P. 1
37153480-Phan-tich-bao-cao-tai-chinh-Vinamilk

37153480-Phan-tich-bao-cao-tai-chinh-Vinamilk

|Views: 716|Likes:
Được xuất bản bởiHoang Dung

More info:

Published by: Hoang Dung on Jan 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

1
TCDN 14 – K33
LI M" #$U
Trong nn kinh t# th$ tr&'ng hi*n nay, b+t k- doanh nghi*p nào khi ti#n hành
/0u t& hay s1n xu+t h2 /u mong mu4n /5ng tin c6a h2 b8 ra s9 mang l;i l<i
nhu=n cao nh+t. Bên c;nh nh>ng l<i th# s?n có thì nBi lCc tài chính c6a doanh
nghi*p là c( sD cho hàng lo;t các chính sách /&a doanh nghi*p /#n thành công.
Vi*c phân tích tình hình tài chính s9 giúp các doanh nghi*p xác /$nh /0y /6 và
/úng /En nguyên nhân mFc /B 1nh h&Dng c6a các nhân t4 /#n tình hình tài chính
c6a doanh nghi*p mình. Bên c;nh /ó, vi*c l=p k# ho;ch tài chính cHng /óng mBt
vai trò quan tr2ng không kém, nó trD thành kim chI nam cho ho;t /Bng c6a doanh
nghi*p, không có k# ho;ch, doanh nghi*p s9 ho;t /Bng trong b4i c1nh mù m' v
mKc tiêu tài chính, dL dNn /#n m+t kiOm soát và dL gPp b+t trEc. Do /ó chúng em
/ã quy#t /$nh ch2n / tài “Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n
h%n cho công ty”
Q tài nhRm tìm hiOu, phân tích và /ánh giá tình hình tài chính, vì th# quá
trình hân tích ch6 y#u dCa vào sC bi#n /Bng c6a các báo cáo tài chính /O thCc hi*n
các nBi dung: /ánh giá khái quát tình hình tài chính Công ty, phân tích sC bi#n
/Bng các kho1n mKc trong báo cáo k#t qu1 kinh doanh, phân tích so sánh các tI s4
tài chính, phân tích báo cáo l&u chuyOn tin t*… /O /&a ra mBt s4 bi*n pháp - ki#n
ngh$ nhRm c1i thi*n tình hình tài chính Công ty.
Trong quá trình thCc hi*n, chúng em nh=n th+y công ty cS ph0n s>a Vi*t Nam
Vinamilk là mBt công ty ho;t /Bng có hi*u qu1, ngay c1 trong tình hình kinh t#
không m+y sáng s6a. Vi*c tìm tài li*u phKc vK cho công tác nghiên cFu và phân
tích cHng khá dL dàng do công ty /ã minh b;ch hóa s4 li*u và c=p nh=t th&'ng
xuyên.
Tuy nhiên do ph;m vi ki#n thFc v phân tích nói riêng và ki#n thFc tài chính
nói chung còn h;n hTp, nên bài nghiên cFu không thO không tránh kh8i sai sót,
mong nh=n /&<c sC nh=n xét, /óng góp tU cô /O bài nghiên cFu hoàn thi*n h(n./.

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

2
TCDN 14 – K33


CÔNG TY C PH"N S$A VI'T NAM
(VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT –
STOCK COMPANY)

Tên công ty: Công ty cS ph0n s>a Vi*t Nam
Tên giao d)ch qu+c t.: Vietnam dairy products joint – stock company
Tên vi.t t0t: VNM
Tr3 s5 chính: 184 - 186 - 188 NguyLn Qình ChiOu, Ph&'ng 6,
Qu=n 3, TP. HCM.
7i8n tho9i: (84.8) 3930 0358 - 3930 5197
Fax: (84.8) 3930 5206
Website: http:// www.vinamilk.com.vn
Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Ngành: Q5 u4ng và thCc phVm

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

3
TCDN 14 – K33

PH"N 1: PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ CÔNG TY
A. PHÂN TÍCH NGÀNH
I. T:ng quan ngành công nghi8p s;a Vi8t Nam:
Ngành công nghi*p s>a Vi*t nam /ã tWng tr&Dng nhanh trong nh>ng nWm
g0n /ây nh' vào sC tWng tr&Dng kinh t# /0y +n t&<ng trong th=p niên vUa qua.
Q5ng th'i vXi sC nâng cao mFc s4ng c6a Vi*t Nam, khi kh1 nWng có /6 sFc và
vi*c có thO mua /&<c công ngh* s1n xu+t phS bi#n và sC c1i thi*n cD sD h; t0ng
mBt cách /áng kO /ã t;o /iu ki*n cho sC gia tWng chung v tính /a d;ng, ch+t
l&<ng và s1n l&<ng s1n phVm s>a /&<c s1n xu+t t;i Vi*t Nam. Th$ tr&'ng cHng /ã
ti#p nh=n sC tràn vào c6a các công ty /a qu4c gia.
TSng doanh thu mPt hàng s>a t;i Vi*t Nam /ã tWng tr&Dng 53,6%, t&(ng
Fng kho1ng 418 tri*u Qô la MY nWm 2003 lên 642 tri*u Qô la MY nWm 2007. BiOu
/5 sau /ây thO hi*n tSng doanh s4 mPt hàng s>a t;i Vi*t Nam tU nWm 2003 /#n
nWm 2007.
T:ng doanh s+ bán m=t hàng s;a t9i
Vi8t Nam 2003 – 2007 (Tri8u 7ô la M>)

Ngu(n: Euromonitor International

418
472
530
589
642
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2004 2005 2006 2007
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

4
TCDN 14 – K33
SC tWng tr&Dng m;nh c6a nhu c0u v s1n phVm s>a /&<c mong /<i là còn
ti#p tKc trên /à tWng tr&Dng m;nh c6a GDP, sC gia tWng dân s4 nBi thành vXi thu
nh=p /O l;i /&<c tWng lên và sC quan tâm ngày càng cao c6a ng&'i tiêu dùng v
các l<i ích sFc kh8e c6a s1n phVm s>a. Euromonitor International &Xc tính rRng
tSng giá tr$ tiêu thK s1n phVm s>a hàng nWm t;i Vi*t Nam tWng tU 1.332 tri*u Qô la
MY nWm 2007 lên kho1ng 1.902 tri*u Qô la MY vào nWm 2011. Nh>ng y#u t4 này
s9 /óng góp vào sC gia tWng /áng kO mFc tiêu dùng s>a trên bình quân /0u ng&'i
v4n còn r+t th+p c6a Vi*t Nam so vXi các n&Xc ph&(ng tây. BiOu /5 d&Xi /ây thO
hi*n mFc tiêu thK s>a bình quân /0u ng&'i so vXi Châu Á, Châu Âu và BEc MY tU
nWm 2003 /#n nWm 2007.


Ngu(n: Euromonitor International
Là ngành có mFc /B c;nh tranh cao. Hi*n t;i Vi*t Nam có kho1ng 23
doanh nghi*p ch# bi#n s>a, tiêu biOu nh& Vinamilk, Dutch Lady Vietnam,
Nutifood, Hanoimilk, MBc Châu… S1n phVm /&<c t=p trung chính là s>a bBt, s>a
/Pc, s>a n&Xc và s>a chua. Trong /ó Vinamilk và Dutch Lady Vetnam là hai công
ty lXn nh+t chi#m l0n l&<t kho1ng 38% và 28% th$ ph0n, ph0n còn l;i thuBc v các
công ty nh8 h(n và s1n phVm s>a cao c+p nh=p khVu trCc ti#p.
NWm 2008 là nWm chFng ki#n nhiu bi#n /Bng r+t lXn trong tình hình kinh
t# th# giXi lNn nBi t;i nn kinh t# Vi*t Nam. Kh6ng ho1ng bEt ngu5n tU th$ tr&'ng
tài chính tU MY /ã nhanh chóng lan rBng sang các qu4c gia khác và 1nh h&Dng /#n
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2003 2004 2005 2006 2007
Vit Nam Châu Á B#c M% Châu Âu
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

5
TCDN 14 – K33
nn kinh t# toàn c0u. T;i Vi*t Nam, l;m phát tWng v2t, lãi vay ngân hàng cao, và tZ
giá bi#n /Bng gây khó khWn cho r+t nhiu doanh nghi*p. Giá tiêu dùng nWm 2008
tWng cao ngay tU quý I và liên tKc tWng lên trong quý II, quý III, nh&ng quý IV liên
tKc gi1m, nên giá tiêu dùng tháng 12 nWm 2008 so vXi tháng 12 nWm 2007 tWng
19,89% và chI s4 giá tiêu dùng bình quân nWm tWng 22,97%. T4c /B tWng tr&Dng
tSng s1n phVm qu4c nBi (GDP) c6a Vi*t Nam ch=m l;i chI còn 6,23% sau 3 nWm
liên tKc có mFc tWng tr&Dng GDP trên 8%. Kinh t# th# giXi nói chung và kinh t#
Vi*t Nam nói riêng /&<c dC báo s9 ti#p tKc gPp nhiu khó khWn trong nWm 2009.
Q4i vXi ngành s>a, ngoài khó khWn chung c6a nn kinh t#, bê b4i s>a nhiLm
melamine phát hi*n t;i Trung Qu4c và sau /ó là t;i các n&Xc lân c=n /ã 1nh h&Dng
m;nh /#n nim tin c6a ng&'i tiêu dùng. Ti#p sau sC ki*n melamine là vi*c mBt s4
s1n phVm s>a bBt thành phVm có hàm l&<ng /;m th+p h(n r+t nhiu so vXi hàm
l&<ng công b4 trên bao bì. Nim tin c6a công chúng vào các s1n phVm s>a không
/&<c cao nh& tr&Xc.
II. Phân tích SWORT ngành s;a Vi8t Nam
1. Thu@n lAi
NWng su+t s>a c6a các hB chWn nuôi bò s>a D Vi*t Nam t&(ng /&(ng vXi nhiu
n&Xc trong khu vCc Qông Nam Á
TZ su+t sinh l<i trong khâu s1n xu+t ch# bi#n s>a cao.
Chính ph6 /ang có chính sách h[ tr< cho ng&'i chWn nuôi bò s>a và ngành s>a
phát triOn.
Thu# nh=p khVu gi1m làm bình Sn giá ngu5n cung nguyên li*u và thành phVm
nh=p khVu trên th$ tr&'ng s>a Theo cam k#t gia nh=p WTO, mFc thu# nh=p khVu,
s>a bBt cao c+p /#n nWm 2012 s9 D mFc 25%, tuy nhiên hi*n nay /ã D mFc 15%,
mBt s4 lo;i /ã D mFc thu# khá th+p nh& s>a và kem ch&a cô /Pc là 5%, và s>a,
kem /ã pha thêm ch+t ng2t là 3-7%. MFc thu# nh=p khVu nguyên li*u s>a cHng
t;m th'i /ã th+p h(n cam k#t vXi WTO (hi*n là 10% so vXi 18% cam k#t vXi
WTO). Do Vi*t nam vNn ph1i nh=p khVu kho1ng 73% nguyên li*u s>a bBt, nên
vi*c gi1m thu# nh=p khVu hi*n t;i /ang có l<i cho các công ty kinh doanh s1n
phVm s>a dùng nguyên li*u nh=p khVu. Tuy nhiên hi*n cHng /ang có nh>ng ý ki#n
tU BB Nông nghi*p và Phát triOn nông thôn / ngh$ tWng thu# nh=p khVu /O b1o v*
ngành chWn nuôi bò s>a trong n&Xc.
T4c /B tWng tr&Dng kinh t# c6a Vi*t Nam trong 2008 mPc dù sKt gi1m nh&ng
vNn /&<c IMF và World Bank dC báo D mFc 5% hoPc h(n. Quy mô dân s4 nWm
2008 /;t 86 tri*u ng&'i, tZ l* tWng dân s4 kho1ng 1,2%, t4c /B /ô th$ hóa tWng d0n
vXi tZ l* dân s4 thành th$ tWng tU 25% nWm 2003 lên 28% nWm 2008 . Qây là các
y#u t4 giúp kích thích nhu c0u tiêu thK s>a trong t&(ng lai.
Trong nh>ng nWm g0n /ây, các s1n phVm s>a /ã /&<c ng&'i dân quan tâm s\
dKng nhiu h(n, /Pc bi*t s>a bBt và s>a n&Xc. Hi*n t;i Vi*t Nam /ang là qu4c gia
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

6
TCDN 14 – K33
có t4c /B tWng tr&Dng ngành s>a cao thF hai khu vCc, bình quân 15,2% trong giai
/o;n 1996-2006, khá sát vXi t4c /B tWng tr&Dng 16,1% c6a Trung Qu4c. N#u Vi*t
Nam duy trì t4c /B tWng tr&Dng ngành s>a bình quân 10% hàng nWm /#n nWm
2020; thì mFc tiêu thK s>a bình quân /0u ng&'i c6a Vi*t Nam s9 /;t kho1ng 31
kg/ng&'i/nWm, t&(ng /&(ng vXi mFc tiêu thK s>a bình quân /0u ng&'i nWm 2006
c6a ng&'i Trung Qu4c
2. Khó khBn
Ngành chWn nuôi bò s>a còn khá mXi, ng&'i nông dân ít kinh nghi*m nên ch+t
l&<ng s>a ch&a cao. Quy mô còn nh8 l] nên khó áp dKng khoa h2c công ngh* vào
vi*c chWn nuôi bò s>a. 80% ngu5n thFc Wn chWn nuôi bò s>a ph1i nh=p khVu nên
chi phí chWn nuôi cao. Qiu ki*n khí h=u nóng Vm D Vi*t nam không thích h<p lEm
vXi vi*c chWn nuôi bò s>a. ChI r+t ít vùng có khí h=u ôn hòa thích h<p cho vi*c
chWn nuôi bò s>a... Là nh>ng khó khWn gây thi#u hKt ngu5n cung c+p s>a tU nBi
/$a.
NWng lCc s1n xu+t s>a c6a khu vCc chWn nuôi chI /áp Fng kho1ng 20% nhu c0u
ch# bi#n c6a các nhà máy nên ngành s>a n&Xc ta vNn còn ph1i nh=p khVu nguyên
li*u s>a.
TZ su+t sinh l<i c6a khâu chWn nuôi bò s>a th+p nên ng&'i chWn nuôi không có
kh1 nWng mD rBng quy mô s1n xu+t (hoPc th=m chí là tU b8 ngh chWn nuôi bò
s>a). Qiu này s9 khi#n tình tr;ng thi#u hKt ngu5n nguyên li*u s>a s9 ti#p tKc diLn
ra.
MFc tiêu thK các s1n phVm s>a bình quân /0u ng&'i c6a Vi*t Nam còn th+p.
Hi*n t;i Vi*t Nam nRm t;i khu vCc Qông Nam Á, /&<c nh=n /$nh là vùng trHng
c6a th$ tr&'ng s>a th# giXi, có mFc tiêu thK bình quân 11,2 kg/ng&'i/nWm (2006) ,
r+t th+p khi so sánh vXi mFc bình quân t;i châu Á (62 kg/ng&'i/nWm), Châu Âu
(290 kg/ng&'i/nWm) và th# giXi (96 kg/ng&'i/nWm).
Th$ tr&'ng s>a Vi*t Nam có mFc /B c;nh tranh cao. Bên c;nh các nhà s1n xu+t
s>a trong n&Xc, Vinamilk còn ph1i c;nh tranh vXi các s1n phVm nh=p khVu vXi
nh>ng tên tuSi lXn nh& Abbott, Mead Johnson, Nestlé, Dutch Lady, v.v. MPc dù
v=y, nWm vUa qua Vinamilk vNn ti#p tKc gi> v>ng v$ trí dNn /0u vXi th$ ph0n tính
chung cho t+t c1 s1n phVm s>a vào kho1ng 37%.
Theo cam k#t gia nh=p WTO, mFc thu# nh=p khVu s>a bBt thành phVm /#n
nWm 2012 s9 D mFc 25%. Tuy nhiên, mFc thu# nh=p khVu hi*n nay /ang th+p h(n
cam k#t, t;o /iu ki*n cho các s1n phVm s>a bBt nh=p khVu c;nh tranh dL dàng
h(n vXi các s1n phVm nBi /$a.
3. TriCn vDng
Trong mBt phân tích mXi /ây, CTCP ChFng khoán B1o Vi*t (BVSC) /ã /&a ra
nh>ng /ánh giá khái quát v th$ tr&'ng s>a Vi*t Nam. Hi*n nay, mFc tiêu thK s>a
bình quân /0u ng&'i c6a Vi*t Nam mXi chI /;t kho1ng 12 kg/ng&'i th+p h(n so
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

7
TCDN 14 – K33
vXi mFc 35 kg/ng&'i c6a khu vCc Châu Á và nWng lCc s1n xu+t c6a các nhà máy
trong n&Xc vNn ch&a /áp Fng /6 nhu c0u. Tuy nhiên, ngành s>a là mBt trong
nh>ng ngành có tính Sn /$nh cao, ít b$ tác /Bng bDi chu k- kinh t#.
Vi*t Nam /ang là qu4c gia có t4c /B tWng tr&Dng ngành s>a khá cao và có tim
nWng lXn trong khu vCc. Giai /o;n 1996-2006, mFc tWng tr&'ng bình quân m[i
nWm c6a ngành /;t 15,2%, chI th+p h(n so vXi t4c /B tWng tr&Dng 16,1%/nWm c6a
Trung Qu4c. Có thO nh=n /$nh rRng, ngành s1n xu+t s>a Vi*t Nam /ang D trong
giai /o;n tWng tr&Dng luôn duy trì /&<c t4c /B tWng tr&Dng nhanh và tZ su+t l<i
nhu=n cao.
4. REi ro
Do ph1i nh=p khVu nguyên li*u s>a nên giá thành s1n xu+t trong n&Xc phK
thuBc vào bi#n /Bng c6a th# giXi.
V+n / an toàn ch+t l&<ng s>a là mBt trong nh>ng nhân t4 tác /Bng m;nh /#n
ngành s>a. Th'i gian qua, các scandal nh& s>a có Melamine; s>a có ch+t thu4c
súng /ang khi#n cho ho;t /Bng tiêu thK s>a gPp khó khWn.
Theo cam k#t gia nh=p WTO, mFc nh=p khVu s>a bBt thành phVm /#n nWm
2012 D mFc 25% nh&ng hi*n nay vNn còn th+p h(n cam k#t khi#n cho các s1n
phVm s>a nh=p khVu c;nh tranh dL h(n /4i vXi các s1n phVm nBi /$a.
B. TNG QUAN VF CÔNG TY C PH"N S$A VI'T NAM
VINAMILK
I. L)ch sG hình thành và phát triCn:
Tin thân là Công ty S>a, Café Min Nam thuBc TSng Công ty ThCc PhVm,
vXi 6 /(n v$ trCc thuBc là Nhà máy s>a Th4ng Nh+t, Nhà máy s>a Tr&'ng Th2,
Nhà máy s>a Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, Nhà máy BBt Bích Chi và Lubico.
NWm 1978 Công ty /&<c chuyOn cho BB Công Nghi*p thCc phVm qu1n lý và
Công ty /&<c /Si tên thành Xí Nghi*p Liên h<p S>a Café và Bánh KTo I. 1992
Xí Nghi*p Liên h<p S>a Café và Bánh KTo I /&<c chính thFc /Si tên thành Công
ty S>a Vi*t Nam và thuBc sC qu1n lý trCc ti#p c6a BB Công Nghi*p NhT. 1996
Liên doanh vXi Công ty CS ph0n Qông l;nh Quy Nh(n /O thành l=p Xí Nghi*p
Liên Doanh S>a Bình Q$nh. Liên doanh này t;o /iu ki*n cho Công ty thâm nh=p
thành công vào th$ tr&'ng Min Trung Vi*t Nam.
NWm 2003 Chính thFc chuyOn /Si thành Công ty CS ph0n vào tháng 11 nWm
2003 và /Si tên thành Công ty CS ph0n S>a Vi*t Nam cho phù h<p vXi hình thFc
ho;t /Bng mXi c6a Công ty.
NWm 2004 Công ty thCc hi*n vi*c mua thâu tóm Công ty CS ph0n s>a Sài
Gòn, tWng v4n /iu l* /Wng ký c6a Công ty lên con s4 1.590 tZ /5ng.
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

8
TCDN 14 – K33
NWm 2005 Mua s4 cS ph0n còn l;i c6a /4i tác liên doanh trong Công ty Liên
doanh S>a Bình Q$nh (sau /Si thành nhà máy S>a Bình Q$nh). Khánh thành Nhà
máy S>a Ngh* An ngày 30/06/2005 /Pt t;i Khu Công Nghi*p C\a Lò, TInh Ngh*
An. Liên doanh vXi SABmiller Asia B.V /O thành l=p Công ty TNHH Liên
Doanh SABMiller Vi*t Nam tháng 8 nWm 2005. S1n phVn /0u tiên c6a liên doanh
mang th&(ng hi*u Zorok /&<c tung ra th$ tr&'ng vào gi>a nWm 2007.
NWm 2006 Vinamilk niêm y#t trên th$ tr&'ng chFng khoán TP. HCM ngày
19/01/2006, trong /ó tZ l* v4n do TSng Công ty Q0u t& và Kinh doanh V4n Nhà
n&Xc nEm gi> là 50,01% v4n /iu l*. MD Phòng khám An Khang t;i TP. HCM
tháng 6/ 2006. Qây là phòng khám /0u tiên t;i Vi*t Nam qu1n tr$ bRng h* th4ng
thông tin /i*n t\, cung c+p các d$ch vK t& v+n dinh d&^ng, khám phK khoa, t& v+n
nhi khoa và khám sFc kh8e tSng quát. KhDi /Bng ch&(ng trình trang tr;i bò s>a
bEt /0u tU vi*c mua thâu tóm trang tr;i Bò s>a Tuyên Quang vào tháng 11 nWm
2006, mBt trang tr;i nh8 vXi /àn bò s>a kho1ng 1.400 con. Trang tr;i này cHng
/&<c /i vào ho;t /Bng ngay sau khi /&<c mua thâu tóm.
NWm 2007 Mua cS ph0n chi ph4i 55% c6a Công ty s>a Lam S(n vào tháng 9
nWm 2007, có trK sD t;i Khu công nghi*p LL Môn, TInh Thanh Hóa.
II. C6 cHu công ty:VINAMIL
GROUP
Cty TNHH
/0u t& BQS
qu4c t#
Cty cS ph0n
BQS
Chi#n ThEng
Vi*t Nam
Cty TNHH
Bò S>a
Vi*t Nam
Cty cS ph0n
s>a
Lam S(n
Liên doanh
bia
Sabmiler
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

9
TCDN 14 – K33
T;i th'i /iOm 31 tháng 12 nWm 2008, Công ty có các công ty con và liên doanh
nh& sau:
Ngày 17 tháng 2 nWm 2009, Công ty /ã ký h<p /5ng chuyOn nh&<ng toàn bB ph0n
v4n góp trong liên doanh cho /4i tác liên doanh là Sabmiller Asia B.V.

