STT TÊN VAT LIEU ÐON VI

TRONG
LUONG
STT TÊN VAT LIEU ÐON VI
TRONG
LUONG
Cát nhó có môdun dô Ión MI < 0,7 kg/m
3
00.00

Jnh dày 7mm kg/m
2
7.50
Cát vàng có môdun dô Ión MI > kg/m
3
50.00

Jnh dày 0mm kg/m
2
5.00
Cát min có môdun dô Ión MI = ,5 - kg/m
3
0.00
Ngói máy viên/m

kg/viên .0
Cát min có môdun dô Ión MI < ,5 kg/m
3
0.00
Ngói máy viên/m

kg/viên .0

Cúi khô kg/m
3
700.00

Ngói bò dài 5cm kg/viên .65

Ðât sét nén chåt kg/m
3
000.00

Ngói bò dài cm kg/viên .0

Ðât mùn kg/m
3
0.00

Ngói bò dài cm kg/viên .0

ùn hoa kg/m
3
50.00

Ngói vây cá ( Iàm tuòng hoa) kg/viên 0.6

Ðât sét ( trang thái tu nhiên) kg/m
3
50.00

Mùn cua kg/m
3
00.00

Ðá mat 0,5 - kg/m
3
600.00

Mùn cua trôn nhua thông kg/m
3
00.00

Ðá dåm - kg/m
3
500.00

MattJt kg/m
3
50-0

Ðá ba - 5 kg/m
3
50.00

Mõ kg/m
3
000.00

Ðá hôc > 5 kg/m
3
500.00

Mùn cua thuòng kg/m
3
50.00

Ðá bot kg/m
3
50.00

Thúy tinh soi kg/m
3
00.00

Ðá nô mìn kg/m
3
600.00

Tâm soi gô ép chåc kg/m
3
600.00

Gach chi 6,5 x 0,5 x cm
kg/viên
.0

Tâm soi gô ép thuòng kg/m
3
50.00

Gach thé 5 x 0 x 0cm
kg/viên
.60

Tâm soi gô ép vùa kg/m
3
50.00

Gach thé x x cm
kg/viên
.00

Thúy tinh kg/m
3
600-700

Gach nung Iô 0 x 0 x 0cm
kg/viên
.60

Than cúi kg/m
3
00.00

Gach Hourdis
kg/viên
.70

Than dá kg/m
3
00.00

Gach xây chiu axJt
kg/viên
.70

Thach cao (tâm) nguyên chât kg/m
3
00.00

Gach Iát chiu axJt 5 x 5 x ,cm
kg/viên
0.65

Thach cao Iàm tâm ôp måt kg/m
3
000.00

Gach Iá nem
kg/viên
.60

Tâm soi cúng ôp måt kg/m
3
700.00

Gach ximång hoa 0 x 0cm
kg/viên
.0

Than xi kg/m
3
70.00

Gach ximång hoa 5 x 5cm
kg/viên
0.70

Vôi cuc kg/m
3
000.00

Gach ximång hoa 0 x 0cm
kg/viên
0.70

Vôi nhuyên kg/m
3
50.00

Gach men sú x cm
kg/viên
0.6

imång kg/m
3
500.00

Gach men sú 5 x 5cm
kg/viên
0.5

imång amiång (tâm) kg/m
3
00.00

Gach men sú 0 x 5cm
kg/viên
0.0

imång amiång Iàm tâm cách nhiêt kg/m
3
500.00

Gach men sú 0 x 0cm
kg/viên
0.

