P. 1
Bieu mau

Bieu mau

|Views: 5,613|Likes:
Được xuất bản bởiledao

More info:

Published by: ledao on Jan 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 01
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BH theo TT số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BCA
!!!""!"ngày """"""""""""""" tháng" """"""""""""""" năm!!!"
GI! "#$
"#N% CH$% T&NG% ĐI'( CH(!)N X*
#$nh g%&'"""""""""""""(1)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Chủ *e (chủ +,ng t-n +ăng ./ *e)'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
01 ch2 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
C3 ch&4c *e'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""
B&5n số' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6h7n h&8u' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9o:& *e' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Màu s;n' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
<ố máy' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <ố .hung' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ch&4c *e t=-n +>?c @ánA choA tBngA +&Cu chuy5n *e cho'
Chủ *e (chủ mD&)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
01 ch2 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
<ố CM6EF HG ch&4u (n4u Hà cá nhIn)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" cJK ngày """""""""" /"""""""""" /""""""""""""""""6;& cJK!!!!!!
#5 tL ngày !!"tháng!!!""năm !!!!!Chủ *e mD& hoàn toàn ch1u t=ách nh&8m
KháK H/ MC M&8c s% NOng H>u hành *e theo Puy +1nh củ KháK HuQt"
RQy *&n thSng @áo cho !!!!!!!(1)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+>?c @&4t +5
ng>T& mu *e Hàm thủ tOc +ăng ./A sng t-nA N& chuy5n *e theo Puy +1nh"
CHU VW
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan))
(1)' T-n c; Pun +ăng ./
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 02
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BCA
GI! +HAI Đ,NG +- X* (Vehicle registation declaration)
A. /H0N CHỦ X* T1 +2 +HAI (self declaration vehicle owner’s)
T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
01 ch2 ($ddre)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
<ố CM6E/HG ch&4u (%dentit& 'ard ()*+a,-rt)#.............................. cJK ngày"""""""""" /"""""""" /"""""""""" t:&
""""""""""""""""""""""""""""""""""
0&8n tho:&(,h-ne nu"/er)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9o:& tà& sYn (0 t0*car, 1e "2&*"-t-rcar)#.......................................
6h7n h&8u (3rand)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <ố Ho:&(4-del c-de)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9o:& *e (5&,e)# .................................................................................... Màu s;n(c-l-r)# ........................................................................................................................
6ăm sYn *uJt (6ear -! "anu!acture)# """""""""""""""""""""""""""" Eung t$ch('a,acit&)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""cm
3
<ố máy (7ngine ())# ................................................................. <ố .hung('hai ())# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9/ Eo'CJKA +Z& H:& +ăng ./A @&5n số(8ea-n#iue, e1change, nu"/er ,late,regitati-n)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
TS& *&n cm +on MC nG& Nung .h& t=-n Hà +[ng Mà hoàn toàn ch1u t=ách nh&8m t=>Dc KháK
HuQt MC các ch,ng tL t=ong h\ s; *e (% wear -n the c-ntent declarati-n i c-rrect and
c-",lel& re,-ni/le /e!-re law !-r the 9ehicle d-cu"ent in the !ile)"
.............................., ngà& (date)............ th2ng ............ n:"
.................
CHU VW (Owner’ !ull na"e)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là 1e cơ
quan)
(;inature, write !ull na"e<<)
". /H0N +I)M T3A X#C Đ4NH CỦA C5 6(AN Đ,NG +- X*7
B]^6 <_ C`' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" B]^6 <_ Ma]' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Đăng ký mới Đổi, cấp li !ăng ký, "i#n s$ Đăng ký sang t%n, di ch&'#n
8#N "9N C: ;< M#! ;< +H(NG (0b6c #d TeM THf] #Hg6c hHi] Ej6)
6;& Nán @Yn cà số máy 6;& Nán @Yn cà số .hung
#$ch th>Dc @o' Eà& """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" mF kGng """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" mF Co """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m
Tl t=mng' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .gF #$ch cn HốK' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
TY& t=mng' -Hàng hoá' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .gF T=mng H>?ng .oo theo' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .gF
#$ch th>Dc thpng' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" mm Ch&Cu Nà& c; sq""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""mmF
<ố chr' ng\& """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A+,ng """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Ansm """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" F
TH_6c #t CHu6c Tv 0b6c #d VW
TT
9we] CHu6c Tv Cx yzA6 C{h <_ CHu6c Tv 6c|} C{h
1
2
3
~
"""(=)... .............................., ngà&............ th2ng ............ n:" ..................
(Ký, ghi rõ họ tên)
(>) ? 3@ ghi 5rA?ng ,hBngC ? tDnh, 5+ trEc thu@c 5rung Aơng ghi F@i trA?ngC
? '$ cấ, Gu&Hn ghi F@i trA?ngC
(=) ? 3@ ghi 'Ic trA?ngC ? tDnh, 5, trEc thu@c 5rung Aơng ghi 5rA?ng ,hBngC
? '$ cấ, hu&Hn ghi 5rA?ng '$, quJn, hu&Hn, thK 1L, 5+.
Cj6 B• 0b6c #d VW
(Ký, ghi rõ họ tên)
!(1)!
(Ký tên 9à đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 03
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
6gày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
GI! +HAI ;ANG T2N% 8I CH(!)N
((ertificate moving vehicle title transfer)
VW (Mehicle)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""B]^6 <_ ((u"/er +late)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1- T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)#...............................................................................................................................................
2- 01 ch2 ($ddre)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3- <ố CM6E(%dentit& 'ard ())# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""cJK ngày """"""""/ """"""""/"""""""""""""t:&""""""""""""""""""""""""""""""""""
~- C3 ch&4c *e MD& +Bc +&5m su ('haracteritic -! the 9ehicle)#
6h7n h&8u (3rand)' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <ố Ho:& (4-del c-de)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9o:& *e (5&,e)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Màu s;n ('-l-r)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
<ố máy (7ngine (-)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <ố .hung ('hai (-)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
€- 6y sng t-n cho chủ *e mD& ((-w t- "-9e the car t- new 9ehicle
-wner)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6- 01 ch2 ($ddre)!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""""""""""""""""""""""""
•- 9/ No sng t-nA N& chuy5n (+&Cu +Gng hoBc choA tBngA thL .4A mu H:&) (rea-n !-r
tran!er)#.."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
‚- #Xm theo g&Jy này c3 (attached d-cu"ent) ................................................................................................................
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ƒ- TS& *&n hoàn toàn ch1u t=ách nh&8m t=>Dc KháK HuQt MC các ch,ng tL t=ong h\ s; *e
(% /ear !ull re,-ni/ilit& /e!-re law !-r the ,a,er in the car rec-rd)" Chủ *e mD& hoàn
toàn ch1u t=ách nh&8m KháK H/ MC +ăng ./ Mà s% NOng H>u hành *e theo Puy +1nh củ KháK
HuQtF KhY& Hàm thủ tOc sng t-nA N& chuy5n t=ong M„ng 30 ngày .5 tL ngày @ánA choA tBngA +&Cu
chuy5n ((ew 9ehicle -wner /ear !ull legal re,-ni/ilit& !-r the regitrati-n and ue -! the
9ehicle ued in acc-rdance with the law ha9e ,r-cedure !-r tran!er, t- "-9e within N)
da& -! ale, d-nati-n, tran!er) .
10- 0C ngh1 c; Pun +ăng ./' (1) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
*em *ot Mà Hàm thủ tOc sng t-nA N& chuy5n ch&4c *e n3& t=-n (,r-,-ed 9ehicle regitrati-n
agenc& c-nidered and the ,r-cedure t- na"e "& car).
Cj6 B• 9|M THU T…C
(Ký, ghi rõ họ tên)
. . . . . ., ngà& ..…. th2ng …..n:" ……..
CHU VW
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)
(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(>) ? 3@ ghi 'Ic ';O5F3PF;, ? tDnh, 5, ghi +hBng ';O5…
? hu&Hn, thK 1L, 5+ thu@c tDnh ghi '0ng an hu&Hn...
(=) ? 3@ ghi 'Ic trA?ng, ? 5Dnh, 5, ghi 5rA?ng ,hBng,
? hu&Hn, thK 1L, 5+ thu@c tDnh ghi 5rA?ng '$ hu&Hn, thK 1L, 5+.
C=NG AN T>NH !!!!!!!!!"
/HÒNG C;GT
GI! C/ /H? HIỆ( +I)M ;$#T X* !!!!!!!!!"!"
Hm t-n ng>T& *&n cJK' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
01 ch2'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
<ố CM6E (HG ch&4u) hoBc g&Jy tT c3 g&á t=1 thy th4"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!!!!!!cJK ngày!"!""/!!!""/!!!!" t:&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
hhp h&8u c3 g&á t=1 tL ngày!"!""/!!!""/!!!!"+4n ngày!"!""/!!!""/!!!""
<ố hhp h&8u'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ngày cJK' !"!""/!!!""/!!!!"
6g>T& +>?c cJK Cán @G Hàm thủ tOc cJK
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

hh†n cuống H>u t:& c; Pun cJK
1 (số t=ng)

Ohi chQ#
>. KRch thASc cTa +hU hiHu# >)) "" 1 >)) ""
=. 3iVn W 1e# ghi /iVn W đ:ng Xý 1e (MR dI# YZ[3 P ))>Y)
N. 'h\ W >)# là th2ngC ch\ W =)>) là n:" cấ, +hU hiHu XiV" -2t
Z. 5] ngà&...đến ngà&<# Ohi th^i h_n đA`c ,ha, h-_t đ@ng tr-ng n@i đKa
b. ;W#<..ngà& cấ,# * *=)>)# ;W <#ghi the- W thc tE cấ, +hU hiHu tr-ng n:".
d. 4àu ec cTa +hU hiHu# nfn treng, ch\ 9à W "àu đen.
Y.Fóng dấu tre- cTa cơ quan cấ, +hU hiHu XiV" -2t 9à- gi\a hàng ch\ g+hU hiHu XiV" -2th.
ƒ cm
1
0
0

m
m
100 mm
/H? HIỆ( +I)M ;$#T
'-ntr-l /adge
"@An BC DE F(
)
+late)7""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10
GHIH
;C F(
)
J7"""""""""""""""""""""""""""""nKLM cNpFdate -! iueJ7 O OGHIH
CP K@Q RST RU nKLM (9alid !r-" the date -!)""""""""/"""""""" /"""""""""
VWn nKLM (t- the date -!) """""""""""""" /"""""""""""""/"""""""""""""""""
Mẫu số 0~
BH .Xm theo TT
số 36/2010/TT-BCA
ngày 12/10/2010
củ BG CSng n
;X TH*$ 8YI
XE Z RZ [h\ [@nh RW - Th]^nK _ạ@ V`c a@bR Rạ_ nhập% RQ@ D\NR
;TT Tcn
chủ ph]^nK R@ện
"@ển Bố DE
Đ]ợc phdp Rạ_ nhập% RQ@ D\ấR /he h@ệ\
[@ể_ BoQR
(sốF ngàyA
tháng cấK)
C"C; lL_
Rhủ Rục cấp
phe h@ệ\
F[f RcnJ
Gh@ chú
Tờ .h& Kh>;ng t&ện g&o
thSng Mận tả& +>ờng @ộ
tạm nhậKA tá& *uất
(sốF ngàyA tháng cấK củ
c; Pun Hả& Pun)
6gàyA
tháng tạm
nhậK
6gàyA
tháng tá&
*uất
Mẫu số 0€
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12/10/2010 củ BG CSng n
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 06
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
GI! +HAI TH( HgI CHhNG NHiN Đ,NG +-% "I)N ;< X*
)eclaration paper to revoke certificate of licensen plate registratio
VW (9ehicle)# !!!!!!!!!!!!! B]^6 <_ (licene ,late)# !!!!!!!!!!!!!!!!!!
T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)# ' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
01 ch2 ($ddre)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0&8n tho:& (,h-ne nu"/er)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
<ố CM6E/HG ch&4u (%dentit& 'ard (-*+a,-rt)'"""""""""""""""""""""""""""""" cJK ngày"""""""""" /"""""""" /"""""""""" t:&
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
0C ngh1 thu h\& ch,ng nhQn +ăng ./A @&5n số (+r-,-al !-r re9-Xing certi!icate -!
licenen ,late regitrati-n) ' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6h7n h&8u (3rand)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <ố Ho:& (4-del c-de)' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9o:& *e (5&,e)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Màu s;n (c-l-r)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6ăm sYn *uJt (6ear -! "anu!acture)# """""""""""""""""""""""""""" Eung t$ch('a,acit&)# """""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""cm
3
<ố máy (7ngine (-)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <ố .hung ('hai (-)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9/ No thu h\&(8e-n !-r r-9-Xe)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#Xm theo g&Jy này c3 ($cc-",anied with thi ,a,er)#
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
0C ngh1 (+r-,-al)#(1)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Thu h\& ch,ng nhQn +ăng ./A @&5n số Mà cJK g&Jy ch,ng nhQn +7 thu h\& +ăng
./A @&5n số *e (8-9-Xed certi!icate -! licenen ,late regitrati-n and 'erti!icate -!
re9-Xed licene ,late regitrati-n)...................................................................................................................
.
..................., ngà& (date) ............ th2ng .......... n:" .................
CHỦ VW (Owner’ !ull na"e)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là 1e cơ
quan)
(>) ‡ 3@ ghi 'Ic 'inh 2t gia- th0ng F3PF;C
? tDnh, 5, trEc thu@c 5rung Aơng ghi +hBng 'inh 2t gia- th0ngC
? '$ cấ, hu&Hn ghi '$ quJn, hu&Hn, thK 1L, 5+.
""""""""""""""" (1) """""""""""""""""" C•6c HˆA V‰ H•] CHU 6cHŠA R]‹T 6AM Mẫu số 0•
""""""""""""""" (2) """""""""""""""""" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12/10/2010 củ BG CSng n
GI! CHhNG NHiN TH( HgI Đ,NG +-% "I)N ;< X*
8-9-Xed certi!icate -! licene ,late regitrati-n
VW (Mehicle)# !!!!!!!!!!!!! B]^6 <_ ([icene ,late)# !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Theo +C ngh1 thu h\& ch,ng nhQn +ăng ./A @&5n số *e củ' (3) !!!!!!!!!!!!!!!!!!
(~) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!! ch,ng nhQn'
T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
01 ch2 ($ddre)'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0&8n tho:& (,h-ne nu"/er)' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
<ố CM6E/HG ch&4u (%dentit& 'ard ()*+a,-rt)'"""""""""""""""""""""""""""""" cJK ngày"""""""""" /"""""""" /"""""""""" t:&
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
07 thu h\& ch,ng nhQn +ăng ./A @&5n số 1e (8-9-Xed certi!icate -! licene ,late
regitrati-n)' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +ăng ./ ngày (jate regitrati-n)."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
XE cP V`c V@A_ d]j@ VkM (vehicle of partic&lar)
6h7n h&8u (3rand)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <ố Ho:& (4-del c-de)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9o:& *e (5&,e)# """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Màu s;n(c-l-r)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6ăm sYn *uJt (6ear -! "anu!acture)# """""""""""""""""""""""""""" Eung t$ch('a,acit&)# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""cm
3

