HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 2

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5.
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009

Naêm hoïc : 2009-2010

Caâu 1 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
. . . ./2ñ a) Tìm chữ số x , biết : 12,8x 9 < 12,819
A. x=2
B.x=3
C.x=0
1
b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
6,02 ; 5,3 ; 4,32
; 5,7
A- 4,23
B- 4,32
C- 4,23

; 4,32 ;
; 4,23 ;
; 4,32 ;

5,3
5,3
5,7

.
D. x =

; 4,23

; 5,7
; 5,7
; 5,3

;
;
;

6,02
6,02
6,02

25
thaønh hoãn soá :
7
3
7
7
A- 4
B- 4
C- 3
7
3
4
2
d) Diện tích một hình vuông là 64 m . Cạnh hình vuông đó là :
A – 16 m
B–8m
C – 32 m

c) Chuyeån phaân soá

Caâu 2 :

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số em nữ bằng

4
7

D - 24m

4
số em nam. Hỏi lớp học đó có
3

. . . ./2ñ
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

bao nhieâu em nữ , bao nhiêu em nam ?
Baøi giaûi
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......
..................................
.......

D- 3

Caâu 3 :

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :

. . . ./1ñ

a)
b)

6,85 ………6,847

5
5
.........
9
6

a)

d)

c)
3

9
.........1
4

4
9
........3
10
10

Caâu 4 :
Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình
. . . . .1/ñ vuông ở giữa.
Bài giải
................................................
.......
..............................................................
. . . . . . . . . . 6m
.
12m
..........................................................
............
..............................................................
...........
..............................................................
...........
18
m
....................................................
..........................................
...........
..........................................
...........
Caâu 5 : a) Vieát caùc soá sau goàm coù :
……../1ñ
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Viết vào chỗ chấm :
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Caâu 6 :
. . . ./1ñ

Caâu 7 :

Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
a) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
2
2
b) 17 dm 23cm = . . . . . . . . . . dm2
c) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
d) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
Tính : a)

3 4
× ..............................................
10 9

...........
. . . . ./2ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............
1
1
b) 2 + 4
3
3
.............................................................

.............................................................
..........
6 3
:
5 7
..................................................................
............................................................
...........

c)

5
d) 4 − . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
. . . . . . . . ..

HẾT

HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

ĐỀ 1

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
Ñieåm:

Moân: TOAÙN - Khoái 5. Naêm hoïc : 2009-2010
Thôøi gian : 40 phuùt
Ngaøy thi : 29-10-2009
Caâu 1:
a) Viết vào chỗ chấm :
……../1ñ
- 207, 09 đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
54
- 9
đọc là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
........
b) Vieát caùc soá sau goàm coù :
- Naêm möôi boán ñôn vò, ba phaàn möôøi, saùu phaàn
traêm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi
chín :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 2 :
Ñieàn daáu < : > ; = vaøo choã chaám :
4
9
5
5
3 ........3
.........
. . . ./1ñ
a)
c)
10
10
9
6
9
b) .........1
d)
6,85 ………6,847
4
Caâu 3 :
Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
. . . ./1ñ
a) 3 taán 62 kg = . . . . . . . . . . tấn
b) 36,9 m
= . . . . . . . . . . . . . .cm
c) 17 dm2 23cm2 = . . . . . . . . . . dm2
d) 16549 ha
= . . . . . . . . . . .km2
1
1
Caâu 4 :
Tính : a) 2 + 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
...........

... ... .... .. .. .02 5..... ... . bao nhiêu em nam ? Baøi giaûi . .. . ..... .......... Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.. . . ....... .. ... .. ......4 7 3 .. ..... . . .. ...... .. .. . .............. ... . .. ............. ..... ..... 4...... . ..... ....... ....... ... ...23 ... . .... ./2ñ bao nhieâu em nữ .... . ...... ...32 . . . ... .. . .... 3 4 × .... .8x 9 < 12.... .. . c) Chuyeån phaân soá A. .......... . . ../2ñ a) Tìm chữ số x .4.. . . 4. ......... .. .. 5 b) 4 − ... ... ........... .. . .... .... .. .. ............. .. .... . ..7 .... ... .......... . .. 6 3 d) : .. ..... . . ... . . ..... ...... .. ....02 25 thaønh hoãn soá : 7 4 C.. . . . . ... .... .... .. . ....23 . ... . .... 4... .... . ........... ....... ........ .. ..... .7 A.. . ... . .. 4.... ....02 ... . .. . ... ...... .. . .... ...... Hỏi lớp học đó có 3 . ..... ....... ... .7 .... 6......... ...... .... .... .. ... ....819 A. . . ... .x=3 B–x=2 C–x=1 0 b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6.. ..... .. .. . ...... . ......... . .. .... . .. . . . .. .. .. .. ... .......... ....... .. . ....... ...... . . . .. .. . 6. .... ...... .. ....... .. .. ..... .3 7 4 . . 5.. ......... ...... .. ....... .. ... . .. .... . .... ... . .. C.... ... .23 5. 6. . .. .. .. ... . . .... .... .. . . .........3 7 D. .. . trong đó số em nữ bằng số em nam. . .........../2ñ . . .. .... .. 4.7 ............3 ..... ... ......... 5 7 ..... . . ..... .....4.. ... ...... ...... ... ...... ...... . . . ..4 3 7 B.......... .... .. . . . .. .......3 ... ......... ... .... .... . .. . . 5...... . ........... .............. .. .. D.. 7 ... .. 4 Caâu 5 : Một lớp học có 35 học sinh... . .. .32 .. ........ ......... .. . .. . .02 5.. ... .... . ...3 . . ..... ....... ... . ..........3 . . ... . . ... ..23 . .. ...... ..32 ........ .... .... ... 5. . .. 5.4. .. . . .. . .. .. .... ...... ... .... B........ . .. ..... ....... .32 ... .. .... ... . ...x = .... . 5.... ... . ...... .. . biết : 12.... .. .. . c) 10 9 .. .. . ........ .......... .......

....Ba möôi saùu vaø möôøi laêm phaàn hai möôi chín : 36 29 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ..............................d) Diện tích một hình vuông là 64 m2 ....................... ...............................Naêm möôi boán ñôn vò......NĂM HỌC : 2009 .......................... ... ........ ............. Caâu 1: ……........... .......... ........... .207........ ............................ ba phaàn möôøi......16m Caâu 7 : Tính diện tích của phần tô đậm trong hình A dưới đây gồm có hình chữ nhật và hình ..... . ............... ....... = vaøo choã chaám : Mỗi bài đúng được 0.. .......................... HẾT ĐÁP ÁN TOÁN 5 GHKI ........... ....... ....................... ..... . 100 b) Vieát caùc soá sau goàm coù : ........ .... ..... saùu phaàn traêm : 54. .................. Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D ...25 điểm.... .... ..... Bài giải .... 09 đọc là : Hai trăm linh bảy phẩy không chín.. .. .........9 đọc là : Chín và năm mươi bốn phần trăm.............25 điểm........................ 6m ...36 15 ....2010 Mỗi bài đúng được 0.. 18 m ....................... a) Viết vào chỗ chấm : ....1/ñ vuông ở giữa........... .......... 12m . 54 ................... ............/1ñ .............

.32 .23 .02 . .49 km2 Tính : 1 1 7 13 20 a) 2 + 4 = + = 3 3 3 3 3 Mỗi bài đúng được 0. . ./1ñ Caâu 4 : 3 4 9 <3 10 10 c) 5 5 < 9 6 9 >1 d) 6.4 B. .23 dm2 d) 16549 ha = 165. biết : 12. .23 . ./2ñ 5 28 5 23 = − = 7 7 7 7 3 4 3 × 4 12 2 3 4 3× 4 3× 2× 2 2 × = = = (hoac × = = = ) c) 10 9 10 × 9 90 15 10 9 10× 9 2× 5× 3× 3 15 6 3 6 7 42 14 = d) : = × = 5 7 5 3 15 5 Caâu 5 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0.7 .8x 9 < 12. 4. . .819 A. . .02 5.5 điểm. .25 điểm. C. 5. 6. ./1ñ a) b) Caâu 3 : 0.9 m = 3690 cm c) 17 dm2 23cm2 = 17. 6.3 .16m c) Chuyeån phaân soá Caâu 7 : Mỗi lời giải và phép tính đúng được 0. . . 5.25 điểm.5 điểm. . 5. .32 .x=3 B–x=2 C–x=1 D.7 . đáp số đúng được 0.23 .7 . 4.7 A.23 5.25 điểm.32 .3 C. .x = 0 b) 4 − b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6. . tóm tắt.3 . 5. .85 > 6.4.062 tấn b) 36.32 .847 4 Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Mỗi bài đúng được a) 3 taán 62 kg = 3. Cạnh hình vuông đó là : A – 32 m B – 24 m C–8m D .3 . đáp số đúng 0.4. 4. B. 6./2ñ Baøi giaûi Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 3 = 7 ( phần ) Số học sinh nữ lớp học đó có là : 35 : 7 × 4 = 20 ( học sinh ) Số học sinh nam lớp học đó có là : 35 – 20 = 15 ( học sinh ) Đáp số : Nữ : 20 học sinh Nam : 15 học sinh Caâu 6 : Mỗi câu đúng được 0. 4.02 5. . .4.3 D.. .3 .1/ñ Bài giải ./2ñ a) Tìm chữ số x . 4.5 điểm.4 7 4 7 3 2 d) Diện tích một hình vuông là 64 m . . . 5.02 25 thaønh hoãn soá : 7 3 7 4 7 A.25 điểm. .

Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. II. Màu xanh ấy như trường cửu.TP. xanh lục của trời..TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT . Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I. cái rạng rỡ của đất trời. cũngphơi phới. . lúc nào cũng bát ngát.Khoái 5.. Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển. cũng trẻ trung.Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em. xanh lam của núi. 12m 6m 18 m Hình A Diện tích hình chữ nhật là : 18 × 12 = 216 ( m2 ) Diện tích hình vuông ở giũa là : 6 × 6 = 36 ( m2 ) Diện tích của phần tô đậm trong hình A là : 216 – 36 = 180 ( m2 ) Đáp số : 180 m2 HẾT PGD &ĐT . Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng.. Theo THI SẢNH. Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước.

cũng trẻ trung.. Theo THI SẢNH. Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 28 . Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung. .PGD &ĐT . . . chim sÎ tung hoµnh. . xanh lam của núi. Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng. cái rạng rỡ của đất trời. Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Khãm c©y. .Khoái 5. . xanh lục của trời. . ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ võa ñ dét. . luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Đọc thầm:.Tập làm văn : (5 điểm) Đề bài : Em hãy tả cảnh ngôi trường em. . . . . . võa Êm ¸p. Màu xanh ấy như trường cửu.10 -2009 Sau trËn ma rµo Mét giê sau c¬n gi«ng. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I ÑEÀ 1 Ñieåm: Naêm hoïc : 2009-2010 Đọc tiếng: . Mïa hÌ. . . . Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. II.Vieát Chính taû : (5 ñieåm) Baøi vieát Vịnh Hạ Long Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. Lôùp Naêm.TP. . chÝch choÌ huyªn n¸o. lúc nào cũng bát ngát. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. . Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước. . mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ. .. Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 28 -10 -2009 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT I. . . Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. Ánh . . ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. . .TA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I Moân: TIEÁNG VIEÄT . HOÏ VAØ TEÂN : . cũngphơi phới. . . gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ.Khoái 5. . Điểm đọc: Moân : TIEÁNG VIEÄT . . . Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm : xanh biếc của biển. .

câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? . ấm áp và sống động. c. ChÝch choÌ huyªn n¸o. VICTO HUYGO Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? a. v« sè bím chËp chên tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. cuéc sèng trµn trÒ. KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI Câu 4 : Sau cơn mưa rào. Sáng rực lên như những ngọn đèn. b. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. c. Sau trận mưa rào mùa thu. Quanh c¸c luèng kim h¬ng. cã chim gï. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. chim sÎ tung hoµnh. V¾ng lÆng thÇn tiªn. Khãm c©y. ChÝch choÌ huyªn n¸o. nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Sau trận mưa rào mùa đông. tr¨m thøc nhung gÊm. c. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. b. b. khÝ Êm. Nhùa ngät. nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ. mïi th¬m. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn mưa rào ? a. Đầy hương thơm và tia sáng. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt bïn. C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. chim sÎ tung hoµnh.s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. ThËt lµ giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. C©y cá võa t¾m géi xong. b¹c. giã håi hép. bím chËp chên. Tươi mát. sáng rực. bím chËp chên. Câu 5 : Trong đoạn 3 . Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. chim sÎ tung hoµnh. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. cã giã håi hép díi l¸. mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. hoa thơm nồng. c. Sau trận mưa rào mùa hạ. v¾ng lÆng mµ dung hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c. cã ong vo ve. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? a. d. Sau trận mưa rào mùa xuân. b. bím chËp chên.

a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
c. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Đẹp, tắm.
b. Tắm, tươi mát.
c. Tắm, lau ráo.
Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a. Nhộn nhịp, bình yên.
b. Vắng lặng, náo nhiệt.
c. Ồn ào, náo nhiệt.
Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
b. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
c. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lôùp Naêm. . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ

BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ I
ÑEÀ 2
Ñieåm:
Naêm hoïc : 2009-2010
Đọc tiếng: . . . . .
Đọc thầm:. . . . .
Điểm đọc:

Moân : TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5.
Thôøi gian : 30 phuùt
Ngaøy thi : 28 - 10 -2009

Sau trËn ma rµo

Mét giê sau c¬n gi«ng, ngêi ta dêng nh kh«ng nhËn thÊy trêi hÌ
võa ñ dét. Mïa hÌ, mÆt ®Êt còng chãng kh« nh ®«i m¸ em bÐ.
Kh«ng g× ®Ñp bằng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang ®îc mÆt
trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p... Khãm c©y, luèng
c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Trong t¸n l¸ mÊy c©y sung,
chÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n c©y
dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh
s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh
nh÷ng ngän ®Ìn. Quanh c¸c luèng kim h¬ng, v« sè bím chËp chên
tr«ng nh nh÷ng tia s¸ng lËp loÌ cña c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.
Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng. Nhùa ngät, mïi
th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ. Nhê cã c¸t nªn kh«ng cã mét vÕt
bïn, nhê cã ma nªn kh«ng cã bôi trªn l¸. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m
thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. ThËt lµ
giµu sang mµ còng thËt trinh b¹ch. C¶nh vên lµ v¾ng lÆng cña thiªn
nhiªn trµn ngËp h¹nh phóc. V¾ng lÆng thÇn tiªn, v¾ng lÆng mµ dung
hoµ víi ngh×n thø ©m nh¹c, cã chim gï, cã ong vo ve, cã giã håi hép díi
l¸.
VICTO HUYGO
Ñoïc kó baøi văn treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu
traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã
troáng caùc caâu hoûi sau :
Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là :
a.Vắng lặng, náo nhiệt.
b. Ồn ào, náo nhiệt.
c. Nhộn nhịp, bình yên.
Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm :
a. Rùa chạy thi với Thỏ . Anh ấy chạy việc.
b. Em đi giày mới. Ông em đi bộ tập thể dục.
c. Ông em thích chơi cờ tướng. Bãi ngô đã trổ cờ.
Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng ….c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy.” có mấy từ láy ?
a. Có 4 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Có 3 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Có 2 từ láy là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng, lµm cho nã s¸ng
rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn.”
Đại từ trong câu trên là từ : . . . . . . Thay thế cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ RỌC ĐI

Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ?
a. Sau trận mưa rào mùa xuân.

b. Sau trận mưa rào mùa thu .
c. Sau trận mưa rào mùa hạ .
d. Sau trận mưa rào mùa đông.
Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau cơn
mưa rào ?
a. C©y l¸ võa t¾m ma xong ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o.
b. Hoa cÈm chíng cã mïi th¬m nång nång. Ánh s¸ng m¹ vµng
nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng.
c. Khãm c©y, luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng, hoa
thơm nồng, sáng rực.
Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ?
a. Sáng rực lên như những ngọn đèn.
b. Tươi mát, ấm áp và sống động.
c. Đầy hương thơm và tia sáng.
Câu 8 : Sau cơn mưa rào, hoạt động của các loài vật như thế nào ?
a. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, nh÷ng tia s¸ng lËp
loÌ.
b. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên, giã håi hép.
c. ChÝch choÌ huyªn n¸o, chim sÎ tung hoµnh, gâ kiÕn leo däc th©n
c©y dÎ, mæ l¸ch c¸ch trªn vá, bím chËp chên.
Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong, ®ang
®îc mÆt trêi lau r¸o, lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t, võa Êm ¸p.” những từ
dùng theo biện pháp nhân hóa là :
a. Tắm, tươi mát.
b. Tắm, lau ráo.
c. Đẹp, tắm.
Câu 10 : Trong đoạn 3 , câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ?
a. Ánh s¸ng chan hoµ lµm cho v¹n vËt ®Çy tin tëng.
b. C©y cá võa t¾m géi xong, tr¨m thøc nhung gÊm, b¹c, vµng bµy
trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi.
c. Nhùa ngät, mïi th¬m, khÝ Êm, cuéc sèng trµn trÒ.
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
HẾT
ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKI
NĂM HỌC ; 2009 - 2010
Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi :

Những con sếu bằng giấy ( trang 36) Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài. 5. 10.Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 3. 7.Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 3. 2.Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 9.1. ( trang 36) 4. 6.Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( trang 10) Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.Những con sếu bằng giấy Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Một chuyên gia máy xúc ( trang 45) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKI .Kì diệu rừng xanh ( trang 75) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 8.LỚP 5 NĂM HỌC : 2009 – 2010 ĐỀ 1 . 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.Những người bạn tốt ( trang 64) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.

” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : c. lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. Câu 5 : Trong đoạn 3 . bím chËp chên. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o. lËp loÌ. Ồn ào. Khãm c©y. hoa thơm nồng.Tắm. Ông em thích chơi cờ tướng. Tươi mát. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? c. Câu 8 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : b. ấm áp và sống động. chËp chên.” Đại từ trong câu trên là từ : nó thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Mỗi câu trả lời đúng được 0.” có mấy từ láy ? b. b¹c. Có 3 từ láy là : nång nång. Câu 9 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. Sau trận mưa rào mùa hạ. sáng rực. lau ráo. Câu 7 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : c. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng.5 điểm ĐỀ 2 Câu 1 : Những từ đồng nhĩa với từ “huyên náo” là : .Câu 1 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? b. Câu 10 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. tr¨m thøc nhung gÊm. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. hoạt động của các loài vật như thế nào ? a. C©y cá võa t¾m géi xong. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Câu 4 : Sau cơn mưa rào. Bãi ngô đã trổ cờ. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. Câu 6 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. chim sÎ tung hoµnh. náo nhiệt. Câu 3 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? b. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. mæ l¸ch c¸ch trªn vá.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. võa Êm ¸p. Câu 2 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? c.

mæ l¸ch c¸ch trªn vá. lËp loÌ. Câu 8 : Sau cơn mưa rào. luèng c¶nh trao ®æi h¬ng th¬m vµ tia s¸ng. Sau trận mưa rào mùa hạ . lµm cho nã s¸ng rùc lªn nh nh÷ng ngän ®Ìn. bím chËp chên. chim sÎ tung hoµnh. Khãm c©y.5 điểm HẾT ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC GHK I . sáng rực. Câu 6 : Tìm trong đoạn 2 những chi tiết cho thấy cảnh sống động của cây cối sau trận mưa rào ? c. Câu 4 : “Ánh s¸ng m¹ vµng nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng. Bãi ngô đã trổ cờ. b¹c.c¸c ®o¸ ®Ìn hoa Êy. lau ráo.Tắm.” những từ dùng theo biện pháp nhân hóa là : b. Câu 3 : Trong đoạn “Hoa cÈm chíng …. Câu 9 : Trong câu “Kh«ng g× ®Ñp b¾ng c©y l¸ võa t¾m ma xong. Mỗi câu trả lời đúng được 0.Thay thế cho : nh÷ng ®o¸ hoa kim h¬ng Câu 5 : Bài văn tả cảnh vật thiên nhiên vào lúc nào ? c. gâ kiÕn leo däc th©n c©y dÎ. vµng bµy trªn c¸nh hoa kh«ng mét tÝ bôi. câu văn nào tả cảnh đẹp sau cơn mưa rào ? b.b. Câu 2 : Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm : c. ®ang ®îc mÆt trêi lau r¸o.” có mấy từ láy ? b. náo nhiệt. hoạt động của các loài vật như thế nào ? c. Có 3 từ láy là : nång nång. Câu 10 : Trong đoạn 3 . hoa thơm nồng. lóc Êy tr«ng nã võa t¬i m¸t. võa Êm ¸p.” Đại từ trong câu trên là từ : nó . tr¨m thøc nhung gÊm. Tươi mát và sống động. Câu 7 : Cảnh vật sau cơn mưa rào ở đây có đặc điểm gì ? b. Ông em thích chơi cờ tướng. C©y cá võa t¾m géi xong. chËp chên. ChÝch choÌ huyªn n¸o. Ồn ào.

5 ñieåm.5 ñieåm. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm).5 ñieåm.KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT GHKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 10 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. taäp I.5 ñieåm. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. ghi teân baøi. ñuùng töø : 1 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 100 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm). (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Vònh Haï Long . (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0.5 ñieåm. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. + Ngaét hôi. I.

