QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ
[Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)...............]
- Căn cứ quyết định thành lập (căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân
dân đã được Quốc hội thông qua ngày...............................tháng.........năm.............. nếu là cơ quan
dân cử);
- Xét đề nghị của...................................;
- Xét phẩm chất năng lực cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà).........................................(Chức vụ hiện giữ nếu có), giữ
chức.......................................................cơ quan(đơn vị)................
Điều 2. Các ông Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng tổ chức cán
bộ và Ông (Bà)...........................................................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
THỦ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Lưu VP

Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.