P. 1
Mot So Dang Bai Tap Thuong Gap Ve Hno3

Mot So Dang Bai Tap Thuong Gap Ve Hno3

|Views: 953|Likes:
Được xuất bản bởithaonguyen2810

More info:

Published by: thaonguyen2810 on Jan 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP VỀ HNO3

Dạng1: Tính lượng kim loại phản ứng và lượng sản phẩm khử tạo thành.
*Phương pháp giải: Dùng pp bảo toàn electron: ∑mol e nhận= ∑mol e nhường Bài 1: Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với HNO3 thu được 0,5 mol NO (đktc). Tính m? Bài 2: Cho m gam Mg tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 4,6 gam khí nâu đỏ. Tính m? Bài 3: Cho m gam kẽm tác dụng với lượng dư HNO3 sau pư thu được 4,4 gam khí A. Biết dA/H2=22. Tính m? Bài 4: Cho m gam sắt tan hoàn toàn trong HNO3dư sau pư thấy có 0,672 lit NO (đktc). Tính m? Bài 5: Cho m gam Fe tác dụng với HNO3 sau pư thấy có 1,12 gam kim loại không tan và 0,896 lit khí không màu hoá nâu trong không khí. Tính m? Bài 6: Cho 11,2 gam sắt tan hoàn toàn trong HNO3 sau pư thu được bao nhiêu lit NO (đktc)? Bài 7: Cho 4,8 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sau pư thu được V lit khí Nitơ monooxit (đktc). Tính V? Bài 8: Cho 5,4 gam nhôm tan trong HNO3 dư thu được V lit khí Đinitơ oxit (đktc). Tính V? Bài 9: Cho 3,6 gam Mg tan trong lượng HNO3 vừa đủ thì không thấy khí thoát ra. Cô cạn dd sau pư thu được m gam muối khan. Tính m? ++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 10: Cho hỗn hợp 2,4 gam magie và 11,2 gam sắt tan hoàn toàn trong HNO3 sau pư thu được bao nhiêu lit NO (đktc)? Bài 11: Cho hhA gồm 0,15 mol kẽm và 0,1 mol nhôm tác dụng với lượng dư HNO3. sau pư thu được Vlit nitơ (đktc) . Tính V? Bài 12: Cho 8 gam hỗn hợp sắt và magie có tỷ lệ mol 1:1 tan hoàn toàn trong HNO3, sau pư thu được Vlit khí A (đktc) . Tính V? Biết dA/H2=15. Bài 13: Cho 16,5 gam hỗn hợp Fe và Al có tỷ lệ mol tương ứng là 1:2 tác dụng với HNO3 dư. Tính V lit khí NO (đktc)? Bài 14: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg có tỷ lệ mol tương ứng là 3:2 tác dụng với HNO3 dư. Tính V lit (đktc) khí N2 thu được? Bài 15: Cho m gam hỗn hợp Al và Fe có tỷ lệ mol 1:1 tác dụng với HNO3 dư sau pư thu được 4,48 lit NO (đktc). Tính m? Bài 16: Cho m gam hh Cu và Fe có tỷ lệ mol 1:2 tác dụng với HNO3 dư sau pư thu được 6,72 lit NO (đktc). Tính m? ++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 17: Cho m gam đồng tác dụng với HNO3 dư thu được 8,96 lit hỗn hợp NO và NO2 (đktc). Tính m? Biết tỷ lệ mol của NO và NO2 là 1:1. Bài 18: Cho m gam Mg tác dụng với HNO3 dư thu được 6,72 lit hỗn hợp NO và N2O (đktc). Tính m? Biết tỷ lệ mol của NO và N2O là 1:2 Bài 19: Cho m gam Al tác dụng với HNO3 dư thu được 6,72 lit hỗn hợp N2 và N2O (đktc) có tỷ khối so với H2 = 18. Tính m? Bài 20: Cho m gam kẽm tác dụng với HNO3 dư thu được 3,36 lit hỗn hợp N2 và N2O (đktc) có tỷ khối so với H2 = 18. Tính m? Bài 21: Cho m gam Cu tan trong HNO3 sau pư thấy có 4,8 gam chất rắn không tan và 11,2 lit (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỷ khối so với oxi là 1,0625. Tính m? Bài 22: Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu với tỷ lệ mol là 1:2 tác dung với HNO3 dư thu được 4,48 lit NO và NO2 (đktc) có tỷ khối với H2 bằng 38. Tính m? Bài 23: Cho m gam hỗn hợp Al và Zn với tỷ lệ mol là 2:1 tác dụng với HNO3 dư thu được 6,72 lit N2 và N2O (đktc). Tính m? Biết rằng tỷ lệ mol của 2 khí tương ứng là 1:2 Bài 24: Cho 3,96 gam Mg tác dụng với HNO3 vừa đủ thu được V lit NO và N2O (đktc) có tỷ lệ mol tương ứng là 1:1. Tính V? 1

2g kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8. Tìm M? Bài 7: Cho 6. Bài 1: Cho 8. không hoá nâu trong kk(đkc).2.05gam kim loại M tan trong HNO3 dư sau pư thu được 3. Tìm M? Bài 8: Hoà tan 16.6 gam kim loại chưa rõ hoá trị tan trong HNO3 dư sau pư thu được 6. Xác định tên kim loại? Bài 16: Hoà tan 4.48 lít NO (đktc).008 lit hỗn hợp N2O và NO có tỷ khối so với H2 bằng 17. sau pư thu được khí Nitơ đioxit. Tìm M Bài 3: Cho 6 gam kim loại M chưa rõ hoá trị tan trong HNO3 dư sau pư thu được 1. Xác định kim loại M? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 6: Cho 19. M là kim loại nào? 2 Bài 12: Hòa tan hoàn toàn 19. lập mối liên hệ giữa số e do kloại nhường và nguyên tử khối của kl để biện luận tìm kloại.72 lit khí hỗn họp khí NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với Hidro bằng 17.48 lit hỗn hợp khí X gồm N2O và N2 (đktc).96 lit NO và NO2 (đktc) có tỷ lệ mol tương ứng là1:3.12lít khí(đktc) hỗn hợp X gồm 2 khí NO và N2O. sau pư thu được 4. Xác định kim loại M.5M vừa đủ.2 gam kim loại M chưa rõ hoá trị bằng HNO3 loãng.(dX/H2O=17.36 lit khí NO(đktc).4 gam kim loại M có hoá trị không đổi tan hoàn toàn trong HNO3 sau pư thu được 0. sau pư thu được khí không màu hoá nâu trong không khí.3.35 gam một kim loại M bằng dung dịch HNO3 dư đun nóng thu được 2. Sau phản ứng thêm vào NaOH dư thấy bay ra 1.7168 lit khí N2 (đktc). Tính m? ******************************************* Dạng2: Xác định tên kim loại *Phương pháp: bảo toàn e. Biết d H =19. Xác định kim loại M? Bài 2: Cho 4. Bài 13: Hòa tan 13g một kim loại có hóa trị không đổi vào HNO3.96lít(đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1.12 lít khí có mùi khai.825 gam kim loại M tan trong HNO3 dư thu được 1.1g kim loại M bằng dd HNO3 loãng sau pứ thu được 16.2 gam một kim loại M trong dung dịch HNO 3 ta thu được 4.7g một kim loại M bằng HNO3 thu được 1.2) Xác định M? Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 1. dd sau pư không có NH4NO3. Tìm M? Bài 4: Cho 10. Tìm M? Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 19.1 gam kim loại M chưa rõ hoá trị tác dụng với HNO3 dư thu được 2. Biết tỷ khối của X so với H2 bằng 18.7 gam kim loại M trong 400 ml HNO3 1M vừa đủ. Xác định tên kim loại? ******************************************* X Dạng3: Xác định công thức NxOy 2 .3lit hh khí X gồm 2khí không màu.Bài 25: Cho m gam Fe tác dụng với HNO3 vừa đủ thu được 8.8 gam kim loại M trong 150 ml HNO3 2M vừa đủ. sau pư thu được khí Nitơ monoxit.4 lit khí N2O (đktc). Xác định tên kim loại? Bài 15: Hoà tan 14 gam kim loại M trong 400 ml HNO3 2. Xác định kim loại đã dùng? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 14: Hoà tan 2.016 lit khí N2 (đktc). Xác định tên kim loại? Bài 9: Hoà tan htoàn 62.7.24 lit NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với H2 bằng 21 ( không còn sản phẩm khử khác). Tìm kim loại M Bài 11: Hòa tan hoàn toàn 2.

08 lit NO2 (đktc).4 gam Mg tan trong HNO3 dư thu được 0. biết hỗn hợp có tỷ khối hơi so với oxi là 1. Tính khối lượng muối tạo thành? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 9: Cho 8.4 gam Fe tác dụng hoàn toàn với HNO3 loãng. Tìm công thức khí? Bài 7: Cho 15.448 lit N2O (đktc).1 gam hỗn hợp Al và Mg có tỷ lệ mol là 1:1 tác dụng với HNO3 dư thu được 1.224 lit khí có mùi khai (đktc).448 lit khí X (đktc) (là sản phẩm khử duy nhất).23 gam hỗn hợp Na và Ca tan hoàn toàn trong HNO3 sau phản ứng thu được 0. Tính khối lượng muối thu được? Bài 10: Cho 6.2016 lit NO (đktc). Xác định X? Bài 5: Cho 2.76 gam Mg tác dụng hết với HNO3 sau pư thu được ddX và 0.4 gam Al tác dụng hoàn toàn với HNO3 loãng. Tìm công thức NxOy? Dạng4: Tính khối lượng muối NO3-khi biết số mol sp khử *Phương pháp: mmuối=mkim loại pư + mNO3Trong đó mNO3-=(số e nhận) x (nsp khử) x 62 Bài 1: Cho 5. sau phản ứng thu được 4. sau pư thu được dd X(không chứa NH4NO3) và 0.9 gam hh Al và Zn có tỷ lệ mol 2:1 tác dụng vừa đủ với 1lit HNO3 1M. sau phản ứng thu được 1. Xác định khí đó? Bài 2: Hòa tan 9. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 4: Cho 2. Cho dd NaOH dư vào ddX thu được 0.*Phương pháp: dùng pp bảo toàn e và bán pư ion-electron (6x-2y)H+ + xNO3.76 gam Mg tác dụng hết với HNO3 sau pư thu được 0.4 gam đồng tác dụng vừa đủ với 400 ml HNO3 1M. Bài 6: Cho 5.336 lit N2 và 0.56 lit khí NxOy (đktc).5M. sau phản ứng thu được 0.6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư).075. Tính khối lượng muối tạo thành? (Biết phản ứng không tạo NH4NO3) Bài 8: Cho 2.24 lít khí NxOy. Xác định công thức? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bài 8: Cho 9. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 5: Cho 1.76 gam Cu tác dụng hoàn toàn với HNO3.6 gam Mg tác dụng vừa đủ với 400 ml HNO3 2.24 lít khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất. sinh ra 2.53 gam Al tác dụng hoàn toàn với HNO3 loãng. Xác định X? Bài 4: Cho 24 gam Cu tan trong dd HNO3 thu được 16.336 lit N2 (đktc).+(5x-2y)e → NxOy + (3x-y) H2O ( Chú ý: x=1 hoặc x=2) Bài 1: Cho 3.896 lit hỗn hợp NO và N2O (đktc). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 2: Cho 8.916 gam Ag tác dụng hoàn toàn với HNO3. Bài 3: Hoà tan 6. Xác định công thức. ở đktc).56 lit hỗn hợp N2 và N2O (đktc).4 gam hỗn hợp Zn và Mg có tỷ lệ mol 2:1 tan trong HNO3 dư thu được 4. sau phản ứng thu được 10.525 gam kẽm tác dụng hoàn toàn với HNO3. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 3: Cho 5.032 lit NO2 (đktc). Tìm công thức NxOy? Bài 10: Cho 11.12 lit khí NxOy.48 lit khí NxOy. Tìm công thức NxOy? Bài 9: Cho 6.224 lit N2O (đktc).6g Mg trong dung dịch HNO3 tạo ra 2. Biết tỷ lệ mol tương ứng của 2 khí là 3:1.8 lit (đktc) khí X là sản phẩm khử duy nhất.68 lit N2O (đktc). Tính khối lượng muối trong ddX Bài 7: Cho 2.2016 lit NO (đktc).032 lit NO2 và 0. Tính khối lượng muối thu được? 3 .676 gam hỗn hợp Cu và Ag tan hoàn toàn trong HNO3 sau phản ứng thu được 4. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Bài 6: Cho 5. sau phản ứng thu được 0.672 lit NO (đktc) và 0. Xác định công thức khí đó.5 gam Zn trong dd HNO3 thu được 0.

8 gam hh Fe.5. Fe và Cu tan hoàn toàn trong HNO3 sau phản ứng thu được 1.4 gam hỗn hợp Mg.4 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 6. biết khối lượng hỗn hợp khí là 15.8 gam Fe tác dụng với 1. FeO tác dụng HNO3 thì thu được 0. Xác định a? Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 5.336 lit N2 . Tính % khối lượng của Fe.008 lit hỗn hợp N2 .616 lit NO2 (đktc) và 0.68 gam hh kim loại M vào dd HNO3 nồng độ 3.4 gam chất rắn và V lit NO2 (đktc).03 mol NO2 và 0.448 lit NO2 (đktc).2 gam chất rắn.+ne → spk + H2O Bài 1: Hoà tan m gam kim loại vào 1 lit HNO3 aM sau pư thu được 0.8 gam chất rắn.24 lit NO (đktc) và 2. Tính khối lượng muối? Bài 5: Cho 8. Xác định a và m? Bài 3: Hoà tan 5. Tính m và V? Bài 3: Cho 1.5 gam hh Fe. Fe3O4 tác dụng HNO3 thì thu được 7.02 mol NO. Fe và Cu tan hoàn toàn trong HNO3 sau phản ứng thu được 0.96 lit hh NO và NO2 (đktc). biết tỷ khối hỗn hợp so với H2 là 53/3.08 lit NO2 (đktc).2 gam chất rắn và V lit NO (đktc).13 gam hỗn hợp Al. 0.02 mol NO2 và 0. cô cạn đ sau pứ thu được m gam muối khan.224 lit NO và 0. Tính V và khối lượng muối? Bài 9: Cho 22.1 gam hh kim loại Al và Mg vào 1 lượng vừa đủ HNO3 sau pư thu được 1. Tính khối lượng muối thu được? Bài 12: Cho 3. Tính khối lượng của Các chất trong hh và khối lượng muối thu được? 4 .5M (đã lấy dư 10%) sau pư thu được hh spk gồm 0. Tính m và V? Bài 2: Cho 16. FeO và khối lượng muối thu được? Bài 12: Cho 18. Tính V HNO3 đã dùng và khối lượng muối tạo thành? Dạng 6: Các bài tập về Fe Bài 1: Cho 5.48 lit hh NO và N2O (đktc).6 lit HNO3 1M thu được V lit NO2 (đktc) và m gam muối. Fe2O3 Bài 7: Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 3. 0. Tính khối lượng muối? Bài 11: Cho 12. tính V? Bài 4: Cho 14 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 10.02 mol NO (đktc). Xác định khối lượng muối và số mol HNO3 đã pư? Bài 4: Hoà tan 1.4 gam hh 3 kim loại tác dụng với một lương dd HNO3 nồng độ 2M (lấy dư 10%).6 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 8. Xác định khối lượng muối và thể tích HNO3 đã pư? ĐS: 44ml Bài 5: Cho 13. Tính V? Bài 8: Cho 15 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 9.12 gam Fe tác dụng với 140 ml HNO3 1M thì thu được V lit NO2 (đktc). Tính khối lượng muối và % khối lượng của Fe.03 mol NO2 và 0. có tỷ khối với H2 là18. thu được 4. Tính khối lượng muối thu được? Bài 6: Cho 20 gam hh Fe và Fe2O3 tác dụng với HNO3 thì thu được 2.6 gam Sắt tác dụng với 300 ml HNO3 1M thì thu được V lit khí NO (đktc).72 lit hh NO và NO2 (đktc).4 gam Fe tác dụng với HNO3 thì thu được 2.34 gam chất rắn. Tính khối lượng muối thu được.675 lit NO2 (đktc) và 4.Bài 11: Cho 3.04 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại vào 100ml HNO3 aM sau pư thu được m gam muối.12 lit N2(spk duy nhất) (đktc). Tính khối lượng muối? Bài 10: Cho 19. NO và NO2 (đktc) với tỷ lệ mol NO:N2:NO2=2:3:4.005 mol N2O.2 gam. Biết pư không tạo NH4NO3.24 lit NO (đktc). Tính khối lượng muối thu được? ******************************************* Dạng5: Tính lượng HNO3 tham gia pư *Phương pháp: dùng bán pư ion-electron H+ + NO3.

Tìm m và tính khối lượng muối? Câu 16: Cho 16. Cho X tác dụng với HNO3 thì thu được 0. Cho X tác dụng với HNO3 dư thì thu được V lit NO2 (đktc) và m gam muối. Biết tỷ khối hh khí so với H2 bằng 21.Câu 13: Cho m gam Fe tác dụng với oxi dư thì thu được 21. Cho X tác dụng với HNO3 dư thì thu được V lit NO2 (đktc) và m gam muối. Fe3O4.96 lit hh khí NO và NO2 (đktc).6 gam hh X gồm Fe. Tìm m? 5 . Fe3O4. FeO. FeO.8 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được 3. Tính m và khối lượng muối? Câu 14: Cho m gam Fe tác dụng với O2 dư thì thu được 13. FeO.76 gam hh X gồm Fe. Fe2O3. Fe2O3.24 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được 2. FeO. Fe2O3.36 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được m gam hh X gồm Fe. Cho A tác dụng với HNO3 dư thì thu được 6. Tìm m và V? Câu 17: Cho 2. Biết tỷ khối hh khí so với H2 bằng 9. Fe2O3. Tìm m? Câu 20: Cho 3. Fe3O4.96 gam hh X gồm Fe. Tìm m và tính khối lượng muối? Câu 15: Cho m gam Fe tác dụng với oxi thì thu được 19. FeO.72 lit khí NO2 (đktc).6 gam hh A gồm Fe. Cho X tác dụng với HNO3 thì thu được 1. FeO. Fe3O4. Biết tỷ khối hh khí so với H2 bằng 19. FeO.NO2 (đktc) và m gam muối.08 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được m gam hh X gồm Fe. Fe2O3.24 lit khí NO (đktc). Tìm m và V? Câu 19: Cho 3.336 lit hh NO(đktc).12 lit hh khí NO và NO2 (đktc). Tìm m? Câu 21: Cho 2. Fe2O3. Fe2O3. FeO.8 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được m gam hh X gồm Fe. Tìm m và V? Câu 18: Cho 2.8 gam Fe tác dụng với oxi thì thu được 21.6 gam hỗn hợp gồm Fe. Fe3O4. Fe2O3. FeO. Fe2O3. Cho X tác dụng với HNO3 dư thì thu được 8.672 lit hh NO2 (đktc). Cho X tác dụng với HNO3 dư thì thu được V lit hh NO.9. Cho X tác dụng với HNO3 thì thu được 0. Fe3O4. Fe3O4.2 gam hh X gồm Fe. Fe3O4. Fe3O4. Cho hh này tan hoàn toàn trong HNO3 thì thu được 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->