P. 1
Định luật bảo toàn electron

Định luật bảo toàn electron

|Views: 304|Likes:
Được xuất bản bởihuytrunga3dkh

More info:

Published by: huytrunga3dkh on Jan 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

Dạng II: Định luật bảo toàn electron

Câu 1: 45/92 Hòa tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp kh NO !" N
2
O c# t$ kh%& h'& đ%& !(&
H
2
bằng )*,+5, -h. tch NO !" N
2
O thu được l"/
A ),9+2 lt !a 0,441 lt, B 2,24 lt !" *,+2 lt, C 2,016 lít và 0,672 lít D 0,*+2 lt !" 2,0)* lt,
Câu 2: 21/14 2h3 )3,92g 34&t 56t t7 t8c d9ng !(& dung dịch HNO
3
thu được 0,441 lt kh N4O: ;đktc<, =h%&
lượng HNO
3
ngu:>n ch?t đ@ thaA g&a phBn Cng/
A 43,52g, B 19,))g, C 25,1+g, D !",2#g
Câu !: 4)/90 Hòa tan h3"n t3"n 5,04g hỗn hợp gDA 3 k&A l3E& F, G, H !"3 )00 Al dung dịch HNO
3
4;I< thu
được Ag Au%& khan, 0,02 A3l NO
2
!" 0,05 A3l N
2
O, J&8 tKị 4 !" A l"/
A 0,23 I !" 54,)g, B 0,2 I !" 1),)g, C 0,$ % và #,72g D 0,03 I !" 2),)g
2Lu 4/ 4+/94 Hòa tan h3"n t3"n )4,4g k&A l3E& 2u !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng, t?t cB kh NO thu được đMA 34&
h#a th"nh NO
2
KD& 59c !"3 nư(c c# dòng 34& đ. chu:.n hNt th"nh HNO
3
, th. tch kh O
2
;đktc< đ@ thaA g&a !"3
Ou8 tKPnh tK>n l"/
A 5,04 lt, B 25,2 lt, C 2,52 lt D 50,4 lt,
Câu ": 3+/11 Hòa tan !7a đQ *g hỗn hợp ha& k&A l3E& F, G c# h#a tKị tư'ng Cng l" R, RR !"3 dung dịch hỗn hợp
2 a4&t HNO
3
!" H
2
SO
4
, thP thu được 2,*11 lt hỗn hợp kh T gDA NO
2
!" SO
2
;đktc< !" tUng kh%& lượng l" 5,11g,
2V cEn dung dịch 5au cWng thP thu được Ag Au%& khan, J&8 tKị cQa A l"/
A 4),2)g, B 23,)2g, C 1&,12g D 2),))g,
2Lu */ 2/*5 Nung Ag bXt 56t tK3ng 34&, thu được 3g hỗn hợp ch?t K6n F, Hòa tan hNt hỗn hợp F tK3ng dung
dịch HNO
3
dư, th38t Ka 0,*5 lt kh NO ;đktc<;l" 5Bn phYA du: nh?t<, J&8 tKị A l"/
A 2,"2g B 2,32g, C 2,*2g, D 2,22g,
Câu 7: )/*4 Hòa tan h3"n t3"n )2g hỗn hợp ZM, 2u ;t$ l[ A3l ) / )< bằng a4&t HNO
3
, thu được \ lt ;đktc< hỗn
hợp kh F ;gDA NO !" NO
2
< !" dung dịch G;ch$ chCa ha& Au%& !" a4&t dư<, -$ kh%& cQa F đ%& !(& H
2
bằng )9,
J&8 tKị cQa \ l"/
A 3,3* lt, B ",6 lít C 2,24 lt, D 4,41 lt,
Câu #: Hòa tan h3"n t3"n 21,1g 2u !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng, đMA 34& h#a hNt kh NO th"nh NO
2
KD& 59c
!"3 nư(c c# dòng kh O
2
đ. chu:.n hNt th"nh HNO
3
, -h. tch O
2
;đktc< thaA g&a phBn Cng l" ba3 nh&>u; tK3ng
c8c g&8 tKị 5au<]
A ",0& lít B 4,4* lt, C )0,01 lt, D *,+2 lt,
Câu $: */*9 2h3 2,52g AXt k&A l3E& t8c d9ng !(& dung dịch H
2
SO
4
l3@ng tE3 Ka *,14g Au%& 5un^at, _# l" k&A
l3E& n"3 tK3ng 5% 5au/
A Al, B 'e C 2a, D Ig,
Câu 10: 4/** Nung hỗn hợp bXt gDA )5,2g 2K
2
O
3
!" Ag Al ` nh&[t đX ca3, Sau kh& phBn Cng h3"n t3"n, thu
được 23,3g hỗn hợp K6n F, 2h3 t3"n bX hỗn hợp F phBn Cng !(& a4&t H2l dư th38t Ka \ lt H
2
;đktc<, J&8 tKị
cQa \ l" ba3 nh&>u]
A 7,#& lít B 3,3* lt, C 4,41 lt, D )0,01 lt,
Câu 11: 1/+0 Hòa tan h3"n t3"n )9,2g k&A l3E& I tK3ng dung dịch HNO
3
dư được 1,9* lt ;đktc< hỗn hợp kh
gDA NO
2
!" NO c# t$ l[ th. tch 3 / ), =&A l3E& I l"/
A Al, B Ag, C ZM, D Cu
Câu 12: 20/+1 _. ag bXt 56t ng3"& khVng kh, 5au AXt tha& g&an 5b chu:.n th"nh hỗn hợp A c# kh%& lượng
+5,2g gDA ZM, ZMO, ZM
2
O
3
!" ZM
3
O
4
, 2h3 hỗn hợp A phBn Cng hNt !(& dung dịch H
2
SO
4
đcA đdc, n#ng thu
được *,+2 lt kh SO
2
;đktc<, =h%& lượng a l"/
A 22,4g, B 25,3g, C )),2g, D "6g
Câu 1!: 25/1) F l" hỗn hợp ZM, ZMO, ZM
3
O
4
!" ZM
2
O
3
; t$ l[ A3l len lượt l" )/2/3/4<, Hòa tan h3"n t3"n +*,1g F
bằng HNO
3
thu được 4,41 lt ;đktc< hỗn hợp G gDA NO !" NO
2
, -$ kh%& G 53 !(& O
2
!" th. tch dung dịch
HNO
3
4I t%& th&.u cen dWng l"/
A 2,)4+5 !" 0,53+5 lt, B 1,1#7" và 0,#!7" lít C 5,))+5 !" 0,*325 lt, D ),31)5 !" 0,4325 lt,
Câu 1&: )*/+5 2h3 ),35g hỗn hợp gDA 2u, Ig, Al t8c d9ng !(& HNO
3
dư được ),)2 lt NO !" NO
2
c# kh%&
lượng A3l tKung bPnh l" 42,1, T&Nt th. tch kh đ3 ` đktc, -Ung kh%& lượng Au%& n&tKat 5&nh Ka l"/
A +,21g B 9,*5g, C 4,24g D ",6$g
Câu 1": )2/+2 2h3 luDng kh 2O đ& Oua %ng 5C đfng Ag ZM
2
O
3
` nh&[t đX ca3, AXt tha& g&an ngưa& ta thu
được *,+2g hỗn hợp gDA 4 ch?t K6n kh8c nhau ;A<, _MA hòa tan h3"n t3"n hỗn hợp n": !"3 dung dịch HNO
3
dư th?: tE3 th"nh 0,441 Al kh T du: nh?t c# t$ kh%& 53 !(& H
2
bằng )5, A nhcn g&8 tKị l"/
A 7,2g B *,*4g C 1,1g, D 5,5*g,
Câu 16: 23/10 Hòa tan ) 5g hỗn hợp F gDA 2 k&A l3E& Ig !" Al !"3 dung dịch G gDA HNO
3
!" H
2
SO
4
đdc
thu được 0,) A3l Aỗ& kh SO
2
, NO, NO
2
, N
2
O, ghen tKhA kh%& lượng cQa Al !" Ig tK3ng F len lượt l"/
A *3i !" 3+i, B 50i !" 50i, C !6( và 6&( D 4*i !" 54i,
2Lu )+/ ))/+2 Hòa tan h3"n t3"n )2g hỗn hợp ZM !" 2u ;t$ l[ A3l )/ )< bằng a4&t HNO
3
, thu được \ lt ;đktc<
hỗn hợp kh F;gDA NO !" NO
2
< !" dung dịch G; ch$ chCa ha& Au%& !" a4&t dư<, -$ kh%& cQa F đ%& !(& H
2
bằng
)9, J&8 tKị cQa \ l"/
A ",60 )l B 4,41 Al, C 3,3* Al, D 2,24 Al,
Câu 1#: )9/++ -KXn *0g bXt 56t !(& 300g bXt lưu hujnh KD& nung n#ng;khVng c# khVng kh< thu được ch?t K6n
A bằng dung dịch a4&t H2l dư được dung dịch T !" kh 2, _%t ch8: 2 cen \ lt O
2
;đktc<;b&Nt c8c phBn Cng 4B:
Ka h3"n t3"n<, \ lt kh O
2
l"/
A )*,454 lt, B !2,$2# lít C 4,41 lt, D 22,4 lt,
Câu 1$: 9/+) Hòa tan h3"n t3"n )),2g ZM !"3 HNO
3
dư, thu được dung dịch A !" *,+2 lt hỗn hợp kh T gDA
NO !" AXt kh F, !(& t$ l[ th. tch l" )/ ), =h F l"/
A N2O4, B N2O C *+2 D N2,
2Lu 20/ 24/10 2h3 )*,2g k&A l3E& I, h#a tKị n t8c d9ng !(& 0,)5 A3l O
2
, 2h?t K6n thu được 5au phBn Cng ch3
hòa tan h3"n t3"n !"3 dung dịch H2l dư th?: ba: Ka )3,44 lt H
2
` đktc, =&A l3E& I l"/
A ZM, B Hn C ,l D 2u,
2Lu 2)/ 2)/+1 2h3 ),92g 2u hòa tan !7a đQ tK3ng HNO
3
thu được \ lt NO;đktc<, -h. tch \ !" kh%& lượng
HNO
3
đ@ phBn Cng,
A 0,224 lt !" 5,14g, B 0,))2 lt !" )0,42g, C 0,0&# lít và ",0&g D ),)2 lt !" 2,92g,
2Lu 22/ 3)/15 -KXn 0,1)g bXt nhVA !(& hỗn hợp F gDA ZM
2
O
3
!" 2uO KD& thfc h&[n phBn Cng nh&[t nhVA, thu
được hỗn hợp G, Hòa tan hNt G tK3ng dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp kh NO !" NO
2
len lượt l"/
A 0,504 lt !" 0,441 lt, B 0,224 lt !" 0,*+2 lt, C 0,!!6 lít và 1,00# lít D 0,)01 lt !" 0,))2 lt,
2Lu 23/ 3/*5 Hòa tan 5,*g 56t bằng dung dịch H
2
SO
4
l3@ng dư thu được dung dịch F, kung dịch F phBn Cng
!7a đQ !(& \ Al dung dịch =InO
4
0,5I, J&8 tKị cQa \ l"/
A &0 )l B 10 Al, C 20 Al, D *0 Al,
Câu 2&: 35/1+ Hòa tan hỗn hợp gDA 0,) A3l Ag !8 0,04 A3l 2u !"3 dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp kh F
gDA NO !" NO
2
c# t$ l[ 5% A3l tư'ng Cng l" 2/3, -h. tch hỗn hợp kh F ;đktc< thu được l" ba3 nh&>u;tK3ng
c8c g&8 tKị 5au<]
A *,+3 lt, B 1,12 lít C 2,24 lt, D 3,3* lt,
Câu 2": )/*+ _. Ag bXt 56t ng3"& khVng kh AXt tha& g&an thu được *g hỗn hợp c8c ch?t K6n, Hòa tan h3"n
t3"n hỗn hợp đ# bằng dung dịch HNO
3
l3@ng thu được ),)2 lt NO du: nh?t;đktc<, J&8 tKị cQa A l"/
A )0,01g B ),01g, C 0,504g, D ",0&g
Câu 26: _. ag bXt 56t ng3"& khVng kh, 5au AXt tha& g&an b&Nn th"nh hỗn hợp F c# kh%& lượng )1g gDA/ ZM,
ZMO, ZM
3
O
4
, ZM
2
O
3
, Hòa tan F !"3 dung dịch H
2
SO
4
đdc n#ng thu được *,+2 lt SO
2
du: nh?t ` đktc, Hl& a c#
g&8 tKị n"3 5au đL:]
A )*g, B 1",$6g C )0g, D 20g,
Câu 27: 39/19 2h3 )2g hỗn hợp ha& k&A l3E& F, G hòa tan h3"n t3"n !"3 dung dịch HNO
3
thu được Ag Au%&
!" ),)2 lt kh ;đktc< khVng du: tKP 5f ch8:, J&8 tKị cQa A l"/
A 2)g, B &!g C 25g, D 5)g
Câu 2#: )0/+) _. Ag bXt 56t A ng3"& khVng kh 5au AXt tha& g&an b&Nn th"nh hỗn hợp T c# kh%& lượng )2g
gDA ZM !" c8c 34&t ZMO, ZM
3
O
4
, ZM
2
O
3
, 2h3 T t8c d9ng h3"n t3"n !(& a4&t n&tK&c dư th?: g&B& ph#ng Ka 2,24 lt
kh du: nh?t NO, =h%& lượng A c# g&8 tKị l"/
A 4,1g, B 10,0#g C 5,*g, D 5,9g,
Câu 2$: 5/*+ Hòa tan h3"n t3"n AXt lượng bXt 56t !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng thu được hỗn hợp kh gDA
0,0)5 A3l N
2
O !" 0,0) A3l NO, mượng 56t đ@ hòa tan l"/
A 0,14g, B 2,#g C ),4g, D 0,5*g,
Câu !0: 43/9)=h& ch39,*g Ig t8c d9ng hNt !(& dung dịch H
2
SO
4
đcA đdc, th?: c# 49g H
2
SO
4
thaA g&a phBn
Cng tE3 Au%& IgSO
4
, H
2
O !" 5Bn phYA khn F, F l"/
A SO
2
, B -
2
. C S, D SO
2
h3dc H
2
S
Câu !1: 3*/11 2h3 Ag k&A l3E& F t8c d9ng !7a đQ !(& )00 Al dung dịch HNO
3
4;I< thu được 2,24 lt kh
NO;đktc<, F c# g&8 tKị l"/
A &% B 2I, C )I, D 3I,
Câu !2: 4/*1 =hn h3"n t3"n 4,*4g hỗn hợp c8c 34&t cQa 56t;ZMO, ZM
2
O
3
, ZM
3
O
4
< bằng nh&[t đX ca3, =h 5&nh Ka
5au phBn Cng được don !"3 bPnh đfng nư(c !V& tK3ng dư được 1g kNt tQa, =h%& lượng 56t thu được l"/
A *,33g, B 22,*g, C 3,*3g, D !,!6g
Câu !!: 5/*9 2h3 ))g hỗn hợp ha& k&A l3E& Al, ZM !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng, dư thu được *, +2 lt NO;đktc<
du: nh?t, =h%& lượng ;g< cQa Al !" ZM tK3ng hỗn hợp ban đeu l"/
A ",&g và ",6g B 4,*g !" *,4g, C 4,4g !" *,*g, D 5,*g !" 5,4g,
Câu !&: 42/9) Hòa tan 5,95g hỗn hợp Hn, Al t$ l[ A3l )/2 bằng dung dịch HNO
3
l3@ng dư thu được 0,19* lt
kh ) 5Bn phYA khn F du: nh?t chCa n&t3, F l"/
A NO B *
2
C N
2
O, D NH
4
p
,
Câu !": 3/*1 Hòa tan h3"n t3"n hỗn hợp gDA 0,) A3l ZM !" 0,25 A3l Al !"3 dung dịch HNO
3
dư thu được
hỗn hợp kh A gDA NO !" NO
2
c# t$ l[ 5% A3l tư'ng Cng l" 2 / ), -h. tch cQa hỗn hợp kh A;đktc< l"/
A 10,0# lít B )2,1 lt C 1,*4 lt, D ),21 lt,
Câu !6: )4/+4 2h3 5,)g hỗn hợp 2 k&A l3E& Al !" Ig t8c d9ng !(& dung dịch H2l dư thu được 5,* lt kh H
2
;đktc<, -h"nh phen phen tKhA thM3 kh%& lượng cQa Al !" Ig tK3ng hỗn hợp đeu l"/
A 32,94i !" *+,0*i, B *0i !" 40i, C "2,$&( và &7,06( D 50i !" 50i,
2Lu 3+/ )+/+* 2h3 a;g< hỗn hợp A gDA ZMO, 2uO, ZM
3
O
4
c# 5% A3l bằng nhau t8c d9ng h3"n t3"n !(& lượng
!7a đQ 250 Al dung dịch HNO
3
, kh& đun n#ng nhq được dung dịch T !" 3,)3* lt hỗn hợp kh 2 ;đktc< gDA
NO
2
!" NO c# t$ kh%& 53 !(& H
2
bằng 20,)43, J&8 tKị cQa a !" nDng đX cQa HNO
3
l"/
A 52,+g !" 2,)I, B 93g !" ),05I, C 23,04g !" ),21I, D &6,0#g và 7,2#%
Câu !#: 44/9) 2h3 Ag ZM !"3 dung dịch HNO
3
l?: dư, ta được hỗn hợp F gDA 2 kh NO
2
!" NO c# \4 r 1,9*
lt ;đktc< !" t$ kh%& đ%& !(& O
2
bằng ),3)25, F8c định iNO !" iNO
2
thM3 th. tch tK3ng hỗn hợp F !" kh%&
lượng 56t đ@ dWng l"/
A NO/ 30is NO
2
/ +0is ),)2g, B NO/ 25is NO
2
/ +5is ),)2g, C NO/ 35is
NO
2
/ *5is ),)2g, D NO/ 45is NO
2
/ 55is ),)2g,
Câu !$: )3/+3 Nung Ag 56t tK3ng khVng kh, 5au AXt tha& g&an ngưa& ta thu được )04,1g hỗn hợp K6n A gDA
ZM, ZMO, ZM
3
O
4
!" ZM
2
O
3
, Hòa tan h3"n t3"n A tK3ng HNO
3
dư, thu được dung dịch T !" )2,09* lt hỗn hợp kh
NO !" NO
2
;đktc< c# t$ kh%& 53 !(& H2 l" )0,)*+, J&8 tKị cQa A l"/
A 9),21 B *9,54 C +2, D 7#,&
Câu &0: +/*9 _%t ch8: 4 A3l ZM b`& 34& thu được 5,04g hỗn hợp A gDA 34&t 56t, Hòa tan h3"n t3"n A tK3ng
dung dịch HNO
3
thu được 0,035 A3l hỗn hợp G gDA NO !" NO
2
, -$ kh%& h'& cQa G đ%& !(& H
2