<ố máy (7ngine ())# """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <ố .hung (Chss&s 60)' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
07 thu H:& @&5n số *e (licene ,late wa re9-Xed)C ch,ng nhQn +ăng ./ *e
(8egitrati-n 'erti!icate)
c&Jy ch,ng nhQn thu h\& +ăng ./A @&5n số *e .hSng c3 g&á t=1 +5 +ăng ./ *e
('erti!icate -! licene ,late regitrati-n, licene ,late i n-t 9alid !-r 9ehicle
regitrati-n).
#h& nh>?ngA @án *e chủ *e KhY& +4n c; Pun (€) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!! +ng
PuYn H/ *e này +5 =[t h\ s; gốc Hàm thủ tOc sng t-nA +Z& chủ" (%n cae 9ehicle -wner
want t- ell the 9ehicle, c-"e t- 9ehicle "anaging agencie t- withdra" -riginal
d-cu"ent t- change the -wner’ na"e)
c&Jy ch,ng nhQn này HQK thành 02 @Yn (5hi certi!icate i "ede int- tw- c-i,e)
- 01 @Yn H>u g&Πt:& c; Pun (-ne Xe,t at the agenc&)(6)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!
- 01 @Yn g&o cho chủ Kh>;ng t&8n (-ne handed t- the -wner)
................., ngà& (date) ............ th2ng .......... n:" .................
!!!!! (•) !!!!!
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )
(>) ? 3@ ghi 3@ '0ng anC ? tDnh, 5, trEc thu@c 5rung Aơng ghi '$ tDnh, 5+C
(=) ? 3@ ghi 'Ic 'inh 2t gia- th0ng F3PF;C
? 5Dnh, 5, trEc thu@c 5rung Aơng ghi +hBng 'inh 2t gia- th0ng C
? '$ cấ, hu&Hn ghi '$ quJn, hu&Hn, thK 1L, 5+.
(N) Ohi tên chT 1e tr-ng đ:ng Xý 1eC
(Z)(b)(d) ? 3@ ghi 'Ic ';O5 F3PF;C ? tDnh, 5, trEc thu@c 5k ghi +hBng ';O5C
? '$ cấ, hu&Hn ghi '$ quJn, hu&Hn, thK 1L, 5+.
(Y) ? 3@ ghi 'Ic trA?ngC ? tDnh, 5+ trEc thu@c 5rung Aơng ghi 5rA?ng ,hBngC
? '$ cấ, hu&Hn ghi 5rA?ng '$ quJn, hu&Hn, thK 1L, 5+C
Mẫu số 0‚
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
CHu6c 6H•6 0b6c #d VW Mg TgA VW Mj}
1" MBt t=>Dc
100 mm
C•6c HˆA V‰ H•] CHU 6cHŠA R]‹T 6AM
<oc&H&st keKu@H&c oŽ R&etnm
""""""""""""""""""""" (1) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (2) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (3) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (~) """""""""""""""""""""
CHhNG NHiN Đ,NG +- X*
M= T=% X* M#!
Moto=@&.e keg&st=t&on Ce=t&Ž&cte
;C ((u"/er)#
Mẫu số 0‚
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
2" MBt su'
100 mm
T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)# <ố máy (7ngine (
)
)#
01 ch2 ($ddre)# <ố .hung ('hai (
)
)#
6h7n h&8u (3rand)# <ố Ho:&'
9o:& *e (5&,e)# (4-del c-de)
Màu s;n ('-l-r)# Eung t$ch
<ố ng>T& +>?c KhoK chq' ('a,acit&)
(;eat ca,acit&)
6gu\n gốc (re-uce)#
""""(€)""""A ngày (date) tháng năm
B&5n số +ăng ./ """"""""""""(6)""""""""""""
((
)
+late)
0ăng ./ H†n +†u ngày' """""""""""""""""""""""
jate -! !irt regitrati-n
*hi ch+, #/ h&8u t=ong mẫu'
l T3(NG m5NG l Đ4A /Hm5NG
(1) B• Cg6c A6 Cg6c A6 T•6HA TH|6H hH_ • Tt6 0‘A hH’x6c
(2) M&n&st=y oŽ hu@H&c <ecu=&ty T-n +1 Kh>;ng • h=oM&nce“s hu@H&c secu=&ty
(T-n +1 Kh>;ng • c&ty“s hu@H&c secu=t&ty)
(3) C…C Ci6H <jT c]Aw THg6c 0B-0< hHˆ6c Ci6H <jT c]Aw THg6cF Cg6c A6 yz•6A Hz}‹6A
TH‘ V‰A Th Tk”C THz•C T•6H
(~) k&H•y nN koN T=ŽŽ&c hoH&ce EeK=tment The t=ŽŽ&c KoH&ce E&M&s&onF hoH&ce <ect&on oŽ N&st=&ctA to•ns nN c&ty
HeMeHs N&=ectHy unNe= the K=oM&nce
(€) H| 6•] Tt6 0‘A hH’x6c
(6) C…C Tk’‡6c Tk’‡6c hHˆ6cF Tk’‡6c CA yz•6A Hz}‹6A TH‘ V‰A Th
Tk”C THz•C T•6H
'hcng nhJn đ:ng Xý 1e "0 t0, 1e "2& XRch thASc >))1Y) "" đA`c in trên nfn giấ& "lu 1anh, h-a 9:n
hmnh '0ng an hiHu

0
m
m

0
m
m
Mẫu số 0‚
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
CHu6c 6H•6 0b6c #d VW Mg TgA VW Mj}
1" MBt t=>Dc
100 mm
C•6c HˆA V‰ H•] CHU 6cHŠA R]‹T 6AM
<oc&H&st keKu@H&c oŽ R&etnm
""""""""""""""""""""" (1) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (2) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (3) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (~) """""""""""""""""""""
CHhNG NHiN Đ,NG +- X*
M= T=% X* M#!
Moto=@&.e keg&st=t&on Ce=t&Ž&cte
;C ((u"/er)#

Mẫu số 0‚
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
2" MBt su'
100 mm
T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)# <ố máy (7ngine (
)
)#
01 ch2 ($ddre)# <ố .hung ('hai (
)
)#
6h7n h&8u (3rand)# <ố Ho:&'
9o:& *e (5&,e)# (4-del c-de)
Màu s;n ('-l-r)# Eung t$ch
<ố ng>T& +>?c KhoK chq' ('a,acit&)
(;eat ca,acit&)
6gu\n gốc (re-uce)#
""""(€)""""A ngày (date) tháng năm
B&5n số +ăng ./ """"""""""""(6)""""""""""""
((
)
+late)
0ăng ./ H†n +†u ngày' """""""""""""""""""""""
jate -! !irt regitrati-n
*hi ch+, #/ h&8u t=ong mẫu'
l T3(NG m5NG l Đ4A /Hm5NG
(1) B• Cg6c A6 Cg6c A6 T•6HA TH|6H hH_ • Tt6 0‘A hH’x6c
(2) M&n&st=y oŽ hu@H&c <ecu=&ty T-n +1 Kh>;ng • h=oM&nce“s hu@H&c secu=&ty
(T-n +1 Kh>;ng • c&ty“s hu@H&c secu=t&ty)
(3) C…C Ci6H <jT c]Aw THg6c 0B-0< hHˆ6c Ci6H <jT c]Aw THg6cF Cg6c A6 yz•6A Hz}‹6A
TH‘ V‰A Th Tk”C THz•C T•6H
(~) k&H•y nN koN T=ŽŽ&c hoH&ce EeK=tment The t=ŽŽ&c KoH&ce E&M&s&onF hoH&ce <ect&on oŽ N&st=&ctA to•ns nN c&ty
HeMeHs N&=ectHy unNe= the K=oM&nce
(€) H| 6•] Tt6 0‘A hH’x6c
(6) C…C Tk’‡6c Tk’‡6c hHˆ6cF Tk’‡6c CA yz•6A Hz}‹6A TH‘ V‰A Th
Tk”C THz•C T•6H
'hcng nhJn đ:ng Xý 1e "0 t0, 1e "2& XRch thASc >))1Y) "" đA`c in trên nfn giấ& "lu 1anh, h-a 9:n
hmnh '0ng an hiHu

0
m
m

0
m
m
CHu6c 6H•6 0b6c #d VW g Tg Mẫu số 0ƒ
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
1" MBt t=>Dc
100 mm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
<oc&H&st keKu@H&c oŽ R&etnm
" """""""""""""""""""" (1) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (2) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (3) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (~) """""""""""""""""""""
CHhNG NHiN Đ,NG +- X* = T=
C= keg&st=t&on Ce=t&Ž&cte
;C ((u"/er)#Mẫu số 0ƒ
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
2" MBt su'
100 mm
T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)# <ố máy (7ngine (
)
)#

01 ch2 ($ddre)# <ố .hung ('hai (
)
)#
6h7n h&8u (3rand)# <ố Ho:&' (4-del c-de)
9o:& *e (5&,e)# Eung t$ch ('a,acit&)#
Màu s;n ('-l-r)# Ch&Cu Nà& c; sq (kheel n-r"ula)' mm
6ăm sYn *uJt (6ear -! "anu!acture)# Tl t=mng (7",t& weight)#
#$ch th>Dc @o'-Eà&([ength)# mFkGng(kidth)# mFCo(Geight)# m
O9erall di"eni-n
#$ch th>Dc thpng'- Eà&([ength)# mFkGng(kidth)# mFCo(Geight)# m
TY& t=mng' Hàng hoá' .gF số chr ng\&(;it)' +,ng(;tand)' nsm([ie)'
#$ch cn HốK t=>Dc/su (5ire ioe)#
0ăng ./ *e c3 g&á t=1 +4n ngày tháng năm
Malid until date
B&5n số +ăng ./ """"(€)"""A ngày (date) tháng năm
((
)
+late) """"""(6)""""""
0ăng ./ H†n +†u ngày'
jate -! !irt regitrati-n
!!!!!"
*hi ch+, #/ h&8u t=ong mẫu'
l T3(NG m5NG l Đ4A /Hm5NG
(1)
B• Cg6c A6 Cg6c A6 T•6HA TH|6H hH_ • Tt6 0‘A hH’x6c
(2)
M&n&st=y oŽ hu@H&c <ecu=&ty T-n +1 Kh>;ng • h=oM&nce“s hu@H&c secu=&ty
(T-n +1 Kh>;ng • c&ty“s hu@H&c secu=t&ty)
(3)
C…C Ci6H <jT c]Aw THg6c 0B-0< hHˆ6c Ci6H <jT c]Aw THg6c
(~)
k&H•y nN koN T=ŽŽ&c hoH&ce EeK=tment The t=ŽŽ&c KoH&ce E&M&s&on
(€)
H| 6•] Tt6 0‘A hH’x6c
(6)
C…C Tk’‡6c Tk’‡6c hHˆ6c
Oiấ& chcng nhJn đ:ng Xý 1e 0 t0 XRch thASc >))1p) "" đA`c in trên nfn giấ& "lu 1anh, h-a 9:n hmnh
'0ng an hiHu

0
m
m

0
m
m
Mẫu số 10
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BCA
CHhNG NHiN Đ,NG +- 35 M$nC% ;5 MI 35 M$nC
1" MBt t=>Dc'
100 mm

C•6c HˆA V‰ H•] CHU 6cHŠA R]‹T 6AM
<oc&H&st keKu@H&c oŽ R&etnm
""""""""""""""""""""" (1) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (2) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (3) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (~) """""""""""""""""""""
CHhNG NHiN Đ,NG +- 35 M$nC%
;5MI 35 M$nC
A=t&cuHteN Meh&cHe keg&st=t&on Ce=t&Ž&cte
(T=cto= • <em&-t=&He=)
;C ((u"/er)#
Mẫu số 10
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
1 2"MBt su'
100 mm
T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)# <ố .hung ('hai (
)
)#
01 ch2 ($ddre)# 6ăm sYn *uJt (6ear -! "anu!acture)#
6h7n h&8u (3rand)# Màu s;n ('-l-r)#
<ố Ho:& (4-del c-de)#
#$ch th>Dc @o' - Eà& ([ength)# m
(O9erall di"eni-n) - kGng (kidth)# m
- Co (Geight)# m
TY& t=mng' .g
(Or- weight)
#$ch cn HốK t=>Dc/su (5ire ioe)#
0ăng ./ *e c3 g&á t=1 +4n ngày tháng năm
Malid until date
B&5n số +ăng ./ """(€)""""A ngày (date) tháng năm
((
)
+late) ....(d)....
0ăng ./ H†n +†u ngày'!!!!!
jate -! !irt regitrati-n
*hi ch+, #/ h&8u t=ong mẫu'
l T3(NG m5NG l Đ4A /Hm5NG
(1)
B• Cg6c A6 Cg6c A6 T•6HA TH|6H hH_ • Tt6 0‘A hH’x6c
(2)
M&n&st=y oŽ hu@H&c <ecu=&ty T-n +1 Kh>;ng • h=oM&nce“s hu@H&c secu=&ty
(T-n +1 Kh>;ng • c&ty“s hu@H&c secu=t&ty)
(3)
C…C Ci6H <jT c]Aw THg6c 0B-0< hHˆ6c Ci6H <jT c]Aw THg6c
(~)
k&H•y nN koN T=ŽŽ&c hoH&ce EeK=tment The t=ŽŽ&c KoH&ce E&M&s&on
(€)
H| 6•] Tt6 0‘A hH’x6c
(6)
C…C Tk’‡6c Tk’‡6c hHˆ6c
'hcng nhJn đ:ng Xý 1e rơ"-óc, ơ"i rơ"-óc XRch thASc >))1Y) "" đA`c in trên nfn giấ& "lu 1anh,
h-a 9:n hmnh '0ng an hiHu

0
m
m

0
m
m
Mẫu số 11
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n
CHu6c 6H•6 0b6c #d VW TeM THf]
1" MBt t=>Dc
100 mm
!!!! (1)!!!!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
!!!! (2) !!!! 0Gc HQK - Tl No - H:nh Kh[c
CHhNG NHiN Đ,NG +- X* ToM THpI
( TemKo==y Meh&cHe =eg&stt&on)
;C ((u"/er)#
T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)'
01 ch2 ($ddre)'
6h7n h&8u (3rand)' <ố Ho:& (4-del c-de)'
9o:& *e (5&,e)' Màu s;n (c-l-r)'
<ố máy (7ngine (-)' <ố .hung ('hai (-)'
<ố chr ng\& (<et cKc&ty)' (cY Há&A KhO *e)
0>?c KhoK +& tL(all-wed t- g- !r-") +4n (t-)
""""""""A ngày (date)""""" tháng """" năm"""""""""""
B&5n số( nu"/er ,late) """""""""""" (3) """"""""""""


0

m
m
2" MBt su'
100 mm
Mẫu số 11
BH .Xm theo TT số 36/2010/TT-BCj
6gày 12 /10/2010 củ BG CSng n
CHq -FNoR@cEJ
hhY& ngh&-m ch2nh chJK hành 9uQt g&o thSng +>Tng @G
( Must o@ey the =oN t=ŽŽ&c H•)

0

m
m
(> ) ? 3@ ghi 3@ '0ng anC
? tDnh, 5+ trEc thu@c 5rung Aơng ghi '$ tDnh, 5+C
(= ) ? 3@ ghi 'Ic 'inh 2t gia- th0ng F3PF;C
? tDnh, 5+ trEc thu@c 5rung Aơng ghi +hBng 'inh 2t gia- th0ngC
? '$ cấ, hu&Hn ghi '0ng an quJn, hu&Hn, thK 1L, 5+.
(N) ? 3@ ghi 'Ic trA?ngC ? tDnh, thành ,hW trEc thu@c 5rung Aơng ghi 5rA?ng ,hBngC
? '$ cấ, hu&Hn ghi 5rA?ng '0ng an quJn, hu&Hn, thK 1L, 5+.
'hcng nhJn đ:ng Xý 1e t_" th^i XRch thASc >))1Y) "" đA`c in trên nfn "lu 9àng, h-a 9:n hmnh '0ng an hiHu.
Mẫu số 13
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12/10/2010 củ BG CSng n
CHu6c 6H•6 0b6c #d VW Mg TgA VW Mj}
<% NOng t=ong .hu .&nh t4 th>;ng m:& +Bc @&8t theo Puy +1nh củ Ch$nh Khủ
(nCn màu t=–ng MIn h\ngA chŒ màu +enA &n t=-n nCn ho Măn h—nh CSng n h&8u)
1" MBt t=>Dc
100 mm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
<oc&H&st keKu@H&c oŽ R&etnm
""""""""""""""""""""" (1) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (2) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (3) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (~) """""""""""""""""""""
CHhNG NHiN Đ,NG +- X*
M= T=% X* M#!
Moto=@&.e keg&st=t&on Ce=t&Ž&cte
C3 g&á t=1 s% NOng t=ong"""(•)""""")
(wnHy MH&N&ty &n """"(•)"""")
<ố ((u"/er)#
Mẫu số 13
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n

0

m
m
2" MBt su'
100 mm
T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)# <ố máy (7ngine (
)
)#
01 ch2 ($ddre)# <ố .hung ('hai (
)
)#
6h7n h&8u (3rand)# <ố Ho:&'
9o:& *e (5&,e)# (4-del c-de)
Màu s;n ('-l-r)# Eung t$ch'
<ố ng>T& +>?c KhoK chq' ('a,acit&)
(;eat ca,acit&)
""""(€)""""A ngày (date) tháng năm
B&5n số +ăng ./ " """""""""""(6)""""""""""""
((
)
+late)
0ăng ./ H†n +†u ngày'""""""""""""""""""""""""""
jate -! !irt regitrati-n

0

m
m
*hi ch+, #/ h&8u t=ong mẫu'
(1)
Cg6c A6 T•6HA TH|6H hH_ • Tt6 0‘A hH’x6c
(2)
T-n +1 Kh>;ng • h=oM&nce“s hu@H&c secu=&ty
(T-n +1 Kh>;ng • c&ty“s hu@H&c secu=t&ty)
(3)
hHˆ6c Ci6H <jT c]Aw THg6c
(~)
The t=ŽŽ&c KoH&ce E&M&s&on
(€)
Tt6 0‘A hH’x6c
(6)
Tk’‡6c hHˆ6c
(•)
Tt6 0‘A EA6H CUA #Hz #]6H T˜ 0™C B]‹T
Mẫu số 1~
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12/10/2010 củ Bộ CSng n
CHu6c 6H•6 0b6c #d VW g Tg
<% NOng t=ong .hu .&nh t4 th>;ng m:& +Bc @&8t theo Puy +1nh củ Ch$nh Khủ
(nCn màu t=–ng MIn h\ngA chŒ màu +enA &n t=-n nCn ho Măn h—nh CSng n h&8u)
1" MBt t=>Dc
100 mm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
<oc&H&st keKu@H&c oŽ R&etnm
""""""""""""""""""""" (1) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (2) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (3) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (~) """""""""""""""""""""
CHhNG NHiN Đ,NG +- X* = T=
C= keg&st=t&on Ce=t&Ž&cte
(C3 g&á t=1 s% NOng t=ong""""(•)"""""")
(wnHy MH&N&ty &n """"(•)"""")
<ố ((u"/er)#
Mẫu số 1~
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n

0

m
m
2" MBt su'
100 mm

T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)# <ố máy (7ngine (
)
)#

01 ch2 ($ddre)# <ố .hung ('hai (
)
)#
6h7n h&8u (3rand)# <ố Ho:&' (4-del c-de)
9o:& *e (5&,e)# Eung t$ch ('a,acit&)#
Màu s;n ('-l-r)# Ch&Cu Nà& c; sq (kheel n-r"ula)' mm
6ăm sYn *uJt (6ear -! "anu!acture)# Tl t=mng (7",t& weight)#
#$ch th>Dc @o'-Eà&([ength)# mFkGng(kidth)# mFCo(Geight)# m
O9erall di"eni-n
#$ch th>Dc thpng'- Eà&([ength)# mFkGng(kidth)# mFCo(Geight)# m
TY& t=mng' Hàng hoá' .gF số chr ng\&(;it)' +,ng(;tand)' nsm([ie)'
#$ch cn HốK t=>Dc/su (tire ioe)'
0ăng ./ *e c3 g&á t=1 +4n ngày tháng năm
Malid until date
B&5n số +ăng ./ """"(€)"""A ngày (date) tháng năm
((
)
+late) """"""(6)""""""
0ăng ./ H†n +†u ngày'
jate -! !irt regitrati-n
!!!!!!!!!