(Töø “Thieân nhieân Haï Long ……, cuõng phôi phôùi” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1, trang 70 )
a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15
phuùt.
b) Ñaùnh gia,ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ
vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.
Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai- laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn,
thanh; khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh), tröø 0,5 ñieåm.
*Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao –
khoaûng caùch – kieåu chöõ, hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm
toaøn baøi.
II- Taäp laøm vaên : (5 ñieåm)
a) Ñeà baøi : Em hãy tả ngôi trường em
b) Höôùng daãn ñaùnh gia,ù cho ñieåm:
b.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau, ñöôïc 5 ñieåm:
+ Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi, thaân baøi,
keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc; ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû
leân.
+Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp, duøng töø ñuùng, khoâng maéc loãi chính
taû;
+ Chöõ vieát roõ raøng, trình baøy baøi vieát saïch seõ.
b.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ
vieát, coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm :
4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GHKI MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI LỚP 5
NĂM HỌC 2009 – 2010
I – ĐỌC TIẾNG :

Học sinh bắt thăm một trong 5 bài tập đọc và trả lời câu hỏi :
3- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
4- Quang cảnh làng mạc ngày mùa
( trang 10)
Đoạn 4 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
5- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Những con sếu bằng giấy
( trang 36)
Đoạn 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
5- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
6- Một chuyên gia máy xúc
( trang 45)
Đoạn 3, 4 – Câu hỏi 4 và nội dung bài.
7- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
8- Những người bạn tốt
( trang 64)
Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.
9- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.
10- Kì diệu rừng xanh
( trang 75)
Đoạn 3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.
II- ĐỌC THẦM :
Bài chọn ngoài SGK.
III- TẬP LÀM VĂN :
1- Tả ngôi nhà em .
2- Tả cảnh dòng sông quê em.
3- Tả một cơn mưa
4- Tả cánh đồng quê em
5- Tả ngôi trường em
III- CHÍNH TẢ :
1- Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( từ đầu ….vàng ối)
2- Buổi sớm tên cánh đồng
3- Lương Ngọc Quyến
4- Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
5- Một chuyên gia máy xúc(Qua khung cửa kính …thân mật )
6- Dòng kinh quê hương
7- Vịnh Hạ Long
( Thiên nhiên Hạ Long….cũng phơi phới)
8- Kì diệu rừng xanh (Nắng trưa ….mùa thu)

( trang 14)
( trang 17)
( trang 38)
( trang 45)
( trang 65)
( trang 70)
( trang 75)

MÔN TOÁN
Chương trình từ tuần 1 đến tuần 9 theo chuẩn kiến thức.
Hướng Thọ phú, ngày 10 tháng 10 năm 2009.
KHỐI TRƯỞNG

PHẠM THỊ ĐẸP

ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HOÏC KÌ I- KHOÁI 5-2009-2010
I- MOÂN KHOA HOÏC :

X1- Khi moät em beù môùi sinh, döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå
bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi ?
Cô quan sinh duïc.
x2- Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây?
Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.
x3- Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
Töø 10 ñeán 15 tuoåi.
x4- Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì?
Thöôøng xuyeân taém giaët, röûa maët, goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo.
Ñaëc bieät, haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn
aùo loùt.
x 5- Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì?
Beänh veà tim maïch, huyeát aùp; ung thö phoåi, vieâm pheá quaûn.
x6- Beänh naøo döôùi ñaây coù theå laây qua ñöôøng sinh saûn vaø
ñöôøng maùu?
AIDS
7- Ñeå laøm caàu baéc qua soâng, laøm ñöôøng ray taøu hoaû ngöôøi ta
söû duïng vaät lieäu naøo? Theùp
8- Ñeå xaây töôøng, laùt saân, laùt saøn nhaø ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Gaïch
9- Ñeå saûn xuaát ximaêng, taïc töôïng ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu
naøo? Ñaù voâi
x10- Tuoåi daäy thì laø gì?
Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát, tinh thaàn,
tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.
11- Vieát teân moät soá vuøng ñaù voâi ôû nöôùc ta maø em bieát?
Höông Tích (Haø Taây), Bích Ñoäng (Ninh Bình), Phong Nha (Quaûng Bình) vaø
caùc hang ñoäng khaùc ôû Vònh Haï Long (Quaûng Ninh), Nguõ Haønh Sôn (Ñaø
Naüng), Haø Tieân (Kieân Giang), …
12- Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm thuôøng ñuôïc söû duïng ñeå laøm
gì?
Nhoâm vaø hôïp kim cuûa nhoâm ñöôïc söû duïng roäng raõi trong saûn xuaát
nhö duøng ñeå cheá taïo caùc duïng cuï laøm beáp; laøm voû cuûa nhieàu loaïi
hoäp; laøm khung cöûa vaø moät soá boä phaän cuûa caùc phöông tieän giao
thoâng nhö taøu hoaû, oâ toâ, maùy bay, taøu thuyû, …
X 13- Choïn caùc töø, cuïm töø : boá, meï; söï sinh saûn; gioáng; moïi; caùc
theá heä; duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây
cho phuø hôïp.
a) Moïi treû em ñeàu do boá, meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng
boá, meï cuûa mình.
b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình, doøng hoï
ñöôïc duy trì keá tieáp nhau.
X 14- Cao su coù tính chaát gì?
- Ñaøn hoài toát.
- Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng, laïnh.
- Caùch ñieän, caùch nhieät.
- Khoâng tan trong nöôùc, tan trong moät
soá chaát loûng khaùc.
X15. Ñeå saûn xuaát saêm, loáp oâ toâ, xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät
lieäu naøo? Cao su
x16. Caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt, soát xuaát
huyeát,vieâm naõo laø :
a. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.
c. Dieät boï
gaäy
b. Dieät muoãi
d.Traùnh ñeå muoãi
ñoát (naèm maøn).
x17.Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå thöù töï öu tieân töø cao ñeán
thaáp laø :

. chæ huy haøng nghìn nghóa quaân hoaït ñoäng choáng thöïc daân Phaùp. Tieâm vi-ta-min. Ñeå laøm caàu baéc qua soâng b. ñoàn ñieàn. daây ñieän. laùt saøn nhaø c. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. Tröông Ñònh ñaõ ôû laïi cuøng nhaân daân choáng giaëc.AÊn chín. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. x19.Luõ luït.Khi bieát chaéc caùch duøng.Tre 5. . Uoáng vi-ta-min.Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. . c. chaên maøn.Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp. laøm ñoà thuû coâng. Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. laøm phaán vieát.a.Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. x24.Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : . taøu bieån. x18.Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. taïc töôïng. ôû Vieät Nam Ñaõ xuaát hieän nhöõng ngaønh kinh teá môùi laø : Khai moû. lieàu löôïng duøng. 20.Trong sự sinh sản của người: .MOÂN LÒCH SÖÛ X1. .Soát xuaát huyeát laø moät beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. . vieân chöùc. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. A B a. II. hạn hán laøm noâng nghieäp ñình ñoán.Phôi phát triển thành bàothai.Khi bieát nôi saûn xuaát. b. taïc töôïng. . Ñeå saûn xuaát xi maêng. X5.Vaøo ñaàu theá kæ XX. . chuùng ta phaûi : . laùt saân. d. Gaïch ngoùi 2. nhaø buoân. Khi naøo ta duøng thuoác ? .… x23. Tô taèm 1. taàng lôùp môùi laø: Coâng nhaân. Ñaïi nguyeân soaùi Tröông Ñònh ñaõ phaát cao côø “ Bính Taây” . 3-Chiếu Cần Vương có tác dụng là : Keâu goïi nhaân daân caû nöôùc ñöùng leân giuùp vua öùu nöôùc. x21.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. 4-Töø cuoái theá kæ XIX. ñoà duøng trong gia ñình g. x22.Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. . haïn söû duïng vaø taùc duïng phuï cuûa thuoác. .Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. Ñeå laøm nhaø. Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. chuû xöôûng. e.. Ñeå laøm ñoà ñieän. Ñoàng 6. Ñaù voâi 4. ..Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi.Giaëc ngoaïi xaâm. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? . phaán vieát.Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi.Theùp 3.Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. Ñeå xaây töôøng. . laäp nhaø maùy. trí thöùc.Khi thaät söï caàn thieát.Tröông Ñònh ñaõ laøm gì ñeå ñaùp laïi loøng tin yeâu cuûa nhaân daân ? Caûm kích tröôùc nieàm tin yeâu cuûa nghóa quaân vaø daân chuùng. 2.

8 -1945 ) c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi ( 3 -2 -1930 ) d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. (5– 6 – 1911 ) e) Chieán thaéng Vieät Baéc (Thu – ñoâng 1947) g) Chieán thaéng Bieân giôùi (Thu – ñoâng 1950) 9.Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä khoâng ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän.Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do.12-1946. Khoâng tuaân leänh vua giaûi taùn nghóa Toä binh. thöïc daân Phaùp caâu keát vôùi Nhaät choáng phaù phong traøo Ñoâng Du. Phong traøo Ñoâng du b) Phan Boäi Chaâu 2. 13. khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa c) Nguyeãn Tröôøng 3. x 7. Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá e) Toân Thaát 5. Ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. . 8. Chuû trì Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Thuyeát Coäng saûn Vieät Nam g) Nguyeãn Aùi 6. Haõy noái teân nhaân vaät lòch söû ôû coät A vôùi teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät B sao cho ñuùng.Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. 12. A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp (2 .1945 ) b) Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi thaéng lôïi (19 . Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. .Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài. . ñoäc laäp. chính phuû Nhaät ra leänh truïc xuaát nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc Vieät Nam vaø Phan Boäi Chaâu ra khoûi Nhaät Baûn.Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? Ngaøy 19.Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? .9 . Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi. cho phuø hôïp : Phong traøo Ñoâng Du phaùt trieån laøm cho thöïc daân Phaùp lo ngaïi. ñoäc laäp.Phong traøo Ñoâng Du thaát baïi nhö theá naøo? Ñieàn vaøo choã . Naêm 1908. A B a) Tröông Ñònh 1. cuøng nhaân daân choáng quaân xaâm löôïc d) Baùc Hồ 4.X6. Phan Boäi Chaâu cuøng vôùi nhieàu thaønh vieân cuûa Hoäi Duy taân laùnh sang Quaûng Chaâu. . Ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc .Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. 11.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy 12-9. Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh : .Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp.Thöïc daân Phaùp môû cuoäc taán coâng leân Vieät Baéc nhaèm aâm möu tieâu dieät sô quan ñaàu naõo khaùng chieán vaø boä ñoäi chuû löïc cuûa ta ñeå nhanh choùng keát thöùc chieán tranh.Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian laø nhöõng naêm 1930-1931. sang Xieâm tieáp tuïc hoaït ñoäng cöùu nöôùc. 10. Ít laâu sau. .

ñöôøng.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät. daân toäc ít ngöôøi soáng chuû yeáu ôû vuøng nuùi vaø cao nguyeân. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. -Lôïn. . 10. *Ñaát phuø sa phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoàng baèng . deät may maëc. . che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït. . gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. saûn xuaát caùc duïng cuï khaùc (Duïng cuï y teá. Ñaø Minh Naüng 9. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia. nhieät ñoä cao. cheá bieán löông thöïc. TP Hoà Chí Nhaát (TP Hoà Chí Minh). Thöông maïi coù vai troø laø: Nhôø coù hoaït ñoäng thöông maïi maø saûn phaåm cuûa caùc ngaønh saûn xuaát ñeán ñöôïc ngöôøi tieâu duøng.ÑÒA LÍ 1. * Nöôùc ta naèmtrong voøng ñai nhieät ñôùi Baéc baùn caàu. hoï soáng ôû ñoàng baèng . nhöôøng ba tænh mieàn Ñoâng Nam kì cho thöïc daân Phaùp. 4. Taân Sôn Haûi Phoøng.Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng naøo ? .Thöông maïi goàm caùc hoaït ñoäng mua baùn haøng hoùa ôû trong nöôùc vaø vôùi nöôùc ngoaøi. 6. trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ laøm gì vôùi thöïc daân Phaùp ? Naêm 1862. nhaát laø goã. 2. daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi. 11.Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát : Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: -Traâu. röoïu…). Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu. *Nöôùc ta vöøa coù vuøng ñaát lieàn vöøa coù vuøng bieån vaø caùc ñaûo. Naêm 1862. *Ñaát pheralít phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoài nuùi. ñoà duøng gia ñình…) 8-Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuû hôïp vaøo baûng sau : Caùc saân bay quoác teá nöôùc Nhöõng thaønh phoá coù caûng bieån ta lôùn nhaát nöôùc ta Noäi Baøi (Haø Noäi). 7-ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo? ÔÛ queâ em coù nhöõng ngaønh coâng nghieäp laø: Cô khí (ôû Beán Löùc). Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta coù hình daïng chöõ S vôùi dieän tích vaøo khoaûng 330 000 km2.Em haõy ñieàn vaøo choã chaám (. ) noäi dung thích hôïp: * Nöôùc ta naèm treân baùn ñaûo Ñoâng Döông thuoäc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Ñaø Naüng. 3-Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa. 5. boø. baùnh keïo.Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng: Nöôùc ta coù 54 daân toäc.Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : * Phía Baéc giaùp Trung Quoác.Nöôùc ta coù maáy loaïi ñaát chính ? Moãi loaïi ñöôïc phaân boá ôû ñaâu ? Nöôùc ta coù 2 loaïi ñaát chính laø ñaát phuø sa vaø ñaát pheralít. thöïc phaåm (gaïo. * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng. trieàu ñình nhaø Nguyeãn ñaõ kí hoøa öôùc. III.Quoác 14.

trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. .12 . . . luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. .Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. -Ven bieån coù nhieàu nôi du lòch nghæ maùt haáp daãn. soâng Caû. laïnh. . b) Caùch ñieän. . HOÏ VAØ TEÂN : . . . ÑEÀ 1 Lôùp Naêm. . e) Taát caû caùc tính chaát treân. . . . . X16. . Soâng Tieàn. . . -Laø nguoàn taøi nguyeân vaø laø ñöôøng giao thoâng quan troïng.Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn.Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn. . d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch ôû nöôùc ta. . .Ngaønh laâm nghieäp goàm nhöõng hoaït ñoäng laø : -Troàng vaø baûo veä röøng. . . 1. . 13. . . . b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc.2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18. .Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng. . chöõ S tröôùc caâu sai. . .KHOÁI 5 . dieän tích laø ñoàng baèng. . maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc. . 12.Loaïi hình vaän taûi coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc chuyeân chôû haøng hoùa ôû nöôùc ta laø: Ñöôøng oâ toâ. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : . caùch nhieät.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. soâng Soâng Maõ. . c) ÔÛ nöôùc ta. . . dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi. . tan trong moät soá chaát loûng khaùc. 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. . . soâng Ñoàng Nai X14. . d) Khoâng tan trong nöôùc.Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng. soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu. . 15. BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. -Khai thaùc goã vaø laâm saûn khaùc. .Vai troø cuûa bieån ñoái vôùi nöôùc ta laø: -Bieån ñieàu hoøa khí haäu. . .NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 .Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. . . soâng Thaùi Bình. . c) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. .

treû em ñeàu do ... ... gioáng... .......... .. cuïm töø : boá.... dieät muoãi. . d) Töø 13 ñeán 17 tuoåi..... .. .. d) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn.... Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín... traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). Ung thö phoåi.. .. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp.. .... ... .... 4.. c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. . .. . ... 6.... 5........ aên chín..... . 8.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) AÊn uoáng ñuû chaát....... . b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát.. b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. .. 9...... b..... .. ung thö phoåi... d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân...... loáp oâ toâ.... ..... d. b) Chaát deûo......Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh....... .. ... caùc theá heä.. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). . xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? a) Tô sôïi.... .. .. .... huyeát aùp. ...uoáng nöôùc chín ... . ... ... . .. b) Nhôø coù . . Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.. dieät boï gaäy... ..... b) Beänh veà tim maïch......trong moãi gia ñình... dieät muoãi. . .. c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.. 7.. . Ñeå saûn xuaát saêm...... . . . . d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn... meï.. ñuû löôïng.. ..... c) Cao su.. . Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. moïi..maø .. dieät boï gaäy..... .. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi.sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng ... ... doøng hoï ñöôïc ....... ....2. c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. a) ...... . tinh thaàn... 10. .... c.Choïn caùc töø.... . ....cuûa mình..... d) Huyeát aùp cao c) 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 10 ñeán 19 tuoåi... . ...... . .. .. ..vieâm naõo laø : a. vieâm pheá quaûn...... ..Giöõ veä sinh .. ................ söï sinh saûn......Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi... soát xuaát huyeát.........Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Beänh veà tim maïch... ....... . .. ... ..... .Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? .. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. ... .... b) Nghæ ngôi nhieàu hôn.......... ........ .... .. b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. ......

18. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. . Ñeå xaây töôøng. nguy hieåm vôùi treû em. . . hieän coù thuoác ñaëc trò. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. HEÁT . c) Beänh truyeàn nhieãm. Tô taèm 1. c. a.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. c. Uoáng vi-ta-min. Ñoàng 4. . traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). . b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . taøu bieån. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng. d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. b) Ñöôøng tình duïc. c) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. .Tre 3. laùt saân.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. laøm ñoà thuû coâng. . A B a. . laùt saøn nhaø c. . d. Gaïch 2. .… b. d) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng . . . . c. . .röûa tay tröôùc khi aên. hieän chöa coù thuoác ñaëc trò. a 14. . chaên maøn. . . Trong sự sinh sản của người: a) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : . daây ñieän. 16. Ñeå laøm nhaø. Ñeå laøm ñoà ñieän. . . c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. . c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc.dieät muoãi. . b) Phoâi phaùt trieån thaønh : . . . . . . . Tieâm vi-ta-min. nguy hieåm vôùi treû em. 13. a. . Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. 15. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. b. . . . b D. b) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp. b) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. . Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra. a. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Ñöôøng maùu. . c C. c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. 11. d) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em. . . thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A. . d) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. ñoà duøng trong gia ñình 12.nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. . . 17. b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. . b. . b. khoâng nguy hieåm vôùi treû em. d) Ñöùc tính kieân nhaãn. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Khaû naêng naáu aên. b. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. c B.

. . . . . e) Taát caû caùc tính chaát treân.HOÏ VAØ TEÂN : . . BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. . . chuùng ta khoâng neân laøm gì ? a) Duøng thuoác khaùng sinh khi bieát chính xaùc caùch duøng vaø bieát thuoác ñoù duøng cho loaïi beänh nhieãm khuaån naøo. b) Ñöùc tính kieân nhaãn. . . . . 7. d. . d) Ñöôøng tình duïc. . . dieät boï gaäy. tan trong moät soá chaát loûng khaùc. .Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. laïnh. A B a. laùt saøn nhaø c. b. . Gaïch 4.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh.Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. b. . . . c) Khaû naêng naáu aên. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). soát xuaát huyeát. .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2010. ñoà duøng trong gia ñình 3. . .uoáng nöôùc chín . .KHOÁI 5 . . . dieät muoãi. 6. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). . Ñeå laøm ñoà ñieän. 2. . c) Ñaù voâi duøng ñeå saûn xuaát xi maêng.NAÊM HOÏC: 2009MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 .Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. c) Tuaân theo söï chæ daãn cuûa baùc só. . d) Caáu taïo cuûa cô quan hoâ haáp. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh.2009 Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát từ câu 1 đến câu 18. traùnh ñeå muoãiñoát(naèm maøn). Ñeå xaây töôøng. caùch nhieät. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. 5.Tre 1. .… d. . . Tô taèm 3. taøu bieån. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. . . c. . ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. . . . . traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn).vieâm naõo laø : a. . b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng. . aên chín. laùt saân. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. ) Ñaù voâi duøng ñeå taïc töôïng . 4. d) Ñaù voâi bò suûi boït khi coù a-xít nhoû vaøo. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì phaûi döøng laïi ngay. b) Töø meï sang con luùc mang thai hoaëc khi sinh con. . d) Khoâng tan trong nöôùc. . c) Ñöôøng maùu.Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. Ñoàng 2. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. . 1. dieät muoãi. laøm ñoà thuû coâng. chaên maøn.dieät muoãi. dieät boï gaäy.röûa tay tröôùc khi aên. c) Caùch ñieän.12 . Ñeå laøm nhaø. . daây ñieän. d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só .

. khoâng nguy hieåm vôùi treû em.. .Choïn caùc töø. .. Tieâm vi-ta-min. cuïm töø : boá.. . . ..Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc..... ... Uoáng vi-ta-min.. .... .. . c) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi khuaån gaây ra.. . ....... . .. . . gioáng. . ... c D... d) Beänh veà tim maïch. . b. doøng hoï ñöôïc . ..... b) Huyeát aùp cao c) Beänh veà tim maïch. a C...... 12... . d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän. nguy hieåm vôùi treû em. ... Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. . .. . . duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp........... .. .. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. . c) Ñi khaùm thai ñònh kì : 3 thaùng 1 laàn.. moïi. .... nguy hieåm vôùi treû em.. .. .. . b B.trong moãi gia ñình.. . b) Beänh truyeàn nhieãm khoâng nguy hieåm vôùi treû em.. .. .. b) Töø 15 ñeán 19 tuoåi c) Töø 13 ñeán 17 tuoåi. .. .... .. . . 13..... . .. .... 9.. . .. ... .. . 16....... ... b) Tröùng ñöôïc thuï tinh goïi laø : . . hieän coù thuoác ñaëc trò. hieän chöa coù thuoác ñaëc trò. .... a.. .... ...sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng . ........ ..... . .. söï sinh saûn.. c) Thöïc d) Uoáng nöôùc .. .. .. ....... . ... ........ .... meï. ..... .... ...Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? a) Ung thö phoåi. b) AÊn uoáng ñuû chaát. c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? a) Töø 10 ñeán 19 tuoåi. .. ........ AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min.. b... a) . caùc theá heä. treû em ñeàu do ........ vieâm pheá quaûn....... . ... .... ....Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? . a..... ... . . . ung thö phoåi... .. .. . b...... ñaõ ñun soâi. b. d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra..... Trong sự sinh sản của người: a) Phoâi phaùt trieån thaønh : . .... . d) Nghæ ngôi nhieàu hôn. .. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? a) Beänh truyeàn nhieãm. b) Nhôø coù .. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : A. . 11...... .... ....... .. ñuû löôïng. . c..maø caùc . ...................... ..... b) AÊn chín. hieän taát caû caùc vieäc treân.. ... . a. . ..... .. ... huyeát aùp. 15.. ...... ...... . .. ..... .. .. 14. c.. ............. c.....cuûa mình....8.

d) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do. . . . (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A. . 1947 Thu – ñoâng . Ngaøy 9-12 b) Nhöõng naêm 19301931. . . . 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C. . 18. . . d) Nhöõng naêm 1945-1954. c) Cao su. . . . .NAÊM HOÏC: 2009-2010. b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta.2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp. . D. b) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. . c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? b) Chaát deûo. . loáp oâ toâ. . . Ngaøy 12-9 2. a) Tô sôïi. .5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1931. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng. . tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. ñoäc laäp. 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B.17.KHOÁI 5 . .1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I. Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0.Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. . Ñeå saûn xuaát saêm. 3. . . .Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët tinh thaàn. . .Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm.9 .5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp. . c) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945. 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0. . . . Ngaøy 12-9 c) Nhöõng naêm 1930-1945. . 2 . MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 .12 . . d) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. . tinh thaàn. ñoäc laäp. Ngaøy 12-9 . . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . .

................ b) Coâng nhaân .. ..... ... .. .........Vaøo ñaàu theá kæ XX.... .. 6.. c) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa..... ... 11...5 ñieåm) a) Toâm. .. 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0......5 ñieåm) a) Ngaøy 19-8-1945...... ............ ... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa ....chuû xöôûng.. ..... c) Trí thöùc....... .Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0... . (0.... cua. .... dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi..........5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa... coâng chöùc.. ....... ... ............... .......... ........ * Phía Baéc giaùp...nhaø buoân. .... .. .. noâng daân phaù saûn... ....................5 ñieåm) a) Tö saûn..... tö saûn... nhieät ñoä cao.......... ...... trí thöùc......... ..... ñòa chuû. .... ..... ................. .... vieân chöùc... . .. .... ... . ................. tieåu tö saûn. d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha .. ... c)Ngaøy 19. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. nhieät ñoä cao. b) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa.............. .Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1....... .......... taàng lôùp môùi naøo? (0. ...... . . ...... ... daân thaønh thò...... .. 10. ....... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa... . . 7..... .. ...Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët ....12-1946. ... gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa........ ..5 ñieåm) a) Khoâng ... gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng.... b) Ngaøy 19-12-1945. trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp..... .. . ....... ....... .. .... ..... ..... . * Phía Taây giaùp . .... trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát.... ... ... traâu.. ........ . d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng... ..... dieän tích laø ñoàng baèng. .. ... ..... hoà vaø vuøng cao nguyeân... ............. ... b) Khoâng ..4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0....... ..... .. .... ........5 ñieåm) .. .. c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai.. .... 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0.. ..Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài..................... ... c) Caû hai caâu treân ñeàu sai.. boø............. . d)Ngaøy 19-12-1954.. ..... . ..5 ñieåm) 3 1 a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. ... ...........5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp.. .. ................... b) Lôïn..Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng........... deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi... chöõ S tröôùc caâu sai.. caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng... .. b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc. . . ....... .. .. 9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0....... c) ÔÛ nöôùc ta. .......... ....... . ...

