P. 1
Loi giai chi tiet mon Hoa khoi B (2010)_2

Loi giai chi tiet mon Hoa khoi B (2010)_2

|Views: 1,020|Likes:
Được xuất bản bởidatthanh

More info:

Published by: datthanh on Jan 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
DỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
Môn thi : HÓA HỌC; Khôi B
Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề
Ho, tên thí sinh: ………………………………………………………
Sô báo danh: …………………………………………………………
Cho biết nguyên tử h!i (th"o #$C) c%a c&c nguyên t! '
H ( )* +" (,* C ( )-. N ( )/. 0 ( )6. Na ( -1. 2g ( -/. 34 ( -5. 6 ( 1)* 7 ( 1-. C4 ( 18*8.
9 ( 1,. Ca ( /0. Cr ( 8-* :" ( 86. Cu ( 6/. ;n ( 68. +r ( <0. 7r ( <<* 3g()0<. +a ( )15* 6b(-05=
I. PHAN CHUNG CHO TÁT CA THI SINH (40 câu, từ câu 1 đn câu 40)
Câu 1 : H>? ch@t hAu cB CDch hE F có cGng thHc ?hIn tử C
6
H
)0
0
/
= Th%y ?hIn F tDo ra hai anco4 #Bn
chHc có J! nguyên tử cacbon trong ?hIn tử g@? #Gi nhau= CGng thHc c%a F 4K
A. CH
3
OCO-CH
2
-COOC
2
H
5
. += C
-
H
8
0C0LC00CH
1
=
C= CH
1
0C0LC00C
1
H
5
= M= CH
1
0C0LCH
-
LCH
-
LC00C
-
H
8
=
Giai: Chi có este tço thành tù 2 ancol: CH
3
OH và C
2
H
5
OH thoa mãn
Câu 2: Nung -*-1 gaC hNn h>? F gOC c&c iC 4oDi :"* 34* ;n* 2g trong oPi* Jau CQt thRi gian thu
#S>c -*5) gaC hNn h>? T= HUa tan hoKn toKn T $Ko Vung VWch HN0
1
(VS)* thu #S>c 0*65- 4Xt hX N0
(JYn ?hZC hử Vuy nh@t* E #tc)= 7! Co4 HN0
1
#[ ?hYn Hng 4K
3= 0*)-= += 0*)/= C= 0*)6= D. 0,18.
Giai: Ta có: n
HNO3
÷ 2n
O (oxit)
+ 4n
NO
÷
)6
) -1 * - 5) * - ( −
.- + /=
/ * --
65- * 0
÷ 0,18 mol
Câu 3: HNn h>? F gOC aPit ?anCitic* aPit Jt"aric $K aPit 4ino4"ic= Đ\ trung hUa C gaC F c]n /0 C4
Vung VWch Na0H )2= 2^t h&c* nếu #!t ch&y hoKn toKn C gaC F th_ thu #S>c )8*-1- 4Xt hX C0
-
(#tc)
$K ))*5 gaC H
-
0= 7! Co4 c%a aPit 4ino4"ic trong C gaC hNn h>? F 4K
A. 0,015. += 0*0)0= C= 0*0-0= M= 0*008=
Giai: Ta có: axit panmitic, axit stearic no don chúc nên khi cháy tço n
H2O
÷ n
CO2
còn axit linoleic
không no có 2 liên kêt dôi trong gôc HC và don chúc nên khi cháy cho: 2n
axit
÷ n
CO2
- n
H2O
.
⇒ n
axit linoleic
÷ (0,68 - 0,65)/2 ÷ 0,015 mol
Câu 4: 6hSBng ?h&? #\ 4oDi b` tD? ch@t HC4 có 4an trong hX H
-
7 4K' Cho hNn h>? hX 4Qi tb tb cua CQt
4S>ng VS Vung VWch
3= 6b(N0
1
)
-
= B. NaHS= C= 3gN0
1
= M= Na0H=
Giai: Dùng NaHS. Vì các chât còn lçi dêu tác dµng vói H
2
S
Câu 5: 6h&t bi\u nKo Jau #Iy không #dng hi Jo J&nh tXnh ch@t hóa hec c%a nhGC $K croCf
3= NhGC $K croC #ều bW thg #Qng hóa trong Vung VWch H
-
70
/
#^c nguQi=
+= NhGC có tXnh hử CDnh hBn croC=
C. Nhôm và crom dêu phan úng vói dung d|ch HCl theo cùng ti lç vê sô mol.
M= NhGC $K croC #ều bền trong hGng hX $K trong nShc=
Giai: Al tác dµng vói HCl tço AlCl
3
còn Cr tác dµng vói HCl tço CrCl
2
Câu 6: Hai h>? ch@t hAu cB F $K T có cing cGng thHc ?hIn tử 4K C
1
H
5
N0
-
* #ều 4K ch@t rjn E #iều ikn
thSRng= Ch@t F ?hYn Hng $hi Vung VWch Na0H* giYi ?hóng hX= Ch@t T có ?hYn Hng tring ngSng= C&c
ch@t F $K T 4]n 4S>t 4K
3= $iny4aConi loCat $K aConi acry4at=
B. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic.
C= aPit -LaCino?ro?ionic $K aConi acry4at=
M= aPit -LaCino?ro?ionic $K aPit 1LaCino?ro?ionic=
Giai: CH
2
÷CH-COONH
4
(tác dµng NaOH tço khí NH
3
) và CH
3
-CH(NH
2
)-COOH có phan úng
trùng ngung
Trang )m6 n 2[ #ề )5/
Mã dê thi 174
Câu 7: 9hử hoKn toKn C gaC oPit 2
P
0
y
c]n $ba #% )5*,- 4Xt hX C0 (#tc)* thu #S>c a gaC iC 4oDi
2= HUa tan hết a gaC 2 bong Vung VWch H
-
70
/
#^c nóng (VS)* thu #S>c -0*)6 4Xt hX 70
-
(JYn ?hZC
hử Vuy nh@t* E #tc)= 0Pit 2
P
0
y
4K
3= Cr
-
0
1
= += :"0= C. Fe
3
O
4
. M= Cr0=
Giai: Gia su M  →  M
x +
 →  M
+m
. (+x là sô oxi hóa cua M trong oxit, +m là sô oxi hóa cua M trong
muôi sunfat).
Ta có: n
electron ion kim loçi trong oxit nhçn
÷ 2n
CO
÷ 1,6 mol (khi tác dµng vói CO)
n
electron kim loçi nhuòng
÷ 2n
SO2
÷ 1,8 mol (khi tác dµng vói H
2
SO
4
d}c nóng)

