ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.

HCM KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN HỌC
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC : 1. Tên môn học : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 2. Mục tiêu, yêu cầu của môn học : - Giúp sinh viên hiểu rõ vai trò then chốt của nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và các công cụ cần thiết về quản lý con người trong doanh nghiệp. - Kết thúc môn học, sinh viên sẽ nắm được những quan điểm và xu hướng mới trong quản trị nguồn nhân lực, hiểu được các chức năng quản trị nguồn nhân lực, làm quen với các công cụ quản trị nguồn nhân lực, phát triển các kỹ năng cần thiết để vận dụng trong thực tế sau này. 3. Số đơn vị học trình :3 (45 tiết) 4. Phân bổ thời gian : 30.15.00 5. Các kiến thức căn bản cần học trước : Quản trị học; Hành vi tổ chức. 6. Hình thức giảng dạy chính : giảng lý thuyết, bài tập cá nhân, thảoluận giải quyết tình huống trên lớp và thuyết trình nhóm. 7. Giáo trình, tài liệu : a) Tài liệu chính : Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực , NXB Giáo dục năm 2001 b) Tài liệu tham khảo : - Nguyễn Văn Điểm và Nguyễn Ngọc Quân, Quản trị nguồn nhân lực NXB Lao động - Xã hội 2004 - Nguyễn Hữu Thân , Quản trị nhân sự , NXB Thống kê 2004 - Gorge. J. Borjas – Vũ Trọng Hùng, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê 2000 8. Các công cụ hỗ trợ : bảng – phấn (hoặc bảng – viết), máy chiếu LCD hoặc đèn chiếu. II. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC Bài mở đầu : Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực Số tiết dự kiến : 5 Mục tiêu yêu cầu : Sinh viên cần nắm được tầm quan trọng của việc quản lý con người; bản chất, mục đích và nội dung của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức. Các đề mục của chương :

kỹ năng phỏng vấn … Các đề mục của chương : .Chiến lược nguồn nhân lực và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp . các ứng dụng cụ thể và các phương pháp phân tích công việc. quy trình tuyển dụng nhân viên. Nhận thức được sự cần thiết của công tác hoạch định nguồn nhân lực. người học sẽ hiểu và nắm được các phương pháp phân tích công việc. Qua đó.Phân tích hiện trạng và dự báo nguồn cung về nguồn nhân lực trong thời gian tới.Sự tương ứng giữa chiến lược và chính sách quản trị nguồn nhân lực với chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Khái niệm và nội dung của phân tích công việc .Vai trò của cán bộ quản lý trực tuyến và bộ phận nhân sự trong quản trị nguồn nhân lực Phương pháp dạy và học : giảng lý thuyết và hướng dẫn thảo luận.Vai trò của yếu tố con người.Ba chức năng: Thu hút. mục tiêu và các cách tiếp cận về quản trị nguồn nhân lực trong một tổ chức: . . nắm được các bước tiến hành hoạch định.Các xu hướng điều chỉnh nguồn nhân lực Những kiến thức cốt lõi cần nắm: . .Hai mục tiêu cơ bản của quản trị nguồn nhân lực .Các chức năng và các hoạt động chủ yếu trong quản trị nguồn nhân lực .Các phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc - .Vai trò.Các ứng dụng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên .Những biện pháp có thể áp dụng khi dự đoán thừa hay thiếu nguồn nhân lực Phương pháp dạy và học : giảng lý thuyết và làm bài tập trên lớp. các bước tuyển chọn. Chương 1: Chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực Số tiết dự kiến : 5 Mục tiêu yêu cầu : Hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Các phương pháp dự báo nhu cầu và nguồn cung ứng nhân lực trong tương lai . các bước sàng lọc và việc hội nhập nhân viên. duy trì và phát triển nguồn nhân lực .Xu hướng mới trong quản trị nguồn nhân lực Những kiến thức cốt lõi cần nắm: .Các phương pháp dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực . nhiệm vụ và các kỹ năng cần có của những người làm công tác nhân sự . khái niệm. Các đề mục của chương : .Sự khác biệt gĩưa quản trị hành chính nhân viên với quản trị nguồn nhân lực. Làm rõ các vấn đề liên quan đến tuyển dụng nhân viên như cách thức thu hút.Các bước hoạch định nguồn nhân lực . Chương 2: Phân tích công việc và tuyển dụng nhân viên Số tiết dự kiến : 10 Mục tiêu yêu cầu : Giới thiệu khái niệm. .

