P. 1
Loi giai chi tiet mon Hoa khoi B (2010)_2

Loi giai chi tiet mon Hoa khoi B (2010)_2

|Views: 1,007|Likes:
Được xuất bản bởidatthanh

More info:

Published by: datthanh on Jan 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
DỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
Môn thi : HÓA HỌC; Khôi B
Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề
Ho, tên thí sinh: ………………………………………………………
Sô báo danh: …………………………………………………………
Cho biết nguyên tử h!i (th"o #$C) c%a c&c nguyên t! '
H ( )* +" (,* C ( )-. N ( )/. 0 ( )6. Na ( -1. 2g ( -/. 34 ( -5. 6 ( 1)* 7 ( 1-. C4 ( 18*8.
9 ( 1,. Ca ( /0. Cr ( 8-* :" ( 86. Cu ( 6/. ;n ( 68. +r ( <0. 7r ( <<* 3g()0<. +a ( )15* 6b(-05=
I. PHAN CHUNG CHO TÁT CA THI SINH (40 câu, từ câu 1 đn câu 40)
Câu 1 : H>? ch@t hAu cB CDch hE F có cGng thHc ?hIn tử C
6
H
)0
0
/
= Th%y ?hIn F tDo ra hai anco4 #Bn
chHc có J! nguyên tử cacbon trong ?hIn tử g@? #Gi nhau= CGng thHc c%a F 4K
A. CH
3
OCO-CH
2
-COOC
2
H
5
. += C
-
H
8
0C0LC00CH
1
=
C= CH
1
0C0LC00C
1
H
5
= M= CH
1
0C0LCH
-
LCH
-
LC00C
-
H
8
=
Giai: Chi có este tço thành tù 2 ancol: CH
3
OH và C
2
H
5
OH thoa mãn
Câu 2: Nung -*-1 gaC hNn h>? F gOC c&c iC 4oDi :"* 34* ;n* 2g trong oPi* Jau CQt thRi gian thu
#S>c -*5) gaC hNn h>? T= HUa tan hoKn toKn T $Ko Vung VWch HN0
1
(VS)* thu #S>c 0*65- 4Xt hX N0
(JYn ?hZC hử Vuy nh@t* E #tc)= 7! Co4 HN0
1
#[ ?hYn Hng 4K
3= 0*)-= += 0*)/= C= 0*)6= D. 0,18.
Giai: Ta có: n
HNO3
÷ 2n
O (oxit)
+ 4n
NO
÷
)6
) -1 * - 5) * - ( −
.- + /=
/ * --
65- * 0
÷ 0,18 mol
Câu 3: HNn h>? F gOC aPit ?anCitic* aPit Jt"aric $K aPit 4ino4"ic= Đ\ trung hUa C gaC F c]n /0 C4
Vung VWch Na0H )2= 2^t h&c* nếu #!t ch&y hoKn toKn C gaC F th_ thu #S>c )8*-1- 4Xt hX C0
-
(#tc)
$K ))*5 gaC H
-
0= 7! Co4 c%a aPit 4ino4"ic trong C gaC hNn h>? F 4K
A. 0,015. += 0*0)0= C= 0*0-0= M= 0*008=
Giai: Ta có: axit panmitic, axit stearic no don chúc nên khi cháy tço n
H2O
÷ n
CO2
còn axit linoleic
không no có 2 liên kêt dôi trong gôc HC và don chúc nên khi cháy cho: 2n
axit
÷ n
CO2
- n
H2O
.
⇒ n
axit linoleic
÷ (0,68 - 0,65)/2 ÷ 0,015 mol
Câu 4: 6hSBng ?h&? #\ 4oDi b` tD? ch@t HC4 có 4an trong hX H
-
7 4K' Cho hNn h>? hX 4Qi tb tb cua CQt
4S>ng VS Vung VWch
3= 6b(N0
1
)
-
= B. NaHS= C= 3gN0
1
= M= Na0H=
Giai: Dùng NaHS. Vì các chât còn lçi dêu tác dµng vói H
2
S
Câu 5: 6h&t bi\u nKo Jau #Iy không #dng hi Jo J&nh tXnh ch@t hóa hec c%a nhGC $K croCf
3= NhGC $K croC #ều bW thg #Qng hóa trong Vung VWch H
-
70
/
#^c nguQi=
+= NhGC có tXnh hử CDnh hBn croC=
C. Nhôm và crom dêu phan úng vói dung d|ch HCl theo cùng ti lç vê sô mol.
M= NhGC $K croC #ều bền trong hGng hX $K trong nShc=
Giai: Al tác dµng vói HCl tço AlCl
3
còn Cr tác dµng vói HCl tço CrCl
2
Câu 6: Hai h>? ch@t hAu cB F $K T có cing cGng thHc ?hIn tử 4K C
1
H
5
N0
-
* #ều 4K ch@t rjn E #iều ikn
thSRng= Ch@t F ?hYn Hng $hi Vung VWch Na0H* giYi ?hóng hX= Ch@t T có ?hYn Hng tring ngSng= C&c
ch@t F $K T 4]n 4S>t 4K
3= $iny4aConi loCat $K aConi acry4at=
B. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic.
C= aPit -LaCino?ro?ionic $K aConi acry4at=
M= aPit -LaCino?ro?ionic $K aPit 1LaCino?ro?ionic=
Giai: CH
2
÷CH-COONH
4
(tác dµng NaOH tço khí NH
3
) và CH
3
-CH(NH
2
)-COOH có phan úng
trùng ngung
Trang )m6 n 2[ #ề )5/
Mã dê thi 174
Câu 7: 9hử hoKn toKn C gaC oPit 2
P
0
y
c]n $ba #% )5*,- 4Xt hX C0 (#tc)* thu #S>c a gaC iC 4oDi
2= HUa tan hết a gaC 2 bong Vung VWch H
-
70
/
#^c nóng (VS)* thu #S>c -0*)6 4Xt hX 70
-
(JYn ?hZC
hử Vuy nh@t* E #tc)= 0Pit 2
P
0
y
4K
3= Cr
-
0
1
= += :"0= C. Fe
3
O
4
. M= Cr0=
Giai: Gia su M  →  M
x +
 →  M
+m
. (+x là sô oxi hóa cua M trong oxit, +m là sô oxi hóa cua M trong
muôi sunfat).
Ta có: n
electron ion kim loçi trong oxit nhçn
÷ 2n
CO
÷ 1,6 mol (khi tác dµng vói CO)
n
electron kim loçi nhuòng
÷ 2n
SO2
÷ 1,8 mol (khi tác dµng vói H
2
SO
4
d}c nóng)

m
x
÷
,
<
. Chi có c}p m ÷ 3; x ÷ 8/3 thoa mãn.
Câu 8: Cho Vung VWch +a(HC0
1
)
-
4]n 4S>t $Ko c&c Vung VWch' CaC4
-
* Ca(N0
1
)
-
* Na0H* Na
-
C0
1
*
9H70
/
* Na
-
70
/
* Ca(0H)
-
* H
-
70
/
* HC4= 7! trSRng h>? có tDo ra ết t%a 4K
3= /= += 5= C= 8= D. 6.
Giai: Ba(HCO
3
)
2
tác dµng vói các chât tço kêt tua là: NaOH, Na
2
CO
3
, KHSO
4
, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
,
H
2
SO
4
.
Câu 9: Đi?"?tit CDch hE F $K tri?"?tit CDch hE T #ều #S>c tDo nên tb CQt aCinoaPit (no* CDch hE*
trong ?hIn tử chHa CQt nhóC nNH
-
$K CQt nhóC nC00H)= Đ!t ch&y hoKn toKn 0*) Co4 T* thu #S>c
tpng h!i 4S>ng C0
-
$K H
-
0 bong 8/*, gaC= Đ!t ch&y hoKn toKn 0*- Co4 F* JYn ?hZC thu #S>c cho 4Qi
tb tb cua nShc $Gi trong VS* tDo ra C gaC ết t%a= qi& trW c%a C 4K
A. 120. += 60= C= 10= M= /8=
Giai: Gçi CT cua amino axit là: C
n
H
2n+1
NO
2
⇒ CT cua X là: C
2n
H
4n
N
2
O
3
CT cua Y là: C
3n
H
6n-1
N
3
O
4
C
3n
H
6n-7
N
3
O
4
  → 
+
-
O
3nCO
2
+ (3n -3,5)H
2
O + 1,5N
2
0,1 0,3n (3n-3,5).0,1
0,3n.44 + (3n-0,5).0,1.18 ÷ 54,9 ⇒ n ÷ 3.
Vçy khi dôt cháy: C
2n
H
4n
N
2
O
3   → 
+
-
O
2nCO
2

0,2 mol 1,2 mol
⇒ m ÷ 1,2 .100 ÷ 120 gam
Câu 10: HNn h>? ; gOC hai aPit cacboPy4ic #Bn chHc F $K T (2
F
r 2
T
) có tpng h!i 4S>ng 4K <*-
gaC= Cho ; t&c Vgng $ba #% $hi Vung VWch Na0H* thu #S>c Vung VWch chHa ))*8 gaC Cu!i= 2^t h&c*
nếu cho ; t&c Vgng $hi CQt 4S>ng VS Vung VWch 3gN0
1
trong NH
1
* thu #S>c -)*6 gaC 3g= CGng thHc
$K ?h]n trsC h!i 4S>ng c%a F trong ; 4K
3= C
1
H
8
C00H $K 8/*<<t= B. C
2
H
3
COOH và 43,90º=
C= C
-
H
8
C00H $K 86*)0t= M= HC00H $K /8*)-t=
Giai: n
hôn hçp axit
÷ (11,5-8,2)/22 ÷ 0,15 mol
n
HCOOH
÷ ¼ n
Ag
÷ 0,1 mol
⇒ 0,1.46 + 0,05.(R + 45) ÷ 8,2 ⇒ R ÷ 27 (C
2
H
3
). Vçy axit X: C
2
H
3
COOH ( 43,90º)
Câu 11: C&c ch@t CK ?hIn tử không ?hIn cuc 4K'
3= H+r* C0
-
* CH
/
= B. Cl
2
, CO
2
, C
2
H
2
.
C= NH
1
* +r
-
* C
-
H
/
= M= HC4* C
-
H
-
* +r
-
=
Giai: Cl
2
(
0 = ∆χ
), CO
2
và C
2
H
2
có lai hóa sp
Câu 12: 2Qt ion 2
1v
có tpng J! hDt ?roton* nBtron* "4"ctron 4K 5,* trong #ó J! hDt Cang #ikn nhiều hBn
J! hDt hGng Cang #ikn 4K ),= C@u h_nh "4"ctron c%a nguyên tử 2 4K
3= w3rx1V
8
/J
)
= B. ¡Ar]3d
6
4s
2
. C= w3rx1V
6
/J
)
= M= w3rx1V
1
/J
-
=
Câu 13: HNn h>? hX F gOC CQt anan $K CQt an"n= Ty h!i c%a F Jo $hi H
-
bong ))*-8= Đ!t ch&y
hoKn toKn /*/< 4Xt F* thu #S>c 6*5- 4Xt C0
-
(c&c th\ tXch hX #o E #tc)= CGng thHc c%a anan $K an"n
4]n 4S>t 4K
3= CH
/
$K C
-
H
/
= += C
-
H
6
$K C
-
H
/
= C. CH
4
và C
3
H
6
. M= CH
/
$K C
/
H
<
=
Giai: 2
X
÷

22,5

. Nên ankan là CH
4
. m
H
÷ m
X
- m
C
÷ 0,9gam

⇒ n
H2O
÷0,45 mol
⇒ n
CH4
÷ 0,45 - 0,3 ÷ 0,15 mol ⇒ n
anken
÷ 0,2 - 0,15 ÷ 0,05 mol.
Gçi CTPT anken: CnH2n (n ≥

2) ⇒ n ÷ 3 (C
3
H
6
)
Trang -m6 n 2[ #ề )5/
Câu 14: 6h&t bi\u nKo Jau #Iy không #dngf
3= Trong c&c Vung VWch' HC4* H
-
70
/
* H
-
7 có cing nOng #Q 0*0)2* Vung VWch H
-
7 có ?H 4hn
nh@t=
B. Nho dung d|ch NH
3
tù tù tói du vào dung d|ch CuSO
4
, thu duçc kêt tua xanh.
C= Mung VWch Na
-
C0
1
4KC ?h"no4?hta4"in hGng CKu chuy\n Jang CKu hOng=
M= Nh` Vung VWch NH
1
tb tb thi VS $Ko Vung VWch 34C4
1
* thu #S>c ết t%a trjng=
Giai: Kêt tua xanh sau dó tan tço dung d|ch màu xanh lam thâm khi NH
3
du
Câu 15: M[y gOC c&c ch@t #ều t&c Vgng $hi H
-
(Pdc t&c Ni* t
0
) tDo ra JYn ?hZC có hY nsng ?hYn Hng
$hi Na 4K'
3= C
-
H
1
CH
-
0H* CH
1
C0CH
1
* C
-
H
1
C00H= += C
-
H
1
CH0* CH
1
C00C
-
H
1
* C
6
H
8
C00H=
C= C
-
H
1
CH
-
0H* CH
1
CH0* CH
1
C00H= M= CH
1
0C
-
H
8
* CH
1
CH0* C
-
H
1
C00H=
Câu 16: 2Qt 4oDi ?hIn Ju?"?hot?hat z? có chHa 6,*6-t Cu!i canPi #ihi#ro?hot?hat* cUn 4Di gOC c&c
ch@t hGng chHa ?hot?ho= ĐQ Vinh VS{ng c%a 4oDi ?hIn 4In nKy 4K
3= /<*8-t= B. 42,25º. C= 1,*56t= M= /8*58t=
Giai: Gia su có 100 gam phân supephotphat kép có: Ca(H
2
PO
4
)
2
 →  P
2
O
5

234 gam 142 gam
69,62 gam 42.25 gam
Câu 17: Cho )1*5/ gaC -*/*6Ltrinitro?h"no4 $Ko b_nh Xn rOi nung nóng E nhikt #Q cao= 7au hi ?hYn
Hng PYy ra hoKn toKn* thu #S>c P Co4 hNn h>? hX gOC' C0
-
* C0* N
-
$K H
-
= qi& trW c%a P 4K
3= 0*60= += 0*16= C. 0,54. M= 0*/8=
Giai: C
6
H
3
N
3
O
7  → 
0
t
CO
2
+ 5CO + 1,5N
2
+ 1,5H
2
0,06 0,06 0,3 0,09 0,09 ⇒ x ÷ 0,54 mol
Câu 18: HNn h>? F gOC ) anco4 $K - JYn ?hZC h>? nShc c%a ?ro?"n= Ty h!i hBi c%a F Jo $hi hi#ro
bong -1= Cho C gaC F #i cua !ng JH #ung Cu0 (VS) nung nóng= 7au hi c&c ?hYn Hng PYy ra hoKn
toKn* thu #S>c hNn h>? T gOC 1 ch@t hAu cB $K hBi nShc* h!i 4S>ng !ng JH giYC 1*- gaC= Cho T t&c
Vgng hoKn toKn $hi 4S>ng VS Vung VWch 3gN0
1
trong NH
1
* tDo ra /<*6 gaC 3g= 6h]n trsC h!i 4S>ng
c%a ?ro?anL)Lo4 trong F 4K
3= 68*-t= B. 16,3º= C= /<*,t= M= <1*5t=
Giai: 2
X
÷ 46 ⇒ 2 anol CH
3
OH và C
3
H
7
OH (có 2 dông phân) và n
CH3OH
÷ n
C3H7OH
).
Ta có: n
hôn hçp ancol
÷ 0,2 mol
Gçi sô mol: propan-1-ol (x mol)
propan-2-ol (y mol)
⇒ HCHO (x+y)     → 
1 1
mNH 3gN0
4(x+y)
C
2
H
5
CHO x     → 
1 1
mNH 3gN0
2x
= +
= +
--8 * 0 - 1
) * 0
y x
y x
=
=
058 * 0
0-8 * 0
y
x
⇒ ºm
propan-1-ol
÷ 16,3 º
Câu 19: Cho ?hYn Hng' -C
6
H
8
LCH0 v 90H →C
6
H
8
LC009 v C
6
H
8
LCH
-
L0H
6hYn Hng nKy chHng t` C
6
H
8
LCH0
A. vùa thê hiçn tính oxi hóa, vùa thê hiçn tính khu.
+= chy th\ hikn tXnh oPi hóa=
C= chy th\ hikn tXnh hử=
M= hGng th\ hikn tXnh hử $K tXnh oPi hóa=
Giai: 2C
6
H
5
-
)
C
+
HO + KOH → C
6
H
5
-
1
C
+
OOK + C
6
H
5
-
L)
C
H
2
-OH
Câu 20: HUa tan hoKn toKn -*// gaC hNn h>? bQt F gOC :"
P
0
y
$K Cu bong Vung VWch H
-
70
/
#^c nóng
(VS)= 7au ?hYn Hng thu #S>c 0*80/ 4Xt hX 70
-
(JYn ?hZC hử Vuy nh@t* E #tc) $K Vung VWch chHa 6*6
gaC hNn h>? Cu!i Junlat= 6h]n trsC h!i 4S>ng c%a Cu trong F 4K
3= 1,*1/t= += 68*85t= C. 26,23º. M= )1*))t=
Giai: 2,44 gam X gôm Fe
x
O
y
và Cu có thê tço ra tôi da:
Hôn hçp Fe
2
O
3
và CuO có khôi luçng: 2,44 +
/ * --
80/ * 0
.16 ÷ 2,8 gam
Gçi: sô mol Fe
2
O
3
x  →  Fe
2
(SO
4
)
3
x
Trang 1m6 n 2[ #ề )5/
CuO y  →  CuSO
4
y
Ta có: ⇒= +
= +
6 * 6 )60 /00
< * - <0 )60
y x
y x
=
=
0) * 0
0)-8 * 0
y
x
⇒ ºm
Cu
÷ 26,23 º
Câu 21: Điê|n ?hIn ($B}i #iê|n cS|c trB) -00 C4 Vung Vi|ch Cu70
/
nG~ng #G| P Co4m4* Jau CG|t thB~i gian thu
#SB|c Vung Vi|ch T $I•n co~n Ca~u Panh* co} hG}i 4SB|ng gia€C <g Jo $B}i Vung Vi|ch ban #I~u= Cho )6*<g bG|t
:" $a~o T* Jau hi ca}c ?ha€n S}ng Pa€y ra hoa~n toa~n* thu #SB|c )-*/g iC 4oa|i= qia} tri| cu€a P 4a~
3= -*-8 += )*8 C. 1,25 M= 1*-8
Giai: CuSO
4
+ H
2
O   → 
đ p d d
Cu + H
2
SO
4
+ ¼ O
2
(1)
a a a ¼ a ⇒ 64a + 16a ÷ 8 ⇒ a ÷ 0,1 mol
n
Fe
÷ 0,3 mol
Fe + H
2
SO
4
 →  FeSO
4
+ H
2
(2)
0,1 0,1
Fe + CuSO
4
 →  FeSO
4
+ Cu (3)
0,2x -0,1 0,2x -0,1 0,2x -0,1
Ta có: m
kim loçi
÷ m
Cu

(3)
+ m
Fe du
÷ (0,2x - 0,1).64 + (0,3-0,2x ).56 ÷ 12,4 ⇒ x ÷ 1,25
Câu 22: TrG|n )0*<g bG|t 34 $B}i 1/*<g bG|t :"
1
0
/
rG~i tiê}n ha~nh ?ha€n S}ng nhiê|t nhGC trong #iê~u iê|n
hGng co} hGng hi}= Hoa~ tan hoa~n toa~n hG•n hB|? rs}n Jau ?ha€n S}ng bs~ng Vung Vi|ch H
-
70
/
4oa•ng (VS) thu
#SB|c )0*58- 4i}t hi} H
-
(#tc)= Hiê|u JuI}t cu€a ?ha€n S}ng nhiê|t nhGC 4a~
A. 80º += ,0t C= 50t M= 60t
Giai: 8Al + 3Fe
3
O
4
 →  4Al
2
O
3
+ 9Fe
0,4 0,15
8x 3x 4x 9x
(0,4-8x) (0,15-3x) 4x 9x
Khi phan úng vói H
2
SO
4
loãng
Ta có: (0,4-8x).3 + 9x .2 ÷ 0,48.2 ⇒ x ÷ 0,04 mol ⇒ H phan úng ÷
/ * 0
< = 0/ * 0
=)00 ÷ 80º
Câu 23: HG•n hB|? 2 gG~C an#êhit F (no* #Bn chS}c* Ca|ch hB€) $a~ hi#rGcacbon T* co} tG€ng JG} Co4 4a~ 0*-
(JG} Co4 cu€a F nho€ hBn cu€a T)= ĐG}t cha}y hoa~n toa~n 2* thu #SB|c <*,6 4i}t hi} C0
-
(#tc) $a~ 5*-g H
-
0=
Hi#rGcacbon T 4a~
3= CH
/
+= C
-
H
-
C. C
3
H
6
M= C
-
H
/
Giai: Ta có: n
H2O
÷ n
CO2
÷ 0,4 mol ⇒ HC là anken ho}c xicloankan.
M}t khác sô nguyên tu C
TB
÷ n
CO2
/n
M
÷ 2. Nên X là HCHO và Y là C
3
H
6
Câu 24: Ca}c Vung Vi|ch ?ha€n S}ng #SB|c $B}i Cu(0H)
-
B€ nhiê|t #G| thSB~ng 4a~
A. glixeron, axit axetic, glucozo += 4o~ng trs}ng trS}ng* lructo•B* aP"ton
C= an#êhit aP"tic* Jaccaro•B* aPit aP"tic M= lructo•B* aPit acry4ic* anco4 "ty4ic
Giai: glixeron, glucozo thê hiçn tính chât cua ancol da chúc còn axit axetic thê hiçn tính axit
Câu 25: Cho Vung Vi|ch F chS}a 92n0
/
$a~ H
-
70
/
(4oa•ng) 4I~n 4SB|t $a~o ca}c Vung Vi|ch ' :"C4
-
* :"70
/
*
Cu70
/
* 2g70
/
* H
-
7* HC4 (#s|c)= 7G} trSB~ng hB|? co} Pa€y ra ?ha€n S}ng oPi hoa} L hS€ 4a~
3= 1 += 8 C. 4 M= 6
Giai: FeCl
2
, FeSO
4
, H
2
S, HCl d}c
Câu 26: Ca}c chI}t #ê~u không bi| thuy€ ?hIn trong Vung Vi|ch H
-
70
/
4oa•ng* no}ng 4a~
3= tB ca?ron. ni4onL6*6* ?o4i"ty4"n
+= ?o4i ($iny4 aP"tat). ?o4i"ti4"n* cao Ju buna
C= ni4onL6*6. ?o4i("ty4"nLt"r"?hta4at). ?o4iJtir"n
D. polietylen; cao su buna; polistiren
Câu 27: ĐG}t cha}y hoa~n toa~n 0*) Co4 CG|t aCin no* Ca|ch hB€ F bs~ng oPi $S~a #u€ thu #SB|c 0*8 Co4 hG•n
hB|? T gG~C hi} $a~ hBi= Cho /*6g F ta}c Vu|ng $B}i Vung Vi|ch HC4 (VS)* JG} Co4 HC4 ?ha€n S}ng 4a~
3= 0*) += 0*/ C= 0*1 D. 0,2
Giai : Gçi CT cua amin: C
n
H
2n+x
N
x
C
n
H
2n+2+ x
N
x   → 
+
-
O
nCO
2
+ (n + 1+ 0,5x)H
2
O + 0,5xN
2
0,1 0,1n (n + 1+ 0,5x).0,1 0,5x.0,1
Trang /m6 n 2[ #ề )5/
⇒ 0,2n + 0,1 + 0,1x ÷ 0,5 ⇒ 2n + x ÷ 4 ⇒ n ÷ 1; x ÷ 2 thõa mãn:
⇒ n
HCl
÷ 2n
CH6N2
÷ 0,2 mol
Câu 28: Cho )80 C4 Vung Vi|ch 90H )*-2 ta}c Vu|ng $B}i )00 C4 Vung Vi|ch 34C4
1
nG~ng #G| P Co4m4* thu
#SB|c Vung Vi|ch T $a~ /*6< gaC ê}t tu€a= ‚oa|i bo€ ê}t tu€a* thêC tiê}? )58 C4 Vung Vi|ch 90H )*-2 $a~o T*
thu #SB|c -*1/ gaC ê}t tu€a= qia} tri| cu€a P 4a~
A. 1,2 += 0*< C= 0*, M= )*0
Giai: Al
3+
+ OH

 →  Al(OH)
3
+ Al(OH)

/
0,1x 0,39 0,09 (0,1x -0,09)
⇒ 0,39 ÷ 0,09.3 + (0,1x - 0,09).4 ⇒ x ÷ 1,2 M
Câu 29: 6ha}t biê€u na~o Jau #Iy không #u}ng f
3= Mung Vi|ch #I|C #s|c cu€a Na
-
7i0
1
$a~ 9
-
7i0
1
#SB|c go|i 4a~ thuy€ tinh 4o€ng
B. Đa•m cha•y magie co• thê€ duo•c dâ•p t‚•t b‚ƒng ca•t khô
C= C:
-
C4
-
bi| cI}C JS€ Vu|ng Vo hi tha€i ra hi} cuyê€n thi~ ?ha} huy€ tI~ng o•on
M= Trong ?ho~ng thi} nghiê|C* N
-
#SB|c #iê~u chê} bs~ng ca}ch #un no}ng Vung Vi|ch NH
/
N0
-
ba•o hoa~
Giai: 2Mg + SiO
2
 → 
0
t
Si + 2MgO
Câu 30: Co} / Vung Vi|ch riêng biê|t' Cu70
/
* ;nC4
-
* :"C4
1
* 3gN0
1
= Nhu}ng $a~o CG•i Vung Vi|ch CG|t thanh
Ni= 7G} trSB~ng hB|? PuI}t hiê|n sn Co~n #iê|n hoa} 4a~
3= ) += / C= 1 D. 2
Giai: CuSO
4
và AgNO
3

Câu 31: Thuy€ ?hIn "Jt" ; trong CGi trSB~ng aPit thu #SB|c hai chI}t hS•u cB F $a~ T (2
F
ƒ 2
T
)= +s~ng CG|t
?ha€n S}ng co} thê€ chuyê€n hoa} F tha~nh T= ChI}t ; không thê€ 4a~
A. metyl propionat += C"ty4 aP"tat
C= "ty4 aP"tat M= $iny4 aP"tat
Câu 32: TG€ng JG} hB|? chI}t hS•u cB no* #Bn chS}c* Ca|ch hB€* co} cu~ng cGng thS}c ?hIn tS€ C
8
H
)0
0
-
* ?ha€n
S}ng #SB|c $B}i Vung Vi|ch Na0H nhSng hGng co} ?ha€n S}ng tra}ng ba|c 4a~
3= / += 8 C= < D. 9
Giai: axit : CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
COOH ; CH
3
CH
2
CH(CH
3
)COOH ; CH
3
CH(CH
3
)CH
2
COOH ;
CH
3
C(CH
3
)
2
COOH
„ste : CH
3
CH
2
CH
2
COOCH
3
; CH
3
CH(CH
3
)COOCH
3
; CH
3
CH
2
COOC
2
H
5
CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
; CH
3
COOCH(CH
3
)
2
Câu 33: Hoa~ tan hoa~n toa~n -*/8 gaC hG•n hB|? F gG~C hai iC 4oa|i iê~C thG€ $a~o -00 C4 Vung Vi|ch HC4
)*-82* thu #SB|c Vung Vi|ch T chS}a ca}c chI}t tan co} nG~ng #G| Co4 bs~ng nhau= Hai iC 4oa|i trong F 4a~
3= 2g $a~ Ca += +" $a~ 2g C= 2g $a~ 7r D. Be vaƒ Ca
Giai: Vì dung d|ch Y chúa các chât tan có nông d… b†ng nhau ⇒ sô mol 2 kim loçi kiêm th‡ b†ng
nhau ÷ n
HCl du
(nêu có). n
HCl
÷ 0,25 mol
M + 2HCl  →  MCl
2
+ H
2
a 2a a
Ta có : n
HCl du
÷ ¼ a ⇒ 0,25 - 2a÷ ¼ a ⇒ a ÷ 0,1 ⇒ 2 ÷ 24,5 ÷
-
/0 , +
. Nên 2 kim loçi là Be và Ca
Câu 34: Cho ca}c cIn bs~ng Jau
(„) -H„ () H
-
() v „
-
() .
(„„) CaC0
1
(r) Ca0 (r) v C0
-
() .
(„„„) :"0 (r) v C0 () :" (r) v C0
-
() .
(„…) -70
-
() v 0
-
() -70
1
()
9hi gia€C a}? JuI}t cu€a hê|* JG} cIn bs~ng bi| chuyê€n Vi|ch th"o chiê~u nghi|ch 4a~
3= / += 1 C= - D. 1
Giai: (II) CaCO
3
(r) CaO (r) + CO
2
(k)
Câu 35: Cho JB #G~ chuyê€n hoa} '
1 /
- 8
H PO KOH KOH
PO X Y Z
+ + +
→ → →
Ca}c chI}t F* T* ; 4I~n 4SB|t 4a~ '
3= 9
1
60
/
* 9
-
H60
/
* 9H
-
60
/
+= 9H
-
60
/
* 9
-
H60
/
* 9
1
60
/
C. K
3
PO
4
, KH
2
PO
4
, K
2
HPO
4
M= 9H
-
60
/
* 9
1
60
/
* 9
-
H60
/
Trang 8m6 n 2[ #ề )5/
Câu 36: ĐG}t cha}y hoa~n toa~n C gaC :"7
-
bs~ng CG|t 4SB|ng 0
-
$S~a #u€* thu #SB|c hi} F= HI}? thu| hê}t F $a~o
) 4i}t Vung Vi|ch chS}a +a(0H)
-
0*)82 $a~ 90H 0*)2* thu #SB|c Vung Vi|ch T $a~ -)*5 gaC ê}t tu€a= Cho T
$a~o Vung Vi|ch Na0H* thI}y PuI}t hiê|n thêC ê}t tu€a= qia} tri| cu€a C 4a~
3= -1*- += )-*6 C. 18,0 M= -/*0
Giai: Y cho NaOH thây xuât hiçn thêm kêt tua ⇒ Y có HSO

1
. n ˆ ÷ 0,1 mol ‰ n
+ -
+a
÷ 0,15 mol
SO
2
+ OH

 →  SO
− -
1
+ HSO

1
0,3 0,4 0,1 0,2
n
FeS2
÷ 0,15 mol ⇒ m ÷ 18 gam
Câu 37: Cho JB #G~ chuyê€n hoa} Jau
0 0
-
0
1
H *t Pt *t ;
- -
6V*6bC0
t *Pt *?
C H F T CaoJu buna N
+ +
→ → → −
Ca}c chI}t F* T* ; 4I~n 4SB|t 4a~ '
3= b"n•"n. Pic4oh"Pan. aConiac += aP"tan#"hit. anco4 "ty4ic. butaL)*1L#i"n
C= $iny4aP"ti4"n. butaL)*1L#i"n. Jtir"n D. vinylaxetilen; buta-1,3-dien; acrilonitrin
Giai: Š là CH
2
÷CHCN (acrilonitrin). Chi có dáp án D thõa mãn
Câu 38: ĐG}t cha}y hoa~n toa~n CG|t 4SB|ng hG•n hB|? F gG~C - anco4 (#ê~u no* #a chS}c* Ca|ch hB€* co} cu~ng JG}
nho}C L0H) cI~n $S~a #u€ … 4i}t hi} 0
-
* thu #SB|c ))*- 4i}t hi} C0
-
$a )-*6 gaC H
-
0 (ca}c thê€ ti}ch hi} #o B€
#tc)= qia} tri| cu€a … 4a~
A. 14,56 += )8*6< C= ))*-0 M= /*/<
Giai: n
ancol
÷ n
H2O
- n
CO2
÷ 0,2 mol. Sô nguyên tu C
TB
÷ n
CO2
/n ancol ÷2,5. ⇒ m…t ancol là
C
2
H
4
(OH)
2
.
Áp dµng d|nh luçt bao toàn nguyên tô oxi
⇒ n
O2
÷ ¼ (2. 0,5 + 0,7 - 0,2.2) ÷ 0,65 mol ⇒ V ÷ 14,56 lít
Câu 39: HG•n hB|? F gG~C a4anin $a~ aPit g4utaCic= Cho C gaC F ta}c Vu|ng hoa~n toa~n $B}i Vung Vi|ch
Na0H (VS)* thu #SB|c Vung Vi|ch T chS}a (Cv10*<) gaC CuG}i= 2s|t ha}c* nê}u cho C gaC F ta}c Vu|ng
hoa~n toa~n $B}i Vung Vi|ch HC4* thu #SB|c Vung Vi|ch ; chS}a (Cv16*8) gaC CuG}i= qia} tri| cu€a C 4a~
A. 112,2 += )68*6 C= )-1*< M= )5)*0
Giai: Gçi sô mol: ala x
Glu y
+ Tác dµng NaOH ta có: x + 2y ÷ 1,4 (‹)
+ Tác dµng HCl ta có: x + y ÷ 1 (2‹)
Giai (‹), (2‹) ⇒ x ÷ 0,6 mol; y ÷ 0,4 mol ⇒ m ÷ 0,6. 89 + 0,4. 147 ÷ 112,2 gam
Câu 40: Trong ca}c chI}t ' Pic4o?ro?an* b"n•"n* Jtir"n* C"ty4 acry4at* $iny4 aP"tat* #iC"ty4 "t"* JG} chI}t co}
ha€ nsng 4a~C CI}t Ca~u nSB}c broC 4a~
3= 8 B. 4 C= 6 M= 1
Giai: xiclopropan, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat.
II. PHŒƒN RI•NG ¡ 10 câu ]
Thi! "inh chi# đ$%&c la'm mô&t t()ng hai phâ'n *phâ' n + h),&c -.
A. Theo chuong triƒnh Chuâ€n *10 câu, t$' câu 41 đ/!n câu 00.
Câu 41: 6ha}t biê€u na~o Jau #Iy #u}ngf
3= 9hi #un C
-
H
8
+r $B}i Vung Vi|ch 90H chi€ thu #SBc "ti4"n
+= Mung Vi|ch ?h"no4 4a~C ?h"no4?hta4"in hGng Ca~u chuyê€n tha~nh Ca~u hG~ng
C. DaŽy ca•c châ•t : C
2
H
5
Cl, C
2
H
5
Br, C
2
H
5
I co• nhiê•t dô• sôi t‚ng dâƒn tuƒ tra•i sang pha€i
M= Đun anco4 "ty4ic B€ )/0
0
C (Pu}c ta}c H
-
70
/
#s|c) thu #SB|c #iC"ty4 "t"
Giai: Do M t‚ng d•n
Câu 42: Cho ca}c cs|? chI}t $B}i ti€ 4ê| JG} Co4 tSBng S}ng nhS Jau '
(a) :"
1
0
/
$a~ Cu ()')) (b) 7n $a~ ;n (-')) (c) ;n $a~ Cu ()'))
(V) :"
-
(70
/
)
1
$a~ Cu ()')) (") :"C4
-
$a~ Cu (-')) (g) :"C4
1
$a~ Cu ()'))
7G} cs|? chI}t tan hoa~n toa~n trong CG|t 4SB|ng VS Vung Vi|ch HC4 4oa•ng no}ng 4a~
3= / += - C. 3 M= 8
Giai: (a) Fe
3
O
4
vaƒ Cu (1:1) (b) Sn vaƒ Šn (2:1) (d) Fe
2
(SO
4
)
3
vaƒ Cu (1:1)
Trang 6m6 n 2[ #ề )5/
Câu 43: Co} bao nhiêu chI}t hS•u cB Ca|ch hB€ Vu~ng #ê€ #iê~u chê} /LC"ty4?"ntanL-Lo4 chi€ bs~ng ?ha€n S}ng
cG|ng H
-
(Pu}c ta}c Ni* t
0
)f
3= 1 B. 5 C= - M= /
Giai:
CH
2
÷CH(CH
3
)CH
2
CH(OH)CH
3
; (CH
3
)
2
CH÷CHCH(OH)CH
3
; CH
2
÷CH(CH
3
)CH
2
COCH
3
;
(CH
3
)
2
CH÷CHCOCH
3
; CH
3
)
2
CH
2
CH
2
COCH
3
Câu 44: HG•n hB|? 2 gG~C aPit cacboPy4ic F* anco4 T (#ê~u #Bn chS}c* JG} Co4 F gI}? hai 4I~n JG} Co4 T) $a~
"Jt" ; #SB|c ta|o ra tS~ F $a~ T= Cho CG|t 4SB|ng 2 ta}c Vu|ng $S~a #u€ $B}i Vung Vi|ch chS}a 0*- Co4 Na0H* ta|o
ra )6*/ gaC CuG}i $a~ <*08 gaC anco4= CGng thS}c cu€a F $a~ T 4a~
3= HC00H $a~ CH
1
0H += CH
1
C00H $a~ CH
1
0H
C= HC00H $a~ C
1
H
5
0H D. CH
3
COOH vaƒ C
2
H
5
OH
Giai: gçi sô mol: RCOOH a
R•OH ¼ a
RCOOR• b
Theo gia thiêt: ⇒ n
RCOONa
÷ a + b ÷ 0,2 mol. M
RCOONa
÷ 82 ⇒ R ÷ 15. (CH
3
). X là CH
3
COOH
‘oçi dáp án: A và C. ¼ (a + b) ‰ n
R•OH
÷ ¼ a + b ‰ a + b ⇒ 0,1 ‰ n
R•OH
‰ 0,2
40,25 ‰ M
ancol
‰ 80,5. ‘oçi dáp án B.
Câu 45: Mung Vi|ch F chS}a ca}c ion' Ca
-v
* Na
v
*
1
HC0

$a~ C4

* trong #o} JG} Co4 cu€a ionC4

4a~ 0*)= Cho
)m- Vung Vi|ch F ?ha€n S}ng $B}i Vung Vi|ch Na0H (VS)* thu #SB|c - gaC ê}t tu€a= Cho )m- Vung Vi|ch F co~n
4a|i ?ha€n S}ng $B}i Vung Vi|ch Ca(0H)
-
(VS)* thu #SB|c 1 gaC ê}t tu€a= 2s|t ha}c* nê}u #un JGi #ê}n ca|n Vung
Vi|ch F thi~ thu #SB|c C gaC chI}t rs}n han= qia} tri| cu€a C 4a~
3= ,*-) += ,*-6 C. 8,79 M= 5=/5
Giai: Tù gia thiêt n + -
Ca
÷ 2.0,02 ÷ 0,04 mol; n
L
1
HC0
÷ 2.0,03 ÷ 0,06 mol
Áp dµng bao toàn diçn tích ⇒ n
+
Na
÷ 0,08 mol
Khi cô cçn xay ra phan úng: 2
1
HC0

 → 
0
t
CO
− -
1
+ CO
2
+ H
2
O
0,06 0,03
m ÷ 0,04.40 + 0,08.23 + 0,03.60 + 0,1.35,5 ÷ 8,79 gam
Câu 46: HG•n hB|? F gG~C Cu0 $a~ :"
-
0
1
= Hoa~ tan hoa~n toa~n // gaC F bs~ng Vung Vi|ch HC4 (VS)* Jau
?ha€n S}ng thu #SB|c Vung Vi|ch chS}a <8*-8 gaC CuG}i= 2s|t ha}c* nê}u hS€ hoa~n toa~n -- gaC F bs~ng C0
(VS)* cho hG•n hB|? hi} thu #SB|c Jau ?ha€n S}ng 4G|i tS~ tS~ cua Vung Vi|ch +a(0H)
-
(VS) thi~ thu #SB|c C gaC
ê}t tu€a= qia} tri| cu€a C 4a~
3= 56*588 B. 73,875 C= )/5*580 M= 5<*<58
Giai: Ta có: 2n
O
2-
(oxit)
÷ n
Cl
- ÷ a (mol) (trong 44 gam X)
m
Cl
- - m
O
2-
÷ 41,25 ⇒ a. 35,5 - ¼ a.16 ÷ 41,25 ⇒ a ÷ 1,5 mol
⇒ Trong 22 gam X có n
O
2-
(oxit)
÷ 0,375 mol ⇒ n
BaCO3
÷ n
CO2
÷ 0,375 mol. ⇒ m ÷ 73,875 gam
Câu 47: Cho CG|t JG} nhI|n #i|nh $ê~ nguyên nhIn gIy G nhiê•C CGi trSB~ng hGng hi} nhS Jau '
()) Mo hoa|t #G|ng cu€a nu}i 4S€a
(-) Mo hi} tha€i cGng nghiê|?* hi} tha€i Jinh hoa|t
(1) Mo hi} tha€i tS~ ca}c ?hSBng tiê|n giao thGng
(/) Mo hi} Jinh ra tS~ cua} tri~nh cuang hB|? cIy Panh
(8) Mo nG~ng #G| cao cu€a ca}c ion iC 4oa|i ' 6b
-v
* Hg
-v
* 2n
-v
* Cu
-v
trong ca}c nguG~n nSB}c
NhS•ng nhI|n #i|nh #u}ng 4a~ '
A. (1), (2), (3) += (-)* (1)* (8) C= ())* (-)* (/) M= (-)* (1)* (/)
Câu 48: Thuy€ ?hIn hoa~n toa~n ) Co4 ?"nta?"?tit F* thu #SB|c - Co4 g4yPin (q4y)* ) Co4 a4anin (34a)* )
Co4 $a4in (…a4) $a~ ) Co4 6h"ny4a4anin (6h")= Thuy€ ?hIn hGng hoa~n toa~n F thu #SB|c #i?"?tit …a4L6h"
$a~ tri?"?tit q4yL34aL…a4 nhSng hGng thu #SB|c #i?"?tit q4yLq4y= ChI}t F co} cGng thS}c 4a~
3= q4yL6h"Lq4yL34aL…a4 += q4yL34aL…a4L…a4L6h"
C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly M= …a4L6h"Lq4yL34aLq4y
Giai: pentapeptit X  →  Gly + Ala + Val + Phe
1 mol 2 mol 1 mol 1 mol 1 mol
X thuy phân  →  Val-Phe + Gly-Ala-Val
Trang 5m6 n 2[ #ề )5/

Câu 49: HG•n hB|? bG|t F gG~C Cu* ;n= ĐG}t cha}y hoa~n toa~n C gaC F trong oPi (VS)* thu #SB|c /0*1 gaC
hG•n hB|? gG~C Cu0 $a~ ;n0= 2s|t ha}c* nê}u cho 0*-8 Co4 F ?ha€n S}ng $B}i CG|t 4SB|ng VS Vung Vi|ch 90H
4oa•ng no}ng* thi~ thu #SB|c 1*16 4i}t hi} H
-
(#tc)= 6hI~n trsC hG}i 4SB|ng cu€a Cu trong F 4a~
3= ),*<)t += -,*5-t C. 39,63º M= 8,*//t
Giai: Ta có n
Šn
÷ n
H2
÷ 0,15 mol ⇒ n
Cu
÷ 0,1 mol ⇒ n
Šn
/n
Cu
÷ 3/2
Gçi sô mol Šn 3x
Cu 2x ⇒ 81.3x + 80.2x ÷ 40,3 ⇒ x ÷ 0,1 mol ⇒ ºm
Cu
÷ 39,63º
Câu 50: Cho ca}c chI}t ' ()) aPit ?icric. (-) cuC"n. (1) Pic4oh"Pano4. (/) )*-L#ihi#roPiL/LC"ty4b"n•"n.
(8) /LC"ty4?h"no4. (6) α Lna?hto4= Ca}c chI}t thuG|c 4oa|i ?h"no4 4a~'
3= ())* (1)* (8)* (6) += ())* (-)* (/)* (6) C= ())* (-)* (/)* (8) D. (1), (4), (5), (6)
B. Theo chuong triƒnh Nâng cao *10 câu, t$' câu 01 đ/!n câu 10.
Câu 51: Cho 0*1 Co4 bG|t Cu $a~ 0*6 Co4 :"(N0
1
)
-
$a~o Vung Vi|ch chS}a 0*, Co4 H
-
70
/
(4oa•ng)= 7au hi
ca}c ?ha€n S}ng Pa€y ra hoa~n toa~n* thu #SB|c … 4i}t hi} N0 (Ja€n ?hI€C hS€ Vuy nhI}t* B€ #tc)= qia} tri| cu€a … 4a~
3= 6*5- B. 8,96 C= /*/< M= )0*0<
Giai: 3Cu + 8H
+
+ 2NO

1
 →  3Cu
2+
+ 2NO + 4H
2
O (1)
0,3 0,8 0,2 0,2
3Fe
2+
+ 4H
+
+ NO

1
 →  3Fe
3+
+ NO + 2H
2
O (2)
0,6 1,0 1,0 0,2
Tù (1), (2) ⇒ n
NO
÷ 0,4 mol ⇒ V ÷ 8,96 lít
Câu 52: 6ha}t biê€u na~o Jau #Iy không #u}ng f
3= Trong CGi trSB~ng iê~C* CuG}i Cr(„„„) co} ti}nh hS€ $a~ bi| ca}c chI}t oPi hoa} Ca|nh chuyê€n tha~nh
CuG}i Cr(…„)=
B. Do Pb
2+
/Pb du•ng truo•c 2H
+
/H
2
trong daŽy diê•n hoa• nên Pb dêŽ daƒng pha€n u•ng vo•i dung
di•ch HCl loaŽng nguô•i, gia€i pho•ng khi• H
2
.
C= Cu0 nung no}ng hi ta}c Vu|ng $B}i NH
1
hos|c C0* #ê~u thu #SB|c Cu
M= 3g hGng ?ha€n S}ng $B}i Vung Vi|ch H
-
70
/
4oa•ng nhSng ?ha€n S}ng $B}i Vung Vi|ch H
-
70
/
#s|c
no}ng=
Câu 53' Mung VWch aPit loCic 0*0052 có ?H ( 1= 9ết 4u†n nKo Jau #Iy hGng #dngf
A. Khi pha loãng 10 l•n dung d|ch trên thì thu duçc dung d|ch có pH ÷ 4.
+= ĐQ #ikn 4i c%a aPit loCic J‡ giYC hi thêC Vung VWch HC4=
C= 9hi ?ha 4ˆang Vung VWch trên th_ #Q #ikn 4i c%a aPit loCic tsng=
M= ĐQ #ikn 4i c%a aPit loCic trong Vung VWch trên 4K )/*-,t=
Giai. HCOOH là axit yêu phµ thu…c vào Ka.
Câu 54' H>? ch@t hAu cB CDch hE F có cGng thHc ?hIn tử C
8
H
)0
0= Ch@t F hGng ?hYn Hng $hi Na*
th`a C[n JB #O chuy\n hóa Jau'
1 -
0
- /
* c *
+ +
→ →
CH COOH H
H SOđa Ni t
X Y
‰Jt" có Cii Cu!i chXn=
Tên c%a F 4K
3= ?"ntana4 += - n C"ty4butana4
C= -*- n #iC"ty4?ro?ana4= D. 3 - metylbutanal.
Câu 55: Đ\ #&nh gi& Ju G nhiŠC iC 4oDi n^ng trong nShc thYi c%a CQt nhK C&y* ngSRi ta 4@y CQt Xt
nShc* cG #^c rOi thêC Vung VWch Na
-
7 $Ko th@y Pu@t hikn ết t%a CKu $Kng= Hikn tS>ng trên chHng t`
nShc thYi bW G nhiŠC bEi ion
3= :"
-v
= += Cu
-v
= C= 6b
-v
= D. Cd
2+
=
Giai: Cd
2+
+ S
2-
 →  CdSˆ vàng
Câu 56: Cho JB #O ?hYn Hng'
- -
0 0
*
+ +
+ + +
→ → →
H O Br CuO
H t t H
Stiren X Y Z
Trong #ó F* T* ; #ều 4K c&c JYn ?hZC chXnh= CGng thHc c%a F* T* ; 4]n 4S>t 4K'
A. C
6
H
5
CHOHCH
3
, C
6
H
5
COCH
3
, C
6
H
5
COCH
2
Br.
+= C
6
H
8
CH
-
CH
-
0H* C
6
H
8
CH
-
CH0* C
6
H
8
CH
-
C00H=
C= C
6
H
8
CH
-
CH
-
0H* C
6
H
8
CH
-
CH0* CL+rC
6
H
/
CH
-
C00H
M= C
6
H
8
CH0HCH
1
* C
6
H
8
C0CH
1
* CL+rC
6
H
/
C0CH
1
=
Trang <m6 n 2[ #ề )5/
Câu 57: Trung hUa hUan tUan <*<< gaC CQt aCin (b†c CQt* CDch cacbon hGng ?hIn nh&nh) bong aPit
HC4* tDo ra )5*6/ gaC Cu!i= 3Cin có cGng thHc 4K
3= H
-
NCH
-
CH
-
CH
-
CH
-
NH
-
= += CH
1
CH
-
CH
-
NH
-
=
C= H
-
NCH
-
CH
-
NH
-
D. H
2
NCH
2
CH
2
CH
2
NH
2
.
Giai: Ta có : n
HCl
÷

0,24 mol ; Gçi CT cua amin R(NH
2
)
2
R(NH
2
)
2
+ 2HCl  →  R(NH
3
Cl)
2

0,12 0,24 ⇒ R ÷ 42 (C
3
H
6
)
Câu 58: Cho JB #O chuy\n hóa'
:"
1
0
/
v Vung VWch H„ (VS)

F v T v H
-
0
+iết F $K T 4K JYn ?hZC cu!i cing c%a cu& tr_nh chuy\n hóa= C&c ch@t F $K T 4K
3= :" $K „
-
= += :"„
1
$K :"„
-
= C. FeI
2
và I
2.
M= :"„
1
$K „
-
=
Giai: Do HI có tính khu còn Fe
3+
có tính oxi hóa
Câu 59: Đ!t ch&y hUan tUan C gaC hNn h>? F gOC ba anco4 (#Bn chHc* thuQc cing V[y #Ong #‹ng)*
thu #S>c <*,6 4Xt hX C0
-
(#tc) $K ))*5 gaC H
-
0= 2^t h&c* nếu #un nóng C gaC F $hi H
-
70
/
#^c th_
tpng h!i 4S>ng "t" t!i #a thu #S>c 4K
A. 7,85 gam. += 5*/0 gaC= C= 6*80 gaC= M= 8*60 gaC=
Giai: n
CO2
÷ 0,4 mol ‰ n
H2O
÷ 0,65 mol. Gçi CT chung ancol là: C
n
H
- n - +
O;⇒ n
X
÷ 0,25 mol
⇒ n ÷ 1,6 ⇒ m ÷ 10,1 gam.
Áp dµng bao toàn khôi luçng: m
ancol
÷ m
ete
+ m
H2O
⇒ m
ete
÷ 10,1 -
-
-8 * 0
.18 ÷ 7,85 gam
Câu 60: Ch@t F có c&c #^c #i\C Jau' ?hIn tử có nhiều nhóC n0H* có $W nget* hUa tan Cu(0H)
-
E nhikt
#Q thSRng* ?hIn tử có 4iên ết g4ico•it* 4a~C CI}t Ca~u nSB}c broC= ChI}t F 4a~
3= P"n4u4o•B B. mantozo C= g4uco•B M= 7accaro•B
LLLLLLLLLLLLL H’TLLLLLLLLLLLLL
Trang ,m6 n 2[ #ề )5/

HCl. Cl2.0. tạo ra m gam kết tủa.5)H2O + 1.2 .2 mol 1. Giải: Gọi CT của amino axit là: CnH2n+1NO2 ⇒ CT của X là: C2nH4nN2O3 CT của Y là: C3nH6n-1N3O4 +O C3nH6n-7N3O4   → 3nCO2 + (3n -3. H2SO4. C2H4.88%. 7. CH4 và C2H4. thu được dung dịch chứa 11. nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3. +m là số oxi hóa của M trong Giải: Giả sử M  → M muối sunfat).72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). KHSO4. Giải: Ba(HCO3)2 tác dụng với các chất tạo kết tủa là: NaOH. CO2. D.05. C. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). B. D. C. 45. nơtron. electron là 79.1 0.0. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11.45 mol ⇒ nCH4 = 0. Gọi CTPT anken: CnH2n (n ≥ 2) ⇒ n = 3 (C3H6) 2 2 Trang 2/6 – Mã đề 174 . Ca(NO3)2.100 = 120 gam Câu 10: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8.3n.5). B. Nên ankan là CH4.(R + 45) = 8.15 = 0.9gam ⇒ nH2O =0.6 mol (khi tác dụng với CO) nelectron kim loại nhường = 2nSO2 = 1. NH3. CO2.05 mol. C. Na2SO4.45 – 0.25. B. Công thức của ankan và anken lần lượt là A. C.Câu 7: Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17. C2H3COOH và 43. thu được 20. [Ar]3d64s2.2 ⇒ R = 27 (C2H3). (+x là số oxi hóa của M trong oxit. sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là A. Br2.9 ⇒ n = 3. 6. Ca(OH)2. HCl.5N2 0. C. Mặt khác. Giải: n hỗn hợp axit = (11. C3H5COOH và 54.9 gam.mC = 0. [Ar]3d54s1. trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. D. thu được 21. CH4.2 mol X.2 gam. D. D. HBr.48 lít X. B. Na2CO3. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A. C2H6 và C2H4. Na2SO4. [Ar]3d34s2. mạch hở. Br2.5). [Ar]3d64s1. Đốt cháy hoàn toàn 0.3 = 0.2 – 0.90%) Câu 11: Các chất mà phân tử không phân cực là: A.6 gam Ag. trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). H2SO4.5 gam muối. ở đktc). Giá trị của m là A.3n (3n-3. D. Cấu hình electron của nguyên tử M là A.1.15 mol nHCOOH = ½ n Ag = 0. HCOOH và 45. 30.46 + 0.8 mol (khi tác dụng với H2SO4 đặc nóng) ⇒ x 8 = .1 mol Y. C. 4. 5.16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. +m +x  → M . C2H2. Ta có: nelectron ion kim loại trong oxit nhận = 2nCO = 1. thu được a gam kim loại M.1. CH4 và C3H6. NaOH. Chỉ có cặp m = 3.5-8. C2H5COOH và 56. thu được 6. 120.15 mol ⇒ nanken = 0. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH.44 + (3n-0. D.12%. C2H2. Câu 9: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no.2)/22 = 0. m 9 Câu 8: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2. thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54. x = 8/3 thỏa mãn.10%.5 . Na2CO3. FeO. Đốt cháy hoàn toàn 4. CrO. Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. KHSO4. Fe3O4. ∆χ = 0 ).90%. Ca(OH)2. CH4 và C4H8. B. Đốt cháy hoàn toàn 0. B. Giải: M X = 22.2 mol ⇒ m = 1. 60. Cr2O3. Vậy axit X: C2H3COOH ( 43. Oxit MxOy là A.1 0. CO2 và C2H2 có lai hóa sp Giải: Cl2 ( Câu 12: Một ion M3+ có tổng số hạt proton. Vậy khi đốt cháy: C2nH4nN2O3  +O → 2nCO2 0. B.92 lít khí CO (đktc).18 = 54.1 mol ⇒ 0. C. mH = mX .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->