m
x
÷
,
<
. Chi có c}p m ÷ 3; x ÷ 8/3 thoa mãn.
Câu 8: Cho Vung VWch +a(HC0
1
)
-
4]n 4S>t $Ko c&c Vung VWch' CaC4
-
* Ca(N0
1
)
-
* Na0H* Na
-
C0
1
*
9H70
/
* Na
-
70
/
* Ca(0H)
-
* H
-
70
/
* HC4= 7! trSRng h>? có tDo ra ết t%a 4K
3= /= += 5= C= 8= D. 6.
Giai: Ba(HCO
3
)
2
tác dµng vói các chât tço kêt tua là: NaOH, Na
2
CO
3
, KHSO
4
, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
,
H
2
SO
4
.
Câu 9: Đi?"?tit CDch hE F $K tri?"?tit CDch hE T #ều #S>c tDo nên tb CQt aCinoaPit (no* CDch hE*
trong ?hIn tử chHa CQt nhóC nNH
-
$K CQt nhóC nC00H)= Đ!t ch&y hoKn toKn 0*) Co4 T* thu #S>c
tpng h!i 4S>ng C0
-
$K H
-
0 bong 8/*, gaC= Đ!t ch&y hoKn toKn 0*- Co4 F* JYn ?hZC thu #S>c cho 4Qi
tb tb cua nShc $Gi trong VS* tDo ra C gaC ết t%a= qi& trW c%a C 4K
A. 120. += 60= C= 10= M= /8=
Giai: Gçi CT cua amino axit là: C
n
H
2n+1
NO
2
⇒ CT cua X là: C
2n
H
4n
N
2
O
3
CT cua Y là: C
3n
H
6n-1
N
3
O
4
C
3n
H
6n-7
N
3
O
4
  → 
+
-
O
3nCO
2
+ (3n -3,5)H
2
O + 1,5N
2
0,1 0,3n (3n-3,5).0,1
0,3n.44 + (3n-0,5).0,1.18 ÷ 54,9 ⇒ n ÷ 3.
Vçy khi dôt cháy: C
2n
H
4n
N
2
O
3   → 
+
-
O
2nCO
2

0,2 mol 1,2 mol
⇒ m ÷ 1,2 .100 ÷ 120 gam
Câu 10: HNn h>? ; gOC hai aPit cacboPy4ic #Bn chHc F $K T (2
F
r 2
T
) có tpng h!i 4S>ng 4K <*-
gaC= Cho ; t&c Vgng $ba #% $hi Vung VWch Na0H* thu #S>c Vung VWch chHa ))*8 gaC Cu!i= 2^t h&c*
nếu cho ; t&c Vgng $hi CQt 4S>ng VS Vung VWch 3gN0
1
trong NH
1
* thu #S>c -)*6 gaC 3g= CGng thHc
$K ?h]n trsC h!i 4S>ng c%a F trong ; 4K
3= C
1
H
8
C00H $K 8/*<<t= B. C
2
H
3
COOH và 43,90º=
C= C
-
H
8
C00H $K 86*)0t= M= HC00H $K /8*)-t=
Giai: n
hôn hçp axit
÷ (11,5-8,2)/22 ÷ 0,15 mol
n
HCOOH
÷ ¼ n
Ag
÷ 0,1 mol
⇒ 0,1.46 + 0,05.(R + 45) ÷ 8,2 ⇒ R ÷ 27 (C
2
H
3
). Vçy axit X: C
2
H
3
COOH ( 43,90º)
Câu 11: C&c ch@t CK ?hIn tử không ?hIn cuc 4K'
3= H+r* C0
-
* CH
/
= B. Cl
2
, CO
2
, C
2
H
2
.
C= NH
1
* +r
-
* C
-
H
/
= M= HC4* C
-
H
-
* +r
-
=
Giai: Cl
2
(
0 = ∆χ
), CO
2
và C
2
H
2
có lai hóa sp
Câu 12: 2Qt ion 2
1v
có tpng J! hDt ?roton* nBtron* "4"ctron 4K 5,* trong #ó J! hDt Cang #ikn nhiều hBn
J! hDt hGng Cang #ikn 4K ),= C@u h_nh "4"ctron c%a nguyên tử 2 4K
3= w3rx1V
8
/J
)
= B. ¡Ar]3d
6
4s
2
. C= w3rx1V
6
/J
)
= M= w3rx1V
1
/J
-
=
Câu 13: HNn h>? hX F gOC CQt anan $K CQt an"n= Ty h!i c%a F Jo $hi H
-
bong ))*-8= Đ!t ch&y
hoKn toKn /*/< 4Xt F* thu #S>c 6*5- 4Xt C0
-
(c&c th\ tXch hX #o E #tc)= CGng thHc c%a anan $K an"n
4]n 4S>t 4K
3= CH
/
$K C
-
H
/
= += C
-
H
6
$K C
-
H
/
= C. CH
4
và C
3
H
6
. M= CH
/
$K C
/
H
<
=
Giai: 2
X
÷

22,5

. Nên ankan là CH
4
. m
H
÷ m
X
- m
C
÷ 0,9gam

⇒ n
H2O
÷0,45 mol
⇒ n
CH4
÷ 0,45 - 0,3 ÷ 0,15 mol ⇒ n
anken
÷ 0,2 - 0,15 ÷ 0,05 mol.
Gçi CTPT anken: CnH2n (n ≥

2) ⇒ n ÷ 3 (C
3
H
6
)
Trang -m6 n 2[ #ề )5/
Câu 14: 6h&t bi\u nKo Jau #Iy không #dngf
3= Trong c&c Vung VWch' HC4* H
-
70
/
* H
-
7 có cing nOng #Q 0*0)2* Vung VWch H
-
7 có ?H 4hn
nh@t=
B. Nho dung d|ch NH
3
tù tù tói du vào dung d|ch CuSO
4
, thu duçc kêt tua xanh.
C= Mung VWch Na
-
C0
1
4KC ?h"no4?hta4"in hGng CKu chuy\n Jang CKu hOng=
M= Nh` Vung VWch NH
1
tb tb thi VS $Ko Vung VWch 34C4
1
* thu #S>c ết t%a trjng=
Giai: Kêt tua xanh sau dó tan tço dung d|ch màu xanh lam thâm khi NH
3
du
Câu 15: M[y gOC c&c ch@t #ều t&c Vgng $hi H
-
(Pdc t&c Ni* t
0
) tDo ra JYn ?hZC có hY nsng ?hYn Hng
$hi Na 4K'
3= C
-
H
1
CH
-
0H* CH
1
C0CH
1
* C
-
H
1
C00H= += C
-
H
1
CH0* CH
1
C00C
-
H
1
* C
6
H
8
C00H=
C= C
-
H
1
CH
-
0H* CH
1
CH0* CH
1
C00H= M= CH
1
0C
-
H
8
* CH
1
CH0* C
-
H
1
C00H=
Câu 16: 2Qt 4oDi ?hIn Ju?"?hot?hat z? có chHa 6,*6-t Cu!i canPi #ihi#ro?hot?hat* cUn 4Di gOC c&c
ch@t hGng chHa ?hot?ho= ĐQ Vinh VS{ng c%a 4oDi ?hIn 4In nKy 4K
3= /<*8-t= B. 42,25º. C= 1,*56t= M= /8*58t=
Giai: Gia su có 100 gam phân supephotphat kép có: Ca(H
2
PO
4
)
2
 →  P
2
O
5