Tên
Ngày
thành l@p
Ngành nghI kinh doanh
chính
V+n JiIu
l8
TK l8 s5
h;u cEa
Vinamilk
(%)
Công ty TNHH
MLt Thành viên
7Mu t< BHt JLng
SNn Qu+c t.
12/12/2006
Kinh doanh nhà, môi giXi,
kinh doanh b+t /Bng s1n,
cho thuê kho, b#n bãi
160 tZ
/5ng
100%
Công ty C: PhMn
BHt 7Lng SNn
Chi.n Th0ng Vi8t
Nam
21/12/2007
Kinh doanh b+t /Bng s1n;
d$ch vK b+t /Bng s1n; kinh
doanh nhà hàng, khách s;n;
cho thuê vWn phòng; xây
dCng c( sD h; t0ng khu dân
c&, khu công nghi*p; xây
dCng công trình dân dKng và
công nghi*p.
45 tZ /5ng 64,25%
Công ty TNHH
MLt Thành viên
Bò s;a Vi8t Nam
14/12/2006
ChWn nuôi bò s>a, tr5ng tr2t
và chWn nuôi h[n h<p, mua
bán /Bng v=t s4ng.
100 tZ
/5ng
100%
Công ty CO phMn
S;a Lam S6n
26/02/2007
S1n xu+t và kinh doanh s>a
hBp, s>a bBt và bBt dinh
d&^ng và các s1n phVm tU
s>a khác, bánh, s>a /=u nành
và n&Xc gi1i khát; kinh
doanh công ngh*, thi#t b$
phK tùng và nguyên v=t li*u;
chWn nuôi bò s>a.
80 tZ /5ng 55%
Công ty TNHH
Liên Doanh
Sabmiller Vi8t
Nam
30/06/2006
S1n xu+t và kinh doanh bia
và n&Xc gi1i khát h&(ng trái
cây có /B c5n th+p.
13,5 tri*u
USD
50%
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

10
TCDN 14 – K33
III. S6 JO bL máy t: chPc:
• HLi JOng quNn tr) :
Bà MAI KI_U LIÊN - Ch6 t$ch HBi /5ng Qu1n tr$, kiêm TSng Giám /4c.
Bà NGÔ THa THU TRANG - Thành viên HBi /5ng qu1n tr$, P.TSng Giám /4c
Tài chính.
Ông HOÀNG NGUYÊN HcC - Thành viên HBi /5ng qu1n tr$.
Ông DOMINIC SCRIVEN - Thành viên HBi /5ng qu1n tr$.
Ông WANG ENG CHIN - Thành viên HBi /5ng qu1n tr$.
• Ban Giám J+c
Bà MAI KI_U LIÊN – TSng Giám /4c.
Bà NGÔ THa THU TRANG – Phó TSng Giám /4c.
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

11
TCDN 14 – K33
Bà NGUYeN THa THANH HÒA – Phó TSng Giám /4c.
Bà NGUYeN THa NHf HgNG – Phó TSng Giám /4c.
Ông TRiN MINH VjN – Phó TSng Giám /4c.
Ông TRiN BkO MINH – Phó TSng Giám /4c.
• Ban kiCm soát
Bà NGUYeN THa TUYlT MAI – Tr&Dng Ban KiOm soát.
Bà NGÔ THANH THkO – Thành viên Ban KiOm soát.
Ông NGUYeN ANH TUmN – Thành viên Ban KiOm soát.
IV. SNn phRm


Danh mKc s1n phVm c6a Vinamilk r+t /a d;ng, phong phú /áp Fng nhu c0u
ngày càng cao c6a ng&'i tiêu dùng. Công ty có 4 th&(ng hi*u lXn là Vinamlik,
Dielac, Vfresh và Café Moment. VXi danh mKc s1n phVm /a d;ng:
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

12
TCDN 14 – K33
1. Các sNn phRm s;a:
• S>a n&Xc
1. S>a n&Xc cho gia /ình: Vinamilk s>a t&(i 100%, Vinamilk Flex
2. S>a n&Xc cho tr] em
• S>a chua
1. S>a chua u4ng
2. S>a chua Wn.
3. S>a chua men s4ng Probi
• S>a bBt
1. S>a bBt Dielac Mama dành cho bà mT mang thai
2. S>a bBt Dielac Alpha dành cho tr] em
3. S>a bBt dành cho ng&'i lXn: Dielac Canxi, Dielac Sure, Dielac
Diecerna
• S>a /Pc Ông Th2
1. S>a /Pc Ông Th2
2. Ngôi sao Ph&(ng Nam
• Kem
• Phô mai
2. Các sNn phRm không s;a
• Cà phê: Café Moment
• Vfresh
1. S>a /=u nành Vfresh
2. N&Xc ép trái cây Vfresh 100% nguyên ch+t
3. Necta Vfresh
V. T:ng quan ho9t JLng kinh doanh:
NWm 2008, Vinamilk ti#p tKc gi> v>ng v$ trí dNn /0u th$ tr&'ng, nEm gi> 37%
th$ tr&'ng s>a Vi*t Nam. VXi 9 nhà máy s>a và 1 nhà máy cà phê /Pt t;i các tInh
và thành ph4 lXn d2c Vi*t Nam, tSng cBng su+t thi#t k# c6a Vinamilk /;t kho1ng
504 nghìn t+n/nWm. Các s1n phVm c6a Vinamilk /&<c chia thành các nhóm chính
g5m: s>a n&Xc, s>a bBt, s>a /Pc, s>a chua Wn, các s1n phVm tU s>a nh& kem, phô
mai, n&Xc trái cây và cà phê.
• S>a /Pc:
Là s1n phVm truyn th4ng c6a Vinamilk tU nWm 1976 và là s1n phVm /óng góp
lXn nh+t vào doanh thu c6a Vinamilk, mPc dù tZ tr2ng c6a s1n phVm s>a /Pc /ang
gi1m d0n theo chi#n l&<c phát triOn c6a Vinamilk. NWm 2008, s>a /Pc /óng góp
29% doanh thu s1n phVm c6a Công ty. S>a /Pc /&<c tiêu thK ch6 y#u D Vi*t Nam
và mBt ph0n nh8 xu+t khVu sang Campuchia và Phillipines.
• S>a n&Xc:
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

13
TCDN 14 – K33
Bao g5m s>a ti*t trùng và s>a chua u4ng. Qây là nhóm s1n phVm /óng góp lXn
thF hai vào doanh thu nBi /$a c6a Vinamilk và lXn thF ba trong tSng doanh thu c6a
Công ty. NWm 2008, s>a n&Xc chi#m 27% doanh thu s1n phVm c6a Vinamilk. S>a
n&Xc /&<c tiêu thK t;i th$ tr&'ng Vi*t Nam. S>a n&Xc là th$ tr&'ng có mFc /B
c;nh tranh r+t cao vXi nhiu công ty s>a trong n&Xc tham gia s1n xu+t nh&
Vinamilk, Dutch Lady, Hanoimilk, MBc Châu, v.v. và mBt s4 ít s1n phVm s>a ti*t
trùng nh=p khVu. Q4i th6 lXn nh+t c6a Công ty vNn là Dutch Lady vXi th$ ph0n
t&(ng /&(ng. Qây là s1n phVm tr2ng tâm phát triOn c6a Vinamilk trong th'i gian
tXi.
• S>a bBt:
Bao g5m s>a bBt và bBt dinh d&^ng, /&<c tiêu thK t;i th$ tr&'ng trong n&Xc và
xu+t khVu. Qây là s1n phVm xu+t khVu chính c6a Vinamilk qua th$ tr&'ng khu vCc
Trung Qông. S>a bBt chi#m 29% doanh thu s1n phVm c6a Công ty trong nWm
2008, t&(ng /&(ng vXi tZ tr2ng c6a s>a /Pc, nh' vào sC tWng tr&Dng m;nh c6a
doanh thu nBi /$a lNn doanh thu xu+t khVu trD l;i mFc bình th&'ng. Phân khúc th$
tr&'ng này ch$u sC c;nh tranh m;nh m9 c6a s1n phVm nh=p khVu vXi r+t nhiu
th&(ng hi*u qu4c t# nh& Abbott, Mead Johnson, Nestlé, Friso, và c1 nh>ng nhà
s1n xu+t có c( sD trong n&Xc nh& Dutch Lady, Nutifood, v.v Qây là th$ tr&'ng có
tim nWng tWng tr&Dng m;nh và là tr2ng tâm phát triOn c6a Vinamilk trong th'i
gian tXi.
• S>a chua:
Chi#m 12% tSng doanh thu s1n phVm c6a Vinamilk trong nWm 2008. Sau khi
t4c /B tWng tr&Dng c6a s>a chua ch=m l;i còn kho1ng 10% trong nWm 2007, doanh
thu c6a nhóm này /ã tWng ngo;n mKc trong nWm 2008 vXi t4c /B tWng tr&Dng 42%
nh' /0u t& m;nh vào h* th4ng t6 /ông, t6 mát /O mD rBng h* th4ng phân ph4i
nhóm hàng l;nh. Vinamilk gi> v$ trí g0n nh& duy nh+t trong th$ tr&'ng này.
• Công su+t thi#t k#:
TSng công su+t hi*n nay c6a Vinamilk là 504 nghìn t+n/nWm, vXi hi*u su+t s\
dKng /;t g0n 70%. Trong nWm 2008, Vinamilk /ã hoàn t+t và /&a vào s\ dKng nhà
máy s>a Tiên S(n /Pt t;i khu công nghi*pTiên S(n, BEc Ninh, s1n xu+t s>a ti*t
trùng, s>a chua u4ng, s>a chua Wn và n&Xc trái cây, phKc vK cho khu vCc phía BEc.
Công ty cHng /ã /&a vào s1n xu+t dây chuyn s>a chua men s4ng Probi vXi công
su+t 3,5 tri*u lít/nWm, /5ng th'i ti#p tKc /0u t& nâng c+p máy móc thi#t b$ t;i các
nhà máy hi*n t;i. Tháng 12/2008, giai /o;n 2 c6a nhà máy cà phê Sài Gòn cHng /ã
hoàn t+t, nâng công su+t c6a nhà máy lên 6.000 t+n cà phê rang xay và 1.500 t+n
cà phê hòa tan.
NhRm /áp Fng nhu c0u tWng tr&Dng trong t&(ng lai, Vinamilk /ã lên k# ho;ch
xây dCng mBt nhà máy mega t;i Bình D&(ng và di d'i 2 nhà máy tU Th6 QFc v
/ây. Bên c;nh /ó, /O /áp Fng nhu c0u ngày càng tWng c6a th$ tr&'ng n&Xc gi1i
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

14
TCDN 14 – K33
khát, Vinamilk cHng có k# ho;ch /0u t& 1 nhà máy n&Xc gi1i khát có l<i cho sFc
kh8e vXi nh>ng s1n phVm nh& n&Xc ép trái cây, s>a /=u nành và các s1n phVm
n&Xc gi1i khát có ngu5n g4c tU thiên nhiên khác.
VI. Ho9t JLng kinh doanh:
1. C c!u doanh thu:
Hi*n công ty /ang có 4 dòng s1n phVm ch6 lCc là: s>a bBt, s>a /Pc có /&'ng,
s>a n&Xc (bao g5m s>a t&(i, s>a ti*t trùng) và s>a chua.
BiCu JO c6 cHu doanh thu theo sNn phRm nBm 2008

Ngu(n: VNM
Hai dòng s1n phVm mà Vinamilk có th$ ph0n lXn là s>a chua và s>a /Pc. Trong
khi /ó, hai dòng s1n phVm có tZ tr2ng cao trong doanh thu là s>a bBt và s>a n&Xc
l;i có th$ ph0n th+p. Qiu này cho th+y, VNM /ang b$ c;nh tranh khá m;nh trên
th$ tr&'ng.
Khác, 3%
S(a
chua, 12%
Sa n!#c, 27%
S(a b*t, 29%
Sa &'c, 29%
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

15
TCDN 14 – K33
Th) phMn các lo9i sNn phRm cEa công ty trong cN n<Sc nBm 2008

Ngu(n: VNM
2. Th$ tr&'ng tiêu th):
Ch6 y#u nRm D th$ tr&'ng trong n&Xc, chi#m kho1ng 80% tSng doanh thu.
Doanh thu xu+t khVu chI chi#m tZ l* 20%. Th$ tr&'ng xu+t khVu ch6 y#u c6a công
ty /#n tU khu vCc Trung Qông, Campuchia, Philippines và Úc.
3. V$ th+ c-a công ty trong ngành:
VNM là công ty s>a lXn nh+t c1 n&Xc vXi th$ ph0n 37%. Quy mô nhà máy cHng
lXn nh+t c1 n&Xc vXi tSng công su+t hi*n nay là 504 nghìn t+n/nWm, /;t hi*u su+t
70%.
4. Chi+n l&.c phát tri/n:
- MKc tiêu c6a Công ty là t4i /a hóa giá tr$ c6a cS /ông và theo /uSi chi#n
l&<c phát triOn kinh doanh dCa trên nh>ng y#u t4 ch6 lCc sau:
- C6ng c4, xây dCng và phát triOn mBt h* th4ng các th&(ng hi*u cCc m;nh
/áp Fng t4t nh+t các nhu c0u và tâm lý tiêu dùng c6a ng&'i tiêu dùng Vi*t Nam.
- Phát triOn th&(ng hi*u Vinamilk thành th&(ng hi*u dinh d&^ng có uy tín
khoa h2c và /áng tinc=y nh+t vXi m2i ng&'i dân Vi*t Nam thông qua chi#n l&<c
áp dKng nghiên cFu khoa h2c v nhu c0u dinh d&^ng /Pc thù c6a ng&'i Vi*t Nam
/O phát triOn ra nh>ng dòng s1n phVm t4i &u nh+t cho ng&'i tiêu dùng Vi*t Nam.
- Q0u t& mD rBng s1n xu+t kinh doanh qua th$ tr&'ng c6a các mPt hàng n&Xc
gi1i khát có l<i cho sFc kh8e c6a ng&'i tiêu dùng thông qua th&(ng hi*u ch6 lCc
19%
6%
35%
40%
Sa n!#c
S(a b*t
Sa &'c
S(a chua
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

16
TCDN 14 – K33
VFresh nhRm /áp Fng xu h&Xng tiêu dùng tWng nhanh /4i vXi các mPt hàng n&Xc
gi1i khát /#n tU thiên nhiên và có l<i cho sFc kh8e con ng&'i.
- C6ng c4 h* th4ng và ch+t l&<ng phân ph4i nhRm giành thêm th$ ph0n t;i
các th$ tr&'ng mà Vinamilk có th$ ph0n ch&a cao, /Pc bi*t là t;i các vùng nông
thôn và các /ô th$ nh8.
- Q0u t& toàn di*n c1 v xây dCng th&(ng hi*u m;nh, phát triOn h* th4ng s1n
phVm mXi và nâng cao ch+t l&<ng h* th4ng phân ph4i l;nh vXi mKc tiêu /&a ngành
hàng l;nh (s>a chua Wn, kem, s>a thanh trùng các lo;i) thành mBt ngành hàng có
/óng góp ch6 lCc nh+t cho Công ty c1 v doanh s4 và l<i nhu=n.
- Khai thác sFc m;nh và uy tín c6a th&(ng hi*u Vinamilk là mBt th&(ng hi*u
dinh d&^ng có “uy tín khoa h2c và /áng tin c=y nh+t c6a ng&'i Vi*t Nam” /O
chi#m lnnh ít nh+t là 35% th$ ph0n c6a th$ tr&'ng s>a bBt trong vòng 2 nWm tXi;
5. N1ng l3c c4nh tranh: (qua mô hình 5 áp lCc c6a Michael Porter)
− Nhà cung c*p: VNM có l<i th# mPc c1 vXi ng&'i chWn nuôi trong vi*c thu
mua nguyên li*u s>a do công ty là nhà thu mua lXn, chi#m 50% s1n l&<ng s>a c1
n&Xc. Bên c;nh /ó, VNM gPp b+t l<i vì phK thuBc nhiu vào nguyên li*u s>a nh=p
tU n&Xc ngoài. Tuy nhiên qua trao /Si vXi Vinamilk, tôi /&<c bi#t, chi phí /O pha
ch# ra 1 kg s>a n&Xc tU s>a bBt nh=p khVu vNn th+p h(n giá thu mua s>a t&(i trong
n&Xc. Do /ó, /ây không ph1i là nh&<c /iOm quá lXn /4i vXi VNM.
− Khách hàng, nhà phân ph+i:VNM không ch$u áp lCc bDi b+t cF nhà phân
ph4i nào. Hi*n công ty có hai kênh phân ph4i: (1) kênh truyn th4ng (138 nhà
phân ph4i và h(n 94,000 /iOm bán l]), thCc hi*n phân ph4i h(n 80% s1n l&<ng
c6a công ty; (2) phân ph4i qua kênh hi*n /;i (nh& h* th4ng siêu th$, Metro …).
Q4i vXi s1n phVm s>a, khi giá nguyên li*u mua vào cao, các công ty s>a có thO
bán vXi giá cao mà khách hàng vNn ph1i ch+p nh=n. Do v=y, VNM có kh1 nWng
chuyOn nh>ng b+t l<i tU phía nhà cung c+p bên ngoài sang cho khách hàng.
− S,n ph-m thay th#: MPt hàng s>a hi*n ch&a có s1n phVm thay th#. Tuy
nhiên, n#u xét rBng ra nhu c0u c6a ng&'i tiêu dùng, s1n phVm s>a có thO c;nh
tranh vXi nhiu mPt hàng chWm sóc sFc kh8e khác nh& n&Xc gi1i khát…Do /ó,
VNM ít ch$u r6i ro tU s1n phVm thay th#. Hi*n nay, VNM /ang phát triOn ra nhiu
s1n phVm n&Xc u4ng có l<i cho sFc kh8e /O mD rBng th$ ph0n.
− /+i th1 ti3m tàng: Q4i vXi s1n phVm s>a bBt chi phí gia nh=p ngành s>a
không cao, do /ó các /4i th6 tim nWng dL dàng tham gia vào phân khúc này.
Ng&<c l;i, chi phí gia nh=p ngành /4i vXi s1n phVm s>a n&Xc và s>a chua l;i khá
cao. Quan tr2ng h(n, /O thi#t l=p m;ng l&Xi phân ph4i rBng /òi h8i mBt chi phí
lXn. Hi*n nay, VNM /ã có l<i th# lXn trong v+n / này. Dù v=y, chi phí chuyOn
/Si s1n phVm c6a ng&'i tiêu dùng g0n nh& bRng 0 nên VNM vNn b$ áp lCc c;nh
tranh D mFc /B trung bình.
− C%nh tranh n4i b4 ngành: VNM cHng b$ c;nh tranh cao D các công ty s>a
trong n&Xc nh& Hanoimilk, công ty n&Xc ngoài nh& Abbott, Mead Johnson;
Nestlé, Dutch Lady... Trong t&(ng lai, th$ tr&'ng s>a Vi*t Nam ti#p tKc mD rBng
và mFc /B c;nh tranh ngày càng cao h(n.

