§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ - Giao Thuû – Nam §Þnh

Chuyªn ®Ò: Gi¶i ph¬ng tr×nh
I) C¸c kiÕn thøc cÇn nhí
1) C«ng thøc nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai: ax2 + bx + c = 0 (1)
NÕu ph¬ng tr×nh (1) coù: b=2b’
Ñaët ∆’=b’2-ac
+) Neáu ∆’ > 0 thì phöông trình
(1) coù hai nghieäm phaân bieät:

§Æt ∆=b2-4ac.
+) Neáu ∆>0 thì phöông trình
(1) coù 2 nghieäm phaân bieät:

- b- D
- b+ D
; x2 =
2a
2a
+) Neáu ∆=0 phöông trình (1)
coù nghieäm keùp:
-b
x1 = x2 =
2a
+) Neáu ∆<0 thì phöông trình
(1) voâ nghieäm.
x1 =

x1 =

- b'+ D '
- b'+ D '
; x =
1
a
a

+) Neáu ∆’ = 0 thì phöông trình
(1) coù nghieäm keùp:
- b'
x1 = x2 =
a
+) Neáu ∆’<0 thì phöông trình (1)
voâ nghieäm.

2) Ph¬ng tr×nh quy vÒ ph¬ng tr×nh bËc hai
a) Ph¬ng tr×nh trïng ph¬ng
- Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng ax4

+ bx2 + c = 0 (a≠0)

- C¸ch gi¶i: §Æt x2 = t (t≥0) råi ®a vÒ gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai Èn t.
Sau ®ã ®èi chiÕu ®iÒu kiÖn ®Ó lÊy t vµ tõ ®ã thay trë l¹i ®Ó t×m x.
b) Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu
C¸ch gi¶i:
Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph¬ng tr×nh.
Bíc 2: Quy ®ång mÉu thøc hai vÕ rråi khö mÉu
Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh võa nhËn ®îc
Bíc 4: Trong c¸c gi¶ trÞ t×m ®îc cña Èn, lo¹i c¸c gi¸ trÞ kh«ng tho¶ m·n
®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh, c¸c gi¸ trÞ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh lµ
nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ®· cho.
c) Ph¬ng tr×nh tÝch
- Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng:

A(x).B(x).C(x)… = 0

trong ®ã A(x); B(x); C(x); … lµ c¸c ®a thøc Èn x.
- C¸ch gi¶i:

1

B(x).6 = 0 p) 36x4 .1 = 0 d) 2x2 .2x2 .5x + 1 = 0 s) 16x2 + 10x + 1 = 0 x4 .16x2 + 0.6x2 .144 = 0 4 2 s) 5x + (2 5 + 3)x + 5 + 3 = 0 1 4 1 2 1 u) x .x + =0 3 2 6 c) 4 x) (5 + 2)x .7x + 3 = 0 f) 3x2 + 5x + 2 = 0 h) 16z2 + 24z + 9 = 0 j) 9x2 .10 = 0 2 x4 .8 = 0 d) 4x4 .5x2 .5 = 0 g) x2 .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .2x + 3 = 0 e) 6x2 + x .7z2 .25 = 0 g) 3x4 + 10x2 + 3 = 0 i) u4 + 3u2 + 9 = 0 k) x4 .32 = 0 j) 2x4 + 5x2 + 2 = 0 l) a4 .120 = 0 q) z4 .12x + 4 = 0 l) 3x2 .64x .3x2 .27 = 0 m) t 4 + 3t 2 + 10 = 0 o) x4 .8x + 16 = 0 i) x2 .2x2 + 7x + 39 = 0 q) 2x2 .7x + 4 = 0 28x + 52 = 0 c) 7x2 .1.(5 - 2)x2 .2x + 5 = 0 n) 12x2 ..288 = 0 k) x2 .2 = 0 1 4 3 2 11 v) x .C (x).1 = 0 h) 9a4 + 2a2 .2 = 0 b) 3x2 + 5x .13x + 36 = 0 m) x2 . = 0 Û êB (x) = 0 ê ê C (x) = 0 ê ë II) C¸c d¹ng bµi tËp Lo¹i 1: Ph¬ng tr×nh bËc hai Bµi 1: a) x2 - b) Bµi 2: a) Lo¹i 2: Ph¬ng tr×nh trïng ph¬ng a) 2x4 .Giao Thuû – Nam §Þnh éA(x) = 0 ê ê A(x).13x2 + 1 = 0 r) x4 .39x2 + 360 = 0 .x =0 3 2 6 y) x4 .12a2 + 27 = 0 n) x4 + x2 ..3600 = 0 o) .(2 3)x2 .3x2 + 2x + 8 = 0 t) 2x2 .8x + 1 = 0 p) x2 .3x + 7 = 0 r) .12x .16 = 0 4 t) 3x .9 = 0 f) 9x4 + 8x2 .13x2 + 36 = 0 e) t 4 + 24t 2 .2x2 .

16x2) 1 3 1 + 2 = 2(x .8 1 x2 .x .5x + 6 x .16 = 10 .1 x .4 x .x2 + 6x .3 d) 5x4 + 2x2 .1) = 33 2 2 i) (x + 2)(x .6 3(4 .2)(x .1 x+3 3 Bài 5 a) b) c) d) e) 1 1 1 + = x2 + 4x + 3 x2 + 8x + 15 6 1 2 3 6 + + = x2 .1 x + x +1 a) b) 1+ 8x 4x 32x2 + =0 4 + 8x 12x .2 2x + 3 1 = x2 + 2x .x + 16 e) = 2 f) x3 .7x2 .1)(x + 1)(x + 2) = 10 2 2 g) (x .2 = 3x4 .5 4 g) + 3 = 2 h) x.9x + 20 x .2 .12 Lo¹i 3: Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu Bài 1 a) Bài 2 Bài 3 3x .Giao Thuû – Nam §Þnh Bài 2: a) x4 + 2x2 .30 x2 .10x2 .3 x .2)(x + 2)(x .9)(x .5) = .x2 2 e) (x .8x + 15 x2 .5x + 6 x2 .3 = x4 + 6x2 + 3 c) 5x4 .x.1 x + 3 x + 2x .11x + 30 3 3 .3 x .10) = 72 f) (x .1 x + x +1 1 2x2 .1) x .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .x + 1 = 15x2 .13x + 40 5 1 1 1 1 + + = x2 + 9x + 20 x2 + 11x + 30 x2 + 13x + 42 18 2 æ ö 1 1 2 x ÷ ç + 2 + 2 ÷ ç 2 ÷=4 ç èx + 5x + 6 x + 3x + 2 x + 4x + 3ø 1 1 1 1 1 + 2 + 2 + 2 = 2 x .1 2 + = x .4)(x .35 b) 2x4 + x2 .1 2x + 5 4 + 2 =2 x.3x + 5 c) d) = 2 x.1 4 15 3x .3)(x + 3)(x + 4) = 44 h) (x .6 x3 + 7x2 + 6x .7x + 12 x .3 x+3 x.

1÷ ø èx + 1ø x .x) æ 5. =0 ÷ ç ç ÷ ÷ ç èx .1ø 2 2 æ1 ö æ1ö ÷ ÷ c) ç +ç ÷ ÷ ç ç ÷ ÷ = 15 ç èx ø èx + 1ø 1 1 5 = e) 2 + x (x + 2)2 16 g) 2 b) 81x2 x + = 40 (x + 9)2 2 f) 4x2 x + = 12 2 (x + 2) h) x2 x + = 15 (x + 1)2 2 2 Bài 7 2 a) b) 2 æ x .4 ÷ ÷ ç 5.Giao Thuû – Nam §Þnh 1 1 1 1 1 5 + + + + = a2 + a a2 + 3a + 2 a2 + 5a + 6 a2 + 7a + 12 a2 + 9a + 20 14 1 1 1 1 9 + 2 + 2 + 2 =g) 2 a + 3a a + 8a + 15 a + 12a + 35 a + 16a + 63 20 f) Bài 6 2 æx ö 5 ÷ x +ç = ÷ ç ÷ 4 ç èx + 1ø 25x2 2 = 11 d) x + (x + 5)2 2 æx ö ÷=8 a) x2 + ç ç ÷ èx .1 2 2 Bài 8 a) x(3 .2ø 9 2 2 2 æ ö x 2 æ x + 2 ö x .x) æ 3.ç x + ÷ ç ÷= 6 ç x +1 è x + 1ø . =0 ÷ ÷ ç 2 ÷ ç ÷ ç è ø èx + 1ø x.ç 5 + 48.1÷ ø èx + 1÷ ø x2 .1÷ ø èx + 1ø x2 .x ö ÷ .1 d) 2 2 æ ö x 2 æ x + 2 ö x .1ö æx .4 ÷ ÷ ç 20.1 2 x .ç x + ÷ ç ÷= 2 ç x +1 è x + 1ø b) 4 x(5 .x ö ÷ .1ö 40 ÷ ÷ ç ç + = ÷ ÷ ç ÷ ç ÷ è x ø èx .4 ÷ ÷ ç ç + .1 e) 2 2 æ ö x 2 æ x + 2 ö x .ç 44 + 12 =0 ÷ ÷ ç ç ç èx .1 2 c) 2 2 æ ö x + 2 æ x 2 ö 5 x .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .4 ÷ ÷ ç ç 5 + 48 =4 ÷ ç ç 2 ÷ ÷ ç èx .

4) .5x + 1)(x .4 d) 2 x .x) æ 8.4) = 0 b) x3 + 3x2 + 2x = 0 2 2 2 d) (2x + x .x + 5) 2 2 2 g) (x + 3x + 2) = 6(x + 3x + 2) 2 2 2 f) (x + x + 1) = (4x .2 =x .3x + 5 x2 .x÷ .5x + 5 1 a) 2 = 2 b) 2 .14x + 15 x .1)(x + 2x .3x + 1 x + x + 1 4x 5x + 2 =1 f) 2 4x .16x + 15 12 Bµi 11: x+4 x.Giao Thuû – Nam §Þnh c) ö x(8 .2 x .4 1 1 1 1 1 1 1 1 + + + = + + + c) x x +2 x + 5 x + 7 x +1 x + 3 x + 4 x + 6 a) x2 + 2x + 2 x2 + 8x + 20 x2 + 4x + 6 x2 + 6x + 12 d) + = + x +1 x+4 x +2 x+3 Lo¹i 4: Ph¬ng tr×nh tÝch Bài 1: 2 a) (x .10x .6x + 15 x .1) 2 2 3 h) (2x + 3) .3) = 0 2 2 c) (3x .5x + 3 2 4x 5x + =g) 4x2 .5x + 3 2x2 + x + 3 4x 5x 3 + 2 =e) 2 x + x + 3 x .10x + 7 a) 4x 3x + =1 4x2 .4 x +8 x.x + 2 3x + 5x + 2 2x 13x + =6 c) 2x2 .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .8x + 7 4x .3 x + 4 + + + =4 b) x .8x + 7 4x2 .15x + 15 1 c) 2 .8 8 + = + x .10x + 15 4x x2 .12x + 15 x .15x = 0 5 .8x + 7 4x2 .1 x +1 x .13x + 15 x2 .5) = (x .(2x .10x + 7 b) 1 Bài 10 x2 .1) = 0 2 2 2 2 e) (x + 2x .4x + 5 x .6x + 5 4 x2 .1 x +2 x +3 x .10x + 7 3x 7x + 2 =.2 x +2 3 x +1 x .2 =x .ç x + = 15 ÷ ç è ø x +1 ç x + 1÷ Bài 9 2x 7x =1 2 2 3x .