234 gam 142 gam
69,62 gam 42.25 gam
Câu 17: Cho )1*5/ gaC -*/*6Ltrinitro?h"no4 $Ko b_nh Xn rOi nung nóng E nhikt #Q cao= 7au hi ?hYn
Hng PYy ra hoKn toKn* thu #S>c P Co4 hNn h>? hX gOC' C0
-
* C0* N
-
$K H
-
= qi& trW c%a P 4K
3= 0*60= += 0*16= C. 0,54. M= 0*/8=
Giai: C
6
H
3
N
3
O
7  → 
0
t
CO
2
+ 5CO + 1,5N
2
+ 1,5H
2
0,06 0,06 0,3 0,09 0,09 ⇒ x ÷ 0,54 mol
Câu 18: HNn h>? F gOC ) anco4 $K - JYn ?hZC h>? nShc c%a ?ro?"n= Ty h!i hBi c%a F Jo $hi hi#ro
bong -1= Cho C gaC F #i cua !ng JH #ung Cu0 (VS) nung nóng= 7au hi c&c ?hYn Hng PYy ra hoKn
toKn* thu #S>c hNn h>? T gOC 1 ch@t hAu cB $K hBi nShc* h!i 4S>ng !ng JH giYC 1*- gaC= Cho T t&c
Vgng hoKn toKn $hi 4S>ng VS Vung VWch 3gN0
1
trong NH
1
* tDo ra /<*6 gaC 3g= 6h]n trsC h!i 4S>ng
c%a ?ro?anL)Lo4 trong F 4K
3= 68*-t= B. 16,3º= C= /<*,t= M= <1*5t=
Giai: 2
X
÷ 46 ⇒ 2 anol CH
3
OH và C
3
H
7
OH (có 2 dông phân) và n
CH3OH
÷ n
C3H7OH
).
Ta có: n
hôn hçp ancol
÷ 0,2 mol
Gçi sô mol: propan-1-ol (x mol)
propan-2-ol (y mol)
⇒ HCHO (x+y)     → 
1 1
mNH 3gN0
4(x+y)
C
2
H
5
CHO x     → 
1 1
mNH 3gN0
2x
= +
= +
--8 * 0 - 1
) * 0
y x
y x
=
=
058 * 0
0-8 * 0
y
x
⇒ ºm
propan-1-ol
÷ 16,3 º
Câu 19: Cho ?hYn Hng' -C
6
H
8
LCH0 v 90H →C
6
H
8
LC009 v C
6
H
8
LCH
-
L0H
6hYn Hng nKy chHng t` C
6
H
8
LCH0
A. vùa thê hiçn tính oxi hóa, vùa thê hiçn tính khu.
+= chy th\ hikn tXnh oPi hóa=
C= chy th\ hikn tXnh hử=
M= hGng th\ hikn tXnh hử $K tXnh oPi hóa=
Giai: 2C
6
H
5
-
)
C
+
HO + KOH → C
6
H
5
-
1
C
+
OOK + C
6
H
5
-
L)
C
H
2
-OH
Câu 20: HUa tan hoKn toKn -*// gaC hNn h>? bQt F gOC :"
P
0
y
$K Cu bong Vung VWch H
-
70
/
#^c nóng
(VS)= 7au ?hYn Hng thu #S>c 0*80/ 4Xt hX 70
-
(JYn ?hZC hử Vuy nh@t* E #tc) $K Vung VWch chHa 6*6
gaC hNn h>? Cu!i Junlat= 6h]n trsC h!i 4S>ng c%a Cu trong F 4K
3= 1,*1/t= += 68*85t= C. 26,23º. M= )1*))t=
Giai: 2,44 gam X gôm Fe
x
O
y
và Cu có thê tço ra tôi da:
Hôn hçp Fe
2
O
3
và CuO có khôi luçng: 2,44 +
/ * --
80/ * 0
.16 ÷ 2,8 gam
Gçi: sô mol Fe
2
O
3
x  →  Fe
2
(SO
4
)
3
x
Trang 1m6 n 2[ #ề )5/
CuO y  →  CuSO
4
y
Ta có: ⇒= +
= +
6 * 6 )60 /00
< * - <0 )60
y x
y x
=
=
0) * 0
0)-8 * 0
y
x
⇒ ºm
Cu
÷ 26,23 º
Câu 21: Điê|n ?hIn ($B}i #iê|n cS|c trB) -00 C4 Vung Vi|ch Cu70
/
nG~ng #G| P Co4m4* Jau CG|t thB~i gian thu
#SB|c Vung Vi|ch T $I•n co~n Ca~u Panh* co} hG}i 4SB|ng gia€C <g Jo $B}i Vung Vi|ch ban #I~u= Cho )6*<g bG|t
:" $a~o T* Jau hi ca}c ?ha€n S}ng Pa€y ra hoa~n toa~n* thu #SB|c )-*/g iC 4oa|i= qia} tri| cu€a P 4a~
3= -*-8 += )*8 C. 1,25 M= 1*-8
Giai: CuSO
4
+ H
2
O   → 
đ p d d
Cu + H
2
SO
4
+ ¼ O
2
(1)
a a a ¼ a ⇒ 64a + 16a ÷ 8 ⇒ a ÷ 0,1 mol
n
Fe
÷ 0,3 mol
Fe + H
2
SO
4
 →  FeSO
4
+ H
2
(2)
0,1 0,1
Fe + CuSO
4
 →  FeSO
4
+ Cu (3)
0,2x -0,1 0,2x -0,1 0,2x -0,1
Ta có: m
kim loçi
÷ m
Cu

(3)
+ m
Fe du
÷ (0,2x - 0,1).64 + (0,3-0,2x ).56 ÷ 12,4 ⇒ x ÷ 1,25
Câu 22: TrG|n )0*<g bG|t 34 $B}i 1/*<g bG|t :"
1
0
/
rG~i tiê}n ha~nh ?ha€n S}ng nhiê|t nhGC trong #iê~u iê|n
hGng co} hGng hi}= Hoa~ tan hoa~n toa~n hG•n hB|? rs}n Jau ?ha€n S}ng bs~ng Vung Vi|ch H
-
70
/
4oa•ng (VS) thu
#SB|c )0*58- 4i}t hi} H
-
(#tc)= Hiê|u JuI}t cu€a ?ha€n S}ng nhiê|t nhGC 4a~
A. 80º += ,0t C= 50t M= 60t
Giai: 8Al + 3Fe
3
O
4
 →  4Al
2
O
3
+ 9Fe
0,4 0,15
8x 3x 4x 9x
(0,4-8x) (0,15-3x) 4x 9x
Khi phan úng vói H
2
SO
4
loãng
Ta có: (0,4-8x).3 + 9x .2 ÷ 0,48.2 ⇒ x ÷ 0,04 mol ⇒ H phan úng ÷
/ * 0
< = 0/ * 0
=)00 ÷ 80º
Câu 23: HG•n hB|? 2 gG~C an#êhit F (no* #Bn chS}c* Ca|ch hB€) $a~ hi#rGcacbon T* co} tG€ng JG} Co4 4a~ 0*-
(JG} Co4 cu€a F nho€ hBn cu€a T)= ĐG}t cha}y hoa~n toa~n 2* thu #SB|c <*,6 4i}t hi} C0
-
(#tc) $a~ 5*-g H
-
0=
Hi#rGcacbon T 4a~
3= CH
/
+= C
-
H
-
C. C
3
H
6
M= C
-
H
/
Giai: Ta có: n
H2O
÷ n
CO2
÷ 0,4 mol ⇒ HC là anken ho}c xicloankan.
M}t khác sô nguyên tu C
TB
÷ n
CO2
/n
M
÷ 2. Nên X là HCHO và Y là C
3
H
6
Câu 24: Ca}c Vung Vi|ch ?ha€n S}ng #SB|c $B}i Cu(0H)
-
B€ nhiê|t #G| thSB~ng 4a~
A. glixeron, axit axetic, glucozo += 4o~ng trs}ng trS}ng* lructo•B* aP"ton
C= an#êhit aP"tic* Jaccaro•B* aPit aP"tic M= lructo•B* aPit acry4ic* anco4 "ty4ic
Giai: glixeron, glucozo thê hiçn tính chât cua ancol da chúc còn axit axetic thê hiçn tính axit
Câu 25: Cho Vung Vi|ch F chS}a 92n0
/
$a~ H
-
70
/
(4oa•ng) 4I~n 4SB|t $a~o ca}c Vung Vi|ch ' :"C4
-
* :"70
/
*
Cu70
/
* 2g70
/
* H
-
7* HC4 (#s|c)= 7G} trSB~ng hB|? co} Pa€y ra ?ha€n S}ng oPi hoa} L hS€ 4a~
3= 1 += 8 C. 4 M= 6
Giai: FeCl
2
, FeSO
4
, H
2
S, HCl d}c
Câu 26: Ca}c chI}t #ê~u không bi| thuy€ ?hIn trong Vung Vi|ch H
-
70
/
4oa•ng* no}ng 4a~
3= tB ca?ron. ni4onL6*6* ?o4i"ty4"n
+= ?o4i ($iny4 aP"tat). ?o4i"ti4"n* cao Ju buna
C= ni4onL6*6. ?o4i("ty4"nLt"r"?hta4at). ?o4iJtir"n
D. polietylen; cao su buna; polistiren
Câu 27: ĐG}t cha}y hoa~n toa~n 0*) Co4 CG|t aCin no* Ca|ch hB€ F bs~ng oPi $S~a #u€ thu #SB|c 0*8 Co4 hG•n
hB|? T gG~C hi} $a~ hBi= Cho /*6g F ta}c Vu|ng $B}i Vung Vi|ch HC4 (VS)* JG} Co4 HC4 ?ha€n S}ng 4a~
3= 0*) += 0*/ C= 0*1 D. 0,2
Giai : Gçi CT cua amin: C
n
H
2n+x
N
x
C
n
H
2n+2+ x
N
x   → 
+
-
O
nCO
2
+ (n + 1+ 0,5x)H
2
O + 0,5xN
2
0,1 0,1n (n + 1+ 0,5x).0,1 0,5x.0,1
Trang /m6 n 2[ #ề )5/
⇒ 0,2n + 0,1 + 0,1x ÷ 0,5 ⇒ 2n + x ÷ 4 ⇒ n ÷ 1; x ÷ 2 thõa mãn:
⇒ n
HCl
÷ 2n
CH6N2
÷ 0,2 mol
Câu 28: Cho )80 C4 Vung Vi|ch 90H )*-2 ta}c Vu|ng $B}i )00 C4 Vung Vi|ch 34C4
1
nG~ng #G| P Co4m4* thu
#SB|c Vung Vi|ch T $a~ /*6< gaC ê}t tu€a= ‚oa|i bo€ ê}t tu€a* thêC tiê}? )58 C4 Vung Vi|ch 90H )*-2 $a~o T*
thu #SB|c -*1/ gaC ê}t tu€a= qia} tri| cu€a P 4a~
A. 1,2 += 0*< C= 0*, M= )*0
Giai: Al
3+
+ OH

 →  Al(OH)
3
+ Al(OH)

/
0,1x 0,39 0,09 (0,1x -0,09)
⇒ 0,39 ÷ 0,09.3 + (0,1x - 0,09).4 ⇒ x ÷ 1,2 M
Câu 29: 6ha}t biê€u na~o Jau #Iy không #u}ng f
3= Mung Vi|ch #I|C #s|c cu€a Na
-
7i0
1
$a~ 9
-
7i0
1
#SB|c go|i 4a~ thuy€ tinh 4o€ng
B. Đa•m cha•y magie co• thê€ duo•c dâ•p t‚•t b‚ƒng ca•t khô
C= C:
-
C4
-
bi| cI}C JS€ Vu|ng Vo hi tha€i ra hi} cuyê€n thi~ ?ha} huy€ tI~ng o•on
M= Trong ?ho~ng thi} nghiê|C* N
-
#SB|c #iê~u chê} bs~ng ca}ch #un no}ng Vung Vi|ch NH
/
N0
-
ba•o hoa~
Giai: 2Mg + SiO
2
 → 
0
t
Si + 2MgO
Câu 30: Co} / Vung Vi|ch riêng biê|t' Cu70
/
* ;nC4
-
* :"C4
1
* 3gN0
1
= Nhu}ng $a~o CG•i Vung Vi|ch CG|t thanh
Ni= 7G} trSB~ng hB|? PuI}t hiê|n sn Co~n #iê|n hoa} 4a~
3= ) += / C= 1 D. 2
Giai: CuSO
4
và AgNO
3

