P. 1
quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

|Views: 643|Likes:
Được xuất bản bởimileyVTT

More info:

Published by: mileyVTT on Jan 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

Pháp lệnh Quy định việc xét và giải quyết các khiếu tố, tố cáo của công dân năm

1981 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành 27/11/1981 12:00 SA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** Số: 5-LCT/HĐNN7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1981

PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH VIỆC XÉT VÀ GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN Để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đối với nhân viên các cơ quan, tổ chức và đơn vị đó, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể và quyền lợi chính đáng của công dân; Để bảo đảm quyền khiếu nại và tố cáo của công dân; Để xác định nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng và ban lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, và đơn vị vũ trang nhân dân trong việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; Căn cứ vào Điều 73 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pháp lệnh này quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Công dân có quyền khiếu nại và tố cáo với bất cứ cơ quan nào của Nhà nước về những việc làm trái chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, và đơn vị vũ trang nhân dân (dưới đây gọi tắt là cơ quan và tổ chức), hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các cơ quan và tổ chức đó làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể và quyền lợi chính đáng của công dân. Điều 2 Các cơ quan Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

tố cáo hoặc bao che cho người bị khiếu nại. Điều 5 Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải phối hợp với các cơ quan. Điều 7 Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở. TỐ CÁO Điều 8 Công dân có thể gửi đơn hoặc trực tiếp đến cơ quan Nhà nước hữu quan để khiếu nại. Các cơ quan này có nhiệm vụ nhận đơn và tiếp đương sự. khi thấy trong đơn vị mình xảy ra những vi phạm chính sách. tố cáo. tố cáo có trách nhiệm thi hành kịp thời các biện pháp nhằm sửa chữa những vi phạm. phải tìm nguyên nhân gây ra việc khiếu nại. pháp luật. giờ và nơi tiếp phải được niêm yết công khai. tố cáo. sai lầm và cải tiến công tác. trong thời hạn quy định của Pháp lệnh này. tổ chức hoặc nhân viên thuộc quyền quản lý của ngành hoặc cấp nào thì ngành hoặc cấp đó có trách nhiệm xét và giải quyết. để giảm bớt các khiếu nại. tổ chức. Chương 2: VIỆC TIẾP NHẬN CÁC KHIẾU NẠI. Các cơ quan Nhà nước phải có chế độ định kỳ tiếp dân. Điều 6 Thủ trưởng hoặc ban lãnh đạo cơ quan.Các khiếu nại. tổ chức hoặc nhân viên bị khiếu nại. Ngày. tổ chức hoặc nhân viên gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. trả thù người khiếu nại. tổ chức hữu quan trong việc xét và giải quyết các khiếu nại. tố cáo. phải xử lý nghiêm minh những người vi phạm. . tố cáo để giúp cơ quan. đề ra biện pháp sửa chữa những vi phạm và bảo đảm cho quyết định của mình được thi hành nghiêm chỉnh. Cơ quan. tố cáo đối với cơ quan. theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan. tố cáo theo đúng chính sách. tổ chức hoặc nhân viên thuộc quyền sửa chữa khuyết điểm. Điều 3 Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải xét và giải quyết các khiếu nại. tố cáo. Điều 4 Người bị thiệt hại có quyền được khôi phục danh dự và được bồi thường. pháp luật thì phải kịp thời giải quyết.

tố cáo của công dân. Điều 10 Các khiếu nại. nếu thấy có hại cho người khiếu nại. tổ chức đó có trách nhiệm xét và giải quyết. đối với Tập đoàn trưởng hoặc Ban quản lý tập đoàn sản xuất nào thì Uỷ ban nhân dân trực tiếp quản lý hợp tác xã. đài truyền hình chuyển đến.Điều 9 Cơ quan Nhà nước nhận khiếu nại. Nếu thấy việc khiếu nại. tổ chức hoặc người bị tố cáo. Không được chuyển các khiếu nại cho cơ quan. TỐ CÁO Điều 12 Các khiếu nại đối với các nhân viên thuộc cơ quan. Điều 13 . đài phát thanh. bản ghi lời tố cáo của đương sự cho cơ quan. tố cáo phải chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và báo cho đương sự biết trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận. Chương 3: THẨM QUYỀN VÀ THỜI HẠN XÉT VÀ GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI. thì cơ quan nhận khiếu nại. tổ chức đó có trách nhiệm xét và giải quyết. các tin tức. Nếu đương sự đến trình bày miệng thì phải ghi đầy đủ nội dung sự việc. tố cáo phải ghi vào sổ nhận. Các khiếu nại đối với Chủ nhiệm hoặc Ban quản trị hợp tác xã. tài liệu công bố trên báo chí hoặc trên đài có liên quan đến việc khiếu nại. tổ chức hữu quan xét và giải quyết theo quy định của Pháp lệnh này. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải báo cho đương sự biết khi nhận được khiếu nại. Điều 11 Cấm tiết lộ hoặc chuyển đơn tố cáo. tổ chức nào thì thủ trưởng hoặc ban lãnh đạo cấp trên trực tiếp của cơ quan. tổ chức nào thì thủ trưởng hoặc ban lãnh đạo cơ quan. Các khiếu nại đối với thủ trưởng hoặc ban lãnh đạo cơ quan. tố cáo chuyển đến. Trong trường hợp đương sự trực tiếp đến khiếu nại. và bản ghi đó phải được đương sự ký xác nhận. tập đoàn sản xuất đó có trách nhiệm xét và giải quyết. tổ chức hoặc người bị khiếu nại. tố cáo của công dân do các báo chí. bản sao đơn tố cáo. phải được các cơ quan. tố cáo không thuộc thẩm quyền xét và giải quyết của mình. tố cáo thì hướng dẫn đương sự đến cơ quan có thẩm quyền.

tố cáo. tố cáo. tổ chức đó. Các tố cáo đối với thủ trưởng hoặc ban lãnh đạo cơ quan. tố cáo. tổ chức nào thì tuỳ tính chất sự việc. Điều 15 Các cơ quan Nhà nước. Các cơ quan ngành dọc cấp trên. tố cáo mà thủ trưởng cơ quan thuộc quyền đã giải quyết. thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương có trách nhiệm xét và giải quyết các khiếu nại. Điều 16 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. tổ chức nào thì thủ trưởng hoặc ban lãnh đạo cấp trên trực tiếp của cơ quan. thì phải trao đổi ý kiến với cơ quan đó. có quyền yêu cầu cơ quan. nếu đương sự không đồng ý. tố cáo có liên quan đến công tác quản lý của cơ quan ngành dọc cấp trên nào. Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước. Cơ quan.Các tố cáo đối với nhân viên thuộc cơ quan. trước khi giải quyết các khiếu nại. tố cáo có liên quan đến công tác quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp dưới nào. tổ chức có thẩm quyền đã giải quyết. trước khi giải quyết các khiếu nại. nhưng đương sự còn khiếu nại. đối với Tập đoàn trưởng hoặc Ban quản lý tập đoàn sản xuất thì Uỷ ban nhân dân huyện hoặc cấp tương đương có trách nhiệm xét và giải quyết. thủ trưởng hoặc ban lãnh đạo cấp trên trực tiếp hoặc cao hơn một cấp của cơ quan. thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng có trách nhiệm xét và giải quyết các khiếu nại. khi xét và giải quyết các khiếu nại. tổ chức hữu quan cung cấp những tài liệu cần thiết. tổ chức đó có trách nhiệm xét và giải quyết. Điều 17 Bộ trưởng. tổ chức đó có trách nhiệm xét và giải quyết. tố cáo mà thủ trưởng cơ quan thuộc quyền hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp đã giải quyết. tổ chức được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó. tố cáo lên cấp trên trực tiếp của cơ quan. thì có thể khiếu nại. nhưng đương sự còn khiếu nại. thì phải trao đổi ý kiến với Uỷ ban nhân dân đó. Điều 14 Sau khi cơ quan. Điều 18 Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng có trách nhiệm xét và giải quyết: . Các tố cáo đối với Chủ nhiệm hoặc Ban quản trị hợp tác xã. Uỷ ban nhân dân các cấp.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. những phát hiện có sai lầm. Điều 21 Các đoàn thể nhân dân và tổ chức khác có trách nhiệm xét và giải quyết các khiếu nại. Điều 23 . pháp luật của thủ trưởng các ngành ở trung ương hoặc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. tố cáo mà Bộ trưởng. Chủ nhiệm Uỷ ban thanh tra các địa phương. Chủ nhiệm uỷ ban Nhà nước. thị trấn hoặc đơn vị cơ sở khác phải được xét và giải quyết chậm nhất không quá một tháng kể từ ngày nhận. phường. nhưng phát hiện có sai lầm. tố cáo đối với thành viên trong đoàn thể hoặc tổ chức. thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương đã giải quyết. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. thủ trưởng ngành xét và giải quyết các khiếu nại. thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương đã xét và giải quyết. thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng. đối với các cấp khác thì chậm nhất không quá ba tháng. tố cáo đối với Bộ trưởng. Điều 22 Các khiếu nại thuộc quyền xét và giải quyết của cấp xã.a) Các khiếu nại. Đối với các khiếu nại. Điều 20 Toà án nhân dân. thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương. Trưởng ban thanh tra các ngành có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. tố cáo mà Bộ trưởng. các khiếu nại. tố cáo quy định ở Điều 16 và Điều 17 của Pháp lệnh này. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước thì phải kịp thời chuyển đến các cơ quan đó xét và giải quyết. thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng. tố cáo về việc làm trái chính sách. thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng. b) Các khiếu nại. Điều 19 Chủ nhiệm Uỷ ban thành tra của Chính phủ có trách nhiệm: a) Xem xét và trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng giải quyết các khiếu nại. theo thủ tục do pháp luật quy định. b) Xem xét và kiến nghị giải quyết lại hoặc trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng giải quyết các khiếu nại. Viện kiểm sát nhân dân các cấp có trách nhiệm xét và giải quyết. tố cáo về những việc thuộc thẩm quyền của mình. Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước. Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước. theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của mình. thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương.

nhưng không được quá gấp đôi thời hạn đã quy định ở Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh này. kiểm tra các ngành. Uỷ ban nhân dân quản lý trong phạm vi địa phương mình việc xét và giải quyết các khiếu nại. Điều 24 Đối với những việc phức tạp phải điều tra lâu thì cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại. phường. Chương 4: VIỆC QUẢN LÝ. tố cáo của công dân. Trưởng ban thanh tra các ngành có trách nhiệm đôn đốc. kiểm tra việc thi hành chế độ tiếp nhận. KIỂM TRA CÔNG TÁC XÉT VÀ GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾU NẠI. Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước.Các tố cáo thuộc quyền xét và giải quyết của cấp xã. có quyền yêu cầu các cơ quan hữu . Chủ nhiệm Uỷ ban thanh tra các cấp. hướng dẫn. hướng dẫn. tố cáo phải báo cáo lên cơ quan cấp trên trực tiếp để xin gia hạn. Điều 26 Đại biểu Quốc hội. tố cáo của công dân do đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển đến. các cấp trong việc xét và giải quyết các khiếu nại. và sau khi được cơ quan cấp trên đồng ý. đối với các cấp khác thì chậm nhất không quá sáu tháng. tố cáo của công dân có trách nhiệm nghiên cứu và chuyển đến cơ quan Nhà nước hữu quan. TỐ CÁO Điều 25 Hội đồng bộ trưởng quản lý trong phạm vi cả nước công tác xét và giải quyết các khiếu nại. tố cáo của công dân. theo dõi việc giải quyết và báo cho đương sự biết kết quả. Cơ quan Nhà nước hữu quan phải báo cho đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân biết kết quả giải quyết các khiếu nại. tố cáo của công dân. các ngành. tố cáo. hướng dẫn. đại biểu Hội đồng nhân dân nhận được các khiếu nại. thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng có trách nhiệm quản lý. tố cáo của công dân ở các cấp. đôn đốc. phải báo cho đương sự biết việc gia hạn đó. đôn đốc. xét và giải quyết các khiếu nại. thị trấn hoặc đơn vị cơ sở khác phải được xét và giải quyết chậm nhất không quá hai tháng kể từ ngày nhận. Điều 27 Chủ nhiệm Uỷ ban thanh tra của Chính phủ. tố cáo. đôn đốc. kiểm tra các cơ quan thuộc quyền trong việc xét và giải quyết các khiếu nại. kiểm tra các cơ quan thuộc quyền trong việc xét và giải quyết các khiếu nại. Bộ trưởng.

Điều 32 Người nào có hành vi trả thù người khiếu nại. Điều 33 . tố cáo của công dân. hoặc việc xử lý người bị khiếu nại. b) Có trách nhiệm chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết các khiếu nại. gây thiệt hại cho người khiếu nại. Điều 28 Hội đồng bộ trưởng. Cơ quan được yêu cầu phải trả lời cơ quan thanh tra trong thời hạn mười lăm ngày. tố cáo. tổ chức trong công tác xét và giải quyết các khiếu nại. Chương 5: VIỆC XỬ LÝ CÁC VI PHẠM Điều 30 Người nào có trách nhiệm nhận. tố cáo. tố cáo. Uỷ ban nhân dân. Toà án nhân dân báo cáo thường kỳ trước Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác xét và giải quyết các khiếu nại. việc xét và giải quyết các khiếu nại. tố cáo. tố cáo của công dân mà không chấp hành các quy định của Pháp lệnh này thì bị xử lý theo kỷ luật hành chính. tố cáo của công dân. Điều 29 Viện kiểm sát nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan. tố cáo. chuyển. tố cáo thì bị phạt tù từ sáu tháng đến sáu năm. nếu hành vi trả thù là tội phạm mà pháp luật quy định hình phạt nặng hơn thì bị xử phạt theo pháp luật đó. tố cáo của công dân ở địa phương. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo thường kỳ trước Hội đồng Nhà nước về công tác xét và giải quyết các khiếu nại. Điều 31 Người nào phạm một trong những tội sau đây thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm: a) Lợi dụng chức vụ. Toà án nhân dân tối cao. tố cáo mà cố tình không chấp hành. quyền hạn cản trở việc khiếu nại. xét và giải quyết các khiếu nại.quan thi hành những biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt các vi phạm đã dẫn đến khiếu nại.

Cụ thể. bổ sung năm 2001) quy định: “Công dân có quyến khiếu nại. khi chính quyền thực hiện chủ trương thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển KT-XH thì một số người cho là việc đền bù không thỏa đáng. tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính. hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước. Chương 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Điều 34 Trong phạm vi trách nhiệm của mình. hành vi hành chính mà mình khiếu nại. kéo lên trụ sở Ủy ban để thắc mắc. xâm phạm quyền. ở địa phương chúng tôi có tình trạng. Để việc khiếu nại. Người khiếu nại phải là người có quyền. tại Điều 1 Luật khiếu nại. cố ý xuyên tạc sự thật. Trường Chinh Thời gian qua. Quốc hội đã ban hành Luật khiếu nại. Vậy đề nghị Tòa soạn cho biết quy định của pháp luật về quyền khiếu nại của công dân? Hoàng Văn Đình (Phong Thổ .Lai Châu) Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân. tố cáo đúng pháp luật. tố cáo và giải quyết khiếu nại. khiếu nại. . tổ chức thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm. bổ sung các năm 2004 và 2005 đã quy định: “Công dân. người khiếu nại cần nắm được các vấn đề sau đây: 1. tố cáo. Hội đồng bộ trưởng. Toà án nhân dân tối cao.Người nào lợi dụng quyền khiếu nại và tố cáo. được sửa đổi. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này. hành vi đó là trái pháp luật. lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính. Tuy nhiên. Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi. vu cáo người khác hoặc vu cáo cơ quan. quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước. tổ chức kinh tế. cơ quan. đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào”. của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định. tố cáo năm 1998. tổ chức xã hội. để thực hiện việc khiếu nại. lợi ích hợp pháp của mình”.

tùy từng nội dung vấn đề khiếu lại. khi cần phải khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vấn đề gì. Phó Thủ tướng Chính phủ. phải căn cứ vào các quy định khác của Luật khiếu nại. “Khi có khiếu kiện đông người. Thanh tra Chính phủ nhận định: Tình hình khiếu nại vượt cấp đã giảm gần 30%. Giải quyết khiếu nại. Đây là kết quả của sự quyết tâm và cách làm triệt để từ lãnh đạo các sở ngành đến các quận huyện.chủ yếu là tranh chấp đất đai. cần căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện. phường. trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của UBND xã. Ủy viên Bộ Chính trị. tồn đọng của cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết. cá biệt có địa phương giảm hơn một nửa. 4. tố cáo của công dân: Ngồi cùng dân. thực hiện chính sách đền bù. Việc khiếu nại chưa được tòa án thụ lý để giải quyết. tố cáo của công dân đã diễn ra. Như vậy. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu. thời hạn theo quy định của Luật khiếu nại. thị trấn nơi người khiếu nại cư trú để chứng minh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình. công dân có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai. Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). các cơ quan Trung ương và chủ tịch UBND. chánh thanh tra 25 tỉnh. song người dân vẫn chưa thông và tiếp tục khiếu kiện vượt cấp. 3. Tuy nhiên. “Có vấn đề” ở chính quyền cơ sở? Mở đầu phần thảo luận. Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Kết luận 130-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác giải quyết khiếu nại. Đồng chí Lê Hoàng Quân cho biết: Trong danh sách 199 vụ khiếu kiện kéo dài. Trong đó. đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng. thành khu vực Tây Nguyên và phía Nam. tố cáo. tái định cư các dự án vẫn còn gay gắt ở nhiều địa phương. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. xem thấu đáo từng Ngày 30-8. . 5. các vụ việc nổi cộm . tố cáo cũng như các các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện. vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. dưới sự chủ trì của Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Cái “vướng” lớn nhất của TP hiện nay là chưa “chia lửa” được với các địa phương trong giải quyết các vụ khiếu kiện đông người ở các tỉnh kéo lên. tố cáo đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và Thủ tướng chỉ đạo giải quyết nhiều lần. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân phát biểu về những kinh nghiệm trong giải quyết các vụ khiếu kiện đông người. lãnh đạo các bộ ngành. Đánh giá sau 8 tháng thực hiện Kết luận 130 của Bộ Chính trị. phức tạp. đến nay TPHCM không còn trường hợp nào. có nhiều vụ khiếu nại. Ngoài ra. tại TPHCM.2.

ông Trần Thế Vượng. hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai tới đây phải sửa mới phù hợp với thực tế. Có khi “trên” quyết rồi mà dân vẫn chưa chịu lại kéo đi khiếu kiện tiếp. phần xác định giá đất được giao cho Bộ Tài chính. thì nay phải sửa lại là giao cho Bộ Tài nguyên – Môi trường soạn thảo phần này. Do không dứt khoát. “Cái chính trong giải quyết khiếu kiện là chúng ta phải ngồi lại với dân. . lôi kéo. Có như vậy. minh bạch. Hay việc giải quyết các khiếu kiện về đất đai. Luật Đất đai qua 5 lần sửa đổi. bổ sung (bình quân 4 năm sửa/lần) vẫn còn nhiều bất hợp lý. Xem kỹ lại. Trước mắt. cứ xem đi xem lại nhiều lần. cho rằng: Luật áp dụng trong thực tế phát hiện sai là phải sửa thì mới tránh thiệt hại cho dân. 84… và nhiều thông tư. cũng cần phải có một cơ quan tài phán. rồi “kéo” các cơ quan chức năng vào xem xét giải quyết thật thấu đáo từng trường hợp một thì tôi tin dân sẽ thông thôi” – Phó Thủ tướng đúc kết.ngoài giải pháp xử lý thật nghiêm các trường hợp kích động. Như các lần sửa Luật Đất đai trước đây. có vụ việc chúng ta giải quyết sai ngay từ đầu. chính quyền cơ sở giải quyết khiếu kiện của dân rất qua loa và thường chờ “trên” quyết. Thực tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Văn Hà Phong phát biểu: “Sở dĩ có tình trạng khiếu kiện kéo dài là do chính sách đất đai của chúng ta “có vấn đề”. “Có làm là có sai. hướng dẫn chồng lên nhau và thậm chí tréo ngoe giữa các điều. không có dự án nào có sự đồng tình 100% của dân. chuyện kia”. trong 65 đơn khiếu kiện thì có 15 trường hợp là sai. Hay Luật Khiếu nại tố cáo tới đây Quốc hội cũng sẽ xem xét tách ra thành 2 luật riêng để đảm bảo quyền khiếu nại và tố cáo của công dân được minh bạch. lắng nghe dân. Dự án nào cũng có chuyện này. Nhiều nghị định. Có dự án chỉ một vài hộ không chịu là coi như “đứng” và nó còn kéo theo các trường hợp khác đã được giải quyết” – ông Phong nói. Còn lại. Có sai thì phải sửa” Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Thế Ngọc. Phó Thủ tướng dẫn chứng: Có nhiều nơi. bàn bạc với dân chưa? Và khi có khiếu kiện của dân thì cả hệ thống chính trị ở cơ sở đã gặp dân. TP cũng chỉ biết thông báo đến các tỉnh cho xe lên chở dân về. chúng ta có công khai. Chủ tịch UBND tỉnh Long An Dương Quốc Xuân bổ sung: “Luật đã có rồi thì chúng ta cứ thế mà thực hiện. UV UBTVQH. giá đất mới sát với thực tế và phù hợp với đặc thù của từng loại đất. “Chủ yếu là giá đền bù. “Người dân không đồng tình ở cái gì?” – Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ngắt lời. trách nhiệm vẫn phải từ cơ sở và các cơ quan liên quan tham gia giải quyết những khiếu kiện của dân” – Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nói. thấu hiểu hết sự bức xúc của dân chưa?”. Đơn cử như ở Cần Thơ. sát thực hơn. Trưởng ban Dân nguyện. Hiện nghị định 181. Chính phủ đang xem xét ban hành “Nghị định sửa đổi các nghị định về đất đai đã ban hành”. Cùng quan điểm này. hay tòa án đất đai vì hiện nay một mình cơ quan thanh tra thì không cách nào giải quyết hết được những vụ việc khiếu kiện kéo dài. 132. dẫn tới dân cứ chờ “trên” và khi không được giải quyết lại tiếp tục đi khiếu kiện”. Phó Thủ tướng “vặn” lại: “Việc thực hiện các dự án.

“Tới đây. nếu chính quyền mà đứng ngoài. Vấn đề tiếp dân cũng vậy. thờ ơ với những bức xúc của dân.Đồng tình với chủ trương sửa luật. kiểm tra các cấp kết luận. Vụ việc dẫn đến UB Kiểm tra Trung ương phải kiến nghị cách chức đồng chí chủ tịch tỉnh và tới đây sẽ xử lý tiếp những cán bộ chậm giải quyết. Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Lê Hồng Liêm kiến nghị phải mạnh dạn sửa sai trong cán bộ tham gia giải quyết khiếu nại. đó là vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. lắng nghe dân và thấu hiểu sự bức xúc của dân khi lợi ích bị thiệt hại. Dân muốn gặp cán bộ phải làm đơn. Có làm là có sai. có địa phương nhiều vụ khiếu kiện đã được thanh tra. Một vấn đề khác được Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đưa ra và có tính kết luận của công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Ông nói: “Nơi nào chính quyền gần dân. chúng ta phải xem xét vấn đề này một cách thấu đáo. hoặc giải quyết sai khiếu nại của dân. Cán bộ làm sai mà không sửa thì dân còn đi khiếu nại. Ông dẫn chứng. né tránh. nhất là khiếu kiện vượt cấp kéo dài sẽ còn tiếp diễn” . nhưng tỉnh không thực hiện. Có sai thì phải sửa” – ông đúc kết. thì mới có cách giải quyết các vấn đề liên quan đến dân một cách rõ ràng và minh bạch được. thì tình hình khiếu kiện. Khi tiếp dân thì mang tính hình thức. Ngược lại. nhiều nơi cán bộ chưa lắng nghe dân. hoặc “đẩy” trách nhiệm giải quyết lên trên.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->