 ;1aBE ;5qa
m0X2 ;1aBE E1aN C0O2 EaM0 E1aøn1 ;1aBE môù2.
5" Mo-i t.(+øng 4ao go5m nh(/ng gK Q
a) N1aø ôq7 Eröôøng 10M;7 ?aøng maM;7 ;04ng Eröôøng7 n1aø maùN.
/)raBE Caù7 G104ng G1A7 nöôù;7 n123fE C0f7 aùn1 =aùng.
;) T1öM; >afE7 C0fng >afE7 ;0n ngöôø2.
<)TaBE ;aq ;aù; E1aøn1 p1a@n EöM n1234n >aø n1öSng E1aøn1 p1a@n n1a4n
EaM0 H G3O ;aq ;0n ngöôø2 6.
6" Fa/: %ie5n vaøo choH t.oáng t(ø thPch h+$L %e1 hoaøn thaønh J+ %o5 f
voøng %+øi c&ûa eáchg d(+'i %a-: 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7" Who$n ca'c t(ø cho t.(+'c %e1 %ie5n vaøo choH 2 2 2 2 t.ong ca'c ca-&
d(+'i %a-: cho Lh&ø h+$L2
Yinh duïc, nh#, sinh sa`n, nhu2 .
H0a ?aø ;ô p5an . . . . . . . . . . . . ;5qa n1öSng ?0aø2 E1öM; >afE ;0ù 10a. %ô
p5an . . . . . . . . . . . . . . . . CöM; g0M2 ?aø. . . . . . . . . . . . . . .%ô p5an =2n1 <5M; ;aù2 g0M2
?aø . . . . . . . . . . . . .
U" Ae1 te-n ca'c ng&o5n naeng 9(+$ng Ja$ch hie8n %ang %(+$c J(û d&$ng
+û n(+'c ta2
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
*-H8,1 me& E$&4 'on 3$c0 '$&4 6i n$-o f
a6 L12 1öô5 ;0n môù2 CöôM; =2n1 ra.
/6 L12 1öô5 ;0n CöôM; G10aqng (& ngaøN E50O2.
;6 L12 1öô5 ;0n CöôM; G10aqng "& ngaøN E50O2.
<6 L12 1öô5 ;0n CöôM; G10aqng m0fE E1aùng E50O2.
10" #&'ng ghi #, Jai chi T vaøo t.(+'c moHi ca-& t.aû 9+øi Ja& %a-: 6
;ie8c Lha' .(øng %a/ daHn %eán nh(/ng ha8& X&aû gK Q
a-L1A 1af5 E1aN C0O2: ?5S ?5ME7 1aMn 1aùn aqN ra E1öôøng 5N34n.
/)LaBN CöôM; n123@5 g0X p5Nù.
;)raBE /D 0ù2 m0øn Erôq n34n /aM; maø5 .
<)r0fng >afE >aø E1öM; >afE p5Nù 123Bm g2aqm <a@n7 m0fE =0B ?0aø2 CaS /D
E5N3fE ;15qng >aø m0fE =0B ?0aø2 ;0ù ng5N ;ô /D E5N3fE ;15qng.
3)Taêng ng50@n E15 n1afp ;10 CaBE nöôù;.
11" Fie8n t(+$ng %a5& nh&h nha8n %(+$c nh(/ng ha$t Lhaán go$i 9aø gK Q
a6 oöM naqN ma@m. /6 oöM E15M p1aBn.
;6 oöM G3BE 1ôMp. ;6 oöM =2n1 =aqn.
+(- Tk .i$i 9o$&n n$-o '1<$ a1$2 3;@n 0$23 3;ieån '1<$ A8,2m '$<i .$â4
3iec3 $&i n$!3 f
a6 N10fng. ;6 Tröùng.
/6 #öôùm. <6 oa45.
+G- ÑieHn 3eân '$2' 9ocn. 7$c3 'o C$wn E8,2i 9$â4 7$-o 'oc3 'o 01-
,&0 :
=ö Eöq7 ;12m ;aùn1 ;5ME7 1öô5 ;a0 ;0O7 ;aù >aøng.
r0fng >afE C3q
Eröùng
r0fng >afE C3q ;0n
+/- Z8& Aie!n 9oåi o2$ o&' =$- .@ f
a6 oöM ;15N3On E13O ;5qa m0fE ;1aBE Eöø E13O ?0qng =ang E13O G1A >aø
ngöôM; ?aM2.
/6 oöM /23Bn C0O2 Eöø ;1aBE naøN E1aøn1 ;1aBE G1aù;.
+"- No!i oâ '85 ,< 'oc3 A 7,2i oâ '85 ,< 'oc3 B 'o 01- ,&0 :
A #
HôMp Eöq p1aùE Er23On E1aøn1 oöM E15M E2n1
#a@5 n15MN p1aùE Er23On E1aøn1 HaME
H23fn E1öôMng E2n1 Er5øng G3BE 1ôMp
>ôù2 Eröùng g0M2 ?aø
P1042
N0aSn p1aùE Er23On E1aøn1 }5aq
+N- No!i oâ '85 7$-o @n 'o 01- ,&0 : H0a m2ớp cIi

H0a m2ớp đJc
+P- Ñeå 3ieâ1 Eiec3 ;1oHi 7$- .i$2n n.8,-i 3$ C8< E1&n. Aiecn 0$20 n$-o
C$1 9$â4 f
a6 G2öS m042 Eröôøng 5ng p5an1 n1aø ôq7 ;150@ng EraM2 ;1aên n5042.
/6 G2öS >3f =2n1 n1aø ôq7 n1aø /3Bp7 n1aø >3f =2n17...
;6 P15n E150B; <23fE r50@2 >aø g2aùn.
<6 T1Jc hi,n E;E ;< cIc 6i,c tr%n"
+Y-Biết chữ Đ '*o tUT!c ‹ ‚iến đPn), chữ F '*o tUT!c ‹ ‚iến sai-
!? L7i ng&4%n tr%n LrIi B;t l7 6/ t0n, con ng2`i cw 6i,c st +Wng tho<i mIi"
b? L7i ng&4%n tr%n LrIi B;t l7 có hGn n%n ph<i st +Wng có sC hoGch 67 tiCt si,m"
19?5/i sao Œ |t xNW Ua ‚hi Uừn) đ{u n)uln bD Ihá h[W Q
!? dh/ng cnn c34 cối giữ n2ớc"
b? M34 cối giữ n2ớc lGi"
c? P2ớc thoIt nh!nh g34 l@ lWt"
+? M3& ! 67 c đang"
HEWT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÑEV
(
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
Ñieåm ÑEV THI HOÏC KÌ II- KHOWI " ) NAoM HOÏC:
())* - ()+) #
MOeN : KHOA HOÏC - T,-i .i$n : /) 0123
NGAØp THI : (( * &8 * "&(&
Ñ$2n E$!1 _^? 7$-o 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. n$!3 :
+- No!i oâ '85 ,< 'oc3 A 7,2i oâ '85 ,< 'oc3 B 'o 01- ,&0 :
A #
H23fn E1öôMng E2n1 Er5øng G3BE 1ôMp
>ôù2 Eröùng g0M2 ?aø
P1042
#a@5 n15MN p1aùE Er23On E1aøn1 HaME
N0aSn p1aùE Er23On E1aøn1 oöM E15M E2n1
HôMp Eöq p1aùE Er23On E1aøn1 }5aq
2?5/i sao Œ |t xNW Ua ‚hi Uừn) đ{u n)uln bD Ihá h[W Q
!? P2ớc thoIt nh!nh g34 l@ lWt"
b? dh/ng cnn c34 cối giữ n2ớc"
c? M34 cối giữ n2ớc lGi"
+? M3& ! 67 b đang"
G- Tk .i$i 9o$&n n$-o '1<$ a1$2 3;@n 0$23 3;ieån '1<$ A8,2m '$<i .$â4
3iec3 $&i n$!3 f
a6 oa45. ;6 Tröùng.
/6 #öôùm. <6 N10fng.
/- No!i oâ '85 7$-o @n 'o 01- ,&0 : H0a m2ớp
cIi

H0a m2ớp đJc
5"Who$n ca'c t(ø cho t.(+'c %e1 %ie5n vaøo choH 2 2 2 2 t.ong ca'c ca-&
d(+'i %a-: cho Lh&ø h+$L2
o2n1 <5M;7 n1D7 =2n1 =aqn7 n15V .
H0a ?aø ;ô p5an . . . . . . . . . . . . ;5qa n1öSng ?0aø2 E1öM; >afE ;0ù 10a. %ô
p5an . . . . . . . . . . . . . . . . CöM; g0M2 ?aø. . . . . . . . . . . . . . .%ô p5an =2n1 <5M; ;aù2 g0M2
?aø . . . . . . . . . . . . .
N- Z8& Aie!n 9oåi o2$ o&' =$- .@ f
a6 oöM /23Bn C0O2 Eöø ;1aBE naøN E1aøn1 ;1aBE G1aù;.
/6 oöM ;15N3On E13O ;5qa m0fE ;1aBE Eöø E13O ?0qng =ang E13O G1A >aø
ngöôM; ?aM2.
7" Fie8n t(+$ng %a5& nh&h nha8n %(+$c nh(/ng ha$t Lhaán go$i 9aø gK Q
a6 oöM =2n1 =aqn. /6 oöM G3BE 1ôMp.
;6 oöM E15M p1aBn. ;6 oöM naqN ma@m.
Y-Biết chữ Đ '*o tUT!c ‹ ‚iến đPn), chữ F '*o tUT!c ‹ ‚iến sai-
!? L7i ng&4%n tr%n LrIi B;t l7 có hGn n%n ph<i st +Wng có sC hoGch 67 tiCt si,m"
b? L7i ng&4%n tr%n LrIi B;t l7 6/ t0n, con ng2`i cw 6i,c st +Wng tho<i mIi"
*- ÑieHn 3eân '$2' 9ocn. 7$c3 'o C$wn E8,2i 9$â4 7$-o 'oc3 'o 01-
,&0 :
=ö Eöq7 ;12m ;aùn1 ;5ME7 1öô5 ;a0 ;0O7 ;aù >aøng.
r0fng >afE C3q ;0n r0fng >afE C3q Eröùng
+)- Ñeå 3ieâ1 Eiec3 ;1oHi 7$- .i$2n n.8,-i 3$ C8< E1&n. Aiecn 0$20 n$-o
C$1 9$â4 f
a6 P15n E150B; <23fE r50@2 >aø g2aùn.
/6 G2öS m042 Eröôøng 5ng p5an1 n1aø ôq7 ;150@ng EraM2 ;1aên n5042.
;6 G2öS >3f =2n1 n1aø ôq7 n1aø /3Bp7 n1aø >3f =2n17...
<6 T1Jc hi,n E;E ;< cIc 6i,c tr%n"
11"#&'ng ghi #, Jai chi T vaøo t.(+'c moHi ca-& t.aû 9+øi Ja& %a-: 6
;ie8c Lha' .(øng %a/ daHn %eán nh(/ng ha8& X&aû gK Q
a6 Taêng ng50@n E15 n1afp ;10 CaBE nöôù;.
/6 r0fng >afE >aø E1öM; >afE p5Nù 123Bm g2aqm <a@n7 m0fE =0B ?0aø2 CaS /D
E5N3fE ;15qng >aø m0fE =0B ?0aø2 ;0ù ng5N ;ô /D E5N3fE ;15qng.
;6 raBE /D 0ù2 m0øn Erôq n34n /aM; maø5 .
<6 L1A 1af5 E1aN C0O2: ?5S ?5ME7 1aMn 1aùn aqN ra E1öôøng 5N34n.
36 LaBN CöôM; n123@5 g0X p5Nù.
+(-H8,1 me& E$&4 'on 3$c0 '$&4 6i n$-o f
a6 L12 1öô5 ;0n CöôM; G10aqng m0fE E1aùng E50O2.
/6 L12 1öô5 ;0n môù2 CöôM; =2n1 ra.
;6 L12 1öô5 ;0n CöôM; G10aqng (& ngaøN E50O2.
<6 L12 1öô5 ;0n CöôM; G10aqng "& ngaøN E50O2.
13"Ae1 te-n ca'c ng&o5n naeng 9(+$ng Ja$ch hie8n %ang %(+$c J(û d&$ng
+û n(+'c ta2
................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
14" Fo1n h+$L 9aø gK Q
a6 Laø 1a2 1aN n123@5 ;1aBE Er0fn ?aXn >ôù2 n1a57 ?aøm ;10 EAn1 ;1aBE ;5qa
m0X2 ;1aBE E1aN C0O2 EaM0 E1aøn1 ;1aBE môù2.
/6 Laø 1a2 1aN n123@5 ;1aBE ?0qng Er0fn ?aXn >ôù2 n1a57 ?aøm ;10 EAn1 ;1aBE ;5qa m0X2
;1aBE E1aN C0O2 EaM0 E1aøn1 ;1aBE môù2.
;6 Laø 1a2 1aN n123@5 ;1aBE Er0fn ?aXn >ôù2 n1a5 n1öng m0X2 ;1aBE >aXn g2öS
ng5N34n EAn1 ;1aBE ;5qa n0ù.
15" #a'nh daá& O vaøo ca'c 9P do cho 4ieát vK Jao ch&'ng ta Lhaûi J(û
d&$ng tieát kie8m ca'c ng&o5n naeng 9(+$ng2
a6 Traùn1 ga4N 04 n123Xm m042 Eröôøng CaBE7 nöôù;7 G104ng G1A.
/6 Traùn1 ?aSng p1A ng50@n naêng ?öôMng.
'6 TaBE ;aq ;aù; Nù Er34n C3@5 C5ùng.
16";K Jao ho1 me$ kho-ng .+øi con J&oát t&a5n 9eH %a5& Ja& khi Jinh Q
a^ Vt 10O ;0n ;a@n =öM ;13 ;1ôq7 /aq0 >3f ;5qa 10O m3M.
'^ Vt 10O ;0n ?5ù; môù2 =2n1 raBE N3B5 ôùE.
;6 Vt 10O ;0n ;a@n =öM ;1aêm =0ù;7 aBp 5q ;5qa 10O m3M.
<6 TaBE ;aq ;aù; Nù Er34n.
17"Mo-i t.(+øng 4ao go5m nh(/ng gK Q
a) N1aø ôq7 Eröôøng 10M;7 ?aøng maM;7 ;04ng Eröôøng7 n1aø maùN.
/)TaBE ;aq ;aù; E1aøn1 p1a@n EöM n1234n >aø n1öSng E1aøn1 p1a@n n1a4n
EaM0 H G3O ;aq ;0n ngöôø2 6.
;)raBE Caù7 G104ng G1A7 nöôù;7 n123fE C0f7 aùn1 =aùng.
<) T1öM; >afE7 C0fng >afE7 ;0n ngöôø2.
1U" Fa/: %ie5n vaøo choH t.oáng t(ø thPch h+$L %e1 hoaøn thaønh J+ %o5
f voøng %+øi c&ûa eáchg d(+'i %a-: 6
hch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+*- Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o '$2' 'oc3 3;on. A$<n. E8,2i 9$â4 'o 01- ,&0:
Ho$ T1& 0$!n n,-
'oân 3;1-n.
T1& 0$!n
n,- .io2
L5ùa
.öôùp7 /a@57 /A
Ng04
#öôq27 ;am7
;1an1
FBE7
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÑEV
+
Lôùp Naêm. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
Ñieåm ÑEV THI HOÏC KÌ II- KHOWI " ) NAoM HOÏC:
())Y - 2009 .
MOeN : ijCH ZÖk - T,-i .i$n : () 0123
NGAØp THI :
Wa-& 1 6 Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. n$!3
<" )e-& nh(/ng g(+ng chieán %aá& %ie1n hKnh t.ong chieán dVch
#ie8n Bie-n >h&û 2 U\ñi&B^
a) P1an rtn1 G20ùE ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D
CöùE7 T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2 04ng
?34n <23fE CD;1 .
/) T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D
CöùE7 P1an rtn1 G20ùE ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2 04ng
?34n <23fE CD;1 .
;) T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D
CöùE7 Ng5N3Xn V23BE o2n1 ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2
04ng ?34n <23fE CD;1 .
B" Fa/: ne-& ng&:e8n vo$ng thieát tha c&ûa nha-n da-n ta Ja& khi Fi]L
%Vnh 3i+"ne"v+ %(+$c kP keátQ
a)G2a Ctn1 C0aøn E5M7 CaBE nöôù; E10Bng n1aBE.
0,Pñi&B^
/)r3B p50B; P1aùp r5ùE G10q2 V23fE Nam.
;)r3B p50B; .y r5ùE G10q2 V23fE Nam.
C-7a$iJao M0 ne'm 4om hoøng h&û: die8t Faø )o8iQ
U0,Pñi&B^
a) r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa Haø N0f27 a4m mö5 G15aBE p15M;
n1a4n <a4n Ea.
/)r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa Haq2 P10øng7 /50f; Haq2 P10øng p1aq2
?aøm E130 Nù .y.
;)r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa oaø2 G0øn7 /50f; oaø2 G0øn p1aq2 ?aøm
E130 Nù .y.
Wa-& 2 6 Whieán dVch 9Vch J(û Fo5 WhP Minh %a/ keát th&'c tha*ng 9+$i vaøo
th+øi gian naøo vaø ga*n v+'i J($ kie8n 9Vch J(û 9aø6 U2 ñi&BG
................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Wa-& 3 6 Fa/: %ie5n nh(/ng no8i d&ng Lh&ø h+$L vaøo choH chaám NZG
t.ong 4aûng2 U2,P ñi&B^
)[\@ R])3 Y]^BE7 #_)F W]`< Aa F[b> 7Fc= @ Y][EW F[\@
AF[<= ;@
7e-n n(+'c
Y&oác kK
Y&oác ca
7h&û %o-
7haønh Lhoá
Taøi 3oøn d 3ia
#Vnh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
C$â1 / : No!i oâ '85 ,< 'oc3 A 7,2i mo!' 3,-i .i$n ,< 'oc3 B 'o 01-
,&0 : U2 ñi&B^
A-Zự ‚i"n Dch s• B-Tqi )ian
%123Bn E1ahng r23fn #234n P15q G3BE E15ù; $& ) - )(F:8
Tr5ng öông raqng p5N3BE CDn1 môq röôøng
Tröôøng oôn
: ) 8 ) (F8-
%123Bn <D;1 ?D;1 =öq H0@ %1A .2n1 G3BE
E15ù; E1ahng ?ôM2
": ) ( ) (F:$
H23fp CDn1 Pa)r2 CöôM; GA G3BE (F ) 8 ) (F8F
Wa-& 5" #&'ng ghi #, Jai chi T vaøo t.(+'c moHi ca-& Ja& %a-: 6
U\,P ñi&g G
N0f2 <5ng ;5qa H234Mp CDn1 G2ô)n3)>ô >3@ V23fE Nam ?aø :
$? o04ng #3Bn Haq2 ?aø g2ôù2 E5N3Bn p5a4n =öM EaMm E1ôø2 g2öSa 1a2 m23@n
Nam * #ah; .
/6 }5a4n .y r5ùE G10q2 m23@n #ah; ;15N3On >aø0 m23@n Nam.
;6 T1aùng :) (F8+7 V23fE Nam E0O ;1öù; E0Ong E5N3On ;öq E10Bng n1aBE CaBE
nöôù;.
HEWT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÑEV (
i,20 N$%m# # #T;8,-n. TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ

Ñieåm ÑEV THI HOÏC KÌ II- KHOWI " ) NAoM HOÏC:
())Y-())*#
MOeN : ijCH ZÖk - T,-i .i$n : () 0123
NGAØp THI :
Wa-& 1 6 )oái o- ch(/ +û co8t < v+'i moác th+øi gian +û co8t B cho Lh&ø
h+$L 6 U2 ñi&B^
A-Zự ‚i"n Dch s• B-Tqi )ian
H23fp CDn1 Pa)r2 CöôM; GA G3BE $& ) - )(F:8
Tr5ng öông raqng p5N3BE CDn1 môq röôøng
Tröôøng oôn
: ) 8 ) (F8-
%123Bn E1ahng r23fn #234n P15q G3BE E15ù; ": ) ( ) (F:$
%123Bn <D;1 ?D;1 =öq H0@ %1A .2n1 G3BE
E15ù; E1ahng ?ôM2
(F ) 8 ) (F8F
Wa-& 2" #&'ng ghi #, Jai chi T vaøo t.(+'c moHi ca-& Ja& %a-: 6
U\,Pñi&B^
N0f2 <5ng ;5qa H234Mp CDn1 G2ô)n3)>ô >3@ V23fE Nam ?aø :
$? o04ng #3Bn Haq2 ?aø g2ôù2 E5N3Bn p5a4n =öM EaMm E1ôø2 g2öSa 1a2 m23@n
Nam * #ah; .
/6 }5a4n .y r5ùE G10q2 m23@n #ah; ;15N3On >aø0 m23@n Nam.
;6 T1aùng :) (F8+7 V23fE Nam E0O ;1öù; E0Ong E5N3On ;öq E10Bng n1aBE CaBE
nöôù;.
Wa-& 3" Fa/: %ie5n nh(/ng no8i d&ng Lh&ø h+$L vaøo choH chaám NZG
t.ong 4aûng2 U2,Pñi&B^
)[\@ R])3 Y]^BE7 #_)F W]`< Aa F[b> 7Fc= @ Y][EW
F[\@ AF[<= ;@
7e-n n(+'c
7h&û %o-
Y&oác ca
Y&oác kK
7haønh Lhoá Taøi 3oøn
d 3ia #Vnh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Wa-& 4[ #a'nh daá& O vaøo t.(+'c ca-& t.aû 9+øi %&'ng nhaát
<" )e-& nh(/ng g(+ng chieán %aá& %ie1n hKnh t.ong chieán dVch
#ie8n Bie-n >h&û 2 U\ñi&B^
a) T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D
CöùE7 Ng5N3Xn V23BE o2n1 ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2
04ng ?34n <23fE CD;1 .
/) P1an rtn1 G20ùE ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D
CöùE7 T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2 04ng
?34n <23fE CD;1 .
;) T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D
CöùE7 P1an rtn1 G20ùE ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2 04ng
?34n <23fE CD;1 .
B" Fa/: ne-& ng&:e8n vo$ng thieát tha c&ûa nha-n da-n ta Ja& khi Fi]L
%Vnh 3i+"ne"v+ %(+$c kP keátQ
a) r3B p50B; .y r5ùE G10q2 V23fE Nam.
U0,Pñi&BG
/) G2a Ctn1 C0aøn E5M7 CaBE nöôù; E10Bng n1aBE.
;) r3B p50B; P1aùp r5ùE G10q2 V23fE Nam.
C- 7a$i Jao M0 ne'm 4om hoøng h&û: die8t Faø )o8iQ
U0,P ñi&B^
a)r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa oaø2 G0øn7 /50f; oaø2 G0øn p1aq2
?aøm E130 Nù .y.
/) r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa Haø N0f27 a4m mö5 G15aBE p15M;
n1a4n <a4n Ea.
;)r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa Haq2 P10øng7 /50f; Haq2 P10øng p1aq2
?aøm E130 Nù .y.
Wa-& 5" )haø ma': th&û: %ie8n Foøa BKnh .a %+øi co' :' ngh0a gK Q
U2 ñi&BG
................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
H45
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ÑEV +
i,20 N$%m# # #T;8,-n. TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ

Ñieåm ÑEV THI HOÏC KÌ II - KHOWI " ) NAoM HOÏC:
())Y-())*#
MOeN : ÑjA iu - T,-i .i$n : () 0123
NGAØp THI :
+- ÑieHn noci E1n. 3O' ,&0 7eH #aic %ie1m t($ nhie-n c&ûa Wha-& #a$i
R(+ng 6 U\ ñi&BG
KO $c1 Ñocn. 7$c3Q 38&' 7$c3
Tuïc ñ#a wxt[
0tra;y[.i[a
. . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
LaEc ña`1 . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
2" #Va hKnh cha-& M0 co' %aic %ie1m gK Q
U\ ñi&BG
................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. n$!3
Wa-& 36<"To-ng Mi"Mi"Mi"Li vaø Jo-ng <"ma"do-n najm +û %a-& Q
U0,P ñi&BG
a) o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng Tr5ng Ta4m ôq Tr5ng .y >aø
=04ng A)ma)<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
/) o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng Tr5ng Ta4m ôq #ah; .y >aø
=04ng A)ma)<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
;) o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq #ah; .y >aø
=04ng A)ma)<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
B" Wha-& <= co' %&û ca'c %+'i khP ha8& t(ø nhie8t %+'i, o-n %+'i %eán
haøn %+'i vK 6 U0,Pñi&BG
a) %1a45 AÙ Eraq2 <aø2 Eöø Ta4N =ang r04ng.
/) %1a45 AÙ naYm ôq /aùn ;a@5 #ah;.
;) %1a45 AÙ ;0ù <23fn EA;1 ?ôùn n1aBE E0ng ;aù; ;1a45 ?5M;.
<) Vt ;1a45 AÙ Eraq2 <aø2 Eöø ga@n ;öM; #ah; Eôù2 p5aù •A;1 CaM0.
Wa-& 4 6 3hi ch(/ S t.(+'c :' ch, %aic %ie1m t($ nhie-n c&ûa Saøo vaø ch(/ W
t.(+'c :' ch, %aic %ie1m t($ nhie-n c&ûa Wam" L&" chia 2
N 0,Pñi&BG
a)LaSn1 E10O <aMng ?0øng ;1aS07 nô2 E1aBp n1aBE ?aø #23On H0@.

/)LaSn1 E10O G104ng g2aùp /23On.
;) rDa 1tn1 p1a@n ?ôùn ?aø n5ù2 >aø ;a0 ng5N34n.
<)rDa 1tn1 ;15q N3B5 ?aø C0@ng /aYng
C$â1": Ñ12n. .i ÑQ C$i 'i Z 7$-o 3;8,2' moDi '$â1 3;$< =,-i C$1 9$â4 S
U\ñi&B^
$- H0a Gt ;0ù n3@n G2n1 E3B p1aùE Er23On7 Cöùng 1aøng Ca@5 E13B g2ôù2 =aqn
5aBE C23fn7 maùN m0ù;7 E123BE /D. . . . 5aBE G1aO5 n04ng =aqn ?ôùn n1aBE E13B
g2ôù2.
/) T1aù2 #tn1 'öông ;0ù C0f =a45 E1aBp n1aBE ?aø(( &$- m .
;) xöøng A)ma)<04n ?aø >5øng röøng rafm n123fE Côù2 ?ôùn n1aBE E13B g2ôù27
>A n1ö ?aù p10O2 an1 ;5qa Eraù2 CaBE >t n0ù ;0ù Eaù; <5Mng ?0M; /5M27 G1A C0f;7 ?aøm
=aM;1 /a@5 G1A p5N3On .
<) %1a45 Nam %öM; ?aø ;1a45 ?5M; <5N n1aBE naYm ôq >5øng CDa ;öM;7 p5an1
naêm n123fE C0f <öôù2 &
&
%7 <a4n ;ö C04ng C5ù;.
HEWT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ÑEV (
i,20 N$%m# # #T;8,-n. TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ

Ñieåm ÑEV THI HOÏC KÌ II - KHOWI " ) NAoM HOÏC:
())Y-())*#
MOeN : ÑjA iu - T,-i .i$n : () 0123
NGAØp THI :
%a-& 16#&'ng ghi #, Jai chi T vaøo t.(+'c moHi ca-& t.aû 9+øi Ja& %a-: 6
U\ñi&BG
a) xöøng A)ma)<04n ?aø >5øng röøng rafm n123fE Côù2 ?ôùn n1aBE E13B g2ôù27
>A n1ö ?aù p10O2 an1 ;5qa Eraù2 CaBE >t n0ù ;0ù Eaù; <5Mng ?0M; /5M27 G1A C0f;7 ?aøm
=aM;1 /a@5 G1A p5N3On .
/) %1a45 Nam %öM; ?aø ;1a45 ?5M; <5N n1aBE naYm ôq >5øng CDa ;öM;7 p5an1
naêm n123fE C0f <öôù2 &
&
%7 <a4n ;ö C04ng C5ù;.
'- H0a Gt ;0ù n3@n G2n1 E3B p1aùE Er23On7 Cöùng 1aøng Ca@5 E13B g2ôù2 =aqn
5aBE C23fn7 maùN m0ù;7 E123BE /D. . . . 5aBE G1aO5 n04ng =aqn ?ôùn n1aBE E13B
g2ôù2.
<) T1aù2 #tn1 'öông ;0ù C0f =a45 E1aBp n1aBE ?aø(( &$- m .
C$â1 ( : ÑieHn noci E1n. 3O' ,&0 7eH #aic %ie1m t($ nhie-n c&ûa Wha-&
#a$i R(+ng 6 U\ñi&BG
KO $c1 Ñocn. 7$c3Q 38&' 7$c3
LaEc ña`1 . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Tuïc ñ#a wxt[
0tra;y[.i[a
. . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. n$!3
Wa-& 3 6 <" To-ng Mi"Mi"Mi"Li vaø Jo-ng <"ma"do-n najm +û %a-& Q
U0,Pñi&BG
a) o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq #ah; .y >aø
=04ng A)ma)<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
/) o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng Tr5ng Ta4m ôq Tr5ng .y >aø
=04ng A)ma)<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
;) o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng Tr5ng Ta4m ôq #ah; .y >aø
=04ng A)ma)<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
B" Wha-& <= co' %&û ca'c %+'i khP ha8& t(ø nhie8t %+'i, o-n %+'i %eán
haøn %+'i vK 6 U0,Pñi&BG
a) %1a45 AÙ naYm ôq /aùn ;a@5 #ah;.
/) Vt ;1a45 AÙ Eraq2 <aø2 Eöø ga@n ;öM; #ah; Eôù2 p5aù •A;1 CaM0.
;) %1a45 AÙ Eraq2 <aø2 Eöø Ta4N =ang r04ng.
<) %1a45 AÙ ;0ù <23fn EA;1 ?ôùn n1aBE E0ng ;aù; ;1a45 ?5M;.
Wa-& 4 6 3hi ch(/ S t.(+'c :' ch, %aic %ie1m t($ nhie-n c&ûa Saøo vaø ch(/ W
t.(+'c :' ch, %aic %ie1m t($ nhie-n c&ûa Wam" L&" chia 2
U\ñi&BG
a) rDa 1tn1 p1a@n ?ôùn ?aø n5ù2 >aø ;a0 ng5N34n.
/)rDa 1tn1 ;15q N3B5 ?aø C0@ng /aYng
;)LaSn1 E10O <aMng ?0øng ;1aS07 nô2 E1aBp n1aBE ?aø #23On H0@.
<)LaSn1 E10O G104ng g2aùp /23On.
Wa-& 5 6 #Va hKnh cha-& M0 co' %aic %ie1m gK Q
U\ñi&BG
................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
HEWT
rAÙP AÙN LHOA HgM 5 #dee 200= : 200(
1" #a'nh daá& O vaøo ca'c 9P do cho 4ieát vK Jao ch&'ng ta Lhaûi J(û
d&$ng tieát kie8m ca'c ng&o5n naeng 9(+$ng2 . a
)Traùn1 ?aSng p1A ng50@n naêng ?öôMng.
/) Traùn1 ga4N 04 n123Xm m042 Eröôøng CaBE7 nöôù;7 G104ng G1A.
O ') TaBE ;aq ;aù; Nù Er34n C3@5 C5ùng.
(-Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o '$2' 'oc3 3;on. A$<n. E8,2i 9$â4 'o 01- ,&0:
Ho$ T1& 0$!n n,-
'oân 3;1-n.
T1& 0$!n
n,- .io2
L5ùa •
.öôùp7 /a@57 /A •
Ng04 •
#öôq27 ;am7
;1an1