i Iò kg/m
3
000.00

Gach men sú 0 x 0cm
kg/viên
0.65

i Iò cao trang thái hat kg/m
3
500.00

Gach Ceramic và Granit nhân tao 0 x 0cm
kg/viên
.00

i than các Ioai kg/m
3
750.00

Gach Ceramic và Granit nhân tao 0 x 0cm
kg/viên
.0

i Iò ångtraxJt kg/m
3
00.00

Gach Ceramic và Granit nhân tao 50 x 50cm
kg/viên
.0

i than dá kg/m
3
00.00

Gach Iá dùa 5, x 5, x ,5cm
kg/viên
.60

Rom khô kg/m
3
0.00

Gach Iá dùa 0 x 0 x ,5cm
kg/viên
.0

Rom ép thành tâm kg/m
3
00.00

Gach vun kg/m
3
50.00

!hibrôximång Iuon sóng kg/m
2
5.00

Gach Iát Granitô kg/m
3
56.00

ång
kg/lít
0.7
Gô xé nhóm II, III ( gô thành phâm) kg/m
3
000.00 xJt H

SO

nông dô 0% kg/m
3
07.00

Gô xé nhóm IV ( gô thành phâm) kg/m
3
0.00

ông khoáng chât ( dông) kg/m
3
00.00

Gô xé nhóm V ( gô thành phâm) kg/m
3
770.00

ông khoáng chât ( tâm thám) kg/m
3
50.00

Gô xé nhóm VI ( gô thành phâm) kg/m
3
70.00

ông thúy tinh 0 kg/m
3
5.00

Gô xé nhóm VII ( gô thành phâm) kg/m
3
670.00

itum Ióng kg/m
3
050-00

Gô xé nhóm VIII ( gô thành phâm) kg/m
3
550.00

itum sô 5 kg/m
3
70.00

Gô dán kg/m
3
600.00

u mazút
kg/lít
0.7

Gô sên xé khô kg/m
3
60-00

u hóa
kg/lít
0.7

Gô sên mói xé kg/m
3
770-0

u Iuyn
kg/lít
.00

Gô thông xé khô kg/m
3
0.00

êtông thuòng kg/m
3
00.00

Giây cáctông tôt kg/m
3
000.00

êtông côt thép kg/m
3
500.00

miång (tâm) kg/m
3
00.00

êtông bot kg/m
3
00.00

Giây cáctông thuòng kg/m
3
700.00

êtông xi kg/m
3
500.00

Giây cáctông son sóng kg/m
3
50.00

êtông gach võ kg/m
3
00.00

Giây tâm du thông nhua duòng kg/m
3
600.00

êtông bot siIicat kg/m
3
00-00

Jnh dày mm kg/m
2
.50

êtông thach cao xi Iò kg/m
3
000.00

Jnh dày ,5mm kg/m
2
.75
Vüa bêtông( m

thành phâm) kg/m
3
50.00

Jnh dày mm kg/m
2
5.00

Vüa xi nhe kg/m
3
00.00

Jnh dày mm kg/m
2
7.50

Vüa vôi kg/m
3
600.00

Jnh dày mm kg/m
2
0.00

Vüa vôi xi quång kg/m
3
00.00
Jnh dày 5mm kg/m
2
.00 êtông asphan kg/m
3
000-500
TRONG LUONG ÐON VI VAT LIEU HÔNG IM LOAI
STT TÊN VAT LIEU ÐON VI
TRONG LUONG
RIÊNG
STT TÊN VAT LIEU ÐON VI
TRONG LUONG
RIÊNG
Nhôm /2

