CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ

CUØNG CUØNG TAÁT CAÛ CAÙC
EM HOÏC SINH
Bài cü
Câu hoi: Thê nao la phân hoa hoc, phân huu co, phân vi sinh
vât? Lây vi du minh hoa.
Tra loi:
!hân hoa hoc la loai phân bon duoc san xuât theo quy trinh
công nghiêp. Trong qua trinh san xuât co su dung môt sô
nguyên liêu tu nhiên hoác tông hop.
Vi du: Dam, lân, kali, hôn hop N!
!hân huu co la tât ca cac chât huu co vui vao dât dê duy tri
va nâng cao dô phi nhiêu cua dât, dam bao cho cây trông co
náng suât cao, phâm chât tôt duoc goi la phân huu co.
Vi du: !hân chuông, phân xanh
!hân vi sinh vât la loai phân bon co chua cac loai vi sinh vât
cô dinh dam, chuyên hoa lân hoác vi sinh vât phân giai chât
huu co
Vi du: !hân vi sinh vât cô dinh dam, phân vi sinh vât chuyên
hoa lân, phân vi sinh vât phân giai chât huu co
13:
UNG DUNG CÔNG NGHE VI SINH
TRONG SAN XUÁT PHAN BÓN
MUC T& :
Sau khi hoc xong bai nay hoc sinh phai:
- iêt duoc ung dung công nghê vi sinh trong san xuât
phân bon.
- iêt duoc môt sô loai phân vi sinh vât dung trong san
xuât nông, lâm nghiêp va cach su dung chung.
- Co y thuc bao vê tai nguyên, môi truong dât.
I. Nguyên lý san xuât phân vi sinh:
- Công nghê vi sinh: hai thac cac hoat dông sông cua
VSV dê san xuât cac san phâm co gia tri phuc vu con
nguoi.
- Nguyên lý:
¹ Nhân giông chung VSV dác hiêu.
¹ Trôn chung voi chât nên.
BÀÌ 13:
NG DUNG CÔNG NGHE VI SINH
TRONG SÀN XUÁT PHÂN BÓN
Dây chuyên sán xuât phân bón
Dây chuyên nghiên quång
Dây chuyên trôn phân
Dây chuyên dóng bao
MOT SÓ NHÀ MÁY SÀN XUÁT PHÂN BÓN
Nhà máy SX phân bón Nitragin
. Phân vi sinh vât cô dinh dam:
+ Khái niêm: !hân vi sinh cô dinh dam la loai phân
bon chua cac nhom vi sinh vât cô dinh dam.
II. Môt sô loai phân vi sinh vât thuòng dùng:
+ San phâm:
- !hân Nitragin
- !hân Azogin
Sú dung:
Tâm hat hoãc rê truóc khi gieo,trông.
Bón truc tiêp vào dât.
PHÂN NÌTRAGÌN DANG BOT
. Phân vi sinh vât chuyên hóa lân.
Khái niêm: Là loai phân bón có chúa các nhóm
vi sinh vât chuyên hóa lân.
Sán phâm:
Phân Photphobacterin.
Phân Lân hüu co vi sinh.
PHÂN LÂN HÜU CO VI SINH
- Thanh phân phân lân huu co vi sinh do Viêt Nam
san xuât:
¹ Vi sinh vât chuyên hoa lân.
¹ Chât nên(than bun).
¹ hoang va vi luong.
¹ ôt photphorit hoác apatit.
Sú dung:
Tâm hat hoãc rê truóc khi gieo,trông.
Bón truc tiêp vào dât.
. Phân vi sinh vât phân giai chât hüu co:
hái niêm: Là loai phân bón có chúa các
loài vi sinh vât phân giái chât hüu co.
Thành phân:
+ Chât nên(than bùn và xác thuc vât).
+ hoáng và vi luong.
+ Vi sinh vât phân giái chât hüu co.
Sán phâm: Estrasol, Mana .
Sú dung:
+ Bón truc tiêp vào dât.
+ Làm chât dôn khi ú phân.
CÂU HÒÌ THÀO LUAN
Có thê dùng phân Nitragin bón cho các cây trông khác
không phai cây ho Dâu duoc không? Tai sao?
Tra loi:
- hông
- Giai thich: Vi vi sinh vât nôt sân cây ho Dâu co kha náng
biên dôi nito tu do thanh NH
3
khi co sác tô mau hông o nôt
sân cây ho Dâu ma o cac cây khac không co. Do do bon
Nitragin cho cac cây trông khac không mang lai hiêu qua.
` Có nên su dung phân vi sinh vât phân giai chât hüu co
dê tâm hat. rê truóc khi gieo trông không? Vì sao?
Tra loi:
- hông
- Giai thich: Vi vi sinh vât phân giai chât huu co së lam thôi
hat, thôi rê.
HÄY CHON CAU TRA LÒI DUNG SAU:
Môt sô phân bón vi sinh vât cô dinh dam có tên Ià:
a. Nitragin và Estrasol. b. Azogin và Mana.
c. Estrasol và Mana.
d. Nitragin và Azogin
Thòi han sú dung phân vi sinh vât khoáng:
b. Tù 0 dên nãm.
c. Tù 0 dên 3 nãm. d. Tù 0 dên 4 nãm.
a. Tù 0 dên 1 nãm.
3 Kÿ thuât sú dung phân vi sinh vât phân giái chât
hüu co Ià:
a. Tâm hat và bón truc tiêp vào dât.
b. Tâm rê và bón truc tiêp vào dât.
c. Bón truc tiêp vào dât.
d. Làm chât dôn khi ú phân và Bón truc tiêp vào dât
4 Bón phân vi sinh vât Iâu thuòng xuyên thì:
b. Ðât bi thoái hóa.
c. Ðât bi bac màu. d. êt câu dât kém bên.
a. hông gây hai cho dât.
DAN DÒ
Tra loi cac câu hoi SG.
- Doc thông tin bô sung cuôi bai.
- Tiêp tuc theo dõi cây trông chuân bi tiêt sau thuc
hanh.

