P. 1
Định luật bảo toàn electron

Định luật bảo toàn electron

|Views: 304|Likes:
Được xuất bản bởihuytrunga3dkh

More info:

Published by: huytrunga3dkh on Jan 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

Dạng II: Định luật bảo toàn electron

Câu 1: 45/92 Hòa tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp kh NO !" N
2
O c# t$ kh%& h'& đ%& !(&
H
2
bằng )*,+5, -h. tch NO !" N
2
O thu được l"/
A ),9+2 lt !a 0,441 lt, B 2,24 lt !" *,+2 lt, C 2,016 lít và 0,672 lít D 0,*+2 lt !" 2,0)* lt,
Câu 2: 21/14 2h3 )3,92g 34&t 56t t7 t8c d9ng !(& dung dịch HNO
3
thu được 0,441 lt kh N4O: ;đktc<, =h%&
lượng HNO
3
ngu:>n ch?t đ@ thaA g&a phBn Cng/
A 43,52g, B 19,))g, C 25,1+g, D !",2#g
Câu !: 4)/90 Hòa tan h3"n t3"n 5,04g hỗn hợp gDA 3 k&A l3E& F, G, H !"3 )00 Al dung dịch HNO
3
4;I< thu
được Ag Au%& khan, 0,02 A3l NO
2
!" 0,05 A3l N
2
O, J&8 tKị 4 !" A l"/
A 0,23 I !" 54,)g, B 0,2 I !" 1),)g, C 0,$ % và #,72g D 0,03 I !" 2),)g
2Lu 4/ 4+/94 Hòa tan h3"n t3"n )4,4g k&A l3E& 2u !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng, t?t cB kh NO thu được đMA 34&
h#a th"nh NO
2
KD& 59c !"3 nư(c c# dòng 34& đ. chu:.n hNt th"nh HNO
3
, th. tch kh O
2
;đktc< đ@ thaA g&a !"3
Ou8 tKPnh tK>n l"/
A 5,04 lt, B 25,2 lt, C 2,52 lt D 50,4 lt,
Câu ": 3+/11 Hòa tan !7a đQ *g hỗn hợp ha& k&A l3E& F, G c# h#a tKị tư'ng Cng l" R, RR !"3 dung dịch hỗn hợp
2 a4&t HNO
3
!" H
2
SO
4
, thP thu được 2,*11 lt hỗn hợp kh T gDA NO
2
!" SO
2
;đktc< !" tUng kh%& lượng l" 5,11g,
2V cEn dung dịch 5au cWng thP thu được Ag Au%& khan, J&8 tKị cQa A l"/
A 4),2)g, B 23,)2g, C 1&,12g D 2),))g,
2Lu */ 2/*5 Nung Ag bXt 56t tK3ng 34&, thu được 3g hỗn hợp ch?t K6n F, Hòa tan hNt hỗn hợp F tK3ng dung
dịch HNO
3
dư, th38t Ka 0,*5 lt kh NO ;đktc<;l" 5Bn phYA du: nh?t<, J&8 tKị A l"/
A 2,"2g B 2,32g, C 2,*2g, D 2,22g,
Câu 7: )/*4 Hòa tan h3"n t3"n )2g hỗn hợp ZM, 2u ;t$ l[ A3l ) / )< bằng a4&t HNO
3
, thu được \ lt ;đktc< hỗn
hợp kh F ;gDA NO !" NO
2
< !" dung dịch G;ch$ chCa ha& Au%& !" a4&t dư<, -$ kh%& cQa F đ%& !(& H
2
bằng )9,
J&8 tKị cQa \ l"/
A 3,3* lt, B ",6 lít C 2,24 lt, D 4,41 lt,
Câu #: Hòa tan h3"n t3"n 21,1g 2u !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng, đMA 34& h#a hNt kh NO th"nh NO
2
KD& 59c
!"3 nư(c c# dòng kh O
2
đ. chu:.n hNt th"nh HNO
3
, -h. tch O
2
;đktc< thaA g&a phBn Cng l" ba3 nh&>u; tK3ng
c8c g&8 tKị 5au<]
A ",0& lít B 4,4* lt, C )0,01 lt, D *,+2 lt,
Câu $: */*9 2h3 2,52g AXt k&A l3E& t8c d9ng !(& dung dịch H
2
SO
4
l3@ng tE3 Ka *,14g Au%& 5un^at, _# l" k&A
l3E& n"3 tK3ng 5% 5au/
A Al, B 'e C 2a, D Ig,
Câu 10: 4/** Nung hỗn hợp bXt gDA )5,2g 2K
2
O
3
!" Ag Al ` nh&[t đX ca3, Sau kh& phBn Cng h3"n t3"n, thu
được 23,3g hỗn hợp K6n F, 2h3 t3"n bX hỗn hợp F phBn Cng !(& a4&t H2l dư th38t Ka \ lt H
2
;đktc<, J&8 tKị
cQa \ l" ba3 nh&>u]
A 7,#& lít B 3,3* lt, C 4,41 lt, D )0,01 lt,
Câu 11: 1/+0 Hòa tan h3"n t3"n )9,2g k&A l3E& I tK3ng dung dịch HNO
3
dư được 1,9* lt ;đktc< hỗn hợp kh
gDA NO
2
!" NO c# t$ l[ th. tch 3 / ), =&A l3E& I l"/
A Al, B Ag, C ZM, D Cu
Câu 12: 20/+1 _. ag bXt 56t ng3"& khVng kh, 5au AXt tha& g&an 5b chu:.n th"nh hỗn hợp A c# kh%& lượng
+5,2g gDA ZM, ZMO, ZM
2
O
3
!" ZM
3
O
4
, 2h3 hỗn hợp A phBn Cng hNt !(& dung dịch H
2
SO
4
đcA đdc, n#ng thu
được *,+2 lt kh SO
2
;đktc<, =h%& lượng a l"/
A 22,4g, B 25,3g, C )),2g, D "6g
Câu 1!: 25/1) F l" hỗn hợp ZM, ZMO, ZM
3
O
4
!" ZM
2
O
3
; t$ l[ A3l len lượt l" )/2/3/4<, Hòa tan h3"n t3"n +*,1g F
bằng HNO
3
thu được 4,41 lt ;đktc< hỗn hợp G gDA NO !" NO
2
, -$ kh%& G 53 !(& O
2
!" th. tch dung dịch
HNO
3
4I t%& th&.u cen dWng l"/
A 2,)4+5 !" 0,53+5 lt, B 1,1#7" và 0,#!7" lít C 5,))+5 !" 0,*325 lt, D ),31)5 !" 0,4325 lt,
Câu 1&: )*/+5 2h3 ),35g hỗn hợp gDA 2u, Ig, Al t8c d9ng !(& HNO
3
dư được ),)2 lt NO !" NO
2
c# kh%&
lượng A3l tKung bPnh l" 42,1, T&Nt th. tch kh đ3 ` đktc, -Ung kh%& lượng Au%& n&tKat 5&nh Ka l"/
A +,21g B 9,*5g, C 4,24g D ",6$g
Câu 1": )2/+2 2h3 luDng kh 2O đ& Oua %ng 5C đfng Ag ZM
2
O
3
` nh&[t đX ca3, AXt tha& g&an ngưa& ta thu
được *,+2g hỗn hợp gDA 4 ch?t K6n kh8c nhau ;A<, _MA hòa tan h3"n t3"n hỗn hợp n": !"3 dung dịch HNO
3
dư th?: tE3 th"nh 0,441 Al kh T du: nh?t c# t$ kh%& 53 !(& H
2
bằng )5, A nhcn g&8 tKị l"/
A 7,2g B *,*4g C 1,1g, D 5,5*g,
Câu 16: 23/10 Hòa tan ) 5g hỗn hợp F gDA 2 k&A l3E& Ig !" Al !"3 dung dịch G gDA HNO
3
!" H
2
SO
4
đdc
thu được 0,) A3l Aỗ& kh SO
2
, NO, NO
2
, N
2
O, ghen tKhA kh%& lượng cQa Al !" Ig tK3ng F len lượt l"/
A *3i !" 3+i, B 50i !" 50i, C !6( và 6&( D 4*i !" 54i,
2Lu )+/ ))/+2 Hòa tan h3"n t3"n )2g hỗn hợp ZM !" 2u ;t$ l[ A3l )/ )< bằng a4&t HNO
3
, thu được \ lt ;đktc<
hỗn hợp kh F;gDA NO !" NO
2
< !" dung dịch G; ch$ chCa ha& Au%& !" a4&t dư<, -$ kh%& cQa F đ%& !(& H
2
bằng
)9, J&8 tKị cQa \ l"/
A ",60 )l B 4,41 Al, C 3,3* Al, D 2,24 Al,
Câu 1#: )9/++ -KXn *0g bXt 56t !(& 300g bXt lưu hujnh KD& nung n#ng;khVng c# khVng kh< thu được ch?t K6n
A bằng dung dịch a4&t H2l dư được dung dịch T !" kh 2, _%t ch8: 2 cen \ lt O
2
;đktc<;b&Nt c8c phBn Cng 4B:
Ka h3"n t3"n<, \ lt kh O
2
l"/
A )*,454 lt, B !2,$2# lít C 4,41 lt, D 22,4 lt,
Câu 1$: 9/+) Hòa tan h3"n t3"n )),2g ZM !"3 HNO
3
dư, thu được dung dịch A !" *,+2 lt hỗn hợp kh T gDA
NO !" AXt kh F, !(& t$ l[ th. tch l" )/ ), =h F l"/
A N2O4, B N2O C *+2 D N2,
2Lu 20/ 24/10 2h3 )*,2g k&A l3E& I, h#a tKị n t8c d9ng !(& 0,)5 A3l O
2
, 2h?t K6n thu được 5au phBn Cng ch3
hòa tan h3"n t3"n !"3 dung dịch H2l dư th?: ba: Ka )3,44 lt H
2
` đktc, =&A l3E& I l"/
A ZM, B Hn C ,l D 2u,
2Lu 2)/ 2)/+1 2h3 ),92g 2u hòa tan !7a đQ tK3ng HNO
3
thu được \ lt NO;đktc<, -h. tch \ !" kh%& lượng
HNO
3
đ@ phBn Cng,
A 0,224 lt !" 5,14g, B 0,))2 lt !" )0,42g, C 0,0&# lít và ",0&g D ),)2 lt !" 2,92g,
2Lu 22/ 3)/15 -KXn 0,1)g bXt nhVA !(& hỗn hợp F gDA ZM
2
O
3
!" 2uO KD& thfc h&[n phBn Cng nh&[t nhVA, thu
được hỗn hợp G, Hòa tan hNt G tK3ng dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp kh NO !" NO
2
len lượt l"/
A 0,504 lt !" 0,441 lt, B 0,224 lt !" 0,*+2 lt, C 0,!!6 lít và 1,00# lít D 0,)01 lt !" 0,))2 lt,
2Lu 23/ 3/*5 Hòa tan 5,*g 56t bằng dung dịch H
2
SO
4
l3@ng dư thu được dung dịch F, kung dịch F phBn Cng
!7a đQ !(& \ Al dung dịch =InO
4
0,5I, J&8 tKị cQa \ l"/
A &0 )l B 10 Al, C 20 Al, D *0 Al,
Câu 2&: 35/1+ Hòa tan hỗn hợp gDA 0,) A3l Ag !8 0,04 A3l 2u !"3 dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp kh F
gDA NO !" NO
2
c# t$ l[ 5% A3l tư'ng Cng l" 2/3, -h. tch hỗn hợp kh F ;đktc< thu được l" ba3 nh&>u;tK3ng
c8c g&8 tKị 5au<]
A *,+3 lt, B 1,12 lít C 2,24 lt, D 3,3* lt,
Câu 2": )/*+ _. Ag bXt 56t ng3"& khVng kh AXt tha& g&an thu được *g hỗn hợp c8c ch?t K6n, Hòa tan h3"n
t3"n hỗn hợp đ# bằng dung dịch HNO
3
l3@ng thu được ),)2 lt NO du: nh?t;đktc<, J&8 tKị cQa A l"/
A )0,01g B ),01g, C 0,504g, D ",0&g
Câu 26: _. ag bXt 56t ng3"& khVng kh, 5au AXt tha& g&an b&Nn th"nh hỗn hợp F c# kh%& lượng )1g gDA/ ZM,
ZMO, ZM
3
O
4
, ZM
2
O
3
, Hòa tan F !"3 dung dịch H
2
SO
4
đdc n#ng thu được *,+2 lt SO
2
du: nh?t ` đktc, Hl& a c#
g&8 tKị n"3 5au đL:]
A )*g, B 1",$6g C )0g, D 20g,
Câu 27: 39/19 2h3 )2g hỗn hợp ha& k&A l3E& F, G hòa tan h3"n t3"n !"3 dung dịch HNO
3
thu được Ag Au%&
!" ),)2 lt kh ;đktc< khVng du: tKP 5f ch8:, J&8 tKị cQa A l"/
A 2)g, B &!g C 25g, D 5)g
Câu 2#: )0/+) _. Ag bXt 56t A ng3"& khVng kh 5au AXt tha& g&an b&Nn th"nh hỗn hợp T c# kh%& lượng )2g
gDA ZM !" c8c 34&t ZMO, ZM
3
O
4
, ZM
2
O
3
, 2h3 T t8c d9ng h3"n t3"n !(& a4&t n&tK&c dư th?: g&B& ph#ng Ka 2,24 lt
kh du: nh?t NO, =h%& lượng A c# g&8 tKị l"/
A 4,1g, B 10,0#g C 5,*g, D 5,9g,
Câu 2$: 5/*+ Hòa tan h3"n t3"n AXt lượng bXt 56t !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng thu được hỗn hợp kh gDA
0,0)5 A3l N
2
O !" 0,0) A3l NO, mượng 56t đ@ hòa tan l"/
A 0,14g, B 2,#g C ),4g, D 0,5*g,
Câu !0: 43/9)=h& ch39,*g Ig t8c d9ng hNt !(& dung dịch H
2
SO
4
đcA đdc, th?: c# 49g H
2
SO
4
thaA g&a phBn
Cng tE3 Au%& IgSO
4
, H
2
O !" 5Bn phYA khn F, F l"/
A SO
2
, B -
2
. C S, D SO
2
h3dc H
2
S
Câu !1: 3*/11 2h3 Ag k&A l3E& F t8c d9ng !7a đQ !(& )00 Al dung dịch HNO
3
4;I< thu được 2,24 lt kh
NO;đktc<, F c# g&8 tKị l"/
A &% B 2I, C )I, D 3I,
Câu !2: 4/*1 =hn h3"n t3"n 4,*4g hỗn hợp c8c 34&t cQa 56t;ZMO, ZM
2
O
3
, ZM
3
O
4
< bằng nh&[t đX ca3, =h 5&nh Ka
5au phBn Cng được don !"3 bPnh đfng nư(c !V& tK3ng dư được 1g kNt tQa, =h%& lượng 56t thu được l"/
A *,33g, B 22,*g, C 3,*3g, D !,!6g
Câu !!: 5/*9 2h3 ))g hỗn hợp ha& k&A l3E& Al, ZM !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng, dư thu được *, +2 lt NO;đktc<
du: nh?t, =h%& lượng ;g< cQa Al !" ZM tK3ng hỗn hợp ban đeu l"/
A ",&g và ",6g B 4,*g !" *,4g, C 4,4g !" *,*g, D 5,*g !" 5,4g,
Câu !&: 42/9) Hòa tan 5,95g hỗn hợp Hn, Al t$ l[ A3l )/2 bằng dung dịch HNO
3
l3@ng dư thu được 0,19* lt
kh ) 5Bn phYA khn F du: nh?t chCa n&t3, F l"/
A NO B *
2
C N
2
O, D NH
4
p
,
Câu !": 3/*1 Hòa tan h3"n t3"n hỗn hợp gDA 0,) A3l ZM !" 0,25 A3l Al !"3 dung dịch HNO
3
dư thu được
hỗn hợp kh A gDA NO !" NO
2
c# t$ l[ 5% A3l tư'ng Cng l" 2 / ), -h. tch cQa hỗn hợp kh A;đktc< l"/
A 10,0# lít B )2,1 lt C 1,*4 lt, D ),21 lt,
Câu !6: )4/+4 2h3 5,)g hỗn hợp 2 k&A l3E& Al !" Ig t8c d9ng !(& dung dịch H2l dư thu được 5,* lt kh H
2
;đktc<, -h"nh phen phen tKhA thM3 kh%& lượng cQa Al !" Ig tK3ng hỗn hợp đeu l"/
A 32,94i !" *+,0*i, B *0i !" 40i, C "2,$&( và &7,06( D 50i !" 50i,
2Lu 3+/ )+/+* 2h3 a;g< hỗn hợp A gDA ZMO, 2uO, ZM
3
O
4
c# 5% A3l bằng nhau t8c d9ng h3"n t3"n !(& lượng
!7a đQ 250 Al dung dịch HNO
3
, kh& đun n#ng nhq được dung dịch T !" 3,)3* lt hỗn hợp kh 2 ;đktc< gDA
NO
2
!" NO c# t$ kh%& 53 !(& H
2
bằng 20,)43, J&8 tKị cQa a !" nDng đX cQa HNO
3
l"/
A 52,+g !" 2,)I, B 93g !" ),05I, C 23,04g !" ),21I, D &6,0#g và 7,2#%
Câu !#: 44/9) 2h3 Ag ZM !"3 dung dịch HNO
3
l?: dư, ta được hỗn hợp F gDA 2 kh NO
2
!" NO c# \4 r 1,9*
lt ;đktc< !" t$ kh%& đ%& !(& O
2
bằng ),3)25, F8c định iNO !" iNO
2
thM3 th. tch tK3ng hỗn hợp F !" kh%&
lượng 56t đ@ dWng l"/
A NO/ 30is NO
2
/ +0is ),)2g, B NO/ 25is NO
2
/ +5is ),)2g, C NO/ 35is
NO
2
/ *5is ),)2g, D NO/ 45is NO
2
/ 55is ),)2g,
Câu !$: )3/+3 Nung Ag 56t tK3ng khVng kh, 5au AXt tha& g&an ngưa& ta thu được )04,1g hỗn hợp K6n A gDA
ZM, ZMO, ZM
3
O
4
!" ZM
2
O
3
, Hòa tan h3"n t3"n A tK3ng HNO
3
dư, thu được dung dịch T !" )2,09* lt hỗn hợp kh
NO !" NO
2
;đktc< c# t$ kh%& 53 !(& H2 l" )0,)*+, J&8 tKị cQa A l"/
A 9),21 B *9,54 C +2, D 7#,&
Câu &0: +/*9 _%t ch8: 4 A3l ZM b`& 34& thu được 5,04g hỗn hợp A gDA 34&t 56t, Hòa tan h3"n t3"n A tK3ng
dung dịch HNO
3
thu được 0,035 A3l hỗn hợp G gDA NO !" NO
2
, -$ kh%& h'& cQa G đ%& !(& H
2
l" )9, -PA 4,
A 0,07 )ol B 0,05 A3l, C 0,) A3l, D 0,09 A3l,
Câu &1: 32/1* Hòa tan hNt AXt lượng bXt 56t !"3 dung dịch HNO
3
l3@ng thu được hỗn hợp kh gDA 0,03 A3l
N
2
O !" 0,02 A3l NO, =h%& lượng 56t đ@ bị hòa tan l" ba3 nh&>u;tK3ng c8c g&8 tKị 5au<,
A ",6g B ),5g, C 2,1g, D 4,*g,
Câu &2: 40/90 Hòa tan hỗn hợp gDA Ig, ZM !" k&A l3E& I !òa dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp kh gDA
0,03 A3l NO
2
!" 0,02 A3l NO, S% A3l HNO
3
thaA g&a phBn Cng l"/
A 0,02 A3l, B 0,03 A3l, C 0,1& )ol D 0,0+ A3l,
2Lu 43/ 29/14 2h3 hỗn hợp gDA ZMO, 2uO, ZM
3
O
4
c# 5% A3l ba ch?t bằng nhau t8c d9ng hNt !(& dung dịch
HNO
3
thu được hỗn hợp kh gDA ),001 lt NO
2
;đktc< !" 0,))2 lt NO ;đktc<, S% A3l cQa Aỗ& ch?t l"/
A 0,02 )ol B 0,03 A3l, C 0,0) A3l, D 0,04 A3l,
Câu &&: 30/15 _. 2+g Al ng3"& khVng kh, 5au AXt tha& g&an thu được 39,1g hỗn hợp F ;Al, Al
2
O
3
<, 2h3 hỗn
hợp F t8c d9ng !(& dung dịch H
2
SO
4
đdc n#ng dư thu được \ lt SO
2
;đktc<, J&8 tKị cQa \ l"/
A 1",6# lít B )*,1 lt, C 33,* lt, D 3),)* lt,
Câu &": )5/+4 2h3 1,3g hỗn hợp ha& k&A l3E& Al !" ZM t8c d9ng !(& dung dịch H
2
SO
4
đdc dư thu được *,+2 lt
kh SO
2
;đktc<, =h%& lượng cQa Aỗ& k&A l3E& tK3ng hỗn hợp ban đeu l"/
A 2,7g và ",6g B 5,4g !" 4,1g, C ),35g !" 2,4g, D 9,1g !" 3,*g,

C 25g.73 lít. thấy có 49g H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc)(biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).92g Cu hòa tan vừa đủ trong HNO3 thu được V lít NO(đktc). B 1.4 lít. V lít khí O2 là: A 16. Hỏi a có giá trị nào sau đây? A 16g. Hòa tan X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 6. C 3. thu được dung dịch A và 6.6g Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc. C 1M.504 lít và 0. Fe3O4. Phần trăm khối lượng của Al và Mg trong X lần lượt là: A 63% và 37%. D 0. Kim loại M là: A Fe. B 4. Câu 24: 35/87 Hòa tan hỗn hợp gồm 0. C 10g. B N2O C NO2. Y hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3 thu được mg muối và 1. C 5. X là: A SO2. B H2S. Khối lượng m có giá trị là: A 4. Câu 27: 39/89 Cho 12g hỗn hợp hai kim loại X.504g. D Cu.84g. X có giá trị là: A 4M B 2M.24 lít khí NO(đktc).48 lít. Câu 22: 31/85 Trộn 0.15 mol O2.48 ml.44 lít H2 ở đktc. C 20 ml. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0. H2O và sản phẩm khử X. Thể tích V và khối lượng HNO3 đã phản ứng.8g. N2O.84g. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 1.Câu 16: 23/80 Hòa tan 1 5g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3 và H2SO4 đặc thu được 0.96g. Câu 17: 11/72 Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1: 1) bằng axit HNO3. B 15.454 lít.08g.6g. D 5.008 lít.2g kim loại M.81g bột nhôm với hỗn hợp X gồm Fe2O3 và CuO rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. B 2.12 lít và 2. NO2.24 lít khí duy nhất NO.336 lít và 1. Thể tích hỗn hợp khí X (đktc) thu được là bao nhiêu(trong các giá trị sau)? A 6. Câu 18: 19/77 Trộn 60g bột sắt với 300g bột lưu huỳnh rồi nung nóng(không có không khí) thu được chất rắn A bằng dung dịch axit HCl dư được dung dịch B và khí C. D 3.6g sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. D 46% và 54%. Hòa tan hết Y trong dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và NO2 lần lượt là: A 0. B Zn C Al. với tỉ lệ thể tích là 1: 1. Câu 19: 9/71 Hòa tan hoàn toàn 11.12 lít khí (đktc) không duy trì sự cháy.60 ml. Câu 23: 3/65 Hòa tan 5. thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X(gồm NO và NO2) và dung dịch Y( chỉ chứa hai muối và axit dư).112 lít và 10. Khí X là: A N2O4. thu được hỗn hợp Y. D 60 ml. Giá trị của m là: A 10.015 mol N2O và 0. D N2. B 50% và 50%. Giá trị của V là: A 40 ml. Cho B tác dụng hoàn toàn với axit nitric dư thấy giải phóng ra 2. D 5. .24 ml.672 lít.224 lít và 0.08g.048 lít và 5. C 1.36 lít. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. C 4.1 mol Ag vá 0.112 lít. D 51g Câu 28: 10/71 Để mg bột sắt A ngoài không khí sau một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 12g gồm Fe và các oxit FeO. D 1. Fe3O4. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thấy bay ra 13.12 lít NO duy nhất(đktc). Câu 30: 43/91Khi cho9.92g.36 ml. Câu 21: 21/78 Cho 1. B 10. C 0. Câu 20: 24/80 Cho 16. B 32. D 22. B 80 ml. D 3M. C 0.24 lít. Fe2O3.04g.04g. D 0. Giá trị của V là: A 5. Fe2O3.8g.08g B 1.42g.108 lít và 0. Giá trị của m là: A 21g. NO. B 43g.56g. B 0. C S. Câu 29: 5/67 Hòa tan hoàn toàn một lượng bột sắt vào dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0.01 mol NO.72 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X.5M. Câu 26: Để ag bột sắt ngoài không khí.9g. FeO.448 lít. hóa trị n tác dụng với 0. sau một thời gian biến thành hỗn hợp X có khối lượng 18g gồm: Fe.2g Fe vào HNO3 dư. D SO2 hoặc H2S Câu 31: 36/88 Cho mg kim loại X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HNO3 x(M) thu được 2.04 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:3. D 2.1 mol mỗi khí SO2.72 lít SO2 duy nhất ở đktc. Câu 25: 1/67 Để mg bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được 6g hỗn hợp các chất rắn. C 2. A 0.12 lít.4g.224 lít và 5.928 lít. C 36% và 64%. Lượng sắt đã hòa tan là: A 0. D 20g. B 0. C 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->