HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 2

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5.
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009

Naêm hoïc : 2009-2010

Caâu 1 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
. . . ./2ñ a) Tìm chữ số x , biết : 12,8x 9 < 12,819
A. x=2
B.x=3
C.x=0
1
b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
6,02 ; 5,3 ; 4,32
; 5,7
A- 4,23
B- 4,32
C- 4,23

; 4,32 ;
; 4,23 ;
; 4,32 ;

5,3
5,3
5,7

.
D. x =

; 4,23

; 5,7
; 5,7
; 5,3

;
;
;

6,02
6,02
6,02

25
thaønh hoãn soá :
7
3
7
7
A- 4
B- 4
C- 3
7
3
4
2
d) Diện tích một hình vuông là 64 m . Cạnh hình vuông đó là :
A – 16 m
B–8m
C – 32 m

c) Chuyeån phaân soá

Caâu 2 :

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số em nữ bằng

4
7

D - 24m

4
số em nam. Hỏi lớp học đó có
3

. . . ./2ñ
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

bao nhieâu em nữ , bao nhiêu em nam ?
Baøi giaûi
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......

D- 3

Caâu 3 :

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :

. . . ./1ñ

a)
b)

6,85 ………6,847

5
5
.........
9
6

a)

d)

c)
3

9
.........1
4

4
9
........3
10
10

Caâu 4 :
Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình
. . . . .1/ñ vuông ở giữa.
Bài giải
................................................
.......
..............................................................
. . . . . . . . . . 6m
.
12m
..........................................................
............
..............................................................
...........
..............................................................
...........
18
m
....................................................
..........................................
...........
..........................................
...........
Caâu 5 : a) Vieát caùc soá sau goàm coù :
……../1ñ
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Viết vào chỗ chấm :
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Caâu 6 :
. . . ./1ñ

Caâu 7 :

Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
a) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
2
2
b) 17 dm 23cm = . . . . . . . . . . dm2
c) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
d) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
Tính : a)

3 4
× ..............................................
10 9

...........
. . . . ./2ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............
1
1
b) 2 + 4
3
3
.............................................................

.............................................................
..........
6 3
:
5 7
..................................................................
............................................................
...........

c)

5
d) 4 − . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
. . . . . . . . ..

HẾT

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 1

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5. Naêm hoïc : 2009-2010
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009
Caâu 1:
a) Viết vào chỗ chấm :
……../1ñ
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
b) Vieát caùc soá sau goàm coù :
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 2 :
Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :
4
9
5
5
3 ........3
.........
. . . ./1ñ
a)
c)
10
10
9
6
9
b) .........1
d)
6,85 ………6,847
4
Caâu 3 :
Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
. . . ./1ñ
a) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
b) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
c) 17 dm2 23cm2 = . . . . . . . . . . dm2
d) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
1
1
Caâu 4 :
Tính : a) 2 + 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
...........

.... .... . ...... . ...... ......4. .... ... ... . . ..819 A...... .... . ....... ... ..... . 4... .... ...... .. .. .... .. . ....... .... .... . .......... . bao nhiêu em nam ? Baøi giaûi ... ... .. .... . . ..... ... .. ..... ......... ..../2ñ bao nhieâu em nữ .. .. . . .. 4. . . .. .. . .. ....x = . . 6 3 d) : .02 5.. ... . .. . ... . .... ... ....... .. C. ... .. . . ...23 5.. . . .. ..... ......... . .... .. ........ .. . 7 .. 4.... 4........ . 4...... ...........7 .. .. .. .... .. ....... 6.. .. . .. .. . .......... ........... ....... ... ........ . ... . ... . ... ... . .. . .. ... . . ....... .32 . . . . .. ..... . .....32 ...... .. ..... . ..02 5. . . . Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng...3 7 4 . D.... ...... .... .3 7 D....... .. .. .. ..3 .... . ... . ..23 . . ... 5 b) 4 − ..... ... . ...32 .. .. ...... .... ... .. ......... ..... . . ..... .... .....4..... .23 .. ...3 . . . ..7 . ...8x 9 < 12........ 4 Caâu 5 : Một lớp học có 35 học sinh.... ...... .... .. ... ........... ........ . .... 5 7 .. ..7 ... . . . trong đó số em nữ bằng số em nam..... .... . .. .......... ... . ...x=3 B–x=2 C–x=1 0 b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6. ..... ...... .. ... 5. . . ... .. .. ... ....3 ........ ....... . c) 10 9 .. .. . ........ ..... ... ... ... B........ . .. .. . .. 5...... .....4.. . ... . .. .23 .. c) Chuyeån phaân soá A. .... ...... Hỏi lớp học đó có 3 .... ... ........ .................. ... ...... 5........... . .. ..... .. .... 5.... ...... . .... . ..... ........ ..... ..... . ..... .. .....3 ..4 7 3 .... ... ..... ...../2ñ a) Tìm chữ số x .. ...4 3 7 B.... ... .... .. 6...02 . .. ... 5..... . ...... ... ...... biết : 12. .. ...... . .... ......... 6..... 3 4 × . ... . .. .. ..... ..... . . . ...... .. . ...... ...... ....02 25 thaønh hoãn soá : 7 4 C.. ..7 A... .. . .... .... ........ . . .. ... .. .. .... ... ..... .... .. . . .. ......... . ....... . ........ ..... . .../2ñ . . . . .... ... . . .. . . . ...... . .. ...... ... ........ ... . . .........32 . .. . . .... ...

........ 54 ......................... saùu phaàn traêm : 54................... ....................... 100 b) Vieát caùc soá sau goàm coù : ............ ... Bài giải ...... ..... . 12m ......36 15 .................Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi chín : 36 29 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .. .............16m Caâu 7 : Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình ...... ........... ... ......................Naêm möôi boán ñôn vò.25 điểm...... ....... .......... ................................................25 điểm. .. ..... .......... ........ ...NĂM HỌC : 2009 .... = vaøo choã chaám : Mỗi bài đúng được 0.................... ................... Caâu 1: ……..... 09 đọc là : Hai trăm linh bảy phẩy không chín.. Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D .. ba phaàn möôøi....d) Diện tích một hình vuông là 64 m2 ... ........... . ... .... ..... a) Viết vào chỗ chấm : ...........207............. .....................2010 Mỗi bài đúng được 0...................................... ... 18 m .........9 đọc là : Chín và năm mươi bốn phần trăm.. ......../1ñ ......................................... HẾT ĐÁP ÁN TOÁN 5 GHKI ...... 6m ...........1/ñ vuông ở giữa.

/1ñ Caâu 4 : 3 4 9 <3 10 10 c) 5 5 < 9 6 9 >1 d) 6. . . . .4. Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D . 5. . .847 4 Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Mỗi bài đúng được a) 3 taán 62 kg = 3.32 . 6.. 4.4 B.16m c) Chuyeån phaân soá Caâu 7 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0.3 . B.4.02 5. . .4 7 4 7 3 2 d) Diện tích một hình vuông là 64 m .1/ñ Bài giải . . tóm tắt.8x 9 < 12. . . . .23 .32 . C.5 điểm. 4.02 5. .x = 0 b) 4 − b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6. ./1ñ a) b) Caâu 3 : 0.25 điểm. . .25 điểm. .9 m = 3690 cm c) 17 dm2 23cm2 = 17. 6.7 A.49 km2 Tính : 1 1 7 13 20 a) 2 + 4 = + = 3 3 3 3 3 Mỗi bài đúng được 0.25 điểm. đáp số đúng 0.062 tấn b) 36. 4. 5.32 . biết : 12. .7 .5 điểm.819 A. .3 C. .02 25 thaønh hoãn soá : 7 3 7 4 7 A.3 ./2ñ Baøi giaûi Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 3 = 7 ( phần ) Số học sinh nữ lớp học đó có là : 35 : 7 × 4 = 20 ( học sinh ) Số học sinh nam lớp học đó có là : 35 – 20 = 15 ( học sinh ) Đáp số : Nữ : 20 học sinh Nam : 15 học sinh Caâu 6 : Mỗi câu đúng được 0.4. 6. .25 điểm.x=3 B–x=2 C–x=1 D./2ñ 5 28 5 23 = − = 7 7 7 7 3 4 3 × 4 12 2 3 4 3× 4 3× 2× 2 2 × = = = (hoac × = = = ) c) 10 9 10 × 9 90 15 10 9 10× 9 2× 5× 3× 3 15 6 3 6 7 42 14 = d) : = × = 5 7 5 3 15 5 Caâu 5 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0./2ñ a) Tìm chữ số x .23 dm2 d) 16549 ha = 165. . 4.02 . 4. 5.23 5.3 D.3 .7 .5 điểm. 5. 5. . .23 .3 . .32 .23 .7 . đáp số đúng được 0.85 > 6.

lúc nào cũng bát ngát. xanh lục của trời. cũngphơi phới. Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I. Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. . II..Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. Màu xanh ấy như trường cửu. Theo THI SẢNH. xanh lam của núi.Khoái 5.. Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước.TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT .Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em. cái rạng rỡ của đất trời. cũng trẻ trung. Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển. 12m 6m 18 m Hình A Diện tích hình chữ nhật là : 18 × 12 = 216 ( m2 ) Diện tích hình vuông ở giũa là : 6 × 6 = 36 ( m2 ) Diện tích của phần tô đậm trong hình A là : 216 – 36 = 180 ( m2 ) Đáp số : 180 m2 HẾT PGD &ĐT .. Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng.TP.

.Khoái 5. Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước. chim sÎ tung hoµnh. cái rạng rỡ của đất trời. . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I ÑEÀ 1 Ñieåm: Naêm hoïc : 2009-2010 Đọc tiếng: . xanh lục của trời. . mæ l¸ch c¸ch trªn vá. . võa Êm ¸p. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển. cũng trẻ trung.. . . Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong. . . xanh lam của núi. . . Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh.Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em. Ánh . . Khãm c©y. HOÏ VAØ TEÂN : . mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ.PGD &ĐT . chÝch choÌ huyªn n¸o. . . ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. lúc nào cũng bát ngát. Lôùp Naêm.Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng.10 -2009 Sau trËn ma rµo Mét giê sau c¬n gi«ng. Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung. . . . ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ võa ñ dét. . . . . . gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Màu xanh ấy như trường cửu. . . Mïa hÌ.TP. . . . .. Điểm đọc: Moân : TIEÁNG VIEÄT . . luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. . cũngphơi phới. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 28 . . II. .TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT . Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng. Theo THI SẢNH. Đọc thầm:.Khoái 5. Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I.

cã ong vo ve. Tươi mát. Sau trận mưa rào mùa hạ. Sau trận mưa rào mùa xuân. Sau trận mưa rào mùa đông. b. c. chim sÎ tung hoµnh. C©y cá võa t¾m géi xong. Câu 5 : Trong đoạn 3 . c. bím chËp chên. b. bím chËp chên. sáng rực. ChÝch choÌ huyªn n¸o. hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. Sau trận mưa rào mùa thu. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. b. b¹c. cã chim gï. v¾ng lÆng mµ dung hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c. ChÝch choÌ huyªn n¸o. khÝ Êm. giã håi hép.s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn mưa rào ? a. tr¨m thøc nhung gÊm. KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI Câu 4 : Sau cơn mưa rào. cã giã håi hép díi l¸. bím chËp chên. b. nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. hoa thơm nồng. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ. C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. cuéc sèng trµn trÒ. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Khãm c©y. chim sÎ tung hoµnh. Quanh c¸c luèng kim h¬ng. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. chim sÎ tung hoµnh. Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? a. c. ấm áp và sống động. c. Nhùa ngät. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. d. mïi th¬m. Sáng rực lên như những ngọn đèn. v« sè bím chËp chên tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? . Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Đầy hương thơm và tia sáng. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt bïn. VICTO HUYGO Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? a. ThËt lµ giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. V¾ng lÆng thÇn tiªn.

a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
c. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Đẹp, tắm.
b. Tắm, tươi mát.
c. Tắm, lau ráo.
Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a. Nhộn nhịp, bình yên.
b. Vắng lặng, náo nhiệt.
c. Ồn ào, náo nhiệt.
Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
b. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
c. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
ÑEÀ 2
Ñieåm:
Naêm hoïc : 2009-2010
Đọc tiếng: . . . . .
Đọc thầm:. . . . .
Điểm đọc:

Moân : TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5.
Thôøi gian : 30 phuùt
Ngaøy thi : 28 - 10 -2009

Sau trËn ma rµo

Mét giê sau c¬n gi«ng, ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ
võa ñ dét. Mïa hÌ, mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ.
Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang ®îc mÆt
trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p... Khãm c©y, luèng
c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung,
chÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n c©y
dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh
s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh
nh÷ng ngän ®Ìn. Quanh c¸c luèng kim h¬ng, v« sè bím chËp chên
tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.
Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. Nhùa ngät, mïi
th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt
bïn, nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m
thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. ThËt lµ
giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn
nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. V¾ng lÆng thÇn tiªn, v¾ng lÆng mµ dung
hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c, cã chim gï, cã ong vo ve, cã giã håi hép díi
l¸.
VICTO HUYGO
Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu
traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã
troáng caùc caâu hoûi sau :
Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a.Vắng lặng, náo nhiệt.
b. Ồn ào, náo nhiệt.
c. Nhộn nhịp, bình yên.
Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
b. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
c. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI

Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ?
a. Sau trận mưa rào mùa xuân.

b. Sau trận mưa rào mùa thu .
c. Sau trận mưa rào mùa hạ .
d. Sau trận mưa rào mùa đông.
Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn
mưa rào ?
a. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o.
b. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh s¸ng m¹ vµng
nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng.
c. Khãm c©y, luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng, hoa
thơm nồng, sáng rực.
Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ?
a. Sáng rực lên như những ngọn đèn.
b. Tươi mát, ấm áp và sống động.
c. Đầy hương thơm và tia sáng.
Câu 8 : Sau cơn mưa rào, hoạt động của các loài vật như thế nào ?
a. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, nh÷ng tia s¸ng lËp
loÌ.
b. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, giã håi hép.
c. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên.
Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Tắm, tươi mát.
b. Tắm, lau ráo.
c. Đẹp, tắm.
Câu 10 : Trong đoạn 3 , câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ?
a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
c. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKI
NĂM HỌC ; 2009 - 2010
Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi :

LỚP 5 NĂM HỌC : 2009 – 2010 ĐỀ 1 .Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 3.Những con sếu bằng giấy Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài. 5. 9. 2. ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKI . 10.Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Những con sếu bằng giấy ( trang 36) Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài. 6.Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 3. 8.Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. ( trang 36) 4. 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.1. 7.Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.

Có 3 từ láy là : nång nång. lËp loÌ.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Câu 4 : Sau cơn mưa rào. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? c. Tươi mát.” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : c.5 điểm ĐỀ 2 Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : . ấm áp và sống động. Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Sau trận mưa rào mùa hạ. hoa thơm nồng. chËp chên. hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. sáng rực.Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? b.” có mấy từ láy ? b. chim sÎ tung hoµnh. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. bím chËp chên. Ồn ào. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? b. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. ChÝch choÌ huyªn n¸o.” Đại từ trong câu trên là từ : nó thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Mỗi câu trả lời đúng được 0. tr¨m thøc nhung gÊm. Bãi ngô đã trổ cờ. lau ráo. Ông em thích chơi cờ tướng. Khãm c©y. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. b¹c. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : b. C©y cá võa t¾m géi xong. náo nhiệt. võa Êm ¸p. Câu 5 : Trong đoạn 3 . ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng.Tắm. Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : c. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? c.

C©y cá võa t¾m géi xong. Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. Ông em thích chơi cờ tướng. tr¨m thøc nhung gÊm. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. lau ráo. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. chËp chên. náo nhiệt.” Đại từ trong câu trên là từ : nó . Câu 10 : Trong đoạn 3 . ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. sáng rực. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? b.Thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? c. Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : c.Tắm. Có 3 từ láy là : nång nång. Khãm c©y. Bãi ngô đã trổ cờ. Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Ồn ào. võa Êm ¸p. bím chËp chên.” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : b.” có mấy từ láy ? b. lËp loÌ. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. Câu 8 : Sau cơn mưa rào. Sau trận mưa rào mùa hạ . Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? c. Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? b. hoạt động của các loài vật như thế nào ? c.b. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Tươi mát và sống động. Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. chim sÎ tung hoµnh.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. b¹c. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm HẾT ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC GHK I . hoa thơm nồng.

(Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .5 ñieåm. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). + Ngaét hôi. ñuùng töø : 1 ñieåm. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm.5 ñieåm. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT GHKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. taäp I.5 ñieåm.5 ñieåm. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 100 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5.5 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). I. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Vònh Haï Long .KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). ghi teân baøi. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 10 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm.