2,5-2,7 Thép không gi /2

Vonfram /2

n /2

,5-,
Ðura /2

2,6-2, hì /2

,3-,4
Vàng /2

,33-,5 m /2

6,-7,3
Såt /2

7,6-7,5 Gang trång /2

7,5-7,73
Ðông thau /2

,-,7 Gang xám /2

7,3-7,
Ðông /2

,3-, Thúy ngân /2

36
hiu dày
Trong Iuong
(kg/m
2
)
hiu dày
Trong Iuong
(kg/m
2
)
hiu dày
Trong Iuong
(kg/m
2
)
hiu dày
Trong Iuong
(kg/m
2
)
25 63 4 34 62 4
5 325 45 3533 5 6673 5 7
75 5 325 765 6 256
5 7 55 43 5 745 7 335
2 57 6 47 75 43
25 63 65 53 64
3 2355 7 545 2 42
35 274 75 5 3 2
"uy cách /
hiu dày
3 x 3 35 x 35 4 x 4 45 x 45 5 x 5 56 x 56 63 x 63
3 33 - - - - - -
4 74 26 237 273 35 344 3
45 - - - - - - -
5 24 253 22 337 377 425 4
55 - - - - - - -
6 252 3 - - 36 - 5772
65 - - - - - - 5
7 - 344 - - 4 - -
"uy cách /
hiu dày
7 x 7 75 x 75 x x x x 25 x 25
45 47 - - - - - -
5 53 - - - - - -
55 - - 55 - - - -
6 63 6 67 33 - - -
65 - - - - - -
7 73 76 64 64 -
37 2 65 22 35 55
- - 22 - - 73
- - - - 5 -
- - - - - - -
2 - - - - 7 - 227
3 - - - - - - -
4 - - - - 26 - 262
6 - - - - 233 - 26
"uy cách /
hiu dày
4 x 4 6 x 6 x 2 x 2 22 x 2 25 x 25
4 - - - - - -
25 247 - - - - -
- 27 35 - - - -
2 255 24 33 37 - - -
3 - - - 3 - - -
4 - 34 - 42 474 - -
6 - 35 - 47 53 65 -
- 43 - - - 6 -
2 - 474 - 6 - 76 -
22 - - - - - 33 -
25 - - - 74 - 4 -
2 - - - - - 45 -
3 - - - 76 - 4 -
"uy cách /
hiu dày
56 x 36 63 x 4 7 x 45 75 x 5 x 5 x 56 x 63
4 2 37 - - - - -
45 - - 3 - - - -
5 346 3 43 47 4 - -
55 - - - - - 67 -
6 - 463 - 56 52 67 753
7 - - - - - - 7
- 63 - 743 - 77 7
- - - - - - 2
"uy cách /
hiu dày
x 7 25 x 4 x 6 x x 2 x 25
65 - - - - - -
7 64 - - - - -
TRONG LUONG ÐON VI VAT LIEU IM LOAI
- Trong Iuong môt don vi thê tích
2- Trong Iuong kim Ioai thép Iá
3- Trong Iuong kim Ioai thép góc du canh ( kg/m)
4- Trong Iuong kim Ioai thép góc Iêch canh ( kg/m)Tên thép a
hiu cao
Trong Iuong
Tên thép a a a a
hiu cao
Trong Iuong
Tên thép a
hiu cao
Trong Iuong
Tên thép a -
hiu cao
Trong Iuong
Tên thép a
hiu cao
Trong Iuong
Tên thép a a a
hiu cao
Trong Iuong
Tên thép a a
hiu cao
Trong Iuong
Tên thép a - c
hiu cao
Trong Iuong
Trong Iuong kim Ioai thép I ( kg/m
Trong Iuong kim Ioai thép U ( kg/m

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

' .2        %# .                                       $%%                                   J3/22 % '%& l.

2 .

                                     J3/ 22 O2E.H3.2  %# .

H3.2 O2E.

.2F59392 !-72g3..2g3292.93 .3529 %.2 O..4292529 %28..3..2 O-/.3.E.2 O-/..3 E #.4 g397.E 29.4 92 3:H3..E..2 #. %93 %..9 %.2g3 92 2g3.3 '. %.J9 9.9. 3..34.9733.3 %938 %28F5. %28F59.. 3.38O3 g3 J9$ 33 ...2 O-/.39 .3 %28F5. '3:3 2g3 2g3..3 E %.49739E9 9..99J9 3.

.H3 .

.H3 .

.H3 .

.H3 .

H3 ..

H3 ..

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2               .

2 .

H3 ..

H3 ..

.H3 .

.H3 .

H3 ..

.H3 .

.H3 .

H3 ..

.H3 .

.H3 .

H3 ..

.H3 .

H3 ..

H3 ..

H3 ..

H3 ..

.H3 .

.H3 .

.H3 .

H3 ..

.H3 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2            .

2 .

J9 .

2 .

2 .

2 .

2 .

.9 :.9 H939.99F5 H93-9 H93 H93.-H93 2 9352 '.9 9292 3993 9:23 9:28 :2..6:3 H93.9 3 34E3. '...2     34E3.4 '.3 '. H93-98... ::3 H939.3 H93.3 .85.

2 .

J9 .

J9 .

J9 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

2      .

2 .

2 .

 $%%    % '%& 2 '4317.' .99J.''%&  %73. '3 $9 l39.2 l:7.329 .: l3 l.3.%#.l.

/2 .

/2 .

/2 .

/2 .

/2 .

/2 %#. #              $%%    % '%& %F53 3 K 2 .3973 .' .3E2 %33 l.

/2 .

/2 .

/2 .

/2 .

/2 .

 #             ./2  %#.

/2   .

3249F5E :/      %73./2  %73.3 .

2         :/       %73.3 .

3 .2         :/      %73.

3 .2          :/   %73.

2       %73.3249F5O.3 . :.

2 ":..E.

 :/      ":..E.

 :/         ":.E..

. :/                                                                                                       %73.3 ..3249F5O.

E..2 ":.

E. :/      ":..

 :/                                    .

                    %73.3249F5 .

.     ..               ..3 %H39F5 :.      ..         .3 %H39F5 :.4 %73.  .4 %73.     %73.3   .3 %H39F5 :.3249F5 & .          .2 %H39F5 :.4 %73.4 %73.

4 %73.2 %H39F5 :.4 %73..4 %73.      ..3 %H39F5 :.3     .           .      .     .    .       .4 %73..    ..3 %H39F5 :.      .3 %H39F5 :.