l

Nhân môt chuyên di thám nghia trang liêt si,tôi gáp nguoi si quan dang dung tháp huong cho
nguoi dông dôi dã mât.Tôi va nguoi si quan do tro chuyên rât vui ve va thât tinh co tôi biêt duoc
nguoi si quan nay chinh la anh linh lai xe trong "Bai Tho Vê Tiêu Dôi Xe Không Kinh" cua
Pham Tiên Duât nám xua.
Nguoi si quan kê voi tôi ráng cuôc khang chiên cua dân tôc ta vô cung ac liêt,nhung con duong
huyêt mach nôi giua miên Nam va miên Bác lai la noi ac liêt nhât.Bom dan cua giác Mÿ ngay
dêm dôi xuông nhung con duong nay nhám cát dut su tiêp viên cua miên Bác cho miên
Nam.Trong nhung ngay thang do anh chinh la nguoi linh lai xe lam nhiêm vu vân chuyên luong
thuc,vù khi,dan duoc...trên con duong TS nay.Bom dan cua giác Mÿ dã biên cho nhung chiêc xe
cua cac anh không con kinh nua.Nghe anh kê,tôi moi hiêu rõ hon vê su gian khô ac liêt ma
nhung nguoi linh lai xe phai chiu dung ngay dêm.Nhung không phai vi thê ma ho lui buoc,ho
vân ung dung lai nhung chiêc xe không kinh do báng báng di toi trên nhung chán duong.Ho nhin
thây dât,nhin thây troi,thây ca anh sao dêm,ca nhung canh chim sa,ho nhin tháng vê phia
truoc,phia ây la tuong lai cua dât nuoc duoc giai phong,cua nhân dân duoc hanh phuc,tu
do.Nguoi si quancon kê voi tôi ráng không co kinh cùng thât bât tiên nhung ho vân lai nhung
chiêc xe do,bui ua vao lam nhung mai toc den xanh tro nên tráng xoa nhu nguoi gia,bon ho cùng
chua cân rua rôi nhin nhau cât tiêng cuoi ha ha.Ôi! tiêng cuoi cua ho sao thât nhe nhõm.Gian
khô ac liêt,bom dan cua ke thu dâu co lam ho nãn chi,son long.Nhung chiêc xe không kinh lai
tiêp tuc báng báng trên nhung tuyên duong ra trân,gáp mua thi phai uot ao thôi.Mua cu tuôn cu
xôi nhung ho vân chua cân thay ao va cu rang lai thêm vai trám cây sô nua,vuot qua nhung
cháng duong ac liêt,dam bao an toan cho nhung chuyên hang rôi ho nghi mua së ngung,gio së
lua vao rôi ao së khô mau thôi.Khi duoc hoc "Bai Tho Vê Tiêu Dôi Xe Không Kinh" tôi cu luôn
suy nghi ráng nhung kho khán gian khô ac liêt do chi co nhân vât trong bai tho moi vuot qua
duoc nhung do la nhung suy nghi sai lâm cua tôi boi duoc gáp,duoc tro chuyên voi nguoi chiên
si lai xe nám xua,tôi moi hiêu rõ hon vê ho.Ho vân vui tuoi,tinh nghich.Bom dan cua giác Mÿ
ngay dêm nô sat bên tai pha huy con duong,cai chêt luôn rinh râp bên ho nhung ho vân la nhung
con nguoi lac quan,yêu doi.Anh si quan lai kê cho tôi nghe trên nhung cung duong vân chuyên
do anh luôn duoc gáp nhung nguoi ban,nhung nguoi dông dôi cua anh.Co nhung nguoi con,co
nhung nguoi dã hy sinh...Trong nhung giây phut gáp gõ hiêm hoi do,cai vát tay qua ô cua kinh
võ dã lam cho tinh dông dôi cua ho thâm thiêt hon rôi nhung bua com bên bêp Hoang Câm voi
nhung cai bat,dôi dùa dung chung,quây quân bên nhau nhu môt dai gia dinh cua nhung nguoi
linh lai xe TS.Rôi nhung giây phut nghi ngoi trên chiêc võng du dua,kê cho nhau nghe su ac liêt
cua nhung cung duong dã di qua.Su dùng cam cua cac cô gai thanh niên xung phong luôn dam
bao cho nhung chuyên xe thông suôt.Dung la con duong cua ho dang di,nhiêm vu cua ho dang
lam vô vung nguy hiêm.Bom dan Mÿ ha xuông bât cu luc nao,ca ngay lân dêm.Anh si quan con
noi cho tôi biêt nhung chiêc xe ây không chi mât kinh ma con mât ca den,rôi không co mui
xe,thung xe rach xuoc,nhung thiêu thôn nay không ngán can duoc nhung chiêc xe vân chay báng
báng vê phia truoc,phia truoc ây la miên Nam ruôt thit.Nghi dên hinh anh nhung chiêc xe báng