(Töø “Thieân nhieân Haï Long ……, cuõng phôi phôùi” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1, trang 70 )
a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15
phuùt.
b) Ñaùnh gia,ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ
vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.
Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai- laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn,
thanh; khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh), tröø 0,5 ñieåm.
*Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao –
khoaûng caùch – kieåu chöõ, hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm
toaøn baøi.
II- Taäp laøm vaên : (5 ñieåm)
a) Ñeà baøi : Em hãy tả ngôi trường em
b) Höôùng daãn ñaùnh gia,ù cho ñieåm:
b.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau, ñöôïc 5 ñieåm:
+ Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi, thaân baøi,
keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc; ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû
leân.
+Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp, duøng töø ñuùng, khoâng maéc loãi chính
taû;
+ Chöõ vieát roõ raøng, trình baøy baøi vieát saïch seõ.
b.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ
vieát, coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm :
4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GHKI MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI LỚP 5
NĂM HỌC 2009 – 2010
I – ĐỌC TIẾNG :

Học sinh bắt thăm một trong 5 bài tập đọc và trả lời câu hỏi :
3- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
4- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
5- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
5- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 3, 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
7- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
8- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
9- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.
10- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
II- ĐỌC THẦM :
Bài chọn ngoài SGK.
III- TẬP LÀM VĂN :
1- Tả ngôi nhà em .
2- Tả cảnh dòng sông quê em.
3- Tả một cơn mưa
4- Tả cánh đồng quê em
5- Tả ngôi trường em
III- CHÍNH TẢ :
1- Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( từ đầu ….vàng ối)
2- Buổi sớm tên cánh đồng
3- Lương Ngọc Quyến
4- Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
5- Một chuyên gia máy xúc(Qua khung cửa kính …thân mật )
6- Dòng kinh quê hương
7- Vịnh Hạ Long
( Thiên nhiên Hạ Long….cũng phơi phới)
8- Kì diệu rừng xanh (Nắng trưa ….mùa thu)

( trang 14)
( trang 17)
( trang 38)
( trang 45)
( trang 65)
( trang 70)
( trang 75)

MÔN TOÁN
Chương trình từ tuần 1 đến tuần 9 theo chuẩn kiến thức.
Hướng Thọ phú, ngày 10 tháng 10 năm 2009.
KHỐI TRƯỞNG

PHẠM THỊ ĐẸP

ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HOÏC KÌ I- KHOÁI 5-2009-2010
I- MOÂN KHOA HOÏC :

X1- Khi moät em beù môùi sinh, döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå
bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi ?
Cô quan sinh duïc.
x2- Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây?
Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.
x3- Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
Töø 10 ñeán 15 tuoåi.
x4- Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì?
Thöôøng xuyeân taém giaët, röûa maët, goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo.
Ñaëc bieät, haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn
aùo loùt.
x 5- Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì?
Beänh veà tim maïch, huyeát aùp; ung thö phoåi, vieâm pheá quaûn.
x6- Beänh naøo döôùi ñaây coù theå laây qua ñöôøng sinh saûn vaø
ñöôøng maùu?
AIDS
7- Ñeå laøm caàu baéc qua soâng, laøm ñöôøng ray taøu hoaû ngöôøi ta
söû duïng vaät lieäu naøo? Theùp
8- Ñeå xaây töôøng, laùt saân, laùt saøn nhaø ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Gaïch
9- Ñeå saûn xuaát ximaêng, taïc töôïng ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu
naøo? Ñaù voâi
x10- Tuoåi daäy thì laø gì?
Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát, tinh thaàn,
tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.
11- Vieát teân moät soá vuøng ñaù voâi ôû nöôùc ta maø em bieát?
Höông Tích (Haø Taây), Bích Ñoäng (Ninh Bình), Phong Nha (Quaûng Bình) vaø
caùc hang ñoäng khaùc ôû Vònh Haï Long (Quaûng Ninh), Nguõ Haønh Sôn (Ñaø
Naüng), Haø Tieân (Kieân Giang), …
12- Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm thuôøng ñuôïc söû duïng ñeå laøm
gì?
Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm ñöôïc söû duïng roäng raõi trong saûn xuaát
nhö duøng ñeå cheá taïo caùc duïng cuï laøm beáp; laøm voû cuûa nhieàu loaïi
hoäp; laøm khung cöûa vaø moät soá boä phaän cuûa caùc phöông tieän giao
thoâng nhö taøu hoaû, oâ toâ, maùy bay, taøu thuyû, …
X 13- Choïn caùc töø, cuïm töø : boá, meï; söï sinh saûn; gioáng; moïi; caùc
theá heä; duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây
cho phuø hôïp.
a) Moïi treû em ñeàu do boá, meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng
boá, meï cuûa mình.
b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình, doøng hoï
ñöôïc duy trì keá tieáp nhau.
X 14- Cao su coù tính chaát gì?
- Ñaøn hoài toát.
- Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng, laïnh.
- Caùch ñieän, caùch nhieät.
- Khoâng tan trong nöôùc, tan trong moät
soá chaát loûng khaùc.
X15. Ñeå saûn xuaát saêm, loáp oâ toâ, xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Cao su
x16. Caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt, soát xuaát
huyeát,vieâm naõo laø :
a. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.
c. Dieät boï
gaäy
b. Dieät muoãi
d.Traùnh ñeå muoãi
ñoát (naèm maøn).
x17.Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå thöù töï öu tieân töø cao ñeán
thaáp laø :

taøu bieån.Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. laäp nhaø maùy. chaên maøn.Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. x19. Uoáng vi-ta-min. chæ huy haøng nghìn nghóa quaân hoaït ñoäng choáng thöïc daân Phaùp.Phôi phát triển thành bàothai. x21. . chuùng ta phaûi : . c. Ñaù voâi 4. . 2. Gaïch ngoùi 2. d.AÊn chín. vieân chöùc.. ôû Vieät Nam Ñaõ xuaát hieän nhöõng ngaønh kinh teá môùi laø : Khai moû.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. chuû xöôûng. .Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. x18. Ñeå laøm nhaø.Khi bieát chaéc caùch duøng. taàng lôùp môùi laø: Coâng nhaân. Ñeå laøm caàu baéc qua soâng b.MOÂN LÒCH SÖÛ X1. Ñeå laøm ñoà ñieän. .Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.. . laùt saân. laøm phaán vieát. .Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : . phaán vieát. x22.Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. .Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. ñoà duøng trong gia ñình g.… x23.Khi thaät söï caàn thieát.a. A B a. II. b. Tô taèm 1.Tre 5. haïn söû duïng vaø taùc duïng phuï cuûa thuoác.Giaëc ngoaïi xaâm.Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. e. . laøm ñoà thuû coâng.Tröông Ñònh ñaõ laøm gì ñeå ñaùp laïi loøng tin yeâu cuûa nhaân daân ? Caûm kích tröôùc nieàm tin yeâu cuûa nghóa quaân vaø daân chuùng. Tieâm vi-ta-min. trí thöùc. . . Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo.Soát xuaát huyeát laø moät beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp. Ñoàng 6.Trong sự sinh sản của người: .Luõ luït. Ñeå xaây töôøng. Ñeå saûn xuaát xi maêng. Khi naøo ta duøng thuoác ? . hạn hán laøm noâng nghieäp ñình ñoán. Ñaïi nguyeân soaùi Tröông Ñònh ñaõ phaát cao côø “ Bính Taây” . AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. taïc töôïng.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. daây ñieän. laùt saøn nhaø c.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. Tröông Ñònh ñaõ ôû laïi cuøng nhaân daân choáng giaëc. ñoàn ñieàn. taïc töôïng. 3-Chiếu Cần Vương có tác dụng là : Keâu goïi nhaân daân caû nöôùc ñöùng leân giuùp vua öùu nöôùc. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo.Theùp 3. 20. Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. 4-Töø cuoái theá kæ XIX. lieàu löôïng duøng. . Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? .Vaøo ñaàu theá kæ XX. X5. x24.Khi bieát nôi saûn xuaát. nhaø buoân.

Phong traøo Ñoâng du b) Phan Boäi Chaâu 2. 11.1945 ) b) Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi thaéng lôïi (19 . chính phuû Nhaät ra leänh truïc xuaát nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc Vieät Nam vaø Phan Boäi Chaâu ra khoûi Nhaät Baûn.12-1946. khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa c) Nguyeãn Tröôøng 3. 13.Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä khoâng ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän. sang Xieâm tieáp tuïc hoaït ñoäng cöùu nöôùc.Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp. (5– 6 – 1911 ) e) Chieán thaéng Vieät Baéc (Thu – ñoâng 1947) g) Chieán thaéng Bieân giôùi (Thu – ñoâng 1950) 9.Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? Ngaøy 19.9 .Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. Ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc . . Khoâng tuaân leänh vua giaûi taùn nghóa Toä binh. thöïc daân Phaùp caâu keát vôùi Nhaät choáng phaù phong traøo Ñoâng Du. .Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian laø nhöõng naêm 1930-1931. 8. cuøng nhaân daân choáng quaân xaâm löôïc d) Baùc Hồ 4. 10. Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy 12-9. Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá e) Toân Thaát 5. Naêm 1908. Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh : .Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do. 12. A B a) Tröông Ñònh 1. ñoäc laäp. Chuû trì Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Thuyeát Coäng saûn Vieät Nam g) Nguyeãn Aùi 6. cho phuø hôïp : Phong traøo Ñoâng Du phaùt trieån laøm cho thöïc daân Phaùp lo ngaïi. . Phan Boäi Chaâu cuøng vôùi nhieàu thaønh vieân cuûa Hoäi Duy taân laùnh sang Quaûng Chaâu.8 -1945 ) c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi ( 3 -2 -1930 ) d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. . ñoäc laäp. A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp (2 .Thöïc daân Phaùp môû cuoäc taán coâng leân Vieät Baéc nhaèm aâm möu tieâu dieät sô quan ñaàu naõo khaùng chieán vaø boä ñoäi chuû löïc cuûa ta ñeå nhanh choùng keát thöùc chieán tranh. .X6. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. Haõy noái teân nhaân vaät lòch söû ôû coät A vôùi teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät B sao cho ñuùng.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài. Ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp.Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi nhö theá naøo? Ñieàn vaøo choã .Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. Ít laâu sau. x 7.Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? .

nhaát laø goã. thöïc phaåm (gaïo. Thöông maïi coù vai troø laø: Nhôø coù hoaït ñoäng thöông maïi maø saûn phaåm cuûa caùc ngaønh saûn xuaát ñeán ñöôïc ngöôøi tieâu duøng. Taân Sôn Haûi Phoøng. trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ kí hoøa öôùc.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät. daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. *Ñaát phuø sa phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoàng baèng . III. che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït. ñöôøng.Nöôùc ta coù maáy loaïi ñaát chính ? Moãi loaïi ñöôïc phaân boá ôû ñaâu ? Nöôùc ta coù 2 loaïi ñaát chính laø ñaát phuø sa vaø ñaát pheralít.Quoác 14. Naêm 1862.Em haõy ñieàn vaøo choã chaám (.Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng: Nöôùc ta coù 54 daân toäc. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.ÑÒA LÍ 1. saûn xuaát caùc duïng cuï khaùc (Duïng cuï y teá. 6. ) noäi dung thích hôïp: * Nöôùc ta naèm treân baùn ñaûo Ñoâng Döông thuoäc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. *Ñaát pheralít phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoài nuùi. * Nöôùc ta naèmtrong voøng ñai nhieät ñôùi Baéc baùn caàu.Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : * Phía Baéc giaùp Trung Quoác. Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu. 5. * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi.Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát : Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: -Traâu. 10. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. boø. baùnh keïo.Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo ? . -Lôïn. cheá bieán löông thöïc. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia. 4. deät may maëc. Ñaø Minh Naüng 9. . nhieät ñoä cao. 3-Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa. 11. TP Hoà Chí Nhaát (TP Hoà Chí Minh). .Thöông maïi goàm caùc hoaït ñoäng mua baùn haøng hoùa ôû trong nöôùc vaø vôùi nöôùc ngoaøi. hoï soáng ôû ñoàng baèng . Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta coù hình daïng chöõ S vôùi dieän tích vaøo khoaûng 330 000 km2. 2. röoïu…). trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ laøm gì vôùi thöïc daân Phaùp ? Naêm 1862. *Nöôùc ta vöøa coù vuøng ñaát lieàn vöøa coù vuøng bieån vaø caùc ñaûo. 7-ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo? ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp laø: Cô khí (ôû Beán Löùc). . Ñaø Naüng. nhöôøng ba tænh mieàn Ñoâng Nam kì cho thöïc daân Phaùp. ñoà duøng gia ñình…) 8-Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuû hôïp vaøo baûng sau : Caùc saân bay quoác teá nöôùc Nhöõng thaønh phoá coù caûng bieån ta lôùn nhaát nöôùc ta Noäi Baøi (Haø Noäi). daân toäc ít ngöôøi soáng chuû yeáu ôû vuøng nuùi vaø cao nguyeân.

. dieän tích laø ñoàng baèng. -Ven bieån coù nhieàu nôi du lòch nghæ maùt haáp daãn. .Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn. caùch nhieät. . .KHOÁI 5 . . BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. soâng Thaùi Bình. c) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng.12 . -Laø nguoàn taøi nguyeân vaø laø ñöôøng giao thoâng quan troïng. . HOÏ VAØ TEÂN : . . . e) Taát caû caùc tính chaát treân. . . soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu. chöõ S tröôùc caâu sai. . . . Soâng Tieàn. . soâng Caû.Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn.Vai troø cuûa bieån ñoái vôùi nöôùc ta laø: -Bieån ñieàu hoøa khí haäu. . . d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch ôû nöôùc ta. tan trong moät soá chaát loûng khaùc. .Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng. maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc. . . ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. . c) ÔÛ nöôùc ta. trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. . . . soâng Ñoàng Nai X14. soâng Soâng Maõ.Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng. 12. . . luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. 15. . b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. d) Khoâng tan trong nöôùc. . 13.Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. -Khai thaùc goã vaø laâm saûn khaùc.Loaïi hình vaän taûi coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc chuyeân chôû haøng hoùa ôû nöôùc ta laø: Ñöôøng oâ toâ. . . dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi. . . . . . Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : . 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. 1.2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18. . . . .NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . .Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng laø : -Troàng vaø baûo veä röøng. . . . b) Caùch ñieän. X16. laïnh. . . . .

9. soát xuaát huyeát..... c) Cao su...... . . .. dieät muoãi. Ung thö phoåi. . . ..... ... . . . . . söï sinh saûn. 5..........Giöõ veä sinh .... ... .. ....... . ñuû löôïng.. d) Töø 13 ñeán 17 tuoåi. treû em ñeàu do . ..... dieät boï gaäy...... a) ... . b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. dieät boï gaäy. .. . .. d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn.. ........ traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát.... c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát.. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? a) Tô sôïi.... c.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) AÊn uoáng ñuû chaát... huyeát aùp.... tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. ... traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). ... Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.maø ..... .. ...... d) Huyeát aùp cao c) 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 10 ñeán 19 tuoåi.... .. .. b) Nghæ ngôi nhieàu hôn. . . .. gioáng. d.....Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.. vieâm pheá quaûn......... dieät muoãi. ..Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi..... tinh thaàn.... duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp........ b) Chaát deûo.... 8.. .. .... .. . 10. meï.. . ... . Ñeå saûn xuaát saêm.. moïi... ....2.. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín.... loáp oâ toâ. .........trong moãi gia ñình.. . .... ... .. ... ... .. ....... .. .. c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc...Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? .... .. ung thö phoåi... .. aên chín......cuûa mình... 7.Choïn caùc töø......... ...... ..... . . d) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn. ... .Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Beänh veà tim maïch. ......... ... b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi.......... doøng hoï ñöôïc ....uoáng nöôùc chín . cuïm töø : boá.. .. 6........ . b) Beänh veà tim maïch. caùc theá heä........... c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).. . ........ . b) Nhôø coù .... ... . ...... b.......vieâm naõo laø : a....... 4.sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng ......... d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân....

. b) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. d) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng . 13. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Khaû naêng naáu aên. . c) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. c) Beänh truyeàn nhieãm. hieän coù thuoác ñaëc trò. . b. a. Ñeå laøm ñoà ñieän. . . . HEÁT . moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. b) Ñöôøng tình duïc. . chaên maøn.Tre 3. 11. . Tieâm vi-ta-min. . . Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. daây ñieän. . . c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. . Ñeå laøm nhaø. . c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. . . Ñeå xaây töôøng. . . . chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. . ñoà duøng trong gia ñình 12. a. laøm ñoà thuû coâng. c C. . . . Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. b) Phoâi phaùt trieån thaønh : . khoâng nguy hieåm vôùi treû em. c. Trong sự sinh sản của người: a) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : . . Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. . . . Tô taèm 1. d. taøu bieån.dieät muoãi. . Uoáng vi-ta-min. traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). d) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. b. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. hieän chöa coù thuoác ñaëc trò.röûa tay tröôùc khi aên. . . . b) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp. c B. . b D. c. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A. .nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. laùt saân. Gaïch 2. c.… b. b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . trong 3 caùch döôùi ñaây : a. c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. 16. b. Ñoàng 4.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. . A B a. a. nguy hieåm vôùi treû em. . . d) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em. 15. d) Ñöùc tính kieân nhaãn. . . . nguy hieåm vôùi treû em. . Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. laùt saøn nhaø c. 17. 18. b. a 14. . HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Ñöôøng maùu.

soát xuaát huyeát. caùch nhieät. d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . c) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. Ñeå laøm nhaø. . ñoà duøng trong gia ñình 3. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. . ) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng .NAÊM HOÏC: 2009MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 . . laïnh. . e) Taát caû caùc tính chaát treân. 7.Tre 1. . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). . traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). . . laùt saân. . HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. Gaïch 4. Tô taèm 3. . dieät boï gaäy.12 .Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18. d) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp. daây ñieän. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. . b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. d) Khoâng tan trong nöôùc. . .uoáng nöôùc chín .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2010. b) Ñöùc tính kieân nhaãn. . laùt saøn nhaø c.Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. chaên maøn. .KHOÁI 5 . Ñoàng 2.HOÏ VAØ TEÂN : . c) Khaû naêng naáu aên. . 2.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. . b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng.röûa tay tröôùc khi aên. 6. b) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. . . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). A B a. . . . . b. BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. . . 4. . chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo.Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. b. . d) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. aên chín. . . Ñeå xaây töôøng. taøu bieån. c) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. . Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. c. . . . . dieät muoãi.vieâm naõo laø : a. Ñeå laøm ñoà ñieän. d) Ñöôøng tình duïc. d. . moät soá boä phaän cuûa oâ toâ.dieät muoãi. . c) Caùch ñieän. . . . dieät muoãi. 5. . laøm ñoà thuû coâng. tan trong moät soá chaát loûng khaùc. . .Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. c) Ñöôøng maùu.… d. dieät boï gaäy. . . . 1.

...Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc. nguy hieåm vôùi treû em.. c D.maø caùc ...... 14..... c..... ......... doøng hoï ñöôïc . .. .. . ..... ... . ..... duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp... ..... . .... ung thö phoåi.. .. . caùc theá heä... 16.... a. ...... moïi.cuûa mình..... . .... meï. c.. .. ... ....... . . .. b) AÊn chín.8... ... b B. Tieâm vi-ta-min..sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng .... hieän chöa coù thuoác ñaëc trò.. ñuû löôïng.. . huyeát aùp.. . ......... c) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn.... b) Huyeát aùp cao c) Beänh veà tim maïch. b. .. . d) Beänh veà tim maïch.. . . . 13....... .. 15.... . Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. c) Thöïc d) Uoáng nöôùc . .... . .. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. b) AÊn uoáng ñuû chaát. ... a C...... .. .... . AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min.. . . ..... ....... ... . b.. . .. . . .... 12. hieän taát caû caùc vieäc treân............... Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. ..... cuïm töø : boá. vieâm pheá quaûn. ...... ... .. d) Nghæ ngôi nhieàu hôn. b. c..... a. . . . .... 9.. . .. ..... . a. ... treû em ñeàu do .. . ..... b) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : ... ....... .... ... ..... .... 11. b) Nhôø coù ....... . .. c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 10 ñeán 19 tuoåi......trong moãi gia ñình.. ... .... Uoáng vi-ta-min.. c) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. ..Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Ung thö phoåi. . .... ..... nguy hieåm vôùi treû em.... ....... . . . . . ...... ... Trong sự sinh sản của người: a) Phoâi phaùt trieån thaønh : ..Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? .. . thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A. .. a) .. b) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 13 ñeán 17 tuoåi. b. . .. söï sinh saûn.... . gioáng.... d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. .. . ... . .. hieän coù thuoác ñaëc trò. ...... . ñaõ ñun soâi. ..... .Choïn caùc töø... khoâng nguy hieåm vôùi treû em. .. . Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm.. b) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em....... . d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi...

tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. . 18. ñoäc laäp. . . MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. . . loáp oâ toâ.Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. .12 . . a) Tô sôïi. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. . .17. b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp. . c) Cao su. .5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1931.NAÊM HOÏC: 2009-2010. . . xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? b) Chaát deûo. . 2 . Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0. . . d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. . . . (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A. . . 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0. Ñeå saûn xuaát saêm. . b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. . ñoäc laäp. . 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B. Ngaøy 12-9 . Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. . . .Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. . . c) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do. . Ngaøy 9-12 b) Nhöõng naêm 19301931. .1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. . 1947 Thu – ñoâng . . D. . tinh thaàn.KHOÁI 5 .9 . d) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. Ngaøy 12-9 c) Nhöõng naêm 1930-1945. d) Nhöõng naêm 1945-1954. . Ngaøy 12-9 2. . 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C.Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. .5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp. 3. . c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. .

... ... traâu... .. * Phía Taây giaùp .......4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0...... ......... tieåu tö saûn...Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1.......... 10. .... ... trí thöùc..5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp..Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0... ......... b) Lôïn.. .. ..... .. tö saûn........... . ........... ... noâng daân phaù saûn........... .. .........Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài... cua. * Phía Baéc giaùp. . .....5 ñieåm) a) Ngaøy 19-8-1945.... trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp... ... .... coâng chöùc...5 ñieåm) a) Toâm... boø..... ......... b) Khoâng ..... . . .... c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai. d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng.... b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc... .......... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa...... ... 9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0. . . 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0............. c) Caû hai caâu treân ñeàu sai... gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng.. b) Coâng nhaân ............ . ..... ... 6............ 7.... ... daân thaønh thò. .........12-1946.............Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët . ....... dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi...... .. .. ................5 ñieåm) 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta.. ........... .. c)Ngaøy 19..... ..... .......... ... dieän tích laø ñoàng baèng.......... . ............ deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. ...... .5 ñieåm) a) Khoâng .. .Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. 11........... .. . ........... ...... ñòa chuû.. ... b) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa... . d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha .....5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa.. . . . nhieät ñoä cao..5 ñieåm) a) Tö saûn...... ... ... luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát.. . ........ ... .... vieân chöùc. c) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa....... . caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng........ .... . . ..... chöõ S tröôùc caâu sai.......... ..... ... ...................... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. .... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa . .. . trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát........... ....... .. ......... .... d)Ngaøy 19-12-1954.......... .. 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0.. ....... ...... c) Trí thöùc... . b) Ngaøy 19-12-1945..chuû xöôûng...... .... ... ..... .nhaø buoân.....Vaøo ñaàu theá kæ XX.. hoà vaø vuøng cao nguyeân.. ........... .5 ñieåm) .. ... . (0.. .. nhieät ñoä cao.... taàng lôùp môùi naøo? (0.. . . .. ...... . . c) ÔÛ nöôùc ta. . ............................

Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : (0........ .............. c) Tö saûn.................... ..... ... vieân chöùc........... ..... . ÑEÀ 2 Lôùp Naêm.. ............. noâng daân phaù saûn....... ............... ..5 ñieåm) a) Ngaøy 19-12-1945... daân thaønh thò... ... 2-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0...5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc ... 13... .... màu mỡ... nhiều lúa gạo.............................. ..... ...... . ...................Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1.... maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc... b) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn....... .. .... ........ MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 ... .......Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: ( 1 ñieåm) ............. ... ..... ......... ...... .......... .... ............... ....... .... ... ... tieåu tö saûn................ b) Trí thöùc........ HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ... 1. .............................. .....chuû xöôûng... ..................... c) Ngaøy 19-8-1945...........................NAÊM HOÏC: 2009-2010........... .....KHOÁI 5 . coâng chöùc. . ñòa chuû............12. Soâng ôû mieàn .... . .. b)Ngaøy 19...nhaø buoân... ................. .......... 14................ . .....12 . ................Vaøo ñaàu theá kæ XX...12-1946......... . ............ trí thöùc.... d)Ngaøy 19-12-1954........ .. tö saûn..... taàng lôùp môùi naøo? (0................. ... c) Đồng bằng phì nhiêu............. ..... Trung Soâng ôû mieàn Nam ................. ....... ....... ...... ............... trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp.........5 ñieåm) a) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn.......... .......................5 ñieåm) a) Coâng nhaân ............ ....... .......Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I... ........2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp................. ............ ... ............ ............................. ........... d) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng.. ............. ..........

................................... (1 ñieåm) A B a) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi A...........Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài........................ c) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp d) Chieán thaéng Vieät Baéc B. nhiều lúa gạo... 5.......Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) ......... Ngaøy 9-12 d) Nhöõng naêm 19301931......5 ñieåm) a) Khoâng ...5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do... Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0................................................Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1.................. .................... ... c) Caû hai caâu treân ñeàu đúng............ b) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do................................ Ngaøy 12-9 7........... ......... 9.. Ngaøy 12-9 ... ....... 1947 C.........................................................9 ......................... maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc............. c) Nhöõng naêm 1945-1954..................... 4..........5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1945...........................Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp.............3-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0......... ñoäc laäp. c) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn............ ñoäc laäp.......... 8...... 2 .............................. 3 -2 -1930 6-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøynaøo? (0.......... d) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta........................................................... b) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng............................5 ñieåm) .5 ñieåm) Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : a) Đồng bằng phì nhiêu.................................................................... c) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp..................................... b) Khoâng ................. màu mỡ..... Ngaøy 12-9 b) Nhöõng naêm 1930-1931...............................................................Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët .......... ......Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945....1945 b) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc................. Thu – ñoâng 5 – 6 – 1911 D........................ Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng........................ Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0...............

. dieän tích laø ñoàng baèng.... . ... ..... .5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa.. ........... ...... ... c) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa. . ... ..... . 10. ... . . . .. ... deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. . .. .. ... . . ... . b) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa.. .. . .. .... ..... ........ .. . boø.. . ..Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. ..... .. ..... ... nhieät ñoä cao. . .. .... b) Lôïn. chöõ S tröôùc caâu sai...... 11-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0.. ... . .. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. . . . . gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa .. . nhieät ñoä cao...... (0. .. Nam Soâng ôû mieàn Baéc .. . .. .5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Trung ... .. . trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát..5 ñieåm) a) Toâm. ... . .... ..5 ñieåm a) ÔÛ nöôùc ta.. . 12. HẾT ĐÁP ÁN KHOA HỌC HKI ... .. .. . . .. . . . .d) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn.NĂM HỌC 2009. . .... . c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai.. ... 14. .... .. 13-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0. ... d) Nöôùc ta coù 54 daân toäc. .. . ... .. ...... .... . d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. .. ..... * Phía Taây giaùp ... . .2010 .... .. .....5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp... . caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng.. . ... . hoà vaø vuøng cao nguyeân.... .. .. ... * Phía Baéc giaùp..... .. .. .... ....... . .. .. dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi.. .. ... Soâng ôû mieàn .. cua. b) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha 3 1 c) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta.. traâu.. . gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.. ... ... .Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. ..Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng....

a. 8. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. Ñeå laøm ñoà ñieän. d. vieâm pheá quaûn. meï cuûa mình. 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? X b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá. Tô taèm 1. 6. . tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. A B a. taøu bieån. d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân. .Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? b) Beänh veà tim maïch. cuïm töø : boá. dieät muoãi. ung thö phoåi. Gaïch 2. Ñeå laøm nhaø. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.ÑEÀ 1 NGAØY THI : 21 . 7. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só .Tuoåi daäy thì laø gì ? c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát.Tre 3. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt. Ñeå xaây töôøng.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.… b. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). Tieâm vi-ta-min. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët. röûa maët. 10.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp.Choïn caùc töø. laøm ñoà thuû coâng. gioáng. söï sinh saûn. laùt saøn nhaø c. b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. Ñaëc bieät.. c . thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : B. tinh thaàn. Uoáng vi-ta-min. 9. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín. meï. ñoà duøng trong gia ñình 12. 5. 13. goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo. laùt saân. moïi. huyeát aùp. 4. doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau.Cao su coù tính chaát gì ? e) Taát caû caùc tính chaát treân. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. loáp oâ toâ. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su.12 - 2009 1. dieät boï gaäy. chaên maøn. Ñoàng 4. a) Moïi treû em ñeàu do boá. 2. daây ñieän. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. b. b. soát xuaát huyeát. 11. caùc theá heä. c. Ñeå saûn xuaát saêm.vieâm naõo laø : c. 15.

AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. caùch nhieät.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. laùt saân. c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. laùt saøn nhaø c. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : D. huyeát aùp. Rieâng caâu 4 vaø caâu 11 ñuùng 15. b) Phôi phát triển thành bàothai. vieâm pheá quaûn. soát xuaát huyeát. laïnh. 5. b.. 16. 8.Tre 1. 9.14. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. daây ñieän. 17. Gaïch 4. b. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . c) Caùch ñieän. 7. b. Ñoàng 2.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. nguy hieåm vôùi treû em. taøu bieån. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. a. tan trong moät soá chaát loûng khaùc. Tô taèm 3.Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. 6.vieâm naõo laø : a. Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. Tieâm vi-ta-min.5 ñieåm c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? 18. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi.. laøm ñoà thuû coâng. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. dieät muoãi.Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? d) Beänh veà tim maïch. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? ñöôïc 1 ñieåm b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. . trong 3 caùch döôùi ñaây : a. Uoáng vi-ta-min. Ñeå xaây töôøng. d) Khoâng tan trong nöôùc. x e) Taát caû caùc tính chaát treân. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. Ñeå laøm nhaø. 2. Ñeå laøm ñoà ñieän. chaên maøn. A B a. ÑEÀ 2 1. 4. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? Moãi caâu ñuùng 0. dieät boï gaäy..… d. ung thö phoåi. ñoà duøng trong gia ñình 3. c.

9 . 12. (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc. Ngaøy 12-9 2. meï cuûa mình. 15. 13. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. caùc theá heä. gioáng. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? c) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. meï.Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. Thu – ñoâng ñöôøng cöùu nöôùc. cuïm töø : boá.2010 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0.11. 2 . Ñaëc bieät. 17. 14. loáp oâ toâ. 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C. 3.1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm D. moïi.Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. 1947 4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? c) Ngaøy 1912-1946. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. 16. doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau. me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá.Choïn caùc töø. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. ĐÁP ÁN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ HKI 2009 . 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B. Ñeå saûn xuaát saêm. goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo. (0.5 ñieåm) 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0. tinh thaàn. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt.5 ñieåm) b) Nhöõng naêm 1930-1931. nguy hieåm vôùi treû em. Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0. Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. b) Phôi phát triển thành bàothai. söï sinh saûn. 18. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp. röûa maët. a) Moïi treû em ñeàu do boá.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët.5 ñieåm) b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta.5 ñieåm) .

5 ñieåm) b) Lôïn.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng. soâng Soâng Maõ. nhaát laø goã. 12. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp. soâng Ñoàng Nai 14. trí thöùc. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát.5 ñieåm) * Phía Baéc giaùp Trung Quoác. 10.Giaëc ngoaïi xaâm. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. Đ b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0. 13. . nhieät ñoä cao. che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït. dieän tích laø ñoàng baèng. taàng lôùp môùi naøo? (0. 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0. 4 4 dieän tích laø ñoài nuùi. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. Soâng Tieàn.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. chöõ S tröôùc caâu sai. 9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0.chuû xöôûng.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. 7.Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. (1 ñieåm) 3 1 S a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. traâu.Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. 11.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài. soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu.5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? X a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa. màu mỡ.a) Khoâng .Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát.5 ñieåm) b) Coâng nhaân . 6.5 ñieåm) c) Đồng bằng phì nhiêu. soâng Thaùi Bình.nhaø buoân.Vaøo ñaàu theá kæ XX. boø. soâng Caû. . . * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät. . nhiều lúa gạo. Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu. S d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch.Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa.5 ñieåm) . Đ c) ÔÛ nöôùc ta. vieân chöùc.

dịu hiền khó tả.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 . Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. xoả xuống ngực. xuống đầu gối. đầy nhựa sống. phủ kín cả hai vai. long lanh. rực rỡ. cũng dịu dàng.Khối 5 . Khi bà mỉm cười.Năm học : 2009 . Tóc bà đen và dày kì lạ.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng.2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. hai con ngươi đen sẫm nở ra. và như những đoá hoa. đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. Giọng bà trầm bổng. ngân nga như tiếng chuông. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. tươi vui. bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Heát .

và như những đoá hoa. . . . . . xuống đầu gối. . . caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. . treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc. Đọc thầm:. . . döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi. .Khối 5 . Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. . ngân nga như tiếng chuông. .taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . hai con ngươi đen sẫm nở ra. . rực rỡ. . long lanh. đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. Giọng bà trầm bổng. . . . đầy nhựa sống. gian khoå. Tóc bà đen và dày kì lạ.Năm học : 2009 .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 . Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. Khi bà mỉm cười. .Khối 5 . . . xoả xuống ngực. Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. . .Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. . . bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. . . . . vieát vieát. . Heát HỌ VÀ TÊN :. phủ kín cả hai vai. . Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu . Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: . Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 . Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. . . .2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. .Năm học : 2009 .2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. dịu hiền khó tả. .Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. tươi vui.raäp… . cũng dịu dàng.

taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. laïc haäu. Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. trong söï daõ man”? A. B. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc . söï ngu doát laø thuø ñòch.haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc. Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí. Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. Caû hai yù treân Caâu 4. cuoäc soáng ngheøo naøn. ( A. lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng. Ñoaïn 2 C.mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 . gian khoå. B. cuoäc soáng ngheøo naøn. chuû ngöõ laø : . C. haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch. Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. gian khoå. laïc haäu.Haøng trieäu. khoâng coù ñaïo ñöùc.Con ñang chieán ñaáu.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu.”. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc.vieát vieát. C. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 3. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. Ñoaïn 1 B. B. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . C. Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên.vì sao? A . con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. Ñoaïn 3 Caâu 5.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A. trong söï daõ man. Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. saùch vôû laø vuõ khí. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát.

. coù maáy quan heä töø ? A. . B. .A.Caùc töøø “boá”. Pa. . . .. . . C.Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi.ri. . Long An. Neûo ñöôøng. .Năm học : 2009 . . . . . ñoù laø: ………………………………………………………………………………… C.2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 . .. . . Leâ nin. Moät quan heä töø . . Long An. Bieåu thò moái quan heä : . . Pa-ri. . . . . . Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. . . . . . . . . . . . . . . . . .ñoù laø: ……………………………………………………………………………. . . . Töø ñoàng nghóa B.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát... . . . Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi. . Long An. . . . .. . .. Đọc thầm:. B. . Điểm đọc: ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . . Taát caû treû em treân theá giôùi. C. . Hai quan heä töø. Töø ñoàng aâm HEÁT HỌ VÀ TÊN :. . . . . . . . B. . .”. . . trong söï daõ man. . . ... Pa-ri. . . . . . . Danh từ . Ñaïi töø xöng hoâ. . . . .ñoù laø: …………………………………………………………………………………… Caâu 6. . . Ñoäng từ. vieát vieát. Nguyeãn Baù Ngoïc. . . Caâu 8. . Caâu 10. . “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A. Leâ-nin. . . Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. . . .. .Khối 5 . . .. ... . . Nguyeãn baù Ngoïc. Leâ Nin. C. . . . . . . . Taát caû treû em B. Ba quan heä töø . Töø nhieàu nghóa C. . . . . Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: .” Caëp quan heä töø laø :. . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. . Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A. . . .. .2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. Caâu 5. . . gian khoå. .. . . . Nguyeãn Baù Ngoïc.Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. . . .

Caùc töøø “boá”. Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. . .. .raäp… Haøng trieäu. C. Caâu 3. . ñoù laø: ………………………………………………………………………………… . Ba quan heä töø . Neûo ñöôøng. . Töø ñoàng aâm C. . Leâ nin. Bieåu thò moái quan heä : . . . . . Nguyeãn baù Ngoïc. Nguyeãn Baù Ngoïc. . döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi. Leâ-nin. B. . . . . . B. . . Pa-ri.Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. .Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. Long An. .Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu . trong söï daõ man. . .. . . . . . .... .” Caëp quan heä töø laø :. coù maáy quan heä töø ? A. .. .taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. . . . trong söï daõ man. .ñoù laø: …………………………………………………………………………………… B.. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5. .Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. . . Hai quan heä töø. . .ri. . . . . . . . . . . . treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc. Leâ Nin. . . . Long An. . . . . . . Töø ñoàng nghóa B. . Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí. . Nguyeãn Baù Ngoïc. Caâu2 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A. . Töø nhieàu nghóa Caâu 4. . .. . . . Ñoäng từ. Long An.. . ( A. Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. . . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A... . . . C. . . Tính töø . Pa. . . . Pa-ri. .”. . Ñaïi töø xöng hoâ. . “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A.haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc. . haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch. . .. . lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng. Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. .mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1.

cuoäc soáng ngheøo naøn.”. Taát caû treû em treân theá giôùi. laïc haäu. saùch vôû laø vuõ khí.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) . Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. gian khoå. C . B. C. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . laïc haäu.. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên.Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát.Con ñang chieán ñaáu. Caâu 6 . 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 5. chuû ngöõ laø : C. söï ngu doát laø thuø ñòch. HEÁT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG HKI NĂM HỌC . lôùp hoïc laø chieán tröôøng. Moät quan heä töø .C. khoâng coù ñaïo ñöùc. Caâu 8. Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên. Ñoaïn 2 B. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. gian khoå. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. B. trong söï daõ man”? A. C. Caâu 7 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. Taát caû treû em B.. A.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A. Ñoaïn 1 Caâu 10.Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên.vieát vieát. Ñoaïn 3 C.Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát.vì sao? A. nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc . B. Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû.ñoù laø: ……………………………………………………………………………. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi. cuoäc soáng ngheøo naøn. Caû hai yù treân Caâu 9.

Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 6. 5. 8. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. 7.Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. 6.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK . 7.Chuỗi ngọc lam ( trang 134) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 8.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 18 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ).Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.

ghi teân baøi. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. ñuùng töø : 1 ñieåm. trang 122 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu).Vieát Chính taû : Baøi vieát: Baø toâi (Töø “Baø toâi ngoài caïnh toâi…….5 ñieåm. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. töôi vui” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1.5 ñieåm. b) Ñaùnh gia. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. + Ngaét hôi. aám aùp.5 ñieåm. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. taäp I. chöõ vieát roõ raøng.5 ñieåm. I.Tieáng Vieät 5. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0. .5 ñieåm. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm).ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû.

3 . thanh. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi. mẹ) và nói vì sao em kính yêu ba (mẹ) em. söï ngu doát laø thuø ñòch.2 .5 . coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só .2. b) Höôùng daãn ñaùnh gia. b. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc.Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. thaân baøi.3. lôùp hoïc laø chieán tröôøng.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù.laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn.1 . II. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. + Chöõ vieát roõ raøng.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Tả một người thân (ba. khoâng maéc loãi chính taû. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. saùch vôû laø vuõ khí. ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI MOÂN ÑOÏC THAÀM Caâu 1 . gian khoå. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát.4 . trong söï daõ man”? .5 .5 .vì sao? C. tröø 0.5 ñieåm. trình baøy baøi vieát saïch seõ. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só .5 . duøng töø ñuùng.ù cho ñieåm: b. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng.1.0.5.

coù maáy quan heä töø ? B. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng.C. Ñaïi töø xöng hoâ. Nguyeãn Baù Ngoïc. .”. laïc haäu. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? C. Caâu 5. Long An.Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? C. 11. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên. chuû ngöõ laø : B.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát.Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. Caû hai yù treân Caâu 4. . Bieåu thò moái quan heä : Ñieàu kieän – keát quaû. Neûo ñöôøng. cuoäc soáng ngheøo naøn. Hai quan heä töø. Caâu 3. Caâu 8.” Caëp quan heä töø laø : Neáu . Taát caû treû em treân theá giôùi. Töø nhieàu nghóa ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT HKI KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 9. Pa-ri.Caùc töøø “boá”. ñoù laø : vôùi .”.Chuỗi ngọc lam ( trang 134) . Ñoaïn 3 Caâu 5. khoâng coù ñaïo ñöùc. Caâu 10.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. 12. “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? C. 10. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. Leâ-nin.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? C. trong söï daõ man. .Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. . vaø Caâu 6.thì . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A.

. .Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. . 7. . y tá.ấm áp. Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 ÑEÀ Naêm hoïc : 2009 . 8. 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. .Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. . 7. . Lôùp Naêm. . .ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK. . ) đang làm việc. . . 9. .CHÍNH TẢ : 1. . .Tả một bạn học của em.2010 . . . . 8. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN . 5. . .. .2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. . Chuỗi ngọc lam ( trang 134) (Pi-e . ..Người mẹ với 51 đứa con ( trang 165) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 17 theo chuẩn kiến thức. . ngày 12 tháng 12 năm 2009. .Khoái 5. chạy vụt đi). . . . . . Hướng Thọ phú. .Tả ba ( mẹ ). . . . . KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : . .Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) ( Hải Thượng Lãn Ông . 10. . Bà tôi ( trang 122) (Bà tôi ngồi cạnh tôi . 6. . .Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) (Một sớm chủ nhật .còn cho thêm gạo củi) 6. . đến hết ) 7. tươi vui) 3. .TẬP LÀM VĂN : 6. II.Tả một em bé đang tuổi tập nói. III. .Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Cô bé mỉm cười rạng rỡ. .Tả một người lao động (công nhân. 5. . III.Buôn Chư Lênh đón cô giáo ( trang 144) (Y Hoa lấy trong gùi . .Tả một người thân ông ( bà ). . . cô giáo. . . .và hót nữa ông nhỉ !) 2.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. . .Luật bảo vệ môi trường ( trang 103) 8. tập đi.từ dưới đáy rừng) 4. . Mùa thảo quả ( trang 113) (Sự sống cứ tiếp tục. . .Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.

.. ...... .012 :.. ...... . ...... .............. . . .... ......... ..... .. . = vaøo choã chaám : . . ...... ...... .. . ...... ... ..... ........ . ... ........... ........ ...... ....... ...400 Caâu 3 : . . . ................3 b) 75. .................... . .... ......... ../2ñ a) 605. ........... .. ..12 b) 89...... ... ........... .. .... ........ ............ hai phaàn nghìn :....... .............................. Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø. .......... ... .. .............. ..... .... .................16 × 3. . ........... Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .... ..... ... ......26 ........ .... ........ ........... .. ... .... Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ........ ......... ....... .26 c) 34...... c) 48.... ..... ....... ...../1ñ * 1942.........../2ñ Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: a) 5.. .. .......... . .6 d)125. ... . .. kgï c) 12m 6cm = ........... ..... ..... . .... .......... ..... .... ..... boán phaàn traêm :............... .... ....... ...... .. . ...... ......... ......................... ... ......... 67.... ............. * 7..... .............. ..................... .... ... ... . . naêm phaàn möôøi. .... ... ... .... * Ba möôi chín ñôn vò. .. .. ...... .... .. ... 34 ........... Ngöôøi ... ....... .....4..... ..... .. ............. . . 125...... ... /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø.... ...... ... 34. .... ........ ... . ... .......54 :...... .... ......... ....... . ................ .. . . .. ... .... ......... ....................... ....... .......09 ............................... ................... .. ... ....... ... ............................ ..... .... ....... ........ ...... ..... KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5 : Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m..599.... .. ....... ........3...... b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò.... .Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : …….... .................................... . .......... ..... .............. . .. chieàu roäng 2 baèng chieàu daøi ...... ... .. . .34 km2 = .... .. ......... ..................... .. . .... ............... ... .... ........ ... ......4 d) 882 : 36 ........... ... ... .... ha b) 6taán 235kg = ............ . ..... ...... ...... .......................... ........ 87... ................ ........ .. . . ...............5 – 30.... ........ ..... .......................... . ............. .......... .... .................... ..... . ..26 + 217........... ..... .... ./1ñ a) 67...m d) 234cm = 2 ..........

... ...... .... . .. .. .. .. .................. . ... ......... ......... .. .......... . . ................ ... ... ..... ... .. . ... .... ...... ...... 8m C ... .4 C.. .... ......... ............... ....... . ...... . ... .. ............ .................................... .......... ..... ..255 phuùt C..355 phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD A laø 36 m2. . ....... .... . ...... ............77phuùt B.. .....54 D. . ............. ..... .. ........... .. ....... .. ........ .. .. Baøi giaûi .... .. .... ..... .. ....... .... . . .. .... ... ... .054 d) 2 giôø 55 phuùt = ... ....... ..... .... . . ....... .. ........ ........... . ............ .... ............. .....0........phuùt A.............64 B.. .. ../1ñ 36 m2 D ... .. ........... .. ....... .4 B – 5. ...... .. .... ... .. .... .... ....... .. ... .. . ..... .... .... . ... .. ......... ......... . ................. .......... .. .. .... ...... ........ . .. ... ... .... . .... .. ..... ........... ....... ... ......04 C....... . 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A– BCD10 100 1000 10000 b) Tìm x .. ..... ....... ... . . ........... .. . . . ............................. .... .... .... ... ....... ....... ./1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72. ... ....... ... .. ..... .... ... . .. ...... .... ..... .... ....... ....... bieát : x × 10 = 64 A........... .................. B 11 m Baøi giaûi ........... .... ........... . .... ... ...... ........ .. ......... ... .0...... . ........ . .. . .. ..... . .... ... . ....64 D-640 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A – 50... Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. .. . ......... ........... ....... .................. ....... .................... .. . ..... .. ..... ........ ..... ...... ...... ...... ..... .... ... ..... . .... ... ......6.. ... ......0.........

..... . . .04 C... . 10000 1000 100 10 A b) Tìm x ..... .... 0.... ... 5. B. ... .............. D. Ngöôøi ../1ñ Baøi giaûi D B C ... .......... ... .... . .. .... ...... ... bieát : x × 10 = 64 A.. . .... .. ... ...4 C. HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ..................... . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 2 ÑEÀ Ñieåm: Moân: TOAÙN .... 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A................ . ....phuùt A......... . . . ..0........ . ..... /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø. ......... .... ... . ..... ............ ... ....... .....77phuùt B... ..... ..... ..... .... ........... . ..... ..... ...... ..... . ...........54 D. ...054 b) 2 giôø 55 phuùt = ......... ................... ... ...... ........... ..... ........... . .............. . .......... .... ...... .. ................ ........... . Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø.. 50.... .... ...... ... . .......6....../1ñ a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A .. . ... Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m. ... ......... ... .....64 D-640 Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD laø 36 m2... . . ..... .... 0... .... ......... . .. .. ......... . .. ... ........ ...... ................. Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. .. . .. ..... .. .. ... 504 . ....... ....... ...... Lôùp Naêm......... .......Khoái 5.......... . ................. ..4 B ....... ... ..... C... . .....phuùt C.......... ..... ... ... ............... . .......... . .. . .... ... ........ 255 phuùt a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72.........64 B...... chieàu roäng Caâu 5 : 2 baèng chieàu daøi ....... ... .... Baøi giaûi .355 phuùt D...... ............ ..

.... .... .....3. ..... . ..... ... ..... .. ...... .09 ...... . ............................ ... ... .. ... ... .. ... . . b) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : * 7..... .. .. . . KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 1: a) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : …….. b) 12m 6cm = ......... .. .. .. .... ... ........... .... .... .. .... . .. ....... .... ..... .. .. .... ......... ..... .... ... kgï Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .. . . .... . . .. .... 125....... ... . * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò... ...m c) 5. ... ... naêm phaàn möôøi... ........ .. .. . ... .. ... ..... ..... ... ..... ....... . . ... .. ... .... ..... .. .. . ...... ... . . ... .. .. .012 :........ .... . ......... ...... ...16 × 3... . .... ... . ..12 d) 89....... .. .... . ......... . . ... ....... .. ...... ....... ............. . .. ... .... ....... .. ./1ñ * Ba möôi chín ñôn vò.. .. .... ... ....... ..... .. ..../2ñ d) 882 : 36 c) 48.... .. .. . .... . . ... ...... . ..... ......... . .. . . .... . ...... . ... . .. . . .... .599. .. .. .54 :. .... .... boán phaàn traêm :. . .. ....... . .............. .... . .... ...... . ...... . ... .. .... ..... .. . . ... . .... ................ . 34 ....... ......... . .. .. .. ..... ........ . ......... . .. .. .... .... 8m 11 m ...... .. ....... .. . .... . .... . . ... ... ... .. .. .......... .. .............. .... . . ...........4......... ... . ... .... .. . ..... .. . . ... .. . ... .... .... . .../2ñ a) 234cm = 2 .. .. 34.... ........34 km2 = ..... . . . . . . . ... ..... .......... . .. 67.. . . . .... ...... ......... . .... ...... .. . .... .... .... ....... ..... . ........ .... ..... . .... . ... .. hai phaàn nghìn :../1ñ Ñieàn daáu < : > . .... ... ........... ..... ...... ... ..4 . ................ .. ............. . ....... ............. ... ........ .. .............400 c) 67. .. ...... .... ...... 87.. ....... . ....... ........ ... = vaøo choã chaám : a) 34. . ................ ........... . .. Caâu 2 : .. .... .. ..... ..... . .. .. .. ..... ........ .. ........ . ...... ........ ....... ........ .. ..6 b)125.... . . ..... .... ....... ... . . .. .. .. .... .... .. 36 m2 .. ...... . ... .. . . .. . .. . ..26 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: .. .. . ... .. ........ ... * 1942... .... ....... ....... .. ....... ..... ... . . ... ha d) 6taán 235kg = .. . ..

... ........06 m d) 234cm = 2 m 34 cm Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0...... ............ ............5 – 30...../2ñ a) 605...... .......<....... .......... .....56 b) 75..24 c) 48......25 ñieåm ..... 67...../2ñ a) 5....................... .... ................... .. ........................... /2ñ Baøi giaûi Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là : (0.............. hai phaàn nghìn : 39... ........... ..4 = 163........... <........ ................... .....4............400 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.... ........... .26 = 45................... b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò.....34 km2 = 534 ha b) 6 taán 235 kg = 6235 kgï c) 12m 6cm = 12...= ...2009 Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0..09 ........ * 7. ............................................744 d) 882 : 36 = 24..>.........5 ñieåm ............3 .........54 : Một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi bốn....................... 75 điểm) ........ 125............5 ñieåm ...............3.... naêm phaàn möôøi....................................... 25 điểm) 3 Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là : (0.3 = 822............ .... . ./1ñ * 1942..26 + 217. 5 điểm) 2 60 × 40 = 2400 ( m ) Diện tích đất để làm nhà là : (0... boán phaàn traêm : 618........... 5 điểm) 2 60 × = 40 ( m)(Sai lời giải hặc phép tính trừ 0.......... = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.54 * Ba möôi chín ñôn vò......... ....26 d) 125...... ..........012 : bảy phẩy không trăm mười hai.........599.............16 × 3...............6 b) 89....25 ñieåm …….5 Caâu 5 : .........12 c) 34. HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HKI KHOÁI LÔÙP 5 – NAÊM HOÏC 2009 – 2010 Ngaøy thi : 24 – 12 .5 – 30.............. .......... ....... ...... 87......./1ñ a) 67. ....002 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .26 a) 605.26 + 217. ........... b) 75............ ................ 34.

Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. 25 điểm) Caâu 6 : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0. bieát : x × 10 = 64 . thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. mặc áo dài thâm ngồi trên sập. . . Thế là cụ giáo Chu đi trước. .25 ñieåm . bảo ban các học trò nhỏ. Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý./1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72. . nhân có đông đủ môn sinh.5 điểm ) 11 × 9 : 2 = 49.5 m2 Sai lời giải hặc phép tính trừ 0. Bây giờ. . 25 điểm 2400 × 30 : 100 = 720 ( m2) Ñaùp soá : 720 m2 (0. rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm. B1000 6./1ñ Baøi giaûi Chieàu cao cuûa tam giaùc ABC baèng chieàu cao cuûa tam giaùc ACD vaø baèng : ( 0. 25 điểm HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT . .Năm học : 2009 .5 điểm ) 36 × 2 : 8 = 9 (m ) Dieän tích tam giaùc ABC laø : ( 0. . II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.4 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 B – 5.04 d) 2 giôø 55 phuùt = .Sai lời giải trừ 0. học trò theo sau. . các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy.phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : . Heát . . . 369 coù giaù trò laø : 9 Cb) Tìm x . . .Khối 5 . Các môn sinh đồng thanh dạ ran.5 ( m2 ) Ñaùp soá : 49.

Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. .Năm học : 2009 . . Heát HỌ VÀ TÊN :.-Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA GHKII Đọc tiếng: . Trời trong xanh. Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. . . Lớp Năm . . .Năm học : 2009 . . . . Bây giờ. II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. . . . . . Thế là mùa nước lên. buồm kéo lên đón gió nam. . Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn. ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè. Các môn sinh đồng thanh dạ ran. . . mặt ruộng khô ráo. tầng tầng lớp lớp.Khối 5 .Khối 5 . để lại kỉ niệm muôn đời. Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn. các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Chuôm : vũng nước. Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng.2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT . Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT . . Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. mặc áo dài thâm ngồi trên sập. . . . Dưới sông Cầu. học trò theo sau. . . . Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. còn trơ những gốc rạ. . Chúng bay gần lắm. thật êm ả. Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn. Thế là cụ giáo Chu đi trước. Cánh đồng rộng không một bóng người. rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh. Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo. Mây trắng ngỗn ngang. bảo ban các học trò nhỏ. .Vừa gặt chiêm xong. . . . . ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. . thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. nhân có đông đủ môn sinh. ngang qua mặt người. Ông đánh tan giặc là đi luôn. Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. nhỏ hơn ao. nước trôi băng băng. . bay về trời. Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu. . Đọc thầm:. . . . . . tưởng như với tay là tóm được. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. Những con chim cánh nâu. .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm.

. . c) Dưới sông Cầu. . . buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một quan hệ từ. . .. . . buồm kéo lên đón gió nam. Câu 3 : Mùa nước lên. . .. . sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu. .. c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. còn trơ những gốc rạ. . Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. . b) Một dãy chuôm nước trong veo. . ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. buồm kéo lên đón gió nam. . . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. dăm người khom lưng cõng dây kéo. Đó là từ ………………. cánh đồng rộng không một bóng người. Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. a) Khung cảnh khác hẳn.Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa xuân c) mùa thu b) mùa hạ d) mùa đông Câu 2 : Mùa nước lên. nước trôi băng băng.... giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. thật êm ả. . . d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). nước trôi băng băng. Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng.. . c) Nối bằng một cặp từ hô ứng. b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . .” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách thay thế từ ngữ. . ngang qua mặt người. nước trôi băng băng. để lại kỉ niệm muôn đời. dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết.(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. ... Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. b) Dưới sông Cầu. . thay cho từ …………………… b) Bằng cách lặp từ ngữ. Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. Đó là từ ………………………… . Chúng bay gần lắm. tưởng như với tay là tóm được.. b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. . . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . .. Töø “Chúng”thay theá cho töø :. Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc.. . mặt ruộng khô ráo. c) Cả 2 câu trên đều đúng. . . . . . lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. b) Nối bằng một cặp quan hệ từ.đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. . .