......... ........ .......... Soâng ôû mieàn ... b)Ngaøy 19...... ...... tieåu tö saûn..................5 ñieåm) a) Ngaøy 19-12-1945. Trung Soâng ôû mieàn Nam ..... ........................ .............5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc ...... Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : (0...............Vaøo ñaàu theá kæ XX........ ............. ................ d) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng....5 ñieåm) a) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn...... ........... ... ... ....... ...... ..................... ....... ..... ..KHOÁI 5 .. ...... ..... maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc. .. daân thaønh thò............ noâng daân phaù saûn.... d)Ngaøy 19-12-1954.............. .............. .. ..........12-1946....... ................. 14..... .... ..12 ....... ... ........chuû xöôûng...... b) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn. ........... ....... ...... ............................... ... . . .2009 Ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát vaø ñieàn vaøo choã chaám thích hôïp. MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 21 ...... ..... 13.Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm BAØI KIỂM TRA HOÏC KÌ I.....Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: ( 1 ñieåm) ... .. .. tö saûn.......... . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .. . ....... .... ....... ................... .. ............. ...... .. .............. trí thöùc........... ......... c) Tö saûn.5 ñieåm) a) Coâng nhaân .................... ......... . b) Trí thöùc........NAÊM HOÏC: 2009-2010....... . vieân chöùc............. coâng chöùc.................... ...................... ..... trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp......... ñòa chuû.. ÑEÀ 2 Lôùp Naêm....... .... nhiều lúa gạo............................ ................ 1............. 2-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? (0.... taàng lôùp môùi naøo? (0.... ................ c) Đồng bằng phì nhiêu.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1..... .................... c) Ngaøy 19-8-1945..nhaø buoân.....12................... màu mỡ............ ................ .......

.1945 b) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc...5 ñieåm) a) Nhöõng naêm 1930-1945..Vì ñoù laø nhöõng lôøi bòa ñaët ....... Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0........................ 3 -2 -1930 6-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøynaøo? (0..... Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng....... Thu – ñoâng 5 – 6 – 1911 D.......................................... màu mỡ......................5 ñieåm) Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän sau ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn : a) Đồng bằng phì nhiêu............................. c) Nhöõng naêm 1945-1954................... .............................................. Ngaøy 12-9 b) Nhöõng naêm 1930-1931......................9 ....... c) Vuøng bieån roäng coù nhieàu haûi saûn.................Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài..... ñoäc laäp..................................................... 4..................................................... b) Nhaân daân Vieät Nam quyeát taâm baûo veä quyeàn töï do............Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp..... ........................................ nhiều lúa gạo..... 2 ............... Ngaøy 12-9 .................. 5...Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1........................ (1 ñieåm) A B a) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi A. c) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp d) Chieán thaéng Vieät Baéc B............................. 1947 C........ ................ d) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta..................... b) Nhu caàu veà thuyû saûn ngaøy caøng taêng.. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0.................5 ñieåm) a) Nöôùc Vieät Nam ñaõ laø moät nöôùc töï do................... b) Khoâng ....3-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0..................5 ñieåm) ........Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) ................. 9........... c) Nöôùc Vieät Nam coù quyeàn ñöôïc höôûng töï do vaø ñoäc laäp.................. maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc..............................Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945.................... ..................... c) Caû hai caâu treân ñeàu đúng....................... ................. 8...............5 ñieåm) a) Khoâng .................... ñoäc laäp............................... Ngaøy 12-9 7....... Ngaøy 9-12 d) Nhöõng naêm 19301931..............................

. ..5 ñieåm) a) Toâm..... .. 10... Soâng ôû mieàn .. .... .. .. . . ..... .... . . nhieät ñoä cao.. .. 11-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0. ... .... HẾT ĐÁP ÁN KHOA HỌC HKI .. . gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa . .. ... ... . deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi.......... ... . .. ......5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? a) Nöôùc ta coù khí haäu oân ñôùi gioù muøa. trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. .... . . .... c) Caâu 2 caâu treân ñeàu sai. ... . . ... 12.......... . hoà vaø vuøng cao nguyeân. . b) Nöôùc ta coù khí haøn ñôùi gioù muøa.. .Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. * Phía Baéc giaùp.. . . .. chöõ S tröôùc caâu sai... .. ... d) Nöôùc ta coù 54 daân toäc....... .. . . .. .. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. . . . . .... . d) Caû 2 caâu treân ñeàu ñuùng...NĂM HỌC 2009. ... . .. . . . ..Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. boø........ . . ... .. * Phía Taây giaùp .... gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng.. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. . .. ... . Nam Soâng ôû mieàn Baéc . .. ... c) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa... b) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh kha 3 1 c) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. ......... .. .... . .. . .. ...... .2010 .5 ñieåm a) ÔÛ nöôùc ta...... ..... .. ..... . 14.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1.. . . . nhieät ñoä cao. . .. . . b) Lôïn. 13-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0... .. .... . .. cua...5 ñieåm) Soâng ôû mieàn Trung . . .... ... dieän tích laø ñoàng baèng.... ... ...... .. traâu.. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. . (0.. caù ñöôïc nuoâi nhieàu ôû soâng.. . .... . . .. ..5 ñieåm) * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp....d) Ngöôøi daân coù nhieàu kinh nghieäm nuoâi troàng thuyû saûn.. ....... . dieän 4 4 tích laø ñoài nuùi.. . .. . .

daây ñieän. doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. laùt saân. 10. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình. a.vieâm naõo laø : c.Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? b) Beänh veà tim maïch. 5. b) Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt. 6. söï sinh saûn. Gaïch 2. huyeát aùp. Ñeå saûn xuaát saêm. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. 15. dieät boï gaäy.Tre 3.Choïn caùc töø.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. 2. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp.ÑEÀ 1 NGAØY THI : 21 . Tieâm vi-ta-min.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? c) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc. b. c. 9. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. A B a. 11. meï. cuïm töø : boá. laùt saøn nhaø c.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët. xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su. Ñaëc bieät. 4. dieät muoãi. ung thö phoåi. vieâm pheá quaûn. taøu bieån. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ. laøm ñoà thuû coâng. c) Röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.12 - 2009 1. Ñoàng 4. Ñeå laøm ñoà ñieän. b. c .Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. chaên maøn. Ñeå laøm nhaø. ñoà duøng trong gia ñình 12. gioáng. moïi. . a) Moïi treû em ñeàu do boá. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). 7. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. soát xuaát huyeát. Uoáng vi-ta-min. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : B. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. loáp oâ toâ. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? a) AÊn chín. d.Cao su coù tính chaát gì ? e) Taát caû caùc tính chaát treân. caùc theá heä. 8. tinh thaàn. Tô taèm 1. röûa maët. 13.Tuoåi daäy thì laø gì ? c) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. . me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá.… b. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo. d) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân. meï cuûa mình. Ñeå xaây töôøng. 3 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? X b) Töø 10 ñeán 15 tuoåi.. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? b) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só .

Ñeå laøm ñoà ñieän. ñoà duøng trong gia ñình 3. Ñeå deät thaønh vaûi may quaàn aùo. Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. 16. 17. Ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå. soát xuaát huyeát. x e) Taát caû caùc tính chaát treân. . Tieâm vi-ta-min.Khi söû duïng thuoác khaùng sinh. dieät muoãi. huyeát aùp. c) Caùch ñieän. daây ñieän. traùnh ñeå muoãi ñoát (naèm maøn). 5. b) Ít bò bieán ñoåi khi gaëp noùng.. trong 3 caùch döôùi ñaây : a. laøm ñoà thuû coâng. chuùng ta khoâng neân laøm gì ? d) Neáu ñang duøng thuoác khaùng sinh maø coù hieän töôïng dò öùng thì vaãn phaûi duøng tieáp cho heát lieàu theo chæ daãn ban ñaàu cuûa baùc só . b.14. Ñeå xaây töôøng. c) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. Gaïch 4. 7. caùch nhieät.Noái thoâng tin ôû coät A vôùi thoâng tin ôû coät B sao cho phuø hôïp. laùt saân. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? a) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. Ñeå laøm nhaø. 6. Neâu caùch ñeà phoøng chung cho 3 beänh : Soát reùt. 8..Khoùi thuoác laù coù theå gaây ra nhöõng beänh gì ? d) Beänh veà tim maïch. c 10 Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo? d) Töø 10 ñeán 15 tuoåi. 9. nguy hieåm vôùi treû em. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : c) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. dieät boï gaäy. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? ñöôïc 1 ñieåm b) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. c.vieâm naõo laø : a. tan trong moät soá chaát loûng khaùc. b. Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh. a. thöù töï öu tieân töø cao ñeán thaáp laø : D. laùt saøn nhaø c. d) Khoâng tan trong nöôùc.Tre 1. ung thö phoåi. taøu bieån.… d. moät soá boä phaän cuûa oâ toâ.Cao su coù tính chaát gì ? a) Ñaøn hoài toát. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà ñaù voâi laø khoâng ñuùng ? Moãi caâu ñuùng 0. A B a. Uoáng vi-ta-min. b) Phôi phát triển thành bàothai. 4. 2. AÊn thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? 18. vieâm pheá quaûn.. HIV khoâng laây qua ñöôøng naøo ? a) Tieáp xuùc thoâng thöôøng. b. ÑEÀ 2 1. Rieâng caâu 4 vaø caâu 11 ñuùng 15. Ñoàng 2. laïnh. Tô taèm 3. chaên maøn.5 ñieåm c) Ñaù voâi cöùng hôn ñaù cuoäi. Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà : a) Caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc.

doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau. b) Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình. 13. Ngaøy 12-9 2. röûa maët. 15. me sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng boá.9 . tinh thaàn. caùc theá heä.Choïn caùc töø. 3 -2 -1930 c) Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi C. Thu – ñoâng ñöôøng cöùu nöôùc.Döôùi ñaây laø nhöõng sự kieän chính trong lòch söû daân toäc töø naêm 1858 ñeán naêm 1945.5 ñieåm) b) Nhöõng naêm 1930-1931.Phuï nöõ coù thai neân traùnh laøm vieäc naøo döôùi ñaây? a) Lao ñoäng naëng: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc.1945 d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm D. loáp oâ toâ. 18. söï sinh saûn. meï cuûa mình.11. (0. 17. 5 – 6 – 1911 laäp e) Chieán thaéng Vieät Baéc B. cuïm töø : boá. gioáng. tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. duy trì keá tieáp nhau ñeå ñieàn vaøo choã chaám döôùi ñaây cho phuø hôïp. 14. Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A? c) Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân. 16.Neân laøm gì ñeå giöõ veä sinh cô theå tuoåi daäy thì ? Thöôøng xuyeân taém giaët. a) Moïi treû em ñeàu do boá. moïi. Ñeå saûn xuaát saêm. Trong sự sinh sản của người: a) Trứng đã được thụ tinh gọi là hợp tử. b) Phôi phát triển thành bàothai. ĐÁP ÁN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ HKI 2009 . Baùc Hoà thay maët nhaân daân Vieät Nam khaúng ñònh” (0. (1 ñieåm) A B a) Baùc Hoà ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc A. 12. meï. goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo.5 ñieåm) 5-Nhöõng ñeà nghò ñoåi môùi ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao ? (0.Tuoåi daäy thì laø gì ? a) Laø tuoåi maø cô theå coù nhieàu bieán ñoåi veà maët theå chaát. haøng ngaøy phaûi röûa boä phaän sinh duïc ngoaøi vaø thay quaàn aùo loùt. nguy hieåm vôùi treû em. 2 . xe maùy ngöôøi ta söû duïng vaät lieäu naøo? c) Cao su. 3.5 ñieåm) . 1947 4-Ngaøy toaøn quoác khaùng chieán laø ngaøy naøo? c) Ngaøy 1912-1946. Soát xuaát huyeát laø moät beänh nhö theá naøo ? d) Beänh truyeàn nhieãm do moät loaïi vi ruùt gaây ra. Haõy noái teân caùc söï kieän lòch söû ôû coät A vôùi caùc moác thôøi gian ôû coät B sao cho ñuùng.2010 1-Phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh buøng noå vaøo thôøi gian naøo? Ngaøy kæ nieäm Xoâ vieát Ngheä Tónh laø ngaøy naøo? (0. Ñaëc bieät.5 ñieåm) b) Chuùng ta khoâng coù quyeàn höôûng töï do vaø ñoäc laäp vì giaëc Phaùp trôû laïi xaêm laêng nöôùc ta.Doøng naøo khoâng ñuùng vôùi noäi dung “Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp.

chuû xöôûng. chöõ S tröôùc caâu sai. (1 ñieåm) 3 1 S a) Treân phaàn ñaát lieàn nöôùc ta. 6.Vì Vua Töï Ñöùc cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ cuõng ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài. . . soâng Ñoàng Nai 14. * Phía Ñoâng vaø phía Nam giaùp Bieån Ñoâng. taàng lôùp môùi naøo? (0. gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa. . 4 4 dieän tích laø ñoài nuùi. gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng.5 ñieåm) c) Đồng bằng phì nhiêu. Đ b) Nöôùc ta coù 54 daân toäc.Giặc dốt : Hôn 90% ngöôøi daân muø chöõ. vieân chöùc. soâng Ñaø soâng Ñaø Raèng Haäu. soâng Thaùi Bình. nhieät ñoä cao.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi. boø. Đ c) ÔÛ nöôùc ta. nhiều lúa gạo.Em haõy cho bieát phaàn ñaát lieàn cuûa nöôùc ta : (0. dieän tích laø ñoàng baèng. Soâng Tieàn. 13. 7.5 ñieåm) . trong xaõ hoäi Vieät Nam hình thaønh nhöõng giai caáp. traâu.Vai troø cuûa röøng ñoái vôùi nöôùc ta laø: (1 ñieåm) Röøng coù vai troø to lôùn ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa con ngöôøi laø röøng cho ta nhieàu saûn vaät.Giaëc ngoaïi xaâm. 9-Haõy ñaùnh daáu X vaøo tröôùc yù em cho laø ñuùng nhaát: (0. luùa gaïo laø loaïi caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát.a) Khoâng .Vaøo ñaàu theá kæ XX.5 ñieåm) Nöôùc ta coù khí haäu theá naøo ? X a) Nöôùc ta coù khí haäu nhieât ñôùi gioù muøa.5 ñieåm) b) Coâng nhaân . S d) Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch.5 ñieåm) * Phía Baéc giaùp Trung Quoác. soâng Soâng Maõ.Vieát teân moät soá con soâng lôùn vaøo caùc oâ troáng cho phuø hôïp : (1 ñieåm) Soâng ôû mieàn Baéc Soâng ôû mieàn Trung Soâng ôû mieàn Nam Soâng Hoàng. trong ñoù daân toäc Kinh coù soá daân ñoâng nhaát. * Phía Taây giaùp Laøo vaø Cam-pu-chia. Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn ? Doøng naøo laø khoâng ñuùng ? (0. che phuû ñaát vaø haïn cheá nöôùc möa traøn veà ñoàng baèng ñoät ngoät gaây luõ luït. 11. deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi.Giặc đói : Naïn ñoùi laøm cheát hôn hai trieäu ngöôøi.Nhöõng khoù khaên cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm laø : (1.Haõy ñieàn vaøo oâ chöõ Ñ tröôùc caâu ñuùng. . Röøng coù taùc duïng ñieàu hoøa khì haäu. trí thöùc.5 ñieåm) b) Lôïn. màu mỡ. 10. nhaát laø goã. 12. soâng Caû.nhaø buoân. 8-Chaên nuoâi laø ngaønh coù vai troø to lôùn trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta: (0.

bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. long lanh. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng. xoả xuống ngực. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay.Năm học : 2009 . ngân nga như tiếng chuông. tươi vui. Giọng bà trầm bổng.2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu.PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . hai con ngươi đen sẫm nở ra. Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. Khi bà mỉm cười. dịu hiền khó tả. Heát . đầy nhựa sống. cũng dịu dàng. Tóc bà đen và dày kì lạ.Khối 5 . đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. và như những đoá hoa.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 . rực rỡ. phủ kín cả hai vai. xuống đầu gối.

Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT . . . . . . . .Năm học : 2009 . đầy nhựa sống. . . bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 23 – 12 .Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. tươi vui. vieát vieát. đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. . . .taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. .PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn TIẾNG VIỆT . xoả xuống ngực. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. . . Đọc thầm:. treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc. rực rỡ. . phủ kín cả hai vai. . . dịu hiền khó tả. .raäp… . Tóc bà đen và dày kì lạ. . . Heát HỌ VÀ TÊN :. . döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi. . .Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. Khi bà mỉm cười. caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. Giọng bà trầm bổng. . cũng dịu dàng. gian khoå.2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. . . . .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 . long lanh.Khối 5 . . . ngân nga như tiếng chuông. . Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. .Khối 5 .2009 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bà tôi Bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. . . Theo MAC-XIM GO-RƠ-KI II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một bạn học của em. . hai con ngươi đen sẫm nở ra. xuống đầu gối. và như những đoá hoa.Năm học : 2009 . Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: .

Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A. Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên. khoâng coù ñaïo ñöùc.haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. cuoäc soáng ngheøo naøn. Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. B. Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc. laïc haäu. C. lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng. C. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . B. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát.vì sao? A . Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí. C. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. saùch vôû laø vuõ khí.”. B. cuoäc soáng ngheøo naøn.mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 . trong söï daõ man. nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc . chuû ngöõ laø : . ( A. gian khoå. söï ngu doát laø thuø ñòch. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 3. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên.vieát vieát. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc.Con ñang chieán ñaáu.Haøng trieäu. Caû hai yù treân Caâu 4. trong söï daõ man”? A. Ñoaïn 3 Caâu 5. gian khoå. laïc haäu.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. Ñoaïn 1 B. Ñoaïn 2 C.

Caâu 5.A. B.Khối 5 . Nguyeãn baù Ngoïc. .” Caëp quan heä töø laø :. . . Lớp Năm -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA HKI Đọc tiếng: . ... . Leâ-nin.2009 Baøi ñoïc :Lôøi khuyeân cuûa boá Con yeâu quyù cuûa boá! Hoïc quaû laø khoù khaên. . . . . . . Ñoäng từ. . .2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : 23 – 12 . .Con haõy nghó ñeán caùc em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. . coù maáy quan heä töø ? A.”. . Ba quan heä töø . . . . .. ... . . Neûo ñöôøng. . . Nguyeãn Baù Ngoïc. Con haõy nghó ñeán nhöõng ngöôøi thôï toái toái ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaûø. . . . . Töø ñoàng aâm HEÁT HỌ VÀ TÊN :. .ñoù laø: …………………………………………………………………………………… Caâu 6. Caâu 8. Taát caû treû em treân theá giôùi. . Leâ Nin. . . . . .. . .. gian khoå. .ñoù laø: ……………………………………………………………………………. . . . . .Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. .Caùc töøø “boá”.. . . . C. . Điểm đọc: ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . . . . C.. . Caâu 10. . . . . . vieát vieát. “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A. . . ñoù laø: ………………………………………………………………………………… C. caû ñeán nhöõng ngöôøi lính vöøa ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc. Taát caû treû em B.. . . . . Ñaïi töø xöng hoâ. . Töø ñoàng nghóa B. . . . . . . . . Bieåu thò moái quan heä : . . . . . . Nguyeãn Baù Ngoïc. . Long An. B. . . . Đọc thầm:. Töø nhieàu nghóa C. . . . . B. . . . .ri. Danh từ . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. . . . .Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát.Năm học : 2009 . . . Pa-ri. . . C. . . Hai quan heä töø. . Moät quan heä töø . . . . . .. Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A. .. Long An. . . . Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôõi. . . . . Pa.. Leâ nin. . .. . trong söï daõ man. . . . . . . Pa-ri. Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi. . Long An.

. Hai quan heä töø. . . . .. .Töø nhöõng ngoâi tröôøng xa xoâi treân mieàn tuyeát phuû cuûa nöôùc Nga ñeán nhöõng ngoâi tröôøng heûo laùnh nuùp döôùi haøng coï cuûa xöù A. . Long An. . . . . .mi-xi ) Ñoïc kó baøi vaên treân vaø ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1. . . .. . . . Ñoäng từ. Haõy can ñaûm leân hôõi ngöôøi chieán só cuûa ñaïo quaân vó ñaïi kia! Saùch vôû cuûa con laø vuõ khí. . Neûo ñöôøng.. . . . C. Leâ-nin. ñoù laø: ………………………………………………………………………………… .. . . . . . . . . Nguyeãn Baù Ngoïc.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. haõy coi söï ngu doát laø thuø ñòch. . Tính töø . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. . ( A. . .Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi.raäp… Haøng trieäu. .Caùc töøø “boá”. . . . Nhöõng hoïc sinh aáy hoái haû böôùc treân khaép caùc neûo ñöôøng ôû noâng thoân. . lôùp hoïc cuûa con laø chieán tröôøng.. . . . . . Ñaïi töø xöng hoâ. . Long An. Nguyeãn baù Ngoïc. coù maáy quan heä töø ? A.. .. . . . trong söï daõ man. . . döôùi trôøi naéng gaét hay trong tuyeát rôi. . .”.. Nguyeãn Baù Ngoïc. . Boá tin raèng con luoân luoân coá gaéng vaø seõ khoâng bao giôø laø ngöôøi lính heøn nhaùt treân maët traän ñaày gian khoå aáy. . .haøng trieäu treû em cuøng ñi hoïc. Con haõy töôûng töôïng maø xem :Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. .ñoù laø: …………………………………………………………………………………… B. . . treân nhöõng phoá daøi cuûa caùc thò traán ñoâng ñuùc. Töø ñoàng aâm C.Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu . . .. . . . “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? A. .” Caëp quan heä töø laø :. . . Ba quan heä töø . . . C.ri. . .. Leâ nin. . Bieåu thò moái quan heä : . Caâu2 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? A.. Pa-ri. Töø ñoàng nghóa B. . . . . . . . Töø nhieàu nghóa Caâu 4. Leâ Nin. . .. Pa-ri. . Long An. . . Pa. B. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5. Caâu 3. . . . B. trong söï daõ man.taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng.