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

17
TCDN 14 – K33
6. H8 th+ng phân ph+i:
- Th5 tr78ng n4i ;5a:
Doanh thu nBi /$a chi#m
h(n 80% tSng doanh thu c6a
Công ty và là th$ tr&'ng chính
trong chi#n l&<c phát triOn
kinh doanh c6a Công ty. S1n
phVm /&<c phân ph4i /#n
ng&'i tiêu dùng thông qua hai
kênh:
• Truyn th4ng: Nhà
phân ph4i à /iOm
bán l] à ng&'i tiêu
dùng.
• Hi*n /;i: Siêu th$ và Metro à ng&'i tiêu dùng.
- Th5 tr78ng xu*t kh-u:
Doanh thu xu+t khVu chi#m tZ l* kho1ng 15-20% tSng doanh thu c6a Công ty.
Th$ tr&'ng xu+t khVu chính c6a Công ty là các n&Xc thuBc khu vCc Trung Qông,
Campuchia, Philippines và Úc.
Công ty luôn tìm ki#m và mD rBng th$ tr&'ng xu+t khVu sang các n&Xc khác
trong khu vCc và trên th# giXi nhRm duy trì và phát triOn doanh thu xu+t khVu.
S1n phVm xu+t khVu ch6 y#u là s>a bBt và s>a /Pc.
7. Phân tích SWORT công ty Vinamilk:
7iCm m9nh:
L<i th# v quy mô t;o ra tU th$ ph0n lXn trong h0u h#t các phân khúc s1n phVm
s>a và tU s>a, vXi h(n 45% th$ ph0n trong th$ tr&'ng s>a n&Xc, h(n 85% th$ ph0n
trong th$ tr&'ng s>a chua Wn và s>a /Pc, trong /ó 2 ngành hàng ch6 lCc s>a n&Xc
và s>a chua Wn có mFc tWng tr&Dng liên tKc h(n 30% m[i nWm.
SD h>u th&(ng hi*u m;nh Vinamilk, là th&(ng hi*u /ang dNn /0u rõ r*t v
mFc /B tin dùng và yêu thích c6a ng&'i tiêu dùng Vi*t Nam /4i vXi s1n phVm
dinh d&^ng.
M;ng l&Xi phân ph4i và bán hàng ch6 /Bng và rBng khEp c1 n&Xc cho phép các
s1n phVm ch6 lCc c6a Vinamilk có mPt t;i trên 125.000 /iOm bán l] lXn nh8 trên
toàn qu4c.
Có m4i quan h* /4i tác chi#n l&<c bn v>ng vXi các nhà cung c+p, /1m b1o
/&<c ngu5n nguyên li*u Sn /$nh, /áng tin c=y vXi giá c;nh tranh nh+t trên th$
tr&'ng.
NWng lCc nghiên cFu và phát triOn s1n phVm mXi theo xu h&Xng và nhu c0u
tiêu dùng c6a th$ tr&'ng.
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

18
TCDN 14 – K33
H* th4ng và quy trình qu1n lý chuyên nghi*p /&<c v=n hành bDi mBt /Bi ngH
các nhà qu1n lý có nWng lCc và kinh nghi*m /&<c chFng minh thông qua k#t qu1
ho;t /Bng kinh doanh bn v>ng c6a Công ty.
Thi#t b$ và công ngh* s1n xu+t hi*n /;i và tiên ti#n theo tiêu chuVn qu4c t#.
7iCm y.u:
• PhK thuBc vào nguyên li*u n&Xc ngoài trong khi giá l;i luôn bi#n
/Bng
Thách thPc:
• B$ c;nh tranh m;nh m9 bDi nhiu công ty s>a trong và ngoài n&Xc
• Các v+n / an toàn thCc phVm có thO s9 làm ng&'i tiêu dùng e ng;i
s\ dKng s1n phVm s>a
TriCn vDng:
• Ngành s>a Vi*t Nam /ang D trong giai /o;n tWng tr&Dng nên VNM
có nhiu tim nWng phát triOn. Trong khi /ó, mFc /B tiêu thK s>a
bình quân /0u ng&'i D Vi*t Nam còn th+p.
VII. Ho9t JLng tài chính:
MPc dù doanh s4 c6a VNM tWng không /5ng /u qua các nWm, nh&ng sau 5
nWm cS ph0n hóa, VNM /ã /;t mBt t4c /B tWng tr&Dng r+t cao. Doanh s4 c6a VNM
nWm 2008 tWng g+p /ôi so vXi nWm 2004, tU 4,226 tZ /5ng lên 8,380 tZ /5ng. L<i
nhu=n sau thu# c6a VNM th=m chí còn tWng D mFc cao h(n, g+p 2.4 l0n so vXi
nWm 2004, tU 517 tZ /5ng lên 1,248 tZ /5ng. K#t qu1 tWng tr&Dng trên c6a VNM là
mBt thành công r+t lXn mà không ph1i mBt doanh nghi*p nào cHng có /&<c.

Ngu(n VNM
Giá v4n hàng bán (trong /ó ch6 y#u là nguyên v=t li*u) chi#m ph0n lXn
trong các chi phí c6a VNM. Do /ó, bi#n /Bng giá c1 nguyên v=t li*u bên
ngoài s9 tác /Bng r+t lXn /#n chi phí c6a doanh nghi*p. Ti#p theo sau là chi
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
2005 2006 2007 2008
Tng tr#$ng doanh thu thu&n
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2005 2006 2007 2008
Tng tr#$ng l'i nhu(n
L*i nhu+n tr!#c thu- L,i nhu.n sau thu/
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

19
TCDN 14 – K33
phí bán hàng và cu4i cùng là chi phí qu1n lý doanh nghi*p. C( c+u chi phí
c6a VNM và Hanoimilk là t&(ng /5ng và /Pc tr&ng cho ngành s>a.
C6 cHu chi phí theo y.u t+ SXKD- Vinamilk

Ngu(n: VNM
B1ng 1: Phân tích Dupont Vinamik

2006 2007 2008
ROS 10,5% 14,4% 14,9%
Doanh thu/T:ng TSBQ 1,7 1,5 1,5
ROAA 17,6$ 21,3% 21,9%
T:ng TSBQ/nguOn VCSHBQ 1,5 1,3 1,3
ROEA 26,5% 27,3% 27,5%

QLDN, 2,50%
Giá v0n hàng
bán, 76,70%
Chi phí bán
hàng, 20,70%
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

20
TCDN 14 – K33
B1ng 2: Phân tích Dupont Hanoimilk

2006 2007 2008
ROS 2,2% 3,6% -10,5%
Doanh thu/T:ng TSBQ 1,61 1,41 1,45
ROAA 3,5% 5,0% -15,3%
T:ng TSBQ/nguOn VCSHBQ 2,45 1,65 1,6
ROEA 8,6% 8,3% -24,5%
Ngu(n: VietstockFinance
VNM có kh1 nWng sinh l<i r+t cao. Trong vòng ba nWm 2005-2008, chI s4
ROEA c6a Vinamilk liên tKc duy trì Sn /$nh D mFc 26%-27%. CHng trong
kho1ng th'i gian này, chI s4 ROAA c6a Vinamilk duy trì D mFc 17%-21%.
K#t qu1 này t4t h(n nhiu so vXi Hanoimilk, mBt doanh nghi*p cùng ngành
/ang niêm y#t D sàn HaSTC. ROEA c6a Hanoimilk chI D mFc 8% và ROAA
D mFc 3.5%-5.0% (vì l<i nhu=n 2008 âm, nên tôi lo;i b8 chI s4 c6a nWm
này).
Quan sát b1ng 1 và 2, chúng ta nh=n th+y các chI tiêu sinh l<i c6a VNM
cao h(n so vXi Hanoimilk là do l<i nhu=n biên t# (ROS) c6a VNM cao g+p
3-4 l0n so vXi l<i nhu=n biên t# c6a Hanoimilk. Hi*u su+t s\ dKng tài s1n c6a
hai doanh nghi*p này là g0n t&(ng /&(ng nh& nhau.
SC khác nhau trong l<i nhu=n biên t# là do Hanoimilk là do hai nguyên
nhân: ThF nh+t, l<i nhu=n gBp c6a VNM là /ang /&<c c1i thi*n d0n trong
khi c6a Hanoimilk l;i /ang gi1m /i, mPc dù tr&Xc /ó l<i nhu=n gBp c6a hai
doanh nghi*p này là g0n nh& nhau.
ThF hai, VNM /ã kiOm soát t4t chi phí bán hàng D tZ l* 40%-50% so vXi
l<i nhu=n gBp. Trong khi /ó, chi phí bán hàng c6a Hanoimik th&'ng D mFc
65%-70% so vXi l<i nhu=n gBp. QPc bi*t trong nWm 2008, chi phí này /ã
tWng v&<t quá c1 l<i nhu=n gBp là nguyên nhân dNn /#n tình tr;ng thua l[.
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

21
TCDN 14 – K33

0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2005 2006 2007 2008
L'i nhu(n g*p
Vinamilk Hanoimilk
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2004 2005 2006 2007 2008
Chi phí/l'i nhu(n g*p Vinamilk
Chi phí bán hàng/ l,i nhu.n g*p Chi phí QLDN/l,i nhu.n g*p
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

22
TCDN 14 – K33
PH"N 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY
C PH"N S$A VI'T NAM VINAMILK.

I. Phân tích nguOn và sG d3ng nguOn:

BNng cân J+i k. toán


So
TÀI SkN DÀI
HpN
2007 2008 Chênh l*ch
So TI_N Tq
TRcNG
So TI_N Tq
TRcNG
So
TI_N
Tq Ls
%
Tq
TRcNG
200 TÀI STN DÀI
HVN
2,247,390 41.40 2,779,354 46.58 531,964 23.67 5.18
210 Các khoNn phNi
thu
762 0.03 475 0.02 -287 -37.66 -0.01
219 Ph1i thu dài h;n
khác
762 100.00 475 100 -287 -37.66 0.00
220 Tài sNn c+ J)nh 1,641,669 73.05 1,936,923 69.69 295,254 17.98 -3.36
221 Tài s1n c4 /$nh h>u
hình
1,022,646 62.29 1,529,187 78.95 506,541 49.53 16.66
222 Nguyên giá 1,963,835 119.62 2,618,638 135.2 654,803 33.34 15.58
223 Giá tr$ hao mòn luY
k#
(941,189) -57.33 (1,089,451) -56.25 -148,262 15.75 1.08
227 Tài s1n c4 /$nh vô
hình
20,715 1.26 50,868 2.63 30,153 145.56 1.37
228 Nguyên giá 38,771 2.36 79,416 4.1 40,645 104.83 1.74
229 Giá tr$ hao mòn luY
k#
(18,056) -1.10 28,548 1.47 46,604 -258.11 2.57
230 Chi phí xây dCng
c( b1n dD dang
598,308 36.45 356,868 18.42 -241,440 -40.35 -18.03
240 BHt JLng sNn - - 27,489 0.99 27,489 - 0.99
241 Nguyên giá - - 27,489 100 27,489 - 100.00
245 Giá tr$ hao mòn luY
k#
- - - - - - -
250 Các khoNn JMu t<
dài h9n
401,018 17.84 570,657 20.53 169,639 42.30 2.69
251 Q0u t& vào công ty
con
- - - - - - -
252 Q0u t& vào công ty
liên k#t, kinh doanh
78,189 19.50 23,702 4.15 -54,487 -69.69 -15.35
258 Q0u t& dài h;n 322,829 80.50 546,955 95.85 224,126 69.43 15.35
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

23
TCDN 14 – K33
khác
259 DC phòng gi1m giá
/0u t& dài h;n
- - - - - - -
260 Tài sNn dài h9n
khác
203,941 9.07 243,810 8.77 39,869 19.55 -0.30
261 Chi phí tr1 tr&Xc
dài h;n
195,613 95.92 195,512 80.19 -101 -0.05 -15.73
262 Tài s1n thu# thu
nh=p hoãn l;i
8,017 3.93 47,276 19.39 39,259 489.70 15.46
268 Tài s1n dài h;n
khác
311 0.15 1,022 0.42 711 228.62 0.27
270 TNG CWNG
TÀI STN
5,425,117 100.00 5,966,959 100 541,842 9.99
NGUXN VYN
300 NZ PHTI TRT 1,073,230 19.78 1,154,432 19.35 81,202 7.57 -0.43
310 NA ng0n h9n 933,357 86.97 972,502 84.24 39,145 4.19 -2.73
311 Vay và n< ngEn
h;n
9,963 1.07 188,222 19.35 178,259 1789.2 18.28
312 Ph1i tr1 ng&'i bán 621,376 66.57 492,556 50.65 -128,820 -20.73 -15.92
313 Ng&'i mua tr1 tin
tr&Xc
5,717 0.61 5,917 0.61 200 3.5 0.00
314 Thu# và các kho1n
ph1i nBp Nhà n&Xc
35,331 3.79 64,187 6.60 28,856 81.67 2.81
315 Ph1i tr1 ng&'i lao
/Bng
426 0.05 3,104 0.32 2,678 628.64 0.27
316 Chi phí ph1i tr1 132,466 14.19 144,052 14.81 11,586 8.75 0.62
319 Các kho1n ph1i tr1,
ph1i nBp ngEn h;n
khác
128,078 13.72 74,464 7.66 -53,614 -41.86 -6.06
330 NA dài h9n 139,873 13.03 181,930 15.76 42,057 30.07 2.73
331 Ph1i tr1 ng&'i bán
dài h;n
81,002 57.91 93,612 51.45 12,610 15.57 -6.46
333 Ph1i tr1 dài h;n
khác
- - 30,000 16.50 - - -
334 Vay và n< dài h;n 32,381 23.15 22,418 12.32 -9,963 -30.77 -10.83
336 DC phòng tr< c+p
m+t vi*c làm
26,490 18.94 35,900 19.73 9,410 35.52 0.79
400 VYN CH\ S^
H$U
4,315,937 79.55 4,761,913 79.80 445,976 10.33 0.25
410 V+n chE s5 h;u 4,224,315 97.88 4,665,715 97.98 441,400 10.45 0.10
411 V4n góp c6a ch6
sD h>u
1,752,757 41.49 1,752,757 37.57 0 0 -3.92
412 ThPng d& v4n cS 1,064,948 25.21 1,064,948 22.82 0 0 -2.39
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

24
TCDN 14 – K33
ph0n
417 QuY /0u t& phát
triOn
744,540 17.63 869,697 18.64 125,157 16.81 1.01
418 QuY dC phòng tài
chính
136,313 3.23 175,276 3.76 38,963 28.58 0.53
420 L<i nhu=n sau thu#
ch&a phân ph4i
525,757 12.45 803,037 17.21 277,280 52.74 4.76
430 NguOn kinh phí và
qu> khác
91,622 2.12 96,198 2.02 4,576 4.99 -0.10
431 QuY khen th&Dng,
phúc l<i
91,622 100.00 96,198 100.00 4,576 4.99 0.00
500 LAi ích cEa c:
Jông thiCu s+
35,950 0.66 50,614 0.85 14,664 40.79 0.19
440 TNG CWNG
NGUXN VYN
5,425,117 100.00 5,966,959 100.00 541,842

1. Phân tích nguOn v+n:
DCa vào s4 li*u b1ng trên ta th+y:
TSng ngu5n v4n c6a VNM trong nWm 2008 là 5.996.959 tri*u /5ng, tWng
541.842 tri*u /5ng vXi tZ l* tWng là 9,99%. Trong /ó, n< ph1i tr1 tWng 81.202 tri*u
/5ng vXi tZ l* tWng là 7,57%. TZ tr2ng n< ph1i tr1 là 19,35%, gi1m so vXi 2007 là
0,43%. Ngu5n v4n ch6 sD h>u tWng 445.976 tri*u /5ng vXi tZ l* tWng là 10,33%.
TZ tr2ng v4n ch6 sD h>u là 79.8%, tWng 0.25% so vXi 2007. Qiu này cho th+y
chính sách tài tr< c6a công ty là s\ dKng ngu5n v4n c6a công ty, /ây là chính sách
/&<c VNM duy trì qua nhiu nWm, và ngày càng mang /#n k#t qu1 cao h(n, /iu
này thO hi*n rõ ràng D tình hình tài chính c6a công ty /&<c c1i thi*n trong c1 nWm
2008.
VXi t< s+ n> trên v+n c? ph@n là 24%, t< s+ n> dài h%n trên v+n c? ph@n là
3.8% và t< s+ n> trên tài s,n là 19.35% cho th+y tZ l* n< dài h;n c6a công ty là
th+p, kh1 nWng thanh toán n< vay cao. Vì v=y, có thO nói c( c+u ngu5n v4n c6a
VNM vào th'i /iOm hi*n t;i là t&(ng /4i phù h<p, các kho1n n< ngEn h;n và vay
dài h;n tuy /u tWng ch=m l;i, phù h<p vXi lãi su+t không Sn /$nh và tình hình
kinh t# bi#n /Bng x+u trong nWm 2008. C( c+u v4n vXi tZ l* vay n< th+p c6a VNM
cHng là mBt l<i th# t;i th'i /iOm hi*n nay khi mà nhiu công ty c;nh tranh cùng
ngành /ang gPp khó khWn trong vi*c vay v4n ngân hàng hoPc kh+t n<. Bên c;nh
/ó, công ty /ã ch+p hành t4t kZ lu=t thanh toán, kZ lu=t tín dKng, quan tâm /#n
vi*c gi> uy tín trong quan h* vXi khách hàng nên VNM vNn luôn /Fng v>ng vXi v$
trí /0u ngành.
• N< ph1i tr1:
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

25
TCDN 14 – K33
- N< ngEn h;n tWng nhT 39.415 tri*u /5ng vXi tZ l* tWng là 4,19%, mPc dù
tZ tr2ng t&(ng Fng l;i gi1m /ôi chút, tU 86,97% xu4ng 84,24%, tuy nhiên vNn
chi#m tZ tr2ng lXn nh+t trong n< ph1i tr1. QPc bi*t, trong n< ngEn h;n, vay và n<
ngEn h;n tWng /Bt bi#n, tU 9.963 lên 188.222 tri*u /5ng vXi tZ l* tWng là h(n
1789%. Nh& v=y, tZ tr2ng /óng góp c6a vay và n< ngEn h;n trong n< ngEn h;n /ã
tWng tU 1,07% lên 19,35%. Ng&<c l;i, ph1i tr1 ng&'i bán và các kho1n ph1i tr1,
ph1i nBp ngEn h;n khác /u gi1m, vXi tZ l* gi1m l0n l&<t là 20,73% và 41,86%,
t&(ng Fng vXi tZ tr2ng /óng góp gi1m l0n l&<t 15,92% và 6,06%. Tuy nhiên, nWm
2008, ph1i tr1 ng&'i bán vNn là y#u t4 chi#m tZ tr2ng lXn nh+t trong n< ngEn h;n,
vXi 50,65%. Thu# và các kho1n ph1i nBp Nhà n&Xc tWng m;nh 28.856 tri*u /5ng
vXi tZ l* tWng là 81,67%. Lý do c6a sC gia tWng này là do thu# thu nh=p doanh
nghi*p hi*n hành và thu# thu nh=p cá nhân c6a công ty tWng m;nh. Qiêu này /&<c
lý gi1i bDi l<i nhu=n tr&Xc thu# c6a VNM tWng h(n 43,5%.
- N< dài h;n tWng 42.057 tri*u /5ng vXi tZ l* tWng là 30,07%, tZ tr2ng c6a
n< dài h;n trong n< ph1i tr1 nWm 2008 là 15,76%, tWng 2,73% so vXi nWm 2007.
Trong /ó, ph1i tr1 ng&'i bán dài h;n tWng 15,57%, vNn là y#u t4 chi#m tZ tr2ng
lXn nh+t trong n< dài h;n nWm 2008, là 51,45%. Tuy nhiên, vay và n< dài h;n l;i
gi1m 30,77%, chi#m tZ tr2ng bé nh+t trong n< dài h;n (12,32%)
• V4n ch6 sD h>u:
TWng D t+t c1 các bB ph=n, nh&ng nhiu nh+t là D v4n ch6 sD h>u, tWng 441.400
tri*u /5ng vXi tZ l* tWng là 10,33%, chi#m tZ tr2ng 97,98% trong ngu5n v4n ch6
sD h>u, tWng 0.1% /Pc bi*t, trong v4n ch6 sD h>u, l<i nh=n sau thu# ch&a phân
ph4i nWm 2008 tWng m;nh g0n 53%. Ti#p sau /ó là quY /0u t& phát triOn vXi tZ l*
là 16.81%, /iu này thO hi*n công ty /ã chú ý /#n khai thác và huy /Bng các
ngu5n v4n c6a chính mình. Tuy nhiên trong th'i kì lãi su+t kinh doanh cao h(n lãi
su+t vay m&<n thì /iu này không khuy#ch /;i tZ su+t l<i nhu=n c6a CSH. V4n
góp c6a ch6 sD h>u và thPng d& v4n cS ph0n tuy không tWng, nh&ng do tSng v4n
ch6 sD h>u tWng nên tZ trong c6a 2 y#u t4 trên gi1m l0n l&<t là 3,92% và 2,39%,
gi1m xu4ng còn 37,57% và 22,82%, là 2 y#u t4 chi#m tZ trong lXn nh+t nhì trong
v4n ch6 sD h>u. Do tình hình tài chính sáng s6a, công ty Wn nên làm ra trong nWm
2008 nên QuY khen th&Dng và phúc l<i c6a công ty /ã tWng g0n 5% lên 96198
tri*u /5ng.
2. Phân tích tài sNn:
Qua b1ng phân tích trên ta th+y:
Cu4i nWm 2008, tSng tài s1n c6a VNM /ang qu1n lý và s\ dKng là 5.966.959
tri*u /5ng, trong /ó tài s1n ngEn h;n là 3.187.605 tri*u /5ng, chi#m 53,42%. So
vXi nWm 2007, tSng tài s1n tWng lên 541.842 tri*u /5ng vXi tZ l* tWng là 9.99%.
Qiu /ó cho th+y quy mô v v4n c6a công ty tWng lên, quy mô s1n xu+t kinh doanh
/ã /&<c mD rBng.
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

26
TCDN 14 – K33
• Tài s1n dài h;n nWm 2008 là 2.779.254 tri*u vXi tZ l* tWng là 23,67%, /Pc
bi*t, y#u t4 chi#m tZ tr2ng lXn nh+t (69,69%) trong tài s1n dài h;n là TSCQ tWng
295.254 tri*u vXi tZ l* tWng là 17,98%, trong /ó, TSCQ h>u hình tWng v nguyên
giá là 506.541 tri*u, /iu này cho th+y c( sD v=t ch+t kn thu=t c6a công ty /ã /&<c
tWng c&'ng, chi phí xây d&ng c8 b1n gi1m 241.440 tri*u cho bi#t mBt s4 công trình
xây dCng c( b1n /ã hoàn thành, /&<c bàn giao và /&a vào s\ dKng làm tWng giá tr$
c6a TSCQ. Kho1n /0u t& tài chính dài h;n tWng 169.639 tri*u /5ng vXi tZ l* tWng
là 42,3%, thO hi*n tim lCc tài chính hi*n t;i c6a công ty khá d5i dào. VNM /ã
dùng vào vi*c /0u t& tài chính dài h;n và hy v2ng tìm ki#m ngu5n l<i tFc lâu dài
và /iu này cHng phù h<p vXi xu th# chung là /a d;ng hoá các ho;t /Bng /O gi1m
r6i ro tài chính.
TZ tr2ng c6a tài s1n dài h;n trong tSng tài s1n nWm 2008 là 46,58%, tWng
5,18% so vXi 2007,cho th+y công ty quan tâm /#n /0u t& dài h;n /O tWng NSLQ.
Qó là hi*n t&<ng kh1 quan /4i vXi DN s1n xu+t. Tài s1n c4 /$nh c6a công ty tWng
m;nh trong nWm vUa qua là do k#t qu1 c6a vi*c /&a nhà máy BEc Ninh vào ho;t
/Bng cùng vXi vi*c hiên /;i hóa các dây chuyn s1n xu+t hi*n có. Và trong nWm
2008, cùng vXi vi*c bán ph0n v4n D liên doanh bia SBA Miller vXi giá bán là 8.25
tri*u USD /ã mang /#n cho VNM mBt kho1n lãi là 1.5 tri*u USD.
• Tài s1n ngEn h;n nWm 2008 tWng nhT 9.878 tri*u vXi tZ l* tWng 0,31%.
Trong /ó, tin và các kho1n t&(ng /&(ng tin tWng /Bt bi#n, tWng 220.826 tri*u vXi
tZ l* là 187,428%, ch6 y#u là do công ty bán các kho1n tài chính ngEn h;n c6a
mình. Vi*c làm này là h<p lý bDi th$ tr&'ng chFng khoán th'i /iOm này không
m+y sáng s6a. Vi*c tWng l&<ng tin cHng s9 giúp tWng kh1 nWng thanh toán c6a
VNM cho các kho1n n< /#n h;n, l&<ng tin nhàn r[i nhiu s9 giúp làm tWng t4c /B
quay vòng v4n c6a công ty. L&<ng hàng t5n kho cHng tWng 100.178 vXi tZ l* tWng
là 5.98%, trong /ó hàng t5n kho tWng 6.1% và dC phòng gi1m giá tWng 23%. MBt
ph0n nguyên nhân là do nh>ng khó khWn trong vi*c tiêu thK s1n phVm c6a công ty
trong nWm. Qiu này cho th+y D th'i /iOm cu4i nWm, kh1 nWng thanh toán nhanh /ã
/&<c tWng lên, DN có /iu ki*n thu=n l<i /O thCc hi*n các giao d$ch c0n tin. Tuy
nhiên dC tr> tin quá nhiu và lâu dài thì ch&a h?n /ã t4t. Các kho1n thu gi1m
(8.335 tri*u /5ng vXi tZ l* gi1m là 1,27%) dNn /#n tZ tr2ng các kho1n ph1i thu
nWm 2007 là 20.6% trong tSng TSLQ và QTNH, /#n nWm 2008 còn 20.28%.
Kho1n ph1i thu ngEn h;n tuy có gi1m , nh&ng ch6 y#u do công ty tích cCc thu các
kho1n ph1i thu khác, trong khi thu khách hàng tWng thêm 24.960 tri*u /5ng, tWng
4.49%. Qiu này thO hi*n công ty /ã tích cCc thu h5i các kho1n n< ph1i thu, gi1m
bXt hi*n t&<ng F /2ng v4n trong khâu thanh toán, h;n ch# vi*c chi#m dKng v4n,
nh&ng do nh>ng khó khWn trong vi*c tiêu thK s1n phVm nên ph1i thu khách hàng
vNn tWng so vXi 2007.
K.t lu@n: Nh& v=y vi*c phân bS v4n D VNM nWm 2008 có sC c1i thi*n rõ r*t:
tWng các lo;i tài s1n cân thi#t /O mD rBng quy mô, tWng nWng su+t lao /Bng, gi1m
các lo;i tài s1n không c0n thi#t, t;o /iu ki*n s\ dKng v4n hi*u qu1. Tuy nhiên
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

27
TCDN 14 – K33
cHng c0n chú ý /#n kh1 nWng thanh toán c6a khách hàng có quan h* làm Wn, h;n
ch# r6i ro phát sinh trong khâu thanh toán, dC tr> tin và hàng t5n kho vUa ph1i /6
và phù h<p vXi nhu c0u s1n xu+t kinh doanh và thCc hi*n các giao d$ch c0n tin,
tWng t4c /B luân chuyOn v4n.
3. Phân tích m+i quan h8 cân J+i gi;a tài sNn vSi nguOn v+n ( bNng cân
J+i k. toán ).
- QO ti#n hành s1n xu+t kinh doanh các doanh nghi*p c0n ph1i có tài s1n bao
g5m TSLQ và TSCQ. QO hình thành 2 lo;i t1i s1n này ph1i có các ngu5n v4n tài
tr< t&(ng Fng bao g5m ngu5n v4n ngEn h;n và ngu5n v4n dài h;n.
Ngu5n v4n dài h;n tr&Xc h#t /&<c /0u t& /O hình thành TSCQ, ph0n d& c6a
ngu5n v4n dài h;n và ngu5n v4n ngEn h;n /&<c /0u t& hình thành TSLQ. Chênh
l*ch gi>a ngu5n v4n dài h;n vXi TSCQ hay gi>a TSLQ vXi ngu5n v4n ngEn h;n
/&<c g2i là v4n l&u /Bng th&'ng xuyên.

Theo b1ng s4 li*u ta th+y ngu5n v4n dài h;n c6a công ty là 5.564.990 tri*u
/5ng lXn h(n so vXi tài s1n c4 /$nh là 2.779.354 tri*u /5ng, TSLQ c6a công ty là
3.187.605 tri*u lXn h(n so vXi ngu5n v4n ngEn h;n là 972.502 tri*u. Do /ó VLQ
th&'ng xuyên > 0, /iu này cho th+y ngu5n v4n dài h;n d& thUa sau khi /0u t& vào
TSCQ, ph0n d& thUa /ó /0u t& vào TSLQ. Q5ng th'i TSLQ > ngu5n v4n ngEn
h;n do /ó kh1 nWng thanh toán c6a công ty t4t.
Ngoài vi*c phân tích VLQ th&'ng xuyên, khi phân tích tình hình /1m b1o
ngu5n v4n cho h<p /5ng s1n xu+t ta c0n phân tích thêm chI tiêu nhu c0u VLQ
th&'ng xuyên.

Ta th+y các kho1n t5n kho và các kho1n ph1i thu c6a VNM là 2.421.727 tri*u
/5ng so vXi n< ngEn h;n là 972.502 tri*u /5ng. Nên công ty có nhu c0u VLQ > 0,
/iu /ó có nghna là hàng t5n kho và các kho1n ph1i thu > n< ngEn h;n. T;i /ây các
tài s1n ngEn h;n c6a VNM lXn h(n các ngu5n v4n ngEn h;n mà VNM có /&<c tU
bên ngoài. Do /ó, công ty ph1i dùng ngu5n v4n dài h;n /O tài tr< vào các ph0n
chênh l*ch. Gi1i pháp trong tr&'ng h<p này là nhanh chóng gi1i phóng hàng t5n
kho và gi1m các kho1n ph1i thu c6a khách hàng.
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

28
TCDN 14 – K33
Nhu c0u v4n l&u chuyOn c6a VNM nWm 2008 tWng 52.698 tZ /5ng, t&(ng
/&(ng tWng 3.77% trong khi v4n l&u chuyOn c6a công ty l;i gi1m 43.931 tZ /5ng,
t&(ng /&(ng gi1m 1.99%. Trong nWm tXi, công ty c0n có nh>ng chính sách huy
/Bng v4n h<p lý /O tránh /&a hi*n t&<ng này thành xu h&Xng.NWm Thay /Si
2007(tri*u)

2008(tri*u) Tuy*t /4i
(tri*u)
T&(ng /4i
(%)
V4n l&u chuyOn 2,208,420 2,164,489 -43,931 -1.99%
Nhu c0u v4n l&u
chuyOn
1,396,527 1,449,225 52,698 3.77%
MPc dù v=y thì trong nWm 2009, tình hình ngu5n v4n vNn r+t t4t, các dC án lXn
c6a VNM c0n 1208 tZ /5ng (Ngh$ quy#t /;i hBi cS /ông ngày 31/3/2009), trong
khi kh1 nWng tC huy /Bng v4n c6a công ty vNn cao h(n nhiu (1868 tZ), l&<ng v4n
d& ra là 660 tZ /5ng.

II. Phân tích bNng báo cáo KQHDKD

2007 2008 Chênh l0ch Ph1n tr3m
Doanh thu bán hàng và cung cp
d$ch v&
6.675.244 8.380.563 1.705.319 25,55%
các kho4n gi4m tr5 doanh thu (137.280) (171.581) (34.301) 24,99%
Doanh thu thu(n v* bán hàng và
cung cp d$ch v&
6.537.964 8.208.982 1.671.018 25,56%
Giá v,n hàng bán (4.836.283) (5.610.969) (774.686) 16,02%
L.i nhu0n g1p v* bán hàng và
cung cp d$ch v&
1.701.681 2.598.013 896.332 52,67%
Doanh thu ho7t &8ng tài chính 257.865 264.810 6.945 2,69%
Chi phí bán hàng (864.363) (1.052.308) (187.945) 21,74%
Chi phí qu4n lý doanh nghi0p (204.192) (297.804) (93.612) 45,85%
L.i nhu0n t2 ho5t 61ng kinh
doanh
865.129 1.351.090 485.961 56,17%
Thu nh0p khác 120.790 130.173 9.383 7,77%
Ph(n l7 trong liên doanh 30.538 73.950 43.412 142,16%
t9ng l.i nhu0n tr3;c thu= 955.381 1.371.313 415.932 43,54%
Chi phí thu= TNDN hi>n hành 0 161.874 161.874
Chi phí thu= TNDN hoãn l5i 8.017 39.259 31.242 389,70%
L.i ích c?a c9 6ông thi@u s, 50 1.422 1.372 2744,00%
L.i nhu0n sau thu= TNDN 963.448 1.250.120 286.672 29,75%
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

29
TCDN 14 – K33
Lãi c/ bAn trên c9 phi=u 5.607 7.132 1.525 27,20%
TA b,ng phân tích cho ta th*y
- T:ng lAi nhu@n sau thu. tWng 286.672 trd t&(ng /&(ng 29,75% so vXi
nWm 2007. Q4i vXi mBt nWm /0y nh>ng bi#n /Bng và khó khWn nh& nWm 2008
trong khi có rât nhiu công ty cùng ngành nói riêng cHng nh& các công ty nói
chung công b4 l[; thì con s4 này qu1 là +n t&<ng. Cho th+y công ty /ã có mBt nWm
ho;t /Bng hi*u qu1. Q;t d&<c k#t qu1 này là do kh1 nWng qu1n lí chi phí t4t và t=p
trung vào nh>ng s1n phVm có giá tr$ gia tWng.
C) th/:
L<i nhu=n thu0n tU ho;t /Bng kinh doanh c6a công ty tWng 485.961
t&(ng /&(ng 56,17%
TSng l<i nhu=n tr&Xc thu# tWng 415.932 trd t&(ng /&(ng 43,54%.
- VI các ch_ tiêu doanh thu và chi phí
Doanh thu v bán hàng và cung c+p d$ch vK tWng 1.705.319 trd t&(ng /&(ng
25,55%. Doanh thu thu0n tWng 1.671.018 trd t&(ng /&(ng 25,56%. SC tWng trong
doanh thu ch6 y#u là do sC tWng tr&Dng c6a nhóm s>a bBt- bBt dinh d&^ng, s>a
chua, s>a n&Xc vXi t4c dB tWng tr&Dng bình quân c6a m[i nhóm là trên 30%. Bên
c;nh /ó thì m;ng l&Xi phân ph4i nBi /$a rBng khEp, h* th4ng t6 /ông, t6 mát, xe
l;nh hi*n /;i cHng góp ph0n làm gia tWng doanh thu thông qua vi*c gia tWng ch+t
l&<ng s1n phVm.
Giá v4n hàng bán v s4 tuy*t /4i gia tWng tU 4.836.283 trd nWm 2007 lên
5.610.969trd nWm 2008 t&(ng /&(ng tWng 16,02%.
Doanh thu ho;t /Bng tài chính tWng 9.945 t&(ng /&(ng 2,69%.TWng nhT so vXi
nWm 2007.Doanh thu tài chính tWng do kho1n cS tFc và l<i nhu=n /&<c chia tWng tU
10 lên 30 tZ /5ng và chenh l*ch tZ giá tWng tU 9 tZ /5ng lên 46 tZ /5ng trong cùng
giai /o;n.
Chi phí tài chính tWng m;nh tU 25.826 trd nWm 2007 lên 187.621 trd nWm 2008 do
kho1n 123 tZ /5ng / phòng gi1m giá /0u t& chFng khoán và l[ chênh l*ch tZ giá
tWng 32 tZ /5ng tU 15 tZ /5ng lên 47 tZ /5ng.
Chi phí bàn hàng trong nWm 2008 /;t 1,052 tZ /5ng t&(ng /&(ng tWng 21,57%
so vXi nWm 2007, mFc tWng này vNn th+p h(n t4c dB tWng doanh thu. Do /ó, /O thu
100 /5ng doanh thu nWm 2008 b8 ra ít chi phí bán hàng h(n. Nói cách khác doanh
nghi*p /ã ti#t ki*m /&<c chi phí /ã kinh doanh hi*u qu1 h(n.
Chi phí qu1n lí doanh nghi*p tWng 93.612 trd t&(ng /&(ng 45,85%, tWng c1 s4
tuy*t /4i lNn s4 tZ l* so vXi doanh thu. Nh& v=y /O thu d&<c 100 /5ng l<i nhu=n D
nWm 2008 c0n b8 ra nhiu chi phí qu1n lí h(n so vXi nWm 2007. Nói cách khác
hi*u qu1 chi phí qu1n lí c6a công ty là t4t lEm. MBt trong nh>ng nguyên nhân dNn
/#n tình tr;ng này là do chi phí d$ch vK mua ngoài tWng cao.

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

30
TCDN 14 – K33
III. Phân tích tK s+ tài chính:

BNng tóm t0t các tK s+ tài chính công ty Vinamilk

2007 2008 Ngành
KhN nBng thanh toán

TZ s4 thanh toán hi*n hành
3,4 3,28
TZ s4 thanh toán nhanh
1,61 1,45
Vòng quay các kho1n ph1i thu 9.7 12.7

Vòng quay hàng t5n kho 3,67 3.24

CHu trúc v+n và khN nBng trN nA

TZ s4 n< trên v4n CP
24%
TZ s4 n< dài h;n trên v4n CP
3,8%
TZ s4 n< trên tài s1n
19,78% 19,35%
TZ s4 t5ng tài s1n trên v4n cS ph0n
125,31%
Kh1 nWng thanh toán lãi vay
51,84
TK suHt JMu t<

TZ s4 sinh l<i trên doanh thu
14,7% 15,23%
TZ s4 sinh l<i trên tSng tài s1n (ROA)
18% 21%
TZ s4 sinh l<i trên v4n cS ph0n (ROE)
22,3% 26,25%
Hi8u quN ho9t JLng

L<i nhu=n gBp biên t# 26,03% 31,65%

L<i nhu=n ho;t /Bng biên t# 13,23% 16,02%

L<i nhu=n tr&Xc thu# biên t# 14,61% 16,7%

L<i nhu=n ròng biên t# 14,74% 15,23%

Hi8u suHt sG d3ng tài sNn


Vòng quay tài s1n c4 /$nh 3,98 4,328

Vòng quay tSng tài s1n 1,205 1,38

Hi*u su+t s\ dKng v4n cS ph0n 1,51 1,72

TK s+ giá trên th) tr<ang


Thu nh=p m[i cS ph0n(EPS) 5,607 7,132

TZ s4 giá trên thu nh=p (P/E) 29,25 11,64

TZ su+t thu nh=p(1/(P/E)) 3,4% 8,6%

TZ su+t cS tFc 3,5%

TZ l* chi tr1 c5 tFc 29%

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

31
TCDN 14 – K33


T< s+ thanh toán hiBn hành
= Tài s,n l7u ;4ng / N>
ph,i tr, ng&n h%n = 3,28
nghna là nWm 2008 VNM
có 3,28 /5ng tài s1n l&u
/Bng /1m b1o cho 1 /5ng
n< /#n h;n tr1.T< s+ thanh toán nhanh =
(Ti3n mCt+Các kho,n
t79ng ;79ng ti3n+ChDng
khoán ti3n mCt+Kho,n
ph,i thu)/N> ng&n h%n
= 1,452, nghna là nWm
2008 VNM có 1,452 /5ng
thCc sC có tính thanh
kho1n /O /1m b1o cho mBt
/5ng n< /#n h;n

K- thu tin bình quân =
Kho1n ph1i thu bình
quân/(Doanh thu/360) = 28
ngày nghna là th'i gian c0n
Kh5 n1ng thanh toán:

NWm
2007
NWm
2008
Dutch
Lady
TZ s4 thanh toán hi*n hành Rc 3.4 3.28 1,73
TZ s4 thanh toán nhanh Rq 1.61 1.45 1.15
Vòng quay các kho1n ph1i thu 9.7 12.7 6,71
Vòng quay hàng t5n kho 3,67 3.24 7.38

So vXi nWm 2007 là 3,4 tZ s4 này có gi1m nh&ng không
/áng kO, tuy nhiên vNn D mFc t4t. SC sKt gi1m này là do
tZ l* tWng tài s1n l&u /Bng nh8 h(n l&<ng tWng n< ph1i
tr1 ngEn h;n.
+ QPc bi*t trong tài s1n l&u /Bng, tin và các kho1n
t&(ng /&(ng tin tWng /Bt bi#n tU 117.819tr/ lên /#n
338.654tr/ (h(n 187%), các kho1n /0u t& ngEn h;n
gi1m m;nh (g0n 43%). Các kho1n này thay /Si là do
Công ty bán các Kho1n tài chính ngEn h;n c6a mình vXi
tr$ giá 110.443 tri*u /5ng. Vi*c làm này là h<p lý bDi th$
tr&'ng chFng khoán trong nWm này không m+y sáng
s6a.
+ L&<ng hàng t5n kho c6a công ty nWm 2008 tWng lên
1.675.160 tri*u /5ng (so vXi nWm 2007 là 1.175.345
tri*u /5ng). MBt ph0n l&<ng hàng t5n kho lWng lên /áng
kO là do nh>ng khó khWn trong vi*c tiêu thK s1n phVm
c6a công ty nói riêng và c6a c1 ngành nói chung.

Do hàng t5n kho có tính thanh kho1n kém nên ta c0n
s\ dKng mBt tZ s4 khác lo;i trU /&<c hàng t5n kho và
thO hi*n t4t kh1 nWng thanh toán này, /ó là tZ s4 thanh
toán tFc thì hay tZ s4 thanh toán nhanh (Rq) ta th+y chI
s4 này vNn D mFc /B cao tuy có gi1m chút ít so vXi nWm
2007. Vì v=y, công ty /6 kh1 nWng thanh toán nhanh /O
chi tr1 mà không c0n thanh lý hàng t5n kho.
TZ s4 này /&<c c1i thi*n h(n so vXi nWm 2007 (36
ngày) chFng t8 công ty /ã qu1n tr$ t4t /&<c vi*c bán
ch$u cho các /4i tác, rút ngEn th'i gian thu tin v, giúp
/Vy nhanh t4c /B quay vòng v4n, h;n ch# r6i ro trong
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

32
TCDN 14 – K33
thi#t /O chuyOn /Si các
kho1n ph1i thu thành tin
là 28 ngày.

S+ ngày t(n kho bình quân
= Hàng t(n kho bình
quân/(Giá v+n hàng
bán/360) = 111 ngày,
nghna là th'i gian l&u kho
c6a hàng hóa kO tU lúc
hàng nh=p kho cho /#n khi
hàng xu+t kho là 111 ngày
( th'i gian c0n thi#t /O
chuyOn /Si hàng t5n kho
thành tin là 111 ngày).
các kho1n ph1i thu, /ây cHng là lý do khi#n s4 d& tin
mPt khá cao trên b1ng cân /4i k# toán. Qua phân tích ta
th+y kì thu tin bình quân c6a Dutch Lady là 54 ngày
qua /ó ta th+y chính sách qu1n lý n< ph1i thu c6a VNM
chPt ch9 h(n, tuy nhiên Công ty c0n xem xét kn chính
sách này trong dài h;n vì có thO làm gi1m kh1 nWng
c;nh tranh c6a Công ty.

Qu này dNn /#n vòng quay hàng t5n kho c6a nWm 2008
là 3.24, so vXi nWm 2007 là 3.67. ChI s4 này cHng cho
th+y /&<c t4c /B tiêu thK hàng hóa c6a cty. S4 ngày t5n
kho so vXi nWm 2007 là có sKt gi1m nhT. Nh&ng so vXi
bình quân ngành là 238 thì tZ s4 này là t&(ng /4i t4t. Vì
trong th'i /iOm này /B co giãn c6a c0u theo giá th+p, và
l;m phát tWng cao, dNn /#n vi*c doanh nghi*p tWng /&<c
doanh s4 tU vi*c tWng giá s1n phVm. Tuy nhiên cHng do
giá c1 tWng cao, vXi vi*c th$ tr&'ng thCc phVm /5 u4ng
bi#n /Bng phFc t;p vXi liên ti#p các vK scandal v
nhiLm /Bc /5 u4ng /ã làm 1nh h&Dng /#n nhu c0u tiêu
dùng. Qiu này thO hi*n bDi xu th# gi1m vòng quay
hàng t5n kho /4i vXi h0u h#t các doanh nghi*p kO c1 các
doanh nghi*p có h* th4ng phân ph4i m;nh và VNM
cHng không là ngo;i l*.

Bi.n JLng vòng quay hàng tOn kho

Ngu(n: T?ng h>p báo cáo tài chính – VincomSC
1,81
1,84
1,92
1,7
1,4
1,51
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Q1 Q2 Q3
2007
2008
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

33
TCDN 14 – K33

TF s+ n> trên v+n CP =
T?ng n> ph,i tr,/V+n c?
ph@n = 24% nghna là cF 1
/5ng tài tr< bRng v4n cS
ph0n thì có 0,24 /5ng tài
tr< bDi các nhà tín dKng.

T< s+ n> dài h%n trên v+n
CP = N> dài h%n/V+n c?
ph@n = 3,8% nghna là cF 1
/5ng tài tr< bRng v4n cS
ph0n thì có 0,038 /5ng tài
tr< bRng tín dKng dài h;n.

T< s+ n> trên tài s,n =
T?ng n>/T?ng tài s,n


T< s+ t(ng tài s,n trên v+n
c? ph@n = T?ng tài
s,n/V+n c? ph@n

Kh, nGng thanh toán lãi
vay = (Thu nhp tr7Hc
thu#+Lãi vay)/Lãi vay.

C!u trúc v6n và kh5 n1ng tr5 n. (8òn b9y tài chính)
Và tZ s4 bình quân ngành là 105.7%. Nh& v=y trong
c( c+u ngu5n v4n c6a VNM 2008, /óng góp tU các nhà
cS /ông nhiu h(n tU các nhà cho vay. TZ s4 này gi1m
so vXi nWm 2007 càng cho th+y tZ l* vay m&<n tU nh>ng
nhà tín dKng th+p.


Nh& v=y kh1 nWng thanh toán /&<c các kho1n n< dài
h;n này là r+t cao. Tuy rRng so vXi nWm 2007 thì tZ s4
này có tWng nh&ng mFc tWng là không /áng kO và c1 hai
tZ s4 trên vNn D mFc th+p.TZ s4 n< trên tài s1n = 19,35% nghna là trong nWm
2008 19,35% tài s1n c6a VNM /Coc tài tr< bDi v4n vay,
tZ s4 này gi1m so vXi 2007 là 19,78%.

TZ s4 t5ng tài s1n trên v4n cS ph0n = 125,31% nghna
là trong nWm 2008 VNM có tSng tài s1n lXn g+p 1,2532
l0n v4n cS ph0n.

Kh1 nWng thanh toán lãi vay = 51,84 nghna là nWm
2008 VNM có 51,84 /5ng stn sàng dùng /O tr1 cho mBt
/5ng lãi vay. Trong tình tr;ng kinh t# hi*n nay, tuy kh1
nWng thanh toán này có gi1m so vXi 2007 là 82,89
nh&ng vNn D mFc cao, b8 xa các /4i th6 khác, /Pc bi*t
là HNM - công ty này /ã hoàn toàn m+t kh1 nWng thanh
toán lãi vay(tZ s4 này âm).
Nhìn vào c+u trúc v4n c6a công ty ta th+y /&<c
kh1 nWng tài chính lành m;nh c6a công ty, mFc /B r6i ro
không tr1 /&<c n< là r+t th+p bDi kh8an tài tr< bRng tín
dKng chi#m tZ l* r+t th+p trong c+u trúc v4n. MPt khác,
qua nh>ng tính toán trên cho th+y tZ l* n< dài h;n trên
v4n cS ph0n thì nh8, nh& v=y ph0n lXn n< c6a công ty là
n< ngEn h;n. Mà n< ngEn h;n /ã /&<c /1m b1o bDi
ngu5n v4n l&u /Bng. Qiu này /&<c thO hi*n thông qua
các tZ s4 thanh toán cao. Nói cách khác tZ l* n< dài h;n
c6a công ty là th+p, kh1 nWng thanh toán n< vay c6a
công ty cao. TU /ó ta th+y /&<c tình hình /Bc l=p tài
chính và kh1 nWng thu hút v4n /0u t& cao c6a công ty.

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

34
TCDN 14 – K33

T< s+ sinh l>i trên doanh
thu = L>i nhun
ròng/Doanh thu.

T< s+ sinh l>i trên t?ng tài
s,n (ROA) = [L>i nhun
ròng+Lãi vay(1-Thu#
TNDN)]/T?ng tài s,n bình
quân.

T< s+ sinh l>i trên v+n c?
ph@n (ROE) = L>i nhun
ròng/V+n c? ph@n bình
quân.
TK suHt sinh lAi trên JMu t<:
TZ s4 sinh l<i trên doanh thu là 15.23%, nghna là cF
100 /5ng doanh thu thu0n thì t;o ra /&<c 15,23 /5ng lãi
ròng, cao h(n nWm 2007 là 14,7%.

TZ s4 sinh l<i trên tSng tài s1n (ROA) là 21%, nghna là
cF 100 /5ng tài s1n thì có kh1 nWng sinh l'i là 21 /5ng,
cao h(n 2007 là 18%.TZ s4 sinh l<i trên v4n cS ph0n (ROE) là 26,25%,
nghna là cF 100 /5ng v4n cS ph0n thì có kh1 nWng sinh
l<i 26,25 /5ng, cao h(n nWm 2007 là 22,3%.
+ Ta th+y, ROA tWng 3% và cHng cao h(n r+t nhiu
so vXi các công ty cùng ngành khác (ROA ngành =
8,06%).
Trong tình hình kinh t# nWm 2008, vXi nh>ng bi#n
/Bng vn mô lXn và không thO l&'ng tr&Xc /&<c nh& l;m
phát phi mã, th$ tr&'ng tín dKng /óng bWng, suy thoái
kinh t#… r+t nhiu doanh nghi*p bao g5m c1 các doanh
nghi*p h2at /Bng trong lnnh vCc /5 u4ng thCc phVm /ã
ph1i gánh ch$u sC sKt gi1m l<i nhu=n r+t lXn. Tuy nhiên
k#t qu1 kinh doanh nWm 2008 c6a Vinamilk cho th+y,
kh1 nWng sinh l<i c6a công ty /&<c c1i thi*n h#t sFc +n
t&<ng so vXi cùng kì nWm tr&Xc. Qiu này cho th+y vi*c
kh?ng /$nh trong ch+t l&<ng s1n phVm, uy tín, /ã giúp
Vinamilk gia tWng v$ th# c;nh tranh, chi#m th$ ph0n lXn
h(n c6a các công ty cùng ngành khác.
ROE tWng 3,7% cao h(n so vXi ngành là 14,09%
nguyên nhân ch6 y#u là do t4c /B tWng soanh thu thu0n,
sC c1i thi*n trong tZ su+t l<i nhu=n và không có sC ki*n
nào trong nWm gây ra hi*n t&<ng pha lõang cS phi#u. TZ
s4 này s9 /&<c phân tích rõ h(n D ph0n sau – phân tích
Dupont.
Bên c;nh /ó ROE > ROA cho th+y công ty cHng /ã s\
dKng hi*u qu1 ngu5n v4n vay.


Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

35
TCDN 14 – K33
Các t< s+ ROA, ROE c1a m4t s+ công ty cùng ngành
thIc ph-m ;( u+ng.


Hi:u qu5 ho4t ;<ng:
Nhìn chung các tZ s4 này /u tWng so vXi nWm
2007 cho th+y cty /ã có /&<c sC n[ lCc r+t /áng khen
ng<i vì trong tình hình kh6ng ho1ng kinh t# 2008, nhiu
công ty c1 lXn và nh8 /ã ph1i công b4 l[ nên vi*c
Vinamilk có tSng doanh thu tWng tr&Dng 25,5% và l<i
nhu=n tr&Xc thu# tWng 43,5% so vXi 2007 /ã thO hi*n
/&<c sFc m;nh nBi t;i c6a cty.
2007 2008
L<i nhu=n gBp biên t# 26,03% 31,65%
L<i nhu=n ho;t /Bng biên t# 13,23% 16,02%
L<i nhu=n tr&Xc thu# biên t# 14,61% 16,7%
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

36
TCDN 14 – K33


L>i nhun g4p biên t# =
(Doanh thu-Giá v+n hàng
bán)/Doanh thuL>i nhun ho%t ;4ng biên
t# = L>i nhun tA ho%t
;4ng/Doanh thu

L>i nhun tr7Hc thu# biên
t# = L>i nhun tr7Hc
thu#/Doanh thu

L>i nhun ròng biên t# =
L>i nhun ròng/Doanh thu


Nhìn chung l<i nhu=n gBp biên t# c6a VNM là
31.65%, /iu này có nghna là có 31.65 /5ng trong 100
/5ng doanh thu là ph0n dùng /O trang tr1i cho chi phí c4
/$nh và có lãi.
Doanh thu tWng 25.56%, l<i nhu=n tr&Xc thu# tWng
43.54% nguyên nhân là do tZ tr2ng giá v4n hàng bán
trên doanh thu gi1m 5.6% so vXi 2007, /Vy tZ su+t l<i
nhu=n gBp biên t# tWng cao. Có thO nói /ây là thu=n l<i
nRm ngoài dC ki#n c6a các doanh nghi*p s>a.

L<i nhu=n ho;t /Bng biên t#: chI tiêu này cho ta bi#t
trong 100 /5ng doanh thu có 16.02 /5ng l<i nhu=n tU
h2at /Bng kinh doanh.

L<i nhu=n tr&Xc thu# biên t#: tZ su+t này cho ta bi#t
trong 100 /5ng daonh thu thu0n có 14.7 /5ng l<i nhu=n
tr&Xc thu#.

L<i nhu=n ròng biên t#: tZ su+t này cho ta bi#t 100
/5ng doanh thu t;o ra /&<c 15.23 /5ng l<i nhu=n ròng.
TZ su+t l<i nhu=n tr&Xc thu# và l<i nhu=n ròng trong
nWm 2008 /u tWng l0n l&<t là 2.09% và 0.49%. Nh&
v=y ngay khi không còn /&<c &u /ãi miLn 100% thu#
TNDN nh& nWm 2007, tZ su+t l<i nhu=n ròng vNn /;t
mFc cao. Nguyên nhân là do VNM /ã qu1n lý và h;n
ch# chi phí h#t sFc hi*u qu1 trong nWm 2008. BRng
chFng là, tZ su+t giá v4n hàng bán, tZ su+t chi phí bán
hàng và chi phí qu1n lý trên doanh thu /ã gi1m /áng kO
. Qây là nh>ng bi#n /Bng r+t tích cCc khi /Pt trong b4i
c1nh chung c6a toàn ngành. ThO hi*n bRng vi*c h<p tác
vXi nông dân nuôi bò s>a làm tWng tZ l* nguyên v=t li*u
mua t;i vi*t nam do /ó tránh /&<c thi*t h;i do bi#n
/Bng giá nguyên v=t li*u nh=p khVu. Qiu /ó /ã làm
tWng tZ s4 lãi gBp biên t#. MPt khác, giá c1 các s1n phVm
c6a VNM trong nWm 2008 cHng tWng lên /áng kO.
MPt dù giá nguyên li*u /0u vào bi#n /Bng tWng r+t m;nh
trong nWm 2007, và D mFc cao trong nWm 2008, tuy
nhiên VNM vNn duy trì /&<c mFc tWng l<i nhu=n biên.
Qiu này cho th+y kh1 nWng qu1n lý chi phí cHng nh&
/iu ti#t giá bán c6a VNM r+t t4t, ta nh=n th+y rRng
ng&'i tiêu dùng vNn không quay l&ng l;i vXi nh>ng mPt
L<i nhu=n ròng biên t# 14,74% 15,23%
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

37
TCDN 14 – K33
Vòng quay tài s,n c+ ;5nh
= Doanh thu/Tài s,n c+
;5nh bình quân.


Vòng quay t?ng tài s,n =
Doanh thu/T?ng tài s,n
bình quân.

HiBu su*t sJ dKng v+n c?
ph@n = Doanh thu/V+n c?
ph@nThu nhp mLi c?
ph@n(EPS) = Thu nhp
ròng c1a c? ;ông
th78ng/S+ l7>ng c? ph@n
th78ng

T< s+ giá trên thu nhp
(P/E) = Giá th5 tr78ng m4t
c? ph@n/Thu nhp mLi c?
ph@n


hàng ch+t l&<ng cao và có giá bán h<p lý nh& VNM,
mPc dù trong hoàn c1nh kinh t# khó khWn nh& hi*n nay.

Phân tích hi:u su!t s= d)ng tài s5n:
Vòng quay tài s1n c4 /$nh = 4,238 nghna là trong mBt
/5ng tài s1n c4 /$nh t;o ra /&<c 4,238/ doanh thu, cao
h(n 2007 là 3,98 /iu này cho th+y hi*u su+t s\ dKng tài
s1n c4 /$nh trong nWm 2008 là cao h(n

Vòng quay tSng tài s1n = 1,38 nghna là 1/ tài s1n t;o
ra /&<c 1,38/ doanh thu, cao h(n 2007 là 1,205. /iu
này cho th+y hi*u su+t s\ dKng tài s1n c6a VNM là cao

Hi*u su+t s\ dKng v4n cS ph0n là 1,72 nghna là nWm
2008 VNM có doanh thu thu0n lXn h(n v4n cS ph0n là
1,72 l0n, cao h(n 2007 là 1,51 l0n. Qiu này cho th+y
hi*u su+t s\ dKng v4n cS ph0n cao và cao h(n hi*u su+t
s\ dKng tSng tài s1n.

Trong nWm 2008 tài s1n c4 /$nh c6a VNM tWng so vXi
2007 /iu này thO hi*n D vi*c cty /ã /0u t& s\a ch>a,
mua mXi mBt s4 máy móc công ngh*, trang thi#t b$ hi*n
/;i; h* th4ng t6 /ông t6 mát, xe l;nh /&<c /0u t& mD
rBng /O /áp Fng nhu c0u tWng tr&Dng c6a nhóm hàng
s>a chua. Qó là lý do /ã làm tWng doanh thu c6a VNM
trong 2008. QPt trong b4i c1nh hi*n nay k#t h<p vXi kh1
nWng sinh l<i c6a cty, nh>ng tZ s4 hi*u su+t s\ dKng tài
s1n c6a VNM là t&(ng /4i cao. Theo mBt th4ng kê 2008
thì cty /ã /;t /&<c hi*u su+t là 70%.

TK s+ giá trên th) tr<ang
Thu nh=p m[i cS ph0n(EPS)= 7,132, tWng 1,525 so
vXi nWm 2007 cho th+y trong nWm 2008 cF m[i cS ph0n
nEm gi>, cS /ông c6a Vinamilk s9 thu /&<c 7.132 /5ng.
CS tFc m[i cS ph0n (DIV) là 2900/, không /Si so vXi
nWm 2007.

TZ s4 giá trên thu nh=p (P/E)= 11,64 /iu này có
nghna là giá cS ph0n c6a công ty d&<c bán g+p 11,64 l0n
so vXi thu nh=p hi*n hành c6a nó. So vXi nWm 2007 là
29,25 thì tZ s4 này gi1m h(n 50%.
Tóm l;i, nWm 2008 EPS có tWng nh&ng mFc tWng
không /áng kO so vXi sC sKt gi1m c6a giá th$
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

38
TCDN 14 – K33
T< su*t thu nhp[1/(P/E)]
= Thu nhp mLi c?
ph@n/Giá th5 tr78ng m4t
c? ph@n.

T< su*t c? tDc = C? tDc
mLi c? ph@n/Giá th5
tr78ng m4t c? ph@n.
T< lB chi tr, c? tDc = C?
tDc chi tr, mLi c?
ph@n/Thu nhp mLi c?
ph@n


tr&'ng.2008 là mBt nWm mà nn kinh t# có nhi#u bi#n
/Bng, nn kinh t# kh6ng ho1ng, th$ tr&'ng chFng khoán
không m+y sáng s6a, ngành thCc phVm và /5 u4ng gPp
nhiu vK tai ti#ng /iOn hình nh& vK melanin… khi#n các
nhà /0u t& e ng;i, làm giá th$ tr&'ng sKt gi1m dNn /#n
P/E gi1m.Tuy nhiên tZ s4 này vNn D mFc cao so vXi mPt
bRng giá th$ tr&'ng nWm 2008.Do /ó, dCa trên triOn
v2ng phát triOn c6a doanh nghi*p sFc tWng tr&Dng c6a
ngành s>a Vi*t Nam và kh1 nWng h5i phKc c6a th$
tr&'ng chFng khoán Vi*t Nam v mPt dài h;n, thì cS
phi#u VNM /ang và s9 mang nh>ng c( hBi mXi cho nhà
/0u t&.
TZ su+t thu nh=p(1/(P/E)) nWm 2007 và 2008 l0n l&<t
là 3,4% và 8,6%. Có nghna là nWm 2008 thu nh=p c6a cS
/ông chi#m 8,6% so vXi giá th$ tr&'ng c6a cS ph0n và
/ã tWng so vXi 2007 là 5,2%.

TZ su+t cS tFc= 3,5% tWng 1,73% so vXi nWm 2007,
cho ta th+y rRng cS tFc c6a công ty trong nWm 2008
chi#m 3.5% so vXi giá th$ tr&'ng c6a cS ph0n. Tuy là
trong 2 nWm 2007, 2008 cS tFc chi tr1 trên cS ph0n là
không /Si nh&ng do tác dBng c6a vi*c sKt gi1m giá th$
tr&'ng c6a cS ph0n làm tWng tZ su+t này.

TZ l* chi tr1 cS tFc là 29%,2007 cho th+y trong nWm
2008 trong công ty có sC gi1m tZ l* chi tr1 cS tFc cho
cS /ông, tWng tZ l* l<i nhu=n gi> l;i /O tái /0u t& vXi hi
v2ng tWng tr&Dng nhanh trong cS tFc cHng nh& /Vy giá
th$ tr&'ng lên cao thu hút thêm /0u t& bRng sC chênh
l*ch giá.

IV. Phân tích Dupont:
Vi*c phân tích các tZ s4 tài chính không chI /(n thu0n là vi*c /ánh giá
riêng l] tUng tZ s4 mBt. Chính vì th#, ph0n ti#p theo d&Xi /ây, chúng tôi xin / c=p
/#n ph&(ng pháp phân tích Dupont /O liên k#t các tZ s4 này l;i, cùng /&a ra
nh>ng /ánh giá t4t h(n cho tình hình tài chính c6a công ty Vinamilk.