Đọc thầm:. nước trôi băng băng. . ngang qua mặt người. tưởng như với tay là tóm được. Ông đánh tan giặc là đi luôn. . còn trơ những gốc rạ. Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu. Cánh đồng rộng không một bóng người.Vừa gặt chiêm xong. . Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn.môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. . .Năm học : 2009 . . Chuôm : vũng nước. . . . . Đó là từ …………………. Dưới sông Cầu. . thật êm ả. . . . . tầng tầng lớp lớp. -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ Đọc tiếng: . . .5 điểm HỌ VÀ TÊN :. . Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . . . . . HẾT Mỗi câu đúng được 0. Thế là mùa nước lên. Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn. Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo. Trời trong xanh. nhỏ hơn ao. . . . . . . .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó. . . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . . . . Mây trắng ngỗn ngang. .rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. Điểm đọc: BÀI KIỂM TRA GHKII ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . . Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . .. Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. . . . Lớp Năm . Những con chim cánh nâu. buồm kéo lên đón gió nam. Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 1 c) Câu 3 b) Câu 2 d) Câu 4 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán . . . .c) Bằng cách dùng từ ngữ nối. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. . ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè. . . . để lại kỉ niệm muôn đời. . mặt ruộng khô ráo. . . . Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. . Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . . . .Khối 5 . Chúng bay gần lắm. Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. . . . . . . bay về trời. .

. b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . . . . . buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một cặp từ hô ứng. Câu 3 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . .. Đó là từ ………………………… Câu 4 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . Đó là từ ………………. . .rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . nước trôi băng băng.Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. . buồm kéo lên đón gió nam. dăm người khom lưng cõng dây kéo. . . . . (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . . . lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. b) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). c) Dưới sông Cầu. Chúng bay gần lắm. . . .. . . b) Dưới sông Cầu. c) Nối bằng một quan hệ từ. ngang qua mặt người. . sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu. . . .. . . . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . a) Một dãy chuôm nước trong veo. . . Câu 5 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 4 c) Câu 2 b) Câu 3 d) Câu 1 Câu 6 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa thu c) mùa xuân b) mùa đông d) mùa hạ Câu 7 : Mùa nước lên. ..môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. . .. . dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. . . . b) Bằng cách thay thế từ ngữ. . d) Nối bằng một cặp quan hệ từ. . . nước trôi băng băng. . ..(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. nước trôi băng băng. . .. . . . thay cho từ …………………… c) Bằng cách lặp từ ngữ. . . .đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết.. để lại kỉ niệm muôn đời. Đó là từ …………………. Câu 9 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. tưởng như với tay là tóm được. .. buồm kéo lên đón gió nam. .. Töø “Chúng”thay theá cho töø :.. . Câu 8 : Mùa nước lên.. . Câu 2 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán .” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách dùng từ ngữ nối. . .. . . . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất.

sông Cầu biến đổi ra sao ? c) Dưới sông Cầu. a) Khung cảnh khác hẳn. nước trôi băng băng.b) Khung cảnh khác hẳn. mặt ruộng khô ráo. thật êm ả. Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. thật êm ả. còn trơ những gốc rạ. c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc. còn trơ những gốc rạ. dăm người khom lưng cõng dây kéo. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo.5 điểm ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKII – LỚP 5 Mỗi câu đúng được 0. cánh đồng rộng không một bóng người. Câu 3 : Mùa nước lên. Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. c) Cả 2 câu trên đều đúng. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu.5 điểm Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? b) mùa hạ Câu 2 : Mùa nước lên. HẾT Mỗi câu đúng được 0. Chúng bay gần lắm. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. mặt ruộng khô ráo. tưởng như với tay là tóm được. cánh đồng rộng không một bóng người. ngang qua mặt người. b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Câu 10 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. Töø “Chúng”thay theá cho töø : Những con chim cánh nâu .

Đó là từ …………………. Đó là từ ……………….. 16- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. (hoặc không những …. 17- Phân xử tài tình ( trang 46 ) ..” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? d) Bằng cách thay thế từ ngữ.(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 13- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. để lại kỉ niệm muôn đời. 14- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. 15- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). Đó là từ Dãy chuôm f) Bằng cách dùng từ ngữ nối.Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : c) Câu 3 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán không chỉ rèn cho chúng em kĩ năng tính toán mà môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. mà cũng cho đúng) HẾT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC . thay cho từ …………………… e) Bằng cách lặp từ ngữ.

ghi teân baøi. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) . 9. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm.Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.5 ñieåm.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài. taäp II.5 ñieåm. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm).Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. 10. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. 8.Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. 18- 7.5 ñieåm. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I.5 ñieåm. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu).Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). Phân xử tài tình ( trang 46 ) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. + Ngaét hôi.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 28 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). ñuùng töø : 1 ñieåm. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0.

ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. + Chöõ vieát roõ raøng.ù cho ñieåm: b. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc. khoâng maéc loãi chính taû. . trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. chöõ vieát roõ raøng. I. b) Höôùng daãn ñaùnh gia.học trò theo sau” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1. duøng töø ñuùng. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû đồ vật ñuû caùc phaàn môû baøi. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Nghĩa thầy trò (Töø “Từ sáng sớm……. trình baøy baøi vieát saïch seõ. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). b) Ñaùnh gia. II. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng.+ Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. thaân baøi.laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn.5 ñieåm. tröø 0.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. thanh. trang 79 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt.5 ñieåm.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai.

Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) ( Từ đầu . .Tả một ca sĩ đang biểu diễn.5 . veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát. 12.CHÍNH TẢ : 1. . . III.Tả đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích. ngày 15 tháng 03 năm 2010. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. . Hướng Thọ phú.2 . 14.3 .0.1. III.ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK. tập hai của em. . KHỐI TRƯỞNG .1 . Trí dũng song toàn ( trang 26) ( Từ Giang Văn Minh đến …hết ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 28 theo chuẩn kiến thức.Tả cái đồng hồ báo thức 13.4 .2.5 . ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : II. Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) ( Từ đầu đến …học trò theo sau ) 3. 2.3. . Ai là thuỷ tổ loài người ( trang 70) 5.5. .TẬP LÀM VĂN : 11.Tả quyển sách Tiếng Việt 5.5 . theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao).b.5 . Núi non hùng vĩ ( trang 58) 4.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù. 15. .

...... Tröôøng........ . ...... ........ .... . ... ..... ....... .../1ñ * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :.... .... .. .............. .. . 39.. ..... ................. ... ..... ............ ............ . . ... .. .... ..... ...... ..... .......6 d) 54... . ... ... ...... .... ....... Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > . 97... Lôùp Naêm.... 1000 . ............................. .... ....... ... ..... .... . .... ...... ../2ñ a) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø c) 8 giôø 19 phuùt × 3 . ....... ... . Naêm hoïc : 200 .. ...... ........... ..........200 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : …….. .. .. ........ ... ..... ..... .......... ....... ... .... ............ .......... .. ...... .... ..PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : ...... ........... .. . .......... . .. ....... ... ...... ... ..../1ñ a) 97. ........... ....... .... .. . .903 dm3:... ..... ... ........ ....... . .. ... ....... ........ ..... . ... ...... . ... . ... ....... .......... ........079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .... .............. .... .... ........ ... .. .... .. .. ... 54.......... ..... .......Khoái 5............... .... ..... ...... .. .. .. ..... ........................ BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN ...... . . .. .... .... .. .. ......... ...... ..... . ...... .. ..... ...... ........ ..... . . . ................ ..... ..6..... ....2 c) 40... .. .... .... .. .... ..... . .... ..... .. . ...... ..... ...... .... .... . ......... ....... . ...... ..... . ............ . ...... .. . .. ...... . . ....... ... 90. .....1. ......... ..... ...92 b) 89.. . .. .... ... ....... = vaøo choã chaám : .. .... ........ ... ..2000... ................... . ........ .......... .. ...... .. ....... ..... . 234 * cm3:... .. ...... ... b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0.. ... * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :..... ... .. .. ....08 . . .. . ....... .... ... . . .. ... .. ....

........... ...... ............................................ phuùt . ............................................ ... ............... .... ..... ..... .... ................................................................... .......... .................... . ............................ .. . ....................................9 m2 ...................... .............. ............................ ........... ...... ...... ............ .............................. ... .......................... ............................................. ........... ................ ........ .............. Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10............................. . .................. ................................ Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: ................ ........ ........................................ .......................... ..................... ....... ...... .... .. ..................... giôø .................... ......... cm3 (0... ......... ................................... ........... ............... .. .................... b) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù........ .... ..b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 ............ ............... ...5 ñieåm) Caâu 5 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m................... ... ............................................... moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng a) Tính dieän tích sôn caên phoøng....... .. . ............. .............dm3 5 (0.................................... ........ ............................ ................................. .................... .............................. ....... ............. .....................4 m ............5 ñieåm) b) 3......... ............................................... .........../2ñ a) 72 phuùt = ..................... ................................... .. ...... ...........................54 dm3 = ........ ............5 ñieåm) 2 d) m3 = .............................. ... ..... ........... (0........ ........... ... . ..... .................... ....... . ....5 giôø = ...........5 ñieåm) c) 18. Baøi giaûi ........................... ................................... ............. ......... ........................... phuùt (0......... .. .. .................. /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng....................................... .................................................. chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3.. ............. . ......

45 B. ... .. . . . . ... . .... .. . . . .. ..... ... .. . . 3. . . .. .. .... . .9 m2 .. 12 D C . . .. . . . . . . ... . . ..... .. . . .. .. . . . . ... . .. .. .. . .. . ... 36 cm3 B.. . . m . . .. .... ... .. .. . . ... . 5.. . ....... Baøi giaûi . ... Tröôøng. .. . ... . .. . ... . ... . BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 2 Ñieåm: Moân: TOAÙN ../1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A.. . .....14 dm C. .. . . . . . . .. ... Hình M Caâu 7 : Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân . ... .450 ( 0. . .. . . . ... .... .. . .. . 0.. . ..1/ñ Baøi giaûi 9 .. 45 C.... ... Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Naêm hoïc : 2009 ... .. . . . . .. m A. ... . ... .. . . . .. . ... .. . .. .. . B M A . ... . .. . .. Chu vi hình M là : 0. Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10.. . .... . . . . . . ..... .. . . . . .. ... . . .Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. .. .. .... ..14 dm B.. ... . .. . . .. . . . . .. 4.. .... . . . . . ... ... .0. . ... moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng c) Tính dieän tích sôn caên phoøng.. 90 ( 0.... .. d) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù.. 8... ... . . ... ... 60 D. m . .. . ... ... . ... .. . . ... m ........ . .... . . . ... .. .. .... ....4.. . . /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng. . . .. .. . . . .. ..... . . . ... .. .. ...4 m .. .. . .... ... . . . . .. . .. . ... .5 C. 40 B....... .. ...... .. ..... .. .25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên... . ............. . . . . . . . . . .045 D.. . . .. . . .... . . . .. .... . .. . ..25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .... . . .. . . ...25 ñieåm) A. ..... . . . . .. . ... . chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3. Lôùp Naêm... . ... . . 216 cm3 ( 0... . . . . . . . ... . .. ... . . ... . ..... .. . .. ... .. .. ... .. .... . . . .. . .. .... .... . . ....25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A. . . .... . . ..... . ..144 cm3 C. ... 5 .28 dm .. . .. . . 180 cm3 D. .... . .. . . ..... ... . ..14 dm D.2010 Caâu 1 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m.Khoái 5..... ..... . .. ... .... . ...... ... .

.... . . ... 4... .. . . . .. . . ..... .... m .. ........... ...144 cm3 C.... ...... .... . .. 12 C ... .. . . ... .. * 0. .... ..... . .... . ..450 ( 0.... ... . .... ... .... .../1ñ * 1000 cm3:...... . .... . ....... ... ... ... .. .. . .. . . . ........ . .. 5.. .. ... . . .. ... ... .. .. ..0. .... Chu vi hình M là : 0.......... . . .. .. . . . ... .. . . 8. .. ... ........ .. ... . . .5 C.. . ........ . .....25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên....... . . . .... . .. .......... .. ... 216 cm3 ( 0.. ... .. ........ ..... .. . . ....... .... .... . ... .. .. . . . . ...... . .... . . .. ..... . . ... .. ... .. ........ ... .. .......... . ........ . . . 3. .. 60 D.. . . . ...... * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :.. ....... .. . ... .. ... .45 B.... . ...... .... .... . . . . . ........ . .4. m A....14 dm B. ...... .. . ... .... ........... .. . .... . .. . .045 D... ..... ... ... .. . . .... .. . .. .... .. ...... . ... . ......... ...... .... .. . . ... .. . . . .... . ... 180 cm3 D.. . b)Vieát soá goàm coù : * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :..... .. . ... . . . .... . ... . . 45 C............ . . ...... .. .. ... . . . ....... . . . ........... .. ..... .... ... .. .1/ñ D Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân ...... ..... .. . . .... . ..... ... ... .. ...... .. . .... .... ... ..... ....... m B M A 5 Caâum4 : .... . ........ . . ..... . . . . ... . .... .... .9... ..... .. 40 B.903 dm3:. ... ....... ... .25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A... .... ...... . .. ...25 ñieåm) A.... .... . . . ... .... . ........ . ...14 dm C. ...... ...... . . . Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng... . ... . .14 dm D... .. ....... .... ....25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = .... Baøi giaûi .. . .. ....... ..... ...... .. . ....... . ..... ... ... . ... . . ... ... ... . .... ..... ..... .. . .... 0.. . ..... Caâu 3: a) Ñoïc caùc soá ño sau : Hình M 234 …….. .. .... 36 cm3 B. .. . . .. . .... . .. ..../1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A... ... ... ..28 dm . .... ... .... 90 ( 0.

............6..5 ñieåm) d) 84 phuùt = .. .................. ... .. .......... ......... ..................... ........ ....... ....................... .......... .... ................ (0........ .................... ..... .............. .... ..... . .......... . ......NAÊM HOÏC 2009...... .......... ....... . .... ....................... ........ ...... ... ....... ... .. ................ . phuùt (0.............. ..............................................6 d) 97................. ........................ 97. .... .......... ................... . .. .....079 b) 40..... ..... ..................... ..... .................... ...... ....... ........... .................. 54. . ................. ... ........................ . .................................. ............. Caâu 5 : Ñieàn daáu < : > .. ........ .................... ................. ................... ............2 Caâu 6 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ..............5 ñieåm) c) 3.../2ñ a) 21 phuùt 15 giaây : 5 c) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt ...... .................... .................................................. ................. .................. ............... .... ...... ....... ..... . ............ ............ ...... ............ ........... ... ....... .. ........... ... ... ...............25 ñieåm ......5 ñieåm) HEÁT A B ÑAÙP AÙN TOAÙN 5 GHKII . ........2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0..............5 giôø = ....................... ...................... . ..................... .. ..........................92 . ...... ..... .. ..... .... .. ... ................/2ñ a) m3 = ............................../1ñ a) 54........... ............................ ........... ............. ........... 90..... .......... . ... ....... ...................................... ........ . . = vaøo choã chaám : ........ .......... .... ......................54 dm3 = ........................... ....................... .............................................. ...... ....... .............. . b) 8 giôø 19 phuùt × 3 d) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø ..... ....................... ....... .. ...... .. phuùt ................. ............................................. ....... ..... ..... .................. Caâu 7 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: 2 ................. .......... .. . ......... ................. . ..... . giôø ................. .. .......... 39...... ..... .................... cm3 (0............. ... . ... . .... c) 89.. . ..................08 ... .... ...................... ........... 5 (0........... ..... .............1.5 ñieåm) b) 18................................................2000...................................... ....... ...................... ............................. .. ........ . ..... ... ............ ...........................................

. .2 c) 40. 45 ( 0.4 = 74. ./2ñ a) 4 ngaøy22 giôø + 5 ngaøy14 giôø = 9 ngaøy36 giôø ( 0.9 = 93.903 dm3: Khoâng phaåy chín traêm linh ba ñeà-xi-meùt khoái.9 ( m2) Tieàn sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0.5 giôø = 210 phuùt ./1ñ a) D. 234 * cm3: Hai traêm ba möôi boán phaàn traêm 1000 xaêng-ti-meùt khoái. 0.8 ( m2) Dieän tích traàn phoøng hoïc laø : (0.25 ñieåm) Caâu 7 :1 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích hình thang laø : ( 0. >.5 ñieåm) c) 18. ./2ñ a) 84 phuùt = 1 giôø 24 phuùt (0. . >. . .9 = 3 380 400 (ñoàng ) Ñaùp soá : a) 93. .25 ñieåm) d) C. 90.25 ñieåm) c) C.14 dm ( 0. .9 m2 (0.08 . = vaøo choã chaám : Ñieàn moãi daáu ñuùng ñöôïc 0. . . .5 ñieåm) 36 000 × 93.…….25 ñieåm . .5 ñieåm) 2 d) m3 = 400 dm3 5 (0. .5 ñieåm .079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi pheùp tính ñuùng ñöôïc 0.045 ( 0. . .5 ñieåm . . b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0.25ñ) = 10 ngaøy12 giôø ( 0.919 m .8 + 30 – 10. 54. . 97./1ñ a) 97.5 ( m2) 3 . 216 cm3 ( 0.6. 39. =. . .5 ñieåm) b) 3.2000. . ..25 ñieåm) b) B.1.6 d) 54.5 ñieåm) ( 6 + 5 ) × 2 × 3.92 b) 89. .25 ñieåm) ( 12 + 9 ) × 5 :2 = 52. .25 ñieåm) 6 × 5 = 30 ( m2) Dieän tích queùt sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0.< . 5. . . . .25ñ) b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt = 6 giôø 39 phuùt c) 8 giôø 19 phuùt × 3 = 24 giôø 57 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 = 4 phuùt 15 giaây Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. (0.5 ñieåm) Caâu 5 : 2 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích xung quanh boán maët töôøng trong phoøng hoïc laø : (0.54 dm3 = 18 540 cm3 (0./1ñ khoái : 2001 dm3 * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái : 0. Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .25 ñieåm) b) 3 380 400 ñoàng Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. .5 ñieåm) 74.

ñoà chôi cuûa Trung Quoác ñöôïc xuaát khaåu nhieàu nöôùc treân theá giôùi. h) Thuyû tinh ôû theå loûng thaønh thuyû tinh ôû theå raén. Ñoäng vaät ñoäc ñaùo : coù nhieàu loaøi thuù nhö caêng-gu-ru. Ít soâng hoà. ÑÒA LÍ 1. 3-Keå teân moät soá maët haøng Trung Quoác maø em bieát . nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà. 4/67 . e) Xi maêng troän vôùi caùt vaø nöôùc.Muøa heø. 4/72. MOÂN KHOA HOÏC Caâu 2/60.pu. .Vì sao chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu ? Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo neân chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu : töø nhieät ñôùi. 2/91. -Cam-pu-chia: ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baéng daïng loøng chaõo.5 – 30 = 22.cao su. ban ñeâm laïnh 00C. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi.Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân. thieáu nöôùc. 8-Haõy cho bieát ñaïi döông naøo coù ñoä saâu lôùn nhaát. cheø. saûn xuaát nhieàu maùy moùc. Töø laâu Trung Quoác ñaõ noåi tieáng veà tô luïa. 2-Haõy neâu ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø Cam. taïo ñieàu kieän cho Ñoâng Nam AÙ saûn xuaát nhieàu luùa gaïo. daàu döøa. ñoàng baèng chaâu thoå maøu môõ. 3/69 . 9/119. 1/100. haøng may maëc.Haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa hoang maïc Xa-ha-ra.83. g) Ñinh môùi thaønh ñinh gæ. 5/118. phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc vaø xa van.chia . b) Thaû voâi soáng vaøo nöôùc. chæ baõi ñaù.25 ( 0. . .25 ñieåm) ( 0. c) Daây cao su bò keùo daõn ra. Söï bieán ñoåi hoa hoïc xaûy ra trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây : a) Hoa tan ñöôøng vaøo nöôùc. daàu coï. 9-Haõy neâu vaøi ñaëc ñieåm cuûa vuøng röøng A-ma-doân . 1/105. ban ngaøy gaàn 600C. Thöïc vaät : coù nhieàu baïch ñaøn vaø keo. Haøng ñieän töû. 2. oâ toâ. 4/69.5 ( m2) Ñaùp soá : 22. 6-Ñoâng Nam AÙ coù ñieàu kieän gì ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ? Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Ngaøy nay. 4/102. 2/104.1/98. 2/62 . 3/110. -Laøo: Laõnh thoå khoâng giaùp bieån.78.Dieän tích hình tam giaùc laø : ñieåm) 12 × 5 : 2 = 30 ( m2) Dieän tích phaàn khoâng toâ ñaäm laø : 52.NAÊM HOÏC 2009-2010. Cô quan sinh duïc ñöïc vaø cô quan sinh duïc caùi cuûa thöïc vaät coù hoa laø : nhuî vaø nhuî. 3/94. 3/109. saâu bao nhieâu meùt ? Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu lôùn nhaát laø11 034 m . 1/88. gaáu coâ-a-la. 1/82. 4-Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù ñaëc ñieåm gì? Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù khí haäu khoâ haïn. d) Ly thuyû tinh bò rôi vôõ. goám. 1/77. nuùi ñaù .( Vôû baøi taäp Khoa hoïc ) 1. Khoâ noùng nhaát theá giôùi laø hoang maïc lôùn nhaát theá giôùi khoaûng 9 trieäu km2. söù. 5-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-madoân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó. .99.25 ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HKII KHOÁI LÔÙP 5 . 3d/100. thieát bò.5 m2 ñieåm) ( 0. 7/119. 7.

.. . .Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : Khí haäu Ñoäng vaät. Keát quaû laø sau 56 ngaøy ñeâm chieán ñaáu kieân cöôøng. . . 3. taïi ñaâu ? Ngaøy 27... ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn. . toaøn chaâu luïc phuû lôùp baêng daøy trung bình treân 2000m... .... thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn..... ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi. nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng haøng ñaàu theá giôùi nhö saûn xuaát ñieän. maùy moùc. Hoa Kì ..-Laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi. . .Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo thôøi gian naøo? Keát quaû ra sao? Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo ngaøy 07-05-1954.. 11-Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Nam Cöïc ... Saûn phaåm coâng nghieäp chaát löôïng cao.... .. OÂ-xraây-li-a . .Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam ñöôïc kí keát chính thöùc vaøo thôøi gian naøo..... Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån.. .. .. . .. . löông thöïc.. .. . Phaùp .... phaûi coù traùch nhieäm haøn gaén veát thöông chieán tranh ôû Vieät Nam 12..vuõ khí.. taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp . thieát bò.. Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó. röøng döøa LÒCH SÖÛ 1.... phaûi chaám döùt dính líu quaân söï ôû Vieät Nam. .. thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa Vieät Nam... . . . caây keo xtraây-li-a .. .. .....Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû laø: Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. . 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó.. Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân. laïnh nhaát theá giôùi. ...Ñoäng vaät: caêng-gu-ru. 2... .. cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta ? Ngaøy 19-05-1959 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn...... gian khoå. Mó phaûi toân troïng ñoäc laäp.. . Ñoäng vaättieâu bieåu nhaát laø chim caùnh cuït.01-1973. Ñaây laø con ñöôøng ñeå mieàn Baéc chi vieän söùc ngöôøi. ghi trang vaøng choùi loïi vaøo lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta. .. Cam-pu-chia . .Ñöôøng Tröôøng Sôn baét ñaàu ñöôïc môû vaøo thôøi gian naøo ? Ñöôøng Tröôøng Sôn coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán choáng Mó. khí ñoäc. phaûi ruùt toaøn boä quaân Mó vaø quaân ñoàng minh ra khoûi Vieät Nam. laøm saïch baàu khí quyeån .. . chuû quyeàn. ... Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ..… cho chieán tröôøng.. 4. . 11-Haõy neâu nhöõng ñieåm cô baûn cuûa Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam. .. .... ... .. . . boä ñoäi ta ñaõ ñaùnh saäp “ phaùo ñaøi khoång loà” cuûa thöïc daân Phaùp ôû Ñieän Bieân Phuû. Hoa Kì coøn xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. ... gaáu coâa-la.... goùp phaàn to lôùn vaøo söï nghieäp giaûi phoùng mieàn Nam... 14......... Ai Caäp . quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C....Ñieàn teân caùc chaâu luïc vaøo baûng döôùi ñaây: Teân nöôùc Thuoäc chaâu Teân nöôùc Thuoäc chaâu luïc luïc Trung Quoác . . 10-Haõy neâu ñaëc ñieåm kinh teá cuûa Hoa Kì . Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä. Lieân Bang Nga .. Chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc...… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm... . Laøo .. .

Cung caáp ñieän cho caû nöôùc . .Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? . Toång Thoáng Döông Vaên Minh ñaàu haøng voâ ñieàu kieän. . 7. 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp.Quaân Phaùp ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. . . .1956. aâm möu chia caét laâu daøi ñaát nöôùc ta. . a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. .KHOÁI 5 . . 9. c. .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. chanh 3. ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ khuûng boá vaø taøn saùt ñoàng baøo mieàn Nam. bí Ngoâ Böôûi. . . .Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa laø: -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä . khoâng khí. . . b. .5. . . Ñôn vò xe taêng cuûa Buøi Quang Thaän ñaõ tieán vaøo dinh. . . NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh HOÏ VAØ TEÂN : .Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô. -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ. -Thaùng 7.Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát.Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : -Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng.4 –1975. cam.Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô.Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: Ngaøy 30 . 8. . 6. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm.Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. . aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta. . . baàu. . . . vôùi söï kieän lòch söû ñaùnh chieám dinh Toång Thoáng nguïy.NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1. ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ laøm gì ? . . . Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. . BAØI THI HOÏC KÌ II. nöôùc. . . . 10-Quoác hoäi khoùa VI ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh troïng ñaïi naøo? Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng. . .Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi. . .

.... . c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . ..... .. nhò.............. .. .... haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân..... .. ............ ...... 10......Thöïc vaät. 11... c) Söï keát hôïp............ .. ..... ... nhuî .... c) Söï sinh saûn.. .................. .. 5......... sinh saûn...... moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng...Nhaø ôû... nöôùc.. .... .... .... .. aùnh saùng.. ......... e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc.. coâng tröôøng.. c-Vì hoå con caàn söï che chôû. b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi..... c.... con ngöôøi... ....... . . .... khoâng khí.. 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra......... laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi............. ...Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : . b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù.. ........ b) Söï thuï phaán. ... ........ 7..... ..... ..... c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi................ d-Taát caû caùc yù treân............ trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp............ 6.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau.. ......Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta............ ...... nhieät ñoä...... .......Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm.... . . ........ . 4. ...... c) Tröùng..... ..... b. .....Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù.. .................. d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn.... ............. .a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt............ laøng maïc..Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã .......... .. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït.... aáp uû cuûa hoå meï. ............... ...ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng... ..... tröôøng hoïc.... b-Ñaát ñaù. ñöïc goïi laø. ..Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a. baûo veä cuûa hoå meï.......... cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa........... .......... ... ñoäng vaät..... ...Hoån hôïp laø gì ? a. .................... ..... .. .... d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi )......... ...... .. ..... ......... 12. ... Cô quan .. ........... c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau...Ñuùng ghi Ñ.... b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc... ..Cô quan sinh duïc caùi goïi laø .. 8.. Sinh duïc...... nhaø maùy.... ..... Hoa laø cô quan . ..... d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi..

. .. nhaø beáp. . . caù vaøng. 13. . 15. . . chim caùnh cuït. c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. chuoàng traïi chaên nuoâi. b) Giöõ veä sinh nhaø ôû. nhaø veä sinh. b) Cây cối giữ nước lại. ..Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 17. a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. con người cứ việc sử dụng thoải mái. . ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. . .. 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. .Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. .Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït . . ÑEÀ THI HOÏC KÌ II. . .2010 . Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng 14. . .Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16. b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. d) Thực hiện tất cả các việc trên. . . . . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . . . b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. . d) Câu a và c đúng. . .KHOÁI 5 .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009 . . . c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn.NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1. .Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. 19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước. . . chữ S vào trước ý kiến sai. .b) Böôùm. d) Saâu. höôu cao coå. . .

moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng. nhaø beáp. . . . d) Nhoäng. . chuoàng traïi chaên nuoâi. . . . caù vaøng. 9. . . nhuî . . b) Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn. haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. Sinh duïc. b) Söï keát hôïp. . c) Giöõ veä sinh nhaø ôû... Hoa laø cô quan . .Noaõn phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Hôïp töû phaùt trieån thaønh Quaû 2-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. .ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Saâu. . . . d) Thực hiện tất cả các việc trên. . . . con người cứ việc sử dụng thoải mái. . b) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. höôu cao coå. . .Cô quan sinh duïc caùi goïi laø .Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. e) Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. . nhaø veä sinh. b) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. .Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. b) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. 6. d) Câu a và b đúng. . c) Cây cối giữ nước lại. . ñöïc goïi laø. . . b) Không còn cây cối giữ nước.Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï sinh saûn. chim caùnh cuït. . cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. . 8-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng.Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. . . Ñoäng vaät ñeû con Ñoäng vaät ñeû tröùng 10. . .. c) Tröùng. . b) Böôùm. d) Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. . . .Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 5-Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . . c) Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . . trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. . . 11-Ñuùng ghi Ñ. . . 7. sinh saûn. . nhò. chữ S vào trước ý kiến sai. . a) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. c) Söï thuï phaán. . . . c) Söï naûy maàm. . 4. . . . . . Cô quan . 3. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a) Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. .

............ ... .............Hoån hôïp laø gì ? a) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau.......... . ñoäng vaät.... .. a) Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát............ 19..... bí Ngoâ Böôûi..... ...... ..... b) Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau........................ . c) Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng... b) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra....................... ....... . ...... ............................ laøng maïc................... .. ..... chanh HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ................ .Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch ........ ............................................................. c-Ñaát ñaù............ .... 1 ÑEÀ ......... 17-Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a.............. 18. .... .......... . ......... khoâng khí.. nhaø maùy........... baàu.............. b-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ). c) Vì hoå con caàn söï chaêm soùc..............Nhaø ôû........... cam........... khoâng khí...... d........... ............................. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.... con ngöôøi... aáp uû cuûa hoå meï... d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi....... ................. ..... .......... 13-Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta... .. tröôøng hoïc... coâng tröôøng.... ...... d) Taát caû caùc yù treân..... nöôùc.Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng......... baûo veä cuûa hoå meï.. aùnh saùng.. nhieät ñoä... ................. . . ............. .........Thöïc vaät..... nöôùc............... laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.. c) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù.......Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp.............. .... . 15....... ... . 14.... . .....12-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi.. .... ..... b) Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt. c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi.......... .. ................................. 16-Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a) Vì hoå con caàn söï che chôû...... . b) Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng...... ........

.... Quoác ca ........... .......... C-Taïisao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0...................Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû .... ... ñaát nöôùc thoáng nhaát... c.. buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó............... 0..... b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng................................Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi.. Caâu 2 : Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: (2 ñieåm) ...........Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt......... b................ ......... Ñònh ............Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a-Gia ñình ñoaøn tuï.. c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam................. Quoác kì ........ ÑEÀ THI HOÏC KÌ II....... (2........... ...... Thuû ñoâ .NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A............5ñieåm) a..................KHOÁI 5 ................... ............ c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn.............. ............................. ... ................... Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ......................................Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.............. (1ñieåm) a........5 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc . ........................ Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .. ........................ Caâu 4 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian ... B................5ñieåm) b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam..............Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008 ........2009 ................ ......... Caâu 3 : Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng................................ aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.......................................... ........ ................ .... ............................... . . Thaønh phoá ............................ Saøi Goøn – Gia ............ ......................... buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó..............................................Lôùp Naêm....... ..... ................Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt........ Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ...............................

... . . .... . .5 .5 .. . Thuû ñoâ . ....... . ... .... .Ñuùng ghi Ñ....... . ... . – Gia Ñònh .KHOÁI 5 .. Caâu 3......5ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc ... ... .....Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 ..... . ..... . . .. ...... .... .. ...... ..1 . . ...NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 30 .. ... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1....... c) Thaùng 7.. ....... . ..4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 .. . ....5ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc .1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 . ... ..Ñuùng ghi Ñ... b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. ÑEÀ THI HOÏC KÌ II.1956.5 ..1959 thuùc thaéng lôïi Caâu 2....1959 Caâu 5........ ... ... .... .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009... c) Thaùng 7.. .... . ... ..1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 . ..5 ..... ........1 .. ... Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. . ... ... .. .. ........ sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1.... .. ... .Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng. .. .. b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. . ... ..1973 Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 19 ........... .. Quoác ca .... .... . .1956... ... .. ... HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . . .... .. Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc.... . Thaønh phoá Saøi Goøn .... ..... . .........5 ñieàm ) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc ..1954 Tröôøng Sôn Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 27 . .4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 .... . . Quoác kì ... . ÑEÀ 2 Lôùp Naêm... .. .. ..... . (2.

..... . ............................KHOÁI 5 .... .Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A................ C... ... Caâu 5..............Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ THI HOÏC KÌ II ............ ... .................Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt....... .. .......Gia ñình ñoaøn tuï.... ................... ..... ........ b..................Caâu 4...... .... (1ñieåm) a.. ..... ... aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta....... thöïc vaät ................Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a..... c... ..... .. ......... c.Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam..... ................ ......................... ........................ .... Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ........ Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ... buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó. ....5 ñieåm) a-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn..... .. ......... ........ ........... ...................... ÑEÀ 1 Lôùp Naêm... .... ...... B.... ................... Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a ......... .. .. .......... .. ... Ñoäng vaät... .. .........NAÊM HOÏC: Ñieåm 2008-2009..... c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng........... .... ............... .......... ñaát nöôùc thoáng nhaát............ ..... .......... ... .... Caùc ñaûo ....Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi................ HẾT HOÏ VAØ TEÂN : .. ............................... .. ...........Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1 ñieåm) Khí haäu ... ......................Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0..... ................ Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ................. ................. ........5ñieåm) b............Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.......... ... .............Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.....Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû . ........ MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : 1... b....... ...... .Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam...................... .............. ......... (0......... . buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó..Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (2 ñieåm) ...... ............. ..... .

. ........ ............Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng..... Lôùp Naêm....Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc.........KHOÁI 5 .. ...................Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó... . . . ......Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009...... daân cö ñoâng ñuùc.. ......... d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu5: Ñuùng ghi Ñ...... .. b....Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m .........Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo..............................................Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân. .............NAÊM HOÏC: MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1:Ñuùng ghi Ñ. c....2... ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi..........Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1 ñieåm) ........... HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ... .. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) .. d........ nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà........... ............. c........... ( 0. xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi................. ....5 ñieåm) a... ..... b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån........ Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia ........ B...... ........ maùy moùc................... ...... c.. d.................. ... .. ..Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi...... ... ........Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.5ñieåm) a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo........ ..............Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0... ..... .. ..5ñieåm) a........ . b. .. .. ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän......... ......... laøm saïch baàu khí quyeån .. .... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) a................ . ............ ÑEÀ 2 ÑEÀ THI HOÏC KÌ II . .. ..... thieát bò...Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.. c...... .......................... quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C......................Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. khí ñoäc. b. .............Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi.... Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0. ............ .......Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.

...... .........Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi........Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc.......... ......... ........ (1ñieåm) a...Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m ...... ............ ........ maùy moùc....... ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi....................... .......Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo................... ..... ......... .. B......... c.. thöïc vaät .... .. khí ñoäc... . ...Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0..... nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà. .......Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân...... ... Caâu 2 : Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1ñieåm) Caùc ñaûo Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a Khí haäu Ñoäng vaät. d-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån......... .... ......... . ...5ñieåm) a.............. ................. daân cö ñoâng ñuùc.................... quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C............................. ........... Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3 : A................Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó......... c....... HEÁT ÑAÙP AÙN KHOA HỌC 5 HKII 2008 ................. ......... oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0.... .. ............ thieát bò. ............... . .....2009 ..... ....Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc............................ ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän............ ....... ................ ..........Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng...... ................................ Caâu 5 : Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1ñieåm) .a..... .. ..Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc....... .. ................ c.Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi. . . ...Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. d... . d..... b............ ... ........ ... b-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng c-Laõnh thoå daïng loøng chaõo........ .Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.............. ... . ... b...... Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia ..... laøm saïch baàu khí quyeån ..... ..... .......5ñieåm) a... xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi............ ....... b...........Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó..

laøng maïc.Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch . cam. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.Naêng löôïng nöôùc chaûy. c. baàu.Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a. ñoäng vaät.Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. nöôùc. nhuî . coâng tröôøng.Hoån hôïp laø gì ? X a. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra. nöôùc. . X chanh 3. . Cô quan sinh duïc ñöïc goïi laø nhò.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau. Cô quan sinh duïc caùi goïi la nhuî. aùnh saùng.Nhaø ôû. 5. b-Ñaát ñaù. baûo veä cuûa hoå meï. 8. tröôøng hoïc. Sinh duïc. nhieät ñoä. . . c-Vì hoå con caàn söï che chôû. b. .Naêng löôïng maët trôøi. nhaø maùy.Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. b.Naêng löôïng gioù. c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau. . nhò. X d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ). 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa X Möôùp. .Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta. .Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt.Thöïc vaät. 6. b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc. khoâng khí. 4. bí X Ngoâ X Böôûi. trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. sinh saûn. aáp uû cuûa hoå meï. a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. khoâng khí. X c.1.Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát. Xd-Taát caû caùc yù treân.Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã .Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù. tröùng noøng noïc eách 7. Hoa laø cô quan sinh duïc cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. con ngöôøi.

c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. 11.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16. chuoàng traïi chaên nuoâi. Đ b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. nhaø veä sinh. c) Söï sinh saûn. haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. 12.. höôu cao coå. . S e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. X d) Thực hiện tất cả các việc trên. c) Söï keát hôïp.Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. S a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng chim caùnh cuït sö töû caù vaøng höôu cao coå 14. chim caùnh cuït. b) Böôùm. 15.ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng. 10. X b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. caù vaøng. Ñ d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn.Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực Nhò Nhuïy 17. 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng.Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. nhaø beáp. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? Ñ a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. 13.Ñuùng ghi Ñ. Xc) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi.Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû.Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng.. Ñ c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . b) Giöõ veä sinh nhaø ôû. c) Tröùng.b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi. S b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. chữ S vào trước ý kiến sai. con người cứ việc sử dụng thoải mái. X d) Saâu. X b) Söï thuï phaán.. d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi.

ñaát nöôùc thoáng nhaát. Caâu 3. b) Cây cối giữ nước lại. (1. C. buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó. buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó. b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng.25 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh Caâu 5 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (1 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian . X b. c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn.5ñieåm) X a-Gia ñình ñoaøn tuï. B. Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. c.Cung caáp ñieän cho caû nöôùc . (0. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. 6.Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (1 ñieåm) -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä .19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước.5ñieåm) a.25 ñieåm) X a. c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam. b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam.Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ.Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? ( 0.Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng.Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû . ÑAÙP AÙN LỊCH SỬ 5 HKII 2008 – 2009 ÑEÀ 1 Caâu 1.Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi. Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A. X d) Câu a và c đúng.Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? 0. Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .

Ñoäng vaät: caêng-gu-ru.1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 .1959 Caâu 5. X b.5 .Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng. S b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn.5ñieåm) a. B.1 . Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä.Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo. thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0.Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi. X d.4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 . Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Cam.5 .Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.pu. HẾT ÑAÙP AÙN ÑÒA LÍ 5 HKII 2008-2009 ÑEÀ 1 1. c. Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân. . b. Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0.1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 . Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc.5ñieåm) a. caây keo xtraây-li-a .Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 .Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc.Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc. c.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.chia . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (0.Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1.1956. Ñ c) Thaùng 7.Ñuùng ghi Ñ. Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó.… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm.5 ñieåm) Khí haäu Ñoäng vaät. röøng döøa 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm laø : (1ñieåm) Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó. gaáu coâ-a-la.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.75 ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : Ñ a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .

Khối 5 . như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch.Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi. L c.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) . HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Ñ a. laøm saïch baàu khí quyeån .Khối 5 . (0.Năm học : 2009 . .Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân. con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.5 ñieåm) L b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. C d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu 5 : Ñuùng ghi Ñ. maùy moùc. thieát bò. . ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän.Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån.Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc. có khi rộn rã. xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. khí ñoäc. Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió. . S d.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy. Heát PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT . S b. tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây.Năm học : 2009 . quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C. Ñ c.Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m . ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi. nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm.C a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo. daân cö ñoâng ñuùc.

luùc chia tay. roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn. . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 . Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. .2010 ÑEÀ 1 Moân: TIEÁNG VIEÄT . . ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng. Giu-li-eùt-ta söõng sôø. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. Nghe theá. uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. . Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. . .Moät ngöôøi noùi. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. xoâ caäu ngaõ duùi. . . . Maët bieån ñaõ yeân hôn. . như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch. buoâng thoõng hai tay.Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy. Heát HOÏ VAØ TEÂN : . Lôùp Naêm. . Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm. Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng. Moät yù nghó vuït ñeán. khieáp sôï nhìn maët bieån. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. . . Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. . cao hôn Ma-ri-oâ. . Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. lao ra. . caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.” Hai ñöùa treû söïc tænh. . có khi rộn rã. Quang caûnh thaät hoãn loaïn. . . Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. hai tay oâm chaët coät buoàm. . . .Khoái 5. Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta.Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. Ñeâm xuoáng. khoaûng 12 tuoåi. Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. . Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây. Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. lau maùu treân traùn baïn. Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. .

.. . .... . . . .. . . Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. .... ....... .. ... ... ....... .... ..... cao thöôïng... . .... c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng.. taän tuî.. . duõng caûm.. . .. ..... ñaàu ngöûng cao.... . .. Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? .... ... .... ... ...... Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.. .. nhöôøng söï soáng cho baïn. . b) Moät yù nghó vuït ñeán... . ...... . .. Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?. a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.. . .... caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Coâ baät khoùc nöùc nôû.. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán.. Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. .. ... toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :.......... . ..... .. (quaû quyeát... ...Chieác xuoàng bôi ra xa. c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi.... . b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu. .. b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :......... . ... . toùc bay tröôùc gioù. . . .. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . .. .. . hi sinh baûn thaân vì baïn..... ... ... gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. .. . ..... ñaàu ngöûng cao. .. . . b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : .. .... deã xuùc ñoäng... .. . kín ñaùo. .. a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. .... ..... . .... .... Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông. ... ... ........ toùc bay tröôùc gioù. Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu....... .. . .. .... . ..... ... .. .. lau maùu treân traùn baïn. . . ... ...... Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. .. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. ... gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. ... . . ... .. .... chòu ñöïng... giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : . .. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm..... . .... .. dòu daøng. .. . .. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . b) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ... .. ... xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài.... ..... . . . c) Moät yù nghó vuït ñeán.... khieáp sôï nhìn maët bieån . lau maùu treân traùn baïn...

Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. . . . Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . . b) . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . . . . lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Laëp töø ngöõ. Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. . . . . . .” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. . b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. . baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp.duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. . . em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. . Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . toùc bay tröôùc gioù. .2010 ÑEÀ 2 Moân: TIEÁNG VIEÄT . . . . . . . . Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. b) Con taøu chìm daàn. . Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 .”Caâu (2). . . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . nöôùc ngaäp caùc bao lôn.(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. . Caâu 7:“Ñeâm xuoáng. .5 ñieåm. . . khoaûng 12 tuoåi. Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. Töø . . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) . . .Khoái 5. . . . . . . . . Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. . . . . . . . (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät.Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . . HẾT HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . Lôùp Naêm. . . c) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät. . . . cao hôn Ma-ri-oâ. c) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. .” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. b) Thay theá töø ngöõ. . Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. . . . . . Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . c) Duøng töø ngöõ noái. . . . . . ñaàu ngöûng cao.(1) luùc chia tay. . . . . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.

. buoâng thoõng hai tay. . baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. . . . . toùc bay tröôùc gioù. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. lau maùu treân traùn baïn. Caâu 2 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. . . . Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng.”Caâu (2). . . em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. Moät yù nghó vuït ñeán. . . .duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) b) Laëp töø ngöõ. . .Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. . ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng. . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. ñaàu ngöûng cao. . Quang caûnh thaät hoãn loaïn. . b) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. Maët bieån ñaõ yeân hôn. khieáp sôï nhìn maët bieån. . . . Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta. . b) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï.Moät ngöôøi noùi. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. xoâ caäu ngaõ duùi.Ñeâm xuoáng. . . . . Giu-li-eùt-ta söõng sôø. . . roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn. . b).” Hai ñöùa treû söïc tænh. lao ra. . Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. . toùc bay tröôùc gioù. luùc chia tay. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. c) Con taøu chìm daàn. Töø . Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. . c) Thay theá töø ngöõ. . . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. . . Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Chieác xuoàng bôi ra xa. . . . . . Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. . giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . Coâ baät khoùc nöùc nôû.” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät. . . Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . . . . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . Caâu 4 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . . . ñaàu ngöûng cao. . KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu3:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. . . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) . lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Duøng töø ngöõ noái. . Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. . . . hai tay oâm chaët coät buoàm. . caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Nghe theá.

... Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. . Caâu 7: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?.. ....... .. . .. Caâu 6:“Ñeâm xuoáng.... .. . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài...... .. . ... .... . .... .. khieáp sôï nhìn maët bieån . .. Caâu 5 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán......... ..... .. deã xuùc ñoäng. . . .... ...... ..(1) luùc chia tay.. . ... . a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. .. ... . . . .5 ñieåm.. . gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. cao thöôïng. chòu ñöïng... ... Caâu 8 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän...... ........ lau maùu treân traùn baïn..... ... . . taän tuî... .... Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0..... . caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. ... dòu daøng.. .. .. b) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. .. ... lau maùu treân traùn baïn... a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta...... b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.. ... .. .. .. . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm.. ... . c) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. nhöôøng söï soáng cho baïn. .... . toùc bay tröôùc gioù. . . . .. kín ñaùo... Caâu 9: b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : . duõng caûm. .... . Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . - NAÊM HOÏC : ...... ... .. c) Moät yù nghó vuït ñeán.. daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.. . c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng. .. Caâu 10 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông. ... HẾT ÑAÙP AÙN ÑOÏC THAÀM HKII – LÔÙP 5 2009 – 2010. . ..... . toát buïng) b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :. .” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.c) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. ........... a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :.... . .. daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp..... . . . .. b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. . ...... .. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. ...... (quaû quyeát..... .. ........ ... .. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.. .. ....... . . c) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï... .. . .... a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : ... . . ... .. hi sinh baûn thaân vì baïn... . .... ....... . ñaàu ngöûng cao. . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta... . . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu.. . . b) Moät yù nghó vuït ñeán. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn..... . . . ........ Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.

veà queâ soáng vôùi hoï haøng. dòu daøng. Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. chòu ñöïng. c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng. cao thöôïng. hi sinh baûn thaân vì baïn. dòu daøng. . c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. (quaû quyeát. lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? c) Duøng töø ngöõ noái. nhöôøng söï soáng cho baïn. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. Töø nhöng duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0.Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : Boá vöøa maát. deã xuùc ñoäng.(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông. Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? b) Moät yù nghó vuït ñeán. Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. duõng caûm. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. duõng caûm. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ : quaû quyeát. b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta : taän tuî.(1) luùc chia tay. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? b) Con taøu chìm daàn. em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. taän tuî. Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . deã xuùc ñoäng. chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) Baèng moät caây buùt maøu.”Caâu (2). gaëp laïi boá meï. chòu ñöïng. Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. b) Ñeå ba meï vui loøng.5 ñieåm. cao thöôïng. kín ñaùo. kín ñaùo. Caâu 7:“Ñeâm xuoáng. toát buïng. b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : Ñang treân ñöôøng veà nhaø. Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?.

23. 22. 27- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 26. 20.Con gái ( trang 112) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 30.ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC . 24.Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 19- Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Con gái ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. . 28- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 3 và nội dung bài. 29.Con gái ( trang 112) 25- Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 21.Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 2-3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.

-GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.5 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. ñuùng töø : 1 ñieåm. + Ngaét hôi.ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm).5 ñieåm. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. . ghi teân baøi. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 35 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). taäp II.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm.5 ñieåm.5 ñieåm.5 ñieåm. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu).

5 . trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.5 .5 ñieåm. . trình baøy baøi vieát saïch seõ.rủ xuống cỏ cây” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1.3 .1. + Chöõ vieát roõ raøng.ù cho ñieåm: b.3. duøng töø ñuùng.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù. . *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng. Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát.5. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). II. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc. .laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. thanh.5 . .ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. tröø 0.ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKII KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. I.2. thaân baøi. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân.1 . b.0.5 . b) Höôùng daãn ñaùnh gia. chöõ vieát roõ raøng.2 . trang 123 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt. .Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi hoaït ñoäng ñuû caùc phaàn môû baøi.4 .Vieát Chính taû : Baøi vieát: Chim hoạ mi hót (Töø “Chiều nào cũng vậy. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. khoâng maéc loãi chính taû. b) Ñaùnh gia.

Tà áo dài Việt Nam ( trang 122 ) ( Từ Áo dài phụ nữ . .TẬP LÀM VĂN : 16. II. . tình cảm tốt đẹp . .Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em.ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi . Hướng Thọ phú. Cô gái của tương lai ( trang 118) 2.Chim hoạ mi hót ( trang 123) ( Từ đầu . 20. .rủ xuống cỏ cây ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 34 theo chuẩn kiến thức. . 19. Trong lời mẹ hát ( trang 146) 4.CHÍNH TẢ : 1. 18.ĐỌC THẦM : Bài SGK. 17. III. .Tả cô giáo ( thầy giáo ) đã từng dạy dỗ em và đã để lại cho em nhiều ấn tượng. III. . . Buổi sáng ở thành phố Hồ hí Minh ( trang 132) ( Từ đầu.Tả một người thân đang làm việc ở gia đình . . ngày 4 tháng 05 năm 2010.Tả một đêm trăng đẹp. KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP . .oà tươi trong nắng sớm) 5.chiếc áo dài tân thời) 3. .Tả cảnh giờ ra chơi ở trường em. .

.. ha b) 4812 kg = .. 10 087 12 9 3 4 ........................ . .8 d) 75.................. ....................................................... ....... Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN ........ . . ..../1ñ Ñieàn daáu < : > .. ............................... dm3 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI . ... ....... ............................ ............. . ..... ...... ...... d) 6987..... ..HOÏ VAØ TEÂN : .......... ...... ........207 + 29............478 ............... ....tấn c) 27 m 589 mm = ................. ................... ............................. .................... = vaøo choã chaám : 7 7 a) ....................... ........... .......... ............ ....................... ..................... c) 35.................................... .... ..... ..................mm d) 5................. .. .........35 b) 5 c) 9. .....28 – 5................. . ... ... ..5 ... .................. ................. ............... bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: ……..............7 m3 = .......... .... ..... ......................... Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 1 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1: a) Tìm x..../2ñ a) 7 ha 36 m2 = ...... ....5 ......... ..........9 + 2................. ........................... ......4...................................... ................. ............................................. .......................... .... ... ............ ........ .......... .48 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ....................................... ....... ............. ............... ....... ...........................................Khoái 5................. .... ... ................ Lôùp Naêm........................................................... .......................................... ... ..... ......... .4 × 6..... ........ ................... .. ... Caâu 2 : ......... ................. .. ......../2ñ a) 54................................596 ....... ..........95 : 3.................. Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: ..................... ...../1ñ x – 7...... 9.... .... ... ............678 b) 7........ ....2 = 3............................ . ........... ................. ...........................

. . . .............................. ...... 4 D..m ...... 280kg B................ ......................... . . .......... ..... ..... A....... .................. .......... /2ñ 25 phuùt..... 104 m3 ..25 giôø ..... 3 52m .... .............. ../1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0.. ..... 17 m3 ... ............ ...... ...... .. ........ ...... 28kg C. D 9 m ................. ..?..... ... 7 B ........ giôø ..... .......... 20 phuùt ... a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù....... Baøi giaûi ......... .. .................... Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng......... ............ ... .. C.....25 ñieåm A.. 5 5 5 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau. 4 C....... ..... .....25 ñieåm ) 3 A.............. 0............... ............ 4 D. d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m. ............. .............................. ..25 ñieåm) A..... ........25 ñieåm) 4 4 2 4 B. .. .......... . ................. 0. .... ................... 600 giaây ..... khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0.. Baøi giaûi ............. B......... Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát .. Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø.... .......... ... . . .A .. .. B.... .... . Caâu 7 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình ....... D... .... ........ Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B....... ... 168 m3 .... C.... ........... ..... .. chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0... .......... m . ........... 28kg b) Vieát phaân soá 24 döôùi hỗn số laø : 5 ( 0. .............. ................ ............. b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang......... ..... .. ...Caâu 5 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt......... ....................8kg D.... 2 .1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy.......... .......... .... .......... .... 2............ ... ... .. ....

..... ... 2....... Lôùp Naêm...... B......................... ......... ...........28kg D......... D....... ........25 giôø ............... Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.. ... 17 m3 ............. . ..... ................ c) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0.... ............... .. 20 phuùt ........... ..... ............... b) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m........ ........... ............. . 104 m3 ........................... . ...... ... . ............................. . ..... Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B............................ ... C. ............8kg C.... .................... C. ....... .. ......../1ñ a) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau... giô.... ........................ 600 giaây ............ 4 0........ 280kg ........... .............. ............. B..................................... .. .......... ................ ....... 168 m3 .25 ñieåm) A....................... . chiều rộng 6m và chiều cao 4m là : A..... Baøi giaûi .... ............ .... . 0................ . ....... 3 52m ....... ............. . Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø.................Khoái 5...... .... D. khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0............ Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 2 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt........... Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN .. /2ñ 25 phuùt... ........... ........25 ñieåm ) 3 A............... HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . 28kg B.. Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát ................ .. ..

.. a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù..1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy.... ...... ...................... .............. ...... .....................A . ... .... 2 5 5 5 5 Caâu 3 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình ..... ..... . .4 × 6............. .. ....... .... ... .... .. .478 .......... .... ... ... ........ 9 3 4 . ..................... . .. ......... . = vaøo choã chaám : a) 6987. ..5 ......... ....... ..... ..... ........... ........... ........... ....... ............. b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang............. ................... ..... A..... ................D ........... ................ .. Baøi giaûi .... ...... .. ............... ...... ........ ............ ..... ./1ñ x – 7..5 . .. bieát : ……../1ñ Ñieàn daáu < : > ...........4........ ......35 d) 5 Caâu 6 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: .. ... ... ....... ......... ... 5 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 4: a) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 3 laø: b) Tìm x..d) Vieát phaân soá ( 0. . .... ........ ........... .. . ............ .........7 m3 = ...... .tấn Caâu7 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : . ......... ... . 9............ ... .......8 b) 75... ........./2ñ a) 35..... .... ......... ......./2ñ a) 27 m 589 mm = ...... ....... ........48 7 7 b) 12 ....... .... 4 C.. ......... .. dm3 c) 7 ha 36 m2 = . .9 + 2....... .......m . . 4 D........ .... ................ ... ........mm b) 5....... .2 = 3..... ... ..... ....... Caâu 5 : ..................25 ñieåm) 24 döôùi hỗn số laø : 5 4 2 4 4 B.... C 9m .. .................... 10 087 c) 9.... 7 B .... .......... ....... ha d) 4812 kg = ... ....95 : 3....... ..

...............5 .........478 4........207 7..... d) 6987..6 ( 0.........596 83.......... ..........25 ñieåm ) x = 6... c) 54..........................25 ñieåm ) x – 7...............< ........................../2ñ a) 54............................... 678 5................................596 ................. .......4 ( 0....................2 x = 13...... .... ............4 × 6........ .........596 54..../1ñ a) ..........................2 = 3.............................................5 2 : 5 = 0. 10 087 12 9 3 4 > 4.............885 c) 35. ............... .........../1ñ x – 7.........................28 – 5.......................................... ...................................... ........NĂM HỌC 2009 – 2010 Caâu 1: a) Tìm x................28 + − 29....... ........... .........4 ( 0..........8 = 240................ .............................. ...........4 = 40 % ( 0...... .. .......207 + 29.678 b) 7........4 + 7............. ........................................................< .....................................6 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0...................48..............25 ñieåm ) 0.207 + 29.....................................................72 = 21... ........ ...35 b) 5 c) 9....25 ñieåm ) Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ......9 + 2.................7 1....28 – 5..................... HEÁT ĐÁP ÁN TOÁN 5 HKII .... bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: ……................5 ñieåm ........>.... = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0................... ................... .........25 ñieåm 7 7 ................... ..95 : 3........................... ................................................................678 d) 7......................... 684 d) 75......................... ........ ..........9................. .............2 = 6............... ...............................

8kg ( 0.5 ñieåm ) Ñaùp soá : 117 km ( 0. .25 ñieåm ) Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.25 ñieåm ) Quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B daøi laø : 36 × 3. . .25 ñieåm) 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau. 600 giaây ./2ñ a) 7 ha 36 m2 = 7. . . khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0. . chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0.7 m3 = 5 700 dm3 Caâu 5 : .25 ñieåm ) D.5 ñieåm ) 3 giôø 15 phuùt = 3. 168 m3 b) Vieát phaân soá Caâu 7 : .25 ñieåm ) D 9m Baøi giaûi a) Chieàu cao maûnh ñaát hình thang laø : (9+7):2 = 8 (m) B Dieän tích maûnh ñaát hình thang laø : ( 9 + 7 ) × 8 : 2 = 64 ( m2 ) ? m C Ñaùp soá : 64 m2 b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thangAlaø: ( 0.25 ñieåm) 24 4 döôùi hỗn số laø : B.Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0. . . d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m. .5 ñieåm ) ? m ( 0. . 2.5 ñieåm .1/ñ A 7 m ( 0.812 tấn d) 5.0036 ha c) 27 m 589 mm = 27 589 mm b) 4812 kg = 4. 4 ( 0.25 giôø ( 0. . . .25 ñieåm C.25 = 117 ( km ) ( 0./1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? C. /2ñ Baøi giaûi Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B keå caû thôøi gian nghæ laø : 10 giôø 55 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 40 phuùt ( 0.25 ñieåm ) A B B D C m D C m .5 ñieåm ) Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B khoâng keå thôøi gian nghæ laø : 3 giôø 40 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 15 phuùt ( 0. . .

. Lớp Năm . luùc taûng saùng. . . d) Coâng vieäc ñi vaøo neà neáp. b) Em beù ñi laãm chaãm.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ THI HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Moân: TIEÁNG VIEÄT . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. .” (0. . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . Naêm hoïc : 2009 . c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . . . . . . . . . . .5 ñieåm) a) Em ñi giaøy . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . . . . . . c) Meï ñi chôï. .Thôøi gian : 90 phuùt I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác. . . . . . . . .Khoái 5. .HOÏ VAØ TEÂN:.5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. . (0.2010 Ngaøy thi : – – 2 010 . . . b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân. .

.............. . .............. .. . . . ......... . .. ... . ........... .... .. .. . .. .... ...... .... .. .... .... .. .. ........... ... ... ....... ..... ...... . .... .. .. ... ...... ... .. ............. ... .. .... .. . ......... .. ...................... Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày.. .. ..................... Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø. ..... ....... .. ... . . ..... ... .. .. ... ...... ......... ............ ........... .... . .... .....................Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng.. .... ..... theo töôûng töôïng cuûa em...... .. .. . . .... .... ....... ...................... .. .. .... ... . ................ .... .. ...... ... . .... ...... ..... .. ..... .... .............. .... .. . . .. ................ .. ... .. .. .. ...... ..... ... ........ .. a) Nhoùm 1... ...... ... .. ......... ......... ........ ......... .... .. ... . .. ....... ....... ............ ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm.. ñaùnh ñaøn... .. . ... ... . Caâu (b) laø caâu :.... .... ...... ... . . ...... ..... . ...... ... ........... . . . . .............. ..... .. .. ... .............. . ........................ ... ................. ...... .. . ... ....... .......... .... . .. .. maây traéng löõng lôø troâi..... . b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan............ ...... .... ... ... . ...... . .... . . ...................... ..... . ........... ... ... ................. . . .... . Caâu (a) laø caâu :.. ............ . ....... ........ ...... .......... ....... .... ñoäng töø...... ........... .. .... . .. ........ ... ....... ...... . ............ ........... . ......... . .... .......... .. ...... .... b) Trôøi trong xanh........ . .. ......... .... ........ .. .. .............. .. .. .... .. . ....... . .. . .Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Taû moät nhaân vaät trong moät truyeän em ñaõ ñöôïc ñoïc... ..... ... .......... .... .... ... ..... ... . maây traéng löõng lôø troâi. .. ............. ........ . ......... .... . . . . .. ...... .. .. .. . . ............. ... .... ..... .. .... .. ...... . ... ....... ......... II............. ............ ..... . Töø thaät thaø laø : ... ...... .. . .. tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø. ......... Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :... . .. . . ....... ñaùnh giaøy.......... ... ...... . .. .... ....... .... . ... ....... .. ... . ......... .. ..... ....... .. . ..... ............. b) ) Nhoùm 2............. ..... ...... ...... Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi... .. ......... ... ..... . ......... . .. ... ....... . ........ ..... .... . .. .. ......... .. .. .... . ... .. .............. ....... ......... ....... .. .. .. ... ........ . ........... . ......... . ... ... . ... .. ..... . .......... .......... .................. .......... Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : ....... . . ...... ..... ........... .......” Haõy cho bieát : Ngheä thuaät so saùnh ñöôïc söû duïng trong hai doøng thô treân giuùp em thaáy roõ hình aûnh ngöôøi baø nhö theá naøo ? (1 ñieåm) .. .............. .. ... .... . . .... Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø : .... ........ ...... ... ... .. ...... ... .... ..... ..... . ........ .... ........... Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : ...... ..... . . .... .. ........ . . ......... ..... ..... . . . ... .... . ....... .. ..

....................................................................... ........................... ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ............. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................BAØI LAØM ............................... ................................................................................................................................................................................................................................................................... ................. c) Meï ñi chôï. ............ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................... ............... ............. ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................. .................. ........... ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT HSG LỚP 5 I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác..................................................................... ............................................................................................................................................................................................ .................................................................. .............................................................................................. .............. .................................................................................................................................................................................................................................................... (0...................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................... ............................ .............................................................................. ............................................. ........................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... .......................................................................... ....................................................... .......................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................. ..........................................5 ñieåm) b )Em beù ñi laãm chaãm.............................................................................................. ............................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................... ............................................................................... ..................................................................... ................................................................................................................................................ ........................................................ ..............................................

b) Trôøi trong xanh. maây traéng löõng lôø troâi. ñaùng chuù yù gaây aán töôïng saâu ñaäm. sinh ñoäng.TAÄP LAØM VAÊN : 5 điểm A. ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm. luùc taûng saùng. cao quyù vaø ñaùng kính troïng. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. vaên vieát maïch laïc. b) ) Nhoùm 2 : ñaùnh giaøy. .Chuyeän cuûa baø keå (cho chaùu nghe) ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh caùi gieáng thaân thuoäc ôû laøng queâ Vieät Nam cöù caïn xong laïi ñaày. .Neâu caûm nghó veà nhaân vaät ñöôïc taûû.Maùi toùc traéng cuûa baø ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh ñaùm “maây boâng” treân trôøi cho thaáy baø coù veû ñeïp hieàn töø. Noäi dung : Baøi thuoäc theå loaïi vaên taû ngöôøi. . a) Nhoùm 1: ñaùnh troáng. Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi. tính tình nhaân vaät caàn taäp trung khaéc hoaï những neùt chính. khoâng bao giôø heát. ñaùnh ñaøn Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : laøm cho phaùt ra tieáng baùo hieäu hoaëc tieáng nhaïc baèng caùch goõ hoaëc gaûy. Baøi khaù gioûi laøm noåi baät troïng taâm baøi. Töø thaät thaø laø : tính töø. Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng. Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày. 2. yù noùi : “kho” chuyeän cuûa baø raát nhieàu. . giöõa 2 veá caâu coù daáu phaåy. viết caâu).Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân.” .5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø :chuû ngöõ trong caâu. chöõ vieát ñuùng quy caùch. Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :laøm cho maët beân ngoaøi ñeïp hoaëc saïch hôn baèng caùch chaø xaùt. Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : vò ngöõ trong caâu. Caâu (a) laø: caâu ñôn. caâu vieát roõ nghóa ( khoâng sai loãi: chính taû. . phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. Hình thöùc : Baøi saïch. ñaùnh ñaøn. maây traéng löõng lôø troâi.Troïng taâm baøi laø laøm noåi baät tính caùch nhaân vaät. ñoäng töø. ñoù laø nhöõng caâu chuyeän daønh keå cho chaùu nghe vôùi tình yeâu thöông ñeïp ñeõ… (1 ñieåm) II. Baøi trung bình coù choã taû nhaân vaät coøn raäp khuoân theo coâng thöùc taû ngöôøi . ñaùnh giaøy.” (0. Caâu (b) laø : Caâu gheùp :2 veá caâu noái tröïc tieáp. Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø. duøng töø. tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø. ñaùnh raêng.Yeâu caàu : 1. b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan.Taû hình daùng.

1 . 2 C. 3 D. .1 . .(0. . 3 240 000 ñoàng D. Tính ñoä daøi quaõng soâng AB. . .3 . . 4 Caâu 2: ñieåm) Cho hình M nhö hình veõ. . . x = 0 . .75 cm B. Chu vi hình M laø: A.2. Sau 1 giôø 45 phuùt thuyeàn maùy ñeán B. . . 7. THI HOÏC SINH HOÏ VAØ TEÂN:. (0.85 cm 5cm Hình M Caâu 3: Moät cöûa haøng baùn vaûi ñöôïc 4 320 000 ñoàng tính ra cöûa haøng laõi 25% so vôùi tieàn mua.Thang ñieåm: Tuyø möùc ñoä noäi dung vaø hình thöùc neâu treân. x = 1 .5) phuø hôïp vôùi töøng loaïi baøi sau ñaây : 5 . a = 4 .4 . 25 laàn B. 5 và 9. . 15. 1 080 000 ñoàng B. .b để số 32ab vừa chia hết cho 2.0. . bieát : 10000 (0.7 cm (0.5 C. Theå tích hình laäp phöông A gaáp maáy laàn theå tích hình laäp phöông B ? (0.5 . x = 2 . .85 cm D.5 ñieåm) A.5 ñieåm) Hoûi soá tieàn mua laø bao nhieâu ñoàng ? Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : A. .4. 125 laàn Caâu 5 : Tìm a. b = 5 B. 3 . . 5 400 000 ñoàng Caâu 4 : Coù hai hình laäp phöông . . 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x. 100 laàn D. .04 -2010 -Thôøi gian : 90 phuùt ÑIEÅM: PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ÑIEÅM) Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng . 1 B.Khoái Naêm hoïc : 2009-2010 .2 . . . . Vaän toác cuûa thuyeàn maùy khi nöôùc laëng laø 26. . a = 4. 3 456 000 ñoàng C.Moân: TOAÙN . . 20.5 . .5 ñieåm) A.1. . .4 km/giôø. 12. .5 .5.B.5 . a = 9 .8 km/giôø vaø vaän toác doøng nöôùc laø 2.3. . b = 0 D.Ngaøy thi : 24 . GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ 5. . x = 0 . b = 0 Caâu 6: Moät thuyeàn maùy ñi ngöôïc doøng töù A ñeán B.5 ñieåm) A. b = 5 C. Hình laäp phöông A coù caïnh daøi gaáp 5 laàn caïnh hình laäp phöông B. 8372361 > 837. a = 9 . 50 laàn C. . 2 . chæ cho moät ñieåm soá duy nhaát (cho ñeán 0.

......................................................7 km D........ .............................................................................................................................................................. (1... .................................. ........................................1 km C... Haõy tính ñoä daøi cuûa moãi ñaùy..................................8m2 ñaùy lôùn hôn ñaùy nhoû laø 13.................................................................bieát : 7 y (1 ñieåm) ............................................ ............ ................................................................................................................ 35............... ......................Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) A..........................................................................................58 × 43 + 57 × 17................................................6 m2.....................................................................................................................38 km B........... ..........................................................................................5 ñieåm) 17........5 ñieåm) A..............................................................................................................................................18 D........................................................................................ ..................................................58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 ........................................................................................................................................................... ............................................................................................ 1 5 = Caâu 2: Tìm y .....21 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm) Caâu 1: So saùnh caùc phaân soá sau : 36 89 vaø 363636 898989 (1 ñieåm) ..................5 ñieåm) ........................................................................................................................................................................10 B....................................... .....................34 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0..................15 C....... Caâu 4 : Moät thöûa ruoäng hình thang coù dieän tích 361............. ............................ 42................................................................................ 42...... .................................................. ...........6m thì dieän tích thöûa ruoäng seõ taêng theâm 33................................................................................... Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x.........5m.... 51............ ......................................... bieát raèng neáu taêng ñaùy lôùn theâm 5......................................................... bieát : (1............................................................................................................................................

............................................. ....................... ............................................................ 5 và 9.................................................... .................................................... .............................. 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x...................5 ñieåm) B.....5 ñieåm) 898989 89 ×10101 89 36 363636 Vaäy : = ( 0........................ bieát : 10000 (0......................5 ñieåm) A............................................. 12............. ...................... .........................7 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0...............................b để số 32ab vừa chia hết cho 2.............. ................................ b = 0 Caâu 6: Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) B............................................................. HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HSG KHOÁI 5 – NAÊM HOÏC 2009 2010 PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ñieåm ) 8372361 > 837.........................................................................................................................................bieát : 7 y (1 ñieåm) 1 1× 5 5 5 = = Quy ñoàng cuøng töû soá . ..................................25 ñieåm) 898989 : 89 = 10 101 363636 36 ×10101 36 = = Ruùt goïn phaân soá : ( 0...85 (0...........................................5 ñieåm) Caâu 4 : Theå tích hình laäp phöông A gaáp theå tích hình laäp phöông B laø: D.................................................................................................. ta coù : = 7 7 × 5 35 y ........................................................ 125 laàn (0.....10 PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN 36 363636 Caâu 1 : So saùnh caùc phaân soá sau : vaø 89 898989 (1 ñieåm) Soá laàn ruùt goïn laø : 363636 : 36 = 10 101 ( 0...........................25 ñieåm) 89 898989 1 5 = Caâu 2: Tím y ...................5 ñieåm) Caâu 5 : Tìm a.......................................................................................5 ñieåm) Caâu 3: Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : B 3 456 000 ñoàng (0........................................................................BAØI GIAÛI .......... x = 0 ........ 42.................... a = 4 .................................................................................. 1 ......................... 2 Caâu 2: Chu vi hình M laø: C.................... . C............................................

4 m .9 ( m ) Ñaùp soá : a = 23.5 ) :2 = 23.58 × 100 ( 0. bieát : (1.5 ñieåm) (x + 9) × 6 = 2412 ( 0.58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 = 17.4 = 36.4 ( m ) Ñaùy lôùn cuûa hình thang laø : ( 0.25 ñieåm) Caâu 4 : (1.5 ñieåm) 17.25 ñieåm) x+9 = 2412 : 6 ( 0.25 ñieåm) x = 402 – 9 ( 0.25 ñieåm) = 1758 ( 0.5 ñieåm) 33.3 – 13.25 ñieåm) HEÁT .25 ñieåm) x + 9 = 402 ( 0.5 ñieåm) BAØI GIAÛI Chieàu cao cuûa hình thang cuõng chính laø chieàu cao cuûa tam giaùc taêng theâm vaø baèng : ( 0.58 × ( 43 + 57 ) ( 0.25 ñieåm) x = 393 ( 0.3 ( m ) Ñaùy beù cuûa hình thang laø : ( 0.25 ñieåm ) 60.8 × 2 :12 = 60. b = 36.6 × 2 : 5.25 ñieåm ) ( 60.9 m ( 0.Vaäy: y = 35 ( Vì 2 PS baèng nhau coù töû soá baèng nhau thì maãu soá baèng nhau) Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x.6 = 12 ( m) Toång hai ñaùy cuûa hình thang laø : ( 0.3 – 23.25 ñieåm ) 361.58 × 43 + 57 × 17.5 ñieåm) = 17.