3" ;K Jao ho1 me$ kho-ng .+øi con J&oát t&a5n 9eH %a5& Ja& khi Jinh Q
a)Vt 10O ;0n ?5ù; môù2 =2n1 raBE N3B5 ôùE.
/)Vt 10O ;0n ;a@n =öM ;1aêm =0ù;7 aBp 5q ;5qa 10O m3M.
;)Vt 10O ;0n ;a@n =öM ;13 ;1ôq7 /aq0 >3f ;5qa 10O m3M.
•<)TaBE ;aq ;aù; Nù Er34n.
4" Fo1n h+$L 9aø gK Q
• a) Laø 1a2 1aN n123@5 ;1aBE Er0fn ?aXn >ôù2 n1a5 n1öng m0X2 ;1aBE >aXn
g2öS ng5N34n EAn1 ;1aBE ;5qa n0ù.
/) Laø 1a2 1aN n123@5 ;1aBE Er0fn ?aXn >ôù2 n1a57 ?aøm ;10 EAn1 ;1aBE ;5qa m0X2
;1aBE E1aN C0O2 EaM0 E1aøn1 ;1aBE môù2.
;)Laø 1a2 1aN n123@5 ;1aBE ?0qng Er0fn ?aXn >ôù2 n1a57 ?aøm ;10 EAn1 ;1aBE ;5qa
m0X2 ;1aBE E1aN C0O2 EaM0 E1aøn1 ;1aBE môù2.
5" Mo-i t.(+øng 4ao go5m nh(/ng gK Q
a) N1aø ôq7 Eröôøng 10M;7 ?aøng maM;7 ;04ng Eröôøng7 n1aø maùN.
/)raBE Caù7 G104ng G1A7 nöôù;7 n123fE C0f7 aùn1 =aùng.
;) T1öM; >afE7 C0fng >afE7 ;0n ngöôø2.
• <)TaBE ;aq ;aù; E1aøn1 p1a@n EöM n1234n >aø n1öSng E1aøn1 p1a@n n1a4n
EaM0 H G3O ;aq ;0n ngöôø2 6.
6" Fa/: %ie5n vaøo choH t.oáng t(ø thPch h+$L %e1 hoaøn thaønh J+ %o5 f
voøng %+øi c&ûa eáchg d(+'i %a-: 6
hch . Eröùng n0øng n0M; 3B;1
7" Who$n ca'c t(ø cho t.(+'c %e1 %ie5n vaøo choH 2 2 2 2 t.ong ca'c ca-&
d(+'i %a-: cho Lh&ø h+$L2
Yinh duïc, nh#, sinh sa`n, nhu2 .
H0a ?aø ;ô p5an =inh duïc ;5qa n1öSng ?0aø2 E1öM; >afE ;0ù 10a. %ô p5an =inh
duïc CöM; g0M2 ?aø nh#. %ô p5an =2n1 <5M; ;aù2 g0M2 ?a nhu2.
U" Ae1 te-n ca'c ng&o5n naeng 9(+$ng Ja$ch hie8n %ang %(+$c J(û d&$ng
+û n(+'c ta2
" Iaêng ._Kïng aHt trKNi.
[ Iaêng ._Kïng n_KEc cha`y.
[ Iaêng ._Kïng gi1E.
*-H8,1 me& E$&4 'on 3$c0 '$&4 6i n$-o f
a6 L12 1öô5 ;0n môù2 CöôM; =2n1 ra.
/6 L12 1öô5 ;0n CöôM; G10aqng (& ngaøN E50O2.
•;6 L12 1öô5 ;0n CöôM; G10aqng "& ngaøN E50O2.
<6 L12 1öô5 ;0n CöôM; G10aqng m0fE E1aùng E50O2.
10" #&'ng ghi #, Jai chi T vaøo t.(+'c moHi ca-& t.aû 9+øi Ja& %a-: 6
;ie8c Lha' .(øng %a/ daHn %eán nh(/ng ha8& X&aû gK Q
r a-L1A 1af5 E1aN C0O2: ?5S ?5ME7 1aMn 1aùn aqN ra E1öôøng 5N34n.
o /)LaBN CöôM; n123@5 g0X p5Nù.
r ;)raBE /D 0ù2 m0øn Erôq n34n /aM; maø5 .
r <)r0fng >afE >aø E1öM; >afE p5Nù 123Bm g2aqm <a@n7 m0fE =0B ?0aø2 CaS
/D E5N3fE ;15qng >aø m0fE =0B ?0aø2 ;0ù ng5N ;ô /D E5N3fE ;15qng.
o 3)Taêng ng50@n E15 n1afp ;10 CaBE nöôù;.
11" Fie8n t(+$ng %a5& nh&h nha8n %(+$c nh(/ng ha$t Lhaán go$i 9aø gK Q
a6 oöM naqN ma@m. • /6 oöM E15M p1aBn.
;6 oöM G3BE 1ôMp. ;6 oöM =2n1 =aqn.
+(- Tk .i$i 9o$&n n$-o '1<$ a1$2 3;@n 0$23 3;ieån '1<$ A8,2m '$<i .$â4
3iec3 $&i n$!3 f
a6 N10fng. ;6 Tröùng.
/6 #öôùm. • <6 oa45.
+G- ÑieHn 3eân '$2' 9ocn. 7$c3 'o C$wn E8,2i 9$â4 7$-o 'oc3 'o 01-
,&0 :
=ö Eöq7 ;12m ;aùn1 ;5ME7 1öô5 ;a0 ;0O7 ;aù >aøng.
r0fng >afE C3q
Eröùng
r0fng >afE C3q ;0n
;12m ;aùn1 ;5ME =ö Eöq
;aù >aøng 1öô5 ;a0 ;0O
+/- Z8& Aie!n 9oåi o2$ o&' =$- .@ f
a6 oöM ;15N3On E13O ;5qa m0fE ;1aBE Eöø E13O ?0qng =ang E13O G1A >aø
ngöôM; ?aM2.
• /6 oöM /23Bn C0O2 Eöø ;1aBE naøN E1aøn1 ;1aBE G1aù;.
+"- No!i oâ '85 ,< 'oc3 A 7,2i oâ '85 ,< 'oc3 B 'o 01- ,&0 :
A #
HôMp Eöq p1aùE Er23On E1aøn1 oöM E15M E2n1
#a@5 n15MN p1aùE Er23On E1aøn1 HaME
H23fn E1öôMng E2n1 Er5øng G3BE 1ôMp
>ôù2 Eröùng g0M2 ?aø
P1042
N0aSn p1aùE Er23On E1aøn1 }5aq
+N- No!i oâ '85 7$-o @n 'o 01- ,&0 :
H0a m2ớp cIi

H0a m2ớp đJc N1D
N15MN
+P- Ñeå 3ieâ1 Eiec3 ;1oHi 7$- .i$2n n.8,-i 3$ C8< E1&n. Aiecn 0$20 n$-o
C$1 9$â4 f
a6 G2öS m042 Eröôøng 5ng p5an1 n1aø ôq7 ;150@ng EraM2 ;1aên n5042.
/6 G2öS >3f =2n1 n1aø ôq7 n1aø /3Bp7 n1aø >3f =2n17...
;6 P15n E150B; <23fE r50@2 >aø g2aùn.
• <6 T1Jc hi,n E;E ;< cIc 6i,c tr%n"
+Y-Biết chữ Đ '*o tUT!c ‹ ‚iến đPn), chữ F '*o tUT!c ‹ ‚iến sai-
D !? L7i ng&4%n tr%n LrIi B;t l7 6/ t0n, con ng2`i cw 6i,c st +Wng tho<i mIi"
B b? L7i ng&4%n tr%n LrIi B;t l7 có hGn n%n ph<i st +Wng có sC hoGch 67 tiCt si,m"
19?5/i sao Œ |t xNW Ua ‚hi Uừn) đ{u n)uln bD Ihá h[W Q
!? dh/ng cnn c34 cối giữ n2ớc"
b? M34 cối giữ n2ớc lGi"
c? P2ớc thoIt nh!nh g34 l@ lWt"
’ +? M3& ! 67 c đang"
ÑAÙR AÙN if.< F~ : HKII ())Y d ())* ÑEV +
Wa-& 1[ Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. n$!3
<" )e-& nh(/ng g(+ng chieán %aá& %ie1n hKnh t.ong chieán dVch
#ie8n Bie-n >h&û 2 U0,Pñi&B^
a) P1an rtn1 G20ùE ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D
CöùE7 T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2 04ng
?34n <23fE CD;1 .
• /) T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D
CöùE7 P1an rtn1 G20ùE ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2 04ng
?34n <23fE CD;1 .
;) T04 Vyn1 '23fn ?aBN E1a4n mtn1 ;13øn p1aù0 G12 <a4N G3ù0 p1aù0 /D
CöùE7 Ng5N3Xn V23BE o2n1 ?aBN E1a4n mtn1 ?aBp ?0X ;1a45 ma2 C3O C0@ng C0f2
04ng ?34n <23fE CD;1 .
B" Fa/: ne-& ng&:e8n vo$ng thieát tha c&ûa nha-n da-n ta Ja& khi Fi]L
%Vnh 3i+"ne"v+ %(+$c kP keátQ 0,Pñi&B^
n a)G2a Ctn1 C0aøn E5M7 CaBE nöôù; E10Bng n1aBE.
/)r3B p50B; P1aùp r5ùE G10q2 V23fE Nam.
;)r3B p50B; .y r5ùE G10q2 V23fE Nam.
C- 7a$i Jao M0 ne'm 4om hoøng h&û: die8t Faø )o8iQ
N 0,2P ñi&B^
• a) r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa Haø N0f27 a4m mö5 G15aBE p15M;
n1a4n <a4n Ea.
/)r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa Haq2 P10øng7 /50f; Haq2 P10øng p1aq2
?aøm E130 Nù .y.
;)r3ø /3Mp Nù ;1A p5N3BE E1ahng ;5qa oaø2 G0øn7 /50f; oaø2 G0øn p1aq2 ?aøm
E130 Nù .y.
Wa-& 3" )haø ma': th&û: %ie8n Foøa BKnh .a %+øi co' :' ngh0a gK Q
U\ ñi&BG
[Lh1>ng .uõ ch1 ñ1gng 'a4ng Raéc '1=
[ Lung ca>, ñi&=n ch1 ca` n_KEc .
[IhaN aEy thuy` ñi&=n ?1aN Rcnh .aN 1=t tr1ng nh_õng c1;ng trcnh thuy`
ñi&=n .KEn nha>t K` cha;u ao.
6" Fa/: %ie5n nh(/ng no8i d&ng Lh&ø h+$L vaøo choH chaám NZG t.ong
4aûng2 U\,2P ñi&B^
)[\@ R])3 Y]^BE7 #_)F W]`< Aa F[b> 7Fc= @ Y][EW F[\@
AF[<= ;@
7e-n n(+'c
Y&oác kK
Y&oác ca
7h&û %o-
7haønh Lhoá
Taøi 3oøn d 3ia
#Vnh
L1=ng h1Na 0aõ h1=i chu` ngh3a Oi&=t Ia
TaN .aE cKN ñ1` sa1 vaNng
TaN 'aNi Ti&>n hua;n ca
TaN ?aN I1=i
+1Bi t&;n .aN ThaNnh ,h1> ?1g LhA Minh