Xác định nội dung và phương pháp đào tạo .Các bước trong quá trình tuyển dụng Các nguồn tuyển dụng và cách thức thu hút ứng viên Trắc nghiệm và phỏng vấn trong tuyển chọn nhân viên . có hệ thống và là cơ sở của mọi quyết định về nhân sự.Lập kế hoạch và quản lý sự nghiệp của nhân viên Những kiến thức cốt lõi cần nắm: .Công tác định hướng và hội nhập người mới Những kiến thức cốt lõi cần nắm: .Xây dựng quy trình tuyển dụng hợp lý . sinh viên sẽ nắm được các phương pháp đánh giá và hướng áp dụng chúng vào thực tế. .Các phương pháp đánh giá nhân viên .Phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào tạo .Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . Số tiết dự kiến : 5 Mục tiêu yêu cầu : Người học cần thấy được mức độ quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong việc tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Các vấn đề tồn tại trong đào tạo hiện nay ở các doanh nghiệp .Đánh giá thực hiện công việc bằng phương pháp định lượng - .Đánh giá hiệu quả đào tạo .Các công cụ phù hợp trong tuyển chọn nhân viên . Đồng thời nhận biết những thách thức cần đối mặt trong công tác đào tạo và phát triển trong môi trường kinh doanh đầy biến động ngày nay. Các đề mục của chương : .Sự cần thiết của phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào tạo . Các đề mục của chương : . bài tập tình huống và trò chơi đóng vai Chương 3: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Sau chương này.Tầm quan trọng của việc định hướng và hội nhập nhân viên mới Phương pháp dạy và học : Giảng lý thuyết . Số tiết dự kiến : 5 Mục tiêu yêu cầu : Sinh viên cần nhận thức được rằng việc đánh giá nhân viên phải được thực hiện liên tục.Các mục tiêu cơ bản của đánh giá nhân viên.Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên .Kết hợp mục tiêu của tổ chức và mục tiêu cá nhân trong đào tạo và phát triển nhân viên Phương pháp dạy và học : Giảng lý thuyết . thuyết trình nhóm Chương 4: Đánh giá nhân viên. bài tập tình huống. .Làm thế nào đánh giá đúng hiệu quả đào tạo.

. thảo luận trên lớp và thuyết trình nhóm Chương 6: Quan hệ lao động . Chương này cũng giới thiệu một số biện pháp khuyến khích tinh thần cho người lao động. nguyên nhân và tổ chức thi hành kỷ luật lao động .Hình thức. quyền lợi của mình trong quá trình công tác sau này. thu nhập . Số tiết dự kiến : 10 Mục tiêu yêu cầu : Sinh viên cần hiểu được mục tiêu.Nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp lao động .Một số khái niệm cơ bản trong hệ thống trả công lao động .Hợp đồng lao động cá nhân và thỏa ước lao động lao động tập thể . phúc lợi.Định giá công việc. theo nhân viên . động viên người lao động Phương pháp dạy và học : Giảng lý thuyết.Mục tiêu và các nguyên tắc trả công lao động .Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động . trả thưởng phổ biến hiện nay trong các doanh nghiệp.Các lỗi thường mắc khi đánh giá nhân viên Những kiến thức cốt lõi cần nắm: .Ưu. Số tiết dự kiến : 5 Mục tiêu yêu cầu : Chương này giới thiệu một số nội dung liên quan tới quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp.Các hình thức trả công: theo thời gian.Những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình đánh giá . Qua đó.Đánh giá kết quả công việc và đánh giá năng lực .Phân biệt giữa tiền lương.Phương pháp đánh giá phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể . cơ sở và các nguyên tắc trả công lao động. Các đề mục của chương : . nhược điểm của các hình thức trả công khác nhau .Lợi ích mang lại cho cả người đánh giá lẫn người được đánh giá Phương pháp dạy và học : Giảng lý thuyết và làm bài tập theo nhóm Chương 5: Trả công và khuyến khích tinh thần nhân viên .cơ sở để xây dựng hệ thống thang bảng lương . sinh viên hiểu thêm về các thủ tục cần thiết và những nghĩa vụ. tiền thưởng. Các đề mục của chương : .Các nguyên tắc công bằng trong trả công .Các hình thức động viên người lao động Những kiến thức cốt lõi cần nắm: . trợ cấp.Cơ chế ba bên và vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động .Các hình thức kích thích. theo kết quả công việc. nắm được các hình thức trả lương. công minh .Ý nghĩa của việc đánh giá thành tích và năng lực của nhân viên một cách chính xác. phụ cấp.