Boá goïi con laø ngöôøi chieán só .vì sao? A.vieát vieát.Con ñang chieán ñaáu. C . Khi moät ngaøy môùi baét ñaàu taát caû treû em treân theá giôùi. Ñoaïn 2 B. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. Caâu 8.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu. trong söï daõ man”? A. Caâu 6 .ñoù laø: …………………………………………………………………………….Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. gian khoå.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) . Ñoaïn 1 Caâu 10.Vì con ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. laïc haäu. söï ngu doát laø thuø ñòch.Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. laïc haäu. C. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? A. Ñoaïn 3 C. HEÁT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG HKI NĂM HỌC . taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. Nhöõng ngöôøi thôï ñeán tröôøng sau moät ngaøy lao ñoäng vaát vaû. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 5. Taát caû treû em B. Taát caû treû em treân theá giôùi. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? A. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só . A. B. B. Caû hai yù treân Caâu 9. saùch vôû laø vuõ khí... nhöõng ngöôøi lính ôû thao tröôøng veà laø ngoài vaøo baøn ñoïc ñoïc . C.”. Nhöõng em nhoû bò caâm hoaëc ñieác maø vaãn thích ñi hoïc. Vieäc hoïc cuûa con raát khoù khaên. Moät quan heä töø . Caâu 7 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. khoâng coù ñaïo ñöùc. B. chuû ngöõ laø : C. cuoäc soáng ngheøo naøn. cuoäc soáng ngheøo naøn. lôùp hoïc laø chieán tröôøng. gian khoå.C.

2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 18 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). 7.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . 6. 8. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. 5.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Chuỗi ngọc lam ( trang 134) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK I (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK .2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 7.Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1.Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. 6. 8.

+Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. taäp I. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). aám aùp.5 ñieåm. + Ngaét hôi.5 ñieåm. . -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. b) Ñaùnh gia. I. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm.Vieát Chính taû : Baøi vieát: Baø toâi (Töø “Baø toâi ngoài caïnh toâi……. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). trang 122 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. töôi vui” SGK Tieáng Vieät 5taäp 1. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm).5 ñieåm. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. ñuùng töø : 1 ñieåm. trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm. chöõ vieát roõ raøng.5 ñieåm.Tieáng Vieät 5.5 ñieåm. ghi teân baøi. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0.

+ Chöõ vieát roõ raøng. söï ngu doát laø thuø ñòch. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng.5 . ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi ñuû caùc phaàn môû baøi. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. trong söï daõ man”? . ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân.0.5 ñieåm. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát.Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. Boá goïi con laø ngöôøi chieán só . trình baøy baøi vieát saïch seõ. duøng töø ñuùng. tröø 0. II. con ñang chieán ñaáu treân maët traän hoïc taäp ñaày khoù khaên. ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI MOÂN ÑOÏC THAÀM Caâu 1 . saùch vôû laø vuõ khí.laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn.5.2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù. Caâu 2 : Vì sao “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. b) Höôùng daãn ñaùnh gia.2.5 .1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc. khoâng maéc loãi chính taû.3. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4.3 .4 .vì sao? C.1. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh).ù cho ñieåm: b.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Tả một người thân (ba. gian khoå. mẹ) và nói vì sao em kính yêu ba (mẹ) em. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi. thanh. Ñeå chieán thaéng ñöôïc söï ngu doát thì con cuõng gioáng nhö chieán só .5 .2 . thaân baøi. lôùp hoïc laø chieán tröôøng.1 . b.5 .

Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. taát caû treû em treân theá giôùi ñeàu caép saùch ñeán tröôøng. . Ñoaïn 3 Caâu 5. laïc haäu.”. 11. Caâu 7 : Doøng naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû ? C. cuoäc soáng ngheøo naøn.Trong caâu :“ Boá muoán con ñeán tröôøng vôùi loøng haêng say vaø nieàm phaán khôûi. chuû ngöõ laø : B. Vì con ngöôøi keùm hieåu bieát. Ñoaïn vaên naøo theå hieän lôøi ñoäng vieân vaø nieàm tin cuûa boá mong con seõ vöôït qua khoù khaên. Nguyeãn Baù Ngoïc. Töø nhieàu nghóa ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT HKI KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 9. . ñöôøng daây ñieän Hai töø “ñöôøng” treân thuoäc nhoùm töø ønaøo? A. khoâng môû mang ñöôïc trí tueä. “con” trong baøi vaên treân thuoäc töø loaïi naøo? C. coù maáy quan heä töø ? B.”. 10. Taát caû treû em treân theá giôùi. Caâu 5. Leâ-nin. khoâng coù ñaïo ñöùc. 12.Mùa thảo quả ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. Long An. ñoù laø : vôùi .Caùc töøø “boá”.Trong ñoaïn 1: Ngöôøi boá ñaõ neâu nhöõng göông hoïc taäp toát naøo cho con? C. gian khoå ñeå hoïc taäp toát ? C. Hai quan heä töø. vaø Caâu 6.” Caëp quan heä töø laø : Neáu . Neûo ñöôøng.thì .Chuỗi ngọc lam ( trang 134) . Caâu 8.C.Trong caâu: “Neáu phong traøo hoïc taäp aáy bò ngöøng laïi thì nhaân loaïi seõ bò chìm ñaém trong caûnh ngu doát. Ñaïi töø xöng hoâ. Caâu 3. Caû hai yù treân Caâu 4. Caâu 10. Bieåu thò moái quan heä : Ñieàu kieän – keát quaû. Pa-ri. . trong söï daõ man.Trong caâu : “ Khi moät ngaøy môùùi baét ñaàu.Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. .

. .CHÍNH TẢ : 1. . ) đang làm việc. 9. .Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. .Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Buôn Chư Lênh đón cô giáo ( trang 144) (Y Hoa lấy trong gùi . KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN . . 7..Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) ( Hải Thượng Lãn Ông .Tả một em bé đang tuổi tập nói.Tả một người thân ông ( bà ). .và hót nữa ông nhỉ !) 2. 10. . ngày 12 tháng 12 năm 2009. . .. .Luật bảo vệ môi trường ( trang 103) 8. 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. . . . . 5. . . . Mùa thảo quả ( trang 113) (Sự sống cứ tiếp tục. Lôùp Naêm. 8. . . . cô giáo. . .TẬP LÀM VĂN : 6. . Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 ÑEÀ Naêm hoïc : 2009 . tươi vui) 3. . . . đến hết ) 7.Tả một bạn học của em. y tá.Tả một người lao động (công nhân. 5. 6. . . . .còn cho thêm gạo củi) 6. Chuỗi ngọc lam ( trang 134) (Pi-e .ấm áp. 7. .từ dưới đáy rừng) 4. . . .Tả ba ( mẹ ). . . .Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1.2010 . . II. .Chuyện một khu vườn nhỏ ( trang 102) (Một sớm chủ nhật . . . III. . . .Trồng rừng ngập mặn ( trang 128) Đoạn 1. . . . . tập đi.Người mẹ với 51 đứa con ( trang 165) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 17 theo chuẩn kiến thức. chạy vụt đi).2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Cô bé mỉm cười rạng rỡ.Thầy thuốc như mẹ hiền ( trang 153) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Khoái 5. 8. Hướng Thọ phú. . . . . . III. Bà tôi ( trang 122) (Bà tôi ngồi cạnh tôi .ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK.

...... .. . .. ha b) 6taán 235kg = .. .. ... Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø.............. .. ............. ...... .. . Ngöôøi . ....... ... 34.......... ............ ............/1ñ * 1942. ....... .............. ... . .... ....... ...... ...... ......... ...... .............. ............. ...... ...... . ..... .. .... chieàu roäng 2 baèng chieàu daøi .... .599......... . ....... ........ ... ... .... ........... ............. ..... ...4 d) 882 : 36 ....54 :. .... .... ....... ..........3 b) 75. .............. .. . ................ ..... ..... ..... ... ......... ... Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .. .......... .....4.............. ... kgï c) 12m 6cm = .Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : ……................. ..... .. ...... . ... ... ....... .5 – 30.. .. ..26 + 217... .. .......... .. ............ ............. .... ........... ............. ............... .. .... ... .... .. = vaøo choã chaám : .... ...... ........... ... .. .............. ... ........ ..................... ....... ... ............ ........... ........ * Ba möôi chín ñôn vò........ ... ............ . ............... ....... .. ..... ... .. ....... b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò./2ñ Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: a) 5... ................. .. .............. ....... ... .... ... ....... .......... . ................../2ñ a) 605... ....... ..........m d) 234cm = 2 .......... ..................... .. ........ .................... ........... .......... 87. .. ..................... ... ....... . /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø.. ......... .. .... 125......./1ñ a) 67....... ......34 km2 = ........ ............. ........ ...... ...... hai phaàn nghìn :. ....... .... ............. .... ... .. ... ...... ............ ........ . ........ KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 5 : Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m... .. ..... ..... .. Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .. .......26 c) 34....... ... .. .................... .. ........................... ............400 Caâu 3 : ....3........ .......... ....... . ..... ......... .. ... . .... ....... . .. ..... . .... ..26 ............ ....... ...............012 :..............6 d)125... . . . . .................... ......... ... c) 48... ............ ... .... . .. naêm phaàn möôøi.. .... 34 . 67.... .............16 × 3..................... ....09 . .. ....... ... . .. . . ...... ... . .. ...........12 b) 89. .... ... ........... .. ......... boán phaàn traêm :...... ........ * 7..

. .. .. .... ... .... . .... ...... .. ... ... .. ....255 phuùt C./1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72............ ..... . . ....355 phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD A laø 36 m2....... .. . ... ....... Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.... . ..... ..... ..0. ......... ...... .. .......... ... ..... . ....... .. ........ . .. ... ... ....phuùt A. .. .... ............. . . .... ... . ........ . . ....... ......... .. ... ....... .. .. ... ... ...... ............. ...... ........ ............. ........ ... ..77phuùt B.. .... .... .. .......... . .04 C..... . .......... ..64 B.. . . ... ........ ............. ... ........ .. ..... 8m C ..... ....64 D-640 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A – 50. ... ..... ....... .... ... ..... . ... ....... .... ..... . ....... ................ ................ ......... .................... .......0....... ...6.. .......... ... ..... ..... . .......... ....... . .4 C. ............... . .. .. .... ....... .. ........... ..... .0.... ... . .. ..... ....... ....... .......054 d) 2 giôø 55 phuùt = ..... ... bieát : x × 10 = 64 A............... .. ....... .. .......... . .... ... .... ..... ..... .......... .............. .. . B 11 m Baøi giaûi .. .... ... ....... ... ............ .... ........ ...... ............ ... .................. .. .............. ... ............. . .... . ........ .. . .... ../1ñ 36 m2 D .....54 D..... . ... .. . .. .. ... . ........ ................... .......... .... . ... . ......... ...... ...... ... ................ . ....4 B – 5......... ..... ........ . .......... ... ... ............ ..... . .... ................. ....... ... . . ....... . .......... Baøi giaûi . . ... ..... ... ..... ..... .. 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A– BCD10 100 1000 10000 b) Tìm x . . .. .. ............ ...........

.. . . ..... ......0.. .... ..phuùt A..... ......... .. ....... ...... .. .... . .. ... ................. ................ . 10000 1000 100 10 A b) Tìm x ...... . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I 2 ÑEÀ Ñieåm: Moân: TOAÙN . C.........77phuùt B...... 0. ...... ... Lôùp Naêm. ..... .. ... .. ................................ ../1ñ a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 A .. ...... ...... chieàu roäng Caâu 5 : 2 baèng chieàu daøi .... ... .. ...... ........ ..... ....6...... . Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.....phuùt C.... ...... .. . ... .. ... .......... .64 B....... 5. .. ..... .... .. B. .. ...... .....054 b) 2 giôø 55 phuùt = ........ ..... . Ngöôøi ......... .... ....... . ......... ... ... .....54 D....4 C. 504 ........ /2ñ ta daønh 30% dieän tích maûnh ñaát 3 ñeå laøm nhaø.... ..... ....Khoái 5.......... .... . ...64 D-640 Caâu 7 : Tính dieän tích hình tam giaùc ABC bieát dieän tích hình tam giaùc ACD laø 36 m2...... ......... . .........4 B ........ . .. . ........ ..... .......... . ... .. . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ./1ñ Baøi giaûi D B C ... .... .. ... Tính dieän tích phaàn ñaát laøm nhaø........ . .. ................ ......... 369 coù giaù trò laø : 9 9 9 9 A. 255 phuùt a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72.... ..... . ...... .......355 phuùt D......... .... ....... ...... ... .... ............. ..... . ...... .. .... ....... .... ............ ....... Baøi giaûi ... .... ..................... .. .......... ............ ... ...... ......... . 0.. ..04 C.... .. . . .... ........ Naêm hoïc : 2009-2010 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 24 -12 -2009 Moät maûnh ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 60 m. . 50... bieát : x × 10 = 64 A.... ............. . ....... D. . ........... ..... ..... .........

. ........ ... boán phaàn traêm :.. . ... ........ . ... .... ........34 km2 = .. .. ........ ... ..... ....... ..... ...09 .. . . .. . . ....... . ... . ............... . ......... . ...... .............. ... . . ......... ..... . .......... .... . .. .. .../2ñ d) 882 : 36 c) 48. . ...... .... ..... .... .... .. .. ..... ... . . .. . ........ . ... . . ............... .. . .... . ............ b) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : * 7.. . .......... .... .... .. ... ...... ... .16 × 3... ........... . . . .... . ....... .. . ........54 :.. ..... .26 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: . ........ ....... .. .. hai phaàn nghìn :...... .... ./2ñ a) 234cm = 2 .... 87.... . . ... .. ..... . .... .. . .. .. .....4 . .. . . .... ........ .. . .... ...... ... ..... .. . ... .. ..... . .............. ..... .. .. ....400 c) 67................ ...... ........ .. ............ .. . ... .. . . .... .. ... 67........ .... . .... ... ..................... ... . .. . . .. .......... 125. . ....... . . .. 34.. .. .. .. ....... .......... * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò..4.... . ....... .. .. . .. . .... ....... . ... . .. .. . ...... . .. ../1ñ Ñieàn daáu < : > ... . .. . . .. . . ..... .. ...... ... ...599...... .... ........ . ...12 d) 89.... 8m 11 m ..... ........ ..... naêm phaàn möôøi...... ... ... . .. .... .... .... .... .. . . . . .... ..... ... ... .. .. .. . ........... ... ...... ... . ...... ... . ........... ........ ... . . . . .. ...... ..... . ...... ... ........... .. .... . .... ............ ... ....... .. ....... .. ... .. . ........ . . ..... .... 36 m2 . ...... ........ . . ..3....... .. ....... .. . .. ....... ...... ... . ... . .. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT GÌ VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH SEÕ BÒ ROÏC ÑI Caâu 1: a) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : ……... ..... ...... .... .... ..... ... .. ...... . . .... ......../1ñ * Ba möôi chín ñôn vò..... ...... .... .......... ......... = vaøo choã chaám : a) 34... ... .. ...... ....... ... . . .. ... ....... ............. b) 12m 6cm = ... . ........... * 1942..... . .......... .012 :. . ... ... .. ....m c) 5..... .. kgï Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .......... . ... . . .. .. .... .. .. .. Caâu 2 : ... . . .. . ... . . .. .... .... .. .... ... .. ....... .. .... . ... ha d) 6taán 235kg = .. . ... . ... .. . ....... .6 b)125...... . . ..... ..... .... .. ..... ...... 34 ...... . . ...

....... ... ...3 ..... .......24 c) 48..... b) Vieát soá thaäp phaân goàm coù : * Saùu traêm möôøi taùm ñôn vò....................54 * Ba möôi chín ñôn vò.... ...........<........... ..3..... hai phaàn nghìn : 39................5 – 30......5 Caâu 5 : .....09 .................................... boán phaàn traêm : 618................. ......................26 a) 605........... ..................16 × 3...56 b) 75..5 ñieåm ...12 c) 34............. 5 điểm) 2 60 × = 40 ( m)(Sai lời giải hặc phép tính trừ 0...............26 = 45......... ...... <..26 + 217..................4 = 163..4.../2ñ a) 5........ ......26 d) 125. = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.. .............. . .......>..... /2ñ Baøi giaûi Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là : (0.25 ñieåm ......6 b) 89.. 25 điểm) 3 Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là : (0....... .25 ñieåm ……..................... ...3 = 822.. ...... b) 75........ naêm phaàn möôøi.................. 75 điểm) ..........5 – 30.......... ... 34...... .......... .............06 m d) 234cm = 2 m 34 cm Caâu 4 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0..........26 + 217.... ..... .... ........002 Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ..5 ñieåm . .........744 d) 882 : 36 = 24... . 5 điểm) 2 60 × 40 = 2400 ( m ) Diện tích đất để làm nhà là : (0................2009 Caâu 1: a) Vieát caùch ñoïc caùc soá thaäp phaân sau : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0..............400 Caâu 3 : Vieát soá hoaëc ñôn vò thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.. ... HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HKI KHOÁI LÔÙP 5 – NAÊM HOÏC 2009 – 2010 Ngaøy thi : 24 – 12 ....012 : bảy phẩy không trăm mười hai... * 7..54 : Một nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi bốn.........34 km2 = 534 ha b) 6 taán 235 kg = 6235 kgï c) 12m 6cm = 12.............. 87..../1ñ a) 67...= ... ... ........................... 125...599..................... ........ .......... 67......../2ñ a) 605............./1ñ * 1942....................................

II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. 25 điểm HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT . . B1000 6.5 ( m2 ) Ñaùp soá : 49. Các môn sinh đồng thanh dạ ran./1ñ Baøi giaûi Chieàu cao cuûa tam giaùc ABC baèng chieàu cao cuûa tam giaùc ACD vaø baèng : ( 0. Heát . Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. Thế là cụ giáo Chu đi trước. . .5 điểm ) 11 × 9 : 2 = 49. các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. mặc áo dài thâm ngồi trên sập.Sai lời giải trừ 0. rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh. bieát : x × 10 = 64 . . bảo ban các học trò nhỏ. . . 25 điểm 2400 × 30 : 100 = 720 ( m2) Ñaùp soá : 720 m2 (0. Bây giờ. .5 m2 Sai lời giải hặc phép tính trừ 0. Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn. . học trò theo sau.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm.5 điểm ) 36 × 2 : 8 = 9 (m ) Dieän tích tam giaùc ABC laø : ( 0.4 504 c) a) Chuyeån phaân số thập phaân thaønh soá thaäp phaân laø : 100 B – 5./1ñ a) Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 72. 25 điểm) Caâu 6 : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.Năm học : 2009 . .Khối 5 . nhân có đông đủ môn sinh.04 d) 2 giôø 55 phuùt = .25 ñieåm .phuùt D-175 phuùt Caâu 7 : . . 369 coù giaù trò laø : 9 Cb) Tìm x . thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. . . Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý.

. Các môn sinh đồng thanh dạ ran. Đọc thầm:. Trời trong xanh. Lớp Năm . các môn sinh đã tề tựu trước nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy.Năm học : 2009 . Ông đánh tan giặc là đi luôn. Thế là mùa nước lên. . . nhỏ hơn ao. Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. .Khối 5 . . . Heát HỌ VÀ TÊN :. . Dưới sông Cầu. tưởng như với tay là tóm được. . Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn. Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn.2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó. để lại kỉ niệm muôn đời. . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. Điểm đọc: ĐỀ 1 Môn TIẾNG VIỆT . Những con chim cánh nâu. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người. buồm kéo lên đón gió nam. . . Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu. Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. nhân có đông đủ môn sinh. . Thế là cụ giáo Chu đi trước. tầng tầng lớp lớp. . mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Chuôm : vũng nước. . . . .-Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ BÀI KIỂM TRA GHKII Đọc tiếng: . còn trơ những gốc rạ. học trò theo sau. .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 24 – 03 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm. . mặt ruộng khô ráo. . bảo ban các học trò nhỏ. . . Cánh đồng rộng không một bóng người. Cụ giáo Chu đội khăn ngay ngắn. Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. .Năm học : 2009 . II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. bay về trời. . Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. .Khối 5 . . thật êm ả. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. Chúng bay gần lắm. . nước trôi băng băng. . . . . . Mây trắng ngỗn ngang. . . rồi nói : -Thầy cảm ơn các anh. . . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất.Vừa gặt chiêm xong. ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè. . ngang qua mặt người. thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. .PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA GHKII Môn TIẾNG VIỆT . Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. Bây giờ. Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo.

Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa xuân c) mùa thu b) mùa hạ d) mùa đông Câu 2 : Mùa nước lên. (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. c) Nối bằng một cặp từ hô ứng. nước trôi băng băng. dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối).. mặt ruộng khô ráo. . dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. cánh đồng rộng không một bóng người.. . buồm kéo lên đón gió nam. .. . . ngang qua mặt người. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . . b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. Đó là từ ………………………… . . ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. . thay cho từ …………………… b) Bằng cách lặp từ ngữ. .. . .. dăm người khom lưng cõng dây kéo. b) Nối bằng một cặp quan hệ từ.. .. . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê. . buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một quan hệ từ. . . .(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. c) Dưới sông Cầu. để lại kỉ niệm muôn đời. . . giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. . Đó là từ ………………. a) Khung cảnh khác hẳn. c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. .. tưởng như với tay là tóm được. buồm kéo lên đón gió nam. thật êm ả. . còn trơ những gốc rạ. Chúng bay gần lắm. . . . . .. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc.” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách thay thế từ ngữ. b) Một dãy chuôm nước trong veo. sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu. .. nước trôi băng băng. b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . .. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ.đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. . . . b) Dưới sông Cầu. Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc. c) Cả 2 câu trên đều đúng.. . . Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. Câu 3 : Mùa nước lên. . Töø “Chúng”thay theá cho töø :. . nước trôi băng băng. Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp.