C$â1 " : No!i oâ '85 ,< 'oc3 A 7,2i mo!' 3,-i .i$n ,< 'oc3 B 'o 01-
,&0 : U\ ñi&B^
A-Zự ‚i"n Dch s• B-Tqi )ian
%123Bn E1ahng r23fn #234n P15q G3BE E15ù; $& ) - )(F:8
Tr5ng öông raqng p5N3BE CDn1 môq röôøng
Tröôøng oôn
: ) 8 ) (F8-
%123Bn <D;1 ?D;1 =öq H0@ %1A .2n1 G3BE
E15ù; E1ahng ?ôM2
": ) ( ) (F:$
H23fp CDn1 Pa)r2 CöôM; GA G3BE (F ) 8 ) (F8F
Wa-& 5" #&'ng ghi #, Jai chi T vaøo t.(+'c moHi ca-& Ja& %a-: 6
U0,]P ñi&B^
N0f2 <5ng ;5qa H234Mp CDn1 G2ô)n3)>ô >3@ V23fE Nam ?aø :
Ñ $? o04ng #3Bn Haq2 ?aø g2ôù2 E5N3Bn p5a4n =öM EaMm E1ôø2 g2öSa 1a2 m23@n
Nam * #ah; .
o /6 }5a4n .y r5ùE G10q2 m23@n #ah; ;15N3On >aø0 m23@n Nam.
r ;6 T1aùng :) (F8+7 V23fE Nam E0O ;1öù; E0Ong E5N3On ;öq E10Bng n1aBE
CaBE nöôù;.
H45
ÑAÙR AÙN ÑjA iu " HKII ())Y-())* ÑEV +
+- ÑieHn noci E1n. 3O' ,&0 7eH #aic %ie1m t($ nhie-n c&ûa Wha-& #a$i
R(+ng 6 U\,P ñi&BG
KO $c1 Ñocn. 7$c3Q 38&' 7$c3
Tuïc ñ#a wxt[
0tra;y[.i[a
)h1; haïn [Th_ïc va=t S 'aïch ñaNn, ca;y k&1
[ +1=ng va=tS caêng[gu[ru, ga>u
c1;[a[.a,W
LaEc ña`1 I1Eng aB [Th_ïc va=t S r_Nng ra=, r_Nng
d_Na
13"#Va hKnh cha-& M0 co' %aic %ie1m 9aø 6
U\ñi&BG
Lha;u M3 na4 K` 'aEn cagu Ta;y g1g Raéc M3, Ia M3 vaN daõy ña>t
h&ï, Trung M3 n1>i .i&gn Raéc M3 vaN Ia M3. +#a hcnh cha;u M3 thay ñ1Bi t_N
ta;y sang ñ1;ng S d1ïc 'KN 'i&Bn ,hAa ta;y .aN caEc daõy nuEi ca1 vaN ñ1g s1=, K`
gi_õa .aN ñ1gng 'a4ng .KEn. dhAa ñ1;ng .aN caEc daõy nuEi tha>, vaN ca1 nguy&;n.
Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. n$!3
Wa-& 36<"To-ng Mi"Mi"Mi"Li vaø Jo-ng <"ma"do-n najm +û %a-& Q
U0,Pñi&BG
a) o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng Tr5ng Ta4m ôq Tr5ng .y >aø
=04ng A)ma)<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
• /) o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng Tr5ng Ta4m ôq #ah; .y >aø
=04ng A)ma)<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
;) o04ng .2)2)2)p2 naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq #ah; .y >aø
=04ng A)ma)<04n naYm Er34n C0@ng /aYng A)ma)<04n ôq Nam .y.
B" Wha-& <= co' %&û ca'c %+'i khP ha8& t(ø nhie8t %+'i, o-n %+'i %eán
haøn %+'i vK 6 U0,Pñi&BG
a) %1a45 AÙ Eraq2 <aø2 Eöø Ta4N =ang r04ng.
/) %1a45 AÙ naYm ôq /aùn ;a@5 #ah;.
;) %1a45 AÙ ;0ù <23fn EA;1 ?ôùn n1aBE E0ng ;aù; ;1a45 ?5M;.
• <) Vt ;1a45 AÙ Eraq2 <aø2 Eöø ga@n ;öM; #ah; Eôù2 p5aù •A;1 CaM0.
Wa-& 4 6 3hi ch(/ S t.(+'c :' ch, %aic %ie1m t($ nhie-n c&ûa Saøo vaø ch(/ W
t.(+'c :' ch, %aic %ie1m t($ nhie-n c&ûa Wam" L&" chia 2
C a)LaSn1 E10O <aMng ?0øng ;1aS07 nô2 E1aBp n1aBE ?aø #23On H0@.
U0,P ñi&BG
i /)LaSn1 E10O G104ng g2aùp /23On.
i ;) rDa 1tn1 p1a@n ?ôùn ?aø n5ù2 >aø ;a0 ng5N34n.
C <)rDa 1tn1 ;15q N3B5 ?aø C0@ng /aYng
C$â1 " : Ñ12n. .i ÑQ C$i 'i Z 7$-o 3;8,2' moDi '$â1 3;$< =,-i C$1 9$â4 :
Ñ $- H0a Gt ;0ù n3@n G2n1 E3B p1aùE Er23On7 Cöùng 1aøng Ca@5 E13B g2ôù2
=aqn 5aBE C23fn7 maùN m0ù;7 E123BE /D. . . . 5aBE G1aO5 n04ng =aqn ?ôùn n1aBE
E13B g2ôù2.
Z /) T1aù2 #tn1 'öông ;0ù C0f =a45 E1aBp n1aBE ?aø(( &$- m .
Ñ ;) xöøng A)ma)<04n ?aø >5øng röøng rafm n123fE Côù2 ?ôùn n1aBE E13B
g2ôù27 >A n1ö ?aù p10O2 an1 ;5qa Eraù2 CaBE >t n0ù ;0ù Eaù; <5Mng ?0M; /5M27 G1A C0f;7
?aøm =aM;1 /a@5 G1A p5N3On .
Z <) %1a45 Nam %öM; ?aø ;1a45 ?5M; <5N n1aBE naYm ôq >5øng CDa ;öM;7
p5an1 naêm n123fE C0f <öôù2 &
&
%7 <a4n ;ö C04ng C5ù;.
HEWT
RGF TRTA
TRÖTØNG TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ
ĐỀ =>}A 5g1 <=>>
A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
5hqi )ian : :C IhPt
8)*W thi : 11 v C: v 2C1C
>?.h#nh tN : € : điY$•
Hài /iJ8 : #him h:[ mi h,t
Mhi€& n7o c@ng 604, con chim hoG mi ;4 sh/ng biCt tJ ph2Hng n7o b!4 đCn đ0&
trong bWi t.m F&3n 8 62`n nh7 t/i m7 hót"
#1nh nh2 nó 6&i m]ng 61 s&ốt ng74 đY th! h5 rong r&Zi b!4 chHi trong shOp tr`i
m34 gió, &ống b!o nhi%& n2ớc s&ối mIt l7nh trong she nai" Mho n%n những b&Zi chi€&
tiCng hót có shi %m đ€m, có shi rộn rY, nh2 một đi,& đ7n trong bóng FC m7 3m th!nh 6!ng
mYi giữ! tŽnh mQch, t28ng nh2 l7m r&ng động lớp s2Hng m` m` r- F&ống c$ c34"
;h<: 2Bd# BA>C
II-THI *$ 'Jn €: điY$•:
E^ bài : 'T "I8 ng;Ai 8hZn đang là" /ifc g gia đ.nh5
He!3
RGF TRTA
TRÖTØNG TH HÖTÙNG THOÏ RHUÙ
ĐỀ =>}A 5g1 <=>>
A(n 5>48; _>s5 ? =hối : ? 8J$ hxc : 2CC9 ? 2C1C
5hqi )ian : :C IhPt
8)*W thi : 11 v C: v 2C1C
>?.h#nh tN : € : điY$•
Hài /iJ8 : #him h:[ mi h,t
Mhi€& n7o c@ng 604, con chim hoG mi ;4 sh/ng biCt tJ ph2Hng n7o b!4 đCn đ0&
trong bWi t.m F&3n 8 62`n nh7 t/i m7 hót"
#1nh nh2 nó 6&i m]ng 61 s&ốt ng74 đY th! h5 rong r&Zi b!4 chHi trong shOp tr`i
m34 gió, &ống b!o nhi%& n2ớc s&ối mIt l7nh trong she nai" Mho n%n những b&Zi chi€&
tiCng hót có shi %m đ€m, có shi rộn rY, nh2 một đi,& đ7n trong bóng FC m7 3m th!nh 6!ng
mYi giữ! tŽnh mQch, t28ng nh2 l7m r&ng động lớp s2Hng m` m` r- F&ống c$ c34"
;h<: 2Bd# BA>C
II-THI *$ 'Jn €: điY$•:
E^ bài : 'T "I8 ng;Ai 8hZn đang là" /ifc g gia đ.nh5
He!3
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II
ÑEV +
Ñieåm: Moân: TIEWNG BIEXT - Ko!i "# N$%m o&' :
())* - ()+)
T,-i .i$n : G) 0123
N.$-4 3i : ++ d )" d ()+)
Ño&' 3$Hm A$-i zMoc3 71& 9$hm 3$-1r 7$- =$-m '$2' A$-i
3$c0 #
Moc3 71& 9$hm 3$-1
Tr34n ;123B; Eaø5 E15Nq rôø2 ;aqng L2)>ô)p5n 104m aBN ;0ù m0fE ;af5 /3ù
E34n ?aø .a)r2)047 G10aqng (" E50O2. Taø5 n10O n30 CöôM; m0fE ?5ù; E1t .a)r2)04
p53n m0fE /aMn C0@ng 1aøn1. %04 /3ù ?aø G25)?2)3ùE)Ea7 ;a0 1ôn .a)r2)04. %04 Cang
Er34n Cöôøng >3@ n1aø >aø raBE >52 >t =ahp CöôM; gajp ?aM2 /0B m3M. .a)r2)04
G104ng G3O gt >3@ mtn1. #0B ;af5 môù2 maBE n34n ;af5 >3@ p534 =0Bng >ôù2 10M
1aøng.
r34m 50Bng7 ?5ù; ;12a EaN7 .a)r2)04 CDn1 ;15ù; /aMn ng5q ng0n E1t m0fE
ng0Mn =0Bng ?ôùn afp Eôù27 04 ;af5 ngaS <5ù2. G25)?2)3ùE)Ea 10aqng 10BE ;1aMN ?aM2.
%04 p5Nø 50Bng /34n .a)r2)047 ?a5 maù5 Er34n Eraùn /aMn7 r0@2 <D5 <aøng gôS
;123B; G1aên C0q Er34n maù2 E0ù; /aêng ;10 /aMn.
%ôn /aS0 <öS <0f2 /aBE ngôø n0O2 ?34n. N1öSng CôME =0ùng G15qng G123Bp
p1aù E15qng E1a4n Eaø57 nöôù; p15n >aø0 G10ang n1ö >0ø2 r0@ng. Ha2 E23Bng C0@ng
10@ Er042 p5a9%0n Eaø5 ;1tm <a@n7 nöôù; ngafp ;aù; /a0 ?ôn. }5ang ;aqn1 E1afE
10Xn ?0aMn.
.a)r2)04 >aø G25)?2)3ùE)Ea7 1a2 EaN 04m ;1ajE ;0fE /50@m7 G123Bp =ôM n1tn
majE /23On. .ajE /23On CaS N34n 1ôn. N1öng ;0n Eaø5 >aXn E23Bp E5M; ;1tm.
%123B; 50@ng ;50B2 ;5øng CöôM; E1aq 50Bng. A2 C0ù G345 ?34n : z%0øn ;10X
;10 m0fE Cöùa /3ù.{ Ha2 Cöùa Er3q =öM; E[n17 ?a0 ra.
) röùa n10q E1042 • Najng ?ahm r0@2. ) .0fE ngöôø2 n0ù2.
Ng13 E13B7 G25)?2)3ùE)Ea =öSng =ôø7 /504ng E10Sng 1a2 EaN7 C042 mahE E1aOn
E1ôø E5N3fE >0Mng.
.0fE Nù ng1y >5ME C3Bn7 .a)r2)04 13ùE E0 : zG25)?2)3ùE)Ea7 50Bng C2 • #aMn
;0øn /0B m3M9{
N0ù2 r0@27 ;af5 04m ngang ?öng G25)?2)3ùE)Ea E1aq 50Bng nöôù;. Ngöôø2 Ea
nahm EaN ;04 ?042 ?34n 50@ng.
%123B; 50@ng /ô2 ra a. G25)?2)3ùE)Ea /aøng 10aøng n1tn .a)r2)04 Cang Cöùng
Er34n maMn Eaø57 Ca@5 ngöqng ;a07 E0ù; /aN Eröôù; g20ù. %04 /afE G10ù; nöù; nôq7
g2ô EaN >3@ p1Aa ;af5 : zVyn1 /23fE .a)r2)04 •{
7heo <"M@"O@
Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. n$!3 o$:' 9ieHn
38- 3O' ,&0 7$-o 'oD 3;o!n. '$2' '$â1 o<i C$1:
C$â1 +: $? Ho$-n '$<n '1<$ M$-;i-oâ 6i =eân 3$-1 7$- m1&' 9O' '14e!n
9i '1<$ '$c1 :
.....................................................................................................................
/6 Ho$-n '$<n '1<$ Gi1-=i-e23-3$ 6i =eân 3$-1 7$- m1&' 9O'
'14e!n 9i '1<$ 'oâ :
....................................................................................................................
C$â1 ( : Ki M$-;i-oâ Ab 38,n.Q Gi1-=i-e23-3$ 9$5 =$-m n85n. .@ 9eå
'$%m Co2' A$&n f #
a6 G25)?2)3ùE)Ea 10aqng 10BE ;1aMN ?aM2. %04 p5Nø 50Bng /34n .a)r2)047 ?a5
maù5 Er34n Eraùn /aMn.
/6 %04 p5Nø 50Bng /34n .a)r2)047 ?a5 maù5 Er34n Eraùn /aMn7 gôS ;123B;
G1aên /50f; E0ù; ;5qa mtn1 C3O /aêng >3BE E1öông ;10 /aMn.
;6 G25)?2)3ùE)Ea 10aqng 10BE ;1aMN ?aM2. %04 p5Nø 50Bng /34n .a)r2)047 gôS
;123B; G1aên /50f; E0ù; ;5qa mtn1 C3O /aêng >3BE E1öông ;10 /aMn.
LHOÂNG rÖÔÏ% VIEJT VAØO rAÂP Vb LAØ PHAÙ%H oEe xOÏ% rI
C$â1 G : M$-;i-oâ 0$<n 82n. 3e! n$-o 6i n.8,-i 3;eân g1oHn. m1o!n
n$cn 982$ Ae2 no< ,n =$- '$c1 f
a6 .0fE Nù ng1y >5ME C3Bn7 .a)r2)04 13ùE E0 : zG25)?2)3ùE)Ea7 50Bng C2 • #aMn
;0øn /0B m3M9{ .a)r2)04 Cang Cöùng Er34n maMn Eaø57 Ca@5 ngöqng ;a07 E0ù; /aN
Eröôù; g20ù.
/6 .0fE Nù ng1y >5ME C3Bn7 .a)r2)04 13ùE E0 : zG25)?2)3ùE)Ea7 50Bng C2 • #aMn
;0øn /0B m3M9{ N0ù2 r0@27 ;af5 04m ngang ?öng G25)?2)3ùE)Ea E1aq 50Bng nöôù;.
;6 .0fE Nù ng1y >5ME C3Bn7 .a)r2)04 13ùE E0 : zG25)?2)3ùE)Ea7 50Bng C2 • #aMn
;0øn /0B m3M9{ .a)r2)04 1a2 EaN 04m ;1ajE ;0fE /50@m7 G123Bp =ôM n1tn majE
/23On .
C$â1 /: v14e!3 9bn n8,-n. Gi1-=i-e23-3$ g1o!n. g1oHn. '821 n$&n '1<$
M$-;i-oâ no2i =eân 9ieH1 .@ 7eH '$c1 Ae2 f#
a6 .a)r2)04 m50Bn C3@n Caùp ?aM2 EaBm ?0øng G25)?2)3ùE)Ea CaS g2aøn1 ;10
;af5 G12 ;1aêm =0ù; ;af5 /D E1öông.
/6 .a)r2)04 ng1y 10aøn ;aqn1 ;5qa G25)?2)3ùE)Ea >52 1ôn n34n ;04 Caùng
CöôM; =0Bng 1ôn ;af5.
;6 .a)r2)04 ;0ù Ea4m 10@n ;a0 E1öôMng7 n1öôøng =öM =0Bng ;10 /aMn7 12 =2n1
/aqn E1a4n >t /aMn.
C$â1 " : ÑieHn 7$-o 'oD 3;o!n. '$2' 38- n.85 3;on. n.o$:' 'o 01-
,&0 7,2i 3On '$2' '1<$ 38-n. n$ân 7$c3 3;on. '$â1 '14ecn#
Uhua` huy&>t, ta=n tu2. duõng ca`, d&$ 0uEc ñ1=ng, ca1 th_Kïng, d#u
daNng, ch#u ñ_ïng, kAn ñaE1, t1>t 'uïng^
a6 TAn1 ;aù;1 ;5qa .a)r2)
04 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
/6 TAn1 ;aù;1 ;5qa G25)?2)3ùE)
Ea :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C$â1 N : Ai 9o2 6eâ1 =eân : qCo-n 'oD 'o moc3 982$ Ae2#r
T$2' E1&n. '1<$ E$!1 n.o$:' 6e20 3;on. '$â1 3;eân =$-:
a6 raùn1 <aB5 n1öSng Eöø ngöS ;0ù Nù ng1ya Caj; /23fE.
/6 raùn1 <aB5 ?ôø2 n0ù2 EröM; E23Bp ;5qa n1a4n >afE.
;6 raùn1 <aB5 Nù ng1y ;5qa n1a4n >afE.
C$â1 P:qÑeâm g1o!n.Q_+? =12' 'i$ 3$4Q_(? M$-;i-oâ 9bn '12' A$&n n.1<
n.on 3@ moc3 n.o&n Co2n. =,2n $c0 3,2i 7$- goâ '$c1 n.$5 E12i#r
'aB5 p1aON Er0ng ;a45 Er34n ;0ù Eaù; <5Mng ?aø :
a6 'aB5 p1aON H(6 ngaên ;aù;1 ;aù; /0f p1afn ;5øng ;1öù; >5M7 <aB5 p1aON H"6 ngaên
;aù;1 EraMng ngöS >ôù2 ;15q ngöS >aø >D ngöS.
/6 'aB5 p1aON H(6 ngaên ;aù;1 ;aù; /0f p1afn ;5øng ;1öù; >5M7 <aB5 p1aON H"6
ngaên ;aù;1 ;aù; >3B ;a45 Er0ng ;a45 g13ùp.
;6 'aB5 p1aON H(6M ngaên ;aù;1 EraMng ngöS >ôù2 ;15q ngöS >aø >D ngöS7 <aB5 p1aON H"6
ngaên ;aù;1 ;aù; >3B ;a45 Er0ng ;a45 g13ùp.
C$â1Y:Teâm 3;$&n. n.85 _ch6 uïc ñAch, ch6 ,h_Kng ti&=n• 7$-o 'oD
3;o!n. 3O' „I 3;on. moDi '$â1 C$1 9$â4:
a6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /aMn H0a >3S m0fE /öù; Eran1 E1afE
C3Mp.
/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3m =3S ;0B gahng 10M; E1afE g20q2.
C$â1 * : C$â1 n$-o E8,2i 9$â4 =$- '$â1 .e20 f
a6 %04 Cang Er34n Cöôøng >3@ n1aø >aø raBE >52 >t =ahp CöôM; gajp ?aM2 /0B
m3M.
/6 %0n Eaø5 ;1tm <a@n7 nöôù; ngafp ;aù; /a0 ?ôn.
;6 G25)?2)3ùE)Ea /aøng 10aøng n1tn .a)r2)04 Cang Cöùng Er34n maMn Eaø57 Ca@5
ngöqng ;a07 E0ù; /aN Eröôù; g20ù.
C$â1 +) : T;on. '1oDi '$â1 : q_+? MaHt 'i&Bn ñaõ y&;n hKn. U2^ Ih_ng c1n
taNu va$n ti&>, tuïc chc.XC$â1 _(?Q =ieân 6e!3 7,2i '$â1 _+? A$nn. '$2'
n$-o f
a6 Lajp Eöø ngöS. ;6 '5øng Eöø ngöS n0B2.
/6 T1aN E13B Eöø ngöS. Töø . . . . . . . . . . .<5øng C3O ?234n G3BE ;a45 H"6 >ôù2
;a45 H(6