com Lĩnh vực chuyên môn sâu : Kinh tế vi mô ứng dụng. Đại học nam California. Hồ Chí Minh 1997: thực tập tại Cộng Hoà Pháp 1999: thực tập tại Canada.Quản trị Hành chành văn phòng.HCM Từ tháng 9/2005 : Phụ trách ngành Quản Trị Kinh Doanh. 2/ VŨ VIỆT HẰNG Giảng viên chính Tiến sĩ ngành Kinh tế quản lý và kế hoạch hoá kinh tế quốc dân.Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động . Đại Học Kinh Tế TP. Đại học Mở Bán công TPHCM Lĩnh vực chuyên sâu: Quản trị nhân sự . . tranh chấp lao động và đình công. Quản lý nguồn nhân lực. Kinh tế lao động. .Tầm quan trọng của sự am hiểu luật pháp trong việc lành mạnh hóa quan hệ lao động ở các doanh nghiệp. Đại Học Kinh Tế TP. Đại Học Mở bán công Tp.Các hình thức hợp đồng lao động. Phương pháp dạy và học : Giảng lý thuyết + bài tập tình huống Báo cáo chuyên đề của chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực : 5 tiết IV. 1972 – 1974 Giáo viên Trường Đồng Tiến & Cứu Thế 1974 – 1975 Giảng viên cơ hữu Trường chính trị Kinh doanh 1975 – 1976 Công tác viên Báo Giải Phóng 1976 – 1977 Nhân viên Viện KHXH Miền Nam 1977 – 1978 Nhân viên Công ty Công nghệ phẩm 1978 – 1992 Cán bộ biên chế Nhà nước. Bài thi hết môn : 70% tổng điểm (thi trắc nghiệm) --------------------------------------------------------------- DÁNH SÁCH GIẢNG VIÊN 1/ NGUYỄN HỮU THÂN Tiến sỹ Kinh tế. các khái niệm về thỏa ước lao động tập thể.HCM 1979-1983: Giảng viên Khoa Kỹ sư Kinh tế ĐHBK Hà nội 1983-1987: Làm việc tại Phòng Kinh doanh Công ty Thép Miền Nam 1987-8/2005: Giảng viên Khoa Kinh Tế Phát triển. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Tổng điểm các bài tập trên lớp tích lũy trong suốt môn học : 30% tổng điểm. 2001: Thỉnh giảng tại Đại học Tổng hợp vùng Tây Bretagne (CH Pháp) Email : vuviethang@yahoo. Viện Khoa học Xã hội TPHCM 1990 – nay Giảng viên Khoa Kinh tế .Những kiến thức cốt lõi cần nắm: . khiếu nại.Quản trị Kinh doanh.Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh.

HCM Lĩnh vực chuyên sâu: Quản trị nguồn nhân lực . HCM 2000 – 2003 Nghiên cứu viên Phân viện Khoa học Lao động và các vấn đề xã hội thuộc Bộ Lao động và Thương binh xã hội. Dự án Cao học Hà Lan thuộc Đại học Kinh tế Tp.3/ TẠ THỊ HỒNG HẠNH Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Phát triển.Quản trị Kinh doanh.Quản trị Kinh doanh. 1997 – 1998 Công ty FidiInirist 1998 – 2000 Khoa Quản lý Công nghiệp. Đại học Mở Bán công Tp. 2004 – nay Giảng viên Khoa Kinh tế . Đại học Mở Bán công Tp. Đại học Kinh tế Tp. Đại học Bách khoa. 2001 – 2004 Thỉnh giảng Đại học Kỹ thuật – Công nghệ. HCM chương trình cao học Hà Lan. HCM Lĩnh vực chuyên sâu: Quản trị Dịch vụ 4/ Hồ Thiện Thông Minh Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Phát triển. 2003 – nay Giảng viên Khoa Kinh tế .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful