MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP VỀ HNO3

Dạng1: Tính lượng kim loại phản ứng và lượng sản phẩm khử tạo thành.
*Phương pháp giải: Dùng pp bảo toàn electron: ∑mol e nhận= ∑mol e nhường Bài 1: Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với HNO3 thu được 0,5 mol NO (đktc). Tính m? Bài 2: Cho m gam Mg tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 4,6 gam khí nâu đỏ. Tính m? Bài 3: Cho m gam kẽm tác dụng với lượng dư HNO3 sau pư thu được 4,4 gam khí A. Biết dA/H2=22. Tính m? Bài 4: Cho m gam sắt tan hoàn toàn trong HNO3dư sau pư thấy có 0,672 lit NO (đktc). Tính m? Bài 5: Cho m gam Fe tác dụng với HNO3 sau pư thấy có 1,12 gam kim loại không tan và 0,896 lit khí không màu hoá nâu trong không khí. Tính m? Bài 6: Cho 11,2 gam sắt tan hoàn toàn trong HNO3 sau pư thu được bao nhiêu lit NO (đktc)? Bài 7: Cho 4,8 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sau pư thu được V lit khí Nitơ monooxit (đktc). Tính V? Bài 8: Cho 5,4 gam nhôm tan trong HNO3 dư thu được V lit khí Đinitơ oxit (đktc). Tính V? Bài 9: Cho 3,6 gam Mg tan trong lượng HNO3 vừa đủ thì không thấy khí thoát ra. Cô cạn dd sau pư thu được m gam muối khan. Tính m? ++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 10: Cho hỗn hợp 2,4 gam magie và 11,2 gam sắt tan hoàn toàn trong HNO3 sau pư thu được bao nhiêu lit NO (đktc)? Bài 11: Cho hhA gồm 0,15 mol kẽm và 0,1 mol nhôm tác dụng với lượng dư HNO3. sau pư thu được Vlit nitơ (đktc) . Tính V? Bài 12: Cho 8 gam hỗn hợp sắt và magie có tỷ lệ mol 1:1 tan hoàn toàn trong HNO3, sau pư thu được Vlit khí A (đktc) . Tính V? Biết dA/H2=15. Bài 13: Cho 16,5 gam hỗn hợp Fe và Al có tỷ lệ mol tương ứng là 1:2 tác dụng với HNO3 dư. Tính V lit khí NO (đktc)? Bài 14: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg có tỷ lệ mol tương ứng là 3:2 tác dụng với HNO3 dư. Tính V lit (đktc) khí N2 thu được? Bài 15: Cho m gam hỗn hợp Al và Fe có tỷ lệ mol 1:1 tác dụng với HNO3 dư sau pư thu được 4,48 lit NO (đktc). Tính m? Bài 16: Cho m gam hh Cu và Fe có tỷ lệ mol 1:2 tác dụng với HNO3 dư sau pư thu được 6,72 lit NO (đktc). Tính m? ++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 17: Cho m gam đồng tác dụng với HNO3 dư thu được 8,96 lit hỗn hợp NO và NO2 (đktc). Tính m? Biết tỷ lệ mol của NO và NO2 là 1:1. Bài 18: Cho m gam Mg tác dụng với HNO3 dư thu được 6,72 lit hỗn hợp NO và N2O (đktc). Tính m? Biết tỷ lệ mol của NO và N2O là 1:2 Bài 19: Cho m gam Al tác dụng với HNO3 dư thu được 6,72 lit hỗn hợp N2 và N2O (đktc) có tỷ khối so với H2 = 18. Tính m? Bài 20: Cho m gam kẽm tác dụng với HNO3 dư thu được 3,36 lit hỗn hợp N2 và N2O (đktc) có tỷ khối so với H2 = 18. Tính m? Bài 21: Cho m gam Cu tan trong HNO3 sau pư thấy có 4,8 gam chất rắn không tan và 11,2 lit (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỷ khối so với oxi là 1,0625. Tính m? Bài 22: Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu với tỷ lệ mol là 1:2 tác dung với HNO3 dư thu được 4,48 lit NO và NO2 (đktc) có tỷ khối với H2 bằng 38. Tính m? Bài 23: Cho m gam hỗn hợp Al và Zn với tỷ lệ mol là 2:1 tác dụng với HNO3 dư thu được 6,72 lit N2 và N2O (đktc). Tính m? Biết rằng tỷ lệ mol của 2 khí tương ứng là 1:2 Bài 24: Cho 3,96 gam Mg tác dụng với HNO3 vừa đủ thu được V lit NO và N2O (đktc) có tỷ lệ mol tương ứng là 1:1. Tính V? 1