MoDi '$â1 912n. 98,&' )Q" 9ieåm#
<45
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II
ÑEV (
Ñieåm: Moân: TIEWNG BIEXT - Ko!i "# N$%m o&' :
())* - ()+)
T,-i .i$n : G) 0123
N.$-4 3i : ++ d )" d ()+)
Ño&' 3$Hm A$-i zMoc3 71& 9$hm 3$-1r 7$- =$-m '$2' A$-i
3$c0 #
Moc3 71& 9$hm 3$-1
Tr34n ;123B; Eaø5 E15Nq rôø2 ;aqng L2)>ô)p5n 104m aBN ;0ù m0fE ;af5 /3ù
E34n ?aø .a)r2)047 G10aqng (" E50O2. Taø5 n10O n30 CöôM; m0fE ?5ù; E1t .a)r2)04
p53n m0fE /aMn C0@ng 1aøn1. %04 /3ù ?aø G25)?2)3ùE)Ea7 ;a0 1ôn .a)r2)04. %04 Cang
Er34n Cöôøng >3@ n1aø >aø raBE >52 >t =ahp CöôM; gajp ?aM2 /0B m3M. .a)r2)04
G104ng G3O gt >3@ mtn1. #0B ;af5 môù2 maBE n34n ;af5 >3@ p534 =0Bng >ôù2 10M
1aøng.
r34m 50Bng7 ?5ù; ;12a EaN7 .a)r2)04 CDn1 ;15ù; /aMn ng5q ng0n E1t m0fE
ng0Mn =0Bng ?ôùn afp Eôù27 04 ;af5 ngaS <5ù2. G25)?2)3ùE)Ea 10aqng 10BE ;1aMN ?aM2.
%04 p5Nø 50Bng /34n .a)r2)047 ?a5 maù5 Er34n Eraùn /aMn7 r0@2 <D5 <aøng gôS
;123B; G1aên C0q Er34n maù2 E0ù; /aêng ;10 /aMn.
%ôn /aS0 <öS <0f2 /aBE ngôø n0O2 ?34n. N1öSng CôME =0ùng G15qng G123Bp
p1aù E15qng E1a4n Eaø57 nöôù; p15n >aø0 G10ang n1ö >0ø2 r0@ng. Ha2 E23Bng C0@ng
10@ Er042 p5a9%0n Eaø5 ;1tm <a@n7 nöôù; ngafp ;aù; /a0 ?ôn. }5ang ;aqn1 E1afE
10Xn ?0aMn.
.a)r2)04 >aø G25)?2)3ùE)Ea7 1a2 EaN 04m ;1ajE ;0fE /50@m7 G123Bp =ôM n1tn
majE /23On. .ajE /23On CaS N34n 1ôn. N1öng ;0n Eaø5 >aXn E23Bp E5M; ;1tm.
%123B; 50@ng ;50B2 ;5øng CöôM; E1aq 50Bng. A2 C0ù G345 ?34n : z%0øn ;10X
;10 m0fE Cöùa /3ù.{ Ha2 Cöùa Er3q =öM; E[n17 ?a0 ra.
) röùa n10q E1042 • Najng ?ahm r0@2. ) .0fE ngöôø2 n0ù2.
Ng13 E13B7 G25)?2)3ùE)Ea =öSng =ôø7 /504ng E10Sng 1a2 EaN7 C042 mahE E1aOn
E1ôø E5N3fE >0Mng.
.0fE Nù ng1y >5ME C3Bn7 .a)r2)04 13ùE E0 : zG25)?2)3ùE)Ea7 50Bng C2 • #aMn
;0øn /0B m3M9{
N0ù2 r0@27 ;af5 04m ngang ?öng G25)?2)3ùE)Ea E1aq 50Bng nöôù;. Ngöôø2 Ea
nahm EaN ;04 ?042 ?34n 50@ng.
%123B; 50@ng /ô2 ra a. G25)?2)3ùE)Ea /aøng 10aøng n1tn .a)r2)04 Cang Cöùng
Er34n maMn Eaø57 Ca@5 ngöqng ;a07 E0ù; /aN Eröôù; g20ù. %04 /afE G10ù; nöù; nôq7
g2ô EaN >3@ p1Aa ;af5 : zVyn1 /23fE .a)r2)04 •{
7heo <"M@"O@
Ñ$2n E$!1 ^ 7$-o 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. n$!3 o$:' 9ieHn
38- 3O' ,&0 7$-o 'oD 3;o!n. '$2' '$â1 o<i C$1:
C$â1 + : C$â1 n$-o E8,2i 9$â4 =$- '$â1 .e20 f
a6 G25)?2)3ùE)Ea /aøng 10aøng n1tn .a)r2)04 Cang Cöùng Er34n maMn Eaø57 Ca@5
ngöqng ;a07 E0ù; /aN Eröôù; g20ù.
/6 %04 Cang Er34n Cöôøng >3@ n1aø >aø raBE >52 >t =ahp CöôM; gajp ?aM2 /0B
m3M.
;6 %0n Eaø5 ;1tm <a@n7 nöôù; ngafp ;aù; /a0 ?ôn.
C$â1 ( : T;on. '1oDi '$â1 : q_+? MaHt 'i&Bn ñaõ y&;n hKn. U2^ Ih_ng c1n taNu
va$n ti&>, tuïc chc.XC$â1 _(?Q =ieân 6e!3 7,2i '$â1 _+? A$nn. '$2' n$-o f
a6 '5øng Eöø ngöS n0B2. Töø . . . . . . . . . . .<5øng C3O ?234n G3BE ;a45 H"6 >ôù2
;a45 H(6
/6 Lajp Eöø ngöS.
;6 T1aN E13B Eöø ngöS.
LHOÂNG rÖÔÏ% VIEJT VAØO rAÂP Vb LAØ PHAÙ%H oEe xOÏ% rI
C$â1G:Teâm 3;$&n. n.85 _ch6 uïc ñAch, ch6 ,h_Kng ti&=n• 7$-o 'oD
3;o!n. 3O' „I 3;on. moDi '$â1 C$1 9$â4:
a6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3m =3S ;0B gahng 10M; E1afE g20q2.
/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /aMn H0a >3S m0fE /öù; Eran1 E1afE C3Mp.
C$â1 / : Ai 9o2 6eâ1 =eân : qCo-n 'oD 'o moc3 982$ Ae2#r
T$2' E1&n. '1<$ E$!1 n.o$:' 6e20 3;on. '$â1 3;eân =$-:
a6 raùn1 <aB5 Nù ng1y ;5qa n1a4n >afE.
/6 raùn1 <aB5 n1öSng Eöø ngöS ;0ù Nù ng1ya Caj; /23fE.
;6 raùn1 <aB5 ?ôø2 n0ù2 EröM; E23Bp ;5qa n1a4n >afE.
C$â1 " : M$-;i-oâ 0$<n 82n. 3e! n$-o 6i n.8,-i 3;eân g1oHn. m1o!n
n$cn 982$ Ae2 no< ,n =$- '$c1 f
a6 .0fE Nù ng1y >5ME C3Bn7 .a)r2)04 13ùE E0 : zG25)?2)3ùE)Ea7 50Bng C2 • #aMn
;0øn /0B m3M9{ .a)r2)04 1a2 EaN 04m ;1ajE ;0fE /50@m7 G123Bp =ôM n1tn majE
/23On .
/6 .0fE Nù ng1y >5ME C3Bn7 .a)r2)04 13ùE E0 : zG25)?2)3ùE)Ea7 50Bng C2 • #aMn
;0øn /0B m3M9{ .a)r2)04 Cang Cöùng Er34n maMn Eaø57 Ca@5 ngöqng ;a07 E0ù; /aN
Eröôù; g20ù.
;6 .0fE Nù ng1y >5ME C3Bn7 .a)r2)04 13ùE E0 : zG25)?2)3ùE)Ea7 50Bng C2 • #aMn
;0øn /0B m3M9{ N0ù2 r0@27 ;af5 04m ngang ?öng G25)?2)3ùE)Ea E1aq 50Bng nöôù;.
C$â1 N:qÑeâm g1o!n.Q_+? =12' 'i$ 3$4Q_(? M$-;i-oâ 9bn '12' A$&n n.1<
n.on 3@ moc3 n.o&n Co2n. =,2n $c0 3,2i 7$- goâ '$c1 n.$5 E12i#r 'aB5
p1aON Er0ng ;a45 Er34n ;0ù Eaù; <5Mng ?aø :
a6 'aB5 p1aON H(6M ngaên ;aù;1 EraMng ngöS >ôù2 ;15q ngöS >aø >D ngöS7 <aB5 p1aON H"6
ngaên ;aù;1 ;aù; >3B ;a45 Er0ng ;a45 g13ùp.
A6 'aB5 p1aON H(6 ngaên ;aù;1 ;aù; /0f p1afn ;5øng ;1öù; >5M7 <aB5 p1aON H"6 ngaên
;aù;1 EraMng ngöS >ôù2 ;15q ngöS >aø >D ngöS.
;6 'aB5 p1aON H(6 ngaên ;aù;1 ;aù; /0f p1afn ;5øng ;1öù; >5M7 <aB5 p1aON H"6
ngaên ;aù;1 ;aù; >3B ;a45 Er0ng ;a45 g13ùp.
C$â1 P: v14e!3 9bn n8,-n. Gi1-=i-e23-3$ g1o!n. g1oHn. '821 n$&n '1<$
M$-;i-oâ no2i =eân 9ieH1 .@ 7eH '$c1 Ae2 f#
a6 .a)r2)04 m50Bn C3@n Caùp ?aM2 EaBm ?0øng G25)?2)3ùE)Ea CaS g2aøn1 ;10
;af5 G12 ;1aêm =0ù; ;af5 /D E1öông.
/6 .a)r2)04 ng1y 10aøn ;aqn1 ;5qa G25)?2)3ùE)Ea >52 1ôn n34n ;04 Caùng
CöôM; =0Bng 1ôn ;af5.
;6 .a)r2)04 ;0ù Ea4m 10@n ;a0 E1öôMng7 n1öôøng =öM =0Bng ;10 /aMn7 12 =2n1
/aqn E1a4n >t /aMn.
C$â1 Y : ÑieHn 7$-o 'oD 3;o!n. '$2' 38- n.85 3;on. n.o$:' 'o 01-
,&0 7,2i 3On '$2' '1<$ 38-n. n$ân 7$c3 3;on. '$â1 '14ecn#
Uhua` huy&>t, ta=n tu2. duõng ca`, d&$ 0uEc ñ1=ng, ca1 th_Kïng, d#u
daNng, ch#u ñ_ïng, kAn ñaE1, t1>t 'uïng^
/6 TAn1 ;aù;1 ;5qa G25)?2)3ùE)
Ea :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a6 TAn1 ;aù;1 ;5qa .a)r2)
04 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C$â1 *: /6 Ho$-n '$<n '1<$ Gi1-=i-e23-3$ 6i =eân 3$-1 7$- m1&' 9O'
'14e!n 9i '1<$ 'oâ :
....................................................................................................................
$? Ho$-n '$<n '1<$ M$-;i-oâ 6i =eân 3$-1 7$- m1&' 9O' '14e!n
9i '1<$ '$c1 :
.....................................................................................................................
C$â1 +) : Ki M$-;i-oâ Ab 38,n.Q Gi1-=i-e23-3$ 9$5 =$-m n85n. .@ 9eå
'$%m Co2' A$&n f #
a6 G25)?2)3ùE)Ea 10aqng 10BE ;1aMN ?aM2. %04 p5Nø 50Bng /34n .a)r2)047 gôS
;123B; G1aên /50f; E0ù; ;5qa mtn1 C3O /aêng >3BE E1öông ;10 /aMn.
/6 G25)?2)3ùE)Ea 10aqng 10BE ;1aMN ?aM2. %04 p5Nø 50Bng /34n .a)r2)047 ?a5
maù5 Er34n Eraùn /aMn.
;6 %04 p5Nø 50Bng /34n .a)r2)047 ?a5 maù5 Er34n Eraùn /aMn7 gôS ;123B;
G1aên /50f; E0ù; ;5qa mtn1 C3O /aêng >3BE E1öông ;10 /aMn.
MoDi '$â1 912n. 98,&' )Q" 9ieåm#