Họ lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo.Năm học : 2009 . . . -Trường TH HƯỚNG THỌ PHÚ Đọc tiếng: . . bay về trời. Cánh đồng rộng không một bóng người. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. Ông đánh tan giặc là đi luôn. . . . . . Mây trắng ngỗn ngang. . . Sông Cầu : sông chảy qua tỉnh Bắc Ninh. .môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. còn trơ những gốc rạ. . . . . nước trôi băng băng. Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 1 c) Câu 3 b) Câu 2 d) Câu 4 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán . để lại kỉ niệm muôn đời. . nhỏ hơn ao. . .5 điểm HỌ VÀ TÊN :. . Đó là từ …………………. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. ngang qua mặt người. Chúng bay gần lắm. buồm kéo lên đón gió nam. . . . Nhưng vẫn phải có thêm dăm người khom lưng cõng dây kéo. Trên núi giờ vẫn còn đền thờ Ông. Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc.rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. . . . . . . . .Vừa gặt chiêm xong. . . . HẾT Mỗi câu đúng được 0.c) Bằng cách dùng từ ngữ nối. Chuôm : vũng nước. Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. Điểm đọc: BÀI KIỂM TRA GHKII ĐỀ 2 Môn TIẾNG VIỆT . mặt ruộng khô ráo. . Thế là mùa nước lên. . Đọc thầm:. . . . . Những con chim cánh nâu. ĐỖ CHU Chú giải : Bìm bịp : loài chim màu nâu thường ở các bụi bờ hay kêu về mùa hè. Nhưng chính lúc ta sững lại vì ngỡ ngàng là chúng mất hút trong bãi dâu. Lớp Năm . . Bên trong đê lại là một khung cảnh khác hẳn. tưởng như với tay là tóm được. . . . Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . . . . . . .. . . . tầng tầng lớp lớp. . . thật êm ả. . . Dưới sông Cầu. Trời trong xanh. . . . . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp.2010 Thời gian : 30 phút Ngày thi : – 03 – 2010 Bài đọc : Bên sông Cầu Bìm bịp kêu đâu đó. . . . . .Khối 5 . Thuở ấy Ông Gióng qua đây rồi leo lên núi Sơn. .

b) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). Đó là từ ………………. . lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. Töø “Chúng”thay theá cho töø :. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? a) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. Chúng bay gần lắm.. . buồm kéo lên đón gió nam. . Câu 9 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê.rèn cho chúng em kĩ năng tính toán. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. . . .. . .đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. . Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. . móng ngựa sắt cắm sâu vào đất. a) Một dãy chuôm nước trong veo. Câu 8 : Mùa nước lên. . . Con sông bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. .. . buồm kéo lên đón gió nam.Đọc kĩ bài văn trên và đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu hỏi sau : Câu 1 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. . .(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . b) Dưới sông Cầu. . . nước trôi băng băng. .. . d) Nối bằng một cặp quan hệ từ. nước trôi băng băng. tưởng như với tay là tóm được. . . thay cho từ …………………… c) Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ …………………. . dăm người lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. . . .. . để lại kỉ niệm muôn đời. . . c) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. Đó là từ ………………………… Câu 4 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . .. . buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? a) Nối bằng một cặp từ hô ứng.. . ..môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. nước trôi băng băng. (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. . . . . . . c) Nối bằng một quan hệ từ. . . dăm người khom lưng cõng dây kéo. . . . b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. . Câu 5 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : a) Câu 4 c) Câu 2 b) Câu 3 d) Câu 1 Câu 6 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? a) mùa thu c) mùa xuân b) mùa đông d) mùa hạ Câu 7 : Mùa nước lên..” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? a) Bằng cách dùng từ ngữ nối. ngang qua mặt người. . c) Dưới sông Cầu. . .. . b) Bằng cách thay thế từ ngữ. . . . . Câu 3 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo.. . . . . .. . . dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. . . . Câu 2 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán .. sông Cầu biến đổi ra sao ? a) Dưới sông Cầu. .

thật êm ả. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. ức cổ mang màu đỏ như lửa bay là là ngang qua mặt đê cao. ngang qua mặt người. c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại tấm gương về một vị anh hùng dân tộc. Câu 5 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? c) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. nước trôi băng băng. sông Cầu biến đổi đã gây khó khăn gì cho con người ? b) Con thuyền ngược dòng nặng nhọc. còn trơ những gốc rạ. giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. Câu 4 : Nêu vài nét nổi bật của cảnh trong đê.5 điểm Câu 1 : Chim bìm bịp thường kêu vào thời gian nào trong năm ? b) mùa hạ Câu 2 : Mùa nước lên. mặt ruộng khô ráo. Chúng bay gần lắm. mặt ruộng khô ráo. thật êm ả. cánh đồng rộng không một bóng người. Câu 10 : Truyền thuyết Ông Gióng về trời gợi lên điều gì thiêng liêng ? a) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại một truyền thuyết chống giặc ngoại xâm. a) Khung cảnh khác hẳn. HẾT Mỗi câu đúng được 0. sông Cầu biến đổi ra sao ? c) Dưới sông Cầu. Câu 3 : Mùa nước lên. lầm lũi bước chậm chạp ven bờ. c) Cả 2 câu trên đều đúng. b) Hình tượng kì vĩ của một Thánh Gióng vươn mình đứng dậy giúp dân dẹp giặc rồi lại trở về trời để lại cho con cháu muôn đời một niềm kính cẩn thiêng liêng. tưởng như với tay là tóm được. Töø “Chúng”thay theá cho töø : Những con chim cánh nâu .b) Khung cảnh khác hẳn. cánh đồng rộng không một bóng người. dăm người khom lưng cõng dây kéo.5 điểm ĐÁP ÁN ĐỌC THẦM GHKII – LỚP 5 Mỗi câu đúng được 0. Con sông già nua vốn thường uể oải lờ đờ mà nay bỗng quay cuồng với những dòng xoáy trông vào đến khiếp. Câu 6 : Viết vào chỗ trống từ ngữ thay thế cho từ có gạch dưới trong đoạn văn để liên kết câu : Những con chim cánh nâu. còn trơ những gốc rạ.

buồm kéo lên đón gió nam” được nối với nhau bằng cách nào ? d) Nối trực tiếp (không dùng từ nối). 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 13- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 17- Phân xử tài tình ( trang 46 ) . (2)Đấy là vết chân ngựa Ông Gióng. Đó là từ Dãy chuôm f) Bằng cách dùng từ ngữ nối. 15- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. để lại kỉ niệm muôn đời.. (hoặc không những …. 14- Thái sư Trần Thủ độ ( trang 15) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. Đó là từ …………………. Câu 8 : “(1)Giữa đồng là một dãy chuôm nước trong veo. Câu 9 : Trong đoạn (1) câu văn dùng nghệ thuật so sánh là : c) Câu 3 Câu 10 : Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu ghép sau : Môn Toán không chỉ rèn cho chúng em kĩ năng tính toán mà môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. thay cho từ …………………… e) Bằng cách lặp từ ngữ.” Trong đoạn văn trên câu (1) và câu (3) được liên kết với nhau bằng cách nào ? d) Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ ………………. mà cũng cho đúng) HẾT ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC ..(3) Dãy chuôm chạy từ những vùng đất xa xôi về tới đây thì chấm hết. móng ngựa sắt cắm sâu vào đất.Câu 7 : Các vế trong câu : “Vài ba con thuyền ngược dòng nặng nhọc. 16- Lập làng giữ biển ( trang 36) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.

ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I. Phân xử tài tình ( trang 46 ) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm). gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu).Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : .Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài.5 ñieåm.5 ñieåm.5 ñieåm. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû GHK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong 5 baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. 8. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0. ñuùng töø : 1 ñieåm. 18- 7. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0. taäp II.Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài. 9. caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) . ghi teân baøi. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0.Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) Đoạn 1 – Câu hỏi và nội dung bài. 10. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm).Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm.5 ñieåm. -GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 28 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). + Ngaét hôi.

ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû đồ vật ñuû caùc phaàn môû baøi.ù cho ñieåm: b. khoâng maéc loãi chính taû.5 ñieåm.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. . chöõ vieát roõ raøng. tröø 0.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKI KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. b) Ñaùnh gia. I. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp. b) Höôùng daãn ñaùnh gia. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. + Chöõ vieát roõ raøng. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc.học trò theo sau” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1. trang 79 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt.5 ñieåm.+ Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng. trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm. thanh.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. trình baøy baøi vieát saïch seõ. traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm).Vieát Chính taû : Baøi vieát: Nghĩa thầy trò (Töø “Từ sáng sớm…….laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn. duøng töø ñuùng. II. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi. thaân baøi.

2. 12. 14.Tả một ca sĩ đang biểu diễn.Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.0.5 .5 . Hướng Thọ phú. .2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù. tập hai của em.5 .Tả cái đồng hồ báo thức 13. Núi non hùng vĩ ( trang 58) 4. .TẬP LÀM VĂN : 11.1.b. III.3.ĐỌC THẦM : Bài chọn ngoài SGK.5 .3 . Phong cảnh đền Hùng ( trang 68) ( Từ đầu .4 . .2 . . III. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : II.Tả đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.1 .5. theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao). .Tả quyển sách Tiếng Việt 5.CHÍNH TẢ : 1. Trí dũng song toàn ( trang 26) ( Từ Giang Văn Minh đến …hết ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 28 theo chuẩn kiến thức. Ai là thuỷ tổ loài người ( trang 70) 5. coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4. KHỐI TRƯỞNG . . Nghĩa thầy trò ( trang 79 ) ( Từ đầu đến …học trò theo sau ) 3. . 15. ngày 15 tháng 03 năm 2010. .2. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát.

. ...... ...... .... .. ........ ....... .. ... ........... ...... .. ... .... . ... . .. .. ............. ..... = vaøo choã chaám : . . ....903 dm3:. .......... ........... . ....... .2000.. .. ........................ . ..... . .............. . ........ ....Khoái 5.. . 39. ... .. . .. .......... .. .... ...... .... ... .. ... ..... .. . ....... . 1000 .. ... . .... * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :....2 c) 40.... ... .. .. ... . . ....... . . .......... ....1. . .. .. . ...... ........ ....... Tröôøng...... ..... .... . .. .. . .... ........ ...... . .. ..... . ........ .... ....... ... ... . ......... .... ... 90...... ...6.. ................. . .08 ......... .... .. .. 54... .. . ...... .... ....... .... .............. ...... ....... ................ .............. ...... ........ ......... .. .. ... ........ 234 * cm3:. ...... .......... . ... .............. .. .... ..92 b) 89...... ... .. ......... .. ........ ........... . ............. ... .... . . ... .. .6 d) 54... .........../1ñ a) 97.............. ...... ....................... ............. ........ .......... ............. .. .... Lôùp Naêm.. ... .... . . .... ...... .... ...... .. ... .. .... . .. ...... .. 97........... ... ... ..... ... ............ .... ...... .. ...... ... .. ....... .. . ... ............079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ... ...PHẠM THỊ ĐẸP HOÏ VAØ TEÂN : ... .. .. .. . ............ ........ Naêm hoïc : 200 ... ... ..... ...... .200 Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : ……........./2ñ a) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø c) 8 giôø 19 phuùt × 3 .. ....... .... .. . ................ .......... . ..... .. ..... .. . ........ ..... ....... . . BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 1 Ñieåm: Moân: TOAÙN .............. b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0..... Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > .. .. .. . ...... .. .. ......./1ñ * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :.... .. ...... .

................................. ... ............................................ .54 dm3 = ................... .............. ....... .. ........................................................... ................ .................... ................. ... .......... .. ................. ...... ................... ... .............5 ñieåm) Caâu 5 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m........... phuùt (0..5 ñieåm) c) 18................................... /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng. cm3 (0.............. .............5 ñieåm) 2 d) m3 = ........ ................................................................................... ............................. ............ ........... ............................................... ...... ...................... phuùt .................... b) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù...... Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10........ (0................... .... .........../2ñ a) 72 phuùt = .................................. ........................ ........ ............. ........................ ......... .......... ............ ......................................... ................. .......... .. ............................. moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng a) Tính dieän tích sôn caên phoøng............ .. ...... .... ... chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3......... ................ giôø ..........................b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 ...... ..... . ..... ................ ...................... ...... ........................ . ............... ..... ......................................... ......................... ........dm3 5 (0................. ...................... ........... ..............................5 giôø = ...............4 m .. .............................5 ñieåm) b) 3.................................................... ...... ................ .... . ................................ ........................................... Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: ................... .... ... .. ........ . ............................. . ..... . ..... .................. ................. ........ ............. ...................... ....... ........ ........ ......... ....................... . .. ......... ..................... .............. ........ .........9 m2 ................ ........................... Baøi giaûi ..................................... ...........................

.0... . . .. .. .. .. .... ... . .... . .. .. . . .. d) Tính tieàn sôn phoøng hoïc ñoù.. ... ......... .. .... . .. .. ... . ... . .. ... .. ... .. ... . . . . .... ... .14 dm C.... . m . . . .. . ..... moãi meùt vuoâng heát 36 000 ñoàng c) Tính dieän tích sôn caên phoøng. ... . ... . . . .. .. ... .. chieàu roäng 5 m vaø chieàu cao 3. . .. . . ..4 m . .. ..14 dm B.. .. .. ... . . . .. ... HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ... .. . . ... .. . .. . . . .... . . .. ...... ..... ...... .. ... m .. ..144 cm3 C. . . ... .. . . . 60 D. . .9 m2 . ..45 B. . .. ... Lôùp Naêm.... .. .. ... . .. .. . . . .. . . . .. .. ..... 12 D C ..... ... ..... . .Khoái 5.14 dm D. . . . ..28 dm . 3.. . . . . . ... ... .. . .2010 Caâu 1 : Moät phoøng hoïc daïng hình hoäp chöõ nhaät coù chieàu daøi 6m.. . .4. . . .. 5 . . . . ... . .... . . . .. .... .. . . . ... .. .. .450 ( 0.. ... . . . .... . . . . ... BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II ÑEÀ 2 Ñieåm: Moân: TOAÙN ... . . .5 C.. .. . .. . . . . .. ... . . . . . . ... ... .... .. .../1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A.25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = . . ... .. .. . . .. . Chu vi hình M là : 0.... . ....045 D.. . . . .. .25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên.. ... . Tröôøng. .. . . ... 180 cm3 D... . ...... .. .. . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . .. . m ..... ... .. ..25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A. B M A .. . . . .. 4. .. .. 45 C.. . .. . .. . ... .. . . .. .Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. .... .... . . 8. 5.. ..... . 0. .. . . ..... . ... . .. .. .1/ñ Baøi giaûi 9 . . .... .... . ... . .. ... . . . ... ... m A.. . . . . 90 ( 0. .... ... . Bieát dieän tích caùc cöûa laø 10.. . . .. . . .... ... . . . . .. .... .. .. . 40 B. .... . ..25 ñieåm) A... ... .. . .... . . ..... .. ... . Hình M Caâu 7 : Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân .. Baøi giaûi . . .... . . .. . .. .. .. .. Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 25 – 03 – 2010 Naêm hoïc : 2009 .. . . ... .. 36 cm3 B..... ... . ..... .. . ..... . . .. 216 cm3 ( 0.. ... . ... . . .. .. .. . . ... /2ñ Ngöôøi ta sôn boán maët töôøng phía trong phoøng hoïc vaø traàn phoøng.

..... ............. . .... . ... .. .....28 dm .......... . m B M A 5 Caâum4 : . .. ... .. . ... . ........ 3... . ..9.. . ...4........ ... .........0. 4..........14 dm C..... . .... .. ... . .. . . . .. . .. ..... . . .... . ../1ñ a) Thể tích moät hình laäp phöông coù 6cm laø : A.. .. Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng...14 dm D.... . .. .. . ... .. . . ........ .. . .. ...... . 12 C . ... ... .. . ... . ... Chu vi hình M là : 0.. . .. .450 ( 0..... . . 90 ( 0... .. .. .. . . . . Caâu 3: a) Ñoïc caùc soá ño sau : Hình M 234 ……. . .. . . ..... .... .... ........... ..... . . . ... .......... .... . . ... . .. .. ... . . .... ... ...... . .. . .. ....... .. . .. . .... .. Baøi giaûi .... .. ... ....... .. ... .... . . .... .. ... .... . . .. . .. .. .. . .... .. . .. 5. ....... .... ... ........ .. ..... .... .. .. 45 C. ...... . .. ... .. . ... . . ... .. ........... ......... . .. .... . ... .. .. .. .. . . . ..... . . ..1/ñ D Tính dieän tích phaàn khoâng toâ ñaämtrong hình beân . . ... .. ........... .. ........ ... . .5 C... . .... .. ... ... .. . .. .. .. . ...... .. ..... .. ...... .... .. .. .. ...........045 D. . .. ....... ......903 dm3:... ..... 36 cm3 B........ .. .. m . . . .. ... .... . ... .. .... .. ..... * 0..144 cm3 C. ..... . . . ....14 dm B. ... .... . . .. . .......... ...... .. . . ....... ... ..... . . m A.25 ñieåm) b) 5% cuûa 900 m = .. . ... ....... .. .. .. ...... 60 D.. ...... ... . ....... b)Vieát soá goàm coù : * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái :. .. .... .... . .... * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt khoái :.. . . . . ... .... . . . ....... ..... .. . . .. ....... .45 B. . . ... .. ... ... . . 180 cm3 D....25 ñieåm) A.. . ... .... . .. .. .. .... . ..... . . .. . . 40 B.. 0. ... ... . .... .. ..25 ñieåm) d) Cho nửa hình tròn M đường kính 2 dm như hình bên.. . .. . ........... .... ... .. ..... ... .. . ... .. ......... .. . .... . ..... .25 ñieåm) 45 c) viết dưới dạng số thập phân là : 1000 A./1ñ * 1000 cm3:.. . .. ... ...... ... 216 cm3 ( 0.. 8....... . . . ...... .... .... . ...... ...... .. ... . ..... . ..... ..

..... ..... . ... ...............2000... ................. 5 (0..... . ........ . ....... .....079 b) 40.. ..... ..................... ...... .......... .. ....................... ....... . ........ ..... c) 89.......................2 Caâu 6 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ............ ... .......... . ...... . ..... ............. ..... ....... ..... ............. ...... ............. .................... . 97............ .......... ... ............... ..... .54 dm3 = . ./1ñ a) 54...... ....... ............... ........ 54...... . ... ...................... ....... .. ..... .... ... ..... .....................5 ñieåm) c) 3.............................................25 ñieåm ...................... ............... phuùt (0...................................5 ñieåm) d) 84 phuùt = .....................08 ............. cm3 (0. ...... ......................................................................... ....... ........ ..... ...... ........................................................ ................................... ./2ñ a) 21 phuùt 15 giaây : 5 c) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt ......................... ................ .................5 giôø = ................... .. ................................. .... ..... .... . ....................... ............. ..... .................. .............. ...................... ....... .. ....... ........ ... . ......................................... . ....................... . ..92 ..................... ...........2010 Caâu 1: a) Vieát soá goàm coù : Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0.................... .................... phuùt ........................ ........... ............ .....6 d) 97..... ..... ....................... . ........................... .....................6......... . ........NAÊM HOÏC 2009........................................... ...... ....... . ........... .......... Caâu 7 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: 2 . ........ . .................. ....5 ñieåm) HEÁT A B ÑAÙP AÙN TOAÙN 5 GHKII .. ............ .................................. .............. ............. ................ ....... ............................. ......./2ñ a) m3 = ....5 ñieåm) b) 18. ....... ...... .................... ...... . . ........... ........................ 39..... ........ .... .... .. ......................... ..... b) 8 giôø 19 phuùt × 3 d) 4 ngaøy22 giôø+ 5 ngaøy14 giôø .. ........................... ..... ...... .1. . ..... = vaøo choã chaám : ........................... ........ .. ................................. ............... .... 90.......................... .. . ........... ......... .... ................... ......... .... ... ...... Caâu 5 : Ñieàn daáu < : > .......... .. ... (0......... giôø ........ .... .......................... .. ............ ......... ..... ...................... .......................

.8 ( m2) Dieän tích traàn phoøng hoïc laø : (0. .25 ñieåm) b) 3 380 400 ñoàng Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. . (0.4 = 74.14 dm ( 0. . Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > . .25 ñieåm) ( 12 + 9 ) × 5 :2 = 52. . .079 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi pheùp tính ñuùng ñöôïc 0. . .9 m2 (0. 39.045 ( 0. .25 ñieåm) 6 × 5 = 30 ( m2) Dieän tích queùt sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0. .5 ñieåm) Caâu 5 : 2 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích xung quanh boán maët töôøng trong phoøng hoïc laø : (0.5 ñieåm) b) 3.25 ñieåm) b) B.54 dm3 = 18 540 cm3 (0. ./1ñ khoái : 2001 dm3 * Hai nghìn khoâng traêm linh moät ñeà-xi-meùt * Khoâng phaåy chín traêm möôøi chín meùt khoái : 0. .25ñ) = 10 ngaøy12 giôø ( 0.8 + 30 – 10. = vaøo choã chaám : Ñieàn moãi daáu ñuùng ñöôïc 0. 90.9 ( m2) Tieàn sôn phoøng hoïc ñoù laø : (0. . . . 216 cm3 ( 0. .6. >. 45 ( 0. .5 ñieåm .9 = 93. b) Ñoïc caùc soá ño sau : * 0. .903 dm3: Khoâng phaåy chín traêm linh ba ñeà-xi-meùt khoái. >.2000.6 d) 54. =. . .2 c) 40. 97. . .1.5 giôø = 210 phuùt ./1ñ a) D.25 ñieåm .25 ñieåm) Caâu 7 :1 ñieåm Baøi giaûi Dieän tích hình thang laø : ( 0.5 ( m2) 3 ./2ñ a) 4 ngaøy22 giôø + 5 ngaøy14 giôø = 9 ngaøy36 giôø ( 0.919 m .08 . 0.25ñ) b) 14 giôø 24 phuùt – 7 giôø 45 phuùt = 6 giôø 39 phuùt c) 8 giôø 19 phuùt × 3 = 24 giôø 57 phuùt d) 21 phuùt 15 giaây : 5 = 4 phuùt 15 giaây Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. .25 ñieåm) c) C.5 ñieåm) ( 6 + 5 ) × 2 × 3.92 b) 89./2ñ a) 84 phuùt = 1 giôø 24 phuùt (0.. 234 * cm3: Hai traêm ba möôi boán phaàn traêm 1000 xaêng-ti-meùt khoái. .5 ñieåm) 74. 5./1ñ a) 97.……. .5 ñieåm .5 ñieåm) c) 18. 54.25 ñieåm) d) C.< .5 ñieåm) 2 d) m3 = 400 dm3 5 (0.9 = 3 380 400 (ñoàng ) Ñaùp soá : a) 93. . .5 ñieåm) 36 000 × 93. .

78. 3/109. -Laøo: Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. . ban ngaøy gaàn 600C.83. saûn xuaát nhieàu maùy moùc. 1/100. chæ baõi ñaù. 7. 4/69. taïo ñieàu kieän cho Ñoâng Nam AÙ saûn xuaát nhieàu luùa gaïo. thieát bò. thieáu nöôùc. Ngaøy nay. 5/118.1/98. cheø. phaàn lôùn dieän tích laø hoang maïc vaø xa van. 3/110. 9/119.pu. ñoàng baèng chaâu thoå maøu môõ. nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà. 2/104. gaáu coâ-a-la. Cô quan sinh duïc ñöïc vaø cô quan sinh duïc caùi cuûa thöïc vaät coù hoa laø : nhuî vaø nhuî. 2. söù. 1/88. ban ñeâm laïnh 00C.Vì sao chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu ? Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo neân chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu : töø nhieät ñôùi. saâu bao nhieâu meùt ? Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu lôùn nhaát laø11 034 m .Dieän tích hình tam giaùc laø : ñieåm) 12 × 5 : 2 = 30 ( m2) Dieän tích phaàn khoâng toâ ñaäm laø : 52. nuùi ñaù . 7/119. 1/77. Söï bieán ñoåi hoa hoïc xaûy ra trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây : a) Hoa tan ñöôøng vaøo nöôùc.chia . 3-Keå teân moät soá maët haøng Trung Quoác maø em bieát . daàu döøa. MOÂN KHOA HOÏC Caâu 2/60.NAÊM HOÏC 2009-2010. 1/82.25 ñieåm) ( 0. 2/91. . Ít soâng hoà.5 – 30 = 22. 2/62 . haøng may maëc.Haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa hoang maïc Xa-ha-ra. b) Thaû voâi soáng vaøo nöôùc.( Vôû baøi taäp Khoa hoïc ) 1.cao su.99.Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.5 ( m2) Ñaùp soá : 22. 4-Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù ñaëc ñieåm gì? Luïc ñòa OÂ-xtraây-li-a coù khí haäu khoâ haïn. 6-Ñoâng Nam AÙ coù ñieàu kieän gì ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ? Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. 3d/100. h) Thuyû tinh ôû theå loûng thaønh thuyû tinh ôû theå raén. . 8-Haõy cho bieát ñaïi döông naøo coù ñoä saâu lôùn nhaát. Thöïc vaät : coù nhieàu baïch ñaøn vaø keo.25 ( 0. e) Xi maêng troän vôùi caùt vaø nöôùc. g) Ñinh môùi thaønh ñinh gæ. ÑÒA LÍ 1. c) Daây cao su bò keùo daõn ra. oâ toâ. daàu coï. 4/102. 3/94. Töø laâu Trung Quoác ñaõ noåi tieáng veà tô luïa. 4/67 . 2-Haõy neâu ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø Cam.Muøa heø. goám. . oân ñôùi ñeán haøn ñôùi. 4/72.5 m2 ñieåm) ( 0. ñoà chôi cuûa Trung Quoác ñöôïc xuaát khaåu nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Khoâ noùng nhaát theá giôùi laø hoang maïc lôùn nhaát theá giôùi khoaûng 9 trieäu km2. Ñoäng vaät ñoäc ñaùo : coù nhieàu loaøi thuù nhö caêng-gu-ru. 1/105. 3/69 . -Cam-pu-chia: ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baéng daïng loøng chaõo. 9-Haõy neâu vaøi ñaëc ñieåm cuûa vuøng röøng A-ma-doân . 5-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-madoân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.25 ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI HKII KHOÁI LÔÙP 5 . Haøng ñieän töû. d) Ly thuyû tinh bò rôi vôõ.

quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C.Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam ñöôïc kí keát chính thöùc vaøo thôøi gian naøo. khí ñoäc. Ñaây laø con ñöôøng ñeå mieàn Baéc chi vieän söùc ngöôøi.... .....… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm. Hoa Kì .. .. phaûi chaám döùt dính líu quaân söï ôû Vieät Nam. . . Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân.. chuû quyeàn.. boä ñoäi ta ñaõ ñaùnh saäp “ phaùo ñaøi khoång loà” cuûa thöïc daân Phaùp ôû Ñieän Bieân Phuû.01-1973....Ñöôøng Tröôøng Sôn baét ñaàu ñöôïc môû vaøo thôøi gian naøo ? Ñöôøng Tröôøng Sôn coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán choáng Mó..Ñoäng vaät: caêng-gu-ru. Chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc. .. Phaùp .. ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn.. ... . ... Saûn phaåm coâng nghieäp chaát löôïng cao.. Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó.. .-Laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi... nhieàu ngaønh coâng nghieäp ñöùng haøng ñaàu theá giôùi nhö saûn xuaát ñieän.Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : Khí haäu Ñoäng vaät.. .vuõ khí.. phaûi coù traùch nhieäm haøn gaén veát thöông chieán tranh ôû Vieät Nam 12. Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ...... toaøn chaâu luïc phuû lôùp baêng daøy trung bình treân 2000m... . . röøng döøa LÒCH SÖÛ 1. . ..... . .Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo thôøi gian naøo? Keát quaû ra sao? Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc vaøo ngaøy 07-05-1954. .. taïi Pa-ri thuû ñoâ nöôùc Phaùp . Laøo . Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. ....Ñieàn teân caùc chaâu luïc vaøo baûng döôùi ñaây: Teân nöôùc Thuoäc chaâu Teân nöôùc Thuoäc chaâu luïc luïc Trung Quoác . thieát bò.... 11-Haõy neâu nhöõng ñieåm cô baûn cuûa Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam. ... .... phaûi ruùt toaøn boä quaân Mó vaø quaân ñoàng minh ra khoûi Vieät Nam... . Lieân Bang Nga . gian khoå... ..... 2.... 3. . OÂ-xraây-li-a . ... 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó. Mó phaûi toân troïng ñoäc laäp... ... thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn.. .. ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi... löông thöïc.. caây keo xtraây-li-a . Ai Caäp . . . 4. . Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä. laøm saïch baàu khí quyeån . thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa Vieät Nam. ghi trang vaøng choùi loïi vaøo lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta.... . cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta ? Ngaøy 19-05-1959 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn. maùy moùc. Hoa Kì coøn xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi. . Cam-pu-chia . gaáu coâa-la.. Ñoäng vaättieâu bieåu nhaát laø chim caùnh cuït.. . 14. ... . 10-Haõy neâu ñaëc ñieåm kinh teá cuûa Hoa Kì . ....... . .. laïnh nhaát theá giôùi.... ..... . 11-Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Nam Cöïc . . . taïi ñaâu ? Ngaøy 27.... .Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû laø: Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. Keát quaû laø sau 56 ngaøy ñeâm chieán ñaáu kieân cöôøng.… cho chieán tröôøng.. goùp phaàn to lôùn vaøo söï nghieäp giaûi phoùng mieàn Nam.

b. c. . . ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ khuûng boá vaø taøn saùt ñoàng baøo mieàn Nam.NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1.1956. Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc.Quaân Phaùp ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam.Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. . . . .Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát. . . bí Ngoâ Böôûi.Cung caáp ñieän cho caû nöôùc . . . cam.Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. .4 –1975. aâm möu chia caét laâu daøi ñaát nöôùc ta.5. . . . . . . baàu. a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. 10-Quoác hoäi khoùa VI ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh troïng ñaïi naøo? Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng. . . . . . 7. . . 6. . ÑEÀ 1 Lôùp Naêm.Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : -Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .KHOÁI 5 . . khoâng khí. ñeá quoác Mó vaø beø luõ tay sai ñaõ laøm gì ? . vôùi söï kieän lòch söû ñaùnh chieám dinh Toång Thoáng nguïy.Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? . -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ. nöôùc. NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh HOÏ VAØ TEÂN : .Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô. BAØI THI HOÏC KÌ II.Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: Ngaøy 30 . 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp.Sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta. . 8. . . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009-2010. Ñôn vò xe taêng cuûa Buøi Quang Thaän ñaõ tieán vaøo dinh. . -Thaùng 7. . . . chanh 3. Toång Thoáng Döông Vaên Minh ñaàu haøng voâ ñieàu kieän. 9. .Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi. .Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa laø: -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä .

..Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm............ .. trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. ......... c-Vì hoå con caàn söï che chôû..Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau.... ......... tröôøng hoïc............. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi...................... ..Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : .............. ..... 11....... ... .... ... moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng. ........... . ...... ............ ..... ..... ...... aáp uû cuûa hoå meï...........Ñuùng ghi Ñ......... 10... ... ... . .. cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa...................... ... c) Tröùng.. d-Taát caû caùc yù treân...... d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn........ 5........ b-Ñaát ñaù........ . .. .... haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân....Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã .... ... . nöôùc...... . d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi. .... Sinh duïc.. ......... .... ...... ... . .. nhaø maùy. ...... 6... .... c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu ..... ......... sinh saûn. . ................................... ... Cô quan ......... . .. 7.. b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. con ngöôøi......Thöïc vaät.. ....Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a....... . 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra.... b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi... ñöïc goïi laø.... .......Nhaø ôû...Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta...................... c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi... .............. c) Söï keát hôïp..... ........Hoån hôïp laø gì ? a... c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau. ....... ....... laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi... ....... b) Söï thuï phaán........ coâng tröôøng. khoâng khí.... nhieät ñoä... .. baûo veä cuûa hoå meï.. e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc.... ... . aùnh saùng........... d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ). .. c) Söï sinh saûn. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït.... nhò........... ñoäng vaät..ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng. c.a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt.. 12... ...... .....Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù...... Hoa laø cô quan .... . ........... b. .. ...... nhuî . laøng maïc.. ... 4... ..Cô quan sinh duïc caùi goïi laø . 8..... b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc.......

d) Câu a và c đúng. . . höôu cao coå. . . . ÑEÀ THI HOÏC KÌ II. 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. . b) Cây cối giữ nước lại. d) Thực hiện tất cả các việc trên. 13..b) Böôùm. .Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû.. .Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16. . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : . 19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước. . . . . a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. . d) Saâu. chuoàng traïi chaên nuoâi. c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. con người cứ việc sử dụng thoải mái. . . chim caùnh cuït. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2009 .Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. .2010 . . . . . . . . . b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. . . . . . nhaø veä sinh.. c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït . . . nhaø beáp. caù vaøng. b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. .KHOÁI 5 .NAÊM HOÏC: MOÂN : KHOA HOÏC Thôøi gian : 40 phuùt NGAØY THI : 11 – 05 – 2010 Ñaùnh daáu (X) vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1. ÑEÀ 2 Lôùp Naêm. chữ S vào trước ý kiến sai.Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. b) Giöõ veä sinh nhaø ôû.Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 17. 15. Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng 14.

.. c) Tröùng. . c) Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . 11-Ñuùng ghi Ñ. b) Không còn cây cối giữ nước. . . cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. . . d) Thực hiện tất cả các việc trên. . a) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. . . . Sinh duïc. caù vaøng. . 3. b) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận.Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. .Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. ñöïc goïi laø. . haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. . . nhuî . 6. . Hoa laø cô quan . . . . . b) Söï keát hôïp. . . b) Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng. c) Cây cối giữ nước lại. chuoàng traïi chaên nuoâi. . . chữ S vào trước ý kiến sai. 9. . .Cô quan sinh duïc caùi goïi laø . . . . nhaø veä sinh. Cô quan . .Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï sinh saûn. b) Böôùm. .Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû.ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Saâu.. .Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực 5-Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . chim caùnh cuït. nhò. c) Söï thuï phaán. c) Giöõ veä sinh nhaø ôû. . . höôu cao coå. . d) Khí haäu thay ñoåi: luõ luït. . sinh saûn. . 8-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. 4. d) Nhoäng. b) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. . . . nhaø beáp. . 7. . . . . . b) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. . . . . d) Câu a và b đúng. . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? a) Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. . . . .Noaõn phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Hôïp töû phaùt trieån thaønh Quaû 2-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. Ñoäng vaät ñeû con Ñoäng vaät ñeû tröùng 10. e) Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù.. . con người cứ việc sử dụng thoải mái. c) Söï naûy maàm.

......... nöôùc................ coâng tröôøng..... .. 1 ÑEÀ .. ... c) Vì hoå con caàn söï chaêm soùc.......... .............. d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi..........Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa Möôùp. .Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch ............... b-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi )... khoâng khí.....Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. baûo veä cuûa hoå meï...... 19................. .. nhaø maùy. 15............. ... .......... c) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi... a) Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát......................................... bí Ngoâ Böôûi. ..... nöôùc....... 14.. ...... ..... ..... .........Thöïc vaät....... c) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù. 16-Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a) Vì hoå con caàn söï che chôû...... cam.............................. nhieät ñoä... ...... khoâng khí.... baàu..... .... ..........Nhaø ôû. d..... d) Taát caû caùc yù treân................. tröôøng hoïc........ ... b) Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt. ..... b) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra. ....................... .. ....... ... b) Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng... c) Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng.......... .......... ... ................... ....... . c-Ñaát ñaù............ laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi... .... aáp uû cuûa hoå meï.....12-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi... ............. chanh HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ... 18........................... laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi........ b) Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau......... ......... ............. ..... ñoäng vaät........... laøng maïc............ ....................... ..... .. aùnh saùng....... ......... ................................... . ..Hoån hôïp laø gì ? a) Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau........ ................ 13-Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta.. ................ .. 17-Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a........................ con ngöôøi. ......

C-Taïisao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0..................... ............ ..Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt...........Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008 . ÑEÀ THI HOÏC KÌ II............... Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .......... c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn............... . buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó............ ........NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A...5ñieåm) a.... ....... .................. (2..................................... .............. Ñònh . ........ c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam.............. Caâu 3 : Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng.... ...... aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta....................... c............................ ñaát nöôùc thoáng nhaát.. .......... Quoác kì ................................KHOÁI 5 .......................... Thaønh phoá ............................. Saøi Goøn – Gia ............ Caâu 2 : Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh ñaõ keát thuùc thaéng lôïi vaøo thôøi gian naøo vaø gaén vôùi söï kieän lòch söû laø: (2 ñieåm) ..........5ñieåm) b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam.............. Thuû ñoâ . ........................ b.......................Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi........... ........................ Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ..........Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a-Gia ñình ñoaøn tuï................................ .......... ..........Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.......5 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc . buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó. ............Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû ................... B......2009 ......... ............... ......................................................... b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng..................... ............ Quoác ca .......... ....... Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ............. ...... (1ñieåm) a......... 0.........................................Lôùp Naêm........ Caâu 4 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian .........................

..1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 ... .. . .. .. . ... . ....1954 Tröôøng Sôn Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 27 ..........1 .......... . ..... .... . .. . ..Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng......... ... Quoác kì . . . . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .5 ñieàm ) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc .1956. ÑEÀ THI HOÏC KÌ II.... .. ... ...... ..... ....... ... .5ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc . sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1... ... c) Thaùng 7...5 .. .... . ...... .KHOÁI 5 ... . . .. b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam. . . b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam..... . Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc....... . . – Gia Ñònh . .4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 ....1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 ..... .. . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009. . Quoác ca .... .. . .... c) Thaùng 7...... ... ...1959 thuùc thaéng lôïi Caâu 2. . .. .. ..... .1956....NAÊM HOÏC: MOÂN : LÒCH SÖÛ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (2 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 30 .... ......... . .1959 Caâu 5... .. . . .5 .. ... ..Ñuùng ghi Ñ.. Caâu 3... (2.1973 Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 19 ...4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 ..1 .. . ...5 . ........ .......5ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc . .. ......... ... ........... . . .. ... .. .... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (1.. ... . Thuû ñoâ .... . .Ñuùng ghi Ñ.. ÑEÀ 2 Lôùp Naêm.. ......Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 . Thaønh phoá Saøi Goøn . ...5 .. Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc..

........... ............ ..... ..... . Ñoäng vaät.. ÑEÀ 1 Lôùp Naêm.......... ........................................ .... ....... ñaát nöôùc thoáng nhaát........... ........ .............5ñieåm) b.... ............................... ........ .....................................Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam............................ ... Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .......... ...................................... ... ...... .......... .. (1ñieåm) a..... .. ........ c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng.. ....... .Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam.. ........Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? (0............. .. ..NAÊM HOÏC: Ñieåm 2008-2009... . Caùc ñaûo ... HẾT HOÏ VAØ TEÂN : ............. . thöïc vaät .................... ........Gia ñình ñoaøn tuï.Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.. . buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó.. C.Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû .... ........ c.... ..... ....... b......... Caâu 5. .. .... ........... .. ..Caâu 4................Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ÑEÀ THI HOÏC KÌ II .......... ........ ............... .... b........ . ........... .. ..... ..... .... ......... .. .. Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a ...Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A............. c......Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi..................... buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó............ .. .. ...... Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.........KHOÁI 5 ................................... aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta...Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.......... MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : 1................ .... ......Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1 ñieåm) Khí haäu ... ..........5 ñieåm) a-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn....... B................ .... Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch ...........Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (2 ñieåm) ......... ............... . ................... ...Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? a... ................ (0......... .

... ........ thieát bò.... sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) .. .... ..... .Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.... Lôùp Naêm.. khí ñoäc.. ........ ... ÑEÀ 2 ÑEÀ THI HOÏC KÌ II . d...........Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m . ................... quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C..Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ Ñieåm 2008-2009.. ......... HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : ..........Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc...Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng..........Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi........ .....Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån...... ...... . ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän.Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân....5 ñieåm) a......Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc... . ..........Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1 ñieåm) ................. . .... .. c. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : (1ñieåm) a......................... b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån........ ..............Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo..........Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.. . . . . . xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi....... ( 0..........5ñieåm) a...... d..................... ......... ...Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi. ..... .... ....... ............... daân cö ñoâng ñuùc. laøm saïch baàu khí quyeån .Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó........ d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu5: Ñuùng ghi Ñ.. oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0.. Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0.... b....... ...... ............... ........ Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia ............... ...............2.... maùy moùc..Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc.......... ................. c...KHOÁI 5 ... ...... ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi... c............................. ........ .. c. ...... nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà....5ñieåm) a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo....... b............. B................ ..NAÊM HOÏC: MOÂN : ÑÒA LÍ Thôøi gian : 20 phuùt NGAØY THI : Caâu 1:Ñuùng ghi Ñ............. ............ b..

...... .. ...... ...... c................... ...... maùy moùc................ ........... ........... Caâu 5 : Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm gì ? (1ñieåm) ... ... ............... daân cö ñoâng ñuùc................. c.... .. xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi.5ñieåm) a........ thöïc vaät .............Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.... ..5ñieåm) a.... .. ............................ b......................Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m . B..... .............. b.....Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân..... laøm saïch baàu khí quyeån ......... .........Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc...Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi.. ...Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.. . Caâu 2 : Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1ñieåm) Caùc ñaûo Luïc ñòa OÁtxtraây-li-a Khí haäu Ñoäng vaät....... Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Campuchia .. d-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån...... .... ... ...... ....... ...Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0......... d... oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0........Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.... ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän.. .....Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó......... .. ........ nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà.............. .. ....... thieát bò...... ..Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån............... .. b......Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi....... .....2009 .................Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo... ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi...... .. d. ...... ............ ........ Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3 : A.............. (1ñieåm) a...........Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc............... .......... ......... ........................ quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C.... .... c.. ... ........... ..... ............ ....... ... HEÁT ÑAÙP AÙN KHOA HỌC 5 HKII 2008 ... ............... b-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng c-Laõnh thoå daïng loøng chaõo........... .................Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc................ .... khí ñoäc...a.. ...... ......... .....

. . Hoa laø cô quan sinh duïc cuûa nhöõng loaøi thöïc vaät coù hoa. nöôùc. 9-Höôu meï daïy con taäp chaïy khi naøo ? a) Khi höôu con môùi ñöôïc sinh ra. .Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau nhöng moãi chaát vaãn giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù.Taát caû caùc yù treân ñeàu ñuùng. 2-Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät trong baûng döôùi ñaây cho phuø hôïp: Hoa Thuï phaán nhôø Thuï phaán coân truøng nhôø gioù Luùa X Möôùp. b-Ñaát ñaù. 4.Vì sao hoå meï khoâng rôøi con suoát tuaàn leã ñaàu sau khi sinh ? a-Vì hoå con luùc môùi sinh raát yeáu ôùt. c-Vì hoå con caàn söï che chôû. .Traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát. trong caùc caâu döôùi ñaây cho phuø hôïp. nhuî . Cô quan sinh duïc ñöïc goïi laø nhò. aáp uû cuûa hoå meï. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi. b. con ngöôøi. baûo veä cuûa hoå meï. b. 6.Thöïc vaät. aùnh saùng.Haõy ñieàn vaøo choã troáng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh sô ñoà “ voøng ñôøi cuûa eách” döôùi ñaây : Ếch . nhò.1. c-Laø hai hay nhieàu chaát loûng troän laãn vôùi nhau. baàu. laøng maïc. . Xd-Taát caû caùc yù treân.Laø hai hay nhieàu chaát troän laãn vôùi nhau.Ñaùnh daáu X vaøo caùc lí do cho bieát vì sao chuùng ta phaûi söû duïng tieát kieäm caùc nguoàn naêng löôïng. 8. X chanh 3. Sinh duïc. 5. b-Vì hoå con caàn söï chaêm soùc. Cô quan sinh duïc caùi goïi la nhuî.Naêng löôïng maët trôøi. khoâng khí. coâng tröôøng. X d-Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhöõng thaønh phaàn nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi ). ñoäng vaät. sinh saûn. X c.Nhaø ôû. laøm cho tính chaát cuûa moãi chaát thay ñoåi taïo thaønh chaát môùi.Hoån hôïp laø gì ? X a. . nöôùc.Choïn caùc töø cho tröôùc ñeå ñieàn vaøo choã . tröùng noøng noïc eách 7.Naêng löôïng nöôùc chaûy.Keå teân caùc nguoàn naêng löôïng saïch hieän ñang ñöôïc söû duïng ôû nöôùc ta. nhieät ñoä. tröôøng hoïc.Naêng löôïng gioù. a -Traùnh laõng phí nguoàn naêng löôïng. . bí X Ngoâ X Böôûi. khoâng khí. . nhaø maùy.Moâi tröôøng bao goàm nhöõng gì ? a. cam. c.

. X b) Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. S b-Laáy ñöôïc nhieàu goã quyù. nhaø beáp.ÔÛ giai ñoaïn naøo cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa böôùm caûi gaây thieät haïi nhaát ? a) Nhoäng.Noái oâ chöõ vaøo hình cho phuø hôïp : Hoa mướp cái Hoa mướp đực Nhò Nhuïy 17. Ñ d-Ñoäng vaät vaø thöïc vaät quyù hieám giaûm daàn. chữ S vào trước ý kiến sai. 18-Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng. c) Söï keát hôïp. X d) Saâu.. höôu cao coå.Ñuùng ghi Ñ.b) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 10 ngaøy tuoåi. b) Böôùm. 10. chuoàng traïi chaên nuoâi. Đ b) Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. Ñ c-Ñaát bò xoùi moøn trôû neân baïc maøu . S e-Taêng nguoàn thu nhaäp cho ñaát nöôùc. chim caùnh cuït.Hieän töôïng ñaàu nhuî nhaän ñöôïc nhöõng haït phaán goïi laø gì ? a) Söï naûy maàm. d) Khi höôu con ñöôïc khoaûng moät thaùng tuoåi. Ñoäng vaät ñeû Ñoäng vaät ñeû con tröùng chim caùnh cuït sö töû caù vaøng höôu cao coå 14. . haïn haùn xaûy ra thöôøng xuyeân. c) Phun thuoác dieät ruoài vaø giaùn. b) Giöõ veä sinh nhaø ôû. 11. X d) Thực hiện tất cả các việc trên. nhaø veä sinh. con người cứ việc sử dụng thoải mái. X b) Söï thuï phaán. c) Tröùng. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Vieäc phaù röøng ñaõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì ? Ñ a-Khí haäu thay ñoåi: luõ luït.Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø gì ? a) Söï chuyeån theå cuûa moät chaát töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi.Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi oâ chöõ ôû coät B cho phuø hôïp : A B Hôïp töû phaùt trieån thaønh Söï thuï tinh Baàu nhuïy phaùt trieån thaønh Haït Hieän thöôïng tinh truøng keát hôïp Phoâi vôùi tröùng goïi laø Noaõn phaùt trieån thaønh Quaû 16. 15.. S a) Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận. 13. caù vaøng. 12.Ñieàn teân caùc ñoäng vaät cho saün döôùi ñaây vaøo coät cho phuø hôïp : sö töû. Xc) Khi höôu con ñöôïc khoaûng 20 ngaøy tuoåi. c) Söï sinh saûn.Ñeå tieâu dieät ruoài vaø giaùn ngöôøi ta söû duïng bieän phaùp naøo sau ñaây ? a) Giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. moät soá loaøi ñaõ bò tuyeät chuûng vaø moät soá loaøi coù nguy cô bò tuyeät chuûng.

Haõy ñieàn nhöõng noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám (…) trong baûng. X b. C. X d) Câu a và c đúng. ÑAÙP AÙN LỊCH SỬ 5 HKII 2008 – 2009 ÑEÀ 1 Caâu 1.5ñieåm) X a-Gia ñình ñoaøn tuï.5ñieåm) a. c.Haõy neâu nguyeän voïng thieát tha cuûa nhaân daân ta sau khi Hiệp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát? 0. Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch . b-Ñeá quoác Phaùp ruùt khoûi Vieät Nam. c-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Saøi Goøn.Neâu nhöõng göông chieán ñaáu ñieån hình trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû . b-Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haûi Phoøng.25 ñieåm) X a. ñaát nöôùc thoáng nhaát.Cung caáp ñieän cho caû nöôùc . (1. (0.Taïi sao Mó neùm bom hoøng huûy dieät Haø Noäi? ( 0. -Nhaø maùy thuyû ñieän Hoaø Bình laø moät trong nhöõng coâng trình thuyû ñieän lôùn nhaát ôû chaâu AÙ. c) Nước thoát nhanh gây lũ lụt. buoäc Haûi Phoøng phaûi laøm theo yù Mó. B. c-Ñeá quoác Mó ruùt khoûi Vieät Nam.Nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình ra ñôøi coù yù nghóa gì ? (1 ñieåm) -Choáng luõ cho ñoàng baèng Baéc boä . Caâu 3.Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. Nguyeãn Vieát Sinh laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .25 ñieåm) NOÄI DUNG QUYEÁT ÑÒNH CUÛA KÌ HOÏP THÖÙ I QUOÁC HOÄI KHOAÙ VI Teân nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Quoác kì Laø laù côø ñoû sao vaøng Quoác ca Laø baøi Tieán quaân ca Thuû ñoâ Laø Haø Noäi Thaønh phoá Ñoåi teân laø Thaønh phoá Hoà Chí Minh Saøi Goøn – Gia Ñònh Caâu 5 : Noái oâ chöõ ôû coät A vôùi moác thôøi gian ôû coät B cho phuø hôïp : (1 ñieåm) A-Sự kiện lịch sử B-Thời gian .Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt. 6.Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình cheøn phaùo khi daây keùo phaùo bò ñöùt.Ñeø beïp yù chí quyeát thaéng cuûa Haø Noäi. buoäc Saøi Goøn phaûi laøm theo yù Mó. aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta.Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát A. b) Cây cối giữ nước lại.19-Tại sao lũ lụt xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy ? a) Không còn cây cối giữ nước. Toâ Vónh Dieän laáy thaân mình laáp loã chaâu mai ñeå ñoàng ñoäi xoâng leân dieät ñòch .

X d. b.5ñieåm) a.1973 thuùc thaéng lôïi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kí keát 19 .5 ñieåm) Khí haäu Ñoäng vaät.pu.Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát tong caùc chaâu luïc.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Trung Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.1954 Tröôøng Sôn Chieán dòch lòch söû Hoà Chí Minh keát 27 . B.… Caùc ñaûo Noùng aåm -Thöïc vaät : röøng raäm.5 .Chaâu AÙ coù ñuû caùc ñôùi khí haäu töø nhieät ñôùi. röøng döøa 13-Ñòa hình chaâu Mó coù ñaëc ñieåm laø : (1ñieåm) Chaâu Mó naèm ôû baùn caàu Taây goàm Baéc Mó.Soâng Mi-xi-xi-pi naèm treân ñoàng baèng Trung Taâm ôû Baéc Mó vaø soâng A-ma-doân naèm treân ñoàng baèng A-ma-doân ôû Nam Mó.4 -1975 Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû Ñöôøng 7 .Ñoäng vaät: caêng-gu-ru. caây keo xtraây-li-a .Ñuùng ghi Ñ.Ñieàn noäi dung thích hôïp veà Ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Chaâu Ñaïi Döông : (1. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu sau ñaây : (0. Phía ñoâng laø caùc daõy nuùi thaáp vaø cao nguyeân. Ñòa hình chaâu Mó thay ñoåi töø taây sang ñoâng : doïc bôø bieån phía taây laø caùc daõy nuùi cao vaø ñoà soä. c.5 .Chaâu AÙ naèm ôû baùn caàu Baéc. Ñ c) Thaùng 7.Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû keát thuùc 30 . oân ñôùi ñeán haøn ñôùi vì : (0. Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3:A-Soâng Mi-xi-xi-pi vaø soâng A-ma-doân naèm ôû ñaâu ? (0. c. Caâu 4 : Ghi chöõ L tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Laøo vaø chöõ C tröôùc yù chæ ñaëc ñieåm töï nhieân cuûa Cam.1 .5ñieåm) a.75 ñieåm) Noäi dung cuûa Hieâïp ñònh Giô-ne-vô veà Vieät Nam laø : Ñ a) Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn Nam – Baéc . . Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. S b) Quaân Mó ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam.Chaâu AÙ traûi daøi töø Taây sang Ñoâng.1956.Vì chaâu AÙ traûi daøi töø gaàn cöïc Baéc tôùi quaù Xích ñaïo.1959 Caâu 5. gaáu coâ-a-la. Nam Mó vaø daõy ñaát heïp Trung Mó noái lieàn Baéc Mó vaø Nam Mó. X b. thöïc vaät Luïc ñòa OÁtKhoâ haïn -Thöïc vaät : baïch ñaøn. HẾT ÑAÙP AÙN ÑÒA LÍ 5 HKII 2008-2009 ÑEÀ 1 1. ôû giöõa laø ñoàng baèng lôùn.chia .

. Ñ c. .Khối 5 .2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) . Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm. daân cö ñoâng ñuùc.5 ñieåm) L b-Laõnh thoå khoâng giaùp bieån. laøm saïch baàu khí quyeån .Thaùi Bình Döông coù ñoä saâu thaáp nhaát laø11 034 m . như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch. có khi rộn rã. ví nhö laù phoåi xanh cuûa traùi ñaát vì noù coù taùc duïng loïc buïi. Heát PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT .Chaâu Nam Cöïc laø chaâu luïc duy nhaát naèm ôû vuøng ñòa cöïc. S d. sai chi S vaøo tröôùc moãi caâu traû lôøi sau ñaây : Ñ a.Hoa kì coù neàn kinh teá phaùt trieån. HEÁT PGD TPTA TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn TIẾNG VIỆT . tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây. nôi thaáp nhaát laø Bieån Hoà. con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. thieát bò. (0.Năm học : 2009 . . L c.2010 Thời gian : 50 phút Ngày thi : 11 – 05 – 2010 I-Chính tả : ( 5 điểm) Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy. Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió. quanh naêm nhieät ñoä döôùi 00C. S b.C a-Laõnh thoå daïng loøng chaõo. ñöùng haøng ñaàu theá giôùi saûn xuaát ñieän. maùy moùc. xuaát khaåu noâng saûn lôùn nhaát theá giôùi.Năm học : 2009 . Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. khí ñoäc. C d-Ñòa hình chuû yeáu laø ñoàng baèng Caâu 5 : Ñuùng ghi Ñ.Khối 5 .Röøng A-ma-doân laø vuøng röøng raäm nhieät ñôùi lôùn nhaát theá giôùi. uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi.Ñòa hình phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân.

con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. . . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió. buoâng thoõng hai tay. . Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. Lôùp Naêm. Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. . Giu-li-eùt-ta söõng sôø. . . . Ñeâm xuoáng. . Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. . ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng. . . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . hai tay oâm chaët coät buoàm. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 . Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. Maët bieån ñaõ yeân hôn. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. . Quang caûnh thaät hoãn loaïn. Nghe theá. . . Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta.Moät ngöôøi noùi. Moät yù nghó vuït ñeán.” Hai ñöùa treû söïc tænh. . Theo NGỌC GIAO II-Tập làm văn (5 điểm): Đề bài : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm. . như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch. . roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn. . . lau maùu treân traùn baïn. Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . . nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. lao ra. Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng.Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình.2010 ÑEÀ 1 Moân: TIEÁNG VIEÄT . . Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. xoâ caäu ngaõ duùi.Bài viết : Chim hoạ mi hót Chiều nào cũng vậy. khieáp sôï nhìn maët bieån. khoaûng 12 tuoåi. . cao hôn Ma-ri-oâ. Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. có khi rộn rã. tưởng như làm rung động lớp sương mờ mờ rủ xuống cỏ cây. luùc chia tay. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù.Khoái 5. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. Heát HOÏ VAØ TEÂN : . caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.

... . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta..... . .. .. . . . Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. .... ..... . .. . a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông..... . toùc bay tröôùc gioù. . gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn... . .. taän tuî. Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông....... . .. chòu ñöïng. khieáp sôï nhìn maët bieån . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài... . . ... ..... .. . .Chieác xuoàng bôi ra xa. . .. .. Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän. . . kín ñaùo... . . a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi.. ..... ... . . . ...... b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :. .... .. . ... ....... ... .... (quaû quyeát..... cao thöôïng.. hi sinh baûn thaân vì baïn.... caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc....... .. ..... ... Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. .. . . .... KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán..... .... . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm.. b) Moät yù nghó vuït ñeán.. . deã xuùc ñoäng.. giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : . . nhöôøng söï soáng cho baïn... lau maùu treân traùn baïn... duõng caûm. .. ... Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?.... .. . c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng...... ....... . ...... Coâ baät khoùc nöùc nôû... b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.. .... . .. b) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ.. .. .... c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi... . . ñaàu ngöûng cao... Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . dòu daøng. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. . . c) Moät yù nghó vuït ñeán...... .. ........ .. . ..... .. . ... . ... toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :... xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. .. . .. . . . ...... ......... ...... . . . .. .. .. .. ñaàu ngöûng cao...... .. ....... . toùc bay tröôùc gioù.. ...... Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . .... ... ... gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn... lau maùu treân traùn baïn....... b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : . . Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. . .

. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. . . . c) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. HẾT HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . .(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. . em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. Lôùp Naêm. .5 ñieåm. . . . lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Laëp töø ngöõ. . . Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . . Töø . . toùc bay tröôùc gioù. . Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. . . . . . . c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) . . b) Thay theá töø ngöõ. . . . b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. . . Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. . . . . . b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. cao hôn Ma-ri-oâ. b) Con taøu chìm daàn. . Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. . . . . c) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät. . . . . . .(1) luùc chia tay.duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. . . . . . .Khoái 5. . Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. . Moät vuï ñaém taøu Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ. . Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. Naêm hoïc : Thôøi gian : 30 phuùt Ngaøy thi : 11 – 05 – 2010 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.2010 ÑEÀ 2 Moân: TIEÁNG VIEÄT . . . . b) .” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. .Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . . c) Duøng töø ngöõ noái. . . . . . Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. . . . khoaûng 12 tuoåi. . . . . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: 2009 . ñaàu ngöûng cao. Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta. .” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . . .”Caâu (2). Caâu 7:“Ñeâm xuoáng.

. . xoâ caäu ngaõ duùi. . luùc chia tay. Coâ baät khoùc nöùc nôû. ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng. baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. .Ñeâm xuoáng. . . . Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. ñaàu ngöûng cao. . . giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !” Theo A-MI-XI Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau: Caâu 1 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? a) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . b) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. c) Con taøu chìm daàn. b). . . . . lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? a) Duøng töø ngöõ noái. . . . roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn.”Caâu (2). Caâu 2 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. . . . . Quang caûnh thaät hoãn loaïn. Moät yù nghó vuït ñeán. ñaàu ngöûng cao. . Nghe theá. . . buoâng thoõng hai tay. . . Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu. . . . . lau maùu treân traùn baïn. nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Hai tieáng ñoàng hoà troâi qua…Con taøu chìm daàn. . . toùc bay tröôùc gioù. Töø .Moät ngöôøi noùi. . . . Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng. . Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. . caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. . chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) . . . Chieác xuoàng bôi ra xa. khieáp sôï nhìn maët bieån. KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu3:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. . . Giu-li-eùt-ta söõng sôø. Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Maët bieån ñaõ yeân hôn. hai tay oâm chaët coät buoàm. . .” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: a) Ñaùnh daáu yù nghó cuûa nhaân vaät. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. .Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. . Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi. em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. . Caâu 4 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. . . b) Ñaùnh daáu nhöõng töø ngöõ coù yù nghóa ñaëc bieät. .duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) b) Laëp töø ngöõ. nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. . toùc bay tröôùc gioù. . lao ra. . c) Thay theá töø ngöõ. . . . . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. .” Hai ñöùa treû söïc tænh. . Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. . . . . Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.

. . ... toát buïng) b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùtta :..” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. ... HẾT ÑAÙP AÙN ÑOÏC THAÀM HKII – LÔÙP 5 2009 – 2010. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ... ... . Caâu 10 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông..... .. . .. .. .... Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Caâu 9: b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : . Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . .. ñaàu ngöûng cao...... .. ... ... toùc bay tröôùc gioù.....(1) luùc chia tay.. c) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. ... hi sinh baûn thaân vì baïn..... lau maùu treân traùn baïn.. ............ .. ... a) Tính caùch cuûa Ma-rioâ :..... ... .. . .. a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : .. a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông... . Caâu 8 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän.. (quaû quyeát...5 ñieåm. ... . b) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi.. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu.. . ... . - NAÊM HOÏC : .. nhöôøng söï soáng cho baïn. .. . . . . . .... .. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. c) Moät yù nghó vuït ñeán.... .. .... .... dòu daøng.. .. .. .. ...c) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. .. . . ...... Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. taän tuî.. . ..... . . . . .... Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta.. . ..... . b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. . ..... . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.... a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi.. ..... .. xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài. ..... b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu... .. .... . c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng.... Caâu 7: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?. . gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.. . kín ñaùo.. Caâu 5 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? a) Moät yù nghó vuït ñeán.. . chòu ñöïng. . .... .... ..(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi..... khieáp sôï nhìn maët bieån . . .. ........... . c) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï.. . ...... Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. .. . deã xuùc ñoäng. . .. cao thöôïng........... .. . . Caâu 6:“Ñeâm xuoáng.. ....... . b) Moät yù nghó vuït ñeán. . .... ... ... .... . . . ...... . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp........ . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm........ Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. lau maùu treân traùn baïn. ... ... . . . . . .. duõng caûm..

dòu daøng. taän tuî. caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Töø nhöng duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1) Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0. chòu ñöïng. lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? c) Duøng töø ngöõ noái. Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta. baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm. Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. Caâu 7:“Ñeâm xuoáng. cao thöôïng. hi sinh baûn thaân vì baïn.Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu : Boá vöøa maát. c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng. deã xuùc ñoäng. nhöôøng söï soáng cho baïn. Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ? b) Moät yù nghó vuït ñeán. Caâu 6 : Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù. b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ : Ñang treân ñöôøng veà nhaø.”Caâu (2). Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? . nöôùc ngaäp caùc bao lôn. b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta : taän tuî. kín ñaùo. (quaû quyeát. em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi.(1) luùc chia tay. Caâu8:Theâm traïng ngöõ (chæ muïc ñích. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ. chòu ñöïng. toát buïng. b) Ñeå ba meï vui loøng. Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông. cao thöôïng.(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi. Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ? b) Con taøu chìm daàn.” Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. duõng caûm. duõng caûm. veà queâ soáng vôùi hoï haøng. . xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï…” Noùi roài.5 ñieåm. kín ñaùo. Caâu 5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän.” Taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong caâu treân laø: b) Ñaùnh daáu lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. chæ phöông tieän) vaøo choã troáng thích hợp trong moãi caâu sau ñaây: a) Baèng moät caây buùt maøu. deã xuùc ñoäng. dòu daøng. c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. toát buïng) a) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ : quaû quyeát. gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn. gaëp laïi boá meï. Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?. daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.

ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG GHKII NĂM HỌC .Con gái ( trang 112) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 3 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. 27- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài. . 29. 20. 2009 – 2010 Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi : 19- Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 24.Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 2-3 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Con gái ( trang 112) Đoạn 1 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 23.Con gái ( trang 112) 25- Thuần phục sư tử ( trang 117) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 22. 26. 28- Công việc đầu tiên ( trang 126) Đoạn 2 – Câu hỏi 3 và nội dung bài.Một vụ đắm tàu ( trang 108) Đoạn 2 – Câu hỏi 2 và nội dung bài.Út Vịnh ( trang 136 ) Đoạn 1-2 – Câu hỏi 1 và nội dung bài. 21. 30.

-GV ñaùnh giaù cho ñieåm döïa vaøo caùc yeâu caàu sau : + Ñoïc ñuùng tieáng. soá trang trong SGK vaøo phieáu cho töøng HS boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên do GV ñaõ ñaùnh daáu). -Noäi dung kieåm tra : HS ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 110 chöõ thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc ôû HK II (GV choïn caùc ñoaïn vaên trong baøi taäp ñoïc SGK Tieáng Vieät 5. ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm) + Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do GV neâu :1 ñieåm (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0. +Gioïng doïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm. ñoïc sai quaù 5 tieáng : 0 ñieåm).5 ñieåm.5 ñieåm. gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0 ñieåm). ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân: 0 ñieåm). . caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm. (Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0.5 ñieåm. (Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0. + Ngaét hôi. taäp II. + Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) :1 ñieåm. ñuùng töø : 1 ñieåm.Ñoïc thaønh tieáng : (5 ñieåm ) : . traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm).ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA ÑOÏC HK I KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010 I.GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HS qua caùc tieát OÂn taäp ôû tuaàn 35 (soá HS ñöôïc kieåm tra neân raûi ñeàu ôû caùc tieát OÂn taäp ). nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu. ghi teân baøi.5 ñieåm.5 ñieåm. (Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm :0. (Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0.

coù theå cho caùc möùc ñoä ñieåm : 4.5. tröø 0. hoaëc trình baøy baån…bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi.5 . *Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng. Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai.5 .5 . b. . ñöôïc 5 ñieåm: + Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi hoaït ñoäng ñuû caùc phaàn môû baøi. II. b) Höôùng daãn ñaùnh gia. sai veà ñoä cao – khoaûng caùch – kieåu chöõ. ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15 doøng trôû leân. chöõ vieát roõ raøng. keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc.1) -Ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau. .3 . .1. + Chöõ vieát roõ raøng. +Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp.2 . trình baøy ñuùng ñoaïn vaên : 5 ñieåm.Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : : Tả một người thân đang làm việc ở gia đình. . thaân baøi. trình baøy baøi vieát saïch seõ. thanh. veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát.2.5 . I.rủ xuống cỏ cây” SGK Tieáng Vieät 5-taäp I1.4 .2) -Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù.3. .5 ñieåm. khoâng maéc loãi chính taû.laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn.1 .Vieát Chính taû : Baøi vieát: Chim hoạ mi hót (Töø “Chiều nào cũng vậy.ù cho ñieåm : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû. khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh). b) Ñaùnh gia.ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA VIEÁT HKII KHOÁI 5 -Naêm hoïc : 2009-2010. trang 123 ) a) GV ñoïc cho HS (nghe-vieát) baøi chính taû trong khoaûng thôøi gian töø 15 phuùt.0. duøng töø ñuùng.ù cho ñieåm: b.

Tả một đêm trăng đẹp. Hướng Thọ phú. . . . KHỐI TRƯỞNG PHẠM THỊ ĐẸP . . .ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIẾNG VIỆT GHKII KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010 I – ĐỌC TIẾNG : Học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi .Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em. . III.ĐỌC THẦM : Bài SGK.Chim hoạ mi hót ( trang 123) ( Từ đầu . tình cảm tốt đẹp .Tả cô giáo ( thầy giáo ) đã từng dạy dỗ em và đã để lại cho em nhiều ấn tượng.oà tươi trong nắng sớm) 5. ngày 4 tháng 05 năm 2010. Tà áo dài Việt Nam ( trang 122 ) ( Từ Áo dài phụ nữ .Tả một người thân đang làm việc ở gia đình . . 18. Trong lời mẹ hát ( trang 146) 4. .TẬP LÀM VĂN : 16. 17. 19. . II.chiếc áo dài tân thời) 3. . Buổi sáng ở thành phố Hồ hí Minh ( trang 132) ( Từ đầu. 20. III.rủ xuống cỏ cây ) MÔN TOÁN Chương trình đến tuần 34 theo chuẩn kiến thức.Tả cảnh giờ ra chơi ở trường em.CHÍNH TẢ : 1. . Cô gái của tương lai ( trang 118) 2. .

.... ............................... .. dm3 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI ................/2ñ a) 7 ha 36 m2 = .........Khoái 5.......................................................... ......HOÏ VAØ TEÂN : .......... ........... ........5 ...................................... ..9 + 2......./1ñ x – 7............ Caâu 2 : .............. ..................................................48 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : ............... ........... ......................... ........................... ...........2 = 3............... ....... ..................... . ............... .............. ......................................... ...5 .................. ...... . ........................ ......... ................... .................... ...........207 + 29......... ....... ............. . Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN ........ .......................... ............. .. ...... .........../1ñ Ñieàn daáu < : > .... ........ ..4 × 6. Lôùp Naêm...... Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: .............. . ... ... 9................... .... ................ .... ......./2ñ a) 54.................. ... ...... .. .............................tấn c) 27 m 589 mm = ... ..................... .......... . ..................... ......... . ...... .......... ... ... Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 1 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1: a) Tìm x....... . bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: …….... ......... ........ ....... .........................678 b) 7................................. ... 10 087 12 9 3 4 ... ............. ............. ......................... ha b) 4812 kg = .................................95 : 3.. ....... ....................4...7 m3 = ............ ..........................28 – 5......................... d) 6987.............. .............478 ..... ..................... ..... . ....... .............. ............ .................................. .......mm d) 5......596 ..... ... = vaøo choã chaám : 7 7 a) ........................ ....... ....... ......................... ..... . .............8 d) 75. ........35 b) 5 c) 9............... c) 35.............. ............ .... .........................................

/1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0.......8kg D............. Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng........ .25 ñieåm) 4 4 2 4 B............ .. .. giôø ...................................... D. .... .....................Caâu 5 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt. Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø.................... 2...... .................. B....... ........... .. D 9 m ... 0......... . C... Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát ..1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy.... . ................ ................... .. ............... a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù....... 17 m3 ........ ........ ... ....... 7 B ...25 ñieåm A. .... . . A............. ................. .. 28kg b) Vieát phaân soá 24 döôùi hỗn số laø : 5 ( 0........... 2 ..25 ñieåm ) 3 A..... chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0......... ............ .... .................... ......... Baøi giaûi ......... Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B....... ......... . Baøi giaûi . 4 D...... . Caâu 7 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình .... ...... ............. 20 phuùt .... d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m.. ....... 0.. 5 5 5 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau..... 4 C... .....?...... B............ ...... ...... C... b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang............ .... ...... .............. ..... .. 168 m3 ....25 ñieåm) A.. 600 giaây .. ......... .... ... ..... ... .. ...................... .. ..... . 104 m3 . ................... ........................... . ..... ......... . ..... . ........................ m .....A .... khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0.. .25 giôø . 3 52m ..... .. . . 28kg C...m ... .. 4 D. . ... ..................... .... .. /2ñ 25 phuùt.................. . ... .. ....................... 280kg B... ......

............. ....... .. D....28kg D...... ../1ñ a) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau..... ................ Lôùp Naêm.25 ñieåm ) 3 A........ b) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m................ D................... ..... 600 giaây .. .........Khoái 5.. ......... ..... ... C.. ..... . HEÁT HOÏ VAØ TEÂN : .... . Thôøi gian : 40 phuùt Ngaøy thi : 12 – 05 – 2010 ÑEÀ 2 Naêm hoïc : 2009-2010 Caâu 1 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø 15 phuùt ñeán tænh B luùc 10 giôø 55 phuùt... ........ .. C... khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0.......... .................. .............................. Caâu 2 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. ................ ........ ............. Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Ñieåm: Moân: TOAÙN ............................ . ... 4 0.. .. B. 168 m3 ............ ............... Giöõa ñöôøng oâ toâ nghæ maát .... ............... ........... ...... .... .. 280kg .... ......... Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B..... .... .... c) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? ( 0...... Baøi giaûi ..... 20 phuùt .... 0............................. 104 m3 ........................ ......... /2ñ 25 phuùt... B.................................. .......... . ........ 2.................. ................ . Vaän toác cuûa oâ toâ laø 36 km/ giôø.. . 17 m3 ......... .............................. chiều rộng 6m và chiều cao 4m là : A.......... ...... ..8kg C...... .....25 ñieåm) A......... . 3 52m ................... ... ................ 28kg B......................... giô........... ................. ......................25 giôø .. ....

ha d) 4812 kg = .... ......... . 9..... ........... ........ .. . . bieát : ……... 5 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI Caâu 4: a) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 3 laø: b) Tìm x...95 : 3.... ......... Caâu 5 : ..... ... .. ...... ... . ................... ...... .. ................. .m .... a) Tính dieän tích maûnh ñaát ñoù. ............. ................8 b) 75.. .... ............. C 9m ..........35 d) 5 Caâu 6 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: .... . .. .. ... .1/ñ coäng cuûa toång hai ñaùy.../2ñ a) 35.. .. 4 D./1ñ Ñieàn daáu < : > . 9 3 4 ........ . .. ....... Baøi giaûi ..... . ................ ............. .................A .................... .../2ñ a) 27 m 589 mm = ....... 2 5 5 5 5 Caâu 3 : Moät maûnh ñaát hình thang coù ñaùy lôùn vaø ñaùy beù nhö hình beân vaø chieàu cao baèng trung bình .. 10 087 c) 9........ .. ........ = vaøo choã chaám : a) 6987.25 ñieåm) 24 döôùi hỗn số laø : 5 4 2 4 4 B.............tấn Caâu7 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : .. ................ .. ......5 ......... ..d) Vieát phaân soá ( 0.......... ............................. b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thang. 4 C...... ... ........ .. ......... .. . ....... ...... .... .......... . ...... .... ....... ..........4......... dm3 c) 7 ha 36 m2 = ................... ................... . ........ ................. ..... . .mm b) 5.. ... . . . .......9 + 2. ............ ......... . ...D ......7 m3 = .... .... A....... ....../1ñ x – 7. ........478 ....... ........... .............. ....... ... .. ....4 × 6.... ....... ...............5 .. ............. .......2 = 3. .............. .....48 7 7 b) 12 .. ..... .. ..... .......................... 7 B .. .. ....

......................................../1ñ x – 7....< ...............25 ñieåm ) x = 6. ................................................................... 10 087 12 9 3 4 > 4.................................35 b) 5 c) 9....72 = 21.......... bieát : b) Tæ soá phaàn traêm cuûa 2 vaø 5 laø: …….............. ................ 678 5.....5 2 : 5 = 0..207 + 29........................25 ñieåm ) Caâu 2 : Ñieàn daáu < : > ...................8 = 240..... ............................ ......................................................6 ( 0.....4 ( 0.. ..........25 ñieåm ) x – 7...................4 = 40 % ( 0.......2 x = 13...5 ........207 7...........596 83..... ................... 684 d) 75......... ........ ... . c) 54.......885 c) 35.................................< ......4 × 6....9......................... .............................>.28 – 5...............678 b) 7........95 : 3................................ ...2 = 6....................................................... .....................5 ñieåm ......................................................... .......... ...............28 – 5....... ...7 1.................. ...... ............28 + − 29...................................478 4........... ...../2ñ a) 54....................................2 = 3............/1ñ a) ..................................25 ñieåm 7 7 ...................................678 d) 7.............................25 ñieåm ) 0......48........... = vaøo choã chaám : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0........ ......9 + 2...... .596 54......... ... ................... .NĂM HỌC 2009 – 2010 Caâu 1: a) Tìm x...207 + 29.4 + 7.............. d) 6987............. HEÁT ĐÁP ÁN TOÁN 5 HKII ...............4 ( 0............6 Caâu3 : Ñaët tính roài thöïc hieän pheùp tính : Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0................. ..........596 ............................................ ...................... .....

4 ( 0.5 ñieåm ) 3 giôø 15 phuùt = 3. . ./2ñ a) 7 ha 36 m2 = 7. . .1/ñ A 7 m ( 0.25 ñieåm ) Quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B daøi laø : 36 × 3. . .5 ñieåm ) Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B khoâng keå thôøi gian nghæ laø : 3 giôø 40 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 15 phuùt ( 0.25 ñieåm ) D. chiều rộng 6m và chiều cao 4m là: (0. . . khoaûng thôøi gian naøo laø ngắn nhaát ? (0.0036 ha c) 27 m 589 mm = 27 589 mm b) 4812 kg = 4. . . 600 giaây . ./1ñ a) 2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam? C. 2.7 m3 = 5 700 dm3 Caâu 5 : .25 ñieåm) 5 5 c) Trong caùc khoaûng thôøi gian sau. .8kg ( 0.25 giôø ( 0.5 ñieåm . 168 m3 b) Vieát phaân soá Caâu 7 : . d) Thể tích một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m. .25 = 117 ( km ) ( 0.5 ñieåm ) ? m ( 0.25 ñieåm C.25 ñieåm ) A B B D C m D C m . .812 tấn d) 5.5 ñieåm ) Ñaùp soá : 117 km ( 0.25 ñieåm) 24 4 döôùi hỗn số laø : B. /2ñ Baøi giaûi Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B keå caû thôøi gian nghæ laø : 10 giôø 55 phuùt – 7giôø 15 phuùt = 3 giôø 40 phuùt ( 0.Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: Moãi baøi ñuùng ñöôïc 0.25 ñieåm ) Caâu 6 : Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. .25 ñieåm ) D 9m Baøi giaûi a) Chieàu cao maûnh ñaát hình thang laø : (9+7):2 = 8 (m) B Dieän tích maûnh ñaát hình thang laø : ( 9 + 7 ) × 8 : 2 = 64 ( m2 ) ? m C Ñaùp soá : 64 m2 b) Veõ moät ñoaïn thaúng trong hình thang vaø chia hình thang beân thaønh 3 hình thangAlaø: ( 0.

b) Em beù ñi laãm chaãm. . . . c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. d) Coâng vieäc ñi vaøo neà neáp. . . (0. . phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. . . . . . . Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân. . . Lớp Năm . .” (0.Khoái 5. .Thôøi gian : 90 phuùt I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác. . . c) Meï ñi chôï.5 ñieåm) a) Em ñi giaøy . . luùc taûng saùng. . . . . . . .Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ THI HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Moân: TIEÁNG VIEÄT .2010 Ngaøy thi : – – 2 010 . . . Naêm hoïc : 2009 . .HOÏ VAØ TEÂN:. daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. . .5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. . . . . . . daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp. b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï.

.. .......... . ..... .............. . . . . . ...... .... . . .... .. .. .... ....... . ... ........ .. ....... . ... . ........ . .. ..... ... ..... . .... ... .... . . ......... ... . .... . .... ...... II.. ...... ......... .......... . . ... .................. ...... .... ... .. ... ..... ... ....... ...... .. . ..... . ... ... ... ......... ..... .... ............ .. . ....... . . .............. ..... .. . .... .. . ....... ..... Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày..... . ...... ... .... .... . ......... . . .... . ...... .............. .. ................. . ............. . ...................... ..... . ....... .. . . .... .. . ... ...... ... . . ...... theo töôûng töôïng cuûa em.. ... .. .............. .... .... .. Töø thaät thaø laø : ..... Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : ..... Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi............ ...... .. ......... . ............... ........ Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :. .. .... ...... . .................... . .... ... .. ... ....... .... ... .... .. ......... . ... ........... ........ . ....Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) a) Ñeà baøi : Taû moät nhaân vaät trong moät truyeän em ñaõ ñöôïc ñoïc............... . ....................... ... . ... . ....... ...... .......... . ...... b) ) Nhoùm 2. ......... .. ...... . . .. . .... maây traéng löõng lôø troâi... .... ... .. ... . . .. . ...... . . .... ............. ........ ........ ................ ......... . ..... .. .... ... ....... .............. ................ ........ . .. . . ............ . ... . .. .... .... . .... ............ ........... .... ........... ........... ....... ... .. . . ........ .. ........ ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm. ..... ... ......... .. Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø. .... .. ............ .... .. ..... .......... ... . . .... ........ ... ...... .Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng... ...... ...... . ...... .... ... ......... ... ...... . .. Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø : .............. maây traéng löõng lôø troâi.... .. . ñaùnh giaøy............................ .... ........... . ..... .... . . .. ..... ....... b) Trôøi trong xanh.. .. tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø.... ........ ....... . ..... . . . . . . .. .. .... .... ....... ...... .. ............ .................. .... . ..... ......... ... ...... ..... . . ... ....... . ... ......... ... . ................. ....... .. .... ... ................ .. ... ...... ...... ............ ............. ...... ... ........ . .. ... .... ..... .......... ........ .... ........ . .... . ..... ........ Caâu (a) laø caâu :.. ... ....... ... ... .. a) Nhoùm 1................ . ... .. .... ....... ...... ........ . ..... . .............. ... .... ............ .... .. ..... ...... ... .. ... . .... ..... . . .... .. .. ... b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan... ......... .... ........ .. . ....” Haõy cho bieát : Ngheä thuaät so saùnh ñöôïc söû duïng trong hai doøng thô treân giuùp em thaáy roõ hình aûnh ngöôøi baø nhö theá naøo ? (1 ñieåm) . ...... Caâu (b) laø caâu :........... ................ ..... .. Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : .... . . ............. . . ..... ñaùnh ñaøn.... .... ....... ........ .. . .......... . .. ..... ... . ......... ... ..... ...... .. ....... ......... . . ....... . ... .... ñoäng töø.

................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................... ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT HSG LỚP 5 I-Caâu hoûi : (5 ñieåm) Caâu 1 : Ghi daáu X vaøo tröôùc nhöõng caâu coù töø “điø” ñöôïc duøng theo nghóa goác....................................................................................... ................................................................................................. ................................. ......................................................................................................................... ............................................................................................... ................. .................................................................. ........................................................................ ............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................... ............................... (0............................................................................................................................................................ ............................ ............................................................................ ......5 ñieåm) b )Em beù ñi laãm chaãm..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................... ......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... c) Meï ñi chôï...................................................... .................................................................................. ............................................................................................................................. ........................................................... ............................................................. .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................... .................................................................................................................................................... .................................BAØI LAØM ................ ............................................................................................................................................................. .............................................................................................. ............................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................... ....... ............................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................... ................................................................................................................ ............................................. ............................................... ..................................................................... ............................................................................................................................................................................... .........

Caâu 2 : “Luùc hoaøng hoân. Töø thaät thaø trong caâu ( a) giöõ chöùc vuï laø : vò ngöõ trong caâu. tính tình nhaân vaät caàn taäp trung khaéc hoaï những neùt chính. b) Trôøi trong xanh. khoâng bao giôø heát.Chuyeän cuûa baø keå (cho chaùu nghe) ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh caùi gieáng thaân thuoäc ôû laøng queâ Vieät Nam cöù caïn xong laïi ñaày. chöõ vieát ñuùng quy caùch.Taû hình daùng. Töø thaät thaø trong caâu ( b) giöõ chöùc vuï laø :chuû ngöõ trong caâu. b) ) Nhoùm 2 : ñaùnh giaøy.Neâu caûm nghó veà nhaân vaät ñöôïc taûû. ñoäng töø. maây traéng löõng lôø troâi. a) Nhoùm 1: ñaùnh troáng. Baøi trung bình coù choã taû nhaân vaät coøn raäp khuoân theo coâng thöùc taû ngöôøi . . . Nghóa cuûa töø ñaùnh laø :laøm cho maët beân ngoaøi ñeïp hoaëc saïch hôn baèng caùch chaø xaùt.Troïng taâm baøi laø laøm noåi baät tính caùch nhaân vaät. .5 ñieåm) Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø : b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï. ñaùnh giaøy. Caâu (b) laø : Caâu gheùp :2 veá caâu noái tröïc tieáp. Caâu 6 : “Toùc baø traéng töïa maây boâng Chuyeän baø nhö gieáng caïn xong laïi ñaày. 2. . b) Thaät thaø laø phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa chò Lan. Hình thöùc : Baøi saïch. ñaùnh raêng. Caâu 5 : Döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo ñeå phaân loaïi caùc caâu sau ñaây : (1 ñieåm) a) Treân trôøi. maây traéng löõng lôø troâi. Caâu (a) laø: caâu ñôn. ñaùnh ñaøn Nghóa cuûa töø ñaùnh laø : laøm cho phaùt ra tieáng baùo hieäu hoaëc tieáng nhaïc baèng caùch goõ hoaëc gaûy. Caâu 4 : Töø thaät thaø trong caùc caâu döôùi ñaây thuoäc töø loaïi gì ( danh töø. Caâu 3 : Cho caùc töø ngöõ sau : ñaùnh troáng. phong caûnh ôû vuøng naøy raát neân thô. ñoù laø nhöõng caâu chuyeän daønh keå cho chaùu nghe vôùi tình yeâu thöông ñeïp ñeõ… (1 ñieåm) II. giöõa 2 veá caâu coù daáu phaåy.Yeâu caàu : 1. duøng töø. ñaùng chuù yù gaây aán töôïng saâu ñaäm. Baøi khaù gioûi laøm noåi baät troïng taâm baøi. tính töø) ? Haõy chæ roõ töø thaät thaø giöõ chöùc vuï gì trong caâu ? (1 ñieåm) a) Chò Lan raát thaät thaø. Noäi dung : Baøi thuoäc theå loaïi vaên taû ngöôøi.Maùi toùc traéng cuûa baø ñöôïc so saùnh vôùi hình aûnh ñaùm “maây boâng” treân trôøi cho thaáy baø coù veû ñeïp hieàn töø. caâu vieát roõ nghóa ( khoâng sai loãi: chính taû. luùc taûng saùng. yù noùi : “kho” chuyeän cuûa baø raát nhieàu. ñaùnh raêng (1 ñieåm) Xeáp caùc töø ngöõ treân theo caùc nhoùm coù töø ñaùnh cuøng nghóa vôùi nhau vaø neâu nghóa cuûa töø ñaùnh trong töøng nhoùm. Töø thaät thaø laø : tính töø.” (0. . daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. sinh ñoäng.TAÄP LAØM VAÊN : 5 điểm A. vaên vieát maïch laïc.” . ñaùnh ñaøn. cao quyù vaø ñaùng kính troïng. viết caâu).

7 cm (0. x = 1 .5) phuø hôïp vôùi töøng loaïi baøi sau ñaây : 5 . b = 0 D. THI HOÏC SINH HOÏ VAØ TEÂN:.8 km/giôø vaø vaän toác doøng nöôùc laø 2. .5 .85 cm 5cm Hình M Caâu 3: Moät cöûa haøng baùn vaûi ñöôïc 4 320 000 ñoàng tính ra cöûa haøng laõi 25% so vôùi tieàn mua. 125 laàn Caâu 5 : Tìm a. b = 0 Caâu 6: Moät thuyeàn maùy ñi ngöôïc doøng töù A ñeán B.5 ñieåm) A. . a = 9 . . . chæ cho moät ñieåm soá duy nhaát (cho ñeán 0.Ngaøy thi : 24 . . 8372361 > 837. b = 5 C.5 C.5 . x = 2 . .5 .4 km/giôø. Chu vi hình M laø: A. 25 laàn B. .(0. . . .1 . a = 4 .Moân: TOAÙN . 1 . . 2 . . 50 laàn C.b để số 32ab vừa chia hết cho 2.2.5 .75 cm B. Tính ñoä daøi quaõng soâng AB. . (0. 4 Caâu 2: ñieåm) Cho hình M nhö hình veõ.3. bieát : 10000 (0. 3 240 000 ñoàng D. . . 1 B. x = 0 . 3 D. . 5 400 000 ñoàng Caâu 4 : Coù hai hình laäp phöông . . Sau 1 giôø 45 phuùt thuyeàn maùy ñeán B.2 . .4 .Thang ñieåm: Tuyø möùc ñoä noäi dung vaø hình thöùc neâu treân. 15.5 ñieåm) Hoûi soá tieàn mua laø bao nhieâu ñoàng ? Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : A. 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x. Theå tích hình laäp phöông A gaáp maáy laàn theå tích hình laäp phöông B ? (0.5 ñieåm) A. 2 C. . .0. 1 080 000 ñoàng B. . .5. a = 4. 3 . Vaän toác cuûa thuyeàn maùy khi nöôùc laëng laø 26. 20. 5 và 9. 100 laàn D. x = 0 . Hình laäp phöông A coù caïnh daøi gaáp 5 laàn caïnh hình laäp phöông B. b = 5 B. .5 ñieåm) A.3 . . 7. 3 456 000 ñoàng C. .85 cm D. . GIOÛI CAÁP TRÖÔØNG Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ 5.1. .4.B. .Khoái Naêm hoïc : 2009-2010 . .04 -2010 -Thôøi gian : 90 phuùt ÑIEÅM: PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ÑIEÅM) Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng . 12. . a = 9 . .

.........21 KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN (6 ñieåm) Caâu 1: So saùnh caùc phaân soá sau : 36 89 vaø 363636 898989 (1 ñieåm) ................................................ 51............................................................................................................................... .................................................................................................7 km D........................................................ ............................... ................................................................................................34 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0..........................................................................................................6 m2........................................................... bieát raèng neáu taêng ñaùy lôùn theâm 5..........................................................18 D................................................ 1 5 = Caâu 2: Tìm y ................................... Haõy tính ñoä daøi cuûa moãi ñaùy.........15 C...............8m2 ñaùy lôùn hôn ñaùy nhoû laø 13....................... ......................................................................................................................................58 × 43 + 57 × 17................................................................ Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x.....5m....................................................................................... ............. ...................................................... ................. Caâu 4 : Moät thöûa ruoäng hình thang coù dieän tích 361...................................................................5 ñieåm) 17............1 km C.......Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) A........................................................................................... ............. (1...........................................................................................................5 ñieåm) .................................................................................... ............................. bieát : (1....................... 42...........................................................................bieát : 7 y (1 ñieåm) ......................58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 ........10 B....................................................................... ...........................................................................................................38 km B...................... 42................. ........................................................... 35.............................6m thì dieän tích thöûa ruoäng seõ taêng theâm 33............................................................ .........................................................................................5 ñieåm) A........ .................................................... ..............................................................

...................................................5 ñieåm) A..... bieát : 10000 (0.... 1 ............ x = 0 ...................................................... 125 laàn (0...................... 42...........bieát : 7 y (1 ñieåm) 1 1× 5 5 5 = = Quy ñoàng cuøng töû soá ....................7 km Caâu 7 : Trong hình beân coù bao nhieâu hình tam giaùc ? (0.......................................10 PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN 36 363636 Caâu 1 : So saùnh caùc phaân soá sau : vaø 89 898989 (1 ñieåm) Soá laàn ruùt goïn laø : 363636 : 36 = 10 101 ( 0................................................................................ .................................................................. 5 và 9.............b để số 32ab vừa chia hết cho 2............................................... 2 x61 Caâu 1 a) Tìm chöõ soá x....................................................... a = 4 ......................5 ñieåm) Caâu 4 : Theå tích hình laäp phöông A gaáp theå tích hình laäp phöông B laø: D.... .................................. HEÁT ÑAÙP AÙN TOAÙN HSG KHOÁI 5 – NAÊM HOÏC 2009 2010 PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 4 ñieåm ) 8372361 > 837...........................................................................25 ñieåm) 898989 : 89 = 10 101 363636 36 ×10101 36 = = Ruùt goïn phaân soá : ( 0........................................ ......................................... ..............85 (0................................................................................................................ .. 12.......................................................................... C................................................................................................................................... ...................5 ñieåm) Caâu 3: Tieàn mua vaûi cuûa cöûa haøng ñoù laø : B 3 456 000 ñoàng (0...................................5 ñieåm) Caâu 5 : Tìm a........... b = 0 Caâu 6: Ñoä daøi quaõng soâng AB laø : (1 ñieåm) B..5 ñieåm) 898989 89 ×10101 89 36 363636 Vaäy : = ( 0...25 ñieåm) 89 898989 1 5 = Caâu 2: Tím y .................... ................................................................................................................... 2 Caâu 2: Chu vi hình M laø: C........................ ta coù : = 7 7 × 5 35 y .......................................... ............................BAØI GIAÛI .......5 ñieåm) B..... ............................

25 ñieåm) = 1758 ( 0.25 ñieåm) x + 9 = 402 ( 0.25 ñieåm) x = 402 – 9 ( 0.58 × ( 43 + 57 ) ( 0.5 ) :2 = 23.6 = 12 ( m) Toång hai ñaùy cuûa hình thang laø : ( 0.5 ñieåm) (x + 9) × 6 = 2412 ( 0.58 (x + 9) × (10 – 4 ) = 2412 = 17.4 ( m ) Ñaùy lôùn cuûa hình thang laø : ( 0.9 m ( 0.5 ñieåm) 33.5 ñieåm) = 17.5 ñieåm) 17.Vaäy: y = 35 ( Vì 2 PS baèng nhau coù töû soá baèng nhau thì maãu soá baèng nhau) Caâu 3: a) Tính thuận tiện nhất : (1 ñieåm) b) Tìm x.25 ñieåm) HEÁT .25 ñieåm ) ( 60.58 × 43 + 57 × 17.4 = 36.25 ñieåm) Caâu 4 : (1.25 ñieåm) x+9 = 2412 : 6 ( 0.9 ( m ) Ñaùp soá : a = 23. bieát : (1.3 – 23. b = 36.3 – 13.8 × 2 :12 = 60.25 ñieåm ) 361.58 × 100 ( 0.5 ñieåm) BAØI GIAÛI Chieàu cao cuûa hình thang cuõng chính laø chieàu cao cuûa tam giaùc taêng theâm vaø baèng : ( 0.4 m .25 ñieåm ) 60.3 ( m ) Ñaùy beù cuûa hình thang laø : ( 0.6 × 2 : 5.25 ñieåm) x = 393 ( 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful