P. 1
He Phuong Trinh Vi Phan Cap 1

He Phuong Trinh Vi Phan Cap 1

|Views: 67|Likes:
Được xuất bản bởiphatru30

More info:

Published by: phatru30 on Jan 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2011

pdf

text

original

Hӊ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CҨP 1

ĐӎNH NGHĨA
F
1
(t,x
1
,x
2
,«, x
n
, x
1
¶,x
2
¶,«,x
n
¶) = 0
«.
F
n
(t,x
1
,x
2
,«, x
n
, x
1
¶,x
2
¶,«,x
n
¶) = 0
HӋ tәng quát
x
1
¶ = f
1
(t,x
1
,x
2
,«, x
n
)
«.
x
n
¶ = f
n
(t,x
1
,x
2
,«, x
n
)
HӋ chính tҳc
t : biӃn
x
1
, x
2
, «, x
n
: ҭn hàm
BÀI TOÁN CAUCHY
x
1
¶ = f
1
(t,x
1
,x
2
,«, x
n
)
«««««««««
x
n
¶ = f
n
(t,x
1
,x
2
,«, x
n
)
Tìm nghiӋm hӋ
Thӓa điӅu kiӋn
x
1
(t
0
) = E
1
««««..
x
n
(t
0
) = E
n
HӋ n ptvp cҩp 1 tương đương 1 ptvp cҩp n nên
hӋ nghiӋm có n hҵng sӕ tӵ do.
PHƯƠNG PHÁP KHӰ
' '( ) 2
' '( ) 3
®
! !
±
¯
! !
±
°
t
t
x x t y e
y y t x y e
B
1
: xây dӵng mӝt ptvp cҩp n theo 1 hàm chӑn trưӟc.
B
2
: giҧi ptvp cҩp n vӯa tìm đưӧc và rút vӅ hӋ vӟi (n ± 1)
hàm
Vd:
(1)
(2)
' 3 ' 2 3 '
' 2 ' 2
t t t
t t
y x y e y y e y e
x y e x y e
® ®
dd dd
! !
± ±

¯ ¯
! !
± ±
° °
(3)
(3) " 3 ' 2 2  !
t
y y y e
Tt cҩp 2 hӋ sӕ hҵng
2
1 2
2  !
t t t
t
(2) ' 3 !
t
x y y e
2
1 2
2 (4 3)
t t t
t !
2
1 2
2
1 2
2
2( 1) 3( 2 )
!


t t
t t t t t
t t
2
1 2
2
1 2
2 (4 3)
2
®
!
±
¯
!
±
°
t t t
t t t
t
t
Cách khӱ cho hӋ 2 pt (tuyӃn tính)
1. Lҩy đҥo hàm pt (1) theo t đưӧc (3)
2. Thay y¶ tӯ pt (2) vào (3) đưӧc (4)
3. Rút y tӯ (1) thay vào (4)
4. Pt kӃt quҧ là pt cҩp 2 theo ҭn hàm x và biӃn t
1 1 1
2 2 2
( )
( )
x a x b y f t
y a x b y f t
d
!
®
¯
d
!
°
(1)
(2)
NӃu xuҩt phát tӯ pt (2), ta có pt cҩp 2 theo y
Hӊ PTVP TUYӂN TÍNH CҨP 1 Hӊ SӔ HҴNG
1
( )
( )
¨ ¸
© ¹
© ¹
© ¹
ª º
M
n
x t
x t
1
( )
( )
d
¨ ¸
© ¹
© ¹
© ¹
d
ª º
M
n
x t
x t
1
( )
( )
¨ ¸
© ¹
© ¹
© ¹
ª º
M
n
f t
f t
X¶(t) = AX(t) + F(t)
11 1
1
: ma traän vuoâng caáp n
¨ ¸
© ¹
!
© ¹
© ¹
ª º
L
L L L
L
n
n nn
a a
A
a a
(HӋ ҭn hàm )
' '( ) 2
1/
' '( ) 3
t
t
x x t y e
y y t x y e
®
! !
±
¯
! !
±
°
( )
( )
( )
x t
t
t
¨ ¸
!
© ¹
ª º
0 2
1 3
A
¨ ¸
!
© ¹

ª º
( )
t
t
e
F t
e
¨ ¸
!
© ¹
© ¹

ª º
Ví dө
2
sin
1 1 2
( ) 2 4 1 ( ) ,
0 3 2
ln
t
t t
t t t
t

¨ ¸
¨ ¸
© ¹
© ¹
 !
© ¹
© ¹
© ¹
© ¹

ª º
ª º
( )
( ) ( )
( )
x t
t t
z t
¨ ¸
© ¹
!
© ¹
© ¹
ª º
2
2 sin
2 / 2 4
3 2 ln
t
x x y z t t
y x y z t
z y z t
!
®
±
!
¯
±
!
°
PP TRӎ RIÊNG GIҦI Hӊ KHÔNG THUҪN NHҨT
X¶ = AX + F(t)
A chéo hóa đưӧc
(  P: P
-1
AP = D (chéo) )
X¶ = PDP
-1
X + F(t)
P
-1
X¶ = DP
-1
X + P
-1
F(t)
Đһt Y = P
-1
X:
Y¶ = DY + G(t)
1 1 1 1
2 2 2 2
0 0 ( )
0 0 ( )
..... ..................... .... ...
0 0 ( )
n n n n
y y g t
y y g t
y y g t
P
P
P
d
« » « »« » « »
¬ ¼ ¬ ¼¬ ¼ ¬ ¼
d
¬ ¼ ¬ ¼¬ ¼ ¬ ¼
!
¬ ¼ ¬ ¼¬ ¼ ¬ ¼
¬ ¼ ¬ ¼¬ ¼ ¬ ¼
d
­ ½ ­ ½­ ½ ­ ½
K
K
K
1 1 1 1
2 2 2 2
0 0 ( )
0 0 ( )
..... ..................... .... ...
0 0 ( )
n n n n
y y g t
y y g t
y y g t
P
P
P
d
« » « » « » « »
¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼
d
¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼
!
¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼
¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼
d
­ ½ ­ ½ ­ ½ ­ ½
K
K
K
1 1 1 1
2 2 2 2
( )
( )
..................................
(
( ) ( )
( ) ( )
( ) ) ( )
n n n n
g t
g t
y t y t
y t y t
y t t t g y
P
P
P
d
d
!
®
±
!
±

¯
±
±
!
°
d

HӋ n ptvp tuyӃn tính
cҩp 1
X = PY
giҧi
Y
1 2
2 1 2
2
(1)
3

t
t
x x e
x x x e
®
d
!
±
¯
d
!
±
°
0 2
,
1 3
A
¨ ¸
!
© ¹

ª º
2 1
,
1 1
P
¨ ¸
!
© ¹
ª º
1
Y P X

!
1
1 1
,
1 2
P

¨ ¸
!
© ¹

ª º
( )
t
t
e
F t
e
¨ ¸
!
© ¹
© ¹

ª º
Chéo hóa A
1 0
,
0 2
D
¨ ¸
!
© ¹
ª º
1 1
1
2 2
y x
P
y x

¨ ¸ ¨ ¸
 !
© ¹ © ¹
ª º ª º
1
(1) ( ) Y DY P F t

d
 !
1 1
2 2
2
2 3
t
t
y y e
y y e
®
d
!
±

¯
d
!
±
°
1
1 1 2
( )
1 2
3
t t
t t
e e
P F t
e e

¨ ¸ ¨ ¸

¨ ¸
! !
© ¹ © ¹
© ¹
© ¹ © ¹

ª º

ª º ª º
1 1
2 1
1 0 2
0 2
3
t
t
y y e
y y
e
¨ ¸ d
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
 !
© ¹
© ¹ © ¹ © ¹
© ¹
d
ª º ª º ª º
ª º
1 1
2
2 2
2
3
t t
t t
y te C e
y e C e
®
!
±

¯
!
±
°
1
2
2
2 2 1
1 1
3
t t
t t
te C e
e C e
¨ ¸

¨ ¸
!
© ¹
© ¹
© ¹
ª º

ª º
2
1 1 2
2
2 1 2
( ) 2 4 3
( ) 2 3
t t t t
t t t t
x t C e C e te e
x t C e C e te e
®
!
±
¯
!
±
°
Vұy nghiӋm hӋ đã cho là:
1 1
2
2 2
2
3
t t
t t
y te C e
y e C e
®
!
±

¯
!
±
°
2
1 2
2
1 2
2 4 3
2 3
t t t t
t t t t
C e C e te e
C e C e te e
¨ ¸

!
© ¹
© ¹

ª º
X PY !
PPTRӎ RIÊNG TÌM NGHIӊM Hӊ THUҪN NHҨT
1 1 1
2 2 2
( ) ( )
( ) ( )
........................
( ) ( )
P
P
P
!
®
±
!
±

¯
±
±
!
°
n n n
y t y t
y t y t
y t y t
X¶(t) = AX(t) Y¶ = DY
1 1 1
2 2 2
0 0
' 0 0
..... ..................... ....
' 0 0
P
P
P
« » « » « »
¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼
¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼
!
¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼
¬ ¼ ¬ ¼ ¬ ¼
­ ½ ­ ½ ­ ½
K
K
K
n n n
y y
y y
y y1
2
1 1
2 2
....................
n
t
t
t
n n
y t c e
y t c e
y t c e
P
P
P
®
!
±
! ±

¯
±
±
!
°
1
k
n
t
k
k
k
X PY c e P
P
!
! !
§
(P
k
là cӝt thӭ k cӫa P)
_ a
, 1,.., :
heänghieäm ñltt cuûa heäthuaàn nhaát
k
t
k k
X e P k n
P
! !
1 1 1
2 2 2
'( ) ( )
'( ) ( )
........................
'( ) ( )
P
P
P
!
®
±
!
±

¯
±
±
!
°
n n n
y t y t
y t y t
y t y t
Đӏnh lý: HӋ X¶ = AX(t), ma trұn A có n giá trӏ riêng
thӵc P
1
, P
2
« P
n
(kӇ cҧ trӏ riêng bӝi), và n vector
riêng P
1
, P
2
, «, P
n
đӝc lұp tuyӃn tính
NghiӋm tәng quát cӫa pt thuҫn nhҩt:
? A
1 2
1
, , ,
P
!
! !
§
K
k
n
T
t
n k k
k
X t x t x t x t c e P
Vd:
1 1 2 3
2 1 2 3
3 1 2 3
2
2
2 2 4
x x x x
x x x x
x x x x
d
!
®
±
d
!
¯
±
d
!
°
A
2
1 1 2
1 1 2 (6 ) 0
2 2 4
A I
P
P P P P
P

! ! !

1
2
0
6
P
P
!
®

¯
!
°
1 1 2
1 1 2
2 2 4
X X
¨ ¸
© ¹
d
 !
© ¹
© ¹
ª º
1
( ) 0 A I P P !
1
2
3
1 1 2
1 1 2 0
2 2 4
p
p
p
¨ ¸ ¨ ¸
© ¹ © ¹
 !
© ¹ © ¹
© ¹© ¹
ª ºª º
Chӑn vector riêng:
1 2
1 2
1 , 0
0 1
P P
¨ ¸ ¨ ¸
© ¹ © ¹
! !
© ¹ © ¹
© ¹ © ¹

ª º ª º
1
2 2
3
5 1 2
( ) 0 1 5 2 0
2 2 2
p
A I P p
p
P

¨ ¸ ¨ ¸
© ¹ © ¹
!  !
© ¹ © ¹
© ¹© ¹

ª ºª º
Chӑn VTR:
3
1
1
2
P
¨ ¸
© ¹
!
© ¹
© ¹
ª º
1 1
1 1 2 2
, ,
t t
X e P X e P
P P
! !
3
1
k k
k
X C X
!
!
§
6
1 2 3
1
6
2 1 3
6
3
2 3
2
2
t
t
t
C C C e
x
x C C e
x
C C e
¨ ¸

¨ ¸
© ¹
© ¹
 !
© ¹
© ¹
© ¹ © ¹
© ¹
ª º
ª º
2
6
3 3 2
t t
X e P e P
P
! !
0 6
1 3
0
2
1 2
1 0
0 1
1
1
2
t t t
C e Ce C e
¨ ¸ ¨ ¸
© ¹ © ¹
!
© ¹ © ¹
© ¹
¨ ¸
© ¹
© ¹
© ¹
ª
©
ª º ª º
¹

º
Cҩu trúc nghiӋm hӋ tt không thuҫn nhҩt
X = X
0
+ X
r
X
0
: nghiӋm tәng quát hӋ pt thuҫn
nhҩt
X¶(t) = AX(t)
X
r
: nghiӋm riêng hӋ pt không thuҫn
nhҩt
Cҩu trúc nghiӋm tәng quát cӫa hӋ thuҫn nhҩt
X
0
= C
1
X
1
+ C
2
X
2
+ «+ C
n
X
n
{ X
k
, k = 1, ..,n }: hӋ nghiӋm đӝc lұp tuyӃn tính cӫa (1)
(1)
PP biӃn thiên hҵng sӕ tìm X
r
X
r
= C
1
(t)X
1
+ «+ C
n
(t)X
n

1
(t)X
1
+ «+ C¶
n
(t)X
n
= F(t) C
i
tìm tӯ hӋ pt:
1 2
2 1 2
2
(1)
3

t
t
x x e
x x x e
®
d
!
±
¯
d
!
±
°
0 2
,
1 3
A
¨ ¸
!
© ¹

ª º
( )
t
t
e
F t
e
¨ ¸
!
© ¹
© ¹

ª º
HӋ thuҫn nhҩt:
Ví dө
1 2
2 1 2
2
(2)
3

x x
x x x
d
!
®
¯
d
!
°
1 1
2
1, ,
1
P P
¨ ¸
! !
© ¹
ª º
Trӏ riêng và VTR cӫa A:
1 2
1
2, ,
1
P P
¨ ¸
! !
© ¹
ª º
Các nghiӋm đltt cӫa hӋ thuҫn nhҩt
2
1 2
2 1
,
1 1
t t
X e X e
¨ ¸ ¨ ¸
! !
© ¹ © ¹
ª º ª º
NghiӋm tәng quát cӫa hӋ thuҫn nhҩt
2
0 1 1 2 2 1 2
2 1
1 1
t t
X C X C X C e C e
¨ ¸ ¨ ¸
! !
© ¹ © ¹
ª º ª º
Tìm X
r
bҵng pp biӃn thiên hҵng sӕ:
Trong X
0
xem C
1
và C
2
là các hàm cӕ theo t
Tìm C
1
và C
2
tӯ hӋ:

1
(t)X
1
+ «+ C¶
n
(t)X
n
= F(t)
2
1 2
2 1
1 1
t
t t
t
e
C e C e
e
¨ ¸
¨ ¸ ¨ ¸
d d
 !
© ¹
© ¹ © ¹
© ¹
ª º ª º

ª º
2
1 2
2
1 2
2
t t t
t t t
C e C e e
C e C e e
®
d d
!
±

¯
d d
!
±
°
1
2
2
3
t
C
C e

d
!
®

¯
d
!
°
Chӑn:
1
2
( ) 2
( ) 3
t
C t t
C t e

!
®
¯
!
°
2
0 1 1 2 2 1 2
2 1
1 1
t t
X C X C X C e C e
¨ ¸ ¨ ¸
! !
© ¹ © ¹
ª º ª º
1
2
( ) 2
( ) 3
t
C t t
C t e

!
®
¯
!
°
1 1 2 2
( ) ( )
r
X C t X C t X !
2
2 1
2 3
1 1
t t t
te e e

¨ ¸ ¨ ¸
!
© ¹ © ¹
ª º ª º
4 3
2 3
t t
t t
te e
te e
¨ ¸

!
© ¹
© ¹

ª º
0 r
X X X ! NghiӋm tәng quát:

NH NGH A
F1(t,x1,x2,«, xn, x1¶,x2¶,«,xn¶) = 0 H t ng quát «. Fn(t,x1,x2,«, xn, x1¶,x2¶,«,xn¶) = 0 x1¶ = f1(t,x1,x2,«, xn) H chính t c «. xn¶ = fn(t,x1,x2,«, xn) t : bi n x1, x2 , «, xn : n hàm

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->