l" )9, -PA 4,
A 0,07 )ol B 0,05 A3l, C 0,) A3l, D 0,09 A3l,
Câu &1: 32/1* Hòa tan hNt AXt lượng bXt 56t !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng thu được hỗn hợp kh gDA 0,03 A3l
N
2
O !" 0,02 A3l NO, =h%& lượng 56t đ@ bị hòa tan l" ba3 nh&>u;tK3ng c8c g&8 tKị 5au<,
A ",6g B ),5g, C 2,1g, D 4,*g,
Câu &2: 40/90 Hòa tan hỗn hợp gDA Ig, ZM !" k&A l3E& I !òa dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp kh gDA
0,03 A3l NO
2
!" 0,02 A3l NO, S% A3l HNO
3
thaA g&a phBn Cng l"/
A 0,02 A3l, B 0,03 A3l, C 0,1& )ol D 0,0+ A3l,
2Lu 43/ 29/14 2h3 hỗn hợp gDA ZMO, 2uO, ZM
3
O
4
c# 5% A3l ba ch?t bằng nhau t8c d9ng hNt !(& dung dịch
HNO
3
thu được hỗn hợp kh gDA ),001 lt NO
2
;đktc< !" 0,))2 lt NO ;đktc<, S% A3l cQa Aỗ& ch?t l"/
A 0,02 )ol B 0,03 A3l, C 0,0) A3l, D 0,04 A3l,
Câu &&: 30/15 _. 2+g Al ng3"& khVng kh, 5au AXt tha& g&an thu được 39,1g hỗn hợp F ;Al, Al
2
O
3
<, 2h3 hỗn
hợp F t8c d9ng !(& dung dịch H
2
SO
4
đdc n#ng dư thu được \ lt SO
2
;đktc<, J&8 tKị cQa \ l"/
A 1",6# lít B )*,1 lt, C 33,* lt, D 3),)* lt,
Câu &": )5/+4 2h3 1,3g hỗn hợp ha& k&A l3E& Al !" ZM t8c d9ng !(& dung dịch H
2
SO
4
đdc dư thu được *,+2 lt
kh SO
2
;đktc<, =h%& lượng cQa Aỗ& k&A l3E& tK3ng hỗn hợp ban đeu l"/
A 2,7g và ",6g B 5,4g !" 4,1g, C ),35g !" 2,4g, D 9,1g !" 3,*g,

B 50% và 50%. C 1M. Câu 24: 35/87 Hòa tan hỗn hợp gồm 0.008 lít.9g.224 lít và 5. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0. D SO2 hoặc H2S Câu 31: 36/88 Cho mg kim loại X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HNO3 x(M) thu được 2.01 mol NO. Câu 21: 21/78 Cho 1.08g B 1.672 lít.1 mol mỗi khí SO2.24 lít khí NO(đktc).448 lít. Câu 27: 39/89 Cho 12g hỗn hợp hai kim loại X. B 0.112 lít và 10. Giá trị của V là: A 40 ml.36 lít. Câu 25: 1/67 Để mg bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được 6g hỗn hợp các chất rắn. C 1. D 5.08g.224 lít và 0. Thể tích V và khối lượng HNO3 đã phản ứng. N2O.56g. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc)(biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Câu 19: 9/71 Hòa tan hoàn toàn 11. C 10g.504g. C 2.24 ml. Cho B tác dụng hoàn toàn với axit nitric dư thấy giải phóng ra 2.48 ml.04g. . NO2. Câu 22: 31/85 Trộn 0. C 0. Khối lượng m có giá trị là: A 4. C 3. Câu 20: 24/80 Cho 16. Giá trị của m là: A 21g. với tỉ lệ thể tích là 1: 1. B 32.84g.8g. D 3. D 0. X có giá trị là: A 4M B 2M.44 lít H2 ở đktc. Giá trị của m là: A 10.12 lít khí (đktc) không duy trì sự cháy.60 ml. Hòa tan X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 6.12 lít và 2. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 1.12 lít NO duy nhất(đktc).112 lít.08g.015 mol N2O và 0.24 lít.336 lít và 1. D 1. B 0. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thấy bay ra 13. thấy có 49g H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4.81g bột nhôm với hỗn hợp X gồm Fe2O3 và CuO rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. X là: A SO2. NO. B 43g.504 lít và 0.73 lít.84g.6g. Fe2O3. B 15. Câu 26: Để ag bột sắt ngoài không khí. D 51g Câu 28: 10/71 Để mg bột sắt A ngoài không khí sau một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 12g gồm Fe và các oxit FeO. C 36% và 64%. C 4. C 0. C 0. B Zn C Al. Câu 23: 3/65 Hòa tan 5. D 20g. B 1. V lít khí O2 là: A 16. Phần trăm khối lượng của Al và Mg trong X lần lượt là: A 63% và 37%. D N2.24 lít khí duy nhất NO. Y hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3 thu được mg muối và 1. Câu 17: 11/72 Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) bằng axit HNO3. D 5.04g.04 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:3. D Cu. FeO.4g. Hỏi a có giá trị nào sau đây? A 16g. C S.454 lít.108 lít và 0. thu được hỗn hợp Y. B H2S. Hòa tan hết Y trong dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và NO2 lần lượt là: A 0.2g Fe vào HNO3 dư. D 60 ml.8g.72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X. Câu 30: 43/91Khi cho9.1 mol Ag vá 0.5M. H2O và sản phẩm khử X. C 20 ml.928 lít. Giá trị của V là: A 5. sau một thời gian biến thành hỗn hợp X có khối lượng 18g gồm: Fe. D 0.048 lít và 5.92g.2g kim loại M.42g. thu được dung dịch A và 6. B N2O C NO2. D 46% và 54%.6g sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Khí X là: A N2O4. B 10. Câu 18: 19/77 Trộn 60g bột sắt với 300g bột lưu huỳnh rồi nung nóng(không có không khí) thu được chất rắn A bằng dung dịch axit HCl dư được dung dịch B và khí C.96g. Thể tích hỗn hợp khí X (đktc) thu được là bao nhiêu(trong các giá trị sau)? A 6. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Fe3O4.12 lít.4 lít. B 2. hóa trị n tác dụng với 0.15 mol O2. A 0.72 lít SO2 duy nhất ở đktc. B 4. Fe3O4.48 lít.92g Cu hòa tan vừa đủ trong HNO3 thu được V lít NO(đktc). C 25g.6g Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc.Câu 16: 23/80 Hòa tan 1 5g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3 và H2SO4 đặc thu được 0. D 2. D 3M. Lượng sắt đã hòa tan là: A 0. thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X(gồm NO và NO2) và dung dịch Y( chỉ chứa hai muối và axit dư). Câu 29: 5/67 Hòa tan hoàn toàn một lượng bột sắt vào dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0. D 22. Fe2O3. Kim loại M là: A Fe. C 5. B 80 ml.36 ml.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->