CÂU HỎI ÔN TẬP

MÔN : QUẢN TRỊ HỌC
CHUYÊN NGÀNH: QTKD – HVHKVN 1. Nêu khái niệm về tổ chức. Tại sao công việc quản trị lại cần thiết cho các tổ chức? 2. Phân biệt khái niệm “hệ thống” và khái niệm “tổ chức”.Cho ví dụ minh họa. 3. Vì sao phải hình thành các tổ chức? 4. Phân biệt khái niệm quản trị, quản lý, lãnh đạo và điều khiển. 5. Nêu các hoạt động cơ bản của tổ chức.Các hoạt động đó dẫn đến nhu cầu về quản trị như thế nào? 6. Vì sao phải nghiên cứu quản trị tổ chức trên những phương diện khác nhau? Cho ví dụ minh họa. 7. Mục đích cơ bản của mọi nhà quản trị, tại mọi cấp và trong mọi loại hình tổ chức giống nhau ở những điểm cơ bản nào? 8. Hãy phân tích các yếu tố cơ bản của một tổ chức mà anh (chị) quan tâm. 9. Tất cả các nhà quản trị đều thực thi những chức năng chung nào? 10. Quy luật là gì? Vì sao nói để quản trị thành công phải nhận thức và vận dụng đúng yêu cầu của các quy luật khách quan ? 11.Đặc điểm hoạt động của các quy luật kinh tế.Vai trò của quy luật kinh tế và tâm lý trong quản trị. 12.Điều kiện vận dụng các quy luật khách quan trong quản trị. 13.Phân tích các cơ sở khoa học của các nguyên tắc quản trị. 14.Trình bày sự vận dụng các nguyên tắc trong quản trị. 15. Tại sao trong hoạt động quản trị phải vận dụng tổng hợp các nguyên tắc quản trị ? 16. Vì sao tiết kiệm và hiệu quả là một trong những nguyên tắc quan trọng của quản trị ? 17. Công việc của nhà quản trị thay đổi như thế nào theo cấp bậc của người đó trong một tổ chức ? 18.Quản trị là khoa học hay nghệ thuật? Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật quản trị.
19. Theo bạn ai là người trong tổ chức thực hiện tất cả các chức năng và vai trò quản trị ?

20.Bạn có thể thiết lập những kỹ năng cần thiết cho chức vụ quản lý đầu tiên sau khi tốt nghiệp như thế nào?
21. Theo bạn các nhà quản trị năm 2000 cần phải có thêm những kỹ năng gì? Những kỹ

năng nào sẽ trở nên kém quan trọng? tại sao?
22. Thế nào là một nhà quản trị thành công? Muốn thành công trong lĩnh vực quản trị cần

những yếu tố nào?Theo anh (chị) yếu tố nào là quyết định nhất đối với thành công của một nhà quản trị? 23.Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau giữa các trường phái quản trị ? 24.Theo ý kiến của bạn, những nguyên lý nào trong các nguyên lý quản trị của Fayol vẫn còn giá trị trong thực tiễn quản trị ngày nay? 25.Hãy so sánh những quan điểm quản trị giữa hai trường phái quản trị phương đông và quản trị phương tây.
1

Hãy tìm những giá trị đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam trong phong cách quản trị của các doanh nghiệp nước ta? 32. 41. yếu tố nào có sự tác động quan trọng nhất đối với doanh nghiệp ? 36. một doanh nghiệp xây dựng và một ngân hàng thương mại ? 39.Nêu những đặc trưng của thông tin có ích.Tại sao các tổ chức cần phải nghiên cứu môi trường? 29. 27. Theo bạn trong các yếu tố của môi trường vĩ mô.Tại sao các nhà quản trị ngày nay phải nâng cao kỹ năng và hiểu biết về chính trị và pháp luật? 34.26. Hãy cho biết vai trò của việc nghiên cứu môi trường trong công tác quản trị ở các tổ chức . Các yếu tố thuộc môi trường vi mô có những tác động trực tiếp như thế nào đối với một doanh nghiệp hàng không. 45.Thái độ đối với công việc thể hiện trong những mơ ước và khát vọng của bạn có khác biệt như thế nào so với những đặc trưng của đạo đức làm việc mới? 33. 2 . trong số các yếu tố thành phần thuộc môi trường kinh tế.Vẽ một cây quyết định cho một bài toán quyết định mà bạn gặp.Thế nào là một quyết định quản trị hợp lý? Nhà quản trị muốn đưa ra một quyết định lợp lý cần phải làm thế nào? 40.Trên phương diện quản lý Nhà nước về kinh tế. để gia tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cần phải loại bỏ những chướng ngại chủ yếu nào ? 38.Lý thuyết Z là gì? Bạn có nghĩ rằng lý thuyết Z sẽ thay thế tư tưởng quá trình quản trị không? 28. 47. 30.Giải thích sự khác nhau giữa dữ liệu và thông tin. Theo bạn.cho ví dụ minh họa. 43.Sự thay đổi cơ cấu dân số. yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia ở thời đại ngày nay ? 37. 46.Trình bày nhu cầu thông tin thay đổi như thế nào đối với từng cấp ra quyết định?Cho ví dụ về thông tin hay báo cáo mà từng cấp quản trị có thể sử dụng.Tại sao kinh nghiệm không chỉ được coi là một căn cứ khoa học để đưa ra quyết định mà còn là một công cụ nguy hiểm?Làm thế nào để một người quản trị có thể sử dụng tốt nhất kinh nghiệm? 44. Hệ thống xử lý giao dịch là gì và bao gồm những phân hệ nào?Cho 3 minh họa từ công việc (hay kinh doanh) mà anh (chị) thường thao tác.Có khi nào biết trước làm một việc nào đó mà anh (chị) biết sẽ thất bại mà anh (chị) vẫn làm không?Cho ví dụ cụ thể minh họa. sự gia tăng dân số và thu nhập có những tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp? 31.Mô tả tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với quản trị và các yếu tố của hệ thống thông tin.Hãy nhận xét kết luận: “Ra quyết định là nhiệm vụ cơ bản của quản trị” 42. giữa Chính phủ và doanh nghiệp có mối quan hệ như thế nào? 35.Các nhà quản trị Việt Nam rút ra những bài học gì từ những lý thuyết quản trị hiện đại.Theo ý kiến riêng của bạn.

60.Tại sao phải thiết lập thứ tự ưu tiên đối với các mục tiêu khi tiến hành hoạch định ? 67.Giải thích thuật ngữ “làm việc từ xa – telework” và “chuyển giao công việc cho các tổ chức khác làm – outsourcing” và chỉ ra xu hướng vận động của chúng. Vì sao cần phải phối hợp hoạt động của các cá nhân. 62. 72.Để có thể tiến hành hoạch định một cách có hiệu quả cần phải chú trọng áp dụng những biện pháp gì ? 68. 58. 73. 49.Nêu khái niệm và tác dụng của hoạch định.Hãy trình bày các bước của quá trình lập kế hoạch và những mối liên hệ giữa các bước đó. Trình bày khái niệm và nội dung của chức năng tổ chức.Phân tích quá trình các bước làm quyết định 55. 70. 74.Đối chiếu hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp.Một doanh nghiệp kinh doanh trong cơ chế thị trường cần chọn những kế hoạch chiến lược nào để đảm bảo sự tồn tại và phát triển? 69. 50.Làm quyết định và các cấp quản trị có liên hệ như thế nào? 54.Tại sao quyết định quản trị vừa có tính khách quan vừa có tính chủ quan?Tính chủ quan có ảnh hưởng như thế nào tới việc đua ra và tổ chức thực hiện các quyết định quản trị? 53.Kinh nghiệm ảnh hưởng như thế nào đối với nhà quản trị khi ra quyết định? 56.Mô tả Internet và Wide World Web.Muốn nâng cao hiệu quả của làm quyết định nhà quản trị phải làm gì? 57.48. Ở mức nào của quá trình hoạch định chiên lược các ưu nhược điểm của tổ chức được xác định? 61.Trình bày những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức và các nguyên tắc tổ chức. Tầm quản trị và cấp quản trị có mối quan hệ với nhau như thế nào? Hãy nêu những mô hình cơ cấu tổ chức xét theo số cấp quản trị. phân quyền và ủy quyền trong quản trị các tổ chức? Hãy nêu quá trình ủy quyền và những tiền đề để có thể thực hiện quá trình đó có hiệu quả. Thế nào là tập trung. Việc phân chia tổ chức thành các bộ phận có thể thực hiện theo những mô hình nào? Lấy ví dụ minh họa về các mô hình tổ chức đó.Những thách thức của chúng đối với các nhà quản trị.Bằng cách nào quản lý có thể theo đuổi một mục tiêu phát 63.Tại sao các tổ chức cần phải tiến hành công tác hoạch định? 64. 76. Trong tổ chức tồn tại những mối quan hệ quyền hạn nào? Việc sử dụng các loại quyền hạn sẽ dẫn đến những mô hình tổ chức nào? Lấy ví dụ minh họa. Cơ cấu tổ chức là gì? Quá trình thiết kế cơ cấu tổ chức cần đảm bảo cho cơ cấu có được những thuộc tính cơ bản nào? 71.Nhà quản trị cần phải làm thế nào để tiến hành công tác hoạch định có hiệu quả? 65. 3 .Các tổ chức (doanh nghiệp) thu được lợi gì từ những sự lựa chọn đó? 52. Mô tả công nghệ thông tin đã thay đổi sự cộng tác trong tổ chức như thế nào? 51.Tại sao có thể nói hoạch định là chức năng quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình quản trị? 66. 59. 75.Trình bày các yêu cầu của một mục tiêu.bộ phận và tổ chức? Có những công cụ nào? Lấy ví dụ minh họa.Trình bày qua trình hoạch định chiến lược.Mô tả sự giống và khác nhau giữa các loại khác nhau của hệ thống thông tin quản lý.

Trong những yêu cầu đối với cán bộ quản trị. 94. Lãnh đạo bao gồm các nội dung nào? Nội dung nào là quan trọng nhất? Vì sao? 87. Hãy nêu những phong cách làm việc của nhà quản trị. cơ cực và đầy rủi ro. 93. 90. Vì sao tổ chức cần thay đổi? Những phản ứng có thể có đối với thay đổi? 84.Trình bày quá trình thiết kế cơ cấu tổ chức.Các hình thức và kỹ thuật kiểm tra. Bình luận kết luận sau: Ai cũng có thể làm người lãnh đạo. Phương pháp lãnh đạo con người trong quản trị hệ thống là gì? Có những phương pháp nào để lãnh đạo con người trong hệ thống? Dựa vào căn cứ nào để có các phương pháp này? Phương pháp nào là quan trọng nhất? Vì sao? 88. Trong tổ chức có những loại cán bộ quản trị nào? Họ giữ vai trò gì đối với tổ chức? 79. Nhiều nhà quản trị than phiền rằng công việc của họ rất khó khăn. Hãy vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức chính thức của một tổ chức mà anh (chị) quan tâm.Nội dung của quá trình quản lý sự thay đổi tổ chức? 85. Tướng giỏi loại 1 là không đánh cũng thắng. 92.77. lời than phiền đó có đúng không? Và vì sao mọi người vẫn muốn trở thành nhà quản trị? 81. Tình huống trong lãnh đạo là gì? Vì sao phải nghiên cứu nó? Nêu nguyên tắc xử lý. 95. ********************* 4 .Theo anh (chị).Quá trình đó chỉ sử dụng cho xây dựng cơ cấu mới hay cả cho việc hoàn thiện cơ cấu đang tồn tại? 78. Sử dụng các kiến thức đã học bình giải các kết luận sau: Tướng giỏi loại 2 là biết mình biết người. yêu cầu nào có thể bỏ qua? Tại sao? 80. Lãnh đạo đóng vai trò gì trong quản trị? 86.Khái niệm và vai trò của kiểm tra trong quản trị. theo anh (chị) yêu cầu nào là quan trọng nhất.trăm trận trăm thắng. mức độ yêu cầu của kiểm tra. Lãnh đạo trong quản trị là gì? So sánh lãnh đạo và quản trị. Nhóm là gì? Lãnh đạo theo nhóm là gì? Vì sao phải chú ý đến vấn đề này trong lãnh đạo? 89. 82. Giao tiếp là gì? Nó đóng vai trò gì và nó phải đáp ứng các yêu cầu nào? Để giao tiếp tốt phải tuân thủ các nguyên tắc nào? 91.Theo anh (chị) phong cách nào là phù hợp nhất với các nhà quản trị trong điều kiện cơ chế thị trường. Cơ cấu tổ chức đó giúp gì hay còn gây trở ngại gì cho việc xác lập môi trường để thực hiện nhiệm vụ? 83. Chủ thể kiểm tra là ai và qúa trình kiểm tra được tiến hành như thế nào? 96. Nội dung.