P. 1
Mau Quyet Dinh Dieu Dong Can Bo

Mau Quyet Dinh Dieu Dong Can Bo

|Views: 182|Likes:
Được xuất bản bởiFAFACO REAL ESTATE

More info:

Published by: FAFACO REAL ESTATE on Jan 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2011

pdf

text

original

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động cán bộ
[Thủ trưởng (đơn vị)..........................]
- Căn cứ vào quyết định s..........!"#$ngày........th%ng.........nă&..............củ'......v( v)*c
(thành +,- &.)$ t%ch r' $nh,- vào.....................................) t/) đ0u.........................1
- 23t nhu c4u c5ng t%c c%n 671
- Th8o đ( nghị củ' 5ng............................................chức v9................. và củ' 5ng Trưởng
-h:ng T; chức c%n 67.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. <'y đ)(u đ7ng c%c c%n 67 = nh0n v)>n (ho?c @ng Aà) cB t>n s'u đ0yC
D. @ng...............................chức v9..........................c5ng t%c t/)................................
E. Aà.................................chức v9..........................c5ng t%c t/)................................
Fến nh,n c5ng t%c t/) cơ qu'n (đơn vị) ..........................đị' -hương.................... GH tI ngày
...........................th%ng............nă&.................
Điều 2. Jương và c%c GhoKn -h9 cL- Gh%c củ' c%c c%n 67$ nh0n v)>n nB) ở F)(u D sM No cơ
qu'n$ đơn vị &.) trK th8o g)Ly th5) trK +ương củ' cơ qu'n (đơn vị) cO GH tI ngày đến nh,n c5ng t%c.
Điều 3. Thủ trưởng cơ qu'n đơn vị.....................cO$ &.)$ c%c 5ng trưởng -h:ng hành ch%nh$
T; chức c%n 67 và c%c c%n 67 nh0n v)>n cB t>n ở F)(u D chịu tr%ch nh)*& th) hành quyết định này.
T#P TQRS<T
<ơ) nh,nC
- <hư F)(u U
- #V sơ đương sW
- Jưu XY
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhoanh.com/.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->