2) .7)(y + 5y .950) 2 2 2 2 r) (x .3x + 4) = .2x6 + 5x3 .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .12 = 0 d) x4 .7x2 .3x + 2 = 0 b) x4 + 5x3 .105x + 50 = 0 h) x4 .17x2 .29x + 30 = 0 f) x3 + 4x2 .2(x .4x3 .8 = 0 e) x3 .10x3 + 15x2 + 10x .14x2 .8)2 p) (2x2 .10 = 0 c) x3 .3x3 .4x = 0 m) x3 .2 = 0 Bài 2: a) 2x4 .3 = 0 a) b) Lo¹i 6: Ph¬ng tr×nh ®èi xøng Bài 1: a) 2x3 + 7x2 + 7x + 2 = 0 c) 4x3 + 5x2 + 5x + 4 = 0 e) .4x2 .10x + 5 = 0 f) 2x4 .6x2 + 3x + 1 = 0 Lo¹i 5: Ph¬ng tr×nh tam thøc x6 .x + 4 = 0 j) x3 + 3x2 .x6 .21x .7x + 9)2 = 0 o) (2x2 + 10x + 5)2 = (2x2 .2x2 .Giao Thuû – Nam §Þnh i) x3 .6x + 4 = 0 b) x4 + 11x3 .2x3 + 3x2 + 3x .9 = 0 e) x4 .6 = 0 h) .9x3 + 7x2 + 7x .3x .1 = 0 g) 8x3 + 5x2 + 5x + 8 = 0 b) .7x3 + 6 = 0 c) x8 .1998)(x .16 = 0 c) 2x4 + 3x3 .27x .29x + 24 = 0 h) 2x3 .1 = 0 g) x6 .(x .7x2 + 14x .2x2 .5x2 + x + 7 = 0 g) x3 .2 = 0 f) x10 + x5 .17x4 + 16 = 0 e) x12 .7x + 12 = 0 i) x3 + 6x2 + 11x + 6 = 0 k) x3 + 2x2 + 7x + 14 = 0 j) x3 .2x + 1 = 0 f) 2x3 .10x3 + 16 = 0 .10 = 0 n) (5x2 + 4x + 10)2 .x6 + 9x3 .12) + (y + 5y .3x .7)2 2 2 2 2 2 2 q) (2x + x .950) = 4(2x + x .5x2 .x3 + 4x2 + 4x .1998) + 4(x .(x2 .12x2 + 5x + 1 = 0 6 .2x3 + 6x2 .3x3 .8x2 + 8x .9 = 0 d) x3 .3x2 + x + 1 = 0 b) x3 + 2x2 + 3x + 2 = 0 d) x3 .120 = 0 g) x4 + 3x3 .21x3 + 74x2 .2)(x .12) = 0 Bài 2: a) x3 + 6x2 + 3x .2x .8 = 0 d) x8 + x4 .5x2 .6 = 0 l) x3 + 6x2 + 3x .5x .3x + 4) 2 2 2 2 2 2 s) (3y + 10y .16x2 .x + 5 = 0 k) 3x3 + 6x2 .7x + 20)2 = (x2 + 5x .2 = 0 h) .19x2 + 106x .4 = 0 l) x3 + x2 + 4 = 0 Bài 3: a) x4 .5x2 + 8x .7) + 2(3y + 10y .