83.9. 'J/!3.83.83..973...83 .4 52..3 53.83.:3O. 3 2 .E..: %3453O..99.4. 3 2 53..:3 O..999 .9:.4.E.9 :..9453-O3.. 9 2-4.953.83:99046:97K3 ..935 'J/l2 3 .453-O3 .33..O. 'J/!3..9:.4 5K3H:.953..53:.:3 53.9...O8/3298 3:H3:93H34..335 %7436:E97K383:9.. .34. .4 9 /:97K .83.. 35! !3:.9. %7 !3O.J/23.83.O 3g38:9.3 !3.9 . 53.. 53:.

3 O 9.835 9 .298453.-4..E..3 9 .93:H3 297.8/3.43-3..83974383:9 53-O3 9 .33.3/3.:.9/3974383 :933 235.83.  '$ %# $&%!  % & $.

 '$' 83:9.49 383.OE975.43 3.8352..83 33. :H3 33.83....E.E.9E.933 ..  '$ %# $&%!  :H3 83:953.3'$' .:3.: %73.

:3336:3 .:397353 ..4 .:3 O3-.:383:953-O3 .

3 .%$ $&%!  2E$53-O397.

04 973 O397.3/3 !3. 3 2 E32 !3.83. 3 2453 -O3..E.83.. 3 2 $352 !397.797.3 !343 $/3 %294..83.9.9. 98453.83.4 9 .3O2.95.99.

! %#% .

.

9.83..3 E32 453-O3.3O2 ...:3O.83 .'$ $352 !3!4954-.9073 !33:..:3O.E. !3.3 ! &.83.9.O..

3 954954794.3-3 4E3.5...04 973 O397.2 83:9 '83.83/4'9..99 $/3 %294.797....3 933 9.4 9 .9.95. %353533:.:3O.

 !3. E32453-O3...83.95.4 9 2. 4.9 353 . $/3 O397.9:. %353 933 9..83.9:.3 '83.953..3.9:..953..E. $352897.3-3.84 .O.9 4E3...953.9.E.

.92:339 83...3:6: O3H38/353.l:.3 .O 4 O-O3 97.9:.3%8.953.973E.83.973E. 35...O3g3 -3 39. &% & O9/35397.829 9 97 .'K.049733'K8.E..E.'K.3-O3.32.953.9/493 .4 %7 3 9J.4.E.4 %7 3 9J.3..E.O8.9:. 929 797.l: .l:2.83.83.4.93983.

95.4 9 .95. 97.4 9 - l9-94EO. 3 2.2: / 9.O9H3 .83.3.95.-O397.9 :. 3. / 97. .84. %29.-O397.83.: 9F2-3  &%#l $& .4 9 - %27. % 33g2 / % 33g2 9:98/353.83.4 9 O353.943 - % 33g2 .43 %38/353.953.9.3. 897. 9853-O3..9 353. l9--.3:H39K ..O397. . % 33g2 .9:9. .83.4 9 / 2.95.84 - 43.897.3.3.. O397.

. 3 .E. %7.973.:- %59.:9.9393-8:3.904/.:3-998.:$ l.