Câu 31: Thuy€ ?hIn "Jt" ; trong CGi trSB~ng aPit thu #SB|c hai chI}t hS•u cB F $a~ T (2
F
ƒ 2
T
)= +s~ng CG|t
?ha€n S}ng co} thê€ chuyê€n hoa} F tha~nh T= ChI}t ; không thê€ 4a~
A. metyl propionat += C"ty4 aP"tat
C= "ty4 aP"tat M= $iny4 aP"tat
Câu 32: TG€ng JG} hB|? chI}t hS•u cB no* #Bn chS}c* Ca|ch hB€* co} cu~ng cGng thS}c ?hIn tS€ C
8
H
)0
0
-
* ?ha€n
S}ng #SB|c $B}i Vung Vi|ch Na0H nhSng hGng co} ?ha€n S}ng tra}ng ba|c 4a~
3= / += 8 C= < D. 9
Giai: axit : CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
COOH ; CH
3
CH
2
CH(CH
3
)COOH ; CH
3
CH(CH
3
)CH
2
COOH ;
CH
3
C(CH
3
)
2
COOH
„ste : CH
3
CH
2
CH
2
COOCH
3
; CH
3
CH(CH
3
)COOCH
3
; CH
3
CH
2
COOC
2
H
5
CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
; CH
3
COOCH(CH
3
)
2
Câu 33: Hoa~ tan hoa~n toa~n -*/8 gaC hG•n hB|? F gG~C hai iC 4oa|i iê~C thG€ $a~o -00 C4 Vung Vi|ch HC4
)*-82* thu #SB|c Vung Vi|ch T chS}a ca}c chI}t tan co} nG~ng #G| Co4 bs~ng nhau= Hai iC 4oa|i trong F 4a~
3= 2g $a~ Ca += +" $a~ 2g C= 2g $a~ 7r D. Be vaƒ Ca
Giai: Vì dung d|ch Y chúa các chât tan có nông d… b†ng nhau ⇒ sô mol 2 kim loçi kiêm th‡ b†ng
nhau ÷ n
HCl du
(nêu có). n
HCl
÷ 0,25 mol
M + 2HCl  →  MCl
2
+ H
2
a 2a a
Ta có : n
HCl du
÷ ¼ a ⇒ 0,25 - 2a÷ ¼ a ⇒ a ÷ 0,1 ⇒ 2 ÷ 24,5 ÷
-
/0 , +
. Nên 2 kim loçi là Be và Ca
Câu 34: Cho ca}c cIn bs~ng Jau
(„) -H„ () H
-
() v „
-
() .
(„„) CaC0
1
(r) Ca0 (r) v C0
-
() .
(„„„) :"0 (r) v C0 () :" (r) v C0
-
() .
(„…) -70
-
() v 0
-
() -70
1
()
9hi gia€C a}? JuI}t cu€a hê|* JG} cIn bs~ng bi| chuyê€n Vi|ch th"o chiê~u nghi|ch 4a~
3= / += 1 C= - D. 1
Giai: (II) CaCO
3
(r) CaO (r) + CO
2
(k)
Câu 35: Cho JB #G~ chuyê€n hoa} '
1 /
- 8
H PO KOH KOH
PO X Y Z
+ + +
→ → →
Ca}c chI}t F* T* ; 4I~n 4SB|t 4a~ '
3= 9
1
60
/
* 9
-
H60
/
* 9H
-
60
/
+= 9H
-
60
/
* 9
-
H60
/
* 9
1
60
/
C. K
3
PO
4
, KH
2
PO
4
, K
2
HPO
4
M= 9H
-
60
/
* 9
1
60
/
* 9
-
H60
/
Trang 8m6 n 2[ #ề )5/
Câu 36: ĐG}t cha}y hoa~n toa~n C gaC :"7
-
bs~ng CG|t 4SB|ng 0
-
$S~a #u€* thu #SB|c hi} F= HI}? thu| hê}t F $a~o
) 4i}t Vung Vi|ch chS}a +a(0H)
-
0*)82 $a~ 90H 0*)2* thu #SB|c Vung Vi|ch T $a~ -)*5 gaC ê}t tu€a= Cho T
$a~o Vung Vi|ch Na0H* thI}y PuI}t hiê|n thêC ê}t tu€a= qia} tri| cu€a C 4a~
3= -1*- += )-*6 C. 18,0 M= -/*0
Giai: Y cho NaOH thây xuât hiçn thêm kêt tua ⇒ Y có HSO

1
. n ˆ ÷ 0,1 mol ‰ n
+ -
+a
÷ 0,15 mol
SO
2
+ OH

 →  SO
− -
1
+ HSO

1
0,3 0,4 0,1 0,2
n
FeS2
÷ 0,15 mol ⇒ m ÷ 18 gam
Câu 37: Cho JB #G~ chuyê€n hoa} Jau
0 0
-
0
1
H *t Pt *t ;
- -
6V*6bC0
t *Pt *?
C H F T CaoJu buna N
+ +
→ → → −
Ca}c chI}t F* T* ; 4I~n 4SB|t 4a~ '
3= b"n•"n. Pic4oh"Pan. aConiac += aP"tan#"hit. anco4 "ty4ic. butaL)*1L#i"n
C= $iny4aP"ti4"n. butaL)*1L#i"n. Jtir"n D. vinylaxetilen; buta-1,3-dien; acrilonitrin
Giai: Š là CH
2
÷CHCN (acrilonitrin). Chi có dáp án D thõa mãn
Câu 38: ĐG}t cha}y hoa~n toa~n CG|t 4SB|ng hG•n hB|? F gG~C - anco4 (#ê~u no* #a chS}c* Ca|ch hB€* co} cu~ng JG}
nho}C L0H) cI~n $S~a #u€ … 4i}t hi} 0
-
* thu #SB|c ))*- 4i}t hi} C0
-
$a )-*6 gaC H
-
0 (ca}c thê€ ti}ch hi} #o B€
#tc)= qia} tri| cu€a … 4a~
A. 14,56 += )8*6< C= ))*-0 M= /*/<
Giai: n
ancol
÷ n
H2O
- n
CO2
÷ 0,2 mol. Sô nguyên tu C
TB
÷ n
CO2
/n ancol ÷2,5. ⇒ m…t ancol là
C
2
H
4
(OH)
2
.
Áp dµng d|nh luçt bao toàn nguyên tô oxi
⇒ n
O2
÷ ¼ (2. 0,5 + 0,7 - 0,2.2) ÷ 0,65 mol ⇒ V ÷ 14,56 lít
Câu 39: HG•n hB|? F gG~C a4anin $a~ aPit g4utaCic= Cho C gaC F ta}c Vu|ng hoa~n toa~n $B}i Vung Vi|ch
Na0H (VS)* thu #SB|c Vung Vi|ch T chS}a (Cv10*<) gaC CuG}i= 2s|t ha}c* nê}u cho C gaC F ta}c Vu|ng
hoa~n toa~n $B}i Vung Vi|ch HC4* thu #SB|c Vung Vi|ch ; chS}a (Cv16*8) gaC CuG}i= qia} tri| cu€a C 4a~
A. 112,2 += )68*6 C= )-1*< M= )5)*0
Giai: Gçi sô mol: ala x
Glu y
+ Tác dµng NaOH ta có: x + 2y ÷ 1,4 (‹)
+ Tác dµng HCl ta có: x + y ÷ 1 (2‹)
Giai (‹), (2‹) ⇒ x ÷ 0,6 mol; y ÷ 0,4 mol ⇒ m ÷ 0,6. 89 + 0,4. 147 ÷ 112,2 gam
Câu 40: Trong ca}c chI}t ' Pic4o?ro?an* b"n•"n* Jtir"n* C"ty4 acry4at* $iny4 aP"tat* #iC"ty4 "t"* JG} chI}t co}
ha€ nsng 4a~C CI}t Ca~u nSB}c broC 4a~
3= 8 B. 4 C= 6 M= 1
Giai: xiclopropan, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat.
II. PHŒƒN RI•NG ¡ 10 câu ]
Thi! "inh chi# đ$%&c la'm mô&t t()ng hai phâ'n *phâ' n + h),&c -.
A. Theo chuong triƒnh Chuâ€n *10 câu, t$' câu 41 đ/!n câu 00.
Câu 41: 6ha}t biê€u na~o Jau #Iy #u}ngf
3= 9hi #un C
-
H
8
+r $B}i Vung Vi|ch 90H chi€ thu #SBc "ti4"n
+= Mung Vi|ch ?h"no4 4a~C ?h"no4?hta4"in hGng Ca~u chuyê€n tha~nh Ca~u hG~ng
C. DaŽy ca•c châ•t : C
2
H
5
Cl, C
2
H
5
Br, C
2
H
5
I co• nhiê•t dô• sôi t‚ng dâƒn tuƒ tra•i sang pha€i
M= Đun anco4 "ty4ic B€ )/0
0
C (Pu}c ta}c H
-
70
/
#s|c) thu #SB|c #iC"ty4 "t"
Giai: Do M t‚ng d•n
Câu 42: Cho ca}c cs|? chI}t $B}i ti€ 4ê| JG} Co4 tSBng S}ng nhS Jau '
(a) :"
1
0
/
$a~ Cu ()')) (b) 7n $a~ ;n (-')) (c) ;n $a~ Cu ()'))
(V) :"
-
(70
/
)
1
$a~ Cu ()')) (") :"C4
-
$a~ Cu (-')) (g) :"C4
1
$a~ Cu ()'))
7G} cs|? chI}t tan hoa~n toa~n trong CG|t 4SB|ng VS Vung Vi|ch HC4 4oa•ng no}ng 4a~
3= / += - C. 3 M= 8
Giai: (a) Fe
3
O
4
vaƒ Cu (1:1) (b) Sn vaƒ Šn (2:1) (d) Fe
2
(SO
4
)
3
vaƒ Cu (1:1)
Trang 6m6 n 2[ #ề )5/
Câu 43: Co} bao nhiêu chI}t hS•u cB Ca|ch hB€ Vu~ng #ê€ #iê~u chê} /LC"ty4?"ntanL-Lo4 chi€ bs~ng ?ha€n S}ng
cG|ng H
-
(Pu}c ta}c Ni* t
0
)f
3= 1 B. 5 C= - M= /
Giai:
CH
2
÷CH(CH
3
)CH
2
CH(OH)CH
3
; (CH
3
)
2
CH÷CHCH(OH)CH
3
; CH
2
÷CH(CH
3
)CH
2
COCH
3
;
(CH
3
)
2
CH÷CHCOCH
3
; CH
3
)
2
CH
2
CH
2
COCH
3
Câu 44: HG•n hB|? 2 gG~C aPit cacboPy4ic F* anco4 T (#ê~u #Bn chS}c* JG} Co4 F gI}? hai 4I~n JG} Co4 T) $a~
"Jt" ; #SB|c ta|o ra tS~ F $a~ T= Cho CG|t 4SB|ng 2 ta}c Vu|ng $S~a #u€ $B}i Vung Vi|ch chS}a 0*- Co4 Na0H* ta|o
ra )6*/ gaC CuG}i $a~ <*08 gaC anco4= CGng thS}c cu€a F $a~ T 4a~
3= HC00H $a~ CH
1
0H += CH
1
C00H $a~ CH
1
0H
C= HC00H $a~ C
1
H
5
0H D. CH
3
COOH vaƒ C
2
H
5
OH
Giai: gçi sô mol: RCOOH a
R•OH ¼ a
RCOOR• b
Theo gia thiêt: ⇒ n
RCOONa
÷ a + b ÷ 0,2 mol. M
RCOONa
÷ 82 ⇒ R ÷ 15. (CH
3
). X là CH
3
COOH
‘oçi dáp án: A và C. ¼ (a + b) ‰ n
R•OH
÷ ¼ a + b ‰ a + b ⇒ 0,1 ‰ n
R•OH
‰ 0,2
40,25 ‰ M
ancol
‰ 80,5. ‘oçi dáp án B.
Câu 45: Mung Vi|ch F chS}a ca}c ion' Ca
-v
* Na
v
*
1
HC0

$a~ C4

* trong #o} JG} Co4 cu€a ionC4

4a~ 0*)= Cho
)m- Vung Vi|ch F ?ha€n S}ng $B}i Vung Vi|ch Na0H (VS)* thu #SB|c - gaC ê}t tu€a= Cho )m- Vung Vi|ch F co~n
4a|i ?ha€n S}ng $B}i Vung Vi|ch Ca(0H)
-
(VS)* thu #SB|c 1 gaC ê}t tu€a= 2s|t ha}c* nê}u #un JGi #ê}n ca|n Vung
Vi|ch F thi~ thu #SB|c C gaC chI}t rs}n han= qia} tri| cu€a C 4a~
3= ,*-) += ,*-6 C. 8,79 M= 5=/5
Giai: Tù gia thiêt n + -
Ca
÷ 2.0,02 ÷ 0,04 mol; n
L
1
HC0
÷ 2.0,03 ÷ 0,06 mol
Áp dµng bao toàn diçn tích ⇒ n
+
Na
÷ 0,08 mol
Khi cô cçn xay ra phan úng: 2
1
HC0

 → 
0
t
CO
− -
1
+ CO
2
+ H
2
O
0,06 0,03
m ÷ 0,04.40 + 0,08.23 + 0,03.60 + 0,1.35,5 ÷ 8,79 gam
Câu 46: HG•n hB|? F gG~C Cu0 $a~ :"
-
0
1
= Hoa~ tan hoa~n toa~n // gaC F bs~ng Vung Vi|ch HC4 (VS)* Jau
?ha€n S}ng thu #SB|c Vung Vi|ch chS}a <8*-8 gaC CuG}i= 2s|t ha}c* nê}u hS€ hoa~n toa~n -- gaC F bs~ng C0
(VS)* cho hG•n hB|? hi} thu #SB|c Jau ?ha€n S}ng 4G|i tS~ tS~ cua Vung Vi|ch +a(0H)
-
(VS) thi~ thu #SB|c C gaC
ê}t tu€a= qia} tri| cu€a C 4a~
3= 56*588 B. 73,875 C= )/5*580 M= 5<*<58
Giai: Ta có: 2n
O
2-
(oxit)
÷ n
Cl
- ÷ a (mol) (trong 44 gam X)
m
Cl
- - m
O
2-
÷ 41,25 ⇒ a. 35,5 - ¼ a.16 ÷ 41,25 ⇒ a ÷ 1,5 mol
⇒ Trong 22 gam X có n
O
2-
(oxit)
÷ 0,375 mol ⇒ n
BaCO3
÷ n
CO2
÷ 0,375 mol. ⇒ m ÷ 73,875 gam
Câu 47: Cho CG|t JG} nhI|n #i|nh $ê~ nguyên nhIn gIy G nhiê•C CGi trSB~ng hGng hi} nhS Jau '
()) Mo hoa|t #G|ng cu€a nu}i 4S€a
(-) Mo hi} tha€i cGng nghiê|?* hi} tha€i Jinh hoa|t
(1) Mo hi} tha€i tS~ ca}c ?hSBng tiê|n giao thGng
(/) Mo hi} Jinh ra tS~ cua} tri~nh cuang hB|? cIy Panh
(8) Mo nG~ng #G| cao cu€a ca}c ion iC 4oa|i ' 6b
-v
* Hg
-v
* 2n
-v
* Cu
-v
trong ca}c nguG~n nSB}c
NhS•ng nhI|n #i|nh #u}ng 4a~ '
A. (1), (2), (3) += (-)* (1)* (8) C= ())* (-)* (/) M= (-)* (1)* (/)
Câu 48: Thuy€ ?hIn hoa~n toa~n ) Co4 ?"nta?"?tit F* thu #SB|c - Co4 g4yPin (q4y)* ) Co4 a4anin (34a)* )
Co4 $a4in (…a4) $a~ ) Co4 6h"ny4a4anin (6h")= Thuy€ ?hIn hGng hoa~n toa~n F thu #SB|c #i?"?tit …a4L6h"
$a~ tri?"?tit q4yL34aL…a4 nhSng hGng thu #SB|c #i?"?tit q4yLq4y= ChI}t F co} cGng thS}c 4a~
3= q4yL6h"Lq4yL34aL…a4 += q4yL34aL…a4L…a4L6h"
C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly M= …a4L6h"Lq4yL34aLq4y
Giai: pentapeptit X  →  Gly + Ala + Val + Phe
1 mol 2 mol 1 mol 1 mol 1 mol
X thuy phân  →  Val-Phe + Gly-Ala-Val
Trang 5m6 n 2[ #ề )5/

Câu 49: HG•n hB|? bG|t F gG~C Cu* ;n= ĐG}t cha}y hoa~n toa~n C gaC F trong oPi (VS)* thu #SB|c /0*1 gaC
hG•n hB|? gG~C Cu0 $a~ ;n0= 2s|t ha}c* nê}u cho 0*-8 Co4 F ?ha€n S}ng $B}i CG|t 4SB|ng VS Vung Vi|ch 90H
4oa•ng no}ng* thi~ thu #SB|c 1*16 4i}t hi} H
-
(#tc)= 6hI~n trsC hG}i 4SB|ng cu€a Cu trong F 4a~
3= ),*<)t += -,*5-t C. 39,63º M= 8,*//t
Giai: Ta có n
Šn
÷ n
H2
÷ 0,15 mol ⇒ n
Cu
÷ 0,1 mol ⇒ n
Šn
/n
Cu
÷ 3/2
Gçi sô mol Šn 3x
Cu 2x ⇒ 81.3x + 80.2x ÷ 40,3 ⇒ x ÷ 0,1 mol ⇒ ºm
Cu
÷ 39,63º
Câu 50: Cho ca}c chI}t ' ()) aPit ?icric. (-) cuC"n. (1) Pic4oh"Pano4. (/) )*-L#ihi#roPiL/LC"ty4b"n•"n.
(8) /LC"ty4?h"no4. (6) α Lna?hto4= Ca}c chI}t thuG|c 4oa|i ?h"no4 4a~'
3= ())* (1)* (8)* (6) += ())* (-)* (/)* (6) C= ())* (-)* (/)* (8) D. (1), (4), (5), (6)
B. Theo chuong triƒnh Nâng cao *10 câu, t$' câu 01 đ/!n câu 10.
Câu 51: Cho 0*1 Co4 bG|t Cu $a~ 0*6 Co4 :"(N0
1
)
-
$a~o Vung Vi|ch chS}a 0*, Co4 H
-
70
/
(4oa•ng)= 7au hi
ca}c ?ha€n S}ng Pa€y ra hoa~n toa~n* thu #SB|c … 4i}t hi} N0 (Ja€n ?hI€C hS€ Vuy nhI}t* B€ #tc)= qia} tri| cu€a … 4a~
3= 6*5- B. 8,96 C= /*/< M= )0*0<
Giai: 3Cu + 8H
+
+ 2NO

1
 →  3Cu
2+
+ 2NO + 4H
2
O (1)
0,3 0,8 0,2 0,2
3Fe
2+
+ 4H
+
+ NO

1
 →  3Fe
3+
+ NO + 2H
2
O (2)
0,6 1,0 1,0 0,2
Tù (1), (2) ⇒ n
NO
÷ 0,4 mol ⇒ V ÷ 8,96 lít
Câu 52: 6ha}t biê€u na~o Jau #Iy không #u}ng f
3= Trong CGi trSB~ng iê~C* CuG}i Cr(„„„) co} ti}nh hS€ $a~ bi| ca}c chI}t oPi hoa} Ca|nh chuyê€n tha~nh
CuG}i Cr(…„)=
B. Do Pb
2+
/Pb du•ng truo•c 2H
+
/H
2
trong daŽy diê•n hoa• nên Pb dêŽ daƒng pha€n u•ng vo•i dung
di•ch HCl loaŽng nguô•i, gia€i pho•ng khi• H
2
.
C= Cu0 nung no}ng hi ta}c Vu|ng $B}i NH
1
hos|c C0* #ê~u thu #SB|c Cu
M= 3g hGng ?ha€n S}ng $B}i Vung Vi|ch H
-
70
/
4oa•ng nhSng ?ha€n S}ng $B}i Vung Vi|ch H
-
70
/
#s|c
no}ng=
Câu 53' Mung VWch aPit loCic 0*0052 có ?H ( 1= 9ết 4u†n nKo Jau #Iy hGng #dngf
A. Khi pha loãng 10 l•n dung d|ch trên thì thu duçc dung d|ch có pH ÷ 4.
+= ĐQ #ikn 4i c%a aPit loCic J‡ giYC hi thêC Vung VWch HC4=
C= 9hi ?ha 4ˆang Vung VWch trên th_ #Q #ikn 4i c%a aPit loCic tsng=
M= ĐQ #ikn 4i c%a aPit loCic trong Vung VWch trên 4K )/*-,t=
Giai. HCOOH là axit yêu phµ thu…c vào Ka.
Câu 54' H>? ch@t hAu cB CDch hE F có cGng thHc ?hIn tử C
8
H
)0
0= Ch@t F hGng ?hYn Hng $hi Na*
th`a C[n JB #O chuy\n hóa Jau'
1 -
0
- /
* c *
+ +
→ →
CH COOH H
H SOđa Ni t
X Y
‰Jt" có Cii Cu!i chXn=
Tên c%a F 4K
3= ?"ntana4 += - n C"ty4butana4
C= -*- n #iC"ty4?ro?ana4= D. 3 - metylbutanal.
Câu 55: Đ\ #&nh gi& Ju G nhiŠC iC 4oDi n^ng trong nShc thYi c%a CQt nhK C&y* ngSRi ta 4@y CQt Xt
nShc* cG #^c rOi thêC Vung VWch Na
-
7 $Ko th@y Pu@t hikn ết t%a CKu $Kng= Hikn tS>ng trên chHng t`
nShc thYi bW G nhiŠC bEi ion
3= :"
-v
= += Cu
-v
= C= 6b
-v
= D. Cd
2+
=
Giai: Cd
2+
+ S
2-
 →  CdSˆ vàng
Câu 56: Cho JB #O ?hYn Hng'
- -
0 0
*
+ +
+ + +
→ → →
H O Br CuO
H t t H
Stiren X Y Z
Trong #ó F* T* ; #ều 4K c&c JYn ?hZC chXnh= CGng thHc c%a F* T* ; 4]n 4S>t 4K'
A. C
6
H
5
CHOHCH
3
, C
6
H
5
COCH
3
, C
6
H
5
COCH
2
Br.
+= C
6
H
8
CH
-
CH
-
0H* C
6
H
8
CH
-
CH0* C
6
H
8
CH
-
C00H=
C= C
6
H
8
CH
-
CH
-
0H* C
6
H
8
CH
-
CH0* CL+rC
6
H
/
CH
-
C00H
M= C
6
H
8
CH0HCH
1
* C
6
H
8
C0CH
1
* CL+rC
6
H
/
C0CH
1
=
Trang <m6 n 2[ #ề )5/
Câu 57: Trung hUa hUan tUan <*<< gaC CQt aCin (b†c CQt* CDch cacbon hGng ?hIn nh&nh) bong aPit
HC4* tDo ra )5*6/ gaC Cu!i= 3Cin có cGng thHc 4K
3= H
-
NCH
-
CH
-
CH
-
CH
-
NH
-
= += CH
1
CH
-
CH
-
NH
-
=
C= H
-
NCH
-
CH
-
NH
-
D. H
2
NCH
2
CH
2
CH
2
NH
2
.
Giai: Ta có : n
HCl
÷

0,24 mol ; Gçi CT cua amin R(NH
2
)
2
R(NH
2
)
2
+ 2HCl  →  R(NH
3
Cl)
2

0,12 0,24 ⇒ R ÷ 42 (C
3
H
6
)
Câu 58: Cho JB #O chuy\n hóa'
:"
1
0
/
v Vung VWch H„ (VS)

F v T v H
-
0
+iết F $K T 4K JYn ?hZC cu!i cing c%a cu& tr_nh chuy\n hóa= C&c ch@t F $K T 4K
3= :" $K „
-
= += :"„
1
$K :"„
-
= C. FeI
2
và I
2.
M= :"„
1
$K „
-
=
Giai: Do HI có tính khu còn Fe
3+
có tính oxi hóa
Câu 59: Đ!t ch&y hUan tUan C gaC hNn h>? F gOC ba anco4 (#Bn chHc* thuQc cing V[y #Ong #‹ng)*
thu #S>c <*,6 4Xt hX C0
-
(#tc) $K ))*5 gaC H
-
0= 2^t h&c* nếu #un nóng C gaC F $hi H
-
70
/
#^c th_
tpng h!i 4S>ng "t" t!i #a thu #S>c 4K
A. 7,85 gam. += 5*/0 gaC= C= 6*80 gaC= M= 8*60 gaC=
Giai: n
CO2
÷ 0,4 mol ‰ n
H2O
÷ 0,65 mol. Gçi CT chung ancol là: C
n
H
- n - +
O;⇒ n
X
÷ 0,25 mol
⇒ n ÷ 1,6 ⇒ m ÷ 10,1 gam.
Áp dµng bao toàn khôi luçng: m
ancol
÷ m
ete
+ m
H2O
⇒ m
ete
÷ 10,1 -
-
-8 * 0
.18 ÷ 7,85 gam
Câu 60: Ch@t F có c&c #^c #i\C Jau' ?hIn tử có nhiều nhóC n0H* có $W nget* hUa tan Cu(0H)
-
E nhikt
#Q thSRng* ?hIn tử có 4iên ết g4ico•it* 4a~C CI}t Ca~u nSB}c broC= ChI}t F 4a~
3= P"n4u4o•B B. mantozo C= g4uco•B M= 7accaro•B
LLLLLLLLLLLLL H’TLLLLLLLLLLLLL
Trang ,m6 n 2[ #ề )5/

30. C. 120. Cấu hình electron của nguyên tử M là A. Cr2O3.15 = 0. C. B. Giải: Gọi CT của amino axit là: CnH2n+1NO2 ⇒ CT của X là: C2nH4nN2O3 CT của Y là: C3nH6n-1N3O4 +O C3nH6n-7N3O4   → 3nCO2 + (3n -3.1.9 ⇒ n = 3.1 0. B.9 gam. [Ar]3d64s1.5). C.15 mol nHCOOH = ½ n Ag = 0.1 mol ⇒ 0. thu được a gam kim loại M. CO2 và C2H2 có lai hóa sp Giải: Cl2 ( Câu 12: Một ion M3+ có tổng số hạt proton. Giải: M X = 22. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là A. nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3. C2H2. 60. +m là số oxi hóa của M trong Giải: Giả sử M  → M muối sunfat). Fe3O4. Vậy axit X: C2H3COOH ( 43.05 mol. 6.1 0.48 lít X. B.46 + 0. m 9 Câu 8: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2. C. HCl. Ca(NO3)2. Na2SO4. x = 8/3 thỏa mãn. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11. Na2CO3.88%. mạch hở. D. Na2CO3. thu được 6. C.3 = 0. B.3n (3n-3. HCOOH và 45.5N2 0.44 + (3n-0.45 – 0. Giá trị của m là A. C3H5COOH và 54.6 gam Ag. thu được dung dịch chứa 11. 4. Cl2. C2H3COOH và 43. KHSO4. Câu 9: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no. nơtron.3n. B. C2H2. trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). CH4 và C3H6.2 – 0. sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư.0.15 mol ⇒ nanken = 0. B.18 = 54. +m +x  → M .05.2 gam. Nên ankan là CH4. Chỉ có cặp m = 3.16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.1.2 . ở đktc). Ca(OH)2. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). CH4 và C4H8.12%.2 ⇒ R = 27 (C2H3). D. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. 45.1 mol Y.90%. C2H6 và C2H4.10%. D. Na2SO4.25. C.6 mol (khi tác dụng với CO) nelectron kim loại nhường = 2nSO2 = 1. Gọi CTPT anken: CnH2n (n ≥ 2) ⇒ n = 3 (C3H6) 2 2 Trang 2/6 – Mã đề 174 . D. CH4 và C2H4.2 mol ⇒ m = 1. electron là 79. [Ar]3d64s2.5 gam muối.2)/22 = 0. ∆χ = 0 ). tạo ra m gam kết tủa. CO2. Giải: Ba(HCO3)2 tác dụng với các chất tạo kết tủa là: NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 4.72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc).5)H2O + 1. [Ar]3d34s2. B. Đốt cháy hoàn toàn 0. [Ar]3d54s1. NH3.9gam ⇒ nH2O =0. 5. D. D. NaOH. HBr. CrO.(R + 45) = 8. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A. C. mH = mX .92 lít khí CO (đktc). thu được 20. Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. C2H5COOH và 56.5-8.2 mol 1. Ca(OH)2. D.8 mol (khi tác dụng với H2SO4 đặc nóng) ⇒ x 8 = . trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. H2SO4. FeO.90%) Câu 11: Các chất mà phân tử không phân cực là: A.0. Ta có: nelectron ion kim loại trong oxit nhận = 2nCO = 1.45 mol ⇒ nCH4 = 0. KHSO4.5). HCl. CH4. Br2. Công thức của ankan và anken lần lượt là A. Mặt khác. Giải: n hỗn hợp axit = (11.2 mol X. H2SO4. (+x là số oxi hóa của M trong oxit.5 . thu được 21. C2H4.mC = 0. 7. CO2. Vậy khi đốt cháy: C2nH4nN2O3  +O → 2nCO2 0.100 = 120 gam Câu 10: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8.Câu 7: Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17. thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54. Br2. Oxit MxOy là A. Đốt cháy hoàn toàn 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->