P. 1
Mau_quyet_dinh_bo_nhiem_can_bo

Mau_quyet_dinh_bo_nhiem_can_bo

|Views: 55|Likes:
Được xuất bản bởiFAFACO REAL ESTATE

More info:

Published by: FAFACO REAL ESTATE on Jan 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2011

pdf

text

original

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ
[Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)...............]
- Căn cứ quyết định thành l! (căn cứ và" #ut t$ chức %&' đ(ng nh)n *)n và +, -an nh)n
*)n đ. đư/c 0u1c h&' th2ng qua ngày...............................th3ng.........nă4.............. nếu là cơ quan
*)n c5)6
- 78t đ9 nghị của...................................6
- 78t !h:4 ch;t năng l<c c3n -&.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. =ay -$ nh'>4 ?ng (@à).........................................(Chức vA h'>n g'B nếu cC)D g'B
chức.......................................................cơ quan(đơn vị)................
Điều 2. C3c 2ng Ch3nh Eăn FhGng (Trưởng !hGng hành chHnh)D Trưởng !hGng t$ chức c3n
-& và ?ng (@à)...........................................................chịu tr3ch nh'>4 th' hành quyết định này.
T%I TJKL=M
=ơ' nhnN
- =hư O'9u P
- #ưu EF
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhoanh.com/.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->