báng vê phia truoc tôi lai nghi dên nhung nguoi linh lai xe.Ho thât dùng cam,hiên ngang,dây lac
quan,co chut ngang tang nhung ho sông va chiên dâu vi Tô Quôc,vi nhân dân.Nhung chuyên
hang cua ho dã gop phân tao nên chiên tháng cua dân tôc ta:chiên tháng mua xuân nám 1975,giai
phong miên Nam,thông nhât dât nuoc.
Tôi va anh si quan chia tay nhau sau cuôc gáp gõ va noi chuyên rât vui.Tôi khâm phuc nhung
nguoi linh lai xe boi tinh yêu nuoc,y chi kiên cuong cua ho va tôi hiêu ráng thê hê chung tôi luôn
phai ghi nho công on cua ho,cân phai phân dâu tro thanh công dân guong mâu,nám vung khoa
hoc,ki thuât dê xây dung môt dât nuoc ván minh,hiên dai.
l
dâu tiên ban phai tim môt ly do dân ban toi cuôc gáp gõ do...
Cháng han nhu: ban dang ngôi nhin ra ngoai cua sô nghi vân vo vê bai tho do, va dôt nhiên ban
muôn gáp nguoi linh ây, va tuong tuong ra minh tro truyên...
hoác la ban gáp trong giâc mo

thân bai:
ban nên ta nguoi linh ây trông thê nao, gian di nay, án mác dô quân dôi, co lë la hoi den va bui
bám tiêu dôi xe không kinh ma lai, rôi thi thêu dêt nên, ban cùng phai cho thây su nê phuc con
nguoi trong tho
xong hai doan rôi nhe

ban bát dâu tro truyên voi nguoi linh ây dang nghi giua duong trong chuyên hanh trinh vê miên
Nam, co lë la ngôi o... gôc cây, dung noi ngôi trong nha hang la ôn va ban gioi thiêu ban thân
dên tu tuong lai, hoi thám nay no (nhu dang lam nghê nha bao y ) Nay thi:
-hoi hoan canh khi kinh xe bi võ. Biêt la bom giât bom rung, nhung ma chi tiêt hon co
-cam giac cua cac anh bô dôi nhu thê nao. Vi du nhu co dêm nho nha nay, nhung vi nghi dên dât
nuoc va cùng la công su nên phai chiên dâu hêt suc, cam thây con duong chay tháng vao tim dân
vê ngôi nha co nguoi me thân yêu dang don minh trong canh dât nuoc thanh binh nay...
ban nên dát minh vao vi tri ho dê viêt co cam xuc hon
-nhung kho khán vê mát vât chât: uot mua, bui bám, nhung phai cô di toi cung, rôi thi dan bay
veo veo thinh thoang gáp nhung chiêc xe khac cùng cung hoan canh, tu nhiên ho thây duoc an ui
khi gáp nguoi dông canh ngô, cac dông chi ... vân vân
- thât may mán la môt chu bô dôi dã rât sang tao chê tao ra bêp Hoang Câm nay. Vi vây bô dôi
dõ cuc ma dich ko phat hiên ra (vi bêp ko cho khoi bay lên troi, con khoi bay di dâu thi google
search nhe )

to noi so thôi, chu yêu anh bô dôi kê chuyên, ban chi dong vai tro nguoi hoi thôi, va nho noi ráng
dât nuoc gio dã thanh binh, VN gio dã gia nhâp WTO, tô chuc kinh tê thê gioi nay, cac hoat
dông thê thao diên ra rât nhiêu, Sea Games duoc tô chuc o VN (nám nao nao ) rôi thi, nhiêu hs
VN doat huy chuong quôc tê trong cac môn nay no no kia

-Anh bô dôi kê chuyên ráng minh gio phai tiêp tuc chuyên hanh trinh. Va chinh ban cam nhân
duoc con duong huong vê giai phong miên Nam, ban chuc ho may mán .. tam biêt...

Kêt:
ban tinh dây, nghi vê giâc mo y nghia cua minh va... lai phai cô gáng hoc tâp dê xung dang nay
no doan nay thi biêt rôi ha


P/s: môt mo bai sang tao la, ban di ngu vi qua uê oai voi mo công thuc toan ly hoa nay, rôi chan
su dia, nhung khi tinh lai (kêt bai), ban cam thây ban may mán va cân phai cô gáng chám chi vi
... 2 triêu sinh mang ngã xuông cho cuôc sông thanh binh ngay hôm nay cua ban ban co thê thêm
nhung doan anh bô dôi hat cho ban nghe ÷~ cho thây ho cô gáng yêu doi dê di hêt chiên dich
l
Tôi vân con nho, ngay dâu tiên dên truong, tôi dã duoc nguoi ta day ráng 'Nha truŭng. lūp hţc
la mai nha thų hai. va tat ca nhŹng thanh viên trong mũt lūp dŝu la nguŭi trong mũt gia dinh`,
va câu noi do dã ghi sâu vao tiêm thuc cua tôi, cho dên bây gio, khi tôi dang hoc nám cuôi câp 2.
Nám hoc nay cua tôi, no co môt diêu gi do moi me, khi co môt câu hoc sinh moi chuyên dên.
Câu ta tao cho tôi môt cam giac gi do thât kho hiêu, co lë boi vi trong lop hoc, câu la môt nguoi
it noi, guong mát luc nao cùng mang ve lanh lung thoang pha lân môt it buôn bã, câu ta co rât it
ban be, va tôi lai may mán la môt trong sô it do, khi câu ta la nguoi ngôi cung môt ban voi tôi.
Tôi luôn cô gáng tao nên môt môi quan hê nhu nhung nguoi trong gia dinh voi câu ta, nhung co
ve moi cô gáng cua tôi dêu bi câu ây hoa vao nhung con gio va thôi bay vê môt noi nao do. Diêu
do khiên tôi cam thây chan ngây câu ta, va dân dân, nhung thiên cam vê câu cùng biên mât trong
tôi, ma thay vao do la nhung suy nghi ko mây hay ho vê câu.
Va rôi môt ngay no, nguoi thây cua chung tôi dã trao cho chung tôi môt nhiêm vu, do la lam môt
bai thuyêt trinh vê môn Hoa, môt môn ma tôi e nhât, va cùng la môn ma câu ta dung trong hang
top cua truong. Tôi danh phai dên nha câu ta dê cung lam bai thuyêt trinh nay, va viêc nay dã vô
tinh giup tôi va câu ta tro thanh nhung nguoi ban thân thiêt, hoác hon ca thê.

Tôi dên nha câu, trong môt buôi chiêu thu, khi nhung chiêc la mang sác vang dang dân dân roi
xuông va che phu lây con duong di. Theo su huong dân cua câu, tôi dã tim ra dia diêm ma minh
cân dên, no nám trên môt con phô nho hep, váng ve va thât yên tinh. Nha cua câu ta kha to, va no
mang net cô kinh nao do ma tôi ko biêt dc, xung quanh nha câu la nhung hang cây kiêng, voi du
loai, dc tao dang rât dep, tôi chác la no phai do môt ban tay tai hoa lam nên.
Tôi buoc dên bâc thêm va gõ nhe vai tiêng lên canh cua báng gô, câu ta buoc ra, voi môt ve mát
vân lanh lung nhu moi khi, va lich su moi tôi buoc vao nha. Tôi láng lë buoc vao, va nhân ra cán
nha hoan toan không co nguoi thu ba, nhung diêu do ko lam tôi bân tâm báng cach bay tri trong
nha câu, no dc bay tri hoan toan theo phong cach cua quy tôc phuong Tây, tôi thâm nghi co lë
cha me câu ta phai la nhung nguoi rât tinh tê va lãng man.
Vao phong câu, tôi lai cang bât ngo hon khi cán phong cua câu hoan toan binh thuong, không hê

co gi khac biêt mây so voi nhung câu ban ma tôi tung biêt dên. Va chung tôi bát dâu lam bai, voi
su huong dân cua câu, tôi nhân ra câu ta thât su thông minh, it ra la hon tôi rât nhiêu trong môn
hoc nay. Khi chung tôi hoan thanh dc khoang 1/3 bai viêt, thi co tiêng chuông diên thoai reo, câu
ta tât ta chay xuông nha, va nhanh chong quay lai. Câu ta bao ráng, câu ta co chuyên gâp cân
phai ra ngoai, va nêu muôn, tôi co thê o lai, khi ra vê hãy khoa cua lai gium câu ta, va tôi dã o
lai, môt minh trong phong câu.

Trong phong câu, ko co qua nhiêu thu khiên tôi dê tâm dên, chi tru môt thu, do la môt cuôn sô
nho, mau den, dc xêp cân thân o trên ban câu, va tôi doan no la môt cuôn nhât ky. Tôi tu nhu la
không dc xem, vi diêu do la xâm pham dên su riêng tu cua câu ta. Nhung su doi mây ai co thê
cuõng lai tri to mo cua chinh ban thân, tôi dã lât ra nhung trang giây dâu tiên cua cuôn nhât ky,
va nhung gi dc ghi trong do dã khiên tôi hêt suc kinh ngac vê nguoi ban hoc lanh lung, it noi va
gioi giang cua minh.
Nhung trang nhât ky dâu tiên cung voi nhung hang chu nho nhán, ngay hang hiên lên truoc mát
tôi

Ngav...thang...nàm...
Hom nav. lan dau tiên minh viśt nhŏt kv. va cùng co lř. cuŧn nhŏt kv nav sř la nguŭi bʼnn tam
tinh vūi minh trong quàng thŭi gian dai con lʼni. bůi vi nguŭi duv nhat quan tam dśn minh dà
khong con nŹa. do la mŕ minh. ba dà ra di mài mài trong mũt tai nʼnn giao thong ma ba khong
phai la nguŭi co loi.
Mat di mŕ. minh cam thav nhu mat di mũt phan cuũc sŧng. roi dav. sř con ai danh thųc minh dŏv
vao nhŹng buoi sūm mai. sř con ai lam nhŹng bŹa àn ngon danh riêng cho minh. va con ai cho
minh om vao long moi khi cam thav vśu duŧi...
Mat di mŕ. minh nhu mat tat ca. bůi vi nguŭi cha chua tŵng mũt lan bś dųa con. cùng nhu chua
tŵng mũt lan om hon dųa con nav. ong ta chş biśt lam mũt viêc duv nhat. do la gŷi tiŝn vŝ cho mŕ
con minh. va co lř dŧi vūi ong nhu thś la dà hoan thanh trach nhiêm mũt nguŭi cha
......

Doc dên dây, bât giac dôi hang mi cua tôi lai hoi uon uot, co lë boi tôi la môt dua con gai da cam
nên dê bi rung dông vi nhung chuyên nhu thê nay, va tôi lai tiêp tuc lât sang nhung trang nhât ky
khac, va nhung dong chu tâm su chân thât cua câu ta ghi sâu vao tâm tri tôi.

Hom nav buon thŏt. nhŹng viêc xav ra trong cuũc sŧng tʼni sao lʼni cų xav ra ngoai v muŧn cua
minh. giŭ dav minh chş uūc ao. co mũt nguŭi co thê ngoi bên cʼnnh va nghe minh tam sŻ. co mũt
ban tav dê minh nőm lav. cho minh thêm cho dŻa...
Nhung co lř tat ca sř ko bao giŭ trů thanh hiên thŻc

Tôi vân tiêp tuc, trong su to mo va thuong hai nguoi ban cua minh

%hŏt dang so. minh dan nhŏn ra minh ko con la chinh minh. ko biśt tŵ bao giŭ. minh dà trů nên
xa lanh vūi bʼnn be. trů nên la mũt kŗ it noi. va vo cam vūi mţi thų xung quanh. nu cuŭi va nuūc
mőt dà bőt dau rŭi xa khťi guong màt minh...
Co nhŹng luc. minh chş muŧn dc khoc thŏt to nhung lʼni khong thê. liêu trên dŭi co gi dau kho
hon thś khong

Va dên nhung trang cuôi cung cua cuôn nhât ky, tôi nhu oa khoc, vi dã hiêu nhâm nguoi ban cua
minh

Ngoi truŭng mūi. lūp hţc mūi. bʼnn be mūi....tat ca duŭng nhu dŝu muŧn trů nên than thiên vūi
minh. nhung cháng hiêu sao minh khong thê cuŭi dua va hoa dong vūi tat ca. co lř bůi vi tŵ lau
minh dà quên cuŭi nhu thś nao roi.
Ðàc biêt la dŧi vūi co bʼnn cung ban. doi khi. toi cam thav thŏt khong phai khi dà vo hinh tŵ chŧi
mţi co gőng cua co ta. nhung cháng biśt lam thś nao nŹa dav....

Nhung dong nhât ky nay, nhu nhung loi tâm tinh cua môt nguoi ban thân, no thât tha thiêt, chân
thanh va dây nhung suy nghi cua câu ta, hinh anh vê câu ta trong tâm tri tôi dân thay dôi theo
tung trang nhât ky. Doc xong, tôi láng lë khoa cua lai, va buoc vê nha trong môt tâm trang kho
ta. Kê tu luc do, tôi dã nô luc hon rât nhiêu dê co thê tro thanh nguoi chia se voi câu ta moi diêu,
va duong nhu câu ta cùng nhân ra diêu do, thê la môt tinh ban ra doi, va co thê con hon thê nua.
Gio thi con ai bao doc trôm nhât ky nguoi khac la xâu nao, bât cu viêc gi cùng co hai mát cua no
ma thôi.

333K37.5.34.. .3- .29..36:.49 399.3-K33 -33H3 92K3.3-K3 ' .386:.O34293H: .2K39797:3 4.3 33Og3.-359743.3 :98.3.9. 03..7.93..39:3 53. .5J.H397 ..3 992.3.3.:379..99743. :9K440 80.3 :..23333.3O-.O3 . 33O39743333.- 798E394.3 93H39 .83.93 3333..g323 3  l :9H3-359K229 /4/3-39.O.3J30-.O.3 . 9g233 3.3..0E.3- 3.3/3..32: 32. 9-429-427:3 3.2 ..:.947.49835.39.3553 :9793.:3397K3.- .3.J3E0 99/3.2 9339 93.383.9:739.97J .33...3933.:3 3.JH3.3 534 3.35.3 79K 3-. 43.93..3.33 3.9...3993 .97.K%":. . O .208 :..43 .23 . 93H3-3 2:3534J3 .3O..E.35...2..32.35% 9.9.343..G4.33 .37.3F  93O8./39.2 ..K-54.:33g2 5O323.. .383H35. 9:9 /329 93. 3.9..3. 6:3 ..2329.492/3 ..E.3 O32K39743..E.G493943533.:.3.. .3233-E4 9K 43.934 'J/3.43 3497439.-39:-393 399.393...2..' 3g23434 79K 3:8 ' 49:.34. .. 93- -33H3934J3973934 3/3 g32.3 ..-3 .-9.  .29.33O73 93..34J3 .45E937. %.3.2E.. 9..3...-54323 'K..9 .3. 9.9.92.:3 -3.K3 3 9 3.99.97349 .4/37. .793: $0.9.4O-..4.9. 4373F -3-9 :9797:3.-g3. .:.K33/3 3.J3E0-9K3H:3.:.. .O. .5 O 333.33..3.:8.3.O H2333 3.39743.: %25.- -29: 03J32 79K9H:/93H3 -3.3932.E..2 H33.9... O3. --2 3.3 93. 6:. O553943H3.J .

.:3732K35959..3.23 92-9  9 -393/ 3. 3- .2K3.2.3.2.2 -3..:3397K3 '.5O323. 3..233 4.43 . 5...J3-3.3.95 3 E33 3 4339K-97E  !.

 K3 . .3394E35.3 .E3 8 .23O.34..3O 2.3 : O429-392-3..K6:E:4.4..9 9.: 3O/.9 3O..:9.33.3-3299743 9 29.g3 3439433.49..4 .7.9..J334 O294-9/.9793333.97..E.329.4..-39399 4.2 .3-K3323.39 97.4..O29.: 974329-:.3 9 .79939.9  % 33.3333.H397432 9 5 :3 97432 9.93H3.:9.3232.3.33F9.3/...:.3...:9.3/3/37.43535 .E3.....4-330.:.839..E33.O3./3/3 3393.832.: 9 9K27.:9: 33.39.3O.329-3...:9.3/3..393 9- -3.O ..:.433.9743.829-..E94 .94/E379 5 9.99H393 ..2..9 .3 3 3O3297H329.05.:293.K O99O: .4929.29.392932.:9.94E3 O.O ..3..4.2.3.3.. . 3-.g353.9 %:3.3H:  9..23H3 %-. .4 O338:342.-97J43943904543..3..2E. :3. l %.337. .2.:9.94.:43943-K39.-97J9743 3.:9.32..3.3.. .3. J93O .: 9.29 . O229 -9:997K3. 222K3 ..3.29-32.9-.:3 3 :9.O99H2 33 43.33 3 :9H3 397..-3-3.:.: '72933 3. K3.3O5/429-39.3 3  .K 97:83233:3.:3O O 8:.:9.3.9 :-. 29232939 .3- E9.9.43 %3-.g2.6: 9. .3943H32926:.3 . 3.333.3 %048.3...-3 .2.3.32-9:997K33 ..:9.34 O l: O39...232997438J9 O .:333.5333.:.-.4 3- 9 . :36:.3-93..38...92.94..29.8292-8E394 -3 3.43 .3 7. 2E39 . 4 /..3 ..33.92.3 % 35 33.E2.329J9-:3- .K97435.E. 9K359.35...293. 3 393. 3.3% 9923.5.O-.3g2.4929..23.3.323 '453.9-.5 g2..O79J9 -3-G .O29 :K O22 .:9.. 397433 945./73 97 3 5 . 3.