38x2 + 5x + 6 = 0 e) x4 .31 2 t) x + x + c) ( x + 2) ( x + 3) ( x .3x + 1 = 0 k) x4 .10x + 1 = 0 d) 6x4 + 7x3 .1 = 0 b) (x + x) + 4(x + x) = 12 c) 2(x2 .8) = 144 7 =7 x + x +1 2 d) ( x + 5) ( x + 6) ( x + 8) ( x + 9) = 40 e) ( x .1)2 + 2(x2 + x .2ç x + 2÷ r) 7ç ÷ ÷ ÷ ÷= 9 ç ç è xø è x ø 2x2 5x +3= 0 u) (x + 1)2 (x + 1) x2 48 æ x 4ö + 2 = 10ç .7x3 + 14x2 .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .47x2 + 12x + 4 = 0 i) x4 .3) ( x + 5) ( x + 7) = 297 f) ( x + 1) ( x + 2) ( x + 4) ( x + 5) = 10 g) ( x + 1) ( x + 2) ( x + 3) ( x + 4) + 1 = 0 ( x .1) ( x .12(x2 + x + 2) + 35 = 0 h) (x2 + 3x .7x + 1 = 0 g) 4x4 + 12x3 .8) = .5) ( x .1) ( x .÷ v) ÷ ÷ ç è 3 x 3 xø Bài 2: a) x ( x + 1) ( x + 2) ( x + 3) = 8 b) ( x .77x + 10 = 0 j) 2x4 + x3 .10x2 + x + 1 = 0 h) 10x4 .4x .10 = 0 ç çx + ø ÷ è è xø x÷ æ2 1ö æ 1÷ ö x + 2÷ + 12ç x+ ÷ .3x3 + 4x2 .1) .11x2 + x + 2 = 0 Lo¹i 7: Ph¬ng tr×nh §Æt Èn phô Bài 1: 2 2 2 a) 3(x + x) .47 = 0 p) 4ç ÷ ÷ ç ç ÷ è è x ø xø æ 1ö æ2 1ö x+ ÷ .2x) + 1 = 0 4 2 d) (2x + 3) + 5(2x + 3) = 6 e) (x2 .Giao Thuû – Nam §Þnh c) 6x4 + 5x3 .3x + 2) = 3 k) (x2 .77x3 + 150x2 .16 = 0 ç ç è ø è x xø æ ö æ 1ö 1÷ ÷ ç x + 4 x + +6= 0 s) ç ÷ ÷ ç ç ÷ ç è è ø xø x÷ æ 1ö æ 1ö ÷ ç n) ç x+ ÷ + 3 ÷ ÷.5x) + 24 = 0 f) (x2 + 5x)2 .36x2 + 7x + 6 = 0 f) x4 + x3 .2(x + x) .2(x2 + 5x) .2 = 0 è è xø xø æ2 1ö æ 1ö x + 2÷ + 5ç x+ ÷ o) ç ÷ ÷.2 = 0 æ 1÷ ö æ 1ö çx + ÷ l) ç x + 4 +3= 0 ÷ ÷ ç ç è ø è ø x÷ x÷ 2 2 2 æ 1ö æ 1ö çx + ÷ m) ç x+ ÷ + ÷ ÷ ç ÷ ç ÷.6x2 + x + 2 = 0 l) 2x4 + x3 .4x + 4)2 + x2 .12 = 0 ç ç ÷ ÷ è ø è x xø æ2 1ö æ 1ö x + 2÷ + 3ç x+ ÷ q) 2ç ÷ ÷ ÷ ÷.2x)2 + 3(x2 .8 = 0 2 2 i) (x2 + 3x + 2)(x2 + 3x + 1) = 20 j) (x .4) ( x .3x + 4)(x .24 = 0 2 2 2 g) (x2 + x + 2)2 .1) ( x + 2) ( x + 3) ( x + 6) = 108 i) ( x + 1) ( x + 3) ( x + 5) ( x + 7) = 9 h) j) ( x + 1) ( x + 2) ( x + 4) ( x + 5) = 40 7 .7) ( x .10x3 + 26x2 .5x)2 + 10(x2 .

10) = 72x 2 e) ( x + 1) ( x + 3) ( x + 5) ( x + 15) = .5 a) 8 .2 x x +x .2x + 3 2(x .3 x2 + x .2x + 4) x2 + 2x .2 Bài 5: 1 1 9 24 15 + 2 = = 2 b) 2 2 x .5) ( x .45 = 0 i) 2x + 2 x +2 7 + = x +2 2x + 2 12 ị) 2x 1 1 + + =2 x +1 2 2x k) x 4x .x .1 l) x 2 3x .7) ( x .x b) 3 x2 + x + 1 .2 + =3 x 3x .x + 1 x2 .2) = 72 m) x ( x .8 x2 .4) ( x .1 + =2 x 4x .16x f) ( 2x .2x .3x + 1) ( 2x + 5x + 1) = 9x 2 2 2 Bài 4: a) 3x2 + 2x = 2 x2 + x + 1.Giao Thuû – Nam §Þnh k) ( x + 1) ( x + 2) ( x + 3) ( x + 4) = 3 l) ( x .1) ( 3x + 2) ( x + 1) = 4 2 2 s) ( 6x + 7) ( 3x + 4) ( x + 1) = 6 t) ( 6x + 5) ( 3x + 2) ( x + 1) = 35 2 u) ( 4x + 3) ( x + 1) ( 2x + 1) = 810 Bài 3: 2 a) 4( x + 5) ( x + 6) ( x + 10) ( x + 12) = 3x 2 b) ( x + 1) ( x + 2) ( x + 3) ( x + 6) = 120x 2 c) ( x + 2) ( x + 3) ( x + 8) ( x + 12) = 4x 2 d) ( x .5) ( x .8) ( x .1) x ( x + 1) = 56 r) 2 2 ( 4x + 1) ( 12x .2x + 2 x .10 = 0 g) 2x + 5 x + 3 = 0 f) x + 12 x + 35 = 0 h) 2x + 13 x .5 3x x2 .4) ( x .x + 2 =1 + 2 + 4 = 0 d) 2 c) x .x x2 .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .1) ( x + 1) ( x + 3) = 3 n) x ( x + 1) ( x + 2) ( x + 3) = 24 o) 16x ( x + 1) ( x + 2) ( x + 3) = 9 p) ( x + 3x + 2) ( x + 7x + 12) = 24 2 q) ( x + x .x = x2 + 3 c) 2x2 + 3x + 2 2x2 + 3x + 9 = 33 d) 3x2 + 21x + 16 + 2 x2 + 7x + 7 = 0 e) x + 3 x .

x .2x h) 3 .2x = 4x + 5 7 .2x + 3 = 4 b) x .2 3 ..Giao Thuû – Nam §Þnh 1 2 6 + = x2 .3x = 2(x .2x .x +2 = l) 5x .1 .4 = 0 3 i) x + 1 .16 = 3x x .3x + 4 x2 .6 p) x .x + 2 n) 2x .1 + 2 .3x = x .3 x + 1 = 2x + 6 l) .5 = 4 1 3x + 2 .1 = x k) .x + 2x + 1 = .2x = 0 c) .4x = 3 .x .x = 2x 3 2 2 3 3 2 2 aa) x + x = 0 ab) x .3x + 2 + x .2x + 1 + 3 = 0 f) x + 1+ x .3 = 4 j) 2x .5 = 0 e) .2 .1 + 5 = 0 Bµi 2: a) x .5x + 2 = .3 o) .3x + 5 6 8 7 + = 1 e) x2 + x .1 = 0 c) 5x + 2 = 7 f) .x + x + 2 .x + 2 + 4 .x .x .7 4 9 2 .3x + 2 .3 = 0 d) 2 + x + 3 .2 = 0 b) 2 .2 9 .2x + 2 = 5 1 3x + 2 = 7 i) 4x + 3 = 3 3 4 1 .2 x .3) 2 1 3 4 1 3x + = x .4 y) .1)2 .3 = 3 ac) x2 .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .7 = 4 e) 4x + 5 = 1 g) .5x .5 = 0 x) z) x2 + x .2x = 0 g) 3x + Bµi 3: a) x + 1 + x .5 .3x .1 = k) s) 2 .5 p) x + 7 .3x = 3x + 2 u) 2 .1 .1)(x + 4) x + x +1 e) Bài 6: Lo¹i 8: Ph¬ng tr×nh bËc chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi Bµi 1: a) x + 3 = 5 d) .x = 1.4x .2x + 1 .4x .3x = 4x .2x = .3x = x .8 o) .1 n) q) t) v) .2 = .2 =5 d) (x + 1)(x + 2) (x .2 ad) (3x .2 = x +2 r) .1 .x .3 + 4 2 .2 x + 1 = .3x + 3 x2 .3 + 2x .2x .5 = 3x j) .1 = x + 3 m) 2x + 3 + 2 3 ..3x b) .4 x .x .x + 4 = 2 h) 4 7 m) 3 2x = x ..

4 x .1 = 16 q) Bài 3: a) x2 .1 .x + 3 x + 3 = 7 i) .20 = x .10x + 25 + 9x2 + 6x + 1 = 3x .1 2 9 Bài 2: a) x + 1 = x .2x + 1 h) x2 + 5x + 4 = x + 1 i) x2 .1 + .x + 3 c) x2 .20 x + 5 = 1.4 2 .2 =x.2 x .3 = 2 h) 5x .1 = 5 10 .5+7= x l) x .7 49x .5 8x + 7 16x = 28 b) 4x .x + x .9x .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .4 = 4 .2 .36 + 9x .1 + 4x .2x + x .4x + 4 + x = 8 m) c) x + 3.3 5 + x + 3 15 x .2 3x + 2 = 4 2x + 5 = 2x .2 x + 1 + 3 x + 2 = 0 g) 3 .49 = x .x .1 x.Giao Thuû – Nam §Þnh c) x .1 g) 25x .2x + 3x + 3 = 2x .9x + 9 + 4x + 4 + x + 1 = 16 d) 25x .x + 3 = 1 e) x .1 + 2x + 3 = x + 4 f) x .5 = 1.1= 3 x + 2 2x .x o) 2x + 8 2x .1 b) 4x2 .4x + 4 = x2 + 4x + 4 l) x2 .2x + 1 + x2 .1 b) x +1 = 2 g) x + x + 1 = 13 j) x .25 = 6+ x ..x i) x.36x .1 + x + 8 .x m) 3 + 2x .9 = 8x .8 + 5 x .6 x .18 = 20 c) 16x + 16 .4x + 4 = 49 x.25 .2x .6x + 9 = x + 3 e) x2 .4x + 3 = x .4 e) 5 x .2x + 1 - f) x2 .3 = 3x .1 j) .x.1 + 5 = 0 3x + 2 = 2 = 3 f) 4x .1 x2 + 4x + 4 = .3x + 2 .2x2 = x .1 = 21 r) 1.1.4x + 4 = 3 j) x2 + 2x + 1 + x2 .12 4 9x + 45 = 6 f) 4x + 20 .4 Lo¹i 9: Ph¬ng tr×nh v« tØ Bµi 1 a) 3 2x .1 + x + 2 + x + 3 = 14 d) x + 1 + 2 .4x + 1 = 13 d) x2 + 2x + 1 = .3 = x d) e) h) k) n) p) x .x .2 g) x2 .