0

m
m
*hi ch+, #/ h&8u t=ong mẫu'
Ở ĐỊA /Hm5NG
(1)
Cg6c A6 T•6HA TH|6H hH_ • Tt6 0‘A hH’x6c
(2)
T-n +1 Kh>;ng • h=oM&nce“s hu@H&c secu=&ty
(T-n +1 Kh>;ng • c&ty“s hu@H&c secu=t&ty)
(3)
hHˆ6c Ci6H <jT c]Aw THg6c
(~)
The t=ŽŽ&c KoH&ce E&M&s&on
(€)
Tt6 0‘A hH’x6c
(6)
Tk’‡6c hHˆ6c
(•)
Tt6 0‘A EA6H CUA #Hz #]6H T˜ 0™C B]‹T
Mẫu số 1€
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ Bộ CSng n
CHu6c 6H•6 0b6c #d kxMwšCA <xM] kxMwšC
<% NOng t=ong .hu .&nh t4 th>;ng m:& +Bc @&8t theo Puy +1nh củ Ch$nh Khủ
(nCn màu t=–ng MIn h\ngA chŒ màu +enA &n t=-n nCn ho Măn h—nh CSng n h&8u)
1" MBt t=>Dc
100 mm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
<oc&H&st keKu@H&c oŽ R&etnm
""""""""""""""""""""" (1) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (2) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (3) """""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""" (~) """""""""""""""""""""
CHhNG NHiN Đ,NG +- 35M$nC
;5MI 35M$nC
To•eN Meh&cHe =eg&st=t&on ce=t&Ž&cte
(T=&He=•<em&-t=&He=)
C3 g&á t=1 s% NOng t=ong"""(•)""")
(wnHy MH&N&ty &n """(•)""")
<ố ((u"/er)#

Mẫu số 1€
BH .Xm theo ThSng t> số 36/2010/TT-BCA
ngày 12 tháng 10 năm 2010 củ BG CSng n


0

m
m
2" MBt su'
100 mm


T-n chủ *e (Owner’ !ull na"e)# <ố .hung ('hai (
)
)#
01 ch2 ($ddre)# 6ăm sYn *uJt (6ear -! "anu!acture)#
6h7n h&8u (3rand)# Màu s;n ('-l-r)#
<ố Ho:& (4-del c-de)
#$ch th>Dc @o' - Eà& ([ength)# m
(O9erall di"eni-n) - kGng (kidth)# m
- Co (Geight)# m
TY& t=mng' .g
(Or- weight)
#$ch cn HốK t=>Dc/su (5ire ioe)'
0ăng ./ *e c3 g&á t=1 +4n ngày tháng năm
Malid until date
B&5n số +ăng ./ """(€)""""A ngày (date) tháng năm
((
)
+late) ....(d)....
0ăng ./ H†n +†u ngày'!!!!!!!""
jate -! !irt regitrati-n

0

m
m
*hi ch+, #/ h&8u t=ong mẫu'
(1) Cg6c A6 T•6HA TH|6H hH_ • Tt6 0‘A hH’x6c
(2) T-n +1 Kh>;ng • h=oM&nce“s hu@H&c secu=&ty
(T-n +1 Kh>;ng • c&ty“s hu@H&c secu=t&ty)
(3) hHˆ6c Ci6H <jT c]Aw THg6c
(~) The t=ŽŽ&c KoH&ce E&M&s&on
(€) Tt6 0‘A hH’x6c
(6) Tk’‡6c hHˆ6c
(•) Tt6 #Hz #]6H T˜ 0™C B]‹T

......................................................... m...........................................................(2). biển số(Reason:issue............................... huyện..................... năm ... (2) ở Bộ ghi Cục trưởng........................................... Số chỗ: ngồi ................................................................................................................................... Dung tích(Capacity): .......... Số loại(Model code): .... Cao ............đứng .. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE: BIỂN SỐ CŨ: ............................ ghi rõ họ tên) CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE (1) ở Bộ ghi Trưởng phòng. quận............................. Năm sản xuất (Year of manufacture): . kg........... m Tự trọng: ......... tháng ....................registation) ...................................... ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA................... TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng.................Tự do ......................... /.................. THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE TT LOẠI CHỨNG TỪ CƠ QUAN CẤP SỐ CHỨNG TỪ NGÀY CẤP 1 2 3 4 ........... ở tỉnh..................... Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).. tại .................. Nhãn hiệu (Brand): ............... TP.... Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport):............. .............................................. ghi rõ họ tên......... ngày..................................................... di chuyển DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN) Nơi dán bản cà số máy Nơi dán bản cà số khung Kích thước bao: Dài .................................................. …(1)… (Ký tên và đóng dấu) ..................................................Hạnh phúc Mẫu số 02 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration) A............................................................................................................................. ...................mm...........................................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ..................... cấp ngày............................ ........................................ Loại tài sản (ô tô/car......................... ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng............................. Điện thoại(phone number)........................... Đăng ký mới Đổi..............................................nằm ........ write full name……) B................................................................................................................................ tháng .......................................................... ............. CHỦ XE (Owner’s full name) (Ký.. ................cm3 Số máy (Engine N0): ........................................................................................ biển số Đăng ký sang tên.................. (Ký...................................... Rộng ................. xe máy/motorcar):............................................... PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s) Tên chủ xe (Owner’s full name): .......................................................................... Lý Do:Cấp........................................................ Số khung(Chassis N0): .......................... m.......................................... đóng dấu nếu là xe cơ quan) (Sinature.... BIỂN SỐ MỚI: .................................... Kích cỡ lốp: ....... Màu sơn(color): ................................................ number plates............................................... kg.......................................................................... Tải trọng: -Hàng hoá: .............. Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng...................................... ở tỉnh.... .......... exchange... cấp lại đăng ký....................................... ........................................................................................ ngày (date)............... Địa chỉ (Address): .. mm Chiều dài cơ sở................................ Kích thước thùng: .................................................................................................. Trọng lượng kéo theo: ............................. thị xã.......................................................... ghi rõ họ tên) (Ký. Loại xe (Type): ... kg... đổi lại đăng ký............................................................................ /............................. năm ..............................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->