:-32993-9 3 '.3/3.33... 8.394393/.9989323 J97.: 9337.39793:974323 .43.3 .OKE...:9.-9284.39-9 :2- ..

. 2K3  2K3.: 33 9 38 3 .3 .-:#39 9 3 3.3"22 93 ..33..42K39H2.:38 3 2: 03 /.3.42K3 ...9743 O 3998. 9743892.9.98.4 .3:2:3 9.:9.93 .".-.O .:33.43 3-:#8 22.33397. .33 J93O.3/..3.42 .O.432K3 ..9 9K.38 2.399.23 3.3 :9H3.3.49297J9  23.999.34 2: 3.43E .. 9 32 9 323 . - 922 9. 2297432 99.: 4..2. %.O2 93 .-3.:  %74353.8 3 7# 8 . 3..4 .. .392 32K3 3.9959.". O2 2K3 - 7.O.97299 O29.33/3. .3..K33.3 57.4 97 93"39 . 3 -9E.339 :9H3.g3343/37H3.8 39 8.:9. E39 .392 9K3.  l... 29 : :  9 2 2K332 99 9.K : O252 387H39. ..333.29 9  9E3 3g2 23.-3.:33 ..39397H3-3.3 3.3...O6:E3:939 92 3 ....339 E.9 4E33O29. 7.: .8:.O36:. 2K397436:39 . 7.: .:3 394704 .2K3/ ...928. 8 4-.3.O93.432#. ..K3 .J3-393 9 97..:9. .9  292K3974353. 29 32 9 2 95 3...-473 .: 9... .33.34 .302K3928 . 8 .02 .3.33.3.O9 7.33 .O#  9 2 2K3..397J92.:339 .. .9743. 93 9 . :9.9 32 9 3..: .2K3 397..9 .. 3 :9H32K3.O .:9.2K3  .:35. 339 439397E./:3 9 O 9 3.4 2K32. "2K33 2 .433 39. 32.33H397.33K/.3959.O9 .O2 9 -39.43 ..5.:339 %93 3/..4932-3 5 3 ..333 3...3..O-929 .9.O 9 9.$..O9"3#-H3.K3 /:3 96:. 3.3.#/ .2 3H3/-7:3 3.3397.

K :323.$. 2 . : O 9299K3-37.. 29 9 935 .3.3-G2 9 9. . O 9 3.43 93O.-3.3337.. .8.33. 2 9 .-393 3O999.../...K.J32K3 4- 99 -. 2K3 97 32  5 .42K339".-.. 39 347# l!..9.9 99433 39" ":97H3 ...2 ..K9 : 2K3 6:H3.293..3O 29   ..!3- 929 343 ....:9.O .3-G 97 3H32 9 J93O . .397432992973O 9 9.3 93. K33.3 3$.3. .O9.3793: .:9.E. 2: 3/... .3..3..:.O997933. 9 9. #3.-"9 . 2K3.3.3 . 9K.3.% 9 E38$ 2K3/ 33 37. .:339 93.E3. 2K3 33.2K34.-4 . 32!92K3 O3 3.O..9 :7 .393.4 2K3 97 3H3 .. 338:3.33929K3.97239 3.!3":8.3..99 . 904 9397.:34 -9.2 : . / 33 :2: 397 3H3939"3.:9.97439297J9/39.  3/339 3 3.. 2 9 :36:.339 l..3-3  9.O.:9.OK .:# 39 3 ' 33397.. . 3.K39 .O.. . 2.29. 33...