<45
ÑAÙR AÙN ÑOÏC THAVM HKII d iTÙR " - NAoM HOÏC :
())* d ()+)#
C$â1 +: $? H0aøn ;aqn1 ;5qa .a)r2)04 G12 ?34n Eaø5 >aø m5M; CA;1 ;15N3Bn C2
;5qa ;af5 :
R1> v_Na a>t, v&g hu&; s1>ng vKEi h1ï haNng.
/6 H0aøn ;aqn1 ;5qa G25)?2)3ùE)Ea G12 ?34n Eaø5 >aø m5M; CA;1 ;15N3Bn C2
;5qa ;04 :
+ang tr&;n ñ_KNng v&g nhaN, gaH, .aïi '1> &ï.
C$â1 ( : Ki M$-;i-oâ Ab 38,n.Q Gi1-=i-e23-3$ 9$5 =$-m n85n. .@ 9eå
'$%m Co2' A$&n f #
;6 G25)?2)3ùE)Ea 10aqng 10BE ;1aMN ?aM2. %04 p5Nø 50Bng /34n .a)r2)047 gôS
;123B; G1aên /50f; E0ù; ;5qa mtn1 C3O /aêng >3BE E1öông ;10 /aMn.
C$â1 G : M$-;i-oâ 0$<n 82n. 3e! n$-o 6i n.8,-i 3;eân g1oHn. m1o!n
n$cn 982$ Ae2 no< ,n =$- '$c1 f
/6 .0fE Nù ng1y >5ME C3Bn7 .a)r2)04 13ùE E0 : zG25)?2)3ùE)Ea7 50Bng C2 • #aMn
;0øn /0B m3M9{ N0ù2 r0@27 ;af5 04m ngang ?öng G25)?2)3ùE)Ea E1aq 50Bng nöôù;.
C$â1 /: v14e!3 9bn n8,-n. Gi1-=i-e23-3$ g1o!n. g1oHn. '821 n$&n '1<$
M$-;i-oâ no2i =eân 9ieH1 .@ 7eH '$c1 Ae2 f#
;6 .a)r2)04 ;0ù Ea4m 10@n ;a0 E1öôMng7 n1öôøng =öM =0Bng ;10 /aMn7 12 =2n1
/aqn E1a4n >t /aMn.
C$â1 " : ÑieHn 7$-o 'oD 3;o!n. '$2' 38- n.85 3;on. n.o$:' 'o 01-
,&0 7,2i 3On '$2' '1<$ 38-n. n$ân 7$c3 3;on. '$â1 '14ecn#
Uhua` huy&>t, ta=n tu2. duõng ca`, d&$ 0uEc ñ1=ng, ca1 th_Kïng, d#u
daNng, ch#u ñ_ïng, kAn ñaE1, t1>t 'uïng^
a6 TAn1 ;aù;1 ;5qa .a)r2)04 : hua` huy&>t, duõng ca`, ca1 th_Kïng, ch#u
ñ_ïng, kAn ñaE1.
/6 TAn1 ;aù;1 ;5qa G25)?2)3ùE)Ea : ta=n tu2, d&$ 0uEc ñ1=ng, d#u daNng, t1>t
'uïng.
C$â1 N : Ai 9o2 6eâ1 =eân : qCo-n 'oD 'o moc3 982$ Ae2#r
T$2' E1&n. '1<$ E$!1 n.o$:' 6e20 3;on. '$â1 3;eân =$-:
/6 raùn1 <aB5 ?ôø2 n0ù2 EröM; E23Bp ;5qa n1a4n >afE.
C$â1 P:qÑeâm g1o!n.Q_+? =12' 'i$ 3$4Q_(? M$-;i-oâ 9bn '12' A$&n n.1<
n.on 3@ moc3 n.o&n Co2n. =,2n $c0 3,2i 7$- goâ '$c1 n.$5 E12i#r
'aB5 p1aON Er0ng ;a45 Er34n ;0ù Eaù; <5Mng ?aø :
a6 'aB5 p1aON H(6 ngaên ;aù;1 ;aù; /0f p1afn ;5øng ;1öù; >5M7 <aB5 p1aON H"6
ngaên ;aù;1 EraMng ngöS >ôù2 ;15q ngöS >aø >D ngöS.
C$â1Y:Teâm 3;$&n. n.85 _ch6 uïc ñAch, ch6 ,h_Kng ti&=n• 7$-o 'oD
3;o!n. 3O' „I 3;on. moDi '$â1 C$1 9$â4:
$? Ra4ng 1=t ca;y 'uEt aNu 7 /aMn H0a >3S m0fE /öù; Eran1 E1afE C3Mp.
A? +&B 'a &ï vui .1Nng 7 3m =3S ;0B gahng 10M; E1afE g20q2.
C$â1 * : C$â1 n$-o E8,2i 9$â4 =$- '$â1 .e20 f
/6 %0n Eaø5 ;1tm <a@n7 nöôù; ngafp ;aù; /a0 ?ôn.
C$â1 +) : T;on. '1oDi '$â1 : q_+? MaHt 'i&Bn ñaõ y&;n hKn. U2^ Ih_ng c1n
taNu va$n ti&>, tuïc chc.XC$â1 _(?Q =ieân 6e!3 7,2i '$â1 _+? A$nn. '$2'
n$-o f
;6 '5øng Eöø ngöS n0B2.
Töø nh(ng <5øng C3O ?234n G3BE ;a45 H"6 >ôù2
;a45 H(6

MoDi '$â1 912n. 98,&' )Q" 9ieåm#

ĐỀ =>}A 5g1 ĐB. 5>48; ;<=>>
8@A <B. Š 2CC9 v 2C1C
#ọc sinh bOt thkm một trong cIc b7i t0p đọc 67 tr< l`i c3& h$i 9
)(: ^ột 6W đOm t7& > tr!ng )0=?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
"&) ^ột 6W đOm t7& > tr!ng )0=?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
2): ^ột 6W đOm t7& > tr!ng )0=?
BoGn 3 m M3& h$i 3 67 nội +&ng b7i"
22: Mon gIi > tr!ng ))2?
BoGn ) m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
23: Mon gIi > tr!ng ))2?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
24: Mon gIi > tr!ng ))2?
25: Lh&.n phWc s2 tt > tr!ng ))7?
BoGn ):2 m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
26: Lh&.n phWc s2 tt > tr!ng ))7?
BoGn 2:3 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
27: M/ng 6i,c đ.& ti%n > tr!ng )26?
BoGn 2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"
2=: M/ng 6i,c đ.& ti%n > tr!ng )26?
BoGn 2 m M3& h$i 3 67 nội +&ng b7i"
2(: ‡t RQnh > tr!ng )36 ?
BoGn ):2 m M3& h$i ) 67 nội +&ng b7i"
30: ‡t RQnh > tr!ng )36 ?
BoGn ):2 m M3& h$i 2 67 nội +&ng b7i"

ÑAÙR AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I
KHOWI " -N$%m o&' : ())*-()+)
I- Ño&' 3$-n 3ie!n. : _" 9ieåm ? :
) GV G23Om Era ñ1ïc thaNnh ti&>ng C0B2 >ôù2 Eöøng Ho p5a ;aù; E23BE OÂn Eafp
ôq E5a@n $8 H=0B Ho CöôM; G23Om Era n34n raq2 C3@5 ôq ;aù; E23BE OÂn Eafp 6.
)N0f2 <5ng G23Om Era : Ho C0M; m0fE C0aMn >aên G10aqng ((& ;1öS E150f;
;15q C23Om CaS 10M; ôq HL II HGV ;10Mn ;aù; C0aMn >aên Er0ng /aø2 Eafp C0M; oGL
Ti&>ng Oi&=t P, ta=, QQ, g12 E34n /aø27 =0B Erang Er0ng oGL >aø0 ,hi&>u ;10 Eöøng Ho
/0B; E1aêm >aø C0M; E1aøn1 E23Bng C0aMn >aên <0 GV CaS Caùn1 <aB56.
)GV Caùn1 g2aù ;10 C23Om <öMa >aø0 ;aù; N345 ;a@5 =a5 :
` #o$c %&'ng tieáng, %&'ng t(ø : + 9ieåm#
Hr0M; =a2 Eöø " C3Bn - E23Bng : &78 C23Oms C0M; =a2 p5aù 8 E23Bng : & C23Om6.
` )ga*t h+i, ngh, h+i %&'ng +û ca'c daá& ca-&, ca'c c&$m t(ø .o/
ngh0a : + %ie1m2
HNgahE ng1[ 1ô2 G104ng C5ùng Eöø " C3Bn $ ;10X : &78 C23Oms ngahE ng1[
1ô2 G104ng C5ùng Eöø - ;10X Erôq ?34n: & C23Om6.
`3io$ng do$c 4(+'c %a5& co' 4ie1& caûm 6 1 %ie1m#
HG20Mng C0M; ;1öa E13O 123fn r0S EAn1 /23O5 ;aqm :&78 C23Oms g20Mng C0M;
G104ng E13O 123fn EAn1 /23O5 ;aqm : & C23Om6.
` 7oác %o8 %o$c CaME N345 ;a@5 HG104ng p5aù ( p15ùE6 :( C23Om.
Hr0M; Eöø Er34n ( p15ùE C3Bn " p15ùE : &78 C23Oms C0M; p5aù " p15ùE : &
C23Om6
` 7.aû 9+øi %&'ng :' ca-& hoûi do 3; ne-& :+ 9ieåm
HTraq ?ôø2 ;1öa C5q Nù 10aj; <23Xn CaME ;1öa r0S raøng : &78 C23Oms
Eraq ?ôø2 =a2 10aj; G104ng Eraq ?ôø2 CöôM; : & C23Om6.
ÑAÙR AÙN BAØI KIEÅM TRA BIEWT HKII
KHOWI " -N$%m o&' : ())*-()+)#
I- Bie!3 COn 3$< :
RaNi vi&>tS #him h:[ mi h,t
UTöø VLhi^u nào cPng /h35 5 5 5 5>9 Duống ci cZ3X YZ) Ti&>ng Oi&=t P[ta=, Q\, trang
\2j ^
a6 GV C0M; ;10 Ho Hngh&[vi&>t^ /aø2 ;1An1 Eaq Er0ng G10aqng E1ôø2 g2an Eöø (8
p15ùE.
A? #a'nh gia,' cho %ie1m S #aø2 >23BE G104ng mah; ?0X2 ;1An1 Eaq7 ;1öS
>23BE r0S raøng7 Ertn1 /aøN C5ùng C0aMn >aên : " 9ieåm.
.0X2 ?0X2 ;1An1 Eaq Er0ng /aø2 >23BE H=a2) =$Dn 01& $âm 9$H1 o$:' 7$HnQ
3$nK 6oân. 7ie!3 o$ 912n. a14 9bn?Q 3;8- )Q" 9ieåm#
uT_u yE : Ne!1 '85 7ie!3 6oân. ;o5 ;$-n.Q C$i 7eH 9oc '$o d
6o$<n. '$2' d 6ieå1 '85Q o$:' 3;@n A$-4 A$ånMAb 3;8- + 9ieåm
3o$-n A$-i#
II- T$c0 =$-m 7$%n : UP ñi&B6
aG #e5 4aøi S : 'T "I8 ng;Ai 8hZn đang là" /ifc g gia đ.nh5
4G F(+'ng daHn %a'nh gia,' cho %ie1m6
42+? -Ñ$<m A$<o '$2' 4eâ1 '$H1 C$1Q 98,&' " 9ieåm:
v V23BE CöôM; /aø2 >aên Eaq ngöôø2 10aME C0fng C5q ;aù; p1a@n K` 'aNi,
tha;n 'aNi, k&>t 'aNi C5ùng N345 ;a@5 CaS 10M;s C0f <aø2 /aø2 >23BE G10aqng (8
<0øng Erôq ?34n.
vV23BE ;a45 C5ùng ngöS p1aùp7 <5øng Eöø C5ùng7 G104ng mah; ?0X2 ;1An1
Eaqs
v %1öS >23BE r0S raøng7 Ertn1 /aøN /aø2 >23BE =aM;1 =3S.
A#(? -T1-4 3eo m82' 9oc C$i Co23 7eH 42Q 7eH EieDn 9$&3 7$- '85
7ie!3Q 'o2 3eå 'o '$2' m82' 9oc 9ieåm :

-78 ) - ) $78 ) $ ) "78 ) " ) (78 ) ( ) &78.

ĐỀ .]r8; \8 5<> A\8 5>48; _>s5 ;<=>> =<t> Eu7 :
8@A <B. 2CC9 v 2C1C
> v ĐB. 5>48; 9
#ọc sinh bOt thkm một trong cIc b7i t0p đọc 67 tr< l`i c3& h$i "
>>? ĐB. 5<wA :
M*i F;=-
>>>? 5y7 EaA _@8 :
(+) L< c/ giIo > th.4 giIo ? đY t]ng +G4 +_ em 67 đY đA lGi cho em nhi€& ;n
t2bng, t1nh c<m tốt đNp "
(:) L< một ng74 mới bOt đ.& 8 o&% em"
(,) L< một đ%m trkng đNp"
(F) L< c<nh gi` r! chHi 8 tr2`ng em"
"&) L< một ng2`i th3n đ!ng l7m 6i,c 8 gi! đ1nh "
>>>? .<z8< 5G :
)" M/ gIi c-! t2Hng l!i > tr!ng ))=?
2" L7 Io +7i Ri,t P!m > tr!ng )22 ?
> L] “o +7i phW nữ " " " " "chiCc Io +7i t3n th`i?
3" Lrong l`i mN hIt > tr!ng )46?
4" X&Zi sIng 8 th7nh phố #5 h* ^inh > tr!ng )32?
> L] đ.&" " " " "o7 t2Hi trong nOng sớm?
5"Mhim hoG mi hót > tr!ng )23?
> L] đ.& " " " " "r- F&ống c$ c34 ?
A\8 5968
Mh2Hng tr1nh đCn t&.n 34 theo ch&vn siCn thwc"
);ớng 'họ phL= ngà3 4 8h4ng %! nC" $%&%5
d#xe L[yzPi

{#|^ L#} B~{
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II ÑEV +
Ñieåm: Moân: TOAÙN - Ko!i "# N$%m o&' : ())*-()+)
T,-i .i$n : /) 0123
N.$-4 3i : +( d )" d ()+)
C$â1 +: a6 Ttm 7 /23BE : /6 T[ =0B p1a@n Eraêm ;5qa " >aø
8 ?aø:
99..‚(C * :7" ! $7F v "78
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

C$â1 ( : ÑieHn E$!1 I : J K L 7$-o 'oD '$!m :
. . . .‚(C a6
7
)2
. . . . .
7
(
<6 +F,:. . . . . . (& &,:

/6
3
4 """"""""4, 35
5
;6 F7-:, . . . . . . F7-,
C$â1G : Ñ$:3 3On ;oHi 38&' iecn 0e20 3On :
. . . .‚"C a6 8-7"&: v "F7+:, /6 :7", * 878F+
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
;6 $87-
×
+7, <6 :87F8 : $78
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
C$â1 / : Bie!3 Co! 3O' ,&0 7$-o 'oD '$!m:
. . . . . .‚"C a6 : 1a $+ m
"
! . . . . . . . 1a
/6 -,(" Gg ! . . . . . . . . . . .E;n
;6 ": m

8,F mm ! . . . . . . . . . . .mm
<6 87: m
$
! . . . . . . . . . . <m
$
LHOÂNG rÖÔÏ% VIEJT VAØO rAÂP Vb LAØ PHAÙ%H oEe
xOÏ% rI
C$â1 " : .0fE 04 E04 C2 Eöø E[n1 A ?5ù; : g2ôø (8 p15ùE C3Bn E[n1 # ?5ù; (&
g2ôø 88 p15ùE. G2öSa Cöôøng 04 E04 ng1[ maBE
. . . . ‚"C "8 p15ùE. Vafn E0B; ;5qa 04 E04 ?aø $+ Gm‚ g2ôø. TAn1 p5aSng Cöôøng Eöø
E[n1 A C3Bn E[n1 #.
RaNi gia`i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
C$â1 N : H$54 6o$n 7$-o '85 9$:3 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n.#
. . . .‚(C $? (Y)). Aˆn) bao nhiOu ‚i?(?)a$f
U 0,2P ñi&B^
A. (Y)6. #. (Y6. %. (QY6. '. &7 (Y6.

A6 Bie!3 0$ân Co!
24
5
E8,2i 2n số =$- :
U 0,2P ñi&B^
A.
4
2
5
#.
4
4
5
%.
2
4
5
'.
4
5
5

'? T;on. '$2' 6o$<n. 3,-i .i$n C$1Q 6o$<n. 3,-i .i$n n$-o =$-
n.Žn n$!3 f U0,2P ñi&B ^
A.
3
4
g2ôø

s #. &7"8 g2ôø s %. "& p15ùE s
'. +&& g2a4N .
<6 T1A t*ch một h1nh hộp chữ nh0t có chi€& +7i 7m, chi€& rộng 6m 67 chi€& c!o 4m l79 U0,2P
ñi&B
A. (: m
$
s #. (&- m
$
s %. (+, m
$
s '.
8"m
$
.
C$â1 P : .0fE maqn1 CaBE 1tn1 E1ang ;0ù CaùN ?ôùn >aø CaùN /3ù n1ö 1tn1
/34n >aø ;123@5 ;a0 /aYng Er5ng /tn1 . . . .(‚C ;0fng ;5qa E0Ong 1a2 CaùN.
a6 TAn1 <23fn EA;1 maqn1 CaBE C0ù.
/6 V3S m0fE C0aMn E1a…ng Er0ng 1tn1 E1ang >aø ;12a 1tn1 E1ang /34n E1aøn1
$ 1tn1 E1ang.
#aø2 g2aq2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m
F m
:
m
'
#
A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .


HEWT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II ÑEV (
Ñieåm: Moân: TOAÙN - Ko!i "# N$%m o&' : ())*-()+)
T,-i .i$n : /) 0123
N.$-4 3i : +( d )" d ()+)
C$â1 + : .0fE 04 E04 C2 Eöø E[n1 A ?5ù; : g2ôø (8 p15ùE C3Bn E[n1 # ?5ù; (&
g2ôø 88 p15ùE. G2öSa Cöôøng 04 E04 ng1[ maBE
. . . . ‚"C "8 p15ùE. Vafn E0B; ;5qa 04 E04 ?aø $+ Gm‚ g2ôø. TAn1 p5aSng Cöôøng Eöø
E[n1 A C3Bn E[n1 #.
RaNi gia`i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
C$â1 ( : H$54 6o$n 7$-o '85 9$:3 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n.#
. . . .‚(C $? T;on. '$2' 6o$<n. 3,-i .i$n C$1Q 6o$<n. 3,-i .i$n n$-o
=$- n.Žn n$!3 f U0,2P ñi&B ^
A. "& p15ùE

s #. +&& g2a4N s %.
3
4
g2ôs '.
&7"8 g2ôø .
A6 TY t#ch $%t h&nh h%I chữ nhHt c0 chiKu R*i k$, chiKu U%n) +$ '* chiKu cao ,$ * :
A. (+, m
$
s #. (&- m
$
s %. (: m
$
s '.
8"m
$
.
'? (Y)). Aˆn) bao nhiOu ‚i?(?)a$f
U 0,2P ñi&B^
A. (Y6. #. (QY6. %. )Q(Y6. '.
(Y)6.
E6 Bie!3 0$ân Co!
24
5
E8,2i 2n số =$- :
U 0,2P ñi&B^
A.
4
5
5
#.
2
4
5
%.
4
4
5
'.
4
2
5

C$â1 G : .0fE maqn1 CaBE 1tn1 E1ang ;0ù CaùN ?ôùn >aø CaùN /3ù n1ö 1tn1
/34n >aø ;123@5 ;a0 /aYng Er5ng /tn1 . . . .(‚C ;0fng ;5qa E0Ong 1a2 CaùN.
a6 TAn1 <23fn EA;1 maqn1 CaBE C0ù.
/6 V3S m0fE C0aMn E1a…ng Er0ng 1tn1 E1ang >aø ;12a 1tn1 E1ang /34n E1aøn1
$ 1tn1 E1ang.
#aø2 g2aq2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
LHOÂNG rÖÔÏ% VIEJT VAØO rAÂP Vb LAØ PHAÙ%H oEe xOÏ% rI
C$â1 /: a6 T[ =0B p1a@n Eraêm ;5qa " >aø $ ?aø: /6 Ttm 7
/23BE :
99..‚(C * :7" ! $7F
v "78
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
C$â1 " : ÑieHn E$!1 I : J K L 7$-o 'oD '$!m :
. . . .‚(C a6 +F,:. . . . . . (& &,: ;6 F7-:, . . . . . . F7-,

/6
7
)2 . . . . . .
7
( <6
3
4 """"""""4, 35
5

C$â1 N : Bie!3 Co! 3O' ,&0 7$-o 'oD '$!m:
. . . . . .‚"C a6 ": m

8,F mm ! . . . . . . . . . . .mm
/6 87: m
$
! . . . . . . . . . . <m
$
;6 : 1a $+ m
"
! . . . . . . . 1a
<6 -,(" Gg ! . . . . . . . . . . .E;n
C$â1P : Ñ$:3 3On ;oHi 38&' iecn 0e20 3On :
. . . .‚"C a6 $87-
×
+7, /6 :87F8 : $78
F m
:
m
%
'
#
A
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................

;6 8-7"&: v "F7+:, <6 :7", * 878F+
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................


HEWT
Đ67 68 5968 : <=>> ? 8@A <B. 2CC9 v 2C1C
C$â1 +: a6 Ttm 7 /23BE : /6 T[ =0B p1a@n Eraêm ;5qa " >aø
8 ?aø:
99..‚(C * :7" ! $7F v "78 " : 8 ! &7- H &7"8 C23Om
6
* :7" ! +7- H &7"8 C23Om 6 &7- ! -& | H &7"8 C23Om
6
! +7- v :7"
! ($7+ H &7"8 C23Om 6
C$â1 ( : ÑieHn E$!1 I : J K L 7$-o 'oD '$!m : MoDi A$-i
912n. 98,&' )Q(" 9ieåm
. . . .‚(C a6
7
)2
. . .ƒ . .
7
(
<6 +F,:. . .ƒ . . . (& &,:
/6
3
4 4, 35
5
>
;6 F7-,. . . .„. . .F7-:,
-7+
C$â1G : Ñ$:3 3On ;oHi 38&' iecn 0e20 3On : MoDi A$-i
912n. 98,&' )Q" 9ieåm
. . . .‚"C a6 8-7"&: v "F7+:, /6 :7", * 878F+

54,207
2(, 67=
=3, ==5
+

7,2=
5,5(6
), 6=4;6 $87-
×
+7, ! (/)QP( <6 :87F8 : $78
! (+QP
C$â1 / : Bie!3 Co! 3O' ,&0 7$-o 'oD '$!m: MoDi A$-i 912n.
98,&' )Q" 9ieåm
. . . . . .‚"C a6 : 1a $+ m
"
! :7&&$+ 1a ;6 ": m

8,F mm ! ": 8,F
mm
/6 -,(" Gg ! -7,(" E;n <6 87: m
$
! 8 :&&
<m
$
C$â1 " :
. . . . ‚"C Baøi giaûi
T1ôø2 g2an 04 E04 C2 Eöø E[n1 A C3Bn E[n1 # G3O ;aq E1ôø2 g2an ng1[
?aø :
(& g2ôø 88 p15ùE * :g2ôø (8 p15ùE ! $ g2ôø -& p15ùE
H &78 C23Om 6
T1ôø2 g2an 04 E04 C2 Eöø E[n1 A C3Bn E[n1 # G104ng G3O E1ôø2 g2an
ng1[ ?aø :
$ g2ôø -& p15ùE * :g2ôø (8 p15ùE ! $ g2ôø (8 p15ùE
H &78 C23Om 6
$ g2ôø (8 p15ùE ! $7"8 g2ôø H &7"8
C23Om 6
}5aSng Cöôøng Eöø E[n1 A C3Bn E[n1 # <aø2 ?aø :
$+
×
$7"8 ! ((: H Gm 6 H &78 C23Om 6
#a'L Joá 6 117 km H
&7"8 C23Om 6
C$â1 N : H$54 6o$n 7$-o '85 9$:3 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n.#
. . . .‚(C $? (Y)). Aˆn) bao nhiOu ‚i?(?)a$f
%. (QY6. U 0,2P ñi&B^

A6 Bie!3 0$ân Co!
24
5
E8,2i 2n số =$- : #.
4
4
5
U 0,2P ñi&B^
'? T;on. '$2' 6o$<n. 3,-i .i$n C$1Q 6o$<n. 3,-i .i$n n$-o =$-
n.Žn n$!3 f U0,2P ñi&B ^
F# N)) .i$â4 #
<6 T1A t*ch một h1nh hộp chữ nh0t có chi€& +7i 7m, chi€& rộng 6m 67 chi€& c!o 4m l79 U0,2P
ñi&B
%. (+, m
$

C$â1 P :
. . . .(‚C
#aø2 g2aq2
a6 %123@5 ;a0 maqn1 CaBE 1tn1 E1ang ?aø :
H F v : 6 : " ! , H m 6
H &78 C23Om 6
'23fn EA;1 maqn1 CaBE 1tn1 E1ang ?aø :
H F v : 6
×
, : " ! +- H m
"
6
H &7"8 C23Om 6
#a'L Joá 6 64 m
2

/6 V3S m0fE C0aMn E1a…ng Er0ng 1tn1 E1ang >aø ;12a 1tn1 E1ang /34n E1aøn1 $ 1tn1
E1ang ?aø: H &7"8 C23Om 6


m
F m
:
m

m
%
'
#
A
%
m
%
'
#
A
%
m
%
'
#
A
HOÏ VAØ TEÂN:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp Pkm " " " " "Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
THI HOÏC ZINH GIOkI CAWR TRÖTØNG
Moân: TIEWNG BIEXT - Ko!i "# N$%m
o&' : ())* - ()+)
N.$-4 3i : d d ( )+) - T,-i .i$n : *) 0123
I-C$â1 o<i : H8 C23Om6
C$â1 + : G12 <aB5 • >aø0 Eröôù; n1öSng ;a45 ;0ù Eöø zđiø{ CöôM; <5øng E130
ng1ya g0B;. U0,P ñi&B^
a6 Em C2 g2aøN . ;6 .3M C2 ;1ôM.
/6 Em /3ù C2 ?aXm ;1aXm. <6 %04ng >23f; C2 >aø0 n3@
n3Bp.
C$â1 ( : qTuEc h1aNng h1;n, .uEc ta`ng saEng, ,h1ng ca`nh K` vuNng naNy ra>t
n&;n thK#r U0,P ñi&B^
'aB5 p1aON Er0ng ;a45 Er34n ;0ù Eaù; <5Mng ?aø :
a6 'aB5 p1aON H(6 ngaên ;aù;1 ;aù; /0f p1afn ;5øng ;1öù; >5M7 <aB5 p1aON H"6 ngaên
;aù;1 ;aù; >3B ;a45 Er0ng ;a45 g13ùp.
/6 'aB5 p1aON H(6 ngaên ;aù;1 ;aù; /0f p1afn ;5øng ;1öù; >5M7 <aB5 p1aON H"6 ngaên
;aù;1 EraMng ngöS >ôù2 ;15q ngöS >aø >D ngöS.
;6 'aB5 p1aON H(6M ngaên ;aù;1 EraMng ngöS >ôù2 ;15q ngöS >aø >D ngöS7 <aB5 p1aON H"6
ngaên ;aù;1 ;aù; >3B ;a45 Er0ng ;a45 g13ùp.
C$â1 G : Co '$2' 38- n.85 C$1 : ñaEnh tr1>ng, ñaEnh giaNy, ñaEnh ñaNn,
ñaEnh raêng U\ ñi&B^
•3Bp ;aù; Eöø ngöS Er34n E130 ;aù; n10ùm ;0ù Eöø %a'nh ;5øng ng1ya >ôù2
n1a5 >aø n345 ng1ya ;5qa Eöø %a'nh Er0ng Eöøng n10ùm.
a6 N10ùm (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Ng1ya ;5qa Eöø %a'nh .aN 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
/6 6 N10ùm ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .. Ng1ya ;5qa Eöø %a'nh
.aN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
C$â1 / : Tö- tha8t thaø Er0ng ;aù; ;a45 <öôù2 Ca4N E150f; Eöø ?0aM2 gt H <an1
Eöø7 C0fng Eöø7 EAn1 Eöø6 €
HaSN ;1[ r0S Eöø tha8t thaø g2öS ;1öù; >5M gt Er0ng ;a45 €
U\ ñi&B^
a^ Lh# Tan ra>t tha=t thaN.
'^ Tha=t thaN .aN ,haB cha>t ñ&ï, ñ&õ cu`a ch# Tan.
Töø tha=t thaN ?aø S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Töø tha=t thaN Er0ng ;a45 U a^ g2öS ;1öù; >5M
?aø : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Töø tha=t thaN Er0ng ;a45 U '^ g2öS ;1öù; >5M
?aø : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C$â1 " : 'öMa >aø0 E1aøn1 p1a@n ;aB5 EaM0 C3O p1a4n ?0aM2 ;aù; ;a45 =a5 Ca4N :
U\ ñi&B^
a6 Tr&;n trKNi, a;y traéng ._õng .KN tr1;i.
%a45 Ha6 ?aø ;a45 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
/6 TrKNi tr1ng 0anh, a;y traéng ._õng .KN tr1;i.
%a45 H/6 ?aø
;a45 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C$â1 N : VT1Ec 'aN traéng t_ïa a;y '1;ng
Lhuy&=n 'aN nh_ gi&>ng caïn 01ng .aïi ñagy.X
HaSN ;10 /23BE : Ng13f E15afE =0 =aùn1 CöôM; =öq <5Mng Er0ng 1a2 <0øng E1ô
Er34n g25ùp 3m E1aBN r0S 1tn1 aqn1 ngöôø2 /aø n1ö E13B naø0 €
U\ ñi&B^
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
II- T$c0 =$-m 7$%n :
UP ñi&B^
aG #e5 4aøi : Ta` 1=t nha;n va=t tr1ng 1=t truy&=n & ñaõ ñ_Kïc
ñ1ïc, th&1 t_K`ng t_Kïng cu`a &.
RayQ TayM
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Đ67 68 5>48; _>s5 <F; Eu7 :
I-C$â1 o<i : H8 C23Om6
C$â1 + : G12 <aB5 • >aø0 Eröôù; n1öSng ;a45 ;0ù Eöø zđiø{ CöôM; <5øng E130
ng1ya g0B;. U0,P ñi&B^
/ 6Em /3ù C2 ?aXm ;1aXm. ;6 .3M C2 ;1ôM.
C$â1 ( : qTuEc h1aNng h1;n, .uEc ta`ng saEng, ,h1ng ca`nh K` vuNng naNy ra>t
n&;n thK#r U0,P ñi&B^
'aB5 p1aON Er0ng ;a45 Er34n ;0ù Eaù; <5Mng ?aø :
/6 'aB5 p1aON H(6 ngaên ;aù;1 ;aù; /0f p1afn ;5øng ;1öù; >5M7 <aB5 p1aON H"6 ngaên
;aù;1 EraMng ngöS >ôù2 ;15q ngöS >aø >D ngöS.

C$â1 G : Co '$2' 38- n.85 C$1 : ñaEnh tr1>ng, ñaEnh giaNy, ñaEnh ñaNn,
ñaEnh raêng U\ ñi&B^
•3Bp ;aù; Eöø ngöS Er34n E130 ;aù; n10ùm ;0ù Eöø %a'nh ;5øng ng1ya >ôù2
n1a5 >aø n345 ng1ya ;5qa Eöø %a'nh Er0ng Eöøng n10ùm.
a6 N10ùm (: ñaEnh tr1>ng, ñaEnh ñaNn
Ng1ya ;5qa Eöø %a'nh .aN 6 ?aøm ;10 p1aùE ra E23Bng /aù0 123f5 10aj;
E23Bng n1aM; /aYng ;aù;1 g0S 10aj; gaqN.
/6 6 N10ùm " : ñaEnh giaNy, ñaEnh raêng.
Ng1ya ;5qa Eöø %a'nh .aN :?aøm ;10 majE /34n ng0aø2 C3Mp 10aj; =aM;1 1ôn
/aYng ;aù;1 ;1aø aùE.
C$â1 / : Tö- tha8t thaø Er0ng ;aù; ;a45 <öôù2 Ca4N E150f; Eöø ?0aM2 gt H <an1 Eöø7
C0fng Eöø7 EAn1 Eöø6 €
HaSN ;1[ r0S Eöø tha8t thaø g2öS ;1öù; >5M gt Er0ng ;a45 €
U\ ñi&B^
a^ Lh# Tan ra>t tha=t thaN.
'^ Tha=t thaN .aN ,haB cha>t ñ&ï, ñ&õ cu`a ch# Tan.
Töø tha=t thaN ?aø S EAn1 Eöø.
Töø tha=t thaN Er0ng ;a45 U a^ g2öS ;1öù; >5M ?aø : >D ngöS Er0ng ;a45.
Töø tha=t thaN Er0ng ;a45 U '^ g2öS ;1öù; >5M ?aø :;15q ngöS Er0ng
;a45.
C$â1 " : 'öMa >aø0 E1aøn1 p1a@n ;aB5 EaM0 C3O p1a4n ?0aM2 ;aù; ;a45 =a5 Ca4N :
U\ ñi&B^
a6 Tr&;n trKNi, a;y traéng ._õng .KN tr1;i.
%a45 Ha6 ?aø: ;a45 Côn.
/6 TrKNi tr1ng 0anh, a;y traéng ._õng .KN tr1;i.
%a45 H/6 ?aø : %a45 g13ùp :" >3B ;a45 n0B2 EröM; E23Bp7 g2öSa " >3B ;a45 ;0ù
<aB5 p1aON.
C$â1 N : VT1Ec 'aN traéng t_ïa a;y '1;ng
Lhuy&=n 'aN nh_ gi&>ng caïn 01ng .aïi ñagy.X
) .aù2 E0ù; Erahng ;5qa /aø CöôM; =0 =aùn1 >ôù2 1tn1 aqn1 Caùm zma4N
/04ng{ Er34n Erôø2 ;10 E1aBN /aø ;0ù >3q C3Mp 123@n Eöø7 ;a0 p5Nù >aø Caùng GAn1
Er0Mng.
) %15N3fn ;5qa /aø G3O H;10 ;1aù5 ng136 CöôM; =0 =aùn1 >ôù2 1tn1 aqn1 ;aù2
g23Bng E1a4n E150f; ôq ?aøng p534 V23fE Nam ;öù ;aMn 0ng ?aM2 Ca@N7 Nù n0ù2 :
zG10{ ;15N3fn ;5qa /aø raBE n123@57 G104ng /a0 g2ôø 13BE7 C0ù ?aø n1öSng ;a45
;15N3fn <aøn1 G3O ;10 ;1aù5 ng13 >ôù2 Etn1 N345 E1öông C3Mp C3S9
U\ ñi&B^
II#TAXR iAØM BAoN : " điY$
A#peâ1 '$H1 :
(. I1=i dung : #aø2 E150f; E13O ?0aM2 >aên Eaq ngöôø2.
) Taq 1tn1 <aùng7 EAn1 Etn1 n1a4n >afE ;a@n Eafp Er5ng G1ah; 10aM n1ững
n3ùE ;1An17 Caùng ;15ù Nù ga4N aBn EöôMng =a45 Cafm.
) Tr0Mng Ea4m /aø2 ?aø ?aøm n0O2 /afE EAn1 ;aù;1 n1a4n >afE.
) N345 ;aqm ng1y >3@ n1a4n >afE CöôM; Eaqq.
". ?cnh th_Ec : #aø2 =aM;17 ;1öS >23BE C5ùng p5N ;aù;17 ;a45 >23BE r0S ng1ya
H kh1;ng sai .1$iS chAnh ta`, duNng t_N, viJ8 ca;u^.
RaNi khaE gi1`i .aN n1Bi 'a=t tr1ïng ta; 'aNi, vaên vi&>t aïch .aïc, sinh
ñ1=ng.
RaNi trung 'cnh c1E ch1$ ta` nha;n va=t c1Nn ra=, khu1;n th&1 c1;ng th_Ec
ta` ng_KNi .
B#T$n. 9ieåm: T5Nø möù; C0f n0f2 <5ng >aø 1tn1 E1öù; n345 Er34n7 ;1[
;10 m0fE C23Om =0B <5N n1aBE
H;10 C3Bn &786 p15ø 1ôMp >ôù2 Eöøng ?0aM2 /aø2 =a5 Ca4N :
8 ) -78 ) - ) $78 ) $ ) "78 ) " ) (78 ) ( ) &78.
HOÏ VAØ TEÂN:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THI HOÏC ZINH
GIOkI CAWR TRÖTØNG
Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ) Moân: TOAÙN - Ko!i
"# N$%m o&' : ())*-()+)
) N.$-4 3i : (/ - )/
-()+) -T,-i .i$n : *) 0123
ÑIEÅM:

RHAVN I : TRAxC NGHIEXM _ 4 #@BCM?
Ko$n 7$-o '85 9$:3 3;8,2' '$â1 3;$< =,-i 912n. #
C$â1 + $? T@m '85 Co! gQ Aie!3 :
=37236)
=37, 2 6)
)0000
D >
U0,P ñi&B^
A# ! ) K + B# g L ) K + K ( C# ! + K ( K G
F# g L ( K G K /
C$â1 (: %10 1tn1 . n1ö 1tn1 >3S# U0,P
ñi&B^
%15 >2 1tn1 . ?aø:
A. ()QP" 'm #. +"QP 'm %. +(QY" 'm '. PQY" 'm
8;m
H@n M
C$â1 G: .0fE ;öqa 1aøng /aùn >aq2 CöôM; - $"& &&& C0@ng EAn1 ra ;öqa 1aøng ?aS2
"8| =0 >ôù2 E23@n m5a.U0,P ñi&B^
H0q2 =0B E23@n m5a ?aø /a0 n12345 C0@ng €
T23@n m5a >aq2 ;5qa ;öqa 1aøng C0ù ?aø :
A. + )Y) ))) 9oHn. #. G /"N ))) 9oHn. %. G (/) ))) C0@ng
'. " /)) ))) C0@ng
C$â1 / : %0ù 1a2 1tn1 ?afp p1öông . Htn1 ?afp p1öông A ;0ù ;aMn1 <aø2 gaBp 8
?a@n ;aMn1 1tn1 ?afp p1öông #.
T13O EA;1 1tn1 ?afp p1öông A gaBp maBN ?a@n E13O EA;1 1tn1 ?afp
p1öông # € U0,P ñi&B^
A# "8 ?a@n B# 8& ?a@n C# (&& ?a@n F# ("8
?a@n
C$â1 " : T@m $QA đY số
32ab
'ừa chia hết cho 2, : '* 9-
U0,P ñi&B^
A. $ L /K A L " #. $ L * K A L ) %. $ L / K A L )
'. $ L * K A L "
C$â1 N: .0fE E15N3@n maùN C2 ngöôM; <0øng Eöù A C3Bn #. Vafn E0B; ;5qa
E15N3@n maùN G12 nöôù; ?ajng ?aø "+7, Gm‚g2ôø >aø >afn E0B; <0øng nöôù; ?aø "7-
Gm‚g2ôø. oa5 ( g2ôø -8 p15ùE E15N3@n maùN C3Bn #. TAn1 C0f <aø2 p5aSng =04ng
A#.
+1= daNi huaõng s1;ng aR .aN :
U\ ñi&B^
A# G"QGY 6m B# /(QP 6m C# /(QG/ 6m
F# "+Q+ 6m
C$â1 P : Tr0ng 1tn1 /34n ;0ù /a0 n12345 1tn1 Eam g2aù; €
U0,P ñi&B^
A) (& #) (8 %) (, ') "(
LHOÂNG rÖÔÏ% VIEJT VAØO rAÂP Vb LAØ PHAÙ%H oEe xOÏ% rI
RHAVN II : TÖÏ iUAXN _N 9ieåm?
C$â1 +: Zo C$2n '$2' 0$ân Co! C$1 :
36
=(
>aø
363636
=(=(=(

U\ ñi&B^
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C$â1 (: T@m 4 QAie!3 :
) 5
7 3
=

U\ ñi&B^
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C$â1 G:
$? TOn 31Hn ti"n nh3t : U\ ñi&B^ A? T@m gQ Aie!3 :
U\,P ñi&B^
(:78,
×
-$ v 8:
×
(:78, _g ` *?
×
_+) d / ? L
(/+(
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C$â1 / : .0fE E1öqa r50fng 1tn1 E1ang ;0ù <23fn EA;1 $+(7,m
"
CaùN ?ôùn 1ôn
CaùN n10q ?aø ($78m. HaSN EAn1 C0f <aø2 ;5qa m0X2 CaùN7 /23BE raYng n3B5 Eaêng
CaùN ?ôùn E134m 87+m E1t <23fn EA;1 E1öqa r50fng =3S Eaêng E134m $$7+ m
"
.
U\,P ñi&B^
#AØI GIA~I
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
HEWT
ÑAÙR AÙN TOAÙN HZG KHOWI " d NAoM HOÏC ())* -
()+)
RHAVN I : TRAxC NGHIEXM N 4 %ie1m G
C$â1 + $? T@m '85 Co! gQ Aie!3 :
=37236)
=37, 2 6)
)0000
D >
U0,P ñi&B^
B# ! & s ( s "
C$â1 (: %15 >2 1tn1 . ?aø: %. ("7,8
U0,P ñi&B^
C$â1 G: T23@n m5a >aq2 ;5qa ;öqa 1aøng C0ù ?aø : B G /"N ))) 9oHn.
U0,P ñi&B^
C$â1 / : T13O EA;1 1tn1 ?afp p1öông A gaBp E13O EA;1 1tn1 ?afp p1öông # ?aø: F#
("8 ?a@n U0,P ñi&B^
C$â1 " : T@m $QA đY số
32ab
'ừa chia hết cho 2, : '* 9- %. $ L / K A L )
C$â1 N: +1= daNi huaõng s1;ng aR .aN :
U\ ñi&B^
B# /(QP 6m
C$â1 P : Tr0ng 1tn1 /34n ;0ù /a0 n12345 1tn1 Eam g2aù; €
U0,P ñi&B^
A) (&
RHAVN II : TÖÏ iUAXN
C$â1 + : Zo C$2n '$2' 0$ân Co! C$1 :
36
=(
>aø
363636
=(=(=(

U\ ñi&B^
o0B ?a@n r5ùE g0Mn ?aø : $+$+$+ : $+ ! (& (&( U 0,2P ñi&B^
,F,F,F : ,F ! (& (&(
x5ùE g0Mn p1a4n =0B :
363636 36 )0)0) 36
=(=(=( =( )0)0) =(
×
= =
×
U 0,P ñi&B^
VafN :
36
=(
!
363636
=(=(=(
U 0,2P ñi&B^
C$â1 (: TOm 4 QAie!3 :
) 5
7 3
=

U\ ñi&B^
}5N C0@ng ;5øng Eöq =0B 7 Ea ;0ù :
) ) 5 5 5
7 7 5 35 3
×
= = =
×
B$c4: 4 L G" U Oc 2 dY 'a4ng nhau c1E t_` s1> 'a4ng nhau thc a$u
s1> 'a4ng nhau^
C$â1 G:
$? TOn 31Hn ti"n nh3t : U\ ñi&B^ A? T@m gQ Aie!3 :
U\,P ñi&B^
(:78,
×
-$ v 8:
×
(:78, _g ` *?
×
_+) d / ? L
(/+(
L (:78,
×
H -$ v 8: 6 U 0,P ñi&B^ _g ` *?
×
N L
(/+( U 0,P ñi&B^
L (:78,
×
+)) U 0,2P ñi&B^ g ` * L
(/+( : N U 0,2P ñi&B^
L +P"Y U 0,2P ñi&B^ g ` * L /)(
U 0,2P ñi&B^
g L /)( d *
U 0,2P ñi&B^
g L G*G
U 0,2P ñi&B^
C$â1 / : U\,P ñi&B^ B<?@ 3@<`@
%123@5 ;a0 ;5qa 1tn1 E1ang ;5Sng ;1An1 ?aø ;123@5 ;a0 ;5qa Eam g2aù; Eaêng
E134m >aø /aYng : U 0,P ñi&B^
$$7+
×
" : 87+ ! (" H m6
T0Ong 1a2 CaùN ;5qa 1tn1 E1ang ?aø :
U 0,2P ñi&B ^ $+(7,×" :(" ! +&7$ H m

6
raùN /3ù ;5qa 1tn1 E1ang ?aø :
U 0,2P ñi&B ^
H +&7$ * ($78 6 :" ! "$7- H m

6
raùN ?ôùn ;5qa 1tn1 E1ang ?aø :
U 0,2P ñi&B ^
+&7$ * "$7- ! $+7F H m

6
#a'L Joá 6 a k 23,4 m I 4 k

36,9 m
U 0,2P ñi&B^
FBE7

. . . ./1ñ b)

a)

6,85 ………6,847 a) d)
3

c)
4 9 ........3 10 10

9 .........1 4

5 5 ......... 9 6

Caâu 4 : Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình . . . . .1/ñ vuông ở giữa. Bài giải ................................................ ....... .............................................................. . . . . . . . . . . 6m . 12m .......................................................... ............ .............................................................. ........... .............................................................. ........... 18 m .................................................... .......................................... ........... .......................................... ........... Caâu 5 : a) Vieát caùc soá sau goàm coù : ……../1ñ - Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Viết vào chỗ chấm : 54 - 9 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ........ - 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Caâu 6 : . . . ./1ñ Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: a) 16549 ha = . . . . . . . . . . .km2 2 2 b) 17 dm 23cm = . . . . . . . . . . dm2 c) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn d) 36,9 m = . . . . . . . . . . . . . .cm Tính : a)
3 4 × .............................................. 10 9

Caâu 7 :

........... . . . . ./2ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............
1 1 b) 2 + 4 3 3 .............................................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->