2. Tìm M? Bài 8: Hoà tan 16.12 lít khí có mùi khai. Xác định kim loại đã dùng? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 14: Hoà tan 2. sau pư thu được 4. Xác định tên kim loại? Bài 15: Hoà tan 14 gam kim loại M trong 400 ml HNO3 2. sau pư thu được khí không màu hoá nâu trong không khí.1 gam kim loại M chưa rõ hoá trị tác dụng với HNO3 dư thu được 2. sau pư thu được khí Nitơ monoxit.4 gam kim loại M có hoá trị không đổi tan hoàn toàn trong HNO3 sau pư thu được 0. Tính m? ******************************************* Dạng2: Xác định tên kim loại *Phương pháp: bảo toàn e.6 gam kim loại chưa rõ hoá trị tan trong HNO3 dư sau pư thu được 6.4 lit khí N2O (đktc).2g kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8. Xác định tên kim loại? Bài 16: Hoà tan 4.72 lit khí hỗn họp khí NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với Hidro bằng 17. dd sau pư không có NH4NO3. Tìm M? Bài 4: Cho 10.36 lit khí NO(đktc). Xác định kim loại M.96lít(đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. Tìm M Bài 3: Cho 6 gam kim loại M chưa rõ hoá trị tan trong HNO3 dư sau pư thu được 1.Bài 25: Cho m gam Fe tác dụng với HNO3 vừa đủ thu được 8.016 lit khí N2 (đktc).3lit hh khí X gồm 2khí không màu. Biết d H =19. Bài 1: Cho 8.5M vừa đủ.8 gam kim loại M trong 150 ml HNO3 2M vừa đủ. Tìm M? Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 19. lập mối liên hệ giữa số e do kloại nhường và nguyên tử khối của kl để biện luận tìm kloại.3.35 gam một kim loại M bằng dung dịch HNO3 dư đun nóng thu được 2.24 lit NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với H2 bằng 21 ( không còn sản phẩm khử khác). M là kim loại nào? 2 Bài 12: Hòa tan hoàn toàn 19.96 lit NO và NO2 (đktc) có tỷ lệ mol tương ứng là1:3. Xác định tên kim loại? ******************************************* X Dạng3: Xác định công thức NxOy 2 .12lít khí(đktc) hỗn hợp X gồm 2 khí NO và N2O. Bài 13: Hòa tan 13g một kim loại có hóa trị không đổi vào HNO3.008 lit hỗn hợp N2O và NO có tỷ khối so với H2 bằng 17. Sau phản ứng thêm vào NaOH dư thấy bay ra 1. sau pư thu được khí Nitơ đioxit.7 gam kim loại M trong 400 ml HNO3 1M vừa đủ.2) Xác định M? Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 1.1g kim loại M bằng dd HNO3 loãng sau pứ thu được 16. Biết tỷ khối của X so với H2 bằng 18. Xác định kim loại M? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 6: Cho 19.825 gam kim loại M tan trong HNO3 dư thu được 1.(dX/H2O=17.2 gam một kim loại M trong dung dịch HNO 3 ta thu được 4.48 lít NO (đktc).05gam kim loại M tan trong HNO3 dư sau pư thu được 3.2 gam kim loại M chưa rõ hoá trị bằng HNO3 loãng. không hoá nâu trong kk(đkc). Tìm M? Bài 7: Cho 6.7.7g một kim loại M bằng HNO3 thu được 1.7168 lit khí N2 (đktc).48 lit hỗn hợp khí X gồm N2O và N2 (đktc). Xác định kim loại M? Bài 2: Cho 4. Xác định tên kim loại? Bài 9: Hoà tan htoàn 62. Tìm kim loại M Bài 11: Hòa tan hoàn toàn 2.