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

39
TCDN 14 – K33
S ;> phân tích Dupont c-aVNMChia
Chia
Nhân
Tài s1n dài h;n khác
243.810

TSCQ
1.936.923

TS không l&u /Bng
2.779.354

Kho1n ph1i thu dài h;n
457

Kho1n /0u t& tài chính dài h;n
598.164

Dthu thu0n
8.208.982

Vòng quay TS
1.38

TSSL/ doanh thu
15,23%

TSSL / VCP (ROE)
26,25%

Thu nh=p ròng
1.250.120

1- TSng n< / TS
80,65%

TSSL/ TS (ROA)
21%

Dthu thu0n
8.208.982

TSng doanh
thu
8.603.965

Kho1n ph1i thu ngEn
h;n 646.385

Tin mPt,/0u t&
ngEn h;n 712.656

Hàng t5n kho
1.775.342

TS ngEn h;n
khác 53.222
TS l&u /Bng
3.187.605

TSng tài s1n
5.966.959

VCSH
4.761.913

GVHB
5.610.969

Chi phí bán hàng-qu1n lý doanh nghi*p
1.350.112

Chi phí tài chính -các chi phí khác
273.149

TSng chi phí
7.353.845

Thu# TNDN
122.615

Chia
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

40
TCDN 14 – K33
Xét t< su*t sinh l>i trên t?ng tài s,n ROA:
TZ s4 này cho th+y VNM mBt công ty dNn /0u ngành s>a /ã và /ang có kh1
nWng sinh l'i r+t cao. VNM có /&<c kh1 nWng sinh l'i t4t nh& th# là do hai nguyên
nhân chính sau:
+ ThF nh+t, so vXi các cty /4i th6 cùng ngành nói chung, và Hà NBi Milk
nói riêng thì l<i nhu=n gBp c6a VNM trong nWm 2008 là /ang /&<c c1i thi*n d0n
trong khi c6a Hanoimilk l;i /ang gi1m /i, mPc dù tr&Xc /ó l<i nhu=n gBp c6a hai
doanh nghi*p này là g0n nh& nhau.
+ ThF hai,VNM /ã kiOm soát t4t chi phí bán hàng t4t, D tZ l* 40%-50% so
vXi l<i nhu=n gBp. Trong khi /ó, chi phí bán hàng c6a Hanoimik th&'ng D mFc
65%-70% so vXi l<i nhu=n gBp. QPc bi*t trong nWm 2008, chi phí này /ã tWng v&<t
quá c1 l<i nhu=n gBp là nguyên nhân dNn /#n tình tr;ng thua l[.
CK thO h(n ta l;i cùng nhau quan sát s( /5 Dupont và xem xét m4i quan h* gi>a
ROA và các t- s4 tài chính khác:
Ta có: ROA= t< su*t sinh l>i trên doanh thu* vòng quay tài s,n
Trong /ó TSSL/DT = lãi ròng/doanh thu. Nh& /ã nói D trên VNM kiOm soát
t4t chi phí, l;i gi> vHng d&<c uy tín vè ch+t l&<ng, có th&(ng hi*u trong ngành s>a
nên tuy là 2008 là mBt nWm khó khWn cho ngành thì VNM vNn có mFc l<i nhu=n
khá cao và Sn /$nh. Qiu này khi#n tZ su+t sinh l<i trên doanh thu gia tWng.
Bên c;nh /ó vòng quay tài s1n c6a VNM cHng tWng tU 1,205 lên 1,38 trong
nWm 2008 là do công ty /ã s\ dKng tài s1n hi*u qu1 h(n nWm 2007.
Nh& v=y do sC gia tWng trong c1 2 y#u t4t TSSL/DT và vòng quay tài s1n khi#n
cho ROA tWng.
Ta cMng có thO trình bày ROE d7Hi d%ng sau:
ROE = Doanh thu thu0n / v4n cS ph0n x Lãi ròng/ Doanh thu thu0n
= Hi*u su+t s\ dKng v4n cS ph0n x TZ su+t sinh l<i trên doanh thu
=1.724 x 0.152 = 0.2625
Theo cách thFc phân tích nh& trên thì ROE ch$u tác /Bng bDi 2 y#u t4: hi*u
su+t s\ dKng v4n cS ph0n và tZ su+t sinh l<i trên doanh thu. Trong /ó, hi*u su+t s\
dKng v4n cS ph0n c6a Vinamilk là 1.724 /iu này có nghna là cF 1 /5ng v4n cS
ph0n t;o ra 1.724 /5ng doanh thu. Ta th+y tZ s4 này là mBt tZ s4 t&(ng /4i t4t.
Qiu này càng thO hi*n cho ta th+y vi*c s\ dKng có hi*u qu1 tU v4n cS ph0n. TU
vi*c s\ dKng có hi*u qu1 ngu5n v4n công ty nh& th# này, Vinamilk s9 ti#p tKc thu
hút /&<c nhiu nhà /0u t& quan tâm h(n n>a.
Chi ti#t h(n n>a ta có thO phân tích ROE thành 3 tZ s4 nh& sau:
ROE = Doanh thu thu0n/TSng tài s1n x TSng tài s1n/ V4n cS ph0n x
Lãi ròng/ Doanh thu thu0n
= Hi*u su+t s\ dKng tSng tài s1n x TZ s4 tSng tài s1n trên v4n cS
ph0n x TZ su+t sinh l<i trên doanh thu
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

41
TCDN 14 – K33
=1.376*1.253*0.152 = 0.2625
Tóm l;i, qua phân tích ta th+y ROE c6a công ty tWng ch6 y#u là do
- Công ty s\ dKng hi*u qu1 ngu5n tài s1n hi*n có thO hi*n qua sC gia tWng
vòng quay tài s1n.
- Duy trì mFc l2i nhu=n gBp t4t trong giai /o;n khó khWn /5ng th'i có chính
sách kiOm soát chi phí t4t thO hi*n thông qua sC gia tWng TSSL trên doanh
thu.
- S\ dKng v4n vay hi*u qu1. MFc /B s\ dKng /òn bVy tài chính:
So vXi nWm 2007 tZ s4 n< trên tSng tài s1n c6a công ty /ã gi1m tU 19,78%
xu4ng còn 19,35%. Nhìn chung so vXi nWm 2 /iu này chFng t8 tuy trong nWm
2008 công ty vNn có s\ dKng /òn bVy tài chính nh&ng mFc /2 s\ dKng không cao
nh& nWm 2007. Do ROA vNn bé h(n ROE nên vi*c s\ dKng /òn bVy tài chính
trong nWm 2008 c6a công ty vNn có hi*u qu1.
Ta th+y, Vinamilk s\ dKng /òn bVy tài chính th+p vXi tSng n< ngEn h;n và dài
h;n chi#m 15.6% tSng tài s1n, và chi#m 18.7% ngu5n v4n ch6 s^ h>u. Qáng chú ý
trong c( c+u n< chI có kh8ang 27 tZ là n< ch$u lãi tU VCB-Chi nhánh Thành ph4
H5 Chí Minh /O tài tr< cho dC án lEp /Pt dây chuyn /óng hBp s>a /Pc có /&'ng
t;i nhà máy s>a Th4ng Nh+t. Qa ph0n các kh8an ph1i tr1 còn l;i Vinamilk /u
chi#m dKng v4n tU nhà cung c+p vXi th'i gian chi#m dKng v4n lên g0n g+p /ôi so
vXi th'i gian Vinamilk b$ chi#m dKng v4n tU khách hàng.
Nhìn chung trong b4i c1nh hi*n nay, nh>ng doanh nghi*p nào co1 mô hình
kinh doanh t4t, c( ch# qu1n lý /0u vào hi*u qu1, ít s\ dKng /òn bVy tài chính,
doanh thu tWng tr&Dng dCa ch6 y#u trên ho;t /Bng s1n xu+t kinh doanh chính s9 là
kh8an /0u t& t4t trong trung và dài h;n. Trong nhóm doanh nghi*p /5 u4ng thCc
phVm, chI có Vinamilk là vào th'i /iOm hi*n t;i mXi /áp Fng /&<c các chI tiêu
này, do doanh nghi*p này có th$ ph0n chi ph4i trên th$ tr&'ng t;i nhiu mPt hàng,
có /òn bVy tài chính th+p và chi#n l&<c ti#p th$ khá hi*u qu1. Trong khi nhiu
doanh nghi*p cùng ngành v&Xng ph1i vK scandal melamine. QPc bi*t, Vinamilk là
doanh nghi*p có dòng tin r+t t4t vXi dòng tin tU ho;t /Bng s1n xu+t kinh doanh.
PH"N 3: PHÂN TÍCH DÒNG TIFN:
I. Phân tích tình hình l<u chuyCn tiIn t8:
Qua sC phân tích BCKQHDKD có thO th+y d&<c tình hình l<i nhu=n c6a mBt
công ty. Tuy nhiên l<i nhu=n không /5ng nh+t vXi tin mPt, các hình thFc bin /Si
theo th'i gian c6a tin mPt nh& hàng t5n kho, kho1n ph1i thu ph1i /&<c quy trD v
thành tin mPt mXi trD thành m;ch máu nuôi s4ng doanh nghi*p.
Báo cáo l&u chuyOn tin t* là mBt ngu5n thông tin h>u ích cho vi*c /ánh giá
kh1 nWng t;o tin, kh1 nWng thanh toán hoPc nhu c0u vay v4n c6a mBt doanh
nghi*p. Báo cáo l&u chuyOn tin t* là b1ng tr1 l'i tóm tEt câu h8i “ tin c6a doanh
nghi*p /#n tU /âu và /&<c s\ dKng nh& th# nào, cho mKc /ích gì?” Q5ng th'i
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

42
TCDN 14 – K33
cHng cho phép lí gi1i t;i sao doanh nghi*p /ang có lãi mà ph1i /i vay tin nBp thu#
nhà n&Xc hay vNn b$ phá s1n vì không có tin thanh toán n<…
Chính vì th# mà phân tích tình hình l&u chuyOn tin t* c6a mBt doanh nghi*p là
mBt trong nh>ng trK cBt quan tr2ng /O các nhà qu1n tr$ có thê nEm bEt tình hình tài
chính thCc sC c6a công ty. V=y tình hình tài chình c6a VNM d&<c ph1n ánh th#
nào qua tình hình l&u chuyOn tin t* c6a công ty trong nWm 2008. Ta hãy /i vào
phân tích:


NWm 2008 NWm 2007 Chênh l*ch
TZ tr2ng l&u
chuyOn tin tU
các h2at /Bng
L&u chuyOn thu0n tU ho;t /Bng kinh
doanh
1,269,759 313,478 956,281
305.055%
L&u chuyOn tin thu0n tU ho;t /Bng
/0u t&
(531,785) (1,015,978) 484,193
-47.658%
L&u chuyOn thu0n tU ho;t /Bng tài
chính
(517,194) 663,413 (1,180,607)
-177.960%
L&u chuyOn thu0n trong nWm 220,825 (39,087) 259,912 -664.958%
DCa vào b1ng trên ta dL dàng nh=n th+y, tr&Xc nh+t xét v dòng tin hình thành
tU ho;t /Bng trong nWm 2008 thì dòng tin thu0n tU ho;t /Bng s1n xu+t kinh doanh
thu cân /4i chi còn d& 1.269.759tr trong khi /ó dòng tin thu0n tU ho;t /Bng /0u
t& và ho;t /Bng tài chính thu cân /4i chi còn thi#u hKt l0n l&<t là 531.785tr và
517.194tr.
Dòng ti3n vào, dòng ti3n ra c1a VNM trong nGm 2008:

NBm 2008 NBm 2007
T:ng thu 8.672.651 8.588.070
T:ng chi 8.452.099 8.627.157

Ta nh=n th+y tSng dòng tin vào = 8672651 tr/, so vXi nWm 2007 là 8.588.070
tr/. Qiu này cho th+y dòng tin vào tWng 84581 tr/. Và tSng dòng tin ra c6a
công ty vào nWm 2008 là 8.452.099 tr/ so vXi nWm 2007 là 8.627.157 tr/. Qua s4
li*u tính toán trên, ta th+y /&<c sC n[ lCc c6a công ty là r+t lXn trong vi*c cân /4i
tin c6a mình. MBt trong nh>ng lí do dNn /#n sC thành công trong n[ lCc này
chính là vi*c c4 gEng qu1n lí chPt các kho1n chi phí c6a công ty. Ph0n sau chúng
t4i s9 làm rõ h(n v+n / này.
Trên c( sD cân /4i tin gi>a thu và chi, thì l&<ng tin l&u chuyOn thu0n trong
nWm 2008 là 220,825 tr/, còn l&<ng tin l&u chuyOn thu0n trong nWm 2007 là -
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

43
TCDN 14 – K33
39,087 tr/. Công ty trong nWm 2008 /ã mD rBng quy mô s1n xu+t, và trên c( sD
này /ã phát triOn ho;t /Bng mBt cách có hi*u qu1.
Nh& v=y nhìn chung trong nWm 2008, duy chI tình hình ho;t /Bng s1n xu+t
kinh doanh là thUa tin thanh toán trong khi tình ho;t dBng /0u t& và ho;t /Bng tài
chính thì thi#u hKt tin thanh toán. Tuy nhiên, k#t qu1 trên vNn cho th+y mBt d+u
hi*u kh1 quan và h<p lí. BDi l9, trong giai /o;n /0u t& c( sD v=t ch+t công ty vNn
cân /4i tin trong ho;t /Bng s1n xu+t kinh doanh. Bên c;nh /ó so vXi nWm 2007
thì công ty còn làm tWng dòng tin thu0n này lên 956.281 tr mBt l&<ng tWng /áng
kO.

Xem xét các giá tr), tK trDng tcng dòng tiIn
l<u chuyCn tc các ho9t JLng cEa công ty.

CHd TIÊU NBm 2008 NBm 2007 Chênh l8ch
S+ tiIn
TK
trDng
S+ tiIn
TK
trDng
Giá tr)
TK
trDng
HOVT 7WNG STN XUfT
KINH DOANH

Thu 8,401,484 96.87% 6,707,555 78.10% 1,693,929 18.77%
Chi 7,131,725 84.38% 6,394,077 74.12% 737,648 10.27%
L&u chuyOn thu0n 1,269,759

313,478

956,281

HOVT 7WNG 7"U T%

-

Thu 97,62 1.13% 301,038 3.51% -203,418 -2.38%
Chi 629,405 7.45% 1,317,016 15.27% -687,611 -7.82%
L&u chuyOn thu0n -531,785

(1,015,978)

484,193

HOVT 7WNG TÀI CHÍNH

-

Thu
173,547 2.00% 1,579,477 18.39% (1,405,930)
-
16.39%
Chi 690,696 8.17% 916,064 10.62% -225,368 -2.45%
L&u chuyOn thu0n -517,149

663,413

(1,180,562)

L<u chuyCn thuMn trong kì 220,825

-39,087

259,912

TiIn tOn JMu kì 117,819

156,895

-39,076

TiIn tOn cu+i kì 338,654

117,819

220,835


1. Giá tr)
Kh1o sát tình hình bi#n /Bng dòng tin 2 nWm 2007- 2008:
a) Ho%t ;4ng s,n xu*t kinh doanh:
Ho;t /Bng s1n xu+t kinh doanh có dòng tin thu tWng 1.693.929 trd, dòng tin
thu0n ho;t /Bng s1n xu+t kinh doanh tWng 956.281trd, /1m b1o mFc cân /4i gi>a
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

44
TCDN 14 – K33
dòng thu vXi dòng chi. Qây là d+u hi*u thO hi*n sC lành m;nh, kh1 quan v kh1
nWng t;o tin /1m b1o cho ho;t /Bng s1n xu+t kinh doanh.

L<u chuyCn thuMn tc ho9t JLng sNn xuHt
kinh doanh
NBm 2008 NBm 2007
Tin thu bán hàng, cung c+p d$ch vK và
doanh thu khác
8.347.977 6.629.053
Tin chi tr1 cho ng&'i cung c+p hàng hóa và
d$ch vK
(5.839.248) (5.336.844)
Tin tr1 ng&'i lao /Bng (3.104) (426)
Tin chi tr1 lãi vay (26.971) (11.667)
Tin nBp thu# thu nh=p doanh nghi*p (101.861) -
Tin thu khác tU ho;t /Bng kinh doanh 53.507 78.502
Tin chi khác tU các ho;t /Bng s1n kinh
doanh
(103.373) (153.257)
Tin chi tr1 chi phí ho;t /Bng (1.057.168) (891.883)

Theo b1ng BCLCTT /&<c l=p theo ph&(ng pháp trCc ti#p trên /ây, ta th+y:
- NWm 2008 dòng tin thu tU bán hàng cung c+p d$ch vK lXn h(n dòng tin
thu trong nWm 2007 là 1.718.924 tr/, vXi tZ l* là 0.25%. Còn ghi nh=n v kho1n
chi cho ng&'i cung c+p hàng hóa và d$ch vK tWng 502.404 tr/, tWng 9.4%. Nh& /ã
trình bày D trên, chính nh>ng s4 li*u này cho ta th+y /&<c sC n[ lCc kiOm soát chi
phí mBt cách chPt ch9 c6a công ty. Làm tWng hi*u qua ho;t /Bng cho công ty r+t
nhiu.
-Nh& v=y, tóm l;i lu5ng tin tU ho;t /Bng kinh doanh cung c+p thông tin c(
b1n /O /ánh giá kh1 nWng t;o tin c6a VNM tU ho;t /Bng kinh doanh. Công ty /ã
có mBt tình hình tài chính lành m;nh, trang tr1i các kho1n n<, duy trì các ho;t
/Bng, tr1 cS tFc và ti#n hành các ho;t /Bng /0u t& mXi mà không c0n /#n ngu5n
trang tr1i tU bên ngoài.
b) Ho%t ;4ng ;@u t7:
- Nhìn vào b1ng báo cáo l&u chuyOn tin t*. Ta th+y dòng l&u chuyOn thu0n
trong ho;t /Bng /0u t& là -531,785 tr/, dòng thu gi1m 203.418trd, chi gi1m
687.611trd . Qây ch&a h?n là mBt d+u hi*u x+u trong ho;t /Bng s1n xu+t kinh
doanh. MPt khác, gi1 s\ n#u l&u chuyOn tin thu0n tU ho;t /Bng /0u t& d&(ng
(thu>chi) cHng ch&a h?n là t4t bDi l9, khi /ó k#t qu1 c6a s4 tin thu do bán tài s1n
c4 /$nh và thu h5i v4n /0u t& tài chính nhiu h(n s4 tin chi ra /O mD rBng /0u t&,
mua sEm tài s1n c4 /$nh và tWng /0u t& tài chính. Nói cách khác, /iu này /5ng
nghna vXi mBt sC thu hTp trong ho;t /Bng /0u t&.

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

45
TCDN 14 – K33
L%U CHUYgN Th HOVT 7WNG 7"U T% NBm 2008 NBm 2007
Tin chi /O mua, xây dCng TSCQ (445,062) (743,965)
Tin thu tU thanh lí tài s1n c4 /$nh và tài s1n dài h;n khác 4,217 2,305
Tin chi cho ho;t /Bng /0u t& chFng khoán (487,475)
Tin thu h5i bán l;i chFng khoán /0u t& và trái phi#u 3,010 77,964
Kho1n vay c+p cho liên doanh và công ty con (80,926)
(TWng)/ gi1m kho1n tin g\i có kì h;n t;i ngân hàng (50,191) 115,443
Tin chi /0u t& góp v4n váo /(n v$ khác (134,152) (4,650)
V4n góp nh=n tU các cS /ông thiOu s4 20
Tin thu lãi cho vay, cS tFc và l<i nhu=n /&<c chia 90,373 105,326
L&u chuyOn tin thu0n tU ho;t /Bng /0u t& (531,785) (1,015,978)

- Quay trD l;i vXi tình hình thCc t# t;i VNM ta th+y, dòng tin thu0n trong
nWm 2007, 2008 /u là nh>ng con s4 âm và nh& phân tích nói trên thì /ây vNn là
mBt d+u hi*u tích cCc trong ho;t /Bng /0u t&. Tuy nhiên so vXi nWm 2007 có sC
gi1m l&<ng tin trong thu và chi. Tr&Xc tiên, v các kho1n thu, h0u h#t các kho1n
thu /u gi1m. Bên c;nh /ó là sC gi1m sút trong các kho1n chi nh& chi mua, xây
dCng TSCQ, không chi /0u t& chFng khoán, /0u t& cho liên doanh và công ty con.
Nh& v=y nhìn chung, ho;t /Bng /0u t& nWm 2008 vNn r+t kh1 quan, tuy nhiên so
vXi nWm 2007 thì qui mô /0u t& /ã có sC gi1m sút. BRng chFng là trong tình hình
th$ tr&'ng chFng khoán không m+y sang s6a, công ty /ã gi1m l&<ng tin /0u t&
vào chFng khoán ngEn h;n và c1 trái phi#u ngEn h;n mBt cách /áng kO. Thay vào
/ó là sC tWng lên c6a kho1n /0u t& vào tin g\i ngEn h;n, và mBt kho1n tWng nhT
trong /0u t& vào các công ty con c6a VNM. Theo chúng tôi /ây là nh>ng /iu
chInh trong quy#t /$nh /0u t& khá h<p lý giúp công ty /Fng v>ng tr&Xc nh>ng khó
khWn trong mBt nWm /0y khó khWn và bi#n /Bng nh& nWm 2008
c) Ho%t ;4ng tài chính:
- Ho;t /Bng tài chính có dòng thu gi1m m;nh, gi1m 1.405.930trd, là do trong
nWm chI t5n t;i ngu5n thu duy nh+t tU vi*c vay ngEn và dài h;n. Dòng chi gi1m
225.368trd trong /ó gi1m m;nh D kho1n tr1 n< g4c vay, gi1m 367.920trd. SC gi1m
trong c1 dòng chi, thu c6a ho;t /Bng tài chính dNn /#n k#t qu1 là dòng tin thu0n
tU ho;t /Bng này gi1m m;nh, tU thUa tin thanh toán sau cân /4i chi nWm 2007,
thành thi#u hKt 517.149trd sau cân /4i chi nWm 2008, gi1m 1.108.562trd.

L%U CHUYgN Th HOVT 7WNG TÀI CHÍNH NBm 2008 NBm 2007
Tin thu tU phát hành cS phi#u 1,219,447
Tin vay ngEn h;n, dài h;n nh=n /&<c 173,547 360,000
tin chi tr1 n< g4c vay (9,963) (377,883)
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

46
TCDN 14 – K33
CS tFc, l<i nhu=n /ã tr1 cho ch6 sD h>u (680,733) (538,181)

* S4 li*u cho th+y dòng tin thu tU phát hành cS phi#u trong nWm c6a công
ty là bRng 0, so vXi nWm 2007 là 1.219.477 tr/, /ó là do 1nh h&Dng c6a th$ tr&'ng
chFng khoán nhiu bi#n /Bng trong nWm. C1 kho1n tin vay ngEn h;n, dài h;n
nh=n /&<c c6a công ty cHng gi1m /áng kO. Thi#t nghn /ây có thO là chính sách c6a
công ty không ch6 tr&(ng huy /Bng v4n tU lãi vay vì nh& ta bi#t, công ty có mFc
/B /Bc l=p tài chính khá cao, ngu5n v4n ch6 y#u là v4n tU ch6 sD h>u. kho1n cS
tFc chi tr1 cho cS /ông cHng cho th+y công ty thCc hi*n nh& l'i hFa c6a mình, duy
trì mFc tr1 cS tFc không th+p h(n mFc bình th&'ng. Chính nh>ng kho1n này là
nguyên nhân ch6 y#u làm cho l&u chuyOn tin thu0n trong ho;t /Bng tài chính c6a
công ty gi1m rõ r*t.
- Nh& v=y trong nWm 2008 ho;t /Bng tài chính /ã không mang l;i ngu5n thu
cho công ty, nh&ng qua /ó cHng thO hi*n sC /Bc l=p trong tài chính c6a công ty.
Công ty c0n có nh>ng k# ho;ch tài chính t4t h(n, giúp cân /4i ngu5n thu tài chính,
/O làm gia tWng dòng tin cho công ty trong t&(ng lai.
2. TK trDng
Quan sát c( c+u dòng tin qua 2 nWm 2007-2008.

CHd TIÊU NBm 2008 NBm 2007 Chênh l8ch
TK trDng TK trDng TK trDng
HOVT 7WNG STN XUfT KINH DOANH
Thu 96.87% 78.10% 18.77%
Chi 84.38% 74.12% 10.27%
L&u chuyOn thu0n

a) Ho%t ;4ng s,n xu*t kinh doanh:
Có tZ tr2ng dòng tin thu tWng 18,77%, dòng chi tWng 10,27% và vNn chi#m tZ
tr2ng lXn nh+t trong t5ng ngu5n thu, ngu5n chi c6a công ty. Qua /ó thO hi*n mBt
kh1 nWng t;o tin t4t h(n và tác /Bng tích cCc trong ho;t /Bng s1n xu+t kinh
doanh.
- TZ tr2ng dòng tin vào tU ho;t /Bng kinh doanh so vXi tSng dòng tin vào
c6a công ty là 96.87%. Qây chính là h* s4 /ánh giá nWng lCc t;o ra ngu5n tin tU
ho;t /Bng kinh doanh chính c6a doanh nghi*p. Nh& ta /ã bi#t thông th&'ng tZ l*
nay chi#m r+t cao (>80%) và là ngu5n tin ch6 y#u dùng trang tr1i cho ho;t /Bng
/0u t& dài h;n và tr1 cS tFc cHng nh& các kho1n vay ngEn h;n, dài h;n. Nh& v=y
so vXi nWm 2007 công ty /ã /Vy m;nh hi*u qu1 tU ho;t /Bng s1n su+t kinh doanh
c6a mình, thO hi*n mBt xu h&Xng tWng tr&Dng c6a công ty trong hoàn c1nh nên
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

47
TCDN 14 – K33
kinh t# /ang gPp nhiu khó khWn. Qây là mBt n[ lCc r+t lXn c6a công ty. Chúng tôi
/ánh giá r+t cao kh1 nWng t;o tin này c6a VNM.
- Bên c;nh /ó tZ tr2ng dòng tin ra tU ho;t /Bng kinh doanh so vXi tSng dòng
tin vào cHng có tWng nh&ng tZ l* tWng nh8 h(n khá nhiu so vXi tZ trong c6a dòng
tin vào. Qiu này cho th+y không nh>ng công ty ho;t /Bng hi*u qu1 mà còn có
chính sách qu1n lý dòng tin ra r+t chPt ch9 h<p lý.

CHd TIÊU NBm 2008 NBm 2007 chênh l8ch
tK trDng tK trDng tK trDng
HOVT 7WNG 7"U T%
Thu 1.13% 3.51% -2.38%
Chi 7.45% 15.27% -7.82%

b) Ho%t ;4ng ;@u t7 :
Có tZ tr2ng ngu5n thu, chi gi1m h(n mBt n\a so vXi nWm 2007. SC gi1m này
thO hi*n xu h&Xng gi1m d0n sC thi#u hKt tin, /ây cHng là d+u hi*u thích h<p c6a
giai /o;n thu hTp /0u t&
- Ho;t /Bng /0u t& không kO /#n /0u t& tài s1n c4 /$nh là nét /Pc tr&ng c6a
doanh nghi*p trong nn kinh t# th$ tr&'ng. Tin t* luôn /&<c tính toán theo giá tr$
th'i gian, m2i /5ng tin /u có môi tr&'ng l&u chuyOn thông su4t trong /ó ch6
y#u là th$ tr&'ng chFng khoán. Ngoài ra doanh nghi*p th&'ng /0u t& vào các lnnh
vCc dài h;n khác : /0u t& kinh doanh b+t /Bng s1n, cho thuê dài h;n tài s1n c4
/$nh, liên doanh, hùn v4n…nhRm mKc /ích tìm ki#m ngu5n thu nh=p Sn /$nh lâu
dài. Do /ó, nh=n th+y tình hình chung c6a nn kinh t#, VNM /ã thu hTp kho1n /0u
t& c6a mình vào th$ tr&'ng chFng khoán và kho1n c+p & góp v4n c6a mình l;i,
dNn /#n sC sKt gi1m trong tZ tr2ng c6a thu & chi ho;t /Bng /0u t& so vXi tSng
dòng tin vào.

CHd TIÊU NBm 2008 NBm 2007 chênh l8ch
TK trDng TK trDng TK trDng
HOVT 7WNG TÀI CHÍNH
Thu 2.00% 18.39% -16.39%
Chi 8.17% 10.62% -2.45%

c) Ho%t ;4ng tài chính
TZ tr2ng ngu5n thu gi1m m;nh tU 18,39% xu4ng còn 2%, tZ tr2ng ngu5n chi
cHng gi1m nh&ng gi1m ít h(n, gi1m 2,45%. Nh& /ã / c=p D ph0n trên thì ngu5n
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

48
TCDN 14 – K33
thu và chi cHng nh& tZ tr2ng ngu5n thu, chi c6a ho;t /Bng tài chính /u gi1m sút,
/iu này cHng cho th+y sC gi1m trong c( c+u c6a v5n ch6 sD h>u.
- Chúng ta /u bi#t dòng tin tU ho;t /Bng tài chính, chính là dòng tin /&<c
huy /Bng và /iu ph4i cho ho;t /Bng /0u t& n#u l&u chuyOn tin tU ho;t /Bng kinh
doanh không /6 cho ho;t /Bng /0u t&. Vi*c huy /Bng /ó có thO là các kho1n v4n
vay hay phát hành thêm cS phi#u. Trong tr&'ng h<p công ty VNM c6a chúng ta,
nh=n th+y /&<c vi*c l&u chuyOn tin tU ho;t /Bng kinh doanh sang ho;t /Bng /0u
t& là hoàn toàn có thO cân /4i. Qiu này cho th+y ngoài y#u t4 do 1nh h&Dng c6a
nn kinh t# kh6ng ho1ng, /ây cHng chính là nguyên nhân khi#n tZ tr2ng trong thu
và chi tU ho;t /Bng tài chính c6a công ty gi1m sút so vXi nWm 2007.
II. MLt s+ tK s+ trong phân tích BCLCTT
• TZ s4 gi>a l<i nhu=n thu0n trên l&u chuyOn tin thu0n tU ho;t /Bng KD
(operating ratio)=1.08.(1.036) (2007=3.05,(2.76))
+ Y#u t4 1nh h&Dng /#n tZ s4: chính sách kh+u hao, qu1n lý tài s1n nh&
ph1i thu, ph1i tr1, t5n kho
+ TZ s4 th+p: ph1n ánh v4n /0u t& c4 /$nh cao, qu1n lý v4n l&u /Bng t4t
+ TZ s4 cao: hàng t5n kho ch=m l&u chuyOn, chính sách bán tr1 ch=m…
Trong tZ s4 này có sC sKt gi1m so vXi nWm 2007. Các y#u t4 1nh h&Dng /#n tZ
s4 này g5m các chính sách kh+u hao, và các kho1n qu1n lý tài s1n nh& ph1i thu,
ph1i tr1, t5n kho… VXi báo cáo l&u chuyOn tin t* c6a VNM ta th+y, các kho1n
kh+u hao c6a công ty tWng lên 178.430 tr/ so vXi nWm 2007, còn kha8n ph1i thu thì
tWng 13.354 tr/, kho1n ph1i tr1 gi1m 105.919 tr/, và hàng t5n kho tWng 112.069 tr/
so vXi nWm 2007
TZ s4 này th+p h(n tZ s4 c6a nWm 2007 ph1n ánh tình hình v4n /0u t& c4 /$nh
cao h(n, và qu1n lý v4n l&u /Bng t4t h(n nWm 2007.
• TZ s4 /0u t&: chi /0u t& mua sEm TS / (giá tr$ kh+u hao+tin thu thanh lý
TS) (investment ratio) =2.44 (2007=5.59)
+ Y#u t4 1nh h&Dng /#n tZ s4 /0u t&: chính sách /0u t&.
+ TZ s4 lXn h(n 1: công ty /ang tWng c&'ng /0u t&
+ TZ s4 nh8 h(n 1: công ty /ang h&Dng l<i tU k#t qu1 /0u t& trong quá khF
VNM là mBt công ty chú tr2ng ho;t /Bng /0u t& c6a doanh nghi*p. Trong nWm
2008 tZ s4 này c6a công ty tuy có gi1m m;nh so vXi nWm 2007. Ch6 y#u là công ty
gi1m m;nh ho;t /0u /0u t& vào th$ tr&'ng chFng khoán. Còn các kho1n /0u t&
khác c6a công ty vNn /&<c chú tr2ng nh& các dC án /0u t& vào các công ty con và
công ty khác:
o Hoàn thành và /&a vào ho;t /Bng nhà máy s>a Tiên S(n t;i khu
công nghi*p Tiên S(n BEc Ninh.
o Hoàn thành giai /o;n hai c6a nhà máy cà phê Sài Gòn t;i khu MY
Ph&Xc, Bình D&(ng.
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

49
TCDN 14 – K33
o Q&a vào s\ dKng tSng kho thành phVm và nguyên li*u t;i khu công
nghi*p Trà Nóc, C0n Th(.
o Trang tr;i bò Ngh* An, trang tr;i bò thF ba c6a VNM.
o Q0u t& vào các công ty con nh& công ty TNHH MBt Thành viên bò
s>a VN, công ty CS ph0n s>a Lam S(n…
o Và các công ty liên k#t, liên doanh…
Tuy có sC gi1m sút trong ho;t /Bng /0u t& nh&ng tZ s4 này c6a VNM vNn lXn
h(n 1. Qiu này cho th+y công ty vNn /ang tWng c&'ng cho ho;t /Bng /0u t& c6a
mình.

• TZ l* các lo;i ngu5n cung c+p v4n trong tSng ngu5n thu c6a tin mPt (cash
sources percentages)
* TZ l* ngu5n v4n ngEn h;n trong tSng ngu5n thu c6a tin mPt = 11.2.
* TZ l* tSng ngu5n cung c+p v4n trong tSng ngu5n thu c6a tin mPt = 68.2.
* TZ l* ngu5n v4n dài h;n trong tSng ngu5n thu c6a tin mPt = 57.
+ Y#u t4 1nh h&Dng: chính sách huy /Bng tài chính c6a doanh nghi*p
+ TZ s4 v4n dài h;n trong tSng ngu5n thu tin mPt cao: chFng t8 công ty
/ang dCa vào ngu5n v4n dài h;n /O ho;t /Bng, công ty /ang thi#u kh1 nWng
sinh s1n ngu5n tin.
Nh& /ã phân tích tU tr&Xc, chính sách huy /Bng tài chính c1u công ty ch6 y#u
là tU v4n ch6 sD h>u, tZ tr2ng ngu5n v4n vay c6a công ty chi#m tZ tr2ng nh8 h(n
tZ tr2ng c6a v4n tU ch6 s^ h>u.
Ta th+y c1 v4n dài h;n lNn tSng ngu5n thu tin mPt c6a công ty /u tWng lên so
vXi nWm 2007. Nh&ng do tZ l* tWng c6a ngu5n tSng ngu5n thu tin mPt tWng nhiu
h(n so vXi tZ l* tWng c6a v4n dài h;n do /ó tZ s4 này th+p h(n so vXi nWm 2007.
Theo chúng tôi, tZ l* này t&(ng /4i cao. Qiu này chFng t8 công ty /ang dCa
vào ngu5n v4n dài h;n /O ho;t /Bng. Nh& chúng tôi phân tích tr&Xc /ây, công ty
VNM chi#m dKng v4n nhiu h(n là b$ chi#m dKng và công ty ch6 y#u dCa vào v4n
ch6 sD h>u. Chính vì lí do này mà công ty có mFc /B /Bc l=p tài chính r+t cao. Tuy
nhiên, có thO vì th# mà h;n ch# kh1 nWng sinh s1n ngu5n tin.
• TZ s4 chi tr1 cS tFc : s4 tin chi tr1 cS tFc trên tSng ngu5n tin tU HQKD
(divident payout ratio)=53.6
+ Y#u t4 1nh h&Dng: chính sách phân ph4i cS tFc c6a công ty
+ TZ s4 nh8 h(n 1: công ty /ang gi> l;i tin /O tái /0u t&
+ TZ s4 lXn h(n 1: công ty /ang s\ dKng ngu5n tin tU ngu5n khác /O chi
tr1 cS tFc à không bn v>ng.
VXi sC cam k#t không h; th+p mFc chi tr1 cS tFc th+p h(n mFc bình th&'ng, và
sC cân /4i trong dòng tin tU ho;t /Bng kinh doanh sang ho;t /Bng /0u t& và tài
chính, công ty /ã thC hi*n /úng cam k#t c6a mình vXi cS /ông. Qiu /áng nói D
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

50
TCDN 14 – K33
/ây chính là hi*u qu1 trong Ho;t /Bng kinh doanh c6a mình, công ty /6 kh1 nWng
chi tr1 cS tFc vXi mFc bình th&'ng mà không ph1i phK thuBc vào các ngu5n v4n
khác. Trong tình hình kinh t# hi*n nay, công ty /ã chFng minh /&<c kh1 nWng tài
chính lành m;nh c6a mình.
Ta còn nh=n th+y tZ s4 này nh8 h(n 1, thO hi*n vi*c công ty gi> l;i tin /O tái
/0u t&.
Nh& v=y, qua phân tích tình hình l&u chuyOn tin t* trên, ta nh=n th+y, VNM là
mBt công ty có tim lCc thCc sC. Công ty không chI t;o ra l2i nhu=n ghi trên sS
sách nh&ng là t;o ra l<i nhu=n thCc sC, thO hi*n qua l&u chuyOn tin thu0n d&(ng
c6a công ty trong nWm. Kh1 nWng t;o tin và thanh toán c6a công ty cHng /&<c
/ánh giá cao. Chính sách huy dBng c6a công ty ch6 y#u v=n là s\ dKng ngu5n lKc
nBi t;i c6a mình, /iu này càng kh?ng /inh tài chính c6a công ty có mBt sFc kh8e
t4t. Bên canh /ó công ty cHng /ang có chính sách s\ dKng tin h<p lí trong qua
trình /âu t&, mD rBng th$ ph0n, gia tWng ch+t l&<ng sàn phVm… kh?ng /$nh uy tín
trên th&(ng tr&'ng ti#p tKc gi> v$ trí /0u ngành.

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

51
TCDN 14 – K33
PH"N 4: LiP Kj HOVCH TÀI CHÍNH
NGkN HVN VÀ DÀI HVN

I. Dl phóng báo cáo k.t quN ho9t JLng kinh doanh:

BNng cân J+i k. toán tc nBm 2006-2008
2006 2007 2008
200 TÀI STN DÀI HVN 1,604,142 2,247,390 2,779,354
210 Các khoNn phNi thu 860 762 475
219 Ph1i thu dài h;n khác 860 762 475
220 Tài sNn c+ J)nh 1,071,980 1,641,669 1,936,923
221 Tài s1n c4 /$nh h>u hình 746,661 1,022,646 1,529,187
222 Nguyên giá 1,573,283 1,963,835 2,618,638
223 Giá tr$ hao mòn luY k# (826,622) (941,189) (1,089,451)
227 Tài s1n c4 /$nh vô hình 9,141 20,715 50,868
228 Nguyên giá 21,504 38,771 79,416
229 Giá tr$ hao mòn luY k# (12,263) (18,056) 28,548
230 Chi phí xây dCng c( b1n dD dang 316,178 598,308 356,868
240 BHt JLng sNn - - 27,489
241 Nguyên giá - - 27,489
245 Giá tr$ hao mòn luY k# - - -
250 Các khoNn JMu t< dài h9n 413,901 401,018 570,657
251 Q0u t& vào công ty con - - -
252 Q0u t& vào công ty liên k#t, kinh
doanh
122,701 78,189 23,702
258 Q0u t& dài h;n khác 291,200 322,829 546,955
259 DC phòng gi1m giá /0u t& dài h;n - - -
260 Tài sNn dài h9n khác 117,401 203,941 243,810
261 Chi phí tr1 tr&Xc dài h;n 117,296 195,613 195,512
262 Tài s1n thu# thu nh=p hoãn l;i - 8,017 47,276
268 Tài s1n dài h;n khác 105 311 1,022
270 TNG CWNG TÀI STN 3,600,533 5,425,117 5,966,959
NGUXN VYN
300 NZ PHTI TRT 862,150 1,073,230 1,154,432
310 NA ng0n h9n 754,356 933,357 972,502
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

52
TCDN 14 – K33
311 Vay và n< ngEn h;n 17,883 9,963 188,222
312 Ph1i tr1 ng&'i bán 436,869 621,376 492,556
313 Ng&'i mua tr1 tin tr&Xc 2,350 5,717 5,917
314 Thu# và các kho1n ph1i nBp Nhà
n&Xc
33,589 35,331 64,187
315 Ph1i tr1 ng&'i lao /Bng - 426 3,104
316 Chi phí ph1i tr1 85,821 132,466 144,052
319 Các kho1n ph1i tr1, ph1i nBp ngEn
h;n khác
177,844 128,078 74,464
330 NA dài h9n 107,794 139,873 181,930
331 Ph1i tr1 ng&'i bán dài h;n 41,235 81,002 93,612
333 Ph1i tr1 dài h;n khác 2,700 - 30,000
334 Vay và n< dài h;n 42,345 32,381 22,418
336 DC phòng tr< c+p m+t vi*c làm 21,514 26,490 35,900
400 VYN CH\ S^ H$U 2,378,383 4,315,937 4,761,913
410 V+n chE s5 h;u 2,683,699 4,224,315 4,665,715
411 V4n góp c6a ch6 sD h>u 1,590,000 1,752,757 1,752,757
412 ThPng d& v4n cS ph0n 54,217 1,064,948 1,064,948
417 QuY /0u t& phát triOn 580,103 744,540 869,697
418 QuY dC phòng tài chính 88,141 136,313 175,276
420 L<i nhu=n sau thu# ch&a phân ph4i 371,238 525,757 803,037
430 NguOn kinh phí và qu> khác 54,684 91,622 96,198
431 QuY khen th&Dng, phúc l<i 54,684 91,622 96,198
500 LAi ích cEa c: Jông thiCu s+ - 35,950 50,614
440 TNG CWNG NGUXN VYN 3,600,533 5,425,117 5,966,959

BNng báo cáo k.t quN ho9t JLng kinh doanh tc 2006 - 2008

2006 2007 2008
Doanh thu bán hàng và cung cHp d)ch v3 6.289.440 6.675.244 8.380.563
các kho1n gi1m trU doanh thu (43.821) (137.280) (171.581)
Doanh thu thuMn vI bán hàng và cung cHp
d)ch v3
6.245.619 6.537.964 8.208.982
Giá v+n hàng bán (4.678.114) (4.836.283) (5.610.969)
LAi nhu@n gLp vI bán hàng và cung cHp d)ch
v3
1.567.505 1.701.681 2.598.013
Doanh thu ho;t /Bng tài chính 74.253 257.865 264.810
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

53
TCDN 14 – K33
Chi phí tài chính (49.227) (25.862) (197.621)
Chi phí bán hàng (859.396) (864.363) (1.052.308)
Chi phí qu1n lý doanh nghi*p (112.888) (204.192) (297.804)
LAi nhu@n tc ho9t JLng kinh doanh 620.247 865.129 1.351.090
Thu nh@p khác 51.397 120.790 130.173
PhMn lm trong liên doanh (8.870) 30.538 73.950
t:ng lAi nhu@n tr<Sc thu. 662.774 955.381 1.371.313
Chi phí thu. TNDN hi8n hành - 0 161.874
Chi phí thu. TNDN hoãn l9i (2.884) 8.017 39.259
LAi ích cEa c: Jông thiCu s+ - 50 1.422
LAi nhu@n sau thu. TNDN 659.890 963.448 1.250.120
VN7 VN7 VN7
Lãi c6 bNn trên c: phi.u 4.150 5.607 7.132

MLt s+ tK s+ chDn lDc J<Ac dùng JC dl phóng

Các tZ s4 NWm 2006 NWm 2007 NWm 2008
(1)TWng tr&Dng Doanh thu thu0n 10,76% 4,7% 25,56%
(2)Giá v4n hàng bán / Doanh thu thu0n 74,90% 73,97% 68,35%
(3)TWng tr&Dng doanh thu ho;t /Bng tài
chính
34,10% 247,28% 2,69%
(4)Chi phí TC không g5m lãi vay/ Doanh
thu TC
7,59% 5,50% 64,44%
(5)L<i nhu=n khác/ L<i nhu=n thu0n tU
ho;t /Bng kinh doanh
8,29% 13,93% 9,90%
(6)Chi phí bán hàng, qu1n lý doanh
nghi*p/Giá v4n hàng bán
20,78% 22,09% 24,06%
(7)Vòng quay các kho1n thu ngEn h;n 12,21 7,39 12,7
(8)Vòng quay các kho1n thu dài h;n 7262,3 6346,8 17282,1
(9)Vòng quay hàng t5n kho 6,47 3,67 3,24
(10)Tài s1n ngEn h;n khác / GVHB 1,18% 0,08% 0,95%
(11)Tài s1n dài h;n khác / GVHB 34,29% 0,01% 4,35%
(12)N< ngEn h;n/ GVHB 16,13% 19,30% 17,33%
(13)Tài s1n c4 /$nh/GVHB 22,91% 33,94% 34,52%
(14)TZ l* kh+u hao hRng nWm 13,02% 11,53% 10,05%
(15)Lãi su+t &Xc tính hRng nWm 5,06% 1,09% 2,34%
(16)Thu# su+t thu# thu nh=p DN 11% 11% 11%
(17)TZ l* chia cS tFc 19% 29,00% 29%
TSng n</ GVHB 18,43% 22,19% 20,57%
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

54
TCDN 14 – K33

DCa vào triOn v2ng tWng tr&Dng c6a kinh t# Vi*t Nam giai /o;n 2009-2011 là
6.5% và /à tWng tr&Dng trong quá khF c6a công ty, nhóm phân tích /&a ra mBt s4
tZ s4 dC báo cho công ty nh& sau:
(1)TWng tr&Dng doanh thu thu0n: s9 bRng trung bình nhân c6a t4c /B tWng
tr&Dng c6a 3 nWm lin tr&Xc và t4c /B tWng tr&Dng kinh t#.
Các tZ s4 (2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(18) dC báo cho giai
/o;n 2009-2011 s9 bRng trung bình c6a 3 nWm lin tr&Xc.
TZ s4 (3) s9 s9 bRng trung bình nhân c6a t4c /B tWng tr&Dng c6a 3 nWm lin
tr&Xc và t4c /B tWng tr&Dng kinh t#.
TZ s4 (16) Hi*n công ty /ang có kho1n n< tim tàng liên quan /#n thu#
thu nh=p doanh nghi*p c6a nWm 2006 và 2007 vXi s4 tin là 225,803 tri*u
/5ng. Qây là s4 tin mà VNM cho rRng doanh nghi*p /&<c miLn gi1m 100%
thu# thu nh=p doanh nghi*p trong hai nWm 2006 và 2007 bao g5m: 50% do
&u /ãi cS ph0n hóa và 50% do niêm y#t l0n /0u trên sàn HoSE. Tuy nhiên,
vi*c cBng hai &u /ãi này ch&a /&<c các vWn b1n pháp quy / c=p rõ nên BB
Tài Chính /ang có công vWn báo cáo Th6 T&Xng Chính Ph6 xin ý ki#n chI
/;o v vi*c miLn gi1m thu# /4i vXi các doanh nghi*p niêm y#t l0n /0u. CKc
thu# Tp.HCM hi*n ch&a ti#n hành t;m thu thu# TNDN trong khi ch' quy#t
/$nh cu4i cùng c6a Th6 T&Xng. CHng do v&Xng mEc D trên, thu# su+t thu#
thu nh=p doanh nghi*p c6a VNM trong nWm 2009 cHng ch&a /&<c xác /$nh
rõ ràng. Do /ó, VNM có thO nBp thu# thu nh=p doanh nghi*p theo hai mFc
11% và 22%. Trong bài này nhóm nghiên cFu s\ dKng thu# su+t là 11%.
TZ s4 (17) tZ l* chia cS tFc /&<c dC ki#n tU nWm 2009 /#n nWm 2011 là 29%
không /Si.
V@y các tK s+ dl báo cho giai Jo9n 2009-20011

Các tZ s4 2009F 2010F 2011F
(1)TWng tr&Dng Doanh thu thu0n
9,87% 9,72% 10,58%
(2)Giá v4n hàng bán / Doanh thu thu0n
0,72 0,72 0,71
(3)TWng tr&Dng doanh thu ho;t /Bng tài chính
33,95% 33,93% 14,26%
(4)Chi phí TC không g5m lãi vay/ Doanh thu TC
25,84% 31,93% 40,74%
(5)L<i nhu=n khác/ L(i nhu=n thu0n tU ho;t /Bng kinh
doanh
10,71% 11,51% 10,71%
(6)Chi phí bán hàng, qu1n lý doanh nghi*p/Giá v4n hàng
bán
22,31% 22,82% 23,06%
(7)Vòng quay các kho1n thu ngEn h;n
10,77 10,28 11,25
(8)Vòng quay các kho1n thu dài h;n
10297,08 11308,67 12962,61
(9)Vòng quay hàng t5n kho
4,46 3,79 3,83
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

55
TCDN 14 – K33
(10)Tài s1n ngEn h;n khác / GVHB
0,74% 0,59% 0,76%
(11)Tài s1n dài h;n khác / GVHB
12,88% 5,75% 7,66%
(12)N< ngEn h;n/ GVHB
17,59% 18,07% 17,66%
(13)Tài s1n c4 /$nh/GVHB
30,46% 32,97% 32,65%
(14)TZ l* kh+u hao hRng nWm
11,53% 11,04% 10,87%
(15)Lãi su+t &Xc tính hRng nWm
2,83% 2,09% 2,42%
(16)Thu# su+t thu# TNDN
11% 11% 11%
(17)TZ l* chia cS tFc
29% 29% 29%
(18)TSng n</GVHB
20,40% 21,05% 20,67%

Dl phóng BNng Báo Cáo K.t QuN Ho9t 7Lng Kinh Doanh nBm 2009

Báo cáo KQHQKD NWm 2009F
Doanh thu thu0n = (1) x Doanh thu thu0n 2008
Giá v4n hàng bán =(2)x giá v4n hàng bán 2009
Doanh thu TC =(3)x Doanh thu TC 2008
Chi phí TC ko có lãi vay = (4)x7
Chi phí lãi vay =(15) x( N< ngEn h;n+ N< dài h;n)
Chi phí bán hàng, qu1n lý Doanh nghi*p =(6) x Giá v4n hàng bán 2009
L<i nhu=n thu0n = nh& (*)
L<i nhu=n khác =(5)xL<i nhu=n thu0n
TSng l<i nhu=n tr&Xc thu# = L<i nhu=n thu0n + l<i nhu=n khác
Thu# thu nh=p doanh nghi*p =TSng l<i nhu=n tr&Xc thu# x (16)
L<i nhu=n sau thu# =TSng l<i nhu=n tr&Xc thu# - thu# thu nh=p
doanh nghi*p
Lãi c( b1n trên cS phi#u = L<i nhu=n sau thu# / 18,531,620
CS tFc trên m[i cS phi#u =(17)x Lãi c( b1n trên cS phi#u


Báo cáo KQHQKD
2009 2010 2011
Doanh thu thu0n v bán hàng và cung c+p
d$ch vK
9.019.208,52 9.895.875,59 10.942.859,23
Giá v4n hàng bán
6.530.577,70 7.083.129,53 7.745.137,60
Doanh thu TC
354.713,00 475.067,11 542.811,68
Chi phí TC ko có lãi vay
91.675,36 151.688,55 221.132,18
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

56
TCDN 14 – K33
Chi phí lãi vay
37.696,17 31.115,46 38.730,03
Chi phí bán hàng, qu1n lý Doanh nghi*p
1.457.070,95 1.616.513,42 1.786.378,28
L<i nhu=n thu0n tU ho;t /Bng kinh doanh
1.256.901,34 1.488.495,75 1.694.292,84
L<i nhu=n khác
134.562,32 171.343,29 181.385,62
TSng l<i nhu=n k# toán tr&Xc thu#
1.391.463,66 1.659.839,04 1.875.678,45
Thu# thu nh=p doanh nghi*p
153.061,00 182.582,29 206.324,63
L<i nhu=n sau thu# thu nh=p doanh nghi*p
1.238.402,66 1.477.256,74 1.669.353,82

VNQ VNQ VNQ
Lãi c( b1n trên cS phi#u
7065 8428 9524
CS tFc trên m[i cS phi#u
2048 2444 2762
(*)L>i nhun = Doanh thu thu@n + Doanh thu Tài chính – Giá v+n hàng bán –
chi phí bán hàng và qu,n lý doanh nghiBp – chi phí tài chính không g(m lãi vay –
lãi vay.
S+ l7>ng c? phi#u là 175.275(ngàn CP)
Giá v+n hàng bán là ;ã có kh*u hao

Dl phóng BNng K. toán

NWI DUNG NBm 2009F
Tài sNn ng0n h9n
Tin và các kho1n t&(ng /&(ng tin Kho1n mKc cân /4i
Các kho1n /0u t& tài chính ngEn h;n Không /Si
Các kho1n ph1i thu ngEn h;n =Giá v4n hàng bán /(7)
Hàng t5n kho =Giá v4n hàng bán/ (9)
Tài s1n ngEn h;n khác =(10) x Giá v4n hàng bán
Tài sNn dài h9n
Các kho1n ph1i thu dài h;n =Giá v4n hàng bán/(8)
Nguyên giá
Kh+u hao =( (14) x Tài s1n c4 /$nh)
Tài s1n c4 /$nh =(13) x giá v4n hàng bán
Các kho1n /0u t& tài chính dài h;n Không /Si
Tài s1n dài h;n khác =(11) x Giá v4n hàng bán
T:ng Tài sNn = Tài sNn dài h9n + tài sNn ng0n h9n
NA phNi trN
N< ngEn h;n =(12) x Giá v4n hàng bán
N< dài h;n Không /Si
V+n c: phMn
V4n cS ph0n Không /Si
L<i nhu=n gi> l;i =(1- (17)) x L<i nhu=n sau thu#
T:ng NguOn V+n =NA phNi trN+ V+n c+ phMn
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

57
TCDN 14 – K33


NuI DUNG
2009F 2010F 2011F
Tài sNn ng0n h9n
3.034.863,49 3.740.195,38 3.946.954,46
Tin và các kho1n t&(ng /&(ng tin
541.801,87 766.721,93 803.438,53
Các kho1n /0u t& tài chính ngEn h;n
374.002,00 374.002,00 374.002,00
Các kho1n ph1i thu ngEn h;n
606.615,38 688.743,58 688.462,18
Hàng t5n kho
1.464.255,09 1.868.899,61 2.022.229,14
Tài s1n ngEn h;n khác
48.189,15 41.828,26 58.822,61
Tài sNn dài h9n
3.401.671,46 3.313.911,41 3.693.345,17
Các kho1n ph1i thu dài h;n
634,22 626,35 597,50
Nguyên giá
2.218.511,60 2.593.418,20 2.803.836,44
Kh+u hao
229.409,75 257.800,31 274.980,32
Tài s1n c4 /$nh
1.989.101,85 2.335.617,88 2.528.856,12
Các kho1n /0u t& tài chính dài h;n
570.657,00 570.657,00 570.657,00
Tài s1n dài h;n khác
841.278,39 407.010,18 593.234,55
T:ng Tài sNn
6.436.534,95 7.054.106,79 7.640.299,64
NA phNi trN
1.384.999,40 1.587.510,91 1.767.702,05
N< ngEn h;n
1.148.490,40 1.280.049,21 1.368.001,84
N< dài h;n
236.509,00 307.461,70 399.700,21
V+n chE s5 h;u
5.051.535,56 5.466.595,87 5.872.597,58
V4n góp ch6 sD h>u
1.752.757,00 1.752.757,00 1.752.757,00
ThPng d& v4n cS ph0n
1.064.948,00 1.064.948,00 1.064.948,00
L<i nhu=n gi> l;i
879.265,89 1.048.852,29 1.185.241,22
QuY /0u t& phát triOn 993.537,27 1.141.262,94 1.308.198,32
QuY dC phòng tài chính 237.187,13 311.049,97 394.517,66
QuY khen th&Dng phúc l<i 123.840,27 147.725,67 166.935,38
T:ng NguOn V+n
6.436.534,95 7.054.106,79 7.640.299,64
Chú ý: Ti3n và các kho,n t79ng ;79ng ti3n là kho,n mKc cân ;+i ;O cho T?ng Tài s,n=
T?ng Ngu(n V+n

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

58
TCDN 14 – K33
I I . D3 báo ngân sách ti?n m@t

BNng cân J+i k. toán nBm 2007 và nBm 2008 cEa Vinamilk
(J6n v) : tri8u JOng)


2007 2008
Tài sNn l<u JLng
Tin mPt 117.819 338.654
ChFng khoán th$ tr&'ng 654.485 374.002
Hàng t5n kho 1.675.164 1.775.342
Kho1n ph1i thu 654.720 646.385
Tài s1n l&u /Bng khác 75.539 53.222
T:ng tài sNn l<u JLng 3.177.727 3.187.605
Tài sNn c+ J)nh
TSng /0u t& 2.388.977 2.947.951
TrU kh+u hao 141587 168597
Tài sNn c+ J)nh thuMn 2.247.390 2.779.354
T:ng tài sNn 5.425.117 5.966.959
NA ng0n h9n
Vay ngân hàng 9963 188222
Kho1n ph1i tr1 923.394 784280
T:ng nA ng0n h9n 933.357 972502
NA dài h9n 139.873 181930
V4n cS ph0n và l<i nhu=n gi> l;i 4.351.887 4.812.527
T:ng nA và v+n c: phMn 5.425.117 5.966.959

BNng dl báo doanh thu và tK l8 thu tiIn cEa Vinamilk trong các quý nBm 2009 (J6n
v):JOng)
QUÝ1 QUÝ2 QUÝ 3 QUÝ 4
1.KHOkN PHkI THU QiU KÌ 646.860.000.000 690.987.759.537 657.607.978.416 737.608.915.160
2.DOANH So 2.068.581.464.981 2.675.245.439.116 2.997.653.134.991 3.608.575.140.122
3.TI_N THU QfvC
DOANH So Kx HIsN TpI
(75.19%)
1.555.366.403.519 2.011.517.045.671 2.253.827.655.943 2.713.287.647.858
DOANH So Kx VyA RzI
(24.81%)
469.023.028.202 697.108.174.566 663.824.542.304 743.717.742.791
T{NG TI_N THU QfvC 2.024.389.431.721 2.708.625.220.237 2.917.652.198.247 3.457.005.390.649
4.KH|AN PHkI THU CUoI KÌ
(4 = 1+2 – 3)
691.052.033.260 657.607.978.416 737.608.915.160 889.178.664.633

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

59
TCDN 14 – K33


BNng dl báo ngân sách tìên m=t quý IV nBm 2009 (J6n v): JOng)

3 QUÝ QUÝ 4
NguOn tiIn m=t

Thu tU kho1n ph1i thu 7.556.484.984.870 3.457.005.390.649
Khác 0 0
TSng ngu5n 7.556.484.984.870 3.457.005.390.649
SG d3ng tiIn m=t

Thanh toán các kho1n ph1i tr1 1.345.625.880.909 1.384.999.000.000
Chi phí lao /Bng, hành chánh và chi
phí khác
1.160.907.205.510 296.163.794.490
Chi tiêu v4n 2.175.235.907.695 1.226.435.092.305
Thu#, tin lãi và cS tFc 268.983.724.998 44.349.615.384
TSng s\ dKng 4.950.752.719.112 2.951.947.502.179
Ngu5n trU /i ph0n s\ dKng -2.605.732.265.758 505.057.888.470
Tính toán nhu cMu tài trA ng0n h9n

1. Tin mPt /0u k- 338.653.634.582 -2.267.078.631.176
2. Thay /Si s4 d& tin mPt( ngu5n trU
s\ dKng)
-2.605.732.265.758 505.057.888.470
3. Tin mPt cu4i k- -2.267.078.631.176 -1.762.020.742.706
4. S4 d& tin mPt t4i thiOu 338.653.634.582 338.653.634.582
5. Tài tr< ngEn h;n tích lHy c0n thi#t 2.605.732.265.758 2.100.674.377.288


III. 7)nh giá
1. Ph&ng pháp dòng ti?n t3 do:

NBm 2009 NBm 2010 NBm 2011
L<i nhu=n sau thu# thu nh=p doanh nghi*p
1.238.402,66 1.477.256,74 1.669.353,82
Kh+u hao
229.409,75 257.800,31 274.980,32
Chi phí lãi vay
37.696,17 31.115,46 38.730,03
Gia tWng tài s1n ngEn h;n
-152.751,51 705.331,89 206.759,08
Gia tWng n< ngEn h;n
175.988,00 131.558,82 87.952,63
Gia tWng trong nguyên giá TSCQ -400.126,40 374.906,59 210.418,25
Dòng tiIn 2.234.374,49 817.492,85 1.653.839,47

Dòng tiIn = LAi nhu@n sau thu.+ khHu hao+ chi phí lãi vay- gia tBng trong
TSNH + gia tBng trong nA NH -gia tBng trong nguyên giá TSCD.


Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

60
TCDN 14 – K33
S\ dKng WACC /O chi#t kh+u dòng tin tC do
Tính WACC:
r
E
= L<i nhu=n ròng / V4n cS ph0n
r
D
: /&<c &Xc tính nh& (15)

NBm 2009 2010 2011
ROE (re) 24.51% 27.02% 28.43%
(15)Lãi su+t &Xc tính hRng nWm (rd) 5.06% 1.09% 2.34%

r
E *
= trung bình ROE cEa 4 nBm 2008-2011 = 26.55%
r
D
* = trung bình r
D
cEa 4 nBm 2008-2011 x (1- 22%) = 3%

NA V+n c: phMn
Chi phí s\ dKng sau thu# (thu# 11%) 3% 26.55%
T- tr2ng 19.35% 80.65%
WACC 22%

VXi WACC = 3%x 19.35%+ 26.55%x 80.65%= 22% ta có:

2009 2010 2011
Dòng tiIn 2234374.488 817492.8453 1653839.47
PV 1831454.498 549242.7072 910780.7864

Gi1 /$nh rRng tU sau nWm 2011 Dòng tin tC do m[i nWm tWng tr&Dng vXi t4c
/B không /Si là 7%.

TSng PV(FCF) tU 2009-2011 là 3291477.992
TU 2012 v sau là 6496903
07 , 0 22 , 0
07 , 1 * 7864 , 910780
=


V=y tSng PV(FCF) =9788380.935
Khi /ó, giá c6a mBt cS ph0n là 9788380.935/ 83431= 117.323 ngàn /5ng

2. Ph&ng pháp P/E

Ta có P/E t;i ngày 31/12/2008 là 11,64
Bên c;nh /ó EPS 2009 dC báo là 7,132
V=y giá cS ph0n t;i th'i /iOm cu4i nWm 2008 là 11,64 x 7,132 =83,016 ngàn
/5ng.


Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

61
TCDN 14 – K33
IV. Phân tích k> thu@t

Thông s4 c( b1n (S4 li*u tính tU 10/04/2008 – 29/04/2009)

Giá th+p nh+t 52 tu0n (Nghìn /5ng) 66,50
Giá cao nh+t 52 tu0n (Nghìn /5ng) 140,00
S4 CP /ang l&u hành (CP) (*) 175.275.670
KLGD TB 10 ngày g0n nh+t (CP) 127.558
Tuy nhiên, VNM l;i có sFc b=t kém, tính tU 13/03/2009 tXi 28/04/2009 chI
s4 VN Index c6a th$ tr&'ng chFng khoán Vi*t Nam tWng 27,9%, trong khi /ó
VNM chI tWng 14,1%

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

62
TCDN 14 – K33


BiCu JO phân tích k> thu@t (S4 li*u tính /#n 29/04/2009)VNM /ã phá v^ xu h&Xng gi1m trung h;n, /à gi1m ch=m l;i cùng vXi kh4i
l&<ng giao d$ch tWng d0n (tính tU /iOm phá v^ xu h&Xng) cho th+y giá cS phi#u /ã
vào vùng h+p dNn nhà /0u t&.
Xét v trung h;n: Q&'ng giá /ã cEt qua MA 50 – (Trung bình giá c6a 50 phiên
giao d$ch g0n nh+t) và MA 104 (Trung bình giá 104 phiên giao d$ch g0n nh+t) tU
Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

63
TCDN 14 – K33
d&Xi lên cho th+y giá cS phi#u /ang trong quá trình h5i phKc. Q5ng th'i MA 50 /ã
bEt /0u tWng, báo hi*u xu h&Xng tWng /ang hình thành.
Chúng tôi cho rRng giá VNM /ang hình thành mô hình /1o chiu “tách và tay
c0m”, N#u mô hình này /&<c kiOm chFng thành công trong nh>ng phiên giao d$ch
sEp tXi, VNM s9 có giai /o;n h5i phKc v>ng chEc. QO t4i /a l<i nhu=n có thO mua
vào cS phi#u khi thành bên kia c4c /ang hình thành và /&'ng MA 50 bEt /0u tWng.
Tuy nhiên, lXn khi mô hình không /&<c thi#t l=p. Gi1i pháp an toàn h(n là mua
vào khi hình mNu hoàn thành k#t h<p vXi MA 50 cEt các /&'ng dài h;n h(n nh&
/&'ng MA 78, MA 104 và ch+p nh=n mFc l<i nhu=n th+p h(n./.

Phân tích và lp k# ho%ch tài chính dài h%n và ng&n h%n cho công ty”

64
TCDN 14 – K33
NH$NG KHÓ KHoN GpP PHTI TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH

Phân tích báo cáo tài chính công ty Vi*t Nam không có d> li*u bình quân
ngành /O so sánh. Qiu này làm gi1m mBt ph0n ý nghna trong vi*c /ánh giá tình
hình tài chính c6a công ty.
Báo cáo k#t qu1 ho;t /Bng kinh doanh không tách b;ch rõ ràng các kho1n chi
phí tin thuê và lãi vay nên gây khó khWn trong vi*c tính toán kh1 nWng thanh toán
lãi vay và kh1 nWng tr1 n<
Trong quá trình phân tích dòng tin cHng nh& l=p ngân sách tin mPt gPp nhiu
khó khWn v mPt s4 li*u, ph1i chuyOn báo cáo l&u chuyOn tin t* tU ph&(ng pháp
gián ti#p sang ph&(ng pháp trCc ti#p. Do dùng ph&(ng pháp chuyOn /Si nên nhóm
/ã ph1i tC cân nhEc các kho1n thu, chi c6a công ty
Do không bi#t rõ các ngu5n tài tr< c6a công ty nên nhóm gPp trD ng;i r+t lXn
trong vi*c l=p k# ho;ch tài tr<.

Phân tích và lập kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn cho công ty”

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT – STOCK COMPANY)
Tên công ty: Tên giao dịch quốc tế: Tên viết tắt: Trụ sở chính: Quận 3, TP. HCM. Điện thoại: Fax: Website: Email: Ngành: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vietnam dairy products joint – stock company VNM 184 - 186 - 188 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, (84.8) 3930 0358 - 3930 5197 (84.8) 3930 5206 http:// www.vinamilk.com.vn vinamilk@vinamilk.com.vn Đồ uống và thực phẩm

2 TCDN 14 – K33

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->