P. 1
Mau so 14-HSB

Mau so 14-HSB

|Views: 2,154|Likes:
Được xuất bản bởidiotviet

More info:

Published by: diotviet on Jan 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2011

pdf

text

original

Mẫu số 14-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậ - T! "# - H$%& &'c

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN
Kính !" # B$% h"&' () h*" +,nh-+h.nh /h0#1111111112
T3n +4" 5. #1111111122222222222222226"nh n.7 122+h8n22222n9' 2222222
:0 6; BHXH #111111111111111111111112
:0 CMN< #1111112222122222222222=%111112222212222222222222>?/
n.7 1+h8n12n9'11 @
:0 A"Bn +h%C" DnEF >GH #1111111111111
H"Bn >I +JK +C" #11111111111111111122222222222222222222
11111111111111111111111111111111
T;n 60 +hL" "Mn AGn BHXH # 111n9' 111+h8n2
Đ) =Nn AGn BHXH +N +h8n111n9'1112
C9n >O PF7 AQnh >RM >hính 68>h +4" 5.' ASn n.7 AT nhQ B$% h"&' () h*"
+,nh-+h.nh /h0#1111111112(U' (V+W "$" PF7E+ +JX >?/ Y$% h"&' ()
h*" '*+ 5Zn >h% +4" +hU% PF7 AQnh2
T4" AT nhQ AIX> >hF7&n [h%$n +"Tn n.7 \.% +." [h%$n >8 nh]n >RM +4"
nhI 6MF# ChR +." [h%$n#111111111 60 +." [h%$n111111222222222
'^ +C" N]n h.n111111111>h" nh8nh111111222222222222222222D_H
………, ngày…..tháng ….năm…. ………., ngày.…tháng… năm ……
X(c %&ậ% c)* c&+%& ,u-.% N/012 l34 56%
57* &06%/ %62 c0 89' (Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu)
Ghi chú:
`D_H TJILn hX/ >G 73F >ZF nhan +"Tn +JX >?/ BHXH '*+ 5Zn PFM +." [h%$n >8 nh]n +hb h"
AZ7 AR +h4n +"n \.% n*" =Fn n.72

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->