4 gam Mg tan trong HNO3 dư thu được 0. Tính khối lượng muối thu được? Bài 10: Cho 6. Tính khối lượng muối tạo thành? (Biết phản ứng không tạo NH4NO3) Bài 8: Cho 2. Cho dd NaOH dư vào ddX thu được 0. sinh ra 2. Xác định công thức. sau pư thu được dd X(không chứa NH4NO3) và 0.032 lit NO2 và 0. Biết tỷ lệ mol tương ứng của 2 khí là 3:1.08 lit NO2 (đktc). Bài 6: Cho 5. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 6: Cho 5.336 lit N2 (đktc).916 gam Ag tác dụng hoàn toàn với HNO3. Tính khối lượng muối tạo thành? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 9: Cho 8.075.032 lit NO2 (đktc). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 5: Cho 1.23 gam hỗn hợp Na và Ca tan hoàn toàn trong HNO3 sau phản ứng thu được 0.48 lit khí NxOy.448 lit khí X (đktc) (là sản phẩm khử duy nhất).224 lit N2O (đktc). sau phản ứng thu được 0.2016 lit NO (đktc).+(5x-2y)e → NxOy + (3x-y) H2O ( Chú ý: x=1 hoặc x=2) Bài 1: Cho 3. sau phản ứng thu được 1. Tìm công thức khí? Bài 7: Cho 15.24 lít khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất.5M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 2: Cho 8. sau phản ứng thu được 4.56 lit khí NxOy (đktc).24 lít khí NxOy.68 lit N2O (đktc).672 lit NO (đktc) và 0. Tìm công thức NxOy? Dạng4: Tính khối lượng muối NO3-khi biết số mol sp khử *Phương pháp: mmuối=mkim loại pư + mNO3Trong đó mNO3-=(số e nhận) x (nsp khử) x 62 Bài 1: Cho 5. Bài 3: Hoà tan 6.53 gam Al tác dụng hoàn toàn với HNO3 loãng. sau phản ứng thu được 0. Xác định khí đó? Bài 2: Hòa tan 9. sau phản ứng thu được 10.76 gam Mg tác dụng hết với HNO3 sau pư thu được ddX và 0.336 lit N2 và 0.76 gam Mg tác dụng hết với HNO3 sau pư thu được 0.6g Mg trong dung dịch HNO3 tạo ra 2.6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư).4 gam đồng tác dụng vừa đủ với 400 ml HNO3 1M. Tìm công thức NxOy? Bài 10: Cho 11.896 lit hỗn hợp NO và N2O (đktc). Xác định X? Bài 4: Cho 24 gam Cu tan trong dd HNO3 thu được 16.224 lit khí có mùi khai (đktc). biết hỗn hợp có tỷ khối hơi so với oxi là 1.1 gam hỗn hợp Al và Mg có tỷ lệ mol là 1:1 tác dụng với HNO3 dư thu được 1.676 gam hỗn hợp Cu và Ag tan hoàn toàn trong HNO3 sau phản ứng thu được 4.448 lit N2O (đktc).56 lit hỗn hợp N2 và N2O (đktc).12 lit khí NxOy.8 lit (đktc) khí X là sản phẩm khử duy nhất. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 4: Cho 2.9 gam hh Al và Zn có tỷ lệ mol 2:1 tác dụng vừa đủ với 1lit HNO3 1M.4 gam Fe tác dụng hoàn toàn với HNO3 loãng.5 gam Zn trong dd HNO3 thu được 0. Xác định công thức? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 8: Cho 9.*Phương pháp: dùng pp bảo toàn e và bán pư ion-electron (6x-2y)H+ + xNO3.76 gam Cu tác dụng hoàn toàn với HNO3.6 gam Mg tác dụng vừa đủ với 400 ml HNO3 2.4 gam hỗn hợp Zn và Mg có tỷ lệ mol 2:1 tan trong HNO3 dư thu được 4.525 gam kẽm tác dụng hoàn toàn với HNO3. Xác định X? Bài 5: Cho 2. ở đktc).2016 lit NO (đktc). Tính khối lượng muối trong ddX Bài 7: Cho 2. Xác định công thức khí đó.4 gam Al tác dụng hoàn toàn với HNO3 loãng. Tìm công thức NxOy? Bài 9: Cho 6. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 3: Cho 5. Tính khối lượng muối thu được? 3 .

NO và NO2 (đktc) với tỷ lệ mol NO:N2:NO2=2:3:4. Tính V và khối lượng muối? Bài 9: Cho 22.8 gam Fe tác dụng với 1. biết tỷ khối hỗn hợp so với H2 là 53/3.005 mol N2O. 0.03 mol NO2 và 0. Fe và Cu tan hoàn toàn trong HNO3 sau phản ứng thu được 0.02 mol NO.+ne → spk + H2O Bài 1: Hoà tan m gam kim loại vào 1 lit HNO3 aM sau pư thu được 0.08 lit NO2 (đktc). Tính m và V? Bài 3: Cho 1.04 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại vào 100ml HNO3 aM sau pư thu được m gam muối. Xác định a? Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 5.5.616 lit NO2 (đktc) và 0.5M (đã lấy dư 10%) sau pư thu được hh spk gồm 0. tính V? Bài 4: Cho 14 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 10. Fe3O4 tác dụng HNO3 thì thu được 7. Biết pư không tạo NH4NO3. Tính khối lượng muối và % khối lượng của Fe. Tính khối lượng muối thu được? ******************************************* Dạng5: Tính lượng HNO3 tham gia pư *Phương pháp: dùng bán pư ion-electron H+ + NO3. Xác định a và m? Bài 3: Hoà tan 5.4 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 2.Bài 11: Cho 3.675 lit NO2 (đktc) và 4. Tính khối lượng muối? Bài 11: Cho 12.12 gam Fe tác dụng với 140 ml HNO3 1M thì thu được V lit NO2 (đktc). có tỷ khối với H2 là18.448 lit NO2 (đktc).24 lit NO (đktc).4 gam hỗn hợp Mg.5 gam hh Fe.6 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 8. Tính V? Bài 8: Cho 15 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 9.13 gam hỗn hợp Al.4 gam chất rắn và V lit NO2 (đktc). thu được 4.68 gam hh kim loại M vào dd HNO3 nồng độ 3. Tính khối lượng muối thu được? Bài 12: Cho 3.336 lit N2 . FeO tác dụng HNO3 thì thu được 0. FeO và khối lượng muối thu được? Bài 12: Cho 18.03 mol NO2 và 0. Tính khối lượng muối? Bài 10: Cho 19.24 lit NO (đktc) và 2. Tính khối lượng muối thu được? Bài 6: Cho 20 gam hh Fe và Fe2O3 tác dụng với HNO3 thì thu được 2.02 mol NO (đktc).2 gam. Tính khối lượng muối thu được.72 lit hh NO và NO2 (đktc). Tính % khối lượng của Fe. 0.224 lit NO và 0. Tính V HNO3 đã dùng và khối lượng muối tạo thành? Dạng 6: Các bài tập về Fe Bài 1: Cho 5.6 gam Sắt tác dụng với 300 ml HNO3 1M thì thu được V lit khí NO (đktc). Fe2O3 Bài 7: Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 3.8 gam hh Fe. Xác định khối lượng muối và thể tích HNO3 đã pư? ĐS: 44ml Bài 5: Cho 13. Tính m và V? Bài 2: Cho 16.1 gam hh kim loại Al và Mg vào 1 lượng vừa đủ HNO3 sau pư thu được 1.02 mol NO2 và 0.34 gam chất rắn. Xác định khối lượng muối và số mol HNO3 đã pư? Bài 4: Hoà tan 1. Tính khối