5 + 9.2 x.4 + 6 .2 + 10 .1 .7 = 12 .1=2 x + 1 = 3.2 x + 1 + x + 10 = x + 2 + x + 5 f) x .x .2 + 2 x2 .5 = 4 o) x + 4 .5 + x + 2 + 3 2x .190x + 9027 x .2 = 1 r) x.6 x = 1 p) x + 6 .3 + 12 + x = 5 m) n) o) 6.5x .1 + x .4 x + 2 + x + 11.2x Bµi a) c) e) 7: 7 .x + x .x + x .1=1 Bµi 4: a) 2x + 5 - b) c) 3x .x .Giao Thuû – Nam §Þnh n) x .x .x = x2 .x = 6 x .x = x2 .1 + x + 8.2 = 2 4x + 1 .1 = 3x .4 = 1 h) i) 10 .1+ 4 x .5 = 7 2 v) x2 .x + x .2 + 2x .x = x2 .12x + 38 b) x .2 = x + 1 c) e) d) x .6x + 9 + x2 + 10x + 25 = 8 x.6 x + 2 = 1 q) x + 2+ 4 x .x = x2 .x2 + 2x + 1 f) .2 = 13 .5 + 11+ x + 8 x .5 = 4 u) x .5 = 2 x + 3 = 5.1+ x +1 = 2 x .4 x + x + 9.12x + 40 d) x .x .1+ 4 x .3 - x = 2x + 1 - 3x + 4 B ài 6: a) x + 1 + x .7 + 9.x .2x + 7 + x = 5 b) x + 1 .10x + 27 11 x .1 = 5 t) x .2 d) x +3+ x.2 f) x + x +1 = 1 g) x +4+ x.5 = x2 .6 x .2 + x + 7.§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .x + 4 + x = 3 q) 8 + x + 5- r) 3 .1- s) x + 3+ 4 x .x 3x + 15 .5 + 11+ x + 8 x .4x + 17 = x + 2 e) x =5 B ài 5: a) 2x .94 + 96 .2 =2 x +3.1 = .3x + 4 = 1 p) x +4+ x +9 = 5 1.x + x + 3 = 5 j) k) x .16x + 66 5 .x = 2 l) 15 .6 x .x + 3 .

x = 2 1+ 3 x .23 x .9 .2x .x + 3 22 + x = 5 d) a) c) 3 x +1- 3 3 x + 1 + 3 7.§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .x + 3 14 + x = 2 e) 3 x + 1 .1974 x .1978 x .4 = 3 5x b) 12 .3 x .6x + 11 h) 3x2 + 6x + 7 + 5x2 + 10x + 14 = 4 .x = 4 h) 3 2 .67 x .29 x .53 x .88 x .12 x .1 = 5 i) 3 2x + 1 + 3 x = 1 k) 3 13 .1 = 3 5x g) 23 x .3 = 1 3 Lo¹i 11: Ph¬ng tr×nh kh¸c x +1 x + 3 x + 5 x + 7 + = + 65 63 61 59 x +1 x +2 x + 3 x + 4 + = + b) 58 57 56 55 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 + + = + + c) 2002 2001 2000 1999 1998 1997 x .Giao Thuû – Nam §Þnh g) x .1980 = + + + + + 29 27 25 23 21 19 a) g) x + 3 x + 5 x + 7 x + 9 x + 11 x + 13 x + 15 x + 17 + + + = + + + 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 315 .6 = 12 Lo¹i 10: Ph¬ng tr×nh c¨n bËc ba x .19 + + + + + = f) 1970 1972 1974 1976 1978 1980 x .1976 x .1 = 1 j) 3 x + 34 .21 x .89 + + = + + d) 89 88 87 33 12 11 x +1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 e) + + = + + 94 93 92 91 90 89 x .1972 x .27 x .x 311.3 x .x = x2 .16 = 3 x + 3 f) 3 x + 25 + 3 3 .3 + 5 .12x + 4 B ài 7: a) x2 + x2 .x2 i) 2x .x 313 .29 = 0 b) x2 + x2 .x + 3 x .2 + 4 .13 x .x h) + + =3 105 103 101 12 .1970 x .25 x .11 x .2x = 3x2 .

x 313 .x + + + + =.x 57 .§Æng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ .x 311.323 x .x 51.x 53 .273 + + + = 10 j) 15 17 19 21 315 .x + + + +4= 0 k) 101 103 105 107 i) Lo¹i 12: Ph¬ng tr×nh kh«ng mÉu mùc 13 .x 309 .342 x .300 x .Giao Thuû – Nam §Þnh 59 .5 41 43 45 47 49 x .x 55 .