lượng của Các chất trong hh và khối lượng muối thu được? 4 .008 lit hỗn hợp N2 . Fe và Cu tan hoàn toàn trong HNO3 sau phản ứng thu được 1. cô cạn đ sau pứ thu được m gam muối khan.4 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 6. biết khối lượng hỗn hợp khí là 15.4 gam hh 3 kim loại tác dụng với một lương dd HNO3 nồng độ 2M (lấy dư 10%).48 lit hh NO và N2O (đktc).8 gam chất rắn.12 lit N2(spk duy nhất) (đktc).6 lit HNO3 1M thu được V lit NO2 (đktc) và m gam muối.2 gam chất rắn.2 gam chất rắn và V lit NO (đktc).96 lit hh NO và NO2 (đktc). Tính khối lượng muối? Bài 5: Cho 8.

Fe3O4. Fe2O3.08 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được m gam hh X gồm Fe. Cho X tác dụng với HNO3 dư thì thu được 8. Biết tỷ khối hh khí so với H2 bằng 9.6 gam hh A gồm Fe. Fe2O3.9. Fe3O4.NO2 (đktc) và m gam muối. Cho X tác dụng với HNO3 dư thì thu được V lit hh NO.24 lit khí NO (đktc).6 gam hỗn hợp gồm Fe. Cho A tác dụng với HNO3 dư thì thu được 6. Fe2O3. Fe3O4.8 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được m gam hh X gồm Fe. Fe2O3. Cho hh này tan hoàn toàn trong HNO3 thì thu được 2. Cho X tác dụng với HNO3 dư thì thu được V lit NO2 (đktc) và m gam muối.8 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được 3.Câu 13: Cho m gam Fe tác dụng với oxi dư thì thu được 21. Tìm m? 5 . Cho X tác dụng với HNO3 thì thu được 1.336 lit hh NO(đktc). Fe2O3.6 gam hh X gồm Fe. Cho X tác dụng với HNO3 dư thì thu được V lit NO2 (đktc) và m gam muối.12 lit hh khí NO và NO2 (đktc).76 gam hh X gồm Fe. FeO. Tính m và khối lượng muối? Câu 14: Cho m gam Fe tác dụng với O2 dư thì thu được 13. FeO. Tìm m và V? Câu 18: Cho 2. Fe2O3. Tìm m? Câu 20: Cho 3. Fe2O3. FeO. Tìm m? Câu 21: Cho 2. FeO. Cho X tác dụng với HNO3 thì thu được 0. Fe3O4.24 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được 2.96 gam hh X gồm Fe.8 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được 21. FeO. Tìm m và tính khối lượng muối? Câu 16: Cho 16. Tìm m và V? Câu 19: Cho 3. Fe3O4. Fe3O4. FeO. Biết tỷ khối hh khí so với H2 bằng 21. Fe3O4.2 gam hh X gồm Fe. Tìm m và V? Câu 17: Cho 2.96 lit hh khí NO và NO2 (đktc). Fe3O4. Fe3O4. Fe2O3.36 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được m gam hh X gồm Fe. FeO. Cho X tác dụng với HNO3 thì thu được 0. Tìm m và tính khối lượng muối? Câu 15: Cho m gam Fe tác dụng với oxi thì thu được 19. Biết tỷ khối hh khí so với H2 bằng 19. FeO.672 lit hh NO2 (đktc). FeO. Fe2O3.72 lit khí NO2 (đktc).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful